05.10.2021 Views

Wijkgids Beijum De Hunze

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beijum</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hunze</strong><br />

Van Starkenborgh, Noorderhoogebrug<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2023/2024


HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu<br />

AFHALEN<br />

BEZORGEN<br />

CATERING<br />

Toko SEMARANG<br />

Ged. Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20<br />

Voor het échte Indonesische eten!<br />

(wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

<strong>De</strong> wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten en -websites 8<br />

Sociaal-culturele 10<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 10<br />

Welzijn 11<br />

Religie en levensbeschouwing 13<br />

Overig 13<br />

Gezondheid en zorg 16<br />

Huisartsen 16<br />

Tandartsen 16<br />

Apotheken 17<br />

Ziekenhuizen 17<br />

Bloedonderzoek 17<br />

Fysio- en Oefentherapeuten 18<br />

Psychologen / Psychotherapie 19<br />

Voeding/Diëtetiek 20<br />

Verloskunde & kraamzorg 20<br />

Logopedie 21<br />

Overige gezondheid 21<br />

Thuiszorg 21<br />

Gehandicaptenzorg 22<br />

Overige zorg 23<br />

Huisdieren 25<br />

Plattegrond 26-27<br />

Activiteiten 28<br />

Vrije tijd 30<br />

VRIJDAG 30<br />

Muziek en theater 31<br />

Kunst en ambacht 32<br />

Vrijwilligerswerk 32<br />

Tuinieren & natuur 33<br />

Overig 33<br />

Sport 36<br />

Sportvoorzieningen 36<br />

Sportverenigingen 37<br />

Kinderen en jeugd 40<br />

Kinderopvang 40<br />

Opvoedondersteuning 42<br />

Overig 42<br />

Onderwijs 44<br />

Basisscholen 44<br />

Voortgezet onderwijs 46<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 47<br />

Huisvesting 48<br />

Woningcorporaties 48<br />

Huurdersorganisaties 49<br />

Gemeentelijke informatie 50<br />

Gemeentelijke instanties 50<br />

Politie 52<br />

Alarm- en storingsnummers 52


<strong>De</strong> meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de websites<br />

www.wijkgidsen.nl en www.beijum.nl<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. <strong>Wijkgids</strong> <strong>Beijum</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06 - 83 87 44 55 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2024-2025 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 06 - 55 32 24 22 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media, Marjan de Boer, Tiemen Bos, Jaap en Marleen van Leeuwen<br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

Uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2023 Groningen<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

<strong>De</strong> uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

<strong>De</strong>ze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>Beijum</strong>, <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>, Van<br />

Starkenborgh en Noorderhoogebrug.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

<strong>De</strong> teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen. Heeft u tussentijdse wijzigingen?<br />

Mail ze naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Bureau Meerstad<br />

Fairback Kringloop<br />

Toko Semarang<br />

Omslag achter<br />

Albert Heijn Meins<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

En verder...<br />

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes 9<br />

Centrum voor<br />

Fysiotherapie <strong>Beijum</strong> 15<br />

Kids First COV Groep 35<br />

Kinderdagverblijf Hamertje Tik 35<br />

Nijestee Woningcorporatie 49<br />

Scholma Online 15<br />

Rode Egel Producties 35<br />

Talentperron 15<br />

Tekstbureau <strong>De</strong> Groene Draak 35<br />

Trefpunt 35<br />

VRIJDAG 30<br />

<strong>De</strong> Wiershoeck 35


Inleiding<br />

4 wijkgids 2023-2024<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Beijum</strong><br />

In het boek ‘Boeren, burgers, <strong>Beijum</strong>ers’ valt te lezen dat er al in de periode van 250<br />

voor tot 150 na Chr. sprake was van bewoning op een wierde ter hoogte van het huidige<br />

gezondheidscentrum in de wijk. In de 11e eeuw werd begonnen met de afgraving van<br />

het veengebied en ontstond het gehucht <strong>Beijum</strong> met een eigen kerk en borg. In de<br />

tweede helft van de vijftiende eeuw raakte <strong>Beijum</strong> door oorlogen deels verwoest en<br />

ontvolkt. <strong>De</strong> kerk verdween. <strong>De</strong> borg is waarschijnlijk in 1738 afgebroken. Het schathuis<br />

bleef staan en kan nog herkend worden in de boerderij, <strong>Beijum</strong>erweg 15. Het gehucht<br />

<strong>Beijum</strong> lag eerst in de gemeente Bedum en kwam in 1969 bij de stad Groningen.<br />

Vanaf 1978 groeide <strong>Beijum</strong> uit tot een grote stadswijk met ruim 13.000 inwoners.<br />

In mei 2018 heeft de wijk zijn 40-jarig bestaan gevierd.<br />

<strong>De</strong> <strong>Hunze</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Hunze</strong> ligt tussen de wijken Van Starkenborgh en <strong>Beijum</strong>. <strong>De</strong> wijk is gebouwd tussen<br />

1989 en 1995. Daarvoor is het terrein uitgebreid onderzocht door stadsarcheoloog Gert<br />

Kortekaas en de Stichting Monument en Materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat in de<br />

veertiende eeuw op de plek waar nu de <strong>De</strong> Klerkstraat ligt een steenhuis heeft gestaan.<br />

<strong>De</strong> naam van de wijk verwijst naar de gelijknamige rivier die hier vroeger liep.<br />

<strong>De</strong> afwateringssloot op de scheiding met de wijk Van Starkenborgh is een overblijfsel<br />

van deze <strong>Hunze</strong>, die hier ook wel Selwerderdiepje heette. <strong>De</strong> straten in de wijk zijn<br />

vernoemd naar bekende architecten. <strong>De</strong> architectuur kenmerkt zich door platte daken<br />

en heldere kleuren.<br />

Van Starkenborgh<br />

In de jaren 2000 tot 2003 werd het sportveldencomplex tussen <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong> en het Van<br />

Starkenborghkanaal geschikt gemaakt voor bebouwing. <strong>De</strong> straten in deze kleine wijk<br />

Van Starkenborgh zijn genoemd naar namen uit de voetbalwereld.<br />

Bijzondere attracties bij deze wijk zijn de Gerrit Krolbrug en de kunstzinnige wegblokkade<br />

van de Ulgersmaweg door kunstenaar Noud de Wolf uit 2006. Tot in de jaren ’60<br />

van de vorige eeuw waren langs het Boterdiep, op het noordelijke puntje van het<br />

grondgebied van de wijk, een drietal kalkovens in bedrijf waar schelpen uit de<br />

Waddenzee werden verbrand tot kalk.


Noorderhoogebrug<br />

Noorderhoogebrug is een dorp binnen de gemeente Groningen. <strong>De</strong> naam verwijst naar<br />

een voormalige brug over het Boterdiep. <strong>De</strong> brug werd ‘hoog’ genoemd, omdat deze<br />

vaste brug boven de weg uitstak zodat er schepen onderdoor konden varen. Het dorp<br />

maakte ooit deel uit van zowel de gemeente Noorddijk als de gemeente Bedum.<br />

In het het dorp lag een slechts twintig meter smalle strook van de gemeente Noorddijk<br />

ingeklemd tussen de gemeenten Groningen en Bedum. Het café Stad en Lande stond<br />

zelfs op de gemeentegrens, met de woonkamer in Groningen en de gelagkamer in<br />

Noorddijk. <strong>De</strong> Molenstreek behoorde tot Noorddijk. Maar de rest van Noorderhoogebrug<br />

(Groningerweg en Wolddijk) was tot aan de annexatie in 1969 door de<br />

gemeente Groningen onderdeel van de gemeente Bedum.<br />

<strong>De</strong> korenmolen Wilhelmina en de molenaarswoning, boerderij Molenstreek 2, zijn<br />

beide gemeentelijke monumenten.<br />

OMGEVING<br />

Recreatiegebied Kardinge<br />

Tussen <strong>Beijum</strong> en Lewenborg ligt Recreatiepark Kardinge. Het gebied beslaat in totaal<br />

ongeveer 300 hectare. In het park kun je wandelen, fietsen, golfen en kanovaren. Er is<br />

ook een zwemplas, Kardingerplas of Zilvermeer geheten. In Sportcentrum Kardinge<br />

bevindt zich o.a. een zwembad en een schaatsbaan. Sportpark Kardinge bestaat uit<br />

ruim tien voetbalvelden en een korfbalveld.<br />

Bevrijdingsbos<br />

Tussen Lewenborg en Garmerwolde ligt het Bevrijdingsbos, in 1995 geplant bij de 50e<br />

viering van de bevrijding van Nederland. Het is een eerbetoon aan de Canadese<br />

bevrijders en daarom staan hier 30.000 esdoorns (de ‘maple leaf’, het esdoornblad, is<br />

het nationale symbool van Canada).<br />

wijkgids 2023-2024 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

Bewonersorganisatie <strong>Beijum</strong> (BOB)<br />

<strong>De</strong> Bewonersorganisatie <strong>Beijum</strong> (BOB) is de door de gemeente erkende<br />

bewonersorganisatie voor <strong>Beijum</strong>. Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid in<br />

<strong>Beijum</strong>, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en<br />

transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede<br />

inspraak en faciliterend daar waar het nodig is. Wij zijn een vereniging waarvan<br />

inwoners van en ondernemers in <strong>Beijum</strong> gratis lid kunnen worden. Kennis maken?<br />

Meer weten? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur. <strong>De</strong> Bewonersorganisatie<br />

<strong>Beijum</strong> heeft een flexplek in het Heerdenhoes. Ook kunt u ons mailen of gebruik<br />

maken van het contactformulier op onze website.<br />

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen e-mail info@beijum.org internet www.beijum.org<br />

Bewonersorganisatie <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>/Van Starkenborgh<br />

Behartigt de belangen van wijkbewoners en geeft 5 keer per jaar het Wijkblad uit.<br />

e-mail bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl internet www.dehunzevanstarkenborgh.nl<br />

Buurtvuur <strong>Beijum</strong><br />

Voor bewoners die een vuurtje organiseren op de wijkvuurplaats. Schuif aan!<br />

telefoon 06-27282197 volgende buurtvuur buurtenrondhetvuur.nl/agenda<br />

Buurtvuur <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>/Van Starkenborgh<br />

Bescheiden kampvuur waar wijkbewoners elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer.<br />

e-mail peter.imthorn@gmail.com internet www.bit.do/buurtvuur<br />

6 wijkgids 2023-2024


uurtcentra<br />

Buurtcentrum Heerdenhoes<br />

In het Heerdenhoes worden diverse activiteiten voor kinderen en bewoners van <strong>Beijum</strong><br />

georganiseerd (zie het activiteitenoverzicht verderop in deze gids). Op de website kunt<br />

u ook het actuele overzicht van alle cursussen vinden.<br />

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen contactpersoon Marcella Gortmaker<br />

telefoon 050-5410070 e-mail info@heerdenhoes.nl internet www.buurtcentrainbeijum.nl<br />

Wijkcentrum Trefpunt<br />

In het Trefpunt vindt u o.a.: BSO de Wierde, Scouting de Voerman, Kindercentrum<br />

Leutje Laiverds, Stichting Music and Fun, Jongerencentrum Place 2 Bee en Grand Café<br />

Trefpunt. Wekelijks Repair Café en buurtcafé (vrijdag). Zie ook het activiteitenoverzicht.<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 17, 9737 AB Groningen, telefoon 050-5422807 contactpersoon R. Oostmeijer<br />

postadres Postbus 60007, 9703 BA Groningen<br />

e-mail info@trefpuntbeijum.nl internet www.trefpuntbeijum.nl<br />

e-mail info@grandcafetrefpunt.nl internet www.grandcafetrefpunt.nl<br />

Buurtcentrum de <strong>Hunze</strong>borgh<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 10a, 9731 EB Groningen internet www.dehunzeborgh.com<br />

Dorpshuis Noorderhoogebrug<br />

Wolddijk 161, 9738 AE Groningen secretaris Linda Hiemstra<br />

telefoon 06-50492641 e-mail lefhiemstra@gmail.com<br />

<strong>De</strong> Wegwijzer<br />

Het huis voor <strong>Beijum</strong>ers – maandelijkse wijkinloop van het Bewonersplatform – iedere<br />

maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag geopend voor jong en oud – ruilwinkel.<br />

Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen<br />

wijkgids 2023-2024 7


wijkkranten en -websites<br />

Wijkwebsite <strong>Beijum</strong>.nl<br />

Website van het Bewonersplatform <strong>Beijum</strong> met informatie over wijkactiviteiten en nieuws.<br />

internet www.beijum.nl<br />

Bewonersplatform <strong>Beijum</strong><br />

<strong>De</strong> website van het Bewonersplatform, www.beijum.nl, is de digitale informatie- en<br />

communicatievoorziening voor en door de wijk <strong>Beijum</strong>. Op deze site vind je nieuws,<br />

activiteiten, informatie over <strong>Beijum</strong> en veel handige links.<br />

contact en informatie info@beijum.nl internet www.beijum.nl<br />

inloopavonden <strong>De</strong> Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen<br />

Wijkkrant <strong>De</strong> <strong>Beijum</strong>er<br />

telefoon 06-11040505 e-mail redactie@debeijumer.nl internet www.debeijumer.nl<br />

<strong>Beijum</strong>nieuws online<br />

e-mail beijumnieuws@hotmail.com internet www.beijumnieuws.blogspot.com<br />

Website Historische werkgroep <strong>Beijum</strong><br />

<strong>De</strong> werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van <strong>Beijum</strong> en omstreken.<br />

e-mail info@historischbeijum.nl internet www.historischbeijum.nl telefoon 050-5491509<br />

Wijkblad <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong> / Van Starkenborgh<br />

e-mail wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl internet www.dehunzevanstarkenborgh.nl<br />

8 wijkgids 2023-2024


Heerdenhoes<br />

BIJ ONS KUNT U ALTIJD TERECHT!<br />

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD!<br />

WWW.HEERDENHOES.NL<br />

Melsemaheerd 2<br />

9736EN Groningen<br />

050-5410070<br />

info@heerdenhoes.nl<br />

FACEBOOK.COM/HEERDENHOES<br />

Voor ons actuele activiteitenaanbod kunt u kijken op <strong>Beijum</strong>.nl


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadsbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-368 36 83 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>Beijum</strong><br />

<strong>De</strong> Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken leent.<br />

Naast een grote, actuele collectie (jeugd)boeken, strips, films en games, organiseren we ook<br />

van alles voor kinderen en andere wereldburgers. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.<br />

Daarnaast helpen we je graag met (leren) lezen, schrijven, rekenen en computeren. Alle hulp<br />

bij taal en digi-taal is gratis, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Wees<br />

welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen telefoon 050-368 06 31 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Beijum</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé<br />

plek in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur dinsdag 11–12 uur.<br />

contactpersoon Inge de Jong telefoon 06-25681914 e-mail icm.dejong@noorderpoort.nl<br />

10 wijkgids 2023-2024


welzijn<br />

WIJ <strong>Beijum</strong><br />

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag?<br />

Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Onze WIJ-teams werken in alle<br />

wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere<br />

organisaties. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen mee te doen<br />

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving. U kunt zonder<br />

afspraak terecht bij één van de 13 WIJ-teams in de gemeente.<br />

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen telefoon 050-5497131<br />

e-mail wijbeijum@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Talentperron<br />

Ontdek jouw talent en maak een afspraak op Talentperron! Je bent elke werkdag van<br />

harte welkom om samen met een gids te kijken naar wat voor baan of opleiding bij jou<br />

past. Een bezoek kost je niks, slechts 1,5 uur van je tijd.<br />

Wil je weten of werken in een bepaalde sector iets voor jou is? Maandag t/m donderdag<br />

organiseren we branchemiddagen waar een sector centraal staat. Je kunt dan in<br />

gesprek met een werkgever, adviseur of opleider.<br />

Kijk op talentperron.nl en maak een afspraak!<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

wijkgids 2023-2024 11


WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Werk & Participatie Team Oost<br />

Voor hulp bij werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding.<br />

Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen e-mail teamoost@groningen.nl<br />

Wijkwerken <strong>Beijum</strong><br />

Voor en door de wijk: de eerste stap naar betaald werk. Met ontmoetingsplek ‘<strong>De</strong><br />

Smeltkroes’, verzamelplaats met weggeefkasten.<br />

Claremaheerd 51-53, 9736 LC Groningen<br />

e-mail beijum@wijkwerkengroningen.nl internet www.werkpro.nl/activiteiten/wijkwerken<br />

Wijkvernieuwing <strong>Beijum</strong> Bruist!<br />

internet www.beijum.nl/beijum-bruist facebook beijumbruist<br />

Stichting Stadsboerderij <strong>De</strong> Wiershoeck<br />

Een algemene voorziening in het groen voor een zinvolle, gezellige en levendige<br />

besteding van je dag.<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 20, 9737 AD Groningen telefoon 050-549 7060 of 06-45 26 68 36<br />

e-mail algemeen@wiershoeck.nl internet www.wiershoeck.nl<br />

facebook Stadsboerderij <strong>De</strong> Wiershoeck<br />

Stichting Werken Metzorg<br />

Winsumerweg 1, 9738 TC Groningen telefoon 050-822 2676<br />

e-mail info@werkenmetzorg.com internet werkenmetzorg.com<br />

Kas Vital<br />

Wijkcentrum Het Trefpunt, <strong>Beijum</strong>erweg 17, 9737 AB Groningen telefoon 06-408 41198<br />

e-mail info@kasvital.nl internet www.kasvital.nl<br />

12 wijkgids 2023-2024


Nationale Vereniging de Zonnebloem -<br />

afdeling <strong>Beijum</strong>/Korreweg/Oosterpark<br />

Vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.<br />

Wij bieden bezoekwerk en activiteiten aan, om persoonlijk contact en deelname aan<br />

het maatschappelijk leven te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan.<br />

afdeling <strong>Beijum</strong> e-mail zonnebloem-beijum@outlook.com<br />

algemeen kantoor Breda telefoon 076-564 6464 internet www.zonnebloem.nl<br />

religie en levensbeschouwing<br />

PKN Wijkgemeente <strong>De</strong> Bron<br />

<strong>De</strong> PKN Wijkgemeente <strong>De</strong> Bron is een open en voor iedere kleur en geaardheid<br />

tolerante geloofsgemeenschap in de wijken <strong>Beijum</strong>, <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong> en Van Starkenborgh.<br />

Informatie over kerkdiensten in kerkelijk centrum <strong>De</strong> Bron: www.pkndebron.nl<br />

<strong>De</strong> Bron, Bentismaheerd 1a, 9736 EA Groningen telefoon beheerder 06-398 67975<br />

secretariaat Fultsemaheerd 16, 9736 CN Groningen telefoon secr. 050-542 4303<br />

e-mail info@pkndebron.nl internet www.pkndebron.nl<br />

RK Hildegardparochie (Walfriedgemeenschap)<br />

-Elke zondag is er een viering om 11.15 uur. Elke 1e zondag van de maand oecumenische<br />

viering wisselend in de Stefanuskerk (10.00 uur) en Emmauskerk (11.15 uur). Zie<br />

hiervoor: www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap.<br />

-Kerk open voor gebed of aansteken kaarsje bij Maria op woensdagen 10.00–11.30 uur.<br />

-Donaties Voedselbank: NL89 INGB 0000 966575 o.v.v. Voedselbank Emmauskerk.<br />

Emmauskerk, Ra 4, 9733 HS Groningen (Lewenborg) telefoon 050-541 2115<br />

Waarnemend secretariaat Lexia Koch e-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl<br />

internet www.hildegardparochie.nl<br />

wijkgids 2023-2024 13


overig<br />

HeerdMobiel<br />

telefoon 085-792 0377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

Interculturele vrouwengroep Orchidee<br />

Woensdagochtend 9.30–11.30 uur in het Trefpunt, <strong>Beijum</strong>erweg 17.<br />

contactpersoon Saida Elbattioui telefoon 06 - 34 67 74 17 e-mail s.elbattioui@jasmijn.info<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-311 7936<br />

e-mail administratie@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen telefoon winkel 06 - 38 18 86 25<br />

e-mail stad@kledingbankmaxima.nl internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

14 wijkgids 2023-2024


Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

<strong>De</strong> gidsen van Talentperron helpen je graag<br />

op weg. Een bezoek kost je niks, slechts<br />

1,5 uur van je tijd.<br />

Maak nu een afspraak op talentperron.nl.<br />

We zien je graag op Harm Buiterplein 1<br />

in Groningen!<br />

Nieuwsgierig naar jouw talent? Ga naar Talentperron.nl<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke<br />

folders, leaflets,<br />

brochures, magazines,<br />

programmaboekjes,<br />

briefpapier e.d. op<br />

www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging.


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsenpraktijk <strong>Beijum</strong><br />

Emingaheerd 10, 9736 GA Groningen telefoon 050-541 5200 spoed 050-542 4941<br />

internet https://hapbeijum.nl<br />

<strong>Hunze</strong>praktijk<br />

Van Eesterenlaan 13, 9731 MZ Groningen telefoon 050-541 7115 spoed 050-549 1798<br />

e-mail hunzepraktijk@ezorg.nl internet www.hunzepraktijk.nl<br />

tandartsen<br />

Tandheelkundig Team <strong>Beijum</strong><br />

Emingaheerd 6, 9736 GA Groningen telefoon 050-542 5280<br />

e-mail info@tandarts-beijum.nl internet www.tandarts-beijum.nl<br />

16 wijkgids 2023-2024


Tandartspraktijk <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong><br />

Granpré Molièreweg 53, 9731 LC Groningen telefoon 050-541 9777 internet www.praktijkdehunze.nl<br />

Tandartspraktijk Stoepemaheerd<br />

Stoepemaheerd 15, 9737 TK Groningen telefoon 050-318 4458<br />

internet tandartspraktijkstoepemaheerd.tandartsennet.nl<br />

apotheken<br />

Boots apotheek <strong>Beijum</strong><br />

Emingaheerd 4, 9736 GA Groningen telefoon 050-541 5341 fax 050-541 2473<br />

e-mail apotheek.beijum@bootsapotheek.nl<br />

internet www.bootsapotheek.nl/stores/boots-apotheek-beijum<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service).<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie <strong>Beijum</strong> Buurtcentrum Heerdenhoes, Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen<br />

ma 8.45–9.45 wo 8.30–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

wijkgids 2023-2024 17


fysio- en oefentherapeuten<br />

Groningen<br />

Mea Fysio Groningen - Maakt bewegen mogelijk!<br />

Bij Mea Fysio Groningen, met praktijken in het Centrum (Radesingel), de Oosterparkwijk<br />

(Personal Fysio Fit Van Weering – Gerbrand Bakkerstraat), de Rivierenbuurt (Merwedestraat),<br />

het Stadspark (Kamerlingh Onnesstraat) en <strong>Beijum</strong> (Wilkemaheerd), kunt u<br />

binnen 48 uur een afspraak maken zonder dat u een verwijsbrief nodig hebt. Wij<br />

hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij verrichten diverse specialistische<br />

fysiotherapeutische zorg, zoals manuele, geriatrie, oedeem, sportblessures en alle<br />

praktijken dry- needling. Wij zijn deelnemer in diverse netwerken, zoals pijn in balans,<br />

chronisch, nek en schouder en Covid, etc.<br />

telefoon 050-305 1660 internet www.meafysiogroningen.nl<br />

Centrum voor Fysiotherapie <strong>Beijum</strong><br />

Centrum voor Fysiotherapie <strong>Beijum</strong> is een PLUS praktijk: u kunt dus rekenen op<br />

kwalitatief uitstekende zorg. Behalve reguliere fysiotherapeutische zorg bieden wij ook<br />

gespecialiseerde zorg bij het behandelen van knieklachten en nemen we deel in het<br />

schoudernetwerk en rugnetwerk. Verder gebruiken we dry needling en echografie in<br />

de behandelingen. U kunt telefonisch of via onze website een afspraak maken.<br />

Voor meer info: kijk op onze website www.fysiotherapiebeijum.nl.<br />

Emingaheerd 8 a, 9736 GA Groningen telefoon 050-5415381<br />

e-mail contact@fysiotherapiebeijum.nl internet www.fysiotherapiebeijum.nl<br />

Centrum voor knieklachten telefoon 050-5498621 internet www.centrumvoorknieklachten.nl<br />

Fysiotherapie van Gent<br />

Allround fysiotherapie en Manuele therapie. Gespecialiseerd in rug-, bekken-, schouder,<br />

arm- en nekklachten. Kleinschalig, persoonlijk en geen tijdsdruk. Fysiotherapie bij al uw<br />

klachten in bewegen. Bel of mail ons voor een afspraak. Woensdag en zondag gesloten.<br />

Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen telefoon 06-57189646<br />

e-mail fysiovangent@ziggo.nl internet www.fysiotherapievangent.nl<br />

Fysio4 Noorderhoogebrug<br />

Fysiotherapie en haptotherapie.<br />

Groningerweg 38, 9738 AB Groningen telefoon 06-33972211<br />

e-mail noorderhoogebrug@fysio4.nl internet www.haptotherapeutgroningen.nl<br />

18 wijkgids 2023-2024


Fysiotherapie <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong><br />

Van Eesterenlaan 15, 9731 MZ Groningen telefoon 050-5422667<br />

e-mail info@fysiotherapiedehunze.nl internet www.fysiotherapiedehunze.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

psychologen / psychotherapie<br />

Psychologiepraktijk Willy de Konink<br />

‘Weer leven vanuit je gevoel’<br />

Een therapie gericht op bewustwording en acceptatie van jezelf.<br />

Scheltemaheerd 35, 9736 AJ Groningen telefoon 06-22004868<br />

e-mail info@willydekonink.nl internet www.willydekonink.nl<br />

wijkgids 2023-2024 19


voeding/diëtetiek<br />

Praktijk voor voedings- & dieetadvies<br />

Moniek Westerman, Van Eesterenlaan 15, 9731 MZ Groningen (dinsdagochtend)<br />

telefoon 06-15495011 e-mail moniekwesterman@gmail.com internet www.dietcoach.nl<br />

Carinpool Voedingsbureau<br />

Contactpersoon Nienke Hazenberg telefoon 050-2113461<br />

e-mail nienke@carinpool.nl internet www.carinpool.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur <strong>Beijum</strong> Emingaheerd 10.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)<br />

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Lopendediep 1, 9712 NV Groningentelefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Beijum</strong> - GGD<br />

locatie WIJ <strong>Beijum</strong>, Melsemaheerd 2 afspraak telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige elke maandag 13.30–14.30 uur<br />

inloopspreekuur met jeugdarts elke 1e maandag van de maand 13.30–14.00 uur<br />

20 wijkgids 2023-2024


logopedie<br />

Logopedisch Centrum Noord<br />

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.<br />

Gezondheidscentrum, Emingaheerd 8a, 9736 GA Groningen telefoon 050-5419100<br />

Oecumenisch IKC Dom Helder Camara, Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen<br />

CBS <strong>De</strong> Heerdstee, Bentismaheerd 1, 9736 EA Groningen<br />

telefoon 050-5419100 e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl<br />

overige gezondheid<br />

Wilma Lubberman Bewegend Bewustzijn<br />

Holmsterheerd 32, 9737 LT Groningen telefoon 06-47677243<br />

e-mail info@wilmalubberman.nl internet www.wilmalubberman.nl<br />

thuiszorg<br />

TSN Zorg – Verpleging en verzorging in uw wijk<br />

TSN biedt wijkverpleging en specialistische zorg thuis.<br />

Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsnzorg.nl internet www.tsnzorg.nl<br />

wijkgids 2023-2024 21


Thuisgenoten<br />

Thuiszorg, de best mogelijke zorg met oog voor de cliënt om zo lang mogelijk thuis te<br />

kunnen blijven wonen.<br />

Verlengde Hereweg 161 (Koetshuis villa Gelria), 9721 AN Groningen telefoon 06-38 22 20 30<br />

e-mail planningteamgroningen@thuisgenoten.nl internet www.thuisgenoten.nl<br />

Buurtzorg Groningen – Team <strong>Beijum</strong>-<strong>De</strong> <strong>Hunze</strong><br />

telefoon 06-82045756 e-mail groningenbeijumdehunze@buurtzorgnederland.com<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Vegro – zorghulpmiddelen voor elke fase in het leven<br />

Vegro is hét experticecentrum voor het kopen, lenen en huren van hulpmiddelen.<br />

Vegro heeft een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en<br />

meerdere distributiecentra voor alle hulpmiddelen.<br />

We stellen klanttevredenheid voorop. Jouw zorg is onze zorg.<br />

Kijk voor al onze winkels op vegro.nl/winkels<br />

telefoon 0900 - 288 77 66 (24/7) internet www.vegro.nl<br />

gehandicaptenzorg<br />

<strong>De</strong> Zijlen<br />

<strong>De</strong> Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de<br />

provincie Groningen. <strong>De</strong> medewerkers stellen betekenis boven beperking, ieder mens<br />

betekent iets in het leven van een ander. <strong>De</strong> Zijlen ondersteunt zo'n veertienhonderd<br />

mensen bij wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd.<br />

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.<br />

Locatie Melsemaheerd: Woonvoorziening (zorg/ondersteuning)<br />

Melsemaheerd 4, 9736 EN Groningen telefoon 050-547 20 00<br />

e-mail info@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl<br />

22 wijkgids 2023-2024


Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

Fokus Groningen <strong>Beijum</strong><br />

Vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke handicap. Wij verlenen ADL-assistentie.<br />

Atensheerd telefoon 050-5217200 e-mail info@fokuswonen.nl internet www.fokuswonen.nl<br />

overige zorg<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Praktijk Voetlicht – pedicure<br />

Holmsterheerd 33, 9737 LT Groningen telefoon 06-43014071<br />

e-mail info@voetlicht.net internet www.voetlicht.net<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

wijkgids 2023-2024 23


Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-230 3252 / 06-53 85 86 30<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088–2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

<strong>De</strong> Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

24 wijkgids 2023-2024


huisdieren<br />

Dierenartsenpraktijk <strong>Beijum</strong><br />

Openingstijden 08.30–17.30 uur.<br />

Doornbosheerd 22, 9737 MN Groningen telefoon 050-5410740 internet www.dierenartsbeijum.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

wijkgids 2023-2024 25


MELSEMAHEERD<br />

Sporthal <strong>Beijum</strong><br />

Sporthal <strong>Beijum</strong>


Activiteiten<br />

Activiteiten in <strong>Beijum</strong><br />

Op diverse plekken in <strong>Beijum</strong> worden gedurende het seizoen tal van activiteiten<br />

georganiseerd voor jong en oud. Sport, bewegen, yoga, ontmoeten, samen eten,<br />

dansen, muziek maken, kerkdiensten, schilderen of beeldhouwen: houd voor deze en<br />

nog veel meer activiteiten de wijkwebsite www.beijum.nl in de gaten.<br />

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes, Melsemaheerd 2 telefoon 050-5410070<br />

Wijkcentrum Trefpunt, <strong>Beijum</strong>erweg 7 telefoon 050-5422807<br />

PKN <strong>De</strong> Bron, Bentismaheerd 1a telefoon 050-5420040<br />

WIJ <strong>Beijum</strong>, Melsemaheerd 2 telefoon 050-5497131<br />

Activiteiten de hunzeborgh<br />

Buurtcentrum <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>borgh, <strong>Beijum</strong>erweg 10a, 9731 EB Groningen telefoon 050-5499400<br />

Buurtcentrum <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>borgh is in de basisvakanties gesloten, tenzij anders vermeld.<br />

Zie voor actuele info omtrent de activiteiten onze website: www.dehunzeborgh.com<br />

Maandag Fitness 50-plus, Senioren Fitness, Yoga<br />

Dinsdag Fitness 50-plus, Wandelen, Klaverjassen (1x per maand) Koor ‘Goed gestemd’<br />

Woensdag Woensdagochtend schildergroep, Piloxing, Restorative Yoga<br />

Donderdag Fitness 50-plus, Kijken naar Kunst, Zumba, Yoga/Pilates<br />

Vrijdag Ladies gym, Schilderen ‘Groen als gras’, Jeugdschaakclub, Bingo, Kinderdisco<br />

28 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>Beijum</strong> is cultuurcoach Kitty actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt toffe<br />

culturele projecten op te zetten. Zo wordt <strong>Beijum</strong> nóg leuker om in te wonen. Check<br />

bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Akkerstraat 99, 9717 KZ Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

30 wijkgids 2023-2024


muziek en theater<br />

Goed Gestemd – Gemengd koor<br />

Repetities dinsdagavond 20.00-22.00 uur o.l.v. Joke Scholten.<br />

e-mail leontinedeheer@home.nl facebook KoorGoedGestemd<br />

Stichting Music and Fun (MAF)<br />

Oefen- en opnameruimte in Het Trefpunt, apparatuuruitleen en -vervoer, muziekinstaplessen,<br />

sessions, FUN-festivals <strong>Beijum</strong>, ondersteuning bij muziekactiviteiten.<br />

correspondentieadres Fossemaheerd 113, 9737 KC Groningen contactpersoon Thijs v. Oosten<br />

telefoon 050-5410231 of 06-16101554 e-mail stmaf@live.nl internet stichtingmaf.com<br />

Doedelzakvereniging The Clan MacBeth Pipe Band<br />

Repetities: maandag 19.00–22.00 uur in het dorpshuis Noorderhoogebrug.<br />

Wolddijk 161, 9738 AE Groningen e-mail secretaris@clanmacbeth.nl internet www.clanmacbeth.nl<br />

Stichting Luisterwijk<br />

Muziektheaterprojecten voor en door bewoners<br />

telefoon 06-15351103 e-mail info@luisterwijk.nl internet www.luisterwijk.nl<br />

Koor Ala Kondre (‘uit alle landen’) – dirigent Mayke Scholma<br />

Repetitie woensdagavond in de Emmauskerk, Ra 4, van 20.00–21.30. Gospelsongs,<br />

Kerstliederen (diverse talen), Surinaamse en Antilliaanse liederen en Negrospirituals.<br />

e-mail Ji.janssens@home.nl<br />

Emmauskoor – eigentijds katholiek koor Emmauskerk<br />

Repetitie dinsdags 14.30–16.30 uur in de Emmauskerk, Ra 4, o.l.v. Cas Straatman.<br />

Het koor luistert in principe elke 3e zondag van de maand de Diensten o.l.v. Parochianen<br />

op en zingt met de hoogtijdagen Kerstmis en Pasen.<br />

contactpersoon Rita Bergman telefoon 050-542 0383 e-mail cjmbergman@hotmail.com<br />

wijkgids 2023-2024 31


Culturele Commissie<br />

Organiseert concerten, lezingen etc. in en rond Buurtcentrum <strong>Hunze</strong>borgh.<br />

e-mail cultuur@dehunzeborgh.nl internet www.dehunzeborgh.nl/cultuur<br />

Toneelvereniging Nieuw Leven Noorderhoogebrug<br />

facebook toneelnoorderhoogebrug<br />

kunst en ambacht<br />

Kunstkamer WiCla<br />

Hiddemaheerd 95b, 9737 JW Groningen telefoon 050-5426964<br />

e-mail kunstkamerwicla@hetnet.nl internet www.kunstkamerwicla.nl<br />

Keramiek-atelier Marjan Schaap<br />

Cursussen en workshops model- en portret boetseren en keramiek.<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 20, 9737 AD Groningen telefoon 050-5421129<br />

e-mail marjanschaap@home.nl internet www.marjanschaap.nl<br />

vrijwilligerswerk<br />

Werkgroep GG&V (Groen, Grijs & Verkeer)<br />

Zet zich in voor inrichting, gebruik, beheer, onderhoud en verkeersveiligheid van de<br />

woonomgeving in en om de wijk.<br />

e-mail info@beijum.org en verkeer@beijum.org<br />

Tuinteam <strong>Beijum</strong><br />

Vrijwilligers helpen bewoners die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden.<br />

contactpersoon Erik Waterman telefoon 06-15412532 e-mail e.waterman@werkpro.nl<br />

32 wijkgids 2023-2024


tuinieren & natuur<br />

Volkstuinvereniging <strong>De</strong> Drie Wijken<br />

internet www.volkstuingroningen.nl<br />

Biologisch Tuiniercomplex <strong>Beijum</strong><br />

e-mail btg.groningen@gmail.com internet www.btgroningen.nl<br />

Tuinvereniging Het Noorden<br />

Winsumerweg 1, 9738 TC Groningen contactpersoon mevr. A.M. Stoové telefoon 050-5274509<br />

e-mail tuinhetnoorden@hotmail.com<br />

Werkgroep Groene Long<br />

2 x per jaar helpen vrijwilligers met snoeiwerk en het opruimen van zwerf- en drijfvuil.<br />

e-mail werkgroepgroenelong@gmail.com<br />

overig<br />

Scoutinggroep <strong>De</strong> Voerman<br />

Welpen za. 10.00–12.00 uur, Scouts za 13.30–17.00 uur, Explorers vrij 19.30–22.00 uur.<br />

Trefpunt, <strong>Beijum</strong>erweg 17, 9737 AB Groningen<br />

internet www.devoerman.nl facebook devoerman<br />

wijkgids 2023-2024 33


Korenmolen Wilhelmina<br />

Openingstijden: vrijdag van 09.00–12.00 uur; zaterdag 10:00–17.00 uur.<br />

molenaars Hendrik-Jan, Mieke en Jeffrey<br />

Molenstreek 1, 9738 AC Groningen (Noorderhoogebrug) telefoon 06-82941742<br />

e-mail info@korenmolen-wilhelmina.nl internet www.korenmolen-wilhelmina.nl<br />

Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

<strong>De</strong> Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Oranje Comité <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>-Van Starkenborgh<br />

e-mail oranjecomite@dehunzevanstarkenborgh.nl internet hunzeoranje.jouwweb.nl<br />

34 wijkgids 2023-2024


Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstij<br />

Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeni<br />

Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schil<br />

Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Car<br />

Rode Egel Producties<br />

Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgevin<br />

Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - S<br />

Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstij<br />

Grafische vgving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen<br />

Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schi<br />

Huisstijlen -<br />

Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - C<br />

Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgevin<br />

Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - S<br />

Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstij<br />

Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeni<br />

Wij stemmen onze vormgeving graag af op uw wensen, bel gerust!<br />

Fotografie - Stockfoto’s - DTP - Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schil<br />

Huisstijlen - Visitekaartjes - Pentekeningen Eric Snelleman - Portretten - rode.egel@gmail.com - Tekeningen - www.rode-egel.nl - Schilderijen - o6-11081252 - Illustratie - Strips - Car<br />

Pentekeningen - Portretten - Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgevin<br />

Tekeningen - Schilderijen - Illustratie - Strips - Cartoons - Grafische vormgeving - Webdesign - Fotografie - S<br />

DEGROENEDRAAK<br />

Tekstbureau<br />

Nathan Brinkman<br />

Boelemaheerd 55<br />

9736 HC Groningen<br />

0 6 -36 2 112 5 3<br />

degroenedraak@gmail.com<br />

www.tekstbureaudegroenedraak.nl<br />

wijkgids 2023-2024 35


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sporthal <strong>Beijum</strong><br />

Amkemaheerd 293, 9736 BV Groningen telefoon 050-5417660<br />

Gymzaal Stoepemaheerd<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Stoepemaheerd 9, 9737 TJ Groningen<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportcentrum Kardinge<br />

Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen telefoon 050-3676767<br />

e-mail info@kardinge.nl internet www.kardinge.nl<br />

Sportpark Kardinge<br />

Koerspad 25, 9735 AK Groningen telefoon 050-3676366 (verhuur)<br />

e-mail info@kardinge050.nl internet www.kardinge050.nl<br />

36 wijkgids 2023-2024


Mountainboardpark<br />

Iedere zondag vanaf 12.00 uur open tussen maart en november.<br />

locatie Ulgersmaweg 147 telefoon 050-2053364 e-mail info@mountainboardpark.nl<br />

internet www.mountainboardpark.nl facebook mountainboardpark<br />

sportverenigingen<br />

Badminton Club <strong>Beijum</strong><br />

trainingslocatie Sporthal <strong>Beijum</strong> telefoon 06-25 28 26 29<br />

e-mail info@bcbeijum.nl internet www.bcbeijum.nl<br />

Korfbalvereniging ROG<br />

Trainingen/Wedstrijden Sportpark Kardinge/Sporthal <strong>Beijum</strong>, Bieskemaar 9a, 9735 AE Groningen<br />

e-mail bestuur@rog-korfbal.nl internet www.rog-korfbal.nl<br />

GVAV Rapiditas Voetbal<br />

trainingen Sportpark Kardinge postadres Postbus 9544, 9703 LM Groningen<br />

telefoon 050-5410415 e-mail secretaris@gvav.nl internet www.gvav.nl<br />

VVV Diva ’83 – damesvoetbal in Groningen<br />

locaties Sportpark Kardinge (veldvoetbal en 7 x 7) en Sportcentrum Kardinge (zaalvoetbal)<br />

e-mail info@diva83.nl internet www.damesinvoetbalactief.nl<br />

TURNSTAD<br />

GR NINGEN<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Bij ons kun je terecht voor turnlessen voor jongens, meisjes en volwassen dames, maar<br />

daarnaast ook voor peuter-& kleutergym, acrogym, ritmische gymnastiek en freerunning.<br />

Jaarlijks doen we mee met Sporthopper en vergoeding via stichting leergeld is<br />

mogelijk. Neem voor meer informatie over ons aanbod, op welke locaties we les geven<br />

en het aanvraagformulier voor 2 gratis proeflessen, gauw een kijkje op onze website!<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 37


S.V. Athene<br />

Dames jazz gymnastiek, gymzaal Stoepemaheerd, donderdagavond 20.00–21.00 uur.<br />

gymzaal Stoepemaheerd voorzitter Sonja Thie telefoon 050-5416743<br />

Volleybalvereniging Lycurgus<br />

Thuiswedstrijden: Sporthal <strong>Beijum</strong> en Sporthal Selwerd<br />

postadres Postbus 1133, 9701 BG Groningen<br />

e-mail bestuur@lycurgus.eu internet www.lycurgus.eu<br />

Handbalvereniging V&S<br />

Trainingen: wo. Sporthal Lewenborg; vr. Sporthal <strong>Beijum</strong>; wedstrijden Lewenborg.<br />

e-mail vens@handbalgroningen.nl internet www.handbalgroningen.nl facebook VenShandbal<br />

Tafeltennisclub PITT<br />

Speelavond: dinsdag van 20.00–23.30 uur.<br />

clubgebouw Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen telefoon 050-549 4820<br />

contactpersoon Dick Groenewoud, Mudaheerd 109, 9737 XD Groningen telefoon 050-542 3932<br />

e-mail dickgroenewoud55@gmail.com<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Mixed Combattraining 12+ en 16+<br />

jeugd en volwassenen / Outdoor Combattraining / Introductieclinics en cursussen<br />

Dames Weerbaarheid/Krav Maga / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie<br />

afgestemd op de doelgroep / Bokszaktraining / TRX-band trainingen.<br />

Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor meer<br />

informatie en recensies van Go Smarts op https://goo.gl/maps/YumcVDBA3bPvUQGh7.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl<br />

facebook https://www.facebook.com/gosmarts instagram https://www.instagram.com/go_smarts/<br />

Groninger Zwemsportvereniging TriVia<br />

postadres Postbus 317, 9701 BH Groningen e-mail info@trivia.nl internet https://www.trivia.nl<br />

38 wijkgids 2023-2024


Zwemvereniging <strong>De</strong> Watervrienden Groningen<br />

Zwemles, recreatief zwemmen en andere activiteiten. In Kardinge of <strong>De</strong> Parrel.<br />

telefoon 050-8502132 e-mail info@watervrienden.com internet www.watervrienden.com<br />

Tennisvereniging GTV Van Starkenborgh<br />

Tennispark Heerdenpad 9, 9731 BW Groningen telefoon 050-5410402<br />

e-mail secretaris@starkenborgh.nl internet www.starkenborgh.nl<br />

Jeugdschaakclub <strong>De</strong> Paardensprong<br />

Clubmiddag: vrijdag van 16.15 tot 17.30 uur, Buurtcentrum <strong>Hunze</strong>borgh.<br />

jeugdleider Ronald van Nimwegen telefoon 06-10039868<br />

e-mail a.r.vannimwegen@hetnet.nl nternet www.scdepaardensprong.nl<br />

wijkgids 2023-2024 39


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen &<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

<strong>De</strong> Wigwam (PO en BSO) Jaltadaheerd 54<br />

Pinokkio (PO) Fultsemaheerd 88<br />

<strong>De</strong> Honingboom (KDV, PO en BSO) Fultsemaheerd 88<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088 035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Kleine Maan<br />

Gewoon goede opvang<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Kleine Maan is een veilige plek waarin wij uw kind de kans geven de wereld te<br />

ontdekken zoals kinderen dat doen: door naar hartelust te spelen. Kleine Maan is een<br />

kleinschalige kinderopvang in een knusse, groene woonomgeving, met elke dag<br />

dezelfde vertrouwde gezichten, eerlijke biologische voeding, verzorging in nauw<br />

overleg met de ouders en ... een voordelig uurtarief!<br />

Kleine Maan is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.<br />

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.<br />

Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen telefoon 050-5411504<br />

e-mail info@kleinemaan.nl internet https://kleinemaan.nl facebook kleinemaan<br />

<strong>De</strong> Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

<strong>De</strong>skundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

40 wijkgids 2023-2024


Kinderdagverblijf Hamertje-tik<br />

Knusse locaties in <strong>Beijum</strong> in/bij de winkelcentra. Geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.<br />

Kleinschalige opvang voor kinderen van 0–2,5 jaar, 2,5–4 jaar en 4–12 jaar. Breed<br />

opgeleide medewerkers die persoonlijk en kindgericht werken.<br />

Locaties Emingaheerd 104-108 en Atensheerd 1 in <strong>Beijum</strong> telefoon 06-27450018<br />

contactpersonen Wendy Bethlehem en Wytske de Wit<br />

e-mail info@hamertje-tik.nl internet www.hamertje-tik.nl<br />

VCOG Kinderopvang - Locatie IKC Dom Helder Camara<br />

Peuterspeelzaal 2–4 jaar met VVE<br />

5 dagdelen in de week geopend van 08.30–12.30 uur.<br />

Peuterdoorstroomgroep vanaf 3,5 jaar<br />

Onderdeel van de peuterspeelzaal, kinderen kunnen laagdrempelig “doorstromen” in<br />

het onderwijs.<br />

Voorschoolse Opvang (VSO) 4–12 jaar<br />

5 dagen per week vanaf 07.30 uur (ook mogelijkheid vanaf 07.00 uur).<br />

Buitenschoolse opvang (BSO) 4–12 jaar<br />

5 dagen per week (52 weken per jaar) geopend tot 18.00 uur (ook mogelijkheid tot<br />

18.30 uur).<br />

IKC Dom Helder Camara (Oecumenisch Integraal kindcentrum)<br />

Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen telefoon 050-5412250 e-mail info-dhc@vcogkinderopvang.nl<br />

internet www.ikc-domheldercamara.nl en www.vcogkinderopvang.nl<br />

Christelijk IKC <strong>De</strong> Heerdstee<br />

Peuterspeelzaal 2 – 4 jaar (met VVE).<br />

4 dagdelen (ma-do) in de week geopend van 08.30–12.30 uur.<br />

Kleinschalige en gezellige peuterspeelzaal.<br />

Bentismaheerd 1, 9736 EA Groningen telefoon 050-5417232<br />

e-mail info@heerdstee.nl internet heerdstee.nl<br />

Kindercentrum Mallemolen<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 19b, 9737 AB, Groningen telefoon 050-5494613<br />

e-mail info@kindercentrummallemolen.nl internet www.kindercentrummallemolen.nl<br />

Kindercentrum ‘Leutje Laiverds'<br />

<strong>Beijum</strong>erweg 17, 9737 AB Groningen telefoon 06-22760292 e-mail leutjelaiverds@gmail.com<br />

Leutje BSO Ypemaheerd 49, 9736 ME Groningen internet leutjelaiverds.nl<br />

wijkgids 2023-2024 41


Kinderdagverblijf Dikkertje Dap<br />

Berlageweg 80, 9731 LK Groningen telefoon 050-5423182<br />

e-mail info@dikkertjedapgroningen.nl<br />

opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

overig<br />

Speelotheek<br />

Open op afspraak: woensdag 14.00–17.00 en zaterdag 10.00–13.00 uur.<br />

OBS <strong>De</strong> Zwerm, Fultsemaheerd 88, 9736 CT Groningen telefoon 06-39 24 95 46<br />

e-mail info@speelotheekgroningen.nl internet www.speelotheekgroningen.nl<br />

Bslim<br />

internet www.bslim.nl<br />

Schooltuin <strong>Beijum</strong><br />

Kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen hier les in ecologische basisvorming.<br />

Pedaalpad 10, 9737 AA Groningen telefoon 050-3676329 e-mail pieter.beekman@groningen.nl<br />

42 wijkgids 2023-2024


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Christelijk IKC <strong>De</strong> Heerdstee<br />

Een kleinschalig, open christelijk IKC (integraal kindcentrum).<br />

Binnen ons kindcentrum heerst een fijne sfeer, met structuur en rust, zodat iedereen<br />

zich veilig voelt. Wij kennen elkaar.<br />

Ieder kind is uniek en krijgt bij ons alle mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen<br />

in relatief kleine groepen.<br />

Bentismaheerd 1, 9736 EA Groningen telefoon 050-5417232<br />

e-mail info@heerdstee.nl internet heerdstee.nl<br />

Integraal Kindcentrum (IKC) Dom Helder Camara<br />

IKC Dom Helder Camara verzorgt onderwijs en kinderopvang voor ongeveer 400<br />

kinderen in de leeftijd tussen 2 en 13 jaar. Het is een oecumenisch IKC en heeft als<br />

missie dat iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging, culturele of maatschappelijke<br />

achtergrond.<br />

Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen telefoon 050-5412250 en 06-12502707<br />

e-mail info@domheldercamaraschool.nl internet www.ikc-domheldercamara.nl<br />

44 wijkgids 2023-2024


Openbare basisschool <strong>De</strong> <strong>Beijum</strong>korf<br />

locatie <strong>De</strong> Honingraat, Jaltadaheerd 53, 9737 HC Groningen telefoon 050-321 0400<br />

locatie <strong>De</strong> Zwerm, Fultsemaheerd 88, 9736 CT Groningen telefoon 050-321 0401<br />

e-mail (algemeen) info@beijumkorf.o2g2.nl internet beijumkorf.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Basisschool Het Palet - School met de Bijbel<br />

Froukemaheerd 1, 9736 RA Groningen telefoon 050-541 2919<br />

e-mail dir.hetpalet@noorderbasis.nl internet www.hetpalet-groningen.nl<br />

<strong>De</strong> PIT Groningen<br />

<strong>De</strong> PIT Groningen geeft kinderen eigenaarschap in hun eigen ontwikkeling. Door ze<br />

professioneel te verleiden brengen we Levend Leren in de praktijk: leren van wat er<br />

leeft in de groep. Ze krijgen de vrijheid die ze aankunnen.<br />

Wibenaheerd 24, 9736 PB Groningen telefoon 050-305 2011<br />

e-mail freek-velthausz@primenius.nl internet https://depitgroningen<br />

Kentalis Tine Marcusschool<br />

Voor leerlingen met een taalontwikkelingstoornis of slechthorendheid.<br />

Jaltadaheerd 163, 9737 HK Groningen telefoon 050-547 0888 fax 050-5470881<br />

internet www.kentalis.nl<br />

wijkgids 2023-2024 45


voortgezet onderwijs<br />

Heyerdahl College<br />

Openbare school voor praktijkonderwijs.<br />

Kluiverboom 1b, 9732 KZ Groningen telefoon 050-321 0525<br />

e-mail info.heyerdahlcollege@o2g2.nl internet www.heyerdahlcollege.nl<br />

Gomarus College<br />

Gereformeerde Scholengroep, afdeling Praktijkonderwijs.<br />

Lavendelweg 7, 9731 HR Groningen telefoon 050-524 4515 internet www.gomaruscollege.nl<br />

Werkman VMBO (Daltononderwijs)<br />

Kluiverboom 1a, 9732 KZ Groningen telefoon 050-321 0555 internet werkmanvmbo.nl<br />

Topsport Talentschool Groningen<br />

Vmbo, havo, atheneum.<br />

Melisseweg 2, 9731 BX Groningen telefoon 050-321 0515<br />

e-mail info.tts@o2g2.nl internet www.topsporttalentschoolgroningen.nl<br />

46 wijkgids 2023-2024


CSG Wessel Gansfort<br />

School voor vmbo (tl), havo, atheneum en atheneum+.<br />

locatie Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen telefoon 050-5410656<br />

e-mail info@csgwesselgansfort.nl internet www.csgwesselgansfort.nl<br />

CSG Kluiverboom<br />

School voor lwoo, vmbo (bb) en vmbo (kb)<br />

locatie Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5710195<br />

e-mail info@csgkluiverboom.nl internet www.csgkluiverboom.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Protonstraat 2, 9743 AL.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

telefoon 088-230 9999 whatsapp 06-25 68 19 18<br />

e-mail info@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 47


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

<strong>De</strong> Huismeesters<br />

telefoon 050-365 7171<br />

Patrimonium<br />

telefoon 050-529 9999<br />

48 wijkgids 2023-2024


huurdersorganisaties<br />

ABP-Huurdersvereniging <strong>Beijum</strong><br />

contactpersoon Wies Zuidema telefoon 050-5425251<br />

Centraal Wonen ‘<strong>De</strong> Heerd’<br />

Bentismaheerd 23, 9736 EB Groningen e-mail info@cwdeheerd.nl internet cwdeheerd.nl<br />

Huurders Platform Patrimonium Groningen<br />

Huurt u een woning van Patrimonium? Wij, de bestuursleden van de HPPG, zetten ons<br />

in voor uw belangen op beleidsmatige onderwerpen. Wij brengen aan woningstichting<br />

Patrimonium advies uit over o.a. begroting, huurbeleid, leefbaarheid, betaalbaarheid<br />

en vastgoedbeleid conform de Overlegwet.<br />

HPPG postadres Postbus 1626, 9701 BP Groningen<br />

e-mail info.hppg@gmail.com internet www.hppg.nl<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek<br />

wijkgids 2023-2024 49


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

<strong>De</strong> gemeente Groningen is verdeeld in zeven Gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijkwethouder en Gebiedsteam.<br />

Het Gebiedsteam werkt samen met inwoners, organisaties en ondernemers over<br />

hun ideeën, invloed op gemeentelijke plannen en onderwerpen die de leefbaarheid<br />

van een wijk of dorp aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse nieuwsbrief van uw Gebied via<br />

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Gebied Oost: <strong>Beijum</strong>, <strong>De</strong> <strong>Hunze</strong>/Van Starkenborgh, Drielanden, Engelbert, Lewenborg,<br />

Meerstad, Klein Harkstede, Lageland, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug,<br />

Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Ulgersmaborg.<br />

Wijkwethouder Rik van Niejenhuis e-mail secretariaat.wethoudervanniejenhuis@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Marlon Berends e-mail marlon.berends@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Felix Hirrman e-mail felix.hirrman@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

50 wijkgids 2023-2024


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12 82 39 73<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

<strong>De</strong> gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Parkallee 96, 9735 AB Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

Het Meldpunt Overlast en Zorg is bedoeld voor melding van steeds terugkerende<br />

overlast, bezorgdheid om buurtgenoten en vermoedens van huiselijk geweld. 24 uur<br />

per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-587 5885 internet https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

WIJ <strong>Beijum</strong> (Heerdenhoes, Melsemaheerd 2) telefoon (ma t/m vr 9-17 uur) 050-549 7131<br />

e-mail wijbeijum@wij.groningen.nl<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 11.00–15.00 uur.<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 11.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-368 8688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2023-2024 51


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen, kan in veel gevallen via internet. Actuele informatie over<br />

uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Spreekuur wijkagenten Heerdenhoes, Melsemaheerd 2, elke dinsdag 10.00–12.00 uur.<br />

Politiebureau Parkallee 20, 9735 AB Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water 0800-0202013<br />

52 wijkgids 2023-2024


Meins<br />

Winkelcentrum <strong>Beijum</strong><br />

Stoepemaheerd 21<br />

Alle dagen geopend van 8.00-22.00<br />

Op zondag van 12.00-20.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!