18.11.2021 Views

Recyclepro BE 04

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 6 I NUMMER 4 2021 I NOVEMBER- DECEMBER

RECYCLEPRO.BE

Duwtje in de rug voor

oud papier

100% circulaire

oplossing voor gips

Nieuwe VLAREMA

regels toegelicht

Recyclage van PVB

tussenlagen


NIEUW

Mobiele Trommelzeef

VAN DER SPEK N.V.

Industrielaan 10

1740 Ternat

Contacteer ons +32 2 582 29 79

Bezoek onze website www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

4

VOORWOORD

Grondstoffen, waar zijn jullie gebleven

Ze zijn bijna nog prominenter aanwezig in het nieuws dan corona: de stijgende energieprijzen. Maar dat is helemaal niet het enige dat dit jaar

een stuk duurder geworden is. Wat begon met een tekort aan microchips voor de maar al te hongerige automobielindustrie, is intussen een

dagelijks aangroeiende waslijst geworden van producten waar vandaag een schaarste aan is en waar de prijzen bijgevolg elke week verder

aangroeien. Staawl, hout, plastic … wie op een aankoopdienst werkt en ernaar op zoek moet, zit vaak met de handen in het haar. En volgens de

meeste voorspellingen is die kelk ook nog niet tot op de bodem geledigd. De schaarste en de bijhorende prijsstijgingen zouden nog aanblijven

tot midden 2022. Opportuniteiten voor de recyclage-industrie?

Deze grondstoffencrisis heeft immers aangetoond dat de klassieke logistieke ketens vandaag bijzonder kwetsbaar zijn. Als dominosteentjes.

Wanneer er één schakel in de keten problemen ondervindt, blijkt het volledige kaartenhuisje in elkaar te stuiken. De oorzaken zijn immers

divers. Het houttekort is (deels) terug te brengen tot de vraatzucht van de Canadese schorskever die een reeds overspannen houtmarkt dat

laatste zetje gaf. Het tekort aan plastic heeft dan weer te maken met de extreem koude winter in Houston, Texas waar ook olieraffinaderijen en

chemische fabrieken af te rekenen hadden met stroomstoringen. En laten we ook de coronapandemie met bijhorende lockdowns niet vergeten

die de elektronica-industrie in het oosten tot stilstand bracht.

Oorzaken en problemen genoeg dus, maar waar vinden maakbedrijven de antwoorden? Eigenlijk vlak bij huis. Voor het grondstoffenarme

Europa moet deze crisis de laatste criticaster overtuigen om voortaan niet in het verre oosten of westen te bestellen maar hier in Vlaanderen

aan urban mining te doen. Wat leveren die procenten winst van goedkopere buitenlandse componenten op als je hele fabriek stilstaat?

Waarom niet beginnen uitkijken naar wat er hier lokaal aan kwalitatief recyclaat te vinden is? Het zou ook een belangrijke impact hebben op

de logistiek. Hoewel er vooralsnog geen schaarste aan zeecontainers is, schoten de prijzen voor cargovervoer enorm de hoogte in. Het zijn de

plekjes op de boot die schaars werden. Wie dichter bij huis zijn grondstoffen haalt, kan dus veel beter af zijn. Een strategie waar de Europese

en in het bijzonder Vlaamse maakindustrie versterkt kan uitkomen.

Een relanceplan post-corona moet dus eigenlijk circulariteit in het hart dragen. Wie heeft nog kunststoffen nodig uit Amerika, hout uit Canada

of lithium uit Afrikaanse mijnen als we ze hier gewoon uit onze afvalberg kunnen halen? Met de titel van recyclagekampioen liggen er in

Vlaanderen heel wat mogelijkheden om met secundaire grondstoffen niet aan kwaliteit te moeten inboeten en een flinke stap voorwaarts te

zetten in de ambitie om koolstofneutraal te zijn tegen 2050. Want oh ja, ook die klimaatcrisis komt op ons af. Dan is het nog zaak om aan

voldoende grondstoffen te geraken voor de recyclage-industrie. Want ook hier loopt de wedloop toe. De nieuwe VLAREMA regels hopen alvast

meer recycleerbare stromen uit het restafval van bedrijven te redden. Er wordt verder getimmerd aan nieuwe sorteer- en recyclagetechnieken

om meer materialen een tweede leven te geven. Denk bijvoorbeeld aan PVB dat aanwezig is in gelaagd glas.

Never waste a good crisis.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 6 • Nummer 4 2021

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Denuo, Jan Mol,

Pieter de Mos, Armand Landman,

Jerom Rozendaal

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

18

08 12

27

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Autorecyclage moet en kan schoner 8

Corona geeft oud papier en karton een duwtje in de rug 10

De enige 100% circulaire oplossing voor gips 12

De Pen, Ecodesign en succesvol recycleren: de perfecte combinatie 16

Circulariteit begint met transparantie 18

DOSSIER BRONSORTERING

Nieuwe VLAREMA regels toegelicht 21

Wat levert beter sorteren en recycleren nu eigenlijk op? 27

Elektrische wagens? Juridische aandachtspunten bij projectontwikkeling 30

Vraag naar kunststof recyclaat gestegen 33

Klimaatkansen die we niet moeten laten liggen 37

Recyclagebedrijf in de kijker: Nieuw leven voor stalen vaten 38

Troeven van de sistership-clausule 41

Denuo: Shaping the future of used materials 43

“Een microbe waar je niet meer van af raakt” 51

Efficiënt geperste en perfecte balen bij afvalwerker in Genk 52

Nu het weer mocht werd MATEXPO 2021 meteen recordeditie 55

De tip van Kurt: Grond zeven, grond verbeteren 59

Inzetten op duurzaamheid en circulariteit 60

Italiaanse sloophamers en -scharen onder Duitse vlag 62

‘Waste Master’ wordt ‘Industry Pro’ 64

De harde cijfers 67

Een shredder als een Zwitsers zakmes 68


INHOUD

51 52

68

88 92

DOSSIER OVERSLAGKRANEN

Goede prijs-kwaliteit verhouding voor overslagkraan 70

Kranen die uitblinken in productiviteit 72

Veiligheid en werkcomfort spelen een steeds belangrijker rol 76

Vermetal neemt sorteer- en overslagkraan in gebruik 78

Kennis en gedrevenheid als basis voor handel in recyclagemachines en secundaire grondstoffen 80

Volledig geïntegreerde snelwisseladapter 82

Krachten bundelen om uw productie gesmeerd te laten lopen 84

DOSSIER STOFBEHEERSING

Verneveltechnieken en kanonnen voor stofbestrijding 87

Vernevelingsmachines reduceren stofoverlast 88

Zeilen als wapen tegen stof 91

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

4

JAARGANG 6 I NUMMER 4 2021 I NOVEMBER- DECEMBER

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.BE

Duwtje in de rug voor 100% circulaire

Nieuwe VLAREMA Recyclage van PVB

oud papier

oplossing voor gips regels toegelicht

tussenlagen

Maar liefst 40 jaar passie voor techniek in sloop- en recyclage 92

DOSSIER GLASRECYCLAGE

Naar een betere inzameling en recyclage van vlakglas 97

Kwaliteitseisen belangrijkste struikelblok voor glasafval van werven 100

Efficiënte recyclage van PVB tussenlagen 102

Wat gebeurt er met het overstromingsafval? 105

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 109

RecyclePro partners 111

Cover: Davinjo Anseele

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu


Lancering auto-depolutiesysteem

AUTORECYCLAGE MOET

EN KAN SCHONER

In de wereld van recyclage neem autorecyclage een aparte plaats in. Het aantal afvalstromen dat gepaard gaat met het recycleren van

een auto is ongekend hoog. Speciale aandacht verdient het terugwinnen van de vele vloeistoffen die een auto rijk is, denk aan motorolie,

remolie, versnellingsbakolie, cardanolie, koelvloeistof, aircogas, accuvloeistof en brandstoffen als benzine, diesel en lpg. Iedere vloeistof

dient met de grootste voorzichtigheid behandeld te worden. Maar al te vaak ziet de vloer onder de hefbrug eruit als een landkaart ... er

wordt veel gemorst en verspild. Dat kan beter, dacht Bronneberg Recycling Machines. "Het moet schoner, sneller en secuurder", oppert

Henri Jegerings van Bronneberg. Hij licht toe wat Bronneberg vanaf nu te bieden heeft.

Tekst Jan Mol | Beeld Bronneberg/Iris-Mec

Bronneberg kwam in contact met de firma Iris-

Mec uit Italië, die gespecialiseerd is in machines

voor autorecyclage. "Wij betrekken exclusief voor

de Nederlandse, Belgische en Duitse markt alles

wat nodig is om een volwaardig depolutiesysteem

in te richten in de werkplaats. In dat systeem

bevinden zich onder andere een autolift, voor elke

vloeistof een eigen speciale boormachine, die

tijdens het boren het boorgat afsluit en afzuigt.

Tevens voor elke vloeistof een eigen opvangtank

met filtermogelijkheid. Ook voor de airco is er een

aparte tank, evenals lpg. Er is zelfs een draagbare

alligatorschaar leverbaar voor het verwijderen

van de katalysator." Jegerings verzekert ons dat

er maximaal schoon gewerkt kan worden met

een gigantische tijdwinst ten opzichte van het

afvoeren van vloeistoffen op de traditionele

manier. "Schoon werken is belangrijk. Het kan

nu. Eigenlijk durf ik te zeggen dat wanneer je de

middelen hebt om een depolutiesysteem aan te

schaffen, je de mentaliteit zou moeten hebben

dat ook te doen. Elke druppel die je morst is

er een te veel." Inmiddels heeft Bronneberg

al drie depolutiecenters verkocht aan klanten

in België. "Complete lijnen, met alles erop en

eraan", licht Jegerings toe. "Soms denk ik wel

eens bij mezelf: waarom zijn wij als specialist

in recyclagemachines hier niet eerder mee

begonnen? Maar ja, voor alles is blijkbaar een

tijd en een plaats."

Elke vloeistof wordt individueel afgevoerd.

Vrijstaand of in container

De diverse onderdelen van het Iris-Mec depolutiesysteem

kunnen los van elkaar geleverd worden,

of zelfs compact in één container. "Gemak dient

de mens. Als je de ruimte hebt om alles los neer

te zetten, dan heb je in principe de container niet

nodig. Wie een vaste, beperkte ruimte beschikbaar

heeft of gewoon heel overzichtelijk wil werken,

kan kiezen voor de containerversie." Jegerings

ziet dat de autosloopmarkt professionaliseert.

"Dat heeft mede te maken met het toenemen

van wetten en regels omtrent recyclage, ook daar

ontsnapt het autodemontagebedrijf niet aan. Het

depolutiesysteem van Iris-Mec draagt 100% bij

8 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Iris-Mec carrosserie kantelsysteem.

auto's er de komende jaren hun 'end of life-cycle'

gaan bereiken, dan zitten we inderdaad met

een probleem straks. Gelukkig wordt er in de

recyclagesector keihard gewerkt aan oplossingen,

wij zijn daar ook mee bezig." Mogen we van

Bronneberg in de (nabije) toekomst oplossingen

voor deze accurecyclage verwachten? Jegerings

antwoordt: "Daar kun je op rekenen." Tot besluit

zegt Jegerings: "We werken momenteel aan een

demo opstelling van het Iris-Mec depolutiesysteem

bij ons in Helmond. Goed om te weten voor de

klanten: we verzorgen de verkoop, installatie,

onderhoud en leveren alle verbruiksartikelen en

slijtdelen die samenhangen met de configuratie.

We hebben op dit moment zeven monteurs op

de weg zitten, voor hen is dit ook een mooie

verbreding van hun werk in de buitendienst." ❚

aan het professionaliseren van je bedrijf. Je werkt

aantoonbaar schoon." Bronneberg stond met een

stand op de afgelopen ‘Autoverwertertagung’

in Duitsland, de Europese vakbeurs voor autorecyclage.

Daar toonde het bedrijf hun autopletter

en het Iris-Mec systeem. "Een groot succes in alle

opzichten, de markt is hier al een hele tijd klaar

voor", meent Jegerings.

De blik op elektrisch

ELV-recyclage is in opkomst. De accupakketten in

elektrische en hybride auto's worden in de media

als het probleem van de toekomst afgeschilderd.

Toch weet Jegerings dat de ontwikkelingen in de

recyclage van deze accu's snel gaan. "We zullen

ook wel moeten", zegt hij. "Als je ziet hoeveel

Hoe compleet wil je het hebben?

Het Iris-Mec hefsysteem in actie.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

9


Het aandeel van kranten en brochures blijft teruglopen, wat zijn impact heeft op het productieproces.

Corona geeft oud papier en

karton een duwtje in de rug

Het kan verkeren zei Bredero. Een paar jaar geleden, na het sluiten van de grote Chinese poort, lag de sector van oud papier en karton nog

in de touwen. De prijzen waren dusdanig gedaald door een overaanbod op de Europese markt, dat er zelfs een aantal faillissementen volgden.

Maar sinds de coronapandemie is de sector weer opgeveerd.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De prijs voor papier lag de afgelopen jaren

historisch laag. Dat had alles te maken met de

voornaamste grondstof, oud papier en karton, die

plots in grote getale beschikbaar was. Volgens de

cijfers was er sprake van ongeveer 8 à 9 miljoen

ton oud papier dat er werd ingezameld dan de

Europese papier- en kartonindustrie kon inzetten.

Een trend die sinds corona echter volledig is

omgekeerd. Begin dit jaar kostte karton al 15%

meer, intussen is de meerkost al opgelopen tot

meer dan 30% tot boven de 150 euro per ton.

Een niveau dat zelden eerder gehaald is, al

voelt nog niet iedereen dat in se sector door de

concurrentie die weer begint te spelen. Veel heeft

te maken met de contracten die zijn afgesloten en

de termijn waarbinnen ze gelden. Maar hoe komt

die ommezwaai er nu eigenlijk?

Minder grondstoffen en

minder productie

Een eerste oorzaak heeft te maken met een vermindering

van het aanbod. De lockdown was

voor verschillende Europese regio’s het sein om de

ophaling van papier op te schorten om de gezondheid

van de medewerkers te vrijwaren. Onder

meer in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk

was dat zo. Op die manier konden de inzamelaars

zich focussen op het restafval. Het aanbod van

oud papier en karton daalde niet alleen maar

veranderde ook van samenstelling. Het aandeel

van kranten en brochures blijft teruglopen, maar er

is wel steeds meer verpakkings materiaal en karton

in terug te vinden. Vezels van wat mindere kwaliteit,

wat zijn impact heeft op het productieproces.

Minder opgehaald papier, betekent dus minder

grondstoffen om nieuw papier en karton van te

maken. Niet alleen de inzamelaars hadden minder

ophaalwerk, ook de papierfabrieken draaiden op

een lager pitje door de pandemie.

10 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Stijgende vraag en prijzen

Tegelijkertijd steeg de vraag naar papier en

karton enorm. Ook dat is terug te brengen tot de

lockdown waar consumenten massaal e-commerce

ontdekten. De meeste van de bestellingen verdwijnen

immers in een kartonnen doos, alvorens

naar de klant te vertrekken. Daarnaast tekende

er zich een stormloop af op producten zoals

zakdoekjes en wc-papier. Minder grond stoffen, meer

vraag, het leidde tot een schaarste op de markt.

Eiproducenten bijvoorbeeld kozen bijvoorbeeld

tijdelijk voor verpakkingen in kunststof om hun

waren te verpakken. De reden? Geen karton meer

te vinden. De schaarste maakte ook dat de prijzen

voor oud papier en karton naar een hoger niveau

konden klimmen. Een goede zaak voor de sector,

die weer kon aansluiten op het niveau van 2016

en 2017. Vooraleer China de invoer van oud papier

en karton dus aan banden legde.

Wanneer weer in balans?

Wanneer er een einde komt aan dit opbod en de

prijsstijgingen? De verwachting is dat het wel

nog even kan aanhouden, zolang aanbod en

vraag in onbalans zijn. Dat geldt overigens niet

alleen voor papier. Ook grondstoffen zoals hout,

aluminium, chips … ondervinden momenteel

last van schaarste en prijsstijgingen. Maar het

aanbod zal zich de komende maanden verder

herstellen. Ergens in 2022 zal er zich dus weer

een stabilisatie voordoen. ❚

Tegelijkertijd steeg de vraag naar papier en karton enorm. Ook dat is terug te

brengen tot de lockdown waar consumenten massaal e-commerce ontdekten.

‘Begin dit jaar kostte karton al 15% meer,

intussen is de meerkost al opgelopen tot meer

dan 30% tot boven de 150 euro per ton’

Een eerste oorzaak heeft te maken met een vermindering van het aanbod. De lockdown was voor

verschillende Europese regio’s het sein om de ophaling van papier op te schorten.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

11


DE ENIGE 100%

CIRCULAIRE OPLOSSING

VOOR GIPS

New West Gypsum Recycling maakt

van gips een 100% circulair product.

‘Eigenlijk is het zonde dat we een

waardevolle grondstof verloren laten

gaan, als het ook 100% duurzaam en

even goedkoop kan’

12

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


We zijn met zijn allen op weg naar een circulaire maatschappij waarbij producten weer gerecycleerd kunnen worden tot de grondstoffen

voor diezelfde producten. Maar voor sommige materiaalstromen bestaan die oplossingen vandaag al. New West Gypsum realiseert vanuit

Kallo en Keulen een 100% gesloten kringloop voor gips. Het perfecte voorbeeld van oneindig recycleren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld New West Gypsum Recycling

Cradle-to-cradle in minder dan een uur

Het hoofdkwartier van het bedrijf in Kallo, is gevestigd op de site van gipsplaatproducent

Gyproc. Over een geïntegreerde keten gesproken. Hendriks: “De

beste manier om mensen te overtuigen om met ons in zee te gaan, is ze uit

te nodigen naar hier. Dan zien ze met eigen ogen hoe het gipsafval in onze

installaties weer verwerkt wordt tot gips en een halfuur later wat verderop

alweer van de productieband rolt als een nieuwe gipsplaat. Dat maakt cradleto-cradle

pas echt tastbaar.” Het moet bezoekende bouw- en sloopbedrijven

of intercommunales stimuleren om hun gipsafval werkbaar schoon af te

leveren, de belangrijkste voorwaarde om tot en even hoogwaardige kwaliteit

te komen. De aanwezigheid van Ytong is bijvoorbeeld nefast. “Elk bedrijf kan

en moet in principe zelfs selectief inzamelen. Maar als ze zien wat het voor

verschil kan maken in onze productie om tot een 100% circulair product te

komen, dan krijg je nog meer engagement terug om de grootste vervuilingen

eruit te halen.”

Vandaag verdwijnt ongeveer 35% van de markt van gipsafval nog naar nietduurzame

oplossingen. Te veel, want de kringloop van gips kan eigenlijk al

volledig gesloten worden.

Vandaag verdwijnt ongeveer 35% van de markt van gipsafval nog naar nietduurzame

oplossingen. Te veel, want de kringloop van gips kan eigenlijk al

volledig gesloten worden. “We maken hier in Kallo en Keulen van gipsafval

weer gips. In plaats van het te storten of het te gebruiken in laagwaardigere

toepassingen zoals vulmiddel voor de cementindustrie of bodemverbeteraar

voor de landbouw, wordt het bij ons weer tot grondstof voor nieuwe

gipsplaten zonder aan kwaliteit in te boeten. We kunnen dit proces dus tot

in het oneindige herhalen en een 100% circulaire oplossing aanbieden.

Dat is wat recycleren moet zijn. En daar worden onze maatschappij en onze

planeet alleen maar beter van”, aldus Maarten Hendriks, zaakvoerder van

New West Gypsum Recycling.

100% duurzaam en even goedkoop

In België komt er elk jaar zo’n 80.000 ton gipsafval vrij. Slechts 50.000

ervan vindt vandaag zijn weg naar Kallo. Veel verdwijnt naar Nederland als

landbouwtoepassing of naar de cementindustrie in Wallonië. “We kunnen

niettemin op volle capaciteit draaien door ook gipsafval uit het buitenland

te importeren. Maar eigenlijk is het zonde dat we een waardevolle grondstof

verloren laten gaan, als het ook 100% duurzaam en even goedkoop kan.

En zonder al die transportkilometers. Waarom kiezen we dan niet voor

een de oplossing die het beste is voor onze toekomst?” Onwetendheid en

ingebakken gewoontes spelen daar volgens Hendriks een belangrijke factor

in. “Voorschrijvers bij Intercommunales zijn er bijvoorbeeld niet altijd van op

de hoogte dat er een circulaire oplossing voor gips bestaat. Mochten zij in

hun aanbestedingen al opleggen dat het gipsafval duurzaam gerecycleerd

moet worden, zou dat al een wereld van verschil betekenen. Daarnaast

moeten we ook een groter bewustzijn bij de consument creëren. Als je in een

recyclagepark Ytong en gips apart inzamelt dan geef je het juiste signaal.

Dan komt milieu op de eerste plaats”, besluit Hendriks. ❚

Het hoofdkwartier van New West Gypsum Recycming in Kallo, is gevestigd op de

site van gipsplaatproducent Gyproc. Over een geïntegreerde keten gesproken.

In België komt er elk jaar zo’n

80.000 ton gipsafval vrij.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

13


SANY graafmachines zijn multifunctionele machines voor gebruik op elke

werf. De recentste modellen staan bekend om hun straffe prestaties en goede

prijs-kwaliteitverhouding. De allernieuwste hydraulische systemen maken

ze nog krachtiger, effi ciënter en fl exibeler. SANY biedt 5 Jaar Garantie...

Rue de Bruxelles 109

1480 Tubize

(Site Fabelta)

Tel: +32 (0)492 61 51 61

info@ets-machinery.be

www. ets-machinery.be


REGENINSLAG?

Poorten en

vaste constructies

die storende

invloeden weren

WIND?

STOF?

“Bij elk project gaan we op zoek

naar de beste oplossing!”

INFO@VERVAEKE.BE

WWW.VERVAEKE.BE

T + 32 51 68 97 73

RG-SERIES

DE PERFECTE GRIJPER,

EXTREEM STERK, BETROUWBAAR

EN SERVICEVRIENDELIJK

Kracht

Sterkste grijper leverbaar op

de markt

Materiaal

Geproduceerd uit “high

performance steel”

AFVAL BRANDT

Meermaals bewezen, met het PYROsmart systeem van

B.L.W. Visser hoeft u zich geen zorgen meer te maken

over brand. Niet alles is te voorkomen, wel te beheersen.

Dit systeem beheerst en controleert zonder dat u

erbij hoeft te zijn. Geniet van het gevoel dat u het gevaar

onder controle hebt. Geadviseerd door verzekeraars!

Maak een afspraak met onze experts: 053 - 4319661

Of via mail, info@blwvisser.nl

B. L.W. Visser BV Enschede

Comfort

Overgedemensioneerde

draaipunten

Modern

Hoogste bedrijfszekerheid

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?

Ontdek onze producten op www.rotar.com


DEPEN

‘De uitdaging is om

een doorgedreven

ketensamenwerking

uit te werken waarbij

elke stakeholder zijn

verantwoordelijkheid draagt’

16

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DEPEN

Karine Van Doorsselaer

Hoofddocente Ecodesign en Materialenleer, Departement Productontwikkeling, Universiteit Antwerpen

Ecodesign en succesvol recycleren:

de perfecte combinatie

Sinds de jaren 80 volg ik het recycleren van kunststoffen op de voet. De struikelblokken bij het recycleren van

post-consumer afval waren destijds al: beperkte aanvoer van ingezameld kunststofafval, inferieure kwaliteit

recyclaat, geen afzetmarkten voor het recyclaat en de hoge kostprijs van chemisch recycleren. De voornaamste

reden van het beperkt recycleren van plastics was dat de kostprijs van virgin plastic zo laag is dat

het de moeite niet loonde om te investeren in recyclagefaciliteiten.

Als verwerker was het al te gek om duurder recyclaat met mindere kwaliteit aan te kopen in plaats van virgin materiaal. Tevens

was de strategie van de plastic producenten om in te zetten op thermisch recycleren, zijnde dus het verbranden van de plastics

met recuperatie van de calorische waarde. Elke kg ingezet gerecycleerd materiaal is namelijk een kilo minder virgin materiaal

verkocht. De kwaliteit van het recyclaat is afhankelijk van de kwaliteit van de instroom die bepaald wordt door het al dan niet

toepassen van de design for recycling vuistregels. Maar waarom zou men destijds bij het verpakkingsontwerp deze vuistregels

toepassen? De verpakkingsproducent had daar geen enkel baat bij. Ik herinner me zelfs een discussie over de niet-recycleerbare

zwarte schaaltjes, waarbij een producent verklaarde dat het de taak is van de recyclagebedrijven om daarvoor een oplossing

te zoeken. Dergelijke opportunistische visies horen niet huis in de transitie naar een circulaire economie. De uitdaging is om

een doorgedreven ketensamenwerking uit te werken waarbij elke stakeholder zijn verantwoordelijkheid draagt.

De kunststofverpakkingswereld kent de laatste jaren een gigantische ommezwaai. Enerzijds onder druk van de consument

die de plastics beschouwen als ‘slechte materialen’, ingegeven door de desastreuze beelden van de plastic soup. Anderzijds

dankzij de kordate aanpak van de Europese commissie met diverse beleidsteksten, onder andere ‘The plastic strategy’ en de

‘Green deal’. Door de Europese regelgeving die recycled content verplicht bij verpakkingen én de drang van vele bedrijven

om zich te profileren als meest duurzame onderneming, is de vraag naar gerecycleerd materiaal zo hoog dat er zelfs tekorten

dreigen. Vooral de kleine spelers zullen hierbij uit de boot vallen door concurrentiedruk.

Bij het creëren van ‘geforceerde’ afzetmarkten door het verplichten van recycled content heb ik één grote bezorgdheid namelijk

de risico’s op contaminatie van het recyclaat door afbraakmoleculen, additieven … Diverse technieken worden momenteel

in snel tempo geoptimaliseerd om deze contaminanten uit de materiaalstroom te verwijderen. Maar is dit voldoende?

Batchgewijs wordt de aanwezigheid van contaminanten gecontroleerd, terwijl de instroom van ingezameld kunststofafval

met de seconde verschilt. Ik hoop dat mijn vrees ongegrond blijkt in de toekomst en dat men niet zal moeten vaststellen

dat migratie van ongewenste moleculen uit het recyclaat heeft geleid tot milieu- en gezondheidsproblemen. Een andere

hoopvolle evolutie is dat veel middelen ingezet worden om het chemisch recycleren van plastics tot chemische bouwstenen

economisch mogelijk te maken. ‘Recycled feedstock’ geeft alvast geen risico op contaminatie.

De motor achter de stroomversnelling van recycleren van plastic is dat nu elke stakeholder in de waardeketen er belang bij

heeft dat de plastics op een economisch haalbare manier effectief en efficiënt gerecycleerd worden. Design for recycling staat

nu wél op de agenda en de beslissingen worden afgetoetst in hoever de producten daadwerkelijk ingezameld en gerecycleerd

worden (vb. RecyClass-tool). De focus ligt weliswaar vooral op de plastic verpakkingen, maar mijn hoop is groot dat de kordate

aanpak om kunststoffen te recycleren in alle mogelijke sectoren zal doorgevoerd worden.

Het was lang wachten op concrete acties om op grote schaal kunststoffen te recycleren, maar de transitie is ingezet. Laat de

ecodesign aanpak de gids zijn naar de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire economie. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17


Circulariteit begint

met transparantie

Valipac wil evolueren naar een circulair model waarin het alle stakeholders mee in het bad trekt om de kringloop van bedrijfsmatige verpakkingen te sluiten.

De maatschappij is in volle verandering. Onze lineaire manier van produceren en consumeren moet plaats maken voor een circulaire aanpak.

Op basis van deze evolutie stelde Valipac, in nauw overleg met alle stakeholders in de keten, zijn nieuwe erkenningsaanvraag samen voor de

periode 2022-2026. We vatten de belangrijkste aandachtspunten voor u samen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Het model dat Valipac sinds zijn oprichting in 1997 tot nu toepaste legde

de focus voornamelijk op het registreren en het stimuleren van de selectieve

inzameling van het verpakkingsafval van bedrijven. Het ging aan de slag

met een lineair model om de recyclagepercentages aan te tonen. En met

succes. Vandaag haalt het een recyclageresultaat van 91,4%. “Maar net

zoals de maatschappij, willen we nu meer evolueren naar een circulair model

waarin we alle stakeholders mee in het bad trekken om de kringloop van

bedrijfsmatige verpakkingen te kunnen sluiten. We willen onze financiële

middelen in de toekomst dan ook breder inzetten om niet alleen selectieve

inzameling, maar ook die korte keten circulariteit te stimuleren”, onderlijnt

Xavier Lhoir, director Operations & Circular Economy bij Valipac.

Nog meer selectieve inzameling

Om dat te realiseren schuift Valipac in zijn nieuwe erkenningsaanvraag zes

ambities naar voren (zie kaderstukje). Dat brengt een aantal wijzigingen met

zich in de werking voor alle stakeholders van Valipac. Een bloemlezing langs

de belangrijkste veranderingen. Lhoir: “Om meer bedrijven aan te zetten tot

selectieve inzameling zal de startpremie verhoogd worden van 100 naar

150 euro. Voor metalen verpakkingen willen we proberen nieuwe actoren te

overtuigen om bij Valipac aan te sluiten. Daarom komt er een recyclagepremie

Xavier Lhoir: “We hebben intensief samengezeten met onze

stakeholders om deze erkenningstekst op te stellen en te zorgen

dat hij zo breed mogelijk gedragen wordt.”

18 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Elke ton afval waarbij er geen informatie is rond de eindbestemming,

zal Valipac niet opnemen in zijn resultaat, wat dus zal gevoeld

worden in de uitbetaling van premies.

voor metaal van 10 euro/ton.” Met die gegevens kan Valipac dan weer aan

de slag om een proces van continue verbetering op het getouw te zetten.

“Op basis van de data die ons aangereikt worden, kunnen we bijvoorbeeld

gerichte communicatieacties voeren om onze operatoren te ondersteunen en

bedrijven verder te sensibiliseren rond selectief inzamelen.”

Maximaal inzicht in eindbestemmingen

Data is een cruciale pijler binnen Valipac 2.0. De organisatie wil immers ook

maximaal inzicht in waar het selectief ingezamelde afval uiteindelijk belandt.

“Elke ton afval waarbij er geen informatie is rond de eindbestemming, zal

niet opgenomen worden in ons resultaat, wat dus zal gevoeld worden in

de uitbetaling van premies. Voor kunststof hebben we dit al grotendeels

zichtbaar gemaakt. Voor 2020 zijn we erin geslaagd om de eindbestemming

van 97% van bedrijfsmatige kunststof verpakkingen in kaart te brengen.

We willen dit nu doortrekken naar alle stromen van verpakkingsafval van

bedrijven”, vult Lhoir aan. Voor het kunststof verpakkingsafval wil men nog

een stapje verder gaan en ook de effectieve recyclage op de eindbestemming

in kaart brengen. “Voor landen buiten Europa zijn we een samenwerking

Valipac 2.0

• Meer bedrijven aanzetten tot selectieve inzameling

• Volledig inzicht in de eindbestemmingen voor alle materialen en

bewijs effectieve recyclage van kunststof

• Stimuleren lokale en kwaliteitsvolle recyclage van kunststof

• Stimuleren recycled content in kunststof verpakkingen

• Bedrijven aanmoedigen tot preventie en herbruikbare verpakkingen

• Verpakkingen beter recycleerbaar maken, in evolutie naar een

ecomodulatie van de bijdrage

Om meer bedrijven aan te zetten tot selectieve inzameling zal de

startpremie verhoogd worden van 100 naar 150 euro.

aangegaan met SGS om te zien of zowel de ecologische als maatschappelijke

normen gerespecteerd zijn bij de eindverwerking. De eerste audits die bij

Turkse recycleurs zijn uitgevoerd, hebben geen onregelmatigheden aan het

licht gebracht en hebben aangetoond dat het materiaal effectief en integraal

gerecycleerd wordt. Van zodra de coronapandemie wat luwt, zal SGS de

audits hervatten.”

Lokaler recycleren

Maar hoe lokaler recyclage kan gebeuren, hoe beter natuurlijk voor het

milieu. Valipac wil zijn operatoren daarom stimuleren om voor hun kunststof

afvalstromen afzetmarkten dichter bij huis te vinden. “Wie in Europa recycleert

krijgt een bijdrage van 10 euro/ton. Gebeurt dat in een straal van 300 km

rond Brussel, dan komt daar nog eens 10 euro/ton bij. Wordt er gewerkt met

recycleurs die EuCertplast gecertificeerd zijn (of vergelijkbaar), doen we er nog

5 euro/ton bovenop. Een tegemoetkoming die mogelijk is, omdat het voor

ons minder zal kosten om de traceerbaarheid en de werkomstandigheden

te controleren binnen Europa”, aldus Lhoir. De erkenningsaanvraag ligt nu

bij het IVC voor beoordeling. Op basis van de feedback kunnen dan nog

eventuele aanpassingen volgen. Voor de Valipac operatoren betekent dit dat

ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zullen moeten tekenen in het

voorjaar. “We hebben intensief samengezeten met onze stakeholders om deze

erkenningstekst op te stellen en te zorgen dat hij zo breed mogelijk gedragen

wordt. We verwachten dan ook weinig weerstand met betrekking tot zijn

implementatie. We trekken immers aan dezelfde kar. Om tot een circulaire

economie te komen is er nood aan transparantie”, besluit Lhoir. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

19


www.modulobloc.com

FLEXIBEL BOUWEN

MET BETONBLOKKEN

VAN CBS BETON

Wij bieden u graag een totaaloplossing aan op maat, een

analyse op uw locatie, bouwtekeningen, statische berekeningen,

transport, opbouw en inclusief eventuele overkappingen dankzij

ons in-house professionele studiebureau.

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com


DOSSIER BRONSORTERING

Nieuwe VLAREMA

regels toegelicht

Sinds 1 september zijn er nieuwe VLAREMA regels in voege. Hiermee wil OVAM ervoor zorgen dat er zich geen nuttige materialen meer in het

restafval van Vlaamse bedrijven bevinden. Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo loodst ons langs de belangrijkste wijzigingen en welke

gevolgen ze hebben op de inzamelaars, handelaars of makelaars van afvalstoffen (IHM’s).

Tekst Valérie Couplez | Beeld Denuo en iStock

Recyclage begint steevast met sorteren aan de

bron. Want hoe zuiverder de stromen, hoe hoger

de materialen gevaloriseerd kunnen worden.

Voor bedrijven geldt daarom al jaren een sorteerverplichting.

In totaal moeten in Vlaanderen

24 stromen selectief ingezameld worden. Vaes:

“Een ver plichting die voor de meeste stromen al

jaren bestaat, maar waar nog te veel bedrijven

tegen zondigen, als we zien wat er nog allemaal

in hun rest afval blijft steken.” Papier, blikjes, petflesjes,

het zijn materialen die nog een tweede

leven verdienen, in plaats van in het restafval en

dus de verbrandings oven te landen. Uit de sorteeranalyses

blijkt dat gemiddeld 44% van bedrijfsrestafval

in afzetcontainers en 29% van bedrijfsrestafval

in rolcontainers nog selectief ingezameld

zou kunnen worden. “OVAM zet al jaren in op

sensibiliseren om meer bedrijven aan het sorteren

te krijgen. Met de nieuwe VLAREMA regels wil het

nu een tandje hoger schakelen”, aldus Vaes.

Visuele controle van rolcontainers

En die nieuwe regels hebben een grote impact op

de operatoren. IHM’s moeten voortaan meewaken

over de inhoud van de restafvalcontainer. Vaes:

“Bij het ophalen van het bedrijfsrestafval, moeten

zij voortaan een visuele controle uitvoeren aan de

oppervlakte van de rolcontainer. ❯

‘Uit de sorteeranalyses blijkt dat gemiddeld

44% van bedrijfsrestafval in afzetcontainers en

29% van bedrijfsrestafval in rolcontainers nog

selectief ingezameld zou kunnen worden’

Stany Vaes: “We zijn volop bezig met de

samenstelling van een sorteerrichtlijnenboek op

basis van foto’s. Op die manier hebben chauffeurs

een visueel geheugensteuntje om te weten wat er

kan en wat er niet kan.”

Maar hoe zit het nu eigenlijk

aan de andere kant van de

taalgrens?

Afzetcontainers vertrekken sowieso naar een overslagcentrum voor nasortering.

De resultaatsvoorschriften daar worden strenger vanaf 2023.

Vaes: “In Wallonië geldt vandaag dat stromen

pas moeten selectief ingezameld worden als

ze substantieel genoeg aanwezig zijn. Als

bepaalde referentie waarden gedurende een

referentie periode over schreden zijn, horen

ze dus niet meer in het bedrijfs restafval

thuis. Wel willen ze daar nu evolueren naar

een strenger systeem, waarbij er ener zijds

meer stromen selectief ingezameld moeten

worden en de drempels afgeschaft worden

en vervangen door dezelfde nultolerantie

als hier. Er ligt echter geen systeem op tafel

om handhavings taken door te spelen naar

de IHM’s.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

21


DOSSIER BRONSORTERING

Resultaatsvoorschriften

Vanaf 1 januari 2023 geldt:

• maximum drie stukken recycleerbaar

papier en karton met een oppervlakte van

meer dan 0,5 m²;

• maximum 30 l samen verpakt papier en

karton;

• maximum drie stukken houtafval met een

oppervlakte van meer dan 0,5 m²;

• maximum 30 l samen verpakt houtafval;

• maximum drie stukken groenafval met een

lengte van meer dan 0,5 m;

• maximum 60 l samen verpakt groenafval;

• maximum drie stukken metaal met een

oppervlakte van meer dan 0,25 m² of met

een lengte van meer dan 1 m;

Zien ze geen materialen die selectief ingezameld

moeten worden, dan mag de container gewoon

omgekiept worden zoals normaal. Heeft het

bedrijf in kwestie niet goed gesorteerd, dan zijn

er drie opties voor de inzamelaar. De container

laten staan. De container meenemen, nasorteren

in een overslagcentrum en een melding maken

in het eigen non-conformiteitenregister. Of de

container meenemen, de sorteer fout melden in

het centraal non-conformiteiten register van de

OVAM en hem dan wel naar de verbrandingsoven

sturen.” De bedoeling is dat de OVAM

• maximum drie stukken recycleerbaar textielafval

met een oppervlakte van meer dan

0,25 m²;

• maximum drie stukken puin met een

oppervlakte van meer dan 0,5 m²;

• maximum 60 l puinafval;

• maximum één pakket transparante of witte

kunststoffolie van meer dan 30 l;

• maximum drie stukken EPS en recycleerbare

harde kunststoffen met een oppervlakte van

meer dan 0,5 m²;

• maximum vijftig stukken pmd;

• nul afvalbanden;

• nul stukken gevaarlijk afval, AEEA, kga,

asbestcement en asbesthoudende afvalstoffen.

op basis van deze meldingen de handhaving

gerichter kan gaan sensibiliseren en controleren.

Daarenboven krijgen ze op basis van reële data

dan indicaties over hoe het beleid aan te passen.

Afzet containers vertrekken sowieso naar een

overslag centrum voor nasortering. Het materiaal

dat van daaruit vertrekt naar de verbrandingsoven

moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen. Die

worden samengevat in de resultaatsvoorschriften

die voor elke willekeurige partij afval van 10 m³

de maximale hoeveelheden afvalstoffen die er

nog mogen inzitten bepalen. Met het nieuwe

VLAREMA zullen deze vanaf 2023 strenger

worden (zie kaderstukje). “De hoeveelheden en de

afmetingen krimpen verder in.”

Wat kan er wel, wat kan er niet?

In de praktijk krijgen de operatoren hiermee een

deel van de taak van handhaving doorgeschoven.

Een ontwikkeling die de sectorfederatie uiteraard

niet graag ziet gebeuren. “In principe is en blijft

handhaving een taak van de overheid” stelt Vaes.

“Voor IHM’s is het niet evident om een klant op

de vingers te moeten tikken. Voor restafval geldt

er nu eigenlijk een nultolerantie, ongeacht het

volume aan afval per stroom dat een bedrijf

produceert. Elke aanwezigheid van nog te

recycleren materialen is in feite een sorteerfout.

Waar dan precies de lijn zal getrokken worden

bij de controles is vooralsnog onduidelijk. Er zou

enkel rekening gehouden worden met ‘flagrante

fouten’ en dus niet één flesje pmd dat in een

container zit. Een ander verhaal is het dan weer

met de aanwezigheid van bijvoorbeeld gevaarlijke

afvalstoffen of AEEA: dan moet de chauffeur de

container altijd laten staan. Maar welke criteria

de handhaving hanteert om sorteerfouten te

beoordelen, daar hebben we nu geen zicht op. Dit

zou nochtans interessant zijn om een leidraad aan

chauffeurs te kunnen meegeven.”

Sensibiliseren en informeren

Vanuit juridisch aspect is het ook belangrijk dat

de regels duidelijk zijn. Alles wat afval betreft, valt

Voor bedrijven geldt al jaren een

sorteerverplichting. In totaal

moeten er 24 stromen selectief

ingezameld worden.

22 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER BRONSORTERING

en seminaries. Ten tweede zijn we nu volop

bezig, in samenspraak met de OVAM, met de

samenstelling van een sorteerrichtlijnenboek op

basis van foto’s. Op die manier hebben chauffeurs

een heel visueel geheugensteuntje om te weten

wat er kan en wat er niet kan. Want ook voor hen

wordt dit een enorme aanpassing”, weet Vaes.

IHM’s moeten voortaan een visuele controle uitvoeren aan de oppervlakte van de rolcontainer. Zien ze geen materialen

die selectief ingezameld moeten worden, dan mag de container gewoon omgekiept worden zoals normaal.

onder de milieu regels en die kunnen straf rechtelijk

gesanctio neerd worden met ver volging, geldboetes

en zelfs gevangeniss traffen. “Ingrijpende

gevolgen dus, zowel voor het bedrijf in kwestie

als voor de IHM’s.” Denuo blijft echter niet bij de

pakken zitten en zoekt naar oplossingen om de

theorie en de praktijk met elkaar te ver zoenen.

“Te beginnen met sensibiliseren. De wet geving

is er redelijk snel gekomen. Veel IHM’s zijn nog

niet op de hoogte van wat er precies van ze

verwacht wordt. Het is onze taak ze uitgebreid te

informeren door middel van communicatieacties

Naar praktische oplossingen

Wat kan er dan wel nog veranderen om bedrijven

meer aan het sorteren en recycleren te krijgen?

Vaes: “Bedrijven zijn vandaag weldegelijk bezig

met hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen

verlagen. De tijdsgeest is er dus zeker om extra

maatregelen te nemen. Het schoentje wringt bij

de praktische uitvoering. Niet elk bedrijf heeft

de ruimte om elke stroom apart in te zamelen.

Misschien moeten we als sector nadenken over

welke stromen we in dezelfde container kunnen

combineren die relatief eenvoudig achteraf uit te

sorteren zijn. Kan in bepaalde gevallen ook een

nasorteringscontainer geplaatst worden, voor een

extra prijs natuurlijk? Dan weet de IHM wat te

doen, zonder de klant te moeten stigmatiseren. En

ten slotte moeten we naar de recycleerbaarheid

van bepaalde stromen durven kijken. Wat is

het nut van selectieve inzameling als er geen

rendabele afzetmarkt voor die stromen bestaat,

zoals nu bijvoorbeeld voor textiel moeilijk ligt?

Hoe meer waarde materialen hebben, hoe minder

ze in het restafval zullen terechtkomen. Daar

moeten we met zijn allen aan werken.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

23


DE ALLROUNDER IN

INTERN TRANSPORT

Met uitrustingslengtes tot 20m is de SENNEBOGEN 835 G Hybrid gericht op toepassingen in

schroot- en houtverwerking en havenwerkzaamheden. Zoals gebruikelijk maakt het modulaire

principe van SENNEBOGEN maatwerk mogelijk met behulp van talrijke onderstelvarianten;

van mobiele onderwagens tot rupsen en stationaire oplossingen. De volledig nieuwe 835 G is

uitgerust met de nieuwste generatie motoren en het innovatieve Green Hybrid energieterugwinningssysteem.

www.smt.network


www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl


DOSSIER BRONSORTERING

De studie erkent ook dat storten eigenlijk maar een laatste strohalm is en enkel en alleen mag dienen voor de

behandeling van zeer specifieke afvalstromen zoals asbest, die zelfs niet voor energierecuperatie kunnen dienen.

WAT LEVERT BETER SORTEREN EN

RECYCLEREN NU EIGENLIJK OP?

Met de nieuwe VLAREMA regels hoopt Vlaanderen om weer meer nuttige materialen te recupereren uit het restafval van bedrijven en minder

naar de verbrandingsoven te moeten sturen. Maar waartoe moeten al die inspanningen nu eigenlijk dienen? Een nieuwe Europese studie die

in december gepubliceerd wordt, toont wat de Europese inspanningen om te recycleren in plaats van te storten oplevert. En hoe ze bijdragen

tot het halen van de klimaatdoelen die Europa zich gesteld heeft.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De studie, die werd uitgevoerd door de gerenommeerde

onderzoeksinstellingen Prognos en CE

Delft gebeurde in opdracht van de Europese

afval federaties FEAD, CEWEP, RDF Industry

Group en Vereniging Afvalbedrijven. Ze onderstreept

het causale verband tussen de opgevoerde

inspanningen op vlak van recyclage (in lijn met

het beleid van zowel Europa als het Verenigd

Koninkrijk) en de gerealiseerde CO 2

-reducties

voor de afval stromen in kwestie. Wanneer Europa

erin slaagt om zijn vooropgestelde gemeenschappelijke

target van 65% recyclage en maximaal

10% storten te halen, dan zal dat resulteren

in een jaar lijkse vermindering in emissies van 150

miljoen CO 2

, in vergelijking met 2018. Dit houdt

rekening met de vermeden uitstoot van de energieen

productie sectoren die geen fossiele brandstoffen

of virgin materialen hoeven te gebruiken.

De studie wijst ook op het belang van afval zo

hoog mogelijk valoriseren en het verder uitrollen

van een beleid rond de circulaire economie.

Naar koolstofnegatief

De CO 2

-reductie die we kunnen realiseren door

grondstoffen te hergebruiken, zal een belangrijk

instrument worden in het terugdringen van

ons materialengebruik en het halen van

de doelstellingen die ons klimaat moeten

beschermen. Deze besparingen worden nog

verder aangevuld door de energierecuperatie bij

het verbranden van niet-recycleerbare materialen

in energy-from-waste faciliteiten en door de

productie van uit afval herwonnen brandstoffen.

De studie voorspelt dat de Europese afvalsector

niet alleen klimaatneutraal kan worden maar

zelfs koolstofnegatief, wat niet alleen zal

bijdragen aan een gezond en veilig milieu

maar ook aan de steeds uitdeinende Europese

groene economie. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

27


BETROUWBAARHEID IN ELKE SECTOR!


DOSSIER BRONSORTERING

Recycleren is broeikasgassen

reduceren

De ontbinding van afvalstoffen in stortplaatsen

genereert methaan, een broeikasgas dat volgens

de IPCC 86 keer krachtiger is dan CO 2

over een

periode van twintig jaar. De EU heeft zich recent

geëngageerd in de Global Methane Pledge om

om methaan wereldwijd te helpen terugdringen.

De analyse in de uitgevoerde studie bevestigt dat

de grootste CO 2

-emissies gehaald worden door de

hoeveelheden biogeen materiaal in afvalstromen

(denk aan paper, karton, bioafval …) die naar het

stort trekken te verminderen. In het ambitieuze

tweede scenario dat de studie naar voren schuift

(dat uitgaat van hogere recyclagedoelen en

het niet langer storten van alle recycleerbare

en recupereerbare afvalstromen) zullen de

besparingen in CO 2

-emissies zelfs verdubbelen

en zullen methaan-emissies volledig vermeden

worden. De afvalsector nodigt alle stakeholders

uit aan tafel om de krachten te bundelen en deze

transitie waar te maken de komende negen à

veertien jaar.

Inspanningen aanhouden en

versterken

Het behalen van het potentieel voor CO 2

-reductie

zal mogelijk zijn in heel Europa op voorwaarde dat

de inspanningen worden doorgetrokken om de

recyclagecapaciteit (inclusief overheidssteun voor

aparte inzamelings systemen) op te schroeven, dat

er nieuwe maatregelen komen zoals een verplichte

recycled content en dat er werk wordt gemaakt van

ecodesign en de recycleerbaarheid van producten.

Het beleid van de EU en haar taksen moeten zich

richten op de integrale keten van afvalbeheer om

deze transitie te ondersteunen. Het gebruik en het

delen van de capaciteit voor energierecuperatie is

een van de sleutels om zoveel mogelijk afval weg

te leiden van het stort.

Storten als laatste strohalm

Om het meer ambitieuze scenario 2 te realiseren,

besluit de studie dat de afvaldoelstellingen

verder uitgebreid moeten worden naar industrieel

en commercieel afval, dat de recyclagedoelen

scherper moeten worden en dat er zo weinig

mogelijk afvalstromen die geschikt zijn voor

recyclage en hergebruik op het stort mogen

terechtkomen. De studie erkent ook dat storten

eigenlijk maar een laatste strohalm is en enkel en

alleen mag dienen voor de behandeling van zeer

specifieke afvalstromen zoals asbest, die zelfs niet

voor energierecuperatie kunnen dienen. ❚

‘Wanneer Europa erin slaagt om zijn target van 65% recyclage en

maximaal 10% storten te halen, zal dat resulteren in een jaarlijkse

vermindering van 150 miljoen CO 2

-emissies’

De studie voorspelt dat de Europese afvalsector niet alleen klimaatneutraal kan worden maar zelfs koolstofnegatief, wat

niet alleen zal bijdragen aan een gezond en veilig milieu maar ook aan de steeds uitdeinende Europese groene economie.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

29

.BE


Elektrische laadpalen voorzien in uw project? Verplicht!

Elektrische wagens?

Juridische aandachtspunten

bij projectontwikkeling

U heeft het ongetwijfeld meegekregen: in 2026 worden geëlektrificeerde bedrijfswagens 100% aftrekbaar. In uitvoering van het door

de Europese Commissie gelanceerde plan genaamd ‘schone energie voor alle Europeanen’ zet de (federale) regering volop in op

elektrische wagens.

Tekst Daan Vandenbroucke | Beeld Unsplash

Gezien er tevens een strijd tegen de files moet worden gestreden, wordt dit

tarief in 2027 naar 95% gebracht, in 2028 naar 90% ... tot het in 2031

zakt naar 67,5%. Het doel: de elektrificatie van het wagenpark bevorderen.

Niet enkel op lange termijn, maar zo spoedig mogelijk. 2026 wordt hét

moment voor bedrijven om hun wagenpark te elektrificeren. De transitie naar

een (ruime) meerderheid van elektrische wagens lijkt hiermee onherroepelijk

ingezet en komt in sneltempo op ons af.

Laadpalen nodig

Deze evolutie brengt logischerwijze met zich mee dat we dringend dienen

te voorzien in een voldoende aanbod aan elektrische laadpalen. In de sector

van de projectontwikkeling bestaat inmiddels al de verplichting om in

laadpalen te voorzien. Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van

19 november 2010 bepaalt namelijk dat bij sommige gebouwen waarvoor een

omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf 11 maart 2021, laadpalen

en/of infrastructuur moet worden geplaatst. Concreet gaat dit over:

• Minstens twee oplaadpunten en infrastructuur voor leidingen voor

minstens één op vier parkeerplaatsen bij niet voor bewoning bestemde

gebouwen met een parkeerterrein met meer dan tien plaatsen;

• Infrastructuur voor leidingen op elke parkeerplaats bij nieuwe voor

bewoning bestemde gebouwen met twee of meer parkeerplaatsen;

• Infrastructuur voor leidingen op elke parkeerplaats bij bestaande, voor

bewoning bestemde gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan,

met een parkeerterrein met meer dan tien plaatsen.

Gericht op grotere projecten

Onder het voorzien van infrastructuur verstaat men: ‘infrastructuur voor

leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie

van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische

voertuigen in een later stadium mogelijk te maken’. Belangrijke nuance voor

eengezinswoningen is dat men bij de berekening van de parkeerplaatsen

geen rekening dient te houden met de oprit van de woning. Hieruit

valt dan ook te concluderen dat de bepalingen vooral gericht zijn op de

grotere vastgoed projecten. Voldoet je nieuwbouw project of renovatieproject

niet aan de voor waarden, dan riskeer je een boete van € 2.000 per

ontbrekend laadpunt en € 1.000 per parkeerplaats die niet voorzien is van

de nodige infrastructuur.

Wat met de plaatsing van elektrische laadpalen in

bestaande appartementsgebouwen?

Wat met bestaande appartementsgebouwen? Welke regels gelden er voor

mede-eigenaars die zelf een laadpaal wensen te plaatsen in de gemeenschappelijke

(onder grondse) parking? In een zeldzaam moment van voorzien

baarheid heeft de wet gever hier reeds bij de hervorming van het

appartements recht aan gedacht. In het toenmalige artikel 577-2, §10 Oud

Burgerlijk Wetboek (nu artikel 3.82, §2 Nieuw Burgerlijk Wetboek) werd

vanaf 1 januari 2019 aan iedere mede-eigenaar (en aan erkende nutsoperatoren)

toegelaten om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in

of op de gemene delen aan te leggen. De installatie van laadpalen valt hier

over duidelijk onder. Als mede-eigenaar zijn er in principe twee manieren om

de overige mede-eigenaars (en desgevallend de syndicus, raad van medeeigendom

…) in kennis te stellen van zijn/haar intentie om een laadpaal

te plaatsen:

• In het geval het appartementsgebouw een VME (Vereniging van Mede-

Eigenaars) heeft, dan dient een aangetekend schrijven gericht te worden

naar de syndicus;

• In het geval het appartementsgebouw geen VME heeft, dan dient een

aangetekend schrijven gericht te worden naar alle mede-eigenaars.

In beide gevallen dient deze kennisgeving minimaal twee maanden voor

de aanvang van de ‘werkzaamheden’ te gebeuren. In deze periode heeft

de VME nog de mogelijkheid om -gewoonlijk via een bijzondere algemene

vergadering- de installatiewerken gemotiveerd te protesteren.

Enkele aandachtspunten

• De installatie van de laadpaal is weldegelijk volledig privatief. De kost van

de aanleg komt geheel voor rekening van diegene die ze wil aanleggen.

Mocht de VME beslissen om zelf de aanlegwerken uit te voeren (om dan in

één beweging de gehele parking te voorzien van laadpalen), dan wordt de

installatie uiteraard gemeenschappelijk en zal de kost uiteraard wel door

de VME gedragen worden.

• Het recht om kabels en leidingen aan te leggen, geldt enkel voor de

mede-eigenaars, huurders hebben evident geen enkel recht hiertoe. Zij

dienen steeds via de eigenaar/verhuurder te passeren indien zij graag een

elektrische laadpaal op hun parkeerplaats zouden wensen. ❚

30 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Deze evolutie brengt

logischerwijze met zich mee dat

we dringend dienen te voorzien

in een voldoende aanbod aan

elektrische laadpalen’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 31


Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900

H124

Meer inspiratie op

www.iedereencirculair.be

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17


VRAAG NAAR KUNSTSTOF

RECYCLAAT GESTEGEN

De fluctuatie van de

aardolieprijs speelt op

dit moment geen rol

meer in de prijssetting

van petrecyclaat

Gerecycleerde kunststoffen zitten weer in de lift. En voor het eerst niet alleen omwille van de stijgende aardolieprijzen. Door de beslissing

van Europa om recycled content te verplichten in petflessen wordt voor het eerst de correlatie tussen de prijs van virgin pet en recyclaat

volledig doorbreken. Daar wordt het de komende jaren een uitdaging om voldoende kwalitatief afvalmateriaal te vinden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Vorig jaar was er nog sprake van een crisis voor

recycleerders in kunststof. Parkeerterreinen vol

post-consumer kunststof afval lagen te wachten

op betere tijden en betere prijzen. De prijs voor

aardolie was toen naar een zodanig dieptepunt

gezakt, dat de vraag naar recyclaat grotendeels

stilviel. Vandaag zien we de omgekeerde beweging.

Naarmate de aardolieprijs nieuwe toppen scheert,

wordt ook recyclaat weer populairder. Hoeveel de

prijsstijging exact bedraagt is moeilijk te becijferen.

De verschillen durven nogal variëren in functie

van het type kunststof en de kwaliteit van het

recyclaat. Maar het is een positieve tendens die

zich doorheen de volledige keten voordoet. Voor

recyclagebedrijven houdt deze meerprijs die hun

klanten willen betalen ook in dat zij meer moeten

betalen voor het afvalmateriaal dat ze aankopen.

Pet leidt de dans

De grootste stijging is zonder twijfel terug te

vinden bij pet. De fluctuatie van de aardolie prijs

speelt op dit moment geen rol meer in de prijssetting

van petre cyclaat. Een positieve evolutie die

het dankt aan de Europese regel geving die vanaf

2025 een recycled content van 25% voor schrijft

voor pet flessen. In 2030 wordt de lat zelfs op 30%

gelegd. Bedrijven zijn vandaag al op zoek naar

gerecycleerd pet van de juiste kwaliteit om aan die

eisen te voldoen. Maar er is meer aan de hand dan

dat. Bedrijven trekken steeds meer de kaart van

duurzaam onder nemen. Zij worden hierin gestimuleerd

door regelgeving die dezelfde focus legt,

een milieu bewustere consument die duur zaam wil

aankopen en de concurrentie die in veel gevallen

al hetzelfde plaatje voor ogen heeft. Het zijn vooral

de ‘brandowners’ die een voorbeeld rol willen

opnemen. Een evolutie die mee de af hankelijk heid

van de aardolie prijs tempert, want bedrijven die

zijn over geschakeld op recyclaat keren niet zo snel

meer terug naar virgin materialen. Ze hebben hun

engagement immers uit gesproken en moeten dat

nu ook waarmaken. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


Als TOTAL SOLUTION PARTNER begeleidt BIA u tijdens

uw volledige investeringstraject.

Bent u op zoek naar een breker, zeef, schredder,

sloopmachine, wiellader…? Samen met u bepalen we de

juiste machine voor uw activiteiten, met een gepaste

financiering en een serviceplan op maat.

Zo verzekert BIA u maximale productiviteit tegen een

minimale operationele kost, en dat in alle gemoedsrust.

BIA Belgium

+32 (0)2 689 28 11

info.bia@biagroup.com


Pull dankzij verplichte

recycled content

De verplichting voor het gebruik van recycled

content heeft de markt dus stevig op gang

getrokken. Er is een zeer sterke ‘pull’ te merken

voor pet. Voor de recyclagebedrijven zal het

nu zaak zijn om voldoende kunststof afval te

kunnen inzamelen en recycleren. Een niet voor

elke kunststof even evidente piste. Om ook de

‘moeilijkere’ afvalstromen te valoriseren, zal er

moeten ingezet worden op nieuwe sorteer- en

recyclagetechnieken. Maar de gehele keten draagt

daarin zijn verantwoordelijk. Het is evenzeer aan

ontwerpers en producenten om ecodesignprincipes

toe te passen, zodat waardevolle grondstoffen

maximaal kunnen worden gerecupereerd eens een

product de afvalstatus bereikt.

Geleidelijk aan opbouwen

Maar het mag hier niet eindigen. Ook voor andere

(kunststof) afvalstromen kan een opgelegde

recycled content selectieve inzameling en

bijkomende investeringen stimuleren. Gezien de

huidige krapte aan kwalitatief inputmateriaal,

dicteert het gezond verstand om bescheiden

te beginnen. Door met een lager percentage

aan gerecycleerde inhoud te starten en dit, na

evaluatie, naar boven bij te stellen, vermijd je een

stormloop, maar kan de markt zich daarentegen

geleidelijk aanpassen aan de nieuwe eisen. Het

risico dat er niet voldoende te recycleren materiaal

op de markt aanwezig is, kan dan grotendeels

afgedekt worden. Belangrijk daarbij is dat bij de

productie van het recyclaat een zo hoog mogelijk

behoud van waarde van de grondstof voorop

staat. Op die manier kunnen onze grondstoffen bij

het einde van hun levensduur met een minimale

inspanning aan energie weer inzetbaar worden in

minstens even hoogwaardige toepassingen. Dat

is belangrijk want we zullen ze in de toekomst

broodnodig hebben. Dat heeft deze huidige

materialencrisis bewezen. ❚

Voor de recyclagebedrijven zal het nu

zaak zijn om voldoende kunststof afval

te kunnen inzamelen en recycleren.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

35


O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1 13/10/15 19:38

O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1

O15_021 Banner 80x200 cm oktober.indd 1 13/10/15 19:38

00020009001 - VALVAN BALING SYSTEMS.indd 1 05-05-20 09:51

• 20 verschillende modellen

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen demo site met 12 machines

• afspraak op zaterdag mogelijk

• oplossingen op maat

NIEUW! Tigerbite 400 mini breker

www.tigerbitebenelux.be

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI ZEVEN

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Ontdek ons volledig gamma

op onze website!

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


Klimaatkansen die we

niet moeten laten liggen

Inmiddels zijn we het er allemaal over eens dat ons klimaat verandert. ‘Het is niet vijf voor twaalf, maar al vijf over twaalf’, is een veel gehoorde

boodschap. Minder CO 2

-emissie dus!

Tekst en beeld Van Werven

Overheden geven miljarden uit om dat te realiseren. Initiatieven die een

bijdrage leveren aan het verlagen van de CO 2

-uitstoot ontvangen hoge

subsidies. Elektrische auto’s worden sterk gepromoot als alternatief op fossiel

aangedreven exemplaren en huizen moeten anders worden verwarmd. De

noodzakelijke energietransitie van fossiel naar duurzaam kan de groeiende

vraag naar elektriciteit maar met moeite bijhouden. Een stijgend percentage

groene energie hoeft nog niet te betekenen dat grijs afneemt: geen

eenvoudige opgave dus.

Wat vaak wordt vergeten, is de bijdrage die recyclage kan leveren aan het

verminderen van de CO 2

-emissie. Zeker plastic recyclage draagt aanzienlijk

bij aan het verminderen van CO 2

-uitstoot. Zowel het verbranden van plastic

afval als het produceren van primair plastic produceert CO 2

. Twee keer fout

dus, terwijl het makkelijk anders kan zónder dat daar subsidie voor nodig is.

Een voorbeeld ter onderbouwing: iedere ton aangeleverd bij een plastic

recyclagebedrijf, bespaart meer CO 2

dan één elektrische auto per jaar.

Waarom verbranden we dan nog altijd een groot deel van deze mechanisch

goed te recycleren grondstof? ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt een oud

spreekwoord. Iedere kans om dit te vertellen, moeten we gebruiken. Dus

ook hier!

Natuurlijk gaat aan de bron scheiden en recycleren niet vanzelf. Het vraagt om

organisatie, voorlichting en logistieke afstemming. Maar de milieubijdrage is

ten opzichte van de inspanning groot. Zeker als je de meerkosten van de

aanschaf van een elektrische auto vergelijkt met de meerkosten van het

recycleren van een ton harde plastics. Bovendien levert plastic recyclage een

bijdrage aan het behoud van onze grondstoffen.

Elke inwoner gooit jaarlijks gemiddeld drie tot vier kilo harde plastics uit

grof huishoudelijk afval weg. Het is eenvoudig uit te rekenen hoeveel CO 2

we daarmee nog kunnen besparen. Kansen die we niet moeten laten liggen,

maar met beide handen moeten aangrijpen! ❚

‘Iedere ton aangeleverd bij

een plastic recyclingbedrijf,

bespaart meer CO 2

dan één

elektrische auto per jaar’

Peter Brughmans

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

37


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

NIEUW LEVEN VOOR STALEN VATEN

Reconditionering is de term die gebruikt wordt om verpakkingen terug in een bijna-nieuwe staat te brengen. Een discipline die DRUMDRUM

uit Roeselare tot in de puntjes beheerst. Want als een van de weinige spelers kan het op zijn site stalen vatten zowel spoelen als

thermisch behandelen, zodat ze, vaak weer bij dezelfde bedrijven, een tweede leven krijgen. Circulairder kan het niet. Een gesprek met

CEO Philippe Verstraete.

Tekst Valérie Couplez | Beeld DRUMDRUM

Philippe Verstraete: “We verbruiken in onze

processen slechts een fractie van de energie die zou

nodig zijn om nieuwe ertsen te ontginnen en er

staal van te maken.”

Er kruipt veel knowhow en ervaring in om elk vat weer zo goed als nieuw te krijgen.

Het team van 140 medewerkers van DRUMDRUM maakt daar echt het verschil in.

Elk jaar arriveren er in Roeselare ongeveer anderhalf

miljoen vaten. 1,2 miljoen verlaten de site weer

zo goed als nieuw. Met dank aan de goede zorgen

van DRUMDRUM. “Onze familie is al van oudsher

bezig met vaten een tweede leven te geven.” Het

was stamvader Joseph Verstraete die in 1925 een

kuiperij begon om houten tonnen en badtonnen

te herstellen. “Toen na de Tweede Wereldoorlog, in

het zog van de Amerikanen, stalen vaten populair

werden in Europa evolueerden we vanzelf mee.”

Het familiebedrijf groeide, trok de aandacht van

internationale groepen en kreeg veranderende

aandeel houders. Tot klein zoon Philippe Verstraete

in 2016 weer de meerder heid in handen kreeg.

De naam DRUMDRUM was geboren. “Omdat een

gebruikt vat hier weer een bruikbaar vat wordt”,

ver duidelijkt Verstraete. Het begin van een nieuw

groeiverhaal.

Spoelen of thermisch behandelen

Wie de bedrijfssite van 85.000 m² nadert kan niet

om de bedrijfsactiviteit heen kijken. De duizenden

‘We kunnen elk type vat binnen nemen, zodat

onze klanten geholpen zijn, en we kunnen

ook elk vat zo hoog mogelijk valoriseren’

tonnen die klaar staan voor behandeling of

vertrek. Want zelfs de regie over de logistiek houdt

DRUMDRUM stevig in handen. “Klantgerichtheid

staat centraal in alles wat we doen. We proberen

de stalen vaten af te leveren volledig, zoals de

klant het wil. Daarom beschikken we over de twee

behandelingsprocessen op onze site, een unicum

in de Europese wereld van reconditionering.” In

functie van de geledigde producten kunnen stalen

vaten een spoeling krijgen of een thermische

behandeling onder gaan. “De spoeltunnel zorgt

voor een chemische reiniging. Naarmate de vaten

van station naar station passeren, worden ze

telkens properder tot ze zo goed als nieuw aan het

einde van de tunnel komen. Als de vaten een nietspoelbare

inhoud bevatten, gaan ze daarentegen,

na opening, naar onze brandoven waar het meer

dan 600 °C warm wordt. Daarin worden de

reststoffen gescheiden en verwijderd. Vervolgens

worden de vaten gestraald om alle aanwezige

verfresten en logo’s te verwijderen. Om ze

vervolgens opnieuw te beschermen krijgen ze inen

uitwendig een nieuw laagje lak mee in functie

van het product dat de klant gaat afvullen.”

Zo hoog mogelijk valoriseren

Door beide technieken aan te bieden slaat

DRUMDRUM twee vliegen in één klap. “We

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

DRUMDRUM houdt ook de regie van

de logistiek stevig in handen. Er is een

duidelijke trend om de vaten al klaargezet

op palletten bij klanten af te leveren.

Elk jaar arriveren er in Roeselare ongeveer anderhalf miljoen vaten. 1,2 miljoen verlaten de site

weer zo goed als nieuw. Met dank aan de goede zorgen van DRUMDRUM.

In functie van de vervuiling kunnen stalen vaten een spoeling krijgen of een thermische behandeling ondergaan.

kunnen elk type vat binnen nemen, zodat onze

klanten geholpen zijn, en we kunnen ook elk vat

zo hoog mogelijk valoriseren in functie van zijn

kwaliteit en zo efficiënt mogelijk behandelen.

Daar profiteert het milieu dan weer van. Ik zie het

als een enorme troef”, vat Verstraete het samen.

Reconditionering van vaten brengt sowieso

al ecologische voordelen met zich mee. “We

verbruiken in onze processen slechts een fractie

van de energie die zou nodig zijn om nieuwe

ertsen te ontginnen en er staal van te maken. De

broeikasgasemissies liggen hier tot 60 à 80%

lager. Een argument waar bedrijven vandaag wel

oren naar hebben. Door de Europese Green Deal

en de aandacht voor circulariteit is de interesse

voor reconditionering zeker gestegen. Voorheen

was het meer een prijzenkwestie en was het

aan ons om onze processen tot in de puntjes te

beheersen om onder de prijs van een nieuw vat

te blijven. Vandaar dat we de wensen van de

klant ook centraal zetten in alles. Zo zorgen we

voor toegevoegde waarde.” Een mooi voorbeeld

daarvan is de recente investering in een tweede

palletisseerinstallatie. “Een duidelijke trend bij

klanten om de vaten al klaargezet op palletten bij

ze af te leveren.”

Geloof in de toekomst

Met nog capaciteit om te groeien en uit te breiden

lijkt de toekomst DRUMDRUM dus toe te lachen.

“Ik ben blij met het bedrijf hier, de inspanningen

die we geleverd hebben om het weer in de familie

te krijgen”, gaat Verstraete verder. “Ik geloof

erin. We hebben enorm geïnves teerd in het automatiseren

van de reconditionerings processen.

Maar er kruipt toch nog veel know how en ervaring

in om elk vat weer zo goed als nieuw te krijgen. Om

de para meters van elke proces stap op te volgen en

te optimali seren. Het team van goede en ervaren

medewerkers dat we hier hebben, maakt daar

echt het verschil in. Zij zorgen dat we de juiste

kwaliteit kunnen afleveren aan onze klanten. Dat

we zo kwalitatief, economisch, ecologisch en veilig

mogelijk kunnen werken.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

39


AC Materials, sterk in recycling

opslag puin

betoncentrale

breken van puin

wasinstallatie granulaten

Tussentijdse OpslagPlaats grond (TOP)

zeefnstallatie

Nieuw! Ecologisch beton

Benor-beton met gecertifceerde gerecycleerde granulaten (A+ & B+)

AC Materials heeft als eerste bedrijf het certificaat voor hoogwaardig Menggranulaat type B+

mogen ontvangen. Dit granulaat wordt bij AC Materials ook gebruikt voor de productie van

Benor-beton. Dit is een grote stap om het aangeleverde puin na grondige behandeling in de meest

hoogwaardige en duurzame toepassing te hergebruiken.

www.acmaterials.be

Nieuw!

MEMBER OF

sites: GENT - BRUGGE - VLIERZELE - PUURS - HEIST-op-den-BERG


TROEVEN VAN DE SISTERSHIP-CLAUSULE

Wat als een voertuig op naam van uw onderneming schade veroorzaakt aan een ander voertuig uit uw wagenpark? Wettelijk gezien is die

schade niet gedekt door uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Met de sistership-clausule, ook wel sistercar-clausule genoemd,

ondervangt u dat probleem en wordt de schade aan het aangereden voertuig wel vergoed.

Tekst Bart Pieters | Beeld Group Casier

Als twee voertuigen die aan dezelfde eigenaar

toe behoren met elkaar botsen, kan de waarborg

‘aansprakelijkheids verzekering voertuig’ niet gelicht

worden. In de wet staat namelijk dat u alleen

aan sprakelijk kunt gesteld worden voor schade

aan andermans eigen dommen. Voor schade die

u toebrengt aan een eigendom van uzelf, geldt

die aansprakelijk heid niet. De BA-voertuigen

dekt dus alleen materiële schade die u toebrengt

aan een derde, met andere woorden, schade

aan een eigendom dat niet het uwe is. Met de

sistership-clausule kan uw verzekeraar wel een

vordering instellen.

Hoe werkt de sistership-clausule?

Met de sistership-clausule wordt er als het ware

een gekruiste aansprakelijk heid ingebouwd. Het

bena deelde voertuig (de schadelijder) heeft in

dat geval recht op een schadevergoeding van de

schade veroorzaker, ook al zijn het allebei voertuigen

van dezelfde eigenaar. Uw verzekeraar

behandelt de materiële schade aan het benadeelde

voertuig dan alsof die schade niet veroorzaakt

is door een voertuig van dezelfde eigenaar maar

door een voertuig van een andere eigenaar. De

sistership-clausule in de BA-verzekering Auto heeft

betrekking op personenwagens, lichte bestelwagen,

vracht wagens of andere voertuigen waarvoor

een aansprakelijkheids verzekering verplicht is.

Voorbeeld

Twee vrachtwagens van dezelfde transportonderneming

zijn onderweg naar dezelfde klant

en rijden achter elkaar aan. Er doet zich tijdens

het wegtraject een incident voor waarbij de eerste

vrachtwagen bruusk in de remmen dient te gaan.

De volgende vrachtwagenchauffeur merkt dat

te laat op en rijdt in op zijn collega. Zonder de

sistership-clausule is de materiële schade aan

de eerste vrachtwagen niet verzekerd, met de

sistership-clausule is die schade wel verzekerd.

Aandachtspunten

• De materiële schade aan het voertuig dat

een ander voertuig heeft aangereden (de

schadeveroorzaker), is niet gedekt, tenzij er voor

dat voertuig een volledige omnium is afgesloten.

‘Zonder sistership-clausule kunt u

niet vergoed worden voor schade die

het ene voertuig van uw wagenpark

veroorzaakt aan het andere’

• Als voor het voertuig dat is aangereden

(de schadelijder) een volledige omnium is

afgesloten, dan geniet deze waarborg voorrang

op de aansprakelijkheidsverzekering van de

verzekeringsnemer.

• Ga na of uw verzekeraar restricties inbouwt.

Veelvoorkomende restricties zijn bijvoorbeeld:

− Bij een aanrijding worden er max. twee of drie

voertuigen van dezelfde eigenaar afgedekt.

− Een aanrijding op het eigen terrein van de

eigenaar/verzekerde/verzekeringsnemer is

niet afgedekt.

− Alle voertuigen moeten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij

verzekerd zijn.

• Neem de voertuigen van filialen van uw onderneming

die aan dezelfde eigenaar toebehoren,

mee op in de sistership-clausule.

Besluit

Als uw onderneming meerdere voertuigen bezit, kunt

u zonder sistership-clausule niet vergoed worden

voor schade die het ene voertuig van uw wagen park

veroor zaakt aan het andere. De sistership-clausule is

daar door een onmis bare schakel in het verzekeringsbeheer

van uw wagen park. We raden u aan om

gedetailleerde infor matie en des kundig ad vies in

te winnen als u deze clausule laat toe voegen, want

veel ver zekeraars bouwen restricties in! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


Shaping the future of used materials


Vlaanderen pakt het restafval aan

Er beweegt wat in de Vlaamse afval- en recyclagesector. Bij de aanstelling van de huidige Vlaamse Regering werd de

ambitie uitgesproken om van Vlaanderen een recyclagehub te maken. Meer nog: Vlaanderen koestert de ambitie om de

materialenvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen. Die ambities krijgen stilaan steeds meer vorm.

De Vlaamse Regering heeft verschillende initiatieven genomen om materiaalstromen

uit het restafval te houden. Dat is onder meer het geval voor

organisch-biologisch afval, waarbij steeds meer sectoren gradueel worden

verplicht om hun keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval selectief te

laten inzamelen en om te vormen tot biogas en digestaat. Sinds begin dit jaar

geldt deze selectieve inzamelplicht voor de eerste reeks sectoren (restaurants,

ziekenhuizen ...) in Vlaanderen.

Een ander voorbeeld is dat van de gebruikte matrassen. Jaarlijks belandt in

België meer dan 15.000 ton gebruikte matrassen als grofvuil in verbrandingsinstallaties.

Begin dit jaar voerde Vlaanderen echter als eerste regio in België

de selectieve inzameling van gebruikte matrassen in, waardoor de matrassen

apart worden ingezameld en de materialen kunnen worden gerecycleerd

en her gebruikt. En de ambitie reikt nog verder. Zo lopen er momenteel

gesprekken om ook her gebruik van matrassen toe te laten. Belangrijk hierin

is om de juiste criteria te bepalen om de hygiëne en het comfort van de

consument te verzekeren.

Momenteel wordt in Vlaanderen ook gekeken naar een derde restafvalstroom,

namelijk het luierafval. Luiers en ander incontinentie materiaal

vertegen woordigen immers ruim 11% van het Vlaamse restafval, goed voor

meer dan 100.000 ton. Vlarema verplicht producenten van wegwerpluiers

al enkele jaren om bij de OVAM een collectief plan in te dienen waarin zij

zich engageren voor ecodesign, hergebruik, nuttige toepassing, recyclage

en sensibilisering. Deze verplichting treedt stilaan uit de schaduw nu de

OVAM samen met luierproducenten, de recyclagesector (Denuo), de retailers

(Comeos) en het kenniscentrum VKC-Centexbel werk maakt van een aantal

doelstellingen om luiers duurzamer te maken. Hierin wordt zowel gekeken

naar de eco-efficiëntie van wegwerpluiers versus herbruikbare luiers, als de

recyclagemogelijkheden van incontinentiemateriaal.

Kortom, er duiken dus verschillende positieve initiatieven op om steeds

meer materialen uit het restafval te halen en te laten recycleren. In de

Septemberverklaring van Vlaams Minister-President Jan Jambon nam de

Vlaamse Regering ook de beslissing om de milieuheffing op de verbranding

van bedrijfsrestafval nagenoeg te verdubbelen. Hiermee probeert ze bedrijven

extra te motiveren om hun afval nauwgezet te sorteren en niet achteloos bij

het restafval te gooien. Hoewel we als federatie niet tegen een verhoging van

de milieuheffing zijn, stellen we ons wel ernstige vragen bij deze beslissing.

Onder meer over wat er met de extra inkomsten zal gebeuren. Wordt dit een

puur budgettaire ingreep of zullen de extra inkomsten ook worden ingezet

om de verdere afbouw van de Vlaamse materialenafdruk te bevorderen? Want

dat laatste is uiteindelijk hetgeen waar we allemaal naartoe willen, en daar

willen we vanuit onze sector ook mee onze schouders onder zetten.

Bruno Arts, Voorzitter Denuo (Beeld: Christophe Vander Eecken).

44 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Vlaamse Septemberverklaring

verdubbelt milieuheffing voor

verbranding bedrijfsafval

Via de Septemberverklaring van Minister President Jambon heeft de Vlaamse Regering aangekondigd dat ze de milieuheffing

op het verbranden van bedrijfsafval in 2022 zal verhogen van 13,38 euro naar 25 euro per ton. Denuo is als

Belgische federatie van de afval- en recyclagesector een voorstander van het gebruik van fiscale instrumenten die mensen

en organisaties aanzet tot meer en beter sorteren en recycleren. Een milieuheffing op het storten en verbranden van afval

kan zo’n sturend effect hebben. We vrezen echter dat met deze éénzijdige en onaangekondigde verhoging die nu in de

Septemberverklaring is opgenomen dit sturend effect verdwijnt.

Denuo wil de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe

recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO 2

-emissies.

Enkel voor bedrijfsafval

Zo geldt de verhoging enkel voor bedrijfsafval. Daardoor zou vanaf 2022 het

principe ‘de vervuiler betaalt’ niet voor elke vervuiler even zwaar doorwegen.

Het restafval van bedrijven zal beduidend meer worden belast dan van de

huishoudens, terwijl we net willen dat de hele maatschappij beter sorteert en

minder restafval produceert.

Bovendien bestaat er een reëel risico dat het restafval van bedrijven ver dwijnt

in het huishoudelijk restafval als de milieuheffing enkel voor bedrijfsafval

verhoogt.

Wat met de andere Gewesten?

Deze éénzijdige verhoging doet ook afbreuk aan het vele werk dat

recent is geleverd om het overleg tussen de verschillende gewesten rond

afvalverbrandings heffingen te versterken. Zo hadden zowel het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest als het Waalse Gewest de ambitie uitgesproken om

hun heffingen geleidelijk aan te verhogen om een uniform heffingsniveau in

heel België te verwezenlijken van ongeveer 15 euro per ton.

Denuo vraagt overleg

Denuo wil een overleg opstarten met de Vlaamse regering over een verhoging

van de milieuheffing. We willen praten over een gelijke verhoging van de

milieuheffing voor zowel bedrijven als huishoudens. En daarbij ook een termijn

afspreken die alle partijen de kans geeft om zich aan te passen. Bovendien

willen we de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld

door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe

recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van

Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO 2

-emissies.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

45


Hoe kunnen we nog meer gebruikte

matrassen gaan recycleren in België?

In België komen elk jaar ongeveer 900.000 matrassen op de markt. Met een gemiddeld gewicht van 15 kg per matras

komt dit neer op een 13.511 ton aan terug te winnen materiaal. Al dit materiaal belandde via de grofvuilinzameling in

verbrandingsinstallaties, en ging daarbij dus verloren. Daar kwam begin dit jaar verandering in.

Sinds 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een terugnameplicht voor gebruikte

matrassen, de zogenaamde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

(UPV). In Wallonië en Brussel gaat deze verplichting in op 1 januari 2023.

Recyclageparken krijgen twee jaar de tijd om deze aparte inzameling te

evalueren en hun infrastructuur hieraan aan te passen.

Terugnameplicht voor gebruikte matrassen

De terugnameplicht voor gebruikte matrassen wordt in goede banen geleid

door het beheersorganisme Valumat. Zij zien er op toe dat matrassen uit

het professionele circuit worden ingezameld door een private inzamelaar

die door Valumat is erkend. Matrassen voor huishoudelijk gebruik worden

selectief ingezameld via de recyclageparken of op vrijwillige basis door

de handelaars.

De selectief ingezamelde matrassen belanden vervolgens in een ontmantelingscentrum

om de ver schillende te recycleren materialen (textiel, schuim,

veren ...) van elkaar te scheiden. In België is er slechts één zo'n ontmantelingsbedrijf,

namelijk op de site van SUEZ in Sombreffe. Sinds 2015 verwerkt de site

gebruikte matrassen, maar met de invoering van de selec tieve inzamelplicht

voor matrassen hoopt het bedrijf nu zijn activiteiten verder uit te breiden.

Hergebruik van matrassen

De terugnameplicht voor gebruikte matrassen focust op een selectieve

inzameling met het oog op een hoogwaardige recyclage. Maar volgens de

ladder van Lansink moet ook het hergebruik van gebruikte matrassen worden

gereguleerd en een plaats krijgen op de markt. Om dit in het juiste kader

te gieten, lopen er sinds enkele maanden gesprekken tussen Denuo, de

gewestelijke overheden en hergebruikfederaties Herwin in Vlaanderen en

Ressources in Wallonië.

Volgens Denuo is er absoluut plaats voor hergebruik in een circulaire

economie. Het is echter moeilijk om objectieve criteria voor hygiëne en

comfort van matrassen vast te leggen. Vooraleer een matras na gebruik

opnieuw op de markt mag worden gebracht, moet de matras eerst door een

hygiëniseringsfase. Maar er is ook nog het aspect comfort. Het is moeilijk in

te schatten na hoeveel jaar een matras nog kan worden hergebruikt.

Daarom heeft Denuo voorgesteld het hergebruik van matrassen te beperken

tot zogenaamde ‘pre-consumer’-matrassen, zoals matrassen uit toonzalen,

matrassen die werden teruggestuurd, matrassen met een foutje die daardoor

niet werden verkocht ... . In deze gevallen kan voorrang worden gegeven aan

hergebruik omdat hun hygiëne en comfort niet in het gedrang zijn gekomen

door veelvuldig gebruik.

Uitvoerbepalingen voor matrassen

Tot slot is één van de grootste uitdagingen bij hergebruik de niet-gereguleerde

parallelle export van matrassen naar het buitenland. Veel gebruikte matrassen

belanden in andere continenten, waardoor hun hergebruik niet te traceren is.

Het is belangrijk dat de autoriteiten de voor de export bestemde matrassen

strikt reguleren om zo lokaal hergebruik en recyclage te bevorderen.

Volgens Denuo is er absoluut plaats voor hergebruik in een circulaire economie. Het is echter

moeilijk om objectieve criteria voor hygiëne en comfort van matrassen vast te leggen.

46 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Vinden we een oplossing voor de

100.000 ton luierafval in Vlaanderen?

In het kader van het relanceplan voorziet de Vlaamse Regering in investeringssubsidies om Vlaanderen uit te bouwen als

recyclagehub. Eén van de prioritaire stromen waarnaar Vlaams Minister van Leefmilieu Zuhal Demir kijkt, is deze van ‘ luiers

en incontinentiemateriaal’. Waarom nu net deze stroom? Wat zijn de mogelijkheden? En welke concrete acties worden

genomen? Een overzicht.

Momenteel bestaat ongeveer 11% van ons huishoudelijk restafval uit

luiers, incontinentiemateriaal en andere hygiënische producten. In heel

Vlaanderen belandt naar schatting zo’n 100.000 ton luierafval per jaar

in verbrandingsinstallaties. Met de veroudering van de bevolking wordt

verwacht dat dit volume de komende jaren nog kan toenemen.

In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid legt

VLAREMA aan alle producenten van wegwerpluiers op om bij de OVAM

een collectief plan in te dienen waarin zij zich engageren voor ecodesign,

hergebruik, nuttige toepassing, recyclage en sensibilisering.

Deze verplichting is vele jaren op de achtergrond gebleven. Maar in het

perspectief van de circulaire economie heeft de OVAM de laatste jaren zijn

schouders gezet onder deze opdracht en werkt ze samen met luierproducenten,

de recyclagesector (Denuo), de retailers (Comeos) en het kenniscentrum

VKC-Centexbel rond een aantal doelstellingen om luiers duurzamer te maken.

Concreet heeft de OVAM onderstaande acties genomen.

Studie van de eco-efficiëntie van wegwerpluiers en

herbruikbare luiers

Over de jaren heen is de samenstelling van wegwerpluiers fel veranderd.

Door de inzet van SAP’s (Super Absorbent Polymers) zijn luiers bijvoorbeeld

veel dunner geworden. Daardoor is hun volume enorm afgenomen, wat een

ecologisch voordeel oplevert. Een verdere ontwikkeling van de eco-efficiëntie

van luiers wordt enigszins afgeremd doordat alle belangrijke innovaties in

de sector gepatenteerd worden en daardoor niet op grotere schaal worden

toegepast, wat gemiste kansen zijn.

Vanuit duurzaamheidsperspectief werd door de OVAM ook bestudeerd

welke luier de kleinste ecologische voetafdruk heeft: de wegwerpluier of

de herbruikbare luier. Gezien het groot aantal variabelen (leeftijd van

zindelijkheid, temperatuur waswater, soorten wasmachines en drogers)

bleek het erg moeilijk om tot een éénduidige conclusie te komen. Bovendien

heeft een dergelijke studie (Life Cycle Analysis) puur ecologisch wel een

waardevolle insteek, maar ze geeft geen antwoord op consumentenvragen

inzake functionaliteit en gebruiksgemak die een grote rol spelen bij het

gebruik van luiers.

Onderzoek naar de recyclagemogelijkheden voor

wegwerpluiers

Luiers en ander incontinentiemateriaal bestaan uit veel verschillende

fracties: fluff pulp, SAP’s (Super Absorbant Polymers), PE (polyethyleen), PP

(polypropyleen) en non-wovens. Dit amalgaam aan materialen bemoeilijkt de

ontmanteling en recyclage van luiers.

Maar de grootste belemmering voor de recyclage van luiers en in continentiemateriaal

is de mogelijke aanwezigheid van medicijnresten en ziekteverwekkers

en het risico op aansprakelijkheid.

Toch worden in Nederland, Italië en Japan al luiers gerecycleerd. Het gaat

om drie erg verschillende processen die nog vrij nieuw zijn en zich nog verder

dienen te ontwikkelen:

• Het project Elsinga in Nederland verkleint, vermengt en verhit luiers

en verwerkt ze tot biogas, compost, kunstmest en kunststofrecyclaten.

Om dit proces te realiseren, is er een nauwe samenwerking met een

verbrandingsinstallatie en een waterzuiveringsinstallatie.

• Het Italiaanse Fater is een joint venture van Angelini en Procter & Gamble,

twee producenten van hygiënische producten. De eindproducten van het

Fater recyclageproces zijn gesteriliseerde kunststofrecyclaten die voor de

productie van flessendoppen, wasknijpers, luierbakken en schoolmeubilair

worden ingezet. De gesteriliseerde en gerecycleerde SAP’s (Super Absorbant

Polymers) worden gebruikt voor de productie van absorberende producten

(bijvoorbeeld tegen overstromingen). Van de gesteriliseerde en gerecycleerde

cellulose worden papierproducten, bouwmaterialen en viscose gemaakt.

• Het recyclageproces van Unicharm in Japan staat nog in zijn kinderschoenen

en is nog niet op industriële schaal operationeel. Het beoogde doel is

gebruikte luiers via ozonisatie en dehydratie te verwerken en terug in te

zetten in de productie van nieuwe luiers.

Momenteel bestaat ongeveer 11 % van ons huishoudelijk restafval uit

luiers, incontinentiemateriaal en andere hygiënische producten. In heel

Vlaanderen belandt naar schatting zo’n 100.000 ton luierafval per jaar in

verbrandingsinstallaties. Met de veroudering van de bevolking wordt verwacht

dat dit volume de komende jaren nog kan toenemen.

Definitie van einde-afvalcriteria

Om een veilig gebruik van alle secundaire grondstoffen, afkomstig van luiers,

te kunnen verzekeren zijn er einde-afvalcriteria nodig en hiervoor laat de

OVAM momenteel een studie uitvoeren door VITO. >

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

47


De ambitie van de OVAM is niet alleen om deze einde-afvalcriteria om te

zetten in Vlaamse wetgeving (Vlarema 9) maar ook om ze, in samenwerking

met de andere gewesten en andere Europese lidstaten, te laten veralgemenen

voor België en, bij uitbreiding, voor Europa.

Vergelijking van verschillende logistieke scenario’s

voor de inzameling van wegwerpluiers

Voor het slagen van een recyclagetraject is een optimale logistiek cruciaal.

RDC Environment tracht voor de OVAM een antwoord te geven op vragen

zoals welk inzamelscenario het beste is voor de samenleving, of een selectieve

inzameling van luiers ecologisch en economisch relevant is en of de kwaliteit

van de afvalstroom voldoende zal zijn voor de recyclage ervan.

We staan aan het begin van de transitie naar een circulair Vlaanderen. Om

die transitie te realiseren, zijn oplossingen nodig om materialen zo veel

mogelijk terug te winnen en uit het restafval te houden. Een volumineuze

afvalstroom zoals luiers vraagt dan ook om dringende actie, en dus kijken alle

betrokken partijen fel uit naar de resultaten van het actieplan van de OVAM.

Steeds meer lithium-ion-batterijen,

maar recycleren we ze ook?

Tussen 2018 en 2020 heeft Denuo in opdracht van de FOD Economie de recycleerbaarheid van verschillende materiaalstromen

onderzocht. Het doel van de studie was om barrières op het terrein te identificeren die het hergebruik en de recyclage van

deze materialen bemoeilijken, om op basis daarvan aanbevelingen te formuleren op vlak van ecodesign. Over een periode

van twee jaar zijn in totaal dertien stromen geanalyseerd. Hiervoor werden bijna 70 inzamel- en recyclagebedrijven bezocht

om na te gaan op welke sorteer- en recyclagebarrières zij vandaag botsen. Het resultaat was meer dan 100 obstakels die

recycleerders vandaag ondervinden om hun materialen maximaal te recycleren. In dit artikel duiken we dieper in op de

materiaalstroom batterijen.

Het beheer van batterijen ligt Europees verankerd

in richtlijn 2006/66. Deze richtlijn legt een

aantal verplichtingen en doelstellingen op voor

het beheer van batterijen en accu’s, meer bepaald

drie types batterijen: Industriële batterijen,

autobatterijen en -accu’s, en draagbare batterijen.

Als we kijken naar de eerste twee types

(industriële batterijen en auto batterijen), dan

vormen deze vandaag zowel op Europees als op

Belgisch niveau de ruime meerderheid op het

vlak van tonnage. Het gaat dan voornamelijk

over lood-zuurbatterijen, batterijen die door

hun eenvoudig en uniform ontwerp en de

marktwaarde van het gerecupereerde lood, een

zeer hoge recyclagegraad kennen.

De derde soort batterijen (draagbare) vormen een

brede waaier van verschillende types batterijen,

gaande van de typische alkaline-batterijen in

wekkers, kinder speelgoed en zak lampen tot

de lithium-ion (Li-ion) batterijen in laptops,

elektrische fietsen en elektrische steps.

In de Europese richtlijn worden verschillende

in zamel doelstellingen (bijvoorbeeld 45% voor

draag bare batte rijen) voor op gesteld, en ook

speci fieke recyclage doel stellingen per batterijsoort

(bij voor beeld 65% voor lood-zuur batterijen).

De Europese richt lijn is momen teel echter in

her ziening en zo ook de moge lijke op deling van

batterij types en de bijbehorende inzamel- en

recyclage doelstellingen.

We zijn vandaag gewend dat batterijen gesorteerd en gerecycleerd worden, maar voor Li-ion-batterijen is dit

echter nog niet het geval. Er bestaat vandaag de dag nog geen adequate recyclagecapaciteit in België voor

dit soort batterijen.

Opmars van de Li-ion-batterij

Hoewel lood-zuurbatterijen vandaag nog veruit de

grootste stroom vormen, is een ander soort batterij

aan een enorme opmars bezig binnen en buiten

Europa: de Li-ion-batterij. Door de steeds meer

doorgedreven elektrificatie van onze maatschappij

duikt dit type batterij in steeds meer producten op.

Denk aan smartphones, laptops, elektrische steps ...

48 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Nood aan recyclagecapaciteit

We zijn vandaag gewend dat batterijen

gesorteerd en gerecycleerd worden, maar voor

Li-ion-batterijen is dit echter nog niet het geval.

Er bestaat vandaag de dag nog geen adequate

recyclage capaciteit in België voor dit soort

batterijen. Investeringen blijven momenteel uit.

Het huidige klimaat in Europa helpt hierin ook

niet: grote spelers in andere Europese landen

zetten druk op de prijzen waardoor investeren in

België momenteel minder aantrekkelijk is.

Veilige verwerking verzekeren

Nochtans hebben we die recyclagecapaciteit nodig.

Uiteraard om de waardevolle materialen in dit soort

batterijen te recupereren, om ze te hergebruiken

in de productie van nieuwe batterijen. Maar ook

omdat deze batterijen niet zonder risico zijn.

Er gaat immers geen week voorbij zonder dat

een Li-ion-batterij een brand veroorzaakt bij een

bedrijf dat afval inzamelt, transporteert, sorteert

of recycleert. Li-ion-batterijen kennen een hoog

brand- en ontploffingsgevaar. Mensen zijn zich

daar niet bewust van, en dus ook niet van de

risico's die ze creëren als ze hun smartphone

achteloos in een papiercontainer gooien of een

elektronische step in de schrootcontainer op

het recyclagepark achterlaten. Verderop in de

keten kunnen deze batterijen de veiligheid van

de medewerkers in onze sector in het gedrang

brengen, en bovendien heel wat economische

schade aanrichten. Niet alleen omwille van de

schade aan de infrastructuur van het afvalbedrijf,

maar ook omwille van de waardevolle materialen

die in vlammen op gaan.

Vraag om uniformiteit en

demonteerbaarheid

Willen we onze batterijen echt op een

hoogwaardige manier inzamelen en recycleren

dan zijn er twee sleutelvoorwaarden: uniformiteit

en demonteerbaarheid.

Het ontwerp van batterijen moet op Europees

niveau geüniformiseerd en gestandaardiseerd

worden, zodat iedereen een Li-ion-batterij kan

herkennen. Vandaag bestaan Li-ion-batterijen

in allerlei vormen en ontwerpen en is het soms

onmogelijk te achterhalen wat voor type batterij

het betreft. Dat maakt dat ze vaak niet correct

worden gesorteerd: via een Bebat-inzamelpunt

als het om een losse batterij gaat; via de Recupelstand

in het recyclagepark als de batterij nog

in het product zit. Een uniform ontwerp zou de

sortering en de recyclage ten goede komen.

Naast een standaardontwerp is ook de demonteer

baarheid van de batterij essentieel. U hoeft

maar te kijken naar een smartphone om te zien

hoe moeilijk het soms is om een batterij uit een

elektronisch toestel te verwijderen. Een eenvoudig

te verwijderen batterij kan apart worden

ingezameld, zodat deze op een veilig manier

verwerkt kan worden en de kostbare materialen die

er in zitten terug kunnen gerecupereerd worden.

Deze voorwaarden zijn een absoluut minimum om

de waardevolle materialen in Li-ion-batterijen te

recupereren en het risico op branden en explosies

in de afval- en recyclagesector te verminderen. Het

kan perfect. Dat hebben de uniform ontworpen

lood-zuurbatterijen al lang aangetoond. Laten

we die les uit het verleden dan ook toepassen

op Li-ion-batterijen.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

25 nov 2021

17.00u -

20.00u

BluePoint Luik

Denuo Circular Autumn Drink

Deze zomer organiseerde Denuo twee Summer Drinks in het eigen kantoor in

Brussel. Leden, partners en stakeholders konden er op informele wijze (bij)praten

met interessante contacten uit onze sector. De after work-events werden erg

gesmaakt, en dus herhalen we de succesformule dit najaar.

12 jan 2022

18.00u - ...

BluePoint Brussel

Nieuwjaarsreceptie Denuo 2022

De Nieuwjaarsreceptie van Denuo zal in 2022 doorgaan op 12 januari in Brussel.

Meer informatie en inschrijvingsformulier komen binnenkort online, maar hou de

datum alvast vrij!

Meer informatie via www.denuo.be/agenda

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


H e a v y D u t y B a g O p e n e r

‘all-in-one’

3

3

3

Zakkenscheurder

Doseerbunker

De-Baler

voor PDB / PMD / P+MD

verpakkingsafval

• gigantische 17m3 invoerbunker

• instelbaar tot 20 T/u bij densiteit 60 kg/m3

• > 99 % openings- en ledigingsgraad

• geen productbeschadiging

• ongevoelig voor stoorstoffen

• slechts 2 x 55 kW RENTEC ‘e-drive’

100% Made in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

onboard weegsystemen

weegbruggen

inbouw | opbouw | software

as- & plateauwegers

zichtoplossingen

veiligheidsoplossingen

+32 56 29 10 10

www.rds.eu | info@rds.eu

RDS Loadmaster

Alpha 100

Multi-frequentie

achteruitrijalarm


“Je moet continu blijven bijleren om te weten welke producten je van je grondstoffen kan maken en wat er daarvoor nodig is.”

“Een microbe waar je niet

meer van af raakt”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw uit

de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Deze keer vertelt Julie Huntz hoe ze geboren en getogen is in de

recyclage van metaal.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Brussels Recycling Metal

De recyclagesector heeft nog steeds een zeer sterk familiaal karakter. Brussels

Metal Recycling (B.R.Met.) dat ontstond in 2003, is ook zo’n bedrijf waar

recycleren in de genen is geslopen. Voor Julie Huntz, actief als administratief

directeur in het bedrijf van haar ouders, is er dan ook niks boeienders.

“Circulair denken en werken heeft eigenlijk altijd bestaan, al wordt de term

pas nu breed uitgedragen. Metaal is daar een van de mooiste voorbeelden

van. De geur van het materiaal, het geluid van een kraan … ik zou het raar

vinden om het niet meer te ruiken en te horen. Het is als een microbe waar je

niet meer van af geraakt.”

Voortdurend in beweging

BR.Met ziet elke maand ongeveer 1.000 ton ferro en non ferro metalen

passeren. Genoeg werk op de plank dus voor het team dat vijftien

medewerkers telt. Julie houdt zich vooral bezig met de dagelijkse operationele

werking van B.R.Met. Wat haar job zo boeiend maakt? “De recyclagesector

is constant in beweging. Wetgeving, technologie, producten, zelfs wat er

precies als afval wordt aanzien evolueert voortdurend. Je mag daarom nooit

op je lauweren rusten, als het goed gaat. Je moet altijd nadenken over hoe je

het morgen nog beter kan doen. Dat maakt deze wereld zo interessant, maar

het vormt tegelijk de grootste uitdaging. Je moet continu blijven bijleren

om te weten welke producten je van je grondstoffen kan maken en wat er

daarvoor nodig is.”

Werken aan een betere wereld

Iedereen is bij B.R. Met. welkom om mee te komen werken aan deze betere

wereld. Het bedrijf wil een vaste waarde worden voor urban mining in Brussel

en geeft, op initiatief van Julie, ook zelf het goede voorbeeld. “Inclusiviteit

is hier geen holle slogan. Enerzijds werken we samen met maatwerkbedrijf

APAM voor een deel van het ontmantelen van de AEEA-stroom. Anderzijds

geven we ook mensen met een migratieverleden een kans. Daar komt

veel administratieve rompslomp bij kijken en we proberen ze ook Frans of

Nederlands aan te leren. Maar op deze manier kan je mensen uit verschillende

culturele achtergronden betrekken in het ecologische en economische leven

in Brussel. Daar doen we het voor.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

51


Efficiënt geperste en perfecte

balen bij afvalwerker in Genk

Wie aan containers en afvalverwerking in Vlaanderen denkt, denkt al snel aan Containerservice Gielen in Genk. Het familiebedrijf is

gespecialiseerd in een full service aanpak in afvalverwerking, van container tot de verwerking van de diverse afvalstromen. Duurzaamheid

staat al jaren hoog in het vaandel bij het bedrijf. Om efficiënt te kunnen blijven werken en de groei aan te kunnen, besloot Gielen dat de tijd rijp

was om hun oude balenpers te vervangen. Philip Gielen vertelt: "Via een tijdschrift kwamen we in contact met MultiNET uit het Nederlandse

Rijen, net over de grens. Inmiddels zijn we in het bezit van een grote, geautomatiseerde balenpers van het Duitse merk Unotech."

Tekst Jan Mol | Beeld MultiNET/Draeckensteijn Media

We bevinden ons voor de gelegenheid bij het Genkse bedrijf voor een

gesprek met Philip Gielen, directeur en eigenaar van Containerservice Gielen

en Angelique van der Weijden, marketing sales coördinator bij MultiNET.

Gielen vervolgt: "We moeten vanuit de overheid verschillende afvalstromen

inzamelen. Dat brengt op het gebied van balenpersen een wensenlijst met

De door MultiNET

geleverde Unotech 120.

Vanaf het begin was er sprake van een fijne samenwerking,

met over en weer veel betrokkenheid.

52 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Philip Gielen, directeur en eigenaar van Containerservice Gielen en

Angelique van der Weijden, marketing sales coördinator bij MultiNET.

zich mee. MultiNET maakte al snel duidelijk dat aan al onze wensen kon

worden voldaan. De Unotech 120 balenpers perst hier inmiddels met groot

succes diverse materialen."

Naadloos aansluiten bij transportband

Een andere wens van Gielen betrof het aansluiten van de installatie. "Wij

wilden graag dat MultiNET ook de stroomtoevoer zou verzorgen en de

pers dusdanig zou aanpassen, dat deze naadloos kon aansluiten bij onze

transportband. Dat is allemaal keurig door hen verzorgd", licht Gielen toe.

"Ook de demontage van de oude pers werd gedaan door MultiNET. Nadat

de nieuwe pers geïnstalleerd was, hebben de mensen die er hier mee moeten

werken een opleiding genoten die werd verzorgd aan de pers. Charmant was

ook de manier waarop MultiNET het order benaderd heeft. De bestelling

werd gedaan in coronatijd, maar wij hoefden de deur niet uit. MultiNET is

– coronaveilig uiteraard – op bezoek geweest in Genk om ons van info te

voorzien, waarna we samen met hen nog eens bij Unotech in Duitsland zijn

geweest, voordat de levering plaatsvond. Zo konden wij ter plekke waarnemen

of de levering aan onze wensen voldeed. Vorig jaar november werd de Unotech

dan ook echt geleverd. Wij draaien gemiddeld zo'n 3.000 persuren per jaar,

waarbij onze technische dienst zelf het kleine en middelgrote onderhoud

doet. Alle grote servicewerkzaamheden worden door MultiNET uitgevoerd."

Meerdere programma's

Gielen is tot nu toe zeer tevreden over de aanschaf. Er staan meerdere

programma's voorgeprogrammeerd en de balen die de pers uitwerpt zijn

compacter, zwaarder en mooi consistent van vorm. "Dat betekent dat we

makkelijker en met minder ruimte kunnen stapelen. Tevens is er minder draad

nodig om de baal zijn integriteit te laten behouden", somt Gielen op. "De

hoofdstromen die de Unotech te verwerken krijgt, zijn toch wel karton, papier,

folie en textiel vanuit de automobielindustrie. We sorteren ook afvalstromen

als alternatieve brandstof via deze balenpers."

Extra veiligheid

Gielen laat er geen gras over groeien als het gaat om veiligheid en omarmde

het door MultiNET aangeboden U-tech veiligheidssysteem. "Deze beveiliging

“We kunnen nu makkelijker en met minder ruimte stapelen. Tevens is er minder

draad nodig om de baal zijn integriteit te laten behouden.”

‘Je krijgt een eerlijk antwoord

op je vragen’

is aangebracht op de transportband", schetst hij. "De medewerkers dragen

een polsband die hen waarschuwt wanneer men de transportband te dicht

nadert. De transportband zal in dat geval stil komen te liggen."

Fijne samenwerking

Van der Weijden merkt op dat het prettig zakendoen is met Gielen. "Je merkt

aan alles dat dit een familiebedrijf is met hart voor de zaak. Net als bij ons.

Vanaf het begin was er sprake van een fijne samenwerking, met over en weer

veel betrokkenheid. Ik merk dat onze monteurs hier ook graag komen, ze

worden met open armen ontvangen. We spreken dezelfde taal." Een mooie

'feature' die op de Unotech 120 is meegeleverd, is de mogelijkheid om bij

storingsmeldingen de machine op afstand te monitoren. "We kunnen dan

digitaal meekijken naar de status van de machine en proberen op afstand de

operator van Gielen te begeleiden. Komen we daar niet uit, dan stappen we

natuurlijk in de auto", aldus van der Weijden. Voor Gielen is het duidelijk dat

MulitNET weet waarover men praat: "Er wordt niet direct op een sales manier

gehandeld, maar echt vanuit de techniek. Je krijgt een eerlijk antwoord

op je vragen." ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


www.m-tech.be

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht


Nu het weer mocht werd MATEXPO

2021 meteen recordeditie

Met een recordaantal bezoekers sloot de lang verwachte materieelvakbeurs MATEXPO op zondag 12 september de deuren. In vijf dagen tijd

ontvingen de ruim 370 exposanten maar liefst 41.671 bezoekers, bijna 2.000 meer dan tijdens de ook al succesvolle pre-Covid editie van 2019.

De recyclagesector was zeer prominent aanwezig.

Tekst en beeld Pieter de Mos

Het waren spannende maanden voor de organisatoren

van de grootse materieelvakbeurs in

dit deel van Europa. Kon de vakbeurs doorgaan

in september en onder welke condities?

Opgelucht werd ademgehaald toen bleek, dat

na 1 september in België de meeste restricties

werden opgeheven. Ergo: Matexpo 2021 kon

een normale vakbeurs worden. En zo geschiedde.

In de woorden van directeur Gregory Olszewski:

“Exposanten, bezoekers en partners, iedereen

keek reikhalzend uit naar deze bijzondere editie

van MATEXPO. Het mooie beursweer en de drang

om elkaar weer ‘in het echt’ te ontmoeten waren

de ideale mix voor een zeer succesvolle 39e

editie.” De organisatie blikt dan ook zeer tevreden

terug op MATEXPO 2021 en kijkt er nu al naar

uit om in 2023 de ongetwijfeld ook bijzondere

40e editie te mogen organiseren. Die vindt plaats

van 6 tot en met 10 september, uiteraard weer

in Kortrijk Expo. Exposanten kunnen zich nu al

daarvoor aanmelden. Voor het echter zover is,

De (mobiele) granulaatwasser van Senro bij Pols: productiecapaciteit tot 190 ton per uur.

‘Meer nog dan

voorheen was de

recyclagesector

prominent

aanwezig op

MATEXPO 2021’

De stand van GM RECYCLING stond volgebouwd met omvangrijke

machines van GIPO, Terex, Powerscreen, CRS en Screenpod.

gaan we eerst nog genieten van de DEMO DAYS

powered by Matexpo. Dit buitenevenement

– be sure to bring your boots – vindt plaats op

3 en 4 september ergens in Wallonië. Tijdens de

DEMO DAYS draait alles om werkende machines:

doorlopend demo's en testen van graafmachines,

trucks, kippers, accessoires en ander materieel. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

55


‘T IS GROEN EN

‘T HEEFT MAAR

WEINIG AFVAL?

KERMIT DE KWITTER

Kies vanaf nu voor

herbruikbare producten

wanneer dat kan


Zeer prominent aanwezig

Meer nog dan voorheen was de recyclagesector

promi nent aanwezig op MATEXPO 2021. Zo

toonde de VAN LAECKE GROUP als innovatieprimeur

de Stonewasher SW1000: een water bad

dat gebruikt wordt voor het scheiden van drijvende

delen in steen puin. Ook de nieuwe Terex Evoquip

Colt 1000 stond er, naast de Terex Finlay 883 met

triple shaft en windblower Ecohog Airhog EH-

81. Verder enkele Teutons. ALLU liet zien dat zijn

Van Laecke Group toonde als innovatieprimeur de Stonewasher SW1000 (links): een waterbad dat gebruikt wordt

voor het scheiden van drijvende delen in steenpuin. Ook de nieuwe Terex Evoquip Colt 1000 stond er te pronken.

Een fraaie Trommelscreen 15.7T van Rematech op de stand van Naessens Hydraulics.

Van Hammel verkleiner model VB 850 DK zijn er door Stoevelaar al meerdere verkocht.

gamma is aangevuld met een serie breekbakken

voor graafmachines van 10 tot 35 ton. Bij dochteronderneming

MARCOM RECYCLING torende hoog

boven onze hoofden een fraaie sorteercabine EQS-

12000SM-3 uit, voorzien van een dubbelwerkende

Airhog windblower en aanzuigventilator voor

verwijdering van superlichte fracties van pluis,

papier, plastic … Bij SMET RENTAL stond onder

andere een Tana Shark 440DT Eco te pronken.

De machineverhuurder is sinds kort subdealer

in Frankrijk voor Tana, het Fins shreddermerk.

Even verderop zagen we bij STOEVELAAR een

Neuenhauser Targo 3000 single shaft shredder

staan naast een Hammel verkleiner model VB

850 DK, waarvan er al meerdere zijn verkocht

(ook eentje aan Smet Rental). De stand van GM

RECYCLING stond volgebouwd met omvangrijke

machines van GIPO, Terex, Powerscreen, CRS

en Screenpod. Een imposant gezicht vonden

vele bezoekers. Op de stand van NAESSENS

HYDRAULICS stond een veelheid aan machines,

zoals de Impakto 250 EVO van Arjes, de

McCloskey Mini Sizer, een Titan 900 en een fraaie

Trommelscreen 15.7T van Rematech. HEREMA

toonde van Pronar een MPB 20.55gh, MRW 285g

en een MRW 1.300 die ook te huur is. Last but

not least, zagen we bij VAN DER SPEK TERNAT

de 120X vergruizer van Rubblemaster met een

verwerkingscapaciteit van 350 ton per uur. Bij

POLS zagen we een fraaie Doppstadt Slow Speed

Shredder staan en een (mobiele) granulaatwasser

van Senro voor het scheiden van puin van hout,

isolatie, kunststof ... met een productiecapaciteit

tot 190 ton per uur.

Nog meer nieuws

Primeur voor MATEXPO bezoekers was de volledig

nieuwe Sennebogen 835 G. Deze 47 tons

overslag machine is uitgerust met de nieuwste

generatie motoren en het innovatieve Green

Hybrid energie terug winnings systeem te zien

bij SMT. Van Caterpillar zagen we bij Bergerat

Monnoyeur als wereld primeur de CAT P232, een

enorme beton vergruizer met bekopening van maar

liefst 1.280 mm en een cyclustijd van 3,3 s. Hij

was bevestigd aan een 330 GC Next Gen graafmachine.

Vlak daar naast stond de nieuwe 352

UHB sloop machine die in 2020 winnaar werd

bij de World Demolition Awards. De 65 tonner

is met recht en reden een kanjer: hij bereikt

een sloophoogte van bijna 28 m. De Zeeuwse

onderdelen fabrikant Pladdet stal de show met

een enorm kantel stuk. Deze CW100 is geschikt

voor machines tot maar liefst 120 ton. Tegelijkertijd

zagen we tiltrotator ST4, de kleinste tiltrotator

van de Zweedse SMP familie. Ander nieuwtje was

de ‘Wood Cracker’. De nieuwe Westtech CL320

is een veelzijdige bomenknip schaar die aan alle

merken graafmachines tussen 12 en 20 ton kan

worden gehangen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

57


De bij Valipac aangesloten ophalers :

je ziet ze niet, maar kan wel op hen rekenen!

Bedankt

Luc

Bedankt

Filip

Bedankt

Mia

Bedankt

Koen

Bedankt aan alle bij Valipac aangesloten ophalers die bedrijfsafval ophalen!

En ook bedankt aan de bedrijven die een beroep op hen doen voor

een properdere toekomst. #Weekvanhetafvalteam


GROND ZEVEN, GROND VERBETEREN

Grond zeven wordt steeds belangrijker, aangezien je niet zomaar met elke m³

afgegraven grond kan doen wat je wilt. Bouwwerven worden steeds groter

en dieper en bijgevolg varieert de samenstelling van uitgegraven grond sterk.

Daarbij is het afzeven om de stenen te verwijderen al een eerste stap. De

stenen kunnen dan ook goedkoper via recyclagecentra verwerkt worden

of gebruikt worden als fundering ter plaatse, wat dan weer een transportbesparing

geeft.

Tekst en beeld Vanderspek

Er zijn verschillende mogelijkheden om grond van uiteenlopende

types te zeven. De klassieke manier is met een

vlakdekzeef of een trommelzeef. Al naargelang wat je wilt

zeven (gebroken puin, beton, asfalt of grond met stenen)

ga je de ene dan wel de andere zeef gebruiken. Een

mobiele vlakdekzeef is heel populair (vooral het type direct

feed/high stroke), gemakkelijk inzetbaar, flexibel van aard

en bovendien budgetvriendelijk. Maar meer daarover later.

Trommelzeven

Voor grond met stenen, en ingeval deze in kleinere

granulaten vereist zijn zoals bijvoorbeeld voor sportvelden,

zal door de gebruiker vaak voor een trommelzeef gekozen

worden. Door de hoge valbeweging en de reinigingsborstel,

waardoor de openingen van de netten niet zo snel dichtslibben,

zal er een langere open-zeef-oppervlakte/tijd zijn.

Nadeel is dan weer de lagere capaciteit en het beperkt

gebruik van de trommels doorheen het jaar. Ook zal reeds

bij beperkt vochtige bodem, een effect van bolvormig

optreden, wat het zeefresultaat niet ten goede komt.

Sterrenzeven

Eens de grond gezeefd kan het nog steeds zijn dat die niet

geschikt is voor hergebruik omdat de grond ofwel niet

stabiel genoeg is ofwel nog vervuild is. Vooral indien de

grond door zijn vochtgehalte, kleigehalte, leemaandeel te

weinig dragend karakter heeft. Die eigenschappen maken

de gronden zeer moeilijk zelfs tot niet verwerkbaar met

klassieke zeefmachines. Voor dergelijke materiaalstromen

die veel energie vergen in de zeefbeweging, is de sterrenzeef

de eerstvolgende en beste oplossing. De sterrenzeef bestaat

uit een opeenvolging van serie assen die door kettingen

synchroon aan gedreven worden. Op elke as zijn een

reeks sterren gemonteerd die over verschillende vingers

beschikken. Dankzij deze vingers en de helling waar onder

het zeefdek ligt, worden de grond en de stenen door de

vingers over het zeef oppervlak meerdere keren geraakt en

door wrijving proper gemaakt. Dit maakt dat een sterrenzeef

een uiterst zuivere tussenfractie en overmaat bekomt.

Met de proportionele snelheids regeling kan ver volgens

bijgestuurd worden, al naargelang het product, de weersomstandigheden

en het gewenste resultaat. De sterrenzeef

heeft de uitstekende eigenschap het materiaal los te maken

waardoor het naderhand verder kan gezeefd worden op nog

kleinere fracties of gemengd met kalk of cement.

Verbeteren product

Van zodra het product de eerste keer over de sterrenzeef

gaat, kan het intern naar een geïntegreerde menger worden

gebracht, om door middel van kalk of cement verbeterd te

worden. Door de werking van de sterren op het materiaal

kan de kalk zich beter vermengen en homogeen verdelen.

Na toevoeging van kalk zullen structuur en draagkracht

verbeteren, het vochtgehalte dalen en terug behandelbaar

zijn. Door het inwerken van de kalk kan de grond terug

gebruikt worden als stabiele ondergrond en/of aanvulling.

Ook cement kan, met water, toegevoegd worden aan de

grond om zogenaamd ‘flussigboden’ of vloeibare bouwstof

te bekomen Dit mengsel kan als aanvulling bij leidingen

gebruikt worden zodat de buizen beter ingesloten

worden. Mits een goede mengverhouding is deze tevens

steekvast en naderhand makkelijk met een schop terug

te verwijderen. Door de verbeterde structuur zal die ook

minder snel ondergronds uitvloeien.

All year, allround

Een dergelijke mobiele menginstallatie met zeeffunctie is

een zeer veelzijdige doch nog steeds mobiele machine die

het ganse jaar door, ook in slechte weersomstandigheden,

zijn werk heeft. Een sterrenzeef is trouwens ook een echte

capaciteitsmaker, die in het mengen 150-200 t/u verzet

en zonder menger tot 300 t/u behaalt, afhankelijk van de

gekozen sterren. Kortom, een sterrenzeef is een ‘all year,

allround’ machine die zorgt voor een goede afscheiding

van de moeilijkste bodems tot (her)bruikbare stromen en

die, met een menger, een meerwaarde creëert om diezelfde

grond in één keer te verbeteren. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

59


​Verhuizing naar watergebonden site en nieuwe wasinstallatie

Inzetten op duurzaamheid

en circulariteit

AC Materials maakt deel uit van de Square Group en is over vijf locaties verspreid: Brugge, Gent, Vlierzele, Puurs en Heist-op-den-Berg.

De kernactiviteiten bestaan uit het recycleren van beton-, asfalt- en baksteenpuin. De granulaten die hieruit ontstaan, worden vervolgens

in de betoncentrale van het bedrijf verwerkt tot betonproducten. Ook worden gerecycleerde granulaten of granulaten van natuurlijke

oorsprong verkocht aan derde partijen.

Tekst en beeld Aclagro

Dit najaar verhuisde AC Materials de site in

Wondelgem naar een grotere watergebonden

locatie aan het Kluizendok in de haven van

Gent. Tevens nam het in 2021 een wasinstallatie

in gebruik voor de productie van hoogwaardig

puingranulaat. Hiermee zet het vol in op duurzaamheid

en circulaire economie.

Hoogwaardig menggranulaat

Door de ingebruikname van een wasinstallatie

dit voorjaar, is AC Materials het eerste bedrijf

in Belgie dat hoogwaardig menggranulaat, B+

granulaat, kan aanbieden. Zuiver menggranulaat

bevat standaard te veel fijne bestanddelen alsook

vlottende en niet-vlottende stoorstoffen. “Door te

investeren in een performante wasinstallatie kan

de continuïteit en de zuiverheid van de afgewerkte

granulaten onder controle gehouden worden.

Hierdoor mogen deze gerecycleerde granulaten

in gecertificeerde toepassingen gebruikt worden”,

vertelt algemeen directeur Johan Baeten. Op deze

manier wordt het circulaire bedrijfsmodel van

AC Materials verder sluitend gemaakt. “Beton

uit draagbalken kan hierdoor weer gebruikt

worden voor dragende constructies waardoor de

toegevoegde waarde hoger ligt dan wanneer je de

granulaten alleen voor beton in funderingen kunt

gebruiken”, vervolgt Baeten.

“Bouwen met gerecycleerd afval

heeft de toekomst”

Een laatste activiteit van het bedrijf is de

tijde lijke opslag van niet-vervuilde gronden

(E-TOP). Dit betreft grond die bijvoorbeeld bij

een bouwproject overbodig is en waarvoor de

aannemer een tijdelijke opslag zoekt. De grond

De verhuizing naar een nieuwe site aan het Kluizendok biedt veel mogelijkheden op gebied van binnenvaartvervoer.

60 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


kan bij een ander project vervolgens, na de nodige

analyses en de nodige behandelingen zoals het

afzeven en bekalken, uit stock gehaald worden

en opnieuw ingezet worden. Baeten ziet een

groeiende markt weggelegd voor gerecycleerde

granulaten. “Momenteel wordt er uit economische

beweegredenen nog vaak voor natuurlijke

granulaten gekozen, maar het lijkt aannemelijk

dat de overheid de regelgeving gaat verstrengen

en circulaire granulaten gaat bevoordelen”, spreekt

de zaakvoerder zijn verwachting uit. “Bouwen met

gerecycleerd bouwafval heeft de toekomst.”

‘Onze gerecycleerde granulaten

mogen in gecertificeerde toepassingen

gebruikt worden’

Efficiëntieslag

De wasinstallatie bevindt zich momenteel op

de site in Brugge, maar zal op korte termijn

verhuizen naar de vestiging in de Gentse haven.

Hier heeft het bedrijf dit najaar een watergebonden

perceel van 15 hectare in gebruik

genomen. Deze site vervangt de twee kleine

water gebonden sites in de buurt van Gent.

Door de activiteiten op een groot terrein te

bundelen, slaagt het bedrijf erin een efficiëntieslag

te maken. Daarnaast is de ligging aan het

Kluizendok ook een belangrijke element. “Binnenvaart

zal in belang alleen maar verder toenemen”,

legt Baeten uit. “We zien nu al bij de aanvoer van

puin uit Brussel en Antwerpen dat er bij sommige

projecten geëist wordt dat er met binnen vaart

gewerkt wordt. Voor de afvoer maken we ook al

geregel matig gebruik van de binnenvaart, hetzij

voor intern transport, hetzij voor het transport van

meng granulaten naar bijvoorbeeld Nederland.” Bij

de inrichting van de nieuwe site in de haven van

Gent is rekening gehouden met het gebruikersgemak

van de bezoekers. Zo is het aantal

administratieve handelingen beperkt en wordt er

bij voorbeeld gewerkt met auto matische nummerplaat

her kenning. Hier door hoeft de vrachtwagen

bestuurder zich niet langer aan te melden,

en wordt de nodige documen tatie bezorgd

via een kiosk. ❚

Met de wasinstallatie kan AC Materials hoogwaardige granulaten halen uit puinafval.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

61


‘A-KWALITEIT VOOR B-PRIJZEN’

ITALIAANSE SLOOPHAMERS EN -SCHAREN

ONDER DUITSE VLAG

Rigter Handelsonderneming, bekend als de dealer van onder andere Kinshofer en Demarec uitrustingsstukken, levert tegenwoordig ook

sloophamers en -scharen van het Italiaanse merk Hammer. “Mooi spul en goed geprijsd”, volgens Kees Rigter, die de uitrustingsstukken

eerst zelf testte voor zijn verhuurvloot.

Tekst Armand Landman | Beeld Rigter Handelsonderneming

Het Duitse Kinshofer lijfde het Italiaanse Hammer

in 2019 in en voegde daarmee een flinke range

aan hydraulische brekers toe aan het eigen

assortiment. Zo levert Hammer 25 modellen

sloophamers. Verder is Hammer gespecialiseerd

in het ontwerpen en bouwen van hydraulische

sloophamers van 60 tot 15.500 kg voor graafmachines

en minigraafmachines. Daarnaast

produceert het bedrijf sloopscharen, brekers en

reserveonderdelen voor hydraulische sloophamers.

De Hammer uitrustingsstukken stonden volgens

Kees Rigter al goed bekend in de markt en hij

hij is dan ook blij dat ook Rigter de Italiaanse

brekers nu kan leveren in België en Nederland.

“Het is nu Italiaans spul met Kinshofer techniek”,

legt hij uit. “In feite A-kwaliteit voor B-prijzen.

Ik heb in eerste instantie een aantal hamers en

scharen aangeschaft voor de verhuurvloot. Puur

om te kijken of het de juiste kwaliteit is voor mijn

klanten. En na een dik jaar testen, durf ik best te

zeggen dat het mooi spul is. Boven verwachting

eigenlijk. Goede prijs, prima levensduur, goed in

de verf en krachtige apparaten. Echt waar voor

je geld.” En wat in deze tijd ook scheelt is de

levertijd. Rigter: “Voor heel veel materieel is de

levertijd al opgelopen tot week 25 volgend jaar.

Maar uitrustingsstukken van Hammer heb ik in

een week of zeven in huis.”

Hydraulische magneten

Rigter wijst verder op de aankoop van een fabrikant

van hydraulische magneten door Kinshofer.

Rigter Handelsonderneming leverde onlangs, na een geslaagde demo, nog een mooie Kinshofer hydraulische

magneet aan A.J. Huijgen BV.

‘Goede prijs, prima levensduur, goed in de verf

en krachtige apparaten’

62 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Metaalrecyclagebedrijf De Horne uit Oudehaske kocht een Kinshofer schaar gekocht voor de Volvo EC88.

De KSC06 Kinshofer schaar heeft een robuust draaikranskopdeel. Tevens heeft de snavel een verwisselbaar

neusmes en verwisselbare en draaibare messen in de bek.

“Kinshofer wordt daardoor wel een heel compleet

merk waar je voor praktisch alle uitrustingsstukken

terecht kunt.” Rigter Handelsonderneming leverde

onlangs, na een geslaagde demo, nog een mooie

Kinshofer hydraulische magneet aan A.J. Huijgen

BV. Rigter: “Dat ging om een type 100 met tanden

en een schroefbare kopplaat. De magneet wordt

aangedreven door de hydrauliek van de kraan die

een generator aandrijft die de magneet van stroom

voorziet. Het is een simpel en degelijk systeem dat

jarenlang meegaat.” Karel en Arjan Huijgen uit

Bunschoten kunnen daardoor heel makkelijk het

ijzer uit het puin, bouw- en sloopafval halen. Ook

de werf wordt mooi opgeschoond van spijkers of

andere metalen zaken die banden lek kunnen

maken. Rigter: “Door de directe aansturing werkt

de magneet optimaal. Maximale hijskracht en snel

loslaten, dat is wat klanten willen. De standaardeenrichtingsklep

en flowset maakt de Kinshofer

magneet maximaal inzetbaar en uitwissel baar.”

Rigter Handels onderneming heeft de magneten

van Kinshofer in heel veel maten. “Ook bovenbandmagneten

of ander soort magneten zijn in

ontwikkeling”, verklapt Rigter alvast. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


Verreikers in het Industry Pro-gamma. Vooral in Engeland populair.

‘WASTE MASTER’ WORDT ‘INDUSTRY PRO’

MACHINES NOG BETER AANGEPAST

AAN VEELEISENDE AFVAL- EN

RECYCLAGEBRANCHE

JCB heeft Waste Master gamma aangevuld met de Industry Pro lijn. De overslagkranen, wielladers en verreikers van het Britse merk zijn

speciaal ontworpen en gebouwd om de uitdagingen van veeleisende toepassingen in de afvalverwerking aan te gaan. Product specialist

Gregor Grootjans van JCB België en Nederland legt uit wat de machines bijzonder maakt.

Tekst Armand Landman | Beeld JCB

“Onze Waste Master modellen bestaan al een jaar of 20 en hebben zich in

die jaren goed bewezen”, zegt Grootjans. “De afval- en recyclagebranche

groeit hard de laatste jaren en om die reden hebben we onze machines nog

beter op die markt afgestemd. De wielladers binnen het Industry Pro gamma

zijn daarom standaard uitgerust met onder andere 360° hoogwaardige

ledverlichting, het Smooth Ride-systeem (SRS) waarmee de lading makkelijker

wordt vastgehouden, automatische smering, steun voor de hefcilinders,

‘White Noise’ achteruitrijalarm, en vele andere waardevolle functies, zoals

een drukbegrenzer op de uitrustingsstukken.” Grootjans heeft de Engelse

ingenieurs van JCB bijgestaan bij de ontwikkeling van de nieuwe lijn. “In

België en Nederland, maar ook in de Scandinavische landen zijn we behoorlijk

veeleisend als het op dit soort machines aankomt. In het Verenigd Koninkrijk

64 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘We behandelen de klant zoals we zelf behandeld

willen worden. Zonder poespas of dikdoenerij’

Vooral de nieuwe welladers zijn populair in België en Nederland.

wordt veel afval nog gestort, iets dat op het vasteland al lang niet meer

gebeurd. De overslaglocaties in Nederland en België zijn ook fors groter, wat

meer vraagt van het materieel.”

Minder standaard

Het betekent ook dat de machines die JCB in de EU verkoopt veel minder vaak

standaard aan klanten worden afgeleverd. “Machinisten weten heel goed

wat ze allemaal aan extra opties op de machines willen. Die zijn een stuk

veeleisender. Daar hebben we met de Industry Pro lijn op ingespeeld”, zegt

Grootjans. “Ondertussen weten ze in Engeland dat wij op het vasteland goed

over de machines nadenken. Als wij met verbeteringen komen, dan wordt er

goed naar ons geluisterd.” De JCB Industry Pro overslagkranen, wielladers en

verreikers zijn stuk voor stuk uitgerust met de schoonste motoren. Grootjans:

“Allemaal Stage V. En we hebben ze zo simpel mogelijk gehouden. Geen egrkleppen

meer en geen variabele turbo. Dat kon wel eens, voornamelijk door

het gebruik van niet-schone brandstof, voor problemen zorgen. Zeker voor de

afval- en recyclagebranche geldt: wat er niet op zit kan ook niet kapot. Want

er wordt nogal wat van de machines gevraagd.”

Het meedenken van Grootjans en zijn collega’s werpt zijn vruchten af. In

Belgïe en Nederland draaien steeds meer grote wielladers en overslagkranen

van het Britse merk. Ook steeds vaker bij grote klanten. “Terwijl we van

oorsprong graag werken met wat ik wel de ‘papa en mama bedrijven’ noem”,

zegt Grootjans. “Daar zit onze kracht. We behandelen de klant zoals we zelf

behandeld willen worden. Zonder poespas of dikdoenerij. En we zijn duidelijk.

Zeggen eerlijk als iets niet kan.” JCB stuurt zijn monteurs regelmatig naar

klanten voor preventief onderhoud. “Daarmee kun je veel stilstand en hoge

kosten op het gebied van onderhoud voorkomen. Groot voordeel voor onze

klanten is dat we centraal factureren. Alle service gebeurt via lokale dealers,

maar de rekening sturen we centraal. Zeker voor grote klanten met veel

vestigingen is dat prettig werken. We zijn bovendien een kleine organisatie

met korte lijnen. Heel benaderbaar. Dat waarderen onze klanten.” ❚

JS 20MH overslagkraan.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

65


In mijn eentje

verzamelde ik

1.220 kilo plastic.

En wat doe jij? Lever jouw

gebruikte harde plastics in bij

een containerpark in de buurt.

Alleen samen kunnen we de

keten sluiten!

Bekijk de video

over Valerie (8)

VERMAKO COVER SOLUTIONS

NEED PROTECTION?

WE’VE GOT YOU COVERED

CAREELSTRAAT 11B - 8700 TIELT

BELGIUM T + 32 51 40 10 44

COVERS@VERMAKO.COM

WWW.VERMAKOCOVERSOLUTIONS.COM

ADV 04-2021.indd 1 26/04/2021 9:31:15


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2021 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten

uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer hebben we het over de plannen

van de Vlaamse regering om de milieuheffingen voor het verbranden van bedrijfsafval op te trekken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Milieuheffingen dienen om het aandeel van recycleerbare stromen in

het restafval zo laag mogelijk te houden. Immers, wat je niet moet verbranden,

daar moet je niet voor betalen. De Vlaamse regering wil nu de

duimschroeven wat verder aanspannen. De kostprijs om bedrijfsafval te

verbranden zal volgend jaar verhogen van 13,38 naar 25 euro per ton. Bijna

een verdubbeling. Een maatregel die 17 miljoen euro extra in het laatje

zou brengen en die de vervuiler zou laten betalen. Een vlieger die echter

niet voor elke vervuiler even hard opgaat, want aan de heffingen voor het

huishoudelijk afval wordt niet geraakt.

Uit sorteeranalyses van OVAM blijkt dat gemiddeld

44% van bedrijfsrestafval in afzetcontainers en

29% van het bedrijfsrestafval in rolcontainers nog

selectief zou kunnen worden ingezameld.

Ongelijk speelveld

Waarom dan het bedrijfsafval viseren? Uit sorteeranalyses van OVAM

blijkt dat gemiddeld 44% van bedrijfsrestafval in afzetcontainers en 29%

van het bedrijfsrestafval in rolcontainers nog selectief zou kunnen worden

ingezameld. Er valt dus zeker nog wel wat nuttigs uit het restafval van

bedrijven te vissen. Maar zal deze maatregel daarvoor zorgen? Of zal er een

verschuiving gebeuren van het bedrijfsafval naar het huishoudelijk afval? En

wat met de onze omringende regio’s. In Nederland is die beweging al eerder

gezet maar geldt ze zonder discriminatie. Daar ligt het tarief voor iedereen

momenteel op 33,15 euro per ton. Zowel het Brussels Hoofdstedelijk als het

Waalse gewest hinken nog achterop en zijn nu bezig met het optrekken van

de heffingen naar 15 euro. Een ongelijk speelveld dus. ❚

‘De kostprijs om bedrijfsafval te verbranden zal volgend

jaar verhogen van 13,38 naar 25 euro per ton’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

67


Een shredder als een

Zwitsers zakmes

Met de komst van de TANA 440 DT eco tekende VKING voor een Europese primeur.

Er waait een frisse noordenwind in de brede omgeving rond Aalst. Het voormalige Aalst-Verhuur, een kleine speler actief in de verhuur van

graafmachines, ontpopte zich tot VKING. Een nieuwe, krachtige naam die de ambitie onderstreept om de komende jaren nog meer terrein

te veroveren, ook in de recyclagewereld. Want met de komst van de allereerste TANA 440 DT eco in Europa krijgt de vloot er een serieuze

versterking bij. De veelzijdigheid en flexibiliteit van deze shredder, geleverd door Smart Equipment, zijn immers niet te overtreffen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vking

Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Met een bagage aan

ervaring in grote bedrijven wilde Jo De Coninck toch weer zelf helemaal

aan het stuur van een bedrijf zitten. Zijn oog viel tien jaar geleden op Aalst-

Verhuur, toen een relatief klein verhuurbedrijf dat een vijftal graafmachines

ter beschikking stelde van lokale bedrijven. Niet om uit te bollen, neen,

gedrevenheid staat centraal in dit verhaal. “Op basis van een marktstudie in

graafmachines, ben ik beginnen nadenken over hoe we als bedrijf naar buiten

wilde komen en vooral met welk merk. In alles wat we doen kiezen we 100%

voor kwaliteit. Volvo was dan ook het antwoord. Een machine verhuren is niet

moeilijk. Maar je moet ook over de service beschikken om je klant altijd snel

uit de nood te helpen Dat hebben we eerst opgebouwd. De rest volgde erna.”

Van graafmachines naar shredders

Een formule die uitstekend werkt want in geen tijd groeide het bedrijf verder

uit. Met de komst van zoon Matthias, afgestudeerd als industrieel ingenieur,

volgde een nieuwe fase. Met de nieuwe naam en branding VKING ging het

lokale verhaal nu plots (inter)nationaal. “Door ons te richten op de markt van

recyclage”, geeft Matthias aan. “Tegenwoordig kan je in elk verhuurbedrijf

al terecht voor graafmachines. Shredders betekenen initieel weliswaar een

grote investering, maar er is net daardoor meer vraag naar in verhuur. Om

kennis te maken met de machine en shredderen, om tijdelijk extra capaciteit

te creëren, om pannes of defecten op te vangen … Bovendien verruim je er je

actieradius enorm mee. België vormt immers het hart van recyclage in Europa.

Iedereen kijkt naar wat er hier gebeurt en hier beschikbaar is.” Net zoals bij

de graafmachines zette VKING kwaliteit voorop. De samenwerking met Smart

Equipment en TANA was dan ook snel beklonken. “Ze zijn de Rolls Royce

onder de shredders”, vat Matthias het samen.

Van één naar twee

Wat begon met één shredder, leidde nog geen zes maand later al tot een

tweede. Jo: “Omdat we merkten dat het orderboekje meteen goed vol zat.

En we zeggen nu eenmaal niet graag neen. We willen onze klanten kunnen

verder helpen en het ook blijven goed doen. Daarom wordt ze tussen

twee jobs altijd helemaal nagekeken en in orde gezet in de werkplaats.”

Met de komst van de TANA 440 DT eco tekende VKING zelfs voor een

Europese primeur. Het leverde de machine meteen heel wat internationale

68 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


elangstelling op. Een machine waar Matthias, die altijd al gebeten was door

techniek en machines, heel enthousiast over spreekt. “Een shredder als een

Zwitsers zakmes. Je kan misschien wel voor elke specifieke materiaalstroom

een machine vinden die beter is, maar er is er geen enkele die zijn tanden

kan zetten in zoveel verschillende materialen en productgroottes met zo een

productiviteit. Hij kan bezig zijn met banden en is in geen tijd ingesteld om

erna over te schakelen op glas. Het is ook de enige shredder die echt moeilijke

materialen de baas kan.”

Enkel het beste volstaat

Een tweede onmiskenbare troef van de TANA 440 DT eco is zijn robuust

karakter. “Als je deze shredder juist gebruikt, zit er geen spatje verval op”,

vertelt Jo. “Matthias kent ze intussen al vanbinnen en vanbuiten. Om klanten

goed op weg te kunnen zetten, maar ook snel uit de nood te helpen bij

problemen. Je moet nu eenmaal passie voelen voor je vak om het goed te

doen en altijd snel reageren op vragen. We halen ook heel veel data uit

en rond de machine in verband met verbruik, onderhoud en herstellingen

om een juiste prijsberekening te kunnen maken. Vroeger gebeurde dat

op buikgevoel, vandaag op basis van werkelijke data. Weer een stap in

‘Enkel het beste volstaat om

onze klant waar voor zijn geld

te geven. TANA past perfect

in dat plaatje’

professionalisme.” Die professionele organisatie is waar VKING zich echt

mee onderscheidt volgens Philippe Potier van Smart Equipment. “De aanpak

van VKING charmeerde ook de mensen van TANA meteen. Als je ziet hoe ze

service aanpakken. Hoe snel ze opleidingen volgen om gecertificeerd te zijn.

Daarmee maak je ook voor klanten het verschil.” Jo vult aan: “Enkel het beste

volstaat om onze klant waar voor zijn geld te geven. TANA past perfect in

dat plaatje. Een filosofie die er overigens er in alle geledingen van het bedrijf

zit ingeslepen en de motor voor al wat komen zal in de toekomst. De jonge

generatie met Matthias en onze gedreven verkoper Batist Descamps staat

immers te popelen om er een lap op te geven.” ❚

Van Links naar rechts: Philippe Potier (Smart Equipment), Jo Deconinck (Vking) en Matthias Deconinck (Vking).

“Als je deze shredder juist gebruikt, zit er geen spatje verval op.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

69


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

Chinezen azen op Belgische markt

GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

VOOR OVERSLAGKRAAN

ETS Machinery heeft sinds september een 45-tons Sany overslagkraan in zijn catalogus staan. Het Chinese merk kan zich qua kwaliteit met

de Westerse merken meten en is qua prijs zeer concurrentieel.

Tekst Jerom Rozendaal | Beeld ETS Machinery

Sloop- en recyclagebedrijven zullen ETS machinery

moge lijk kennen om zijn onderhouds- en herstellings

diensten. Behalve garage diensten voor

graaf machines en heftrucks, is het bedrijf uit

Tubize echter ook dealer voor een aantal machinemerken.

Sinds vorig jaar vertegen woordigt het

Sany, een Chinese machine fabrikant. Waar de

samen werking begon met de verkoop van graafmachines,

is vanaf september van dit jaar ook

de Sany SMHC45G5 overslag kraan toegevoegd

aan de catalogus van ETS Machinery. “Het gaat

om een gloed nieuwe machine die in september

geïntrodu ceerd is in Europa”, vertelt ETS zaakvoerder

Tom Van Peteghem. “En inmiddels zijn er

al drie verkocht.”

In de werkplaats van ETS Machinery worden machines hersteld en onderhouden.

Veel potentieel

“Sany zocht een dealer in België en via de

importeur hebben ze mij gevraagd”, vervolgt de

ondernemer die door zijn jarenlange ervaring kan

bogen op een uitgebreid netwerk. Ook dit zal mee

hebben gespeeld bij de interesse van Sany in een

samenwerking. De machinespecialist ziet veel

potentieel in de overslagkraan. “Naar aanleiding

van een enkele advertentie, hebben wij al een

aantal veelbelovende aanvragen gehad van

klanten.” Hij ziet vooral veel potentieel bij sloop- en

recyclagebedrijven, terwijl ook overslagbedrijven

in de haven hun voordeel kunnen doen met de

Chinese krachtpatser van 45 ton. De machine is

standaard uitgerust met vierwielsturing waar dat

bij veel andere merken optioneel is. Hierdoor heeft

hij een kleine draaicirkel en kan de overslagkraan

op kleinere ruimtes uit de voeten. De arm van

de kraan kan besteld worden in een lengte van

11,5 tot 20 m waardoor de overslagkraan zeer

multifunctioneel inzetbaar is. De lange arm

met een reikwijdte van 20 m kan bijvoorbeeld

gebruikt worden om het aantal verplaatsingen

op de site te beperken. Zo kan vanuit één positie

70 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

door te zwenken een vrachtwagen gelost worden

en een container geladen. Door de reikwijdte is

ook de belading van een rechtopstaande 40-voets

containers geen probleem.

Niet onder doen

Volgens Van Peteghem doet de machine kwali tatief

en qua prestatie niveau niet onder voor de westerse

merken zoals bij voorbeeld Caterpillar, Sennebogen

of Fuchs. “Er worden de zelfde hoog waardige

compo nenten gebruikt zoals een Cummins motor

van 344 pk en Kawasaki pompen.” Daar bij heeft de

overslag kraan nog een aantal fysieke voor delen ten

opzichte van de con currentie. Zo zijn de leidingen

op de overslag arm van ijzer en niet van rubber.

Hierdoor gaan ze beduidend langer mee. Rubberen

leidingen, die aan zon licht blootstaan, gaan op een

gegeven moment barsten en moeten vervangen

worden. Tegen over de technische troeven staat

een zeer concurrentiele prijs. “De prijs-kwaliteit

verhouding is erg sterk”, aldus Van Peteghem die

dat ook terugziet bij de graaf machines van Sany.

Hier heeft hij op een jaar tijd al talloze exemplaren

van verkocht. De graaf machines zijn in een brede

range beschik baar, van mini gravers van 1,7 tot 8

ton, tot grote graaf machines van 13,15, 21, 26, 30

en 50 ton. Een ander krachtig verkoop argument

van de overslag kraan is de vijf jarige garantie die bij

de verkoop wordt afgegeven. ETS machinery staat

in voor onder houdt en herstellingen waardoor

een goede, per soonlijke service gegaran deerd is.

Omdat het Europese hoofd kantoor gelegen is in

het Duitse Bedburg, vlakbij de Belgisch grens, zijn

ook de onder delen snel leverbaar. Ook is Bedburg

goed bereik baar voor Belgische klanten die de

Sany overslag kraan in levende lijve in actie wil ziet.

ETS Machinery vertegen woordigd Sany over heel

België. Door zijn centrale ligging in Tubize, nabij

Brussel, ligt het hele land binnen handbereik. Ook

hierdoor is sneller service gegarandeerd. ❚

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

71

.BE


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

KRANEN DIE UITBLINKEN IN PRODUCTIVITEIT

Ondernemersbloed. Het blijft altijd kriebelen. Ook nadat Walter Goeyvaerts zijn overslagbedrijf net na de eeuwwisseling verkocht.

Het resultaat is GWS, een bloeiend kraanbedrijf gespecialiseerd in het laden en lossen van schepen, waar zoon Stan aan het roer staat.

Groeien betekent voor GWS investeren in nieuwe kranen om te winnen aan flexibiliteit. De meest recente aanwinst is een Sennebogen 835E,

geleverd door SMT. “Qua formaat en tonnage is dit de meest flexibele machine die je je kunt wensen”, vertelt Goeyvaerts.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Davinjo Anseele

Als kleine firma probeert GWS vooral te investeren in nieuwe

kranen om aan flexibiliteit te winnen en weer te kunnen groeien.

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

GWS is in 2012 begonnen als overslagbedrijf.

“Eerst voornamelijk in de regio Antwerpen, maar

intussen zijn we over heel Vlaanderen actief”,

geeft zaakvoerder Stan Goeyvaerts aan. Een

succesverhaal dat vooral geschreven wordt door

het persoonlijke contact waar zowel vader als zoon

veel waarde aan hechten. “Ik kruip zelf nog altijd

in de cabine van de kraan. Voor klanten maakt dat

een wereld van verschil. Daarnaast proberen we

altijd kort op de bal te kunnen spelen door over

een uitgebreid machinepark te beschikken.”

Uitblinken in capaciteit en handling

Vandaag bestaat het machinepark van GWS uit

twaalf overslagkranen, waaronder acht van het

merk Sennebogen. “We zijn begonnen met drie

machines. Twee ervan hadden we tweedehands

kunnen strikken voor een prijsje, maar de derde

was al een Sennebogen. Omwille van de mobiliteit

van deze kranen. Onze eerste klanten bevonden

zich kort bij elkaar op een strook van 2 km. Met de

Sennebogen konden we heel gemakkelijk vanuit

de cabine ons naar de volgende klant verplaatsen.

Maar daarnaast zijn het kranen die uitblinken

in capaciteit en in handling. Ze laten zich heel

gemakkelijk bedienen om een grote productiviteit

te kunnen realiseren. Mijn medewerkers gaan

er graag mee aan de slag”, vat Goeyvaerts de

troeven van het merk samen. GWS is er vandaag

onder meer mee aan de slag om het afval na de

overstromingen in Wallonië te bergen.

Stan Goeyvaerts over de Sennebogen 835E: “Qua formaat en tonnage is

dit de meest flexibele machine die je je kunt wensen.”

De kranen van Sennebogen blinken volgens

GWS uit in capaciteit en in handling.

Gezond blijven groeien

GWS probeert elk jaar gestaag te blijven groeien.

Intussen telt het al tien vaste medewerkers.

Ook in corona slaagde het bedrijf erin zijn groei

verder te zetten. “Omdat ook onze voornaamste

klanten, denk aan de bouw- en betonsector,

goed zijn blijven draaien. En omdat we altijd

vooruit blijven denken. Als kleine firma proberen

we vooral te investeren om aan flexibiliteit

te winnen. De aanschaf van een nieuwe,

betere kraan betekent uiteraard een winst in

energieverbruik, maar het stelt ons ook in staat

om een wat oudere kraan op een vaste locatie

te laten staan, waar er elke dag genoeg werk

op de plank ligt. Op die manier hoeven we die

kraan dan minder over de weg te transporteren.”

De nieuwste aanwinst in de rangen is de

Sennebogen 835E. “Gewoon een hele goede

kraan. Ze kan 500 à 700 ton verzetten op een

uur en is maar 3,0 m breed waardoor ze heel

mobiel is en niet als uitzonderlijk transport de

weg op moet.”

Productief, flexibel en zuinig

“Qua formaat en tonnage is dit de meest flexibele

machine die je je kunt wensen”, gaat Goeyvaerts

verder. Bovendien is het een zuinige machine

met een STAGE V , waardoor de emissies beperkt

blijven. Aangezien de milieuwetgeving steeds

strenger worden, nemen we dit element steevast

mee in investeringsbeslissingen.” Ook de service

speelt een doorslaggevende rol. “Met SMT

kunnen we ons geen betere partner wensen. Ze

zijn dag en nacht bereikbaar bij problemen. Als

overslagbedrijf kunnen we ons geen stilstand

veroorloven want het schip moet zo snel mogelijk

weer kunnen vertrekken. SMT laat ons ook kleine

problemen zelf oplossen, omdat we intussen goed

vertrouwd zijn met het gamma. Op die manier zijn

onze klanten ook altijd snel geholpen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


BEYOND BASICS >>

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

www.smart-equipment.com


De énige oplossing

voor al uw gipsafval

De énige “volledig gesloten

kringloop” oplossing voor al

uw gipsafval in de Benelux.

Wij recycleren al uw gipsafval naar nieuwe gipsplaten EN zijn de énige in de

Benelux die dit kunnen garanderen!

We bieden u de meest duurzame oplossing tegen de allerbeste prijs!

Aanleveren kan, zowel in België als in Duitsland, aan dezelfde voorwaarden.

Wilt u uw klanten laten zien wat 100% gesloten kringloop nu echt betekent?

Kom dan samen met uw klant bij ons langs en wij garanderen dat, zowel u

als uw klant onder de indruk zullen zijn van het gehele proces! U ziet met

eigen ogen het proces van gipsafval tot gloednieuwe gipsplaten en dat op

één en hetzelfde terrein !

35 jaar

Wereldleider

6 miljoen

ton verwerkt

100% gesloten

kringloop

Gepatenteerd

uniek proces

New West Gypsum Recycling België:

New West Gypsum Recycling Duitsland:

Sint Jansweg 9 Otto-lilienthal-Straße 11

Haven 1602 - 9130 Kallo

50259 Pullheim

+32 357 59 180 +49 22 38 81 355

kallo@nwgypsum.com

germany@nwgypsum.com

NWGYPSUM.COM


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

VEILIGHEID EN WERKCOMFORT SPELEN

EEN STEEDS BELANGRIJKER ROL

FM Bouwmachines is een jong bedrijf met een rijke geschiedenis. De onderneming werd opgericht door Matthias en Maurits Foets in 2017

en behoort tot een groep van bedrijven die zich gespecialiseerd heeft in werktuigmachines voor bouwbedrijven, logistiek, recyclage …

Het bedrijf uit Diest biedt verkoop, verhuur en service aan van alle soorten constructiemachines - van minigravers tot grote graafmachines,

wielladers, dumpers, breekhamers, enzovoorts. FM Bouwmachines is naast exclusieve dealer van Yanmar Compact Equipment, het Japanse

Furukawa Rock Drill (FRD) en MultiOne ‘mini loaders’ ook Belgisch invoerder van het Turks-Europese merk Hidromek.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Hidromek

De HMK 210 WMH is een op-en-top recyclagemachine.

Hidromek, een wereldwijd bekende fabrikant

van bouw machines, werd in 1978 in Ankara opgericht.

Op de dag van vandaag heeft Hidromek

ongeveer 2.000 werk nemers. De graaflaadmachines,

hydraulische graafmachines, wielladers

en bodemverdichters zijn actief in meer dan

100 landen, verspreid over zes continenten.

Door het verschil te maken in het ontwerp van

de bouwmachines heeft Hidromek al 24 designawards

op de schouw staan. FM Bouwmachines

introduceerde recent ook de overslagmachine HMK

210 WMH van Hidromek op de Belgische markt …

Overslagmachine HKM 210 WMH

Overslagmachines lijken in veel facetten op

reguliere graaf machines. Wat de overslagmachine

anders maakt is de lengte van de giek, waardoor

de machine een groot hoogte verschil kan overbruggen

tijdens laad- en los werkzaam heden. Ook

kan bij overslag machines de cabine in hoogte

worden versteld. Dat betekent een aanmerkelijk

beter zicht voor de machinist. Hidromek heeft zijn

model HMK 210 WMH speciaal ontworpen voor

recyclage, industriële en materiaal ver werkende

faciliteiten. De H4-serie HMK 210 WMH introduceert

innovaties zoals verbeterde pres taties,

bedienings gemak en veelzijdig heid. Het biedt de

76 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

‘Onze klanten

merken steeds

meer de hoge

betrouwbaarheid

van de Hidromek

machines op’

bestuurder een perfect besturings vermogen en

betrouw baarheid én zorgt voor een laag brandstof

verbruik, eenvoudig onderhoud en comfort

voor de bestuurder.

De belangrijkheid van werkcomfort

Lars Kloeck (Sales, FM Bouwmachines): “De

machines van Hidromek vinden bij ons veel

afnemers. Dat is ook niet verwonderlijk. Het

Turkse Hidromek is op dit moment nog (bijna)

een nobele onbekende, zeker in vergelijking met

enkele grote Amerikaanse en Duitse merken. Maar

onze klanten hebben ondertussen de zeer hoge

betrouwbaarheid van die machines opgemerkt.

Hierdoor zijn eventuele technische problemen en

her stellingen eerder uit zonderlijk. De robuuste

machines halen dan ook een zeer hoge rendabiliteit.

We spelen bij FM Bouwmachines

boven dien graag in op de gerieflijk heid van de

machinisten. En ook daar komt Hidromek ons

tege moet met zeer ruime cabines, waardoor de

visibiliteit van de operators aanzienlijk toeneemt.

In tijden waar veiligheid en werkcomfort

– terecht! – een steeds belangrijker rol spelen, is

dit geen onbelangrijk gegeven.”

Betrouwbaarheid, schaalbaarheid

én kracht

De HMK 210 WMH is een op-en-top recyclagemachine

en wordt voornamelijk ingezet voor

afval verwerking, groenbeheer en bosbouw, op

zowel de openbare markt als bij private recycleerbedrijven.

De machine kan ook geleverd worden

met een klassieke graafarm, met cilinders aan de

onderzijde, waardoor hij nóg veelzijdiger wordt.

En als de ondergrond eerder rupsen vereist, kan

de HMK 230 LCMH van Hidromek geleverd

worden. “Hidromek is op de Belgische markt nog

een relatief nieuw merk, met een beperkt gamma.

Maar wat ze leveren wordt door onze klanten

– door de betrouwbaarheid, schaalbaarheid én

inherente kracht van de machines – heel hard

geapprecieerd. En daar doen we het voor”,

besluit Kloeck. ❚

De machine kan een groot hoogteverschil overbruggen tijdens laad- en loswerkzaamheden.

De HMK 230 LCMH van Hidromek is ideaal als de ondergrond rupsen vereist.

Door de zeer ruime cabines neemt de visibiliteit van de operators aanzienlijk toe.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

77


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

“Ideale combinatie”

Vermetal neemt sorteer- en

overslagkraan in gebruik

Vermetal uit Schelle heeft twee nieuwe Fuchs kranen in gebruik genomen voor de verwerking van schroot. De MHL 360 overslagkraan zorgt

voor de voeding van de schaar en het laden van de vrachtwagens. De MHL331 sorteert het metaal. Leverancier Van Der Spek ziet steeds meer

interesse onder schrootverwerkers in zijn kranen.

Tekst en beeld Jerom Rozendaal

Schrootverwerker Vermetal uit Schelle heeft, net als veel van zijn collega’s,

een goed jaar. Eind 2020 zijn de metaalprijzen beginnen stijgen en ook de

schrootverwerkers hebben hiervan een graantje meegepikt. “Hierdoor was dit

het ideale moment om te investeren in nieuw materiaal”, vertelt zaakvoerder

Luc Moortgat vanuit zijn kantoor dat uitkijkt op de werkplaats waar de nieuwe

kranen actief zijn. Recent nam het bedrijf een MHL360F overslagkraan

en een MHL331F sorteerkraan in gebruik. “Het gebruikersgemak is enorm

toegenomen”, vertelt Moortgat over de vervangingsinvestering. “De vorige

kranen waren meer dan achttien jaar oud waardoor we met de nieuwe

machines twee generaties overgesprongen zijn.” De nieuwe kranen werken

sneller, bieden meer comfort en zijn uitgerust met camera’s en sensoren om

zo de machinist meer zicht te geven op wat er rond hem gebeurt.

Reikwijdte van 18 m

Die laatste eigenschap komt bijvoorbeeld goed van pas bij de belading van

40-voets containers. Deze worden verticaal geladen en door de camera op de

kraanarm ziet de machinist precies wat hij doet. “Dit was ook een van de reden

om voor deze kraan met een langere reikwijdte te kiezen”, vertelt Moortgat

die aangeeft dat er steeds meer geladen wordt in 40-voets containers. De

MHL360F overslagkraan heeft een eigen gewicht van 45 t en een reikwijdte

Voor het sorteerwerk zocht Vermetal

naar een lichtere en kleinere kraan en

kwam uit op de Fuchs MHL331.

RecyclePR .BE

78

RecyclePR

.BE

RecyclePR .BE


DOSSIER OVERSLAGKRANEN

Luc Moortgat van Vermetal met Christophe Koldrasinski,

senior accountmanager bij Van Der Spek.

Reikwijdte van achttien meter maakt de Fuchs overslagkraan

ook ideaal voor belading 40-voets containers.

‘Door de goede markt was

dit het ideale moment om te

investeren’

van 18 m. Voorheen werd er gewerkt met een kraan die een bereik had van

16 m en 35 ton woog. Het extra gewicht leidt tot een soepelere operatie,

alhoewel de 600 l poliepgrijper onveranderd is gebleven. “Je merkt in alles dat

deze kraan het werk makkelijker aankan dan zijn voorgangers.” De reikwijdte

van de kraanarm is ook belangrijk om het aantal bewegingen op de site te

beperken. Idealiter voedt de MHL 360 de schaar en laadt de vrachtauto’s

vanuit één en dezelfde positie. Uiteraard komen verplaatsingen wel voor,

bijvoorbeeld als er zware stukken gelost moeten worden van een truck.

Compacte, mobiele sorteerkraan

De andere nieuwe kraan op het terrein is de Fuchs MHL331. Het betreft

een compacte, zeer wendbare sorteerkraan. “We kiezen bewust voor een

lichtere en kleinere kraan voor dit sorteerwerk. De machinist moet dicht op

het werk zitten en ook vlot kunnen uitstappen een manuele handeling te

doen. Ook moet hij kunnen communiceren met de helpers op de grond, dat

gaat makkelijker vanuit een kleinere kraan dan vanuit een 45-tonner”, vertelt

Moortgat. De machines werden in de zomer geleverd door Van Der Spek

uit Ternat, gespecialiseerd in machines en materieel voor bouwnijverheid,

wegenbouw, recyclage en openbare werken. “Je ziet steeds meer vraag

naar zwaardere overslagkranen met een lange reikwijdte en de MHL331

sorteerkraan doet het al lange tijd zeer goed bij schrootverwerkers”, vertelt

Christophe Koldrasinski, senior accountmanager bij Van Der Spek.

Specialist in afhaling schroot

Vermetal uit Schelle specialiseert zich in het ophalen en verwerken van schroot.

Zo heeft het dagelijks zes vrachtwagens onderweg, zo’n 400 afzetcontainers

en honderden kleine bakjes uitstaan bij klanten, zoals productiebedrijven,

bouwbedrijven, scholen en andere instellingen die het metaal ongesorteerd

verzamelen. “Om deze reden is de MHL331 sorteerkraan onmisbaar. Wij

moeten veel sorteren”, vervolgt Moortgat. Het schrootbedrijf dat ook metalen

constructies ontmantelt, is in de jaren 60 opgericht en kwam in 1982 in

handen van Hugo Moortgat, de vader van Luc. Moortgat junior nam het

bedrijf in 2005 over. 1995 is eveneens een belangrijk jaar in de geschiedenis

van het bedrijf. Toen verhuisde het van de Viaduct Dam, waar nu park spoor

Noord is, in Antwerpen naar Schelle waar het zes keer zo veel ruimte had.

In Schelle, aan de A12, is een sterke groei ingezet en inmiddels heeft het

bedrijf zo’n 25 mensen op de loonlijst staan en verwerkt het op jaarbasis

30.000 ton van het meest uiteenlopende schroot: AEEA, autowrakken, trafo’s

en alle ferro- en non-ferro metalen zijn welkom bij Vermetal. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

79


Kennis en gedrevenheid als basis

voor handel in recyclagemachines

en secundaire grondstoffen

Als je het gesprek aangaat met Cees Duijn, directeur van Du-Con Trade B.V., maak dan je gordel maar vast. Want het wordt een ritje in een

achtbaan van constateringen, ideeën en oplossingen. Je gaat van diepe dalen (welke kant het met onze planeet opgaat), naar hoge pieken

(hoeveel mogelijkheden en innovaties we ter beschikking hebben om er daadwerkelijk iets aan te doen). Die gedrevenheid, in combinatie met

een zee aan kennis en ervaring, vormen de basis voor zijn handel in recyclagemachines en secundaire grondstoffen.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Du-Con Trade B.V.

Cees Duijn, directeur van Du-Con Trade B.V.

UQuip, Granuband/MTB banden recycling.

Laten we eerst maar eens beginnen met de

basis. Du-Con Trade handelt in gebruikte

recyclagemachines en secundaire grond stoffen.

Op het handels platform UQuip worden vraag

en aan bod van used recycling-equipment met

elkaar in contact gebracht. Het is een platform

waar gebruikte machines en apparaten

worden aan geboden voor en door bedrijven die

werk zaam zijn in de recyclagetechniek, bouw

en grondstoffen productie.

Maar Du-Con Trade is meer dan alleen een

handels firma. Door de gecombineerde expertise

van hun disciplines, een unieke combinatie van

handel in machines en grond stoffen, en hun

jaren lange ervaring is het bedrijf van Duijn een

unieke speler in de markt. Kennis, kunde en passie

vormen de basis voor hun activiteiten. Tel daar

het enorme net werk bij op dat men in de loop

der jaren heeft opgebouwd, en iedereen ziet dat

je hier te maken hebt met een belangrijke speler

in de markt. Ze hebben een enorme competentie

vergaard op het gebied van recyclagetechnieken

en daar aan gekoppelde wet- en regelgeving,

waarbij de praktische uit voerbaar heid zeker niet

vergeten wordt; bij Du-Con Trade staan ze met

hun laarzen in het afval.

Bij alles wat ze doen, spelen duurzaamheid en

circulariteit een dominante, zelfs allesbepalende

rol. In die context heeft plastic tegenwoordig een

80 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


slecht imago. Deels is dat ook terecht, zeker als je

kijkt naar geo grafische regio’s die wat verder van

West-Europa ver wijderd zijn. Maar volgens Duijn

blijven kunst stoffen fantastische materialen.

Plastic is fantastic, nu nog steeds. Want hoewel

kunst stoffen prima recycleerbaar zijn, zit er met

de traditionele mechanische scheidings methoden

wel een eind aan de levens cyclus van plastics.

Na een aantal keren recycleren is het materiaal

‘uitgeput’. Een nieuwe ontwikkeling biedt

echter hoop en dat is het chemisch recycleren

van kunststoffen.

Hierbij worden met behulp van warmte kunststoffen

omgezet naar een olieachtige substantie

die vervolgens weer de basis vormt voor, en nu

komt het, virgin plastics. Die nieuwe materialen

kunnen zelfs worden ingezet voor toepassingen

in food en medical applications en dat maakt

dit innovatieve proces zo uniek. Wat er daadwerkelijk

van gemaakt wordt zijn verpakkingen,

bijvoorbeeld instrumenten. Veelal single use.

Dankzij chemische recyclage is de grondstof vrij

van geurtjes en kleurtjes en mede daardoor zien

we deze innovatieve recyclagetechniek steeds

populairder worden. De tijd is er rijp voor. Onze

samenleving is ervan doordrongen dat we zuinig

op onze planeet moeten zijn en onze wet- en

regelgeving is steeds meer dwingend op het

gebied van duurzaamheid. Wat er eigenlijk nog

aan ontbreekt, is de wil en het kapitaal van multinationals

om volledig duur zaam te denken en

te ondernemen. Met voldoende investeringen

in technologie en de juiste instelling ziet onze

toekomst er rooskleurig uit. De vraag is echter

of ons nog voldoende tijd gegund is om onze

planeet te redden. Duijn denkt van wel. ❚

‘Met voldoende investeringen in

innovatieve technologie ziet onze

toekomst er rooskleurig uit’

UQuip, Lubo Antares Anti wrapping Screen.

Bronscheiding 3D Post Consumer plastics.

Nascheiding 3D Post Consumer plastics.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

81


De traditionele kopplaat met de boutverbinding is volledig overbodig geworden.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

SNELWISSELADAPTER

Rotar International B.V., fabrikant van premium hydraulische aanbouwdelen voor de sloop-, recyclage- en schrootverwerkende industrie

introduceert haar nieuw ontwikkelde ROQ volledig geïntegreerde snelwisseladapter.

Tekst en beeld Rotar International

82 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Beschadiging bij zware

sloopwerkzaamheden is

vrijwel uitgesloten’

servicekosten. Dankzij de volledig geïntegreerde hydraulische slangen is

beschadiging ervan bij zware sloopwerkzaamheden vrijwel uitgesloten.

Dit verhoogt de operationele veiligheid en verlaagt ook de kosten van

beschadigde slangen en de tijd en stilstand die hiermee gemoeid gaan.

Dealers en klanten kunnen de Rotar aanbouwdelen

compleet en gebruiksklaar af fabriek bestellen.

Het Rotar team streeft ernaar niet alleen de sterkste aanbouwdelen te

produceren, maar ook naar de best mogelijke integratie met de draagmachine.

Rotar biedt zijn aanbouwdelen nu standaard en af fabriek aan met

een volledig geïntegreerde -hydraulische ROQ snelwisseladapter op basis

van originele OilQuick componenten. Als officieel ‘OilQuick CLEAN SYSTEM

Partner’ heeft Rotar grote nadruk gelegd op compatibili teit met originele

OilQuick snel wissels en de bijbehorende geschiktheid als Clean System

Partner. Het gebruik van originele OilQuick componenten zorgt er ook voor

dat de gebruiker altijd de laatste ontwikkelingen van OilQuick ontvangt,

en dus volledige compatibiliteit met de hoogst mogelijke bedrijfszekerheid.

Vooral in verband met belangrijke veiligheidssystemen zoals de OilQuick

vergrendelingscontrole en de OilQuick valbeveiliging.

Afsluitbare serviceopening

De nieuwe ROQ-adapters zijn tevens uitgerust met een afsluitbare serviceopening.

Hierdoor zijn alle hydraulische onderdelen in het bovenste draaigedeelte

van het aanbouwdeel eenvoudig toegankelijk, mocht dit nodig

zijn voor onderhoud of inspectie. Het tijdrovende losschroeven van de

adapter-plaat is niet meer nodig. Bovendien worden alle componenten

zoals slangen en schroefverbindingen, als mede de originele OilQuick delen

gestandaardiseerd en eveneens gedocu men teerd in de onder delen boeken.

Zo kan snel een onder deel een voudig geïdentificeerd worden en zo nodig

vervangen of besteld. Al deze maat regelen dragen bij aan een verdere

verlaging van de onderhouds-, en exploitatiekosten. De Rotar ROQ volledig

geïntegreerde hydraulische adapters zijn momenteel verkrijgbaar als ROQ 60

/ ROQ 70 / ROQ 70-55 / ROQ 80 / ROQ 90 voor de Rotar-series RCC

tweecilinder betonschaar, RDC combischaar, RDP betonvergruizer en RG

sloop-, en sorteergrijper, alsook voor RSS schrootschaar. Rotar biedt ook

al volledig geïntegreerde originele adapters voor de merken Steelwrist &

Lehnhoff. Andere maten en modellen zijn op verzoek verkrijgbaar. ❚

Boutverbinding overbodig

De ROQ-adapter is door Rotar ingenieurs met de steun van OilQuick

Duitsland volledig geïntegreerd in het ontwerp van het aanbouwdeel. Ook

de hydraulische aansluitingen en slangen zijn in het ontwerp opgenomen.

De draaikoppen van deze uitrustingen zijn volledig opnieuw ontworpen

en geoptimaliseerd voor de integratie van de adapter. Dit betekent dat de

adapter direct op de draaikrans wordt geplaatst en geen verdere montage

behoeft. De traditionele kopplaat met de boutverbinding is hiermee volledig

overbodig geworden. Deze zeer compacte combinatie van het aanbouwdeel

en de adapter biedt aanzienlijke voordelen voor de gebruiker. Afhankelijk van

de grootte van het aanbouwdeel kan de combinatie tot circa 200 mm korter

en 200 kg lichter zijn. Dit maakt een aanzienlijk verschil door het gunstiger

zwaartepunt. De voordelen zijn extra goed merkbaar bij “high-reach”

graafmachines voor de sloop, omdat de combinatie lichter is en dichter op

het ophangpunt is aangekoppeld.

Dealers en klanten kunnen de Rotar aanbouwdelen compleet en gebruiksklaar

af fabriek bestellen. Extra werk en tijd om de adapterplaat te monteren en

de slangverbinding te installeren, komt te vervallen. Dit bespaart tijd en

De nieuwe ROQ-adapters zijn uitgerust met een afsluitbare serviceopening.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

83


Krachten bundelen om

uw productie gesmeerd

te laten lopen

Recyclagemachines en -voertuigen bevatten een aanzienlijke hoeveelheid smeerpunten. Binnen deze complexe verwerkingsketen kan

onjuiste smering voor veel problemen zorgen. De Groeneveld-BEKA automatische smeersystemen verhogen het niveau van operationele

veiligheid en rendabiliteit. Groeneveld en BEKA bundelen sinds 2020 hun krachten om klanten beter te ondersteunen. Nu zijn de Belgische

vestigingen ook fysiek samengevoegd in het centraal gelegen Aarschot.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Groeneveld-BEKA

Er is geen truck, trailer, grondverzetmachine of industriële installatie in België

die Groeneveld-BEKA niet automatisch kan smeren. Een straffe uitspraak,

zeker maar wel één die de op een na grootste producent van automatische

smeer systemen, olie management en veiligheids systemen wereld wijd wel

met de hand op het hart kan doen. Het bedrijf is ontstaan uit de fusie van

twee gerenommeerde namen in auto matische smering, olie management en

veiligheid: Groeneveld en BEKA. De wortels van Groeneveld gaan terug tot

1971, die van BEKA, van origine een Duits bedrijf zelfs tot 1927. Ervaring zat

dus in huis. Beide bedrijven werden overgenomen door The Timken Company,

respectievelijk in 2017 en 2019, en samengevoegd tot Groeneveld-BEKA.

goed getrainde commerciële en technische binnendienst klaar in Aarschot om

vragen over beide merken en de waaier aan types smeer-, oliemanagement- en

veiligheidssystemen die in het gamma zitten te beantwoorden. ❚

Vanuit een centraal gelegen kantoor

Op strategisch niveau zijn Groeneveld en BEKA al volledig geïntegreerd. De

namen worden al in één en dezelfde adem genoemd op de markt. Nu is

het bedrijf zover dat ook de Belgische vestigingen fysiek zijn samen gevoegd

in het centraal gelegen Aarschot. Dat gebeurde met maar één doel voor

ogen: bestaande en nieuwe klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Vanuit het kantoor in Aarschot zullen de automatische smeer-, veiligheid- en

oliemanagement systemen hun weg vinden naar de vele klanten in tal van

sectoren. Daarbij zet Groeneveld-BEKA ook hard in op de recyclage sector

oplossingen die ervoor zorgen dat installaties, machines en voertuigen in

alle omstandigheden en op elk moment optimaal gesmeerd en beheerd

zijn. Een belangrijke voor waarde voor een betrouwbare werking, die cruciaal

is in deze sector. Dat kan zeker ook gezegd worden van de veiligheidssystemen

die de veilig heid verhogen en schade helpen voor komen. De oliemanagement

systemen, ten slotte, verminderen het dagelijks olie-onderhoud

van verbrandingsmotoren en minimaliseren het risico op onverwachte uitval.

Kennis bundelen

Groenveld en BEKA vullen elkaar perfect aan, zowel qua klantenkring als

product aanbod. En niet in de laatste plaats op het gebied van kennis. De

kennis die ze elk apart hebben opgedaan op de Belgische markt wordt nu

gebundeld en ten dienste van klanten gesteld. Belangrijk, want ook smeren

moet met het nodige vakmanschap gebeuren om de continuïteit van uw

productie apparatuur te garanderen. Veiligheids systemen zoals obstakeldetectie,

snelheids- en toerental begrenzers, camera systemen … worden

bovendien steeds belangrijker in de recyclagemarkt om op elke werf en in elke

loods veilig aan de slag te kunnen. Sinds 1 september staat de uitgebreide en

Groeneveld Twin systeem geïnstalleerd op een recyclagetruck.

84 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Over Groeneveld-BEKA

De producten van Groeneveld-BEKA worden

geleverd voor af-fabriek montage

aan toon aangevende fabrikanten van

vracht wagens, opleggers, bussen, windturbines,

industriële toepassingen, mijnbouw

en bouwmaterieel. Daar naast worden

Groeneveld-BEKA systemen geïnstalleerd

in de na-markt voor een breed scala aan

transport en grondverzet, agrarische, havenapparatuur

en industriële toepassingen.

Groeneveld-BEKA streeft ernaar al zijn

producten in eigen huis te ontwikkelen

en te vervaardigen volgens World Class

Manufacturing principes.

Schrootpers uitgerust met BEKA smeersysteem.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


nevelkanon

huren?

Vertrouw op

het blauw Van

Nieuw in het verhuurgamma van Euro Rent voor bouw- en industrie

ProFeSSIoneLe neVeLKAnonnen Voor StoF- en AFbrAAKWerKen

Stofbestrijding is meer dan de boel met een tuinslang nathouden. Kies het juiste type vernevelingsmachine uit

ons gamma en houd de bouwplaats stofvrij met een maximale worp en een minimum aan vermogen, water en

geluid. U kan steeds terecht op een van onze vestigingen of wij leveren snel op de werf.

DEURNE · siNt-Niklaas | eurorent.be


DOSSIER STOFBEHEERSING

Standaardmodellen of op maat gemaakt

Verneveltechnieken en kanonnen

voor stofbestrijding

Sinds lange tijd dienen aannemers bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk houden. Deze regel is tevens

van toepassing in tal van andere activiteiten zoals in de recyclage, saneerwerken, gieterijen en stortplaatsen. In veel sectoren wordt

geïnvesteerd in vernevelingsinstallaties.

Tekst Jerom Rozendaal | Beeld Savic Group

Ga bij deze investering echter niet over één nacht

ijs en kies voor een stille, geautomatiseerde

water- en energie zuinige oplossing, zoals de

Spraystream vernevelings installaties van de Savic

Group uit Kortrijk. De Savic Group is een machineconstructeur

met specialisatie in vernevel techniek

en beschikt over een eigen R&D-afdeling, een inhouse

productie en een zelf ontwikkeld kwaliteitsmechanisme

die de levering van standaardmachines

maar ook van complexe op maat

gemaakte installaties mogelijk maken.

Mistgordijn van microdruppels

Mirko Savic, is zaakvoerder en ontwerper van de

Spraystream verneveltechnologie. Spraystream

is een vernevelingsmachine die een mistgordijn

van microdruppels produceert voor stofbestrijding

op open terreinen of in gesloten ruimtes. Met

de Spraystream technologie worden stofdeeltjes

uit de lucht geabsorbeerd door een mist van

Spraysteam vernevelingsinstallatie wordt veelvuldig

ingezet bij de sloop van gebouwen.

Savic Group biedt ook op maat gemaakte vernevelingssystemen.

microdruppels. Daarna vallen deze neer op de

grond (wassen van lucht). Met de Spraystream

machines kunnen ook geuremissies worden

aangepakt. Het bedrijf specialiseert zich al

zestien jaar in het ontwerp en de productie van

dergelijke vernevelingsinstallaties. “In het begin

van mijn loopbaan richtten we ons uitsluitend

op de recyclagesector, maar intussen verkopen

we de oplossingen ook aan mijnen, gieterijen,

sloop- en bouwbedrijven”, laat Savic weten. “Het

concept van onze toestellen is revolutionair

door de aerodynamische vorm van de turbines

die bovendien uit composietmateriaal zijn

vervaardigd. Hierdoor garanderen we zowel een

uiterst lange levensduur in een zeer corrosieve

omgeving gecombineerd met een hoge wateren

energie-efficiëntie.” Door de kwaliteit in

combinatie met lange leeftijdsduur kan de

Spraystream op een mondiale aandacht kan

rekenen. Inmiddels wordt 80% van de omzet

buiten België gegenereerd, in alle uithoeken van

de wereld van haar dealernetwerk.”

Maximaal rendement, minimum

aan water

Alle stofbestrijding oplossingen van Spraystream

werken volgens hetzelfde principe. De stofdeeltjes

in de lucht worden geabsorbeerd door

een mist van microdruppels en vallen neer op

de grond. De gepatenteerde vorm van de cone

in combinatie met de ventilator zorgen voor

een maximaal rendement met een minimum

aan water en geluid. Het systeem is ook zeer

gebruiksvriendelijk omdat het kan roteren en

heel mobiel is. De machines zijn zowel vast als

mobiel verkrijgbaar of monteerbaar op palen

of muren. Er is keuze tussen hoge en lage

druk en er zijn draaibare opgestelde, volledig

autonome en mobiele eenheden beschikbaar,

met of zonder generator. Omdat niet alle stofof

geurproblemen met de standaardmachines

kunnen worden opgelost, biedt Savic Group

eveneens oplossingen op maat voor specifieke

toepassingen. Dit kunnen zowel vaste als mobiele

installaties en beregeningssystemenzijn. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

87


DOSSIER STOFBEHEERSING

“Eigen gezondheid staat centraal”

VERNEVELINGSMACHINES

REDUCEREN STOFOVERLAST

Strengere regelgeving en de wens om de stofoverlast voor omwonenden te verkleinen, hebben

het belang van vernevelingstechnieken vergroot. Vernevelingskanonnen, die ook nog eens de

gezondheid van het personeel waarborgen, zijn hierdoor sterk in opmars op sloopwerven.

Tekst Jerom Rozedendaal | Beeld Euro Rent

Alhoewel stofreductie op bouw-, sloop- en infrastructurele

werven sinds enkele jaren verplicht

is, worden de regels in de praktijk wel eens met

een korreltje zout genomen. “En dat is spijtig”,

reageert Dennis van der Meer, marketingmanager

van machineverhuurder Euro Rent dat volgend

jaar vijftig jaar bestaat. Niet alleen zorgt de

aanwezigheid van een stofbeheerssysteem ervoor

dat het bedrijf in orde is met de wetgeving,

tevens voorkomt het klachten van omwonenden.

En deze klachten kunnen een flinke, financiële

impact hebben. “Laatst hadden we een klant die

bij een sloopproject te weinig aan stof beheersing

deed. Vervolgens hebben omwonenden een

klacht ingediend en is de werf stilgelegd”,

vertelt Van der Meer.

Stofafzuiging en

vernevelingsapparatuur

Het Antwerpse bedrijf met een nevenvestiging

in Sint-Niklaas verhuurt een gevarieerd arse naal

aan machines en apparatuur. Onder zijn klanten

bevinden zich tal van afbraak- en recyclagebedrijven

van over heel België. In lijn met de

veranderde regelgeving heeft Euro Rent de

afgelopen jaren ingezet op de uitbreiding van

zijn machinepark met afzuiginstallaties, zoals

de Dryfast filterbox. Deze zorgt ervoor zorgt dat

stofdeeltjes in gesloten ruimtes opgevangen

worden. Voor grote en kleinere sloopwerken in

open lucht, heeft het vorig jaar geïnvesteerd

in verschillende types vernevelingsmachines,

variërend van kleine apparaten voor verbouwingen

tot grote, autonoom werkende nevenkanonnen die

zijn uitgerust met een generator en watertank. De

grootste machine is uitgerust met een watertank

van 1.250 l en kan tot 50 m reiken.

Draagbaar nevelkanon reikt tot 10 m en is ideaal voor sloopwerk in binnenruimtes.

‘Laag energie- en waterverbruik en

geringe overlast voor de werkomgeving

en omwonenden’

Stof hecht zich aan waterdruppeltjes

De verschillende types vernevelingsmachines stoten

een mistgordijn van microdruppels uit die zich aan

de stofdelen hechten, waardoor deze neerslaan op

de grond. “Een zeer efficiënt systeem met een laag

energie- en waterverbruik en geringe overlast voor

de werkomgeving en omwonenden”, vertelt Van

der Meer die de verschil met het gebruik van water-

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER STOFBEHEERSING

Nevelkanonnen van Euro Rent hebben een bereik tot 50 m en zijn water- en energie-efficiënt.

slagen benadrukt. “Met waterslangen gebruik je

overbodig veel water en ontstaat er wateroverlast

in de vorm van modderpoelen.” Euro Rent heeft

appara tuur van het Vlaamse merk Spraystream

in huis. Deze systemen zijn goed te richten waardoor

de werking het optimale effect heeft, vervolgt

Van der Meer. Hij heeft de werking van deze vernevelingsapparatuur

in levende lijve ondervonden.

“Deze zomer is er op ons terrein een appartementencomplex

gesloopt waarbij de aannemer

onze vernevelingskanonnen heeft ingezet. Er was

hierdoor nauwelijks stofvorming op de werf.”

Werkgemak, comfort en gezondheid

Dit wordt bevestigd door het sloopbedrijf Hector

Van Moer & Zonen. “De werking van de Euro

Rent nevelinstallatie is optimaal. Alhoewel

er veel mensen in de buurt wonen, hebben

we geen klachten gehad. Het praktische aan

de nevelkanonnen is dat de machine met de

afstandsbediening op en af gezet kan worden als

ook de worphoogte. Vanuit mijn graafmachine kan

ik zo op elk gewenst moment de juiste verneveling

instellen en toepassen. Deze machines zijn echt

een goede aanrader op elke afbraakwerf”, laat

de sloopmachinist van Hector Van Moer &

Zonen weten. Het waarborgen van een gezonde

werkplaats is een andere toegevoegde waarde

van de neveninstallaties, een prioriteit die wel

eens uit het oog verloren wordt. Van der Meer

toont een beeld van een sloopproject waar geen

stofreductie middelen worden ingezet en een werf

waar een nevelkanon draait. In het ene geval is de

werknemer door een stofwolk omgeven, terwijl bij

het nevelkanon er nauwelijks stof te zien is. “De

gezondheid moet altijd centraal staan”, besluit de

marketingverantwoordelijke. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


S T O F

TOT NADENKEN

DÉ EXPERT IN INNOVATIEVE STOFBEHEERSING

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

MISTLIJNEN

De Pulvi mistlijnen creëren een stofbarrière die op maat van de

stofsamenstelling wordt afgeregeld. Het unieke en gepatenteerde

Pulvi vernevelingssysteem werkt op lage druk (lager waterverbruik)

en er kan gebruik gemaakt worden van regen- of kanaalwater!

WATERCAPTATIE

Water nodig voor uw stofbeheersingsproject of voor andere

doeleinden? Ook voor de aanleg van regenwaterputten en / of

kanaalaansluitingen met onderhoudsarme filterinstallatie kan u

bij Pulvi terecht.

STOFNETTEN

Vaste stofzeilen zorgen voor een eerste barrière dichtbij de

bron van de stofontwikkeling. Pulvi zorgt voor 100% maatwerk.

Ook combinaties tussen verschillende soorten stofzeilen en

windbreekzeilen zijn mogelijk.

SHELTERS

NIEUW!

Een shelter geeft stof geen kans om weg te vliegen en zorgt

voor bescherming voor producten waarvoor externe opslag om

milieutechnische redenen niet aanbevolen wordt. Deze shelters zijn

verplaatsbaar en bieden oneindig veel mogelijkheden.

RIJSTOFBARRIÈRES

Om stofverspreiding door opvliegend rijstof tegen te gaan, plaatst

Pulvi vaste rijstofbarrières. Opwaaiend stof wordt zo aan de bron

bestreden.

+32 498 11 49 37

info@pulvi.be

www.pulvi.be


DOSSIER STOFBEHEERSING

Zeilen als wapen tegen stof

Stofvorming is in vele industriële omgevingen, vooral bij op- en overslag maar evengoed bij verwerkende bedrijven - intern en extern - geen

onbekend fenomeen. Het opgeslagen materiaal, de machines en niet in het minst de werknemers kunnen hierdoor hinder ondervinden.

Naburige bedrijven of omwonenden kunnen eveneens, onder invloed van wind of andere externe factoren, stofoverlast ervaren. Om dit

fenomeen aan te pakken, heeft Transferium Gent ervoor gekozen hun halfopen loods af te sluiten met de zeilen van Vervaeke.

Tekst en beeld ASD Group

Vervaeke – industrieel zeilenproducent – pakt pro blemen aan met wind, stof,

regen, vogels en inkijk door middel van vaste zeilen en poorten. Samen met

u gaan ze op zoek naar een oplossing op maat van uw bedrijf. Transferium

Biomass en Minerals Recycling Solutions, actief in recuperatie en verwerking

van biomassa en recycleerbare producten zoals hout, sorteerzeefzand en

verschillende types afval, bouwde recent een halfopen loods van 175 m lang.

Om milieutechnische redenen moest de open zijde gesloten zijn, waarop

Transferium koos voor de zeilen van Vervaeke.

Weren van stof

“De zeilen bestaan uit een luchtdoorlatend gaas”, vertelt Jurn Dely,

sales director bij Vervaeke. “Het gaas is fijn, waardoor een grote hoeveelheid

stof wordt tegen gehouden. Bovendien zorgt het zeil ervoor dat de

loods voort durend wordt voorzien van een langzame, constante luchtverversing.

Op deze manier blijft de luchtvochtigheid goed en worden

gassen afgevoerd.”

Lichtdoorlatendheid

“De zeilen in gaas laten eveneens een grote hoeveelheid licht door”, vertelt

Dely. “De natuurlijke lichtinval zorgt voor een aangename werksfeer.

Bovendien moet er minder gebruik gemaakt worden van kunstlicht, wat

voordelig is op energetisch vlak.”

Meerdere oplossingen

“Onze zeilen pakken nooit één specifiek probleem aan, maar bieden

verschillende oplossingen in eens”, aldus Dely. “Transferium Gent weert nu

hoofd zakelijk stof, maar ook wind en regen inslag worden fel gereduceerd. Op

deze manier blijft het opgeslagen materiaal droog.”

Verschillende toepassingen

Transferium Gent maakte gebruik van vaste zeilen. Vervaeke heeft echter nog

poorten en schuif gor dijnen in het gamma, wat extra mogelijk heden biedt.

Over Vervaeke

Vervaeke werd opgericht in 1990 door Geert Vervaeke en overgenomen in

2015 door Kristof Blockeel, die de organisatie nieuw leven heeft ingeblazen.

Anno 2021 is Vervaeke uitgegroeid tot een bloeiend, divers bedrijf met

meer dan 30 werknemers. Ze produceren en monteren constructies met

windschermen en technisch textiel op maat voor gebruik in drie sectoren:

landbouw, industrie en architectuur.

Vervaeke Industrial

Doorheen de jaren vonden steeds meer industriële bedrijven hun weg naar

Vervaeke, op zoek naar een oplossing op maat. Van het afsluiten van fabrieksgebouwen,

tot het plaatsen van windschermen aan skischansen. Daarom

was het voor Vervaeke een logische stap om zich verder te specialiseren in

industriële toepassingen met technisch textiel.

Over Transferium Gent

Transferium bv werd initieel opgestart als op- en overslagbedrijf dat

gedurende twintig jaar een sterke groei kende. Door hun kennis ter zake,

ervaring en sterke reputatie werd het actieterrein en de expertise steeds

verder uitgebouwd. Trans ferium heeft zich verder gespecialiseerd in en focust

op het zoeken naar duurzame oplossingen met betrekking tot het verwerken

en recupereren van een uitgebreide portfolio aan materialen binnen de

circulaire economie. Hun toplocatie in de North Sea Port te Gent zet de poort

naar Europa en daarbuiten helemaal open. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

91


Maar liefst 40 jaar

passie voor techniek

in sloop- en recyclage

We bevinden ons ten kantore van DemTech in Zoeterwoude, voor een gesprek met oprichter Ton Polak en zijn zonen Arthur en Richard, de

huidige eigenaren. In het kantoor staat een door Arthur gebouwde Yamaha Caféracer, zelf ontworpen en geëngineerd. Een mooi vertrekpunt

voor een goed gesprek over meerdere passies die de heren delen, namelijk motorrijden, techniek en de beste aanbouwdelen voor de

sloop- en recyclagesector.

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media

“Zelf rijd ik onder andere Harley Davidson motoren en ben ik de President

van een Harley club”, opent Ton het gesprek. “De liefde voor motoren is

Richard en Arthur met de paplepel ingegoten. Laat ik het zo zeggen: we

zijn als personen op meer dan één vlak met elkaar ver bonden. We zijn

familie van elkaar, maar ook collega’s en bovenal vrienden. Weet je wat het

mooie is? Zo familiaal gaan we ook met onze werk nemers, toe leveranciers

en klanten om.”

Expertise die in 1981 al aanwezig was

Ton, nu 68 jaar, deed een jaar of tien geleden het grootste deel van zijn

aandelen over aan Richard en Arthur. "Ik heb nog ongeveer 5% van de

aandelen in mijn bezit en wil stoppen met werken op mijn 70e. Wat ik doe

sinds de jongens de zaak in handen hebben? Ik treed op in een adviserende

rol en doe administratie en mag graag -een beetje als boegbeeld van de

zaak- beurzen bezoeken en relaties beheren. Arthur is verantwoordelijk voor

het commerciële deel van DemTech, Richard voor het technische deel."

Arthur voegt toe: "Soms hebben we Ton nodig als derde stem, wanneer

Richard en ik ergens niet uitkomen samen. Dan is een stuk arbitrage van

een oude rot in het vak zeer welkom." In 1981 startte Ton als verkoper van

het Japanse merk NPK. "Daarnaast verkocht ik de merken Taets en Essig.

Dat ik in 2005 DemTech heb opgericht, vloeit voort uit het feit dat NPK

een fabriek in Tsjechië overnam, waardoor men verder in Europa kon gaan

assembleren. Een strategische zet die hen meer snelheid en winst bracht,

door geen transport vanuit Japan meer nodig te hebben, voor bepaalde

delen. Vrijwel het gehele personeelsbestand van NPK in Vlaardingen

verhuisde mee of ging weg. De assemblage en voorraad bevonden zich vanaf

dat moment in Tsjechië. NPK Japan stelde toen voor dat ik met mijn ervaring

als managementlid een eigen zaak zou opstarten, om NPK in de markt te

houden. Daar ging ik in mee."

Ton Polak: “Ik treed op in een adviserende rol en doe administratie

en mag graag beurzen bezoeken en relaties beheren.”

Toegankelijkheid, kwaliteit en support

Het toetreden van Richard en Arthur tot de organisatie verliep heel natuurlijk.

Richard had een technische opleiding afgerond, Arthur een commerciële.

Allebei wisten ze vanaf hun jeugd al dat ze ooit 'bij papa in de zaak' wilden

werken. Arthur: "Natuurlijk doen we bepaalde dingen anders dan vroeger,

maar wat goed is, blijft behouden. DemTech is groot geworden door niet

te tornen aan kwaliteit, een maximale service te bieden en altijd te gaan

92 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


In het kantoor staat een door Arthur gebouwde Yamaha Caféracer,

zelf ontworpen en geëngineerd.

‘Alles draait om toegankelijkheid,

kwaliteit en support’

voor het opbouwen van relaties op de lange termijn. Omdat we van kinds

af aan altijd naar de verhalen van Ton luisterden, waren onze klanten ook

geen vreemden voor ons." Alles draait bij DemTech om toegankelijkheid,

kwaliteit en support. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. "Toen

snelwisselsystemen in zwang kwamen, kwamen we in aanraking met

Lehnhoff. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hun kwaliteit en

service, voordat we hen als merk omarmden. Nieuwe leveranciers dienen zich

bij wijze van spreken elke dag aan, maar alleen de bedrijven die meerwaarde

bieden voor onze klanten en die werken volgens onze bedrijfsfilosofie, laten

we binnen", legt Arthur uit.

Arthur Polak toont een trilblok dat weldra afgeleverd

zal worden bij een goede klant.

De blik op morgen

DemTech is inmiddels bijna door de aandelen overnames heen en Richard en

Arthur hebben een eigen toekomstvisie. Er wordt gekeken naar meer ruimte

om de groei op te kunnen vangen. Ook is er ruimte voor innovatie, maar wel

onder de voornoemde voorwaarden. Richard: "We blijven altijd dat bedrijf met

liefde voor techniek, dat grote waarde hecht aan intermenselijke relaties. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

93


De oplossing voor uw stof overlast.

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

+31-622935290 Info@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

Naamloos-4 1 17-09-2021 15:45

Spraystream is een nevelkanon voor in-en outdoor stofbestrijding. De industriële nevelkanonnen

kunnen worden ingezet bij breekinstallaties, afbraakwerken, recyclage en bulkverhandeling.

Naast de mobiele installaties, is er ook een groot aanbod voor vaste op maat gemaakte installaties.

CONTACTEER ONS VOOR UW PROJECT VERHUUR EN VERKOOP

STOFBESTRIJDING — GEURBESTRIJDING — ADIABATISCHE KOELING

info@spraystream.be www.spraystream.be +32 (0)56 44 33 00


Zo nodigen we klanten met een eigen serviceafdeling graag uit voor technische

trainingen, om zo de techniek te begrijpen die nodig is om continuïteit

in werken te waarborgen. Dat kan bij hen aan de zaak, of hier. We zijn

transparant in alles en door het geven van technische trainingen helpen we

niet alleen hen, maar ook onszelf." Arthur vult aan: "Wat in alles door schemert

hier, is de basis die Ton in 1981 gelegd heeft. Hij was erbij toen sloophamers,

schrootscharen en palenkrakers wereld wijd werden geïntroduceerd."

Tot besluit vragen we Ton of hij zich zal gaan vervelen over twee jaar. Hij

glimlacht en zegt: "Ik denk dat ik het nog drukker krijg. In mijn vrije tijd zet ik

me veel in met mijn motor met zijspan voor stichtingen die leuke dingen voor

(gehandicapte) kinderen organiseren. Dat is het mooiste wat er is en daar heb

ik straks nog meer tijd voor!" ❚

Richard Polak is verantwoordelijk voor de techniek.

Er wordt gekeken naar meer ruimte

om de groei op te kunnen vangen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 95


AUTOMATISCH SMEERT HET BESTE

Minder onderhoud en

onderhoudskosten

Minder stilstand door

dynamische smering

Verhoogde efficiency

en uptime

Verbeterde veiligheid

Minder onderhoudskosten en stilstand, verbeterde efficiency en veiligheid

Automatische smeersystemen van Groeneveld ® en BEKA ® hebben bewezen de levensduur van onder meer lagers

te verlengen in vergelijking tot handmatig smeren. Dit resulteert in een aanzienlijke kostenverlaging van het

onderhoud, vermindert de stilstandtijd van machines en verbetert de algehele efficiency en veiligheid van

uw machinepark.

www.smetrental.com

WWW.GROENEVELD-BEKA.COM

Advert_GVBK_Recyclepro.indd 1 19-8-2021 13:39:02

Verhuur van mobiele

recyclingmachines.

www.smetrental.com

In elke categorie verschillende merken

om u een totaaloplossing te bieden

Naamloos-9 1 22-04-2021 13:41


DOSSIER GLASRECYCLAGE

NAAR EEN BETERE

INZAMELING EN

RECYCLAGE VAN

VLAKGLAS

De recyclage van holglas

loopt vandaag al als een

trein, maar post-consumer

vlakglas hinkt achterop.

Glas is een oneindig recycleerbaar materiaal. Perfect voor een circulaire maatschappij dus. De recyclage van holglas loopt vandaag al als een

trein, maar post-consumer vlakglas hinkt achterop. Nochtans zou net in die categorie heel wat extra materiaal beschikbaar worden de komende

jaren, afgaande op de renovatiegolf die de Europese Unie wil ontketenen. Een gesprek met Emilie Butaye van inDUfed over de uitdagingen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De glasindustrie mag zich gerust voorloper in circulariteit noemen. De

sector gaat al jaren op zoek naar glasscherven van goede kwaliteit om als

recycled grondstof te dienen bij de productie van nieuw glas. De vraag

is zelfs groter dan het aanbod. “Sortering aan de bron is cruciaal om die

beoogde kwaliteit te halen. Voor holglas loopt dat zeer goed met de talloze

glasbollen die het straatbeeld sieren waar de consument zijn glazen flessen in

kwijt kan. Dit glas kan echter moeilijk dienen voor de productie van vlakglas.

Maar daar loopt het inzamelen veel moeilijker. Niet voor het glasafval dat

uit de industrie komt. Dat vindt vlot zijn weg naar de glasrecycleerders en

uiteindelijk glasfabrikanten. Maar wel voor post-consumer vlakglas. Vooral in

de bouwsector ligt hier nog een enorme berg aan potentieel voor al het glas

dat vrijkomt bij sloop- en renovatiewerken.”

Kwaliteit boven alles

Een glaspartij komt immers zelden alleen. Meestal hangt het nog aan het

raamkozijn en verdwijnen ze samen in de afvalcontainer op de werf. Vanaf

dan is het eigenlijk verloren voor recyclage. Butaye: “Kwaliteit is alles bij de

toepassing van gerecycleerde glasscherven. Het productieproces van glas

verteert immers zeer moeilijk contaminaties zoals KSP (keramiek, steen,

porselein), die net heel moeilijk uit te sorteren zijn. Zelfs kleine korrels ervan

kunnen voor verstoppingen zorgen, maar de minste verontreiniging kan ook

aanleiding geven tot meer CO 2

-emissies bij het smelten van het glas. Beide

pistes willen we absoluut vermijden.” Glas selectief inzamelen op de werf dan

maar? “Het knelpunt vandaag is absoluut de ophaling. Er bestaat nog geen

systeem om die logistieke kost verteerbaar te maken voor alle partijen. ❯

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

97

.BE


Jouw betrouwbare partner voor

VOORZETAPPARATUUR

Meer info?

Sven Vanoverschelde

M +32 494 75 61 41

sven.vanoverschelde@tvh.com

www.camattachments.com

info@camattachments.com

Agri

Construction

Industry

Food &

beverage

Paper

handling

Brabantstraat 15

8790 Waregem

Belgium

T +32 56 43 42 11

F +32 56 43 44 88


DOSSIER GLASRECYCLAGE

Maar zelfs dan, zal de inzameling van vlakglas

niet zonder zijn uitdagingen zijn. Het glas uit het

kozijn halen, mag immers de veiligheid van de

medewerkers niet in gedrang brengen. We zullen

dus moeten samen zitten met alle stakeholders

om tot werkbare oplossingen te komen”, voegt

Butaye er nog aan toe.

dat jaarlijks 80.000 à 90.000 ton oogst met een

werking die vergelijkbaar is met wat Fost Plus

doet voor verpakkingsafval in België. Dit zou

echter een grote impact hebben op de markt,

die we eigenlijk zo min mogelijk willen verstoren.

De focus van een goede oplossing moet echt de

bouwwerf voor ogen houden. Hoe kunnen we de

aannemer motiveren om het vlakglas apart te

houden? Voor welke volumes gaat dat rendabel

op? Kunnen we inzamelpunten met een radius

van maximaal 20 km oprichten? En wie draagt de

kosten? Er zijn nog heel veel vragen om over na te

denken, maar de glasindustrie is vastbesloten om

er werk van te maken”, besluit Butaye. ❚

Stroom met veel potentieel

De komende jaren wordt er immers een hele

hoop post-consumer vlakglas verwacht. “Europa

heeft grote plannen om haar patrimonium

energiezuiniger te maken. Renovatie staat daarbij

hoop op de agenda. Op basis van de huidige

renovatiegraad zou dat jaarlijks al goed zijn

voor een surplus van 60.000 ton, maar door de

verwachte renovatiegolf zal dit cijfer nog veel

hoger oplopen. Materiaal dat we niet mogen

laten verloren gaan.” Voor oplossingen wordt

onder andere gekeken naar Nederland. Daar

staat al een twintig jaar een systeem op poten

Positieve milieu-impact van glasscherven

Wie glas recycleert geeft het milieu een duwtje in de goede richting. De toe voeging van

10% glasscherven als recycled grond stof in nieuw glas ver mindert de benodigde ener gie

voor het smelten van de grond stoffen met 2 tot 3%. Maar er zijn nog meer milieuvoordelen,

want 1 ton glasscherven …

• … staat gelijk aan 850 kg zand;

• … laat een lagere oventemperatuur toe;

• … vermindert het energieverbruik;

• … leidt tot een vermindering van de CO 2

-uitstoot tussen 300 en 700 kg;

• … vermindert de uitstoot van ver ontreinigende stoffen

‘Op basis van de huidige renovatiegraad zou dat jaarlijks al goed

zijn voor een surplus van 60.000 ton, maar door de verwachte

renovatiegolf zal dit cijfer nog veel hoger oplopen’

Het knelpunt vandaag is absoluut de ophaling. Er bestaat nog geen systeem om die logistieke kost verteerbaar te maken voor alle partijen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

99


DOSSIER GLASRECYCLAGE

KWALITEITSEISEN BELANGRIJKSTE STRUIKELBLOK

VOOR GLASAFVAL VAN WERVEN

Toen de dieren nog spraken, was afval gewoon afval. Vandaag zijn het waardevolle grondstoffen. Glas is daar een zeer mooi voorbeeld van.

Milieuvoordelen genoeg voor de glasindustrie om op zoek te gaan naar kwalitatieve glasscherven. Een zoektocht die hen vaak ook bij GRL

brengt. Als Belgisch marktleider in glasrecyclage, is het bedrijf met hoofdkwartier in Lummen uitstekend geplaatst om ons bij te praten over

de belangrijkste uitdagingen in de verwerking van post-consumer glasafval.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Van het rijden met glas tot het recycleren van

glas. Het is het traject van GRL (Glass Recycling

& Logistics) dat al in de jaren 80 begon met

het uitsorteren van glas. “Toen stond sorteren

en recycleren nog maar in de kinderschoenen,

maar de waarde van het materiaal glas werd

wel al ingezien. Met verloop van tijd werd hier

in Lummen systematisch geïnnoveerd om de

sorteerprocessen verder te optimaliseren. Telkens

investeren in nieuwe technologie om tot een

nog beter eindproduct te komen”, laat algemeen

directeur-bestuurder Martine Meuws optekenen.

Het maakte GRL tot een pionier in glasrecyclage

en marktleider in België, iets wat ook de Duitse

dienstverlener in recyclage, service en water

Remondis niet ontgaan was. In 2016 werd

het bedrijf opgenomen in de groep, een flinke

ruggensteun om verder in te zetten op innovatie

en ontwikkeling. “De scherven die we maken zijn

Ongeveer een kwart van het volume van 200.000 ton dat jaarlijks bij GRL verwerkt wordt, bestaat uit vlakglas

van de hoogste kwaliteit. Door ook de logistiek in

eigen beheer te doen kunnen we er zelf over waken

dat er geen enkele contaminatie optreedt en de

kwaliteit dus tot bij de klant gegarandeerd is.”

GRL met hoofdkwartier in Lummen mag zich Belgisch marktleider noemen in glasrecyclage.

Best wel kritisch

GRL werkt met ongeveer 75 medewerkers vanuit

twee sites, in Lummen en Beerse. Als een van

de weinige glasrecycleerders komt bij GRL zowel

bolglas als vlakglas terecht op dezelfde sorteerlijn,

maar uiteraard als strikt gescheiden batches.

“Waarom ook niet? We hebben de capaciteit en

de knowhow ervoor”, beargumenteerd Meuws

de keuze. Ongeveer een kwart van het volume

van 200.000 ton dat jaarlijks bij GRL verwerkt

wordt, bestaat uit vlakglas. Dat is voornamelijk

afkomstig uit de industrie en in beperkte mate

uit recyclageparken. Voorlopig blijft het aandeel

van vlakglas dat van bouwwerven komt quasi

onbestaande. “De kwaliteitseisen die we zelf

voorop stellen voor inkomende stromen zijn

100 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER GLASRECYCLAGE

het belangrijkste struikelblok. We zijn best wel

kritisch”, weet Meuws. “KSP (keramiek, steen,

porselein), is een absolute no-go in onze productie.

We krijgen ze er door hun densiteit immers moeilijk

uit. Materialen die op een werf helaas niet te

vermijden zijn in gemengde containers. Vandaag

bestaat er ook geen wettelijke verplichting of een

financiële stimulans om het glas als een aparte

stroom in te zamelen op de werf.”

De honger naar gerecycleerde glasscherven van vlakglas is enorm groot.

‘Vandaag bijten we er misschien nog onze

tanden op stuk, maar morgen moeten we

van post-consumer glasafval een goed

product kunnen maken’

Samen de schouders onder zetten

Toch kan geen enkel bedrijf in de keten van

glasproductie, van de recyclagebedrijven tot de

glasproducenten, het potentieel van vlakglas

uit bouw- en sloopwerken zomaar naast zich

neerleggen. “De honger naar gerecycleerde

glasscherven van vlakglas is enorm groot”, weet

Meuws. “Met de volumes die we op werven

zouden kunnen vinden, komen we al een heel

eind ver om die honger te stillen. Maar om daar

werkbare oplossingen voor te vinden zal het zaak

zijn om er de hele keten zijn schouders te laten

onder zetten. De glasfabrikanten zullen zich ergens

moeten aanpassen. Niet elke toepassing vraagt

immers om de beste kwaliteit van glasscherven.

Wij als recycleerders zullen moeten kijken hoe

we de toleranties in onze productie kunnen

aanpassen om minder last te hebben van KSP.

En ten slotte zullen we zeker ook moeten samen

zitten met de bouwsector om te sensibiliseren en

het belang van een zo zuiver mogelijke stroom te

beklemtonen. Vandaag bijten we er misschien nog

onze tanden op stuk, maar morgen moeten we van

post-consumer glasafval een goed product kunnen

maken. Onze klanten verwachten dat van ons.” ❚

Met verloop van tijd werd in Lummen systematisch geïnnoveerd om de sorteerprocessen te optimaliseren.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

101


DOSSIER GLASRECYCLAGE

EFFICIËNTE RECYCLAGE

VAN PVB TUSSENLAGEN

Het Sunrise project wil door zijn onderzoek 1,25 miljoen ton gelaagd glas net als 125.000 ton PVB kunnen recycleren.

In Europa wordt het volume van glasafval uit sloop- en renovatiewerken geschat op meer dan 1,5 miljoen ton per jaar. Willen we werk maken

van een circulaire economie voor glas, dan zullen er oplossingen voor een aantal uitdagingen gezocht moeten worden. Een daarvan is de

aanwezigheid van PVB in gelaagd glas. Dat vindt vooral toepassingen in glas dat uit de automotive komt en architecturale toepassingen.

Het Europese Horizon 2020 project Sunrise wil nu kijken hoe het glas ingezameld kan worden en een multisensor tool ontwikkelen die een

efficiënte scheiding mogelijk maakt. Het project is net begonnen en loopt nog tot 30 november 2024.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Om gelaagd glas of veiligheidsglas te produceren

moeten verschillende glaslagen samen gebonden

worden door middel van een tussenlaag. Die

tussenlaag dient als bescherming: het helpt de

energie van een impact op het glas te absorberen,

zodat de scherven eraan blijven kleven. Daarvoor

wordt hoofdzakelijk polyvinylbutyral gebruikt.

Een toepassing die steeds populairder wordt. In

automotive en architecturale gebouwen was het

gebruik van veiligheidsglas reeds wijd verspreid,

maar die PVB folie is ook terug te vinden in

zonne panelen, bij de productie van textiel,

lithium-ion cellen, speciale coatings … Genoeg

kansen op een tweede leven dus. Vandaag

krijgt echter slechts 9% van gelaagd glas een

tweede leven. De rest gaat naar verbranding en

storten. Hoog tijd dus om te onderzoeken hoe

dit PVB folie en glas het beste gesorteerd en

gerecycleerd kunnen worden. Dat is dan ook het

uitgangspunt van het Sunrise project, dat loopt

‘Vandaag krijgt slechts 9% van gelaagd

glas een tweede leven. De rest gaat naar

verbranding en storten’

102 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER GLASRECYCLAGE

sedert 1 juni en kan rekenen op een bijdrage

vanuit Europa van net meer dan 8 miljoen euro

en waar twintig partners vanuit zeven Europese

landen in participeren.

Scheiding op basis van

verschillende technologieën

Het uitgangspunt daarvoor wordt de ontwikkeling

van een tool die in staat is om het

glas en de folie van elkaar te scheiden. Men kijkt

daarvoor in de richting van meerdere sensoren

tegelijk. Denk aan Raman, IRS, fluorescentie,

optische spectroscopie … Onder steund door

algo ritmes op basis van artificiële intelli gentie,

moet deze hardware het mogelijk maken om

een geavanceerd sorteer systeem te bouwen

dat zelfs op industrieel niveau kan meedraaien

om glas en PVB folie efficiënt van elkaar te

scheiden en tot zuivere stromen te komen die

zich makkelijk verder laten verwerken. Het

PVB zal bovendien gevalideerd worden op zijn

optische zuiverheid, zodat het weer kan dienen

als tussenlaag in toekomstige glaspartijen van

gelaagd glas. Daarmee wil het Sunrise project de

kringloop van PVB dus volledig kunnen sluiten.

Maar alles begint natuurlijk met de kwaliteit

van de inkomende stromen. Sunrise zal daarom

ook onderzoeken wat de best practices zijn om

gelaagd glas in te zamelen en op te slaan om

daaruit een protocol te ontwikkelen.

Minder PVB verbranden of storten

Door de toepassing zou er 1,25 miljoen ton

gelaagd glas gerecycleerd kunnen worden, net als

125.000 ton PVB. Op die manier hoopt Sunrise

een aanzienlijke, positieve impact te hebben op

het milieu, de gezondheid en de veiligheid. PVB

zou immers niet meer verbrand of gestort moeten

worden, wat tegelijk het verbruik van fossiele

bandstoffen en de CO 2

-emissies die gepaard gaan

met de productie van virgin PVB kan verminderen.

Door de economische leefbaarheid en het

marktpotentieel van deze scheidingstechnologie

te verbeteren, kan er meer toegevoegde waarde

gecreëerd worden en zullen er nieuwe jobs en

grondstoffen volgen, hier in Europa. ❚

De PVB tussenlaag in gelaagd glas dient als bescherming: het helpt de energie van een impact op het glas te absorberen, zodat de scherven eraan blijven kleven.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

103


dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Gelukkig nieuwjaar 2022!

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm X-mas NL.indd 1 19-10-2021 17:39


Wat gebeurt er met het

overstromingsafval?

Naar schatting zou het om zo’n 160.000 ton gaan. De afvalberg die de zware overstromingen in Wallonië hebben nagelaten deze zomer en die

verspreid ligt over drie tijdelijke sites in de brede omgeving rond Luik. Een afvalberg die de Waalse regering ook het liefst voor komende

zomer volledig verwijderd ziet, vooraleer de temperatuur beginnen oplopen en er te veel stank zou ontstaan voor omwonenden of er

vervuiling in de bodem zou sijpelen. Het hanteert daarvoor een percentage van 60% recyclage.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock en SPAQUE

De overvloedige regenval van deze zomer liet een

spoor van vernieling achter, vooral in het zuiden van

het land. Dat resulteerde in minstens 160.000 ton

aan afval. Ter vergelijking, op jaarbasis wordt in

ons land ongeveer 4,885 miljoen ton aan afval

geproduceerd. De afvalberg valt dus relatief mee,

maar de staat van het afval zal voor de uitdaging

zorgen. Het Waalse Gewest liet het afval zoveel

mogelijk samenbrengen en stockeren op drie

verschillende sites: de Friche Wérihet in Wandre,

een industrieterrein in Engis en de verlaten

autosnelweg A601 in Luik. ❯

De overvloedige regenval van deze zomer liet een spoor van

vernieling achter, vooral in het zuiden van het land. Dat

resulteerde in minstens 160.000 ton aan afval.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

105


CRAMBO 3400

E-MOBILE

PLUG & PLAY, EASE OF USE

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

MILIEUVRIENDELIJK, GÉÉN UITSTOOT

www.pon-cat.com/komptech

Naamloos-5 1 04-10-2021 15:09


Lastenboek: 60% recyclage

De richtlijnen die de Waalse regering daarrond

uitvaardigde legden de focus in eerste instantie

op de site van Wérihet in Wandre. Omdat daar

de afstand tot omwonenden het kleinst is.

Het lastenboek werd mee samengesteld door

SPAQUE, Copidec (twee Waalse operatoren

die gespecialiseerd zijn in de sanering van

respectievelijk vervuilde bodems en grond) en

Denuo. De Waalse regering kreeg verschillende

scenario’s voorgelegd en koos er uiteindelijk

voor om recyclage voor op te stellen met een

target van 60% recyclage. De opdracht voor het

ruimen van het afval op de drie sites ging naar

het bedrijf Aertssen-Bruco-Maes, drie Vlaamse

containerbedrijven die hun krachten bundelden.

Er werden ook voorwaarden opgelegd om de

hinder voor de omwonenden tot een minimum

te beperken. Regelmatige metingen van de

luchtkwaliteit moeten verhinderen dat er te veel

stof- of geurhinder zou ontstaan. Daarnaast werd

een brandveiligheidsplan opgesteld om snel

te kunnen reageren in geval van brand. Met de

openbare aanbesteding was net geen 7 miljoen

euro gemoeid.

Wérihet en Engis

In eerste instantie moest Aertssen-Bruco-Maes

voor 31 oktober het afval verwijderen in Wérihet.

Er is immers niet genoeg ruimte beschikbaar

om het sorteerwerk ter plaatse uit te voeren. Zij

hebben vanuit Wérihet uiteindelijk ongeveer

33.000 ton afval afgevoerd naar de sorteercentra,

via de weg (30%), maar ook via het water (70%).

Het ging voornamelijk om gemengd afval dat zich

veel meer in een staat van ontbinding bevond en

fijn en finaal afval bevatte. Op de site van Engis

ligt er ongeveer 35.000 ton verzameld op een

‘De opdracht voor het ruimen van het

afval op de drie sites ging naar het bedrijf

Aertssen-Bruco-Maes’

industrieterrein. Daar zijn eind oktober de werken

begonnen voor het ruimen van het afval, want

ook daar ontbreekt de ruimte voor bronsortering.

Met de directe toegang tot de Maas, zal bijna het

volledige volume via het water getransporteerd

worden naar sorteercentra. Een opdracht die

voor het einde van het jaar moet zijn afgerond.

Daarvan wil men 26.000 ton kunnen recycleren,

hetzij als materiaal, hetzij als energierecuperatie

bij verbranding.

Autosnelweg A601

De grootste kluif wordt uiteindelijk de verlaten

autosnelweg A601. Daar ligt nu al meer dan

100.000 ton en rijden er ook nog geregeld

vrachtwagens aan met overstromingsafval uit de

rampgebieden. Daar zijn de werken 14 oktober

begonnen. Dat gebeurde in het bijzijn van

minister-president Elio Di Rupo en minister van

Milieu Céline Tellier. “Ook hier zal 70% van het

afval over het water getransporteerd worden. We

willen uit deze afvalberg nog 75.000 ton aan

materialen kunnen recupereren voor een tweede

leven. De overige 25.000 ton zal worden verbrand

met energierecuperatie”, liet Tellier optekenen.

Verwacht wordt dat de opruimingswerken hier

negen maanden in beslag zullen nemen. ❚

Vanuit Wérihet werd uiteindelijk ongeveer 33.000 ton afval afgevoerd naar de sorteercentra, via de weg (30%), maar ook via het water (70%).

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

107


De TOP en FLOP in elke schakel van

de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock en QCP

Flop: technische veroudering

Elektrotoestellen die na de garantieperiode ineens stukgaan? Printers die

na x-aantal gedrukte pagina’s plots niets meer afdrukken? Er zijn helaas

verschillende voorbeelden te vinden van producten waarvan de levensduur

wel heel beperkt is. ❚

Top: gerecycleerde plooibak stimuleert hergebruik

Recyclage kan herbruikbaarheid stimuleren. Zo ontwikkelde SUEZ een plastic

plooibak op basis van het huishoudelijk verpakkingsmateriaal dat het bedrijf

sorteert. Het polymerenrecyclagebedrijf QCP zet die verpakkingen dan om in

de bouwstenen voor deze vouwkrat, waarmee gezinnen hun boodschappen

op een duurzame manier kunnen vervoeren.

‘Er zijn helaas verschillende voorbeelden te vinden van

producten waarvan de levensduur wel heel beperkt is’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

109


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar recyclepro.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

ARAANI

Luipaardstraat 12

8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CASIER RISK & INSURANCE CVBA

Waalvest 2 /0001

8930 MENEN

T +32 56 51 12 01

F +32 56 51 01 47

E info@casier.be

ETS MACHINERY

Rue de Bruxelles 109

1480 TUBIZE

T +32 492 61 51 61

E info@ets-machinery.be

W www.ets-machinery.be

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

B.L.W VISSER

Cromhoffsbleekweg 146

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 4319661

W www.casier.be

CBS BETON

EURO RENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

E deurne@eurorent.be

W www.eurorent.be

T +31 88-006 5300

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

W www.cbs-beton.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

BASCULES ROBBE

Noordlaan 7

8820 TORHOUT

T +32 50 21 25 47

E info@basculesrobbe.be

W www.basculesrobbe.be

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

GROENEVELD - BEKA

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

E info@bekalube.be

W www.groeneveld-beka.com

BRONNEBERG

BEEPRO

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

LABOCONSTRUCT

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

112 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info-recycling@lybover.be

M-TECH INTEGRAAL

MILIEUMANAGEMENT NV

Maastrichtersteenweg 210

3500 HASSELT

E +32 11 22 32 40

T +32 11 23 46 70

W www.m-tech.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

SMET RENTAL BV

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.lybover.be/recycling

W www.smetrental.com

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.smo.be

W www.marlex.be

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

TYPHOON NV

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

Grote Heerweg 67

8791 BEVEREN - LEIE

T +32 56 69 46 50

F +32 56 75 46 60

E info@typhoon.be

W www.multinet.nl

W www.rds.eu

W www.smart-equipment.com

W www.typhoon.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

113


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

Provinciebaan 71

2235 HOUTVENNE

T +32 16 69 91 56

E info@vandyck.be

W www.vandyck.be

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

UW STUDIE-&

ADVIESBUREAU

Slopen of renoveren? Dan heeft u een

sloopopvolgingsplan nodig! Onze ervaren

deskundigen staan klaar om u hierin te ondersteunen.

Tevreden klanten

Open communicatie

Snelle service

0800 59 002 info@profex.be www.profex.be

Profex Vlaanderen

@ProfexVlaanderen

114 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

FAE UMH/MEGA

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

JENZ BA 926

WE ARE

RECYCLING

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000

TEREX FINLAY 883+

TEUTON Z60


VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

GIPO

Exclusieve importeur

POWERSCREEN

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!