17.09.2021 Views

Bouwen aan de Zorg 04 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN<br />

4<br />

ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

jaargang 21<br />

augustus-september <strong>2021</strong><br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

4<br />

Patiënten stromen<br />

efficiënt door in<br />

Behan<strong>de</strong>lcentrum Amphia<br />

Comfortabele inrichting<br />

als uitgangpunt in<br />

zorginstellingen<br />

Mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner<br />

in totaalinrichting en<br />

ziekenhuisuitrusting<br />

Hoekschuif<strong>de</strong>uren<br />

openen perspectieven in<br />

WZC Cadiz


24/7 REALTIME INZICHT IN BRANDVEILIGHEID<br />

VERSPREID OVER DIVERSE LOCATIES<br />

SAFETY CONNECT GEEFT JE EEN ALERT<br />

BIJ EEN ACUUT ONVEILIGE SITUATIE<br />

CONTINU CONTROLE OVER BRANDVEILIGHEID<br />

DRUKVERLIES<br />

ACCU CAPACITEIT


VAMED UW PARTNER<br />

VAMED is uw partner voor gezondheidszorg-projecten. Van<br />

ontwerp tot turnkey. VAMED garan<strong>de</strong>ert met het leveren van<br />

kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid het blijven<strong>de</strong> succes<br />

van uw projecten en uw partners in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

VAMED on<strong>de</strong>rscheidt zich on<strong>de</strong>r meer door merk onafhankelijk<br />

ontwerp, levering en full-service on<strong>de</strong>r-houd van medische<br />

technologie in zorginstellingen.<br />

VAMED staat in uw project voor persoonlijke <strong>aan</strong>dacht en<br />

een duurzame relatie!<br />

Geïnteresseerd?<br />

Neem geheel vrijblijvend contact op met 030 303 99 44.<br />

NIEUWBOUW,<br />

UITBREIDING,<br />

RENOVATIE<br />

ADVIES /<br />

ONTWIKKELING<br />

WERELDWIJDE ERVARING<br />

VAMED is wereldwijd een toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> partner<br />

van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen bij<br />

projectontwikkeling, planning, bouw, inrichting en<br />

operationeel management. Wij hebben <strong>de</strong> afgelopen<br />

3 <strong>de</strong>cennia meer dan 900 ziekenhuisprojecten,<br />

revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheids-resorts<br />

in 90 lan<strong>de</strong>n gerealiseerd en verlenen overal ter wereld<br />

diensten op maat.<br />

VAMED begrijpt <strong>de</strong> gezondheidszorg in <strong>de</strong> volle breedte<br />

en volgt een integrale <strong>aan</strong>pak. We hebben voortdurend <strong>de</strong><br />

interacties en alle processen in <strong>de</strong> patiëntenzorg in beeld.<br />

Zo eindigt <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van VAMED in het<br />

lifecycle-mo<strong>de</strong>l niet met een succesvolle overdracht, maar<br />

vormt <strong>de</strong>ze met <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> beschikbaarheidsgarantie<br />

en bijvoorbeeld operationeel management een integrale<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

OPERATIONEEL<br />

MANAGEMENT<br />

PROJECT-<br />

ONTWIKKELING /<br />

PLANNING<br />

© Herbst<br />

DIENSTEN<br />

FINANCIERING<br />

BOUW<br />

Vamed Ne<strong>de</strong>rland B.V., 3528 BE Utrecht<br />

Tel: +31 (0) 30 303 64 30<br />

Email: info@vamed.nl<br />

www.vamed.nl


BLOM INTERIEURS LEVERT Vol<br />

passie ZORGmeubilair en creëert<br />

unieke interieurconcepten<br />

Bewoners van zorginstellingen willen wonen zoals thuis, in een prettige<br />

en sfeervolle omgeving, maar met <strong>de</strong> nodige zorg binnen handbereik.<br />

<strong>Zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers willen zich prettig voelen in hun werkomgeving<br />

en vin<strong>de</strong>n ergonomie van groot belang. Blom Interieurs weet <strong>de</strong><br />

valkuil van concessies te omzeilen en creëert verrassen<strong>de</strong>, creatieve<br />

interieurconcepten.<br />

AMBACHT door vakmensen<br />

DUURZAME PRODUCTIE in eigen beheer<br />

CReatieve interieurconcepten<br />

Blom Interieurs richt in! Wij weten als geen an<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>eën om te zetten in<br />

unieke interieurs die bewoners en me<strong>de</strong>werkers verrassen.<br />

KWALITatief meubilair<br />

Meer informatie of benieuwd naar onze collectie?<br />

www.blominterieurs.nl/zorg<br />

SCAN DE QR CODE EN BEKIJK <strong>de</strong><br />

VIDEO OM Blom InteriEUrs<br />

BETER TE LEREN KENNEN<br />

Blom Interieurs<br />

Zeilmakersstraat 4<br />

8601 WT Sneek<br />

TEL. 0515 – 33 41 00<br />

www.blominterieurs.NL<br />

info@blominterieurs.NL


4<br />

Voorwoord<br />

DE INVLOED VAN DE OMGEVING OP ONZE GEZONDHEID IS VAN LEVENSBELANG<br />

Toen ik een paar gele<strong>de</strong>n met regelmaat in een Gel<strong>de</strong>rs ziekenhuis moest zijn, bracht ik wat tijd door op een verdieping waar een fototentoonstelling<br />

was over het ziekenhuis in vervlogen tij<strong>de</strong>n. Korrelige zwart-witfoto’s gaven een beeld van het leven van <strong>de</strong> patiënten<br />

binnen <strong>de</strong> muren van het ziekenhuis en van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers, in dit geval waren dat nonnen. Ondanks dat het genieten was om te mogen<br />

zien hoe het er toen <strong>aan</strong> toeging, was <strong>de</strong> algemene sfeer die <strong>de</strong> foto’s opriepen een bedompte. Bed<strong>de</strong>n die dicht op elkaar ston<strong>de</strong>n,<br />

alleen maar functioneel meubilair, zon<strong>de</strong>r oog voor vorm en een gebrek <strong>aan</strong> daglicht. Leg er ou<strong>de</strong> foto’s van een gevangenishospitaal<br />

naast en het verschil zou nauwelijks te zien zijn.<br />

Een <strong>de</strong>primeren<strong>de</strong> toestand dus. In <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren zijn gelukkig <strong>de</strong> opvattingen over hoe zorginstellingen en ziekenhuizen eruit moeten<br />

zien veran<strong>de</strong>rd. Er kwam meer licht en meer kleur, maar <strong>de</strong> uitspraak ‘<strong>de</strong> patiënt staat centraal’ was, terug kijkend, toch een beetje<br />

een eenzijdig gebeuren. De focus lag geheel op <strong>de</strong> medische zorg. Terecht, die moet goed zijn. Dat <strong>de</strong> term ‘<strong>de</strong> patiënt staat centraal’<br />

echter <strong>aan</strong> evolutie on<strong>de</strong>rhevig is, bewijst dit nummer van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>.<br />

EEN FIJNE PLAATS OM TE GENEZEN EN TE VERBLIJVEN<br />

Het hoofdthema van <strong>de</strong>ze editie is ‘Healing Environment’. De gedachte achter een ‘genezen<strong>de</strong> omgeving’ gaat uit van <strong>de</strong> tegenwoordige<br />

kennis over <strong>de</strong> invloed van <strong>de</strong> omgeving op onze gezondheid en dus ook op ons genezingsproces. Met <strong>de</strong> kennis van nu<br />

wor<strong>de</strong>n ziekenhuizen en zorginstellingen gemaakt tot plaatsen van welbevin<strong>de</strong>n, waar esthetiek en comfort hand in hand g<strong>aan</strong>. Alles<br />

wat een mens nodig heeft om zich goed te voelen wordt in <strong>de</strong> ontwerpen meegenomen. Dan gaat het om uitzicht, licht, daglicht,<br />

kleur, akoestiek en zelfs geur. De positieve effecten van weldoordachte visuele concepten, voldoen<strong>de</strong> en goed licht, het gebruik van<br />

<strong>de</strong> juiste kleuren en akoestiek maakt dat een verblijf niet meer als onprettig wordt ervaren. Er is een hele markt omheen ontst<strong>aan</strong>,<br />

waarin gespecialiseer<strong>de</strong> bedrijven met elkaar zorgen voor <strong>de</strong>ze geoptimaliseer<strong>de</strong> omgevingen. Interieurs van algemene ruimten en<br />

van kamers die zijn afgestemd op <strong>de</strong> specifieke behoeften van <strong>de</strong>gene of <strong>de</strong>genen die daar tij<strong>de</strong>lijk of voor langere tijd verblijven.<br />

Het is bewezen dat dit het genezingsproces bevor<strong>de</strong>rt als het om ziekenhuizen gaat en dat zorginstellingen geen verblijven meer zijn,<br />

maar een echt thuis wor<strong>de</strong>n. Respect voor <strong>de</strong> vele mooie projecten die op <strong>de</strong>ze manier tot stand zijn gekomen en al het -creatieve<strong>de</strong>nkwerk<br />

dat hier<strong>aan</strong> vooraf is geg<strong>aan</strong>.<br />

MOOI EN DUURZAAM GAAN HAND IN HAND<br />

(Ver)bouwprojecten st<strong>aan</strong> tegenwoordig on<strong>de</strong>r een an<strong>de</strong>re druk dan vroeger. Allereerst moet er <strong>aan</strong>getoond wor<strong>de</strong>n dat er duurzaam<br />

gewerkt wordt, daarnaast zijn ze zo complex dat budgetbewaking een prioriteit is. Dat betekent dat elke geïnvesteer<strong>de</strong> euro ook over<br />

een <strong>aan</strong>tal jaren nog moet ren<strong>de</strong>ren. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>, met het oog op <strong>de</strong> toekomst dus. Dat lukt <strong>de</strong> sector prima, als ik het zo<br />

bekijk. Schitteren<strong>de</strong>, esthetisch verantwoor<strong>de</strong> modulaire concepten zorgen voor toekomstbestendigheid. Toepassing van circulaire<br />

materialen lost <strong>de</strong> duurzaamheidsbelofte in. Wat te <strong>de</strong>nken van <strong>de</strong>montabele bouwelementen, die in <strong>de</strong> toekomst el<strong>de</strong>rs ingezet kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n, of ter plekke opnieuw kunnen wor<strong>de</strong>n gearrangeerd? De i<strong>de</strong>eën die een Healing Environment creëren wor<strong>de</strong>n allemaal<br />

uitgevoerd met oog op efficiëntie. Vaak is het ‘verbouwen met <strong>de</strong> winkel open’, immers <strong>de</strong> zorg is een volcontinu in bedrijf zijn<strong>de</strong> tak<br />

van sport. De vele professionals die bouwen in <strong>de</strong> zorg weten daar wel raad mee, zowel patiënten als het personeel on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n er<br />

zo min mogelijk hin<strong>de</strong>r van. Kortom: knap vakwerk! En tot slot: laten we niet vergeten dat niet alleen <strong>de</strong> patiënten of bewoners van<br />

ziekenhuizen en zorginstellingen wel varen bij een Healing Environment. Ook het zorgend personeel plukt er <strong>de</strong> vruchten van.<br />

Namens het team van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> wens ik u veel leesplezier!<br />

Jan Mol


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Jaargang 21, nummer 4, <strong>2021</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0600<br />

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom/Jan Mol<br />

REDACTIETEAM<br />

Herman van Aalst<br />

Tom Brennand<br />

Tamara Brouwers<br />

Ingrid Cremers<br />

Tjerk van Duinen<br />

Henk Geist<br />

Els Jonckheere<br />

Koen Mortelmans<br />

Marcel van Rijnbach<br />

Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

Jan-Kees Verschuure<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

Complexe en intensieve zorg in nieuw Mariënburg 8<br />

Mariënburg: Groen, geur en beleving zorgen voor sfeer in Soest 12<br />

Het interview: 'Technisch professional ziekenhuis steeds meer manager' 14<br />

Villa Ver<strong>de</strong>: ‘Duurzaam, <strong>de</strong>montabel, dynamisch en dierbaar’ 16<br />

Villa Ver<strong>de</strong>: van veelvou<strong>de</strong>n naar enkelvoud 20<br />

Kantoortransformatie naar duurzaam zorggebouw 21<br />

Dialysecentrum Tergooi: Alle neuzen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kant op 22<br />

Tandartspraktijk Volmondig klaar voor <strong>de</strong> toekomst 24<br />

<strong>Zorg</strong>vastgoed Dag IVVD: 'Ontschotten, ontschotten, ontschotten' 26<br />

Een nieuw Uitzicht 28<br />

Patiënten stromen efficiënt door in Behan<strong>de</strong>lcentrum Amphia 32<br />

Albert Schweitzer ziekenhuis: Altijd en overal up-to-date informatie 36<br />

Investering in JBZ buitenpoli versterkt verankering in Boxtelse samenleving 40<br />

THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Healing Environment, omdat het werkt 43<br />

Betekenisvol ontwerpen 44<br />

Beleving en sfeer op <strong>de</strong> PG-af<strong>de</strong>ling 48<br />

Comfortabele inrichting als uitgangpunt in zorginstellingen 50<br />

On<strong>de</strong>rzoeken LIAG lei<strong>de</strong>n tot nieuwe inzichten voor inrichting lab en IC 52<br />

Beeld laten spreken 56<br />

Duurzaam en hoogwaardig kunstleer voor interieur én exterieur 58<br />

Mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner in totaalinrichting en ziekenhuisuitrusting 60<br />

Malsch en PharmaSafe een vanzelfspreken<strong>de</strong> combinatie 61<br />

Een healing environment als totaalbeleving 62<br />

Snelle installatie en makkelijk afneembaar 64<br />

Blije gebouwen 65<br />

Groene akoestiek of Gezon<strong>de</strong> akoestiek 66<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>geleverd via <strong>de</strong><br />

AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen,<br />

stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

8<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

28<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheidszorg, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

22<br />

36


jaargang 21<br />

augustus-september <strong>2021</strong><br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Inhoud<br />

44 62<br />

72<br />

88<br />

56<br />

66<br />

Van mouterij tot zorgsite 68<br />

THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

Met lef inrichten in <strong>de</strong> zorg 72<br />

De functionele eigenschappen van een ziekenhuis<br />

gecombineerd met het principe “healing environment” 74<br />

Met hygiënische rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen gezond wor<strong>de</strong>n en gezond blijven 76<br />

Sterk in <strong>de</strong>sign en kwaliteit 78<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

4<br />

Duurzaam en compleet schuif<strong>de</strong>ursysteem 80<br />

Hoekschuif<strong>de</strong>uren openen perspectieven in WZC Cadiz 82<br />

Nieuwbouw Kalorama – Van Rennes Groep 84<br />

<strong>Zorg</strong>flits: Grootste privé-ziekenhuisschip in Antwerpen en Rotterdam 87<br />

Daelzicht: Vanaf het eerste moment zeer betrokken bij kwetsbare doelgroep 88<br />

<strong>Zorg</strong>partners 94<br />

4<br />

Patiënten stromen<br />

efficiënt door in<br />

Behan<strong>de</strong>lcentrum Amphia<br />

Comfortabele inrichting<br />

als uitgangpunt in<br />

zorginstellingen<br />

Mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner<br />

in totaalinrichting en<br />

ziekenhuisuitrusting<br />

Hoekschuif<strong>de</strong>uren<br />

openen perspectieven in<br />

WZC Cadiz<br />

Cover:<br />

Het nieuwe woonzorgcentrum<br />

Cadiz in Antwerpen.<br />

Beeld:<br />

Marc Sourbron<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


SOEST MARIËNBURG<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Tom Pilzecker<br />

Duurzaam verpleeghuis met 75 appartementen<br />

Complexe en intensieve<br />

zorg in nieuw Mariënburg<br />

Het ou<strong>de</strong> Mariënburg in Soest vol<strong>de</strong>ed als bejaar<strong>de</strong>ntehuis uit <strong>de</strong> jaren 60 van <strong>de</strong> vorige eeuw niet<br />

meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eisen die anno <strong>2021</strong> vanuit een veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> zorgvraag wor<strong>de</strong>n gesteld. Na <strong>de</strong> sloop<br />

van het ou<strong>de</strong> gebouw is op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek een duurzaam verpleeghuis met 75 appartementen<br />

verrezen waar door Beweging 3.0 complexe en intensieve zorg wordt verleend <strong>aan</strong> bewoners met<br />

zwaar lichamelijke zorgvragen en mensen met <strong>de</strong>mentie.<br />

‘’Ou<strong>de</strong>ren blijven nu zo lang mogelijk thuis<br />

wonen. Pas als het echt niet meer gaat, als hun<br />

situatie door Alzheimer, <strong>de</strong>mentie of lichamelijke<br />

beperkingen steeds problematischer wordt,<br />

komen ze in <strong>aan</strong>merking voor een plek in een<br />

verpleeghuis’’, zegt Christien van Ark, clustermanager<br />

bij Mariënburg. ‘’Wij bie<strong>de</strong>n hen een<br />

warm thuis met mooie en lichte appartementen.’’<br />

Beweging 3.0 is actief op het gebied van<br />

zorg, wonen en welzijn in <strong>de</strong> regio Eemland.<br />

Mariënburg wordt door Beweging 3.0 gehuurd<br />

van eigenaar Woonzorg Ne<strong>de</strong>rland. De 75<br />

appartementen zijn ver<strong>de</strong>eld over 7 woon-<br />

groepen, waarvan 2 specifiek zijn bestemd<br />

voor mensen met lichamelijke beperkingen, <strong>de</strong><br />

rest voor mensen met Alzheimer of <strong>de</strong>mentie.<br />

Van Ark: ‘’Elke bewoner beschikt over een eigen<br />

woon/slaapkamer en ruime badkamer met sanitair<br />

dat geschikt is voor bijvoorbeeld rolstoelen<br />

met een grote draaicirkel. Met <strong>de</strong> nieuwbouw<br />

kunnen we ook onze me<strong>de</strong>werkers veel beter<br />

faciliteren, het gaat soms om zwaar fysiek werk.<br />

Er zijn voor hen meer werkruimten, hulpmid<strong>de</strong>len<br />

en materialen. Zo zijn <strong>de</strong> appartementen<br />

uitgerust met tilliften. Dankzij een railsysteem<br />

<strong>aan</strong> het plafond kan een bewoner van het bed<br />

naar <strong>de</strong> badkamer wor<strong>de</strong>n getild.’’<br />

Elke woongroep heeft een gemeenschappelijke<br />

huiskamer met een open keuken en een<br />

groot balkon. Van Ark: ‘’In <strong>de</strong>ze ruimte kunnen<br />

we diverse activiteiten hou<strong>de</strong>n die het dagelijks<br />

leven zoveel mogelijk bena<strong>de</strong>ren en met<br />

een vast ritme. Er wordt gezamenlijk gegeten,<br />

waarbij bewoners, maar ook familiele<strong>de</strong>n of<br />

mantelzorgers kunnen helpen bij het berei<strong>de</strong>n<br />

van een maaltijd. Wij zoeken nadrukkelijk naar<br />

interactie tussen <strong>de</strong> formele en informele zorg.<br />

Op <strong>de</strong> begane grond is nog een brasserie, waar<br />

ook bewoners van het naastgelegen Mariënhorst<br />

en Mariënheuvel welkom zijn om bij ons een<br />

kopje koffie te drinken. Zij kunnen ook vrijwilliger<br />

Het nieuwe Mariënburg heeft een rustige en klassieke uitstraling.<br />

De nieuwbouw is verrezen op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek als het ou<strong>de</strong> Mariënburg.<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


SOEST MARIËNBURG<br />

'Wij bouwen met <strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n van<br />

zorgtechnologie in het<br />

achterhoofd'<br />

Manager Huisvesting & Facilitair Niko Klop. Clustermanager Christien van Ark. Elke bewoner beschikt over een eigen woon/<br />

slaapkamer en ruime badkamer met sanitair.<br />

bij ons wor<strong>de</strong>n. Mariënburg moet een open huis<br />

en samenleving blijven.’’<br />

Bewoners van Mariënburg kunnen gebruik<br />

maken van <strong>de</strong> grote tuin met vijver. ‘’De kans<br />

op dwalen is dan echter groot’’, zegt Van Ark.<br />

‘’Dat kan <strong>de</strong> veiligheid in gevaar brengen, we<br />

hebben daarom terrassen voor hen ingericht<br />

en <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> tuin zijn omheind. Dankzij het<br />

gebruik van zorgtechnologie kunnen we persoonsgerichte<br />

zorg verlenen en zo iemand zijn<br />

of haar eigen ruimte en veiligheid bie<strong>de</strong>n binnen<br />

leefcirkels. Met gps-techniek kunnen we<br />

instellen in welke cirkel een bewoner zich kan<br />

bewegen, welke <strong>de</strong>uren wel of niet open g<strong>aan</strong><br />

voor iemand. Er zijn verschillen<strong>de</strong> vrijheidsgra<strong>de</strong>n,<br />

in gesprek met familiele<strong>de</strong>n en behan<strong>de</strong>laars<br />

bespreken we wat wel of niet past en kan<br />

en wat iemand nodig heeft. Welke ruimte kan<br />

iemand krijgen om te dwalen in het gebouw<br />

of <strong>de</strong> tuin? Voor bewoners is het belangrijk<br />

dat zij zich vrij kunnen bewegen en dat zij zich<br />

prettig voelen in hun belevingswereld. In <strong>de</strong>ze<br />

mo<strong>de</strong>rne leefomgeving biedt het verpleeghuis<br />

daarvoor alle ruimte. Wij bouwen steeds meer<br />

met <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van zorgtechnologie in<br />

het achterhoofd. Zo wor<strong>de</strong>n er sensoren bij<br />

het bed geplaatst waardoor <strong>de</strong> nachtdienst<br />

kan signaleren of iemand uit bed gaat. Je moet<br />

er voor zorgen dat <strong>de</strong> technologische basis bij<br />

nieuwbouw op or<strong>de</strong> is, zodat we ook in <strong>de</strong> toekomst<br />

gebruik kunnen g<strong>aan</strong> maken van nieuwe<br />

technieken. Want er dienen zich steeds weer<br />

nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> in <strong>de</strong> zorg. Vanuit<br />

dat gedachtengoed proberen wij te bouwen.‘’<br />

Namens Beweging 3.0 was manager Huisvesting<br />

& Facilitair Niko Klop verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> nieuwbouw van Mariënburg. ❯<br />

Elke woongroep heeft een gemeenschappelijke huiskamer.<br />

Er wordt gezamenlijk gegeten in <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimte met een open keuken.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


thereca<br />

sinds 1870<br />

PROJECTINRICHTING<br />

IN DE ZORG.<br />

ADVIES ONTWERP REALISATIE PRODUCTIE SERVICE<br />

WIJ CREËREN<br />

INSPIRERENDE LEEF-<br />

EN WERKOMGEVINGEN.<br />

HOE ZIET DIE OMGEVING<br />

ER VOOR JOU UIT?<br />

Als projectinrichter, fabrikant van zorgmeubilair<br />

en maatwerk interieurs, kan<br />

Thereca je helpen bij alle vraagstukken<br />

omtrent sfeer en beleving, met als doel<br />

een inspireren<strong>de</strong> leef- en werkomgeving<br />

voor jou te realiseren. Thereca<br />

heeft haar organisatie zo ingericht dat<br />

je voor alle facetten bij ons terecht<br />

kunt. Van Advies naar Ontwerp en van<br />

Realisatie naar Productie en Service.<br />

Met ons 150 jarig best<strong>aan</strong> kunnen wij<br />

jou beloven dat we alle kennis in huis<br />

hebben om jouw organisatie volledig<br />

te adviseren en ontlasten.<br />

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend<br />

adviesgesprek en/of<br />

inrichtingsplan!<br />

Referentieproject: Beweging 3.0 locatie Mariënburg<br />

Ren<strong>de</strong>mentstraat 21<br />

8094 RA Hattemerbroek<br />

038 - 477 85 60<br />

www.thereca.nl


SOEST MARIËNBURG<br />

De terrassen vormen voor <strong>de</strong> bewoners een veilige buitenruimte.<br />

In <strong>de</strong> gangen hangen foto’s van plekken in <strong>de</strong> omgeving van Soest.<br />

‘’Aan <strong>de</strong> nieuwbouw is een intensief voorbereidingstraject<br />

met Woonzorg Ne<strong>de</strong>rland, <strong>de</strong><br />

ontwerpers van AG NOVA Architecten en<br />

<strong>aan</strong>nemer Heilijgers vooraf geg<strong>aan</strong>. Daarin is<br />

uitvoerig gesproken over zaken als het ontwerp,<br />

<strong>de</strong> installaties, <strong>de</strong> huurovereenkomst<br />

en wie wat doet tij<strong>de</strong>ns het hele traject.<br />

Door <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorkant van het bouwproces<br />

<strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n zeker te stellen en tot<br />

op <strong>de</strong>tailniveau afspraken te maken, kun je<br />

komen tot een goed eindresultaat: een bouwproject<br />

dat blijft binnen het beschikbare budget,<br />

<strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> kwaliteit levert en dat ook<br />

nog eens conform <strong>de</strong> planning tot stand komt.<br />

Het gebouw is ondanks corona zelfs 3 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

eer<strong>de</strong>r opgeleverd.’’<br />

'De uitstraling van <strong>de</strong><br />

nieuwbouw sluit <strong>aan</strong><br />

bij <strong>de</strong> omgeving:<br />

rustig en klassiek'<br />

Met Mariënburg beschikt Beweging 3.0 nu over<br />

een goed werkend gebouw, stelt Klop. ‘’Een<br />

gebouw uitgerust met <strong>de</strong> juiste domotica, waar<br />

<strong>de</strong> logistiek goed is verzorgd, waar we <strong>de</strong> best<br />

mogelijke zorg kunnen leveren en waar onze<br />

me<strong>de</strong>werkers prettig kunnen werken. We<br />

hebben intern ook meer<strong>de</strong>re werkgroepen gevormd<br />

voor <strong>de</strong> nieuwbouw, want daar hangen<br />

veel processen mee samen. We hebben met<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw <strong>de</strong> transitie gemaakt van een<br />

woonzorgcentrum voor kwetsbare ou<strong>de</strong>ren<br />

die nog re<strong>de</strong>lijk zelfstandig kunnen wonen naar<br />

een instelling waar we hele complexe en intensieve<br />

zorg kunnen verlenen. Dat betekent ook<br />

voor onze me<strong>de</strong>werkers een hele transitie.’’<br />

Het nieuwe Mariënburg is qua lengte en breedte<br />

vrijwel hetzelf<strong>de</strong> als het ou<strong>de</strong> gebouw. Wel<br />

heeft het gebouw een extra verdieping gekre-<br />

DEUREN MET TOEGANGSCONTROLE<br />

gen. De uitstraling sluit <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> omgeving:<br />

rustig en klassiek. Het gaat om een duurzaam<br />

en gasloos gebouw, voorzien van warmtepompen,<br />

driedubbel glas, zonnepanelen, zonwering<br />

<strong>aan</strong> alle gevels en een gebouwbeheerssysteem<br />

dat het binnenklimaat regelt. En ook <strong>de</strong> mooie<br />

ou<strong>de</strong> bomen in <strong>de</strong> omgeving zijn behou<strong>de</strong>n.<br />

Klop: ‘’De inrichting en uitstraling zijn fantastisch,<br />

een heel prettig en fijn gebouw om te<br />

wonen en te werken.’’ ■<br />

Bij <strong>de</strong> nieuwbouw van verpleeghuis Mariënburg zijn 385 stompe utiliteits<strong>de</strong>uren<br />

geleverd en gemonteerd door BPZ uit Assen.<br />

Utiliteits<strong>de</strong>uren zijn bij uitstek geschikt voor kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,<br />

scholen of zorgcentra vanwege hun specifieke kwaliteiten. Zo zijn <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren<br />

bij Mariënburg voorzien van een HPL afwerking van 2 millimeter ‘DigiProtect’<br />

kunststof kantband, waardoor ze duurzaam schoon te maken, krasvast en<br />

hygiënischer zijn en waardoor schil<strong>de</strong>rwerk niet nodig is. Als B2B <strong>de</strong>urenspecialist<br />

heeft BPZ veel kennis van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> utiliteits<strong>de</strong>uren en kan het<br />

specialistisch advies bie<strong>de</strong>n.<br />

Een <strong>aan</strong>tal <strong>de</strong>uren in Mariënburg kent een brandwerendheid van 30 of 60<br />

minuten. Ook is een <strong>aan</strong>tal <strong>de</strong>uren voorzien van beglazing, meestal veiligheidsglas.<br />

Daarnaast heeft BPZ <strong>de</strong> rvs krukgarnituur en het hang- en sluitwerk voor<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren geleverd, volgens duurzaamheidsklasse 4. Bij sommige <strong>de</strong>uren is<br />

elektronisch beslag toegepast, wat toegangscontrole mogelijk maakt. De <strong>de</strong>uren<br />

zijn alleen te openen door mensen die daarvoor geautoriseerd zijn of het gebruik<br />

van <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren kan gekoppeld zijn <strong>aan</strong> tijdsperio<strong>de</strong>s.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


SOEST MARIËNBURG<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Thereca<br />

Groen, geur en beleving<br />

zorgen voor sfeer in Soest<br />

Een inspireren<strong>de</strong> leefomgeving pur sang voor locatie Mariënburg. Me<strong>de</strong> dankzij een uiterst<br />

goe<strong>de</strong> samenwerking met <strong>de</strong> werkgroepen van Beweging 3.0 heeft Thereca een prachtig interieur<br />

kunnen realiseren.<br />

‘Gezellig, geborgen, huiselijk en warm’ waren<br />

<strong>de</strong> kernwoor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> inrichting. “We wil<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> bewoners een echt thuis geven”, zegt<br />

projectadviseur Peter van Keulen. “Bij binnenkomst<br />

ervaar je gelijk <strong>de</strong> warme sfeer van het<br />

restaurant. De luxe materialen in combinatie<br />

met het toegepaste groen geven <strong>de</strong>ze ruimte<br />

een uitnodigend en toegankelijk gevoel, <strong>aan</strong>gevuld<br />

met een chique en koninklijke uitstraling<br />

door het gebruik van luxe stofferingen op het<br />

meubilair. De counter met handbewerkte tegels<br />

is <strong>de</strong> eyecatcher in <strong>de</strong>ze ruimte en vangt<br />

gelijk je blik. De totale beleving wordt compleet<br />

door <strong>de</strong> toepassing van verschillen<strong>de</strong> geuren.”<br />

In het nieuwe Mariënburg hebben <strong>de</strong> gangen,<br />

'De subtiele gou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>tails maken het geheel af en geven een knipoog<br />

naar het koninklijke'<br />

12 BOUWEN ZORG.EU


SOEST MARIËNBURG<br />

huiskamers en het restaurant een eigen geur.<br />

Heel subtiel is door <strong>de</strong> interieurontwerpers van<br />

Thereca geurbeleving toegepast in <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>lingskanalen,<br />

waardoor openbaar toegankelijke<br />

ruimten een eigen geur hebben. Deze geur<br />

draagt bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gewenste sfeer in het gebouw.<br />

Beleving ervaar je bovendien in <strong>de</strong> gangen, waar<br />

je akoestische peesframe doeken met verschillen<strong>de</strong><br />

vrolijke prints vindt. Bij <strong>de</strong> liftgebie<strong>de</strong>n komen<br />

prints uit <strong>de</strong> omgeving van Soest tot leven<br />

door toevoeging van meubilair, planten en geur.<br />

Elke huiskamer heeft zijn eigen kleurstelling<br />

en sfeer. Ze bie<strong>de</strong>n geborgenheid, warmte en<br />

een echt thuis <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bewoners. Er is gebruik<br />

gemaakt van kwalitatief goe<strong>de</strong> materialen voor<br />

het meubilair, <strong>de</strong> wand- en raambekleding. Alles<br />

is op elkaar afgestemd en geeft een rustige<br />

en warme sfeer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> huiskamers. De subtiele<br />

gou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>tails maken het geheel af en geven<br />

een knipoog naar het koninklijke. Het toegepaste<br />

meubilair is geschikt voor <strong>de</strong> bewoners<br />

en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk voor het personeel. In<br />

elke huiskamer is een <strong>aan</strong>tal stoelen voorzien<br />

van het The Moove systeem en zijn er kolompoot<br />

tafels die in hoogte verstelbaar zijn, door<br />

mid<strong>de</strong>l van een hen<strong>de</strong>l on<strong>de</strong>r het blad. ■<br />

De luxe materialen in combinatie met het toegepaste groen geven <strong>de</strong>ze ruimte een uitnodigend<br />

en toegankelijk gevoel.<br />

De counter met handbewerkte tegels is <strong>de</strong> eyecatcher in <strong>de</strong>ze ruimte en vangt gelijk je blik.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

13


HET INTERVIEW<br />

Manager Vastgoed Marcel Barendregt van het<br />

Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch<br />

is sinds dit voorjaar <strong>de</strong> nieuwe voorzitter van<br />

<strong>de</strong> NVTG. De Ne<strong>de</strong>rlandse Vereniging voor<br />

Technologie in <strong>de</strong> Gezondheidszorg staat<br />

voor grote uitdagingen, zoals <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong><br />

impact van ICT en verduurzaming in een<br />

'volcontinubedrijf' dat ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> operationele<br />

kant beleidswijzigingen doormaakt. “De rol<br />

van technisch professional is sterk <strong>aan</strong><br />

veran<strong>de</strong>ring on<strong>de</strong>rhevig.”<br />

14 BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

Marcel Barendregt<br />

NVTG-voorzitter<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Marcel Barendregt<br />

'Technisch professional ziekenhuis<br />

steeds meer manager'<br />

De NVTG is een vereniging voor facility professionals binnen alle<br />

geleding en van <strong>de</strong> zorg. Als Manager Vastgoed van een topklinisch ziekenhuis,<br />

dat een <strong>de</strong>cennium gele<strong>de</strong>n een belangrijke schaalvergroting on<strong>de</strong>rging<br />

en een nieuwbouwlocatie betrok vanuit 3 afzon<strong>de</strong>rlijke locaties,<br />

heeft Barendregt <strong>de</strong> uitdagingen van <strong>de</strong> technisch professional in <strong>de</strong> zorg<br />

van nabij meegemaakt. “Wij leven in een ontzettend dynamische wereld.<br />

De NVTG is 70 jaar gele<strong>de</strong>n begonnen vanuit <strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong> kennis<strong>de</strong>ling<br />

tussen hoof<strong>de</strong>n Technische Dienst. Inmid<strong>de</strong>ls richten we ons steeds<br />

meer op management en mid<strong>de</strong>nka<strong>de</strong>r. De NVTG is hét kennisnetwerk<br />

voor het management van technologie en vastgoed in <strong>de</strong> zorgsector en<br />

die rol willen wij graag uitbouwen.”<br />

'In nieuwbouw-/renovatietrajecten<br />

zijn we steeds meer baas<br />

in eigen huis'<br />

'ALLES IS MET ELKAAR VERKNOOPT'<br />

De technisch professional in <strong>de</strong> ziekenhuizen krijgt anno <strong>2021</strong> te maken<br />

met grote vraagstukken, en kan zich niet meer alleen met techniek<br />

bezighou<strong>de</strong>n, vervolgt Barendregt. “Dat begint heel simpel met het feit<br />

dat vroeger <strong>de</strong> ziekenhuisbouw een grote functiescheiding had qua vastgoed:<br />

je had een bed<strong>de</strong>nhuis en een ketelhuis, et cetera; inmid<strong>de</strong>ls zijn<br />

vele functies met elkaar geïntegreerd, veelal op één locatie in één gebouw<br />

en die integratie van functies neemt alleen maar toe. Alle techniek<br />

is <strong>aan</strong> elkaar geknoopt, waarbij ICT-componenten een behoorlijke input<br />

hebben.” Dat heeft voor ie<strong>de</strong>re technische professional, op alle niveaus,<br />

voeten in <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>. “Een monteur loopt niet meer rond met een steeksleutel,<br />

maar met een tablet. An<strong>de</strong>rzijds, tegen <strong>de</strong> stroom in dus, zien<br />

wij beleidswijzigingen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> operationele kant: het <strong>aan</strong>tal ligdagen is<br />

afgenomen; in <strong>de</strong> toekomst voorzien wij door digitalisering tevens een<br />

afname van poliklinische functies in vierkante meters.”<br />

TECHNIEK OP BELEIDSNIVEAU<br />

De algemene lijn in <strong>de</strong> vastgoedbehoefte van ziekenhuizen is dat installatietechniek<br />

in <strong>de</strong> gebouw<strong>de</strong> omgeving steeds meer ruimte nodig heeft en<br />

operationele ruimte relatief gezien kleiner wordt, terwijl <strong>de</strong> complexiteit<br />

van <strong>de</strong> techniek toeneemt. Deze ontwikkelingen hebben als belangrijk<br />

gevolg dat <strong>de</strong> technische leiding van een ziekenhuis steeds meer op beleidsniveau<br />

opereert. Barendregt: “In nieuwbouw- en renovatietrajecten<br />

zie je dat we steeds meer baas in eigen huis zijn gewor<strong>de</strong>n. Ook dat<br />

vraagt nogal wat van <strong>de</strong> technische professional, in opleiding en expertise.<br />

Hij of zij is van techneut steeds meer manager gewor<strong>de</strong>n, en zit om<br />

<strong>de</strong> tafel met stakehol<strong>de</strong>rs uit allerlei lagen. De NVTG bevindt zich als<br />

vereniging van technisch professionals in het dynamische brandpunt van<br />

<strong>de</strong>ze ontwikkelingen.”<br />

ROUTEKAART<br />

De behoefte <strong>aan</strong> kennis<strong>de</strong>ling, vormgegeven met een jaarlijks congres en<br />

diverse webinars, wordt daardoor alleen maar groter, zegt Barendregt.<br />

“Bijvoorbeeld: hoe ga je om met <strong>de</strong> energietransitie. Ziekenhuizen zijn<br />

van nature enorme energievreters met specifieke behoeften. Alle ziekenhuizen<br />

hebben medio <strong>2021</strong> een Routekaart Energietransitie moeten<br />

indienen, met ijkpunten in <strong>de</strong> toekomst tot 2050, maar het ene ziekenhuis<br />

zit met oudbouw, het an<strong>de</strong>re is net klaar met vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw.<br />

Dat kan betekenen dat je misschien eer<strong>de</strong>r moet g<strong>aan</strong> bouwen;<br />

<strong>de</strong> dynamische behoefte <strong>aan</strong> continue, gefaseer<strong>de</strong> renovatie van installatietechniek<br />

is altijd <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Het is zowel mooi als noodzakelijk<br />

daarover voortdurend met elkaar van gedachten te wisselen.”<br />

GEFASEERDE AANPAK<br />

De nieuwe voorzitter van <strong>de</strong> NVTG kent <strong>de</strong> behoeften uiteraard van<br />

nabij. “In het Jeroen Bosch hebben wij het geluk gehuisvest te zijn in een<br />

vrij nieuw, goed functionerend ziekenhuis met een aparte technische<br />

laag mid<strong>de</strong>ndoor het gehele complex. Daarin is een zekere overmaat<br />

<strong>aan</strong>gebracht; hierdoor is het mogelijk op een relatief eenvoudige wijze<br />

technisch te renoveren. Wij kijken uiteraard ook naar wat op korte en<br />

lange termijn mogelijk is in het ka<strong>de</strong>r van energievoorziening. Denk <strong>aan</strong><br />

afname van groene energie (wind), het inmid<strong>de</strong>ls gerealiseer<strong>de</strong> koken<br />

zon<strong>de</strong>r gas en <strong>de</strong> mogelijke overstap van gas op waterstof. Wij volgen <strong>de</strong><br />

technische ontwikkelingen op <strong>de</strong> voet, maar niet ie<strong>de</strong>r ziekenhuis heeft<br />

het vastgoed en <strong>de</strong> investeringsruimte om alles tegelijk te doen. Een<br />

gefaseer<strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak van <strong>de</strong> energietransitie is key.”<br />

BEDRIJFSLEDEN<br />

De NVTG staat niet op zichzelf in <strong>de</strong> ziekenhuiswereld; <strong>de</strong> vereniging<br />

bestaat voor <strong>de</strong> helft uit instellings- en voor <strong>de</strong> helft uit bedrijfsle<strong>de</strong>n.<br />

“Onze bijeenkomsten st<strong>aan</strong> daarom niet alleen in het teken van kennis<strong>de</strong>ling<br />

in <strong>de</strong> ziekenhuiswereld zelf, maar ook met stakehol<strong>de</strong>rs als<br />

ontwerpers, uitvoer<strong>de</strong>rs en overhe<strong>de</strong>n. We moeten nauw met elkaar<br />

in contact blijven, en dat gaat gelukkig door digitale technieken steeds<br />

eenvoudiger, om met elkaar te bouwen <strong>aan</strong> ziekenhuizen die zowel in<br />

techniek als exploitatie integraal wor<strong>de</strong>n klaargestoomd voor een steeds<br />

veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>, duurzame toekomst. In een continubedrijf dat 24/7 door<br />

moet draaien.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

15


HARDERWIJK VILLA VERDE<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Bouwinvest Real Estate Investors<br />

Circulaire zorgbouw on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Villa Ver<strong>de</strong><br />

‘Duurzaam, <strong>de</strong>montabel,<br />

dynamisch en dierbaar’<br />

Een flexibele vastgoedportefeuille is voor zorgorganisaties met meer<strong>de</strong>re locaties belangrijk om <strong>de</strong><br />

doelgroepen toekomstbestendig te bedienen. <strong>Zorg</strong>groep Noordwest-Veluwe (ZNWV) werkt om<br />

die re<strong>de</strong>n met een mix van eigen bezit en huurpan<strong>de</strong>n. De nieuwe locatie Villa Ver<strong>de</strong> in Har<strong>de</strong>rwijk<br />

biedt 54 zorgstudio’s, on<strong>de</strong>r meer geschikt voor bewoners met een 24 uurs-zorgvraag. De<br />

circulaire <strong>aan</strong>pak van ontwikkelaar en <strong>aan</strong>nemers, op basis van functievrije bouw, verzekert eigenaar<br />

Bouwinvest en <strong>de</strong> huren<strong>de</strong> zorggroep van duurzaam gebruik – nu en in <strong>de</strong> toekomst.<br />

Aan <strong>de</strong> Johanniterl<strong>aan</strong> in Har<strong>de</strong>rwijk ston<strong>de</strong>n<br />

drie gekoppel<strong>de</strong> kantoorpan<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> jaren<br />

’70 en '80 leeg, in een autoluwe woonwijk <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> rand van het centrum. Voorheen zou bij dit<br />

type vastgoed gekozen zijn voor volledige sloop<br />

en nieuwbouw. RE:BORN daarentegen kocht<br />

<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n en maakte een totaalconcept voor<br />

<strong>de</strong> transformatie van kantoor- naar functievrij<br />

vastgoed, met als eerste invulling zorg. Het<br />

Bouwinvest Healthcare Fund, dat met pensioenfondskapitaal<br />

investeert in zorgvastgoed en<br />

seniorenwoningen, verhuurt het in april dit jaar<br />

opgelever<strong>de</strong> pand in eerste instantie voor meer<strong>de</strong>re<br />

jaren <strong>aan</strong> ZNWV. De nieuwe woon-zorglocatie<br />

biedt plaats <strong>aan</strong> 54 bewoners (somatiek<br />

en <strong>de</strong>mentie). Ten behoeve van <strong>de</strong> transformatie<br />

zijn draagstructuur, trappenhuizen en sommige<br />

binnen- en buitenwan<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> hoekpan<strong>de</strong>n<br />

gehandhaafd en ingericht met zit-slaapkamers<br />

voorzien van privésanitair. Het mid<strong>de</strong>n<strong>de</strong>el is<br />

gesloopt en herbouwd als entree<strong>de</strong>el met grote<br />

Villa Ver<strong>de</strong> straalt rust uit.<br />

16 BOUWEN ZORG.EU


HARDERWIJK VILLA VERDE<br />

Drie voormalige kantoorpan<strong>de</strong>n, één woon-zorglocatie voor somatiek en <strong>de</strong>mentie.<br />

Huiselijkheid in combinatie met circulariteit.<br />

De ontmoetingsruimten zijn voorzien van balkons.<br />

ontmoetingsruimtes voorzien van balkons. In <strong>de</strong><br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> kel<strong>de</strong>rs zijn behan<strong>de</strong>lkamers, kantoren<br />

en bergruimte gerealiseerd.<br />

DROGE VERBINDINGEN<br />

Ontwikkelend belegger RE:BORN heeft zich<br />

op innovatieve wijze gespecialiseerd in circulaire<br />

bouw. “Wij kopen met een maatwerk<strong>aan</strong>pak<br />

pan<strong>de</strong>n op om <strong>de</strong>ze om te vormen tot<br />

functie-dynamische gebouwen”, zegt CEO<br />

Saman Mohammadi. “Villa Ver<strong>de</strong> is opgebouwd<br />

met zoveel mogelijk droge verbindingen en is<br />

daardoor in enkele m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n tijd eenvoudig<br />

en goedkoop om te bouwen – bijvoorbeeld<br />

van woon-zorglocatie naar appartementencomplex,<br />

hotel of kantoor. Hiermee faciliteren<br />

wij tij<strong>de</strong>lijkheid. Daarnaast maken wij gebouwen<br />

'dierbaar': bewoners kunnen zich ermee<br />

i<strong>de</strong>ntificeren en ervan g<strong>aan</strong> hou<strong>de</strong>n. Als laatste<br />

maken wij gebouwen duurzaam. Te <strong>de</strong>nken<br />

valt <strong>aan</strong> all-electric, energieneutraal of energiepositief,<br />

gezond, groen en circulair.” Verdwijnt<br />

het gebouw uitein<strong>de</strong>lijk, dan blijft een grondstoffenbank<br />

over en kunnen <strong>de</strong> materialen opnieuw<br />

wor<strong>de</strong>n ingezet.<br />

'NIET SLOPEN MAAR OOGSTEN'<br />

Het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> mid<strong>de</strong>n<strong>de</strong>el van Villa Ver<strong>de</strong> is<br />

niet gesloopt, maar 'geoogst', in samenwerking<br />

met vaste partner New Horizon. De ge<strong>de</strong>monteer<strong>de</strong><br />

materialen wor<strong>de</strong>n gerecycled of<br />

hergebruikt in an<strong>de</strong>re pan<strong>de</strong>n, zoals in dit geval<br />

het isolatiemateriaal, <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren en <strong>de</strong> kozijnen.<br />

Maar ook in Villa Ver<strong>de</strong>, zoals een klein <strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong> exterieurtegels. De nieuwe gevelopbouw is<br />

zoveel mogelijk met gemakkelijk ‘oogstbaar’<br />

bouwmateriaal uitgevoerd, zoals 'click bricks';<br />

stenen die met pinnen <strong>aan</strong> elkaar vastzitten en<br />

<strong>de</strong>montabel zijn. Voor <strong>de</strong> afwerking van het<br />

nieuw gebouw<strong>de</strong> centrale <strong>de</strong>el is composietbeplating<br />

met houtlook gebruikt. Moeilijk te<br />

<strong>de</strong>monteren on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len zijn zoveel mogelijk<br />

van gerecycled materiaal gemaakt. Daarnaast<br />

is er een terugnamegarantie voor een <strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong> click bricks. Het beton is gemaakt van uit<br />

het gebouw geoogst oud beton. “Dit zorgt<br />

voor 60% min<strong>de</strong>r CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

VERNIEUWEND INVESTEREN<br />

Ook <strong>de</strong> betrokkenheid en investeringslast<br />

van <strong>de</strong> contractpartijen zijn op een vernieuwen<strong>de</strong><br />

manier vormgegeven. Stakehol<strong>de</strong>rs<br />

doen een stapje extra in <strong>de</strong> voorinvestering.<br />

Op installatietechnisch gebied is het gebouw<br />

zo duurzaam mogelijk ingericht (all-electric/<br />

EPC = 0). RE:BORN blijft betrokken met een<br />

prestatiecontract ten <strong>aan</strong>zien van <strong>de</strong> energetische<br />

exploitatiedoelstellingen. Een innovatieve<br />

samenwerkingsvorm als <strong>de</strong>ze heeft zeker<br />

uitdagingen, zegt directeur Wim Prins van <strong>de</strong><br />

geselecteer<strong>de</strong> bouwkundig <strong>aan</strong>nemer, Prins<br />

Bouw. Slopen wordt oogsten, dus <strong>de</strong> traditionele<br />

scheiding tussen sloop- en bouwkundig<br />

<strong>aan</strong>nemer valt weg. “Het verschil in logistieke<br />

<strong>aan</strong>pak en montagetijd is alleszins meegevallen.<br />

Uitdagen<strong>de</strong> zaken waren vooral van bouwkundige<br />

aard. In <strong>de</strong> transformatie van kantoor<br />

naar wonen dienen standleidingen te wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>aan</strong>gelegd; daarvoor moest ruimte wor<strong>de</strong>n<br />

gevon<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> constructie. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


Oplossingen<br />

noodzakelijk voor<br />

groeiend tekort<br />

seniorenwoningen<br />

Erwin Drenth,<br />

Director Dutch Healthcare Investments<br />

Ne<strong>de</strong>rland kent een woningbouwopgave van ongeveer 850.000<br />

woningen tot 2035. Daarbij is er ook een groeien<strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong><br />

woningen voor senioren met of zon<strong>de</strong>r zorgvraag. Dit betekent<br />

een forse investeringsopgave. Met kapitaal, een relevant netwerk,<br />

kennis van seniorenhuisvesting en zorgvastgoed, kan Bouwinvest<br />

een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> investeringstaak voor zijn rekening nemen. Meer<br />

lezen hierover? Kijk dan op: www.bouwinvest.nl/zorgvastgoed<br />

This advertisement does not constitute a sale, an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any interests<br />

in the fund. The shares in the funds will not, directly or indirectly, be offered or acquired in the Netherlands,<br />

unless to or by individuals or legal entities that are ‘qualified investors’ within the meaning of Section 1:1 of<br />

the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, “FSA”), Bouwinvest has a license within the<br />

meaning of Article 2:65 FSA and is supervised by the Authority Financial Markets and the Dutch Central Bank.<br />

ADV-NL-08-<strong>2021</strong>-ERWINDRENTH-197x130.indd 1 06-08-<strong>2021</strong> 13:51


HARDERWIJK VILLA VERDE<br />

'Click bricks' voor een <strong>de</strong>montabele gevel.<br />

Het gebouw heeft een omhein<strong>de</strong> tuin.<br />

'Dit concept werkt vanwege een integrale <strong>aan</strong>pak<br />

in toekomstbestendig en dagelijks gebruik'<br />

In verband met flexibele vloervel<strong>de</strong>n zijn dragen<strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>els verwij<strong>de</strong>rd en is gekozen<br />

voor een kolommenstructuur. En in gekoppel<strong>de</strong><br />

gebouwen met een EPC van 0 en ge<strong>de</strong>eltelijk<br />

behoud van best<strong>aan</strong>d casco hebben installatieruimte<br />

en geveldichting extra <strong>aan</strong>dacht<br />

nodig. De samenwerking was uitstekend.”<br />

VASTGOEDWAARDE<br />

Duurzaamheid is in dit concept niet alleen een<br />

kwestie van verantwoor<strong>de</strong>lijkheid nemen of het<br />

voldoen <strong>aan</strong> wettelijke eisen; <strong>de</strong> gekozen circulaire<br />

<strong>aan</strong>pak is ook een uitstekend businessmo<strong>de</strong>l<br />

voor vastgoe<strong>de</strong>igenaren. Daniëlle Breure,<br />

Asset Manager bij het Bouwinvest Healthcare<br />

Fund: “Juist omdat je het pand gemakkelijk kunt<br />

ombouwen naar een an<strong>de</strong>re functie blijft het<br />

zijn waar<strong>de</strong> behou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> lange termijn. In<br />

<strong>de</strong> taxatie zie je dat er nog geen referentieprojecten<br />

zijn. Wij zijn er echter van overtuigd dat<br />

<strong>de</strong>ze <strong>aan</strong>pak – met flexibele in<strong>de</strong>ling en circulair<br />

materiaalgebruik – van toegevoeg<strong>de</strong> financiële<br />

en maatschappelijke waar<strong>de</strong> is. Dit project kan<br />

als een voorbeeld dienen voor an<strong>de</strong>re projecten.<br />

Op <strong>de</strong>ze manier draagt ons vermogensbeheer<br />

bij <strong>aan</strong> een duurzame omgeving en het<br />

verbeteren van pensioenuitkeringen.”<br />

SAMEN LEVEN<br />

ZNWV en RE:BORN kwamen tot elkaar omdat<br />

het verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> zorgcomplex Randmeer in<br />

het hart van Har<strong>de</strong>rwijk werd gesloopt. De organisatie<br />

was op zoek naar vervangen<strong>de</strong> woonruimte<br />

in <strong>de</strong> buurt. Ook voor <strong>de</strong> toekomstbestendigheid<br />

van <strong>de</strong> eigen vastgoedportefeuille<br />

is er winst, zegt projectlei<strong>de</strong>r Vastgoed Lianne<br />

Breimer. “Villa Ver<strong>de</strong> is een energiezuinig zorggebouw<br />

dichtbij <strong>de</strong> stad. Daarbij stelt huren<br />

ons in staat een flexibele schil in te bouwen,<br />

waarbij wij er natuurlijk van uitg<strong>aan</strong> dit gebouw<br />

zo lang mogelijk te gebruiken.” ZNWV is in een<br />

vroeg stadium betrokken, waardoor <strong>de</strong> zorggroep<br />

wensen kon inbrengen met betrekking<br />

tot het zorgconcept. Dat wijkt af van het reguliere<br />

kleinschalig wonen met huiskamers. Villa<br />

Ver<strong>de</strong> heeft twee ontmoetingsruimten met<br />

keuken voor elk 27 bewoners, maar functioneert<br />

volgens hetzelf<strong>de</strong> principe. “Geduren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> dag wordt samen geleefd”, zegt locatiemanager<br />

Coby Bonestroo. “Qua personele bezetting<br />

is <strong>de</strong>ze opzet goed te hanteren, er is<br />

voldoen<strong>de</strong> overzicht.”<br />

VERTROUWEN<br />

Bewoners met somatische klachten wonen bene<strong>de</strong>n;<br />

bewoners met <strong>de</strong>mentie op <strong>de</strong> eerste<br />

verdieping. De formule met 'royale woonkamers'<br />

zal zich op termijn bewijzen, verwacht<br />

Bonestroo. “De ontmoetingsruimten hebben<br />

diverse nisjes en hoekjes, zijn sfeervol ingericht<br />

en het gebouw heeft een omhein<strong>de</strong> tuin.<br />

Voor ie<strong>de</strong>reen is een plekje. Bewoners kon<strong>de</strong>n<br />

een voorkeur opgeven voor <strong>de</strong> studio van hun<br />

keuze, en me<strong>de</strong>werkers zijn unaniem tevre<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> opzet.” Een <strong>de</strong>rgelijke realisatie maakt<br />

investeren in vertrouwen noodzakelijk, benadrukt<br />

Mohammadi. “Dat begint bij ons. Wij<br />

zien een kantoorpand op een prachtige plek<br />

leegst<strong>aan</strong>, <strong>de</strong> gemeente is nodig om <strong>de</strong> bestemming<br />

te wijzigen, <strong>de</strong> eigenaar moet een<br />

goed businessmo<strong>de</strong>l hebben, <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer<br />

moet bereid zijn te vernieuwen in <strong>de</strong> wijze van<br />

uitvoering en <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r wil comfort op het<br />

gebied van leven.”<br />

Het eindresultaat straalt rust uit. “Dit concept<br />

werkt vanwege een integrale <strong>aan</strong>pak<br />

in toekomstbestendig en dagelijks gebruik.<br />

Wij zeggen graag dat dynamiek uitein<strong>de</strong>lijk<br />

zal lei<strong>de</strong>n tot hogere economische waar<strong>de</strong>,<br />

dierbaarheid tot hogere emotionele waar<strong>de</strong><br />

en duurzaamheid tot hogere ecologische<br />

waar<strong>de</strong>. Hiermee kan het gebouw 'eeuwige<br />

tij<strong>de</strong>lijkheid' faciliteren.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

ONTWIKKELAAR<br />

RE:BORN<br />

EIGENAAR<br />

Institutionele investeer<strong>de</strong>r Bouwinvest Real<br />

Estate Investors<br />

HUURDER<br />

<strong>Zorg</strong>groep Noordwest-Veluwe<br />

ARCHITECT<br />

LENGKEEK architecten<br />

SLOOPAANNEMER<br />

New Horizon<br />

BOUWKUNDIG AANNEMER<br />

Prins Bouw<br />

DECENTRAAL KLIMAATSYSTEEM<br />

ClimaRad BV<br />

OPLEVERING<br />

april <strong>2021</strong><br />

PROGRAMMA<br />

2x27 zorgstudio's (3.400 m²)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


HARDERWIJK VILLA VERDE<br />

Tekst | J. van Toorenburg BV Beeld | J. van Toorenburg BV<br />

Villa Ver<strong>de</strong>: van veelvou<strong>de</strong>n naar enkelvoud<br />

De doelstelling van het project was dui<strong>de</strong>lijk: van 3 best<strong>aan</strong><strong>de</strong> kantoren in Har<strong>de</strong>rwijk een nieuw<br />

zorggebouw maken met 1e lijns zorg voor <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>groep Noordwest Veluwe. De 3 gebouwen<br />

waren echter in 3 perio<strong>de</strong>s gebouwd, had<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> stramienen, bouwvormen en<br />

bouwhoogten. Dat is als transformatie natuurlijk al lastig, maar tegelijk zou het ook het eerste<br />

gebouw wor<strong>de</strong>n waar <strong>de</strong> circulaire en functievrije bouw zou wor<strong>de</strong>n getrouwd met het modulair<br />

CareConcept van WeSolve.<br />

Maar wat bleek: juist door het gebruik van prefab circulaire materialen,<br />

modulaire vormen, prefab badkamers, <strong>de</strong>centrale installaties en <strong>de</strong><br />

jarenlange ervaring van het bouwen in modulaire vormen zijn alle problemen<br />

gemakkelijk op te lossen en is het gehele ontwerpproces in nog<br />

geen 6 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n van structuurontwerp tot bouwovereenkomst doorlopen.<br />

Dit is natuurlijk ook precies waar het CareConcept proces voor<br />

staat en waar J. van Toorenburg BV voor staat: simpele en doeltreffen<strong>de</strong><br />

technische oplossingen waar <strong>de</strong> eindgebruikers nog jarenlang plezier van<br />

zullen hebben.<br />

Door <strong>de</strong> snelheid en het success is on<strong>de</strong>rtussen tussen RE: Born en<br />

CareConcept een samenwerkingsovereenkomst ontst<strong>aan</strong> waar al veel<br />

projecten op stapel zijn. Voor meer voorbeel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze successen zie<br />

<strong>de</strong> website van J. van Toorenburg BV of www.careconcept.nl ■<br />

Simpele en doeltreffen<strong>de</strong> technische oplossingen<br />

waar <strong>de</strong> eindgebruikers nog jarenlang plezier van<br />

zullen hebben<br />

Juist door het gebruik van prefab circulaire materialen, modulaire vormen, prefab<br />

badkamers, <strong>de</strong>centrale installaties en <strong>de</strong> jarenlange ervaring van het bouwen in<br />

Door <strong>de</strong> snelheid en het success is on<strong>de</strong>rtussen tussen RE: Born en CareConcept<br />

een samenwerkingsovereenkomst ontst<strong>aan</strong> waar al veel projecten op stapel zijn.<br />

J . van Toorenburg B V Einsteinl<strong>aan</strong> 26, 2289CC Rijswijk 070-3617261 info@jvt bv.nl www.jvantoorenburgbv.nl<br />

20 BOUWEN Naamloos-4 ZORG.EU 1 10-09-<strong>2021</strong> 15:07


HARDERWIJK VILLA VERDE<br />

Tekst | ClimaRad Beeld | 5d Architectuur & Fotografie<br />

Circulariteit en klimaatregeling per vertrek<br />

Kantoortransformatie naar<br />

duurzaam zorggebouw<br />

Stichting <strong>Zorg</strong>groep Noordwest-Veluwe heeft zich in Har<strong>de</strong>rwijk gevestigd in een prachtig<br />

woonzorggebouw dat is ontst<strong>aan</strong> uit <strong>de</strong> herontwikkeling van drie jaren 90 kantoorgebouwen. Een<br />

transformatie met een circulaire visie: maximale voorbereiding voor <strong>aan</strong>pasbaarheid in <strong>de</strong> toekomst.<br />

Het <strong>de</strong>centrale klimaatsysteem van Clima-<br />

Rad, binnen dit project on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het<br />

Care Concept, heeft 54 zorgstudio’s voorzien<br />

van een automatische klimaatregeling<br />

om te ventileren, verwarmen én koelen per<br />

zorgkamer met warmte-/kou<strong>de</strong>terugwin-<br />

ning. De plaatsing van <strong>de</strong> ClimaRad Care<br />

H1C en Ventura V1C units in combinatie<br />

met één warmtepomp per twee studio’s realiseert<br />

een gezond en comfortabel binnenklimaat<br />

voor bewoners en me<strong>de</strong>werkers in<br />

<strong>de</strong> zomer en winter.<br />

'Door het <strong>de</strong>centrale klimaatsysteem wordt <strong>de</strong><br />

lucht niet verspreid via verschillen<strong>de</strong> ruimten'<br />

Door <strong>de</strong> circulaire manier van bouwen zijn <strong>de</strong><br />

gevelstenen in <strong>de</strong> toekomst herbruikbaar.<br />

DECENTRAAL GEDACHTEGOED<br />

Ralph Lie<strong>de</strong>nbaum, Commercieel Directeur<br />

bij ClimaRad, licht toe waarom het <strong>de</strong>centrale<br />

gedachtegoed zo passend is: “Door het <strong>de</strong>centrale<br />

klimaatsysteem wordt <strong>de</strong> lucht niet<br />

verspreid via verschillen<strong>de</strong> ruimten, wat <strong>de</strong><br />

veiligheid verhoogt voor <strong>de</strong>ze kwetsbare doelgroep.<br />

Specifiek <strong>aan</strong> dit project zijn <strong>de</strong> toegepaste<br />

muurdoorvoeren en roosters, die in<br />

samenspraak met <strong>de</strong> architect zijn ontworpen<br />

ten behoeve van het ClickBrick-systeem. Door<br />

<strong>de</strong>ze circulaire manier van bouwen zijn <strong>de</strong> gevelstenen<br />

in <strong>de</strong> toekomst herbruikbaar. Decentraal<br />

betekent toekomstbestendig bouwen:<br />

het pand blijft flexibel in<strong>de</strong>elbaar wanneer <strong>de</strong><br />

functie van het pand veran<strong>de</strong>rd. ■<br />

ClimaRad heeft 54 zorgstudio’s voorzien van een automatische klimaatregeling om te ventileren, verwarmen<br />

én koelen per zorgkamer met warmte-/kou<strong>de</strong>terugwinning.<br />

Meer informatie vindt u op <strong>de</strong> website van<br />

ClimaRad, ook kunt u hen op LinkedIn volgen.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


HILVERSUM DIALYSECENTRUM TERGOOI<br />

Tekst en beeld | Dutch Cabin Group<br />

Alle neuzen<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kant op<br />

Het was een hersenkraker om alle apparatuur van Dialysecentrum Tergooi in <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke huisvesting<br />

te krijgen die <strong>de</strong> helft kleiner is dan <strong>de</strong> voormalige af<strong>de</strong>ling. Maar het lukte en patiënten genieten nu<br />

van <strong>de</strong> luxe modulebouw.<br />

“Altijd stond comfort voor <strong>de</strong> kwetsbare<br />

patiënten centraal.” “We hebben dit<br />

project zogezegd fluitend gerealiseerd.”<br />

In 2020 bleken <strong>de</strong> units nodig voor een af<strong>de</strong>ling van Dialysecentrum Tergooi.<br />

22 BOUWEN ZORG.EU


HILVERSUM DIALYSECENTRUM TERGOOI<br />

Het werd een mooi samenwerkingsproject met MSB als opdrachtgever, Dialysecentrum Tergooi als gebruiker en ziekenhuis Tergooi als on<strong>de</strong>rsteuner.<br />

Ziekenhuis Tergooi opent in 2023 <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren<br />

van haar nieuwbouwlocatie in Hilversum en<br />

sluit dan <strong>de</strong> locatie Blaricum. Omdat zowel<br />

bouw als verhuizing tij<strong>de</strong>lijk krapte kunnen<br />

veroorzaken, dacht het Medisch Specialistisch<br />

Bedrijf Gooi en Eemland (MSB) vooruit. Deze<br />

maatschap van vrijgevestig<strong>de</strong> dokters levert<br />

medische specialistische zorg <strong>aan</strong> het ziekenhuis<br />

en kocht al in 2018 twintig units <strong>aan</strong> die<br />

voor meer<strong>de</strong>re doelen kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gebruikt.<br />

In 2020 bleken <strong>de</strong> units nodig voor een<br />

af<strong>de</strong>ling van Dialysecentrum Tergooi. Wim van<br />

<strong>de</strong>r Ven, commercieel technisch adviseur van<br />

Dutch Cabin Group, adviseer<strong>de</strong> bij <strong>de</strong> <strong>aan</strong>koop<br />

en kwam nu terug om <strong>de</strong> locatie te realiseren.<br />

IEDERS INBRENG IS BELANGRIJK<br />

Wim van <strong>de</strong>r Ven: “Een locatie van het dialysecentrum<br />

bevindt zich in het ziekenhuis en <strong>de</strong>ze<br />

locatie, waar patiënten met nierfalen komen die<br />

geen directe ziekenhuisbehan<strong>de</strong>ling nodig hebben,<br />

bevindt zich op het terrein, geschakeld <strong>aan</strong><br />

het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis.” Het werd een mooi<br />

samenwerkingsproject met MSB als opdrachtgever,<br />

Dialysecentrum Tergooi als gebruiker en<br />

ziekenhuis Tergooi als on<strong>de</strong>rsteuner. Wim: “Mijn<br />

rol was <strong>de</strong> communicatie tussen alle partijen<br />

goed te laten verlopen en alle neuzen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

kant op te krijgen. Ie<strong>de</strong>rs inbreng is belangrijk,<br />

al gaat het om een <strong>de</strong>tail zoals <strong>de</strong> plek van een<br />

stopcontact voor het koffiezetapparaat.”<br />

EVEN PUZZELEN<br />

Wim heeft 35 jaar ervaring in <strong>de</strong> modulebouw<br />

en heeft in <strong>de</strong> zorg ie<strong>de</strong>re vorm van bouwen al<br />

meegemaakt. “Toen ik bij Ziekenhuis Tergooi<br />

arriveer<strong>de</strong> kwamen meteen goe<strong>de</strong> herinneringen<br />

terug van toen we twintig jaar eer<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> Paaz, <strong>de</strong> psychiatrische af<strong>de</strong>ling, realiseer<strong>de</strong>n.”<br />

En ook weer voor het dialysecentrum<br />

bedachten Wim en zijn team <strong>de</strong> handigste<br />

oplossingen. “De inrichting was even puzzelen<br />

omdat <strong>de</strong> modulebouw moest passen tussen<br />

het ziekenhuis en <strong>de</strong> geplaatste bomen.<br />

Maar dat ging goed.” Ook wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> meest<br />

economische oplossingen gevon<strong>de</strong>n. “Soms is<br />

iets kostbaar en moet je beslissen of het wel<br />

rendabel is vanwege het tij<strong>de</strong>lijke karakter van<br />

<strong>de</strong> locatie. Wat altijd centraal stond was het<br />

comfort voor <strong>de</strong> kwetsbare patiënten.”<br />

KOEPEL OP HET DAK<br />

Om trillingen door het gebouw te voorkomen<br />

werd <strong>de</strong> technische ruimte los gezet van <strong>de</strong><br />

rest van het gebouw. De tank met reservewater<br />

voor <strong>de</strong> waterbehan<strong>de</strong>lingsinstallatie<br />

moest op het dak geplaatst wor<strong>de</strong>n om een<br />

natuurlijke valdruk te creëren. Dutch Cabin<br />

Group bedacht een stalen constructie, een<br />

koepel op het dak. “Vanwege <strong>de</strong> tonnen <strong>aan</strong><br />

gewicht die hier wor<strong>de</strong>n verplaatst, moesten<br />

er extra fundatiepunten komen. Dan kom je<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> buizen in <strong>de</strong> grond tegen waarvan<br />

je moet uitzoeken waarvoor ze dienen en of<br />

ze nog actief zijn.” En naast dit soort kwesties,<br />

speel<strong>de</strong> <strong>de</strong> planning een essentiële rol.<br />

FLUITEND GEREALISEERD<br />

“De medische apparatuur moest voor gebruik<br />

technisch wor<strong>de</strong>n gekeurd en dat kon wel<br />

twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n in beslag nemen. Je wilt geen<br />

exploitatietijd verliezen dus hebben we alles<br />

zo georganiseerd dat <strong>de</strong> accreditatie tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> bouw kon plaatsvin<strong>de</strong>n.” En ging dat goed?<br />

“Ja, we hebben dit project zogezegd fluitend<br />

gerealiseerd. Binnen <strong>de</strong> tijd en binnen alle verwachtingen.”<br />

En wat zeggen alle partijen? “Ze<br />

von<strong>de</strong>n het een fijne samenwerking waarvan<br />

ze veel hebben geleerd. Ze typeren het als<br />

een fijn en net gebouw: alles zit er in, het ziet<br />

er keurig uit.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


LEENDE TANDARTSPRAKTIJK VOLMONDIG<br />

Tekst | Ingrid Cremers Beeld | GB Construct<br />

Tandartspraktijk Volmondig<br />

klaar voor <strong>de</strong> toekomst<br />

In juni 2020 nam tandarts Noëlle van <strong>de</strong>r Veen <strong>de</strong> tandartspraktijk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Nachtegaall<strong>aan</strong> in<br />

Leen<strong>de</strong> over. “Ik werd gelijk verliefd op het huisje, <strong>de</strong> vrije ligging en het gemoe<strong>de</strong>lijke dorp”, vertelt<br />

ze enthousiast. “Echter om er <strong>de</strong> praktijk van te maken die ik voor ogen had, was een grondige<br />

renovatie, verbouwing en <strong>aan</strong>bouw nodig. GB Construct en BCPD hielpen mij daarbij.”<br />

heb geen verstand van bouwen. Dus vroeg ik<br />

BCPD en GB Construct om mij te ontzorgen.<br />

Ik ken<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> partijen al van <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong><br />

Tandartsenpost Eindhoven, waar ik partner<br />

ben.” Stephanie Kurvers van BCPD is gespecialiseerd<br />

in bouwconsult en het ontwerpen van<br />

eerstelijns zorglocaties. Zij haakte <strong>aan</strong> toen er<br />

al een voorlopig ontwerp was. “Ik zag direct<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n voor een extra behan<strong>de</strong>lkamer<br />

en meer licht. Iets wat Noëlle naast uitstraling<br />

en ruimte, heel belangrijk vindt.”<br />

'In <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> praktijk kan ik meer<strong>de</strong>re<br />

tandheelkundige diensten on<strong>de</strong>r één dak <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n.<br />

Echt een <strong>aan</strong>winst voor Leen<strong>de</strong> en omgeving'<br />

Het gebouw uit 1975 bevatte slechts twee<br />

behan<strong>de</strong>lkamers, waarvan er <strong>de</strong> laatste jaren<br />

maar één in gebruik was. Om meer specialistische<br />

diensten <strong>aan</strong> te kunnen bie<strong>de</strong>n en groei<br />

te kunnen faciliteren, heeft <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong><br />

praktijk vier behan<strong>de</strong>lruimtes. Er is voldoen<strong>de</strong><br />

ruimte om extra <strong>aan</strong>dacht te geven <strong>aan</strong> kin<strong>de</strong>ren,<br />

jongeren of cliënten met angst voor <strong>de</strong><br />

tandarts. “Ik had heel goed voor ogen wat ik<br />

wil<strong>de</strong> en hoe”, vervolgt Van <strong>de</strong>r Veen, “maar ik<br />

CONSTRUCTIEVE UITDAGINGEN<br />

In het gedateer<strong>de</strong> gebouw zijn alle installaties<br />

vernieuwd. Van licht, lucht en afzuiging tot<br />

verwarmen en koelen. Samen met diverse<br />

on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers heeft GB Construct, servicebouwer<br />

voor <strong>de</strong> zorg, ervoor gekozen om<br />

alle installaties groten<strong>de</strong>els in <strong>de</strong> plafonds te<br />

verwerken. Er is geen radiator <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

te vin<strong>de</strong>n. Bedrijfslei<strong>de</strong>r André Prins kwam<br />

op zol<strong>de</strong>r echter wel voor wat verrassingen<br />

te st<strong>aan</strong>. “De vloer vol<strong>de</strong>ed niet meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

vereiste draagkracht. Ook ont<strong>de</strong>kten we dat<br />

<strong>de</strong> constructie afweek van <strong>de</strong> tekeningen van<br />

<strong>de</strong>stijds. Dus moesten we improviseren en<br />

hebben we een extra staalconstructie ingebouwd,<br />

die na <strong>de</strong> sloop van <strong>de</strong> buitengevel<br />

ook <strong>de</strong> uitbouw van enkele meters kon dragen.<br />

Bovendien kon hierdoor een dragen<strong>de</strong><br />

zuil in het entreegebied wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd,<br />

waardoor er een open en uitnodigen<strong>de</strong> ruimte<br />

is ontst<strong>aan</strong> waar maximaal <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

cliënt kan wor<strong>de</strong>n gegeven.” Van <strong>de</strong>r Veen:<br />

“Dat persoonlijke contact wordt door onze<br />

cliënten erg op prijs gesteld.”<br />

NORMERING EN REGELGEVING<br />

VOOR NU EN LATER<br />

Als ontwerper kijkt Kurvers niet alleen naar afmetingen<br />

en sfeer; ze weet ook alles van regelgeving<br />

en normeringen in een tandartspraktijk.<br />

In het ontwerp is dui<strong>de</strong>lijk rekening gehou<strong>de</strong>n<br />

24 BOUWEN ZORG.EU


LEENDE TANDARTSPRAKTIJK VOLMONDIG<br />

met <strong>de</strong> routing van <strong>de</strong> zorgverleners en <strong>de</strong><br />

vereiste steriele ruimtes. De werknemers van<br />

<strong>de</strong> praktijk komen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterkant binnen,<br />

waar zich ook <strong>de</strong> omkleedruimte bevindt. Van<br />

hieruit komen ze in <strong>de</strong> gang die <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>lkamers met elkaar verbindt.<br />

Hierdoor ontstaat zo min mogelijk kruisbesmetting<br />

tussen zorgverleners en cliënten. Aan<br />

<strong>de</strong>ze gang ligt ook <strong>de</strong> steriele ruimte waar met<br />

rood en groen licht wordt <strong>aan</strong>gegeven wat vuil<br />

en wat schoon is. Aan <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong> bevindt<br />

zich <strong>de</strong> entree met ontvangstbalie en wachtruimte.<br />

Achter <strong>de</strong> balie is er een doorgang naar<br />

<strong>de</strong> backoffice. Behan<strong>de</strong>lkamer 4 is nu al voorbereid<br />

op toekomstige specialistische tandheelkundige<br />

zorg. Kurvers: “Ik <strong>de</strong>nk dat weinig<br />

cliënten zicht hebben op wat er achter <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren<br />

van een tandartspraktijk nodig is.”<br />

PLANNING EN IMPROVISATIE<br />

In mei <strong>2021</strong> is gestart met <strong>de</strong> bouw. Net als<br />

overal in <strong>de</strong> bouw was er sprake van een<br />

tekort <strong>aan</strong> materialen en lange levertij<strong>de</strong>n.<br />

“Dit beteken<strong>de</strong> dat we tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw strak<br />

moesten sturen en improviseren”, vervolgt<br />

Prins. “In sommige gevallen hebben we een<br />

tij<strong>de</strong>lijke oplossing bedacht of hebben we<br />

zelf het materiaal voor on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers ingekocht,<br />

zoals het isolatiemateriaal voor <strong>de</strong><br />

dak<strong>de</strong>kker. De bijzon<strong>de</strong>re zwarte Trespa<br />

gevelbekleding is even ‘zoek’ geweest, maar<br />

kon ruim op tijd vóór <strong>de</strong> opening van <strong>de</strong><br />

praktijk op 16 augustus geplaatst wor<strong>de</strong>n.<br />

Om dit alles te realiseren, hebben we tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> bouwvak doorgewerkt.”<br />

EEN GEOLIED TEAM<br />

“Omdat ik al vaker met dit team heb samengewerkt,<br />

weet ik wat ik <strong>aan</strong> ze heb”, besluit<br />

Van <strong>de</strong>r Veen. “Daarom heb ik GB Construct<br />

gebeld en is Stephanie van BCPD ingeschakeld.<br />

Zij begrijpen wat ik bedoel en hebben<br />

<strong>aan</strong> één woord voldoen<strong>de</strong>. Hierdoor is <strong>de</strong><br />

verbouwing heel soepel verlopen. André<br />

en Stephanie hebben verstand van bouwen<br />

en weten wat er nodig is in een mo<strong>de</strong>rne<br />

en toekomstbestendige tandartspraktijk. Zij<br />

hebben mij op <strong>de</strong> juiste wijze weten te ontzorgen.<br />

En als het nodig was, kon ik ze zelfs ’s<br />

avonds bellen.” Kurvers: “Al wil dat niet zeggen<br />

dat er nooit discussies waren. André en<br />

ik zeggen wat we <strong>de</strong>nken. Uitein<strong>de</strong>lijk be<strong>de</strong>nken<br />

we een oplossing die recht doet <strong>aan</strong> het<br />

doel van <strong>de</strong> opdrachtgever. Bovendien weten<br />

<strong>de</strong> mensen van GB Construct heel goed<br />

wat er nodig is om zo’n praktijk te maken. Ze<br />

weten waar ze op moeten letten, niet alleen<br />

bouwkundig, maar ook op het gebied van het<br />

omg<strong>aan</strong> met opdrachtgevers en het minimaliseren<br />

van overlast.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

25


ZORGVASTGOED DAG IVVD<br />

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure<br />

<strong>Zorg</strong>vastgoed Dag IVVD:<br />

'Ontschotten, ontschotten,<br />

ontschotten'<br />

Wat zou <strong>de</strong> thematiek moeten zijn van een eerste <strong>Zorg</strong>vastgoed Dag na een jaar lockdown?<br />

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD wist in NBC Nieuwegein (13 september jl.) <strong>de</strong><br />

laatste ontwikkelingen in <strong>de</strong> zorgbouw te verenigen op een bijeenkomst die nu eens niet in het<br />

teken stond van COVID-19, maar van een doorbraak in <strong>de</strong> status quo op <strong>de</strong> woningmarkt. In<br />

het veld wordt geëxperimenteerd met co-ontwikkeling door gehandicapten-, ou<strong>de</strong>ren- en GGZzorgpartijen<br />

samen. “De zorg kan het niet langer alleen.”<br />

Wetten, regels en financiële beperkingen hebben <strong>de</strong> afgelopen jaren<br />

eer<strong>de</strong>r een rem op zorgvastgoedontwikkelingen gelegd dan an<strong>de</strong>rsom.<br />

Een voorbeeld: “Vastgoedbeleggers hebben geld, zorgpartijen willen<br />

wel bouwen, maar ergens stokt het”, zo klonk het uit <strong>de</strong> zaal na<br />

<strong>de</strong> voordracht van D<strong>aan</strong> Tettero van Syntrus Achmea Real Estate &<br />

Finance. Out of the box-<strong>de</strong>nken kun je zorgbeleggers niet ontzeggen.<br />

Tettero opteert zelfs voor ziekenhuisvastgoed als beleggingsobject, en<br />

schroomt niet <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n 'min<strong>de</strong>r snel ren<strong>de</strong>ment' uit te spreken.<br />

“Wij beleggen geld van pensioenfondsen; dat moet in <strong>de</strong> eerste plaats<br />

ren<strong>de</strong>ren, maar maatschappelijk investeren is een twee<strong>de</strong> vereiste.” In<br />

die gevallen, hoewel je eer<strong>de</strong>r moet <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> procentpunten dan<br />

procenten, staat <strong>de</strong> marge niet voorop, maar <strong>de</strong> beleggingsinvestering<br />

op <strong>de</strong> langere termijn. <strong>Zorg</strong>verleners zijn stabiele huur<strong>de</strong>rs. “Er zijn<br />

weinig mutaties in zorgvastgoed.”<br />

SOCIALE COHESIE<br />

Het woord 'ontschotten' viel voor het eerst. Een prachtig Ne<strong>de</strong>rlands<br />

woord voor out of the box-<strong>de</strong>nken, maar dan in <strong>de</strong> praktijk; het tegenovergestel<strong>de</strong><br />

van ‘hokjes<strong>de</strong>nken’. Om <strong>de</strong> financieringsruimte van<br />

zorgpartijen te vergroten moeten regionale GGZ-, ou<strong>de</strong>ren- en gehandicaptenzorgverleners<br />

misschien wel g<strong>aan</strong> samenwerken in vastgoed. De<br />

financiering van <strong>de</strong> zorgverlening is weliswaar in verschillen<strong>de</strong> potjes gestopt;<br />

<strong>de</strong> scheiding van wonen en zorg maakt het noodzakelijk projecten<br />

samen <strong>aan</strong> te vangen, ook om <strong>de</strong> openbare ruimte in gebouwen betaalbaar<br />

te hou<strong>de</strong>n. “Kwaliteit van leven van zorgbehoeven<strong>de</strong>n gaat in <strong>de</strong><br />

eerste plaats achteruit omdat <strong>de</strong> rijkdom van het sociale leven afneemt”,<br />

zegt Michiel Wijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Het is juist die<br />

sociale cohesie die zo moeilijk is te financieren. “Dat kan in openbare<br />

voorzieningen het beste met commerciële partijen gespecialiseerd in<br />

'hospitality'”, aldus Wijnen.<br />

'<strong>Zorg</strong>verleners zijn<br />

stabiele huur<strong>de</strong>rs'<br />

Dagvoorzitter Tom van 't Hek introduceert Michiel Wijnen (Zenzo).<br />

GRONINGER ZORGAKKOORD<br />

In het ka<strong>de</strong>r van structuurinvesteringen in Groningen zijn GGZ Lentiz<br />

en maatwerkontwikkelaar Fame Groep samen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag in <strong>de</strong> wijkontwikkeling<br />

te Uithuizen, een dorp met veel inwoners met chronische<br />

<strong>aan</strong>doeningen. Ontwikkelen op maat van cliënten is moeilijk<br />

maar noodzakelijk, zeggen Robert Mul<strong>de</strong>r van GGZ Lentiz en Henk<br />

Vonk van Fame. “Het is experimenteren, maar dat is <strong>de</strong> insteek van<br />

het Groninger <strong>Zorg</strong>akkoord: nieuwe allianties vin<strong>de</strong>n.” GGZ Lentiz en<br />

Fame doen <strong>aan</strong> vastgoedontwikkeling binnen een CV; <strong>de</strong> exploitatie<br />

wordt in een stichting Beheer on<strong>de</strong>rgebracht. “We moeten <strong>de</strong> zorg-<br />

26 BOUWEN ZORG.EU


ZORGVASTGOED DAG IVVD<br />

verlening en het zorgwonen uit <strong>de</strong> systeemwereld helpen”, zegt Vonk.<br />

“Intramuraal wonen en zelfstandig wonen moeten ook niet als geschei<strong>de</strong>n<br />

woonvormen wor<strong>de</strong>n beschouwd. Verblijven wordt wonen. Niet<br />

praten over tussenvormen van wonen en zorgvastgoed, maar zorgwonen<br />

beschouwen als niche in <strong>de</strong> woningmarkt.”<br />

DIGITAL HEALTH<br />

Een van <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van het 'proeftuinen' zoals in het Groninger<br />

<strong>Zorg</strong>akkoord (20 organisaties) is dat er netwerken kunnen ontst<strong>aan</strong><br />

van zorgorganisaties en ontwikkelaars, zegt Mul<strong>de</strong>r. “Bijvoorbeeld in <strong>de</strong><br />

vastgoedontwikkeling.” Een combinatie van partijen waartussen in het<br />

verle<strong>de</strong>n ferme 'schotten' ston<strong>de</strong>n. Vonk: “De zorg kan het niet langer<br />

alleen.” Digitale zorgverlening is een an<strong>de</strong>re ontwikkeling, en geenszins<br />

een panacee, zegt Prof. Dr. Harry van Goor van Radboud MC. “Personeelstekort<br />

is een groter probleem dan tekort <strong>aan</strong> geld; zorg op<br />

afstand – ook mantelzorg, is een reële optie voor <strong>de</strong> toekomst.” Van<br />

Goor spreekt zelfs over 'digital health' als vier<strong>de</strong> aspect naast 'physical,<br />

mental & social health'. De innovatie-on<strong>de</strong>rzoeker hield een presentatie<br />

met Robert Muijsers van ontwikkelaar Arbol Healthcare Real Estate.<br />

“COVID-19 heeft <strong>de</strong> digitalisering in een stroomversnelling gebracht.<br />

Zon<strong>de</strong>r het digitale coördinatiesysteem waarmee COVID-patiënten zijn<br />

ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse ziekenhuizen, was <strong>de</strong> recente evacuatie<br />

van het VieCuri MC in Venlo bijvoorbeeld niet binnen 24 uur gelukt.”<br />

Robert Mul<strong>de</strong>r (GGZ Lentiz) en Henk Vonk (Fame Groep).<br />

Prof. Dr. Harry van Goor (Radboud MC) nam <strong>de</strong>el via het beeldscherm.<br />

PLEYNKWARTIER<br />

Pleya<strong>de</strong>, een ou<strong>de</strong>renzorgorganisatie met on<strong>de</strong>r meer een zestal locaties<br />

in Arnhem-Zuid, heeft besloten het heft in han<strong>de</strong>n te nemen als ontwikkelen<strong>de</strong><br />

gron<strong>de</strong>igenaar. Met <strong>de</strong> gemeente zoekt Pleya<strong>de</strong> partners voor<br />

een wijkontwikkeling in Arnhem-Zuid (werknaam Pleynkwartier), waar<br />

ruimte wordt gevon<strong>de</strong>n voor tij<strong>de</strong>lijk verblijf. Het creëren van tij<strong>de</strong>lijke<br />

woonruimte voor 50 cliënten (revalidatie/ELV) is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een<br />

wijkontwikkeling die recht doet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Green Deal, en reguliere koopen<br />

sociale huur moet g<strong>aan</strong> herbergen, aldus Bas Leijser en Remko Meek<br />

van Pleya<strong>de</strong>. Een gemeng<strong>de</strong> wijk, met woonblokken tot 13 lagen, via een<br />

passerelle verbon<strong>de</strong>n met het wijkwinkelcentrum. Het masterplan is er<br />

al, <strong>de</strong> uitvraag moet nog wor<strong>de</strong>n gespecificeerd. Leijser en Meek vestigen<br />

hun hoop op een relatief 'groen' College van B&W. “Wij kunnen als<br />

gron<strong>de</strong>igenaar in ie<strong>de</strong>r geval <strong>de</strong> belangrijke groep 'tij<strong>de</strong>lijk verblijf' g<strong>aan</strong><br />

huisvesten op een manier die activeert: zorg in een groene wijk, dichtbij<br />

voorzieningen. Zaak is een goe<strong>de</strong> ontwikkelpartner te vin<strong>de</strong>n.”<br />

ISALA MEPPEL<br />

Een presentatie inzake <strong>de</strong> nieuwbouw van ziekenhuislocatie Isala Meppel<br />

was on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het plenaire middagprogramma. Het eerste allelectric<br />

ziekenhuis van Ne<strong>de</strong>rland trekt om <strong>de</strong> laatste re<strong>de</strong>n sowieso<br />

veel <strong>aan</strong>dacht. Alex van Reeuwijk van Isala focust echter vooral op <strong>de</strong> kritische<br />

zorgprestaties van het ontwerp. Het gebouw is zo ontworpen, dat<br />

zorgprocessen minimaal wor<strong>de</strong>n verstoord. Er is gestuurd op maximale<br />

beschikbaarheid van <strong>de</strong> IC (99,97%), minimale uitval van <strong>de</strong> OK (twee<br />

dag<strong>de</strong>len per jaar), alsme<strong>de</strong> een minimale respons-/hersteltijd van <strong>de</strong><br />

meest kritische installaties (10 tot 30 minuten). 'Ruimte is een bron van<br />

verspilling' is een van <strong>de</strong> credo's van <strong>de</strong> ontwerpers. Behalve all-electric<br />

en maximaal beschikbaar, is het ziekenhuis dus ook lean vormgegeven,<br />

volgens total cost of ownership. Dit alles in een regio met een groeien<strong>de</strong><br />

zorgvraag. “Een ziekenhuis bouw je voor 40, 50 jaar, en in 2050 moet <strong>de</strong><br />

gehele woningvoorraad al gasloos zijn. Wat als wij dat nu al doen?” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

27


VLAARDINGEN UITZICHT<br />

Fris ro<strong>de</strong> verschijning <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Holysingel.<br />

Tekst en beeld | Tjerk van Duinen<br />

Levensloopbestendig zorggebouw in Vlaardingen<br />

Een nieuw Uitzicht<br />

Op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong> Churchillsingel en <strong>de</strong> Holysingel is <strong>de</strong>ze zomer een nieuw woonzorggebouw<br />

voor Cedrah in gebruik genomen. De zorgverlener op christelijke grondslag beschikt hiermee over<br />

44 zorgstudio’s, ver<strong>de</strong>eld over vier verdiepingen (woongroepen) en een woongroep met acht<br />

zorgstudio’s op <strong>de</strong> begane grond. Algemene functies zijn op <strong>de</strong> begane grond gehuisvest, terwijl elke<br />

woonlaag zijn eigen huiskamer heeft. De bewoners zijn ou<strong>de</strong>ren met (zware) <strong>de</strong>mentie. Het <strong>aan</strong><br />

BENG voldoen<strong>de</strong> zorggebouw is voorbereid om op termijn getransformeerd te kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

voor reguliere bewoning, waarbij studio’s ook samen te voegen zijn.<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


VLAARDINGEN UITZICHT<br />

<strong>de</strong> eerste paal luid<strong>de</strong>: "Een huis bouwt men met stenen, een thuis met<br />

lief<strong>de</strong>". De ontwerpers van RoosRos Architecten hebben dit motto in elk<br />

geval goed vertaald in het nieuwe Uitzicht en een zichtlocatie verdient<br />

dat ook. Erik van <strong>de</strong>r Sluijs, bouwkundig projectlei<strong>de</strong>r voor zorgverlener<br />

Cedrah kan dat beamen: “Hoewel ik <strong>de</strong> steenkleur op voorhand gemêleer<strong>de</strong>r<br />

inschatte, voldoet het eindbeeld door <strong>de</strong> vele verspringingen en<br />

vlakken met reliëf volledig <strong>aan</strong> onze verwachtingen.”<br />

BUDGET<br />

De eerste paal ging 28 april 2020 (met tekst) <strong>de</strong> grond in. Johan Ruijzing,<br />

projectlei<strong>de</strong>r voor Slokker Bouwgroep vestiging Breda: “Op <strong>de</strong> fun<strong>de</strong>ring<br />

is een casco gebouwd van betonnen wan<strong>de</strong>n en breedplaatvloeren<br />

met gevels van HSB en traditioneel metselwerk. Zeker met <strong>de</strong> strenge<br />

brandvoorschriften was beton voor dit gebouw <strong>de</strong> beste oplossing.<br />

We hebben dit soort overwegingen in het bouwteam goed kunnen<br />

doorspreken. Bij zorgprojecten speelt budget een prominente rol en<br />

je wilt altijd een <strong>de</strong>gelijk resultaat neerzetten zon<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong><br />

dingen te moeten bezuinigen.” Daar kan Van <strong>de</strong>r Sluijs naadloos op <strong>aan</strong>sluiten:<br />

“In zo’n proces kies je bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen in<br />

plaats van duur<strong>de</strong>re aluminium kozijnen. De kunststof kozijnen zijn tegenwoordig<br />

zo goed dat het verschil met hout of aluminium nauwelijks<br />

zichtbaar is . Dat maakte het mogelijk om wat meer uit te geven <strong>aan</strong><br />

een mooie gemetsel<strong>de</strong> buitenspouw. Als je ook daarop gaat bezuinigen,<br />

houd je zo weinig over en ontstaat er een heel vlak gebouw.” ❯<br />

'Een huis bouwt men met stenen,<br />

een thuis met lief<strong>de</strong>'<br />

Metselwerk met reliëf. Links wordt het ou<strong>de</strong> zorggebouw gesloopt.<br />

De nieuwbouw maakt <strong>de</strong>el uit van woonzorgcentrum Uitzicht, dat voorheen<br />

bestond uit een zorggebouw met 69 plaatsen en een woongebouw<br />

met 89 appartementen. Om <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> gebouwen (daterend uit 1974) <strong>aan</strong><br />

te passen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> huidige duurzaamheidseisen en bewonersbehoeften is<br />

besloten het woongebouw te renoveren en pal naast het zorggebouw<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw te realiseren. Na <strong>de</strong> oplevering is Slokker Bouwgroep<br />

vestiging Breda direct begonnen met <strong>de</strong> sloop van het acht lagen tellen<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> zorgblok. Dat biedt straks weer ruimte voor een nieuw te<br />

bouwen schakelelement met een restaurant en een grootkeuken, dat<br />

oud en nieuw met elkaar gaat verbin<strong>de</strong>n.<br />

FRISROOD EN KIEZELGRIJS<br />

De nieuwbouw <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Holysingel betekent een enorme vooruitgang<br />

voor <strong>de</strong> buurt. Het zorggebouw van acht lagen met een onopvallen<strong>de</strong><br />

jaren zeventig uitstraling maakte plaats voor een frisrood gemetseld<br />

volume. Het nieuwe gebouw telt drie lagen min<strong>de</strong>r en heeft veel meer<br />

raamkozijnen. De kozijnen zijn uitgevoerd in een lichte kiezelgrijze tint.<br />

Hier en daar wat metselwerk in reliëf en twee flinke vliesgevels zorgen<br />

voor nog meer afwisseling (en contrast met <strong>de</strong> oudbouw). De tekst op<br />

Gang met foto’s van Vlaardingen en Schiedam.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

29


VLAARDINGEN UITZICHT<br />

Dat soort afwegingen wordt ook voor het interieur gemaakt. Van <strong>de</strong>r<br />

Sluijs: “Overal hebben we scanbehang laten <strong>aan</strong>brengen. Dat is goed en<br />

relatief goedkoop en daar is gemakkelijk overheen te sauzen. Daarmee<br />

maak je weer ruimte om an<strong>de</strong>re dingen te doen voor <strong>de</strong> bewoners. Zo<br />

zijn <strong>de</strong> badkamers fraai betegeld in twee kleuren en hangen overal mooie<br />

ou<strong>de</strong> foto’s van Schiedam en Vlaardingen. Ver<strong>de</strong>r zijn overal goe<strong>de</strong> materialen<br />

gebruikt die nu misschien iets duur<strong>de</strong>r zijn, maar wel min<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rhoud vergen en langer meeg<strong>aan</strong>.”<br />

DUURZAME INSTALLATIETECHNIEK<br />

Wat betreft duurzaamheid maakt Uitzicht wellicht <strong>de</strong> grootste sprong<br />

voorwaarts. Ruijzing: “De nieuwbouw voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> BENG-normen en<br />

heeft geen gas<strong>aan</strong>sluiting. Het hele gebouw wordt voorzien van warmte<br />

voorzien door <strong>de</strong> luchtwarmtepomp die in alle vertrekken is <strong>aan</strong>gesloten<br />

op <strong>de</strong> vloerverwarming. In <strong>de</strong> studio’s zijn ruimtethermostaten geplaatst,<br />

waarmee <strong>de</strong> bewoners op een vertrouw<strong>de</strong> manier <strong>de</strong> temperatuur nog<br />

wat kunnen bijregelen. In <strong>de</strong> ventilatie kunnen we ’s winters <strong>de</strong> lucht<br />

voorverwarmen en in <strong>de</strong> zomer voorkoelen.” Het hele gebouw is voorzien<br />

van <strong>de</strong> nodige zorgdomotica. Van <strong>de</strong>r Sluijs: “Cliënten lopen rond<br />

met een noodknop en hebben alleen toegang tot <strong>de</strong> ruimten die wij ze<br />

hebben toegewezen. Er zijn voldoen<strong>de</strong> datapunten ingebouwd om hier<br />

nog extra voorzieningen als cameratoezicht <strong>aan</strong> toe te voegen.”<br />

TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN<br />

Levensloopbestendig bouwen is een trend die door lijkt te zetten in <strong>de</strong><br />

zorg. Dat uit zich enerzijds in het inrichten van zorgcomplexen waar<br />

bewoners vanuit een huur- of koopwoning via een omgeving met lichte<br />

Johan Ruijzing (links) en Erik van <strong>de</strong>r Sluijs in <strong>de</strong> huiskamer op <strong>de</strong><br />

eerste verdieping.<br />

'Een flexibel gebouw zorgt dan<br />

dat je op termijn eventueel ver<strong>de</strong>r<br />

kan afschalen en <strong>de</strong>len gaat<br />

verbouwen en verhuren'<br />

DE SLOKKER KIJK OP<br />

BOUWEN VOOR DE ZORG<br />

ALMERE | AMSTERDAM | BREDA | HUIZEN | ZWOLLE | ZEEWOLDE | ATLANTA | DENVER | CALGARY | TORONTO<br />

30 BOUWEN ZORG.EU


VLAARDINGEN UITZICHT<br />

Elke huiskamer heeft een pantry.<br />

zorg kunnen doorstromen naar af<strong>de</strong>lingen die zijn ingericht op zware<br />

zorg, zon<strong>de</strong>r daarvoor te hoeven verhuizen uit <strong>de</strong> vertrouw<strong>de</strong> buurt.<br />

Locaties van Cedrah, zoals Aman<strong>de</strong>lhof in Capelle <strong>aan</strong> <strong>de</strong>n IJssel en ook<br />

Uitzich, voorzien in <strong>de</strong>ze doorstroming. An<strong>de</strong>rzijds is er <strong>de</strong> levensloopbestendigheid<br />

van gebouwen. Ruijzing: “De ruime studio’s van Uitzicht<br />

best<strong>aan</strong> uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer, in totaal zo’n 45<br />

m 2 . Met uitsparingen in <strong>de</strong> wapening van <strong>de</strong> betonwan<strong>de</strong>n is het gebouw<br />

voorbereid om <strong>de</strong> zorgstudio’s om te bouwen naar reguliere appartementen<br />

en om twee studio’s te koppelen voor een groter appartement.”<br />

WACHTLIJST OF KRIMP<br />

Een flexibel gebouw is van belang omdat <strong>de</strong> toekomst zich niet laat<br />

voorspellen. Van <strong>de</strong>r Sluijs: “De vergrijzing zet onvermin<strong>de</strong>rd door,<br />

maar er zijn grote regionale verschillen, zeker voor onze christelijke<br />

doelgroep. Voor <strong>de</strong> Aman<strong>de</strong>lhof in Capelle hebben we een wachtlijst<br />

met enkele tientallen mensen. Hier in Vlaardingen lopen <strong>de</strong> <strong>aan</strong>tallen<br />

juist wat terug. Op basis van markton<strong>de</strong>rzoek en regionaal overleg<br />

kom je dan uit op een verlaging van <strong>de</strong> zorgcapaciteit van Uitzicht van<br />

89 naar 52 plaatsen en krijgen an<strong>de</strong>re locaties er wat bij. Een flexibel<br />

gebouw zorgt dan dat je op termijn eventueel ver<strong>de</strong>r kan afschalen en<br />

<strong>de</strong>len gaat verbouwen en verhuren.”<br />

Slokker is intussen gevor<strong>de</strong>rd met <strong>de</strong> sloop van het ou<strong>de</strong> zorggebouw.<br />

Ruijzing: “Dat heeft enige vertraging opgelopen door <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezigheid<br />

van asbest. De bouwvak hebben we gebruikt om het tijdverlies<br />

enigszins goed te maken. Extra lastig is het feit dat het ou<strong>de</strong><br />

gebouw slechts een paar meter van <strong>de</strong> nieuwbouw af ligt. Dat geeft<br />

even overlast voor <strong>de</strong> bewoners, maar wij doen er alles <strong>aan</strong> om die<br />

zoveel mogelijk te beperken.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Cedrah, Barendrecht<br />

ONTWERP<br />

RoosRos Architecten, Oud-Beijerland<br />

ADVISEURS<br />

IMd Raadgeven<strong>de</strong> Ingenieurs, M 3 E Groep en Marsaki<br />

UITVOERING<br />

Slokker Bouwgroep vestiging Breda<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Amphia en Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

‘Inspelen op marktbehoeften’<br />

Patiënten stromen efficiënt door<br />

in Behan<strong>de</strong>lcentrum Amphia<br />

Het Amphia ziekenhuis in Breda is met recht trots op het gloednieuwe Behan<strong>de</strong>lcentrum. Het<br />

multidisciplinaire complex omvat zes ok’s, acht behan<strong>de</strong>lkamers en vijftig bed<strong>de</strong>n. De grootste<br />

uitdaging bij <strong>de</strong> realisatie: met doordachte logistieke patiëntenstromen te komen tot hoogwaardige<br />

maar vooral ook efficiënte zorg zon<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit van <strong>de</strong> disciplines te tornen.<br />

“Inspelen op marktbehoeften.” Het lijkt het<br />

begin van een gesprek met een multinational.<br />

Maar Jasper Meijer, Projectdirecteur Vernieuwbouw<br />

Amphia, geeft <strong>aan</strong> dat die terminologie<br />

ook op <strong>de</strong> zorg van toepassing is. “Door verbeter<strong>de</strong><br />

technieken verlopen ingrepen sneller en<br />

dat resulteert in een hogere doorloop van patiënten.<br />

De ingrepen in het Behan<strong>de</strong>l centrum<br />

vragen vaak ook min<strong>de</strong>r nazorg, eer<strong>de</strong>r beweging.<br />

Meteen naar huis of een verblijf van een<br />

nacht. Voor die zorg hebben we gekozen voor<br />

een zelfstandig functioneren<strong>de</strong> Behan<strong>de</strong>lcentrum<br />

voor (dag-)ingrepen <strong>aan</strong> bijvoorbeeld<br />

knie, heup, ogen, huid, neus of lies. We hebben<br />

het als een aparte entiteit on<strong>de</strong>rgebracht in het<br />

gebouw waar voorheen <strong>de</strong> ok’s en verpleegaf<strong>de</strong>lingen<br />

waren gevestigd, <strong>aan</strong>palend <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

nieuwbouw van het Amphia.”<br />

CREATIVITEIT EN FLEXIBILITEIT<br />

Behalve Meijer zijn ook Projectmanager Nieuwbouw<br />

Gerard Jacobs, Bedrijfsmanager Behan<strong>de</strong>lcentrum<br />

Mirjam Nagtegaal en Architect Rick<br />

Bruning (Wiegerinck, Arnhem) <strong>aan</strong>geschoven.<br />

De sfeervolle inrichting heeft een rustige kleurstelling.<br />

(Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

32<br />

BOUWEN ZORG.EU


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS<br />

Een van <strong>de</strong> vele wachtruimten in <strong>de</strong> vernieuwbouw. (Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r).<br />

Architect Rick Bruning, Projectmanager Nieuwbouw Amphia Gerard Jacobs en Bedrijfsmanager<br />

Behan<strong>de</strong>lcentrum Mirjam Nagtegaal (vlnr). (Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r)<br />

Projectdirecteur Vernieuwbouw Amphia<br />

Jasper Meijer. (Beeld: Amphia)<br />

Jacobs: “Alle best<strong>aan</strong><strong>de</strong> vakgroepen in het gebouw<br />

on<strong>de</strong>rbrengen, vroeg creativiteit en flexibiliteit.<br />

Twee jaar gele<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste<br />

stappen gezet, in 2020 met <strong>de</strong> bouw begonnen<br />

en afgelopen mei <strong>de</strong> eerste patiënten geholpen.”<br />

Projectgroepen met daarin alle gebruikers<br />

bogen zich in het voortraject over plattegron<strong>de</strong>n<br />

en zochten met elkaar naar oplossingen<br />

voor tal van vraagstukken. “Samenwerking op<br />

ok’s en behan<strong>de</strong>lkamers zon<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> i<strong>de</strong>ntiteit te<br />

verliezen, was een belangrijk uitgangspunt voor<br />

alle disciplines.” Meijer benadrukt dat misschien<br />

wel <strong>de</strong> grootste puzzel het in goe<strong>de</strong> banen lei<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> patiëntenstroom was. “Zeker vanwege<br />

<strong>de</strong> hoge doorloop en <strong>de</strong> diversiteit van<br />

patiënten in het Behan<strong>de</strong>lcentrum.”<br />

VERWACHTINGEN ZIJN<br />

WAARGEMAAKT<br />

Gezien <strong>de</strong> heersen<strong>de</strong> rust is die puzzel in<br />

harmonie door <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen<br />

in nauw overleg met <strong>de</strong> architect gelegd,<br />

zo blijkt bij een rondgang. Ruime<br />

gangen, <strong>aan</strong>gename kleurstellingen en raampartijen<br />

die zorgen voor veel daglicht. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS<br />

unieke opgaven en<br />

doelgerichte oplossingen<br />

ptg advies bouwt mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zorg en on<strong>de</strong>rwijs van<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Gebouwen en processen optimaal afstemmen op<br />

<strong>de</strong> gebruikers, daar draait het bij ons om. Wij hebben met veel<br />

enthousiasme gewerkt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> planvorming van het nieuwe<br />

behan<strong>de</strong>lcentrum van Amphia.<br />

Kijk voor een uitgebrei<strong>de</strong> beschrijving<br />

van onze projecten op: ptg-advies.nl.<br />

ptg advies b.v.<br />

Koningin Wilhelminal<strong>aan</strong> 21, Amersfoort<br />

t 033 - 422 82 55 e info@ptg-advies.nl<br />

ptg-advies.nl<br />

Het enthousiasme on<strong>de</strong>r het personeel is groot. (Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r).<br />

Ambulancepost<br />

Tergooi<br />

Nominatie<br />

Hilversumse<br />

Architecuurprijs<br />

2019 – 2020<br />

21139 Advertentie <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>.indd 1 23-07-21 12:29<br />

wiegerinck.nl<br />

34 BOUWEN ZORG.EU


BREDA AMPHIA ZIEKENHUIS<br />

'Na een lange <strong>aan</strong>loop is het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis laag voor laag,<br />

poli voor poli <strong>aan</strong>gepakt'<br />

“Verwachtingen zijn waargemaakt. Het enthousiasme<br />

on<strong>de</strong>r het personeel is groot”, uit<br />

Nagtegaal haar ervaringen en die van haar collega’s.<br />

Zij geeft <strong>aan</strong> dat behalve <strong>de</strong> vele disciplines<br />

ook rekening is gehou<strong>de</strong>n met het type<br />

patiënt. “Kin<strong>de</strong>ren vereisen een an<strong>de</strong>r welkom<br />

dan volwassenen. Maar ook <strong>de</strong> intake verschilt<br />

qua discipline. We zijn er in geslaagd om ook<br />

dat van discipline tot discipline te realiseren<br />

in het centrum.” Vanaf <strong>de</strong> opening van het<br />

Behan<strong>de</strong>lcentrum, wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> doorloop van<br />

patiënten en hun behan<strong>de</strong>lingen gemonitord.<br />

Nagtegaal: “Het doel: <strong>de</strong> doorloop waar mogelijk<br />

verkorten waardoor we zoveel mogelijk<br />

mensen kunnen helpen.”<br />

De grondslag mag dan gelegd zijn door samenspraak<br />

tussen <strong>de</strong> gebruikers van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen,<br />

Bruning heeft het geheel architectonisch gebun<strong>de</strong>ld.<br />

Met elan en vooral kennis van zaken,<br />

hij is immers al vele jaren meer dan vertrouwd<br />

met opdrachten van ziekenhuizen. “Na een<br />

lange <strong>aan</strong>loop is het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis laag<br />

voor laag, poli voor poli <strong>aan</strong>gepakt. Doordat er<br />

veel is gestript mag er best wor<strong>de</strong>n gesproken<br />

over (ver)nieuwbouw.” Het vroeg nogal wat<br />

creativiteit om alle wensen ver<strong>de</strong>eld over twee<br />

verdiepingen te realiseren. “Niet alleen het inpassen<br />

van alle wensen maar ook het werken<br />

in een lopend bedrijf. Denk <strong>aan</strong> het plannen<br />

van slooptij<strong>de</strong>n. We hebben ge<strong>de</strong>elten kaalgeslagen,<br />

maar <strong>de</strong> lijnen van <strong>de</strong> hoofdinfrastructuur<br />

zoals die van <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling behou<strong>de</strong>n.<br />

Daar hebben we omheen ontworpen”,<br />

kijkt Bruning terug. Ook kreeg <strong>de</strong> vernieuwbouw<br />

een luxe gezicht, één dat patiënten eer<strong>de</strong>r<br />

verwachten in een privékliniek dan in een<br />

behan<strong>de</strong>lcentrum van een ziekenhuis. “Maar er<br />

is een dui<strong>de</strong>lijke connectie met <strong>de</strong> nieuwbouw<br />

van het Amphia.” Wat betreft <strong>de</strong> engineering<br />

zijn <strong>de</strong> leereffecten van <strong>de</strong> nieuwbouw uiteraard<br />

meegenomen. Ook van belang zijn <strong>de</strong><br />

overeenkomsten in <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> ok’s<br />

in <strong>de</strong> nieuwbouw en het Behan<strong>de</strong>lcentrum.<br />

“Het Behan<strong>de</strong>lcentrum mag dan een zelfstandige<br />

unit zijn, <strong>de</strong> specialisten treffen zowel in<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw als in het Behan<strong>de</strong>lcentrum een<br />

gelijke inrichting <strong>aan</strong>. Daardoor is uitwisseling<br />

van werkplek gemakkelijk en het werken in<br />

<strong>de</strong> hoogwaardig ingerichte ok’s (on<strong>de</strong>r meer<br />

beeldroutering) vertrouwd”, aldus Meijer. Het<br />

Amphia ziekenhuis is nog niet klaar met verbouwen.<br />

De ‘midlife renovatie’ en heroriëntatie<br />

van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen en kantoorfuncties lopen<br />

nog tot eind 2022. ■<br />

Een van <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lkamers in <strong>de</strong> vernieuwbouw. (Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r).<br />

PTG ADVIES B.V. OVER AMPHIA ZIEKENHUIS<br />

Nadat wij <strong>de</strong> ontwikkeling en realisatie van <strong>de</strong> nieuwbouw voor Amphia<br />

begeleid<strong>de</strong>n, waren wij ook betrokken bij <strong>de</strong> vernieuwing van <strong>de</strong>len van het<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw op <strong>de</strong> locatie Molengracht. Eer<strong>de</strong>r dit jaar is in <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

bouw een gloednieuw behan<strong>de</strong>lcentrum gerealiseerd en in gebruik genomen.<br />

Dit <strong>de</strong>elproject was een uitdagend vraagstuk waarbij het ou<strong>de</strong> OK-complex<br />

omgebouwd is tot een mo<strong>de</strong>rn, hoogwaardig centrum voor planbare en<br />

laagcomplexe ingrepen.<br />

Hoe zien <strong>de</strong> toekomstige zorgprocessen eruit? Hoe wil je werken in het nieuwe<br />

centrum? Wat is voor een patiënt belangrijk, hoe g<strong>aan</strong> we om met privacy,<br />

reductie van onzekerheid, hoe maken we het verblijf zo prettig mogelijk? En hoe<br />

realiseren we dat allemaal in het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw? Om van <strong>de</strong>ze vragen in<br />

korte tijd naar een goed ontwerp voor het behan<strong>de</strong>lcentrum te komen, hebben<br />

wij ons concept van 'Samen OntwerpWeken' ingezet: intensieve, creatieve<br />

ontwerpsessies in één week. Met alle betrokkenen: me<strong>de</strong>werkers, artsen, interne<br />

<strong>de</strong>skundigen en on<strong>de</strong>rsteuning. Een uitdaging om <strong>de</strong> agenda's hiervoor vrij te<br />

maken, maar het lever<strong>de</strong> veel op: een met enthousiasme en energie ontwikkeld<br />

plan dat veel draagvlak in <strong>de</strong> zorgorganisatie heeft. Amphia kan met het nieuwe<br />

behan<strong>de</strong>lcentrum haar patiënten nog beter en sneller helpen en heeft er voor<br />

haar me<strong>de</strong>werkers en artsen een prettige werkomgeving bij.<br />

Een mooi compliment kwam van een van <strong>de</strong> betrokken gebruikers: 'wat goed dat<br />

jullie je zo verdiepen in onze werkprocessen en dat we die terugzien in het plan!'.<br />

We zijn trots op het resultaat en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> samenwerking met <strong>de</strong> teams van<br />

Amphia en Wiegerinck architecten en wensen alle gebruikers veel werkplezier in<br />

hun nieuwe centrum!<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

35


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | Sabine Bison<br />

Albert Schweitzer ziekenhuis zet<br />

hoog in op digitaal gebouwbeheer:<br />

Altijd en overal<br />

up-to-date informatie<br />

Met drie locaties en één buitenpolikliniek is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner<br />

voor inwoners van <strong>de</strong> regio Zuid-Holland-Zuid. Om dynamisch mee te groeien met <strong>de</strong><br />

veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> zorgvraag en om snel te kunnen innoveren en anticiperen, zet het ziekenhuis hoog<br />

in op digitalisering. “De kracht van <strong>de</strong>ze digitalisering steunt op twee pilaren”, benadrukt Willem<br />

Blaak, coördinator Technisch Bedrijfsbureau van Huisvesting en Techniek bij het Albert Schweitzer<br />

ziekenhuis. “Naast een goed fundament voor tekeningenbeheer bouwen we <strong>aan</strong> een Asset<br />

Management Systeem, waarin alle processen voor meerjaren beheer en on<strong>de</strong>rhoud, financiën en<br />

contractenbeheer snel en up-to-date beschikbaar zijn. Dit biedt niet alleen voor<strong>de</strong>len voor onze<br />

interne processen, maar ook in onze projecten.”<br />

Met drie locaties en één buitenpolikliniek is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner voor inwoners van <strong>de</strong> regio Zuid-Holland-Zuid.<br />

36 BOUWEN ZORG.EU


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS<br />

'De samenwerking tussen partijen is alleen succesvol, wanneer <strong>de</strong> informatie<br />

waarmee wordt gewerkt gestructureerd, consistent, correct én volledig is'<br />

Door projecten via het Trimble Connect platform te laten lopen, beschikken<br />

partijen altijd over <strong>de</strong> meest actuele tekeningen.<br />

Dankzij Trimble Connect kunnen af<strong>de</strong>lingshoof<strong>de</strong>n, facilitaire en technische<br />

diensten te allen tij<strong>de</strong> <strong>de</strong> situatietekeningen van <strong>de</strong> diverse locaties in PDF inzien.<br />

“Niet alleen onze facilitaire en technische diensten,<br />

maar ook projectlei<strong>de</strong>rs van (bouw)projecten<br />

én externe partijen vragen steeds vaker<br />

informatie op over onze locaties, installaties<br />

en (medische) apparatuur”, vertelt Blaak. “Bijvoorbeeld<br />

bij nieuwbouw- en verbouwprojecten,<br />

maar ook om on<strong>de</strong>rhoud en beheer goed<br />

te kunnen inrichten. Daarnaast hebben we<br />

veel compliance. Ziekenhuizen moeten <strong>aan</strong>toonbaar<br />

<strong>aan</strong> uitgebrei<strong>de</strong> wet- en regelgeving<br />

voldoen. Digitalisering biedt ook dan uitkomst,<br />

omdat informatie over bijvoorbeeld accreditaties,<br />

NEN-keuringen en legionellabeheer<br />

gestructureerd wordt opgeslagen en direct ge<strong>de</strong>eld<br />

kan wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> relevante partijen.”<br />

UITGEBREIDE IMPLEMENTATIE<br />

De digitalisering van het Albert Schweitzer<br />

ziekenhuis gaat zeker 25 jaar terug, benadrukt<br />

CAD-beheer<strong>de</strong>r en tekenaar (werktuig)bouwkun<strong>de</strong><br />

Teun Wapperom. “Sinds die tijd maken<br />

we ook gebruik van teken-/mo<strong>de</strong>lleersoftware<br />

Stabicad for AutoCAD. Een bewuste keuze,<br />

omdat ook onze belangrijkste partners hiermee<br />

werken. Bovendien wordt Stabicad for<br />

AutoCAD net als Stabicad for Revit geleerd op<br />

scholen, waardoor ook nieuwe me<strong>de</strong>werkers<br />

er goed en snel mee uit <strong>de</strong> voeten kunnen.”<br />

CAD-beheer<strong>de</strong>r en tekenaar Elektrotechniek<br />

Ferry Graafland: “Tot voor kort wer<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ltekeningen en <strong>aan</strong>vullen<strong>de</strong> informatie<br />

eenvoudig ge<strong>de</strong>eld via <strong>de</strong> Stabicad webviewer,<br />

maar sinds <strong>de</strong> overname van Stabiplan<br />

door Trimble wordt <strong>de</strong>ze viewer uitgefaseerd.<br />

Daarom zijn we op zoek geg<strong>aan</strong> naar een alternatieve<br />

oplossing, die we von<strong>de</strong>n in Trimble<br />

Connect. Gedreven door <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

van dit platform, zijn we een uitgebrei<strong>de</strong> implementatie<br />

gestart.”<br />

KIJK- EN WERKGEDEELTE<br />

Het Technisch Bedrijfsbureau van het Albert<br />

Schweitzer ziekenhuis was al geruime tijd op<br />

zoek naar een oplossing, waarmee interne én<br />

externe partijen hun bestan<strong>de</strong>n kunnen ophalen<br />

en <strong>de</strong>len in één overzichtelijke omgeving.<br />

“Trimble Connect voorziet hierin”, aldus Graafland.<br />

“Uniek <strong>aan</strong> <strong>de</strong> software is dat een kijkge<strong>de</strong>elte<br />

en een werkge<strong>de</strong>elte gecombineerd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Zo kunnen af<strong>de</strong>lingshoof<strong>de</strong>n,<br />

facilitaire en technische diensten te allen tij<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> situatietekeningen van onze diverse locaties<br />

in PDF inzien. Bovendien kunnen we eenvoudig<br />

projecten <strong>aan</strong>maken, waarin alle relevante<br />

partijen na uitnodiging kunnen samenwerken.”<br />

Graafland verwijst hiermee on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re naar<br />

KCU (Kuijpers Service B.V., Constructif B.V. en<br />

ULC Technisch Beheer B.V.), dat <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

vijf jaar verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor alle projectmatige<br />

(verbouw)activiteiten voor <strong>de</strong> instandhouding,<br />

continuïteit en optimalisatie van het<br />

Albert Schweitzer ziekenhuis. “In <strong>de</strong> nabije<br />

toekomst kan KCU in Trimble Connect eenvoudig<br />

tekeningen downloa<strong>de</strong>n, revisies toevoegen<br />

en bestan<strong>de</strong>n terugzetten, waarbij van<br />

begin tot eind dui<strong>de</strong>lijk is wie wanneer welke<br />

bestan<strong>de</strong>n heeft gedownload, welke wijzigingen<br />

zijn doorgevoerd en wat <strong>de</strong> meest actuele<br />

tekeningen zijn.” Blaak: “Dankzij Trimble<br />

Connect is het doorsturen van bestan<strong>de</strong>n via<br />

mails en bijvoorbeeld WeTransfer verle<strong>de</strong>n<br />

tijd. Hierdoor houdt ie<strong>de</strong>reen het overzicht.<br />

Doordat alle relevante partijen kunnen inzien<br />

welke informatie verstrekt is en wat er is teruggekomen,<br />

is <strong>de</strong> controle bovendien beter. Je<br />

kijkt met meer ogen naar een project, wat <strong>de</strong><br />

kwaliteit ten goe<strong>de</strong> komt. Tegelijkertijd hou<strong>de</strong>n<br />

wij als bedrijfsbureau <strong>de</strong> regie. Doordat alle<br />

data op onze eigen servers blijft st<strong>aan</strong>, blijven<br />

wij namelijk altijd eigenaar van <strong>de</strong> bestan<strong>de</strong>n.”<br />

MEER DAN 10.000 TEKENINGEN<br />

Senior Support Engineer van Trimble Jan<br />

Barend <strong>de</strong>n Ou<strong>de</strong>n heeft het Technisch Bedrijfsbureau<br />

van het Albert Schweitzer ziekenhuis<br />

on<strong>de</strong>rsteund bij <strong>de</strong> inrichting van<br />

<strong>de</strong> Trimble Connect omgeving. “Jan Barend<br />

heeft al vele software-migraties en -installaties<br />

voor ons verzorgd en ook dit proces is<br />

vlekkeloos verlopen”, vertelt Graafland. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


DORDRECHT ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS<br />

Als gevolg van <strong>de</strong> digitalisering behoren papieren tekeningen straks tot het verle<strong>de</strong>n. (N.B.: <strong>de</strong>ze foto is nog voor <strong>de</strong> corona-afstandsregels gemaakt).<br />

'Niet alleen onze facilitaire en technische diensten, maar ook projectlei<strong>de</strong>rs<br />

van (bouw)projecten én externe partijen profiteren van <strong>de</strong> digitaliseringsslag'<br />

“We zijn zeer tevre<strong>de</strong>n over zijn support. In<br />

slechts drie dagen tijd zijn meer dan 10.000<br />

tekeningen op onze server gesynchroniseerd<br />

met Trimble Connect. Daarbij heeft Jan Barend<br />

een tool ingericht, waardoor <strong>de</strong> synchronisatie<br />

voort<strong>aan</strong> met één druk op <strong>de</strong> knop kan wor<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd.” Den Ou<strong>de</strong>n: “Samen met <strong>de</strong><br />

ICT-af<strong>de</strong>ling van het ziekenhuis heb ik geïnventariseerd<br />

hoe processen, bestan<strong>de</strong>n, rechtenstructuren<br />

en werkplekken gemanaged en uitgerold<br />

moeten wor<strong>de</strong>n. Bovendien heb ik key<br />

users Willem, Teun en Ferry getraind in Trimble<br />

Connect en een ‘Quick Start’ handleiding geschreven,<br />

die interne én externe gebruikers<br />

stap-voor-stap wegwijs maakt op het platform.”<br />

ALTIJD UP-TO-DATE<br />

Binnenkort wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste projecten via<br />

Trimble Connect opgepakt. Blaak noemt niet<br />

alleen <strong>de</strong> realisatie van een nieuwe noodstroomvoorziening,<br />

maar ook <strong>de</strong> inpassing van<br />

een nieuwe urologieaf<strong>de</strong>ling, waardoor urologie<br />

en gynaecologie voort<strong>aan</strong> geclusterd wor<strong>de</strong>n<br />

in één centrum. Daarnaast zullen diverse<br />

kleinere klusjes, zoals <strong>de</strong> splitsing van medische<br />

en technische perslucht, via Trimble Connect<br />

wor<strong>de</strong>n opgezet. Door projecten via dit platform<br />

te laten lopen, beschikken partijen altijd<br />

over <strong>de</strong> meest actuele tekeningen, benadrukt<br />

Wapperom. “Dit haalt veel druk weg bij <strong>de</strong><br />

projectlei<strong>de</strong>rs. Bovendien ontstaat overzicht,<br />

waardoor je elkaar ook kunt <strong>aan</strong>spreken op<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n. Bijvoorbeeld met<br />

betrekking tot revisies. Hierdoor blijft <strong>de</strong> informatiestroom<br />

altijd up-to-date.” Graafland:<br />

“Een optimum hierin hopen we in <strong>de</strong> toekomst<br />

te bereiken, wanneer ook <strong>de</strong> technische dienst<br />

revisies via het platform kan <strong>de</strong>len en papieren<br />

tekeningen tot het verle<strong>de</strong>n behoren.”<br />

VINGER AAN DE POLS<br />

DANKZIJ BIM ILS<br />

“De samenwerking tussen partijen is alleen succesvol,<br />

wanneer <strong>de</strong> informatie waarmee wordt<br />

gewerkt gestructureerd, consistent, correct én<br />

volledig is”, benadrukt Den Ou<strong>de</strong>n. “Dit geldt<br />

ook voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis,<br />

waarvoor ontzettend veel partijen tekenwerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

verrichten. Ook hier biedt Trimble<br />

Connect uitkomst. Op het platform kunnen<br />

namelijk eenvoudig mo<strong>de</strong>llen gecontroleerd<br />

wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezigheid en consistentie<br />

van parameters.” Om <strong>de</strong>ze controle mogelijk te<br />

maken, heeft Den Ou<strong>de</strong>n speciaal voor het ziekenhuis<br />

een Informatie Leveringsspecificatie (ILS)<br />

geschreven, die wordt benut als <strong>aan</strong>vulling op<br />

het CAD procedurehandboek en met name uitkomst<br />

biedt in nieuwbouwprojecten. Blaak: “Met<br />

behulp van diverse tools kunnen we dwarsdoorsne<strong>de</strong>n<br />

maken van bijvoorbeeld Revit-mo<strong>de</strong>llen.<br />

Vervolgens kunnen we eenvoudig on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

selecteren en bijvoorbeeld <strong>aan</strong>tallen, diameters<br />

en an<strong>de</strong>re objectinformatie controleren, conform<br />

<strong>de</strong> gemaakte afspraken. Hierdoor hou<strong>de</strong>n<br />

we maximale grip op het ontwerp, <strong>de</strong> processen<br />

én <strong>de</strong> eindkwaliteit van onze gebouwen.” ■<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


BOXTEL JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | JBZ<br />

Investering in JBZ buitenpoli<br />

versterkt verankering in<br />

Boxtelse samenleving<br />

Boxtel is naast Rosmalen, Drunen en Zaltbommel één van <strong>de</strong> buitenpoli’s van het Jeroen Bosch<br />

Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Eerstgenoem<strong>de</strong> locatie is geheel vernieuwd. “De vestiging in<br />

Boxtel is meer dan een buitenpoli”, benadrukt Christ Goossens, die als Senior Projectlei<strong>de</strong>r JBZ <strong>de</strong><br />

transformatie van het JBZ-<strong>de</strong>el van het gebouw leid<strong>de</strong>.<br />

inge<strong>de</strong>eld en opgebouwd. De transformatie,<br />

kwalificeer het gerust als kaalslag van vloer<br />

tot dak, is met succes uitgevoerd. “We hebben<br />

hier 4.300 vierkante meter verspreid over<br />

drie bouwlagen, dat was niet prettig voor <strong>de</strong><br />

cliënten.” Het plan dat zeven jaar gele<strong>de</strong>n zijn<br />

oorsprong ken<strong>de</strong>, was hel<strong>de</strong>r: het spreekuurcentrum<br />

uitbrei<strong>de</strong>n en alle achttien disciplines,<br />

van cardiologie en neurologie tot <strong>de</strong>rmatologie<br />

en urologie, centreren.<br />

'Ook in <strong>de</strong><br />

wachtruimten is<br />

er meer beleving<br />

met buiten'<br />

Hélène van <strong>de</strong>r Zandt (Unithoofd a.i. buitenpoli's JBZ) en Christ Goossens (Projectlei<strong>de</strong>r projectbureau<br />

Servicebedrijf JBZ).<br />

De locatie Liduina was, volgens Goossens, toe<br />

<strong>aan</strong> een herijking. “<strong>Zorg</strong> evolueert. Een gebouw<br />

groeit niet mee. Het vraagt om nieuwe<br />

impulsen en eisen, gericht op hoogwaardige<br />

dienstverlening. De OK’s waren al buiten ge-<br />

bruik en er was geen dagverpleging meer”, zegt<br />

Goossens terwijl hij rondleidt. Het JBZ-<strong>de</strong>el,<br />

er zijn nog an<strong>de</strong>re zorggerelateer<strong>de</strong> diensten<br />

in het gebouw van <strong>Zorg</strong>groep El<strong>de</strong> Maasduinen<br />

gehuisvest, is gestript en geheel opnieuw<br />

SPANNEND TRAJECT<br />

Oorspronkelijk zou <strong>de</strong> bouw in juni 2020 starten,<br />

doch door <strong>de</strong> coronapan<strong>de</strong>mie is dat uitgesteld.<br />

De ruimten waar <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke huisvesting<br />

gepland werd, was nodig voor verhuur<strong>de</strong>r<br />

<strong>Zorg</strong>groep El<strong>de</strong> Maasduinen om een tij<strong>de</strong>lijke<br />

COVID-19-af<strong>de</strong>ling in te richten. Goossens<br />

schakelt nog even naar zeven m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n verbouwing.<br />

“In die perio<strong>de</strong> zijn <strong>de</strong> spreekuren<br />

gewoon doorgeg<strong>aan</strong>. We hebben op an<strong>de</strong>re<br />

meters die we huur<strong>de</strong>n, zoals het voormalige<br />

OK-centrum, een tij<strong>de</strong>lijke huisvesting ingericht.”<br />

Hij noemt het gelopen traject ‘spannend’.<br />

“Het vroeg wat creativiteit maar het<br />

verpleeghuis en onze poli zijn in gebruik gebleven,<br />

tegen het bouwgebied <strong>aan</strong>. In een perio<strong>de</strong><br />

40 BOUWEN ZORG.EU


BOXTEL JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS<br />

De verbouwing in volle gang.<br />

Het gehele gebouw is van binnen gestript.<br />

Eén van <strong>de</strong> wachtruimten in het Liduina in Boxtel.<br />

De verbouwing mond<strong>de</strong> uit in ruime kamers en veel raampartijen.<br />

van sloop waren dat zaken die vroegen om een<br />

goe<strong>de</strong> afstemming met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> uitvaarton<strong>de</strong>rneming.”<br />

Dat alles op rolletjes verliep,<br />

schrijft Goossens toe <strong>aan</strong> <strong>de</strong> collegialiteit<br />

van alle betrokkenen. “Een uitdaging die met<br />

gepaste trots is gerealiseerd.”<br />

OPENHEID<br />

Het uitgangspunt was <strong>de</strong> cliënt centraal en<br />

wat betreft uitstraling <strong>de</strong> ‘feel and look’ van <strong>de</strong><br />

JBZ hoofdvestiging. Openheid was een an<strong>de</strong>re<br />

kwalificatie die <strong>de</strong> nieuwe inrichting meekreeg.<br />

“Doordat <strong>de</strong> ‘verkeersgangen’ <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gevel<br />

liggen, was het mogelijk om die openheid te<br />

creëren. Ook in <strong>de</strong> wachtruimten is er meer<br />

beleving met buiten. De inrichting van die<br />

ruimten is vanzelfsprekend functioneel maar<br />

daardoor niet min<strong>de</strong>r gezellig.” Met immense<br />

foto’s van bijzon<strong>de</strong>re plekken en gebouwen in<br />

Boxtel wordt <strong>de</strong> band met buiten nog eens extra<br />

on<strong>de</strong>rstreept. “De transformatie bood ons<br />

tevens <strong>de</strong> gelegenheid om een energietransitie<br />

door te voeren door mid<strong>de</strong>l van kou<strong>de</strong>warmte-opslag/het<br />

gebruikmaken van aardwarmte.<br />

Ook <strong>de</strong> gevels en vloeren zijn grondig geïsoleerd.”<br />

Het vraagt nog wat inregelwerk, zegt<br />

Goossens. Ook is met extra zonwering <strong>de</strong> opwarming<br />

via <strong>de</strong> ramen teruggebracht.<br />

DIEPGEWORTELD<br />

Na <strong>de</strong> grondige verbouwing is het nieuwe<br />

spreekuur- en diagnostisch centrum in Boxtel<br />

officieel in gebruik genomen. Burgemeester<br />

Van Meygaar<strong>de</strong>n sneed met een scalpel (operatiemesje)<br />

het lint door on<strong>de</strong>r toeziend oog<br />

van Marcel Visser, Raad van Bestuur JBZ. “Met<br />

die han<strong>de</strong>ling on<strong>de</strong>rstreept <strong>de</strong> burgemeester<br />

nog maar eens het belang van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezigheid<br />

van het JBZ in zijn gemeente”, zegt Goossens.<br />

Hij legt tij<strong>de</strong>ns het gesprek over <strong>de</strong> verbouwing,<br />

in één van <strong>de</strong> vele mo<strong>de</strong>rne en ruime<br />

artsenspreekkamers, <strong>de</strong> link naar het voormalige<br />

Liduina Ziekenhuis. Daar had in <strong>de</strong> vorige<br />

eeuw een kloosteror<strong>de</strong> <strong>de</strong> zorg in han<strong>de</strong>n.<br />

“Die zorg was diepgeworteld in <strong>de</strong> Boxtelse<br />

samenleving. De voorbije <strong>de</strong>cennia hebben<br />

twee fusies plaatsgevon<strong>de</strong>n (met het Carolus<br />

Ziekenhuis en daarna het BMC) en heeft <strong>de</strong><br />

vestiging een iets an<strong>de</strong>r karakter gekregen,<br />

maar het spreekuurcentrum, diagnostiek, <strong>aan</strong>verwante<br />

zorg en <strong>de</strong> bloedafname zijn dicht<br />

bij <strong>de</strong> Boxtelaren gebleven. En dat met een<br />

mo<strong>de</strong>rne en eigentijdse uitstraling.” Daarmee<br />

zegt <strong>de</strong> projectlei<strong>de</strong>r niets teveel. Bovendien<br />

is het project ruim binnen <strong>de</strong> marges van <strong>de</strong><br />

bouwmaatstaven gebleven en daar hebben alle<br />

partijen <strong>de</strong>bet <strong>aan</strong>. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

41


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Ie<strong>de</strong>re woonkamer in Swetterhage heeft een unieke inrichting.<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Sabine Bison<br />

Healing Environment,<br />

omdat het werkt<br />

In <strong>de</strong>ze editie van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> veel <strong>aan</strong>dacht voor het thema Healing Environment. Net als<br />

duurzaamheid is <strong>de</strong>ze bouwtrend een blijven<strong>de</strong> prioriteit gewor<strong>de</strong>n. Sommige ontwikkelingen die<br />

eerst een trend lijken wor<strong>de</strong>n een vanzelfsprekendheid. In <strong>de</strong> bouw, ook het bouwen voor <strong>de</strong> zorg, is<br />

duurzaamheid hier een voorbeeld van. Maar ook een Healing Environment lijkt een blijven<strong>de</strong> prioriteit.<br />

In 1859 beschreef Florence Nightingale al het<br />

therapeutische effect van <strong>de</strong> omgeving op een<br />

patiënt. Hierbij hanteer<strong>de</strong> zij <strong>de</strong> pijlers rust,<br />

warmte, schone lucht, licht en goe<strong>de</strong> voeding.<br />

In <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne tijd namen efficiëntie en<br />

functionaliteit vaak <strong>de</strong> overhand in <strong>de</strong> zorg,<br />

maar anno <strong>2021</strong> zijn we ervan doordrongen<br />

dat <strong>de</strong> zorgomgeving bijdraagt <strong>aan</strong> genezing.<br />

Uit een on<strong>de</strong>rzoek van Roger Ulrich uit 1984<br />

bleek bijvoorbeeld dat chirurgische patiënten<br />

met uitzicht op <strong>de</strong> natuur min<strong>de</strong>r complicaties<br />

had<strong>de</strong>n, min<strong>de</strong>r pijnstillers nodig had<strong>de</strong>n<br />

en eer<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n ontslagen. Factoren als<br />

daglicht, een groene omgeving, en zelfs <strong>de</strong><br />

juiste kleuren in een zorgomgeving kunnen <strong>de</strong><br />

fysiologische effecten van stress vermin<strong>de</strong>ren.<br />

Niet alleen voor <strong>de</strong> cliënten, maar ook voor<br />

het personeel ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Eentien Architecten<br />

Healing Environment in <strong>de</strong> praktijk<br />

Betekenisvol ontwerpen<br />

Jeroen van Bekkum en Arjen Kabboord combineren met Eentien Architecten hun ervaring met<br />

opgaves in <strong>de</strong> zorg én <strong>de</strong> woningbouw, om comfortabele zorgprojecten neer te zetten. Hierbij st<strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> gebruikers centraal.<br />

R/ART-kliniek in Poortugaal. Eentien wil elke bewoner <strong>de</strong> mogelijkheid geven om frisse lucht binnen te laten. Vanwege <strong>de</strong> veiligheid zijn <strong>de</strong> ramen voorzien van mooi<br />

uitgewerkte spuiroosters.<br />

Kamer in <strong>de</strong> R/ART-kliniek met veel daglicht en uitzicht.<br />

Directeur Jeroen van Bekkum: “We beste<strong>de</strong>n<br />

veel tijd <strong>aan</strong> het uitvragen wat <strong>de</strong> zorgorganisatie<br />

precies wil, daarbij praten we met mensen<br />

uit alle gele<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> organisatie. Termen<br />

zoals duurzaamheid en healing environment<br />

wor<strong>de</strong>n veel gebruikt, maar wat bedoelen we<br />

hier eigenlijk mee?” Op zichzelf is het i<strong>de</strong>e van<br />

een healing environment volgens Senior projectlei<strong>de</strong>r<br />

Arjen Kabboord niets nieuws. “Lang<br />

gele<strong>de</strong>n werd bij <strong>de</strong> bouw van een sanatorium<br />

al gebruik gemaakt van <strong>de</strong> gedachte dat licht<br />

en ruimte meehelpen bij <strong>de</strong> genezing. Maar het<br />

gaat zorginstellingen ook steeds om hygiëne,<br />

veiligheid en <strong>de</strong> efficiëntie van <strong>de</strong> organisatie.<br />

Van Bekkum: “Een omgeving die bijdraagt <strong>aan</strong><br />

herstel gaat over basic zaken als groen, uitzicht<br />

en daglicht. En er is altijd een spanning tussen<br />

ambitie en budget, dus dat is hard werken, een<br />

goed gebouw komt er niet zomaar.”<br />

44 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

'Een omgeving die<br />

bijdraagt <strong>aan</strong> herstel<br />

gaat over basic zaken<br />

als groen, uitzicht<br />

en daglicht'<br />

Ou<strong>de</strong>rencentrum in Waddinxveen met drie geschakel<strong>de</strong> woon/zorg-torens als opzet..<br />

Groene balkons voor alle kamers op alle verdiepingen.<br />

De bewoners hebben altijd zicht op <strong>de</strong> flora en fauna van <strong>de</strong> groene balkons.<br />

VAN AMBITIEUS IDEE<br />

NAAR PRAKTIJK<br />

“Techniek, zoals domotica, speelt een steeds<br />

grotere rol in zorg”, aldus Kabboord. “Toch kan<br />

techniek bepaal<strong>de</strong> behoeften niet vervullen.<br />

Kunstmatig licht kan op natuurlijk licht lijken,<br />

maar het vervangt echt daglicht niet.” Eentien<br />

werkt <strong>aan</strong> een centrum voor <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren in Waddinxveen. Van Bekkum: “We<br />

willen ook op <strong>de</strong> hogere verdiepingen een<br />

woonkwaliteit bie<strong>de</strong>n die past bij <strong>de</strong> bewoners.<br />

Daarbij dachten we <strong>aan</strong> een groen balkon<br />

voor <strong>de</strong> gevel, zodat er uit het raam ook altijd<br />

flora en fauna te zien is. Vervolgens is <strong>de</strong> vraag<br />

of we zo’n ambitieus i<strong>de</strong>e echt kunnen realiseren.<br />

Gelukkig waren <strong>de</strong> opdrachtgevers heel<br />

enthousiast. We merken dat dit van groot belang<br />

is, zodat in elke stap van het proces gezegd<br />

wordt ‘dit hou<strong>de</strong>n we erin’.”<br />

Al vroeg in het traject Virtual Reality toepassen<br />

helpt volgens Kabboord om opdrachtgevers<br />

mee te nemen in een i<strong>de</strong>e. “Daardoor kan<br />

men bijna fysiek ervaren hoe groot een ruimte<br />

bijvoorbeeld werkelijk voelt. We merken in<br />

<strong>de</strong> zorg dat goe<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën meer<strong>de</strong>re eigenaren<br />

hebben, dat is prima, alleen op die manier<br />

kunnen i<strong>de</strong>eën ook realiteit wor<strong>de</strong>n. De kracht<br />

van <strong>de</strong> groen balkons zat hem in het feit dat<br />

het een integrale oplossing was voor meer<strong>de</strong>re<br />

functionele aspecten, zoals hittestress en gevelon<strong>de</strong>rhoud.<br />

Daardoor werd <strong>de</strong> geveltuin<br />

steeds meer een onmisbaar on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

visie én het gebouw. Als <strong>de</strong> tuintjes verdwijnen<br />

moest dit toch op een an<strong>de</strong>re manier <strong>aan</strong>gepakt<br />

wor<strong>de</strong>n. Los hiervan is zo’n tuintje ook<br />

vooral betekenisvol en daar streven wij naar in<br />

onze ontwerpen.”<br />

WERKEN VOOR KWETSBARE<br />

GROEPEN<br />

Van Bekkum: “Het is voor ons ook betekenisvol<br />

om voor kwetsbare groepen te werken, zoals<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren, maar bijvoorbeeld<br />

ook psychiatrische patiënten.” Hierbij kiest<br />

Eentien regelmatig voor oplossingen die <strong>de</strong><br />

zorgverleners nog niet kennen en soms voor<br />

spannen<strong>de</strong> keuzemomenten kunnen zorgen. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Ontwerp voor een nieuwe psychiatrische kliniek in Poortugaal met royale, serre-achtige buitenruimtes gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gemeenschappelijke woonkamers.<br />

In <strong>de</strong> psychiatrische klinieken zijn open<br />

werkplekken gerealiseerd.<br />

Een open werkplek in <strong>de</strong> gemeenschappelijke woonkamer.<br />

Veilige buitenruimte met uitzicht op <strong>de</strong> Binnenmaas.<br />

“In <strong>de</strong> psychiatrische klinieken ontwierpen<br />

we bijvoorbeeld een zusterpost die zich niet<br />

meer achter een balie bevindt, maar een als<br />

werkplek in <strong>de</strong> woonkamer. Zo blijft <strong>de</strong> zorg<br />

laagdrempelig toegankelijk, met <strong>aan</strong>dacht<br />

voor het overzicht en <strong>de</strong> veiligheid.”<br />

“De toegang tot buitenruimte is ook altijd<br />

een uitdaging als het gaat om <strong>de</strong> afweging tussen<br />

autonomie en veiligheid. In verschillen<strong>de</strong><br />

zorggebouwen hebben we royale, serre-achtige<br />

buitenruimtes met ron<strong>de</strong> vormen ontworpen<br />

die besloten en veilig zijn maar ook<br />

echt <strong>de</strong> beleving van buitenruimte geven. Als<br />

architecten willen we tij<strong>de</strong>ns het ontwerpproces<br />

steeds weer op het welzijn van <strong>de</strong> client<br />

wijzen. En die ambitie rijmen met <strong>de</strong> belangen<br />

van <strong>de</strong> zorgorganisatie.” ■<br />

46 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Beleefplek het schuurtje met geprinte vloer en tv scherm als konijnenhok.<br />

Tekst en beeld | Memo-live<br />

Beleving in <strong>de</strong> zorg<br />

Memo-live is in 2012 gestart met het eerste project in Lelystad, <strong>de</strong> Hanzeborg. Het bedrijf is zich<br />

daarna g<strong>aan</strong> specialiseren in camouflagetechniek en beleving voor af<strong>de</strong>lingen met bewoners met<br />

<strong>de</strong>mentie. Roel Vinke is <strong>de</strong> eigenaar van Memo-live. “Na het project in Lelystad zag ik wat het met<br />

bewoners, bezoekers en me<strong>de</strong>werkers doet als een omgeving totaal veran<strong>de</strong>rt. Ik ben me daarna<br />

g<strong>aan</strong> verdiepen in het maatschappelijke probleem van dwaalgedrag bij <strong>de</strong>mentie. Hoe reageert een<br />

bewoner op prikkels, waar moet je op letten bij vlucht<strong>de</strong>uren, hoe kunnen we bewoners sturen<br />

zodat er meer rust ontstaat. Allemaal vragen waar we steeds meer inzicht in krijgen omdat we onze<br />

projecten volgen en evalueren.”<br />

IN EEN VROEG STADIUM MEEDENKEN<br />

Steeds vaker wordt Memo-live bij nieuwbouw of verbouwing betrokken.<br />

Roel Vinke: “Als wij in een vroeg stadium mee<strong>de</strong>nken kunnen er veel<br />

kosten bespaard wor<strong>de</strong>n. Als er toch geschil<strong>de</strong>rd moet wor<strong>de</strong>n, dan liever<br />

in <strong>de</strong> juiste kleur. Als er printbehang komt is behangklaar maken door<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer voldoen<strong>de</strong>. Zo voorkom je dubbele werkzaamhe<strong>de</strong>n.”<br />

Anno <strong>2021</strong> is Memo-live <strong>de</strong> grootste leverancier van beleving en sfeer op<br />

<strong>de</strong> PG af<strong>de</strong>ling. Roel Vinke: “We hebben ons in <strong>de</strong> afgelopen jaren ontwikkeld<br />

als een echte specialist. Alle beel<strong>de</strong>n die we gebruiken zijn door onszelf<br />

ontwikkeld. We gebruiken voornamelijk afbeeldingen van herkenbare<br />

natuur zoals bloemen en planten en <strong>de</strong>len van muren of hekjes die op<br />

ware grootte wor<strong>de</strong>n geprint. Wij <strong>de</strong>nken uitsluitend vanuit <strong>de</strong> bewoners<br />

48 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

WAT ZIJN PRECIES DIE EFFECTEN OP BEWONERS<br />

VAN DE PG-AFDELING?<br />

Roel Vinke: “Ten eerste creëren we herkenning. Door bijvoorbeeld <strong>de</strong><br />

voor<strong>de</strong>uren van <strong>de</strong> bewoners te bestickeren, herkennen mensen <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

beter en voelen ze zich niet verloren in <strong>de</strong> gang. Tegelijkertijd voorkom<br />

je dat mensen <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong> kamer binneng<strong>aan</strong>, met onrust als gevolg.<br />

Deuren die niet belangrijk zijn voor bewoners, camoufleren we waardoor<br />

<strong>de</strong>ze ook geen onrust meer veroorzaken doordat bewoners <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur g<strong>aan</strong> rammelen of er tegen<strong>aan</strong> schoppen. Ditzelf<strong>de</strong> geldt voor<br />

liften en uitgangen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er van alles te doen<br />

is op <strong>de</strong> gang. Men kan wan<strong>de</strong>len langs winkelramen, of bij iemand naar<br />

binnen kijken. Er is groen, er zijn bloemen en dieren zoals een hondje of<br />

een poes. Zo krijgen <strong>de</strong> mensen veel positieve prikkels en voelen ze zich<br />

beter. Wij doen dit vrijwel uitsluitend in <strong>de</strong> ruimtes en gangen met een<br />

eentonige uitstraling, waar nauwelijks afleiding is en waar bewoners weinig<br />

herkennings- of oriëntatiepunten hebben. De wayfinding wordt door<br />

onze <strong>de</strong>coraties sterk verbeterd voor bewoners. Als wij klaar zijn met<br />

ons werk, zijn <strong>de</strong> bewoners blij, zijn <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers blij, en zijn wij dan<br />

ook tevre<strong>de</strong>n! Uitein<strong>de</strong>lijk resulteren onze oplossingen in min<strong>de</strong>r onrust<br />

en wordt zorgpersoneel min<strong>de</strong>r zwaar belast.”<br />

De eigen kamer kunnen vin<strong>de</strong>n wordt eenvoudiger met verschillen<strong>de</strong> voor<strong>de</strong>uren<br />

en natuurlijke <strong>de</strong>coraties.<br />

HOE WERKEN JULLIE PRECIES?<br />

Aan het woord is Arco Kistemaker, projectmanager bij Memo-live: “Een<br />

klant vindt ons vaak via Social Media of via an<strong>de</strong>re klanten. Ook hebben<br />

we grote zorgorganisaties met meer<strong>de</strong>re locaties, daar g<strong>aan</strong> we<br />

van <strong>de</strong> ene naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>ling. Men belt ons, of vraagt een gratis<br />

inspiratieboekje bij ons <strong>aan</strong> om <strong>de</strong>ze met een werkgroep te bespreken.<br />

Als <strong>de</strong> klant een advies van ons wil, plannen we een Quick Scan in voor één<br />

van onze adviseurs. Deze geven ter plaatse adviezen, wijzen op knelpunten,<br />

maken foto’s van <strong>de</strong> hele af<strong>de</strong>ling en meten alles in. Daarna werken we dit<br />

uit in een sfeerimpressie, een begroting, en een uitgebreid advies. Hiermee<br />

maken we het inzichtelijk voor <strong>de</strong> klant. Als <strong>de</strong> klant akkoord is werken we<br />

het ontwerp tot in <strong>de</strong>tail uit en kunnen we <strong>de</strong> opdracht inplannen. Wat<br />

ons uniek maakt is dat we alles in eigen hand hebben. Van advies, ontwerp,<br />

productie en montage, alles met eigen mensen en met één <strong>aan</strong>spreekpunt.<br />

Doordat onze klanten al overtuigd zijn van <strong>de</strong> positieve effecten van onze<br />

diensten en producten, wor<strong>de</strong>n we steeds vaker betrokken bij nieuwbouw.<br />

Men ziet <strong>de</strong> knelpunten al op <strong>de</strong> plattegrond, of er zijn al speciale<br />

belevingsruimtes waar met thema’s bewoners positief wor<strong>de</strong>n gestimuleerd.<br />

Daarvoor hebben we nieuwe producten ontwikkeld zoals een TV<br />

scherm met konijnen, een appelboom met plukappels en een vogelhuisje<br />

met geluid. Door <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> juiste setting toe te passen ontstaat een omgeving<br />

die je positief prikkelt.” ■<br />

Door camouflage van liften en nooduitgangen kan veel onrust wor<strong>de</strong>n<br />

weggenomen bij bewoners.<br />

met <strong>de</strong>mentie. Als onze klant vraagt om afbeeldingen toe te passen die in<br />

onze ogen geen positief effect hebben op <strong>de</strong> bewoners, doen we het niet.”<br />

Meer beleving op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling en<br />

in <strong>de</strong> gangen begint met het <strong>aan</strong>vragen<br />

van een inspiratiegids van Memo-live.<br />

In <strong>de</strong>ze gratis gids st<strong>aan</strong> veel voorbeel<strong>de</strong>n<br />

en ervaringen van onze klanten.<br />

Even <strong>aan</strong>vragen via www.memo-live.nl<br />

en u ontvangt <strong>de</strong> gids gratis.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

49


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Vervoort<br />

Privacy, veiligheid en comfort van essentieel belang<br />

Comfortabele inrichting als<br />

uitgangpunt in zorginstellingen<br />

Joost Graat van Vervoort is al <strong>de</strong>cennia lang vertrouwd met <strong>de</strong> inrichting van zorginstellingen.<br />

Hij ventileert zijn ervaringen en i<strong>de</strong>eën beel<strong>de</strong>nd maar eigenlijk is een blik in <strong>de</strong> onlangs geheel<br />

verbouw<strong>de</strong> showroom van <strong>de</strong> inrichter in Goirle al voldoen<strong>de</strong>. Die verraadt eveneens <strong>de</strong><br />

veelzijdigheid en het gevoel voor sfeer in <strong>de</strong> dienstverlening van Vervoort.<br />

“Alles draait om het welbevin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> bewoners,<br />

cliënten en/of patiënten. ‘Healing<br />

Environment’.” Nee, Joost Graat is niet <strong>de</strong> man<br />

die het gehoor continu bestookt met Engelse<br />

termen. “Thuis en comfortabel voelen, daar<br />

draait het om bij <strong>de</strong> inrichting van projecten.<br />

Zaken als privacy, veiligheid en comfort zijn<br />

daarbij van essentieel belang. Eén op één of<br />

met <strong>de</strong> bewoner in het bijzijn van hun naasten<br />

en opdrachtgever komen tot een inrichting die<br />

<strong>aan</strong>sluit bij wensen en noodzakelijke voorzieningen.<br />

Dat staat centraal in <strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak van ons<br />

ervaren team.”<br />

'Zie het als schillen die breed maar ook flexibel<br />

ingezet kunnen wor<strong>de</strong>n'<br />

GEEN PRODUCTEN MAAR<br />

CONCEPTEN<br />

<strong>Zorg</strong> is voor het Vervoort-team, Arjan, Esther,<br />

Claudia, Jurri<strong>aan</strong> en Joost, een breed begrip.<br />

Niet alleen in zorginstellingen, maar ook in ziekenhuizen<br />

weten <strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigen van Vervoort<br />

<strong>de</strong> clientèle te verrassen met kennis en producten<br />

die bijdragen <strong>aan</strong> het welbehagen van<br />

bewoners en patiënten. “Ook in ziekenhuizen<br />

doen, waar mogelijk, kleur en groen in <strong>de</strong> vorm<br />

van planten hun intre<strong>de</strong>.” Graat benadrukt dat<br />

Vervoort ‘geen producten’ verkoopt maar<br />

‘concepten’ passend bij <strong>de</strong> zorg en <strong>de</strong> gewenste<br />

beleving. “Vanzelfsprekend blijft alles zorg<br />

gerelateerd, want wanneer <strong>de</strong> bewoner of patiënt<br />

comfort ervaart, is dat ook in het voor<strong>de</strong>el<br />

van het personeel”, waarmee hij <strong>aan</strong>geeft<br />

dat alles in het teken staat van <strong>de</strong> doelstelling:<br />

een warme, huiselijke, efficiënte maar ook hygiënische<br />

<strong>aan</strong>pak.<br />

ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN<br />

Vanzelfsprekend lar<strong>de</strong>ert Graat zijn verhaal<br />

met <strong>de</strong> nodige praktijkvoorbeel<strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>r<br />

meer <strong>de</strong> inrichting van het Visserhuis in IJmui-<br />

Arjan. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)<br />

Claudia. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)<br />

50 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Esther. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)<br />

Joost. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)<br />

Jurri<strong>aan</strong>. (Beeld: Raldo Neven Fotografie)<br />

<strong>de</strong>n. Een instelling waar ie<strong>de</strong>reen, van jong tot<br />

oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging,<br />

begeleiding en/of on<strong>de</strong>rsteuning nodig<br />

heeft, zich thuis voelt. De beel<strong>de</strong>n die hij toont<br />

van <strong>de</strong> inrichting van on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> restaurants<br />

met <strong>de</strong> creatieve invulling van <strong>de</strong> steunkolommen,<br />

a<strong>de</strong>men sfeer. Veel groen en <strong>de</strong><br />

toepassingen van hout en het ‘metalen huisje’<br />

benadrukken nogmaals <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> en veelzijdige<br />

<strong>aan</strong>pak van het zorgteam van Vervoort. “We<br />

hebben getracht een sfeer neer te zetten die<br />

zijn weerslag vindt in een omgeving die <strong>de</strong> bewoner<br />

rust geeft. Of het nieuwbouw is of best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

bouw die een revitalisatie nodig heeft,<br />

wij zijn er mee vertrouwd”, zegt Graat. “Sterker<br />

nog, misschien vormt dat laatste nog wel<br />

een extra uitdaging.” Hij weet als geen an<strong>de</strong>r<br />

dat alles draait om budgetten. Daarom is het<br />

zorgteam van Vervoort ook vertrouwd met<br />

‘hergebruik’. “Refurbishing, een lakje, an<strong>de</strong>re<br />

stoffering. Zie het als een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van ons<br />

maatschappelijk verantwoord on<strong>de</strong>rnemen<br />

want milieu en duurzaamheid zijn een belangrijk<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van ons mvo-beleid. Ons uitgangspunt<br />

is zorgvuldig omg<strong>aan</strong> met beperkt<br />

beschikbare grondstoffen. Ook hebben we<br />

oog voor <strong>de</strong> menselijke aspecten binnen en<br />

buiten het bedrijf.” Dat betekent in <strong>de</strong> praktijk<br />

dat Vervoort producten en concepten<br />

ontwikkelt met een lange levensduur en een<br />

hoog recycling niveau. Graat noemt on<strong>de</strong>r<br />

meer on<strong>de</strong>rhoud daar waar nodig en preventief,<br />

zelf<strong>de</strong> product, nieuwe gebruiker en herstoffering<br />

en herinzet van materialen. “Zie het<br />

als schillen die breed maar ook flexibel ingezet<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n.”<br />

SFEERVOLLE SHOWROOM<br />

Graat komt nog even terug op <strong>de</strong> grondige<br />

<strong>aan</strong>pak van <strong>de</strong> Vervoort-showroom. “Het<br />

heeft in<strong>de</strong>rdaad iets langer geduurd dan gepland,<br />

<strong>de</strong>nk <strong>aan</strong> het voorhan<strong>de</strong>n zijn van materialen<br />

en producten, maar ein<strong>de</strong> van het<br />

jaar heeft <strong>de</strong> showroom het beeld dat we<br />

voor ogen hebben.” De nieuwe vloer, veelzijdigheid<br />

<strong>aan</strong> meubelen, <strong>de</strong> warme verlichting,<br />

<strong>de</strong> groenbeleving en uiteraard <strong>de</strong> centrale<br />

bar a<strong>de</strong>men <strong>de</strong> sfeer die Vervoort toevoegt<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> horeca, recreatiewoningen en uiteraard<br />

<strong>aan</strong> zorginstellingen in <strong>de</strong> breedste zin<br />

van het woord. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | LIAG architecten en bouwadviseurs<br />

Welzijn van gebruikers én een beter milieu<br />

On<strong>de</strong>rzoeken LIAG lei<strong>de</strong>n<br />

tot nieuwe inzichten voor<br />

inrichting lab en IC<br />

De huisvesting van IC’s en die van laboratoria vertonen tal van overeenkomsten en bie<strong>de</strong>n ruimte<br />

voor verbetering. Dat blijkt uit on<strong>de</strong>rzoeken van LIAG architecten en bouwadviseurs in Den Haag.<br />

Het full circle architectenbureau met een eigen bouwadviesaf<strong>de</strong>ling richt zich op ‘het geluk’ van<br />

gebruikers en patiënten in leefbare en gezon<strong>de</strong> gebouwen. Het kan vaak compacter, praktischer,<br />

efficiënter en veiliger in ziekenhuizen en on<strong>de</strong>rwijsinstellingen. Met meer <strong>aan</strong>dacht voor gezondheid<br />

en duurzaamheid. In bei<strong>de</strong> soorten ruimten uit zich dat in een kleinere CO 2<br />

-footprint.<br />

Carina Nørregaard en Thomas Bögl van LIAG<br />

g<strong>aan</strong> dieper in op <strong>de</strong> uitkomsten van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken.<br />

“Hoe zou<strong>de</strong>n een IC en een laboratorium<br />

er in <strong>de</strong> toekomst uit kunnen zien?” Met<br />

die vraag opent Nørregaard het gesprek. De<br />

eerste uitkomst gaat al snel over tafel: “Stel <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeker en <strong>de</strong> patiënt centraal. Het welbevin<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> mens leidt tot meer ren<strong>de</strong>-<br />

ment op <strong>de</strong> werkplek in het lab en een beter<br />

genezingsproces op <strong>de</strong> IC.”<br />

ONDERZOEKER CENTRAAL<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> laboratoria vond plaats<br />

in nauwe samenwerking met AT Osborne.<br />

Centraal stond het Researcher Centered Laboratory<br />

concept, gericht op een optimale on<strong>de</strong>rsteuning<br />

van <strong>de</strong> laboratoriumme<strong>de</strong>werker<br />

en het proces. Om te komen tot bruikbare uitkomsten,<br />

gingen Nørregaard en Bögl te ra<strong>de</strong><br />

bij verschillen<strong>de</strong> universiteiten en spraken zij<br />

met promovendi over het laboratorium van<br />

<strong>de</strong> toekomst. “De fysieke omgeving is steeds<br />

gericht op <strong>de</strong> momenten dat <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeker<br />

in het lab werkt. Daaruit rol<strong>de</strong> het i<strong>de</strong>e van<br />

Bezoek op <strong>de</strong> IC.<br />

De patiënt vindt op <strong>de</strong> IC een warme sfeer.<br />

De teampost met ruim zicht op <strong>de</strong> IC.<br />

52 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

een gepersonaliseer<strong>de</strong> plug-and-play container.<br />

Die wordt geplaatst op momenten dat <strong>de</strong>ze<br />

nodig is, wanneer het lab is gereserveerd. Zie<br />

het als een meubelstuk dat wordt ingeplugd.<br />

Op an<strong>de</strong>re momenten gaat <strong>de</strong> container in opslag.<br />

Vanzelfsprekend is dat niet alleen efficiënt,<br />

maar leidt het ook tot kostenbesparing. Denk<br />

<strong>aan</strong> meer output op <strong>de</strong> werkvloer, dus een hogere<br />

efficiency. Er kan immers gewerkt wor<strong>de</strong>n<br />

met meer<strong>de</strong>re containers op afroep. Ook kostenbesparing<br />

op het gebied van energie is een<br />

doorslaggevend aspect.”<br />

IC-BOX<br />

De on<strong>de</strong>rzoeken van LIAG naar <strong>de</strong> labs en IC’s<br />

komen volgens Nørregaard en Bögl voort uit<br />

<strong>de</strong> opgave om <strong>de</strong> wereld an<strong>de</strong>rs in te richten.<br />

“Wij moeten ervoor zorgen dat toekomstige<br />

generaties ook kunnen leven in <strong>de</strong>ze wereld.”<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> IC-box,<br />

uitgevoerd samen met atelier PRO, richtte zich<br />

op alle gebruikersgroepen: van patiënten en<br />

bezoekers tot me<strong>de</strong>werkers. Uit interviews<br />

met IC-me<strong>de</strong>werkers van meer<strong>de</strong>re ziekenhuizen<br />

bleek al snel dat een goed functioneren<strong>de</strong><br />

IC-box onlosmakelijk is verbon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> organisatie<br />

van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling en <strong>de</strong> werkwijze in het<br />

ziekenhuis. Nørregaard: “Het vraagt uiteraard<br />

om een optimale inrichting van <strong>de</strong> IC-kamer.<br />

Een goed ontwerp kan zorgen voor min<strong>de</strong>r<br />

stress, pijn, angst en <strong>de</strong>lirium.”<br />

WARM EN PERSOONLIJK<br />

Voor <strong>de</strong> patiënten moet <strong>de</strong> omgeving voor<br />

behan<strong>de</strong>ling en herstel veilig zijn, met hygiëne<br />

en een snelle paraatheid van het personeel als<br />

speerpunten. Wanneer bezoekers zich prettig<br />

voelen en <strong>de</strong> patiënt kunnen steunen, zorgt dat<br />

voor we<strong>de</strong>rzijds welbevin<strong>de</strong>n. “Warm, persoonlijk”,<br />

zo geeft Bögl een indicatie waar<strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> inrichting van een IC zou moeten voldoen.<br />

“Snel geholpen wor<strong>de</strong>n, optimaal contact met<br />

personeel en dui<strong>de</strong>lijke zichtlijnen bij <strong>de</strong> balie<br />

en in <strong>de</strong> IC-kamer waarbij <strong>de</strong> apparatuur geen<br />

belemmering mag zijn.” Volgens Nørregaard<br />

speelt Healing Environment hierbij een belangrijke<br />

rol en dat uit zich ook in meer toewijding,<br />

gezondheid en welzijn van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers.<br />

MODULAIR<br />

Vanzelfsprekend heeft LIAG ook mo<strong>de</strong>llen<br />

uitgewerkt waarop geanticipeerd kan wor<strong>de</strong>n.<br />

“Een basismo<strong>de</strong>l met vier IC-boxen. Een<br />

modulaire opzet zodat ie<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong> vier boxen ook geschei<strong>de</strong>n kan wor<strong>de</strong>n ingezet.<br />

Denk <strong>aan</strong> isolatie bij infecties of tij<strong>de</strong>ns<br />

een pan<strong>de</strong>mie zoals COVID-19. “Compact en<br />

overzichtelijk door <strong>de</strong> korte zicht- en looplijnen<br />

en ruimten voor patiënten en familie, maar ook<br />

comfort voor artsen en an<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werkers”,<br />

Thomas Bögl. (Beeld: www.rockinpictures.com)<br />

Een beeld van <strong>de</strong> organisatie en <strong>de</strong> zichtlijnen op <strong>de</strong> IC.<br />

legt Nørregaard uit. “Een ontwerp dat <strong>de</strong> kans<br />

op fouten van het personeel verkleint en leidt<br />

tot betere zorgresultaten. Immers, elke secon<strong>de</strong><br />

telt op een IC.”<br />

HET NIEUWE DENKEN<br />

Bögl vult <strong>aan</strong> dat aspecten als daglicht, dag- en<br />

nachtritme, uitzicht op groen, een goe<strong>de</strong> akoestiek<br />

en een prikkelarme omgeving geïntegreerd<br />

zijn in het ‘nieuwe <strong>de</strong>nken’ in en rond <strong>de</strong> IC. Al<br />

<strong>de</strong>ze aspecten vormen <strong>de</strong> optimale condities<br />

voor het herstel van <strong>de</strong> patiënt en het welzijn van<br />

het personeel. Daartoe behoort volgens Bögl<br />

ook <strong>de</strong> flexibele vi<strong>de</strong>owand: een wand waarop<br />

gepersonaliseer<strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n, van landschappen<br />

tot familiekiekjes, geprojecteerd wor<strong>de</strong>n. Ook<br />

Carina Nørregaard. (Beeld: www.rockinpictures.com)<br />

dat soort voorzieningen kunnen bijdragen <strong>aan</strong><br />

het welbevin<strong>de</strong>n en het genezingsproces.<br />

LIAG, architecten van geluk, is op meer<strong>de</strong>re gebie<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd. Het bureau richt zich<br />

op maatschappelijk vastgoed zoals sport, on<strong>de</strong>rwijs<br />

en zorg. Het welzijn van <strong>de</strong> gebruikers en<br />

een beter milieu st<strong>aan</strong> daarbij steeds centraal.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek naar het Laboratorium van<br />

Morgen voer<strong>de</strong> LIAG uit in samenwerking met<br />

AT Osborne.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale IC-box <strong>de</strong>ed<br />

LIAG in samenwerking met atelier PRO als<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een <strong>aan</strong>bestedingstraject. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

53


LIAG is een full circle architectenbureau<br />

met een rotsvaste visie: architectuur moet<br />

voorwaar<strong>de</strong>n scheppen voor het geluk van haar<br />

gebruikers.<br />

Een gebouw is pas geslaagd als het een plek is waar mensen zich thuis<br />

voelen. Als het uitnodigt tot ontmoeting. En een positieve bijdrage levert <strong>aan</strong><br />

zijn omgeving. Een geslaagd gebouw toont respect voor <strong>de</strong> gebruikers en is<br />

gebouwd met respect voor onze planeet.<br />

“Vrijwel onze hele leefwereld is door mensenhan<strong>de</strong>n<br />

vormgegeven. Daar ligt voor ons een kans om het levensgeluk<br />

van mensen te verhogen.”<br />

− Thomas Bögl, architect & partner<br />

LIAG ontwierp het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het grootste kin<strong>de</strong>roncologisch centrum van Europa.<br />

Tel. +31 (0)70 350 72 72<br />

info@liag.nl<br />

www.liag.nl<br />

Koninginnegracht 97<br />

2514 AK Den Haag


Voor beleving <strong>aan</strong> <strong>de</strong> muur<br />

TACHUP DECO PROJECTEN | WWW.TACHUP.NL | INFO@TACHUP.NL | TELEFOON 0348-478012


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Tachup BV<br />

Tachup <strong>de</strong>nkt mee en ontzorgt<br />

Beeld laten spreken<br />

Een verhaal vertellen met beeld, dat is wat Tachup doet. Hierbij zijn <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n vrijwel<br />

ein<strong>de</strong>loos, van fotobehang tot wand<strong>de</strong>coratie, in een grote diversiteit <strong>aan</strong> materialen en<br />

afwerkingen. Om tot het mooiste resultaat te komen begeleidt Tachup het proces van i<strong>de</strong>e<br />

tot montage.<br />

Sinds 12 jaar realiseert Martin Groenewege met zijn bedrijf Tachup<br />

wand<strong>de</strong>coraties voor B2B projecten. “Tachup producten zijn terug te<br />

vin<strong>de</strong>n in restaurants en hotels, <strong>de</strong> bungalows en zwemba<strong>de</strong>n van Landal<br />

en in <strong>de</strong> zorg.” Juist in <strong>de</strong> zorg is volgens Groenewege <strong>de</strong> keuze van het<br />

juiste beeld van belang. “Kleur en beeld doen wat met je hersenen, zij<br />

kunnen bijvoorbeeld helpen ontspannen. Dit is prettig voor zowel het<br />

personeel als <strong>de</strong> cliënten, die in een zorgomgeving íets min<strong>de</strong>r op hete<br />

kolen hoeven zitten.”<br />

OPFLEUREN MET BEELD<br />

Tachup levert voor ziekenhuizen meestal (wand)<strong>de</strong>coratie voor een specifieke<br />

plek of ruimte. “De vraag is meestal om zo’n ruimte op te fleuren<br />

met beeld. Onze kracht is dat wij vervolgens het totale proces ontzorgen.<br />

We proberen <strong>de</strong> behoefte van <strong>de</strong> klant te achterhalen en <strong>de</strong>nken hierin<br />

kritisch mee. Over het juiste beeld, <strong>de</strong> geschikte materialen en bouwkundige<br />

zaken. We werken vervolgens met an<strong>de</strong>re professionals samen, zoals<br />

kunstenaars en fotografen, om tot het beste resultaat te komen.”<br />

Tachup helpt met <strong>de</strong> selectie van <strong>de</strong> juiste beel<strong>de</strong>n.<br />

56 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

'Kleur en beeld doen wat met je<br />

hersenen, zij kunnen bijvoorbeeld<br />

helpen ontspannen.'<br />

BELANG VAN DE JUISTE KEUZE<br />

Groenewege: “Vaak wil <strong>de</strong> opdrachtgever beeld uit <strong>de</strong> omgeving terug<br />

laten komen in het pand. Ik <strong>de</strong>nk dan mee over welk beeld hiervoor geschikt<br />

is, of <strong>de</strong> kwaliteit voldoen<strong>de</strong> is en welke verbeteringen eventueel<br />

nodig zijn. De basis van elk project is het invullen van behoeftes, in het<br />

geval van zorggebouwen gaat het bijvoorbeeld om <strong>de</strong> keuze voor <strong>de</strong><br />

juiste kleur, die goed of rustgevend werkt. Ook akoestiek is echter een<br />

heel belangrijk thema.” Vanuit ervaring heeft Tachup hier veel kennis<br />

over vergaard.<br />

Bloemen in een toiletruimte.<br />

Tachup werkt zoveel mogelijk met unieke beel<strong>de</strong>n, die vervolgens door<br />

vakmonteurs <strong>aan</strong>gebracht wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> wand of an<strong>de</strong>re oppervlakken.<br />

Als fotobehang, naadloos en tot wel 30 meter breed, of in allerlei vormen<br />

van wand<strong>de</strong>coratie. Hierbij kan <strong>de</strong> opdrachtgever kiezen uit <strong>de</strong> materialen<br />

aluminium dibond, populieren hout, textiel, canvas, acrylaat of<br />

HPL panelen. Ook op het gebied van akoestische panelen biedt Tachup<br />

veel verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

DUURZAME SAMENWERKING<br />

“Ontzorgen en service zijn erg belangrijk voor ons”, aldus Groenewege.<br />

“We <strong>de</strong>nken mee over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en leveren <strong>de</strong> hoogste haalbare<br />

projectkwaliteit. Ik geloof in inspireren<strong>de</strong> en duurzame samenwerkingen<br />

waaruit verbinding ontstaat met <strong>de</strong> klant en alle partners. Ook na<br />

een geslaagd project blijven wij betrokken.” ■<br />

Natuur brengt ontspanning.<br />

Het verle<strong>de</strong>n terug laten komen in het he<strong>de</strong>n.<br />

Nostalgie.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst en beeld | Vyva Fabrics<br />

Duurzaam en hoogwaardig kunstleer<br />

voor interieur én exterieur<br />

Vyva Fabrics introduceert <strong>de</strong> nieuwe collectie Harlow, best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit duurzaam en hoogkwalitatief<br />

kunstleer dat oogt als natuurlijk linnen en prettig <strong>aan</strong>voelt. De bekledingsstof is verkrijgbaar in maar<br />

liefst 31 intense, warme tinten die elk interieur én exterieur, mo<strong>de</strong>rn en klassiek, laten sprankelen.<br />

De collectie heeft het ecolabel Oeko-Tex 100. Dit kwaliteitslabel garan<strong>de</strong>ert<br />

dat het kunstleer geen stoffen bevat die scha<strong>de</strong>lijk kunnen zijn<br />

voor mens of milieu. Het innovatieve materiaal in <strong>de</strong> collectie Harlow is<br />

dan ook geheel ftalaat-vrij. Het kunstleer heeft een slijtvastheid van maar<br />

liefst 800.000 Martindale; het is dus praktisch onverwoestbaar en kan<br />

een leven lang mee. De bekledingsstof voor binnen en buiten is bovendien<br />

vlekbestendig en antibacterieel.<br />

De voor Vyva Fabrics kenmerken<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re kleuren keren uiteraard<br />

terug in <strong>de</strong> collectie Harlow. Warm, uitnodigend en tijdloos. De 31 zorgvuldig<br />

samengestel<strong>de</strong> tinten doen <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> superfoods en specerijen,<br />

zoals Goji Berry, El<strong>de</strong>rberry (Vlierbes), Chia Seed, Turmeric (Kurkuma)<br />

en Cinnamon (Kaneel). ■<br />

Warm, uitnodigend en tijdloos.<br />

'De bekledingsstof is verkrijgbaar in maar liefst 31 intense, warme tinten'<br />

De zorgvuldig samengestel<strong>de</strong> tinten doen <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> superfoods en specerijen.<br />

58 BOUWEN ZORG.EU


Patiëntenkoffer<br />

persoonlijke bezittingen<br />

dicht bij <strong>de</strong> patiënt<br />

De bedkoffer zorgt ervoor dat verplegend<br />

personeel niet langer hoeft rond te lopen met<br />

persoonlijke bezittingen van dagpatiënten.<br />

Deze wor<strong>de</strong>n opgeborgen in een koffer die <strong>de</strong><br />

hele tijd <strong>aan</strong> het ziekenhuisbed blijft hangen.<br />

Zo heeft <strong>de</strong> patiënt meteen alles bij zich als hij<br />

wakker wordt na <strong>de</strong> verdoving.<br />

brancard<br />

kin<strong>de</strong>rbed<br />

ziekenhuisbed<br />

+32 50 673 291 product@ci<strong>de</strong>s.be www.ci<strong>de</strong>s.be


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Topclass Care Furniture<br />

Mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner in<br />

totaalinrichting en ziekenhuisuitrusting<br />

“Na het COVID-19-tijdperk is het plots weer alle hens <strong>aan</strong> <strong>de</strong>k en voelen we hoe veerkrachtig <strong>de</strong><br />

markt en onze klanten zijn”, stelt zaakvoer<strong>de</strong>r Peter Stiers van Topclass Care Furniture. “Beurzen,<br />

fabrieksbezoeken en huisshows komen weer op gang en laten ons toe om een vinger <strong>aan</strong> <strong>de</strong> pols<br />

te hou<strong>de</strong>n inzake <strong>de</strong> nieuwste trends in vormgeving en kleurengebruik. De leveringstermijnen en<br />

prijzen st<strong>aan</strong> nog altijd on<strong>de</strong>r druk, maar ook op dit vlak verwachten we een snelle normalisering.”<br />

De sterk veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> markt houdt Topclass Care Furniture alert voor<br />

alle no<strong>de</strong>n en eisen van zijn klanten. “Steeds meer zorginstellingen vin<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> weg naar een kleiner en flexibel bedrijf met een sterk persoonlijke<br />

<strong>aan</strong>pak. Het <strong>aan</strong>brengen van <strong>de</strong> gepaste producten en oplossingen met<br />

'à la carte' uitwerkingen binnen een vooropgesteld budget, zorgt voor een<br />

goe<strong>de</strong> <strong>aan</strong>vulling van het bre<strong>de</strong> standaard markt<strong>aan</strong>bod. Ons meubel<strong>aan</strong>bod<br />

is sterk roterend om zorg te dragen voor eigenheid binnen ie<strong>de</strong>rs<br />

project. Duurzame producten, gekoppeld <strong>aan</strong> een perfecte aftersales, zijn<br />

na meer dan 25 jaar in <strong>de</strong> zorgmarkt nog altijd onze belangrijkste sleutelwoor<strong>de</strong>n.<br />

Een betrokken team met veel inzet en passie voor <strong>de</strong> job geeft<br />

vaak nét dat tikkeltje meer en zorgt voor een 'één op één' contact tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> uitwerking van offertes en het inhuizen van het meubilair.”<br />

Mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner<br />

en leverancier in<br />

totaalinrichting en<br />

ziekenhuisuitrusting<br />

SFEERBELEVING<br />

Topclass Care Furniture biedt naast een uitgebreid gamma los meubilair<br />

ook raam<strong>de</strong>coratie <strong>aan</strong>. “De projectvoorstelling passen we <strong>aan</strong> volgens<br />

<strong>de</strong> persoonlijke no<strong>de</strong>n en gewenste sfeerbeleving van <strong>de</strong> klant. We zorgen<br />

voor een afgewerkt totaalplaatje, door on<strong>de</strong>r meer uitgebreid en<br />

persoonlijk interieuradvies, werfbezoeken en advies in materiaal- en<br />

kleurkeuzes. Hierbij maken we ook gebruik van moodboards en 3Dvoorbeel<strong>de</strong>n.”<br />

Desgewenst levert Topclass ook alle <strong>de</strong>coratie, van planten<br />

tot ka<strong>de</strong>rs, sierkussens, wandklokken… ■<br />

HET AANBOD VAN TOPCLASS CARE FURNITURE<br />

Ziekenhuisuitrusting<br />

• Mobiele tafels operatiekwartier<br />

• Behan<strong>de</strong>lzetels<br />

• Curalizer<br />

• Mobilisatietoestellen<br />

• Stretchers<br />

• Werkstoelen<br />

• Bloedafnamestoelen<br />

• Zetelbed<strong>de</strong>n<br />

Projectinrichting<br />

• Projectinrichting met standaard en eigen meubilair<br />

• Decoratieartikelen en raam<strong>de</strong>coratie<br />

• Meer<strong>de</strong>re prijsniveaus<br />

• Volledige 'look and feel'<br />

• Snelle inhuizing<br />

• Gemotiveerd team<br />

Bruinbeekstraat 53<br />

2820 BOSHEIDEN<br />

T +32 15 286 363 F +32 15 286 364<br />

E info@topclass-mechelen.be W www.topclass-mechelen.be<br />

Naast wandafwerking en raam<strong>de</strong>coratie biedt Topclass Care Furniture on<strong>de</strong>r meer<br />

een ruim gamma los meubilair <strong>aan</strong>.<br />

60 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Malsch<br />

Veiligheid en hygiëne naadloos samen<br />

Malsch en PharmaSafe een<br />

vanzelfspreken<strong>de</strong> combinatie<br />

“We zien <strong>de</strong> keuze voor huiselijkheid en een warme sfeer in <strong>de</strong> inrichting van kamers in zorgcentra<br />

toenemen. Ook mensen die thuis wor<strong>de</strong>n verzorgd, kiezen vaker voor een bed en kledingkast die<br />

<strong>aan</strong>sluiten op <strong>de</strong> woonsfeer van kamer of appartement.”<br />

Campenhout op het feit dat steeds meer mensen in <strong>de</strong> thuissituatie kiezen<br />

voor het verhogen van <strong>de</strong> levenskwaliteit en sfeervolle inrichting.<br />

Ook duurzaamheid is een aspect dat van toepassing is op <strong>de</strong> collectie<br />

Malsch bed<strong>de</strong>n en PharmaSafe producten. Behalve op een lange levensduur<br />

duidt Van Campenhout op het modulaire karakter van <strong>de</strong> interieurproducten.<br />

Medifix & Malsch in U<strong>de</strong>nhout is een voor<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong>d speler<br />

op het gebied van <strong>de</strong> levering van medisch meubilair en zorgproducten<br />

<strong>aan</strong> zorginstellingen, ziekenhuizen en particulieren. ■<br />

Kamer Aura: sfeervol.<br />

‘Duitse <strong>de</strong>gelijkheid<br />

met een hoge<br />

gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid’<br />

Joris van Campenhout, directeur van Medifix, ziet zijn visie op het totaalconcept<br />

met maatwerk als hoofdmoot steeds meer gestalte krijgen. Als<br />

importeur in Ne<strong>de</strong>rland van Malsch (bed<strong>de</strong>n) en producten van Pharma-<br />

Safe (medicijn)kasten levert hij een totaalconcept met kwaliteit als ro<strong>de</strong><br />

draad. “Het luxe bed en/of kast, met eventueel een medicijnkast(je) geïntegreerd,<br />

gaat in onze producten naadloos samen met veiligheid en<br />

hygiëne. Duitse <strong>de</strong>gelijkheid met een hoge gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid. Bovendien<br />

is <strong>de</strong> Malsch-range modulair, zodat er kan wor<strong>de</strong>n ingespeeld op<br />

persoonlijke wensen wat betreft kleur- en materiaalkeuze. En dat zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid te tornen.” De totale range van Malsch is<br />

stijlvol te combineren met <strong>de</strong> kasten van PharmaSafe. Van Campenhout<br />

gaat nog een stapje ver<strong>de</strong>r. Hij ziet <strong>de</strong> samenwerking met projectinrichters<br />

als een i<strong>de</strong>ale stap om te komen tot een nog betere afstemming<br />

wat betreft materiaal en kleurkeuze in <strong>de</strong> kamers bij zorginstellingen,<br />

ziekenhuizen en bij particulieren thuis. Wat betreft dat laatste doelt Van<br />

Comfort.<br />

Veiligheid.<br />

Hygiëne.<br />

Malsch Ne<strong>de</strong>rland B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK U<strong>de</strong>nhout<br />

T. +31 13 207 3025<br />

E. info@malsch.nl<br />

W. www.malsch.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst en beeld | Studio M<br />

Een healing environment<br />

als totaalbeleving<br />

Een healing environment is een omgeving met een verzorgend en therapeutisch effect, om zo angst<br />

en stress te vermin<strong>de</strong>ren, een herstel te bespoedigen en het gevoel van welzijn te bevor<strong>de</strong>ren. Zo’n<br />

omgeving vraagt een gastvrije en beleven<strong>de</strong> totaal<strong>aan</strong>pak waar bewoners, bezoekers en personeel<br />

zich thuis voelen. Ook bij <strong>de</strong> hospitality creators van Studio M zit <strong>de</strong>ze opvatting goed ingebakken.<br />

Dankzij een combinatie van gastvrije concepten, diverse interieurstijlen en geschikte <strong>de</strong>coratie<br />

die inspeelt op <strong>de</strong> zintuiglijke beleving kom je tot een totaalconcept dat leidt naar een healing<br />

environment.<br />

Het creëren van zo’n healing environment<br />

vraagt een persoonlijke <strong>aan</strong>pak. Als hospitality<br />

creator voor het zorglandschap richt<br />

Studio M zich op een doordachte <strong>aan</strong>pak van<br />

<strong>de</strong> omgevingsbeleving. “Een totaalbeleving die<br />

draait rond zowel gezelligheid, comfort, hygiëne<br />

als veiligheid tilt je concept meteen naar<br />

een hoger niveau”, zegt Serge De Rouck, art<br />

director en hospitality creator bij Studio M.<br />

“Enerzijds creëer je een leefomgeving voor<br />

<strong>de</strong> bewoners. Deze nieuwe thuis is voor hen<br />

vaak een moeilijke omschakeling, daarom moet<br />

dit in het verleng<strong>de</strong> liggen van wat ze gewoon<br />

zijn. An<strong>de</strong>rzijds is een woonzorgcentrum ook<br />

een gastvrije plek voor bezoekers. We pakken<br />

gemeenschappelijke ruimtes dan ook <strong>aan</strong> als<br />

echte ontmoetingsplekken.”<br />

MEER DAN ALLEEN EEN<br />

SLAAPKAMER<br />

Met het juiste totaalconcept creëer je een<br />

open sfeer waar ie<strong>de</strong>reen zich welkom en goed<br />

voelt. “Een woonzorgcentrum is dan ook zoals<br />

een minidorp, een kleine maatschappij. Onze<br />

totaalconcepten zijn er dan ook naar ontworpen.<br />

Woonzorgcentra omvatten meer dan alleen<br />

een slaap- en leefkamer, bewoners g<strong>aan</strong><br />

breien in een breiclub, lezen een boek in <strong>de</strong><br />

bibliotheek, kijken een film in <strong>de</strong> cinema of<br />

eten een pannenkoek of mosselen in <strong>de</strong> brasserie<br />

met hun (klein)kin<strong>de</strong>ren. De dagdagelijkse<br />

activiteiten ver<strong>de</strong>r zetten binnen <strong>de</strong> muren<br />

van <strong>de</strong> zorginstelling en zoals ze gewoon waren<br />

voor hun intrek in <strong>de</strong> zorginstelling versterkt<br />

het welbevin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> bewoners.”<br />

'Een woonzorgcentrum<br />

is een minidorp in<br />

een dorp of stad,<br />

waar ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>tail een<br />

verschil maakt'<br />

Dat versterken van die healing environment<br />

vereist dan ook <strong>aan</strong>dacht voor alle elementen.<br />

“Denk maar <strong>aan</strong> <strong>de</strong> tuin of terras bijvoorbeeld.<br />

De buitenlucht, het groen en natuurlijk<br />

zonlicht, allemaal hebben ze een effect op<br />

onze gezondheidstoestand en gemoedsrust.<br />

Met een <strong>aan</strong>gepast visie en inrichting voor <strong>de</strong> bui-<br />

62 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

De leefruimte of brasserie wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gepakt als echte ontmoetingsplekken.<br />

Het helen<strong>de</strong> effect van groen en natuur.<br />

tenruimtes maken we die buitenlucht voor ie<strong>de</strong>reen<br />

<strong>aan</strong>genaam en toegankelijk. Zelfs het kleinste<br />

<strong>de</strong>tail, kan het verschil maken tussen <strong>de</strong> bewoner<br />

motiveren om een stapje buiten te zetten.”<br />

De boodschap is dus een gezellige omgeving te creëren waar ie<strong>de</strong>reen welkom is. (Beeld: Ronald Zijlstra).<br />

AANDACHT VOOR ALLE<br />

FACTOREN<br />

De boodschap is dus een gezellige omgeving te<br />

creëren waar ie<strong>de</strong>reen welkom is. “Het summum<br />

van beleving staat gelijk <strong>aan</strong> het summum<br />

van een healing environment”, beaamt Serge.<br />

“Een visie creëren waar een totaalbeleving<br />

centraal staat leidt dan ook naar een omgeving<br />

waar ie<strong>de</strong>reen beter van wordt. Want ie<strong>de</strong>r<br />

woonzorgcentrum is uniek, met eigen werknemers<br />

en bewoners. En die eigen i<strong>de</strong>ntiteit<br />

vertalen wij naar een doordacht totaalconcept<br />

waar zintuiglijke beleving centraal staat.”<br />

“Dit doen we overigens ook voor ziekenhuizen<br />

of centra voor geestelijke gezondheidszorg.<br />

We luisteren en analyseren hun no<strong>de</strong>n<br />

tot een passend concept”, vertelt <strong>de</strong> art director.<br />

Ie<strong>de</strong>r zorginstelling kan bij Studio M<br />

terecht voor diverse diensten, g<strong>aan</strong><strong>de</strong> van<br />

het mee<strong>de</strong>nken over <strong>de</strong> visie van het project,<br />

<strong>aan</strong>gepast ontwerp en interieuradvies naar<br />

visualisatie tot advies in meubilair, materiaalgebruik,<br />

styling en <strong>de</strong>coratie. ■<br />

Laat <strong>de</strong> bewoners zoveel als mogelijk genieten van het zonlicht.<br />

Meer informatie kunt u vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> website<br />

www.stu-m.be.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

63


00027564001 - Dijkmans B.V._v2.indd 1 08-09-<strong>2021</strong> 09:30<br />

THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst en beeld | Dijkmans<br />

Waterdichte wandbekleding:<br />

Snelle installatie en<br />

makkelijk afneembaar<br />

Maak kennis met Muro Wandbekleding! Groot voor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze watervaste en waterdichte<br />

wandpanelen is dat ze on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk, hypoallergeen, schimmelbestendig en<br />

brandvertragend zijn. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in meer<strong>de</strong>re afmetingen en <strong>de</strong>coren. De<br />

panelen zijn geschikt voor badkamers, maar kunnen ook in an<strong>de</strong>re ruimtes geplaatst wor<strong>de</strong>n.<br />

De producten van Muro zijn gemaakt van SPC (Stone Plastic Composiet).<br />

Dit is een zeer sterk en stabiel materiaal. Muro wandbekleding is<br />

verkrijgbaar in 10 verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>coren, waaron<strong>de</strong>r marmer, betonlook<br />

en verschillen<strong>de</strong> aardtinten.<br />

Muro is zeer geschikt voor renovatie dankzij <strong>de</strong> eenvoudige en snelle<br />

installatie. De panelen zijn direct te verlijmen op vlakke en zelfs oneffen<br />

oppervlaktes, bij min<strong>de</strong>r dan 5 mm. Het is zelfs mogelijk om Muro over<br />

'De panelen zijn direct te verlijmen<br />

op vlakke en zelfs oneffen<br />

oppervlaktes, bij min<strong>de</strong>r dan 5 mm'<br />

<strong>de</strong> al best<strong>aan</strong><strong>de</strong> tegels heen te plaatsen! Het is niet nodig om <strong>de</strong> tegels te<br />

voegen, dankzij het vernuftige en waterdichte Drop-Lock systeem. Een<br />

ruimte kan hiermee binnen één dag gerenoveerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Onze panelen zijn ondoordringbaar voor vocht, 100% hygiënisch en een<br />

streling voor het oog. Dijkmans B.V. is importeur en distributeur van diverse<br />

leveranciers in wand- en plafondpanelen uit Scandinavië en België.<br />

In ons assortiment hebben wij exclusieve merken zoals Maestro Panel,<br />

Maestro Lynes, Hansapanel, Hansafloors, Elit en Muro.<br />

De Muro collectie is te verkrijgen in wandpanelen en vloertegels. De tegels<br />

(T-serie) van 5x450x900mm hebben een klikverbinding op <strong>de</strong> lange<br />

zij<strong>de</strong>n (900mm) en het waterdichte Drop-Lock systeem <strong>aan</strong> <strong>de</strong> korte zij<strong>de</strong>n<br />

(450mm) met rondom een micro velling. De panelen (XL-serie) van<br />

6x450x2600mm hebben <strong>aan</strong> <strong>de</strong> lange zij<strong>de</strong>n het waterdichte Drop-Lock<br />

systeem (2600mm) en <strong>aan</strong> <strong>de</strong> korte zij<strong>de</strong>n (450mm) geen verbinding.<br />

Aan <strong>de</strong> lange zij<strong>de</strong>n (2600mm) is een micro velling voorzien. Bij grote<br />

afnames zijn lengtes op maat in overleg mogelijk. ■<br />

Dijkmans B.V. | Popovstraat 5 8013 RK Zwolle | T: +31 (0)85 877 09 79<br />

E: info@dijkmans.nl | W: www.dijkmans.nl<br />

64 BOUWEN ZORG.EU


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst | Livin’ Ontwerpbureau Beeld | Suzan Alberts<br />

voor een mensgerichte zorg<br />

Blije gebouwen<br />

Blije gebouwen voor een mensgerichte zorg. Dat kan én moet effectiever, maar vooral lief<strong>de</strong>voller,<br />

plezieriger en blijer vindt Mireille van Driel. Zij is op <strong>de</strong> oprichter van Livin’ Ontwerpbureau uit Breukelen<br />

en maakt blije gebouwen door heel Ne<strong>de</strong>rland. Van Driel begon haar carrière als interieurontwerper<br />

voor kantoren, maar ont<strong>de</strong>kte niet veel later een kloppend hart voor <strong>de</strong> zorg. “Na het uitvoeren van mijn<br />

eerste opdracht voor een zorginstelling wil<strong>de</strong> ik meer van dit soort opdrachten doen”, vertelt Van Driel,<br />

met een sprankelen<strong>de</strong> glimlach. De nieuwe opdrachten voor zorginstellingen kwamen ook daadwerkelijk<br />

binnen, waardoor Livin’ Ontwerpbureau een specialisatie voor <strong>de</strong> gezondheidszorg ontwikkel<strong>de</strong>.<br />

kwetsbare mensen een veilig gebouw een onmisbare sleutel is tot het verhogen<br />

van hun levenskwaliteit. Daarom zetten mijn team en ik ons in voor<br />

blije gebouwen – omdat ie<strong>de</strong>reen een lief<strong>de</strong>vol thuis verdient. De lief<strong>de</strong><br />

voor ons werk en onze me<strong>de</strong>mens blijkt uit <strong>de</strong> manier waarop we onze<br />

opdrachtgevers begelei<strong>de</strong>n tot een gewenst resultaat dat uitnodigt tot blijdschap,<br />

vreug<strong>de</strong> en kwaliteit. Zodat me<strong>de</strong>werkers en on<strong>de</strong>rsteunend personeel<br />

hun beste werk kunnen doen en bewoners van hun woonplek kunnen<br />

genieten. Een plek waar ze zich veilig en gelukkig voelen. ■<br />

Mireille van Driel.<br />

DE SLEUTELELEMENTEN VAN EEN BLIJ GEBOUW<br />

Op die manier bedacht Van Driel dus het concept van blije gebouwen.<br />

“Een blij gebouw kent vier sleutelelementen; beleving, lief<strong>de</strong>, inspiratie en<br />

jij. Een gebouw moet een positieve ervaring teweeg brengen. Een inspireren<strong>de</strong><br />

werkomgeving en een lief<strong>de</strong>vol thuis zijn. Een omgeving waarbij het<br />

gebouw dienend is voor <strong>de</strong> behoefte van <strong>de</strong> cliënten of patiënten.” Volgens<br />

Van Driel is het belangrijk dat een gebouw <strong>de</strong> juiste energie uitstraalt.<br />

KLEUR BEÏNVLOEDT EMOTIE<br />

Bij Livin’ Ontwerpbureau werken ze daarom ook altijd met een blij bord.<br />

Het blije bord is <strong>de</strong> start voor het ontwerp, want met het maken van dit<br />

bord wordt gekeken naar waar <strong>de</strong> behoefte van bewoners en het personeel<br />

ligt. “Onze ontwerpen zijn altijd kleurrijk. Soms zijn mensen bang<br />

dat het overweldigend wordt, maar wij kiezen heel bewust voor kleuren<br />

die associaties met <strong>de</strong> natuur oproepen.”<br />

EEN HELENDE OMGEVING<br />

Volgens Van Driel is het principe van Planetree dan ook lei<strong>de</strong>nd binnen <strong>de</strong><br />

werkwijze van het bureau. “Wij vin<strong>de</strong>n een helen<strong>de</strong> omgeving heel belangrijk.<br />

De kleuren die we toepassen binnen een gebouw moeten lief<strong>de</strong>,<br />

rust en veiligheid bie<strong>de</strong>n.” Gebouwen in <strong>de</strong> gezondheidszorg wor<strong>de</strong>n vaak<br />

ingericht vanuit een praktisch oogpunt – maar daarbij komt een interieur<strong>de</strong>sign<br />

op basis van gezellig- en geborgenheid op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plek. Terwijl voor<br />

10 %<br />

korting<br />

vraag naar<br />

<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

www.beleefpaneel.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

Tekst en beeld | Soundless Acoustics<br />

Gezon<strong>de</strong> Akoestiek.<br />

Eén zorg min<strong>de</strong>r!<br />

Een optimale ruimteakoestiek creëert niet alleen een <strong>aan</strong>gename ruimtebeleving maar is cruciaal<br />

voor gezondheid en welzijn! Het zorgt voor een betere spraakverst<strong>aan</strong>baarheid, motivatie,<br />

productiviteit, goe<strong>de</strong> stemming én bespoedigt het natuurlijke herstel van patiënten. Daarnaast is in<br />

Coronatijd <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> binnenruimte belangrijker gewor<strong>de</strong>n. In het ontwerp van gebouwen<br />

krijgt het concept 'binnenakoestiek' dan ook terecht meer <strong>aan</strong>dacht. Tegelijkertijd stijgt <strong>de</strong><br />

belangstelling voor natuurlijke en duurzame materialen. Soundless Acoustics combineert <strong>de</strong>ze twee<br />

elementen in één akoestische oplossing.<br />

Restaurant in België.<br />

HAAL DE NATUUR BINNEN!<br />

Haal <strong>de</strong> natuur binnen met het 100% natuurlijk gemummificeer<strong>de</strong> mos<br />

op een backing van hoogwaardig geluidsabsorberen<strong>de</strong> katoenvezelplaten,<br />

waarmee een naadloze, hoogwaardig geluidsabsorberen<strong>de</strong> wand<br />

kan wor<strong>de</strong>n gerealiseerd. Deze wand heeft een exclusieve uitstraling en<br />

een hoog knuffelgehalte. De mospanelen zijn volledig on<strong>de</strong>rhoudsvrij en<br />

hebben niets nodig <strong>aan</strong> water, daglicht of on<strong>de</strong>rhoud! Tevens wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ze panelen handgemaakt en dat maakt elk paneel uniek. Daarnaast<br />

wor<strong>de</strong>n ze volledige op maat gemaakt in elke gewenste afmeting, zodat<br />

ze altijd op elke muur passen. Tevenszijn <strong>de</strong>ze panelen zijn verkrijgbaar in<br />

nagenoeg elke vorm of afmeting, ook met een mooi frame van aluminium<br />

of hout.<br />

NATUURLIJK ‘GROEN’ BINNEN DE RUIMTE<br />

De roep om groen binnen een ruimte klinkt lui<strong>de</strong>r. Begrijpelijk, <strong>aan</strong>gezien<br />

on<strong>de</strong>rzoek heeft uitgewezen dat natuurlijk groen een kalmerend en<br />

rustgevend effect heeft en <strong>de</strong> stemming van mensen gunstig beïnvloedt.<br />

De mospanelen van Soundless Acoustics zijn niet alleen ‘groen’ van kleur<br />

maar ook ecologisch ‘groen’, <strong>aan</strong>gezien het een natuurlijk en biologisch<br />

afbreekbaar product betreft. Bijkomend positief effect is dat <strong>de</strong>ze groene<br />

natuurlijke kleur veel rust uitstraalt en bijdraagt <strong>aan</strong> een <strong>aan</strong>gename<br />

ruimtebeleving. Uniek <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze mospanelen is dat <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n geprepareerd<br />

met een biologisch afbreekbaar en natuurlijke substantie waar<br />

geen chemische mid<strong>de</strong>len <strong>aan</strong> te pas komen.<br />

66 BOUWEN ZORG.EU


Naamloos-1 1 13-09-<strong>2021</strong> 11:26<br />

THEMA HEALING ENVIRONMENT<br />

School in Molenbeek.<br />

'De mospanelen van Soundless<br />

Acoustics zijn niet alleen ‘groen’ van<br />

kleur maar ook ecologisch ‘groen’'<br />

SOUNDBLOX<br />

In een situatie waar een robuuste, stabiele muur net zo belangrijk is als<br />

<strong>de</strong> ruimte akoestiek, zijn Soundblox daarvoor <strong>de</strong> perfecte oplossing!<br />

Met Soundblox akoestische betonblokken kan <strong>de</strong> oplossing voor geluidsabsorptie,<br />

geluidsisolatie én brandveiligheid geïntegreerd wor<strong>de</strong>n<br />

in een stabiele muurconstructie. Alles geregeld in één wand. Met een<br />

kleurtje erop past <strong>de</strong>ze muur in elk <strong>de</strong>sign. Binnenkort kunnen Soundblox<br />

nóg duurzamer wor<strong>de</strong>n geproduceerd met een negatieve CO 2<br />

uitstoot, waarbij CO 2<br />

uit <strong>de</strong> lucht wordt gehaald en <strong>aan</strong> het productieproces<br />

wor<strong>de</strong>n toegevoegd.<br />

GROEN ÉN ROBUUST<br />

De natuurlijke mosbe<strong>de</strong>kking kan ook prima op Soundblox, akoestische<br />

betonblokken wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gebracht. De geluidsabsorberen<strong>de</strong> en –isoleren<strong>de</strong><br />

eigenschappen van Soundblox akoestische betonblokken in combinatie<br />

met natuurlijk mos, verenigt praktische constructieve stabiliteit<br />

met een exclusieve en natuurlijke uitstraling van <strong>de</strong> dit bijzon<strong>de</strong>re natuurproduct.<br />

Soundless Acoustics biedt duurzame, <strong>de</strong>coratieve en geluidsabsorberen<strong>de</strong><br />

oplossingen waarmee een prettige ruimte-akoestiek en daarmee<br />

een prettige ruimtebeleving gerealiseerd wordt, waarbij gezondheid en<br />

waarbij welzijn centraal st<strong>aan</strong>. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

67


TIELRODE DE BRABANDER<br />

Tekst en beeld | Els Jonckheere<br />

Van mouterij tot<br />

zorgsite<br />

WoonAnker Waas <strong>de</strong>nkt ook <strong>aan</strong> ou<strong>de</strong>ren die het niet zo breed hebben. Dat bewijst <strong>de</strong> sociale<br />

huisvestingsmaatschappij met een opmerkelijke investering in Tielro<strong>de</strong>. De site van <strong>de</strong> voormalige<br />

mouterij werd omgevormd tot een unieke wijk. Negen sociale bejaar<strong>de</strong>nflats wor<strong>de</strong>n er<br />

gecombineerd met <strong>de</strong>rtig assistentieflats en vijf flats voor mensen met een mentale beperking.<br />

Dit alles in een uiterst groen ka<strong>de</strong>r, waar ontmoeten en samenleven centraal st<strong>aan</strong>.<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


TIELRODE DE BRABANDER<br />

De nieuwe zorgsite is een indrukwekkend<br />

staaltje herbestemming. Centraal staat <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> mouterij, die na <strong>de</strong> Eerste Wereldoorlog<br />

een stille dood stierf. Het was <strong>de</strong> bedoeling<br />

om dit historische pand om te bouwen<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> het oorspronkelijke uitzicht te<br />

tornen. De constructie bleek echter onvoldoen<strong>de</strong><br />

draagkracht te hebben. Er zat dus<br />

niks an<strong>de</strong>rs op dan <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> mouterij af te<br />

breken en steen per steen opnieuw op te<br />

bouwen. “Dit gebeur<strong>de</strong> erg nauwkeurig”,<br />

vertelt Ulrik van <strong>de</strong>n Bulcke, projectlei<strong>de</strong>r<br />

bij Everaert-Cooreman, <strong>de</strong> D8-<strong>aan</strong>nemer uit<br />

Overmere die het project realiseer<strong>de</strong>. “Zelfs<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gevelankers zijn gerestaureerd. Het<br />

eindresultaat is een quasi exacte kopie van<br />

het originele gebouw, al is het weliswaar in<br />

een mo<strong>de</strong>rn en goed geïsoleerd jasje gestoken<br />

en afgewerkt met he<strong>de</strong>ndaagse duurzame<br />

materialen die <strong>aan</strong> alle energetische en<br />

brandweren<strong>de</strong> normen voldoen. Hoewel <strong>de</strong><br />

buitenkant er bijna i<strong>de</strong>ntiek uitziet, on<strong>de</strong>rging<br />

<strong>de</strong> binnenkant een complete metamorfose.<br />

Er wer<strong>de</strong>n negen mo<strong>de</strong>rne en makkelijk<br />

toegankelijke flats ingericht, die maximaal op<br />

<strong>de</strong> bewoners zijn afgestemd. Er zijn zelfs extra<br />

voorzieningen voor slechthoren<strong>de</strong>n!”<br />

ZWEVENDE NIEUWBOUW<br />

De mouterij sluit via een open passerelle<br />

naadloos <strong>aan</strong> op een nieuwbouw met <strong>de</strong>rtig<br />

assistentieflats, die me<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteund zullen<br />

wor<strong>de</strong>n door Huize Vincent, het woonzorgcentrum<br />

dat zich recht tegenover <strong>de</strong> site bevindt.<br />

“Het gaat om een langgerekt gebouw<br />

met vijf bouwlagen, die uitkijken op het<br />

prachtige overstromingsgebied”, aldus Van<br />

<strong>de</strong>n Bulcke. “Door dit volume ge<strong>de</strong>eltelijk<br />

visueel te laten zweven, werd er ruimte voor<br />

een parking gecreëerd. Zo werd meteen ook<br />

<strong>de</strong> groene omgeving op <strong>de</strong> site binnengetrokken.<br />

Deze nieuwbouw is afgewerkt met<br />

strak metselwerk in dunbedstijl, gecombineerd<br />

met aluminium gevelpanelen met een<br />

speciaal patroon, wat voor een mooie accentuering<br />

zorgt. Dit resulteert in een fraai contrast<br />

met <strong>de</strong> mouterij en <strong>de</strong> gerenoveer<strong>de</strong><br />

ontmoetingsruimte die zich tussen <strong>de</strong> blokken<br />

bevindt. Deze best<strong>aan</strong> immers uit een<br />

authentieke houtstructuur en traditioneel<br />

gemetsel<strong>de</strong> gevelstenen.”<br />

WONING OOK HERBESTEMD<br />

De best<strong>aan</strong><strong>de</strong> woning <strong>aan</strong> <strong>de</strong> straatkant<br />

is afgebroken en vervangen door een eenvoudig<br />

nieuw volume met drie bouwlagen,<br />

afgewerkt met metselwerk met dunbedmortel<br />

en mo<strong>de</strong>rne stalen terrassen. “Daar<br />

zijn vijf flats ingericht voor mensen met een<br />

mentale beperking, die door vzw De Klokke<br />

zullen wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteund”, vertelt Van<br />

<strong>de</strong>n Bulcke. “Het zijn allemaal eenpersoonsappartementen<br />

met een ruim terras en<br />

een open inrichting. De kel<strong>de</strong>r biedt plaats<br />

<strong>aan</strong> een gemeenschappelijke fietsenberging<br />

en <strong>de</strong> huishou<strong>de</strong>lijke voorzieningen.” ❯<br />

De aluminium gevelpanelen met speciaal patroon vormen<br />

een mooi accent.<br />

Door <strong>de</strong> nieuwbouw ge<strong>de</strong>eltelijk visueel te laten zweven, werd er ruimte voor een<br />

parking gecreëerd.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

69


TIELRODE DE BRABANDER<br />

De site van <strong>de</strong> voormalige mouterij is omgevormd tot een unieke wijk.<br />

'De nieuwe<br />

zorgsite is een<br />

indrukwekkend staaltje<br />

herbestemming'<br />

ECHTE ONTMOETINGSPLAATS<br />

Bijna alle woningen zijn noord-zuidgericht.<br />

Hierdoor hebben ze een mooi zicht op <strong>de</strong> binnentuin<br />

en het achterliggen<strong>de</strong> natuurgebied ’t<br />

Broek. Om het groene karakter en <strong>de</strong> cohesie<br />

met <strong>de</strong> buurt te versterken, werd dwars doorheen<br />

<strong>de</strong> site – van <strong>de</strong> Antwerpse Steenweg tot<br />

op <strong>de</strong> achterliggen<strong>de</strong> dijk – een publiek toegankelijk<br />

wan<strong>de</strong>lpad <strong>aan</strong>gelegd. Van <strong>de</strong>n Bulcke:<br />

“Het binnengebied is ingericht als een park en<br />

vormt letterlijk een overgangszone van het ste<strong>de</strong>lijke<br />

naar het natuurlijke weefsel. Zo wordt<br />

<strong>de</strong>ze zorgsite een nieuwe ontmoetingsplaats,<br />

waar het ook nog eens erg fijn wonen is.”<br />

GEEN EENVOUDIGE OPDRACHT<br />

Everaert-Cooreman is bijzon<strong>de</strong>r trots op <strong>de</strong>ze<br />

realisatie. “Dit project valt zeker in <strong>de</strong> categorie<br />

van opdrachten met een bepaal<strong>de</strong> moeilijkheidsgraad”,<br />

verdui<strong>de</strong>lijkt Van <strong>de</strong>n Bulcke.<br />

“<strong>Bouwen</strong> op een waterzieke grond, <strong>de</strong> specifieke<br />

toepassing van afbraak-, bemalings- en<br />

on<strong>de</strong>rschoeiingstechnieken en werken met<br />

paalfun<strong>de</strong>ringen: het was allemaal geen evi<strong>de</strong>ntie.<br />

Daarbovenop waren er <strong>de</strong> combinatie van<br />

nieuwbouw en renovatie, <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> waaier <strong>aan</strong><br />

materialen, <strong>de</strong> verschei<strong>de</strong>nheid <strong>aan</strong> te implementeren<br />

faciliteiten en natuurlijk <strong>de</strong> coronaperikelen.<br />

Dit eindresultaat is dan ook me<strong>de</strong><br />

te danken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>aan</strong>gename en constructieve<br />

samenwerking binnen het bouwteam en <strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning van arQ architectenstudio<br />

en WoonAnker Waas.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

BOUWHEER<br />

WoonAnker Waas (Temse)<br />

ARCHITECT<br />

arQ architectenstudio (Sint-Niklaas) en AMV<br />

architecten (Wetteren)<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Everaert-Cooreman (Overmere)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

71


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Forbo Flooring<br />

Aantrekkelijk Marmoleum<br />

Met lef inrichten<br />

in <strong>de</strong> zorg<br />

In nauwe samenwerking hebben Ellen Dekker, manager Facilitair bouw en vastgoed van GGZ<br />

Delfland en Femke Touwslager van Touwslager projectadvies, al vele zorgprojecten afgerond.<br />

De projecten zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen; ze zijn ingericht met lef en veel<br />

ruimte voor kleur.<br />

Dekker. “We zijn sinds 2012 bijna onafgebroken<br />

bezig met slopen, bouwen en renoveren”.<br />

Een van <strong>de</strong>ze gebouwen, of eigenlijk twee, zijn<br />

het behan<strong>de</strong>lcentrum in Schiedam en <strong>de</strong> naastgelegen<br />

kliniek De Toren. Zij kregen ongeveer<br />

tegelijkertijd een heel nieuw uiterlijk. Voor <strong>de</strong><br />

vloeren werd gekozen voor Marmoleum van<br />

Forbo Flooring.<br />

Touwslager: “Forbo bevond zich altijd al op<br />

onze radar, maar door <strong>de</strong> Milieuthermometer<br />

<strong>Zorg</strong> wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze vloeren nog <strong>aan</strong>trekkelijker.”<br />

De Milieuthermometer <strong>Zorg</strong> stimuleert<br />

en borgt een duurzame bedrijfsvoering, <strong>de</strong><br />

pan<strong>de</strong>n in Schiedam voldoen <strong>aan</strong> het zilveren<br />

niveau. René Treffers is segment manager<br />

Healthcare bij Forbo Flooring. “Marmoleum<br />

is een 100% natuurlijk product en CO 2<br />

neutraal,<br />

daardoor past <strong>de</strong>ze vloerensoort perfect<br />

in een groene footprint.” Daarnaast is Marmoleum<br />

volgens Treffers allang meer dan <strong>de</strong><br />

beken<strong>de</strong> vloer met marmerprint. “Al wordt<br />

dit ook nog steeds veel gebruikt.” Dankzij <strong>de</strong><br />

Topshield finish is er ook geen ingrijpend on<strong>de</strong>rhoud<br />

meer nodig. “Droog schoonmaken is<br />

meestal genoeg.” Dekker: “Dat is ook duurzamer,<br />

omdat weinig schoonmaakmid<strong>de</strong>len en<br />

water gebruikt wor<strong>de</strong>n.”<br />

FORBO DENKT MEE<br />

Treffers: “Ik herinner me nog als <strong>de</strong> dag van<br />

gisteren dat Femke Touwslager vroeg of we<br />

haar kon<strong>de</strong>n inspireren.” Touwslager vult <strong>aan</strong>:<br />

72 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

“We had<strong>de</strong>n voor dit project te maken met<br />

verschillen<strong>de</strong> uitdagingen. Zo moest <strong>de</strong> verbouwing<br />

in twee fases gebeuren. De helft van<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers zijn naar een tij<strong>de</strong>lijke huisvesting<br />

verhuisd. Daardoor moest al meubilair<br />

besteld wor<strong>de</strong>n voordat het interieurconcept<br />

klaar was. De accentkleuren in dit meubilair zijn<br />

blauw en oranje. Dat moesten we matchen met<br />

<strong>de</strong> gangzone.” Designer Michiel van Nieuwland<br />

werkt bij Forbo <strong>aan</strong> uiteenlopen<strong>de</strong> projecten<br />

Marmoleum Striato Whitered Prairie.<br />

en dacht graag mee over hetgeen wat Dekker<br />

en Touwslager in gedachten had<strong>de</strong>n.<br />

HORECA UITSTRALING DOOR<br />

MIDDEL VAN STROKEN<br />

Dekker: “We <strong>de</strong>el<strong>de</strong>n losse flod<strong>de</strong>rs met<br />

hem, dingen waar we tegen<strong>aan</strong> liepen.<br />

Zo heeft het behan<strong>de</strong>lcentrum ook een restaurant.<br />

De bedoeling was dat dit een echte<br />

horeca uitstraling kreeg. We wisten nog niet<br />

Scan <strong>de</strong> QR-co<strong>de</strong> en ont<strong>de</strong>k alles over<br />

vloeren in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

goed hoe we dit met Marmoleum kon<strong>de</strong>n<br />

bereiken. Daarnaast waren er twee plekken,<br />

bij <strong>de</strong> balie en in <strong>de</strong> wachtruimte, waar een<br />

functionele inleg als afbakening moest komen.<br />

Van onze brei <strong>aan</strong> i<strong>de</strong>eën maakte Van<br />

Nieuwland een concreet voorstel voor <strong>de</strong><br />

gangzone, dat wij groten<strong>de</strong>els overnamen.”<br />

Treffers: “Het is echt een co-creatie geweest,<br />

uit twee creatieve breinen is iets moois<br />

voortgekomen.” Voor het restaurant werd<br />

gekozen voor marmoleum stroken in vier<br />

verschillen<strong>de</strong> tinten. Zo ontstond het i<strong>de</strong>e<br />

van een houten vloer, wat me<strong>de</strong> zorg<strong>de</strong> voor<br />

<strong>de</strong> horeca sfeer. In kliniek De Toren is on<strong>de</strong>r<br />

meer Marmoleum Cocoa White Chocolate<br />

toegepast, dankzij <strong>de</strong> toevoeging van cacaoschillen<br />

als ingrediënt ontstaat in <strong>de</strong>ze vloer<br />

een bijzon<strong>de</strong>re oppervlaktestructuur.”<br />

KLEUR EN DURF ALS<br />

HANDTEKENING<br />

De handtekening van Ellen/Femke is kleur<br />

en durf in materialen, zeggen <strong>de</strong> vrouwen<br />

lachend. Dekker: “We willen een warme en<br />

fijne plek van <strong>de</strong> zorggebouwen maken. Een<br />

uitstraling die helpt bij het beter wor<strong>de</strong>n en<br />

die <strong>de</strong> knoop in je maag vermin<strong>de</strong>rt. We<br />

kiezen hierbij voor een net even an<strong>de</strong>re inrichting<br />

die je niet meteen zou verwachten<br />

binnen <strong>de</strong> GGZ en hebben lef om veel kleur<br />

en warme materialen toe te passen.” Dekker:<br />

“We horen regelmatig dat het personeel<br />

even moet wennen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> kleurstelling die wij<br />

voorstellen, maar het erg mooi vindt.” ■<br />

Marmoleum Cocoa White Chocolate in kliniek<br />

De Toren.<br />

Marmoleum Striato in combinatie met Marmoleum<br />

Solid en Coral entreemat.<br />

Marmoleum Modular in <strong>de</strong> kleuren North Sea Coast,<br />

Whitered Prairie en White Wash.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

73


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

Tekst | M-Wall Beeld | M-Wall<br />

Dat maakt <strong>de</strong> projecten zo bijzon<strong>de</strong>r<br />

De functionele eigenschappen van<br />

een ziekenhuis gecombineerd met<br />

het principe “healing environment”<br />

Hygiëne, “healing environment” en flexibiliteit vormen <strong>de</strong> uitgangspunten voor zorggebouwen<br />

van <strong>de</strong>ze tijd. M-Wall speelt met hoogwaardige wand- en hoekbeschermingen in op <strong>de</strong>ze<br />

ontwikkelingen. Altijd met het primaire zorgproces op <strong>de</strong> eerste plaats.<br />

Een natuurlijk beeld op <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>ling van het CWZ.<br />

Alle M-Wall materialen zijn speciaal ontwikkeld om snel, veilig, eenvoudig en<br />

veelvuldig te wor<strong>de</strong>n gereinigd.<br />

In ziekenhuizen en an<strong>de</strong>re behan<strong>de</strong>lcentra zal<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re hygiëne altijd belangrijk blijven,<br />

maar vandaag <strong>de</strong> dag staat ook <strong>de</strong> patiënt centraal.<br />

Het principe “healing environment”, een<br />

omgeving die herstel, welzijn en beleving zodanig<br />

on<strong>de</strong>rsteunt dat zij bevor<strong>de</strong>rend werkt op<br />

genezing. Stressvermin<strong>de</strong>ring en het creëren<br />

van een prettige sfeer zodat mensen zich fijn<br />

voelen.<br />

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST<br />

Recent heeft M-Wall meegewerkt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van het langetermijn-huisvestingsplan<br />

van het CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis<br />

Nijmegen) gericht op het realiseren van het<br />

ziekenhuis van <strong>de</strong> toekomst. De eerste mijlpaal<br />

is bereikt, <strong>de</strong> oplevering van <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong><br />

verpleegaf<strong>de</strong>ling. In samenwerking met Het<br />

Zui<strong>de</strong>n Projectstoffering zijn op <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

M-Wall Hygienic panelen geïnstalleerd.<br />

Met <strong>de</strong> M-Wall Hygienic, M-Wall Protect en<br />

M-Wall Basic productseries biedt M-Wall<br />

voor ie<strong>de</strong>re ruimte een passen<strong>de</strong> oplossing.<br />

Van <strong>de</strong> operatiekamer en cleanroom tot en<br />

met <strong>de</strong> (ziekenhuis)apotheek, patiëntenkamer,<br />

wachtruimte en (transport)gang, waar <strong>de</strong> panelen<br />

dienst kunnen doen als lambrisering of<br />

wandhoge wandbekleding, bedachterwand,<br />

stootrand, schopplaat, <strong>de</strong>urbescherming en/of<br />

hoekbescherming.<br />

IN SAMENWERKING<br />

Het Zui<strong>de</strong>n projectstoffering heeft in dit project<br />

tevens <strong>de</strong> vloerafwerking <strong>aan</strong>gebracht wat<br />

heeft gezorgd voor een perfect eindresultaat.<br />

Door <strong>de</strong> 2 mm dikte van zowel <strong>de</strong> M-Wall<br />

panelen als <strong>de</strong> 2 mm dikke vloerafwerking, is<br />

gezorgd voor een perfecte <strong>aan</strong>sluiting tussen<br />

74 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

wand en vloer. Steeds meer vloerenbedrijven<br />

kunnen ook <strong>de</strong> installatie van M-Wall producten<br />

verzorgen. Dat is tevens voor <strong>de</strong> eindgebruiker<br />

van positieve invloed, doordat er min<strong>de</strong>r<br />

partijen betrokken zijn bij <strong>de</strong> uitvoering<br />

van het project.<br />

NATUURLIJK<br />

Centraal in het huisvestingsplan staat het principe<br />

van een “healing environment”, waarin<br />

ook <strong>de</strong> natuur een belangrijke rol speelt. Uitzicht<br />

op natuur en zo natuurlijk mogelijke materialen.<br />

Alle M-Wall panelen hebben een natuurlijke<br />

uitstraling, door <strong>de</strong> fijne structuur zijn<br />

<strong>de</strong> panelen niet glanzend en g<strong>aan</strong> onopvallend<br />

op in <strong>de</strong> omgeving. Me<strong>de</strong> doordat het mogelijk<br />

is om specifieke <strong>de</strong>tailleringen en bijzon<strong>de</strong>re<br />

vormen uit te voeren, wor<strong>de</strong>n na<strong>de</strong>n tussen<br />

panelen tot een minimum beperkt.<br />

Voor het uitzicht op <strong>de</strong> natuur heeft men gekozen<br />

voor afbeeldingen die het regionale landschap<br />

weerspiegelen, waarin patiënten hun<br />

weg kunnen zoeken, hetgeen uitnodigt om het<br />

natuurgebied ver<strong>de</strong>r te verkennen. Zo wordt<br />

een wan<strong>de</strong>ling door het landschap als het ware<br />

een weg naar herstel.<br />

'Vandaag <strong>de</strong> dag<br />

spelen eenvoudig<br />

reinigbare oppervlakten<br />

een belangrijkere rol<br />

dan ooit'<br />

Die wan<strong>de</strong>ling begint op <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

direct bij binnenkomst, met een grote overzichtsfoto.<br />

Voor <strong>de</strong>ze foto is gekozen voor <strong>de</strong><br />

speciale techniek, waarbij <strong>de</strong> afbeelding zon<strong>de</strong>r<br />

gebruik van extra lijm is <strong>aan</strong>gebracht op onze<br />

M-Wall Hygienic wandhoog. Door <strong>de</strong> rondingen<br />

in <strong>de</strong>ze wand zijn <strong>de</strong> M-Wall Hygienic panelen<br />

thermisch gebogen.<br />

In <strong>de</strong> gangen is gebruik gemaakt van M-Wall<br />

Hygienic als lambrisering om <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n te<br />

beschermen tegen scha<strong>de</strong>, veroorzaakt door<br />

bijvoorbeeld het transport van karren en bed<strong>de</strong>n,<br />

met hierboven een afbeelding van <strong>de</strong> diverse<br />

elementen uit <strong>de</strong> regionale natuur.<br />

HYGIËNE EN GEMAK<br />

Vandaag <strong>de</strong> dag spelen eenvoudig reinigbare<br />

oppervlakten een belangrijkere rol dan ooit.<br />

Alle M-Wall materialen zijn speciaal ontwikkeld<br />

om snel, veilig, eenvoudig en veelvuldig<br />

te wor<strong>de</strong>n gereinigd. De unieke productsamenstelling<br />

garan<strong>de</strong>ert een snelle en veilige<br />

reiniging met een minimum <strong>aan</strong> zeep- of <strong>de</strong>sinfectie<br />

toevoegingen. ■<br />

Specialist in wandafwerkingsconcepten<br />

www.mwall.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

75


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

Tekst en beeld | nora<br />

Met hygiënische rubber<br />

vloerbe<strong>de</strong>kkingen gezond<br />

wor<strong>de</strong>n en gezond blijven<br />

Veiligheid is bijzon<strong>de</strong>r belangrijk in <strong>de</strong> gezondheidszorg. Daarom heeft nora duurzame rubber<br />

vloerbe<strong>de</strong>kkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en eenvoudig te reinigen zijn en<br />

dat permanent zon<strong>de</strong>r coating.<br />

DUURZAME RUBBER VLOERBEDEKKING MET<br />

VEEL VOORDELEN<br />

Voor ziekenhuizen spelen <strong>de</strong> kwaliteit en het on<strong>de</strong>rhoud op <strong>de</strong> lange termijn<br />

een belangrijke rol. In nauwe samenwerking met ziekenhuizen en architecten<br />

wordt bewust gekozen voor <strong>de</strong> rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen van nora, die<br />

gecertificeerd zijn met Cradle-to-Cradle Silver, het Finse M1 en het Duitse<br />

Blauwe Engel ecolabel. De combinatie van <strong>de</strong>ze ecolabels bevestigt <strong>de</strong> uitsteken<strong>de</strong><br />

kwaliteit, duurzaamheid en toont <strong>de</strong> geur- én inhoudsstoffen van<br />

materialen <strong>aan</strong>, wat van belang is voor het milieu én <strong>de</strong> gezondheid.<br />

LAGE EXPLOITATIEKOSTENZIJN VAN GROOT BELANG<br />

Voor<strong>de</strong>len van nora rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen zijn een goe<strong>de</strong> reinigbaarheid<br />

– bestand tegen oppervlakte<strong>de</strong>sinfectiemid<strong>de</strong>len – een lange<br />

levensduur en ruimteoverschrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> inrichtingsoplossingen. De <strong>aan</strong>trekkelijke<br />

rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen van nora zijn <strong>de</strong> eerste keuze bij<br />

<strong>de</strong> inrichting van ziekenhuizen. Ze bie<strong>de</strong>n niet alleen een <strong>aan</strong>trekkelijk<br />

<strong>de</strong>sign, maar ook alle technische eigenschappen die ziekenhuizen nodig<br />

hebben voor hun dagelijkse werk.<br />

PVC-VRIJ EN GEEN WEEKMAKERS<br />

Nora rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen zijn extreem duurzaam en slijtvast, wat<br />

resulteert in een lange levensduur. Het vereist geen coating of was, noch<br />

bevat het PVC, weekmakers (ftlaten) of halogenen (bijvoorbeeld chloor).<br />

Omdat ze geen PVC bevatten, zullen nora rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen gegaran<strong>de</strong>erd<br />

geen zoutzuur, dioxines of furanen genereren in geval van<br />

brand. Hierdoor zijn ze niet alleen milieuvrien<strong>de</strong>lijk maar ook veilig en<br />

blijven ze na het leggen maatvast en krimpen ze niet. De producten<br />

van nora zijn CO 2<br />

-neutraal, garan<strong>de</strong>ren een gezond binnenklimaat en<br />

wer<strong>de</strong>n al in 2006 on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n met het milieu keurmerk ‘De Blauwe<br />

Engel’. Perfect voor een omgeving waarin je snel weer gezond wordt. ■<br />

UMC Utrecht operatiecentrum noraplan sentica.<br />

76 BOUWEN ZORG.EU


GEZOND WORDEN<br />

EN GEZOND BLIJVEN<br />

Met hygiënische rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen<br />

Veiligheid is bijzon<strong>de</strong>r belangrijk in <strong>de</strong> gezondheidszorg. Daarom hebben wij voor<br />

u duurzame vloerbe<strong>de</strong>kkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en<br />

eenvoudig te reinigen zijn – en dat permanent zon<strong>de</strong>r coating.<br />

www.nora.com


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Nature at Home (wandbekleding) en Tangram Architekten<br />

Een bijzon<strong>de</strong>r effect met luxe vinyltegels<br />

Sterk in <strong>de</strong>sign en<br />

kwaliteit<br />

IVC Group is breed bekend vanwege het pvc vloerenmerk Moduleo. Ook op projectmatig gebied<br />

heeft het bedrijf echter veel te bie<strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam IVC Commercial levert <strong>de</strong> producent<br />

tapijttegels, LVT (luxe vinyltegels) en heterogeen vinyl. Zo ook <strong>de</strong> luxe vinyltegels voor het<br />

bijzon<strong>de</strong>re Zuidoever project.<br />

Zuidoever is een 24/7 zorginstelling voor<br />

ou<strong>de</strong>ren met <strong>de</strong>mentie of somatische gezondheidsproblemen.<br />

Architectenbureau Tangram<br />

was verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het ontwerp van zowel<br />

het exterieur als interieur. Kenmerkend is <strong>de</strong><br />

combinatie van privacy in het eigen appartement<br />

en <strong>de</strong> beschikbaarheid van gemeenschappelijke<br />

ruimten (waaron<strong>de</strong>r een overkapte wintertuin).<br />

ANDERS DAN ANDERS<br />

“Toen Tangram net bezig was met dit project<br />

kwam ik langs om <strong>de</strong> Moduleo 55 Expressive<br />

collectie te introduceren”, aldus Marcel Lapère,<br />

sector Manager voor IVC Commercial. “Deze<br />

collectie sprak hen <strong>aan</strong> omdat hierin hele eigen<br />

<strong>de</strong>ssins te vin<strong>de</strong>n zijn, niet <strong>de</strong> gebruikelijke steen<br />

of hout imitaties, maar an<strong>de</strong>rs dan an<strong>de</strong>rs. Zo is<br />

het Mystical <strong>de</strong>ssin een combinatie van verschillen<strong>de</strong><br />

texturen en kleuren, wat voor een bijzon<strong>de</strong>r<br />

effect zorgt. Dit was precies wat zij met<br />

het project wil<strong>de</strong>n uitstralen.” De Moduleo 55<br />

Expressive vloeren zijn toegepast in <strong>de</strong> appartementen<br />

en in <strong>de</strong> algemene ruimtes. De installatie<br />

is verzorgd door Erkamp Projectservice.<br />

Moduleo 55 Expressive vloer, Nature at Home wandbekleding.<br />

Het Zuidoever project breekt rigoureus met<br />

<strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouwtraditie van zorg- en verpleeghuizen.<br />

Het omarmt een hoogwaardig<br />

wonen waar bewoners zich prettig en gelukkig<br />

voelen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> fasen van hun<br />

ziekte. “Deze vloerensoort past goed in een<br />

project als dit, omdat veiligheid en on<strong>de</strong>rhoud<br />

hier ook erg belangrijk zijn. Deze commerciële<br />

pvc soort heeft een zeer sterke slijtlaag,<br />

die zorgt voor een lange levensduur, waarbij<br />

<strong>de</strong> vloer slechts beperkt periodiek on<strong>de</strong>rhoud<br />

78 BOUWEN ZORG.EU


THEMA VLOEREN EN WANDEN<br />

nodig heeft. Dagelijkse reiniging van <strong>de</strong> vloer<br />

is eenvoudig en zorgt voor <strong>de</strong> nodige hygiëne.<br />

Deze collectie wordt bijvoorbeeld ook toegepast<br />

in klaslokalen en is dus geschikt voor intensief<br />

commercieel gebruik.”<br />

ALLES IN EIGEN HAND<br />

“Veel mensen kennen ons van Moduleo, maar<br />

IVC Commercial is echt een aparte tak van ons<br />

bedrijf en focust zich enkel op <strong>de</strong> commerciële<br />

projectmarkt. Naast luxe vinyltegels leveren<br />

wij projectvinyl in banen en tapijttegels voor <strong>de</strong><br />

kantoormarkt. Onze vloeren voor commerciële<br />

projecten in Europa produceren wij op twee<br />

locaties in België en Luxemburg. Zo hebben<br />

we van begin tot eind volledige controle over<br />

grondstoffen en productie. Dit is een absolute<br />

kwaliteitsgarantie.” ■<br />

'Deze collectie sprak<br />

hen <strong>aan</strong> omdat hierin<br />

hele eigen <strong>de</strong>ssins te<br />

vin<strong>de</strong>n zijn'<br />

De wandbekleding van Nature at Home en vloeren van IVC Commercial zijn breed in het project toegepast.<br />

Op zoek naar vinylvloeren die uitblinken<br />

in hygiëne, slipweerstand en stijl?<br />

Onze vinyl vloeroplossingen zijn speciaal ontworpen om drukke ruimtes comfortabeler<br />

en mooier te maken. Bovendien zijn ze on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk, robuust en hygiënisch.<br />

Je i<strong>de</strong>ale vloeroplossing voor projecten in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

Contacteer onze interieuradviseurs voor meer info via<br />

projectsbelux@ivc-commercial.com of bezoek onze website!<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

79


Tekst | Marcel van Rijnbach Beeld | BPZ Groep<br />

Duurzaam en compleet<br />

schuif<strong>de</strong>ursysteem<br />

In steeds meer zorginstellingen zie je schuif<strong>de</strong>uren in plaats van draai<strong>de</strong>uren. Voor het transport van<br />

patiënten en uit oogpunt van gebruikersgemak is eerstgenoemd <strong>de</strong>urconcept veruit het handigst<br />

qua vrije doorgang. Bovendien bespaar je veel kostbare verkeersruimte, die <strong>de</strong> zorgverlener<br />

optimaal wil en moet benutten. BPZ presenteert het ZORGPLUS schuif<strong>de</strong>ursysteem, een<br />

allesomvattend binnen<strong>de</strong>urconcept met een keur <strong>aan</strong> modules en bedieningsopties dat voor elk<br />

wat wils biedt.<br />

BPZ is in bijna 30 jaar tijd uitgegroeid tot een<br />

marktlei<strong>de</strong>r in binnen<strong>de</strong>urconcepten voor <strong>de</strong><br />

woning- en utiliteitsbouw en zorg. Het bedrijf<br />

uit Assen heeft een missie om klanten op dit<br />

gebied totaal te ontzorgen. Klanten hoeven<br />

niet separaat een leverancier te zoeken voor<br />

hun kozijnen, hang- en sluitwerk, beglazing,<br />

montage en beheer/on<strong>de</strong>rhoud; <strong>de</strong> Drentse<br />

on<strong>de</strong>rneming regelt het complete <strong>de</strong>urconcept<br />

en dat scheelt klanten veel kopzorgen en tijd.<br />

Het conceptmatig <strong>de</strong>nken komt on<strong>de</strong>r meer<br />

tot uitdrukking in het ZORGPLUS schuif<strong>de</strong>ursysteem<br />

dat elf jaar gele<strong>de</strong>n het levenslicht zag.<br />

STEEDS MEER SCHUIFDEUREN<br />

IN DE ZORG<br />

“Het Mean<strong>de</strong>r Medisch Centrum had elf jaar<br />

gele<strong>de</strong>n 1.000 binnen<strong>de</strong>uren nodig. Bovendien<br />

had <strong>de</strong>ze klant sterke behoefte <strong>aan</strong> een<br />

ruimtebesparend <strong>de</strong>ursysteem met een bre<strong>de</strong>re<br />

vrije doorgang”, schetst accountmanager<br />

ZORGPLUS van BPZ Henry Brinks <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leiding<br />

voor het concept. “Destijds bespeur<strong>de</strong>n<br />

we met name in <strong>de</strong> zorg al een stijgen<strong>de</strong> vraag<br />

naar schuif<strong>de</strong>ursystemen en sindsdien hebben<br />

we dit binnen<strong>de</strong>urconcept ver<strong>de</strong>r uitgewerkt.”<br />

VARIABELE VRAAG<br />

Volgens Brinks was het kristalhel<strong>de</strong>r dat BPZ<br />

voor <strong>de</strong> zorg een gevarieerd, compleet programma<br />

van schuif<strong>de</strong>ursystemen met een<br />

hoogwaardige, duurzame kwaliteit moest<br />

opzetten. “De zorg heeft een variabele vraag<br />

Variabele doorgangsbreedtes zijn mogelijk.<br />

80 BOUWEN ZORG.EU


Een in-<strong>de</strong>-wand schuif<strong>de</strong>ursysteem als afscheiding tussen <strong>de</strong> woon- en slaapkamer.<br />

voor binnen<strong>de</strong>uren. Het ene ziekenhuis heeft<br />

een grote vrije doorgang nodig van bijvoorbeeld<br />

1,20 meter, terwijl een verpleeghuis<br />

een schuif<strong>de</strong>ur wenst met een doorloop naar<br />

een tilliftsysteem.” Daarom biedt BPZ diverse<br />

modules <strong>aan</strong> met bijvoorbeeld een Softclose of<br />

Autoclose schuif<strong>de</strong>urbediening, 30 of 60 minuten<br />

brandwerendheid of een zware, robuuste<br />

en stootvaste uitvoering, <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong><br />

SolidCare. Uiteraard zijn er ook schuif<strong>de</strong>uren<br />

beschikbaar met een volautomatische bediening<br />

via een wandlezer of bedieningstableau.<br />

Een speciale variant is <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong><br />

tilliftmodule waarbij <strong>de</strong> in- of voor <strong>de</strong> wand<br />

schuiven<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur een voorziening heeft voor<br />

een geruisloze doorvoer en kruising met <strong>de</strong><br />

plafond-tilliftrails. Daarnaast zijn er voor bepaal<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen stralingsweren<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>ursystemen<br />

met zelfs een vrije doorgangsbreedte<br />

tot 1.300 mm leverbaar.<br />

IN OF VOOR DE WAND<br />

In basis zijn er twee type schuif<strong>de</strong>ursystemen<br />

die in of voor <strong>de</strong> wand schuiven. De keuze<br />

voor het voor-<strong>de</strong>-wand-principe wordt dikwijls<br />

uit hygiënische overwegingen gemaakt.<br />

Waar absoluut bacterievrije omstandighe<strong>de</strong>n<br />

vereist zijn, is een niscassette in <strong>de</strong> wand<br />

namelijk uit <strong>de</strong>n boze, omdat <strong>de</strong>ze moeilijk<br />

gereinigd kan wor<strong>de</strong>n. In bijvoorbeeld woonzorgcentra<br />

daarentegen is een in-<strong>de</strong>-wandsysteem<br />

wel geschikt.<br />

HOOGWAARDIGE KWALITEIT<br />

Hoogwaardige kwaliteit staat bij BPZ voorop.<br />

“We st<strong>aan</strong> voor een gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk en<br />

on<strong>de</strong>rhoudsarm product met gebruik van robuuste<br />

materialen en op basis van een duurzaam<br />

ontwerp”, stelt Brinks. “Zo passen we<br />

bijvoorbeeld standaard kozijnstijlen van 1,5<br />

mm toe – en in <strong>de</strong> SolidCare uitvoering zelfs<br />

tot maximaal 3 mm. Daar doen we absoluut<br />

geen concessies <strong>aan</strong>. Het basismateriaal van<br />

<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>ur bestaat uit vuren randhout met<br />

stabilisatoren rondom van massieve EPSvulling,<br />

HDF sperlagen en een afwerking van<br />

krasvast HPL. Het oppervlak van <strong>de</strong> sendzimir<br />

verzinkt stalen kozijnen wordt gepoe<strong>de</strong>rlakt<br />

met 80 Mu. Als enige <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> markt<br />

lassen wij het frame van <strong>de</strong> niscassette – waar<br />

<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>ur in wegschuift - uit één geheel.<br />

Hierdoor kan er absoluut geen speling optre<strong>de</strong>n.<br />

Het rolsysteem met <strong>de</strong> loopwagens is<br />

voor elk schuif<strong>de</strong>ursysteem berekend op een<br />

<strong>de</strong>urgewicht tot maximaal 80 kilogram. Lastbut-not-least<br />

voeren wij <strong>de</strong> nisbeplating altijd<br />

dubbel uit bij een vrije doorgangsbreedte<br />

vanaf 1.100 mm.”<br />

Dankzij <strong>de</strong>ze hoogwaardige kwaliteitskenmerken<br />

geeft BPZ op <strong>de</strong> ZORGPLUS schuif<strong>de</strong>ursystemen<br />

een ProjectGarantie af van 6 jaar. Ook<br />

daarmee on<strong>de</strong>rscheidt het Drentse bedrijf zich<br />

van an<strong>de</strong>re leveranciers. “Met name <strong>de</strong> intensieve<br />

zorg kiest voor robuuste, probleemloze en<br />

duurzame oplossingen, waarbij men graag totaal<br />

wordt ontzorgd”, besluit Brinks. ■<br />

GROOT VOLUME<br />

MAATWERKOPDRACHTEN<br />

In elf jaar tijd heeft BPZ ongeveer<br />

25.000 schuif<strong>de</strong>ursystemen in<br />

<strong>de</strong> zorg toegepast, variërend van<br />

woonzorgcentra tot ziekenhuizen en<br />

verpleeghuizen. Volgens Brinks vertoont<br />

<strong>de</strong> jaarlijkse afzet van plusminus<br />

3.000 systemen een stijgen<strong>de</strong> lijn,<br />

ondanks dat Corona tij<strong>de</strong>lijk wat roet<br />

in het eten gooi<strong>de</strong>. “We krijgen veel<br />

maatwerkopdrachten, die weliswaar<br />

veel tijd en energie kosten, maar voor<br />

ons wel een uitdaging zijn.”<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

81


Tekst | Renson Beeld | Marc Sourbron<br />

Sanitaire cel is optimaal toegankelijk<br />

zon<strong>de</strong>r kolom op <strong>de</strong> hoek<br />

Hoekschuif<strong>de</strong>uren openen<br />

perspectieven in WZC Cadiz<br />

Bij <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling van een nieuwbouw woonzorgcentrum zoals<br />

Cadiz in Antwerpen komt het er vooral op <strong>aan</strong> om zo<br />

efficiënt mogelijk om te springen met <strong>de</strong> wettelijk vastgeleg<strong>de</strong><br />

kameroppervlakte. Hier werd het sanitaire ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> 120<br />

nieuwe kamers afgewerkt met schuif<strong>de</strong>uren om zo veel mogelijk<br />

leef- en slaapruimte over te hou<strong>de</strong>n. In enkele van die kamers<br />

zorgen <strong>de</strong> nieuwe argenta invisidoor SDX hoekschuif<strong>de</strong>uren van<br />

Arlu voor nog meer toegankelijkheid.<br />

De nieuwe argenta invisidoor SDX hoekschuif<strong>de</strong>uren<br />

van Arlu vormen een perfecte oplossing.<br />

Barent Bulcke van Neos ArchitectenSamenwerking:<br />

“Al vanaf het eerste ontwerp viel <strong>de</strong><br />

keuze op een dubbel schuif<strong>de</strong>ursysteem om <strong>de</strong><br />

sanitaire cellen af te sluiten. Bij wijze van test rustte<br />

uitvoer<strong>de</strong>r Van Den Rijse in samenwerking met<br />

leverancier Argent Alu zelfs een <strong>aan</strong>tal daarvan<br />

uit met het gloednieuwe argenta invisidoor SDX<br />

hoekschuif<strong>de</strong>ursysteem. Zon<strong>de</strong>r kolom op <strong>de</strong><br />

hoek levert dat een nog grotere vrije doorgang op.”<br />

“Wij st<strong>aan</strong> altijd open voor nieuwighe<strong>de</strong>n<br />

als <strong>de</strong>ze”, verklaart Roger Albertijn, Manager<br />

Technische Diensten bij GZA <strong>Zorg</strong> en Wonen.<br />

“Vandaar dat we instem<strong>de</strong>n met een proefopstelling<br />

in enkele kamers.” Het resultaat mag<br />

er zijn, vult Ghislain Van Den Rijse van Schrijnwerkerij<br />

Van Den Rijse nv <strong>aan</strong>. “Qua toegankelijkheid<br />

tot <strong>de</strong> sanitaire cel is dit een onovertroffen<br />

oplossing.”<br />

Gebruiksgemak en toegankelijkheid waren prioritair in <strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong> opdrachtgever.<br />

Bei<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>uren zijn te openen zon<strong>de</strong>r dragend profiel, kolom of steun.<br />

82 BOUWEN ZORG.EU


INVISIDOOR SDX<br />

HOEKOPSTELLING<br />

Hoekschuif<strong>de</strong>uren bie<strong>de</strong>n nieuwe<br />

interieurmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

• Ook beschikbaar voor schuif<strong>de</strong>uren in<br />

een hoekopstelling<br />

• Ruimtes afschei<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r in te<br />

boeten <strong>aan</strong> ‘ruimtegevoel’<br />

• Creatieve oplossing voor een<br />

afsluitbare badkamer die toch<br />

toegankelijk is voor rolstoelgebruikers<br />

ARLU nv • Ter Vlucht 2, 8850 Ardooie - Belgium<br />

+32 (0)51 27 05 00 • info@arlu.be • WWW.ARLU.BE<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zorg_197x130_NL_0821.indd 1 19/08/<strong>2021</strong> 08:46<br />

‘Hoe min<strong>de</strong>r profielen<br />

en technieken te zien<br />

zijn, hoe huiselijker <strong>de</strong><br />

hele inrichting oogt’<br />

“Gebruiksgemak en toegankelijkheid waren<br />

prioritair in <strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong> opdrachtgever”,<br />

weet ook Wim Dens van Neos Architecten-<br />

Samenwerking. “Dat je <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>uren<br />

kunt openen zon<strong>de</strong>r dragend profiel, kolom<br />

of steun in <strong>de</strong> hoek, bleek al gauw heel nuttig<br />

voor rolstoel- of bedlegerige patiënten.”<br />

Bovendien is het mooi meegenomen dat bei<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>urbla<strong>de</strong>n subtiel in <strong>de</strong> wand wegschuiven.<br />

Dat bevestigt ook Bulcke: “Hoe min<strong>de</strong>r profielen<br />

en technieken te zien zijn, hoe huiselijker <strong>de</strong><br />

hele inrichting oogt. Dit draagt sowieso bij tot<br />

het welzijn van <strong>de</strong> bewoners.”<br />

Van Den Rijse benadrukt nog eens het installatiegemak:<br />

“Het ka<strong>de</strong>rwerk waar<strong>aan</strong> <strong>de</strong> bovengelei<strong>de</strong>r<br />

opgehangen werd, maakte ik in het<br />

atelier waardoor ik het zelfdragen<strong>de</strong> systeem<br />

heel snel kon plaatsen. Met <strong>de</strong> bovengelei<strong>de</strong>r<br />

geïntegreerd in het vals plafond is ook die helemaal<br />

<strong>aan</strong> het oog onttrokken.” ■<br />

WZC Cadiz.<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

WZC Cadiz (GZA <strong>Zorg</strong> en Wonen)<br />

ARCHITECT<br />

Neos architectenSamenwerking (BBSC<br />

Architects / Wim Dens architecten &<br />

ingenieurs)<br />

UITVOERDER<br />

Schrijnwerkerij / afwerkingsbedrijf Van Den<br />

Rijse nv<br />

LEVERANCIER INVISIDOOR SDX<br />

HOEKSCHUIFDEUREN<br />

Arlu<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

83


BEEK KALORAMA<br />

Tekst | Tom Brennand Beeld | Van Rennesgroep<br />

Nieuwbouw Kalorama –<br />

Van Rennes Groep<br />

Kalorama is een zorginstelling die zorg biedt <strong>aan</strong> mensen met doofblindheid, mensen die revali<strong>de</strong>ren,<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n en mensen die an<strong>de</strong>re specifieke zorgbehoeften hebben. Allemaal mensen waar<br />

veel maatwerk voor nodig is. Om het hoge zorgniveau te kunnen blijven waarborgen is nieuwbouw<br />

noodzakelijk. Een proces dat in 2019 is begonnen en doorloopt tot 2025. Telkens wordt een <strong>de</strong>el<br />

gesloopt en nieuw gebouwd, zodat <strong>de</strong> bewoners op <strong>de</strong> locatie kunnen blijven wonen. De eerste<br />

fase, <strong>de</strong> nieuwbouw voor het Centrum voor doofblin<strong>de</strong>n is gebouwd door Van Rennes Bouw BV,<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Van Rennes Groep en 26 april jl. opgeleverd.<br />

“Wij hebben van zorgprojecten onze specialiteit gemaakt, omdat we het mooi vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>ze manier iets voor <strong>de</strong> maatschappij te kunnen doen.”<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

84<br />

BOUWEN ZORG.EU


BEEK KALORAMA<br />

'<strong>Bouwen</strong> in <strong>de</strong> zorg<br />

vraagt om een<br />

gespecialiseer<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>pak'<br />

Een nieuwbouwproject van een <strong>de</strong>rgelijke omvang vraagt om bijzon<strong>de</strong>re partners.<br />

Alles gaat in fases, waardoor het totale bouwproces lang duurt, maar tegelijkertijd <strong>de</strong> overlast voor <strong>de</strong><br />

bewoners beperkt is.<br />

CENTRUM VOOR DOOFBLINDEN<br />

Hans Cornelissen, projectlei<strong>de</strong>r bij Kalorama,<br />

vertelt samen met bewoner Ineke en begelei<strong>de</strong>r<br />

Tim wat er allemaal is veran<strong>de</strong>rd. Hans:<br />

“We zitten hier op een super woonlocatie met<br />

bossen en heuvels. Maar voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemers<br />

en architecten een hele uitdaging. Niet alleen<br />

qua omgeving, maar ook vanwege <strong>de</strong> doelgroep.<br />

Onze bewoners zijn doof, blind of doof<br />

en blind. Het uitgangspunt bij <strong>de</strong> nieuwbouw is<br />

dat onze bewoners zoveel mogelijk zelfstandig<br />

kunnen doen, optimaal woongenot ervaren en<br />

dat we persoonsgerichte zorg <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. Alle<br />

bewoners kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk<br />

naar <strong>de</strong> tuin en het gebouw zit vol met domoticatoepassingen<br />

die bewoners meer zelfstandigheid<br />

bie<strong>de</strong>n.”<br />

“Enkele voorbeel<strong>de</strong>n van <strong>aan</strong>passingen die we<br />

in samenspraak met <strong>de</strong> architecten en Van<br />

Rennes Bouw BV hebben <strong>aan</strong>gebracht zijn: alle<br />

lampen die je hier ziet zijn speciaal ontworpen<br />

voor doofblin<strong>de</strong>n, alle stopcontacten hebben<br />

wit/rood contrasten, <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenkant van<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren zijn zwarte ran<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gebracht,<br />

ook <strong>de</strong> keukenkastjes hebben schappen met<br />

zwarte ran<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> keukens zijn zo ingericht dat<br />

bewoners zelfstandig kunnen koken. Mensen<br />

met doofblindheid oriënteren zich namelijk op<br />

een an<strong>de</strong>re manier.”<br />

EIGEN STUDIO’S<br />

Alle bewoners hebben in <strong>de</strong> nieuwbouw een<br />

eigen studio met pantry, ook helemaal ingericht<br />

om zoveel mogelijk zelfstandigheid te<br />

bie<strong>de</strong>n. Bewoonster Ineke, die al 10 jaar bij<br />

Kalorama woont, is erg enthousiast over <strong>de</strong><br />

veran<strong>de</strong>ringen. Ineke vertelt met hulp van begelei<strong>de</strong>r<br />

Tim: “De nieuwe kamer is veel groter<br />

en heel belangrijk is het eigen sanitair. Eerst<br />

moesten we een douche <strong>de</strong>len met meer<strong>de</strong>re<br />

bewoners en nu heeft ie<strong>de</strong>reen zijn eigen<br />

douche en toilet. Als we hulp nodig hebben,<br />

dan kunnen we op allerlei manieren <strong>de</strong><br />

begelei<strong>de</strong>rs oproepen en als iemand <strong>aan</strong>belt,<br />

dan gaat er een knipperalarm. Het is fijn om<br />

zo zelfstandig te kunnen zijn.” Tim: in principe<br />

doen alle bewoners zoveel mogelijk zelf. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

85


BEEK KALORAMA<br />

De <strong>aan</strong>passingen zijn daarom ook per bewoner<br />

an<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> nieuwe situatie. Veel bewoners<br />

g<strong>aan</strong> zelfs zon<strong>de</strong>r begeleiding naar <strong>de</strong> supermarkt.<br />

Er zijn overal looplijnen en op het terrein<br />

balustra<strong>de</strong>s voor <strong>de</strong> oriëntatie. Ie<strong>de</strong>reen<br />

krijgt, indien gewenst, een GPS zen<strong>de</strong>r voor<br />

extra veiligheid.”<br />

NIEUWBOUW BIEDT MAATWERK<br />

De hele opzet van <strong>de</strong> nieuwbouw biedt nieuwe<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n. Hans: “Door alle domotica<br />

toepassingen en <strong>de</strong> <strong>aan</strong>gepaste architectuur<br />

neemt <strong>de</strong> kwaliteit van leven enorm toe. We<br />

hebben steeds meer te maken met een open<br />

instelling in plaats van gesloten af<strong>de</strong>lingen, <strong>de</strong><br />

bewegingsvrijheid van onze bewoners wordt<br />

groter en we krijgen meer zicht op <strong>de</strong> werkelijke<br />

individuele zorgbehoefte waardoor maatwerk<br />

ook echt meer op maat is. De organisatie<br />

past zich dus <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bewoners <strong>aan</strong> in plaats<br />

van an<strong>de</strong>rsom. De GPS-systemen bie<strong>de</strong>n ook<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid om ‘leefcirkels’ in te stellen,<br />

een gebied waarin men vrij kan bewegen. Het<br />

gebouw en <strong>de</strong> techniek geeft ons <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />

om echt bewonersgericht te werken.”<br />

'Onze me<strong>de</strong>werkers zijn<br />

goed voorbereid <strong>aan</strong><br />

het werk geg<strong>aan</strong>'<br />

VAN RENNES GROEP<br />

Een nieuwbouwproject van een <strong>de</strong>rgelijke omvang<br />

vraagt om bijzon<strong>de</strong>re partners. Frank van<br />

Rennes, directeur van <strong>de</strong> Van Rennes Groep:<br />

“<strong>Bouwen</strong> in <strong>de</strong> zorg vraagt om een gespecialiseer<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>pak. Zeker bij een doelgroep als<br />

<strong>de</strong> bewoners van Kalorama. Bij een instituut<br />

voor mensen die doof en blind (of zeer slechtziend)<br />

zijn, komen heel an<strong>de</strong>re eisen op tafel<br />

tij<strong>de</strong>ns het bouwproces. Met name het garan<strong>de</strong>ren<br />

van <strong>de</strong> veiligheid tij<strong>de</strong>ns het bouwproces<br />

vraagt een an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>pak. Een bouwterrein is<br />

bijzon<strong>de</strong>r gevaarlijk voor mensen die weinig tot<br />

niets zien of horen. Daarom hebben wij een<br />

eigen ingang gecreëerd voor het bouwverkeer.<br />

Dit was logistiek gezien een extra uitdaging<br />

vanwege <strong>de</strong> ligging van <strong>de</strong> bouwplaats, die niet<br />

alleen relatief klein is, maar ook nog eens in<br />

een gat op een berg ligt. Je moet vlakke ge<strong>de</strong>eltes,<br />

zoals parkeerterreinen benutten om<br />

<strong>de</strong> nieuwe gebouwen neer te zetten. Alles gaat<br />

in fases, waardoor het totale bouwproces lang<br />

duurt, maar tegelijkertijd <strong>de</strong> overlast voor <strong>de</strong><br />

bewoners beperkt is. Het gebouw en het terrein<br />

moeten namelijk volledig zijn <strong>aan</strong>gepast op<br />

<strong>de</strong> behoeften van <strong>de</strong> bewoners.”<br />

“Onze me<strong>de</strong>werkers zijn goed voorbereid<br />

<strong>aan</strong> het werk geg<strong>aan</strong>. Door <strong>de</strong> ruime ervaring<br />

met bouwen in een bewoon<strong>de</strong> zorgomgeving<br />

weten zij precies hoe ze met bewoners<br />

en zorgme<strong>de</strong>werkers om moeten g<strong>aan</strong> en<br />

hoe ze <strong>de</strong> veiligheid kunnen garan<strong>de</strong>ren. Wij<br />

trainen onze mensen daar speciaal voor. Wij<br />

hebben van zorgprojecten onze specialiteit<br />

gemaakt, omdat we het mooi vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>ze<br />

manier iets voor <strong>de</strong> maatschappij te kunnen<br />

doen. Daarnaast hebben wij ook mensen in<br />

dienst die een afstand tot <strong>de</strong> arbeidsmarkt<br />

hebben. Het sociaal maatschappelijk aspect<br />

is zo altijd heel prominent <strong>aan</strong>wezig. Niet alleen<br />

in dit project, maar in alle projecten die<br />

wij als bedrijf <strong>aan</strong>nemen.” ■<br />

Zekerheid en vertrouwen voor uw bouwwensen en -projecten,<br />

<strong>de</strong> Van Rennes Groep is uw onafhankelijke partner in het hele<br />

bouwtraject.<br />

Met open communicatie en in een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> of<br />

volledige regie gebruikt u onze kennis en kun<strong>de</strong> voor het<br />

verwezenlijken van uw opdracht. Daarbij st<strong>aan</strong> professionaliteit,<br />

een duurzaam karakter en geborg<strong>de</strong> continuïteit als eerste<br />

bouwstenen garant.<br />

De Van Rennes Groep biedt u al 100 jaar ervaring in (zorg-)<br />

instellingen Fotobijschrift 5. en (Beeld: bedrijven. xxxxx).<br />

www.van-rennes.nl<br />

Nu<strong>de</strong>park 160<br />

6702 DX Wageningen<br />

+31 (0) 317 422066<br />

info@van-rennes.nl<br />

Fotobijschrift 6. (Beeld: xxxxx).<br />

86 BOUWEN ZORG.EU


ZORGFLITS<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Mercy Ships, Lara Arkinstall, Saul Loubassa Bighonda<br />

Grootste privé-ziekenhuisschip<br />

in Antwerpen en Rotterdam<br />

Op 12 september meer<strong>de</strong> <strong>de</strong> Global Mercy <strong>aan</strong> in Antwerpen. Tot en met februari 2022 wordt het<br />

grootste privé-ziekenhuisschip ter wereld er ver<strong>de</strong>r afgewerkt en ingericht.<br />

GEËNGAGEERDE BEDRIJVEN<br />

"Het maatschappelijk engagement in <strong>de</strong> havengemeenschap is zeer<br />

groot. Tientallen bedrijven in onze haven steunen Mercy Ships al structureel<br />

en zullen dit ook doen bij <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> Global Mercy", zegt<br />

havenschepen Annick De Rid<strong>de</strong>r.<br />

'De haven van Antwerpen biedt<br />

<strong>de</strong> Global Mercy een gratis<br />

ligplaats en on<strong>de</strong>rsteuning <strong>aan</strong>'<br />

De Global Mercy. (Beeld: Mercy Ships)<br />

De Global Mercy was ein<strong>de</strong> juli vertrokken uit <strong>de</strong> werf in China. De<br />

Senegalese en <strong>de</strong> Egyptische regering faciliteer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> doorgang van het<br />

schip door het Suezkanaal, zodat <strong>de</strong> Global Mercy kosteloos doorvaart<br />

kreeg. Dit gebaar laat Mercy Ships toe om op termijn duizen<strong>de</strong>n extra<br />

levens te red<strong>de</strong>n in Afrika.<br />

De haven van Antwerpen biedt <strong>de</strong> Global Mercy een gratis ligplaats<br />

en on<strong>de</strong>rsteuning <strong>aan</strong>. Vrijwilligers uit binnen- en buitenland zullen het<br />

schip er inrichten en afwerken. Het gaat on<strong>de</strong>r meer om <strong>de</strong> installatie<br />

van medische apparatuur en IT-systemen, maar ook <strong>de</strong> bevoorrading<br />

van het schip voor haar eerste missie, in Dakar (Senegal). Eerst zal <strong>de</strong><br />

Global Mercy een ommetje van twee weken maken langs Rotterdam,<br />

waar sponsors en belangstellen<strong>de</strong>n in vrijwilligerswerk <strong>de</strong> gelegenheid<br />

krijgen het schip te bezoeken.<br />

De Global Mercy wordt het zusterschip van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuisschip<br />

Africa Mercy. Mercy Ships verwacht met het nieuwe schip <strong>de</strong> impact<br />

van haar werk meer dan te verdubbelen, zowel met operaties als<br />

met opleiding en training van lokale zorgverleners in <strong>de</strong> armste lan<strong>de</strong>n<br />

in Afrika. De Global Mercy biedt plaats <strong>aan</strong> 950 personen. Bij <strong>de</strong> 641<br />

bemanningsle<strong>de</strong>n zijn chirurgen en verpleegkundigen, on<strong>de</strong>rsteunend<br />

personeel en maritieme vrijwilligers van over <strong>de</strong> hele wereld. Naast het<br />

ziekenhuis beschikt het schip over opleidingsfaciliteiten.<br />

Het 174 meter lange en 28,6 meter bre<strong>de</strong> ziekenhuisschip telt zes operatiekamers,<br />

tweehon<strong>de</strong>rd bed<strong>de</strong>n, een laboratorium, algemene poliklinieken<br />

en oog- en tandheelkundige klinieken. De totale oppervlakte van<br />

<strong>de</strong> ziekenhuisaf<strong>de</strong>ling bedraagt 7.000 m².<br />

Mercy Ships is nog steeds op zoek naar gemotiveer<strong>de</strong> vrijwilligers om<br />

mee <strong>de</strong> laatste hand te leggen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> Global Mercy in<br />

Antwerpen. Aanmeldingen kunnen gebeuren via info@mercyships.be. ■<br />

Chirurg Jos Claes. (Beeld: Lara Arkinstall)<br />

Oogarts Dominique Kerremans in actie. (Beeld: Saul Loubassa Bighonda)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

87


HEEL/SEVENUM DAELZICHT<br />

Tekst | Van Aalst Media Beeld | Daelzicht, Peters Bouw en On<strong>de</strong>rhoud, Leesbergadviseurs<br />

Samenwerking Daelzicht, Peters Bouw en<br />

On<strong>de</strong>rhoud en Leesbergadviseurs<br />

Vanaf het eerste moment<br />

zeer betrokken bij<br />

kwetsbare doelgroep<br />

Daelzicht had vier jaar gele<strong>de</strong>n een achterstand op <strong>de</strong> vervanging van enkele van haar woningen.<br />

Nicole Weijers-Huijerjans, directeur Wonen Welzijn en verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het vastgoed<br />

bij Daelzicht “Veel huisvesting voor onze cliënten met een beperking paste niet meer bij hun<br />

behoefte. We hebben daar in korte tijd plannen voor ontwikkeld en bouw<strong>de</strong>n 50 appartementen<br />

op ons terrein Hof van Heel in Heel, 36 permanente units in Koningslust en in Sevenum verrees<br />

Thissenhofje, een complex van 24 huurappartementen in <strong>de</strong> wijk.”<br />

Bij het verwezenlijken van <strong>de</strong> plannen werkte Daelzicht nauw samen<br />

met enkele professionals, die volgens Nicole ook het juiste zorggevoel<br />

in hun dna hebben. “In een fijne samenwerking met Peters Bouw en<br />

On<strong>de</strong>rhoud en Leesberg Adviseurs uit Someren zijn we in een relatief<br />

korte tijd geslaagd en hebben een paar mooie gebouwen neergezet, die<br />

goed <strong>aan</strong>sluiten bij <strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong>ze tijd zoals <strong>de</strong> nieuwe woonbehoeften<br />

van onze cliënten en <strong>de</strong> beschikbare domotica, <strong>de</strong> automatisering in<br />

en rondom <strong>de</strong> woning.”<br />

'<strong>Bouwen</strong> in <strong>de</strong> zorg vraagt<br />

om een an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>pak'<br />

Directeur en eigenaar Stefan Jansen van Peters Bouw en On<strong>de</strong>rhoud uit<br />

Horst: “<strong>Bouwen</strong> in <strong>de</strong> zorg vraagt om een an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>pak. We hebben<br />

in 1995 het eerste project kleinschalig wonen in <strong>de</strong> regio gerealiseerd;<br />

<strong>de</strong> Marjolein in Maasbree, met Daelzicht als huur<strong>de</strong>r. Daar kregen we<br />

het vertrouwen en mochten om die re<strong>de</strong>n mee<strong>de</strong>nken en -bouwen in<br />

Maasbree, Sevenum en Heel.”<br />

Maurits Leesberg van Leesberg Adviseurs: “Daelzicht verleent primair<br />

zorg en heeft daar huisvesting voor nodig. Voor <strong>de</strong> realisatie van Hof<br />

van Heel ben ik verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het bouwprojectmanagement<br />

en <strong>de</strong> architectuur. Ook ben ik hierbij betrokken als projectlei<strong>de</strong>r, net<br />

als bij het project Thissenhofje in Sevenum. Daar is <strong>de</strong> architectuur<br />

door <strong>de</strong> verhuur<strong>de</strong>r zelf verzorgd. Mijn taak was om in gesprek te g<strong>aan</strong><br />

Hof van Heel gezien vanuit <strong>de</strong> Rector Driessenstraat. (Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Tuinzij<strong>de</strong> met in <strong>de</strong> oksel <strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>ntree van Hof van Heel. (Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

88 BOUWEN ZORG.EU


HEEL/SEVENUM DAELZICHT<br />

Entreehal voorzien van behang met daarop een foto van voormalig klooster<br />

(Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Woonkamer hof van Heel<br />

Interieur gemeenschappelijke woonruimten Hof van Heel.<br />

(Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Nicole Weijers-Huijerjans, directeur Wonen Welzijn en Maurits Leesberg van<br />

Leesberg Adviseurs<br />

met <strong>de</strong> toekomstige bewoners en hun verzorgers, waarbij ie<strong>de</strong>r eigen<br />

eisen stelt <strong>aan</strong> huisvesting.”<br />

Nicole: “Groepswonen is mooi en waar wij in het verle<strong>de</strong>n ervan uit gingen<br />

dat cliënten het vanzelfsprekend ook fijn vin<strong>de</strong>n, blijkt niets min<strong>de</strong>r<br />

waar. Recent bevestig<strong>de</strong> een van onze bewoners dit. Hij verhuis<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

groepswoning naar een eigen appartement en kreeg voor het eerst een eigen<br />

badkamer en toilet. Als je 45 bent dan ben je daar wel <strong>aan</strong> toe, om niet<br />

steeds alles te moeten <strong>de</strong>len. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor het hebben van een<br />

eigen woonkamer waar je ongestoord visite kan ontvangen. Hij straal<strong>de</strong>.”<br />

'Je ziet dat bewoners echt blij zijn'<br />

“Naarmate <strong>de</strong> zelfstandigheid toeneemt is <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimte<br />

kleiner. Cliënten die meervoudig gehandicapt of bedlegerig zijn of in<br />

een rolstoel zitten hebben ook behoefte <strong>aan</strong> een eigen kamer, maar hebben<br />

meer baat bij een gezamenlijke woonkamer, snoezelruimte, badkamer<br />

en dagbestedingsruimte”, aldus Nicole. Stefan: “Je ziet dat bewoners<br />

echt blij zijn. Ook bezorgt het hun ou<strong>de</strong>rs of wettelijke verzorgers een<br />

glimlach op het gezicht, doordat ze hen met een gerust hart los durven<br />

te laten op hun nieuwe stekkie.”<br />

Maurits: “Je creëert een thuis voor mensen die vaak hun hele leven lang bij<br />

Daelzicht wonen. Daar moet je dus ook je vastgoed op afstemmen. Het<br />

is steeds zoeken naar een balans tussen privé- en on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> ruimten<br />

enerzijds en semi-openbare an<strong>de</strong>rzijds. Daarbij probeer je rekening te<br />

hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> voorkeuren van elke bewoner; <strong>de</strong> één houdt namelijk van<br />

blauw en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r juist van groen. Ik vind het belangrijk om steeds voor<br />

ogen te hou<strong>de</strong>n voor wie ik <strong>aan</strong> het bouwen ben en dat je ie<strong>de</strong>rs privacy<br />

respecteert. En daarbij zijn ook zorgme<strong>de</strong>werkers net zo belangrijk.”<br />

'Het sleutelwoord blijft<br />

communiceren'<br />

Hof van Heel ligt op het eigen terrein van Daelzicht in het gelijknamige<br />

dorp en huisvest cliënten bij wie een bescherm<strong>de</strong> omgeving gewenst of<br />

zelfs vereist is. Nicole: “Het zijn mensen die niet zomaar even alleen naar<br />

<strong>de</strong> winkel kunnen, zij hebben begeleiding en nabijheid nodig. Jarenlang<br />

werd ook geroepen dat zij thuishoren in <strong>de</strong> wijk van een dorp of stad. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

89


HEEL/SEVENUM DAELZICHT<br />

Thissenhofje in Sevenum gezien vanuit <strong>de</strong> tuin. (Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Over<strong>de</strong>kt terras in tuin Thissenhofje in Sevenum. (Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Dat is niet zo. Veel mensen met een beperking hebben juist baat bij een<br />

rustige omgeving, waar ze op een veilige manier leven.”<br />

De samenwerking begon vijf jaar gele<strong>de</strong>n. Stefan: “We hebben een uitgebreid<br />

programma van eisen opgesteld en samen bekeken of het zakelijk<br />

verantwoord is. Want helaas geldt ook bij een zorginstelling dat het project<br />

financieel haalbaar moet zijn. Maar we willen daarbij geen concessies<br />

doen in onze minimale functionele eisen; we kiezen een brancard- boven<br />

een rolstoellift. Ook <strong>de</strong> locatie speelt een cruciale rol, <strong>de</strong>nk hierbij bijvoorbeeld<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> beschikbare en vereiste bouwgrond die op sommige<br />

plekken best duur kan zijn. In samenwerking met corporaties lukt het dan<br />

ze te verwerven en soms is <strong>aan</strong>passing van het bestemmingsplan noodzakelijk.<br />

Vervolgens willen we ook met <strong>de</strong> omgeving in gesprek over onze<br />

plannen. Dat is intensief, maar het zorgt wel draagvlak. Gemeente Horst<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Maas is zo enthousiast dat ze steevast het project Thissenhofje<br />

<strong>aan</strong>dragen als voorbeeld over hoe wij <strong>de</strong> omgevingsdialoog voeren.”<br />

Goed luisteren naar cliënten en in gesprek g<strong>aan</strong> met <strong>de</strong> omgeving blijkt<br />

<strong>de</strong> sleutel tot het succes. Maurits: “Je knipt het proces in verschillen<strong>de</strong><br />

stukken; eerst praat je samen over ruimtelijke, technische en functionele<br />

wensen. Als het <strong>aan</strong>tal cliënten en groepen is bepaald, dan maak je een<br />

eerste schets, het zogenaam<strong>de</strong> vlekkenplan. Vervolgens bepaal je hoe <strong>de</strong><br />

“… zorg en on<strong>de</strong>rsteuning, afgestemd op wat iemand kan, wil en nodig heeft. Een veilige plek waar bewoners zichzelf<br />

kunnen zijn en samen dingen kunnen on<strong>de</strong>rnemen. Die past bij <strong>de</strong> kwaliteit en het comfort dat <strong>de</strong> zorginstelling wil bie<strong>de</strong>n.<br />

Een plek waar bewoners, me<strong>de</strong>werkers en bezoekers zich thuis voelen…”<br />

www.petersbno.nl<br />

Hintham 156 | 5246 AK ’s-Hertogenbosch | T 073-6924433 Expeditiestraat 5 | 5961 PX Horst | T 077-3984096<br />

90 BOUWEN ZORG.EU


HEEL/SEVENUM DAELZICHT<br />

Hoofdtrap met op voorgrond door client geschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> voormalige kerkbank.<br />

(Beeld: Hans van <strong>de</strong>r Beele)<br />

Entree Hof van Heel.<br />

verschillen<strong>de</strong> ruimten zich tot elkaar verhou<strong>de</strong>n en probeer je te anticiperen<br />

op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. Beetje bij beetje krijgt<br />

het project steeds meer vorm en het sleutelwoord blijft communiceren.<br />

We presenteren <strong>de</strong> plannen bij <strong>de</strong> cliëntenraad en verzorgen informatieavon<strong>de</strong>n<br />

voor <strong>de</strong> directe omgeving. Bij elke <strong>aan</strong>passing herschrijf je <strong>de</strong><br />

documenten, die je vervolgens blijft toetsen met <strong>de</strong> gemaakte afspraken.”<br />

'In een van <strong>de</strong> filmpjes vertel ik over<br />

een zichtlijn in <strong>de</strong> gang'<br />

Coronavirus Covid19 gooi<strong>de</strong> roet in het eten. Nicole: “Maurits en Stefan<br />

zijn professionals die het juiste gevoel voor zorg hebben. Zij weten ook<br />

dat persoonlijke binding met onze doelgroep erg belangrijk is en om die<br />

re<strong>de</strong>n hebben wij een <strong>aan</strong>tal filmpjes gemaakt. Bij <strong>de</strong> bouw van Thissenhofje<br />

hebben we elke bouwfase in beeld gebracht; enerzijds om onze<br />

toekomstige bewoners te laten zien hoe <strong>de</strong> plannen vor<strong>de</strong>ren, an<strong>de</strong>rzijds<br />

willen we ook <strong>de</strong> directe omgeving meenemen in het proces. Want ook<br />

zij vin<strong>de</strong>n het vaak spannend als ze te maken krijgen met nieuwe buren.”<br />

Maurits: “In een van <strong>de</strong> filmpjes vertel ik over een zichtlijn in <strong>de</strong> gang. Het<br />

is belangrijk om gemeenschappelijke ruimten op het ein<strong>de</strong> van gang te situeren,<br />

want op die manier ervaar je leven in <strong>de</strong> brouwerij en loop je niet<br />

in <strong>de</strong> richting van een vlucht<strong>de</strong>ur, die vaak alleen in nood open mag. Ook<br />

elementen uit <strong>de</strong> directe omgeving laten we terugkomen in het gebouw,<br />

zoals bij Hof van Heel met vele bogen en een variëteit <strong>aan</strong> metselwerk,<br />

die je in het dorp Heel <strong>aan</strong>treft. Ook maken we een knipoog naar het<br />

grote klooster dat voorheen op het terrein stond. En als alles passend<br />

en bewoonbaar is en je <strong>de</strong> nieuwe bewoners <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand meenneemt<br />

voor een rondleiding, dan zie je vijftig keer een grote glimlach. Geweldig,<br />

daar doe je het voor.”<br />

Nicole: “We had<strong>de</strong>n een bewoonster die viel tussen wal en schip. Ze<br />

kon niet meer mee naar Hof van Heel, want in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> tussen i<strong>de</strong>e en<br />

realisatie wijzigen plannen. Waar ze dan wel heen kon? Even ondui<strong>de</strong>lijk.<br />

Een leidinggeven<strong>de</strong> stond op en zei; dit kan niet waar zijn. Wij offeren<br />

ons kantoor op. De cliënt was zo gelukkig, want ze mocht en kon blijven<br />

en had bovendien haar eigen stekkie. Ik ben zo trots dat we het met zijn<br />

allen, in een relatief kort tijdsbestek uit <strong>de</strong> grond hebben gestampt. We<br />

kunnen <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> <strong>de</strong>rtig jaar vooruit en zeker nu we ook een leverancier<br />

hebben gevon<strong>de</strong>n die onze domotica steeds up-to-date hou<strong>de</strong>n en<br />

hierin blijven mee<strong>de</strong>nken.” ■<br />

LEESBERG ADVISEURS<br />

Leesberg adviseurs uit Someren levert onafhankelijk<br />

advies op het gebied bouwprojectmanagement,<br />

vastgoedmanagement en investeringsvraagstukken. Realisme<br />

in huisvesting is het uitgangspunt en daarbij st<strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

wensen van <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke gebruiker steeds centraal.<br />

DAELZICHT<br />

Daelzicht zorgt voor mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking die niet of niet-volledig in staat zijn om zelfstandig<br />

te leven en biedt daarnaast ook ambulante zorg en<br />

dagbesteding <strong>aan</strong>. Het werkgebied is <strong>de</strong> provincie Limburg;<br />

van Beek in het zui<strong>de</strong>n tot Tienray in het noor<strong>de</strong>n. Leeftijd<br />

speelt geen rol; van baby's tot <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> bejaar<strong>de</strong>n.<br />

PETERS BOUW EN ONDERHOUD<br />

Peters Bouw en On<strong>de</strong>rhoud met vestigingen in Horst en Den<br />

Bosch is specialist in het ontwerpen, bouwen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n<br />

van bedrijfsgebouwen, scholen en instellingen, waaron<strong>de</strong>r ook<br />

voor <strong>de</strong> zorg. De <strong>aan</strong>pak draait om waar<strong>de</strong> creëren en daarom<br />

kiest Peters Bouw en On<strong>de</strong>rhoud voor een integrale bena<strong>de</strong>ring.<br />

Het bedrijf maakt <strong>de</strong>el uit van Bouwgroep Zui<strong>de</strong>rbosch.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

91


Tandartsenpost Eindhoven<br />

GB Construct<br />

service bouwer<br />

voor <strong>de</strong> zorg<br />

Nierdialyse Rijnstate Arnhem<br />

In <strong>de</strong> zorgmarkt, daar voelen wij ons thuis.<br />

Met kennis van zaken en in omgevingen waar processen doorgang<br />

moeten vin<strong>de</strong>n, realiseren en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n wij huisvesting voor<br />

on<strong>de</strong>r meer tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen en privéklinieken.<br />

Wij <strong>de</strong>nken mee in oplossingen van kleinschalig on<strong>de</strong>rhoud en<br />

renovatie tot en met verbouw of volledige nieuwbouw.<br />

OK Máxima Medisch Centrum Veldhoven<br />

ccgholding.nl<br />

gb-construct.nl<br />

cleanroomcg.com<br />

GB Construct en Cleanroom Combination Group zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van CCG Holding.


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

<strong>de</strong>sign<br />

®<br />

international<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Volg ons op LinkedIn<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 6 54 23 67 36<br />

E rvorst@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

ARTIMO TEXTILES BV<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

E info@ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

W www.ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

VAN DORP<br />

FORBO FLOORING BV<br />

Postbus 13<br />

1560 AA KROMMENIE<br />

T +31 75 647 74 77<br />

F +31 75 647 77 26<br />

E contact@forbo.com<br />

W www.forbo-flooring.nl<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gb-construct.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E geze.nl@geze.com<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

M +31 6 22 80 67 01<br />

F +31 13 534 05 77<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 5<strong>04</strong> 70 80<br />

E Brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

Fascinatio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Postbus 60<br />

2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Tel +31 10 487 88 00<br />

E info@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

GERFLOR BENELUX BV<br />

Postbus 7102<br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

F +31 40 257 46 89<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS<br />

Willeskop 94<br />

3417 ME MONTFOORT<br />

Postbus 200<br />

3417 ZL MONTFOORT<br />

T +31 348 47 90 90<br />

E info@jansnel.com<br />

W www.jansnel.com<br />

GETINGE BV<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

FITTEBEDRIJVEN.NL - DE FITNESSTUIN -<br />

MOOFIE<br />

Pilotenl<strong>aan</strong> 30<br />

8017 GD ZWOLLE<br />

T +31 38 429 02 02<br />

E info@<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

W www.<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

Oscar Romerol<strong>aan</strong> 3<br />

1216 TJ HILVERSUM<br />

Postbus 388<br />

1200 AJ HILVERSUM<br />

T +31 35 625 53 20<br />

E info.nl@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

94 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW<br />

Weena 723<br />

3013 AM ROTTERDAM<br />

T +31 10 411 71 80<br />

E info@kokon.nl<br />

W www.kokon.nl<br />

WWW.MEDICOMZES.nl<br />

MEDICOMZES AMSTERDAM<br />

T +31 20 696 68 86<br />

E amsterdam@medicomzes.nl<br />

MEDICOMZES GRONINGEN<br />

T + 31 50 549 54 95<br />

OKCN<br />

Postbus 2101<br />

5202 CC 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 62 34 381<br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

SEPAGO<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

E groningen@medicomzes.nl<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5061 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

F +31 13 523 93 01<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

MEDIFIX B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

F +31 183 35 27 24<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14<br />

7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.nL@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

T +31 13 51 11 11<br />

E info@medifix.nl<br />

W www.medifix.nl<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

ROPA SYSTEMS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

W www.mwall.nl<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

PASSION FOR CARE<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

NORMBAU GMBH<br />

MALSCH NEDERLAND B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 207 30 25<br />

E info@malsch.nl<br />

W www.malsch.nl<br />

Schwarzwaldstrasse 15<br />

D-77871 RENCHEN Duitsland<br />

T +49 7843 7<strong>04</strong> 0<br />

F +49 7843 7<strong>04</strong> 63<br />

E normbau@allegion.com<br />

W www.normbau.<strong>de</strong><br />

SANI ASSIST<br />

Dortmundstraat 28<br />

7418 BH DEVENTER<br />

T +31 570 23 82 28<br />

E info@sani-assist.nl<br />

W www.sani-assist.nl<br />

VAMED NEDERLAND BV<br />

Orteliusl<strong>aan</strong> 897<br />

3528 BE UTRECHT<br />

T +31 30 303 64 30<br />

W www.vamed.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

95


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

BELGIË<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

F +31 13 534 00 35<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3018 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

F +32 16 50 80 01<br />

E info@ar-te.be<br />

W www.ar-te.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 88<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

TELECOM IT<br />

Sint-Jorisstraat 96<br />

B-8730 BEERNEM<br />

T +32 50289810<br />

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV<br />

Postbus 59<br />

E info@25-8.eu<br />

W www.25-8.eu<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

F +31 182 34 24 75<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING<br />

Torhoutsesteenweg 52<br />

B-8400 OOSTENDE<br />

T +32 59 80 88 <strong>04</strong><br />

F +32 59 70 98 18<br />

E info@boeckx.be<br />

W www.boeckx.be<br />

GETINGE<br />

Alfons Gossetl<strong>aan</strong> 17<br />

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 24 67 85 85<br />

E info.be@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

IVC BEYOND FLOORING<br />

Flooring Development Center (showroom)<br />

enkel op afspraak<br />

Textielstraat 24<br />

B-8790 Waregem<br />

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV<br />

Faradaystraat 1<br />

40<strong>04</strong> JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nl<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

T +32 56 65 32 11<br />

België en Luxenburg:<br />

E projectsbelux@ivc-commercial.com<br />

Ne<strong>de</strong>rland:<br />

E projectsnl@ivc-commercial.com<br />

W www.ivc-commercial.com<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 20 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

F +32 51 48 73 19<br />

E info@haelvoet.be<br />

LOPITAL BELGIË BVBA<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.haelvoet.be<br />

W www.lopital.be<br />

96 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Hoeilaart Office Park<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

F +32 2 657 53 30<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA<br />

Gil<strong>de</strong>nstraat 41<br />

B-2470 RETIE<br />

T +32 147 179 19<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

F +32 11 42 10 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

Skype johan.lambrechts1<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

U gunt úw cliënten<br />

en huur<strong>de</strong>rs<br />

toch ook <strong>de</strong> top<br />

in woonzorg?<br />

Samen met Roosdom Tijhuis Bouwvoorzorg speelt u a<strong>de</strong>quaat<br />

in op <strong>de</strong> uitdagingen in <strong>de</strong> woonzorg. Het is geen toeval dat<br />

u twee van <strong>de</strong> woonzorggebouwen die we ontwikkel<strong>de</strong>n<br />

<strong>aan</strong>treft in <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke top van duurzame toonbeel<strong>de</strong>n.<br />

Ga voor meer voorbeel<strong>de</strong>n van oplossingen naar:<br />

www.roosdomtijhuis.nl/zakelijk/zorghuisvesting<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

97


DE HEER MEDICOM<br />

Met De Heer Medicom kiest u voor<br />

zowel een professionele partner als<br />

system integrator met ruim 40 jaar<br />

ervaring in <strong>de</strong> zorgsector.<br />

Wij on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n ons door onze<br />

expertise op het gebied van <strong>de</strong><br />

ontwikkeling en implementatie van<br />

innovatieve zorgdomoticaoplossingen.<br />

Systeemintegratie is daarbij het<br />

sleutelwoord.<br />

Dat wil zeggen dat onze<br />

geavanceer<strong>de</strong> oplossingen op een<br />

inventieve wijze kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

gekoppeld op één zorgplatform.<br />

Met een ruim scala <strong>aan</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n bie<strong>de</strong>n wij een<br />

totaaloplossing voor on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

zorgcommunicatie,<br />

persoonsbeveiliging, dwaal<strong>de</strong>tectie,<br />

toegangscontrole, telefonie en vi<strong>de</strong>oobservatie.<br />

Vanuit ons motto Mens – <strong>Zorg</strong> –<br />

Veiligheid bouwen wij samen <strong>aan</strong> een<br />

toekomst en dragen wij bij <strong>aan</strong> meer<br />

zekerheid en veiligheid binnen <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>renzorg, gehandicaptenzorg,<br />

GGZ en ziekenhuiszorg.<br />

<strong>Zorg</strong>domotica - Persoonsbeveiliging - Slimme<br />

sensortechnologie - Dwaal<strong>de</strong>tectie - Toegangscontrole<br />

WWW.DEHEERMEDICOM.NL


Door goed<br />

on<strong>de</strong>rhoud<br />

ontzorgen<br />

wij <strong>de</strong> zorginstellingen<br />

‘ Degelijk on<strong>de</strong>rhoud zorgt voor een goedwerkend hulpmid<strong>de</strong>l. Dit voorkomt uitval<br />

van het product, maar ook bijvoorbeeld rugletsel en daardoor uitval van <strong>de</strong><br />

verzorgen<strong>de</strong>. Een tij<strong>de</strong>lijk niet bruikbaar product kan grote gevolgen hebben voor<br />

<strong>de</strong> cliënt. Die kan niet uit bed, naar <strong>de</strong> dagbesteding of in bad omdat bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> plafondlift niet werkt. Activiteiten die juist zo belangrijk zijn voor <strong>de</strong> structuur<br />

en regelmaat van <strong>de</strong> cliënt.<br />

Om goed on<strong>de</strong>rhoud te kunnen uitvoeren moet je technisch on<strong>de</strong>rlegd zijn én<br />

voldoen<strong>de</strong> kennis van het product hebben. Het is belangrijk dat <strong>de</strong> monteur<br />

opgeleid is om <strong>aan</strong> het betreffen<strong>de</strong> product te mogen werken. Door <strong>de</strong> nieuwe<br />

regelgeving (MDR) moeten monteurs kunnen <strong>aan</strong>tonen dat zij bevoegd zijn<br />

gecertifi ceerd on<strong>de</strong>rhoud in <strong>de</strong> zorgsector uit te voeren. Dit on<strong>de</strong>rhoud verlengt<br />

<strong>de</strong> levensduur van een product en voorkomt reparatiekosten. Door goed<br />

on<strong>de</strong>rhoud ontzorgen wij <strong>de</strong> zorginstellingen’.<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl<br />

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


ZORGBALANS<br />

WEELIGENBERG - HILLEGOM<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!