29.09.2021 Views

Outfit 3-2021 Digitaal

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Outfit nr. 123 | 31e jaargang | oktober 2021

OUTFIT

Gezondheid volgens

Wim Hof, the Iceman

De schijf van vijf, versie 2.0

12 21 26

Op bezoek bij

HMS Host

Het achterland van

de Algarve

Is puzzelen goed voor

de geest?

OUTFIT | 1


COLOFON

Orgaan van de Vereniging van

Gepensioneerden uit de Detailhandel

Telefoon: 088- 505 4342

Internet: www.v-g-d.nl

E-mail: info@v-g-d.nl

30e jaargang | oktober 2021 |

Nummer 123

OutFit verschijnt 4 maal per jaar

Hoofdredactie

D/T Tekstwerk: ivonne@dt-tekstwerk.nl

Eindredactie

Douwe de Boer: redactie@v-g-d.nl

Redactie Website

Jan v.d. Pool: j.vdpool@v-g-d.nl

Vormgeving en druk

MEO, Alkmaar

Bestuur VGD

Voorzitter

Douwe de Boer

Waarnemend voorzitter

Henriette Zeegers

E-mail: voorzitter@v-g-d.nl

Secretaris

Kees Dambrink

E-mail: secretaris@v-g-d.nl

Ledenadministratie/Penningmeester

J.J. Verlaan

Windrust 13, 2351 EV Leiderdorp

e-mail: penningmeester@v-g-d.nl

Redactie OutFit/website

redactie@v-g-d.nl

Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Detailhandel

A. van Dantzich : a.vandantzich@v-g-d.nl

A Boonekamp : a.boonekamp@v-g-d.

B. van Wijck : b.vanwijck@v-g-d.nl

Juridische zaken

H.G.J.E. Plagge : h.plagge@v-g-d.nl

2 | OUTFIT

Verenigingslid afgevaardigde Verantwoordingsorgaan

R. Kraaijenhagen: r.kraaijenhagen@v-g-d.nl

Bankrekeningnummer: NL66 INGB 0000423595 t.n.v.

Vereniging de Gepensioneerden. I

Inschrijfnummer: KvK Utrecht 40345463. VGD is

aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden KG.

De redactie van OutFit is uiterst zorgvuldig wat de inhoud

betreft. Bij plaatsing van artikelen van derden wordt altijd

de verantwoordelijke bron of auteur vermeld. De VGD sluit

dan ook iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid

met betrekking tot de inhoud van deze artikelen uit.

ADRESWIJZIGINGEN

Wijzigingen adres en overige gegevens

Om ons adressenbestand op peil te houden, blijven wij

graag op de hoogte van veranderingen in uw gegevens.

Niet alleen adresgegevens zijn belangrijk, ook andere

wijzigingen willen wij graag in het ledenbestand

verwerken.

Stuur altijd een berichtje als:

• U verhuist

• Uw burgerlijke staat wijzigt, bijvoorbeeld door

overlijden (melding door nabestaanden)

• U prijs stelt op een andere naamsvermelding in onze

ledenadministratie, zoals Mevrouw A. Jansen -

Pietersen in plaats van Mevrouw A. Jansen

• Uw e-mailadres veranderd is

• Uw bankrekeningnummer gewijzigd is

• U een betaalrekening heeft op een andere naam dan

uw naam als lid van de vereniging

• U de betaling van uw contributie wijzigt (van zelf

betalen naar automatische incasso of omgekeerd)

• U uw lidmaatschap wenst te beëindigen. Uiterlijk tot 1

november van het lopende jaar. Bij eerdere beëindiging

bent u verplicht tot de contributie voor het lopende

jaar.

Alle wijzigingen in adres en overige gegevens uitsluitend

sturen naar:

Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel

Ledenadministratie

de heer. J.J. Verlaan

Windrust 13, 2351 EV Leiderdorp

e-mail: ledenadministratie@v-g-d.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen

op het gebied van:

• pensioenen

• de vereniging VGD

• of wilt u weten wat leden zoal schrijven?

Bezoek dan onze website: www.v-g-d.nl

U vindt daar altijd:

• het allerlaatste nieuws

• opiniestukken, wet- en regelgeving

• informatie voor leden, ledenvoordeel

• OutFit digitaal en archief

• organisatie en profiel van de vereniging

• bestuursmededelingen

• internetgids


Voorwoord

Beste leden,

Hierbij ontvangt u de eerste digitale OutFit in een

nieuwe en moderne vormgeving. Het ligt in de

bedoeling dit eens per jaar te herhalen. In

december krijgt u dus weer gewoon de papieren

versie van OutFit.

Het bestuur van uw VGD is de afgelopen maanden

druk geweest met diverse zaken. Allereerst de

campagne via Facebook om meer leden te werven.

Dit heeft nog niet het gewenste effect en

alternatieven worden onderzocht.

Ook úw hulp kunnen wij hier goed bij gebruiken:

breng nieuwe leden aan! U ontvangt dan van ons

een aardige attentie (naar keuze een boeken- of

bloemenbon óf het Jubileumboek 150 jaar de

Bijenkorf) en bovendien is voor nieuwe leden het

eerste jaar (tot eind 2022) lidmaatschap gratis!

Wij wensen u veel digitaal leesplezier met deze OutFit!

Inhoud

Colofon 2

Van het bestuur 4

Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds Detailhandel 5

Kort nieuws 6

De schijf van vijf 2.0 8

Recept:

mosselen met room en witte wijn 11

Op bezoek bij: HMS Host 12

Column Jan de Planque 16

Wim Hof: “We moeten terug

naar onze oerkracht” 18

Op reis: het groene gezicht

van de Algarve 21

Kruiswoordpuzzel 24

Puzzelen goed voor de geest? 26

Jan van der Pool,

webmaster van de VGD 27

Boekbespreking 28

Blijf op de hoogte en volg de VGD via Facebook.

U vindt ons via OutfitVGD of www.facebook.com/OutFitVG

OUTFIT | 3


Verenigingsnieuws

Van het bestuur

Het bedrijf MEO, waarover u in het voorgaande

nummer van OutFit hebt kunnen lezen, gaat de

totale ledenadministratie, inclusief de

contributieheffing verzorgen, zoals het er nu

uitziet vanaf begin volgend jaar.

Nieuwe penningmeester gezocht

Hans Verlaan, onze penningmeester/

ledenadministrateur, neemt daarna afscheid. We

zijn dus op zoek naar een nieuwe

penningmeester, want die taak besteden we

natuurlijk niet uit! Het takenpakket voor de

nieuwe penningmeester wordt door het afstoten

van de ledenadministratie sterk beperkt tot

(vooral) het voeren van de financiële

administratie, de begroting en de jaarrekening.

Meld u aan of geef ons de naam van een

geschikte kandidaat door!

het VO-verslag en dan ook aangeven óf en hoe

het bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel

de wettelijke taak van evenwichtige

belangenafweging (tussen werkgevers,

werknemers en gepensioneerden) naar de

mening van onze VO-leden nakomt.

Als u de moeite neemt het VO-verslag te lezen,

zult u zien hoe belangrijk het is ons geluid te

laten horen en dus hoe belangrijk het is dat wij

nieuwe leden werven om onze aanwezigheid in

het VO te kunnen laten gelden! Daarom

nogmaals: u kunt daar zelf actief aan bijdragen

door nieuwe leden te werven.

Mocht na het vertrek van Hans nog geen nieuwe

penningmeester gevonden zijn, dan zal het

penningmeesterschap voorlopig bij één of

meerdere bestuursleden worden ondergebracht.

In het decembernummer zullen we Hans Verlaan,

ook al zeer lang een uiterst betrokken bestuurslid,

in het zonnetje zetten.

Verantwoordingsorgaan

Onze vier leden in het Verantwoordingsorgaan

(VO) van Pensioenfonds Detailhandel hebben

samen met de andere leden binnen het VO een

verslag over 2020 uitgebracht als onderdeel van

het jaarverslag van het fonds. U vindt het

jaarverslag hier:

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/

documenten/jaarverslag-2020/ met in hoofdstuk

7 het verslag van het verantwoordingsorgaan.

Een verkorte versie van het verslag (maar zonder

VO verslag) vindt u hier:

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/

documenten/verkort-jaarverslag-2020/

Algemene ledenvergadering

De voorbereidingen van de Algemene Leden

Vergadering (ALV) op 14 april 2022 zijn reeds

gestart. We kunnen u al verklappen dat er een

uiterst attractief middagprogramma is. Ook

hierover zullen wij u in het decembernummer

nader informeren.

Namens het bestuur,

Douwe de Boer, voorzitter

Het voltallige bestuur wordt op de

bestuursvergadering van oktober uitgebreid

geïnformeerd door de VO-leden. Ook Jan de

Planque, het Pensioenfonds bestuurslid namens

gepensioneerden, zal op die vergadering

aanwezig zijn en zijn visie aan het bestuur

overbrengen.

In het decembernummer van OutFit zullen wij

aandacht besteden aan zowel het jaarverslag als

4 | OUTFIT


Pensioenen

Ontwikkelingen in de

pensioensector

Door Arnold van Dantzig, Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Detailhandel

In iedere Outfit nemen we u mee

naar de ontwikkelingen in de

pensioensector. De ene keer is daar

meer over te vertellen dan de

andere keer. En dit keer treft u het

niet. Het kabinet is demissionair en

dat betekent op zich al dat er geen

ingrijpende nieuwe zaken besloten

worden. Bovendien is iedereen op

vakantie gegaan.

Desondanks konden we op onze

website www.v-g-d.nl een aantal

keren acties vermelden die door de

Koepel van gepensioneerdenverenigingen

zijn genomen om onze

standpunten te verduidelijken aan

hen, die de beslissingen moeten

nemen.

Jaar opgeschoven

Iedere duiding over het tijdstip

waarop het nieuwe stelsel van kracht

wordt, is een slag in de lucht. Dat

komt door alle vertraging in de

kabinetsformatie en ook de

wetgeving, die nodig is voor het

nieuwe pensioenstelsel, kost veel

meer tijd dan verwacht. In ieder geval

is de periode 2022 als eerste

mogelijkheid en 2026 als laatste, al

met een jaar opgeschoven. Op zijn

vroegst 1 januari 2023 zal er

overgegaan kunnen worden, maar

dan zal men binnenkort toch tempo

moeten maken. Het Pensioenfonds

Detailhandel (BPFD) is voorstander

van een snelle overgang, maar dat

is vooral afhankelijk van het

gereedkomen van de wetgeving en

daarna van besluitvorming van

sociale partners.

Adviesaanvraag

Het verantwoordingsorgaan heeft in

augustus een adviesaanvraag

gekregen inzake het overnemen van

het gesloten fonds Wonen. Per 1

januari 2018 zijn de actieve

deelnemers in het fonds Wonen al

deelnemer geworden bij het BPFD.

Eigenlijk was toen de bedoeling om

het hele fonds bij Detailhandel onder

te brengen, maar de daarbij te

hanteren rekenregels maakten dat de

dekkingsgraden van de fondsen te

veel uit elkaar liepen om dat te kunnen

realiseren.

De invoering van

het nieuwe stelsel is

minstens met een

jaar vertraagd

De ontwikkelingen sindsdien hebben

gemaakt dat er dit jaar weer gesproken

is over het samen verder gaan en er

ligt nu een advies-aanvraag. Een

positief advies van het

Verantwoordingsorgaan is

noodzakelijk om de fusie te kunnen

laten doorgaan en daarnaast heeft de

Nederlandse Bank er het laatste woord

over. Op dit moment loopt de

procedure nog. De volgende keer

zullen we u de uitslag melden.

OUTFIT | 5


Kort nieuws

In memoriam:

Marleen Lohmann

In juni 2021 ontvingen wij het

droeve bericht dat Marleen

Lohmann op 87-jarige leeftijd is

overleden. Marleen is van 2000

tot 2007 voorzitter geweest van

onze Vereniging. Toen Marleen

tot voorzitter werd benoemd,

heette de VGD nog de

Vereniging van

Gepensioneerden Vendex KBB.

Tijdens haar laatste jaren als

voorzitter heeft Marleen een

bijzondere bijdrage geleverd

aan het fusieproces van het

Pensioenfonds Maxeda en het

Pensioenfonds Detailhandel. De

belangen van de

gepensioneerden stonden daar

altijd centraal. Toen de fusie

werd afgerond, droeg Marleen

haar voorzitterschap over aan

toen nog penningmeester John

Bogers. Wij hebben Marleen

gekend als een gedreven

voorzitter die veel voor de

vereniging heeft gedaan. Zelfs

na haar afscheid en toen haar

gezondheid achteruitging, bleef

zij nauw betrokken en ze wilde

regelmatig ‘bijgepraat’ worden.

Wij herinneren haar als een

bijzondere, aimabele en

sympathieke dame.

Namens het bestuur

John Bogers

Zorgtoeslag

weinig aangevraagd

De zorgtoeslag, die juist bedoeld

is als tegemoetkoming voor de

steeds duurdere zorgverzekering,

wordt nog altijd massaal niet

aangevraagd. Daardoor blijft 100

miljoen euro liggen, zo blijkt uit

berekeningen van

vergelijkingsplatform

Independer. Eén op de drie

mensen die door hun

inkomen recht hebben op

een zorgtoeslag, blijken dat

niet weten. Uit

Kamervragen bleek

eerder dat 10 procent van

de mensen die daar wel

recht op heeft, geen

zorgtoeslag aanvraagt.

Uit de enquête van

Independer blijkt dat 46

procent van de

respondenten met

toeslagpartner denkt geen

recht te hebben op

zorgtoeslag, maar dat volgens

het inkomen wel heeft. Bij

mensen zonder toeslagpartner

ligt dat percentage op 34

procent. Om te bepalen wie recht

heeft op de zorgtoeslag, wordt

gekeken naar een

inkomensgrens. Die ligt voor

alleenstaanden voor 2020 op

30.481 euro per jaar en voor

paren op 38.945 euro. De toeslag

kan variëren van een paar

honderd euro tot ruim duizend

euro per jaar.

Komt u in aanmerking voor

zorgtoeslag? Ontdek het via de

eenvoudige proefberekening op

plusonline.nl of op het

toeslagenportaal.nl.

6 | OUTFIT


Meepraten over

doorstroom

Investeren in seniorenwoningen

wordt vaak gebracht als een van

de oplossingen voor de krappe

woningenmarkt. Volgens

economisch geograaf Petra de

Jong van de Rijksuniversiteit

Groningen ligt dit genuanceerd

en moet er meer met ouderen

worden gepraat, en niet over.

Zolang er geen urgentie is om te

verhuizen, hebben ouderen veel

redenen om te blijven, zegt De

Jong in het AD. De leefomgeving,

dierbare herinneringen, lage

kosten en het verhuizen zelf

worden genoemd. Vaak is het ook

niet mogelijk om door te stromen:

de aangeboden alternatieven zijn

niet toereikend of simpelweg niet

beschikbaar vanwege de

schaarste. Bovendien wil niet

iedereen verhuizen naar een

standaardflatje of doorsnee

seniorenwoning. De onderzoeker

pleit ervoor om ouderen mee te

nemen in een op hen gerichte

ontwikkeling. “Ga in gesprek en

pretendeer vooral niet te weten

wat ouderen willen, want

daarvoor is deze groep te divers.”

Meer calcium

op je bord

Calcium is een belangrijke voedingsstof, zeker als

de leeftijd vordert. Het is van belang voor sterke

botten en een sterk gebit. Als je voldoende calcium

binnenkrijgt, heb je minder kans op botontkalking

of osteoporose. Het Voedingscentrum adviseert

950 milligram calcium per dag voor mannen van

29-69 jaar en vrouwen van 25-50 jaar. Vrouwen

ouder dan 50 hebben 1100 gram nodig. En zowel

mannen als vrouwen boven de 70, 1200 gram per

dag. Hoe krijg je dat binnen? Veel mensen denken

bij calcium aan zuivel.

Maar wat als je liever plantaardig eet of meer wilt

variëren? GezondNu geeft tips voor meer calcium

op je bord. Kook bijvoorbeeld vaker met witte

bonen, ontbijt met zelfgemaakte granola met veel

noten, kies eens voor amaranth in plaats

van rijst (dit glutenvrije graan bevat

zes keer meer calcium) en eet

geregeld groene bladgroenten.

Eet daarnaast wat vaker

sardientjes of zalm voor de

nodige omega-3 vetzuren en

calcium. En als snack kun je

voor vijgen kiezen, die volop

calcium bevatten.

Supermarkt

vergeet

alleenstaanden

Veel ouderen zijn alleenstaand; van de

zeventigers en tachtigers heeft een derde

geen partner. In de supermarkt zijn de

aanbiedingen echter voornamelijk gericht op

meerpersoonshuishouden. Veel ouderen,

maar ook andere alleenstaanden zijn dus

duurder uit, blijkt uit een onderzoek van

ANBO. De organisatie heeft een peiling

gedaan onder 4.333 ouderen naar hun

ervaringen met het boodschappen doen bij

de supermarkt, waarvan 1.559

alleenwonenden van 66 jaar en ouder. Veel

alleenwonende ouderen blijken heel

prijsbewust. Maar liefst 83% ervaart dat

kleinere verpakkingen relatief duurder zijn en

70% laat aanbiedingen van grotere

hoeveelheden links liggen. De ouderen willen

liever een aanbieding zoals ‘één voor de prijs

van een halve’, dan ‘twee voor de prijs van

één’. Verder ergeren zij zich vaak aan te grote

verpakkingen. ANBO roept de

brancheorganisatie CBL en de supermarkten

op om meer oog te hebben voor de

alleenstaanden en aanbiedingen ook te

richten op kleinere hoeveelheden.

OUTFIT | 7


Gezondheid

Schijf van Vijf,

de nieuwe versie

Door: Anjo Geluk

Bijna ongemerkt gebeurt er van alles in je lijf

naarmate je ouder wordt. Dat begint al rond

je twintigste, maar veel later merk je pas dat

je strammer wordt, minder snel op kunt staan,

dat je wat onhandiger beweegt. Kortom dat

alles meer moeite kost. Je gaat minder

energie gebruiken en daardoor heb je ook iets

minder voeding nodig. Het gaat daarbij niet

alleen om de hoeveelheid, maar vooral om wát

je binnen krijgt.

Als je ouder wordt, nemen je spieren in omvang af,

je botten worden brozer en je krijgt meer

vetweefsel - ook op plaatsen waar je dat liever niet

zou willen. Een gezond en gevarieerd

voedingspatroon is belangrijk om fit te blijven,

maar goede voeding staat niet op zichzelf. Ook

voldoende beweging is belangrijk voor de spieren

en sterke botten. En natuurlijk hoort wat er

rondom de dagelijkse maaltijden gebeurt, er ook

bij! Voeding draagt bij aan een goed leven, aan

welzijn.

gestoken. En weer met de laatste ontwikkelingen

op het gebied van voeding als basis. Ook voor

ouderen. De vijf onderdelen van de eerste Schijf

van Vijf waren: melk en melkproducten - groente,

fruit, aardappelen - vlees, vis, kaas, eieren en

peulvruchten, - vetten en - graan en

graanproducten zoals brood.

In de nieuwe Schijf is er van alles veranderd. Hij

bestaat wel weer uit vijf vakken, maar let vooral

ook op toelichting:

1. Groente en fruit; veel groente en fruit.

2. Smeer- en bereidingsvetten; zachte of

vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals

olie, halvarine en vloeibaar bak- en braadvet.

3. Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel;

minder vlees en meer plantaardig. Varieer met

vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische

producten. Genoeg magere en halfvolle zuivel,

zoals melk, yoghurt en kaas. En elke dag een

handje ongezouten noten.

4. Brood, graanproducten en aardappelen;

vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren

pasta en couscous en zilvervliesrijst.

5. Dranken; voldoende vocht, zoals kraanwater,

thee en koffie.

De Schijf van Vijf

Iedereen kent de Schijf van Vijf. Het dateert uit de

50-er jaren, als het uitgangspunt voor

verantwoorde voeding en gezond eten.

Gaandeweg, door gebruik te maken van de

nieuwste inzichten, werd het vervangen door de

maaltijdschijf en de voedingswijzer. Maar de

aloude schijf is terug en in een nieuw jasje

8 | OUTFIT


Wat heb je nodig?

Met de richtlijnen in de hand, wat heb je dan per

dag zo ongeveer nodig? Op de website van het

Voedingscentrum vind je handige tips. De

Eetmeter en ook de Kies Ik Gezond -app kunnen je

daarbij op weg helpen.

Voor een vrouw van 75 wordt bijvoorbeeld

aanbevolen om een dagmenu samen te stellen

met:

• 250 gram groente

• 2 porties fruit

• 3-4 bruine/volkoren boterhammen

• 3 opscheplepels volkoren graanproducten of 3

aardappels

• 1 portie vis/peulvruchten/vlees

• 15 gram/een handje ongezouten noten

• 4 porties zuivel

• 40 gram kaas

• 35 gram smeer- en bereidingsvetten

• 1,5-2 liter vocht

Bij de Eetmeter kun je je leeftijd invullen en zie je

wat ongeveer de dagelijkse voeding is die bij je

leeftijd past. Ook vind je daar de producten die niet

in de Schijf van Vijf thuishoren, zoals wit brood,

koekjes, gewone pasta, sausjes, frisdrank en chips

en de bijbehorende calorieën. Het dagmenu van

de schijf van Vijf kun je als een richtlijn zien.

Varieer zoveel mogelijk met de onderdelen:

groente en fruit van het seizoen, wat vaker vis of

peulvruchten, fruit in de yoghurt of kwark, groente

(komkommer, tomaat) op brood, ongezoete muesli

bij het ontbijt.

Tussendoortjes

De Schijf van Vijf vermeldt geen tussendoortjes,

maar wat lekkers is ook belangrijk en prima in te

passen. Hier is ook weer een richtlijn voor bedacht:

eet elke dag niet vaker dan 3 tot 5 keer iets kleins

buiten de Schijf van Vijf en daarnaast hooguit 3

keer per week iets groters als tussendoortje.

‘Iets kleins’, dat is bijvoorbeeld een klein koekje,

een waterijsje, een stukje chocolade, honing voor

in de thee of de yoghurt of een eetlepel

tomatenketchup.

Bij iets groters kun je denken aan een croissant,

een stuk taart of gebakje, een zakje chips, een glas

frisdrank, een diepvriespizza of een bakje gezoete

ontbijtgranen.

Voldoende vocht

1,5 tot 2 liter vocht per dag is best veel, maar dat

heb je echt wel nodig voor je nieren en de

spijsvertering. Ouderen hebben meer kans op

uitdroging, let daar ook op bij diarree, overgeven of

het gebruik van medicijnen. Ongeveer 2 liter vocht

per dag is belangrijk, niet alleen bij warm weer.

Bij elke maaltijd wat drinken en op vaste

momenten tussendoor kan helpen om die 2 liter te

halen. Ook melk en karnemelk tellen mee. Bij

ouderen wordt het dorstgevoel minder, daarom

heb je geheugensteuntjes nodig! Zet bijvoorbeeld

een kan water in de buurt en neem voor onderweg

een flesje water mee.

Ondervoeding

Bij ondervoeding denken we aan broodmagere

mensen met ingevallen wangen. Dat beeld klopt

niet. Ondervoeding is dichterbij dan je denkt: 15

tot 30 procent van de thuiswonende ouderen

blijkt ondervoed te zijn. Ondervoeding ontstaat

als je langere tijd minder energie of

voedingsstoffen binnenkrijgt dan nodig is om

gezond te blijven. Of als je juist extra energie en

voedingsstoffen verbruikt. Mensen die ondervoed

zijn, kunnen er toch blozend uitzien of

overgewicht hebben. Je kunt ook ondervoed

raken als je problemen hebt met kauwen of

slikken. Dit zijn de signalen waar je op moet

letten: ongewenst gewichtsverlies en verlies van

spiermassa, minder eetlust, je moe en futloos

voelen, minder conditie hebben en minder

weerstand. De kwaliteit van je leven gaat

daardoor achteruit. Meestal is er sprake van een

combinatie van signalen. Ga naar de huisarts als

je twijfelt aan je voeding. Een doorverwijzing naar

een diëtist helpt om beter zicht te krijgen op wat

je nodig hebt.

Extra vitamine D

Vitamine D heb je nodig voor sterke botten en

tanden en het ondersteunt het immuunsysteem.

Zonlicht en goede voeding zijn belangrijk om

genoeg vitamine D binnen te krijgen, maar

bepaalde groepen hebben extra vitamine D nodig.

Wat is de vitaminebehoefte voor jouw leeftijd per

dag?

50-70 jaar 70+ jaar

Vrouw 10 microgram 20 microgram

Man 10 microgram* 20 microgram

(*Alleen als je een getinte of donkere huid hebt, overdag

niet veel in de zon komt, of als je je huid bedekt)

Je kunt druppels, capsules of tabletten vitamine

D kopen bij de apotheek of drogist. Vitamine D

wordt meestal gewonnen uit schapenwol, maar

er zijn ook plantaardige varianten verkrijgbaar uit

mos. Meestal staat op het etiket vitamine D3, en

soms D2. Vitamine D3 heeft een sterkere werking

en de huismerken zijn even goed als de duurdere

merken. De hoeveelheid in microgrammen staat

op het etiket. >>

OUTFIT | 9


Gezondheid

Minder eetlust?

Verandering van smaak en geur, medicijnen, ziekte,

weinig beweging, je alleen voelen of moe zijn… het

kan allemaal leiden tot een verminderde eetlust.

Wat kan helpen:

• Een kopje bouillon een half uur voor de warme

maaltijd brengt de trek op gang

• Zorgen voor een lekker bordje eten: maak kleur op je

bord en dek gezellig de tafel, ook als je alleen bent

• Kleine maaltijden nemen, verspreid over de dag

• Je toetje een uur na de maaltijd eten en (heldere)

soep bij de lunch

• Naar buiten gaan en bewegen stimuleert de eetlust

• Nodig een eetmaatje uit, kook samen met vrienden

of (klein)kinderen of organiseer een eetgroep zodat

eten weer gezellig wordt

Tips

• Op de website

www.voedingscentrum.nl vind je

handige informatie over wat je nodig

hebt om gezond te eten; ook

recepten, een app, de Eetmeter en

een uitgebreide zoekfunctie. Kijk ook

bij ‘ouderen’

• Volg je een dieet, eet je vegetarisch

of veganistisch, let dan op of je

voldoende vitamines en mineralen

binnenkrijgt (ijzer en B12, maar ook

calcium en vitamine D) en stel

desnoods samen met een diëtist

een voedingsadvies samen

• Lekker en gezond gaan prima

samen. Met wat kleine aanpassingen

van je huidige menu is al veel te

bereiken als je gezonder wilt eten

• Wil je niet gefopt worden als je op de

light-tour gaat? Kijk dan goed op het

etiket om te zien of het echt in

calorieën scheelt

• Er zijn, mede dankzij de

coronacrisis, steeds meer

mogelijkheden voor mensen die

niet zelf koken en toch gezond

willen eten. Je kunt gezonde

maaltijden thuis laten bezorgen,

ook via een cateraar of restaurant

met tips voor het bewaren,

verhitten en bereiden

• Op internet zijn veel leuke

kookfilmpjes en -cursussen

te vinden.

Drs Anjo Geluk is voorzitter van Denktank 60+

Noord. Van daaruit is zij op diverse manieren

betrokken bij BeterOud, onder meer in de

landelijke Raad van Ouderen. Ze is lid van de

Ledenraad van MantelzorgNL en voorzitter van

de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep ONL.

Anjo is socioloog en verpleegkundige én oma

van maar liefst tien kleinkinderen. Van haar

hand verscheen een twintigtal boeken over

medische en aanverwante onderwerpen.

10 | OUTFIT


Service

Moderne pasta,

klassieke saus

Volgens de Schijf van Vijf zou je veel groenten, granen, vis en schelpdieren moeten eten. Daar vallen ook

heerlijke herfstklassiekers onder, zoals mosselen (koolhydraatarm en rijk aan vitamines, mineralen en

verzadigde vetten) met room en witte wijn. Kies voor de gezondere variant van deze klassieker voor

plantaardige room en volkoren pasta of een van de vele groentenpasta’s (gemaakt van bijvoorbeeld

courgette, linzen of wortel).

Bereiding:

• Verwarm de olie in een pan en bak de sjalot en

peper even aan, laat met de deksel op de pan

nog even 5 minuten garen

• Schep de mosselen, tijm en wijn erdoor en kook

met de deksel op de pan 3 tot 5 minuten.

Af en toe schudden tot alle schelpen zich

hebben geopend. Gooi ongeopende schelpen

altijd weg.

• Zeef de mosselen en vang het kookvocht op.

Roer daar de room en sojasaus door en laat

deze saus nog even koken. Maak op smaak

met peper en zout.

• Haal de mosselen uit de schelp. Schep de

mosselen, de peterselie en lente-ui door

de saus en garneer met een paar schelpen.

Mosselen met room en witte wijn

Pastasaus, 4 personen

Ingrediënten:

• 1 eetl olijfolie

• 2 sjalotjes, in ringen

• 1 rode peper, zaadlijst verwijderd en

klein gesneden

• 2 kg mosselen, gewassen en schoongemaakt

• 2 takjes tijm

• 300 ml droge witte wijn

• 200 ml room, eventueel plantaardig

• 2 eetl sojasaus

• Zout en peper uit de molen

• Handje verse peterselie

• 1 lente-ui, in ringen

Serveer de saus met volkoren pasta of

groentespaghetti en een lichte Italiaanse salade.

Mosselenseizoen?

Het mosselenseizoen begon vroeger in september,

als de ‘r’ in de maand was. Er waren in de zomer wel

mosselen, maar vanwege de temperatuur werden

deze niet vervoerd. Nu kunnen we gekoeld

vervoeren en in de zomer al genieten van de

mossel. Er is nog wel een ‘stil seizoen’: mosselen

‘melken’ in het voorjaar, vanaf half april. Ze zijn dan

met de voortplanting bezig en minder verkrijgbaar.

De recepten in OutFit worden verzorgd door Caplan Publishing, een uitgeverij met een focus

op voeding en gezondheid. Kijk voor de kookboeken op Caplan.shop. Als u via deze site een

boek bestelt, gaat 10 procent van de aankoop naar een goed doel zoals Nationaal Fonds Kinderhulp,

Plastic Soup Foundation of Oxfam Novib.

OUTFIT | 11


Op bezoek bij

Op bezoek bij:

HMS Host International

Begin september ging VGD-voorzitter Douwe

de Boer op bezoek bij HMS Host op Schiphol,

waar hij hartelijk werd ontvangen door CEO

(algemeen directeur) Walter Seib. HMS Host

zal voor velen van u onbekend zijn, maar zij

zijn verantwoordelijk voor een groot gedeelte

van de horeca op Schiphol en op vliegvelden in

totaal 19 landen.

HMS Host heeft ook activiteiten op treinstations

en shopping centers. Hoe is dit mooie bedrijf

ontstaan? Een kijkje achter de schermen.

Ontstaan HMS Host

In 1967 opent Koningin Juliana de terminal van de

nieuwe luchthaven Schiphol. Bij de opening wordt

HEMS (Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol)

opgericht. HEMS is een joint venture van NV

Luchthaven Schiphol, WagonLits en Oranjeboom

Bier. Schiphol besluit in 1994 dat het exploiteren

van de luchthaven hoofdzaak is, en verkoopt

HEMS aan Host Marriott Services Corporation, een

onderdeel van Marriott dat ook bekend is van de

gelijknamige hotels. Ook in dat jaar wordt HEMS de

beste luchthaven-restaurateur van Europa. In

1999 wordt Host Marriott Services Corporation

gekocht door het Italiaanse Autogrill en verandert

de naam van HEMS in HMS Host.

Talent herkennen

De loopbaan van Walter Seib staat symbool voor de

mogelijkheden binnen het bedrijf én voor het soort

onderneming dat HMS Host International wil zijn.

Begonnen als store manager, bereikte hij uiteindelijk

de positie van CEO. Walter kijkt altijd vooruit, maar is

dankbaar voor het verleden: “HMS host is trots op haar

geschiedenis. Dat zorgt voor een stevig fundament

onder onze organisatie, waar respect voor elkaar

centraal staat. Wij zitten in de gastvrijheidsindustrie:

het draait allemaal om mensen, en dan niet alleen om

onze gasten, maar zeker ook om onze medewerkers.

Uiteindelijk maken die elke dag het onderscheid. We

zijn uitgegroeid tot het grootste horecabedrijf in

Nederland onder één dak. Maar ondanks dat zijn we

zeer flexibel ingericht, zodat we mee kunnen

bewegen met veranderende trends en gasten. Dat

komt voor een belangrijk deel doordat we talent de

ruimte bieden. We zijn een platte organisatie, die haar

mensen veel vertrouwen geeft en ondernemerschap

aanwakkert. We doen veel moeite om talenten te

herkennen, op te leiden en loopbaankansen te bieden

in Nederland of daarbuiten. In deze coronapandemie

hebben onze medewerkers in 19 landen bijvoorbeeld

70.000 e-learning cursussen gevolgd.”

Leren van de crisis

Volgens Seib heeft HMS Host tijdens de corona–

crisis geleerd om mentaal sterker te zijn, zich te

concentreren op essentials en projecten die geen

bijdrage leveren, eerder te stoppen zodat er plaats

kan worden gemaakt voor andere, wellicht

succesvollere concepten. “Ondanks deze crisis zijn

we dit jaar uitgeroepen tot TopEmployer 2021 in

Nederland.” HMS Host kiest bovendien voor lange

termijn partnerships die een toegevoegde waarde

leveren. Een goed voorbeeld hiervan is Heineken.

Een internationaal premium biermerk, dat de

mogelijkheid heeft en biedt om mee te denken in

nieuwe concepten en helpt deze te ontwikkelen.

CEO Walter Seib

Wat wordt er jaarlijks bij HMS Host

op Schiphol geconsumeerd?

• 8,5 miljoen kopjes koffie

• 391.000 hamburgers

• 4.200 kilo chocolade brokken

• 2 miljoen sappen en smoothies

• 83.000 komkommers

• 6,5 miljoen sinaasappels

• 300.000 broodjes Panini Mozzarella

12 | OUTFIT


Imago luchthaven

Op een luchthaven zorgt de horeca gemiddeld

voor 4 tot 7 procent van de inkomsten, maar het

beïnvloedt meer dan 30 procent van het imago

van een luchthaven. Eten en drinken zijn niet

overal hetzelfde. De mensen van HMS Host reizen

over de hele wereld om lokale trends te in kaart te

brengen en te vertalen naar horeca-concepten.

Ouderwets gezegd: ken je landje, ken je klantje.

Mooie voorbeelden zijn Bubbles&Seafood, Café

Chocolat en Café Coco. Nieuw is sinds deze

zomer YOP ofwel Your Order Please. Met het

scannen van een QR code op je tafeltje kun je je

bestelling plaatsen en direct afrekenen met je

mobiele telefoon. Je kunt zelf kiezen op welk

tijdstip je de bestelling ophaalt op een pick up

point. Dat scheelt de reiziger tijd en de

horecaondernemer personeel (waar vooral sinds

de coronacrisis moeilijk aan te komen is).

1 liter hier=1 liter daar

In samenwerking met MADE BLUE spiegelt HMS

Host International het waterverbruik van de

productie en consumptie van alle

geconsumeerde dranken op Schiphol met

investeringen in drinkwater projecten in

Indonesië, Vietnam en binnenkort India. Met zo’n

80 locaties op de luchthaven is op deze manier

sinds 2015 meer dan 500 miljoen liter water

gedoneerd. Dat is genoeg om

50.000 kinderen gedurende

10 jaar toegang te geven

tot schoon drinkwater

op school. Bekijk

hierover

bijvoorbeeld de

video op YouTube

van de Made

Blue Foundation.

In de rubriek ‘Op bezoek bij’

bezoekt VGD-voorzitter Douwe

de Boer bedrijven die deelnemer zijn van het

Pensioenfonds Detailhandel. We hopen u als

lezer met deze rubriek een bron van

herkenning, herinneringen en plezier te

bieden.

OUTFIT | 13


Korting op uw

verzekeringen

Alstublieft! Een overzicht van uw korting op verzekeringen bij Centraal Beheer.

Goed verzekerd zijn, dat is best belangrijk. VGD vindt dat ook. Daarom zijn er

aantrekkelijke afspraken gemaakt. Zo krijgt u korting op onze verzekeringen. En

ook uw gezinsleden profiteren mee.

1

14 | OUTFIT

centraalbeheer.nl/31054

26541 19.02

1 / 2


Advertentie

Met een gerust gevoel verzekerd

• 950.000 klanten gingen u voor

• Klanten waarderen onze service met een 8,9

(Kiyoh onderzoek)

• Alarmcentrale dag en nacht bereikbaar

Verzekering

Uw voordeel

Vervoer

Auto

Motor

Camper

Caravan

10% korting

10% korting

5% korting

5% korting

Wonen

Opstal

Inboedel

Kostbaarheden Buitenshuis

Aansprakelijkheid

Ongevallen

8% korting

8% korting

8% korting

8% korting

8% korting

Diverse

Rechtsbijstand

Doorlopende Reisverzekering

Bootverzekering (pleziervaartuig)

5% korting

5% korting

5% korting

Centraal Beheer is meer dan alleen verzekeren

Ga naar centraalbeheer.nl/diensten.

Kent u ons online magazine al?

Boordevol handige tips, interessante artikelen en leuke

filmpjes.

Ga naar centraalbeheer.nl/magazine.

Even Apeldoorn bellen

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Op centraalbeheer.nl/31054 helpen we u graag verder. U

kunt er ook direct een verzekering afsluiten. Of bel even

Apeldoorn

(055) 579 8000. Op werkdagen zijn we bereikbaar

van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot

16.30 uur.


Verenigingsnieuws

Column

Jan de Planque

Jan de Planque is financieel

professional (bedrijfseconoom

en registeraccountant) met

kennis op het gebied van

finance & control, in- en

externe verslaggeving,

pensioenen, ondernemingsrecht

en fiscaliteit.

Na een carrière bij onder

andere PwC, KBB/Vendex en

HEMA, vervult hij momenteel

twee commissariaten en een

bestuursfunctie bij StiPP.

De Planque is namens de VGD

bestuurslid van het

Pensioenfonds Detailhandel.

Aan het begin van de zomer is het

jaarverslag 2020 van ons

Pensioenfonds Detailhandel

verschenen. In de laatste

bestuursvergadering voor de zomer

hebben we ons als bestuur over het

jaarwerk gebogen. Alle rapporten van

de actuarissen, de accountant en de

uitvoerder zijn besproken. Dit alles komt

samen in de jaarrekening en ons

bestuursverslag. De jaarrekening

samen met het bestuursverslag vormen

‘het jaarverslag’, waarin we

verantwoording afleggen over het

gevoerde bestuur van ons fonds.

Voor wie het volledige verslag van

176 pagina’s, inclusief foto’s, wat veel

vindt om te lezen is er ook een heel

toegankelijke verkorte versie van 18

pagina’s gemaakt. Deze is te vinden

op de website

www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

En nog beknopter, ik citeer uit het jaar in

vogelvlucht:

Positief beleggingsresultaat

Allereerst is het goed om te weten dat

Pensioenfonds Detailhandel een

positief beleggingsresultaat heeft

behaald van 14,2 procent. Hierdoor

groeide het totaal belegd vermogen

van bijna € 28 miljard naar circa

€ 32 miljard. Ook werd er vorig jaar

voor € 360 miljoen pensioen

uitgekeerd. Door de lage rentestanden

konden de pensioenen helaas niet

worden verhoogd en aangepast aan

de prijsstijging in de markt (indexatie).

Er mag pas worden geïndexeerd als

de beleidsdekkingsgraad boven de 110

procent ligt. Eind 2020 was dat niet

het geval. Het aantal aangesloten

werknemers (deelnemers) groeide

vorig jaar eveneens met circa 2.000

naar 310.044. Daarnaast nam het

aantal gepensioneerden toe van

114.945 naar 120.090. Terwijl het aantal

aangesloten werkgevers nagenoeg

hetzelfde bleef als in 2019: 32.000.

In totaal maakten die bedrijven ruim

700 miljoen euro premie over. Het geld

voor deze premie wordt bij elkaar

gebracht door werknemers en

werkgevers. Daarvan wordt in de regel

3/4 door de werkgever betaald en 1/4

door de werknemer.

Transitie uitvoering

Gedurende de zomerperiode was het

relatief rustig. Wel waren uit voorzorg

een paar afspraken gepland, mocht de

uitvoering daartoe aanleiding geven.

Een daarvan hebben we benut om ons

over de voortgang van de uitvoering

door Cap Gemini te laten bijpraten. De

transitie heeft meer voeten in de aarde

dan voorzien. We kunnen constateren

dat er ongelooflijk hard aan gewerkt

wordt, maar ook dat er nog heel wat

moet gebeuren. Dit blijft komende

maanden nog een aandachtspunt voor

het bestuur.

Sociale partners

Komend najaar moet ook de invulling

van het pensioenakkoord vorm gaan

krijgen. Formeel zijn eerst de sociale

partners (werkgevers- en

werknemersvertegenwoordigers,

verenigd in het Pensioen Platform

Detailhandel) aan zet. Aan hen de keuze

tussen wat genoemd wordt 1. het

nieuwe pensioencontract of 2. pensioen

op basis van de wet verbeterde

premieregeling. Deze column leent zich

minder om dieper in te gaan op de

verschillen tussen beide varianten.

Ondertussen wordt door het bestuur en

niet te vergeten een aantal

medewerkers van het bestuursbureau

al hard gewerkt aan de voorbereiding.

Dit richt zich nu vooral op het aanreiken

van informatie wat bepaalde keuzes

voor consequenties hebben.

Blijven leren

Om te zorgen dat de deskundigheid van

bestuursleden op (een hoog) niveau

blijft, wil het fonds dat al haar

16 | OUTFIT


estuurders een ‘executive pensions programma’

doorlopen. U begrijpt dat dat afgelopen jaar

ingewikkeld was in verband met covid. Waar

normaal gesproken in 10 sessies van 2 dagen

gespreid over een jaar colleges worden gevolgd,

hebben we het nu in belangrijke mate via

videoverbinding moeten doen. Dat maakte dat we

kortere, maar wel meer sessies hebben gevolgd.

Desalniettemin weer veel geleerd van de docenten

en mede-deelnemers en sinds 24 juni mag ik me

ook Executive Pension Professional noemen.

Belangrijkste les: je moet blijven leren om je werk

goed te blijven doen.

Dekkingsgraad

Last but not least nog even de stand van de

dekkingsgraad (beleggingen gedeeld door de in de

toekomst te betalen pensioenen), want dat is voor

alle deelnemers van belang. De dekkingsgraad

eind juli was 114,3%. Eind juli 2021 zijn de

bezittingen ca. €32,9 miljard, tegenover de

verplichtingen: ca. €28,8 miljard. De

beleidsdekkingsgraad -belangrijk voor het bestuur

bij het nemen van beslissingen- is de gemiddelde

dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Deze was eind juli 2021 110,6%.

De afronding van de transitie van de uitvoering

naar Cap Gemini en de aanloop naar het nieuwe

pensioencontract staan garant voor een

interessant najaar.

Nieuws van Koepel Gepensioneerden

Op de website van onze vereniging, www.v-g-d.nl vindt u onder andere de nieuwsbrieven van de

Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties

van gepensioneerden. De laatste nieuwsbrief handelt over een aantal zeer actuele onderwerpen die

u zeker zullen interesseren. Zo heeft de commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel gesproken

over het initiatief wetsvoorstel over levenseinde-begeleiding bij voltooid leven. Conclusie is dat het

wetsvoorstel verre van ‘voltooid’ is; het is gericht op een doelgroep die feitelijk nauwelijks bestaat

en, wellicht belangrijker, het dreigt een plek te krijgen in de samenleving zonder dat daar een

maatschappelijk debat aan ten grondslag ligt. Ook heeft Koepel-voorzitter John Kerstens minister

Koolmees opgeroepen om snel opnieuw met seniorenorganisaties om tafel te gaan betreffende het

Pensioenakkoord. Een eerder gesprek leidde tot de toezegging van de minister dat hij nog eens op

de voorstellen van seniorenorganisaties zou ‘kauwen’. Het is nu tijd om te horen wat dat heeft

opgeleverd want door de trage gang van zaken verliest het akkoord draagvlak en vertrouwen, aldus

de Koepel. Verder pleit de Koepel ervoor om ouderen mee te laten praten over het oplossen van de

woningnood, zoals ook op de nieuwspagina’s in deze uitgave valt te lezen.

Lees de nieuwsbrief van de Koepel via www.v-g-d.nl

OUTFIT | 17


Interview

Wim Hof, the Iceman:

We moeten terug naar

onze oerkracht

Door Ivonne de Thouars Beeld: Innerfire

Nederland was altijd zeer sceptisch over de prestaties van Wim Hof, ook wel bekend als de Ice Man.

Inmiddels vallen Hollywood-sterren nu massaal voor hem en wereldwijd beoefenen miljoenen

mensen de Wim Hof Methode die bestaat uit koudetraining en ademhalingsoefeningen.

De perceptie van warmte en kou zit vooral in ons

hoofd, meent Wim Hof, beter bekend als The Iceman.

Op zijn 17e voelt hij zich voor het eerst aangetrokken

tot een vliesdun laagje ijs op de vijver van een

Amsterdams park. “Ik ben met kleren en al die vijver

ingegaan. Zodra ik de invloed van het ijskoude water

op mijn lichaam voelde, was ik verkocht.”

Hof omschrijft de drang om in ijskoud water te

springen als een zoektocht. “Iedereen die interesse

heeft in esoterische wetenschap, zoekt ‘iets’. Ik

heb altijd veel gemediteerd en heb me later ook

verdiept in filosofie, het Hindoeïsme en het

Boeddhisme. Het bracht mij niet wat ik zocht, maar

de kou wel. Op die decemberochtend in het park

vond ik de sleutel voor mijn zoektocht. De kou

verhoogde het adrenaline-peil en de controle over

mijn lichaam en dat gaf me een euforisch gevoel.”

18 | OUTFIT


Immuunsysteem beïnvloeden

Hof ging de strijd met de kou verder aan en

vestigde diverse koude-records. Door lange tijd in

ijswater te zitten, een fikse afstand onder het ijs

door te zwemmen en de Kilimanjaro te beklimmen

in zijn korte broek, werd hij bekend als The Iceman.

Hof raakte ervan overtuigd dat oermechanismen in

het lichaam de aanmaak van hormonen stimuleren

en ontwikkelde een methode die andere mensen

ook koude-bestendiger zou kunnen maken. “Ik wil

laten zien dat je het adrenaline-peil in je lichaam

kunt beïnvloeden, zelfs als je ontspannen in bed

ligt. Het is toch een baanbrekend idee dat je zelf

invloed kunt hebben op het autonome

zenuwstelsel?” De kouderecords van Hof trokken de

aandacht van de media, maar ook de wetenschap

kreeg interesse in het fenomeen. “Om niet alleen

als een circusartiest gezien te worden, was een

wetenschappelijke aanpak meer dan welkom. Als je

zelf de aanmaak van hormonen kunt stimuleren,

ben je namelijk in staat om het immuunsysteem te

versterken. Dat staat zeker nu tijdens de

coronacrisis enorm in de aandacht. Je zult

begrijpen dat dat grote gevolgen heeft, maar ik laat

medische claims graag aan de wetenschap over.

Na de bevindingen van de Radboud Universiteit in

2014 dat je inderdaad via ademhaling en

koudetraining je zenuwstelsel kunt sturen,

onderzoekt nu de medische faculteit van Harvard

via bloed en DNA de invloed op het

immuunsysteem.”

Als je buiten de

bestaande kaders

denkt, ben je al snel een

schietschijf

Wanneer Hof zijn relatie met de media en

wetenschap beschrijft, wordt zijn toon feller. “Ik

word regelmatig afgerekend op mijn overtuiging.

Als je buiten de bestaande kaders denkt, fungeer je

in Nederland al snel als schietschijf. Ik zie mijzelf als

atleet en het leven als een wonder. Iedereen heeft

toch gewoon het recht om het leven te

onderzoeken? Om te pioneren in dingen die

anderen voor onmogelijk houden? Kritiek polijst de

diamant van kennis, dus ik heb me niet laten

weerhouden door onwetendheid en cynisme. Wat ik

25 jaar geleden al beweerde, wordt

wetenschappelijk bewezen.” Na 2014 gaat het snel

met de beroemdheid van Wim Hof. Hij verschijnt

regelmatig op televisie in binnen- en buitenland en

zijn charisma en overtuiging inspireren mensen.

Hollywood valt voor hem en sterren dompelen zich

onder in zijn ijsbaden en werken met zijn

ademhalingsoefeningen. Inmiddels beoefenen

miljoenen mensen de Wim Hof methode, beheerst

Hof een indrukwekkend bedrijf en reist hij de hele

wereld over. Langzamerhand ziet Hof ook in

Nederland meer acceptatie voor zijn methode. “Er is

meer interesse voor preventie van ziekte,

zelfredzaamheid en het psychisch welbevinden van

mensen.”

Bevroren lichaamsdelen

Een veelgebezigde uitspraak van Hof is dat hij geen

angst heeft voor de dood, maar wel bang is om niet

alles uit het leven te halen. Daarvoor vergt hij het

uiterste van zijn lichaam. “Hoewel ik nooit in

levensgevaar ben geweest, heb ik wel expedities

ondernomen die ik niemand zou aanraden. Mijn

poging om 50 meter onder het ijs door te

zwemmen, moest bijvoorbeeld worden gestaakt

toen mijn netvlies bevroor. En de solo expeditie op

de Mount Everest werd afgelast omdat ik mijn

linkervoet niet meer voelde. Toch ben ik nooit

daadwerkelijk in gevaar geweest, het lichaam kan

veel meer dan je denkt. De meeste mensen worden

echter tegengehouden door angst. Een

OUTFIT | 19


Interview

conditionering waar je doorheen moet breken om

de verbinding met je oerkracht weer te vinden. >>

Kracht, geluk (hormonen) en gezondheid (een goed

immuunsysteem) zijn volgens mij de driepoot onder

een gelukkig leven.”

Comfort als illusie

De Wim Hof Methode is wereldwijd ‘hot’. Toch zegt

Hof niet uit te zijn op commercieel succes. “Geld

interesseert me niets, behalve dat het de

mogelijkheid geeft om goede doelen steunen. Het

gaat mij vooral om het creëren van bewustwording

en daar heb je macht voor nodig - dus geld,

aandacht en kennis. Uiteindelijk wil ik mensen

inspireren om hun eigen kracht te ontrafelen, zodat

ze onafhankelijk worden van comfort. Je lichaam

kan zo veel, als je uit die geconditioneerde angst

komt en je oerkracht weer ontdekt… Duik niet

angstvallig weg, maar LEEF, verdomme.”

Mag de verwarming wat lager?

Na een natte zomer is de winter weer in aantocht.

Zelfs in een zachte winter staat in menig huiskamer

de thermostaat te hoog. Slecht voor het milieu

vanwege de CO2-uitstoot, maar ook slecht voor de

financiën. Volgens Wim Hof kun je binnen een week

leren hoe je je gevoelstemperatuur 4 graden

omlaag brengt. “De verwarming hoger zetten

omdat het buiten wat kouder wordt, noem ik

comfort-gedrag. Hierdoor maak je een behaaglijk

gevoel afhankelijk van de thermostaat. We willen de

omgeving naar onze hand zetten terwijl we beter

ons lichaam kunnen aanpassen. Daarvoor hoef je

niet direct tussen de ijsschotsen te duiken.

Eenvoudige ademhalingsoefeningen en elke dag

even koud afdouchen, is voldoende om het

cardiovasculaire systeem te trainen. Binnen enkele

dagen voel je je langer comfortabel bij een dalende

temperatuur - zonder de verwarming hoger te

zetten.” Volg de gratis videotrainingen op

www.wimhofmethod.com

Verwarm je niet arm

• Zet de thermostaat overdag één graad lager

(op 19 in plaats van 20 graden). Je bespaart 70

euro per jaar en 220 kilogram CO2.

• Zet je thermostaat ‘s nachts op 15 graden

(80 euro per jaar, 240 kg CO2).

• Verwarm je slaapkamer niet

(70 euro per jaar, 230 kg CO2).

• Sluit tussendeuren en verwarm geen ruimtes

waar niemand is (230 euro pj, 700 kg CO2).

(Bron: Milieu Centraal)

20 | OUTFIT


Reizen

Het groene gezicht

van de Algarve

Beeld en tekst: Ivonne de Thouars

De Portugese streek Algarve kennen we

allemaal van drukbezochte stranden en vele

hotels in steden als Faro, Albufeira en Lagos.

Maar als je net wat verder kijkt, ontdek je een

verrassende streek met eindeloze wandel- en

fietspaden.

Het voorjaar is een prachtige tijd om de andere

kant van de Algarve te ontdekken. In april wordt

bijvoorbeeld de Algarve Nature Week

georganiseerd, waarbij je met korting kunt

meedoen aan allerlei natuurlijke en culturele

activiteiten.

Ecotoerisme stimuleren

Nog geen plannen voor het voorjaar? In de

maanden april en mei is het heerlijk om het groene

gezicht van de Algarve, de kuststreek in het

zuiden van Portugal, te bezoeken. De heuvels zijn

in het voorjaar frisgroen met een schat aan

bloemen, terwijl de temperatuur al aangenaam is

en de terrasjes nog uitnodigend leeg. Bezoek

vooral de streek net achter de populaire kust, want

hier zijn kilometerslange wandel- en fietspaden

aangelegd om het (eco)toerisme in het achterland

te stimuleren.

Algarve Nature Week

Verschillende partijen uit de streek hebben de

handen ineengeslagen om de regionale natuur

van de oorspronkelijke Algarve onder de aandacht

te brengen. Zij organiseren in april de Algarve

Nature Week, waarbij bezoekers van de streek

welkom zijn om de wandel- en fietsroutes en de

authentieke dorpjes te ontdekken. Je kunt in deze

week met korting deelnemen aan allerlei

ecologische en culturele activiteiten die typerend

zijn voor de streek. Deelname is geschikt voor

mensen die geïnteresseerd zijn in ecotoerisme,

toeristen die op hun gemak het verborgen

platteland willen ontdekken of mensen die tot rust

willen komen tijdens een natuurlijke, sportieve

vakantie. >>

OUTFIT | 21


Natuur en tradities

Als je van het vliegveld in Faro naar Lagos rijdt,

zie je geen uniforme hoogbouw, maar kleine,

dromerige dorpjes tegen groene heuvels - net een

paar kilometer verwijderd van de bekende kust met

de steile rotsen. Tijdens de Nature Week zijn in deze

streek diverse initiatieven georganiseerd om onder

begeleiding van een gids of individueel te

wandelen, fietsen en mountainbiken door het

groene achterland en de dorpjes. Alle routes die zijn

uitgezet, zijn voorzien van duidelijke wegwijzers en

je fietst of wandelt binnen een paar uur van de

schaduwrijke bossen naar de Atlantische oceaan.

Bijzonder is dat je onderweg, bij de plaatselijke

bevolking, deel kunt nemen aan traditionele

workshops zoals mandenvlechten of schilderen

met kalk in de typische Portugese kleuren en

patronen. Het kalk, dat je zelf kunt kleuren, wordt

in de streek gewonnen. De bewoners van de

groene Algarve ontvangen bezoekers gastvrij, met

lokale lekkernijen die onder een bloesemboom

staan uitgestald. Ze zijn door de organisatoren van

de Algarve Nature Week bij de wandel- en

fietsroutes betrokken. Zo willen zij ook de kleine

dorpjes in het achterland van de Algarve onder de

aandacht brengen van de toeristen en de

bewoners dat door het toerisme ook de tradities

van de echte Algarve bewaard blijven.

22 | OUTFIT


Reizen

Onderweg picknicken

met producten uit een

lokale markthal

Vissertrails en groene velden

In het achterland van de Algarve zijn rode paden

uitgezet voor de geoefende wandelaar en gele

paden voor de minder geoefende wandelaar. De

vissertrails voor geoefenden leiden over de steile

rotsen van de kust. Maar er zijn ook vriendelijke

wandelroutes, geschikt voor ouderen of gezinnen,

langs bossen, rivieren en groene heuvels. In het

voorjaar heerst daar de geur van

sinaasappelbloesem en de velden nodigen uit voor

een picknick onderweg met producten uit de

streek. Die kun je onderweg kopen in de

traditionele markthallen. Wandel je bijvoorbeeld

door de heuvels rond Loulé, een van de mooiste

en nog onontdekte dorpjes van de Algarve, dan is

de markthal vol verse vis, groenten en kruiden

absoluut een bezoekje waard. Al fietsend en

wandelend kom je onderweg ook verschillende

restaurantjes tegen die heerlijke gerechten uit de

streek voorschotelen. Grote kans dat je

getrakteerd wordt op het lokale drankje Medronho,

een hartverwarmende likeur die ervoor zorgt dat je

de laatste kilometers nog prima aankan.

Steile bergkammen

Een gemakkelijke route door het groene hart van

de Algarve is de 11 kilometer lange wandeling

door de omgeving van de Odeleite rivier met

vruchtbare oevers waar citrus- en olijfbomen

groeien. Een uitdagendere route loopt van Vila do

Bispo naar de kust. In de bergen waar de bomen

kromgroeien van de harde wind zie je oceaan

overal om je heen. Je daalt na een wandeling van

zo’n 10 kilometer af naar de oceaan, waar je kunt

bijkomen in een surferscafeetje voordat je de

steile bergkam weer opklimt. Vanaf hier is het

maar een klein eindje rijden door prachtig

heuvellandschap naar Cabo de Sao Vicente, het

meest zuidwestelijke punt van Europa, waar de

oceaan met hoge golven tegen de steile wanden

klotst en vogelaars graag komen. Ook

mountainbikers en fietsers kunnen hun hart

ophalen in deze streek, bijvoorbeeld met een tour

van Cabans de Tavira naar Vila Real de Santo

Antonio, een route die door de bossen naar de

kust leidt.

Overnachtingen

Uitrusten van de sportieve uitstapjes doe je in een

van de vele hotels in het achterland van de

Algarve. Er zijn kleine, romantische pensions of

b&b’s en uitgebreide resorts voor de hele familie.

Hotel Quinta do Marco biedt bijvoorbeeld een

prachtig vergezicht en de kinderen mogen helpen

bij het verzorgen van de dieren. Het resort Salema

Beach Village is ook een aanrader voor stellen of

gezinnen. Volg je hier het steile pad naar beneden,

dan sta je direct aan het strand met de

restaurantjes en terrasjes van het dorpje Salema.

Het groene gezicht van de Algarve ontdekken?

Kijk dan eens op www.algarvenatureweek.pt of

www.cyclingwalkingalgarve.pt

OUTFIT | 23


Service

Puzzel

Doe mee en win € 50,00!

De oplossing van de puzzel uit OutFit 122, juli 2021 is: ‘Balkenzoldering’. We hebben 191 goede

oplossingen ontvangen. Door loting is als winnaar uit de bus gekomen: de heer Stan van Beckhoven uit

Utrecht. De prijs is inmiddels door de winnaar in ontvangst genomen. Oplettende puzzelaars wezen ons

op een fout in de puzzel van juli: Oslo is natuurlijk geen stad in Zweden! Tip voor deze puzzel: het

antwoord heeft te maken met gezondheid…

Horizontaal

1 Gezondheidsleer 6 gezond maken 12 huilgeluid 14 orgaan 25 muzieknoot 17 Honduras (afk.) 18 in

goede conditie 20 erbij horend (Lat. afk.) 21 Krypton (symbool) 22 lichaamsdeel 25 buitensporig 28

warme drank 29 van leem 31 meisjesnaam 32 etage (afk.) 33 meester (afk.) 35 Sociaaleconomische

raad (afk.) 36 chef-staf 37 Bijbelboek (afk.) 38 Egyptische godin 40 vleesgerecht 42 boom 43

oefenen 44 persoonlijk voornaamwoord 46 eenheid van culturele overdracht 48 vertaler 51

dwarsmast 53 voorzetsel 54 geleerd 56 achter 57 tegenover (afk.) 58 meisjesnaam 60 gezondheid!

62 deel van een koe 64 bevallig 66 hagedis 68 lidwoord 69 en anderen (afk.) 70 insect 72 centrale

interfaculteit (afk.) 73 megaton (afk.) 74 arrogant 76 soort bunzing 78 medicijn 79 binnensmonds

zingen.

Verticaal

1 Beterschap 2 Gedeputeerde Staten (afk.) 3 autochtoon 4 slot 5 Nederlandse Kampioenschappen

(afk.) 7 uitroep 8 faam 9 naast het genoemde 10 zelfde tijd (afk.) 11 op geen enkele plaats 13

bolgewas 16 oprecht 18 verpakking 19 draai 21 nakomeling 23 Helium (symbool) 24 lengtemaat 26

de onbekende (afk.) 27 Tunesië (afk.) 30 medicament 34 cadans 36 kettingzang 38 in samenwerking

met (afk.) 39 De Heilige Roomse Kerk (Lat. afk.) 40 hoofddeksel 41 boom 45 ziekenverzorger 47

open pronkkastje 49 specerij 50 vrouwelijke soeverein 52 iedere 54 elektrische eenheid van

vermogen 55 hemellichaam 57 groep die samenwerkt 59 persoonlijk voornaamwoord 60 Senegal

(afk.) 61 en verder (afk.) 63 hetzelfde (afk.) 65 karakter 67 kleur 71 voorzetsel 74 deel van de dag 75

onzes inziens (afk.) 76 IJzer (symbool) 77 muzieknoot.

Print de

puzzel uit en

stuur uw

oplossing vóór

1 november

2021:

Liefst per e-mail naar: puzzel@v-g-d.nl o.v.v. uw naam, adres

en lidmaatschapsnummer.

Beschikt u niet over internet, stuur dan uw oplossing per post naar:

Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Antwoordnummer 294

1100 VB Amsterdam

24 | OUTFIT


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

© ruiterpuzzel.nl

29 64 50 66 79 22 49 13 35 43 3 6

Horizontaal

1 Gezondheidsleer 6 gezond maken 12 huilgeluid 14 orgaan 25 muzieknoot 17

Honduras (afk.) 18 in goede conditie 20 erbij horend (Lat. afk.) 21 Krypton

(symbool) 22 lichaamsdeel 25 buitensporig 28 warme drank 29 van leem 31

OUTFIT | 25

meisjesnaam 32 etage (afk.) 33 meester (afk.) 35 Sociaaleconomische raad

(afk.) 36 chef-staf 37 Bijbelboek (afk.) 38 Egyptische godin 40 vleesgerecht 42


Gezondheid

Puzzelen,

goed voor het brein?

Er zijn puzzels in alle soorten en maten, met

cijfers, woorden, letters of lijnen en op elk

niveau. Word je slimmer van het oplossen van

een puzzel? Is het goed voor je brein om

regelmatig puzzels te maken en welke puzzels

zijn daar het beste voor geschikt?

Puzzelen heeft volgens een recent Brits

onderzoek inderdaad een positief effect op het

brein van 50-plussers. Meer dan 19.000 mensen

vulden voor dit onderzoek een online enquête in

en uit hun antwoorden bleek dat mensen die

regelmatig een puzzel zoals een sudoku of

kruiswoordpuzzels invullen, een beter geheugen

hebben en zich beter kunnen concentreren. De

onderzoekers concludeerden zelfs dat de leeftijd

van de hersenen van mensen die regelmatig

woordpuzzels doen, 10 jaar lager is dan hun

echte leeftijd.

Jezelf uitdagen

Volgens de Hersenstichting hangt het van de

puzzel af hóe je je hersenen traint. Bij een

kruiswoordpuzzel activeer je het

langetermijngeheugen omdat je in je geheugen

graaft naar bekende combinaties van woorden.

Bij een woordzoeker activeer je juist het

kortetermijngeheugen. Wil je je brein goed

trainen, dan is het belangrijk dat er verschillende

soorten puzzels worden gemaakt en jezelf steeds

uitdaagt. Met puzzels die steeds hetzelfde niveau

hebben, train je op een gegeven moment de

hersenen niet meer.

Cognitieve reserve

De Hersenstichting benadrukt dat je met mentale

en lichamelijke uitdagingen een cognitieve

reserve opbouwt. Die reserve zorgt ervoor dat als

er schade aan de hersenen ontstaat, bijvoorbeeld

omdat je ouder wordt. Zelfs bij dementie kan

deze cognitieve reserve je brein een steuntje in

de rug geven. De symptomen kunnen hierdoor

later tot uiting komen. Met steeds weer nieuwe

uitdagingen voor lichaam en geest vertraag je de

eerste symptomen van geheugenverlies.

Somberheid verdrijven

Deze zomer overleed Maki Kaji, de geestelijke

vader van sudoku, wat staat voor ‘isoleer de

getallen’. Al gauw wordt sudoku een wereldwijd

succes. Het rooster is een tijdverdrijf voor naar

schatting 100 miljoen puzzelaars. Sinds 2006

bestaat er zelfs een wereldkampioenschap. Het

succes komt voor Kaji zo onverwacht, dat hij geen

patent neemt. “We weten niet waarom iets

populair wordt en daarom proberen we alles uit op

de lezer. Simpele regels maken een spel in ieder

geval goed.” Om zijn team van bedenkers de

nodige creativiteit te gunnen, werden de sudoku’s

met de hand opgesteld. Een computer kwam er

niet aan te pas. Ook tips van puzzelaars waren

harte welkom. In NRC eerde Gemma Venhuijzen

deze grondlegger van de sudoku in krachtige

woorden: “In ieder mens schuilt een detective”,

schrijft zij. “De sudoku-puzzelaar, voelt zich bij een

juiste oplossing oppermachtig als een

cijfercodekraker. En dan is er dat toegewijde

cijferstaren, dat zelfs de somberste gedachten

weet te verdrijven. Wie aanleg heeft tot piekeren,

kan het beste een puzzelboekje kopen: een

perfecte remedie tegen rumineren. Maar het

allermooist is de voltooiing. Het moment waarop je

weet dat het gaat lukken, dat elk cijfer in zijn juiste

hokje komt. Soms oogt de puzzel wat gehavend –

cijfergepriegel in de kantlijn, doorhalen – maar nog

nooit waren cijfers zo mooi.”

26 | OUTFIT


Verenigingsnieuws

VGD’s webmaster Jan van der Pool:

Passie voor programmeren

Jan van der Pool uit Uithoorn beheert de

website van de VGD: www.v-g-d.nl. De nu

74-jarige Jan startte al in 1968 in de IT als

programmeur en deze passie heeft hem nooit

losgelaten. Na zijn pensioen is hij naast

webmaster voor de VGD ook onder andere

vrijwillig Docent bij Seniorweb.

Na een studie programmering aan de

Computeracademie, tijdens zijn diensttijd, is Jan

van der Pool in oktober 1968 begonnen bij de HEMA

als leerling programmeur.

“We programmeerden in de taal Neat3, een

assemblertaal op instructieniveau. Daarbij maakten

we gebruik van een NCR 315 computer die een hele

computerzaal vulde met veel lawaai makende

apparatuur. De prestaties van die apparatuur kun je

tegenwoordig vergelijken met een heel stille

smartphone, die je in je zak kunt vervoeren! Ik werd

al snel aangesteld als systeemprogrammeur,

aangezien ik erg geïnteresseerd was in de techniek

van dat computersysteem met al zijn

mogelijkheden. Dit systeem kon echter maar één

ding tegelijk doen, en aangezien wordt omdat de

processor tijdens het afdrukken grotendeels stil

stond, heb ik die computer omgebouwd tot een

systeem dat tijdens het afdrukken ook gewoon

gebruikt kon worden voor andere taken. De NCR 315

mainframe computer werd later vervangen door een

Burroughs 3500 mainframe wat een

multi-programmeringssysteem was. De taal Cobol

werd nu ook geïntroduceerd.”

Eerste thuiscomputer

In die tijd werd bij de HEMA een nieuwe afdeling

opgericht voor systeemprogrammering, vertelt

Van der Pool. “Eén van mijn taken was het

opbouwen en onderhouden van het

invoervastleggings-systeem van Honeywell,

genaamd Keyplex. Die computer is later vervangen

door een Nixdorf systeem. Toen ik de Keyplex

processor eruit heb gehaald en thuis installeerde,

was dat in feite de eerste echte thuiscomputer.

Iedere computerinstructie moest via switches

worden ingebracht, wat ik ook met veel geduld

heb gedaan voor onder andere spelletjes. Het

bleef bij één spel want het was te veel werk om dat

ding te programmeren.”

De Commodore 64

“Het moet ongeveer 1982-1983 geweest, toen ik een

Commodore 64 computer kocht, die kon je

programmeren in de taal Basic”, herinnert Jan van

der Pool zich. “De computerhobby begon met dit

model echt vorm te krijgen. De Commodore 64 was

één van de eerste homecomputers want bijna

niemand had tot die tijd een computer thuis.

Avondenlang zat ik achter dat toetsenbord om

allerlei projectjes voor mijzelf en voor anderen te

schrijven. Die computerhobby is later uitgegroeid

met pc’s thuis, zoals dat tegenwoordig heel normaal

is, haast iedereen heeft wel een PC, laptop of zeker

een Smartphone thuis, niet te vergelijken met de

zaalvullende systemen uit de jaren 70!”

Jan van der Pool:

Sinds 1968 werkzaam in de IT als Programmeur,

Systeemprogrammeur, Systeemanalist, Hoofd

Automatisering, Hoofd Computerproductie en

Manager Systeemontwikkeling.

Is: Computerhobbyist, vrijwillig Docent bij

Seniorweb, vrijwillig Leren aan Huis

regiocoördinator van Noord-Holland bij

Seniorweb en webmaster van o.a. de website

van de VGD.

OUTFIT | 27


Service

Boekbespreking

Door Anjo Geluk

‘Na Emma’ door Joost Prinsen

De buurvrouw: ‘Komt je huis te

koop?’

De dochters: ‘Natuurlijk wist jij

dat niet pap. Je was er nooit.’

De rouwmeneer: ‘Sorry dat ik

onverwacht nog even

binnenval.’

De dames: ‘Je hebt mijn

telefoonnummer, toch?’

Emma: ‘De volgende keer neem ik een stoerdere

man.’

Ik: ‘Ik kuste de grond waarop je liep!’

De Koning van de Nacht: ‘Denk je echt dat alles om

Emma draaide?’

In Na Emma doet Joost Prinsen verslag van de

twaalf maanden na de dood van zijn vrouw.

Joost Prinsen zegt in ‘De tien geboden’ in dagblad

TROUW: ‘…Ik heb het hele verhaal gebruikt, met

mailwisseling en al, en ik heb het nergens

opgesmukt, taalfouten niet gecorrigeerd, mijn

verdriet en mijn ergernis laten zien. Het kan alleen

op die manier, vind ik, anders moet je zo’n soort

boek niet schrijven.’ En zo is het. Zijn vrouw Emma

is overleden, in het ziekenhuis. Een paar weken

daarvoor houden Joost en zijn beide dochters

krijgsraad: wie gaat wat doen als ze overleden is?

‘Na Emma’ is een ontroerend, eerlijk boek over het

eerste jaar nadat de vrouw met wie Joost Prinsen

50 jaar samen was, is overleden. Dan gaat het

natuurlijk ook over rouw. Iets waartegen je je blijkt

te kunnen wapenen. Als hij keurig aangekondigd

komt, lukt het. Niet als hij je onverwacht in de flank

raakt. Dan ben je weerloos. Er was een jaar voor

nodig om daarachter te komen. Juist als hij het

niet verwacht, krijgt hij het nog regelmatig te

kwaad. Juist omdat Prinsen niets uit de weg gaat,

is het een eerlijk boek. Wat had anders gemoeten,

die laatste dagen in het ziekenhuis? Hoe had hij

dat dan moeten aanpakken? De lezer loopt een

jaar mee en herkent gevoelens, stelt vragen aan

zichzelf en – dat doe ik – stelt vast dat dit boek

waardevoller is dan een boek over

rouwverwerking.

Nijgh & Van Ditmar, € 17,50

‘Vrolijk Verval’

door Hedy d’Ancona

Niet te ontkennen, in de

samenleving van vandaag is

jong in en oud out. Tijdens de

corona-epidemie werd die visie

duidelijk toen ouderen meteen

bestempeld werden als

kwetsbaar en eenzaam. Een

woud van treurwilgen dat je

moet beschermen tegen uitsterven. Jongeren

moesten hun school en studie, hun sociale bestaan,

inleveren om oma en opa in leven te houden. Hedy

d’Ancona, politica en activiste voor vrouwenrechten,

kreeg genoeg van die stereotypering van zichzelf en

haar leeftijdsgenoten. Tijd dus voor een tegengeluid.

In Vrolijk verval relativeert ze het zieligheidsstempel

en bekritiseert ze de zachte uitsluiting. Van een

angstaanjagendheid beeld over ouderdom blijft

weinig over in deze grappige en scherpe observaties

van hun dagelijks leven

‘Verheug je op je oude dag en als je hem bereikt,

heb je de plicht er iets van te maken’, zegt

d’Ancona. Plicht en verantwoordelijkheid, discipline,

werkdrift en ambitie worden genoemd.

Ouderenemancipatie!

Tussen alle vrolijkheid, ontdekte ik een lijn in dit

boekje. Een heel serieuze ondertoon, die je best

een aanklacht zou kunnen noemen. Tegen de

samenleving, maar ook tegen onszelf: wij ouderen

worden niet op voet van gelijkheid behandeld, maar

met fluwelen handschoentjes naar het randje van

de samenleving geduwd tot onze wankele pootjes

het niet meer kunnen houden en we eroverheen

vallen. Maar wat stellen we daar tegenover?

D’Ancona: ‘Tijdens die valpartij hoor ik lotgenoten

roepen: Doe jij nog wat?‘ Hè …? Hoezo, denk ik dan?

Waarom zouden we niet gewoon meedoen,

ambities waarmaken? Niet achteroverleunen, maar

je talenten, ervaringskennis en onbedwingbare lust

om de wereld te veranderen en beter te maken

nooit met pensioen laten gaan. Verval? Natuurlijk,

maar geen enkele reden om bij de pakken neer te

zitten! Een heerlijk boekje met cursiefjes, columns

en prachtige illustraties. Een ideaal cadeautje, ook

voor onszelf!

Nijgh & Van Ditmar, € 12,50

28 | OUTFIT


Gezondheid

Gezondheid als

totaalplaatje

Als je maar gezond bent. Die uitdrukking kennen

we allemaal. Omdat het waar is. Gezondheid is

het belangrijkste wat er is. Voor jezelf en voor de

mensen om je heen. Maar wanneer ben je

gezond? Dat gaat over meer dan niet ziek zijn.

Over meer dan alleen goed eten en genoeg

bewegen. Over meer dan lichaam en geest.

Hoe gaat het thuis? Maak je weleens een praatje

met de buren? Komt er regelmatig iemand langs?

Want je omgeving, je relatie met familie en

vrienden. Dat heeft allemaal invloed. Gezondheid is

een totaalplaatje. En door er zo naar te kijken, is er

dus ook veel waar je mee aan de slag kan. Waar je

zelf invloed op hebt. Dat hoeft echt niet groots en

meeslepend. Maar gewoon dingen die passen bij

wie jij bent, hoe je leeft en wat je kan.

Alles telt mee

Dat stress en ongezond eten invloed hebben op

onze gezondheid weten we wel. Maar hoe krijgen

we inzicht in het totaalplaatje van onze

gezondheid? Om daarachter te komen, heeft

Zilveren Kruis de TotaalCheck ontwikkeld. De

TotaalCheck bestaat uit 2 stappen en 35 vragen. In

ongeveer 10 minuten weet je hoe je ervoor staat en

waarmee je aan de slag kunt gaan.

Bewegen, ontspannen, eten, slapen, plezier in je

werk, maar ook waar je woont. Het telt allemaal mee

als het om je gezondheid gaat. Met de Totaalcheck

geven we aan de hand van 6 thema’s inzicht in het

totaalplaatje van jouw gezondheid. Allerlei zaken

bepalen hoe dat eruitziet. Zowel op lichamelijk als

geestelijk gebied. Maar ook je omgeving en je

relaties met de mensen om je heen. De TotaalCheck

bestaat uit 2 stappen en 35 vragen. Stap 1: Hoe voel

jij je? bestaat uit 5 vragen en stap 2: Wat doe je nu

al? bestaat uit 30 vragen.

Gezonde keuzes

In ongeveer 10 minuten weet jij waarmee je aan de

slag kunt gaan. Zilveren Kruis helpt met tips,

inspirerende verhalen en adviezen om je

gezondheid te verbeteren. Dat doen zij op basis van

de laatste wetenschappelijke inzichten en zij

werken samen met experts. Zo kun je gezonde

keuzes maken die bij jou passen.

Ontdek in 2 stappen hoe het totaalplaatje van jouw

gezondheid eruitziet. Doe de TotaalCheck op zk.nl/

totaalcheck.

Magazine

Ken jij het Gezonder Leven Magazine van Zilveren

Kruis al? Dat staat boordevol blogs, artikelen en

video’s. Met praktische tips, handige tools en

ervaringen om stap voor stap gezonder te leven.

Over beter slapen, gezondere voeding, meer

bewegen en ontspannen en een fijne omgeving en

goede relaties. Alles dus, om met jouw totaalplaatje

aan de slag te gaan.

Bekijk het Gezonder Leven Magazine van Zilveren

Kruis op zk.nl/magazine.

OUTFIT | 29


Service

VGD-leden, geeft u uw e-mailadres door?

Het ledenaantal van de VGD is vorig jaar helaas teruggelopen. Toch zijn en blijven wij de grootste

gepensioneerdenvereniging bij de bedrijfstakpensioenfondsen.

Ons communicatiebeleid is erop gericht onze leden zo snel mogelijk te voorzien van actueel nieuws

op het gebied van pensioenen en zorg en welzijn. Wij doen dit via onze website: www.v-g-d.nl en ons

magazine OutFit dat elk kwartaal verschijnt.

Maar het snelste medium is natuurlijk e-mail. Om onze leden snel op de hoogte te brengen van actuele

zaken sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Laat ons uw actuele e-mailadres weten

Helaas is nog steeds een te groot deel van onze leden digitaal niet te bereiken, omdat we niet over een

e-mailadres beschikken. Wij horen het overigens ook graag als u een nieuw e-mailadres heeft.

Wat zou het fantastisch zijn als wij ook ú per e-mail kunnen informeren!

Stuur een e-mail naar: info@v-g-d.nl onder vermelding van uw naam, adres en lidmaatschapsnummer

(te vinden op de adressticker van OutFit).

30 | OUTFIT


Service

Beste leden van de VGD,

Wist u dat we tijdelijk een aanbieding hebben om GRATIS lid te worden van de VGD? Kent u (ex)collega’s,

familieleden of vrienden die betrokken zijn bij de detailhandel en lid kunnen worden van de VGD? Wijs hen

dan eens op ons gratis lidmaatschap, dat geldt tot en met december 2022!

Helpt u ons ook met het werven van nieuwe leden? Onze stem wint aan kracht als het ledenaantal groeit.

De VGD is vertegenwoordigd bij het pensioenfonds en via de Koepel Gepensioneerden bij de overheid en

andere instanties die betrokken zijn bij het nieuwe Pensioenakkoord.

Wij houden als vereniging met bijna 5.000 leden een vinger aan de pols bij de uitwerking van het

Pensioenakkoord. Een ijzersterke motivatie om alle gepensioneerden uit de detailhandel te mobiliseren.

Samen staan wij sterk en… uiteindelijk is het ook in uw eigen belang.

Negen redenen om lid te worden

• Gratis lidmaatschap tot december 2022

• Een krachtige stem die de belangen van gepensioneerden en nog

werkende zestigplussers behartigt

• Meepraten over het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026

wordt ingevoerd

• Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

• Toegang tot informatie en advies over juridische en sociale zaken

• Aantrekkelijke ledenvoordelen

• Samen staan voor een eerlijke verdeling, ook voor jongere collega’s

• Verhalen en tips om van je pensioen te genieten

• Verbonden blijven met je vakgebied

Kom in beweging

en help mee

Knip deze pagina uit en geef

hem samen met de brochure

voor ledenwerving door. Als u een

nieuw lid aanmeldt, ontvangt u

van ons een leuke attentie. Wilt u

meer brochures ontvangen?

Mail: info@v-g-d.nl

of bel: 06-83981504.

Wie kunnen lid worden?

• Mensen die pensioen ontvangen van een Nederlands pensioenfonds

gerelateerd aan de detailhandel

• 60-plussers die nog niet met pensioen zijn en pensioen opbouwen bij een pensioenfonds

gerelateerd aan de detailhandel

• Mensen die een uitkering ontvangen, die verband houdt met een beëindigde arbeidsrelatie in de

detailhandel en daardoor een pensioenaanspraak hebben op het pensioenfonds. Denk aan WAO, VUT

of afvloeiing

• Mensen die een nabestaande-pensioen ontvangen van een pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel

Ja, ik word lid van de VGD en profiteer direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap

Mijn lidmaatschap is gratis t/m december 2022 en stopt automatisch. Daarna wordt contact opgenomen

voor betaald lidmaatschap.

Naam: ................................................................ Voorletters: ...................................................... m/v

Adres: ................................................................ Postcode en Woonplaats: ........................................

Telefoon: ............................................................ E-mail: ...................................................................

Geboortedatum: ................................................. Mijn pensioenfonds is: .............................................

Mijn laatste werkgever is: .................................... Mijn functie was: .....................................................

Na uw aanmelding ontvangt u uw lidnummer, te vinden op de adressticker van de OutFit, die wij u sturen. U kunt het ook

opvragen per e-mail: info@v-g-d.nl of telefoon: 06 83981504. Hiermee kunt u inloggen op de ledenpagina van de website.

Stuur dit formulier in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar:

Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Antwoordnummer 294

1100 VB Amsterdam ZO

Of meld u aan via onze website: www.v-g-d.nl

OUTFIT | 31


Nuttige adressen

Contactgegevens van pensioeninstanties, ouderenorganisaties, consumentenorganisaties

en de belastingdienst. Meer adressen vindt u op: www.v-g-d.nl

Ministerie VWS Den Haag 070 340 79 11

Consumentenbond Den Haag 070 445 45 45

College Zorgverzekeringen Diemen 020 797 85 55

Zorgtoeslag Belastingdienst 0800 05 43

Inkomensafhankelijke bijdragen Belastingdienst 0800 05 43

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering 0889 00 69 00

Ombudsman pensioenen Den Haag 070 349 96 20

Koepel Gepensioneerden Venlo 077 354 10 50

Utrecht 030 284 60 80

Stichting Pensioenbehoud Veenendaal 06 290 183 95

Mijn pensioenoverzicht Amsterdam 020 751 28 70

Nationaal Programma Beter Oud Utrecht 030 789 23 00

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) Utrecht 030 276 99 85

Stichting Nationaal Ouderenfonds Utrecht 030 656 77 74

Pensioenfonds Wonen Groningen 050 582 1922

Postadres Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel – Deelnemer

Postbus 59205 KE Amsterdam

Pensioendesk

Telefoon deelnemers : 0800 1972 (gratis)

Vanuit het buitenland : +31 50 522 50 88 (ma. t/m vr. van 9:00 tot 17:00 u.)

E-mail

: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Website

: www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Meer interessante websites voor gepensioneerden. Kijk op: www.v-g-d.nl: Internetgids.

Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Collectiviteitsnummer VGD: 207044744, tel: 071 751 00 37

Zilverkorting Zilveren Kruis Achmea

Tel: 071 751 00 52 ma. t/m vr. 08:00 tot 21:00 uur en za. 10:00 tot 14:00 uur.

Centraal Beheer Verzekeringen (even Apeldoorn bellen)

Collectiviteitsnummer VGD: 31054, tel: 055 579 77 77

Vragen over AOW? Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Via de website: www.svb.nl, inloggen met DigiD of telefonisch: 0906 1001 822.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!