04.10.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 13 | Editie 1 | oktober - november 2021

Vakantie

spelweek

Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 1 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

Zangschool & Muziekfabriek Beesd

Het eerste lustrum moet zéker gevierd worden. Het is nu nog te vroeg om

iets groots te plannen. We maken er gewoon een feestjaar van met veel

kleinschalige evenementen.

(pagina 4 - 5)

Straatnamen in de West Betuwe

Bovendien was Kuyper getrouwd met Johanna Hendrika Schaay.

Zijn gereformeerde biografen noemden haar ”een werelds en

ongelovig ding”. En dat moest Pietje wel helemáál niet bevallen.

(pagina 6-7)

Roparun

De Bike Boys Beesd vormen al meer dan 30 jaar een hechte sportieve

vriendengroep. Elke zaterdag gaan ze fietsen en elke zondagochtend

hardlopen. Speciaal voor de Roparun wordt de naam van deBBB Bike

Boys Beesd omgevormd naar de RBB Run Boys Beesd

(pagina 8-9)

B.O.S. –bus

BOS Bus rijdt weer, kijk snel voor onze

activiteiten op onze agenda.

(pagina 16)

Donderdag 14 oktober

Bezoek aan Zandsculpturen Garderen

Kosten € 17,50 (incl. entree, rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 28 oktober

Bezoek Baron van Brakel in Ommeren

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 11 november

Bezoek Leidsche Hoeve in Tricht

(Terug via Beusichem langs de Lek)

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 25 november

Bezoek Oud Heusden

(Heen via Hedel, de dijk op richting Engelen en Oud Heusden.

Terug via Eiland van Nederhemert)

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 9 december

Bezoek Kerstmarkt in Rosmalen

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 23 december

Bezoek kerststal in de Sint-Jan Den Bosch

(Terug via de Drunense Duinen )

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Tijden/Vertrek

13.00 - 18.00uur

Klokhuis

Zwerfafvalbrigade Beesd

Liesbeth heeft drie jaar samen met de ambtenaar zwerfvuil geraapt, toen

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

Klokhuis

werd ze gebeld door mensen die ook wilden meehelpen. Inmiddels

bestaat de groep uit zeven mensen en ze lopen nu sowieso één keer

per maand op zaterdag tussen 10 en 12 uur. (pagina 18-19)

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

* Activiteiten gaan door bij minimaal 3 aanmeldingen *

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

2 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 2 27-09-21 13:47


Voorwoord Kernagenda

Van uw voorzitter

Kernagenda Beesd, door en voor inwoners van Beesd

In dit nummer vindt u een belangrijk item over de te maken kernagenda voor ons dorp Beesd.

Het is de bedoeling dat alle 26 kernen in de gemeente West Betuwe zo’n agenda maken.

Het streven is om dit eind 2021/begin 2022 in alle kernen gerealiseerd te hebben.

Een kernagenda is een document waarin een aantal thema’s staan met daarbij de specifieke

aandachtspunten voor het dorp. De thema’s betreffen o.a. Verkeer en vervoer, Openbare ruimte

en groen en Sport- cultuur en recreatie. Maar ook de voor Beesd zo gewenste woningbouw en

het in stand houden van de winkel- en overige voorzieningen komen aan bod.

Inwoners en ambtenaren gaan in Beesd hierover met elkaar in gesprek. Beesd voor elkaar is nauw

betrokken bij de realisatie van de vorm en inhoud voor deze agenda.

Beesd voor elkaar is een krachtenbundeling van inwoners, vrijwilligers - en professionele

organisaties met als doelstelling samen goede dingen doen voor Beesd.

Het voorzieningenniveau is niet louter voor Beesd van belang, ook de dorpen Rumpt, Rhenoy,

Gellicum, Enspijk, Deil en Tricht gebruiken onze voorzieningen. Het behoud van deze voorzieningen

blijft een uitdaging. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is het bouwen van voldoende startersen

seniorenwoningen. Dat blijkt uit het woningbehoefteonderzoek Beesd. In de woonvisie van de

gemeente wordt melding gemaakt van 150 woningen in Beesd. Belangrijk is het vinden van een

goede betaalbare locatie. De werkgroep Wonen van Beesd voor elkaar is hierover al geruime tijd in

overleg met de gemeentelijke projectleider. Op 4 november komt er een inwonersavond om met de

inwoners over Beesd te spreken. Laten we met z’n allen zoveel mogelijk input leveren om Beesd

veilig, groen en bewoonbaar te houden. We mogen best trots zijn op onze huidige

voorzieningen! Waar we de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal een onderdak kunnen bieden

en een multifunctioneel Klokhuis hebben. Verder zijn er speeltuinen, een fraai woonzorgcentrum de

Lingehof en voldoende medische praktijken, zoals huisartsen, tandartsen, apotheek en fysiotherapie.

Ook zijn er sportverenigingen voor binnen-en buitenactiviteiten, winkels voor eerste levensbehoeften,

kerken, een fraaie molen, een treinstation, een brandweerkazerne en het landgoed Mariënwaerdt.Ik

roep u van harte op om 4 november in Het Klokhuis vetgedrukt in uw agenda te

zetten. Want gelijk aan de ondertitel van onze Dorpskrant is ook de kernagenda ‘door en voor

inwoners van Beesd’.

Léon van Dun

Voorzitter Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Beesd

3

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 3 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

Zangschool & Muziekfabriek Beesd

Tekst en foto’s: Marieke Zevenbergen

Half juli hebben we een wel heel bijzondere

periode afgesloten.

Zangschool Beesd bestaat 5 jaar!

Bij de opening van Zangschool Beesd was het

één groot feest. Optredens op het podium in de

loods, een photobooth en de muziekquiz met

alleen maar winnaars. In de grote oefenruimte

zaten wel dertig enthousiaste fans op krukjes en

bankjes bij “De Voorspeel”. We hadden juf

Janneke, juf Anne, de MZ-band, Twix en Gospelkoor

Faith. Al snel kwam Jesse en iets later ook

meester Daniël. Faith werd uiteindelijk BasedOn

en naast Zangschool werden we ook Muziekfabriek

Beesd. Midden in de turbulente coronaperiode

kwam een mail binnen. Theo Bindels, dirigent

van Harmonie Concordia, stelde de vraag

of het leuk zou zijn om het eerste lustrum met

Concordia te vieren. Het eerste lustrum moet zéker

gevierd worden. Het is nu nog te vroeg om

iets groots te plannen. We maken er gewoon een

feestjaar van met veel kleinschalige evenementen.

Het concert met de Zangschool en

Concordia zal plaatsvinden op 6 november 2021.

100(!) leerlingen

Bij de piano-uitvoering begin januari 2020

was het aantal leerlingen bijna honderd.

Maar door de lockdowns zakte dit aantal flink.

Daar is nu niets meer van te zien. Het aantal is

weer 100 leerlingen, bestaande uit veel zangers,

gitaristen, bassisten, drummers, piano-studenten

en de Music Bunch

(jonge kinderen van 4-6 en 7-9 jaar).

SMOBEO

Stichting Muzikale Ontplooiing Beesd en

Omstreken, roepnaam SMOBEO zag het

levenslicht. SMOBEO heeft al een domeinnaam:

www.smobeo.nl. Binnenkort wordt deze site

uitgebreid en staan daar de concrete plannen,

activiteiten en projecten.

Nieuw concept voor Music Bunch

Groepslessen voor kinderen mogen gelukkig

weer! In september is gestart met een nieuw concept.

In een gezellige, wervelende, super actieve

lesvorm dansen en maken we muziek! Met als

ondergrond de pijlers: ervaren, luisteren, voelen

en zelf doen, brengen we de jongste muzikanten

de elementaire muzikale basis bij. Toonhoogtes,

volumes, ritmes, welk gevoel een liedje je geeft,

weetjes over muziek en muziekinstrumenten en

zelfs een beetje performance: alles komt aan bod.

Dat wordt verantwoord en met grote FUNfactor

gedaan. Voor oudere kinderen is er de Beesdse

Bende, waarbij het gezamenlijk creatief proces

bovenaan staat en BandStand, waarin je samen

met leeftijdsgenoten je eerste bandje vormt,

onder leiding van één van onze docenten.

Meer informatie: stuur dan een mail aan

info@muziekfabriekbeesd.nl

4 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 4 27-09-21 13:47


Gevraagd meedenkers!

Oproepje:

We zijn op zoek naar inwoners die mee willen denken binnen de

Dorpskrant. Daarvoor willen wij een denktank gaan starten.

Heb je leuke ideeën over nieuwe rubrieken, artikelen en interviews

of heb je veel contacten, dan kunnen we jou heel goed gebruiken.

Let op: je hoeft geen artikelen te kunnen schrijven.

Meld je aan voor de denktank, voor en door inwoners van Beesd.

Mail naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een briefje in de bus

op het secretariaat: Achterstraat 25, Beesd.

Dorpskrant Beesd

5

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 5 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

Straatnamen in de West Betuwe

Tekst Jos Witjes, afbeelding Gert de Krujjff ( Beesd boek )

De gemeente West Betuwe heeft veel straatnamen

waarin namen van personen voorkomen.

Dat zijn burgemeesters, politici, geestelijken en

dergelijke. Wie waren zij eigenlijk? Wat hebben

zij betekend voor onze gemeente?

Pietje Baltusstraat/ Dr. A. Kuyperweg, Beesd

Pietronella Baltus is geboren op 5 december

1830 als dochter van een molenaar, werkzaam

op Mariënwaard. Daar zwaaide in die tijd graaf

Van Bylandt de scepter, een man waar Pietje op

latere leeftijd een groot conflict mee kreeg met

fatale gevolgen. Dat zullen wij later in dit artikel

zien. Pietje Baltus is overleden op 26 maart 1914

en is altijd ongehuwd gebleven.

Als kind was ze al zeer gelovig. Als ze met haar

twee broers aardappelen ging rooien dan haalde

ze voortdurend een bijbel tevoorschijn om daar

uit voor te lezen. Die diepe religiositeit had ze niet

van huis uit meegekregen. Haar ouders en haar

broers waren zeker niet streng in de leer, sterker

nog, Pietje werd vaak geplaagd of soms zelfs ruw

afgewezen vanwege haar geloof. Rondom 1860

betrokken Pietje en haar twee broers een klein

huisje aan de Voorstraat in Beesd. Ze bezocht

toen al de kerk niet meer want de daar gehouden

preken vond ze veel te lichtzinnig.

In 1863 kwam Abraham Kuyper naar Beesd om

daar de functie van prediker te vervullen. Net

afgestudeerd van de universiteit was hij (zeker

voor die tijd) tamelijk progressief en dat was in

de ogen van Pietje verderfelijk. Nu waren ook de

andere gelovigen niet onverdeeld enthousiast

over de nieuwe predikant. Ze vonden hem ijdel

(hij preekte op de trappen van de preekstoel in

plaats van daar op omdat hij zo beter te zien

was) en hij werd eigenwijs gevonden.

Bovendien was Kuyper getrouwd met Johanna

Hendrika Schaay. Zijn gereformeerde biografen

noemden haar ”een werelds en ongelovig ding”.

En dat moest Pietje wel helemáál niet bevallen.

Beroemd is het verhaal van de namaakworst

uit de etalage van slager Hol die Pietje meenam

naar de kerk en dat voorwerp aanbood aan Kuyper

met de woorden: “Uw preken zijn als deze

worst. Smakelijk van buiten maar onverteerbaar

van binnen.”

In 1864 ging Kuyper bij Pietje in de Voorstraat op

huisbezoek. De haar aangeboden hand schudde

Pietje Balthus

Abraham Kuyper

ze maar wel met de bestraffende woorden: “Ik

schud uw hand niet als gelovige maar als mens.”

Tijdens de volgende ontmoetingen wist Pietje

Kuyper toch te overtuigen dat hij strenger in de

leer moest zijn.

Hoe kan het dat een eenvoudige volksvrouw zo`n

invloed kon hebben op een gestudeerd man? Als

Kuyper bij de dood van Pietje haar in de Standaard

(tijdschrift opgericht door Kuyper) herdenkt,

karakteriseert hij zichzelf bij zijn komst in

Beesd als “orthodox maar desondanks een halfgare

prediker, een halfwas, halfslag, halfbakken,

halfvleugelige kerkverwoester.” De ontmoeting

met Pietje brengt teweeg “dat hij op eenmaal in

deze vrouw de kracht van het absolute greep en

met alle halfslachtigheid brak.”

In 1867 vroeg Nicolaas Beets hem naar Utrecht

te komen om daar prediker te worden. Kuyper

nam dat aan. Pietje Baltus was al zo ver dat ze

hevig protesteerde maar Kuyper legde dat naast

zich neer. Later vertrok hij naar Amsterdam als

orthodox gereformeerde.

6 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 6 27-09-21 13:47


Hij stond daar aan de wieg van de Vrije Universiteit, richtte de ARP op en werd minister-president

van 1901 tot 1905.

Pietje inmiddels leefde” rijk met God en arm met de wereld”. Die armoede werd erger toen haar twee

broers (de kostwinners) waren overleden en Pietje zonder inkomen kwam te zitten. Graaf Van Bylandt

die al vaak hatelijke opmerkingen ten aanzien van de piëtiste had geuit, weigerde haar geld te geven

waarop Pietje hemelse wraak voorspelde. En ja hoor, in de winter van 1892-1893 stierven drie freules

achter elkaar.

Na haar dood in 1914 werd Pietje Baltus begraven op het kerkhof aan de Veerweg in Beesd.

Haar graf was naamloos. Abraham Kuyper kreeg in Beesd de Dr. A. Kuyperweg, een doorgaande

straat, aan Pietje werd, geheel in stijl, een dwarsstraat van deze weg toebedeeld.

Literatuur:

W.J. Aarts Dr. A. Kuyper 1967

A. Kuyper Pietje Baltus De Standaard 23-3-1914

J. Kamphuis en F. van Lieburg Geboeid door Pietje Baltus 2012

Mijngelderland.nl

Man, H. de Kuyper en Pietje Baltus De Stem, 1940

Historische Kring West-Betuwe (www.hkwb.nl)

Dorpskrant Beesd

7

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 7 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

Roparun

In het weekend van 2 & 3 oktober is de Roparun in een aangepaste versie geweest. De Run Boys

Beesd waren erbij! De Run Boys Beesd namen voor de tweede keer deel aan dit evenement.

In 2017 hebben ze ook meegedaan aan de grootste estafetteloop van Europa.

BBB

De Bike Boys Beesd vormen al meer dan 30 jaar een hechte sportieve vriendengroep. Elke zaterdag

gaan ze fietsen en elke zondagochtend hardlopen. Elk jaar doen de Bike Boys Beesd mee met

verschillende lopen, marathons en fietstochten verspreid over het land. Je hebt ze vast wel een keer

langs zien komen. Speciaal voor de Roparun wordt de naam van de BBB Bike Boys Beesd

omgevormd naar de RBB Run Boys Beesd

De Roparun

Normaal is de Roparun een estafetteloop van meer dan 500 km, vanuit Parijs of Bremen naar

Rotterdam. In teamverband leveren de verschillende teams een sportieve bijdrage om geld op te halen

voor mensen met kanker. Omdat Cor van Weenen, enthousiast deelnemer uit 2017, is overleden

aan deze vreselijke ziekte, was het team dit jaar extra gemotiveerd om deel te nemen aan deze editie.

Normaal vindt de Roparun in het Pinksterweekend plaats, dit jaar vanwege corona was de loop in

aangepaste versie in Limburg. De Run Boys Beesd verwachten weer een grote sportieve en financiële

bijdrage te kunnen leveren met hun deelname. Om de beurt loopt één van de lopers een aantal

kilometers, daarna wordt er omgewisseld. De lopers worden begeleid door een tweetal fietsers. Het

team lopers is opgedeeld in twee teams. De teams zullen elkaar om de ca. 40 kilometer afwisselen

zodat het andere team kan rusten.

Tekst en foto’s: Henk van de Water

Teamcaptain(s): Henk van de Water en Huib Bouwhuyzen

Lopers: Adrie Bullee, Patrick Kemker, Josinus van de Water, Dick Dokman, Gert-Jan Hol,

Theus van Soelen, Ben Frehe, Gerard van Kilsdonk, René Delput en Jasper van de Hoeven

Fietser: Ardy Bullee, Sabine van Meeteren, Leen van Weenen, Freek van de Water

en Frik Bullee

Catering team: Hester Kemker en Heleen van Soelen

Masseuses: Martha Hak en Sharon Zuurmond

Chauffeurs: Marcel Ouwerkerk, Lex van Dijk, Leo Wesselink en Bas van Meeteren

Media: Vera Bullee

Training

De eerste training heeft plaats gevonden op 19 juni 2021. Tijdens deze bike en run training hebben

de Run Boys een mooie route gelopen en gefietst langs de verschillende sponsoren. Bij elke sponsor

is er een groepsfoto gemaakt. Deze foto’s zijn geplaatst op de Facebookpagina Run Boys Beesd

team 44. Elke sponsor is in het zonnetje gezet als dank voor de sponsoring. De sponsoren hebben

ieder op hun eigen manier de Run Boys gesponsord, de ene in de vorm van materiaal en de andere

in de vorm van geld

8 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 8 27-09-21 13:47


Team

Het Run Boys Beesd team bestaat voornamelijk uit lopers en een aantal fietsers.

Op de achtergrond werken ook een aantal mensen hard mee om de lopers en fietsers in topconditie

te houden. Zo gaan er twee masseuses mee om blessures te voorkomen en staat er elke avond een

catering-team klaar om de mannen en vrouwen van een lekkere, warme en voedende maaltijd te

voorzien. Ook gaat altijd een vrachtwagen mee, deze wordt bestuurd door twee chauffeurs. Zij rijden

de vrachtwagen van standplaats tot standplaats. In deze vrachtwagen kan geslapen worden, maar

liggen ook de spullen van de deelnemers, masseuses en kookteam in. De teamcaptain zorgt ervoor

dat alles geregeld wordt en is de contactpersoon met de organisatie. Achter de schermen houdt de

mediamanager iedereen op te hoogte via onder andere de social media van het team.

Volg de Run Boys Beesd op Facebook om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Wil jij de Run Boys Beesd supporten met een bijdrage?

Ga dan naar: https://roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/44

Beesdse

Knipsels

Henk Koenhein is recent 65 jaar geworden.

Van harte gefeliciteerd!

Ingezonden door: Wilma Koenhein

Helaas konden we deze mooie dame in de

vorige editie niet meenemen. Maar in deze

editie zetten we haar alsnog in het

zonnetje, want ook zij heeft haar

diploma op zak. Gefeliciteerd!

Ingezonden door: Yvonne Pellicaan

Ingezonden door: Simone van Bremen

Op woensdag 22 september werd onze oma

Marie van Bremen- van Leeuwen 90 jaar!! Samen

met alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen

werd dit uitgebreid gevierd! Op de foto staat

oma met haar jongste achterkleinkind.

Dorpskrant Beesd

9

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 9 27-09-21 13:47


KERNAGENDA BEESD

BIDBOOK WEST BETUWE

In 2018 is het Bidbook West Betuwe opgesteld. Het Bidbook beschrijft per kern de ambities,

dromen en afspraken. Inwoners, dorpsorganisaties, vrijwilligers, ondernemers, agrariërs en

maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan het bidbook. Via ansichtkaarten, dorpswandelingen,

dorpsgesprekken en thema-avonden maakten zij kenbaar wat zij koesteren aan

hun omgeving, waar de uitdagingen liggen en waar zij behoefte aan hebben.

De belangrijkste aandachtspunten voor Beesd zijn geweest:

Woningbouw voor starters, jonge gezinnen en

ouderen

Aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor bedrijven

Wegens krimp het in stand houden van bundeling

van voorzieningen, zoals sport, onderwijs, 1st lijn

zorg, winkels etc. voor Beesd en omstreken

Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten

Aandacht voor iedereen

Een veilige en gezonde leefomgeving

Een oudervriendelijk Beesd

KERNAGENDA’S WEST BETUWE

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Per dorpskern wordt een

kernagenda opgesteld en deze kernagenda’s gaan over wonen, spelen, gezondheid, werken,

voorzieningen, bouwen en verkeer en wat de inwoners hierin belangrijk vinden. In samenspel

en samenspraak met onder andere medewerkers van de gemeente, inwoners, ondernemers,

verenigingen en scholen wordt bepaald wat een kern wil bereiken en welke onderwerpen prioriteit

hebben. De agenda geeft antwoord op de vragen: Welke concrete resultaten willen we? Wie

levert welke prestatie? Door dit gezamenlijk vast te stellen, beloven alle betrokkenen hun steentje

bij te dragen. Twee keer per jaar wordt bepaald welke onderwerpen prioriteit krijgen welke

onderwerpen zijn afgerond en welke nieuwe onderwerpen moeten worden toegevoegd. Gaandeweg

wordt er ook getoetst. Hebben we bereikt wat we afgesproken hebben? Wat moeten we

veranderen in de aanpak? Etc.

De kernagenda’s worden gebruikt door medewerkers, college van B&W en de gemeenteraad

van West Betuwe als leidraad voor de toekomst van de gemeente.

SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST VAN BEESD

In juni 2020 zijn door de Gemeente West Betuwe de gesprekken gestart met vertegenwoordigers

van onder andere de Ondernemersvereniging Beesd, Voetbal Vereniging Beesd, Speeltuinvereniging

Beesd, Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw, Protestantse Jeugd Beesd (PJB),

Beesd zorgt voor elkaar en de gemeente West Betuwe over de uitvoering van de kernagenda

voor Beesd. In de concept kern agenda staan de afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen

en de gemeente. Dit zijn onderwerpen die de vertegenwoordigers belangrijk vinden,

maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. De opgestelde kernagenda is een

eerste concept en op donderdagavond 4 november is er de gelegenheid om mee te praten over

de definitieve kernagenda.

Op de volgende twee pagina’s vindt u de actiepunten van de concept kernagenda.

SAMEN GOEDE DINGEN DOEN VOOR BEESD

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 10 27-09-21 13:47


KERNAGENDA BEESD, THEMA’S EN AANDACHTSPUNTEN.

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Meer groen in de

(dichtbebouwde) woonwijken

Overlast fruitbomen in de

Willem Alexandersingel

Gladde stoepen Voorstraat

Beter beheer en onderhoud

van het groen

Overlast hondenpoep

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

ECONOMIE

Bij wegreconstructie en nieuwbouw mogelijkheden van duurzame

groeninrichting meenemen.

In de periode van vruchten aan de bomen wordt er extra opgeruimd. Bij

wegreconstructie of omvorming naar andere mogelijkheden kijken.

Is gekozen voor authentieke uitstraling met klinkertjes. Chemisch

bestrijden van onkruid is niet toegestaan. Hierdoor ontstaat gladheid

makkelijker. In de gaten houden dat er geen onveilige situaties ontstaan.

Het gemeentelijk beleid is eenvoud en efficiency. Hierdoor kan onkruid

voor komen. Door participatie is de kwaliteit verbeteren.

De hondenbezitter betaalt geen hondenbelasting. De tegenprestatie

daarvan is het opruimen van de hondenpoep. Laten we met elkaar gaan

voor een hondenpoepvrij Beesd.

VOORZIENINGEN

Onderzoeken

Onderzoeken

2021

Onderzoeken

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

De wens van zondagopenstelling

voor supermarkten (winkels).

Instand houden winkelaanbod

en horeca, ook op doelgroep

Doorontwikkeling

bedrijventerrein Homburg

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Betrokkenheid van iedere inwoner

van Beesd

Voor de zondagsopenstelling worden de wensen en behoeften

onderzocht. Deze worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Uitganspunt is zo dicht mogelijk bij huis primaire levensbehoeften

kunnen kopen. Mogelijk door uitbreiding van standplaatsen of

organiseren van mini markten.

De mogelijkheden uitzoeken voor uitbreiding (de Meinte, de Ridderslag

en Parkweg) en functie verruiming van de detailhandel op basis van het

vastgestelde beleid voor het bedrijventerrein Homburg.

Hoe betrekken we jong en oud bij de ontwikkeling van

leefbaarheid in Beesd.

Loopt

2021/ 2022

2021

Loopt

N

bo

D

ve

E

v

M

a

D

v

O

S

V

V

n

I

E

k

Welke rol en ontwikkeling heeft het

Klokhuis binnen Beesd de komende

jaren

Meer focus op maatschappelijke dienstverlening en het

versterken en ondersteunen van maatschappelijke activiteiten.

Loopt

Ov

ge

Diverse activiteiten jongeren, 12 tot

circa 20 jaar

Welke activiteiten en mogelijkheden worden gemist bij deze

doelgroep?

Onderzoeken

Sl

Overlast jongeren aanpakken en

beperken

Overlast is afgenomen. Met elkaar vinger aan de pols houden.

He

Omkijken naar elkaar (Beesd zorgt

voor Elkaar)

In stand houden van de speeltuinen

Basisscholen Lingelaar en Antonius

onder 1 dak

Behouden bibliotheek op het

Cingelplein

De jaarmarkt Beesd

Zichtbaar maken welke partijen welke zorg verlenen in Beesd.

Partijen met elkaar verbinden.

Speelruimtebeleid 2022: gesprekken gemeente en bestuur

speeltuinvereniging. Maatwerk voor 4 speeltuinen.

Ontwikkeling scholen onder 1 dak Beesd wordt op korte termijn

onderzocht. Locatie de Lingelaar lijkt het meest voor de hand te

liggen.

De bibliotheek staat voor ontmoeting, ontwikkeling en cultuur.

In combinatie met de basischolen, de kinderopvang en het

Klokhuis erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp Beesd.

Dit is een belangrijke markt voor de leefbaarheid van Beesd.

Stimuleren dat deze voor het dorp Beesd behouden blijft

Inventariseren

2021

In voorbereiding

Voortzetten

Voortzetten

He

Ha

Ve

St

en

Aa

Le

Pa

st

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 11 27-09-21 13:47


.

S

en

en

en

WONINGBOUW

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Nieuwe duurzame woningen

bouwen op basis van behoefte

Doorstroming in woonaanbod

verbeteren

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN ONTSPANNING

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Eenduidig beleid rond toerisme

versterken

Er staan in 150 woningen gepland De werkgroep wonen van Beesd

voor Elkaar is in overleg met de gemeentelijke projectleider.

CPO projecten en bouwen naar behoefte kunnen juiste

doorstroming in de woningmarkt te realiseren. De werkgroep

wonen in Beesd streeft naar betaalbare woningen voor inwoners

van Beesd (starters en senioren).

Na themasessies met inwoners en raad, is het geharmoniseerde

beleid recreatie en toerisme 2020/2023 vastgesteld.

2021/2022 Loopt

Loopt

2020

Meer toeristisch-recreatieve

activiteiten mogelijk maken

Diversiteit in aanbod

vrijetijdsbesteding

Hoe kunnen we op basis van het beleid Beesd mee laten profiteren?

In kaart brengen van de bestaande mogelijkheden in Beesd.

Onderzoeken

Onderzoeken

S

Openbare steiger voor Beesd

VEILIGHEID

Past in project 'De Linge bereikbaar voor iedere kern'. Locaties met

voor- en nadelen in kaart brengen.

Stagnatie groei verenigingen (Sport) Oorzaak onderzoeken. Onderzoeken

Verwijzing sportpark Molenzicht Meer duidelijkheid geven vanuit de Voorstraat Loopt

Loopt

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Vuurwerkoverlast rond oud en

nieuw

Tijdig met betrokken partijen uit Beesd en professionele

hulpdiensten in overleg en duidelijke afspraken maken met

elkaar.

Inbraak gevoeligheid woonwijken In kaart brengen van inbraken binnen Beesd. Onderzoeken

2021

Een AED, 24/7 voor de bebouwde

kern van Beesd, via hartslag.nu

VERKEER EN VERVOER

WAAR/WAT AANDACHTSPUNT STATUS

Overlast A2 aanpakken (luchtvervuiling,

geluidsoverlast)

Sluipverkeer aanpakken

Zijn er vrijwillige burgerhulpverleners? Hoe beheren en

onderhouden we de AED?

Groot onderhoud door Rijkswaterstaat in 2023.

Meenemen in de voorgesprekken bij uitvoering.

Duurzame en veilige inrichting met verkeersremmende

maatregelen.

Aandacht vragen

en behouden

2020/2021

Herinrichting/ onderhoud Schuttersweg Uitvoering maatregelen sluipverkeer. Afgerond

Herinrichting/ onderhoud Dr. A. Kuyperweg Aanbesteding en uitvoering in 2021. 2021

Onderzoeken

Hard rijden in de bebouwde kom (algemeen)

Onder meer Wilhelminastraat en Kerkstraat veiliger

maken voor fietsers.

Schouwen

g

Veilige overgang scholen, Wilhelminastraat

Schoolzone, samen met ontwikkeling basisscholen

onder 1 dak.

Schouwen

Stoepen verbreden voor bijvoorbeeld rollators

en kinderwagens

Richting centrum, bijvoorbeeld Wilhelminastraat.

Schouwen

Aandacht voor OV-routes naar de Pluk,

Leerdam (en Culemborg)

Behouden buurtbusverbinding, mogelijkheid tot

uitbreiding naar Culemborg.

Onderzoeken

Parkeermogelijkheden voor toeristen,

stimuleren gebruik van OV

In kaart brengen van de knelpunten binnen Beesd.

Onderzoeken

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 12 27-09-21 13:47


KERNAGENDA BEESD

-

DONDERDAGAVOND 4 NOVEMBER

MEEDENKEN, MEEPRATEN EN MEEDOEN

Wilt u meedenken en meepraten over onderwerpen die op de agenda staan

of wilt nieuwe onderwerpen toevoegen.

U bent van harte uitgenodigd

om donderdagavond 4 november naar het Klokhuis te komen.

De koffie en molenkoek staan om 19.30 klaar

CONTACTPERSONEN

Wilt u meedenken en/of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten?

Graag, uw hulp is meer dan welkom!

Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen.

Ook voor al uw overige vragen, opmerkingen en/of

aanvullingen kunt u bij hen terecht.

Joanne Bredero

Barry Ganzeman

Beesd voor elkaar Gemeente West Betuwe

joanne@beesdvoorelkaar.nl barry.ganzeman@westbetuwe.nl

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73 Tel. nr. 06 - 20 44 95 18

SAMEN GOEDE DINGEN DOEN VOOR BEESD

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 13 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

1 grutter

2 gelaatsversiering

3 schittering

4 ondergeschikt

5 mengelmoes

6 onderneming

7 meetkundige term

8 concurreren

9 mondiaal

10 koude lekkernij

11 Latijns-Amerikaanse dans

12 prachtig

13 niet later dan

14 hoofddeksel

15 gedachtenwisseling

16 droog

17 roofvogel

18 tekengerei

19 kleurloos gas

20 windhoos

21 reiswagen

Vul de woorden in die voldoen aan de omschrijvingen.

In de blauwe kolom staat dan de oplossing. Deze kunt u zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl

De oplossing van de woordzoeker in editie 6, jaargang 12 is:

Bloemen van geluk moet je zelf plukken.

Prijswinnaar is Annie van Doesburg-van den Heuvel

Gezien de binnengekomen reacties bleek het zoeken naar de vijftien verschillen in de

onderwaterplaatjes een moeilijke opgave. Prijswinnaar is Marian Buijs

14 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 14 27-09-21 13:47


Kookrubriek

Tekst en foto’s: Carlijn Slob

Kent u ze? Parijse bollen? Daar had ik nog nooit van gehoord. Tot mijn dochter in een kinderboek

een recept hiervan tegenkwam. Mooi roze natuurlijk, dus die dingen moesten er komen. Dochterlief

ging dan het glazuur wel even doen en moeders zou de rest even maken. Toch was dit bakavontuur

er een met obstakels. Ten eerste, nodig: beschuitbollen. Tuurlijk, zetten we op het lijstje, halen we

even. Nu wordt er veel te koop aangeboden in Beesd, maar nergens een beschuitbol te bekennen

hè! Uiteindelijk heb ik ze gevonden tot grote blijdschap van mijn dochter! Maar we zijn er nog niet.

Om de gemakkelijkste weg te kiezen voor de banketbakkersroom door custardpoeder te gebruiken,

vond ik als bakster not done, dus ik in de weer met verse eieren en melk. Het goede nieuws van dit

alles is, je kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Maar mijn versie met verse banketbakkersroom

(is lekkerder hoor):

- Carlijn -

Parijse bollen

Ingrediënten:

- 4 beschuitbollen

Banketbakkersroom:

- 500 ml melk

- 1 vanillestokje

- 100 gr suiker

- 2 eidooiers

- 45 gr maïzena

Glazuur:

- 80 g poedersuiker

- 10 ml water

- roze kleurstof

Bereiding:

Giet 450 ml melk in een pan. Snijd het vanillestokje met een scherp mesje open en schraap

het merg eruit. Voeg zowel de peul als het merg toe aan de melk en breng alles aan de kook.

Doe de overige melk met de suiker en de eidooiers in een kom en klop dit goed door elkaar.

Klop als laatste de maïzena erdoor en maak er een mooi glad papje van.

Verwijder als de melk kookt het vanillestokje. Giet al roerend de helft van de hete melk op

het suikermengsel. Roer het goed door. Giet dit mengsel vervolgens bij de melk in de pan en

breng alles onder voortdurend roeren aan de kook. Het mengsel zal gaan binden en dikker

worden. Blijf de hele tijd roeren. Laat het mengsel 1 tot 2 minuten zachtjes doorkoken.

Giet de banketbakkersroom in een lage platte schaal (koelt sneller af) en dek deze af met

plasticfolie. Zorg ervoor dat het folie direct op de room ligt, zodat er geen velvorming kan

plaatsvinden. Laat de room eerst wat afkoelen op het aanrecht en zet de kom daarna tot gebruik

in de koelkast. Klop het geheel voor gebruik kort door tot een gladde en romige banket

bakkersroom. Snijd de beschuitbollen door en doe de room ertussen. Maak dan het glazuur

door de poedersuiker en het water met wat kleurstof goed te mengen.

Smeer over de bovenkant, et voilà, gelukt!

Dorpskrant Beesd

15

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 15 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

BOSbus

rijdt weer!

Donderdag 14 oktober

Bezoek aan Zandsculpturen Garderen

Kosten € 17,50 (incl. entree, rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 28 oktober

Bezoek Baron van Brakel in Ommeren

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 11 november

Bezoek Leidsche Hoeve in Tricht

(Terug via Beusichem langs de Lek)

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 25 november

Bezoek Oud Heusden

(Heen via Hedel, de dijk op richting Engelen en Oud Heusden.

Terug via Eiland van Nederhemert)

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 9 december

Bezoek Kerstmarkt in Rosmalen

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Donderdag 23 december

Bezoek kerststal in de Sint-Jan Den Bosch

(Terug via de Drunense Duinen )

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Aanmelden: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Tijden/Vertrek

13.00 - 18.00uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

Klokhuis

Tijden/Vertrek

13.30 - 17.00 uur

* Activiteiten gaan door bij minimaal 3 aanmeldingen *

16 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 16 27-09-21 13:47


Mantelzorgcompliment 2021

Vanaf deze maand is het voor mantelzorgers in de gemeente West Betuwe weer mogelijk om een

aanvraag te doen voor het mantelzorgcompliment 2021.

Net als vorig jaar is er een bon van 100 euro

beschikbaar voor de mantelzorger.

Vind je het als mantelzorger niet nodig om

100 euro te ontvangen voor jezelf?

Je kunt er ook samen wat van gaan doen.

De gemeente West Betuwe wil in ieder geval

laten weten dat ze erg blij is met je inzet.

Aanvragen kan direct via de website

van Welzijn West Betuwe:

welzijnwestbetuwe.nl/mantelzorgcompliment.

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

Dorpskrant Beesd

17

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 17 27-09-21 13:47


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 1

Zwerfafvalbrigade Beesd

Tekst en foto’s: Marjo van Duin

Ziet u ze ook wel eens lopen? Mensen met gele hesjes aan die de bermen afstropen naar

zwerfafval zoals lege flesjes, blikjes en allerlei verpakkingen van broodjes, burgers of sigaretten.

Helaas is zwerfafval iets van alle tijden, maar het komt wel veel meer voor dan tien of twintig jaar

geleden.

Welnu, de gemeente heeft gemeend daar iets aan te moeten doen. Ze hebben zo’n vijf jaar geleden

een oproep gedaan in iedere kern, dat waren toen nog elf stuks, voor vrijwilligers die zwerfafval wilden

rapen in hun woongebied. De gemeente heeft dat samen met Beesd voor elkaar vorm gegeven

en op de informatieavond gaf Liesbeth Knops zich op om mee te gaan helpen en samen met de

dorpsambtenaar eenmaal per maand op de vrijdagochtend een uur vuil te verzamelen.

De gemeente had voor ogen dat het toch ook een bindende factor in het dorp kon worden,

bijvoorbeeld door voor- en achteraf koffie met elkaar te drinken. In het begin werd er vooraf nog wel

een versnapering genomen in Het Klokhuis, maar al gauw gingen de twee prikkers gewoon aan het

werk en werd er ook achteraf geen drankje meer gedronken. Ze kwamen er namelijk achter dat het

zwaar werk is. Je sjouwt de hele tijd met een zak die steeds zwaarder wordt en bij vochtig weer ook

nat wordt of gewoon lekt. De zak komt iedere keer tegen je benen, dus na een uur rapen voel je jezelf

ook vies en je bent echt moe.

In die eerste jaren werd er veel afval gevonden in lage bosjes tussen de trottoir en de rijbaan.

Soms wel een zak per klein bosje. Dan kun je dus ook niet veel straten doen. Twee straten per uur

was het maximaal haalbare. Stel je voor dat je de Parkweg gaat lopen. Dan loop je heen en doe je de

linkerkant van het fietspad en terug doe je de andere kant van het pad. Dan loop je weer heen om de

ene kant van de weg te doen en terug voor de andere kant. Je hebt de straat dan vier keer gelopen.

Liesbeth heeft drie jaar samen met de ambtenaar zwerfvuil geraapt, toen werd ze gebeld door

mensen die ook wilden meehelpen. Inmiddels bestaat de groep uit zeven mensen en ze lopen nu

sowieso één keer per maand op zaterdag tussen 10 en 12 uur. De mensen uit de groep van zeven

lopen ook nog individueel door Beesd om zooi op te rapen. Liesbeth is hiermee ook de coördinator

geworden tussen de gemeente en de groep vrijwilligers, de zelfbenoemde “Zwerfafvalbrigade

Beesd”.

Maar hier blijft het niet bij! Ondertussen wordt ze ook gebeld door mensen om een specifiek stuk

van het dorp te kunnen doen; zo is er een Pietje Baltusgroep die de speeltuin aldaar iedere week

schoon houdt en de straten erom heen meepakt. Helma van Zuilekom loopt iedere week twee keer

door Beesd om een zak te vullen met zwerfafval. Een ruwe schatting levert twintig zakken vuil op per

maand dat langs de kant van de weg ligt. Knops geeft aan dat het afval een stuk minder is geworden.

Er is nog steeds wel afval te rapen, maar je moet wel verder lopen om de zak gevuld te krijgen. In

het dorp valt het echt wel mee, de meeste rommel vinden we op de ingaande wegen. Ze werd een

keer door een mevrouw gebeld, die vaak de afrit Beesd neemt vanaf Zaltbommel. Er lag zoveel vuil,

of ze dat zelf op mocht ruimen. Liesbeth heeft voorgesteld om dit toch samen te doen, omdat het

afval ook afgevoerd moet worden. Ze zijn samen aan de slag gegaan en merkten op een gegeven

moment dat de rechter rijstrook richting noorden met een rood kruis boven de weg was geblokkeerd,

omdat zij daar liepen. Er kwam ook een auto met zwaailicht van Rijkswaterstaat naar hun toe.

Het rapen moest ogenblikkelijk gestaakt worden, want het is te gevaarlijk om op de opritten aan het

werk te zijn. Hij begreep de situatie, had de vervuiling ook al vaker doorgegeven aan de betreffende

instantie, maar er werd niks aan gedaan. De man hielp zelfs om de zestien reeds gevulde zakken

van de oprit te halen.

18 Dorpskrant Beesd

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 18 27-09-21 13:47


Tegenwoordig loopt de ploeg nog wel een stukje de op- en afrit op om schoon te maken, maar ze

gaan niet meer zo ver. De groep werd ook gevraagd om mee te helpen met de jaarlijkse opruimdag

op Mariënwaerdt, samen met andere vrijwilligers. De meeste leden kwamen te voet en brachten bij

het startpunt al een zak geraapt afval mee. Zo werkt dat dus: je filter staat op ‘berm doorzoeken’ in

gesteld. De ondersteuning door de gemeente gaat over pasjes voor de ondergrondse containers,

materialen aanleveren zoals zakken, ringen en knijpers. De rapers kwamen er achter dat als het

buitengebied gemaaid is, de blikjes in stukjes opgeraapt moeten worden in plaats van in een keer.

Ze hebben nu de beschikking over het maaiplan en rapen dus vóórdat de machinerie langs komt de

bermen schoon. Ieder jaar wordt door de gemeente een vrijwilligersbijeenkomst gehouden in West

Betuwe. Dat ging vorig jaar niet door wegens Corona. Daarvoor in de plaats kreeg iedereen een cadeaubon

van de bakker uit de kern. Die is verzilverd en het gebak met plezier opgegeten.

Liesbeth blijft zich verbazen over opmerkelijke vondsten, zoals een complete maaltijd of een netjes

dichtgebonden afvalzakje met gebruikte koffiebekers en snoeppapiertjes. Voornamelijk zijn het toch

flesjes, blikjes en afval van McDonalds of de KFC dat in de bermen ligt. Dat de flesjes en blikjes na

de invoering van het statiegeld zullen afnemen, blijft de afvalbrigade hopen. Het doel is namelijk om

onszelf overbodig te maken, omdat mensen zelf geen zwerfafval veroorzaken.

Het project is gestart met het oogmerk: vuil dat langs de straat ligt, trekt vuil aan.

Hier is het eigenlijk rapers trekt rapers aan. Er blijven altijd mensen welkom om mee te helpen.

Melden bij Liesbeth Knops 06 2073 4161 uur rapen voel je jezelf ook vies en je bent echt moe.

Redactie: Yolande Verhagen

Redactieadres: Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Kemker, makers van communicatie

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carmen van Buuren, Marjo van Dun en Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit

Dorpskrant Beesd

19

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 19 27-09-21 13:47


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 1.indd 20 27-09-21 13:47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!