06.08.2021 Views

Startnotitie Ijzeren Rijn (November 1999)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ä

Antwerpen

', Rijksweg

--.,.,* bestaand spoor

------- Alternatief A

Alternatief A'1

Alternatief B

Het gedeelte tot Roermond komt overeen met alternatiefA.

Voor Roermond wordt via een nieuw

aan te leggen verbindingsboog aangesloten op de

bestaande spoorlijn Roermond - Venlo. Bij Venlo

wordt eveneens een nieuwe verbindingsboog

aangelegd die aansluit op het bestaande spoor

richting Nederlands - Duitse grens.

Alternatief D en D1

Vlak na Budel wordt vanafhet historische tracd

een aansluiting gemaakt op het bestaande spoor

van Weert richting Eindhoven. Ten oosten van

Eindhoven sluit een verbindingsboog aan op de

spoorlij n Eindhoven-Venlo.

Een variant van alternatiefD is D 1, waarbij de aan

De niet opgenomen alternatieven zijn in de

Startnotitie IJzeren Rijn vermeld.

Meest Mil ieuvriendelijk alternatief

In de Trajectnota/MER wordt ook het meest

milieuvriendelijke alternatief uitgewerkt. Dit is

het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden

worden toegepast om het milieu te bescl-rermen.

Onderzocht rvordt welke alternatieven de

minst schadelijke gevolgen hebben voor milieu,

natuur en landschap. Ook komen de technische

mogelijkheden aan bod om eventuele nadeliee

gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat

het onder meer om technieken voor de aanleg valr

de spoorlijn, gecombineerd met effectbeperkendeen

compenserende maatregelen.

te leggen verbindingsboog bij Weert verruimd is

om de Weerter- en Budelerbergen te ontzien.

Er zijn n-reer tracd-alternatieven verkend die niet

in de Trajectnota/MER worden uitgewerkt.

Redenen hiervoor zijn dat:

- r'oor deze alternatieven grote lengten nieuw

spoor r.ereist zijn;

- de zrlternatieven ruimtelijk moeilijker inpasbaar

zijr-r;

- grootschalige aanpassingen aan bestaande

spoollijnen noodzakelijk zijn;

- er onvoldoende capaciteit op het bestaande

spoor beschikbaar is;

- kosten van deze alternatieven niet in verhouding

zijn met de vervoersbehoefte.

DEZE WEG IS ÄTGESTOTEN

VOOR CEMOTORI§EERD

VERßEER

YU V BTWOffi tr HI'NEEOEßERS

PARKEERPLAATS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!