17.08.2021 Views

Recyclepro BE 03

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 6 I NUMMER 3 2021 I AUGUSTUS - SEPTEMBER

RECYCLEPRO.BE

SPECIAL

De jacht op

zeldzame metalen

Afvalstromen binnenste

buiten gekeerd

Duurzame karakter

van glaswol

Overslag volgens

regels der kunst


SAMEN RECYCLEREN

VAN DER SPEK S.A.

Industrielaan 10

1740 Ternat

Contacteer ons +32 2 582 29 79

Bezoek onze website www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

3

VOORWOORD

Van de drup in de regen

Het regende deze zomer. Meer nog dan de pijpenstelen die we anders gewend zijn. De verschrikkelijke beelden van de overstromingen in

vooral het zuiden van het land hebben niemand onberoerd gelaten. Nog nooit was klimaatverandering hier zo tastbaar, zo concreet, zo een

ravage. Nog nooit onze voortuitgang richting circulaire economie zo dringend. De weg lijkt echter nog lang, zeer lang. Vandaag vindt meer

dan 90% van de grondstoffen die wereldwijd gebruikt worden zijn weg niet terug naar de economie. Nog 91% te gaan dus als we de cijfers

na de komma verwaarlozen.

Maar hoe kunnen we nu snel opschieten? Veel klimatologen schetsen een grim beeld. Zelfs wanneer we vandaag onze volledige CO 2

-emissie

stilleggen, zou er toch nog een graadje bijkomen. We zullen nog even de uitwasemingen van het verleden moeten verteren, maar laat ons dan

vooral meteen timmeren aan die betere wereld om die bagage niet nog groter te maken. De enige weg daar naartoe is degene die geplaveid

is met innovatie. Want we zullen onze manier van denken, werken en produceren grondig moeten veranderen. Laat het de komende jaren dus

maar innovaties regenen.

Laat ons beginnen met innovatie in technologie. Niet alleen die optimaliseringen die machines enkele percentjes zuiniger en efficiënter laten

werken, maar vooral een karrenvracht nieuwe technieken die ons in staat stellen om de bouwstenen van onze hightech maatschappij veilig te

stellen. Om de grenzen van de recycleerbaarheid te verleggen. Wat als we kobalt en nikkel niet meer door kinderarbeid uit mijnen laten halen,

maar hier in Vlaanderen kunnen winnen uit de gsm’s die nu vaak achteloos ergens achteraan de kast blijven liggen. Daar bestaan al procedés

voor, maar ook voor andere gegeerde metalen begint men nu die oefening te maken. Het Platirus project en opvolger Peacoc reiken bijvoorbeeld

nieuwe technologie aan voor het winnen van platinagroepmetalen.

Maar ook innovatie in wetgeving zal nodig zijn. Om sommige grondstoffen te herwinnen zal voldoende volume bereikt moeten worden. Dan

moet afval alle wind in de zeilen krijgen om vlot van het ene naar het andere Europese land te verhuizen. Laat ons toch uitgaan van een

Europees grondstoffenbeleid. Op voorwaarde dat de volledige stroom dan een hoogwaardige valorisatie kan krijgen. Het mag niet de bedoeling

zijn om de berg afval te verplaatsen, maar wel om efficiënt nieuwe grondstoffen te creëren. De wetgever zal er tevens op moeten letten dat

secundaire grondstoffen dezelfde kansen krijgen als primaire. En misschien zelfs een streepje meer hebben, aangezien recycled content de

beste manier is om CO 2

-emissies te besparen.

Tenslotte zullen ook producenten van dagdagelijkse producten moeten innoveren. Van alles in het rek van de supermarkt, tot de banden aan

onze wagens. Dan hebben we het over ecodesign. Dat anno 2021 yoghurtpotjes nog steeds bovenaan een aluminium laagje hebben dat de

recycleerbaarheid zo bemoeilijkt is letterlijk ongelooflijk. Bij het ontwerp van een product moet al rekening gehouden worden met alle stappen

die volgen, recycleerbaarheid incluis. Het gerecycleerde rubber van een band moet weer een band kunnen worden. Op die manier hoeven we

niet te wachten op nieuwe technologie die ons kan helpen recycleren en de kringloop te sluiten, maar kunnen we meteen een procentje meer

circulair worden.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 6 • Nummer 3 2021

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

8 16

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Denuo, Jan Mol,

Pieter de Mos, Armand Landman,

Jerom Rozendaal

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Circulaire economie; Een ambitieuze visie voor België 8

De jacht op zeldzame metalen 10

De Pen, De circulaire economie moet nu echt een versnelling hoger schakelen 14

DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

22

Recyclage van banden stimuleren essentieel voor Europese Green Deal 16

Naar een 100% circulaire band? 18

Uitdagingen in afvalbanden 20

Nieuwe collectie koffers uit gerecycleerde kunststoffen 22

​Het effect van belasting op plastic recyclage 25

De harde cijfers 27

Lichtdoorlatende overkappingen voor een veiligere werkomgeving 28

Denuo: Shaping the future of used materials 31

Vrouw in de kijker: Sandra 41

Vakbeurs Recycling bouwt met vertrouwen aan elfde editie 42

Zestig jaar ervaring en knowhow ten dienste van een betere wereld 44

Naar een circulaire matras 46

Nieuwe doelstellingen voor verpakkingsafval 48

Goed contractbeheer onmisbare voorwaarde voor goed risico- en verzekeringsbeheer 51

Nieuwe technieken om platinagroepmetalen te recupereren 52

Efficiënter sorteren en zoveel meer met innovatieve karakterisatietechnologie 54

41


INHOUD

42 46

64

80 118

DOSSIER WAT MET ASBEST?

Uitdagingen op weg naar een asbestveilig Vlaanderen 56

Veilig afvoeren van asbest 60

Asbestverwijdering vraagt om strakke procedures en goede controle 62

Naar een circulaire bouw 64

Automatisatie blaast nieuw leven in oude weegbrug 66

Het duurzame karakter van glaswol 68

Strenge controle van puin resulteert in kwaliteitsvolle eindproducten 70

Innovatieve technologie anticipeert op ambitieuzere doelstellingen 72

Tips van Kurt: Stof om over na te denken 77

Kranen die overtuigen door betrouwbaarheid 78

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

JAARGANG 6 I NUMMER 3 2021 I AUGUSTUS - SEPTEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.BE

SPECIAL

‘Er zijn geen betere sterrenzeven op de markt’ 80

3

De jacht op

zeldzame metalen

Afvalstromen binnenste

buiten gekeerd

Duurzame karakter

van glaswol

Overslag volgens

regels der kunst

MATEXPO 2021 SPECIAL

Exposanten 88-117

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 118

Beeld: LYBOVER

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

RecyclePro partners 119


CIRCULAIRE ECONOMIE

EEN AMBITIEUZE

VISIE VOOR BELGIË

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werkte samen met zijn lidfederaties een

visie op circulariteit uit en wat dat kan betekenen voor bedrijven. Het document ‘Visie

Circulaire Economie 2030’ wil een roadmap vormen voor de komende tien jaar, waarbij

circulariteit de motor is van groei en welvaart. Vanessa Biebel, executive manager van het

competentiecentrum Sustainability en Circulaire economie, vat de belangrijkste handvaten

die het document aanreikt samen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Het is niet de eerste keer dat het VBO zich waagt

aan een visie rond duurzaamheid. Drie jaar

geleden bundelde het al inzichten rond energie en

mobiliteit. “Als VBO is het belangrijk om de juiste

richting voor de toekomst aan te geven. Circulariteit

gaat echter bijzonder breed en is moeilijk in één

silo te vatten. Daarom zijn we er trots op dat we

input gekregen hebben van zoveel verschillende

sectoren om tot één gezamenlijke visie te komen”,

Vanessa Biebel: “Afval stopt niet aan de

grenzen. Vandaar dat het belangrijk is om

een open Europa te creëren om elke stroom zo

hoogwaardig mogelijk te verwerken.”

opent Biebel. En die visie mag bijzonder ambitieus

genoemd worden. VBO wil dat België zijn

koppositie die het vandaag heeft behoudt en zelfs

verder uitbouwt op de lange termijn. “Want dat is

de manier om de competitiviteit van onze bedrijven

te waarborgen, nieuwe jobs te creëren en tegelijk

voor eigen grondstoffen te zorgen.”

Vijf ambities realiseren vraagt

om samenwerking

Om dat te realiseren schuift het VBO vijf ambities

naar voren. Het gaat om het maximaliseren

van de beschikbaarheid van materialen, het

koploper zijn in circulair ontwerp en productie,

circulaire gebruiksmodellen en het hoogwaardig

terugwinnen van materialen en sterk zijn in het

gebruik van enablers voor de circulaire economie.

“Ambities die heel breed blijven, maar tegelijk wel

allemaal dezelfde richting uitwijzen”, geeft Biebel

aan. Om die te realiseren zal er in de eerste plaats

moeten ingezet worden op meer samenwerking.

“Tussen de verschillende administraties (federaal

en gewestelijk) onderling, tussen overheden en

bedrijven maar ook tussen bedrijven over alle

sectoren heen. Het is belangrijk om als België één

stem te laten luiden in Europa om te zorgen voor

een gelijk speelveld tussen alle lidstaten. Met deze

visie geven we alvast zelf het goede voorbeeld. ”

Ondersteunend beleidskader nodig

Het VBO verwacht van de overheden in ons land

dat ze maximaal inzetten op een ondersteunend

beleidskader. Biebel: “De haalbaarheid van

deze visie hangt nauw samen met de inzet

op twee katalysatoren: innovatie en een open

economie. Leg doelen en objectieven vast, maar

laat voldoende ruimte aan de bedrijven om zelf

de weg ernaartoe uit te stippelen. Om innovatie

mogelijk te maken en niet af te remmen. Dat

is nu meer dan ooit nodig. Afval stopt ook niet

aan de grenzen. Vandaar dat het belangrijk

8 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Het VBO verwacht van de overheden in

ons land dat ze maximaal inzetten op een

ondersteunend beleidskader’

VBO wil dat België zijn koppositie in de

evolutie naar een circulaire economie die

het vandaag heeft behoudt en zelfs verder

uitbouwt op de lange termijn.

is om een open Europa te creëren om elke

stroom zo hoogwaardig mogelijk te verwerken.

Covid-19 heeft veel problemen blootgelegd,

bijvoorbeeld de materiaalschaarste die ontstaan

is en de bijhorende prijsstijgingen. We moeten dit

momentum aangrijpen om een duurzame relance

op het getouw te zetten. Om sneller te schakelen

richting circulaire economie.”

Benchmarking aan de hand

van indicatoren

Van zijn kant uit wil het VBO werk maken

van benchmarking. Aan de hand van de tien

indicatoren die Eurostat naar voren schuift, wil het

VBO vanaf volgend jaar en daarna twee jaarlijks

het scorebord opmaken. “Dit moet ons een idee

geven van hoe ver we staan, ten opzichte van

onze eigen ambities, maar ook ten opzichte van

andere landen. De indiciatoren kunnen bovendien

helpen om mogelijke juridische obstakels te

identificeren en uit de weg te helpen. De weg

naar een circulaire economie zal sowieso een

stappenplan zijn. We willen er met alle federaties

en stakeholders hard aan werken om ze realiteit te

laten worden”, besluit Biebel. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

9


DE JACHT OP ZELDZAME METALEN

Toegang tot kritische grondstoffen zal cruciaal zijn om onze hightech levensstijl te behouden en de concurrentiekracht van Europese bedrijven

te vrijwaren. Er wordt dan vooral gekeken naar de zogeheten zeldzame elementen zoals yttrium, neodymium, lanthanium … Ze klinken

u misschien niet zo vertrouwd in de oren maar doen meer dan een belletje rinkelen bij producenten van onder meer elektrische wagens,

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Cewaste is een Europees project dat viel onder

het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma.

Tijdens de looptijd van 2,5 jaar werden

mogelijke bronnen van zeldzame metalen geïdentificeerd

en werd er een certificatieschema ontwikkeld

voor de behandeling van deze afvalstromen.

Het project ging vooral dieper in op de inzameling,

het transport en de verwerking van sleuteltypes

van afval die waardevolle en kritische grondstoffen

bevatten, zoals elektrisch en elektronisch

afval en batterijen. Europa definieert kritische

grondstoffen (CRM’s) als grondstoffen die economisch

belangrijk zijn en waar er veel risico’s rond

bestaan in de toevoerketen. Ze zijn essentieel om

het functioneren en de integriteit van onze industriële

ecosystemen te bewaken. Denk bijvoorbeeld

aan tungsten dat telefoons doet vibreren, gallium

en indium die in ledtechnologie aanwezig zijn,

siliconenmetaal in halfgeleiders, platinametalen

in waterstofcellen en elektrolysers … In totaal werden

er een dertigtal geïdentificeerd. Dat ze nog

niet systematisch gerecycleerd worden, heeft alles

te maken met de beperkte hoeveelheid waarin ze

gebruikt worden in producten.

Actieplan om toevoer te vrijwaren

Om een veilige en een duurzame toevoer van deze

CRM’s te vrijwaren heeft de Europese Commissie

een actieplan op het getouw gezet. CRM’s zijn immers

bepalend als we de stap willen zetten naar

een koolstofarme maatschappij. De bedoeling is

om de afhankelijkheid van Europa van andere landen

en regio’s te verlagen, de aanvoer te diversifiëren

door in te zetten op primaire en secundaire

grondstoffen en ook de efficiëntie in het gebruik

van deze grondstoffen te verhogen. Cewaste

draagt hier zijn steentje toe bij door audits en certificaties

op te stellen van traceerbare en duurzame

behandelingsprocessen doorheen de volledige

waardeketen. Door middel van recyclage kan de

Europese economie immers op een duurzame manier

toegang krijgen tot deze CRM’s. Het project

heeft een vrijwillig certificatieschema ontwikkeld,

gevalideerd en gelanceerd voor de inzameling, het

transport en de verwerking van afvalstromen die

hoge hoeveelheden van deze materialen bevatten.

Waar zijn ze te vinden?

Daarbij werd in eerste instantie ingezoomd op

welke materialen het meest interessant waren,

die dus met andere woorden hoge concentraties

aan CRM’s bevatten. Vier productgroepen werden

naar voor geschoven: printplaten uit IT-apparatuur,

batterijen en voertuigen, neodymium magneten

uit harde schijven en elektrische motoren

in elektrische voertuigen, fluorescerende poeders

uit kathodebuizen in tv’s en monitors en fluorescerende

lampen. Voor materialen zoals palladium

en kobalt zijn de terugwinningsprocessen goed

ontwikkeld. Voor andere bestaan die nog niet op

industriële schaal. Er moet daarom een voldoende

interessant speelveld gecreëerd worden om tot

een voldoende volume te komen en investeringen

mogelijk te maken.

Hoe kunnen we ze recupereren?

Uiteindelijk werden meer dan zestig standaarden

en regelgevende referenties onder de loep genomen

in het project. Weinig (enkel zes) bleken

zich echter specifiek te richten op producten die

CRM’s bevatten. Het consortium ontwierp daarom

een set van technische vereisten, waardoor de

inzameling en behandeling van deze producten

om CRM’s terug te winnen een stevige basis kon

krijgen. Er wordt voorgesteld om ze in de huidige

procedures te integreren, zodat ze deel uitmaken

van de vaste routine van inzamelaars en verwerkers.

Daarnaast ging men ook managementvereisten

onderzoeken voor operatoren en faciliteiten

betrokken in de handling, sortering en opslag van

elektronisch afval, afvalbatterijen … Er werd ook

gekeken naar risicobeheer, documentatie, communicatie

en duurzaamheid. Het is de bedoeling

dat de Cewaste richtlijnen kunnen uitgroeien tot

een standaard die kan verzekerd en geverifieerd

worden. De eerste toepassingen in België, Italië,

Spanje en Zwitserland, maar ook in Colombia,

Rwanda en Turkije werden al opgestart. De feedback

werd opgenomen in een aangepaste versie

van het Cewaste schema. ❚

Printplaten in IT-apparatuur zijn een interessante bron voor zeldzame elementen.

10 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘CRM’s zijn bepalend als we

de stap willen zetten naar een

koolstofarme maatschappij’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 11


Uw totaal producent

voor zeefinstallaties

Doseerbunker

Permanent Magneet

Sterrenzeef 0-10 mm

Truck Belading

Aanvoer goederen

Transportband

Werkborder

www.arco-solutions.nl | +31 (0)88 006 5300 | info@arco-solutions.nl | Venrayseweg 141 | 5961 NS Horst


• VROEGTIJDIGE ROOKDETECTIE

• ONMIDDELLIJKE VISUELE VERIFICATIE

• ALS ENIGE BOSEC GEKEURD

EN ERKEND DOOR UW VERZEKERAAR

Dankzij SmokeCatcher ® Certified van video rookdetectie specialist

Araani, wordt uw brandveiligheid naar een hoger niveau getild!

De SmokeCatcher ® Certified camera, als enige zowel BOSEC

gekeurd in België als CNPP Certified in Frankrijk, detecteert een

smeulbrand van aan de bron, waardoor elk incident in de kiem

gesmoord wordt. Naast snelle detectie biedt de SmokeCatcher ®

Certified onmiddellijke visuele verificatie op uw smartphone,

tablet, computer…

SmokeCatcher ® Certified kan perfect geïntegreerd worden in uw

bestaande branddetectiesysteem, om de meest kritieke zones

extra te beveiligen.

Vind onze erkende installateurs via www.araani.com.

Araani NV

Luipaardstraat 12 - 8500 Kortrijk

T +32 (0) 56 49 93 94

info@araani.com - www.araani.com


DEPEN

‘Er is meer nodig dan

een schietgebed om de

opwarming van de aarde

te beperken tot 2°C’

14

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DEPEN

Mark Thys,

Managing Director Renewi België

De circulaire economie moet nu echt

een versnelling hoger schakelen

De voet van de rem halen, hoger schakelen en versnellen. Misschien zelfs het geweer van schouder veranderen

om de klimaatverandering, die afgelopen maand ineens héél dichtbij was, af te remmen. Dat ik veel metaforen

en jargon uit de autowereld haal, is geen toeval. Als ‘nieuwkomer’ in de sector, na twintig jaar in de automotive

industrie, ben ik blij verrast door de dynamiek in de afvalverwerkingsindustrie. Maar bovenal, voel ik me

verantwoordelijk omdat wij samen in de sector het verschil kunnen maken, deel uitmaken van de oplossingen. Als

we maar die versnelling hoger schakelen.

2021 is een zomer vol natuurgeweld. Lang leken natuurrampen iets voor televisie: realiteit op andere continenten of het script

van een spannende film. Maar met de watersnood in België en buurlanden of de bosbranden in Zuid-Europa, is meer dan eens

duidelijk dat de Europese Green Deal urgent is. Dat het vijf voor twaalf is om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.

Het is duidelijk nu. Er is meer nodig dan een schietgebed om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. De wereldwijde

klimaatplannen die via het Klimaatakkoord van Parijs tot stand zijn gekomen, dragen naar verwachting maximaal 15% bij aan

deze beoogde reductie. De circulaire economie kan hier voor de overige 85% toe bijdragen. Als overheden, de industrie en

andere belangrijke spelers de aanzet geven tot een opschaling van de huidige circulariteit (slechts 8,6%) naar 17% in 2032,

dichten we de kloof en beperken we de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C in 2050. De transitie naar een circulaire

economie moet snel gebeuren.

Een duurzame transitie is haalbaar mits een combinatie van een drastische vermindering van gebruik van primaire grondstoffen,

ecodesign, recyclage en de creatie van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Te vaak, en ten onrechte, verdwijnt recyclage

naar de achtergrond als het gaat om de circulaire economie. Recyclage is meer dan de laatste optie voor een product. Natuurlijk

moeten producten eerst gerepareerd en hergebruikt worden, maar er komt uiteindelijk steeds een moment om een materiaal

een tweede leven te geven.

Materialen in de kringloop houden is de ontbrekende schakel in het realiseren van de wereldwijde klimaatambities. Is het

eigenlijk niet simpel? Beschouw onze producten en materialen als een tijdelijke stockage van grondstoffen. Zo slaan we de

spreekwoordelijke twee vliegen in één slag: enerzijds het ontginnen van schaarse primaire grondstoffen beperken, anderzijds

diegene die reeds ontgonnen zijn, niet langer verbranden maar een tweede leven geven. Recyclage speelt daarom een cruciale

rol, niet alleen bij het creëren van secundaire grondstoffen, maar ook bij het produceren van hoogwaardige alternatieven voor

de steeds schaarser wordende materialen. Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de

productwaardekringloop. Gebeurt dit niet, dan gaan materialen verloren en creëren we onnodig veel CO 2

.

Overgaan van lineaire processen naar een circulaire economie vergt gedragsveranderingen van elk van ons, organisaties

en overheden, en niet in het minst van door purpose en innovatie gedreven marktleiders in de waste-to-product industrie.

Vlaanderen wil en kan een internationaal speerpunt voor recyclage en secundaire materialen zijn. VLAREMA 8 getuigt hiervan.

Maar er is meer nodig. Ik reik dan ook de hand naar concullega’s, mogelijke partners en de overheid om ervoor te zorgen dat

deze ambitieuze regelgeving geen dode letter wordt.

Laat ons onze bevoorrechte polepositie om deze race tegen de klok te winnen ten volle benutten. En vooral die voet van de rem

halen, en op het gaspedaal plaatsen! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

15


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

RECYCLAGE VAN BANDEN STIMULEREN

ESSENTIEEL VOOR EUROPESE GREEN DEAL

Als je de meer dan 300 miljoen afvalbanden die jaarlijks verzameld worden in Europa naast elkaar zou hangen, dan zou je de volledige wereld rond

kunnen. Bandenrecycleerders staan dan ook voor een serieuze uitdaging om deze afvalstroom in duurzame, kostbare grondstoffen om te zetten

en de weg te plaveien naar een volledig circulaire economie. Het doel moet zijn om het vrijkomen van microplastics te vermijden en tegelijk een

goed functionerende circulaire waardeketen op het getouw te zetten. Een opiniestuk van Alejandro Navazas, scientific officer bij EuRIC.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Alle inspanningen van bandenrecycleerders van

de afgelopen jaren ten spijt, blijft er nog veel

ruimte liggen voor verbetering voor de Europese

Unie om de recyclage van banden aanzienlijk te

stimuleren. De recyclage van banden in hoogwaardige

eindproducten blijft immers beperkt

door technologische obstakels maar ook door

regelgeving en bottlenecks in de eindmarkt. Er

moeten dus inspanningen langsheen de volledige

waardeketen gebeuren om de circulariteit van afvalbanden

te verbreden. Dat vraagt om veranderingen

in de manier waarom banden ontworpen

en geproduceerd worden zodat er meer materiaal

kan worden herwonnen. Maar ook downstream

moet er meer bewustzijn komen en moeten er

systemen en infrastructuur in het leven geroepen

worden om materialen in circulatie te houden.

Alle inspanningen van bandenrecycleerders van

de afgelopen jaren ten spijt, blijft er nog veel

ruimte liggen voor verbetering voor de Europese

Unie om de recyclage van banden aanzienlijk te

stimuleren. De recyclage van banden in hoogwaardige

eindproducten blijft immers beperkt

door technologische obstakels maar ook door

regelgeving en bottlenecks in de eindmarkt. Er

moeten dus inspanningen langsheen de volledige

waardeketen gebeuren om de circulariteit van afvalbanden

te verbreden. Dat vraagt om veranderingen

in de manier waarom banden ontworpen

en geproduceerd worden zodat er meer materiaal

kan worden herwonnen. Maar ook downstream

moet er meer bewustzijn komen en moeten er

systemen en infrastructuur in het leven geroepen

worden om materialen in circulatie te houden.

Tweede leven voor

300 miljoen banden

Elk jaar zijn er in Europa zowat 300 miljoen banden

einde leven. Maar hun nut is daarmee verre van

voorbij. De staaldraad die verweven zit in de banden

kunnen we hersmelten tot nieuw staal, terwijl

het rubber een tweede leven krijgt in speelpleintjes

en sportarena’s, in gegoten producten, bouwtoepassingen,

wegenwerken, verven … De belangrijkste

markt vandaag, goed voor 37% van de vraag

naar rubber uit afvalbanden is kruimelrubber als

vulling in synthetische gronden. Life cycle studies

hebben aangetoond dat het granuleren van afvalbanden

tot nieuwe grondstoffen van hoge kwaliteit

vandaag de meest duurzame oplossing is. Maar in

Europa is slechts 12% van de grondstoffen die gebruikt

worden vandaag afkomstig uit gerecycleerde

producten en herwonnen materialen. De voordelen

zijn nochtans aanzienlijk. Elke ton afvalbanden die

naar recyclage in plaats van verbranding gaat bespaart

het milieu 700 kg aan CO 2

-emissies.

Risico’s op plastic

vervuiling beperken

Duurzaamheid maakt deel uit van het DNA van

elke recycleerder, groot of klein, familiebedrijf of

multinational. De volledige recyclage-industrie

steunt dan ook het objectief van Europa om de

vrijgave van microplastics in het milieu te verhinderen.

Een zo een bron van microplastics zijn vulmaterialen

in artificiële velden. Bandenrecycleerders

hebben al praktische stappen ondernomen om

hier iets aan te doen, vooraleer het onder de loep

werd genomen door Europa. ECHA stelt daarom

twee opties voor. Ofwel een ban op het gebruiken

van vulling ofwel een afwijking in combinatie met

maatregelen die de risico’s beperken, zoals bijvoorbeeld

de plaatsing van een omheining rondom een

dergelijk veld, zodat de rubber granulaten zich niet

verder kunnen verspreiden. Deze tweede optie is de

enige die het kind niet met het badwater wegsmijt

en dus de milieuvoordelen van bandenrecyclage

behoudt, terwijl negatieve impact vermeden wordt.

Ramp voor het milieu

en de maatschappij

Naarmate we ons meer engageren in de strijd tegen

klimaatopwarming en de effecten ervan, zal

een integrale aanpak die verschillende beleidsacties

op elkaar afstemt toelaten om bandenrecyclage

op een grotere schaal te gaan toepassen. Dat zal

mogelijkheden openen voor meer milieuvoordelen.

Een volledige ban, zou waarschijnlijk betekenen

dat 500.000 afvalbanden jaarlijks naar verbranding

of illegaal gestort worden, een ramp voor het

milieu en de minst circulaire optie. En dan hebben

we het nog niet over de socio-economische gevolgen,

zowel voor de bandenreycleerders als voor de

gemeenschappen die maar wat graag sporten op

velden uit gerecycleerde materialen. Vandaag is

er nog geen alternatief voor deze vulmaterialen

met dezelfde performantie en veiligheidsvereisten

om een heel jaar lang intensief te kunnen sporten,

onder zelf de meeste uitdagende weersomstandigheden.

Noorwegen gaf alvast het goede voorbeeld

door maatregelen in te voeren die de risico’s op mogelijke

plastic vervuiling reduceren op kunstvelden.

Laten we dat voorbeeld volgen. ❚

Een volledige ban, zou waarschijnlijk betekenen dat 500.000 afvalbanden

jaarlijks naar verbranding of illegaal gestort worden, een ramp voor het

milieu en de minst circulaire optie.

RecyclePR .BE

16

RecyclePR

.BE

RecyclePR .BE


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

‘Het granuleren van

afvalbanden tot nieuwe

grondstoffen van hoge

kwaliteit is vandaag

de meest duurzame

oplossing’

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17

.BE


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

NAAR EEN 100%

CIRCULAIRE BAND?

In een perfect circulaire economie vormen producten aan het einde van hun leven weer de grondstoffen voor diezelfde producten. Een

halszaak wat banden betreft nu steeds meer kanalen waar het gerecycleerd rubber van afvalbanden in terecht kan, dicht gaan. Maar

hoe ver staan we vandaag al met de ontwikkeling van een circulaire band? We vroegen het aan Michelin dat een voortrekkersrol in deze

materie opneemt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Michelin

Wereldwijd komen er elk jaar 1,6 miljard nieuwe

banden bij, goed voor een volume van 26 miljoen

ton. Een enorm potentieel dus aan terug te winnen

grondstoffen. Iets waar Michelin werk van wil

maken. “We zijn er ons van bewust welke impact

onze banden kunnen hebben in het Europese

traject naar een koolstofarme maatschappij.

Immers, 20% van de weerstand die een auto

ondervindt, komt van de banden. Banden hebben

dus een impact op het verbruik, de uitstoot en de

afvalstroom. Daarom dragen we duurzaamheid

hoog in het vaandel. Vanuit onze strategie ‘Alles

Duurzaam’ willen we tegen 2030 40% duurzame

materialen gebruiken in de productie van banden.

Tegen 2050 moet dat zelfs 100% zijn.”

Evenwicht tussen duurzaamheid

en recycleerbaarheid

Michelin kijkt daarvoor naar materialen die

een andere dan fossiele oorsprong hebben. Zo

introduceerde het recent een raceband die zich

al op het circuit bewezen heeft en onder andere

sinaasappel- en citroenschillen, zonnebloemolie,

dennenhars en gerecycleerd aluminium bevat.

Maar de bandenspecialist investeert uiteraard

ook in de recyclage van afvalbanden. Zo bevatte

de raceband gerecycleerd koolstof uit versleten

banden. “We geloven in de circulaire band”, vat

Swint de ambitie samen. “Om die te realiseren

zullen we wel eerst terug naar de tekentafel

moeten. Onze banden zijn nu ontworpen om zo

lang mogelijk mee te gaan en op het einde van

hun leven nog uitstekende prestaties neer te

zetten. Want ook dat is duurzaamheid. De mix

van materialen die daarvoor nodig is, kan soms

haaks staan op de eisen rond recycleerbaarheid.

Het is aan ons om ze te verenigen. Om bij

het ontwerp van een band en de keuze van

de materialen rekening te houden met de

eindverwerking. En om een band te produceren

die de automobilist veiligheid en levensduur

biedt en op het einde grondstoffen kan leveren.”

Jos Swint: “Met alle ingrediënten die vandaag

allemaal in een band gaan is 100% circulariteit

niet mogelijk”

18 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

Pyrolyse sleutel tot recycled

content voor banden

Om banden circulair te maken is Michelin voortrekker

in het BlackCycle project. Een consortium

van dertien partners dat specifieke oplossingen

zal ontwikkelen om duurzame grond stoffen

voor banden te produceren: versleten banden

inzamelen en grondstoffen selecteren, pyrolyse

optimaliseren, olie raffineren en beoo rdelen,

oven processen optimaliseren en de prestaties

van duurzame banden beoordelen. Tegen 2026

wil BlackCycle dat bijna één op twee versleten

banden via deze cyclus wordt verwerkt. “Vandaag

spitst de recyclage zich voornamelijk toe op de

verwerking van het rubber tot granulaat. Door

in een volgende fase pyrolyse toe te passen

zouden we de olie die gebruikt is om het rubber

te vormen weer uit de band kunnen halen. Om

te hergebruiken als brandstof, smeermiddel of

de basis te vormen voor nieuwe banden. Het

onderzoek bevindt zich momenteel op laboschaal,

Met BlackCycle willen we door kennis te delen

sneller naar een industriële schaal evolueren.

Met alle ingrediënten die vandaag allemaal

in een band gaan is 100% circulariteit niet

mogelijk. Daarom investeren we ook fors in

materialenonderzoek om onze ambitie van

100% duurzame banden te kunnen waarmaken”,

besluit Swint. ❚

‘De mix van

materialen die

nodig is voor

een duurzame

band, kan soms

haaks staan op

de eisen rond

recycleerbaarheid’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

19


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

Uitdagingen in afvalbanden

Onafhankelijkheid van de Aziatische verwerking

en de grondstoffen in Europa houden kan alleen

voordelen opleveren op alle denkbare vlakken

(tewerkstelling, ecologisch, economisch …).

We zijn nog een eind verwijderd van de volledig circulaire band. Toch kunnen er al voldoende nuttige dingen mee gedaan worden. RecyclePro

ging polsen op het terrein hoe het eraan toegaat en wat de grootste uitdagingen zijn inzake afvalbanden. Een gesprek met Pieter De Saedeleir

van Alfamet.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Alfamet en iStock

De precieze ontstaansdatum is verloren gegaan in de mist der tijd, maar wat

wel buiten kijf staat is dat met Pieter De Saedeleir de vijfde generatie aan

het aan de slag is bij Alfamet. Een familiebedrijf, sinds 1985 gevestigd in

Dendermonde, dat al van bij zijn ontstaan circulariteit in het DNA had. Eerst

als inzamelaar van vodden, later als schroothandel maar vandaag ook als

recycleerder van banden. “Een shift die gebeurde met de eeuwwisseling. Door

de felle concurrentie en door het afnemende volume in schroot, heb je als

lokale speler maar twee opties. Ofwel gevoelig uitbreiden om te overleven,

ofwel een complementaire afvalstroom zoeken.” Alfamet koos voor het laatste.

“Recyclage van banden is in België een nichemarkt. Bovendien zijn het

producten die redelijk wat tonnage in de schaal werpen, terwijl het stockagevolume

eens verwerkt eerder beperkt blijft.”

Verkleinen op maat van de klant

Via vooral bandencentrales belanden de afvalbanden bij Alfamet en zijn 22

medewerkers. De Saedeleir legt uit hoe ze te werk gaan: “We sorteren de ban-

20 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TWEEDE LEVEN VOOR BANDEN

‘Een gezond investeringsklimaat

zal veel meer toegevoegde

waarde brengen’

den eerst op hergebruik of recyclage. Het deel dat voor de recyclagemarkt bestemd

is voeren we ofwel rechtstreeks af naar andere verwerkers ofwel gaan

we ze volgens de wensen van klant kleiner maken door ze te versnipperen

of te knippen. De eigenlijke eindverwerking om van banden weer bruikbaar

rubber te kunnen maken, gebeurt grotendeels in het buitenland. Het meeste

van wat wij inzamelen en verwerken vertrekt dan ook voor export.” Daar vindt

het verder zijn weg naar poeders en granulaten voor rubberen tegels, schokdemping

in looppistes, rubberen wielen … De centrale ligging in het economische

centrum van Vlaanderen en tegelijk de vlotte toegang tot de Antwerpse

haven zijn sterke troeven van Alfamet. Maar het is vooral de focus op service

die het verschil maakt. “We gaan geen uitdaging uit de weg om klanten en

leveranciers te helpen. Daarnaast zetten we zoveel mogelijk in op hergebruik

en recyclage. Dat is goed voor het milieu, maar we betalen dan ook minder

milieuheffingen”, aldus De Saedeleir.

Volumes gedaald door corona

Een belangrijke uitdaging het afgelopen jaar was corona. De Saedeleir: “Minder

kilometers op de weg, betekent ook minder slijtage van banden. We zagen

een duidelijke terugval in ons volume, van ongeveer 15% We hopen

tegen begin 2022 weer op het niveau van voor de crisis uit te komen. Maar

van zodra er weer 15% bijkomt, zullen de beperkte afzetmogelijkheden die

er vandaag zijn voor gerecycleerd rubber wel weer meer beginnen spelen.

Meer nood aan initiatieven

Een tweede uitdaging volgens De Saedeleir is de monopoliepositie die Recytyre

inneemt in de markt. “Als beheersorganisme voor afvalbanden innen ze

de milieubijdrage om de selectieve inzameling van banden te financieren. De

organisatie heeft echter zelf jaren handel gedreven in afvalbanden en bandenrecycleerders

als wij dus oneerlijke concurrentie aangedaan. Dit heeft een

enorme vertrouwensbreuk tot gevolg gehad. Bovendien willen ze vanaf 2022

een nog strenger systeem, waarbij wij zelf geen handel kunnen drijven in

afvalbanden, maar enkel een vaste vergoeding krijgen voor de verwerking volgens

hun eisen en bepalingen. Een mechanisme dat de doodsteek zou betekenen

voor de vrije markt, terwijl we net meer nood hebben aan initiatieven.”

Grondstoffen in Europa houden

Vandaag gebeurt er veel export naar Azië. “Het is ecologisch gezien een onhoudbare

situatie om afvalproducten/grondstoffen naar de andere kant van

de wereld te verschepen waarna de afgewerkte producten soms terug naar

Europa worden verscheept. Onafhankelijkheid van de Aziatische verwerking

en de grondstoffen in Europa houden kan alleen voordelen opleveren op alle

denkbare vlakken (tewerkstelling, ecologisch, economisch …). Een gezond investeringsklimaat,

zal mijns inziens veel meer toegevoegde waarde brengen

in de afvalbandensector dan bijvoorbeeld subsidies of het green-er fonds dat

grotendeels beheerd wordt door personen actief binnen Recytyre.” ❚

Via vooral bandencentrales belanden de afvalbanden bij Alfamet en zijn 22 medewerkers.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

21


NIEUWE COLLECTIE KOFFERS

UIT GERECYCLEERDE KUNSTSTOFFEN

Heeft u ook uw koffers gepakt deze zomer? Wie met een spiksplinternieuwe op reis ging, kon er ook eentje gekozen hebben die uit gerecycleerde

kunststoffen bestaat. SUEZ, LyondellBasell en Samsonite hebben hun samenwerking immers uitgebreid om een nieuwe collectie duurzame

koffers te produceren: de Magnum Eco koffercollectie. Deze collectie is ontstaan uit expertise van Quality Circular Polymers (QCP), de joint

venture tussen SUEZ en LyondellBasell, op het gebied van recyclage van hoogwaardige polymeren. Samsonite toont zo dat post-consumer

kunststoffen een nieuw leven kunnen krijgen om zo het gebruik van virgin materialen te verminderen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Samsonite en SUEZ

Voortbouwend op het succes van de lancering van de S'Cure ECO lijn in

2019 en met het oog op het behoud van natuurlijke grondstoffen, lanceert

Samsonite, bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten, zijn

nieuwe Magnum ECO lijn koffers gemaakt van secundaire kunststoffen. De

marktleider in de bagage-industrie heeft opnieuw een beroep gedaan op

QCP voor zijn expertise in het recycleren en terugwinnen van kunststoffen

om te helpen bij het ontwerp van deze collectie. De koffers zijn ontworpen in

Europa en gemaakt van huishoudelijk plastic afval uit Nederland en België,

zoals plastic flessen en yoghurtpotten. Zo bevat de grote koffer het equivalent

van 483 yoghurtpotten en 14 plastic flessen. Dankzij het gebruik van de

De koffers zijn ontworpen in Europa en gemaakt van

huishoudelijk plastic afval uit Nederland en België,

zoals plastic flessen en yoghurtpotten.

22 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


innovatieve Recyclex technologie zijn de buitenschalen volledig gemaakt

van gerecycleerde kunststoffen en is de binnenstof eveneens ontwikkeld op

basis van 100% gerecycleerde petflessen. De nieuwe Magnum ECO collectie

illustreert het gezamenlijke engagement van QCP en Samsonite om producten

te ontwikkelen waarin gerecycleerde kunststoffen zijn verwerkt en die een

kleinere koolstofvoetafdruk hebben.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Christine Riley Miller, Samsonite's Director of Sustainability, ziet deze

innovatie als onderdeel van een breder plaatje: "We zijn voortdurend op

zoek naar nieuwe manieren om onze ecologische voetafdruk in al onze

activiteiten te verkleinen. Dus ook via innovatie bij de vervaardiging van

onze producten, zo dragen wij ons steentje bij aan het hergebruik van plastic

afval." Deze nieuwe samenwerking komt er nadat QCP in december 2020 de

kunststoffenrecyclagefabriek van TIVACO in België heeft overgenomen. Met

een productiecapaciteit van gerecycleerd materiaal van ongeveer 22.000 ton

per jaar, brengt deze nieuwe fabriek de totale plastic recyclagecapaciteit van

de joint venture op ongeveer 55.000 ton.

‘Zo bevat de grote

koffer het equivalent van

483 yoghurtpotten en

14 plastic flessen’

Concrete oplossing voor de circulaire economie

Ook de partners van de joint venture zijn trots op het resultaat. "De Samsonite

Magnum Eco koffer is een perfecte demonstratie van hoe waardevolle plastic

grondstof weer tot leven wordt gewekt. Dit gerecycleerd materiaal, polymeren

uit ons CirculenRecover gamma, biedt de reizigers een duurzaam product. We

zijn vereerd om samen met Samsonite deel uit te maken van deze duurzame

oplossing om een einde te maken aan plastic afval in het milieu, en we streven

ernaar om voortdurend te innoveren om aan de behoeften van onze klanten

te voldoen," aldus Richard Roudeix, LyondellBasell Senior Vice President

Olefins en Polyolefins voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India.

Jean-Marc Boursier, SUEZ Group Executive Vice President voor Frankrijk en

regio Operations vult aan: “R&D, een echte motor van groei en differentiatie

voor de Groep SUEZ, in combinatie met onze expertise in het recycleren van

hoogwaardige polymeren, hebben een belangrijke rol gespeeld in de creatie

van dit nieuwe gamma koffers. Wij zijn er trots op dat wij onze klanten

concrete oplossingen en technologieën voor de circulaire economie kunnen

aanbieden. Wij zien er bijzonder nauwlettend op toe dat de traceerbaarheid,

de naleving en de duurzaamheid van het plastic dat wij recycleren, samen

met LyondellBasell, binnen de joint venture QCP, gewaarborgd zijn.” ❚

Dankzij het gebruik van de innovatieve Recyclex

technologie zijn de buitenschalen volledig gemaakt

van gerecycleerde kunststoffen

De nieuwe Magnum ECO collectie illustreert het gezamenlijke engagement

van QCP en Samsonite om producten te ontwikkelen die een kleinere

koolstofvoetafdruk hebben.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

23


​Het effect van belasting

op plastic recyclage

In meerdere landen vragen politici zich af wat de effecten zouden zijn van belastingheffing op het gebruik van primair (virgin) plastic.

Dit onderwerp kan vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Heeft belasting een positief effect als je het invoert op nationaal of

Europees niveau? Hef je de belasting op polymeren als basisgrondstof voor productie, of pas later in het proces op geproduceerde plastic

Tekst Peter Brughmans | Beeld Van Werven

Veel vraagtekens, die het doel van de vraag al snel laten ondersneeuwen:

verbetert de afzet van recyclaat als we belasting gaan heffen? Daarover zijn

plastic recycleerders het eens. Een belasting op virgin plastic gaat het recyclageprobleem

niet oplossen. De invoering van een verplichting op recycled content

– voor meerdere categorieën plastic producten – is een beter instrument.

Daarmee koppelen we de prijs van recyclaat los van de prijs van virgin materiaal,

waardoor de plasticrecyclagemarkt stabiliseert en professionaliseert.

Verbod op storten

Het probleem voor recycleerders is overigens niet de afzet van recyclaat,

maar het vinden van plastic afval dat geschikt is voor recyclage. Verreweg

het meeste recycleerbare plastic afval wordt in Europa nog altijd gestort of

verbrand, omdat dat goedkoper is. Een belasting op virgin plastic gaat dit probleem

niet oplossen; dit vraagt om maatregelen aan de afvalkant. In landen

waar nog veel afval wordt gestort, helpt een stortverbod of belasting op het

storten van afval veel beter. Dat zou tegelijkertijd positieve effecten hebben

op andere recycleerbare stromen.

Verbod op verbranden

In landen waar brandbaar afval in een AVI wordt verwerkt, zou een belasting

op het verbranden van recycleerbaar afval een steun in de rug zijn voor

recycleerders, maar nog beter is een verbod. Eerst het afval sorteren op

recycleerbare stromen, alvorens het residu te verwerken in een AVI. Dát zet

zoden aan de dijk en helpt hergebruikdoelstellingen te realiseren!

Gezamenlijk meerjarenplan

Deze aanpak vraagt om een gezamenlijk strategisch meerjarenplan van de

politiek en het bedrijfsleven. We kunnen het niet van de ene op de andere

dag invoeren, dat begrijpt iedereen. Maar een duidelijk plan met heldere

keuzes en mijlpalen zet ondernemers in de starthouding. Investeringen zijn

nodig om zowel het sorteren als recycleren mogelijk te maken. De afval- en

recyclage-industrie pakt dat graag op, als we kunnen rekenen op duidelijke

sturingsmaatregelen en ingangsdata. De per 2 juli 2021 inwerking getreden

VLAREMA-8 regeling is hiervan een mooi voorbeeld.

‘Verreweg

het meeste

recycleerbare

plastic afval

wordt in Europa

nog altijd gestort

of verbrand’

Laten we er niet te lang mee wachten. Al het afval wat we in de tussentijd

storten of verbranden, kunnen we (ook in de toekomst) niet meer recycleren! ❚

Peter Brughmans.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

25


BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

www.m-tech.be

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

AFVAL BRANDT

Meermaals bewezen, met het PYROsmart systeem van

B.L.W. Visser hoeft u zich geen zorgen meer te maken

over brand. Niet alles is te voorkomen, wel te beheersen.

Dit systeem beheerst en controleert zonder dat u

erbij hoeft te zijn. Geniet van het gevoel dat u het gevaar

onder controle hebt. Geadviseerd door verzekeraars!

Maak een afspraak met onze experts: 053 - 4319661

Of via mail, info@blwvisser.nl

B. L.W. Visser BV Enschede

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

00023599001 - B.L.W. Visser BV.indd 1 09-10-20 09:18

Stof

tot nadenken

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

Met een ingenieus vernevelingssysteem laten we het stof

neerslaan op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier.

Ontdek er alles over op pulvi.be

Vrombautstraat 121, 9900 Eeklo | Tel. +32 498 11 49 37 | info@pulvi.be | pulvi.be


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2021 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten

uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer komt het mysterie van de

vermiste koelkasten aan bod.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Recupel

Producenten of invoerders van elektrische toestellen die lid zijn van Recupel

geven aan hoeveel toestellen zij jaarlijks op de markt brengen. In 2019 waren

dit 685.595 koelkasten en diepvriezers. 462.246 toestellen kwamen aan bij

een erkende verwerker. Uit studies en via samenwerking met de Kringwinkels

houdt Recupel er ook rekening mee dat 5% (34.280 toestellen een tweede

leven krijgt en nog steeds in gebruik is. Dat maakt dat er in 2019 maar liefst

189.069 toestellen van de radar verdwenen.

CO 2

-equivalent van autorit van 7.500 km

Deze toestellen bevatten schadelijke koel vloeistoffen en blaasgassen. Die

moeten manueel verwijderd worden. Indien dit niet gebeurt, ontsnappen

deze schadelijke stoffen, waardoor ze de ozonlaag afbreken en zo bijdragen

aan de opwarming van de aarde. De milieuschade per apparaat staat

gelijk aan een CO 2

-uitstoot die een autorit van 7.500 km veroorzaakt. Een

rekensommetje dat de Universiteit van Antwerpen uitvoerde in opdracht van

Recupel. Nochtans is 98% van de materialen van een koelkast of diepvriezer

herbruikbaar, waardoor ze weer kunnen dienen voor bijvoorbeeld de productie

van nieuwe toestellen. En staat ook de consument te springen voor recyclage.

Uit een bevraging van Recupel blijkt dat 96% van de consumenten het

belangrijk vindt dat zijn of haar winkel goed recycleert. 60% zou ook bewust

kiezen voor een winkel die een correcte recyclage aanbiedt.

6.000 sauspotjes

Om het aantal vermiste koelkasten terug te dringen, hamert Recupel op een

correcte inzameling en recyclage. In samenwerking met Delhaize werden

6.000 glazen potjes verspreid met een oproep om ‘mayo-nice’ voor het milieu

te zijn en geen ‘anda-loser’. Een ludiek duwtje in de rug om het bewustzijn bij

consumenten aan te wakkeren. ❚

98% van de materialen van een koelkast of diepvriezer herbruikbaar, waardoor ze weer kunnen dienen voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe toestellen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

27


LICHTDOORLATENDE

OVERKAPPINGEN VOOR EEN

VEILIGERE WERKOMGEVING

Tal van toonaangevende bedrijven binnen de industriesector genieten vandaag van een overkapping met lichtdoorlatend foliedak zoals in de

serrebouw. Dat creëert binnen een even lichtrijke omgeving als buiten – zowel praktisch als aangenaam. Daarnaast biedt Vermako Cover

Solutions overspanningen tot ruim 60 m en heeft het zelfs enkele verplaatsbare constructies ontwikkeld zoals zijn container- en semimodulaire

overkappingen.

Tekst Jolien Celis | Beeld Vermako Cover Solutions

Bij Vermako hadden ze elk jaar veel werk tot het

landbouwseizoen begon. Omdat hun werkdruk

fluctueerde met de seizoenen, ging de firma die

serres ontwikkelt voor de landbouwsector op zoek

naar een onderneming om de pieken en dalen

op te vangen. In 2014 ontstond Vermako Cover

Solutions, een dochterbedrijf dat zou inzetten op

overkappingen voor de industrie. Ondertussen

omvat zijn aanbod constructies met folie- en

metaalbekledingen, gemonteerd op betonblokken

of ter plaatse gestorte betonwanden en folieserrestallen,

container-, en semi-modulaire overkappingen.

“Bij serres kan de poothoogte tot 5,5

m gaan, maar bij Covers zijn we onbeperkt in

hoogte en overspanningen. Vaak passen we een

gelijkaardig foliedak toe als in de serrebouw”,

vertelt Kelly Maes van Vermako. “We geloven

dat recyclage-, verwerkings- en opslagfirma’s

gebaat zijn bij een lichtdoorlatend dak.” De

overkappingsspecialist gebruikt dus veelvuldig

doorschijnende foliedaken in projecten. Ze zorgen

voor een lichtere werkomgeving die bij traditionele

metalen overkappingen vaak ontbreekt. Daardoor

gebeuren er minder ongevallen en kunnen

mogelijke vuurhaarden, die volgens Maes

regelmatig voorkomen in de recyclagesector,

sneller opgespoord en geblust worden. “Dat is

een aanzienlijk voordeel dat onmeetbaar is in een

prijsvergelijking”, zegt Frederik Wittevrongel van

Vermako Cover Solutions.

Grote overspanningen

“Een van onze troeven zijn grote overspanningen”,

zegt Wittevrongel. In een folieoverkapping

op een recyclagesite van Hector Van Moer &

Zonen overbrugde het bedrijf zeker 50 m. Om

28 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De folieoverkapping voor Hector Van Moer & Zonen te Burcht.

‘Wij denken volgens het principe geen

woorden, maar daden. Goede afspraken

maken goede vrienden’

De tijdelijke overkapping op betonblokken voor

project Bluegate in Hoboken. (Beeld: Deme)

de grote krachten op te vangen, gebruikte het

vakwerkspanten met kokerprofielen en ter plaatse

gestorte betonwanden. Daardoor ontstaan er

grotere en veiligere werkruimtes. Toch kunnen

ook betonnen stapelstenen een basis vormen voor

constructies. “In het project Bluegate in Hoboken

wou Deme een tijdelijke overkapping”, vertelt

Wittevrongel. Daarin voert de firma gedurende

vier jaar reinigingswerken uit aan verontreinigde

gronden. “Nadien zullen we die overkapping

demonteren en opbouwen op een andere site van

Deme”, gaat hij verder. “De overkappingen zijn

dus ook circulair.”

Hergebruikte overkappingen

Enkele jaren geleden werd Cover Solutions

gecontacteerd door een firma die een

wegneembare overkapping met robuuste wanden

wou. De oplossing bleek een overkapping die op

zeecontainers steunt. “De verschillende onderdelen

kunnen verscheept worden in de containers, die

ook dienstdoen als wanden, windverbanden

en kolommen. Daarin plaatsen we voldoende

ballast, volgens de berekeningen van onze

stabiliteitsingenieurs, zodat die de functie van de

funderingen overneemt”, verzekert Wittevrongel.

Momenteel bouwt Vermako zo’n overkapping

voor het WECANDANCE festival op het strand in

Zeebrugge. “De overkapping komt van een klant in

de buurt voor wie de overkapping overbodig werd”,

vertelt Wittevrongel. “Dat kwam goed uit omwille

van de tijdsdruk. Het was een goede match.” Ook

met zijn semi-modulaire overkappingen komt

de onderneming de klant tegemoet als die een

verplaatsbare overkapping wil. De modules van

10 op 15 m kunnen bovendien altijd uitgebreid

worden. Op dit moment demonteert Vermako

Cover Solutions een Renewi site in Houthalen

die nadien in een andere configuratie opnieuw

opgesteld wordt in Puurs.

Geen woorden, maar daden

Bij Vermako zien ze graag resultaten en hebben

ze het proces van productie tot montage in

eigen handen. “Wij denken volgens het principe

geen woorden, maar daden”, zegt Maes. “Als

we zeggen dat we er morgen staan, zorgen

we daarvoor. Goede afspraken maken goede

vrienden.” Het uitgebreide machinepark en een

goede organisatie zorgen ervoor dat de beloofde

levertermijnen gehaald worden. Sinds de opstart

heeft de overkappingsspecialist al heel wat

bekendheid gewonnen. “Nu kloppen steeds meer

grotere ondernemingen bij ons aan”, vertelt

Wittevrongel. “We zijn dus redelijk doorgebroken

in de overkappingsmarkt voor de industrie- en

recyclagesector.” Zo ontwikkelde de firma al

overkappingen voor onder andere Dufour en De

Meuter, maar ook voor havenbedrijven als DP

World, Greenyard en BASF. ❚

Overkapping op betonblokken bij Vanheede te Gent.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

29


Meer inspiratie op

www.iedereencirculair.be

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17

16, 17 & 18 november 2021

Evenementenhal Gorinchem

Bouwt u ook graag mee aan

een sterkere afvalsector?

Neem dan contact op met Esther Rodenburg

voor de mogelijkheden. Telefoon: +31 (0)183 680 655

E-mail: Esther.Rodenburg@easyfairs.com

BOEK

UW

STAND

www.vakbeursrecycling.nl

@Recycling_EH recycling-vakbeurs

210719 Recy21_190x130_adv_Stand.indd 1 19-07-2021 15:20

Naamloos-2 1 22-07-2021 10:06


Shaping the future of used materials


Recycleerbare materialen

efficiënt inzamelen om ze

opnieuw te kunnen inzetten

Onze economie robuuster maken en tegelijk een bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatopwarming? Het kan.

Hoe? Door materialen hier te houden, te recycleren en opnieuw in te zetten. Op deze manier vermijden we CO 2

-emissies,

want de meeste CO 2

wordt immers uitgestoten tijdens de ontginning, het transport en de verwerking van grondstoffen.

Bovendien maken we tegelijk onze economie sterker, aangezien we minder afhankelijk worden van de import van grondstoffen.

Zo scheppen we bijkomende arbeidsplaatsen en bouwen we schaal en expertise op in verband met recyclage en

intelligente materiaalstromen.

Kwalitatieve inzameling van afvalstoffen

Alles start met een kwalitatieve inzameling van afvalstoffen en het zuiver

houden van materiaalkringlopen. Het spreekt voor zich dat de kwalitatieve

inzameling enkel een succes wordt als degene die het afval produceert hieraan

prioriteit verleent en dus correct sorteert.

Afvalproducenten, inzamelaars en recycleurs gaan daarvoor best in gesprek

om samen oplossingen op maat uit te werken. Zo zorgen ze ervoor dat zoveel

mogelijk materialen apart worden ingezameld en niet met het restafval naar

een verbrandingsinstallatie worden gevoerd. De Vlaamse overheid verplicht

de afvalinzamelaar nu om een en ander nauwgezetter op te volgen.

Gerecycleerde materialen opnieuw inzetten

Naast een inzameling waarbij we zoveel mogelijk recycleerbare materialen uit

het afval halen, moeten we aan gerecycleerde materialen waarde geven en

dus afzetmarkten creëren voor recyclaat.

In sommige gevallen verhindert de bestaande regelgeving de inzet van gerecycleerde

materialen. Of laten beheersorganismen niet genoeg vrijheid op

de markt voor het ontstaan van innovatieve oplossingen. Er moet echter ook

bij producenten en consument meer begrip en bereidheid voor gerecycleerde

materialen groeien, blijkt uit een studie van de Universiteit Gent in opdracht

van Denuo.

Samenwerken in een vrije markt

De weg naar een robuuste, duurzame economie en maatschappij loopt dus

niet via één rechte lijn. Ze loopt langs verschillende schakels die samen een

keten vormen:

• De consument en producent die correct hun afgedankte materialen sorteren

• De inzamelaar die deze materialen vervolgens naar de correcte recyclage/

hergebruikpartner afvoert

• De materialen die in een nieuwe toepassing opnieuw hun weg naar de

consument en producent vinden

• En opnieuw...

Deze keten werkt maar als elk van de partijen elkaar vinden en vrij met elkaar

kunnen afstemmen, met de nodige stimulansen maar zonder overregulering.

Want uit samenwerking komen steeds de beste resultaten. Dat geldt onverminderd

voor de circulaire economie.

Bruno Arts, Voorzitter Denuo vzw. (Beeld: Christophe Vander Eecken).

32 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Stuurt een verbod op kunstgrasvelden

onze banden terug de oven in?

Tussen 2014 en 2018 is het Belgische wagenpark met meer dan 300.000 personenauto’s toegenomen. Die evolutie heeft

niet alleen tot meer congestie op onze wegen geleid, we verslijten zo ook gezamenlijk duizenden tonnen aan banden. In 2019

werden er zo in totaal een goede 90.000 ton aan afvalbanden gegenereerd. Maar wat gebeurt er nu juist met die banden?

Afvalbanden, hoe zit dat in België?

Bandenproducenten (en importeurs) vallen in België onder de wettelijke

aanvaardingsplicht, wat inhoudt dat zij de verantwoordelijkheid hebben om

banden gratis terug te aanvaarden eens deze versleten of stuk zijn. In België

is het beheersorganisme Recytyre verantwoordelijk voor het beheer van deze

aanvaardingsplicht. De verantwoordelijkheid van Recytyre beperkt zich echter

tot banden afkomstig van de vervangingsmarkt, met andere woorden versleten

banden die door een garagist of bandencentrale worden vervangen en

banden afkomstig van de markt van eerste montage.

Om dit in goede banen te leiden betaalt de consument vandaag een bijdrage

die de inzameling en daaropvolgende verwerking van de banden ondersteunt.

Hiervoor kan Recytyre terugvallen op een netwerk van meer dan 40

private operatoren die banden van meer dan 4.000 inzamelpunten (garages,

bandencentrales …) verzamelen en verwerken.

Eerste focus: hergebruik

De eerste stap in het verwerkingstraject start na de inzameling. Eerst worden de

banden die nog geschikt zijn voor hergebruik of loopvlakvernieuwing manueel

gesorteerd en apart gehouden. Deze sortering is wettelijk verplicht in België.

In de praktijk worden deze banden echter vaak reeds door de inzamel punten

zelf uitgesorteerd nog voor een inzamelaar ze komt ophalen. Dergelijke

banden worden typisch verkocht in garages onder de noemer ‘tweedehandsbanden’.

Hoewel deze praktijken op zich een goede zaak vormen, zorgen ze

ervoor dat deze banden uit het Recytyre systeem vallen en daardoor ook

jammer genoeg niet bijdragen aan de huidige recyclagecijfers. Sterker nog,

de doelstelling van 10% hergebruik en loopvlakvernieuwing wordt al jaren

niet meer gehaald. Het merendeel van de banden die worden gerapporteerd

onder hergebruik in het Recytyre systeem zijn veelal banden die worden

hergebruikt buiten Europa, vaak in Afrikaanse landen, waar de veiligheidsnormen

voor banden een stuk lager liggen.

Er is dringend nood aan innovatie en onderzoek, waarbij hoogwaardige

afzetkanalen/toepassingen worden gezocht voor gerecycleerd rubber.

Waardevolle materialen recupereren

Banden die niet meer herbruikbaar zijn, worden voornamelijk gerecycleerd om

de verschillende waardevolle materialen in banden te recupereren. Deze materialen

zijn op te delen in vier hoofdcategorieën: rubber (natuurlijk en synthetisch),

chemische fillers (carbon black en silica), versterkende materialen (staal- en

textielvezels) en chemische componenten (uitharders en antioxidanten).

Om deze materialen te recupereren worden de banden mechanisch verkleind

in een brekerinstallatie, waarbij de banden verscheurd en versnipperd worden

tot kleinere stukken. Binnen België zijn enkel inzamelaars en voorverwerkers

actief. Voorverwerkers voeren een eerste ‘verkleining’ uit waarbij de banden

worden verscheurd tot kleinere stukken die vervolgens verstuurd worden

naar eindverwerkers binnen en buiten Europa. Hoe fijnmazig de verkleining

uiteindelijk moet zijn, wordt bepaald door het eindproduct/functie waarin de

banden terechtkomen. De overgrote meerderheid van banden wordt verwerkt

tot rubberkorrels of granulaten. Deze kennen een waaier aan afzetkanalen zoals

gegoten objecten (rubberen wieltjes, vuilnisbakken, enz.), speeltuinen, atletiekpistes,

schokdempende matten ... enz. Het voornaamste afzetkanaal voor deze

rubberkorrels is invulmateriaal voor kunstgras.

Tot slot worden binnen Europa nog steeds heel wat banden verbrand voor

energierecuperatie. Rubber heeft namelijk een hoge energetische waarde,

waardoor het als brandstof (ook wel tyre derived fuel of TDF) kan worden

gebruikt, ter vervanging van fossiele brandstoffen. Een andere reden waarom

vandaag in Europa nog steeds een derde van de afvalbanden wordt verbrand,

is het simpele feit dat de bestaande afzetkanalen voor gerecycleerd rubber

meer en meer verzadigd geraken.

Verbranden we binnenkort nog meer

banden in Europa?

Dat voelen ook onze Belgische operatoren. Zij zien de laatste jaren en vooral

maanden de verwerkingsprijzen spectaculair stijgen. Deze tendens zal de

komende jaren alleen maar toenemen. Het Europees chemicaliën agentschap

REACH heeft namelijk verregaande beperkingen voorgesteld rond het

gebruik van bepaalde granulaten, om de vervuiling door microplastics in

Europa tegen te gaan. Een van de gevolgen hiervan is dat het gebruik van

rubbergranulaten in kunstgras verboden zal worden.

Dit alles toont aan dat het vijf na twaalf is voor onze afvalbanden. Er is

dringend nood aan innovatie en onderzoek, waarbij hoogwaardige afzetkanalen/toepassingen

worden gezocht voor gerecycleerd rubber. Ook

onderzoek naar het gebruik van gerecycleerd rubber in de productie van

nieuwe banden verdient meer stimulans, maar gezien de complexiteit van

een band zal een 100% gerecycleerde band nog niet meteen voor morgen

zijn. Alternatieve oplossingen dringen zich op om de tussentijd te overbruggen.

Zoniet dreigen weer vele duizenden tonnen banden in verbrandingsinstallaties

te belanden en zijn we hun waardevolle materialen kwijt.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


Verstrengde Vlaamse regels rond bronsortering bedrijfsafval

Afvalproducenten en

inzamelaars werken samen aan

het sluiten van kringlopen

Doorheen de jaren zijn we in Vlaanderen steeds meer afval gaan sorteren. Waarom? Omdat sorteren de eerste stap is om

materialen te kunnen recupereren en recycleren, om ze vervolgens te hergebruiken in nieuwe producten. Zo vermijden we

dat er steeds opnieuw grondstoffen moeten worden opgegraven en ingevoerd. En dat heeft niet alleen ecologische, maar

ook economische voordelen.

Sorteren is al jaren verplicht

Om die voordelen te benutten, verplicht de Vlaamse overheid bedrijven om

minstens 22 soorten afval apart in te zamelen. Deze verplichtingen staan

neergeschreven in Vlaamse regelgeving, met name het Materialendecreet en

het VLAREMA.

Deze sorteerverplichting is niet nieuw. Inzamelaars helpen reeds jaren de

afvalproducenten met raad en daad. Zo komen ze samen tot de meest optimale

inzameling (ophaalfrequentie, inzameling nieuwe afvalstroom, plaatsing

recipiënten, afvaleilanden, het inzamelen van meerdere niet-gevaarlijke

droge afvalstromen in één container …). Willen we de Vlaamse economie

meer circulair maken, moeten we ambitieuzer zijn en nog meer recycleerbare

materialen uit het restafval redden.

Nieuw: afvalinzamelaar ziet mee toe

op correcte sortering

Hiervoor heeft de Vlaamse overheid een nieuwe taak toevertrouwd aan de

afvalstoffeninzamelaar. De Vlaamse overheid verplicht alle inzamelaars van

bedrijfsafval om toe te zien op de correcte naleving van de sorteerverplichting.

Deze nieuwe verplichting zit vervat in afdeling 5.5 van het VLAREMA

die op 1 september 2021 in werking treedt.

Concreet betekent dit dat de afvalinzamelaar de taak heeft om de afvalstoffenproducent

nauwkeurig te informeren over de sorteerverplichtingen, en om

de nodige zakken en containers te voorzien zodat hij zijn afval selectief kan

aanbieden. Bovendien zal de inzamelaar voortaan het aangeboden restafval

controleren om zeker te zijn dat de sorteerregels correct zijn toegepast. Met

andere woorden: dat er geen gevaarlijk afval of afval dat onder de sorteerverplichting

valt meer tussen het restafval zit.

Telkens de afvalinzamelaar nog gevaarlijk afval of afval dat onder de sorteerplicht

valt in het bedrijfsrestafval aantreft, dan verplicht de Vlaamse regelgeving

hem om één van volgende acties te ondernemen:

• Het afval weigeren. Dit zal sowieso gebeuren als er gevaarlijk afval tussen

het restafval zit. Dit geeft de afvalproducent de mogelijkheid om de selectief

aan te bieden afvalstoffen uit het restafval te halen en het overige

restafval te laten ophalen door zijn inzamelaar.

• Het afval meenemen en uitsorteren, wat extra kosten met zich meebrengt.

De inzamelaar dient dit ook te registeren in zijn eigen non-conformiteitenregister

of dit van de OVAM.

• Het afval meenemen voor verbranding en dit registreren in het non-conformiteitenregister

van de OVAM. De Vlaamse overheid consulteert dit register

om bedrijven aan te spreken op hun sorteergedrag.

Willen we de Vlaamse economie meer circulair maken, moeten we ambitieuzer zijn

en nog meer recycleerbare materialen uit het restafval redden. Hiervoor heeft de

Vlaamse overheid een nieuwe taak toevertrouwd aan de afvalstoffeninzamelaar:

vanaf 1 september 2021 zal de inzamelaar mee toezien op de correcte naleving

van de sorteerverplichting.

De afvalinzamelaar moet sowieso alle feedback die hij aan zijn klanten geeft,

registreren. De OVAM kan ook dit interne register van de afvalinzamelaar

opvragen om bedrijven aan te spreken op hun sorteergedrag.

Het geheel van non-conformiteiten dient enkel voor de overheid om zich een

goed beeld te kunnen vormen. Ze gelden dus in geen enkel geval als direct

of indirect bewijs van een overtreding van de regelgeving. Enkel de milieuinspectie

kan een overtreding vaststellen op basis van een eigen controle op

het bedrijventerrein.

Wat als een bedrijf zijn afval niet sorteert?

Als een afvalproducent niet sorteert, is hij in principe in overtreding met de

milieuregelgeving. Bij een inspectie door de Afdeling Handhaving kan het

bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen, en daar kunnen

boetes uit volgen.

34 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Welke drempels ervaren consumenten

en producenten bij het kiezen voor

verpakkingen met (kunststof) recyclaat?

Een marktstudie van Denuo en de Universiteit Gent heeft aangetoond dat consumenten plastic als het minst milieuvriendelijke

verpakkingsmateriaal bestempelen. Meer nog: consumenten blijken daarin weinig onderscheid te maken tussen

nieuwe en gerecycleerde plastics. Producenten kunnen plastic echter niet wegdenken uit hun aanbod, aangezien de eigenschappen

van plastic moeilijk na te bootsen zijn met andere materialen. Bovendien blijken ook zij niet meteen gewonnen

voor gerecycleerde plastics. Vanwaar komt die drempelvrees? En hoe kunnen we dit wegnemen?

Acht studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie van de Universiteit Gent

voerden voor Denuo een marktonderzoek uit om te peilen naar de drempels

waar bedrijven en consumenten over struikelen bij het nastreven van een

Circulaire Economie. De studie spitste zich toe op verpakkingsmaterialen.

Er werd onderzocht welke kennis zowel consumenten als producenten

hebben over het gebruik van gerecycleerde materialen, waar er potentieel

is om gerecycleerde materialen in te zetten en welke barrières er zijn voor

de inzet van recyclaat.

Het kwalitatief gedeelte van het onderzoek bestond uit interviews met focusgroepen

van consumenten tussen 18 en 65 jaar enerzijds en uit diepte-interviews met

16 producenten anderzijds. Voor het kwantitatieve gedeelte werd een enquête

uitgevoerd onder 885 Nederlandstalige en Franstalige consumenten.

Producenten aarzelen met gerecycleerde plastics

Hoewel de meeste producenten van kunststofverpakkingen zich bewust

zijn van de rol die zij kunnen spelen in het tot stand komen van een meer

duurzame, circulaire economie gaan ze niet volledig over op het gebruik van

andere meer duurzaam gepercipieerde materialen zoals karton en glas. Producenten

kunnen plastic niet wegdenken uit hun aanbod. Plastic is bijvoorbeeld

erg licht maar tegelijk zeer stevig, waardoor het zich uitermate goed leent

voor transport. Plastic kan ook de houdbaarheid van een product garanderen,

terwijl karton of andere materialen zich hier niet altijd toe lenen.

Toch werken niet alle producenten al met gerecycleerde plastics. Zij zetten

vaak in op andere duurzaamheidsfactoren zoals energie- en waterverbruik.

De producenten die al wel met gerecycleerde plastics werken, zien dit vaak

als slechts een onderdeel van een groter ecologisch plan.

Producenten zijn echter wel gemotiveerd om met recyclaten te werken. Niet

alleen de wetgeving stimuleert hen hierin, zij beseffen ook dat het gebruik

van gerecycleerde plastics leidt tot een beter imago en dat hun concurrenten

er ook mee bezig zijn.

Desondanks ervaren producenten ook barrières die hen verhinderen om met

gerecycleerd plastic te werken.

De belangrijkste drempel is de kostprijs van gerecycleerd plastic tegenover

virgin plastic. Problematisch is ook dat het aanbod recyclaat volgens hen

beperkt blijft. En wat als de vraag naar recyclaat stijgt de komende jaren, is

het aanbod dan nog voldoende? Tevens vinden producenten dat er nog een

grote onduidelijkheid is over de concrete eigenschappen van gerecycleerde

kunststoffen. Ze hebben vragen met betrekking tot voedselveiligheid en

-houdbaarheid. Tot slot argumenteren producenten dat investeringen in gerecycleerde

plastics niet altijd prioritair zijn, aangezien consumenten een steeds

grotere algemene afkeer van plastics ontwikkelen.

De belangrijkste drempel voor recyclaten is de prijs. Producenten kijken vooral

naar het verschil in kostprijs tussen gerecycleerde materialen en hun virgin

tegenhangers, terwijl consumenten meer belang hechten aan de prijs van het

product dan de eventuele milieuvoordelen van de verpakking.

Consumenten hebben afkeer voor plastics

Uit het gevoerde onderzoek blijkt inderdaad dat plastic en zelfs gerecycleerd

plastic onderaan op het lijstje van milieuvriendelijke materialen staat voor de

consument. Er heerst momenteel een trend van plastic bashing, waarbij de

consument plastic zoveel mogelijk probeert te vermijden.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

35


Duurzaamheid betekent voor de meeste consumenten in de eerste plaats

afvalvermindering. Tijdens hun aankopen zijn consumenten vooral gedreven

door routine en kostprijs en veel minder door het soort van verpakking. Bij

aankoop van droge en verse voeding speelt de verpakking helemaal geen rol

meer: daar primeert voor de consument smaak en kwaliteit.

Opvallend is dat studenten en jongeren meer dan ouderen zich bewust zijn

van het milieuvoordeel van gerecycleerde plastics. Toch geven zij aan dat dit

geen impact op hun koopgedrag heeft. Zij laten zich vooral leiden door de

goedkoopste optie.

De doorsnee consumenten beschikken over weinig kennis wat betreft recyclage

en recyclageprocessen en ervaart een gebrek aan duidelijke point-ofpurchase

communicatie omtrent de recycleerbaarheid van een verpakking en

de inzet van recyclaat. De wildgroei aan productlabels maakt hen bovendien

wantrouwig.

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal opvallende regionale verschillen

naar voren. Zo blijken Brusselaars de meest bewuste kopers. Zij hechten meer

belang aan het type verpakkingsmateriaal en de origine van het materiaal

dan Vlamingen of Walen. Walen hebben de meest negatieve perceptie van

plastics en Vlamingen kiezen vooral voor de goedkoopste optie.

Hoe de drempel voor het gebruik van gerecycleerde

plastics verlagen?

Vanuit al deze onderzoeksresultaten formuleerden de studenten die het

marktonderzoek uitvoerden een aantal aanbevelingen om drempels voor

zowel producenten als consumenten weg te werken.

• Subsidies of financiële ondersteuning zou producenten helpen de overstap

naar het gebruik van recyclaat te maken.

• Producenten hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid omtrent de

eigenschappen van recyclaat. Het is aan de recyclagebedrijven om hier zo

goed mogelijk op in te spelen.

• Consumenten hebben te weinig kennis van plastic en de milieu-impact

ervan om doordachte aankoopbeslissingen te nemen. Meer informatieverstrekking

over de eigenschappen van plastic en uniforme productlabels

kunnen daarop inspelen.

• Om jongeren met een beperkt budget te stimuleren meer duurzame

aankoopbeslissingen te nemen, kan een studentenkorting op producten

met gerecycleerde verpakkingen doeltreffend zijn.

De revisie van de Packaging &

Packaging Waste Directive (PPWD):

wat kan het ons opleveren?

Volgend op de Europese Green Deal en het nieuwe circulaire actieplan voor de economie stelt de Europese Commissie een

herziening voor van de ‘Packaging & Packaging Waste Directive’ (PPWD), de richtlijn 94/62/EG betreffende Verpakkingen

en Verpakkingsafval.

Deze revisie moet de essentiële eisen waaraan verpakkingen dienen te voldoen

aanscherpen zodat zij herbruikbaar of recycleerbaar zijn tegen 2030 en met

gerecycleerde materialen gemaakt worden. De Commissie wil ook inzetten op

afvalpreventie en maatregelen om overbodige verpakkingen tegen te gaan.

Met de revisie beoogt zij eveneens een aantal begrippen te definiëren en te

harmoniseren binnen Europa en een aantal eisen te kunnen afdwingen. De

herziening van deze richtlijn is gepland voor het najaar van 2021.

In juni organiseerde het consultancybureau Eunomia, in opdracht van de

Commissie, zes workshops rond Recycleerbaarheid, Recycled Content, Composteerbare

Verpakkingen, Herbruikbare Verpakkingen, Afvalpreventie en een

aantal Algemene Maatregelen die onder meer te maken hadden met Green

Procurement en het bannen van schadelijke stoffen. De bedoeling van de workshops

is een aantal voorgestelde maatregelen af te toetsen bij de stakeholders.

Denuo nam deel aan de voor de afval-en recyclagesector meest strategische workshops

(Recyceerbaarheid, Recycled Content en Composteerbare Verpakkingen)

en constateerde dat er een aantal vooruitstrevende maatregelen op tafel liggen:

een verplichte Recycled Content voor verpakkingen, het limiteren of bannen van

composteerbare verpakkingen en het harmoniseren van verpakkingslabels binnen

de EU. Tevens wordt er een definitie van recycleerbaarheid voorgesteld die een

kwantitatieve doelstelling van 95% opneemt. Dit laatste zou betekenen dat een

verpakking slechts ‘recycleerbaar’ kan genoemd worden indien minstens 95%

van zijn functionele eenheid recycleerbaar is, waarbij de resterende fracties de

recyclage van de hoofdfractie niet in de weg mogen staan.

Denuo constateerde dat er een aantal vooruitstrevende maatregelen op tafel liggen: een verplichte Recycled Content voor

verpakkingen, het limiteren of bannen van composteerbare verpakkingen en het harmoniseren van verpakkingslabels binnen de EU.

36 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Denuo, een inclusieve federatie

Als sectorale federatie heeft Denuo de ambitie een inclusieve organisatie te zijn. Geconfronteerd met deze

grote uitdaging, wil Denuo in fasen werken.

In de eerste fase concentreert de federatie zich op de integratie van vrouwen

en streeft zij specifiek naar het bereiken van gelijkheid van mannen en

vrouwen. Daarom heeft Denuo eind 2020 het project Women in Recycling

gelanceerd. In een tweede fase wil de federatie het debat verbreden en diversiteit

en inclusiviteit in brede zin bevorderen.

Met het oog op deze inclusiviteit heeft Denuo een charter opgesteld met

een aantal regels die moeten worden nageleefd in de contacten tussen de

federatie en de leden (in de communicatie, tijdens Denuo-vergaderingen en

-evenementen, tijdens e-mail-/telefoonuitwisselingen). De achterliggende

idee is dat alle leden zich welkom voelen op Denuo-vergaderingen/evenementen

en zich betrokken voelen bij de communicatie.

• De federatie streeft ernaar de pers een gevarieerd beeld van onze sector

te geven, zodat die de diversiteit van onze bedrijven en hun personeel

zo goed mogelijk weerspiegelt. De federatie tracht in de eerste plaats

en in de mate van het mogelijke te zorgen voor een evenwicht tussen

mannen en vrouwen bij de keuze van de personen die aan de pers

worden voorgesteld. Ten tweede tracht de federatie telkens wanneer een

journalist ons om een contact vraagt twee sprekers met verschillende

kenmerken voor te stellen (bv. verschil op het vlak van: herkomst, geslacht,

taal, gezinssituatie, fysiek voorkomen, gezondheidstoestand, handicap,

genetische kenmerken, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd,

politieke opvattingen, filosofische of religieuze overtuigingen ...).

• De federatie houdt zo veel mogelijk rekening met het evenwicht tussen

werk en privéleven bij de keuze van de roosters voor de evenementen van

de federatie.

• De federatie streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in de

samenstelling van de Arena's en het Bestuursorgaan en in de vernieuwing

van de samenstelling van deze vergaderingen.

• Om een zo groot mogelijke diversiteit in de Arena's en het Bestuursorgaan

te bereiken, proberen de federatie en de leden zo veel mogelijk twee

kandidaten met verschillende kenmerken voor te stellen (M/V of zie

voorbeelden hierboven) wanneer iemand solliciteert naar de functie van

bestuurder of deelnemer in een Arena.

• De federatie en de Arena's verbinden zich ertoe (indien mogelijk) in elke

Arena een vicevoorzitter te kiezen met andere kenmerken dan

de voorzitter.

• De federatie streeft naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in de

keuze van sprekers op Denuo-evenementen.

• De federatie wil een plaats zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt en

zijn plaats vindt. De moderatoren van de Arena's / het Bestuursorgaan /

de Algemene Vergadering spelen een actieve rol om ervoor te zorgen dat

iedereen een stem heeft en dat iedereen wordt gehoord.

• De federatie heeft zich ertoe verbonden op te treden in geval van

beledigende en discriminerende opmerkingen op een door de federatie

georganiseerde bijeenkomst.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

37


Denuo injecteert 20 jaar publieke en

politieke ervaring in haar team

Denuo verwelkomt op 20 september een nieuwe collega: Jean-François Pinget zal zich als Senior Advisor ontfermen over de

contacten tussen de federatie en de Waalse administraties, kabinetten en beleidsmakers. Gezien zijn ruime ervaring en netwerk

op deze niveaus is hij de geschikte persoon om in Wallonië mee de toekomst voor gebruikte materialen vorm te geven.

Jean-François begon al snel zijn carrière in de

publieke sector. Na een jaartje als paralegal bij

Stibbe ging hij in 2001 aan de slag in het kabinet

van toenmalig Waals minister van Binnenlandse

Aangelegenheden, Charles Michel. “Ik kreeg

de kans om samen met Charles Michel mee te

werken aan de hervorming van de provincies en

de intercommunales”, aldus Pinget. “Ik beheerde

onder meer de budgetten van de gemeenten voor

gebouwen en wegen. Ik heb ook bijgedragen aan

de herziening van de toekenning van subsidies

voor bepaalde openbare investeringen, in nauw

overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten

en de federaties van bouwondernemingen.”

Nadien trok Jean-François naar de Waalse provincie,

waar hij projectmanager werd voor de cel milieu. In

die hoedanigheid heeft hij een aantal innovatieve

projecten kunnen ondersteunen, zoals de uitvoering

van koolstofbalansen en de oprichting van

een ecoteam, met als doel de milieu-impact van

economische activiteiten te verminderen.

Na zes jaar bij de provincie trok Jean-François naar

de SPW, meer bepaald het Département des infrastructures

subsidiées. “Bij de SPW verleende ik

ondersteuning aan verschillende portefeuilles van

territoriale ontwikkelingsprojecten (gebouwen en

wegen) die op Waals niveau of door de Europese

structuurfondsen (FEDER) werden gesubsidieerd.”

Logische stap

Het afgelopen jaar kwam hij ook rechtstreeks

in contact met de afval- en recyclagesector. Hij

stond onder meer in voor het beheer van marktstudies

en publieke financiering voor interessante

projecten zoals het Be Wapp-programma voor een

properder Wallonië en Circular Wallonia.

"Toen ik mijn studies milieubeheer aan de ULB afrondde, werd milieu nog vaak

gezien als een rem op economische ontwikkeling. Gedurende mijn carrière heb ik

hard gewerkt om het tegendeel te bewijzen. Vandaag is die visie gelukkig achterhaald

en staat milieu centraal in de huidige economische transitie. Ik ben maar

wat blij dat ik vanuit Denuo mijn steentje actief kan bijdragen om die transitie te

versnellen. Het momentum is nu. Hoog tijd dus om door te duwen."

Jean-François Pinget, Senior Advisor, Denuo

De huidige overstap naar Denuo is voor Jean-

François dan ook een logische stap in zijn carrière.

“Doorheen mijn carrière heb ik me altijd als facilitator

opgeworpen, als tussenpersoon om verschillende

partijen dichter bij elkaar te brengen. Die

ervaring zal me zeker van pas komen in mijn functie

bij Denuo. Net als mijn uitgebreide netwerk

binnen de Waalse administraties, kabinetten en

politieke families.”

Jean-François gaat vanaf 20 september aan de

slag bij Denuo als Senior Advisor, verantwoordelijk

voor de Waalse dossiers.

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


INDUSTRIAL

CUTTING TOOLS

Cable recycling | Recycling of household appliances | Vehicle recycling | Demolition

Your local authorized Holmatro dealer

+31 (0)492 59 19 00

info@bronneberg.nl

www.bronneberg.nl

Service Center

Premium

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.


VROUW IN DE KIJKER

“IK WIST NIET EENS DAT JE OUD IJZER KON INLEVEREN”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw

uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Deze keer Sandra Dewith, die instaat voor de planning van tien

chauffeurs vanuit de vestiging in Lommel van Vanhees Metalen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vanhees Metalen

Sandra Dewith: “Elke dag is hier anders. Je bent voortdurend in contact met klanten, chauffeurs en het management om alles zo goed mogelijk te regelen.”

Tien jaar geleden ging Sandra Dewith aan de slag als chauffeur bij

Vanhees Metalen. “Het was een volledig nieuwe wereld die voor me open

ging. Ik wist niet eens dat schroothandels bestonden. Dat je oude metalen

kon binnenbrengen om te laten recycleren.” Een nieuwe wereld, maar

wel één waar ze zich snel in thuis voelde. “In vergelijking met andere

bedrijven, ben je hier allerminst een nummer. Iedereen kent iedereen bij

naam, zelfs het management en je voelt appreciatie voor de inzet die je

zelf geeft.” Dat ze in een mannenwereld terechtgekomen was, deerde haar

allerminst. “Ik werk graag met ze samen. Vrouwen ondereen is ook niet

altijd even gemakkelijk. Ik was de eerste vrouw hier, maar intussen is er al

wat vrouwelijke versterking bijgekomen: op de boekhouding, op HR, maar

ook op de kraan.”

Van de vrachtwagen naar de planning

Na zeven jaar ruilde Sandra haar vrachtwagen in voor een andere functie

binnen Vanhees Metalen. “Ik kreeg de kans om door te groeien in een

administratieve functie. Ik maak nu de planning op voor tien chauffeurs en

spring ook bij aan de weegbrug. Een kans die ik met twee handen gegrepen

heb want de drukte van het verkeer werd me stilaan wat te veel. Pas op,

ik rijd nog steeds even graag met de vrachtwagen. Mijn vriend is hier ook

actief, als chauffeur. Soms neemt hij dan de wagen mee naar huis en ik de

vrachtwagen”, vertelt Sandra met een knipoog.

Elke dag is anders

De nieuwe job als planner verveelt ook nog na drie jaar niet. “Elke dag

is hier anders. Je bent voortdurend in contact met klanten, chauffeurs en

het management om alles zo goed mogelijk te regelen. Maar het gebeurt

geregeld dat de planning in de vuilbak mag en ik opnieuw moet beginnen.

Soms is dat vervelend, maar het houdt me ook op mijn tenen. Vervelen doe

ik me hier nooit.” Als het van Sandra afhangt blijft ze er de rest van haar

dagen werken. “Voor de fijne sfeer en de collega’s, maar ook omdat we met

zijn allen meewerken aan een betere wereld. Ik krijg ook nog steeds kansen

om door te groeien. Zo word ik meer en meer betrokken bij de planning van

externe werven. En wie weet hopelijk nog meer.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


EINDELIJK WEER LAAGDREMPELIG EN VEILIG NETWERKEN

Vakbeurs Recycling bouwt met

vertrouwen aan elfde editie

16, 17 en 18 november 2021 is Evenementenhal Gorinchem dan eindelijk het podium voor de elfde editie van Vakbeurs Recycling. Zowel de

exposanten als de organisatie hebben er extra veel zin in om elkaar zakelijk weer te ontmoeten. Als organisatie zien we het vertrouwen

toenemen en kondigen we met trots aan dat er al ruim 110 bevestigde exposanten klaar staan met de nieuwste producten en diensten gericht

op recyclagetechniek en afvalmanagement.

Tekst en beeld Easyfairs

Vakbeurs Recycling staat al jaren bekend als het

netwerkmoment voor de afvalbranche, waar faceto-face

contact met relaties van groot belang is.

Na een periode van ruim anderhalf jaar waarin

afspraken vooral online hebben plaatsgevonden

is er weer behoefte binnen de markt om elkaar

op een laagdrempelige manier persoonlijk te

ontmoeten. Vakbeurs Recycling heeft tijdens afgelopen

tiende editie in meerdere opzichten belangrijke

stappen vooruitgezet. Met een groei van

15% in zowel het aantal bezoekers als het exposantenaanbod

trok de beurs in 2019 bijna 5.000

bezoekers en 150 exposanten.

Afvalmanagement als groeisegment

Naast het brede aanbod in producten en diensten

voor afvalwerkers en inzamelaars is het aanbod

in afvalmanagementoplossingen voor ontdoeners

verder uitgebreid. De wettelijke plichten, circulaire

ambities en kostenbesparende mogelijkheden

voor afvalbeheer leiden tot marktkansen en een

groeiende vraag naar een goed platform voor

afvaloplossingen. De groei in bezoekers van vakbeurs

Recycling komt dan ook vooral uit het segment

met bedrijven met grote afvalstromen. Komende

editie zal er daarom flink ingezet worden

in het programma op juist deze doelgroep. Op de

beurs zijn er diverse partijen te vinden die helpen

een afvalproces te optimaliseren met hun kennis

en netwerk in de markt.

Brancheverenigingen sluiten

zich wederom aan

De beurs wordt als jaarlijks netwerkmoment omarmd

door brancheverenigingen in de markt. Dit

is terug te zien in de drukbezochte side-events

zoals het BRBS Recyclingsymposium, het VERAS

symposium en jaarvergaderingen en kennissessies

van brancheorganisaties als ENVAQUA, MRF en

42 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Praktische info

Dinsdag 16 november

Tijd: 10:00 – 17:00 uur

Woensdag 17 november

Tijd: 13:00 – 21:00 uur

Donderdag 18 november

Tijd: 13:00 – 21:00 uur

‘De beurs wordt als jaarlijks

netwerkmoment omarmd

door brancheverenigingen in

de markt’

NRK Recycling. Op woensdag 17 november organiseert

BRBS Recycling, samen met ENVAQUA

en VERAS, voor de negende keer het symposium

waar actuele recyclagethema’s en circulair ondernemen

aan bod komen.

Kennis en live demo’s voor iedere

afvalprofessional

Dagelijks vindt in het kennistheater op de beursvloer

een actueel programma plaats met kennisinhoudelijke

sprekers. Met dinsdag een focus

op afvalmanagement, woensdag bouw- en slooprecyclage

met onder andere BRBS Recycling en

VERAS en donderdag de jaarlijkse Kunststofupdate

vanuit NRK recycling, Plastics Europe en TNO

met daarnaast nog het thema veiligheid. Na twee

succesvolle edities van het Demoplein wordt dit

wederom een onderdeel van de vakbeurs. Bezoekers

maken kennis met werkende machines tijdens

live demonstraties op het buitenterrein. Nieuw

deze editie is dat er ook binnen in de hal een demoplein

wordt opgebouwd voor de wat kleinere

machines en toebehoren.

Smart badge

Misschien zit het fysiek handen schudden er in

november nog niet in. Maar niet getreurd, Easyfairs

beurzen maken gebruik van Smart Badge

Technologie, de slimme bezoekersbadge waarmee

de bezoeker eenvoudig digitale bedrijfsinformatie

van exposanten verzamelt door de badgelezer van

de exposant te scannen.

Veiligheid eerst

Let op! Om Vakbeurs Recycling voor iedereen zo

veilig mogelijk te maken, kunnen er nog bepaalde

maatregelen vanwege Covid-19 gelden. Bekijk tijdig

onze website voor de laatste informatie hieromtrent.

Wilt u bezoeken? Vergeet u tegen die

tijd niet online te registreren via de website www.

recyclingvakbeurs.nl. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

43


Zestig jaar ervaring en knowhow

ten dienste van een betere wereld

Zestig jaar geleden stond recyclage nog in zijn kinderschoenen en was er van een circulaire

economie nog helemaal geen sprake. Toch reiken de wortels van Bollegraaf al zo diep. Wat

begon met de productie van balenpersen in Appingedam (Nederland), is intussen uitgegroeid

tot de marktleider in turn key recyclage-installaties en dat op twee continenten. Een

verhaal gedreven door ervaring en technische voorsprong die zich toont in geavanceerde

mechanische recyclage. Met de komst van het nieuwe testcentrum spreekt Bollegraaf duidelijk

de ambitie uit om die voortrekkersrol ook voor de komende jaren te blijven opnemen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bollegraaf

Edmund Tenfelde: “We zijn in elk van onze

vestigingen in de kern bezig met iets supergaafs:

het verzekeren van het behoud van onze planeet.”

Bollegraaf’s ambitie om technologisch marktleider

te zijn wordt extra in de verf gezet met het nieuwe

testcentrum bij het hoofdkwartier in Appingedam.

Bollegraaf viert dit jaar zijn zestigste jubileum.

Het bedrijf ontstond uit de passie van stichter

Hartog Bollegraaf om machines te maken. Met

zijn technisch inzicht zag hij een opportuniteit

voor een nieuw product voor al die kartonfabrieken

in de regio van Appingedam. De

eerste balenpers was geboren. Kwaliteit en

duurzaamheid stonden van in het prille begin

voorop. “Als Bollegraaf is het nog steeds onze

missie om zorg te dragen voor een beter milieu

en de kwaliteit van leven en de gezondheid van

mensen in de recyclage- en grondstoffenindustrie

te verbeteren. Dat doen we door met onze

technologie afval weer in grondstoffen te

transformeren”, vat huidig CEO Edmund Tenfelde

het samen. De groep die intussen drie bedrijven

omvat, Bollegraaf Recycling (Appingedam, NL),

Lubo Recycling Solutions (Emmen, NL) en Van

Dyk Recycling Solutions (Norwalk, VS), levert voor

zijn klanten over heel Europa en Noord-Amerika

en zelfs daarbuiten, turn key recyclage-installaties

voor het volledige proces.

Advanced mechanical recyclage

Het geheim van de smid? Advanced mechanical

recyclage. Tenfelde: “Die zestig jaar ervaring telt

echt wel mee in de recyclage-industrie. Ze heeft

44 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


ons een technische voorsprong gegeven die

we inzetten om onze klanten de best mogelijke

oplossingen aan te bieden. Op vlak van ecologie,

maar ook economie, want onze technologie staat

garant voor de hoogst mogelijk opbrengst en

ROI. Door blijvend in te zetten op innovatie, 7 à

8% van onze omzet gaat daar weer naartoe, zijn

we vastberaden die voorsprong vast te houden.

Zo beschikken we bijvoorbeeld over de meest

geavanceerde robot voor afvalsortering. Met een

capaciteit van 70 stuks per minuut en ingebouwde

artificiële intelligentie kan hij de kwaliteit van de

werkomstandigheden voor de mensen gevoelig

verbeteren.” Bollegraaf is dus wereldtop in mechanische

recyclage maar verkent tegelijk volop

welke toegevoegde waarde het zijn klanten kan

bieden met chemische recyclage. “We willen onze

klanten altijd totaaloplossingen aanbieden. Voor

bepaalde processen om gerecycleerde kunststof

bijvoorbeeld weer food grade te maken, heb je die

technieken effectief nodig. Daarom willen we in

dat domein eveneens een voortrekkersrol op vlak

van innovatie opnemen.”

Iedereen welkom in testcentrum

Die ambitie om technologisch marktleider te

zijn en te blijven wordt extra in de verf gezet

met de komst van het nieuwe testcentrum bij

het hoofdkwartier in Appingedam. De officiële

‘Er worden jaarlijks 380 miljoen ton

kunststoffen geproduceerd. Slechts voor

2% kan de kringloop gesloten worden’

opening vindt plaats in september. “Een

volledige hal die in het teken zal staan van

innovatie en high-‐end recyclagetechnologie.

Klanten zijn er vanaf oktober van harte

welkom om onder andere te testen hoe ze hun

productstromen het beste kunnen verwerken.

De markt legt steeds hogere eisen op naar

zuiverheid en kwaliteit. Maar tegelijkertijd

moeten machines een hoge input kunnen

verwerken en een hoge beschikbaarheid

voorleggen. Want elk uur stilstand kost geld. In

ons testcentrum zullen we klanten zwart-op-wit

kunnen bewijzen dat onze technologie aan die

eisen tegemoet komt. Ze zullen het met hun

eigen ogen kunnen zien”, aldus Tenfelde.

De kringlopen sluiten

Voor Bollegraaf is dit een nieuwe stap om de

circulaire economie in de praktijk te brengen.

Met zijn oplossingen trekt het bedrijf hard aan

de kar met een stevige focus op kunststoffen. “Er

worden jaarlijks 380 miljoen ton kunststoffen

geproduceerd (waarvan circa 78 miljoen ton in

Europa). Slechts 14% ervan wordt ingezameld

en verwerkt voor recyclage. En slechts voor

2% kan de kringloop weer gesloten worden,

kan afval weer de grondstof voor hetzelfde

product vormen. Als we circulair willen worden,

zullen we echt moeten inzetten op meer

recycled content enerzijds en dat voor alle

sectoren, maar anderzijds ook schaven aan het

productontwerp. Producten moeten ontworpen

worden met recycleerbaarheid voor ogen. Met

onze oplossingen willen we daar ons steentje

toe bijdragen door eindproducten af te leveren

van dermate kwaliteit dat een hoogwaardige

valorisatie mogelijk wordt. We zijn in elk van

onze vestigingen in de kern bezig met iets

supergaafs: het verzekeren van het behoud van

onze planeet”, sluit Tenfelde af. ❚

Die zestig jaar ervaring heeft Bollegraaf een technische voorsprong gegeven die het inzet om klanten de best mogelijke oplossingen aan te bieden.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

45


Door de investeringen kan er ook nog een eerste fabriek in België worden geopend. ( © Nick Bookelaar)

Naar een circulaire matras

Sinds begin dit jaar geldt er in Vlaanderen een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen. Hierdoor zijn

producenten en invoerders van matrassen voortaan verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van

matrassen in de afvalfase. Bedoeling is om tegen 2025 65% van de matrassen selectief in te zamelen en 50% van de

materialen te hergebruiken of recycleren. Op die manier zou er jaarlijks 11.000 ton minder CO 2

in de lucht komen. IKEA,

Renewi en RetourMatras geven alvast het goede voorbeeld van hoe matrassen circulair kunnen worden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld RetourMatras

In het voetbal moeten we ons vooralsnog niet gewonnen geven, maar in

matrasrecyclage is niet België maar Nederland koploper. Een belangrijke

factor in dat succesverhaal is de innovatieve samenwerking tussen IKEA

en Renewi die samen investeren in het recycleren van matrassen. Dankzij

deze investering kan RetourMatras meer dan een miljoen matrassen per jaar

recycleren in Nederland. Een samenwerking die nu tot een nieuwe circulaire

doorbraak heeft geleid. Met de komst van een nieuwe, vierde fabriek in Etten-

Leur zal ook een nieuwe recyclagetechniek geïntroduceerd worden. Hiermee

kan het schuim uit oude matrassen volledig gerecycleerd worden tot een

grondstof voor nieuw schuim: een grote stap richting een volledig circulaire

matras. Deze circulaire doorbraak is het resultaat van vele jaren onderzoek en

ontwikkeling door Ikano Industry (matrassenproducent van IKEA) en laat zien

hoe samenwerking binnen de gehele keten de sleutel is naar een circulaire

economie.

Elk onderdeel hergebruiken voor nieuwe matrassen

De nieuwe fabriek in Etten-Leur is gefinancierd door Ingka Investments

(de investeringstak van Ingka Group, de grootste franchisenemer van het

merk IKEA), Ikano Industry en Renewi. Ze zal jaarlijks het schuim van meer

dan 200.000 afgedankte matrassen omzetten in polyol, de belangrijkste

bouwsteen voor nieuw schuim. Op dit moment verwerkt RetourMatras 90%

van de onderdelen van oude matrassen tot nieuwe grondstoffen voor onder

46 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Door de nieuwe recyclagetechnologie toe te voegen,

kan straks ook het schuim uit oude matrassen worden

verwerkt tot grondstof voor nieuw schuim’

Deze circulaire doorbraak is het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling door Ikano Industry en laat zien hoe samenwerking binnen de gehele keten de sleutel

is naar een circulaire economie. ( © Nick Bookelaar)

andere isolatiemateriaal. Door de nieuwe recyclagetechnologie toe te voegen,

kan straks ook het schuim uit oude matrassen worden verwerkt tot grondstof

voor nieuw schuim in matrassen of andere schuimproducten, zoals banken of

stoelen. In combinatie met de al bestaande recyclagemogelijkheden voor de

andere onderdelen van matrassen, kan nu elk onderdeel van oude matrassen

worden hergebruikt voor nieuwe matrassen. De investering van Ingka

Investments, Ikano Industry en Renewi in de nieuwe techniek, is een grote

stap in de ontwikkeling van een betaalbare circulaire matras. De investering

helpt IKEA bij het behalen van zijn doel om in 2030 volledig circulair te zijn,

waarbij het bedrijf 100% hernieuwbare of gerecycleerde materialen in zijn

producten gebruikt.

Met de komst van een nieuwe, vierde fabriek in Etten-Leur zal ook een nieuwe

recyclagetechniek geïntroduceerd worden om het schuim uit oude matrassen te

recycleren tot een grondstof voor nieuw schuim. ( © Nick Bookelaar)

Opening naar België

Nanne Fioole, directeur van RetourMatras: "We zoeken voortdurend naar

manieren om samen met de industrie onze teruggewonnen materialen te

upcyclen naar duurzame producten, zoals het bonded foam dat we produceren

uit gerecycleerd schuim. Met de ingebruikname van onze nieuwe faciliteit

heeft RetourMatras een belangrijke stap gezet in een circulaire toekomst voor

schuim. We zijn blij met het toetreden van Ikano Industry en de voortdurende

steun van Ingka Investments en Renewi voor de groei en toekomst van

RetourMatras.” Naast de nieuwe fabriek in Etten-Leur, heeft RetourMatras

momenteel drie matrasrecyclagefabrieken in Nederland – in Alphen aan den

Rijn, Lelystad en Zeeland (bij Uden, Noord-Brabant). Door de investeringen

kan er ook nog een eerste fabriek in België worden geopend. Hierdoor kan

RetourMatras verder opschalen en meer dan 1,5 miljoen matrassen per jaar

duurzaam recycleren in België en Nederland. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 47


NIEUWE DOELSTELLINGEN

VOOR VERPAKKINGSAFVAL

Het is Europa menens de circulaire industrie van de grond te krijgen. Een van de belangrijkste bouwstenen daarvoor is inzetten op selectieve

inzameling en recyclage. Om te bepalen hoe ver elk land daar in staat, werd er een berekeningsmethode vastgelegd. Die is nu herzien: vanaf

2022 zal er een nieuwe, duidelijkere en strengere berekeningsmethode in voege zijn. Voor de Interregionale Verpakkingscommissie het sein

om ook haar lat wat hoger te leggen vanaf 2021.

Tekst Valérie Couplez | Beeld IVC

Marc Adams: “De minimumdoelstellingen

die Europa oplegt, halen we met de

spreekwoordelijke vingers in de neus.”

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

is een gemeenschappelijke instelling van de drie

gewesten in ons land. De IVC staat onder meer

in voor de verlening van de erkenning aan Fost

Plus en Valipac, de controle op de naleving van

het samenwerkingsakkoord en erkenningen en

controle van de resultaten van recyclage en

nuttige toepassing van de erkende organismen

en de individuele bedrijven. “De verwerking van

verpakkingen en verpakkingsafval wordt geregeld

met het Samenwerkingsakkoord van 4/11/2008;

dat is een gemeenschappelijke wetgeving van de

drie gewesten. Om de lat op vlak van selectief

inzamelen en recycleren van verpakkingsafval

steeds hoger te leggen, waren de cijfers aan

een update toe.” In 2008 werden de globale

doelstelling al gevoelig verhoogd. 80% van alle

verpakkingen die op de markt komen, moeten

ingezameld en gerecycleerd worden en dit zowel

voor het huishoudelijk als het bedrijfsmatig

verpakkingsafval. Daarnaast werd ook een

cijfer vastgelegd voor de nuttige toepassing

(dat wil zeggen recyclage of verbranding met

energieterugwinning) van 90% voor huishoudelijk

verpakkingsafval en 85% voor bedrijfsmatig. Op

5 maart 2020 werd het Samenwerkingsakkoord

van 2008 herzien. Er werden heel ambitieuze

recyclagedoelstellingen per materiaal opgelegd.

Deze nieuwe doelstellingen gelden vanaf 2021.

Beter doen

Met deze cijfers toont de IVC duidelijk haar

ambitie. Adams: “We doen het vandaag eigenlijk

al heel goed. De minimumdoelstellingen die

Europa oplegt, halen we met de spreekwoordelijke

vingers in de neus. Dat hebben we te danken

aan onze twee systemen die in voege zijn

voor huishoudelijk (Fost Plus) en bedrijfsmatig

verpakkingsafval (Valipac). Daarmee hebben

we jaren geleden al de basis gelegd voor wat

vandaag allemaal mogelijk is. Daarom kunnen

en mogen we ook wat ambitieuzer zijn om die

koppositie te behouden en zelfs te verstevigen.

Onze opgelegde doelstellingen zullen weldegelijk

48 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


om extra inspanningen vragen van Fost Plus en

Valipac. Maar we geloven wel dat ze haalbaar zijn

om weer die volgende stappen te kunnen zetten

richting een circulaire maatschappij.”

Uitstel maar geen afstel voor plastics

Voor de verschillende materialen zijn de targets

dus duidelijk vastgelegd. Enkel kunststoffen

krijgen nog een aanloopperiode. In 2023 en in

2030 gaat de lat weer verder omhoog. “Plastics

worden in één adem genoemd maar het zijn net

heel verschillende materialen. Hoe beter we tot

monostromen kunnen komen door selectieve

inzameling en sortering, hoe hoogwaardiger

we die ingezamelde materialen weer kunnen

recycleren. Iets wat goed lukt voor huishoudelijk

afval, omdat Fost Plus de volledige regie in

handen heeft. Met de komst van de nieuwe

sorteer- en recyclagecentra voor de uitgebreide

pmd-fractie willen we die kringloop zelfs hier in

België sluiten. Voor pet en PE-folie is al beslist

om twee nieuwe recyclagefabrieken te bouwen in

België, waar petflessen terug gerecycleerd zullen

worden tot petflessen en PE-folies terug tot PEfolies.

Voor de andere plastics willen we dit ook

tot stand brengen.” Het wordt een traject in twee

sporen want de doelstellingen verschillen voor

huishoudelijke en bedrijfsmatige plastics. Het

gaat om respectievelijk 65 en 55% in 2023 en

70 en 65% in 2030. “Omdat een groot aandeel

van de bedrijfsmatige plastics naar traders

gaat. Vooral dan gemengde en gekleurde folies.

Het is moeilijker om na te gaan of ze op hun

eindbestemming correct gerecycleerd worden

en de IVC verwacht weldegelijk een sluitend

bewijs van recyclage, ook in geval van trading.

Maar Valipac heeft reeds werk gemaakt van een

cartografie. De volgende stap zijn audits. We

geloven er dus in dat ook Valipac zijn targets kan

halen, ook al zijn die heel ambitieus.”

Nieuwe berekeningsmethode

Dat er vanaf volgend jaar een nieuwe

Europese berekeningsmethode zal moeten

toegepast worden, schrikt Adams niet af.

Integendeel. “Het is een oud zeer dat de

berekeningen van de cijfers voor inzameling

en recyclage voor interpretatie vatbaar

waren. Eurostat stelde zelf ook duidelijke

verschillen vast in de berekeningsmethoden van

lidstaten. De nieuwe methode moet nu zorgen

voor een verdere harmonisering. De berekening

zal sowieso strenger worden. Een aantal

correcties moesten vroeger niet gebeuren en

nu wel. België heeft echter altijd de Europese

berekenings methode strikt toegepast, dus

ik verwacht dat het in vergelijking met de

andere lidstaten, nog goed zal meevallen. Als

IVC moedigen we dan ook aan dat er nu een

gelijker speelveld komt voor alle lidstaten”,

besluit Adams. ❚

Recyclagedoelstellingen per

materiaal (vanaf 2021, tenzij

anders aangegeven):

Het wordt een traject in twee sporen want de doelstellingen verschillen voor huishoudelijke en bedrijfsmatige

plastics. Het gaat om respectievelijk 65 en 55% in 2023 en 70 en 65% in 2030.

• 90% voor ferro metalen

• 75% voor aluminium

• 90% voor glas

• 90% voor papier en karton

• 90% voor drankkartons

• 50% voor plastics

• 65% recyclage voor huishoudelijke

plastics (vanaf 2023)

• 55% recyclage voor bedrijfsmatige

plastics (vanaf 2023)

• 70% recyclage voor huishoudelijke

plastics (vanaf 2030)

• 65% recyclage voor bedrijfsmatige

plastics (vanaf 2030)

• 80% voor hout

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Hall 3

stand A144

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Made in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

UW STUDIE-&

ADVIESBUREAU

Slopen of renoveren? Dan heeft u een

sloopopvolgingsplan nodig! Onze ervaren

deskundigen staan klaar om u hierin te ondersteunen.

Tevreden klanten

Open communicatie

Snelle service

0800 59 002 info@profex.be www.profex.be

Profex Vlaanderen

@ProfexVlaanderen


Goed contractbeheer onmisbare voorwaarde

voor goed risico- en verzekeringsbeheer

Of u nu banden, edelmetalen of andere materialen recycleert of asbest verwijdert en behandelt: goed contractbeheer kan uw onderneming

veel ellende besparen. Gedetailleerde en duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen (klant, leverancier en verzekeraar) zorgen voor

een verhoogd comfort en een grotere zekerheid als er toch iets misgaat en er een schade geregeld moet worden. Pieter-Paul Casier, COO bij

Group Casier, licht vijf cruciale aandachtspunten toe.

Tekst Pieter-Paul Casier | Beeld Group Casier Risk & Insurance / iStock

1. Voorbereiding

Idealiter beschikt u over eigen aankoopvoorwaarden

en over een reglement voor dienstverleners

(bij werven een ‘bouwplaatsreglement’). Hebt u

deze documenten nog niet? Maak dan voor uw

onderneming de oefening aan de hand van voorwaarden

van een andere onderneming. Maak tegelijk

een lijst van wat u belangrijk vindt en van

wat u onaanvaardbaar vindt en laat het resultaat

nazien door een advocaat die gespecialiseerd is

in handelsrecht.

2. Bouwstenen

In contracten voor de uitvoering van opdrachten

combineert u de clausules uit uw eigen leveringsvoorwaarden

met de clausules die uw klanten,

opdrachtgevers of leveranciers u proberen

op te leggen. Vraag voor speciale projecten of

investeringen advies op maat aan uw risico- en

verzekeringsbeheerder, zodat u de risico’s en de

mogelijke kostprijs van die risico’s in overweging

kunt nemen en er rekening mee kunt houden in

het contract.

3. Communicatie

Open communicatie met alle betrokkenen rond

deze materie is absoluut aangewezen: uw eigen

medewerkers, uw klanten of leveranciers én uw

onderaannemers of zelfstandige medewerkers. Vergeet

zeker ook niet om uw risico- en verzekeringsbeheerder

altijd op de hoogte te brengen van bijzondere,

contractuele clausules rond aansprakelijkheid

en/of verzekering wanneer u contracten met dergelijke

clausules afsluit of u worden opgedrongen.

4. Aansprakelijkheidsclausules

In België bent u vrij om in een contract tussen

(professionele) partijen af te wijken van de wettelijke

regels rond aansprakelijkheid, voor zover deze

afwijking geen inbreuken bevat tegen de Wet of

tegen de Openbare Orde. Dergelijke clausules behandelen

verschillende situaties. Soms zitten ze

verscholen onder andersluidende hoofdstukken

van het contract. Let goed op de kleine lettertjes

over uitbreiding van aansprakelijkheid, beperking

van aansprakelijkheid, afstand van verhaal en vrijwaring.

Houd hierbij ook rekening met de rechten

en belangen van uw verzekeraar. Laat contractuele

clausules rond aansprakelijkheid en verzekering

om die reden altijd grondig nalezen door uw

risico- en verzekeringsbeheerder.

Pieter-Paul Casier

5. Buitenlandse valkuilen

Leveringen in het buitenland of contracten naar

buitenlands recht kunnen een grondige wijziging

van de contractuele interpretatie tot gevolg hebben.

Zo is in Frankrijk een contractuele beperking

van aansprakelijkheid in de meeste gevallen

wettelijk gewoon nietig. Ook het Angelsaksische

recht verschilt rond deze materie grondig van het

onze. U kunt in bepaalde omstandigheden dus

werken met een vals gevoel van veiligheid: u leverde

onder uw eigen leveringsvoorwaarden, waarin

u uw aansprakelijkheid beperkt. Maar wanneer

het erop aankomt zal de bevoegde rechtbank de

betrokken contractuele clausules toch nietig verklaren

… Werken onder toepassing van een buitenlandse

wetgeving wordt trouwens algemeen

als een verhoogd risico beschouwd. Beschouw

niets als vanzelfsprekend en laat u in dit geval

grondig adviseren door bevoegde mensen in het

betrokken land.

‘Dankzij goed contractbeheer kent u uw contractuele

risico’s en gaat u er bewust(er) mee om’

Besluit

Dankzij goed contractbeheer kent u uw contractuele

risico’s en gaat u er bewust(er) mee om. Het

laat u toe om onaangename verrassingen te vermijden

en uw risico- en verzekeringsbeheer beter af te

stemmen op uw echte risico’s. Ga hierover in overleg

met uw risico- en verzekeringsbeheerder! Een

goede mix van contractuele bepalingen en verzekeringsclausules

biedt vaak de beste oplossing. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

51


Nieuwe technieken om

platinagroepmetalen

te recupereren

Platinagroepmetalen beschikken over eigenschappen die bijzonder goed van pas komen in bijvoorbeeld autokatalysatoren. Daarin leveren

ze een bijdrage om schadelijke uitlaatgassen om te zetten in minder schadelijke gassen. Hoe strenger de emissienormen, hoe meer

platinagroepmetalen er zullen nodig zijn. Belangrijke grondstoffen dus voor Europa, die ze helaas niet zelf in de bodem heeft zitten. Het

Platirus onderzoeksproject onderzocht daarom hoe deze metalen gerecycleerd kunnen worden uit end of life katalysatoren. De eerste

resultaten zijn alvast veelbelovend: de katalysatoren uit de herwonnen metalen presteren zelfs iets beter dan die uit primaire grondstoffen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld VITO

Osmium, iridium, platinum, palladium, ruthenium,

rhodium zijn de metalen die samen de platinagroepmetalen

genoemd worden. Belangrijke

bouwstenen in onze hightech maatschappij

vandaag. Ze worden immers toe gepast in

katalysatoren, elektronica, harddrives, condensatoren

in print platen … Europa bestempeld ze

zelfs als kritieke grond stoffen om onze welvaart op

peil te houden. Het Europese onderzoeksproject

Platirus moest daarom nadenken over waar en met

welke technologie ze herwonnen konden worden.

VITO senior researcher Sustainable Materials

Management Jeroen Spooren: “Het uitgangspunt

was een zo holistisch mogelijke benadering

waar we voor elke stap in de recuperatie van

deze metalen uit auto katalysatoren, elektronisch

afval en uit afval van de metallurgische sector

(bijvoor beeld slakken en slibs) de best mogelijke

techniek ontwikkelden. Recyclage moet voor

30% van de aanvoer van platinagroepmetalen

kunnen zorgen.”

Hoge terugwinningsgraad,

efficiënt en goedkoop

Platinagroepmetalen worden nu al herwonnen

door middel van pyrolyse. Spooren: “Een techniek

die om grote invoervolumes vraagt, terwijl

het net relatief beperkte afvalstromen betreft.

Ofwel moeten die gecentraliseerd worden over

Europa, ofwel hebben we nieuwe processen

nodig om platinagroepmetalen te recupereren.”

In de eerste twee jaar van het project kwam

een brede waaier van technologie aan bod om

de drie processen van uitlogen, scheiden en

recupereren zo goed mogelijk te realiseren. In

totaal werden elf technologiepistes onderzocht

om vervolgens de drie meest belovende verder

te ontwikkelen voorbij laboschaal tot TRL 5. “Het

onderscheid gebeurde op basis van een volledige

duurzaamheidsanalyse. Uiteindelijk zijn we verder

gegaan met processen die rendabel waren, een

hoge terugwinningsgraad konden voorleggen,

Jeroen Spooren: “Volgens conservatieve

inschattingen zouden de geselecteerde technologieën

een terugverdientijd hebben van ongeveer zes jaar.”

Voor elke stap in de recuperatie van

platinagroepmetalen uit autokatalysatoren werd

de best mogelijke techniek ontwikkeld.

52 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘De techniek kan ook voor kmo’s in België interessant

zijn net door zijn lokale toepasbaarheid. En niet alleen

om platinagroepmetalen terug te winnen ...’

efficiënt omsprongen met energie en materiaal

en slechts een zeer beperkte impact hadden op

het milieu. Volgens conservatieve inschattingen

zouden de geselecteerde technologieën een

terugverdientijd hebben van ongeveer zes jaar.”

Microgolfgeassisteerde uitloging

De eerste stap in het herwinnen van platina groepmetalen

is het uitlogen. “Door de toepassing

van microgolven kan je materiaal heel snel

en efficiënt van binnenuit opwarmen. De

afvalstroom, in dit geval keramische materiaal die

deeltjes platinagroepmetalen bevatten, gemengd

met een waterige zure oplossing, absorbeert

de microgolven en zet ze om in warmte. Onder

invloed van de gegeneerde warmte en de juiste

hoeveelheid zuur lossen de platinagroepmetalen

efficiënt en snel op”, vat Spooren samen. De

reactie nam in eerste instantie een tiental

minuten in beslag. Door verder onderzoek werd

dit al teruggebracht tot drie minuten. Er is ook

minder zuur nodig dan in traditionele systemen.

Niet-conventionele

vloeistof-vloeistofscheiding

Eenmaal de platinagroepmetalen opgelost zijn, is

het zaak ze te scheiden. Het project wees daarvoor

naar solventextractie als beste oplossing. Spooren

legt uit: “In functie van de keuze van de solvent

laten bepaalde elementen zich beter oplossen

dan andere. Het SOLVOMET team van KU Leuven

ontwikkelde een specifiek solventextractie proces

dat erin slaagt de platina groepmetalen te onttrekken

aan de waterige fase. Door bovendien

een cyclisch systeem te gebruiken waarbij het

solvent altijd weer gerecupereerd kan worden, is

er zeer weinig afval en een zeer beperkte impact

op het milieu.”

Gasdiffusie-elektrokristallisatie (GDEx)

De platinagroepmetalen zijn nu selectief

aangerijkt maar bevinden zich wel nog in

oplossing met een rits aan andere metalen. Om

ze in metallische fase ter herwinnen ontwikkelde

Xochitl Dominguez van VITO gasdiffusieelektrokristallatie,

een nieuwe elektrochemische

techniek, die door VITO geoctrooieerd werd. In

dit proces, wordt een gas, vaak zuurstof of CO 2

gereduceerd aan een gasdiffusie elektrode.

Hierbij ontstaan chemische reagentia, die

inwerken op de opgeloste platinagroepmetalen

De eerste stap in het herwinnen van platinagroepmetalen is het uitlogen

door middel van van microgolven.

en deze selectief uit oplossing verdrijven. Er kan

heel specifiek tewerk gegaan worden door gas

te kiezen in functie van wat men precies wil

neerslaan en of dat als oxide of metallisch moet

gebeuren”, verduidelijkt Spooren.

Wat nu?

De drie technologieën werden zo getest dat

ze perfect na elkaar kunnen worden ingezet.

Vandaag zit men aan TRL 5. Het is de bedoeling

om in het vervolgproject PEACOC om tot TRL 7 te

geraken en de technieken dus klaar te stomen voor

industrieel gebruik. Dit zal al voldoende zijn om

de inputstroom van katalysatoren die Monolithos

voorziet te verwerken in Griekenland. “De techniek

kan ook voor kmo’s in België interessant zijn net

door zijn lokale toepasbaarheid. En niet alleen om

platinagroepmetalen terug te winnen. Printplaten,

fotovoltaïsche cellen … bevatten tevens veel goud

of zilver. Het proces kan ook daarvoor toegepast

worden”, sluit Spooren af. ❚

Platirus consortium

Platirus was een op en top Europees

onderzoeks project met financiering

van uit het Horizon 2020 Research &

Innovation programma. Het consortium

bestond uit Tecnalia (Spanje), Monolithos

(Griekenland), KU Leuven (België), Vienna

University of Technology (Oostenrijk), VITO

(België), SINTEF (Noorwegen), CRF (Italië),

Ford Otosan (Turkije), Boliden Harjavalta

(Finland), Johnson Matthey (Engeland) en

PNO Innovation (België).

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


Afvalstromen virtueel binnenste buiten gekeerd

Efficiënter sorteren en zoveel meer met

innovatieve karakterisatietechnologie

Technologie kan soms als bij toeval ontstaan. Toen VITO manieren wilde bedenken om afvalprocessen te modelleren, ontbrak het aan de juiste

data om mee aan de slag te gaan. De enige manier om het hiaat in te vullen? Zelf een karakterisatietechnologie ontwikkelen. Iets waar de

afvalindustrie wel oren naar had want hoe beter stromen gekarakteriseerd worden, hoe efficiënter het sorteren kan. SUEZ paste de technologie

toe om hun bodemasverwerkingsproces te verfijnen. Maar de mogelijkheden reiken nog veel verder. Een nieuw onderzoeksproject

moet de technologie nu verder opschalen naar industriële normen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld VITO

Het idee achter het Characterise-to-Sort project

(CtS) ontstond al in 2014 en getuigde meteen

van de nodige ambitie. Initiatiefnemer VITO wilde

afvalstromen, die vaak een zeer heterogene samenstelling

kennen, in real-time kunnen karakteriseren.

Kris Broos (business developer) en Roeland

Geurts (onderzoeker) waren vanaf dag één bij het

project betrokken. Broos: “Te weten komen wat er

zich precies in een afvalstroom bevindt, gebeurt

nu door staalafnames. Dat heeft twee belangrijke

nadelen: het is lang wachten op de testresultaten

en die tonen bovendien maar een tipje van de ijsberg

want ze kunnen maar iets zeggen over een

heel klein deeltje van de afvalstroom. De technologie

die wij samen met de andere partners in het

project ontwikkelden, legt daarentegen de volledige

massabalans van de afvalstroom virtueel

bloot. Op die manier kunnen recyclagebedrijven

slimmere beslissingen nemen. Om de afvalstroom

zo maximaal mogelijk te valoriseren, om de kwaliteitscontrole

te verbeteren, om de eigen processen

te optimaliseren, om nieuwe technieken uit

te testen … kortom de mogelijkheden zijn legio.”

Drie technieken in één

Dat gebeurt door combinatie van drie verschillende

technieken in één toestel: X-stralen transmissietechnologie,

een 3D-camera en een kleurencamera.

“We kijken dus verder dan het oppervlak alleen

maar ook door de materialen heen om ze te kunnen

karakteriseren”, vat Geurts samen. “De technieken

werden in feite gekozen in functie van de

afvalstroom. Door de expertise die VITO reeds in

huis had rond minerale afvalstromen, was dit een

voor de hand liggend vertrekpunt. Verschillende

soorten plastics zullen we niet allemaal van elkaar

kunnen onderscheiden, maar de gekozen technieken

bieden voor zeer veel materialen potentieel.

X-stralen zeggen namelijk iets over de densiteit van

materialen. Door voor de dual energy variant te kiezen

in combinatie met een 3D-camera kunnen we

dichtheid, massa en atoomnummer van elk partikel

in de afvalstroom achterhalen. De kleurencamera

zorgt nog voor een bijkomende bevestiging.”

Software zorgt voor de intelligentie

De hardware werd gebald in een toestel van 6 m

lang, waar een transportband van 1 meter breed

doorheen loopt. De aanvoer gebeurt via een trilgoot

die ervoor moet zorgen dat het materiaal als

een monolayer wordt neergelegd. “Dat is een kant

van de medaille, de ontwikkelde software de ande-

‘Hoe complexer het

softwaremodel, hoe

meer data je uit een

stroom kan halen.

En daar ligt het echte

goud te rapen’

De hardware werd gebald in een

toestel van 6 m lang, waar een

transportband van 1 meter breed

doorheen loopt.

54 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De technologie legt de volledige massabalans

van de afvalstroom virtueel bloot.

De karakterisatietechnologie combineert drie verschillende technieken in één toestel: X-stralen transmissietechnologie, een 3D-camera en een kleurencamera.

re. In eerste instantie brengt die de data van de verschillende

sensoren samen in één perfect uitgelijnd

beeld. Daarna wordt er aan de slag gegaan met

gelabelde leerfracties. Deze leerfracties zijn materialen

zoals bijvoorbeeld steen, glas of verschillende

metalen zoals koper, aluminium, goud en zilver.

Vervolgens worden er modellen gebaseerd op artificiële

intelligentie toegepast die deze materialen in

een gemengde inputstroom kunnen herkennen en

kwantificeren “, aldus Geurts.

Al bij de eerste proeven met bouw- en sloopafval haalde de CtS technologie een nauwkeurigheid van 96%

voor de herkenning van zes verschillende materialen.

Meer dan sorteren alleen

Al bij de eerste proeven met bouw- en sloopafval

haalde de CtS technologie een nauwkeurigheid

van 96% voor de herkenning van zes verschillende

materialen. “Ik maak me sterk dat als we die testen

vandaag herhalen, we vlot de kaap van 99%

ronden”, voegt Broos toe, “maar vandaag spitst

het onderzoek zich voornamelijk toe op meer

complexe en waardevollere materiaalstromen.”

Het toepassingsgebied kan bijzonder breed gaan.

De ontwikkelde machine kan aan de slag met

partikels van 1 tot 200 mm, maar in principe zijn

er geen limieten. De snelheid hangt af van hoe

gedetailleerd het gewenste beeld moet zijn. Na

afloop van het opvolgproject CHARAMBA moet

de technologie in elk geval industrieel inzetbaar

zijn. “In eerste instantie als karakterisatietechnologie

om sorteerprocessen te optimaliseren in

de recyclagesector, maar we kijken al veel verder

dan dat. Naar het maken van massabalansen on

the fly, naar real-time monitoring en naar virtuele

experimenten. Hoe complexer het softwaremodel

dat je bouwt, hoe meer data je uit een bepaalde

heterogene stroom kan halen. En daar ligt het

echte goud te rapen”, besluit Broos. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

55


DOSSIER WAT MET ASBEST?

UITDAGINGEN OP WEG NAAR EEN

ASBESTVEILIG VLAANDEREN

De Vlaamse regering koestert de ambitie om uiterlijk tegen 2040 volledig asbestveilig te zijn. Alle asbesttoepassingen die er dan nog zijn

moeten in goede staat zijn en geen gevaar inhouden voor mens en milieu. Dat wil zeggen dat er de komende jaren hard gewerkt zal worden

aan het verwijderen van risicovolle asbesttoepassingen. De enige mogelijke bestemming daarvoor is een vergunde stortplaats maar daar

blijkt het schoentje in de praktijk net te wringen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Volgens de cijfers van OVAM uit 2018 zou er

in Vlaanderen nog zo een 2 miljoen ton asbesthoudend

afval zijn. Een deel daarvan bestaat uit

niet-hechtgebonden asbest, dat eerst nog gefixeerd

zal moeten worden in monolithisch materiaal,

alvorens het veilig te kunnen verwijderen. Ook

dat volume moet worden door gerekend in de

tonnages asbest die de komende jaren naar een

stortplaats moeten. De balans ligt daarmee op

ongeveer 3 miljoen ton. Vlaanderen staat hier niet

alleen in. Ook in de andere gewesten vormt asbest

vanzelfsprekend een probleem. Voor Wallonië

bestaan er geen exacte cijfers, wel wordt er op

jaarbasis ongeveer 30.000 ton asbest gestort. Een

Brusselse studie uit 2017 wees uit dat daar nog

ongeveer 400.000 ton aanwezig is.

Onderscheid hechtgebonden en

niet-hechtgebonden asbest

Voor een veilige verwijdering geldt er een

onderscheid tussen hechtgebonden asbest,

een typisch voorbeeld is de golfplaat, en

niet-hechtgebonden asbest. Bij deze laatste

toepassingen is het risico voor de gezondheid

veel groter, omdat er vezels kunnen vrijkomen.

Dat vraagt dan ook om een andere manier

van inzamelen, transport en verwerken, enkel

uit te voeren door een erkend verwijderaar. De

voorbije jaren werd hard ingezet op informeren

en sensibiliseren, zodat ook particulieren het

onderscheid en de gevaren leren kennen.

Voor professionele sloopprojecten werd de

asbestinventaris in het leven geroepen. Dat

lijkt op het terrein zijn vruchten te hebben

afgeworpen. Spelers actief in asbestverwijdering

zien dat de ambities en het bijbehorende

‘Bedrijven lopen nu al tegen de

beperkte stortcapaciteit aan’

RecyclePR .BE

56

RecyclePR

.BE

RecyclePR .BE


DOSSIER WAT MET ASBEST?

actieplan ervoor zorgen dat er meer materiaal

binnenkomt en dat het in het gros van de

gevallen ook correct gebeurt.

Theoretische stortcapaciteit

te beperkt?

We staan vandaag nog maar aan het begin van

het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering.

Maar bedrijven lopen nu al tegen de beperkte

stortcapaciteit aan. In theorie zou er nochtans

voldoende moeten zijn. In de praktijk blijken er

echter verschillende uitdagingen. De eerste is de

dagelijkse stort capaciteit. Bij de verwerking van

asbest moet volgens de regelgeving het asbest

telkens een afdeklaag krijgen. Een tijdrovend

proces dat de dagelijkse stortcapaciteit bij vergunde

stort plaatsen enorm beperkt. Daarnaast

stopt asbestafval niet aan de grens. Omdat de

stort capaciteit voor asbest in Wallonië grotendeels

voor behouden blijft voor intercommunales,

komt ook een steeds groter aan deel van het asbest

van daar op Vlaamse stort plaatsen terecht. Een

volume waar geen rekening mee gehouden is in

de capaciteits berekening en dat de theoretische

capaciteit onder druk zet.

stortplaatsen die vergund zijn voor asbest.

Asbest dat in Limburg verwijderd wordt, moet nu

naar Oost- of West-Vlaanderen. Dat zijn talrijke

kilometers en dus ook CO 2

-emissies, maar het is

ook in strijd met het principe dat asbest zo snel

mogelijk gestort moet worden. Alternatieven op

korte termijn lijken er niet te zijn. De publieke

opinie kant zich fel tegen stortplaatsen en

bovendien zijn dergelijke procedures een werk

van lange adem. Voor de sector is het hopen

dat er misschien toch nog een oplossing kan

geforceerd worden in het dossier rond REMO.

Daarnaast is het ook van belang dat men

voldoende pragmatisch blijft omgaan met de

asbestproblematiek. Alles moet in veiligheid

gebeuren, maar de slinger mag ook niet te ver

doorslaan in de procedures rond transport en

verwerking. Dezelfde transportregels hanteren

voor hechtgebonden en niet-hechtgebonden

afval zou bijvoorbeeld een brug te ver zijn. ❚

Stortcapaciteit in Vlaanderen niet

overal beschikbaar

Een derde belangrijke struikelblok is de recente

sluiting van de REMO-stortplaats in Houthalen.

Daarmee verloor Vlaanderen een belangrijke

pion in de goede geografische spreiding van

Voor een veilige verwijdering geldt er een onderscheid tussen hechtgebonden asbest, een typisch voorbeeld is

de golfplaat, en niet-hechtgebonden asbest.

Omdat de stortcapaciteit voor asbest in Wallonië grotendeels voorbehouden blijft voor intercommunales,

komt ook een steeds groter aandeel van het asbest van daar op Vlaamse stortplaatsen terecht.

RecyclePR .BE

RecyclePR .BE 57

RecyclePR .BE


De oplossing voor uw stof De overlast. oplossing voor uw stof overlast

De oplossing voor uw stof overlast

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

Vraag om een demo bij u op Vraag het om bedrijf. een demo bij u op het bedrijf.

35290 Info@beepro-bv.com +31-622935290www.beepro-bv.com

Info@beepro-bv.com www.be


CREATING A

WORLD OF

DIFFERENCE

LUBO AWS (ANTI-WRAPPING STARSCREEN ® ),

DE BESTE OPLOSSING VOOR HET GROEIENDE

PROBLEEM VAN PLASTIC FOLIES EN ZAKKEN.

De AWS (Anti-Wrapping Starscreen ® ) van Lubo Recycling Solutions wordt nu met

succes geïmplementeerd op alle soorten afvalstromen over de gehele wereld. Of

het nu gaat om huishoudelijk afval, zoals in Egypte, om gemixte droge recyclebare

afvalstromen, zoals in Frankrijk en de Verenigde Staten, om bouw- en sloopafval

in de Benelux, of om bedrijfs- en industrieel afval in Duitsland, de Bollegraaf Groep

heeft de ideale oplossing in huis voor het groeiende probleem van plastic folies en

zakken: De Anti-Wrapping Starscreen ® (AWS) van Lubo.

Wat maakt de AWS van Lubo zo uniek?

- Flexibel: zeef in zeeffracties van 30-500 mm beschikbaar

- Efficiënt: minder frequent schoonmaken

- Laag energieverbruik: bespaart kosten

- Geen wikkeling: geen last van vervuiling

- Zuiverheid: hoogste mate van zuiverheid in zeven

- Multi-inzetbaar: voor alle typen afvalstromen

Door ons gepatenteerde Quick Connect

systeem is het mogelijk om de machine

in enkele minuten te onderhouden.

Wil je er meer over weten?

Kijk dan naar deze video !

DE BOLLEGRAAF GROEP

Met ruim 60 jaar prominente

aanwezigheid in de wereld

van afvalsortering en

recycling heeft de Bollegraaf

Groep (bestaande uit

Bollegraaf Recycling

Solutions en Lubo Recycling

Solutions) ongeëvenaarde

ervaring in het ontwerpen

van sorteerprocessen en in

de productie, installatie en

inbedrijfstelling van kant-enklare

recyclingoplossingen.

Onze wereldwijde reputatie

is gebaseerd op het centraal

stellen van de wensen van de

klant. Hierdoor maximaliseren

we de prestatie van onze

installaties en de ROI (return

on investment) voor onze

klanten.

De oplossingen en service van

de Bollegraaf Groep vloeien

voort uit continue innovatie.

Onze unieke vakkennis maakt

Bollegraaf een autoriteit op

het gebied van geavanceerde

mechanische recycling

innovaties en oplossingen.

Robotica en kunstmatige

intelligentie maken hier

onderdeel van uit.

Onze visie is helder: Afval

bestaat niet, alleen een

voorraad van waardevolle

stoffen die gesorteerd,

schoongemaakt en voorbereid

moeten worden om weer

een nieuwe levenscyclus in

te gaan. Dat is waarom de

Bollegraaf Groep zich richt op

upcycling.

www.bollegraaf.com


DOSSIER WAT MET ASBEST?

Veilig afvoeren

van asbest

Sinds 1995 geldt er een verbod op het gebruik van asbest. In gebouwen die vandaag onder de sloophamer terechtkomen en een vroegere

bouwdatum kennen, bestaat helaas wel het risico op de aanwezigheid van asbest. Ook containerbedrijven krijgen er dus uitgebreid mee te

maken. Voor Containers Maes gaat het jaarlijks om bijna 25.000 ton. “Materiaal dat we altijd zo veilig en dus zo snel mogelijk willen afvoeren

naar vergunde stortplaatsen, maar daar durft het schoentje al eens te knellen”, aldus sales director Roel Lemmens.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Containers Maes

Een tweede uitdaging op het terrein is de logistiek. Met de sluiting van REMO (stortplaats) is een lokale

afvoer niet meer mogelijk en moet Containers Maes naar Antwerpen of West-Vlaanderen rijden.

Containers Maes is sinds zijn oprichting in 2003

uitgegroeid tot een van de grootste inzamelaars

en verwerkers van bouw- en sloopafval. Vanuit

zeven vestigingen in Tessenderlo (2), Vilvoorde,

Tienen, Waremme, Geel en Herenthout bereidt het

bedrijf afval voor op een tweede leven. Naast het

flexibele just-in-time aanbod aan afzetcontainers

en rolcontainers zet het Limburgse groeibedrijf

vol in op zijn uitgebreide knowhow in selectieve

afvalverwerking. “Zowel grote bouwbedrijven

als kleinere aannemers of dakwerkers doen een

beroep op ons voor hun bouw- en sloopafval. Via

verschillende technieken zorgen we ervoor dat de

meeste van die materialen hergebruikt kunnen

worden”, vat Lemmens samen.

dus quasi dagelijks mee in aanraking. Figuurlijk

dan. “De aanlevering gebeurt grotendeels op

een correcte manier: in gesloten big bags. Op

die manier maken onze medewerkers nooit

recht streeks contact en wordt de impact op het

milieu tot een minimum beperkt. Onze medewerkers

zijn weliswaar getraind om asbest te

identificeren en beschermende maatregelen te

treffen wanneer nodig, maar meestal gebeurt

alles zoals het hoort. Dat is het resultaat van

heel veel sensibiliseringscampagnes naar onze

klanten. We proberen ze zo goed mogelijk te

informeren hoe ze met asbest moeten omgaan.

De klassieke asbest toepassingen zijn goed

gekend, maar we proberen ze ook te waarschuwen

voor minder courante toe passingen.

Vooral gecontamineerde materialen kunnen

nog problemen geven. Als een stal afbrandt

met asbest daken moet er voor dat afval een

uitzondering aangevraagd worden bij OVAM.

Een administratieve procedure die voor vertraging

zorgt omdat klanten er niet van op

de hoogte zijn. Terwijl het net de bedoeling is

om asbest zo snel mogelijk op een vergunde

stortplaats te krijgen.”

Aanbotsen tegen limieten

stortplaatsen

Aan de afvoerzijde kent Containers Maes meer

problemen. “Theoretisch is er voldoende stort-

Informeren en sensibiliseren

Een uitzondering daarop is asbest, een

materiaal dat omwille van de risico’s voor mens

en milieu alleen maar gestort kan worden in

vergunde stortplaatsen. “Jaarlijks voeren wij

tussen de 20.000 en 25.000 ton asbest af,

enkel hechtgebonden asbest”, vertelt Lemmens.

De medewerkers van Containers Maes komen er

‘Theoretisch is er voldoende

stortcapaciteit maar om praktische

redenen is de dagelijkse invoercapaciteit

van elke stortplaats beperkt’

60 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER WAT MET ASBEST?

Containers Maes is sinds zijn oprichting in 2003 uitgegroeid tot een van de grootste inzamelaars en verwerkers van bouw- en sloopafval.

Naast het flexibele just-in-time aanbod aan afzetcontainers en rolcontainers zet het Limburgse groeibedrijf

vol in op zijn uitgebreide knowhow in selectieve afvalverwerking.

Jaarlijks voert Containers Maes tussen de 20.000 en 25.000 ton asbest af.

capaciteit in Vlaanderen om al het asbest op

een veilige manier te kunnen bergen. Maar

om praktische redenen is de dagelijkse invoercapaciteit

van elke stortplaats beperkt. Limieten

waar wij geregeld tegenaan botsen. Zelf

kunnen we ook maar een beperkte hoeveelheid

asbest tijdelijk opslaan op onze sites volgens

de omgevingsvergunning. Dat betekent dus

dat we soms tegen klanten moeten zeggen

dat we hun container niet kunnen ophalen.

Een situatie die we aangekaart hebben bij de

OVAM omdat naarmate er meer asbest vrijkomt

door het asbestafbouwplan van de Vlaamse

regering, de situatie alleen maar prangender

zal worden.” Volgens Lemmens moet er daarom

stortcapaciteit bijkomen, door de dagelijkse

hoeveelheid op te drijven of door een nieuwe

stortplaats te vergunnen voor asbest. “Een

tweede uitdaging op het terrein is immers de

logistiek. Met de sluiting van REMO (stortplaats)

is een lokale afvoer niet meer mogelijk en moeten

we naar Antwerpen of West-Vlaanderen rijden.

Ook in Wallonië is het moeilijk om beschikbare

stortplaats te vinden.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

61


DOSSIER WAT MET ASBEST?

Asbestverwijdering vraagt om strakke

procedures en goede controle

De schade die asbest aan de gezondheid kan berokkenen vraagt om voldoende aandacht bij de verwerking ervan. Kennis en expertise,

geborgd in de juiste procedures is dan ook de conditio sine qua non om asbest veilig te kunnen verwijderen uit gebouwen. Een gesprek met

Marc Jonckheere, managing director van Aclagro, onderdeel van de Square Group.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aclagro

‘Het verlagen van de grens van 5.000 m³

voor residentiele gebouwen zou een

volgende stap in de goede richting zijn’

Marc Jonckheere: “Je moet over goed

uitgebalanceerde procedures beschikken om

alle processen in goede banen te leiden en ook

permanent te controleren.”

Aclagro. Wat in 1970 begon als eenmansbedrijf

voor grondwerken is vandaag uitgegroeid tot

klasse 8 aannemer die klanten ondersteunt

om vastgoedprojecten volledig bouwklaar te

maken. Jonckheere: “We willen onze klanten

een totaalpakket kunnen aanbieden, van

ontmanteling, asbestverwijdering, selectieve of

totale sloop, bodemsanering tot naderhand de

grond- en omgevingswerken. Aclagro beschikt

verder over de nodige eigen diensten en

competenties met betrekking tot waterzuivering,

recyclage van slooppuin en het reinigen van

verontreinigde gronden. Onze 320 medewerkers

doen er alles aan om het vastgoed van onze

klanten vrij te maken van alle gevaarlijke stoffen.

Zowel in moeilijke als makkelijke dossiers,

grote of kleine projecten, ontzorgen in veilige

omstandigheden staat altijd centraal in wat

we doen.” In die hoedanigheid komt Aclagro

ook vaak in aanmerking met asbest. “Een

problematiek waarin we ons gespecialiseerd

hebben. In eerste instantie om ervoor te zorgen

dat onze medewerkers altijd veilig aan de slag

Aclagro heft zich gespecialiseerd in asbest om ervoor te zorgen dat zijn

medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen.

kunnen en dat de gevaarlijke stoffen volgens de

regels der kunst verwijderd worden. De mogelijke

impact op de gezondheid is immers zeer zwaar,

veel te vaak onderschat en laat zich pas na jaren

voelen.” In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n

zestig mensen aan het werk. Het bedrijf heeft een

lange reeks referenties over heel het land.

Asbestverwijdering prioritair

De Vlaamse overheid heeft een topprioriteit

gemaakt om de omgeving asbestvrij te maken

tegen 2040 en verwacht dat dit op een deskundige

manier plaats vindt. Een evolutie die Aclagro ten

stelligste toejuicht. “Een belangrijke stap hierin was

het verplicht maken van een sloopopvolgingsplan

dat voorzien moet worden bij de bouwaanvraag

(voor alle niet-residentiële gebouwen met een

volume groter dan 1.000 m³ en residentiële

gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³).

In dit plan hoort steevast een asbestinventaris.

Dat is al een viertal jaar in voege. Cruciaal is

om te weten wat je allemaal in een gebouw kan

aantreffen, zodat de risico’s voor zowel de eigen

medewerkers als de eigenaar of mensen die in

de omgeving aan de slag zijn, kunnen worden

beperkt. Met het uitspreken van zijn ambitie en

62 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER WAT MET ASBEST?

In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk.

bijvoorbeeld de raamovereenkomsten met OVAM

om werk te maken van een asbestvrij Vlaanderen,

zien we toch dat er een duidelijke versnelling

op het terrein gekomen is. Er is een plan van

aanpak en een deadline om het asbestprobleem

structureel aan te pakken.” Bewustmaking zal

daarin een belangrijke rol spelen. “De modale

man beseft niet voldoende de draagwijdte van

het gezondheidsrisico dat asbest inhoudt. In die

optiek zou het niet slecht zijn om altijd met een

aannemer te moeten werken die beschikt over een

erkenning, ook bij de particulieren. We merken

toch dat die erkende bedrijven beslagen zijn om

de werken uit te voeren zoals het hoort. Bovendien

zou het verlagen van de grens van 5.000 m³ voor

residentiele gebouwen een volgende stap in de

goede richting zijn”, aldus Jonckheere.

beroep te doen op een sloopdeskundige, niet

alleen voor de verplichte inventaris maar ook voor

de goede begeleiding tijdens de werken. Asbest

verwijderen is geen goedkope zaak. Orde, netheid

en discipline zijn de sleutelwoorden. Je moet over

goed uitgebalanceerde procedures beschikken

om alle processen en te nemen stappen in goede

banen te leiden en ook permanent te controleren.

Dat heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, maar

wat ons betreft mogen er geen compromissen

gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid.

Asbestverwijdering blijft immers grotendeels

manueel werk. Expertise is daarom echt cruciaal

in deze materie. Het is kwestie van de kennis te

borgen en door te geven aan iedere medewerker

aan de hand van frequente theoretische en

praktijk gerichte opleidingen samen ervaring op

het terrein.” ❚

Uitvoering volgens de regels

der kunst

Jonckheere stipt ook nog enkele andere

uitdagingen op het terrein aan. “We merken dat

de rol van sloopwerken en asbestverwijdering

nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel

naar tijd als naar prijs. Het is nu eenmaal minder

tastbaar dan het nieuwe complex dat uiteindelijk

zal verschijnen. Eigenaars moeten zich bewust

worden van het belang om dit op de juiste manier

uit te voeren. Daarom een warme oproep om een

Aclagro merkt dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat

wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


Naar een circulaire bouw

De klassieke cyclus van bouwen en slopen zuigt de aarde op een zeer hoge snelheid leeg. Maar wat als de gebruikte materialen niet worden

gedegradeerd of weggesmeten? Wat als de materialen uit ons patrimonium de grondstoffen kunnen zijn voor nieuwe constructies? Dit

zou klassieke bouw transformeren naar circulaire bouw. U-Mine wil circulariteit een duw in de rug geven door advies te verlenen aan de

Tekst en Beeld United Experts

U-Mine neemt zich voor om de afvalberg en negatieve

impact van de bouwsector te reduceren bij

sloop- en renovatieprojecten. Niet door de afvalberg

door te schuiven naar de volgende generatie

maar door hem meteen aan te pakken. Sloopwerven

worden ontginningsplaatsen, urban mines.

Dit doen ze door te onderzoeken welke materialen

duurzaam zijn, welke een hergebruikpotentieel

bezitten, welke montagetechnieken bekend zijn …

Daarnaast neemt U-Mine verschillende duurzame

partners mee in zijn netwerk om hun nieuwe technologie

aan de man te brengen. Maar wat zijn nu

de methodes en tools die aan de basis liggen van

de bouw van morgen?

Materialenpaspoort

Het materialenpaspoort maakt een totaaloverzicht

van alle materialen die gebruikt zijn of worden

in bouwprojecten, het perfecte hulpmiddel

om het volledige circulaire traject van alle materialen

in beeld te brengen. Die informatie vormt

de basis voor het bepalen van gebruikte technieken,

het onderhouden van bestaande constructies

en hergebruikpotentieel van constructies die het

einde van hun gebruiksleven naderen. Daarnaast

wordt de voorbereiding van een bouwwerf meer

transparant waardoor een duidelijke structuur

kan worden aangehouden en zo weinig mogelijk

afval uit overschotten en snijafval ontstaat. Een

BIM-model versterkt dit paspoort enorm gezien de

opgenomen informatie ook effectief ingetekend

kan worden in 3D. Zo kan een gebouw in eerste

instantie theoretisch worden gebouwd, waarna

het in de praktijk wordt gerealiseerd.

Hergebruikinventaris

U-Mine ontwikkelde ook de hergebruikinventaris:

een duidelijke oplijsting van potentieel waardevolle

of herbruikbare materialen. Elk materiaal krijgt

een technische fiche die alle informatie bevat. Het

geheel van de materialen, de technische fiches en

een totale inventaris vormt een transparante tool

voor sloopwerven. Er wordt ook een restwaarde

U-Mine ontwikkelde ook de hergebruikinventaris: een duidelijke oplijsting van potentieel waardevolle of herbruikbare materialen.

64 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


U-Mine

U-Mine werd opgericht in 2020 door Lissa Camerlinck, ir.-architect, en Seppe Van der Stoelen,

sloopdeskundige. Als twee gepassioneerde jonge experten, slaan ze de handen in elkaar

om urban mining op de kaart te zetten. Gezien het moederbedrijf zich bevindt op de BE-

MINE site te Beringen, was de naam voor dit jonge bedrijf niet ver te zoeken. U-Mine maakt

onderdeel uit van United Experts. Een groep bedrijven die diverse expertises en complementaire

skills samenbrengt.

‘Door een netwerk

in de circulaire

economie op te

bouwen, verbinden

we de sloper en de

bouwer van morgen’

ingeschat voor deze materialen, valorisatie dus.

Dat kan zorgen voor een duidelijke economische

incentive om mee te stappen in dit verhaal. Ten

slotte kijkt U-Mine naar het verbinden van een

sloopwerf aan de juiste bouwwerf. Door een netwerk

in de circulaire economie op te bouwen, verbinden

we de sloper en de bouwer van morgen.

Daarnaast biedt U-Mine ook een online catalogus

aan waar de materialen, die in de toekomst ter beschikking

zullen komen, een weg kunnen vinden

naar een nieuwe bestemming.

Het materialenpaspoort maakt een totaaloverzicht van alle materialen die gebruikt zijn of worden in bouwprojecten,

het perfecte hulpmiddel om het volledige circulaire traject van alle materialen in beeld te brengen.

U-Mine neemt zich voor om de afvalberg en negatieve impact van de bouwsector te reduceren bij

sloop- en renovatieprojecten.

Milieu-impact score

Op basis van verschillende Europese en wereldwijde

onderzoeken zijn enkele parameters ontwikkeld

die de impact op mens, dier en omgeving bepalen.

Aan deze parameters kan de impact van materialen

worden getoetst onder de vorm van bijvoorbeeld

CO 2

-emissie. Op deze manier kunnen materialen

tegenover elkaar worden afgetoetst. De ontwikkeling

van tools die deze afweging maken, zoals

TOTEM, creëren de opportuniteit voor architecten

en ontwikkelaars te kunnen zoeken naar de juiste

materialen, met de kleinste milieu-impact. Ook

hergebruikmaterialen worden hierin opgenomen,

waardoor de volledige keten circulair kan worden

gesloten. Daarnaast worden tools ontwikkeld voor

een beter onderhoud en beheer van constructies.

Circulaire bouw gaat hand in hand met circulaire

businessmodellen. Producten ‘as-a-service’ aanbieden

waarbij onderhoudscontracten worden afgesloten

na oplevering van de initiële bouw zorgen voor

een recurrent model voor de ondernemer. De eigenaar

daartegen krijgt de garantie van een gebouw

dat in goede staat is en zo zal blijven. Dat maakt

het gebruik en de samenwerking aangenaam en de

restwaarde van de producten hoger. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

65


Automatisatie blaast nieuw

leven in oude weegbrug

In Sint-Niklaas heeft bouwbedrijf Aertssen sinds enkele maanden een nieuwe definitieve opslagplaats (DOP) in gebruik genomen. Gedurende

twee jaar zullen klei en andere grondstoffen hier in twee afzonderlijke putten gestort worden. Om toezicht te houden op de grondstoffen en

hoeveelheden die aangevoerd worden, werd een bestaande weegbrug verhuisd, omgebouwd en met de nodige automatisering uitgebreid.

Tekst Elise Noyez | Beeld Bascules Robbe

Het was de firma Bascules Robbe uit Torhout die een gepaste oplossing op tafel

wist te leggen. Nochtans was de oorspronkelijke weegbrug, die eerder al op een

andere site gebruikt werd, niet van de hand van het familiebedrijf. “We hebben

een voorstel uitgewerkt waarin niet alleen automatisatie op maat vervat zat,

maar tevens de verplaatsing en uitrusting van de bestaande weegbrug met

nieuwe, robuuste loadcellen”, aldus gedelegeerd bestuurder Tom Pollentier.

“Onder meer de concurrentiële prijs en de korte termijn waarop we dit konden

realiseren, hebben de doorslag gegeven.”

Aanmelding via QR-code

Een cruciale vereiste voor de klant was een volledige controle over de aangevoerde

grondstoffen en hun herkomst. “Voor elke storting is toelating van

OVAM nodig. Daartoe hebben we een centraal beheerprogramma ontwikkeld

waarin de nodige aanmeldingsbonnen opgemaakt kunnen worden. Alle

gegevens over de grondtransporttoelating, de werf van herkomst, de naam

van klant en transporteur, de geldigheidsdatum, het type product en de bijbehorende

stortput worden in zo’n bon opgenomen en naar een pin- en/

of QR-code vertaald.” Aan beide zijden van de weegbrug staat een bedieningspaal

op vrachtwagenhoogte met scanner, badgelezer, touchscreen

en printer, zodat de chauffeur bij aankomst (en vertrek) enkel maar zijn

code te scannen heeft en een bon krijgt met de juiste stortput. “Op een

site waar quasi constant vrachtwagens op- en afrijden zorgt dat voor een

bijzondere vereenvoudiging. En mochten er toch ergens nog gegevens

ontbreken, dan kunnen zij steeds via het touchscreen ingevoerd worden.”

Een bestaande weegbrug werd naar de nieuwe site verplaatst en met nieuwe loadcellen uitgerust.

66 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Het scherm geeft een overzicht van de stortingen, inclusief in welke put ze gestort

moeten worden.

Omdat alle informatie op voorhand ingegeven werd, hoeft de chauffeur enkel zijn

QR-code (of badge) te scannen.

Versneld wegen

Nog een ingreep om de in- en uitgaande transporten te stroomlijnen, is de

toevoeging van een extra uitrit met slagboom en badgelezer op vrachtwagenhoogte.

“In principe wordt er gewerkt met een dubbele weging waarbij zowel

het gewicht bij aankomst als het gewicht bij vertrek gecontroleerd wordt.

Omdat die beide wegingen op dezelfde weegbrug moeten gebeuren, kan

er in bepaalde gevallen echter ook gekozen worden voor versneld wegen.

Daarvoor krijgen vooral vaste chauffeurs met een vertrouwde staat van dienst

een RFID-badge, waaraan hun aanmeldingsbonnen en het tarragewicht van

de vrachtwagen gekoppeld worden. Deze chauffeurs hoeven bijgevolg enkel

bij aankomst over de weegbrug te rijden en kunnen nadien via de aparte

uitrit weer weg.”

Volledig overzicht

Teneinde het overzicht te bewaren over alle storten en transporten, worden

niet alleen op voorhand de nodige gegevens verzameld - via aanmeldingsbonnen

- maar is er ook op de site extra controle voorzien. Zo voorzag Bascules

Robbe naast de weegbrug twee camera’s, die bij elke weging foto’s nemen

van de voorzijde van de vrachtwagen enerzijds en de inhoud van de laadbak

anderzijds. Een tablet in de wiellader laat toe om de wegingen momentaan

te bekijken en eventueel te corrigeren, alsook de diagnose van weegbrug en

periferie op te vragen. Via de software op de desktop, tot slot, kunnen alle

wegingen en bijbehorende foto’s opgevraagd en eventueel naar een eigen beheersysteem

geëxporteerd worden. “Dat naslagwerk is bijvoorbeeld belangrijk

bij discussies, of wanneer er na afloop ergens een verontreiniging vastgesteld

worden. Alles kan namelijk terug getraceerd worden. Als je weet dat de voorziene

aanvoer voor één jaar al op twee maanden tijd gerealiseerd werd, dan

begrijp je wel dat dit geen overbodige luxe is.” ❚

‘Chauffeurs melden zich aan met

een QR-code, waarin alle informatie

over hun lading vervat zit’

Aan beide zijden van de weegbrug staat een bedieningspaal op

vrachtwagenhoogte met scanner, badgelezer, touchscreen en printer.

Ook de voorzijde van de vrachtwagen wordt bij elke weging gefotografeerd.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

67


Het bedrijf zet zich ook in om glaswol te recycleren.

Het duurzame karakter

van GLASWOL

Hoe meer recycled content, hoe sneller we stappen kunnen zetten naar een circulaire maatschappij. Een les die de fabrikanten van glaswol

al begrepen hebben, want in de isolatiesector draait alles om duurzaamheid. Vanuit zijn productievestiging in Visé doet Knauf Insulation er

alles aan om de lat qua recycled content zo hoog mogelijk te leggen. De grootste uitdaging daarin is het vinden van voldoende glasscherven

(glass cullets) en van voldoende kwaliteit.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Knauf Insulation

Knauf Insulation specialiseert zich al meer dan

twintig jaar in de productie van isolatiematerialen.

Met kennis en ervaring maakt dit bedrijf echt

het verschil. Dankzij de toepassing van een zelf

ontwikkeld bindmiddel (Ecose ® Technology) als

alternatief voor formaldehyde bij de productie

van glaswol hebben gebruikers bijvoorbeeld geen

last meer van jeuk aan hun handen. De productie

gebeurt onder andere vanuit de vestiging in

Visé (nabij Luik). Sinds een uitbreiding in 2017

overigens de grootste glaswolfabriek van Europa.

Knauf Insulation Circular Economy Manager

Western Europe Marc Bosmans: “Isolatie draait

om energie-efficiëntie. Duurzaamheid is dan ook

de bestaansreden van ons bedrijf. We werken

daarom al jaren met gerecycleerd glas. Omdat het

beter is voor het milieu om geen virgin materialen

te moeten gebruiken, maar ook omdat het minder

energie vraagt om deze glass cullets te smelten.

Tweemaal winst dus.”

Gemiddeld wordt er in Visé tussen 65 en 80% recycled content gebruikt. Een voortdurende

evenwichtsoefening in kwaliteit.

68 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘We willen in Visé een pilootinstallatie

opstarten om de kringloop volledig te sluiten’

Marc Bosmans: “Als we op 100% draaien, dan zijn

de onzuiverheden in het gerecycleerde materiaal

nog minder welkom, daar zij de efficiëntie van de

productielijn verminderen.”

Uitdagingen recycled content

100% recycled content is echter een utopie. “Dat

heeft te maken met het productieproces van

glaswol. Om de glasvezels te maken, wordt het

gesmolten glas op een spinner gebracht die heel

snel draait Zie het als een bord met opstaande

randen. Via de microscopisch kleine gaatjes in die

randen wordt het glas naar buiten geslingerd en

krijgen we de glasvezels die we nodig hebben.

Het bindmiddel doet dan de rest. Elke contaminatie

in het glasmateriaal is nefast, omdat dit de

openingen kan verstoppen of uitslijten. Daarnaast

kunnen onzuiverheden voor meer emissies zorgen,

iets waar wijzelf maar ook de controle-instanties

streng op toekijken, omdat we in een zeer energie-intensieve

sector zeggen. Als we op 100%

draaien, dan zijn de onzuiverheden in het gerecycleerde

materiaal nog minder welkom, daar zij

de efficiëntie van de productielijn verminderen.”

Anderzijds speelt de chemische samenstelling van

het glas een rol. Ook dat moet binnen de specificaties

blijven om de kwaliteit te garanderen.

Gemiddeld wordt er daarom in Visé tussen 65 en

80% recycled content gebruikt. Een voortdurende

evenwichtsoefening in kwaliteit.

Juiste materialen vinden

Jaarlijks gebruikt de fabriek in Visé 100.000 ton

gerecycleerd glas. De glass cullets die Knauf Insulation

aanwendt komen vooral van vlakglas, net

omdat deze afvalstroom minder onzuiverheden

herbergt. “De grootste uitdaging is om aan voldoende

materiaal te geraken dat aan onze eisen

beantwoordt”, geeft Bosmans aan. “In België zijn

we goed bedeeld door de recyclagesystemen die

in voege zijn, in andere landen ligt dat soms moeilijker.”

Toch heeft Knauf Insulation de ambitie uitgesproken

om minimaal 65% recycled content te

gebruiken in elke batch die in elke glaswolfabriek

wordt geproduceerd. “Dan is het soms een kwestie

van ondernemerschap. Zo hebben we in het Verenigd

Koninkrijk een joint venture opgericht met

Veolia om zelf glas te recycleren en onze aanvoer

op lange termijn te garanderen.”

Knauf Insulation werkt al jaren met gerecycleerd glas. Omdat het beter is voor het milieu om geen virgin

materialen te moeten gebruiken, maar ook omdat het minder energie vraagt om deze glass cullets te smelten.

Recyclage van glaswol

Gerecycleerd materiaal gebruiken is slechts één

kant van de medaille voor Knauf Insulation. Het

bedrijf zet zich ook in om glaswol te recycleren.

“Voor het merendeel van het afval uit de eigen

productie lukt dat al goed. Het wordt verkocht als

vezels die kunnen dienen voor de opvulling van

baksteen of de productie van plafondtegels. De

hoeveelheid die we naar het stort moeten dragen

is daardoor met 85% gedaald. Voor materialen

die uit bouw- en sloopafval gehaald worden ligt

dat moeilijker. Materialen die van uit sloopwerven

terugkomen bevatten meer onzuiverheden die

zeer moeilijk uit het materiaal te scheiden zijn en

die een nefaste invloed kunnen hebben op ons

productieproces.” In Frankrijk alleen al gaat dat

om 80.000 ton materiaal dat elk jaar naar het

stort verdwijnt. “Materiaal dat we liever weer als

grondstof willen gebruiken. Daarom willen we in

Visé een pilootinstallatie opstarten om ook dat

materiaal weer naar de productie te laten terugkeren

en de kringloop volledig te sluiten. We geloven

erin dat we de techniek op punt kunnen krijgen.

Dan is het zaak om de markt mee te krijgen

en een logistieke keten op te zetten om het terug

te kunnen winnen. De waardeketen daarrond is

in België en Nederland alvast goed uitgebouwd.

Vandaar dat het pilootproject ook hier start.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

69


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

Strenge controle van puin

resulteert in kwaliteitsvolle

eindproducten

In elke editie van RecyclePro zetten we graag een recyclagebedrijf in de kijker. Deze keer viel ons oog op de breekwerf van TOP Lokeren. Een

nog vrij ‘jonge’ naam in de branche die het wel van meet af helemaal volgens de regels der kunst wil doen. Een gesprek met zaakvoerster

Evelien Wulteputte, die erover waakt dat de kwaliteit van de eindgranulaten altijd top is.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Wulteputte

Als aannemer in grond- en afbraakwerken en

infrastructuur- en rioleringswerken ondervond

Wulteputte aan de lijve hoe broodnodig recyclage

wel was. Daarom werd in 2010 gestart met een

tijdelijke opslagplaats in Lokeren, oftewel TOP

Lokeren, een naam die de lading dus perfect

dekt. “Omdat het in eerste instantie louter een

verlengstuk vormde voor de eigen activiteiten,

werd van meet af aan de kaart van kwaliteit

getrokken. Het aangeleverde puin werd zo goed

mogelijk gesorteerd en gerecycleerd, zodat de

granulaten die terug konden dienen voor de

wegeniswerken van de bovenste plank waren”,

vertelt Evelien Wulteputte, die instaat voor de

algemene coördinatie bij TOP. Dit verhaal wilde

vader Wulteputte immers niet alleen trekken. Zijn

kinderen Kristof en Evelien Wulteputte kwamen

de rangen versterken.

Evelien Wulteputte: “Het is de bedoeling om in de toekomst te kunnen uitbreiden

en meer opslagmogelijkheden te hebben.”

Kwaliteit voorop

Bouwafvalverwerking staat centraal op de

breekwerf in Lokeren. Vandaag is Wulteputte

nog steeds een van de grootste klanten van TOP,

maar kunnen ook andere aannemers uit de regio

er terecht. “Op voorwaarde tenminste dat ze

onze kwaliteitsregels respecteren. We voeren een

zeer streng beleid, net omdat we een heel mooi

eindproduct willen afleveren. In het begin hebben

we hier hard op moeten hameren, maar intussen

weet iedereen wat kan en wat niet kan en wat ze

ervoor in ruil kunnen krijgen. Want uiteindelijk wil

iedereen graag met het best mogelijke materiaal

kunnen werken. ” In Lokeren wordt hoofdzakelijk

grond- en steenpuin gerecycleerd tot zeefgrond

en granulaten. Op jaarbasis gaat het ongeveer

om 100.000 ton. Daarnaast beschikt TOP over

een zusterbedrijf in Belsele met Kurt Dhauwe

aan het hoofd. “Daar ligt de focus op gemengd

afval en groenafval en beschikken we ook over

70 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

een containerdienst. Door die samenwerking

kunnen we alle soorten afval uit bouwprojecten

aanvaarden. Een belangrijke troef, net als onze

ligging vlakbij de E17”, aldus Wulteputte.

Eigen activiteiten verder

ontwikkelen

Die ligging is nog steeds dezelfde, maar de goede

buur die het terrein met Top deelde is intussen

verdwenen. “Wulteputte heeft een locatie op een

industrieterrein aan de andere kant van de E17

gevonden. Enerzijds vinden andere aannemers

ook wat makkelijker de weg nu ze niet meer op

het terrein van de collega-concurrent moeten zijn.

Anderzijds krijgt TOP nu meer ruimte om zijn

activiteiten te ontwikkelen. Het was een komen

en gaan van laden en lossen, waardoor we elkaar

soms wat blokkeerden. Dat is nu voorbij. Het

is de bedoeling om in de toekomst te kunnen

‘We willen als bedrijf vooral binnen

de lijntjes kleuren’

uitbreiden en meer opslagmogelijkheden te

hebben. De procedure voor het bekomen van een

nieuwe milieuvergunning wordt opgestart. We

hopen dat onze onberispelijke reputatie en het

feit dat we op een industrieterrein gelegen zijn

bevorderende factoren kunnen zijn.”

Stap voor stap

Top Lokeren mag dan nog een relatief ‘jonge’ speler

in recyclage zijn, het bedrijf weet deksels goed

waar het naartoe wil. “Met zijn jaren ervaring is

mijn vader altijd perfect op de hoogte van wat er

speelt in de sector. Dat is een onschatbare bron van

informatie. Maar we hebben ook een coördinator

aangesteld om alles van certificaties en inspecties

(bijvoorbeeld COPRO) te regelen. We willen als

bedrijf vooral binnen de lijntjes kleuren. Dat geeft

veel meer gemoedsrust. De voorbije jaren stonden

in het teken van investeren. Nu is het zaak om alles

goed op punt te stellen, de sites perfect in orde te

brengen en de organisatie te optimaliseren. Dan

pas denken we weer aan verder groeien.” ❚

Bouwafvalverwerking staat centraal op de breekwerf in Lokeren.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

71


Innovatieve technologie anticipeert

op ambitieuzere doelstellingen

In de komende jaren zal de recyclage-industrie geconfronteerd worden met nieuwe sorteeruitdagingen en -doelstellingen voor zowel

bedrijfsmatig als voor huishoudelijk afval. Vlarema 8, strengere normen voor verbrandingsovens … Een positieve ontwikkeling voor onze

toekomst. Maar dit vraagt ook de nodige investeringen in kostenefficiënte en steeds accuratere technologie. STEINERT, partner van Lybover

RECYCLING, geeft het voorbeeld van hoe een technologische inhaalbeweging soms razendsnel kan gaan. De afgelopen jaren investeerde

STEINERT in nieuwe NIR cameratechnieken en zette het bedrijf volop in op digitalisering. Door de exclusieve samenwerking met STEINERT kan

Lybover RECYCLING u nog beter bijstaan met advies op maat om zo een maximaal rendement te halen uit uw materiaalstroom.

Tekst Lybover | Beeld Lybover en PreZero

STEINERT heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd

in de ontwikkeling van nieuwe sorteermachines

op basis van NIR (near infrared). NIR verwijst

naar een spectrum in een bereik tussen 760 en

2.500 nm dat onzichtbaar is voor de mens. In dit

golflengtegebied kunnen karakteristieke patronen

van materialen op basis van moleculaire trillingen

gedetecteerd worden na excitatie met licht. Zelfs

de kleinste verschillen in de chemische samenstelling

van de gedetecteerde materialen kunnen worden

beoordeeld. De door STEINERT toegepaste

HSI technologie (Hyper Spectral Imaging) is in

staat deze karakteristieke patronen met zeer fijne

resoluties waar te nemen.

UniSort Unibot: sorteerrobot

voor de hoogste zuiverheden

De laatste toevoeging aan het gamma is de

UniSort Unibot, een sorteerrobot voor de hoogste

zuiverheden. Deze machine combineert betrouwbare

sensortechnologie met moderne robotica

om de efficiëntie van sorteerinstallaties verder

te verhogen. Daarbij zorgt een op AI gebaseerde

herkenningssoftware voor een nauwkeurige detectie

en een nieuw sorteerprincipe voor een zuivere

kunststoffractie in de laatste sorteerstap. UniSort

Unibot maakt gebruik van beproefde technologie:

complexe sorteerprogramma's worden gefaciliteerd

door een combinatie van sensoren bestaande

uit hoge-resolutie NIR en kleurencamera's.

Dankzij de jarenlange expertise worden objecten

niet alleen nauwkeurig, maar ook betrouwbaar

gedetecteerd. UniSort Unibot is ontworpen voor

de meest geavanceerde sorteerinstallaties ter wereld

en integreert zich naadloos in het nieuwste

UniSort besturingssysteem. Daarbij controleert en

beoordeelt UniSort Unibot de kwaliteit van de materiaalstroom

met behulp van sensoren, waardoor

een optimale kwaliteit van het eindproduct wordt

gegarandeerd en er een interface ontstaat voor de

digitale verwerking van de gegevens. Hierdoor is

Nauwkeurige detectie door middel van HSI technologie (Hyper Spectral Imaging) met extreem hoge resolutie.

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


In combinatie met UniSort machines van de EVO 5.0 generatie is UniSort Unibot

klaar voor de volgende generatie volledig geautomatiseerde sorteersystemen.

Flexibel design om makkelijk tegemoet te komen

aan lokale voorschriften.

het mogelijk om direct op de materiaalstroom te

reageren, zodat aan wettelijke of klantspecifieke

eisen kan worden voldaan.

Moderne robotica voor

zuivere fracties

De UniSort Unibot maakt niet alleen gebruik

van betrouwbare sensoren, maar ook van

robotica-expertise. Een moderne deltarobot met

een speciaal ontwikkelde gereedschapsadapter

biedt de hoogste snelheden en de grootste

nauwkeurigheid in extreem kleine ruimtes.

Hogesnelheidsdeltarobots maken 60 picks per

minuut mogelijk. Een tweede robot kan ook worden

toe gevoegd voor hogere doorvoersnelheden.

Digitalisering van de

recyclage-industrie

In de komende jaren zal kunstmatige intelligentie

ook in de recyclage-industrie steeds belangrijker

worden. Data worden gezien als de sleutel

tot voorheen onoplosbare uitdagingen. Maar

data zijn bij veel recyclagebedrijven nog een

onbenutte bron van informatie. De eisen die

aan installaties, machines en mensen worden

gesteld, nemen voortdurend toe. Er is een vraag

naar grotere, complexere sorteerinstallaties

als gevolg van de grotere financiële druk,

strengere recyclagepercentages en materialen

in materiaalstromen die uit meerdere lagen

bestaan. Installaties die efficiënt gebruikt worden,

gemakkelijk te monitoren en snel te onderhouden

zijn, zijn absoluut essentieel voor vlotte en

economisch rendabele sorteerprocessen. Daarom

gaat Lybover RECYCLING partner STEINERT nog

een stap verder en biedt deze technologiepartner

ook digitale oplossingen aan voor een

vereenvoudigde inbedrijfstelling, monitoring en

controle van uw installaties. ❚

‘Hogesnelheids deltarobots maken

60 picks per minuut mogelijk’

Spitstechnologie in de praktijk:

PreZero pmd-sorteercentrum

In Evergem heeft PreZero Recycling Belgium

begin 2021 een sorteerinstallatie voor pmdverpakkingen

opgestart, goed voor een totale

investering van 46 miljoen euro. De sorteerprocessen

bundelen de modernste beschik bare

technologie en garanderen dat de huidige

en toekomstige ambitieuze recyclagequota

van de Belgische regering veilig kunnen

worden gehaald. Naast mechanische sorteercomponenten

zoals windshifters, magneten

en ballistische scheiders, bestaan de centrale

onder delen van het systeem uit in totaal

26 NIR-apparaten die de pmd-verpakkingen

sorteren in veertien fracties, waaronder

polyethyleen, polypropyleen, poly styreen en

pet. Robots zorgen er ook voor dat drankkartons,

pet-trays en HDPE verpakkingen

worden gescheiden bij het nasorteren van het

materiaal. STEINERT leverde niet alleen de

NIR-apparaten maar ook de robots voor deze

innovatie sorteerinstallatie.

De innovatieve STEINERT technologie is geen toekomstmuziek maar wordt vandaag al in de praktijk

toegepast in het PreZero pmd-recyclagecentrum in Evergem. (Beeld PreZero)

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


Naamloos-8 1 25-05-20 17:04

Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>6500 CUSTOMERS

IN >7 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 03-02-2021 21:32


INDUSTRY SOLUTIONS GAMMA

DE JUISTE OPLOSSING

VOOR ELKE SECTOR


2 1

STOF OM OVER

NA TE DENKEN

In de recyclage van puingranulaten en afval is het al langer dan vandaag niet

alleen maar om het verkleinen te doen. Het afzeven van de granulaten en

verwijderen van de onzuiverheden zijn een intrinsiek onderdeel om de finale

korrelverdeling te bepalen alvorens het wordt vrijgegeven op de markt.

Tijdens al deze handelingen van breken, zeven en scheiden, komt er stof vrij

en het belang van de gebruiker en de klant om daar iets aan te doen is groter

dan je soms bij stilstaat.

Tekst en beeld Van der Spek

Ten eerste is er van de wetgever uit steeds meer evolutie

naar werken in een stofarme omgeving door nieuwe

wetgeving bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken. En dit

geldt niet alleen voor de grote machines maar nu recent

ook voor de specifieke arbeidsmiddelen. Meer en meer

staat de activiteit van de recyclage in directe interactie

met zijn bestuurders, op de werf en de omwonenden. Het

doel van de stofbestrijding is dus veel meer dan alleen

maar stof minimaliseren. De positieve impact van een

efficiënte stofbestrijding is ook te merken op een gezondere

werkomgeving en een duurzamer gebruik van de machines.

Passieve of actieve cycloonscheiders

De machines zelf kunnen uitgerust worden met passieve

cycloonscheiders die werken op het toerental van de

motor of actieve cycloonscheiders waarvan de elektrische

sturing (via de batterij van de machine) onafhankelijk

van het motortoerental steeds de meest optimale werking

garandeert. Dat maakt een merkbaar verschil, indien

de machine in een uiterst stofferige of binnenomgeving

werkt. Het kan de standtijd van uw luchtfilters immers

exponentieel langer doen meegaan. Wat op zijn beurt

stilstand minimaliseert voor de reiniging van de luchtfilters,

zorgt voor een besparing op uw filters en op termijn

motorschade vermijdt.

kan geïntegreerd in de machine besteld worden bij brekers

en shredders. Daarbij goed opletten dat er voldoende

sproeikoppen voorzien zijn voor, in en na de breker. Op die

manier kan je beter doseren.

Vernevelaars

Er zijn ook veel mogelijkheden in vernevelingsmachines

die u meer flexibiliteit geven op locatie bij afbraakwerken

en kunnen afgestemd worden op uw specifieke behoefte.

Door middel van kleine druppeltjes worden stofdeeltjes

gevangen en door hun gewicht naar beneden gebracht.

Er zijn zowel vaste als mobiele systemen, met of zonder

ventilatie, waarmee je een grote oppervlakte efficiënt kan

vernevelen met een beperkt volume aan water en energie.

Gekoppeld aan een afstandsbediening is verneveling

permanent beschikbaar wanneer u het nodig heeft. Naast

de bestrijding van stof kunnen vernevelaars ook een positief

effect hebben op geur en temperatuur. Vooral het koeleffect

kan een positief effect hebben op zowel mens als machine.

Vraag ernaar

Kortom, het bestrijden van stof is niet alleen voor de

omwonenden maar ook voor de goede werking van uw

machines van belang. Vraag er naar bij uw leverancier

van materieel. ❚

Water als stofbestrijding

Ook water is een middel om aan stofbestrijding te doen en

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

77


Kranen die overtuigen

door betrouwbaarheid

Goed personeel is schaars. Om zijn machinist die van Willebroek naar Hoboken verhuisde tevreden te houden, verhuisde Belgian Scrap

Terminal ook de nieuwe Sennebogen 835 mee naar de andere site. “Omdat hij er het liefst mee werkt. Ze draait veel stabieler”, vat technisch

directeur Kris De Rijbel de motivatie erachter samen. De specialist in de recyclage van ferro en non-ferro metalen heeft intussen verspreid

over zijn zes sites, acht Sennebogen kranen in dienst. Omdat de kranen overtuigen door hun betrouwbaarheid, maar ook omdat de service

van verdeler SMT top is.

Tekst Valérie Couplez | Beeld SMT

Belgian Scrap Terminal (BST) is een op en top

familiebedrijf waar intussen met Caroline

Craenhals de vierde generatie aan het roer

staat. Vanuit zijn hoofdkwartier in de Haven van

Antwerpen en sites in Willebroek, Luik, Aarlen,

Hoboken en Givet, recycleert BST jaarlijks 1,5

miljoen ton waardevolle nieuwe grondstoffen.

Technisch directeur Kris De Rijbel vertelt: “Alle

mogelijke vormen van schroot zijn welkom bij

ons. Of het nu gaat om ferro of non-ferro, om

conserven of bouwafval, om een binnenschip

met 4.000 ton of een particulier met 5 kg. We

gaan vervolgens aan de slag om dat materiaal zo

hoog mogelijk te valoriseren voor hergebruik of

recyclage. Voor autowrakken bijvoorbeeld slagen

we erin om 97,5% van het materiaal weer een

tweede leven te geven.” Niet alleen in wat BST

doet, draagt het duurzaamheid in het hart, maar

ook in de manier waarop. “We trekken resoluut

de kaart van transport via het water om onze

CO 2

-voetafdruk zo laag mogelijk te houden”,

aldus De Rijbel.

De perfecte allrounder

Kranen maken een belangrijk deel uit in de

dagelijkse werkzaamheden op de terreinen van

BST. Ze zorgen voor uitsortering van het schroot,

het laden van schepen en zeecontainers, de

bevoorrading van de shredders … Om te zorgen

dat er efficiënt en betrouwbaar gewerkt kan

worden, was er nood aan twee nieuwe kranen.

De Rijbel: “We hebben de vergelijking gemaakt

tussen de verschillende merken en Sennebogen

wist het meest te overtuigen. Met de Sennebogen

‘Dat SMT een uitstekende service over het hele land kan

waarborgen, zelfs in onze site helemaal in Luxemburg, maakt ze tot

een bijzonder betrouwbare partner’

78

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


835 halen we een kraan in huis die uitblinkt in

veelzijdigheid. Ze beschikt over de ideale maten:

klein genoeg om containers verticaal te laden,

snel genoeg om de shredders te bevoorraden,

maar ook groot genoeg om schepen vol te laden.

Kortom, een echte allrounder.” Doorslaggevend

in dit geval was de service. “Kranen zijn hier

echte productiemachines, wij kunnen ons geen

stilstand veroorloven. Bovendien verhuizen

ze geregeld tussen de sites om altijd op de

meest efficiënte manier aan het werk te zijn.

Dat SMT een uitstekende service over het

hele land kan waarborgen, zelfs in onze site

helemaal in Luxemburg, maakt ze tot een

bijzonder betrouwbare partner. Je mag ze gerust

hofleverancier noemen, want er rijden hier ook al

de nodige Volvo diepladers rond”, vertelt De Rijbel

met een knipoog.

Met de Sennebogen 835 haalde Belgian

Scrap Terminal een kraan in huis die

uitblinkt in veelzijdigheid

Eenvoud resulteert in

betrouwbaarheid

De eerste van de twee kranen die geleverd werd,

landde niet waar ze oorspronkelijk bedoeld was.

Het werd Hoboken in plaats van Willebroek.

“Onze machinist van Willebroek werd ingezet in

Hoboken. Hij had het er moeilijk mee dat hij dan

zijn nieuwe Sennebogen 835 zou mislopen en

met een andere kraan aan de slag moest. Daarom

hebben we besloten om de kraan met hem mee

te verhuizen. Waarom hij er zo graag mee werkt?

Hij vindt ze stabieler. Kwaliteit staat voorop in al

onze materiaalkeuzes. De kranen van Sennebogen

werken volgens het principe ‘keep it simple’:

ze is zo eenvoudig mogelijk gebouwd om toch

zeer complexe taken betrouwbaar uit te voeren.

Je voelt dat ze onze markt ook echt kennen

met kranen die specifiek voor schrootoverslag

gebouwd zijn en al voorzien zijn van alle toeters

en bellen die we nodig hebben. Het enige wat we

zelf nog op het verlanglijstje hadden staan waren

onze bedrijfskleuren en een extra borstwering op

de bovenwagen om de veiligheid te waarborgen.

Iets wat we in alle onze werkzaamheden hoog in

het vaandel dragen.”

De weg van de toekomst

Deze keer werd het een dieselkraan, maar De

Rijbel is ook overtuigd van de elektrische kranen

van Sennebogen. “Dat is de beste kraan die we

hier al staan hebben. Ze heeft geen onderhoud

nodig, gaat langer mee. Wanneer mobiliteit

geen factor is, zou ik er meteen weer voor

kiezen. Sennebogen neemt in het elektrische

verhaal echt een voortrekkersrol in. Geen enkele

kranenfabrikant staat hier al zo ver in. Voor

wielladers is dit Volvo. Geen toeval dat ze beiden

in het portfolio van SMT zitten. Voor ons is dit de

weg van de toekomst”, besluit De Rijbel. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 79


150.000 ton biomassa per jaar verwerkt

Een eerste stap in het verwerkingsproces van compost is het verkleinen.

‘Er zijn geen betere sterrenzeven

op de markt’

Gezien de enorme aantallen groenafval die Bionerga jaarlijks verwerkt, heerst er op de composteerlocatie van de Vlaamse afvalverwerker

een serene rust. Achterop het terrein draait gestaag een Komptech Multistar L3 sterrenzeef. Snoeihout komt er in verschillende fracties

uit waarna een wiellader het product in de aangegeven vakken stort. De lucht boven het sorteerterrein beweegt in de hitte. De geur van

vermalen hout overheerst. Een sproei installatie zorgt ervoor dat de composthopen vochtig genoeg blijven.

Tekst en beeld Armand Landman

“Jaarlijks verwerkt Bionerga 150.000 ton gft- en groenafval”, vertelt productiemanager

Ben Schuurmans. “Dat zamelen we in heel Limburg in en verwerken

we op vijf locaties tot hoogkwalitatieve compost. Je bevindt je nu

op een van die vijf locaties, in Pelt.” Van de 150.000 ton bestaat ongeveer

tweederde uit groen- en snoeiafval, de rest is GFT. Daarnaast verwerkt Bionerga

ook nog eens 200.000 ton huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en

grofvuil in. Dat wordt in de nieuwe biostoomcentrale in Beringen omgezet

in duurzame energie. Terug naar Pelt, één van de vijf composteringsistallaties

van Bionerga. Vanuit heel Limburg arriveert hier snoei- en tuinafval, dat

op het enorme terrein wordt verwerkt tot compost. Schuurmans: “Snoeihout

laten we ter plaatse breken en wordt in kleinere fracties hier afgeleverd.

Het tuinafval wordt ingezameld op 43 recyclageparken waar bewoners hun

afval kunnen inleveren.”

Verkleinen

Een eerste stap in het verwerkingsproces is het verkleinen en mengen. Dit

gebeurt door een hakselaar. Vervolgens wordt het materiaal op hopen opgezet

van maximaal 4 m hoogte. Daarop wordt een composthoop verplaatst

naar een volgend vak. “Dat gebeurt met de laadschop of omzetter zodat er

maximaal zuurstof in het materiaal wordt gebracht. Zo wordt er een betere

vermenging verkregen, wat resulteert in een beter composteringsproces en

minder kans op geurhinder”, legt Schuurmans uit.

80 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Achterop het terrein draait gestaag een Komptech Multistar L3 sterrenzeef.

Michael Degelin (l) van PON en Ben Schuurmans van Bionerga.

Na ongeveer vier maanden is een composthoop klaar om afgezeefd te worden.

Om zeving van compost mogelijk te maken is in de eindfase een vochtgehalte

van ongeveer 30% gewenst. Het afzeven gebeurt door een sterrenzeef in drie

fracties. De fijne fractie is het eindproduct groencompost, de grove fracties

worden deels hergebruikt in de compostering als structuurmateriaal en gaat

deels naar een biomassacentrale. “Het was een vreemd jaar”, constateert

Schuurmans terwijl we een hal binnen lopen waar net een Komptech Axtor

4510 mobiele sneldraaier in onderhoud is. “Er is meer vraag naar compost dan

aanbod. omdat er minder groenafval binnen kwam. Deels heeft dat te maken

met de droge zomers, deels door de tijdelijke sluiting van de milieustraten

wegens corona.”

Geen betere

De Axtor is één van de twee sneldraaiers die bij Bionerga in bedrijf zijn.

Daarnaast draaien er nog drie trommelzeven en twee sterrenzeven van

Komptech, stuk voor stuk geleverd door PON Equipment. “Naar mijn

bescheiden mening behoort Komptech tot de top van de sterrenzeven die op

de markt verkrijgbaar zijn”, zegt Schuurmans terwijl Michael Degelin van PON

tevreden toekijkt. “En ook met de sneldraaiers zijn we zeer tevreden. Voordat

we tot aankoop overgaan hebben we uitgebreid de mogelijkheid gekregen

om te testen en verschillende demo’s gedaan. Uiteindelijk springt Komptech

eruit als het gaat om kwaliteit en snelheid van het eindproduct, met name als

we spreken over het verkleinen van groenafval.” Maar Schuurmans is ook erg

tevreden over de service die Degelin en PON achteraf leveren. “Dat is voor ons

een absolute vereiste! Er zijn niet veel leveranciers met een betere service denk

ik. Als er iets is hoef je maar te bellen en er staat binnen no time een monteur

voor je klaar. Daar ben ik erg over te spreken.” ❚

‘Uiteindelijk springt Komptech eruit als het

gaat om kwaliteit en snelheid’

De fijne fractie is het eindproduct groencompost, de grove fracties worden hergebruikt in de compostering als structuurmateriaal.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

81


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

www.smart-equipment.com


2 1

2 1

SPECIAL


DE SLOOPMACHINE VOOR

KRAPPE BOUWPLAATSEN

Met de compacte Sennebogen 830E sloopmachine wordt een selectieve ontmanteling van

gebouwen en sloopwerkzaamheden kinderspel – zelfs in krappe ruimtes! Deze machine onderscheidt

zich door haar compacte afmetingen wat bijzonder handig is op bouwterreinen in de

binnenstad. Dankzij de hydraulische snelwisselaar kunnen aanbouwdelen snel verwisseld worden

wanneer de machine nodig is voor flexibel gebruik bij het sorteren en laden van materialen zoals

puin, kabels of buizen.

www.smt.network


2 1

VAN DE RUIM 340 STANDHOUDERS IS 20 PROCENT DAGDAGELIJKS BEZIG MET RECYCLAGE

MATEXPO OOK VOOR RECYCLAGE ‘THE PLACE TO BE

Gregory Olszewski is met recht een tevreden man. Als directeur Matexpo staat hij aan de vooravond van het eerste

grote materieelevenement sinds het begin van de Covid-pandemie. En hij draait er niet om heen: “Het aandeel

recyclagemachines en toebehoren is de afgelopen edities gestaag gegroeid.” Begrijpelijk dat de beursvloer van

Kortrijk Xpo van dinsdag 8 tot en met zondag 12 september ‘The place to be’ zal zijn voor vele vakgenoten.

Tekst Pieter de Mos | Beeld MATEXPO

MATEXPO 2021 is helemaal volgeboekt en dat

betekent ruim 340 exposanten op 135.000

vierkante meter. Zo’n 20 procent van die exposanten

houdt zich bezig met recyclage. Gregory

daarover: “We zien dat het de dagdagelijkse realiteit

is geworden dat werven zich bewust inzetten

om afval te voorkomen. Dat doen ze door te

sorteren en al op de werf grote installaties neer

te zetten om bouw-en sloopafval te verwerken tot

herbruikbare grondstoffen.” Hij zag die groeiende

belangstelling al bij de eerste editie van de Demo

Days en nu weer bij de eerste na-Covid editie van

MATEXPO. “Strengere wetgeving en minder stortplaatsen

dwingen tot het vroegtijdig scheiden van

afvalstoffen. En laten we ook de noodzakelijke

stofbestrijding niet vergeten, daarvoor is terecht

meer aandacht dan vroeger. Mensen tolereren het

niet meer”, aldus Gregory, die er op wijst dat er

meer machineverkoop plaatsvindt nu bedrijven

alom meer aandacht krijgen voor recyclage. Hij

memoreert nog even Arden, dat de vorige editie

een Award in de wacht sleepte met hun spraysysteem

tegen stof en noemt dat: “een zeer positieve

evolutie. We zien nu op MATEXPO een hoger aandeel

van recyclagemachines plus uitrustingen en

dergelijke om aan de groeiende vraag te voldoen.”

Meer aandacht voor personeel

Belangrijk punt van aandacht tijdens MATEXPO

2021 wordt het vinden van geschoold personeel.

Heel wat exposanten blijken daar al de nodige

moeite mee te hebben en dan met name in de

machinewereld. Daarom wordt in samenwerking

met Sigma en Educam een speciaal programma

ingericht voor leerlingen en studenten. Zoals de

Young Technicians Cup, een scholenwedstrijd op

de eerste beursdag waarbij de leerlingen via een

App met wedstrijdvragen interessante prijzen kunnen

winnen (voor hun school). Exposanten kunnen

daarbij laten zien dat ze een aantrekkelijke

werkgever zijn. Het betekent ook dat leerlingen

zeer welkom zijn op MATEXPO.

Goede ventilatie is essentieel

In de verwachting dat het merendeel van de bezoekers

tegen september volledige gevaccineerd

zal zijn opent de beurs de poorten zonder noemenswaardige

beperkingen voor bezoekers. Waar nodig

zullen nog voorzorgsprotocollen worden gevolgd

en zal de beursorganisatie zich uiteraard “conformeren

aan de maatregelen die op dat moment in

ons land gelden.” De beurs neemt ook heel andere

voorzorgsmaatregelen: “Essentieel is de optimale

MATEXPO in het kort

Van 8 tot en met 12 september 2021

Openingsuren:

Woensdag 8 september 10u00 – 18u00

Donderdag 9 september 10u00 – 18u00

Vrijdag 10 september 10u00 – 20u00

Zaterdag 11 september 09u00 – 17u00

Zondag 12 september 09u00 – 17u00

Parking met gratis shuttles

ventilatie van de hallen en gangen, waardoor

ook binnen een soort van buitenklimaat word

gecreëerd”, aldus Gregory, die er aan toevoegt “dat

het in die periode meestal nog goed weer is, zodat

bezoekers daar weinig van zullen merken en het

toch sterk bijdraagt aan een veilig verblijf.”

Parkeren en gratis toegang

Parkeren is en blijft een leuke uitdaging. Gelukkig

zijn de parkeerplaatsen P1 en P2 dezelfde als in

2019, worden ze vanaf de snelweg duidelijk aangegeven,

zodat vaste bezoekers zich thuis zullen

voelen. De gratis shuttlebussen rijden van 2 uur

voor opening tot 2 uur na sluiting van de beurs.

Een parkeerticket kost 10 euro per wagen (per dag).

Aangeraden wordt om online (www.matexpo.com)

een gratis toegangsticket te regelen. Dat werkt

sneller en ter plekke moet u 15 euro betalen. ❚

Tweetal nieuwe Awards erbij

Het aantal Awards dat tijdens de openingsavond

wordt uitgereikt is inmiddels opgelopen

tot vijf stuks. Nieuw zijn de HR Award en de

Marketing Awards. De vier winnaars daarvan

zijn exposanten met het hoogste aantal effectieve

bezoekers. Bij de HR Award wordt in

samenwerking met Educam gezocht naar “de

werkgever van het jaar” oftewel het bedrijf dat

een duurzame verbetering van het personeelsbeleid

realiseert en daarmee het imago van

‘aantrekkelijke’ werkgever weet te versterken.

Uiteraard worden tijdens de openingsavond

op 7 september door juryvoorzitter Danny Van

Parys ook de winnaars bekend gemaakt van de

traditionele Innovation Award (22 inzendingen

en Green Award (17 inzendingen) en voor de

tweede keer de Safety Award (12 inzendingen).

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


2 1

BEZOEK ONZE PARTNERS OP MATEXPO 2021

VAN DER SPEK NV Stands D36 + D37 88

GM RECYCLING Stand B02 89

SMO BVBA Stand B05 91

KOMPTECH Stand D19a 93

MOL CY NV Stand 439 93

RDS WEIGHING & SAFETY Stand 640 95

SMET RENTAL & SMET MACHINERY Stand D22a 95

VAN LAECKE GROUP Stand B12 97

HEREMA BVBA Stand B07a 99

LASERTOPO / LABOCONSTRUCT Stand 118 101

GEHA LAVERMAN Stand 647 101

MAN TRUCK & BUS BELGIË Stand 520 103

VAN DYCK MARCEL BELGIUM Stand C07 105

DEMTECH BV Stand 302 107

CBS BETON Stand 207 107

STOEVELAAR MACHINERY Stand D26 109

MB DUSTCONTROL Stand E03 109

BIA Stand A11 111

​KEESTRACK Stand C02 113

BMAIR Stand R69 113

AVANT Stand A03 114

JCB BELGIUM NV Stand A14 116

86 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


2 1

KINEPOLIS

D25

SHUTTLEBUSSTOP

SOUTH

IN/OUT

EE3

REGISTRATION

EXHIBITION

OFFICE

E3

E4

D39

D01

D36

D37

D02

D34a

D33

D34c

D35

D26

D23

D22b

D

D32

D27

D29

D31

D24

D28

D30

D06

D08

D22a

D21

D20

D19b

D19a

D18

D10 D11 D12

D17

D13

D14

D16

D15

D90

PRESIDENT KENNEDYLAAN

C01

C02

C06

C07

C08

C09

C

C10

C13

C14a

C14b

C16

C18

C19

KIDS CORNER

C11

C12

308

306

304

302

C15

301

C20

A01

C03

C05

R73

Only Sat.

& Sun.

R01 R02 R04 R06

R75

A03

C04

450

428

452

449

R71 R69

R67

469

448

431 432

402 403 404

R66

3 2

325

334

332

R07

320 338 340

322

324

327

323

326

336

342

343

345

346

347

328 329 330 348 349

R08 R09 R10 R11

208

204

209

207

224 233

4437

447 446

238

237

239

235

220

435

444

GREENHOUSE

SNACK BAR

162

240

243

203 226 245

201

206

205

202

433

426

234

227 231

406

246

229 248

467 463

425

242

127

132

133

135

137

443

436 438 439

408 409 410

R13

139

A11

147

R60

1 6

125

161

160 157

144

140 141

103

437b

AA13

van MC 4 ->1

5505

MEETING CENTER

XXL

SELF SERVICE RESTAURANT

FRIDAY 10/09: 7.30 p.m.

A02 A04 A06 A10

A12 A14 A18 A20

171

441

412

R57

458

R23 R24 R26

186

187

121

420 499

R56

199

192

R28

119 118

113

184

182 194 110

180

R29 R30 R32

620

640

658

622

R33

511

510

508

501

R37

R48

609 607 606 605

636

624

645

657 656 655

A05 A07

A09 A11 A15 A17 A19 A23

456

442

439

170

460

107a

104 106

195

190

196

191

R55

117

115

114

108

107b

498

R53

639

641

660

R52

638

613

642

661

637

662

643

A14

R35

520

R50

644

664

666

R39

604

626

654

526

647

523

506

502

R40

R46

601

628

632

649

631

651

525

503

668

B50

630

659

B55

B61

B59

B57

B56

B48

A22

B52

B43

B54

B46

B45

B40

B38

B10

B29 B30

B08

B07b

B27 B28

B21

B17

B26

B06

BB02

B24

B12

B12

B11

B20

B14

B07a

B07a

B05

B05

B03

B02

B01

B00

DOORNIKSESTEENWEG

IN/OUT

REGISTRATION

NORTH

SHUTTLEBUSSTOP

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

87


2 1

Van Der Spek – Stand D36-37

Al 60 jaar lang uw betrouwbare partner!

Het succesverhaal van Van Der Spek NV begint in 1961. We waren in die tijd vooral actief in de distributie van Liebherr

torenkranen op de Belgische markt. Vanaf 1976 werd het machinegamma uitgebreid met Liebherr mobiele kranen,

snelmontagekranen, betonmixers en betoncentrales.

In 1990 zijn we verhuisd naar onze huidige site te Ternat. Deze site heeft een

oppervlakte van 5 ha en is uitgerust met moderne technische installaties,

kantoorruimtes en opslagruimte.

Naast de verkoop, behoort Van Der Spek NV tot de grootste verhuurders van

Liebherr torenkranen in de wereld. In de verhuurvloot heeft Van der Spek NV

nagenoeg alle types torenkranen en snelmontagekranen uit het complete

gamma van Liebherr.

Doorheen der jaren zijn er een aantal nieuwe producten aan het verkoopen

verhuurassortiment toegevoegd, zoals de breek- en zeefinstallaties van

Rubble Master, de overslagkranen van Fuchs, de asfaltafwerkmachines

en de walsen van Fayat Group/Dynapac. Verder werden ook machines

voor inzet in de biomassa-industrie aan het gamma toegevoegd (Peterson,

Lindner en Backers).

Al de machines uit de verhuurvloot van Van Der Spek NV worden onderhouden

met behulp van originele onderdelen van de fabrikant. Bovendien wordt de

gebruiks- en onderhoudshistoriek nauwlettend bijgehouden.

Mooie waaier aan machines op Matexpo

Na een wel heel bijzonder anderhalf jaar wegens de coronacrisis, was het

totaal onzeker of de tweejaarlijkse internationale vakbeurs Matexpo te Kortrijk

dit jaar zou kunnen doorgaan. Van Der Spek NV is dan ook zeer verheugd

opnieuw aanwezig te zijn op deze editie. De bezoekers zullen een mooie waaier

aan machines ontdekken op de stand D37-36, zoals o.a. de nieuwe Liebherr

betonpomp 42M5XXT, de snelmontagekranen L1-24 en 125 K en een prototype

van de recente mobiele opbouwkraan MK 73-3.1. Daarnaast zullen ook een

Liebherr mobiele kraan LTM 1110-5.1, een zeefinstallatie HS 3500 van Rubble

Master, een Fuchs overslagkraan MHL 380F, een asfaltmachine SD2500CS en

een wals CA3500D van Dynapac tentoongesteld worden.

Het team van Van Der Spek NV zal u ter plaatse met veel plezier te woord staan.

TERNAT

Van Der Spek NV biedt een waaier aan machines die voldoen aan alle

mogelijke toepassingen in o.a. hoogbouw, burgerlijke bouw, recyclage, biomassa,

industriële- en havenoverslag alsook wegenwerken. Een kwalitatieve,

gediversifieerde en gespecialiseerde dienst naverkoop staat garant voor een

correcte en snelle tussenkomst.

Van Der Spek NV

Industrielaan 10

1740 Ternat

T +32 2 582 29 79

E sales@vanderspek-bel.com​

W www.vanderspek.be

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


2 1

GM RECYCLING – Stand B02

Zeven, breken, sorteren:

Een specialiteit voor kenners

GM Recycling is specialist in machines voor zeven, breken en sorteren. Het bedrijf is in 2009 opgericht door Freddy Gillis,

die hiermee zijn ervaring en kennis van de sector omzet in de praktijk. Verkoop, verhuur en herstellingen zijn hierbij de

hoofdactiviteiten.

GM Recycling levert inmiddels buiten de Benelux

ook in Polen, Rusland, Roemenië, Groot-Brittannië,

Frankrijk, Griekenland, Marokko, Israël, Egypte,

Benin, Nigeria, Bahrein, Saudi-Arabië, de Verenigd

Arabisch Emiraten en Oman.

Door kennis, service en ervaring het vertrouwen

win nen van de klant is de missie van GM Recycling.

Veel meer dus dan alleen maar machines verkopen.

Meedenken met de klant is een eerste vereiste.

De machines zijn precies geschikt voor de werkzaam

heden van de klant. Indien dit niet lukt

met een standaard machine worden de machines

aan gepast of worden ver schillende machines

gecombi neerd. Door de gedegen kennis en

GIPO KOMBI 130 FDR DA

ervaring kan precies ingeschat worden wat

mogelijk is en dat maat werk wordt door de

klanten ten zeerste geapprecieerd. Er is bewust

gekozen voor het aanbieden van machines uit één

markt segment en daar binnen enkel topmerken en

een zeer uitgebreide 24-uren service. De klant kan

op elk moment op GM Recycling rekenen.

Van de topmerken is het Zwitserse merk GIPO één

van de paradepaardjes van GM Recycling. GIPO is

een innovatieve wereldspeler. De mobiele en vaste

breek/zeefinstallaties zijn technisch superieur

en vooruit op hun tijd. Ze leveren zeer goede

prestaties, zijn eenvoudig te bedienen en hebben

tegelijkertijd een grote productiecapaciteit. Daarnaast

speelt hun robuustheid en de in gebouwde

technische expertise een bepalende rol.

Bezoek GM RECYCLING op Matexpo

2021, stand B02:

• GIPO GIGA R 131FDR DA breker met verlengde

voorzeef, verzwaarde rotor naar 10 ton,

topmagneet, verlengde dubbeldek nazeef en

verzwaarde blower 35kW.

• Terex Ecotec TTS 620T trommelzeef op rupsen.

• TrommALL 3500TR compacte vlakdekzeef

(2 fracties).

• Powerscreen Warrior 2100 Triple shaft

zeefmachine.

• Screenpod Airvac 1600 + TFS 1400 HYDRA

mobiel waterbad op rupsen.

SCREENPOD TFS 1400 HYDRA

GM Recycling bvba

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI- ZEVEN

De FleXiever zeefmachines worden geproduceerd door machinebouwer

SMO uit Eeklo (België) en worden toegepast voor het zeven van verschillende

materialen en producten in een grote diversiteit aan sectoren en industrieën.

Contacteer ons voor meer info, demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Bezoek onze website en ontdek ons volledige gamma!

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

WWW.FLEXIEVER.BE

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


2 1

SMO BVBA – Stand B05

FleXiever: mobiele en stationaire

zeefinstallaties voor alle soorten zeefwerk

SMO Machinebouw uit Eeklo is actief in machinebouw op maat, industriële automatisering en gelaste technische constructies.

Bij de grondwerkers, recyclingbedrijven en hoveniers zijn ze vooral bekend omwille van hun FleXiever-zeefmachines. Deze

kunnen in diverse standaarduitvoeringen geleverd worden of in een aangepaste maatwerkversie volgens de noden

van de klant.

Kort na MATEXPO zal FleXiever op zijn uitgebreid

demoterrein te Eeklo een demodag houden

waarbij u onze machines in werking kunt zien.

Kunt u niet langskomen? Geen probleem, ons

terrein met 12 demomachines is doorlopend open

en kan op afspraak bezocht worden.

Ook dit jaar zal FleXiever terug aanwezig zijn

op MATEXPO met een standruimte van 600

vierkante meter waar (bijna) het volledig gamma

aan schudzeefmachines wordt voorgesteld. Met

de alsmaar stijgende transport- en stortkosten

zoeken veel bedrijven een betaalbare oplossing

om grond ter plaatse af te zeven. En laat dit de

specialiteit zijn van FleXiever!

FleXiever is al jaar en dag de go-to leverancier

voor de mini- en midi-zeefmachines. Het gamma

omvat ca. 20 schudzeefmachines, waar van

meer dan de helft voor een budget onder de

20.000 euro.

De klant kan kiezen uit:

• Mobiel: containersysteem, trekhaaksysteem,

achter tractor, op aanhangwagen.

• Stationaire opstelling.

• Dieselmotor / 220V / 3x400V.

• Manier van beladen: kraan, wiellader, minigraver,

transportband …

FleXiever – powered by SMO bv

Nieuwendorpe 14

9900 Eeklo

T +32 9 224 91 00

E info@fleXiever.be

W www.FleXiever.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

91


BEZOEK

ONS OP

MATEXPO

STAND D19A

CRAMBO 3400/ 5000/ 6000

E-MOBILE

PLUG & PLAY, EASE OF USE

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

MILIEUVRIENDELIJK, GÉÉN UITSTOOT

www.pon-cat.com/komptech

www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl


2 1

KOMPTECH – Stand D19a

KOMPTECH helpt u afval op een goede manier verwerken

Afval scheiden en op een goede manier verwerken

wordt steeds belangrijker. Met steeds strengere richtlijnen

rondom het milieu moet u op zoek naar het

juiste materieel om afval zo goed mogelijk te verwerken.

Komptech biedt meer dan 20 verschillende

machines voor het verkleinen, zeven, scheiden en

recycleren van verschillende materiaalsoorten.

CRAMBO E-Mobile

De Crambo is een van de beste machines voor

het verkleinen van alle soorten hout en groenafval.

De nieuwe E-mobile serie voegt semi-mobiele

elektrisch aangedreven versies toe aan de line-up,

met onderhoudsvrije elektromotoren in plaats van

dieselmotoren. Het concept combineert het compacte

ontwerp van een mobiele machine met de

energie-efficiëntie van een stationaire machine.

Twee langzaam draaiende rotoren verkleinen

alle soorten hout en groenafval, zonder daarbij

veel herrie en stof te maken. De grote van het

gewenste eindprodukt is eenvoudig te verkrijgen

door zeefkorven te wisselen. Via het moderne en

intuïtieve bedieningspaneel kan de machine eenvoudig

en snel worden ingesteld en bedrijfsklaar

worden gemaakt. De Crambo E-mobile is net als

de de rest van de Crambo-serie zeer toegankelijk

en onderhoudsvriendelijk. De Crambo E-mobile is

verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen,

de 3400, 5000 en de 6000. Daarnaast heeft u

de keuze uit de haakarm- of de trailer-uitvoering.

Bent u benieuwd naar deze machine? Bezoek

dan onze stand op de MATEXPO en wij vertellen

u graag over de verschillende mogelijkheden.

U vindt ons op stand nummer D19a.

Pon Equipment - KOMPTECH

Rondebeltweg 41

1329 BP Almere (NL)

T +31 85 048 96 40

W www.pon-cat.com/komptech

MOL CY NV – Stand 439

MOL innoveert bij containeraanhangers en werfkippers

Innovatiedrang bij MOL: een nieuwe generatie containeraanhangers en een nieuwe

uitvoering bij de werfkippers. In het bouwen van kwaliteitsvolle aanhangers voor

het vervoer van rolcontainers heeft MOL een lange traditie. Nu breidt MOL verder

uit met een gloednieuwe 2-assige en een 3-assige containeraanhanger.

Typerend voor deze innovaties zijn de

bijzondere vormgeving van het chassis en het

aangepast ontwerp van de sluithaken. Door

deze aanpassingen hoeven er geen bijkomende

kettingen meer gespannen te worden.

Operationeel betekent dit voor de klant tijdswinst

en een verhoogd gebruiksgemak. Daarnaast

brengt MOL voor het eerst de 3-assige aanhanger

uit op een enkele wielmontage.

De beproefde MOL werfkippers Quadrat en

Ellips zijn speciaal ontworpen voor zware

werftoepassingen, met een hoge toegevoegde

waarde voor de gebruiker. Nu kan MOL

de stalen Quadrat kipper optioneel in een

verlaagde uitvoering aanbieden. In combinatie

met een multifunctionele deur, de triple door,

is deze uitvoering uitermate geschikt voor

krappe bouwwerven waar de laadhoogte vaak

beperkt is.

Met een eigen hersteldienst en strategisch

gelegen servicepunten over heel België garan deert

MOL een correcte service in dienst-na-verkoop.

Die operationele meerwaarde voor de klant

vertaalt zich in steeds verder stijgende verkoopcijfers.

Gedreven door een enorme innovatiedrang

produceert MOL hoogwaardige trailers

die specifiek gericht zijn op de bouw-, afval- en

recyclagesector. De rode draad doorheen het

volledige aanbod is de absolute aandacht voor

stabiliteit, veiligheid, functionaliteit, leeggewicht,

betrouwbaarheid en bovenal levensduur.

Kom van 8 tot 12 september uitvoerig kennismaken

met het volledige trailergamma op de

MOL-stand op MATEXPO (stand 439). MOL is

marktleider als toonaangevend fabrikant van

opleggers en aanhangers voor de bouw-, afvalen

recyclagesector. Het uitgebreide gamma van

werfkippers, schrootkippers, containeraanhangers,

diepladers, muuropleggers, platte aanhangers

en betonmixerchassis is terug te vinden op de

website (www.molcy.com).

Mol CY

Diksmuidesteenweg 68

8840 Staden

T + 32 51 70 16 81

W www.molcy.com

W www.werkenbijmol.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE 93

.BE


RECYCLAGE

ONBOARD

WEEG-

SYSTEMEN

WEEGBRUGGEN

ZICHT-

OPLOSSINGEN

VEILIGHEIDS-

OPLOSSINGEN

www.smetrental.com

www.rds.eu

info@rds.eu

+32 56 29 10 10

Naamloos-2 1 12-07-2021 14:48

Verhuur van mobiele

recyclingmachines.

www.smetrental.com

In elke categorie verschillende merken

om u een totaaloplossing te bieden

Naamloos-9 1 22-04-2021 13:41


2 1

RDS WEIGHING & SAFETY – Stand 640

RDS is van alle markten thuis

RDS Weighing & Safety – tot voor kort RDS Electronics – is al jaren marktleider op vlak van weeg- en veiligheidsoplossingen.

Ook wat betreft zichtoplossingen en antibotssystemen bleven ze niet onder de radar.

Weegsystemen en -bruggen

Op stand 640 zullen zowel de onboard

weegsystemen van Golstein en Topcon, als de

weegbruggen uit eigen beheer gepresenteerd

worden. Deze laatste categorie kwam er dit jaar

bij door de overname van een bedrijfstak van

Delaere Engineering. Naast de weegbruggen

wijzen we ook de plateauwegers en aswegers toe

aan deze groep.

Zicht- en veiligheidsoplossingen

Het spreekt voor zich dat wij, als exclusieve verdeler

voor België en Nederland, de zichtoplossingen van

Stoneridge | Orlaco zullen aanreiken op onze

stand. Ter vervollediging zullen ook de windmeters,

het Multi-frequentie achteruitrijalarm en de

nachtbebakening niet ontbreken. Meer nog, ook de

nieuwkomer ‘de 4G video streamer’ zal voorgesteld

worden. Dit geavanceerde draadloze apparaat stuurt

live 4 HD videokanalen via mobiele netwerken.

Antibotssystemen

Als laatste, maar daarom niettemin, zal het

gloednieuwe antibotssysteem van AMCS zichtbaar

zijn op onze stand. Ook hiervan zijn wij met trots de

exclusieve verdeler.

Kortom, redenen genoeg om ons, RDS Weighing

& Safety, een bezoekje te brengen op Matexpo,

stand 640.

RDS Weighing & Safety

IZ Harelbeke-Zuid B2040

Spoorwegstraat 26

8530 Harelbeke

T +32 56 29 10 10

E info@rds.eu

W https://rds.eu/

SMET RENTAL & SMET MACHINERY – Stand D22A

Nu ook uw partner in verkoop van nieuwe & tweedehandsmachines

Ook in 2021 is dé vaste waarde in de verhuur van recyclingmachines present. Met de immer uitbreidende vloot met op

moment van schrijven zes nieuwe machines onderweg, staat Smet Rental op nummer één om samen met u te zoeken naar

de oplossing op maat voor uw uitdaging binnen recyclage.

“We zien een overtuigde en groeiende vraag van

zowel kleine als grote spelers in onze sector om

samen te werken met specialisten op vlak van

(semi-)mobiele recyclingmachines. Door ons breed

gamma en specialistisch team zorgen wij dat

steeds de juiste oplossing MACHINERY

wordt geboden”, aldus

Stefaan Smet, die samen met diens vrouw Hilde

Tana Shark-440DT

MACHINERY

MACHINERY

Gabriels aan het roer staat van het bedrijf dat ze shredders”, vult Hilde aan. Dit laatste licht het

twaalf jaar geleden samen hebben opgericht. Dat team van Smet Rental graag toe op MATEXPO,

men graag met Smet Rental samenwerkt, werd dit Stand D22A. Het spreekt natuurlijk voor zich dat

jaar nog maar eens bevestigd.

u ook welkom bent om te kijken hoe Smet Rental

MACHINERY u kan helpen in uw toekomstige RENTAL uitdagingen, zoals

ook luidt in hun slogan: WE RENT We THE rent FUTURE your future.

“Gezien RENTAL de vraag van klanten om ook op onze

WE RENT THE FUTURE

service en expertise bij aangekochte machines te

kunnen beroepen

hebben we dit jaar

Smet Machinery

opgericht. Hiermee

focussen we

MACHINERY

RENTAL

WE RENT YOUR FUTURE

ons op de verkoop SMET RENTAL

RENTAL

Havinkbeekstraat 24

WE RENT THE FUTURE van nieuwe en

tweedehands machines.

Zo zijn we

Industriezone Aven Ackers,

MACHINERY Blauwe zone RENTAL E

9130 Verrebroek

WE RENT THE FUTURE

ook sinds kort subdealer

in Frankrijk E info@smetrental.com

T +32 3 773 54 69

voor Tana, een W www.smetrental.com

RENTAL Fins merk van

MACHINERY

RENTAL

WE RENT THE FUTURE

RecyclePR

RecyclePR

.BE 95

.BE


De meest veelzijdige kniklader ter wereld

Compacte afmetingen Verrassend multifunctioneel Hoog hefvermogen

TORA Equipment

Tiensesteenweg 240

3800 Sint-Truiden

011 68 78 65

info@avantmachinery.be

www.avantmachinery.be

Martens Traktor

Kipdorpstraat 52

3960 Bree

089 46 05 20

info@martens-traktor.be

www.martens-traktor.be

Maes

Turnhoutsebaan 212

2460 Kasterlee

014 85 01 62

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Maes

Bredaseweg 1

2322 Hoogstraten

03 314 32 07

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Willemen

Herman De Nayerstraat 2

2549 Kontich

015 32 30 29

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Willemen

Atealaan 7

2270 Herenthout

015 32 30 29

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Allebosch

Hondsbergstraat 15

1540 Herne

054 56 60 25

info@allebosch.be

www.allebosch.be

Qualimandjaro

Zonneke 6

9220 Hamme

052 48 12 50

info@qualimandjaro.be

www.qualimandjaro.be

Tuboma

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

055 33 03 31

info@tuboma.be

www.tuboma.be

Frank Afschrift

Beentjesstraat 32

9850 Nevele

09 371 82 93

info@frankafschrift.be

www.frankafschrift.be

Dedobbeleer Machines

Aalstsesteenweg 52b

9506 Geraardsbergen

054 24 45 01

info@dedobbeleerverhuur.be

www.dedobbeleerverhuur.be

Herssens-Tollenaere

Pereboomsteenweg 47

9180 Moerbeke-Waas

09 346 86 51

her-to@skynet.be

www.her-to.be

Eurotrading Mortier

Torhoutbaan 181

8480 Ichtegem

050 21 73 60

info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be

Vandaele Machinery

Stationsstraat 128

8780 Oostrozebeke

056 67 40 11

info@vandaele-machinery.be

www.vandaele-machinery.be

Masschelein

Pluim 21

8550 Zwevegem

056 75 65 23

info@masscheleinbvba.be

www.masscheleinbvba.be

Contacteer uw lokaal AVANT-center

voor een machine leverbaar uit stock.

WWW.AVANTMACHINERY.BE


2 1

VAN LAECKE GROUP – Stand B12

Jarenlange ervaring en grote expertise

in gespecialiseerde machines

Van Laecke Group is een familiale kmo met jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de

recyclage, bouw en agrarische sector. De groep overkoepelt drie bedrijven, die aan de klanten in hun sector een uitgebreid

en complementair aanbod van machines aanbieden.

De Teuton Z60 is een

langzaam draaiende shredder.

Binnen de groep kun je onder andere terecht bij Marcom Recycling voor

recyclingmachines voor de verwerking, sortering en reiniging van grond

en steenafval van diverse origine. De Nederlandse vestiging, Van Bemmel

Recycling, met hoofdzetel in Houten, staat in voor de verwerking van sloopen

groenhout. De groep wordt vervolledigd door Van Laecke Machines, met

een gamma van krachtige Terex overslagkraan en een uitgebreid aanbod aan

industriële- en bosbouwfrezen van het merk FAE. Vanuit hun twee vestigingen,

nabij Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud en service naar de klant. In

totaal zijn er 40 werknemers actief bij het bloeiend familiebedrijf.

Nieuwste innovaties binnen recyclingsector

Tijdens MATEXPO laten ze je graag kennismaken met de nieuwste innovaties

binnen de recyclingsector.’Experts @your service’ is geen loze slogan bij

de Van Laecke Group. Na een lange periode van research en ontwikkeling

brachten ze de Stonewasher SW1000 op de markt, een waterbad voor het

scheiden van drijvende delen uit steenpuin. Naast de SW1000 brengt de Van

Laecke Group nu de grotere XL-versie op de markt. Een unieke machine die

een grote verscheidenheid aan producten kan behandelen, zoals steen- en

betonpuin, containerafval, groenafval, biomassa …

Zeer eenvoudig materiaal breken op de werf

Naast de statische machines is er ook een live demo met ALLU-zeefbakken.

Het Finse ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeefbakken in allerlei types en

uitvoeringen voor graafmachines, wielladers en schrankladers. Naast het

aanbod zeefbakken vult ALLU haar gamma aan met een serie breekbakken

voor graafmachines van 10 tot 35 ton. De ALLU-crusher maakt het mogelijk

om, zonder extra transportkosten, zeer eenvoudig materiaal te breken op

de werf en dat te hergebruiken. Door middel van het verstellen van een

simpele pin, letterlijk maar twee minuten werk, kun je makkelijk en snel de

korrelgrootte (van 0-16 tot 0-200 mm) van het eindproduct veranderen.

De Stonewasher SW1000 XL is de grote versie van het waterbad voor scheiden

van drijvende delen uit steenpuin.

Naast het aanbod van ALLU en de Stonewasher, kun je op hun stand

kennismaken met de zeef- en breekinstallaties van Terex Finlay en EvoQuip,

het Terra Select gamma, de industriële frezen van FAE, de Ecohog windblowers

en de Teuton Z60 langzaamdraaiende shredder.

Van Laecke Group

Schatting 8

8210 Zedelgem

T +32 50 55 18 90

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

97


2 1

HEREMA BVBA - Stand B07A

Herema recycling machinery, jong en dynamisch, gespecialiseerd

in verkoop en onderhoud recyclingmachines

Door onze directe aanpak, vlotte samenwerking en kwalitatieve machines onderscheiden wij ons van de concurrentie.

Samen met Pronar Recycling zijn we voorzien van een volledig gamma voor de landbouw, groen- en bosbeheer, wegenwerkers

en afvalverwerkers. Herema staat 24/24uur paraat voor zijn klanten en hebben een ruim aanbod aan wisselstukken

op voorraad. Service wordt hoog in het vaandel gedragen.

Pronar is een Poolse gigant die reeds 32jaar bestaat

en sinds 2014 zich op de recyclage markt

heeft gefocust. Pronar breidt elk jaar hun gamma

uit met nieuwe ontwikkelingen. Van de eerste

trommel zeven, traag draaiende shredders, compost

om zetters en transportbanden zijn ze dit jaar uitgekomen

met een sneldraaier en een kleinere shredder.

in de loop van volgende jaar komen we ook nog met

andere interessante ontwikkeling op de markt.

Op Matexpo 2021 zullen er buiten de vertrouwde

Pronar trommelzeef twee primeurs getoond

worden. De allereerste Pronar MRW1.300g is

een enkelassige langzaam draaiende shredder

op rupsonderstel die Pronar heeft ontwikkeld

met 42 beitels. Deze machine heeft een direct

aangedreven rotor van 3 m lang en is geschikt

voor het verkleinen van diverse materialen zoals

Groenafval, Bouw-en Sloop afval, Hout, Plastics

en nog veel meer. De machine kan op wens van

de klant voor iedere toepassing afgesteld worden.

Zo is er een ruime keuze uit diverse soorten

beitels, korven, kamverlengers en tegenmessen.

Als tweede primeur zal Herema hun eigen

ont wikkeld S3.9 sterrenbed voorstellen. Deze

attachment voor op de bunker van de trommelzeef

te leggen geeft de klant een bredere mogelijkheid

met zijn trommelzeef. Zo creëer je van een

2 fractie machine een 3 fractie machine waarbij

bijvoorbeeld de overmaat van het sloophout terug

naar de shredder kan gedraaid worden. De S3.9

is de eerste in lijn van de ontwikkelingen die

Herema zelf zal bouwen. Eind dit jaar gaan ze uitkomen

met een uitbreiding hierop.

Bezoek onze stand B07A voor meer uitleg en een

eerlijk advies. ❚

Herema BVBA

Baan naar Bree 137

3990 Peer

T +32 476 231 797

E info@herema.be

W www.herema.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

99


MEER DAN 30 JAAR ERVARING

VERDELER VAN WERELDMARKTLEIDER CONTROLS GROUP

EIGEN SERVICE CENTER MET ZEER STERKE AFTER-SALES

Service en

begeleiding

Een breed en uniek

assortiment aan testmachines

voor beproeven

van o.a. beton, granulaten,

cement, asfalt en bitumen.

Producenten alsook de

meest geavanceerde

onderzoekslaboratoria vinden

hun weg naar LaboConstruct.

Interesse in deze toestellen?

Contacteer LaboConstruct en geniet van deskundig advies.

info@laboconstruct.be | www.laboconstruct.be

SAMENWERKEN

IN SLIJTTECHNIEK

Grote Tocht 27, 1507 CG Zaandam, T +31 75 653 98 00

Distributieweg 31, 2404 CM Alphen a/d Rijn, T +31 172 47 51 53

geha-laverman.com E info@geha-laverman.com


2 1

LASERTOPO / LABOCONSTRUCT - Binnenstand 118

Ontdek dé (laatste) stand in meettechniek en labomaterieel

Bouwprofessionals die de hoogste precisie nastreven, zullen tijdens MATEXPO na lang wachten eindelijk weer hun hart

kunnen ophalen. Dan tekenen Lasertopo en Laboconstruct immers opnieuw present, om er niet enkel de meettoestellen,

maar vooral ook hun dienstverlening in de spotlights te plaatsen.

Lasertopo

Wie op zoek is naar hoogtechnologische meet- en

testapparatuur kan niet om Lasertopo heen. Al

jaren staat het bedrijf bekend als geautoriseerd

verdeler en servicepartner van gerenommeerde

merken als Leica Geosystems en Nedo.

Laboconstruct

Uit de ervaringen die Lasertopo sinds 1986 opdeed

in meetapparatuur, ontstond Laboconstruct,

een firma gespecialiseerd in labomateriaal. Op

vandaag kan je bij Laboconstruct terecht voor

oplossingen van onder meer wereldmarktleider

Controls Group en Memmert, toonaangevend

fabrikant van droogovens en klimaatkasten. Door

beroep te doen op onze expertise, krijg je alle middelen

in handen om bijvoorbeeld conform TRA21-

TRA10 aan proefmetingen te voldoen, om een

diepgaande analyse van een asfaltmengsel uit te

voeren, of om je BENOR-keurmerk te behalen.

We gaan onmetelijk ver in service

Naast de verkoop (én verhuur) van topografisch

en labomateriaal, is ook dienstverlening één van

de kernpijlers van de tandem Lasertopo / Laboconstruct.

Het performante servicecenter, met

een eigen haal- en brengdienst, laat toe om een

meettoestel te laten ophalen voor onderhoud en

kalibratie, om dit toestel vervolgens opnieuw op

locatie te hebben wanneer je het nodig hebt. En

is er dan nog extra opleiding nodig om een toestel

efficiënt te kunnen hanteren, dan verstrekken we

die toch gewoon? Van service gesproken! Nieuw

in het gamma zijn de toestellen van Memmert.

Lasertopo / Laboconstruct

Markt 4, 9550 Herzele

T +32 53 62.71.67

E

info@lasertopo.be

info@laboconstruct.be

W lasertopo.be

laboconstruct.be

GEHA LAVERMAN – Stand 647

Geha Laverman, grootste one-stop-shop

voor slijtproducten, weet wat er speelt

Hergebruik grondstoffen, cyclisch ondernemen, milieuproblematiek … toene

mende druk op de recyclingbranche. De aanvoervolumes worden steeds

groter, de verwerkingstijd korter. Geha Laverman, als grootste leverancier van

slijtproducten, weet als geen ander wat er speelt. Meer dan dertig specialisten

met ruime ervaring van machineparken en recyclingconfiguraties onderhouden

intensief contact met klanten in de Benelux.

Geha Laverman in Alphen a/d Rijn is voorraadhouder

van de meest uiteenlopende slijtdelen.

Gietdelen van het prestigieuze Magotteaux en een

gamma zeefdekken uit kunststof/ polyurethaan

en verenstaaldraad kunnen vaak direct uit voorraad

worden geleverd. De werkplaats van Geha

De werkplaatsen van Geha Laverman in Zaandam werden

recent met nog eens 1.700 m 2 uitgebreid.

Laverman in Zaandam levert maatwerk, beschikt

over zeer uitgebreide faciliteiten om op specificatie

slijtdelen van Hardox-plaatmateriaal

(hardheid 400 tot 600 Brinell) te vervaardigen,

waarbij ook one-of-a-kind projecten geen enkel

probleem vormen.

On-site voorraad slijtdelen

Omdat stilstand te allen tijde moet worden voorkomen

is de on-site voorraad van slijtdelen cruciaal.

Geha Laverman kan de logistiek daarvan overnemen,

in combinatie met de monitoring van de

efficiency van het machinepark. Daarmee kunnen

onderhoud, reparaties en revisies worden gepland.

Grote Tocht 27

1507 CG Zaandam

Nederland

Distributieweg 31

2404 CM Alphen a/d Rijn

Nederland

T +31 75 653 98 00

E info@geha-laverman.com

W www.geha-laverman.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

101


SANY graafmachines zijn multifunctionele machines voor gebruik op elke

werf. De recentste modellen staan bekend om hun straffe prestaties en goede

prijs-kwaliteitverhouding. De allernieuwste hydraulische systemen maken

ze nog krachtiger, effi ciënter en fl exibeler. SANY biedt 5 Jaar Garantie...

Rue de Bruxelles 109

1480 Tubize

(Site Fabelta)

Tel: +32 (0)492 61 51 61

info@ets-machinery.be

www. ets-machinery.be


2 1

MAN Truck & Bus België – Stand 520

MAN @ Matexpo 2021

Meer dan ooit staat MAN te popelen om opnieuw in contact te komen met de professional en waar kan dit beter dan op de vakbeurs Matexpo?

Na een gemist jaar is dit immers de gelegenheid bij uitstek om het volledig nieuwe MAN truckgamma, met de MAN TGL/TGM/TGS & TGX, voor

te stellen, evenals de succesvolle MAN TGE bestelwagen, die ook aardig zijn MANnetje weet te staan. Een compleet gamma waarbij design,

innovatie en technologisch vernuft centraal staan. Zo vestigt de nieuwe MAN generatie nieuwe normen voor rijhulpsystemen, bestuurdersoriëntatie

en digitale netwerking. Door te kijken en te luisteren naar wat chauffeurs precies verlangen van een voertuig, hebben we een

generatie bedrijfsvoertuigen ontwikkeld die perfect voldoen aan wat een chauffeur nodig heeft.

Het hart van de nieuwe MAN Truck Generation is

de chauffeurscabine, die van het dak tot aan de

voetruimte volledig opnieuw ontworpen werd. Het

beste voorbeeld hiervan is het multifunctionele

stuurwiel: een duidelijke clustering van functies

in rij-assistentie, menubediening en infotainment.

Met MAN SmartSelect als het centrale Multi

Media Truck (MMT) bedieningselement zet MAN

bovendien eens te meer dé norm op het gebied

van bedieningsgemak voor de chauffeur.

Ook het exterieur van de trucks werd grondig

aangepakt, met krachtige designlijnen, LEDkoplampen

en de karakteristieke MAN radiatorgrille

die nu nog meer dynamiek uitstraalt.

Inspanningen die duidelijk hun vruchten

afwierpen met prijzen als de ‘iF Design Award

2021’ en de 'German Design Award Gold 2021’.

De MAN TGX wist het bovendien te schoppen tot

‘International Truck of the Year 2021’, uitgeroepen

door een internationale vakjury. Als marktleider in

het (zware) bouwsegment laat MAN niets aan het

toeval over om de trucks optimaal af te stemmen

op de meest uitdagende jobs in de moeilijkste

omstandigheden. Een breed scala aan uiterst

zuinige Euro 6d motoren, rijhulpsystemen en de

inschakelbare hydrostatische voorwielaandrijving

HydroDrive zijn maar enkele van de vele troeven

waarmee MAN hét verschil maakt.

Het volledige MAN gamma, in de meest uiteenlopende

configuraties, is te ontdekken op Matexpo,

in Hal 5. Onze experten helpen u bovendien

graag verder met onze MAN Digital Services

servicepakketten, financieringsoplossingen op

maat met MAN Financial Services en MAN

TopUsed certified tweedehandsvoertuigen.

MAN Truck & Bus nv/sa

Brusselsesteenweg 406

1730 Kobbegem (Asse)

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.euW www.man.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

103


VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

is de Belgische verdeler & servicepunt

van Geesink en Norba vuilniswagens en

Kiggen PTO-persen.

Wij staan voor u klaar met oplossingen

voor afvalbeheer van wereldklasse!

Van Dyck Marcel Belgium NV | Provinciebaan 71 | BE-2235 Houtvenne

T +32 16 69 91 56 | F +32 16 69 62 53 | info@vandyck.be | www.vandyck.be


2 1

VAN DYCK MARCEL BELGIUM – Stand C07

Wij geven onze klanten een oplossing voor

hun problemen en uitdagingen

Van Dyck Marcel Belgium blinkt al bijna veertig jaar uit in alles wat u als ondernemer of particulier nodig heeft al uw

tuinonderhoud. Als familiebedrijf, de derde generatie is recentelijk aan boord, maken vooral de familiewaarden en de

voortdurende aandacht voor service het verschil. Het gaat er niet om om een machine te verkopen, maar om onze klanten

een oplossing voor hun problemen en uitdagingen te geven.

Een vier a vijf jaar geleden is er een logische

uitbreiding van het gamma dan gevolgd. We

wilden ook steden en gemeenten ondersteunen

en ontzorgen in wat ze nodig hebben voor

straatreiniging, groenzorg, onkruidbestrijding ...

Recentelijk hebben we Geesinknorba in ons

gamma, een segment waarmee we de private en

publieke spelers in de afval- en recyclagesector

volop kunnen bedienen. Ook ligt onze focus

nog steeds op onze Brock veegwagens en onze

kolkenzuigers/vacuumwagens en combiwagens

van Kaiser Moro.

Onze service eindigt niet met

onze kantooruren

Geen enkele machine gaat hier als een

standaardmachine de deur uit, alles = maatwerk.

Dit kan heel uiteenlopend zijn, van mechanische

verbeteringen aan het chassis voor specifieke

toepassingen tot het monteren van een zelfgemaakt

element. Onze focus ligt steeds op tailormade,

op klantgerichte aanpassingen.

En onze klantgerichtheid omvat ook service na

verkoop. Voor het onderhoud of herstellingen

kunnen de klanten rekenen op ons atelier

in Houtvenne of op onze mobiele ploeg die

interventies uitvoert.

Vanaf september openen wij een nieuwe

servicevestiging in Assesse.

Van Dyck Marcel Belgium NV/SA

Provinciebaan 71

2235 Houtvenne

T +32 16 69 91 56

E info@vandyck.be

W www.vandyck.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

105


www.modulobloc.com

FLEXIBEL BOUWEN

MET BETONBLOKKEN

VAN CBS BETON

Wij bieden u graag een totaaloplossing aan op maat, een

analyse op uw locatie, bouwtekeningen, statische berekeningen,

transport, opbouw en inclusief eventuele overkappingen dankzij

ons in-house professionele studiebureau.

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com


2 1

DEMTECH BV - AMERLYNCK – Stand 302

DemTech BV is al 40 jaar als familiebedrijf

betrokken bij de producten van NPK

Vooraan staan met innovatie doet het Japanse bedrijf al sinds dag 1

(1957) en tot op de dag van vandaag blijft men het meest innovatieve

bedrijf ter wereld in de sloop en recycling. Men blijft zich richten op

veranderende bouwconstructies. De gehele bouw word zwaarder en

geavanceerder wereldwijd.

In Japan heeft men te maken met aardbevingen en overstromingen waar de

bouw steeds meer op berekend word. Buiten de betonkwaliteiten die zwaarder

worden is er ook een toename aan veel zwaarder bewapend beton. Hier

zien we niet alleen de toename aan gewapend beton, maar worden er ook

staalconstructies in het beton verwerkt. Wat de sloop nog complexer maakt.

Veel staal komt een betonschaar vaak niet te goede, de krachten die op de

messen komen zijn extreem. In vergelijking bij de knipkracht op de tip, zullen

de krachten op het mes een factor 3 hebben. Te veel en te dik ijzer zal overmatige

slijtage geven aan de pennen, bussen en het frame.

Voor deze veranderingen heeft NPK de SRC schaar ontwikkeld. Afgekort van

Super Reinforced Concrete. Lange messen, volledig gefreesde armen en een

uniek concept om het wijken van de armen tegen te gaan.

Vanaf halve 2021 zullen de eerste scharen van de SRC lijn overkomen naar

Europa, na de introductie in Nabari / Osaka in 2012!

DemTech BV

Handelsweg 4

2382 NG Zoeterwoude (NL)

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

CBS BETON – Stand 207

CBS BETON: de referentie voor betonsystemen

Als u goed rondkijkt, zult u ervan versteld staan

in hoeveel toepassingen onze betonelementen

gebruikt worden. Samen met onze klanten

realiseren we projecten in België, Frankrijk,

Nederland, Luxemburg en Duitsland, variërend

van overheidsopdrachten tot installaties voor de

industrie, landbouw, tuinaanleg, biogas, enz., die

moeten voldoen aan de juiste kwaliteitseisen.

Meer en meer blijkt hoe snel en eenvoudig het

gebruik van prefabbeton is: plaatsing gaat vlot,

met een vrij beperkte voorbereidingstijd. Een

correcte prijskwaliteitsverhouding voor een

product dat functioneel is en er esthetisch best

mag wezen, dat is onze doelstelling.

Ingenieurs en constructeurs

Voor wie een minder alledaagse toepassing heeft

of een extraatje wil, denkt CBS beton mee: schanskorven,

tribunes, een amfitheater, wanden met

print … Onze ingenieurs, tekenaars en productiechefs

denken met u mee.

Kwaliteit – certificaten – service

De productie in Wielsbeke is enorm geëvolueerd,

zowel op het gebied van kwaliteit

als organisatie. Constant wordt gewerkt

aan de eisen die de markt ons stelt

wat betreft kwaliteit; we hebben een

eigen labo waar dagelijks stalen genomen

worden van onze productie. Ook beschikken we

over de nodige certificaten.

Last but not least:

CBS beton biedt ook een uitgebreide logistieke

service, van het laden van uw vrachtwagen tot het

organiseren van leveringen op de werf, met al dan

niet plaatsing vanaf de vrachtwagen.

CBS Beton

Hooiemeersstraat 8

8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

W www.cbs-beton.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE 107

.BE


MACHINES AND COMPLETE LINES FOR THE

RECYCLING INDUSTRY AND PRODUCTION OF BIOMASS

Stoevelaar Machinery

Wolfveldseweg 1a

7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 408170

info@stoevelaar-machinery.nl

www.stoevelaar-machinery.nl

VERKOOP & VERHUUR VAN NEVELKANONNEN

WWW.SPRAYCANNON.COM

MB DUSTCONTROL B.V. INDUSTRIEWEG 2 – VOORSCHOTEN - NEDERLAND - T. 0031(0)71-5610096

- INFO@MB-DUSTCONTROL.COM

- WWW.SPRAYCANNON.COM

01-07-2021 11:41


2 1

STOEVELAAR MACHINERY – Stand D26

Stoevelaar primeur: lange versie Hammel voorbreker VB 750 DK

Stoevelaar Machinery brengt een echte (R)Evolutie naar MATEXPO. Dit jaar lanceert HAMMEL Recyclingtechnik GmbH

namelijk een nieuwe generatie shredders.

De eerste daarvan krijgt u te zien op stand D26:

HAMMEL voorbreker type VB 750 DK Long Version,

de opvolger van bestseller VB 750 DK.

Kenmerkend voor de Long Version is de lengte van

de rotoren. Deze zijn maar liefst 2 m lang. Door

deze lengte wordt grof en volumineus materiaal

nog beter naar binnen getrokken. De in elkaar

grijpende messen van de rotoren maken multifunctioneel

verkleinen mogelijk en daarmee de

verwerking van afvalhout, vers hout, boomstronken,

spoorbielzen, grof-, bedrijfs- en huishoudelijk

afval, alsmede oude autobanden en aluminium.

De nieuw ontworpen afvoerband bereikt een loshoogte

van circa 4,6 m. Deze langzaam draaiende

shredder is voorzien van een nieuwe CAT C9.3

Stage V motor met 279 kW (380 pk) vermogen en

hydraulica van de meest recente generatie.

Ruim 20 jaar ervaring in de

professionele recycling

Het assortiment van Stoevelaar Machinery bestaat

uit premium recyclingmachines, die het mogelijk

maken allerlei soorten recyclebaar materiaal te verkleinen,

scheiden en sorteren tot een half fabricaat

of eindproduct. Stoevelaar Machinery is officieel

dealer van Morbark, Hammel, Neuenhauser, Bano,

Rayco en Dynamic Screening Systems.

‘’Wij zijn uw partner voor machines en complete installaties

voor de verkleining en sortering van divers

recyclebaar materiaal. Wij bieden een breed producten

serviceprogramma voor bedrijven in de recyclingindustrie

en biomassa. Al vanaf de beginjaren zijn

wij dealer voor Hammel mobiele voor- en nabrekers

en vanaf 2017 tevens officieel dealer van Morbark.

Naast mobiele shredders bieden we een ruim aanbod

stationaire shredders aan van het merk Bano.

Op het gebied van sorteren en scheiden bieden we

verschillende soorten zeven aan van Neuenhauser en

Dynamic Screening Systems (DSS).‘’

Stoevelaar Machinery

Wolfveldseweg 1a

7737 PK Stegeren (NL)

T +31 529 40 81 70

E info@stoevelaar-machinery.nl

W stoevelaar-machinery.com

MB DUSTCONTROL – Stand E03

Sinds 2008 ontwikkelt en fabriceert MB Dustcontrol BV de

SprayCannon nevelkanonnen

Wat begon als stofbestrijdingsoplossing tijdens sloopwerkzaamheden is inmiddels uitgegroeid tot een product wat in

een groot aantal branches inzetbaar is, onder andere in: sloop, recycling, afvalverwerking, sanering, houtverwerking,

brandbestrijding, op- en overslag van bulkgoederen en verkoelen van mensen bij evenementen.

Met trots kunnen we zeggen, dat we inmiddels

de breedste serie nevelkanonnen ter wereld

produceren, van een worplengte van 5 m tot wel

150 m ver en tot 35 m hoogte! Bijna al deze

types produceren we ook als ‘zelfvoorzienende’

machines, dus met watertank en stroom aggregaat.

Alles samengebouwd op een gepoedercoat stalen

frame, eventueel gemonteerd op een aanhanger.

Er zijn diverse optionele mogelijkheden beschikbaar.

De SprayCannons 15, 25 & 40 zijn ook

leverbaar als ‘Wall mounted’ model, waarbij

de nevelkanonnen op een wandbeugel worden

gemonteerd aan wand of plafond.

Area en hoge druk stofbestrijding

Wij bieden ook de ‘Area’-stofbestrijding aan. Dat

is rvs leidingwerk met rvs verstuivers, waarmee

we via hogedruk of perslucht een zeer fijne nevel

creëren tegen stofoverlast in een hal.

Verder kunnen wij een hogedruk stof bestrijdingssysteem

plaatsen op diverse aanbouwstukken,

machines of gieken van graafmachines: de

zogenaamde Punt- of Giek-stofbestrijding. Dit

systeem is complementair aan de nevelkanonnen,

tezamen kan de 100% stofbestrijding worden

benaderd. Kom gerust langs op onze stand, wij

geven graag een uitgebreide toelichting.

MB Dustcontrol BV

Industrieweg 2

2254 AE Voorschoten (NL)

T +31 71 561 00 96

E info@mb-dustcontrol.com

W www.mb-dustcontrol.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE 109

.BE


Als TOTAL SOLUTION PARTNER begeleidt BIA u tijdens

uw volledige investeringstraject.

Bent u op zoek naar een breker, zeef, schredder,

sloopmachine, wiellader…? Samen met u bepalen we de

juiste machine voor uw activiteiten, met een gepaste

financiering en een serviceplan op maat.

Zo verzekert BIA u maximale productiviteit tegen een

minimale operationele kost, en dat in alle gemoedsrust.

Bezoek ons op Matexpo van 8 tot 12 september en

ontdek wat BIA voor u kan betekenen.

BIA Belgium

+32 (0)2 689 28 11

info.bia@biagroup.com


2 1

BIA – Stand A11

BIA, uw Solutions Partner in recycling

Dankzij een breed aanbod complementaire producten en diensten, levert BIA totaaloplossingen waarbij maximale

productiviteit en minimale Total Cost of Ownership centraal staan, met als doel een langetermijn relatie. Zo stelt BIA zich

op als Total Solution Partner voor de klant.

BIA begeleidt de klant doorheen het volledige

investeringstraject: van de behoefte-analyse over

de keuze van de juiste machine met een gepaste

financiering tot een intensieve machinistenopleiding

bij de aflevering. Een servicecontract op

maat tenslotte garandeert optimale gemoedsrust.

Speerpunt van de BIA organisatie is de After-Sales

afdeling. De twee Service Centers, in Fleurus en

Izegem, werken daarbij volgens het One-stop-Shop

principe, wat inhoudt dat de klanten er terecht

kunnen voor onderhoud, herstelling of aanpassing

van al hun machines, ongeacht merk of type.

Een vloot van meer dan 35 servicevoertuigen verzorgt

bijstand op locatie en voor dringende interventies

staat een team 24/7 paraat.

Metso & Portafill

De Metso Nordtrack I908S is een compacte mobiele

impactbreker, die dankzij de geïntegreerde

nazeef en 180 graden zwenkbare retourband erg

polyvalent inzetbaar is voor diverse breek- en recyclingtaken.

Het Nordtrack-gamma telt 21 brekers

en zeven tussen 23 en 56 ton, die door hun eenvoud

en gebruiksvriendelijkheid ideaal zijn afgestemd

op de middelgrote aannemer.

De Portafill MR-5 mobiele zeef is compact maar

levert opmerkelijke zeefcapaciteiten. De machine

beschikt over 2 laterale transportbanden en kan

bijzonder snel omschakelen tussen 2 en 3 fracties.

Opmerkelijke optie is de draadloze afstandsbediening

waarmee de zeef vanuit een graafmachine

kan worden bediend.

Via het eigen filiaal MATRENT, dat verschillende

zeven en brekers in de vloot heeft, biedt BIA beide

types ook aan in de verhuur.

M&J gamma preshredders

Als Metso invoerder verdeelt BIA eveneens het

M&J gamma: een serie preshredders voor stationaire

of mobiele toepassingen en secundaire

shredders met enkele of dubbele as. De brede keuze

aan messenconfiguraties maakt het mogelijk

om diverse afvalsoorten te verwerken: bulk, hout,

biomassa, plastic, puin … Dankzij hun betrouwbaarheid

en grote verwerkingscapaciteit staan de

M&J machines gekend voor hun hoge efficiëntie

en productiviteit.

De Metso Nordtrack I908S is een compacte

mobiele en polyvalent inzetbare impactbreker.

Ook Komatsu heeft een aanbod voor de sloop &

recyclingsector met o.a. twee high-reach sloopmachines

en verschillende wielladers verkrijgbaar in

waste & recycling specificaties.

De Portafill MR-5 mobiele zeef is compact maar

levert opmerkelijke zeefcapaciteiten

Ook Komatsu heeft een aanbod

voor de sloop & recyclingsector,

zoals deze PC390HRD.

Het M&J gamma omvat een serie preshredders voor

stationaire of mobiele toepassingen en secundaire

shredders met enkele of dubbele as.

BIA Belgium

Rameistraat 123

3090 Overijse

T +32 2 689 29 67

E sales@biagroup.com

W biagroup.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

111


Stand C2

de laagste kosten per geproduceerde ton

100% groen produceren met e-drive

Keestrack nv

Taunusweg 2

Poort Genk 6216

3740 Bilzen - België

Tel: 089 515851

info@keestrack.net

www.keestrack.com

mobiele breek- en zeefmachines

Nieuw!

MAO-3 Cab Guard & PAC Smart Control

Dé nieuwe generatie BMAir producten voor optimale veiligheid

Te zien op de MATEXPO

BMAir - Kavel R69

www.bmair.com

Innovatieve filteroverdruksystemen

voor machinisten in een (mobiele) werkomgeving


2 1

​KEESTRACK – Stand C2

Oplossingen en alleen maar voordelen

Keestrack biedt oplossingen. De meeste mobiele breek- en zeefmachines zijn in

een hybride en met volledige plug-in aandrijving beschikbaar. Zo kan er emissievrij

worden geproduceerd tegen lagere bedrijfs- en onderhoudskosten. Bovendien

hebben deze machines een langere levensduur. Als de elektrische machines op

elkaar worden aangesloten nemen de besparingen exponentieel toe.

Verder zet Keestrack zijn verkoop- en serviceafdelingen

in de spotlights. Keestrack heeft geïnvesteerd

in een optimale klantopvolging en

heeft zowel de verkoop, als de dienst-na-verkoop

versterkt. Zo zal er een actie lopen voor een gratis

machine-inspectie! Keestrack wil duidelijk maken

dat u ook voor uw slijt- en wisselstukken en technische

service en onderhoud bij hen moet zijn!

Huuroplossingen, zonder operator, biedt KT-Rent,

een dochteronderneming van Keestrack, voor

tijdelijke of langdurige breek-of zeefopdrachten.

De zeer compacte en mobiele K5 met dubbeldekszeef

van 5 x 1,5 m, of optionele Bivitec zeefbox

en standaard uitgevoerd met platenband en

hydraulisch inklapbare voedingsbunkerwanden, is te

zien naast de R5 percussiebreker. De R5 is beschikbaar

met enkel- of dubbeldeks nazeef en is uitermate

gemakkelijk te transporteren en uiterst productief.

De B3 kaakbreker is de meest compacte en performante

in de 30 tons klasse.

Keestrack biedt oplossingen voor uw breek– en

zeefwerken, inclusief transportbanden en stofonderdrukkingsoplossingen

zoals de W4.

Keestrack NV

Taunusweg 2,

Poort Genk 6216

3740 Bilzen

T +32 89 51 58 51

E info@keestrack.net

W www.keestrack.com

BMAIR – Stand R69

Machinist: zet jouw gezondheid niet op het spel, schone lucht

in de cabine is van levensbelang!

BMAir is er duidelijk over: “Ons doel is om iedere

machinist van de schoonst mogelijke lucht te voorzien.”

Tijdens Matexpo demonstreert het bedrijf

dat op Stand R69 aan de hand van de nieuwe

generatie filteroverdruksystemen. Centraal staat

daarbij de bediening en communicatie via PAC

Smart Control.Stinkende dampen, broeiende gassen

en giftige stoffen … als machinist in de recyclagesector

zit je er dagelijks middenin. Hoe goed

is jouw cabine daartegen beschermd? Wil je de

gezondheidsrisico’s echt lopen? Want weet dat je

met een kleine aanpassing aan de machine voortaan

professioneel gefilterde lucht kunt inademen.

Dat voelt een stuk veiliger ….

Nu jouw baas nog overtuigen: neem hem gerust

mee naar Stand R69 in de Rambla, dan kan hij

het zelf ervaren. Als marktleider filteroverdruksystemen

laat BMAir tijdens Matexpo meerdere versies

zien en wordt MAO-3 Cab Guard samen met

PAC Smart Control gedemonstreerd. De moderne

compacte kunststoffen behuizing omhult een

uniek hoekloos zelfreinigend HEPA-filter met enorme

capaciteit en kan ook een volwaardig koolfilter

bevatten. De filtercontacttijd is veel groter dan die

van de huidige producten in de markt, waardoor

gevaarlijke stoffen en dampen geen schijn van

kans maken.

Slimme bedieningsunit

De MAO-3 Cab Guard wordt evenals dakversie MAO-

6HC standaard geleverd met de nieuwe PAC Smart

Control. Dat is een handzame unit met een 3,5 inch

hoge resolutie LCD display waarop alle gegevens

overzichtelijk zijn af te lezen. PAC Smart Control

heeft een volledig automatische filtercommunicatie

en via de intuïtieve bediening kan de machinist alle

noodzakelijke informatie via een QR-code en met

zijn eigen smartphone naar veiligheidskundige, projectleider

of werkgever sturen. Filtertypen, serienummers

en events worden voortdurend ingelezen en

veilig opgeslagen in de standaard aanwezige datalogging

module. De PAC Smart Control is helemaal

klaar voor IoT (Internet of Things) en dat maakt

realtime dataoverdracht mogelijk. Uiteraard wordt

op alle punten voldaan aan de wettelijke gezondheids-

en veiligheidsrichtlijnen.

BMAir International BV

Kuiper 15

5253RJ Nieuwkuijk

The Netherlands

T +31 416 340 016

E salessupport@bmair.com

W www. bmair.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE 113

.BE


2 1

AVANT – Stand A03

Ook recyclagesector ontdekt meest

veelzijdige kniklader ter wereld!

De compacte AVANT knikladers duiken steeds vaker op in de recyclagesector. De belangrijkste redenen hiervoor zijn

de compacte afmetingen, groot hefvermogen, duurzaamheid en multifunctioneel karakter van deze machines ‘Made in

Finland’. Met meer dan 200 verschillende aanbouwwerktuigen kan een AVANT ingezet worden voor tal van werken. In

de afvalverwerking gaat het dan vooral om de verschillende bakken, containers en grijpers, maar ook over breekhamers,

zeefbakken en allerhande borstelsystemen.

Waarom AVANT?

AVANT levert al 30 jaar knikladers van hoge kwaliteit voor tal van sectoren.

Deze compacte knikladers zijn dé werkpartner bij uitstek voor zwaar werk

op kleine oppervlakten. Het unieke knikdesign en de compacte afmetingen

zorgen voor een ongekende stabiliteit en maken dat een AVANT kniklader

zich op elk terrein thuis voelt. En daarnaast kan hij ook nog eenvoudig

getransporteerd worden op een aanhangwagen.

Het gamma bestaat uit verschillende types met een eigen gewicht gaande

van 700 kg tot 2,5 ton. De zwaarste AVANT 860i (2.500 kg) beschikt over

een geknikt hefvermogen van 1.900 kg. Bovendien zit er met de AVANT

e6 een volledig emissievrije machine in het gamma. Dankzij zijn volledig

elektrische aandrijving kan deze machine perfect gebruikt worden voor het

werken in gesloten binnenruimtes.

Sterk netwerk opgebouwd

AVANT viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. Alle AVANT klanten kunnen

maximaal profiteren van deze jarenlange ervaring. Zo is er in de loop der jaren

een sterk netwerk opgebouwd van méér dan 50 geografisch gespreide AVANT

centers in België en Nederland, die gespecialiseerd zijn in de verkoop, verhuur

en service van de machines en aanbouwwerktuigen bij u in de buurt. Via de

webshop kunnen klanten ook rechtstreeks alle wisselstukken en onderdelen

bestellen. Dankzij het lokale onderdelenmagazijn kunnen wisselstukken, via

een 24h-delivery-system, rechtstreeks in het AVANT center of direct bij klanten

geleverd worden.

Veelheid aanbouwwerktuigen

Een AVANT kniklader kan uitgerust worden met meer dan 200 aanbouwwerktuigen.

Voor de recyclagesector bestaat het gamma uit tal van specifiek

114 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


2 1

ontworpen toebehoren zoals bakken, containers, grijpers, pelikaanbakken,

breekhamers, graafarmen, hogedrukreinigers, borstelsytemen, etc...

Een investering op lange termijn!

AVANT is klaar voor de toekomst. De dieselmotoren voldoen aan de strengste

Europese milieunormen en met de AVANT e6 zit er ook een volledig

elektrische kniklader in het gamma. Niet alleen de machines zijn van de

hoogste kwaliteit, ook de aanbouwwerktuigen voldoen aan de strenge

Finse normen en zijn vlot en eenvoudig aan te koppelen met het unieke

hydraulische snelwisselsysteem.

Ontdek het zelf op Matexpo - stand A03

Avant Machinery N.V.

Tiensesteenweg 240

3800 ST-Truiden

T +32 11 68 78 65

E info@avantmachinery.be

W www.avantmachinery.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

115


2 1

JCB BELGIUM NV – Stand A14

Innovaties blijven bij JCB op

volle toeren draaien

JCB blijft een toonaangevende speler in de machinewereld. De fabrikant heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten, waardoor

hij wederom aantoont dat innovatie nog steeds de spil in het bedrijf is. Tijdens MATEXPO 2021 zal JCB deze nieuwigheden

ongetwijfeld voorstellen aan het grote publiek.

JCB geeft er een draai aan …

… met de JCB RTH 555-210R, een roterende verreiker

om U tegen te zeggen. Typerend voor deze

verreiker is zijn lastdiagram, veruit het beste in zijn

klasse plus zijn eenvoudig te begrijpen bediening.

De JCB RTH 555-210R heeft een maximum hefvermogen

van 5500 kg en een maximale hefhoogte

van 20,5 m. De maximum reikwijdte bedraagt

17,8 m. Deze roterende verreiker zal binnenkort

eveneens beschikbaar zijn in een 26 m versie.

Kies voor emissievrij. Kies voor…

JCB E-TECH, het gamma van elektrische producten

van JCB. De machines hebben geen uitstoot

en maken ‘bakken’ minder lawaai. Verder lopen

ze qua prestaties zeker niet achter op de conventionele

machines:

525-60E compacte verreiker

Deze machine beschikt over twee elektromotoren.

Eén voor de aandrijflijn en één voor het hydraulische

systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een

regeneratief remsysteem, waarbij de accu wordt

opgeladen tijdens gebruik.

19C-1E minigraafmachine: de JCB 19C-1E blijft

uniek in zijn soort. Het is de allereerste volledig

elektrische minigraafmachine die af-fabriek wordt

gebouwd en geleverd. Deze machine is nu beschikbaar

met een volledig gesloten cabine inclusief

verwarming.

JCB RTH 555-210R.

116 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


2 1

TLT 30-19E en TLT 35-22E: beide machines hebben

een unieke uitschuifbare giek, die 70 vierkante

meter ruimte bespaart door eenzijdig te

beladen. Door de lage cabine van 2,2 m kan er

ook geladen en gelost worden in containers en

opleggers.

1TE dumper: een erg compacte machine met een

volledig stalen laadbak. Het vermogen wordt geleverd

door twee 5 kWh sterke lithium-ion batterijen.

HTD-5E mini rupsdumper: een hoogkiepmodel

met 500 kg laadvermogen met optioneel een

gloednieuw systeem, de ride-on SmartStep, dat

toelaat om met het toestel mee te rijden.

Een ruim aanbod elektrische schaarliften

Passeer tijdens jullie bezoek aan MATEXPO

2021 zeker eens bij de JCB-stand, nummer A14.

Hero 16 x 9 e-tech.

JCB Belgium N.V.

Nijverheidslaan 1501

3660 Oudsbergen

T +32 89 69 50 50

E info@jcb.be

W www.jcb.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

117


De TOP en FLOP in elke schakel van

de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock en New West Gypsum

Top: gipsplaten worden gipsplaten

New West Gypsum Recycling België is er als eerste wereldwijd in geslaagd

om gerecycleerde gipskorrels van 1,6 tot 4 mm te produceren, terwijl het

sectorgemiddelde 14 mm bedraagt. Daarmee kan het bedrijf nu perfect inspelen

op de wensen van gipsplaatproducenten. En wist u dat gipsplaten zich

trouwens voor 100% laten recycleren, telkens opnieuw, zonder aan kwaliteit

in te boeten?

Flop: kunststof verwarmingsbuizen

Sommige producten bevatten wel recycleerbare materialen maar zijn toch

niet te recycleren. Een voorbeeld daarvan zijn verwarmingsbuizen voor vloerverwarming.

Die bestaan uit verschillende lagen kunststof die niet van elkaar

te scheiden zijn, waardoor deze recycleerbare materialen verloren gaan. ❚

New West Gypsum Recycling België is er als eerste wereldwijd in geslaagd om

gerecycleerde gipskorrels van 1,6 tot 4 mm te produceren

Verwarmingsbuizen voor vloerverwarming bestaan uit verschillende lagen

kunststof die niet van elkaar te scheiden zijn.

118 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar recyclepro.be/adverteren

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

ARAANI

Luipaardstraat 12

8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CASIER RISK & INSURANCE CVBA

Waalvest 2 /0001

8930 MENEN

T +32 56 51 12 01

F +32 56 51 01 47

E info@casier.be

ETS MACHINERY

Rue de Bruxelles 109

1480 TUBIZE

T +32 492 61 51 61

E info@ets-machinery.be

W www.ets-machinery.be

W www.casier.be

B.L.W VISSER

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

T +31 88-006 5300

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

Cromhoffsbleekweg 146

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 4319661

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

EURO RENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

E deurne@eurorent.be

W www.eurorent.be

W www.cbs-beton.com

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

GM RECYCLING BVBA

BASCULES ROBBE

Noordlaan 7

8820 TORHOUT

T +32 50 21 25 47

E info@basculesrobbe.be

W www.basculesrobbe.be

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

BRONNEBERG

BEEPRO

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

LABOCONSTRUCT

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@beepro-bv.com

E info@bronneberg.nl

E info@demtech.eu

E info@laboconstruct.be

W www.beepro-bv.com

W www.bronneberg.nl

W www.demtech.eu

W www.laboconstruct.be

120 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info-recycling@lybover.be

M-TECH INTEGRAAL

MILIEUMANAGEMENT NV

Maastrichtersteenweg 210

3500 HASSELT

E +32 11 22 32 40

T +32 11 23 46 70

W www.m-tech.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

SMET RENTAL BV

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.lybover.be/recycling

W www.smetrental.com

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.smo.be

W www.marlex.be

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

TYPHOON NV

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

Grote Heerweg 67

8791 BEVEREN - LEIE

T +32 56 69 46 50

F +32 56 75 46 60

E info@typhoon.be

W www.multinet.nl

W www.rds.eu

W www.smart-equipment.com

W www.typhoon.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

121


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

Provinciebaan 71

2235 HOUTVENNE

T +32 16 69 91 56

E info@vandyck.be

W www.vandyck.be

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

B A S C U L E S

Weighbridges

Bagging systems

Solid & Liquid filling

Platform scales

ANNO 1845

more

experience

than 175yearsweighs

Noordlaan 7

B - 8820 Torhout

t.+32(0)50 21 25 47

Process weighing

Customized

solutions

Services

First verifications

www.basculesrobbe.be

122 RecyclePR Naamloos-2 AdvRobbe00026316001.indd 1 .BE 1 14-04-2021 14/04/21 09:44 10:37

RecyclePR

.BE


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

ALLU CRUSHER

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

Bezoek ons tijdens

MATEXPO op

stand B12!

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000

WE ARE

RECYCLING

EVOQUIP COLT 1000

terex finlay i-120 RS

TEUTON Z60


VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

GIPO

Exclusieve importeur

POWERSCREEN

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!