15.10.2021 Views

STUK verbouwt

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK. Meer info : www.stuk.be/verbouwing

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK.
Meer info : www.stuk.be/verbouwing

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

verbouwingen

48 49

II.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!