Aakwaa september 2021

aakwaa

Wijkblad Aakwaa voor Aa-landen, Zwolle

In dit nummer o.a.

• Zomer 2021 in de achteruitkijkspiegel

• Juf Geke zwaait af

• Jaarvergadering S.W.A.

September 2021


Een nieuwe visgraatvloer?

Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies.

Dubbel Driedubbel Vierkant

50 JAAR

KWALITEIT

SINDS 1896

50 jaar maatwerk in houten vloeren

Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


Van de voorzitter

In de Stentor van zaterdag

7 augustus stond een

groot artikel over het

platform Zwolse wijken

met de kop ‘Wijkclubs

willen referendum bij

grote ontwikkelingen’.

Verschillende inwoners

van onze wijk hebben

mij gevraagd of we als

SWA bestuur hier ook

achter staan.

Allereerst wil ik stellen dat wij meer gezamenlijk

optrekken en onderlinge afstemming van

wijkverenigingen en stichtingen in het algemeen

van harte toejuichen. Echter het doen van

uitspraken over bijvoorbeeld het houden van een

referendum en de wenselijkheid van bouwen in

buurgemeenten vinden wij geen zaak van een

wijkorganisatie als de SWA, maar behoren tot de

verantwoordelijkheid van de politiek en wij staan

daarom ook niet achter het artikel in de Stentor.

De stelling van Wim Hovestad, trekker van

het platform Zwolse wijken, in het artikel “en

vergeet niet: we vertegenwoordigen 70 tot

80 procent van Zwolle” is wel heel erg bout en

volgens mij onjuist. Het platform Zwolse wijken

vertegenwoordigt slechts een beperkt aantal

wijkorganisaties en belangengroepen.

Al eerder hebben we in de Aakwaa vermeld dat

wij als SWA bestuur bij voornemens en plannen

in het Omgevingsbeleid ons onafhankelijk

opstellen en geen standpunt innemen, maar

we willen wel dat onze wijkbewoners goed

geïnformeerd worden en in de gelegenheid

worden gesteld hun mening hierover te geven.

Onze rol zien we voornamelijk organiserend en

faciliterend, bijvoorbeeld bij informatieavonden,

enquêtes, ontwerpateliers, rapportages, enz.

Wij sluiten ons in principe aan bij activiteiten

van anderen en we richten ons daarbij alleen

op problemen, beleidsvoornemens en plannen

die in onze wijk spelen of daar gevolgen voor

hebben en het zou zo maar eens kunnen

gebeuren dat dat in de nabije

toekomst regelmatig gaat

gebeuren.

Wij zijn het met het platform eens dat participatie

van inwoners in Zwolle vaak te wensen over laat

en zijn eveneens met hun van mening dat dat

bij de Omgevingsvisie volstrekt onvoldoende

is gebeurd en hebben dat aan het platform

en middels een brief ook aan het College

van Burgemeester en Wethouders en de

Gemeenteraad laten weten. Daarbij hebben

we ook gepleit voor het weer instellen van het

vroegere wijkplatform, wat een goede rol bij

het informeren van onze wijkbewoners vervulde.

Het gemeentebestuur weet dat wij graag willen

meedenken over de op te stellen participatienota

en de gedachtevorming over Nieuwe Democratie,

die momenteel in de gemeenteraad

plaatsvindt.

Kortom: op een aantal punten zijn wij het met het

platform eens en trekken dan ook gezamenlijk

op en bij sommige onderdelen vinden we dat de

kartrekkers van het platform te ver gaan omdat

ze daarbij op de stoel van politieke partijen en

de gemeenteraad gaan zitten.

Als u met mij over dit onderwerp van gedachten

wilt wisselen, laat het me weten:

voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl

Iets geheel anders. Op woensdagavond

15 september komen burgemeester

Peter Snijders en wijkwethouder Dorrit de Jong

kennismaken met de SWA en de inwoners

van onze wijk. Zie de poster elders in deze

AAKWAA. Ik zou het op prijs stellen u daar

te begroeten. Vergeet niet u aan te melden.

En op 4 oktober is de jaarvergadering van

de SWA.

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

3


Aa-landen al snel oranjekoortsvrij

Nieuwsgierig gemaakt door berichten in de media van rijkelijk versierde Oranjestraten

en hele buurten tijdens het Europese Kampioenschap, fietste deze voetbalenthousiaste

Aakwaa-redacteur door Aa-landen, om te kijken of de oranjekoorts ook de wijkgenoten te

pakken kreeg. Inmiddels al weer een eeuwigheid geleden maar toch interessant genoeg

om verslag van te doen, nu de successtory en de record medailleoogst van onze sporters

op de Olympische Spelen als doekje voor het bloeden kan dienen.

Incidentele koortsstuipjes

Rond de eerste groepswedstrijd van het

Nederlands team tegen Oekraïne werd dit

wijkgezondheidsonderzoek gedaan om de

opkomende oranjekoorts van de Aa-landers

te meten. Zo kon in de verdere loop van

het toernooi de vinger aan de pols

worden gehouden.

Waar in die beginfase de thermometer in

welke daarvoor geijkte lichaamsholte van

Aa-landen – noord – oost – zuid en west ook

werd gestoken, het resultaat was een schamel

plaatje van oranjevoetbalkoorts. Het leek wel

alsof de Aa-lander nog volop met de eindfase

van het coronavirus bezig was en nog niet met

de beginfase van het oranje voetbalvirus.

Het Oranjeteam moest het in onze wijk

aanvankelijk hebben van de incidentele

enthousiasteling. Groepsvertoon zag je nog

wel in het bij diverse gelegenheden altijd

actieve deel van het Punter- en Rolderdiep.

Het vlagvertoon van eenlingen leverde diverse

mooie plaatjes op en één enthousiaste

oranjegast(e) vertegenwoordigde het oranje

straatgevoel van de hele Botlek. Ook in Het

Holland House in de Giessen zal het niet

storm hebben gelopen. Zeker niet vanwege

de vlak daarvoor gegeven versoepelde

coronamaatregel, om weer lekker samen te

genieten van deze EK, maar wel op 1,5 meter

afstand van elkaar. Kortom: afgezien van her en

der oranje getinte eenlingen, was er een gering

uiterlijke groep- of straatkoorts.

Veel vlaggen met schooltas

Er resteert wel een geruststellende gedachte

voor de wijk Aa-landen. Daar waar het vlag- en

versiervertoon voor het EK - voetbal schamel

was, werd het ruimschoots overtroffen door

de hoeveelheid Nederlandse driekleur met

een schooltas aan de mast. Het uiterlijke

feestvertoon van het aantal geslaagden in onze

wijk geeft je de geruststellende gedachte dat

de oranjekoorts aanvankelijk achterbleef, maar

met het opleidingsniveau van onze wijkjeugd

niets mis is. Via de geslaagde Lonne feliciteert

Aakwaa alsnog van harte alle studenten in

Aa-landen die hetzelfde feestelijke eindresultaat

behaalden! Inmiddels zijn ze gestart met een

vervolgstudie of op weg naar een baan.

Vrouwe Fortuna helpt een handje….en toch niet

In de niet al te moeilijke poulefase slaagde op

zijn beurt het Nederlands Elftal ook, waarna

door de ontwikkelingen op de andere velden

Vrouwe Fortuna Oranje naar de gemakkelijkste

zijde van het voetbalschema manoeuvreerde

en Nederland zo alle potentiële titelkandidaten

ontliep. Een tweede inspectierondje om de

opkomende oranjekoorts in de wijk te meten

was echter niet meer nodig.

Een Tsjechische sportarts had een probaat

vaccin gevonden om dat te onderdrukken. En bij

een stadiontemperatuur van rond de 30 graden,

zakte het Nederlands Elftal in de achtste finale in

Boedapest spontaan door het ijs! Inmiddels is er

een nieuwe, oude ijsmeester aangesteld.

Tekst Martin Bos,

foto’s Martin Bos en Ank Pot, redactie Aakwaa

4


5


Wij helpen verder bij schulden,

werk zoeken en meedoen in

Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28)

ParticipatieMaatje

bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is

het al lastig alle

regelingen te

begrijpen. Laat staan

hoe dat is voor nieuwe

Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin

nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

6


Twee emmertjes water halen bij ZweBo tuin

Gelegen tussen de Zwemmer en Boorn ligt sinds 2016 de ZweBo tuin, een stadstuin

die door enthousiaste buurtgenoten met liefde bewerkt wordt. De biologische tuin biedt

niet alleen aardappels, bessen, andijvie en aardbeien maar ook een flinke hoeveelheid

kruiden groeit en bloeit er in de ZweBo tuin.

Het irrigeren van de tuin was altijd lastig door

gebrek aan een waterkraan. Door het koppelen

van een aantal slanghaspels werd voorheen

de tuin besproeid maar dat is voorbij! Dankzij

subsidie van het Oranjefonds en de gemeente

Zwolle (Premie op Actie) is er een bron geslagen

om zelf water uit de grond te kunnen oppompen.

Onder grote belangstelling van de tuinders

en omwonenden heeft de firma Holterman

deze bron op 8 juni jl. aangelegd. Het water

bevond zich op elf meter diepte en door middel

van een ouderwetse handpomp kunnen de

buurtbewoners nu het water zelf oppompen.

Kostbaar drinkwater hoeft nu niet meer gebruikt

te worden om de tuin te irrigeren en water

uit eigen bron zorgt voor gezonde biologisch

geteelde kruiden, vruchten en andere gewassen.

Tekst en foto: Karin Visscher

7


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

8


Stoere wandelbenen

in de Rutbeek

Voor het tweede jaar op rij kon er geen reguliere Avond4daagse worden

georganiseerd door corona. De wandelverenigingen in Zwolle hadden wel

een home-edition variant opgezet waarbij deelnemers zelf hun vier tochten

konden uitstippelen, met een echte medaille als beloning.

17 kinderen van de Rutbeek hebben net als vorig jaar de wandelschoen

opgepakt en hebben 2,5, 5 of 10 kilometer gewandeld. Vier wandelingen,

waarvan drie vanaf de Rutbeek richting Berkum, Brinkhoek en rond

Aa-landen en een heus defilé in de binnenstad. Die laatste avond begon

met een frietje in park Hogenkamp en eindigde met een ijsje en een

officiële huldiging. Het was prachtig wandelweer, de ranjaposten kwamen

precies op het goede moment en zelfs blaren konden de pret niet drukken.

Alle 17 toppers hebben hun medaille dik verdiend. Gefeliciteerd Anna,

Mare, Salomé, Elisah, Jesse, Femke, Koen, Tim, Steven, Suzan, Noëmi,

Joëlle, Luka, Floris, Mert, Daniëlle en David! Hopelijk volgend jaar weer

met de klas en anders trekken we weer ons Rutbeker-shirtje aan en

doen we het gewoon weer vanaf de gezelligste straat van Aa-landen.

Jan-Willem Jorritsma

9


pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

10


Groep 7 van de Werkschuit gelanceerd?!

Groep 7 van IKC de Werkschuit is bezig geweest met het project SpaceBuzz,

ontwikkeld door onder andere André Kuipers, om kennis te maken met de ruimte.

De laatste weken voor de vakantie

was de klas omgedoopt tot The Seven

Stars. Het motto was: Meer Ruimte,

Meer Toekomst. Omdat De Werkschuit

als BiologiePlus school veel

bezig is met duurzaamheid en een

groene toekomst paste dit motto

helemaal!

In de lessen hebben de leerlingen

van groep 7 een heuse astronautentraining

gehad, waarin ze o.a. hebben

geleerd hoe je een raket in de ruimte

krijgt en wat satellieten eigenlijk doen.

Op donderdagmiddag 10 juni stond

er een spaceshuttle van wel 15 meter

op de parkeerplaats van de Aldi,

tegenover de school.

Uitgerust met negen bewegende stoelen en de modernste VR-headsets die het samen mogelijk

maken de ruimtevlucht zo getrouw mogelijk na te bootsen.

In groepjes maakten de leerlingen een zo goed mogelijk nagebootste ruimtevlucht mee!

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

11


12


GEZOCHT:

Voor het bestuur van de SWA (Stichting Wijkgemeenschap

Aa-landen) zijn wij op korte termijn op zoek naar een

vrijwilliger in de functie van

Penningmeester

Het liefst zien we dat deze functie door 2 personen wordt vervuld. Bijvoorbeeld een

duo-penningmeesterschap of een penningmeester en iemand die bij het werk ondersteuning

verleent. Inmiddels is er één persoon die interesse heeft hierbij een rol te vervullen.

Tot de functie behoort het normale werk van een penningmeester zoals het opstellen

van begroting en jaarrekening, het beheer van rekeningen en kas, het doen van betalingen,

het versturen van facturen en het adviseren van het bestuur aangaande het financiële

reilen en zeilen van de SWA.

Het bestuur wil een nieuw financieel systeem aanschaffen om het werk van de

penningmeester in de toekomst te vergemakkelijken. Bij de keuze hiervan speelt (spelen)

de nieuwe penningmeester(s) nadrukkelijk een rol.

Het hebben van affiniteit met moderne digitale tools en betalingsmiddelen strek

t tot aanbeveling. Het bestuur streeft naar vernieuwing en verjonging.

Als je interesse hebt om op één of andere wijze hieraan mee te werken en je kunt

er gemiddeld enkele uren per week voor vrij maken, laat het ons dan weten.

Nadere informatie en aanmelding bij de voorzitter van de SWA,

Aart Karssen (voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl)

Het Aakwaa redactieteam wil zich graag versterken met een nieuw redactielid.

Een buurtgenoot (m/v) met frisse ideeën en een vlotte pen. Iemand die plezier heeft in

schrijven; die benieuwd is naar wat er in Aa-landen gebeurt en gaat gebeuren en daarover

wil rapporteren. Iemand die ook zelf interessante dingen in Aa-landen en haar bewoners

signaleert en (na een interview) hierover in het wijkblad schrijft. Iemand die in de haarvaten

van de wijk zit en zijn/haar bevindingen met de wijkgenoten wil delen.

Heeft u interesse, mail dan naar: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

13


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Verkeersveiligheid bij basisscholen

De verkeersdrukte rondom de Wilgenburg, de Werkschuit en de Aquarel is voor

de leiding van deze drie basisscholen eerder dit jaar aanleiding geweest om, in

o v e r l e g m e t p o l i t i e e n g e m e e n t e , s t a p p e n t e n e m e n v o o r e e n v e i l i g e r v e r k e e r s s i t u a t i e .

Gebrek aan parkeerruimte bij vooral de laatste twee genoemde scholen leverde ’

s ochtends en ’s middags onveilige situaties op. Het parkeergedrag vroeg om

extra aandacht en aan de ouders werd gevraagd om als verkeersbrigadier op te treden.

‘Het begon toen er bij het oversteekpunt

op de Waallaan een jongetje werd

aangereden. Dat is natuurlijk niet leuk.

Een tijdje later vroeg de meester aan

mij of ik mee wilde helpen een spandoek

te maken voor de oversteekpunten aan

de Waallaan en de Rijnlaan. Er werden

kinderen van de Wilgenburg, Werkschuit

en Aquarel gevraagd. Samen gingen we

spandoeken maken bij de Aquarel. Als we

klaar waren, moesten de kinderen van

de Wilgenburg natuurlijk wel veilig

oversteken… Ieder kind mocht zijn

eigen deel van het spandoek maken.

Toen iedereen klaar was, maakten ze

er een echt doek van, want we hadden

het eerst op papier gedaan. Op 29 juni

hebben we de banners opgehangen met de

kinderen die het gemaakt hebben, de

drie directeuren van de scholen en de

wijkbeheerder van stadsdeel Noord.

Nu maar hopen dat het effect van de

banner is, dat het veiliger wordt…!”

Romayke, 10 jaar, groep 7 Aquarel

Banners opgehangen

Om dit alles onder de aandacht te

brengen van bezoekers en passanten,

ontwierpen kinderen van deze

drie basisscholen banners met de

tekst ‘Wij willen veilig oversteken!’.

Op 29 juni hing een Rova-medewerker,

onder toezicht en goedkeurende

blikken van kinderen en directie van

de drie scholen en wijkbeheerder

Monique Wiegers, er één op langs

de Waallaan bij de Wilgenburg en

de Aquarel; de andere werd bij de

We r k s c h u i t l a n g s d e R i j n l a a n b e v e s t i g d .

Passanten worden zo attent gemaakt

op de wens van de kinderen om in de

buurt van de scholen extra alert te zijn.

Tekst Martin Bos, foto Ank Pot,

redactie Aakwaa

15


Uitgave 2017/2018

Z eland; authentiek en gastvrij!

3

13

8 6

10

5

2

1

7

9

1 4 12

www.ardoer.com

Brabant

1 U lingse Bergen

Overij sel

1 A kertien op de V orst

2 Rh ezerwold

3 Holterberg

4 Noetselerberg

5 Kaps

1

2

3

7

Drenthe

1 Diana Heide

2 R eënwi sel

Limburg

1 Heldense Bo sen

N ord-Ho land

1 N order Sandt

2 Sint M artensz e

3 Tempelhof

Drenthe; sportief e nat urlijk!

1

1

3

4

1

6

8

2

5

Limburg; onvergetelijk en m oi!

1

Gelderland

VERSIE AUGUSTUS 2017

1

2

2

4

5

3

Z eland

Schu tel ar SELECTIE 2017

Onze showr om bevindt zich an de Curieweg 1, 8013 RA Zwo le

en is op afspr ak te bezoeken. T: (038)4215196

kerstgeschenken@schu tel arbv.nl

schu tel arkerstgeschenken.nl Gr ag tot ziens!

Rondal bv

Flevoweg 1d

8325 PA VO LENHOVE

The Netherlands

P +31 527 2435 0

E info@rondal.com

w.rondal.com

TAIL DOCK A380 / B747 /A 30 / A340

COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS

FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL

DELAMAR THEATER

MARNIXSTR AT 402

AMSTERDAM

DELAMAR.NL

Zwinhoeve

Z eland

POWERFUL

Deze productie wordt

mede mogelijk gem akt d or

de VandenEnde Foundation

& het Blockbusterfonds

ambacht | kunst | techniek

J argang 10 | nu mer 1 | 2017

27, 0 m

TAIL DOCK

A380

B747

A 30

A340

AIRCRAFTDOCKING.COM

79,75 m

COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS

FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL

Brabant; v elzijdig en bourgondisch!

N ord-Ho land; h erlijk en zo nig!

Gelderland; ve ra send en bloeiend!

Overij sel; fantastisch en gemoedelijk!

1 Ackersate

2 Bosgr af

3 Haeghehorst

4 Hertsh orn

5 Jutberg

6 Wije Werelt

7 Rotonde

8 Zandhe ge

Lorem ipsum

1 Duin ord

2 Ginsterveld

3 International

4 Julianahoeve

5 M erp al

6 Ons Buiten

7 P ardekr 8 Pekelinge

9 Schelde ord

10 Westhove

1 Wijde Blick

12 Z euwse Kust

13 Zwinhoeve

SALES BARISTA

SHB_2017_01(3).in d 1 16-03-17 2:14

In dit nu mer:

Scharnieren in a lerlei vormen

• Getijdenboek Maria van Gelre

Katernen op stokjes, Sün Evrard

• Paul Johnson, en interview

SHB_2017_01(3).in d 2 16-03-17 2:14

Eén leverancier voor al uw drukwerk

Een heerlijke vakantie

aan het strand!

G en reserveringskosten Eerlijk in prijs Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 j ar gratis

www.ardoer.com/zwinhoeve

Wij wensen u

en fijne, warme kerst!

NIJL AIRCRAFT DOCKING 2.0 B.V.

T: +31 382 028020

INFO@AIRCRAFTDOCKING.COM

THE NETHERLANDS

AIRCRAFTDOCKING.COM

NCAGE CODE: H2BL2

Aircraft Docking Systems

In de ban van

broadway

en groots en geniepige zomermusical

KB 2017_SWG.indb 20 02-06-17 13:12 KB 2017_SWG.indb 1 02-06-17 13: 1

Spars & Rigging carbon

PERFORMANCE

DRUKWERK

DELAMAR_IDBVN_UITNODIGING_DEF01.in d 4 15-04-16 14:36

UITNODIGING

PREMIERE ZATERDAG 4 JUNI 2016 19.30 UR

DELAMAR_IDBVN_UITNODIGING_DEF01.in d 1 15-04-16 14:35

VERPAKKINGEN

LABELS

SIMON STEVINWEG 12 | 8013 NB ZWOLLE | TEL. 038 - 465 72 22 | INFO@COENRADI.NL | WWW.COENRADI.NL

huisstijl reclame direct mail online media

Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

16

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

Vegro is jouw zorgwinkel

voor het lenen, huren en

kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?

Vegro zorgwinkel Zwolle

Vechtstraat 104, 8021 AZ

Telefoon: 0900 – 288 77 66

80

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER

9.4/10

feedback

company

AUTO’S

OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie


Zomer 2021 in de achteruitkijkspiegel

Koffiekar Ont-moet

bij de Wijde Aa

Zoals in de Aakwaa aangekondigd,

werd in de laatste week van juni door

enthousiaste wijkbewoners de plek van

de koffiekar bij de Wijde Aa ingericht en

uitgetest. Een plek waar je bij mooi weer

wijkgenoten kunt treffen en een kopje

koffie, thee of limonade kunt drinken.

De succesvol verlopen testcase wordt

nu door de initiatiefnemers geëvalueerd.

Na de zomervakantie zal het vervolg

nader worden uitgewerkt, waarvan

naar verwachting onze wijkbewoners

ongetwijfeld op de hoogte worden

gehouden.

Celloles in Zwolse tuinen

Toen celliste Rata Kloppenburg door corona sterk aan regels gebonden was, verplaatste zij haar cellolessen van

haar muziekschool naar de tuinen van de Zwolse cursisten. Na een les in de tuin in de Krekenbuurt kwamen

’s avonds 5 juli vijf dames met hun cello in de binnentuin van de Knarrenhof samen om Rata’s les te volgen.

Voor sommige cursisten was het de eerste keer dat ze in groepsverband speelden. Dat er zo nu en dan een

valse noot klonk namen de cursisten voor lief. Voor het eerst met beginnende cellisten samenspelen was het

belangrijkste. En voor de toehoorders die het cellospelen onmachtig zijn, klonken de serene tonen in de door de

woningen omarmde binnentuin toch als een echt buitenconcert. Alhoewel Rata dat niet zo wilde benoemen……

voor haar was het gewoon lesgeven.

17


In de rij voor een pannenkoek

Sonrise sportweek Sionskerk

In de eerste week van de schoolvakantie was iedereen die op het sportveld aan de Dommel de mat overschreed met

de uitnodigende tekst ‘HEY, HOE GAAT HET MET JOU? van harte welkom om mee te doen met de Sonrise sportweek

van de Sionskerk. Van maandag t/m vrijdag werd er in de middag- en avonduren een sport- en beweegprogramma

afgewerkt van voet- volley en basketbal in de leeftijdsgroepen tot- en vanaf 13 jaar. Onder leiding van Willem

Klapwijk (Youth For Christ), de grote kracht achter dit alles en andere jeugdactiviteiten in Aa-landen, werd het

programma aangevuld met knutselen en streetdance en was er voor de jeugd op de woensdagavond een (gratis)

pannenkoekenbuffet. Op de vrijdagavond werd er met een maaltijd en eindfeest de week afgesloten.

Freestyler Mike geeft een clinic

18


S.W.A. Zomeractiviteiten

Ook dit jaar moest het team van Huttendorp vanwege de maatregelen rond virussen de activiteiten noodgedwongen

aan zich voorbij laten gaan. In plaats daarvan organiseerde de S.W.A. voor de basisschooljeugd uit Aa-landen een

aantal gratis toegankelijke zomeractiviteiten. Op de donderdagmiddagen van 29 juli en 5 augustus werd er op het

grasveld aan de Merwedelaan een programma afgewerkt met diverse clinics van DIFF Dance Centre, Freerun van

Elevation Run, Voetbal van Voetbalskills Zwolle (met Freestyler Mike) en Djembé van Dununba Percussie.

Ook was er voor elk kind gratis drinken, ijsjes, chips en snoep. Kijk in deze editie van de Aakwaa naar de

fotorapportage hoe de schooljeugd zich hiermee vermaakt heeft.

Het freerun parcours

Zomeractiviteiten

Travers Welzijn

Onder auspiciën van Travers Welzijn konden de kinderen

van Aa-landen zich donderdagmiddag 12 en 19 augustus

vermaken op het gazon van de Dollardflat. De eerste middag

met als thema ‘Circus’ met een springkussen en diverse

op het grasveld uitgestalde spellen. Ballonartiest en clown

Spekkie nam de kinderen met zijn blaas- vouw- en knoopwerk

mee in de wereld van de dieren. Bij de kleurige ijscowagen

konden de kinderen en ouders kiezen uit zes smaken

‘delicious ice creams’.

Op de tweede middag, met het thema ‘Dans’, was het wat

miezerige weer niet al te uitnodigend voor de jeugd om

massaal toe te stromen en deel te nemen aan de door DIFF

Dance Centre gegeven clinic. Enkele heel jeugdige dansertjes

hadden daar geen boodschap aan en deden enthousiast mee.

Meer foto’s van al deze zomeractiviteiten op wijkgmeenschapaalanden.nl/activiteiten/foto’s

Teksten: Martin Bos en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

19


Marjanne Staal Uitvaartverzorging

z o r g z a a m e n z o r g v u l d i g

Persoonlijke

begeleiding

in een sfeer

van rust,

aandacht

en openheid

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39

Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle | www.marjannestaal.nl

Persoonlijke

1 op 1 begeleiding

bij afvallen en

op gewicht

blijven!

Plan op

maat!

The 1:1 Diet met

Sandra Smit

06 28 36 18 20 | Zwolle

www.slankmetsan.nl

Met ingang van dinsdag 7 september a.s. is

onze kringloopwinkel voor Red een Kind ook

geopend op dinsdagmiddag van 13.00 uur

tot 17.00 uur.

Nu dus nog meer mogelijkheden om gezellig bij

ons te winkelen.

Onze openingstijden zijn (voor de winkel en

het brengen van goederen):

Dinsdag

13.00 uur tot 17.00 uur

Woensdag t/m zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur

Graag tot ziens!

Adres: Campherbeeklaan 2, 8024 BW Zwolle,

telefoon 038-8801501

emailadres: info.berkum@kringloopredeenkind.

nl / kijk ook op www.redeenkind.nl

20


21


Bomen over bomen

Om problemen met de veiligheid van bomen te voorkomen worden alle bomen van de

gemeente Zwolle elke drie jaar nagekeken op allerlei kenmerken en mankementen.

De hoogte van de boom wordt opgenomen, net als de doorsnee van de stam.

Ook wordt er gekeken naar gebroken of gescheurde takken en dode takken.

Hierna wordt gekeken naar paddenstoelen/schimmels in of rondom de boom

Foto 2

In het oktobernummer van de Aakwaa van het afgelopen jaar

heb ik al geschreven over het destructieve werk wat schimmels

kunnen verrichten in bomen. Een schimmel kan een

boom dusdanig verzwakken dat de stam kan breken of dat

de hele boom om kan vallen, zonder dat hierbij veel wind

komt kijken.

Mocht een boomveiligheidscontroleur een schimmel in de

boom ontdekken dan zal hij dit melden bij de gemeente.

Deze boom zal dan vaker gecontroleerd gaan worden.

Waar dit normaal elke drie jaar gebeurt, zal deze boom

vanaf nu elk jaar gecontroleerd worden.

Bij deze controles worden een houten hamer en een prikstok

gebruikt. Met de houten hamer wordt voorzichtig op de stam

geklopt. Als je dan goed luistert kun je horen waar een holte

in de boom zit. Mocht er een holte in de boom zitten met een

gat naar de buitenkant, kun je met de prikstok proberen om in

beeld te krijgen hoe diep de holte is (foto 1).

Soms gaat dit echter niet. Het verrotte hout kan te hard zijn om

er in te prikken, of de boom is aan de binnenkant hol zonder

dat er een gat naar buiten zit. Als er dan wel twijfel is over de

veiligheid van de boom, moeten we die dan maar weghalen?

Dat hoeft niet. Als de boom waardevol genoeg is kan de gemeente

besluiten om een nader onderzoek te laten verrichten.

Foto 1

22


Foto 3

Dit onderzoek is een beetje te

vergelijken met een röntgenonderzoek

bij mensen. Je kunt,

zonder de boom te beschadigen,

kijken waar een mankement

zit en hoe groot holtes zijn.

Dit soort onderzoek gebeurt door

specialistische bedrijven. Eén

van die bedrijven (Expedio Arbori

uit Raalte) heeft ook een grote

populier in het park tussen het

Boomkensdiep en de Westerveldse

Aa onderzocht (foto 2).

Deze boom is ooit een keer

beschadigd geraakt aan de voet

van de stam. Hierdoor is er een

schimmel (de dikrandtonderzwam,

foto 3) naar binnen

gekomen en deze heeft in die

jaren een behoorlijke holte

gemaakt in de boom. De controleur

heeft deze paddenstoel

gezien en dit gemeld aan de gemeente.

Omdat het hier gaat om

een grote boom met een behoorlijke

waarde heeft de gemeente

Expedio Arbori ingeschakeld om

deze boom verder te onderzoeken.

Toen de boom in 2019 door

werd gemeten bleek dat de stam

al behoorlijk rot was, maar nog

binnen de veiligheidsmarges zat.

Echter, een populier groeit erg

snel en heeft daardoor ook erg

zacht hout. Hierdoor zal een rotting

zich snel door het hout heen

vreten. Dit blijkt ook wel toen er

afgelopen voorjaar een nieuwe

meting werd gedaan: de boom is

dusdanig hol dat hij onveilig is

en zal helaas worden gekapt.

Op foto 4 kun je dit goed zien.

Hoe donkerder blauw, hoe

zwakker het hout, hoe donkerder

rood, hoe sterker het hout. Hier is

goed te zien dat de boom eigenlijk

nog maar op drie punten

stevig staat. En dat voor een

boom met een stam van een

meter doorsnee en ruim

20 meter hoog.

In dit geval kun je aan de buitenkant

van de boom maar weinig

zien: er hangen weinig dode

takken in, de boom zit nog goed

in zijn blad, de bladkleur is goed

(hoe dit komt schrijf ik later nog

wel eens over). Dus wordt er al

snel geprotesteerd tegen de kap

van zulke bomen. Soms terecht,

maar lang niet altijd blijkt maar

weer. Over het algemeen is de

gemeente Zwolle erg zuinig op

haar bomen. Ook bij hun komt

gelukkig steeds meer het besef

Foto 4

dat bomen een groot kapitaal

vertegenwoordigen en dat ze

onmisbaar zijn willen we de stad

leefbaar houden.

Mochten er hier nog vragen over

zijn, of andere boomgerelateerde

vragen, stuur ze naar:

freerkoldenburger@gmail.com

Foto 4: R. Wobben,

Expedio Arbori

Overige foto’s en tekst:

Freerk Oldenburger

23


ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische

infrarood vloerverwarming die

een heel huis duurzaam verwarmt!

• Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas

• Ideaal i.c.m. zonnepanelen

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen

• Toepasbaar onder elke vloer

• Compleet inclusief advies en installatie

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

KINDERCOACHING

Persoonlijke en praktische begeleiding

voor kinderen en hun ouders.

Monique Schreuder | 06 46 44 01 68 | www.77keergeluk.nl | Rijnlaan 37

24


Bomen met Freerk over ‘Bomen over bomen’

Sinds de Aakwaa editie juni/juli van vorig jaar deelt Freerk Oldenburger zijn kennis over

de florawereld, in het bijzonder die van bomen, maandelijks met ons in zijn rubriek ‘Bomen over

bomen’. Dat maakt Aakwaa samen met diverse wijkbewoners nieuwsgierig naar wie er achter

de bomen schuilgaat. Vandaar een interview met Freerk, sinds drie jaar zelf Aa-lander.

Freerk’s pad

Freerk’s wortels zijn vijftig jaar

geleden in het Friese dorp Drogeham

ontsproten. Met een vader met

een snijbloemkwekerij lag een

pad in de florawereld al snel voor

de hand en Freerk bezocht de

Tuinbouwschool in Frederiksoord.

Freerk: “Tijdens mijn tuinbouwstage

bij een grote boomkwekerij in

Brabant groeide mijn interesse in

de wereld van bomen hoe langer

hoe meer en via de opleiding

Boomverzorger specialiseerde ik mij

daarin. Ik ben zo’n vijftien jaar actief

geweest met het planten, zagen

en snoeien van bomen, waaronder

het praktische klimwerk. Met de

opleiding ‘European Treeworker’

vergrootte ik mijn bomenkennis.”

Sinds maart van dit jaar is Freerk als

‘Boomtechnisch Adviseur’ verbonden

aan Idverde Boomspecialisten.

Freerk: “Wij geven aan onze

opdrachtgevers, waaronder veel

gemeenten, advies over bomenplant,

verzorging en ziektebeheersing.

Alhoewel mijn voorkeur ligt in het

met bomen bezig zijn in de natuur,

behoort er nu ook een dag per week

computerwerk binnen bij.”

Vrijwillige bijbaantjes

Freerk is als bestuurslid en in

de werkgroep kapvergunningen

actief voor de Stichting Zwolle

Groenstad (ZGS).

Zwolle Groenstad voelt zich betrokken

bij de 70.000 bomen die er in

Zwolle staan. ZGS streeft naar een

groene(re) stad en richt zich vooral

op het behoud en de uitbreiding

van het bomenbestand, zowel op

particulier als gemeentelijk terrein.

Als bestuurslid van ZGS trad

Freerk voor het voetlicht met zijn

commentaar in de Stentor, toen

vanwege nieuwbouwplannen de

enorme moeraseiken voor de

Broerenkerk moesten worden

verplaatst.

Freerk: “Alhoewel veel zaken

op het terrein van de Zwolse

bomen, waaronder het bekijken en

beoordelen van de kapvergunningen

het bureau van ZGS passeren en in

overleg gaan, gebeuren er toch nog

wel eens dingen die onverwachts

zijn en waarover je jouw tegengeluid

moet laten horen. Zo ben ik ook in

het bestuur van ZGS gekomen, toen

ik commentaar had op het snoeien

van bomen langs de Waallaan. Ik viel

op en kon meteen aanschuiven.”

Een andere hobby van Freerk ligt

in zijn betrokkenheid met zijn

oude studieplek in Frederiksoord.

De Tuinbouwschool werd daar in

1884 gesticht in opdracht van de

Maatschappij van Weldadigheid.

Recentelijk werden de Koloniën

van Weldadigheid, waaronder

Frederiksoord, bijgeschreven op de

Unesco lijst van Werelderfgoederen

in Nederland.

Freerk: “Ruim voor die vermelding

was ik al met andere hobbyisten

bezig met het opknappen van

een arboretum (bomentuin) in

Frederiksoord.”

Rubriek ‘Bomen over bomen’

Freerk: “Ik ben de rubriek in de

Aakwaa begonnen, omdat ik het

leuk en belangrijk vind om over o.a.

het ecologisch belang van bomen te

vertellen. Met name waar het gaat

over de exemplaren die ook in onze

wijk staan. Ik heb nog genoeg stof

om over bomen te bomen, dus ik kan

nog wel een tijdje voort.”

Interview en tekst: Martin Bos,

foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

25


pagina 08

zaterdag 26 januari 2019 22:28:27

26


Zaterdag 18 september van 14.00-16.00 uur

Op het plein bij de Sionskerk

Kinderspelmiddag met o.a. : springkussen, vlotten

bouwen en varen, spelcircuit, pannakooi, wat lekkers, etc.

In de kerk zal er dan een reis door de tijd zijn voor 40+ers met een gezellig programma: “Voor de jeugd

van vroeger” door Sjaco en Hanny van der Speld. In verband met de coronamaatregelen is hiervoor

aanmelding nodig. Dit kan via de website : sionskerkzwolle.nl

Jong en oud zijn van harte welkom!

Op orde Zwolle

Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële

regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen?

Kampt u met schulden? Bent u in de financiële

problemen gekomen door de coronacrisis?

Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle:

de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post

en papieren. Wij helpen u graag!

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar:

Bellen : (038) 456 97 00 (elke werkdag

tussen 09:00-17:00 uur)

Whatsapp : 06 – 12185437

(alleen appen en binnen 2 werkdagen

wordt gereageerd)

Mail : info@opordezwolle.nl

Website : www.opordezwolle.nl

Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch

contact)

Binnen Op Orde Zwolle

werken we samen met

vier organisaties: de

Sociaal Raadslieden

(van Stichting De Kern),

WijZ Thuisadministratie

(van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en

Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle).

Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden

hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen

rondom papieren en financiën.

NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u

vragen over de maatregelen rondom de coronacrisis?

Neem dan contact op met het Regionaal Bureau

Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

27


28


Repair Café Aa-landen weer van start, en hoe ……...

Na een lange periode van afwezigheid gaan we weer starten met

repareren in De Bolder, en we hebben er zin in.

Wij zijn aanwezig op:

vrijdag 27 augustus (afwijkend, 4e vrijdag van de maand) 12.00-16.00 uur

vrijdag 17 september, 1000 e reparatie verwacht *12.00-16.00 uur

*zie QR code

Omdat we nog steeds met corona te maken hebben en er onder ons ook kwetsbare vrijwilligers zijn,

willen wij u vragen om voldoende afstand te bewaren, handen te desinfecteren bij binnenkomst, een

mondkapje te dragen bij klachten en de te repareren artikelen voor zover mogelijk gereinigd aan te

bieden.

Na zo’n lange tijd van afwezigheid vragen wij u 1 artikel aan te bieden, zodat meerdere personen

hun kapotte machine, kleding, en dergelijke, kunnen laten repareren.

Graag tot ziens op één van onze bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Riet Poppe, Coördinator Repair Café Aa-landen.

Contactpersoon: Riet Poppe Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl Facebook: Repair Café Aa-landen

Sini’s Haiku

Haiku: Sini WIt, foto: Ank Pot

29


30


Afscheid met een lach en een traan

Maandag 5 juli 2021 was het zover,na bijna 31 jaren op De Wieden,

als leerkracht en als intern begeleider, nam juf Geke Stoel afscheid van

“haar school”. Ze gaat genieten van haar welverdiende pensioen.

van iedere groep een door de kinderen versierde bloempot

met planten voor in de tuin. Deze cadeaus werden zeer

gewaardeerd.

Buiten op het plein stond inmiddels een ijscokar en daar

schepte juf Geke voor alle kinderen persoonlijk een ijsje.

Ook dit viel erg in

de smaak.

Op het plein van de school hadden alle leerlingen en

collega’s een erehaag gevormd en daardoor liep juf Geke,

onder luid applaus, toejuichingen en een heuse wave voor

de laatste keer over het plein. Een moment met

een lach en een traan.

Daarna volgden er bezoeken aan alle groepen van de

school. Tijdens deze bezoeken kreeg juf Geke

Aan het eind van de schooldag was er voor ouders

gelegenheid om op het plein persoonlijk afscheid te

nemen van juf Geke. Vele ouders maakten van deze

gelegenheid gebruik en bedankten juf Geke voor haar

goede zorgen.

IKC De Wieden bedankt juf Geke voor de vele mooie jaren

samen. De Wieden gaat je missen!

(Hierna is een interview met Geke Stoel te lezen.)

Tekst en foto’s: Belinda Oonk, IKC De Wieden

31


32


Juf Geke zwaait af bij basisschool De Wieden

Na ruim 30 jaar verbonden te zijn geweest aan basisschool De Wieden hebben

de kinderen en collega’s Geke Stoel op 5 juli uitgezwaaid. Aakwaa zwaait Geke

uit met een interview.

Ruim dertig jaar juf Geke

Geke Stoel heeft de verleiding van een overstap naar een

andere school altijd kunnen weerstaan en bleef (inmiddels

IKC) De Wieden trouw. Geke: “Het is mijn school”.

Het onderwijzersdiploma behaalde zij in 1980. In een

periode dat het dringen was om een plek te vinden in het

(basis)onderwijs. Na wat ander werk en het moederschap

begon zij in 1990 parttime als vervangster. Met een

specifieke taak van het begeleiden van twaalf Iranese

kinderen die de eerste stappen zetten in ons land,

waarvan zij de taal nog niet machtig waren. In 1998 werd

Geke fulltime ‘juf’ waar zij voornamelijk groep 3 en 4

onder haar hoede had.

Geke: “Het hele traject van het wat algemene groepsgerichte-

naar een veelmeer op het individu gerichte

onderwijs met al haar ontwikkelingen, heb ik als zeer

positief ervaren. Dat daarbij een hoop administratief

werk - veel plannen en rapporten schrijven - bijkomt,

wat erg veel tijd kost, is misschien wat minder

leuk maar wel noodzakelijk. Intern Begeleider en

vertrouwenspersoon ben ik zo’n vijftien jaar, waarvan

de laatste jaren alleen maar”.

Hoeveel kinderen uit Aa-landen er bij juf Geke op

De Wieden zijn gepasseerd is moeilijk te schatten…..

een X-duizend. Geke: “Het mooie is wel dat, als je er

zo lang zit, de kinderen van toen nu hun kinderen

naar deze school brengen”.

Afscheid en zeker geen zwart gat

Maandag 5 juli werd er door de kinderen en collega’s

feestelijk afscheid genomen van Geke Stoel.

Geke verwacht niet in een zwart gat te vallen. Naast

handwerken, lezen en puzzelen heeft zij samen met haar

een jaar geleden eveneens gepensioneerde echtgenoot

nog een grote hobby. Geke: “Reizen! Eerder bezochten

wij o.a. Amerika en Canada, met een camper. En nu het

allemaal weer wat meer mag, staat als eerste een reis

naar Florida op het programma”.

Tot slot het credo van Geke op de website van IKC

De Wieden: “Het gaat er niet om of je de beste bent,

het gaat erom of je beter bent dan gisteren”.

Tekst en foto Martin Bos, redactie Aakwaa

33


Bericht van het Gymnasium Celeanum

Model European Parliament (MEP)

Van 27 tot en met 29 mei jl. vond de dertigste editie Model European Parliament Overijssel

plaats. Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor leerlingen uit klas 4 en 5

van het voortgezet onderwijs, waarin jongeren ervaren hoe het er in Brussel en Straatsburg

aan toe gaat.

Normaal zou deze conferentie

plaatsvinden in het provinciehuis.

Vanwege de coronapandemie werd

het dit jaar een hybride conferentie.

Negen scholen uit Overijssel

hebben dit jaar deelgenomen

aan het MEP (normaal zijn het er

vijftien). Deze scholen werden

vertegenwoordigd door ongeveer

zestig scholieren die verdeeld

waren over vier commissies. In deze

commissies werd over uiteenlopende

onderwerpen gediscussieerd.

Onderwerpen die dit jaar aan bod

kwamen, waren onder meer het

vraagstuk over de samenwerking

tussen de Verenigde Staten, de NAVO

en de EU-lidstaten op het gebied

van defensie, het vraagstuk over

ontwikkelingssamenwerking en

klimaatverandering, het vraagstuk

van internationalisering in het hoger

onderwijs en het vraagstuk van de

toekomst van de EU na de Brexit.

Kortom interessante, maar moeilijke

onderwerpen die veel voorbereiding

van de deelnemers hebben gevraagd.

34

Speech Merijn van den Brand

Op donderdag werd de conferentie

officieel online geopend door

dhr. Andries Heidema, Commissaris

der Koning in de provincie Overijssel.

De rest van de dag stond in het

teken van commissievergaderingen

waar elke commissie aan de slag

ging om een resolutie op te stellen.

Dit jaar werden die op vier locaties

in Deventer, Hengelo, Nijverdal en

Zwolle gehouden.

Op vrijdagochtend werden deze

vergaderingen vervolgd.

Vrijdagmiddag werd een online debat

met een vijftal Statenleden gehouden.

Algemene vergadering

Zaterdag was het Gymnasium

Celeanum het toneel van verhitte

discussies over de resoluties.

De vier resoluties werden steeds

in een uur behandeld volgens het

volgende stramien: introductie van

het onderwerp door de commissie,

behandelen van ingediende

amendementen, een debat over

de resolutie en ten slotte een

stemming over de resolutie.

Opvallend was het hoge niveau

van de debatten.


Van rechts naar links Vertegenwoordiger Euregio, docenten en prijswinnaars

Euregio-project

Samen met veel andere Nederlandse en Duitse scholieren hebben leerlingen met het cluster

Duits uit klas 4 van het Gymnasium Celeanum meegedaan aan de Euregionale Scholenwedstrijd

2021. Dit jaar ging het om klimaat en duurzaamheid; thema’s die de laatste jaren al

veel scholieren op de been hebben gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de vele klimaatstakingen

en -marsen, de bekendheid van Greta Thunberg en het feit dat steeds meer jongeren zich

zorgen maken over het milieu en hun toekomst.

De Nederlandse meteorologe Margot

Ribberink, bekend van televisie, heeft

in vier digitale workshops de thema’s

klimaat en duurzaamheid behandeld.

De vier onderdelen Wonen, Vervoer,

Voeding en Spullen stonden hierbij

centraal. Aan de hand van de verzamelde

informatie hebben de leerlingen

een video gemaakt voor de

Scholenwedstrijd. In die video ging

het om het bedenken van concrete

acties die je kunt ondernemen om

het klimaat te verbeteren en meer

duurzaamheid en milieubewustzijn

te creëren. Het was nadrukkelijk de

bedoeling om met deze inzending het

buurland (in dit geval dus leerlingen

uit Duitsland) om duurzamer te leven.

Op 21 april werden de prijswinnaars

bekend gemaakt tijdens een liveuitzending

vanuit Essen. Klas 4

Duits won daarbij de eerste prijs

in de categorie ‘Inzendingen van

Nederlandse scholen’. De jury was

erg enthousiast over het filmpje

dat de leerlingen maakten over het

thema klimaat en duurzaamheid.

De prijs bestond uit een picknick voor

de hele klas en een extra verrassing

voor de makers van de inzending.

Op 1 juli kwamen twee vertegenwoordigers

van de Euregio Rijn-Waal

naar het Gymnasium Celeanum met

ruim twintig picknickmanden om de

Overzicht picknick

prijs te overhandigen. Was het weer

niet van dien aard dat de picknick

buiten gehouden kon worden, maar

het atrium van het Gymnasium

Celeanum bleek ook een prachtige

locatie te zijn.

Bart Scheperboer,

(per 1 aug. gepensioneerd)

docent Gymnasium Celeanum

35


36


Herkomst bronsplastiek Spuiflat nu ook helder

In de Aakwaa editie van juni schetsten wij de weg die het bronzen kunstwerk van Titus Leeser heeft

afgelegd voor het aan de gevel van de Biesboschflat werd bevestigd. En bleef de vraag open waar

de vergelijkbare bronsplastieken aan de Spuiflat vandaan kwamen. Na enig speurwerk is dat nu ook

grotendeels opgelost.

Van de Hofstad naar

Biesbosch- en Spuiflat

De route van de bronsplastieken

‘Dieren en land’

en ‘Vogels en water’ aan

de Biesboschflat werd al

achterhaald. Respectievelijk

3 december 1963 en 18

februari 1964 werden die bij de

hoofdingang van het nieuwe

Provinciehuis Zuid-Holland in

Den Haag bevestigd.

De herkomst van het andere

vergelijkbare kunstwerk aan

de Spuiflat bleef nog even

een vraagteken. Tot wij

bericht ontvingen van Martjan

Kuit, kunstliefhebber en

samensteller van de kunstroute

Aa-landen in de Aakwaa

jubileumeditie.

Hij stuurde enkele foto’s van

internet, waarop de plastieken

van de Biesboschflat staan

afgebeeld bij de ingang van

het Provinciehuis. En één foto

waar de plastieken die nu de

Spuiflat sieren…………. naast

dezelfde ingang hangen!

Er bestaan twee scenario’s:

het Provinciehuis in Den Haag

heeft in de zestiger jaren twee

entrees die als een eeneiige

tweeling op elkaar lijken.

Maar Aakwaa gaat na enig

speurwerk en inzoomen op

de foto’s en bijschriften voor

scenario 2.

Het kunstwerk aan de Spuiflat

werd ruim drie jaar later, 28

maart 1967, bij de ingang

gefotografeerd. In 1963 nog

als hoofdingang omschreven,

maar in 1967 als entree

met de bordjes Provinciale

Planologische Dienst en

Provinciale Waterstaat.

Het is onmiskenbaar dezelfde

ingang. Eén ding is zeker,

zowel de kunstwerken aan

de Biesbosch- als die aan

de Spuiflat hebben allen de

ingang van het Provinciehuis

Zuid-Holland gesierd en zijn

tegelijkertijd naar Zwolle

gekomen.

Aagje blijft nieuwsgierig

Nu de herkomst is opgelost

heeft Aakwaa nog wel de

desbetreffende afdeling van

het Provinciehuis Zuid-Holland

om informatie gevraagd.

Is de veronderstelling dat

het dezelfde ingang is en

de plastieken elkaar hebben

afgewisseld juist? En het feit

dat de als eerste geplaatste

plastieken bij de opening van

het nieuwe Provinciehuis

de – bovengenoemde - titels

meekregen, maar het in

1967 geplaatste kunstwerk

naamloos bleef, althans niet

staat geregistreerd. Op onze

email vraag bleef het tot op

heden oorverdovend stil

vanuit Den Haag..

Eigen interpretatie

Tot er duidelijkheid komt

over de voorstelling van

de Spuiflat plastieken kan

een ieder het zien als kunst

zoals kunst bedoeld is: je

kunt er je eigen idee bij

v o r m e n w a t h e t v e r b e e l d t .

Aakwaa ziet in het plastiek

rechtsboven de Spuiingang

een stel noest

werkende arbeiders met

zwaar handmaterieel. Alsof

Titus Leeser in 1967 al een

voorgevoel had dat er zo’n

30 jaar later, bij de renovatieen

nieuwbouw van het

Provinciehuis, slopers met

hun hamers nodig waren om

deze kunstwerken naar Zwolle

te transporteren. Totdat de

stilte wordt verbroken en wij

op andere gedachten worden

gebracht………………….

Martin Bos, redactie Aakwaa

37


vrijdag 24 september

09.00 - 11.30 uur

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

kom

kijken &

spelen

op school

groeien vanuit een groen hart

www.dewerkschuit.nl

e kindcentra zijn onderdeel van

Engels in groep 1 t/m 8

www.ikcdewieden.nl

onze kindcentra

zijn onderdeel van

38


Grote Peuter Dag op Kindcentrum

De Wieden en Kindcentrum De Werkschuit

Plaats : Kindcentrum De Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle

Kindcentrum De Werkschuit, Rijnlaan 200, 8032 TK Zwolle

Datum : vrijdagochtend 24 september 2021

Tijd : 9.00 uur - 11.30 uur

Kom kijken & spelen op school!

“Is uw kind al bijna toe aan school? Een grote peuter die wil rennen en klimmen, samen met andere

kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas zingen en mooie tekeningen

maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen? Voor je er erg

in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap! Wat gaat

hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school die helemaal bij uw kind

past? Dit kunt u ontdekken tijdens de Grote Peuter Dag!”

Maak kennis met Kindcentrum De Wieden en Kindcentrum De Werkschuit!

Vrijdagochtend 24 september, tussen 9.00 en 11.30 uur, zijn peuters en ouders/verzorgers van

harte welkom op de Grote Peuter Dag op Kindcentrum De Werkschuit en Kindcentrum De Wieden.

Op deze ochtend kunnen peuters beleven hoe het is om straks naar de basisschool te gaan. Met

de Grote Peuter Dag laten we graag zien dat goed onderwijs meer is dan cijfers! Peuters kunnen

ontdekken, spelen en creatief bezig zijn in en rondom de scholen. Ouders, verzorgers kunnen de

school bekijken en vragen stellen aan leerlingen, leerkrachten en directie. Op de Grote Peuter Dag

kunnen zij zich zo uitgebreid laten informeren waardoor er een fijne en goede school gekozen kan

worden die helemaal bij het kind past. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die

op zoek zijn naar een basisschool!

Grote Peuter Dag en Speelochtend

Op De Wieden en De Werkschuit wordt tijdens de Grote Peuter Dag een Speelochtend voor

kinderen van 0 tot 4 jaar georganiseerd.

Op Kindcentrum De Wieden mogen peuters en hun ouders meedoen met sportieve activiteiten in

het speellokaal, kennismaken met Engels in de kleutergroep en/of worden ze voorgelezen in de

nieuwe bibliotheek. Voor ouders zijn er rondleidingen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen

aan leerlingen, ouders en leerkrachten. De Wieden is een gezonde school met extra aandacht voor

sport en bewegend leren en er is speciale aandacht voor Engels vanaf groep 1.

Bij Kindcentrum De Werkschuit kunnen kinderen met ouders spelen in de klassen, knutselen

of meedoen aan een bewegingspad.

Tevens kunnen zij een bloemzaadje planten als aandenken aan Kindcentrum De Werkschuit.

Er worden ook rondleidingen gegeven deze ochtend.

De Werkschuit is een gecertificeerde Biologie+ school die de natuur hoog in haar vaandel heeft!

Meer informatie

IKC De Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle. (038) 4542762

Site: www.ikcdewieden.nl

IKC De Werkschuit, Rijnlaan 200, 8032 TK Zwolle. (038) 4533873

Site: www.dewerkschuit.nl

Meer informatie over de Grote Peuter Dag

Website: www.grotepeuterdag.nl

Facebook: https://www.facebook.com/GrotePeuterDag

Twitter: https://twitter.com/GrotePeuterDag

39


Werkgroep Aa-landen Duurzaam

Op 30 juni is in De Bolder de startbijeenkomst gehouden van de Werkgroep Aa-landen

Duurzaam. Circa 20 bewoners bleken geïnteresseerd en bereid actief deel te nemen aan

de werkgroep. Onderstaand een samenvatting van de avond:

Doel van de avond:

1. Kijken of er in de wijk voldoende belangstelling

is om een werkgroep Aa-landen Duurzaam op

te richten en daarnaast te inventariseren welke

ideeën er in de wijk leven om deze groener,

duurzamer, biodiverser, energiezuiniger en

klimaatbestendiger te maken. Dus fijner om in

te wonen; nu en in de toekomst.

2. En om mensen die daar wat in willen bijdragen

bij elkaar te brengen. Samen staan we sterker,

komen we verder en is het leuker.

De werkgroep is zelfstandig en staat los van de

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA) maar

wordt wel gefaciliteerd door de SWA middels vergaderfaciliteiten,

publiciteit, contacten etc.

Presentatie ervaringen van een soortgelijke

werkgroep in Assendorp:

Lessen geleerd door 50 Tinten Groen

Assendorp:

- Klein beginnen

- Samen optrekken

- Beginnen met laaghangend fruit

- Successen vieren

- Concentreren op projecten met direct resultaat

- In geval van weerstand -> Doorgaan!

Bespreken doelstelling in subgroepen:

Groen & Energie

Subgroep Groen:

In een soort brainstorming zijn er opmerkingen

vastgesteld in de volgende groepen: wat gaat er

goed, wat gaat er niet goed, welke ideeën zijn er in

Aa-landen over ‘groen’, ‘biodiversiteit’ en ‘klimaatbestendigheid’

en wat er leeft er bij de deelnemers

aan de subgroep?

Wat gaat er ‘goed’ in Aa-landen?

- Bewoners zijn kritisch;

40


- Bewustwording groeit;

- Er zijn al veel groene initiatieven in de wijk

Wat ‘kan er beter’ in Aa-landen?

- Minder vaak maaien;

- Tiny Forests (koel, leuk, educatie);

- Je mag van de gemeente ‘geveltuintjes’

en ‘boomtuintjes’ aanleggen;

- We willen meer bomen; dit geeft meer

schaduw en insecten bestuiven bomen;

- Gekapte bomen vervangen door fruitbomen;

- De temperatuur verlagen; gras / bos geeft

een verschil van 2 tot 4 graden Celsius t.o.v.

tegels (beter indelen);

- Waterhuishouding, regenpijpen afkoppelen,

open bestrating;

- Bloemenlinten verder uitwerken;

Wat kan er georganiseerd worden in Aa-landen?

Belangrijk: ontwikkelen straatambassadeurs

Subgroep Energie:

Voorgestelde aandachtspunten en/of bijdragen:

- Een aantal wil zich primair richten op het

faciliteren van de werkgroep en ondersteunen

waar nodig.

- Anderen willen ruimte om met de handen

bezig te zijn bij concrete projecten. Participatie

van bewoners is belangrijk. Verder is er

interesse in wat “energiecoach” inhoudt.

- De wens om Aa-landen aardgasvrij te maken

via de beste technologie op een nette manier.

En de wijk helpen organiseren en meedenken

over een participatieve deelname van

Aa-landen in een eventueel warmtenet en

andere wijkplannen.

- Contacten onderhouden met de gemeente;

onder andere via klankbordgroepen.

Concrete ideeën:

- Warme burendag organiseren (mogelijk

met straatambassadeurs) om bij elkaar in

de buurt kleine maatregelen te treffen zoals

vervanging tochtstrippen, radiatorfolie

aanbrengen, cv-ketel zuiniger afstellen.

- Mogelijk in de winter: infrarood foto’s bij

wie dat wil maken om te bekijken waar

de warmtelekkages zijn.

Afsluiting:

- Plenair delen van de resultaten van de

subgroepen.

- Een ieder die zich had aangemeld voor deze

avond en andere belangstellenden hebben

een verslag ontvangen van de bijeenkomst.

Dit is ook beschikbaar voor geïnteresseerden

via aalandenduurzaam@gmail.com.

- De bijeenkomst was een mooie start van een

initiatief om onze wijk duurzamer te maken en

door onderlinge contacten en samenwerking

nog fijner om in te wonen. Er is volop ruimte

voor nieuwe ideeën en initiatieven en we

roepen alle Aa-landers op zich aan te sluiten

en mee te doen.

Tekst en foto’s: Gerrit Veenstra

41


Jaarvergadering 2021

Wijkvereniging SWA

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen u als wijkbewoner uit voor

de (uitgestelde) openbare jaarvergadering op woensdag 4 oktober 2021 om 19.00 uur in M.F.C.

de Bolder, Dobbe 29, 8023 JW te Zwolle

In verband met de coronamaatregelen moeten wij vooraf weten hoeveel wijkbewoners er aanwezig

zullen zijn en daarom kunt u zich vanaf 23 augustus opgeven bij de infobalie van de SWA. Dit kan

ook telefonisch: (038) 453 98 13 Opgave graag voor 29 september.

Agenda

1. Opening

2. Voorzitter

3. Notulen jaarvergadering 2020

4. Jaarverslag secretaris 2020

5. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021/2022

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Evaluatie gevoerd bestuursbeleid en wensen voor komend seizoen

8. Jubileum (2021)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Bestuur wijkvereniging SWA

Aakwaa zoekt ‘bijzondere’

nieuwe bezorger

Wij zijn op zoek naar een nieuwe, vrijwillige, bijzondere Aakwaa bezorger. Iemand die niet, zoals

de andere 80 wijkbezorgers, het wijkmagazine in de brievenbussen van onze wijk stopt, maar het

grootste deel van de (circa) 70 Aakwaa’s elders in Zwolle aflevert. Hij/zij brengt de Aakwaa naar

diverse instanties, instellingen, personen, bedrijven en vooral onze adverteerders die hun

domicilie in een ander stadsdeel dan Aa-landen hebben.

Het moet wel iemand zijn die een grotere mobiliteit heeft dan de benenwagen en als

vervoermiddel minimaal van fietsen houdt. Het zijn geen 70 losse adressen, je bent er

meteen al 50 kwijt op het Stadhuis aan het Grote Kerkplein.

Het wijkmagazine Aakwaa wordt (normaliter) 10 maanden per jaar verspreid, in januari en de

(vakantie)maand juli of augustus niet. De te bezorgen Aakwaa’s worden op uw huisadres door

ons afgeleverd.

Wilt u ons een plezier doen met het rondbrengen van het wijkblad naar diverse adressen buiten

onze wijk en wilt u nadere informatie hierover, of wilt u zich aanmelden: neem dan contact op

met Martin Bos, coördinator Aakwaa bezorging, telefonisch te bereiken op (038) 4 546 896.

Martin Bos, coördinator Aakwaa bezorging

42


Tegelwippen op Burendag

Op Burendag zaterdag 25 september 2021 organiseren veel inwoners een

activiteit samen met de buren. Dat kan een koffiemoment zijn, maar vaak

steken inwoners op Burendag ook de handen uit de mouwen. Heb je geen

idee wat je kunt organiseren? Doe dan mee aan het NK tegelwippen,

bestel de Tegeltaxi en help Zwolle naar de eerste plaats!

Tegelwippen

Van 30 maart tot 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen

door tegels te vervangen door groen in zijn/haar eigen (gevel)tuin. De gewipte tegels geef je op met

een formulier op https://nk-tegelwippen.nl/ en ze worden bij de gemeente Zwolle opgeteld. Zwolle

staat inmiddels in de top 10!

Van grijs naar groen

Met meer planten in de tuin kunnen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat met wateroverlast

en hittestress. Met meer groen en grond wordt overtollig regenwater sneller afgevoerd. En

het geeft verkoeling op warme zomerdagen. Meer planten en bloemen is ook goed voor de biodiversiteit,

want meer vogels en insecten zoals bijen voelen zich thuis in je tuin.

Ook met een simpele ingreep bereik je al een groot resultaat. Maak bijvoorbeeld een minituintje

tegen de gevel van je huis of langs de schutting. www.zwolle.nl/geveltuintje

Draag ook je steentje bij. Grijs er uit, groen er in en bel de Tegeltaxi.

Tegeltaxi

Geef de tegels mee met de Tegeltaxi: de ophaalservice

van ROVA en de gemeente Zwolle.

Op www.zwolle.nl/tegeltaxi vind je wanneer de

Tegeltaxi in jouw wijk komt. Vooraf aanmelden

met het formulier op deze site is verplicht.

Meer ideeën

Kijk voor meer ideeën voor Burendag op www.

zwolle.nl/buurtinitiatief. Of zoek op MijnWijk

-de website voor bewonersinitiatieven- welke

initiatieven er in jouw wijk zijn. Plaats een

burendag-idee op MijnWijk en zoek medestanders.

En lukt het niet op 25 september, het kan

elke dag Burendag zijn. www.zwolle.nl/MijnWijk

43


Maandag, dinsdag, zaterdag en zondag om de week is de Aa-weide

Maandag, dinsdag, zaterdag nog steeds en zondag gesloten. om de week is de Aa-weide

Maandag, Zou je dinsdag, de weide zaterdag ook graag nog

en meer steeds

zondag open gesloten. willen om de zien, week meld is je de dan Aa-weide aan

Zou

als vrijwilliger

je de weide

om

ook

de

graag

weide

meer open

openen

willen

en

zien,

kom

meld

in ons

je

gezellige

dan aan

nog steeds gesloten.

als vrijwilliger om de weide te openen en kom in ons gezellige

Zou je de weide ook graag meer

team!

team! open willen zien, meld je dan aan

als vrijwilliger om de weide Voor te informa>e: openen en kom in ons gezellige

Voor informa>e:

aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

team!

Voor informa>e:

aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

44


Wat te doen tegen

de vele naaktslakken in je tuin?

Deze natte zomer heeft ervoor gezorgd dat de naaktslakken in grote getale in onze tuinen te vinden

zijn en daar is niet iedereen blij mee. Om ze op een natuurvriendelijke manier te bestrijden kun je

een anti-slakkenspray maken als volgt:

Je hebt nodig:

• 1 bol knoflook

• 1 liter water

• Een fles met schroefdop

• En een sprayflesje

Hoe maak je een anti-slakkenspray:

• Halveer alle losse teentjes knoflook

• Breng het water aan de kook, giet het

kokende water bij de knoflook en leg

het deksel op de pan. Laat een hele

nacht trekken.

• Zeef de volgende dag het extract en

giet het in een fles met een schroefdop.

Niet helemaal vol want dat goedje gaat

gisten, open deze fles buiten vanwege

de stinkende walm die vrijkomt

• Verdun het knoflookextract in een

verhouding van 1:10. Doe het in een

sprayfles en spray op alle plantendelen.

Tekst en foto: Ank Pot, redactie Aakwaa

45


46


47


48


U kunt het volgende reserveren:

A: 2 tafels (2,40 x 0,60 m ) voor € 16,00

B: 3 tafels (3,60 x 0,60 m ) voor € 20,00

C: 4 tafels ( 4,80 x 0,60 m ) voor € 25,00

LET OP! Het is niet mogelijk 1 tafel te reserveren

INSCHRIJVING KERSTCREATIEFBEURS 2021

NAAM:………………………………………………………………………….

ADRES:………………………………………………………………………….

Postcode+woonplaats:…………………………………………………

TELEFOON:……………………………………………………………………

E-MAIL:…………………………………………………………………………

RESERVEERT: O A (2 tafels)O B (3 tafels)O C (4 tafels)

Eventuele opmerkingen:………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

........................................................................................

HOBBY/ACTIVITEIT: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Totaal bedrag: €

Voldaan d.d.:

49


Wijkblad Aakwaa uitgave september 2021 52 e jaargang, nummer 4

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden (tijdelijk)

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: di t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 38 91

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven:

Kopij inleveren voor:

Oktober 13-10-2021 24-09-2021

November 10-11-2021 22-10-2021

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Dorrit de Jong

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, T. 0900 - 8844

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

50


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Huidverzorging:

Gezichtsbehandelingen

Dermabrasie

Mesotherapie

Ultrageluid

Radiofrequentie

Cosmetisch lichttherapie

Epileren, harsen, verven

Voetverzorging:

Pedicure

3 Medisch Pedicures aanwezig

(diabetische/reumatische voet)

Likdoorns, eelt, schimmelnagels

Ingegroeide nagels, nagelbeugels

Wratbehandeling met cryotherapie

Ortheses

ProVoet

Meppelerdiep 29a - 8032TB - Zwolle

T: 038 454 30 40 - www.praktijkaalanden.nl

More magazines by this user
Similar magazines