01.10.2021 Views

Bouwen aan Vlaanderen 04 2021

Voor de Bouw

Voor de Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE<br />

4<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 22 I NUMMER 4 <strong>2021</strong> I SEP-OKT<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

BRUSSELS KANTOORGEBOUW<br />

VERENIGT HEDENDAAGS EN KLASSIEK<br />

DUURZAAMHEID TROEF<br />

IN CIRCULAIR VAKANTIEPARK<br />

SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS<br />

IN HASPENGAUWSE STIJL<br />

ZOTTEGEM DEMONSTREERT<br />

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST<br />

OUD GENTS KASTEEL<br />

NIEUW LEVEN INGEBLAZEN<br />

4


Schindler 3000<br />

Flexibel, stijlvol, energiezuinig en<br />

functioneel<br />

Op zoek naar de perfecte match voor uw gebouw?<br />

Met behulp van onze intuïtieve planning-en designtool en dankzij de flexibele afmetingen en<br />

het breed spectrum <strong>aan</strong> kleuren en deco-opties van de Schindler 3000, heeft u hem zo gevonden.<br />

De innovatieve, regeneratieve <strong>aan</strong>drijftechnologie, LED-verlichting en stand-by-modus bij parkeren,<br />

behoren allen tot de standaarduitrusting. De Schindler 3000 staat zo garant voor de allerhoogste<br />

energie-efficiëntie en draagt bij tot het reduceren van de milieu-impact van uw gebouw. Dankzij real-time<br />

statistieken en inzichten optimaliseren we niet enkel de prestaties van uw gebouw. We maken het<br />

efficiënter en klaar voor de toekomst.<br />

Uw lift nog extra voorzien van opties? Onze op uw gebouwtype afgestemde pakketten met zinvolle<br />

functies en services bieden ongetwijfeld soelaas. Ontdek deze pakketten en alle informatie over de<br />

Schindler 3000 op: www.schindler.be<br />

We Elevate


Architecturale zonwering<br />

DucoSun Cubic<br />

Dynamische uitstraling<br />

Motorisch verstelbaar<br />

Architecturaal design<br />

Strakke rechthoekige<br />

lamelvorm<br />

Maximum <strong>aan</strong><br />

diffuus daglicht<br />

Beweegbaar tot 360°<br />

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE<br />

4<br />

Meer vrouw in de bouw<br />

“Ik ben geen vrouwelijke architect. Ik ben architect.” De repliek van de Deense ontwerpster Dorte Mandrup, die in 2017 door de Britse website<br />

Dezeen werd uitgeroepen tot een van de vijftig meest inspirerende vrouwelijke architecten, kon tellen. Niet dat ze niet geflatteerd was, maar het<br />

feit dat er ter ere van Internationale Vrouwendag een (goedbedoeld) artikel verscheen over ‘vrouwelijke architecten’ – alsof het een zeldzame<br />

curiositeit betrof – stoorde haar mateloos. Op haar eigen website ging ze dieper in op de kwestie en spaarde ze haar kritiek niet: “Waarom<br />

worden wij beschouwd als een minderheid? Waarom kan het werk van vrouwelijke architecten niet geïncorporeerd worden in de dagelijkse<br />

berichtgeving? Vrouwen zijn mensen, geen uitzondering op de regel! We hebben nood <strong>aan</strong> oprechte erkenning en niet <strong>aan</strong> liefdadigheid!”<br />

VOORWOORD<br />

Intussen zijn we vier jaar verder, zijn de geesten gerijpt en zijn er weinig topics die ‘hotter’ zijn dan gendergelijkheid. Ook in een conservatief<br />

milieu als het bouw- en architectuurwezen wordt er meer en meer belang <strong>aan</strong> gehecht. Tussen 2014 en 2019 nam het <strong>aan</strong>tal vrouwelijke<br />

werknemers in de bouwsector met 16,5 % toe, terwijl het totale <strong>aan</strong>tal werknemers in de bouw er slechts met 0,4 % op vooruitging. Het <strong>aan</strong>deel<br />

vrouwen in de bouw steeg zo naar 9 %, al is er wel een grote discrepantie tussen werf- en administratief personeel: 1 % van alle arbeiders is<br />

een vrouw tegenover 35,5 % van alle bedienden. Conclusie: de bouw is stil<strong>aan</strong> <strong>aan</strong> het ‘vervrouwelijken’, maar het kan nog beter. “Vooral de<br />

voortschrijdende digitalisering biedt in dat opzicht de nodige opportuniteiten”, klinkt het stellig bij de Confederatie Bouw.<br />

En hoe zit het in Belgische architectuurmiddens? Is er ook daar sprake van een gunstige evolutie en voortschrijdend inzicht? Architectura.be<br />

wijdde er een interessante podcast <strong>aan</strong>, waarin Sylvie Bruyninckx (oprichter VIVA Architecture), Rita Agneessens (oprichter Link Lab en<br />

voormalig vennoot bij B2Ai) en Hilde Heynen (professor architectuurtheorie <strong>aan</strong> de KU Leuven) getuigden over hun ervaringen in het werkveld.<br />

Opvallende vaststelling: zowel Sylvie Bruyninck als Rita Agneessens hadden niet het idee dat vrouwen karig vertegenwoordigd zijn, maar<br />

de cijfers zeggen wat anders. Anno 2015 was 52 % van de afstuderende (ingenieur-)architecten <strong>aan</strong> de KU Leuven een vrouw, maar bij de<br />

geregistreerde architecten bedroeg het <strong>aan</strong>deel slechts 37 % en bij de Orde van Architecten slechts 16 %. “Kortom: naargelang hun loopb<strong>aan</strong><br />

vordert, kalft de <strong>aan</strong>wezigheid en de zichtbaarheid van vrouwelijke architecten systematisch af”, aldus Hilde Heynen.<br />

Eén sluitende verklaring voor deze hardnekkige tendens is er niet. “Het is eerder te wijten <strong>aan</strong> een combinatie van sluimerende factoren die<br />

op elkaar inwerken”, geeft professor Heynen <strong>aan</strong>. Denk <strong>aan</strong> impliciete discriminatie (en het misverstand dat een gelukkig gezinsleven niet<br />

te combineren is met een ambitieus professioneel best<strong>aan</strong>), het over<strong>aan</strong>bod <strong>aan</strong> mannelijke vennoten, de risico’s die verbonden zijn <strong>aan</strong><br />

schijnzelfstandigheid, de ons-kent-onscultuur die nog steeds doorweegt ... Stuk voor stuk zaken die an sich een beperkte impact hebben op<br />

het dagelijkse functioneren, maar samen een wereld van verschil kunnen maken.<br />

Hoe kunnen we het tij keren? Positieve discriminatie is allicht een brug te ver, maar extra bewustmaking is en blijft een must. Op dat vlak lijkt<br />

de bouwsector de algemene maatschappelijke tendens te volgen, met dank <strong>aan</strong> enkele belangrijke spelers die resoluut het voortouw nemen.<br />

Zo maakt Renotec een absolute prioriteit van gendergelijkheid. Niet zozeer door vrouwen te bevoordelen, maar vooral door geen onderscheid<br />

te maken op basis van geslacht. “We geloven er rotsvast in dat de kandidaat met de beste competenties de job moet invullen, en dat tot in<br />

de hoogste regionen van ons bedrijf. Zo hebben wij in onze raad van bestuur én in onze directie al twee vrouwelijke vertegenwoordigers. En<br />

als we zien hoeveel jong vrouwelijk talent momenteel <strong>aan</strong> de slag is in ons bedrijf, dan zal dit <strong>aan</strong>tal in de toekomst alleen maar toenemen!”<br />

Meer vrouw in de bouw? Waar wachten we nog op?<br />

Veel leesplezier<br />

Tim Janssens


4<br />

COLOFON<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Platform voor de bouw<br />

Jaargang 22 • nummer 4 • <strong>2021</strong><br />

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Tim Janssens<br />

REDACTIETEAM<br />

Tim Janssens, Niels Rouvrois en<br />

Liesbeth Verhulst (Redactiebureau Palindroom),<br />

Johan Debaere, Stephanie Demasure, Els Jonckheere,<br />

Koen Mortelmans, Pieter de Mos, Tom Rampelbergh,<br />

Laureline Vansteenkiste en uwtekst.be<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Pascal Op de Beeck<br />

+32 50 36 81 70<br />

+32 475 28 14 64<br />

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be<br />

Nicolas Piert<br />

+32 50 36 81 70<br />

n.piert@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

+32 50 36 81 70<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Adresgegevens:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

SECRETARIAAT<br />

Sarah Dierick<br />

Elke Kina<br />

ABONNNEMENTPRIJS<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong>den voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> Vl<strong>aan</strong>deren is een communicatieplatform<br />

dat architecten, projectontwikkelaars, <strong>aan</strong>nemers,<br />

installateurs, woningbouwers, gemeenten,<br />

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit<br />

Vl<strong>aan</strong>deren en Brussel informeert.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij <strong>aan</strong>-vaarden dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

86<br />

08<br />

WOON- EN WERKGEBOUWEN<br />

Brussel Tweed 8<br />

Sint-Truiden Bloesembad 12<br />

Transforming Society Together: de voorbeeldfunctie van publieke gebouwen 20<br />

Edegemse woonwijk pionier in warmtedistributie 22<br />

Advertorial Euro Rent 24<br />

Aluminium lamellen verlagen koellast van kantoorgebouw 26<br />

Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK 28<br />

Superkrachtig meettoestel, ongeziene klantenservice 38<br />

Zwijnaarde Tech Lane Ghent 40<br />

Menen Kantoorgebouw ‘M1’ 44<br />

Aalst Pendelparking 48<br />

Een perfecte match met elk gebouw 52<br />

De Pen Kathleen Dewulf, Managing partner bij Global Estate Group 54<br />

Ninove De Cooman-gebouw 58<br />

Willebroek MG Park De Hulst 60<br />

Niet zomaar een sondeerbedrijf 62<br />

Niel & Herent Turnhal & Sportcentrum Bart Swings 64<br />

Pittem DV Fresh 70<br />

Mechelen FANUC 74<br />

Sneller en goedkoper met prefabbetonelementen 80<br />

Flexibel gebruik van geïntegreerd ERP-pakket 82<br />

Deutsche Gründlichkeit en Vlaamse vakkennis 84<br />

Molenbeek Go West 86<br />

Premuren worden steeds populairder 90<br />

Herent Molenveld 92<br />

Aalter Meat & More 98<br />

THEMA OMGEVINGSWERKEN<br />

Tongeren en Rijmenam hebben beste openbare ruimtes van Vl<strong>aan</strong>deren 100<br />

Uniek herdenkingsmonument dankzij maatwerk in architectonisch beton 102<br />

12


INHOUD<br />

102 146<br />

154<br />

118<br />

170<br />

THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

“Renovatietempo opkrikken via duidelijk langetermijnbeleid” 106<br />

<strong>Bouwen</strong> met hout: goed voor het milieu en voor je welzijn 108<br />

Ecologische gevelsteen in exclusief formaat 112<br />

Aluminium gevelbekleding met net dat tikkeltje meer 114<br />

Creatief met systeemwanden en -plafonds 118<br />

Cohousing kiest voor geothermie 121<br />

Op weg naar circulair bouwen 122<br />

Nieuw normatief kader voor alternatieve betongrondstoffen 126<br />

Aluminiumspecialist zet resoluut in op duurzaamheid en Cradle to Cradle 128<br />

Gevelsteenfabrikant neemt voortouw in duurzame transformatie van bouwsector 132<br />

Indrukwekkende telescoopkr<strong>aan</strong> profileert zich als alleskunner 135<br />

Duurzaamheid troef in circulair vakantiepark 136<br />

Performant gevelsysteem voor fraaie CLT-vakantiewoningen 140<br />

ZORGPROJECTEN<br />

Dilbeek Gaudium 144<br />

Sint-Katelijne-Waver Borgerstein 146<br />

BOUWEN AAN MONUMENTEN<br />

Geel Ambachtencentrum Renotec 154<br />

Gent Kasteel Hanet 158<br />

ONDERWIJSPROJECTEN<br />

Zottegem Campus BS.KAZ 164<br />

Antwerpen SVM Blue Gate 172<br />

PARTNERS EN RUBRIEKEN<br />

CIB Nieuws 176<br />

VCB Nieuws 177<br />

Bouwpartners 178<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

4<br />

UITGAVE<br />

4<br />

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 22 I NUMMER 4 <strong>2021</strong> I SEP-OKT<br />

BRUSSELS KANTOORGEBOUW<br />

VERENIGT HEDENDAAGS EN KLASSIEK<br />

DUURZAAMHEID TROEF<br />

IN CIRCULAIR VAKANTIEPARK<br />

SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS<br />

IN HASPENGAUWSE STIJL<br />

ZOTTEGEM DEMONSTREERT<br />

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST<br />

OUD GENTS KASTEEL<br />

NIEUW LEVEN INGEBLAZEN<br />

Coverbeeld: Tweed, Brussel<br />

Beeld: Els Jonckheere<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be


Brussel Tweed<br />

Het pand is opgetrokken rond een indrukwekkend atrium.<br />

KNAPPE MIX TUSSEN<br />

KLASSIEK EN HEDENDAAGS<br />

Met het Brusselse justitiepaleis als buur en de Kleine Ring <strong>aan</strong> zijn voeten kan het Tweed-kantoorgebouw pronken met een unieke ligging.<br />

Door het specifieke karakter van de omgeving kozen bouwheer en architect voor een hedendaagse uitstraling met klassieke inborst.<br />

Gebouwd volgens de passiefstandaard en met de toekomstige huurders in het achterhoofd.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Els Jonckheere<br />

Het nieuwe kantoorgebouw bevindt zich op een soort eilandje in hartje Brussel,<br />

dat de laatste vijf jaar <strong>aan</strong> een serieuze opwaardering toe is. Heel wat verouderde<br />

gebouwen werden onder handen genomen. Zo ook het oude Vivaqua-gebouw in<br />

de Wolstraat. “Het initiële pand dateerde van de jaren vijftig. Oorspronkelijk zou<br />

het gebouw een herbestemming krijgen, maar het dossier bleek te ingewikkeld.<br />

Toen is beslist om het te slopen en weer op te bouwen”, vertelt CEO-architect<br />

Marek Kisielewicz van ALTIPLAN°architects.<br />

Zo kwam Tweed tot leven: tien verdiepingen hoog, met een bovengrondse oppervlakte<br />

van zo’n 16.500 m² en twee ondergrondse verdiepingen met douches en<br />

parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers. Opgetrokken volgens de Brusselse passiefnormen,<br />

inclusief verhoogde vloeren, actieve plafonds en zeer performante gevels.<br />

“Het kantoorgebouw is<br />

ontworpen in de typische<br />

stijl van zijn omgeving, met<br />

de toekomstige huurders<br />

in het achterhoofd”<br />

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tweed Brussel<br />

Op het gelijkvloers is er een koffie- en snackbar ingericht en zijn er coworkingmogelijkheden.<br />

rond een atrium, waarbij de onderste verdiepingen een vierkant vormen.<br />

De bovenste verdiepingen zijn ontworpen in een U-vorm, met uitzicht op<br />

de glazen achtergevel. “Op die manier profiteert een groter <strong>aan</strong>tal kantoren<br />

van natuurlijke lichtinval, wat het werkcomfort bevordert. Onze keuze om<br />

veel buitenruimte te voorzien, in de vorm van terrassen en een rooftop, was<br />

ingegeven door het fantastische uitzicht in de dichtbebouwde buurt met<br />

weinig vegetatie. Dat dit nu handig inspeelt op de huidige tijdsgeest is<br />

mooi meegenomen”, licht Marek Kisielewicz toe.<br />

(h)echte community<br />

De Tweed-kantoren vallen duidelijk in de smaak, want alle niveaus zijn al verhuurd.<br />

Het cliënteel is heel divers, van een immobiliën- en advocatenkantoor<br />

tot een coworkingdienstverlener en zelfs een publieke administratie. Op het<br />

gelijkvloers is een koffie- en snackbar ingericht en biedt de coworkingpartner<br />

diensten <strong>aan</strong> zoals een wassalon en het laten leveren van maaltijden of boodschappen.<br />

Marek Kisielewicz: “Zo ontstaat er een (h)echte community in het<br />

gebouw, waar de diverse huurders elkaar kunnen ontmoeten.”<br />

De gevel bestaat uit natuursteen, stalen structuren en bronskleurige<br />

aluminium glaspartijen.<br />

Warme, karaktervolle uitstraling<br />

Een kantoorgebouw op zo’n historische en symbolische plek een waardige uitstraling<br />

geven? Geen sinecure. “We kozen resoluut voor een klassieke stijl met<br />

een hedendaagse twist. Denk <strong>aan</strong> natuurlijke materialen en warme kleuren.<br />

De gevel bestaat uit natuursteen, stalen structuren en bronskleurige aluminium<br />

glaspartijen. Zo past het gebouw in de context van dit stadsdeel, met de<br />

nodige standing. Zowel binnen als buiten zijn enkel kwaliteitsvolle materialen<br />

gebruikt”, gaat Marek Kisielewicz verder.<br />

Met kwaliteit als leidraad stemde de architect het ontwerp van Tweed ook<br />

af op de noden van de toekomstige huurders. Het pand is opgetrokken<br />

De werken duurden langer dan initieel voorzien. “Dat had alles te maken met<br />

de locatie”, verduidelijkt Marek Kisielewicz. “Het justitiepaleis bracht een zekere<br />

complexiteit met zich mee. Het strikte beveiligingsniveau voor bepaalde<br />

lopende processen ging gepaard met veel beperkingen. Daar kwam nog bij dat<br />

het gebouw zich deels boven de tunnels van de Brusselse Kleine Ring bevindt.<br />

We moesten dus opletten om niet in de tunnel te vallen, bij wijze van spreken.<br />

Ondanks deze specifieke omstandigheden, heeft BAM Interbuild dit project<br />

in zeer goede banen geleid.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Immobilière de la Laine nv (Brussel)<br />

ALTIPLAN°architects (Brussel, Luik)<br />

BAM Interbuild (Berchem)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Park en Duin | BINST Architecten<br />

Gradina gekloven<br />

STONE Olsene<br />

Grote Steenweg 13, 9870 Olsene<br />

T. +32 (0)9 388 91 11<br />

info@stone.be<br />

STONE Londerzeel<br />

Autostrade 30, 1840 Londerzeel<br />

T. +32 (0)52 31 76 03<br />

info@stone.be<br />

www.stone.be


Tweed Brussel<br />

SUBTIEL KLEURENPALET<br />

ZORGT VOOR OPTIMALE BALANS<br />

Bij de realisatie van het Tweed-kantoorgebouw in Brussel nam natuursteenbedrijf Stone zowel de gevel- en terrasbekleding als het<br />

maatwerk voor de binnenbalie voor zijn rekening. “Puur op het vlak van toepassingsmogelijkheden toe laat dit dossier mooi de diversiteit<br />

van onze activiteiten zien: gevelbouw, bevloering en maatwerk”, vertelt Kristof T’Sjoen, Product en Marketing manager bij Stone.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Els Jonckheere<br />

Stone Gradina, een Kroatische witsteen, is met zijn hoge densiteit ideaal als vloerbedekking,<br />

zoals op dit dakterras.<br />

De gevel van het Tweed-gebouw is bekleed met<br />

de Portugese witsteen Crema Aremal.<br />

Met 1.500 vierkante meter gevel in Crema Aremal,<br />

een Portugese witsteen, was Stone niet <strong>aan</strong> zijn<br />

proefstuk toe. Het bedrijf is namelijk een gekende<br />

speler in de projectmarkt en heeft goede banden<br />

met de gevelbouwers in België. “We onderscheiden<br />

ons van andere spelers met onze servicelevels in het<br />

voortraject. We nemen het takenpakket namelijk<br />

volledig voor onze rekening. Van het contact met<br />

de natuursteengroeves tot het opvragen van het<br />

gedetailleerde calepinageplan, dat <strong>aan</strong>geeft hoe<br />

een gevel wordt opgebouwd. We willen het juiste<br />

materiaal op de juiste plaats voorstellen. ‘Juist’<br />

betekent de balans vinden tussen techniciteit, prijs<br />

en esthetiek. Om ons voorstel te beargumenteren,<br />

voeren we steeds een gedetailleerde studie uit<br />

van het materiaal in functie van het gebruik. Zo<br />

zijn we in staat om een objectief advies te geven.”<br />

Kroatische witsteen<br />

Voor de bevloering van de buitenterrassen stelde<br />

Stone Gradina voor, een Kroatische witsteen met<br />

een hoge densiteit. “Gradina is een hoogwaardige<br />

kalksteen die qua kleurenpalet mooi <strong>aan</strong>sluit bij<br />

de gekozen gevelsteen, maar die producttechnisch<br />

toch van een ander niveau is. Een belangrijke<br />

vereiste, <strong>aan</strong>gezien het om vloerbedekking ging”,<br />

verduidelijkt Kristof T’Sjoen. Tot slot leverde Stone<br />

maatwerkelementen voor de bekleding van de<br />

balie in het gebouw. “Hiervoor gebruikten we<br />

dezelfde Kroatische witsteen. Deze werd volledig<br />

op maat uitgewerkt in onze eigen marmerzagerij.”<br />

Dat de uitvoering van de gevel enerzijds en die<br />

van de terrassen en het binnenmaatwerk anderzijds<br />

bij twee verschillende partners zat, vormde voor<br />

“Dit dossier toont<br />

de diversiteit van<br />

onze activiteiten:<br />

gevelbouw,<br />

bevloering en<br />

maatwerk”<br />

Stone geen probleem. Beide <strong>aan</strong>nemers waren<br />

namelijk al klant. De vlotte samenwerking vertaalde<br />

zich in een knap staaltje gevelbekleding en terrasbevloering,<br />

met de balie als kers op de taart. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


Sint-Truiden Bloesembad<br />

Subtropisch zwemparadijs<br />

in Haspengouwse stijl<br />

Sint-Truiden heeft zich dit jaar meer dan ooit op de kaart gezet als ‘sportstad’. Dit is niet enkel te danken <strong>aan</strong> de gouden olympische medaille<br />

van lokale trots Nina Derwael, maar ook <strong>aan</strong> de realisatie van een groen sport- en belevingspark en het subtropische Bloesembad, dat op<br />

1 mei de deuren opende. Zwemliefhebbers en waterratten kunnen zich naar hartenlust uitleven in dit veelzijdige zwemparadijs, dat ook<br />

uitblinkt op het vlak van esthetiek, energie-efficiëntie en technische performantie.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld S&R Group<br />

Een 25 meterbad met beweegbare bodem, een instructiebad met warmer<br />

water, leuke attracties zoals twee lange glijbanen met VR-beleving, een<br />

golfslagbad en een wildwaterb<strong>aan</strong>, een wellnesszone met sauna, hamam,<br />

warme lagunes en een zoutbad, een ‘all-weather’ buitenbad dat gedurende<br />

heel het jaar toegankelijk is, een grote zwemvijver met een <strong>aan</strong>palende<br />

ligweide, een zomerse waterspeeltuin …: we overdrijven niet als we<br />

Twee lange glijbanen, een ‘all-weather’ buitenbad, een grote zwemvijver met een <strong>aan</strong>palende ligweide …: het Bloesembad biedt voor ieder wat wils.<br />

12 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bloesembad Sint-Truiden<br />

Een 25 meterbad met beweegbare bodem kon uiteraard niet ontbreken.<br />

zeggen dat het Bloesembad voor ieder wat wils biedt. Zij die het liever<br />

droog houden, kunnen terecht in de sfeervolle en kindvriendelijke brasserie<br />

met buitenterras (het Rest-eau-café), die zowel uitzicht biedt op de zwembaden<br />

als op de rest van het sport- en belevingspark. Ook andere sportievelingen<br />

zijn hier <strong>aan</strong> het juiste adres, want het zwembad wordt geflankeerd<br />

door een multifunctionele sporthal, een danszaal, een gevechtssportzaal<br />

en een fitness.<br />

Grootschalig DBFMO-project<br />

De realisatie van het Bloesembad gebeurde volgens de DBFMO-formule.<br />

Artabel, dbv architecten en Sweco wonnen de bijbehorende ontwerpwedstrijd.<br />

“We zijn gespecialiseerd in sport- en recreatie-infrastructuur –<br />

met een bijzondere focus op zwembaden – en zijn de vaste ontwerppartner<br />

van uitbater LAGO. We vormen al jaren een geoliede tandem, wat in grootschalige<br />

DBFMO-projecten zoals dit een cruciale meerwaarde biedt”, vertelt<br />

Jan Haegeman, zaakvoerder bij Artabel. “De realisatie van een zwembadcomplex<br />

gaat gepaard met specifieke technische en functionele <strong>aan</strong>dachtspunten<br />

en complexe detailleringen, dus onze ruime ervaring is zeker geen<br />

overbodige luxe. Ook <strong>aan</strong>nemers Vanhout en ACH Bouw maken overigens<br />

deel uit van onze vaste equipe. Voor het ontwerp van het Bloesembad<br />

hebben we nauw samengewerkt met dbv architecten, dat zeker in esthetisch<br />

opzicht een belangrijke bijdrage leverde. Sweco zorgde dan weer voor<br />

het stedenbouwkundige concept en de omgevingsinrichting – het ‘grotere<br />

plaatje’, zeg maar. Zo hebben we samen de puzzel gelegd en zijn we tot een<br />

uiterst <strong>aan</strong>trekkelijk geheel gekomen.” }<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

CROES – AFBRAAKWERKEN, GRONDWERKEN<br />

EN GRONDVERZET<br />

Vooraleer de realisatie van het Bloesembad van start ging, maakte de firma<br />

Croes uit het nabijgelegen Geetbets het terrein bouwrijp. “Eerst braken we het<br />

voormalige sportcomplex en de bijbehorende parking af, waarna we de grondwerken<br />

voor het nieuwe zwembad uitvoerden. Tot slot namen we ook het grondverzet<br />

voor de omgevings<strong>aan</strong>leg voor onze rekening. We zijn dus van a tot z<br />

bij het project betrokken geweest”, legt zaakvoerder Joeri Croes uit. “Het was<br />

een omvangrijke, uitdagende opdracht waarin quasi al onze expertise <strong>aan</strong> bod<br />

kwam. Door de strakke timing moesten we de afbraakwerken uitvoeren in het<br />

bouwverlof. Bovendien hadden we te kampen met een weerbarstige bodem.<br />

Het grondwater spoot er bij wijze van spreken al uit toen de eerste spade in de<br />

grond ging. Gelukkig hebben we veel ervaring met dergelijke complexe situaties.<br />

We hebben het grondwater gecontroleerd laten afvloeien via bezinkputten<br />

om oponthoud te vermijden. Met succes, want de vooropgestelde planning is<br />

nooit in het gedrang gekomen, tot grote tevredenheid van het consortium. We<br />

zijn blij dat we als bekende speler in Sint-Truiden en omstreken ons steentje<br />

hebben kunnen bijdragen <strong>aan</strong> dit prestigeproject. We verzorgden overigens<br />

ook het grondwerk en de steenslagkoffer voor de <strong>aan</strong>leg van het nabijgelegen<br />

hockeyveld, dus we kunnen gerust van een echte thuismatch spreken!”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Lago Bloesembad, Sint-Truiden (foto: dbv)<br />

Lago Weide, Kortrijk<br />

Intergemeentelijk zwembad Aquandé, Anzegem<br />

Sporthal Sint-Goedele, Anderlecht<br />

A C H Bouw nv<br />

www.achbuild.be


Bloesembad Sint-Truiden<br />

Zij die het liever droog houden, kunnen terecht in de sfeervolle en kindvriendelijke brasserie.<br />

Tabula rasa<br />

Een van de voornaamste doelstellingen van het project was om het Bloesembad,<br />

de <strong>aan</strong>palende sporthal en het omliggende sport- en belevingspark te<br />

versmelten tot één geïntegreerd recreatielandschap. Ruimtelijke en landschappelijke<br />

integratie was dan ook een belangrijke prioriteit. “We hebben<br />

goed bestudeerd hoe de site zich verhoudt ten opzicht van de rest van<br />

Sint-Truiden”, legt Jan Haegeman uit. “We hebben geopteerd voor tabula<br />

rasa. De best<strong>aan</strong>de sporthal paste niet in onze plannen en werd dus afgebroken.<br />

Zo konden we de bebouwing herpositioneren, de groene stadsrand<br />

doortrekken en een Haspengouws parklandschap met een boomgaardallure<br />

creëren, waarin de opengelegde Cicindriabeek als spil fungeert. In architecturaal<br />

opzicht hebben we gekozen voor de <strong>aan</strong>leg van groendaken,<br />

een verfijnde gevelafwerking met verticale houten latten, een beperkte<br />

bouwhoogte dankzij een opsplitsing in twee niveaus (enerzijds het bovengrondse<br />

zwembadgedeelte, anderzijds het halfverzonken sportgedeelte) …<br />

De voorgevel heeft een stedelijk karakter, inclusief een grote stalen inkomluifel<br />

die een boom symboliseert, maar hoe meer je doordringt tot de<br />

kern van de site, hoe recreatiever en groener het wordt. We hebben het<br />

‘boomgaardgevoel’ ook proberen op te roepen in het interieur via enkele<br />

welgemikte designaccenten (bijvoorbeeld mozaïekwanden met fragmentarische<br />

afbeeldingen van planten).” }<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

VERBOVEN-REYNDERS –<br />

VLOER- EN WANDBEKLEDING<br />

De vloeren en wanden van de baden, douches en kleedkamers in het nieuwe<br />

Bloesembad zijn piekfijn afgewerkt met keramische tegels. Een kolfje naar de hand<br />

van Verboven-Reynders (Paal-Beringen), dat niet <strong>aan</strong> zijn proefstuk toe was. “Het<br />

ging om een totale oppervlakte van 4000 à 5000 m², dus het was zeker geen klein<br />

project”, zegt zaakvoerder Danny Verboven. “We zijn echter vertrouwd met deze<br />

omvang, want we voeren regelmatig tegelwerken van die grootteorde uit. Ook met<br />

zwembadprojecten hebben we de nodige ervaring. Geen overbodige luxe, want ze<br />

vergen een hoge afwerkingskwaliteit: scherpe randen zijn uit den boze, antislip is<br />

een belangrijk <strong>aan</strong>dachtspunt, alle hoeken moeten afgerond zijn … We zijn er een<br />

half jaar met gemiddeld tien à vijftien mensen <strong>aan</strong> de slag geweest. We hebben<br />

onze gebruikelijke werkwijze wel wat moeten <strong>aan</strong>passen vanwege de coronacrisis:<br />

een grotere spreiding over de werf, mondmaskers dragen, handen ontsmetten …<br />

Dat had echter geen impact op het eindresultaat. Dat architectenbureau Artabel<br />

ons inmiddels heeft opgebeld voor een volgend zwembadproject bewijst dat we<br />

eens te meer vakwerk hebben afgeleverd!”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


Uw partner in professionele inox-,<br />

staal-, en glasverwerking: trappen,<br />

borstweringen, leuningen, lichte<br />

metaalconstructies ...<br />

Koolskampstraat 61 b, 8830 Gits, info@granox.be<br />

T 051 72 42 61, F 051 72 59 96, M <strong>04</strong>75 59 52 87<br />

www.granox.be<br />

00027974001 GRANOX.indd 1 30-09-21 14:<strong>04</strong><br />

VAN VLOER- EN<br />

TEGELWERKEN<br />

TOT<br />

TOTAALPROJECTEN.<br />

Wij zijn dé referentie in<br />

tegelwerken en renovatieprojecten.<br />

I/Z POORT WEST LIMBURG 2514<br />

TERVANTSTRAAT 33, 3583 PAAL<br />

011 42 64 72<br />

WWW.VERBOVEN-REYNDERS.BE<br />

bvba<br />

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETON-<br />

BREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •<br />

AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN •<br />

HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND •<br />

SORTEREN Ganzenweg EN RECYLEREN 9 • 3450 VAN BOUWMATERIALEN Geetbets • •<br />

tel. 011 58 70 57 • 011 48 <strong>04</strong> 70<br />

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • tel. 011 480 470<br />

info@croesbvba.be<br />

info@croesnv.be<br />

• www.croesbvba.be<br />

• www.croesnv.be<br />

Met meer dan 40 jaar<br />

ervaring zijn wij een echte<br />

referentie in tegelwerken<br />

en renovatieprojecten.<br />

We voeren alle werken<br />

uit met de nodige zorg en<br />

geven advies op maat!<br />

VERBOVEN-REYNDERS NV<br />

ALG. BOUWONDERNEMING


Bloesembad Sint-Truiden<br />

De architecten opteerden voor een verfijnde gevelafwerking met verticale houten latten.<br />

“We mikken niet enkel op<br />

mensen die een uurtje<br />

komen zwemmen, maar<br />

ook op vriendengroepen<br />

en gezinnen die een leuke<br />

daguitstap willen maken”<br />

Gesmaakt totaalconcept<br />

LAGO-zwembaden st<strong>aan</strong> bekend voor hun uitgebreide recreatie- en<br />

wellnessvoorzieningen. Dat is in Sint-Truiden niet anders. Zo biedt het<br />

Bloesembad plaats <strong>aan</strong> het eerste zoutbad van Limburg. “Daarvoor<br />

hebben we ons laten inspireren door de Duitse spa- en wellnesscultuur,<br />

al had dit natuurlijk wel enkele technische implicaties. Zo is het zoutbad<br />

volledig op maat gemaakt in PE, hebben we een speciale sproeiinstallatie<br />

voorzien waar de <strong>aan</strong>wezigen zich nadien kunnen afspoelen en<br />

is de ventilatie opgedreven om de agressieve zoutpartikels in de lucht zo<br />

snel mogelijk te verwijderen”, zegt Jan Haegeman. Aangezien het consortium<br />

ook instaat voor de exploitatie van het Bloesembad, is er eveneens<br />

fors geïnvesteerd in technische performantie en energie-efficiëntie. “Denk<br />

onder meer <strong>aan</strong> kwalitatieve filters met een laag drukverlies, luchtgroepen<br />

met geïntegreerde warmtepompen, maximale warmte- en waterrecuperatie,<br />

een PV-installatie op het dak en een WKK die het gros van de elektriciteitsvraag<br />

dekken, een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid (met een K-peil<br />

van 17 tot gevolg!) ... Dit alles maakt van het Bloesembad een zeer mooie<br />

realisatie. We mikken niet enkel op mensen die een uurtje komen zwemmen<br />

om hun conditie te onderhouden, maar ook op vriendengroepen en<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

GRANOX – MAATWERK IN STAAL, INOX,<br />

GLAS EN HOUT<br />

Allerlei leuningen en borstweringen in gepoederlakt staal en inox (zowel<br />

binnen als buiten), twee metalen trappen die het terras van de<br />

cafetaria verbinden met het groendak en het buitenzwembad, een<br />

speciale sproei-installatie voor personen die uit het zoutbad komen,<br />

een decoratieve houten wand (best<strong>aan</strong>de uit diagonale en horizontale<br />

ovale ‘stokken’) die verhindert dat badgasten ongewild in het<br />

zwembad belanden, glazen borstweringen ter hoogte van de tribune<br />

in de sporthal …: Granox (Gits) kreeg een uiterst divers takenpakket<br />

toebedeeld bij de realisatie van het Bloesembad en de rest van het<br />

nieuwe sportcomplex. “Het was inderdaad een bijzonder project”,<br />

beaamt zaakvoerder Ghislain Ramboer. “We zijn het gewend om<br />

maatwerk af te leveren, maar voor deze realisatie waren er enkele<br />

specifieke toepassingen nodig. Zo bestaat de sproei-installatie <strong>aan</strong><br />

het zoutbad uit een ultraresistente inoxvariant die ook nog eens<br />

elektrolytisch gepolijst is, zodat ze bestand is tegen het agressieve<br />

zoutrijke milieu. Ook de locatie van de werf maakte het speciaal voor<br />

ons, zeker in combinatie met de strakke deadline. We zijn meestal<br />

actief in West- en Oost-Vl<strong>aan</strong>deren, maar omdat LAGO een goede<br />

klant is, hebben we met plezier een uitzondering gemaakt. Al vergde<br />

dit natuurlijk wel een specifieke logistieke organisatie om onze werkzaamheden<br />

tijdig klaar te krijgen, inclusief enkele overnachtingen ter<br />

plaatse. Alles is echter goed verlopen en iedereen is zeer tevreden<br />

over ons werk, dus missie geslaagd!”<br />

gezinnen die een leuke daguitstap willen maken. We stellen met veel plezier<br />

vast dat dit totaalconcept gesmaakt wordt, dus missie geslaagd!” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Sint-Truiden Bloesembad<br />

“We hebben het omgevingsgroen proberen door te trekken naar binnen via enkele welgemikte designaccenten”, zegt Jan Haegeman.<br />

DROOGZUIGINGEN - PUTBORINGEN - POMPEN<br />

GEJO d.p.o. | Kanaalstraat 30 - 3920 Lommel<br />

+32 497 16 01 22 - +32 477 20 28 70 | info@bvbagejo.be<br />

18 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Naamloos-19 1 17-08-<strong>2021</strong> 16:55<br />

Bloesembad Sint-Truiden<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

LAGO-zwembaden st<strong>aan</strong> bekend voor hun uitgebreide recreatie- en<br />

wellnessvoorzieningen. Dat is in Sint-Truiden niet anders.<br />

Specifieke uitdagingen<br />

Ook <strong>aan</strong> <strong>aan</strong>nemerszijde klinken er alleen maar positieve geluiden. “We<br />

zijn zeer tevreden met het resultaat en de manier waarop alles verlopen<br />

is”, benadrukt Kurt Caelen, projectleider bij ACH Bouw. “Brugge, Kortrijk,<br />

Gent, Pelt, Lier …: we hadden voor het Bloesembad al heel wat andere<br />

LAGO-zwembaden gerealiseerd en waren met andere woorden niet <strong>aan</strong> ons<br />

proefstuk toe. De samenwerking en het bouwconcept stonden dus al op<br />

punt, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat alles zomaar van een leien dakje<br />

liep. Elk project is anders en ook de realisatie van het Bloesembad bracht<br />

specifieke uitdagingen met zich mee. Zo moesten we een gedetailleerde<br />

studie uitvoeren en doordachte voorzorgsmaatregelen treffen om het grondwater<br />

onder controle te krijgen, de best<strong>aan</strong>de visvijver dempen (inclusief het<br />

afscheppen van de <strong>aan</strong>wezige vissen), enkele PE-baden voorzien (onder meer<br />

het zoutbad en het buitenzwembad), een zwemvijver <strong>aan</strong>leggen (wat we<br />

slechts één keer eerder hadden ged<strong>aan</strong>), de markante stalen luifel koppelen<br />

<strong>aan</strong> de betonstructuur met voorgespannen kolommen en welfsels (wat een<br />

zeer nauwkeurige werkwijze vereiste) … Bovendien hebben we een specifieke<br />

wandopbouw uitgewerkt in functie van de EPB-eisen. Achter de houten gevelbekleding<br />

schuilen nog sandwichpanelen van 12 cm dik en binnendozen die<br />

zijn opgevuld met minerale wol. Corona was <strong>aan</strong>vankelijk een fameuze streep<br />

door de rekening, maar uiteindelijk is alles prima verlopen. Het plaatje klopt,<br />

zowel bouwkundig als architecturaal!” ❚<br />

GEJO D.P.O. – GRONDWATERVERLAGING<br />

EN PUTBORING<br />

Specialist Gejo d.p.o. (Lommel) verlaagde het grondwater door middel<br />

van een spanningsbemaling, zodat het Bloesembad ‘in den droge’ kon<br />

worden gerealiseerd. “Daarnaast hebben we een 30 à 35 meter diepe put<br />

geboord om het grondwater op te pompen voor gebruik in het zwembad,<br />

inclusief installatie van de bijbehorende pompinstallatie”, legt projectleider<br />

Pieterjan Ceyssens uit. “Het was een behoorlijk specifieke klus omdat de<br />

samenstelling van de bodem zeer heterogeen en niet overal op de site<br />

identiek was. Bovendien was de ondergrond behoorlijk zettingsgevoelig.<br />

Het was dan ook zaak om laag per laag te bepalen hoe we het best<br />

konden boren, zodat zettingen, ongewenste waterinsijpeling in de<br />

bodem (ten gevolge van de spoelboormethode) en vastklittende grond<br />

uit den boze waren. We hebben een sondesturing toegepast bij de<br />

bemaling om het grondwater zo veilig mogelijk te kunnen laten zakken,<br />

hebben het spoelwater <strong>aan</strong>gelengd met additieven om het dikker te<br />

maken en hebben een speciale boorkop gebruikt om door de hardste<br />

lagen te geraken. Bovendien kwamen we vanaf een meter of 10 onder het<br />

maaiveld in waterrijke mergelgrond met de nodige steenslag terecht, dus<br />

dat was evenmin evident. Kortom: het was geen standaardproject, maar<br />

we zijn blij dat we onze ervaring en expertise optimaal hebben kunnen<br />

inzetten om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen!”<br />

Personen- en goederenliften<br />

INSTALLATIE, ONDERHOUD & MODERNISERING<br />

1 op de 10 nieuwe liften in Europa is een Orona-product<br />

Onderhoud en modernisering van zowel eigen als vreemde liften<br />

Lokale, ervaren medewerkers ondersteund door een internationale groep<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

S&R Group (Wilsele)<br />

Opdrachtgever Stad Sint-Truiden<br />

Architect<br />

Artabel (Wilsele), dbv architecten (Hasselt) en<br />

Sweco (Berchem)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s) THV Vanhout (Geel) – ACH Bouw (Antwerpen)<br />

i.s.m. technische <strong>aan</strong>nemers Lotec (Heverlee)<br />

en Cegelec/VINCI Energies (Brussel)<br />

COOPMAN ORONA<br />

Hoofdzetel<br />

Mannebeekstraat 3<br />

8790 Waregem<br />

T +32 56 35 85 80<br />

Brussel<br />

T +32 2 569 62 49<br />

Antwerpen<br />

T +32 3501 35 54<br />

info@coopman.orona.be<br />

www.coopman.orona.be<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


Elizabeth Centre, Antwerp © KMDA - Jonas Verhulst, Architectuu: SimpsonHaugh Architects (VK)<br />

TRANSFORMING SOCIETY TOGETHER:<br />

DE VOORBEELDFUNCTIE<br />

VAN PUBLIEKE GEBOUWEN<br />

Het belang van kennis, cultuur, vrije tijd en sport kan volgens ingenieursbureau Sweco nauwelijks overschat worden. Ze brengen mensen<br />

samen en openen zo onze ogen en onze geest. Dat vraagt om toegankelijke, toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur.<br />

Tekst Sweco | Beeld KMDA - Jonas Verhulst, Karin Borghouts, Tim Van de Velde<br />

Concerten, tentoonstellingen, films en dans- en theatervoorstellingen zijn<br />

stuk voor stuk het resultaat van creativiteit, samenwerking en verbeeldingskracht.<br />

Daar is in onzekere tijden meer dan ooit nood <strong>aan</strong>. Voor stedelijke<br />

en regionale overheden zijn investeringen in cultuur en in de gebouwen<br />

waar die cultuur haar expressie kan krijgen dan ook een must. Om talent<br />

tot bloei te laten komen, verdienen ook schoolgebouwen en sportinfrastructuur<br />

een doordacht ontwerp. ‘Gebouwen voor het publiek’ hebben<br />

een voorbeeldfunctie. Ze faciliteren de transitie naar een samenleving met<br />

enerzijds meer empathie en begrip, en anderzijds minder polarisering en<br />

ongelijkheid. Als partner in talrijke projecten rond scholen, sportinfrastructuur,<br />

concertzalen en stedelijke publieke ruimte werkt Sweco hier graag<br />

<strong>aan</strong> mee.<br />

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Waalse Krook, Gent © Tim Van de Velde, in samenwerking met RCR Arquitectes & Coussée-Goris Architecten, Studiebureau Mouton, VK Engineering<br />

“Een innovatief ontwerp<br />

betekent vooral een<br />

futureproof ontwerp met<br />

<strong>aan</strong>dacht voor circulariteit<br />

en flexibiliteit. We kijken<br />

minsten tien jaar vooruit”<br />

De Bijloke Music Centre, Gent © Karin Borghouts, in samenwerking met<br />

DRDH Architects – Julian Harrap Architects, ABT, RCR<br />

Mensen samenbrengen<br />

Al die projecten st<strong>aan</strong> in het teken van verbinding en g<strong>aan</strong> verder dan hun<br />

kernfunctie van kenniscentrum, cultuurtempel of sportcomplex. Het plein<br />

voor de opera in Antwerpen, bijvoorbeeld, rolt als het ware het podium uit<br />

tot in de stad. De Krook in Gent is ook zoveel meer dan een stadsbibliotheek.<br />

Het is een schoolvoorbeeld van infrastructuurverbetering die een nieuwe<br />

ontmoetingsplek creëert, mensen samenbrengt en ook stadsdelen nieuwe<br />

impulsen geeft. Die belangrijke functie komt eveneens tot uiting in de schoolgebouwen,<br />

musea, sportcomplexen enzovoort waar Sweco <strong>aan</strong> meewerkt.<br />

Visitekaartjes voor duurzaam bouwen<br />

Deze publieke gebouwen zijn voorbeeldprojecten, niet enkel door de architecturale<br />

en de ruimtelijke invulling, maar vooral omdat ze futureproof zijn.<br />

Energieneutrale en circulaire principes, zoals het gebruik van recupereerbare<br />

materialen, dragen daar in belangrijke mate toe bij. Liever nog adviseren<br />

we circulaire materialen die bij verwijdering en afbraak opnieuw hoog in<br />

de waardeketen kunnen worden geïntegreerd. Voor bouwprojecten kijken<br />

we dus tientallen jaren vooruit. Dit vraagt om innovatieve ontwerpen. Denk<br />

onder meer <strong>aan</strong> bouwconstructies die kunnen worden uitgebreid zonder de<br />

funderingen te verzwaren. Hybride combinaties van beton- en staalbouw en<br />

lichtere houtskeletbouw maken het mogelijk om bouwlagen in de hoogte<br />

toe te voegen. ❚<br />

Sweco geeft vorm <strong>aan</strong> de duurzame gemeenschappen en steden<br />

van de toekomst. “Samen met onze klanten en de collectieve kennis<br />

van onze 17.500 ingenieurs, ontwerpers en andere specialisten<br />

‘cocreëren’ we oplossingen om verstedelijking <strong>aan</strong> te pakken, de<br />

kracht van digitalisering te benutten en onze samenleving duurzamer<br />

te maken”, klinkt het bij Sweco, Europa’s toon<strong>aan</strong>gevend<br />

ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


EDEGEMSE WOONWIJK<br />

PIONIER IN<br />

WARMTEDISTRIBUTIE<br />

De Minervewijk is een pioniersproject op het vlak van warmtedistributie. (Beeld: Kelvin Solutions/Warmte Verzilverd/Minerve.info)<br />

Op ongeveer een halve kilometer van de Agfa-Gevaertfabrieken in Mortsel bevond zich in het interbellum de automobielfabriek Minerva.<br />

Daar, in Edegem, is onlangs de woonwijk Minerve opgetrokken. De woningen worden er verwarmd met restwarmte van Agfa-Gevaert.<br />

Hiervoor is een ultramodern warmtenet <strong>aan</strong>gelegd.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Remeha en Kelvin Solutions/Minerve.info<br />

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


In de meer dan driehonderd woningen van de Minervewijk zijn verschillende soorten afgiftestations geplaatst. (Beeld: Remeha)<br />

In Vl<strong>aan</strong>deren is de <strong>aan</strong>leg van netwerken voor warmtedistributie pas<br />

recent op gang gekomen. Elders in Europa zijn ze nochtans al lang een<br />

vertrouwd verschijnsel. Dat heeft veel te maken met de vanzelfsprekende<br />

beschikbaarheid – al zestig jaar lang – van goedkoop Nederlands aardgas.<br />

Intussen is Nederland zijn aardgasproductie fors <strong>aan</strong> het terugschroeven en<br />

zal gas almaar meer moeten worden ingevoerd vanuit het Midden-Oosten,<br />

Rusland of Amerika. Bovendien is gas een fossiele brandstof. Zowel om<br />

politieke en economische als om ecologische redenen is het dan ook <strong>aan</strong>gewezen<br />

om restwarmte van de eigen lokale industrie, die anders verloren<br />

zou g<strong>aan</strong>, in te zetten voor de verwarming van woon- en andere gebouwen.<br />

Minerve is een van de pioniersprojecten die hiertoe bijdragen.<br />

Restwarmte niet verliezen<br />

Agfa-Gevaert produceert heel wat restwarmte. Die wordt nu via een pijplijn<br />

met heet water overgebracht naar de 500 meter verderop gelegen woonwijk.<br />

"Deze slimme vorm van verwarmen is niet duurder, maar wel groener<br />

dan traditionele systemen", zegt Carlos Meire van Remeha, het bedrijf dat<br />

de afgifte-units leverde.<br />

De afgiftestations in de meer dan driehonderd woningen zijn – naargelang het<br />

te verwarmen gebouw – diverse types RemaBOX, die zowel warm water voor<br />

woningverwarming als sanitair warm water verdelen. "De nodige hoeveelheid<br />

stadsverwarmingswater stroomt door de primaire zijde van de warmtewisselaar<br />

en verwarmt het koude kr<strong>aan</strong>tjeswater <strong>aan</strong> de secundaire zijde tot circa 60 °C.<br />

“Deze slimme vorm van<br />

verwarmen is niet duurder,<br />

maar wel groener dan<br />

traditionele systemen”<br />

Als er geen vraag is naar warm tapwater, houdt de geïntegreerde warmhoudfunctie<br />

de warmtewisselaar op een temperatuur van circa 50 °C. Dit reduceert<br />

de toestelwachttijd tot een minimum. Elke afgifte-unit heeft een energieteller.<br />

Het voordeel hiervan is dat storingen op afstand kunnen worden gemonitord<br />

en dat de informatie van de energieteller vanop afstand afleesbaar is."<br />

De stuurinstallatie bevindt zich op de site van Agfa-Gevaert. Van daar is de<br />

hoofdpijplijn <strong>aan</strong>gelegd. Dit gebeurde via ondergrondse boringen om zonder<br />

verkeershinder enkele drukke verkeersassen te kunnen kruisen. "Op tien jaar tijd<br />

mikt netuitbater Warmte Verzilverd op 16.000 ton CO 2<br />

-besparing", aldus Meire.<br />

"De voorbereidingen voor een uitbreiding richting Berchem zijn volop <strong>aan</strong> de<br />

gang. Zo zal er in en rond Antwerpen op termijn een cluster van onderling<br />

verbonden warmtenetten tot stand komen." ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Advertorial<br />

EURO RENT STAAT VOOR<br />

MAATWERK IN VERHUUR !<br />

De tijd dat het huren van machines uitsluitend rond het over de toonbank schuiven van machines draaide,<br />

ligt ver achter ons. En gelukkig maar. Vandaag de dag gaat het bij het verhuren van machines om veel meer<br />

dan alleen een professionele machine huren.<br />

Tekst en beeld Euro Rent<br />

“Bij Euro Rent spannen we ons al jaren in om de klant van professioneel advies, een persoonlijk contact én stipte dossieropvolging te voorzien", zegt Kris Coppens.<br />

Euro Rent staat bekend om zijn jonge en kwalitatieve machines. Jaarlijks<br />

wordt er fors geïnvesteerd in het vervangen van best<strong>aan</strong>de machines en<br />

het uitbreiden van het gamma met nieuwe machines voor nieuwe toepassingen.<br />

“Maar louter goede machines hebben, is niet genoeg. Daar red je<br />

het niet mee. Onze klanten verwachten meer van een verhuurbedrijf”, zegt<br />

Kris Coppens, zaakvoerder van machineverhuurder Euro Rent. “Wij zijn in<br />

principe een verlengstuk van hun bedrijf. Naast materieelpartner zijn we<br />

ook een logistiek partner. Als klanten last minute een tekort hebben <strong>aan</strong><br />

materieel, dan zijn wij er om ze bij te st<strong>aan</strong>”.<br />

Met meer dan veertigduizend machines, verspreid over twee vestigingen,<br />

is er altijd wel de juiste machine of een volwaardig alternatief beschikbaar.<br />

Op korte termijn om af te halen door de klant of om te laten leveren<br />

door de eigen transportdienst van Euro Rent. “Of het nu gaat om een<br />

stroomaggregaat, een graafmachine, hoogwerker of bouwlift … We take<br />

care of it”, benadrukt Kris Coppens.<br />

Specialistenwerk<br />

“Bij Euro Rent spannen we ons al jaren in om de klant van professioneel<br />

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Advertorial<br />

“Wij zijn een<br />

verlengstuk van<br />

onze klanten”<br />

“Hoogwerkers, steigers, bouwliften … : het zijn stuk voor stuk productgroepen<br />

waarvoor we specialisten in huis hebben”, aldus Kris Coppens.<br />

advies, een persoonlijk contact én stipte dossieropvolging te voorzien.<br />

Hiervoor werken we met diverse specialisten, die het verhuurgamma<br />

door en door kennen. Hoogwerkers, steigers, bouwliften …: het<br />

zijn stuk voor stuk productgroepen waarvoor we specialisten in huis<br />

hebben. We st<strong>aan</strong> graag dicht bij onze klanten en helpen ze graag met<br />

extra ondersteuning en advies. Het grootste voordeel voor de klant?<br />

Eén <strong>aan</strong>spreekpunt voor al zijn verhuringen.”<br />

Het grootste voordeel voor de klant? Eén <strong>aan</strong>spreekpunt voor al zijn verhuringen.<br />

Naast de extra focus op bouwlift-, steiger- en hoogwerkerspecialismen<br />

blijft Euro Rent uiteraard een algemene verhuurpartner voor bouw,<br />

industrie en groen<strong>aan</strong>leg. In de Euro Rent-vestigingen in Deurne en<br />

Sint-Niklaas kan iedereen terecht voor advies en een uitgebreid assortiment<br />

van meer dan veertigduizend machines, werktuigen en toebehoren.<br />

Groen huren<br />

Het zijn woelige tijden geweest vanwege corona. Ook bij Euro Rent.<br />

Maar het bedrijf heeft veel vertrouwen in de toekomst. “Klimaatneutraal<br />

bouwen wordt dé uitdaging van het komende decennium. Daar zijn wij<br />

ons al heel lang van bewust. Dat is ook het basisprincipe van ons bedrijf:<br />

huren is duurzamer dan zelf kopen en bezitten. Er wordt immers optimaal<br />

gebruikgemaakt van materieel, capaciteit en financiële middelen.”<br />

“Of het nu gaat om een stroomaggregaat, een graafmachine, hoogwerker of<br />

bouwlift … We take care of it”, benadrukt Kris Coppens.<br />

Momenteel investeert het bedrijf volop in zero emission-toestellen.<br />

Bij elke nieuwe vervanging wordt onderzocht of er een duurzamere<br />

machine verkrijgbaar is: hybride, Stage V, accumachines ... “We proberen<br />

onze klanten zoveel mogelijk duurzame(re) machines <strong>aan</strong> te bieden.<br />

We dagen hen graag uit om zelf ook hun steentje bij te dragen en meer<br />

en meer groen te g<strong>aan</strong> huren”, besluit Kris Coppens. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Het kantoorgebouw van Snowball ademt een en al groene energie.<br />

De aluminium lamellen passen perfect in het plaatje, want ze behoeden het<br />

kantoor voor oververhitting in de zomer.<br />

ALUMINIUM LAMELLEN<br />

VERLAGEN KOELLAST<br />

VAN KANTOORGEBOUW<br />

Een schoolvoorbeeld van ‘leading by example’ is Snowball. Deze cocreatiehub rond alles wat met cleantech te maken heeft, huist sinds<br />

februari 2020 op een 12.000 vierkante meter grote site in Harelbeke die een en al groene energie ademt. Grote glaspartijen verwelkomen<br />

het daglicht in het kantoor en zorgen voor extra comfortbeleving. De aluminium lamellen van DUCO passen perfect in dit plaatje, want ze<br />

behoeden het kantoor voor oververhitting in de zomer.<br />

Tekst en beeld DUCO<br />

26 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Grote glaspartijen verwelkomen het daglicht in het kantoor en zorgen voor extra comfortbeleving.<br />

Dankzij de architecturale zonwering ligt de koellast 63 % lager.<br />

“De architecturale zonwering<br />

zorgt voor een <strong>aan</strong>zienlijke<br />

temperatuurdaling”<br />

Op de parking st<strong>aan</strong> veertig slimme laadpalen, het dak lijkt wel gemaakt<br />

van zonnepanelen en een hoogtechnologische ijsbuffer van 300.000 liter<br />

zorgt zowel in de winter als de zomer voor een <strong>aan</strong>gename, gelijkmatige<br />

temperatuur. De site is bovendien volledig CO 2<br />

-neutraal. De onderliggende<br />

boodschap? Bedrijven tonen dat duurzame technologie werkt, dat energieneutraal<br />

ondernemen kan en dat cocreëren loont.<br />

Oververhitting voorkomen<br />

Tijdens de winterm<strong>aan</strong>den zorgen invallende zonnestralen voor een welgekomen<br />

hoeveelheid thermische energie. Maar ook dat heeft zijn schaduwkanten.<br />

Om oververhitting tegen te g<strong>aan</strong>, is direct zonlicht op de ramen<br />

tijdens de warmere zomerm<strong>aan</strong>den maximaal te vermijden. In dit geval<br />

biedt de architecturale zonwering – DucoSun Cubic – gelukkig soelaas.<br />

Het resultaat? Een reductie van de koellast tot 63 % en een <strong>aan</strong>zienlijke<br />

temperatuurdaling, nota bene zonder een energieverslindend koelsysteem<br />

te moeten inzetten. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK<br />

Het unieke standenconcept van ARCHITECT@WORK. (Beeld: Laura Thiesbrummel)<br />

Goedgevuld programma sprekers omkadert thema ‘Healthy Materials’<br />

ARCHITECT@WORK KORTRIJK TELT AF NAAR<br />

HERNIEUWD FACE-TO-FACECONTACT<br />

Nadat de Veiligheidsraad bekendmaakte dat beurzen vanaf 30 juli – eindelijk – opnieuw groen licht kregen, werd er meteen vaart gezet<br />

achter de editie van ARCHITECT@WORK in eigen land. Op 21 en 22 oktober staat ARCHITECT@WORK Kortrijk op het programma. Het wordt<br />

al de tiende editie in de thuisstad. Naast diverse inhoudelijke details ligt momenteel ook een flink deel van het omkaderende programma<br />

in zijn finale plooi.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ARCHITECT@WORK<br />

ARCHITECT@WORK is druk bezig met de invulling<br />

van de laatste inhoudelijke details, maar er<br />

liggen al heel wat zaken vast voor deze historische<br />

editie. Het hoofdthema is ‘Healthy Materials’,<br />

waarbij de focus niet enkel op het materiaal<br />

en de productie ervan ligt, maar ook op alle<br />

processen die een product doorloopt. Van de ontwikkeling<br />

tot en met het recyclen en de impact<br />

op mens en milieu. De beurs zal een relevant<br />

overzicht geven van deze hedendaagse ‘megatrend’,<br />

gericht op zowel de (interieur)architect als<br />

de voorschrijver.<br />

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing<br />

Een lezing van Herman Konings trapt het seminarprogramma op donderdag 21 oktober op gang.<br />

“‘Healthy Materials’: van de ontwikkeling<br />

tot en met het recyclen en de impact<br />

op mens en milieu”<br />

De organisatie meldt verder dat ze een uitgebreid<br />

seminarprogramma rond dit thema <strong>aan</strong> het<br />

uitwerken is en dat de samenwerking met NAV,<br />

AiNB, Orde van Architecten en de diverse mediapartners<br />

inmiddels bevestigd is. Bovendien zal<br />

er ook volledig ‘hybride’ georganiseerd worden,<br />

zodat bezoekers zowel live als virtueel <strong>aan</strong>wezig<br />

kunnen zijn. Alle seminars zullen online te volgen<br />

zijn en alle getoonde producten zullen uitgebreid<br />

raadpleegbaar zijn via het internet. Bezoekers<br />

kunnen ook op voorhand meetings inplannen met<br />

de exposanten.<br />

Boeiend seminarprogramma<br />

Een lezing van Herman Konings trapt het seminarprogramma<br />

op donderdag 21 oktober op gang,<br />

meer bepaald om 11 uur. Om 14 uur volgt een<br />

seminar met Tom Dixon en om 16 uur is het de<br />

beurt <strong>aan</strong> Orde van Architecten – Vlaamse Raad,<br />

met ‘Zorgen voor gezonde materialen: is onze<br />

toekomst healthy materialized?’ In deze laatste<br />

lezing wordt de vraag gesteld hoe we van massaproductie<br />

naar massareproductie kunnen evolueren.<br />

Daarnaast wordt er ingezoomd op de<br />

impact van de levensduur van materialen op<br />

het individu, de omgeving en de maatschappij<br />

en wordt het momenteel populaire circulair<br />

bouwen ontleed. Is dit een hype of net ‘the<br />

way of the future’? Is de isolatie van vandaag<br />

het asbest van morgen? Is ons financieel model<br />

<strong>aan</strong> heroriëntatie toe? En wat is het gevaar<br />

van greenwashing? Hierbij komen onder meer<br />

bio in de bouw en het gebruik van tools als<br />

TOTEM of MOSARD <strong>aan</strong> bod. De dag wordt<br />

afgesloten om 18 uur met ‘In de bres voor ons<br />

modernistisch erfgoed’, een initiatief ‘powered<br />

by architectura.be’. ‘s Anderendaags, op vrijdag<br />

22 oktober, opent NAV de debatten met een zeer<br />

actuele lezing: ‘Klimaatrobuust ontwerpen tegen<br />

droogte en overstromingen’.<br />

Ideale katalysator<br />

“De <strong>aan</strong>meldingen lopen heel vlot binnen, en<br />

dat al sinds de <strong>aan</strong>kondiging van de Veiligheidsraad”,<br />

lacht Nathalie Sandra. “Dat verrast<br />

ons niet. We wisten al van A@W-edities die in<br />

2020 wél konden doorg<strong>aan</strong> (Kopenhagen, Parijs,<br />

Rotterdam, Wenen en Berlijn) hoe hard bedrijven<br />

en bezoekers snakken naar live contact. Ook<br />

ARCHITECT@WORK Kortrijk zal 100 % volgens<br />

de regels van de kunst verlopen. Tijdens de<br />

buitenlandse organisaties bewezen we dat ons<br />

concept zich naadloos laat <strong>aan</strong>passen <strong>aan</strong> de<br />

wetgeving in elk land. Dat zullen we in onze<br />

eigen hallen bevestigen.”<br />

ARCHITECT@WORK vormt na een veel te lange<br />

digitale periode een ideale gelegenheid om weer<br />

optimaal te netwerken en zaken te doen. Als<br />

totaalevenement en eerste grote ontmoetingsmoment<br />

voor de sector zal het ongetwijfeld een<br />

ideale katalysator vormen. “Het hele team kijkt er<br />

alleszins naar uit om weer face-to-facecontact te<br />

hebben. Het was en is broodnodig!”<br />

Aandacht voor internationale architectuur kan uiteraard ook niet ontbreken. (Beeld: Joost Demuynck)<br />

ARCHITECT@WORK Brussel<br />

Eveneens te noteren in de agenda: de editie<br />

in Kortrijk wordt in de nabije toekomst niet de<br />

enige afspraak op de Belgische kalender. Na<br />

diverse keren noodgedwongen uitstel vindt op<br />

1 en 2 juni 2022 ook de allereerste editie van<br />

ARCHITECT@WORK Brussel plaats, meer bepaald<br />

op de prestigieuze site van ‘Tour & Taxis’. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


BRACHOT SURFACES<br />

INTRODUCEERT<br />

TERRA<br />

Brachot Surfaces neemt deel <strong>aan</strong> Architect@Work en doet dat met een bijzonder exclusief product. De kwartsiet<br />

Terra is een materiaal om U tegen te zeggen en wordt in primeur onthuld tijdens Architect@Work. Het is een<br />

natuursteen die zich meteen inschrijft in de rijke tradities en innovaties die zowel Brachot Surfaces, als de bezoekers<br />

van Architect@Work waarderen.<br />

Bezoek ons in Kortrijk op 21 en 22 oktober, stand 82.<br />

www.brachotsurfaces.com<br />

E3-l<strong>aan</strong> 86, 9800 Deinze, België<br />

+32 9 381 81 81 • info@brachotsurfaces.com


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing<br />

Eenvoud siert<br />

Brachot Surfaces neemt deel <strong>aan</strong> Architect@Work en doet dat met een exclusief materiaal. De kwartsiet Terra is enkel bij Brachot Surfaces<br />

te verkrijgen en is een materiaal om u tegen te zeggen. Het is een natuursteen die zich meteen inschrijft in de rijke tradities en innovaties<br />

die zowel Brachot Surfaces als de bezoekers van Architect@Work waarderen.<br />

Tekst en beeld Brachot Surfaces<br />

Terra is een kwartsiet uit Brazili<strong>aan</strong>se bodem.<br />

Eenvoud siert, zoveel is duidelijk wanneer je Terra ziet. Deze Brazili<strong>aan</strong>se<br />

kwartsiet oogt sober, maar is een zeer complexe, veelzijdige natuursteen.<br />

De fascinerende structuren, gecombineerd met de uitzonderlijke hardheid<br />

en een elegante adering, maken van Terra een <strong>aan</strong>trekkelijk en onderhoudsvriendelijk<br />

materiaal voor interieurtoepassingen zoals keukenwerkbladen,<br />

wandbekleding, vloeren, trappen …<br />

‘Terra’ verwijst niet enkel naar de bruine kleur van deze Brazili<strong>aan</strong>se<br />

natuursteen. De naam weerspiegelt ook de oorsprong van het materiaal en<br />

een terugkeer naar pure eenvoud. Zo is de stand tijdens Architect@Work<br />

ook opgevat. “Met zuivere vormen laten we Terra voor zich spreken in een<br />

standontwerp dat zijn duurzame karakter en het Cradle to Cradle-principe<br />

illustreert”, klinkt het.<br />

Terra is in Europa exclusief verkrijgbaar bij Brachot Surfaces.<br />

Brachot Surfaces is een totaal<strong>aan</strong>bieder van hoogwaardig plaatmateriaal<br />

in natuursteen en samengestelde materialen. Het kwalitatieve <strong>aan</strong>bod<br />

van deze Europese producent uit zich in verschillende soorten natuursteen<br />

(graniet, travertin, kwartsiet, marmer, blauwe hardsteen, kalksteen enzovoort)<br />

en in de collecties Unistone (kwartscomposiet), Uniceramica (keramiek),<br />

Terrazzo en Unimarble (marmercomposiet). Met meer dan achthonderd<br />

soorten materialen en tot 44 binnen- en buitenafwerkingen spelen ze in op<br />

iedere vraag van de markt.<br />

Brachot Surfaces - stand 82<br />

❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK<br />

EEN HELDERE KIJK OP VERLICHTING<br />

Ledverlichting is het heden en de toekomst. Met het uitgestelde ARCHITECT@WORK Kortrijk heeft Exterus binnenkort opnieuw een platform<br />

om zijn oplossingen te tonen. Het stelt er drie verlichtingsproducten voor: Moon, Tube Veneer en Nala. Deze combinatie toont meteen de<br />

schier eindeloze mogelijkheden qua materialen, kleuren, vormen en technieken.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Exterus<br />

Moon is een wandarmatuur, dat initieel ontworpen<br />

is als individuele bedlamp voor een hotelproject.<br />

Een betonnen schijf vormt het armatuur<br />

van deze led backlighter. De manuele productie<br />

van de betonnen schijf brengt steeds een ander<br />

oppervlak (crater) voort.<br />

Voor de Tube Veneer zet Exterus dan weer een<br />

nieuwe optie in de kijker. Voort<strong>aan</strong> kunnen<br />

toestellen uit de Micro- en de Mini Tube-reeks<br />

bekleed worden met echt houtfineer. Standaardfineren<br />

in dit <strong>aan</strong>bod zijn blanke eik, walnoot<br />

en ebbenhout.<br />

Een betonnen schijf vormt het armatuur van<br />

backlighter Moon.<br />

Last but not least ontdek je de Nala-series. Deze<br />

nieuwe lijn van buisvormige armaturen met een<br />

diameter van 40 millimeter omvat zowel inbouw,<br />

pendel als suspension. Helemaal in lijn met de<br />

trends zien we hier bronstinten en champagnekleuren.<br />

Details zoals verzonken swivels en een<br />

nieuwe plafondbevestiging onderscheiden Nala<br />

van andere toestellen op de markt. Voor Nala ontwikkelde<br />

Exterus een led insert met een hoogwaardige<br />

ledbron met hoge kleurweergave, die in alle<br />

lengtes en afwerkingen geproduceerd kan worden.<br />

Ervaar het zelf op stand 134!<br />

❚<br />

NANO TUBE<br />

SUSPENSION AT<br />

TUBE FX AT<br />

DOT LINE AT<br />

MICRO TUBE AT<br />

LINE OUT AT<br />

MICRO TUBE 2 AT<br />

A-TRACK-TIF<br />

A-TRACK-TIF is a magnetic track system with digital and analog dimming options. Available in a High track and High<br />

trimless track version, it is possible to have different combinations of spot, linear or pendant lighting. Future proof with<br />

48 Vdc power supply. Line dimming is possible with analog 1-10 V dimming, seperate fixture is possible with Dali. Each<br />

fixture has its own Dali driver.<br />

WWW.EXTERUS.BE<br />

BA_Vl<strong>aan</strong>deren_1/2.indd 1 17/09/21 14:36<br />

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing<br />

VERTICALE GEVELBEKLEDING<br />

LAAT ALLE ARCHITECTURALE<br />

OPTIES OPEN<br />

De beperkte gevelbreedte weerhield de bouwheer en architect van<br />

deze nieuwbouwwoning in Ieper er niet van om resoluut de kaart van<br />

‘openheid’ te trekken. Samen met de speelse combinatie van verticale<br />

Renson Linarte-profielen in de zwart-witte gevel leverde dit een uniek<br />

ontwerp op.<br />

Tekst en beeld Renson<br />

LINARTE ®<br />

Een nieuwe dimensie in design<br />

gevelbekleding<br />

Binnen en buiten lopen in elkaar over, met als blikvanger de verticale aluminium<br />

gevelbekleding die naast de voordeur doorloopt in de inkomhal.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Duurzame seaside kwaliteit, hoogwaardig<br />

aluminium<br />

Strak Belgisch design, moderne en tijdloze<br />

look & feel voor buiten en binnen<br />

Eindeloos personaliseerbaar (ronde muren,<br />

kleur, mix van lamellen)<br />

Totaalconcept: perfecte integratie van<br />

poorten, stopcontacten, …<br />

“Een moodboard hielp ons op weg naar een ‘open’ ontwerp dat evenzeer<br />

warmte en rust uitstraalt”, blikt architecte Nele Delva (Trant-Architecten)<br />

terug. Binnen en buiten lopen in elkaar over, met als blikvanger de verticale<br />

aluminium gevelbekleding die naast de voordeur doorloopt in de inkomhal.<br />

De ingewerkte ledverlichting versterkt dat én zorgt ook mee voor een speels<br />

element in de strakke façade.<br />

Strak en toch speels<br />

Wat het ontwerp dat tikkeltje extra cachet geeft, is volgens Nele Delva de<br />

combinatie van verschillende verticale profielen. Met de individuele Linarteprofielen<br />

kan je als architect namelijk je creativiteit de vrije loop laten. Het<br />

resultaat is een uniek wildverband van ‘Even’- en ‘Block’-profielen – die laatste<br />

zowel in de 16 mm als 30 mm diepe versie. “We zijn heel tevreden met<br />

onze keuze voor de Linarte-gevelbekleding”, klinkt het bij bewoners Dieter en<br />

Anne-Sophie. Maar naast het esthetische aspect, was het vooral ook de duurzaamheid<br />

en onderhoudsvriendelijkheid van de aluminium gevelbekleding<br />

die hen over de streep trok.<br />

www.renson.eu<br />

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR<br />

Renson - stand 6 - www.renson.eu<br />

❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33<br />

Gevelbouw_95x267_0721.indd 1 5/07/<strong>2021</strong> 14:29


LAMILUX GLASS SKYLIGHT FE<br />

FUNCTIES DIE OOK OPTISCH INDRUK MAKEN<br />

Platdakvensters zijn multifunctioneel. Op het platte dak bieden ze een optimale lichtinval in het gebouw. Dit overspoelt de ruimte met<br />

tot drie keer meer daglicht dan bij gebruik van gevelramen. De nieuwe ontwikkeling van de LAMILUX Glass Skylight FE is een mijlpaal<br />

in de ontwikkeling van LAMILUX. Architecten, installateurs en gebruikers van gebouwen profiteren van een innovatief kozijnprofiel met<br />

doordachte kenmerken met veelzijdige toepassingsmogelijkheden.<br />

Glass Skylight FE Glass Skylight FE 3° Glass Skylight FE Circular Glass Skylight FE Pyramid<br />

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | Geert Vervaeck | Mobile: +32 492 08 76 35<br />

Geert.Vervaeck@lamilux.de | www.LAMILUX.be


ARCHITECT@WORK Voorbeschouwing<br />

DAGLICHT BINNENTREKKEN VIA HET DAK<br />

LAMILUX, producent van glasdakconstructies en lichtstraten, telt vol ongeduld af naar ARCHITECT@WORK. Tijdens het voorbije coronajaar<br />

sleepte het bedrijf enkele mooie onderscheidingen in de wacht. Die awards, en vooral de producten die ermee bekroond werden, willen ze<br />

nu met trots <strong>aan</strong> hun klanten tonen.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Lamilux<br />

Glass Roof PR60.<br />

Glass Skylight F100 Circular. Glass Skylight FE 3°.<br />

Concreet brengt LAMILUX drie van zijn sterkhouders<br />

mee naar ARCHITECT@WORK. We zetten ze even<br />

op een rijtje:<br />

1. Glass Roof PR60: Dit glasdak is op maat gemaakt.<br />

Met het PR60-profielensysteem maakt<br />

LAMILUX glasdaken op maat van de klant en<br />

in de gewenst vorm. Ook verkrijgbaar in brandwerend<br />

glas en passief gecertificeerd.<br />

2. Glass Skylight F100 Circular: Een lichtkoepel<br />

in het dak moet niet enkel praktisch zijn. Glass<br />

Skylight F100 Circular is een dakvenster met<br />

een exclusief design. Ze garandeert een maximale<br />

natuurlijke lichtinval én een esthetische<br />

meerwaarde in kantoren, scholen en woningen.<br />

Met energie-efficiëntie, een hoge stabiliteit en<br />

maximale veiligheid erbovenop.<br />

3. Glass Skylight FE 3°: Een klassieke, strakke<br />

vormgeving met een naadloze overgang tus-<br />

sen kozijnprofiel en beglazing. Glass Skylight<br />

FE 3° maakt optisch indruk. De koudebrugvrije<br />

constructie legt trouwens sterke thermische<br />

prestaties <strong>aan</strong> de dag. De subtiele helling van<br />

3° zorgt voor een probleemloze afvoer van<br />

water en vuil.<br />

De producten met eigen ogen zien?<br />

Je vindt LAMILUX op stand 118. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


VEILIG TERUGKEREN NAAR<br />

SCHOOL OF KANTOOR?<br />

DENK AAN EEN GOEDE<br />

VENTILATIE!<br />

met Airmaster<br />

zonder Airmaster<br />

• Snelle installatie<br />

• Eenvoudig inpasbaar<br />

• Laag energieverbruik<br />

• Fluisterstil<br />

• Hoge kwaliteit<br />

• Gezond en veilig ventileren<br />

Airmaster België<br />

Quellinstraat 49 ∙ 2018 Antwerpen<br />

info@airmaster.be ∙ www.airmaster.be


3D Laserscanning<br />

Scan eenvoudig elke ruimte<br />

met 1 druk op de knop!<br />

Kopen kan,<br />

huren ook<br />

lasertopo-huur.be<br />

Accuraat meten, zonder<br />

iets te vergeten.<br />

Leica RTC360<br />

Vraag vrijblijvend uw demo <strong>aan</strong>!<br />

WEGENBOUW I CONSTRUCTIE I TUIN- EN GRONDWERKEN<br />

INTERIEUR EN SCHRIJNWERKERIJ I LANDMETER I DIVERSE<br />

+32 (0)53 62 71 67 | info@lasertopo.be | www.lasertopo.be<br />

ELEKTROTECHNIEK<br />

BEVEILIGING<br />

SLIMME TECHNIEKEN<br />

(OPSLAG VAN ZONNE- EN WINDENERGIE)<br />

011 43 22 40 . info@maris.tech<br />

WWW.MARIS.TECH<br />

UW TOTAALPARTNER<br />

VAN LAADINFRASTRUCTUUR<br />

VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN<br />

011 74 10 45 • info@voltrafast.com<br />

WWW.VOLTRAFAST.COM<br />

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder


SUPERKRACHTIG MEETTOESTEL,<br />

ONGEZIENE KLANTENSERVICE<br />

B-Line Metaalconstructies ontwerpt, produceert en plaatst constructies in metaal, roestvrij staal en aluminium. Voor alle metingen gebruiken<br />

ze sinds het najaar van 2020 een gerobotiseerd meettoestel van Leica Geosystems, geleverd door Lasertopo. “Het is een fantastisch toestel<br />

waarmee we veel tijd besparen en heel precies kunnen werken, zonder kans op menselijke fouten. De begeleiding die we van Lasertopo krijgen,<br />

is ongezien.”<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld B-Line Metaalconstructies<br />

Lasertopo is gespecialiseerd in hoogtechnologische meet- en testapparatuur.<br />

De Brielpoortbrug in Deinze, acht pontons in de haven van Antwerpen, geleidewerken<br />

<strong>aan</strong> de sluis in Sint-Baafs-Vijve en leuningen in enkele badsteden<br />

en in Brugge. Het zijn maar enkele projecten van B-Line Metaalconstructies.<br />

Een half jaar geleden ruilde het bedrijf zijn manuele meettoestel in voor<br />

een geautomatiseerd totaalstation van Lasertopo. Werfleider Dries Balloey:<br />

“Het is best een investering, maar het toestel verdient zichzelf op termijn<br />

terug. Kleine, menselijke meetfouten die grote gevolgen kunnen hebben,<br />

krijgen met dit toestel geen kans.”<br />

Intuïtieve bediening, eindeloze mogelijkheden<br />

Sommige metingen zijn te complex of te groot om manueel uit te voeren.<br />

Daarvoor heb je een totaalstation nodig. Richt je de laser van het meettoestel<br />

op bepaalde punten? Dan krijg je telkens de driedimensionale coördinaten.<br />

Van die gegevens maak je op je computer een exact ontwerp. Dries Balloey:<br />

“Neem bijvoorbeeld een leuning op een betonnen balk. Voor de plaatsing<br />

van die leuning moet je rekening houden met obstakels, hoogteverschillen,<br />

voegen enzovoort. Met een totaalstation is dat kinderspel om alles correct<br />

op te meten.”<br />

B-Line Metaalconstructies nam een gerobotiseerd totaalstation in gebruik.<br />

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De iCR70 meet heel nauwkeurig, zelfs op een grote afstand.<br />

“De Robot 70 is enorm krachtig en veelzijdig. Zelfs al sta je op grote afstand,<br />

dan nog krijg je de exacte coördinaten. De tablet bij het toestel heeft een<br />

internetverbinding. Ik stuur de metingen dus meteen door via e-mail of zet<br />

ze in onze systemen, zodat mijn collega’s al kunnen starten met het ontwerp.<br />

Zo kunnen we nog sneller schakelen, en dat is in de bouwsector meer en<br />

meer nodig. Via TeamViewer kan Lasertopo mijn scherm overnemen en laten<br />

zien hoe iets werkt. Je hoeft ook geen landmeter te zijn om ermee te werken.<br />

Het menu is heel intuïtief. We hebben het nu negen m<strong>aan</strong>den en ik ben nog<br />

altijd onder de indruk van wat het ding allemaal kan. Terwijl er vroeger soms<br />

twee mensen nodig waren voor de opmetingen, doen we dat nu alleen, in een<br />

veel kortere tijd en een stuk nauwkeuriger!”<br />

Je kunt de resultaten meteen delen, opsl<strong>aan</strong> of doorsturen. Zo win je kostbare tijd.<br />

“De service van Lasertopo is ongezien. Ze blijven meedenken met projecten”,<br />

zegt Dries Balloey.<br />

Begeleiding door gecertificeerde landmeters<br />

Leverancier Lasertopo uit Herzele is specialist in hoogtechnologische meet- en<br />

testapparatuur: lasers, gps-toestellen, totaalstations en 3D-laserscanners. Hun<br />

adviseurs zijn gecertificeerde landmeters. Ze maken je wegwijs in alle meettoestellen<br />

en hun mogelijkheden. Dries Balloey: “Bij veel bedrijven heb je het<br />

gevoel dat de samenwerking stopt wanneer je het product in handen hebt. Bij<br />

Lasertopo begint het dan pas. Ik ken geen enkel bedrijf dat zo’n uitgebreide<br />

service biedt. En dat begon al bij onze zoektocht. We hadden twee bedrijven gevraagd<br />

om hun producten te komen voorstellen. Het ene kwam op de proppen<br />

met brochures, maar de mensen van Lasertopo hadden het meettoestel mee en<br />

gingen geen enkele vraag uit de weg. Twee uur lang hebben we rondgelopen<br />

om alles uit te testen. De beslissing was dus snel gemaakt.”<br />

“Dankzij het totaalstation<br />

doen we de metingen alleen<br />

en in een veel kortere tijd”<br />

“Ik heb nog m<strong>aan</strong>delijks contact met Lasertopo – Jochen is onze contactpersoon.<br />

Als ik met een complex project start, contacteer ik hem. Dan stuur ik<br />

de plannen door en denkt hij mee. Ik bel hem ook meteen als ik twijfel tijdens<br />

het meten. En ik stuur al eens een toffe foto van onze projecten door. Bij<br />

de levering van het toestel heeft hij een uitgebreide demonstratie gegeven.<br />

En binnenkort komt hij nog eens mee naar een werf om extra uitleg te geven.<br />

Zo benutten we het volledige potentieel van het toestel.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Zwijnaarde Tech Lane Ghent<br />

Er is gekozen voor een bovengronds concept in kubusvorm, met vier bouwlagen die ‘spiraalvormig’ naar boven g<strong>aan</strong>.<br />

PARKING WORDT GROENE OASE<br />

Tech Lane Ghent is uitgegroeid tot het kloppende hart van de hightech in Vl<strong>aan</strong>deren. Bijna vierduizend hooggekwalificeerde profielen zijn er<br />

bezig met onderzoek en ontwikkeling. Hoewel volop de kaart van alternatief transport wordt getrokken, kan de auto niet volledig van de site<br />

geweerd worden. Om wildparkeren tegen te g<strong>aan</strong>, werd beslist om het parkeer<strong>aan</strong>bod uit te breiden en te structuren. Een concessie via het<br />

DBFMO-model resulteerde in de bouw van een hypermoderne garage met een groene look.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Luka Schweizer<br />

Tech Lane Ghent werd in 1986 opgericht als het<br />

‘Technologiepark – Zwijnaarde’. Wat kleinschalig<br />

startte, groeide uit tot een levendig ecosysteem<br />

van internationale zwaargewichten, kleine startups<br />

en publieke onderzoeksinstellingen. De site<br />

waar alles rond onderzoek en technologie draait,<br />

vormt het decor van inspiratie en innovatie. Niet<br />

verwonderlijk dus dat er heel wat interessante<br />

initiatieven lopen in het domein van ‘alternatieve<br />

transportmiddelen’. Toch blijft de wagen voor heel<br />

wat werknemers en bezoekers nog steeds de beste<br />

oplossing. Door de vele bijkomende gebouwen die<br />

er de laatste jaren verrezen, steeg de vraag naar<br />

parking, terwijl de beschikbare ruimte afnam.<br />

“Het resultaat was dat velen hun auto achterlieten<br />

op plaatsen waar ze niet hoorden”, aldus<br />

Matthias Ingels, projectleider bij hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

Wyckaert. “Daarom besloot UGent dat de tijd rijp<br />

was voor een uitbreiding en structurering van het<br />

parkeer<strong>aan</strong>bod. Om de meest efficiënte oplossing<br />

De garage geniet van opvallend veel invallend daglicht.<br />

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tech Lane Ghent Zwijnaarde<br />

Alle gevels zijn bekleed met een inoxgaas dat<br />

een dubbele functie heeft.<br />

Er is een sectie waar 250 deelfietsen worden <strong>aan</strong>geboden.<br />

op lange termijn te garanderen, werd een openbare<br />

<strong>aan</strong>besteding volgens het DBFMO-model<br />

uitgeschreven. De winnaar kreeg een braakliggend<br />

terrein van 6.500 m² in erfpacht en moet de garage<br />

dus financieren, beheren en onderhouden.”<br />

Innovatief duurzaam<br />

Uiteindelijk kreeg het consortium met Wyckaert,<br />

HUB, Slock en Indigo de opdracht toegewezen<br />

(waarbij deze laatste partij de exploitatie voor<br />

zijn rekening zal nemen). “Wij bleken het meest<br />

economische, innovatieve en groene ontwerp te<br />

hebben ingediend”, verduidelijkt Matthias Ingels.<br />

“We kozen voor een bovengronds concept in<br />

kubusvorm met vier bouwlagen die ‘spiraalvormig’<br />

naar boven g<strong>aan</strong>. Het is een garage met veel invallend<br />

zonlicht die heel wat groen op de site zal<br />

brengen. De parkeerplaatsen zijn immers ingericht<br />

rond een centrale binnenpatio, waar de verticale<br />

circulatie wordt georganiseerd. Voor de minder<br />

mobiele gebruikers zijn er ook liften voorzien, die<br />

toegankelijk zijn via stalen passerelles. Het groene<br />

karakter wordt doorgetrokken naar de buitenkant:<br />

alle gevels zijn bekleed met een inoxgaas dat<br />

een dubbele functie heeft. Enerzijds fungeert<br />

deze oplossing als valbescherming, anderzijds wordt<br />

ze gebruikt als hulpmiddel voor de klimplanten die<br />

op termijn het volledige gebouw zullen bedekken.<br />

Logischerwijze werd het dak op het bovenste niveau<br />

ingericht als groendak.” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Zwijnaarde Tech Lane Ghent<br />

De parking heeft een benutbare oppervlakte van circa 15.000 m² en telt vijfhonderd parkeerplaatsen.<br />

“De uitdaging<br />

schuilde in de<br />

korte montagetijd:<br />

op amper zes<br />

m<strong>aan</strong>den tijd<br />

moest de<br />

garage worden<br />

opgeleverd”<br />

Razendsnelle uitvoering<br />

De parking heeft een benutbare oppervlakte van<br />

circa 15.000 m² en telt vijfhonderd parkeerplaatsen.<br />

Er zijn meerdere oplaadstations voor elektrische<br />

wagens voorzien, alsook een sectie waar 250 gratis<br />

deelfietsen worden <strong>aan</strong>geboden. “Bouwtechnisch<br />

was dit een relatief eenvoudig project”, aldus<br />

Matthias Ingels. “De uitdaging schuilde in de korte<br />

montagetijd: op amper zes m<strong>aan</strong>den tijd moest de<br />

garage worden opgeleverd. Dat was enkel haalbaar<br />

indien de productie en plaatsing van de prefabelementen<br />

perfect op elkaar zouden worden afgestemd.<br />

Eenvoudig was dit niet, maar dankzij een<br />

doordachte voorbereiding en de toepassing van<br />

Lean en BIM slaagden we erin om onze beloftes binnen<br />

de vooropgestelde termijn waar te maken.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

UGent (Gent)<br />

Architect<br />

HUB Architects (Antwerpen)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Wyckaert (Gent)<br />

Duurzame keerwanden voor<br />

de infrastructuurmarkt<br />

CBS Beton biedt totaaloplossingen op maat.<br />

Voor elke toepassing heeft CBS Beton een oplossing. Hoogteverschillen bij op- en<br />

afritten, glooiende hellingen, afbakening van bermen en parkings worden door de<br />

keerwanden van CBS Beton moeiteloos overbrugd. Zo worden onze L-keerwanden<br />

gebruikt als moderne infrastructurele oplossing in de grond-, wegen-, en waterbouw.<br />

De wanden zijn glad van afwerking en voldoen <strong>aan</strong> de hoogste betonkwaliteit.<br />

CBS beton beschikt over een BENOR certificaat voor België waaruit blijkt dat CBS beton<br />

keerwanden voldoen <strong>aan</strong> de Belgische en Europese keerwand normen (NBN B21-132<br />

en de EN 15258).<br />

Om <strong>aan</strong> de stijgende vraag te voldoen binnen de<br />

projectmarkt doet CBS Beton continu <strong>aan</strong> productverbetering<br />

dankzij een eigen interne studiedienst.<br />

Wij werken oplossingsgericht en denken mee met<br />

de klant wanneer maatwerk gewenst is.<br />

Bezoek onze website www.cbs-beton.com voor alle<br />

technische gegevens over onze wanden. Indien u<br />

nog vragen hebt, contacteer onze professionele<br />

binnendienst.<br />

Bovengrondse parkeergarage & Toegangscontrole Tech Lane Gent Science Park-Campus A te Zwijnaarde<br />

CBS BETON nv<br />

Hooiemeersstraat 8 • 8710 Wielsbeke • T +32 (0)56 61 75 37 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com<br />

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Een bouwproject in<br />

een aardgasloze regio?<br />

Met het Primagaz prop<strong>aan</strong>netwerk<br />

sta je sterk!<br />

Primagaz biedt via het prop<strong>aan</strong>netwerk een budget- en<br />

klantvriendelijke oplossing voor aardgasloze terreinen.<br />

Lage installatiekost<br />

Slechts één (ondergrondse of bovengrondse) gastank<br />

volstaat voor het totale project, waardoor de<br />

installatiekosten uiterst beperkt zijn.<br />

Aparte meters, individuele facturen<br />

Elke wooneenheid heeft een individuele gasmeter<br />

en ontvangt een aparte verbruiksfactuur.<br />

Energie zonder zorgen<br />

Primagaz zorgt voor het onderhoud van de tank en<br />

komt onmiddellijk bijvullen wanneer het automatisch<br />

meetsysteem <strong>aan</strong>geeft dat de tankinhoud minder<br />

dan 20% bedraagt.<br />

Klaar voor de toekomst<br />

Prop<strong>aan</strong> stoot weinig fijnstof uit. Het prop<strong>aan</strong>netwerk<br />

is eveneens geschikt voor bioprop<strong>aan</strong>, een 100%<br />

duurzame oplossing.<br />

Interesse?<br />

Meer over onze prop<strong>aan</strong>netwerken vind je op<br />

www.primagaz.be/prop<strong>aan</strong>netwerk


Menen Kantoorgebouw ‘M1’<br />

De ontwerpers gingen op zoek naar een architectuur die op een subtiele manier de <strong>aan</strong>dacht trekt en tegelijkertijd een grote elegantie uitstraalt.<br />

Drie eigenaars,<br />

één gebouw, één look<br />

Dat de deelmaatschappij doorsijpelt tot in de bouwwereld, wordt in Menen met glans gedemonstreerd. Drie totaal verschillende bedrijven<br />

investeerden er gezamenlijk in een nieuwbouw die hun respectievelijke hoofdkantoren huisvest. Hierdoor vertrekt de architectuur vanuit de<br />

specifieke behoeftes van elke partij qua vloeroppervlakte. Het resultaat is een intrigerend gestapeld volume met glas en beton in de hoofdrol.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Van Damme – Vandeputte Architecten<br />

Het gebeurt niet elke dag dat een accountancykantoor, een notariaat en<br />

een vastgoedontwikkelaar beslissen om hun hoofdzetel te delen. Toch is<br />

het precies deze stap die Decupere & Partners, Prisma Notarissen en Lintoo<br />

Projects hebben gezet. “Dat enkel deze laatste als bouwheer en coördinator<br />

optrad, heeft louter te maken met de bouwkundige kennis van deze onderneming”,<br />

vertellen Benoît Vandeputte en Hannes Van Damme, architectbestuurders<br />

van Van Damme – Vandeputte Architecten uit Roeselare. “Onze<br />

opdracht was wel degelijk een gebouw ontwerpen dat perfect was afgestemd<br />

op de wensen en behoeften van de drie partijen. Dat lijkt misschien<br />

een utopische ambitie, maar we slaagden vrij snel in de opzet door een<br />

concept met een opeenstapeling van volumes voor te stellen. Voor ons<br />

was dat de meest logische <strong>aan</strong>pak omdat de investering werd verdeeld<br />

op basis van de gevraagde vloeroppervlakte. Maar het was ook de interessantste<br />

manier om de circulatie en privacy per partner te waarborgen.”<br />

Rustige elegantie<br />

De drie bedrijven zochten al enige tijd naar een grotere, moderne en<br />

strategisch gelegen locatie. Uiteindelijk vonden ze de ideale site <strong>aan</strong> de<br />

Ieperstraat, een invalsweg naar Menen op de grens met Geluwe. “Het<br />

3.900 m² grote terrein was perfect geschikt voor de bouw van een mooi<br />

en impressionant pand”, aldus Hannes Van Damme. “We zijn dan ook<br />

op zoek geg<strong>aan</strong> naar een architectuur die op een subtiele manier de<br />

<strong>aan</strong>dacht trekt en tegelijkertijd een grote elegantie uitstraalt. Uiteindelijk<br />

kozen we voor een mix van openheid en geslotenheid. Relatief grote glasvolumes<br />

worden afgewisseld met gladde grijze betonpanelen. Zonwerende<br />

beglazing en houten lamellen die inkijk vrijwaren vervolledigen het geheel.<br />

Door een beperkt <strong>aan</strong>tal materialen toe te passen, slaagden we erin om<br />

een uitgepuurde architectuur te creëren die ondanks de uitkragingen toch<br />

rustig oogt.”<br />

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw ‘M1’ Menen<br />

Zonwerende beglazing en houten lamellen die inkijk vrijwaren vervolledigen<br />

het geheel.<br />

Bijzonder duurzaam<br />

Het gebouw, dat is opgetrokken in een staalstructuur, heeft een benutbare<br />

bovengrondse oppervlakte van 1.300 m². Daarnaast is er nog een ondergronds<br />

niveau gerealiseerd, waar het archief van het notariaat is ondergebracht. “Het<br />

kantorencomplex scoort erg hoog op het vlak van duurzaamheid en comfort”,<br />

aldus Benoît Vandeputte. “Dankzij een doorgedreven isolatie, hoogwaardige<br />

zonwerende beglazing in combinatie met massieve lamellen, warmtepompen<br />

en energiezuinige ventilatoren konden we een BEN-gebouw realiseren. Er zijn<br />

zelfs tien autolaadplaatsen voorzien, die volledig op zonne-energie werken.”<br />

Op de tweede verdieping is al het meubilair maatwerk.<br />

“Deze realisatie is werkelijk<br />

een baken <strong>aan</strong> de<br />

inkompoort van Menen”<br />

Het gebouw onderscheidt zich met een doordachte mix van openheid<br />

en geslotenheid.<br />

Interieur met standing<br />

In dit project fungeerde Van Damme – Vandeputte Architecten ook als interieurarchitect<br />

voor de bovenste verdieping. “Werkelijk alles is er maatwerk”,<br />

verduidelijkt Benoît Vandeputte. “Van de receptiedesk over het meubilair in<br />

de vergaderzaal en de kantoren tot de koffiehoek en de keuken. Ons concept<br />

is gebaseerd op een combinatie van donkere gerookte eik met een accent in<br />

brons. In de sanitaire ruimtes steelt de groene natuursteen van Hullebusch de<br />

show, samen met kastjes in beton ciré. Vanwege akoestische redenen werden<br />

de vloeren bedekt met een duurzaam tapijt en werden er akoestische klimaatplafonds<br />

geïnstalleerd. Het totaalplaatje klopt, zowel met de uitstraling van<br />

het gebouw <strong>aan</strong> de buitenkant als het imago van Lintoo Projects. In elk geval<br />

hebben we er drie erg tevreden klanten <strong>aan</strong> overgehouden. Deze realisatie<br />

is werkelijk een baken <strong>aan</strong> de inkompoort van Menen. We hebben zelfs al<br />

meerdere vragen gekregen om soortgelijke panden te ontwerpen. Maar daar<br />

doen we niet <strong>aan</strong> mee. In onze ogen moet elk gebouw de unieke stempel van<br />

zijn gebruiker(s) dragen.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Lintoo Projects (Menen)<br />

Architect<br />

Van Damme – Vandeputte Architecten (Roeselare)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Vulsteke Bedrijfsgebouwen (Kortemark)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Menen Kantoorgebouw ‘M1’<br />

ARCHITECTONISCH BETON<br />

VAN HET HOOGSTE NIVEAU<br />

Met zijn gevel in glad grijs architectonisch beton straalt het M1-gebouw een klassevolle soberheid uit. Al is zo’n gevel geen evidentie.<br />

Meer nog dan bij andere gevelmaterialen zijn de details bepalend voor de uitstraling, en dan vooral de niet-zichtbare. ‘Less is more’ is<br />

immers het streefdoel. Voor Enjoy Concrete blijft het de liefde van het eerste moment: “Puur, naturel grijs glad, onze roots en expertise.”<br />

Tekst Enjoy Concrete | Beeld Van Damme – Vandeputte Architecten<br />

Het minimalistische karakter van de architectuur<br />

van M1 – uit te spreken als ‘méén’, de lokale<br />

benaming van de stad Menen – zorgt ervoor dat<br />

alles goed moet zijn doorgesproken. Er is input<br />

en interactie met de bouwpartners nodig, en dat<br />

best al tijdens de ontwerpfase. Een voorbeeld uit<br />

dit project: de wanden (h>5m) zijn onder 90°<br />

getransporteerd, waarna ze op de werf gedraaid<br />

werden met behulp van een tweede kr<strong>aan</strong>. Dit<br />

gegeven legde al veel vast, zoals de wanddikte<br />

en bijgevolg ook de volledige muuropbouw en de<br />

beschikbare ruimte, maar eveneens de stabiliteit<br />

gezien het gewicht van de gevel, die bijna volledig<br />

ophangt. Als dit te laat ter sprake komt, moeten<br />

alle bouwpartners <strong>aan</strong>passingen doorvoeren, met<br />

vertraging en risico op fouten tot gevolg.<br />

Met zijn gevel in architectonisch beton straalt het M1-gebouw een klassevolle soberheid uit.<br />

Op maat gemaakt<br />

In de gevel van M1 zijn maar liefst 700 m²<br />

elementen uit glad grijs beton verwerkt. Deze<br />

werden op maat gemaakt door Enjoy Concrete<br />

uit Veurne, een bedrijf dat zich sinds 2010 toespitst<br />

op de fabricage van architectonisch beton.<br />

“Initiatiefnemer was Bernard Joye, die met zijn<br />

voormalige bedrijf Furnibo naam en faam verwierf<br />

via hoogwaardige realisaties in ter plaatse<br />

gestort zichtbeton”, vertelt Maarten Durnez.<br />

“Maar ter plaatse storten blijft een moeilijk<br />

en zeer gespecialiseerd gegeven. Prefabricatie<br />

zorgt in eerste instantie voor een gecontroleerde<br />

productieomgeving. De schrik van architecten<br />

om met zichtbeton te werken, werd minder<br />

groot. Prefabricatie impliceert niet langer inboeten<br />

op esthetiek ten voordele van zekerheid<br />

of budget. In eerste instantie wordt nu naar<br />

prefabricatie gekeken en wordt er slechts uitzonderlijk<br />

van afgeweken.”<br />

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw ‘M1’ Menen<br />

In de gevel van het M1-gebouw zijn maar liefst 700 m² elementen uit glad grijs beton verwerkt.<br />

“Dankzij een<br />

supergladde<br />

bekisting met<br />

hoogwaardig<br />

zelfnivellerend<br />

beton slagen wij<br />

waar de meeste<br />

concullega’s<br />

afhaken”<br />

Productieproces met uitdagingen<br />

Vandaag spitst Enjoy Concrete zich toe op de<br />

productie van alle mogelijke elementen in architectonisch<br />

prefabbeton: wanden, kolommen en terrassen,<br />

maar ook tegels, banken en traptreden. “Naast<br />

de gekende standaardtoepassingen laten we ons<br />

graag uitdagen door te werken buiten formaat<br />

(13.5 x 4m; 25t) of met gedetailleerde, kleine<br />

elementen. Denk onder meer <strong>aan</strong> een haardmeubel<br />

of bad. Dankzij een supergladde bekisting met<br />

hoogwaardig zelfnivellerend beton slagen wij waar<br />

de meeste concullega’s afhaken”, vertelt Maarten<br />

Durnez. “Naast ons uitgekiende productieprocedé<br />

en de lange binnenstockage voorzien we daarom<br />

standaard ook een nabehandeling in twee fases.<br />

We vragen tevens betrokkenheid van de klant, een<br />

werf- of fabrieksbezoek. Beton is voor de ene een<br />

egaal grijs vlak, maar voor de andere een verweerde<br />

bunker op het strand. Het blijft een materiaal met<br />

ontzettend veel mogelijkheden. We zijn dan ook<br />

trots op onze referenties en gemotiveerder dan ooit<br />

om nieuwe uitdagingen <strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong>.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Aalst Pendelparking<br />

PENDELPARKING 2.0<br />

Aalsterse treinreizigers kunnen sinds februari hun fiets of wagen kwijt in een gloednieuwe parking <strong>aan</strong> de achterkant van het station.<br />

Het impressionante complex, dat ook kantoren, commerciële ruimtes en fietsenstalling omvat, breekt radicaal met de traditionele ‘betonlook’<br />

van andere parkeergebouwen. De futuristisch ogende gevel met verticale houtelementen op een glazen plint trekt de <strong>aan</strong>dacht en fungeert<br />

zo als ankerpunt van het nieuwe multifunctionele stadsdeel ‘Kaai District’.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Jan De Nul Group/NMBS-Stijn Van Schuerbeek<br />

Stad Aalst en NMBS beslisten enkele jaren geleden om de buurt rond het<br />

station volledig om te vormen naar een duurzaam en autoluw gebied. Het<br />

nieuwe pendelparkinggebouw brengt de realisatie van stadsvernieuwingsproject<br />

‘Aalsterse Stationsomgeving’ opnieuw een stapje dichterbij. In<br />

een volgende fase zullen er op de site nog meerdere duurzame gebouwen<br />

verrijzen. “Door sterk te investeren in dit binnenstedelijke gebied zal het<br />

opgewaardeerd worden en zal een jarenlange onderbenutte plek opnieuw<br />

actief deel uitmaken van het stadsweefsel”, vertelt Johan Geeroms, Managing<br />

Director van PSR-Jan De Nul Group, dat in samenwerking met BESIX RED<br />

instaat voor de ontwikkeling van het project (als Denderoever nv) en met<br />

BESIX nv en Jan De Nul nv voor de bouw (als Denderconstruct nv). “Daarom<br />

werd er geopteerd voor een parkeergebouw met zeven niveaus, waarvan<br />

één ondergronds. Met een oppervlakte van meer dan 25.000 m² biedt het<br />

plaats <strong>aan</strong> negenhonderd voertuigen. Het gebouw is ontworpen als een<br />

‘dubbele helix’: één doorlopende helling waarop geparkeerd wordt. De<br />

circulatie verloopt via twee routes: één voor het opg<strong>aan</strong>de en één voor het<br />

dalende verkeer.”<br />

Het gebouw is ontworpen als een ‘dubbele helix’: één doorlopende helling waarop<br />

geparkeerd wordt. (Beeld: NMBS-Stijn van Schuerbeek)<br />

De circulatie verloopt via twee routes: één voor het opg<strong>aan</strong>de en één voor het dalende verkeer. (Beeld: Jan De Nul Group)<br />

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Pendelparking Aalst<br />

Ondanks de betonnen structuur wijkt het uitzicht van deze parking sterk af van wat we gewoon zijn. (Beeld: Jan De Nul Group)<br />

Onconventioneel uitzicht<br />

Ondanks de betonnen structuur wijkt het uitzicht van deze parking sterk af<br />

van wat we gewoon zijn. Dit heeft vooral te maken met de architectuur en<br />

materiaalkeuze. Op het maaiveldniveau kreeg het gebouw een plint met hardglazen<br />

gematteerde panelen die slechts diffuus licht doorlaten. Zo wordt op<br />

subtiele wijze duidelijk dat het een parking is, maar is er geen sprake van<br />

een ‘vitrine-effect’. Daarboven is de gevel opgebouwd met verticale houten<br />

elementen, die zo zijn gepositioneerd dat ze vanop afstand als grote banden<br />

ogen. Van nabij ontstaat er een tweede schaal door het ritme van diepe en<br />

ondiepe delen, die respectievelijk doorlopen tot de bovenliggende verdieping<br />

en borstweringshoogte.<br />

Op een gelijkvloerse oppervlakte van bijna 800 m² is er plaats voor<br />

zevenhonderd fietsen. (Beeld: NMBS-Stijn van Schuerbeek)<br />

De gevel is opgebouwd uit verticale houtelementen. (Beeld: Jan De Nul Group)<br />

Meerdere functies verenigd<br />

De tijd dat Koning Auto de scepter zwaaide, is definitief voorbij. Steeds<br />

meer pendelaars nemen de fiets naar het station. Daarom kon een uitgebreide<br />

fietsparking niet ontbreken. Op een gelijkvloerse oppervlakte van<br />

bijna 800 m² is er plaats voor zevenhonderd exemplaren. Daarvan kunnen<br />

er tweehonderd in een volledig afgesloten ruimte gestald worden, die enkel<br />

toegankelijk is voor reizigers met een MOBIB-kaart. De constructie bestaat<br />

uit twee benen, waarvan er één van de toekomstig <strong>aan</strong> te leggen groenzone<br />

naar de parking loopt, die op 1,6 meter hoogte ligt. Het andere been sluit<br />

hierop <strong>aan</strong> en blijft vlak. Het dak, dat dezelfde vorm heeft, zal later in het<br />

park ‘Kunst op de Helling’ geïntegreerd worden en toegankelijk zijn. }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


- Trappen & trapleuningen<br />

- Borstweringen<br />

- Ramen & deuren<br />

- Roosters & balkons<br />

- Montage- & demontagewerken<br />

info@vercometaal.be<br />

www.vercometaal.be<br />

Verco-Metaal bvba | Industrieterrein Hoogveld | Wissenstraat 10 | 9200 Dendermonde | Tel: 052 21 90 15<br />

00023397006_Verco 1-2.indd 1 27-09-21 10:12


Pendelparking Aalst<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

Op het maaiveldniveau kreeg het gebouw een plint met hardglazen gematteerde<br />

panelen die slechts diffuus licht doorlaten. (Beeld: Jan De Nul Group)<br />

“Dankzij de doordachte<br />

gevelafwerking is er sprake<br />

van een rustige en natuurlijke<br />

uitstraling die naadloos<br />

<strong>aan</strong>sluit bij de buurt”<br />

Geen mastodont<br />

Qua stijl en materialisatie is de architectuur van de ‘Galleria’ gevolgd. Dit<br />

gebouw van circa 1.600 m² situeert zich tussen de fiets- en pendelparking<br />

en fungeert als uitvalsbasis voor de treinbestuurders en -begeleiders van<br />

NMBS die actief zijn in de regio. Op het gelijkvloers zullen op termijn een<br />

of meerdere commerciële ruimtes worden ingericht. Ook dit volume is opgebouwd<br />

uit beton en heeft gevels die teruggetrokken zijn ten <strong>aan</strong>zien<br />

van een betonnen colonnadestructuur. Qua afwerking werd er gekozen voor<br />

grote glaspartijen in combinatie met een houten bekleding. In zijn totaliteit<br />

kunnen we dus over een vrij groot gebouwencomplex spreken. Desondanks<br />

komt het niet over als een mastodont. Integendeel: dankzij de doordachte<br />

gevelafwerking is er sprake van een rustige en natuurlijke uitstraling die<br />

naadloos <strong>aan</strong>sluit bij de buurt. Bovendien is het gelukt om op de site<br />

voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe stadsontwikkeling. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Denderoever nv (Brussel)<br />

Galleria-gebouw en fietsenstalling<br />

HUB (Antwerpen)<br />

Architect Parkeergebouw<br />

cepezed (Delft, Nederland)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Denderconstruct nv (Aalst)<br />

POLIJSTWERKEN W.M.C. –<br />

POLIJSTEN EN OPRUWEN VAN BETON<br />

Om de nieuwe pendelparking in Aalst een strakke en moderne<br />

uitstraling te geven die gedurende vele jaren intact blijft, werden<br />

de betonnen balken, de draagkolommen en de fietsenstallingen<br />

gepolijst. De keuze voor deze nabehandeling was niet louter<br />

esthetisch, maar ook functioneel. Op deze manier wordt het<br />

onderhoud immers sterk vereenvoudigd. De enige voorwaarde<br />

voor dit project was een perfecte uitvoering. Daarom werd de<br />

opdracht toegekend <strong>aan</strong> W.M.C. Polijstwerken (Sint-Niklaas), een<br />

bedrijf dat zich sinds 2019 specifiek toelegt op het polijsten van<br />

beton. “Hoewel we intussen al flink wat watertjes hebben doorzwommen,<br />

bracht dit project toch een serieuze uitdaging met<br />

zich mee”, vertellen oprichters en zaakvoerders Werner Maes<br />

en Marle Alarcon Correa. “Hoewel we geen hoogtevrees hebben,<br />

was het werken met onze handmachines op grote hoogte<br />

toch wel intensief. Bovendien is dit de grootste opdracht die<br />

we ooit hebben uitgevoerd, wat zijn impact had op planning en<br />

mankracht. Naast het polijsten van beton hebben we in een van<br />

de kantoren ook een gepolierde betonvloer opgeruwd ter voorbereiding<br />

van het plaatsen van vinyl. We hebben dus heel wat<br />

van onze expertise kunnen demonstreren in Aalst. En het mooie<br />

is dat het resultaat er mag zijn. Het is een project dat zonder<br />

twijfel vele deuren zal openen voor ons jonge bedrijf.”<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

VERCO METAAL –<br />

METALEN CONSTRUCTIES OP MAAT<br />

Staal is prominent <strong>aan</strong>wezig in de nieuwe pendelparking van<br />

Aalst. In die mate zelfs dat dit materiaal het uitzicht en de uitstraling<br />

van het gebouw definieert. Voor Verco Metaal uit Dendermonde<br />

is dit project dan ook een echt visitekaartje. Het is immers deze<br />

firma die de borstweringen en de vele staalkaders met gevlochten<br />

rvs-webnet heeft geproduceerd en geïnstalleerd. “Daarnaast<br />

waren we verantwoordelijk voor tal van andere bouwelementen<br />

zoals lantaarnpalen, hekwerk, deuren, afschermingen, trappen,<br />

trapleuningen en handgrepen”, vertellen zaakvoerders Hans Van<br />

Der Poorten en Michel Robberecht. “Kortom: dit project is bijna<br />

een catalogus van onze kennis en kunde. Sinds 1987 legt ons<br />

bedrijf zich toe op maatwerk in staal en rvs, inclusief grotere<br />

staalconstructies en carports. Intussen concentreren we ons<br />

voornamelijk op omvangrijke projecten, maar we blijven dat<br />

wel afwisselen met opdrachten voor particulieren. We houden<br />

van uitdagingen en kunnen die ook te baas omdat we alles in<br />

huis hebben: ingenieurs die ontwerpen en uittekenen, een eigen<br />

atelier waar we de producten en constructies fabriceren en een<br />

team van plaatsers die een kwalitatieve installatie garanderen.<br />

Onze a-tot-z-<strong>aan</strong>pak bleek ook bij de realisatie van de nieuwe<br />

pendelparking een belangrijke troef te zijn, vooral gezien de<br />

omvang en de diversiteit van de opdracht.”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


EEN PERFECTE MATCH MET ELK GEBOUW<br />

Schindler is zijn tijd altijd ver vooruit, ook op het vlak van duurzaamheid. Met de nieuwe ‘3000’ bewijst de liftenproducent dat ecologie perfect<br />

combineerbaar is met kostenefficiëntie en flexibiliteit. En dat zonder compromissen te sluiten op het vlak van prestaties en afwerkingsgraad.<br />

Energierecuperatie en tal van technologische snufjes zijn nu inherent <strong>aan</strong> de standaarduitrusting, waardoor het basisgamma de vergelijking<br />

met topmodellen kan doorst<strong>aan</strong>.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Schindler<br />

“Met de nieuwe ‘3000’<br />

bewijzen we dat ecologie<br />

perfect combineerbaar is met<br />

kostenefficiëntie en flexibiliteit”<br />

De 3000/3000+-lift is verkrijgbaar in drie interieurvariaties met frisse,<br />

trendy kleuren.<br />

Door het toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke design zal de ‘3000’-<br />

reeks het merendeel van de verwachtingen en vragen kunnen inlossen.<br />

Bovendien voorziet Schindler in uitbreidingen om de lift te personaliseren en af<br />

te stemmen op het specifieke toepassingsdomein. “We maakten de relevante<br />

opties per segment inzichtelijk en toegankelijk”, aldus Wim Stockx, salesmarketing<br />

& product manager van Schindler Belux. “Ze zijn verenigd in<br />

pakketten voor verschillende segmenten. Op die manier kunnen de klanten<br />

kiezen voor de opties die voor hun project een meerwaarde bieden, wat zich<br />

vertaalt in een bijzonder gunstige kostenoptimalisatie. Een win-winsituatie dus.”<br />

De 3000- en 3000+-liften zijn gebouwd om gedurende hun volledige levenscyclus<br />

een stille en zuinige werking te garanderen.<br />

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Flexibiliteit troef<br />

Schindler adviseert om maximaal voor standaardafmetingen te kiezen. Toch<br />

gebeurt het wel vaker dat klanten afwijkende maten vragen. “In dit geval kan<br />

ons nieuwe modulaire liftplatform worden toegepast”, vertelt Wim Stockx.<br />

“Dit vereist uiteraard een iets grotere investering, maar daar staat een lift<br />

op maat tegenover. We kunnen de afmetingen immers flexibel <strong>aan</strong>passen<br />

in stappen van 10 mm. Met een hefvermogen van 320 tot 1.350 kg en een<br />

hefhoogte van 70 meter kan deze ‘3000’ gemakkelijk tot 24 stopplaatsen<br />

<strong>aan</strong>. Voor best<strong>aan</strong>de gebouwen bestaat er een gelijkaardige uitvoering die<br />

de naam ‘3000+’ kreeg.”<br />

Beide lifttypes zijn verkrijgbaar in drie interieurdesignvariaties met frisse,<br />

trendy kleuren en een waaier <strong>aan</strong> toebehoren. Daarnaast is er een ‘naakte’<br />

versie beschikbaar die (weliswaar binnen de technische voorschriften) vrij<br />

kan worden ingericht. “Onze gekende ‘TSD’-oplossing wordt behouden”, verduidelijkt<br />

Wim Stockx. “Deze is bestemd voor gebouwen waar bouwkundige<br />

voorschriften of ontwerpwensen soms ambitieus kleine schachtkophoogten<br />

vereisen. Deze lift wordt intussen al in meer dan tweeduizend gebouwen<br />

gebruikt, inclusief uitvoeringen met een schachtkop van 2900 mm. Tot nu toe<br />

konden we echter enkel voor nieuwbouw een dergelijke oplossing <strong>aan</strong>bieden.<br />

Dankzij de FLEX-types kunnen we vandaag ook in best<strong>aan</strong>de gebouwen het<br />

onmogelijke waarmaken. Schachtkoppen tot 2500 mm behoren nu immers<br />

tot de mogelijkheden!”<br />

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu tot<br />

de standaarduitrusting.<br />

Maximaal energiezuinig<br />

De Schindler ‘3000’ en ‘3000+’ zijn gebouwd om gedurende hun volledige<br />

levenscyclus een stille en zuinige werking te garanderen. “De <strong>aan</strong>drijfsystemen<br />

met ‘closed-loop’ frequentieregelaars leveren een perfect gecontroleerd vermogen<br />

<strong>aan</strong> de tractiemachines en de deur<strong>aan</strong>drijvingen”, verduidelijkt Wim Stockx.<br />

“Een geavanceerde digitale controller biedt maximaal comfort op vele vlakken.<br />

Ook het innovatieve EPIC-overdrachtssysteem voor sensorgegevens behoort nu<br />

tot de standaarduitrusting, wat resulteert in een betrouwbaardere werking en<br />

kwalitatiever onderhoud. Contactloze sensoren zorgen voor een nivellering met<br />

de verdieping die tot op de millimeter nauwkeurig is. Zelfs in deze standaarduitvoering<br />

garanderen we regeneratieve <strong>aan</strong>drijftechnologie, waarmee 30 %<br />

minder energie wordt verbruikt in vergelijking met traditionele oplossingen.<br />

Onze ledtechnologie en stand-bymodus blijven uiteraard behouden. Ook dit<br />

draagt bij tot een uiterst duurzame werking volgens ISO 25745-2 en/of VDI.”<br />

De liften werken met regeneratieve <strong>aan</strong>drijftechnologie, waarmee 30 % minder<br />

energie wordt verbruikt.<br />

Product van coronatijdperk<br />

COVID-19 leidde tot een revolutie in het verticale gebouwentransport. “Iedereen<br />

wilde plots <strong>aan</strong>raakvrije bediening en liftontsmetting”, verklaart Wim Stockx.<br />

“Op bijzonder korte termijn ontwikkelden we tal van oplossingen die ook op de<br />

‘3000’ kunnen worden toegepast. Zo kunnen deze liften worden uitgerust met<br />

een interface die bediening via de ‘ElevateMe App’ toelaat. Er is keuze tussen<br />

verschillende uv-systemen om mogelijke contaminaties te vermijden. Last but<br />

not least kunnen alle ‘3000/3000+’-liften worden uitgerust met de befaamde<br />

PORT-technologie. De voordelen van deze oplossing zijn legio: kortere reis- en<br />

bestemmingstijden, hogere vervoerscapaciteit, en de mogelijkheid tot complete<br />

gebouwbeveiliging met gepersonaliseerde toegang.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


De Pen<br />

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen<br />

Kathleen Dewulf,<br />

Managing partner bij Global Estate Group<br />

DE KANTOREN VAN MORGEN<br />

De voorbije m<strong>aan</strong>den is er veel inkt gevloeid over de voor- en nadelen van thuiswerk. De limieten ervan<br />

werden pijnlijk duidelijk, terwijl er op het vlak van digitalisering en work-lifebalance dan weer mooie<br />

stappen vooruit werden gezet. Relevanter dan een discussie over de pro's en contra's vind ik de impact<br />

van thuiswerk op de kantoormarkt. Raakt het hybride werken zodanig ingeburgerd dat bedrijven hun<br />

kantoorvraagstuk radicaal herbekijken? Worden ‘clean & flex desks’ straks mainstream? Komt de<br />

kantoormarkt in woelig water terecht nu de gevolgen van de crisis bovendrijven?<br />

Dat zijn vragen die ons als projectontwikkelaar bezighouden, des te meer omdat wij vandaag knopen doorhakken<br />

over de kantoorprojecten van morgen. Niet evident in onzekere tijden. Bij gebrek <strong>aan</strong> een glazen bol houden wij<br />

daarom vast <strong>aan</strong> een <strong>aan</strong>tal principes waar wij sterk in geloven.<br />

Ten eerste: om de work-lifebalance te bevorderen, zullen bedrijven steeds meer inzetten op een <strong>aan</strong>gename werkbeleving<br />

die verder gaat dan het pure 'werken'. Met behulp van een <strong>aan</strong>tal handige of leuke extra’s – denk <strong>aan</strong><br />

een fitness, padel, kapper of strijkophaaldienst op het werk – zal er een <strong>aan</strong>genaam alternatief geboden worden<br />

voor de voordelen van thuiswerk.<br />

Daarnaast geloven we dat de decentralisatie van de kantoormarkt zich de komende jaren zal doorzetten. Bedrijven<br />

zullen eerder kiezen voor regionale satellietkantoren – dicht bij de werknemers – dan voor een centrale locatie die<br />

enkel bereikbaar is na een stevige portie fileleed.<br />

Tot slot geloven wij dat kwalitatieve kantoorgebouwen hoe dan ook de storm zullen doorst<strong>aan</strong>, of het nu een<br />

zacht briesje wordt of een heuse ork<strong>aan</strong>. Maar het kaf zal van het koren gescheiden worden en kantoren zullen<br />

<strong>aan</strong> meer eisen moeten voldoen. Mooi en praktisch zal niet volst<strong>aan</strong>, want ook duurzaam, goed geventileerd en<br />

hoogtechnologisch st<strong>aan</strong> vandaag op de wishlist.<br />

We geloven in deze drie principes en brengen ze ook in de praktijk bij onze eigen kantoorprojecten, zoals O-Forty<br />

in Oostkamp, de voormalige Douwe Egbertssite in Grimbergen en andere ontwikkelingen. We zien dat het zijn<br />

vruchten afwerpt, want de interesse in deze projecten blijft groot, crisis of niet. Dat stemt ons hoopvol voor de<br />

toekomst, hoe onzeker en volatiel die ook moge zijn. ❚<br />

De Pen wordt doorgegeven <strong>aan</strong> Geert Berkein, CEO bij Berkein Architects.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


future foundation technics<br />

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk<br />

Industriel<strong>aan</strong> 4, 9900 Eeklo<br />

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77<br />

info@votquennefoundations.be<br />

info@lameireft.be<br />

www.votquennefoundations.be<br />

www.lameireft.be


Project: Aliplast verdeler Decaro uit Lokeren<br />

Architect: B2Ai<br />

Foto : Bart Heijnens<br />

MC WALL<br />

vliesgevel<br />

STAR75<br />

sterk isolerende ramen<br />

FR90<br />

brandwerende deuren<br />

MAXIFORM<br />

plaat-en buigwerk<br />

UW PARTNER VOOR ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK<br />

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket <strong>aan</strong> duurzame aluminium systemen <strong>aan</strong>: ramen, deuren<br />

en schuiframen, maar ook vliesgevels en aluminium gevelbekleding, en natuurlijk lichtstraten, veranda’s,<br />

terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs binnenschrijnwerk.<br />

Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te assisteren bij alle mogelijke projecten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Ninove De Cooman-gebouw<br />

Het De Cooman-gebouw in Ninove werd nieuw leven en vooral veel licht ingeblazen.<br />

OPFRISSING EN NIEUWBOUW<br />

VOOR VOORMALIG TEXTIELPAND<br />

Het De Cooman-gebouw in Ninove onderging een stevige uitbreiding. Het Sociaal Huis kreeg zo een <strong>aan</strong>bouw met sociale assistentiewoningen.<br />

De architecten slaagden erin om het oude industriële pand <strong>aan</strong> de Dender nieuw leven en vooral veel licht in te blazen. Met respect voor de<br />

geschiedenis van het gebouw en met behulp van een bijzondere glazen facetgevel.<br />

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Bart Heijnens<br />

De uitbreiding van het De Cooman-gebouw<br />

start-te met het openwerken van de gesloten<br />

achtergevel om <strong>aan</strong>sluiting te maken met de<br />

nieuwe <strong>aan</strong>bouw. Enerzijds huisvest het gebouw<br />

op het gelijkvloers en de eerste verdieping de<br />

kantoren van het OCMW, Leerpunt, het Agentschap<br />

Inburgering en Integratie, het Huis van het<br />

Kind, Kind & Gezin en een ontmoetingsruimte.<br />

Op de tweede en derde verdieping van de <strong>aan</strong>bouw<br />

vind je tien sociale assistentiewoningen. De<br />

ingang bevindt zich in een groen binnengebied.<br />

“Door het verleden van het pand kozen we ervoor<br />

om dat industriële karakter door te trekken in het<br />

interieur”, zegt architecte Sandra Ghesquiere van<br />

B2Ai. “Ruwbouw is afbouw. We werkten met veel<br />

glas, beton en zichtmetselwerk in de <strong>aan</strong>bouw.<br />

De oude betonnen kolommen zijn behouden in<br />

het best<strong>aan</strong>de gebouw, maar moesten opnieuw<br />

behandeld worden. We kozen hier voor de kaleitechniek<br />

om zo die oude look te behouden. In het<br />

atrium tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping<br />

staat een knappe draaitrap in beton. De<br />

gang van de best<strong>aan</strong>de sociale appartementen is<br />

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Cooman-gebouw Ninove<br />

De realisatie van de glasgevel met zigzagbewegingen bracht heel wat reken- en handwerk met zich mee.<br />

De architecten namen het industriële verleden van<br />

het gebouw mee in het interieur.<br />

“De facetgevel met zigzagbewegingen<br />

vergde zeer precies maatwerk”<br />

met behulp van een lichtstraat volledig opengetrokken.<br />

“Door de muur van het oude gebouw weg<br />

te halen, creëerden we niet alleen een dubbel zo<br />

brede gang, maar ook een gezellige plek met vides<br />

die een groot ruimtegevoel en veel lichtinval bieden.”<br />

Aan de zijkanten van de <strong>aan</strong>bouw werden aluminium<br />

golfplaten <strong>aan</strong>gebracht. Hiervoor gingen de<br />

architecten op zoek naar platen met een kleine<br />

golf, die <strong>aan</strong>sluiten op de vlakke platen <strong>aan</strong> de<br />

voorzijde van de nieuwe <strong>aan</strong>bouw. De gevel van<br />

het best<strong>aan</strong>de gebouw werd volledig gereinigd en<br />

herschilderd. Aan de buitenzijde vormt het hele<br />

gebouw zo een mooi geheel.<br />

Glansrol voor het schrijnwerk<br />

Eveneens bijzonder is de beglazing, een heuse<br />

facetgevel die als het ware zigzagbewegingen<br />

maakt. Decaro uit Lokeren stond in voor de installatie<br />

van het aluminium buitenschrijnwerk. Voor<br />

het bedrijf was deze glasgevel een primeur, die het<br />

samen met Aliplast Aluminium Systems tot een<br />

goede einde bracht. “Het aluminium kreeg een<br />

lakanodisatie, een afwerking die sterk <strong>aan</strong>leunt<br />

bij grenen schrijnwerk”, zegt Kenny Van Stappen,<br />

zaakvoerder van Decaro. “Gewone anodisatie is<br />

redelijk duur en geeft snel krassen. Door dit na<br />

te bootsen met lak krijg je een duurzamer en<br />

makkelijker te onderhouden resultaat.”<br />

Ook <strong>aan</strong> de binnenzijde komt de facetgevel in glas mooi tot zijn recht en draagt hij bij tot de industriële sfeer<br />

van het gebouw.<br />

De uitdaging schuilde in de opbouw van de<br />

glasgevel. “Normaal is zo’n gordijngevel recht<br />

op recht, maar deze was in facet. Een zeer specifieke<br />

constructie die maatwerk vraagt”, zegt<br />

Kenny Van Stappen nog. “We lieten dit door<br />

een landmeter volledig digitaal opmeten. Wij<br />

hebben de gevels dan nadien omgezet naar<br />

AutoCAD en stuk per stuk ingegeven in ons<br />

systeem. Vervolgens werd nog gezaagd in ons<br />

atelier.” Heel wat reken- en handwerk dus. Voor<br />

de facethoeken deed Decaro een beroep op<br />

Aliplast Aluminium Systems, hun vaste partner<br />

en leverancier voor aluminium profielen. Ook<br />

zij produceren alle profielen en toebehoren volledig<br />

inhouse. “In hun ruime gamma vonden<br />

we zo de exacte buitenhoeken die we nodig<br />

hadden. Door de zigzagbeweging van de gevel<br />

hadden we ook een binnenhoek nodig, die we<br />

volledig zelf ontwierpen en produceerden. Het<br />

hele project was een toffe uitdaging, die we<br />

tot een goed einde brachten.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Stad Ninove<br />

Architect<br />

B2Ai (Roeselare, Gent, Brussel)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Bekaert Building Company (Waregem)<br />

Fabrikant<br />

Aliplast Aluminium Systems (Lokeren)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Willebroek MG Park De Hulst<br />

KWALITATIEVE LOODS<br />

IN GROOTSTE BEDRIJVENPARK<br />

VAN VLAANDEREN<br />

In Willebroek werd in opdracht van MG Real Estate een loods met kantoren gebouwd met een totale oppervlakte van 9.000 m². Jurgen Wolfs,<br />

Directeur der Werken bij de Belgisch-Nederlandse industriebouwer ASK Romein: “Er was bijzonder weinig tijd om dit project op te leveren.<br />

Dankzij een open communicatie tussen onze teams en die van de klant slaagden we erin om de loods netjes binnen de vooropgestelde termijn<br />

en het beoogde budget af te werken. Intussen haalden we ook al een contract binnen voor een volgend project van MG Real Estate."<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld LUCID<br />

De loods in Willebroek maakt deel uit van MG Park De Hulst, het grootste<br />

bedrijvenpark van Vl<strong>aan</strong>deren. ASK Romein verzorgde de volledige ruwbouw<br />

van de loods, met schroefpalen en funderingen in gewapend beton en een<br />

stalen structuur. De gevel bestaat uit geïsoleerde betonnen sandwichpanelen<br />

en geïsoleerde stalen gevelpanelen. Het stalen dak is afgewerkt met<br />

10 centimeter isolatie en pvc-dakbedekking. “We plaatsten ook een Pluvia-<br />

“De loods heeft een vrije<br />

overspanning van 50 meter”<br />

Deze loods met kantoren verrees in het grootste bedrijvenpark van Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MG Park De Hulst Willebroek<br />

De gevel bestaat uit geïsoleerde betonnen en stalen panelen.<br />

ASK Romein is een van de grootste staal- en industriebouwers in<br />

de Benelux. De onderneming ontwerpt, produceert en bouwt voor<br />

zowel kmo's als multinationals – goed voor een staalcapaciteit van<br />

40.000 ton per jaar. Waar je ook komt, kom je projecten van ASK<br />

Romein tegen. Denk onder meer <strong>aan</strong> de Ghelamco Arena in Gent<br />

en de renovatie van het Bosuilstadion in Antwerpen, de kersverse<br />

Standic-terminal van 95.000 m² in de haven van Antwerpen en de<br />

nieuwe machinehal van metaalverwerkend bedrijf Aperam in Genk.<br />

Tussen de loods en de kantoren zit een betonnen brandwand.<br />

systeem voor de hemelwaterafvoer. En tussen de loods en de kantoren zit<br />

een betonnen brandwand”, zegt Jurgen Wolfs. "Het bijzondere <strong>aan</strong> dit project<br />

is de grote overspanning van de loods: 50 meter! Een technische uitdaging,<br />

waardoor er binnenin een enorme vrije ruimte ontstond.”<br />

Multimodale logistieke uitvalsbasis<br />

De loods is een van de sluitstukken van MG Park De Hulst. De site is 500.000<br />

m² groot, beschikt over 95.000 m² zonnepanelen en is CO 2<br />

-neutraal. Jurgen<br />

Wolfs: “Met drie laadperrons voor grote vrachtwagens, drie laadperrons voor<br />

bestelwagens en directe toegang tot de laad- en loskades van het Zeekanaal<br />

Brussel-Schelde is de site een ideale multimodale logistieke uitvalsbasis.”<br />

Deze Willebroekse site is een ideale multimodale uitvalsbasis <strong>aan</strong> het Zeekanaal<br />

Brussel-Schelde.<br />

snel dat de bedrijfscultuur van MG Real Estate volledig <strong>aan</strong>sluit bij onze<br />

manier van werken. Door transparant te communiceren, konden we op korte<br />

tijd grote stappen zetten. Een mooi voorbeeld van de constructieve relatie<br />

die we steevast opbouwen met onze klanten.” ❚<br />

Open communicatie<br />

Zoals vaak was de bouwtijd ook in dit project erg kort. Jurgen Wolfs: "Het<br />

was de eerste keer dat we met MG Real Estate mochten samenwerken. De<br />

deadline was heel krap en het bouwtempo lag hoog. Toch merkten we al<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

MG Real Estate (Gent)<br />

ASK Romein (Malle)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Partner voor geotechnische projecten<br />

NIET ZOMAAR EEN SONDEERBEDRIJF<br />

Met een brede waaier <strong>aan</strong> technieken helpt Revyson bouwwerven voorbereiden. Het bedrijf controleert de toestand en draagkracht van de<br />

bodem en creëert zo een veilige werkomgeving voor de bouwvakkers en een veilige thuis of werkplek voor de toekomstige gebruikers van<br />

het gebouw. Gestoeld op expertise in de sector combineert Revyson tal van technologieën. En dat <strong>aan</strong>bod breidt de komende jaren verder uit.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Revyson<br />

Elke site vergt een eigen <strong>aan</strong>pak. Enkel door een<br />

veelheid <strong>aan</strong> machines en technieken te combineren,<br />

heb je een oplossing voor elk terrein. Dat<br />

weten ze bij Revyson. Als sondeerbedrijf voert<br />

het, naast sonderingen uiteraard, ook kwaliteitscontroles<br />

uit. De jonge onderneming, opgericht<br />

in 2018, bouwt verder op jarenlange expertise<br />

in de sector. Vanuit ervaring in funderings- en<br />

beschoeiingstechnieken herbekijkt ze de reeds<br />

beschikbare gegevens en voert ze de juiste <strong>aan</strong>-<br />

“Elke site vergt een eigen <strong>aan</strong>pak”<br />

vullende proeven uit om geotechnische projecten<br />

op een kostenefficiënte manier tot een veilig en<br />

goed einde te brengen. Met een duidelijk zicht<br />

op de uitdagingen bij het bouwklaar maken van<br />

gronden en een goede kennis van de beschikbare<br />

technieken is Revyson een ideale partner voor<br />

studiebureaus, architecten, projectontwikkelaars,<br />

<strong>aan</strong>nemers … Kortom: voor élke bouwpartij.<br />

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De sondeerrups b<strong>aan</strong>t zich vlot een weg op ruime werkterreinen.<br />

Slagsonderingen garanderen een veilige en<br />

indicatieve eerste controle van het terrein.<br />

Zoveel meer dan sonderingen<br />

Sonderingen vormen uiteraard een belangrijk<br />

onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden<br />

van Revyson. Terwijl de 20T-sondeerrups zich vlot<br />

een weg b<strong>aan</strong>t op ruime werkterreinen, is er een<br />

manuele versie voor slagsonderingen voorhanden.<br />

Het manuele toestel voert veilig een indicatieve<br />

eerste sondering uit op terreinen waar de draagkracht<br />

onzekerder is of waar weinig plaats is voor<br />

grote machinerie, bijvoorbeeld omdat er nog een<br />

gebouw op het perceel staat. Het lichte toestel<br />

laat bovendien geen sporen na. Wellicht voegt<br />

Plaatproeven brengen de draagkracht van het terrein in kaart.<br />

Revyson in de nabije toekomst nog een sondeerrups<br />

van 10T of 15T toe <strong>aan</strong> zijn machinepark.<br />

En daar stopt het niet, want de sondeerfirma<br />

heeft nog heel wat andere technieken in huis voor<br />

kwaliteitscontroles. Ze voert sonarproeven uit om<br />

de diepte en integriteit van paalfunderingen te<br />

controleren, doet trillingsmetingen in de buurt<br />

van trillingsgevoelige constructies om schaderisico’s<br />

in te schatten of spantesten op de ankers<br />

van de keerwanden van een bouwput en dan<br />

zijn er nog de plaatproeven die ideaal zijn om<br />

de draagkracht van de onder- en bovenkoffer bij<br />

wegenis of een werkterrein te controleren. Zo<br />

kan je steekproeven doen om te verifiëren dat de<br />

draagkracht toereikend is vooraleer zware machines<br />

het wegdek of werkterrein betreden. Afhankelijk<br />

van het terrein en de opbouwdikte zijn er drie<br />

verschillende plaatgroottes om mee te werken.<br />

Nog meer mogelijkheden<br />

in de toekomst<br />

Bovenst<strong>aan</strong>de technieken en machines maken al<br />

heel wat mogelijk. Toch kijkt Revyson ambitieus<br />

naar de toekomst en wil het bedrijf de waaier<br />

<strong>aan</strong> diensten verder uitbreiden. Daarmee bouwt<br />

het zowel <strong>aan</strong> horizontale als verticale integratie.<br />

Ludovic Huysentruyt van Revyson doet de toekomstplannen<br />

uit de doeken: “We willen inzetten op<br />

geofysica. Radartechnieken maken het namelijk<br />

mogelijk om de densiteit van de ondergrond in kaart<br />

te brengen. Omdat we hier echt in geloven, werken<br />

we ook mee <strong>aan</strong> de werkgroep ‘Aanleg van werkterreinen’,<br />

waar ze sleutelen <strong>aan</strong> reglementering<br />

voor de <strong>aan</strong>leg van werkterreinen. Verder bekijken<br />

we de mogelijkheid om grondboringen <strong>aan</strong> te<br />

bieden. Bij bemalingsstudies laten die ons bijvoorbeeld<br />

toe om een betere inschatting van de<br />

doorlatendheid in rekening te brengen. En ook<br />

rioleringsinspectie zit in de pijplijn. Het in kaart<br />

brengen van het rioleringssysteem achter een<br />

voorziene keerwand kan schade vermijden tijdens<br />

de uitvoering. Bij het boren van de palen of de<br />

grondankers wordt zo een doorboring van de riolering<br />

vermeden (met betonverlies tot gevolg).<br />

Een absolute meerwaarde voor onze klanten.<br />

Daar g<strong>aan</strong> we voor!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Niel & Herent Turnhal & Sportcentrum Bart Swings<br />

KWALITATIEVE SPORTINFRASTRUCTUUR<br />

MET EEN GOUDEN RANDJE<br />

De Olympische Spelen hebben eens te meer bewezen dat investeren in sportinfrastructuur zijn vruchten afwerpt. Judoka’s en gymnasten uit de<br />

buurt van Niel kunnen sinds kort terecht in een gloednieuwe gymhal met dojo, waar ze zich kunnen spiegelen <strong>aan</strong> olympisch turnkampioene Nina<br />

Derwael en hun streekgenoot Matthias Casse, die in Tokio een knappe bronzen plak wist te veroveren. In Herent staat een andere olympische<br />

medaillewinnaar in de spotlights, want daar is het kersverse sportcentrum vernoemd naar schaatskampioen Bart Swings. Twee bijzondere<br />

bouwprojecten die ambitieuze sportievelingen moeten inspireren tot grootse prestaties …<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Pellik<strong>aan</strong>, Dominique Van Huffel<br />

Het sportpark van Niel kreeg onlangs een stevige upgrade. Naast het<br />

jeugdhuis en de best<strong>aan</strong>de sporthal verrees een nieuwe turnhal met een<br />

dojo en een multifunctionele zaal. Het gebouw heeft een oppervlakte van<br />

900 m², is ontworpen door Studio Klein Brabant en werd gerealiseerd door<br />

Pellik<strong>aan</strong>. “De nieuwe turnhal is opgebouwd uit een prefabbetonstructuur<br />

met voorgespannen IV-liggers, die op punt gesteld is met behulp van een<br />

BIM-model. De sokkel bestaat uit sandwichpanelen in zichtbeton en de rest<br />

van de gevel uit binnendozen met isolatie en metalen buitenbeplating.<br />

Voorts is er geopteerd voor een polybetonvloer, die intussen volledig bedekt<br />

is met matten en toestellen, en een steeldeck met pvc-dakdichting en een<br />

groendak. Polycarbonaatvlakken in de gevels – drie in de turnhal en één ter<br />

hoogte van de danszaal – zorgen voor een mooie natuurlijke lichtinval. We<br />

hebben ook enkele renovatie-ingrepen uitgevoerd in de best<strong>aan</strong>de sporthal,<br />

maar dat beperkte zich tot het afbreken van twee best<strong>aan</strong>de kleedkamers<br />

en de realisatie van sanitair, twee kleinere kleedkamers en een ontvangstruimte”,<br />

vertelt Lieve De Bleser, projectleider bij Pellik<strong>aan</strong>.<br />

De nieuwe turnhal in Niel is opgebouwd uit een prefabbetonstructuur met voorgespannen IV-liggers, die op punt gesteld is met behulp van een BIM-model.<br />

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent<br />

In het sportpark van Niel verrees een nieuwe turnhal met een dojo en een multifunctionele zaal.<br />

Meerdere tandjes bijgestoken<br />

De grootste uitdaging tijdens de werkzaamheden in Niel ligt voor de hand:<br />

de coronacrisis. “De ‘lockdown’ viel samen met de eerste fases van de<br />

uitvoering, dus het was geen sinecure om beschikbare onder<strong>aan</strong>nemers<br />

te vinden”, benadrukt Lieve De Bleser. “Bovendien zorgde ook de ondergrond<br />

voor de nodige problemen en hebben we de beoogde paalfundering<br />

deels moeten vervangen door micropalen. Gelukkig bleef de impact op<br />

onze planning binnen de perken, onder meer omdat we in de laatste rechte<br />

lijn meerdere tandjes bijgestoken hebben. We zijn zeer tevreden met het<br />

resultaat. Aanvankelijk vreesden we dat de zwarte gevelbeplating er een<br />

monolithisch blok van zou maken, maar dankzij de uitgekiende profilering<br />

is er sprake van een intrigerend ‘lichtspel’, wat een zeer mooi effect creëert.<br />

Een knappe vondst van de architecten en vakwerk van het Pellik<strong>aan</strong>-team!”<br />

Polyvalent sportcentrum<br />

Een veertigtal kilometer verderop, in het Vlaams-Brabantse Herent, gooide<br />

Pellik<strong>aan</strong> eveneens hoge ogen. Daar realiseerde het samen met Artabel, IRS<br />

Studiebureau en studio k een prestigieus Design & Build-project, waarvan<br />

de eerste plannen al dateren uit 2016: het sportcentrum Bart Swings. De<br />

focus lag niet enkel op sporttechnische inrichting (zowel binnen als buiten),<br />

maar ook op kwalitatieve omgevings<strong>aan</strong>leg en het stimuleren van sociale<br />

interactie tussen verschillende soorten bezoekers. Bart Swings, die geboren en<br />

getogen is in Herent, kreeg de eer en het genoegen om het complex officieel<br />

“De geprofileerde zwarte<br />

gevelbeplating van de<br />

nieuwe turnhal in Niel creëert<br />

een zeer mooi effect”<br />

in te huldigen. De gelauwerde schaatskampioen keek zijn ogen uit, want het<br />

<strong>aan</strong>bod is niet min: een driedelige sporthal van 1700 m² met een combielastische<br />

sportvloer en vechtsportmatten, een turnhal van 860 m² met een<br />

gesloten valkuilsysteem, een tumblingb<strong>aan</strong> op volledige lengte (uniek in de<br />

regio), een fasttrack en alle toestellen voor olympische gymnastiek, twee<br />

beachvolleyvelden, een buitenfitness, een geasfalteerde pumptrack (uniek<br />

in de regio), een skatepark, een brasserie van 260 m² met buitenterras ...<br />

Bovendien is er op de site ook een parkzone ingericht, start er <strong>aan</strong> het sportcomplex<br />

een vernieuwde mountainbikeroute (inclusief afspuitstand) en is er<br />

een <strong>aan</strong>sluiting voorzien naar een Finse piste en beweegbank. Tot slot is er<br />

alvast rekening gehouden met de toekomst, want er worden volop plannen<br />

gesmeed voor de bouw van een zwembad naast de gymhal. }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


We build strong relationships and future-proof buildings.<br />

Meer dan 70 jaar D&B<br />

Excelsiorl<strong>aan</strong> 1 1930 Zaventem<br />

info@pellik<strong>aan</strong>.be<br />

www.pellik<strong>aan</strong>.be


Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent<br />

De lat lag hoog bij de realisatie van sportcentrum Bart Swings, want de gemeente wilde niet zomaar een sporthal van dertien in een dozijn.<br />

“In veel andere sportcomplexen<br />

wordt er bespaard<br />

op esthetiek, maar dat is in<br />

Herent absoluut niet het geval”<br />

Esthetiek en energie-efficiëntie<br />

Het sportcentrum Bart Swings is op dezelfde manier opgebouwd als de nieuwe<br />

turnhal in Niel: een structuur uit prefabbeton (kolommen, balken, predallen en<br />

welfsels), een sokkel in betonnen sandwichpanelen en gevels met binnendozen,<br />

isolatie en een metalen bardageconstructie. “De bronzen kleur en het geplooide<br />

karakter van de gevelbekleding geven het gebouw een bijzondere uitstraling.<br />

Ook het aluminium buitenschrijnwerk past perfect in het plaatje, terwijl enkele<br />

polycarbonaatvlakken <strong>aan</strong> de noordkant voor extra natuurlijke lichtinval<br />

zorgen”, vertelt Pellik<strong>aan</strong>-projectleider Koen Verhoeven. “De lat lag hoog, want<br />

de gemeente wilde niet zomaar een sporthal van dertien in een dozijn. In<br />

veel andere sportcomplexen haalt het functionele aspect de bovenhand en<br />

wordt er bespaard op esthetiek, maar dat is in Herent absoluut niet het geval.<br />

Zo is de cafetaria erg trendy ingericht door Studio Boîte (een gespecialiseerd<br />

interieurbureau uit Leuven), is de inkomhal afgewerkt met bamboehout en<br />

hebben de binnendozen in de sporthal een groene kleur in plaats van het<br />

gebruikelijke wit. Eveneens opvallend is dat het complex <strong>aan</strong> de BEN-norm<br />

voldoet. Dat impliceerde dat we heel veel <strong>aan</strong>dacht moesten besteden <strong>aan</strong><br />

de luchtdichtheid. Gezien de mechanische verankering van de gevelbekleding<br />

was dit allerminst evident, maar onze inspanningen hebben geloond, want<br />

uiteindelijk is het luchtdichtheidsniveau zelfs beter dan vooropgesteld was.<br />

Daarnaast is er fors geïnvesteerd op energetisch vlak: dikke isolatiepakketten,<br />

zonnepanelen op het dak van de turnhal, een ventilatiesysteem D …” }<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

GEVITEC – ELEKTRISCHE<br />

INSTALLATIES EN BEKABELING<br />

Uitbreiding van een best<strong>aan</strong>de sporthal of Design & Build voor<br />

de realisatie van een nieuw sportcomplex: ook elektro-installateur<br />

Gevitec (Schoten) is van alle markten thuis en is perfect in<br />

staat om beide opdrachten tot een goed einde te brengen. Dat<br />

bewees het onlangs in Niel en Herent, waar het een verlengstuk<br />

breide <strong>aan</strong> de succesvolle samenwerking met Pellik<strong>aan</strong>. “We<br />

stonden van a tot z in voor de elektrische installatie, bekabeling,<br />

verlichting, toegangscontrole, <strong>aan</strong>sluitingen en voedingen”,<br />

vertelt Andy Borghs, asisstent-directeur bij Gevitec. “Onze flexibiliteit<br />

en proactiviteit zijn belangrijke troeven. Niet enkel nieuwe<br />

installaties, maar ook <strong>aan</strong>passingen en uitbreidingen behoren tot<br />

de mogelijkheden. Bovendien kunnen we – in samenspraak met<br />

de klant – altijd de nodige extra’s voorzien. Zo hebben we in<br />

Niel tevens een hoogspanningscabine geplaatst, waardoor ook<br />

de best<strong>aan</strong>de sporthal een nieuwe voeding kreeg. En in Herent<br />

namen we eveneens de datavoorzieningen, de muziekinstallatie<br />

en de camerabewaking voor onze rekening. Bovendien kreeg de<br />

uitrusting van de cafetaria pas in een later stadium vorm. Dat was<br />

echter geen probleem, want zo konden we onze knowhow optimaal<br />

inzetten (in het verlengde van de volledige D&B-opdracht).<br />

Aangezien we intern vrij snel de nodige maatregelen hebben getroffen,<br />

konden we steevast doorwerken tijdens de coronacrisis.<br />

Daardoor zijn de deadlines niet in het gedrang gekomen, tot grote<br />

tevredenheid van Pellik<strong>aan</strong>. We werken regelmatig samen, dus<br />

de verstandhouding is uitstekend en de communicatielijnen zijn<br />

zeer kort. Op naar de volgende, zou ik zeggen!”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Untitled-1 1 08/09/<strong>2021</strong> 10:42<br />

Turnhal & Sportcentrum Bart Swings Niel & Herent<br />

Sportcentrum Bart Swings biedt onder meer plaats <strong>aan</strong> een driedelige sporthal van 1700 m² met een combi-elastische sportvloer.<br />

Tot in de puntjes voorbereid<br />

Ook in Herent gooide de coronacrisis <strong>aan</strong>vankelijk roet in het eten. “Vanwege<br />

de ‘lockdown’ zijn de werken pas in mei 2020 echt van start kunnen g<strong>aan</strong> –<br />

twee à drie m<strong>aan</strong>den later dan voorzien – al mochten we qua afwezigheden<br />

van het werfpersoneel of leveringsproblemen al bij al niet te hard klagen”,<br />

geeft Koen Verhoeven <strong>aan</strong>. “Bovendien hebben we die periode van uitstel<br />

benut om de uitvoering tot in de puntjes voor te bereiden, wat het verdere<br />

verloop van het project zeker ten goede is gekomen. Het sportcomplex is op<br />

20 mei van dit jaar opgeleverd, waarna het officieel is ingehuldigd op 21 juni.<br />

De bouw nam dus amper een jaar in beslag, wat we gezien de omstandigheden<br />

een succes mogen noemen. De omgevings<strong>aan</strong>leg (meer bepaald de beplanting)<br />

zal eind dit jaar – in het plantseizoen – afgerond worden. We houden<br />

een positief gevoel over <strong>aan</strong> deze mooie realisatie. De verstandhouding met het<br />

gemeentebestuur van Herent was uitstekend en ook de samenwerking met de<br />

andere bouwpartners verliep erg vlot. Dat Bart Swings himself onder de indruk<br />

was van het resultaat, is uiteraard de kers op de taart!” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE (NIEL)<br />

Bouwheren:<br />

Architect:<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s):<br />

TECHNISCHE FICHE (HERENT)<br />

Bouwheren:<br />

Architect:<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s):<br />

Gemeente Niel<br />

Studio Klein Brabant (Bornem)<br />

Pellik<strong>aan</strong> (Zaventem)<br />

Gemeente Herent<br />

Artabel (Leuven)<br />

Pellik<strong>aan</strong> (Zaventem)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Pittem DV Fresh<br />

De eerder gesloten productie- en stockagevolumes contrasteren mooi met de kantoorzone, die zich boven de laadkades bevindt.<br />

VOEDINGSBEDRIJF INVESTEERT<br />

IN FABRIEK VAN DE TOEKOMST<br />

Om de razendsnelle groei te kunnen bijbenen, investeerde DV Fresh maar liefst 17 miljoen<br />

euro in een ‘fabriek van de toekomst’. Naast de transformatie van de best<strong>aan</strong>de productiehal<br />

omvatte het project ook de bouw van een gloednieuw volume waar automatisering en digitalisering<br />

de scepter zwaaien. Logischerwijze is dit progressieve karakter ook doorgetrokken<br />

in de architectuur, die dankzij een subtiel lijnenspel en contrasterende kleuren bijzonder<br />

eigentijds oogt.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld DV Fresh<br />

Naast het versnijden en verpakken van verse<br />

groenten produceert DV Fresh ook kant-en-klare<br />

maaltijdsalades voor de retail- en foodservicesector<br />

in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.<br />

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1998<br />

zetten zaakvoerders Dirk en Hilde Verkinderen<br />

in op innovatie en kwaliteit. Zo ontwikkelen ze<br />

innovatieve snijtechnieken, creatieve recepturen<br />

en gepersonaliseerde verpakkingsmethodes. Met<br />

succes, want de onderneming kende een razendsnelle<br />

groei. Al snel besefte het echtpaar dat<br />

een uitbreiding zich vroeg of laat zou opdringen.<br />

Toen de <strong>aan</strong>palende site van Lafaut in 2016 te<br />

koop werd <strong>aan</strong>geboden, grepen Dirk en Hilde<br />

de kans met beide handen. “Zo konden we onze<br />

site uitbreiden tot 34.000 m², wat heel wat extra<br />

toekomstmogelijkheden bood”, vertellen ze. “We<br />

wisten dat maximale automatisering de manier<br />

was om de concurrentie het hoofd te blijven<br />

bieden. Daarom vatten we het idee op om een<br />

extra volume te bouwen en het geheel in te<br />

richten als een ‘factory of the future’.”<br />

De nieuwbouw omvat onder meer een<br />

automatisch opslagmagazijn.<br />

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DV Fresh Pittem<br />

DV Fresh investeerde 17 miljoen euro in zijn ‘factory of the future’.<br />

Een grote expeditieruimte is een ander belangrijk onderdeel van de nieuwbouw.<br />

Gestapelde functies<br />

De best<strong>aan</strong>de fabriek werd omgebouwd tot een<br />

productiehal waar de groenten worden gewassen,<br />

versneden en gedroogd. Via een intermediaire<br />

koelcel bereiken deze halffabricaten het nieuwe<br />

volume, waar ze verder worden verwerkt, verpakt<br />

en opgeslagen. De nieuwbouw beslaat een vloeroppervlakte<br />

van 10.000 m² en omvat een verpakkingshal,<br />

een automatisch opslag- en leeggoedmagazijn,<br />

koelcellen en een grote expeditieruimte.<br />

“We kozen voor een solide betonnen constructie<br />

met twee niveaus”, aldus de zaakvoerders. “Door<br />

de verschillende functies te stapelen, kunnen<br />

we de ruimte beter benutten, de zones volledig<br />

gescheiden houden en ook ons energieverbruik<br />

optimaliseren. Bovendien kreeg de site een veel<br />

nettere <strong>aan</strong>blik omdat de opslag van het leeggoed<br />

in het gebouw geïntegreerd is.”<br />

“We zijn positief<br />

verrast over de<br />

vele voordelen<br />

die de nieuwe<br />

lay-out en de<br />

bijbehorende<br />

flow met zich<br />

meebrengen”<br />

De architect ontwierp een concept waarbij<br />

gladde lichtgrijze betonpanelen en donkere<br />

sandwichpanelen elkaar afwisselen.<br />

In het nieuwe volume zwaaien automatisering en<br />

digitalisering de scepter.<br />

Architecturaal plaatje klopt<br />

De eerder gesloten productie- en stockagevolumes<br />

contrasteren mooi met de kantoorzone, die zich<br />

boven de laadkades bevindt. “Naast extra kantoren<br />

voorzagen we daar ook een ruim opleidingslokaal,<br />

een volwaardige testkeuken en een goed uitgeruste<br />

demokeuken”, aldus Dirk en Hilde Verkinderen.<br />

“Dit onderdeel van het nieuwe gebouw kenmerkt<br />

zich door open gevels met een intrigerend lijnenspel.<br />

R-Architekten ontwierp immers een concept<br />

waarbij gladde lichtgrijze betonpanelen en donkere<br />

sandwichpanelen elkaar afwisselen. In combinatie<br />

met naturel schrijnwerk resulteert dit in een<br />

sober en tijdloos gebouw dat toch progressiviteit,<br />

creativiteit en functionaliteit uitstraalt. Kortom: het<br />

architecturale plaatje stemt volledig overeen met<br />

de visie van DV Fresh en weerspiegelt waar we als<br />

bedrijf voor st<strong>aan</strong>. Vandaag zijn we bezig met de<br />

opstart van de nieuwe fabriek. We zijn positief verrast<br />

over de vele voordelen die de nieuwe lay-out<br />

en de bijbehorende flow met zich meebrengen.<br />

Het is nu al duidelijk dat we met deze investering<br />

perfect kunnen inspelen op ons groeitraject, waarin<br />

innovatieve producten met toegevoegde waarde en<br />

complexiteit de hoofdrol spelen.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

DV Fresh (Pittem)<br />

Architect<br />

R-Architekten (Oostende)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Beaver Construct (Lendelede)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Industriële<br />

koeloplossingen op<br />

uw maat?<br />

Contacteer ons!<br />

Industriestraat 14<br />

8755 Ruiselede<br />

info@koeltechniekroose.be<br />

www.koeltechniekroose.be


DV Fresh Pittem<br />

DUURZAAM KOELEN EN VRIEZEN OP MAAT<br />

De activiteiten van DV Fresh st<strong>aan</strong> of vallen met een efficiënte en energiezuinige koeling. Daarom koos het resoluut voor state of the art<br />

maatwerk, waarbij alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd. Zowel de engineering als de implementatie van de oplossing werden<br />

toevertrouwd <strong>aan</strong> Koeltechniek Roose uit Ruiselede, dat voorheen al meerdere projecten voor dit voedingsbedrijf realiseerde.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Koeltechniek Roose<br />

In het nieuwe gebouw is onder meer een grote<br />

koelcel voor de uitg<strong>aan</strong>de goederen ingericht.<br />

leidingen en robuuste compressoren/verdampers.<br />

Daarnaast ontwikkelden we zelf een sturing met<br />

visualisatie om de installaties altijd op de meest<br />

energiezuinige manier te kunnen laten werken.<br />

Omdat we zelf zowel de engineering als de implementatie<br />

en afstelling voor onze rekening<br />

nemen, kunnen we de klant bovendien altijd de<br />

beste oplossing garanderen.”<br />

In de machinekamer zijn twee compressor units, een buffervat voor de warmterecuperatie en<br />

een CO 2<br />

-afscheider geïnstalleerd.<br />

“We ontwikkelden zelf een sturing met<br />

visualisatie om de installaties altijd op<br />

de meest energiezuinige manier<br />

te kunnen laten werken”<br />

Sinds 1983 specialiseert Koeltechniek Roose zich<br />

in industriële koel- en vriesinstallaties (NH 3<br />

en<br />

CO 2<br />

) op maat. Het accent ligt op oplossingen voor<br />

de voedingsindustrie, maar het bedrijf spitst zich<br />

eveneens toe op proceskoeling voor de papier-<br />

en kunststofnijverheid. “We maken op meerdere<br />

punten het verschil ten opzichte van de concurrentie”,<br />

vertellen zaakvoerders Wim en Davy<br />

Roose. “Zo garanderen we een lange levensduur<br />

van de installaties via de toepassing van rvs-<br />

Twee koelmiddelen<br />

Het project bij DV Fresh startte met een analyse<br />

van de volledige koellast van het bedrijf. “Op basis<br />

daarvan hebben we een milieuvriendelijke NH 3<br />

/<br />

CO 2<br />

-pompsysteeminstallatie ontworpen met een<br />

koelvermogen van 1,2 MW bij een CO 2<br />

-temperatuur<br />

van -5 °C”, aldus de gebroeders Roose. “De keuze<br />

voor twee koelmiddelen zorgt voor een combinatie<br />

van bedrijfszekerheid, duurzaamheid, veiligheid<br />

en flexibiliteit. Daarnaast bouwden we een CO 2<br />

DX-vriesinstallatie met een vermogen van 40 kW<br />

bij -30 °C. Deze is in cascade op het CO 2<br />

-pompsysteem<br />

geïnstalleerd. In het gebouw voorzagen we<br />

22 verdampers, die in totaal zeventig ventilatoren<br />

hebben. Hun ontdooiing gebeurt door middel van<br />

een glycolcircuit dat door warmterecuperatie wordt<br />

opgewarmd. Interessant <strong>aan</strong> deze case is dat de<br />

warmte die uit de koeling wordt gerecupereerd ook<br />

wordt gebruikt om sla te drogen en de ondervloer<br />

van de diepvriezer vorstvrij te houden.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Mechelen FANUC<br />

GEDURFDE EVENWICHTSOEFENING<br />

MET KLEUR<br />

In het Old Road Business Park in Mechelen pronkt sinds kort het<br />

nieuwe hoofdkantoor van FANUC Benelux. Conform de richtlijnen van<br />

het Japanse moederbedrijf is het een bedrijfshub waar herkenbaarheid<br />

en soberheid subtiel in balans zijn. Het effect van de felgele<br />

gevels wordt getemperd door een ingenieuze vormgeving met<br />

<strong>aan</strong>dacht voor symboliek en detail. Het resultaat is een uniek en<br />

kleurrijk gebouw dat intrigeert in plaats van choqueert.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Tecro & Krea Architects, Christophe Van Couteren<br />

Het effect van de felgele gevels wordt getemperd door een ingenieuze vormgeving met <strong>aan</strong>dacht voor symboliek en detail.<br />

Automatisering en robotisering spelen meer dan ooit een cruciale rol in de<br />

Europese maakindustrie. Het gaat de Japanse multinational FANUC dan ook<br />

voor de wind. Gezien de specialisatie in industriële robots, CNC-besturingen en<br />

frees-, EDM- en servogestuurde spuitgietmachines zag deze belangrijke speler<br />

zijn markt<strong>aan</strong>deel gestaag groeien. “Ook in de Benelux hebben we een erg<br />

sterke marktpositie”, aldus managing director Paul Ribus. “Dankzij onze kwaliteitsvolle<br />

producten en excellente service zagen we het klanten- en personeels-<br />

bestand de laatste vijf jaar meer dan verdubbelden. Hierdoor barstte de oorspronkelijke<br />

uitvalsbasis compleet uit zijn voegen. In onze zoektocht naar een<br />

nieuwe locatie bleek Resolve Real Estate de meest interessante optie te zijn. Deze<br />

projectontwikkelaar kon een ‘build to suit’-gebouw <strong>aan</strong>bieden op de voormalige<br />

DME-site, op een halve kilometer van ons vroegere adres. Omdat er op dat<br />

moment nog geen ontwerp was, kregen we bovendien carte blanche qua architectuur<br />

en inrichting. Kortom: deze oplossing was een win-win op alle vlakken.”<br />

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FANUC Mechelen<br />

Compromis tussen twee culturen<br />

De nieuwe uitvalsbasis van FANUC moest ontworpen worden volgens de strikte<br />

richtlijnen van de Japanse multinational. “Herkenbaarheid creëren via een<br />

prominente toepassing van de gele bedrijfskleur was een absolute vereiste”, aldus<br />

architect Joeri Windmolders van Tecro & Krea Architects. “Dit plaatste ons voor<br />

een culturele clash op het vlak van architectuur. Gekleurde gebouwen worden in<br />

België al snel met ‘oubollig’ geassocieerd. In de naoorlogse periode werd kleur<br />

immers te pas en te onpas gebruikt. In deze opdracht kwam het er dus op <strong>aan</strong><br />

om een evenwicht te vinden tussen de Japanse vereisten en een stijl die binnen<br />

onze hedendaagse stedenbouw past. We ontwikkelden een concept met twee<br />

in elkaar grijpende volumes van respectievelijk twee en drie bouwlagen. Het<br />

tweelagige deel is evenwijdig <strong>aan</strong> de openbare weg afgesneden en geeft de<br />

illusie dat een grijs blok is opengewerkt om het geel vanbinnen zichtbaar te<br />

maken. Deze gevel staat dan ook bol van de symboliek. Het is een verwijzing<br />

naar het geel dat letterlijk de kern van FANUC vormt, terwijl de grote glaspartijen<br />

symbool st<strong>aan</strong> voor de transparantie en trots van het bedrijf.” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


Mechelen FANUC<br />

De grote glaspartijen st<strong>aan</strong> symbool voor de transparantie en trots van het bedrijf.<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

KA CONSTRUCT – VLIESGEVEL<br />

In de nieuwe hoofdzetel van FANUC Benelux speelt glas een<br />

prominente rol. Vooral de 400 m² grote vliesgevelconstructie van<br />

de kantoren bezorgt het gebouw extra cachet. Hiermee heeft<br />

KA Construct er een erg mooie referentie bij, want deze firma<br />

uit Beerse bestendigde opnieuw haar reputatie als specialist in<br />

technisch vooruitstrevende aluminium gevelconstructies. “Voor<br />

dit project gebruikten we de raam- en vliesgevelprofielen van<br />

Sprangers”, vertelt projectleider Herman Vorsselmans. “Dankzij<br />

de toepassing van zonwerende beglazing (type dark grey) vervolledigt<br />

de vliesgevel het visuele plaatje, waarin de kleuren geel<br />

en grijs centraal st<strong>aan</strong>. Voor dergelijke projecten wordt niets<br />

meer ingemeten. Alles wordt op basis van maatafspraken gepro-<br />

duceerd, wat natuurlijk een behoorlijke graad van detaillering en<br />

een bijzonder goede communicatie en coördinatie tussen alle<br />

bouwpartners vereist. Voor FANUC was de perfecte afstemming<br />

met de <strong>aan</strong>nemer voor de gevelbekleding uiterst noodzakelijk.<br />

Het was dus geen evidente opdracht, maar het is net met dit<br />

soort projecten dat we graag het verschil maken.”<br />

“We zochten naar de beste<br />

mix tussen kwaliteit en<br />

budget om het gebouw<br />

zo <strong>aan</strong>genaam mogelijk te<br />

maken voor de gebruikers”<br />

Maximale lichtinval<br />

Het gebouw heeft een benutbare oppervlakte van iets meer dan 5.000 m²<br />

en huisvest – naast de kantoren en een warehouse – ook een ‘Experience<br />

Centre’ met een demoruimte, showroom en leslokalen. Het werd opgetrokken<br />

in staalskeletbouw en afgewerkt met geïsoleerde stalen sandwichpanelen in<br />

de huiskleuren van FANUC. “Om een maximale lichtinval te creëren, voorzagen<br />

we in het tweelagige deel een atrium waarrond alle leslokalen gegroepeerd<br />

zijn”, aldus Joeri Windmolders. “Bovendien loopt er een brede gang doorheen<br />

het hele gebouw (in de langsrichting), waar meerdere lichtkoepels geïntegreerd<br />

zijn. De inrichting is door de binnenhuisarchitect perfect afgestemd<br />

op de wensen van FANUC en met veel oog voor detail uitgevoerd.”<br />

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


199003-16739_KA construct 1-4.indd 1 21-06-19 12:17<br />

FANUC Mechelen<br />

Het gebouw is opgetrokken in staalskeletbouw en afgewerkt met geïsoleerde<br />

stalen sandwichpanelen in de huiskleuren van FANUC.<br />

Herkenbaarheid creëren via een prominente toepassing van de gele bedrijfskleur<br />

was een absolute vereiste.<br />

Doordachte realisatie<br />

Het ingenieuze ontwerp werd naar de praktijk vertaald door Verelst<br />

Bedrijfsbouw. Logisch, <strong>aan</strong>gezien Resolve een joint-venture is tussen<br />

Aannemingen Verelst, Eddy van Arwegen en Francis Hendrickx. Maar ook<br />

praktisch, want Groep Verelst beschikt over een eigen staal- en betonfabriek.<br />

“Dit laat ons toe om snel te schakelen en de structuur van het gebouw bijna<br />

altijd volledig zelf op te bouwen”, vertelt senior projectleider Michaël Van<br />

Baarle. “De nieuwe FANUC-hoofdzetel hebben we instapklaar afgeleverd,<br />

inclusief de volledige binnenafwerking en technieken. Het gebouw is<br />

BEN of bijna-energieneutraal. Om dit te bereiken en alles zo <strong>aan</strong>genaam<br />

mogelijk te maken voor de gebruikers, zochten we naar de beste mix tussen<br />

kwaliteit en budget. Uiteindelijk werd er geopteerd voor een combinatie<br />

van vloerverwarming/-koeling en een VRV-systeem. Deze oplossingen<br />

zijn – net als alle andere elektrische componenten – <strong>aan</strong> een centraal<br />

domoticasysteem gekoppeld. Om tijdens de uitvoering conflicten tussen<br />

het leidingwerk te vermijden, hebben we sterk ingezet op 3D-tekenwerk.<br />

Samen met de onder<strong>aan</strong>nemers en het studiebureau werd alles op voorhand<br />

minutieus uitgetekend. Dit leidde tot een bijzonder geslaagde realisatie<br />

waarop we erg trots zijn.” Dat het resultaat de verwachtingen overtrof,<br />

kan ook Paul Ribus beamen. “Met dit gebouw hebben we de uitstraling,<br />

functionaliteit en mogelijkheden om verder te groeien en onze marktpositie<br />

te consolideren.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Resolve Real Estate (Antwerpen)<br />

Tecro & Krea Architects (Mechelen)<br />

Verelst Bedrijfsbouw (Putte)<br />

Turnova<br />

Amca Toren<br />

Lichttoren<br />

KA Construct - Uw - Uw partner voor voor Alu Alu gevelconstructies<br />

is specialist gevelbouwer voor torenprojecten.<br />

KA Construct is is ondertussen specialist gevelbouwer voor voor torenprojecten.<br />

projecten zoals Lichttoren, Amca Toren, Toren 4 op Kattendijkdok,<br />

torenprojecten. Naast die de Skyline van Naast zoals<br />

Antwerpen projecten Lichttoren,<br />

bepalen, zoals Amca<br />

staat Lichttoren, Toren,<br />

nu ook Amca Toren<br />

Turnova Toren 4 op Kattendijkdok,<br />

te Turnhout<br />

Toren die<br />

op onze<br />

de 4 Skyline op referentielijst. Kattendijkdok, van Antwerpen die de bepalen, skyline van staat Antwerpen nu ook Turnova bepalen, te Turnhout<br />

staat op onze nu ook referentielijst. Turnova te Turnhout op onze referentielijst!<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


FANUC Mechelen<br />

VAN ALLE MARKTEN THUIS<br />

IN INTERIEURAFWERKING<br />

De nieuwe hoofdzetel van FANUC Benelux straalt niet alleen <strong>aan</strong> de buitenkant professionaliteit en toekomstgerichtheid uit. Ook binnen klopt het<br />

esthetische plaatje volledig. Dat is grotendeels de verdienste van TecnoSpace, dat het interieur tot in de puntjes afwerkte. Deze multidisciplinaire<br />

<strong>aan</strong>nemer uit Antwerpen zette er opnieuw een topprestatie neer, en dat ondanks de omvang, diversiteit en complexiteit van het project.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld TecnoSpace<br />

Van gipskarton- en systeemwanden over alle vloerbekleding tot systeemplafonds<br />

en plafondeilanden: het was een opdracht met vele facetten.<br />

Er werden maar liefst 135 ronde plafondeilanden geïnstalleerd.<br />

“Bij ons draait alles rond<br />

kwaliteit, organisatie<br />

en flexibiliteit”<br />

Sinds 1999 tovert TecnoSpace kantoorgebouwen om tot echte visitekaartjes.<br />

De interieurspecialist maakt het verschil door het totaalplaatje te bekijken<br />

en zichzelf als een multidisciplinaire <strong>aan</strong>nemer te positioneren. “Al nemen we<br />

liever de term servicebedrijf in de mond”, vertelt CEO Alexandre Stoop. “Bij ons<br />

draait immers alles rond kwaliteit, organisatie en flexibiliteit. Bovendien g<strong>aan</strong><br />

we graag een uitdaging <strong>aan</strong>, een eigenschap die bij FANUC toch wel van pas is<br />

gekomen. Zo hebben we 440 m² gipskartonplafonds geplaatst met een ietwat<br />

speciale touch. De architect wilde immers de look van een zwevend plafond<br />

creëren, waarin een lichtlijn verweven is die zich over de volledige lengte van<br />

het gebouw uitstrekt. Bovendien moesten alle technieken boven dat plafond<br />

verstopt worden, waardoor er weinig bevestigingsruimte overbleef. Om een<br />

stabiel en strak ogend plafond op te bouwen, zijn we creatief te werk moeten<br />

g<strong>aan</strong>. Samen met de technische dienst van Gyproc hebben we een concept<br />

ontwikkeld dat werkte, maar dat de capaciteiten van onze monteurs sterk op<br />

de proef stelde. Vandaar dat we ontzettend trots zijn op het resultaat.”<br />

Ook eigen systeemwanden<br />

TecnoSpace zorgde eveneens voor de plaatsing van gipskartonnen wanden<br />

(+/- 5600 m²) en 1070 m² systeemplafonds (Eurocoustic Tonga A en E<br />

tegel). “Als kers op de taart hebben we 135 ronde Ecophon Solo Circleplafondeilanden<br />

in twee formaten geïnstalleerd”, vervolgt Alexandre Stoop.<br />

“Verder zorgden we voor de vloerbekleding in vinyl, tapijt en schoonlooptapijt.<br />

Daarnaast mochten we verschillende van onze TecnoSlim-systeemwanden<br />

leveren met mooie, zwartgelakte profielen, in combinatie met een<br />

prachtige Formica-print voor de deuren. Last but not least plaatsten we een<br />

vijftigtal houten schilderdeuren in blokkader.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


Een alternatieve uitvoering met TTX-elementen werd op punt gesteld door het studiebureau van Megaton/Structo Prefab Systems.<br />

SNELLER EN GOEDKOPER<br />

MET PREFABBETONELEMENTEN<br />

Dankzij Megaton/Structo Prefab Systems nam de renovatie van de Berlaymonttunnel in Brussel veel minder tijd in beslag dan <strong>aan</strong>vankelijk<br />

verwacht. Bovendien werd de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt en lag het kostenplaatje lager. Kortom: dit project is<br />

een sprekend bewijs dat werken met prefabelementen op maat een meerwaarde biedt voor alle betrokken partijen. Niet verwonderlijk dus<br />

dat deze realisatie genomineerd werd voor de FEBE Elements Awards.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Megaton<br />

Voorgespannen gewelven, TT-draagvloeren, balken<br />

in spanbeton, brugliggers, kolommen en balken in<br />

gewapend beton, wanden, trappen, liftschachten:<br />

je kan het zo gek niet bedenken of Megaton/Structo<br />

Prefab Systems kan het prefab leveren. “Onze<br />

betonelementen vinden vlot hun weg naar grote<br />

en kleine nieuwbouw- en renovatieprojecten in de<br />

hele Benelux en Frankrijk”, vertelt directeur Joris<br />

Vuerstaek. “De toepassingsmogelijkheden zijn erg<br />

ruim. Daarom waren we niet verbaasd toen Infrabel<br />

bij ons kwam <strong>aan</strong>kloppen voor de renovatie van<br />

de Berlaymonttunnel op het spoorlijntraject 161<br />

Schaarbeek-Namen. Om het stilleggen van het<br />

spoorverkeer tot een minimum te beperken, was<br />

het ontwerpteam vrij snel <strong>aan</strong>gewezen op prefabricage.<br />

“Een alternatieve uitvoering met TTXelementen<br />

werd op punt gesteld door het studiebureau<br />

van Megaton/Structo Prefab Systems.”<br />

Veel voorbereidend werk<br />

Aan de productie van de benodigde prefabbetonelementen<br />

ging heel wat voorbereidend werk<br />

vooraf. “Onze ingenieurs moesten onder meer<br />

rekening houden met de invloed van een onge-<br />

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“We produceerden voor dit project 91 TTX-elementen met een standaardbreedte van 240 cm,<br />

alsook zes passtukken van 90 tot 185 cm en twee ventilatiekokers”, zegt Joris Vuerstaek.<br />

lijkmatige steunpuntzetting”, verduidelijkt Joris<br />

Vuerstaek. “Bovendien dienden we een overkapping<br />

te realiseren die een permanente en mobiele<br />

belasting van respectievelijk 16,0 en 20,0 kN/m²<br />

<strong>aan</strong>kan. Verder vertonen de dakelementen een<br />

dwarse helling en ligt het traject van de tunnel<br />

in een bocht. Uiteindelijk ontwikkelden we TTXelementen<br />

van 10,56 meter. Ze kragen ter plaatse<br />

een vijftigtal centimeter uit van hun ondersteuning<br />

voorbij de langse ondersteuningsbalken.<br />

De vloerelementen van 240 cm breed en 82 cm<br />

hoog hebben een gewicht van 13,7 ton. Omdat<br />

de wapeningskorven niet gelast mochten worden,<br />

werden ze volledig met de hand gevlochten. In<br />

totaal maakten we voor dit project 91 elementen<br />

met een standaardbreedte van 240 cm, alsook zes<br />

passtukken van 90 tot 185 cm. Ten behoeve van<br />

de verluchting werden in het tunneltraject ook<br />

twee prefabventilatiekokers opgenomen.” ❚<br />

“Om het stilleggen van het spoorverkeer tot een minimum te beperken,<br />

was het ontwerpteam vrij snel <strong>aan</strong>gewezen op prefabricage”<br />

UW PARTNER IN PREFABBETON<br />

www.prefabsystems.be<br />

+ 32 (0)54 33 45 11 Nederwijk-Oost 279, 9400 NINOVE info@prefabsystems.be<br />

Naamloos-20 1 BOUWENAANVLAANDEREN.BE 17-08-<strong>2021</strong> 17:03 | 81


Eén totaalpakket, ontwikkeld voor de bouwsector<br />

FLEXIBEL GEBRUIK VAN<br />

GEÏNTEGREERD ERP-PAKKET<br />

Een totaalpakket in de cloud om alle bedrijfsprocessen te beheren vanop je laptop, tablet of telefoon. Om zo projecten van a tot z <strong>aan</strong> te<br />

sturen, te factureren en de boekhouding te integreren. Klinkt als een droom? Familiebedrijf AFAS Software biedt een volwaardig ERP-pakket<br />

<strong>aan</strong>, gemaakt voor en door de bouwsector.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld AFAS Software<br />

Alle data, zoals offertes, orders en calculatie, worden gecentraliseerd,<br />

waardoor strikte kostenopvolging mogelijk is.<br />

De ERP-software biedt één geïntegreerde totaaloplossing, van inkoop tot factuur.<br />

AFAS Software is een gevestigde waarde in het ERP-landschap van de<br />

Benelux. De onderneming werd in 1996 opgericht in Nederland en telt<br />

intussen 540 medewerkers, met een stevige verankering in België sinds<br />

2009. Het Belgische team bestaat uit veertig werknemers in (pre)sales,<br />

consultancy, productmanagement en support. “Onze Nederlandse collega’s<br />

ontwikkelen de software met inspraak van de Belgische tak. Op die manier<br />

voldoen we <strong>aan</strong> de specifieke behoeften van de Belgische bouwsector”,<br />

vertelt Thomas Daman, salesmanager bij AFAS Software België.<br />

“Via onze productmanagers houden we de vinger <strong>aan</strong> de pols bij de Belgische<br />

klanten. Als klant zit je mee <strong>aan</strong> het stuur van de ontwikkeling.” Wordt een<br />

bepaalde functionaliteit door meerdere klanten gevraagd, dan integreert<br />

AFAS Software dit in zijn template en stelt het ze voor iedereen beschikbaar.<br />

Per jaar brengt het bedrijf drie updates uit. “Dit gebeurt naadloos: nieuwe<br />

functionaliteiten zitten automatisch in de update, maar worden niet standaard<br />

geactiveerd. Als klant kies je zelf of je ze al dan niet wil gebruiken. Toch is je<br />

systeem nooit verouderd”, legt Thomas Daman uit.<br />

Standaard met een twist<br />

Het ERP-pakket is opgebouwd rond sectorspecifieke best practices-templates.<br />

“Zo is maatconfiguratie mogelijk, alleen begin je niet van nul. Dat scheelt<br />

qua prijs en timing”, zegt Daman. De ERP-software bestaat uit één geïntegreerde<br />

totaaloplossing met boekhouding, CRM, documentbeheer, calculatie,<br />

tijdsregistratie, werkbegroting en HRM. Ook facturatie in regie, schijven of<br />

vorderingen zijn mogelijk. Een uitgebreide set dashboards en PDF-rapporten<br />

maken het mogelijk om data eenvoudig te rapporteren en analyseren. “Onze<br />

oplossing is uniek. Met één licentie heb je onmiddellijk toegang tot alle<br />

modules. Wie enkel ondersteuning zoekt voor personeelszaken, neemt<br />

het best de aparte HRM-licentie. Daarin zit werving en selectie, onboarding,<br />

opleidingsplanning, verlofopvolging, ESS, MSS, competentiemanagement en<br />

een koppeling sociaal secretariaat.”<br />

Ecosysteem van partners en klanten<br />

AFAS Software moedigt zijn klanten <strong>aan</strong> om zelf met de software <strong>aan</strong> de slag<br />

te g<strong>aan</strong>. Thomas Daman: “Door onze specifieke opleidingen, trainingsvideo’s<br />

en goed onderbouwde online helpfunctie leren klanten de software zelfstandig<br />

te optimaliseren. Een klant kan bijvoorbeeld zelf rapporten <strong>aan</strong>maken of een<br />

veld toevoegen. Uiteraard bieden we consultancy <strong>aan</strong> voor zij die willen of<br />

ondersteunen we hen via onze partners.” Zo bouwt het familiebedrijf een<br />

ecosysteem met partners en klanten uit. Om die <strong>aan</strong>pak kracht bij te zetten,<br />

voorziet AFAS Software België in zijn nieuwe kantoor in Kontich ruimte voor<br />

eigen medewerkers en een opleidings- en partnercentrum.<br />

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het nieuwe kantoor in Kontich omvat niet enkel ruimte voor eigen medewerkers, maar ook een opleidings- en partnercentrum.<br />

“We inspireren bedrijven om<br />

efficiënter te ondernemen,<br />

zodat ze klaar zijn voor<br />

de toekomst”<br />

Gericht op de bouwsector<br />

Het pakket omvat een backoffice, frontoffice en mobiele versie. Alles is met<br />

elkaar verbonden. Een wijziging wordt in real time doorgezet naar de verschillende<br />

omgevingen. Waar de backoffice zich op de zwaardere administratieve<br />

bedrijfsprocessen richt, zoals de boekhouding, is de browsergebaseerde frontoffice<br />

beschikbaar voor alle medewerkers. De mobiele versie biedt voordelen<br />

op het terrein. Thomas Daman: “Een werfleider krijgt zicht op openst<strong>aan</strong>de<br />

taken, kan ingeven hoeveel uur een onder<strong>aan</strong>nemer gepresteerd heeft of<br />

welke materialen geleverd zijn op de werf.”<br />

Dankzij de AFAS Pocket-app heb je de belangrijkste informatie op de werf<br />

altijd bij de hand.<br />

“Met onze totaaloplossing volg je de werkbegroting in detail op. Alle data,<br />

zoals offertes en orders, worden gecentraliseerd. Door integratie met calculatiepakketten<br />

weet je echt hoe je project ervoor staat. In de bouwsector, waar<br />

marges vaak flinterdun zijn, is deze strikte kostenopvolging een voordeel.” Een<br />

portaalsite voor eindklanten of leveranciers maakt het plaatje compleet. “Ook<br />

hierbij vertrekken we van standaard templates die we personaliseren op maat<br />

van onze klant. Onze open software laat integratie met andere pakketten toe.<br />

Die veelzijdigheid stelt ons in staat om langetermijnrelaties met onze klanten<br />

uit te bouwen, omdat ons pakket meegroeit met hun noden.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


Van poorten tot geïntegreerde gevels<br />

DEUTSCHE GRÜNDLICHKEIT<br />

EN VLAAMSE VAKKENNIS<br />

Samen bundelen de medewerkers van Maldex meer dan vijfhonderd jaar professionele ervaring in het plaatsen van kwaliteitspoorten en<br />

-deuren. Het bedrijf zelf is intussen 45 jaar oud. Poorten en deuren blijven de corebusiness, maar ook volledige gevelafwerking behoort<br />

vandaag tot de specialisaties.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Maldex<br />

Maldex is de grootste verdeler van Hörmann-garagepoorten in België.<br />

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Ruim vijfhonderd jaar professionele ervaring gebundeld”<br />

Strikte kwaliteitscontrole<br />

Maldex voert alle opdrachten, zowel montages<br />

als herstellingen, in eigen beheer uit. "Hierdoor<br />

werken we sneller en efficiënter. We coördineren<br />

alles intern en kunnen zelf de kwaliteitscontrole<br />

op de garagepoorten en gevelbekleding uitvoeren.<br />

We stellen dan ook de strengste eisen <strong>aan</strong><br />

onze leveranciers. Het geleverde hout en andere<br />

materialen worden op elk detail gecheckt voor<br />

verwerking. Onze eigen schrijnwerkers verzagen<br />

hout en bekleden sectionale garagepoorten in<br />

ons eigen atelier. We lakken ook zelf elke poort.<br />

Onze automatische laklijn maakt een oneindig<br />

assortiment <strong>aan</strong> kleuren mogelijk. Elke RAL- en<br />

NCS-kleur, maar ook kleur op staal en een kleur<br />

op maat kunnen."<br />

In oktober vinden er opendeurdagen plaats in de vier toonzalen van Maldex.<br />

"Met onze extra focus op volledige gevelafwerking<br />

volgen we een groeiende trend op de<br />

markt", legt verkoopleider Dries De Vogelaere<br />

uit. "Particulieren én bedrijven hebben een comfortabele<br />

garagepoort nodig, maar naast comfort<br />

wint ook esthetiek <strong>aan</strong> belang. Er is vooral<br />

vraag naar oplossingen waarbij de poorten bijna<br />

onzichtbaar opg<strong>aan</strong> in het gevelbeeld. Een goed<br />

voorbeeld daarvan is een gevel die bekleed is<br />

met aluminium bloklamellen. Dat leidt vaak<br />

tot de vraag om de poort op dezelfde manier<br />

te bekleden. Daarom bieden we garagepoorten<br />

én gevelbekleding <strong>aan</strong> als een geïntegreerd<br />

totaalconcept. Dit is een combinatie van zeer<br />

technische producten, maar uiteindelijk gaat<br />

het nog altijd over persoonlijke smaken en voorkeuren.<br />

Klanten vertellen ons wat ze zoeken,<br />

wij geven advies over een perfect huwelijk van<br />

looks en techniek. We willen ons onderscheiden,<br />

klanten inspireren en begeleiden en samen met<br />

hen op zoek g<strong>aan</strong> naar de beste oplossing binnen<br />

het vooropgestelde budget.<br />

Topdealer<br />

Maldex is de grootste verdeler van Hörmanngaragepoorten<br />

in België. Deze zijn beschikbaar<br />

in alle vormen, kleuren en maten. "Van bij de<br />

start kozen we voor ‘Deutsche Gründlichkeit’.<br />

We zijn niet van plan om dat ooit te veranderen.<br />

Ons partnership dateert al van 1977 en steunt op<br />

wederzijds vertrouwen. We delen ervaringen en<br />

kunnen bogen op elkaars solide basis. Hörmanngaragepoorten<br />

zijn bovendien bewezen duurzaam,<br />

veilig en inbraakwerend. De sterke technologie<br />

van deze fabrikant wordt ondersteund met de<br />

zekerheid dat de poortonderdelen beschikbaar<br />

blijven, met dank <strong>aan</strong> de continuïteit in de<br />

productie bij Hörmann. In onze eigen magazijnen<br />

stockeren we de meest courante onderdelen.<br />

Zo st<strong>aan</strong> onze serviceteams paraat om snel te<br />

schakelen bij een eventueel defect. Doordat<br />

we vanuit drie vestigingen – Erpe-Mere, Evergem<br />

en Brussel – opereren, zijn we altijd in de buurt."<br />

Maldex Evergem heeft bovendien een tweede<br />

toonzaal in Merelbeke.<br />

De installateurs van Maldex kennen de producten<br />

van Hörmann door en door. "Er is nauwelijks verloop<br />

bij ons personeel. Sommige medewerkers zijn<br />

al meer dan dertig jaar in dienst en bouwden er hun<br />

professionele ervaring op. Die geven ze dan door<br />

<strong>aan</strong> nieuwkomers, want door het extra werk dat<br />

de realisatie van geïntegreerde gevels met zich<br />

meebrengt, g<strong>aan</strong> we op zoek naar nieuwe collega's."<br />

Maldex richt zich meer en meer op geïntegreerde geveloplossingen.<br />

Opendeurdagen en BIS<br />

In oktober organiseert Maldex heel de m<strong>aan</strong>d lang<br />

opendeurdagen in zijn drie vestigingen. Van 2 tot<br />

en met 10 oktober neemt het ook deel <strong>aan</strong> bouwen<br />

interieursalon BIS in Flanders Expo in Gent. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Molenbeek Go West<br />

De achtergevel kreeg nog een extra dimensie dankzij de prefabbalkons, die bekleed zijn met hoogwaardige metalen gevelpanelen.<br />

NIEUW LEVEN IN ‘DE BROUWERIJ’<br />

De buurt <strong>aan</strong> het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek is in volle transitie. Het startschot voor de herwaardering van deze volledige wijk is<br />

gegeven op de vroegere site van brouwerij Vandenheuvel, die een impressionante herbestemming kreeg, met tal van nieuwe gebouwen. Het<br />

meest recente ontwikkelingsproject daar is ‘Go West’, een dynamisch ogend complex dat plaats biedt <strong>aan</strong> 31 appartementen, een winkel en<br />

een kinderdagverblijf. De strakke en unieke architectuur zorgt in combinatie met het witte en grijze lijnenspel voor een frisse toets die in<br />

deze wijk het verschil maakt.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Democo Group, Marc Scheepers<br />

‘Go West’ maakt deel uit van het grotere reconversieprogramma ‘Ekla’, genoemd<br />

naar een van de bieren van Vandenheuvel. Na de sluiting van de brouwerij<br />

in de jaren zeventig lag de site er decennialang verlaten bij. In 2013 kocht<br />

Revive, specialist in de herontwikkeling van brownfields, het bouwblok om er<br />

het reconversieprogramma ‘Ekla’ uit te rollen: een project van 22.000 m² met<br />

een hotel, winkels, kantoren, een basisschool, studentenkoten en woningen<br />

tegen vrije prijs. citydev.brussels, dé referentie voor openbare vastgoedontwikkeling<br />

in Brussel, stapte mee in het project en kocht een stuk van de site<br />

(zo’n 1.400 m²) over voor het project ‘Go West’. De overheidsinstelling schreef<br />

een promotieopdracht van werken uit, die gegund werd <strong>aan</strong> architectenbureau<br />

A2M en projectontwikkelaar Ciril (onderdeel van de Democo Group).<br />

Bundeling van meerdere functies<br />

In 2018 werd gestart met de bouw van een gloednieuw pand, waarnaast later<br />

nog een groene zone wordt ingericht. Om een zekere dynamiek te creëren,<br />

ontwierp het architectenbureau een concept waarin de hoogte varieert van<br />

drie naar zes bovengrondse bouwlagen. Dit resulteert in een benutbare<br />

oppervlakte van iets meer dan 3.800 m². Naast een crèche voor 36 kindjes<br />

en een winkelruimte van 45 m² zijn er 31 geconventioneerde appartementen<br />

ingericht die twee, drie of vier slaapkamers tellen. Hoewel de binnenafwerking<br />

standaard is gehouden, is er resoluut voor kwaliteit gekozen.<br />

Ondergronds is er nog een niveau waar de technische lokalen en een garage<br />

van 740 m² zijn ingericht.<br />

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Go West Molenbeek<br />

‘Go West’ is gebouwd volgens de passiefstandaard, inclusief 30 %<br />

energieneutrale appartementen.<br />

‘Go West’ omvat onder meer 31 appartementen, die erg kwalitatief<br />

zijn afgewerkt.<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

Aan de kant van de Ninoofsesteenweg is een scheve gevel gerealiseerd,<br />

bekleed met metalen cassettes die per verdieping licht verspringen.<br />

Met scheve gevel<br />

Het gebouw heeft een sokkel met een gevelbekleding in donkerbruin metselwerk.<br />

De niveaus erboven kenmerken zich door een lijnenspel van witte en<br />

grijze gevelbepleistering <strong>aan</strong> de voorkant. “De achtergevel kreeg nog een extra<br />

dimensie door de prefabbalkons, die bekleed zijn met hoogwaardige metalen<br />

gevelpanelen”, vertelt Francis Heeb, projectmanager bij Democo, het bouwbedrijf<br />

dat als algemeen <strong>aan</strong>nemer instond voor de realisatie van dit project.<br />

“Aan de kant van de Ninoofsesteenweg werkten de architecten een zeer<br />

specifiek ogende ‘scheve’ gevel uit, die werd bekleed met metalen cassettes die<br />

per verdieping licht verspringen. Deze interessante architecturale zet bezorgt<br />

het gebouw een bijzonder dynamische uitstraling.”<br />

Onvoorziene obstakels<br />

‘Go West’ is gebouwd volgens de passiefstandaard, inclusief 30 % energieneutrale<br />

appartementen. “We realiseerden deze ambitie via de combinatie<br />

van hoge isolatiewaarden, een goede detaillering van de bouwknopen, een<br />

zeer sterk niveau van luchtdichtheid, gemeenschappelijke verwarming, PVpanelen<br />

en een WKK om energie te recupereren”, verduidelijkt Francis Heeb.<br />

“Toch schuilde de voornaamste uitdaging niet in het verwezenlijken van deze<br />

ambitie. De grootste moeilijkheden manifesteerden zich in de beginfase.<br />

SMEETS LASWERKEN – ALUMINIUM<br />

GEVELBEKLEDING EN GLAZEN EN<br />

STALEN BORSTWERINGEN<br />

Het architecturale plaatje van Go West is compleet dankzij het vakmanschap<br />

van Smeets Laswerken (Hechtel-Eksel). Deze specialist<br />

in decoratief metaalwerk voor de bouwsector had immers een grote<br />

impact op de visuele uitstraling van het gebouw. “We kregen de<br />

opdracht om de uitkragende terrassen en getordeerde gevel af<br />

te werken tot één geheel”, vertelt zaakvoerder Wouter Smeets.<br />

“Concreet zorgden we voor de aluminium bekleding en de glazen<br />

en stalen borstweringen. Door de getordeerde gevel was dit geen<br />

gemakkelijke klus. Daarom hebben we eerst een 3D-scan gemaakt,<br />

die we vervolgens hebben omgezet in een accurate uitvoeringstekening.<br />

Het resultaat is dat de kolommen en de glazen borstweringen<br />

perfect uitlijnen op de getordeerde gevel.” Dat Smeets<br />

Laswerken van vele marken thuis is, bewees de firma opnieuw in<br />

dit project. “Onze scope varieert van metalen trappen en leuningen<br />

over balustrades tot aluminium gevelbekleding”, vervolgt Wouter<br />

Smeets. “In Go West kregen we de kans om meerdere aspecten<br />

van onze expertise te demonstreren. Daardoor is het een mooie<br />

<strong>aan</strong>vulling voor onze erg uitgebreide referentielijst met uiteenlopende<br />

projecten in heel België.”<br />

Het terrein bleek immers relatief vervuild te zijn en bevatte bovendien veel oude<br />

funderingen en een grote dikke vloerplaat in gewapend beton. Dit vereiste<br />

natuurlijk onvoorziene grondwerken om de site te saneren, wat in flink wat<br />

extra werk en dus ook vertraging tijdens de uitvoering resulteerde. Gelukkig<br />

heeft citydev.brussels correct gereageerd en de nodige fondsen voorzien om<br />

dit obstakel uit de weg te ruimen. Bouwtechnisch is de ‘scheve’ gevel toch<br />

wel een technisch hoogstandje geworden, zowel op het vlak van stabiliteit<br />

als afwerking. Hoewel we weleens met de handen in het haar zaten, voldoet<br />

het resultaat zeker <strong>aan</strong> de verwachtingen. We konden een zeer sterk rapport<br />

voorleggen inzake kwaliteit en planning. Ook op de luchtdichtheid, het <strong>aan</strong>tal<br />

opleveringspunten – minder dan één per appartement – en algemene<br />

klantentevreden scoorden we uitstekend. ‘Go West’ toont <strong>aan</strong> dat een goede<br />

samenwerking met een subsidiërende overheid en een prima voorbereiding<br />

effectief een grote meerwaarde bieden.” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Molenbeek Go West<br />

De voorgevel kenmerkt zich door een lijnenspel van witte en grijze gevelbepleistering.<br />

“‘Go West’ is een topproject op een erg<br />

complexe ondergrond, dus hoedje af<br />

voor de architecten en de <strong>aan</strong>nemer”<br />

Op naar grootschalige transformatie<br />

Ook Benjamin Cadranel, administrateur-generaal<br />

van citydev.brussels, is bijzonder tevreden met<br />

het resultaat. “‘Go West’ is een topproject op een<br />

erg complexe ondergrond, dus hoedje af voor<br />

de architecten en de <strong>aan</strong>nemer. Om dergelijke<br />

projecten te realiseren, is een sterk partnerschap<br />

noodzakelijk. ‘Go West’ is een voorsmaakje van<br />

de enorme uitdagingen die ons nog te wachten<br />

st<strong>aan</strong> in de buurt van het Weststation. De Brusselse<br />

regering vroeg ons namelijk om daar als coördinator<br />

op te treden. citydev.brussels zal zich de<br />

komende jaren dan ook volop inzetten om het<br />

braakland om te toveren tot een <strong>aan</strong>trekkelijk<br />

gemengd project dat jobs oplevert, diensten en<br />

voorzieningen <strong>aan</strong>biedt en tegelijk ook de kaart<br />

van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen trekt.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Ciril (Brussel)<br />

Aanbestedende overheid:<br />

citydev.brussels (Brussel)<br />

Architect<br />

A2M Architecten (Brussel)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Democo (Brussel)<br />

Smeets Laswerken staat in<br />

voor het ontwerpen, maken<br />

en monteren van:<br />

• Balustrades:<br />

glas, staal, aluminium<br />

• Terrasschermen<br />

• Binnen- en buitentrappen<br />

• Inkomluifels<br />

• Enzovoort<br />

Smeets Laswerken is sinds 2006<br />

actief in de metaalbewerking<br />

en allerlei soorten laswerken op<br />

maat. Met een twintigtal werknemers<br />

zit Smeets Laswerken in<br />

een sterke groei. Sinds 2008 zijn<br />

bouwprojecten de corebusiness<br />

van Smeets Laswerken. Hierdoor<br />

hebben wij ook mogen<br />

helpen bij de opzet van Quartier<br />

Bleu in Hasselt.<br />

www.smeetslaswerken.be<br />

Zandstraat 3 bus 6<br />

3941 Hechtel-Eksel<br />

011 61 19 95<br />

info@smeetslaswerken.be<br />

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ontdek de premuren<br />

UW PROJECTEN GAAN FASTFORWARD<br />

Betonnen premuren (dubbele wanden) worden steeds populairder. Aannemers kiezen bewust voor premuren<br />

omwille van de efficiëntie, de tijdswinst en een verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten<br />

geven de voorkeur <strong>aan</strong> premuren omwille van hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit <strong>aan</strong><br />

de hoogste kwaliteitsnormen.<br />

Meer weten over de toepassingen van premuren? Kijk op premuren.febredal.be


PREMUREN WORDEN STEEDS POPULAIRDER<br />

Betonnen premuren, ook wel dubbele wanden genoemd, worden steeds populairder. Aannemers kiezen bewust voor premuren vanwege de<br />

efficiëntie, de tijdswinst en de verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten geven dan weer de voorkeur <strong>aan</strong> premuren<br />

vanwege hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit <strong>aan</strong> de hoogste kwaliteitsnormen.<br />

Tekst en beeld FEBREDAL<br />

Premuren vormen een snelle en economische oplossing voor zo goed als elk type<br />

muur. Door enkele eenvoudige uitvoeringsregels te respecteren, kunnen wanden<br />

van een uitstekende kwaliteit gerealiseerd worden die op de werf slechts een<br />

minimale afwerking vergen. Premuren best<strong>aan</strong> uit twee platen van industrieel<br />

glad gewapend beton, die met tralieliggers <strong>aan</strong> elkaar verbonden zijn. Op de<br />

werf worden de wandelementen volgens plan gemonteerd. De holle ruimte<br />

tussen de wanden wordt nadien volgestort met beton. Het resultaat is een<br />

monoliete wand met een gladde buitenzijde die in een mum van tijd klaar is.<br />

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Versnel uw werf<br />

Weersomstandigheden hebben geen vat op het productie- en levertempo.<br />

Het integreren van inbouwelementen zoals vensters, deuren, deurlijsten,<br />

kabelbuizen en elektriciteitsdozen kan al in de fabriek. Dankzij een gedigitaliseerde<br />

ontwerpomgeving worden ontwerpfouten nog voor de productie<br />

gecorrigeerd, zodat ze het werfritme niet verstoren. Premuren zijn snel en<br />

eenvoudig te monteren. Wachten op uithardend beton om de bekisting<br />

weg te halen, behoort voort<strong>aan</strong> tot het verleden. De binnen- en buitenkant<br />

hebben een bijzonder glad oppervlak. Op premuren is klassiek pleisterwerk<br />

niet nodig. De betonlook is uitermate geschikt om in het zicht te blijven.<br />

Waar gewenst kan je eenvoudig spuitpleister <strong>aan</strong>brengen.<br />

kantoren, industriële gebouwen …), maar ook in de woningbouw. De toepassing<br />

van premuren is steeds vaker te zien bij kunstwerken: tunnels, schotwanden,<br />

parkeergarages … Het is zelfs mogelijk om waterzuiveringsstations, keerwanden<br />

en zwembaden te realiseren met premuren.<br />

Polyvalent toepasbaar<br />

Premuren zijn makkelijk te plaatsen en net daarom zijn ze toepasbaar voor alle<br />

doeleinden. Ze worden gebruikt als kelderwand, lift- en trappenhuizen, binnenen<br />

buitenwanden, scheidingsmuren en bij grote projecten (appartementen,<br />

Premuren zijn makkelijk te plaatsen en net daarom zijn ze toepasbaar voor<br />

alle doeleinden.<br />

Architecturale vrijheid<br />

Omdat elk ontwerp zijn specifieke eisen heeft, worden premuren steeds<br />

op maat van de werf gemaakt. Dit zorgt voor een optimale flexibiliteit. De<br />

meest uiteenlopende uitsparingen zijn mogelijk en ook de inbouwdelen<br />

voor de afwerking kunnen vanaf de ontwerpfase voorzien worden. De<br />

excellente akoestische eigenschappen krijg je er gewoon bij. Het realiseren<br />

van gepersonaliseerde ontwerpen kan prijsgunstig, mede dankzij de doorgedreven<br />

automatisering.<br />

“Het gebruik van<br />

premuren maakt van<br />

iedere werf een proper<br />

en overzichtelijk geheel”<br />

Veiligere werf<br />

Het gebruik van premuren maakt van iedere werf een proper en overzichtelijk<br />

geheel. Er is geen nood meer <strong>aan</strong> extra ruimte voor stockage van bekistingen<br />

en wapeningen, wat heel wat meer bewegingsruimte biedt op de werf. De<br />

levering van premuren gebeurt just in time. De muren hebben alle nodige<br />

voorzieningen voor balustrades en schoren, zodat er veilig én snel kan worden<br />

gewerkt. Kortom: het gebruik van premuren brengt enkel voordelen met zich<br />

mee. Een volledig overzicht is terug te vinden op premuren.febredal.be. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Herent Molenveld<br />

De drie Molenveld-woonblokken tellen samen tachtig appartementen.<br />

BINNEN DE VIJF JAAR<br />

VAN WEI NAAR WIJK<br />

Minder dan vijf jaar geleden was het Molenveld, nabij het spoorwegstation van Herent, niet meer dan een weide. Vandaag komt er in<br />

sneltempo een volledige nieuwe wijk tot stand in de vorm van een woonpark. Een van de blikvangers is een sociaal wooncomplex met<br />

tachtig huurappartementen.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Dominique Van Huffel<br />

Bouwbedrijf Houben neemt meerdere projecten<br />

voor zijn rekening op de Molenveld-site, waaronder<br />

de realisatie van het sociaal wooncomplex. Het<br />

kreeg die opdracht van de lokale sociale huisvestingsmaatschappij<br />

Volkswoningbouw, die het ontwerp<br />

liet tekenen door Atelier M Architects+Planners. Dit<br />

architectenkantoor verdeelde de tachtig appartementen<br />

over drie volumes, die op een gezamenlijke<br />

ondergrondse parking rusten. "De vloerplaat van<br />

bijna 50 op 50 meter die de kelder afdekt is wel 60<br />

centimeter dik", vertelt projectleider Jan Geebelen<br />

(Houben). "Die dikte was noodzakelijk, <strong>aan</strong>gezien de<br />

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Molenveld Herent<br />

De ondergrondse parking.<br />

“De mix van baksteenschakeringen en metselverbanden<br />

zorgt voor visuele variatie”<br />

Het metselen in verticaal stapelverband was geen sinecure.<br />

parkeerkelder zich niet alleen onder de gebouwen<br />

bevindt, maar ook onder de zone tussen de gebouwen.<br />

En die zone moet voldoende draagkracht<br />

hebben om de passage van brandweerwagens<br />

mogelijk te maken. De nodige leidingen voor het<br />

afvoeren van afvalwater zijn meteen mee ingestort."<br />

Het storten en polieren van deze betonplaat, goed<br />

voor 1.100 m³ beton, ging op een nacht van start<br />

om 3.30u en nam daarna 25 uur in beslag. Deze<br />

operatie vergde ook 102 ladingen van betonmixers.<br />

Gevarieerd metselwerk<br />

De drie woongebouwen tellen elk vijf bovengrondse<br />

niveaus. Ze omvatten appartementen met een,<br />

twee of drie slaapkamers, zodat ze geschikt zijn voor<br />

verschillende types huishoudens. Per appartement<br />

is er één parkeerplaats beschikbaar in de kelder.<br />

De mix van baksteenschakeringen en metselverbanden<br />

zorgt voor de nodige visuele variatie. "Het<br />

zijn allemaal stenen van het type Trafalgar N70/5<br />

van Nelissen Steenfabrieken, maar in verschillende<br />

mengsels van standaard, licht en donker", legt<br />

Geebelen uit. "De gevels van het ene gebouw<br />

hebben we in wildverband gemetseld met doorstrijkmortel,<br />

die van het tweede gebouw eveneens<br />

in wildverband, maar dan met dunbedmortel en<br />

die van het derde gebouw trokken we deels op in<br />

verticaal stapelverband. Dat was veruit de lastigste<br />

klus, want door die manier van stapelen drukt de<br />

steen met hetzelfde gewicht op een veel kleinere<br />

oppervlakte mortel. Daardoor ontstaat het risico<br />

dat de mortellaag te plat wordt gedrukt of dat de<br />

stenen wat scheef g<strong>aan</strong> st<strong>aan</strong>. De enige oplossing<br />

om dit te vermijden was om de mortellaag al wat<br />

te laten drogen nadat ze was <strong>aan</strong>gebracht. Dat is<br />

natuurlijk behoorlijk tijdrovend." }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Herent Molenveld<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

PARIMETAL – SPECIALIST IN COMPLEXE STAALCONSTRUCTIES<br />

PariMetal is dé specialist in profielstaal voor dragende structuren voor de ruwbouw. In Herent was het<br />

familiebedrijf uit Genk niet alleen <strong>aan</strong> het werk in sociaal wooncomplex Molenveld, maar werkt het ook mee<br />

<strong>aan</strong> het Zavelhuis en andere gebouwen op dezelfde site.<br />

"We werken al sinds jaar en dag samen met Houben," licht zaakvoerder en responsible welding coördinator<br />

specialist Jos Parid<strong>aan</strong>s toe. Hij behoort tot de tweede generatie in de onderneming die intussen<br />

al ruim een kwarteeuw profiel- en plaatstaal verwerkt tot halffabrikaten of compleet samengestelde<br />

onderdelen voor de bouwsector. "Als het even kan met een technische moeilijkheidsgraad, dat houdt<br />

het werk uitdagend." PariMetal is sinds 2014 gecertificeerd tot executieklasse drie volgens de EN1090<br />

(EN1090 EXC3).<br />

In Herent leverde PariMetal stalen profielen, met de nodige kopplaten, schetsplaten, gaten, verstevigingsribben<br />

en oplegplaten en het wapeningsijzer. "Vooral qua tonnage en lasspecialisatie was<br />

Houtkant hier voor ons het mooiste lot. In de kelder de kelder hebben we de HEB800-profielen voorzien<br />

van een twintigtal verstevigingsribben per ligger. We hebben er ook op 18 meter lange HEB600-profielen<br />

langs beide zijden over de volledige lengte gelaste strippen met ribben <strong>aan</strong>gebracht, om er de welfsels<br />

op te leggen.<br />

PariMetal werkte al regelmatig mee <strong>aan</strong> toon<strong>aan</strong>gevende bouwprojecten. Zo stond het in voor de stalen<br />

onderdelen van Quartier Bleu in Hasselt. "In totaal verwerkten we daar 385 ton staal. Het ging er om behoorlijk<br />

complexe lasconstructies." Vandaag legt PariMetal zich via dochter PariTech ook toe op de plaatsing van<br />

laadkranen, containersystemen en andere opbouwen op vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.<br />

bvba<br />

Poort Genk 7829 & 089 56 18 13<br />

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

Naamloos-7 1 13-07-20 16:41


Molenveld Herent<br />

De aluminium raamkaders kregen doublures in<br />

houten planchetten.<br />

De betonnen vloerplaat loopt verder onder de groenzone tussen de drie gebouwvolumes.<br />

Gevelritmiek<br />

De combinatie van zwarte aluminium raamkaders<br />

met houten planchetten als gevelbekleding<br />

brengt ritmiek in de gevels. De planchetten<br />

hebben dezelfde breedte als de ramen (90 centimeter).<br />

Naast de bakstenen zijn ook de andere<br />

bouwmaterialen zoveel mogelijk afkomstig van<br />

lokale producenten om de ecologische impact<br />

van de gebouwen zo beperkt mogelijk te houden.<br />

Fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak en<br />

de recuperatie van regenwater, dat wordt opvangen<br />

in vier tanks van elk 20.000 liter, zijn<br />

in dat opzicht vanzelfsprekend. "Het overtollige<br />

regenwater wordt verder afgeleid naar een wadi,<br />

die de gemeente Herent eerder al had laten <strong>aan</strong>leggen",<br />

geeft Geebelen mee.<br />

Toekomstplannen<br />

"De andere constructies die we hier zullen optrekken,<br />

zijn eveneens woongebouwen", aldus de projectleider.<br />

"De sociale huisvestingsmaatschappij gaf ons<br />

ook de opdracht om een complex met 24 appartementen<br />

voor jonge mindervaliden te bouwen, die er<br />

voor het eerst zelfstandig zullen wonen. Dit gebouw<br />

omvat tevens een appartement voor hun begeleider<br />

en zal worden uitgerust met een zorgoproepsysteem.<br />

De plannen voor dit 'Zavelhuis' worden<br />

net als die voor het huidige gebouw getekend<br />

door Atelier M Architects+Planners."<br />

Niet zo lang geleden was hier alleen gras te zien.<br />

De andere bouwprojecten die Houben mag realiseren<br />

in het Molenveld kregen de namen Houtkant<br />

A, B en C mee. "Het gaat om een volume met<br />

52 sociale huurwoningen, één met tachtig privéappartementen<br />

en één met 79 privéappartementen.<br />

Die krijgen op de begane grond Louis Delhaize<br />

als onderbuur." ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Sociale Huisvestingsmaatschappij<br />

Volkswoningbouw (Herent)<br />

Architect<br />

Atelier M Architects+Planners (Brussel)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Houben (Hasselt)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


PRODUCEERT,<br />

VERDEELT,<br />

PLAATST.<br />

EEN TEAM DAT<br />

JE GRAAG OP<br />

JE DAK KRIJGT!


Molenveld Herent<br />

Het dak is afgedekt met EPDM van Firestone.<br />

MOLENVELD ALS TOEGANGSPOORT<br />

NAAR GROTE PROJECTEN<br />

Voor Dakwerken Hellinx uit Riemst was het Molenveld geen bouwproject als een ander. "Houben is als hoofd<strong>aan</strong>nemer actief in klasse 8.<br />

Dankzij deze samenwerking zijn we in de markt voor grote projecten gerold", stelt de tevreden zaakvoerder-oprichter Tommy Hellinx.<br />

"Maar uiteraard blijven we ook opdrachten van particulieren <strong>aan</strong>nemen."<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Dakwerken Hellinx<br />

"In het verleden heb ik ooit een dak gelegd op de privéwoning van een<br />

van de <strong>aan</strong>kopers van hoofd<strong>aan</strong>nemer Houben", vertelt Tommy. "Hierdoor<br />

was hij vertrouwd met onze kwaliteit en service. Zo werden we uiteindelijk<br />

gecontacteerd voor het Molenveld in Herent. Eerder konden we voor Houben<br />

overigens ook al de dakwerken voor kinderdagverblijf Rémy in Leuven uitvoeren,<br />

nadat onze leverancier CPE ons had <strong>aan</strong>geraden. Dat heeft ook in<br />

dit project vast en zeker meegespeeld, vermits de mensen van Houben zich<br />

al van onze kwaliteit en afwerking konden vergewissen."<br />

Gecertificeerde Firestone-specialist<br />

Hellinx voerde op de Molenveld-site de dak- en terraswerken uit en zorgde<br />

er met een wortelwerende roofing voor de kelderdichting. "De isolatie, de dampschermen<br />

en de kimfixatie brachten we stuk voor stuk tot stand met materialen<br />

van Firestone, geleverd door CPE", legt zaakvoerder Hellinx uit. Zijn bedrijf<br />

mikt vooral op platte daken in EPDM en roofing. "Voor EPDM werken we<br />

exclusief samen met Firestone. Deze producent staat bekend voor zijn kimfixatie<br />

en hoge kwaliteit. Die omvat onder meer een levensduur van minstens<br />

veertig jaar. Als gecertificeerd specialist in EPDM van Firestone hebben wij<br />

“Kwaliteit en service zijn<br />

onze uithangborden”<br />

intussen een stevige reputatie opgebouwd. Daarin staat een doorgedreven<br />

kennis inzake naadloos plaatsen en verlijmen voor allerlei toepassingen centraal."<br />

Dakwerken Hellinx werkte als onder<strong>aan</strong>nemer voor onder andere Houben,<br />

Vanderstraeten, Driesen, Caelen en Group Machiels eveneens mee <strong>aan</strong> de<br />

realisatie van onder meer het controlecentrum van de legerbasis in Kleine<br />

Brogel en diverse scholen in Hasselt. Tommy Hellinx richtte het bedrijf in<br />

2011 op in bijberoep en maakte er vier jaar later zijn hoofdberoep van. In<br />

2019 werd de eenmanszaak omgevormd tot bvba. Vandaag telt de onderneming<br />

zeven medewerkers, waarvan het grootste deel familieleden. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Aalter Meat & More<br />

Fraai hoogstapelmagazijn<br />

onderstreept ambities<br />

voor de toekomst<br />

Op zijn site in Aalter schrijft Meat & More een nieuw hoofdstuk in zijn succesverhaal. De groep achter Buurtslagers en Bon’Ap investeert er<br />

immers in een hoogstapelmagazijn met kantoren en een winkel. Het wordt een gebouw met een interessante architectuur, waarbij open en<br />

gesloten vlakken naadloos in elkaar overvloeien.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Sonar Architecten<br />

Wat in 1990 begon met een slagerij in de AD Delhaize van Aarsele en de<br />

Profi in Sleidinge, is vandaag uitgegroeid tot een groep met 170 winkelpunten<br />

en meer dan 1.500 medewerkers. Toch heeft Meat & More zijn top nog niet<br />

bereikt. Het management blijft dan ook investeren in verdere uitbreiding.<br />

Dit jaar wordt een grote stap vooruit gezet met de ‘Distri Store’, een gebouw<br />

met een benutbare oppervlakte van 16.700 m². Het grootste gedeelte wordt<br />

ingenomen door het hoogstapelmagazijn. Daarnaast is er sprake van kantoren<br />

en sociale lokalen, alsook een Bon’Ap-winkel van 600 m².<br />

Complex project<br />

De constructie werd volledig gebouwd op een paalfundering. Het magazijn<br />

is uitgevoerd in een betonskeletstructuur en witgrijze betonsandwichpanelen.<br />

“De rest kreeg een staalskelet en is afgewerkt met Rockpanel, in combinatie<br />

met aluminium vliesgevels met boven<strong>aan</strong> dakterrassen”, aldus Jo Mortier,<br />

bestuurder van Morti nv, dat de uitdagende opdracht kreeg om het vooruitstrevende<br />

architecturale concept naar de praktijk te vertalen. “Wij st<strong>aan</strong> in<br />

voor de volledige waterdichte ruwbouw en de stabiliteitsstudie. Dat laatste<br />

vergde heel wat expertise omdat we tot een volume moesten komen waarin<br />

het volledige rekkensysteem en de bijbehorende transportbanden geen hinder<br />

ondervinden van de structuur van het gebouw. De overlasten variëren van<br />

800 tot 2500 kg/m², waardoor we paalfunderingen met een draagkracht tot<br />

550 ton moesten toepassen.”<br />

Meat & More investeert in een hoogstapelmagazijn met kantoren en een winkel.<br />

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Meat & More Aalter<br />

“Dankzij onze veelzijdige<br />

expertise en knowhow<br />

verloopt het realisatietraject<br />

nagenoeg volledig in<br />

eigen beheer”<br />

Volledige ontzorging<br />

Momenteel is het op de site van Meat & More nog een drukte van jewelste.<br />

Het project zit immers nog in volle uitvoeringsfase. Voor Morti is het een van<br />

de vele werven waar het momenteel actief is. “Jaarlijks leveren we gemiddeld<br />

een 65-tal gebouwen op in de industriebouw, woning- en appartementsbouw<br />

of agrosector”, vertelt Jo Mortier. “Dankzij onze veelzijdige expertise en<br />

knowhow verloopt het realisatietraject nagenoeg volledig in eigen beheer.<br />

Zo minimaliseren we de doorlooptijd, garanderen we kwaliteit en kunnen we<br />

de bouwheer volledig ontzorgen met een a-tot-z-<strong>aan</strong>pak.”<br />

Het volledige rekkensysteem en de bijbehorende transportbanden mogen<br />

geen hinder ondervinden van de structuur van het gebouw.<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Meat & More (Aalter)<br />

Sonar Architecten (Ruiselede)<br />

Morti nv (Drongen)<br />

INDUSTRIEBOUW<br />

METAALCONSTRUCTIES<br />

WONING- & APPARTEMENTSBOUW<br />

AGROPROJECTEN PREFAB BETON<br />

ALUMINIUM & HOUTSCHRIJNWERK<br />

Industriepark Drongen 1<br />

Booiebos 21<br />

B-9031 Drongen (Gent)<br />

AL 55 JAAR TROUW AAN DE BOUW<br />

T +32 (0)9 282 48 77<br />

mail@morti.be<br />

www.morti.be<br />

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


THEMA OMGEVINGSWERKEN<br />

De openlegging van de Jeker in Tongeren vormde de <strong>aan</strong>leiding voor een integrale reconversie van stadspark De Motten, waar sport, ontspanning en<br />

beleving voort<strong>aan</strong> centraal st<strong>aan</strong>.<br />

TONGEREN EN RIJMENAM<br />

hebben beste openbare ruimtes<br />

van Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit <strong>aan</strong> de ‘beste’ openbare ruimte van Vl<strong>aan</strong>deren en Brussel. Ditmaal vielen<br />

Tongeren, Rijmenam en Gent in de prijzen. Tongeren werd in de bloemetjes gezet voor de openlegging van de Jeker en de herinrichting van<br />

stadspark De Motten. In Rijmenam was het de smaakvol her<strong>aan</strong>gelegde dorpskern die de vakjury kon bekoren. En Gent sleepte de publieksprijs<br />

in de wacht met het Drongenplein.<br />

Tekst Infopunt Publieke Ruimte & Tim Janssens | Beeld Bram Goots – Sweco, Ingenieursbureau France, Stad Gent – Marc Pinte<br />

Uit 41 sterke inzendingen selecteerde de vakjury<br />

zes realisaties voor de jaarlijkse Prijs Publieke<br />

Ruimte, die traditiegetrouw werd uitgereikt in<br />

twee categorieën: drie ‘stedelijke projecten’ en<br />

drie ‘landelijke projecten’. “De coronapandemie<br />

en de bijbehorende gezondheidscrisis hebben het<br />

belang van buurtkwaliteit eens te meer blootgelegd”,<br />

benadrukt juryvoorzitter Jan Vilain (Infopunt<br />

Publieke Ruimte). “De nood <strong>aan</strong> sociale<br />

contacten en bewegings- en ontspanningsmogelijkheden<br />

in eigen omgeving werd plots tastbaar<br />

voor iedereen. Kwalitatieve openbare ruimte<br />

biedt ook oplossingen voor andere uitdagingen,<br />

waartegen geen vaccin bestaat. Een doordachte<br />

<strong>aan</strong>pak en inrichting van de publieke ruimte,<br />

met de blik op de lange termijn, is meer dan ooit<br />

<strong>aan</strong> de orde om de algemene leefkwaliteit te verhogen.<br />

Dat kwam in alle nominaties tot uiting.”<br />

Ruimte rond de Jeker<br />

De hoofdprijs in de categorie ‘stedelijke projecten’<br />

ging naar Tongeren. De rivier de Jeker was er gedurende<br />

65 jaar verdwenen uit de binnenstad en<br />

stadspark De Motten. Nu is het park heringericht,<br />

de versnippering weggewerkt en de verharding<br />

teruggeschroefd. De Stad Tongeren en de Vlaamse<br />

Milieumaatschappij zijn erin geslaagd om op<br />

amper vijf jaar tijd het traject van masterplan tot<br />

realisatie te doorlopen. Jan Vilain: “De openlegging<br />

van de Jeker vormde de <strong>aan</strong>leiding voor een<br />

integrale reconversie van het stadspark, waar sport,<br />

ontspanning en beleving voort<strong>aan</strong> centraal st<strong>aan</strong>.<br />

De moderne park<strong>aan</strong>leg met integratie van historische<br />

elementen zorgt voor een mooi contrast.<br />

Er zijn drastische mobiliteitskeuzes gemaakt ten<br />

voordele van de rust in de omgeving en de overgang<br />

tussen het park en de omringende woonzone.<br />

De Motten is een toonbeeld van een geslaagd<br />

hedendaags stadspark.”<br />

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OMGEVINGSWERKEN<br />

THEMA<br />

Parel <strong>aan</strong> de Dijle<br />

In de categorie ‘landelijke projecten’ was het<br />

Rijmenam dat <strong>aan</strong> het langste eind trok. Met<br />

de herinrichting van zijn dorpskern bewees deze<br />

deelgemeente van Bonheiden dat duurzaamheid,<br />

een kwalitatieve leefomgeving en een<br />

prachtig straatbeeld hand in hand g<strong>aan</strong>. De<br />

bewoners zijn blij met het resultaat. Rijmenam<br />

is opnieuw een parel <strong>aan</strong> de Dijle. Jan Vilain:<br />

“Bij de herinrichting van het centrum van Rijmenam<br />

ging veel <strong>aan</strong>dacht naar de herwaardering<br />

van het authentieke dorpskarakter. De her<strong>aan</strong>leg<br />

heeft een hoge beeldkwaliteit, waarbij straatmeubilair,<br />

verhardingen en beplanting in harmonie<br />

zijn. Het veelvuldig toepassen van vaste planten<br />

in openbare ruimtes is vernieuwend en fleurt het<br />

dorp letterlijk op.” De jury waardeerde ook de<br />

samenwerking tussen het gemeentebestuur, Pidpa<br />

en Aquafin, waarbij sterk werd ingezet op hemelwaterinfiltratie<br />

in het openbaar domein.<br />

Met de herinrichting van zijn dorpskern bewees Rijmenam dat duurzaamheid, een kwalitatieve leefomgeving<br />

en een prachtig straatbeeld hand in hand g<strong>aan</strong>.<br />

Het dorpsplein van Drongen is na een intensief participatietraject omgetoverd tot een <strong>aan</strong>trekkelijke groene long.<br />

Versteende parking wordt<br />

groene long<br />

Naast de onderscheidingen van de vakjury was<br />

er ook een publieksprijs te verdienen. Tot 30 mei<br />

kon er online gestemd worden voor alle genomineerden.<br />

2862 mensen maakten hun favoriet<br />

kenbaar. De Gentenaars zijn duidelijk trots op<br />

hun publieke ruimte en katapulteerden de herinrichting<br />

van het Drongenplein naar de eerste<br />

plaats. Waar het dorpsgezicht decennialang<br />

bepaald werd door een versteende parking, kunnen<br />

de Drongenaars nu <strong>aan</strong>genaam vertoeven<br />

tussen een beschermde bomenkrans, inclusief<br />

wandelpaden en bankjes. Tegelijk was het een<br />

uitdaging om deze <strong>aan</strong>trekkelijke groene long<br />

zo in te richten dat de jaarlijkse evenementen er<br />

vlot kunnen plaatsvinden, wat uitstekend gelukt<br />

is. Een terechte winnaar dus! ❚<br />

Meer info over de winnende en genomineerde projecten vind je terug in de databank<br />

Publieke Ruimte, die online te consulteren is via https://dbpubliekeruimte.info/projectcategorie/<br />

nominatie-prijs-publieke-ruimte/<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


THEMA<br />

OMGEVINGSWERKEN<br />

UNIEK HERDENKINGSMONUMENT DANKZIJ<br />

MAATWERK IN ARCHITECTONISCH BETON<br />

In juni werd in Kortrijk een fraai herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de coronapandemie ingehuldigd, naar een ontwerp van de<br />

gerenommeerde landschapsarchitect Bas Smets. De cirkelvormige opstelling – het eerste in de rij van vele zogeheten ‘Onumenten’ – werd<br />

opgetrokken in zwart gepolijst prefabbeton met een intrigerende groene schittering. Een fraai staaltje maatwerk dat in een waar recordtempo<br />

werd gerealiseerd.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Tijs Posen – Ebema<br />

En of COVID-19 het voorbije anderhalf jaar zijn<br />

sporen heeft nagelaten. Op het moment van<br />

schrijven stond de teller van het <strong>aan</strong>tal coronadoden<br />

in ons land op 25.300. Aangezien op<br />

gepaste wijze afscheid nemen gedurende lange<br />

tijd zeer moeilijk was vanwege de uitgevaardigde<br />

preventiemaatregelen, keerde de Vlaamse regering<br />

subsidies uit voor de realisatie van karakteristieke<br />

herdenkingsmonumenten. Deze krijgen<br />

de toepasselijke naam ‘Onumenten’ – een idee<br />

van psychiater Uus Knops, geruggensteund door<br />

Moving Closer, Kunstwerkt en psychologe Elke<br />

Van Hoof – waarbij de beginletter O symbool<br />

staat voor openheid en verbondenheid. Het is<br />

de bedoeling om rustgevende ontmoetingsplekken<br />

te creëren waar niet enkel coronaslachtoffers<br />

kunnen worden herdacht, maar ook kan worden<br />

stilgest<strong>aan</strong> bij andere vormen van verlies. Conform<br />

een locatiegebonden ontwerp van landschapsarchitect<br />

Bas Smets, die de toon zette met Memorial<br />

22/3 in het Zoniënwoud (een monument ter<br />

nagedachtenis van de slachtoffers van de terreur-<br />

<strong>aan</strong>slagen van 2016 in Brussel), gaat het telkens<br />

om een opstelling met een doorbroken cirkel, die<br />

optimaal wordt ingebed in een omgeving met de<br />

nodige symboliek. De primeur was voor begraafplaats<br />

Hoog Kortrijk – half op het kerkhof, half<br />

in een natuurgebied: op het kruispunt tussen de<br />

dood en het leven – maar de komende jaren<br />

zullen er ook elders in Vl<strong>aan</strong>deren ‘Onumenten’<br />

verrijzen. Samen zullen ze één familie vormen:<br />

groot en klein, met een gemeenschappelijk DNA,<br />

maar toch elk met hun eigenheid.<br />

Het ‘Onument’ in Kortrijk is een karakteristiek herdenkingsmonument dat symbool staat voor openheid en verbondenheid.<br />

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OMGEVINGSWERKEN<br />

THEMA<br />

“In totaal hebben we dertien ‘Waves’ in hoogwaardig gepolijst prefabbeton geleverd”, vertelt Jo Timmers.<br />

Landschapsarchitect Bas Smets had een zwart beton<br />

met een smaragdgroene schittering voor ogen.<br />

Emerald green<br />

Voor de uitvoering van het eerste ‘Onument’ ging<br />

Bas Smets op <strong>aan</strong>raden van Stad Kortrijk <strong>aan</strong>kloppen<br />

bij Ebema, dat gespecialiseerd is in maatwerk<br />

in architectonisch beton. “We hadden in het verleden<br />

al enkele andere projecten uitgevoerd in<br />

Kortrijk, waarbij we naar verluidt een zeer goede<br />

indruk hadden gemaakt. Vermits de ellipsvormige<br />

opstelling op het vernieuwde Overbekeplein ook<br />

van onze hand is, was de link met het ‘Onument’<br />

snel gelegd”, vertelt Jo Timmers, projectmanager bij<br />

Ebema. “Een evidentie was het echter niet, want<br />

het moest razendsnel g<strong>aan</strong>. Maar voor een topontwerper<br />

als Bas Smets deed ons Ebema_Custom-<br />

Concrete-team graag een extra inspanning. Eens<br />

de eerste afspraken gemaakt waren, zijn we samen<br />

op zoek geg<strong>aan</strong> naar de juiste betonsamenstelling.<br />

Zo verwees Bas onder meer naar een specifiek<br />

fragment uit de film ‘2001: A Space Odyssey’. Daaruit<br />

konden we afleiden dat hij een zwart beton met<br />

een smaragdgroene schittering voor ogen had. Zo<br />

zijn we bij ‘emerald green’ terechtgekomen, een<br />

granulaat dat ontgonnen wordt in een Noorse<br />

groeve die door de lokale weersomstandigheden<br />

slechts zes m<strong>aan</strong>den per jaar toegankelijk is.<br />

Gelukkig had onze leverancier nog voldoende in<br />

voorraad. Het heeft nadien wel nog wat voeten in<br />

de aarde gehad om het staal te laten goedkeuren,<br />

want Bas volgde op dat moment een project op in<br />

Frankrijk. Maar eens we groen licht kregen, hebben<br />

we de productie meteen opgestart.”<br />

In de betonelementen is ‘emerald green’ verwerkt, een<br />

granulaat dat ontgonnen wordt in een Noorse groeve<br />

die slechts zes m<strong>aan</strong>den per jaar toegankelijk is.<br />

Doorlooptijd gehalveerd<br />

Wat het ‘Onument’ in Kortrijk eens zo bijzonder<br />

maakt, is dat het in een recordtempo gerealiseerd<br />

is. Ebema gaf het project absolute prioriteit en<br />

kon zo de gebruikelijke doorlooptijd halveren.<br />

“Tussen de goedkeuring van de opdracht en de<br />

“Het ‘Onument’ is<br />

een kunstwerk in<br />

de ware zin van<br />

het woord”<br />

oplevering zaten amper vijf weken, dus we hebben<br />

alle zeilen moeten bijzetten. Met zo’n krappe<br />

deadline mag er uiteraard niet veel mislopen,<br />

maar we zijn blij dat we de uitdaging zijn <strong>aan</strong>geg<strong>aan</strong>,<br />

want zo’n prestigeproject staat mooi op<br />

onze referentielijst. In totaal hebben we dertien<br />

‘Waves’ in hoogwaardig gepolijst prefabbeton<br />

geleverd: zeven elementen van 80 cm hoog, die<br />

fungeren als zitbank, en zes elementen van 120<br />

cm hoog waarop je kan leunen en steunen. De<br />

plaatsing was gezien de specifieke offroadlocatie<br />

geen sinecure, maar dankzij een prima coördinatie<br />

met <strong>aan</strong>nemer Stadsbader liep alles op wieltjes.<br />

We mogen fier zijn op deze unieke realisatie. Het<br />

polijsten van het beton was een delicate operatie<br />

die de nodige tijd vergde – zowel manueel als met<br />

een speciale machine! – maar het resultaat mag<br />

er absoluut wezen. Het ‘Onument’ is een kunstwerk<br />

in de ware zin van het woord! Dat ook Bas<br />

Smets uitermate tevreden is, beschouwen we als<br />

een zeer mooi compliment. Het was zeer inspirerend<br />

om zo intensief met hem samen te werken<br />

en ook de verstandhouding met Stad Kortrijk was<br />

optimaal. Het is voorlopig koffiedik kijken of er<br />

in de toekomst nog ‘Onumenten’ in beton zullen<br />

volgen, maar wij zijn alleszins vragende partij!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


C02-neutraal<br />

wonen <strong>aan</strong> de<br />

laagste TCO<br />

in de markt<br />

Seds is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden<br />

voorziet van sanitair warm water en seizoensgebonden<br />

comforttemperatuur. Dit op een futureproof en energie-efficiënte<br />

manier waardoor u zeker bent van de laagste TCO in de markt.<br />

Legionella-proof<br />

Met de innovatieve technieken<br />

verwerkt in onze Seds geven we<br />

legionella geen kans.<br />

0% CO2-uitstoot<br />

Met Seds verlagen we de<br />

CO2-uitstoot met 35% ten opzichte<br />

van klassieke systemen.<br />

€<br />

Laagste Total Cost of Ownership<br />

Onderzoek door Sureal toont <strong>aan</strong> dat<br />

Seds een slimme beslissing is die<br />

evenlang meegaat als de levensduur<br />

van uw gebouw.<br />

Failsafe systeem<br />

Het systeem valt nooit uit. Is er toch<br />

een defect <strong>aan</strong> uw Seds? Dan weten<br />

we dat meteen en sturen onze<br />

technieker op pad.<br />

Meer info op seds.be


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

Han Vandevyvere: “Onze beleidsmakers moeten een langetermijnbeleid durven voeren. Dat is geen politieke boodschap, maar de logica van een maatschappelijke transitie.”<br />

“RENOVATIETEMPO OPKRIKKEN VIA<br />

DUIDELIJK LANGETERMIJNBELEID”<br />

Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden tegen 2050. Dat is althans de ambitie die de Europese Commissie heeft vastgelegd in de<br />

zogenaamde ‘Green Deal’. Vermits gebouwen verantwoordelijk zijn voor zowat 40 % van de energieconsumptie in Europa en jaarlijks amper 1 %<br />

van onze gebouwen een energetische renovatie ondergaat, is een grootschalige renovatiegolf een van de speerpunten van de Green Deal. Ook<br />

in Vl<strong>aan</strong>deren is er nog veel werk <strong>aan</strong> de winkel. Maar wat zijn nu de obstakels en mogelijke oplossingen om die renovatiegraad op te krikken?<br />

Wij gingen te rade bij Han Vandevyvere, projectmanager duurzame stadsontwikkeling bij EnergyVille/VITO.<br />

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Pexels<br />

De energetische renovatie van ons best<strong>aan</strong>de gebouwenpatrimonium is<br />

een zeer complexe uitdaging met een breed scala <strong>aan</strong> oplossingen. Han<br />

Vandevyvere: “Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten we<br />

voluit de kaart van koolstofarme energiebronnen trekken. In dat geval zijn<br />

er twee systemen om onze gebouwen te verwarmen: met hoge- of lagetemperatuurwarmte.<br />

Duurzame bronnen die warmte beschikbaar stellen op<br />

hoge temperatuur, zoals biogas of restwarmte van een verbrandingsoven, zijn<br />

hoe dan ook beperkt. Vandaar dat we het merendeel van onze gebouwen<br />

moeten kunnen verwarmen met lagetemperatuurwarmte. Daarbij zijn er<br />

grosso modo twee opties: je kan enerzijds opteren voor een energetisch<br />

gerenoveerde woning met een warmtepomp, de zogenaamde stand-alone<br />

electric-oplossing. De tweede optie is om grondig gerenoveerde gebouwen<br />

<strong>aan</strong> te sluiten op een lagetemperatuurwarmtenet met behulp van restwarmte,<br />

zonneboilers, omgevingswarmte ... Om op lage temperatuur te kunnen verwarmen,<br />

moeten gebouwen wel voldoende geïsoleerd zijn Zowel de <strong>aan</strong>leg<br />

van warmtenetten als het klaarmaken van onze gebouwen voor duurzame<br />

verwarmingssystemen zijn investeringen van lange adem. Als we de klimaatdoelstellingen<br />

willen halen, moeten we op beide fronten inzetten.”<br />

Nood <strong>aan</strong> warmtezoneringsplannen<br />

EnergyVille/VITO pleit voor renovatie op wijk- of stadsniveau. Daarbij krijgt<br />

een renovatiepakket op maat de voorkeur op een uniforme ‘one size fits all’-<br />

<strong>aan</strong>pak, waarbij alle gebouwen dezelfde energieprestatieniveaus moeten<br />

bereiken. “Er is een cruciale rol weggelegd voor de warmtezonerings-<br />

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

“We zijn voorstander van een<br />

gebouwenpaspoort waarin<br />

de nodige energetische<br />

ingrepen zijn opgenomen,<br />

gelinkt <strong>aan</strong> een ‘roadmap’<br />

voor de volledige wijk”<br />

plannen die onze steden en gemeenten vandaag <strong>aan</strong> het uitwerken zijn”,<br />

benadrukt Vandevyvere. “We moeten vermijden dat eigenaars verplicht<br />

worden om hun woningen zwaar te renoveren en ze klaar te maken voor<br />

een individuele warmtepomp op lage temperatuur, terwijl ze eigenlijk via<br />

een warmtenet zouden kunnen gebruikmaken van industriële restwarmte<br />

op hoge temperatuur. Daarom is het belangrijk dat lokale overheden<br />

strategieën ontwikkelen die bepalen op welke locaties men warmtenetten<br />

gaat uitrollen – op hoge of lage temperatuur – en dat gebouwen daarop<br />

afgestemd worden. In historische stadscentra is het bijvoorbeeld moeilijk<br />

om extra te isoleren, gezien het beschermde karakter van vele gebouwen.<br />

Bij voorkeur wordt er restwarmte op hoge temperatuur naar deze zones<br />

gebracht. Dat kan allemaal vastgelegd worden in zogenaamde ‘roadmaps’<br />

of warmtezoneringsplannen. Bij EnergyVille/VITO zijn we voorstander<br />

van een gebouwenpaspoort, waarin de nodige energetische ingrepen zijn<br />

opgenomen, gelinkt <strong>aan</strong> de ‘roadmap’ voor de volledige wijk. De volgende<br />

stap is bewoners stimuleren om de juiste oplossingen te kiezen.”<br />

Onestopshops en ontzorging<br />

De renovatiegolf die de Green Deal vooropstelt, speelt eveneens een centrale<br />

rol in het Europese post-COVID-herstelplan. EnergyVille/VITO is ervan overtuigd<br />

dat grootschalige renovatie tot een duurzame relance van de Vlaamse<br />

economie kan leiden. Toch zijn er nog een <strong>aan</strong>tal obstakels te overwinnen,<br />

stelt Vandevyvere. “Iedereen weet dat renoveren een hoop gedoe met zich<br />

meebrengt, zelfs als alles op wieltjes loopt: coördinatie, administratieve rompslomp,<br />

financiering ... Los van financiële stimuli voor groepen die niet over<br />

het vereiste renovatiekapitaal beschikken, komt het erop <strong>aan</strong> om eigenaars<br />

met voldoende middelen over de streep te trekken (naar schatting zo’n 50 tot<br />

70 %!). Een ‘onestopshop’, waarbij je alle zorgen die met renoveren gepaard<br />

g<strong>aan</strong> – van ontwerpen en financieren tot het vinden van <strong>aan</strong>nemers en het<br />

opvolgen van de werken – kan toevertrouwen <strong>aan</strong> een extern consortium, kan<br />

een oplossing zijn om deze barrière weg te werken. Al is het wel belangrijk dat<br />

lokale overheden deze onestopshops mee <strong>aan</strong>sturen. Zij kunnen een publieke<br />

kwaliteitsgarantie bieden voor de financiering, de selectie van de uitvoerders<br />

enzovoort. Op die manier kunnen we huiseigenaars een pakketoplossing <strong>aan</strong>bieden,<br />

waarvan de kwaliteit verzekerd is.”<br />

Op naar bouwindustrie 4.0<br />

Voorts hebben we uiteraard deskundige arbeidskrachten nodig om de<br />

broodnodige renovatiegolf in goede banen te leiden. De realiteit is echter<br />

dat de bouwsector sterk <strong>aan</strong> het verouderen is en onvoldoende jonge<br />

mensen <strong>aan</strong>trekt. “Het is dan ook cruciaal om jongeren warm te maken<br />

voor een bouwopleiding”, vindt Vandevyvere. “We evolueren hoe dan ook<br />

naar een bouwindustrie 4.0, waarbij een gebouw wordt opgemeten met<br />

een laserscan. Daarna wordt er in het atelier een nieuwe schil klaargemaakt<br />

“‘Er is een cruciale rol weggelegd voor de warmtezoneringsplannen die onze steden<br />

en gemeenten vandaag <strong>aan</strong> het uitwerken zijn”, aldus Han Vandevyvere.<br />

die bij wijze van spreken in een week tijd kan worden gemonteerd, zonder<br />

dat bewoners hun huis moeten verlaten. Dat is een totaal andere manier<br />

van werken dan de traditionele huis-per-huisrenovatie. Integreren we ook de<br />

energetische technieken in dergelijke bouwpakketten, dan krijgen we een<br />

totaal andere bouwsector. Het is in ieder geval hoog tijd om de bouw klaar<br />

te stomen voor de 21ste eeuw. Tot slot is het zaak om de kloof tussen interessante<br />

duurzaamheidsprojecten en de financiële wereld te overbruggen. Dat<br />

ligt niet voor de hand, maar zodra er een goed businessmodel is, kan kapitaal<br />

vinden geen probleem zijn.”<br />

Afstappen van kortetermijnpolitiek<br />

Het mag duidelijk zijn: er is nog veel werk <strong>aan</strong> de winkel. Waar moeten<br />

volgens Han Vandevyvere de prioriteiten liggen om de doelstellingen van<br />

de Green Deal waar te maken in Vl<strong>aan</strong>deren? “Waar alle experts het al<br />

lang over eens zijn, is dat er nood is <strong>aan</strong> langetermijndoelstellingen, waar<br />

de kortetermijnpolitiek stapsgewijs op wordt afgestemd, zodat er rechts- en<br />

investeringszekerheid is. Met een kortetermijnpolitiek – zoals in Vl<strong>aan</strong>deren<br />

het geval is bij de zonnepanelen, de bouwshift, ruimtelijke ordening,<br />

de CO 2<br />

-taks, de nucleaire uitstap ... – krijg je een weg-en-weerbeleid dat<br />

fataal is voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Er is nood <strong>aan</strong> een<br />

duidelijk pad dat ervoor kan zorgen dat moeilijke, grote investeringen op<br />

lange termijn economisch veel interessanter zijn dan ‘business as usual’.<br />

Europa is in dat opzicht een zegen, omdat het de juiste langetermijndoelen<br />

stelt in de transitie naar een duurzame economie. We moeten dit zien als een<br />

kans en niet als een kost. Maar daar is moed voor nodig. Onze beleidsmakers<br />

moeten een langetermijnbeleid durven voeren. Dat is geen politieke boodschap,<br />

maar de logica van een maatschappelijke transitie.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

Met houtskeletbouw, houtmassiefbouw en CLT bouw je gemiddeld dubbel zo snel.<br />

Roompot Park Eksel is het duurzaamste vakantiepark van België.<br />

BOUWEN MET HOUT: GOED VOOR<br />

HET MILIEU EN VOOR JE WELZIJN<br />

In Hechtel-Eksel ontvangt Roompot dit najaar de eerste gasten in het duurzaamste vakantiepark van het land. De 121 vakantiewoningen<br />

zijn opgetrokken in CLT en zijn uitgerust met groendaken en hebben een ecologische fundering. Architectenbureau achter dat project:<br />

Wood Architects. Architect Piet Kerckhof werkt al 35 jaar vooral met hout en hoopt dat hout beton nu eindelijk zal voorbijsteken als populairste<br />

bouwmateriaal. “Het gebruik van hout raakt <strong>aan</strong> zo veel aspecten van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.”<br />

Tekst Joke Hofmans<br />

| Beeld Wood Architects<br />

Piet Kerckhof van Wood Architects: “Roompot Park<br />

Eksel is absoluut een van onze paradepaardjes.<br />

Alle vakantiewoningen zijn gebouwd met massieve<br />

panelen in CLT-hout. De kruislings verlijmde<br />

houten planken blijven zichtbaar in het interieur.<br />

De groendaken bufferen samen 200.000 liter<br />

regenwater en zorgen voor een vertraagde afvoer.<br />

Kunstmatige glooiingen op het terrein vormen<br />

wadi’s die het regenwater laten infiltreren in de<br />

ondergrond. Zo blijft al het water op het terrein.<br />

En de fundering is geen traditionele fundering,<br />

maar een grondlaag van ecologische glasgranulaten,<br />

gerecupereerd uit glasafval. Daarnaast<br />

komen er bijna 130 nieuwe bomen bij op het<br />

terrein, waaronder fruitbomen. Heel het park<br />

ademt de kracht van hout: als duurzaam bouwproduct,<br />

als eyecatcher in het interieur en als<br />

natuurlijke rustgever in de omgeving.”<br />

Sneller bouwen, warmer wonen,<br />

minder uitstoot<br />

Wat zijn de voordelen om te bouwen met hout?<br />

Met houtskeletbouw, houtmassiefbouw en CLT<br />

bouw je gemiddeld dubbel zo snel als met de klas-<br />

sieke bouwmethodes, want alle stukken worden<br />

geprefabriceerd. Hout is ook een droog materiaal.<br />

Terwijl beton en baksteen de eerste jaren nog<br />

veel vocht vasthouden, is hout van bij de start<br />

droog. Dat zorgt voor een <strong>aan</strong>genamer en warmer<br />

binnenklimaat. De massieve CLT-panelen hebben<br />

van nature een isolerend karakter en worden luchtdicht<br />

verlijmd. Je hoeft ook de binnenkant niet<br />

af te werken: je bouwmateriaal is mooi op zich.<br />

Zo bespaar je tijd en materiaal bij de afwerking.<br />

En misschien het grootste voordeel: hout haalt<br />

CO 2<br />

uit de lucht en slaat het op, terwijl beton en<br />

bakstenen juist CO 2<br />

uitstoten bij de productie<br />

ervan. Voor het Roompot-project in Eksel gaat<br />

het over 2650 ton CO 2<br />

die opgeslagen is in de<br />

woningen, <strong>aan</strong>gevuld met een besparing van nog<br />

eens 2650 ton CO 2<br />

door met hout te bouwen in<br />

plaats van met beton en baksteen.<br />

Stap naar circulair bouwen<br />

Piet Kerckhof: “Met CLT zet je ook de stap naar<br />

circulair bouwen. Dat betekent: bouwen met<br />

zo veel mogelijk herbruikbare en nagroeibare<br />

grondstoffen. Voor elke boom die wordt gerooid<br />

“Voor elke boom<br />

die wordt gerooid<br />

voor CLT-bouw<br />

worden drie<br />

of vier nieuwe<br />

bomen geplant”<br />

voor CLT-bouw, worden er 3 of 4 nieuwe bomen<br />

geplant. Bosbouwondernemingen gebruiken het<br />

houtafval van het productieproces als energiebron.<br />

En stel dat die CLT-woningen over pakweg<br />

zeventig of honderd jaar worden afgebroken,<br />

dan kun je de houtpanelen perfect kant-en-klaar<br />

hergebruiken. Daarom registreren en documenteren<br />

we nu elk stuk hout in een databank.”<br />

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Bosbouwondernemingen gebruiken het houtafval<br />

opnieuw als energiebron.<br />

Ecologische residentie De Kloef in Geraardsbergen: het hout blijft zichtbaar in het interieur.<br />

Koppige betonlobby<br />

Houtbouw wint stapvoets <strong>aan</strong> belang. Waarom<br />

kiezen bouwbedrijven en hun klanten dan toch<br />

nog vaker voor de klassieke bouwmethodes?<br />

Piet Kerckhof: “In de jaren 50 zijn gewapend<br />

beton en ruwe, bombastische gebouwen in de<br />

architectuur geslopen. Tot op heden is de betonlobby<br />

nog heel sterk”, antwoordt Piet Kerckhof.<br />

“Ik ben afgestudeerd in 1986. De titel van mijn<br />

thesis was ‘De toekomst van de houtskeletbouw’ –<br />

en dat was toen vloeken in de kerk. Want het was<br />

de tijd van het brutalisme, gewapend beton, staal<br />

en glas en van de hoogdagen van Le Corbusier en<br />

Mies van der Rohe. We zijn nu 35 jaar later en de<br />

bouwsector is in die tijd nauwelijks geëvolueerd:<br />

beton regeert nog altijd. In mijn ogen is dat een<br />

gemiste kans.”<br />

CLT is een houtbouwproduct dat uit kruislings verlijmde houten planken bestaat.<br />

Hoogbouw in hout<br />

Piet Kerckhof en zijn collega’s bij Wood Architects<br />

kozen ervoor om alleen nog met CLT te ontwerpen.<br />

Hij schoolde zich bij op het vlak van<br />

Binnenafwerking hoeft niet, het hout is mooi op zich.<br />

bio-ecologisch bouwen en zit nog altijd in de<br />

raad van bestuur van Pixii, het vroegere Passiefhuisplatform.<br />

Samen met de beroepsvereniging<br />

Fedustria houdt hij overal waar hij kan een pleidooi<br />

voor meer houtbouw. Andere vooruitstrevende CLTprojecten<br />

van Wood Architects zijn de ecologische<br />

residentie De Kloef in Geraardsbergen en de<br />

kantoren van Carbofisc in Oostkamp. Momenteel<br />

werkt het bureau volop <strong>aan</strong> een duurzaam kinderdagverblijf.<br />

Piet Kerckhof: “<strong>Bouwen</strong> met hout is niet<br />

alleen goed voor het milieu en het klimaat, maar<br />

ook voor ons mentaal welzijn. En dan heb ik het niet<br />

alleen over een vakantiechalet in de Ardennen.<br />

Zoek op Google maar eens naar foto’s van Haut<br />

Amsterdam, een hoogbouwconstructie met 21 verdiepingen<br />

in hout. Of Hotel Jakarta in Amsterdam:<br />

een constructie van 6000 m³ gecertificeerd hout,<br />

0 % CO 2<br />

-uitstoot en 100 % schoonheid.”<br />

Meer info?<br />

Surf naar www.houtdenatuurlijkekeuze.be.<br />

❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


...WE HOUT EENS SERIEUS GAAN NEMEN.<br />

Hout als bouwmateriaal wordt wereldwijd steeds populairder. Dankzij<br />

vernieuwde technologie én dankzij de milieuvoordelen wordt hout<br />

als duurzaam bouwmateriaal steeds relevanter en vaker toegepast in<br />

bouwwerken, ook als het gaat over bouwen in de hoogte en grootschalige<br />

bouwprojecten. Innovatieve houtbouwmethoden maken van hout hét<br />

duurzame, sterke alternatief voor beton, baksteen en staal.<br />

Kiezen voor hout is kiezen voor duurzaam bouwen, wat nodig is om de<br />

klimaatverandering tegen te g<strong>aan</strong>. Hout is een duurzame, waardevolle<br />

en hernieuwbare grondstof en is daarmee een milieuvriendelijke en bij<br />

duurzaam beheerde bossen onuitputtelijke grondstof.<br />

Ook leidt houtbouw dankzij de off-site constructie tot minder<br />

transportbewegingen, minder afval op de bouwwerf en maakt het<br />

modulair en sneller bouwen mogelijk. Bovendien zorgt hout voor<br />

een lage milieubelasting en heeft het dankzij de gunstige technische<br />

eigenschappen een lange levensduur en slaat het levenslang CO2 op.<br />

Allemaal voordelen die hout weer de terechte voorkeurspositie geeft<br />

als het gaat om duurzaam bouwen.<br />

Scan de QR als je meer<br />

wil weten over de<br />

voordelen van<br />

bouwen met hout.<br />

DE NATUURLIJKE KEUZE.BE


iquesdecaractere.be/webinar


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

ECOLOGISCHE GEVELSTEEN<br />

IN EXCLUSIEF FORMAAT<br />

Bakstenen zijn van oudsher energie-intensieve producten, maar bij Nelissen Steenfabrieken doen ze er alles <strong>aan</strong> om de totale milieu-impact<br />

– van productie tot transport en verwerking – maximaal te reduceren. De exponent van dit ecologische bewustzijn is de N70-gevelsteen,<br />

die niet alleen 3 cm smaller, maar ook nog eens 3 cm langer is dan een traditionele gevelsteen in waalformaat. Een kleine verandering die<br />

een wereld van verschil maakt!<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Nelissen Steenfabrieken, Studio Dupont<br />

Het hoofdkantoor van Nelissen in Kesselt etaleert de vele troeven van de N70-gevelsteen.<br />

“De ecologische voetafdruk van de N70 is een stuk kleiner dan<br />

die van een klassieke baksteen in het traditionele waalformaat”<br />

Aangezien duurzaamheid, innovatie en cocreatie meer dan ooit <strong>aan</strong> de<br />

orde zijn – niet toevallig de vaste kernwaarden van de onderneming – zet<br />

Nelissen voortdurend in op de ontwikkeling van performante producten.<br />

Het ambitieuze familiebedrijf, dat dit jaar zijn honderdjarige best<strong>aan</strong> viert,<br />

groeide de voorbije eeuw niet voor niets uit tot een gerenommeerde speler<br />

van wereldformaat. Een van de meest spraakmakende productinnovaties<br />

van de laatste jaren is de N70-gevelsteen, die in 2015 geïntroduceerd werd.<br />

Een succesrecept dat duidelijk <strong>aan</strong>slaat, want in 2020 had 13 % van alle<br />

verkochte Nelissen-stenen in België een N70-formaat.<br />

Ecologische keuze<br />

Wat maakt de N70-gevelsteen nu zo bijzonder? “Eerst en vooral het exclusieve<br />

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Voor de realisatie van Quartier Bleu in Hasselt werden meer dan een miljoen unieke gevelstenen in het N70/4-formaat geleverd.<br />

van voordelen op het vlak van duurzaamheid. De ecologische voetafdruk van<br />

de N70 is namelijk een stuk kleiner dan die van een klassieke baksteen in het<br />

traditionele waalformaat omdat de CO 2<br />

-uitstoot 25 % lager ligt. Bij productie<br />

is er immers 30 % minder gasverbruik nodig, door hun slanke vorm en lagere<br />

gewicht kunnen er meer gevelstenen in één keer getransporteerd worden en<br />

de geoptimaliseerde afmetingen zorgen ervoor dat je met minder stenen eenzelfde<br />

oppervlakte kan bestrijken. Er is ook minder mortel nodig dan bij de<br />

verwerking van bakstenen met een traditioneel formaat: bij N70/4 bespaar<br />

je zo’n 15 % mortel en bij N70/5 loopt de mortelbesparing op tot 30 %. Tot<br />

slot is er sprake van dunnere buitenmuren, waardoor er extra ruimte vrijkomt<br />

voor bruikbare oppervlakte of spouwmuurisolatie (met een lagere energiefactuur<br />

tot gevolg). Dit alles maakt van de N70 een ecologische keuze, van<br />

productie tot afwerking.”<br />

Ook de gevels van het Mediahuis in Hasselt zijn bekleed met ecologische<br />

N70-stenen.<br />

formaat”, klinkt het. “De N70 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: ±240 x<br />

70 x 40 mm (N70/4) en ±240 x 70 x 50 mm (N70/5). De rode draad is<br />

dat hij 3 cm smaller en langer is dan een traditionele gevelsteen in waalformaat,<br />

en dat zonder enige vorm van kwaliteitsverlies. Dit resulteert in tal<br />

Slanke gevels met moderne look<br />

De N70-stenen blinken ook uit op esthetisch vlak. Ze st<strong>aan</strong> garant voor slanke<br />

gevels met een moderne look. Kijk bijvoorbeeld naar het hoofdkantoor van<br />

Nelissen in Kesselt of het Mediahuis in Hasselt. Een andere spraakmakende<br />

referentie in de Limburgse hoofdstad is Quartier Bleu, waar de contouren van<br />

de site zijn afgebakend met strakke metselwerkgevels. In totaal gaat het om<br />

een oppervlakte van 30.000 m² en meer dan een miljoen unieke gevelstenen,<br />

die Nelissen op maat van dit prestigeproject ontwikkelde. “Quartier Bleu is<br />

ongetwijfeld een van onze grootste ‘baksteenprojecten’ ooit. De gevelstenen<br />

zijn geleverd in het N70/4-formaat. Een megarealisatie in het centrum van<br />

Hasselt: het spreekt voor zich dat dit voor Nelissen een waardevol visitekaartje<br />

is. Zeker omdat onze projectstenen zeer bepalend zijn voor de algemene lookand-feel.<br />

We zijn dan ook uitermate tevreden met het prachtige resultaat!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

Paralline is herkenbaar <strong>aan</strong> de parallel lopende lijnen.<br />

Aluminium gevelbekleding<br />

met net dat tikkeltje meer<br />

Wil je als architect of installateur van ramen en deuren de woning van je klanten net dat tikkeltje meer geven? Paralline van Reynaers<br />

Aluminium koppelt esthetiek <strong>aan</strong> een modern, strak design en duurzaamheid. Je herkent de gevelbekleding meteen <strong>aan</strong> de parallel lopende<br />

lijnen. Ze sluit mooi <strong>aan</strong> op alle raam- en deursystemen van Reynaers Aluminium. Zo heb je alles in handen om een volledige woning origineel<br />

en stijlvol te bekleden of een in het oog springende accentmuur toe te voegen.<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld Reynaers Aluminium<br />

“Met Paralline ga je voor een single design-look”,<br />

zegt Stephanie Gross, marketing manager van<br />

Reynaers Aluminium. “Paralline sluit mooi en<br />

naadloos <strong>aan</strong> op al onze raam- en deursystemen.<br />

Zo kun je alle buitenschrijnwerk <strong>aan</strong> een woning<br />

er mooi hetzelfde laten uitzien, zelfs als je slechts<br />

een deel van een gevel bekleedt en die accentmuur<br />

<strong>aan</strong>sluit op best<strong>aan</strong>de ramen en deuren.<br />

Om die naadloze <strong>aan</strong>sluiting te realiseren, ontwikkelden<br />

we speciale hoekprofielen. Zo loopt het<br />

strakke design door zonder onderbrekingen.”<br />

Bekleding voor buiten en binnen<br />

“Voordeuren, inspringende ramen, muren die van<br />

binnen naar buiten doorlopen: je kunt alle gevelelementen<br />

bekleden met Paralline. Zo geef je een<br />

nieuwbouw een unieke esthetische toets en een best<strong>aan</strong>de<br />

woning een mooi en interessant contrast<br />

Paralline tilt het uitzicht van woningen naar een hoger niveau.<br />

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Verticaal U-profiel van 30 mm: een van de vijf<br />

Paralline-designs.<br />

Verticaal blokprofiel van 70 mm: een van de<br />

drie blokdesigns.<br />

Voorbeeld van het horizontale profiel (20 mm diep).<br />

“Je kan de<br />

gevelbekleding<br />

gebruiken voor<br />

nieuwbouw én<br />

renovatie. Ze sluit<br />

naadloos <strong>aan</strong> op<br />

al onze raam- en<br />

deursystemen”<br />

Gemakkelijk te plaatsen<br />

“Bij de ontwikkeling van Paralline hebben we<br />

ook <strong>aan</strong> het installatiegemak gedacht”, gaat<br />

technisch manager Kurt Van Den Bergh verder.<br />

“Je kunt het systeem prefab in je atelier assembleren.<br />

Zo gaat de installatie bij de eindklant<br />

nog sneller. Dankzij de slimme onderconstructie<br />

met clips klik je de profielen op het achterpaneel.<br />

Zo kan een installateur, die door ons is opgeleid<br />

om het systeem te plaatsen, alles afwerken en<br />

ook perfect uitlijnen.”<br />

Duurzaam en circulair<br />

Kurt Van Den Bergh: “Wie op zoek is naar duurzame<br />

gevelbekleding, zit met Paralline goed. Achter de<br />

aluminium profielen kun je een isolatielaag plaatsen<br />

om de energieprestaties van de woning verder te<br />

optimaliseren. De geperforeerde ventilatieprofielen<br />

maken dat de gevel optimaal wordt geventileerd.<br />

Bovendien is Paralline een circulaire geveloplossing:<br />

dankzij het montagesysteem kun je de bekleding gemakkelijk<br />

demonteren. De panelen vergen ook heel<br />

weinig onderhoud en g<strong>aan</strong> levenslang mee.” ❚<br />

tussen oud en nieuw. Op ramen en deuren kun je<br />

Paralline ook gebruiken als zonwering of om het<br />

zicht van buiten naar binnen te beperken.”<br />

Vijf designs, eindeloze mogelijkheden<br />

Paralline is verkrijgbaar in vijf designvarianten:<br />

vier verticale en één horizontale variant. Het<br />

gaat om een verticaal U-profiel van 30 mm, verticale<br />

blokprofielen van 20, 30 en 70 mm en een<br />

horizontaal blokprofiel van 20 mm. Je kunt ze<br />

onderling combineren en afwisselen met vlakke<br />

aluminium platen. Subtiel of opvallend variëren<br />

op het vlak van diepte, verschillende stijlen combineren,<br />

kleuren afwisselen: het kan allemaal.<br />

Voor extra creativiteit kun je ook elk latje in een<br />

andere RAL-kleur laten afwerken of ledstrips integreren<br />

in de bekleding. Elk profiel is verkrijgbaar<br />

in gepoederlakte en geanodiseerde afwerkingen,<br />

wat resulteert in een finishing touch op maat.<br />

Originele bekleding van een voordeur dankzij Paralline.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Samenwerken<br />

<strong>aan</strong> duurzame<br />

schoonheid<br />

Echte schoonheid laat je liever niet los. Daarom draaien jouw<br />

projecten niet alleen om esthetiek, maar ook om duurzaamheid.<br />

Alleen zo kunnen je klanten een leven lang genieten van jouw<br />

realisaties. Samen met Reynaers Aluminium geef je je projecten<br />

die tijdloze kracht. Onze hoogkwalitatieve toepassingen in<br />

aluminium inspireren je op talloze manieren en doorst<strong>aan</strong><br />

moeiteloos de tand des tijds. Zodat jouw creaties gelijkst<strong>aan</strong><br />

<strong>aan</strong> blijvend woonplezier.<br />

Together for better<br />

Manhatten Center ©Jaspers-Eyers Architects & Philippe van Gelooven


Flexible walls,<br />

your future proof comfort<br />

Met MAARS JANSEN LIVING WALLS<br />

kiest u voor de meest flexibele,<br />

duurzame en comfortabele<br />

opdeling van uw binnenruimtes.<br />

MAARS JANSEN LIVING WALLS verenigen verschillende<br />

innovatieve technieken in een design naar keuze.<br />

Het resultaat: flexibele indeling van ruimtes, beperkte<br />

onderhoudskost, lagere design- en constructiekost en volledig<br />

<strong>aan</strong>pasbaar <strong>aan</strong> uw toekomstige noden. Bovendien leveren de<br />

duurzame wanden een bijdrage in het behalen van uw WELL- en<br />

BREEAM certificering.<br />

De MAARS JANSEN LIVING WALLS verbeteren ook het comfort,<br />

het welzijn en de productiviteit van gebouwgebruikers.<br />

Kortom, de ideale oplossing voor kantoren, ziekenhuizen,<br />

zorgcentra, restaurants en hotels waar de hoogste eisen worden<br />

gesteld <strong>aan</strong> flexibiliteit, comfort en duurzaamheid.<br />

Meer info? www.MAARSJANSEN.com, info@MAARSJANSEN.com


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

Systeemwanden en -plafonds zijn hét antwoord op de uitdaging om kantooromgevingen flexibel, duurzaam en<br />

comfortabel te maken. (project The comfort Cube, Brussel)<br />

Flexibiliteit en comfort zullen de werkplaats van<br />

morgen beheersen. (kantoor Maars Jansen, Mechelen)<br />

CREATIEF MET<br />

SYSTEEMWANDEN EN -PLAFONDS<br />

Een totale terugkeer naar fulltime kantoorwerk lijkt na COVID-19 weinig waarschijnlijk. Veel werkgevers zien in deze evolutie een opportuniteit om<br />

hun gebouw te ‘downsizen’. Tegelijkertijd moet ‘naar kantoor g<strong>aan</strong>’ <strong>aan</strong>trekkelijk en duurzamer gemaakt worden. Flexibiliteit en comfort zullen<br />

de werkplaats van morgen beheersen. Jansen the Building Company komt alvast met een innovatieve oplossing om deze uitdagingen <strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong>:<br />

intelligente en flexibele systeemwanden en -plafonds die ‘as a service’ worden <strong>aan</strong>geboden.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Maars Jansen Living Walls, Andras Veres, Rudi Van Beek<br />

Maars Jansen Living Walls is de poot binnen de groep die zich toelegt op de<br />

installatie van systeemwanden, terwijl KAY hetzelfde doet voor de klimaatplafonds.<br />

Het continue streven naar kwaliteit, innovatie en toegevoegde<br />

waarde hebben beide merken grootgemaakt. “Onze oplossingen overstijgen<br />

hun functionele rol”, aldus Philippe Rosseel, COO van Maars Jansen. “We<br />

willen immers ook de vraag naar duurzaamheid en comfort invullen. Zo<br />

zijn onze producten ‘Cradle to Cradle’ en spelen ze een belangrijke rol in het<br />

behalen van het BREEAM- en WELL-certificaat. Dat laatste bewijst dat we<br />

proactief inspelen op nieuwe behoeften. Met andere woorden: we houden dé<br />

twee fundamenten van elk kantoorlandschap van de toekomst – duurzaamheid<br />

en ‘gebruiksbeleving’– stevig in het vizier.”<br />

Volledige ontzorging<br />

Systeemwanden en -plafonds zijn volgens Philippe Rosseel hét antwoord op<br />

de uitdaging om kantooromgevingen flexibel, duurzaam en comfortabel te<br />

maken. “Om de lay-out van een gebouw <strong>aan</strong> te passen, zijn er vaak <strong>aan</strong>zienlijke<br />

werken nodig”, verduidelijkt hij. “Het verplaatsen van gipskartonwanden<br />

neemt al snel meerdere dagen in beslag. Er komen afbraakwerken <strong>aan</strong> te pas<br />

“Al onze producten zijn ‘Cradle to Cradle’”, aldus Philippe Rosseel.<br />

(project Politiekantoor Kortrijk)<br />

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

“Onze oplossingen overstijgen hun functionele rol. We willen immers ook de vraag naar duurzaamheid en<br />

comfort invullen”, benadrukt Philippe Rosseel. (project Ineos, Antwerpen)<br />

“We bieden onze intelligente en flexibele systeemwanden<br />

en -plafonds nu ‘as a service’ <strong>aan</strong>”<br />

en er moeten nieuwe exemplaren worden geïnstalleerd. Bovendien zorgen<br />

dergelijke ingrepen voor overlast: er komt veel stof vrij, er is lawaai … Met<br />

onze systeemwanden en -plafonds is de klus sneller geklaard, en dat bovendien<br />

met minder overlast. Dit bedoelen we heel letterlijk. Wij ondersteunen<br />

immers de volledige levenscyclus, waarbij elke <strong>aan</strong>passing, reparatie of vervanging<br />

door ons team wordt uitgevoerd. Dit biedt zelfs voordelen wanneer<br />

de lay-out niet verandert. Zo moeten facility managers niet meer nadenken<br />

over het onderhoud, verfwerken of een update van het interieur. De initiële<br />

meerprijs van systeemwanden en -plafonds betaalt zich over de volledige<br />

levenscyclus dus dubbel en dik terug.”<br />

Met systeemwanden en -plafonds kan de lay-out van een gebouw in een mum van<br />

tijd worden <strong>aan</strong>gepast. (project Leefmilieu Brussel).<br />

Comfort as a service<br />

Integratie van functies is waarmee Jansen the Building Company zich echt<br />

van zijn concullega’s onderscheidt. Indien gewenst, kunnen de systeemplafonds<br />

en -wanden worden geleverd met akoestische materialen, verlichting,<br />

koeling- en verwarmingsinfrastructuur … “Op die manier beperken we<br />

de complexiteit van installatie en onderhoud”, legt Philippe Rosseel uit. “Het<br />

is onze manier om toegevoegde waarde te genereren. Vandaag voorzien<br />

we zelfs ‘smart’ oplossingen waarbij sensoren de verwarming, koeling of ventilatie<br />

<strong>aan</strong>sturen op basis van <strong>aan</strong>wezigheidsdetectie, temperatuurregistratie,<br />

CO 2<br />

-detectie … Dit opent tal van deuren om het comfort van de <strong>aan</strong>wezigen<br />

te verhogen en ‘naar kantoor g<strong>aan</strong>’ een nieuwe dimensie te geven. ‘The sky<br />

is the limit’ qua mogelijkheden. We geloven zo sterk in dit concept dat we<br />

beslist hebben om de drempel te verlagen en ‘comfort as a service’ <strong>aan</strong> te<br />

bieden. Klanten hoeven niet meer te investeren, maar kunnen intekenen op<br />

een abonnement waarbij ze altijd de systeemplafonds en/of -wanden krijgen<br />

die specifiek inspelen op hun behoeften. Deze formule is vooral interessant<br />

in de verhuurmarkt, want zo kunnen deze spelers <strong>aan</strong>pasbare kantoren verhuren<br />

in plaats van casco plateaus. Of zelf ook nieuwe businessmodellen met<br />

flexibelere formules in de markt zetten.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Duurzaam<br />

verwarmen en<br />

koelen dankzij<br />

de onmetelijk<br />

kracht van<br />

de natuur<br />

www.ithodaalderop-wpu.be


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

COHOUSING KIEST VOOR GEOTHERMIE<br />

Aan de rand van Stene, een deelgemeente van Oostende, stond een mooie hoeve leeg. Tot een groep ondernemende gezinnen in 2016 haar<br />

oog liet vallen op het historische gebouw en de bijbehorende gronden en er het ecologische cohousingproject ’t Boldershof opstartte.<br />

De geothermische warmtepomp van Itho Daalderop staat in voor de verwarming en koeling van de achttien wooneenheden.<br />

Tekst en beeld Itho Daalderop<br />

Het bouwteam opteerde voor de installatie van een<br />

geothermische warmtepomp (WPU 5G 4,5kW) en<br />

een ventilatiesysteem D (Apure Vent D250).<br />

individueel nodig hebt.” Daardoor konden de zowel<br />

negen nieuwbouwwoningen en vier nieuwbouwappartementen<br />

als de vijf (studio)appartementen<br />

in het oude hoevewoonhuis compact worden<br />

gehouden, zonder in te boeten <strong>aan</strong> comfort.<br />

“Het opzet was van bij het begin om een verreg<strong>aan</strong>d<br />

ecologisch project op poten te zetten”,<br />

vertelt medebewoner en lid van het bouwteam<br />

Michel Major. “Reeds vanaf de ontwerpfase kozen<br />

we er samen met Stramien en LMS Architecten<br />

Vermeersch voor om de ruimte zo efficiënt mogelijk<br />

in te delen. In de oude hoeve bevinden zich<br />

onder meer een wassalon, logeerkamers, een<br />

coworkingspace, een speelruimte en eetzaal. Dat<br />

zijn allemaal functies die je niet per definitie<br />

Energieneutraal verwarmen<br />

en koelen<br />

Ook in energetisch opzicht selecteerde het bouwteam<br />

klimaatneutrale oplossingen, met onder meer<br />

zonnepanelen, opvang van regenwater en verwarming<br />

en koeling via geothermie. Michel Major: “We<br />

werkten hiervoor nauw samen met studiebureau<br />

Peritas, dat ons geothermie adviseerde. Bouwfirma<br />

Verstraete suggereerde ons om met Itho Daalderop<br />

te werken, <strong>aan</strong>gezien deze onderneming over een<br />

oplossing met een gemeenschappelijke boring en<br />

individuele units beschikt. Dat was ideaal voor<br />

ons. We kozen bijgevolg voor een geothermische<br />

warmtepomp (WPU 5G 4,5kW) en een ventilatiesysteem<br />

D (Apure Vent D250). We verwarmen en<br />

koelen energieneutraal, maar elke bewoner kan zijn<br />

of haar eigen binnenklimaat regelen.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

Gebouwen zijn vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 40 % van de CO 2<br />

-emissies in Europa en ook nog eens voor bijna 50 % van het materiaalgebruik.<br />

OP WEG NAAR CIRCULAIR BOUWEN<br />

Onze huidige manier van bouwen botst op zijn limieten. Gebouwen zijn vandaag verantwoordelijk voor circa 40 % van de CO 2<br />

-emissies<br />

in Europa en ook nog eens voor bijna 50 % van het materiaalgebruik. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zal er iets moeten<br />

veranderen. De voorbije m<strong>aan</strong>den toonden ook al wat de impact van materiaalschaarste kan zijn. Daarom is er een omschakeling naar een<br />

circulaire bouweconomie nodig. De OVAM stippelt de krachtlijnen van dat nieuwe beleid momenteel uit in samenwerking met stakeholders<br />

uit de bouwsector. Een introductie.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM<br />

Europa wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, inclusief minimaal grondstofgebruik<br />

en minimale impact van materialen. Een doelstelling die Vl<strong>aan</strong>deren<br />

mee omschrijft, maar die ons noopt om onze manier van bouwen grondig te<br />

herdenken. Van lineair naar circulair. Het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma<br />

‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm <strong>aan</strong> deze circulaire ambities.<br />

OVAM-beleidsadviseur bouwafval Philippe Van de Velde: “De impact van<br />

wonen en bouwen op het milieu is enorm. In het kader van het vorige beleidsprogramma,<br />

dat van 2014 tot 2020 liep, werden al flink wat inspanningen<br />

geleverd om de afvalberg bij bouw- en constructiewerken te verminderen. Met<br />

de sloopopvolgingsplannen en sloopbeheersorganisaties zoals Tracimat zijn<br />

we de juiste weg ingeslagen om afvalstromen uit de bouw hoogwaardig te<br />

kunnen valoriseren. Voor steenpuin, isolatiemateriaal en gipsplaten loopt dat<br />

al goed. Dat moet in de toekomst voor nog meer stromen kunnen.”<br />

Meer nadruk op hergebruik<br />

In vergelijking met het vorige beleidsprogramma wil de OVAM in de<br />

toekomst nog meer focussen op hergebruik. OVAM-beleidsmedewerker veranderingsgericht<br />

& circulair bouwen Karlien Wauters: “Veel materialen in<br />

sloop- of renovatieprojecten kunnen zeker nog een tweede leven krijgen.<br />

‘Urban mining’ wordt daarom een sleutelwoord voor bouwprojecten in<br />

de toekomst. Maar we moeten ook al vanaf het ontwerp van constructies<br />

durven nadenken over hergebruik en recyclage. In zijn ultieme vorm komt<br />

hergebruik immers neer op flexibel, veranderingsgericht bouwen. Dat wil<br />

zeggen dat we met minimale inspanningen een bouwwerk <strong>aan</strong>passen om<br />

mee te evolueren met de noden van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong><br />

het wegnemen en herplaatsen van binnenwanden om een gebouw een<br />

andere indeling te geven.”<br />

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

“Het bouwproces moet<br />

transparanter worden met<br />

betrekking tot de herkomst<br />

en kwaliteit van materialen”<br />

"We moeten meer inzetten op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om<br />

materialen uit sloop- en renovatieprojecten te matchen met nieuwbouw",<br />

aldus de OVAM.<br />

Aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid<br />

Het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma m<strong>aan</strong>t ook <strong>aan</strong> om altijd het volledige<br />

plaatje te bekijken. Van de Velde: “Duurzaamheid gaat verder dan energie en<br />

CO 2<br />

. Een passiefhuis kan een prachtige oplossing zijn om minder te verbruiken,<br />

maar vergt wel zeer veel materiaal. Weegt het dan op? Om echt circulair te<br />

worden, moeten we altijd op zoek g<strong>aan</strong> naar het optimale evenwicht tussen alle<br />

duurzaamheidsfactoren.” Een instrument om bouwprofessionals daarin bij te<br />

st<strong>aan</strong>, is TOTEM. “Op het vlak van technologie en materialen kunnen bedrijven<br />

vandaag veel keuzes maken. TOTEM brengt de milieu-impact van elke keuze in<br />

kaart: land- en waterverbruik, CO 2<br />

, toxiciteit … Van de ontginning tot de eindverwerking:<br />

het gaat allemaal mee in de score”, verduidelijkt Van de Velde.<br />

De handschoen opnemen<br />

Maar wat houdt bouwbedrijven dan nog tegen om de stap naar een circulaire<br />

economie te zetten? Het ontwerpbeleidsprogramma stipt vier grote uitdagingen<br />

<strong>aan</strong>. Wauters: “Het beperkte marktvertrouwen is vooralsnog de voornaamste rem.<br />

Het bouwproces moet transparanter worden met betrekking tot de herkomst en<br />

kwaliteit van materialen. Daarnaast moeten we meer inzetten op samenwerkingsverbanden,<br />

bijvoorbeeld om materialen uit sloop- en renovatieprojecten te matchen<br />

met nieuwbouw. Data zullen daar een belangrijke rol in spelen. Wat is er<br />

beschikbaar <strong>aan</strong> materialen? Wat is de milieu-impact van onze keuzes? Hoe beter<br />

we de milieukosten kunnen meten, hoe zwaarder ze kunnen doorwegen in beslissingen.<br />

Ten slotte is sensibilisering cruciaal. Een transitie brengt nieuwe vereisten<br />

en implicaties met zich mee. Die moeten we overdragen naar een breed publiek<br />

van beslissingsnemers en voorschrijvers.”<br />

Te lezen op website OVAM<br />

Met het nieuwe ontwerpbeleidsprogramma, gedragen vanuit het werkveld, wil<br />

Vl<strong>aan</strong>deren duidelijk verderg<strong>aan</strong> op de ingeslagen weg. Het is terug te vinden<br />

op de website van de OVAM. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 15/10.<br />

Tijdens deze periode kunnen bezwaren of opmerkingen gestuurd worden naar<br />

beleidsplanbouw@ovam.be. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


OP WEG NAAR<br />

CIRCULAIR BOUWEN<br />

Om de uitdagingen van de klimaatsverandering <strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong>, moet Vl<strong>aan</strong>deren omschakelen naar een circulaire<br />

bouweconomie. We moeten efficiënter omspringen met grondstoffen en onze milieu-impact moet omlaag. Een nieuw ontwerpbeleidsprogramma<br />

‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm <strong>aan</strong> deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector,<br />

en dit voor de periode 2022 tot 2030. Nog tot en met 15 oktober loopt de consultatieperiode voor dit ontwerpbeleidsprogramma.<br />

Tegen 2050 moet onze economie zich koolstofneutraal organiseren, met minimaal grondstofgebruik en minimale impact van<br />

materialen. De grootste focus in het nieuwe beleidsprogramma ligt dan ook op het circulaire beheer van materialen die zich<br />

in best<strong>aan</strong>de bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te<br />

vernieuwen bouwwerken.<br />

De samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumenten is cruciaal om stappen vooruit<br />

te zetten. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Het ontwerp-beleidsprogramma doet<br />

een voorstel naar beleidsvisie en gedragen inspanningen om vanaf 2022 tot 2030 stappen te zetten richting een circulaire<br />

bouweconomie.<br />

Uw mening telt<br />

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website. Voor de Vlaamse Regering het beleidsprogramma<br />

‘Op weg naar circulair bouwen’ finaal goedkeurt, loopt er tot en met 15 oktober <strong>2021</strong> een openbaar onderzoek. U kunt tijdens<br />

deze periode bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM,<br />

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.<br />

www.ovam.be


Certificatie<br />

Inspectie<br />

Metrologie<br />

Certificatie van duurzaam en kwaliteitsvol<br />

beton zit ons als gegoten.<br />

U zit op de eerste rij met ons vlot en toegankelijk Extranet!<br />

Het Extranet van BE-CERT biedt een zoekmachine die toelaat om de certificaathouders en<br />

gecertificeerde producten van BE-CERT makkelijk terug te vinden. Deze functionaliteit geeft de<br />

actuele, correcte certificatiestatus weer van alle producten, en laat toe om te zoeken op een<br />

product(type), een firmanaam, een kenmerk,… Ook andere documenten, zoals reglementen en<br />

technische voorschriften zijn hier beschikbaar, handig gerangschikt per sector.<br />

Het BE-CERT Extranet vind je op https://extranet.be-cert.be<br />

www.be-cert.be


THEMA<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

NIEUW NORMATIEF KADER VOOR<br />

ALTERNATIEVE BETONGRONDSTOFFEN<br />

De Belgische betonnorm NBN B 15-001 is als basis van het BENOR-merk dé referentie in het Belgische bouwwezen, maar de evolutie staat niet<br />

stil. Er zijn dan ook een heel <strong>aan</strong>tal alternatieve betongrondstoffen en -samenstellingen die (nog) niet opgenomen zijn in normatieve referentiedocumenten.<br />

Er bestaat wel een norm voor het toepassen van alternatieve bindmiddelen, maar alternatieve inerte grondstoffen vielen tot voor<br />

kort grotendeels uit de boot. Dankzij de introductie van een nieuwe norm komt daar zeer binnenkort verandering in. Caroline Ladang, directeur<br />

bij certificatieorganisme BE-CERT, en Pascale De Kesel, sectordeskundge beton bij BE-CERT én secretaris van de werkgroep die de norm tot<br />

stand bracht, leggen uit hoe de vork in de steel zit.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld BE-CERT<br />

Vergroening en duurzame ontwikkeling zijn cruciale maatschappelijke tendensen<br />

die een steeds grotere impact hebben. Ook de betonsector springt<br />

gretig mee op de kar en levert de nodige inspanningen om producten en<br />

toepassingen duurzamer en ecologischer te maken. Alternatieve beton-<br />

grondstoffen en -samenstellingen zijn al een tijdje in zwang – denk <strong>aan</strong><br />

reststoffen of gerecycleerde granulaten – maar het normatieve kader hinkte<br />

tot voort kort enigszins achterop. “Er bestaat al een norm voor de toepassing<br />

van alternatieve bindmiddelen (NBN B 15-100), maar nog niet voor alterna-<br />

Als alles goed gaat, zal de nieuwe norm voor de toepassing van inerte betongrondstoffen dit najaar verschijnen voor publieke enquête.<br />

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Gebruik van alternatieve granulaten kan voort<strong>aan</strong> ook onder kwaliteitsgarantie.<br />

“De nieuwe norm zal hoogwaardig gebruik van alternatieve<br />

grondstoffen in betontoepassingen sterk stimuleren”<br />

tieve inerte grondstoffen”, vertelt Caroline Ladang. “Vandaar dat BE-CERT,<br />

in samenwerking met de betonsector en andere instellingen, de voorbije<br />

m<strong>aan</strong>den heel wat inspanningen heeft geleverd om een parallelle methodiek<br />

uit te werken. Voor producenten die hiermee <strong>aan</strong> de slag willen, zal het<br />

eindelijk mogelijk zijn om ook betonsamenstellingen met alternatieve inerte<br />

grondstoffen onder het BENOR-merk te brengen. Dit zal mogelijk zijn op basis<br />

van een technische goedkeuring (ATG) en voor individuele samenstellingen<br />

ook via een college van deskundigen dat binnen het Bestuurscomité Beton<br />

van BE-CERT werd opgericht.”<br />

Extra mogelijkheden<br />

BE-CERT en de producenten zitten niet stil, want de eerste productdossiers<br />

zijn reeds opgestart en de gehanteerde werkwijze wordt momenteel volop<br />

op punt gesteld. Als alles goed gaat, zal de nieuwe norm voor de toepassing<br />

van inerte grondstoffen – die voorlopig de werktitel NBN B 15-101 kreeg –<br />

dit najaar verschijnen voor publieke enquête. Een belangrijke mijlpaal, want<br />

vanaf dan zal het mogelijk zijn om <strong>aan</strong> de hand van de normatief vastgelegde<br />

methodologie <strong>aan</strong> te tonen dat alternatieve grondstoffen geschikt zijn voor<br />

bepaalde betontoepassingen. “Dit zal de vergroening van betontoepassingen<br />

en de bouwsector in het algemeen wederom een forse duw in de rug geven”,<br />

benadrukt Pascale De Kesel. “Bovendien biedt de nieuwe norm extra flexibiliteit,<br />

want tot op heden zaten we binnen de BENOR-context in een heel<br />

strak kader. Zo zijn gerecycleerde granulaten toegelaten volgens de Belgische<br />

betonnorm, maar wel met beperkte vervangingspercentages en toepassingsgebieden.<br />

De nieuwe norm zal de best<strong>aan</strong>de mogelijkheden fors uitbreiden,<br />

en dat op een gecontroleerde manier, inclusief alle garanties voor de kwaliteit<br />

en duurzaamheid van het eindproduct.”<br />

Sterke stimulans<br />

De sector reageert alvast enthousiast op de komst van de nieuwe norm voor<br />

alternatieve inerte grondstoffen. “We stellen met plezier vast dat er veel<br />

vraag naar is”, zegt Caroline Ladang. “Het is uiteraard niet zo dat er in het<br />

verleden nog geen alternatieve betonsamenstellingen toegepast zijn, maar<br />

toen kregen architecten en bouwheren het risico opgedrongen, terwijl de<br />

studie en de controle nu onder het BENOR-merk zullen vallen, inclusief de<br />

gebruikelijke kwaliteitsgaranties. Zo zullen ook overheden en andere bouwheren<br />

zich makkelijker over de streep laten trekken. Partijen die een beroep<br />

willen doen op de nieuwe norm en de bijbehorende BENOR-certificering<br />

zullen verschillende mogelijkheden hebben. Is het specifiek voor eigen<br />

gebruik – denk <strong>aan</strong> een betoncentrale of betonproducent – dan kan dat<br />

rechtstreeks via BE-CERT, waarbij het college van deskundigen een dossier<br />

kan goedkeuren op basis van een studie die is opgemaakt met behulp van<br />

een geaccrediteerd laboratorium. Is het de bedoeling om op uitgebreidere<br />

schaal te acteren, dan kan dit het best via een ATG. De nieuwe norm zal<br />

hoogwaardig gebruik van alternatieve grondstoffen in betontoepassingen<br />

in ieder geval sterk stimuleren!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

ALUMINIUMSPECIALIST ZET RESOLUUT IN OP<br />

DUURZAAMHEID EN CRADLE TO CRADLE<br />

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt en dat vele definities heeft. Eén ding is echter zeker: het gaat veel verder<br />

dan het minimaliseren van het energieverbruik en het reduceren van de CO 2<br />

-uitstoot. Vraag dat maar <strong>aan</strong> Kawneer, dat als ontwikkelaar van<br />

aluminium profielsystemen voor ramen, deuren, schuifpanelen en vliesgevels forse inspanningen levert om zo zuinig mogelijk om te springen<br />

met schaarse grondstoffen. Door maximaal in te zetten op recyclage en de Cradle to Cradle-certificatie van haar producten evolueert de<br />

ambitieuze Nederlandse onderneming elke dag een beetje meer naar een volledig circulaire werkwijze.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Dirk Verwoerd<br />

karakter en vrijwel onbeperkte recycleerbaarheid<br />

(met dezelfde kwaliteit en gunstige eigenschappen!)<br />

perfect in het circulaire plaatje.<br />

Het kantoorgebouw van Kawneer kan pronken met een BREEAM Very Good-certificaat.<br />

De deadline voor de Europese klimaatdoelstellingen<br />

lijkt nog ver weg, maar in termen van nieuwbouw<br />

en renovatie is 2050 al behoorlijk dichtbij. Dat impliceert<br />

niet alleen dat we zuinig en slim moeten<br />

omspringen met grondstoffen – conform het circulaire<br />

model met gesloten materialenkringlopen –<br />

en dat nieuwe woningen en gebouwen op z’n<br />

minst moeten voldoen <strong>aan</strong> de BEN-eisen, maar<br />

ook dat we ons best<strong>aan</strong>de gebouwpatrimonium<br />

grondig moeten verduurzamen. Het isoleren van<br />

de gebouwschil is in dat opzicht een logische<br />

eerste stap. Aluminium profielen hebben een zeer<br />

goede isolatiewaarde en leveren dus een waardevolle<br />

bijdrage <strong>aan</strong> het algemene energiepeil. Op<br />

die manier maken ze woningen en gebouwen ook<br />

toekomstbestendig en hebben ze dus een positieve<br />

impact op hun waarde. Bovendien passen ze<br />

met hun levensduur van 75 jaar, onderhoudsarme<br />

Duurzame bedrijfsvoering<br />

Als gespecialiseerde ontwikkelaar van profielsystemen<br />

voor ramen, deuren, schuifpanelen en<br />

vliesgevels is Kawneer al lang overtuigd van de<br />

vele voordelen van aluminium. Circulariteit en<br />

duurzaamheid vormen er bovendien een integraal<br />

onderdeel van de bedrijfsvoering. Zo zijn tal<br />

van producten PassiefHuis- en Cradle to Cradlegecertificeerd,<br />

werkte de onderneming twee<br />

duurzaamheidsprogramma’s uit om het <strong>aan</strong>deel<br />

gerecycleerd aluminium in de bouw te maximaliseren<br />

(AR 90 en AR 100) en wordt het<br />

gegeerde ISO 14001-certificaat niet zozeer beschouwd<br />

als een doel op zich, maar eerder als<br />

een middel om het interne milieubeleid verder te<br />

ontwikkelen en te waarborgen. Afvalbeperking,<br />

het scheiden van afvalstromen en het reduceren<br />

van papiergebruik zijn hierbij belangrijk<br />

speerpunten. Ook bij de realisatie van de nieuwe<br />

Kawneer-vestiging in Harderwijk was duurzaamheid<br />

een cruciaal uitgangspunt. Sensortechnologie<br />

om het energie- en waterverbruik te reduceren, de<br />

remenergie van de bovenloopkranen die wordt omgezet<br />

in stroom, gevels uit gerecycleerd aluminium,<br />

zonnepanelen die meer opwekken dan er jaarlijks<br />

verbruikt wordt …: er is niets <strong>aan</strong> het toeval overgelaten.<br />

Dit alles resulteerde in een energie-efficiënt<br />

gebouw met een BREEAM Very Good-certificaat.<br />

Circulair dankzij Cradle to Cradle<br />

Het spreekt voor zich dat Kawneer er ook alles<br />

<strong>aan</strong> doet om de ecologische footprint van zijn<br />

producten zo laag mogelijk te houden. Vandaar<br />

dat het veel belangstelling heeft in Cradle to<br />

Cradle, een wereldwijd erkende standaard voor<br />

circulaire producten. Als ultieme vorm van duurzaam<br />

ondernemen stimuleert dit concept onder<br />

128 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Het RT 82 HI+ raam- en deursysteem van Kawneer heeft een Passiefhuis- en Cradle to Cradle-certificaat.<br />

“De ultieme<br />

ambitie is<br />

om voor alle<br />

producten een<br />

Cradle to Cradlecertificaat<br />

te<br />

behalen”<br />

Het stadskantoor van Venlo is ontworpen en gebouwd volgens het Cradle to Cradle-principe.<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

• Aluminium is 100 % en oneindig recyclebaar met behoud van eigenschappen en kwaliteit.<br />

• 94 % van het aluminium in de bouw wordt gerecycleerd.<br />

• 75% van al het aluminium dat ooit geproduceerd werd, is nog steeds in gebruik.<br />

• Een Kawneer-profiel bestaat standaard voor 47 % uit gerecycleerd aluminium.<br />

• Kawneer garandeert via de AR-recyclageprogramma’s minimaal 80 % gerecycleerd<br />

aluminium in elk project.<br />

• Sinds 1950 is het energieverbruik voor de productie van aluminium met 33 % gereduceerd.<br />

• Recyclage van aluminium vergt slechts 5 % van de energie van klassieke productie.<br />

• 75 % van de energie voor het fabriceren van aluminium wordt groen opgewekt.<br />

meer hergebruik van grondstoffen zonder waardeverlies.<br />

Kawneer zet er al sinds 2016 op in, waardoor<br />

de vliesgevels en raam- en deursystemen van<br />

de onderneming intussen kunnen pronken met<br />

een Cradle to Cradle-certificaat, inclusief hang- en<br />

sluitwerk, anodisatie of poedercoating en voor alle<br />

mogelijke dimensies en vormgevingen. Vooral op<br />

het vlak van ‘material reutilization’ en ‘renewable<br />

energy’ scoren ze erg goed. Raam- en deursystemen<br />

zoals de RT 72 Reflex-, RT 72 HI+- en RT 82 HI+<br />

en de AA 100-vliesgevel behaalden een bronzen<br />

certificaat, terwijl de AA 100 HI+-vliesgevel zelfs<br />

een zilveren certificaat in de wacht sleepte. De<br />

ultieme ambitie is dan ook om alle Kawneerproducten<br />

te laten certificeren. Een droom die elke<br />

dag een beetje meer werkelijkheid wordt … ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


BUILDING<br />

THE<br />

FUTURE<br />

Met onze modulaire aluminium geveloplossingen leveren wij een<br />

duurzame bijdrage <strong>aan</strong> toekomstige gebouwen. Voor ons en de<br />

generaties ná ons.<br />

kawneer.nl


DARE TO<br />

SHINE<br />

Creëer een gedurfde uitstraling<br />

met glazuurstenen<br />

Je moet maar durven als architect!<br />

St. Joris glazuurstenen zijn steengoed materiaal om gebouwen<br />

unieke iconische kwaliteiten te geven. Of het nu om gedurfde<br />

expressieve kracht gaat of die subtiel gedoseerde nuance,<br />

glazuurstenen bieden eindeloze mogelijkheden.<br />

Ontdek de grensverleggende mogelijkheden in glazuursteen op<br />

basis van co-creatie en ervaar de ultieme creatieve vrijheid van<br />

St. Joris glazuurstenen. Beperkingen zijn er nauwelijks,<br />

mogelijkheden des te meer. Durf jij?<br />

Benieuwd geworden?<br />

Kijk dan op www.vandersanden.com/<br />

nl-be/daretoshine<br />

of scan de QR code.<br />

Onze glazuurstenen zijn ambachtelijk geproduceerd in de fabriek van StJoris.


THEMA<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

GEVELSTEENFABRIKANT<br />

NEEMT VOORTOUW IN<br />

DUURZAME TRANSFORMATIE<br />

VAN BOUWSECTOR<br />

Toen Jaak Vandersanden, destijds ook burgemeester van Kleine Spouwen, in 1925 zijn eigen familiebedrijf oprichtte, waren duurzaamheid, maatschappelijk<br />

engagement en collectief welzijn meteen belangrijke <strong>aan</strong>dachtspunten. Het zijn dan ook waarden die al bijna honderd jaar ingebakken<br />

zitten in het DNA van de bekende baksteenfabrikant. In zijn uiterst lezenswaardige duurzaamheidsverslag verduidelijkt Vandersanden onder<br />

meer welke concrete inspanningen het levert en innovaties het ontwikkelt om zijn milieu-impact tot een absoluut minimum te beperken.<br />

Van verreg<strong>aan</strong>de energie-efficiëntie en ecologische steenstrips tot CO 2<br />

-negatieve stenen die afvalstoffen omzetten in een nuttig product.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Vandersanden, Koen Broos, Andreas Gijbels (medialounge.be)<br />

“Holle slogans of beloften zijn niet <strong>aan</strong> ons besteed. We pakken liever uit<br />

met concrete realisaties of projecten. Onze ambitie is om het meest duurzame<br />

en innovatieve bedrijf in de baksteensector te worden. We trachten niet<br />

zomaar ‘mee te evolueren’, maar echt het voortouw te nemen”, klinkt het<br />

stellig bij Vandersanden. Dat dit inderdaad geen loze woorden zijn, blijkt uit<br />

de vele maatregelen die het Limburgse familiebedrijf de voorbije jaren heeft<br />

“Tegen 2023 willen we onze milieu-impact nog verder reduceren, met minstens 15 % ten opzichte van 2020!” klinkt het ambitieus bij Vandersanden.<br />

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

“We zetten volop in op de verslanking van onze gevelstenen en de transitie naar<br />

steenstrips”, benadukt Dominique Nassen.<br />

“De productie van carbonatatiestenen voor de bouw van één huis met 15.000<br />

gevelstenen is goed voor ruim 5 ton CO 2<br />

-opname”, zegt Jean-Pierre Wuytack.<br />

genomen om zijn energieverbruik verder te reduceren en nog spaarzamer<br />

en efficiënter om te springen met grondstoffen. Met succes, want er gaat<br />

geen materiaal meer verloren in het productieproces, al het benodigde water<br />

maakt deel uit van een gesloten circuit, rookgassen worden maximaal gefilterd,<br />

zonnepanelen en een windmolen in Lanklaar wekken groene energie<br />

op, nieuwe stenen worden gedroogd met restwarmte van de ovens, in<br />

Tolkamer is een tunneloven in gebruik genomen die 25 procent minder CO 2<br />

uitstoot, er is ingezet op de ontwikkeling van circulaire droogstapelsystemen,<br />

geïmpregneerde gevelstenen en verpakkingen met minstens 30 % gerecycleerd<br />

plastic … “Intussen wordt ook het potentieel van windenergie en<br />

rookgasopvang op onze sites volop onderzocht. Kortom: het verkleinen van<br />

onze ecologische footprint is een cruciaal <strong>aan</strong>dachtspunt en we g<strong>aan</strong> daar<br />

zeer ver in. Tegen 2023 willen we onze milieu-impact nog verder reduceren,<br />

met minstens 15 % ten opzichte van 2020!”<br />

Verslanking en steenstrips<br />

Daarnaast stelt Vandersanden ook de duurzaamheid van zijn producten in<br />

vraag. Want ondanks alle bovengenoemde inspanningen vergt het traditionele<br />

bakproces behoorlijk wat energie. “Vandaar dat we inzetten op de<br />

verslanking van onze gevelstenen (van 10 cm dik naar circa 7,5 centimeter<br />

dik, met behoud van eigenschappen) en de transitie naar steenstrips – lees:<br />

schijven van 2 cm dik die we afzagen van onze stenen”, vertelt Dominique<br />

Nassen, Product Manager Bricks bij Vandersanden. “Dankzij steenstrips<br />

kunnen we met één gebakken product dubbel zoveel vierkante meters<br />

bekleden en winnen we circa 8 cm isolatieruimte zonder dat daar in esthetisch<br />

opzicht iets van te merken is. Vanuit die optiek hebben we E-Board®<br />

ontwikkeld, een volledige systeemoplossing met EPS-isolatieplaten op<br />

maat, steenstrips, mortellijm en andere toebehoren. Intussen maken we ook<br />

ECO-baksteenstrips, waarbij we de strips ‘an sich’ produceren en dus niet<br />

meer hoeven af te zagen van bakstenen. De voordelen van deze primeur zijn<br />

legio: 70 % minder grondstoffen, 50 % minder energieverbruik vanwege<br />

kleinere ovens, prefabricage van woningen dankzij de volautomatische<br />

“De carbonatatiestenen zijn<br />

de nieuwe v<strong>aan</strong>deldragers in<br />

ons duurzaamheidsverhaal”<br />

strippenrobot RoboBrick® … De volgende stap wordt hydraulische persing,<br />

wat ons zal toelaten om baksteenstrips met een dikte van minder dan 1 cm<br />

te produceren en ons nog extra schaalvoordelen zal opleveren.”<br />

Revolutionaire carbonatatiesteen<br />

Hier blijft het echter niet bij, want achter de schermen werkt Vandersanden<br />

volop <strong>aan</strong> een revolutionaire innovatie: de carbonatatiesteen. “Hierbij gaat het<br />

echt over Cradle to Cradle, want er komt zelfs geen bakproces meer <strong>aan</strong> te pas.<br />

De grondstoffen zijn afvalproducten uit de metaalindustrie die CO 2<br />

opnemen<br />

en als gevolg daarvan verstenen. Zo ontst<strong>aan</strong> er dus CO 2<br />

-negatieve stenen:<br />

de productie van carbonatatiestenen voor de bouw van één huis met 15.000<br />

gevelstenen is goed voor ruim 5 ton CO 2<br />

-opname, terwijl er met traditionele<br />

bakstenen 3 ton CO 2<br />

zou vrijkomen. Na een fase van uitgebreide producten<br />

procesontwikkeling, inclusief de testopstelling van een CO 2<br />

-klimaatkast en<br />

drukpers, zijn we in Lanklaar een pilootfabriek <strong>aan</strong> het bouwen om dit veelbelovende<br />

procedé verder te finetunen en volgend jaar om te zetten in een<br />

effectieve productieflow”, legt CEO Jean-Pierre Wuytack uit. “Je ziet: we zijn<br />

zelfs bereid om af te stappen van onze keramiektraditie en andere mogelijkheden<br />

te exploiteren, zolang het maar duurzaam is. Het gaat ons om gevel- en<br />

straatsteenproducten, niet zozeer om ‘bakstenen’. We moeten onze sector en<br />

onze activiteiten heruitvinden. De carbonatatiestenen zijn de nieuwe v<strong>aan</strong>deldragers<br />

in ons duurzaamheidsverhaal.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


V A N D E R S P E K N V<br />

NEW


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

INDRUKWEKKENDE TELESCOOPKRAAN<br />

PROFILEERT ZICH ALS ALLESKUNNER<br />

Eind 2020 liet Liebherr de LTM 1150-5.3 los op de markt. Met een draagvermogen van 150 ton en een telescoopgiek van 66 meter profileert<br />

deze indrukwekkende telescoopkr<strong>aan</strong> zich als een alleskunner. Van der Spek, gerenommeerde verhuurder en verdeler van bouwkranen,<br />

voegde onlangs de LRM 1150-5.3 toe <strong>aan</strong> zijn uitgebreide gamma. “En dit najaar zal Noordzee uit Oostende de eerste firma in België zijn waar<br />

deze uitzonderlijke kr<strong>aan</strong> geleverd wordt”, vertelt Bart De Jonge van Van der Spek.<br />

Tekst Niels Rouvrois<br />

| Beeld Van der Spek<br />

“Deze veelzijdige<br />

en sterke<br />

telescoopkr<strong>aan</strong><br />

is een prachtige<br />

<strong>aan</strong>winst”<br />

onder de LTM 1160-5.2. De krachtige telescopische<br />

giek kan nog verder worden uitgebreid met<br />

een groot <strong>aan</strong>tal extra giekverlengstukken. Deze<br />

verlengstukken zijn compatibel met verschillende<br />

Liebherr-kranen met hefvermogens tussen 100<br />

en 180 ton. De eenmotorige strategie met een<br />

mechanische <strong>aan</strong>drijving van de bovenbouw<br />

die Liebherr hanteert, werd ook op deze kr<strong>aan</strong><br />

toegepast. De gewichtsbesparing die ontstaat<br />

door het wegvallen van de bovenbouwmotor<br />

wordt benut om een langere giek en meer hefvermogen<br />

te garanderen.<br />

De firma Noordzee zal dit najaar het eerste exemplaar van de nieuwe LTM 1150-5.3 in gebruik nemen.<br />

Al jaar en dag biedt Van der Spek een waaier <strong>aan</strong><br />

machines <strong>aan</strong> die voldoen <strong>aan</strong> alle mogelijke toepassingen<br />

in onder andere hoogbouw, burgerlijke<br />

bouw, recyclage, industriële- en havenoverslag,<br />

wegenwerken ... En dat steeds met een sterke<br />

focus op een kwalitatieve, gediversifieerde en<br />

gespecialiseerde dienst na verkoop. De nieuwste<br />

<strong>aan</strong>winst van Van der Spek is een echt paradepaard.<br />

Als trouwe verhuurder en verdeler van alle<br />

Liebherr-torenkranen mocht ook de nieuwe LTM<br />

1150-5.3, door Liebherr het juweel van iedere<br />

vloot genoemd, niet ontbreken. De opvolger van de<br />

LTM 1130-5.1 is met een laadvermogen van 9 ton<br />

en een aslast van 12 ton bij een uitgeschoven giek<br />

van 66 meter (6 meter langer dan zijn voorganger)<br />

geschikt voor een brede waaier <strong>aan</strong> werken. En<br />

dat zonder extra uitrusting.<br />

Krachtige telescopische giek<br />

Met een maximaal hefvermogen van 150 ton en<br />

een lange telescoopgiek is de LTM 1150-5.3 de<br />

perfecte <strong>aan</strong>vulling op Liebherrs kranen<strong>aan</strong>bod<br />

Assistentie en efficiëntie<br />

De LTM 1150-5.3 is uitgerust met een 6-cilinder<br />

stage V-dieselmotor van 400 kW. Hill Start Aid<br />

helpt bij het wegrijden op een helling, waardoor<br />

achteruitrijden tot het verleden behoort.<br />

ECO-modus en ECOdrive verminderen op hun<br />

beurt het brandstofverbruik met maximaal 10 %.<br />

Verder kan ook de haakblok geballast worden.<br />

Door verzwaarde platen <strong>aan</strong> beide zijden van het<br />

haakblok kan het gewicht van het blok perfect<br />

<strong>aan</strong> de situatie worden <strong>aan</strong>gepast. “Deze veelzijdige<br />

en sterke telescoopkr<strong>aan</strong> is een prachtige<br />

<strong>aan</strong>winst. Dat beseft ook Noordzee uit Oostende,<br />

waar Van der Spek dit najaar het eerste exemplaar<br />

zal leveren”, besluit Bart De Jonge. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

DUURZAAMHEID TROEF IN<br />

CIRCULAIR VAKANTIEPARK<br />

Tijdens de coronacrisis hebben veel reisliefhebbers België (her)ontdekt als vakantiebestemming. Vanaf deze herfst zijn de mogelijkheden<br />

voor een zogenaamde ‘staycation’ weer wat ruimer, want dan opent in Hechtel-Eksel ‘het duurzaamste vakantiepark van het land’. Een<br />

eretitel die niet uit de lucht gegrepen is: circulaire CLT-architectuur, hernieuwbare energie, maximale regenwaterrecuperatie en minimale<br />

verharding, optimale integratie in de natuurlijke omgeving … De ambities zijn klaar en duidelijk: het concept ‘rustgevend verblijf in het groen’<br />

een nieuwe dimensie geven.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Wood Architects, Ecostruct<br />

Het verhaal van het vakantiepark in Hechtel-Eksel, in het hart van de<br />

Limburgse Kempen, startte in 2015. De oude vervallen camping die de<br />

recreatiezone van het Exelshof in natuurdomein Bosland onteerde, werd<br />

afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe ontwikkeling. Bouwheer<br />

Life Tree Group werkte samen met Wood Architects – toen nog opererend<br />

onder de naam Aché Ligno Architecten – een vooruitstrevend concept<br />

uit voor een kleinschalig vakantiepark, dat het grootst mogelijke respect<br />

voor de plaatselijke natuur <strong>aan</strong> de dag legt. Uitbater Roompot kwam<br />

in 2018 op de proppen. De rest is geschiedenis: midden in het groen<br />

verrees een <strong>aan</strong>trekkelijk geheel met 121 comfortabele vakantiewoningen:<br />

84 woningen voor vier personen (twee slaapkamers), 32 woningen voor zes<br />

personen (drie slaapkamers) en vijf woningen voor zestien personen (acht<br />

slaapkamers). Alle gasten zullen er over een piekfijn uitgeruste keuken,<br />

comfortabele bedden en een gezellige living met tv beschikken. Een winkeltje,<br />

een collectieve wasserette en een restaurant met terras maken het<br />

plaatje compleet.<br />

Midden in het groen verrees een <strong>aan</strong>trekkelijk geheel met 121 comfortabele vakantiewoningen. (Beeld: Ecostruct)<br />

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

De trapeziumvormige volumes met schuine wanden en hellende daken creëren een bijzondere dynamiek. (Beeld: Wood Architects)<br />

“Circulaire CLT-architectuur<br />

is een absolute primeur voor<br />

een Belgisch vakantiepark”<br />

Inheemse beplanting bevordert de integratie in de natuurlijke omgeving.<br />

(Beeld: Wood Architects)<br />

DE MEERWAARDE VAN CLT<br />

Dat het nieuwe vakantiepark in Hechtel-Eksel is opgetrokken in<br />

CLT, is allerminst toeval. Wood Architects werkt al sinds 2013<br />

uitsluitend met houtbouw. “CLT-structuren best<strong>aan</strong> uit meerdere<br />

lagen hout die kruislings verlijmd zijn”, legt Piet Kerckhof uit. “Dit<br />

biedt de nodige vrijheid qua bouwconcept, stijl en architectuur,<br />

vermits het ook prima te combineren is met andere bouw-<br />

materialen. Bovendien is CLT uiterst geschikt voor demontage<br />

en hergebruik. Extra troeven zijn dan het erg brandveilig is, tot<br />

10 % meer leefruimte op dezelfde oppervlakte biedt en goede<br />

isolerende eigenschappen heeft. Tot slot is er de gunstige CO 2<br />

-<br />

balans: <strong>aan</strong>gezien het hout dat gerooid is voor de realisatie<br />

van het vakantiepark in het verleden al 5,2 miljoen kilogram<br />

CO 2<br />

<strong>aan</strong> de lucht onttrok, is het bijbehorende transport – lees:<br />

alle vrachtwagenritten die nodig waren voor de bouw van het<br />

vakantiepark en de gemiddelde afstand die toekomstige gasten<br />

per dieselauto zullen afleggen in functie van hun verblijf – in theorie<br />

geneutraliseerd voor de komende 25 jaar. Ter compensatie van het<br />

houtgebruik zijn er ook meteen 1750 nieuwe bomen geplant, die<br />

voor extra CO 2<br />

-reductie en zuurstofproductie zorgen.”<br />

Circulaire CLT-architectuur<br />

Duurzaamheid was van meet af <strong>aan</strong> prioriteit nummer 1 bij de realisatie van<br />

het nieuwe vakantiepark. Zo zijn de woningen quasi integraal opgetrokken<br />

uit hout, dat afkomstig is van Europese PEFC-gecertificeerde bossen. “Gezien<br />

onze ruime expertise op het vlak van innovatieve houtbouw, hebben we<br />

geopteerd voor circulaire CLT-architectuur, een absolute primeur voor een<br />

Belgisch vakantiepark. De trapeziumvormige volumes met schuine wanden<br />

en hellende daken creëren een bijzondere dynamiek”, vertelt Piet Kerckhof,<br />

oprichter en senior architect bij Wood Architects. “Op de betonnen vloerplaat<br />

na zijn alle woningen volledig demonteerbaar en herbruikbaar. De<br />

materialen zijn zo toegepast en gecombineerd dat ze in de toekomst maximaal<br />

te recupereren zijn. Zo zal de EPS-isolatie slechts minimaal gecontamineerd<br />

zijn door de gevelafwerking in crepi – er zal hoogstens een dun laagje moeten<br />

worden weggesneden – en was de EPDM-dakdichting volledig op maat<br />

gemaakt voor de levering, zodat er op de werf zelf geen snij- en plakwerk meer<br />

nodig was. Daarnaast wilden we qua ruimtelijke indeling ver weg blijven van<br />

een klassieke camping en wilden we er vooral een luchtig geheel van maken.<br />

Vandaar dat we de wooneenheden geclusterd hebben in verschillende cirkels,<br />

inclusief kleinschalige binnenpleintjes met de nodige privacy.” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


Bewusst bauen.<br />

Wat schuilt er achter<br />

duurzame gevelvormgeving?<br />

Elk detail is technisch haalbaar.<br />

Gecertificeerde gevelisolatiesystemen met diversiteit <strong>aan</strong> gevelbekleding<br />

StoCera l StoStone l StoBrick l StoSignature l StoDeco l Sierpleister<br />

www.sto.be


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Er zijn heel wat maatregelen getroffen om het vakantiepark zo duurzaam mogelijk te maken. (Beeld: Ecostruct)<br />

Gerecycleerde vloerisolatie en groendaken<br />

Daar bleef het echter niet bij, want er zijn nog heel wat andere maatregelen<br />

getroffen om het vakantiepark zo duurzaam mogelijk te maken. “We hebben<br />

niet gekozen voor een traditionele fundering, maar voor een ecologische<br />

grondlaag en een isolerende stabilisator uit gerecycleerd glasgranulaat”, legt<br />

Piet Kerckhof uit. “Bovendien zijn alle volumes op de site – 136 in totaal –<br />

uitgerust met extensieve groendaken, die jaarlijks samen 70.000 liter regenwater<br />

bufferen en vertraagd afvoeren naar wadi’s. Daardoor was de <strong>aan</strong>leg<br />

van een gescheiden rioleringsstelsel overbodig en volstond een enkelvoudige<br />

riolering voor het afvalwater. Het overige regenwater infiltreert ter plaatse<br />

in de ondergrond, <strong>aan</strong>gezien het <strong>aan</strong>deel verharding op de site slechts 8 %<br />

bedraagt. De meeste wegen van het park zijn <strong>aan</strong>gelegd met behulp van<br />

natuurlijk dolomiet of grasdallen. Er komt dus geen enkele druppel regenwater<br />

in de riolering terecht. Qua verwarming en koeling doen we dan weer een<br />

beroep op warmtepompen, die groene stroom krijgen <strong>aan</strong>geleverd van onder<br />

meer zonnepanelen op het gemeenschappelijke gebouw. En last but not least<br />

is er gekozen voor inheemse beplanting die de integratie in de natuurlijke<br />

omgeving <strong>aan</strong>zienlijk bevordert. Kortom: samen met bouwheer Life Tree Group<br />

hebben we op het vlak van duurzaamheid het onderste uit de kan gehaald!”<br />

Anderhalve woning per dag<br />

Het nieuwe vakantiepark opent deze herfst de deuren. “We zitten nog altijd<br />

perfect op schema. De grondwerken zijn in februari vorig jaar gestart – lees:<br />

vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Tijdens de ‘lockdown’ hebben we<br />

even stilgelegen, maar we hebben die periode gebruikt om drie proefhuisjes<br />

te monteren en de logistieke processen te optimaliseren”, zegt Piet Kerckhof.<br />

“We hebben de CLT-structuur van de woningen integraal ontworpen in 3D<br />

(inclusief alle uitsparingen voor de technieken) om er makkelijk productieplannen<br />

uit te kunnen distilleren – een ‘BIM light’, zeg maar. De montage van<br />

de woningen, die bij wijze van spreken op de werf arriveerden als kant-en-klare<br />

bouwpakketten, is gestart in augustus 2020, volgens een ritme van anderhalve<br />

woonunit per dag. We hebben hier en daar moeten bijsturen vanwege<br />

de pandemie, maar over het algemeen is alles vlot verlopen. Voor een klein<br />

bureau als het onze was het geweldig om zo’n grootschalig prestigeproject te<br />

kunnen realiseren. Het klinkt misschien ouderwets, maar we beschouwen dit<br />

vakantiepark echt als een eigen kind, dat we vol verwachting op de wereld<br />

hebben gezet en dat we beetje bij beetje hebben zien uitgroeien tot een<br />

prachtige creatie. Kortom: we zijn er erg fier op!” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Uitbater<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Life Tree Group (Sint-Martens-Latem)<br />

Roompot (Goes, Nederland)<br />

Wood Architects (Aalter)<br />

Ecostruct (Beervelde, bouwwerken) &<br />

APK Group (Pelt, grond- en wegeniswerken)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


THEMA DUURZAAM BOUWEN<br />

De gevelisolatie en de sierpleister, die de vakantiewoningen een frisse uitstraling geeft, zaten vervat in één geïntegreerd systeem.<br />

PERFORMANT GEVELSYSTEEM<br />

voor fraaie CLT-vakantiewoningen<br />

Dat het nieuwe Roompot Park Eksel een toonbeeld is op het vlak van duurzaam en circulair bouwen, hoeft geen verder betoog. Maar ook<br />

in esthetisch opzicht gooien de 121 vakantiewoningen in CLT hoge ogen. Dit laatste is in belangrijke mate te danken <strong>aan</strong> het performante<br />

gevelisolatiesysteem en de verfijnde afwerking. De eindlaag in witte sierpleister staat garant voor een frisse, hedendaagse look.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Ecostruct<br />

Een vakantiepark in Cross Laminated Timber (CLT)<br />

of kruislings gelamineerd hout: het is een bijzondere<br />

primeur voor ons land. “Aangezien we uitsluitend<br />

bouwen in CLT, was dit project ons op het<br />

lijf geschreven, al was het qua omvang natuurlijk<br />

wel ongezien”, vertelt Hendrik Ter Mors van hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

Ecostruct. “APK Group, dat instond voor<br />

alle grond- en wegeniswerken op de site, verzorgde<br />

ook de betonnen funderingen voor de vakantie-<br />

woningen. Daar hebben wij letterlijk en figuurlijk op<br />

voortgebouwd: van de draagstructuren in CLT tot de<br />

gevelisolatie en -afwerking, dakwerken, schrijnwerk,<br />

elektriciteit, sanitair, ventilatie, binnenafwerking …<br />

Het leeuwendeel van deze loten hebben we in eigen<br />

beheer uitgevoerd, maar daarnaast hebben we toch<br />

ook enkele specifieke klussen uitbesteed <strong>aan</strong> onder<strong>aan</strong>nemers<br />

en hebben we uiteraard een beroep<br />

ged<strong>aan</strong> op deskundige leveranciers.”<br />

Begin van sterk partnership<br />

Een van de leveranciers die een cruciale rol speelde<br />

bij de realisatie van Roompot Park Eksel was<br />

Sto. “We fungeerden als leverancier van de gevelisolatie<br />

en de sierpleister, die vervat zaten in één<br />

geïntegreerd systeem: onze StoTherm Classic”,<br />

aldus Sven Mintiens, technisch consulent bij Sto.<br />

“Dit performante gevelisolatiesysteem bestaat uit<br />

verlijmde EPS Top 32-isolatie, StoArmat Classic<br />

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUURZAAM BOUWEN<br />

THEMA<br />

Dat het gros van de sierpleister in de herfst en de winter moest worden <strong>aan</strong>gebracht, vormde geen enkel bezwaar.<br />

“Roompot Park Eksel was het begin<br />

van een sterk partnership. Een mooi<br />

voorbeeld van hoe het hoort te zijn”<br />

Plus-wapeningsmortel en StoArmat Classic HDwapeningsmortel<br />

(de winterversie van de StoArmat<br />

Classic Plus), glasweefsel en een eindlaag in sierpleister.<br />

Vooral de minerale lijm – StoColl Mineral<br />

HP, speciaal ontwikkeld voor de verkleving van<br />

isolatie op een houten ondergrond – maakt de<br />

toepassing in Roompot Park Eksel uniek. Dat het<br />

gevelisolatiesysteem deels recycleerbaar is, vormt<br />

gezien het duurzame karakter van het project een<br />

belangrijke extra troef. We waren vanaf het prille<br />

begin betrokken bij het project en waren bij de<br />

start van elke uitvoeringsfase (verkleving isolatie<br />

– wapeningslaag – afwerkingslaag) <strong>aan</strong>wezig om<br />

alles mee op te starten en de <strong>aan</strong>sluitdetails te<br />

optimaliseren. Zo ontstond er meteen een bijzondere<br />

vertrouwensband met Ecostruct, dat onze<br />

expertise sterk waardeerde. Dit alles heeft ervoor<br />

gezorgd dat de realisatie van de gevels in optimale<br />

omstandigheden is kunnen verlopen. We<br />

Dat het gevelisolatiesysteem deels recycleerbaar is, vormt gezien het duurzame karakter van het project<br />

een belangrijke extra troef.<br />

zijn die lijn momenteel volop <strong>aan</strong> het doortrekken<br />

naar andere projecten, dus Roompot Park Eksel<br />

was het begin van een sterk partnership. Een mooi<br />

voorbeeld van hoe het hoort te zijn!”<br />

Meteen op dezelfde golflengte<br />

Ook Ecostruct kijkt met positieve gevoelens op<br />

dit bijzondere prestigeproject. “Aangezien de<br />

levering van de benodigde materialen vertraging<br />

opliep tijdens de ‘lockdown’, hebben we de<br />

werken tijdelijk moeten stilleggen, maar die<br />

extra voorbereidingstijd hebben we benut om<br />

alles constructief en logistiek op punt te stellen,<br />

zodat we nadien eens zo efficiënt konden<br />

doorwerken”, legt Hendrik Ter Mors uit. “Dankzij<br />

de uitstekende samenwerking met onze partners,<br />

de bouwheer, de architect en de betrokken onder<strong>aan</strong>nemers<br />

is alles nadien vlekkeloos verlopen.<br />

Iedereen heeft zeer kort op de bal gespeeld,<br />

waardoor we het vakantiepark op amper tien<br />

m<strong>aan</strong>den tijd volledig hebben kunnen afwerken.<br />

Ook Sto verdient zeker een bijzondere vermelding.<br />

Het was de eerste keer dat we samenwerkten,<br />

maar het klikte vanaf dag 1 en we zaten meteen<br />

op dezelfde golflengte. Ze zijn onmiddellijk mee<br />

op de kar gesprongen en hebben ons prima<br />

ondersteund bij de zoektocht naar een geschikt<br />

gevelsysteem. Dat het gros van de sierpleister<br />

in de herfst en de winter moest worden <strong>aan</strong>gebracht,<br />

vormde geen enkel bezwaar. Door alles<br />

op voorhand tot in de puntjes te finetunen,<br />

konden we een snelle én kwalitatieve uitvoering<br />

garanderen. Het resultaat is navenant. Iedereen<br />

is zeer tevreden, dus we kunnen spreken van een<br />

waar succesverhaal!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


Polylak - Kalmthout<br />

Uw gevel als visitekaartje voor de<br />

buitenwereld? Dankzij innovatief maatwerk<br />

en totaaloplossingen met duurzame<br />

materialen is Sign & Facade de ideale<br />

partner voor uw gevelproject.<br />

Laat u inspireren door onze realisaties op<br />

www.sign-facade.be of contacteer ons<br />

meteen voor vrijblijvend advies op maat via<br />

het gratis nummer 0800 957 22.<br />

Herrestraat 29, 3294 Molenstede-Diest<br />

T +32 13 35 01 00<br />

info@sign-facade.be<br />

sign-facade.be<br />

WE<br />

PLANT<br />

TREES<br />

TO<br />

GROW<br />

IDEAS<br />

WWW.CLT-S.BE


St.Pieterscollege – Leuven Foto: ©Steven Massart<br />

Renovatie 2 historische panden Sint-Jorispoort te Antwerpen<br />

PIT ANTWERPEN NV<br />

Starrenhofl<strong>aan</strong> 27- 2950 Kapellen<br />

Telefoon (03)605 14 33<br />

Fax (03)605 14 76<br />

E-mail info.pit@eiffage.com<br />

www.pitantwerpen.be


Zorg Dilbeek, Gaudium<br />

VAN KOETSHUIS TOT DUURZAAM ZORGCENTRUM<br />

Het voormalige kasteeldomein in Sint-Ulriks-Kapelle wordt getransformeerd tot een zorgsite die zijn gelijke niet kent. De best<strong>aan</strong>de gebouwen<br />

en het groene kader lenen zich uitstekend tot een geïntegreerde benadering van het woonzorg<strong>aan</strong>bod, waarbij linken met de buurt en andere<br />

generaties centraal st<strong>aan</strong>. Na het kasteel wordt nu ook het koetshuis omgebouwd en uitgebreid tot een kleinschalig en bijna energieneutraal<br />

woonzorgcentrum voor mensen met dementie.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Charles-Luka Schweizer<br />

Het opmerkelijke koetshuis in Sint-Ulriks-Kapelle krijgt een nieuwe bestemming.<br />

De oorspronkelijke gevels zijn grondig gerenoveerd.<br />

De pittoreske dorpskern van Sint-Ulrikskapelle<br />

wordt in belangrijke mate getypeerd door het<br />

voormalige en intussen beschermde kasteeldomein,<br />

dat zich uitstrekt over een oppervlakte<br />

van 10 hectare. Naast het landhuis omvat het een<br />

boerderij, een aalmoezenierswoning en meerdere<br />

bijgebouwen. Eén daarvan, het koetshuis met<br />

de naam ‘Gaudium’, krijgt binnenkort een herbestemming.<br />

“Het project kadert in een masterplan,<br />

waarbij het domein wordt verbouwd tot een<br />

zorgsite”, vertelt Jurgen Voorspoels, projectleider<br />

van PIT Antwerpen, het bouwbedrijf dat deze<br />

transformatie realiseert. “In ‘Gaudium’ zullen negen<br />

volwaardig uitgeruste zorgkamers en enkele gemeenschappelijke<br />

ruimtes gecreëerd worden.”<br />

Renovatie en nieuwbouw<br />

Het koetshuis ondergaat een grondige make-over.<br />

Het voorste deel wordt verreg<strong>aan</strong>d gerenoveerd:<br />

enkel de beschermde gevels zijn behouden. “We<br />

goten een nieuwe betonplaat op volle grond<br />

en maakten een verdieping in een houtskeletstructuur”,<br />

vertelt Jurgen Voorspoels. “Voorts<br />

vernieuwden we het dak en al het schrijnwerk.<br />

De nieuwbouw was iets complexer omdat de bouwheer<br />

graag een kelder wenste. Daarom hebben we<br />

eerst een bouwput met een diepte van 3,6 meter<br />

gegraven. Dit was geen evidentie omdat deze<br />

zich vlak naast het te renoveren gedeelte bevond<br />

en de kans op instorting reëel was. Logischerwijze<br />

hebben we de kelder afgewerkt met betonnen funderingsplaten<br />

en wanden. Vervolgens creëerden<br />

we een vloer met betonnen welfsels, waarna het<br />

gelijkvloers en de eerste verdieping eveneens in<br />

houtskeletbouw werden opgetrokken.”<br />

Ook de <strong>aan</strong>palende schuur werd onder handen<br />

genomen en fungeert nu als het kloppende hart<br />

van ‘Gaudium’. “Alle technieken zijn er verzameld,<br />

inclusief de waterbehandelingsinstallatie, de<br />

noodgroep en het transfolokaal voor elektriciteit”,<br />

verduidelijkt Jurgen Voorspoels. “Verder<br />

hebben we <strong>aan</strong> de inkom van het park ook de<br />

best<strong>aan</strong>de hoogspanningscabine vernieuwd en<br />

hebben we ze ondergronds verbonden met de<br />

transfo in het technische gebouw.”<br />

Alle technieken zijn ondergebracht in de kelder en<br />

de vroegere schuur.<br />

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dilbeek, Gaudium<br />

Zorg<br />

Er is ook een nieuwbouwgedeelte in houtskeletbouw gerealiseerd.<br />

“Gaudium is een veelzijdige opdracht<br />

met renovatie en nieuwbouw, een<br />

BEO-veld en de vernieuwing van<br />

de hoogspanningscabine”<br />

‘Gaudium’ omvat negen kamers en enkele<br />

gemeenschappelijke ruimtes.<br />

Bijna energieneutraal<br />

‘Gaudium’ is met een E-peil van 51 voor de nieuwbouw<br />

en 57 voor het gerenoveerde gedeelte een<br />

bijzonder energiezuinig geheel geworden. Enerzijds<br />

is dit het resultaat van de doorgedreven isolatie<br />

en het uitgekiende ontwerp. Anderzijds speelt ook<br />

het opwekken van eigen energie door middel van<br />

een verticaal BEO-veld en zonnepanelen/zonnecollectoren<br />

een cruciale rol.<br />

Dit totaalpakket coördineren was op zich al een<br />

uitdaging, maar PIT Antwerpen moest ook nog<br />

enkele andere obstakels uit de weg ruimen. “Zo<br />

liep de best<strong>aan</strong>de riolering van het kasteel door<br />

het gedeelte waar de nieuwe kelder moest komen”,<br />

vertelt Jurgen Voorspoels. “Om de afwatering van<br />

het woonzorgcentrum te garanderen, moesten we<br />

ze tijdens de werken omleiden. Een ander heikel<br />

punt was de <strong>aan</strong>sluiting van de vernieuwde hoogspanningscabine,<br />

want we wilden vermijden dat<br />

het woonzorgcentrum te lang zonder elektriciteit<br />

kwam te zitten. Het was evenmin eenvoudig om<br />

alle nieuwe leidingen te verbinden met de overige<br />

De torens en het originele dak zijn in ere hersteld.<br />

gebouwen. Omdat er geen plan van de best<strong>aan</strong>de<br />

<strong>aan</strong>leg was, moesten we deze over het hele domein<br />

opsporen met behulp van een grondcamera.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

WZC De Verlosser (Sint-Ulriks-Kapelle)<br />

Architect<br />

Plusoffice Architects (Brussel)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

PIT Antwerpen (Kapellen)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Zorg Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum, waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen.<br />

VAN BORGERSTEIN<br />

NAAR BORGERWIJK<br />

Het historische domein in Sint-Katelijne-Waver waar vzw Borgerstein het levenslicht zag, wordt getransformeerd naar een open en uitnodigende<br />

groene wijk. Zorgverlening blijft de rode draad, maar ook wonen, werken en beleven krijgen er een plaats. Momenteel wordt de laatste hand<br />

gelegd <strong>aan</strong> fase 1, die de bouw van vier volumes omvat. Ondanks hun sterk uiteenlopende vormgeving is het totaalplaatje toch een complementair<br />

geheel. Dit is het resultaat van een uitgekiende architectuur waarin dezelfde bouwmaterialen en een verbindende luifelstructuur centraal st<strong>aan</strong>.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Luka Schweizer<br />

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Zorg<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

ALL-ARCHEO –<br />

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK<br />

Bij de renovatie en uitbreiding van Borgerstein resulteerde een<br />

administratieve verplichting uiteindelijk in een doorgedreven<br />

archeologisch onderzoek. “De archeologienota die nodig was<br />

om een vergunning <strong>aan</strong> te vragen, wees uit dat het terrein<br />

archeologisch potentieel had”, vertelt Natasja Reyns, zaakvoerder<br />

van All-Archeo (Bornem). “We kregen de opdracht om een<br />

landschappelijk boor- en proefsleuvenonderzoek uit te voeren.<br />

Daarbij stootten we op de resten van een middeleeuwse woonstalhoeve.”<br />

Vooraleer de werken mochten starten, moesten<br />

er opgravingen gebeuren. Hierbij ontdekte All-Archeo resten<br />

uit zowel de middeleeuwen als de metaaltijden. “Deze vinden<br />

<strong>aan</strong>sluiting bij eerder gekende archeologische waarden in de<br />

omgeving”, verduidelijkt Natasja Reyns. “Onze unieke vondsten<br />

helpen om meer inzicht te krijgen in de menselijke occupatie van<br />

de regio in het verleden. Net dat maakt ons werk zo waardevol.<br />

Het hoeft dan ook geen betoog dat we bijzonder blij zijn<br />

dat we dit project toevertrouwd kregen en dat we de inhoud van<br />

de archeologienota daadwerkelijk hebben kunnen staven.”<br />

De vorm van de gebouwen is afgestemd op de bewoners. Zo is er een mooie<br />

binnentuin ingericht in het woonzorgcentrum.<br />

De site <strong>aan</strong> de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver heeft een rijke geschiedenis.<br />

Tot in 1965 was dit de heimat van priesters in opleiding. Na enkele jaren<br />

van leegstand werd het Sint-Jozefseminarie gekocht en opgeknapt door vzw<br />

Borgerstein dat er een zorgcentrum voor ouderen en mensen met een mentale<br />

beperkingen van maakte. Het was de start van een succesverhaal, want<br />

vandaag stelt Borgerstein zeshonderd mensen tewerk op meerdere sites.<br />

Omdat de organisatie blijft groeien, besloot ze in 2017 te investeren in extra<br />

huisvestiging voor ouderen en mensen met een beperking. Bedoeling was<br />

een gevarieerd woonlandschap te creëren waar zorgbehoevenden in harmonie<br />

met andere mensen leven. Om dit te realiseren, ging de vzw een partnership<br />

<strong>aan</strong> met de ontwikkelingsmaatschappij Bergesteyn en de tijdelijke vereniging<br />

CORES Development – Vanhout Projects. Het zorggedeelte met vier volumes,<br />

dat door Borgerstein zelf wordt gefinancierd, zal binnenkort worden opgeleverd.<br />

De bouw van een appartementencomplex is intussen gestart. }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


Voshol 6a - 9160 Lokeren - T +32 (0)9 340 55 00<br />

E. Vlietinckstraat 22, 8400 Oostende - T +32 (0)59 26 95 40<br />

www.dewaal.eu<br />

logo wanneer gebruiken?<br />

K: voor quadri drukwerk (bv. uw logo komt bij een kleurfoto)<br />

K neg: zoals bij CMYK, maar dan met een donkergrijze achtergrond<br />

: voor drukwerk met minder dan vier kleuren (bv. uw logo op een visitekaartje, een ban<br />

neg: zoals bij PMS, maar dan met een donkergrijze achtergrond<br />

: voor alle digitale dragers (website, e-mail, …)<br />

neg: zoals bij RGB, maar dan met een donkergrijze achtergrond<br />

: logo zonder kleuren<br />

ubrechtsstraat 42 | 8800 Roeselare |<br />

(0) 51 26 29 80 | F. + 32(0) 51 24 57 22 | info@hannibal.be


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Zorg<br />

De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van een luifelstructuur<br />

die in de omgevings<strong>aan</strong>leg is geïntegreerd.<br />

De Thermowood bekleding helpt bij de realisatie van een uniforme uitstraling.<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

METIFIX – BLOWERDOORTESTEN<br />

Zorggebouwen bevatten veel meer technische leidingen en kanalen<br />

die de luchtdichte schil doorkruisen dan pakweg scholen of kantorencomplexen.<br />

Verhoudingsgewijs zijn er ook meer toegankelijke<br />

buitendeuren. Dat zorgt ervoor dat het behalen van goede luchtdichtheidsresultaten<br />

niet zo evident is. Toch was dit een cruciaal<br />

<strong>aan</strong>dachtspunt bij de bouw van de vier volumes op de Borgersteinsite.<br />

Daarom werd Metifix ingeschakeld om er blowerdoortesten uit<br />

te voeren. “Nadat we met EPB Lipa tien jaar lang de klemtoon op<br />

EPB-verslaggeving hadden gelegd, besloten we in 2019 onze focus<br />

uit te breiden”, vertellen zaakvoerders Patrick Brants en Lien Van<br />

Droogenbroeck. “Sindsdien g<strong>aan</strong> we verder onder de naam Metifix,<br />

een bedrijf dat zich toelegt op luchtdichtheids- en thermografische<br />

metingen.” Borgerstein blijkt bijzonder goed uit de blowerdoortesten<br />

te komen. “De resultaten van om en bij de v50=2m³/hm²<br />

zijn excellent te noemen. Qua luchtdichtheid werd de ambitie om<br />

BEN-gebouwen op te leveren dus zeker waargemaakt”, besluiten<br />

de zaakvoerders van Metifix.<br />

Het kloppende hart van de campus huisvest de administratie, het onthaal,<br />

een grootkeuken en een wasserij.<br />

Vier gebouwen, één geheel<br />

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum van<br />

7.900 m², waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen. Aan de<br />

linkerkant bevindt zich het kloppende hart van de campus: een volume met<br />

drie bouwlagen dat de administratie, het onthaal, een grootkeuken en een<br />

wasserij huisvest. Daarachter bevinden zich nog twee kleinere gebouwen met<br />

respectievelijk drie en twee niveaus, bestemd voor mensen met een verstandelijke<br />

of fysieke beperking. “Interessant is de vorm, die in elk volume specifiek<br />

op de bewoners is afgestemd”, vertelt Zeger Nys, een van de projectleiders<br />

van Vanhout, de hoofd<strong>aan</strong>nemer die de werken op de werf Borgerstein van<br />

a tot z realiseert. “Extra voordelen zijn dat de oppervlakte van de site op deze<br />

manier optimaal is benut en dat er een vloeiend circulatieplan ontstond. De<br />

vier gebouwen zijn bovendien met elkaar verbonden door middel van een<br />

luifelstructuur die in de omgevings<strong>aan</strong>leg geïntegreerd is. Dit creëert een<br />

visuele uniformiteit die nog wordt versterkt door de gevelmaterialen. Metsel-werk<br />

met lichtgele/beige bakstenen en wit gebroken betonsteen wordt<br />

afgewisseld met witte gevelpleister en een Thermowood-gevelbekleding. }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Naamloos-5 1 23-08-<strong>2021</strong> 11:17<br />

“Uw persoonlijke partner voor<br />

energiemetingen en studies op maat”<br />

EPB verslaggeving<br />

blowerdoor<br />

infrarood<br />

blowerdoor • epb<br />

Oude B<strong>aan</strong> 3 B1,<br />

9200 Dendermonde.<br />

T.: (+32) 52 33 55 87<br />

E-mail: info@metifi x.be<br />

www.metifix.be<br />

EPB lipa bvba<br />

Archeologisch studiebureau<br />

All-Archeo<br />

Al meer dan 10 jaar uw partner<br />

in archeologisch onderzoek<br />

ALL<br />

rcheo<br />

00028946001 EPB LIPA - METIFIX.indd 1 01-10-21 15:23<br />

Schoolstraat 65 T 011/54.41.28<br />

3920 Lommel www.gielen.be<br />

Wij werven <strong>aan</strong>:<br />

PLOEGBAAS ELEKTRICIEN M/V<br />

Leidinggevende capaciteiten, pro-actief oplossingen <strong>aan</strong>dragen en<br />

creatief situaties managen. Enkele jaren ervaring is vereist.<br />

ELEKTRICIEN M/V<br />

Zowel zelfstandig als in teamverband kwaliteitswerk<br />

leveren. Je bent een ervaren of beginnende elektricien.<br />

Delen<br />

in de<br />

WINST<br />

Ruime experse<br />

Persoonlijke <strong>aan</strong>pak<br />

Snel<br />

Flexibel<br />

Archeologienota’s<br />

Boringen<br />

Proefsleuven<br />

Opgravingen<br />

www.all-archeo.be<br />

Extra<br />

LEGALE<br />

voordelen<br />

Uitstekende<br />

& motiverende<br />

VERLONING<br />

"Ben jij gedreven door alles<br />

wat met elektrische<br />

installaties te maken heeft?<br />

En zouden je vrienden jou<br />

omschrijven als handig,<br />

leergierig en flexibel? Dan<br />

ben jij DE nieuwe collega<br />

waar wij naar op zoek zijn!"<br />

Spreekt deze job u <strong>aan</strong>? Stuur dan uw cv naar secretariaat@gielen.be.<br />

Uw kandidatuur wordt discreet behandeld.


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Zorg<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

De keuze voor maximale prefab liet toe om het project erg snel te realiseren.<br />

ELEKTRICITEITSWERKEN GIELEN –<br />

ELEKTRISCHE INSTALLATIES<br />

Een belangrijke uitdaging in het Borgerstein-project was het<br />

afstemmen van de elektriciteitswerken op de verschillende doelgroepen<br />

van de vier gebouwen. Dat de installaties gefaseerd<br />

moesten worden opgebouwd en <strong>aan</strong>gesloten, maakte de uitdaging<br />

er alleen maar groter op. Vandaar dat werd uitgekeken<br />

naar een firma met de nodige expertise en ervaring. De keuze<br />

viel uiteindelijk op Elektriciteitswerken Gielen, een middelgroot<br />

installatiebedrijf voor de utiliteitsbouw uit Lommel. “Hard werken<br />

in combinatie met vakmanschap, een no-nonsense-instelling,<br />

een goede organisatie en kwalitatieve resultaten hebben ons<br />

bedrijf grootgemaakt”, vertelt projectleider Gunther Luyckx.<br />

“Bovendien is een erg goede prijs-kwaliteitsverhouding toch wel<br />

kenmerkend voor onze business. Met een team van een veertigtal<br />

mensen focussen we ons voornamelijk op overheidsopdrachten.<br />

We hebben al heel wat interessante projecten gerealiseerd, maar<br />

Borgerstein spant qua omvang en complexiteit de kroon. Dankzij<br />

intensieve vergaderingen, wekelijkse leanplanningen, een goede<br />

communicatie met alle partijen en de gedrevenheid van het hele<br />

bouwteam zijn we glansrijk in onze missie geslaagd, en dat<br />

binnen de vooropgestelde deadline en het beoogde budget.”<br />

“De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege<br />

de complexiteit en het strakke schema”<br />

Duurzaam project<br />

De structuur van de vier gebouwen bestaat grotendeels uit prefabelementen:<br />

wanden uit kalkzandsteen, prewanden, voorgespannen welfsels … Enkel<br />

de bovendakse technische lokalen best<strong>aan</strong> uit een staalstructuur met<br />

geprofileerde staalplaatafwerking die in helling ligt. “De keuze voor maximale<br />

prefabricage liet ons toe om het project erg snel te realiseren”, aldus<br />

Zeger Nys. “We zijn in augustus 2019 gestart met de voorbereiding en<br />

hopen eind september <strong>2021</strong> te kunnen opleveren. Hiermee spelen we in op<br />

de vraag van de bouwheer om de investering zo snel mogelijk te benutten.<br />

Een andere vereiste was energiezuinig bouwen, wat we hebben gerealiseerd<br />

via een combinatie van hoogwaardige isolatie, een BEO-veld en PV-panelen.<br />

De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege de complexiteit,<br />

het strakke schema en het feit dat vier gebouwen op een relatief kleine<br />

oppervlakte quasi gelijktijdig moesten worden afgewerkt.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

vzw Borgerstein (Sint-Katelijne-Waver)<br />

Architect<br />

Stéphane Beel Architects (Gent) &<br />

archipelago (Leuven)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Vanhout (Geel)<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

VOSSAL – ALUMINIUM SCHRIJNWERK<br />

Het aluminium schrijnwerk maakt het architecturale plaatje van<br />

Borgerstein compleet, vooral dankzij de kwalitatieve uitvoering<br />

met oog voor detail. Dit geslaagd stukje vakmanschap is toe te<br />

schrijven <strong>aan</strong> Vossal uit Beerse, een familiebedrijf dat zich sinds<br />

1978 specialiseert in de realisatie van aluminium ramen, deuren,<br />

en gordijngevels. “We werken nog steeds voor de particuliere<br />

markt, maar richten ons eveneens op grotere projecten, zoals een<br />

recente nieuwbouw voor het UZ Antwerpen, appartementencomplex<br />

De Heern in Herentals, City Campus in Anderlecht en dus<br />

ook Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver”, aldus bestuurder Hans<br />

Eysermans. “Hier konden we al onze expertise demonstreren, want<br />

we produceerden en plaatsten 3.600 m² buitenschrijnwerk in de<br />

vorm van aluminium ramen, deuren en gordijngevels, inclusief 21<br />

rolluiken en 314 zonwerende screens. De allergrootste uitdaging<br />

bestond erin om alle details van het schrijnwerk af te stemmen op<br />

het plaatwerk, de gevelbekleding en de zonwering. Maar dankzij<br />

een grondige voorbereiding, gedetailleerd tekenwerk en een intensieve<br />

samenwerking met de hoofd<strong>aan</strong>nemer is alles vlot verlopen.”<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


Zorg<br />

Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Voor alle funderingen<br />

en beschoeiingen<br />

Gezien de zware belastingen kregen drie gebouwen op de site van Borgerstein een paalfundering. Om de garantie op een perfecte uitvoering<br />

te verkrijgen, werd deze opdracht toegewezen <strong>aan</strong> De Waal Solid Foundations. Een logische keuze, want deze specialist heeft op het vlak van<br />

kennis, personeel en machines alle troeven achter de hand om op de meest uitdagende ondergronden toch een solide fundering te realiseren.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Charles-Luka Schweizer & De Waal Solid Foundations<br />

Omdat de site van Borgerstein gekenmerkt wordt door een heterogene quartaire<br />

zandgrond, werd beslist om het hoofdgebouw en de twee achterliggende volumes<br />

op palen te funderen. “Het was een project met de nodige uitdagingen”,<br />

vertelt Damien Sneyers, BU Manager Palen van De Waal Solid Foundations.<br />

“De heterogene ondergrond en de <strong>aan</strong>wezigheid van relatief harde zandlagen<br />

vereisten de juiste keuze van technieken en machines om de werkzaamheden<br />

binnen de vooropgestelde timing te kunnen uitvoeren. Het was dus niet verwonderlijk<br />

dat de hoofd<strong>aan</strong>nemer bij ons kwam <strong>aan</strong>kloppen. Enerzijds hebben we<br />

al vele keren uitstekend samengewerkt met Vanhout. Anderzijds beschikken we<br />

over alle middelen om dergelijke opdrachten uit te voeren.”<br />

De heterogene ondergrond en de <strong>aan</strong>wezigheid van relatief harde zandlagen vereisten de juiste keuze van technieken en machines. (Beeld: De Waal Solid Foundations)<br />

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sint-Katelijne-Waver, Borgerstein<br />

Zorg<br />

De Waal Solid Foundations installeerde in Borgerstein een zevenhonderdtal<br />

dubbel grondverdringende schroefpalen. (Beeld: De Waal Solid Foundations)<br />

De paalfundering van drie gebouwen werd in amper twintig dagen gerealiseerd.<br />

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)<br />

“Onze sterkte is vooral dat<br />

we zowat alle mogelijke<br />

technieken onder<br />

de knie hebben”<br />

Internationale speler<br />

In 2017 besloten De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken<br />

de handen in elkaar te sl<strong>aan</strong>. Het resultaat is De Waal Solid Foundations,<br />

een bedrijf dat op Europees vlak meespeelt. Vandaag is de firma actief in de<br />

Benelux, Frankrijk, Polen en Roemenië. “We zijn de enige speler in België die<br />

simult<strong>aan</strong> een grotere hoeveelheid werven kan uitvoeren”, aldus Damien<br />

Sneyers. “Jaarlijks realiseren we gemiddeld achthonderd opdrachten die qua<br />

omvang en type sterk kunnen variëren. Woningen, gsm-masten, appartementenen<br />

kantorencomplexen, industriebouw, waterzuiveringsstations, raffinaderijen,<br />

distributiecentra, tunnels en bruggen: het behoort allemaal tot ons expertisedomein.<br />

Onze sterkte is vooral dat we zowat alle mogelijke technieken onder de<br />

knie hebben. We beschikken over de kennis en de machines voor opdrachten<br />

met trillingsvrije dubbel grondverdringende schroefpalen, prefab heipalen, in<br />

de grond gevormde geheide palen, schroefpalen met gedeeltelijke wegpersing<br />

en verbuisde boorpalen. Ook als er binnen een best<strong>aan</strong>d gebouw moet worden<br />

gewerkt, kunnen we oplossingen bieden met kleine machines, meer bepaald<br />

in de vorm van koker- en micropalen. Voor bouwputten kunnen klanten bij ons<br />

terecht voor de klassieke berliner- en secanspalenwanden, alsook de nieuwste<br />

CSM-beschoeiingstechnieken. Last but not least bieden we beschoeiingen met<br />

kokerpalen <strong>aan</strong> en specialiseren we ons in het <strong>aan</strong>leggen van geluidswanden<br />

met metalen profielen.”<br />

Omdat de site van Borgerstein gekenmerkt wordt door een heterogene quartaire<br />

zandgrond, werd beslist om drie gebouwen op palen te funderen.<br />

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)<br />

Razendsnelle uitvoering<br />

De Waal Solid Foundations biedt met andere woorden de garantie op de juiste<br />

oplossing. En dat binnen een uiterst korte tijdspanne. “De markt weet dat<br />

we erg snel kunnen schakelen”, verduidelijkt Damien Sneyers. “In Borgerstein<br />

hebben we de verwachtingen zelfs overtroffen. We installeerden er een zevenhonderdtal<br />

dubbel grondverdringende schroefpalen, met paalbelastingen van<br />

60 tot 100 ton. Ze werden stuk voor stuk voorzien van een schroefvormige<br />

paalschachtdiameter 36/56 cm tot op een diepte van ongeveer 10 meter.<br />

Uiteindelijk hebben we in dit project twee medium krachtige machines ingezet<br />

met boormotoren van 28 ton/meter. En dat bleek de juiste beslissing, want<br />

we slaagden erin om deze omvangrijke klus in een periode van amper twintig<br />

dagen te klaren!” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten Geel, Ambachtencentrum Renotec<br />

Alle ambachtelijke ateliers van Renotec zijn voort<strong>aan</strong> gegroepeerd onder één dak.<br />

Centrale ontzorging en capaciteitsuitbreiding door ambachtencentrum<br />

VIJF AMBACHTELIJKE ATELIERS ONDER ÉÉN DAK<br />

Renotec bracht in de zomer van <strong>2021</strong> zijn vijf fysiek verspreide ambachtelijke ateliers samen in één groot ambachtencentrum in Geel.<br />

Het investeerde in een gloednieuwe hal, een extra magazijn en nieuwe machines. Doelen van deze ambitieuze reorganisatie? Een nog betere<br />

coördinatie van gecombineerde restauratieprojecten en capaciteitsuitbreiding. Het ambachtencentrum werkt zowel voor eigen rekening als<br />

voor eigenaars van onroerend erfgoed en restauratiearchitecten.<br />

Tekst uwtekst.be | Beeld Renotec, Hans Versmissen<br />

“Door de jaren heen bouwde Renotec vijf restauratieateliers uit: een glasatelier,<br />

een interieuratelier, een schrijnwerkerij, een steenkapperij en een smederij.<br />

Alle vijf kunnen ze rekenen op doorwinterde eigen experts. Bovendien werken<br />

ze nog volledig volgens de regels van de kunst. We restaureren er onder andere<br />

natuursteen en marmer, glasramen, beeldhouwwerken en schilderijen – allemaal<br />

stukken die naar onze ateliers kunnen worden verplaatst. Tot voor kort<br />

waren de smederij en de schrijnwerkerij gevestigd in Wijnegem”, vertelt Margot<br />

Bertels, coördinator van het ambachtencentrum. “Bij heel wat restauratie- en<br />

renovatieprojecten is er echter nood <strong>aan</strong> een gecombineerde expertise. Denk<br />

<strong>aan</strong> glas-in-loodramen en glas-in-betonramen, die vaak sameng<strong>aan</strong> met de<br />

restauratie van monelen en maaswerk in blauwe steen of deuren en ramen in<br />

hout. Dan verloopt de samenwerking een heel stuk vlotter als je elkaar goed<br />

kent én vlakbij zit. Daarom brachten we de vijf ateliers samen onder één dak in<br />

Geel en zorgden we voor een centrale sturing. Het ambachtencentrum zal zich<br />

via 3D-opmetingen en opmetingen met een Prolinertoestel ook verder richten<br />

op innovatie in het restauratie- en renovatiewerk.”<br />

De steenkapperij herstelde het maaswerk van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten.<br />

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Geel, Ambachtencentrum Renotec<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

De schrijnwerkerij vernieuwde de poort van Hof ten Steene in Meise.<br />

Renotec is voortdurend op zoek naar ervaren ambachtslieden.<br />

“Voor het voorbereidende<br />

werk gebruiken we de<br />

nieuwste technieken. Maar<br />

de restauraties zelf gebeuren<br />

allemaal met de hand”<br />

Ambachtencentrum als opleidingsinstituut<br />

Een belangrijk speerpunt van het ambachtencentrum is opleiding. Margot<br />

Bertels: “Restauratie en renovatie: dat is specialistenwerk. We hebben<br />

heel wat ervaren mensen in huis. Maar het is moeilijk om nieuwe, ervaren<br />

ambachtslieden te vinden. Daarom leiden we onze mensen liever zelf op.<br />

Wie start bij Renotec, stapt eerst in een opleidingstraject, waarbij hij of zij<br />

in onze verschillende ateliers passeert. Daarna gaat het naar een opleidingswerf,<br />

waar nieuwkomers ondergedompeld worden in de waarden en normen<br />

van Renotec. Ze krijgen er ook de administratieve kant – het projectwerk,<br />

zeg maar – in de vingers. Jonge mensen stappen dan in een coachingtraject<br />

bij een ervaren collega. Daarnaast werken we ook samen rond opleidingen<br />

met hogescholen en universiteiten, zodat schoolverlaters al vroeg in contact<br />

kunnen komen met restauratie.”<br />

Nieuwe computergestuurde machines<br />

Naast dat efficiëntere management van combinatie- en totaalprojecten is<br />

Renotec klaar voor een forse capaciteitsuitbreiding. Zo kwam er een nieuwe<br />

hal van 900 vierkante meter bij en kregen de steenkapperij en schrijnwerkerij<br />

nieuwe computergestuurde machines. Margot Bertels: “Voor alle duidelijkheid:<br />

we gebruiken die machines alleen voor het voorbereidende werk. We<br />

werken met ingenieuze 3D-scanners en fotogrammetrie om stukken exact op<br />

te meten en digitaal uit te tekenen. Maar <strong>aan</strong> de eigenlijke restauratie of<br />

renovatie van die stukken komt geen machine te pas. Dat gebeurt altijd met<br />

de hand door onze ambachtslieden.”<br />

Het atelier ‘interieur en kunstvoorwerpen’ boog zich over een muurschildering van<br />

Paul Delvaux in Oostende.<br />

Het glasatelier nam de twintigste-eeuwse ramen van de Sint-Katharinakerk<br />

in Hoogstraten onder handen.<br />

Greep uit de projecten van <strong>2021</strong><br />

Waar kom je het werk van Renotec zoal tegen? De steenkapperij ondersteunt<br />

de restauratiedivisie, die bezig is met de restauratie van het Steen in<br />

Antwerpen. De schrijnwerkerij werkte dit jaar mee <strong>aan</strong> de totaalrenovatie<br />

van Hof ten Steene in Meise: een vierkantshoeve met woontoren, woonhuis,<br />

schuur en paardenstallen. De smederij is betrokken bij de renovatie van La<br />

Nouvelle Maison, de architectenwoning van Henry Van de Velde in Tervuren,<br />

en Kasteel Ter Ham, een waterburcht met slotgracht uit de vijftiende eeuw.<br />

De ambachtslui van het interieuratelier namen onder andere een indrukwekkende<br />

muurschildering van Paul Delvaux uit het Casino Kursaal van<br />

Oostende onder handen. En Renotec vernieuwde dit jaar de glas-in-loodramen<br />

van onder andere de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten en de Sint-<br />

Elisabethkerk in Schaarbeek. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD<br />

Renotec begint waar een alledaagse <strong>aan</strong>nemer stopt.<br />

Als klasse 8 hoofd<strong>aan</strong>nemer werken we <strong>aan</strong> uiteenlopende en boeiende projecten.<br />

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.<br />

Onze sterktes?<br />

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.<br />

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!<br />

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.<br />

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie<br />

en sterke technische kennis.<br />

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?<br />

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be<br />

IF<br />

RENOTEC<br />

NOW!<br />

WHEN?<br />

WWW.RENOTEC.BE


Staal | Aluminium schrijnwerk<br />

Staal | Aluminium schrijnwerk<br />

Deinze Kortrijk Turnhout<br />

ze Kortrijk Turn


<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten Gent, Kasteel Hanet<br />

De achterzijde oogt spectaculair dankzij de gevel in glas en aluminium. (Beeld: Archiple Architecten)<br />

OUD KASTEEL NIEUW LEVEN INGEBLAZEN<br />

Kasteel Hanet was altijd al een onmiskenbaar oriëntatiepunt op de site van het AZ Maria Middelares in Gent. Weliswaar niet altijd op de meest<br />

positieve manier, want het troosteloze karakter van het vervallen gebouw was velen een doorn in het oog. Sinds kort is dit historisch pareltje<br />

echter in ere hersteld. De renovatie resulteerde in een <strong>aan</strong>trekkelijke architecturale cocktail, waarbij oud en nieuw perfect in balans zijn.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Archipl Architecten, Juri<br />

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Kasteel Hanet<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

De renovatie van Kasteel Hanet bracht heel wat uitdagingen en verrassingen met zich mee. (Beeld: Juri)<br />

“Dit project bewijst dat totaal vervallen erfgoed toch kan worden<br />

opgewaardeerd tot een duurzaam en toekomstgericht gebouw”<br />

Kasteel Hanet werd in 1913 gebouwd als woning<br />

voor textielbaron Hanus. Het oorspronkelijke decoratieve<br />

interieur werd ontworpen door de vermaarde<br />

Brusselse art-nouveau-architect Georges<br />

Hobé. Doorheen de jaren kende het pand verschillende<br />

ged<strong>aan</strong>tes en transformaties. “Toen<br />

het nieuwe AZ Maria Middelares werd opgetrokken<br />

op de site, kon het oude <strong>aan</strong>palende ziekenhuis<br />

worden afgebroken”, klinkt het bij Archipl<br />

Architecten. “De achterkant van het kasteeltje<br />

kwam zwaargehavend uit dit proces. Wij kregen<br />

de opdracht om een concept uit te dokteren om<br />

dit historische pand nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk<br />

kozen we in samenspraak met de bouwheer<br />

voor een reconstructie, <strong>aan</strong>gevuld met een<br />

glazen volume. Op die manier kreeg Kasteel Hanet<br />

twee ‘gezichten’. Aan de kant van de Kortrijksesteenweg<br />

is er de historische façade, terwijl je<br />

vanuit het ziekenhuis uitkijkt op een moderne gevel<br />

in glas en aluminium. Deze laatste weerspiegelt<br />

zich trouwens in de vijver en biedt een uitzonderlijk<br />

uitzicht over het toekomstige park.”<br />

Dankzij de renovatie kreeg Kasteel Hanet letterlijk<br />

twee gezichten. (Beeld: Archipl Architecten)<br />

Renovatie met uitdagingen<br />

Het best<strong>aan</strong>de kasteel telt vijf bouwlagen (inclusief<br />

kelder en technische zolder), wat zich<br />

vertaalt in een benutbare oppervlakte van circa<br />

1.125 m². De cementering van de best<strong>aan</strong>de<br />

gevel werd gereconstrueerd en hersteld. “Er werd<br />

weliswaar beslist om de oorspronkelijke roze<br />

kleur te vervangen door wit-beige in combinatie<br />

met een groene sokkel”, aldus de architecten.<br />

“Het keperdak met zwarte leien is in zijn oorspronkelijke<br />

staat hersteld. Hierbij hebben<br />

we de gehavende hoeken achter<strong>aan</strong> gereconstrueerd<br />

met de juiste ronding: een huzarenklus<br />

omdat het grondplan van het kasteel geen<br />

perfecte ovaal is. Bovendien is al het houten<br />

schrijnwerk vervangen.” Het nieuwe gedeelte<br />

van drie bouwlagen (telkens goed voor een<br />

oppervlakte van circa 125 m²) is opgetrokken<br />

in een structuur van staal en beton. Qua gevelafwerking<br />

viel de keuze op zwart geanodiseerd<br />

aluminium, dat ook terugkomt in de balustrades<br />

en de strakke ramen. }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


WE ARE MORE THAN BUILDERS,<br />

WE ARE CONSTRUCTION PARTNERS<br />

Since 1985 170 mensen > 65 mln omzet<br />

www.juri.be<br />

Retail • Industrie • Zorg • Residentie


Gent, Kasteel Hanet<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

In restaurant Sensum kan je tafelen in de historische salons van het kasteel.<br />

(Beeld: Archipl Architecten)<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

De historische elementen zijn maximaal behouden en gerestaureerd. (Beeld: Juri)<br />

Multifunctioneel gebouw<br />

De architecten vonden de perfecte balans tussen oud en nieuw. Zo heeft het<br />

nieuwe volume een gebogen gevel, wat voor een vloeiende <strong>aan</strong>sluiting met<br />

het historische pand zorgt. Binnenin zijn de historische elementen maximaal<br />

behouden en gerestaureerd. “Sommige elementen zijn letterlijk en figuurlijk<br />

in de verf gezet door middel van toevoegingen, zoals gebronzeerde spiegels<br />

en wandkleden”, verduidelijken de architecten. Intussen is Kasteel Hanet de<br />

thuisbasis van restaurant Sensum, het nieuwe culinaire initiatief van chef<br />

Maurice de Jaeger (die zijn sporen onder meer verdiende in Oud Sluis, Pure C<br />

en Vinum & Sensum). Je kan er tafelen in de historische salons op het gelijkvloers,<br />

met zicht op de open keuken die in het nieuwe gedeelte is ingericht.<br />

De logistiek van het restaurant bevindt zich in de kelder van het kasteel.<br />

De onderste verdieping van de uitbreiding huisvest de lounge van Sensum<br />

en een onafhankelijke apotheek. Op de twee bovenste bouwlagen van het<br />

kasteel zijn ontmoetingsruimtes, vergaderzalen, werkplekken en zelfs een<br />

kleine aula ingericht. Deze kunnen zowel door het restaurant als het ziekenhuis<br />

gebruikt worden. }<br />

VAN DE WALLE NORBERT BV –<br />

BINNENAFWERKING<br />

Kasteel Hanet is niet alleen <strong>aan</strong> de buitenkant in ere hersteld. Ook binnen is<br />

de glorie van weleer opnieuw overvloedig <strong>aan</strong>wezig. Oud en nieuw werden<br />

harmonieus verenigd in een decor om u tegen te zeggen. Afwerkingsbedrijf<br />

Van De Walle speelde een belangrijke rol bij de realisatie van dit huzarenstuk.<br />

Het familiebedrijf uit Zottegem is dan ook voor geen kleintje vervaard. “Onze<br />

roots op het vlak van afwerking g<strong>aan</strong> terug tot in 1968”, aldus bestuurder Tom<br />

Van De Walle. “Door een absolute kwaliteit en grote flexibiliteit na te streven,<br />

is Van De Walle vandaag een solide kmo met dertig medewerkers die zowel<br />

grote als kleine projecten realiseert. Onze voornaamste troef is zonder twijfel<br />

onze veelzijdigheid. Klanten kunnen bij ons terecht voor plafonds, wanden,<br />

deuren, schrijnwerk en meubels op maat, maar eveneens voor verbouwingen<br />

en totaalprojecten. Hierbij kunnen ze rekenen op vakmanschap en een volledige<br />

ontzorging. Wij nemen immers zowel de uitvoering als de coördinatie en<br />

de opvolging voor onze rekening. In combinatie met een eigen productie van<br />

schrijnwerk en meubilair kunnen we zo garanderen dat elk interieur tot in de<br />

puntjes wordt afgewerkt. Dat was zeker een troef in Kasteel Hanet, waar haast<br />

de volledige afwerking <strong>aan</strong> ons werd toevertrouwd: brandwerend schrijnwerk,<br />

verlaagde plafonds, akoestische wandpanelen die bekleed zijn met de brandvertragende<br />

stof Kvadrat, binnendeuren, bekleding van de zitbanken …”<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

JURI NV - HOOFDAANNEMER<br />

Dagelijks bouwen we meerdere woon-, winkel- en zorgunits en helpen we onze<br />

industrieklanten verder. Het typeert Juri om daar nu en dan eens van af te<br />

wijken. Kasteel Hanet is daar een mooi voorbeeld van, maar ook residentie<br />

Anna op het Sint-Annaplein of residentie Beaux-Arts te Gent. Zo beschikken<br />

we bij Juri over meer dan 170 eigen mensen. Onze ingenieurs, calculators en<br />

vakmensen dagen we hierbij graag uit. De stabiliteit, zorg voor het erfgoed of<br />

graad van detaillering van deze projecten houdt zo iedereen scherp.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


Xavier Vannieuwenhuyse<br />

Uw partner in maatwerk<br />

- Plaatsen en renoveren<br />

van parketvloeren en<br />

plankenvloeren<br />

- Maatwerk meubelen<br />

- Interieurinrichting<br />

Showroom en atelier: Tapuitstraat 14 - 9000 gent<br />

T 0032 9 223 25 22 - F 0032 9 223 35 22 - GSM <strong>04</strong>75 34 09 65<br />

info@xavier-vannieuwenhuyse.be - www.xavier-vannieuwenhuyse.be<br />

afwerkingsbedrijf<br />

www.afwerkingsbedrijf.be<br />

00027887001 VAN DE WALLE.indd 1 01-10-21 15:20


Gent, Kasteel Hanet<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> monumenten<br />

Geen standaardopdracht<br />

De combinatie van oud en nieuw vormt altijd een<br />

uitdaging bij het omzetten van ideeën naar de<br />

praktijk. De bouwheer wilde dan ook geen risico<br />

nemen en koos voor een oude rot in het vak:<br />

Juri uit Zele. “Met 36 jaar ervaring in klasse 8-<br />

bouwprojecten zijn we een perfecte partner voor<br />

de realisatie van dergelijke projecten”, vertelt commercieel<br />

directeur en bestuurder Wouter Rogiers.<br />

“Voor de ruwbouw en een deel van het houten<br />

schrijnwerk en de daktimmerwerken hebben we<br />

ons eigen team ingezet. De rest lieten we uitvoeren<br />

door <strong>aan</strong>nemers waarmee we al jaren samenwerken<br />

en die eenzelfde hoge graad van kwaliteit<br />

nastreven. Elke partij is dit project met ontzettend<br />

veel enthousiasme <strong>aan</strong>geg<strong>aan</strong>. Niet verwonderlijk,<br />

want het is altijd leuk om eens iets anders te<br />

doen. Kasteel Hanet had immers weinig te maken<br />

met de opdrachten die we gewoonlijk realiseren,<br />

zoals de bouw van appartementen, rusthuizen,<br />

industriële panden … Het was een prestigieus<br />

project waarbij iedereen werd uitgedaagd om met<br />

creatieve oplossingen op de proppen te komen.”<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

XAVIER VANNIEUWENHUYSE – RESTAURATIE,<br />

MAATWERK EN PARKET<br />

Een renovatieproject zoals Kasteel Hanet vereist de vakkennis van topspecialisten. Het is<br />

dus niet verwonderlijk dat ook Xavier Vannieuwenhuyse werd ingeschakeld om dit huzarenstukje<br />

tot een goed einde te brengen. Dit familiebedrijf is immers meester-ondernemer in<br />

alles wat met hout te maken heeft. “We specialiseren ons in het realiseren en renoveren van<br />

uniek massief meubilair, plankenvloeren en parket”, vertelt de zaakvoerder. “Onze klasse<br />

1D24-erkenning voor de restauratie van monumenten en sierparketten was doorslaggevend<br />

om <strong>aan</strong> dit project te mogen meewerken.” Kasteel Hanet bleek een gedroomde kans om<br />

een breed scala van de beschikbare expertise te demonstreren. Xavier Vannieuwenhuyse<br />

restaureerde (samen André Criel, specialist in monumentenzorg) de lambrisering en sierlijsten.<br />

Daarnaast werden de deuromlijstingen vernieuwd en zijn er ornamenten geplaatst. En ook<br />

de massieve eiken trap in de nieuwe vleugel is maatwerk van Xavier Vannieuwenhuyse. “Het<br />

accent van ons takenpakket lag echter op de vloeren”, vertelt hij. “In het oudste gedeelte<br />

waren de parketten nog in relatief goede staat. Het volstond om ze op te schuren en te<br />

restaureren. Omdat er in de nieuwere vleugels veel waterschade was, moesten we daar<br />

nieuwe parketten plaatsen. In de ene kamer was dat in het Hongaarse puntmotief, in de<br />

andere hebben we chantilly-stijlpanelen gebruikt. Omdat er vloerverwarming voorzien was in<br />

de nieuwe <strong>aan</strong>bouw, hebben we daar samengesteld parket gelegd.”<br />

Na de afbraakwerken bleek het erg moeilijk om de<br />

achtergevel opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te<br />

herstellen. (Beeld: Juri)<br />

Resultaat overtreft verwachtingen<br />

Renovatieprojecten brengen altijd uitdagingen en<br />

verrassingen met zich mee. Kasteel Hanet vormde<br />

geen uitzondering op deze regel, integendeel.<br />

“De achtergevel bevatte veel dichtgemetselde<br />

openingen. Het bleek moeilijker dan verwacht om<br />

hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen”,<br />

vertelt Wouter Rogiers. “Idem dito voor de gedetailleerde<br />

ontmanteling van de best<strong>aan</strong>de <strong>aan</strong>bouwen<br />

tot <strong>aan</strong> de gebogen zijgevels. De grootste beproeving<br />

schuilde echter in de gebogen vormen van het<br />

gebouw. Zeker bij het maken van de betonbalken<br />

in de ruwbouwfase en de daktimmerwerken van de<br />

twee spitstorens heeft ons dat parten gespeeld.<br />

Bij dit laatste hebben we de speciale gebogen<br />

3D-vormen ter plaatse opgemeten, om ze vervolgens<br />

tot op de millimeter uit te frezen met onze<br />

CNC-machine. Nadien hebben we al deze passtukken<br />

ter plaatse <strong>aan</strong> elkaar getimmerd tot een<br />

mooie gebogen vorm, die perfect <strong>aan</strong>sluit op het<br />

best<strong>aan</strong>de gebouw. Kortom: het was een project<br />

dat flink wat creativiteit vereiste. Het eindresultaat<br />

is dan ook een toonbeeld van kennis en kunde. Wij<br />

– en alle onder<strong>aan</strong>nemers – hebben dan ook een<br />

erg goed gevoel <strong>aan</strong> deze opdracht overgehouden.<br />

Kasteel Hanet is voor iedereen een bijzondere<br />

referentie. Het bewijst dat totaal vervallen erfgoed<br />

toch kan worden opgewaardeerd tot een duurzaam<br />

en toekomstgericht gebouw. En dat met veel<br />

respect voor het verleden.” ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

AZ Maria Middelares (Gent)<br />

Architect<br />

Archipl Architecten (Gent)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Juri (Zele)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Onderwijs<br />

Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

ZOTTEGEM DEMONSTREERT<br />

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST<br />

De kleuter- en basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem startten in het voorjaar met een vernieuwende onderwijsmethode.<br />

Traditionele klassen worden vervangen door instructielokalen, flexibele open leerruimtes en stille werkzones. Bedoeling is de kinderen te<br />

stimuleren om voortdurend te leren, hun eigen weg te volgen en ervaringen op te doen. Een nieuwbouw met een spectaculaire inrichting<br />

biedt alvast het perfecte kader om deze ambities te verwezenlijken.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Charles-Luka Schweizer<br />

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

Onderwijs<br />

“Het is een van de eerste<br />

scholen die volgens deze<br />

pedagogische visie is<br />

gebouwd en waarbij<br />

ontwerp, pedagogie en<br />

organisatie volledig op<br />

elkaar zijn afgestemd”<br />

De blikvanger is een spectaculair atrium met theater en grote glijb<strong>aan</strong>.<br />

Het nieuwe gebouw kreeg een Z-vorm en biedt<br />

plaats <strong>aan</strong> meer dan 320 kleuters en leerlingen.<br />

De laatste twee jaar leek de campus van het KAZ <strong>aan</strong> de Meerl<strong>aan</strong> meer<br />

op een bouwwerf dan een educatieve site. Een compleet nieuwe school en<br />

sporthal bouwen op een terrein dat al uit zijn voegen barst: het was voor<br />

alle partijen een uitdaging. De inspanningen werden echter beloond, want<br />

het eindresultaat is ronduit impressionant te noemen en weerspiegelt perfect<br />

de visie van Scholengroep 20 op het onderwijs van morgen. Dat deze kleuteren<br />

basisschool als een toonbeeld kan worden beschouwd, is vooral te danken<br />

<strong>aan</strong> de inventiviteit van het consortium dat het project in ‘Design & Build’-<br />

formule kreeg toegewezen. “Samen met B2Ai, designstudio Rosan Bosch,<br />

VK Architects & Engineers en landschapsontwerper Denis Dujardin hebben<br />

we echt een vernieuwend schoolgebouw afgeleverd”, vertelt Pieter-Jan<br />

Vanlerberghe, projectleider van Alheembouw, het klasse 8-<strong>aan</strong>nemingsbedrijf<br />

dat het concept naar de praktijk vertaalde. “Het is een van de eerste<br />

scholen die volgens deze pedagogische visie is gebouwd en waarbij ontwerp,<br />

pedagogie en organisatie volledig op elkaar zijn afgestemd.” }<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


SINCE<br />

1968<br />

SYSTEEMPLAFONDS | SCHEIDINGSWANDEN<br />

AFWERKINGSTECHNOLOGIE<br />

056/41 31 16<br />

056 41 31 16 www.interhoro.be<br />

056/41 31 16<br />

NATUROOF<br />

G R OEN D AKE N & D AKTUI N E N<br />

Kwalitatieve groendaksystemen<br />

Naturoof Groendaken & Daktuinen ontwerpt, plaatst en onderhoudt groendaken en daktuinen<br />

met een grote passie en interesse voor bouwtechnische oplossingen en groen.<br />

Ons bedrijf legt zich naast <strong>aan</strong>leg ook toe op het adviseren van bouwheren en architecten bij het<br />

correct dimensioneren en toepassen van groendaken en daktuinen.<br />

WWW.NATUROOF.BE<br />

Roeselare & De Pinte<br />

info@naturoof.be | +32 (0) 476 36 96 00


Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

Onderwijs<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

Breken met wetmatigheden<br />

Het nieuwe gebouw kreeg een Z-vorm en biedt plaats <strong>aan</strong> meer dan 320<br />

kleuters en leerlingen. De blikvanger is een spectaculair atrium met theater<br />

en grote glijb<strong>aan</strong>. Verder werden op het gelijkvloers een didactische keuken,<br />

een sportzaal en enkele werkruimtes/bureaus ondergebracht. Een volledige<br />

vleugel is voorbehouden <strong>aan</strong> de kleuters, die ook hun eigen speelplaats<br />

hebben. Met een junglegym, een nestruimte en veel speelhoekjes is het een<br />

paradijs voor de allerkleinsten geworden. “De eerste en tweede verdieping<br />

zijn grotendeels open ruimtes met enkele instructielokalen en fluisterzones<br />

als werkplekken”, verduidelijkt Pieter-Jan Vanlerberghe. “Daarnaast is er<br />

sprake van parlementen voor discussies en samenwerking, creazones waar<br />

de kinderen creatief bezig zijn, discovery-klassen om te experimenteren, een<br />

heuse ‘green room’ om video’s op te nemen … De inrichting breekt met alle<br />

wetmatigheden die we met scholen associëren. Vandaar dat de uitdaging<br />

voor ons niet zozeer in het bouwtechnische schuilde, maar wel in de<br />

interieurafwerking. En dan spreken we vooral over het maatwerkmeubilair,<br />

met ontwerpen die soms zelfs de grenzen van het mogelijke opzochten.” }<br />

NATUROOF – GROENDAKEN<br />

Leren in een groen kader is altijd <strong>aan</strong>genaam. Daarom combineert het<br />

KAZ een ecologische omgevings<strong>aan</strong>leg met groendaken op het nieuwe<br />

schoolgebouw en de sporthal. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing<br />

de dakdichting extra beschermt, voor een verhoogde opslag van<br />

water op het dak zorgt en het gebouw visueel <strong>aan</strong>trekkelijker maakt.<br />

Om het beoogde resultaat op lange termijn te garanderen, schakelde<br />

de hoofd<strong>aan</strong>nemer Naturoof uit De Pinte/Roeselare/Aalst in. Deze<br />

specialist op het vlak van groendaken en daktuinen onderscheidt zich<br />

immers via een praktische <strong>aan</strong>pak met doordachte ontwerpen, die<br />

worden gerealiseerd door een eigen team van hoogopgeleide mensen<br />

met de nodige attesten. “We willen onze klanten een oplossing bieden<br />

waarvan ze jarenlang de vruchten plukken”, vertellen zaakvoerders<br />

Matthias Leperre en Simon Casier. “Daarom investeren we ook flink<br />

in onze nazorg: een medewerker houdt zich voltijds bezig met het<br />

inplannen van de onderhoudswerken, die we eveneens met eigen<br />

mensen uitvoeren.” Voor het KAZ ontwikkelde Naturoof groendaken<br />

met een verhoogde biodiversiteit dankzij de toepassing van een dikker<br />

substraatpakket dan normaal. Dit werd ingezaaid met grassen en een<br />

kruidenmengsel. “Het zijn semi-extensieve groendaken zoals we er<br />

dagelijks plaatsen”, aldus de zaakvoerders. “Ook in dit project zorgden<br />

we in een mum van tijd en zonder veel overlast voor de andere <strong>aan</strong>nemers<br />

voor een kwalitatief eindresultaat.”<br />

Het project omvatte ook de bouw van een echte sportzaal.<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


GROND- AFBRAAKWERKEN EN OMGEVINGSAANLEG<br />

Kwakkelstraat 11, 8970 Reningelst | +32 (0)57 36 07 32 | info@wylagro.be | www.wylagro.be


Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

Onderwijs<br />

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD<br />

De keuterschool is een paradijs voor de allerkleinsten geworden.<br />

INTERHORO – INTERIEURAFWERKING<br />

De nieuwe kleuter- en basisschool van het KAZ kenmerkt zich<br />

door een flexibel <strong>aan</strong>pasbaar interieur, waar vormen en kleuren<br />

centraal st<strong>aan</strong>. Achter de speelse uitstraling schuilt echter flink<br />

wat complexiteit en vakkennis. Voor familiebedrijf Interhoro uit<br />

Lauwe was het zelfs een van de meest uitdagende projecten<br />

van de laatste jaren. “Nochtans zijn we een en ander gewoon”,<br />

vertellen bestuurders Kelly en Lenz Counye. “Sinds 1968 specialiseren<br />

we ons in interieurafwerking, en dan meer bepaald in het<br />

leveren en plaatsen van systeemplafonds, gipskartonwanden<br />

en -plafonds, allerhande deuren en glazen wanden en deuren.<br />

Voorbeelden van ons werk zijn terug te vinden in meerdere Aldifilialen,<br />

Meubelen Toff in Dottenijs, Sportschool Bloso in Gent,<br />

Garage Vandecasteele in Kortrijk … In het KAZ installeerden<br />

we meer dan 3.800 m² systeemplafonds en circa 1.500 m²<br />

scheidings-, voorzet- en gebogen wanden. Het was een groot<br />

project met veel complexiteit. Zo dienden we meerdere gebogen<br />

wanden te voorzien, iets wat zelden gevraagd wordt.<br />

Dankzij de gedrevenheid, professionaliteit en ervaring van<br />

onze mensen slaagden we erin om een prachtig resultaat af te<br />

leveren. Het KAZ is voor ons dan ook een bijzondere referentie.<br />

We konden er immers bewijzen dat we als kmo een groot en<br />

moeilijk project <strong>aan</strong>kunnen.”<br />

De kinderen kregen zelfs een echt theater dat multifunctioneel kan worden ingezet.<br />

Gebouw onder de loep<br />

Het gebouw heeft een benutbare oppervlakte van 4.400 m² en is opgetrokken<br />

in een structuur van prefabbeton. Op het gelijkvloers werd gewerkt<br />

met holle geïsoleerde betonwanden met een plankenstructuur en op de<br />

verdiepingen met metselwerk, dat werd afgewerkt met Thermowoodvurenhout<br />

met unicusprofilering. De daken zijn afgewerkt met roofing en<br />

voor de helft ingericht als groendak. Er werd geopteerd voor zowel harde als<br />

soepele vloerbekleding: de circulatieruimtes kregen keramische vloertegels,<br />

terwijl er in de lesruimtes linoleum werd toegepast. En qua plafonds is er<br />

geopteerd voor akoestische tegels. ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

Architect<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

GO! Onderwijs (Brussel)<br />

B2Ai (Brussel, Gent, Roeselare) &<br />

Rosan Bosch Studio<br />

(Kopenhagen, Denemarken)<br />

Alheembouw (Oostnieuwkerke)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


Onderwijs<br />

Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

EEN KEI IN GRONDWERKEN<br />

EN OMGEVINGSAANLEG<br />

De progressiviteit van de nieuwe kleuter- en basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem is doorgetrokken<br />

in de buiten<strong>aan</strong>leg. Groene taluds worden er afgewisseld met een veelheid <strong>aan</strong> speelzones en ‘hang out spots’.<br />

Het bleek geen sinecure te zijn om het creatieve ideeëngoed van de architect te vertalen naar een duurzame, veilige<br />

en <strong>aan</strong>trekkelijke schoolomgeving. Met Wylagro uit Reningelst vond Alheembouw echter de geknipte partner om<br />

deze opdracht tot een goed einde te brengen.<br />

Tekst Els Jonckheere |<br />

Beeld Charles-Luka Schweizer/Wylagro<br />

De speeltuin van de kleuters oogt bijzonder speels.<br />

(Beeld: Charles-Luka Schweizer)<br />

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Zottegem, Campus BS.KAZ<br />

Onderwijs<br />

Een mooi voorbeeld van de transformatie: <strong>aan</strong>leg van de grasdallen voor en na. (Beeld: Wylagro)<br />

In de speeltuin werd met gietrubber gewerkt: een foto voor en na de werken. (Beeld: Wylagro)<br />

Wylagro staat niet alleen garant voor professionele sloop-, afbraak- en ontmantelingswerken.<br />

Ook op het vlak van grondwerken en omgevings<strong>aan</strong>leg<br />

heeft het familiebedrijf doorheen de jaren een solide reputatie uitgebouwd.<br />

“We st<strong>aan</strong> erom bekend dat we geen uitdaging uit de weg g<strong>aan</strong>”, vertelt<br />

zaakvoerder Jeroen Wyseur. “Ons team van vakkundig opgeleide medewerkers<br />

is thuis in een brede waaier van materialen en technieken. We streven<br />

altijd naar kwaliteit, maar ook naar toegevoegde waarde. Zo kunnen we onze<br />

klanten door toepassing van digitale meettoestellen na de oplevering altijd<br />

een perfect as-builtplan bezorgen. Een van onze troeven is ook dat we altijd<br />

met de opdrachtgever meedenken. Vaak leidt dit tot kleine <strong>aan</strong>passingen die<br />

budgettair toch een <strong>aan</strong>zienlijk verschil maken.”<br />

Van riolering tot omgevings<strong>aan</strong>leg<br />

Het zijn allemaal pluspunten waarmee Wylagro al vaak heeft gescoord.<br />

De veelzijdigheid van de firma resulteert in een referentielijst die een brede<br />

variëteit <strong>aan</strong> mooie projecten omvat. Het Koninklijk Atheneum in Zottegem<br />

is een van de meest recente toevoegingen. En wat voor een! Wylagro kon er<br />

immers een groot deel van zijn expertise demonstreren. “In een eerste fase<br />

hebben we de volledige nieuwe site van rioleringen voorzien”, aldus Jeroen<br />

Wyseur. “Vervolgens hebben we ook de volledige omgevings<strong>aan</strong>leg voor onze<br />

rekening genomen. Dat was een vrij omvangrijke opdracht met de nodige uitdagingen.<br />

Zo moesten we afgeronde bekistingen maken voor het <strong>aan</strong>leggen<br />

van de speelplaatsen in beton. De architect koos ervoor om het beton <strong>aan</strong> te<br />

leggen met glooiingen, waarna wij nog geïntegreerde groenzones en houten<br />

afsluitingen, een looppiste, paden in greenroad en hellingen in gietrubber<br />

“We st<strong>aan</strong> erom bekend<br />

dat we geen uitdaging<br />

uit de weg g<strong>aan</strong>”<br />

plaatsten. Vandaag is het grootste gedeelte afgewerkt, maar in het plantseizoen<br />

zullen we nog circa negenduizend bloembollen, tweehonderd planten<br />

en een veertigtal bomen <strong>aan</strong>planten. Het zal een groene omgeving met veel<br />

afwisseling worden, zodat er elk seizoen wel iets in bloei staat.”<br />

Speels en duurzaam<br />

Qua omgevings<strong>aan</strong>leg dokterde Wylagro de meest duurzame en ecologische<br />

oplossingen uit. “Om het speelse effect te bekomen dat een speelplaats nodig<br />

heeft, hebben we rondom verschillende taluds <strong>aan</strong>gelegd”, vertelt Jeroen<br />

Wyseur. “We bezaaiden ze met een mengeling van bloemenzaden, waardoor<br />

er het hele jaar door verschillende veldbloemen zullen groeien. Door hydroseeding<br />

toe te passen, waarbij een natuurlijke lijm wordt gebruikt, blijven de<br />

zaadjes mooi <strong>aan</strong> de hellingen ‘kleven’. De speelplaats van de kleuters rustten<br />

we uit met een gietrubber ter bescherming bij valpartijen. Maar het resultaat<br />

oogt tevens bijzonder uitnodigend en speels. Ook daar werden hellingen <strong>aan</strong>gebracht<br />

om het spelen en fietsen nog leuker te maken.” ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


Onderwijs Antwerpen, SVM Blue Gate<br />

'HOGE' SCHOOL OP ANTWERPS BROWNFIELD<br />

Een van de eerste nieuwbouwprojecten in de voormalige logistieke zone Petroleum Zuid langs de Schelde in Antwerpen is de realisatie<br />

van een school voor secundair technisch onderwijs. Met een vloeroppervlakte van 10.717 m² is dit een van de grootste nieuwe scholenbouwprojecten<br />

in Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

Tekst en beeld Koen Mortelmans<br />

Na voltooiing – in het voorjaar van 2022 – moet de<br />

school onderdak bieden <strong>aan</strong> de 290 leerlingen van<br />

de best<strong>aan</strong>de stedelijke scholen voor deeltijds- en<br />

volwassenenonderwijs CDO Werkend Leren Antwerpen<br />

Zuid en CVO Encora. Daardoor worden de<br />

opleidingen 'harde technieken' van beide scholen<br />

maximaal geclusterd op één technische campus<br />

en zal het tekort <strong>aan</strong> beschikbare atelierruimte<br />

verholpen zijn.<br />

Met bijna 35 meter is het complex ongewoon<br />

hoog voor een school. Naast klas-, vak-, technische<br />

en andere lokalen worden er nog andere voorzieningen<br />

gerealiseerd. Op de zesde verdieping<br />

zal een open speelplaats worden ingericht en op<br />

de derde verdieping legt Antwerpse Bouwwerken<br />

een zandbak <strong>aan</strong>. "Het lijkt misschien ongewoon<br />

voor een secundaire school, maar deze zandbak<br />

heeft geen recreatieve functie. Hij zal dienstdoen<br />

als oefenterrein voor de <strong>aan</strong>leg van rioleringen en<br />

andere ondergrondse leidingen", verklaart werfleider<br />

Tim D'haese. Andere technische installaties<br />

voor het geven van opleidingen zijn onder meer<br />

een hefbrug voor autotechniek, een lasinstallatie<br />

en een simulatiestapelmagazijn.<br />

Tim D'haese, werfleider bij Antwerpse Bouwwerken.<br />

Dubbele technieken<br />

"Deze en andere lesinfrastructuur maakten dat<br />

we in technisch opzicht twee verschillende concepten<br />

moesten combineren", legt de werfleider<br />

uit. "Enerzijds is er de technische uitrusting om<br />

het gebouw te doen functioneren, zoals de<br />

verwarming en de ventilatie. Anderzijds zijn er<br />

alle basistechnieken voor de opleidingen. Die<br />

omvatten onder meer installaties voor lassen,<br />

pleisteren en houtbewerking, maar bijvoorbeeld<br />

ook werken met vorkheftrucks. De constructie<br />

moet dan niet alleen zware lasten kunnen dragen,<br />

maar ook bestand zijn tegen een flinke stoot."<br />

De werken gingen in augustus 2020 van start en<br />

moeten in mei 2022 afgerond zijn. Het gebouw<br />

rust op een fundering van driehonderd palen.<br />

"Per verdieping hebben we gemiddeld achttien<br />

werkdagen nodig. De fundering en het gelijkvloerse<br />

niveau waren al in oktober 2020 klaar",<br />

blikt D'haese terug. De draagconstructie bestaat<br />

uit kolommen, balken, premuren en predallen.<br />

Er is zowel gebruikgemaakt van voorgespannen<br />

welfsels met druklagen als van stortklaar beton.<br />

De trappen zijn kant-en-klaar <strong>aan</strong>geleverd in<br />

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, SVM Blue Gate<br />

Onderwijs<br />

"Per verdieping hebben we gemiddeld achttien werkdagen nodig", zegt Tim D’haese. (Beeld: Tim D'haese)<br />

De betonnen draagconstructie wordt <strong>aan</strong> de<br />

buitenzijde afgewerkt met aluminium platen.<br />

“We werkten met gemengde ploegen,<br />

zodat niemand permanent met alleen<br />

maar balken of kolommen bezig was”<br />

prefabbeton. "We werkten met gemengde ploegen,<br />

zodat niemand permanent met alleen maar balken<br />

of kolommen bezig was. Deze werkwijze voorkomt<br />

ook frustraties. Ploegen die gespecialiseerd zijn in<br />

één tak hoeven niet te wachten tot een andere<br />

ploeg klaar is met de vorige stap."<br />

Ge(k)liefde betonblokken<br />

De gevelafwerking bestaat deels uit een aluminium<br />

beplating en deels uit verlijmde, gekloven betonblokken.<br />

"Het klieven van de betonblokken gebeurde<br />

op uitdrukkelijk verzoek van de architecten.<br />

Op die manier wilden ze een ruw uitzicht realiseren.<br />

De raampartijen best<strong>aan</strong> uit aluminium schrijn-<br />

werk en de bijbehorende zonwering. De vaklokalen<br />

zijn op hun beurt afgewerkt met gepolierd beton,<br />

de sanitaire ruimtes met tegels en de buitengevels<br />

met een aluminium beplating." Aangezien<br />

akoestiek een essentieel <strong>aan</strong>dachtspunt is in een<br />

school met lawaaierige praktijkopleidingen, is<br />

op de meeste plafonds een laag akoestische<br />

spuitpleister <strong>aan</strong>gebracht. In totaal zijn in de ruwbouw<br />

377 kolommen, 412 balken, 27.840 liter<br />

gietmortel, 6.600 m² betonmetselwerk, 280 ton<br />

metselmortel, 8.000 m² polybeton en 75 trapsledes<br />

en bordessen verwerkt. De welfsels zijn<br />

samen goed voor 8.000 m² vloeroppervlakte, de<br />

predallen voor 1.500 m².<br />

3D-plannen voor iedereen<br />

Tijdens de studiefase werd beslist om het volledige<br />

project in BIM te modelleren. "Een van<br />

de belangrijke voordelen hiervan is dat clashes<br />

tussen diverse technieken al gedurende de ontwerpfase<br />

kunnen worden vastgesteld en weggewerkt.<br />

Hierdoor worden de uitvoeringsfouten<br />

en de bijbehorende faalkosten tot een minimum<br />

herleid", aldus D'haese. "Tijdens de bouw maakten<br />

we gebruik van een sterke visuele interface,<br />

zodat ook de ploegbazen, arbeiders en torenkr<strong>aan</strong>machinisten<br />

hun werk konden voorbereiden en<br />

evalueren <strong>aan</strong> de hand van 3D-plannen met<br />

heldere kleurcodes." ❚<br />

TECHNISCHE FICHE<br />

Bouwheer<br />

DBFM Scholen van Morgen (Brussel)<br />

Architect<br />

POLO Architects (Antwerpen)<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer(s)<br />

Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


Bekijk hier onze huidige werven!<br />

<strong>Bouwen</strong> vandaag met de kennis van morgen<br />

www.antwerpsebouwwerken.be<br />

Project: SvM Brugge - Fotograaf: Frederik Bogaert


DÉ REFERENTIE VOOR UW BINNENDEUREN<br />

EIGEN PRODUCTIE EN PLAATSING<br />

Projectontwikkelaar, bouwfi rma, architect<br />

of interieurarchitect?<br />

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN<br />

Plessers Deuren | Nikel<strong>aan</strong> 16, 2430 Laakdal | T <strong>04</strong>89 31 11 24 | E info@deuren-plessers.be | W www.deuren-plessers.be<br />

00028686001_Plesser-Deuren.indd 1 30-09-21 14:08<br />

DECOMO<br />

Architectonisch beton<br />

voor al Uw realisaties<br />

Met meer dan 40 jaar ervaring, is DECOMO de specialist<br />

inzake de productie van dit kwalitatief en uiterst hoogwaardig<br />

betonproduct op maat, dat tevens structureel kan worden<br />

<strong>aan</strong>gewend.<br />

Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om<br />

het even welk bouwproject en garanderen een professionele<br />

begeleiding tijdens de uitvoering. DECOMO, waar creativiteit<br />

en vakmanschap hand in hand g<strong>aan</strong>, dat is telkens weer<br />

maatwerk en adequate oplossingen die Uw architectonisch<br />

project een uniek cachet geven!<br />

www.decomo.be<br />

00027835001 DECOMO.indd 1 17-06-21 08:35


CIB-Huurbarometer: opvallend meer huurcontracten (+ 24 %) afgesloten in voorjaar <strong>2021</strong><br />

”Gemiddelde prijs<br />

appartementen rondt<br />

kaap van 750 euro”<br />

Na het woelige coronajaar 2020 lijkt de huurmarkt zich min of meer te stabiliseren qua prijzen. In vergelijking met het voorjaar van 2020<br />

is de huurprijs in Vl<strong>aan</strong>deren gestegen met 1,8 %. Opvallend is wel dat het <strong>aan</strong>tal transacties de eerste zes m<strong>aan</strong>den van dit jaar met een<br />

kleine 25 % toenam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de huurmarkt tijdelijk op slot ging.<br />

Tekst en beeld CIB<br />

2020 zal voor altijd geboekstaafd st<strong>aan</strong> als coronajaar.<br />

Een jaar dat bijgevolg ook een gigantische<br />

impact heeft gehad op de huurmarkt. Het voorjaar<br />

van <strong>2021</strong> zag er op dat vlak gelukkig al anders uit.<br />

Er konden – met strikte veiligheidsmaatregelen –<br />

bezichtigingen doorg<strong>aan</strong> en huurcontracten afgesloten<br />

worden. De vastgoedsector kon zo de vele<br />

zoekenden opnieuw richting een nieuwe woonst<br />

begeleiden, zij het nog steeds in een marktcontext<br />

waarbij de vraag het <strong>aan</strong>bod overstijgt, zeker in het<br />

iets meer betaalbare segment.<br />

In vergelijking met het voorjaar van 2020 is de<br />

huurprijs in Vl<strong>aan</strong>deren gestegen met 1,8 %. Voor<br />

alle woningtypes samen benadert de gemiddelde<br />

prijs nu de grens van 800 euro. “Het is niet geheel<br />

onrealistisch om te verwachten dat deze kaap in het<br />

najaar van <strong>2021</strong> of de loop van 2022 gerond zal<br />

worden”, gaat Kristophe Thijs verder. Een belangrijke<br />

drijvende kracht hierachter zijn de appartementen.<br />

Zoals ook de voorbije jaren het geval was, maakten<br />

zij in de eerste helft van <strong>2021</strong> opnieuw het leeuwendeel<br />

van het <strong>aan</strong>tal verhuringen uit. Iets meer dan<br />

twee derde van alle verhuringen hebben betrekking<br />

op een appartement.<br />

“En daarmee zitten we terug op het niveau van<br />

voor de coronapandemie. De impact van het op<br />

slot doen van de markt komt duidelijk tot uiting<br />

in het <strong>aan</strong>tal transacties. De gemiddelde huurprijs<br />

van alle woningtypes in Vl<strong>aan</strong>deren nadert<br />

ondertussen de kaap van 800 euro. De gemiddelde<br />

huurprijs voor een appartement (twee op<br />

drie verhuringen) heeft de grens van 750 euro<br />

overschreden”, vertelt Kristophe Thijs, directeur<br />

Communicatie van CIB Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

Bovendien blijkt de gemiddelde huurprijs bij de<br />

appartementen die zijn <strong>aan</strong>geboden via een vastgoedkantoor<br />

toch vrij stevig te zijn toegenomen.<br />

In vergelijking met december 2020 gaat het om<br />

een toename met 2,1 %, ofwel 16 euro extra. “De<br />

gemiddelde huurprijs voor een appartement heeft<br />

zo voor het eerst de kaap van 750 euro gerond”,<br />

weet CIB Vl<strong>aan</strong>deren.<br />

Meer weten over de nieuwste CIB-Huurbarometer?<br />

Ontdek alle cijfers op CIB.be. ❚<br />

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OPNIEUW STIJGING NA JARENLANGE DALING VAN AANTAL BOUWLEERLINGEN<br />

NEERWAARTSE TREND<br />

IN BOUWONDERWIJS VERDER KEREN<br />

De neerwaartse trend in het secundair bouwonderwijs lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het voorbije schooljaar<br />

2020-<strong>2021</strong>. Na jaren van steeds minder inschrijvingen in het bouwonderwijs was er opnieuw sprake van een lichte toename (1 %) in<br />

vergelijking met het voorg<strong>aan</strong>de schooljaar 2019-2020. De bouwsector zet zelf alle zeilen bij om het tij verder te keren. Het begin van het<br />

nieuwe schooljaar is het uitgelezen moment om de vele kansen in de bouw te beklemtonen. Niet alleen leiden de toenemende vergrijzing<br />

bij bouwmedewerkers en de economische relance tot veel vacatures in de bouw, er zijn ook heel wat nieuwe bouwjobs die voortvloeien<br />

uit de groeiende focus op digitalisering, circulaire economie, duurzaamheid en klimaat … Met haar campagne #WERFze wil de Vlaamse<br />

Confederatie Bouw de diverse bouwactiviteiten, de laatste nieuwe technieken en de grote maatschappelijke bijdrage van de sector beter<br />

onder de <strong>aan</strong>dacht brengen bij jongeren.<br />

Tekst en beeld Vlaamse Confederatie Bouw<br />

Van schooljaar 2016-2017 tot schooljaar 2019-<br />

2020 is het <strong>aan</strong>tal leerlingen in het secundair<br />

bouwonderwijs met 15 % gedaald. Maar het is<br />

wel opvallend dat deze neerwaartse trend zich in<br />

het schooljaar 2020-<strong>2021</strong> niet heeft doorgezet.<br />

Dat jaar nam het <strong>aan</strong>tal leerlingen opnieuw met<br />

1 % toe. Een ander lichtpuntje is de groei van het<br />

<strong>aan</strong>tal leerlingen in de duale studierichtingen: van<br />

44 in 2017-2018 tot 149 in 2020-<strong>2021</strong>. Dat <strong>aan</strong>tal<br />

blijft evenwel gering in het totale secundaire<br />

opleidings<strong>aan</strong>bod. Bovendien heeft Constructiv,<br />

Fonds voor Best<strong>aan</strong>szekerheid voor de bouw,<br />

berekend dat er binnen tien jaar een stijging van<br />

20 % nodig is om de jarenlange daling van het<br />

<strong>aan</strong>tal leerlingen in het secundair bouwonderwijs<br />

en de vergrijzing van de bouwarbeiders te compenseren.<br />

“Onlangs werd nog bekendgemaakt<br />

dat bouwvakkers de bestbetaalde arbeiders zijn.<br />

Naast een goede verloning heeft de bouw nog tal<br />

van andere troeven te bieden. Niet alleen krijg je<br />

een grote variatie in je takenpakket, heb je heel<br />

wat autonomie, werk je vaak in teamverband<br />

en zijn er talrijke leermogelijkheden. Een job in<br />

de bouw gaat ook steeds vaker gepaard met de<br />

laatste technologieën, digitalisering, innovatie en<br />

klimaat”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal<br />

van de VCB.<br />

Hoger onderwijs<br />

In het hoger en universitair bouwonderwijs blijft<br />

het <strong>aan</strong>tal inschrijvingen in de professionele<br />

bacheloropleiding rond de 1.200 per jaar schommelen.<br />

De vrij nieuwe graduaatsopleiding voor<br />

werforganisatie blijkt een opsteker te zijn. Die<br />

registreerde in het schooljaar 2020-<strong>2021</strong> immers<br />

166 studenten, terwijl het een schooljaar eerder<br />

om 55 studenten ging. De inschrijvingen voor de<br />

opleidingen industrieel en burgerlijk ingenieur<br />

verliepen echter minder positief. Zowel voor industrieel<br />

als voor burgerlijk ingenieurs vielen er in<br />

het schooljaar 2020-<strong>2021</strong> 20 % minder inschrijvingen<br />

te noteren in vergelijking met 2014-2015.<br />

Nochtans bereiden deze studies jongeren voor op<br />

de functies van werf- en projectleider en calculator<br />

in bouwbedrijven en een job in studiebureaus –<br />

drie functies die het dit jaar tot de top 3 van de<br />

knelpuntberoepenlijst van de VDAB schopten.<br />

#WERFze<br />

Met haar campagne #WERFze – www.werfze.be –<br />

met getuigenissen van bouwprofessionals en<br />

studenten blijft de VCB de <strong>aan</strong>dacht van jongeren<br />

en hun ouders op de bouw vestigen. Naast een<br />

resem hoogopgeleide profielen zoals werfleider, calculator<br />

en technicus voor een studiebureau focust<br />

het platform op vakmannen zoals dakdekkers,<br />

schrijnwerkers, installateurs, wegenwerkers en bouwplaatsmachinisten.<br />

Voorts zet de campagne bouwinnovatie<br />

het maatschappelijke belang van de sector<br />

voor het klimaat en het leefmilieu in de verf. ❚<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE<br />

| 177


PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

VLAANDEREN?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be


Bouwpartners<br />

Scan deze QR code met uw smartphone<br />

voor uitgebreide informatie over<br />

de bouwpartners.<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/bedrijf<br />

ABICON NV<br />

Marialoopsesteenweg 2H<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 23 92<br />

E info@abicon.be<br />

W www.abicon.be<br />

AVENTI<br />

Heihoef 3<br />

2275 WELCHERZANDE<br />

T +32 3 311 81 58<br />

E info@aventi.be<br />

W www.aventi.be<br />

BRACHOT<br />

E-3 l<strong>aan</strong> 86<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 381 81 81<br />

E info@brachot.com<br />

W www.brachot.com<br />

DECOMO NV<br />

Industriel<strong>aan</strong> 96<br />

7700 MOESKROEN<br />

T +32 56 85 07 11<br />

F +32 56 34 48 91<br />

E info@decomo.be<br />

W www.decomo.be<br />

AFAS SOFTWARE<br />

Schaliënhoevedreef 20B<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 19 10<br />

E info@afas.be<br />

W www.afas.be<br />

ALIPLAST<br />

Waaslandl<strong>aan</strong> 15<br />

9160 LOKEREN<br />

BEEUWSAERT CONSTRUCT<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 3<br />

8880 LEDEGEM<br />

T +32 56 43 18 43<br />

E info@beeuwsaert-construct.be<br />

W www.beeuwsaert-construct.be<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

W www.coltinfo.be<br />

DEFRAEYE BOB BVBA<br />

Kleine Dries 8<br />

8600 DIKSMUIDE<br />

T +32 51 58 98 62<br />

F +32 51 58 33 61<br />

E info@defraeyebob.be<br />

W www.defraeyebob.be<br />

T +32 9 340 55 55<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ASK ROMEIN<br />

Ambachtstraat 33<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 320 24 00<br />

F +32 3 320 24 99<br />

BEHECON BV<br />

d’Office Gent The Loop, Poortakkerstraat 93<br />

9051 GENT<br />

T +32 497 48 69 02<br />

E info@behecon.be<br />

W www.behecon.be<br />

COOPMAN ORONA<br />

Mannebeekstraat 3<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 35 85 80<br />

F +32 56 35 58 65<br />

E sales@coopman.orona.be<br />

W www.coopman.orona.be<br />

DEJOND NV<br />

Terbekehofdreef 55 - 59<br />

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)<br />

T +32 3 820 34 11<br />

F +32 3 820 35 11<br />

E info@be.dejond.com<br />

W www.dejond.com<br />

E info.be@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.com<br />

ASONA BELGIUM<br />

Verbindingsdok-Westkaai 29<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 312 58 47 - +32 475 47 03 98<br />

E info@asona.be - kvc@asona.be<br />

BELTRAMI NATUURSTEEN<br />

Venetiël<strong>aan</strong> 22<br />

8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 23 70 00<br />

F +32 56 23 70 02<br />

E info@beltrami.be<br />

DCA NV<br />

Lilsedijk 50<br />

2340 BEERSE<br />

T +32 14 62 22 11<br />

F +32 14 61 14 43<br />

E info@dca.be<br />

D-LUX DAYLIGHT<br />

Singelken 1<br />

9980 SINT-LAUREINS<br />

T +32 9 259 20 25<br />

F +32 9 259 00 64<br />

E info@dluxdaylight.be<br />

W www.asona.com<br />

W www.beltrami.be<br />

W www.dca.be<br />

W www.dluxdaylight.be<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


GFP_banier.indd 2 18/06/<strong>2021</strong> 16:41<br />

Bouwpartners<br />

Scan deze QR code met uw smartphone<br />

voor uitgebreide informatie over<br />

de bouwpartners.<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/bedrijf<br />

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS<br />

Voshol 6a<br />

9100 LOKEREN<br />

T +32 9 340 55 00<br />

F +32 9 340 55 18<br />

E info@dewaal.eu<br />

W www.dewaal.eu<br />

DORMAKABA BELGIUM N.V.<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 70<br />

F +32 50 31 95 05<br />

EB PROJECTS NV<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41A<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 08<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

EURO RENT NV<br />

Bisschoppenhofl<strong>aan</strong> 631<br />

2100 DEURNE<br />

GAS.BE<br />

Masuiplein 15<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 383 02 00<br />

E info@gas.be<br />

W www.gas.be<br />

GBSBOUW<br />

Wijnegemb<strong>aan</strong> 11<br />

2520 RANST<br />

T +32 3 354 03 20<br />

T +32 468 50 87 34<br />

E info@gbsbouw.be<br />

W www.gbsbouw.be<br />

gas.be<br />

KFV<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKSVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info-b@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

T +32 3 325 43 00<br />

F +32 3 325 99 03<br />

W www.eurorent.be<br />

GFP BV<br />

E. J. Van Gansenstraat 24<br />

2260 WESTERLO<br />

T +32 14 49 <strong>04</strong> 15<br />

E info@gfp-belgium.be<br />

W www.gfp-belgium.be<br />

LIQUIDFLOORS<br />

Gentsesteenweg 2<strong>04</strong><br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 24 13 90<br />

W www.liquidfloors.be<br />

DM CONSTRUCT BVBA<br />

Leerlooierijstraat 14<br />

8600 DIKSMUIDE<br />

T +32 51 80 84 65<br />

E info@dmconstruct.be<br />

W www.dmconstruct.be<br />

FDS NV<br />

Industriepark Drongen 11A<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 92 80 84 30<br />

F +32 92 80 84 39<br />

E info@fds.be<br />

W www.fds.be<br />

HUSQVARNA CONSTRUCTION<br />

Avenue des Artisans 50<br />

7822 ATH<br />

T +32 68 25 13 62<br />

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com<br />

W www.husqvarnacp.com/be-nl/<br />

MONUMENT GROUP<br />

Oostrozebeekstraat 54<br />

8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 31 60 80<br />

F +32 51 30 22 37<br />

E info@monument.be<br />

W www.monument.be<br />

ONGELOOFL<br />

STRAK<br />

GIETVLOER<br />

100% naadloos Overal toepasbaar<br />

Duurzaam Onderhoud<br />

DUCO<br />

www.liquidfloors.be<br />

Ventilation & Sun Control<br />

Handelsstraat 19<br />

8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

FEREB<br />

Grootveldl<strong>aan</strong> 148<br />

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E secretariaat@fereb.be<br />

W www.fereb.be<br />

J. HERMANS & C° NV<br />

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20<br />

3300 TIENEN<br />

T +32 16 82 03 00<br />

F +32 16 82 14 61<br />

E info@hermansco.be<br />

W www.hermansco.be<br />

PATRIMOON<br />

PATRIMOON<br />

Winkelomseheide 223a<br />

2440 GEEL<br />

T +32 14 86 18 69<br />

M +32 474 69 15 37<br />

E info@patrimoon.be<br />

W www.patrimoon.be<br />

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners<br />

Scan deze QR code met uw smartphone<br />

voor uitgebreide informatie over<br />

de bouwpartners.<br />

bouwen<strong>aan</strong>vl<strong>aan</strong>deren.be/bedrijf<br />

PELLIKAAN BOUW NV<br />

REMEHA NV<br />

STIEBEL ELTRON BVBA<br />

t Hofveld 6 - D1<br />

Excelsiorl<strong>aan</strong> 1<br />

Koralenhoeve 10<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 58 45<br />

F +32 721 34 70<br />

E info@pellik<strong>aan</strong>.be<br />

W www.pellik<strong>aan</strong>.be<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 230 71 06<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

SILOC<br />

Carrettestraat 10A<br />

2170 MERKSEM<br />

T +32 3 651 81 43<br />

E info@siloc.be<br />

W www.siloc.be<br />

T +32 2 423 22 22<br />

F +32 2 423 22 12<br />

E info@stiebel-eltron.be<br />

W www.stiebel-eltron.be<br />

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BV<br />

PIT ANTWERPEN NV<br />

Starrenhofl<strong>aan</strong> 27<br />

2950 KAPELLEN<br />

T +32 3 605 14 33<br />

F +32 3 605 14 76<br />

E info@pit.eiffage.be<br />

RENOTEC NV<br />

Winkelomseheide 229<br />

2440 GEEL<br />

T +32 14 86 60 21<br />

F +32 14 86 60 16<br />

E rn@renotec.be<br />

W www.renotec.be<br />

SORTIMO BVBA<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

SORTIMO WEST<br />

Gentseweg 749<br />

8793 SINT-ELOOIS-VYVE<br />

Ambachtenstraat 46<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 92 09 08<br />

E info@strobbemobility.be<br />

W www.strobbemobility.be<br />

www.parkeersysteem.be<br />

W www.pitantwerpen.be<br />

SORTIMO CENTRUM<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

SORTIMO OOST<br />

PRIMAGAZ<br />

Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be/nl-be<br />

RENSON WAREGEM<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

Industrieweg 49/7<br />

SOUDAL<br />

Everdongenl<strong>aan</strong> 18<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 42 42 31<br />

F +32 14 42 65 14<br />

E info@soudal.com<br />

W www.soudal.com<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

RDL ENGINEERING<br />

SIEGENIA BENELUX<br />

Ambachtenstraat 46<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 35 24<br />

E info@rdl-engineering.com<br />

W www.autolift.be<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKSVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info-b@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STAALBETON NV/SA<br />

Oostmalsesteenweg 261<br />

2310 RIJKEVORSEL<br />

T +32 3 312 85 40<br />

F +32 3 312 85 49<br />

E info@staalbeton.be<br />

W www.groepvanroey.be<br />

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV<br />

Noordhoeksestraat 7<br />

4751 TM OUD GASTEL<br />

E info@zuidlandlijmwerken.nl<br />

W www.zuidlandlijmwerken.nl<br />

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


BOUWEN AAN VLAANDEREN<br />

& CONSTRUIRE LA WALLONIE<br />

Al 22 jaar uw toegang tot bouwprofessionals,<br />

overheden en federaties in geheel<br />

Vl<strong>aan</strong>deren en Wallonië.<br />

Tweem<strong>aan</strong>delijks via het magazine,<br />

tweewekelijks met de nieuwsbrief en dagelijks<br />

via de website en social-mediakanalen.<br />

scan deze QR Code<br />

met uw smartphone<br />

CONSTRUIRE LA<br />

WALLONIE<br />

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN<br />

BOUWEN AAN VLAANDEREN OF CONSTRUIRE LA WALLONIE<br />

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


architect meets<br />

innovations<br />

Kortrijk Xpo<br />

21& 22 okt. <strong>2021</strong><br />

Focus on Healthy Materials<br />

ARCHITECTATWORK.BE<br />

BEZOEK<br />

LIVE EN/OF<br />

DIGITAAL<br />

BELGIUM<br />

THE NETHERLANDS<br />

LUXEMBOURG<br />

FRANCE<br />

UNITED KINGDOM<br />

GERMANY<br />

AUSTRIA<br />

SWITZERLAND<br />

ITALY<br />

SPAIN<br />

DENMARK<br />

SWEDEN<br />

NORWAY<br />

POLAND<br />

TURKEY<br />

CANADA


Van offerte tot facuratie<br />

in één systeem? Check!<br />

AFAS biedt jou 3 manieren om te factureren.<br />

Ding je mee naar een<br />

opdracht o.b.v. een<br />

bestek/meetstaat? Met<br />

AFAS maak je vlotjes<br />

een vorderingsstaat<br />

Verkoop je een woning?<br />

Dan factureer je de<br />

schijven zonder<br />

problemen volgens<br />

Wet Breyne<br />

Heb je een snelle klus of<br />

meerwerk? Dan genereer<br />

je vlot de juiste factuur<br />

op regiebasis<br />

Voordeel? Je kan zelfs de drie methoden combineren binnen één project!<br />

Factureren ingebakken<br />

in een volledige ERP-oplossing<br />

CRM &<br />

ACQUISITIE<br />

INTEGRATIE<br />

CALCULATIE<br />

HRM<br />

& PAYROLL<br />

DIGITAAL<br />

BOUWDOSSIER<br />

WERKVOOR-<br />

BEREIDING<br />

ERP<br />

BOEKHOUDING<br />

FINANCIEEL<br />

FACTURATIE<br />

PROJECT-<br />

BEWAKING<br />

Lees meer op<br />

afas.be/bouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!