04.10.2021 Views

Stand van de stad: Leefomgeving

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Delft.business special | najaar 2021

Delft

De stand van de stad

Kennis & Innovatiegebieden

Wijken

Groene gebieden

Binnenstad

& Nieuw Delft

Leefomgeving

De belangrijke keuzes voor Delft


2 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 3

De stand

van de stad

Leefomgeving

Pagina 6

Belangrijke

keuzes voor Delft

Pagina 20

Flexibiliteit als

grootste kracht

met Eddy Thans en Stefan van Leeuwen

Pagina 14

Groene long in

verstedelijkt gebied

met Evelien Olyslagers

en Marleen Buizer

Pagina 4

Permanent vernieuwing

doorvoeren in de stad

met Martina Huijsmans en Wolter Smit

Pagina 12

Logische verbindingen

in de stad

met Rogier Camijn

Pagina 8

Wijkeconomie op peil

houden in crisistijd

Pagina 16

Visie Toerisme Delft 2030

met Kees Romijn

Pagina 22

Evenwicht in

wonen en werken

met Antoinette Wijffels

Pagina 18

Integrale aanpak

voor een leefbare stad

met Tako Postma

en Fidan Bulut

Pagina 24

Samen maken we van Delft

een complete stad

met Francine Houben

Pagina 10

Inzetten op groei

Delftse technologiebedrijven

met Paul Althuis en Tom Santegoeds

Deze special is een initiatief van Delft.business en werd mogelijk gemaakt door:

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Femto • Gemeente Delft • Hampshire Hotel Delft Centre

Redactie Andrea Dronk

Vormgeving Paul Roos

Overige informatie

zie colofon Delft.business

Het Rieten Dak • La Red • Lijm & Cultuur • Mecanoo

Ondernemersfonds Delft • Prime Vision

Romijn IJzerwaren & Gereedschappen • SCMD

Fotografie Alyssa van Heyst, behalve:

Local Joe (pag 4),

Anne Boonstra (pag 11)

www.dot-business.nl

Stichting Vrienden van Biesland • VNO-NCW Delft

Bura Urbanism (pag 19)

Benthem Crouwel Architects

voor ProRail (pag 25)


4 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 5

Keuzes voor de toekomst worden

nu gemaakt. Martina Huijsmans

is sinds 2018 wethouder Ruim-

Permanent

vernieuwing

doorvoeren

in de stad

telijke ordening, Mobiliteit en

Dienstverlening en heeft meegeholpen

aan het vormgeven van

de Omgevingsvisie Delft 2040

en het Mobiliteitsplan. Wolter

Smit is de nieuwe voorzitter van

VNO-NCW Delft en CEO van

het ICT-bedrijf TOPdesk, dat

hij startte in zijn studententijd.

Vanuit verschillende perspectieven

belichten zij de ontwikkelingen

in de stad.

Martina Huijsmans (wethouder)

in gesprek met

Wolter Smit (VNO-NCW Delft)

WS | Ondernemers zien graag dat Delft

ook op lange termijn blijft inzetten op de

hightech maakindustrie, met veel werkgelegenheid

voor zowel theoretisch als

praktisch geschoolde mensen. Daarnaast

ligt de focus op een aantrekkelijke stad

en de bereikbaarheid ervan. Dat laatste is

iets wat ook speelt op landelijk niveau bij

VNO-NCW. Wij laten weten hoe ondernemers

denken. Komt dat ook over?

MH | Die ondernemersvisie is enorm

belangrijk in de discussie rondom het

herinrichten van de stad. In de komende

tijd worden 15.000 nieuwe woningen

gerealiseerd en 10.000 arbeidsplaatsen

gecreëerd. Dat gebeurt in kleine eenheden

per keer. Daarin is het belangrijk

om alle belangengroepen te spreken en

op de hoogte te houden van de nieuwste

ontwikkelingen.

WS | Precies, want de toekomst van

de stad wordt niet gebouwd op oude

denkpatronen, maar door het permanent

doorvoeren van vernieuwing. Vergeet daarin

niet de starters, zowel op het gebied van

wonen als werken. Bied hen mogelijkheden

en stimuleer nieuwe ideeën en samenwerkingen

voor huisvesting, werkgelegenheid

en bedrijfsruimte. Er is behoefte aan een

ecosysteem dat ervoor zorgt dat mensen

ook blijven en niet buiten de stad op zoek

gaan naar antwoorden.

MH | Met het oog op mobiliteit hebben

we condities beschreven om het verplaatsen

in de stad makkelijker te maken. We

De stand

van de stad

Leefomgeving

streven naar kortere ritten tussen bestemmingen,

meer ruimte voor fietsers en

gebruik van deelvervoer. Daardoor komt

er meer ruimte vrij op straat. We zien

deze ontwikkelingen al bij de vernieuwde

Spoorzone, zometeen bij Schieoevers en

in Nieuw Delft, waar op sommige plekken

geen autoverkeer komt.

WS | Dat is een goede ontwikkeling. In

de komende jaren zal ook onze manier

van leven veranderen waardoor de stad en

de inrichting daarvan zal wijzigen. Dat is

al gebeurd in de coronaperiode en is een

blijvende trend.

MH | De focus ligt op een gezamenlijk

beeld, en dat we elkaar daarop aanspreken.

Waar gaat het goed, waar mogen we

een tandje bijzetten? Plannen toetsen en

verder bouwen op gedeelde waardes. Zo

merken we meteen wanneer we van dat

beeld wegdrijven of dichterbij komen.

WS | Eens. Wij willen ondernemers ook

laten weten dat ze niet alleen staan. Klanten

en medewerkers maken ook onderdeel

uit van de stad. Het is belangrijk om

samen een beeld te schetsen en koers te

houden. Ook wanneer de gemeenteraadsverkiezingen

zijn geweest en accenten

gaan verschuiven. Hoe zie jij dat?

MH | Als gemeente bieden we ondersteuning

in een brede context. Door het

benoemen van pijnpunten en ideeën,

houden we het gesprek gaande. Mensen

houden van nature niet van verandering.

Maar als we laten zien dat het werkt, volgt

de acceptatie. In mijn gesprek met de

stadsbouwmeester kwam beelddenken

naar voren. Als we artist impressions laten

maken van onze ideeën, krijgen we mensen

wellicht sneller mee.

WS | Dat kan zeker bijdragen aan meer

draagvlak onder bewoners en ondernemers.

Meer ruimte voor de maakindustrie

klinkt nogal abstract. Laten we zien dat

wonen en werken prima samen kunnen

in een gemengd gebied, met mogelijkheden

en voorzieningen voor iedereen, dan

creëert dat een positief beeld. In mijn

studententijd stonden er nog geparkeerde

auto’s op de Markt. Toen daar verandering

in kwam, kwamen veel mensen in

opstand.

MH | Precies. Concessies zijn nodig voor

een levendig gemengd gebied. Iets waar

we met Schieoevers aan bouwen. Een

flexibele houding is nodig om die veranderingen

aan te kunnen. Juist door het

samen brengen van functies, komen mensen

ook dichter bij elkaar. Ze zijn tolerant

en omarmen verschillen sneller.


6 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 7

Samen maken we de stad

Belangrijke keuzes

voor Delft

In de Omgevingsvisie Delft 2040 wordt een beeld geschetst van de toekomst

van de stad en de daarbij behorende ontwikkeling van de omgeving waarin

gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Delft is in 2040 een stad waar

deze functies zo optimaal mogelijk worden gepresenteerd en ervaren. Om

dit voor elkaar te krijgen, moeten nu al belangrijke keuzes worden gemaakt.

Zodat Delft een stad blijft waar mensen graag thuiskomen.

Delft is in te delen in een aantal deelgebieden

met een eigen karakter, kwaliteiten en

ontwikkelrichtingen. Delen van de stad die

ruimtelijk en sociaal min of meer gelijk zijn,

krijgen hetzelfde ruimtelijk beleid. In de Omgevingsvisie

wordt de koers beschreven voor

een viertal specifieke deelgebieden.

Historische binnenstad

en Nieuw Delft

20% van de 10.000 nieuwe banen worden

gecreëerd in het centrum, waar nog altijd het

kernwinkelgebied met veel horeca zit. Met

Nieuw Delft ontstaat er een nieuw hoofdstuk,

passend bij de kernwaarden technologie,

innovatie en creativiteit. Het gebied is

vol ledig aangesloten op duurzame warmtebronnen.

De bereikbaarheid van het centrum

krijgt aandacht en er komen meer autoluwe

zones.

De wijken

In de woonwijken wordt toegewerkt naar

een levendige wijkeconomie waar het prettig,

gezond en veilig wonen, leven en recreëren

is. De herkenbaarheid van het erfgoed in de

leefomgeving wordt versterkt. De inrichting

van de openbare ruimte is gericht op

het combineren van de functies bewegen,

ontmoeten en meedoen. In de wijken maakt

Delft een grote duurzaamheidsslag en de

auto krijgt een minder prominente plek.

Kennis-, innovatie- en

technologiegebieden

Hier ligt de focus op het aantrekken, behouden

en stimuleren van bedrijvigheid. De

verdere ontwikkeling van de innovatieve

maakindustrie vergt maximale inspanning,

waarbij de TU Delft Campus en omgeving

bepalend zijn in de strategie. Belangrijk is dat

de cultuurwaarden in Schieoevers worden

versterkt en er een goede mix ontstaat tussen

werken en wonen.

Groene vensters en buitengebieden

In Delft vormt het buitengebied de groengordel

om de stad, bestaande uit de Delftse

Hout, Abtswoude en Kerkpolder. De groene

stadslongen zijn onmisbaar voor recreatie,

ontmoeting, sport en spel. Behouden van de

cultuurhistorische waarden en beschermen

van groen, blauw en biodiversiteit staan

voorop. Er wordt ingezet op een betere en

duurzame bereikbaarheid van het buitengebied.

Brainstormschets KuiperCompagnons


8 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 9

Aandacht voor het ondernemersbelang

Wijkeconomie op peil

houden in crisistijd

Ondanks de crisistijd

gebeurt er van alles

in Delft

Lokale ondernemersinitiatieven

geven kleur aan de wijken.

Aangesloten verenigingen die een

idee hebben voor een project dat

de economische ontwikkeling

van een specifiek gebied stimuleert,

kunnen voor een financiële

bijdrage aan kloppen bij Ondernemersfonds

Delft. Kees Romijn

is voorzitter van de Stichting

Ondernemersfonds Voorhof. In

deze wijk is zijn onderneming

gevestigd aan de Papsouwselaan:

Romijn IJzerwaren, overgenomen

van zijn vader: “We hebben

een sterk, kwalitatief netwerk

van ondernemers die het beste

voorhebben met de wijk, en die

betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen.”

cale maatregelen te treffen en duurzame

voorzieningen te realiseren op het gebied

van infrastructuur.”

Realiseren van projecten

In de afgelopen jaren zijn er tal van

projecten van Delftse ondernemers

uitgevoerd in de wijken met ondersteuning

van het fonds. Zo is er een toezichthouder

aangesteld in winkelgebied De

Hoven in samenwerking met stichting

Stunt, die ( jong)volwassenen met een

uitkering begeleidt. De Delftse Jutters zijn

ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen

voor een schoner winkelgebied en ook

medewerkers van Werkse! hebben extra

schoonmaakrondes verzorgd. Romijn

vertelt: “Deze initiatieven dragen bij aan

een aantrekkelijke leefomgeving. Voor

de lange termijn moeten we ook nadenken

over de grotere vraagstukken zoals

de combinatie van wonen en werken bij

nieuwbouwprojecten. Vanuit het onderne-

Er is behoefte aan duidelijke plannen

Stichting Ondernemersfonds Voorhof

heeft Roots Beleidsadvies opdracht

gegeven om onderzoek te doen naar de

behoeften in de wijk. Zij stellen een rapport

op aan de hand van gesprekken met

diverse stakeholders uit Voorhof over de

toekomst van het gebied. Hieruit vloeien

ideeën voort die gericht zijn op een levendige

wijkeconomie. Er wordt getoetst op

onderwerpen als arbeidsmarkt, infrastructuur,

ruimtelijke kwaliteit en evenementen.

Daarnaast gaan zij in gesprek met

ondernemers om deze ideeën te toetsen

en meer input te verzamelen vanuit het

bedrijfsleven. Over de uitkomsten zegt

Romijn: “In de gesprekken komt naar

voren dat er behoefte is aan duidelijkheid

over de toekomstige plannen. Mobiliteit

en bereikbaarheid is een onderwerp waar

veel aandacht naar uitgaat. Dat geldt

stadsbreed. Ondernemers willen daar

graag aan bijdragen en zien kansen om de

bedrijfsvoering anders in te richten, fismersperspectief

willen we meer aandacht

voor werkgelegenheid en groeiende bedrijven

die in Delft willen blijven. Daar is

nu te weinig ruimte voor. Daarnaast blijven

we in gesprek over het parkeertarief.

Dat is nu niet uitnodigend voor bezoekers

om een dagje Delft te plannen. Door het

aankaarten ervan blijven we als ondernemers

in beeld en proberen we sturing te

geven aan prioriteiten in de wijken.”

Invloed van corona

“De invloed van corona is merkbaar. Net

zoals ondernemen in crisistijd anders

is, zien we ook een verschil in de doorlooptijd

van aanvragen die terechtkomen

bij het Ondernemersfonds. Alles gaat

langzamer en we zijn genoodzaakt om

te vertragen. Belangrijk is dat we elkaar

blijven spreken over de mogelijkheden

en plannen. Natuurlijk is een gesprek aan

tafel effectiever, maar wat voorop staat

is de frequentie en de inhoud van die

gesprekken. Ondanks de crisistijd gebeurt

er van alles in Delft. Mensen worden

creatiever en onderstrepen het belang

van samenwerken. Dat is de koers die we

willen voortzetten.”

Kees Romijn

Toewerken naar een succesvolle

samenleving

De wijken zijn de primaire woongebieden

in Delft en de ambitie voor 2040 is een

vitale mix van wonen en werken, zowel

in de wijken als werkgebieden. Zodoende

kan een klimaat ontstaan van dynamische

stedelijke gemengde gebieden. Leefbare

woonwijken waar het prettig wonen en

werken is voor Delftenaren en nieuwe

inwoners. In de komende periode wordt

ingezet op een woningvoorraad die beter

aansluit bij de wensen van bewoners. Dat

betekent meer diversiteit en variatie in

het woonaanbod. Binnen de wijken wordt

gestreefd naar een gezonde, veilige, aantrekkelijke

en multifunctionele openbare

ruimte die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten

en meedoen. Daarbij wordt een

grote duurzaamheidsslag gemaakt met

betrekking tot de energietransitie en de

klimaatadaptatie, wat weer bijdraagt aan

een energieneutraal Delft in 2050.

< Toezichthouder in De Hoven

< Delftse Jutters

Ondernemersfonds Delft

De stand

van de stad

De wijken

Lokale ondernemersverenigingen dienen

plannen in bij Ondernemersfonds Delft

voor allerlei projecten die bijdragen aan

de economische vitaliteit van de stad.

Het aanstellen van een toezichthouder in

winkelgebied De Hoven is een voorbeeld

van een geslaagd initiatief in de wijken.

Een samenwerking met stichting Stunt,

die (jong)volwassenen met een uitkering

begeleidt. Het initiatief komt voort uit de

gesprekken met ondernemers in de wijk.

Delftse Jutters is een project gericht

op het opruimen van zwerfafval en

schoonhouden van de stad. Een

grote groep vrijwilligers sluit zich aan

bij initiatieven die bijdragen aan een

schone omgeving. Ze verlichten de

taken van Stadsbeheer en dragen bij

aan de gedeelde verantwoordelijkheid.

De aanvragen voor schoonmaakacties

verlopen via de gemeente en via

ondernemersinitiatieven.

Ondernemersfonds Delft werkt

stadsbreed en met een gebiedsgerichte

aanpak. Het fonds stimuleert de

samenwerking tussen het bedrijfsleven,

instellingen en de overheid.

Ondernemersverenigingen kunnen

aanvragen indienen om hun gebied of

de stad schoner, veiliger en gezelliger te

maken. De initiatieven die worden opgezet

dragen bij aan de de economische

ontwikkeling van de stad Delft.


10 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 11

Meters maken dankzij kennis, netwerk en betrokkenheid

Inzetten op groei Delftse

technologiebedrijven

Bedrijven

kiezen gebied

op basis van

groeikansen

Technisch georiënteerde bedrijven

zijn goed voor zo’n 40% van de

totale Delftse bedrijvigheid. Om

deze ondernemers te ondersteunen

is aandacht nodig voor meer

bedrijfsruimte, samen werkingen

en begeleiding. Tom Santegoeds is

directeur van Femto Engineering

en voorzitter van Technet Delft.

Paul Althuis is directeur van het

Innovation & Impact Centre van

de TU en bestuurslid bij Smart-

Port. Zij zien meer mogelijkheden

dan uitdagingen om van Delft de

hoofdstad van technologie en

innovatie te maken.

trieën. Daarnaast investeren we tijd in het

organiseren van fieldlabs en RoboHouse

als hub voor starters in de robotica.”

Ruimte vinden in Delft

Santegoeds: “Flexibele huisvesting is nodig

voor bedrijven die doorgroeien of juist

inkrimpen. Daarnaast is het belangrijk om

de woon- en werksituatie van medewerkers

onder de loep te nemen. De manier

waarop zij naar het werk komen, maar ook

vragen omtrent wonen in Delft, geven input

voor nieuwe ontwikkelingen. De plannen

voor Schieoevers zien er veelbelovend

uit en zijn een stap in de goede richting.

Een gemengd stedelijk gebied biedt

kansen voor bewoners en ondernemers.

Door bedrijven uit dezelfde industrie te

centraliseren, creëren we aansluiting en

kan men ervaringen uitwisselen.” Althuis

heeft veel contact met communitymanagers

die zich bezighouden met startende

bedrijven, zoals de Buccaneer aan de Paardenmarkt:

“Als start-ups op een andere

plek buiten de TU Delft Campus betere

kansen krijgen of kunnen doorgroeien,

dan zijn er genoeg mogelijkheden. Recent

Ruim 50 bedrijven in en rond Delft zijn

aangesloten bij Technet. Santegoeds:

“Sinds de oprichting in 1990 vormen we

hét kennisnetwerk voor lokale hightech

bedrijven en instellingen. We delen kennis,

wisselen ervaringen uit en besteden

werk uit aan elkaar. De bijeenkomsten

helpen mij om in contact te komen met

verschillende expertises. Althuis vult

aan: “De TU Delft is ook aangesloten en

als ondernemende directeur meng ik mij

graag met gelijkgestemden.” Over zijn

werk zegt hij: “Sinds kort heeft het Valorisatie

Centrum van de TU een nieuwe

naam: Innovation & Impact Centre. We

bieden ondersteuning bij het opzetten

van samenwerkingen tussen bedrijfsleven,

overheden en kennisinstellingen. We

helpen wetenschappers de weg te vinden

naar subsidies en het aanvragen van

patenten. Zodoende zijn we ook breder

betrokken bij alle bedrijvigheid in Delft.

Bedrijven moeten zelf de toegevoegde

waarde zien van zo’n samenwerking. Voor

de ontwikkeling van het TU Delft Campus

gebied zie ik thematische gebouwen voor

me, passend bij de verschillende indusheeft

start-upbedrijf DAB de overstap

gemaakt naar de Biotech Campus Delft.

DAB heeft een technologie ontwikkeld om

sneller en goedkoper duurzaam te kunnen

fermenteren, waardoor zij helemaal op

hun plek zitten in deze omgeving. Door

contact te houden en afstemming te zoeken

met de communitymanagers, vinden

bedrijven hun weg in Delft.”

Versterken van het ecosysteem

De Zuid-Hollandse technologische

industrie heeft de potentie om nog meer

economische en maatschappelijke waarde

te creëren. De Taskforce Technologische

Industrie heeft een viertal actielijnen uitgezet,

waarvan de samenwerking tussen

maakbedrijven onderling en kennis- en innovatiepartners

bevorderen er één is. Om

dit te ondersteunen is het nodig om de

infrastructuur te verbeteren. Santegoeds:

“Bedrijven, fieldlabs en kennispartners

moeten beter zichtbaar worden. Bereikbaarheid

speelt daarbij een grote rol. We

willen ontmoetingsplekken faciliteren

Tom Santegoeds en Paul Althuis

om de business te versterken en nieuwe

samenwerkingen te stimuleren. Althuis:

“De vernieuwing van station Delft Campus

is een positieve ontwikkeling op het

gebied van mobiliteit. Gebieden worden

steeds meer met elkaar geïntegreerd. Op

zuid zijn tal van ontwikkelingen gaande

die de motor zullen vormen om bedrijven

naar Delft te trekken. Naast de bouw van

FRAIM en House of Quantum, wordt

volgend jaar ook een nieuw NEXT Delftgebouw

geopend. Santegoeds vult aan:

“De samenwerking tussen bedrijven, de

gemeente en de TU gaat verder dan alleen

gesprekken voeren. We richten ons op

concrete oplossingen en als techneuten

vormen wij de verbindende factor, omdat

we weten wat er in het veld gebeurt en

waar men over praat.”

De stand

van de stad

Kennis-,

innovatie- en

technologiegebieden

< House of Quantum opent in 2024

In juni werd bekend dat het House of

Quantum op het zuidelijk deel van de

TU Delft Campus wordt gebouwd. Het

moet de Europese ontmoetingsplek

voor quantumtechnologie worden.

Met een slimme positie temidden van

een ecosysteem boordevol bedrijven,

financiers en onderzoekers die

quantumtechnologieën creëren.

FRAIM: onderzoekscentrum

voor robotinnovatie

In 2019 is RoboHouse gestart als fieldlab.

De doorontwikkeling heeft geleid tot

FRAIM, een nieuw onderzoekscentrum

voor robotinnovatie waar het koppelen

van wetenschap aan de werkvloer

centraal staat. Geïnspireerd door een

visie op werk die gaat over wat zinvol en

waardevol is voor de samenleving.

NEXT Delft >

NEXT drijft op talent, kennis, ideeën,

netwerk en business en wordt gebouwd

in het hart van de TU Delft Campus.

De NEXT-omgeving biedt 10.000 m 2

ruimte aan iedereen die zich bezighoudt

met technologische oplossingen voor

maatschappelijke vraagstukken.

De domeinen artificial intelligence,

aviation, blockchain, clean tech, deep

tech, medtech en robotics worden

samengebracht voor een dynamische

community in een transparante

omgeving.


12 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 13

Doorpakken op huidige ontwikkelingen

Logische verbindingen

in de stad

Delft als stad

en locatie

verkoopt zichzelf

De binnenstad leeft weer op na

de coronacrisis en dat legt lokale

behoeften en problemen bloot die

focus behoeven. Rogier Camijn

is eigenaar van het Hampshire

Hotel in Delft centrum, vertegenwoordiger

bij de lokale afdeling

van Koninklijke Horeca Nederland

en dagelijks bestuurslid van

Stichting Centrum Management

Delft (SCMD). Ook is hij betrokken

bij de Taskforce Herstelplan

Bezoekerseconomie voor het stimuleren

en faciliteren van duurzaam

herstel van de bezoekerseconomie

van Delft: “In gesprek

blijven is het belangrijkste.”

Eén man met verschillende rollen die allemaal

bijdragen aan een levendige, toegankelijke

binnenstad. Camijn is geboren en

opgegroeid in Delft. Zijn ouders richtten

Hotel de Kok op, het huidige Hampshire

Hotel dat nu 12 jaar op de huidige locatie

aan de Koepoortplaats is gevestigd: “Als

hotel zijn we verbonden met alles wat

er in Delft aanwezig is: cultuur, muziek,

horeca, natuur en de mensen. We hebben

te maken met bewoners, ondernemers

en bezoekers. Als bestuurslid vind ik het

belangrijk dat mensen elkaar kunnen en

willen vinden. Om met elkaar in gesprek

te gaan over de stad.” Het hotel faciliteert

informatieavonden waar recent de

concrete plannen zijn gepresenteerd voor

het nieuwe sportcomplex en zwembad

in de buurt. Camijn: “Voor Delft een

toonaangevend product waar iedereen

van profiteert, inclusief het hotel. Direct

hebben we de communicatie opgestart

over warmteterugwinning en wat dat

betekent voor de wijk. De gemeente Delft

wil in 2050 100% energieneutraal zijn.

Daarom is het belangrijk om nu acties te

ondernemen die daaraan bijdragen.”

Trend in mobiliteit voortzetten

Camijn onderstreept het belang van een

integrale visie: “Delft draait niet alleen

om de binnenstad. Er is het oude centrum

en de rest van de stad. We zien momenteel

vooral een logistieke uitdaging.

Met de nieuwe Sint Sebastiaansbrug, de

herontwikkeling van Schieoevers Noord

en het Spoorzoneproject neemt de druk

enigszins af. Als ik mensen vraag naar

het mooiste stukje Delft wordt vaak de

Oude Delft genoemd. Toeval of niet, op

een deel van die gracht staan geen auto’s

geparkeerd. Daarom zou het autoluw

maken van de stad interessant zijn. Dit

Genoeg aanbod

realiseren voor

Delftenaren en

bezoekers, zonder dat

het ten koste gaat van de

leefomgeving

is al onderdeel van het mobiliteitsplan

van de gemeente en wordt ondersteund

door het SCMD. Zo ook het leveren door

leveranciers op venstertijden, iets wat de

ondernemers zelf hebben aangedragen en

nu wordt opgepakt. Dit zal zorgen voor

een prijsstijging van de panden, meer

ontmoetingsplekken en recreatie. Ik zie

het al voor me: deelsteps in het centrum,

bootjes op de Schie: zorg voor een creatief

mobiliteitsprogramma. In de afgelopen

jaren hebben we een nieuw station gebouwd,

station Delft Campus vernieuwd

en parkeergarages gerealiseerd. Die trend

moeten we aanhouden. Persoonlijk vind

ik het een goed idee om bijvoorbeeld

de tram door de Campus en zometeen

richting de musical Willem van Oranje te

trekken. De stad verbinden op een logische

manier die ook nog wat oplevert.”

Inspiratie voor toekomstige plannen

“Delft vergelijk ik weleens met de Duitse

stad Würzburg. Bijna evenveel inwoners,

veel maakindustrie rondom de stad, een

universiteit en groengebieden. Omdat er

geen auto’s rijden in de binnenstad, heerst

Rogier Camijn

er een levendige sfeer met volop horeca

en winkels die elke dag tot 22.00 uur open

zijn. De stad heeft zich aangepast aan de

behoeften van de bewoners en bezoekers.

Als een cruiseschip van Holland America

Line op zondag aankomt in Rotterdam, is

het voor ondernemers voordelig om op

maandagochtend hun deuren te openen.

Maar zo’n initiatief moet wel collectief

worden gedragen. Daarom houden we

ook een strak lijntje met lokale vastgoedondernemers.

We gaan in gesprek over

onder meer leegstand, huurverlaging en

geven advies. Eén van de adviezen van de

Taskforce Herstelplan Bezoekerseconomie

is dan ook meer regie op de invulling

van het vastgoed. Zo willen we genoeg

aanbod realiseren voor Delftenaren en

bezoekers, zonder dat het ten koste gaat

van de leefomgeving. Tijdens de coronaperiode

hebben we genoeg achter het

raam gezeten.”

< Binnenstad autoluw?

< Huis van Delft

Taskforce

De stand

van de stad

Historische

binnenstad

en Nieuw Delft

De binnenstad moet uitnodigen

om in te verblijven, wonen,

ondernemen en recreëren. Voor

een gezonde leefomgeving en vanuit

duurzaamheidsoogpunt is het

verminderen en verschonen van

gemotoriseerd verkeer wenselijk. Het

verder terugdringen van autoverkeer

zal bijdragen aan de leefbaarheid van de

binnenstad. De autoluwe zones hebben

invloed op de kwaliteit van het gebied en

zorgen voor een economische stimulans.

Bij de oude binnenstad en naast de

nieuwe Spoorzone wordt Huis van Delft

gerealiseerd: toekomstgericht wonen

in Delft. In het bijzondere complex

komen 53 unieke appartementen,

een Innovation Gallery, auditorium

en sterrenrestaurant. Het gebouw

zal voldoen aan de hoogste

energieprestatienormen en krijgt een

spectaculair design.

Anderhalf jaar geleden werd de Taskforce

Herstelplan Bezoekerseconomie opgericht

door de gemeente Delft, met structurele

overleggen waar onder andere SCMD,

MKB Delft en horeca-afdeling KHN Delft aan

bijdragen. Door het samenstellen van een

herstelplan en het initiëren van projecten

worden ondernemers ondersteund om

sneller te herstellen van de coronacrisis en

effectief in te spelen op de veranderende

situatie. Het plan omvat de horeca,

detailhandel, culturele instellingen,

evenementen en congressen.


14 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 15

Denktank BuytenHoutTafel opent de dialoog

Groene long in

verstedelijkt gebied

Aanpakken wat we

in 2040

niet willen missen

Buytenhout vormt samen met

het Abtswoudse bos, Ackerdijkse

bos en Kerkpolder de groene

vensters en buitengebieden van

Delft. In deze gebieden wordt

ingezet op het duurzaam combineren

van natuur- en recreatieve

functies en landschaps beleving.

Het behoud en beschermen van

erfgoed en biodiversiteit vormen

belangrijke waarden. Daarin

worden ook de cultuurhistorische

functies, zoals de recreatieve

waarden in de Delftse Hout,

de landschappelijke waarden in

Tanthof en het slagenlandschap

van het Abtswoudse bos meegenomen.

De BuytenHoutTafel werd in 2016 opgericht

door Stichting Vrienden van Biesland

als platform voor burgers, bedrijven

en ondernemers die betrokken zijn bij het

gebied Buytenhout-West. Met de inbreng

van zo’n 150 deelnemers is er een duurzame

visie ontwikkeld met zes kernwaarden,

met het behoud en versterking van de

landschappelijke veelzijdigheid van het

gebied op nummer één. Evelien Olyslagers

en Marleen Buizer maken deel uit

van het kernteam en zijn gesprekspartner

bij de tafelbijeenkomsten.

Start vormgeven gebiedsvisie

Het gebied Buytenhout-West maakt

deel uit van de gemeenten Delft en

Pijnacker-Nootdorp en wordt omringd

door de steden Den Haag, Rotterdam

en Zoetermeer. Olyslagers is al tien jaar

ondernemer in het gebied en kwam via

Gé Kleijweg, voorzitter van Stichting

Vrienden van Biesland, in aanraking met

de BuytenHoutTafel. Buizer is vanaf 2000

betrokken bij het gebied, eerst vanuit onderzoek

en nu ook samen met studenten

van de Wageningen Universiteit waar ze

doceert. Buizer: “In 2018 en 2019 zijn we

gestart met het organiseren van tafelbijeenkomsten.

In totaal heeft het kernteam

samen met 150 deelnemers de gebiedsvisie

vormgegeven. Deze medemakers

zijn bewoners, recreanten, ondernemers,

en ook de gemeente, het Hoogheemraadschap

van Delfland en Staatsbosbeheer.

Elk perspectief, iedere visie en individuele

kennis over het gebied werd meegenomen.

Deze bijeenkomsten hebben geholpen

om de vele ideeën te concretiseren.

Aan ons de uitdaging om prioriteiten te

definiëren.”

Groene long in verstedelijkt gebied

Buytenhout-West is een groene long in

Zonder dit kwetsbare natuurlijke fundament

is er geen gezonde stad

het hart van sterk verstedelijkte gebieden.

Alles komt er samen. Landbouw, natuurlijke

rijkdom, recreatie en rust bieden een

aangenaam leefklimaat. Olyslagers: “Zonder

dit kwetsbare natuurlijke fundament

is er geen gezonde stad. De mensen die we

spreken, denken van nature al integraal.

Als we verandering willen, moeten we het

samen doen. Mobiliteit is een aandachtspunt

in het gebied. Ecosystemen met

een hoge biodiversiteit behouden en

versterken gaat niet samen met autoverkeer.

Helemaal niet is geen optie voor de

ondernemers in het gebied. Vertragen en

langzaam verkeer weer wel. De problemen

die we ondervinden willen we aanpakken.

Als autoverkeer een kernwaarde verstoort

gaan we hiermee aan de slag.” Buizer

vult aan: “Studenten van de Wageningen

Universiteit hebben een animatie gemaakt

over het vergroenen van de Korftlaan.

Naast de gesprekken aan de BuytenHout-

Tafel, halen we ook hier inspiratie uit.”

Initiatieven voor verdere groei

Buizer: “Het betrekken van lokale ondernemers

in de binnenstad van Delft is

Evelien Olyslagers en Marleen Buizer

essentieel. Zij hebben al ervaring met een

autoluwe omgeving en bijvoorbeeld afval

scheiden en recyclen. Wij zijn geïnteresseerd

in hoe zij deze processen hebben

ervaren en wat de verbeterpunten zijn.

Die kennis willen we naar de buitengebieden

toetrekken. Daarom is het belangrijk

om in gesprek te blijven en tafelbijeenkomsten

te faciliteren. In de coronaperiode

hebben we online bijeenkomsten

georganiseerd om de dialoog levendig te

houden. Eén van de initiatieven die is ontstaan

door de tafelbijeenkomsten is het

BuytenVitaal-pakket, dat door 22 lokale

organisaties en ondernemers is

samengesteld. Gedurende tien weken

ontvangen mensen wekelijks tips over het

gebied via de mail, waarmee ze fysiek en

mentaal kunnen opladen in de natuur. De

Buytenhouttafel wil ook in de toekomst

deze verbindingen blijven faciliteren. Het

is belangrijk dat we nu actie ondernemen

voor datgene wat we in 2040 willen behouden.

Met alle ideeën versterken we de

gedefinieerde kernwaarden en komen we

steeds dichter bij de realisatie daarvan.”

< Van Leeuwenhoekpark

Gebiedsvisie Buytenhout-West >

De stand

van de stad

Groene

vensters en

buitengebieden

Het nieuwe Van Leeuwenhoekpark zal

een centrale positie in de stad innemen

en wordt het groene hart van Nieuw

Delft. Op het dak van de spoortunnel

verrijst een groene ontmoetingsplek van

2,5 hectare. Een opvallend langgerekte

groenstrook die tussen de bebouwing

door loopt. Met een stedelijk karakter

aan de noordzijde, dat grenst aan de

stationsomgeving, en een buurtkarakter

aan de zuidzijde. Rust en reuring komen

er samen.

In de Omgevingsvisie Delft 2040 zijn natuur en biodiversiteit

opgenomen als relevante thema’s voor de ontwikkeling van

de leefomgeving. Daarin staat: ‘In 2040 is de buitenruimte in

en om de stad voor mens, plant en dier op minimaal hetzelfde

kwaliteitsniveau als nu. We bevorderen de biodiversiteit door

buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te

richten en te realiseren.’ De gebiedsvisie voor Buytenhout-

West als één van de groene vensters en buitengebieden

van de stad is opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie en is

vormgegeven door 150 deelnemers.


16 | delft.business special de stand van de stad

delft.business special de stand van de stad | 17


18 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 19

Samen bouwen aan de omgevingsvisie

Mensen

samen

brengen

gecreëerd voor nieuwe woningen en zorgvoorzieningen.

Met een openbare ruimte

die ook gericht is op ontmoeting en ecologie.”

Daarnaast zet Delft in op de nieuwe

maakindustrie. “Veel bedrijven veranderen

door de invloed van robotisering, informatisering

en quantumtechnologie. Dat klinkt

abstract, maar het gaat vaak over hele leuke

bedrijven - bijvoorbeeld in de medische

technologie - die zowel kenniswerkers als

‘slimme handen’ nodig hebben. Als we daar

goed ruimte aan kunnen bieden, is dat interessant

voor alle inwoners.”

Mix van wonen en werken

Postma wil graag met ondernemers samenwerken:

“We zoeken steeds meer naar

een mix tussen wonen en werken, waar

dat kan. Werknemers willen graag in een

stedelijke omgeving werken, dichtbij huis.

Daarom is de keus van ingenieursbureau

Royal HaskoningDHV voor vestiging in

een historisch pand - het monumentale

voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw

– zo interessant. Door omvorming

naar kantoor en wonen onstaat daar nu

een echte campus waar bewoners, werknemers

en studenten elkaar ontmoeten,

met uitzicht op nieuwe samenwerkingen.

Ook andere initiateven om de ruimte in

de stad efficiënt te gebruiken

helpen mee. Offshore-dienstverlener

Ampelmann bijvoorbeeld,

die in de weekenden

het kantoor voor studenten

opende. Je kunt ook klein

beginnen, bijvoorbeeld door

parkeerplaatsen en werkplekken

te delen. Zo bouwen

we samen aan een mooie en

leefbare stad.”

Integrale aanpak voor

een leefbare stad

Stadsbouwmeester Tako Postma heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen

om de samenhang tussen plannen voor de stad te bevorderen, samen met iedereen

die er woont, werkt en onderneemt. De architect en stedenbouwkundige is sinds twee

jaar stadsbouwmeester van Delft. “Vanuit mijn rol als stadsbouwmeester stimuleer

ik initiatieven die de stad socialer, duuzamer en mooier maken.”

De stand

van de stad

Leefomgeving

De gemeenteraad heeft voor de zomer de

omgevingsvisie Delft 2040 vastgesteld.

Hierin komen alle vormen van beleid in

het fysieke domein samen: innovatie,

cultuur, wonen, duurzaamheid, voorzieningen

en bereikbaarheid: “Op die manier

willen we ervoor zorgen dat projecten

integraal worden opgepakt. Niet alleen

nadenken over woningen bouwen, maar

ook zorgen voor meer groen en water

(klimaatadaptatie) en gezond leven

bevorderen. Of onderzoeken of wonen

en werken gecombineerd kunnen worden

in een omgeving waar we elkaars energie

hergebruiken. Door slim te ontwerpen

kunnen meerdere opgaven tegelijk

worden aangepakt. En dat gebeurt al in

de stad. In het Huis van Delft komen

innovatie en kunst samen door woningbouw

te combineren met een bijzondere

begane grond. Die gaat als etalage dienen

voor Delft als innovatiestad, op een ideale

plek: tussen station en binnenstad.”

Verbinden

Postma noemt de plannen ambitieus: “In

mijn rol breng ik mensen samen en zorg

ik dat de dialoog van

start gaat. Mobiliteit is

één van de opgaven die

hoog op de agenda staan

bij bewoners, ondernemers

en werkgevers in

de stad. De stad logistiek

bereikbaar houden,

daarnaast de voetganger

meer aandacht geven,

ontmoetingsplekken creëren, de stad met

de natuur verbinden ... in elk plan in de

stad speelt dat een rol. Rondom de Reinier

de Graafweg is niet alleen een nieuwe

verbinding tussen snelweg, ziekenhuis

en binnenstad gemaakt, maar ook ruimte

Door slim te ontwerpen

kunnen meerdere

opgaven tegelijk worden

aangepakt

Groene Delftse

verbinding met

Midden-Delfland

Met de herontwikkeling van

Schieoevers ontstaat een

uniek gemengd stedelijk

gebied, waar tegelijkertijd

gewoond, gewerkt en

gerecreëerd wordt. Door de

Schieweg naar het spoor

te verplaatsen ontstaat er

ruimte om een park langs

de Schie aan te leggen. Een

prachtige ontmoetingsplek

die de binnenstad met het

buitengebied samenbrengt,

met een goede verbinding

voor wandelaars, fietsers en

sporters.

Deze raamwerkkaart is in een

grotere versie te vinden in het

plan Schieoevers Noord van

BURA Urbanism


20 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 21

Eddy Thans (Prime Vision)

in gesprek met en bij

Stefan van Leeuwen (Het Rieten Dak)

Flexibiliteit als

grootste kracht

Na een periode van crisis komen

twee ondernemers bij elkaar.

Eddy Thans is CEO bij Prime

Vision, marktleider in computer

vision, technologie om visu-

weer rechtgetrokken. Onze specialisatie

in computer vision technologie is een

centraal onderdeel van veel moderne

innovaties en oplossingen.”

ele gegevens zoals barcodes of

afbeeldingen te ‘lezen’. Stefan

van Leeuwen is eigenaar van Het

Rieten Dak, een familiebedrijf in

de Delftse Hout. Op beide ondernemers

heeft corona veel impact

gehad, ook op de inrichting van

hun pand: op de interne leefomgeving

van hun bedrijf, zo gezegd.

Dat de coronaperiode langer zou duren

dan één lockdown had Eddy al ingeschat:

“Nog voor alles op slot ging, had ik het

thuiswerken ingevoerd. De dag na de

aankondiging was iedereen thuis aan het

werk. Met 140 medewerkers was dat een

hele opgave. Wij zijn erop ingericht om

thuiswerken goed te faciliteren en als

IT-bedrijf ook een voorbeeld voor anderen.

Voor ons waren de opdrachten uit

het buitenland en het reizen een uitdaging.

Daar viel meteen de meeste omzet

weg. Dat hebben we in het afgelopen jaar

We hebben ons continu

aangepast en ons niet gek

laten maken

Focus verschoven

Als horecaondernemer van een familiebedrijf

kwamen de coronamaatregelen

hard aan bij Stefan en zijn medewerkers:

“We zijn een gezond bedrijf en sloten de

deuren met de gedachte dat we snel weer

gasten mochten ontvangen. Het team

bestaat uit zeven vaste medewerkers,

waarvan sommigen al meer dan twintig

jaar meedraaien. Toen bleek dat we langer

dicht zouden zijn, verschoven we onze focus

van groot onderhoud en klussen naar

take-away en themaboxen. We bestaan

inmiddels 26 jaar en onze bekendheid in

de omgeving telde wel degelijk mee in de

afname van onze boxen en maaltijden.”

Werkomgeving om te ontmoeten

Ook qua inrichting hebben de bedrijven

forse aanpassingen moeten doen. Het

pand van Prime Vision heeft een oppervlakte

van 2.000 m². Eddy: “Meteen na

de lockdown vorig jaar zijn we begonnen

ons pand om te bouwen. We zouden tot

september 2021 thuiswerken. Dat leek

toen ver weg, maar uiteindelijk bleek het

een goede beslissing te zijn.

Het pand vormt nu een omgeving die

meer gericht is op ontmoeten. Geen vaste

maar flexibele werkplekken, plekken waar

teams elkaar kunnen ontmoeten en waar

ze letterlijk de ruimte hebben om zich te

Eddy Thans en Stefan van Leeuwen

ontwikkelen en met elkaar te brainstormen.

We werken toe naar één tot twee

dagen terug naar kantoor.”

Veel gepuzzeld

Ook Stefan moest zijn horecazaak

herinrichten: “Omdat gasten anderhalve

meter van elkaar af moeten zitten, zijn er

onderaan de streep minder zitplaatsen.

Met een bruiloft of groot feest blijven we

nu gesloten voor andere gasten. Dat zijn

de grootste veranderingen. We hebben

heel wat gepuzzeld: alleen open voor

Wij hebben nooit een discussie gehad met onze

medewerkers. Beslissingen maken we samen

take-away, binnen dicht en alleen buiten

serveren, werken met een maximum

aantal gasten. We hebben ons continu

aangepast en ons niet gek laten maken.

Daar gaat ondernemen over.”

Tevreden mensen leveren goed werk

Na anderhalf jaar maken de ondernemers

de balans op en plannen zo ver als kan

Gezonde

bedrijven

vooruit. Eddy ziet flexibiliteit als de grootste

kracht: “Binnen 24 uur werkten onze

medewerkers vanuit huis. We hebben

gekeken naar wat het individu nodig heeft

en daarop ingespeeld. Waar onze medewerkers

werken maakt in principe niet uit,

de output is wat telt. Tevreden mensen

leveren goed werk en die mentaliteit zien

we terug. De uitdaging nu is om hoogopgeleide

IT’ers te vinden voor het werk

in de komende maanden.”

Communicatie versterkt

Dat een bedrijf floreert met goed personeel,

weet ook Stefan: “Wij hebben nooit

een discussie gehad met onze medewerkers.

Beslissingen maken we samen. Ideeën

worden gedragen door het hele team.

Onze communicatie is door de coronacrisis

alleen maar versterkt. Alle maatregelen

worden opgevolgd en hard werken hebben

we nooit laten vallen. Met die gedachte

kunnen we de toekomst aan.”


22 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 23

Schieoevers paradepaardje voor Delft

Evenwicht in

wonen en werken

Industrieel

karakter

Er is bewust geen

eindbeeld gedefinieerd

andere functionaliteiten. De kansen voor

het combineren van werken en wonen en

de bereikbaarheid zorgen voor een sterke

basis voor de toekomst.”

Samen de stad ontwikkelen

Beiden stippen het belang van samenwerking

aan. De opgaven binnen Schieoevers

zijn groot en alleen samen komen we er.

Samen met de huidige ondernemers en

bewoners maar ook met bijvoorbeeld de

TU Delft, de Provincie en het Rijk en niet

te vergeten de toekomstige bewoners,

bedrijven, ontwikkelaars en cultureel

creatieve initiatieven. De komende 50 jaar

zal dit gebied nog in ontwikkeling zijn.

Bulut: “Het moeilijke is om met elkaar

zo’n lange periode op een goede manier

samen te werken en elkaars belang te

blijven respecteren.” Wijffels: “Belangrijk

hierin is hoe we omgaan met al deze veranderingen

en ons aanpassen aan nieuwe

ontwikkelingen. Dit soort veranderingen

gaan niet vanzelf, functiemenging op een

kleine oppervlakte geeft bijvoorbeeld

verkeersdrukte, verhoogde geluidsniveaus,

veranderend gevoel van veiligheid.

Om hier op een goede manier in te leren

samenleven moeten we gezamenlijk zoeken

naar oplossingen, bijvoorbeeld hogere

isolatiewaarden bij woningen, iets minder

geluid op het terras, gebruik maken van

deelauto’s, fiets en OV. Soms is het nodig

om in bestaande normen en wet- en regelgeving

de grenzen op te zoeken.”

Toekomstgericht verder bouwen

Bulut: “Delft is een compacte stad met

twee stations en een steeds betere verbinding

tussen de verschillende gebieden.

Nieuwe wegen zijn niet per se nodig,

met stap voor stap herpositioneren en

de aansluiting houden en uitbreiden met

de bestaande stad komen we al heel ver.

Hiervoor zijn wel een aantal belangrijke

investeringen nodig, denk aan bruggen

over de Schie maar ook het doortrekken

van OV-lijnen, aanpassingen van aansluitingen

op de Kruithuisweg, e.d. Door

een verbeterde infrastructuur wordt de

wijk aantrekkelijk om er te werken en te

wonen. Een eerste stap hierin is al gezet:

het spoor wordt verdubbeld en station

Delft Campus is onderhanden genomen.

Hiermee is het station gereed voor de

groei van reizigers en zorgt door de

nieuwe fietstunnel voor een belangrijke

verbinding tussen oost en west.”

Reuring en beweging

De maakindustrie, die een prominente

plek krijgt in het gebied, zorgt voor

reuring en beweging. Iets waar Wijffels

alleen maar voordelen van ziet: “Elke

dag ervaren wij dat veel ondernemers in

Delft en omgeving al aan de weg timmeren

met duurzaamheid, innovatie en

transitie gerichte samenwerking. Bij Lijm

& Cultuur resulteert dat in inspirerende

kennisfestivals, summerclasses, congressen

en koersbepalende creatieve sessies

en workshops. Alles op het grensvlak van

cultuur, techniek en ondernemerschap.

De toekomst is zich al aan het vormen.”

Schieoevers wordt een levendig gebied.

Het mag bruisen, er mag geluid zijn, werkplaatsen

met de deuren open. Wie wil er

nou niet in zo’n gebied wonen?

Het Ontwikkelplan Schieoevers Noord is door de gemeenteraad vastgesteld, met een

participatietraject als belangrijk onderdeel van het proces voor een stapsgewijze

transformatie van een industrieterrein naar een gemengd werk- en woongebied. Een

gebied waar maken een belangrijke factor wordt, vandaar ook de term de “Maakstad”.

Fidan Bulut (rechts) werkt bij de gemeente Delft als programmadirecteur Schieoevers

en ondernemer Antoinette Wijffels is eigenaar van Lijm & Cultuur en Improve,

gelegen aan de Schie met uitzicht op het ontwikkelgebied. Vanuit verschillende perspectieven

bekijken zij de gebiedsontwikkeling van Schieoevers.

De stand

van de stad

Leefomgeving

Hoe en met welke snelheid Schieoevers

Noord gaat veranderen wordt mede

bepaald door de kansen die zich voordoen

en initiatieven die gezamenlijk vorm krijgen.

Een leefbare en duurzame samenleving

is volgens Wijffels een goed vertrekpunt

voor toekomstige ontwikkelingen:

“In de jaren ‘80 werd er gebouwd met

de gedachte: wonen, werken en recreatie

moeten apart worden

aangeboden en krijgen

een eigen plek. Nu is

daar te weinig ruimte

voor en streven we naar

een integraal aanbod

waarin alle functies samenkomen.”

Bulut vult

aan: “Het uitgangspunt

van de herontwikkeling

van Schieoevers valt

samen met het in evenwicht

houden van huidige

bedrijven, realiseren

van nieuwe arbeidsplaatsen, werkplekken

en woningen in het gebied. We bouwen

verder aan het industriële karakter,

richting een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving.

We ondersteunen daarmee de

ambitie van Delft als hoofdstad van technologie

en innovatie. De maakindustrie,

met veel startende ondernemers, krijgt

er de ruimte en wordt gecombineerd met

Kabeldistrict

Het Kabeldistrict wordt een van de

eerste ontwikkelingen in het gebied

met een mix van woningen en

(technische) bedrijven.


24 | delft.business special de stand van de stad delft.business special de stand van de stad | 25

Fonds Delft 2040 zoekt changemakers

Samen maken we van

Delft een complete stad

De gemeente Delft zoekt initiatiefnemers voor de ontwikkeling van plannen die

waarde toevoegen aan een economisch sterke stad. Changemakers die met geld, tijd en

energie samen investeren in een mooie en voor iedereen toegankelijke leefomgeving,

kunnen een beroep doen op Fonds Delft 2040. Francine Houben is founding partner/

creative director bij architectenbureau Mecanoo en lid van de investeringscommissie

die de aanvragen voor het fonds toetst.

De stand

van de stad

Leefomgeving

“Delft wordt al lange tijd geassocieerd

met de TU, met techniek en met mannelijke

ondernemers. We leven nu in een

tijd waarin meer diversiteit wenselijk en

nodig is voor een dynamische leefomgeving.

Communiceren met mensen die

verschillende wensen en ideeën hebben,

zorgt voor waardevolle input. Als zij ook

worden betrokken bij plannen en updates

ontvangen, ontstaat het wij-gevoel en

saamhorigheid. De herontwikkeling van

het Schieoevers-gebied is hier een mooi

voorbeeld van. Zelf ben ik nog steeds heel

Grenzeloos

denken

blij met de keuze om

mijn bedrijf in Delft te

vestigen. De bedrijvigheid

en het ondernemerschap

vormen er samen

de belangrijkste levensader,

wat niet onopgemerkt

is gebleven in de

regio. Veel medewerkers

van Mecanoo wonen in

Rotterdam. De goede verbinding

tussen de steden

in de regio maakt het interessant

voor bedrijven

om zich in Delft te vestigen.”

Geen competitie tussen steden

Aanvragen bij Fonds Delft 2040 worden

getoetst door een investeringscommissie,

waarbij Houben is aangesloten als expert

in ruimtelijke ordening: “Als extern lid

van de investeringscommisie is het mijn

taak om ingediende initiatieven onafhankelijk

te toetsen, samen met de andere

leden die elk een eigen achtergrond en

expertise hebben. Dit leidt tot een advies

aan het college. Het besluit blijft de

Bekijk de leefomgeving vanuit een

bevoegdheid van de gemeenteraad. Ons

doel is een bredere branding van Delft. De

competitie met andere steden verminderen

door de samenwerking op te zoeken.

Regelmatig komen we bij elkaar om te

vergaderen of voor een bedrijfsbezoek.

Met die bezoeken krijgen we goed inzicht

in de ontwikkelingen bij en werkwijze van

lokale organisaties. Zo waren we onder

andere te gast bij DSM en het Reinier de

Graaf Gasthuis.

Impact TU Delft op de leefomgeving

Houben was hoogleraar mobiliteitsesthetiek

aan de TU en doceerde aan

de universiteiten van Harvard, Yale en

Mendrisio. Ze is onderscheiden met de

prijs TU Delft Alumnus van het Jaar 2020:

“Studenten van de TU Delft wil ik uitdagen

om grenzeloos te denken. Er was al-

holistisch perspectief

tijd een kloof tussen de universiteit en de

rest van de stad. Ze werden als twee losse

componenten gezien, door Delft zelf en

door de omringende gebieden. Verbinding

is hierin een belangrijk thema. Deze tweedeling

opheffen en de hele stad met elkaar

verbinden zorgt voor een aantrekkelijke

stad om in te wonen, werken en recreëren.

Zelf geef ik regelmatig lezingen op de

universiteit en Dick van Gameren, partner

bij Mecanoo, is decaan van de faculteit

Bouwkunde. Dit zorgt voor een sterke

verbinding tussen de praktijk, onderzoek

en onderwijs. Mensen die hebben gestudeerd

aan de TU verspreiden zich nu over

Nederland. Het is de taak van Delft om

mensen vast te houden en een gezonde en

duurzame leefomgeving te creëren. Fonds

Delft 2040 kan daaraan bijdragen.”

Kwalitatieve verbetering

Mecanoo is wereldwijd werkzaam, heeft

medewerkers uit 25 verschillende landen

en werkt samen met professionals van

over de hele wereld. Het hoofdkantoor is

gevestigd aan de Oude Delft: “Als we kijken

naar leefomgeving en infrastructuur

dan doet Nederland het heel goed. De

ontwikkelingen staan nooit stil en daarom

geloof ik in ons land en in deze regio. Het

probleem met betaalbare woningen speelt

over de hele wereld en is niet alleen hier

aan de orde. Als we dat begrijpen komen

we dichter tot elkaar en gaan we op zoek

naar een passende oplossing. Inspelen

op een maatschappij die verandert en de

human values vasthouden, is daarbij cruciaal.

Benader de veranderingen binnen de

leefomgeving op holistische wijze en vorm

daarmee de stabiliteit van de stad.”

Fonds Delft 2040

Agenda Delft 2040 is een visie met

ambities voor de toekomst van Delft.

Private en publieke partners die

in cocreatie mee willen investeren

om dit te realiseren, kunnen een

beroep doen op Fonds Delft 2040.

Zo draagt het fonds bij aan de

stationskap van Delft Campus, het

eerste energiezuinige station van

Nederland. Ook Biotech Campus

Delft, een plek voor bedrijven

en onderwijsinstellingen in de

biotechnologie, en de nieuwbouw

van filmhuis Lumen krijgen

ondersteuning van het fonds.

Aanvragen worden op een aantal

criteria gewogen en getoetst door

een investeringscommissie. Vragen?

Mail naar agenda2040@delft.nl

Station

Delft Campus

(visualisatie)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!