12.10.2021 Views

Handreiking Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid

Deze handreiking is bestemd voor professionals in de jeugdgezondheid (geboorte- en jeugdgezondheidszorg) en vormt een drieluik met de handreikingen Omgaan met armoede op scholen en Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Dit drieluik biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken.

Deze handreiking is bestemd voor professionals in de jeugdgezondheid (geboorte- en jeugdgezondheidszorg) en vormt een drieluik met de handreikingen Omgaan met armoede op scholen en Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Dit drieluik biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Omgaan</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

<strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> voor<br />

professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboorte-<br />

en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg


Oktober 2021<br />

Colofon<br />

Auteurs<br />

Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam)<br />

Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Gron<strong>in</strong>gen)<br />

Petra Kletter (Ne<strong>de</strong>rlands Centrum Jeugdgezondheid)<br />

(m.m.v. Inge Ekenhorst en Liesbeth van <strong>de</strong>r Ree).<br />

Opdrachtgever<br />

Divosa<br />

Adviesraad<br />

Divosa<br />

GGD Gel<strong>de</strong>rland Zuid<br />

GGD Twente<br />

Hogeschool Rotterdam<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman<br />

Movisie<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Jeugd<strong>in</strong>stituut<br />

Sterk uit Armoe<strong>de</strong><br />

Meelezers handreik<strong>in</strong>g<br />

College Per<strong>in</strong>atale Zorg<br />

Erasmus MC<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Centrum Jeugdgezondheid<br />

Sterk uit Armoe<strong>de</strong><br />

Kim Houben<br />

Margreet <strong>de</strong> Ruiter<br />

Riet Haasnoot<br />

Hanneke Torij<br />

Laura van <strong>de</strong>n Heuvel<br />

Christ<strong>in</strong>e Kuiper<br />

Emma Verspoor<br />

L<strong>in</strong>eke Smit, Mart<strong>in</strong> Pragt<br />

Marlies Buurman<br />

Adja Waelput<br />

Lieke van <strong>de</strong>r Meulen<br />

Annamaria Evers, Selima Renes<br />

Fotobronnen<br />

De op <strong>de</strong>ze foto’s afgebeel<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs leven niet zelf <strong>in</strong><br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Alle gebruikte beel<strong>de</strong>n zijn afkomstig van Istockphoto.com. Met uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van<br />

p. 1 (Canva), p. 8 en p. 31 (privébezit), p. 11 en 16 (NCJ).<br />

Gebruik materiaal<br />

Deze handreik<strong>in</strong>g is bedoeld voor professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg en<br />

kan <strong>met</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bronvermeld<strong>in</strong>g vrij gebruikt wor<strong>de</strong>n: Lusse, M., Kassenberg, A. & Kletter,<br />

P. (2021). <strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>. <strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> voor professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Gron<strong>in</strong>gen & NCJ.<br />

2<br />

2<br />

Kenniscentrum<br />

Talentontwikkel<strong>in</strong>g


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

<strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> voor professionals <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

3


Drieluik voor (jeugd-)professionals<br />

Deze handreik<strong>in</strong>g is bestemd voor professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> (geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg)<br />

en vormt een drieluik <strong>met</strong> <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>gen <strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> op<br />

scholen en <strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> het sociaal dome<strong>in</strong>. Dit drieluik biedt professionals<br />

<strong>in</strong> het bre<strong>de</strong> jeugddome<strong>in</strong> handvatten om een passen<strong>de</strong> rol op zich nemen <strong>in</strong> het<br />

omgaan <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong> en om daar<strong>in</strong> goed <strong>met</strong> elkaar samen te werken.<br />

4


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Inhoud<br />

Voorwoord 6<br />

1. Armoe<strong>de</strong> en <strong>jeugdgezondheid</strong> 8<br />

- Geboren wor<strong>de</strong>n en opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> 9<br />

- Doel van <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g 10<br />

1.1 Opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> 11<br />

- Welke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>? 11<br />

- Gevolgen van opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> 11<br />

1.2 De rol van professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> 13<br />

- De opdracht van professionals 13<br />

- Attitu<strong>de</strong> van professionals s 14<br />

- Integraal werken 15<br />

1.3 Professionals versterken en faciliteren 15<br />

- Investeren <strong>in</strong> professionals 15<br />

- Faciliteren van professionals 16<br />

Ver<strong>de</strong>r lezen 17<br />

2. Werkwijzen 18<br />

2.1 Signaleren 20<br />

- Vertrouwen opbouwen 21<br />

- Herkennen 24<br />

- Bespreken 27<br />

- Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n 30<br />

2.2 On<strong>de</strong>rsteunen 34<br />

- Steun bij opgroeien 35<br />

- Steun bij ou<strong>de</strong>rschap 39<br />

- Sociale steun 43<br />

- F<strong>in</strong>anciële en materiele steun 47<br />

2.3 Stimuleren 52<br />

- Lichamelijke gezondheid 53<br />

- Mentale gezondheid 57<br />

- Participatie 60<br />

Bijlagen 63<br />

- Screen<strong>in</strong>gs- en gespreks<strong>in</strong>strumenten 63<br />

- Signaler<strong>in</strong>gslijst k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong> 67<br />

- Overzicht fondsen 69<br />

Bronnen 72<br />

5


Beste lezer,<br />

Vroegsignaler<strong>in</strong>g van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> past bij <strong>de</strong> preventieve taken van <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

en ook van <strong>de</strong> geboortezorg. Maar hoe pak je zoiets <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk aan? Ik ben ervan<br />

overtuigd dat <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g ons gaat helpen.<br />

Door het on<strong>de</strong>rzoek dat ik naar <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>ed, leer<strong>de</strong> ik an<strong>de</strong>rs naar ou<strong>de</strong>rs luisteren en an<strong>de</strong>re<br />

vragen stellen. Daardoor veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> mijn gesprek <strong>met</strong> hen en kwamen er verhalen tot leven die<br />

eer<strong>de</strong>r voor mij verborgen bleven. Eerst dacht ik dat praten over <strong>armoe<strong>de</strong></strong> een taboe is. Maar<br />

ou<strong>de</strong>rs bleken best bereid om hierover te spreken. Omdat voor hen opvoe<strong>de</strong>n en f<strong>in</strong>anciën onlosmakelijk<br />

<strong>met</strong> elkaar verbon<strong>de</strong>n zijn. Toch is <strong>armoe<strong>de</strong></strong> wel een precair gesprekson<strong>de</strong>rwerp, dat<br />

een sensitieve, niet oor<strong>de</strong>len<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g van professionals vraagt.<br />

Ou<strong>de</strong>rs die opvoe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>, hebben stress die overgaat op <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Daarom verdienen<br />

ze onze hulp en ons begrip. Wees wel alert op <strong>de</strong> bureaucratie waar ou<strong>de</strong>rs tegenaan<br />

kunnen lopen, als we hen doorverwijzen voor hulp. En vraag nog eens na of ou<strong>de</strong>rs voldoen<strong>de</strong><br />

geholpen zijn en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r stress ervaren.<br />

Ik vermoed dat je net als ik nieuwe verhalen van ou<strong>de</strong>rs zult<br />

horen. Met behulp van <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g kun je hen goed<br />

ver<strong>de</strong>r helpen. Laten wij <strong>met</strong> elkaar <strong>de</strong> verhalen van <strong>de</strong>ze<br />

gez<strong>in</strong>nen levend hou<strong>de</strong>n en voor het voetlicht brengen van<br />

beleidsmakers en overheid. Daarmee dragen wij bij aan het<br />

verbeteren van <strong>de</strong> positieve gezondheid en <strong>de</strong> kwaliteit van<br />

leven van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Opdat een <strong>in</strong>clusieve samenlev<strong>in</strong>g<br />

kan ontstaan.<br />

Mirjam Jobse<br />

Verpleegkundig specialist <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jeugdgezondheidszorg.<br />

6


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Beste lezer,<br />

Ie<strong>de</strong>r k<strong>in</strong>d verdient <strong>de</strong> best mogelijke start <strong>in</strong> het leven en een<br />

optimale kans op een kansrijke en gezon<strong>de</strong> toekomst. Het is<br />

daarom van belang te voorkomen dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, bijvoorbeeld<br />

omdat zij <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien, gezondheidsproblemen of<br />

een ontwikkel<strong>in</strong>gsachterstand oplopen. De gevolgen daarvan<br />

kunnen je hele leven merkbaar blijven.<br />

Om <strong>armoe<strong>de</strong></strong> te voorkomen en te verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, werken het kab<strong>in</strong>et, gemeenten en maatschappelijke<br />

organisaties samen. Speciale aandacht is er voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Het is mooi dat er <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg steeds meer wordt gekeken naar <strong>de</strong> hele mens,<br />

naar <strong>de</strong> hele context. Uit welk gez<strong>in</strong> komt een k<strong>in</strong>d, hoe is <strong>de</strong> woonsituatie, is er sprake van<br />

problemen bij <strong>de</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs, en ook: waar ligt hun kracht?<br />

Maar als er sprake is van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> is er nog veel te w<strong>in</strong>nen. Het is echter niet eenvoudig om<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs snel <strong>in</strong> beeld te krijgen. Zij schamen zich soms voor hun situatie en<br />

vragen niet uit zichzelf om hulp en on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g. Dat is begrijpelijk, maar maakt het lastig<br />

om hen gericht te on<strong>de</strong>rsteunen.<br />

Bijna alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs krijgen te maken <strong>met</strong> <strong>de</strong> geboorte- en <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>zorg.<br />

De professionals <strong>in</strong> die dome<strong>in</strong>en kunnen daardoor een belangrijke schakel<br />

zijn <strong>in</strong> het signaleren van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> en het on<strong>de</strong>rsteunen van ou<strong>de</strong>rs bij <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Maar hoe kom je erachter dat er <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> een gez<strong>in</strong> is? Op welke signalen moet je letten en<br />

welke vervolgstappen kun je dan zetten? Op <strong>de</strong>ze en veel meer vragen geeft <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g<br />

antwoord. De handreik<strong>in</strong>g biedt handvatten en han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsperspectieven om <strong>armoe<strong>de</strong></strong> vroegtijdig<br />

te signaleren en er ook wat aan te doen.<br />

Ik ben erg blij <strong>met</strong> <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g. Het is een belangrijk mid<strong>de</strong>l om ervoor te zorgen dat álle<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>de</strong> best mogelijke start krijgen. Ik hoop dat ie<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werker <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboortezorg<br />

en <strong>jeugdgezondheid</strong>zorg <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g leest en ernaar han<strong>de</strong>lt.<br />

Paul Blokhuis<br />

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.<br />

7


1. Armoe<strong>de</strong> en <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Eén op <strong>de</strong> <strong>de</strong>rtien k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland groeit op <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. In 2019 betrof dit ruim<br />

251 duizend thuiswonen<strong>de</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarigen. 1 Hoewel het <strong>met</strong> veel van <strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren goed<br />

gaat, kan <strong>armoe<strong>de</strong></strong> ook veel stress <strong>met</strong> zich meebrengen. Geboren wor<strong>de</strong>n en opgroeien<br />

<strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> kan een negatieve <strong>in</strong>vloed hebben op <strong>de</strong> gezondheid en ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en kan samenhangen <strong>met</strong> overgewicht, hecht<strong>in</strong>gs- en opvoedproblematiek. 2<br />

Bij <strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren staat het recht op een toereiken<strong>de</strong> levens standaard,<br />

goe<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g, huisvest<strong>in</strong>g en gezondheid on<strong>de</strong>r druk. 3<br />

Wanneer spreken we van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>?<br />

Volgens <strong>de</strong> Europese commissie zijn mensen arm wanneer ‘<strong>de</strong> materiële, culturele<br />

en sociale mid<strong>de</strong>len onvoldoen<strong>de</strong> zijn om op een manier te leven die als m<strong>in</strong>imaal<br />

aanvaardbaar wordt gezien <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> men leeft’. Als grens van wat<br />

<strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland f<strong>in</strong>ancieel m<strong>in</strong>imaal aanvaardbaar is, hanteert het SCP het ‘niet veel,<br />

maar toereikend’ besteedbaar <strong>in</strong>komen. 4<br />

Geboren wor<strong>de</strong>n en opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg hebben elke dag <strong>de</strong> kans<br />

om iets voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> te betekenen.<br />

Zij hebben een preventieve taak <strong>in</strong> het bijdragen aan een veilige zwangerschap en<br />

geboorte en het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren. 5<br />

Omdat <strong>de</strong>ze professionals een belangrijke schakel zijn <strong>in</strong> het signaleren van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>,<br />

is het relevant dat zij <strong>in</strong> staat zijn <strong>de</strong>ze complexe problematiek te herkennen en daar<br />

han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsbekwaam mee om te gaan.<br />

Deze professionals richten zich op (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs en hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

leeftijds groepen:<br />

- Ongeboren en pasgeboren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (10 maan<strong>de</strong>n voor tot 6 weken na <strong>de</strong> geboorte)<br />

- Jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (6 weken tot 4 jaar)<br />

- K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool (4 tot 12 jaar)<br />

- Jongeren <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs (12 tot 18 jaar)<br />

Wie zijn <strong>de</strong> professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>?<br />

In <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g verstaan we on<strong>de</strong>r professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

<strong>de</strong> professionals die te maken hebben <strong>met</strong> <strong>de</strong> gezondheid van (ongeboren)<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en hun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. a Deze handreik<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste<br />

plaats geschreven voor uitvoerend professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerstelijns geboortezorg<br />

(verloskundigen, kraamverzorgen<strong>de</strong>n) en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

(jeugdverpleegkundigen en -artsen, doktersassistenten, verpleegkundig<br />

specialisten en artsen Maatschappij & Gezondheid), en ook voor beleids- en<br />

stafme<strong>de</strong>werkers <strong>in</strong> geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. De handreik<strong>in</strong>g<br />

is bovendien bruikbaar voor huisartsen en hun praktijkon<strong>de</strong>rsteuners,<br />

voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rartsen en -verpleegkundigen werkzaam <strong>in</strong> ziekenhuizen en voor<br />

beleidsambtenaren bij gemeenten.<br />

a<br />

Met ou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volwassenen bedoeld die <strong>de</strong> dagelijkse zorg voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren op<br />

zich nemen, ook als dat één ou<strong>de</strong>r, familiele<strong>de</strong>n, pleegou<strong>de</strong>rs of an<strong>de</strong>re verzorgers betreft. Met<br />

aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n zwangere vrouwen en hun (eventuele) partner bedoeld, of stellen die<br />

zwanger willen wor<strong>de</strong>n.<br />

9


Doel van <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g<br />

De handreik<strong>in</strong>g b biedt een <strong>de</strong>nk- en werkka<strong>de</strong>r <strong>in</strong> het omgaan <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren<br />

en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven. Elf werkwijzen bie<strong>de</strong>n handvatten voor<br />

professionals om <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gskansen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>in</strong> kwetsbare<br />

omstandighe<strong>de</strong>n te vergroten. De focus ligt hierbij op preventie en vroegtijdig signaleren<br />

en op het versterken van hecht<strong>in</strong>g, ou<strong>de</strong>rschap, weerbaarheid en gezondheid 6 . De<br />

werkwijzen sluiten aan bij een bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie van gezondheid, bijvoorbeeld die van<br />

positieve gezondheid (het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren<br />

b<strong>in</strong>nen fysieke, emotionele en sociale uitdag<strong>in</strong>gen van het leven). Naast fysieke en<br />

mentale gezondheid is hierbij ook aandacht voor <strong>de</strong> dimensies z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g, welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n,<br />

maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.<br />

Met <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g kunnen professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> (geboorte- en<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>szorg) hun eigen aanpak tegen het licht hou<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>sgewenst<br />

op maat aanscherpen of uitbrei<strong>de</strong>n. Ook biedt <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g professionals beter<br />

zicht op hun rol <strong>in</strong> het omgaan <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> en op die van an<strong>de</strong>re professionals en<br />

organisaties die gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> on<strong>de</strong>rsteunen. Samen <strong>met</strong> <strong>de</strong> twee handreik<strong>in</strong>gen<br />

voor professionals uit het on<strong>de</strong>rwijs en het sociaal dome<strong>in</strong> bevor<strong>de</strong>rt het drieluik <strong>de</strong><br />

noodzakelijke afstemm<strong>in</strong>g en samenwerk<strong>in</strong>g.<br />

ONLINE VERWIJZINGEN<br />

De blauwe woor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> tekst verwijzen naar relevante websites, emailadressen<br />

en films. In <strong>de</strong> digitale versie van <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g (zie l<strong>in</strong>ks op achterpag<strong>in</strong>a), kunt u<br />

daar direct naar doorl<strong>in</strong>ken.<br />

b<br />

Deze handreik<strong>in</strong>g is gebaseerd op <strong>in</strong>zichten uit wetenschap, praktijk en ervar<strong>in</strong>gs<strong>de</strong>skundigheid. On<strong>de</strong>r<br />

107 professionals uit geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg (geworven door <strong>de</strong> aandachtsfunctionarissen<br />

Aanpak Armoe<strong>de</strong> JGZ) en ervar<strong>in</strong>gswerkers is een onl<strong>in</strong>e Delphi-raadpleg<strong>in</strong>g uitgevoerd. Met 16<br />

professionals zijn <strong>de</strong> uitkomsten van <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> raadpleg<strong>in</strong>g uitgediept <strong>in</strong> twee onl<strong>in</strong>e expertmeet<strong>in</strong>gs<br />

(voor ongeboren, pasgeboren en jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren 4 – 12 jaar).<br />

10


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

1.1 Opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Welke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>?<br />

Armoe<strong>de</strong> kan ie<strong>de</strong>reen overkomen, ook gez<strong>in</strong>nen bij wie je het op het eerste gezicht<br />

niet verwacht. In absolute aantallen komt <strong>armoe<strong>de</strong></strong> het meest voor bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

en jongeren <strong>met</strong> werken<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs die we<strong>in</strong>ig uren werken en/of een flexcontract<br />

hebben, of structureel te we<strong>in</strong>ig verdienen <strong>in</strong> sectoren als schoonmaak, horeca en<br />

retail. 7 Verborgen <strong>armoe<strong>de</strong></strong> komt vooral voor bij zelfstandig on<strong>de</strong>rnemers. 8 Armoe<strong>de</strong><br />

komt daarnaast relatief vaker voor bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van alleenstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs 9 of die <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse taal niet goed machtig zijn, omdat dat niet hun moe<strong>de</strong>rtaal is (bijvoorbeeld<br />

bij vluchtel<strong>in</strong>gen) 10 of omdat zij laaggeletterd zijn. Voor mensen <strong>met</strong> een licht<br />

verstan<strong>de</strong>lijke beperk<strong>in</strong>g 11 kan het lastig zijn om f<strong>in</strong>ancieel zelfredzaam te zijn, brieven<br />

te begrijpen, formulieren <strong>in</strong> te vullen en <strong>in</strong>formatie te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. 12 Bij jongeren is <strong>de</strong> 18 e<br />

verjaardag en het moment dat zij uit huis gaan kwetsbaar, 13 omdat zij vanaf dat moment<br />

zelf f<strong>in</strong>ancieel verantwoor<strong>de</strong>lijk zijn. Geldzorgen kunnen er bovendien ook<br />

zijn <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>nen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lage <strong>in</strong>komensgrens van 130% van het sociale m<strong>in</strong>imum. 14<br />

Naast gez<strong>in</strong>nen waar <strong>armoe<strong>de</strong></strong> van <strong>de</strong> ene generatie op <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re wordt overgedragen,<br />

zijn er ook gez<strong>in</strong>nen die als gevolg van omstandighe<strong>de</strong>n (ziekte, werkeloosheid,<br />

faillissement, echtscheid<strong>in</strong>g, toeslagenaffaire of pan<strong>de</strong>mie) geldzorgen hebben. De vaste<br />

lasten van <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen passen hierdoor niet meer bij hun opeens gedaal<strong>de</strong> <strong>in</strong>komen en<br />

het is niet altijd mogelijk <strong>de</strong>ze lasten aan te passen.<br />

Gevolgen van opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Hoewel er gez<strong>in</strong>nen zijn die het lukt om <strong>in</strong> een positieve sfeer <strong>met</strong> we<strong>in</strong>ig geld rond<br />

te komen, vraagt het leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> alle gevallen veel van <strong>de</strong> veerkracht van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren en hun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. Armoe<strong>de</strong> kan veel stress <strong>met</strong> zich<br />

meebrengen. Bij ongeboren en jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kan <strong>armoe<strong>de</strong></strong> bijdragen aan ongezon<strong>de</strong><br />

en chronische Early Life Stress. 15 Dit heeft een negatieve <strong>in</strong>vloed op <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van hun bre<strong>in</strong> en lichaam en kan op latere leeftijd lei<strong>de</strong>n tot burn-out, eetstoornissen,<br />

<strong>de</strong>pressie en verslav<strong>in</strong>g. 16 Ou<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien<br />

geven aan dat zij thuis stress en spann<strong>in</strong>g ervaren door <strong>de</strong> zorgen die zij zelf hebben<br />

over <strong>de</strong> geldproblemen en/of <strong>in</strong>stabiele thuissituatie. 17 Deze zorgen en stress, 18 zetten<br />

11


<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van hun executieve functies (impulsbeheers<strong>in</strong>g, emotieregulatie,<br />

plann<strong>in</strong>g, besluitvorm<strong>in</strong>g en werkgeheugen) on<strong>de</strong>r druk. 19 Dit vergroot het risico op een<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> taal- en cognitieve ontwikkel<strong>in</strong>g, lagere schoolprestaties en voortijdig<br />

schoolverlaten. Armoe<strong>de</strong> kan ook <strong>de</strong> sociaal-emotionele ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

belemmeren. 20 Dit kan lei<strong>de</strong>n tot een laag zelfbeeld, meer gepest wor<strong>de</strong>n en sociaal<br />

isolement. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> eten gemid<strong>de</strong>ld ongezon<strong>de</strong>r en bewegen m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan<br />

an<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en leven daarmee m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gezond. 21 Dit kan lei<strong>de</strong>n tot overgewicht,<br />

obesitas of diabetes type-2, 22 gezondheidsproblemen op latere leeftijd 23 zoals hart- en<br />

vaatziekten, gewrichtsklachten en kanker, en tot een kortere levensverwacht<strong>in</strong>g en<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gezon<strong>de</strong> levensjaren. 24 Bovendien leven zij vaker <strong>in</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r veilige buurten, waar<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> rolmo<strong>de</strong>llen en faciliteiten beschikbaar zijn. 25<br />

“Armoe<strong>de</strong> is best wel een rot gevoel. Want van buiten liet ik eigenlijk<br />

wel gewoon zien dat ik blij was maar van b<strong>in</strong>nen was het niet fijn.<br />

Ik zette eigenlijk gewoon een masker op.”<br />

Meisje, 10 jaar<br />

Bij (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs kan <strong>de</strong> stress als gevolg van geld- en an<strong>de</strong>re zorgen eveneens<br />

lei<strong>de</strong>n tot het niet goed functioneren van hun executieve functies (en/of tot een<br />

postpartum <strong>de</strong>pressie), 26 waardoor hun doen- en <strong>de</strong>nkvermogen on<strong>de</strong>r druk staat.<br />

Ou<strong>de</strong>rs leven dan soms meer <strong>met</strong> <strong>de</strong> dag, en zijn m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goed <strong>in</strong> staat besliss<strong>in</strong>gen te<br />

nemen die gericht zijn op <strong>de</strong> lange termijn. 27 Hoewel <strong>de</strong>ze ou<strong>de</strong>rs veel van hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

hou<strong>de</strong>n en goe<strong>de</strong> <strong>in</strong>tenties hebben, bestaat het risico dat zij m<strong>in</strong><strong>de</strong>r geduldig, <strong>in</strong>levend<br />

en aanmoedigend zijn dan ou<strong>de</strong>rs zon<strong>de</strong>r f<strong>in</strong>anciële zorgen en dat zij m<strong>in</strong><strong>de</strong>r aandacht<br />

hebben voor hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en soms strenger straffen. 28 In <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen staat <strong>de</strong> band<br />

tussen ou<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> hecht<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>r druk. In bijna <strong>de</strong> helft<br />

van <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen waar k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt, blijkt sprake van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. 29 De<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman adviseert <strong>in</strong> haar rapport <strong>de</strong> aanpak van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> meer te richten<br />

op <strong>de</strong> thuissituatie, zodat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zich vanuit een goe<strong>de</strong> relatie <strong>met</strong> hun ou<strong>de</strong>rs kunnen<br />

ontwikkelen. 30 Maatwerk per gez<strong>in</strong> is daarbij noodzakelijk.<br />

12


1.2 De rol van professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

De opdracht van professionals<br />

Professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg zien bijna alle (toekomstige)<br />

gez<strong>in</strong>nen. 31 Zij zijn hiermee bij uitstek <strong>in</strong> <strong>de</strong> positie om geld- en an<strong>de</strong>re zorgen te<br />

signaleren die het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren<br />

belemmeren én om <strong>de</strong> beschermen<strong>de</strong> factoren <strong>in</strong> kaart te brengen die ook <strong>in</strong> elk gez<strong>in</strong><br />

aanwezig zijn. Zo kunnen zij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs on<strong>de</strong>rsteunen<br />

en ontzorgen. Preventie en vroegsignaler<strong>in</strong>g van medische en psychosociale problemen<br />

behoren tot <strong>de</strong> basistaken van professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> (Zie ook <strong>de</strong> Wet<br />

Publieke Gezondheid). 32 Deze taak is vooral relevant bij (aanstaan<strong>de</strong>) gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong><br />

kwetsbare omstandighe<strong>de</strong>n, waarbij extra aandacht nodig is voor het versterken van<br />

<strong>de</strong> eigen kracht. 33 Het is belangrijk die steunen<strong>de</strong> rol te benadrukken. Juist voor <strong>de</strong>ze<br />

gez<strong>in</strong>nen, die door eer<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>gen soms argwanend tegenover professionals<br />

kunnen staan. 34 Vroegsignaler<strong>in</strong>g kan lei<strong>de</strong>n tot een vorm van risicoanalyse die<br />

ou<strong>de</strong>rs zien als een <strong>in</strong>breuk op hun privacy. Zij kunnen <strong>de</strong> consulten daardoor eer<strong>de</strong>r<br />

als controlerend dan als on<strong>de</strong>rsteunend ervaren. 35 Het samen <strong>met</strong> k<strong>in</strong>d, jongere of<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>r maken van een gezamenlijke <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> best passen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g voor het gez<strong>in</strong> op basis van een analyse van hun krachten en behoeften,<br />

draagt bij aan <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>nheid van ou<strong>de</strong>rs. 36 Dit kan bijvoorbeeld <strong>met</strong> <strong>de</strong> GIZ<strong>met</strong>hodiek<br />

(Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften).<br />

13


Het aantal contactmomenten van <strong>de</strong> professionals <strong>jeugdgezondheid</strong> <strong>met</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en hun ou<strong>de</strong>rs is vooral vanaf het 4 e levensjaar beperkt. Goe<strong>de</strong> afstemm<strong>in</strong>g<br />

en samenwerk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> lokale partners is dan extra belangrijk. Er is maatwerk nodig<br />

bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en hun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> complexe omstandighe<strong>de</strong>n.<br />

Zoals <strong>armoe<strong>de</strong></strong> bij tienerzwangerschappen en/of lage gezondheidsvaardighe<strong>de</strong>n 37 (het<br />

vermogen om <strong>in</strong>formatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen, beoor<strong>de</strong>len en te<br />

gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateer<strong>de</strong> besliss<strong>in</strong>gen). 38 De afweg<strong>in</strong>g voor<br />

contact op maat wordt gemaakt op basis van <strong>de</strong> eigen behoefte van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren<br />

en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs, op basis van <strong>de</strong> <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> professional en/of op basis<br />

van triagevragenlijsten. 39 Bovendien kunnen gemeenten extra <strong>in</strong>zet voor bepaal<strong>de</strong><br />

groepen f<strong>in</strong>ancieel mogelijk maken. Bijvoorbeeld door <strong>in</strong>koop van extra <strong>in</strong>terventies<br />

en/of door <strong>in</strong>zet op samenwerk<strong>in</strong>g zoals bij Kansrijke Start.<br />

Attitu<strong>de</strong> van professionals<br />

De basishoud<strong>in</strong>g van professionals <strong>in</strong> het omgaan <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> is essentieel (zie ook <strong>de</strong> werkwijze Vertrouwen<br />

opbouwen):<br />

- Luister naar k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs - ook naar hun lichaamstaal<br />

- en naar hun verschillen<strong>de</strong> perspectieven. Zorg voor gezamenlijke besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

(shared <strong>de</strong>cision mak<strong>in</strong>g) 40 . Zie bijvoorbeeld <strong>de</strong> Toolkit Het beste besluit van <strong>de</strong><br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman. 41<br />

- Bied laagdrempelig contact, vanuit een gelijkwaardige relatie 42 <strong>in</strong> een ontspannen<br />

sfeer.<br />

- Oor<strong>de</strong>el niet. Ou<strong>de</strong>rs oor<strong>de</strong>len vaak al hard genoeg over zichzelf. Erken dat<br />

problemen vaak een gevolg zijn van omstandighe<strong>de</strong>n en dat stress het <strong>de</strong>nk- en<br />

doenvermogen belemmert. 43<br />

- Versterk wat goed gaat, het sociale netwerk en <strong>de</strong> eigen kracht 44 en heb oog voor<br />

veerkracht en <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> van (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs voor hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. 45<br />

- Wees empathisch, toegankelijk en toon belangstell<strong>in</strong>g. Wees preventief,<br />

vraaggericht. Neem voldoen<strong>de</strong> tijd om zorgen te bespreken 46 en communiceer reëel<br />

over wat je kunt betekenen.<br />

- Geef waar<strong>de</strong>vrije <strong>in</strong>formatie en advies - als dit gevraagd wordt - zodat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs geïnformeer<strong>de</strong> keuzes kunnen maken (<strong>in</strong>formed<br />

consent). 47<br />

- Wees proactief en han<strong>de</strong>l (als <strong>de</strong> situatie dat vraagt en het gez<strong>in</strong> het wil). Zorg<br />

bijvoorbeeld voor toeleid<strong>in</strong>g naar steun bij acute zorgen om eten, energie-afsluit<strong>in</strong>g<br />

en huisvest<strong>in</strong>g.<br />

‘De me<strong>de</strong>werker van Jeugd & Gez<strong>in</strong> is er vol voor gegaan.<br />

Die heeft constant meegedacht <strong>met</strong> ons, die heeft constant<br />

naast ons gestaan.’<br />

Een moe<strong>de</strong>r<br />

14


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Integraal werken<br />

Vanwege <strong>de</strong> complexiteit van <strong>de</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>problematiek is het belangrijk multidiscipl<strong>in</strong>air<br />

en lijnoverstijgend 48 samen te werken <strong>met</strong> professionals b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

(geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg) en uit <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re jeugddome<strong>in</strong>en (k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang,<br />

on<strong>de</strong>rwijs en sociaal dome<strong>in</strong>) 49 en om oog te hebben voor alle leefgebie<strong>de</strong>n<br />

(bijvoorbeeld ook <strong>de</strong> huisvest<strong>in</strong>g). Een goed voorbeeld van lokale samenwerk<strong>in</strong>g is <strong>de</strong><br />

lokale coalities b<strong>in</strong>nen het actieprogramma Kansrijke Start. 50<br />

Algemene uitgangspunten bij <strong>in</strong>tegrale samenwerk<strong>in</strong>g zijn: 51<br />

- Zet het (ongeboren) k<strong>in</strong>d, <strong>de</strong> jongere en <strong>de</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>r en wat zij nodig<br />

hebben voor hun gezondheid en ontwikkel<strong>in</strong>gskansen centraal.<br />

- Investeer <strong>in</strong> preventie en vroegtijdige <strong>in</strong>zet van hulp. 52<br />

- Wees alert rond transitiemomenten. Bijvoorbeeld <strong>de</strong> overdracht van kraamzorg naar<br />

<strong>de</strong> JGZ (zie het prenataal huisbezoek) of <strong>de</strong> overstap van het k<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> basisschool<br />

naar het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs.<br />

- Zorg voor een doorlopend zorgplan, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> te bie<strong>de</strong>n zorg op elkaar is afgestemd.<br />

- Zorg dat één professional een regisseren<strong>de</strong> rol heeft en aanspreekpunt is voor<br />

zowel het gez<strong>in</strong> als voor <strong>de</strong> betrokken professionals (één gez<strong>in</strong>, één plan en één<br />

regisseur). 53<br />

- Zoek <strong>de</strong> balans tussen het niet beschadigen van <strong>de</strong> vertrouwensband <strong>met</strong> gez<strong>in</strong>nen<br />

en het <strong>de</strong>len van <strong>in</strong>formatie <strong>met</strong> an<strong>de</strong>re <strong>in</strong>stanties om <strong>de</strong> juiste on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

te bie<strong>de</strong>n. Vraag ou<strong>de</strong>rs of je contact mag opnemen of gegevens mag <strong>de</strong>len en<br />

leg uit waarom je dat wilt doen (zie ook <strong>de</strong> zorgvuldigheidseisen van <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

beroepsco<strong>de</strong>).<br />

1.3 Professionals versterken en faciliteren<br />

Professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> spelen een belangrijke rol <strong>in</strong> het signaleren van<br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong> en <strong>in</strong> het helpen voorkomen dat dit leidt tot problemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> gezondheid,<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g en opvoed<strong>in</strong>g. Het helpt hen als zij meer kennis krijgen over wat opgroeien<br />

of leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> betekent en als zij weten wat ze kunnen doen. Deze handreik<strong>in</strong>g<br />

geeft hen daar<strong>in</strong> handvatten. De handreik<strong>in</strong>g laat ook zien waar <strong>de</strong> gemeenten en <strong>de</strong><br />

organisaties waarvoor zij werken een taak hebben.<br />

Investeren <strong>in</strong> professionals<br />

Organisaties en gemeenten:<br />

- Maak professionals bewust van het leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> door het hen te laten ervaren.<br />

Bijvoorbeeld <strong>met</strong> <strong>de</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>-experience, <strong>de</strong> €50,- week of het Overleefhuis.<br />

- Versterk <strong>de</strong> bewustword<strong>in</strong>g van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> door opleid<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g.<br />

Bijvoorbeeld <strong>in</strong> een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van het NCJ of <strong>de</strong> Vonk of via lokale of regionale<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n (bijvoorbeeld bij Hogeschool Saxion). Neem het thema ook<br />

mee <strong>in</strong> tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen gericht op aan <strong>armoe<strong>de</strong></strong> gelieer<strong>de</strong> thema’s zoals Early Life<br />

Stress, hecht<strong>in</strong>gsproblematiek, k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, overgewicht of alleenstaand<br />

ou<strong>de</strong>rschap.<br />

- Vorm of benut leerkr<strong>in</strong>gen of -netwerken waar<strong>in</strong> professionals <strong>de</strong> eigen praktijk<br />

evalueren en op basis daarvan leren wat m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goed en beter werkt. Werk hier<strong>in</strong> bij<br />

voorkeur samen <strong>met</strong> ervar<strong>in</strong>gswerkers: ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> ervar<strong>in</strong>g <strong>met</strong> leven <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

die een opleid<strong>in</strong>g hebben gevolgd -bijvoorbeeld bij Sterk uit <strong>armoe<strong>de</strong></strong> of Howie the<br />

Harp- om <strong>de</strong>ze ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te kunnen zetten <strong>in</strong> <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g van an<strong>de</strong>ren.<br />

- Laat professionele en ervar<strong>in</strong>gskennis <strong>in</strong> een tan<strong>de</strong>m <strong>met</strong> elkaar samenwerken,<br />

zodat ze elkaar versterken.<br />

15


Faciliteren van professionals<br />

Gemeenten:<br />

- Analyseer op basis van data (bijvoorbeeld over vroeggeboorte, <strong>in</strong>komen en<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>) welke problematiek lokaal speelt en bij wie. Baseer daarop een<br />

<strong>in</strong>tegraal, lokaal plan om <strong>de</strong> problematiek aan te pakken en volg of dit plan tot het<br />

gewenste resultaat leidt (zie Smart Start).<br />

- Zorg voor een v<strong>in</strong>dbaar, dui<strong>de</strong>lijk en actueel overzicht van lokale regel<strong>in</strong>gen en<br />

fondsen (zie overzicht Fondsen voor lan<strong>de</strong>lijke fondsen).<br />

- Zorg voor een sociale kaart van lokale organisaties die steun bie<strong>de</strong>n aan gez<strong>in</strong>nen<br />

<strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> (zie bijvoorbeeld Geef <strong>armoe<strong>de</strong></strong> een gezicht) en houd <strong>de</strong>ze actueel.<br />

- Faciliteer <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g tussen lokale partijen die zich <strong>met</strong> jeugd en<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong> bezighou<strong>de</strong>n. Zorg daarbij voor afstemm<strong>in</strong>g van beleid -lokaal<br />

en waar nodig regionaal- en ga actief aan <strong>de</strong> slag <strong>met</strong> het bouwen/verstevigen van<br />

lokale coalities zoals Kansrijke Start.<br />

- Zoek contact <strong>met</strong> het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg. Zij hebben een<br />

groot netwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio. Zowel bij Verloskundige Samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n (VSV’s)<br />

als bij (an<strong>de</strong>re) Kansrijke Start partners.<br />

- Stel aandachtsfunctionarissen <strong>armoe<strong>de</strong></strong> aan om blijvend aandacht te vragen voor<br />

dit thema.<br />

- Koop programma’s <strong>in</strong> die professionals helpen extra zorg te beste<strong>de</strong>n aan<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> kwetsbare situaties. Bijvoorbeeld<br />

Nu Niet Zwanger, (Pre)Spark, VoorZorg of Stevig Ou<strong>de</strong>rschap.<br />

- Bied kwetsbare jonge ou<strong>de</strong>rs kosteloos extra kraamzorg en bied kwetsbare<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (waaron<strong>de</strong>r k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>) een gratis plaats op <strong>de</strong> peuterspeelzaal<br />

of voorschool.<br />

16


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Ver<strong>de</strong>r lezen<br />

- De Kon<strong>in</strong>g, D. (2021). Baby’s on<strong>de</strong>r stress. Stressbegeleid<strong>in</strong>g van (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> geboortezorg. Amsterdam: SWP.<br />

- Hosper, K. & Van Loenen, T. (2021). Leven <strong>met</strong> ongezon<strong>de</strong> stress. Aandacht voor<br />

chronische stress <strong>in</strong> <strong>de</strong> aanpak van gezondheidsverschillen. Utrecht: Pharos.<br />

- Jungmann, N., Veer, A. van <strong>de</strong>r, Hartogh, V. <strong>de</strong>n & Dolsma, M. (2020). Geldzorgen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> huisartsenpraktijk. Over het belang van vroegsignaler<strong>in</strong>g en verwijz<strong>in</strong>g.<br />

Utrecht: Hogeschool Utrecht.<br />

- Kalthoff, H. (2020). Opgroeien en opvoe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Der<strong>de</strong> herziene versie.<br />

Utrecht: Ne<strong>de</strong>rlands Jeugd<strong>in</strong>stituut.<br />

- K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman (2017). Alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kansrijk. Het verbeteren van <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>gskansen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Den Haag: K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman.<br />

- Ma<strong>de</strong>rn, T. & van <strong>de</strong>r Meulen, B. (2019). Zorgen over geld? Praten helpt.<br />

<strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong>: signaleren van geldzorgen. Utrecht: gemeente Utrecht, Hogeschool<br />

Utrecht.<br />

- Omlo, J., Talman, J., Grubben, L., & <strong>de</strong> Ruig, L. (2021). Kansrijk <strong>armoe<strong>de</strong></strong>beleid voor<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Portretten van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en knelpunten en kansen voor een <strong>in</strong>tegraal<br />

beleid. Lei<strong>de</strong>n: De beleidson<strong>de</strong>rzoekers & Bureau Omlo.<br />

- Roseboom, T. (2018). De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een<br />

goed beg<strong>in</strong> vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Utrecht:<br />

De Tijdstroom.<br />

- Sociaal Economische Raad (2017). Opgroeien zon<strong>de</strong>r <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Den Haag: SER.<br />

Actuele en relevante websites<br />

www.<strong>de</strong>k<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman.nl/themas/<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

www.divosa.nl/on<strong>de</strong>rwerpen/<strong>armoe<strong>de</strong></strong>-en-sociale-uitsluit<strong>in</strong>g<br />

www.divosa.nl/on<strong>de</strong>rwerpen/<strong>armoe<strong>de</strong></strong>-en-sociale-uitsluit<strong>in</strong>g<br />

www.kansrijkestartnl.nl/<br />

www.kennisnetgeboortezorg.nl/kansrijke-start-2/<br />

www.movisie.nl/<strong>armoe<strong>de</strong></strong>-schul<strong>de</strong>n<br />

www.ncj.nl/themadossiers/aanpak-<strong>armoe<strong>de</strong></strong>/<br />

www.ncj.nl/themadossiers/earlylifestress/<br />

www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Armoe<strong>de</strong><br />

www.pharos.nl/<strong>in</strong>fosheets/kansrijke-start-<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

www.verwey-jonker.nl/themas/<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

17


2. Werkwijzen


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Dit twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g bestaat uit elf werkwijzen. c De werkwijzen kunnen<br />

helpen <strong>armoe<strong>de</strong></strong> te signaleren en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

te on<strong>de</strong>rsteunen en stimuleren. Daarbij is er steeds aandacht voor verschillen<strong>de</strong><br />

leeftijdsfasen en voor het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g tussen professionals b<strong>in</strong>nen<br />

en buiten <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>. Professionals kunnen <strong>de</strong> werkwijzen naar eigen wens en<br />

<strong>in</strong>zicht op maat maken en toepassen.<br />

De werkwijzen zijn on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld <strong>in</strong> drie categorieën en richten zich op:<br />

- Het signaleren en bespreekbaar maken van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Zodat alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren<br />

en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> wor<strong>de</strong>n gezien (zie 2.1);<br />

- Het on<strong>de</strong>rsteunen bij <strong>armoe<strong>de</strong></strong> van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs.<br />

Zodat alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren kunnen meedoen (zie 2.2);<br />

- Het stimuleren van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. Zodat preventie en<br />

toekomstkansen voor alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren wor<strong>de</strong>n versterkt en <strong>de</strong> cirkel van<br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong> doorbroken kan wor<strong>de</strong>n (zie 2.3).<br />

De categorieën signaleren, on<strong>de</strong>rsteunen en stimuleren zijn niet per se volgor<strong>de</strong>lijk.<br />

Werkwijzen per categorie<br />

Signaleren On<strong>de</strong>rsteunen Stimuleren<br />

Vertrouwen opbouwen Steun bij opgroeien Lichamelijke gezondheid<br />

Herkennen Steun bij ou<strong>de</strong>rschap Mentale gezondheid<br />

Bespreken Sociale steun Participatie<br />

Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

F<strong>in</strong>anciële en<br />

materiële steun<br />

Gecomb<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventies voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs die<br />

zich richten op meer<strong>de</strong>re levensgebie<strong>de</strong>n zijn het meeste effectief. 54 Dat vraagt van<br />

professionals, organisaties en gemeenten om - <strong>in</strong> gesprek <strong>met</strong> <strong>de</strong> doelgroep en op maat -<br />

een breed palet aan on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventies <strong>in</strong> te zetten.<br />

c<br />

De werkwijzen zijn voortgekomen uit een raadpleg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het veld van geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg,<br />

reeds bestaan<strong>de</strong> werkwijzen en na<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rbouw<strong>in</strong>g vanuit literatuur en <strong>in</strong>ternetbronnen. De handreik<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> zijn geheel is meegelezen door <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> adviesraad en an<strong>de</strong>re experts (zie colofon). Elke werkwijze is<br />

bovendien meegelezen door nog m<strong>in</strong>imaal een on<strong>de</strong>rzoeker, een professional en een ervar<strong>in</strong>gswerker.<br />

19


2.1 Signaleren<br />

20


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Vertrouwen opbouwen<br />

Wat<br />

Het opbouwen van vertrouwen tussen professionals en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs om voorwaar<strong>de</strong>n te creëren om <strong>armoe<strong>de</strong></strong> bespreekbaar te<br />

maken.<br />

Waarom<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs ervaren een drempel om geld- en<br />

an<strong>de</strong>re zorgen kenbaar te maken omdat ze zich schamen voor hun <strong>armoe<strong>de</strong></strong> 55 .<br />

Dit geldt zeker als zij slechte ervar<strong>in</strong>gen hebben <strong>met</strong> professionals of bang zijn<br />

dat het signaleren van risico’s kan lei<strong>de</strong>n tot het uit huis plaatsen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. 56<br />

We<strong>de</strong>rzijds vertrouwen draagt eraan bij dat gez<strong>in</strong>nen gebruik maken van <strong>de</strong><br />

diensten van <strong>de</strong> geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg, dat zij tevre<strong>de</strong>n zijn<br />

over <strong>de</strong>ze diensten 57 en aan het willen <strong>de</strong>len van hun zorgen. Het opbouwen van<br />

vertrouwen gaat vooraf aan het verlenen van on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g en aan signaler<strong>in</strong>g<br />

<strong>met</strong> behulp van screen<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strumenten (zie werkwijze Herkennen). 58<br />

Hoe<br />

Zichtbaar<br />

- Ben regelmatig aanwezig op plekken waar ou<strong>de</strong>rs komen zoals huiskamers,<br />

koffie-ochten<strong>de</strong>n en ou<strong>de</strong>rbijeenkomsten bij buurthuizen, bibliotheken,<br />

peuterspeelzalen en scholen/<strong>in</strong>tegrale k<strong>in</strong>dcentra.<br />

- Wees proactief en zoek contact <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs die geen gebruik maken van <strong>de</strong><br />

diensten van geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. Zeker als er zorgen zijn, bijvoorbeeld<br />

bij ou<strong>de</strong>rs die recent geschei<strong>de</strong>n zijn, werk hebben verloren, naar<br />

Ne<strong>de</strong>rland zijn gevlucht, een VVE-<strong>in</strong>dicatie hebben en/of geen gebruik maken<br />

van <strong>de</strong> peuterspeelzaal (zie werkwijze Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n). Licht toe waarom<br />

je contact zoekt en voorkom dat ou<strong>de</strong>rs angstig wor<strong>de</strong>n.<br />

- Informeer (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs over <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g tussen geboortezorg en<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. Maak concreet wanneer welke professional welke diensten<br />

aanbiedt. 59<br />

- Maak gebruik van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n die er zijn 60 om vooral <strong>met</strong> kwetsbare<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs extra contactmomenten te hebben.<br />

Zoals het prenataal huisbezoek, het huisbezoek van <strong>de</strong> kraamzorg en/of extra<br />

consulten bij <strong>de</strong> verloskundige, jeugdverpleegkundige, jeugd- of huisarts. 61<br />

- Wees bereikbaar: beantwoord telefoontjes, appjes, voicemails en mailtjes altijd.<br />

21


Bekend<br />

- Ken <strong>de</strong> buurt waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen leven. Bijvoorbeeld <strong>de</strong> sociaaleconomische<br />

situatie, voorzien<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen en buiten en sleutelfiguren.<br />

- Leer het gez<strong>in</strong> en hun achtergrond kennen. Bijvoorbeeld <strong>in</strong> een (verloskundige)<br />

<strong>in</strong>take of kennismak<strong>in</strong>gsgesprek.<br />

- Heb persoonlijk contact <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs,<br />

voordat een vragenlijst wordt uitgezet.<br />

- Bied zo veel mogelijk een vast gezicht, ga op huisbezoek en zet<br />

ervar<strong>in</strong>gswerkers of sleutelfiguren <strong>in</strong>.<br />

Empathisch<br />

- Heb oog voor het gez<strong>in</strong> en voor het perspectief van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>sle<strong>de</strong>n 62 en voor een diversiteit aan leef- en opvoedstijlen.<br />

- Ga <strong>in</strong> gesprek vanuit oprechte <strong>in</strong>teresse, neem <strong>de</strong> tijd en heb oog voor<br />

lichaamstaal.<br />

- Bejegen het gez<strong>in</strong> positief 63 en heb oog voor zaken die goed gaan en<br />

benoem die.<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> kle<strong>in</strong>e rem<strong>in</strong><strong>de</strong>rs her<strong>in</strong>neren aan afspraken, heb begrip als zij<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r snel <strong>in</strong> actie komen en sneller opgeven en waar<strong>de</strong>er kle<strong>in</strong>e stappen. 64<br />

- Pas <strong>de</strong> communicatie aan op het taal- en abstractieniveau en <strong>de</strong> basale kennis<br />

van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. Zoek waar nodig iemand uit<br />

het netwerk van het gez<strong>in</strong> en zet een tolk <strong>in</strong>. Voer (zeker eerste) gesprekken<br />

<strong>met</strong> vluchtel<strong>in</strong>ggez<strong>in</strong>nen samen <strong>met</strong> hun contactpersoon van Vluchtel<strong>in</strong>gen<br />

Werk Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Betrouwbaar<br />

- Heb vertrouwen <strong>in</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs.<br />

- Geef dui<strong>de</strong>lijk aan wat (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kunnen verwachten<br />

(wat kan je wel bie<strong>de</strong>n en wat niet) en wat je van hen verwacht. Vertel wat je<br />

gaat doen en waarom. Bijvoorbeeld waarom je bepaal<strong>de</strong> vragen stelt en wat er<br />

gebeurt <strong>met</strong> <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n.<br />

- Beloof geen d<strong>in</strong>gen die je niet kunt waarmaken. Kom gemaakte afspraken na<br />

en wees eerlijk als dat niet lukt.<br />

- Vraag toestemm<strong>in</strong>g als je iets wilt <strong>de</strong>len <strong>met</strong> an<strong>de</strong>ren (ook <strong>met</strong> an<strong>de</strong>re<br />

gez<strong>in</strong>sle<strong>de</strong>n) wat jou <strong>in</strong> vertrouwen is verteld en licht toe waarom je dit wilt<br />

<strong>de</strong>len.<br />

22


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Samenwerken<br />

Ben goed bekend <strong>met</strong> het netwerk van formele en <strong>in</strong>formele organisaties<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk en <strong>met</strong> sleutelfiguren. Benut het vertrouwen dat professionals of<br />

sleutelfiguren die vaker, langduriger of <strong>in</strong>tensiever contact hebben <strong>met</strong> het<br />

gez<strong>in</strong> al hebben, om hen toe te lei<strong>de</strong>n naar an<strong>de</strong>re professionals <strong>in</strong> het netwerk<br />

of <strong>de</strong> keten. Een warme overdracht en een gezamenlijk huisbezoek zijn hierbij<br />

behulpzaam (zie werkwijze Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n) en helpt ook voorkomen dat<br />

gez<strong>in</strong>nen hun verhaal steeds opnieuw moeten doen.<br />

Maak lokaal afspraken over welke professional aanwezig zal zijn bij welke<br />

bijeenkomst en over het gezamenlijk realiseren van flyers en berichten <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

lokale pers. Hou teksten daarbij kort en eenvoudig (zon<strong>de</strong>r vakjargon) en maak<br />

gebruik van beeld.<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Investeer als organisatie en gemeente <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uïteit en vaste contactpersonen.<br />

Werk als organisatie aan bewustword<strong>in</strong>g van (<strong>de</strong> eigen opvatt<strong>in</strong>gen over)<br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong> van professionals en vandaaruit aan een empathische houd<strong>in</strong>g.<br />

Bena<strong>de</strong>r als organisatie of gemeente ook professionals <strong>met</strong> empathie. Erken<br />

hun professionaliteit en biedt hen vrijheid <strong>in</strong> het maken van eigen keuzes en het<br />

<strong>in</strong><strong>de</strong>len van tijd.<br />

“Professionals willen graag iets betekenen voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en ou<strong>de</strong>rs,<br />

maar hebben het te druk. Ze zijn altijd bezig <strong>met</strong> hoe het moet,<br />

altijd staat <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> alweer <strong>in</strong> <strong>de</strong> rij. Ze zijn heel vrien<strong>de</strong>lijk,<br />

maar dat is een standaard vrien<strong>de</strong>lijkheid, voor ie<strong>de</strong>reen hetzelf<strong>de</strong>.<br />

Het zou fijn zijn als ze <strong>de</strong> mensen meer zien, eerst een gesprekje<br />

voeren, zodat ou<strong>de</strong>rs zich meer durven openstellen.”<br />

Een ervar<strong>in</strong>gswerker, Sterk uit <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De theoretische on<strong>de</strong>rbouw<strong>in</strong>g komt uit <strong>de</strong> presentietheorie, 65 <strong>de</strong> positieve<br />

basishoud<strong>in</strong>g 66 en stress-sensitief werken. 67 De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is<br />

meegelezen door Marjole<strong>in</strong> Keij, Wendi van Hel<strong>de</strong>n, Marjolijn van Leeuwen en<br />

Feia Hemke (Pharos), Renate <strong>de</strong> Bie (Kansrijke Start VWS) en Erica Stam (Yunio).<br />

23


Herkennen<br />

Wat<br />

Het (vroeg)signaleren van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien en<br />

hun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs.<br />

Waarom<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven zullen<br />

f<strong>in</strong>anciële zorgen niet snel zelf aankaarten. Dit doen zij niet uit schaamte 68 of<br />

omdat zij zich niet realiseren dat <strong>armoe<strong>de</strong></strong> doorwerkt op <strong>de</strong> gezondheid van hun<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. 69<br />

Het is daarom niet altijd eenvoudig voor professionals om <strong>armoe<strong>de</strong></strong> te<br />

herkennen. Dit is zeker het geval als er geen zichtbare kenmerken zijn 70 .<br />

Gez<strong>in</strong>nen brengen veel offers om hun k<strong>in</strong>d geen uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te laten zijn en<br />

kopen bijvoorbeeld dus toch dure kled<strong>in</strong>g of laten hun k<strong>in</strong>d mee gaan <strong>met</strong> een<br />

schoolreis die zij nauwelijks kunnen betalen. Weet dat <strong>armoe<strong>de</strong></strong> ook voorkomt bij<br />

gez<strong>in</strong>nen waarvan je het niet verwacht (hoogopgeleid, werkend) en dat f<strong>in</strong>anciële<br />

problemen direct of <strong>in</strong>direct oorzaak kunnen zijn van heel verschillen<strong>de</strong><br />

gezondheidsklachten zoals mentale klachten, fysieke klachten en een ongezon<strong>de</strong><br />

leefstijl. 71<br />

Het vroegtijdig signaleren van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> helpt voorkomen dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren langdurig<br />

wor<strong>de</strong>n blootgesteld aan stress. Signalen over problemen thuis kunnen een<br />

aanknop<strong>in</strong>gspunt zijn om (geld-)zorgen bespreekbaar te maken. De periodieke<br />

signaler<strong>in</strong>g die bij ie<strong>de</strong>re zwangere, k<strong>in</strong>d of jongere wordt gedaan, <strong>de</strong> verhalen<br />

van <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen en <strong>de</strong> professionele duid<strong>in</strong>g daarvan, dragen eraan bij dat<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> vroegtijdig <strong>in</strong> beeld zijn. 72 Bij een vermoe<strong>de</strong>n<br />

van achterliggen<strong>de</strong> zorgen <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong> kunnen professionals doorvragen<br />

naar specifieke risico- en beschermen<strong>de</strong> factoren, 73 of gebruik maken van een<br />

gevali<strong>de</strong>erd screen<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strument.


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Hoe<br />

Herkennen <strong>armoe<strong>de</strong></strong> algemeen<br />

- Wees <strong>in</strong> je dagelijkse praktijk alert op signalen, risicomomenten en situaties<br />

van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Gebruik daarbij een signaler<strong>in</strong>gslijst of screen<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strument. Bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>signalen uit <strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek, vragen om <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële<br />

situatie van patiënten <strong>in</strong> te schatten, <strong>de</strong> gesprekstools van Positieve gezondheid,<br />

M<strong>in</strong>d2care (voor verloskundigen) of <strong>de</strong> Checklist Vroegsignaler<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

kraamtijd (voor kraamverzorgen<strong>de</strong>n). (Zie <strong>de</strong> bijlagen Signaler<strong>in</strong>gslijst k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

en Screen<strong>in</strong>gs- en gespreks<strong>in</strong>strumenten).<br />

Voeg aan <strong>de</strong> standaard screen<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strumenten (zie bijlage Screen<strong>in</strong>gs- en<br />

gespreks<strong>in</strong>strumenten) een of meer<strong>de</strong>re specifieke vragen toe over f<strong>in</strong>anciële<br />

problemen. Bijvoorbeeld bij achtergrondkenmerken: ‘Moet uw gez<strong>in</strong> rondkomen<br />

van een uitker<strong>in</strong>g (bijstand, WW, WAO ANW)?’of screen<strong>in</strong>gsvragen: ‘Heeft u vanwege<br />

geldzorgen wel eens iets niet voor uw k<strong>in</strong>d kunnen kopen wat u wel had willen<br />

kopen?’, ‘Moet u ten gevolge van geldgebrek bezu<strong>in</strong>igen op uitgaven die voor <strong>de</strong><br />

gezondheid van uw k<strong>in</strong>d van belang zijn?’. Leg uit waarom je dit vraagt, dan v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

ou<strong>de</strong>rs het m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vervelend. 74<br />

Ongeboren, pasgeboren en jonge k<strong>in</strong>d<br />

- Herken vroegtijdig signalen die <strong>in</strong> een gez<strong>in</strong> tot problemen kunnen lei<strong>de</strong>n.<br />

Gebruik hiervoor <strong>de</strong> checklist ‘vroegsignaler<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kraamzorg’ of <strong>de</strong> GIZ<strong>met</strong>hodiek<br />

<strong>met</strong> specifieke schema’s die <strong>in</strong>spelen op <strong>de</strong> situatie rondom <strong>de</strong><br />

geboorte (zie bijlage Screen<strong>in</strong>gs- en gespreks<strong>in</strong>strumenten) en wees alert op<br />

post partum <strong>de</strong>pressie.<br />

- Registreer als verloskundige signalen en werk samen <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

jeugdverpleegkundige die daardoor beter voorbereid op (prenataal) huisbezoek<br />

kan gaan en kan on<strong>de</strong>rsteunen. 75<br />

- Volg <strong>de</strong> psychosociale ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren stapsgewijs om zo eventuele<br />

problemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vroegtijdig te signaleren en <strong>met</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs te bespreken. Gebruik hierbij erken<strong>de</strong> <strong>met</strong>hodieken als <strong>de</strong> (pre)SPARK,<br />

<strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek of SamenStarten.<br />

- Maak bij zorgen over <strong>de</strong> thuissituatie van een k<strong>in</strong>d vaker dan <strong>de</strong> reguliere<br />

contactmomenten een afspraak. 76<br />

K<strong>in</strong>d op basisschool en jongere <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

- Voeg vragen of stell<strong>in</strong>gen aan het gezondheidson<strong>de</strong>rzoek toe over het gebrek<br />

aan mid<strong>de</strong>len die na<strong>de</strong>lige gevolgen kunnen hebben voor <strong>de</strong> gezondheid en<br />

<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d of <strong>de</strong> jongere. Bijvoorbeeld: ‘Door geldgebrek<br />

is mijn k<strong>in</strong>d geen lid van een sportclub‘ en ga <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> gesprek over het<br />

antwoord. 77<br />

- Laat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vanaf 8 jaar <strong>de</strong> K<strong>in</strong>dtool Mijn Positieve Gezondheid <strong>in</strong>vullen<br />

om zicht te krijgen op wat zij belangrijk v<strong>in</strong><strong>de</strong>n als het gaat om hun gezondheid<br />

(zie ook <strong>de</strong> werkwijze Fysieke gezondheid).<br />

25


- Gebruik <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> scholen <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodieken PATS en M@ZL om zorgwekkend<br />

(soms aan geldzorgen gerelateerd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren<br />

en ernaar te han<strong>de</strong>len (zie ook werkwijze Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n).<br />

- Gebruik <strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek <strong>met</strong> <strong>de</strong> schema’s voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren om<br />

zicht te krijgen op wat er goed gaat, wat zij lastig v<strong>in</strong><strong>de</strong>n of waar zij zorgen<br />

over hebben.<br />

Samenwerken<br />

Om vroegtijdig en a<strong>de</strong>quaat te kunnen signaleren is het belangrijk dat professionals<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> geboortezorg en <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg bij twijfel signalen <strong>met</strong> elkaar en<br />

ook <strong>met</strong> professionals <strong>in</strong> het sociaal dome<strong>in</strong>, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang en on<strong>de</strong>rwijs bespreken.<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Bied als organisatie naschol<strong>in</strong>g over het vroegtijdig signaleren van risico’s die<br />

het opgroeien van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren bedreigen. 78 Bijvoorbeeld om kennis te verdiepen<br />

rond <strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek op specifieke thema’s, aansluiten bij ou<strong>de</strong>rs of<br />

vroegsignaler<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kraamperio<strong>de</strong>. Aanvullend kunnen professionals<br />

baat hebben bij een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g specifiek gericht op het signaleren en omgaan<br />

<strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Zie bijvoorbeeld het NCJ, <strong>de</strong> Vonk, Hogeschool Saxion of<br />

Armoe<strong>de</strong> dichtbij.<br />

Het is belangrijk professionals voldoen<strong>de</strong> te faciliteren om <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />

(tijdroven<strong>de</strong>) huisbezoeken en extra consulten uit te kunnen voeren, te<br />

kunnen verwijzen en extra hulp <strong>in</strong> te schakelen. Stel bijvoorbeeld (praktijk)<br />

on<strong>de</strong>rsteuners jeugd aan. 79<br />

“Ik zie ook wel hoe <strong>de</strong> verzorg<strong>in</strong>g is, dus hoe k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren erbij lopen.<br />

Soms zien ze er een beetje smoezelig uit.”<br />

Een jeugdverpleegkundige, GGD Twente 80<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Nynke Steenbergen en<br />

Nicolle Verstraeten (NCJ), Sandra Solleveld (Baby Thuiszorg) en Al<strong>in</strong>da Boiten<br />

(GGD regio Utrecht).<br />

Bijlagen<br />

Zie Screen<strong>in</strong>gs- en gespreks<strong>in</strong>strumenten op pag<strong>in</strong>a 63 en Signaler<strong>in</strong>gslijst<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong> op pag<strong>in</strong>a 67.<br />

26


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Bespreken<br />

Wat<br />

Armoe<strong>de</strong> bespreekbaar maken bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs.<br />

Waarom<br />

Zoals eer<strong>de</strong>r benoemd, schamen veel k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs<br />

zich voor <strong>de</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> thuis en v<strong>in</strong><strong>de</strong>n ze het moeilijk om erover te praten en om<br />

hulp te vragen. 81 Ou<strong>de</strong>rs mel<strong>de</strong>n zich soms wel <strong>met</strong> vage klachten bij <strong>de</strong> huisarts,<br />

omdat zij zich er niet altijd van bewust zijn dat <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> oorzaak kan zijn van<br />

<strong>de</strong>ze gezondheidsklachten. 82 Het stellen van <strong>de</strong> juiste vragen is dan essentieel,<br />

maar ook lastig. Als professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> <strong>de</strong> tijd nemen en<br />

goed doorvragen, blijkt dat er soms te we<strong>in</strong>ig geld is. Dit kan <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren belemmeren. 83 Het praten <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren zelf over <strong>de</strong><br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong> thuis helpt hen om beter <strong>met</strong> <strong>de</strong> situatie om te kunnen gaan.<br />

Hoe<br />

Bespreken <strong>met</strong> jongeren<br />

- Kaart bij jongeren laagdrempelige on<strong>de</strong>rwerpen aan als voed<strong>in</strong>g of <strong>de</strong>elname<br />

aan sport, als aanloop om geldzorgen bespreekbaar te maken.<br />

- Bespreek signalen die je zelf opmerkt voorzichtig. Vraag bijvoorbeeld:<br />

‘Ik zie dat je broek tot op je enkels komt, ben je zo groot gewor<strong>de</strong>n?’<br />

- Tast <strong>in</strong> een gesprek <strong>met</strong> jongeren af of het hebben van geldzorgen een<br />

on<strong>de</strong>rwerp van gesprek is thuis. Houd daarbij reken<strong>in</strong>g <strong>met</strong> <strong>de</strong> loyaliteit<br />

van jongeren naar hun ou<strong>de</strong>rs.<br />

Bespreken <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs<br />

- Maak <strong>in</strong> een gesprek <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs gebruik van <strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek,<br />

<strong>de</strong> gesprekstools van Positieve gezondheid, preSPARk of SamenStarten om<br />

een <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g te maken van wat er goed gaat en waar vragen of zorgen over<br />

zijn en vraag door.<br />

- Maak van f<strong>in</strong>anciën een gewoon gesprekson<strong>de</strong>rwerp, wat je <strong>met</strong> alle (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs bespreekt. Vraag bijvoorbeeld ‘Hebt u <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> wat <strong>de</strong> kosten zijn van<br />

het hebben van een k<strong>in</strong>dje?’ Of ‘Zijn er f<strong>in</strong>anciële consequenties als u m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gaat<br />

werken na <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> baby?’<br />

- Kaart f<strong>in</strong>anciële zorgen laagdrempelig aan. Vraag bijvoorbeeld bij een <strong>in</strong>take<br />

of huisbezoek: ‘Zijn er belemmer<strong>in</strong>gen om u voor te berei<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> komst van<br />

<strong>de</strong> baby?’ of ‘Zijn er zaken die <strong>de</strong>elname van uw k<strong>in</strong>d aan een activiteit <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<br />

staan?’<br />

27


- Sluit <strong>in</strong> je gesprek aan bij life-events (bijv. geboorte van het k<strong>in</strong>d, echtscheid<strong>in</strong>g)<br />

of maatschappelijke ontwikkel<strong>in</strong>gen (bijv. corona) en vraag of er f<strong>in</strong>anciële<br />

consequenties zijn voor het gez<strong>in</strong>. Vraag bijvoorbeeld: ‘Er zijn veel gez<strong>in</strong>nen die<br />

het moeilijk hebben <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze tijd. Hoe is dat voor u?’<br />

- Leg uit dat ie<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>r <strong>met</strong> f<strong>in</strong>anciële problemen te maken kan krijgen, dat<br />

dit gevolgen kan hebben voor <strong>de</strong> gezondheid en ontwikkel<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d en<br />

dat je dit bespreekt om samen naar oploss<strong>in</strong>gen te zoeken bij belemmer<strong>in</strong>gen<br />

voor het k<strong>in</strong>d. 84 Normaliseer <strong>de</strong> situatie, erken weerstand op voorhand en toon<br />

begrip. Stel open vragen en benadruk <strong>de</strong> vertrouwelijkheid (‘we horen vaker van<br />

mensen die... ‘). 85<br />

- Vraag aan ou<strong>de</strong>rs of er sprake is van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> en of zij een bew<strong>in</strong>dvoer<strong>de</strong>r<br />

hebben. Helpen<strong>de</strong> vragen kunnen zijn: ‘Er zijn veel gez<strong>in</strong>nen die moeite hebben<br />

om rond te komen. Hoe is dat voor u?’ 86 ‘Er zijn veel gez<strong>in</strong>nen <strong>met</strong> we<strong>in</strong>ig geld, waardoor<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> knel komen. Is dat bij jullie misschien het geval?<br />

Hebt u te maken <strong>met</strong> een bew<strong>in</strong>dvoer<strong>de</strong>r en hoe verloopt dat contact?’. Benoem<br />

dat (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs f<strong>in</strong>anciële moeilijkhe<strong>de</strong>n niet alleen hoeven te dragen.<br />

- Vraag bij gezondheidsproblemen naar <strong>de</strong> situatie thuis. Lijdt een zwangere<br />

vrouw aan slapeloosheid? Vraag dan ook naar zorgen rondom het ou<strong>de</strong>rschap<br />

en <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g en eventuele geldzorgen.<br />

- Toon je eigen gevoel als je vermoe<strong>de</strong>ns van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> aankaart. Zeg bijvoorbeeld:<br />

‘Ik zie iets en v<strong>in</strong>d het lastig om erover te beg<strong>in</strong>nen’ of ‘Ik zie dat jij/u dit<br />

lastig v<strong>in</strong>dt, dat v<strong>in</strong>d ik ook.’<br />

- Benoem concreet wat je ziet en wees daarbij vragend en betrokken en niet<br />

veroor<strong>de</strong>lend. Vraag bijvoorbeeld “Ik zie dat uw dochtertje zomerschoentjes en<br />

een zomerjasje aan heeft (<strong>in</strong> <strong>de</strong> w<strong>in</strong>ter). Vraag of het lastig is voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r om<br />

voldoen<strong>de</strong> kleren te kopen en of hij/zij daar graag hulp bij zou willen. Gebruik<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> screenen<strong>de</strong> vragen uit het <strong>in</strong>terventiepakket ‘patiënten <strong>met</strong><br />

schul<strong>de</strong>n’ om geldzorgen bespreekbaar te maken.<br />

Algemene gespreksvaardighe<strong>de</strong>n<br />

- Hanteer motiveren<strong>de</strong> gespreksvoer<strong>in</strong>g om <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> gesprek te gaan over hun gezondheid en f<strong>in</strong>anciële zorgen door:<br />

1) open vragen stellen, 2) reflectief luisteren, 3) bevestigen, 4) samenvatten, 5)<br />

veran<strong>de</strong>rtaal uitlokken.<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs om vertrouwen <strong>in</strong> jou te hebben. Ou<strong>de</strong>rs durven soms hun<br />

problemen niet bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat zij <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

(JGZ) verwarren <strong>met</strong> jeugdzorg. 87<br />

- Vermijd bij <strong>de</strong> langdurige betrokkenheid bij een gez<strong>in</strong> wissel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> professionals.<br />

88<br />

- Neem <strong>de</strong> tijd voor een gesprek over geldzorgen en pas je taalgebruik aan op<br />

het taalniveau van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. Gebruik plaatjes<br />

en pictogrammen bij laaggeletter<strong>de</strong> of licht verstan<strong>de</strong>lijk beperkte ou<strong>de</strong>rs.<br />

Bijvoorbeeld <strong>de</strong> plaatsjes <strong>in</strong> <strong>de</strong> SamenStarten-app of <strong>de</strong> pictogrammen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

GIZ-<strong>met</strong>hodiek. Zet <strong>de</strong> tolkentelefoon en vertaald materiaal <strong>in</strong> (bijvoorbeeld <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

GIZ-<strong>met</strong>hodiek) bij ou<strong>de</strong>rs voor wie <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal een belemmer<strong>in</strong>g vormt.<br />

28


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Verwijzen<br />

- Doe suggesties voor organisaties en professionals die k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs kunnen helpen. Formuleer dit voorzichtig: ‘Mag ik je eens<br />

iets vertellen over wat an<strong>de</strong>re mensen <strong>in</strong> jouw situatie geholpen heeft?’ <strong>in</strong> plaats van<br />

‘Je moet …’.<br />

- Verzorg een warme overdracht en volg k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs die je hebt doorverwezen naar hulp enige tijd. Vraag bijvoorbeeld ‘Hoe is<br />

het gegaan <strong>met</strong>…’ of ‘Is het gelukt om…?’. Zoek oploss<strong>in</strong>gen als er iets is wat hen<br />

belemmert <strong>de</strong> stap naar <strong>de</strong>ze hulp te zetten.<br />

- Verwijs naar lokale partners die gez<strong>in</strong>nen kunnen begelei<strong>de</strong>n bij gerelateer<strong>de</strong><br />

vragen rond geld zoals Thuisadm<strong>in</strong>istratie van Humanitas, een<br />

schuldhulpmaatje of rond opvoe<strong>de</strong>n zoals Home-start of via het sociaal wijkteam.<br />

Registreer <strong>de</strong>ze verwijz<strong>in</strong>g.<br />

Samenwerken<br />

Wissel <strong>in</strong>formatie uit of bespreek zorgen (<strong>met</strong> toestemm<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en -aanstaan<strong>de</strong>- ou<strong>de</strong>rs) <strong>met</strong> an<strong>de</strong>re professionals b<strong>in</strong>nen het<br />

dome<strong>in</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> en uit an<strong>de</strong>re dome<strong>in</strong>en, bijvoorbeeld on<strong>de</strong>rwijs of<br />

sociaal dome<strong>in</strong>. Verzorg waar nodig een warme overdracht. Bijvoorbeeld van<br />

kraamzorg/verloskundige naar <strong>de</strong> JGZ.<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Bied als organisatie of gemeente een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g die professionals helpt om op een<br />

respectvolle en empathische manier het gesprek aan te gaan over geldzorgen.<br />

Bijvoorbeeld een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> motiveren<strong>de</strong> gespreksvoer<strong>in</strong>g, vroegsignaler<strong>in</strong>g<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> kraamperio<strong>de</strong> of cultuur sensitief werken. Of v<strong>in</strong>d een passen<strong>de</strong><br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g op ZorgPad.<br />

“Ik praat niet snel <strong>met</strong> mensen van het consultatiebureau over mijn<br />

f<strong>in</strong>anciële zorgen omdat ik bang ben dat ze v<strong>in</strong><strong>de</strong>n dat ik mijn<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren niet genoeg te bie<strong>de</strong>n heb. De angst dat ze mijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

bij me weghalen is heel groot.”<br />

Een ervar<strong>in</strong>gswerker, Sterk uit <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Nynke Steenbergen en<br />

Nicolle Verstraeten (NCJ), Sandra Solleveld (Baby Thuiszorg) en Al<strong>in</strong>da Boiten<br />

(GGD regio Utrecht).<br />

29


Signalen verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

Wat<br />

Het bij elkaar brengen van waargenomen signalen van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> door<br />

verschillen<strong>de</strong> professionals en het samenwerken aan een warme overdracht van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>.<br />

Waarom<br />

Gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> krijgen te maken <strong>met</strong> professionals <strong>in</strong> <strong>de</strong> geboortezorg,<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>szorg, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang, on<strong>de</strong>rwijs en het sociaal dome<strong>in</strong>. Het risico<br />

bestaat dat signalen niet a<strong>de</strong>quaat wor<strong>de</strong>n opgepakt omdat elk van <strong>de</strong> bij een gez<strong>in</strong><br />

betrokken professionals slechts een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>sle<strong>de</strong>n en hun verhaal kent.<br />

Een goe<strong>de</strong> (warme) <strong>in</strong>formatieoverdracht, toeleid<strong>in</strong>g en samenwerk<strong>in</strong>g 89 b<strong>in</strong>nen<br />

het lokale netwerk, draagt bij aan optimale zorg voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> door <strong>de</strong> leeftijdsfasen en dome<strong>in</strong>en heen.<br />

Hoe<br />

Het netwerk kennen<br />

- Stel je op <strong>de</strong> hoogte van lokale <strong>in</strong>formele netwerken en voorzien<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>, on<strong>de</strong>rwijs en welzijn voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs Ken <strong>de</strong> sociale kaart.<br />

- Neem actief <strong>de</strong>el aan lokale (<strong>in</strong>-)formele netwerkactiviteiten en leer <strong>de</strong> betrokken<br />

professionals en sleutelfiguren kennen.<br />

- Inventariseer welke professionals en sleutelfiguren te maken hebben (of hebben<br />

gehad of zullen krijgen) <strong>met</strong> <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen die jij begeleidt (vraag dit ook aan het<br />

gez<strong>in</strong>) en <strong>in</strong>vesteer <strong>in</strong> <strong>de</strong> persoonlijke kennismak<strong>in</strong>g en het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van het<br />

contact <strong>met</strong> hen.<br />

Gezamenlijk signaleren<br />

- Respecteer <strong>de</strong> privacy van het gez<strong>in</strong> en vraag toestemm<strong>in</strong>g voor het <strong>de</strong>len van<br />

signalen.<br />

- Zorg voor signaler<strong>in</strong>g en afstemm<strong>in</strong>g tussen <strong>de</strong> partners die gelijktijdig of<br />

elkaar opvolgend betrokken zijn bij een gez<strong>in</strong>. Bijvoorbeeld <strong>in</strong> <strong>de</strong> lokale coalities<br />

Kansrijke Start.<br />

- Deel <strong>in</strong>formatie <strong>met</strong> an<strong>de</strong>re professionals, om te voorkomen dat gez<strong>in</strong>nen hun<br />

verhaal steeds weer moeten vertellen 90 en <strong>in</strong>formatie verloren gaat.<br />

- Neem actief <strong>de</strong>el aan multidiscipl<strong>in</strong>aire (zorg-)overleggen en breng expertise<br />

<strong>in</strong> <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot sociaal-medische problemen 91 , stoornissen <strong>in</strong> <strong>de</strong> fysieke<br />

en psychosociale ontwikkel<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d en jongere en opvoedvragen bij<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs. 92<br />

30


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

- Bespreek twijfels en vermoe<strong>de</strong>ns <strong>met</strong> elkaar en wees alert op <strong>armoe<strong>de</strong></strong> als<br />

achterliggen<strong>de</strong> oorzaak van <strong>de</strong> gesignaleer<strong>de</strong> problematiek (bijvoorbeeld bij<br />

overgewicht).<br />

- Bepaal wie <strong>in</strong> het (<strong>in</strong>-)formele netwerk <strong>de</strong> beste vertrouwensband heeft <strong>met</strong> het<br />

gez<strong>in</strong> om een vermoe<strong>de</strong>n van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>met</strong> hen te bespreken (zie werkwijze<br />

Bespreken).<br />

Warme overdracht<br />

- Leid kwetsbare (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs persoonlijk toe naar <strong>de</strong> professionals<br />

naar wie je doorverwijst. Vraag of ou<strong>de</strong>rs zich gesteund voelen door <strong>de</strong>ze<br />

professional en of extra steun wenselijk is.<br />

- Als <strong>de</strong> zorg voor een gez<strong>in</strong> e<strong>in</strong>digt omdat het betreffen<strong>de</strong> k<strong>in</strong>d een an<strong>de</strong>re<br />

leeftijdsfase <strong>in</strong>gaat, leid dan <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r persoonlijk toe naar <strong>de</strong> professional die<br />

jou opvolgt.<br />

31


Multidiscipl<strong>in</strong>aire samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n<br />

Het ongeboren, pasgeboren en jonge k<strong>in</strong>d<br />

- Het geboortelandschap een overzicht van samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n, bijvoorbeeld<br />

van <strong>de</strong> regionale Verloskundige Samenwerk<strong>in</strong>gsVerban<strong>de</strong>n.<br />

- Het Kwetsbare Zwangeren Overleg (zie voorbeeld Zuy<strong>de</strong>rland ziekenhuis) zorgt<br />

voor gezamenlijke signaler<strong>in</strong>g, adviser<strong>in</strong>g en afstemm<strong>in</strong>g om al voor <strong>de</strong> geboorte<br />

maatregelen te plannen <strong>in</strong> het belang van pasgeborene, moe<strong>de</strong>r en gez<strong>in</strong>.<br />

- In lokale coalities Kansrijke Start werken gemeenten samen <strong>met</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />

van geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg, sociale wijkteams, welzijnswerk en<br />

volwassen GGZ aan een kansrijke start voor kwetsbare k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste<br />

1000 dagen.<br />

- Het Integrale Vroeghulp team van specialisten rond het jonge k<strong>in</strong>d biedt<br />

diagnostiek bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 0-7 jaar <strong>met</strong> (mogelijk) meervoudige gedragsof<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsproblemen en helpt <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs bij het v<strong>in</strong><strong>de</strong>n van passen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g. 93<br />

Kraamverzorgen<strong>de</strong>n en verloskundigen zijn partners <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lovereenkomst.<br />

Daarom is het uitwisselen van <strong>in</strong>formatie tussen hen geen<br />

schend<strong>in</strong>g van het beroepsgeheim. Overleg tussen <strong>de</strong> geboortezorg en<br />

<strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg (ketenpartner) kan alleen <strong>met</strong> toestemm<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, tenzij scha<strong>de</strong> aan het k<strong>in</strong>d kan wor<strong>de</strong>n voorkomen. 94<br />

Scholieren<br />

- On<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsteams zijn structurele samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n op schoolof<br />

bovenschools niveau waar signalen wor<strong>de</strong>n besproken van leerl<strong>in</strong>gen die<br />

belemmer<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rv<strong>in</strong><strong>de</strong>n en waar een on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gstraject<br />

wordt opgesteld en gemonitord. Kernpartners zijn: school, JGZ, jeugdzorg<br />

en op afroep leerplicht, politie en schuldhulpverlen<strong>in</strong>g.<br />

- M@ZL (Medische Adviser<strong>in</strong>g Ziekgemel<strong>de</strong> Leerl<strong>in</strong>g) is bedoeld om zorgwekkend<br />

ziekteverzuim <strong>in</strong> vo en mbo vroegtijdig te signaleren. Schoolme<strong>de</strong>werkers,<br />

jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs aandacht en<br />

zorg voor leerl<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig <strong>in</strong><br />

beeld komt. 95<br />

Voor scholen die gegevens uitwisselen <strong>met</strong> externe partners (waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

Jeugdgezondheidszorg) is een handreik<strong>in</strong>g beschikbaar <strong>met</strong> uitleg over welke<br />

<strong>in</strong>formatie er <strong>met</strong> elkaar ge<strong>de</strong>eld mag wor<strong>de</strong>n.<br />

32


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Samenwerken<br />

Methodieken als SamenStarten, (pre)SPARK, GIZ en <strong>de</strong> wegwijzer Kansrijke<br />

ontmoet<strong>in</strong>gen helpen organisaties om signalen van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>met</strong> elkaar te<br />

verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Maak gebruik van <strong>de</strong> Geboortezorg op <strong>de</strong> kaart om <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

partners <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> op te zoeken.<br />

Met Smart Start kan (op basis van data, on<strong>de</strong>rzoek en kennis van <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> organisaties) <strong>de</strong> lokale <strong>armoe<strong>de</strong></strong>problematiek <strong>in</strong> kaart gebracht en<br />

geanalyseerd wor<strong>de</strong>n. Behulpzaam hierbij zijn analysetool Kansrijke start, Waar<br />

staat je gemeente en K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Tel. Vervolgens wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> een gezamenlijk<br />

‘<strong>de</strong>sign th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g’ proces preventieve en collectieve oploss<strong>in</strong>gen ontworpen.<br />

Interprofessioneel samenwerken verloopt beter als <strong>de</strong> sociale hiërarchie <strong>de</strong><br />

manier waarop professionals <strong>met</strong> elkaar omgaan niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg staat. 96<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

De gemeente faciliteert samenwerk<strong>in</strong>g door het bie<strong>de</strong>n en up-to-date hou<strong>de</strong>n<br />

van een lokale sociale kaart. Drempels voor samenwerk<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n verlaagd<br />

door organisatorische en fysieke voorwaar<strong>de</strong>n te scheppen (bijvoorbeeld het<br />

samen <strong>de</strong>len van een gebouw).<br />

“Ik moest nog vaak opnieuw mijn verhaal vertellen aan<br />

verschillen<strong>de</strong> <strong>in</strong>stanties, daar heb ik echt een hekel aan.<br />

Nu heb ik één contactpersoon die alles voor mij regelt,<br />

dat v<strong>in</strong>d ik veel fijner.”<br />

Een moe<strong>de</strong>r, Doet<strong>in</strong>chem<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

Deze werkwijze is gebaseerd op een literatuur- en <strong>in</strong>ternetsearch. De tekst <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Lieke van <strong>de</strong>r Meulen (NCJ), Emma Verspoor<br />

en Chaja Deen (NJi), Renate <strong>de</strong> Bie (Kansrijke Start VWS) en Erica Stam (Yunio).<br />

33


2.2 On<strong>de</strong>rsteunen<br />

34


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Steun bij opgroeien<br />

Wat<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs krijgen steun bij fysieke en<br />

psychosociale gezondheidsproblemen die hen belemmeren bij het opgroeien (zie<br />

<strong>de</strong> werkwijzen Lichamelijke gezondheid en Mentale gezondheid voor preventie<br />

van <strong>de</strong>rgelijke problemen).<br />

Waarom<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien hebben vaker dan an<strong>de</strong>re<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren problemen <strong>in</strong> hun hecht<strong>in</strong>g en ontwikkel<strong>in</strong>g. 97 Zo hebben bijna alle<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> vaak of aanhou<strong>de</strong>nd last van hoge stress,<br />

wat een negatief effect heeft op hun groei en ontwikkel<strong>in</strong>g en gezondheid. 98<br />

Ook hebben <strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vaker problemen <strong>met</strong> hun gezondheid (bijvoorbeeld<br />

chronische ziekten, astma, overgewicht). K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> hecht<strong>in</strong>gsproblematiek<br />

vertrouwen niemand, ook geen therapeut. 99 Depressieve k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zijn snel van<br />

hun stuk gebracht, kunnen somber zijn, maar (an<strong>de</strong>rs dan volwassenen) kunnen<br />

soms ook plezier maken. 100 Jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien zijn vaker zware<br />

rokers en hebben vaker dan gemid<strong>de</strong>ld psychosociale problemen (bijvoorbeeld<br />

angst, boosheid, druk gedrag). Bovendien is er vaak samenhang tussen<br />

psychosociale problemen en problemen op an<strong>de</strong>re ontwikkel<strong>in</strong>gsgebie<strong>de</strong>n van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren. 101 Zwangeren <strong>met</strong> geldzorgen kampen vaker <strong>met</strong> stress,<br />

prenatale <strong>de</strong>pressie of mid<strong>de</strong>lengebruik tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> zwangerschap en hun baby’s<br />

wor<strong>de</strong>n vaker te vroeg en/of <strong>met</strong> een lager gewicht geboren.<br />

Vroegtijdige hulp bij problemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g geeft k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

hun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs handvatten om <strong>de</strong> problemen aan te pakken en te<br />

voorkomen dat problemen nog groter wor<strong>de</strong>n.<br />

Hoe<br />

Roken, alcohol en mid<strong>de</strong>lengebruik<br />

- Stimuleer en steun (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs bij het stoppen <strong>met</strong> roken, alcohol<br />

en/of mid<strong>de</strong>lengebruik om <strong>de</strong> gezondheid van <strong>de</strong> (ongeboren) baby te<br />

beschermen. Wijs zwangere vrouwen op telefonische coach<strong>in</strong>g bij het stoppen<br />

<strong>met</strong> roken en op Negen maan<strong>de</strong>n niet bij het niet dr<strong>in</strong>ken van alcohol tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> zwangerschap.<br />

- Stimuleer jongeren te stoppen <strong>met</strong> roken, bijvoorbeeld <strong>met</strong> behulp van Stopstone.<br />

- Stimuleer jongeren die alcohol en/of drugs gebruiken of veel gamen om te<br />

stoppen en verwijs hen en hun ou<strong>de</strong>rs eventueel naar cognitieve gedragstherapie<br />

(bijvoorbeeld Bra<strong>in</strong>s 4 Use), farmaceutische behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en/of <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>s<strong>in</strong>terventies (MDFT). 102<br />

35


Overgewicht<br />

- Spreek het oplossend vermogen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> overgewicht<br />

en hun ou<strong>de</strong>rs aan, en bied on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g bij het uitvoeren van <strong>de</strong> gemaakte<br />

keuzen (zie K<strong>in</strong>d naar Gezond Gewicht). 103<br />

- Stimuleer gezond eten en bewegen bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> overgewicht<br />

en hun ou<strong>de</strong>rs. Verwijs naar programma’s uit <strong>de</strong> regel<strong>in</strong>g Sportimpuls K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Sportief op Gewicht (vaak <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang, gymclub of<br />

fysiotherapiepraktijk), of naar Gewichtige gez<strong>in</strong>nen m<strong>in</strong>i.<br />

- Stimuleer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> overgewicht en hun ou<strong>de</strong>rs gezond te eten.<br />

Verwijs eventueel naar een eetcoach van bijvoorbeeld Lekker Pûh!!! of Spruitjes<br />

en Zo! (0-4 jaar), of leefstijlon<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g <strong>met</strong> een Overbrugg<strong>in</strong>gsplan (2-12 jaar).<br />

- Stimuleer bewegen en sporten bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> overgewicht (4-18 jaar) en hun<br />

ou<strong>de</strong>rs. Verwijs eventueel naar het beweegprogramma Kids <strong>in</strong> Action of een<br />

multidiscipl<strong>in</strong>aire aanpak (sport<strong>in</strong>structeur, fysiotherapeut, k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpsycholoog,<br />

diëtiste) zoals Cool 2B Fit.<br />

Gedragsproblemen<br />

- Bespreek <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> druk gedrag en hun ou<strong>de</strong>rs gerichte<br />

programma’s. Een korte <strong>in</strong>terventie kan al effectief zijn 104 . Bijvoorbeeld<br />

Pittige jaren voor ou<strong>de</strong>rs of Druk & Dwars.<br />

- Bespreek <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> gedragsproblemen (boosheid, agressie,<br />

pesten) en hun ou<strong>de</strong>rs gedragstherapeutische ou<strong>de</strong>rtra<strong>in</strong><strong>in</strong>g en (cognitieve)<br />

gedragstherapie voor het k<strong>in</strong>d (8-18) 105 . Bijvoorbeeld Praten <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

(10-15 jaar).<br />

Psychische problemen<br />

- Vraag zwangere en pas bevallen vrouwen expliciet naar sombere gevoelens<br />

(post-partum <strong>de</strong>pressie) en verwijs zo nodig door naar een coach<br />

(bijvoorbeeld moe<strong>de</strong>rs van Rotterdam) of <strong>de</strong> POP-poli (Psychiatrie,<br />

Obstetrie, Pediatrie) van het ziekenhuis. 106 Verwijs eventueel naar <strong>de</strong><br />

Ou<strong>de</strong>r-baby <strong>in</strong>terventie.<br />

- Verwijs k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> lichte <strong>de</strong>pressie en hun ou<strong>de</strong>rs naar psychosociale<br />

<strong>in</strong>terventies die <strong>de</strong> stress verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> draagkracht vergroten. 107<br />

Bijvoorbeeld VRIENDEN (4-16 jaar), Pak aan (9-13 jaar), Pratenonl<strong>in</strong>e (12+)<br />

en Grip op je dip (16+).<br />

36


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Hecht<strong>in</strong>g/veiligheidsproblematiek<br />

- Bespreek <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> hecht<strong>in</strong>gsproblemen <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor steun bij opvoe<strong>de</strong>n (zie werkwijze steun bij Ou<strong>de</strong>rschap). Als er vertrouwen<br />

is, bespreek dan ook <strong>de</strong> mogelijkheid dat ou<strong>de</strong>rs zelf onveilig gehecht zijn<br />

en dit kunnen overdragen op hun k<strong>in</strong>d.<br />

- Verwijs k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren (0-18) waarbij sprake is van ernstige tot zeer<br />

ernstige opvoed- en opgroeiproblemen en hun ou<strong>de</strong>rs naar een professional<br />

van Gez<strong>in</strong> centraal om <strong>de</strong> balans tussen draaglast en draagkracht te<br />

herstellen.<br />

- Verwijs ou<strong>de</strong>rs van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> onvoldoen<strong>de</strong> vertrouwen <strong>in</strong> -en angst <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> nabijheid van- opvoe<strong>de</strong>rs naar een professional die werkt volgens <strong>de</strong><br />

Basic trust<strong>met</strong>ho<strong>de</strong>.<br />

- Probeer via bemoeizorg <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg een <strong>in</strong>gang <strong>in</strong><br />

multiproblem-gez<strong>in</strong>nen te krijgen. Opdat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> zorgen over <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gaan on<strong>de</strong>rschrijven (‘ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> zorg’) en<br />

open gaan staan voor on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g of hulp. Het opbouwen van een<br />

vertrouwensband is daarvoor noodzakelijk (zie <strong>de</strong> werkwijze Vertrouwen<br />

opbouwen).<br />

Samenwerken<br />

Problemen bij het gezond opgroeien thuis, spelen door op school en <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

buurt. Werk samen <strong>met</strong> lokale partners uit <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>, on<strong>de</strong>rwijs,<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang, sociaal wijkteam, <strong>de</strong> huisarts en <strong>de</strong> fysiotherapeut om tot<br />

een <strong>in</strong>tegrale aanpak te komen samen. Zie ook <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g kwetsbare<br />

zwangeren van <strong>de</strong> KNOV voor het opzetten van een actieve samenwerk<strong>in</strong>g<br />

tussen geboortezorg en gemeente (JGZ, GGD en sociaal maatschappelijke zorg).<br />

Zorg daarbij voor cont<strong>in</strong>uïteit en warme overdracht. Zodat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren<br />

en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen.<br />

Met <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> professionele blikken kom je sneller tot <strong>de</strong> kern van het<br />

probleem. 108 Het meest effectief zijn multidiscipl<strong>in</strong>aire <strong>in</strong>terventies, <strong>in</strong>terventies<br />

die zich richten op het hele gez<strong>in</strong> en <strong>in</strong>tegrale <strong>in</strong>terventies waarbij zowel sociaal<br />

emotioneel welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n, leefstijl, bewegen en gezon<strong>de</strong> voed<strong>in</strong>g tegelijkertijd<br />

wor<strong>de</strong>n aangepakt en waarbij zowel het k<strong>in</strong>d als <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n begeleid. 109<br />

37


Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

De gemeente faciliteert samenwerk<strong>in</strong>g door het bie<strong>de</strong>n en up-to-date hou<strong>de</strong>n<br />

van een lokale sociale kaart. Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Open & Alert kan professionals<br />

helpen een open en alerte houd<strong>in</strong>g te hebben naar <strong>de</strong> jongeren <strong>in</strong> risicosett<strong>in</strong>gs<br />

tegenover alcohol en drugs.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De <strong>in</strong>terventies uit <strong>de</strong>ze werkwijze zijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste gevallen goed on<strong>de</strong>rbouwd<br />

en/of er zijn aanwijz<strong>in</strong>gen dat zij effectief zijn en staan op <strong>de</strong> sites van het NJi,<br />

het NCJ en het Trimbos Instituut. De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door<br />

Lieke van <strong>de</strong>r Meulen (NCJ) en Margreet <strong>de</strong> Ruiter (GGD Gel<strong>de</strong>rland Zuid).<br />

“Mijn zoon heeft ADHD en PPD-NOS. Ik heb veel weerstand gehad,<br />

omdat ik hem geen medicatie wil<strong>de</strong> geven. Zij realiseer<strong>de</strong>n zich niet<br />

dat ik zo voorzichtig ben, omdat hij een verslav<strong>in</strong>gsgen heeft.”<br />

Een ervar<strong>in</strong>gswerker, Sterk uit <strong>armoe<strong>de</strong></strong>


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Steun bij ou<strong>de</strong>rschap<br />

Wat<br />

Het on<strong>de</strong>rsteunen van ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> hun ou<strong>de</strong>rschap en veerkracht,<br />

zodat zij <strong>in</strong> staat zijn om hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> veiligheid en gezondheid groot te<br />

brengen.<br />

Waarom<br />

Ou<strong>de</strong>rs willen het beste voor hun k<strong>in</strong>d en dat maakt ou<strong>de</strong>rschap kwetsbaar. 110<br />

Armoe<strong>de</strong> kan ertoe lei<strong>de</strong>n dat ou<strong>de</strong>rs extra on<strong>de</strong>r druk staan en stress<br />

ervaren. Hierdoor kunnen zij m<strong>in</strong><strong>de</strong>r beschikbaar zijn voor hun k<strong>in</strong>d, m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

geduldig en aanmoedigend zijn, en strenger straffen. 111 In bijna <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen waar k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g plaats v<strong>in</strong>dt, blijkt sprake van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> als<br />

stresseren<strong>de</strong> factor. 112<br />

Het draagt bij aan het welzijn en <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren als zij opgroeien<br />

<strong>in</strong> een gez<strong>in</strong> waar zij bescherm<strong>in</strong>g, verzorg<strong>in</strong>g en lief<strong>de</strong>volle bejegen<strong>in</strong>g<br />

ontvangen. 113 Dit opvoe<strong>de</strong>rschap kan vele vormen aannemen, afhankelijk van<br />

<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gsfase van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> sociaaleconomische en culturele<br />

context van het gez<strong>in</strong>. 114 Als ou<strong>de</strong>rs goed <strong>in</strong> hun vel zitten en het ou<strong>de</strong>rschap<br />

positief beleven, versterkt dit hun zelfvertrouwen, welzijn en opvoedgedrag,<br />

wat ten goe<strong>de</strong> komt aan het k<strong>in</strong>d. Het loont daarom ou<strong>de</strong>rs te versterken <strong>in</strong> hun<br />

draagkracht (vooral zelfvertrouwen en emotioneel en fysieke beschikbaarheid)<br />

en een positief thuisklimaat te bevor<strong>de</strong>ren. 115<br />

Hoe<br />

Versterken van positief ou<strong>de</strong>rschap<br />

- Ga <strong>in</strong> gesprek <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs over opvoe<strong>de</strong>n en stress. Gebruik bij ou<strong>de</strong>rs die <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse taal m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vaardig zijn <strong>de</strong>sgewenst beeldmateriaal en steun<br />

ou<strong>de</strong>rs door het reduceren van stress. Zie werkwijze F<strong>in</strong>anciële en materiële<br />

steun.<br />

- Vergroot <strong>de</strong> veerkracht van ou<strong>de</strong>rs door hen te ‘bufferen’. Wees ‘solidair’ <strong>met</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs die soms onhandig of zelfs onveilig opvoe<strong>de</strong>n. Help ou<strong>de</strong>rs aan ‘goe<strong>de</strong>ou<strong>de</strong>r’<br />

ervar<strong>in</strong>gen waar<strong>in</strong> zij ervaren dat het ertoe doet. En steun hen <strong>met</strong> het<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n van een goe<strong>de</strong> taakver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en <strong>met</strong> het zicht op zichzelf en hun k<strong>in</strong>d te<br />

(her)v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. 116<br />

- Bespreek <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs hoe zij het ou<strong>de</strong>rschap ervaren, sluit hierbij aan, geef hen<br />

een goed gevoel hierover en zet hen <strong>in</strong> hun kracht. Vraag ‘wat gaat goed en wat<br />

zou je graag veran<strong>de</strong>rd willen hebben? ’ (niet ‘wat is het probleem?’). Bied veiligheid<br />

en ruimte voor het bespreken van on<strong>de</strong>rwerpen die gevoelens van schuld<br />

en schaamte op kunnen roepen. Laat hen merken dat je ook een goe<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r<br />

bent als je soms worstelt.<br />

39


- Breng samen, al bufferend, <strong>de</strong> risico en beschermen<strong>de</strong> factoren voor <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>r-k<strong>in</strong>drelatie <strong>in</strong> kaart (zie JGZ-richtlijn Ou<strong>de</strong>r-k<strong>in</strong>drelatie).<br />

- Bezoek ou<strong>de</strong>rs thuis om we<strong>de</strong>rzijds vertrouwen op te bouwen en een<br />

diepgaan<strong>de</strong>r gesprek te kunnen voeren. Wees een rolmo<strong>de</strong>l <strong>in</strong> het spreken<br />

over kwetsbaarheid en het ‘niet weten’.<br />

- Bespreek <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs niet alleen <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g, maar maak ook an<strong>de</strong>re<br />

aspecten van (aanstaand) ou<strong>de</strong>rschap, zoals <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële situatie, partnerrelatie,<br />

opleid<strong>in</strong>g, werk-gez<strong>in</strong> balans, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang en sociale contacten,<br />

bespreekbaar. 117<br />

Begelei<strong>de</strong>n van een bewuste keuze voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Ga <strong>met</strong> kwetsbare meisjes/vrouwen en hun partners <strong>in</strong> gesprek over<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rwens, seksualiteit en anticonceptie. Wat zou zwangerschap <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze fase<br />

van hun leven voor hen betekenen? Help zorgen dat zwangerschap hen niet<br />

overkomt, maar een eigen bewuste keuze is. Zie Nu niet zwanger.<br />

- Zet <strong>met</strong> meisjes/vrouwen en hun partners die onbedoeld zwanger zijn<br />

<strong>de</strong> voor- en na<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n op een rijtje en<br />

steun hen bij het maken van een keuze. En/of verwijs hen naar het FIOM of<br />

Siriz voor onl<strong>in</strong>e of fysiek contact, hulp en opvang.<br />

Bevor<strong>de</strong>ren van een goe<strong>de</strong> start<br />

- Voer een prenataal huisbezoek uit bij kwetsbare aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs en geef<br />

ou<strong>de</strong>rs die nog niet zelfredzaam zijn na <strong>de</strong> kraamperio<strong>de</strong> een <strong>in</strong>dicatie voor<br />

BabythuisZorg, voor steun bij <strong>de</strong> verzorg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> baby, hecht<strong>in</strong>g en het<br />

bie<strong>de</strong>n van structuur.<br />

- Wijs kwetsbare jonge (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs op het FIOM en lokale jonge<br />

moe<strong>de</strong>rprojecten.<br />

- Bied ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> moeilijke omstandighe<strong>de</strong>n Stevig ou<strong>de</strong>rschap aan<br />

(zwangerschap tot 2 jaar): 10 tot 14 huisbezoeken waar<strong>in</strong> het zelfvertrouwen,<br />

<strong>de</strong> zelfredzaamheid en het sociale netwerk wor<strong>de</strong>n versterkt.<br />

- Bied kwetsbare gez<strong>in</strong>nen die hun eerste k<strong>in</strong>d verwachten, <strong>in</strong>tensieve preventieve<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g <strong>met</strong> VoorZorg (zwangerschap tot 2 jaar): 40 tot 60 huisbezoeken<br />

gericht op opvoed-, leefstijl-, gezondheids- en ontwikkel<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g.<br />

- Breng kwetsbare moe<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> een eerste k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> MIM (Moe<strong>de</strong>rs<br />

Informeren Moe<strong>de</strong>rs), waarbij een ervaren moe<strong>de</strong>r hen bezoekt.<br />

- Gebruik <strong>de</strong> tool Klantroutes kansrijke start om te zien welke on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

er zijn voor ou<strong>de</strong>rs die extra steun nodig hebben <strong>in</strong> basiszorg<br />

en extra zorg.<br />

Bevor<strong>de</strong>ren van een veilige hecht<strong>in</strong>g 118<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs om emotioneel en fysiek beschikbaar te zijn voor hun (jonge)<br />

k<strong>in</strong>d, en zoek zo nodig een stabiele volwassene uit het netwerk die hier<strong>in</strong><br />

kan on<strong>de</strong>rsteunen.<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs om sensitief te reageren op het k<strong>in</strong>d en bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren ou<strong>de</strong>r<br />

dan een jaar ook om a<strong>de</strong>quaat te discipl<strong>in</strong>eren (leren omgaan <strong>met</strong> regels<br />

en grenzen).<br />

40


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

- Verwijs ou<strong>de</strong>rs naar preventieve <strong>in</strong>terventies zoals Shantala Babymassage<br />

Individueel: huisbezoeken waarbij <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r haar baby leert masseren en zo<br />

meer sensitief wordt voor <strong>de</strong> signalen van haar baby of Kortduren<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>oho<strong>met</strong>ra<strong>in</strong><strong>in</strong>g:<br />

acht huisbezoeken, verbeteren van het contact tussen ou<strong>de</strong>rs en<br />

hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 0 tot 4 jaar.<br />

- Verwijs ou<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> signalen van verstoord hecht<strong>in</strong>gsgedrag naar<br />

gedragstherapeutische <strong>in</strong>terventies zoals Nika: vijf sessies voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van<br />

9 maan<strong>de</strong>n tot 6 jaar en hun ou<strong>de</strong>rs of Parent-Child Interaction Therapy<br />

(PCIT): voor ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 2-7 jaar <strong>met</strong> ernstige gedragsproblemen,<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die opgroeien <strong>in</strong> pleeg- of multiproblem-gez<strong>in</strong>nen of gez<strong>in</strong>nen waar<br />

fysieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

Versterken van opvoedvaardighe<strong>de</strong>n<br />

- Gebruik <strong>de</strong> Stap voor stap <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> om ou<strong>de</strong>rs te begelei<strong>de</strong>n bij hun opvoed<strong>in</strong>gsvragen.<br />

119<br />

- Breng ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> Home-Start, waarbij een vrijwilliger<br />

vriendschappelijk contact, lichte opvoedon<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g en praktische<br />

opvoedhulp biedt.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>in</strong>formele activiteiten om opvoe<strong>de</strong>rvar<strong>in</strong>gen uit te wisselen als<br />

Opvoedparty’s of <strong>de</strong> Wijkaca<strong>de</strong>mie opvoe<strong>de</strong>n.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op lokale opvoedbureaus (spreekuren en opvoedprogramma’s die<br />

positief opvoe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteunen). Bijvoorbeeld Opvoe<strong>de</strong>n-en-zo, Tripple-P, <strong>de</strong><br />

Gordon-cursus ‘Effectief omgaan <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren’. Zie ook <strong>de</strong> JGZ-richtlijn Opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> een licht verstan<strong>de</strong>lijke beperk<strong>in</strong>g op het<br />

thuison<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsprogramma Houvast.<br />

On<strong>de</strong>rsteunen bij opvoedproblemen<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> het <strong>in</strong>schatten van wat ‘normale’ of ‘ernstige’ problemen zijn<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van hun k<strong>in</strong>d. Zie <strong>de</strong> Zelfredzaamheid-Matrix, supplement<br />

‘k<strong>in</strong>d en gez<strong>in</strong>’ of <strong>de</strong> Gezon<strong>de</strong> Ontwikkel<strong>in</strong>g Matrix.<br />

- Verwijs ou<strong>de</strong>rs naar Veilig Thuis voor advies en on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>de</strong> veiligheid van hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en het mel<strong>de</strong>n van huiselijk geweld en k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

Volg bij zorgen <strong>de</strong> stappen uit <strong>de</strong> Meldco<strong>de</strong> huiselijk geweld<br />

en k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en overleg bij twijfel <strong>met</strong> Veilig Thuis. Blijf <strong>in</strong> contact<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen, en gebruik <strong>de</strong>ze moeilijke momenten als startpunt voor<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g.<br />

Samenwerken<br />

Van <strong>in</strong>terventies <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste duizend dagen van het k<strong>in</strong>d is bekend dat <strong>de</strong>ze<br />

effectiever zijn als ze samenhangend zijn. Het realiseren van een steunend<br />

aanbod vereist lokale samenwerk<strong>in</strong>g en programmer<strong>in</strong>g. 120 Communities that<br />

Care draagt bij aan effectief en efficiënt samenwerken tussen lokale partijen<br />

(scholen, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang, VVE, sociale wijkteams) en aan een preventieve<br />

aanpak. 121<br />

41


Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Het is van belang dat gemeenten een doordacht beleid hanteren op preventie<br />

van onbedoel<strong>de</strong> zwangerschappen en het on<strong>de</strong>rsteunen van kwetsbaar<br />

ou<strong>de</strong>rschap. Veel van <strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze benoem<strong>de</strong> programma’s zitten<br />

niet <strong>in</strong> het basispakket van <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> en zijn alleen beschikbaar als<br />

gemeenten <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>kopen. Ou<strong>de</strong>rgericht werken is niet eenvoudig en vereist<br />

reflectie en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

Deze werkwijze is gebaseerd op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rschapstheorie (van <strong>de</strong>r Pas). 122<br />

Interventies <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze zijn veelal wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzocht<br />

(zie <strong>de</strong> Databank Effectieve Jeugd<strong>in</strong>terventies van het NJI of <strong>de</strong> JGZ<br />

Interventiebibliotheek van het NCJ). De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen<br />

door José Koster (werken <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs), Margreet <strong>de</strong> Ruiter (GGD<br />

Gel<strong>de</strong>rland Zuid) en Mirjam Jobse (Sante partners).<br />

“Ondanks <strong>de</strong> beste bedoel<strong>in</strong>gen van mijn ou<strong>de</strong>rs, was bij ons thuis<br />

ook geweld. De overweldigen<strong>de</strong> lief<strong>de</strong> die ik ervaar<strong>de</strong> toen mijn<br />

k<strong>in</strong>d werd geboren, was mijn drijfveer om het zelf an<strong>de</strong>rs te gaan<br />

doen dan mijn ou<strong>de</strong>rs. Mijn k<strong>in</strong>dje was mijn alles en ik wil<strong>de</strong> hem<br />

een beter leven geven dan ik zelf als k<strong>in</strong>d had. Je staat op dat<br />

moment volledig open voor steun”.<br />

Een ervar<strong>in</strong>gswerker, Sterk uit <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

42


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Sociale Steun<br />

Wat<br />

Het versterken van het sociale netwerk rond k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs om zo hun isolement te doorbreken en meer sociale steun te bie<strong>de</strong>n.<br />

Waarom<br />

Gebrek aan geld, een beperkte mobiliteit en schaamte van gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

kunnen lei<strong>de</strong>n tot isolement, het ontbreken van een vertrouwenspersoon en<br />

een kle<strong>in</strong> netwerk. 123 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren kunnen niet altijd meedoen, ervaren<br />

soms we<strong>in</strong>ig steun van hun ou<strong>de</strong>rs 124 of durven hun ou<strong>de</strong>rs niet lastig te vallen<br />

<strong>met</strong> hun zorgen. Hierdoor lopen zij risico op sociale uitsluit<strong>in</strong>g en missen ze<br />

een steuntje <strong>in</strong> <strong>de</strong> rug. 125 Ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> hebben niet altijd een netwerk<br />

dat praktische steun kan bie<strong>de</strong>n en waar<strong>in</strong> zij <strong>in</strong>formeel hun zorgen kunnen<br />

<strong>de</strong>len. 126 Dat geldt extra voor jonge (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs omdat zwangerschap en<br />

ou<strong>de</strong>rschap <strong>in</strong> hun leeftijdsgroep nog we<strong>in</strong>ig voorkomt, en voor alleenstaan<strong>de</strong><br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs die hun zorgen niet <strong>met</strong> een partner kunnen <strong>de</strong>len. 127<br />

Het vergroten van het sociaal netwerk 128 door ontmoet<strong>in</strong>g <strong>met</strong><br />

gelijkgestem<strong>de</strong>n 129 en/of on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g door een mentor of maatje 130 geeft<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> gelegenheid hun netwerk en <strong>de</strong><br />

steun die zij daaruit ontvangen te vergroten.<br />

Hoe<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs om meer <strong>met</strong> hun k<strong>in</strong>d te on<strong>de</strong>rnemen (bijvoorbeeld<br />

samen naar <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij, koken, wan<strong>de</strong>len of voetballen) en wijs hen<br />

op gratis lokale faciliteiten zoals stadpassen en gez<strong>in</strong>svakanties (zie werkwijze<br />

F<strong>in</strong>anciële en materiele steun).<br />

- Wijs k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren op gratis wijkactiviteiten zoals k<strong>in</strong><strong>de</strong>r- en jongerenclubs,<br />

activiteiten door <strong>de</strong> buurtsportcoach (bijvoorbeeld Thuis op Straat) of<br />

buurtactiviteiten bij sportverenig<strong>in</strong>gen (bijvoorbeeld Twente helpt scoren).<br />

- Help k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren om <strong>de</strong>el te nemen bij een sport- of culturele<br />

verenig<strong>in</strong>g of een vakantie en wijs ou<strong>de</strong>rs erop dat hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren geen schoolreizen<br />

hoeven te missen (zie werkwijze F<strong>in</strong>anciële en materiële steun).<br />

- Breng k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> organisaties die een mentor bie<strong>de</strong>n.<br />

Dit kunnen zelf <strong>in</strong>gebrachte mentoren zijn uit hun eigen sociale netwerk<br />

(zie JIM: Jouw Ingebrachte Mentor), of getra<strong>in</strong><strong>de</strong> vrijwilligers of stu<strong>de</strong>nten<br />

(zie bijvoorbeeld Big Brother, Big Sister).<br />

43


Ou<strong>de</strong>rs algemeen<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> het zoeken naar een gratis plek voor hun k<strong>in</strong>d bij een<br />

peuterspeelzaal, <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang of bij buitenschoolse activiteiten.<br />

- Initieer WhatsApp-, Facebook- of Instagram-groepen waar ou<strong>de</strong>rs vragen,<br />

zorgen en plezier en spulletjes <strong>met</strong> elkaar kunnen <strong>de</strong>len. Richt je, voor meer<br />

herkenn<strong>in</strong>g, op specifieke doelgroepen als aanstaan<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rs, tienermoe<strong>de</strong>rs,<br />

moe<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> al wat meer ervar<strong>in</strong>g en (aanstaan<strong>de</strong>) va<strong>de</strong>rs.<br />

- Stimuleer (alleenstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs om <strong>de</strong>el te nemen aan activiteiten <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

buurt waarbij zij hun netwerk kunnen vergroten en hun opvoe<strong>de</strong>rvar<strong>in</strong>gen<br />

kunnen bespreken. Zie bijvoorbeeld Meet the parents.<br />

- Ontlast ou<strong>de</strong>rs door hen <strong>in</strong> contact te brengen <strong>met</strong> Buurtgez<strong>in</strong>nen,<br />

Meeleefgez<strong>in</strong>nen of Steunou<strong>de</strong>rs.<br />

- Breng moe<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> organisaties die hen een maatje kunnen bie<strong>de</strong>n<br />

(een getra<strong>in</strong><strong>de</strong> vrijwilliger). Denk bijvoorbeeld aan MIM (Moe<strong>de</strong>rs Informeren<br />

Moe<strong>de</strong>rs, voor moe<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> een eerste k<strong>in</strong>d) of Home-Start voor het <strong>de</strong>len van<br />

opvoe<strong>de</strong>rvar<strong>in</strong>gen, vriendschappelijk contact, lichte opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

en praktische opvoedhulp. 131<br />

- Breng va<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> elkaar <strong>in</strong> contact, bijvoorbeeld <strong>in</strong> een va<strong>de</strong>rcafé of<br />

va<strong>de</strong>rgroepen of bij va<strong>de</strong>r-k<strong>in</strong>d activiteiten.<br />

- Breng ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> contact <strong>met</strong> organisaties die <strong>in</strong>loop- of gez<strong>in</strong>sactiviteiten of<br />

-maaltij<strong>de</strong>n organiseren waarbij zij <strong>met</strong> hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kunnen aansluiten.<br />

Of wijs ou<strong>de</strong>rs die behoefte hebben aan een luisterend oor op een organisatie<br />

uit <strong>de</strong>ze lijst.<br />

Aanstaan<strong>de</strong> en jonge ou<strong>de</strong>rs<br />

- Breng samen <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> behulp van <strong>de</strong> netwerkkaart<br />

kansrijke start <strong>in</strong> beeld wie zij om zich heen hebben staan en op wie zij een<br />

beroep kunnen doen.<br />

- Bied kwetsbare jonge zwangeren <strong>met</strong> een kle<strong>in</strong> netwerk, een buddy of maatje. 132<br />

- Organiseer een groep waar (aanstaan<strong>de</strong>) tiener- en jonge moe<strong>de</strong>rs elkaar<br />

kunnen ontmoeten of verwijs door naar <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> groepen (bijvoorbeeld<br />

van het FIOM).<br />

- Bied Center<strong>in</strong>g Zwangerschap aan: groepscontroles waar aanstaan<strong>de</strong> (jonge)<br />

moe<strong>de</strong>rs gezondheidsvaardighe<strong>de</strong>n leren, ervar<strong>in</strong>gen uitwisselen en elkaar<br />

steunen.<br />

- Bied Center<strong>in</strong>g Ou<strong>de</strong>rschap aan: groepsbijeenkomsten van jonge ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong><br />

baby’s, waar <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs herkenn<strong>in</strong>g, bevestig<strong>in</strong>g en steun bij elkaar v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

44


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

- Wijs tienermoe<strong>de</strong>rs (en -va<strong>de</strong>rs!) op een onl<strong>in</strong>e platform waar zij <strong>met</strong><br />

an<strong>de</strong>re jonge ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> contact kunnen komen. Laat hen kennismaken <strong>met</strong><br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g die zij <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt kunnen krijgen of atten<strong>de</strong>er ze op bestaan<strong>de</strong><br />

Whatsapp-, Facebook- of Instagram- groepen.<br />

- Organiseer (of verwijs door naar) een <strong>in</strong>formele plek waar ou<strong>de</strong>rs en hun jonge<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren elkaar kunnen ontmoeten om ervar<strong>in</strong>gen en zorgen <strong>met</strong> elkaar te<br />

<strong>de</strong>len. Zie bijvoorbeeld Mama’s Gar<strong>de</strong>n en Daddy’s place.<br />

- Organiseer (of verwijs door naar) een verwendag waar jonge moe<strong>de</strong>rs en<br />

hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan<br />

een schoonheidssalon, moe<strong>de</strong>r-k<strong>in</strong>d foto’s, babymassage, een goodiebag en<br />

spelletjes en opvang voor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Samenwerken<br />

Veel van <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> activiteiten wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n door (of <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

<strong>met</strong>) het sociaal dome<strong>in</strong>. Het is van belang dat er een goe<strong>de</strong> lokale<br />

sociale kaart is <strong>met</strong> een overzicht van het aanbod zodat professionals uit <strong>de</strong><br />

geboorte- en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg hiernaar toe kunnen lei<strong>de</strong>n. Korte lijntjes<br />

en een warme overdracht tussen professionals uit <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> en het<br />

sociaal dome<strong>in</strong> vergroten <strong>de</strong> kans dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs ook <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad gaan <strong>de</strong>elnemen aan <strong>de</strong>ze activiteiten.


Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Bied als organisatie <strong>de</strong> activiteiten gratis of tegen zeer ger<strong>in</strong>ge kosten aan. Het<br />

werven van lokale subsidie kan hierbij helpen. Ook <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van vrijwilligers,<br />

stu<strong>de</strong>nten en <strong>de</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs zelf, houdt <strong>de</strong> activiteiten goedkoop.<br />

Al vereist dit wel schol<strong>in</strong>g en begeleid<strong>in</strong>g. Om ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> gelegenheid te stellen mee te doen is het fijn als <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren ook kunnen<br />

<strong>de</strong>elnemen of dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang geregeld is.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

Deze werkwijze is gebaseerd op een literatuur- en <strong>in</strong>ternetsearch. De tekst <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Eva Bos (SWN), Bernard Slimbach (MJD) en<br />

Wietske Willemse (Mama’s Gar<strong>de</strong>n, Hogeschool Rotterdam).<br />

‘Op <strong>de</strong>ze dag wordt er echt naar mij geluisterd, ik voel mij gewenst<br />

samen <strong>met</strong> mijn k<strong>in</strong>dje. Ik heb geleerd hoe ik mijn zoontje kan<br />

masseren. Hij wordt er rustig van; Ik ontmoet er an<strong>de</strong>re moe<strong>de</strong>rs,<br />

sommige zijn al iets ou<strong>de</strong>r en ‘geslaagd’ dit geeft mij hoop.’<br />

Jonge moe<strong>de</strong>rs, die een verwendag bezochten <strong>in</strong> Rotterdam<br />

46


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Materiële en f<strong>in</strong>anciële steun<br />

Wat<br />

Het bie<strong>de</strong>n van f<strong>in</strong>anciële en materiële hulp en advies aan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> we<strong>in</strong>ig geld.<br />

Waarom<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die thuis opgroeien <strong>met</strong> we<strong>in</strong>ig geld missen vaak basale<br />

zaken als voed<strong>in</strong>g, een fiets of laptop en passen<strong>de</strong> kled<strong>in</strong>g die geschikt is voor<br />

het seizoen. Zij kunnen vaak niet meedoen <strong>met</strong> hun leeftijdsgenoten en lopen<br />

hierdoor een groter risico op sociale uitsluit<strong>in</strong>g en missen belangrijke ervar<strong>in</strong>gen.<br />

Dit belemmert hen <strong>in</strong> hun ontwikkel<strong>in</strong>g. 133 Al voor <strong>de</strong> geboorte kan het k<strong>in</strong>d<br />

achterstand oplopen doordat aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs niet <strong>de</strong> juiste mid<strong>de</strong>len hebben<br />

om het k<strong>in</strong>d gezond te laten opgroeien. 134 Steun bij het aanschaffen van spullen<br />

en het mee kunnen doen aan activiteiten biedt geen structurele oploss<strong>in</strong>g voor<br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong>. 135 Wel biedt (advies over) 136 f<strong>in</strong>anciële en materiele steun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs positieve ervar<strong>in</strong>gen, wat bijdraagt aan <strong>de</strong><br />

reductie van stress en zorgen. 137 Ou<strong>de</strong>rs die f<strong>in</strong>anciële steun van fondsen krijgen<br />

zijn positiever over hun leven, hebben meer zelfvertrouwen en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r stress. 138<br />

Hoe<br />

F<strong>in</strong>anciële steun voor alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op het persoonlijk budget (vaak als k<strong>in</strong>dpakket) van gemeenten voor<br />

elk k<strong>in</strong>d tot 18 jaar dat daarvoor <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt. 139 Dit budget voorziet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

meest noodzakelijke behoeften (bijvoorbeeld kled<strong>in</strong>g) en zaken om mee te kunnen<br />

doen <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g (bibliotheekpas, zwem- en sportles, schoolkosten en<br />

<strong>de</strong>rgelijke). Veel gemeenten bie<strong>de</strong>n ook stadspassen <strong>met</strong> kort<strong>in</strong>gen op toegang<br />

en aanschaf van zaken.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> Voorzien<strong>in</strong>genWijzer (besparen kosten) en <strong>de</strong> site Bereken­<br />

UwRecht (tegemoetkom<strong>in</strong>gen) om na te gaan welke f<strong>in</strong>anciële steun mogelijk is.<br />

- Help ou<strong>de</strong>rs gebruik maken van regel<strong>in</strong>gen en fondsen om bijvoorbeeld een laptop,<br />

schoolspullen, fiets of koelkast aan te schaffen of verwijs naar steun <strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk<br />

(formulierenbriga<strong>de</strong> van <strong>de</strong> gemeente, sociaal wijkteam). Zie Overzicht fondsen.<br />

- Wees realistisch naar ou<strong>de</strong>rs dat f<strong>in</strong>anciële steun ook afgewezen kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Zeg bijvoorbeeld ’We gaan het samen proberen, ik kan niet beloven of het lukt.’<br />

- Houd oren en ogen open voor lokale mogelijkhe<strong>de</strong>n om gez<strong>in</strong>nen te on<strong>de</strong>rsteunen<br />

(bijvoorbeeld lokale fondsen, potje bij <strong>de</strong> opticien voor een kapotte k<strong>in</strong><strong>de</strong>rbril).<br />

- Verwijs jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> geldzorgen vroegtijdig naar het<br />

sociale wijkteam, een vrijwilliger van Humanitas of f<strong>in</strong>anciële spreekuren van<br />

<strong>de</strong> gemeente (zie bijvoorbeeld help<strong>de</strong>sk-geldzaken Den Haag of werkplaats<br />

f<strong>in</strong>anciën XL, E<strong>in</strong>dhoven), buurthuis, bibliotheek, of op scholen (zie bijvoorbeeld<br />

Deltion college).<br />

47


Materiële steun voor alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op het Nationaal Jeugdontbijt dat gez<strong>in</strong>nen die het echt niet kunnen<br />

betalen wekelijks anoniem een ontbijttas aanbiedt.<br />

- Help berekenen of het gez<strong>in</strong> recht heeft op on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> voedselbank<br />

en zoek op waar <strong>de</strong> dichtstbijzijn<strong>de</strong> voedselbank is.<br />

- Wijs gez<strong>in</strong>nen die gebruik maken van <strong>de</strong> voedselbank op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van <strong>de</strong><br />

voedselbank, waar ou<strong>de</strong>rs een kled<strong>in</strong>gpakket <strong>met</strong> nieuwe kled<strong>in</strong>g, nieuwe<br />

schoenen en nieuwe ca<strong>de</strong>autjes kunnen krijgen. Of wijs ou<strong>de</strong>rs op een<br />

kled<strong>in</strong>gbank <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op lokale speelgoedbanken, speelotheken en op <strong>de</strong><br />

jeugdbibliotheek (die meestal tot 18 jaar gratis is).<br />

Ongeboren, pasgeboren en jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Check samen <strong>met</strong> <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs of alle benodigdhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> bevall<strong>in</strong>g<br />

en kraamtijd aanwezig zijn. Vraag eventueel een babystartpakket aan bij<br />

<strong>de</strong> gemeente (zie bijlage Overzicht fondsen).<br />

- Verzamel ongebruikte kraam- en babyspullen van an<strong>de</strong>re gez<strong>in</strong>nen en neem<br />

het mee naar gez<strong>in</strong>nen die het nodig hebben.<br />

- Ga na of er budget is voor extra uren kraamzorg voor kwetsbare gez<strong>in</strong>nen).<br />

- Breng samen <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> kosten van een baby <strong>in</strong> kaart. Wijs<br />

ou<strong>de</strong>rs daarbij ook op <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> tegemoetkom<strong>in</strong>gen die er zijn.<br />

- Verwijs tienermoe<strong>de</strong>rs naar f<strong>in</strong>anciële regel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> eigen gemeente.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> Pamperbank waar zij 25 luiers kunnen kopen voor 1 euro.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op kled<strong>in</strong>gmarkten (buurthuis) waar ou<strong>de</strong>rs eigen baby- en k<strong>in</strong><strong>de</strong>rkleren<br />

kunnen <strong>in</strong>ruilen voor een maatje groter.<br />

- Wijs (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs op kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kels, onl<strong>in</strong>e weggeefhoeken of<br />

marktplaats.nl zodat zij niet alle spullen nieuw hoeven aan te schaffen.<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool<br />

- Meld jarige k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 4-12 jaar aan voor een verjaardagsbox via Jarige Job<br />

of wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> mogelijkheid een gratis k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje te organiseren door<br />

Sticht<strong>in</strong>g Uitgestel<strong>de</strong> K<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes.<br />

- Meld gez<strong>in</strong>nen <strong>met</strong> jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan voor <strong>de</strong> actie pepernoot, waarbij<br />

ou<strong>de</strong>rs ca<strong>de</strong>aubonnen krijgen om s<strong>in</strong>terklaaspresentjes te kopen.<br />

- Meld gez<strong>in</strong>nen aan voor <strong>de</strong> actie zomerpret, waarmee zij voor <strong>de</strong><br />

zomervakantie toegangskaarten ontvangen (bioscoop, zwembad, pretpark),<br />

boeken en speelgoed.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> mogelijkheid van een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rvakantie (gratis of een bijdrage<br />

naar draagkracht). Zie bijvoorbeeld het Steunpunt K<strong>in</strong><strong>de</strong>rvakanties , K<strong>in</strong><strong>de</strong>rvakantieweken<br />

van Humanitas of <strong>de</strong> Vakantiebank en Heppie vakantieweken en<br />

weeken<strong>de</strong>n.<br />

48


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Jongeren <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

- Stimuleer anticonceptie en verstrek gratis condooms, zodat dat geen belemmer<strong>in</strong>g<br />

kan zijn om veilige seks te hebben. Tot 18 jaar wordt anticonceptie vergoed<br />

vanuit <strong>de</strong> basisverzeker<strong>in</strong>g (geen eigen risico).<br />

- Wijs meisjes en hun ou<strong>de</strong>rs op gratis menstruatieproducten .<br />

- Wijs jongeren op fondsen voor digitale leermid<strong>de</strong>len voor school (zie bijlage<br />

Overzicht fondsen) en op een eenmalig bedrag vanuit <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re bijstand<br />

van <strong>de</strong> gemeente als jongeren starten op het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs.<br />

- Stimuleer <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële zelfredzaamheid van jongeren. Stimuleer hen <strong>de</strong> serious<br />

game No Credit, Game Over! te spelen, en draag er aan bij dat zij voor hun 18 e<br />

verjaardag geïnformeerd wor<strong>de</strong>n over hun f<strong>in</strong>anciële verantwoor<strong>de</strong>lijkheid (zie<br />

bijvoorbeeld MoneyFit, verjaardagskaart, of Geldplan Bijna 18 (Nibud).<br />

- Begeleid 18 plusser <strong>met</strong> beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> of problematische schul<strong>de</strong>n naar leerl<strong>in</strong>gzorg<br />

op school of naar f<strong>in</strong>anciële spreekuren van <strong>de</strong> gemeente (zie bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> Help<strong>de</strong>sk Geldzaken <strong>in</strong> Den Haag) of <strong>in</strong> het buurthuis, <strong>de</strong> bibliotheek of op<br />

scholen.<br />

Samenwerken<br />

Het is van belang een goed overzicht te hebben van lokale <strong>in</strong>itiatieven voor<br />

f<strong>in</strong>anciële en materiële steun. Persoonlijk contact <strong>met</strong> mensen van fondsen en<br />

organisaties maakt het makkelijker om een beroep hierop te doen. Integrale<br />

samenwerk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> verschillen<strong>de</strong> partners zoals scholen, buitenschoolse opvang,<br />

kerken, huisartsen en buurtverenig<strong>in</strong>gen is nodig om steun aan <strong>de</strong> juiste<br />

gez<strong>in</strong>nen te kunnen bie<strong>de</strong>n.


Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Kennis van <strong>de</strong> lokale sociale kaart en van fondsen is vereist om (aanstaan<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>rs door te kunnen lei<strong>de</strong>n naar a<strong>de</strong>quate steun (zie het voorbeeld uit<br />

Nijmegen).<br />

Ga als gemeente ruimhartig om (ook voor ou<strong>de</strong>rs net boven <strong>de</strong> lage<br />

<strong>in</strong>komensgrens) <strong>met</strong> <strong>in</strong>dicaties voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) en<br />

extra kraamzorg.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Kim Houben (Divosa), Dennis<br />

Roskam (GGD Fryslân) en Mirjam Jobse (Santepartners).<br />

Bijlage<br />

Zie het Overzicht Fondsen op pag<strong>in</strong>a 69.<br />

“Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> kraamweek blijkt dan dat er geen geld is voor<br />

bijvoorbeeld een kolfset, terwijl je <strong>in</strong> een huis bent <strong>met</strong> alles erop<br />

en eraan. Als je het gesprek aangaat, vertellen ou<strong>de</strong>rs dat ze het<br />

niet red<strong>de</strong>n op één salaris of vanwege alimentatie die ze moeten<br />

betalen. Het is belangrijk om niet te snel aan te nemen dat het wel<br />

losloopt. Zo’n kolfset kan wel <strong>de</strong>gelijk een probleem zijn.”<br />

Een kraamverzorgen<strong>de</strong> uit Apeldoorn 140<br />

50


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>


2.3 Stimuleren


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Lichamelijke gezondheid<br />

Wat<br />

Het <strong>in</strong>spireren tot een leefstijl die eraan bijdraagt dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en<br />

(aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs lichamelijk gezond en fit zijn. (Deze werkwijze is preventief.<br />

Zie <strong>de</strong> werkwijze Steun bij opgroeien als er al sprake is van lichamelijke<br />

gezondheidsproblemen).<br />

Waarom<br />

Armoe<strong>de</strong> - en vooral <strong>de</strong> stress die dat <strong>met</strong> zich meebrengt - kan een negatieve<br />

<strong>in</strong>vloed hebben op <strong>de</strong> gezondheid. 141 Chronische stress, een ongezon<strong>de</strong> leefstijl<br />

en risicogedrag bij ou<strong>de</strong>rs 142 kunnen lei<strong>de</strong>n tot gezondheidsrisico’s die beg<strong>in</strong>nen<br />

voor <strong>de</strong> geboorte 143 en lei<strong>de</strong>n tot een gemid<strong>de</strong>ld kortere levensverwacht<strong>in</strong>g en<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gezon<strong>de</strong> levensjaren. 144 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien<br />

hebben bovendien relatief vaak een ongezon<strong>de</strong> leefstijl, me<strong>de</strong> doordat zij dit<br />

van hun ou<strong>de</strong>rs overnemen. 145 Dit kan lei<strong>de</strong>n tot een m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> lichamelijke,<br />

motorische en psychosociale ontwikkel<strong>in</strong>g. 146<br />

Individuele en collectieve preventie van gezondheidsproblemen en het<br />

versterken van een gezon<strong>de</strong> leefstijl en verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van risicogedrag - te<br />

beg<strong>in</strong>nen voor <strong>de</strong> zwangerschap - draagt bij aan een betere gezondheid. 147<br />

Hoe<br />

De basis<br />

- Check bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs of <strong>de</strong> basis op or<strong>de</strong> is<br />

(voed<strong>in</strong>g, huisvest<strong>in</strong>g, veiligheid, f<strong>in</strong>anciën) en steun gez<strong>in</strong>nen bij het wegnemen<br />

van <strong>de</strong> oorzaak van chronische stress. Verwijs hen bijvoorbeeld naar f<strong>in</strong>anciële<br />

on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g, voedselbank of het Nationaal Jeugd Ontbijt (zie <strong>de</strong> werkwijze<br />

F<strong>in</strong>anciële en materiele steun).<br />

- On<strong>de</strong>rsteun waar nodig <strong>de</strong> aanschaf van een eigen bed voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren,<br />

speelgoed dat beweg<strong>in</strong>g bevor<strong>de</strong>rt (zie <strong>de</strong> bijlage Overzicht fondsen), bij<br />

het creëren van een rustige ruimte om te slapen en mogelijkhe<strong>de</strong>n om te spelen.<br />

- Check <strong>de</strong> behoeften van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong><br />

betrekk<strong>in</strong>g tot een gezon<strong>de</strong> leefstijl en stel samen doelen en benoem haalbare,<br />

kle<strong>in</strong>e stappen zodat het ook hun oploss<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n. 148<br />

- Geef (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>de</strong>sgewenst advies of gebruik<br />

het materiaal van Samen Gezond Groot. 149 Luister goed naar ou<strong>de</strong>rs en maak<br />

gebruik van motiveren<strong>de</strong> gespreksvoer<strong>in</strong>g of <strong>de</strong> gesprektools voor positieve<br />

gezondheid.<br />

53


Ongeboren en pasgeboren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Wijs vrouwen die zwanger willen wor<strong>de</strong>n op websites die hen <strong>in</strong>formeren over<br />

een gezon<strong>de</strong> leefstijl voorafgaand aan en tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> zwangerschap (bijvoorbeeld<br />

Straks Zwanger wor<strong>de</strong>n en Zwanger wijzer).<br />

- Informeer aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs over het belang van gezon<strong>de</strong> voed<strong>in</strong>g en<br />

<strong>de</strong> risico’s van dr<strong>in</strong>ken en roken (ook van <strong>de</strong> partner) voorafgaand aan en<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> zwangerschap.<br />

- Organiseer beweg<strong>in</strong>gsactiviteiten voor zwangeren, en liefst ook al voor <strong>de</strong><br />

zwangerschap.<br />

- Waarschuw werken<strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rs voor <strong>de</strong> gezondheidsrisico’s van<br />

fysiek zwaar werk, het werken <strong>met</strong> gevaarlijke stoffen of <strong>in</strong> ploegendienst (zie<br />

<strong>de</strong> richtlijnen voor bedrijfsartsen). 150<br />

- Bied extra kraamzorg aan kwetsbare gez<strong>in</strong>nen en bied zonodig na <strong>de</strong> kraamperio<strong>de</strong><br />

BabythuisZorg. 151<br />

Jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Vraag ou<strong>de</strong>rs bij consulten of zij iets willen weten over voed<strong>in</strong>g, slapen, bewegen<br />

of beeldschermgebruik. 152 Gebruik bijvoorbeeld <strong>de</strong> flyer over eten, slapen,<br />

spelen en mediagebruik, het filmpje Samen Gezond Groot of <strong>de</strong> website<br />

Samen Happie, <strong>in</strong>formatie van het Voed<strong>in</strong>gscentrum, het groeiboekje of <strong>de</strong><br />

GroeiGids-app en posters <strong>in</strong> <strong>de</strong> wachtruimte.<br />

- Bied <strong>de</strong> workshop Eetplezier en beweegkriebels aan om ou<strong>de</strong>rs te helpen een<br />

gezon<strong>de</strong> leefstijl bij hun k<strong>in</strong>d te bevor<strong>de</strong>ren en zich bewust te wor<strong>de</strong>n van hun<br />

voorbeeldgedrag.<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs om hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vanaf 1- 2 jaar al te laten wennen aan<br />

<strong>de</strong> tandarts, ook als zij zelf niet gaan vanwege <strong>de</strong> kosten. Vertel dat alle<br />

tandartskosten voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> basisverzeker<strong>in</strong>g vallen zon<strong>de</strong>r eigen<br />

risico.<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool<br />

- Ga <strong>met</strong> k<strong>in</strong>d en ou<strong>de</strong>rs na hoeveel het k<strong>in</strong>d beweegt <strong>met</strong> <strong>de</strong> Beweegwijzer, vertel<br />

waarom dit belangrijk is en geef gericht beweegadvies. 153<br />

- Stimuleer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren om regelmatig te bewegen: 154 buitenspelen, sporten, zwemmen,<br />

fietsen, skaten en <strong>de</strong>elname aan activiteiten door welzijnsorganisaties en<br />

sportclubs. Verwijs naar een <strong>in</strong>termediair (bijvoorbeeld <strong>de</strong> buurtsportcoach)<br />

voor f<strong>in</strong>anciële on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g (zie <strong>de</strong> bijlage Overzicht fondsen).<br />

- Daag k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren uit om meer over gezond eten te leren en zelf eens voor hun<br />

lunch of <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>smaaltijd te zorgen en ontmoedig ongezon<strong>de</strong> gewoonten als<br />

snoepen en frisdrank.<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op Fitgaaf, waarbij ou<strong>de</strong>rs hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren motiveren<br />

<strong>met</strong> stickers bij gezon<strong>de</strong> keuzes.<br />

- Informeer ou<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren over goe<strong>de</strong> gebitsverzorg<strong>in</strong>g (Trammelant<br />

<strong>in</strong> tan<strong>de</strong>nland) en wijs erop dat tandartskosten voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

basisverzeker<strong>in</strong>g vallen).<br />

54


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Jongeren <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

- Ga <strong>met</strong> <strong>de</strong> jongeren na hoeveel zij bewegen, stimuleer hen om regelmatig te<br />

bewegen en geef gericht beweegadvies (zie hierboven bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool).<br />

- Ontmoedig jongeren <strong>in</strong> ongezon<strong>de</strong> gewoonten als snoepen, frisdrank, roken,<br />

gebruik van alcohol en softdrugs en verwijs bij beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> verslav<strong>in</strong>g naar<br />

Moti-4. 155<br />

- Geef jongeren voorlicht<strong>in</strong>g over veilige en gezon<strong>de</strong> seks. Wijs meisjes (14-21<br />

jaar, (v)mbo) op <strong>de</strong> Girls Talk groepssessies, waar zij hun weerbaarheid kunnen<br />

vergroten en jongens (12-18 jaar, (v)mbo) op Make a move.<br />

Ou<strong>de</strong>rs<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs om het goe<strong>de</strong> voorbeeld te geven, <strong>met</strong> gezond eten,<br />

regelmatig bewegen (ook samen <strong>met</strong> hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren) en <strong>met</strong> het vermij<strong>de</strong>n van<br />

ongezon<strong>de</strong> gewoonten als snoepen, roken, gebruik van alcohol en softdrugs.<br />

On<strong>de</strong>rsteun ou<strong>de</strong>rs hier zo nodig bij en ga na welke programma’s uit <strong>de</strong> basisverzeker<strong>in</strong>g<br />

wor<strong>de</strong>n vergoed.<br />

- Stimuleer dat gez<strong>in</strong>nen een vast dagritme hanteren: elke dag op ongeveer<br />

hetzelf<strong>de</strong> moment opstaan, naar bed gaan en op tijd eten.<br />

- Geef (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs tips om te kunnen ontspannen, zodat zij en<br />

hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren beter kunnen slapen. Bijvoorbeeld ’s avonds niet te laat nog<br />

beeldscherm, koffie, nicot<strong>in</strong>e, suiker gebruiken, maar wel (voor)lezen, wan<strong>de</strong>len,<br />

douchen, thee of melk dr<strong>in</strong>ken.<br />

- Bied een programma aan waar<strong>in</strong> ou<strong>de</strong>rs leren over, en werken aan het<br />

welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n en <strong>de</strong> gezondheid van hun k<strong>in</strong>d (bijvoorbeeld Gezon<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

<strong>in</strong> krappe tij<strong>de</strong>n). 156<br />

- Bied ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g van hun puber <strong>in</strong> het voorkomen<br />

van ongezond gedrag (zie <strong>de</strong> Trimbos <strong>in</strong>stituut website over alcohol, drugs,<br />

roken en gamen).<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> drugs<strong>in</strong>fo- test om <strong>in</strong> beeld te krijgen wat zij weten van het<br />

drugsgebruik van hun k<strong>in</strong>d.<br />

Samenwerken<br />

Het aanleren van een gezon<strong>de</strong> leefstijl vraagt een cont<strong>in</strong>ue on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g door<br />

alle partijen die rond het gez<strong>in</strong> betrokken zijn. Het is van belang om vanuit <strong>de</strong><br />

geboortezorg en <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg samen te werken <strong>met</strong> lokale <strong>in</strong>itiatieven<br />

<strong>in</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang, on<strong>de</strong>rwijs (zie bijvoorbeeld <strong>de</strong> gezon<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang en <strong>de</strong><br />

gezon<strong>de</strong> school), welzijn en <strong>met</strong> lokale sportverenig<strong>in</strong>gen en -aanbie<strong>de</strong>rs <strong>in</strong><br />

wijkgerichte programma’s zoals bijvoorbeeld B.slim Beweeg meer.eet gezond,<br />

Lekker Fit en Thuis op Straat (zie ook <strong>de</strong> menukaart Kansrijke Start). Neem<br />

f<strong>in</strong>anciële drempels weg en zorg dat meer<strong>de</strong>re lokale partners <strong>in</strong>termediair zijn<br />

bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en an<strong>de</strong>re fondsen.<br />

55


Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Investeer als gemeente <strong>in</strong> een gezon<strong>de</strong> buitenruimte, 157 <strong>met</strong> openbare<br />

beweegmogelijkhe<strong>de</strong>n, zoals spelconta<strong>in</strong>ers, beweeg- en speeltu<strong>in</strong>en,<br />

buitenfitnesstoestellen, h<strong>in</strong>kel- en survivalbanen, trap- en basketbalveldjes<br />

en buurttu<strong>in</strong>en. Ga <strong>met</strong> <strong>de</strong>ze checklist na welke lokale factoren <strong>de</strong><br />

sport<strong>de</strong>elname belemmeren. 158 Met <strong>de</strong> Playadvisor, kunnen partners nagaan<br />

welke voorzien<strong>in</strong>gen er lokaal zijn. Zie ook het leefstijl<strong>in</strong>terventie-overzicht van<br />

het Loket Gezond Leven. JGZ kan gemeenten hier<strong>in</strong> adviseren.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Mariëtte Hoogste<strong>de</strong>r<br />

(Amsterdam UMC / Aca<strong>de</strong>mische Werkplaats Jeugd en Gezondheid),<br />

Yvonne Vanneste (NCJ) en Dieneke Barendrecht (CJG Rijnmond).<br />

“Mijn zoontje kan nog niet lopen. Ik doe hem veel <strong>in</strong> het wipstoeltje<br />

omdat zijn ou<strong>de</strong>re zus veel aandacht vraagt.<br />

Maar ik wil ook graag <strong>met</strong> hem stoeien en kruipen.<br />

Er waren veel leuke i<strong>de</strong>eën voor beweegspelletjes: die ga ik<br />

<strong>met</strong>een proberen.”<br />

Een moe<strong>de</strong>r over <strong>de</strong> workshop Eetplezier en beweegkriebels 159<br />

56


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Mentale gezondheid<br />

Wat<br />

Het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> mentale gezondheid en veerkracht van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,<br />

jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven door het versterken<br />

van beschermen<strong>de</strong> factoren. (Deze werkwijze is preventief. Zie <strong>de</strong> werkwijze<br />

Steun bij opgroeien als al sprake is van mentale gezondheidsproblemen).<br />

Waarom<br />

Chronische (early life) stress, kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor<br />

<strong>de</strong> lichamelijke, maar ook voor mentale gezondheid. 160 Zo kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<br />

jongeren last hebben van angst, teruggetrokkenheid en/of sombere gevoelens. 161<br />

Om psychische problemen te voorkomen, is het belangrijk hun mentale<br />

gezondheid en veerkracht te vergroten door het preventief versterken van<br />

beschermen<strong>de</strong> factoren vanuit een <strong>in</strong>tegrale aanpak. 162 Als <strong>de</strong> draagkracht (<strong>de</strong><br />

beschermen<strong>de</strong> factoren <strong>in</strong> <strong>de</strong> persoon, het gez<strong>in</strong> en <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g die gez<strong>in</strong>sle<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rsteunen) 163 <strong>in</strong> balans is <strong>met</strong> <strong>de</strong> draaglast (<strong>de</strong> factoren die een gez<strong>in</strong> on<strong>de</strong>r<br />

druk zetten) kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren beter omgaan <strong>met</strong> tegenslagen en<br />

uitdag<strong>in</strong>gen zoals <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. 164 Het helpt hen als zij een groei-m<strong>in</strong>dset hebben:<br />

<strong>de</strong> overtuig<strong>in</strong>g dat je door <strong>in</strong>zet en doorzett<strong>in</strong>gsvermogen ergens goed <strong>in</strong> kunt<br />

wor<strong>de</strong>n en problemen kunt overw<strong>in</strong>nen. 165 Het vergroot <strong>de</strong> veerkracht van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren als zij ervar<strong>in</strong>gen opdoen waar<strong>in</strong> zij succesvol zijn en<br />

wanneer volwassenen en leeftijdsgenoten een goed voorbeeld bie<strong>de</strong>n. 166<br />

Hoe<br />

Ongeboren, pasgeboren en jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Wijs aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> Wellmom-app (stimuleert positief <strong>de</strong>nken) en<br />

op Center<strong>in</strong>g Pregnancy (groepscontroles moe<strong>de</strong>rs elkaar steunen).<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs hun jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren naar <strong>de</strong> peuterspeelzaal of k<strong>in</strong><strong>de</strong>rdagverblijf<br />

te brengen. Zij werken soms <strong>met</strong> programma’s als ‘Ben ik <strong>in</strong> Beeld’ of<br />

‘Startblokken’ om o.a. achterstan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> sociaal-emotionele en cognitieve<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g te voorkomen.<br />

- Versterk het opvoedvertrouwen van (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs, verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r stress en<br />

onzekerheid 167 (zie ook <strong>de</strong> werkwijzen Steun bij ou<strong>de</strong>rschap en Sociale Steun).<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren<br />

- Vraag aan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren hoe het <strong>met</strong> ze gaat, luister actief en help hen over<br />

hun emoties te praten (ook bij kleuters). 168 Wees hier<strong>in</strong> een rolmo<strong>de</strong>l voor ou<strong>de</strong>rs.<br />

- Ont<strong>de</strong>k samen <strong>met</strong> het k<strong>in</strong>d of <strong>de</strong> jongere over welke hulpbronnen, persoonlijke<br />

capaciteiten en sociale en <strong>in</strong>terpersoonlijke vaardighe<strong>de</strong>n het al beschikt (zie<br />

Boomdiagram Veerkracht). 169<br />

57


- Formuleer samen <strong>met</strong> het k<strong>in</strong>d of <strong>de</strong> jongere welk probleem het wil aanpakken,<br />

<strong>de</strong> doelen, <strong>de</strong> te zetten stappen, welke hulpbronnen het hierbij kan <strong>in</strong>zetten en<br />

help het k<strong>in</strong>d of <strong>de</strong> jongere om vertrouwen te ontwikkelen dat dit gaat lukken<br />

(zie oploss<strong>in</strong>gsgericht werken). 170<br />

- Versterk <strong>de</strong> groei-m<strong>in</strong>dset van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren door complimenten te<br />

geven over het proces (en niet zozeer op het resultaat) en te laten blijken dat je<br />

hoge verwacht<strong>in</strong>gen van hen hebt. 171<br />

- Stimuleer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>de</strong>el te nemen aan creatieve, sportieve en<br />

sociale activiteiten (en help hen hier<strong>in</strong> plezier te hebben en succeservar<strong>in</strong>gen<br />

op te doen). 172<br />

- Verwijs eventueel naar een Kanjertra<strong>in</strong><strong>in</strong>g of het programma Levensvaardighe<strong>de</strong>n<br />

voor het versterken van sociale, emotionele en morele vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

- Bespreek <strong>met</strong> <strong>de</strong> jongeren (12-18 jaar) wat zij willen bereiken <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst en<br />

welk pad zij kunnen volgen.<br />

- Ga na wie belangrijke steunfiguren <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> jongere kunnen zijn<br />

en gebruik hierbij <strong>de</strong> JIM-<strong>met</strong>hodiek (zie ook <strong>de</strong> werkwijze Sociale Steun).<br />

- Wijs scholen op het lesmateriaal ‘Je bre<strong>in</strong> <strong>de</strong> Baas?!’ (VO) en Leer- en veerkracht<br />

(PO) om <strong>de</strong> mentale gezondheid van leerl<strong>in</strong>gen te versterken. On<strong>de</strong>rsteun<br />

leraren en mentoren daar<strong>in</strong> door <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die extra<br />

zorg en aandacht nodig hebben te praten. 173<br />

Ou<strong>de</strong>rs<br />

- Ga <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> gesprek en on<strong>de</strong>rzoek samen over welke capaciteiten en<br />

vaardighe<strong>de</strong>n zij al beschikken (zie Boomdiagram Veerkracht). Benut<br />

hierbij <strong>de</strong> analyse uit <strong>de</strong> GIZ-<strong>met</strong>hodiek en <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodiek van het<br />

oploss<strong>in</strong>gsgericht werken.<br />

- Stel vast over welke hulpmid<strong>de</strong>len en on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g het gez<strong>in</strong> al beschikt,<br />

zoals ou<strong>de</strong>rs die een goed rolmo<strong>de</strong>l zijn, structuur en regels thuis. 174<br />

- Kijk samen <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs hoe zij hun eigen groei-m<strong>in</strong>dset en een on<strong>de</strong>rsteunend<br />

gez<strong>in</strong>sklimaat ver<strong>de</strong>r kunnen ontwikkelen.<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>el te nemen aan het programma Gezon<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong><br />

krappe tij<strong>de</strong>n (<strong>in</strong> Twente) om <strong>de</strong> (mentale) gezondheid van hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te<br />

vergroten. Of overweeg het programma <strong>in</strong> je eigen gemeente op te zetten.<br />

Samenwerken<br />

Goe<strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g tussen professionals rond een gez<strong>in</strong> (leerkrachten,<br />

pedagogisch me<strong>de</strong>werkers, sociale professionals, sportcoaches, huisarts,<br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>sprofessionals, etc.) is een beschermen<strong>de</strong> factor op zich.<br />

Geef daarom op lokaal niveau <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan een aanbod dat een positieve<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren helpt bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld<br />

aan Allemaal opvoe<strong>de</strong>rs, Communities that Care of <strong>de</strong> Vreedzame Wijk.<br />

Gebruik <strong>de</strong> preventiematrix weerbaarheid om het gesprek over weerbaarheid<br />

en mentale gezondheid van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren <strong>met</strong> collega’s aan te gaan.<br />

58


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Bevor<strong>de</strong>r als gemeente actief <strong>de</strong> mentale gezondheid van <strong>de</strong> jeugd (één van<br />

<strong>de</strong> ambities <strong>in</strong> <strong>de</strong> Lan<strong>de</strong>lijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024). Gebruik <strong>de</strong><br />

handvatten uit <strong>de</strong> handreik<strong>in</strong>g Bevor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g mentale gezondheid jeugd om<br />

samen <strong>met</strong> lokale partners <strong>de</strong> juiste zorg en on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g te bie<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

mentale gezondheid van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

Deze werkwijze is gebaseerd op oploss<strong>in</strong>gsgericht werken en het versterken van<br />

veerkracht. De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door Mark Weghorst (NCJ)<br />

en Riet Haasnoot (GGD Twente).<br />

“Na het doen van <strong>de</strong> weerbaarheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g sta ik steviger <strong>in</strong> mijn<br />

schoenen. Ik durf nu veel beter nee te zeggen en voor mijzelf op te<br />

komen <strong>in</strong> <strong>de</strong> klas, ik voel me zelfverzeker<strong>de</strong>r. Ook heb ik geleerd om<br />

<strong>met</strong> mijn ou<strong>de</strong>rs te praten als ik ergens mee zit of boos ben.”<br />

Jongen over zijn weerbaarheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, 10 jaar<br />

59


Participatie<br />

Wat<br />

Investeren <strong>in</strong> het meedoen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs aan<br />

het maatschappelijke leven op het terre<strong>in</strong> van vrijetijdsbested<strong>in</strong>g, school en<br />

(vrijwilligers-)werk. 175<br />

Waarom<br />

Geldgebrek, stress en schaamte kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> weg staan om actief <strong>de</strong>el te nemen aan <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g. Zoals het ontvangen<br />

van mensen thuis, <strong>de</strong>elname aan activiteiten buitenshuis, het volgen van een<br />

opleid<strong>in</strong>g of het hebben van een baan 176 die voldoen<strong>de</strong> <strong>in</strong>komsten oplevert. 177<br />

Professionals kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>spireren om<br />

naar vermogen, <strong>de</strong>el te nemen aan <strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g: aangaan van sociale contacten,<br />

<strong>de</strong>elname aan georganiseer<strong>de</strong> activiteiten en vrijwilligerswerk, opleid<strong>in</strong>g en het<br />

verdienen van een zelfstandig <strong>in</strong>komen door werk. 178 Een bijkomend voor<strong>de</strong>el is dat<br />

participeren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, die structuur hebben <strong>in</strong> <strong>de</strong> dag en on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaken van<br />

<strong>de</strong> samenlev<strong>in</strong>g, een goed rolmo<strong>de</strong>l zijn voor hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. 179<br />

Hoe<br />

Jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs om gebruik te maken van peuterspeelzaal, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang of<br />

<strong>de</strong> voorschool (en bepleit bij <strong>de</strong> gemeente dat dit gratis is).<br />

- Informeer ou<strong>de</strong>rs over speelotheken en speelgoedbanken en <strong>de</strong> onl<strong>in</strong>e<br />

jeugdbibliotheek waar het lenen van (luister)boeken, en (voorlees)films gratis is.<br />

- Begeleid ou<strong>de</strong>rs naar preventieve thuisprogramma’s om <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g (cognitief,<br />

motorisch en sociaal-emotioneel), opvoed<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> (taal)omgev<strong>in</strong>g thuis te<br />

versterken. 180 Bijvoorbeeld <strong>de</strong> Katrol, <strong>de</strong> Keukentafel, Samen Leren, <strong>de</strong> Voorlees­<br />

Express, 181 het Voorleesproject. 182<br />

- Wijs ou<strong>de</strong>rs op stimuleren<strong>de</strong> programma’s als Muziek op schoot of Peutergym<br />

en help hen f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g hiervoor te verkrijgen (zie bijlage Overzicht fondsen).<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool<br />

- Informeer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren over <strong>de</strong> onl<strong>in</strong>e jeugdbibliotheek waar het lenen van (luister)<br />

boeken, e-boeken en (voorlees)films gratis is en over K<strong>in</strong><strong>de</strong>rzwerfboekStations,<br />

- Motiveer k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren om <strong>de</strong>el te nemen aan k<strong>in</strong><strong>de</strong>r- en jeugdclubs, sportieve en<br />

culturele activiteiten, huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g en zomerscholen en aan verrijkend<br />

on<strong>de</strong>rwijs dat bijdraagt aan het ontwikkelen van talenten en beroepsbeel<strong>de</strong>n 183<br />

(bijvoorbeeld <strong>de</strong> Weekend Aca<strong>de</strong>mie en Sticht<strong>in</strong>g IMC Weekendschool).<br />

- Be<strong>de</strong>nk <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren welke klusjes zij kunnen doen om wat zakgeld te verdienen.<br />

60


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Jongeren <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

- Stimuleer jongeren om <strong>de</strong>el te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten<br />

en aan huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g, examentra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, lente- en zomerscholen (zie<br />

bijlage Overzicht fondsen voor <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g hiervan).<br />

- Wees alert op signalen van (beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong>) verslav<strong>in</strong>g en verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong> motivatie<br />

voor school zoals spijbelen (zie M@ZL) en ga het gesprek hierover aan.<br />

- Versterk <strong>de</strong> motivatie van jongeren voor vervolgopleid<strong>in</strong>gen en beroepsperspectieven.<br />

Wijs hen op het loopbaanontwikkel<strong>in</strong>gsprogramma op school en op<br />

<strong>de</strong> mentor en <strong>de</strong>caan om <strong>met</strong> hen mee te <strong>de</strong>nken hier<strong>in</strong>. 184<br />

- Begeleid jongeren die dreigen uit te vallen <strong>in</strong> het mbo naar een on<strong>de</strong>rwijs<br />

vervangend programma. 185<br />

(Aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs<br />

- Moedig jonge (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs aan hun opleid<strong>in</strong>g af te ron<strong>de</strong>n. Ga na welk<br />

ROC een jonge moe<strong>de</strong>rklas biedt en bewaak het recht op bevall<strong>in</strong>gs- en zwangerschapsverlof.<br />

186<br />

- Moedig (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs aan om <strong>de</strong>el te nemen aan activiteiten die hun netwerk<br />

vergroten, zoals koffie-uurtjes, wijkmaaltij<strong>de</strong>n, Center<strong>in</strong>g Zwangerschap en<br />

Ou<strong>de</strong>rschap en <strong>de</strong>rgelijke (zie ook <strong>de</strong> werkwijze Sociale steun).<br />

- Moedig (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs aan <strong>de</strong>el te nemen aan activiteiten waar zij hun taal-,<br />

computer- en opvoedvaardighe<strong>de</strong>n kunnen vergroten en/of aan (vrijwilligers)werk.<br />

- Moedig alleenstaan<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rs aan om <strong>de</strong>el te nemen aan programma’s als<br />

Durven Doen van S<strong>in</strong>gle SuperMom om <strong>de</strong> regie over hun leven te vergroten en<br />

(weer) <strong>de</strong>el te nemen aan <strong>de</strong> arbeidsmarkt.<br />

- Informeer ou<strong>de</strong>rs over <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciële opvoedtest waarmee zij <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

f<strong>in</strong>anciële opvoed<strong>in</strong>g en handvatten bij lastige situaties krijgen.<br />

- Stimuleer ou<strong>de</strong>rs om hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (vanaf jonge leeftijd) consequent zakgeld te<br />

geven (en het niet <strong>in</strong> te hou<strong>de</strong>n om k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te straffen 187 of <strong>in</strong> te nemen om<br />

er hun eigen schul<strong>de</strong>n mee te betalen), zodat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren leren <strong>met</strong> geld om te<br />

gaan en te sparen (zie bijvoorbeeld het ZakgeldProject). 188<br />

- Help (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs f<strong>in</strong>ancieel meer zelfredzaam te wor<strong>de</strong>n en een goed<br />

voorbeeld te zijn voor hun k<strong>in</strong>d. Bijvoorbeeld <strong>met</strong> <strong>de</strong> budgettra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen van<br />

Sticht<strong>in</strong>g Knip of <strong>met</strong> een programma als Lift je leven! (ook geschikt<br />

voor laaggeletter<strong>de</strong>n).<br />

- Informeer (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs over het lokale Werkgeversservicepunt<br />

waar zij on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g kunnen krijgen bij het v<strong>in</strong><strong>de</strong>n van betaald werk of<br />

vervolgopleid<strong>in</strong>g.<br />

- Bespreek <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g tot<br />

‘ervar<strong>in</strong>gswerker <strong>in</strong> <strong>de</strong> generatie<strong>armoe<strong>de</strong></strong> en sociale uitsluit<strong>in</strong>g’ te volgen,<br />

bijvoorbeeld bij Sterk uit Armoe<strong>de</strong> of Howie the Harp.<br />

61


Samenwerken<br />

Professionals uit <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> kunnen een bijdrage leveren aan <strong>de</strong><br />

participatie van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs door lokaal een goed<br />

samenhangend aanbod te realiseren en hen te begelei<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> beschikbare<br />

voorzien<strong>in</strong>gen. Ook kunnen zij scholen stimuleren om structureel aandacht te<br />

beste<strong>de</strong>n aan f<strong>in</strong>anciële educatie om zo k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te leren doordachte f<strong>in</strong>anciële<br />

keuzes te maken en <strong>de</strong> consequenties van die keuzes te ervaren. 189 Zie ook<br />

<strong>de</strong> werkwijzen F<strong>in</strong>anciële educatie (handreik<strong>in</strong>g voor scholen) en F<strong>in</strong>anciële<br />

opvoed<strong>in</strong>g (handreik<strong>in</strong>g voor het sociaal dome<strong>in</strong>).<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Hou als organisatie bij activiteiten voor ou<strong>de</strong>rs reken<strong>in</strong>g <strong>met</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang en<br />

schooltij<strong>de</strong>n en on<strong>de</strong>rsteun ou<strong>de</strong>rs bij het v<strong>in</strong><strong>de</strong>n van fondsen voor activiteiten<br />

die niet gratis zijn. Nog beter is het om als gemeente essentiële voorzien<strong>in</strong>gen<br />

als peuterspeelzalen en sociale, culturele en sportieve activiteiten en<br />

huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren gratis aan te bie<strong>de</strong>n.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g<br />

Deze werkwijze is tot stand gekomen door literatuurstudie en gesprekken <strong>met</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> praktijken. De tekst <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze werkwijze is meegelezen door<br />

Kim Houben (Divosa), Eva Bos (SWN) en Dennis Roskam (GGD Fryslân).<br />

“In groep drie g<strong>in</strong>gen we elke maandag vertellen wat we had<strong>de</strong>n<br />

gedaan en ik heb <strong>de</strong>nk ik nooit iets verteld <strong>in</strong> <strong>de</strong> kr<strong>in</strong>g.”<br />

Een jongen terugkijkend, 18 jaar 190<br />

62


Bijlagen<br />

Screen<strong>in</strong>gs- en gespreks<strong>in</strong>strumenten<br />

<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Om risico’s voor <strong>de</strong> groei, psychosociale en cognitieve ontwikkel<strong>in</strong>g vroegtijdig te<br />

signaleren wor<strong>de</strong>n b<strong>in</strong>nen het dome<strong>in</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong> verschillen<strong>de</strong> (screen<strong>in</strong>gs)<br />

<strong>in</strong>strumenten en <strong>met</strong>hodieken <strong>in</strong>gezet. Een overzicht van <strong>de</strong> meest gebruikte<br />

screen<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strumenten staat hieron<strong>de</strong>r (zie ook <strong>de</strong> JGZ-richtlijn Psychosociale<br />

problemen). De bijbehoren<strong>de</strong> l<strong>in</strong>kjes verwijzen vaak naar <strong>de</strong> <strong>in</strong>strumenten, maar niet<br />

alle zijn rechtenvrij te gebruiken. De vragen <strong>in</strong> die screen<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strumenten gaan over<br />

verschillen<strong>de</strong> risicofactoren en gaan <strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste gevallen niet specifiek <strong>in</strong> op <strong>armoe<strong>de</strong></strong>.<br />

Het is goed mogelijk om enkele vragen aan bestaan<strong>de</strong> <strong>in</strong>strumenten toe te voegen die<br />

expliciet <strong>in</strong>gaan op f<strong>in</strong>anciële zorgen bij gez<strong>in</strong>nen.<br />

Alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en ou<strong>de</strong>rs<br />

GIZ-Methodiek<br />

De GIZ-<strong>met</strong>hodiek helpt professionals samen <strong>met</strong> (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs en jeugdigen<br />

(0 – 23 jaar) te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door mid<strong>de</strong>l van een<br />

gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigen<strong>de</strong> (leeftijdsspecifieke) schema’s.<br />

B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodiek is ruimte voor focus op zowel preventieve of aanvullen<strong>de</strong> zorg.<br />

De <strong>met</strong>hodiek is ook geschikt voor specifieke doelgroepen zoals laaggeletter<strong>de</strong>n,<br />

migranten en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> een beperk<strong>in</strong>g.<br />

Gesprekstools Positieve Gezondheid<br />

Met <strong>de</strong> gesprekstools Positieve Gezondheid kunnen professionals gesprekken voeren <strong>met</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren en ou<strong>de</strong>rs over hoe zij hun gezondheid ervaren (op 6 dimensies). Daaruit<br />

kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel an<strong>de</strong>r probleem schuilgaat. Ook<br />

kunnen mensen zelf vaak goed aangeven wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te<br />

verbeteren. Er is een gesprekstool voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, jongeren, volwassenen en mensen die<br />

moeite hebben <strong>met</strong> begrijpend lezen.<br />

Ongeboren en pasgeboren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

ALPHA-NL<br />

ALPHA-NL is een korte zelf<strong>in</strong>vullijst <strong>met</strong> 48 vragen die 15 risicofactoren voor<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, problematisch opvoe<strong>de</strong>n, partnergeweld, relatieproblemen en<br />

<strong>de</strong>pressie betreffen (<strong>in</strong>clusief vragen over <strong>de</strong> partner). De lijst wordt zo vroeg mogelijk<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> zwangerschap, <strong>in</strong> <strong>de</strong> wachtruimte voorafgaand aan een verloskundig consult<br />

<strong>in</strong>gevuld. ALPHA-NL maakt cliënten ook bewust van hun rol als ou<strong>de</strong>rs en het verband<br />

<strong>met</strong> hun eigen ervar<strong>in</strong>gen, omstandighe<strong>de</strong>n en opvatt<strong>in</strong>gen, en <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

dit bespreekbaar te maken <strong>met</strong> <strong>de</strong> verloskundig zorgverlener en JGZ. De verloskundig<br />

zorgverlener bespreekt <strong>met</strong> <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r(s) <strong>de</strong> thuissituatie, eventuele zorgen<br />

en hulpbehoefte en gaat <strong>met</strong> hen na wat er nodig is voor een goe<strong>de</strong> start <strong>met</strong> <strong>de</strong> baby.<br />

63


De M<strong>in</strong>d2care<br />

De M<strong>in</strong>d2Care is een digitale, <strong>in</strong>teractieve vragenlijst die <strong>de</strong> zwangere vrouw zelf<br />

<strong>in</strong>vult. Deze vragenlijst richt zich op vroege en systematische opspor<strong>in</strong>g van zwangere<br />

vrouwen <strong>met</strong> stress <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van psychopathologie, psychosociale problemen en<br />

mid<strong>de</strong>lenmisbruik. Op basis van <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n krijgt <strong>de</strong> zwangere vrouw, als het nodig<br />

is, een advies over begeleid<strong>in</strong>g of behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> zwangerschap, <strong>in</strong>clusief een<br />

korte uitleg over <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> mogelijke behan<strong>de</strong>laren <strong>in</strong> haar<br />

eigen regio en hoe ze zich kan aanmel<strong>de</strong>n. Zij besluit zelf of ze dit advies bespreekt <strong>met</strong><br />

haar verloskundige of gynaecoloog, en welke vervolgstappen wor<strong>de</strong>n gezet.<br />

EPDS<br />

De EPDS is een zelf-scorelijst <strong>met</strong> tien vragen over gevoelens van angst en <strong>de</strong>pressie <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> voorafgaan<strong>de</strong> week, bedoeld om postnatale <strong>de</strong>pressie tijdig te signaleren. De lijst is<br />

ontwikkeld voor postnataal gebruik maar wordt ook wel prenataal toegepast.<br />

Zwangerwijzer<br />

Zwangerwijzer is een onl<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>teractieve vragenlijst voor paren <strong>met</strong> een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rwens.<br />

Zij kunnen <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>vullen om zich goed voor te berei<strong>de</strong>n op een zwangerschap. Als<br />

sprake is van risicofactoren, krijgen ze gerichte adviezen om het effect van <strong>de</strong>ze risico’s<br />

te verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Zoals concrete zelfhulp-adviezen of adviezen om contact op te nemen<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong> huisarts, een bedrijfsarts of <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lend medisch specialist. Professionals<br />

kunnen ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> lijst laten <strong>in</strong>vullen en <strong>de</strong>ze vervolgens <strong>met</strong> hen bespreken.<br />

Jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Vroegsignaler<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kraamtijd<br />

De Checklist Vroegsignaler<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kraamtijd bestaat uit 35 observatie-items voor<br />

<strong>de</strong> kraamverzorgen<strong>de</strong> die betrekk<strong>in</strong>g hebben op psychosociale zorgbehoefte zoals<br />

risicofactoren voor of signalen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en <strong>de</strong>pressie bij <strong>de</strong> kraamvrouw.<br />

Het betreft <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> gevali<strong>de</strong>er<strong>de</strong> risicofactoren als die van <strong>de</strong> ALPHA-NL. Deze<br />

observatie resulteert <strong>in</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsopties: overleg <strong>met</strong> <strong>de</strong> verloskundige on<strong>de</strong>r wiens<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid zij werkt, <strong>met</strong> <strong>de</strong> teamlei<strong>de</strong>r of <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg en <strong>in</strong>dien<br />

mogelijk <strong>met</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs. Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van kraamverzorgen<strong>de</strong>n wordt aanbevolen.<br />

R4U<br />

R4U richt zich op medische én niet-medische risicofactoren voor ongunstige<br />

zwangerschapsuitkomsten zoals aangeboren afwijk<strong>in</strong>gen, laag geboortegewicht en<br />

vroeggeboorte. De R4U-scorekaart is ontwikkeld om <strong>de</strong>ze risico’s <strong>in</strong> kaart te brengen<br />

en vervolgens via zogenoem<strong>de</strong> zorgpa<strong>de</strong>n en/of een multidiscipl<strong>in</strong>air overleg te zorgen<br />

voor toeleid<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> juiste zorg <strong>in</strong> het medische of het sociale dome<strong>in</strong>. De lijst bestaat<br />

uit 60 items betreffen<strong>de</strong>: sociale-economische situatie, etniciteit, zorgsituatie, leefstijl<br />

(roken, alcohol, drugs, geneesmid<strong>de</strong>len, BMI), medische gegevens en obstetrische<br />

voorgeschie<strong>de</strong>nis. De antenatale R4U wordt door <strong>de</strong> verloskundig zorgverlener bij <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>take uitgevraagd en <strong>in</strong>gevuld.<br />

‘Kort Instrument voor <strong>de</strong> Psychologische en Pedagogische<br />

Probleem<strong>in</strong>ventarisatie Kipppi’<br />

Dit <strong>in</strong>strument geeft <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> <strong>de</strong> sociaal-emotionele ontwikkel<strong>in</strong>g, het welzijn en het<br />

gedrag van jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Dit <strong>in</strong>strument kan wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gezet door professionals uit<br />

<strong>de</strong> JGZ om <strong>in</strong> een vroeg stadium te signaleren of er misschien ‘iets’ <strong>met</strong> een k<strong>in</strong>d aan <strong>de</strong><br />

hand is.<br />

64


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA)<br />

De BITSEA is een vragenlijst voor ou<strong>de</strong>rs waarmee psychosociale problemen bij<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vroegtijdig kunnen wor<strong>de</strong>n gesignaleerd. Professionals kunnen ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> lijst<br />

laten <strong>in</strong>vullen om psychosociale problemen op te sporen bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tussen 1 en 3 jaar.<br />

SPARK<br />

Met behulp van <strong>de</strong> SPARK voert <strong>de</strong> jeugdverpleegkundige een gestructureerd<br />

vraaggesprek <strong>met</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r(s) om (risico op) opvoed<strong>in</strong>gs- en ontwikkel<strong>in</strong>gsproblemen bij<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 18 maan<strong>de</strong>n vroegtijdig te signaleren. Het uitgangspunt is het perspectief<br />

en <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r, dit wordt gecomb<strong>in</strong>eerd <strong>met</strong> <strong>de</strong> expertise van <strong>de</strong> JGZprofessional.<br />

De SPARK geeft een <strong>in</strong>dicatie of een k<strong>in</strong>d een laag, verhoogd of hoog risico<br />

op opvoed- en ontwikkel<strong>in</strong>gsproblemen heeft. Daarnaast krijgt <strong>de</strong> jeugdverpleegkundige<br />

<strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> <strong>de</strong> zorgen, problemen en zorgbehoeften van ou<strong>de</strong>rs.<br />

SamenStarten (DMO Protocol)<br />

De <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> SamenStarten bevat het DMO-gespreksprotocol, waar<strong>in</strong> er aandacht is voor<br />

<strong>de</strong> gez<strong>in</strong>s- en omgev<strong>in</strong>gsfactoren die een rol spelen bij <strong>de</strong> psychosociale ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (0-4 jaar). Het doel is om opvoedsituaties die risico’s en problemen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> sociaal-emotionele ontwikkel<strong>in</strong>g van jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kunnen opleveren, zo<br />

vroeg mogelijk te signaleren. Het protocol beslaat vijf dome<strong>in</strong>en: welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n k<strong>in</strong>d,<br />

welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>r, rol partner, sociale steun en obstakels. Het is een systematisch<br />

volgsysteem voor on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g <strong>in</strong> gesprekken <strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs. Het consult op <strong>de</strong> leeftijd<br />

van acht weken wordt gebruikt om bovenstaan<strong>de</strong> aspecten <strong>de</strong> eerste keer uitgebreid<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r(s) te bespreken. In vervolgcontacten wordt al naar gelang <strong>de</strong> situatie per<br />

gez<strong>in</strong> gedifferentieerd aandacht aan <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>gssituatie besteed.


K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool<br />

Lan<strong>de</strong>lijke Signaler<strong>in</strong>gslijst Psychosociale Problemen bij Kleuters (LSPPK)<br />

De LSPPK wordt <strong>in</strong>gevuld door ou<strong>de</strong>rs van kleuters, en haalt <strong>met</strong> name<br />

aandachtsproblemen en sociale problemen naar boven.<br />

Strengths and Difficulties questionnaire (SDQ)<br />

De SDQ is een snelle screen<strong>in</strong>g van psychische/psychosociale problemen bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<br />

adolescenten en <strong>de</strong> <strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong>ze problemen op het dagelijks leven. De SDQ wordt<br />

door ou<strong>de</strong>rs en leraren <strong>in</strong>gevuld. De uitkomsten van <strong>de</strong>ze vragenlijst vormen <strong>de</strong> <strong>in</strong>put<br />

voor een gesprek tussen professional en ou<strong>de</strong>r en k<strong>in</strong>d/jongere. Vanaf 11 jaar vullen ook<br />

jongeren <strong>de</strong> lijst zelf <strong>in</strong>, meestal on<strong>de</strong>r begeleid<strong>in</strong>g van iemand die toelicht<strong>in</strong>g kan geven.<br />

Psycat<br />

De Psycat is een <strong>in</strong>ternetapplicatie die ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>vullen voor <strong>de</strong> signaler<strong>in</strong>g van<br />

psychosociale problemen bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> leeftijd van 7-12 jaar. De Psycat meet <strong>de</strong><br />

zwaarte van psychosociale problemen op <strong>in</strong>ternaliseren<strong>de</strong> problemen, externaliseren<strong>de</strong><br />

problemen, hyperactiviteit en een totaalscore. De Psycat maakt gebruik van CAT,<br />

computerized adaptive test<strong>in</strong>g. Met die techniek wordt na elk gegeven antwoord een<br />

schatt<strong>in</strong>g gemaakt van <strong>de</strong> zwaarte van eventueel aanwezige problematiek. Vervolgens<br />

wordt gekeken welk item die schatt<strong>in</strong>g kan verbeteren, tot een vooraf bepaal<strong>de</strong><br />

nauwkeurigheidsgrens is bereikt. Daardoor kunnen allerlei vragen overgeslagen wor<strong>de</strong>n,<br />

omdat ze niet bijdragen aan een betere schatt<strong>in</strong>g.<br />

Jongeren <strong>in</strong> het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

Strengths and Difficulties questionnaire (SDQ)<br />

Zie bij K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op <strong>de</strong> basisschool. Jongeren vullen <strong>de</strong> lijst meestal <strong>in</strong> on<strong>de</strong>r begeleid<strong>in</strong>g<br />

van iemand die toelicht<strong>in</strong>g kan geven. De uitkomsten van <strong>de</strong>ze vragenlijst vormen <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>put voor een gesprek tussen <strong>de</strong> professional, jongere en/of ou<strong>de</strong>r.<br />

Korte <strong>in</strong>dicatieve vragenlijst voor psychosociale problemen bij adolescenten<br />

(KIVPA).<br />

De KIVPA is een korte gevali<strong>de</strong>er<strong>de</strong> vragenlijst voor het signaleren van psychosociale<br />

problemen bij schoolgaan<strong>de</strong> jongeren tussen 13 en 18 jaar. De vragenlijst is bedoeld<br />

als handvat voor <strong>de</strong> JGZ om doelmatiger en doelgerichter te kunnen werken bij het<br />

signaleren van jongeren <strong>met</strong> problemen en zo te bevor<strong>de</strong>ren dat tijdig begeleid<strong>in</strong>g<br />

en professionele hulpverlen<strong>in</strong>g kunnen wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gezet.<br />

Jij en Je Gezondheid<br />

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst voor jongeren zelf die <strong>de</strong> JGZ gebruikt bij<br />

<strong>de</strong> gezondheidson<strong>de</strong>rzoeken. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en vali<strong>de</strong><br />

vragen.<br />

66


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Signaler<strong>in</strong>gslijst k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

Verschillen<strong>de</strong> signalen kunnen wijzen op <strong>armoe<strong>de</strong></strong>, maar er kunnen ook heel an<strong>de</strong>re<br />

d<strong>in</strong>gen spelen. Dat maakt <strong>armoe<strong>de</strong></strong> lastig om te signaleren. Armoe<strong>de</strong> is bovendien niet<br />

altijd zichtbaar omdat gez<strong>in</strong>nen veel offers brengen om hun k<strong>in</strong>d geen uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te<br />

laten zijn en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren er alles aan doen om niet uit <strong>de</strong> toon te vallen. Ga bij<br />

een vermoe<strong>de</strong>n van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> het gesprek respectvol en empathisch aan (zie werkwijze<br />

Bespreken).<br />

Risicogroepen en -situaties<br />

- alleenstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, jonge ou<strong>de</strong>rs, ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> echtscheid<strong>in</strong>g<br />

- ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> een ongezon<strong>de</strong> leefstijl of (langdurige) ziekte, of overlij<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong><br />

- ou<strong>de</strong>rs zon<strong>de</strong>r (of <strong>met</strong> onzekerheid over) werk of opdrachten<br />

- ou<strong>de</strong>rs <strong>met</strong> beperkte beheers<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal (an<strong>de</strong>rstalig,<br />

laaggeletterd) en/of digitale vaardighe<strong>de</strong>n en/of een licht verstan<strong>de</strong>lijke beperk<strong>in</strong>g<br />

- ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>de</strong>tentie<br />

- onrust en <strong>in</strong>stabiliteit <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>, stapel<strong>in</strong>g van problemen, onveiligheid <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt<br />

- jongeren die voortijdig schoolverlaten en/of niet hun vervolgstudie afron<strong>de</strong>n<br />

- jongeren die f<strong>in</strong>ancieel verantwoor<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n (achttien<strong>de</strong> verjaardag), zelfstandig<br />

gaan wonen.<br />

Signalen<br />

KINDEREN EN JONGEREN<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven kunnen<br />

Uiterlijke kenmerken van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> hebben:<br />

een slechte (persoonlijke) verzorg<strong>in</strong>g<br />

- overgewicht<br />

- vaak <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>, kapotte, slecht passen<strong>de</strong> of niet seizoen a<strong>de</strong>quate kled<strong>in</strong>g<br />

- geen sportkled<strong>in</strong>g of w<strong>in</strong>terjas of doorschieten <strong>in</strong> dure aanschaf<br />

- zon<strong>de</strong>r ontbijt, fruit en/of lunch of <strong>met</strong> ongezon<strong>de</strong> snacks naar school<br />

- een onverzorgd uiterlijk en gebit, onfrisse lichaamsgeur<br />

- onvoldoen<strong>de</strong> babykleren, luiers en babyspullen.<br />

Gedrags- en ontwikkel<strong>in</strong>gsproblemen hebben:<br />

- concentratieproblemen, chaotisch, paniekerig en/of gespannen<br />

- een leer- of ontwikkel<strong>in</strong>gsachterstand of huiswerk niet maken<br />

- geregeld hoofdpijn hebben en/of een vermoei<strong>de</strong> <strong>in</strong>druk maken<br />

- een stille of teruggetrokken houd<strong>in</strong>g of juist een kort lontje<br />

- een laag zelfbeeld, m<strong>in</strong><strong>de</strong>rwaardigheids- of schaamtegevoelens of faalangst<br />

- alcohol en/of drugs gebruik<br />

- verkeer<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n, kle<strong>in</strong>e crim<strong>in</strong>aliteit waaron<strong>de</strong>r drugs <strong>de</strong>alen<br />

- hecht<strong>in</strong>gsproblematiek (m<strong>in</strong><strong>de</strong>r exploratie, laag zelfbeeld, het gevoel er alleen voor<br />

te staan, moeite om an<strong>de</strong>ren te vertrouwen, situaties te overzien en <strong>de</strong> wereld te<br />

begrijpen).<br />

67


Beperkt participeren:<br />

- vaak afwezig of te laat, spijbelen, niet <strong>de</strong>elnemen aan excursies of activiteiten<br />

- afwezig zijn op eigen verjaardag of feestjes, niet uitgaan en/of we<strong>in</strong>ig vrien<strong>de</strong>n mee<br />

naar huis nemen<br />

- geen lid van verenig<strong>in</strong>gen, nooit op vakantie, geen zwemdiploma<br />

- onvoldoen<strong>de</strong> leermid<strong>de</strong>len om huiswerk te maken (computer of <strong>in</strong>ternet)<br />

- niet naar school van keuze vanwege reis- en/of schoolkosten<br />

- niet naar <strong>de</strong> tandarts<br />

- gepest wor<strong>de</strong>n en/of <strong>in</strong> sociaal isolement verkeren<br />

- geen an<strong>de</strong>re volwassenen dan <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs hebben.<br />

OUDERS<br />

Ou<strong>de</strong>rs die <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven kunnen<br />

F<strong>in</strong>anciële problemen hebben:<br />

- nota’s niet betalen<br />

- geld vragen of lenen van familie en vrien<strong>de</strong>n<br />

- zorgkosten vermij<strong>de</strong>n<br />

- <strong>in</strong>cassobureaus en <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>rs aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

- geen extra kraamhulpuren kunnen veroorloven<br />

- k<strong>in</strong><strong>de</strong>rkamer niet af.<br />

Fysieke of psychische problemen hebben<br />

- slaap- en concentratieproblemen<br />

- vaker ziek zijn en doktersbezoek uitstellen<br />

- een slecht gebit, niet naar <strong>de</strong> tandarts gaan (ook niet <strong>met</strong> hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren)<br />

- een laag zelfbeeld en/of m<strong>in</strong><strong>de</strong>rwaardigheidsgevoelens<br />

- stress, spann<strong>in</strong>g, niet ver<strong>de</strong>r vooruit kijken dan <strong>de</strong> dag van morgen<br />

- niet nakomen van afspraken<br />

- vaak naar <strong>de</strong> huisarts zon<strong>de</strong>r concrete klachten.<br />

We<strong>in</strong>ig participeren:<br />

- kle<strong>in</strong> sociaal netwerk (geen of we<strong>in</strong>ig kraambezoek)<br />

- geen bezoek willen ontvangen<br />

- niet naar verjaardagen en op vakantie gaan<br />

- we<strong>in</strong>ig contact <strong>met</strong> school en an<strong>de</strong>re activiteiten van hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n<br />

- zorg, hulp, contact en activiteiten die geld kosten vermij<strong>de</strong>n.<br />

Een we<strong>in</strong>ig steunen<strong>de</strong> opvoedsituatie bie<strong>de</strong>n:<br />

- we<strong>in</strong>ig structuur en stabiliteit <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong>, veel veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> leefsituatie<br />

- we<strong>in</strong>ig (positieve) aandacht voor het k<strong>in</strong>d, verwaarloz<strong>in</strong>g of hardhandig opvoe<strong>de</strong>n<br />

- taken doorschuiven naar hun k<strong>in</strong>d (contact <strong>met</strong> school, adm<strong>in</strong>istratieve en<br />

opvoed<strong>in</strong>gstaken).<br />

Deze signaallijst is gebaseerd op: Sociaal Wijkteam Zwolle: waaier f<strong>in</strong>anciële krapte<br />

/ NJI: Beschermen<strong>de</strong> en risicofactoren / <strong>de</strong> Kern: signalenkaart <strong>armoe<strong>de</strong></strong> / <strong>de</strong> Vonk:<br />

signalenkaart <strong>armoe<strong>de</strong></strong> / K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman (2017): bijlage 14 omgev<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n /<br />

NIBUD Factsheet (2018) / Ma<strong>de</strong>rn & van <strong>de</strong>r Meulen (2019). 191<br />

68


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

Overzicht fondsen<br />

In on<strong>de</strong>rstaand overzicht zijn lan<strong>de</strong>lijke fondsen benoemd die voorzien<strong>in</strong>gen voor<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren f<strong>in</strong>ancieel mogelijk maken en acute no<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong> opvangen<br />

(zie ook BV Familie). Op lokaal en regionaal niveau zijn vaak aanvullen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

(zie ook Bijstand blues).<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Leergeld stimuleert meedoen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren van 4 tot 18 jaar op<br />

het gebied van on<strong>de</strong>rwijs, sport, cultuur en welzijn. Deze sticht<strong>in</strong>g biedt vergoed<strong>in</strong>gen<br />

voor schoolspullen (tas, gymkled<strong>in</strong>g, fiets), schoolreisjes, muziekles of lidmaatschap<br />

sportverenig<strong>in</strong>g, sportkled<strong>in</strong>g en attributen. De aanvragen moeten door ou<strong>de</strong>rs zelf<br />

wor<strong>de</strong>n gedaan.<br />

- Jeugdfonds Sport & Cultuur stimuleert ontwikkelkansen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<br />

jongeren tot 18 jaar op sportief en creatief gebied. Het fonds biedt vergoed<strong>in</strong>g<br />

voor contributie of lidmaatschapsgeld en materialen (sportkled<strong>in</strong>g en attributen).<br />

Door het fonds erken<strong>de</strong> <strong>in</strong>termediairs kunnen <strong>de</strong> aanvragen doen. Professionals<br />

die betrokken zijn bij opvoed<strong>in</strong>g, begeleid<strong>in</strong>g of schol<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d kunnen zich<br />

aanmel<strong>de</strong>n als <strong>in</strong>termediair.<br />

- Nationaal Fonds K<strong>in</strong><strong>de</strong>rhulp biedt f<strong>in</strong>anciële on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g aan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<br />

jongeren tot 21 jaar op het gebied van Ontwikkel<strong>in</strong>g (opleid<strong>in</strong>g, leesboeken, cursus,<br />

sport, zwemles, laptop, school, muziek-, spelmateriaal); Ontspann<strong>in</strong>g (dagje uit, actie<br />

pepernoot, weekje kamperen, actie zomerpret); Basale zaken (fiets, kamer<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g,<br />

kled<strong>in</strong>g); Bijzon<strong>de</strong>re zaken (naamsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g, medicijnen, therapie). Intermediairs<br />

kunnen vergoed<strong>in</strong>gen aanvragen die bij an<strong>de</strong>re fondsen niet mogelijk zijn.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Jarige Job geeft een verjaardagsbox <strong>met</strong> versier<strong>in</strong>g, traktaties voor op<br />

school (k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4-12 jaar),een ca<strong>de</strong>au en wat lekkers voor <strong>de</strong> visite thuis. De box<br />

kan uiterlijk zes weken voor <strong>de</strong> verjaardag aangevraagd wor<strong>de</strong>n door ou<strong>de</strong>rs of<br />

<strong>in</strong>termediairs.<br />

Bovenstaan<strong>de</strong> fondsen werken samen <strong>in</strong> Sam& voor alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en bie<strong>de</strong>n naast <strong>de</strong><br />

eigen websites ook een verzamelsite waar <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> voorzien<strong>in</strong>gen aangevraagd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

- Uitgestel<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes faciliteert en organiseert k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes voor kwetsbare<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (groep 2 t/m 8) die langdurig <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> opgroeien en zon<strong>de</strong>r tussenkomst<br />

geen k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes kunnen vieren. Hulpverleners kunnen een aanvraag doen.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Babyspullen verstrekt gratis babystartpakketten, bestaan<strong>de</strong> uit nieuwe<br />

en gebruikte babyspullen, aan (aanstaan<strong>de</strong>) ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland. Hulpverleners<br />

kunnen een aanvraag doen.<br />

- Jeug<strong>de</strong>ducatiefonds draagt bij aan activiteiten (schoolreisjes, excursies, bijles,<br />

sportieve en culturele activiteiten) en materialen (laptop, educatieve materialen)<br />

die <strong>de</strong> ontwikkelkansen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> het basison<strong>de</strong>rwijs helpen vergroten.<br />

Aanvragen gaan via <strong>de</strong> basisschool en kunnen ook activiteiten of materialen voor <strong>de</strong><br />

hele klas betreffen.<br />

69


- K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> voedselbank geeft kled<strong>in</strong>gpakketten uit, voorzien van nieuwe<br />

kled<strong>in</strong>g, schoenen en ca<strong>de</strong>autjes om zo bij te dragen aan <strong>de</strong> eigenwaar<strong>de</strong><br />

van het k<strong>in</strong>d. Ook geeft <strong>de</strong>ze sticht<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> basisschoolleeftijd<br />

verjaardagsboxen uit <strong>met</strong> een ca<strong>de</strong>autje voor <strong>de</strong> jarige en een traktatie voor <strong>de</strong> klas<br />

en voor een feestje. Gez<strong>in</strong>nen kunnen zelf een aanvraag doen.<br />

- Kled<strong>in</strong>gbanken geven herbruikbare kled<strong>in</strong>g/schoeisel en l<strong>in</strong>nengoed aan mensen die dit<br />

nodig hebben. Er is geen lan<strong>de</strong>lijke organisatie, wel een overzicht van kled<strong>in</strong>gbanken per<br />

prov<strong>in</strong>cie.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Cloth<strong>in</strong>g4u maakt op aanvraag een box <strong>met</strong> nieuwe kled<strong>in</strong>g voor mensen<br />

die het f<strong>in</strong>ancieel moeilijk hebben. De kled<strong>in</strong>g komt uit overtollige collectie, kled<strong>in</strong>g<br />

<strong>met</strong> (kle<strong>in</strong>e) productiefouten en niet-verwerkte retourneren. Een kerk, sticht<strong>in</strong>g,<br />

bew<strong>in</strong>dvoer<strong>de</strong>r, gemeente of soortgelijke <strong>in</strong>stantie kan pakketten aanvragen.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Kansarme K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland on<strong>de</strong>rsteunt gez<strong>in</strong>nen <strong>met</strong> pakketten<br />

op maat gevuld <strong>met</strong> nieuwe kled<strong>in</strong>g, schoenen, speelgoed en een ca<strong>de</strong>aubon. Ook<br />

biedt <strong>de</strong> sticht<strong>in</strong>g zaken als fietsen, entreekaarten voor uitjes, s<strong>in</strong>terklaasca<strong>de</strong>aus en<br />

verjaardag- en schoolpakketten. Ou<strong>de</strong>rs kunnen zelf een aanvraag doen.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Armoe<strong>de</strong>fonds geeft f<strong>in</strong>anciële steun aan lokale organisaties die mensen<br />

<strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> helpen <strong>met</strong> o.a. voedsel, kled<strong>in</strong>g, b<strong>in</strong>nen- of buitenschoolse activiteiten.<br />

Het fonds biedt bijvoorbeeld schoolspullenpassen aan waarmee k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren lokaal<br />

schoolmateriaal kunnen aanschaffen en draagt bij aan gratis menstruatieproducten<br />

en voedselhulp. Het fonds werkt <strong>met</strong> acties per thema. Instell<strong>in</strong>gen die<br />

laagdrempelig <strong>de</strong> producten kunnen aanbie<strong>de</strong>n kunnen aanvragen.<br />

- Project STOP k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong> is een sticht<strong>in</strong>g <strong>met</strong> lokale af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen die k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die<br />

oproeien on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>grens tweemaal per jaar kan voorzien van een pakket<br />

<strong>met</strong> nieuwe kled<strong>in</strong>g, nieuwe schoenen en leuk nieuw speelgoed. Voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren op<br />

<strong>de</strong> basisschool geeft <strong>de</strong> sticht<strong>in</strong>g verjaardagboxen uit. Instell<strong>in</strong>gen en gemeenten<br />

kunnen een aanvraag doen.<br />

- Het ANWB K<strong>in</strong><strong>de</strong>rfietsenplan verzamelt fietsen, knapt ze op en <strong>de</strong>len ze uit on<strong>de</strong>r<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die geen fiets hebben.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Urgente No<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rland biedt steun bij urgente f<strong>in</strong>anciële problemen<br />

(bijvoorbeeld het ontbreken van een koelkast of bed), ook aanvullend op een<br />

bestaan<strong>de</strong> voorzien<strong>in</strong>gen of regel<strong>in</strong>gen. De aanvraag kan alleen gedaan door een<br />

professionele dienst- en hulpverlener.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Sportspullen bank zamelt twee<strong>de</strong>handssportkled<strong>in</strong>g en – materialen <strong>in</strong> en<br />

stelt <strong>de</strong>ze beschikbaar aan mensen die te we<strong>in</strong>ig geld hebben om zelf sportspullen<br />

te kopen.<br />

- Witgoedregel<strong>in</strong>gen geven gez<strong>in</strong>nen die daar recht op hebben zo nodig een<br />

wasmach<strong>in</strong>es, fornuis of koelkast. De regel<strong>in</strong>gen verschillen per gemeente.<br />

70


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

- Dress for success is er voor alle mensen <strong>met</strong> een uitker<strong>in</strong>g of m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>komen die<br />

stappen willen zetten op weg naar economische zelfstandigheid. Door vrijwilligers<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze mensen kosteloos voorzien van een set kled<strong>in</strong>g waarmee je voor <strong>de</strong> dag<br />

kunt komen, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek.<br />

- Sticht<strong>in</strong>g Bevor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g Huisdierenwelzijn steunt huisdiereigenaren die onvoldoen<strong>de</strong><br />

geld hebben om te kunnen zorgen voor hun huisdieren. Zie ook het overzicht van<br />

dierenvoedselbanken. Eigenaren van huisdieren kunnen zelf een aanvraag doen.


Bronnen <br />

1 www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoed<strong>in</strong>g/Cijfers-per-on<strong>de</strong>rwerp/<br />

Armoe<strong>de</strong>-<strong>in</strong>-gez<strong>in</strong>nen<br />

https://campagne.sire.nl/<br />

2 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman (2017). Alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kansrijk. Het verbeteren van <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>gskansen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Den Haag: K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman.<br />

3 VN (1989). Verdrag <strong>in</strong>zake <strong>de</strong> rechten van het k<strong>in</strong>d.<br />

4 SCP (2018). Armoe<strong>de</strong> <strong>in</strong> kaart 2018. Den Haag: SCP.<br />

5 College Per<strong>in</strong>atale Zorg (2020). Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Utrecht: CPZ. NCJ<br />

(2018). Lan<strong>de</strong>lijk professioneel ka<strong>de</strong>r. Uitvoer<strong>in</strong>g basispakket <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg (JGZ).<br />

Utrecht: NCJ.<br />

6 https://www.ncj.nl/themadossiers/jgz-preventieagenda/<br />

7 Huygen, A. & Akkermans, C. (2020). Altijd op een richeltje lopen. Den Bosch: Leergeld<br />

Ne<strong>de</strong>rland. SCP (2019). Als werk we<strong>in</strong>ig opbrengt. Den Haag: SCP.<br />

8 CBS (2019). Armoe<strong>de</strong> en sociale uitsluit<strong>in</strong>g. Den Haag: CBS.<br />

9 CBS (2019). M<strong>in</strong><strong>de</strong>r k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> langdurige <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Den Haag: CBS.<br />

10 Haarsma, L. (2019). Armoe<strong>de</strong> en schul<strong>de</strong>n. Vakbl Soc Werk 20, 38–39.<br />

Sociaal Economische Raad (2017). Opgroeien zon<strong>de</strong>r <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Den Haag: SER.<br />

11 Van Geuns, R. & Ma<strong>de</strong>rn, T. (2019). Armoe<strong>de</strong>, schul<strong>de</strong>n en f<strong>in</strong>ancieel gedrag. In: Van Geuns,<br />

R., Desa<strong>in</strong>, L. & Van <strong>de</strong>r Weij<strong>de</strong>n, R. (2019). Hulp bij <strong>armoe<strong>de</strong></strong> (p. 3-22). Houten: BSL<br />

12 Van Dam, R, Desa<strong>in</strong>. L., Georg. K., Kruithof, M. & Van Geuns, R. (2020). LVB en schul<strong>de</strong>n:<br />

Signalen en passen<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g. Amsterdam: Kenniscentrum voor maatschappelijke<br />

<strong>in</strong>novatie. www.schou<strong>de</strong>rseron<strong>de</strong>r.nl/toolkit-blijf-verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g-<strong>met</strong>-laaggeletter<strong>de</strong>n<br />

13 Ma<strong>de</strong>rn, T. & Van <strong>de</strong>r Meulen, B. (2019). Zorgen over geld? Praten helpt. Utrecht: Hogeschool<br />

Utrecht.<br />

14 www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoed<strong>in</strong>g/Cijfers-per-on<strong>de</strong>rwerp/<br />

Armoe<strong>de</strong>-<strong>in</strong>-gez<strong>in</strong>nen<br />

15 De Kon<strong>in</strong>g, D. (2021). Baby’s on<strong>de</strong>r stress. Amsterdam: SWP.<br />

16 Pijpers, F., Vanneste, Y. & Ferron, F. (2019). Stress bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren: hoe hou<strong>de</strong>n we het gezond.<br />

Utrecht: NCJ.<br />

17 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

18 Hoff, S. (2017). Armoe<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren - een probleemschets. Den Haag: SCP.<br />

19 Jungmann, N. & Ma<strong>de</strong>rn, T. (2017). Basisboek aanpak schul<strong>de</strong>n. Gron<strong>in</strong>gen/Utrecht:<br />

Noordhoff.<br />

20 Yoshikawa, H., Aber, J., & Beardslee, W. (2012). The effects of poverty on the mental,<br />

emotional, and behavioral health of children and youth: implications for prevention.<br />

American Psychologist, 67(4), 272.<br />

21 Adler, N., (1994). Socioeconomic status and health: The challenge of the gradient. American<br />

Psychologist, 49(1): 15-24. Guiaux, M., Roest A., Ie<strong>de</strong>ma, J. (2011). Voorbestemd tot<br />

achterstand? Den Haag: SCP. Jehoel-Gijsbers, G. (2009). Kunnen alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren meedoen? Den<br />

Haag: SCP.<br />

22 Bosch, J., Daansen, P., & Braet, C. (2004). Cognitieve gedragstherapie bij obesitas. Houten:<br />

Bohn Stafeu van Loghum. Frijters, S. & Van <strong>de</strong>r Pol, G. (2021). Hoe ongelijkheid zich <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

eerste levensjaren aftekent. Volkskrant, 23-7-2021.<br />

23 RIVM (2008). Spelen <strong>met</strong> gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse jeugd. Bilthoven: RIVM.<br />

24 Guiaux, Roest & Ie<strong>de</strong>ma, 2011 (zie bron 21). Roest, A. Lokhorst, A. & Cok Vrooman, J. (2010).<br />

Sociale uitsluit<strong>in</strong>g bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren: omvang en achtergron<strong>de</strong>n. Den Haag: SCP.<br />

25 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

26 https://www.trimbos.nl/kennis/zwangerschap-en-<strong>de</strong>pressie#sub9891<br />

27 Ma<strong>de</strong>rn, T. & van <strong>de</strong>r Werf, M. (2015). <strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> schaarste. Utrecht: Nibud. Mulla<strong>in</strong>athan,<br />

S., & Shafir, E. (2014). Schaarste: Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.<br />

Amsterdam: Maven Publish<strong>in</strong>g.<br />

28 Kalthoff, H. (2020). Opgroeien en opvoe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Der<strong>de</strong> herziene versie. Utrecht:<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Jeugd<strong>in</strong>stituut.<br />

29 Verwey-Jonker Instituut (2018). Werkt <strong>de</strong> aanpak van k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en partnergeweld?<br />

Utrecht: VJI.<br />

72


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

30 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

31 NCJ, 2018 (zie bron 5). Per<strong>in</strong>ed (2020). Per<strong>in</strong>atale zorg <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland anno 2019: Lan<strong>de</strong>lijke<br />

per<strong>in</strong>atale cijfers en duid<strong>in</strong>g. Utrecht: Per<strong>in</strong>ed.<br />

32 CPZ, 2020 (zie bron 5). NCJ (2016). Richtlijn Psychosociale problemen. Utrecht: NCJ.<br />

33 NCJ, 2018 (zie bron 5).<br />

34 Dumbrill, G. C. (2006). Parental experience of child protection <strong>in</strong>tervention. Child Abuse &<br />

Neglect, 30(1), 27-37.<br />

35 Pardoen, J. & Boeke, H. (2010). Co<strong>de</strong> oranje (wees alert). Amsterdam: ou<strong>de</strong>rs onl<strong>in</strong>e.<br />

36 Bontje, M., <strong>de</strong> Ron<strong>de</strong>, R., Dubbel<strong>de</strong>man, E., Kamphuis, M., Reis, R., & Crone, M. (2021).<br />

Parental engagement <strong>in</strong> preventive youth health care. Children and Youth Services Review,<br />

120.<br />

37 CPZ, 2020 (zie bron 5).<br />

38 https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezondheidsvaardighe<strong>de</strong>n<br />

39 Bezem, J. (2017). Explor<strong>in</strong>g the potential of triage and task-shift<strong>in</strong>g <strong>in</strong> preventive child care.<br />

Lei<strong>de</strong>n: Universiteit Lei<strong>de</strong>n.<br />

40 https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/z<strong>in</strong>nige-zorg/Shared-Decision-Mak<strong>in</strong>g<br />

41 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

42 https://www.sociaalweb.nl/nieuws/wat-ou<strong>de</strong>rs-verwachten-van-<strong>de</strong><strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

43 Jungmann, N., Wesdorp, P, & Ma<strong>de</strong>rn, T. (red) (2020). Stress-sensitief werken <strong>in</strong> het sociaal<br />

dome<strong>in</strong>. Inzichten en handvatten voor hulp- en dienstverleners. Houten: Bohn Stafleu van<br />

Loghum.<br />

44 CPZ, 2020; NCJ, 2018 (zie bron 5).<br />

45 Movisie (2018). Wat werkt bij <strong>in</strong>tegraal werken <strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk. Utrecht: Movisie.<br />

46 CPZ, 2020 (zie bron 5). Engbersen, R. & Omlo, J. (2020). Uit <strong>de</strong> duivelskr<strong>in</strong>g van <strong>armoe<strong>de</strong></strong>.<br />

Utrecht: Movisie. Pardoen & Boeke, 2010 (zie bron 35).<br />

47 CPZ, 2020 (zie bron 5). Zie ook <strong>de</strong> Wet op <strong>de</strong> Geneeskundige Behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsOvereenkomst<br />

48 CPZ, 2020 (zie bron 5).<br />

49 Inspectie SZW (2016). Literatuurstudie Integrale dienstverlen<strong>in</strong>g. Den Haag: M<strong>in</strong>isterie van<br />

SZW. Movisie (2016). Werk en <strong>in</strong>komen: kennis en <strong>in</strong>terventies geor<strong>de</strong>nd. Utrecht: Movisie.<br />

50 https://www.kansrijkestartnl.nl/actieprogramma-kansrijke-start<br />

51 CPZ, 2020 (zie bron 5).<br />

52 Transitie jeugdzorg: een overzicht | Movisie<br />

53 sociaaldome<strong>in</strong>onl<strong>in</strong>e.nl/wat-werkt-bij-het-<strong>in</strong>tegraal-werken-<strong>in</strong>-<strong>de</strong>-wijk/<br />

54 Mulla<strong>in</strong>athan, S., & Shafir, E. (2014). Scarcity: The new science of hav<strong>in</strong>g less and how it<br />

<strong>de</strong>f<strong>in</strong>es our lives. Picador.<br />

55 Plant<strong>in</strong>ga, A. (2019). Poor psychology: Poverty, shame and <strong>de</strong>cision mak<strong>in</strong>g. Tilburg: Tilburg<br />

University.<br />

56 Delhey, J. & Newton, K. (2003). Who trusts: the orig<strong>in</strong> of social trust <strong>in</strong> seven societies.<br />

European Societies, 5, 93-137. Dumbrill, 2006 (zie bron 34). Pardoen & Boeke, 2010 (zie<br />

bron 35).<br />

57 Tarrant C, Stokes T, Baker R. (2003). Factors associated with patients’ trust <strong>in</strong> their general<br />

practitioner: a cross-sectional survey. Br J Gen Pract, 53:798-800.<br />

58 Dumbrill, 2006 (zie bron 34).<br />

59 https://www.sociaalweb.nl/nieuws/wat-ou<strong>de</strong>rs-verwachten-van-<strong>de</strong><strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

60 CPZ, 2020; NCJ, 2018 (zie bron 5).<br />

61 https://www.sociaalweb.nl/nieuws/wat-ou<strong>de</strong>rs-verwachten-van-<strong>de</strong><strong>jeugdgezondheid</strong>szorg<br />

62 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

63 https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/03/TNO-2020-gespreksvoer<strong>in</strong>g.pdf<br />

64 Jungmann, Wesdorp, & Ma<strong>de</strong>rn, 2020 ( zie bron 43).<br />

65 Baart, A. (2001). Theorie van <strong>de</strong> presentie. Utrecht: Lemma.<br />

66 Driessens, K., & van Regenmortel, T. (2014). B<strong>in</strong>d-kracht <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Leuven: Lannoo<br />

Campus.<br />

67 Jungmann, Wesdorp, & Ma<strong>de</strong>rn, 2020 ( zie bron 43).<br />

73


68 Evans, G.W. &Pilyoung, K. (2013). Childhood Poverty, Chronic Stress, Self-Regulation, and<br />

Cop<strong>in</strong>g. Child Development Perspectives 7(1), 43-48. Luby, J.L. (2015). Poverty’s Most<br />

Insidious Damage: The Develop<strong>in</strong>g Bra<strong>in</strong>. JAMA Pediatrics.<br />

69 Jungmann, N., van <strong>de</strong>r Veer, A., <strong>de</strong>n Hartogh, V. & Dolsma, M. (2020). Geldzorgen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

huisartsenpraktijk. Utrecht: HU.<br />

70 Lammers, E. & Geess<strong>in</strong>k, E. (2019). Han<strong>de</strong>len bij <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>nen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. Aca<strong>de</strong>mische werkplaats Jeugd Twente.<br />

71 Jungmann, van <strong>de</strong>r Veer, <strong>de</strong>n Hartogh & Dolsma, 2020 (zie bron 69).<br />

72 Evans & Pilyoung, 2013; Luby, 2015 (zie bron 68).<br />

73 https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=12&rlpag=819<br />

74 Van Hoek, T., Spijkerman, L. & Van <strong>de</strong>r Ven, O. (2020). Drijfveren, obstakels en kansrijke<br />

aanknop<strong>in</strong>gspunten bij het signaleren van kwetsbare gez<strong>in</strong>nen. Nijmegen: Dijksterhuis, &<br />

Van Baaren.<br />

75 De Jonge, A., Korfker, D., Vogels, T., van <strong>de</strong>r Pal, S., V<strong>in</strong>k, R., Buitendijk, S. & van <strong>de</strong>r Pal, K.<br />

(2007). Preventie en vroegsignaler<strong>in</strong>g van risicogez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>de</strong> kraamperio<strong>de</strong>. Lei<strong>de</strong>n: TNO.<br />

76 Toet, J. & Becker, M. (2014). Monitor<strong>in</strong>g scenario’s flexibiliser<strong>in</strong>g van contactmomenten.<br />

Utrecht: NCJ.<br />

77 Rots-De Vries, C., Kroesbergen, I. & Goor, I. van <strong>de</strong> (2009). Armoe<strong>de</strong> en gezondheid van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Breda: GGD West Brabant.<br />

78 Hoek, Spijkerman & van <strong>de</strong>r Ven, 2020 (zie bron 74).<br />

79 Hoek, Spijkerman & van <strong>de</strong>r Ven, 2020 (zie bron 74).<br />

80 Lammers, E. & Geess<strong>in</strong>k, E. (2019). Han<strong>de</strong>len bij <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>nen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdgezondheid</strong>szorg. Aca<strong>de</strong>mische werkplaats Jeugd Twente.<br />

81 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2). O<strong>de</strong>kerken, M., Sarti, A., Blokland, L. & Son<strong>de</strong>ijker, F.<br />

(2020). Armoe<strong>de</strong> en schul<strong>de</strong>n: op weg naar een <strong>in</strong>tegrale aanpak. Utrecht: Verweij-Jonker<br />

Instituut.<br />

82 Jungmann, van <strong>de</strong>r Veer, <strong>de</strong>n Hartogh & Dolsma, 2020 (zie bron 69).<br />

83 https://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/hoe-komen-we-<strong>de</strong>-schaamte-voorbij/<br />

84 Hoek, Spijkerman & van <strong>de</strong>r Ven, 2020 (zie bron 74).<br />

85 Ma<strong>de</strong>rn & van <strong>de</strong>r Meulen, 2019 (zie bron 13).<br />

86 https://<strong>de</strong>-vonk.nu/professionals/voor-scholen-en-zorgteams/<br />

87 Lammers, & Geess<strong>in</strong>k, 2019 (zie bron 80).<br />

88 Lammers, & Geess<strong>in</strong>k, 2019 (zie bron 80).<br />

89 Torij, H. (2017). Een goed beg<strong>in</strong> is het halve werk. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

90 Feitsma, M., Gietema, I & Thissen, M. (2019). 50 stemmen van mensen <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>.<br />

Gron<strong>in</strong>gen: Sociaal Planbureau Gron<strong>in</strong>gen/Trendbureau Drenthe.<br />

91 Hupscher, W. (2019). Integrale Vroeghulp zon<strong>de</strong>r arts: laat het niet gebeuren. Utrecht:<br />

Integrale Vroeghulp.<br />

92 Bosdriesz, M., Moerkes, M., Go<strong>de</strong>frooy, C, & Van Kessel, B. (2010). Kwaliteit ZAT! <strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong><br />

zorgteam en zorg- en adviesteam (ZAT) <strong>in</strong> het primair on<strong>de</strong>rwijs. Utrecht: NJI. Deen, C. &<br />

Laan, M. (2010). Kwaliteit ZAT! <strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> zorgteam en zorg- en adviesteam (ZAT) <strong>in</strong> het<br />

voortgezet on<strong>de</strong>rwijs. Utrecht: NJI.<br />

93 Hupscher, 2019 (zie bron 91).<br />

94 https://werkgroepen.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=17645&m=1530023295&action=file.<br />

download<br />

95 Vanneste, Y. (2016). Reported sick from school. A study <strong>in</strong>to address<strong>in</strong>g medical absenteeism<br />

among stu<strong>de</strong>nts. Maastricht: Maastricht University.<br />

96 Morley L, Cashell A. (2017). Collaboration <strong>in</strong> Health Care. J Med Imag<strong>in</strong>g Radiat Sci,<br />

48(2):207-216. Romijn A, <strong>de</strong> Bruijne M, Teunissen P, Wagner C, <strong>de</strong> Groot C. (2018).<br />

Interprofessional collaboration among care professionals <strong>in</strong> obstetrical care: are perceptions<br />

aligned? International Journal of Integrated Care. 18 (2): 228.<br />

97 https://www.nji.nl/<strong>armoe<strong>de</strong></strong>/gezondheid<br />

98 Pijpers, F. Vanneste, Y & Feron, F. (2019). Stress bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren: hoe hou<strong>de</strong>n we het gezond?<br />

Utrecht: NCJ. https://www.ncj.nl/themadossiers/earlylifestress/over-early-life-stress/<br />

99 https://gedragsproblemen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<strong>in</strong>fo/tips-hecht<strong>in</strong>gsstoornis/<br />

100 https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ou<strong>de</strong>rs-jongeren/<strong>de</strong>pressie/<br />

101 NCJ (2016). JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. Utrecht: NCJ.<br />

74


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

102 Zoon, M. (2012). Wat werkt bij mid<strong>de</strong>lengebruik? Utrecht: NJI.<br />

103 Sijben, M., Van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong>, M., Van Mil, E., Stroo, J., & Halberstadt, J. (2018). Lan<strong>de</strong>lijk mo<strong>de</strong>l<br />

ketenaanpak voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>met</strong> overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for obesity.<br />

104 https://www.ggznieuws.nl/korte-behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen-adhd-en-druk-gedrag-verrassen<strong>de</strong>ffectief/<br />

105 Foolen, N., Ince, D., <strong>de</strong> Baat, M. & Daamen, W. ( 2013). Wat werkt bij gedragsproblemen en<br />

gedragsstoornissen? Utrecht: NJI.<br />

106 Browne P., Bossenbroek R, Kluft A, van Teter<strong>in</strong>g E., <strong>de</strong> Weerth C. (2020). Prenatal Anxiety and<br />

Depression: Treatment Uptake, Barriers, and Facilitators <strong>in</strong> Midwifery Care. J Womens Health<br />

(Larchmt). Dec 3.<br />

107 https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/<strong>de</strong>pressie/<br />

108 Keij. M. (2016). Sociaal emotionele problemen tijdig signaleren <strong>in</strong> het primair on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Utrecht: Trimbos/Pharos.<br />

109 https://gezondi<strong>de</strong>e.mumc.nl/hoe-kun-je-een-obees-k<strong>in</strong>d-helpen<br />

Zoon, M. (2012). Wat werkt bij mid<strong>de</strong>lengebruik? Utrecht: NJI.<br />

110 Van <strong>de</strong>r Pas, A. (2006). Ou<strong>de</strong>rbegeleid<strong>in</strong>g als <strong>met</strong>hodiek. Handboek <strong>met</strong>hodische<br />

ou<strong>de</strong>rbegeleid<strong>in</strong>g 1. Amsterdam: SWP.<br />

111 Kalthoff, 2020 (zie bron 28).<br />

112 Verwey-Jonker Instituut, 2018 (zie bron 29).<br />

113 VN (1989). Verdrag <strong>in</strong>zake <strong>de</strong> rechten van het k<strong>in</strong>d.<br />

114 De Haan, M., <strong>de</strong> W<strong>in</strong>ter, M. Koeman, M., Hofland, A. & van Verseveld, M. (2013). Opvoe<strong>de</strong>n als<br />

netwerken <strong>in</strong> <strong>de</strong> multi-etnische wijk. Utrecht: Universiteit Utrecht.<br />

115 Van <strong>de</strong>r Pas, 2006 (zie bron 110). Burggraaf-Huiskes, M. (2011). Opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g als<br />

bijzon<strong>de</strong>re vorm van preventie. Bussum: Cout<strong>in</strong>ho. Bartel<strong>in</strong>k, C., van Rooijen, K., & van As, A.<br />

(2021). Jeugd <strong>met</strong> problematische gehechtheid. Wat werkt? Utrecht: NJI.<br />

116 Koster, J. (2020). Over <strong>de</strong> veerkracht van ou<strong>de</strong>rs. Week van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r. Utrecht: NCJ. Van <strong>de</strong>r<br />

Pas, 2006 (zie bron 110).<br />

117 Gravesteijn, C. & Aartsma, M. (red.) (2015). Meer dan opvoe<strong>de</strong>n. Perspectieven op het werken<br />

<strong>met</strong> ou<strong>de</strong>rs. Bussum: Cout<strong>in</strong>ho.<br />

118 Bartel<strong>in</strong>k, C., van Rooijen, K., & van As, A. (2021). Jeugd <strong>met</strong> problematische gehechtheid. Wat<br />

werkt? Utrecht: NJI.<br />

119 Uittenbogaard, B., Buitenhuis, M., Schurman, J., & W<strong>in</strong>eke, D. (2018). Stap voor stap (0-6 jaar).<br />

Amsterdam: SWP. Uittenbogaard, B., Jeur<strong>in</strong>g, J., & Ens<strong>in</strong>g, E. 2015). Stap voor stap (6-12 jaar).<br />

Amsterdam: SWP.<br />

120 Rutte, F., Pijpers, F. & Timmermans, M. (2014). Samenwerken aan het gezond en veilig laten<br />

opgroeien van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Utrecht: NCJ.<br />

121 Steketee, M., Jonkman, H., Mak, J., Assems, C., Huygen, A. & Roeleveld, W. (2021).<br />

Communities that Care <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse ste<strong>de</strong>n. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.<br />

122 Van <strong>de</strong>r Pas, 2006 (zie bron 110).<br />

123 De Haan e.a., 2013 (zie bron 114). Driessens & van Regenmortel, 2014 (zie bron 9).<br />

124 Kalthoff, 2020 (zie bron 28).<br />

125 Ridge, T. (2011). The Everyday Costs of Poverty <strong>in</strong> Childhood. Children and Society, 25, 73-84.<br />

126 De Haan e.a., 2013 (zie bron 114). Driessens & van Regenmortel, 2014 (zie bron 9). Putnam,<br />

R. (2000). Bowl<strong>in</strong>g alone. The collaps and revival of American community. New York: Simon &<br />

Schuster.<br />

127 Barendregt, C., Boonstra, A., Spruijt, R. & Wits, E. (2021). Meet the parents. Almere: De<br />

Schoor.<br />

128 Torij, 2017 (zie bron 89).<br />

129 Barendregt, C., Mart<strong>in</strong>elli, T. & Wits, E. (2019). Rapportage Meet the Parents, Almere Poort:<br />

Ontmoeten, ontspannen en on<strong>de</strong>rsteunen. Den Haag: IVO.<br />

130 Berger, M. & Booij, Y. (2003). Mentor<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jeugdzorg. Pedagogiek 23 (1), 40-53.<br />

131 De Baat, M., & Kooijman, K. (2012). Opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g aan gez<strong>in</strong>nen <strong>met</strong> jonge<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren door vrijwilligers. Utrecht: NJI.<br />

132 Torij, 2017 (zie bron 89).<br />

133 Ridge, (2011 (zie bron 125).<br />

134 Hulst, van <strong>de</strong>r M., Kok, R, Graaf, <strong>de</strong> J.P., & Pr<strong>in</strong>zie, P.J. (2018). Zorg voor kwetsbare zwangere<br />

vrouwen en hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 9&10, 37–47.<br />

75


135 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rombudsman, 2017 (zie bron 2).<br />

136 Jobse, M. (2017). Unseen childhood poverty. Vroegsignaler<strong>in</strong>g van <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> JGZ.<br />

Utrecht: Hogeschool Utrecht.<br />

137 Davidson, L., Shahar, G., Lawless, M. S., Sells, D., & Tondora, J. (2006). Play, pleasure, and<br />

other positive life events: “Non–specific” factors <strong>in</strong> recovery from mental illness. Psychiatry:<br />

Interpersonal and Biological Processes, 69(2), 151-163.<br />

138 Schtlette,N. & Eidhof, B. (2018). Leergeld doet ertoe. Den Bosch: Leergeld Ne<strong>de</strong>rland.<br />

139 Bureau Bartels (2015). On<strong>de</strong>rzoek naar k<strong>in</strong>dpakketten. Den Haag: m<strong>in</strong>isterie SZW.<br />

140 Jansma, L. & Zed<strong>de</strong>, van <strong>de</strong>r M. (2018). Opgroeien <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong>. Kraamsupport (5), 12-15.<br />

141 Schreier, H. M., & Chen, E. (2010). Socioeconomic status <strong>in</strong> one’s childhood predicts offspr<strong>in</strong>g<br />

cardiovascular risk. Bra<strong>in</strong>, Behavior, and Immunity, 24.<br />

142 Croes, E. & Jossel<strong>in</strong> <strong>de</strong> Jong, S. (2014). Roken en zwangerschap. Utrecht: Trimbos-<strong>in</strong>stituut.<br />

Gezondheidsraad (2005). Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en<br />

borstvoed<strong>in</strong>g. Den Haag: Gezondheidsraad.<br />

143 Poeran, J., Denktas, S., Birnie, E., Bonsel, G., & Steegers, E. (2011). Urban per<strong>in</strong>atal health<br />

<strong>in</strong>equalities. Journal of maternal-fetal & neonatal medic<strong>in</strong>e, 24(4), 643-646. Roseboom, T.<br />

(2018). De eerste 1000 dagen. Utrecht: De Tijdstroom.<br />

144 Guiaux, Roest & Ie<strong>de</strong>ma, 2011 (zie bron 21). Roest, Lokhorst & Cok Vrooman, 2010 (zie bron<br />

24). https://www.volksgezondhei<strong>de</strong>nzorg.<strong>in</strong>fo/on<strong>de</strong>rwerp/gezon<strong>de</strong>-levensverwacht<strong>in</strong>g/<br />

cijfers-context/huidige-situatie#!no<strong>de</strong>-gezon<strong>de</strong>-levensverwacht<strong>in</strong>g-bij-geboorte-naaropleid<strong>in</strong>g<br />

145 Ten Cate, A., Huijts, T., & Kraaykamp, G. (2013). Intergenerationele overdracht van<br />

risicogedrag - rookgedrag, alcoholgebruik en ongezon<strong>de</strong> eetgewoonten van ou<strong>de</strong>rs en hun<br />

volwassen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Mens En Maatschappij, 88, 150-176.<br />

146 Jehoel-Gijsbers, 2009; Guiaux, Roest & Ie<strong>de</strong>ma, 2011; Adler, Boyce, e.a., 1994 (zie bron 21).<br />

147 Stegeman, H. (2007). Effecten van sport en bewegen op school. ’s-Hertogenbosch: W.J.H.<br />

Mulier <strong>in</strong>stituut. RIVM (2008). Spelen <strong>met</strong> gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van<br />

<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse jeugd. Bilthoven: RIVM.<br />

148 Sijben e.a., 2018 (zie bron 103).<br />

149 https://www.vumc.nl/research/overzicht/aca<strong>de</strong>mische-werkplaats-jeugd-en-gezondheid/<br />

on<strong>de</strong>rzoek-en-<strong>in</strong>novatie/samen-gezond-groot-2018-2020.htm<br />

150 Rosman, A., Velu, A. & Steegers, E. (2016). Arbeid en gezond zwanger. Qu<strong>in</strong>tesse, 3, 51-57.<br />

151 CPZ, 2020 (zie bron 5).<br />

152 https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/project-samen-gezond-groot-op-het<strong>in</strong>novatieatelier-van-23-september-2020<br />

153 Van Wierenga, J. & Becker, M. (2015). Hoe krijgt <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong>szorg <strong>de</strong> jeugd <strong>in</strong><br />

beweg<strong>in</strong>g. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 47, 92-95. 7<br />

154 Ams, D., & Lynn, A. (2017). Dist<strong>in</strong>ctive mechanism of adversity and socioeconomic <strong>in</strong>equality<br />

<strong>in</strong> child <strong>de</strong>velopment: a review and recommendations for evi<strong>de</strong>nce-based practice. Early<br />

Intervention: Manag<strong>in</strong>g adversity.<br />

155 https://www.drugs<strong>in</strong>fo.nl/bezorgd/gevolgen-cannabis-jonge-leeftijd<br />

156 Altena, A., Boere-Boonekamp, M., Braun, M., Need, A. (2020). ‘Het effect van het programma<br />

‘Gezon<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> krappe tij<strong>de</strong>n’ op <strong>de</strong> gezondheid van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en hun ou<strong>de</strong>rs die <strong>in</strong><br />

<strong>armoe<strong>de</strong></strong> leven <strong>in</strong> Twente. Ensche<strong>de</strong>: Aca<strong>de</strong>mische Werkplaats Jeugd <strong>in</strong> Twente.<br />

157 Arcadis (2020). Gezon<strong>de</strong> stad<strong>in</strong><strong>de</strong>x 2020.<br />

158 Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Whitepaper Jeugd die arm opgroeit: feiten en cijfers<br />

over hun sport- en beweeg<strong>de</strong>elname. E<strong>de</strong>: Kenniscentrum Sport & Bewegen.<br />

159 https://www.voed<strong>in</strong>gscentrum.nl/professionals/k<strong>in</strong><strong>de</strong>rvoed<strong>in</strong>g-0-4-jaar/ou<strong>de</strong>rworkshopeetplezier-en-beweegkriebels.aspx”<br />

Ou<strong>de</strong>rworkshop ‘Eetplezier en beweegkriebels’ |<br />

Voed<strong>in</strong>gscentrum<br />

160 Pijpers, F. Vanneste, Y & Feron, F. (2019). Stress bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren: hoe hou<strong>de</strong>n we het gezond?<br />

Utrecht: NCJ.<br />

161 NCJ (2016). JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. Utrecht: NCJ.<br />

162 De Haan, A. Keij, M. & Lammers, J. (2021). <strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> bevor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g mentale gezondheid<br />

jeugd. Utrecht: trimbos Intsituut/Pharos. Fekkes, M., Kle<strong>in</strong> Vel<strong>de</strong>rman, M. & Detmar, S. (2020).<br />

Kom maar op! Versterk <strong>de</strong> weerbaarheid van <strong>de</strong> jeugd voor een veilige, gezon<strong>de</strong> en kansrijke<br />

toekomst. Lei<strong>de</strong>n: TNO.<br />

163 Ince, D., van Yperen, T., & Valkestijn, M. (2018). Top 10 beschermen<strong>de</strong> factoren: Voor een<br />

positieve ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Ne<strong>de</strong>rlands Jeugd<strong>in</strong>stituut. Vanhee, L. (2007). Armoe<strong>de</strong><br />

en veerkracht. In: Vanhee, L. Weerbaar en broos: mensen <strong>in</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> over (pp 1-49). Leuven:<br />

KU Leuven.<br />

76


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

164 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Balansmo<strong>de</strong>lBakker.pdf Mönn<strong>in</strong>k, H. <strong>de</strong> (2016).<br />

De gereedschapskist van <strong>de</strong> sociaal werker. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.<br />

165 Dweck, C. (2006). M<strong>in</strong>dset: The new psychology of success. New York: Random House.<br />

166 Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2004). Waardig en vaardig <strong>in</strong> het leven. Lisse: Harcourt<br />

Assesment B.V.<br />

167 https://www.expoo.be/angst-en-stress-tij<strong>de</strong>ns-<strong>de</strong>-zwangerschap<br />

168 https://www.nationalgeographic.nl/family/2020/09/gaat-het-wel-goed-<strong>met</strong>-<strong>de</strong>-k<strong>in</strong><strong>de</strong>renzo-kun-je-hun-mentale-gezondheid-checken<br />

169 Grotberg, E. (1995). A gui<strong>de</strong> to promot<strong>in</strong>g resillience <strong>in</strong> children. The Hague: The Bernard<br />

van Leer Foundation.<br />

170 De Vries, S. & Prüst, H. (2017). Oploss<strong>in</strong>gsgericht werken <strong>in</strong> het sociaal dome<strong>in</strong>. Utrecht:<br />

Movisie. Kuiper, E. & Bann<strong>in</strong>k, F. (2018). Veerkracht en <strong>de</strong> groei-m<strong>in</strong>dset bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en hun<br />

omgev<strong>in</strong>g. Directieve Therapie, 37(2), 103-116.<br />

171 Kuiper & Bann<strong>in</strong>k, 2018 (zie bron 170).<br />

172 https://www.nji.nl/sites/<strong>de</strong>fault/files/2021-05/Werken-aan-mentale-gezondheid-vanjongeren.pdf<br />

173 https://www.ncj.nl/je-bre<strong>in</strong>-<strong>de</strong>-baas/<br />

174 Grotberg, 1995 (zie bron 169).<br />

175 Putters, K. (2014). Rijk geschakeerd. Op weg naar <strong>de</strong> participatiesamenlev<strong>in</strong>g. Den Haag:<br />

SCP.<br />

176 www.divosa.nl/on<strong>de</strong>rwerpen/<strong>armoe<strong>de</strong></strong>-en-sociale-uitsluit<strong>in</strong>g<br />

https://www.loketgezondleven.nl/<strong>in</strong>tegraal-werken/succesfactoren/participatie/<br />

maatschappelijke-participatie<br />

177 Huygen & Akkermans, 2020 (zie bron 7).<br />

178 Van <strong>de</strong>r Aa, P. (2021). Armoe<strong>de</strong>, arbeid en <strong>in</strong>komen. In T. Witte (Ed.), Armoe<strong>de</strong> en<br />

bestaansonzekerheid. Beleid en sociaal professionele aanpak (pp. 107-118). Bussum:<br />

Cout<strong>in</strong>ho.<br />

179 https://www.loketgezondleven.nl/<strong>in</strong>tegraal-werken/succesfactoren/participatie/<br />

maatschappelijke-participatie<br />

180 Van <strong>de</strong>r Pluijm, M. (2020). At home <strong>in</strong> language. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

181 Broens, A. & van Steensel, R. (2018). Werkt <strong>de</strong> Voorleesexpress? Utrecht: Eburon.<br />

182 De la Rie (2018). Effects of family literacy programs. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.<br />

183 Lusse, M. & Strijk, M (2019). Ou<strong>de</strong>rs en schoolloopbaanontwikkel<strong>in</strong>g (po). Rotterdam:<br />

Hogeschool Rotterdam.<br />

184 Lusse, M., Kuijpers, M., Dien<strong>de</strong>r, A. & Hermans, A. (2018). <strong>Handreik<strong>in</strong>g</strong> ou<strong>de</strong>rs en LOB <strong>in</strong> het<br />

vmbo. Den Haag: SZW.<br />

185 Consortium ‘Aanvullend on<strong>de</strong>rwijs’ (2021). Aanvullend on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland. Amsterdam:<br />

HvA.<br />

186 Moe<strong>de</strong>rklas niet voor stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rs - stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong>moe<strong>de</strong>rs<br />

187 www.nibud.nl/consumenten/zakgeld<br />

188 Van <strong>de</strong> Schors, A. & Stierman, N. (2016). F<strong>in</strong>anciële opvoed<strong>in</strong>g & het f<strong>in</strong>anciële gedrag als<br />

volwassene. Utrecht: Nibud. Jansen, C., Ansari, B., Geelen, M., & Verharen, L. (2019). Waar<br />

een kle<strong>in</strong> project groot <strong>in</strong> is. Innovations <strong>in</strong> Social Practice and Education 28(7), pp.15–22.<br />

189 Amagir, A., Groot, W., Maarsen van <strong>de</strong>n Br<strong>in</strong>k, H., & Wilschut, A. (2018). A review of f<strong>in</strong>ancial<br />

literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economic<br />

Education 17(1) 56-80.<br />

190 Miss<strong>in</strong>g Chapter Foundation]. (2021). Geraakt door <strong>de</strong> toeslagenaffaire: het verhaal van<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en jongeren.[Vi<strong>de</strong>o]. Youtube. https://youtu.be/yHPHXgsHrw0<br />

191 Ma<strong>de</strong>rn & van <strong>de</strong>r Meulen, 2019 (zie bron 13).<br />

77


78


<strong>Omgaan</strong> <strong>met</strong> <strong>armoe<strong>de</strong></strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdgezondheid</strong><br />

79<br />

79 Kenniscentrum<br />

Talentontwikkel<strong>in</strong>g


Colofon<br />

Productie<br />

Vormgev<strong>in</strong>g<br />

Drukker<br />

Communicatie<br />

Jargo Design<br />

Het staat gedrukt<br />

Arlette Vos-<strong>de</strong> Jong,<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Centrum Jeugdgezondheid<br />

Digitale handreik<strong>in</strong>g<br />

www.alliantiek<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>armoe<strong>de</strong></strong>.nl/<br />

www.divosa.nl/<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

www.hanze.nl/sos<strong>armoe<strong>de</strong></strong><br />

www.hr.nl/gereedschapskist<br />

www.ncj.nl/themadossiers/aanpak-<strong>armoe<strong>de</strong></strong>/<br />

80<br />

80<br />

Kenniscentrum<br />

Talentontwikkel<strong>in</strong>g

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!