27.10.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 46

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>46</strong> • oktober - november 2021<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9<br />

24<br />

30<br />

31<br />

Sticht<strong>in</strong>g Comité 4 mei herdenk<strong>in</strong>g vraagt uw steun bij project Stolperste<strong>in</strong>e<br />

Tevreden terugblik op succesvolle Sociale Straat<br />

Veilig <strong>Overschie</strong>: <strong>Overschie</strong>se ‘jongerenwijkagent’ Daniël van den Berg stelt zich voor<br />

<strong>Overschie</strong>se week van de Mantelzorg van 8 t/m 14 november<br />

38<br />

Restauratie bijna 50-jarige vrachtauto met prachtig e<strong>in</strong>dresultaat is voltooid


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25 e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 47 – 2021:<br />

15 november 2021.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Voorwoord<br />

Ook deze <strong>editie</strong> is weer een lekker dik nummer! Hoewel<br />

de coronabesmett<strong>in</strong>gen helaas toch weer toenemen, zijn<br />

er volop mogelijkheden elkaar veilig te ontmoeten. De<br />

<strong>Overschie</strong>se organisaties verzorgen dan ook weer de nodige<br />

evenementen en activiteiten, waarover zij graag vertellen<br />

<strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hieronder <strong>in</strong> sneltre<strong>in</strong>vaart<br />

een kort overzicht.<br />

Wmo radar organiseert diverse activiteiten voor jongeren volgens<br />

ideeën van de jongeren zelf. In de week van de mantelzorg<br />

van 8 t/m 14 november zijn er volop activiteiten voor mantelzorgers.<br />

In de Grote Kerk zijn concerten van allerlei soorten<br />

muziek. Het museum organiseert de jaarlijkse traditionele lez<strong>in</strong>g<br />

op de Oude Begraafplaats, en heeft samen met Natuurmonumenten<br />

een tentoonstell<strong>in</strong>g over de Beelden van landgoed<br />

De Tempel. Een voor <strong>Overschie</strong> zeer <strong>in</strong>teressante en mooi opgezette<br />

expositie, die ook uitnodigt om naar De Tempel te gaan<br />

en <strong>in</strong> deze herfsttijd te genieten van de prachtige natuur. Of te<br />

gaan wandelen <strong>in</strong> het prachtige en groene Midden Delfland.<br />

Theater In de Lugt heeft de komende periode ook een volle<br />

agenda met activiteiten, waar Dorien de Voogt over vertelt <strong>in</strong><br />

het portret van deze maand. En we willen u graag alvast ‘warm’<br />

maken voor de Kerst & W<strong>in</strong>terfair met de ijsbaan die <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

komt te staan. Voor de k<strong>in</strong>deren organiseert K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern dan weer een S<strong>in</strong>t Maartenvier<strong>in</strong>g op 11 november.<br />

Qua <strong>Overschie</strong>s verleden duiken we <strong>in</strong> de historie van <strong>Overschie</strong>se<br />

architectenbureau ABBT, dat b<strong>in</strong>nen en ver buiten<br />

<strong>Overschie</strong> veel bouwwerken heeft ontworpen, tot <strong>in</strong> het buitenland<br />

toe. Een van hun projecten is het pand van Buitenlandse<br />

Zaken waar nu de Tweede Kamer vergadert. Een andere<br />

sprong <strong>in</strong> het verleden maken we met het prachtige verhaal<br />

van de restauratie van een bijna 50-jarige vrachtauto. Met veel<br />

<strong>in</strong>zet, zorgvuldigheid en oog voor detail is de gerestaureerde<br />

auto misschien nog wel mooier dan het orig<strong>in</strong>eel uit 1973.<br />

En dan zijn er nog artikelen met overig <strong>Overschie</strong> nieuws, met<br />

een veelheid aan leuke, actieve en <strong>in</strong>teressante <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

en <strong>Overschie</strong>se verhalen. En uiteraard de <strong>in</strong>formatie vanuit<br />

de Gebiedscommissie en de gemeente. Veilig <strong>Overschie</strong> stelt<br />

deze maand de nieuwe ‘jongerenwijkagent’ Daniël van den<br />

Berg voor.<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

QR-vlucht 5<br />

<strong>Overschie</strong>s architectenbureau ABBT 7<br />

Herbelev<strong>in</strong>g verloren lente 7<br />

Project Stolperste<strong>in</strong>e realiseerbaar met uw hulp 9<br />

Kerstconcert Barend Fox 9<br />

Voedselbank 11<br />

Leven, Dood en de Vooruitgang 11<br />

Ontdek De Tempel en het polderlandschap 14<br />

Wat doet VENK makelaars taxateurs nou voor jou? 17<br />

Bouw project Schiewerf van start 17<br />

Een auto voor zakelijk en privé 19<br />

Rotterdam bouwt door, ook <strong>in</strong> Park 16Hoven 19<br />

Compost Wormenhotel geoogst 21<br />

Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl 21<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 22<br />

Update aanleg A16 Rotterdam 23<br />

Stralende Sociale Straat 2021 24<br />

Een droomhuis met <strong>in</strong>loopkast 33<br />

Concerten <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong> december: 33<br />

Officiële open<strong>in</strong>g nieuwe vertrekhal RTHA 34<br />

Burenactiviteiten <strong>in</strong> Kouwenhoek 34<br />

Vier<strong>in</strong>g S<strong>in</strong>t Maarten op K<strong>in</strong>dcentrum De Stern 35<br />

Klaverjasclub De Ronde Tafel zoekt nieuwe leden 35<br />

Gratis Activiteitenprogramma 2021 37<br />

Mooie atletiekprestaties van <strong>Overschie</strong>se Yenthe 37<br />

Henschel vrachtwagen prachtig gerestaureerd 38<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 43<br />

Een vrolijk seizoen van In de Lugt 45<br />

Huidvraat <strong>46</strong><br />

Vrijwilligers aan het woord 47<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde, Oude tijden herleefden met de passage –<br />

zeilend - van het oude beurtschip Vooruitgang (1890, Rotterdam)<br />

door de Delftse Schie op zaterdag 18 september. De Vooruitgang is<br />

een motorzeilschip van bijna 25 meter lang.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


www.derotterdamsepeuterschool.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Hallo <strong>Overschie</strong>!<br />

Foto: Indy Straver<br />

Mijn naam is Henri van den Berg en<br />

ik ben drummer en ondernemer. Als<br />

drummer ben ik op verschillende manieren<br />

actief. Soms sta ik op het podium<br />

met mijn band Orgel Vreten, soms word<br />

ik als sessiemuzikant <strong>in</strong>geschakeld<br />

om bij bands en artiesten <strong>in</strong> te vallen of<br />

een plaat <strong>in</strong> te spelen <strong>in</strong> de studio.<br />

Naast mijn werk op podia ben ik actief<br />

<strong>in</strong> het muziekonderwijs. Zo heb ik een<br />

eigen drumschool <strong>in</strong> de Hoeksche Waard<br />

en geef ik met mijn bedrijf de Workshopshop<br />

muzieklessen <strong>in</strong> het basis- en<br />

voortgezet onderwijs. Het is ontzettend<br />

leuk om te zien hoe je mensen muziek<br />

kunt leren maken. Waar z<strong>in</strong>nen als “ik heb<br />

totáál geen ritmegevoel” of “ik ben amuzikaal”<br />

regelmatig voorbijkomen probeer<br />

ik mensen, jong en oud, te laten ervaren<br />

hoe je dit tóch zelf kunt leren en hoe je <strong>in</strong><br />

korte tijd veel meer kunt dan je zelf denkt.<br />

S<strong>in</strong>ds vorig jaar wonen mijn vrouw en ik<br />

met veel plezier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Met aan de<br />

achterkant de Rotterdamse Schie en aan<br />

de voorkant Park Zestienhoven prijzen<br />

we onszelf gelukkig en we hopen hier<br />

nog lang te kunnen wonen. Zelf ben ik<br />

geboren <strong>in</strong> wat toen de “Mercedes-flat”<br />

werd genoemd (de grote flat langs de<br />

A13 richt<strong>in</strong>g Delft) en de wortels van<br />

mijn familie liggen hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Mijn<br />

oma woonde <strong>in</strong> de Torenlaan, mijn tante<br />

woont op de Delftweg en mijn moeder<br />

is opgegroeid op de Hofweg, richt<strong>in</strong>g<br />

Begraafplaats Hofwijk. Het is fantastisch<br />

om <strong>in</strong> een blad als <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

te kunnen lezen over wat zich hier <strong>in</strong> de<br />

omgev<strong>in</strong>g afspeelt. Ook kijk ik met veel<br />

plezier naar de natuurfoto’s op Facebook-pag<strong>in</strong>a<br />

<strong>Overschie</strong> Leeft.<br />

<strong>Overschie</strong> voelt voor mijn vrouw en mij<br />

aan als een hechte gemeenschap. Tijdens<br />

rondjes door het park met onze hond Pip<br />

leer je veel leuke mensen kennen en al<br />

vanaf het eerste moment dat wij verhuisden<br />

zijn er veel buren die ons met open<br />

armen verwelkomd hebben. Dat gevoel<br />

werd versterkt toen wij <strong>in</strong> augustus 2020<br />

geheel onverwacht onze dochter Cato<br />

verloren na 41 weken zwangerschap. Het<br />

aantal kaartjes en bloemen was overweldigend<br />

en het idee dat “buurmeisje Cato”<br />

<strong>in</strong> de hoofden en harten van veel buurtgenoten<br />

zit, helpt ons enorm.<br />

Op dit moment ben ik bezig om een muziekschool<br />

op te richten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ben<br />

je benieuwd, neem dan alvast een kijkje<br />

op de website:<br />

www.muziekcentrumdecitroen.nl<br />

Voor de volgende <strong>editie</strong> nom<strong>in</strong>eer ik<br />

Tessa Nikopoulos.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

QR-vlucht<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

QR-code: wat is dat eigenlijk voor fenomeen?<br />

ik dacht dat weet je pas als je ‘n café <strong>in</strong> vlucht.<br />

Bar waar aan gehangen wordt, kijkt met<br />

een blik vol ongeloof van ‘hé, wat zoek jij hier?’<br />

Vol glas bier verplaatst zich zwalkend als de oberman<br />

die mij verveeld een koffie aan komt reiken.<br />

Koffie zet de aandacht aan van alle omstanders<br />

die dom stompz<strong>in</strong>nig gaan staan staren.<br />

Kaal stuk muur laat beelden zien van mijn voorheen<br />

waar<strong>in</strong> geen maand geen jaar ooit een café verscheen.<br />

Stoel kraakt met geniep ‘hier niet voor je plezier’<br />

dan wankelt hij me handig er vanaf - ik val.<br />

Een koor van stoel- en tafelpoten z<strong>in</strong>gt daar dan<br />

Borsato’s topper ‘Als alle lichten zijn gedoofd’.<br />

Lang al niet schoon geboende vlekkenvloer<br />

herkent twee knieën die benauwd een vlucht beg<strong>in</strong>nen.<br />

Tochtgordijn spektakelt stof <strong>in</strong> alle open delen<br />

deur wappert me naar buiten met ‘alles betaald?’<br />

Straatlantarens fluisteren ‘verkwansel niet je overtuig<strong>in</strong>g<br />

dat een café waar jij verblijft, jou nooit beklijft’.<br />

Dranklucht walmt me tot een kwaal van ongemak-k-k-k-k<br />

ergens aan een haak verblijft mijn jas die se<strong>in</strong>t ‘kom mee’.


OP DE BOERDERIJ<br />

GROOT GROEIEN<br />

h a a r m o d e<br />

hoeveackerdijk.nl<br />

Rotterdamseweg 223<br />

2636KC Midden Delfland<br />

tel 015 36<strong>46</strong>271<br />

(tussen Zweth en TU Delft)<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

h a a r m o d e<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g,<br />

bijles en coach<strong>in</strong>g<br />

Leren wordt weer leuk!<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

L<strong>in</strong>dy Freie, ervaren docente VMBO – HAVO – VWO<br />

Bel: 06-227 99 414<br />

Mail: freiebar@xs4all.nl<br />

Website: Huiswerkpuntoverschie<br />

Kijk<br />

op de<br />

website


<strong>Overschie</strong>s architectenbureau ABBT ontwierp<br />

vervangend gebouw Tweede Kamer<br />

Bijna dagelijks ziet u het gebouw van het m<strong>in</strong>isterie van Buitenlandse Zaken op tv. Dit gebouw is momenteel de tijdelijke<br />

vergaderplek van het parlement. Wist u dat dit gebouw is ontworpen door een <strong>Overschie</strong>s Architectenbureau?<br />

ABBT ontstond <strong>in</strong> 1955, toen de Rotterdamse<br />

architecten Apon, van den Berg,<br />

ter Braak en Tromp besloten samen te<br />

gaan <strong>in</strong> één bureau. Een van de eerste<br />

grote bouwopdrachten van ABBT was<br />

ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Boerenleenbank<br />

Waar tot voor enkele jaren het politiebureau<br />

en de Deelgemeente <strong>Overschie</strong> aan<br />

de Baumannlaan gevestigd waren, was<br />

voor 1959 niets dan de achterkant van<br />

een paar huizen aan de Rotterdamse Rijweg<br />

en een stukje onbebouwd terre<strong>in</strong>.<br />

<strong>in</strong> 1959 startte ABBT hier de bouw van<br />

een kantoor voor de Boerenleenbank<br />

van <strong>Overschie</strong> met een directeurswon<strong>in</strong>g<br />

erboven. Het nieuwe gebouw was een bijzonder<br />

ontwerp met een grote uitstekende<br />

luifel aan de straatkant en een monumentale<br />

trappartij naar de bovenwon<strong>in</strong>g.<br />

Hoofdkantoor<br />

In 1961 betrokken ABBT architecten het<br />

oude pand van de Boerenleenbank (aan<br />

de Rotterdamse Rijweg 48). Tot 1990<br />

werden hier vele bouwprojecten gerealiseerd,<br />

niet alleen <strong>in</strong> het Rotterdamse<br />

maar tot ver buiten de landsgrenzen.<br />

Opnieuw was de Boerenleenbank één<br />

van de opdrachtgevers. Deze <strong>in</strong>middels<br />

geheel gereorganiseerde bank besloot<br />

van het bankgebouw aan de Baumannlaan<br />

het hoofdkantoor voor Rotterdam<br />

te maken. In 1971 kwam er een fl<strong>in</strong>ke<br />

uitbreid<strong>in</strong>g. De luifel, trappartij en bovenwon<strong>in</strong>g<br />

moesten wijken. Men moest het<br />

<strong>in</strong> de breedte zoeken want de gemeente<br />

wilde niet dat het vernieuwde pand meer<br />

dan één verdiep<strong>in</strong>g kreeg. Zo staat het<br />

pand er nog, 45 meter breed en heel vaak<br />

van bestemm<strong>in</strong>g veranderd.<br />

Elders <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> realiseerde ABBT architecten<br />

ook kle<strong>in</strong>ere bouwprojecten,<br />

zoals bij de doorbraak van De Lugt naar<br />

de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat de uitbreid<strong>in</strong>g<br />

van Boon Manufacturen (al lang<br />

omgebouwd tot won<strong>in</strong>gen).<br />

BuZa<br />

Eén van de grootste projecten van ABBT<br />

was de bouw van het m<strong>in</strong>isterie van<br />

Buitenlandse Zaken, vlak naast het Centraal<br />

Station van Den Haag. Het was een lang<br />

en moeizaam bouwproject. Toch bleef het<br />

project b<strong>in</strong>nen de plann<strong>in</strong>g en werd het<br />

gebouw <strong>in</strong> september 1984 opgeleverd.<br />

Opmerkelijk aan het gebouw zijn onder<br />

meer de grijs bakkende bakstenen <strong>in</strong> de<br />

onderbouw. Dat komt door het gebruik<br />

van grijs bakkende klei uit Buggenum <strong>in</strong><br />

Noord Limburg. Ook hier is <strong>in</strong>middels van<br />

alles veranderd aan het oorspronkelijke<br />

ontwerp, en niet altijd ten goede.<br />

Toch leuk om te weten dat het parlement<br />

vergadert <strong>in</strong> een gebouw dat is ontworpen<br />

op <strong>Overschie</strong>se tekentafels!<br />

De tijdelijke zaal waar de Tweede Kamer vergadert en het<br />

voormalige hoofdkantoor van de Boerenleenbank aan de<br />

Burg. Baumannlaan - Foto’s:Tweede Kamer en collectie<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Nieuws<br />

7<br />

Herbelev<strong>in</strong>g verloren lente<br />

De lente van 2020 g<strong>in</strong>g verloren door<br />

het coronavirus. We zagen vanachter<br />

onze vensters hoe buiten de knoppen<br />

ontsproten, maar ons leven stond stil.<br />

Cees van Zwieten (piano) en Michel<br />

Poels (bariton) laten u deze lente herbeleven<br />

<strong>in</strong> de herfst van 2021. Zij laten<br />

u liederen horen over lente en liederen<br />

over het gevoel van opgesloten<br />

zijn. Met repertoire van Schumann,<br />

Schubert, Fauré, Duparc, Debussy, Escher<br />

en Dutilleux.<br />

Première<br />

Ook spelen zij liederen van de Heemsteedse<br />

componist Cees Thissen. Tijdens<br />

de lockdown liet hij zwijgende koorleden<br />

teksten schrijven over hoe zij deze periode<br />

beleefden. De teksten zette de componist<br />

op muziek. Deze liederen beleven<br />

tijdens dit recital hun première.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Zondag 7 november | 15:00 uur | toegang<br />

€ 15,00 | Grote Kerk | <strong>Overschie</strong> Tickets<br />

zijn te koop via: https://www.podiumple<strong>in</strong>.nl/artiesten/sticht<strong>in</strong>g-grote-kerkoverschie/voorstell<strong>in</strong>gen/verloren-lente<br />

Cees van Zwieten<br />

en Michel Poels


Concertagenda Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Cantatrix met Fauré’s Requiem - zaterdag 30 oktober<br />

Luister op zaterdag 30 oktober naar<br />

het requiem van Fauré <strong>in</strong> de Grote<br />

Kerk. Cantatrix* en het Kamerorkest<br />

van het Noorden slaan de handen <strong>in</strong>een<br />

voor een uitvoer<strong>in</strong>g van Gabriel<br />

Fauré’s <strong>in</strong>tens troostrijke Requiem. Ook spelen zij werken van<br />

Howells, J.S. Bach, Pärt en Purcell.<br />

Fauré’s ‘Requiem’ is een <strong>in</strong>getogen, maar tegelijk meeslepende dodenmis<br />

en vormt samen met<br />

“Komm, Jesu, komm van Bach, The Deer’s cry van Arvo Pärt, Howell’s Salvator<br />

mundi en Remember me van Purcell, het programma “Remember me”.<br />

Bart Rodijns (Harmonium)<br />

Dirigent: Hans Leenders<br />

*Cantatrix is een gerespecteerde naam <strong>in</strong> de Nederlandse koorwereld en<br />

ook daarbuiten. Dit koor heeft optredens op grote podia, buitenlandse<br />

concertreizen, prijzen bij concoursen, samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> F<strong>in</strong>land en Nederland<br />

met de K<strong>in</strong>g’s-S<strong>in</strong>gers.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Datum en tijd: zaterdag 30 oktober om 20:15<br />

Locatie: Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Kaarten kosten €21,50<br />

Bestel uw tickets op: www.cantatrix.nl of via de QRcode<br />

Zaterdag 6 november aanvang 16:00 uur<br />

Radomir Vasiljevic en zijn Balkan Orkest<br />

Radomir Vasiljević is van oorsprong een klassieke<br />

gitarist die met tal van <strong>in</strong>ternationale<br />

prijzen bekroond is. Deze gitarist afkomstig<br />

uit Servië brengt met zijn orkest een opzwepende<br />

mix van kleurrijke etnische muziek en virtuoos gitaarspel.<br />

De optredens van Radomir Vasiljević & his Balkan Orchestra balanceren<br />

tussen een luisterconcert en een Balkanfeest. De luisteraar wordt meegenomen<br />

op een spannende muzikale reis, waar nostalgische gipsy ballads<br />

en aanstekelijke dansnummers <strong>in</strong> een rap tempo worden afgewisseld.<br />

Radomir Vasiljević -gitaar en zang; Sergej Kreso -percussie; Mihail Gyuzelov<br />

-accordeon; Bart Koenders -contrabas; René Hamers -klar<strong>in</strong>et, Voor<br />

dit optreden aangevuld met een zangeres en danseres. Ze spelen 2 sets<br />

van 45 m<strong>in</strong>uten.<br />

Deze muziek verb<strong>in</strong>dt en wordt zelden of nooit gebracht <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

De organisatie verwacht dat het publiek meegaat met de flow die deze<br />

muziek teweeg brengt.<br />

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumple<strong>in</strong>.nl en kosten<br />

€ 7.50 per stuk.<br />

7 november Cees van Zwieten, verloren Lente.<br />

Toegang vrij. Aanvang 15.00 uur – zie pag<strong>in</strong>a 7 van dit blad<br />

Zondag 28 november aanvang 16:00 uur<br />

Jan van Bijnen en Nienke D<strong>in</strong>gemans<br />

Jan van Bijnen<br />

Of je hem nu (slide)gitarist, multi-<strong>in</strong>strumentalist<br />

of s<strong>in</strong>ger/songwriter noemt,<br />

recensenten, collega’s en vrienden zijn het<br />

erover eens: Jan van Bijnen is een veelzijdig<br />

vakman.<br />

In een carrière van meer dan 3 decennia<br />

begeleidde, arrangeerde, produceerde of<br />

schreef Jan (voor) bekende Nederlandse<br />

artiesten als Rob de Nijs, Freek de Jonge,<br />

Claudia de Breij, Paul Haenen, Alex Roeka en Markowski maar ook <strong>in</strong>ternationale<br />

acts als Markus Rill of Adam James Sorensen.<br />

Hij is lid van Po<strong>in</strong>t Quiet, het Americana-noir-ensemble rond s<strong>in</strong>ger/<br />

songwriter Pascal Hallibert.<br />

Nienke D<strong>in</strong>gemans is een Nederlandse s<strong>in</strong>ger songwriter. Ze wordt<br />

gezien als 17-jarig bluestoptalent maar haar muziek is veel breder: van<br />

blues tot soul en van country tot jazz.<br />

Bij dit concert wordt ze begeleid door Jan van Bijnen en halen met hun<br />

muziek de Amerikaanse roots naar Nederland.<br />

Het concert bestaat uit twee sets: de eerste speelt Jan alleen en z<strong>in</strong>gt hij<br />

de liedjes van zijn nieuwe solo-cd Modest Man, de tweede set z<strong>in</strong>gt Nienke<br />

haar repertoire waarbij ze door van Bijnen begeleid wordt.<br />

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumple<strong>in</strong> en kosten<br />

€ 6.- per stuk.<br />

Meer weten? <strong>in</strong>fo@sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl<br />

www.ssticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl<br />

WWW.STICHTINGGROTEKERKOVERSCHIE.NL


Project Stolperste<strong>in</strong>e realiseerbaar met uw hulp<br />

Sticht<strong>in</strong>g comité 4 mei <strong>Overschie</strong> bestaat dit jaar 50 jaar. Door alle corona-perikelen zijn we niet <strong>in</strong> staat geweest dit met<br />

elkaar en met u te kunnen vieren. Maar het was, is en blijft onze taak om de oorlogsjaren <strong>in</strong> en rondom <strong>Overschie</strong> te herdenken<br />

en deze geschiedenis door te blijven geven voor toekomstige generaties.<br />

De afgelopen drie jaar is het plan ontstaan om daarom Stolperste<strong>in</strong>e <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te leggen, kle<strong>in</strong>e mess<strong>in</strong>g plaatjes op stenen<br />

die voor de deuren/ huizen van “onze” weggevoerde en vermoorde Joodse <strong>in</strong>woners geplaatst worden. Op de plaatjes<br />

staan hun naam, geboortedatum en datum van overlijden.<br />

Pakje brood<br />

In <strong>Overschie</strong> waren de weggevoerde<br />

Joden vooral hardwerkende mensen.<br />

Gewone gez<strong>in</strong>nen waarvan vader vroeg<br />

<strong>in</strong> de ochtend met een pakje brood onder<br />

zijn arm naar zijn werk g<strong>in</strong>g om de kost te<br />

verdienen voor zijn vrouw en k<strong>in</strong>deren.<br />

Maar er is ook een verhaal bekend van een<br />

eenvoudige vader van 2 jonge k<strong>in</strong>deren<br />

die zich vrijwel meteen na het uitbreken<br />

van de oorlog bij het verzet aansloot. Dat<br />

heeft hij met zijn leven moeten bekopen.<br />

Met het project Stolperste<strong>in</strong>e krijgen al<br />

deze mensen een tastbaar stukje zodat<br />

ze niet vergeten worden. Want vaak is<br />

een getal van 6 miljoen erg abstract en<br />

zien we er geen echt gezicht bij. De Stolperste<strong>in</strong>e<br />

blijven voor altijd liggen, zodat<br />

deze geschiedenis ook over 50 tot 100<br />

jaar nog zichtbaar zal zijn.<br />

Fotopanelen en route<br />

Naast het leggen van de Stolperste<strong>in</strong>e wil<br />

het comité nog een aantal zaken realiseren.<br />

Zoals drie fotopanelen met uitzonderlijke<br />

verhalen over de weggevoerde<br />

mensen, <strong>in</strong>clusief foto’s die wij van hen<br />

hebben. Ook wil het comité een route/<br />

plattegrond maken, zodat alle Stolperste<strong>in</strong>e<br />

gevonden kunnen worden.<br />

Daarnaast willen de vrijwilligers van het<br />

comité graag een lespakket maken voor<br />

de basisscholen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Zo kunnen<br />

de k<strong>in</strong>deren van nu leren wat er destijds<br />

hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is gebeurd. En het liefst<br />

maakt het comité ook een boekje over de<br />

totstandkom<strong>in</strong>g van dit enorme project.<br />

Helpt u mee?<br />

Wij moeten nu voor het eerst <strong>in</strong> ons 50-jarige<br />

bestaan een beroep op u gaan doen.<br />

Wij moeten voor dit gehele project maar<br />

liefst 20.000 euro bij elkaar zien te sprokkelen,<br />

dat niet mis is. We vragen alle <strong>in</strong>woners<br />

van <strong>Overschie</strong> om mee te helpen met een<br />

donatie, al v<strong>in</strong>den we dat niet gemakkelijk.<br />

Iedere donatie zal van harte welkom zijn,<br />

en u krijgt er ook iets voor terug. Iedereen<br />

die doneert, hoe veel of hoe we<strong>in</strong>ig dan<br />

ook, zal op een lijst gezet worden en voor<br />

altijd <strong>in</strong> de archieven opgeslagen.<br />

Mocht iemand over 100 jaar onderzoek<br />

gaan doen naar dit project, dan v<strong>in</strong>dt hij/<br />

zij alle adm<strong>in</strong>istratie hierover terug. De<br />

lijst met donateurs komt ook <strong>in</strong> het boek<br />

te staan. Dit betekent dat w<strong>in</strong>keliers en<br />

bedrijven na donatie eeuwigdurende reclame<br />

hebben…<br />

Uw donatie<br />

Hoe kunt u ons helpen? Maak uw donatie<br />

over op Sticht<strong>in</strong>g comité 4 mei <strong>Overschie</strong><br />

NL31 INGB 0007 8961 35<br />

Alvast hartelijk dank voor uw hulp, want samen<br />

staan we sterk en kunnen we alles aan.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Comité 4 mei <strong>Overschie</strong> –<br />

Helen van Noort<br />

<strong>Overschie</strong>se nieuws<br />

9<br />

Kerstconcert Barend Fox<br />

Op zaterdag 11 december, 2021 geeft Shantykoor Barend Fox, het koor van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, een Kerstconcert<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De toegangsprijs is € 7,50 p.p. <strong>in</strong>cl. een kopje koffie.<br />

U kunt hiervoor kaarten bestellen bij de<br />

secretaris van het shantykoor, Anneke de<br />

Bru<strong>in</strong> via email: samiek3@hotmail.com of<br />

tel. nr.: 06-34859494<br />

Na uw betal<strong>in</strong>g op bankreken<strong>in</strong>gnummer:<br />

NL17 INGB 0008 1349 10 t.n.v. Shantykoor<br />

Barend Fox, zijn de kaarten voor u gereserveerd<br />

en liggen op 11 december voor u<br />

klaar bij de <strong>in</strong>gang van de Grote Kerk.<br />

Adres van de Grote Kerk: <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat 95 - 3043 CP Rotterdam-<strong>Overschie</strong>.<br />

Aanvang concert 20.00 uur De kerk is<br />

open om 19.15 uur<br />

Wacht u niet te lang met kaarten te bestellen,<br />

want VOL = VOL!!!!<br />

www.barendfox.com


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122<br />

www.tweewielercompany.nl<br />

w i n t e r l i d m a a t s c h a p<br />

O N B E P E R K T<br />

R I J S P E L E N<br />

V<br />

VAN 1 OKTOBER TOT 1 APRIL<br />

MA T/M ZO 9.00 TOT 17.00 UUR<br />

€ 97,50,-<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverschie.nl<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


Voedselbank<br />

De Voedselbank Rotterdam heeft s<strong>in</strong>ds een tijdje een nieuwe manier voor het uitdelen van<br />

voedsel. Cliënten kiezen nu zelf een dag om elke week op een vaste tijd langs te komen. Ze<br />

kunnen dan hun eigen voedselpakket maken.<br />

De Voedselbank heeft alle cliënten een tijdje geleden ook verteld<br />

over de supermarkt aan Mathenesserweg 21 B. Hier zitten<br />

vier uitdeelpunten van de Voedselbank bij elkaar, ook dat van<br />

<strong>Overschie</strong>. Mensen kunnen elkaar <strong>in</strong> de supermarkt ontmoeten<br />

en ze kunnen er met een hulpvraag terecht.<br />

Op de website kan iedereen uit <strong>Overschie</strong> zien hoe je een voedselpakket<br />

van de supermarkt kunt krijgen. Kijk op: https://www.<br />

voedselbank.nl/voedselpakket-aanvragen/<br />

Open <strong>in</strong>loop spreekuur BOOS<br />

Op d<strong>in</strong>sdag, woensdag en vrijdag hebben wij weer open <strong>in</strong>loop<br />

spreekuur van 10 tot 13 uur <strong>in</strong> de Halte.<br />

U kan bij ons terecht met al uw vragen over o.a.<br />

• Het aanvragen van toeslagen<br />

• Hulp bij aanvragen DigiD<br />

• Aanvragen kwijtscheld<strong>in</strong>gen<br />

• Vragen over uw woon- en leefomgev<strong>in</strong>g<br />

• Hulp bij allerhande formulieren<br />

De Voedselbank heeft pas met een enquête aan mensen gevraagd<br />

wat ze van de verander<strong>in</strong>gen v<strong>in</strong>den. De meeste mensen<br />

zijn tevreden. Bent u dat niet? Zeg dit tegen Paul<strong>in</strong>a Szatanska<br />

van wmo radar. U kunt haar bellen op nummer 06 15821525.<br />

Leven, Dood en de Vooruitgang<br />

7 november - voordracht op de Oude Algemene<br />

Begraafplaats<br />

Museum <strong>Overschie</strong> organiseert ook dit<br />

jaar weer een voordracht onder het motto<br />

Leven Dood en de Vooruitgang. Spreker<br />

is dit jaar Simon Bloemendaal.<br />

Simon Bloemendaal heeft uitgebreid<br />

ervar<strong>in</strong>g als docent en manager <strong>in</strong> de Gezondheidszorg.<br />

Hij volgde een militaire<br />

opleid<strong>in</strong>g aan de KMA en was als specialist<br />

Gezondheid betrokken bij uitzend<strong>in</strong>g<br />

naar brandhaarden als Somalië, Irak en<br />

Rwanda. Soms <strong>in</strong> dienst van defensie en<br />

soms <strong>in</strong> dienst van een andere organisatie<br />

(NGO).<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De voordracht v<strong>in</strong>dt zoals altijd plaats <strong>in</strong><br />

de openlucht op de Oude Begraafplaats,<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat vanuit het Baarhuisje.<br />

Na de bijeenkomst is er gelegenheid<br />

voor een drankje en napraten met<br />

de spreker. De tekst van de lez<strong>in</strong>g zal <strong>in</strong><br />

druk verkrijgbaar zijn.<br />

Ingang via <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 90<br />

(<strong>in</strong>gang Begraafplaats), via het Museum<br />

En nog veel meer! Kom vooral langs met uw vraag. Als wij het<br />

antwoord niet hebben, weten we <strong>in</strong> elk geval wie het wel weet!<br />

BOOS – Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39<br />

- <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 138 of via <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1. Bijwonen van de<br />

voordracht en toegang tot het buitenmuseum<br />

en de begraafplaats zijn kosteloos.<br />

Toegangsprijs voor het museum zelf bedraagt<br />

€ 5,00 per persoon.<br />

Simon tijdens zijn missie <strong>in</strong> Afghanistan -<br />

Foto: Simon Bloemendaal<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

11<br />

De focus van zijn verhaal richt zich op<br />

de opgedane ervar<strong>in</strong>gen tijdens een 11<br />

maanden durende deelname aan de veiligheidsmissie<br />

<strong>in</strong> Uruzgan (Afghanistan)<br />

<strong>in</strong> de periode 2007-2008.<br />

Na de gebeurtenissen <strong>in</strong> de laatste maanden<br />

<strong>in</strong> Afghanistan is het onderwerp heel<br />

actueel. Het zal bijzonder zijn om een<br />

veteraan te horen vertellen over Afghanistan.


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) <strong>46</strong>2 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg <strong>46</strong> , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg <strong>46</strong>, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - 471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Foto Marijnissen


Zien we jou snel tijdens één van de jeugd activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Tijdens de sportborrel kwam de <strong>Overschie</strong>se jeugd met hele leuke ideeën die hebben geresulteerd <strong>in</strong> onderstaand<br />

programma.<br />

In het Huis van de Wijk de Halte:<br />

GIRLS ONLY 11+<br />

Wat doen we: Samen leuke activiteiten doen <strong>in</strong> de bieb. Denk hierbij aan een vision board<br />

maken, ‘high tea’, een Halloween activiteit bedenken of samen koken.<br />

Wanneer? Elke maandag van 16.00 uur tot 18.00 uur<br />

Aanmelden bij Jitske Proietti<br />

Foto: Jitske Proietti<br />

Jongerenavond <strong>Overschie</strong> 12+<br />

Wat gaan we doen? Zelf activiteiten bedenken en meepraten over<br />

het sport en cultuuraanbod <strong>in</strong> de wijk. Daarnaast zijn er verschillende<br />

activiteiten zoals tafeltennis, schaken / dammen en gamen.​Ten<br />

slotte is er <strong>in</strong>formatie over school / werk / sport / DUO<br />

/ jeugdsportfonds.<br />

Ook zal de jongerenraadvergader<strong>in</strong>g 1 keer <strong>in</strong> de maand daar gehouden<br />

worden.<br />

Wanneer? D<strong>in</strong>sdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur<br />

Aanmelden bij Steven Schutrup<br />

Zaalvoetbal <strong>Overschie</strong> 12+<br />

Wat gaan we doen? Zaalvoetbal voor de jongeren 12+ <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Er zullen onderl<strong>in</strong>ge toernooitjes worden gespeeld. Daarnaast<br />

is er de ruimte om zelf met ideeën voor activiteiten te komen.<br />

Hierbij worden de jongeren ondersteund door sportcoach<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek en jongerencoach Steven Schutrup.<br />

Wanneer? Om de twee weken op de zondagavond (gestart op<br />

24 oktober) van 19.00 uur tot 21.00 uur<br />

Waar? Gymzaal Jan Steenstraat, adres: Jan Steenstraat 28, Rotterdam<br />

Aanmelden bij Steven Schutrup<br />

Om te werken<br />

aan je gezondheid<br />

heb je geen<br />

ervar<strong>in</strong>g nodig.<br />

Niks houdt je tegen<br />

Een gezondere levensstijl beg<strong>in</strong>t met<br />

kle<strong>in</strong>e stapjes. En de grootste verrass<strong>in</strong>g?<br />

Het is nu makkelijker dan ooit.<br />

VIT010 helpt jou om een goede<br />

start te maken.<br />

Doe mee via<br />

www.vit010.nl<br />

WMO radar<br />

13<br />

Een <strong>in</strong>itiatief van<br />

<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met SmartVitaal.<br />

Jongerencoaches<br />

Steven Schutrup | 06 279 79 412 |<br />

sschutrup@wmoradar.nl<br />

Jitske Proietti | 0655134786 | JProietti@wmoradar.nl<br />

Huis van de Wijk De Halte is tijdens kantooruren<br />

telefonisch bereikbaar voor bewoners:<br />

010-415 05 14<br />

Huis van de Wijk De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tel. 010-4150514<br />

www.wmoradar.nl


Ontdek De Tempel en het omliggende polderlandschap<br />

Een stukje buiten Oud-<strong>Overschie</strong> liggen de landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs aan de Schie. Deze buitenplaatsen<br />

behoren tot het mooiste en meest waardevolle erfgoed <strong>in</strong> het groen tussen de Rotte en Schie. Een prachtig park, een<br />

groen Rijksmonument, en een bijzondere plek <strong>in</strong> een cultuurhistorisch landschap.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

14<br />

Tussen Rotterdam, Delft en Den Haag is<br />

nog altijd een zeer waardevol cultuurlandschap<br />

bewaard gebleven: Bijzonder<br />

Prov<strong>in</strong>ciaal Landschap Midden-Delfland.<br />

De polders kennen een rijke geschiedenis.<br />

Mede dankzij de <strong>in</strong>zet van boeren,<br />

natuur- en erfgoedbeschermers is het<br />

gebied ten noorden van Rotterdam open<br />

en groen.<br />

Poort naar de polders<br />

Enkele van de mooiste en meest waardevolle<br />

historische plekken <strong>in</strong> Midden-Delfland<br />

heeft Natuurmonumenten decennia<br />

geleden door aankoop weten te beschermen,<br />

zoals de Vlaard<strong>in</strong>gse Vlietlanden,<br />

de Ackerdijkse Plassen en de eendenkooien<br />

Schipluiden en Aalkeetbuiten.<br />

S<strong>in</strong>ds kort zijn hier nieuwe gebieden bij<br />

gekomen, zoals weidevogelreservaat Polder<br />

Noord-Kethel.<br />

Park De Tempel / Nieuw Rhodenrijs is<br />

voor het Rotterdamse publiek een recreatieve<br />

poort naar Midden-Delfland.<br />

Vanaf de twee buitenplaatsen is het s<strong>in</strong>ds<br />

kort mogelijk om door het historische<br />

cultuurlandschap van Midden-Delfland<br />

te wandelen, helemaal naar Delft. Een<br />

alternatieve wandel<strong>in</strong>g loopt via de Kandelaarbrug<br />

over de Schie, en dan richt<strong>in</strong>g<br />

Schiedam.<br />

24 kilometer wandelen tussen Rotterdam<br />

en Delft<br />

Buitenplaats De Tempel heeft een totaal<br />

andere sfeer dan het omliggende boerenland.<br />

Toch heeft het een sterke verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met het polderlandschap. De historische<br />

polderwandel<strong>in</strong>g voert je langs de Schie<br />

door de geschiedenis.<br />

Deze gloednieuwe wandel<strong>in</strong>g van 24 kilometer,<br />

gelanceerd <strong>in</strong> september 2021,<br />

start op Buitenplaats De Tempel. Maar al<br />

snel wandel je de polder <strong>in</strong>, klim je over<br />

hekken, wandel je tussen de koeien en<br />

vogels en langs langgerekte slotenpatronen.<br />

Je komt <strong>in</strong> het land van boer Arie en<br />

zijn zoon Bas van den Berg van Hoeve Ackerdijk,<br />

begraafplaats Hofwijk, Art Centre<br />

Delft en de boswachters van Natuurmonumenten<br />

en Staatsbosbeheer.<br />

Her en der zie je de sporen uit het verleden<br />

<strong>in</strong> het landschap. Cultureel erfgoed<br />

bestaat dan ook niet alleen uit stenen<br />

gebouwen. Veel van onze geschiedenis<br />

kun je herkennen <strong>in</strong> het landschap van<br />

vandaag de dag.<br />

Kijk voor de wandelroutes <strong>in</strong> de route-app<br />

van Natuurmonumenten: Natuurroutes<br />

of op www.natuurmonumenten.<br />

nl/detempel<br />

Beelden van de polder Noord-Kethel; voor het wandelen<br />

door de polders worden laarzen aanbevolen - Foto’s:<br />

Maarten van de Ven – Janko van Beek


Museumbericht november 2021<br />

Bijzondere tu<strong>in</strong>beelden De Tempel <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

De expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van Buitenplaats De Tempel’ neemt je mee <strong>in</strong> de geschiedenis van deze buitenplaats. Een<br />

geschiedenis die nauw verbonden is met de stad Rotterdam. De expositie opende <strong>in</strong> het weekend van Open Monumenten<br />

Dag op 11 en 12 september en is perfect te comb<strong>in</strong>eren met een bezoek aan De Tempel. De expositie toont 18e en<br />

19e eeuwse beelden, met o.a. een uniek, drie eeuwen oud houten tu<strong>in</strong>beeld.<br />

Het hart van de tentoonstell<strong>in</strong>g bestaat<br />

uit een aantal mooie beelden, waarvan<br />

een deel is gerestaureerd. Misschien wel<br />

het meest uniek en kwetsbaar is een drie<br />

eeuwen oud houten tu<strong>in</strong>beeld. Dit houten<br />

beeld is van Museum Rotterdam en<br />

is op deze tentoonstell<strong>in</strong>g voor het eerst<br />

<strong>in</strong> lange tijd weer te zien. Ook kunt u bodemvondsten<br />

uit de weilanden rondom<br />

De Tempel bekijken.<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

cultuurhistorisch van belang<br />

Buitenplaats De Tempel ligt net buiten<br />

<strong>Overschie</strong>. Samen met het naastgelegen<br />

Nieuw Rhodenrijs, behoort de Tempel<br />

tot de laatste bewaarde buitenplaatsen<br />

van Rotterdam. Op veel buitenplaatsen<br />

zijn de baroktu<strong>in</strong>en met de bijbehorende<br />

tu<strong>in</strong>beelden verdwenen.<br />

Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs<br />

is dat hier verschillende tu<strong>in</strong>stijlen<br />

naast elkaar te zien zijn, zoals de<br />

18e eeuwse geometrische stijl, de 19e<br />

eeuwse landschapsstijl, en de vroeg 20e<br />

eeuwse architectonische tu<strong>in</strong>stijl. Ook<br />

een deel van de oorspronkelijke beeldencollectie<br />

is er nog. Deze collectie is<br />

van nationaal belang.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De expositie is <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

te zien iedere zaterdag en zondag<br />

van 14.00 - 17.00 uur.<br />

Toegangsprijs € 5,00. Toegangsprijs voor<br />

donateurs van het museum en leden van<br />

Natuurmonumenten (op vertoon van<br />

hun ledenpas) € 2,50 euro.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie en <strong>in</strong>spiratie<br />

voor een bezoek<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.museumoudoverschie.nl.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het park De Tempel<br />

v<strong>in</strong>d je op www.natuurmonumenten.<br />

nl/detempel.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Nieuwe film <strong>in</strong> serie ‘Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong>’ gereed<br />

Onlangs realiseerden Jan-Willem Poots en<br />

Gerben <strong>in</strong> ’t Hout een nieuwe opname <strong>in</strong><br />

de serie ‘Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong>’. Het<br />

is een <strong>in</strong>teressant <strong>in</strong>terview met Ashok<br />

Bhalotra, de bekende architect en stedenbouwkundige,<br />

die na een <strong>in</strong>ternationale<br />

zwerftocht zijn plek vond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

De opname staat op het YouTube-kanaal<br />

van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>:<br />

https://youtu.be/XHQdoDk6vSA<br />

Zaterdag 6 november<br />

MuseumBuitenwerkdag<br />

Op zaterdag 6 november roept Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> vrijwilligers op om mee<br />

te komen helpen bij de jaarlijkse MuseumBuitenwerkdag.<br />

Al is het maar een<br />

uurtje, uw hulp is heel welkom! Samen<br />

met andere vrijwilligers helpt u met het<br />

gereed maken van het buitenterre<strong>in</strong> voor<br />

de w<strong>in</strong>ter. De dag start vanaf 10.00 uur,<br />

<strong>in</strong>gang via <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden Museum<br />

Het museum is de komende maanden<br />

elke zaterdag en zondag van<br />

14.00 – 17.00 uur open. De toegangsprijs<br />

is € 5,00 (<strong>in</strong>clusief consumptie).<br />

Donateurs van het museum en<br />

leden van Natuurmonumenten (op<br />

vertoon van ledenpas) ontvangen<br />

een kort<strong>in</strong>g van € 2,50.


<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Videobellen<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Claudicatio<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

<strong>Overschie</strong> West<br />

Burgemeester Baumannlaan 190<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

<strong>Overschie</strong> Oost<br />

Abtsweg 2<br />

drs. Joris Huijser<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Ilja Bregman<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

010 262 05 19<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Annelies Moltzer<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

Wat doet VENK makelaars taxateurs<br />

nou eigenlijk voor jou?<br />

Dit leggen wij graag aan je uit. Het proces start altijd met een vrijblijvend gesprek waar<strong>in</strong> wij elkaar leren kennen en waar<strong>in</strong><br />

wij uitleggen wat VENK voor je kan betekenen. Tijdens dit gesprek worden al je vragen beantwoord.<br />

Er zijn verschillende mogelijkheden waarom<br />

je VENK NVM-makelaars zou willen<br />

<strong>in</strong>schakelen. Bijvoorbeeld voor het VERKO-<br />

PEN van je won<strong>in</strong>g. Dit doe je zelf hooguit<br />

een paar keer <strong>in</strong> je leven, voor ons is het<br />

dagelijkse kost. Er komt echt wel veel meer<br />

bij kijken dan alleen maar deuren openen.<br />

Het beg<strong>in</strong>t natuurlijk met een opname van<br />

de won<strong>in</strong>g, hierbij bekijken wij heel nauwkeurig<br />

de won<strong>in</strong>g, hoe is de bouwkundige<br />

staat, we nemen de maten op want iedere<br />

m2 is echt veel geld waard, kijken naar<br />

afwerk<strong>in</strong>g en naar de mogelijkheden van<br />

een huis. De akten uit het verleden worden<br />

doorgelezen om na te gaan of er bijzondere<br />

afspraken gelden. Uiteraard wordt<br />

tijdens dit gesprek stap voor stap het<br />

gehele proces doorgesproken zodat onze<br />

klanten een goed beeld hebben bij wat er<br />

gaat gebeuren. Vrij snel daarna laten we je<br />

weten wat wij als verkoopopbrengst verwachten.<br />

Wij geven je uiteraard ook advies<br />

over het presenteren van je won<strong>in</strong>g, zodat<br />

je het maximale eruit haalt. Vaak kan een<br />

kle<strong>in</strong>e aanpass<strong>in</strong>g een groot verschil <strong>in</strong> opbrengst<br />

betekenen.<br />

Ons team op kantoor zorgt ervoor dat alles<br />

juridisch helemaal onderbouwd is. Er<br />

wordt niets over het hoofd gezien, denk<br />

hierbij aan VvE documenten, de staat van<br />

de bodem, is er sprake van vervuil<strong>in</strong>g, zijn<br />

alle vergunn<strong>in</strong>gen aanwezig, en nog vele<br />

andere onderwerpen. Het is tenslotte<br />

onze taak als deskundige om de verkoop<br />

van de won<strong>in</strong>g voor onze klanten zorgeloos<br />

te laten verlopen.<br />

Maar… je kunt ons ook <strong>in</strong>zetten als AAN-<br />

KOOPMAKELAAR. In onze vorige column<br />

hebben wij al uitgebreid uitgelegd dat wij<br />

als NVM makelaar een geweldige database<br />

hebben en wij als eerste weten welke won<strong>in</strong>gen<br />

er op de markt komen. Hierdoor<br />

heb je een fijne voorsprong op vele anderen<br />

omdat je REALTIME het nieuwe aanbod<br />

ontvangt, dus misschien wel die ene<br />

won<strong>in</strong>g die je echt heel graag wilt hebben.<br />

Ook hier ontzorgen we volledig, omdat wij<br />

jouw belangen behartigen en ook weer als<br />

deskundige alles voor je uitzoeken.<br />

Heb je <strong>in</strong>middels een huis gevonden,<br />

dan heb je voor de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g een<br />

taxatierapport nodig. Wij zijn REGISTER<br />

TAXATEUR, <strong>in</strong>geschreven bij het NRVT.<br />

Al onze rapporten worden geaccepteerd<br />

door alle banken en f<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen.<br />

In het rapport wordt een uitgebreide<br />

BOUWKUNDIGE OPNAME en een VER-<br />

DUURZAMINGSADVIES opgenomen.<br />

Kortom, ons team is er iedere dag weer<br />

druk mee om alle dossiers goed voor te<br />

bereiden zodat een verkoop, een aankoop<br />

of een taxatie vlekkeloos verlopen.<br />

Als je eens gewoon wat <strong>in</strong>formatie wilt<br />

hebben, wij staan voor je klaar. Laat het<br />

weten.<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010-2330202<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

17<br />

Bouw project Schiewerf van start<br />

Na een lange periode van voorbereid<strong>in</strong>g startte onlangs de bouw van 39 huizen b<strong>in</strong>nen<br />

het project Schiewerf aan de Zestienhovensekade. Alle huizen zijn <strong>in</strong>middels verkocht.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: deschiewerf.nl<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Won<strong>in</strong>gtekort <strong>in</strong> een land vol met stenen<br />

Arnaud du Pont was te gast bij RoXCast.<br />

Het gaf hem de gelegenheid om het over de won<strong>in</strong>gmarkt te hebben.<br />

Is er echt een tekort aan woonruimte of is er iets anders gaande? Hoeveel valt er te w<strong>in</strong>nen<br />

met co-liv<strong>in</strong>g, shar<strong>in</strong>g en assisted liv<strong>in</strong>g? Tijd voor een mentaliteitsverander<strong>in</strong>g bij de overheid,<br />

banken en beleggers. Dit en meer <strong>in</strong>teressante <strong>in</strong>zichten hoor je <strong>in</strong> de nieuwe RoXCast met<br />

gastheer Rogier van Heeswijk van RoX Legal.<br />

Geïnteresseerd?<br />

Scan de QR code!<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – <strong>46</strong>7 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> BTW-regels bij verkoop naar buitenland<br />

Bent u ondernemer en verkoopt u diensten of goederen aan consumenten <strong>in</strong> het buitenland? Dan is er het een en ander aan<br />

het veranderen voor u. Ik leg u <strong>in</strong> deze column graag uit hoe het zit met verkopen aan consumenten <strong>in</strong> Europa.<br />

In alle landen moet btw betaald worden<br />

en ieder land bepaald zelf hoeveel. Tot<br />

voor kort wisselden de Europese belast<strong>in</strong>gdiensten<br />

gegevens met elkaar uit, maar<br />

voortaan moeten de ondernemers en hun<br />

boekhouders dat doen. Vanaf 1 juli geldt bij<br />

verkopen aan consumenten het ‘bestemm<strong>in</strong>gslandpr<strong>in</strong>cipe’.<br />

Dit betekent dat u als<br />

ondernemer het btw-tarief moet hanteren<br />

van het land van uw particuliere klant.<br />

Even een voorbeeld:<br />

Stel dat u via uw webshop een product levert<br />

aan een particulier <strong>in</strong> Duitsland. Dan<br />

zet u voortaan het Duitse btw-tarief op<br />

de factuur. Een klant <strong>in</strong> Frankrijk krijgt het<br />

Franse tarief op zijn factuur, enzovoort.<br />

Het is best een klus om alles uit te zoeken<br />

en <strong>in</strong> uw systemen aan te passen. Overleg<br />

dus goed met uw boekhouder hoe dit het<br />

beste kan worden aangepakt!<br />

is heeft u een brief van de Belast<strong>in</strong>gdienst<br />

gekregen en bent u overgezet naar OSS.<br />

Gebruikte u MOSS niet? Ook dan kunt u<br />

van het éénloketsysteem OSS gebruikmaken,<br />

maar het hoeft niet.<br />

Kiest u voor OSS, dan zorgt de Nederlandse<br />

belast<strong>in</strong>gdienst ervoor, dat de btw<br />

naar de juiste landen gaat. U heeft dan<br />

geen btw-registratie <strong>in</strong> andere EU-landen<br />

nodig. Wel moet u zich aanmelden voor<br />

de Unieregel<strong>in</strong>g.<br />

Het is niet verplicht. U kunt ook kiezen<br />

voor een lokale registratie <strong>in</strong> de betreffende<br />

landen en daarmee aangifte doen<br />

<strong>in</strong> de landen van uw klanten.<br />

Er is natuurlijk ook een uitzonder<strong>in</strong>g: als<br />

uw totale omzet <strong>in</strong> het buitenland lager is<br />

dan € 10.000 per jaar, mag u gewoon het<br />

Nederlandse btw-tarief <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g brengen<br />

en de btw <strong>in</strong> Nederland afdragen.<br />

de Kamer van Koophandel heeft een helder<br />

overzicht gemaakt. Zie daarvoor op<br />

www.kvk.nl of www.belast<strong>in</strong>gdienst.nl.<br />

Informatie van de KvK<br />

Informatie Belast<strong>in</strong>gdienst 1<br />

Informatie van de Belast<strong>in</strong>gdienst 2<br />

Op de site van de Belast<strong>in</strong>gdienst staat<br />

dat de verander<strong>in</strong>gen zijn <strong>in</strong>gegaan op 1<br />

juli 2021. De Belast<strong>in</strong>gdienst handhaaft<br />

de regels pas wanneer alle EU-landen<br />

klaar zijn om mee te doen. Dat geeft ondernemers<br />

en hun boekhouders de kans<br />

om de verander<strong>in</strong>gen voor te bereiden.<br />

U doet er volgens mij wel verstandig aan<br />

om 1 januari 2022 als streefdatum aan te<br />

houden om alles <strong>in</strong> orde te brengen.<br />

Ik hoop dat deze <strong>in</strong>formatie u helpt!<br />

Ondernemers<strong>in</strong>formatie – <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Wie btw <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g brengt, moet ook btw<br />

afdragen. Dat blijft zo, maar wel met een<br />

vernieuwde, vereenvoudigde btw-aangifte<br />

via een éénloketsysteem voor alle landen<br />

bij de Nederlandse belanst<strong>in</strong>gdienst. (Maar<br />

dus wel met de buitenlandse tarieven.)<br />

Het éénloketsysteem heet ook wel de<br />

One Stop Shop-regel<strong>in</strong>g (OSS). OSS is<br />

de opvolger van het MOSS systeem. Gebruikte<br />

u tot nu toe MOSS? Als het goed<br />

Levert aan buitenlandse ondernemers?<br />

Dan verandert er niets. Als uw klant een<br />

geldig btw-nummer heeft, factureert u<br />

hem of haar 0% btw. De klant geeft dan<br />

zelf de btw aan. Kortom, dat blijft precies<br />

zoals het nu is.<br />

Geldt de verander<strong>in</strong>g die ik hierboven<br />

heb geschetst voor u? De belast<strong>in</strong>gdienst<br />

heeft uitgebreide <strong>in</strong>formatie voor u. Ook<br />

Yüksel Gerçek<br />

Fam24 Consultancy B.V.<br />

Keersopstraat 15B<br />

3044 EX Rotterdam<br />

Tel. 010-766 00 24<br />

e-mail: <strong>in</strong>fo@fam24.nl<br />

19<br />

Rotterdam bouwt door, ook <strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

In Park 16Hoven is de bouw gestart van buitenplaats Park 16Hoven. Wethouder Bas Kurvers onthulde woensdagmiddag<br />

13 oktober samen met Theo Klijn en Tonny Vromans van bouwbedrijf BVR een maquette om de komst van het appartementencomplex<br />

te vieren.<br />

Het complex zal bestaan uit 70 appartementen,<br />

verdeeld over Het Koetshuis,<br />

Villa de Hoven en de Orangerie. De drie<br />

woongebouwen zijn familie van elkaar en<br />

vormen een moderne vertal<strong>in</strong>g van een<br />

buitenplaats. De bouw van het Koetshuis<br />

start als eerste.<br />

Welkom!<br />

Jeroen van der Steen (Gebiedscommissie<br />

<strong>Overschie</strong>) heette de toekomstige bewoners<br />

welkom namens alle <strong>Overschie</strong>ënaars.<br />

Hij vertelde ook over dit magaz<strong>in</strong>e en had<br />

exemplaren meegenomen. Deze waren <strong>in</strong><br />

een mum van tijd verdwenen <strong>in</strong> de tassen<br />

van de nieuwe bewoners!<br />

Park 16hoven is een van de grotere ontwikkellocaties<br />

<strong>in</strong> Rotterdam. De wijk is opgezet<br />

om gez<strong>in</strong>nen met een midden en hoger<br />

<strong>in</strong>komen aan Rotterdam te b<strong>in</strong>den. Zo wil<br />

Rotterdam voorkomen dat zij de stad verlaten.<br />

Dat gebeurde voorheen nogal eens. De<br />

aanstaande nieuwe bewoners weten dat er<br />

<strong>in</strong> de buurt een luchthaven is.


<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg,<br />

vanaf nu 1 organisatie!<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Open van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur<br />

Ook buiten open<strong>in</strong>gstijden uw medicatie<br />

afhalen? Maak gratis gebruik van onze<br />

afhaalautomaat. Bel de apotheek als u<br />

hier gebruik van wilt maken.<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

E. <strong>in</strong>fo@apotheekabtsweg.nl<br />

Vanaf 1 juli geopend van<br />

12.00 - 16.00 uur. Buiten<br />

deze tijden kunt u terecht<br />

bij de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.<br />

<strong>in</strong>fo@derijnshop.nl<br />

www.derijnshop.nl<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Compost Wormenhotel geoogst<br />

Woensdag 7 oktober om 14:00 is de compost geoogst van het wormenhotel <strong>in</strong> Natuurtu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de aan de Prof. Bolklaan<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het afgelopen jaar brachten de betrokken buurtbewoners groente schilletjes naar het hotel en hebben de<br />

wormen heerlijk kunnen smullen.<br />

Ondanks corona konden de buurtbewoners<br />

het waardevolle afval toch afgeven:<br />

via de handige rode prullenbak bij het<br />

hek van de Tamar<strong>in</strong>de. Hierbij zeer hartelijk<br />

dank aan Sydney en Sander van Tamar<strong>in</strong>de<br />

voor het legen van de prullenbak<br />

toen de natuurtu<strong>in</strong> tijdelijk dicht was.<br />

Om te vieren dat de buurtbewoners zich<br />

hebben <strong>in</strong>gezet voor een beter milieu,<br />

konden zij zichzelf op 7 oktober belonen<br />

met prachtige compost voor de plantjes<br />

<strong>in</strong> en rond het huis. De uite<strong>in</strong>delijke opbrengst<br />

aan compost: 12 emmers en een<br />

kruiwagen vol!<br />

Buurtbewoners kwamen met een emmertje<br />

om dit zwarte goud <strong>in</strong> ontvangst<br />

te nemen. Ook via de straatapp werden<br />

de buurtbewoners opgeroepen om compost<br />

te komen halen.<br />

Ondertussen gaat het verzamelen gewoon<br />

door en kunnen buurtbewoners<br />

zich aanmelden om mee te doen met het<br />

wormenhotel. Aanmeld<strong>in</strong>gen via Natuurtu<strong>in</strong><br />

Tamar<strong>in</strong>de.<br />

De compost van het wormenhotel wordt geoogst<br />

Foto’s: Sander Dikstra – Natuurtu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl<br />

21<br />

Henk Alblas<br />

Een jaar geleden is de website Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl geïntroduceerd, midden <strong>in</strong> de eerste lockdown. De Ondernemers<br />

Verenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong>troduceerde toen – met steun van de gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie <strong>Overschie</strong> – dit<br />

systeem om te zorgen dat de lokale w<strong>in</strong>kels toch hun klanten konden bedienen. Want, zoals u nog wel weet, konden veel<br />

w<strong>in</strong>kels toen geen klanten ontvangen.<br />

Onder het motto ‘blijf loyaal, koop lokaal’<br />

was dit een prima systeem voor alle<br />

ondernemers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> . Ze konden<br />

zo hun klanten <strong>in</strong>formeren over het productaanbod<br />

en hadden een bestelmogelijkheid.<br />

We zijn nu een jaar verder, de<br />

w<strong>in</strong>kels zijn alweer een aantal maanden<br />

open. Tijd om de stand van zaken rond<br />

Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl te melden.<br />

Even wat feiten over deze digitale w<strong>in</strong>kel<br />

van <strong>Overschie</strong>:<br />

26 w<strong>in</strong>keliers/ondernemers uit <strong>Overschie</strong><br />

doen <strong>in</strong>middels mee en zijn met hun contactgegevens<br />

te v<strong>in</strong>den.<br />

Van een aantal w<strong>in</strong>kels is ook het productassortiment<br />

te v<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>clusief prijs<strong>in</strong>formatie.<br />

Een aantal w<strong>in</strong>kels heeft ook een eigen<br />

website met hun productaanbod, maar<br />

gebruikt toch Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.<br />

Bezoekers kunnen van KoopLokaal<strong>Overschie</strong><br />

met een enkele klik door naar de<br />

eigen website.<br />

Over het aantal bezoekers van Kooplokaal<strong>Overschie</strong><br />

zijn we heel tevreden. Ook<br />

nu de lockdown al maanden is opgeheven,<br />

zien we het aantal bezoekers op de<br />

website stabiel blijven. Van de meeste<br />

w<strong>in</strong>kels zien we dat de profiel<strong>in</strong>formatie<br />

tientallen keren per maand wordt bekeken<br />

– heel regelmatig wordt het systeem<br />

ook gebruikt om een e-mail naar een lokale<br />

w<strong>in</strong>kelier te sturen.<br />

Het is ook leuk om te zien dat twee ondernemers<br />

met KoopLokaal meedoen<br />

terwijl zij geen fysieke w<strong>in</strong>kel hebben.<br />

Toch v<strong>in</strong>den ze <strong>in</strong> dit systeem een mooie<br />

mogelijkheid om het <strong>Overschie</strong>se publiek<br />

te bereiken.<br />

Veel mensen kennen de webw<strong>in</strong>kels als<br />

amazon, ebay, bol.com of coolblue wel.<br />

Het is moeilijk concurreren met deze <strong>in</strong>ternet<br />

reuzen dus het motto ‘blijf loyaal,<br />

koop lokaal’ is nog steeds van toepass<strong>in</strong>g<br />

- dus blijft u vooral Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.<br />

nl gebruiken, naast natuurlijk gewoon uw<br />

bezoek aan de w<strong>in</strong>kelstraat!<br />

OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

22<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Update aanleg A16 Rotterdam<br />

De bouw van de aansluit<strong>in</strong>g van de A16 Rotterdam op de A13 is <strong>in</strong> volle gang. Deze zomer is het beton gestort voor de twee<br />

dekken van het viaduct. Dit viaduct laat de rijbanen van de A16 <strong>in</strong> het midden van de A13 aansluiten. Over een paar maanden<br />

rijdt het verkeer op de A13 onder het viaduct door, net als het verkeer op de Schieveensedijk.<br />

Na de nodige voorbereid<strong>in</strong>gen, worden de wegen <strong>in</strong> maart 2022<br />

verlegd. Vanaf dat moment rijdt het verkeer onder het nieuwe<br />

viaduct door. In november gaat ook het heiwerk verder bij het<br />

viaduct over de A13. Dat is fase 3 van <strong>in</strong> totaal 4 fases. Ook start<br />

dan het heiwerk voor het nieuwe viaduct over de toekomstige<br />

afrit Vliegveldweg, vlakbij Rotterdam The Hague Airport.<br />

Afsluit<strong>in</strong>gen en nieuwe routes rondom N209<br />

Rond de N209 is de bereikbaarheid van een aantal wegen veranderd.<br />

Zo rijdt het verkeer nu over Verlegde Oude Bovendijk,<br />

die geen directe aansluit<strong>in</strong>g heeft op de N209. Het verkeer en<br />

de fietsers gaan via een tunneltje onder de N209 door en sluiten<br />

aan op de Landscheid<strong>in</strong>g en de rotonde bij de G.K. Van Hogendorpweg.<br />

Verder is het fietspad Zwarteweg (tussen metrostation Rodenrijs<br />

en bedrijventerre<strong>in</strong> Schiebroek) het komende jaar afgesloten.<br />

Ook bij de kruis<strong>in</strong>g N209/Ankie Verbeek-Ohrlaan is door een<br />

tijdelijke rotonde een nieuwe verkeerssituatie. Het autoverkeer<br />

gaat de komende twee jaar over de rotonde, fietsers gaan met<br />

een brug over de N209 heen.<br />

Maand van het Terbregseple<strong>in</strong><br />

Het Terbregseple<strong>in</strong> is een van de drukste verkeersaders van Nederland.<br />

Over dit bestaande knooppunt komt een fly-over die<br />

de bestaande A16 verb<strong>in</strong>dt met de A16 Rotterdam. De bouw<br />

van deze fly-over gebeurt met een voor Nederland bijzondere<br />

bouwmethode: de Incremental Launch<strong>in</strong>g Method (ILM). Dit<br />

is een beproefde methode voor bouwers van <strong>in</strong>frastructuur <strong>in</strong><br />

bergachtige gebieden. Maar <strong>in</strong> Nederland wordt hij voor het<br />

eerst toegepast over een verkeersknooppunt <strong>in</strong> gebruik.<br />

Er is veel te vertellen over deze bijzondere bouwmethode.<br />

Daarom roepen we oktober uit tot de ‘Maand van het Terbregseple<strong>in</strong>’.<br />

Tijdens deze maand worden er verschillende activiteiten<br />

georganiseerd. Zoals een themalez<strong>in</strong>g over de bouw van de<br />

fly-over. Ook is het mogelijk op de fiets de bouwplaats te bezoeken,<br />

samen met een voorlichter. De bouwplaats is ook met een<br />

bustour te bekijken. Ook het <strong>in</strong>formatiecentrum de Expo A16<br />

Rotterdam is natuurlijk open voor bezoek.<br />

Meer weten<br />

Op de website www.a16rotterdam.nl/maandvanhetterbregseple<strong>in</strong><br />

staat het actuele programma en meer <strong>in</strong>formatie over<br />

het Terbregseple<strong>in</strong>. Wilt u meedoen aan (een van de) activiteiten?<br />

Let op, want aanmelden is verplicht. In verband met de<br />

coronamaatregelen is per activiteit een beperkt aantal plekken.<br />

Dus vol is helaas echt vol.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Raadplaat Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> beschikt over een aanzienlijk archief met foto’s. Foto’s van gebouwen, personen en gebeurtenissen. Van<br />

veel foto’s weten we de plaats, de namen<br />

van personen en gebeurtenissen, maar<br />

niet <strong>in</strong> alle gevallen. En daarvoor roepen<br />

we uw hulp <strong>in</strong>. We zoeken van bijgaande<br />

foto meer <strong>in</strong>formatie. Het is een foto van<br />

een schoolklas van de Zonnekorfschool.<br />

Herkent u iemand of uzelf? Weet u uit welk<br />

jaar de foto is? Stuur dan uw reactie aan<br />

fotoarchief@museumoudoverschie.nl.<br />

Oproep<br />

Heeft u oude foto’s van <strong>Overschie</strong>? Mogelijk<br />

zijn deze <strong>in</strong>teressant voor opname <strong>in</strong> het<br />

fotoarchief van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

U kunt daarvoor contact opnemen via<br />

fotoarchief@museumoudoverschie.nl. Met<br />

name foto’s uit de jaren ’50 en ’60 zijn welkom.


Stralende Sociale Straat 2021<br />

Kees van der Meer<br />

Iedereen kijkt uit naar de Sociale Straat <strong>Overschie</strong>: de organisaties die zich presenteren én de bezoekers. Ook de Sociale<br />

Straat van afgelopen 9 oktober was weer een stralend evenement. Het geweldig mooie weer hielp natuurlijk mee, maar<br />

vooral de vele bezoekers, de presentatoren (waaronder Joris Lutz) en de levendige atmosfeer maakten er een geslaagde<br />

dag van.<br />

9 oktober was een zonovergoten herfstdag, dus het eerste succes was snel behaald. De foto’s op deze pag<strong>in</strong>a’s laten zien dat het<br />

niet bij mooi weer bleef. Er waren veel bezoekers, en veel gesprekken aan de kraam, stand of statafel. De braderie en het spr<strong>in</strong>gkussen<br />

maakten er een echt feestje van. Zo was de Sociale Straat een nuttig en feestelijk evenement.<br />

Fijn om contact te hebben<br />

Organisaties lieten bewoners van <strong>Overschie</strong> zien wat ze allemaal aan te bieden hebben: niet alleen voor vrijetijdsbested<strong>in</strong>g, maar<br />

ook (en vooral) voor wanneer je met beperk<strong>in</strong>gen te maken hebt, of problemen met dagelijkse d<strong>in</strong>gen door gezondheid of mantelzorg.<br />

Het was voor de mensen van deze organisaties fijn dat ze weer echt contact kunnen hebben met de bewoners van <strong>Overschie</strong>.<br />

Een paar organisaties konden helaas niet meedoen, maar zij hopen er volgend jaar zeker weer bij te zijn.<br />

Terugblik Sociale Straat<br />

24<br />

foto's Roelant Siekman


VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Spr<strong>in</strong>gkussen<br />

Joris Lutz was op zijn best met <strong>in</strong>terviews, acts met liedjes en voorleesmomenten voor de jongste bezoekers. Die jongste bezoekers<br />

waren ook niet weg te krijgen bij het spr<strong>in</strong>gkussen (een snoephuisje). Het spr<strong>in</strong>gkussen was al <strong>in</strong> gebruik voordat de braderie begon<br />

en werd pas verlaten toen de stekker er uit g<strong>in</strong>g.<br />

Ook Steven Marengo ontpopte zich tot een echte verb<strong>in</strong>der: wanneer Joris even buiten beeld was trad Steven op als dj. Als een<br />

echte marktkoopman prees hij zijn waar aan: de Sociale Straat.<br />

En dan was daar natuurlijk Amanda Jansen (wmo radar) nog. Amanda was de ‘baas’ van het evenement en zorgde dat iedereen met<br />

de juiste mensen <strong>in</strong> gesprek kwam. Bovendien verraste ze het publiek met een prachtige Sociale Straatsong. Ze zong dit zelfgemaakte<br />

lied driemaal samen met Joris Lutz.<br />

Spulletjes<br />

De kramen bij de oude pastorie op de Burg Baumannlaan waren ook erg <strong>in</strong> trek. Veel mensen hadden belangstell<strong>in</strong>g voor de ambachtelijke<br />

beroepen die hier te zien waren en voor de leuke spulletjes die je er kon kopen. Het was een groot succes, dus wie weet<br />

doen volgend jaar nog meer lokale w<strong>in</strong>keliers mee. Carla en Mart<strong>in</strong> Beukers van Beukers Evenementen zijn er dan ongetwijfeld ook<br />

weer bij met hun Luikse Markt.<br />

Terugblik Sociale Straat<br />

25


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - <strong>46</strong>2 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

Experts <strong>in</strong> automatiser<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het mkb. Gewoon bij u om de hoek!<br />

Kent u dat? Even tussendoor iets regelen op de computer, en dan snel verder met het echte werk. En dan gaat er iets mis.<br />

Dat betekent ergernis en verlies van tijd die u wel beter kunt besteden. Wij komen dit vaak tegen en we lossen het graag voor u op.<br />

ICT ergernissen zijn nergens goed voor en nergens voor nodig!<br />

Heeft u last van ICT ergernissen? Dan is het tijd voor:<br />

een gratis netwerkscan van Trivision, mét vrijblijvend advies<br />

Meer weten?<br />

Bel 010-2<strong>46</strong> 92 40<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 76<br />

3044EH Rotterdam<br />

010-2<strong>46</strong> 92 40<br />

rotterdam@trivision.nl<br />

Kern-team Trivision


oktober 2021<br />

‘Het wordt een kleurrijke muur’<br />

Danny Rumbl: ‘De muurschilder<strong>in</strong>g<br />

is een project dat dicht bij mijn hart ligt’<br />

B<strong>in</strong>nenkort start Danny Rumbl met<br />

het maken van een muurschilder<strong>in</strong>g<br />

op de blauwe muur van de gymzaal<br />

bij de Daltonschool aan de<br />

Abtsweg. Het idee om daar iets te<br />

schilderen komt van Victor Maurice<br />

Klouwens.<br />

‘Ik vond dat de omgev<strong>in</strong>g wel wat<br />

kleur kon gebruiken en kwam op<br />

het idee voor een schilder<strong>in</strong>g op<br />

de muur bij de school’, zegt Victor.<br />

‘Niet alleen wordt de buurt daar<br />

levendiger door. Het brengt de<br />

schoolk<strong>in</strong>deren ook op een laagdrempelige<br />

manier met kunst <strong>in</strong><br />

aanrak<strong>in</strong>g.’<br />

Victor was lid van de Jongerenraad<br />

toen hij het idee kreeg. Die was<br />

enthousiast over zijn plan. Genoeg<br />

reden voor hem om verder te gaan<br />

en met de directie van de school<br />

te gaan praten. ‘Ook daar vonden<br />

ze het een leuk idee’, vervolgt hij.<br />

‘Na met alle betrokken partijen<br />

gesproken te hebben, heb ik een<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatief <strong>in</strong>gediend. Dat<br />

heeft de gebiedscommissie goedgekeurd.’<br />

Voor het maken van de muurschilder<strong>in</strong>g<br />

heeft Victor Danny Rumbl<br />

benaderd, de kunstenaar die ook<br />

verantwoordelijk is voor de schilder<strong>in</strong>gen<br />

onder de A13 <strong>in</strong> 2017 en<br />

2018. Danny: ‘Omdat de muurschilder<strong>in</strong>g<br />

een project is dat dicht<br />

bij mijn hart ligt, heb ik ja gezegd.’<br />

Het ontwerp heeft Danny gemaakt<br />

met <strong>in</strong>breng van leerl<strong>in</strong>gen van<br />

de Daltonschool. ‘Mijn idee was<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

om iets met sport en spel op de<br />

muur te schilderen en vrolijke, felle<br />

kleuren te gebruiken’, vervolgt hij.<br />

‘Dat heb ik woensdag 15 september<br />

met de k<strong>in</strong>deren besproken.’<br />

Voor deze middag waren ook de<br />

omwonenden van het schoolple<strong>in</strong><br />

uitgenodigd. ‘Zij zien de schilder<strong>in</strong>g<br />

vanuit hun huis. Daarom hebben ze<br />

een uitnodig<strong>in</strong>g gekregen om naar<br />

het ontwerp te komen kijken en hun<br />

men<strong>in</strong>g te geven.’<br />

Danny hoopt b<strong>in</strong>nenkort te beg<strong>in</strong>nen<br />

met schilderen. Het wachten is<br />

nog op toestemm<strong>in</strong>g van het Sportbedrijf<br />

Rotterdam. K<strong>in</strong>deren van de<br />

Daltonschool die dat willen, mogen<br />

meeschilderen.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

27<br />

Milieupark dicht bij huis<br />

Huis opruimen? Of de kelderbox De gemeente en Woonstad Rotterdam<br />

organiseerden deze schoon-<br />

leegmaken? Bewoners van de<br />

7-Prov<strong>in</strong>ciënflats konden maar liefst dagen. Wijkregisseur Elly van Noorloos<br />

(gemeente) vertelt. ‘Mensen<br />

drie woensdagen <strong>in</strong> oktober grofvuil<br />

kwijt <strong>in</strong> de eigen buurt, r telkens op zetten vaak grofvuil naast de conta<strong>in</strong>ers.<br />

Met deze actie willen we een andere plek.<br />

de<br />

bewoners de mogelijkheid bieden<br />

dit naar het pop-up milieupark te<br />

brengen. Dicht bij huis, zonder<br />

afspraak. En wie spullen voor de<br />

kr<strong>in</strong>gloop heeft, is ook welkom. Misschien<br />

heeft de buurman wel veel<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2021<br />

De 7-Prov<strong>in</strong>ciënflats waar het<br />

pop-up milieupark stond<br />

de vogels’, zegt Elly. ‘Duiven,<br />

meeuwen, reigers en de laatste tijd<br />

zelfs ooievaars. Dat geeft overlast<br />

en etensresten trekken ratten aan.<br />

Bovendien verstoort voeren het<br />

natuurlijk gedrag van vogels en is<br />

menseneten slecht voor hun gezondheid.<br />

Niet doen dus!’<br />

plezier van uw oude tafeltje. Zonde<br />

om zomaar weg te gooien dus.’<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Vogels niet voeren<br />

Er is ook aandacht voor dierenoverlast.<br />

‘Mensen voeren nog steeds<br />

Als onderdeel van de actie maakt<br />

de gemeente de buurt schoon.<br />

Ook is een aantal dagen een team<br />

aanwezig dat meld<strong>in</strong>gen over de<br />

woonomgev<strong>in</strong>g meteen oplost.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

28<br />

Felicitaties kunnen weer<br />

Het kan weer! Na bijna anderhalf g<strong>in</strong>g De Jonge Spartaan, waar ik<br />

jaar kunnen gebiedscommissieleden<br />

weer bij jubilerende echtparen Vroeger g<strong>in</strong>g het paar graag naar<br />

voetbalde. Niet zo romantisch, nee.’<br />

en 100-plussers langs om hen te de w<strong>in</strong>tersport en ook nu zoeken ze<br />

feliciteren. Commissielid Ada van nog graag Oostenrijk en Italië op,<br />

Noordwijk bezocht d<strong>in</strong>sdag 28 september<br />

de heer en mevrouw Meijer, is verwoed quiltster en maakt ‘hart-<br />

maar nu om te wandelen. Mevrouw<br />

die vierden dat ze 60 jaar geleden jes’, speciale kussentjes voor borstkankerpatiënten.<br />

Het paar heeft<br />

<strong>in</strong> het huwelijksbootje stapten.<br />

twee zonen.<br />

‘Ik ben geboren en getogen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>’, vertelt de heer Meijer, Corona maakte <strong>in</strong> maart vorig jaar<br />

die vroeger een <strong>in</strong>stallatiebedrijf <strong>in</strong> abrupt een e<strong>in</strong>de aan de felicitatiebezoeken.<br />

Ada van Noordwijk is blij<br />

de elektrotechniek had. ‘Mijn vrouw<br />

en ik leerden elkaar kennen tijdens dat ze nu weer op pad kan. ‘Deze<br />

een feestavond van voetbalvereni-<br />

mensen betekenen wat, wonen en<br />

leven hier vaak al heel lang. Ik v<strong>in</strong>d<br />

het belangrijk om te kunnen laten<br />

zien dat we aan hen denken. Daarom<br />

vond ik het ook ontzettend jammer<br />

dat het de afgelopen anderhalf<br />

jaar niet mocht.’<br />

Felicitaties van Ada van Noordwijk<br />

voor de heer en mevrouw Meijer<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Welkom bij harmonie KRPH<br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post van KRPH. ‘We zijn een bloeiende<br />

Harmonie (KRPH) is beroemd verenig<strong>in</strong>g’, vertelt ze. ‘De ongeveer<br />

60 (orkest)leden variëren <strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> Rotterdam en ver daarbuiten.<br />

Het orkest begon <strong>in</strong> 1902 als leeftijd van 185 tot 75 jaar. De afgelopen<br />

tijd hebben we m<strong>in</strong>der kun-<br />

bedrijfsharmonie van Post en Telegrafie.<br />

Nu zijn ze een zelfstandige nen repeteren en optreden. Maar<br />

verenig<strong>in</strong>g met <strong>Overschie</strong> als basis. gelukkig kunnen we nu de draad<br />

Op 28 oktober was er een open weer echt oppakken. S<strong>in</strong>ds juni is<br />

repetitie waar iedereen welkom was de Grote Kerk onze repetitielocatie.<br />

om te komen luisteren of mee te En met onze nieuwe dirigent Maron<br />

spelen op de open repetitie. Teerds maken we een frisse start.<br />

We spelen een breed repertoire<br />

Brenda de Graaf is de voorzitter en maken elk jaar verschillende<br />

programma’s. Bijvoorbeeld voor de<br />

zomertournee langs verschillende<br />

plekken <strong>in</strong> Rotterdam. We spelen<br />

<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>ere formaties of met het<br />

hele orkest. <strong>Overschie</strong> kent ons al<br />

van verschillende kerstconcerten.<br />

Maar ook van de Pietenband rond 5<br />

december en optredens tijdens de<br />

kerstmarkt. ‘<br />

Open repetitie<br />

‘We repeteren elke donderdagavond<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk van 19.45<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2021<br />

open repetitie heeft gemist: wie wil<br />

meespelen, kan na aanmeld<strong>in</strong>g de<br />

stukken die we repeteren alvast<br />

bekijken. En natuurlijk hopen we op<br />

nieuwe orkestleden uit <strong>Overschie</strong>!<br />

Op onze website staat alle <strong>in</strong>formatie<br />

over onze bezett<strong>in</strong>g. We zijn<br />

geen opleid<strong>in</strong>gsorkest, dus mensen<br />

die willen meespelen moeten<br />

wel een beetje ervar<strong>in</strong>g hebben.’<br />

uur tot 22.00 uur. Dan zijn luisteraars<br />

en muzikanten die ons<br />

beter willen leren kennen hartelijk<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

welkom. Aanmelden is nodig. Ook<br />

omdat we nog voorzichtig zijn vanwege<br />

het coronavirus. Voor wie de<br />

Aanmelden voor een repetitie kan<br />

via <strong>in</strong>fo@krph.nl. Alle actuele en historische<br />

<strong>in</strong>formatie over KRPH v<strong>in</strong>dt<br />

u op www.krph.nl.<br />

Sporttoestellen <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Het Sidel<strong>in</strong>gepark is een mooie<br />

groene plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Veel<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars komen er graag.<br />

Om het nog leuker te maken, gaat<br />

de gemeente er sporttoestellen<br />

plaatsen.<br />

In het Vroesenpark staan al sporttoestellen.<br />

Volgend jaar ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Joggers maken al vaak gebruik<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

van het Sidel<strong>in</strong>gepark, maar buiten<br />

sporten kan op veel meer manieren.<br />

Bewoners en sportaanbieders<br />

hebben de afgelopen jaren de<br />

gemeente laten weten dat ze graag<br />

sporttoestellen willen <strong>in</strong> het park.<br />

Dan kan iedereen die dat wil lekker<br />

buiten gezond sporten. Samen met<br />

vrienden, als gez<strong>in</strong> of <strong>in</strong> je eentje.<br />

En tijdens de lockdown werd sporten<br />

of wandelen <strong>in</strong> de buitenlucht<br />

steeds populairder. De gemeente<br />

g<strong>in</strong>g daarom met de vraag naar<br />

sporttoestellen aan de slag. In<br />

andere Rotterdamse parken wordt<br />

daar al volop gebruik van gemaakt.<br />

Ook <strong>in</strong> Park ZestienHoven staan er<br />

al een paar. En nu is het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

aan de beurt. De sporttoestellen<br />

komen <strong>in</strong> het noordelijke deel<br />

van het park.<br />

De gemeente maakt nu een ontwerp<br />

voor de sportplekken. Als<br />

dit ontwerp klaar is, leest u dat op<br />

www.facebook.com/gebied.overschie<br />

en op deze pag<strong>in</strong>a. U kunt er dan<br />

op reageren. Als alles volgens plan<br />

verloopt, staan de toestellen halverwege<br />

2022 <strong>in</strong> het park.<br />

Vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissievergader<strong>in</strong>g<br />

vergadert<br />

maandag 1 november<br />

onl<strong>in</strong>e om 19.30 uur.<br />

Kijk mee via gebiedscommissies.notubiz.nl<br />

29<br />

Start werkzaamheden Delftse Schie<br />

B<strong>in</strong>nenkort krijgen de oevers van de vaarweg wordt verbeterd. Daar<br />

de Schie een grote opknapbeurt. wordt pu<strong>in</strong> geruimd en gebaggerd.<br />

Ook de vaarweg wordt verbeterd. In Dat is nodig om de vaarweg weer<br />

totaal wordt op zes plaatsen tussen veilig te kunnen gebruiken. In <strong>Overschie</strong><br />

wordt de oever op twee plek-<br />

Delft en Rotterdam gewerkt. In<br />

<strong>Overschie</strong> wordt de oever op twee ken aangepakt. Ter hoogte van begraafplaats<br />

Hofwijk krijgt de oever<br />

plekken verbeterd.<br />

een nieuwe damwandconstructie.<br />

Het is tijd voor groot onderhoud Deze constructie wordt natuurlijk<br />

aan de oevers van de Delftse nog ‘mooi gemaakt’ zodat alles<br />

Schie. De prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland weer mooi opgaat <strong>in</strong> de natuurlijke<br />

vervangt vanaf half oktober de oevers<br />

die <strong>in</strong> slechte staat zijn. Ook de Delftweg, krijgt een<br />

omgev<strong>in</strong>g. De andere locatie, langs<br />

natuurvriendelijke<br />

oever. Dat betekent dat<br />

dieren langs de waterkant makkelijk<br />

voldoende voedsel kunnen v<strong>in</strong>den.<br />

En ook de oeverplanten kunnen<br />

zich op die plek dan weer goed<br />

ontwikkelen. In totaal wordt 845<br />

meter Schie-oever vervangen. De<br />

werkzaamheden beg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> oktober<br />

en rond juni 2022 is het klaar.<br />

De precieze plann<strong>in</strong>g van het werk<br />

en details over de nieuwe oevers<br />

v<strong>in</strong>dt u op www.zuid-holland.nl/<br />

delftse-schie.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Veilig<br />

Een politieagent speciaal voor de jeugd<br />

Anne Bos<br />

S<strong>in</strong>ds vier maanden hebben de drie wijkagenten van <strong>Overschie</strong> versterk<strong>in</strong>g gekregen van Daniël van den Berg. Daniël is er<br />

speciaal voor de jeugd. Hij houdt <strong>in</strong> de gaten of het wel goed gaat met jongens en meisjes die de wijkagenten tijdens hun<br />

werk ontmoeten. Dit doet Daniël ook <strong>in</strong> het Kleiwegkwartier, Schiebroek en Hillegersberg.<br />

“Je wilt zo snel mogelijk bij iemand op de stoep staan bij iemand<br />

die risico loopt om af te glijden”, legt Daniël uit, “want hoe vroeger<br />

je erbij bent, hoe beter je k<strong>in</strong>deren en jongeren kunt helpen.”<br />

Oogje <strong>in</strong> het zeil<br />

Er vroeg bij zijn, dat is niet alleen belangrijk<br />

bij jongeren die bijvoorbeeld<br />

beg<strong>in</strong>nen met <strong>in</strong>breken of dealen. Het<br />

is net zo belangrijk om er te zijn voor<br />

een k<strong>in</strong>d dat getuige is van geweld <strong>in</strong><br />

huis. Want dat soort ervar<strong>in</strong>gen zijn<br />

niet goed voor iemand, en kan tot<br />

gevolg hebben dat dat k<strong>in</strong>d later verkeerde<br />

keuzes gaat maken.<br />

Vandaar dat de politie s<strong>in</strong>ds een jaar<br />

of acht mensen aanstelt die speciaal<br />

een oogje houden op de jeugd. Voor<br />

<strong>Overschie</strong> is dat dus Daniël.<br />

In de knel<br />

“Ik ben voor de wijkagenten het aanspreekpunt<br />

als het gaat over k<strong>in</strong>deren<br />

en jongeren”, vertelt Daniël. “Ik ga de<br />

opleid<strong>in</strong>g Omgaan met Jeugd nog<br />

doen, maar ik werk al s<strong>in</strong>ds 2012 bij<br />

de politie en heb dus al aardig wat<br />

ervar<strong>in</strong>g.”<br />

“Nu heb ik een functie waar<strong>in</strong> ik echt<br />

iets kan bereiken voor de mensen<br />

voor wie ik dit werk doe. Als je een<br />

jongere die <strong>in</strong> de knel zit ontmoet bij<br />

een noodoproep, kun je we<strong>in</strong>ig voor<br />

hem of haar doen. Maar nu ben ik<br />

degene aan wie zo’n jongere wordt<br />

overgedragen. Dat betekent dat ik<br />

zicht hou op iemand en <strong>in</strong>vloed heb<br />

op de hulp die hij of zij krijgt.”<br />

Monitor<br />

Dat Daniël nu <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> rondloopt,<br />

betekent niet dat iedere jongere die<br />

met een wijkagent te maken krijgt aan<br />

hem wordt overgedragen. Dat geldt<br />

alleen voor de schrijnende en moeilijke<br />

gevallen, waar de wijkagent niet<br />

voldoende tijd en kennis voor heeft.<br />

“Een slachtoffer van sext<strong>in</strong>g bijvoorbeeld,<br />

of van k<strong>in</strong>dermishandel<strong>in</strong>g”,<br />

legt Daniël uit. “Ook jeugdgroepen<br />

die zich misdragen krijgen met mij te<br />

maken. Ik monitor dan hoe het gaat<br />

en grijp <strong>in</strong> als het nodig is. Ik ben een<br />

brug naar de hulpverlen<strong>in</strong>g.”<br />

In andere gevallen geeft Daniël zijn<br />

collega’s <strong>in</strong> de wijk advies en houdt hij<br />

het overzicht.<br />

<strong>Overschie</strong><br />

“<strong>Overschie</strong> is voor mij een lekkere<br />

oud-Rotterdamse wijk”, v<strong>in</strong>dt Daniël.<br />

“Er wonen veel no-nonsense mensen,<br />

die niet op hun mondje zijn gevallen.<br />

Ik hou wel van dat directe. En het<br />

dorpse van <strong>Overschie</strong> is ook mooi.”<br />

Al lijkt <strong>Overschie</strong> een dorp, toch zijn<br />

alle grotestadproblemen van de<br />

jeugd ook hier. “Valesca de Veer (wijkagent,<br />

red.) heeft goed zicht op wat<br />

er speelt”, aldus Daniël. “Nu zijn we<br />

het meeste aan het monitoren op drill<br />

raps en messenproblemen, want die<br />

problemen nemen we heel serieus.<br />

Door er vroeg bij te zijn, kunnen we ze<br />

tegengaan.”<br />

Om er vroeg bij te kunnen zijn, onderhoudt<br />

de politie korte lijntjes met<br />

scholen, straatcoaches, jongerencoaches<br />

en anderen die veel contact<br />

hebben met de jeugd.<br />

De moeite waard<br />

Zoals gezegd doet Daniël dit werk<br />

pas een paar maanden. Maar het<br />

bevalt hem zeker goed. Daniël: “Alles<br />

beg<strong>in</strong>t bij de jeugd, ook een beroepscrim<strong>in</strong>eel.<br />

Zelfs als je er maar een<br />

paar kunt tegenhouden, is het al de<br />

moeite waard.”<br />

Daniël van den Berg, het gezicht van de politie<br />

voor de <strong>Overschie</strong> jeugd<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

30


<strong>Overschie</strong>se week<br />

van de Mantelzorg van 8 t/m 14 november<br />

Ben je mantelzorger?<br />

Zorg je langere tijd vrijwillig<br />

en onbetaald voor je familielid,<br />

vriend (<strong>in</strong> )of kennis?<br />

Is jouw hulp onmisbaar<br />

omdat degene die jij<br />

helpt een aantal handel<strong>in</strong>gen<br />

niet meer zelfstandig<br />

kan?<br />

Dan heb jij zeker een workshop verdiend!<br />

Geef je op bij Jan<strong>in</strong>e Spek, mantelzorgcoach<br />

van Wmo radar voor één van de<br />

gratis workshops tijdens de Week van de<br />

Mantelzorg.<br />

Aanmelden graag voor 2 november.<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek: “Veel mensen weten zelf niet<br />

dat ze mantelzorger zijn. Ze helpen vanuit<br />

liefde en zorg voor de ander. De zorg kan<br />

langdurig en <strong>in</strong>tensief zijn. Als mantelzorger<br />

is het belangrijk om ook goed voor<br />

jezelf te zorgen. Ik adviseer en denk graag<br />

mee om overbelast<strong>in</strong>g te voorkomen.”<br />

Je kunt mij bereiken op d<strong>in</strong>sdag, woensdag<br />

en vrijdag tel : 06 12858470 of per<br />

email jspek@wmoradar.nl.<br />

Klankschalen workshop<br />

De avond beg<strong>in</strong>t met een paar zittende oefen<strong>in</strong>gen (op een stoel) gevolgd door een meditatie<br />

met de klankschalen. Daarna een aantal staande oefen<strong>in</strong>gen om nog meer <strong>in</strong> je lijf<br />

te komen en ze e<strong>in</strong>digt met weer een klankschalenmeditatie, waarbij je zult merken dat je<br />

je hoofd helemaal leeg kunt maken en heerlijk kunt wegdromen op die subtiele klanken.<br />

Maandag 8 november Tijd: 19.15 - 21.00<br />

Locatie: M&M Aerobicsstudio, Rodenburgstraat 4 b<br />

“Dikke dames” schilderworkshop<br />

Ze zijn al aardig<br />

bekend, de vrolijke<br />

en kleurrijke<br />

dikke dames schilderijen.<br />

Lijkt het u leuk om er zelf eentje te maken?<br />

Schilderervar<strong>in</strong>g is niet nodig. Een gezellige<br />

middag waarbij iedereen aan het e<strong>in</strong>d<br />

van de middag met een vrolijk schilderij<br />

naar huis gaat.<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 november<br />

Tijd: 14.00 – 16.00<br />

Locatie: HWD, Taludweg 5<br />

WMO radar<br />

31<br />

Bloemen voor alle Mantelzorgers<br />

Kom op de Dag<br />

van de Mantelzorg<br />

naar de Halte<br />

om zelf een mooi<br />

boeket samen te<br />

stellen.<br />

Workshop ”Leren navigeren met verlies”<br />

Als mantelzorger van een partner of ouder<br />

met een (chronische) ziekte of beperk<strong>in</strong>g<br />

wordt je geconfronteerd met hun pijn en<br />

verdriet. De workshop gaat om JOU als<br />

mantelzorger. Hoe kun jij navigeren met<br />

verlies? Je aandacht verdelen tussen je<br />

partner, k<strong>in</strong>d en jezelf?<br />

Lukt het echt niet om naar de Halte te<br />

komen, geef u toch op. Dan proberen<br />

wij bij u een mooie bos bloemen te bezorgen.<br />

Wij zorgen voor een mooie mix van bloemen,<br />

koffie en iets lekkers.<br />

Stephanie Beijnes, rouw en verlies coach<br />

biedt tijdens de workshop handvaten om<br />

met het verlies om te gaan en als mantelzorger<br />

zelf staande te blijven.<br />

Zondag 14 november<br />

Tijd : 13.00 <strong>in</strong>loop start 13.30 -15.30<br />

Woensdag 10 november<br />

Start 10.00 – 14.00<br />

Locatie : Bibliotheek/ Huis van de wijk “de<br />

Halte”, Hoge Schiehof 39<br />

Locatie: Bibliotheek, Huis van de Wijk “de<br />

Halte”, Hoge<br />

Schiehof 39<br />

Appeltaart concert <strong>in</strong> de Lugt<br />

V<strong>in</strong>d je het leuk om naar dit concert te gaan voor mantelzorgers<br />

zijn er vrijkaarten. Geef je snel op.<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 november<br />

Tijd: 10.30<br />

Locatie: In de Lugt, De Lugt 17<br />

Kijk voor het stedelijk aanbod op 10<br />

november De Dag van de Mantelzorg<br />

op de website van Mantelfoon:<br />

https://mantelfoon.nl


Juwelier Sativar<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Duyvesteynstraat 11<br />

3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com<br />

www.sativar.nl<br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie<br />

aan gouden- en zilveren sieraden.<br />

U krijgt altijd de scherpste prijs voor onze mooie oorbellen,<br />

armbanden, halskett<strong>in</strong>gen, trouw- en<br />

vriendschapsr<strong>in</strong>gen, enkelbandjes, horloges, naamplaatjes,<br />

fotogravures en bedels.<br />

Een kett<strong>in</strong>g met een letter is het perfecte cadeau om te geven<br />

aan één van je dierbaren.<br />

Juwelier Sativar heeft alle letters van het alfabet.<br />

14 karaats gouden letter en bijpassende 14 karaats<br />

gouden kett<strong>in</strong>g van € 225,- nu voor € 175,-<br />

Wij hebben altijd wel iets naar uw wens. Kom gezellig langs voor<br />

een kop koffie, dan kunnen wij u tegelijkertijd met veel plezier<br />

onze uitgebreide collectie laten zien.<br />

Wij hebben ook een grote collectie ‘Z<strong>in</strong>zi Jewels en Watches’.<br />

Volg ons op Radio Rijnmond vanaf september.<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Westerwater 20-22,<br />

Berkel en Rodenrijs<br />

We zijn open!<br />

Van d<strong>in</strong>sdag tot zaterdag van 10 tot half 6.<br />

Handgemaakte sieraden,<br />

mooie italiaanse leren tassen, kled<strong>in</strong>g en riemen.


Een droomhuis met <strong>in</strong>loopkast<br />

Menig <strong>in</strong>loopkast is deels gevuld met impulsaankopen. Zo lang het om een jurk of een jas gaat, is de schade wel te overzien.<br />

Maar wat als je <strong>in</strong> de oververhitte won<strong>in</strong>gmarkt je handteken<strong>in</strong>g zet onder een (ver-)koopcontract en je na een nachtje<br />

slapen van gedachten bent veranderd? Dan kan het natuurlijk om veel geld gaan.<br />

Wettelijke bedenktijd<br />

Zodra de koopovereenkomst is getekend,<br />

heeft een particuliere koper van<br />

een woonhuis gedurende drie dagen de<br />

mogelijkheid om de koopovereenkomst<br />

te ontb<strong>in</strong>den. Deze wettelijke bedenktijd<br />

heeft tot doel om (particuliere) kopers<br />

van woonhuizen te beschermen; zij<br />

kunnen een overhaaste koopbesliss<strong>in</strong>g<br />

terugdraaien zonder dat ze daarvoor een<br />

reden hoeven te hebben.<br />

Uitsluitend de koper kan een beroep<br />

doen op de wettelijke bedenktijd van<br />

artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Er is dus<br />

geen wettelijke bedenktijd die strekt tot<br />

bescherm<strong>in</strong>g van de verkoper. Hoe kan<br />

een verkoper zichzelf dan beschermen<br />

tegen een verkoopbesliss<strong>in</strong>g waarvan hij<br />

achteraf spijt heeft gekregen?<br />

Contractuele bedenktijd<br />

De Rechtbank Overijssel heeft een uitspraak<br />

gedaan <strong>in</strong> een casus waar<strong>in</strong> de volgende<br />

bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de koopovereenkomst<br />

was vermeld.<br />

In de koopovereenkomst stond:<br />

artikel 16 Bedenktijd<br />

(……)<br />

Verkoper heeft koper toestemm<strong>in</strong>g gevraagd<br />

om de wettelijke bedenktijd van<br />

drie dagen ook van toepass<strong>in</strong>g te verklaren<br />

op verkoper. Koper heeft hiermee<br />

<strong>in</strong>gestemd onder dezelfde voorwaarden<br />

zoals hierboven beschreven.<br />

Hogere verkoopprijs<br />

De rechter vond dat de verkoper – net<br />

zoals de koper – zonder het geven van<br />

een nadere toelicht<strong>in</strong>g een beroep mocht<br />

doen op de (contractuele) bedenktijd en<br />

de koopovereenkomst mocht ontb<strong>in</strong>den.<br />

De koper had hiermee <strong>in</strong>gestemd en wist<br />

dus ook dat hij dit risico liep.<br />

De rechtbank zou misschien anders geoordeeld<br />

hebben <strong>in</strong>dien de verkoper de<br />

mogelijkheid om een beroep te doen op<br />

de bedenktijd zou hebben gebruikt om<br />

zijn onderhandel<strong>in</strong>gspositie ten opzichte<br />

van de koper te versterken door te dreigen<br />

de koopovereenkomst te ontb<strong>in</strong>den<br />

als er geen hogere koopprijs door de koper<br />

zou worden geboden. Dat was hier<br />

niet het geval. De verkoper was namelijk<br />

van plan om de won<strong>in</strong>g aan een derde te<br />

verkopen, weliswaar tegen een hogere<br />

koopprijs, maar de bedenktijd werd niet<br />

als onderhandel<strong>in</strong>gsargument gebruikt<br />

richt<strong>in</strong>g de koper om een hogere koopprijs<br />

te krijgen.<br />

Droomhuis<br />

Een <strong>in</strong>loopkast, meer ruimte, een tu<strong>in</strong>…<br />

er zijn allerlei redenen om op zoek te<br />

gaan naar dat ene droomhuis. Met een<br />

goed (ver)koopcontract en met juridisch<br />

advies over de risico’s voorkom je dat die<br />

droom een nachtmerrie wordt!<br />

Meer weten? Neem gerust contact met<br />

mij op!<br />

Mr. Joke Mikes<br />

Justion Advocaten Rotterdam<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010 – 440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

33<br />

Concerten <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong> december:<br />

• 11 december Kerstconcert Shantykoor Barend Fox. Zie pag<strong>in</strong>a 9 <strong>in</strong> dit blad.<br />

• 18 december Kerstconcert KRPH / Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie. In de volgende uitgave<br />

van NiO <strong>in</strong>formatie over dit concert en over de kaartverkoop.<br />

• 19 december Weihnachtsoratorium. 14.00 uur<br />

Tickets voor dit concert zijn verkrijgbaar op www.podiumple<strong>in</strong> en kosten € 20,-- per stuk.<br />

Ondanks de beperk<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de Coronaperiode heeft het Haags Barok Gezelschap toch kans gezien om deze prachtige muziek <strong>in</strong><br />

te studeren en <strong>in</strong> december te gaan uitvoeren <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong>. De kerk zal daar speciaal voor worden omgebouwd en<br />

<strong>in</strong>gericht: een zeer groot podium wordt gebouwd om de 40 zangers, 25 orkestleden en de 4 solisten een goede positie te geven<br />

zodat bezoekers een geweldig mooie muziekmiddag tegemoet gaan.<br />

Een unieke gelegenheid voor <strong>Overschie</strong> om dit gezelschap en deze muziek <strong>in</strong> onze eigen wijk mee te gaan maken.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie: zie www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie en <strong>in</strong> de volgende uitgave van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, e<strong>in</strong>d november.


Officiële open<strong>in</strong>g nieuwe vertrekhal RTHA<br />

Ada van Noordwijk<br />

De vernieuwde vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport (het vliegveld dat <strong>Overschie</strong>ënaren halsstarrig Zestienhoven<br />

blijven noemen) g<strong>in</strong>g op vrijdagmiddag 1 oktober e<strong>in</strong>delijk open. Dit feestje is twee keer uitgesteld door corona en de<br />

vertrekhal is <strong>in</strong>tussen <strong>in</strong> gebruik genomen.<br />

De vernieuwde vertrekhal heeft een rustige<br />

en moderne uitstral<strong>in</strong>g door gebruik<br />

van houten elementen, zowel b<strong>in</strong>nen als<br />

buiten op de terrassen. Er is ruimte voor<br />

zo’n 1,7 miljoen passagiers per jaar.<br />

Vóór de officiële open<strong>in</strong>g door burgemeester<br />

Ahmed Aboutaleb van Rotterdam<br />

en burgemeester Jan van Zanen van Den<br />

Haag, werd aan tafel gesproken met directeur<br />

Ron Louwerse over de toekomst van<br />

de 65-jarige luchthaven. Louwerse vertelde:<br />

“We <strong>in</strong>vesteerden de afgelopen jaren<br />

veel <strong>in</strong> onze <strong>in</strong>frastructuur, zodat we klaar<br />

zijn voor <strong>in</strong>novatieve projecten die er de<br />

komende jaren aankomen. Zoals de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van synthetische keros<strong>in</strong>e voor<br />

vliegtuigen of elektrisch vliegen. In 2030<br />

willen we onze grondgebonden activiteiten<br />

geheel emissievrij hebben. Daarom<br />

zijn we gestart met de bouw van een<br />

nieuw zonnepark met 34000+ zonnepanelen,<br />

een van de grootste <strong>in</strong> deze regio.<br />

We zijn trots op onze historie, maar kijken<br />

vooral naar voren.”<br />

Na het tafelgesprek drukten beide burgemeesters<br />

<strong>in</strong> de stromende regen op een<br />

grote knop. Daarmee verklaarden zij de<br />

vernieuwde vertrekhal officieel geopend.<br />

Het ronde tafelgesprek met de beide burgemeesters en<br />

Ron Louwerse - Foto: Ada van Noordwijk<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

34<br />

Wegonderhoud leidt tot<br />

burenactiviteiten <strong>in</strong> Kouwenhoek<br />

Anja Ruberg<br />

Vanaf april hebben de bewoners van de Zestienhovensekade, de Neel Gijsenkade en de Molens<strong>in</strong>gel last gehad van het<br />

noodzakelijk grootonderhoud <strong>in</strong> de straat. Rioler<strong>in</strong>gen, gasleid<strong>in</strong>gen, waterleid<strong>in</strong>gen ... alles is vernieuwd. Uiteraard<br />

werd ook een nieuw wegdek aangelegd. Een hele operatie, net zoals <strong>in</strong> veel andere straten van <strong>Overschie</strong>. Maar de<br />

bewoners sierden zich door saamhorigheid.<br />

De buurt die vroeger bekend stond als de<br />

“Kouwenhoek” blijkt helemaal geen “kouwenhoek”<br />

te zijn. Veel buren zetten zich<br />

voor anderen <strong>in</strong>. Mensen richtten samen<br />

geveltu<strong>in</strong>tjes <strong>in</strong>, gereedschap werd over<br />

en weer uitgewisseld, en buren kwamen<br />

spontaan helpende handjes leveren.<br />

De activiteiten werden afgesloten met<br />

heel veel hapjes en een drankje.<br />

De buren zijn vastbesloten meer activiteiten<br />

te organiseren.<br />

Jong en oud deed mee aan de gezellige en succesvolle<br />

Burendag - Foto’s: M. Spitse<br />

Burendag<br />

Op 9 oktober sloten de buren deze hectische<br />

tijd af met een gezamenlijke burendag.<br />

Door de werkzaamheden kon<br />

dit niet plaatsv<strong>in</strong>den op 25 september,<br />

de officiële datum van burendag. Gelukkig<br />

had Opzoomeren daar geen moeite<br />

mee! Op 9 oktober g<strong>in</strong>gen de buren gezamenlijk<br />

aan de slag om zwerfvuil op te<br />

ruimen, ongewenst groen te verwijderen<br />

en allerlei leuke activiteiten voor de k<strong>in</strong>deren<br />

te organiseren.


11 november: vier<strong>in</strong>g S<strong>in</strong>t Maarten<br />

op K<strong>in</strong>dcentrum De Stern<br />

Bij K<strong>in</strong>dcentrum De Stern kijkt iedereen uit naar 11 november. Op die dag wordt het jaarfeest S<strong>in</strong>t Maarten gevierd. In de<br />

vroege avond vormen de k<strong>in</strong>deren van De Stern met hun lampionnen een stoet van toverachtig brandende lichtjes. Z<strong>in</strong>gend<br />

wandelen zij door Park16Hoven om te ‘bedelen’ voor wat lekkers.<br />

S<strong>in</strong>t-Maarten is s<strong>in</strong>ds de negentiende<br />

eeuw een lichtjesfeest voor k<strong>in</strong>deren. De<br />

lichtjes branden <strong>in</strong> het donker, <strong>in</strong> een knol<br />

die onder de aarde groeit. Ook ergens<br />

diep <strong>in</strong> ons schijnt het vermogen om liefde<br />

te geven als een verborgen lichtje. Het<br />

moet beschermd worden tegen w<strong>in</strong>d en<br />

regen zodat het voor anderen kan stralen.<br />

Middeleeuwen<br />

In de middeleeuwen was het S<strong>in</strong>t-Maartensfeest<br />

nog geen lichtfeest voor k<strong>in</strong>deren,<br />

maar op die dag mochten de armen<br />

bij de rijken gaan bedelen – die dan gul<br />

moesten geven. Zo konden ze een voorraad<br />

voedsel en hout verzamelen voor de<br />

w<strong>in</strong>ter.<br />

Jaarfeesten<br />

Bij K<strong>in</strong>dcentrum De Stern vormen jaarfeesten<br />

vaste momenten <strong>in</strong> het jaar<br />

b<strong>in</strong>nen het onderwijs en op de k<strong>in</strong>deropvang.<br />

Op de jaarfeesten staan k<strong>in</strong>deren<br />

stil bij de verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de natuur en de<br />

verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> onszelf.<br />

Op dit moment staat de herfst centraal.<br />

De natuur kleurt oranje, bru<strong>in</strong> en rood.<br />

De blaadjes vallen en de kastanjes liggen<br />

voor het oprapen. In de klassen is<br />

duidelijk te zien dat het buiten herfst is.<br />

K<strong>in</strong>deren versieren de seizoenstafel <strong>in</strong> de<br />

klas met spulletjes uit de natuur en <strong>in</strong> de<br />

groepen zijn volop activiteiten rond het<br />

thema herfst.<br />

“Op de Stern staat de natuur centraal. We<br />

volgen het ritme van de natuur en vieren<br />

elke periode met een jaarfeest. Vorige<br />

maand vierden we de oogstperiode met<br />

het S<strong>in</strong>t Michaelsfeest. Deze maand vieren<br />

we het beg<strong>in</strong> van de donkere periode<br />

en ontsteken het licht <strong>in</strong> onszelf met de<br />

vier<strong>in</strong>g van S<strong>in</strong>t Maarten,“ vertelt Sandra<br />

Nederlof, directeur van het onderwijs b<strong>in</strong>nen<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern.<br />

3 november open dag<br />

Kom kijken op de opendag of openlesmiddag<br />

van K<strong>in</strong>dcentrum De Stern op 3<br />

november. Het team vertelt graag meer<br />

over de jaarfeesten, het natuurlijk, vernieuwend<br />

onderwijs en onderwijs met<br />

hart, hoofd en handen.<br />

Neem ook meteen een kijkje bij de k<strong>in</strong>deropvang,<br />

die naadloos aansluit op de<br />

visie van de school. Een mooi moment<br />

om uitgebreid kennis te maken met het<br />

onderwijs en de opvang b<strong>in</strong>nen K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern!<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het k<strong>in</strong>dcentrum<br />

leest u op www.kc-destern.nl. Aanmelden<br />

voor de opendag kan via <strong>in</strong>fo@<br />

kc-destern.nl of 010-790 1161.<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern is onderdeel van<br />

het schoolbestuur K<strong>in</strong>d en Onderwijs<br />

Rotterdam.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

35<br />

Klaverjasclub De Ronde Tafel zoekt nieuwe leden<br />

Z<strong>in</strong> om te (leren) klaverjassen? De organisatoren, Cisca Tukker en Jan Tu<strong>in</strong>enburg, verwelkomen graag nieuwe leden om te<br />

klaverjassen. Jokeren kan trouwens ook bij deze club, wanneer er voldoende aanmeld<strong>in</strong>gen zijn.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De club speelt iedere maandagavond onder <strong>in</strong> Flat Abtshove, <strong>in</strong> de ruimte van Wilskracht Werkt. De zaal is om 18.30 open. Om 19.00<br />

uur beg<strong>in</strong>t het spel tot ongeveer 22.30.<br />

De contributie is € 3,25 per keer. Daarnaast is er een loterij, maar die is niet verplicht.<br />

Neem voor meer <strong>in</strong>formatie contact op met de heer Jan Tu<strong>in</strong>enburg telefoon 06 55177499 of mevrouw Cisca Tukker<br />

telefoon 06 185<strong>46</strong>313.


Sticht<strong>in</strong>g All-Events presenteert de 1 e <strong>editie</strong><br />

van<br />

* Tel: 085 -4897160<br />

* E:<strong>in</strong>fo@all-events.eu


Gratis Activiteitenprogramma 2021<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Iedere D<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

13.30 Inloop. Gratis koffie of thee dr<strong>in</strong>ken<br />

14.00 Wandelvoetbal (ook op donderdag<br />

19.00-20.00) jeu de boules, legpuzzelen,<br />

spelletjes<br />

15.00-16.00 Napraten met alle deelnemers,<br />

toeschouwers, deleedies en andere<br />

vrijwilligers<br />

Aanmelden niet nodig. Meer <strong>in</strong>fo bij Hans<br />

van Luijpen<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 november workshop<br />

schilderen voor mantelzorgers<br />

max.16 plekken aanmelden bij WMO /<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 november Tapas<br />

max. 12 plekken Organisatie DELEEDIES<br />

(vol)<br />

D<strong>in</strong>sdag 30 november Snertmiddag<br />

max. 50 plekken. Vooraf aanmelden bij<br />

Hans van Luijpen.<br />

Zondagmiddag 12 december Jari’s<br />

W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend<br />

Vanaf 15.00 uur <strong>in</strong> theater In de Lugt.<br />

max. 75 plekken. beschikbaar voor Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> HWD (Meer <strong>in</strong>fo<br />

volgt)<br />

Kar<strong>in</strong> Bloemen is deze zondag de speciale<br />

gast.<br />

D<strong>in</strong>sdag 14 december kerststukjes maken<br />

en kerstboom optuigen.<br />

max. 12 plekken - Organisatie DELEEDIES<br />

(vol)<br />

Donderdag 23 december 20.00 uur<br />

Kerstklaverjassen Buurvrienden HWD<br />

<strong>Overschie</strong><br />

max. 48 plekken. Aanmelden bij Fred Rotmeijer<br />

nu al mogelijk. Deelname gratis<br />

Namens Team Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong><br />

2021 veel plezier.<br />

Hans van Luijpen - <strong>in</strong>fo en reserveren:<br />

hvanluijpen@gmail.com<br />

Locatie: vv HWD Taludweg 5, 3042JK<br />

Deelname/Entree/Koffie /Thee/ Parkeren/<br />

Reserveren GRATIS<br />

Mooie atletiekprestaties van <strong>Overschie</strong>se Yenthe<br />

Yenthe Vreugdenhil won op 12 september goud en zilver tijdens de Nederlandse atletiek kampioenschappen voor D-Junioren.<br />

Zij was de beste op de 60m horden, en met kogelstoten won ze zilver. Een week later werd Yenthe met haar team ook<br />

nog eens landskampioen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

37<br />

Yenthe Vreugdenhil (rechts) met de kampioensbeker <strong>in</strong> haar hand!<br />

Op de podiumfoto staat Yenthe als kampioen <strong>in</strong> het midden - Foto’s: Ed Turk – Fam. Vreugdenhil<br />

Yenthe woont aan de Oudedijkse Schiekade<br />

en kwam tijdens het toernooi uit<br />

voor Rotterdam Atletiek. In de f<strong>in</strong>ale<br />

hordelopen won ze goud met een tijd<br />

van 9.27, een prachtig nieuw persoonlijk<br />

record. Ze klom dankzij deze prestatie<br />

op de AT-lijst van Nederland van een<br />

vijfde plek naar een gedeelde derde<br />

plaats.<br />

Bij het kogelstoten bewaarde Yenthe haar<br />

beste stoot voor het laatst. Met die laatste<br />

worp verbeterde ze haar eigen record<br />

met maar liefst bijna een hele meter: van<br />

13.20 naar 14.16m. Dat was niet alleen<br />

goed voor de zilveren plak, maar ook een<br />

nieuw clubrecord.<br />

Landskampioen<br />

Een week later werd Yenthe Vreugdenhil<br />

ook nog eens landskampioen met haar<br />

team <strong>in</strong> de landelijke competitie. De eerste<br />

ploeg van de D-meiden stond al het<br />

hele jaar bovenaan <strong>in</strong> de (virtuele) competitie.<br />

Zouden ze hun favorietenrol waar<br />

kunnen maken?<br />

Jawel, dat deden ze. Yenthe’s team had<br />

aan het e<strong>in</strong>de van de dag bijna 150 punten<br />

voorsprong op stadgenoot PAC. En<br />

dat betekende: de eerste plaats, en dus<br />

kampioen van Nederland! De D-meiden<br />

zijn voor de derde keer <strong>in</strong> de geschiedenis<br />

van Rotterdam Atletiek clubkampioen<br />

van Nederland geworden.


Bl<strong>in</strong>kende nostalgie: Henschel vrachtwagen<br />

uit 1973 prachtig gerestaureerd<br />

Aad van Dijk<br />

Bij aankomst <strong>in</strong> de voormalige melkfabriek aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat glimt de prachtig gerestaureerde oude Henschel<br />

je al tegemoet. Lang stond hij als wrak weg te roesten <strong>in</strong> een loods op het terre<strong>in</strong> achter Museum Oud <strong>Overschie</strong>. Maar<br />

nu is hij <strong>in</strong> zijn volle glorie te bewonderen!<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

38<br />

De vrachtwagen is er een van de serie<br />

F191 en wel uit het laatste productiejaar<br />

<strong>in</strong> 1974. Dat is te zien aan het veranderde<br />

logo, bestaande uit een kle<strong>in</strong>e ster net<br />

onder de voorruit. Op een gegeven moment<br />

vond eigenaar Herman Branderhorst<br />

de roestige staat van de Henschel<br />

genoeg geweest en g<strong>in</strong>g aan de slag.<br />

MACO<br />

Herman heeft er zo’n zes jaar over gedaan<br />

om de vrachtwagen samen met een<br />

collega helemaal uit elkaar te halen en te<br />

restaureren. Geen boutje of schroefje is<br />

overgeslagen. De bedoel<strong>in</strong>g was dat het<br />

zo dicht mogelijk bij het orig<strong>in</strong>eel moest<br />

blijven en daar<strong>in</strong> zijn ze zeker geslaagd.<br />

Dat was niet bepaald eenvoudig, omdat<br />

er geen handboek was. Gelukkig beschikte<br />

Herman <strong>in</strong> Schiedam over een identiek<br />

model dat als voorbeeld kon dienen.<br />

Nu is de Henschel <strong>in</strong> optima forma te<br />

bewonderen, nota bene <strong>in</strong> de orig<strong>in</strong>ele<br />

kleuren van het (niet meer bestaande)<br />

<strong>Overschie</strong>se transportbedrijf MACO.<br />

Inmiddels is de Henschel goedgekeurd<br />

door de Rijksdienst Wegverkeer en op<br />

kenteken gezet. Hij wordt op oldtimer<br />

evenementen geshowd.<br />

weg. Na de pensioner<strong>in</strong>g van hun vader<br />

zetten Herman en zijn broer Cees het<br />

bedrijf voort onder de naam HCB Transport,<br />

een naam die verwijst naar de vooren<br />

achternamen van beide broers.<br />

Van Zweden tot Italië<br />

Onderhoud deed men zelf en Herman<br />

vond het belangrijk dat hun auto’s er netjes<br />

uitzagen. Technische kennis betekende<br />

vroeger veel, want auto’s g<strong>in</strong>gen sneller<br />

kapot dan nu en de levensduur was<br />

ook een stuk korter. De broers kwamen<br />

overal <strong>in</strong> Europa met hun wagens, van<br />

Zweden tot Italië.<br />

Dat veranderde na een voor hun bedrijf<br />

ongunstig afgelopen personele kwestie.<br />

De broers Herman en Cees besloten hun<br />

transportbedrijf kle<strong>in</strong>schalig voort te<br />

zetten. Dit werd ook <strong>in</strong>gegeven door “het<br />

drama voor het Midden- en Kle<strong>in</strong>bedrijf<br />

dat door papieren rompslomp behoorlijk<br />

is verziekt”.<br />

Henschel<br />

Ze rijden nu met DAF vrachtwagens,<br />

maar Herman praat nog altijd met passie<br />

over het merk Henschel uit Kassel. Henschel’s<br />

wortels gaan terug tot het jaar<br />

1810, toen Georg Henschel de firma <strong>in</strong><br />

Kassel startte. Zijn bedrijf groeide uit tot<br />

een enorm <strong>in</strong>dustrieel conglomeraat dat<br />

<strong>in</strong> 1848 met de productie van locomotieven<br />

begon en al gauw de belangrijkste<br />

fabrikant van spoorwegmateriaal ter<br />

wereld werd.<br />

Henschel werd groot <strong>in</strong> stoomlocomotieven,<br />

vrachtwagens en scheepsmotoren en<br />

produceerde <strong>in</strong> W.O.II vliegtuigen, geleide<br />

raketten en de Königstiger, die als de beste<br />

tank van zijn tijd wordt gezien. Na 1974<br />

g<strong>in</strong>g Henschel volledig op <strong>in</strong> Mercedes.<br />

Motoren<br />

De broers Cees en Herman zijn geboren<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars en zij voelen zich verantwoordelijk<br />

voor hun leefomgev<strong>in</strong>g.<br />

Dus toen hangjongeren <strong>in</strong> de weekends<br />

met motoren overlast veroorzaakten bij<br />

hun won<strong>in</strong>g naast de Grote Kerk, ruimden<br />

de broers de achtergelaten troep de<br />

volgende morgen op. Herman vertelt dat<br />

die situatie nu gelukkig is verbeterd!<br />

Impressie van de restauratie en transformatie van de<br />

bijna 50-jaar oude vrachtwagen<br />

Foto’s: Herman Branderhorst<br />

Familiebedrijf<br />

Interesse voor vrachtauto’s zat er bij<br />

Herman al vroeg <strong>in</strong>. Hij groeide op met<br />

eerst een GMC en later Henschels. Zijn<br />

opa bouwde <strong>in</strong> 1934 een melkfabriek<br />

met woonruimte op de plek waar Herman<br />

en zijn broer Cees nog steeds wonen.<br />

Die melkfabriek bestond tot 1963<br />

en de melk vervoerde men <strong>in</strong> eigen tankwagens.<br />

In de eerste jaren na de oorlog<br />

was dat met een GMC en vanaf 1948 g<strong>in</strong>g<br />

men over op Henschels.<br />

Herman en Cees g<strong>in</strong>gen vaak met hun vader<br />

mee bij opa werken en van 1963 tot<br />

1986 heette het familiebedrijf BV MACO.<br />

MACO g<strong>in</strong>g over op tankvervoer over de


VOOR IEDEREEN, JONG EN OUD<br />

Lorem ipsum


November<br />

we<br />

zijn weer<br />

open!<br />

Kunst<br />

Zondag 14 november 14.30 uur<br />

Een absurde, abstracte, gelaagde en<br />

metafysische voorstell<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong>deren vanaf<br />

vier jaar en hun ouders, Hoewel die laatsten het<br />

waarschijnlijk helemaal niet gaan begrijpen.<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Appeltaartconcert<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 november 10.30 uur<br />

Bach en nog eens Bach! Met een virtuose viola<br />

da gamba sonate door altviolist Michiel Holtrop<br />

en clavec<strong>in</strong>ist David Jansen. Mét appeltaart!<br />

Kaartjes € 3,-<br />

C<strong>in</strong>eschie - Police<br />

Vrijdag 19 november 20.30 uur<br />

De Parijse agenten Aristide en Virg<strong>in</strong>ie delen<br />

niet alleen een heimelijke liefdesaffaire, maar<br />

ook een politieauto.<br />

Met Virg<strong>in</strong>ie Efira en Omar Sy.<br />

Kaartjes € 5,-<br />

Jacques de Slak - k<strong>in</strong>deropera<br />

Zondag 21 november 17.00 uur<br />

Met muziek van Panos Gklistis<br />

Jacques woont samen met zijn <strong>in</strong>sectenvrienden<br />

<strong>in</strong> een bloempot. Hij is een vreselijke dromer en<br />

hij besluit zijn grootste droom te volgen en naar<br />

de maan te reizen! Kaartjes k<strong>in</strong>deren € 10,- en<br />

volwassenen € 15,-<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


Buys Ballotlaan anno 2021 – ongeveer op de plek van de Buys Ballotlaan werd vroeger gevoetbald op het Gemeentelijk Sportpark Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Buys Ballotlaan<br />

In Park16Hoven heeft een deel van de straatnamen het thema ‘Wetenschappelijke Pioniers’. Een van deze pioniers was<br />

Christophorus Buys Ballot. Naar hem is de Buys Ballotlaan vernoemd.<br />

Buys Ballot (1817 –1890) was een meteoroloog,<br />

scheikundige en natuurkundige.<br />

Hij ontdekte een meteorologische<br />

wet voor de w<strong>in</strong>dricht<strong>in</strong>g, de naar hem<br />

vernoemde Wet van Buys Ballot. Hij verklaarde<br />

met deze wet een afwijk<strong>in</strong>g die<br />

luchtstromen krijgen door het draaien<br />

van de aarde.<br />

Buys Ballot was ook een van de oprichters<br />

van het KNMI, het Kon<strong>in</strong>klijk Nederlands<br />

Meteorologisch Instituut. Hij was de eerste<br />

directeur van het KNMI. Eens <strong>in</strong> de tien<br />

jaar wordt de Buys Ballot-medaille uitgereikt<br />

aan prom<strong>in</strong>ente meteorologen.<br />

Waar nu de Buys Ballotlaan loopt, lagen<br />

eens de gemeentelijke sportvelden. In<br />

Park16Hoven is de Buys Ballotlaan een<br />

van de wegen die haaks op de Van der<br />

Duijn van Maasdamweg loopt. De laan<br />

is daarmee onderdeel van de opbouw<br />

van de wijk. Het is een typische weg voor<br />

een nieuwbouwwijk, met voornamelijk<br />

twee-onder-een-kapwon<strong>in</strong>gen.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

43<br />

Evenementenkalender oktober<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

iedere zondag om de<br />

2 weken<br />

Stiltewandel<strong>in</strong>g Rondom <strong>Overschie</strong> 10.30 uur<br />

iedere 2 weken Zaalvoetbal <strong>Overschie</strong> 12+ Gymzaal Jan Steenstraat 28 19.00 - 21.00 uur vrij<br />

iedere maandag Girls Only 11+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 - 18.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Jongerenavond <strong>Overschie</strong> 12+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.00 - 22.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Diverse activiteiten HWD - Taludweg 5 vanaf 13.30 uur vrij<br />

zaterdag 30 oktober Cantatrix met Fauré's Requiem Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 20.15 uur € 21,50<br />

woensdag 3 november Open dag K<strong>in</strong>dcentrum De Stern Woensdrechtstraat 9a vrij<br />

zaterdag 6 november Buitenwerkdag Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 10.00 uur vrij<br />

zaterdag 6 november Radomir Vasiljevic met Balkan orkest Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 7,50<br />

aanmelden via<br />

wmoradar<br />

zondag 7 november Concert: Herbelev<strong>in</strong>g verloren lente Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 15,00<br />

zondag 7 november Lez<strong>in</strong>g Leven, Dood en de Vooruitgang Oude Begraafplaats - Ov. Dorpsstraat 90 16.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 9 november Dikke Dames schilderworkshop HWD - Taludweg 5 14.00 - 16.00 uur vrij<br />

woensdag 10 november Bloemen voor alle Mantelzorgers Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 10.00 - 14.00 uur vrij<br />

zondag 14 november Kuntvoorstell<strong>in</strong>g voo k<strong>in</strong>deren Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.30 uur € 5,00<br />

zondag 14 november Workshop Leren navigeren met verlies Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 13.30 - 15.30 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 16 november Appeltaartconcert Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.30 uur € 3,00<br />

vrijdag 19 november C<strong>in</strong>eschie - Police Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

zondag 21 november K<strong>in</strong>deropera Jacques de Slak Theater In de Lugt - De Lugt 17 17.00 uur € 10,00 / € 15,00<br />

zondag 28 november Jan van Bijnen en Nienke D<strong>in</strong>gemans Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 6,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 30 november Snertmiddag HWD - Taludweg 5<br />

zondag 28 november Jan van Bijnen en Nienke D<strong>in</strong>gemans Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur € 6,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 30 november Snertmiddag HWD - Taludweg 5


<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

www.verhage.nu<br />

with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag 15:00-22:00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Zondag geopend voor lunch van 12.00 – 16.00 uur<br />

Woensdag t/m zondag geopend van 16.00 – 23.00 uur.<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat <strong>46</strong> – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Echte Goudse Stroopwafels<br />

van<br />

Fleur Jean de Stroopwafelman<br />

Oliebollen<br />

Burgemeester Baumannlaan<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Wij bakken de lekkerste Warme Stroopwafels met<br />

natuurlijke <strong>in</strong>grediënten zonder toevoeg<strong>in</strong>gen<br />

Elke vrijdag op de markt <strong>Overschie</strong><br />

Vliegveldweg 59-61<br />

3043 NT Rotterdam<br />

010 - <strong>46</strong>2 55 66<br />

airporthotelrotterdam.nl<br />

Kom vanaf 29 mei<br />

ieder weekend genieten<br />

van Kip Op Zaterdag<br />

De lékkerste halve kip<br />

van Rotterdam!<br />

Nieuw uit onze keuken:<br />

duurzame Gildehoen halve kip met<br />

dipsausjes en keuze uit uw favoriete<br />

mar<strong>in</strong>ade, appelmoes, salade en<br />

(zoete) aardappel bereid<strong>in</strong>g.<br />

Nu bij uw bestell<strong>in</strong>g:<br />

Een grátis punt<br />

applecrumble!<br />

airporthotelrotterdam.nl/gildehoen-kip<br />

Lekker<br />

en<br />

Vers<br />

Geopend van af<br />

22 okt T/M 31 Dec<br />

Ma t/m Vr van 10.00 t/m 18.00<br />

Za van 10.00 t/m 17.00<br />

Zo Gesloten<br />

houd onze facebook pag<strong>in</strong>a <strong>in</strong> de gaten<br />

voor speciale aanbied<strong>in</strong>gen<br />

Meer <strong>in</strong>fo E de Haan tel: 06553636338


Een vrolijk seizoen van In de Lugt<br />

Portret van Dorien de Voogt - Theater In de Lugt<br />

Anne Bos<br />

Theater In de Lugt schiet uit de startblokken na een lange tijd gedwongen stilzitten. Er zijn Appeltaartconcerten, C<strong>in</strong>eschie,<br />

theater voor k<strong>in</strong>deren, en nog veel meer. De artiesten staan te popelen. Nu het publiek (wij dus) nog!<br />

Net als andere organisaties merkt het<br />

theater dat mensen na de pandemie een<br />

drempel over moeten om het normale<br />

sociale leven weer op te pakken. “Er komen<br />

nog niet zo veel mensen als eerst,<br />

maar toch gaat het best goed”, vertelt Dorien<br />

de Voogt. “We werken met QRcodes,<br />

en dat gaat prima. En je merkt dat mensen<br />

echt frisse lucht krijgen als ze weer<br />

een voorstell<strong>in</strong>g hebben bezocht.”<br />

Theater van de wijk<br />

Dorien runt In de Lugt s<strong>in</strong>ds januari 2018,<br />

toen het oude Musica moest stoppen. Ze<br />

woonde toen al zo’n tien jaar met haar<br />

gez<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In de twee jaar voor<br />

corona zette Dorien een nieuwe lijn uit, en<br />

trok het theater steeds meer publiek. Maar<br />

In de Lugt is niet alleen een theater, het is<br />

ook een productiehuis. Dat betekent dat<br />

Dorien veel samenwerkt met makers van<br />

theater en andere activiteiten.<br />

“Doordat we voorstell<strong>in</strong>gen produceren,<br />

hebben we een echte band met de wijk,<br />

met een wisselwerk<strong>in</strong>g tussen makers en<br />

bewoners”, zegt Dorien, “bijvoorbeeld met<br />

de community art projecten van regisseur<br />

Bob van der Lugt. In de Lugt is een theater<br />

van de wijk, dus als iemand een idee heeft,<br />

dan horen we dat altijd graag!”<br />

Plezier<br />

Het eerste seizoen na de lockdown brengt<br />

In de Lugt een vrolijk programma. Dorien:<br />

“We willen plezier brengen en met ons publiek<br />

vieren dat we weer open zijn, dat we<br />

weer met elkaar verbonden zijn.”<br />

“Bob van der Lugt maakt voor december<br />

een Paul de Leeuwachtige show”, geeft<br />

Dorien als voorbeeld. “Allemaal kle<strong>in</strong>e<br />

showtjes waarbij het publiek kan meez<strong>in</strong>gen.<br />

Koor Couleurs Vocales en dansschool<br />

Coolibri doen ook mee.”<br />

“Ook Jari Esbeukman staat hier b<strong>in</strong>nenkort<br />

weer”, vervolgt ze. “Hij maakt Jari’s<br />

W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend, een soort muzikale<br />

spelshow van drie voorstell<strong>in</strong>gen.<br />

Jari nodigt bekende gasten uit, zoals Kar<strong>in</strong><br />

Bloemen. Ook <strong>Overschie</strong>s talent willen<br />

we <strong>in</strong> deze show een platform geven.”<br />

Film<br />

En dan is er nog C<strong>in</strong>eschie, met elke derde<br />

vrijdag van de maand een film. De komende<br />

periode staan drie Franse films op<br />

het programma. Dorien: “Dat is heel knus<br />

en gezellig. Het publiek zit aan tafeltjes,<br />

met zoutjes en drankjes.”<br />

“We zijn ook bezig om een korte speelfilm<br />

te maken, <strong>in</strong> en over <strong>Overschie</strong>”, vertelt<br />

Dorien tot slot. “Daar zijn we tijdens de<br />

lockdown aan begonnen, en nu gaan we<br />

verder. We hopen dat hij <strong>in</strong> het voorjaar<br />

van 2022 uit kan komen.”<br />

Kijk voor het programma op <strong>in</strong>delugt.nl/<br />

agenda.<br />

Liefde voor makers<br />

“Ik wil <strong>Overschie</strong> verrijken met cultuur, en<br />

zorgen dat bewoners met allerlei projecten<br />

mee kunnen doen”, legt Dorien uit.<br />

“Maar ik wil ook makers ondersteunen.<br />

Goede makers zijn heel waardevol voor<br />

onze maatschappij. Daar heb ik veel liefde<br />

voor.<br />

Dus denk ik bijvoorbeeld graag samen<br />

met hen na over een voorstell<strong>in</strong>g die hier<br />

past. We zitten nu eenmaal niet <strong>in</strong> het<br />

stadscentrum waar altijd wel publiek is.<br />

We moeten er altijd over nadenken of een<br />

voorstell<strong>in</strong>g past bij <strong>Overschie</strong>, of dat de<br />

makers zelf voor publiek kunnen zorgen.”<br />

Oproep: Beheerder gezocht<br />

In de Lugt draait op vier parttime medewerkers,<br />

plus een bestuur. Het theater<br />

heeft nog een (betaalde) beheerder nodig<br />

voor m<strong>in</strong>imaal tien uur <strong>in</strong> de week. Lijkt<br />

jou dat wel wat? Neem contact op met<br />

Dorien: bel 06 43787637 (ma t/m vrij van<br />

9 tot 17 uur) of mail naar <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

45


Huidvraat<br />

Klokgelui<br />

<strong>46</strong><br />

Heeft u wel Maar het kan verkeren. Vorige week verscheen<br />

ons een soort vreemd<br />

update van de NBV2004<br />

Niets menselijks eens van huidvraat<br />

gehoord? met ca. 12.000 aanpass<strong>in</strong>gen. Deze nieu-<br />

is<br />

Vanaf mijn vierde jaar Het g<strong>in</strong>g was ons gez<strong>in</strong> een op we is <strong>editie</strong> ons vreemd. werd officieel In de krant aangeboden las ik een rubriek<br />

waarbij aan mensen gevraagd<br />

aan<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. In de beg<strong>in</strong>jaren<br />

een hele ondernem<strong>in</strong>g. Oosten-<br />

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen<br />

van de nieuwe onze kon<strong>in</strong>g Willem-Alexander. Reden dat<br />

rijk was nog helemaal woorden niet <strong>in</strong>gericht <strong>in</strong> de op het als deze alles weken weet mogelijk ook overal was, wemelt en er geen van<br />

skiërs uit het buitenland. bijbelvertal<strong>in</strong>g Zo waren er stemmen covidrestricties voor radio meer en zouden tv van zijn. mensen Veel<br />

geen skiliften, was van er alleen 2004 maar met echt die mensen nog opgegroeid noemden zaken zijn met die, net de als bijbel mijn –<br />

de titel Nieuwe Oostenrijks Bijbel eten Vertal<strong>in</strong>g zoals bouillon (NBV). met Elk een en veelal geliefde het w<strong>in</strong>tersportvakantie, geloof aan de wilgen helemaal h<strong>in</strong>gen<br />

rauwe eidooier en Eisbe<strong>in</strong>, en hadden niet van levensbelang zijn. Maar waar wij<br />

woord en elke letter was grondig nieuw ergens <strong>in</strong> Hilversum – en nu hun zondagschoolkennis<br />

Een biertje op bijna een om terras strijd of eten lieten met horen. een<br />

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen.<br />

bekeken. reken<strong>in</strong>g Niets van overgeschreven onze eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. een andere Tre<strong>in</strong>reis, vertal<strong>in</strong>g, overnach-<br />

maar Ook groep politici <strong>in</strong> een namen restaurant hun kans werden waar. veel Vrijwel ge-<br />

of aangepast<br />

vanuit<br />

echt nieuw. ten en Ik eten gaf voor de vertal<strong>in</strong>g vijf personen <strong>in</strong>dertijd tezamen niemand noemd. negatief Noodzakelijk? of spottend. Nee. Aangename Bijzonder<br />

niet echt 1.000,-- veel kans. gulden. Maar In alle het jaren werd erna alom heb ik en bizar. d<strong>in</strong>gen Paulus die ons zou leven zeggen: optillen wat boven doet het het<br />

maar één keer de w<strong>in</strong>tersport overgeslagen,<br />

omdat mijn man als Aalmoezenier<br />

gewone van alle dag? Ja.<br />

een groot succes. Ondanks vele nieuwe er toe? Als de bijbel maar gelezen wordt<br />

woorden en wend<strong>in</strong>gen. Zo was huidvraat (Fil.1).<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

de vertal<strong>in</strong>g dit jaar, van waar<strong>in</strong> melaats. wij met In de corona bijbel te kom maken Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een<br />

je veel hebben lepralijders en niks tegen, meer normaal vele eeuwen is, gaat het Een periode heel belangrijke waar<strong>in</strong> wij verander<strong>in</strong>g iets laten waar is, wij dat<br />

melaats de genoemd. tweede keer Maar worden dat dat werd wij niet dus gaan. deze aan NBV21 gehecht gebruik zijn. De één maakt ziet af van van zogenaamde<br />

eerbiedskapitalen voor God.<br />

zijn<br />

Misschien denkt u nu: als dat het ergste of haar dagelijkse glas wijn, een ander<br />

huidvraat. Een heel vies woord, als je niet<br />

is, dan valt het nog wel mee. En natuurlijk<br />

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand<br />

van films en series kijken. Weer een an-<br />

beter wist, dacht je: is dit Rotterdams? Op Dus niet meer hij maar Hij. Daarover<br />

de preekstoel durfde ik het bijna niet uit kwam natuurlijk protest uit de hoek van<br />

te spreken. De kerk is niet de Kuip. de genderneutralen. Maar kennelijk<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

was iedereen te veel met de bijbel zelf<br />

bezig om zich op te w<strong>in</strong>den. En kijk nou:<br />

het woord huidvraat is <strong>in</strong>geslikt. Alle lepramensen<br />

<strong>in</strong> de bijbel heten nu mensen<br />

met een huidziekte... Een vorm van <strong>in</strong>clusief<br />

denken, zal men dat wel noemen.<br />

te bezoeken of bellen, en nog een ander<br />

om Trouwens: te gaan sporten De of bijbel meer te is bidden. van niemand, Allemaal<br />

maar d<strong>in</strong>gen is goed om voor ons, iedereen. op weg naar Dus: het ga naar<br />

Paasfeest, weer eens te richten op wat<br />

een boekhandel – nee niet bol – en koop<br />

werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

En een die NBV21. w<strong>in</strong>tersport Misschien van mij? heb Die je z<strong>in</strong> komt de bijbel<br />

volgend nog eens jaar helemaal vast wel te weer. lezen. Dan Dan haken nodig ik<br />

wij je weer uit. Maakt lekker niet de caravan uit welke aan de achtergrond<br />

auto<br />

en u rijden hebt. richt<strong>in</strong>g Protestants, de sneeuw. rooms, Wetend moslim: dat doe<br />

het niet zo gewoon is als wij al die jaren<br />

mee. We beg<strong>in</strong>nen op pag<strong>in</strong>a 1. Laatste<br />

dachten.<br />

opmerk<strong>in</strong>g: deze uitgave is best duur. Al<br />

Désirée gauw 50 Bühler euro. Moest dat nu echt? Maar<br />

Pastoraal misschien werkster geven de kerken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

H. subsidie. Bernadette parochie<br />

d.buhler@kpnmail.nl<br />

Ds Piet de Jong<br />

Predikant – Pastoraal werker<br />

Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 zondag oktober 28 februari Kerkdienst Kerkdienst - dr. H.A. - ds. Post F. Timmer PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. Dorpsstraat - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 31<br />

zondag<br />

oktober<br />

28 februari<br />

Kerkdienst<br />

Woord-<br />

- leesdienst<br />

en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler R.K.<br />

Ned.<br />

Kerk<br />

Ger.<br />

H. Petrus'<br />

Kerk<br />

Banden<br />

- Oranjestraat<br />

- Delftweg<br />

(Bethelkerk)<br />

11.00<br />

10.00<br />

uur<br />

uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 7 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 zondag oktober 7 maart Samenkomst Woord- Kerk en communievier<strong>in</strong>g aan Huis <strong>Overschie</strong> - diaken Ed Doe R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0016.45 uur - 19.15 vrij uur vrij<br />

zondag 7 maart Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 16.45-19.15 uur vrij<br />

zondag 7 november Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 november Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 maart Kerkdienst - ds. P. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 zondag november 14 maart Kerkdienst Eucharistievier<strong>in</strong>g - Jurjen ten Br<strong>in</strong>ke - plebaan Michel Hagen R.K. Ned. Kerk Ger. H. Petrus' Kerk Banden - Oranjestraat - Delftweg (Bethelkerk) 11.0019.30 uur uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 november Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 16.45 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 zondag november 21 maart Kerkdienst Woord- - ds. en D. communievier<strong>in</strong>g Verboom - pastor Désirée Bühler R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 14 zondag november 21 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g Samenkomst - Kerk Pastoor aan Huis R. Gouw Bethelkerk Albert Schweitzerschool - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg 111 16.45-19.15 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - zr. H. van Abbema Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 november Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 maart Kerkdienst - ds. A. Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 zondag november 28 maart Kerkdienst Woord- - ds. en P.L. communievier<strong>in</strong>g de Jong - diaken Ed Doe R.K. PKN Kerk Grote H. Petrus' Kerk Banden - Ov. Dorpsstraat - Delftweg 11.0010.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 21 november Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 21 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 28 november Kerkdienst - dhr. W. Koudijs PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 november Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 28 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

wat ze doen. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Jan Bouwman – wijkbus<br />

Jan Bouwman rijdt iedere vrijdag vrolijk<br />

zwaaiend door <strong>Overschie</strong> met de<br />

wijkbus. “Het is dankbaar en ontzettend<br />

leuk werk”, v<strong>in</strong>dt Jan. Hij helpt<br />

ook om alles klaar te zetten voor de<br />

zondagsdienst van de katholieke kerk,<br />

en na afloop weer op te ruimen.<br />

“Met de wijkbus rijden we door <strong>Overschie</strong> met mensen die<br />

boodschappen willen doen”, vertelt Jan. “ We brengen mensen<br />

ook naar de ziekenhuizen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g.”<br />

De Roteb onderhoudt de bussen, en twee dames verzorgen de<br />

plann<strong>in</strong>g van alle ritten. Jan is “gebombardeerd” tot voorzitter<br />

en regelt de rest.<br />

“Het is altijd gezellig <strong>in</strong> de bus”, vertelt Jan. “Mensen kennen elkaar<br />

vaak, en maken graag een praatje, ook met mij!”<br />

In welke straat woon je?<br />

In de Mart<strong>in</strong>us Dorpiusstraat.<br />

Kathy Da Graca Costa Neto –<br />

Bibliotheek<br />

Ga je naar de bibliotheek? Grote kans<br />

dat je geholpen wordt door Kathy Da<br />

Graca Costa Neto. Zij werkt hier drie<br />

dagen per week als vrijwilliger, en doet<br />

dit al drie jaar.<br />

Kathy woont bijna haar hele leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. “Dit is echt<br />

mijn buurt”, vertelt ze opgetogen, “<strong>Overschie</strong> is mijn thuishaven.”<br />

Kathy doet van alles <strong>in</strong> de bibliotheek. “Ik ontvang de mensen,<br />

help met de boeken <strong>in</strong>scannen, of als klanten moeten betalen”,<br />

somt Kathy op. “Ook zet ik koffie en thee klaar en maak ruimtes<br />

klaar voor workshops. Schoonmaken doen we ook, als we zien<br />

dat dat nodig is.”<br />

In welke straat woon je?<br />

In de Lemkensstraat met mijn man en twee k<strong>in</strong>deren.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

47<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Mijn eigen straat. Ik heb achter en voor een heel vrij uitzicht.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse! Als ik door <strong>Overschie</strong> loop, kom ik zoveel mensen<br />

tegen die ik ken.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Meer handhav<strong>in</strong>g bij hard rijden, vuilnis op straat en zo.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Anders zit ik thuis maar te legpuzzelen. Dat is toch niks.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Iemand vroeg of ik op de wijkbus wilde rijden, en zo kwam het.<br />

Dat is ruim 10 jaar geleden. Ik heb nog geen seconde spijt gehad!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het leukste is dat ik blije gezichten zie, dat is het allerbelangrijkste.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Bij de Schie, de Van Adrichemweg.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Iedereen is hier best vriendelijk en praat met je.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou meer speeltu<strong>in</strong>en willen voor de k<strong>in</strong>deren, en voor de<br />

wat oudere k<strong>in</strong>deren een plek waar ze bijvoorbeeld kunnen<br />

streetdancen en computeren.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik wilde altijd al graag mensen helpen en meer mensen leren<br />

kennen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben er via mijn moeder <strong>in</strong>gerold, die nam me een keer mee<br />

en toen ben ik blijven hangen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Nieuwe mensen ontmoeten en met ze <strong>in</strong> gesprek gaan.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 26234<strong>46</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!