05.10.2021 Views

Wijkgids Lewenborg

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lewenborg</strong><br />

Drielanden, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug,<br />

Ruischerbrug, Ruischerwaard, Klein Harkstede,<br />

Meerstad, Noorddijk, Zilvermeer<br />

<strong>Wijkgids</strong>en van Groningen 2022/2023


HET MOOISTE EN<br />

GROENSTE STADSDEEL<br />

VAN GRONINGEN<br />

Bekijk het actuele woonaanbod op meerstad.eu


Inhoud<br />

Voorwoord 3<br />

Adverteerders 3<br />

Inleiding 4<br />

De wijken in vogelvlucht 4<br />

Omgeving 5<br />

Wijkorganisaties 6<br />

Bewonersorganisaties 6<br />

Buurtcentra 7<br />

Wijkkranten en -websites 9<br />

Sociaal-culturele 10<br />

voorzieningen<br />

Forum Groningen 10<br />

Welzijn 12<br />

Religie en levensbeschouwing 14<br />

Culturele verenigingen 15<br />

Overig 15<br />

Gezondheid en zorg 16<br />

Huisartsen 16<br />

Tandartsen 16<br />

Apotheken 18<br />

Ziekenhuizen 20<br />

Bloedonderzoek 20<br />

Fysio- en Oefentherapeuten 20<br />

Psychologen/Psychotherapie 21<br />

Verloskunde & kraamzorg 21<br />

Logopedie 22<br />

Overige gezondheid 22<br />

Thuiszorg 23<br />

Verpleeg- en verzorgingshuizen 23<br />

Gehandicaptenzorg 24<br />

Overige zorg 24<br />

Huisdieren 26<br />

Vrije tijd 28<br />

VRIJDAG 28<br />

Muziek 29<br />

Theater 32<br />

Beweging en spiritualiteit 32<br />

Tuinieren & natuur 32<br />

Overig 33<br />

Plattegrond 30-31<br />

Activiteiten 35<br />

Sport 45<br />

Sportvoorzieningen 45<br />

Sportverenigingen 46<br />

Werken aan algehele conditie 48<br />

Kinderen en jeugd 49<br />

Kinderopvang 49<br />

Opvoedondersteuning 51<br />

Overig 51<br />

Onderwijs 53<br />

Basisscholen 53<br />

Voortgezet onderwijs 54<br />

Middelbaar beroepsonderwijs 55<br />

Huisvesting 56<br />

Woningcorporaties 56<br />

Gemeentelijke informatie 58<br />

Gemeentelijke instanties 58<br />

Politie 60<br />

Alarm- en storingsnummers 60


De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website<br />

www.wijkgidsen.nl.<br />

Wijzigingen of aanvullingen<br />

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:<br />

Woesthuis Media, o.v.v. <strong>Wijkgids</strong> <strong>Lewenborg</strong>, Framaheerd 46, 9737 NM Groningen.<br />

telefoon 06-83874455 e-mail info@wijkgidsen.nl<br />

Advertenties voor de wijkgids 2023-2024 kunt u aanmelden bij:<br />

Westerkrant, Londenweg 14, 9744 TX Groningen.<br />

telefoon 050-307 00 27 e-mail robert@westerkrant.nl<br />

uitgave: Woesthuis Media<br />

foto’s: Woesthuis Media en Stichting De Oude Bieb <strong>Lewenborg</strong><br />

advertentiewerving: Westerkrant en Woesthuis Media<br />

ontwerp: Raymond Wijngaard/Created by Design<br />

uitvoering: Woesthuis Media en Rode Egel Producties<br />

druk: Scholma Druk b.v., Bedum<br />

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de<br />

website www.wijkgidsen.nl.<br />

© 2022 Groningen<br />

<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt<br />

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.


Voorwoord<br />

Deze wijkgids is gemaakt voor bewoners<br />

van de wijken <strong>Lewenborg</strong>, Drielanden,<br />

Zilvermeer, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug,<br />

Ruischerbrug, Ruischerwaard,<br />

Noorddijk, Klein Harkstede en Meerstad.<br />

Het is een handig naslagwerk met<br />

informatie over:<br />

- wijk- en buurtorganisaties<br />

- sociaal-culturele voorzieningen<br />

- onderwijsvoorzieningen<br />

- instanties die in de wijk werkzaam zijn<br />

- (sport)verenigingen en clubs<br />

- gemeentelijke diensten<br />

- activiteiten in o.a. buurtcentra (een in<br />

kleur uitgevoerd activiteitenoverzicht).<br />

De teksten en gegevens zijn zorgvuldig<br />

gecontroleerd. Mocht er desondanks iets<br />

ontbreken of onjuist staan vermeld, dan<br />

kunt u dit doorgeven aan:<br />

info@wijkgidsen.nl.<br />

Ook van nieuwe activiteiten kunt u de<br />

redactie zo op de hoogte brengen.<br />

U kunt de gids raadplegen via de website<br />

www.wijkgidsen.nl. Wij doen ons best<br />

deze website zo actueel mogelijk te<br />

houden door regelmatig wijzigingen op te<br />

nemen.<br />

Heeft u tussentijdse wijzigingen? Mail ze<br />

naar info@wijkgidsen.nl.<br />

Adverteerders<br />

Omslag voor<br />

Bureau Meerstad<br />

Fair Back Kringloop<br />

Lotus uitvaartverzorging<br />

Omslag achter<br />

Wijkcentrum Het Dok<br />

Albert Heijn Meins<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

En verder...<br />

Bij Spruit 50<br />

Centrum voor<br />

Knieklachten Beijum 57<br />

Dorenbos uitvaart 11<br />

Fysiotherapie Van Gent 11<br />

Home Design 11<br />

Marabou Kinderyoga 50<br />

Mondhygiënepraktijk Heeroma 11<br />

Nijestee Woningcorporatie 57<br />

Scholma Online 11<br />

Talentperron 13<br />

Toko Semarang 57<br />

Vitaal050 52<br />

VRIJDAG 28<br />

wijkgids 2022-2023 3


4 wijkgids 2022-2023<br />

Inleiding<br />

de wijken in vogelvlucht<br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong> is een grote stadswijk met ruim 11.000 inwoners. Precies 50 jaar geleden, in<br />

1971, ging de eerste schep de grond in. Door de aanleg van de wijk is de aloude<br />

Stadsweg tussen Groningen en Delfzijl hier onder een dikke laag ophoogzand<br />

verdwenen. De wijk is vernoemd naar de voormalige borg van de familie Lewe iets ten<br />

westen van de wijk. Er zijn veel groenvoorzieningen en speelplekken rondom de woningen.<br />

De wijk wordt doorkruist door de tuinen van het LeRoy-gebied. Ook zijn er diverse<br />

voorzieningen, zoals wijkcentrum Het Dok, het Gezondheidscentrum en een Sporthal.<br />

De afgelopen jaren is er in het kader van de wijkvernieuwing veel veranderd in de wijk,<br />

getuige o.a. het prachtig verbouwd en opnieuw ingericht winkelcentrum.<br />

<strong>Lewenborg</strong> grenst aan Recreatiepark Kardinge en het Bevrijdingsbos. Ook de wijken<br />

Zilvermeer en Drielanden grenzen aan de wijk.<br />

Drielanden en Zilvermeer<br />

Drielanden is een ecologisch gebouwde wijk aan de noordkant van <strong>Lewenborg</strong>. De wijk<br />

bestaat uit drie straten: Waterland, Zonland en Mooiland. In 1995 werden de eerste<br />

woningen opgeleverd en eind jaren '90 was de wijk helemaal voltooid.<br />

De woningen in Drielanden zijn gebouwd van duurzame materialen, er is veel<br />

aandacht voor energiebesparing en er wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke<br />

bronnen (bijvoorbeeld door de huizen op het zonlicht te oriënteren en zonnecollectoren<br />

op de daken te plaatsen). Bijzonder is een rietzuiveringsveld (een ‘helofytenfilter’)<br />

waarin afvalwater wordt gezuiverd.<br />

Zilvermeer grenst aan de gelijknamige recreatieplas, die ook Kardingerplas wordt<br />

genoemd. Deze kleine wijk is vernoemd naar het boek 'De schat van het Zilvermeer'<br />

van de Duitse schrijver Karl May.<br />

Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg<br />

De wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg liggen tussen de ringweg en het Van<br />

Starkenborghkanaal. De twee wijken hebben een gezamenlijke wijkraad (WOU),<br />

wijkblad (De Brugborgvizier) en wijkcentrum (De Schakel). De geschiedenis van deze<br />

wijken is beschreven in 'Het BrugBorgBoek'.<br />

De straten in Ulgermaborg zijn genoemd naar planten. Maar de wijk zelf ontleent zijn<br />

naam aan de voormalige middeleeuwse borg van de familie Ulgers op de plek langs de<br />

ringweg waar nu een paardenboerderij staat. De wijk is gebouwd in de jaren '80 en<br />

heeft veel gezinswoningen, speelplekken en een kinderboerderij. De dichtstbijzijnde<br />

basisschool ligt in Oosterhoogebrug.


De wijk Oosterhoogebrug is een oud dorp op de kruising van het Damsterdiep en de<br />

rivier de Hunze. De oudste schriftelijke vermelding van het dorp staat in een akte van<br />

1427. De naam verwijst naar een voormalige hoge brug ('hoogholtje'). In de jaren ’70 en<br />

‘80 is deze wijk aangevuld met nieuwbouw.<br />

Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk<br />

De buurten Ruischerbrug en Ruischerwaard zijn omringd door water: ze liggen op de<br />

smalle strook land (‘köveltimp’) tussen het Damsterdiep en de Eemskanaal. Ruischerbrug<br />

bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Eens was hier het gemeentehuis van<br />

de Noorddijk gevestigd. Langs de Rijksweg bevonden zich vroeger steen- en aardewerkfabrieken.<br />

Hoewel het oude Ruischerbrug sinds 1969 tot de gemeente Groningen<br />

behoort, heeft het zijn oude dorpsidentiteit behouden. Ruischerwaard is een geheel<br />

nieuwe wijk, gebouwd aan het einde van de jaren '90. Veel van de woningen liggen aan<br />

het water. Het oude lintdorp Noorddijk aan de weg naar Zuidwolde heeft – met zijn<br />

middeleeuwse Stefanuskerk en ondanks de nabijheid van <strong>Lewenborg</strong> – zijn landelijke<br />

karakter behouden.<br />

Klein Harkstede<br />

Klein Harkstede is een streekje dat grenst aan de zuid-oostkant van Ruischerbrug en<br />

aan de Harkstederweg en de Borgsloot ligt.<br />

Meerstad<br />

Even voorbij Klein Harkstede wordt nog volop gebouw aan Meerstad. Meerstad staat<br />

voor ‘woongeluk’ in de ruimste zin van het woord. Hier woon je in het meest groene en<br />

waterrijke stadsdeel van Groningen aan de rand van het schitterende Woldmeer. De<br />

basis-ingrediënten van Meerstad zijn water, natuur en wonen. Iedere woonbuurt<br />

belooft een andere ervaring. In sommige buurten staat vooral het water centraal, waar<br />

andere een groenere sfeer hebben en gericht zijn op het weidse omliggende landschap<br />

met haar ruige natuur. Maar ook de liefhebber van een compacte, gezellige woonbuurt<br />

kan een droomhuis vinden in Meerstad. Waar je je ook thuis voelt, Meerstad biedt<br />

altijd meer. Het gebied is nog volop in ontwikkeling. Het laatste nieuws is te vinden via<br />

meerstad.eu<br />

OMGEVING<br />

Recreatiegebied Kardinge<br />

Tussen <strong>Lewenborg</strong> en Beijum ligt Recreatiepark Kardinge. Het gebied beslaat in totaal<br />

ongeveer 300 hectare. In het park kun je wandelen, fietsen, golfen en kanovaren. Er is<br />

ook een zwemplas, Kardingerplas of Zilvermeer geheten. In Sportcentrum Kardinge<br />

bevindt zich o.a. een zwembad en een schaatsbaan. Sportpark Kardinge bestaat uit<br />

ruim tien voetbalvelden en een korfbalveld.<br />

Bevrijdingsbos<br />

Tussen <strong>Lewenborg</strong> en Garmerwolde ligt het Bevrijdingsbos, in 1995 geplant bij de<br />

vijftigste viering van de bevrijding van Nederland. Als eerbetoon aan de Canadese<br />

bevrijders staan hier 30.000 esdoorns (de ‘maple leaf’ is het nationale symbool van<br />

Canada).<br />

wijkgids 2022-2023 5


HOOFDSTUK 1<br />

Wijkorganisaties<br />

bewonersorganisaties<br />

BeWonersPlatform <strong>Lewenborg</strong> (BWPL)<br />

Het bewonersplatform is voor bewoners en voor de gemeente het aanspreekpunt met<br />

betrekking tot de wijk. Samen met bewoners en organisaties werken we aan het vergroten<br />

van de sociale samenhang.<br />

whatsapp 06-47171775 e-mail kopgroep@bwpl.nl internet www.lewenborg.nu<br />

Wijkraad Oosterhoogebrug Ulgersmaborg W.O.U.<br />

postadres Madeliefstraat 19, 9731 CB Groningen<br />

e-mail secretariaat.wou@gmail.com internet brugborgvizier.nl/WOU<br />

Wijkraad Ruischerbrug Ruischerwaard Noorddijk RRN<br />

postadres Woldweg 41, 89734 AB Groningen e-mail secretaris@ruischerbrug.info<br />

internet https://dijkruis.nl facebook Ruischerbrug-Ruischerwaard-en-Noorddijk<br />

Buurtverenigingen in Meerstad<br />

Dorpsbelangen Meerstad e-mail info@dorpsbelangenmeerstad.nl<br />

internet www.dorpsbelangenmeerstad.nl<br />

Buurtvereniging Groenewei e-mail info@bvgroenewei.nl internet bvgroenewei.nl<br />

Buurtvereniging Meeroevers e-mail buurtverenigingmeeroevers@gmail.com<br />

internet www.buurtverenigingmeeroevers.nl<br />

Buurtvereniging Tersluis e-mail bvtersluis@gmail.com internet bvtersluis.nl<br />

Buurtvereniging De Zeilen e-mail info@dezeilen.nl internet dezeilen.nl<br />

6 wijkgids 2022-2023


Bewonersvereniging Drielanden<br />

e-mail bewonersvereniging@drielanden.nl internet www.drielanden.nl<br />

facebook drielanden.groningen<br />

buurtcentra<br />

Het Dok<br />

Het Dok is een multifunctioneel gebouw waar diverse maatschappelijke organisaties<br />

zijn gehuisvest. Het Dok is goed bereikbaar voor mindervaliden en beschikt over<br />

voldoende gratis parkeergelegenheid.<br />

Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-5446888 fax (050)542 67 34<br />

open maandag–vrijdag 08.00–24.00 uur receptie maandag–vrijdag 9.00–12.00 uur<br />

e-mail info@wijkcentrumhetdok.nl internet www.wijkcentrumhetdok.nl<br />

Zaalverhuur<br />

In Het Dok kunt u terecht voor uw vergaderingen, trainingen en overige (zakelijke)<br />

bijeenkomsten. Van uitsluitend een trainingsruimte huren tot het reserveren van<br />

volledig verzorgde vergaderarrangementen, of het huren van een theaterzaal voor<br />

voorstellingen en muziekavonden, veel is mogelijk in Het Dok.<br />

Het kleurrijke pand, de goed uitgeruste vergaderruimten voor gezelschappen van 20 tot<br />

60 personen, de theaterzaal met 150 zitplaatsen en de vele facilitaire mogelijkheden<br />

maken van Het Dok een centrum voor wijkaangelegenheden bij uitstek.<br />

Het Dok is ook zeer geschikt als locatie voor sociale- en/of culturele feesten voor<br />

bewoners van <strong>Lewenborg</strong>. Door het gehele pand is gebruik van internet mogelijk.<br />

Wilt u een zaalruimte, een toneelvoorstelling plannen of een (multi)cultureel feest<br />

geven? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers informeren u graag over de<br />

verschillende mogelijkheden en de diverse vergaderfaciliteiten.<br />

Afdeling verhuur telefoon 050-5446888 e-mail info@wijkcentrumhetdok.nl<br />

Brasserie De Haven (geopend voor lunch op maandag 12.00–14.30 en voor lunch en<br />

diner op dinsdag t/ donderdag 12.00–14.00 uur)<br />

Brasserie De Haven is gevestigd op de begane grond van Het Dok. Op www.wijkcentrumhetdok.nl<br />

treft u een actuele lunchkaart aan. Ook worden diverse basisarrangementen<br />

aangeboden die eventueel naar eigen wens verder ingevuld kunnen worden. Voor meer<br />

informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met Wijkcentrum Het Dok:<br />

info@wijkcentrumhetdok.nl of 050-5446888).<br />

wijkgids 2022-2023 7


Wijkcafé<br />

Het wijkcafé kunt u bezoeken tijdens de openingstijden van Het Dok. In het cafégedeelte<br />

kunt u gebruik maken van gratis draadloos internet (wifi). Ook treft u hier dagelijks de<br />

meest actuele kranten aan. Onder het genot van o.a. een heerlijke kop cappuccino kunt<br />

u de dag beginnen. Het café is ook uitermate geschikt voor werkbesprekingen voor<br />

kleine zelfstandigen of vertegenwoordigers. Openingstijden ma t/m vr. 08.30 uur tot ’s<br />

avonds laat.<br />

Vrijwilligers<br />

Regelmatig zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor zeer uiteenlopende functies. Wij<br />

dragen zorg voor een prettige werksfeer. Voor het meest actuele aanbod van vacatures<br />

kunt u terecht op de vrijwilligerszaak of u loopt even binnen bij Het Dok om de<br />

mogelijkheden te bespreken.<br />

Wijkinternetcafé<br />

Op de eerste etage van het gebouw bevindt zich het Wijkinternetcafé <strong>Lewenborg</strong>; hèt<br />

computercentrum voor de wijkbewoners en omgeving. Het internetcafé is een<br />

voorziening, bedoeld om mensen uit de wijk een mogelijkheid te bieden met de<br />

computer en internet om te (leren) gaan. Er is deskundige begeleiding aanwezig om te<br />

helpen bij internet of problemen met de computer.<br />

Het Dok en andere organisaties bieden computercursussen aan en groepen kunnen<br />

van het computercentrum gebruik maken. U kunt bij ons kennis maken met Windows<br />

Office, Internet Explorer, Excel, Word en de werking van een tablet.<br />

Open uren volwassenen: Tijdens de open uren kunt u tegen een kleine vergoeding<br />

internetten, chatten, een e-mailadres aanvragen of een sollicitatiebrief schrijven. Er is<br />

hulp aanwezig bij het invullen van een digitaal formulier op internet van bijvoorbeeld<br />

de Gemeente, Woningnet of het aanvragen van een DigiD.<br />

Tarieven: Voor een dagdeel computeren in de open uren levert u een strip in van € 1,00<br />

(10-strippenkaart € 10,00). Of u betaalt € 1,00 per bezoek aan de beheerder. Een<br />

strippenkaart of abonnement kost slechts € 15,00 per kwartaal en is verkrijgbaar bij de<br />

bar. Het wijkinternetcafé is gesloten tijdens computercursussen. Daarover staat tijdig<br />

een vermelding op de deur van De Reling. U kunt rechtstreeks met de beheerder<br />

Gerard Wagenaar mailen via wijkinternetcafe@gmail.com.<br />

Openingstijden volwassenen (vanaf 16 jaar) onder voorbehoud<br />

Maandag t/m vrijdag 09.00–12.00 uur e-mail wijkinternetcafe@gmail.com<br />

Wijkcentrum De Schakel<br />

De Schakel biedt ruimte en faciliteiten aan verenigingen, bedrijven en particulieren in<br />

de wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. De Schakel heeft een multifunctionele<br />

zaal voor sport en andere activiteiten en een kelder, ‘Het Jeugdhonk’.<br />

Rijksweg 15, 9731 AA Groningen telefoon 050-5410460<br />

e-mail schakelgroningen@gmail.com internet www.wijkcentrumdeschakel.nl<br />

8 wijkgids 2022-2023


wijkkranten en -websites<br />

Wijkkrant De <strong>Lewenborg</strong>er - uitgave van de BWPL<br />

e-mail redactie@lewenborger.nl internet https://lewenborger.nl<br />

Wijkwebsite <strong>Lewenborg</strong><br />

Op <strong>Lewenborg</strong>.info vind je nieuws, activiteiten en informatie van de verschillende<br />

(vrijwilligers-) organisaties, clubs, verenigingen, stichtingen uit de wijk <strong>Lewenborg</strong>.<br />

internet https://lewenborg.info<br />

Wijkkrant De Brugborgvizier<br />

e-mail info@brugborgvizier.nl internet brugborgvizier.nl<br />

Brugborg.nl - wijkwebsite Oosterhoogebrug & Ulgersmaborg<br />

e-mail info@brugborg.nl internet brugborg.nl<br />

Wijkkrant DijkRuis<br />

Een uitgave van de wijkraad Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.<br />

e-mail redactie@dijkruis.info internet https://dijkruis.nl<br />

Wijkwebsite Meerstad<br />

e-mail info@meerstad.eu internet www.meerstad.eu<br />

wijkgids 2022-2023 9


HOOFDSTUK 2<br />

Sociaal-culturele<br />

voorzieningen<br />

forum groningen<br />

Forum Groningen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Struin langs de boeken in de<br />

stadbibliotheek, studeer met het mooiste uitzicht van de stad, bekijk films in één van de<br />

vijf filmzalen, ontdek in Storyworld alles over strips, animaties en games. Bezoek de<br />

expositie of één van de vele talks of events. Geniet van het fenomenale uitzicht vanaf het<br />

dakterras.<br />

Openingstijden: Ma t/m za vanaf 9 uur, zondag vanaf 10 uur. Kijk voor actuele<br />

openingstijden forum.nl/openingstijden.<br />

Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen telefoon 050-3683683 e-mail info@forum.nl<br />

Forumbibliotheek <strong>Lewenborg</strong><br />

De Forumbibliotheek is dé plek in jouw buurt waar je de mooiste (jeugd)boeken kunt lenen.<br />

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid! Maar je kunt er ook terecht voor (gratis) hulp als je vragen<br />

hebt over hoe je zaken regelt met de overheid, hoe je digitaal-vaardiger wordt of als je het<br />

Nederlands graag beter wilt leren lezen of spreken. Je hoeft voor deze hulp geen lid te zijn<br />

van de bibliotheek. Wees welkom! Openingstijden ma t/m vr 08.30–17.30 uur.<br />

Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-3680635 e-mail bibliotheek@forum.nl<br />

Taalhuis <strong>Lewenborg</strong><br />

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Het Taalhuis is dé<br />

plek in de bibliotheek waar je terecht kunt voor hulp. Spreekuur <strong>Lewenborg</strong> donderdag<br />

10–11 uur (Het Dok) en 11–12 uur (Oude Bieb).<br />

contactpersoon Adri Carmio telefoon 06-18187546 e-mail a.carmio-volny@alfa-college.nl<br />

10 wijkgids 2022-2023


Mondhygiënepraktijk<br />

Farzana Heeroma<br />

Wist je dat gezond<br />

tandvlees bijdraagt<br />

aan een gezond lijf?<br />

Erkend schoudertherapeut<br />

Veel mensen weten niet dat ze ontstoken<br />

tandvlees hebben. Kom gerust langs.<br />

ü tandartsverwijzing is niet nodig<br />

ü valt onder de tandartsverzekering<br />

Bieslookstraat 31<br />

9731 HH Groningen<br />

050-5499378<br />

info@mondhygieneheeroma.nl<br />

www.mondhygieneheeroma.nl<br />

Drukwerk nodig?<br />

Bestel uw kleurrijke folders, leaflets, brochures, magazines,<br />

programmaboekjes, briefpapier e.d. op www.scholmaonline.nl<br />

Gratis bezorging en geleverd binnen 5 werkdagen.


welzijn<br />

WIJ <strong>Lewenborg</strong><br />

In de gemeente Groningen kan je terecht bij één van de 11 WIJ-teams van WIJ<br />

Groningen voor ontmoeting en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over<br />

opvoeding of als je het lastig vindt om met financiën om te gaan. Maar óók als je een<br />

goed idee hebt voor jouw buurt en je hierbij wat hulp nodig hebt.<br />

Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen telefoon 050-3674002<br />

e-mail wijlewenborg@wij.groningen.nl internet www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk<br />

Link050<br />

Link050 is een kennis- en netwerkorganisatie voor vrijwilligerswerk en participatie.<br />

Bij ons kan je terecht met al je ideeën en vragen over vrijwilligers(werk) en participeren<br />

in de Gemeente Groningen. We hebben een vrijwilligersvacaturebank en organiseren<br />

gratis trainingen en workshops voor iedereen die vrijwillig actief is.<br />

Kom langs of bekijk onze website!<br />

Herestraat 100, 9711 LM Groningen telefoon 050-3051900 e-mail info@link050.nl<br />

internet www.link050.nl of volg ons op facebook, instagram of linkedin<br />

Talentperron<br />

Een bezoek levert je veel op en kost je niks! Ga naar Talentperron.nl.<br />

bezoekadres Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen internet talentperron.nl<br />

12 wijkgids 2022-2023


WerkPro<br />

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.<br />

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen telefoon 050-3175200<br />

e-mail info@werkpro.nl internet www.werkpro.nl facebook WerkPro<br />

Werk & Participatie Team Oost<br />

Voor hulp bij werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding.<br />

Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 9736 MA Groningen (Beijum) e-mail teamoost@groningen.nl<br />

Humanitas: ondersteuning door vrijwilligers<br />

Mantelzorg, maatjescontact, vluchtelingen, opgroeien, thuisadministratie en verlies.<br />

meld- en informatie punt bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.<br />

telefoon 050-3126000 e-mail mip.groningen@humanitas.nl internet www.humanitas.nl/groningen<br />

Stichting De Oude Bieb <strong>Lewenborg</strong><br />

De Oude Bieb is dé sociale huiskamer van <strong>Lewenborg</strong>; u kunt bij ons terecht voor een<br />

gratis lekker kopje koffie en een praatje. Daarnaast organiseren we ook activiteiten<br />

voor wijkbewoners, waaraan u gratis kunt deelnemen. De Oude Bieb draait geheel op<br />

de inzet van vrijwilligers uit <strong>Lewenborg</strong>. Motto is dan ook: <strong>Lewenborg</strong>ers voor elkaar!<br />

Gezellig koffiedrinken kan bij ons iedere ochtend (m.u.v. dinsdag). Voor deelname aan<br />

de eetclub, klaverjassen en Get Hooked (haken en breien) in De Oude Bieb, of creatieve<br />

workshops, bingo en de schilderclub in de Emmaüskerk, bel naar 050-8517806.<br />

Kijk op onze website/facebook voor de actuele activiteiten en openingstijden.<br />

Openingstijden De Oude Bieb: van 10.00 tot 16.00 uur.<br />

Openingstijden De Biebshop: van 13.00 tot 16.00 uur.<br />

Anker 14-B, 9732 HV Groningen telefoon 050-8517806 algemeen coördinator 06-55270117<br />

e-mail deoudebieb@gmail.com internet https://deoudebieblewenborg.nl<br />

facebook deoudebieb.lewenborg instagram de.oude.bieb.lewenborg<br />

Hoe kom ik<br />

aan het werk?<br />

Waar vind<br />

ik hulp?<br />

Wat is jouw route naar (ander) werk?<br />

De gidsen van Talentperron helpen je<br />

graag op weg. Een bezoek levert je<br />

veel op en kost je niks! Behalve nog<br />

geen 1,5 uur van je tijd.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar Talentperron.nl<br />

wijkgids 2022-2023 13


Buurtvuur <strong>Lewenborg</strong><br />

Voor bewoners die een vuurtje organiseren op de wijkvuurplaats. Schuif aan!<br />

telefoon 06-26947456 volgende buurtvuur buurtenrondhetvuur.nl/agenda<br />

religie en levensbeschouwing<br />

RK Hildegardparochie (Walfriedgemeenschap)<br />

-Elke 1e zondag van de maand oecumenische viering wisselend in de Stefanuskerk<br />

(10.00 uur) en Emmauskerk (11.15 uur). Zie hiervoor: www.hildegardparochie.nl/<br />

gemeenschappen/walfriedgemeenschap.<br />

-Kerk open voor gebed of aansteken kaarsje bij Maria op woensdagen 10.00–11.30 uur.<br />

-Donaties Voedselbank: NL89 INGB 0000 966575 o.v.v. Voedselbank Emmauskerk.<br />

Emmauskerk, Ra 4, 9733 HS Groningen telefoon 050-5412115<br />

Waarnemend secr.: Lexia Koch, Holmsterheerd 41, 9737 LV Groningen telefoon 050-5422539<br />

e-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl internet : www.hildegardparochie.nl<br />

Restoration Church – Herstelgemeente<br />

Church Services/Kerkdiensten Sundays/’s zondags 15.00 hrs/u. Emmaüskerk, Ra 4.<br />

pastors/voorgangers Rev. dr. H.J. and/en Rev. J.J. van Mourik telefoon 050-5494141 /<br />

06-5147377 e-mail h.j.van.mourik@restorationherstel.nl internet www.restorationherstel.nl<br />

Protestantse gemeente Damsterboord<br />

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk. Zie de kerkberichten<br />

in de <strong>Lewenborg</strong>er en op de website voor eventuele uitzonderingen.<br />

Stefanuskerk bezichtigen: elke zondagmiddag is de kerk open.<br />

predikant ds. Jan Wilts telefoon 050-2808863 e-mail janwilts@damsterboord.nl<br />

kerkenraad e-mail scriba@damsterboord.nl internet https://damsterboord.nl<br />

14 wijkgids 2022-2023


culturele verenigingen<br />

Vrouwencentrum De Boei<br />

Vrouwencentrum De Boei vindt u op de eerste verdieping van wijkcentrum Het Dok. De<br />

Boei organiseert er in de ‘huiskamer’ en enkele ruimtes activiteiten voor vrouwen die in<br />

een vertrouwde, veilige en prettige omgeving cursussen willen volgen, aan activiteiten<br />

mee willen doen of zich als vrijwilliger willen inzetten, bijvoorbeeld als gastvrouw, in<br />

het bestuur of bij de organisatie van activiteiten.<br />

Gratis kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de activiteiten en cursussen.<br />

Openingstijden: ma–vr 9.00–15.00 uur. Inloopfunctie tijdens de openingstijden.<br />

Koffieochtend vr 09.30–11.30 uur. Tijdens basisschoolvakanties gesloten.<br />

In het activiteitenoverzicht vindt u informatie over alle cursussen/activiteiten.<br />

Kajuit 4, 9733 CA Groningen contactpersoon Mina Kalpoe telefoon 06-25301671<br />

e-mail info@vrouwencentrumdeboei.nl internet www.vrouwencentrumdeboei.nl<br />

overig<br />

Welmobiel (Loodsmobiel)<br />

WelMobiel rijdt in diverse wijken van deur tot deur en zorgt dat wijkbewoners actief<br />

kunnen deelnemen aan de maatschappij, zoals bezoeken van huisarts, vrienden en<br />

boodschappen doen. Voor mensen met een mobiliteitsbehoefte, die dat niet zelfstandig<br />

meer kunnen.<br />

telefoon 085-7920377 e-mail info@welmobiel.nl internet www.welmobiel.nl<br />

Voedselbank Stad Groningen<br />

De Voedselbank geeft wekelijks voedsel aan 740 huishoudens die in armoede leven.<br />

Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen telefoon 050-3117936<br />

e-mail info@voedselbank-groningen.nl internet www.voedselbank-groningen.nl<br />

Kledingbank Maxima Stad<br />

Klanten Voedselbank shoppen nieuwe en inbrengkleding in een winkel zonder kassa.<br />

Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen e-mail groningenstad@kledingbankmaxima.nl<br />

internet www.kledingbankmaxima.nl<br />

wijkgids 2022-2023 15


HOOFDSTUK 3<br />

Gezondheid<br />

en zorg<br />

Huisartsen<br />

Doktersdienst Groningen<br />

Heeft u in de avond, nacht of weekend met spoed een huisarts nodig?<br />

Bel altijd eerst naar telefoon 0900-9229 (0,10 per minuut)<br />

bezoekadres Van Swietenlaan 2b internet www.doktersdienstgroningen.nl<br />

Huisartsen Gezondheidscentrum <strong>Lewenborg</strong><br />

J. van Geffen telefoon 050-5413003 S.J. Williams telefoon 050-5422082<br />

A.E. Wesseling telefoon 050-5412992 R.G.M. Weersink telefoon 050-5412000<br />

D.J.L. Punt telefoon 050-5424146 D.A. Dijkhuizen telefoon 050-5414488<br />

J. Nugteren telefoon 050-5491121 R. Bakker telefoon 050-5424324<br />

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen spoedlijn 050-5413248 werkdagen 08.00–17.00<br />

internet www.gezondheidscentrumlewenborg.nl<br />

Dependance Gezondheidscentrum Meerstad<br />

Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad spreekuur ma–vr 8.30 tot 10.00 uur<br />

tandartsen<br />

Tandartsenpraktijk <strong>Lewenborg</strong><br />

Getij 60, 9732 MS Groningen telefoon 050-5417909<br />

internet www.tandartsenpraktijklewenborg.nl<br />

16 wijkgids 2022-2023


Tandartspraktijk Ulgersmaborg<br />

Tandartsen M.S.E. Dethmers, J.A. Munneke en L.A.J. Paping.<br />

Gentiaanstraat 50, 9731 BP Groningen telefoon 050-5411162<br />

e-mail tandartspraktijkulgersmaborg@gmail.com internet tandartspraktijkulgersmaborg.nl<br />

Tandarts B.J. Tuik<br />

Waterland 33, 9734 BA Groningen telefoon 050-5491691<br />

e-mail tandarts.tuik@ziggo.nl internet www.tandartstuik.tandartsennet.nl<br />

Mondhygiënepraktijk F. Heeroma<br />

U kunt zonder tandartsverwijzing een afspraak maken, en behandelingen worden<br />

vergoed door de tandartsverzekering. De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag,<br />

donderdag, en ongeveer twee keer per maand op vrijdag. Gratis en voor de deur<br />

parkeren, U bent van harte welkom!<br />

Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen telefoon 050-5499378<br />

e-mail info@mondhygieneheeroma.nl internet www@mondhygieneheeroma.nl<br />

apotheken<br />

Boots Apotheek <strong>Lewenborg</strong><br />

Gezondheidscentrum <strong>Lewenborg</strong>, Kajuit 438a, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5412044<br />

fax 050-5413676 e-mail apotheek.lewenborg@bootsapotheek.nl<br />

internet www.bootsapotheek.nl/stores/boots-apotheek-lewenborg<br />

Apotheekservicepunt Oosterhoogebrug<br />

Rijksweg 18, 9731 AB Groningen telefoon 050-5412044 fax 3080157<br />

Apotheekservicepunt Meerstad (di 18.00–18.30 uurw)<br />

Waterviolier 1, 9613 BH Meerstad telefoon 050-5412044<br />

Martini Apotheek<br />

Bij spoed (24 uurs service)<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245700 of 050-5245245 fax 050-5245708<br />

internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

18 wijkgids 2022-2023


ziekenhuizen<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen telefoon 050-5245245 internet www.martiniziekenhuis.nl<br />

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-3616161 internet www.umcg.nl<br />

bloedonderzoek<br />

Certe<br />

locatie <strong>Lewenborg</strong> Gezondheidscentrum <strong>Lewenborg</strong>, Kajuit 438d, 9733 CZ Groningen<br />

di 8.00–9.30 do 8.00–9.00 vr 8.00–10.00 op afspraak telefoon 088-2370120<br />

fysio- en oefentherapeuten<br />

Fysiotherapie van Gent<br />

Allround fysiotherapie en Manuele therapie. Gespecialiseerd in rug-, bekken-, schouder,<br />

arm- en nekklachten. Kleinschalig, persoonlijk en geen tijdsdruk. Fysiotherapie bij al uw<br />

klachten in bewegen. Bel of mail ons voor een afspraak. Woensdag en zondag gesloten.<br />

Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen telefoon 06-57189646<br />

e-mail fysiovangent@ziggo.nl internet www.fysiotherapievangent.nl<br />

Fysiotherapie <strong>Lewenborg</strong> & Oosterhoogebrug<br />

Kajuit 438b, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5411215<br />

Dependance Oosterhoogebrug, Rijksweg 16a, 9731 AB Groningen telefoon 050-5419264<br />

e-mail info@fysiotherapielewenborg.nl internet www.fysiotherapielewenborg.nl<br />

Praktijk Zeinstra - Praktijk voor Mensendieck en Bewustzijn<br />

Jetske Zeinstra, oefentherapeut Mensendieck en yogadocent, behandelt m.n. terugkerende<br />

klachten van o.a. hoofdpijn, whiplash, rug, hyperventilatie en burn-out. Geeft ook<br />

ademtherapie, zenmassage, stoelshiatsu, voetreflexologie, live en online (stoel-) yogalessen.<br />

Jetske Zeinstra, Sibrandaheerd 114, 9737NV Groningen telefoon 06-19358009<br />

e-mail info@praktijkzeinstra.nl internet www.praktijkzeinstra.nl<br />

20 wijkgids 2022-2023


Centrum voor Fysiotherapie Beijum<br />

Centrum voor Fysiotherapie Beijum is een PLUS praktijk: u kunt dus rekenen op<br />

kwalitatief uitstekende zorg. Behalve reguliere fysiotherapeutische zorg bieden wij ook<br />

gespecialiseerde zorg bij het behandelen van knieklachten en nemen we deel in het<br />

schoudernetwerk en rugnetwerk. Verder gebruiken we dry needling en echografie in<br />

de behandelingen. U kunt telefonisch of via onze website een afspraak maken.<br />

Voor meer info: kijk op onze website www.fysiotherapiebeijum.nl<br />

Emingaheerd 8 a, 9736 GA Groningen telefoon 050-5415381<br />

e-mail contact@fysiotherapiebeijum.nl internet www.fysiotherapiebeijum.nl<br />

Centrum voor knieklachten telefoon 050-5498621 internet www.centrumvoorknieklachten.nl<br />

psychologen/psychotherapie<br />

Psychologenpraktijk Breukers<br />

Kajuit 438, 9733 CZ Groningen telefoon 06-20841076<br />

e-mail psychologenpraktijkbreukers@hetnet.nl internet www.breukerspsycholoog.nl<br />

verloskunde & kraamzorg<br />

Verloskundige Stadspraktijk<br />

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen telefoon 050-701533 (toets 2 voor spoed)<br />

e-mail info@verloskundigestadspraktijk.nl internet verloskundigestadspraktijk.nl<br />

Fiere Verloskundigen<br />

Spreekuur Beijum Emingaheerd 10.<br />

postadres Postbus 6217, 9702 HE Groningen telefoon 050-5250669 (spreekuur ma–vrij 09.00–11.00)<br />

spoedlijn 06-50207125 e-mail info@fiereverloskundigen.nl internet www.fiereverloskundigen.nl<br />

Verloskundigenpraktijk La Vie<br />

Kraneweg 11, 9718 JC Groningen spreekuur <strong>Lewenborg</strong> Kajuit 438<br />

telefoon 050-3189554 spoedlijn 06-13922121<br />

e-mail info@verloskunde-lavie.nl internet www.verloskunde-lavie.nl<br />

wijkgids 2022-2023 21


Kraamzorg Het Groene Kruis<br />

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen telefoon 050-3666422<br />

e-mail info@kraamzorghetgroenekruis.nl internet www.kraamzorghetgroenekruis.nl<br />

Consultatiebureau <strong>Lewenborg</strong> - GGD<br />

locatie WIJ <strong>Lewenborg</strong>, Kajuit 4 afspraak telefoon 050-3674990 ma t/m vr 8.00–17.00 uur<br />

inloopspreekuur met jeugverpleegkundige donderdag 8.30–9.00 uur<br />

logopedie<br />

Logopedisch Centrum Noord<br />

Een team van ervaren, gecertificeerde en klantvriendelijke logopedisten staat voor u klaar.<br />

Gezondheidscentrum <strong>Lewenborg</strong>, Kajuit 438c, 9733 CZ Groningen telefoon 050-5419100<br />

e-mail info@logopedischcentrum.nl internet www.logopedischcentrum.nl<br />

Logopediepraktijk Martien Zijlstra<br />

Onderzoek en behandeling van klachten over stem, spraak, taal, gehoor en slikken.<br />

Parkzijde 10, 9713 WE Groningen telefoon 050-5418621 of 06-34642000 fax 050-5271409<br />

e-mail mfzijlstra@hotmail.com internet www.martienzijlstra.nl<br />

overige gezondheid<br />

Salon Two Baalman<br />

Diana van Lune-Baalman: Shiatsutherapeut en Triggerpointcoach.<br />

Praktijk voor Shiatsu-Voetreflex-Triggerpoint- en Massagetherapie.<br />

O.a Behandeling van nek-schouder-rugklachten en ondersteuning bij stress of een<br />

Burn-out. Behandeling uitsluitend op afspraak.<br />

Lichtboei 124, 9732 JG Groningen telefoon 06-16262856<br />

e-mail titiabaalman@home.nl internet www.salon2baalman.nl<br />

22 wijkgids 2022-2023


thuiszorg<br />

TSN Thuiszorg – Verpleging en verzorging in de wijk<br />

Wilt u waardevol en zelfstandig thuis blijven wonen? Wij helpen u graag met uw zorgvraag!<br />

We leveren 24 uur per dag zorg. We zijn 24x7 bereikbaar via<br />

telefoon 0900-8615 e-mail info@tsn-thuiszorg.nl<br />

Joling Thuiszorg<br />

Ulgersmaweg 28-2, 9731 BT Groningen telefoon 050-5494500 internet www.jolingzorg.nl<br />

Coöperatie Dichtbij<br />

telefoon 050-5778886 internet www.cooperatiedichtbij.nl<br />

Buurtzorg Groningen - Team Oost<br />

telefoon 06-23448662 e-mail groningenoost@buurtzorgnederland.com<br />

verpleeg- en verzorgingshuizen<br />

Woonzorgcentrum Mercator<br />

Kraaienest 70, 9733 HH Groningen telefoon 050-5472525<br />

e-mail info@tsn-thuiszorg.nl internet www.tsn-thuiszorg.nl<br />

wijkgids 2022-2023 23


gehandicaptenzorg<br />

De Zijlen<br />

De Zijlen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de<br />

provincie Groningen. De medewerkers stellen betekenis boven beperking, ieder mens<br />

betekent iets in het leven van een ander. De Zijlen ondersteunt zo'n veertienhonderd<br />

mensen bij wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd.<br />

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.<br />

e-mail info@dezijlen.nl internet www.dezijlen.nl<br />

Locaties De Zijlen<br />

Locatie ’t Roer<br />

Woonvoorziening (zorg/ondersteuning)<br />

Roer 163, 9733 AS Groningen telefoon 050-5470580<br />

Locatie Ambulant team stad<br />

Ambulante zorg<br />

Kajuit 4, 9733 CA Groningen<br />

Johan Prins aanw. di/wo(oneven wkn)/vr telefoon 06-22924112<br />

Carla de Vries- Heerlijn aanw. ma/di/do telefoon 06-5743601<br />

Locatie Boegbeeld (Wegafarm)<br />

Werk en dagbesteding<br />

Koerspad 3, 9735 AK Groningen telefoon 06-12986164<br />

Locatie Logeerhuis De Driemaster<br />

Logeerhuis voor kinderen en jongeren, 1 crisisplek<br />

De Fok 1a, 9733 ET Groningen telefoon 050-5491298<br />

Locatie Trainingshuis De Driemaster<br />

Training voor jong volwassenen (15-23/25 jaar)<br />

De Fok 1a, 9733 ET Groningen telefoon 050-5421050 of 050-5491296<br />

Cosis<br />

Hulp bij een verstandelijke of psychische beperking<br />

telefoon 088-839300 e-mail info@cosis.nu internet https://www.cosis.nu<br />

overige zorg<br />

Hospice Gasthuis Groningen<br />

Terminale zorg verricht door vrijwilligers.<br />

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen telefoon 050-3145732<br />

opnameteam en algemene informatie 06-11483924<br />

e-mail info@gasthuisgroningen.nl internet www.gasthuisgroningen.nl<br />

24 wijkgids 2022-2023


Hamelhuys - inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten<br />

Geopend dinsdag t/m donderdag 10–17 uur, vrijdag 10–20 uur.<br />

Johan de Wittstraat 15, 9716 CA Groningen telefoon 050-3646418 of 06-34339384.<br />

e-mail info@hamelhuys.nl internet www.hamelhuys.nl<br />

Odensehuis<br />

Een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.<br />

Molukkenstraat 200, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2303252<br />

e-mail info@odensehuisgroningen.nl internet www.odensehuisgroningen.nl<br />

Logeerhuis De Opstap<br />

Logeerhuis voor herstel- en respijtzorg.<br />

Molukkenstraat 202, 9715 NZ Groningen telefoon 050-2042500<br />

e-mail info@deopstap050.nl internet www.deopstap050.nl<br />

MEE Noord<br />

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij een beperking of chronische ziekte.<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen telefoon 088-0231100<br />

e-mail aanmeldpunt@meenoord.nl internet www.meenoord.nl<br />

GGMD voor Doven en Slechthorenden<br />

Sylviuslaan 5, 9728 NS Groningen telefoon 088–4321700 whatsapp 06-10908606<br />

e-mail groningen@ggmd.nl internet www.ggmd.nl<br />

Stichting Goed Geregeld<br />

Wij ondersteunen volwassenen met forensisch/psychiatrische, psychosociale en<br />

psychogeriatrische problemen in de thuissituatie.<br />

Postbus 9134, 9703 LC Groningen telefoon 050-7410040<br />

e-mail info@stichtinggoedgeregeld.nl internet www.stichtinggoedgeregeld.nl<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)<br />

Voorlichting, preventie en trainingen bij verslavings- en bijkomende problemen.<br />

telefoon 088-2343434 (24/7 bereikbaar) internet www.vnn.nl en www.webzorg.nl<br />

wijkgids 2022-2023 25


De Luisterlijn Groningen<br />

Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem vertrouwelijk gesprek.<br />

telefoon 088-0767000 e-mail ehulp@deluisterlijn.nl internet www.deluisterlijn.nl<br />

huisdieren<br />

Van Stad tot Wad dierenartsen<br />

Noorddijkerweg 26A, 9734 AT Groningen telefoon 050-5416070<br />

e-mail info@vanstadtotwad.nl internet www.vanstadtotwad.nl facebook vanstadtotwad<br />

Dierenarts <strong>Lewenborg</strong><br />

Rijksweg 129, 9731 AH Groningen telefoon 050-5417741<br />

e-mail info@dierenartslewenborg.nl internet www.dierenartslewenborg.nl<br />

Dierenambulance Groningen<br />

Vervoer gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen telefoon 050-5791900 (ma–vr 08.00–21.30;<br />

za 09.00–21.30; zo 10.00–21.30 uur) internet www.dierenambulance-groningen.nl<br />

Amivedi<br />

Huisdier vermist of gevonden? Registreer kosteloos op www.amivedi.nl.<br />

Meldpunt Groningen-Stad telefoon 088-0064625 e-mail stadgroningen@amivedi.com<br />

26 wijkgids 2022-2023


wijkgids 2022-2023 27


HOOFDSTUK 4<br />

Vrije tijd<br />

stichting vrijdag<br />

VRIJDAG – cursussen, lessen en workshops op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst<br />

Bij Vrijdag kun je cursussen, lessen en workshops volgen op het gebied van muziek,<br />

theater en beeldende kunst. Iedereen kan meedoen bij VRIJDAG, alle leeftijden en elk<br />

niveau. Jij dus ook! Check bijvrijdag.nl waar je allemaal aan mee kunt doen.<br />

Heb je een Stadjerspas? Dan krijgen kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) het lesgeld tot<br />

€ 450,- vergoed van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Volwassenen kunnen gebruik<br />

maken van hun cultuurbudget van € 400,- uit het Volwassenfonds van de gemeente<br />

Groningen.<br />

In <strong>Lewenborg</strong> is cultuurcoach Lucas actief. Cultuurcoaches helpen om in jouw buurt<br />

toffe culturele projecten op te zetten. Zo wordt <strong>Lewenborg</strong> nóg leuker om in te wonen.<br />

Check bijvrijdag.nl/indebuurt voor contactgegevens en meer informatie.<br />

Muziek Sint Jansstraat 7, 9711 JM Groningen<br />

Beeldende kunst Walstraat 34, 9711 VS Groningen<br />

Theater Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen<br />

telefoon 050-3051400 e-mail cursus@bijvrijdag.nl internet www.bijvrijdag.nl<br />

NIET GELDIG IN SCHOOLVAKANTIES<br />

VRIJKAART<br />

1 keer gratis naar de Vrije Inloop<br />

Maak kennis met muziek, theater en beeldende kunst bij VRIJDAG.<br />

Elke woensdagmiddag (vanaf september) van 14.30 tot 17.00 uur aan<br />

de Walstraat 34. Voor kinderen van 4-12 jaar.<br />

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Check bijvrijdag.nl/inloop<br />

28 wijkgids 2022-2023


muziek<br />

Coro Con Capri<br />

Ons vrouwenkoor repeteert op donderdagen van 20.00–22.00 uur in De Swoaistee.<br />

Voor informatie of een keer meezingen: Marjan Franssen telefoon 06-49852827<br />

internet www.coroconcapri.nl facebook Coro con Capri<br />

Gemengd koor ‘De Zingerij’<br />

Repetitie maandag vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum Het Dok.<br />

e-mail zingerij@gmail.com internet www.dezingerij.nl<br />

Dameszangvereniging Oosterhoogebrug<br />

Repetities dinsdag 20.00–22.00 uur in wijkcentrum De Schakel.<br />

e-mail libanoya357@ziggo.nl internet www.wijkcentrumdeschakel.nl/dameskoor<br />

Amusementskoor Ratjetoe<br />

contactpersoon Gina Klei-Bakker telefoon 06-30468585 internet www.ratjetoegroningen.com<br />

Koor Oosterstörm<br />

e-mail henk.boelens@home.nl internet www.shantykooroosterstorm.nl<br />

Gruno’s Postharmonie<br />

repetities Bieslookstraat 23, 9731 HH Groningen e-mail info@gph.nl internet www.gph.nl<br />

Homokoor Zangzaad<br />

Repetitie elke woensdagavond 20.00–22.00 uur in De Witte Schuit.<br />

Timpweg 3, 9731 AK Groningen e-mail secretaris@zangzaad.info internet www.zangzaad.info<br />

Emmauskoor – eigentijds katholiek koor Emmauskerk<br />

Repetitie dinsdags 14.30–16.30 uur in de Emmauskerk, Ra 4, o.l.v. Cas Straatman<br />

contactpersoon Rita Bergman telefoon 050-5420383 e-mail cjmbergman@hotmail.com<br />

wijkgids 2022-2023 29


H<br />

AHEERD<br />

UXWEG<br />

STREEK<br />

CROCUSSTR.<br />

MEEDENPAD<br />

HUIZINGERMAAR<br />

KARDINGERWEG<br />

OOSTERHAMRIKBAAN<br />

POP DIJKEMAWEG<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

GRO<br />

G<br />

ULGERSMAWEG<br />

CINTHSTRAAT<br />

HYACINTHSTRAAT<br />

NARCISSTR.<br />

PIOENSTRAAT<br />

ISEB RA ND T<br />

GRONDZEIL<br />

GR<br />

RON<br />

OND<br />

NDZ<br />

MELISSEWEG<br />

Van Starkenborghkanaal<br />

HYACINTHSTRAAT<br />

ISEBRAND TSHEERD<br />

Bebouwing<br />

Bedrijventerrein<br />

Straten<br />

Ring- of snelweg<br />

MENKEMAHEERD<br />

Fietspaden<br />

Voetpaden<br />

Park / Bos<br />

WINDEPAD<br />

FLORAKADE<br />

TORMENTILSTR.<br />

GARSTHUIZERMAAR<br />

KERVELPAD<br />

TORMENTILSTRAAT<br />

POP DIJKEMAWEG<br />

STRA TINGHPAD<br />

OOSTERSLUISWEG<br />

EERD<br />

TILLICHSTRAAT<br />

Sportvelden<br />

Bijzondere gebouwen<br />

Water<br />

Winkelcentrum Rijksweg<br />

HOLM STERHEER<br />

MEEDENPAD<br />

Kinderboerderij De Beestenborg<br />

Wijkpost Openbare Werken<br />

Scoutinggroep de Jutters<br />

0 100 m<br />

24<br />

31<br />

ROZEMARIJN-<br />

STRAAT<br />

MELISS E WEG<br />

TORMENTILSTRAAT<br />

BIESKEMAAR<br />

AKELEIWEG<br />

STADSWEG<br />

BIESKEMAAR<br />

ERD<br />

KARDINGERPLEIN<br />

GENTIAANSTR.<br />

GANZEBLOEMSTR.<br />

PAPAVER-<br />

STRAAT<br />

ANJELIER-<br />

STRAAT<br />

SEMA-<br />

EERD<br />

HEERD<br />

FOSSEMA-<br />

VALERIAAN-<br />

STR.<br />

LAVENDELWEG<br />

STRAAT<br />

MARJOLEIN-<br />

KORIANDER-<br />

WEG<br />

P. WAIJERSTRAAT<br />

KOERSPAD<br />

BIESKEMAAR<br />

GENTIAANSTR.<br />

Ulgersmaborg<br />

Legenda<br />

5 Boegbeeld<br />

21<br />

6 Winkelcombinatie Oosterhoogebrug<br />

Sportpark<br />

7 WIJ <strong>Lewenborg</strong><br />

22<br />

8 Wijkservicecentrum Het Dok/Bibliotheek Kardinge23<br />

9 Winkelcentrum <strong>Lewenborg</strong><br />

24<br />

Recreatiegebied<br />

10 Sporthal <strong>Lewenborg</strong><br />

25<br />

Kardinge 12 Sportcentrum Kardinge<br />

26<br />

13 Gezondheidscentrum<br />

27<br />

14 De Oude Bieb<br />

29<br />

15 Stuurhuis<br />

30<br />

16 Emmaüskerk<br />

31<br />

17 Mercator<br />

32<br />

18 OBS De Vuurtoren<br />

33<br />

19 CBS ’t Kompas<br />

34<br />

20 OBS De Swoaistee<br />

35<br />

KRUIDENPAD<br />

12<br />

KORIANDER WEG<br />

2<br />

ZWANEBLOEMSTR.<br />

AKELEIWEG<br />

AKELEIWEG<br />

LEEUWENBURGSTR.<br />

W.F.BATHOORN-<br />

STRAAT<br />

MADELIEF<br />

STRAAT<br />

KARDINGERMAAR<br />

PARKLALLEE<br />

STEDUMERMAAR<br />

BIESLOOKSTR.<br />

KAMILLEWEG<br />

SPEEN-<br />

KRUID<br />

STR.<br />

SPEENKRUIDSTR.<br />

REGATTAWEG<br />

Kardingerplas<br />

BENELUXWEG<br />

BENELUXWEG<br />

25<br />

ORCHIDEESTRAAT<br />

EENRUMERMAAR<br />

BIESLOOKSTR.<br />

AKELEIWEG<br />

DRAGONSTR.<br />

DRAGONSTRAAT<br />

STADSWEG<br />

SPEEN KRUIDSTR.<br />

TIMPWEG<br />

KONINGSWEG<br />

KOERSPAD<br />

BIESLOOKSTRAAT<br />

ZILVERMEER<br />

Zilvermeer<br />

DRAGONSTRAAT<br />

BRAAM-<br />

PAD<br />

ORCHIDEESTRAAT<br />

ZILVERMEER<br />

Oosterhoogebrug<br />

22<br />

3<br />

27<br />

23<br />

EENKRUIDS<br />

6<br />

32<br />

WOLFSKLAUW STRAAT<br />

35<br />

KALMOESSTRAAT<br />

SPEENKRUIDSTRAAT<br />

RA<br />

ORCHIDEESTRAAT<br />

ROEIERSPAD<br />

RIJKSWEG<br />

OVERLOOP<br />

KLUIVERBOOM<br />

29<br />

LANGSZIJ<br />

TIJMPAD<br />

LANGSZIJ<br />

DILLEPAD<br />

Industrieterrein<br />

Oosterhoogebrug<br />

4<br />

21<br />

Werkman college, Heyerdahl College<br />

en CSG Kluiverboom<br />

Tasmantoren<br />

Wijkcentrum De Schakel<br />

Alfa-college Sportcentrum<br />

Gomarus College Praktijkonderwijs<br />

Speeltuinvereniging Ruischerbrug<br />

OBS Oosterhoogebrugschool<br />

Alfa-college<br />

Le Roy Huis<br />

Werkmancollege, locatie Dalton<br />

Politiebureau Groningen Oost<br />

CSBO De Kimkiel<br />

Vlindertuin<br />

Fysiotherapie van Gent<br />

5<br />

33<br />

KONINGSWEG<br />

LICHTBOEI<br />

Eemskanaal<br />

E<br />

STADSWEG<br />

LANGSZIJ<br />

BENELUXWEG<br />

BENELUXWEG<br />

OVERLOOP<br />

VAARGEUL<br />

LICHTBOEI<br />

18<br />

BAKBOORDSWAL<br />

VAARGEUL<br />

G ETIJ<br />

STUURBOORDSWAL<br />

VOOR<br />

Ru


OVERLOOP<br />

OVERLOOP<br />

DRIELANDENPAD<br />

WATERLAND<br />

WATERLAND<br />

WATERLAND<br />

ZONLAND<br />

ZONLAND<br />

ZONLANDMOOILAND<br />

MOOILAND<br />

MOOILAND<br />

LOEFZIJDE<br />

LOEFZIJDE<br />

LOEFZIJDE<br />

GANG-<br />

BOORD<br />

DE FOK<br />

BOEG<br />

ANKER<br />

VALREEP<br />

VALREEP<br />

SLOEP<br />

SLOEP<br />

MEERPAAL<br />

BAKEN<br />

BAKEN<br />

DUKDALF<br />

DUKDALF<br />

STEIGER<br />

BOLDER<br />

BOLDER<br />

GOLFSLAG<br />

GOLFSLAG<br />

VAARGEUL<br />

BAKBOORDSWAL<br />

BAKBOORDSWAL<br />

STEIGER<br />

MEERPAAL<br />

MEERPAAL<br />

KLUISGAT<br />

KLUISGAT<br />

RELING<br />

DEK<br />

MIDSCHEEPS<br />

MIDSCHEEPS<br />

BOEG<br />

GROOTZEIL<br />

PATRIJSPOORT<br />

HET WANT<br />

KAJUIT<br />

ROER<br />

ROER<br />

STUURHUT<br />

ROER<br />

WIMPEL<br />

RA<br />

RA<br />

MAST<br />

KRAAIE-<br />

NEST<br />

ONDER<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BAKEN<br />

GOLFSLAG<br />

RIJKSWEG<br />

ROEIERSPAD<br />

GERSTSTRAAT<br />

MAISSTR.<br />

TARWE-<br />

PLEIN<br />

DAMSTER-<br />

WAARD<br />

RUISCHERWAARD EEMSWAARD<br />

DE WAARD DE WAARD DE WAARD<br />

WOLDWEG WOLDWEG WOLDWEG<br />

BORGSLOOT<br />

BORGWEG<br />

MIDDELBERTERWEG<br />

DRIEBONDSWEG<br />

DRIEBONDSWEG<br />

BOEKWEITSTR.<br />

ROGGE-<br />

PLEIN<br />

HAVER-<br />

PLEIN<br />

VOORONDER<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

ischerwaard<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

Ruischerbrug<br />

WOLDWEG<br />

WOLDWEG<br />

NOORD-<br />

DIJKER-<br />

PLEIN<br />

KLINKERSTRAAT<br />

STUURBOORDSWAL<br />

LIJZIJDE<br />

LIJZIJDE<br />

LOOPPLANK<br />

ANKER<br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

<strong>Lewenborg</strong><br />

ZONLAND<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

ZONLAND<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

Drielanden<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

NOORDDIJKERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

BORGSLOOT<br />

MOOILAND<br />

MOOILAND<br />

MOOILAND<br />

MOOILAND<br />

MOOILAND<br />

1<br />

26<br />

8<br />

9<br />

13<br />

15<br />

17<br />

20<br />

30<br />

30<br />

19<br />

10<br />

7<br />

34<br />

14<br />

16<br />

LANGS DE ERVEN<br />

HOOFDWEG<br />

HOOFDWEG<br />

WOLDERMEERWEG<br />

ZWANEN-<br />

EILAND<br />

REIGER-<br />

EILAND<br />

PLEVIEREN-<br />

EILAND<br />

SCHEER-<br />

LING<br />

LANGS DE ERVEN<br />

MEEROEVERSLAAN<br />

MEEROEVERSLAAN<br />

ZUIDBOLDERSWEG<br />

Meerstad<br />

Meerstad<br />

Meerstad<br />

Meerstad<br />

WOLDERMEERWEG<br />

WOLDERMEERWEG<br />

LANGS DE ERVEN<br />

MEEROEVERSLAAN<br />

BAKBOORDSWAL<br />

ROEIERSPAD<br />

MAISSTR.<br />

WOLDWEG<br />

RIJKSWEG<br />

ROLLEN<br />

BORGSLOOT<br />

BORGWEG<br />

HOOFDWEG<br />

HARKSTEDERWEG<br />

MIDDELBERTERWEG<br />

BORGSLOOT<br />

DRIEBONDSWEG<br />

ROGGE-<br />

PLEIN<br />

HAVER-<br />

PLEIN<br />

Klein<br />

Harkstede<br />

WOLDWEG


Koor Ala Kondre (‘uit alle landen’) – dirigent Maike Scholma<br />

Repetitie woensdagavond in de Emmauskerk, Ra 4, van 20.00–21.30. Gospelsongs,<br />

Kerstliederen (diverse talen), Surinaamse en Antilliaanse liederen en Negrospirituals.<br />

e-mail Ji.janssens@home.nl<br />

Koor ‘Zin in Zingen’<br />

Motto: Iedereen kan zingen! Repetities woensdags 10.30–12.00 uur in het MON,<br />

Bieslookstraat 23. Repertoire: o.a. levensliederen, Engelstalig en meerstemmig.<br />

contactpersoon Ineke Visser telefoon 06-12196916 e-mail inekevisser-post@home.nl<br />

theater<br />

Toneelvereniging De Scheepsbel<br />

Jaarlijkse voorstelling in Het Dok. Repetitie: woensdag van 19.30–22.00 uur.<br />

Emmasingel 18, 9726 AJ Groningen contactpersoon Ger Westra telefoon 050-3181808<br />

e-mail info@toneelverenigingdescheepsbel.nl internet www.toneelverenigingdescheepsbel.nl<br />

beweging en spiritualiteit<br />

Bewegen met Marieke<br />

Deskundige yogalessen gegeven vanuit het hart. Locatie: Kluiverboom 9.<br />

e-mail mariekebuitenweg@gmail.com internet www.bewegenmetmarieke.nl<br />

tuinieren & natuur<br />

Stichting LeRoy Groningen<br />

Een uniek gebied in <strong>Lewenborg</strong>: 6 ha openbare ruimte, al 45 jaar vrijwilligersproject.<br />

Overloop 5, 9732 HE Groningen postadres Postbus 9496, 9703 LR Groningen<br />

e-mail stichting@leroy-groningen.nl internet www.leroy-groningen.nl<br />

Biologisch Tuiniercomplex Langszij<br />

e-mail btg.groningen@gmail.com internet www.btgroningen.nl<br />

32 wijkgids 2022-2023


Volkstuinvereniging De Drie Wijken<br />

internet www.volkstuingroningen.nl<br />

Vlindertuin <strong>Lewenborg</strong><br />

Roer 142k contactpersoon Bas Schoonenboom telefoon 050-5417404<br />

e-mail vlindertuinlewenborg@gmail.com internet www.vlindertuinlewenborg.nl<br />

Bijenstal Langszij de Wilgen<br />

contactpersonen Sieni Pijper telefoon 050-5413151 internet www.bijenstal-lewenborg.nl<br />

Het Bevrijdingsbos<br />

postadres Stichting Het Bevrijdingsbos, Humsterlandlaan 43, 9727 DC Groningen<br />

e-mail secretaris@bevrijdingsbos.nl internet www.bevrijdingsbos.nl<br />

overig<br />

Stichting De Witte Schuit<br />

Stichting De Witte Schuit is een cultureel maatschappelijk centrum waar verschillende<br />

activiteiten op het gebied van kunst, theater, cultuur en welzijn georganiseerd worden.<br />

Onze studio's, gespreks- en behandelruimtes zijn per uur en/of dagdeel te huur voor<br />

iedereen die iets moois organiseert.<br />

Timpweg 3, 9731 AK Groningen telefoon 06-11083127<br />

e-mail dewitteschuit@gmail.com internet www.dewitteschuit.nl<br />

Werkgroep Kunst in <strong>Lewenborg</strong><br />

Organiseert exposities, realiseert kunstwerken in de publieke ruimte en organiseert<br />

een jaarlijkse kunstmarkt in <strong>Lewenborg</strong>. De werkgroep valt onder De Scheepsraad.<br />

Wilt u meer informatie, meedenken of exposeren:<br />

e-mail kunstinlewenborg@gmail.com facebook @kunstinlewenborg<br />

wijkgids 2022-2023 33


Stichting Senioren in Woord en Beeld<br />

De Stichting is uitgever van het ouderenwebmagazine Vlaiger.nl dat in ‘vogelperspectief’<br />

bericht over alles wat ouderen bezighoudt op o.a. sociaal-cultureel gebied,<br />

gezondheidszorg, huisvesting en verkeer. We willen een spreekbuis zijn voor de steeds<br />

groter wordende groep ouderen in onze samenleving. We maken videoreportages voor<br />

onze website en regelmatig ook voor een zondagavonduitzending van OOG-TV.<br />

Nieuwe redactieleden, schrijvers, filmers, journalisten, fotografen, etc. zijn welkom.<br />

Neem eens contact op via telefoon 050-5730438 of e-mail info@vlaiger.nl<br />

internet www.vlaiger.nl<br />

Scoutinggroep De Jutters<br />

Koerspad 11, 9735 AK Groningen e-mail secretaris@dejutters.nl internet www.dejutters.nl<br />

Vereniging Wijkfeest OHB-UB<br />

e-mail info@wijkfeestohb-ub.nl internet https://wijkfeestohb-ub.nl whatsapp 06-47287474<br />

Amateur Wijnmakersgilde de Braamstruik<br />

Pop Dijkemaweg 63, 9731 BD Groningen internet wijngildebraamstruik.nl<br />

Klaverjasclub Oosterhoogebrug (Wijkcentrum De Schakel)<br />

contactpersonen Max Haan (voorz.) telefoon 050-5412948 en Tineke Tjassing (secr.) 050-5496166<br />

Bridgeclub De Schakel<br />

Rijksweg 15, Oosterhoogebrug contactpersoon Dea Scholtens telefoon 050-5411833<br />

e-mail deascholtens@gmail.com internet www.wijkcentrumdeschakel.nl/bridgeclub<br />

34 wijkgids 2022-2023


Activiteiten<br />

activiteiten in het dok<br />

Het Dok biedt wekelijks een groot aantal cursussen en activiteiten aan.<br />

Ga voor actuele informatie, inschrijven of aanmelden voor een activiteit naar www.<br />

wijkcentrumhetdok.nl. of naar de balie van Het Dok. De balie is geopend op maandag<br />

t/m vrijdag van 9.00–12.00 uur.<br />

De Stadjerspas t.w.v. € 20,- is voor de meeste activiteiten van toepassing. Wilt u gebruik<br />

maken van de Stadjerspas, dan dient u zich in te schrijven bij de balie van Het Dok.<br />

Bent u geïnteresseerd in het zelf organiseren van activiteiten dan kunt u contact met<br />

ons opnemen om samen de mogelijkheden door te spreken.<br />

Maandag Activiteit Informatie<br />

09.00–10.00 uur Tai Chi 1 Het Dok<br />

09.00–12.00 uur Schildergroep Het Palet mevr. J. Jager 050-542 04 25<br />

09.00–12.00 uur Wijkinternetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok<br />

10.15–11.15 uur Tai Chi 2 Het Dok<br />

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

19.00–20.30 uur Spaans voor beginners Het Dok<br />

19.00–23.00 uur Tafeltennisvereniging <strong>Lewenborg</strong> dhr. P. Schoorel 06-308 766 11<br />

19.30–22.30 uur Klaverjasvereniging <strong>Lewenborg</strong> dhr. J. Bosman 050-542 13 54<br />

20.00–22.15 uur Gemengd koor De Zingerij zingerij@gmail.com<br />

Martha Suurd 050-5421188 /<br />

06-10730720<br />

Dinsdag Activiteit Informatie<br />

09.00–12.00 uur Wijkinternetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok<br />

09.30–11.30 uur Acryl schilderen gevorderden Het Dok<br />

13.00–17.00 uur Biljartcompetitie (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

14.00–16.00 uur Koersbal (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

16.00–17.30 uur Keyboardles Igor (igordemy@mac.com)<br />

20.00–22.00 uur Theatersport Rambi ReneTuinhout@gmail.com<br />

19.00–24.00 uur Schaakvereniging <strong>Lewenborg</strong> dhr. B. Hoogeboom 050-364 07 23<br />

18.45–19.45 uur Yoga Pasu groep 1 Het Dok<br />

20.00–21.00 uur Yoga Pasu groep 2 Het Dok<br />

wijkgids 2022-2023 35


Woensdag Activiteit Informatie<br />

09.15–10.45 uur BOM-men (Bewegen Op Muziek) Het Dok<br />

09.00–10.00 uur Gym groep 1 (50+-sportactiviteit) Het Dok<br />

09.30–11.30 uur Aquarel beginners Het Dok<br />

09.00–12.00 uur Wijk internetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok<br />

10.00–12.00 uur Computercursus voor beginners 55+ Wijkinternetcafé in Het Dok 06-11133127<br />

10.15–11.15 uur Gym Groep 2 (50+-sportactiviteit) Het Dok<br />

11.30–12.30 uur Gym Groep 3 (50+-sportactiviteit) Het Dok<br />

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

13.30–15.30 uur Keyboardles Igor (igordemy@mac.com)<br />

14.00–16.00 uur Aquarel gevorderden Het Dok<br />

19.00–20.30 uur Engelse les B1 Talking English www.talkingenglish.nl<br />

20.30–22.00 uur Engelse les At Work Talking English www.talkingenglish.nl<br />

19.15–21.15 uur Beeldende Therapie b.havinga@extenzo.nu<br />

19.30–21.00 uur Aan boord bij Het Dok/Forum Groningen<br />

19.30–21.30 uur Auti cafe (3e woensdag v.d maand) Het Dok<br />

20.00-21.30 uur Toneelvereniging De Scheepsbel dhr. G. Westra.geng@ziggo.nl<br />

Donderdag Activiteit Informatie<br />

09.00–12.00 uur Wijkinternetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok<br />

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

13.30–14.30 uur Werelddans (volksdansen) Het Dok,<br />

Ria Ganzeveld 06-12224455<br />

14.00–17.00 uur Klaverjassen (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

14.30–16.30 uur Schetsen/tekenen groep 1 Het Dok<br />

19.00–20.30 uur Engelse les A1 Talking English www.talkingenglish.nl<br />

20.30-22.00 uur Engelse les A2 Talking English www.talkingenglish.nl<br />

Vrijdag Activiteit Informatie<br />

09.00–12.00 uur Wijkinternetcafé Wijkinternetcafé in Het Dok<br />

09.30–11.30 uur Schetsen/tekenen groep 2 Het Dok<br />

10.00–12.00 uur Computercursus beginners 55+ Wijkinternetcafé in<br />

Het Dok/06-11133127<br />

10.30–11.30 uur Gym Plus (50+-sportactiviteit) Het Dok<br />

13.00–17.00 uur Vrij biljarten (Sociëteit de Vaarboom) Het Dok<br />

15.00–17.00 uur Acryl gevorderden Het Dok<br />

15.00–17.00 uur Leren voor de toekomst www.lerenvoordetoekomst.nl<br />

(huiswerkbegeleiding)<br />

36 wijkgids 2022-2023


Bijzondere data om alvast in uw agenda te noteren<br />

Meer informatie t.z.t in Wijkkrant, Sociale Media en www.wijkcentrumhetdok.nl.<br />

Auti cafe (3e woensdag van de maand georganiseerd door Ned. Ver voor autisme)<br />

Tijdstip 19.30-21.30 uur Locatie restaurant van Het Dok<br />

BeWonersPlatform<strong>Lewenborg</strong> (3e donderdag van de maand)<br />

Zaal open 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Entree gratis Opgave niet noodzakelijk Info<br />

kopgroep@bwpl.nl<br />

De Muiterij Stuurgroep 50+<br />

Data 16-02; 30-03; 13-04; 25-05; 22-06; 21-09; 19-10; 23-11; 21-12 Zaal open 14.50 uur<br />

Aanvang 15.00 uur Entree € 4,- Meer inhoudelijke informatie over de invulling van deze<br />

middagen kunt u lezen in de Wijkkrant, op Sociale Media en de website van Wijkcentrum<br />

Het Dok www.wijkcentrumhetdok.nl<br />

23 september Muzikale avond<br />

Muzikale avond met “De Stroatklinkers en Timeflies music”<br />

Zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur Kaarten € 12,50<br />

24 september Burendag<br />

24 november Pubquiz<br />

10 december Write for Right door Amnesty International in Het Dok<br />

Tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie van Amnesty sturen mensen van over de<br />

hele wereld brieven tegen onrecht. Die brieven belanden de brievenbus van machthebbers<br />

die mensenrechten schenden. Zo zetten we hen onder druk om onrecht te stoppen<br />

en geven we de mensen voor wie we actievoeren moed. Daardoor werden tientallen<br />

mensen vrijgelaten, werden rechtszaken heropend en kregen bedreigde mensen<br />

bescherming. Tijdstip 09.00–17.00 uur.<br />

Filmavonden in Het Dok<br />

Zaal open 19.30 uur Aanvang film 20.00 uur Entree € 1,00 p.p.<br />

Opgave reserveren via de website www.wijkcentrumhetdok.nl wordt geadviseerd<br />

Data in 2022<br />

28 september DEN – Drunk van Thomas Vinterberg (2021)<br />

26 oktober USA – Nomadland van Chloe Zhao (2020)<br />

30 november JAP – Like Father, Like Son van Hirokazu Kore-Eda (2013)<br />

21 december SEN – Yao van Philippe Godeau (2019)<br />

Cursussen en workshops<br />

Op aanvraag korting mogelijk met de stadjerspasvoucher t.w.v. € 20,-.<br />

Computercursussen<br />

Opgeven bij Gerard Wagenaar in het Wijkinternetcafé. Betaling bij voorkeur met pin.<br />

Computercursus beginners (woensdagochtend of vrijdagochtend)<br />

Startdatum woensdag 14 september / vrijdag 16 september<br />

Tijdstip 10.00–12.00 uur (ook in vakanties) Kosten € 37,50 excl. Lesmateriaal voor 10 lessen<br />

wijkgids 2022-2023 37


Schilderen en tekenen<br />

Schilderen met acryl voor gevorderden (dinsdagochtend)<br />

Startdatum dinsdag 20 september Tijdstip 9.30–11.30 uur<br />

Kosten € 96,00 (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Schilderen met acryl voor gevorderden (vrijdagmiddag)<br />

Startdatum vrijdag 23 september Tijdstip 15.00–17.00 uur<br />

Kosten € 96,00 (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Schilderen met aquarel voor beginners (woensdagochtend)<br />

Startdatum woensdag 21 september Tijdstip 09.30–11.30<br />

Kosten € 80,- (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Schilderen met aquarel voor gevorderden (woensdagmiddag)<br />

Startdatum woensdag 21 september Tijdstip 14.00–16.00 uur (middag)<br />

Kosten € 80,- (excl. materiaalkosten) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Cursus schetsen/tekenen voor gevorderden (donderdagmiddag)<br />

Startdatum donderdag 22 september groep Tijdstip 14.30–16.30 uur<br />

Kosten € 85,- (excl. tekenmateriaal) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Cursus schetsen/tekenen voor gevorderden (groep 2 vrijdagochtend)<br />

Startdatum vrijdag 23 september Tijdstip 9.30–11.30 uur<br />

Kosten € 85,- (excl. tekenmateriaal) voor 10 lessen Docent Britta van Groningen à Stuling<br />

Taallessen<br />

Spaanse les voor beginners<br />

Startdatum maandag 10 oktober Tijdstip 19.00–20.30 uur Kosten € 62,50 voor 10 lessen<br />

Docent Maria Gomez Benodigdheden Aula Internacional, uitg. Talenland BV, SKU 9788415640097<br />

Engels les diverse niveaus - conversatie A1 en conversatie A2<br />

Startdatum 22 september Tijdstip 19.00–20.30 (A1) / 20.30–22.00 uur (A2)<br />

Kosten € 275,- incl. cursusboek € 30,- Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl<br />

38 wijkgids 2022-2023


Engels les conversatie B1 meer gevorderden<br />

Startdatum 21 september Tijdstip 19.00–20.30 Kosten € 320,- incl. cursusboek € 30,-<br />

Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl<br />

Engels les At Work<br />

Instapniveau i.o.m. Talking English Startdatum 21 september Tijdstip 20.30–22.00 uur<br />

Kosten € 320,- incl. cursusboek € 30,-Informatie aanmelding en lesdata www.talkingenglish.nl<br />

Lichaam en geest<br />

Yoga Pasu dinsdagavond groep 1 of groep 2<br />

Startdatum dinsdag 20 september 18.45–19.45 uur (groep 1) / 20.00–21.00 uur (groep 2)<br />

Kosten € 73,- voor 12 lessen Docent Anita Elzinga<br />

Beeldende Therapie – training omgaan met emotie-regulatie problemen<br />

Startdatum i.o.m. docent Tijdstip 19.15–21.15 uur<br />

Kosten Verzekerde zorg, eigen risico 14 lessen Docent Jeannet Miedema & Bernadette Habinga<br />

Informatie aanmelding b.havinga@extenzo.nu of via uw huisarts<br />

“Begin de week ontspannend”<br />

Drie workshops 2 van avonden (13 & 20 oktober, 10 & 17 november en 8 &15 december)<br />

waarin je de basisbeginselen leert om je te ontspannen.<br />

Tijdstip 19.30–21.00 Kosten € 35,- per workshop van 2 bijeenkomsten<br />

Docent Tini Lubberink Opgave atelierhetbaken@gmail.com<br />

Sportactiviteiten (niet in vakanties)<br />

Tafeltenniscursus voor ouder(s) & kind(eren)<br />

Tijdstip maandagavond 18.45–20.30 uur Kosten € 50,- per koppel voor 6 lessen<br />

Aanmelding Patrick Schoorel poolhuis@hotmail.com<br />

Gymgroep 1, 2 en 3<br />

Startdatum woensdag 7 september<br />

Tijdstip Groep 1 09.00–10.00 uur Groep 2 10.15–11.15 uur Groep 3 11.30–12.30 uur<br />

Kosten € 45,00 voor 15 lessen Docent Anita Rütze<br />

wijkgids 2022-2023 39


Gymplusgroep<br />

Startdatum vrijdag 2 september Tijdstip 10.30–11.30 uur (ook in vakanties)<br />

Kosten € 40,00 voor 15 lessen Docent Gabrielle Welmers<br />

Tai Chi groep 1 en 2<br />

Startdatum maandag 5 september Groep 1 9.00–10.00 uur Groep 2 10.15–11.15 uur<br />

Kosten € 79,- voor 15 lessen Docent Jan Jansen<br />

Werelddans / Volksdans<br />

Startdatum donderdag 15 september 13.30–14.30 uur<br />

Kosten € 48,75 voor 15 lessen Docent Lidy Verhagen<br />

Bewegen op muziek (BOM-men, ook in vakanties) (deze cursus is vol!)<br />

Startdatum woensdag 7 september 9.15–10.45 uur Kosten € 32,- voor 16 lessen<br />

Klaverjasvereniging <strong>Lewenborg</strong><br />

Tijdstip maandagavond 20.00-22.30 uur<br />

Contactpersoon Jan Bosman 050-5421354 e-mail daktarie@home.nl<br />

Workshops<br />

Wijn & Spijs – woensdag 9 november (opgave uiterlijk 1 november)<br />

Tijdstip 19.30–20.30 uur Kosten € 28,-Docent Marc (urbanheart.nl)<br />

Dikke dames schilderen – dinsdag 15 november (opgave uiterlijk 7 november)<br />

Tijdstip 19.00–21.00 uur Kosten € 28,00 Docent Renata (urbanheart.nl)<br />

Visagie – woensdag 26 oktober (opgave uiterlijk 17 oktober)<br />

Tijdstip 19.00–21.00 uur Kosten € 25,- Docent Renata (urbanheart.nl)<br />

Botanisch tekenen – woensdag 12 oktober (opgave uiterlijk 3 oktober)<br />

Tijdstip 11.00–12.30 uur Kosten € 28,00 Docent Renata (urbanheart.nl)<br />

Whiskey proeverij (online) – vrijdag 18 november (opgave uiterlijk 8 november)<br />

Tijdstip 19.00–21.30 uur Kosten € 30,00<br />

40 wijkgids 2022-2023


Portret Schilderen (online) - donderdag 8 december (opgave uiterlijk 22 november)<br />

Tijdstip 19.00–21.30 uur Kosten € 30,00 Docent Renata (urbanheart.nl)<br />

Diversen<br />

Theatersport<br />

Dag iedere dinsdag Tijdstip 20.00–22.00 uur Contact en informatie ReneTuinhout@gmail.com<br />

Voorstelling Improvisatietheater Rambi – woensdag19 oktober 2022<br />

Tijdstip 19.30 uur zaal open – aanvang 20.00 uur Kosten € 1,- Docent<br />

“Aan boord bij” – woensdag 12 oktober en 30 november<br />

Het doel van “Aan boord bij” is om dichtbij huis aan wijkbewoners en andere<br />

geïnteresseerden een avond met een inhoudelijk onderwerp aan te bieden waarover<br />

we met elkaar in gesprek kunnen raken.<br />

Tijdstip 19.30–21.00 uur Locatie Forumbibliotheek in Het Dok<br />

Leren voor de Toekomst (huiswerkbegeleiding)<br />

Dag iedere vrijdag buiten de schoolvakanties Tijd 15.00–17.00 uur<br />

Kosten € 40,- (met Stadjerspas € 0,-)<br />

Informatie en opgave telefoon 06-10290312 e-mail contact@lerenvoordetoekomst.nl<br />

Bloemsierkunst<br />

Workshop hoed maken van gaas en mos voor in de tuin.<br />

Datum woensdag 14 september Tijd 19.00–21.00 (uitloop naar 21.30 uur)<br />

Kosten € 15,- incl. materialen Opgave uiterlijk 2 september<br />

Thema herfst<br />

Datum woensdag 26 oktober Tijd 19.00–21.00 (uitloop naar 21.30 uur)<br />

Kosten € 15,- incl. materialen Opgave uiterlijk 19 oktober<br />

Thema kerst<br />

Datum woensdag 7 december Tijd 19.00–21.00 (uitloop naar 21.30 uur)<br />

Kosten € 17,50- incl. materialen opgave uiterlijk 1 december<br />

wijkgids 2022-2023 41


Muziek<br />

Piano/Keyboard/Drums/Muziek componeren<br />

Dagen voornamelijk dinsdag en woensdag e-mail igorcreativist@icloud.com<br />

telefoon 06-82374029 internet www.igordemy.com / https://soundcloud.com/igordemy<br />

Sociëteit de Vaarboom<br />

Wie van gezelligheid en competitie houdt kan terecht bij Sociëteit de Vaarboom. Een<br />

lid kan aan meerdere activiteiten meedoen. Voor het bedrag van € 20,- per kalenderjaar<br />

bent u dus een heel kalenderjaar lid. Gaat u vanaf 1 september meedoen dan<br />

betaalt u de helft (najaar 2022 korting van 50%) van het lidmaatschap. Kom gerust<br />

langs bij één van de activiteiten om vrijblijvend een keer mee te doen!<br />

Startdatum<br />

Najaar 2022: 1 september. Kosten Klaverjassen & koersbal € 5,- biljarten € 7,50.<br />

Voorjaar 2023: Startdatum 9 januari. Kosten Klaverjassen, koersbal en biljarten € 20,00<br />

per kalenderjaar. Toeslag voor biljarten € 10,00 per kalenderjaar.<br />

Klaverjassen<br />

Iedere donderdagmiddag van 14.00–16.30 uur. Drie boompjes van zestien per middag.<br />

Koersbal<br />

Spel afgeleid van het Engelse ‘bowls’. Dinsdagmiddag van 14.00–16.00 uur.<br />

Biljarten<br />

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 13.00–17.00 uur biljarten zonder competitie.<br />

Verhuur Biljarttafels<br />

Bij de bar kunt u tussen 9.00–12.00 uur en vanaf 17.00 tot sluitingstijd biljartballen<br />

huren voor één van de twee wedstrijdbiljarttafels, € 2,- per uur.<br />

Vrouwencentrum De Boei (in het Dok, eerste verdieping)<br />

De Boei organiseert activiteiten voor vrouwen die in een vertrouwde, veilige en prettige<br />

omgeving cursussen willen volgen en aan activiteiten mee willen doen.<br />

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00–15.00 uur, niet tijdens basisschoolvakanties.<br />

Kinderopvang<br />

Er is gratis kinderopvang aanwezig voor kinderen van 0 tot 4 jaar tijdens de activiteiten<br />

en cursussen voor vrouwen.<br />

Overdag<br />

Activiteit Dag Tijd<br />

Multicultureel koken Maandag 09.00–11.30 €1,50 per keer<br />

Arabisch* 10.00–11.30 10 x<br />

Engels 13.00–15.00 10 x<br />

Nederlandse les** Dinsdag 09.00–11.30 Geen kosten<br />

Computercursus<br />

13.00–15.00 10 x<br />

42 wijkgids 2022-2023


Fietsles 13.00–14.30 10 x<br />

Creatief schilderen 13.00–15.00 10 x<br />

Engels* Woensdag 09.00–11.00 10 x<br />

Taalcafé 09.30–11.30 Geen kosten<br />

Creatieve club 09.30–11.30 1 x per week<br />

Naailes 13.00–15.00 10 x<br />

Nederlands** 09.30–11.30 Geen kosten<br />

Fietsles 10.00–11.30<br />

Quilten 10.00–12.00 10 x<br />

Naaiatelier De Boei 13.00–15.00 Vrijwille bijdrage<br />

Gezellig bakken Vrijdag 09.30–11.30 10 x<br />

Spaans 10.00–12.00 10 x<br />

Spellenmiddag + lunch 12.00–15.00 Geen kosten<br />

Zumba 50+ 13.00–14.00 10 x<br />

's Avonds<br />

Activiteit Dag Tijd<br />

Naailes Maandag 19.00–21.00 10 x<br />

Yoga Donderdag 18.00–19.00 10 x<br />

Bewegen Op Muziek (BOM) 19.00–20.00 10 x<br />

* bij voldoende deelname ** i.s.m. Alfa-college<br />

De kosten bedragen minimaal € 15,00 en maximaal €20,00 voor tien lessen.<br />

Naaiatelier De Boei<br />

Donderdagmiddag 13.00–15.00 uur kleding-reparatie; vrijwillige bijdrage kunt.<br />

Ook op het gebied van gezondheid en samenleving (integratie, participatie) vinden er<br />

in De Boei activiteiten plaats: woensdag en vrijdag 10.00–11.00 uur wandelen.<br />

Donderdag 10.00–11.00 uur fietsen. Kom eens binnen lopen en sluit u aan!<br />

Aanmelden cursussen/activiteiten<br />

U kunt zich aanmelden voor een cursus en/of activiteit door langs te komen in het Dok<br />

op de eerste verdieping (bereikbaar per trap of lift).<br />

contactpersoon Mina Kalpoe telefoon 06-25301671<br />

internet www.vrouwencentrumdeboei.nl e-mail info@vrouwencentrumdeboei.nl<br />

b.s.v. ruischerbrug<br />

Vaste activiteiten: Engelse les, damclub, klaverjasclub, country-line dance, sjoelclub, jeu<br />

de boulesclub, tafeltennisclub, dartclub, muziek bands en creatief café.<br />

Buurthuis, Woldweg 41, 9734 AB Groningen telefoon 050-5419829<br />

e-mail bsvruischerbrug@hotmail.nl internet www.bsvruischerbrug.nl<br />

wijkgids 2022-2023 43


activiteiten wijkcentrum de schakel<br />

In De Schakel vinden allerlei activiteiten plaats, zoals bridgen, klaverjassen, repetities<br />

van zangverenigingen, en volksdansen.<br />

Kijk voor actuele informatie op internet www.wijkcentrumdeschakel.nl<br />

activiteiten De Oude Bieb <strong>Lewenborg</strong><br />

44 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 5<br />

Sport<br />

sportvoorzieningen<br />

Sport050<br />

Informatie over sport, sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen.<br />

e-mail info@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sporthal <strong>Lewenborg</strong><br />

Kajuit 323, 9736 CX Groningen telefoon 050-5415365<br />

Gymzalen<br />

Maandag tot en met vrijdag in de avonduren te huur voor zaalsporten.<br />

Locaties Kiel 9, Kluiverboom 1 en Melisseweg 2<br />

telefoon 050-3676366 e-mail verhuur@sport050.nl internet www.sport050.nl<br />

Sportpark <strong>Lewenborg</strong><br />

Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3676366<br />

Sportpark Kardinge<br />

Koerspad 25, 9735 AK Groningen telefoon 050-3676766 e-mail info@sport050.nl<br />

wijkgids 2022-2023 45


Sportcentrum Kardinge<br />

Schaatsen, zwemmen, tennissen, squashen: alles onder één dak.<br />

Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen telefoon 050-3676767<br />

e-mail info@kardinge.nl internet www.kardinge.nl<br />

sportverenigingen<br />

Sportvereniging DIO<br />

Gymnastiek, turnen, trampoline. senioren- en ouder-kind gym, Sport&Fun (volw.)<br />

Wijkcentrum De Schakel, Rijksweg 15 e-mail info@diosport.nl internet www.diosport.nl<br />

Groninger Zwemsportvereniging TriVia<br />

postadres Postbus 317, 9701 BH Groningen e-mail info@trivia.nl internet https://www.trivia.nl<br />

Zwemvereniging De Watervrienden Groningen<br />

Zwemles, recreatief zwemmen en andere activiteiten. In Kardinge of de Parrel.<br />

telefoon 050-8502132 e-mail info@watervrienden.com internet www.watervrienden.com<br />

Zwemschool Aqua Groningen<br />

Zwem-ABC, aquafit, zwangerschaps-, baby/puppy-, therapie- en vrijzwemmen.<br />

Overloop 51, 9732 HZ Groningen telefoon 050-5490005<br />

e-mail info@aquagroningen.nl internet www.aquagroningen.nl<br />

Zwemvereniging D.Z.N.<br />

Zwemles en recreatief zwemmen voor meisjes en dames in Kardinge en De Parrel.<br />

telefoon 06-50265939 e-mail info@dzngroningen.nl internet www.dzngroningen.nl<br />

Zwemclub Noord-Oosten<br />

Elke maandag 19.15–20.15 uur (behalve vakanties) in Sportcentrum Kardinge<br />

secretaris Felix Nordhauzen telefoon 050-3134852<br />

e-mail f.nordhauzen@hetnet.nl internet zwemclubnoordoosten.nl<br />

46 wijkgids 2022-2023


Handbalvereniging V&S<br />

Trainingen: wo Sporthal <strong>Lewenborg</strong>; vrij Sporthal Beijum; wedstrijden <strong>Lewenborg</strong>.<br />

e-mail vens@handbal.nl internet www.handbalgroningen.nl facebook VenShandbal<br />

Voetbalvereniging FC <strong>Lewenborg</strong><br />

Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5419284 internet www.fclewenborg.nl<br />

VVV Diva ’83 – damesvoetbal in Groningen<br />

locaties Sportpark Kardinge (veldvoetbal) en Sportcentrum Kardinge (zaalvoetbal)<br />

e-mail info@diva83.nl internet www.damesinvoetbalactief.nl<br />

T U R N S T A D<br />

G R N I N G E N<br />

Turnstad Groningen – Turn- en freerunvereniging<br />

Turnstad Groningen heeft een ruim aanbod aan gymsport. We bieden peuter &<br />

kleutergym, turnen voor jongens, meisjes en volwassen dames, acrogym, ritmische<br />

gymnastiek en freerunning. Meer informatie over locaties, contributie en het aanvraagformulier<br />

voor 2 gratis proeflessen is te vinden op onze website.<br />

e-mail verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl internet turnstadgroningen.nl<br />

Badminton Club <strong>Lewenborg</strong> (BCL)<br />

September-juni vrijdag 20.00–22.00 uur badminton in Sporthal <strong>Lewenborg</strong>.<br />

telefoon/whatsapp 06-40614070 e-mail secretariaat@bclewenborg.nl internet www.bclewenborg.nl<br />

Martial Arts Vereniging Go Smarts<br />

Combinatie meerdere Vechtsporten vanaf 5 jaar / Ladies Combattraining 14+/<br />

Mixed Combattraining 12+ en 16+ jeugd en volwassenen / Senior Combattraining 60+ /<br />

Clinics dames weerbaarheid / Clinics jeugd of volwassenen eventueel op locatie afgestemd<br />

op de doelgroep. Dojo Sportcentrum Kardinge, dagelijks. Be Smart Go Smarts! / Kijk voor<br />

meer informatie en recensies van Go Smarts op https://www.google.nl/maps.<br />

postadres Jensemaheerd 45, 9736 CD Groningen telefoon 06-24925045<br />

e-mail info@gosmarts.nl internet https://gosmarts.nl facebook https://www.facebook.com/gosmarts<br />

Traditioneel Hapkido<br />

contactpersoon Wim van Kempen telefoon 050-5414251 internet www.traditioneelhapkido.nl<br />

wijkgids 2022-2023 47


Tafeltennisvereniging <strong>Lewenborg</strong><br />

contactpersoon Patrick Schoorel adres Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen<br />

e-mail ttvlewenborg@gmail.com internet www.ttvlewenborg.nl<br />

Schaakvereniging <strong>Lewenborg</strong><br />

Clubavond di 19.45 uur Wijkcentrum Het Dok internet www.schaaklewenborg.nl<br />

Damvereniging Noorddijk<br />

Clubavond ma 19.45 uur Wijkgebouw Ruischerbrug e-mail ruudhuizenga@hetnet.nl<br />

werken aan algehele conditie<br />

Bewegen met Marieke<br />

Deskundige yogalessen gegeven vanuit het hart. Locatie: Kluiverboom 9.<br />

e-mail mariekebuitenweg@gmail.com internet www.bewegenmetmarieke.nl<br />

48 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 6<br />

Kinderen en<br />

jeugd<br />

kinderopvang<br />

Kids First COP Groep<br />

Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):<br />

’t Brugwachtertje (PO) Anker 14c<br />

’t Leeuwtje (PO) Zwanebloemstraat 1<br />

Flipper (KDV) Timpweg 22<br />

Alles Kwetter (BSO) Madeliefstraat 2<br />

Kids Club Alles Kwetter (BSO) Rijksweg 15<br />

Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar<br />

telefoon 088-035 04 00 e-mail info@kidsfirst.nl internet www.kidsfirst.nl<br />

Kinderopvang Juffies (Juffies SPEELopvang)<br />

Kinderopvang voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar.<br />

Lijzijde 4, 9733 LA Groningen telefoon 050-3642685<br />

e-mail info@juffiesspeelopvang.nl internet www.juffies.nl<br />

Juffies BSO (Buitenspelen Sporten Ontdekken)<br />

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.<br />

Kluiverboom 1c, 9732 KZ Groningen (terrein van FC <strong>Lewenborg</strong>) telefoon 06-15637399<br />

e-mail info@juffiesbso.nl internet www.juffies.nl<br />

De Buffelaar<br />

Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).<br />

Deskundige pedagogische begeleiders, gecertificeerd autisme-coaches.<br />

HKZ-KO gecertificeerd. ZIN / PGB zorg.<br />

Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen telefoon 06-40225842<br />

e-mail info@debuffelaar.nl internet www.debuffelaar.nl<br />

wijkgids 2022-2023 49


Kinderopvang Omy<br />

Kleinschalige, gezellige kinderopvang gelegen in het pand van de Leyhoeve.<br />

Direct plek, geen wachtlijst. Geopend maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur.<br />

Helperpark 258-1, 9723 ZA Groningen contactpersoon Anneke Wolters telefoon 06-26984073<br />

e-mail anneke@kinderopvangomy.nl internet www.kinderopvangomy.nl<br />

Kleine Maan<br />

Gewoon goede opvang<br />

Kinderdagverblijf Kleine Maan<br />

Kleine Maan is een veilige plek waarin wij uw kind de kans geven de wereld te<br />

ontdekken zoals kinderen dat doen: door naar hartelust te spelen. Kleine Maan is een<br />

kleinschalige kinderopvang in een knusse, groene woonomgeving (Beijum), met elke<br />

dag dezelfde vertrouwde gezichten, eerlijke biologische voeding, verzorging in nauw<br />

overleg met de ouders en ... een voordelig uurtarief!<br />

Kleine Maan is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.<br />

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.<br />

Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen (Beijum) telefoon 050-5411504<br />

e-mail info@kleinemaan.nl internet https://kleinemaan.nl facebook kleinemaan<br />

50 wijkgids 2022-2023


opvoedondersteuning<br />

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen<br />

Voor hulp aan kinderen en ouders bij ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden<br />

bezoekadres Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen postadres Postbus 1203, 9701 BE<br />

Groningen telefoon 050-5239200 internet https://jeugdbeschermingnoord.nl<br />

overig<br />

Marabou Kinderyoga<br />

De yogalessen bij Marabou Yoga zijn creatief, dynamisch en speels, voor jong en oud.<br />

Diverse cursussen en workshops voor ouder-kind, familie, kinderen en tieners.<br />

telefoon 06-42243836 e-mail info@marabouyoga.nl internet www.marabouyoga.nl<br />

Bij Spruit<br />

De leukste workshops & cursussen voor ouder & kind.<br />

Dans, Yoga, Baby- en Kindermassage.<br />

Timpweg 3, 9731 AK Groningen telefoon 06-42259200<br />

e-mail info@bijspruit.nl internet www.bijspruit.nl<br />

Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug<br />

Woldweg 41, 9734 AB Groningen telefoon 050-5419829<br />

e-mail bsvruischerbrug@hotmail.com internet www.bsvruischerbrug.nl<br />

Bslim<br />

internet www.bslim.nl<br />

wijkgids 2022-2023 51


Dierenweide Boegbeeld<br />

Dierenstal- en weide, speeltuin en theeschenkerij. Open 7 dagen p/w 11.00–16.00 uur.<br />

Koerspad 3, 9735 AK Groningen telefoon 06-12986164<br />

e-mail boegbeeld@dezijlen.nl internet dezijlen.nl/boegbeeld<br />

Kinderboerderij De Beestenborg<br />

Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00–17.00 uur, zaterdag en zondag 10.00–17.00 uur.<br />

Akeleiweg 69, 9731 JC Groningen telefoon 050-5423692 e-mail info@debeestenborg.nl<br />

internet www.debeestenborg.nl facebook beestenborg<br />

52 wijkgids 2022-2023


HOOFDSTUK 7<br />

Onderwijs<br />

basisscholen<br />

Openbare basisschool De Vuurtoren<br />

Vaargeul 117, 9732 JS Groningen telefoon 050-3210480<br />

e-mail directie@vuurtoren.o2g2.nl internet https://vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Christelijke basisschool 't Kompas<br />

Valreep 69, 9732 EJ Groningen telefoon 050-5412289<br />

e-mail info@tkompas.nl internet www.tkompas.nl<br />

Openbare basisschool De Swoaistee (Jenaplan)<br />

Kiel 7, 9733 EB Groningen telefoon 050-3214077<br />

e-mail directie@swoaistee.o2g2.nl internet https://swoaistee.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare basisschool Oosterhoogebrugschool<br />

Madeliefstraat 2, 9731 CB Groningen e-mail directie@oosterhoogebrug.o2g2.nl<br />

telefoon 050-3210444 internet https://oosterhoogebrugschool.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

Openbare basisschool De Driebond (Dalton)<br />

Locatie Engelbert (groep 1-8) Engelberterweg 38, 9723 EM Engelbert telefoon 050-3210423<br />

locatie MFC Engelbert (groep 1-2) Woldjerspoorweg 5a, 9723 ER Engelbert<br />

e-mail w.zondervan@o2g2.nl internet https://dedriebond.openbaaronderwijsgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 53


Samenwerkingsschool Meeroevers<br />

Meeroeverslaan 312, 9613 AE Meerstad telefoon 050-2306061<br />

internet www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl<br />

IKC Groenewei<br />

Swifter 27, 9613 DJ Meerstad telefoon 050-3210414<br />

e-mail info.groenewei@o2g2.nl internet www.ikcgroningen.nl/groenewei<br />

CSBO De Kimkiel (speciaal onderwijs)<br />

Kluiverboom 9, 9732 KZ Groningen telefoon 050-5772985 internet https://dekimkiel.nl<br />

voortgezet onderwijs<br />

Heyerdahl College<br />

Openbare school voor praktijkonderwijs.<br />

Kluiverboom 1b, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210525<br />

e-mail info.heyerdahlcollege@o2g2.nl internet www.heyerdahlcollege.nl<br />

Werkman VMBO (Daltononderwijs)<br />

Kluiverboom 1a, 9732 KZ Groningen telefoon 050-3210555 internet werkmanvmbo.nl<br />

Topsport Talentschool Groningen<br />

Vmbo, havo, atheneum<br />

Melisseweg 2, 9731 BX Groningen telefoon 050-3210515<br />

e-mail info.tts@o2g2.nl internet www.topsporttalentschoolgroningen.nl<br />

CSG Wessel Gansfort<br />

School voor vmbo (tl), havo, atheneum en atheneum+.<br />

locatie Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen telefoon 050-5410656<br />

e-mail info@csgwesselgansfort.nl internet www.csgwesselgansfort.nl<br />

54 wijkgids 2022-2023


CSG Kluiverboom<br />

School voor lwoo, vmbo (bb) en vmbo (kb)<br />

locatie Kluiverboom 1, 9732 KZ Groningen, telefoon 050-5710195:<br />

e-mail info@csgkluiverboom.nl. internet www.csgkluiverboom.nl<br />

Gomarus College<br />

Gereformeerde Scholengroep, afdeling Praktijkonderwijs.<br />

Lavendelweg 7, 9731 HR Groningen telefoon 050-5244515 internet www.gomaruscollege.nl<br />

middelbaar beroepsonderwijs<br />

Alfa-college<br />

Christelijk ROC, mbo. Locaties: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR; Kardingerplein 1,<br />

9735 AA; Kardingerweg 48, 9735 AH; Kluiverboom 3, 9732 KZ; Atoomweg 6b, 9743 AK.<br />

hoofdlocatie Boumaboulevard 573, 9723 ZS Groningen telefoon 0800-8100<br />

e-mail info@alfa-college.nl internet www.alfa-college.nl<br />

Noorderpoort<br />

ROC voor mbo, bedrijfsopleidingen, inburgering en cursussen in Noord-Nederland.<br />

Studie&advieslijn 0800-6677885 (gratis) whatsapp 06-25681918<br />

e-mail studieadvies@noorderpoort.nl internet www.noorderpoort.nl<br />

Terra Groningen<br />

MBO-opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur en milieu.<br />

Hereweg 99, 9721 AA Groningen telefoon 050-5297800<br />

e-mail groningen@mboterra.nl internet www.terra.nl<br />

ROC Menso Alting<br />

Christelijke (gereformeerde) MBO.<br />

Vondelpad 4, 9721 LX Groningen telefoon 050-5244580<br />

e-mail groningen@rocmensoalting.nl internet www.mensoaltinggroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 55


HOOFDSTUK 8<br />

Huisvesting<br />

woningcorporaties<br />

Nijestee<br />

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is<br />

Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken bieden we<br />

woningen aan. Zo valt er wat te kiezen. Op onze website vindt u informatie over uw<br />

wijk, projecten van Nijestee, kunt u reparatieverzoeken doorgeven en vindt u ons<br />

complete aanbod aan sociale huur- en vrije sectorwoningen.<br />

bezoekadres Damsterplein 1, 9711 SX Groningen openingstijden ma t/m vrij 09.30–17.00 uur<br />

postadres Postbus 447, 9700 AK Groningen telefoon 050-8533533 (ma t/m vrij 08.00–17.00 uur),<br />

ook voor spoedreparaties buiten kantooruren e-mail info@nijestee.nl<br />

internet www.nijestee.nl twitter twitter.com/nijestee facebook facebook.com/nijestee<br />

Lefier<br />

Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen tel 088-2033000 e-mail info@lefier.nl internet www.lefier.nl<br />

56 wijkgids 2022-2023


A F H A L E N<br />

B E Z O R G E N<br />

C A T E R I N G<br />

Toko SEMARANG<br />

Ged. Zuiderdiep 150<br />

9711 HN Groningen<br />

050 - 312 99 33<br />

di-za van 12-20<br />

zo van 16-20<br />

Voor het échte Indonesische eten!<br />

(wél eerst bestellen)<br />

Beckerweg 25-4<br />

9731 AX Groningen<br />

050 - 364 42 62<br />

di-zo van 16-20<br />

www.tokosemarang.nl<br />

We helpen je graag!<br />

We zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot<br />

17.00 uur bereikbaar via (050) 853 35 33. Buiten kantooruren<br />

zijn we bij spoed ook bereikbaar op dit nummer. Heb je een<br />

reparatieverzoek voor ons? Geef het door via<br />

www.nijestee.nl/reparatieverzoek


HOOFDSTUK 9<br />

Gemeentelijke<br />

informatie<br />

gemeentelijke instanties<br />

Gebiedszaken<br />

De gemeente Groningen is verdeeld in zeven gebieden: Centrum, Oost, Oude Wijken,<br />

West, Zuid, Haren en Ten Boer. Elk gebied heeft zijn eigen wijk- of dorpswethouder en<br />

gebiedsteam.<br />

Een gebiedsteam werkt onder anderen samen met inwoners, organisaties en ondernemers.<br />

In deze samenwerking is bijvoorbeeld aandacht voor ideeën, invloed op gemeentelijke<br />

plannen en onderwerpen die de leefbaarheid in het gebied aangaan.<br />

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/wijken of bel 14 050.<br />

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van uw<br />

gebied via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief .<br />

Gebied Oost: Beijum, De Hunze/Van Starkenborgh, Drielanden, Engelbert, <strong>Lewenborg</strong>,<br />

Meerstad, Klein Harkstede, Lageland, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug,<br />

Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Ulgersmaborg.<br />

Gebied Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge,<br />

Winneweer, Wittewierum, Woltersum.<br />

Wijkwethouder Oost Rik van Niejenhuis e-mail secretariaat.wethoudervanniejenhuis@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Oost Marlon Berends e-mail marlon.berends@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Barbara Ligtenberg e-mail barbara.ligtenberg@groningen.nl<br />

Dorpswethouder Ten Boer Inge Jongman e-mail secretariaat.wethouderjongman@groningen.nl<br />

Gebiedsmanager Ten Boer Eric Mooij e-mail eric.mooij@groningen.nl<br />

Gebiedssecretaris Ten Boer Mirjam Wagter e-mail mirjam.wagter@groningen.nl<br />

Gemeentelijk Informatie Centrum<br />

Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet gemeente.groningen.nl<br />

58 wijkgids 2022-2023


Meldpunt schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of<br />

stoeptegel? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.<br />

telefoon 14050 (zonder netnummer) whatsapp 06-12823973 app Slim Melden<br />

internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt<br />

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer<br />

De gemeente zorgt voor het groen, bestrating, riolering, speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.<br />

Met vragen/meldingen kunt u bellen met uw wijkpost: op afspraak<br />

op werkdagen open van 09.00–16.00 uur. Of meld u via de digitale meldingenkaart.<br />

Parkallee 96, 9735 AB Groningen telefoon 14050 (zonder netnummer)<br />

internet www.gemeente.groningen.nl/wijkposten<br />

Meldpunt Overlast en Zorg<br />

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich<br />

zorgen over iemand in uw buurt. 24 uur per dag bereikbaar via het eloket. Telefonisch<br />

maandag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur.<br />

telefoon 050-5875885<br />

internet gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

Zorgloket Gemeente Groningen<br />

Het zorgloket is overgegaan naar de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Afvalbrengstations<br />

Voor milieuzaken zoals afval (openbaar-, zwerf- en huishoudelijk afval, grofvuil)<br />

Locatie Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 (Industrieterrein Hoendiep). Openingstijden:<br />

maandag t/m vrijdag van 10.00–16.30 en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

Locatie Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van<br />

08.00–16.30 uur en zaterdag van 10.00–15.00 uur.<br />

telefoon 050-5339600 (WS) 050-3124060 (VZ) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations<br />

Waterbedrijf Groningen<br />

Voor storingen kunt u buiten kantooruren bellen met: 0800 0202013 (gratis).<br />

Griffeweg 99, 9723 DV Groningen telefoon 050-3688688<br />

e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl internet www.waterbedrijfgroningen.nl<br />

wijkgids 2022-2023 59


politie<br />

Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie.<br />

Iets melden of aangifte doen? Dat kan in veel gevallen via internet.<br />

Actuele informatie over uw wijkagent en openingstijden vindt u op www.politie.nl.<br />

Politiebureau Parkallee 20, 9735 AB Groningen<br />

postadres Postbus 107, 9400 AC Assen internet www.politie.nl<br />

alarm- en storingsnummers<br />

Dringend<br />

Politie, brandweer of ambulance 112<br />

113 Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113<br />

Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)<br />

Dier in nood 144<br />

Niet dringend<br />

Politie in de buurt 0900-8844<br />

Politie (teksttelefoon) 0900-1844<br />

Brandweer 088-1625000<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

GGD 050-3674000<br />

Kindertelefoon 0800-0432<br />

Veilig Thuis Groningen 0800-2000<br />

Centrum Seksueel Geweld 0800-0188<br />

Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp 0900-0101<br />

Storingsnummers<br />

Gas en elektriciteit 0800-9009<br />

Water<br />

0800-0202013 (gratis)


Handsaam<br />

onderhoud<br />

bij Petra<br />

Hand- en nagelverzorging<br />

Petra Wever<br />

06-18921974<br />

info@handsaamonderhoud.nl<br />

www.handsaamonderhoud.nl<br />

Een opfrisser voor je handen en brein


‣ Uitgebreid cursusaanbod<br />

‣ Sociaal-culturele activiteiten voor jong en oud, o.a.<br />

- Klaverjassen - Zingen/koor<br />

- Koersbal - Keyboardles<br />

- Tafeltennis - Taalles<br />

- Biljarten - Computerles<br />

- Tekenen/schilderen - Yoga<br />

- Toneel/dans - Gym<br />

‣ Wijk- en internetcafé<br />

‣ Lunch en diner bij Brasserie de Haven (afhalen is mogelijk)<br />

‣ Zaalverhuur voor voorstellingen, vergaderingen, trainingen<br />

en overige (zakelijke) bijeenkomsten<br />

- Theaterzaal en een groot aantal kleinere zalen (6-150 personen)<br />

- Geheel verzorgde (vergader)arrangementen tot 150 personen<br />

- Gratis parkeergelegenheid<br />

- Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!