14.10.2021 Views

Jaarverslag AB 2020

Jaarverslag AB 2020

Jaarverslag AB 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AB2020

WHAT A

%#?!*

YEAR

IT HAS

BEEN

JAARVERSLAG

RAPPORT ANNUEL


© Michelle Geerardyn


En toen was er niets meer

Et le rideau est

brusquement tombé

TOM BONTE

Algemeen directeur (vanaf 1 september 2020)

Directeur général (à partir du 1er septembre 2020)

MARC VREBOS

Algemeen directeur ad interim (tot eind augustus 2020)

Directeur général par intérim (jusqu’à fin août 2020)

© Marc Baert © Lien Peters

Het nieuwe jaar 2020 werd goed ingezet: op 13 januari hielden

we bij AB een veelbelovende interne visiedag waarop het hele

AB-team ongedwongen brainstormde over nieuwe ideeën op lange

en middellange termijn, visionair dromen over de toekomst van

dit fantastische muziekhuis ... Alles zat goed. Dat gevoel werd nog

versterkt toen we het record braken van ‘beste eerste kwartaal’ in

onze veertigjarige geschiedenis. Tot die vervloekte dinsdag 10 maart

aanbrak.

We wisten die dag nog niet dat dit het laatste ‘normale’ concert zou

worden in een hele lange tijd. AB zat netjes tot de nok gevuld voor de

Amerikaanse thrashmetalband Testament in de Grote Zaal en Rex

Rebel, de groep rond Sam Bettens, in de AB Club. Niets deed die

avond vermoeden wat er zat aan te komen en welke impact dit zou

hebben op onze organisatie en de samenleving in haar geheel. De

dag nadien kwam alles tot stilstand.

Samen met de verplaatsing of annulering van concerten verdampte

ook het contact tussen medewerkers, publiek en artiesten. Hoezeer

we het ook probeerden te vermijden, tegen de zomer zagen we

ons genoodzaakt om de samenwerking met meer dan 200 externe

medewerkers (stagehands, security-medewerkers, horecapersoneel,

backstage cateringmedewerkers, freelancetechnici en

productiemanagers, externe schoonmaak, etc …) voor onbepaalde

duur op te schorten.

Hier staan we nu - tientallen exit-scenario’s later - met een samenraapsel

van hoop en vooral veel onzekerheid en vrees. Met de

permanente vraag aan iedereen, op alle niveaus, om zich flexibel op te

stellen en continu kort vooruit en nog sneller achteruit te schakelen.

Het uitblijven van perspectief op korte- en middellange-termijn,

de noodzakelijke sociale beperkingen, de slappe koord tussen

werk en privé, onze onwetendheid over wat het nieuwe normaal zal

inhouden, de steeds roder kleurende cijfers ... Voor velen is het een

steeds verder kloppende sloophamer voor het mentaal welzijn. Zal

de uitgelaten, onbevangen beleving zoals we die in onze livemuzieksector

zo koesteren overeind blijven? Of moeten we nog jaren op

onze qui-vive zijn? Stevenen we af op een soort cultuurbeleving op

doktersvoorschrift?

Ondanks al deze onzekerheid deden we in 2020 wat moest: onze

rug trots rechten en daar waar mogelijk de zwaarst getroffen

groep in onze sector – de artiesten – blijven ondersteunen. Dat

deden we met residenties en repetities, met livestreams en even

zelfs door de integrale ticketverkoop aan hen door te storten.

We stelden onze infrastructuur ter beschikking aan andere

maatschappelijke actoren die kampten met corona-gerelateerde

problemen.

Één ding is zeker: je weet pas wat je mist als het er niet meer is.

L’année 2020 avait commencé sous les meilleurs auspices :

le 13 janvier, nous avions organisé une journée de brainstorming

très prometteuse sur notre vision. L’occasion, pour l’équipe de l’AB,

de réfléchir ensemble, dans une ambiance relax, à de nouvelles

idées pour le long et le moyen terme, d’évoquer nos rêves et nos

visions pour l’avenir de notre fantastique maison de la musique …

Tout s’annonçait donc très bien. Un sentiment qu’est venue encore

renforcer l’annonce d’un premier trimestre record de notre histoire

commencée il y a quarante ans. Jusqu’à ce maudit mardi 10 mars …

Ce jour-là, nous ne savions pas encore que nous allions accueillir le

dernier concert « normal » avant très longtemps. L’AB était pleine à

craquer – la Grande Salle, pour le concert du groupe américain de

trash metal Testament, et l’AB Club, pour celui de Rex Rebel, le groupe

de Sam Bettens. Ce soir-là, rien ne laissait présager ce qu’il allait

advenir, ni l’impact de ces événements sur notre organisation et la

société tout entière. Le lendemain, tout était mis à l’arrêt.

Le déplacement ou l’annulation de concerts a aussi eu pour effet de

mettre fin aux contacts entre collaborateurs, public et artistes. Alors

que nous avions tout mis en œuvre pour éviter pareille situation,

nous avons été contraints, en été, de suspendre pour une durée

indéterminée notre collaboration avec plus de 200 collaborateurs

externes (stagehands, collaborateurs « security », personnel horeca,

collaborateurs catering backstage, techniciens freelance et dirprods,

personnel de nettoyage etc.).

Voilà où nous en sommes aujourd’hui, des dizaines de scénarios de

sortie de crise plus tard, avec encore un zeste d’espoir certes, mais

surtout des incertitudes et des craintes. Tout en étant contraints de

demander en permanence à tout le monde, à tous les niveaux, de faire

preuve de flexibilité, de réagir à chaque fois au pied levé et de faire

marche arrière encore plus vite, histoire de s’adapter à une situation

qui ne cesse de se modifier.

Absence de perspectives à court et à moyen terme, limitation

indispensable de nos contacts sociaux, exercice de corde raide

entre travail et vie privée, incertitudes quant à ce que sera cette «

nouvelle normale », chiffres qui plongent toujours plus dans le rouge…

la santé mentale d’un grand nombre en prend chaque fois un rude

coup. Retrouverons-nous un jour cette joie, cette exubérance que

nous apprécions tellement dans notre secteur de la musique live ? Ou

devrons-nous rester encore des années sur le qui-vive ? Ne sommesnous

pas en train de nous diriger vers une expérience de la culture

sur prescription ?

Malgré toutes ces incertitudes, nous avons fait en 2020 ce qu’il

fallait : rester fièrement debout et continuer dans la mesure du

possible à aider les acteurs les plus touchés de notre secteur – les

artistes. Comment ? Avec des résidences et des répétitions, avec

des concerts en livestream et même en leur reversant l’intégralité de

la vente des tickets. Nous avons aussi mis notre infrastructure à la

disposition d’autres acteurs de la société, victimes des conséquences

de la crise sanitaire.

Une chose est sûre, il faut attendre que quelque chose n’existe plus

pour savoir à quel point elle vous manque.


Maatschappelijke

projecten

Projets sociaux

© Michelle Geerardyn

EXAMENS IN AB

SESSION (D’EXAMEN) À L’AB

In april werd AB gecontacteerd door KU Leuven en de

fiscale hogeschool Odisee Brussel. Zij zaten door de afstandsen

hygiënemaatregelen met een acuut plaatsgebrek om een

aantal schriftelijke eindexamens te organiseren. Op hetzelfde

moment zochten wij naar alternatieven voor het gebruik van

onze zalen, die door de COVID-19-epidemie al een aantal

weken leeg stonden. Daarbij hadden we oog voor alternatieve

invullingen met een maximaal maatschappelijk engagement.

1 plus 1 was hier helder 2. We twijfelden geen seconde. In

samenspraak met de universiteit en de hogeschool werden

gepaste veiligheidsmaatregelingen opgesteld. Zo konden

in juni 2020 maar liefst 4.000 studenten (!) hun examen

schriftelijk afleggen in Ancienne Belgique. Goed voor vier

examenmomenten van maximum 80 studenten per dag.

Voor het eerst in het 40-jarige bestaan van AB werd de anders

zo intense muziekbeleving een maand lang vervangen door

stilte, examenstress en opperste concentratie. Voor veel

studenten betekende het een unieke beleving (hopelijk zonder

nefaste gevolgen voor hun examenresultaten). Tegelijk gaf het

AB de kans om in deze precaire tijden toch een maatschappelijke

rol te spelen. Iets wat ook door alle medewerkers die dit

mogelijk maakten erg geapprecieerd werd.

En avril, la KULeuven et la Fiscale Hogeschool Odisee

à Bruxelles ont pris contact avec l’AB. Impossible pour ces

établissements d’organiser certains examens écrits de

fin d’année faute de place – les mesures de distanciation

et d’hygiène étant passées par là. Or, à ce moment, nous

recherchions précisément des alternatives pour nos salles,

désespérément vides depuis plusieurs semaines en raison de

l’épidémie de Covid-19. Et en particulier des solutions axées

sur un engagement social maximal.

C’était le « perfect match » et nous n’avons donc pas hésité

une seule seconde. En concertation avec l’université et la

haute école, nous avons mis en place des mesures de sécurité

appropriées. Et en juin 2020, pas moins de 4 000 étudiants (!)

ont pu ainsi passer leur examen écrit à l’Ancienne Belgique.

Soit chaque jour, quatre séances d’examen pour maximum 80

étudiants.

Pour la première fois au cours des 40 années d’existence

de l’AB, le silence, le stress d’examen et une concentration

extrême ont remplacé, pendant un mois, l’ambiance intense et

la musique. Une expérience unique pour beaucoup d’étudiants

(sans casse pour leurs examens, espérons-le). La mise à disposition

de notre infrastructure nous a dans le même temps

offert la chance de jouer un rôle dans la société malgré ces

temps incertains. Une initiative que tous les collaborateurs qui

y ont été associés ont énormément appréciée.


EINDEJAARSMAALTIJDEN

I.S.M. HOBO VZW

REPAS DE FIN D’ANNÉE EN

COLLABORATION AVEC HOBO VZW

Vorig jaar werden de eerste contacten gelegd met Hobo vzw,

een dagcentrum voor dak- en thuislozen in Brussel dat vrijetijdsactiviteiten

organiseert en mensen begeleidt in hun zoektocht

naar werk. In volle coronacrisis ontstond dit jaar het idee om het

jaarlijkse eindejaarsfeest van de vzw in AB te organiseren.

LIVE2020

© Hobo

Door de verstrenging van de maatregelen in het najaar diende

er echter een alternatief te worden uitgewerkt. AB en Hobo vzw

bundelden de krachten en brachten samen maaltijden rond bij

mensen die thuisloos en sociaal geïsoleerd zijn. Met de steun van

vele vrijwilligers werden er in de geroemde AB-backstagekeuken

zo’n 250 feestelijke maaltijden bereid die werden rondgebracht op

oudejaarsavond.

Ook ons trouwe AB-publiek werd betrokken met een warme

oproep om de actie te steunen. Via het AB-ticketsysteem kon voor

€5 een maaltijd worden gesponsord. Met zo’n 7500 verkochte

maaltijden werd de actie een onverhoopt succes. Een opbrengst

die integraal naar Hobo vzw ging.

We zijn er zeker van dat we met deze actie een beetje licht brachten

in de donkere dagen rond Nieuwjaar. Bovendien werd hier een

zaadje geplant voor een samenwerking die ongetwijfeld nog vele

jaren zal duren.

L’année dernière, nous avons noué les premiers contacts

avec Hobo vzw, un centre d’accueil de jour pour personnes sans

toit et sans-abri situé à Bruxelles qui organise des loisirs et

accompagne les bénéficiaires dans leur recherche d’emploi. L’idée

d’organiser à l’AB le repas de réveillon de la Saint-Sylvestre de

l’asbl est née cette année, en pleine crise sanitaire.

À la suite du durcissement des mesures sanitaires pendant

l’automne, il nous a toutefois fallu trouver une alternative. L’AB et

Hobo vzw ont ainsi décidé d’unir leurs forces et de livrer ensemble

des repas à des personnes sans-abri et socialement isolées. Avec

le soutien de nombreux bénévoles, les célèbres cuisines backstage

de l’AB ont servi de cadre à la préparation de 250 repas de fête qui

ont été livrés le soir de la Saint-Sylvestre.

Geen AB zonder artiesten en hun crew. Geen intens liveconcert

zonder backliners, stagehands, cateraars, booking agents,

technici... Om de zwaar getroffen livesector een hart onder de riem

te steken, heeft AB er samen met haar publiek alles aan gedaan om

het solidariteitsfonds LIVE2020 te ondersteunen.

Met de verkoop van onze ‘ABnormal’-mondmaskers werd niet

minder dan €15.000 opgehaald. Iets later ging ook de befaamde

AB-bol en onze oude podiumvloer onder de hamer voor net geen

€10.000. Het ingezamelde bedrag komt dankzij LIVE2020 terecht

bij al wie livemuziek mogelijk maakt en het door de coronacrisis

financieel erg moeilijk heeft. Samen zijn we #UnitedForLiveMusic!

Pas d’AB sans artistes et leur crew. Pas de concerts et leur

ambiance intense sans backliners, stagehands, traiteurs, impresarios,

techniciens… Pour donner un coup de main au secteur

lourdement éprouvé, l’AB et son public ont mis tout en œuvre afin

de soutenir le fonds de solidarité LIVE2020.

La vente de nos masques « ABnormal » a rapporté pas moins

de 15 000 euros. Un peu plus tard, le célèbre logo en plexiglass

de l’AB et notre ancienne scène étaient elles aussi mises aux

enchères. Gain de l’opération ? Un peu moins de 10 000 euros. Les

sommes récoltées ont été reversées, via LIVE2020, à toutes celles

et tous ceux qui font vivre la musique live et qui sont financièrement

très touchés par la crise sanitaire. Ensemble, soyons

#UnitedForLiveMusic !

© Lien Peters

Notre fidèle public de l’AB a également été mis à contribution

puisque nous l’avons chaleureusement appelé à soutenir notre

action. Via la billetterie de l’AB, ceux et celles qui le souhaitaient

ont pu parrainer un repas, pour 5 €. Le succès de l’opération a

dépassé nos attentes puisque nous avons vendu environ 7 500

repas. Ces recettes ont été intégralement versées à Hobo vzw.

Nous sommes convaincus que cette action aura quelque peu

illuminé ces jours sombres de fin d’année. Qui plus est, nous avons

ainsi semé les premières graines d’une collaboration appelée très

certainement à durer encore de nombreuses années.


AB, EEN OPEN HUIS

L’AB, UNE MAISON OUVERTE

FRONTLINE FOR THE FRONTLINERS

De echte helden van 2020, dat zijn de zorgverleners. Om de

moegestreden zorgsector te bedanken, lanceerde AB begin juli

de campagne ‘Frontline for the Frontliners’. Een initiatief waarbij

de eerste rij gratis werd gereserveerd voor iedereen die in de

frontlinie meevocht tegen COVID-19.

Op zaterdag 11 juli trapte Tourist LeMC deze campagne af met

een AB-concert, exclusief voor zorgpersoneel. Ook in september

en oktober konden zorgverleners vanop de eerste rij genieten

van onder andere Blanche, An Pierlé, Admiral Freebee en Marble

Sounds.

De strijd is nog altijd niet gestreden, maar ooit opent AB weer haar

deuren en dan zal dat zijn dankzij de onvoorwaardelijke inzet van

mensen uit de zorg. Een plaatsje op de eerste rij voor hen is dus

meer dan verdiend.

Les véritables héros de 2020, ce sont les travailleurs du

secteur de la santé. Pour les remercier de tous leurs efforts, l’AB

a lancé début juillet la campagne « Frontline for the Frontliners ».

L’objectif ? Réserver la première rangée, gratuitement, à ceux qui

sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19.

Le samedi 11 juillet, Tourist LeMC a donné le coup d’envoi de

cette campagne, avec un concert à l’AB réservé exclusivement au

personnel soignant. En septembre et en octobre aussi, celui-ci a

pu profiter, depuis le premier rang, des concerts de Blanche,

An Pierlé, Admiral Freebee et Marble Sounds.

Le combat du personnel des soins de santé n’est toujours pas

terminé mais lorsque l’AB finira par rouvrir ses portes, ce sera clairement

grâce à leur engagement inconditionnel. Cela valait au moins

une petite place au premier rang en guise de merci, n’est-ce pas ?

© Michelle Geerardyn

© Lien Peters

COVID-19 maakte van ons bruisend huis een spookcomplex.

Werknemers werkten grotendeels van thuis. Tussen de golven van

de pandemie door konden we sporadisch enige activiteit in AB

toestaan. We waren maar wat blij dat we onze ruimtes ter beschikking

konden stellen van enkele maatschappelijke organisaties. Zo

werden er door Rode Kruis Vlaanderen liters bloed afgetapt bij

meer dan 100 donoren. Onze rode Grote Zaal kleurde nog nooit zo

rood midden in de zomer: bloed, zweet en donoren.

We openden ook de deuren voor TADA – ToekomstAtelier. In

Brussel biedt deze organisatie ongeveer 1300 kwetsbare tieners

(en hun entourage) een netwerk aan dat hen jarenlang intens

coacht. AB organiseerde een workshop sound & light en stoomde

enkele jongeren klaar voor het echte werk. Op het podium van AB

mochten ze aan knopjes draaien, zingen en dansen. Even leek het

alsof corona er niet was.

Le Covid-19 a transformé notre bouillonnante maison de la

musique en complexe fantomatique. Les collaborateurs sont majoritairement

passés au télétravail. Entre 2 vagues de la pandémie,

nous avons pu sporadiquement autoriser l’une ou l’autre activité

dans nos murs. Quelle joie donc de pouvoir mettre nos espaces

à disposition de quelques organisations à finalité sociale. Par

exemple la Croix-Rouge flamande, qui a prélevé des litres de sang

grâce à plus de 100 donneurs qui s’étaient déplacés pour l’occasion.

Du sang, de la sueur et des donneurs : jamais notre Grande

Salle rouge n’avait aussi bien porté son nom.

Nous avons aussi ouvert nos portes à TADA – ToekomstAtelier.

Cette organisation basée à Bruxelles vient en aide à environ 1 300

jeunes vulnérables (ainsi qu’à leur entourage) en mettant à leur

disposition un réseau de coaching intensif étalé sur plusieurs

années. L’AB a organisé un atelier « son & lumières » pour préparer

quelques-uns de ces jeunes à la vie professionnelle. Sur la

scène de l’AB, ils ont pu régler les boutons, chanter et danser. On

avait presque l’impression que le Covid-19 était derrière nous...


Het jaar van de artistieke noodingrepen

Une année pleine d’interventions d’urgence

KURT OVERBERGH

Artistiek Directeur / Directeur artistique

Het eerste kwartaal van 2020 leek aanvankelijk een muzikale

voltreffer te worden met internationale toppers als Devendra

Banhart, King Krule, Supergrass, Thurston Moore Group, Big Thief,

Strand of Oaks, Gregory Porter en als klap op de vuurpijl een

heuse tweedaagse met grime-meester Stormzy.

Icoon en nationale trots Arno speelde voor het eerst in zijn carrière

drie dagen op rij voor een uitverkocht huis en generatiegenoot

Raymond van het Groenewoud vierde zijn 70ste verjaardag op de

planken van AB. Equal Idiots en Raketkanon speelden dan weer hun

‘populairste’ AB-concerten so far.

Onder de noemer ‘Sound Of The Belgian Underground’ presenteerden

we tien acts voor de toekomst, waarvan Chibi Ichigo,

Benjamin Abel Meirhaege en IKRAAAN amper enkele maanden

later al meteen potten braken. Met ‘Belpop Bonanza: 1000

Brussel’, een heuse (bovendien uitverkochte) theaterproductie,

blikten we terug op 40 jaar AB-geschiedenis met Belpop-kenners

Jan Delvaux en Jimmy Dewit.

En toen viel het doek ... Officieel om middernacht op vrijdag

13 maart 2020 ging de nationale lockdown in, maar AB nam 11

maart zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid reeds op en

besloot proactief de deuren te sluiten. Dat impliceerde meteen

het verplaatsen van ‘enkele’ concerten naar een latere periode.

Die ‘enkele concerten’ werden er uiteindelijk om en bij de 300 (!).

AB besloot al snel om zich niet te laten kennen en stelde zich de

vraag: wélke acties ondernemen we om één jaar later met trots

terug te kunnen blikken op een crisisjaar zoals onze wereld niet

meer heeft meegemaakt sinds WOII?

Van zodra de deuren weer open mochten, organiseerde AB

onder de noemer ’ABnormal’ enkele bubbelconcerten. Eerst voor

200 en vervolgens 400 concertgangers. Het welkomstapplaus

klonk er meteen even enthousiast als een bis-applaus. Admiral

Freebee, Tessa Dixon, An Pierlé, Ozark Henry, SCHNTZL, The

Radar Station en School Is Cool namen het graag in ontvangst.

Ook de hedendaagse electro/improv-scène (Farida Amadou, Ben

Betrand, Karen Willems …) kreeg een aparte focus.

Bij de volledige concertreeks ging de prijs van elk verkocht ticket

integraal naar de artiest en zijn/haar entourage. AB steunde zo

zij die het meest getroffen zijn door deze crisis én bewees in één

klap dat het coronaproof concerten kon organiseren.

Achter de schermen verzorgde AB volop residenties in het kader

van het ‘In Residence’-programma en hielp het artiesten (waaronder

Echo Collective en Coline & Toitoine) met het hosten van

repetities of het ondersteunen van pre-producties. Tot slot zette

AB ook de schouders onder de voorbereiding van de pop-up-cultuurzender

PODIUM 19, dat begin 2021 gelanceerd werd.

Het mag duidelijk zijn: een zaal als AB verdraagt geen stilte.

Le premier trimestre laissait espérer un excellent cru 2020,

grâce à la présence de grandes pointures internationales telles que

Devendra Banhart, King Krule, Supergrass, Thurston Moore Group,

Big Thief, Strand of Oaks, Gregory Porter et – cerise sur le gâteau –

deux formidables soirées avec Stormzy, maître de la grime.

Arno, icone et fierté nationale, s’est produit pour la première fois

de sa carrière trois jours d’affilée devant une salle comble, et

Raymond van het Groenewoud, autre vieille charrue, a fêté son

70ème anniversaire sur nos planches. Quant à Equal Idiots et

Raketkanon, ils nous ont offert à nouveau leurs concerts AB les

plus « populaires » à ce jour.

Dans le cadre du festival « Sound Of The Belgian Underground

», nous avons présenté 10 formations prometteuses, parmi

lesquelles Chibi Ichigo, Benjamin Abel Meirhaege et IKRAAAN qui

quelques mois plus tard seulement allaient casser la baraque.

« Belpop Bonanza: 1000 Brussel », une véritable production

théâtrale (jouée qui plus est à guichet fermé) a été l’occasion de

revenir sur les 40 ans d’histoire de l’AB, avec des connaisseurs

de Belpop – j’ai nommé Jan Delvaux et Jimmy Dewit.

C’est alors que le rideau est tombé… Le vendredi 13 mars 2020

à minuit, le confinement était officiellement instauré. Le 11 mars

déjà, l’AB avait toutefois pris proactivement ses responsabilités et

décidé de fermer ses portes. Avec pour conséquence immédiate le

report de « quelques concerts » à une période plus souriante. Sauf

qu’au bout du compte, nous avons finalement dû reporter environ

300 concerts (!). L’AB a décidé de ne pas se laisser démonter et

s’est très vite posé la question suivante : quelles actions allionsnous

entreprendre pour porter un an plus tard un regard plein

de fierté sur une année de crise comme le monde n’en avait plus

connue depuis la Seconde Guerre mondiale ?

Dès que nous avons été autorisés à rouvrir, nous avons organisé

quelques concerts en mode « ABnormal ». Avec une capacité

limitée à 200 personnes et plus tard à 400. Et croyez-nous, les

applaudissements à l’occasion de ces retrouvailles ont été aussi

intenses et émouvants que ceux d’un rappel. Ceux-ci ont fait

chaud au cœur à Admiral Freebee, Tessa Dixon, An Pierlé, Ozark

Henry, SCHNTZL, The Radar Station et School Is Cool. Autre volet

de cette série, la scène electro/impro avec notamment Farida

Amadou, Ben Betrand et Karen Willems.

Pour toute cette série de concerts, le produit des ventes de

chaque ticket a été à chaque fois intégralement reversé à l’artiste

et sa crew. Une façon pour l’AB de soutenir celles et ceux qui

sont le plus touchés par la crise et de prouver en même temps sa

capacité à organiser des concerts coronaproof.

Dans les coulisses, l’AB a organisé de nombreuses résidences

dans le cadre du programme « In Residence », et a ainsi aidé des

artistes (parmi lesquels Echo Collective et Coline & Toitoine) à

accueillir/organiser des répétitions ou à promouvoir des préproductions.

Enfin, l’AB a également soutenu la préparation de la

chaîne culturelle « pop-up » PODIUM 19, lancée début 2021.

Aucun doute : une salle comme l’AB ne supporte pas le silence.


Artistieke

hoogtepunten

Temps forts

artistique

ASTRID

DE STERCK

promotor

“The Sound Of The Belgian Underground 2020 was een

editie om niet te vergeten. De combinatie van te ontdekken

artiesten en eerder gevestigde waarden zorgde voor een heel

fijne dynamiek. Kort daarna zorgde Stormzy voor een fantastische

2-daagse die aan de ribben bleef kleven. Ook Daniel

Norgren in het Koninklijk Circus, King Krule en Big Thief deden

me tijdens de maanden lockdown die volgden met heimwee

terugblikken.”

« Je ne suis pas près d’oublier l’édition 2020 de The

Sound Of The Belgian Underground 2020. Une dynamique parfaite,

grâce à un bel équilibre entre jeunes talents à découvrir et

valeurs sûres. Peu de temps après, Stormzy nous a offert deux

soirées fantastiques qui resteront longtemps gravées dans nos

mémoires. Pendant les mois de confinement qui ont suivi, je me

suis aussi rappelé avec beaucoup de nostalgie les concerts de

Daniel Norgren au Cirque royal, de King Krule et de Big Thief. »

MICH

LEEMANS

promotor

“In de 2 maanden dat er concerten waren kon ik toch erg

genieten van Steven De bruyn die ongelooflijke dingen doet

met mondharmonica’s en elektronica. The Colorist Orchestra

& Gabriel Rios waren van een internationaal topniveau. Er was

Arno’s 70ste verjaardagsfeest, een zeer straffe editie van The

Sound Of The Belgian Underground, de improv van het synth/

sax-duo Thomas Lehn & John Butcher in het AB Salon, Thurston

Moore die in samenwerking met Les Ateliers Claus aldaar nieuw

materiaal kwam voorstellen, Raymond van het Groenewoud die

z’n 70ste verjaardag kwam vieren, een Touch-labelavond met

o.a. Jana Winderen, een prachtige avond in de AB Club rond het

werk van (elektronica)pionier Maryanne Amacher met Thomas

Ankersmit en een zeer mooi concert in de ijskoude O.L.V. van

Goede Bijstandkerk door A Winged Victory for the Sullen. Wie

zei dat 2020 geen goed muzikaal jaar was?”

« Au cours des 2 mois durant lesquels des concerts

ont pu avoir lieu, j’ai eu le bonheur de voir sur scène Steven

De bruyn qui fait des merveilles avec ses harmonicas et de

l’électro. The Colorist Orchestra & Gabriel Rios ont d’emblée

montré leur stature internationale ; il est urgent qu’ils se

fassent connaître auprès d’un plus large public. Sans oublier

la fête d’anniversaire d’Arno – 70 ans au compteur – , une

édition particulièrement réussie de The Sound Of The Belgian

Underground, les impros du duo synthé/saxo de Thomas Lehn

& John Butcher à l’AB Salon, Thurston Moore, venu présenter

en collaboration avec Les Ateliers Claus un nouveau projet, le

concert de Raymond van het Groenewoud qui a choisi l’AB pour

fêter lui aussi son 70ème anniversaire, une soirée spéciale «

Touch-label » avec entre autres Jana Winderen, une superbe

soirée à l’AB Club autour du travail de la pionnière de l’électronique

Maryanne Amacher, avec Thomas Ankersmit, et un tout

aussi superbe concert dans une Église Notre-Dame du Bon

Secours (glaciale), avec Winged Victory for the Sullen. Qui a dit

que 2020 n’était pas un grand cru pour la musique ? »

© Michelle Geerardyn © Michelle Geerardyn


© Michelle Geerardyn © Michelle Geerardyn

TARIK

VAN ROMPAEY

promotor

MARC

DE COCK

promotor

“In 2020 hebben we maar een goede twee maanden

concerten voor publiek kunnen organiseren, maar wat een

twee maanden waren me dat! Twee dagen Stormzy (mét

Rode Duivel Jan Vertonghen in het publiek!), de terugkeer

van ScHoolboy Q, het afscheidsconcert van Raketkanon, een

grootse headline show van Glints, While She Sleeps die de

grote zaal sloopte, Sam Fender in een uitverkochte Grote

zaal en mijn persoonlijke favoriet: Winston Surfshirt. Deze

funky Australiër zweeft muzikaal tussen Anderson .Paak

en Unknown Mortal Orchestra en wist heel de club aan het

lachen te brengen door een drankje te halen aan de bar,

terwijl hij rustig verder zong.”

« En 2020, nous n’avons pu accueillir le public des

concerts que pendant deux bons mois, mais quels mois et

quels noms ! Stormzy pendant deux jours (avec la présence

de notre Diable Rouge Jan Vertonghen dans le public !),

le retour de ScHoolboy Q, les adieux de Raketkanon, un

formidable concert avec Glints en tête d’affiche, While She

Sleeps qui a mis la Grande Salle dans sa poche, Sam Fender

dans une Grande Salle à guichet fermé et mon chouchou :

Winston Surfshirt. Cet Australien funky – mélange d’Anderson

.Paak et Unknown Mortal Orchestra – a fait crouler de

rire l’AB Club en allant se chercher à boire au bar tout en

continuant à chanter comme si de rien n’était. »

“Ik hou het op een spetterende namedropping, in

willekeurige volgorde: Steven De bruyn, Arno (3 maal),

Herman van Veen (2 maal), Gregory Porter, Supergrass,

Djangofolllies / Jazzy Strings, Milky Chance, Strands Of

Oak, The Marcus King Band, Moonlight Benjamin, Raymond

70, Daniel Norgren, Hot 8 Brass Band, Mighty Oaks, Tom

Rosenthal… én finaal Rex Rebel!”

« Je m’en tiendrais à un simple name dropping – mais

quels noms ! Avec, dans le désordre et au hasard : Steven

De bruyn, Arno (3 fois), Herman van Veen (2 fois), Gregory

Porter, Supergrass, Djangofolllies / Jazzy Strings, Milky

Chance, Strands Of Oak, The Marcus King Band, Moonlight

Benjamin, Raymond 70, Daniel Norgren, Hot 8 Brass Band,

Mighty Oaks, Tom Rosenthal… et pour terminer Rex Rebel ! »


AB online

© Michelle Geerardyn

CECI N’EST PAS UN LIVESTREAM!

HET PLAN B VAN ZWANGERE GUY

LE PLAN B DE ZWANGERE GUY

Toen eind 2019 het veelgeprezen ‘Wie is Guy?’ verscheen,

stonden we te popelen om de baas van de Brusselse rap

opnieuw te ontvangen in AB. Zijn fenomenale laatste passage

hangt immers nog steeds in onze kleren. Het verdomde k*tjaar

2020 besliste er echter anders over. Maar wie dacht dat COVID-

19 Zwangere Guy de mond zou snoeren, heeft het mis.

Samen met de vrienden van Muntpunt zocht AB naar een Plan

B voor ZG. Dat laatste mag je vrij letterlijk nemen, want onder

diezelfde noemer werd een hele zomer lang alternatieven van

Brusselse plantrekkers verzameld op een online platform.

Het Plan B van Zwangere Guy was geen concert, maar ook geen

livestream. Brussels absurdisme ten top! ‘Ceci n’est pas un

livestream!’ werd een heerlijk spektakel dat balanceerde tussen

een visuele stamp in de radijzen en een ingetogen en fragiele

show. Een uniek online-event waarvan de exclusieve première te

volgen was op het scherm van de AB-buren Cinema Palace.

Het resultaat op het AB-YouTubekanaal liegt er niet om. De teller

staat ondertussen op meer dan 112.000 views! Geef Papa ZG

een podium en je krijgt enerGUY. Geef hem de sleutels van AB

en je krijgt iets GUYniaal.

Fin 2019, à la sortie du « Wie is Guy? » tant acclamé, on

n’avait qu’une seule envie : accueillir à nouveau le grand boss

du rap bruxellois à l’AB. Car on n’est pas près d’oublier son

dernier passage, totalement phénoménal. Cette fichue année

de m* en a malheureusement décidé autrement. Mais ceux

qui croyaient que le COVID-19 allait lui fermer le caquet se

trompent.

Avec nos amis de Muntpunt, nous avons donc cherché un Plan

B pour ZG. Un plan B au sens littéral du terme car c’est précisément

sous ce slogan que pendant tout un été, nous avons

réuni sur une plateforme en ligne toute une série d’alternatives

imaginées par des Bruxellois débrouillards, brefs, des gens qui

savent tirer leur plan .

Le Plan B de Zwangere Guy n’était pas un concert, ni même un

livestream, mais du surréalisme bruxellois à son sommet ! «

Ceci n’est pas un livestream ! » fut un délicieux spectacle oscillant

entre véritable coup de poing dans la gueule, introversion

et fragilité. Un événement en ligne unique avec une première

que les fans ont pu suivre sur les écrans de notre voisin, le

Cinéma Palace.

Le nombre de vues au compteur sur le canal YouTube de l’AB

est éloquent : plus de 112 000 à ce jour ! Il suffit que l’ami Guy/

Papa ZG monte sur scène pour que l’enerGUY soit au rendez-vous.

Et si vous lui donnez les clés de l’AB, vous aurez tout

simplement quelque chose de GUYniaal.

KU LEUVEN TALKS

In 2020 zagen we een samenleving die onderhevig

was aan ingrijpende verandering, maar ook enkele serieuze

maatschappelijke uitdagingen kreeg voorgelegd. AB greep

deze momenten aan en gebruikte ze om aan zelfreflectie te

doen. Samen met KU Leuven en Horst Arts & Music Festival

bogen we ons over enkele socioculturele thema’s en gingen we

aan de hand van talks op zoek naar de mogelijkheden voor de

muziekscène en het nachtleven.

Een eerste debat, over de betekenis en de impact van een

muziekclub en vrije ruimte op de (nabije) samenleving, vond niet

plaats door de eerste lockdown. Uitstel is daarbij geen afstel,

want enkele vragen houden ons intussen nog steeds bezig. Hoe

drukken muziekclubs een stempel op de culturele identiteit

van onze steden? En hebben ze misschien een invloed op het

ontstaan van subculturen en gemeenschappen?

In november volgde een nieuw thema, een tweede talk in de

nasleep van de brandend actuele Black Lives Matter-beweging.

Samen met Vice organiseerde AB een Facebook Live-sessie

onder de noemer ‘Decolonising music & nightlife culture’, waarbij

de oorsprong van techno en de bewustwording van sommige

actoren in een onevenwichtig systeem kritisch bekeken werden.

Deze digitale paneldiscussie deed heel wat stof opwaaien binnen

en buiten onze werking. De verschillende uitdagingen en vraagstukken

die naar boven kwamen, blijven zeer relevant.

©


AB CANAPÉ

Een gesloten AB in een gesloten maatschappij. Niemand

had er een jaar geleden geld op durven inzetten, maar langzaam

werd duidelijk dat dit werkelijkheid werd. We bleven aanvankelijk

verdoofd achter in een lege concertzaal. De cultuursector werd in

het hart getroffen en vooruit kijken lijkt, ook nu nog, moeilijk.

De grote Johan Cruijff indachtig moet elke match geduldig tot

het eind gespeeld worden en heeft elk nadeel z’n voordeel. Het

gebrek aan perspectief bood ons eindelijk ook even de tijd om

stil te staan, en een blik te werpen op ons verleden.

Dat verleden is rijk, zeer rijk. Bovendien is het in grote mate bitsen

bytesgewijs op de harde schijf vastgelegd, zowel auditief als

visueel. Mijmerend op een sofa over hoe we de mensen toch

een klein doekje voor het bloeden konden aanbieden, werd AB

Canapé geboren. Straffe concerten van ‘way back’ digitaal tot

bij het AB-publiek thuis gebracht.

77 dagen op rij, van de groten der aarde tot het talent van

morgen. Het AB-publiek bekeek het, samen met ons, zo’n 2,5

miljoen keer. Daarbij vielen vooral de concerten van Cigarettes

After Sex, Ry X, Tenacious D, Coldplay, Iggy Pop en Norah Jones

in de smaak. Maar even goed onze eigenste Tamino, Zwangere

Guy en Amenra werden met plezier herbeleefd. De massale

reacties verwarmden ons hart en deden ons nog maar eens

beseffen dat AB het beste concertpubliek heeft.

© Willem Govaerts

En 2020, nous avons vu notre société en proie à de profonds

changements mais aussi à de terribles défis sociaux. L’AB

a mis à profit cette étrange période pour procéder à une petite

introspection. Avec la KU Leuven et le Horst Arts & Music Festival,

nous nous sommes penchés sur quelques thèmes socioculturels

dans le cadre de talks qui nous ont permis d’explorer des pistes

pour la survie de la scène musicale et de la vie nocturne.

Le premier débat, sur l’importance et l’impact d’un club dédié à

la musique et d’un espace de liberté sur la société (bruxelloise)

n’a pas pu avoir lieu à cause du premier confinement. Ce n’est

que partie remise car quelques questions font toujours l’objet

d’une réflexion aujourd’hui. Comment les clubs influencent-ils

l’identité culturelle de nos villes ? Et influencent-ils aussi l’émergence

de sous-cultures et de communautés alternatives ?

Nouveau thème et deuxième talk en novembre, au lendemain

du retour sur le devant de la scène médiatique du mouvement

Black Lives Matter. Avec Vice, l’AB a ainsi organisé un Facebook

Live autour du thème « Decolonising music & nightlife culture

», l’occasion d’analyser d’un œil critique la naissance de la

techno et la sensibilisation de certains acteurs à un système

inéquitable. Cette réunion-débat en ligne a favorisé le brassage

d’idées et fait beaucoup parler d’elle à l’AB et en dehors de nos

murs. Les différents défis et questions qui ont émergé sont

encore très pertinents aujourd’hui.

Une AB fermée dans une société fermée. Il y a un an,

personne n’aurait osé parier qu’une telle situation arriverait un

jour. Il a cependant fallu se rendre lentement à l’évidence. Nous

sommes d’abord restés abasourdis devant nos salles de concert

vides. Le secteur culturel avait été touché en plein cœur et

aujourd’hui encore, nous avons du mal à regarder vers l’avant.

Souvenons-nous de ce que disait le grand Johan Cruijff :

chaque match doit être patiemment joué jusqu’à la fin et il faut

toujours regarder le bon côté des choses. Et de fait, l’absence

de perspectives nous a enfin offert un peu de temps pour faire

une pause et revenir sur notre histoire.

Un passé riche, très riche. D’autant qu’une grande partie de

celui-ci restera dans les annales de l’histoire, sous format

audio et vidéo numérique. C’est alors que nous méditions sur

le canapé sur la façon dont nous pourrions offrir quand même

à notre public de quoi oublier leur tristesse que le concept d’AB

Canapé est né. Des concerts de qualité pour marquer le retour

de la musique, en ligne, jusqu’à ce que l’AB puisse à nouveau

ouvrir ses portes.

Des concerts 77 jours d’affilée, des plus grands de ce monde

(musical) aux talents de demain. Le public de l’AB était présent,

avec nous – en témoignent les quelque 2,5 millions de vues. Les

concerts de Cigarettes After Sex, Ry X, Tenacious D, Coldplay,

Iggy Pop et Norah Jones ont été particulièrement appréciés.

Mais les amis de l’AB ont bien évidemment pris autant de plaisir

à revoir nos compatriotes – Tamino, Zwangere Guy et Amenra.

Les très nombreuses réactions enthousiastes que nous avons

reçues nous ont fait chaud au cœur et nous ont fait une fois

de plus comprendre que l’AB a vraiment le meilleur public de

concert au monde.


154.500

FACEBOOK LIKES

LIKES SUR FACEBOOK

48.100

INSTAGRAM VOLGERS

FOLLOWERS SUR INSTAGRAM

80.200

TWITTER VOLGERS

FOLLOWERS SUR TWITTER

71.300

ABtv ABONNEES

ABONNÉES ABtv

> 8.000.000

ABtv KIJKERS

TÉLÉSPECTATEURS ABtv

© Michelle Geerardyn


“Liveurope is een cruciale partner voor ons

bij de Europese Commissie. We juichen alle

actoren in de muzieksector toe voor hun

verenigende kracht. Het Liveurope Online

Festival toont ons precies hoe verbonden we

wel zijn.”

« Liveurope est un partenaire clé pour

nous, à la Commission européenne. Chaque

acteur du secteur de la musique mérite nos

applaudissements, car il contribue à nous

réunir. Et c’est ce que fait précisément le

Liveurope Online Festival : montrer que nous

sommes unis. »

MARIYA GABRIEL

Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur,

Onderwijs en Jeugd

Commissaire européenne en charge de l’innovation,

de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse

Opkomende artiesten toegang bieden tot een

nieuw publiek over landsgrenzen heen: dat is het

hoofddoel dat Liveurope is blijven nastreven, ondanks

de obstakels die de pandemie opwierp.

Nieuwe activiteiten op maat van COVID-tijden

AB bundelde de krachten met vijftien andere iconische

zalen die deel uitmaken van het Europees platform, om

samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren om de

Europese muziekwereld voor het voetlicht te brengen.

Een aantal van die nieuwe formats waren bijvoorbeeld

een digitale rondleiding in de zalen door artiesten zelf,

gespreid over één maand en te volgen via sociale media.

Maar ook een onlinefestival dat gelijktijdig vanuit alle

zalen wordt gestreamd, en een verhoogde aanwezigheid

in de media.

Blik op de toekomst

In de aanloop naar het nieuwe Creative Europeprogramma

(2021-2027) -waarvan de fondsen werden

opgetrokken tot 2,2 miljard euro- wou Liveurope

bouwen aan de stabiliteit en het herstel van de sector.

Om de sector positieve vooruitzichten te bieden en

om de Europese geografische diversiteit nog beter

te weerspiegelen, schreef het platform een oproep

uit om vijf nieuwe zalen aan de structuur te kunnen

toevoegen.

Aider les artistes émergents à trouver de

nouveaux publics au-delà des frontières : telle est la

mission clé de Liveurope, mission qu’elle a continué à

mettre en œuvre, malgré les défis liés à la pandémie.

De nouvelles activités adaptées à ces temps

de Covid-19

L’AB a uni ses forces à celles de 15 autres salles

emblématiques de cette plateforme européenne afin

d’identifier de nouvelles approches pour braquer les

projecteurs sur la scène musicale européenne. Parmi

les formats proposés, une tournée en ligne d’un mois

pour une série d’artistes, via les comptes de réseaux

sociaux des salles, un festival diffusé en direct et en

ligne depuis toutes les salles en même temps, et une

présence renforcée dans les médias.

Perspectives pour l’avenir

Liveurope, une initiative clé au cœur de l’écosystème

culturel européen, s’est battue pour que le secteur

puisse bénéficier de mesures solides pour sa reprise,

à la veille de l’adoption du nouveau programme Europe

Créative (2021-2027). Avec succès puisque l’enveloppe a

été portée à 2,2 milliards d’euros. Pour offrir de réelles

perspectives au secteur et représenter encore mieux la

diversité géographique de l’Europe, la plateforme a lancé

un appel afin d’ajouter à sa structure 5 nouvelles salles.


Faces

of AB

ILSE SCHOONACKERS

HR Manager

“De voorbije 12 maanden is er heel wat de revue

gepasseerd: ongeloof, adrenaline, eentonigheid, hoop,

gelatenheid … Ik kan niet wachten tot we opnieuw elke

dag kunnen werken zoals het hoort: met veel goesting,

energie en volle zalen.”

« Ces 12 derniers mois, toute la palette des

sentiments y est passée : incrédulité, adrénaline,

monotonie, espoir, résignation… Vous ne savez pas

combien j’ai hâte que nous puissions à nouveau

travailler ensemble normalement, chaque jour, comme

nous l’avons toujours fait : avec passion et énergie et

surtout des salles combles. »

LAURA MWANAMBUKA

Ticketing & Customer Service

“Wat was de impact van deze crisis groot! Het

voelt zo tegenstrijdig aan om een heel jaar concerten te

verplaatsen en te annuleren. Ik heb me wel meer kunnen

focussen op mezelf, zo begon ik aan een Master in

Cultuurmanagement. Het is belangrijk dat we ook in deze

rare tijden kansen grijpen en nieuwe dingen blijven leren.”

« Cette crise a vraiment eu un énorme impact

! Alors qu’il a fallu reporter et annuler des concerts

pendant toute une année, j’ai eu l’occasion de penser

davantage à moi, ce qui peut sembler contradictoire –

j’ai d’ailleurs commencé un master en gestion culturelle.

En ces temps étranges, c’est vraiment important de

saisir les occasions qui se présentent et de continuer à

apprendre de nouvelles choses. »

ELINE LABAR

Sponsoring & Events Manager

“Een jaar zonder AB, dat voelde alsof iemand

abrupt en hard de pauzeknop van ’t schone leven

indrukte. Ik kijk nu al uit naar de heropstart: Uitbundige

vreugde, collectief de voetjes in de lucht zwieren en

tonnen liefde verspreiden over een muziekminnende

massa!”

« Une année sans AB, c’est un peu comme si,

d’un coup de baguette maléfique, c’en était fini des

beaux jours. J’attends maintenant avec hâte que la

vie reprenne comme avant avec en prime une liesse

collective et des tonnes d’amour sur des milliers et des

milliers d’amateurs de musique ! »

FRANK TOMMELEIN

Maintenance

“Ook al werk ik nog regelmatig een dagje in AB,

de sfeer van weleer mis ik enorm. Het is er anders,

omdat je zo weinig mensen ziet. Mijn ritme is overigens

behoorlijk in de war, want thuiszitten ben ik niet gewoon.

Ik kijk er zo naar uit om er weer in te vliegen en weer die

fenomenale ambiance te voelen die zo eigen is aan AB!”

« Même si je travaille encore régulièrement un

jour par semaine à l’AB, l’ambiance que j’y ai toujours

connue me manque énormément. Quel changement d’y

voir aussi peu de monde. Question rythme, le décalage

est grand car je n’ai pas l’habitude de rester à la

maison. Je suis terriblement impatient de renouer avec

une vie professionnelle normale, dans cette formidable

ambiance caractéristique de l’AB ! »

KRISTOF VAN EEKELEN

Freelancer Lights

“Al meer dan 1 jaar zonder AB is voor mij: 1 jaar

pijn, 1 jaar thuis, 1 jaar zonder applaus te voelen, 1 jaar

zonder te mogen werken, 1 jaar zonder geld ... Ik wil liefst

zo snel mogelijk opnieuw knallen! Mic drop, Choco out!”

« Pour moi, plus d’1 an sans l’AB, c’est 1

année de douleur, 1 année à la maison, 1 année sans

applaudissements, 1 année sans pouvoir travailler, 1

année sans argent… Je suis dans les starting-blocks,

prêt à reprendre le plus vite possible une vie normale ! »


Let’s talk

numbers

NUMBER OF VISITORS

2020 75.625

2019 318.151

NUMBER OF CONCERTS

2020

2019

89

370

Het minste wat je kan zeggen is dat 2020 een uitdagend

jaar was. Door de nieuwe situatie is het hele financiële model

van AB op z’n kop gezet. Op goed twee maanden tijd werd

er gelukkig nog redelijk veel omzet (Ticket Sales + Food &

beverage + Venue rental) gegenereerd: € 2.160.000, een kwart

van het jaar voordien.

2019

TOTAL

REVENUE

2020

Onze personeelskost bedroeg in 2019 nog 5,5 miljoen euro.

Als we dit naast onze Vlaamse werkingssubsidie van 2,1 miljoen

euro leggen, betekent dit dat we in een ‘normaal jaar’ zeer veel

eigen inkomsten moeten genereren om de medewerkers te

kunnen betalen. De tijdelijke werkloosheid betekende in 2020

een grote steun, waardoor we de personeelskost konden laten

zakken naar 2,8 miljoen euro.

Langs de inkomstenzijde valt op dat we meer dan ooit moesten

rekenen op subsidies. Waar subsidies in normale omstandigheden

20 à 25% uitmaken van de opbrengsten, verdubbelden

die nu naar 44%. De steun van de AB-sponsors was dit jaar

ook cruciaal. In een jaar waarin we minder visibiliteit konden

garanderen dan normaal, bewezen zij dat ze voor ons klaarstaan

in goede en kwade dagen.

REVENUES 2020 2019

Grants & subsidies € 2.955.943 € 3.228.264

Ticket sales € 1.361.495 € 5.205.702

Sponsorship € 1.206.972 € 1.319.596

Food & beverage € 528.480 € 2.304.019

Miscellaneous € 351.153 € 568.600

Venue rental € 270.055 € 1.089.915

TOTAL € 6.674.097 € 13.716.096

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 2020 a été une

année difficile. La nouvelle situation a ébranlé le modèle

financier de l’AB. Heureusement, en deux bons mois, nous

avons enregistré un chiffre d’affaires plutôt bon : 2 160 000 €

(Ticket Sales + Food & beverage + Venue rental), le quart de

celui de 2019.

2019

TOTAL

COST

2020

En 2019, nos frais de personnel s’élevaient encore à 5,5

millions d’euros. Si on les compare à notre subvention de

fonctionnement (2,1 millions d’euros reçus de la Flandre), cela

signifie que nous devons lors d’une « année normale » déjà

générer beaucoup de revenus propres pour pouvoir payer

nos collaborateurs. En 2020, le chômage temporaire nous a

énormément aidés, en faisant baisser nos frais de personnel

jusqu’à 2,8 millions d’euros.

Côté revenus, le fait est que nous dépendons plus que jamais

des subventions. Alors que celles-ci représentent « normalement

» 20 à 25 % des recettes, ce pourcentage est passé

à 44 %. Le soutien de nos sponsors a également été crucial

en 2020. En cette année où notre visibilité a été moindre,

nos sponsors ont montré qu’ils étaient à nos côtés, pour le

meilleur et pour le pire.

COSTS 2020 2019

Personnel € 2.763.393 € 5.499.581

Programming € 866.071 € 3.582.099

Sponsorship € 792.933 € 841.220

Liveurope € 515.335 € 498.504

Depreciation € 450.978 € 281.217

Promotion € 395.259 € 486.792

Overhead € 394.100 € 538.462

Maintenance € 312.543 € 407.015

Goods € 188.514 € 667.743

Miscellaneous € 174.295 € 486.998

TOTAL € 6.853.422 € 13.289.632


© Michelle Geerardyn


Our crew in 2020

GENERAL ASSEMBLY

CHAIRMAN

Marc Justaert

BOARD MEMBERS

Albert Schreurs

Barbara Van Gheluwe

Bram Swaerts

Dis Huyghe

Emmanuel Boodts

Erik Hulsbosch

Frederic Masil

Ibrahim El Ouakili

Johan Vanhoecke

Kris Lauwers

Lieven De Rouck

Magda Debrouwer

Marinka Vangenck

Michel De Coster

Mieke Neyrinck

Nic Van Craen

Peter Claes

Pieter-Jan Mattheus

Saida Sakali

Sara Rampelberg

Steven Tritsmans

Thomas Flebus

Tom Lenaerts

Veronique Godard

Veronique Peters

Vincent Van Peteghem

Wouter Van Renterghem

OBSERVERS

Duncan Braekevelt

Eva Vanhengel

Koen Haspeslagh

MANAGEMENT

Tom Bonte

General director

Marc Vrebos

Technical director

& General director ad interim

Kurt Overbergh

Artistic director

Ilse Schoonackers

HR manager

Ward Cannaerts

Marketing & communication manager

Dennis Bols

Finance manager

ADMINISTRATION

Bieke Vermeylen

Administration assistant

Nawel Rachidi

Administration assistant

LIVEUROPE

Elise Phamgia

Liveurope coordinator

Bittencourt Hersan Fernando

Communication officer Liveurope

ARTISTIC TEAM

Astrid De Sterck

Promoter

Marc Decock

Promoter

Mich Leemans

Promoter

Tarik Vanrompaey

Promoter

Lisa Van de Cauter

Programming assistant

TCMATIC

(Team Communication,

Marketing & Ticketing)

Lien Peters

Social Media & Storytelling

Karolien Van Humbeeck

Concert Promotion

Eline Labar

Sponsoring & Events Manager

Peter Deckers

Content Manager

Joke Van Ransbeeck

Digital Marketing

Max Gadeyne

Communications Officer

Jens Van den Wyngaert

Press & PR

Maarten Coosemans

Video producer

Anysa Grammenoudis

Ticketing & Customer Service

Jennifer Vleminckx

Ticketing & Customer Service

Laura Mwanambuka

Ticketing & Customer Service

PRODUCTION &

MAINTENANCE

Kristof Van Dijck

Production coordinator

Eric De Vuyst

Production coordinator

Jonas Pauwels

Production coordinator

Yacoba Corral

Production manager

Yves Wullaert

Caretaker

Rachid Elbekkali

Stewards coordinator

Renaat Van Hee

Light coordinator

Cédric Leboutte

Light technician

Jan Van Lindt

Light technician

Joris Vandamme

Light technician

Bram Van der Weeën

Sound coordinator

Willem Petersborg

Sound coordinator

Andreas De Roy

Sound technician

Kurt Vandebroek

Sound technician

Tom Lezaire

Sound technician

Stef Van Alsenoy

Studio engineer

Jasper Plaetinck

Maintenance coordinator

Dirk De Corte

Maintenance

Frank Tommelein

Maintenance

Ruben Verdickt

Maintenance

Habib Abdellatif

Cleaning

Halima Ftaich

Cleaning

Jampa Ngawang

Cleaning

Laila Kharraf

Cleaning

Marc Van den Wyngaerde

Cleaning

Renaud Alenbergh

Cleaning

Rachid Azzaz

Cleaning

ALL-ROUND EMPLOYEE

Maïsha Amany Mwarabu

HORECA

Alice Dooreman Van Thillo

Alicia Sterckx

Arno Melis

Azra Sterckx

Belal Moayad Latef

Brahim Achoumi

Britt Anciaux

Bruno Van Daele

Chanel Frederix

Charlotte Vander Gucht

Deborah Bracke

Deborah Smets

Dilay Samanli

Elliott Bries

Enzo Napoletano

Eric Meersmans

Eva Forceville

Grace Kamashi

Hamza Bendouda

Hannelore Schurgers

Jiri Loozen

Johan Baeten

Johannes Mevis

Jonah Will

Jutta Huyghe

Kenneth Raemaekers

Klaas Devos

Lahouari Bendouda

Lauren Vander Elst

Lien De Witte

Margot Van Daele

Marie Cabula

Martha Balthazar

Mathijs Clarysse

Mathis Voets

Maxim Plaisier

Melvin Podolski

Nastasia Daelman

Nicolas Verspecht

Niels De Rooms

Rani De Leener

Robbe Broeckx

Sanaa Benhammou

Sarah Hamdi

Soetkin De Backer

Solange Luyckx

Suresh Poobalasingam

Suzie Landuyt

Tessa Torrekens

Timmy Ieroianni

Toufik Guelloula

Valery Mugenga

Vesara Molla

Wietse Vanophalvens

Wolf Asselman

Zarah Coussement

STAGEHANDS

Alexandre Balthazar

Anthony Ploux

Antone Israël

Benjamin Gervais

Benjamin Tordeur

Christophe Houyoux

Christophe Masson

Didier Barniche

Edwin Lahousse

Filipe Raposo

Hélène Dandoy

Hubert Launois

Jen Debauche

José Bonga

Khalid Salhoume

Laurent Dekens

Laurent Hayez

Laurent Sterckx

Loic Buisson

Lou Lahousse

Mehdi Ayari

Michel Dubois

Patrick Carnaille

Rafael Gouirand

Robin Rees

Rudolf Rovella

Sebastien Destrait

Thomas Gerard

Vincent Kouakou

RUNNERS

Isa Nouzha

Isabelle Nouzha

Patrick Oreel

Philip Rasquin

FREELANCERS LIGHT

Ben Verbruggen

Dorian Stevens

Eric Collignon

Joost Man

Kristof Van Eekelen

Robbe Peters

Yann Windey


FREELANCERS PRODUCTION

Junior Lambrechts

Tim Vanhaecke

Yacoba Corral

FREELANCERS SOUND

Bart Lebbege

Beo Van Haver

David Parker

Dirk Brysbaert

Floris Baert

Frederic Pauls

Laurens Ingels

Maarten Peeters

Marcel Cortleven

Vik Smedts

Willem Petersborg

FREELANCERS STUDIO

Staf Verbeeck

BACKSTAGE CATERING

Aurelie Zeebroek

Chloe Girten

Christophe Houyoux

Deborah Smets

Eline Baert

Joren Poisquet

Katie De Buck

Laura Martin

Manon Leneveu

Marianne Bouckhout

Marie-José Berto

Pascale Junker

Paulien Cantraine

Rembert Notte

Sam Vandermarliere

Yves Wullaert

HOUSEKEEPER

Boris Milcamps

Laurant Hayez

SECURITY

Didier Verstraeten

Janet Pambo

Jean-Marc Kulawik

Jeraldine Garcia

Johnny Belhach

Kheira Diallo

Laijla Sabir

Lionel Bolly

Lucas Dos Santos

Mejdoubi Radi Manal

Marco Alcaide Pozo

Marcus Van Den Plas

Mathieuw Lainé

Maurene Lhoir

Cedric Nelissen

Olivier Van Braekel

Omar Boussof

Philippe Van Mulders

Rachid El Boudaoudi

Rachid El Bouri

Rachid Elbekkali

Redouan Jawad

Romain Bouchouaf

Sean Loop

Serge Stallaert

Simon Arpino

Simon De Smet

Koen Springael

Steward Front

Thomas Gillepsie

Tine Declerck

Valmir Shkodra

Véronique Leclercq

Yasmina Diallo

Younes Zekhnini

EXTERNAL CLEANING CREW

Laurent Vranjes

Nicolae Mircea

Serban Elena

Toderel Margareta

FREELANCERS TCMATIC

Helen Hermans

Amélie Van Hoorebeke

Adriaan Tas

TRANSLATORS

Catherine Gobert

Diane Kristensen

ISO Translation

De Lama’s

ink.

GRAPHIC DESIGNERS

Adriaan Tas

Vruchtvlees

Electric Potato

Shtick

Tim Bisschop

IN-HOUSE PHOTOGRAPHER

Michelle Geerardyn

TOILET SERVICE

Galina Yefanova

Hilde Van Daele

TECHNICAL SUPPORT

Inventis

Sparklink

Userfull

Ticketmatic

INTERNS

Juline Van Cauteren

Liam Van Belle

Mario Conterno

Youssra Nassif

Rania Gammouch

Sarah Gybels

Loïc Blondeel

Anton Dermine

SPECIAL THANKS TO

Agentschap Facilitair Bedrijf

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

(VGC)

Departement Cultuur,

Jeugd en Media

JHOB Jeugdhuizen

Ondersteuning Brussel

MIVB-STIB

NMBS-SNCB

Politie Brussel

Stad Brussel

Vlaamse Gemeenschap

VZW Darna

Partners

STRUCTURELE PARTNERS

PARTENAIRES STRUCTURELS

MEDIAPARTNERS

PARTENAIRES MÉDIATIQUES

MOBILITEITSPARTNERS

PARTENAIRES MOBILITÉ

PROJECTSPONSORS

SPONSORS DE PROJECTS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!