GWW Jaarboek 2122

luitgevers

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

GROND/WEG/WATERBOUW

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I WWW.GWW-BOUW.NL/JAARBOEK

2021 - 2022

JAARBOEK

OVER DE CIVIELE TECHNIEK

EN INFRASTRUCTUUR


GROND/WEG/WATERBOUW

JUBILEUM Jaarboek

2021-2022


Pejling

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens

beskaffenhed.

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan

samtidig også operere i mere udsatte områder.

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på

vanddybder på under 1m.

Referencer

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af

pejlinger i danske havne og sejlrender:

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina

i Tyskland.

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af

Worldwide performance

Tommy M. Nielsen

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,

Områdechef

Tlf: +45 20 21 87 86

Email: tmn@rohde-nielsen.dk

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


JAARBOEK

2021 - 2022

VOORWOORD

EEN JAAR KOMT TEN EINDE, DE BLIK STAAT VOORUIT GERICHT

Waar moeten we beginnen als we het jaar 2021 in GWW termen willen samenvatten? Het was een dynamisch jaar voor de sector.

Een jaar waarin schitterende projecten gestart en gerealiseerd zijn, een jaar waarin u via ons platform hebt gedeeld met welke mooie

opdrachten uw bedrijf betrokken is geweest bij het verbeteren, onderhouden en klimaatbestendiger maken van ons kikkerlandje.

Laten we daarom starten met u te bedanken voor uw deelname, uw interesse en uw betrokkenheid bij Grond-, Weg- en Waterbouw

Magazine en niet te vergeten: Bouwmat. Zoals in de sector alleen mooie dingen tot stand komen door samen te werken, zo wordt

ons platform gemaakt voor en vooral door de professionals in de branche.

GWW was al een volwassen platform, in 2021 hebben we door het in het leven roepen van Bouwmat Magazine (en Bouwmat dus

niet meer als katern in GWW Magazine te hebben) weer een slag naar boven gemaakt. Er was behoefte aan een blad als Bouwmat,

dat is wel gebleken. Ook online verloopt voor ons platform alles steeds dynamischer, we zijn flink de breedte ingegaan dus. Achter de

schermen wordt er met veel bezieling gewerkt door projectmanagers Frank Wekking en Wouter Jansen, trafficmanager en onlinemanager

Manuela Depenbrock, dtp-medewerker Mascha Spijkers, onze freelance redacteuren en ondergetekende, (eind)redacteur

Jan Mol. Wat zij allen gemeen hebben: ze dragen u en de infrasector een warm hart toe en kunnen bergen werk verzetten dankzij

uw betrokkenheid en enthousiasme.

HET KLIMAAT ALS RODE DRAAD

Kijken we terug naar editie 1 tot en met 5 van dit jaar (en stiekem vooruit naar editie 6) dan concluderen we dat het klimaat als

rode draad door alles heen loopt. Duurzaam werken zorgt voor toekomstbestendigheid en laat onze sector (deels zelfregulerend)

vooroplopen in daadkracht en innovatie. Het GWW Jaarboek 2021 dat u nu in handen heeft geeft een prachtig overzicht van de

bedrijven die hun beste beentje voor zetten. Innovatieve oplossingen, nieuwe vormen van samenwerking, niet alleen duurzaam

werken maar ook aandacht hebben voor de mens... Het is de infrasector van nu. We zijn vooral een realistische sector. Juist doordat

er hard gewerkt wordt om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord hoef je een branchegenoot

niet uit te leggen waar we exact staan in dat verhaal. De mentaliteit in de branche is dan ook: het uur 'u' mag dan genaderd zijn, we

zullen nooit bij de pakken neer gaan zitten. We strijden, met elkaar, voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.

Graag verwijs ik naar het interview met Ed Nijpels in dit Jaarboek, waarin hij vertelt wat er nog moet gebeuren en waarin hij de sector

een hart onder de riem steekt. De conclusie over het geheel genomen: we moeten het samen doen.

OOK IN 2022 WILLEN WIJ GRAAG UW PARTNER ZIJN

Over 'samen' gesproken: wij willen ook in 2022 weer graag samenwerken met u, partnerschappen aangaan, uw spreekbuis zijn en

ervoor zorgen dat u voorzien wordt van mooie en relevante artikelen. Samen trots kunnen zijn op de GWW-sector en dit op de

allermooiste manier in beeld brengen. Wij staan voor u klaar!

Het hele team van het Grond-, Weg- en Waterbouw platform wenst u veel leesplezier. U hoort nog één keer van ons in 2021,

we werken op dit moment hard aan de laatste loodjes van editie 6 van GWW Magazine. Daarna kunnen we de feestdagen in.

Namens GWW Magazine en Bouwmat,

Jan Mol

Eindredacteur

Frank Wekking

Wouter Jansen

Manuela Depenbrock

Mascha Spijkers

Onze freelance redacteuren

/JAARBOEK

5


GROND/WEG/WATERBOUW

gww-bouw.nl/jaarboek

Jaarboek

2021-2022

Verschijnt 1 x per jaar en is een jaarlijkse bijlage van

GWW, platform over civiele techniek & infrastructuur

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Mol, Draeckensteijn Media

REDACTIETEAM

Chris Elbers (Escrito), Jan Mol (Draeckensteijn Media),

Liliane Verwoolde (Het Tekstbureau) Roel van Gils

(VG Produkties), Susan Peek (Suelution). Herman Van

Aalst (Van Aalst Media), Tamara Brouwers (T staat

voor Tekst), Karlijn Raats (RAATS Communicatie),

Mark Koopmans (Tekstburo Donkey Shot)

PROJECTMANAGERS

Frank Wekking

f.wekking@louwersmediagroep.nl

Wouter Jansen

w.jansen@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

T.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van op zegging

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met

een jaar verlengd.

DOELGROEP

Grond/Weg/Waterbouw wordt als abonnement

en in controlled Circulation persoonsgericht

gestuurd naar: directies en management van

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander

betrokken overheden. Oplage 6900

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid

voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of

beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

VOORZITTER VAN DE BORGINGSCOMMISSIE ENERGIEAKKOORD

Ed Nijpels over de positieve effecten van verduurzaming in de GWW 10

FIDES EXPERTISE

Fides Expertise inspecteert, monitort en informeert 14

HOLLANDIA INFRA

Van hightech tot monumentaal vakwerk 18

ACTIVUM FINANCE

Een veelheid aan financieringsoplossingen 22

THINKPROJECT

Grip op hele levenscyclus van bouwproject 26

SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

SIR: voor waterdichte oplossingen 28

ELEKTROLAS LASTECHNIEK

Samen beter, slimmer en veiliger 31

SAES INTERNATIONAL BV

Sloopgereedschap te land, ter zee en in de lucht... 32

ANTEA GROUP

Leidse Ring Noord vraagt om intensieve samenwerking 34

REMONDIS

Duurzaam water- en afvalbeheer 38

ROYAL EIJKELKAMP

Toonaangevend in bodem- en waterprojecten 40

CROONWOLTER&DROS

Duurzame ambities waarmaken in de hoogste versnelling 44

VAN AALSBURG

Van Aalsburg: derde generatie familiebedrijf met duurzame wilgenproducten 48

TOPCON

Aangenaam met je te werken! 50

SMALLTOGO

Het verleden, heden en de toekomst van GIS 56

ACO

ACO geeft afwateringsystemen een eigen gezicht 58

KOOI CAMERA SURVEILLANCE

Unieke app geeft 24/7 zicht op elke projectlocatie 61

WSP

Maximaal inzetten op toekomstbestendig ontwerpen 62

SGS NEDERLAND BV

Twee zelfstandige spelers in de bouw en infra onder hetzelfde dak 64

CAD ACCENT

Standaardisatie zorgt voor efficiëntie 68

BETONHUIS

Verduurzaming in de betonsector is niet alleen materiaalgebonden 70

MAX BÖGL

‘Onze drive is energie overdragen’ 72

YUNEX TRAFFIC BV

Gerenommeerde infratechneut koerst verder onder nieuwe vlag 74

PRINS TRANSPORT

Sterk in buitengewoon (infra)transport 76

OTRI

Matemco onderdeel van de Otri bedrijven 78

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS

Bomen rooien volgens het cascadering-principe 79

NERING BÖGEL BV

Kunnen we het tij nog keren? 80


MOBILIS

'Het gaat niet om geld, maar om toekomstige generaties' 84

DISA

Specialist in baanbrekende onderwateroplossingen 87

BUNNIK VERHUUR

Bunnik verhuurt (bijna) alles in de GWW 90

VANMEIJEL AUTOMATISERING

VanMeijel Automatisering: innovatiepartner op het gebied van digitalisering 94

GEBR. OLIEMAN

Zakendoen met bedrijven in plaats van met de ‘markt’ 96

FEREX

Platform uit composiet rijplaten ‘zweeft’ op landbouwgrond 98

DE JONGH PIPESYSTEMS

Het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet 100

ANTON GROEP

Integraal totaalpakket voor infra én civiel 102

BOMBS AWAY

Bommen opsporen aan de hand van archiefstukken 106

DOOSAN

Optimaal presterende graafmachines 110

ENVIRO QUALITY CONTROL

Vooraf beproeven voorkomt afkeur achteraf 112

DEN BREEJEN CRUQUIUS

Jubileum Den Breejen Cruquius 114

VAN KAAM

Totaalleverancier voor de ondergrondse infra zet in op flexibiliteit en veiligheid 118

DE BRUYN TRANSPORT

Transportbedrijf zet in op een duurzame toekomst 122

GRONDINJECTIE NEDERLAND

Grond- en bodeminjectietechnieken winnen terrein 125

SKH

Hout is niet zomaar hout 126

BUKO INFRASUPPORT

‘En dan pakt Max Verstappen ook nog poleposition en wint op zondag de race’ 128

AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV

Oostdam ‘2.0’ maakt singel rondom Woerden doorvaarbaar 130

SAINT GOBAIN PAM

Voor zowel standaard als innovatieve oplossingen in circulaire leidingsystemen 132

RIJNBERG BV

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg staat voor kwaliteit. Certificering onderschrijft dit 134

HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Samenwerking en kennisdeling zijn de pijlers onder het project 'Zeven Kunstwerken' 136

EVENCO

Leidingenpecialist twaalf en een half jaar 140

ABX ZAAGMIJ

Emissieloos zagen 141

NDO-NEDERLAND

NDO-Nederland: niet-destructieve onderzoeken voor elke mkb’er die zekerheid wil 142

TJADEN ADVIESBUREAU VOOR GRONDMECHANICA BV

Ingenieursbureau met dijk aan ervaring 144

NEW WAY TRADING

Yalibims: vederlicht, maar stabiel funderingsmateriaal 145

A-QUIN

‘Wij zetten ons in om Nederland veilig te houden’ 147

18

136

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I WWW.GWW-BOUW.NL/JAARBOEK

2021 - 2022

GROND/WEG/WATERBOUW

JAARBOEK

OVER DE CIVIELE TECHNIEK

EN INFRASTRUCTUUR

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.nl

bouwmat.eu

50

INHOUD


INHOUD

150

180

166

194

VAN SCHIE GROEP

Voor iedere bereikbaarheidsuitdaging een oplossing 148

VERHOEVEN EN LEENDERS

Constructief ontwerp als fundament van nieuwe zoetwaterinlaat 150

R. BREURE BV

Altijd de juiste oplossing voor elke klus 152

ABILITEC

Bespreek de strategische personeelsplanning 154

KOOPS GRONDMECHANICA BV

‘Ik ben steeds benieuwd wat je in bodem aantreft; het is namelijk altijd anders’ 156

EASYSTAIRS

Verstelbare taludtrappen, mobiele kooiladders en meer… 159

DYWIDAG

DYWIDAG maakt infrastructuur veiliger, sterker en slimmer 160

AELMANS ADVIESGROEP

Totaaladvies voor de fysieke leefomgeving 162

A.P. VAN DEN BERG

Fluisterstil en zelfs met nul-uitstoot funderen 164

ORTAGEO

‘Bouwen, verbouwen of ontwikkelen; overal wil je weten wat er in de grond zit’ 166

NV DENYS

‘Projecten die anderen niet willen, niet kunnen of niet durven’ 168

WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS

Grofzandbarrière als dijkversterking is geweldige innovatie 170

ESRI NEDERLAND

GIS als basis voor ontwerp 174

MECXELLENT

‘Ze leveren goede dieselolie; scherp geprijsd en in een fijne samenwerking’ 177

BAUER FUNDERINGSTECHNIEK BV

Toonaangevend in speciale funderingstechnieken 178

DE VRIES TITAN BV

Innovatieve oplossingen voor de infrabouw 179

HOLLAND DRILLING

Profiteer van 300 jaar boorervaring 180

FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN

De Fundexgroup: specialist op gebied van (diep)fundaties 182

AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN

Aannemingsbedrijf Jos Scholman: 100% duurzaam vooruit met waterstof 184

JUTA HOLLAND

Altijd uit voorraad leverbaar 186

TAKKE BREUKELEN BV

‘Wij beginnen waar de grote betonelementen eindigen’ 188

TENSAR

Toepassen van geogrids voor gewapende grond, asfalt of funderingen: 190

FREYSSINET

Sterk in renovatie 194

BRANDSMA DIGITAAL METEN

Landmeetkundig bureau uit Bolsward: succes maak je samen 196

LANKELMA INGENIEURSBUREAU BV

‘De diversiteit maakt het zo leuk, elk werk is anders’ 198

VAN OOIJEN GOUDA

Alle (spoor)wegen leiden naar Van Ooijen Gouda 200

OFN

100% duurzaam (en circulair) wegmeubilair 202


HURKMANS GROEP

Opschuiven in de keten 204

FLEXCORAIL BV

‘We ondersteunen aannemers rond het spoor in de breedste zin van het woord’ 206

VAN GRUNSVEN EN LANGENHUIJZEN TRANSPORT BV

Verder gaan dan transport 208

INNOCY

Expertise samenbrengen 212

HOFFMANN GROEP

Grondkerende firma focust op continue verbetering 214

MEETCONSULT BV

Meetoplossingen op maat 216

K&A

Optimaal flexibele projecthuisvesting 218

GEOSONDA BV

Geotechnisch onderzoek in steden, op velden en wegen 220

LOMMERS WELDING SERVICES BV

Lommers Welding nu ook uitgebreid met ingenieurswerkzaamheden onder de NEN-EN 1090 222

LOMMERS WELDING SERVICES BV

Maatwerk op het gebied van las- en constructiewerk 224

ZAGRON

‘De grond die uit het werk komt, nemen we mee terug’ 225

VAN STRATEN GELEIDERAIL

Specialist in voertuigkeringen en aanrijdbeveiliging 226

DE WEGENSCANNERS

Wegbeheer kan veel beter 228

P. VAN LEEUWEN JR’S BUIZENHANDEL BV

‘Wij leveren een uitgebreid assortiment aan stalen buismateriaal’ 230

HIGH 5 SOLUTIONS

Sonische boortechniek als innovatie toepassen in de funderingstechniek 232

HYDROTON

‘turn-key’ installaties 234

K&W TRANS EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

Varen met nul uitstoot 236

ATKB

Milieukundig adviesbureau zet in op innovatie 238

MADEMA STEIGERWERKEN BV

Ondersteuningen en bekistingen voor de infrabouw 240

STERK BV

Sterke partner in de funderingsbranche 242

SLIBBANK NEDERLAND BV

De juiste koers rondom het hergebruik van grond- en bouwstoffen 244

CARU CONTAINERS

Het containerbegrip uit Rotterdam 246

FACTO GEO

Van beschikbare ruimte naar bereikbare mobiliteit 248

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Eerst kijken, dan graven 250

GVG OLIEHANDEL

Groene alternatieven voor conventionele brandstoffen en smeermiddelen 252

SAMMAN

Samen op weg naar een vitale infrasector 254

HUESKER GROEP​

Duurzame textieloplossingen voor de GWW-sector 256

206

234

222

250

INHOUD


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD

Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels. (Beeld: Christiaan Kouwels)

10 /JAARBOEK


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD

Tekst Jan Mol | Beeld Christiaan Kouwels/iStock

Ed Nijpels over de positieve effecten van verduurzaming in de GWW

‘Als je verduurzaamt,

word je vanzelf

aantrekkelijk’

Het klimaatbeleid staat volop in de schijnwerpers. Niet in de laatste plaats omdat in Glasgow

wordt besproken wat de beloften van de 196 partijen bij het Verdrag van Parijs na drie jaar

hebben opgeleverd. Ook onze Grond-, Weg- en Waterbouwsector heeft dagelijks te maken

met de doelstellingen die in het Akkoord van Parijs zijn bepaald en doet er dan ook alles

aan om een steentje bij te dragen op de weg naar een klimaat neutrale wereld in 2050.

GWW Magazine heeft Ed Nijpels bereid gevonden

om ons te woord te staan over zaken

die onze sector raken. In 2014 werd de heer

Nijpels benoemd tot voorzitter van de Borgingscommissie

Energieakkoord. Daarnaast

werd hij Kroonlid van de Sociaal-Economische

Raad. In 2018 leidde hij als voorzitter

van het Klimaatberaad de onderhandelingen

over het Klimaatakkoord, thans is hij voorzitter

van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

en houdt hij toezicht op de uitvoering

van het Klimaatakkoord.

‘NEDERLAND LOOPT ACHTER’

“Ondanks alle inspanningen en investeringen

van alle partijen in het Klimaatakkoord, haalt

Nederland het afgesproken doel nog niet”,

opent de heer Nijpels het gesprek. “We willen

tot een reductie van 49% CO 2

-uitstoot

komen in 2030. We zitten inmiddels in de

goede richting, maar nog niet op schema,

kortom er ligt nog een hoop huiswerk. Daar

bovenop komt Brussel ook nog met een pakket

aan maatregelen. Het nieuwe kabinet zal

daar haar handen vol aan hebben. En als we

echt Olympisch kampioen willen worden zoals

Rutte zegt, dan is er nog meer werk aan

de winkel. We liggen nu met een doelstelling

van 49% op de tiende plaats. Er is nog

meer dan genoeg werk aan de winkel om de

uitstoot van CO 2

terug te dringen, niet alleen

in het bedrijfsleven, maar ook bij burgers

en maatschappelijke groeperingen. Zelfs

een bronzen medaille is nog ver uit het zicht.

Maar het kabinet moet wel richting geven.”

VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN AF

Gevraagd naar de punten waarop nog

winst te behalen valt in de GWW-sector,

antwoordt de heer Nijpels: “Ook voor de

GWW geldt dat men af zal moeten van het

gebruik van fossiele brandstoffen. Onze hele

mobiliteit moet duurzamer worden, dus ook

in de infra. We moeten los zien te komen van

olie, kolen en gas. Ik besef dat dit juist voor

de GWW een enorme uitdaging is. We zien

dat het elektrificeren van klein tot middelgroot

materieel inmiddels al probleemloos

kan. Het allergrootste materieel elektrifi-

ceren, daar zit de grootste uitdaging. Toch

zal dat ook goed komen, het is vooral een

kwestie van investeren, blijven onderzoeken

en tot slimme oplossingen komen. Ook het

inzetten van waterstof is een kansrijke optie

en op dat gebied wordt er inmiddels ook veel

ontworpen, getest en in de praktijk gebracht.

Het fossiele tijdperk is echt ten einde.

BRON VAN ECONOMISCHE GROEI

Volgens de heer Nijpels is een stevig klimaatbeleid

een bron van economische groei. Hij legt uit: “Voor

de infrasector zit er overal werk. Kijk bijvoorbeeld

naar alle kabels en leidingen die er nodig zijn voor

de energietransitie. Neem de aanleg van zonneparken

en windmolenparken als voorbeeld. Tunnels

en wegen die energiezuinig worden gemaakt

en voor minder CO 2

-uitstoot zorgen. Een stevig

klimaatbeleid is een schitterende bron van economische

groei, innovatie en werkgelegenheid.” }

‘De uitvoering van de plannen zorgt

iedere dag voor nieuwe problemen,

maar dat hoort bij een transitie’

/JAARBOEK

11


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD

Er wordt veel geklaagd ‘in het land’ over de

klimaatcrisis en de daaruit voortvloeiende

maatregelen. Is dat van invloed op de voortgang?

“Je kunt er negatief over praten of zelfs

ontkennen dat we een probleem hebben, onderaan

de streep zullen we het toch samen

moeten doen. Het economisch belang gaat

ons allen aan en nog belangrijker: wat willen

we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen?

Je ziet nu zelfs dat delen van het

bedrijfsleven vooruitlopen en ook de burger

gaat soms sneller dan de overheid verwacht.

Er zijn nu al meer dan anderhalf miljoen huizen

met zonnepanelen, iedere vier seconden

‘Bedrijven die op termijn niet duurzaam

werken hebben uiteindelijk geen plaats

meer op het speelveld’

komt er een zonnepaneel bij. Als je dat vijf jaar

geleden had voorspeld, dan was je voor gek

verklaard. De uitvoering van de plannen zorgt

iedere dag voor nieuwe problemen, maar dat

hoort bij een transitie.”

‘DE GROOTSTE VERBOUWING

VAN NEDERLAND SINDS

DE OORLOG’

“Het klimaatbeleid is voor Nederland de

grootste verbouwing sinds de tweede wereldoorlog”,

zo stelt Ed Nijpels. “Elke dag

staan we voor nieuwe uitdagingen waarvoor

oplossingen bedacht moeten worden.

We pakken dit samen aan met een betere

toekomst voor ogen. Dat kost tijd, dat kost

Ed Nijpels tijdens een vergadering van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord voor duurzame groei. (Beeld: Christiaan Kouwels)

12 /JAARBOEK


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD

geld. Maar de investeringen die we nu met

vereende krachten doen aan de voorkant,

leveren ons winst op de lange termijn op.

Dat vraagt om investeringen uit het bedrijfsleven

zelf en ‘offers’ van de burger.

De overheid kijkt mee en constateert ook

dat sommige sectoren maar moeilijk groener

worden. Het ligt voor de hand dat onze

overheid dan bijspringt, financieel. Subsidie

als tijdelijke steun in de rug is prima, het mag

echter niet structureel worden.”

Met een reeds deels geslaagde elektrificatie

in de GWW valt er te verwachten dat op

den duur de hele sector zich groen voortbeweegt.

“Massale elektrificatie is onontkoombaar.

Er zal meer en meer ingezet worden

op waterstof als alternatief. Waterstof is echt

de ‘love baby’ van de energietransitie, maar

brengt logistiek gezien weer andere uitdagingen

met zich mee. Elektrificeren en omschakelen

op waterstof gaan hand in hand. We

gaan (groene) waterstof gebruiken voor drie

functies, opslag, transport en als brandstof."

‘ALS JE VERDUURZAAMT, WORD

JE VANZELF AANTREKKELIJK’

De heer Nijpels constateert iets moois als

gevolg van verduurzaming van bedrijven:

“Het blijkt dat bedrijven die actief zijn met

het klimaat en de energietransitie -en dus

het algemeen belang sterk voor ogen hebben-

ook vaak de mens centraal stellen binnen

hun bedrijf. Daardoor floreren zij en zijn

ze winstgevender dan bedrijven die nog niet

op dat niveau zijn aanbeland. Het positieve

effect is dat als je verduurzaamt, je vanzelf

aantrekkelijker wordt. Mensen willen graag

voor je werken, bedrijven willen graag met

je werken en je schept een situatie waarin

opdrachten eerder gegund worden. Omgekeerd

geldt hetzelfde: bedrijven die op termijn

niet duurzaam werken hebben uiteindelijk

geen plaats meer op het speelveld. Er

vindt een natuurlijke schifting plaats. In dat

opzicht hebben we een trein op de rails

staan die niet meer te stoppen is en daar

mogen we trots op zijn.” ❚

Het klimaatbeleid staat volop in de schijnwerpers. Niet in de laatste plaats omdat in Glasgow wordt besproken wat de beloften van de 196 partijen bij het Verdrag

van Parijs na drie jaar hebben opgeleverd.

/JAARBOEK

13


FIDES EXPERTISE

Tekst Susan Peek | Beeld Fides Expertise

Fides Expertise inspecteert,

monitort en informeert

Meten is weten. Die term kennen we allemaal. Maar hoe belangrijk meetdata is tijdens de

verschillende stadia van de uitvoeringswerkzaamheden van projecten, wordt vaak onderschat.

Fides Expertise, een bouwtechnisch schade-expertise en adviesbureau met jarenlange ervaring in

het inspecteren, monitoren en rapporteren van invloeden van bouw- sloop- en GWWwerkzaamheden

weet één ding zeker: kwaliteit gaat het winnen.

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect

hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het

voortraject de mogelijke risico’s in te schatten,

beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering

de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan

veel leed worden voorkomen, volgens Fred Pannekoek,

directeur van Fides Expertise. “Nul (gevolg)schade,

dát moet het uitgangspunt zijn voor

alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt hij.

RISICO-GESTUURD MONITOREN

Fides is gespecialiseerd in het beoordelen en

analyseren van risico’s in de bouw en infrasector,

zowel aan de kant van de opdrachtgever als

‘Veelzijdige monitoringsexpertise bewijst waarde

in Utrechtse Zeeheldenbuurt’

aan de kant van de verzekering (nog voor het

project op de markt komt), maar ook in opdracht

van uitvoerende partijen. “We schatten

de risico’s van de invloeden naar de omgeving

toe in en bekijken op welke manier we dat het

beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”,

licht Pannekoek toe. “De basis van het monitoren

ligt voornamelijk in het voorkomen van

hinder en schade. Door middel van het monitoren

wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden

op projecten meetdata verkregen.

Door risico-gestuurd te monitoren, wordt de

Geluidmonitoring conform Bouwbesluit.

Monitoringsprisma aan de gevel.

14 /JAARBOEK


FIDES EXPERTISE

invloed van de werkzaamheden voortdurend

gecontroleerd en bewaakt, waarmee mogelijk

schadelijke gevolgen voorkomen worden.”

UTRECHTSE ZEEHELDENBUURT

Pannekoek noemt een project waar de omvangrijke

monitoringsexpertise van Fides volop

aan bod is gekomen. “Bij het waterproof

maken van de Utrechtse Zeeheldenbuurt

hebben wij de vooropnames, trillingsmonitoring

en continue deformatiemetingen met

behulp van Robotic Total Stations uitgevoerd.

Hierbij wordt er uiterst nauwkeurig gekeken

naar de ontwikkeling van trillingen, geluid,

deformaties en grondwaterstanden.” Ook

verzorgde Fides de peilbuismonitoring via telemetrische

loggers. “In geval van overschrijdingen

van de grenswaarden wordt opdrachtgever

direct geïnformeerd en kan er besloten

worden om de werkmethode aan te passen,

waardoor de kans op het ontstaan van schade

wordt geminimaliseerd.”

HELDERE WERKWIJZE

“Alle werkzaamheden worden volledig in eigen

beheer en met eigen meetapparatuur

uitgevoerd”, zegt Pannekoek en vervolgt:

“Uiteraard werken we volgens duidelijke

kwaliteitsstandaarden van zowel de BRL als

de SBR.” Professionele monitoring door een

onafhankelijke en deskundige monitoringaannemer

zorgt voor duidelijkheid en zekerheid

bij de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Niet alleen wordt zo de kans op schade tot

het minimale teruggebracht, maar draagt een

open en eerlijke communicatie naar alle betrokken

partijen ook bij aan het voorkomen

van ‘bijzaken’ als imagoschade.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAMES

De vooropnames worden uitgevoerd conform

KOMO-procescertificaat BRL 5024, waar het

bedrijf sinds februari 2014 over beschikt. Een

belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering

zijn de steekproeven op locatie door de

geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Voor

de vooropnames wordt dan uitvoerig gecontroleerd

of alle gebreken daadwerkelijk zijn

vastgelegd in het rapport. “Met de nieuwe BRL

5024 is de kwaliteit van bouwkundige vooropnames

eindelijk geborgd”, zegt Pannekoek.

TRILLINGSMONITORING

De trillingsmonitoring vindt plaats volgens BRL

5023 en de SBR-A 2017. Sinds 2013 maakt Fides

deel uit van een groep van vijf bedrijven die als

eersten in Nederland gecertificeerd zijn volgens

KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023. }

De geautomatiseerde RTS-monitoring van Fides

Expertise in de Utrechtse Zeeheldenbuurt.

Compleet monitoringproject in een oud stadshart. Deformatiemetingen d.m.v. Robotic Total Station, trillings- en inclinometingen, scheur- en peilbuismonitoring.

/JAARBOEK

15


FIDES EXPERTISE

Meerjarig project kade monitoring in Gouda.

Met dit procescertificaat weet elke opdrachtgever

dat het laten uitvoeren van trillingsmetingen

door een gecertificeerd meetbureau de

zekerheid geeft dat de metingen correct conform

de SBR zijn uitgevoerd en dat de meetresultaten

-in geval van procedures- niet in twijfel

worden getrokken. Een belangrijk kwaliteitsaspect

van de BRL-certificering zijn de steekproeven

op locatie door de geaccrediteerde

instelling (SKG-IKOB). Fides heeft zelf actief

meegewerkt aan de herziening van de SBRrichtlijnen

uit 2017, waarbij SBR-richtlijn deel

A over de schade aan gebouwen gaat, en de

SBR-richtlijn deel B over de hinder voor personen

gaat. “We weten dus exact waar we het

over hebben en opdrachtgevers kunnen vertrouwen

op ons deskundige oordeel.” Pannekoek

merkt op: “Om er zeker van te zijn dat de

metingen niet door derden worden beïnvloed

of verstoord, positioneren we onze meetsystemen

in een anti-vandalismekast.”

UITBREIDING BRL 5023

“Inmiddels maken wij deel uit van de werkgroep

die zich bezighoudt met de uitbreiding van de

BRL-5023, over het meten van omgevingsbeïnvloeding

door bouw- en sloopactiviteiten”,

vervolgt Pannekoek. “De BRL-5023 moet een

volledige monitoring BRL worden, waar geluidmetingen,

grondwaterstandmetingen en alle

vormen van deformatiemetingen aan wordt

toegevoegd.” Het verzoek voor uitbreiding

tot een uitgebreide monitoring BRL komt van

het Verbond van verzekeraars. De grote kwaliteitsverschillen

tussen de verschillende monitoringaannemers

en ook de inzet van verkeerde

meettechnieken en onvoldoende meetmomenten

lagen daaraan ten grondslag.

‘Kwaliteit gaat het

winnen’

HOOGTE- EN

DEFORMATIEMETINGEN

Monitoren van de omgevingsbebouwing begint

altijd met een goede en uitgebreide nulmeting.

Traditioneel wordt veelal gebruik gemaakt van

een nauwkeurigheidswaterpassing. Er worden

meetpunten in de gevels van een pand aangebracht

waarvan periodiek de hoogte wordt gecontroleerd.

De meetfrequentie is afhankelijk

van de situatie en de aard/snelheid van de werkzaamheden.

Bij het bereiken van de grenswaarde

zal per situatie worden beoordeeld of er

aanvullende acties nodig zijn. “Maar,” zegt Pannekoek,

“we zien een toenemende vraag naar

het gebruik van een actief monitoringssysteem,

zoals het Robotic Total Station (RTS), vooral bij

complexe binnenstedelijke bouwprojecten. Wij

hebben met onze eigen RTS-opstellingen veel

ervaring bij het uitvoeren van geautomatiseerde

XYZ-metingen. Wij werken met de nieuwste

meetapparatuur van het merk Trimble en halen

in combinatie met de juiste monitoringprisma’s

een meetnauwkeurigheid die kleiner is dan

1 mm. Geautomatiseerde XYZ-metingen die

nauwkeuriger zijn, bestaan eenvoudig niet. Fides

zet de RTS-systemen in bij onder andere kadeherstel

en binnenstedelijke rioleringsprojecten

met gevoelige bebouwing.

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT

Welke manier van monitoring ook gewenst is,

deze wordt altijd afgestemd op de werkzaamheden.

Vanuit de ontwerpfase wordt er vaak eerst

een risicobeoordeling uitgevoerd, die onder andere

wordt gebruikt om de monitoringsbehoefte

van een project uit te werken. De adviseurs

van Fides kunnen op dat moment, maar ook in

een latere fase in het project adviseren over de

monitoring of de optimalisatie ervan. “Daarbij

kijken we kritisch naar wat technisch noodzakelijk

is en wat eventueel uit tactisch oogpunt kan

worden toegevoegd. Een bouwkundige opname

en het monitoren van omgevingsbeïnvloeding

moet je goed doen of anders niet. Wij staan

echt voor kwaliteit” zegt Pannekoek en besluit:

“De ervaren specialisten van Fides in combinatie

met onze optimale processen en constante expertise,

zorgen voor een professionele monitoring

waar ú op kunt vertrouwen.” ❚

Door de bouwkundige opnamen en monitoring niet als sluitpost te beschouwen, kun je bij een omvangrijk

project grip houden op de kwaliteit van het monitoren en tijdig ingrijpen indien nodig.

Fides Expertise BV

Vismarktstraat 18, 4931 AZ

Geertruidenberg

T +31 162 74 40 48

E info@fides-expertise.nl

www.fides-expertise.nl

/JAARBOEK

17


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES

De Suurhoffbrug op nachtelijk transport door Rotterdam. Mooi contrast met de monumentale Koningshavenbrug

(De Hef) die in 2014 nog deels gerenoveerd werd door Hollandia Services. (Beeld: Eyecatcher i.o.v. Rijkswaterstaat)

Tekst Susan Peek | Beeld Danny Cornelissen | Eyecatcher i.o.v. Rijkswaterstaat | | Quickworks

Hollandia, sinds 1928 specialist in staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken

Van hightech tot

monumentaal vakwerk

Steeds vaker verleggen we de grenzen van wat staalbouw tot nu mogelijk heeft gemaakt. Dat

vraagt om vakmanschap en kennis waarbij iedereen het beste uit zichzelf, elkaar, het materiaal en de

projecten haalt. Hollandia levert al sinds 1928 een belangrijke bijdrage aan de evolutie van de Europese

staalbouw. Het bedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt complexe staalbouwkundige (water)

werken en bewegingswerken, zoals bruggen, sluizen, stuwen, (stormvloed)keringen en specials.

Hollandia Infra en Hollandia Services zijn

dochterondernemingen van Hollandia, waarbij

Hollandia Infra zich specialiseert in het ontwerpen

en realiseren van deze staalbouwkundige

werken en Hollandia Services zich richt

op het regulier en groot onderhoud ervan.

HOLLANDIA INFRA

Het vakmanschap binnen Hollandia Infra onderscheidt

zich door kennis en kunde. “Door te investeren

in de ontwikkeling van onze medewerkers,

technologie en productiefaciliteiten kunnen

we onze staalconstructies in de toekomst nòg geavanceerder

en duurzamer maken. Dit sluit aan

bij de groeiende behoefte van opdrachtgevers

en eindgebruikers van essentiële constructies als

bruggen en waterkeringen”, zegt Nardo Hoogendijk,

algemeen directeur van Hollandia Infra.

Alex Westendarp Knol, commercial manager

bij Hollandia Infra: “Constructies worden imposanter

en de condities steeds uitdagender.

Het dwingt ons creatief en innovatief te zijn in

al onze disciplines: tendering, ontwerp, inkoop,

projectmanagement, fabricage, conservering,

transport en montage.”

HOLLANDIA SERVICES

De taak aan de experts van Hollandia Services

is om infrastructurele bouwwerken in betrouwbare

conditie te houden. “Het is zo enorm belangrijk

dat men kan blijven vertrouwen op de

infrastructuur waar dagelijks intensief gebruik van

18 /JAARBOEK


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES

wordt gemaakt”, zegt Matthijs de Groot, operationeel

directeur van Hollandia Services. “Daarom

richten wij ons op inspectie, onderhoud, revisie

en renovatie van natte infrastructuur en waarborgen

de optimale technische conditie ervan.”

De Groot: “Bij het beheer en onderhoud van

grote beweegbare staalconstructies willen we

de situatie altijd vóór zijn. Maar ook de impact

van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving

en de doorlooptijd die ermee gemoeid

gaat, tot een minimum beperken. Samen met

beheerders zoals Rijkswaterstaat (RWS), Provincies,

Gemeenten, Waterschappen en Private

Partijen ontwikkelen we daarom een duurzame

en kostenefficiënte onderhoudsstrategie, waarbij

we verantwoordelijkheid nemen voor het

gehele project. Dankzij deze proactieve aanpak

verzekeren wij continuïteit en verlengen we de

levensduur van infrastructurele werken.”

INTEGRAAL ONDERHOUD

Hollandia Services heeft een eigen engineerings-,

E&I- en hydrauliekafdeling en een 24

uurs calamiteitenservice waarmee de vakspecialisten

de bedrijfszekerheid en daarmee de beschikbaarheid

van de objecten waarborgen. De

Groot: “Onze specialistische kennis en ruime

ervaring op het gebied van mechanische, elektrische

en hydraulische aandrijftechnieken, is

geïntegreerd in ons onderhoudsprogramma.”

We zijn bezig met een aantal baanbrekende

pilotprojecten, aldus Ronald van den Berg (algemeen

directeur Hollandia Services). “In 2025

willen we bekend staan als dé toonaangevende

club op het gebied van technologische innovaties.”

Hoogendijk vult aan: “Maar ook op het

gebied van samenwerking en duurzaamheid.”

OPTIMALE SYNERGIE

Het feit dat Hollandia alles onder één dak heeft

is vrij uniek. Net als het open en transparante

karakter. “De versterkende samenwerking tussen

Hollandia Infra en Hollandia Services alsook

met externe partijen is een van onze grote

krachten”, zegt De Groot en constateert dat

het raakvlak tussen werktuigbouwkunde en E&I

steeds nadrukkelijker wordt. “Met deze disciplines

in eigen huis bieden we de klant een totaaloplossing.

En dat heeft een positief effect op de

doorlooptijd, het budget en het eindresultaat.”

STERK IN COMPLEX WERK

Hollandia is sterk in complex werk. Denk aan

de Deltawerken, de grote spoorbrug voor het

Theemswegtracé, het Reevesluiscomplex in de

IJsseldelta en de Engelse Brighton Tower en

Boston Barrier. Maar vragen we naar een nagenoeg

rimpelloze samenwerking op een recent

project, dan wordt de Suurhoffbrug (A15) genoemd.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft

Bouwcombinatie STIPT (Hollandia Infra, Dura

Vermeer, BESIX NL en Mobilis TBI) een nieuwe

boogbrug gerealiseerd en aansluitend is de

bestaande verkeersbrug gerenoveerd door

Hollandia Services. “De Suurhoffbrug is méér

dan een energieneutrale brug, omdat het alle

betrokkenen van dit project meer energie opleverde

dan dat het kostte.”, zegt Hoogendijk

met een knipoog. “Want naast het enorme

belang van de noodzakelijke energietransitie is

ook een open en transparante samenwerking

essentieel. Hollandia heeft alles in huis om een

aandeel te leveren aan de renovatie en vervanging

van de vele (beweegbare) kunstwerken die

hun leeftijdsgrens bereiken.”

“Zowel Rijkswaterstaat als Hollandia met haar

partners hebben zich open en kwetsbaar opgesteld,

wat zorgde voor een mooie dynamiek in

de tenderfase die we gedurende de uitvoering

hebben vastgehouden”, zegt Hoogendijk. “Vanuit

onze expertise als bruggenbouwers hebben

we in het kader van risicobeheersing een andere

brug met een grotere overspanning voorgesteld,

die uiteindelijk beheersbaarder en met

aanzienlijk minder risico gebouwd kon worden.

Dat werd bijzonder gewaardeerd.”

Hoogendijk is trots op de knappe teamprestatie

van RWS en Bouwcombinatie STIPT.

“De openheid en transparantie, waarbij we

een gezamenlijk doel nastreefden, heeft geresulteerd

in het vinden van de optimale oplossing

voor de uitdagingen die er lagen. Het

had bovendien een positief effect op de planning

en doorlooptijden. Maar ook het eindresultaat

dat we hier hebben neergezet is iets

om trots op te zijn.” Hoogendijk doelt niet alleen

op het engineeren, bouwen en plaatsen

van de brug, maar ook het op tijd leveren en

zonder gedoe.

INNOVATIEVE

VERSTERKINGSMETHODE

Bij de renovatie van de bestaande Suurhoffbrug

is een innovatieve versterkingsmethode toegepast.

Van den Berg: “Als eerste brug in Nederland

is bij het rijdek een stalen dekplaatversterking

aangebracht met epoxy en bouten. Samen

met RWS en haar samenwerkingspartners hebben

we de gehele aanpak tijdens dit project verder

doorontwikkeld en geperfectioneerd. Het is

een dusdanig succes geworden dat ongetwijfeld

vaker toegepast gaat worden bij bruggen die tegen

het einde van hun levensduur zijn.”

DE KRACHT VAN HOLLANDIA

Hoogendijk: “Zowel binnen Infra als Services

willen we toonaangevend zijn. Zowel op de

markt als op het gebied van samenwerking.

We willen een ideaal antwoord geven op de

vraag vanuit de markt.” Van den Berg: “We

stappen graag vroegtijdig in en analyseren wat

er nodig is. Ook verlangen we dat opdrachtgevers

ons de ruimte geven zodat we onze

creativiteit en deskundigheid kunnen laten

zien. Doordat krachten en kennis gebundeld

worden in het voortraject en de competenties

van de bouwpartners op de juiste plek

worden ingezet, ontstaat er ruimte om tot

een ideale oplossing te komen.” Westendarp

Knol merkt daarin een voorzichtige kentering

in de markt: “Het vertrouwen groeit. }

Fabricage van 4 van de 6 sluisdeuren (resp. 14x19 m) voor Port of Tilbury (UK). De deuren aan de Theemszijde

kunnen zowel als schutsluisdeuren maar ook als noodkering dienen. (Beeld: Danny Cornelissen)

/JAARBOEK

19


De Suurhoffbruggen in de A15 bij Oostvoorne

Hollandia Infra bouwde vanuit aannemerscombinatie STIPT

de nieuwe tijdelijke Suurhoffbrug (op de foto rechts).

Hollandia Services voerde de renovatie uit aan de bestaande

brug (links), inclusief de innovatieve versterkingsmethode

met epoxy voor het wegdek. (foto: STIPT, Danny Cornelissen)

Foto links:

Detail van de gerenoveerde monumentale Stationsbrug Middelburg

Foto rechts:

Architectonische dubbele draaibrug Lille Langebro in Kopenhagen

VAN HIGH-TECH TOT MONUMENTAAL VAKWERK:

BRUGGENBOUWERS SINDS 1928

Van Ontwerp tot Realisatie

Beheer, (Groot) Onderhoud en Renovatie

Design

Engineering

Fabricage &

Assemblage

Conservering

Montage

Design &

Engineering

De- & Montage

Werktuigbouw

Electrical &

Instrumentation

Hydrauliek

Sinds de oprichting in 1928 heeft Hollandia al vele bruggen mogen realiseren: Draaibruggen, basculebruggen,

hefbruggen, ophaalbruggen, grote bruggen, vaste bruggen en bruggen met complexe bewegingswerken.

En niet alleen bruggen. Onze kennis van ‘bewegend staal’ passen wij ook toe op sluizen, stuwen, (stormvloed)-

keringen en specials. Benieuwd aan welke projecten wij nog meer werken? Of graag samen met ons mooie

projecten realiseren? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

www.hollandia.biz


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES

Het verwijderen en inhijsen van de kabeltrommels gebeurde

met een speciaal ontworpen pallethaak. (Beeld: Quickworks)

Vervangen aandrijflijnen inclusief kabeltrommels van de Hollandsche IJsselkering, het eerste Deltawerk van Nederland. (Beeld: Quickworks)

Dankzij onze brede scope kunnen we op veel

onderdelen een waardevolle bijdrage leveren,

zowel in de ontwerp- en fabrieksmatige,

als de onderhoudsmatige kant.” Westendarp

Knol is ervan overtuigd dat de tweefasenaanbestedingscontracten

hier positief aan bij

gaan dragen. “Een tweefasencontract heeft

een positief effect op de samenwerking,

waardoor er veel winst kan worden behaald

op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Zo

ontstaat er een win-win situatie voor opdrachtgevers

én -nemers”, denkt hij.

DUURZAAMHEID

Naast het belang van samenwerking, voelt

Hollandia een grote verantwoordelijkheid

voor duurzaamheid. “Het wordt steeds urgenter

om energie- en materiaalverbruik te

reduceren zodat we onze aarde in goede

conditie kunnen doorgeven aan onze kinderen”,

vindt Hoogendijk. “Staal is in feite een

enorm duurzaam materiaal, dankzij de oneindige

levensduur. Het behoudt zijn kracht

als het omgesmolten wordt, maar dat om-

smelten kost veel energie. Gelukkig is er

recentelijk collectief van gedachten gewisseld

over een Staalbouwakkoord en er zijn

plannen om in 2035 ‘groen staal’ te kunnen

produceren. Om dat te bereiken worden er

nu al grote stappen gezet; bijvoorbeeld in de

vorm van het staalbouwakkoord dat leidt tot

aanzienlijke investeringen bij o.a. een Tata in

IJmuiden, Dillinger en ArcelorMittal. Wij zijn

ervan overtuigd dat staal hét materiaal van

de toekomst is!”

Hollandia kiest ook heel bewust voor een

duurzame inzet van haar mensen. “We vinden

het enorm belangrijk dat onze mensen

met veel plezier hun werk doen, gave dingen

maken, maar ook ontwikkelingsruimte voelen

binnen de organisatie”, zegt Westendarp

Knol. “Goede vakmensen zijn schaars, daarom

hebben we al decennialang een eigen

Leerschool: enerzijds een kweekvijver van

nieuw talent, anderzijds biedt het zeer ervaren

medewerkers de ruimte minder fysiek

werk te doen door hier hun enorme kennis

en ervaring te delen en hulp van de jonge collega’s

te gebruiken”, vult Van den Berg aan.

Met een combinatie van kundige medewerkers en

een sterke marktpositie, waarbij samenwerking,

veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel

staan, is Hollandia klaar voor de toekomst. ❚

Hollandia

Schaardijk 23,

2921 LG Krimpen aan den IJssel

Postbus 12,

2920 AA Krimpen aan den IJssel

T +31 180 54 05 40

E info@hollandia.biz

www.hollandia.biz

/JAARBOEK

21


ACTIVUM FINANCE

Investeringen in trucks, pontons en transportmateriaal drukken een stevige stempel op de begroting.

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Activum Finance

Financieringsmogelijkheden voor grond-, weg- en waterbouw

Een veelheid aan

financieringsoplossingen

De Grond, Weg en Waterbouw is een kapitaalintensieve sector, de investeringen zijn vaak fors. Ook de

MKB-bedrijven moeten beschikken over kranen, bulldozers en shovels om hun vak te kunnen uitoefenen.

Steeds vaker kloppen zij hiervoor aan bij financieringsbedrijven. Casper Barendse van Activum Finance

uit Amsterdam. “Wij zijn zo’n financieringsbedrijf en herkennen de uitdagingen van GWW’ers.”

Het gaat volgens Barendse vaak om MKB-bedrijven

met zo’n vijf tot dertig medewerkers

die een dergelijke financiering nodig hebben.

“Maar de investeringen in trucks, pontons en

transportmateriaal drukken een stevige stempel

op de begroting, zeker nu zich een transitie

naar elektrisch ontwikkelt. En dan hebben

we het nog niet eens over de extra grote investeringen

als duur onderzoeksapparatuur.”

Duncan Dirkzwager, eveneens partner van Activum

Finance: “Grond, Weg- en Waterbouw

is één van de sectoren waarvoor wij ons inzetten.

Wij kennen de branche, zijn laagdrempelig

en komen snel in actie. We willen graag met

ondernemers in gesprek over hun investeringswensen,

al is het maar om te sparren over een

logische route. In 99 procent van de gevallen

leveren we, na de telefonische aanvraag, meteen

een offerte, maar ook een persoonlijk gesprek

plannen we direct in.”

‘WIJ KIJKEN UITSLUITEND

NAAR DE INVESTERING’

Barendse signaleert een toenemende frustratie

van aanvragers bij de traditionele financieringsinstanties

zoals banken. “Ze krijgen de juiste afde-

ling niet te pakken, kunnen pas op lange termijn

een afspraak inplannen, moeten weken wachten

op een voorstel of de aanvraag wordt direct afgewezen.

Huisbanken koppelen doorgaans de

zekerheden van hun debiteuren; een hypotheek,

een RC-krediet en voorraadfinanciering wegen

mee in het toekennen van de financiering. Wij

niet, wij kijken uitsluitend naar de investering,

waarbij alleen het object als onderpand dient.”

Hiermee is niet gezegd dat alle aanvragen bij

Activum Finance op dezelfde manier worden

gefinancierd. Dirkzwager: “Er verschillende fi-

22 /JAARBOEK


ACTIVUM FINANCE

Casper Barendse: ‘We willen graag met ondernemers in gesprek over hun

investeringswensen’

Duncan Dirkzwager: “Grond, Weg- en Waterbouw is één van de sectoren waarvoor

wij ons inzetten”.

nancieringsmogelijkheden, waaronder financial

lease en operational lease; financial lease is een

lening waarbij het aangeschafte bedrijfsmiddel

als zekerheid dient en bij operational lease

kopen wij het gewenste bedrijfsmiddel zelf en

verhuren het aan onze klant. Wij beschikken

over een netwerk van zo’n veertig financiers en

wij treden op als adviseur en bemiddelaar. We

bieden ook eigen oplossingen mocht de markt

niets kunnen betekenen. We wegen de mogelijkheden

en selecteren de beste optie voor

onze klant.” Activum Finance krijgt ook aanvragen

voor specialistisch materieel. Barendse:

“Zoals bij de aanleg van nieuwe sluizen in IJmuiden,

waarbij de ondernemer onderwaterlaswerk

moest verrichten. Hij had een Remotely

Operated Vehicle nodig. Wij snappen dat hij

snel wil handelen en gaan meteen aan de slag.”

Activum Finance bestaat sinds 2008 en helpt

sinds die tijd meer dan 2.500 klanten met equipment

lease-oplossingen voor een bedrag van 750

miljoen euro. “Hierbij gaat het om graafmachines,

trailers, offshore-werkboten en metaalbewerkingsmachines.

Maar ook om robots, zonnepanelen

3D-meettechnieken en automatische graafmachines

met GPS. Wij maken gebruik van een

netwerk van onafhankelijke financiers uit Nederland

en België, die wij vakkundig selecteren met

de beste klantvoorwaarden en passende structuur.

Dat doen we in een team van zeven senior

adviseurs met uiteenlopende specialismen. We

helpen snel, duidelijk en oplossingsgericht. Tegelijkertijd

spelen wij ook in op de terugtrekkende

beweging van de traditionele financiers, mede

veroorzaakt door de financiële crisis van 2008.

Dit was voor ons destijds de aanleiding om met

veel plezier te beginnen in het aanbieden van online

financieringsoplossingen.” ❚

Het team van Activum Finance.

Activum Finance BV

Hogehilweg 19

1101 CB Amsterdam

T +31 20 788 33 00

E info@activum-finance.nl

www.financial-lease.nl

/JAARBOEK

23


LEASE IS MORE

GRAAFMACHINE

BETONMIXER

BULLDOZER

GENERATOR /

AGGREGAAT

GRAAF / LAAD

COMBINATIE

HIJSKRAAN /

HOOGWERKER

KNIK / DUMPER

MEETINSTRUMENTEN

SCHRANKLADER /

KNIKMOPS

VERREIKER

WEGENBOUW /

ASFALTEERMACHINE

WIELLADER / SHOVEL

De equipment lease-experts van Activum helpen u graag aan de beste leaseoplossing voor uw nieuwe

of gebruikte GWW-equipment. Van scraper tot ponton, van aggregaat tot asfalteerder.

Interesse?

Bel ons op 020 - 788 33 00 of bezoek onze website:

www.financial-lease.nl/GWW


tpCDE, het construction intelligence

platform van thinkproject

Uw centrale bron voor al uw projectinformatie.

Verzamel, beheer en distribueer uw projectdata

veilig en auditproof.

www.thinkproject.com

benelux@thinkproject.com

#constructionintelligence


THINKPROJECT

Een complex project zoals De Entree in Amsterdam, kan niet zonder een goede digitale infrastructuur. Max Bögl & Partners maken daarvoor gebruik van het Thinkproject

Common Data Environment. (Beeld: Max Bögl)

Tekst Susan Peek | Beeld Thinkproject | Fermern A/S | AlbrechtsBesteBilder | Max Bögl

Thinkproject beheert kwaliteit, kosten en planning in de cloud, ook in Nederland

Grip op hele levenscyclus

van bouwproject

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars staan voor een ingrijpende digitale transformatie van de

bouw- en GWW-sector. Bij het bouwen en beheren van projecten werken ze met steeds meer

verschillende en vaak specialistische software. “Die digitalisering creëert veel data en maakt het managen

van kwaliteit, kosten én planning complex”, vertelt Joost Bolkenstein van Thinkproject. “Werken

in de cloud biedt dan uitkomst.”

Het optimaal beheersen van de driehoek kwaliteit,

kosten en planning is de centrale visie van

Thinkproject. De Europese leverancier van

cloudsoftware voor samenwerking in de bouw,

infrastructuur en engineering bedient klanten

in 60 landen vanuit 18 kantoren. Duizenden

bedrijven in de bouw- en infrasector gebruiken

het cloudplatform voor de samenwerking

tussen de vele partners in grote internationale

projecten. Thinkproject heeft al tien jaar een

vestiging in Utrecht waar vandaan klanten in de

Benelux en Scandinavië worden bediend.

SINGLE SOURCE OF TRUTH

De trend naar de cloud in de bouw en infra

is volgens Bolkenstein ingegeven door de

‘Samenwerken aan projecten vanuit

single source of truth’

26 /JAARBOEK


THINKPROJECT

noodzaak voor openheid en samenwerking

tussen partijen. “Thinkproject biedt bedrijven

in de GWW-sector een open platform

waar ze al hun data en processen van een

project in de cloud beheren. Op het moment

dat klanten ook met eigen, maatwerk

of specifieke software willen blijven werken,

kan die worden gekoppeld door middel van

API’s. Zo is informatie uit die software ook

beschikbaar via ons platform. Het aanschaffen

of installeren van extra software is niet

nodig.” Het is volgens Bolkenstein enorm

belangrijk dat partners bij aanvang van een

project duidelijk bepalen hoe alle betrokkenen

in alle fases van het bouwproces gaan

samenwerken. “Door alle projectinformatie,

gebouwdata en communicatie in de

cloud te centraliseren, werken alle partners

in bouwprojecten met actuele gegevens in

één ‘single source of truth’. Dat is de kern

van goede samenwerking en Thinkproject

faciliteert dit proces.”

Een ambitieus project zoals De Fehmarnbelt-tunnel, kent vele stakeholders en gebruikt de BIM-softwareplatform

van Thinkproject als a single source of thruth om mensen, data en informatie met elkaar verbinden en

gedurende de volledige project life cycle te ondersteunen (Beeld: Fermern A/S)

TOUWTJES IN HANDEN

Ongeacht de tooling of software is het doel

volgens Bolkenstein altijd dat bedrijven ‘in

control’ zijn over de driehoek kwaliteit, kosten

en planning. “Aannemers stellen zich

steeds meer op als totaalonderneming maar

worden daarmee wel verantwoordelijk voor

het beheer, onderhoud en contractmanagement

van gebouwen en infrastructuur. Feitelijk

de totale levenscyclus van een project.

Maar dan moeten ze de touwtjes goed

in handen houden. Beheer van data is dan

steeds belangrijker. Bedrijven moeten hun

processen, planning, budgetten, rapportages

en analyses van projecten organiseren met

Havelland Autobahn, consortium van BAM PPP met PGGM en de HABAU Group, heeft the building SMART

International Award 2020 Special Mention gewonnen mede dankzij de BIM-solution van Thinkproject, aldus

Thomas Tschickardt – BIM-engineer bij BAM. (Beeld: AlbrechtsBesteBilder)

Joost Bolkenstein, salesmanager Thinkproject

Benelux. (Beeld: Thinkproject)

maximale foutreductie en minimale administratieve

handelingen. Samenwerken in de

cloud biedt precies dit”, aldus Bolkenstein.

MEGAPROJECTEN

Dat de visie en oplossing van Thinkproject

werken, blijkt uit het feit dat de clouddiensten

bijdragen aan goede samenwerking binnen

75.000 projecten wereldwijd. Zo ook bij de

bouw van indrukwekkende megaprojecten,

zoals de 18 kilometer lange tunnel onder de

Fehmarnbelt tussen Denemarken en Duitsland.

“Optimale samenwerking, grip op de

planning, controle op budgetten en forecasting

van kosten zijn cruciaal voor de toekomst

van GWW-ondernemingen en het succes van

hun projecten. Het is natuurlijk heel speciaal

dat een internationaal consortium van toonaangevende

bouwbedrijven vertrouwt op

Thinkproject voor het organiseren van alle informatie

binnen een grootschalig project als

de Fehmarnbelt-tunnel. Daar zijn we best een

beetje trots op”, besluit Bolkenstein. ❚

Thinkproject

Orteliuslaan 899, 3528 BE Utrecht

T +31 308 08 03 20

E judith.kana@thinkproject.com

www.thinkproject.com

/JAARBOEK

27


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Tekst Susan Peek | Beeld SIR

SIR: voor waterdichte

oplossingen

Een complex vraagstuk op het gebied van waterdichting en betonsanering? Dan is onze interesse

gewekt. Dat zegt Hans Bos, zaakvoerder van het Belgische Special Industrial Repair (SIR), een middelgroot

bedrijf dat al ruim dertig jaar haar diensten heeft bewezen binnen de branche. De combinatie

van een sterk product en gedegen vakmanschap zorgt keer op keer voor grandioze resultaten.

DICHTBIJ DE KLANT,

DAT IS ONZE FILOSOFIE

“Flexibiliteit, korte lijnen en dicht bij de klant

staan. Dat vinden wij belangrijk”, zegt Bos. Als

zaakvoerder is Bos nauw betrokken bij de projecten

en staat met twee benen in het vak, of zelfs

mijn zijn voeten in de klei. ”Ze mogen me altijd

bellen als er een serieuze oplossing nodig is.” Die

enorme betrokkenheid en het altijd paraat staan

is een feit, dat weten de vaste klanten van SIR

ook. “Onze klanten voelen dat de S van Special

in onze naam ook voor aandacht staat. Een persoonlijke

benadering, open en eerlijke communicatie.”

Arno van Balen, algemeen manager bij SIR:

“Wij gaan graag een partnership aan, zowel met

onze klanten als onze leveranciers: want 1+1=3.”

Zo heeft SIR ook nauwe contacten met een aantal

ingenieursbureaus. “Zij bellen ons op en zeggen

‘ik heb nu weer iets… denk eens mee.’ Dat

intrigeert ons. Hoe complexer het vraagstuk, des

te leuker de uitdaging.” Bos: “De meest risicovolle

werken kosten veel tijd. Maar daar investeren

wij graag in. Waar een ander stopt, beginnen wij.

Wij denken in oplossingen, nooit in problemen.”

De projecten laten zien waar SIR toe in staat is.

“Maar je moet je eigen filosofie kunnen bolwerken”,

vindt Bos. “Je kunt enorm gaan groeien

maar het is veel belangrijker om je rendement en

je kennis te borgen en tegelijkertijd vooruit te blijven

kijken”, vult Van Balen aan. “We willen niet de

grootste zijn, wel de beste.”

KWALITEIT VOOROP

“Enerzijds dus een erg traditioneel bedrijf, met

korte lijnen en persoonlijke aandacht. Geen chatboxen

of keuzemenu’s aan de telefoon… less is

more wat ons betreft. Anderzijds een modern

bedrijf waarin volop nieuwe technieken worden

ingezet. Dat is belangrijk om grote projecten goed

uit te kunnen voeren. Want kwaliteit staat bij ons

altijd voorop”, verzekert Bos. “Onze producten

hebben een QR-code waarmee het veiligheids-

Bij Eurochem in Antwerpen (B) brengt SIR maar liefst 280 m 2 spuitbeton aan op de wand van een loods.

28 /JAARBOEK


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Injectiewerkzaamheden diepwand vanaf

hoogwerker te Sassevaart.

Hans Bos en Arno van Balen staan bij de boor tijdens de break-out van de Comol5 Rijnlandverbinding.

‘We willen niet de grootste zijn.

Wel de beste.’

en technische fiche van het product te zien zijn.

Omdat het gekoppeld is aan ons systeem, kan direct

de geldigheid van de keuring van het materieel

gecontroleerd worden. Kwaliteit betekent echter

ook dat we altijd veel projectinformatie vragen

om een juist beeld te kunnen schetsen en goed te

kunnen adviseren. Vooraf is voor ons alles helder:

risicoanalyses, keuringsplannen, daarin lopen we

ook echt een stap voorop. Dat soort transparantie

haalt al veel ruis weg.” De projecten worden ook

tijdens de uitvoering goed gemonitord. Dit voorkomt

vele discussies en verkeerde keuzes door de

steeds wisselende werfleiders en projectleiders

die vaak opnieuw het wiel willen uitvinden. “Doordat

we tot het uiterste gaan, in onze denkwijze, advisering

en inzet, wordt er een hoop ellende voorkomen.

En dan zijn we ook wel eens onze eigen

concurrent. Repareren is nou eenmaal ons werk,

maar schade voorkomen vinden we echter net zo

belangrijk en ook daarvoor hebben we de kennis

en expertise in huis.”

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

SIR is voortdurend bezig is met innovatieve

technologische ontwikkelingen. “Verduurzamen

is natuurlijk de toekomst, daarom intro-

duceren we milieuvriendelijke producten die

bijvoorbeeld uitermate geschikt voor vloeren

waar met levensmiddelen wordt gewerkt. Het

product zit bovendien in recyclebare verpakkingen

en veroorzaakt geen stankoverlast tijdens

applicatie. Met een pH-waarde van 0-14

is dit echt uniek in de markt.” Dat geldt ook

voor de injectieproducten zonder solventen.

“Verder zijn we bezig met het toepassen van

spuitbeton, ideaal bij grote betonschades of bij

vergroting van benodigde dekking, en slablifting

een eco-vriendelijke vorm van betonreparatie

waarbij er sprake is van nivelleren d.m.v. injectie.”

Bos zegt tot besluit: “Wij zijn klaar voor

de toekomst. Daarbij denken we graag out-ofthe

box zodat we de vraagstelling van de klant

goed doorgronden en een passend en economisch

interessant voorstel maken.” ❚

SIR voert waterdichtwerkzaamheden uit met behulp Bij Eurochem in Antwerpen (B) brengt SIR maar liefst

280 m 2 spuitbeton aan op de wand van een loods.van een injectiepomp bij de Kennedytunnel.

SIR - Special Industrial Repair

Vosveld 21, B-2110 Wijnegem België

T +32 3 384 25 45 voor België

T +31 850 65 52 65 voor Nederland

E sir@sir.be

www.sir.be

/JAARBOEK

29


Sassevaart

Waterdichting zeesluis Terneuzen

Defensie Beauvechain

Betonherstel hangar

Arcelor Mittal Gent

Waterdiching watertoren

Samga silo´s Antwerpen

Gelijmde bewapening

Kerncentrale Doel

Betonsanering koeltorens

Diabolo tunnel Zaventhem

Waterdichting en betonherstel

Binnen zijn branche behoort Special Industrial Repair (SIR) tot een

middelgroot bedrijf die zijn diensten al ruim 30 jaar heeft bewezen op

het gebied van waterdichting en betonsanering.

SIR is in België, Nederland en verder binnen Europa actief. Vooral in

tunnels en ondergrondse bouwwerken heeft SIR zijn sporen verdiend.

Enkele kenmerken van SIR

Comol 5 Leiden

Waterdichting tunnelboor

Special Industrial Repair NV

Vosveld 21

B-2110 Wijnegem (België)

Telefoon Nl: +31 (0) 850 65 52 65

Telefoon Be: +32 (0) 33 84 25 45

E-mail: sir@sir.be

• SIR denkt in oplossingen.

• SIR haalt zijn kracht uit zijn know-how en zijn flexibiliteit.

• SIR hecht waarde aan klantvriendelijke en adequate communicatie.

• SIR staat garant voor volledige uitvoering van projecten,

binnen de gestelde termijnen.

• SIR levert een eindresultaat met de meest

gunstige prijs en kwaliteit verhouding.

• SIR is 24 uur per dag, 7 dagen in de week

en 365 dagen per jaar inzetbaar.


ELEKTROLAS LASTECHNIEK

Tekst Karlijn Raats |

Beeld Elektrolas Lastechniek

Samen beter, slimmer en veiliger

Elektrolas Lastechniek biedt met de ‘Schijf van Vijf’ lastechnische ondersteuning in de complete

bedrijfsvoering. “Met deze unieke benadering in de markt zorgen wij ervoor dat de processen

lastechnisch optimaal door het bedrijf heen vloeien”, aldus Operationeel Manager Michael Hagelaars.

Door te flexibiliseren kunnen medewerkers optimaal worden ingezet, aangezien

er in toenemende mate op projectbasis wordt gewerkt. Michael:

‘”Ook helpen we bedrijven te digitaliseren en bieden we onze vijf diensten

digitaal aan in ons eigen lasportaal. Dit is een klant specifieke lasomgeving

waar alle machines met bijbehorende certificaten, lassercertificaten en orders

in één dashboard volledig inzichtelijk zijn. Elektrolas zet bedrijven jaren

vooruit, zodat zij op volle kracht de toekomst in gaan.” ❚

Training Cobot programmeren.

Elektrolas Lastechniek

Gompenstraat 9, 5145 RM Waalwijk

T +31 416 33 67 77

E info@elektrolas.com

www.elektrolas.com

Samen beter, slimmer en veiliger. Daar draait het bij Elektrolas om. Elektrolas

heeft de kennis en middelen in huis om elk bedrijf waar gelast wordt verder te

helpen. Met de Schijf van Vijf biedt Elektrolas lastechnische ondersteuning in

de complete bedrijfsvoering: ontwerpfase, productie en kwaliteitsborging. Michael:

“Het is noodzakelijk dat de ontwerpen uitvoerbaar zijn en aan de kwaliteitseisen

voldoen. Daarnaast kijken we welke optimalisaties doorgevoerd

kunnen worden in het productieproces, zodat deze vlekkeloos verloopt.”

LASSPECIALISME

Civiele aannemers zijn gespecialiseerd in bouwen. Voor las specialisme

zetten zij steeds vaker Elektrolas in als externe lascoördinator. “Wij zorgen

voor de kwaliteitsborging. Wordt in het bedrijf nog niet met lasmethodebeschrijvingen

(WPS) gewerkt, dan zorgen wij dat die er komen en

dat de lassers gecertificeerd zijn zodat de producten aan de kwaliteitseisen

van de eindklant voldoen”, geeft Michael aan.

Totaalaanbieder op

lasgebied

Van aanbesteding tot

kwaliteitscontrole

Kwaliteitsbeheer,

scholing, verkoop,

verhuur en service

PROCESINNOVATIE MET LASVERBETERTRAJECTEN

Flexibilisering in de markt zorgt ervoor dat lassers vandaag de dag op

een andere manier ingezet worden. Michael: “Het Lasverbetertraject

van Elektrolas sluit hier perfect op aan. Het is een innovatieplan dat

speciaal wordt ontwikkeld voor het bedrijf. We kijken daarbij naar alle

onderdelen van het productieproces. Waar kun je innoveren en hoe

blijf je de concurrentie voor. Als daar behoefte aan is, ontwikkelen we

opleidingen op maat, die exact aansluiten op de vraag.”

DE LASWERKPLAATS VAN MORGEN

Elektrolas anticipeert op robotisering en automatisering in de maakindustrie

onder de werktitel ‘De laswerkplaats van morgen’. Hierin helpt

Elektrolas bedrijven met innoveren door slimmer en flexibeler te werken.

SAMEN

BETER

SLIMMER

VEILIGER

Michael Hagelaars

T 0416-336777 | E info@elektrolas.com | www.elektrolas.com

/JAARBOEK

31


SAES INTERNATIONAL BV

Tekst Jan Mol |

Beeld Saes International BV

De uitrustingstukken van Saes kom je overal tegen

Sloopgereedschap te land,

ter zee en in de lucht...

Dat de uitrustingstukken van Saes International BV in Weert vooral te land worden ingezet, is logisch.

Decennialang is Saes de betrouwbare partner van iedereen die zich bezighoudt met sloopprojecten, van

klein tot monsterlijk groot. Wie onder water moet werken, is bij Saes ook aan het goede adres. Menig

Erkat frees en XCentric ripper heeft zijn weg gevonden van het terrein in Weert naar werkzaamheden

die 'in den natte' worden uitgevoerd en inderdaad, ook op zee. Ook in de lucht treffen we Saes aan,

letterlijk en figuurlijk. Bevestigd aan een extreem lange giek, om een flatgebouw 'af te knabbelen', of

simpelweg in het laadruim van een vliegtuig, op weg naar een verre bestemming, waar men rekent op

de continuïteit en kwaliteit van de uitrustingstukken. Kortom: Saes, te land, ter zee en in de lucht!

GROTE MERKEN VOOR KLEINE

TOT GROTE WERKEN

Saes International BV is een bedrijf dat continu

meegroeit met de markt die zij bedienen.

Gestuurd door de klantvraag, heeft het

bedrijf in de loop der jaren een programma

aan uitrustingstukken opgebouwd waarmee

nooit 'nee' verkocht hoeft te worden. Er

zit wel een hele duidelijk gemene deler in

het aanbod: er wordt alleen gewerkt met

materieel van uitmuntende kwaliteit en of

er nu een klein uitrustingstuk of een uitrustingstuk

van reusachtig formaat gehuurd of

gekocht wordt, je krijgt er altijd de service

van Saes bij. Dat houdt in dat de koper of

huurder verzekerd is van perfect onderhouden

materieel en te allen tijde kan terugvallen

op het Saes Service Team. In Weert

begrijpt men als geen ander dat stilstand

op een project voorkomen moet worden.

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden

kunnen door Saes op locatie worden uitgevoerd.

De goed onderlegde monteurs en

de tot het dak gevulde servicebussen zorgen

ervoor dat ieder project efficiënt kan

worden uitgevoerd.

Te land...

Saes International BV is distributeur van

grote merken, waarbij namen als Epiroc,

Erkat, LaBounty, XCentric ripper en VTN

de revue passeren. Deze merken verbinden

hun naam graag aan Saes, omdat zij weten

dat de support die Saes levert hun merknaam

ten goede komt. Ook ontwikkelt men

32 /JAARBOEK


SAES INTERNATIONAL BV

Ter zee...

In de lucht...

in Weert zelf materieel, een goed voorbeeld

daarvan is het befaamde Saes trilblok

en het doorontwikkelde smeersysteem

voor kleine en middelgrote uitrustingstukken.

Dit smeersysteem zorgt ervoor dat er

doorgewerkt kan worden zonder zich te

hoeven bekommeren om het smeren van

het gereedschap. Dat voorkomt voortijdige

slijtage aan bewegende delen en maakt

dat gereedschap langer meegaat. Duurzaamheid

ten top!

MET SAES KOM JE OVERAL

Naast de hoofdvestiging in Weert beschikt

Saes over een filiaal in het Belgische Tienen,

om zo dicht mogelijk bij de klant te zijn. wAls

het gaat om de reikwijdte van het sloopgereedschap,

dan doet de toevoeging 'International'

achter 'Saes' zijn naam eer aan. De uitrustingstukken

van Saes worden wereldwijd

ingezet, door bedrijven die weten dat ze kunnen

vertrouwen op de vakmensen uit Weert.

Of een project nu om de hoek is, of overzees,

Saes zorgt ervoor dat er doorgewerkt kan

worden. Met Saes kom je verder! ❚

Saes zorgt ervoor dat er doorgewerkt kan worden.

'Naast de hoofdvestiging in

Weert beschikt Saes over een filiaal in het

Belgische Tienen'

SAES International BV

Lozerweg 10-14, 6006 SR Weert

T +31 495 56 19 29

E info@saes.nl

www.demolitiontools.eu

/JAARBOEK

33


ANTEA GROUP

Tekst Antea Group |

Beeld Antea Group, gemeente Leiden en JAM* architecten

Artist impression Plesmanlaan, perspectief noord.

Leidse Ring Noord vraagt

om intensieve samenwerking

De Leidse Ring Noord; één van de grootste binnenstedelijke infraprojecten van dit moment. Tientallen

specialisten zijn achter de schermen bezig om dit werk tot een succes te maken. Uitdagend..?

“Zeker”, vinden projectdirecteur Jan Smit (gemeente Leiden) en projectmanager Peter van Kampen

(Antea Group): “Maar, wanneer je met hart en ziel samenwerkt, kom je tot onvermoede resultaten.”

Leiden en Leiderdorp werken de komende

vijf jaar aan het ontwerp, de inpassing en de

uitvoering van de Leidse Ring Noord. Het

noordelijke deel van de Leidse Ring moet

het doorgaand verkeer straks om de Leidse

binnenstad en de kern van Leiderdorp loodsen.

In het project, dat uit vijf tracédelen bestaat,

is met name veel aandacht voor meer

ruimte voor fietsers en voetgangers én een

groenere leefomgeving. Resultaat: minder

autoverkeer in de woonwijken én een leefbare,

toegankelijke stad.

TWEE WERELDEN

“Hiermee heb je meteen de grootste uitdaging

te pakken”, vertelt Smit. “In Leidse

Ring Noord komen twee werelden samen:

die van infra en stedenbouw. De ene gaat

over wegverbredingen, nieuwe tunnels en

kruispunten. De andere gaat over de inpassing

ervan: deels in stedelijk, deels in landelijk

gebied. Hoe kom je tot een ringweg

die goed functioneert én van toegevoegde

waarde is voor z’n omgeving?”

Die puzzel is niet eenvoudig. Smit: “Je werkt

in een gebied waar elke meter telt. Daarnaast

34 /JAARBOEK


ANTEA GROUP

‘Wij komen niet even vertellen

hoe het allemaal moet.

Wij zoeken juist partnerschap’

Artist impression Plesmanlaan, perspectief zuid.

leggen wij de lat hoog als het gaat om de omgeving:

die heeft een belangrijke stem in het ontwerp.

Hun wensen en eisen wil je vertaald zien

in een plan waarmee iedereen verder kan.”

Dit begint bij goed samenspel tussen stedenbouw

én wegontwerp. Smit: “Op dit snijvlak

zie je vaak spanning ontstaan. Waar de één

ruimte voor een rotonde nodig heeft, heeft

de ander bomen bedacht. De grote vraag is:

hoe ga je hiermee om? Blijf je je blindstaren op

jouw idee, of ga je samen aan de slag om tot

een betere oplossing te komen?”

TOPSPORT

Dit laatste vraagt om een omgeving waarin je

elkaars belangen onderkent en elkaar versterkt.

“Dit is makkelijk gezegd. Maar het is topsport

om projecten van deze schaal goed te organiseren

en te zorgen dat iedereen maximaal betrokken

is. Zeker omdat wij naast het ontwerp

de onderzoeken, het omgevingsmanagement en

de contractbeheersing doen. Alles moet logisch

samenvallen”, vertelt Peter van Kampen van ingenieurs-

en adviesbureau Antea Group.

Antea Group, dat het referentie-ontwerp uitwerkt

én voorbereidt, speelt hierin een verbindende

rol. Van Kampen: “Wij komen niet

even vertellen hoe het allemaal moet. Wij

zoeken juist partnerschap. Dit geven wij ook

aan bij het gemeentelijk ingenieursbureau.

Hun lokale kennis is onmisbaar; daar doen wij

niets aan af. Door onze expertise toe te voegen,

kom je tot betere oplossingen.”

Ook koos Antea Group ervoor om een extern

stedenbouwkundig bureau aan te haken.

Van Kampen: “Met Jeroen Mensink

van JAM* architecten hebben wij een ervaren

stedenbouwkundige aan boord die ons

continu scherp houdt.” Die wisselwerking is

uitstekend, ziet Smit. “Neem het tracé Plesmanlaan.

Dat je in zo’n ingewikkelde omgeving

toch tot een ontwerp komt dat mooi

en zorgvuldig is ingepast. Vanuit gemeenteraad,

omgeving en Fietsersbond hebben we

er complimenten voor gekregen.”

Sowieso verloopt de voorbereiding soepel.

Binnen twee jaar werden voor vier van de

vijf tracédelen de uitvoeringsontwerpen

opgesteld én goedgekeurd. Smit: “Dit is de

verdienste van al die mensen die met elkaar

iets moois willen nalaten aan Leiden en Leiderdorp.

Vanuit die motivatie blijven wij samenwerken:

want er is de komende jaren

nog een hoop te doen.” ❚

Antea Group

Tolhuisweg 57, 8443 DV Heerenveen

T +31 513 63 45 67

F +31 513 63 33 53

E info@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Omkijken.

Vooruitzien.

/JAARBOEK

35


Projectleider Rail

Als Projectleider Rail ben je verantwoordelijk voor de

organisatie van integrale projecten op het gebied van het

spoor. Dit doen wij voor onze opdrachtgever ProRail en

diverse aannemers. Met jouw kennis en ervaring van civieltechnische

projecten overzie je niet alleen alle projectfasen,

maar weet je ook wat de wensen van de klant zijn.

Projectleider Kunstwerken

Antea Group is een koploper in het ontwerpen van kunstwerken.

Daarom zoeken we een projectleider die z’n passie voor

techniek, inspirerend leiderschap en commercieel talent in

wil zeen om mooie projecten te verwerven en te realiseren.

Ben jij die professional?

Projectmanager Assetmanagement

Wegen, watergangen, kunstwerken, ondergrondse verbindingen;

ze vormen de aderen van ons land, de haarvaten van onze

samenleving. Lijkt het jou het een mooie uitdaging om mee

te werken aan het vraagstuk hoe we dit kostbare netwerk in

stand houden? Hoe houden we het betaalbaar en zetten we

techniek in om de infrastructuur optimaal te benutten?

Projectleider Wegen

Is het jouw passie om infrastructurele werken tot een succes

te maken? Wij zoeken een projectleider voor infrastructurele

projecten. Denk hierbij aan muldisciplinaire werken waarin

de realisae of reconstruce van Rijks- en Provinciale Wegen,

binnenstedelijke infra en gebiedsontwikkelingen centraal

staan.


Smart Infra,

watermanagement

voor de toekomst

REMONDIS helpt u met maatwerkoplossingen

op het gebied van afval, hemel- en

oppervlaktewaterbeheer.

■ Advies

■ Engineering

■ Realisatie

■ Service

■ Onderhoud

■ Beheer


REMONDIS

Tekst Roel van Gils |

Beeld REMONDIS

Duurzaam

water- en afvalbeheer

We ervaren steeds meer de gevolgen van klimaatverandering in onze omgeving, zoals de recente

overstromingen in Zuid-Limburg en vlak over de grens in het Duitse Erftstadt met catastrofale

gevolgen. Als het aan REMONDIS Smart Infra ligt, gespecialiseerd in onder meer het ontwerpen

en bouwen van intelligente pompinstallaties, gebeurt dat niet nog een keer. Het Duitse familiebedrijf

excelleert daarnaast in duurzaam afvalbeheer. Een gesprek met de Managing Director van REMONDIS

Nederland, Dr. Andreas Krawczik en de directeur van REMONDIS Smart Infra, Wim Osseweijer.

REMONDIS is één van ’s werelds grootste

dienstverleners op het gebied van duurzaam

water- en afvalbeheer. Wereldwijd rekenen

meer dan 30 miljoen burgers op de dienstverlening

van de REMONDIS Groep. Ook in Nederland

is het van oorsprong Duitse familiebedrijf

een gevestigde naam en biedt met zijn vier business

sectoren werkgelegenheid aan ruim 14.500

mensen in ons land. “Met onze divisie Smart Infra

verzorgen we maatwerkoplossingen op het

gebied van afval-, hemel- en oppervlaktewater”,

zegt Krawczik. “Van engineering, advies en realisatie

tot aan service, onderhoud en beheer.

Onze kracht zit hem in de combinatie van kennis

en ervaring op het gebied van elektrotechniek,

werktuigbouw en automatisering.”

TOTAALOPLOSSING IN

WATERBEHEER

REMONDIS ontwerpt en levert totaaloplossingen

op het gebied van waterbeheer voor gemeenten,

waterschappen en het bedrijfsleven. Osseweijer:

“Of het nu gaat om pompsystemen of -installaties,

de afwatering van een woonwijk of kunstwerken

in de infra, zoals tunnels en viaducten. Van kleine

drukrioolunits tot grote polder- of zuiveringsgemalen

of onderdoorgangen. Bij alle grote infrastructurele

projecten in Nederland zijn we wel betrokken

voor het ontwerpen en leveren van pompinstallaties.

De komende jaren zullen we bovendien fors

investeren in oplossingen waarmee we wateroverlast

te lijf kunnen gaan. Onze oplossingen functioneren

niet alleen technisch uitmuntend, maar zijn

ook softwaretechnisch baanbrekend. Zo bouwen

we intelligente pompsystemen die zelflerend zijn,

die herkennen als de weersomstandigheden gaan

wijzigen en direct actie ondernemen om calamiteiten

te voorkomen.”

SMART INFRA

Smart Infra betekent volgens REMONDIS realtime

controle over uw oplossingen voor watermanagement.

“Maar we gaan nog een stap verder”,

vervolgt Osseweijer. “De volgende stap is

om algoritmes te koppelen aan historische- en

realtime-data om deze in te zetten voor proactief

onderhoud. Door slijtage of afwijkend gedrag

vroegtijdig te signaleren en hierop actief te anticiperen,

worden storingen verminderd, monteursbewegingen

beperkt en de betrouwbaarheid

verhoogd. De gemeente Oost Gelre is de eerste

gemeente in Nederland die service en onderhoud

aan pompinstallaties in bouwteamverband

heeft aanbesteed. Wij treden als het ware als

partner op van de gemeente en we maken optimaal

gebruik van wederzijdse kennis en ervaring.

Daarnaast besteden we volop aandacht aan de

fysieke en digitale veiligheid van onze systemen.”

TOEGEVOEGDE WAARDE

Tot slot is REMONDIS sterk in afval- en recycling.

“We zijn een zeer brede recycler van alle mogelijke

afvalstoffen”, zegt Krawczik. “Zo verwerken

we samen met onze Duitse dochter TSR 10 mil-

joen schroot per jaar en brengen dit weer terug in

omloop. In Lichtenvoorde verwerken we 8.000

ton aluminium koffiecapsules per jaar waarvan

nieuwe cups en andere producten worden gemaakt.

Het achtergebleven koffiedik wordt weer

gebruikt door onze Waste To Energy Plant in

REMONDIS ontwerpt, levert en onderhoud

totaaloplossingen op het gebied van waterbeheer.

'Met onze divisie Smart Infra verzorgen we

maatwerkoplossingen op het gebied van

afval-, hemel- en oppervlaktewater'

Bij grote infrastructurele projecten in Nederland is

REMONDIS betrokken voor het ontwerpen en leveren

van de pompinstallaties.

38 /JAARBOEK


REMONDIS

Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland.

Nijmegen. Hier bevindt zich ook de eerste luierrecyclinginstallatie

waar we uit 8.000 ton luiers

per jaar het kunststof aandeel terugwinnen en

waar de uitwerpselen worden omgezet in groene

energie. Het zijn slechts enkele voorbeelden

van wat wij onder recycling verstaan. Afgedankte

accu’s van elektrische fietsen en auto’s worden

eerst in onze unieke fabriek net over de grens in

Duitsland gebruikt om spanningspieken en -dalingen

op te vangen in het net voordat ze ontmanteld

en gerecycled worden. En we zijn continu op

zoek naar toegevoegde waarde. We willen geen

producten recyclen die niemand gebruikt, maar

juist toegevoegde waarde halen uit afval.” ❚

Wim Osseweijer, directeur van REMONDIS Smart Infra.

REMONDIS Nederland BV

Galileïstraat 18

7131 PE Lichtenvoorde, Nederland

T +31 544 39 55 55

www.remondisnederland.nl

/JAARBOEK

39


ROYAL EIJKELKAMP

Tekst Roel van Gils | Beeld Royal Eijkelkamp

Toonaangevend in

bodem- en waterprojecten

Met een omvangrijk productportfolio en een verregaande synergie

tussen de verschillende divisies biedt Royal Eijkelkamp unieke

oplossingen voor grootschalige projecten wereldwijd. Zo heeft het

familiebedrijf een 5-jarig miljoenenproject ‘gescoord’ in Sri Lanka

voor de aanleg van een grondwater monitoringsnetwerk. Maar ook

voor projecten dichter bij huis heeft Royal Eijkelkamp een breed

productgamma met unieke en multi-inzetbare apparatuur.

Sri Lanka kampt net als veel andere landen

met tal van grondwater gerelateerde problemen.

Grondwater wordt schaarser, door bevolkingsgroei

neemt de vraag naar grondwater

toe en een grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt

schommelingen in niveau, kwaliteit

en samenstelling. “In verschillende gebieden

wordt bovendien een zeer hoog arsenicum

en kwikgehalte aangetroffen in het drinkwater”,

weet Rob Stolsz, Product Specialist Soil

& Water bij Royal Eijkelkamp. “Dat leidt bij

inwoners veelvuldig tot chronische nierziekte.

Aan ons de taak om een compleet monitoringsnetwerk

op te tuigen, bestaande uit 150

meetlocaties. Het biedt beslissingsnemers van

het ministerie in de nabije toekomst tijdige,

betrouwbare en accurate data op basis waarvan

grondwater gerelateerde problematieken

gemonitord en gemanaged kunnen worden.”

HOGE NOOD

Royal Eijkelkamp heeft het complete project

in Sri Lanka op zich genomen in opdracht

van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation

and Water Resources Management en maakt

slim, gebruik van een optimale synergie tussen

de divisies Eijkelkamp SonicSampDrill,

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions en Eijkelkamp

Soil & Water. “Vrijwel ons complete

productportfolio komt in dit project samen”,

weet Sjoerd Sprenkelder te vertellen, Product

Manager Sonic & Conventional Rigs bij

Royal Eijkelkamp. “Vanuit Nederland hebben

we een aantal vooruitgeschoven ‘posten’ om

het project in goede banen te leiden, maar

ook om mensen lokaal op te leiden die ons

bij het monitoringsproject van 5 jaar kunnen

assisteren. Dat kunnen we overigens ook op

grote afstand vanuit onze Eijkelkamp Academy

in Giesbeek. Tijdens corona hebben we

fors geïnvesteerd in apparatuur om mensen

op afstand op te leiden. Zo zijn meerdere

klanten in Australië op een jobsite via real

time streaming getraind.” Stolsz vult aan: “Op

een vergelijkbare wijze zijn we betrokken

bij projecten in Brazilië en Afrika. Ook daar

is de nood hoog, vanwege dammen die op

instorten staan. Het heeft recent nog meer

dan 300 mensenlevens gekost in Brazilië.

Wij doen uitvoerig onderzoek naar de bodemkwaliteit

vooruitlopend op de bouw van

nooddammen.”

'We blijven ons voortdurend focussen op de

ontwikkeling van SonicCPT tooling, smart

sensoring, accessoires en SonicCPT gerelateerde

en multi-inzetbare machines'

40 /JAARBOEK


ROYAL EIJKELKAMP

GEOTECHNISCHE TOEPASSINGEN

Behalve het compleet ontzorgen van opdrachtgevers

op projectbasis is Royal Eijkelkamp natuurlijk

ook ‘gewoon’ producent. “Recent hebben

we ons portfolio uitgebreid met een range

aan geotechnische meetinstrumenten, waaronder

piezometers, inclinometers, tiltmeters

en extensometers. Belangrijke unique buying

reasons van de producten zijn onder meer

de betrouwbaarheid, robuustheid en ontzettend

hoge accuraatheid. Wij maken gebruik

van state-of-the-art technologie. De meetinstrumenten

moeten ook onder extreme condities

hun toegevoegde waarde bewijzen”, legt

Sprenkelder uit. “Daarnaast leveren we een

uniek gamma aan compacte sondeermachines.

De Compact Crawler CPT-serie is een kleine,

maar krachtige unit op rupsen om sondeerwerkzaamheden

uit te voeren. Ideaal voor

moeilijk bereikbare locaties of in binnenstedelijk

gebied, waar je niet met een grote sondeerwagen

uit de voeten kunt. Bovendien is de

pusher met frame zelfs los te koppelen van de

crawler waardoor in zeer kleine en lage ruimtes

gewerkt kan worden.” Stolsz: “Daarnaast werken

we aan remote technieken zodat machines

heel nauwkeurig op afstand bediend kunnen

worden, om zowel de ergonomie als veiligheid

te verhogen. We onderzoeken de mogelijkheden

om machines op (veel grotere) afstand te

bedienen. Bijvoorbeeld vanaf kantoor een machine

bedienen die op de bodem van de zee of

midden in een grote mijn staat opgesteld.” }

De vertegenwoordigers van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources Management en het Royal Eijkelkamp Project Team met een deel van

het materiaal dat richting Sri Lanka is gegaan.

/JAARBOEK

41


BEKIJK DE

VIDEO

Ontdek de nieuwe DS4

De nieuwe en multifunctionele DS4 is een compact

rupsvoertuig voor bodemonderzoek:

• Dynamisch bemonsteren met SPT

• Bemonstering met ramgutsen (diameter 50, 60 en 80 mm)

• Bemonstering met steekbussen (diameter tot 4”)

• Conventioneel boren

• Handmatig klemsysteem voor uittrekken monster in liner

Voordelen DS4

• Kleine en compacte machine

• Pull/push direct over de mast

• Hydraulische snelkoppelingen

• Op afstand te besturen

T +31 313 880 200

E info@eijkelkamp.com

I royaleijkelkamp.com


ROYAL EIJKELKAMP

Compact Crawler CPT200.

MULTI-INZETBARE MACHINES

Vanuit de markt komt er steeds meer vraag

naar multi-inzetbare machines, merkt Sprenkelder.

“Uniek aan de Compact Crawler

CPT-serie is de additionele boormotor op

de rups die tevens gebruikt kan worden voor

het doorboren van plaatselijke puinlagen of

gesteente. Er hoeft dan geen andere boorstelling

meer ‘gemobiliseerd’ te worden. Zeker

in gebieden met een heterogene geologie,

zoals in Limburg, is deze combinatie van

boren en sonderen heel interessant. En die

combinatie wordt nog eens versterkt met

de Drill’n CPT-unit. Boorbedrijven kunnen

de Drill’n CPT (een volledig zelfwerkende

sondeerunit) inklemmen in de voetklem van

de boormachine en op die manier zelfstandig

sonderingen uitvoeren. Ook het sonisch

boren en bemonsteren tot een maximale

diepte en vervolgens met een rotary boorkop

boren in harder materiaal en tot grotere

diepte, is veel aan de orde. Vandaar

dat we onze DUO serie hebben ontwikkeld

die deze mogelijkheid biedt. De DS4 is op

zijn beurt weer uitermate geschikt voor de

overwegend zachtere geologie in ons land

en compatibel met maar liefst vijf verschillende

toepassingen. Het uitvoeren van milieukundig

onderzoek, partijkeuringen, geotechnisch

onderzoek, het is allemaal mogelijk

met de DS4. En zo blijven we ons voortdurend

focussen op de ontwikkeling van Sonic-

CPT tooling, smart sensoring, accessoires en

SonicCPT gerelateerde en multi-inzetbare

machines.” Met de Eijkelkamp Service

Assistent heeft men bovendien altijd inzicht

in de performance van de apparatuur en

wordt stilstand door een uitgebreide monitoring

en preventief onderhoud zoveel

mogelijk voorkomen.

Royal Eijkelkamp was de laatste vijf jaar exclusief

vertegenwoordiger voor de Grundfos

MP1 pomp wereldwijd. “Een unieke pomp met

dunne diameters die tot 90 meter diep water

kan oppompen en vooral gebruikt wordt om

watermonsters te nemen en peilbuizen door te

spoelen”, legt Stolsz uit. “We hebben de productieplant

recent vanuit Amerika naar Giesbeek

gehaald en produceren de pomp sinds

november dit jaar in eigen beheer. Daarnaast

zijn we bezig met de ontwikkeling van een irrigatiesysteem

om onder vacuüm overtollig water

weg te zuigen. Daarmee is het mogelijk om

een terrein dat oververzadigd is geraakt in hele

korte tijd droog te maken. Of andersom om

bij droogte een terrein op zeer nauwkeurige

wijze te bevochtigen.” Meer kan Stolsz op dit

moment nog niet verklappen over het systeem

dat volgend jaar door Royal Eijkelkamp op de

markt wordt gebracht.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan een

demo via Royal Eijkelkamp en ervaar zelf de

veelzijdigheid van bijvoorbeeld de Compact

Crawler CPT-serie of de DS4. ❚

Royal Eijkelkamp

Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek

T +31 313 88 02 00

www.royaleijkelkamp.com

/JAARBOEK

43


CROONWOLTER&DROS

Tekst Jan Mol |

Beeld Croonwolter&dros

Croonwolter&dros werkt met een systematische aanpak

Duurzame ambities

waarmaken in de

hoogste versnelling

Als het gaat om innovatieve oplossingen en samenwerkingsvormen in de infra, dan komt

Croonwolter&dros herhaaldelijk in beeld. Het TBI-bedrijf heeft duurzaam werken al heel lang

hoog in het vaandel staan. Met een horizontaal geprogrammeerde organisatie, waarin ruimte is

voor innovatieve ideeën, kijkt het bedrijf naar oplossingen die bijdragen aan het behalen van de

doelstellingen die voor 2030 en 2050 zijn vastgelegd.

En met succes. Als rode draad loopt door alle

inspanningen dat kennis gedeeld wordt en

bedrijven en mensen die hulp nodig hebben

bij het maken van een omslag naar duurzamer

werken op support kunnen rekenen. De interne

organisatie evolueert mee met de duurzaamheidsambities

en de steeds wijzigende vragen

uit de markt. Zo is de afdeling Technologie &

Ontwikkeling opgezet, om de klanten nog beter

te kunnen helpen bij het realiseren van hun

doelen. We spreken met Celeste Martens,

bekend van Asset Management, nu Manager

Technologie & Ontwikkeling en met Remmy

Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra.

BEZIG MET MORGEN

EN OVERMORGEN

Remmy opent het gesprek: “Bij mij op de

afdeling zijn we bezig met het werk van morgen,

De afdeling van Celeste is bezig met overmorgen.”

Celeste voegt toe: “Wij werken vraag en

aanbod gedreven. Als Remmy iets belangrijks

signaleert, dan legt hij dat bij ons neer. Wij buigen

ons er dan over en kijken zo ver mogelijk vooruit.

Vanuit onze jarenlange expertise en innovatiekracht

werken we zo aan oplossingen die bijdragen

aan de doelstellingen van de opdrachtgevers,

bijvoorbeeld nog duurzamer werken.” Remmy

merkt op dat zij scherp in de gaten houden wat

overheden aan activiteiten plannen en publiceren

en daarop acteren. “De focus ligt bij ons op 2030

en verder, overmorgen dus. Onze duurzame

ambities staan in dienst van samenwerking en

ontwikkeling, op weg naar een betere wereld.”

Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra.

Hoe is de afdeling Technologie & Ontwikkeling

tot stand gekomen? Celeste: “We hebben

mensen geselecteerd die nieuwsgierig

zijn, intrinsieke motivatie hebben om aan de

(maatschappelijke) thema’s te werken, denken

in oplossingen maar ook niet vergeten

om problemen en oplossingen te valideren bij

onze klanten.” Remmy vult aan: “We hebben

intern een intensieve afstemming en houden

elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zo zien we actueel veel beweging bij de over-

44

/JAARBOEK


CROONWOLTER&DROS

heid, die voor de grootste renovatie en vervangingstaak

staat uit de geschiedenis. Veel

infrastructuur uit de jaren '60 en '70 bereikt

zijn 'end of lifecycle' en moet gerenoveerd of

vervangen worden. De voorwaarde is dat dit

efficiënt gebeurt, met zo min mogelijk hinder

en uiteraard duurzaam. Dat zijn factoren die

Croonwolter&dros op het lijf zijn geschreven,

wij kunnen terugvallen op onze kennis van eerdere

projecten, de expertise van onze mensen

en op onze innovatiekracht. We zetten oplossingen

in zoals digital twins, testen, simuleren

en het optimaliseren van communicatie met

stakeholders.”

FOCUSGEBIEDEN VAN

TECHNOLOGIE EN

ONTWIKKELING

Wanneer we kijken naar de focusgebieden op

de afdeling Technologie & Ontwikkeling, dan

zijn dat Asset Management, Industrialisatie,

Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatiecultuur.

Deze programma's hebben onderling

veel raakvlakken. Celeste: "Digitalisering is ernorm

belangrijk als je duurzaam wilt werken,

maar staat niet op zich. Binnen het thema industrialisatie

levert modulair bouwen ook

veel op. Bouw je planmatig modulair, zodat

elementen makkelijk herinzetbaar zijn na hun

‘end of lifecycle’, of bouw je juist seriematig

met de nadruk op circulariteit? Binnen duurzaam

werken staan thema’s nooit op zichzelf.

Het is de juiste mix die bepaalt of je zo optimaal

mogelijk werkt. Dat kan alleen als we

onze kennis delen en vooral heel intensief

samen optrekken, zodat in de hele keten de

beste keuzes worden gemaakt.”

Remmy beaamt dat en vult aan: “We zullen

meer gaan samenwerken in een andere houding,

met het oog op de toekomst. We gaan

de risico’s en kansen beter verdelen en elkaar

slimmer maken.” Celeste haalt als voorbeeld

de agenda aan die door Rijkswaterstaat is gelanceerd:

‘Samen sneller met focus innoveren’.

“Dat is precies zoals wij werken”, concludeert

zij. “Wij willen voorsorteren op wat

eraan zit te komen. Dat moet wel in de cultuur

van je organisatie zitten. Dit gaat niet alleen om

een gezonde bedrijfsvoering, dit gaat om toekomstige

generaties. Toekomstbestendig werken

is een morele plicht die we allemaal hebben.

We willen als Croonwolter&dros niet de

beste van Nederland zijn, maar wel het beste

voor Nederland. Met een lange termijn focus en

een duurzame continuïteit.”

STANDAARDISATIE IS WENSELIJK

Celeste en Remmy geven aan dat ook de aanpak

bij Croonwolter&dros veranderd is, als het gaat

Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling.

'Samenwerken was altijd al een speerpunt,

dat is het en dat blijft het'

om oplossingen aandragen. “Waar we voorheen

met eigen oplossingen voorbijkwamen,

luisteren we nu meer en gaan op onderzoek

uit”, schetst Remmy. “We pushen onze oplossing

niet, maar stellen ons empathisch op. ‘Wat

is de context van het project en welk belangen

spelen er?’ Het draait dus niet alleen om technologie.”

Celeste: “Vanuit een idee valideren we

eerst het probleem (begrijpen we waar het echt

om gaat) en daarna valideren we de oplossing.”

Volgens Remmy is het wenselijk om zoveel

mogelijk te standaardiseren. “Door te kijken of

iets opgelost kan worden met een generieke

aanpak binnen de gestelde kaders, hoef je het

wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Dat

is per definitie duurzaam werken. En… generiek

kan ook innovatief zijn. Bovendien houd je

daardoor meer tijd over om te werken aan

plannen voor de langere termijn.” Samenwerken

was altijd al een speerpunt voor

Croonwolter&dros, dat is het en dat blijft het

volgens Celeste en Remmy. “Door ons enthousiasme

nemen we partners mee in groei. Dat

doen we op een wendbare en empathische

manier. Door de samenwerking tussen Commercie

& Tendering en Technologie & Ontwikkeling

zijn we prima in staat om aan te sluiten

bij de ontwikkelingen in de markt en de daaruit

voortvloeiende behoeften van onze opdrachtgevers”,

zegt Remmy tot besluit. ❚

Croonwolter&dros

Postbus 6073, 3002 AB Rotterdam

T +31 889 23 58 99

E Remmy.uffen@croonwolterendros.nl

www.croonwolterendros.nl

/JAARBOEK

45


UW INFRAPARTNER

Croonwolter&dros is uw infrapartner voor ontwerp, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en asset management.

Deze activiteiten hebben wij allemaal in eigen huis. Daarnaast werken wij samen met specialisten, zodat wij uw

complete infratraject multidisciplinair kunnen uitvoeren en beheersen. Wij zijn uw partner voor het gehele

traject, voeren de regie en houden rekening met budgettaire en maatschappelijke invloeden. Voor meer

informatie of contact kijkt u op croonwolterendros.nl/infra


AGRULINE

SCHEURBESTENDIGE

FITTINGS & LEIDINGEN

LANGERE LEVENSDUUR

scheurbestendig PE 100-RC

HOGE ECONOMISCHE EFFICIËNTIE

schuurvrije installatie

DUURZAME KOPPELINGEN

betere lasresultaten

ONE STOP SHOPPING

compleet PE 100-RC leidingwerk

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Austria | T +43 7258 7900 | sales@agru.at


VAN AALSBURG

Bij de Lepelaarplassen zet Van Aalsburg een elektrische boot en een specialistische moeraskraan in, die geheel is aangepast naar de wensen voor het gebruik in natuurgebieden.

Tekst Susan Peek | Beeld Van Aalsburg

Van Aalsburg: derde

generatie familiebedrijf met

duurzame wilgenproducten

Van Aalsburg is een modern familiebedrijf waar het stokje letterlijk van generatie op generatie

wordt doorgegeven. “Mijn vijf broers en ik hebben het ambacht van griendwerken van onze vader

geleerd”, zegt Dick van Aalsburg. “Die jarenlange kennis en ervaring blijft in de familie, er worden

steeds meer familieleden actief betrokken bij het bedrijf: neven, achterneven, zwagers. De kennis van

het ambacht combineren we met moderne innovatieve technieken en specifieke materialen zodat

we blijven doorontwikkelen binnen ons vakgebied.”

De strategie van Van Aalsburg richting de toekomst

focust zich met name op duurzaamheid.

“Dit gaat een grote vlucht nemen”, volgens

Dick. “Met onze projecten willen we meer CO 2

vasthouden dan uitstoten, dát is -naast bodemen

oeverbescherming- het doel.” Niet verwonderlijk

dat het bedrijf op niveau 5 van de CO 2

-

prestatieladder staat, het hoogste niveau voor

kwaliteit, veiligheid, duurzaam hout en milieu.

Duurzaam in de breedste zin van het woord

“Naast de enorme hoeveelheid zonnepanelen

op ons bedrijfspand en een eigen trafohuis,

rijden we 100% op blauwe diesel en

‘Duurzaam en degelijk

natuur met natuur beschermen’

verkennen we de mogelijkheid om over te

schakelen op waterstof.” De plannen voor

2,5 ha vergroting van het bedrijfsterrein zijn

bij de gemeente ingediend. “Uiteraard gebruiken

we zoveel mogelijk elektrisch aangedreven

boten en materieel, omdat onze

werken voornamelijk plaatsvinden in natuurgebieden.

Want we willen niet alleen op een

zo duurzaam mogelijke manier wérken, maar

ook met duurzame materialen. Daarom kijken

we ook of onze producten nóg duurzamer

kunnen”, zegt Dick.

48 /JAARBOEK


VAN AALSBURG

met de onderzoeken, maar naar verwachting

zullen we dit veel vaker gaan inzetten.

Wij hebben een aantal modellen als

Van Aalsburg geregistreerd.”

Exclusief bij Van Aalsburg: kokos- en jutematten gecombineerd met bestorven wilgentakken.

Een veel duurzamer alternatief voor geotextiel.

BUILDING WITH NATURE

Bij de Lepelaarplassen -een Natura2000-

gebied- is Van Aalsburg inmiddels druk bezig

met het herstel van de vogeleilanden. “Het is

echt building with nature”, zegt Dick en vertelt

dat er specifieke aanpassingen aan de machines

gedaan zijn om dit natuureiland te realiseren

op deze lastig te bereiken plek. “Maar wij gaan

geen enkele uitdaging in ons ambacht uit de

weg”, besluit Dick. ❚

DUURZAAM ALTERNATIEF

“Waar we voorheen bij oever- en bodembescherming

met geotextiel werkten, hebben

we een vernieuwd alternatief ontwikkeld.

Door kokos- en jutematten te combineren

met de bestorven wilgentakken, ontstaat

een veel duurzamer alternatief voor o.a.

de huidige zinkmatten.” Dick vertelt dat de

manier waarop het vroeger werd gedaan nu

weer wordt toegepast: “Door lagen vulhout

en rijshout toe te passen creëren we meer

stijfheid. Ook werken we bijvoorbeeld

met twee lagen wiepen met jute eronder.

Op deze manier realiseren we een betere

zanddichtheid en treksterktes bij de zinkstukken.

Uiteraard kijken we goed naar de

functie, zodat die niet in het gedrang komt.

Inmiddels is de KIWA in Duitsland bezig

VAN AALSBURG

Van Aalsburg BV

Paalgraaf 11, 4174 LC Hellouw

T +31 653 17 95 38

E info@vanaalsburgbv.nl

www.vanaalsburgbv.nl

VAN AALSBURG

AL MEER DAN 50 JAAR VERTROUWD

DOOR DUIZENDEN KLANTEN

Paalgraaf 11

4174 LC Hellouw

+31 (0)418 58 12 29

info@vanaalsburgbv.nl

www.vanaalsburgbv.nl

VAN AALSBURG B.V. CERTIFICATEN

Per jaar 750.000 m² zink en kraagstukken

Van ontwerpfase tot oplevering

Nauwkeurig afzinken met zinkbalk met

behulp van GPS

Meer dan 60 jaar ervaring

Natuur met natuur beschermen

Co 2

negatieve projecten

00023873004 - VAN AALSBURG 1-2.indd 1 03-11-21 /JAARBOEK 15:40 49


TOPCON

Tekst Susan Peek | Beeld Topcon / Martin Hogeboom / Shutterstock

De gezichten achter Topcon in Nederland

Aangenaam met je te werken!

Mogen we ons even voorstellen? Niet dat we nieuw zijn hoor, Topcon bestaat al sinds 1932.

Maar het zijn de mensen die Topcon maken tot het bedrijf wat het nu is: een wereldwijde speler

die nauwkeurige meetoplossingen en producten ontwikkelt, produceert en verkoopt. Dankzij deze

oplossingen -én de ondersteuning die we onze klanten bieden bij het gebruik- kan er slimmer,

sneller, duurzamer, rendabeler en veiliger gewerkt worden binnen bouw en landbouw. We zijn altijd

heel benieuwd naar jouw verhaal, maar willen dit keer iets meer van onszelf laten zien.

We starten met degene die ons een inkijkje

kan geven in wat Topcon voor jou wil betekenen

en die op de achtergrond de schakels aan

elkaar verbindt: Frido Buunk, general manager

van Topcon Positioning Netherlands.

“Als onderdeel van een grote internationale

speler, vertalen wij

als Topcon Positioning Netherlands

de wereldwijde visie van

Topcon terug naar de lokale

markt. We kijken hoe we

onze innovaties in Nederland

goed kunnen toepassen.” De

continue veranderingen in de

bouw en infra in ons land zorgen

voor een toenemende druk om

efficiënter te werken. “Meer resultaat

behalen in minder tijd, faalkosten

reduceren, minder milieubelasting,

veiliger werken én een

schaarste aan vakmensen… het zijn

nogal wat uitdagingen waar

de mensen in deze branche

tegenaan lopen.

Tegelijkertijd worden

de bedrijven steeds

groter, doen meer

en diverser werk.

Juist dan moet het

workflowmanage-

Frido Buunk, general

manager bij Topcon

Positioning Netherlands.

ment van zo’n bedrijf op orde zijn. Data wordt

daarbij steeds belangrijker; zowel het inwinnen,

als het opvragen en gebruiken ervan. Onze opdrachtgevers

leren steeds meer in data te denken

en systemen te gebruiken die hen daarbij helpen.

Software is daarbij leidend en samenwerken zó

ontzettend belangrijk. In je team, in het bedrijf én

in het project. En daar helpen wij je dan weer bij.”

MEERWAARDE

ZIT IN ONZE MENSEN

Topcon is meer dan alleen leverancier van software

en hardware. “We hebben goede producten

en oplossingen, maar daarin zijn we niet de enige.

De meerwaarde van Topcon zit echt in onze

mensen en onze aanpak. We adviseren, denken

mee en zetten nét dat stapje extra.” Buunk beseft

dat de interne workflow binnen Topcon daarom

50 /JAARBOEK


TOPCON

minstens zo belangrijk is. “Om klanten optimaal

te kunnen bedienen, moeten alle afdelingen, zoals

sales, support, orderverwerking en de directie,

goed samenwerken”, vindt Buunk.

Topcon onderscheidt zich door oprechte interesse

te combineren met de wil om anderen verder

te helpen. “Belangrijk daarbij zijn ook de samenwerkingen

van en met partners en leveranciers

binnen de keten. We zijn tenslotte allemaal een

schakel in het grote geheel van het bouwproces.”

SALES & CUSTOMER SERVICE

Niet alleen binnen de keten, ook binnen Topcon

zélf zijn de diverse afdelingen allemaal belangrijke

onderdelen van het geheel. Zoals de afdeling sales,

waar Ad van Gils ons meer over vertelt. “Topcon

spiegelt zich aan de markten die we bedienen. Samenwerken

met andere afdelingen en denken in

workflows gebeurt steeds vaker. Zo hebben wij

intern bijvoorbeeld de markten Construction en

Geopositioning samengevoegd tot Positioning

Solutions, vergelijkbaar met de overlap van die

sectoren binnen de branches die wij bedienen.

Landmeetkundige oplossingen in de bouw, zowel

boven- als ondergronds in combinatie met machinebesturing

voor wegenbouw en grondverzet,

hebben tenslotte allemaal met elkaar te maken en

worden steeds meer digitaal. Ook het optimaliseren

van de transportbewegingen van het grondverzet

en de transporten van afvalstromen binnen

de bouw kunnen voortaan digitaal: allemaal met

behulp van data en goede webapplicaties.”

‘Met onze oplossingen en kennis kan

er slimmer gewerkt worden binnen

bouw en landbouw’

Digitalisering geeft betere inzichten in de landbouw.

(Beeld: Topcon)

Van Gils constateert dat klanten van Topcon

steeds meer apparatuur hebben

die divers ingezet kan worden.

Dat zorgt voor overlap in diverse

sectoren. “De vraag

vanuit de klant verandert

daarmee ook. Waar de klant

de afgelopen 15 jaar exact

wist welke apparatuur hij nodig

had, komt de klant nu bij

ons met een vraag naar een

oplossing, in plaats van naar

een product.” }

Ad van Gils, Afdeling Sales.

/JAARBOEK

51


TOPCON

Samen werken aan de uitdagingen van de toekomst, dáár staat Topcon in Nederland voor.

Als voorbeeld noemt Van Gils het digitaal

inmeten. “Dát is het vraagstuk en wij

gaan ze adviseren hoe ze dat het beste

kunnen doen. Optimaal afgestemd op

de toepassing van de klant.” De afdeling

sales benadert ook proactief

potentiële nieuwe klanten. “We

reiken bijvoorbeeld aannemers

een helpende hand

en kijken hoe we ondersteunend

kunnen zijn in

hun processen. Zij willen

tegenwoordig flexibeler

zijn en meer onderdelen

zelf oppakken in plaats

van uitbesteden. Omdat wij

kennis hebben van de markt

en weten waar ze tegen aan

lopen, kunnen we ook hen

optimaal bedienen.”

Zowel bij nieuwe als bij bestaande

klanten is customer

Raymond Mulder, Afdeling Service.

service de afdeling waar de order van a tot z

wordt verwerkt. Zij zorgen ervoor dat

alle afdelingen hun werk kunnen doen

en dat de gemaakte afspraken worden

nagekomen.

SERVICE

Of een klant nou binnenkomt via

sales, service of support, er

wordt altijd goed gekeken

wat het specifieke vraagstuk

is en bij welke afdeling

of persoon de

klant het beste terecht

kan. Topcon

stelt een projectteam

samen en de

klant heeft één aanspreekpunt.

“Topcon

wil vooral op het gebied

van service en support

een verschil maken”, zegt

Raymond Mulder van de

afdeling service. “Dus kijken

we niet alleen naar wat

de klant vraagt, maar kijken

we naar wat de klant nodig

heeft. Waar is de klant het meeste mee gebaat?

Kwestie van goed doorvragen, verder

denken en je expertise op dat gebied optimaal

inzetten”, volgens Mulder.

“Wij zijn verantwoordelijk voor het op tijd

uitleveren van de orders met de juiste software

en instellingen, geheel naar wens van de

klant.” Mulder, eerder werkzaam geweest bij

de service buitendienst, heeft die specifieke

kennis van buiten mee naar binnen gehaald.

“Een andere meerwaarde is onze reparatieafdeling.

Nagenoeg alles doen we in eigen

beheer: reparaties, testen of gewoon de jaarlijkse

kalibraties van instrumenten.” Ook de

verhuurafdeling breidt zich uit. Door het partnerschap

met Boels is de keuze in het fleetmanagement

aanzienlijk vergroot. “We willen

stilstand bij onze klanten voorkomen en zorgen

dat de voorbereidingen op de verhuurmachines

al gedaan zijn.”

SUPPORT

Jan-Martijn Koelewijn, afdeling support: “Om

onze klanten verder te kunnen helpen, zullen

wij ons moeten aanpassen, daarom lopen de

afdelingen sales en support ook steeds meer

52 /JAARBOEK


TOPCON

Data is key tussen hardware, software en binnen alle sectoren.

in elkaar over.” Koelewijn constateert namelijk

dat de workflow voor klanten, met

name bij de eerdergenoemde aannemers,

verandert. “Steeds meer

zaken gaan digitaal: inmeten, scannen,

noem maar op. Bij die verandering

in de markt kunnen sommige

partijen wel wat hulp gebruiken.

Soms ontbreekt het aan kennis in

het secundaire proces, terwijl

ze die taken wel graag

zelf uit willen voeren.

Wij ondersteunen

daarbij in de volle

breedte.”

Jan-Martijn Koelewijn,

Afdeling Support.

De afdeling support

zorgt voor

de koppeling van

de apparatuur

aan de software.

Ook software van derden.

“En we leveren support

op het gebied van geo, machine control

en agriculture. Door heel klantgericht te

werken en op een proactieve manier

support te verlenen, maken we de

klant zo zelfredzaam mogelijk”, zegt

Koelewijn. “Onze supportcollega’s

staan altijd klaar om telefonisch

te ondersteunen en onze service

collega’s zijn de klanten graag van

dienst in het servicecenter of

komen bij hen langs op locatie.

Daarnaast bieden

we diverse trainingen aan,

desgewenst op locatie. En

onze quick guides en instructievideo’s

zijn altijd

te raadplegen en kunnen

heel praktische ondersteuning

bieden.”

EN DAARMEE IS DE

CIRKEL ROND

Met wie je dus ook in contact

komt bij Topcon, iedereen is

bereid te helpen en is op de

hoogte van alle ins en outs

op het gebied van technische

producten, technologische ontwikkelingen,

software en informatie. Bovendien zijn er

korte lijnen met het hoofdkantoor van Topcon.

Buunk: “Omdat we willen groeien als

bedrijf, zijn we altijd op zoek naar goede collega’s

die onze teams kunnen aanvullen. Het

is de teamprestatie die er voor zorgt dat we

optimaal kunnen meedenken in de processen

van de klant en hen zo goed mogelijk kunnen

bedienen. We zijn een wereldbedrijf met

medewerkers in vele landen en toch krijgen

we van onze klanten de feedback dat het

contact fijn is, ze prettig geholpen zijn en we

met korte lijntjes werken. Dat persoonlijke,

met aandacht, dát is typisch Topcon”, zegt

Buunk tot besluit. ❚

Topcon Positioning Netherlands

De Kronkels 14, 3752 LM Bunschoten

T +31 332 99 29 39

E customerservice.nl@topcon.com

www.topconpositioning.nl

/JAARBOEK

53


BOUW & INFRA OPLOSSINGEN

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION

Elk type project, elke bedrijsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

00025605007.indd 1 02-11-21 14:18

TatukGIS

Een van de meest uitgebreide GIS platformen op de markt. Desktop, web of mobiel? Het is allemaal mogelijk met deze

naadloos op elkaar afgestemde producten. Met standaardapplicaties binnen enkele minuten aan de slag. De prijs/kwaliteitsverhouding

is uniek. Sinds 2008 is SmallToGo value added reseller van TatukGIS binnen de Benelux. Daarbuiten als Solutions

en Trainings Partner. Onze eigen STGViewer laat nog maar eens zien wat de kracht is van TatukGIS. SmallToGo is specialist

in asset management en beheer. Wij nemen graag met u uw vraagstukken door om samen te werken

aan een oplossing.

T +31-(0)6-81463601

E info@smalltogo.com

www.smalltogo.com

00026407001_smalltogo_v2(ligt bij de klant voor akkoord).indd 1 10-11-2021 12:41


Maak het verschil in de openbare ruimte

met unieke lijnafwatering

Met het Freestyle rooster biedt ACO je de unieke mogelijkheid om

het zichtbare oppervlak van een gietijzeren rooster zelf te ontwerpen.

Jij ontwerpt - wij zorgen voor de details! Op een eenvoudige manier

kunnen fantasierijke ontwerpschetsen door ons worden gerealiseerd.

Het enige wat wij nodig hebben is jouw idee!

www.aco.nl • 0314 368280


SMALLTOGO

Tekst Danny van Hooren | Beeld SmallToGo BV

Het verleden, heden en

de toekomst van GIS

Geografie houdt de mens al vele honderden tot zelfs duizenden jaren bezig. Land verdelen,

land inmeten, terrein verkennen, bodemgesteldheid,... De ene keer gaat het om de belasting, de

andere keer om oorlog en weer een andere keer om eigendomsrechten op een stukje land.

Die toepassingen zijn al zeer oud, maar tegelijkertijd nog zeer modern. Ze worden immers nog

steeds toegepast, zij het met modernere en nauwkeurigere middelen. Danny van Hooren van

GIS-specialist SmallToGo neemt ons mee in het verleden, heden en de toekomst van GIS.

De groei en ontwikkeling van GIS kan in een

aantal fasen worden samengevat:

1) De geografie uit de oudheid: landmeten en

kaarten tekenen

2) De intrede van computers en het gaan digitaliseren

van kaarten

3) De internetbubbel: geografie via het web

4) De huidige ontwikkelingen van 3D-laserscanning

en mobiele applicaties

5) De toekomst, al deels begonnen en gaat verder

met augmented reality

Iedere stap kent technologische uitdagingen,

maar ook enorme sprongen. “Locatiebepaling

werd vroeger veelal gedaan met de stand van

de zon en de sterren”, weet Van Hooren. “In de

laatste 40 jaar is dit vooral vervangen door satellieten

die de positie terugstralen naar de aarde.

In de scheepvaart wordt vaak nog een mix van

beiden gebruikt. Ook de steeds meer toepasbare

wiskunde heeft de GIS-wereld doen groeien.

Wat nu als simpele functie is aan te roepen

herbergt soms behoorlijk complexe wiskunde!”

Halverwege vorige eeuw is na het ontdekken van

de transistor een sprong gemaakt in de ontwikkeling

van computers. “Waren het eerst nog logge

SmallToGo levert verschillende producten waaronder de STGViewer waarmee vele soorten data bekeken, bevraagd en geëxporteerd kan worden.

56 /JAARBOEK


SMALLTOGO

bereik gekomen”, weet Van Hooren. “De hoeveelheden

data die hiermee gepaard gaan zijn

gigantisch, maar tegelijkertijd ook erg nauwkeurig.

De toepassingen hiervoor gaan richting 3D

en worden vaak live ingemeten en verwerkt.”

Technologische ontwikkelingen, betere wiskundige algoritmes, uitgebreidere functies en de almaar groeiende

snelheid in de verwerking van gegevens maakt dat GIS de komende decennia nog zal groeien.

computers die kamers vulden en slechts enkele

instructies per seconde konden verwerken, zo

zijn het nu krachtige computers in een kleine behuizing

geworden waar een processor in zit die

tientallen miljoenen instructies per seconde afhandelen.

Hiermee is de verwerking van de complexe

wiskunde in GIS beter te verwerken.”

“Eind jaren 80, begin jaren 90 begon langzaam

het internet op te komen”, vervolgt Van

Hooren. “Nog niet zoals we het nu kennen,

maar er kon wel al gecommuniceerd worden

tussen computers over grote afstanden. Voor

het GIS met haar grote hoeveelheden data

was dit nog niet geschikt. Later kwam de zogenaamde

internetbubbel die voor een enorme

toename in webontwikkeling zorgde en hogere

snelheden op het internet. Tegelijkertijd

werden ook mobiele telefoons geïntroduceerd

die mobiele oplossingen mogelijk zouden gaan

maken. Echter Android en Apple waren begin

deze eeuw nog niet zo ver.”

Langzaam werd internet voor GIS interessant.

“Anno 2021 zijn de snelheden vaak erg goed.

Glasvezel wordt steeds meer de standaard en

daarmee verdwijnt ook een barrière in de internetsnelheid.

Tevens zijn door de komst van de

smartphones ook goede mobiele oplossingen

mogelijk. Betere besturingssystemen op de mobiele

apparaten en de steeds hogere snelheid in

de mobiele verbindingen maken dit soort apparaten

interessant en geschikt voor GIS.”

“Door de hoge internetsnelheden, alsmede de

snelheden in de netwerken binnen bedrijven,

zijn toepassingen voor laserscanning, de zogenaamde

point clouds, eveneens binnen hand-

'Geografie houdt de mens al vele honderden tot

zelfs duizenden jaren bezig'

De volgende stap die al deels is ingezet en volgens

Van Hooren in de nabije toekomst alleen maar

toeneemt, is het werken met augmented reality.

“Dat betekent eigenlijk dat geografische gegevens

live op een beeld worden geprojecteerd die naar

de echte wereld kijkt. Al lopende met een speciale

bril kan dan al in de omgeving bekeken worden

welke objecten van de bedrijfsgegevens er liggen.”

De toekomst laat zich nog een beetje raden,

maar het is wel te merken dat GIS als zeer bijzonder

in het verleden, ongeveer 20 jaar geleden

bij vele bedrijven een hoofdapplicatie

is geworden en in de toekomst alleen maar

belangrijker wordt”, resumeert Van Hooren.

“Technologische ontwikkelingen, betere wiskundige

algoritmes, uitgebreidere functies en

de almaar groeiende snelheid in de verwerking

van gegevens maakt dat GIS de komende

decennia nog zal groeien. SmallToGo levert

verschillende producten waaronder de ST-

GViewer waarmee vele soorten data bekeken,

bevraagd en geëxporteerd kan worden.” ❚

SmallToGo BV

Postbus 269

4000 AG Tiel

Tw +31 6 81 46 36 01

Ew

info@smalltogo.com

www.smalltogo.com

/JAARBOEK

57


ACO

Unieke ACO Freestyle roostergoot van gietijzer

Tekst Ellen Groefsema |

Beeld ACO

ACO geeft afwateringsystemen

een eigen gezicht

Lijnafwatering is dé corebusiness van ACO wereldwijd. Meer dan een halve eeuw zijn wij koploper

op dit specifieke gebied van afwateringstechniek. Ondanks de schijnbare eenvoud van het product

blijft innovatie onze grootste kracht. De laatste jaren heeft de toepassing van sleufgoten en speciale

design roosters een hoge vlucht genomen.

URBAN DESIGN

Waar traditionele roostergoten niet altijd aansluiten

bij de beoogde uitstraling van een project,

zorgen sleufgoten of roosters met een

bijzonder ontwerp juist voor een duidelijke

signatuur. De praktische must van afwatering

verandert daarmee in Urban Design en draagt

bij aan de eigen identiteit van een project.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Urban Design goten nemen een prominente plek

in ons lijnafwateringsprogramma. Een dermate

belangrijke plek zelfs dat een productspecialist en

tekenaars zich ontfermen over deze tailor made

oplossingen. Jouw idee is de basis voor ons werk.

Hiermee gaan wij aan de slag. Aan alles wordt

gedacht, tot in het kleinste detail. Omdat wij beschikken

over een goede materiaalkennis en weten

wat technisch wel en niet kan, komt u niet

voor onaangename verrassingen te staan. In tegendeel!

Door een complete begeleiding van uw

project, van begin tot eind, bent u zeker van het

eindresultaat! Wij leveren u een ‘maatpak’ van alleen

de beste kwaliteit. Daar staan wij voor!

FREESTYLEN MET ACO!

Met de Freestyle rooster bieden wij je de unieke

mogelijkheid om het zichtbare oppervlak

van een gietijzeren rooster vrij te ontwerpen.

Jij ontwerpt - wij zorgen voor de details! Op

een eenvoudige manier kunnen fantasierijke

ontwerpschetsen worden gerealiseerd. Het

enige wat je nodig hebt is een idee. Wij kunnen

de roosters naar wens leveren, bijvoorbeeld

met een stroeve oppervlaktestructuur

en sleufbreedtes van slechts 8 mm. Dus ook de

veiligheid wordt niet verwaarloosd!

58 /JAARBOEK


ACO

ACO SquareLine sleufgoot uit RVS bij station Arnhem

KOSTENBESPARING MET DE

ACO POWERDRAIN-I SEALIN

Onder de Freestyle roosters, maar ook onze

sleufgoten passen wij steeds vaker de (r)evolutionaire

polymeerbetonnen PowerDrain-

I Sealin goot toe. Deze vodoet ruimschoots

aan de waterdichtsheidseisen van EN1433 en

BRL5211 (KOMO). Op een voldoende draagkrachtige

ondergrond is geen betonommanteling

nodig, zodat het verwerken van deze

lijngoot een grote tijdbesparing oplevert tijdens

de bouwfase. Maar er is meer. Want

dankzij de EPDM-afdichting van de Sealin kan

zand en water niet meer tussen de gootelementen

doorsijpelen en wordt schade aan

constructies en vervuiling van het grondwater

voorkomen. Bovendien is het afkitten van de

elementen onderling niet meer nodig dankzij

deze Sealin-technologie. Ook dat bespaart tijd

en dus geld tijdens de bouwfase.

#ASKACO

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking,

zodat er betere doordachte en uitvoerbare

oplossingen komen die sneller te verwerken

zijn. "askACO" noemen we dat. Van

deze ‘way of working’ mogen ontwerpers,

aannemers en opdrachtgevers kostenloos

gebruik maken. ACO zorgt voor de afwateringsexpertise

en jij houdt de eindregie. Dus

heb je een vraag over het monitoren, opvangen,

reinigen, vasthouden en afvoeren van

water? #askACO. ❚

ACO Freestyle "Harmony" in centrum Assen

ACO BV

Edisonstraat 36

7006 RD DOETINCHEM

Tw +31 314 36 82 80

Ew info@aco.nl

www.aco.nl

/JAARBOEK

59


Rest Assured

with Kooi camera

surveillance

Wij geloven dat iedereen een rustige en

ongestoorde nachtrust verdient. Ook u. Daarom

observeren en signaleren we met tijdelijke, mobiele

en innovatieve camerabewaking en broeidetectie.

Zo voorkomen we diefstal en schade bij uw

bouwplaats of locatie.

247kooi.com | Camera surveillance


KOOI CAMERA SURVEILLANCE

Vanuit het Kooi Alarm Center worden alle UFO’s 24/7 geobserveerd.

Een UFO van Kooi op locatie.​

Tekst Chris Elbers | Beeld Kooi Camera Surveillance

Unieke app geeft 24/7 zicht

op elke projectlocatie

Hoogwaardige mobiele, surveillance en tijdelijke camerabewaking verkleint niet alleen de kans op

vandalisme en diefstal van kostbare spullen, een optimaal functionerende beveiligingsoplossing zorgt

ook voor een ongestoorde nachtrust. Bij Kooi uit Drachten weten ze er alles van. De internationaal

actieve kennispartner op dit gebied biedt een breed scala aan camerasystemen voor onder meer

bouwterreinen, zonneparken en opslagplaatsen. Klanten van Kooi krijgen inloggegevens voor de

247kooi App, om continu zicht te hebben op al hun projecten.

De 247kooi App en het bijbehorende webportaal

zijn uniek. "Zicht op bouwplaatsen via

een webportaal is natuurlijk alom bekend", zegt

international business developer Jelmer Kloosterman.

"Maar het volledige toezicht mogelijk

maken via een app is nieuw. Met de app bieden

we onze klanten een extra stukje service."

MULTIFUNCTIONEEL

De 247kooi App, te downloaden voor iOS en

Android, geeft continu zicht op projecten. Zo

kunnen gebruikers meekijken met de op de

OP WEG NAAR BETER

De 247kooi App werd in juli 2021

gelanceerd. Met behulp van de

feedback van gebruikers wordt op

dit moment gewerkt aan de verdere

doorontwikkeling van de app.

locatie aanwezige camerasystemen en incidentrapportages

en -analyses inzien. "Daarnaast is

het mogelijk om snel en eenvoudig wijzigingen

in beveiligingstijden door te geven", vervolgt

Kloosterman. "Voorheen gebeurde dat hoofdzakelijk

telefonisch en nam de verwerking ervan

nogal wat tijd in beslag. Daaraan maakt deze

app definitief een eind. De gebruiker kan voortaan

rechtstreeks de gewenste wijzigingen doorgeven.

Vervolgens zorgt ons eigen Kooi Alarm

Center ervoor dat deze mutaties volledig geautomatiseerd

worden verwerkt. Zo is de klant altijd

verzekerd van de juiste beveiliging."

HELDER OVERZICHT

Naast de reeds door Kloosterman genoemde

functionaliteiten zorgt de 247kooi App ook

voor een glashelder overzicht van de UFO’s

(Unit For Observation) die op een project

zijn opgesteld. Zowel qua aantal als de exacte

plaats ervan. "Tijdens de realisatie van een

project is het van groot belang om te weten

hoeveel en wáár de beveiligingscamera precies

staan en welk materiaal en materieel ze moeten

beveiligen", aldus Kloosterman. "Ook daarvoor

biedt deze app een oplossing. Een pluspunt

dat net als de andere voordelen het werk

van uitvoerders en werkvoorbereiders overzichtelijker

en eenvoudiger gaat maken." ❚

Kooi Camera Surveillance

Zonnedauw 10

9202 PA Drachten

Tw +31 88 247 56 30

Ew

info@247kooi.com

www.247kooi.nl

/JAARBOEK

61


WSP

Tekst Jan Mol |

Beeld De Fotoloods/Koen Mol

WSP levert de vakmensen aan tafel

Maximaal inzetten op

toekomstbestendig ontwerpen?

Stel je eens voor dat je een advies- en ingenieursbureau aan je zijde hebt, dat beschikt over een

wereldwijd netwerk van specialisten? Een bedrijf dat vooral gedreven wordt door maximale

betrokkenheid als het gaat om toekomstbestendig ontwerpen. Dat bedrijf is er. WSP ontwikkelt

innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Business development

manager Frans-Jan Willemen neemt ons mee in de wereld van WSP.

BOTTOM-UP WERKEN

“Wij zijn een organisatie die het liefst vanuit

de inhoud betrokken is. Ons bureau maakt

berekeningen, geeft advies en levert consultancy.

Kortom, wij leveren echte experts

aan tafel. Omdat we zelf uit een uitvoerend

werkveld komen, snappen we de manier van

communiceren en de behoeften van onze

klanten als geen ander. Onlangs hebben we

de vakgroep strategisch advies in het leven

geroepen, met een econoom aan het roer.

Met ingang van november beschikken we

over contract- en projectmanagement als

nieuwe dienstverlening. Door onze achtergrond

praten we op niveau mee over natte

waterbouw, infra, bouw, milieu en energie.

Voor de GWW zitten we dus in de hele

kolom”, schetst Willemen.

‘Medewerkers van WSP werden betrokken

bij het zoeken naar oplossingen

tijdens de watersnoodramp in Limburg’

Hoogwater bij Rossum. (Beeld: Koen Mol)

62 /JAARBOEK


WSP

Business development manager Frans-Jan Willemen.

(Beeld: De Fotoloods)

GLOBALE DENKTANK

WSP is een mondiale speler met in elk land

vestigingen waar expertise aanwezig is binnen

alle disciplines. “Dat levert een enorme

reken- en denkkracht op”, vervolgt Willemen.

“We groeien elke dag en maken daarbij

gebruik van de kruisbestuiving die plaatsvindt

binnen ons eigen netwerk. Dat zie je bijvoorbeeld

terug aan onze betrokkenheid bij digitalisering.

We gebruiken data van projecten

die overal ter wereld plaatsvinden en zetten

deze in bij nieuwe projecten. Dat zorgt voor

een enorme dynamiek, die ook echt nodig

is in een wereld waarin de snelheid van veranderingen

almaar toeneemt. Ook op het

maatschappelijke vlak. Laat dat laatste nu

een stokpaardje van ons zijn. We zetten

maximaal in op maatschappelijke thema’s en

hebben over belangrijke zaken een mening.

Met onze kennis willen we het maatschappelijk

belang dienen. Die waarden en normen

zie je terug in onze projecten.”

WSP komen we in Nederland dan ook overal

tegen. Zoals dit jaar, bij de watersnoodramp

in Limburg, waar de medewerkers van WSP

werden betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

WSP heeft ook SROK contracten

lopen met Rijkswaterstaat en onderzoekt

en adviseert op het gebied van PFAS, stikstof

et cetera. “Als het gaat om renoveren,

vervangen, circulair werken en recycling, dan

geldt: samenwerken is alles, net zoals betrokken

zijn. Dat begint bij onze medewerkers en

dat dragen we graag over op onze klanten.

We staan samen voor de uitdaging een toekomstbestendige

samenleving te bouwen”,

zegt Willemen tot besluit. ❚

WSP

Tramsingel 2, 4814 AB, Breda

T +31 88 910 20 00

E nl.info@wsp.com

www.wsp.com/nl

/JAARBOEK

63


SGS

Tekst Jan Mol |

Beeld SGS

Samenwerking steeds intensiever dankzij elkaar aanvullende expertises

Twee zelfstandige

spelers in de bouw en

infra onder hetzelfde dak

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering met een

wereldwijd netwerk van 2.600 kantoren en meer dan 93.000 medewerkers. Om meer focus te

leggen op de benodigdheden en behoeftes van klanten in de bouw en infrastructuur, trekken

SGS INTRON en SGS Roos+Bijl in Nederland gezamenlijk op onder de noemer Infrastructure &

Construction. We spreken met Ron Leppers, directeur bij SGS INTRON en Lorenzo van der Bijl,

Business Unit Manager bij SGS Roos+Bijl, over een samenwerking die steeds intensiever wordt.

'Zowel SGS Roos+Bijl als SGS INTRON

hebben een mkb-verleden en dien

ten gevolge eenzelfde bedrijfscultuur'

64 /JAARBOEK


SGS

VAN SCHADEBEOORDELING

EN GEBOUWINSPECTIES TOT

KABEL- EN LEIDINGNETWERK

Het is belangrijk om te weten dat beide bedrijven

zelfstandig opereren, maar wanneer het kan

of nodig is samen optrekken in een project. Die

samenwerking komt voort uit het feit dat de werkzaamheden

van SGS INTRON voornamelijk bestaan

uit het verrichten van gebouwinspecties,

schadebeoordeling en beschrijven van bijbehorend

hersteladvies, materiaal- en productanalyses,

kwaliteitscontroles, het certificeren van bouwmaterialen

en bouwprocessen en dus plaatsvinden

in het stadium voor of na het werk van SGS

Roos+Bijl. Zij hebben de ondergrondse infrastructuur

als expertise en ontwerpen technische kabelen

leidingnetwerken voor distributie van energie,

data, gassen en vloeistoffen. Tevens verzorgt SGS

Roos+Bijl indien nodig de begeleiding bij het aanleggen,

verleggen of verwijderen van kabels en leidingen.

Het spreekt voor zich dat opdrachtgevers

die met beide bedrijven in zee gaan genieten van

de gebundelde kracht van expertises.

STERKE FOCUS OP

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Leppers licht toe: “SGS INTRON kan het hele

proces begeleiden van onderzoek naar bouwmaterialen

tot de bouw van (infrastructurele) bouwwerken.

Voor grote civiele werken zoals sluizen en

waterwerken, voorzien wij in bijvoorbeeld kwaliteitscontrole

en staal- en betontesten. Zo waren

we betrokken bij de Afsluitdijk en Nieuwe Sluis

Terneuzen. In ons werk komen aspecten aan bod

als milieukunde, chemie, mijnbouw en geologie.

Wij hebben daarvoor alle kennis en kunde in huis.”

SGS Roos+Bijl ontwerpt en beheert duurzame

en hoogwaardige verbindingen voor de energiemarkt,

olie- en gasindustrie, waterleidingbedrijven

en telecompartijen. Van der Bijl: “Wij verzorgen in

het voortraject de engineering, inclusief alle bijbehorende

specialistische berekeningen, voor de kabels

en leidingen en adviseren tijdens de realisatie.

Op infrastructurele projecten zoals de Afsluitdijk

en Sluis Terneuzen bijvoorbeeld komen we SGS

INTRON dan weer tegen.” In de samenwerking

wordt er gekomen tot totaaloplossingen die het

Coördinatie bij uitvoering werkzaamheden kabels en

leidingen derden bij de Afsluitdijk.

leven van de opdrachtgever makkelijker maken.

De diensten raken elkaar op het gebied van engineering,

controle en certificering. Duurzaamheid

en circulair bouwen staat hoog op de prioriteitenlijst.

Juist door de kracht van samenwerken kan de

focus daarop zo sterk zijn.

Inspectie van constructies en infrastructurele werken, waaronder de Afsluitdijk.

DE KLANT OP DE EERSTE PLAATS

Zowel SGS Roos+Bijl als SGS INTRON hebben

een mkb-verleden en dien ten gevolge eenzelfde

bedrijfscultuur, waar als vanouds de klant op de

eerste plaats komt. Leppers schetst: ‘’We zijn gewend

om álles uit de kast te halen voor onze klanten.

Door directe en korte communicatielijnen en

betrokkenheid vanuit onze organisatie krijgt de

klant altijd de persoon aan de lijn die de expertise

heeft om zijn of haar vraag te beantwoorden.”

Met SGS als wereldwijd opererende organisatie is

het bij SGS INTRON en SGS Roos+Bijl dus ‘Think

global, act local’. “Dat is denk ik wel de sleutel van

ons succes”, vervolgt Leppers. “Doordat we meer

samen oppakken zijn we ook toekomstbestendig.”

Van der Bijl tot besluit: “Zeker ook als het gaat om

de grote opgave met betrekking tot de energietransitie

waar we voor staan, zowel onder- als boven

de grond. De eisen die gesteld worden aan

energienetwerken veranderen voortdurend mee

met de toenemende vraag naar energie.’’ ❚

SGS Infrastructure & Construction

Dr. Nolenslaan 126, 6136 GV, Sittard

T +31 88 214 52 04

E nl.intron.sales@sgs.com

www.sgs.nl

/JAARBOEK

65


WWW.SGS.NL

088 214 52 04

Voor een

veilige en

duurzame

bouw- en

infrasector

De bouw van een brug, een tunnel, een

woontoren, een sluizencomplex of ingewikkelde

ondergrondse infrastructuur. SGS Infrastructure

& Construction draagt graag bij aan een

hoge kwaliteit van bouwwerkzaamheden en

ondersteunt bij knelpunten en uitdagingen

tijdens de uitvoering. We voorzien in een

compleet pakket aan oplossingen en diensten

voor grootschalige en kleine bouwprojecten.

Wij ondersteunen in:

• Validatie en analyse van constructiegegevens

• (RPAS-)inspecties van civiele werken en schade-analyses

• Circulaire bouwdiensten, waaronder LCA’s, milieuprofielen en EPD’s

• Destructief en niet-destructief onderzoek metalen

• Geaccrediteerde monsterneming

• Laboratoriumtesten van bouwmaterialen

• Datasensoring van constructies

• Projectmanagement en omgevingsmanagement ondergrondse

infrastructuur

• Advies en engineering ondergrondse infrastructuur inclusief

bijbehorende calculaties waaronder, EMC, magneetveldzone,

waterslag, sterkte en boringen.

SAFER

GREENER

SMARTER


ONTWERPEN IN NLCS?

KIES OOK VOOR

SNELHEID EN KWALITEIT

NIEUW!

INFRACAD 7

WWW.INFRACAD.NL

DOWNLOAD TRIAL

ONLINE DEMO

GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP

Geo-informatie (PDOK)

en KLIC verwerken

· BGT en Kadastrale kaart importeren

· KLIC-meldingen importeren

· Luchtfoto’s importeren

· Import volledig conform NLCS

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,

BricsCAD en MicroStation

NIEUW!

NIEUW!

INFRACAD

#1 NLCS applicatie voor

ontwerpen en toetsen

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS

· Automatische legenda en bijschriften

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit

· Uitgebreide rapportage van hoeveelheden

· Efficiënte gereedschappen en ontwerptools

INFRACAD CE

Landmeetkundige software

voor professionals

· Geschikt voor alle merken apparatuur

· Dwars- en lengteprofielen verwerken

· Uitzetbestanden maken en bijhouden

· Werken met eigen meetcodes

· Verwerking volledig conform NLCS

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


CAD ACCENT | ARKANCE SYSTEMS

Tekst Ingeborg Baumann | Beeld CAD Accent

Arkance Systems: Professionals in CAD- en BIM voor infrastructuur

Standaardisatie

zorgt voor efficiëntie

Twee jaar geleden is CAD Accent onderdeel geworden van Arkance Systems, een sterk groeiende

Europese organisatie met CAD- en BIM specialisten. Vanuit Elf landen in Europa werken meer dan

650 specialisten met een compleet portfolio van hardware, software en de daarbij horende diensten

om organisaties in de bouw, infra en industrie om te standaardiseren en optimaliseren. Zo wordt er

gewerkt aan de digitale transformatie naar BIM. Business Unit Director Infra Peter van Houwelingen

is hard op weg zijn ambitie te verwezenlijken: ‘’Binnen een paar jaar is het de bedoeling dat we een

Europese topspeler zijn op gebied van CAD, BIM en Industry 4.0.’’

Arkance Systems biedt een groot

aantal CAD- en BIM-opleidingen.

68 /JAARBOEK


CAD ACCENT | ARKANCE SYSTEMS

NLCS ZORGT VOOR

STANDAARDISATIE

‘’Informatie delen, behouden en hergebruiken

is cruciaal’’, vertelt van Houwelingen.

‘’Zeker voor onze doelgroep binnen de civiele

techniek. In civieltechnische projecten

hebben we te maken met verschillende spelers

zoals ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers

en overheden; de professionals binnen

de infrastructuur en openbare ruimte.

Al die partijen wisselen informatie uit. Denk

aan het delen van de bestaande situatie, het

maken van een ontwerp, de uitvoering en

het opleveren van een revisietekening. Het is

heel erg belangrijk dat die informatie eenduidig

en efficiënt is, dat er geen miscommunicatie

kan ontstaan. De NLCS (Nederlandse

CAD Standaard) levert hier een belangrijke

bijdrage. Dankzij de gestandaardiseerde opzet

van tekeningen is de kans op misverstanden

bij het uitwisselen van tekeningen een

stuk kleiner. Tekeningen kunnen maar op één

manier worden geïnterpreteerd. Bovendien

zorgt de gestandaardiseerde opzet van tekeningen

ervoor dat de informatie op eenvoudige

wijze kan worden hergebruikt in andere

processen. Denk bijvoorbeeld aan het

maken van een visualisatie van een ontwerp

of het vullen van een beheeromgeving. De

NLCS is hiermee een wezenlijk onderdeel

van een Building Information Model (BIM) en

maakt een BIM-workflow tussen de verschillende

afdelingen en organisaties mogelijk. De

NLCS wordt steeds intelligenter en wordt

ook steeds slimmer ingezet.’’

INFRACAD: SAMENWERKING

MET DE MARKT

Peter van Houwelingen legt uit dat de NLCS

een technische standaard is en een CADapplicatie

noodzakelijk is om hier goed mee

te kunnen werken. “Al in 2010 hebben wij

InfraCAD ontwikkeld en sinds die tijd is deze

software uitgegroeid tot volwaardige NLCSontwerpsoftware.

Dit doen wij niet alleen.

Samen met alle marktpartijen uit de keten

bespreken wij waar mensen tegenaan lopen,

waar behoefte aan is. Het actief betrekken

van gebruikers bij de (door)ontwikkeling van

De NLCS biedt als open BIM-standaard veel efficiëntie.

onze software, is vanaf het begin een belangrijk

deel van onze bedrijfsstrategie geweest.

Naast de contacten via het testpanel zoeken

we gebruikers op via ons forum, de helpdesk

en uiteraard ons klantenbestand. Hierdoor

sluit de InfraCAD software naadloos aan

op de behoefte in de markt en dit verklaart

denk ik ook waarom InfraCAD de meest

toegepaste NLCS-software is.”

EFFICIËNT WERKEN

Sinds 2018 zijn overheden verplicht om de

NLCS toe te passen en hierdoor wordt

deze standaard steeds sneller gemeengoed

in de gehele sector. Peter van Houwelingen

ervaart deze transitie van dichtbij: “Wat ik

vooral leuk vind om te zien is dat de meeste

organisaties beginnen vanuit deze verplichting,

en vervolgens de echte meerwaarde

ontdekken… Dat deze standaard hen helpt

om hun werkzaamheden efficiënter uit te

voeren en hun processen soepeler te laten

verlopen. InfraCAD is daarbij een belangrijk

hulpmiddel, maar als Arkance Systems bieden

we veel meer. Zo hebben wij diverse CADen

BIM-opleidingen die specifiek gericht zijn

op de civiele techniek. Wij leveren dagelijkse

ondersteuning om te zorgen dat organisaties

kunnen blijven werken en leveren wij krachtige

laptops en workstations, specifiek voor

zware CAD- en BIM-software. Met onze

kennis en ervaring helpen wij bedrijven met

hun digitale transformatie; om efficiënt te

werken en kosten te besparen.” ❚

‘Wat ik vooral leuk vind om te zien is

dat de meeste organisaties beginnen vanuit

deze verplichting, en vervolgens de

echte meerwaarde ontdekken’

Arkance Systems

Lauwersmeer 11, 5347 JR Oss

T +31 85 303 00 00

E info@cadaccent.nl

www.cadaccent.nl

/JAARBOEK

69


BETONHUIS

Tekst Jan Mol | Beeld Betonhuis

Minder CO 2

-uitstoot vraagt niet alleen om actie van de kant van de betonsector

Verduurzaming in de

betonsector is niet alleen

materiaalgebonden

De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland verenigt 110 betoncentrales,

die het gebruik van secundaire en gerecyclede materialen, alsmede de CO 2

-footprint

registreren in een benchmark. Deze benchmark maakt deel uit van de certificatie van de Concrete

Sustainability Council (CSC). Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton

en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Paul Ewalds is

coördinator van Beleid & Regelgeving van Betonhuis, wij spreken hem over de duurzaamheidsrapportage

2018-2019 van de sector Betonmortel.

MEER CO 2

-UITSTOOT IN 2019,

MAAR VERKLAARBAAR

Uit de benchmark valt af te lezen dat beton

in volume is toegenomen, maar de aanvoer

van grondstoffen met beperkte CO 2

-uitstoot

is afgenomen. Wat betekent dat? Ewalds:

“Door de beperkte beschikbaarheid van

grondstoffen met beperkte CO 2

-uitstoot is

er mee CEM1 gebruikt, met als gevolg meer

CO 2

-uitstoot. Dat probleem zit vooral aan

de kant van de bindmiddelen. Is dat een probleem?

Voor de betonsector wel, maar voor

Nederland niet. Het houdt in dat andere industrieën

minder afval zijn gaan produceren.

Dat betekent wel dat we naar alternatieven

moeten kijken die de CO 2

-uitstoot in onze

sector weer terugdringen. Gecalcineerde klei

kan een oplossing zijn.”

DUURZAME AMBITIES

Het Betonakkoord wijst de weg naar duurzaam

werken en de lat ligt hoog. “De sector

Betonmortel wil zelfs 55% CO 2

-reductie halen

in 2030 (ten opzichte van 1990). In 2050

willen 100% CO 2

-neutraal beton hebben.

Die ambitie kunnen we niet alleen waarmaken,

daarvoor kijken we ook in de richting

van de andere partijen in de bouwketen",

legt Ewalds uit. “De betonindustrie levert

vaak wat wordt gevraagd. Als onze industrie

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORTAGE

-De toegenomen vraag naar beton komt door de toename van grote infrawerken

in 2019, zoals Sluis IJmuiden en Afsluitdijk. Bovendien vragen dergelijke

infrawerken veel cement van een kwaliteit die bestendig is tegen zeewater en

dat betekent hogere milieuklassen die zorgen voor meer CO 2

.

-Door de groeiende markt zijn er in verhouding per m 3 minder (CO 2

-neutrale)

secundaire grondstoffen gebruikt én was er tegelijkertijd minder aanbod van

CO 2

-neutrale stoffen als vliegas en H-slak.

-Er is relatief veel hoogbouw gepleegd en daarmee meer vraag naar hogere

sterktes. Dat vraagt hogere percentages cement in het beton wat bijdraagt aan

een hoger volume CO 2

.

Duurzaamheidsrapportage 2018-2019

Betonhuis Betonmortel.

70 /JAARBOEK


BETONHUIS

CO 2

-UITSTOOT VEROORZAAKT

DOOR IMPORT BELASTEN

In Europa wordt gerekend met het EU ETS,

European Emissions Trading System. “De

huidige ETS-systematiek moet aangepast

worden. Het wordt steeds strenger qua

vrije rechten, maar het moet wel een eerlijk

speelveld blijven. Als we over de gehele

CO 2

-uitstoot ETS-rechten betalen, dan

wordt het een Europese aangelegenheid en

wordt CO 2

-uitstoot die wordt veroorzaakt

door import ook belast.”

Paul Ewalds is coördinator van Beleid & Regelgeving van Betonhuis.

'Het Betonakkoord wijst de weg naar duurzaam

werken en de lat ligt hoog'

duurzame oplossingen voorstelt, dan kan

dat betekenen dat opdrachtgevers plannen

moeten loslaten of juist meer geld moeten

investeren voor bepaalde zaken. Maar ook

dat bouwers en ontwerpers hun werkwijze

en plannen tegen het licht moeten houden,

wachttijden anders in moeten richten,

constructies moeten aanpassen, hergebruiken

of slanker moeten construeren. Er zal

dus duurzaam besteld moeten worden en

meer samengewerkt moeten worden. De

besteller moet aangeven hoeveel milieuimpact

hij wil maken. Minder CO 2

-uitstoot

betekent dus minder CEM1 en meer CEM 3

verwerken, meer hoogovenslak toepassen

et cetera. We zullen als betonindustrie in

overleg moeten treden met onze opdrachtgevers.

Bij gunning van publieke opdrachtgevers

telt voor hen vaak de MKI-waarde,

maar dat zijn geen echte kosten. Niet publieke

opdrachtgevers kunnen werken met

het CSC-keurmerk, met de module voor

secundair materiaal. Voor 2022 staat er ook

een CO 2

-module in de planning. Dan kun je

beton bestellen met een duurzaamheidsfactor,

uitgedrukt in 1 tot en met 5 sterren. Dat

werkt internationaal, in Nederland gaan we

die sterren hoogstwaarschijnlijk een MKIreferentie

meegeven (in het buitenland kent

men MKI niet).”

Aan de zijlijn speelt nog iets anders volgens

Ewalds: “Er is net een rapport genaamd ‘Carbon

Based Design’ uit, van TNO/RVO. We

proberen al te bouwen met zo min mogelijk

CO 2

-uitstoot, maar het rapport geeft aan dat

waar de CO 2

-uitstoot van materialen een factor

1 is, het gebruik van het gebouw een factor

7 is. Minder materialen gebruiken betekent

minder CO 2

-uitstoot, maar houdt wel meer

stoken en koelen in. Wat ik daarmee wil aangeven

is dat materialen niet solo aan de basis

van CO 2

-uitstoot liggen. Een groot deel van

de uitstoot zit aan de kant van de opdrachtgever,

de ontwikkelaars en de constructeurs,

op een niet-materiaalgebonden manier. Aan

de kant van het bouwwaardenmodel dus, aan

de kant van de levensduur en het circulaire

ontwerp. Dan kun je de duimschroeven op

de MKI wel steeds meer aandraaien in de betonindustrie,

maar de niet-materiaalgebonden

kant moet ook bekeken worden. Dat is echter

nergens vastgelegd.”

CONCLUSIE

De conclusie die we kunnen trekken is dat de

benchmark niet alles zegt, omdat de uitkomsten

zijn gebaseerd op kubieke meters beton.

“Het gaat echter over het geheel”, zegt

Ewalds. “De huidige benchmark past in de

tijdsgeest van 2014, als drijfveer om te verduurzamen.

Nu het Betonakkoord er is kunnen

we op een hele andere manier monitoren.

Breder, vollediger. Een stuk evolutie.” ❚

Betonhuis

Postbus 194, 3440 AD Woerden

T +31 348 48 44 00

E info@betonhuis.nl

www.betonhuis.nl

/JAARBOEK

71


MAX BÖGL

Tekst Jan Mol | Max Bögl Nederland BV

IJsselbrug door Max Bögl.

Hans de Koning (Max Bögl) over nieuwe vormen van samenwerking

‘Onze drive is

energie overdragen’

Wie in dit magazine de artikelen over project De Entree in Amsterdam heeft gevolgd, zal

ongetwijfeld opgemerkt hebben dat dit project gekenmerkt wordt door nieuwe vormen van

samenwerking. De uitdagingen die werken in het hart van de drukste stad van Nederland met

zich meebrengt, zouden bij elkaar een cocktail aan problemen hebben opgeleverd, ware het

niet dat Max Bögl Nederland samenwerken opnieuw heeft vormgegeven.

De praktijk leert inmiddels dat deze nieuwe

vorm van samenwerken goed werkt, met enerzijds

de gemeente als tevreden opdrachtgever,

anderzijds tevreden partners en, misschien wel

het belangrijkste, de burger die ondanks de intensieve

werkzaamheden vrijwel ongehinderd

kon bewegen. Is dat magie? Nee. Maar wel: visie

en lef hebben en een rotsvast vertrouwen

in de zorgvuldig gemaakte plannen. Hans de

Koning, managing director van Max Bögl Nederland,

gunt ons een kijkje in de wereld van

het nieuwe bouwen.

DE WEG PLAVEIEN

VOOR IEDEREEN

“Max Bögl heeft als bedrijf een behoorlijke

staat van dienst als het gaat om het aannemen

en uitvoeren van grote projecten. Met

de veranderende eisen die opdrachtgevers

hebben, met de veranderende maatschappij

en de mensen die de maatschappij vormen,

zou het raar zijn als we in onze rol als infrapartner

niet meebewegen”, opent Hans het

gesprek. “Hoe groot een project ook is, welke

materialen je ook gebruikt, aan het eind

van de dag is en blijft het mensenwerk. Het

beïnvloedt ons allemaal. Jou, mij, de mensen

in het veld, de mensen op kantoor. We zijn

ons bij Max Bögl gaan realiseren dat oude

aanbestedingsmodellen die gaan over techniek,

prijs en competenties niet meer houdbaar

zijn. Waar het recht van de grootste,

sterkste, goedkoopste -of vul maar in- geldt,

daar komt kwaliteit onder druk te staan. Dan

heb ik het niet alleen over de kwaliteit van

het geleverde werk, maar ook de kwaliteit

van relaties, de kwaliteit van samenwerken.

Ja, de prijs moet billijk zijn, de techniek moet

in orde zijn en de competenties moeten aanwezig

zijn, dat zijn basisvoorwaarden. Maar

we kijken nu veel verder. We kijken naar de

aanbiedende bedrijven of ze passen bij de andere

bedrijven. Past de samenwerking in het

geheel? Kunnen we garanderen dat de medewerkers

met plezier naar het werk gaan en

gerespecteerd hun werk kunnen uitvoeren?

Wordt er aan hun veiligheid gedacht? Hoe

communiceert een bedrijf, praat je dezelfde

heldere taal als wij en als je partners die we

geselecteerd hebben? Kunnen we rekenen

op volledige betrokkenheid bij het project en

bij de partijen die met jouw bedrijf samen

moeten werken? Dat zijn veel meer selectiecriteria

dan we ooit gehad hebben.”

72 /JAARBOEK


MAX BÖGL

SOMS BETEKENT

DAT ‘NEE’ VERKOPEN

Bij Max Bögl is het ‘practice what you preach’.

“Soms betekent dat ‘nee’ verkopen. We zeggen

soms projecten af als die niet bij ons, bij

onze filosofie passen. Door dit in alle openheid

te delen met de potentiële opdrachtgever

voorkomen we dat er van beide kanten

met verkeerde verwachtingen gestart wordt.

En weet je, een project waarover je bij voorbaat

je twijfels hebt… kost achteraf altijd geld.

Het levert naast ongenoegen ook schade op

en het gaat ten koste van de kwaliteit”, aldus

Hans. “Kwaliteit is voor ons dat het werk technisch

voldoet aan de vraag, dat de klant tevreden

is en dat de meewerkende partners

tevreden zijn. Laten we eerlijk zijn, als je een

fijne club bij elkaar hebt, dan smaakt dat naar

meer. Dat vraagt om veel vooraf te investeren

bij aanbestedingen. Maar dat doen we met

liefde en plezier. De tijd en moeite die we er

aan de voorkant insteken, verdient zich aan de

achterkant dubbel en dwars terug.”

Tot besluit zegt Hans: “Slimmer werken is een

must. Dat kan alleen als partijen de ruimte krijgen.

Laat Max Bögl dan maar de partij zijn die

zijn nek uitsteekt en de meewerkende partners

die ruimte biedt. Zo blijven we attractief

en innovatief voor de markt van morgen.” ❚

Ondergrondse fietsenstalling bij De Entree Amsterdam.

Max Bögl BV

Pedro de Medinalaan 5a,

1086 XK Amsterdam

T +31 20 398 11 30

E info@nl.max-boegl.com

www.max-boegl.de/nl/

Transport System Bögl - more mobility

max-boegl.nl

/JAARBOEK

73


YUNEX TRAFFIC BV

Tekst Chris Elbers | Beeld Yunex Traffic BV

Gerenommeerde infratechneut

koerst verder onder nieuwe vlag

Een nieuwe naam, maar wel met behoud van de vertrouwde activiteiten, expertise en gezichten.

Zó kan de lancering van Yunex Traffic, het voormalige Siemens Mobility Intelligent Traffic Systems

(ITS), per 1 september jongstleden kort en krachtig worden omschreven. Als spin-off zal de

onderneming zich in Nederland nadrukkelijk blijven profileren als een toonaangevende speler

op het gebied van automatiseringsoplossingen en intelligente systemen voor bruggen, tunnels,

keringen, sluizen en (water)wegen. Dat alles gebeurt onder de bezielende leiding van Managing

Director Arjen Hartman en Managing Director Finance Mark Wolswijk.

In een wereld waarin de (technologische) ontwikkelingen

elkaar in hoog tempo opvolgen, is het

zaak dat bedrijven zich snel en doeltreffend kunnen

aanpassen aan nieuwe trends, klantwensen

en veranderende voorwaarden. Zeker in een dynamische

markt als de infrastructuur. “Onder de

nieuwe vlag van Yunex Traffic streven we ernaar

om onze toonaangevende marktpositie op het

vlak van innovatieve, intelligente en geïntegreerde

mobiliteitsoplossingen in strategisch opzicht verder

te versterken”, licht Hartman nader toe. “Een

speerpunt dat je nadrukkelijk terugziet in onze

74 /JAARBOEK


YUNEX TRAFFIC BV

Yunex Traffic staat voor een grote diversiteit aan projecten. Zo brengt het bedrijf momenteel zijn expertise in tijdens de ombouw van de Schipholbrug bij de A9, een

schuifhoogtemeting in de Oosterscheldekering en de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. Van dat laatste project een visuele impressie.

missie, visie en kernwaarden. We willen acteren

als een betrouwbare, ondernemende speler die

met een team van 200 specialisten de hoogst

mogelijke kwaliteit levert. Daarom investeren we

niet alleen continu in innovatieve ontwikkelingen

en werken we doorlopend aan de uitbreiding van

Managing Director Finance Mark Wolswijk (links) en

Managing Director Arjen Hartman.

ons portfolio, we blijven ook inzetten op intensieve

samenwerkingsvormen met onze klanten

en partners. Met als ultiem doel de kwaliteit van

leven, de verkeersveiligheid en duurzaamheid te

verhogen. Tijdens elk project dat we realiseren,

ongeacht de complexiteit ervan.”

MENSENWERK

Nu de naamswijziging een feit is, kunnen de medewerkers

van Yunex Traffic in Nederland gedreven

verder met het boeken van nieuwe successen.

Dat gebeurt met een duidelijke bedrijfsfocus

en de volle vrijheid om een nieuwe groeistrategie

uit te rollen, strategische samenwerkingen te intensiveren

en de automatisering en digitalisering

in de sector verder vorm te geven. De ruim aanwezige

expertise blijft echter gehandhaafd. Net

zoals mensen die de onderneming onder de

oude naam zo stevig op de kaart hebben gezet.

“De gezichten van onze medewerkers blijven

hetzelfde, van directie tot en met de uitvoering”,

aldus Hartman. “Wat dat betreft verandert er

niets. Een mooie basis om samen met onze opdrachtgevers

ook in de toekomst nieuwe uitdagingen

aan te blijven gaan. Want we mogen dan

wel dagelijks bezig zijn met techniek, ons vak ís en

blíjft mensenwerk. In alle opzichten.” ❚

Yunex Traffic BV

Werner von Siemensstraat 5

2712 PN Zoetermeer

Tw +31 703 33 25 15

Ew

yunextraffic.nl@siemens.com

www.yunextraffic.com​

/JAARBOEK

75


PRINS TRANSPORT

Tekst Roel van Gils |

Beeld Prins Transport

Sterk in buitengewoon

(infra)transport

Met meer dan 140 jaar ervaring vormt Prins Transport uit Purmerend het logistieke verlengstuk

van menig uitvoerder in de infra. Het vervoer van damwanden, rijplaten, draglines, heistellingen,

kranen, containers, bouwketen et cetera, het is dagelijkse kost voor het familiebedrijf. Een

groot aantal infra-aannemers maakt dan ook dankbaar gebruik van de diensten van het

transportbedrijf en kan rekenen op 24/7 ondersteuning.

Prins Transport en Purmerend zijn al zes generaties

lang onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat ooit begon met paard en wagen, is

uitgegroeid tot een onderneming die transporten

verzorgt tot in alle uithoeken van Europa.

En gedurende 140 jaar stond er altijd een Prins

aan de leiding. Van vader op zoon. Johan en zus

Nicolien vormen de zesde generatie van het

familiebedrijf, maar vader Cor is met meer dan

45 jaar ervaring nog altijd actief in het bedrijf

dat sterk is in buitengewoon transport.

UNIEK WAGENPARK

Het Euro 6-wagenpark is al net zo bijzonder

als de opdrachten die Prins krijgt. Diepladers,

uitschuiftrailers, laadkranen met jib en op afstand

bestuurbare trucks. “Elke combinatie

heeft zijn eigen chauffeur”, zegt Johan. “De

chauffeur en zijn combinatie vormen een speciaal

duo, dat elke (uitzonderlijke) klus aan

kan. We zijn betrokken bij vrijwel alle grote

infraprojecten in ons land. Zo assisteren we

bouwcombinatie Levvel op de Afsluitdijk, zijn

we voor Heijmans onder meer actief bij de

Piet Heintunnel en op het project Voltooiing

Dubbel Rijbaanstelsel op Schiphol, en

assisteren we Dura Vermeer bij het project

‘Fundatieaanpassingen inclusief bereikbaarheid

380 kV-hoogspanningstracé Diemen-

Lelystad’ van TenneT.” Dat laatste vormt met

recht een langgerekt project van 52 kilometer,

waarvoor een gigantische hoeveelheid rijplaten

zijn benodigd: initieel wordt uitgegaan

van 392.500 m 2 . Ook daar komt de expertise

van Prins Transport om de hoek kijken.

Johan vervolgt: “We verzorgen onder meer

de complete logistiek van Woud BV, één

van de spelers in de verhuur van rijplaten en

‘Een groot aantal infra-aannemers

maakt dankbaar gebruik van de diensten

van het transportbedrijf en kan rekenen op

24/7 ondersteuning’

Prins Transport is in veel gevallen het logistieke verlengstuk voor infra-aannemers.

76 /JAARBOEK


PRINS TRANSPORT

De chauffeur en zijn combinatie vormen een speciaal duo, dat elke (uitzonderlijke) klus aan kan.

dragline-schotten in Nederland. Met onze

op afstand bestuurbare vrachtwagens met

autolaadkraan kunnen we de rijplaten en/of

dragline-schotten in één beweging snel en efficiënt

uitleggen. De chauffeur kan vanaf de

kraan ook de vrachtwagen bedienen. Daarin

zijn we redelijk uniek in Nederland.”

Prins Transport is in veel gevallen het logistieke

verlengstuk voor infra-aannemers. “We worden

voor allerlei logistieke taken ingeschakeld,

al dan niet in de avonden, nachten of weekenden.

Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring

en vooral de zeer uitgebreide expertise in de

bouw en infra weten we veelal logistieke optimalisaties

te behalen. We zijn in het bezit van

alle benodigde vergunningen of weten de weg

bij gemeentes, provincies en het Rijk voor het

aanvragen ervan. Het feit dat we al zo lang actief

zijn in de bouw en infra maakt dat een deel

van ons materieel er ook op is aangepast. Zo

beschikken we over een bakwagen met zware

autolaadkraan om tot bepaalde gewichten volledig

zelfvoorzienend te kunnen optreden en

een telekraan uit te sparen.” ❚

Met de op afstand bestuurbare vrachtwagens met autolaadkraan kan Prins Transport rijplaten en/of draglineschotten

in één beweging snel en efficiënt uitleggen.

Prins Transport

Industrieweg 63

1525 RD Westknollendam

Tw +31 299 42 13 69

Ew info@prinstransport.nl

www.prinstransport.nl

/JAARBOEK

77


OTRI

Tekst Wim Robbertsen | Beeld Otri BV

Matemco onderdeel van de Otri bedrijven

Per 8 juli 2021 heeft de nieuwe holding Otri bv Matemco uit Ede overgenomen.

Otri is daarmee het moederbedrijf van de Jako en Yelloo Groep en Matemco.

en utiliteit levert hieraan een grote bijdrage. Jako beschikt daarentegen

over een uitgebreid bekistingsprogramma wat voor Matemco een prachtige

aanvulling is. Kortom, er is synergie te over.

Otri blijft investeren in verdere groeimogelijkheden die naadloos

aansluiten op alle disciplines die tijdens de ruwbouwfase en in de

renovatiefase benodigd zijn. ❚

Matemco is al ruim 50 jaar een toonaangevende partner voor de engineering,

levering en plaatsing van tijdelijke ondersteuningen en steigers.

Otri

De Hork 1, 5431 NS Cuijk

Tw +31 243 58 14 10

www.otri.nl

Deze overname past geheel in de op groei gerichte strategie van

Otri. Verdeeld over drie moderne vestigingen is Otri vanuit Cuijk,

Hattemerbroek en Ede partner voor een veelvoud aan oplossingen

voor de ruwbouwfase, infrastructuur en renovatiefase. Denk aan

bekistingen en toebehoren, tijdelijke ondersteuningsconstructies,

steigersystemen, personen- en goederenliften, modulaire hangbruggen

en ijzerwaren en gereedschappen. Matemco past met haar expertise

uitmuntend in de Otri familie. Kwaliteit, partnerschap en de

service van Jako, Yelloo en Matemco samen vormen de verbinding

die Otri tot een sterk merk maken.

MEER DAN 50 JAAR TOONAANGEVEND PARTNER

Matemco is al ruim 50 jaar een toonaangevende partner voor de engineering,

levering en plaatsing van tijdelijke ondersteuningsconstructies,

zoals die veel worden toegepast in de civiele bouw maar ook

volop in de woning- en utiliteitsbouw. Het Kwiksteiger systeem is

bijvoorbeeld ideaal voor hoge ondersteuningen en voor de opname

van zware belastingen (tot 75 kN per staander).

Matemco heeft een uiterst professioneel team ter beschikking, bestaande

uit constructeurs, project engineers, 3D-specialisten, vertegenwoordigers

en projectleiders. Deze basis opent deuren om samen

te werken, informatie te delen en het werkproces op te lijnen. Alle

project engineers binnen Matemco werken standaard in Revit. Daarbij

werken zij met een 4D BIM-module om volledig met 4D werken mee

te BIMmen. Uitgangspunt is om als leverancier zover mogelijk mee te

gaan in een kwalitatief hoogstaand veilig gebudgetteerd bouwwerk.

SYNERGIE TE OVER

Jeroen Jansen, algemeen directeur en 100% eigenaar van Otri bv, ziet de

sterke positie van Matemco als een welkome aanvulling, vooral voor de

Jako groep. De expertise van Matemco in de civiele bouw, woningbouw

Matemco is al ruim 50 jaar de meest professionele

partner in steigers en ondersteuningen

Steigersystemen

Ondersteuningen

Matemco | Lumièrestraat 1 Ede |

Matemco.nl | info@matemco.nl | 0318-696133

78 /JAARBOEK


BOOMROOIERIJ WEIJTMANS

Tekst Roel van Gils |

Beeld Boomrooierij Weijtmans

Bomen rooien volgens

het cascadering-principe

Van het rooien van een solitaire boom tot het ruimen van 10.000 bomen voor de aanleg van een

nieuwe snelweg, boomrooierij Weijtmans is van alle markten thuis. Het familiebedrijf onderscheidt

zich vooral door het hanteren van een cascadering-principe met wel 27 verschillende assortimenten

om gerooid hout zo hoog mogelijk in de keten terug te brengen. Door de inzet van werkelijk

uniek materieel wordt tevens de overlast beperkt en de veiligheid te allen tijde gegarandeerd.

Boomrooierij Weijtmans BV

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout

Tw +31 135 11 14 83

www.boomrooierijweijtmans.nl

Weijtmans beschikt over vier telescoopkranen die zijn uitgerust met een unieke zaagklem.

Met vier European Tree Technicians en vele gecertificeerde European

Tree Workers is boomrooierij Weijtmans in staat om projecten op een

kwalitatief hoogwaardige én veilige manier uit te voeren. “Veiligheid heeft

absoluut topprioriteit”, benadrukt directeur Kees Weijtmans. “We hanteren

het motto ‘we werken veilig of we werken niet’. Bij ons heeft iedere

werknemer de bevoegdheid om een werk stil te leggen bij twijfels over de

veiligheid voor zowel onze mensen als die van weggebruikers of andere

stakeholders. We zijn met ruim 45 medewerkers door het hele land actief

en maken soms een uitstapje net over de grens bij onze buurlanden.”

UNIEK MATERIEEL

“In tegenstelling tot veel van onze concullega’s werken we volgens het

cascadering-principe”, vervolgt Weijtmans. “We proberen al het hout zo

hoog mogelijk in de keten terug te brengen. Alleen wat overblijft, wordt

versnipperd. Dat is niet vanzelfsprekend in onze sector.” Ook niet vanzelfsprekend

in de sector is het specifieke materieel dat Weijtmans veelal in

eigen beheer ontwikkelt. “Zo beschikken we over vier telescoopkranen

die zijn uitgerust met een unieke zaagklem. De klem bestaat uit standaard

componenten, maar het draaimechanisme met motoren in combinatie

met een planetair tandwielstelsel, is uniek. Met deze klem stabiliseren we

de boom. Vervolgens worden de takken eraf gezaagd en kunnen we de

boom gecontroleerd wegleggen. De speciale mast kan een torsiekracht

aan van maar liefst 60.000 Nm. Tot slot hebben we ook oog voor het milieu

en nemen we onze verantwoordelijkheid. Ze rijden we met het complete

wagenpark op HVO 100-brandstof en nemen we eind dit jaar onze

eerste elektrische 16-tons mobiele kraan in gebruik.” ❚

Vitaal boombeheer met aandacht

voor natuur, mens en omgeving

ELEKTRISCHE DOOSAN IN BOMENSECTOR

Boomrooierij Weijtmans zal als eerste bedrijf in de bomensector

over een elektrische Doosan graafmachine gaan

beschikken. Deze machine is duurzaam, veilig en accuverwisselbaar.

Het familiebedrijf, dat dit jaar haar 100-jarig

jubileum mocht vieren, laat met deze machine zien dat het

mogelijk is om het verschil te kunnen maken door elektrisch

te draaien. CO 2 uitstoot zal aanzienlijk gereduceerd worden.

Tel. 013-51114 83

boomrooierijweijtmans.nl

/JAARBOEK

79


NERING BÖGEL BV

Tekst Jan Mol |

Beeld Nering Bögel BV

Niets doen is in ieder geval geen optie

Kunnen we het tij nog keren?

We schrijven vrijdag 5 november 2021. De internationale klimaattop in Glasgow, de COP26, is inmiddels

een paar dagen aan de gang. Op de VN-conferentie bespreken landen de mogelijkheden om de

opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Het is nodig, want we lopen achter met

het behalen van de doelstellingen zoals deze in het VN Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen.

Het ochtendnieuws meldt deze vrijdag dat uit

een onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat de

CO 2

-uitstoot van de rijkste 1 procent van de

wereldbevolking in 2030 zo hoog zal zijn, dat

de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs,

onmogelijk gehaald kunnen worden. Is het te

laat? Richard Janssen, directeur en eigenaar van

Nering Bögel vraagt zich dat net als vele anderen

af, maar is van mening dat niets doen

in ieder geval geen optie is. Een gesprek over

intenties en mentaliteit.

‘WE WISTEN HET

EIGENLIJK AL HEEL LANG’

“In hetzelfde nieuwsbericht wordt verteld dat

de uitstoot van de rijksten der aarde 30 keer

de grens overschrijdt om onder de 1,5 graad

opwarming te blijven”, vertelt Janssen. “Het

buitensporige gedrag van de rijkste 1 procent

van de wereldbevolking is verantwoordelijk

voor het grootste deel van de C02-uitstoot.

De oorzaak moet gezocht worden in overdadig

consumptiegedrag, excessief reizen met

privéjets en het varen met grote jachten. Uit

het rapport blijkt verder dat de rijkste 10 procent

van de wereldbevolking een CO 2

-voetafdruk

heeft die 9 keer te groot is. De uitstoot

van de armste helft van de bevolking is daarbij

te verwaarlozen. Die groep zal echter wel de

grootste klappen ervaren van verdere klimaatopwarming.

De pijn wordt dus niet gevoeld

waar deze eigenlijk hoort te liggen. Als dat niet

verandert, dan lijkt alles zinloos. Toch is mijn

stellige mening dat niets doen geen optie is.”

Deze kolken worden door Nering Bögel inmiddels 100% CO 2

-vrij geproduceerd.

80 /JAARBOEK


NERING BÖGEL BV

Janssen duikt graag de geschiedenis in: Eunice

Newton Foote was een Amerikaans natuurkundige

en uitvinder. Ze was de eerste die stelde

dat CO 2

weleens temperaturen op aarde zou

kunnen verhogen, na metingen aan koolstofdioxide

en waterdamp in 1856. Edward Teller

(1908-2003) was een Amerikaanse theoretisch

natuurkundige -tevens een van de bedenkers

van de atoombom- die voorspeld heeft dat we

in verband met de opwarming van de aarde op

zoek moesten gaan naar alternatieven voor fossiele

brandstoffen. Zij waren roependen in de

woestijn. De consumptiemaatschappij werd een

feit en ‘na ons de zondvloed’, leek het credo.

Vandaag betalen we daar de prijs voor. We zijn

het aan ons nageslacht verplicht om te proberen

de schade zoveel mogelijk te beperken.”

DIRECTE GEVOLGEN VAN

DE KLIMAATVERANDERING

De gevolgen van de klimaatverandering zijn

voor ons kikkerlandje direct waarneembaar.

Frequentere en steeds heftiger wordende regenbuien

ontregelen onze maatschappij. “Kijk

maar naar de watersnood in Limburg. We zijn

een doorvoerland van water. Met watermassa’s

die op ons neerstorten die tot wel 20.000

m 3 per seconde kunnen bedragen, is het

dweilen met de kraan open. Denk je in grenzen,

dan ontstaan er nare situaties. Zo zijn er

overstromingen in Duitsland geweest omdat

Nederland weigerde bepaalde sluizen open

te zetten. Duitse sluiswachters zagen het niet

meer zitten en staakten massaal. Er volgden

doorbraken van dammen en dijken, in zowel

Duitsland als Nederland. Dat is op Europees

niveau te vergelijken met wat er wereldwijd

gebeurt: het is ‘ieder voor zich’. Daar winnen

we deze strijd niet mee. Samenwerking is de

enige oplossing”, aldus Janssen.

WAT KUN JE ZELF DOEN DAN?

“We moeten massaal afscheid nemen van het

oude, verwende leventje, waarin we consumeren

als het hoogste goed beschouwen. Daar

kan iedereen thuis al mee beginnen. Kijken we

naar de industrie, dan valt er nog veel te winnen.

Bij Nering Bögel zijn we energie-positief,

dat wil zeggen dat we meer groene stroom

produceren dan we zelf nodig hebben, met

als resultaat -/- 200 ton CO 2

. Daarnaast ligt nu

Lau maakt zich zorgen over het krijgen van natte voeten.

de focus op het terugbrengen van de CO 2

-uitstoot

bij de productie. We zijn nu zover dat we

kolken en putranden al bijna CO 2

-vrij kunnen

produceren.”

Janssen is verder van mening dat er een rol

voor de media en de politiek is weggelegd.

“Alles wordt zo opgeklopt en we worden zo

vaak gewaarschuwd voor de gevolgen -lekkere

sensationele koppen levert dat op- dat

mensen er moe van worden. Het vertrouwen

in politiek en media neemt af, waardoor

mensen achterover gaan hangen en denken:

‘Het zal allemaal wel’. Maar we moeten wel

gaan samenwerken, in het klein, thuis, binnen

de bedrijven, alle landen met elkaar. Is

dat mogelijk? Ja! Hoe krijg je dat voor elkaar?

Landen moeten stoppen met op eieren te

lopen, stoppen met de grote ego’s, stoppen

met lobbyen en klimaatproblematiek buiten

het politieke speelveld halen. Dat zal eerst

moeten veranderen, want CO 2

leest en kijkt

nou eenmaal geen nieuws.” ❚

Afwatering en afvalwaterbehandeling

®

‘We moeten wel gaan samenwerken,

in het klein, thuis, binnen de bedrijven,

alle landen met elkaar’

Nering Bögel BV

Graafschap Hornelaan 155, 6001 AC

Weert

T +31 495 57 45 74

F +31 495 57 45 70

E info@neringbogel.nl

www.neringbogel.eu

/JAARBOEK

81


Beter bouwen

begint met

duurzaam verbinden

Bekijk alle projecten

op onze website!


MOBILIS

Robert Jan Feijen, directeur Mobilis.

Tekst Jan Mol |

Beeld Mobilis, Paul Poels

Robert Jan Feijen over duurzame ambities bij Mobilis

'Het gaat niet om geld,

maar om toekomstige

generaties'

Kijken we naar duurzame innovaties binnen de vaderlandse infra, dan valt op dat er bedrijven zijn

die een voortrekkersrol hebben aangenomen. We zien dat deze 'drive' om te verduurzamen stevig

verankerd is binnen de TBI-bedrijven, zo ook bij Mobilis. Wat maakt dat Mobilis de kar trekt op weg

naar een duurzame wereld? Een vraag die we voorlegden aan Robert Jan Feijen, directeur Mobilis.

Zijn antwoord is helder: "Het gaat niet om geld, maar om toekomstige generaties." We spreken hem

over de energietransitie, over duurzaam werken en over de samenwerking tussen de TBI-bedrijven.

84 /JAARBOEK


MOBILIS

RUIMTE VOOR MORGEN

Wat maakt dat Mobilis de nek durft uit te

steken en deze stappen durft te zetten, ver

voor de meute uit? "Dat komt door de cultuur

die er binnen TBI aanwezig is. We krijgen

vanuit de holding als TBI-ondernemingen

allemaal de ruimte om ons te ontwikkelen,

om innovaties op de proef te stellen en door

te voeren. We doen op de achtergrond veel

meer dan er aan de voorkant het nieuws

haalt. Het komt voort uit onze gezamenlijke

drive tot verbetering."

Leggen van de liggers voor de nieuwe Amstelstroombrug. (Beeld: Paul Poels)

'Mobilis heeft een paar

mooie 'wapenfeiten' op naam staan'

WAT DOE JE ALS

HOOFDAANNEMER

OP DE BOUWPLAATS?

"Die vraag stelt Mobilis zichzelf elke keer, als

het gaat om duurzaamheid, innovaties en het

goede voorbeeld geven. Ik denk dat rond

2017 het besef ontstond binnen de organisatie

dat we in de infra mee moesten met de

energietransitie. Als hoofdaannemer heb je

invloed op wat er gebeurt op de bouwplaats,

dus dan zul je zelf het goede voorbeeld moeten

geven. Weten waarmee je bezig bent,

welke processen er plaatsvinden, hoe anderen

werken en welke impact het werk heeft

op energieverbruik en milieu zijn dan van

cruciaal belang. Mobilis heeft de capaciteiten

om de daarvoor benodigde gegevens te produceren",

legt Feijen uit.

INNOVATIES IN DE FRONTLINIE

Mobilis heeft een paar mooie 'wapenfeiten'

op naam staan, in de strijd voor een duurzame

wereld. Feijen: "Door kritisch te kijken

naar de energieconsumptie op bouwplaatsen,

zijn we tot de conclusie gekomen dat er verandering

moet komen in de manier waarop

er met stroomvoorziening wordt omgegaan.

In plaats van de hele dag diesel aggregaten te

laten draaien, die maar af en toe een piekspanning

moeten leveren, wilden we tot een

situatie komen waarbij stroom 'on demand'

afgenomen kan worden. Bij reserveringen

van netstroom zagen we bovendien dat er

enorm 'overpowered' werd aangevraagd.

Dat kost geld en gaat ten koste van beschikbaarheid

van stroom. Mobilis heeft aan de

basis gestaan van de ontwikkeling van de e-

CO 2

tainer, een mobiel energiestation dat is

voorzien van een aggregaat op biobrandstof

(HVO), een indrukwekkende batterij aan lithium-ion

accu's en de mogelijkheid om aan

het net gehangen te worden. We faciliteren

daarmee intelligente energievoorziening op

iedere denkbare plek. Er wordt nooit meer

verbruikt dan nodig is."

Een ander goed voorbeeld is de betrokkenheid

van Mobilis bij de ontwikkeling en inzet

van Geopolymeerbeton. "Ook daar zit winst

als het aankomt op het verminderen van

CO 2

-uitstoot. Traditioneel is het bindmiddel

in beton de grote boosdoener als het

om CO 2

gaat. Bij Geopolymeerbeton vindt

er een enorme reductie aan CO 2

-uitstoot

plaats aan de kant van het bindmiddel. We

bieden de klant nu de keuze om met traditioneel

beton of met Geopolymeerbeton

te werken. We hebben in deze innovatiefase

namelijk nog steeds traditioneel beton

nodig, maar wie mee wil op weg naar

duurzamer werken, krijgt bij ons de kans om

in te stappen.

Innoveren betekent soms pijn lijden. Ook

Mobilis loopt regelmatig tegen achterhaalde

regelgeving aan die het moeilijk maakt om innovaties

door te voeren. Hoe wordt daarmee

omgesprongen? Feijen glimlacht en zegt:

"Soms is overtuigingskracht belangrijker dan

de aantoonbaarheid van innovaties. Je hebt

er gewoon een lange adem voor nodig. Die

lange adem wordt ons gegund binnen TBI.

Door de tijd die we ons kunnen permitteren

om iets door te voeren, creëren we langzaam

de ruimte om dit te doen. Daarmee

plaveien we de weg voor iedereen."

IEDER IDEE TELT MEE

Feijen geeft aan dat niet alleen hij, maar de

hele organisatie zich graag laat inspireren

door de jonge garde, het aanstormend talent.

"De jeugd die bij ons komt werken is

anders opgevoed, die hebben een duurzame

wieg gehad. De jongeren denken heel anders

over duurzaamheid en worden niet gehinderd

door oude denkbeelden. Dat inspireert

enorm en werkt aanstekelijk. Wie een goed

idee heeft, wordt gehoord. Daar zorgt de

horizontale programmering binnen alle TBIbedrijven

voor."

Mobilis wil graag van invloed zijn op de hele

bouwkolom. "Om die reden hebben we een

sloopbedrijf ingelijfd binnen de TBI-organisatie.

Zo kunnen we kennis opbouwen omtrent

circulariteit, versnellen en innoveren", zegt

Feijen tot besluit. ❚

Mobilis BV

Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn

Tw +31 555 38 22 22

Ew

info@mobilis.nl

www.mobilis.nl

/JAARBOEK

85


ABOUT DISA YOUR SUBSEA

SOLUTIONS SPECIALIST

We are DISA International, your specialists in pioneering subsea

solutions. Since 2003 we have been diving into different segments

of the marine and underwater world where our inventive

and comprehensive solutions are relied upon by our

international client base.

WHAT WE DO

Diversification and international expansion has led to us broadening

and deepening the DISA brand, and we now operate

globally with four distinct divisions.

CIVIL CONSTRUCTION

OFFSHORE RENEWABLES

OFFSHORE OIL & GAS

WRECK REMOVAL

“At DISA, we really enjoy bringing tried and tested concepts,

techniques and specialist personnel across from one division to

solve different operational challenges in another. This efficient,

economical, and sustainable approach to subsea projects is

what sets us apart and gives us our competitive edge.”

WORLDWIDE UNDERWATER

SOLUTIONS

Follow us onwww.disa-international.com


DISA

Tekst Roel van Gils | Beeld DISA

Specialist in baanbrekende

onderwateroplossingen

Als specialist in baanbrekende onderwateroplossingen gaat DISA International geen uitdaging uit de weg.

Zo levert het wereldwijd opererende bedrijf een wezenlijke bijdrage aan grote infrastructurele projecten

in ons land. Op 12 juli 2021 jongstleden werd na een periode van vijf jaar de laatste hand gelegd aan zeesluis

OpenIJ in IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Daarnaast is DISA ook betrokken bij de aanleg

van de nieuwe A16 ‘de Groene Boog’, de A24 Blankenburgverbinding en nog vele andere projecten.

“Sinds 2003 vertrouwt onze internationale klantenkring

op onze inventieve en uitgebreide oplossingen

voor de zee- en onderwaterwereld”, zegt

Didier De Graaff, Managing Director van DISA International.

“We staan voor operationele uitmuntendheid,

veiligheid en transparantie om onze klanten

de hoogste kwaliteit te bieden. Bij DISA vinden

we het erg leuk om beproefde concepten, technieken

en gespecialiseerd personeel van de ene divisie

over te brengen om verschillende operationele

uitdagingen in een ander proces op te lossen. Deze

efficiënte, economische en duurzame benadering

van onderzeese projecten is wat ons onderscheidt

en ons een concurrentievoordeel geeft.”

OPENIJ

Een mooi voorbeeld van een project waarin

onderwateroplossingen en expertise van

DISA van toegevoegde waarde zijn geweest,

is bij de bouw van zeesluis OpenIJ in IJmuiden.

“Op 12 juli 2021 hebben wij na een

periode van vijf jaar onze laatste mijlpaal

bereikt en daarmee alle onderwater werkzaamheden

afgerond die nodig zijn voor de

bouw van dit omvangrijke infrastructurele

project”, zegt John Penson, Operationeel

Manager bij DISA. }

Een mooi voorbeeld van een project waarin onderwateroplossingen en expertise van DISA

van toegevoegde waarde zijn geweest, is bij de bouw van zeesluis OpenIJ in IJmuiden.

/JAARBOEK

87


DISA

“In totaal hebben we aan dit project 95.190

werkuren en 22.550 duikuren besteed met

187 door DISA aangestelde personen, variërend

van duikbegeleiders, duikers, voormannen

en projectmanagers. Als DISA zijn

we er met recht trots op dat we deel hebben

mogen uitmaken van dit geweldige en

wereldwijd unieke project.”

NIEUWE A16

Om de toegang tot en de levenskwaliteit in de

regio Rotterdam te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat

(RWS) besloten een nieuwe snelweg

aan te leggen langs de noordoostelijke periferie

van Rotterdam. De A16 is een nieuwe snelweg

met een 100% CO 2

-neutrale tunnel. Marc Dröge,

General Manager bij DISA: “Na zes maanden

onderwatervoorbereidingen hebben we

in september 2021 de eerste verstevigde vloer

gestort. De eerste gewapende vloer bestond

uit 4130m³ beton die met vier pompen tegelijk

werd gestort. Inmiddels zijn er meerdere

bouwkuipen gestort. Alle onderwaterbetonstortingen

moeten altijd tot in detail worden

voorbereid en uitgevoerd door experts. Hoewel

onze experts een lange staat van dienst

hebben en het hele proces continu begeleiden,

blijft een versterkte storting van deze omvang

veeleisend en moeilijk voor het ervaren team.

Maar ook dat hebben we tot een goed einde

weten te brengen.”

BLANKENBURGVERBINDING

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg

(de A24) die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen

met de A15 bij Rozenburg verbindt. Een

deel van de nieuwe weg bevindt zich straks

onder het maaiveld en wordt ook grotendeels

onder water gebouwd. Sedert het begin heeft

‘We vinden het erg leuk om beproefde concepten, technieken en

gespecialiseerd personeel van de ene divisie over te brengen om

verschillende operationele uitdagingen in een ander proces op te lossen’

Als specialist in baanbrekende onderwateroplossingen gaat DISA International geen uitdaging uit de weg.

88 /JAARBOEK

/JAARBOEK


DISA

bouwconsortium BAAK regelmatig technische

vergaderingen met DISA International om bepaalde

zaken aangaande de onderwaterconstructies

zo efficiënt mogelijk te kunnen aanvliegen.

DISA levert een wezenlijke bijdrage

aan diverse deelprojecten die zich veelal op

grote diepte onder het waterpeil bevinden,

zoals de Hollandtunnel en de toeritten van de

Maasdeltatunnel. “In totaal zijn we straks op

het project in meer dan twintig bouwkuipen

actief geweest, waarbij ruim 80.000 m 3 onderwaterbeton

is gestort.”

De efficiënte, economische en duurzame benadering van onderzeese projecten is wat DISA onderscheidt en

een concurrentievoordeel geeft.

DISA levert een wezenlijke bijdrage aan diverse deelprojecten op de Blankenburg-verbinding die zich veelal op

grote diepte onder het waterpeil bevinden.

ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Diversificatie en internationale expansie hebben

ertoe geleid dat DISA zich verder heeft

kunnen ontwikkelen en verdiepen. “We zijn

nu wereldwijd actief met vier verschillende

divisies, offshore olie en gas; civiele bouw;

offshore hernieuwbare energiebronnen -

mogelijk gemaakt door C-Ventus en tot slot

zijn we gespecialiseerd in het verwijderen

van wrakken”, zegt De Graaff. “We hebben

een hechte en professionele samenwerking

met onze klanten. Ze hebben begrip voor de

zware omstandigheden waarin we werken,

maar weten ook dat ze op ons kunnen vertrouwen

voor een betrouwbaar en succesvol

resultaat, waarbij de veiligheid nooit in het

gedrang komt. Veiligheid staat altijd voorop

en onze sterke staat van dienst op het gebied

van veiligheid weerspiegelt dit. Via een geïntegreerd

kwaliteitssysteem, ondersteund

door een internationaal certificerings- en

veiligheidsbeleid voor al onze medewerkers,

wordt dit voortdurend bewaakt.”

Of het nu gaat om de installatie van éénpuntsboeien,

inspectie van pijpleidingen of de ontmanteling

van onderzeese infrastructuren, we

weten altijd de juiste projectoplossing te bedenken,

resumeert De Graaff. “Dat geldt eigenlijk

voor al onze divisies. Indien nodig, ontwikkelen

we nieuwe concepten en technieken

om betere oplossingen te vinden voor het labyrint

dat de onderwaterwereld is. Zo beschikken

we over 35 duiksystemen, ROV-onderwaterrobots

en een heel arsenaal aan speciale

technieken en tools.” ❚

Veiligheid staat altijd voorop en de sterke staat van dienst van DISA op het gebied van veiligheid weerspiegelt dit.

DISA International

Ketelaarstraat 5C, 2340 Beerse, België

T +32 14 62 04 11

E info@disa-international.com

www.disa-international.com

/JAARBOEK

89


BUNNIK VERHUUR

Tekst Roel van Gils |

Beeld Bunnik Verhuur

Bunnik verhuurt (bijna)

alles in de GWW

Bronneringspompen, sleufbekistingen, trilwalsen, mobiele lichtmasten of grondverzetmaterieel, de

twee zuster- en familiebedrijven Bunnik Verhuur en John Bunnik Grondverzet verhuren (bijna) alles

voor aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. “Korte communicatielijnen staan centraal bij ons

goed gestructureerde familiebedrijf”, zegt bedrijfsleider Perry Bunnik, zoon van oprichter John

Bunnik die nog altijd actief is als machinist op de kraan. Ook broer Michel en moeder Ineke zijn

nauw betrokken in het familiebedrijf dat door vele infra-aannemers geprezen en ingezet wordt.

“Met ons vakbekwame personeel kunnen we

snel en flexibel inspelen op onverwachte en

complexe situaties. Ook in het weekend”,

zegt Perry. “Bovendien beschikken we over

een uiterst modern machinepark en hebben

we met name de laatste jaren veel geïnvesteerd

in nieuwe machines en pompen met

schone motoren.”

BEGRIP IN GRONDVERZET

Een begrip in het grondverzet, zo mogen we

John Bunnik Grondverzet wel typeren met bijna

veertig jaar ervaring en vele vaste klanten

Dankzij een optimale synergie tussen beide zusterbedrijven hebben infra-aannemers slechts één aanspreekpunt voor vrijwel al het (ondersteunend) materieel en toebehoren.

90 /JAARBOEK


BUNNIK VERHUUR

in de infrasector. John Bunnik Grondverzet is

actief als verhuurbedrijf van onder meer graafmachines

en shovels met en zonder machinist.

“Indien nodig passen we ons materieel zelfs

aan op de specifieke eisen van een project”,

legt Perry uit. “Het zorgt ervoor dat werkzaamheden

sneller en efficiënter uitgevoerd

kunnen worden. Met dank ook aan onze ervaren

machinisten. Sterker nog, niet zelden

wordt door opdrachtgevers specifiek gevraagd

naar één van onze mensen. De manier waarop

we projecten aanvliegen en indien noodzakelijk

materieel aanpassen, wordt dus gewaardeerd.”

Bunnik Verhuur beschikt onder meer over een groot assortiment pompen.

BUNNIK POMPT

ALLES WEER DROOG

Het familiebedrijf is meer dan alleen een partner

in grondverzet. Sinds 1995 is zusterbedrijf Bunnik

Verhuur aan het familieconcern toegevoegd,

gespecialiseerd in de verhuur van materialen en

toebehoren voor de infrasector. Bunnik Verhuur

beschikt over een groot assortiment pompen.

“Wij denken graag mee met onze klanten

en geven persoonlijk advies over onder andere

materiaal, apparatuur en het verplaatsen van

water”, vervolgt Perry. “Ondersteund door een

assortiment van inmiddels tachtig stuks bronnerings-

en vuilwaterpompen variërend in capaciteit

van 30 tot 280 m 3 per uur. En dat alles onder

het mom van ‘al staat het water nog zo hoog,

Bunnik pompt alles weer droog’.”

ONDERSTEUNEND MATERIEEL

Behalve de pompen, omvat het assortiment

van Bunnik Verhuur ook alle soorten en maten

sleufbekistingen, trilwalsen en mobiele lichtmasten

tot zelfs bosmaaiers. Perry: “Je kunt

het zo gek niet bedenken of wij verhuren het.

En als er behoefte is aan een specifieke oplossing,

zijn wij niet de beroerdste om daarin te investeren.

Dankzij een optimale synergie tussen

onze zusterbedrijven hebben infra-aannemers

slechts één aanspreekpunt voor vrijwel al het

(ondersteunend) materieel en toebehoren.

Wij regelen het complete plaatje, bieden een

snelle service en staan 24/7 paraat.” ❚

Een begrip in het grondverzet, zo mogen we John Bunnik Grondverzet wel typeren met bijna veertig jaar

ervaring en vele vaste klanten in de infrasector.

Bunnik Verhuur

Rondweg 20a, 3474 KE Zegveld

Tw +31 348 69 14 80

Mw 06 30 38 73 49

www.bunnikverhuur.nl

/JAARBOEK

91


VanMeijel als innovatiepartner

Samen op weg

naar digitaal bouwen

We bevinden ons in een tijdperk dat draait

om technologische vooruitgang. Maar hoe

digitaliseer je jouw bedrijfsprocessen en manier

van werken? Om de omschakeling naar een digitaal

(bouw)bedrijf met een digitale strategie vorm te

geven, willen wij graag jouw sparringspartner voor

de toekomst zijn. Want transformeren vraagt om

meer dan technologie.

VanMeijel helpt bedrijven in de infra en

aanverwante sectoren met digitaliseren. Ga samen

met ons op expeditie en ontdek jouw roadmap

voor een ideale digitale werkomgeving. Hoe maak

je van een IT-project een succes? Wat komt eerst en

wat kan later? We helpen je hier graag bij. Met ons

Metacom platform kunnen wij alle processen op

kantoor en daarbuiten digitaliseren.

Benieuwd naar digitalisering binnen jouw organisatie?

Neem contact met ons op via www.vanmeijel.nl.

We gaan graag met je in gesprek!

Van Meijel Automatisering

Emmeloord • Eindhoven • Amsterdam


VANMEIJEL AUTOMATISERING

Tekst Susan Peek | Beeld VolkerWessels | GMB | VanMeijel Automatisering

Klaar voor de toekomst

VanMeijel Automatisering:

innovatiepartner op het

gebied van digitalisering

Digitaliseren, automatiseren… het is misschien minder tastbaar dan het aanleggen van een weg of

het verlengen van een pier, maar we kunnen er niet meer omheen. “Veranderingen in de bouw

dwingen je nieuwe processen te omarmen. Digitalisering is daarin een cruciale factor”, constateert

Peter Winkeler, commercieel manager bij VanMeijel Automatisering. “We zien een verschuiving in de

rol van aannemers en daarmee het belang van digitalisering.”

“Een aannemer is meer en meer de regievoerende

partij bij een project. Om grip te

houden op de projecten en de onderliggende

processen, zoals het registreren van

allerlei zaken rondom duurzaamheid, moet

in een andere informatiebehoefte worden

voorzien. De behoefte eraan en noodzaak

ervan is duidelijk; digitalisering staat in de top

3 van doelen die bedrijven willen bereiken.

Maar de stap naar digitalisering is soms nog

best groot. Wij ondersteunen hierin, omdat

wij als geen ander weten wat een infrabedrijf

nodig heeft.”

STRATEGISCHE WAARDE

“Een infrabedrijf kan zich met name onderscheiden

in het proces”, vervolgt Winkeler en

licht toe: “Door geïntegreerde contractvor-

men moeten bedrijven aan de voorkant van

het proces al heel goed nadenken wat ze gaan

bouwen. Werken worden groter, complexer,

risico’s nemen toe en de behoefte aan inzicht

en grip op de processen dus ook. Data wordt

alsmaar belangrijker.” Jacob Koffeman, directeur

bij VanMeijel Automatisering vult aan: “Calculeren,

projectbewaking en de mensen buiten mobiel

laten werken zodat digitalisering makkelijker

Werk in uitvoering voor Windpark Zeewolde langs de A6 en A27. (Beeld: GMB)

94 /JAARBOEK


VANMEIJEL AUTOMATISERING

Werk in uitvoering op het circuit in Zandvoort door VolkerWessels. Ook hierbij wordt gebruikgemaakt van de

oplossingen van VanMeijel. (Beeld: VolkerWessels)

Jacob Koffeman (Beeld: VanMeijel Automatisering)

wordt, daarin maken wij het verschil.” Winkeler:

“Waar digitalisering eerder een feestje was voor

de IT-afdeling, zie je dat het tegenwoordig een

onlosmakelijk onderdeel is om je business- en

bedrijfsdoelen te halen. Het management én de

gebruikers zijn steeds bepalender voor de keuze

van een systeem of app.”

VAN SOFTWARELEVERANCIER

NAAR INNOVATIEPARTNER

VanMeijel Automatisering bestaat al 35 jaar.

De eerste 33 jaar daarvan waren ze vooral

softwareleverancier. Eentje met een enorme

bak aan kennis en ervaring. Maar het familiebedrijf,

waar inmiddels de 2e generatie

aan het roer staat en de spirit, energie en

plannen heeft van een start-up, is VanMeijel

Automatisering tegenwoordig een ware innovatiepartner

voor haar klanten. Koffeman:

“De techniek, die werkt prima, maar onze

toegevoegde waarde als innovatiepartner zit

‘m in het meedenken in de ambities en doelen

van onze klanten én de rol van digitalisering

hierin. We hebben aandacht voor de

veranderingen die zij moeten doormaken en

dragen concrete oplossingen aan. Dat doen

we onder andere door strategiesessies met

relaties om te zorgen dat gebruikers meer

uit het platform halen. Die sessies zijn echt

een groot succes.” VanMeijel Automatisering

is een partner die snel kan meebewegen en

veel meer vraag-gericht de digitaliseringsslag

met de klant doorloopt. Koffeman: “Wij ontwikkelen

niet langer een product waar we

de markt mee op gaan, nee, we kijken samen

met onze klanten naar de uitdagingen van nu

en morgen binnen de branche, waarop onze

softwareontwikkeling is gebaseerd. En we

blijven doorontwikkelen.”

TOTAALPROCES AANPAKKEN

“Automatiseren is zoveel meer dan het digitaliseren

van papierwerk”, vervolgt Koffeman. “Het

gaat erom dat het hele proces, waarbij veel dingen

samenkomen, bij elkaar gebracht en geïntegreerd

wordt. Door het totaalproces aan te

pakken, kun je efficiënter werken, gevraagde

rapportages uitdraaien, fouten reduceren en

meer rendement uit je projecten halen. Dát is

automatiseren.” VanMeijel werkt vanuit twee

platformen: Metacom+ en Metacom Online.

“Hiermee kun je heel snel realiseren wat de

klant wil en kan er goed ingeschat worden hoeveel

tijd het kost om het project te maken en

wat het onderaan de streep oplevert.”

NAAR DE CLOUD

Winkeler: “De Cloud, nog zo’n containerbegrip

binnen de automatisering. Al veel van

onze oplossingen draaien volledig via het web.

Hierdoor heb je als infrabedrijf geen omkijken

meer naar techniek en onderhoud. Wij kunnen

onze klanten hier volledig in ontzorgen. Daarnaast

kiezen wij ervoor om onze ERP-oplossing

in één keer in zijn geheel in de Cloud te zetten,

in tegenstelling tot anderen die het per module

doen. Best spannend, er is tenslotte 30 jaar

aan gebouwd, maar we doen het graag in één

keer goed. Zodra het in de Cloud staat, mag de

klant ervan uitgaan dat ze er alles mee kunnen,

zoals ze dat nu ook gewend zijn.”

Winkeler besluit: “Automatisering is echt

een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Peter Winkeler (Beeld: VanMeijel Automatisering)

VanMeijel heeft aandacht voor die verandering

en helpt gericht met de stap naar

digitalisering en de vervolgstappen naar

volledige automatisering.” ❚

VanMeijel Automatisering

Duit 8, 8305 BB Emmeloord

T +31 527 61 47 67

E info@vanmeijel.nl

www.vanmeijel.nl

/JAARBOEK

95


GEBR. OLIEMAN

Tekst Roel van Gils |

Beeld Gebr. Olieman

Trouwe klantrelaties die tegen een stootje kunnen

Zakendoen met bedrijven

in plaats van met de ‘markt’

Gebr. Olieman is al meer dan veertig jaar een gevestigde naam in het Zuid-Hollandse polderlandschap.

“We kennen het gebied en hechten veel waarde aan trouwe klantrelaties”, zegt één van de

oprichters van het grondverzet- en loonbedrijf Hans Olieman. Het familiebedrijf was deze zomer

nog landelijk in het nieuws als één van de ‘dijkhelden’ na de dijkdoorbraak in Reeuwijk.

Hans Olieman heeft een duidelijk visie op de

markt: “We werken graag voor klanten in

plaats van voor de markt”, zegt hij stellig. Hij

heeft weinig fiducie in openbare aanbestedingen.

“Dergelijke projecten worden altijd gegund

op basis van de laagste prijs. Met alle gevolgen

van dien. Om eerlijk te zijn, daar zijn wij

niet zo van. We werken veel liever voor (vaste)

klanten in plaats van voor de markt. Bij sommige

klanten komen we al tientallen jaren over

de vloer. We weten wat we aan elkaar hebben.

Ze kunnen van ons op aan. Ook bij nacht en

ontij. Dat resulteert in sterke relaties die tegen

een stootje kunnen.”

DIJKDOORBRAAK

Gebr. Olieman kent de polder als hun broekzak.

“Deze zomer hebben we nog de landelijke

pers gehaald bij de dijkdoorbraak tussen de

Kerkweg en Tempeldijk in ons eigen Reeuwijk”,

vertelt Olieman enthousiast. “Het gebeurde op

een maandagochtend om half zes. Ik was toevallig

onderweg naar Groningen en heb direct een

collega ingeschakeld om poolshoogte te gaan

nemen. Hij is op de fiets gesprongen en constateerde

dat er een stuk dijk was weggeslagen

waardoor het water de polder instroomde. De

polder binnen de dijk is feitelijk een badkuip en

gelegen op 5,25 minus NAP, ruim 3 meter lager

nog dan het omringende gebied. Proberen om

Gebr. Olieman is al meer dan veertig jaar een gevestigde naam in het Zuid-Hollandse polderlandschap.

96 /JAARBOEK


GEBR. OLIEMAN

De dijk ligt nog op één oor en de nooddammen functioneren nog steeds.

'Het familiebedrijf was deze zomer nog landelijk in het nieuws als één

van de ‘dijkhelden’ na de dijkdoorbraak in Reeuwijk'

het lek te dichten is onbegonnen werk. Daarop

besloten we om 100 meter vóór en 100 meter

na het lek een nooddam te gaan bouwen. Dat

alles was binnen een uur gestart, want om half

7 waren we al met twaalf man en het nodige

materieel aan het werk. Nog voordat het eerste

blauwe zwaailicht in aantocht was, hadden we al

een flink begin gemaakt. Enkele uren later, om

9:00 uur om precies te zijn, was het gevaar al

geweken en hadden we de boel onder controle

dankzij de enorme inzet van de medewerkers.”

KENNIS VAN HET GEBIED

Het snel handelen van Gebr. Olieman zonder

opdracht of toestemming werd achteraf

ontzettend gewaardeerd. “We hebben direct

onze planning omgegooid om het algemeen

belang te dienen. Zo’n ingreep vraagt wel om

kennis van het gebied en het op voorraad hebben

liggen van specifieke grondsoorten. Dat

hebben wij omdat we veelvuldig in het gebied

actief zijn. Het waterschap, de dijkgraaf én de

gemeente waren dan ook maar wat blij met

ons snelle handelen. En de rekening? Die kon

nog dezelfde dag worden ingediend. Nu wordt

uitvoerig onderzoek gedaan naar de oorzaak.

De dijk ligt nog op één oor en onze nooddammen

functioneren nog steeds. Of wij het ‘lek’

ook mogen dichten? Dat zal spijtig genoeg wel

weer een aanbesteding worden… Niets ten

nadele overigens van de eerdergenoemde instanties

omdat zij hier geen invloed op hebben.

Ook zij zijn niet altijd gelukkig met het huidige

aanbestedingsbeleid. Meervoudig onderhands

aanbesteden waardeer ik dan wel weer, omdat

je dan toch uitgekozen wordt door eerdere ervaringen

met het bedrijf”, besluit Olieman. ❚

Het snel handelen van Gebr. Olieman zonder opdracht of toestemming werd achteraf ontzettend gewaardeerd.

Gebr. Olieman

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk

Tw +31 182 39 53 99

www.gebr-olieman.nl

/JAARBOEK

97


FEREX

Op de platformen van elk 100 bij 100 meter staat een 250 tons kraan en een 125 tons kraan om de onderdelen van de windturbines te assembleren.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Ferex

Platform uit composiet

rijplaten ‘zweeft’

op landbouwgrond

In de Oostpolder, een agrarisch gebied ten zuiden van de Eemshaven, wordt de laatste hand

gelegd aan windpark Oostpolder. De 21 windturbines worden midden in de landerijen op

twee voorbouwlocaties geassembleerd. De twee ‘platformen’ van elk 100 meter in het vierkant

zijn gerealiseerd met composiet rijplaten van Ferex. Een duurzaam en veilig alternatief voor

stalen rijplaten dat bovendien de bodem intact laat.

Het nieuwe windpark bestaat straks uit windmolens

van het type Enercon. “Deze windmolens

worden ter plaatse modulair opgebouwd

met een klimmende kraan”, legt Kees Wolbers

uit, accountmanager bij Ferex. “Groot

voordeel van deze bouwmethodiek is dat er

geen speciaal transport benodigd is om de onderdelen

te vervoeren. Het betekent wel dat

op locatie een voorbouwlocatie (in dit geval

twee stuks) ingericht moet worden om de onderdelen

te assembleren. Hier kwam de toepassing

van Ferex om de hoek kijken.”

GEEN GRONDBEWERKING

De windturbines en dus ook de twee voorbouwlocaties

worden gebouwd op landbouwgrond.

“De agrariërs accepteerden niet dat er vreemde

grond geroerd zou worden voor de aanleg van

de tijdelijke voorbouwlocaties”, weet Wolbers.

“In tegenstelling tot bij stalen rijplaten of draglineschotten

is er bij toepassing van composiet

rijplaten vooraf geen grondbewerking noodzakelijk.

We kunnen de platen rechtstreeks op elk

type ondergrond leggen, zonder eerst grond te

moeten afgraven en van een puinbaan te voor-

zien. Onze composiet rijplaten vormen daarnaast

een uiterst stabiel platform doordat ze met een

liplasverbinding vierzijdig aan elkaar verbonden

worden. Zo blijft het platform ook intact als er

met zwaar materieel gemanoeuvreerd wordt en

worden de belastingen over een groter oppervlakte

verdeeld. Op de platformen van elk 100 bij

100 meter staat een 250 tons kraan en een 125

tons kraan om de onderdelen van de windturbines

te assembleren. Met onze platen wordt dus

een complete vloer gecreëerd inclusief een veilig

‘vangnet’ onder de kraan.”

98 /JAARBOEK


FEREX

In tegenstelling tot bij stalen rijplaten of draglineschotten is er bij toepassing van composiet rijplaten vooraf geen grondbewerking noodzakelijk.

De inzet van onze composiet rijplaten zorgt in dit project voor een halvering van de logistieke bewegingen

De inzet van onze composiet rijplaten zorgt

in dit project voor een halvering van de logistieke

bewegingen, stelt Wolbers. “Met

name omdat de grond niet geroerd hoeft te

worden. Het grote formaat van 4 bij 2 meter

zorgt er bovendien voor dat we in korte

tijd grote oppervlaktes kunnen realiseren. In

dit project zijn er in totaal 3.000 composiet

rijplaten ingezet voor beide platformen. Na

oplevering van het windpark worden de platen

verwijderd en kunnen de agrariërs direct

weer aan de slag op het land. Ook voor ons

als Ferex mooi om te zien dat we met onze

producten een significante besparing kunnen

realiseren in CO 2

-uitstoot bij de aanleg van

een in de basis duurzaam project.”

De 21 winturbines in windpark Oostpolder leveren

straks voldoende capaciteit om 50.000 huishoudens

jaarlijks van stroom te voorzien. ❚

In dit project zijn er in totaal 3.000 composiet rijplaten ingezet voor beide platformen.

Ferex

De Bleek 40, 7468 DL Enter

Tw +31 880 11 03 90

Ew info@ferex.nl

www.ferex.nl

/JAARBOEK

99


DE JONGH PIPESYSTEMS

Tekst Roel van Gils |

Beeld De Jongh Pipesystems

Het vertrouwde adres

voor een gas- en

waterdicht leidingnet

Al 20 jaar is De Jongh Pipesystems het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet. In

al die jaren is het familiebedrijf uitgegroeid tot one-stop-shop voor complete HDPE-leidingsystemen.

Behalve voor grote netbeheerders is het familiebedrijf ook een bekende naam bij vele infra-aannemers

voor het leveren van geprefabriceerde PE-HD-leidingsystemen in een gegarandeerd hoge kwaliteit.

Op 1 januari 2001 werd De Jongh Pipesystems

opgericht door eigenaar Co de Jongh.

“De start vond plaats vanuit een kleine bedrijfshal

met zeer klein, inpandig kantoortje”,

herinnert directeur Gerjan Schreuders zich.

Beide heren hadden destijds al een schat aan

ervaring in de branche. “Al snel klopten de

eerste klanten aan en kwamen de eerste

grote opdrachten binnen, zoals het leveren

van een koude- en warmteleidingsysteem

bij de TU in Eindhoven. Ook werd de eerste

Europese aanbesteding van een netbeheerder

binnengehaald voor PE-HD-leidingen in

de gasdistributie.”

WERKPLAATS- EN

VELDLASMACHINES

Door steeds meer naamsbekendheid en de groei

van opdrachten en personeel was een verhuizing

naar een nieuw pand in 2004 onvermijdelijk.

Maar ook dat pand bleek na enkele jaren alweer

te klein, onder meer vanwege de toenemende

De Jongh Pipesystems is uitgegroeid tot een one-stop-shop voor complete HDPE-leidingsystemen.

100 /JAARBOEK


DE JONGH PIPESYSTEMS

‘Vanaf het eerste gesprek tot aan het afwerken op

locatie is een project bij ons in goede handen’

vraag naar prefabricage. Schreuders: “Reden om

in 2009 een andere bedrijfsruimte in gebruik te

nemen met een grotere werkplaats. Onze allereerste

kunststoflasser, Alex Pietjouw, werd hier

aangenomen. Bijna tien jaar hebben we van deze

locatie kunnen profiteren totdat we in 2018 weer

genoodzaakt waren om naar een grotere locatie

op zoek te gaan. Dat is gelukt. Sindsdien bevinden

we ons op onze huidige locatie op Industrieterrein

Dintelmond in Heijningen. In de grote werkplaats

bevindt zich een hypermodern machinepark met

zowel werkplaats- als veldlasmachines waarmee

we kunststofbewerkingen kunnen uitvoeren aan

leidingen tot en met een diameter van 1.200 mm.”

De Jongh Pipesystems heeft zich vanaf de beginjaren

(2001) tot nu ontwikkeld als een toonaangevend

bedrijf en is bij uitstek de specialist op het

gebied van PE-HD-leidingsystemen. “Met een

gemotiveerd en goed opgeleid team van 20 personen

en met ruime ervaring in de branche, kunnen

wij onze klanten voorzien van een deskundig

advies tijdens ontwerp, planning- en uitvoeringsfase.

Vanaf het eerste gesprek tot aan het afwerken

op locatie is een project bij ons in goede

handen. We zijn bovendien voorbereid op een

(aardgasloze) toekomst. Zo zijn al onze producten

hydrogen ready, al hebben we wel de indruk

dat er in dat kader nog wat hindernissen te nemen

zijn in Nederland”, besluit Schreuders. ❚

Al 20 jaar is De Jongh Pipesystems het vertrouwde

adres voor een gas- en waterdicht leidingnet.

De Jongh Pipesystems BV

Industrieterrein Dintelmond

1-Februariweg 9, 4794 SM Heijningen

Tw +31 167 52 17 39

www.dejonghpipesystems.nl

De Jongh Pipesystems BV

www.dejonghpipesystems.nl 0167 – 52 17 39

Het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet

/JAARBOEK

101


ANTON GROEP

Tekst Chris Elbers | Beeld Anton Groep

Integraal totaalpakket

voor infra én civiel

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat blijkt andermaal op de homepage van de vanuit Obdam

actieve Anton Groep. Op www.antongroep.nl wordt in één oogopslag het dienstenpakket duidelijk van het

bedrijf dat via verschillende bouwgerelateerde werkmaatschappijen bouwt aan de toekomst van Europa.

Dat gebeurt niet alleen met innovatieve oplossingen en een scherpe focus op kwaliteit. De Anton Groep

biedt eveneens een vakkundige aanpak waarin duurzaamheid, veiligheid en de aandacht voor het milieu en

de leefomgeving centraal staan. Binnen de bedrijfsmuren van civiel en infrastructureel specialist Kok Infra,

sinds begin dit jaar een nieuwe loot aan de stam van de Anton Groep, is dat al niet anders...

Dankzij een doordachte mix van bouwkundige

disciplines heeft de Anton Groep alles aan

boord om uiteenlopende opdrachtgevers een

oplossing te bieden. De wensen en het beoogde

resultaat van de klant vormen daarbij altijd

het uitgangspunt. En wanneer de afzonderlijke

entiteiten projectmatig samen kúnnen werken,

dan gebeurt dat ook. Het is de kracht van de

combinatie. Actief op het gebied van bouw

en utiliteitsbouw, luchthavens, de railsector,

GWW en industrie geeft de Anton Groep als

totaalaanbieder altijd een passend antwoord.

Zelfs wanneer er behoefte bestaat aan beveiligingshekken

en -luiken of zonwering. Want ook

díe extra's behoren tot het veelzijdige dienstenpakket

van de Anton Groep.

SLAGKRACHT VERGROOT

Met de overname van Kok Infra is de slagkracht

van de Anton Groep sinds begin 2021 verder

toegenomen. Kok Infra realiseert projecten bin-

102 /JAARBOEK


ANTON GROEP

'We bieden

een sterke combinatie

van civiele en

infra-activiteiten'​

Realisatie dubbellaagse fietsenstalling station Gouda

nen de bouwsegmenten grond-, weg- en waterbouw,

sloop, renovatie en herinrichting. Het

bouwrijp maken van gebieden en de aanleg,

herinrichting en reconstructie van wegen zijn

de specialiteiten van het huis. Werkzaamheden

die vanuit een integrale visie worden aangevlogen

en van ontwerp en engineering tot en met

uitvoering en eindoplevering worden ingevuld.

Dat alles onder leiding van Emile Kranenburg,

algemeen directeur van Kok Infra. “Met het toetreden

van Kok Infra tot de Anton Groep – al

meer dan 25 jaar een begrip in de markt – is

een uitgebalanceerd totaalpakket ontstaan van

civiele en infrastructurele activiteiten. Daarmee

ontzorgen we onze klanten van a tot z.”

ALS HOOFDAANNEMER

ZELF AAN HET STUUR

Als kersvers onderdeel van de Anton Groep zal

Kok Infra zijn activiteiten voornamelijk uitvoeren

als hoofdaannemer. “Waren we vroeger vooral

werkzaam als onderaannemer, nu zitten we nadrukkelijk

zélf aan het stuur”, vervolgt Kranenburg.

“We beschikken over de juiste mensen en

middelen om projecten als hoofduitvoerder in

te vullen en de klant qua infra en civiele technieken

optimaal te bedienen. Nu gebeurt dat

nog vanuit De Goorn. Vanaf maart 2022 is bedrijventerrein

de Vaandel in Heerhugowaard

onze thuisbasis. Dáár namelijk bouwt de Anton

Groep momenteel aan een nieuwe huisvesting

voor Kok Infra en drie andere werkmaatschappijen.

Een mooie stap, die ons in staat stelt onze

groeiambities verder te verwezenlijken.” ❚

Realisatie dubbellaagse fietsenstalling station Gouda

KOK

Infra

VEELZIJDIGE KENNIS EN KUNDE

De expertise van Kok Infra blijkt onder meer tijdens de transformatie van het

zuidelijk stationsgebied in Gouda. In hoofdaanneming realiseert het bedrijf

een 125m1 dubbellaagse fietsenstalling, vervangt en brengt het nieuwe

installaties aan en renoveren zij het bestaande stationsgebouw en ondergelegen

fietsenkelder. Het project wordt in juni 2022 opgeleverd.

Kok Infra

Schoffel 6, 1648 GG De Goorn

Tw +31 299 40 46 00

Ew info@kokinfra.nl

www.kokinfra.nl

/JAARBOEK

103


KOK

Infra

SPECIALIST IN

GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Kok Infra is onderdeel van de Anton

Groep, een jong en vakbekwaam

bouwbedrijf dat bouwt aan

de toekomst van Europa. Met

inmiddels 15 werkmaatschappijen

werken wij in de industrie, staalen

betonbouw, grond-, weg- en

waterbouw, op en rond het spoor

en de luchthavens.

Wij realiseren de meest

uiteenlopende projecten van A tot Z in heel Nederland. En wij zijn op zoek

naar versterking in al onze teams!

Ga jij net als alle collega’s bij Anton voor kwaliteit, service, duurzaamheid,

veiligheid en gezelligheid? Kijk op werkenbijanton.nl en reageer op onze

vacatures!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR HEEL

VEEL NIEUWE COLLEGA’S!

PROJECTCOÖRDINATORS

UITVOERDERS

WERKVOORBEREIDERS

PROJECTLEIDERS

CONSTRUCTEURS

TEKENAARS

WWW.WERKENBIJANTON.NL


duurzame

draagkracht

De IJB Groep heeft vestigingen in Lemmer, Emmeloord, Kampen en Lelystad. In

Nederland zijn we marktleider op het gebied van funderingen. We leveren prefab

heipalen, funderingsbalken, betonmortel en andere betonproducten door heel

Nederland en steeds vaker ook richting Duitsland. De IJB Groep is de totaalontzorger

als het gaat om funderingsconstructies. Dat betekent dat we sonderen, adviseren,

construeren, produceren en monteren.

Met ruim 70 jaar ervaring kunnen we elke funderingsvraag

efficiënt en professioneel beantwoorden. We doen dit

voornamelijk binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en

steeds meer in GWW. De werkzaamheden beginnen al

voor een bezoek aan de locatie. We verzamelen gegevens

voor het best mogelijke advies. Met eigen prefab heipalen,

balken, boorpalen en mortel leggen we de fundering aan.

Zo leggen we de solide basis waar onze opdrachtgevers

onmiddellijk mee verder kunnen.

Duurzaamheid is binnen de IJB Groep een belangrijk

begrip. Zo zijn al onze locaties in het bezit van het gouden

CSC-certificaat. De strenge eisen ten aanzien van dit

internationaal erkende keurmerk, sluiten naadloos aan op

de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van onze

Groep. Hierin wordt, naast veiligheid, betrouwbaarheid,

eerlijkheid, deskundigheid, duurzaamheid en gezondheid

ook gekeken naar de herkomst van grondstoffen en de CO2

prestatieladder.

Lemmer I Emmeloord I Kampen I Lelystad I 0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I ijbgroep.nl


BOMBS AWAY

Tekst Roel van Gils |

Beeld Bombs Away

Bommen opsporen aan de

hand van archiefstukken

Als er grondroerende werkzaamheden zullen plaatsvinden in een gebied, is het van belang om vooraf te

weten of er rekening gehouden moet worden met ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.

In de eerste plaats om de risico’s daarmee zoveel mogelijk te beperken, maar ook omdat het een enorme

impact kan hebben op de planning en financiën van een project. Het uitvoeren van historisch vooronderzoek

is daarin cruciaal. “Soms moet je iets meer besteden aan de voorkant om veel (tijd en geld) te

besparen aan de achterkant”, zegt Julia Enenkel, historicus bij Bombs Away, een onafhankelijk adviesbureau

voor opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Een boeiend gesprek met de historisch onderzoeker.

“Men staat er vaak niet bij stil, maar alles

wat in de oorlog is verschoten en afgevuurd,

daarvan is – een voorzichtige schatting

– circa 10% achtergebleven in de bodem

als blindganger. Dat is natuurlijk ongelooflijk

veel. En dan hebben we het nog niet eens

over de explosieven die ergens gedumpt

zijn aan het einde van de oorlog. Iedere dag

worden er dan ook nog explosieven gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst heeft

het er maar druk mee”, weet Enenkel. “Als

er in een bepaald gebied grondroerende

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd,

is het dus essentieel om vooraf te weten of

er oorlogshandelingen hebben plaatsgevon-

Het zwaar getroffen Nijmegen,

d.d. 28 september 1944.

106 /JAARBOEK


BOMBS AWAY

den. Sommige gemeentes hebben al een risicokaart

(een historisch vooronderzoek voor

de gehele gemeente) laten opstellen door

ons of door een collegabedrijf, maar in alle

andere gevallen zal er eerst historisch vooronderzoek

uitgevoerd moeten worden.”

VERDACHT OF ONVERDACHT?

Historisch vooronderzoek is volgens Enenkel

het allerbelangrijkste aspect bij het opsporen

van ontplofbare oorlogsresten. “Het is het

knopje aan of uit”, zegt ze. “Als er geen aanwijzingen

zijn van oorlogshandelingen in een

projectgebied, dan kunnen de grondwerkzaamheden

gewoon worden uitgevoerd. Vinden

we wel aanwijzingen, dan volgt er een

heel ander traject. En dat kan een behoorlijke

impact hebben. Een vliegtuigbom ruimen

in een bebouwd gebied kan in de papieren

lopen en zomaar een miljoen euro kosten.

Een gedegen uitgevoerd vooronderzoek kan

heel wat besparingen opleveren in de eventuele

opsporing. Bij een slecht uitgevoerd

vooronderzoek bijvoorbeeld is het hele gebied

verdacht, bij goed vooronderzoek kun

je de ‘schade’ mogelijk beperken door slechts

een bepaald deel aan te merken als verdacht

gebied. Gemeentes kunnen overigens aanspraak

maken op subsidies vanuit de overheid.

De overheid vergoedt bij explosieven

opsporing en dus ook het vooronderzoek tot

zelfs 70% van alle gemaakte kosten.”

EEN DUIK IN DE ARCHIEVEN

Om een goed beeld te krijgen van wat er zich

in het verleden heeft afgespeeld in een bepaald

gebied, begint historicus Enenkel altijd

met bronnenonderzoek in de verschillende

archieven in zowel Nederland als het buitenland.

“We raadplegen daarbij onder meer

het gemeentearchief, waarin zich rapporten

van de luchtbeschermingsdienst bevinden.

De luchtbeschermingsdienst hield het luchtverkeer

boven de Nederlandse gemeenten

in de gaten tijdens WOII. Het zijn vaak hele

gedetailleerde rapporten waarin precies beschreven

staat wat er gebeurd is en wat de

gevolgen waren. Daarnaast raadplegen we

de Britse en Amerikaanse archieven voor

wat betreft de bombardementsgegevens.

Hierin is onder meer informatie te vinden

over de hoeveelheid toestellen dat per missie

werd uitgestuurd, om welke type toestellen

het ging, hoeveel munitie er aan boord

was, et cetera. Ook zijn er stapels schadeformulieren

ingediend door de Nederlandse

bevolking met veelal een exacte beschrijving

van de schade, waarvan we gebruikmaken.

En zo is er een schat aan informatie beschikbaar

tot zelfs stukken van het verzet aan toe

Niet ontplofte vliegtuigbommen op het spoor in Hamm in Duitsland, d.d. 15 mei 1945.

‘Soms moet je iets meer besteden aan de

voorkant om veel (tijd en geld) te besparen aan

de achterkant'

die mogelijk waardevolle informatie bieden.

Verder gebruiken we stukken uit het Nationaal

Archief, het NIMH, het NIOD en hebben

we zelf veel informatie in huis van buitenlandse

archieven uit Groot-Brittannië,

Amerika en Canada. Het komt voor dat er

in het verleden, bijvoorbeeld door gevechtshandelingen

tijdens de bevrijding belangrijke

archiefgegevens verloren zijn gegaan, maar

omdat we zoveel verschillende bronnen

raadplegen is er vaak overlap en kunnen we

altijd een goede reconstructie maken van de

oorlogshandelingen.”

LUCHTFOTO-ONDERZOEK

Op basis van het bronnenonderzoek wordt

door Bombs Away een chronologische lijst

van gebeurtenissen samengesteld. “Dat

vormt de input voor onze geowetenschappers

die de gebeurtenissen met een topografische

beschrijving intekenen op de kaart”,

legt Enenkel uit. “Vervolgens gaan we op

zoek naar luchtfoto’s van het betreffende ge-

bied uit het verleden. De luchtfoto’s moeten

genomen zijn binnen een half jaar na een

oorlogshandeling. Onze luchtfoto-analisten

analyseren die op verstoringen. Daarbij kun

je denken aan kapotte daken van huizen, een

krater in het landschap of beschadigingen aan

een (spoor)weg. Het wordt allemaal vergeleken

met luchtfoto’s uit de vooroorlogse periode.

Op die manier wordt beoordeeld of

er sporen te zichtbaar zijn van de oorlogshandelingen

die uit ons bronnenonderzoek

naar voren komen. Hierdoor kunnen we

een inschatting maken of een bepaald gebied

een verdacht is op explosieven en zo ja,

hoe groot dat gebied moet zijn. Historische

bronnen verklaren zoals gezegd precies wat

er is gebeurd op een locatie. Aan de hand

van die gegevens kunnen wij meestal heel

nauwkeurig vaststellen hoeveel bommen er

zijn afgeworpen. Als er acht bommen zijn

afgeworpen en we zien op de luchtfoto maar

zes kraters, dan betekent dus dat er nog

twee missen.” }

/JAARBOEK

107


historisch vooronderzoek, risicoanalyse en advies

www.bombsaway.nl


BOMBS AWAY

Een Strike Photo van Schiphol, d.d. 13 december 1943.

VAN ‘POSTZEGEL

TOT COMPLEET EILAND

Het onderzoeksgebied van Bombs Away kan

soms een gebied zijn ter grootte van een ‘postzegel’,

maar soms ook een hele gemeente of

eiland beslaan. “Zo hebben we recent een risicokaart

van heel Texel opgesteld,” zegt Enenkel.

“Op het eiland stonden tijdens WOII veel

stellingen en toen het einde naderde kwamen

de Georgiërs die aan Duitse zijde meevochten

ook nog eens in opstand. Kortom, een bijzondere

situatie. Ook hebben we hier de crashlocaties

van toestellen exact in kaart kunnen

brengen aan de hand van bronnen, historisch

beeldmateriaal uit verschillende archieven en

de hulp van lokale bewoners met veel gebiedskennis.

Je maakt zo een gedetailleerde constructie

van gebeurtenissen die ruim 75 jaar

geleden plaatsvonden”, zegt Enenkel enthousiast.

“Juist dat maakt ons werk zo boeiend én

tegelijk ook cruciaal. Explosieven uit WOII vormen

nog steeds een gevaar voor mens, dier en

infrastructuur. Ook na ruim 75 jaar.” ❚

Een Oblique Strike Photo genomen tijdens het geallieerde bombardement op de Philipsfabrieken in

Eindhoven op 6 december 1942.

Bombs Away BV

Maliebaan 74, 3581 CV Utrecht

Ew info@bombsaway.nl

www.bombsaway.nl

/JAARBOEK

109


DOOSAN

Tekst Roel van Gils |

Beeld Doosan

Optimaal presterende

graafmachines

Stilstand is achteruitgang. Een devies dat bij Doosan wel heel letterlijk kan worden genomen.

Althans, dat zegt Tom Willems van Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur. Hij heeft bewust

gekozen voor machines van Doosan vanwege de optimale prestaties en het allerbelangrijkste: de

hoge bedrijfszekerheid. Een gesprek met de enthousiaste ondernemer die sinds afgelopen zomer

de beschikking heeft over een gloednieuwe Doosan DX170W-5 mobiele graafmachine.

Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur

vertrouwt al vele jaren op de machines

van Doosan. “In 2006 ben ik als ondernemer

gestart met een mini-graver en een vrachtwagen

met laadkraan en kipper. Het was vooral

veel werken en weinig verdienen”, lacht hij.

“Na verloop van tijd heb ik dan ook besloten

om mezelf te gaan verhuren als machinist aan

verschillende bedrijven. Dat pakte beter uit. Zo

ben ik onder meer in aanraking gekomen met

een bedrijf dat zich specialiseerde in de aanleg

van de onderbouw voor kunstgrasvelden

Doosan is een van 's werelds grootste producenten van

bouwmaterieel en in het bijzonder graafmachines.

110

/JAARBOEK


DOOSAN

Tom Willems van Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur.

Tom Willems heeft sinds afgelopen zomer de

beschikking over een gloednieuwe Doosan

DX170W-5 mobiele graafmachine.

Doosan timmert goed aan de weg in Nederland.

Tom heeft daar wel een verklaring voor.

“Behalve oerdegelijk materieel is het ook gewoon

een hele prettige organisatie om zaken

mee te doen. Echt een bedrijf met een nononsens

mentaliteit met medewerkers die

niet te beroerd zijn om mij bijvoorbeeld ook

in de avonduren te woord te staan. De service

is echt super.”

Ground Kare banden van Nokian zorgen voor meer grip en veel meer comfort op de weg.

Doosan, officieel Doosan Infracore Construction

Equipment, is een van 's werelds

grootste producenten van bouwmaterieel

en in het bijzonder graafmachines. Het merk

wordt in ons land vertegenwoordigd door

zes dealers: Staad, Anema Arum, Nijland

Service, R&L Machinery, ELM Bouwmachines

en Snippe Erica. De fabrikant is voortdurend

bezig met de ontwikkeling van nieuwe generatie

graafmachines en heeft ook een sterke

focus op de ontwikkeling van elektrisch aangedreven

machines. ❚

in Duitsland. Dat beviel ontzettend goed, van

beide kanten. Op een gegeven moment kreeg

ik zelfs de kans om deze werkzaamheden in

eigen beheer te gaan uitvoeren. Een kans die ik

met beide handen heb aangegrepen.”

MEER GRIP EN COMFORT

Willems is nog altijd actief met de aanleg van

kunstgrasvelden. “Zo’n 60% van mijn tijd ben

ik in Duitsland actief, de overige tijd besteed ik

aan allerhande grondverzetwerkzaamheden in

vooral Nederland”, vervolgt Tom. “Dat is ook

de reden dat ik recent heb geïnvesteerd in een

nieuwe mobiele graafmachine, uiteraard van

het merk Doosan. De vorige mobiele graafmachine

was ook een Doosan. Een oerdegelijke

machine met heel weinig storingen en weinig

reparaties. Dat is wel zo prettig aangezien de

machine in mijn dagelijkse inkomsten voorziet.

Daarnaast is een Doosan ook prijstechnisch

een interessante keuze. Ik heb genoeg andere

merken gereden bij voormalig werkgevers en

kan niet zeggen dat de duurdere merken zoveel

beter zijn. Integendeel. Nee, ik ben zeer

tevreden met mijn nieuwe DX170W-5. Hij bevalt

ontzettend goed en laat zich eenvoudig bedienen.

Je gaat erop zitten en rijdt er zo mee

weg. Omdat ik veel in Duitsland actief ben, heb

ik gekozen voor Ground Kare banden van Nokian

voor meer grip en veel meer comfort op

de weg. Ook is de machine uitgerust met een

Engcon EC219 tiltrotator met DC2-besturing.”

Anema Arum VOF

Staad BV

ELM Bouwmachines BV

Handelsonderneming Snippe Erica BV

Nijland Service BV

R & L Machinery BV

www.eu.doosanequipment.com/

en/dealer-locator

/JAARBOEK

111


ENVIRO QUALITY CONTROL

Door vooraf te beproeven in het werk, kan afkeur achteraf worden voorkomen.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Enviro Quality Control

Vooraf beproeven

voorkomt afkeur achteraf

Enviro Quality Control BV verricht inspecties bij de aanleg van kunststof geomembranen voor

afdichting van vuilstortplaatsen, IBC-werken en reststofbergingen. “We zijn een onpartijdig en

onafhankelijk inspectieorgaan (type A) en sinds 2005 als eerste in Nederland geaccrediteerd onder

nummer I188 van de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 door de Raad voor Accreditatie”,

zegt directeur-eigenaar Andries Steerenberg, die tevens het lekdetectie- en lokaliseringssysteem

Geologger op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd.

Door vooraf te beproeven in het werk, kan

afkeur achteraf worden voorkomen. “We

verzorgen onder meer de kwaliteitsbewaking

en inspectie van onder- en bovenafdichtingsconstructies

van afval- en reststofbergingen

en verrichten inspecties bij de aanleg van een

werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast

conform protocol AS 6901. Ook het uit-

‘We volgen de internationale normen

en hebben een ministeriële erkenning voor

het uitvoeren van de inspecties’

voeren van inspecties tijdens de gebruiksfase

van een IBC- werk voor protocol AS 6902

nemen we voor rekening”, legt Steerenberg

uit. “We volgen daarbij de internationale

normen en hebben een ministeriële erkenning

voor het uitvoeren van de inspecties.”

STRENGE EISEN

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar.

“De interne kwaliteitsprocedure

waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar

misschien is de beste waarborg voor onze

112 /JAARBOEK


ENVIRO QUALITY CONTROL

kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet

goed worden uitgevoerd. ‘Zand erover’ is niet

onze manier om met kleine slordigheden om

te gaan”, stelt Steerenberg resoluut. Enviro

maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde

meetmiddelen. “Om de kwaliteit van de

kunststoflasverbindingen te controleren bijvoorbeeld,

baseren we ons ook op de Duitse

DVS-richtlijnen, waarbij de eisen aan het afpelgedrag

en de sterkte van de lasverbinding

duidelijk stringenter zijn als bij de Nederlandse

protocollen. Een afpel in de lasverbinding

van 20% is hierbij niet acceptabel.”

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar.

Enviro maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde meetmiddelen.

GEOLOGGER

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof

geomembranen een inspectiehulpmiddel in te

bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald.

Steerenberg: “Het lekdetectie- en lokaliseringssysteem,

Geologger, is sindsdien één van

onze specialismen. Met Geologger is het mogelijk

om lekkage in een folieafdichting te signaleren

en zelfs de exacte plaats van de lekkage te

bepalen, zodat meteen een reparatie kan worden

uitgevoerd. Bij een standaard combinatieafdichting

wordt lekkage pas ontdekt als er water

in het stortlichaam wordt aangetroffen of als er

in het grondwater in de directe omgeving verontreinigingen

worden aangetroffen. Het kan

jaren duren voordat men erachter komt dat er

een lek is. Bovendien weet men dan nog niet

waar het lek zit, zodat reparatie niet mogelijk is.

Geologger biedt die zekerheid wel. Preventieve

vervanging van de bovenafdichting kan daarmee

worden voorkomen.”

RIJNLANDROUTE

Deze nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en

de A44 bij leiden wordt deels verdiept aangelegd.

Hierbij wordt een folieconstructie van

100.000 m 2 toegepast die in opdracht van Boskalis

door Enviro Quality Control BV wordt geïnspecteerd.

Het lekdetectiesysteem Geologger

zal hier ook worden toegepast. ❚

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof geomembranen een

inspectiehulpmiddel in te bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald.

Enviro Quality Control BV

Daalseweg 1-B, 3611 AA Oud Zuilen

Tw +31 302 44 14 04

Ew mail@eqc.nl

www.eqc.nl

/JAARBOEK

113


DEN BREEJEN CRUQUIUS

Tekst Tamara Brouwers Beeld Den Breejen Cruquius

Een nieuw hoofdstuk breekt aan

Jubileum Den

Breejen Cruquius

In oktober was het feest bij Den Breejen Cruquius. Het familiebedrijf bestond toen maar liefst

75 jaar. Dit werd gevierd met een personeelsetentje en een borrel. Ook zijn diverse bedrijven

getrakteerd op een taart met een kaart waarop een filmpje afgespeeld kan worden via de QR

code. Een mooi moment om met commercieel directeur Niek den Breejen terug te kijken naar

de geschiedenis van het bedrijf en vooruit te kijken naar de toekomst.

Den Breejen Cruquius werkt vanuit Cruquius

met een enthousiast team aan het aannemen

en uitvoeren van GWW projecten.

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen. Den

Breejen logistiek is gespecialiseerd in het

transport van zand, grond, grind, asfalt, bag-

ger en andere materialen. Hiervoor beschikt

het bedrijf over een zeer divers aanbod van

vrachtwagens. Den Breejen Infra beschikt

Vlnr, Arjo, Klaas en Niek den Breejen.

114 /JAARBOEK


DEN BREEJEN CRUQUIUS

over een uitgebreid assortiment materieel

van klein tot groot voor diverse infrastructurele

werken. Bij DB Grondstoffen kunnen

klanten terecht voor alles wat te maken heeft

met grondstoffen. Het bedrijf levert primaire

en secundaire bouwstoffen voor de grond-,

weg-, water-, utiliteits- en woningbouw.

EERST MET VOETEN

IN DE MODDER

“Den Breejen werd 75 jaar geleden opgericht

in een hele andere tijd”, begint Niek

den Breejen. Hij vertegenwoordigt de vierde

generatie Den Breejen en leidt het bedrijf samen

met zijn vader Arjo den Breejen. “Het

bedrijf is sinds die tijd flink gegroeid en daar

zijn we heel blij mee.” Niek wist al jong dat hij

in het familiebedrijf wilde werken. Als jongen

van een jaar of dertien liep hij rond op de

werkvloer. “Ik keek toen al met bewondering

naar de machines en heb in loop der tijd

bijna alle facetten van het werk leren kennen.

Zo heb ik gewerkt op de kraan, maar

ook straatwerk en rioolwerk gedaan. Ik vond

dat ik eerst verstand moest hebben van wat

er binnen het bedrijf gebeurde, dat ik ook

zelf met mijn voeten in de modder moest

staan.” Niek den Breejen studeerde Business

Management aan de IVA-hogeschool

in Driebergen en is sinds vijf jaar werkzaam

in het bedrijf.

HECHTE FAMILIEBANDEN

De familierelaties zijn erg sterk binnen Den

Breejen. “Door mijn vader ben ik opgevoed

met het idee dat je je mouwen opstroopt en

doorgaat. Doorzettingsvermogen en inzet

zijn allebei heel belangrijk. Als dat er niet is,

is de basis er niet.” Dit past Den Breejen toe

in uitdagende tijden voor de bouwbranche.

“Op relatiegebied ligt onze kracht, we hebben

veel vaste opdrachtgevers met wie we

een goede relatie hebben.” Opa Klaas den

Breejen is ook nog steeds betrokken bij het

bedrijf. “Hij is 83 en gelukkig nog steeds in

goede gezondheid. Van mijn vader en opa

heb ik meegekregen waar wij voor staan binnen

het bedrijf. We geven dit weer door aan

onze medewerkers, een basis van vertrouwen.

We zijn een hecht team, dat in goede

en slechte tijden achter elkaar staat.”

Niek den Breejen benadrukt dat ook zijn moeder

Marianne Den Breejen een belangrijke rol

in het bedrijf heeft, “Mijn moeder is al jarenlang

betrokken bij de zaak. Zij is verantwoordelijk

voor loonadministratie en werkt vijf dagen per

week op de zaak. Zonder mijn moeder zou het

in de soep lopen, zij is ook een belangrijke factor

en een inspiratiebron voor mij. }

‘Ik vond dat ik eerst verstand

moest hebben van wat er binnen het bedrijf

gebeurde, dat ik ook zelf met mijn voeten

in de modder moest staan.’

Den Breejen logistiek is specialiseerd in het transport van zand, grond, grind, asfalt, bagger en andere materialen.

Een graafmachine van Den Breejen aan de slag.

/JAARBOEK

115


www.denbreejeninfra.nl


DEN BREEJEN CRUQUIUS

Klaar om de weg op te gaan.

Ons team versterkt elkaar en dat is zoals het

zou moeten zijn.” Ook oma Corrie den Breejen

werkte vroeger in de zaak. “Zij was ook een

hele harde werker en zorgzame vrouw en oma.”

Het bedrijf stond en staat in de familie Den

Breejen altijd op de eerste plaats. “Toch staan

mijn ouders achter mij en mijn zussen, welke

keuze wij ook maken. In mijn geval was dit de

keuze voor ons bedrijf, want de zaak is mijn

lust en mijn leven.” Jongste zus Rosalie zit

nog op school (IVA Driebergen) oudere zus

Lisanne is interieuradviseur met eigen bedrijf

Nowa Design Studio en zus Cornelie werkt bij

BMW en MINI dealer Van Poelgeest in Amstelveen.

“Dan kan je gerust spreken over een

trotse broer!”

Den Breejen Infra beschikt over een uitgebreid assortiment materieel.

TOEKOMSTIGE VERNIEUWINGEN

Voor Den Breejen breekt na 75 jaar echt

een nieuw hoofdstuk aan. “Allereerst blijven

we doen waar we goed in zijn. Zo hebben

we sterke standaard concepten voor de woningbouw.

Onze kracht zit in het compleet

ontzorgen van onze klanten en het proces

van A tot Z begeleiden dankzij de drie verschillende

onderdelen binnen ons bedrijf.”

Den Breejen werkt met een vaste ploeg, die

geleidelijk verjongt. Deze jonge generatie

kan volgens Niek veel van oudere generatie

leren. “Zij weten de routing, zijn hardwerkende

vakmannen en machinisten. Hun kennis

is onmisbaar.” Den Breejen wil bewust

bewaren en bewaken wat goed is, maar ook

vernieuwen. Zo is een nieuwe bedrijfsleider

aangetrokken. “Ronald Vlaar komt oorspronkelijk

uit het loonwerk waarna hij via de machine

handel bij ons terecht is gekomen.”

Hij brengt veel enthousiasme en doorzettingsvermogen

met zich mee : “Werkzaamheden

zoals o.a. het onderhouden van relaties

en het aannemen van infra projecten

maakt Ronald meer dan passend bij ons bedrijf.

De taak van de uitvoering heeft Twan

de Willigen op zich genomen. Zijn taak is

om het proces op orde te houden. Hij zorgt

dat de jongens weten wat ze moeten doen.”

Ook de acquisitie en projectbewaking behoren

tot zijn werkzaamheden. “Samen met

het sterke team op het bedrijfsbureau en de

vakmannen buiten kunnen wij iedere uitdaging

aan. Ik ben enorm trots op het team om

mij heen en ik kijk uit naar de toekomst”, aldus

Niek den Breejen

Den Breejen Cruquius gaat op termijn ook de

vertrouwde locatie in Cruquius verlaten. Op

het huidige terrein gaat het bedrijf in eigen beheer

woningen bouwen.

“We zijn druk

bezig met een nieuwe

locatie om onze

activiteiten verder

uit te breiden.” ❚

QR code die verwijst naar

het jubileumfilmpje.

Den Breejen Cruquius – Infra

Bennebroekerdijk 211, 2142 LD Cruquius

T +31 235 28 59 62

E info@adenbreejen.nl

www.denbreejeninfra.nl

/JAARBOEK

117


VAN KAAM

Tekst Roel van Gils |

Beeld Van Kaam

Totaalleverancier voor de

ondergrondse infra zet in

op flexibiliteit en veiligheid

Met een breed assortiment aan kunststofmaterialen (standaard en custom made) is Van Kaam uit

Zaandam een totaalleverancier voor de ondergrondse infra. Sinds deze zomer is het familiebedrijf

zelfs in staat om op locatie tot een diameter van 630 millimeter te spiegellassen met een volledig

ingericht mobiel lasstation. Daarnaast staan veiligheid en milieu hoog in het vaandel.

Van Kaam viert dit jaar zijn dertigjarig jubileum

en heeft in al die jaren al vele projecten mogen

beleveren. Het familiebedrijf staat bekend om zijn

sterke focus op de value added services. “We zijn

sterk in maatwerk, ook op locatie”, zegt Robbert-

Jan Dielemans, 1e monteur en al zestien jaar actief

als spiegellasser, waarvan het laatste half jaar

voor Van Kaam. “Het bevalt me hier uitstekend.

Het is echt een warm nest.” Dielemans beheerst

alle facetten in de kunststof technieken, waaronder

spiegellassen, extrusielassen en moflassen.

“Alles wat we verkopen, kunnen we desgewenst

ook monteren in het veld.”

SPIEGELLASSEN IN HET VELD

Het merendeel van de kunststofproducten

wordt onder geconditioneerde omstandigheden

in de werkplaats in Zaandam geprefabriceerd.

Dielemans: “In het veld is het

vaak een kwestie van producten ‘aansluiten’.

Dat gebeurt dan met ons mobiele lasstation

waarmee we tot 630 millimeter kunnen

spiegellassen conform NEN 7200. Met het

mobiele lasstation zijn we volledig zelfvoorzienend.

Overigens kunnen we tot diameters

van 1200 millimeter spiegellassen op locatie

volgens DVS, maar daarvoor zetten we weer

andere apparatuur in.” Dielemans is met het

mobiele lasstation door het hele land actief

en is niet vies van een uitstapje naar het buitenland.

“Eind dit jaar leveren we een bijdrage

aan een project in Denemarken waar

we op locatie vier PE-buizen aan onze bundel

trekkop lassen om een horizontaal gestuurde

Spiegellassen op locatie.

Met het mobiele lasstation kan Van Kaam tot 630 millimeter spiegellassen conform NEN 7200.

Monteurs aan het werk.

118 /JAARBOEK


VAN KAAM

Een van de paradepaardjes is de Shoreliner, een opvangsysteem voor drijvend plastic in havens en rivieren.

‘Het merendeel van de kunststofproducten wordt

onder geconditioneerde omstandigheden in de

werkplaats in Zaandam geprefabriceerd’

en het Tinyhouse voor een camping.

Dat zijn wel de creatieve krenten in de pap.”

MILIEU EN VEILIGHEID

Als KAM functionaris is Schone verantwoordelijk

voor het VCA en de ISO-certificaten.

Milieu, recyclen van restmaterialen en veiligheid

zijn een belangrijk onderdeel van het werk

bij Van Kaam. ❚

(HDD)boring in één keer te trekken. En zo

proberen we telkens op onze eigen manier

in te spelen op vragen uit de markt.”

EXTRUSIELASSEN

IN DE WERKPLAATS

Ook Henk Schone, 1e monteur en KAM

functionaris bij Van Kaam voelt zich op zijn

plek in Zaandam. “Ik ben nu veertien jaar

in dienst bij Van Kaam. Het is echt een bedrijf

dat 24/7 klaarstaat voor zijn klanten en

personeel. Elke dag is weer anders. “De

klant vraagt, wij produceren,” luidt ons motto.

En dat wordt gewaardeerd. In de werkplaats

zijn wij met een team van monteurs

verantwoordelijk voor het bouwen

van putten en andere extrusielasprojecten.

Paradepaardjes zijn de Shoreliner,

een opvangsysteem voor drijvend

plastic in havens en rivieren, en grote

wikkelbuisputten. Daarnaast bouwen

we special products”, vertelt Schone

enthousiast. “Voorbeelden hiervan zijn

de Rioolbuis voor de Wereldhavendagen

Van Kaam

Rechte Tocht 11, 1507 BZ Zaandam

Tw +31 756 31 48 41

www.vankaam.eu

/JAARBOEK

119


VAN KAAM ONTZORGT

AL 30 JAAR

Van Kaam BV viert dit jaar haar

30 jarig bestaan. Al die tijd staan

we voor kwaliteit, service en keuze.

Van Kaam ontzorgt. Jarenlange

ervaring en expertise van onze

specialisten, zorgen er voor dat we

uw meest complexe vraagstukken

op het gebied van ondergrondse

infrastructuur kunnen tackelen.

VAN KAAM BV

Rechte Tocht 11

1507 BZ Zaandam

Nederland

+31 (0)75 631 48 41

info@vankaam.eu

Volg ons op

social media

@ VANKAAMBV

WWW.VANKAAM.EU


T R A N SPORT

OUDE W ATER

T R A N SPORT

OUDE W ATER

WEGENBOUW // TRANSPORT // GLADHEIDSBESTRIJDING // VERHUUR

Populierenweg 49 | 3421 TX Oudewater | T 0348 56 20 04 | F 0348 56 52 87 | info@gdebruyn.nl | www.gdebruyn.nl


DE BRUYN TRANSPORT

Tekst Roel van Gils |

Beeld De Bruyn Transport

Verder dan van A naar B:

Transportbedrijf zet in op

een duurzame toekomst

Bij De Bruyn Transport wordt hoog ingezet op een groene toekomst; een modern en jaarlijks vernieuwend

wagenpark, werken volgens de laatste CO 2

-normen en veiligheidscertificeringen en aandacht

voor duurzame inzetbaarheid van het team. Kortom, duurzaamheid van binnenuit. Eind 2021

lanceert het in Oudewater gevestigde transportbedrijf zijn nieuwe naam en een vernieuwd logo,

waarmee de weg richting een duurzame, veilige en plezierige toekomst definitief wordt vrijgemaakt.

De Bruyn Transport, voorheen bekend als

Transportbedrijf G. de Bruyn, is ruim 50 jaar

gespecialiseerd in transport en grondstoffenhandel

voor de GWW-branche. Dat varieert

van zand en grind tot gebroken puin, (frees)

asfalt en baggerslip tot aan de aan- en afvoer

van losgestorte materialen. “Afgelopen jaar

alleen al waren we betrokken bij de meest

uiteenlopende infraprojecten”, zegt Tirza de

Bruyn die samen met haar broer Joeri de huidige

directie vormt. “Zo zijn we vanaf dag

één betrokken bij de Blankenburgverbinding

in opdracht bouwconsortium BAAK voor

het transport inclusief de nodige projectbegeleiding.

Ook assisteerde we Boskalis, Vermeulen

Benthuizen, Beelen en vele andere

aannemers bij diverse projecten in (groot)

onderhoud van het (snel)wegennet en moch-

Broer en zus Joeri en Tirza de Bruyn.

122 /JAARBOEK


DE BRUYN TRANSPORT

De Bruyn Transport is niet alleen transporteur, maar een volwaardig logistieke partner voor opdrachtgevers.

De Bruyn Transport besteedt veel aandacht aan

ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

‘Een wagenpark kun je kopen,

bewuste, gezonde en gemotiveerde mensen niet’

ten we in opdracht van Beens Dregging het

transport verzorgen van bagger uit waterwin-

en natuurgebied de Klotputten.”

“We zijn niet alleen transporteur, maar een

volwaardig logistieke partner voor onze opdrachtgevers”,

vervolgt Tirza. “We verzorgen

de coördinatie, de planning, begeleiding,

aan- en afvoer van losgestorte materialen en

de inzet van mankracht en materieel. Hoe

groter de uitdaging, hoe leuker. Dat is onze

kracht. We zijn er als organisatie op ingericht

om met onze 120 medewerkers en een groot

wagenpark dag en nacht te werken. We staan

soms voor grote uitdagingen die we als team

met beide handen aanpakken. Keer op keer

is gebleken hoe ontzettend loyaal onze mensen

zijn. We doen dingen echt met elkaar.

Als het moet, staat iedereen er, altijd. Als directie

hebben wij met de jaren aan den lijve

ondervonden hoe belangrijk het is om ons

werk vanuit positieve daadkracht en goede

mentale en fysieke gezondheid te doen. Een

wagenpark kun je kopen, bewuste, gezonde

en gemotiveerde mensen niet. Vanuit die gedachte

besteden we binnen ons bedrijf veel

aandacht aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Met een vitaliteitsprogramma

en diverse uitjes en activiteiten die in het teken

staan van plezier en gezondheid, reiken

we tools aan en creëren we ruimte voor verdere

ontwikkeling. Chauffeurs rijden immers

allemaal individueel op een wagen. Zo zijn

we laatst gaan ‘suppen’ en organiseerde we

een business boksclinic waar niet alleen sport

maar ook mindset, verantwoordelijkheid,

communicatie en plezier centraal stonden.”

“Wij zien onze mensen als onze belangrijkste

spelers, de dragers van ons bedrijf. Daarom

werken we met aandacht aan de thema’s veiligheid,

gezondheid en duurzaamheid. Zo gaat

2022 volledig in het teken staan van rijgedrag

optimalisatie om de CO 2

-uitstoot te minimaliseren.

Met een omvangrijk programma maken

we mensen bewust van hun eigen invloed op

zaken als veiligheid en duurzaamheid zodat iedereen

op zijn manier een stukje gaat bijdra-

gen”, resumeert Tirza. “Wij planten de ‘groene’

zaadjes en bieden een omgeving waar

ruimte is voor groei en ontwikkeling. Vanzelfsprekend

zetten we als organisatie in op een

volledig duurzame toekomst. Zo voldoet ons

wagenpark vrijwel helemaal aan de Euro VIemissie-eisen

en zijn we continu in gesprek

met partners zoals Mercedes-Benz en Scania

om elektrische voertuigen in ons wagenpark

op te nemen. Voor bouwvoertuigen is die

ontwikkeling nog volop gaande, maar we verwachten

volgend jaar met onze eerste elektrische

voertuigen de weg op te gaan. Tot slot

worden we binnenkort ge-audit voor de CO 2

Prestatieladder en de Safety Culture Ladder.

Al met al zeggen we dus niet voor niks, vérder

dan van A naar B.” ❚

De Bruyn Transport

Populierenweg 49, 3421 TX Oudewater

Tw +31 348 56 20 04

Ew

info@gdebruyn.nl

www.debruyntransport.nl

info@debruyntransport.nl

/JAARBOEK

123


De stabiliteit die u zoekt!

De waterglasinjectie specialist

Onze specialisme

• Bodeminjecties

• Grondinjecties

• Injectie Calamiteiten

Grondinjectie Nederland B.V.

Sportlaan 8

4131 NN Vianen

T. 0347 - 746 010

info@grondinjectie.nl

www.grondinjectie.nl


GRONDINJECTIE NEDERLAND

De ‘compactheid’ van de techniek van Grondinjectie Nederland maakt dat ze

eigenlijk overal wel een oplossing kunnen voorzien met weinig overlast op de

omgeving en voor het milieu.

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de

ondergrond te verstevigen, een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages

te bestrijden.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Grondinjectie Nederland

Grond- en bodeminjectietechnieken

winnen terrein

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de ondergrond te verstevigen,

een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages te bestrijden. En dat alles zonder groot

materieel te hoeven inzetten of overlast te veroorzaken op de omgeving. Grondinjectie Nederland

merkt dan ook een sterk toegenomen vraag naar deze geijkte injectietechnieken in de infrasector.

Het toepassingsgebied van grond- en bodeminjectietechnieken

is zeer uitgebreid, begint

Torben Kastelein van Grondinjectie Nederland.

“Zo worden we ingeschakeld voor projecten

waarbij we in een bouwkuip een waterremmende

laag creëren zodat er minder

grondwateronttrekking benodigd is. Deze

techniek hebben we recent toegepast voor

het creëren van een droge bouwkuip (1.600

m 2 ) bij een project in Amstelveen. Maar ook

het dichten van lekkages in bouwkuipen is

heel goed mogelijk met injectietechnieken.

Denk in dat laatste geval aan damwanden die

uit het slot zijn gelopen of lekkages van bijvoorbeeld

parkeergarages.”

GRONDVERBETERING

De techniek van Grondinjectie Nederland

leent zich ook uitstekend voor het ‘verstenen’

van een zandpakket zodat deze eenvoudig

afgegraven kan worden zonder dat

de omringende bebouwing er hinder van

ondervindt. “De zandkorrel verklit dan als

het ware aan elkaar en wordt een massief

geheel”, legt Kastelein uit. “Deze techniek

‘De zandkorrel verklit als het ware aan elkaar

en wordt een massief geheel’

zetten we inmiddels op grote schaal in, zowel

in Nederland als in België. Daarnaast

worden we steeds meer ingeschakeld voor

grondstabilisatie en -verbetering van bestaande

funderingen, met name omdat het

steeds droger wordt in ons land als gevolg

van klimaatverandering: grondwaterstanden

zakken. Doordat we de zandkorrels onder

de fundering aan elkaar verlijmen met

onze techniek, ontstaat een breder draagvlak

voor de fundatie. Met onze hightech

(waterglasinjectie)apparatuur kunnen we op

een uiterst secure en efficiënte wijze heel

gedoseerd injecteren.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland

is volgens Kastelein de enorme berg

aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken.

“De ‘compactheid’ van

onze techniek maakt dat we eigenlijk overal

wel een oplossing kunnen voorzien met

weinig overlast op de omgeving en voor het

milieu. We maken uitsluitend gebruik van

milieuvriendelijke middelen.” ❚

Grondinjectie Nederland

Sportlaan 8, 4131 NN Vianen

Tw +31 347 74 60 10

www.grondinjectie.nl

/JAARBOEK

125


SKH

Tekst Tamara Brouwers | Beeld SKH

Meer ruimte voor biobased hout

Hout is niet zomaar hout

SKH is als certificatiebedrijf al ruim 60 jaar betrokken bij het certificeren van onder andere producten

en processen waarin hout verwerkt wordt volgens KOMO en eigen richtlijnen. SKH directeur Oscar

van Doorn: “Daarnaast zijn wij natuurlijk actief op het gebied van FSC, PEFC en STIP certificatie.”

“Dankzij de opmars van het gebruik van natuurlijke

materialen zien we een steeds bredere

klantenkring ontstaan voor het houten

product. Hout uit duurzaam beheerde bossen

is, omdat de bomen terug groeien, van zichzelf

cyclisch. Terwijl andere materialen al snel moeten

focussen op hergebruik/recycling om eenzelfde

positieve waardering te krijgen als hout.”

KWALITATIEF GOED

VERWERKT HOUT

SKH zorgt voor de product/procescertificatie

van beschoeiingen en kademuren in

‘Onze missie is zoveel mogelijk, kwalitatief goed verwerkt,

hout in de bouw toegepast te krijgen.’

SKH zorgt voor de product/procescertificatie van hout zoals dit, in Almere.

126 /JAARBOEK


SKH

Houten wegportalen bij Zonzeel.

Houten lichtmasten.

de waterbouw tot aan volledig houtskeletbouwwoningen.

Van Doorn: “We worden

steeds vaker ingeschakeld bij partijkeuringen

voor de eerder genoemde toepassingen

maar ook zijn we betrokken bij ontwikkelingen

als houten wegportalen, lichtmasten en

vangrails.” Hout is volgens van Doorn zeker

niet zomaar hout. “Er zijn zoveel houtsoorten

en lijmsoorten en ook de constructieve

aansluitingen zijn belangrijk bij het

verwerken van hout. SKH verzorgt naast

certificatieregelingen dan ook veel vrij te

downloaden publicaties om aanwijzingen

te geven voor een correcte toepassing van

hout. Onze missie is zoveel mogelijk, kwalitatief

goed verwerkt, hout in de bouw toegepast

te krijgen.”

Klanten, maar soms ook de verwerkers zelf

(in het geval van STIP certificering) kiezen

steeds vaker voor het gebruik van duurzaam

geproduceerd hout met bijvoorbeeld

een FSC of PEFC label. Daardoor komen er

nieuwe houtsoorten op de markt. “Uit een

duurzaam beheerd bos wordt gekapt wat

planmatig beschikbaar komt. Dat kan ook

een onbekende houtsoort zijn. Van deze

houtsoort is niet altijd bekend wat duurzaamheid

of verwerkbaarheid of afwerkbaarheid

is. Tegelijkertijd is er de druk om

deze houtsoorten, die immers duurzaam

zijn, te gebruiken. Een eigenaar wil de toepassing

natuurlijk op een zo hoogwaardig

mogelijke manier met bijbehorende hoge

marges maar dat is niet altijd mogelijk.”

TOELATEN DOOR

MONITOREN IN DE PRAKTIJK

SKH wordt soms gezien als de vertragende/

remmende factor in het snel vermarkten

van nieuwe houtsoorten. Van Doorn legt

Hout toegepast in Urk.

uit dat innovaties altijd tijd vergen. “Wij

streven naar zekerheid en dat vergt het verrichten

van testen en het doen van onderzoek

voordat we kunnen toelaten of certificeren.”

Als dat niet mogelijk is wordt vaak

besloten om tijdens de toepassing inspecties

te verrichten. “We kunnen dan als het

nodig is op tijd ingrijpen als het mis dreigt

te gaan.” Een succesvol voorbeeld van een

dergelijke inspectie cyclus is de toepassing

van hout in wegportalen. “In 1999 werden

bij Zonzeel houten wegportalen geplaatst

door Rijkswaterstaat. Deze zijn 18 jaar lang

met succes gemonitord (SHR) en dit krijgt

nu navolging. Dankzij een aangetoond kwalitatief

goed product en de markt die klaar

is voor het houten biobased product zijn er

nu diverse aanbieders actief. Wij vinden het

mooi om op deze manier kwalitatieve innovaties

mede mogelijk te maken” ❚

SKH

Nieuwe Kanaal 9f, 6709 PA Wageningen

T +31 317 45 34 25

E info@skh.nl

www.SKH.nl

/JAARBOEK

127


BUKO INFRASUPPORT

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: BUKO Infrasupport

Buko Infrasupport official event supplier Dutch Grand Prix

‘En dan pakt Max Verstappen

ook nog poleposition en

wint op zondag de race’

Voldoende afzethekken, geleidebakens, verwijzingsborden en elke dag in een korte tijd 75.000

mensen naar hun plek begeleiden. Voor Buko Infrasupport stonden de afgelopen twee jaar, naast

hun reguliere werkzaamheden, in het teken van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in

Zandvoort. Operationeel manager Ben van Bakel: “Het is fantastisch verlopen; het weer zat mee,

veel mensen kwamen met het openbaar vervoer en Max pakt op zaterdag poleposition en wint

op zondag de race. Het viel allemaal op zijn plek.”

Tienduizenden oranje fans bezoeken CM.com circuit Zandvoort om Max Verstappen aan te moedigen. Via speciale looproutes werden zij naar het circuit geleid.

128 /JAARBOEK


BUKO INFRASUPPORT

Ook rondom Zandvoort worden diverse tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet om

verkeer om te leiden en krijgt busvervoer voorrang.

Op verschillende plekken rondom het circuit werden speciale fiets parkings ingericht.

En middels speciale wave signing wijst BUKO Infrasupport de juiste richting.

BUKO Infrasupport is een dienstverlener in de tijdelijke

verkeersmaatregelen. Van Bakel: “Op het

moment dat er aan de openbare weg gewerkt

wordt dan zorgen wij dat de aannemer veilig kan

werken en dat het verkeer veilig langs het werk

geleid wordt. En tijdens evenementen zorgen wij

dat de juiste informatie op de juiste plek terechtkomt

met omleidingen en verwijsborden.”

SAMENWERKEN MET EEN

MOBILITEITSTEAM

Tijdens de Dutch Grand Prix (DGP) in Zandvoort

werkte BUKO Infrasupport samen met

een mobiliteitsteam. Van Bakel: “Hierin zitten

de verkeerskundigen, gespecialiseerd in verkeersstromen

en crowdmanagement, en zij

helpen met vraagstukken als; hoe leid je zulke

Voor bezoekers die met de auto komen zijn

diverse park & rides ingericht in o.a. Beverwijk

en Hoofddorp

‘Je ligt onder een mondiaal vergrootglas’

grote stromen mensen in goede banen? Iedereen

komt samen op hetzelfde punt, kijkt naar

de wedstrijd en gaat gelijktijdig weer weg. Het

blijft een uitdaging, want het is voor de bezoekers

een feestje en je wil ze vooral in die

stemming houden en zeker niet frustreren

met onnodige wachttijden of andere hinder.”

Laura Dijkmans, manager events bij Buko Infrasupport,

was nauw betrokken bij de voorbereidingen

van de DGP. “Ik ben verantwoordelijk

voor grote evenementen als de marathons van

Amsterdam en Rotterdam en dus nu ook de

Dutch Grand Prix. De voorbereidingen startte

in januari 2019, waarbij je continu besefte dat je

onder een mondiaal vergrootglas ligt. We staken

de koppen bij elkaar en formuleerden een

eerste antwoord op de vraag; wat als de F1 naar

Nederland komt? Op een plattegrond schetsten

we met een paar stiften de mogelijkheden. We

zagen al snel dat er twee wegen naar het circuit

leiden. Dat maakt het makkelijk, maar toch weer

niet. We overwegen alles; van tien kilometer rijplaten

leggen over het strand tot en met per boot

arriveren. Helaas ging de editie van 2020 door

Covid-19 uiteindelijk niet door, maar dankzij een

uitstekende voorbereiding kon het race spektakel

in Zandvoort dit jaar dan eindelijk plaatsvinden.”

INVESTEREN IN

NIEUWE MATERIALEN

Het geheim van het succes is volgens Van Bakel

dat ze als team elkaar blind vertrouwen. “We

hebben als organisatie in een heleboel nieuwe

materialen geïnvesteerd waaronder schrikhekken

en verkeersborden. Alle verkeersborden,

zo’n 2000 stuks, moesten hiervoor nog gemonteerd

worden op de buispalen en dit gaf een

enorme belasting op de werf. Hierdoor zijn er

zelfs chauffeurs vrijgemaakt om te assisteren bij

het monteren, zodat alle materialen op tijd gereed

stonden om geplaatst te kunnen worden.”

Dijkmans: “Het was een pittige klus waarbij

je vooraf, maar ook tijdens het evenement

continu aan het schakelen bent. Het is leuk

en zeker ook uitdagend met alle last minutebeslissingen.

Vanuit verschillende vestigingen

hebben medewerkers meegeholpen. Een topprestatie.

Nu op naar volgend jaar, maar dan

met 100.000 bezoekers per dag. Van de sportieve

prestaties krijg ik niks mee, maar die kijk

ik wel terug in de samenvatting. Dat heb ik er

graag voor over.” ❚

BUKO Infrasupport

Zwolseweg 15, 2664 LB Barendrecht

T. +31 88 018 80 18

E info@bukoinfrashpport.nl

www.bukoinfrasupport.nl

www.werkenbijbuko.nl

/JAARBOEK

129


AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV

Tekst Roel van Gils |

Beeld Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV

Oostdam ‘2.0’ maakt

singel rondom

Woerden doorvaarbaar

Al ruim 90 jaar is Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV gespecialiseerd in het realiseren, vervangen

en renoveren van bruggen, gemalen, (monumentale) kademuren, duikers en rioleringswerken. In de

gemeente Woerden komen veel van deze disciplines samen bij de reconstructie van de Oostdam,

een project dat in bouwteamverband met de gemeente Woerden wordt uitgevoerd. Een gesprek

met projectleider Martin Dijkstra over dit spraakmakende project dat wordt afgerond in het jaar dat

Woerden 650 jaar stadsrechten viert. Feestelijker kan bijna niet.

In de bestaande Oostdam in Woerden bevond

zich een duikerconstructie die vervangen moest

worden. De gemeente heeft dat vervolgens opgepakt

als kans om de hele singel rondom Woerden

doorvaarbaar te maken. De Oostdam was namelijk

het laatste knelpunt. Tevens wordt de omgeving

rondom de Oostdam verder ontwikkeld

tot verblijfs- en recreatiegebied met een mooie

nieuwe kademuur. Een ingreep die nogal wat consequenties

zou hebben voor met name de bereikbaarheid

van het stadscentrum. Reden voor Gebr.

Schouls BV om de doorgang en nieuwe duikerbrug

in twee fasen te realiseren zodat de hinder

voor het verkeer tot een minimum beperkt is.

HISTORISCHE KADEMUUR

Voordat de uitvoering in november 2020 van

start ging, was Gebr. Schouls BV al ruim anderhalf

jaar in gesprek met de gemeente Woerden

en nutsbedrijven. “Aanvankelijk leek het zelfs

bijna onmogelijk om er te bouwen, gezien de

vele kabels en leidingen in de ondergrond en

Duikerbrug fase 1 gereed, fase 2 zinkersleuf in aanbouw.

130 /JAARBOEK


AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV

het feit dat er geen ruimte was om te boren

en we tot op een meter of vier diepte moesten

ontgraven”, weet Dijkstra. “Maar in goed

overleg met de netbeheerders en de gemeente

Woerden is het gelukt om de kabels en leidingen

om te leggen door middel van zinkersleuven

ter plaatse van de nieuwe brug met

behulp van tijdelijke stalen damwanden. Vervolgens

konden we een start maken met de

bouwwerkzaamheden. Een van de uitdagingen

was om in de oude historische kademuur met

vrij stevig metselwerk beheerst en veilig een

doorgang te maken, maar ook dat kun je wel

aan ons overlaten”, lacht Dijkstra. “Net als het

realiseren van de nieuwe kademuur van ruim

100 meter. De kademuur bestaat uit een stalen

damwand met door ons zelf geproduceerde

prefab betonnen hangschorten die worden bemetseld

voor een authentieke uitstraling.”

Rijn. “Met pijn in ons hart gaan we Leiden verlaten,

maar de nieuwe locatie biedt veel meer

kansen voor de toekomst. In Leiden konden

we door ontwikkelingen om ons heen niet verder

uitbreiden. Vanzelfsprekend houden we

wel de link met Leiden via een dependance én

blijven we hier actief. Zo hebben we een raamcontract

met de gemeente Leiden voor calamiteiten

en rioolwerkzaamheden, evenals met

het Hoogheemraadschap van Delfland voor

het vervangen en renoveren van poldergemalen.

We zijn blij dat we als aannemer mogen

participeren in dergelijke langdurige raamcontracten”,

besluit Dijkstra. ❚

Plaatsen stalen damwanden kademuur.

Al met al een mooi project voor Gebr. Schouls

dat veel aandacht krijgt. “Het mooie is dat we

een dergelijk project (bijna) volledig met eigen

mensen en materieel kunnen uitvoeren. Daar

zijn we toch wel trots op. Het is echt een visitekaartje

voor ons.” En dat wordt straks ook

het nieuwe kantoorgebouw met grote prefab

beton- en staalwerkplaats in Koudekerk aan de

Aannemingsbedrijf gebr. Schouls BV

Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden

T: +31 715 79 29 00

www.schoulsleiden.nl

AANNEMINGSBEDRIJF

GEBR. SCHOULS BV

Sinds 1930 specialist in beton,- weg- en waterbouw

Vanaf 2023 bent u welkom op onze nieuwe vestiging in Koudekerk aan den Rijn

Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden

GebrSchoulsBV

@GebrSchoulsBV

Telefoon 071 - 579 29 00

E-mail info@schoulsleiden.nl

Website www.schoulsleiden.nl

/JAARBOEK

131


SAINT GOBAIN PAM

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Saint Gobain PAM

Saint-Gobain PAM Nederland:

Voor zowel standaard als

innovatieve oplossingen in

circulaire leidingsystemen

Metaal wordt al heel lang gebruikt, net als hergebruikt. Algemeen directeur Esther Lindeman

van Saint Gobain PAM in Almere. “Maar het is onderbelicht hoe de recyclebaarheid van metaal is

georganiseerd. Dat is vanzelfsprekend, maar we staan daar als maatschappij te weinig bij stil.”

Saint Gobain PAM is onderdeel van Saint Gobain

International en heeft wereldwijd meer

dan 180.000 medewerkers in dienst. Lindeman:

“Het is een Frans bedrijf en is groot geworden

met bouwmaterialen en glas. Denk aan het glas

in de Piramide van het Louvre van het gelijknamig

museum in Parijs. Of aan het glas van

auto’s of bouwmaterialen als isolatiematerialen

of gipsplaten, maar ook leidingmaterialen.”

De klanten in Nederland zijn alle waterleidingbedrijven

en alle waterschappen. Lindeman: “Wij

doen sinds 1918 vooral verkoop en logistieke

dienstverlening van leidingmaterialen en hebben

‘We bestaan in Nederland meer

dan 100 jaar’

daarbij een fijne samenwerking met unieke lokale

partners. We bestaan in Nederland meer dan

100 jaar, maar komen helaas niet in aanmerking

voor het predicaat Koninklijk, omdat we in Nederland

met te weinig mensen werken.”

HONDERD PROCENT

RECYCLEBAAR

Als onderdeel van een multinational levert

Saint Gobain PAM in Almere buizen gemaakt

in Frankrijk. Lindeman: “Daarnaast doen we

ook zaken met andere leveranciers die voor

“Bij elke vraag naar een leiding begint voor ons de discussie; welk

leidingmateriaal heb je nodig?”

Als onderdeel van een multinational levert Saint Gobain PAM in Almere

buizen gemaakt in Frankrijk.

132 /JAARBOEK


SAINT GOBAIN PAM

onze Nederlandse klanten zeer interessant

zijn, zoals met een Amerikaanse leverancier.

Metalen leidingen zijn duurzaam. Wij maken

als bedrijf deel uit van een duurzame ontwikkelingsbenadering,

gedurende de hele

levenscyclus van ons product. Deze groene

investering is mogelijk dankzij het belangrijkste

gebruikte materiaal; nodulair gietijzer en

edelmetaal. Het is honderd procent recyclebaar,

zelfs tot in het oneindige. Een goed

voorbeeld is de vervanging van de waterleiding

in Amsterdam drie jaar geleden. Het

netwerk voorziet 33 procent van de stad van

schoon drinkwater. Het leuke; daar lag al een

leiding sinds 1853. Dat was gewoon gietijzer,

nagenoeg hetzelfde materiaal als dat we nu

gebruiken. De leiding werd destijds geleverd

door een Engelse fabriek, die inmiddels ook

onderdeel is van Saint Gobain. Het illustreert

hoe lang een leiding in de grond ligt. Alles wat

je eruit haalt, kun je hergebruiken. Ook in het

Kasteel van Versailles bij Parijs hebben mijn

Franse collega’s recent de gietijzeren leidingen

uit de 17e eeuw vervangen, die de vele

fonteinen van water voorzien. Ook hier krijgt

de oude weer een nieuwe functie.”

“Saint Gobain heeft mooie producten en daarbij zijn de vraagstukken van onze klanten divers.”

Lindeman gaat verder: “De verschillende

toepassingen helpen bij uiteenlopende

vraagstukken, waar wij vanaf het begin in betrokken

willen zijn. Zo maakt het verschil of

je een zuiveringsinstallatie gaat bouwen of alleen

de leidingen wilt leggen om het afvalwater

naar een dorp te transporteren. Bij elke

vraag naar een leiding begint voor ons de discussie;

welk leidingmateriaal heb je nodig? En

waarom? Saint Gobain heeft mooie producten

en daarbij zijn de vraagstukken van onze

klanten divers. Onze scoop is breed; we hebben

kleine projecten van 100 euro tot mega

klussen tot wel zeven miljoen euro. Deze

specifieke wensen maken voor mij het werk

leuk en uitdagend.” ❚

Saint Gobain PAM in Almere.

SAINT-GOBAIN PAM

Markerkant 10 17

1316 AB Almere

T +31 36 533 33 44

E pamnederland@saint-gobain.com

www.pamline.nl

/JAARBOEK

133


RIJNBERG BV

Het team van Rijnberg BV bij de uitreiking van Veiligheidsladder certificaat Trede 3.

Tekst Susan Peek | Beeld Rijnberg BV

Metaalbewerkingsbedrijf

Rijnberg staat voor kwaliteit.

Certificering onderschrijft dit

Rijnberg BV heeft zich gespecialiseerd in het maken van staalconstructies, metaalbewerking en het uitvoeren

van las- en montagewerkzaamheden op uiteenlopende locaties. Het bedrijf investeert in goede machines,

vakkennis en certificeringen, waardoor de gewenste kwaliteit van de klant kan wordt gewaarborgd. “We

hebben ons ingericht op kwaliteit en onze certificering onderschrijft dit”, zegt eigenaar Bertran Rijnberg.

“We zijn misschien wel klein in omvang, maar groot

in de werken die we doen.” Metaalbewerkingsbedrijf

Rijnberg excelleert in laswerkzaamheden en

certificeringen conform de hoogste uitvoeringsklassen.

Met name de expertise en de specifieke

lascertificeringen maakt dat het bedrijf bij gerenommeerde

infraprojecten betrokken wordt.

GROOT IN CERTIFICERINGEN

“Sinds dit jaar hebben we Trede 3 op de Veiligheidsladder

behaald. Verder zijn we al een aantal

jaar gecertificeerd conform VCA** en EN 1090-

2 Exc.3”, zegt Bertran en vervolgt: “Sinds juli 2018

is de nieuwste editie van deze EN-norm verschenen.

Hierin wordt vermeld dat de lassen tussen

wapeningsstaal en constructiestaal nu ook onder

het toepassingsgebied vallen van de EN 1090-2.

Er staat namelijk beschreven in paragraaf 7.1 van

de EN 1090-2:2018 dat men moet voldoen aan

de normreeks NEN-EN-ISO 17660.”

LASSEN VAN WAPENINGSSTAAL

Tijdens de projecten die Rijnberg uitvoert,

krijgen ze regelmatig te maken met het lassen

van wapeningsstaal. “Dé reden waarom we de

keuze hebben gemaakt om diverse Lasmethodekwalificaties

te behalen volgens de NEN-

EN-ISO 17660-1”, zegt Bertran. “Wij vinden

het van groot belang om helemaal in te spelen

op de eisen en wensen vanuit de markt.

Wij zijn echter één van de weinigen die hierop

apart hebben gecertificeerd.”

APART GECERTIFICEERD

“Procedures die wij inmiddels gehaald hebben

zijn ‘side lap-verbindingen en ‘set on’-verbin-

134 /JAARBOEK


RIJNBERG BV

Rijnberg krijgt regelmatig te maken met het lassen van

wapeningsstaal. Zoals hier bij project Sassenvaart, waar ze

betonstaal lassen aan de damwand voor de betonnen deksloof.

dingen. Deze verbindingen zijn een combinatie

van wapeningsstaal en constructiestaal”,

legt Bertran uit. “Maar we gaan nog een stap

verder: omdat wij regelmatig dit soort werkzaamheden

uitvoeren, hebben wij er binnen

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg voor gekozen

om ook een kwaliteitssysteem op te

zetten conform NEN-EN-ISO 17660-1. Dit

kwaliteitssysteem kan gecertificeerd worden

door een onafhankelijke keuringsinstantie zoals

staat beschreven in Annex D van de NEN-

EN-ISO 17660-1.”

KWALITEITSSYSTEEM

“Dit kwaliteitssysteem is opgezet door middel

van het beschrijven van alle zaken waaraan

je moet voldoen binnen de NEN-EN-ISO

17660-1. Het geheel is door ons vastgelegd in

een handboek. Een aantal zaken die we hierin

hebben opgenomen zijn o.a.: lasprocessen, lascoördinatie,

certificeren van onze lassers, uitvoering

en inspectie. Bij het schrijven van het

handboek en de implementatie op de werkvloer

hebben wij ondersteuning gekregen van

een extern consultancy bedrijf.”

Bertran besluit trots: “Dit handboek hebben

wij tijdens onze her-audit conform de EN

1090-2 in juli 2021 voorgelegd aan de onafhankelijke

keuringsinstantie en wij hebben

dan ook zonder enige opmerking het certificaat

mogen ontvangen conform NEN-EN-

ISO 17660-1. We hebben een logo van KIWA

mogen ontvangen dat bevestigt dat wij

volgens de NEN-EN-ISO 17660 mogen en

kunnen werken.” ❚

‘Waar een klein bedrijf

groot in kan zijn’

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg BV

Bronsgeestweg 3, 4697 RT St. Annaland

T +31 166 72 20 70

E info@rijnbergbv.nl

www.rijnbergbv.nl

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare

partner in de bouwsector.

Zeer goede vakkennis

Garanderen uw kwaliteitsnormen

Wij investeren in de beste machines

Betrouwbaar & vernieuwend

Werkzaamheden die wij verrichten:

• Aanbrengen van constructies zoals verankering constructie,

remmingwerken, deksloven, steigers, bolders en wrijfstijlen.

• Assisteren bij grote en kleine lasprojecten.

• Het begeleiden van grote en kleine lasprojecten.

• Totaalpakket vanaf grondwerk tot aan oplevering.

• Het maken van tijdelijke constructies.

• Gecertificeerde lasprojecten volgens de EN 1090-2 EXC 3.

Bronsgeestweg 3 | 4697 RT St. Annaland | 06-20866683 | info@rijnbergbv.nl | www.rijnbergbv.nl

/JAARBOEK

00020788001 METAALBEWERIKNGSBEDRIJF RIJNBERG BV 1-2.indd 1 18-02-20 13:28

135


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Tekst Chris Elbers | Beeld Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Samenwerking en kennisdeling

zijn de pijlers onder het project

'Zeven Kunstwerken'

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de combinatie TAUW/

Friso Civiel (TFC) in Noord-Holland momenteel druk bezig met het waterveilig maken van diverse

kunstwerken. Dit is het eerste project in Nederland waarin geen dijken, maar alleen kunstwerken worden

versterkt. Concreet gaat het om zeven sluizen die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

(HWBP) niet meer voldoen aan de norm en als gevolg daarvan zijn afgekeurd. Wanneer de

werkzaamheden in het najaar van 2022 compleet zijn afgerond, zullen de sluizen het water weer

voldoende kunnen keren. Daarmee is de veiligheid van het achterland richting de toekomst gewaarborgd.

Na een gedegen (procedurele) voorbereiding

en het regelen van de diverse noodzakelijke

vergunningen zijn de realisatiewerkzaamheden

op dit moment in volle gang. Tijdens het project

worden de Spuisluis Oostoever nabij Den

Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis,

Noordersluis en Zuidersluis in Schardam fysiek

versterkt. “Op basis van het geschreven projectplan

Waterwet heeft HHNK in nauwe samenwerking

met combinatie TFC al in juli 2019

voor elke sluis een voorkeursalternatief vastgesteld”,

zegt manager projectbeheersing Karin

Klein namens HHNK. “Dit heeft erin geresulteerd

dat bij de Spuisluis Oostoever nabij Den

Helder een set wakerdeuren en vier schuiven

worden vervangen. De monumentale Sassluis in

Enkhuizen krijgt twee extra sets deuren. Tegelijk

worden twee defecte schuiven in het omloopriool

hersteld. Van de drie eveneens monumentale

sluizen in Schardam wordt de huidige schuif

vervangen door een nieuwe schuif die uit twee

De Noorder- en Zuidersluis in Schardam in het zomerse zonlicht.

136 /JAARBOEK


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Een iconisch beeld van Enkhuizen vanaf de Sassluis.

delen bestaat. Het onderste deel is beweegbaar,

waardoor de sluis deels of helemaal kan worden

afgesloten. Voor de keersluis in Broekerhaven

en de Grote Sluis in Hoorn staan geen fysieke

werkzaamheden op het programma. Hier passen

we alleen het sluitingsprotocol aan.”

PUIKE SAMENWERKING

Tijdens de uitvoering van het project zetten de

drie projectpartners hoog in op een vergaande

samenwerking en kennisdeling. Een aanpak die

onder meer uitmondt in uiterst soepele overgangen

tussen de verschillende projectfasen,

een snelle realisatie en een écht 'samengevoel',

zo blijkt. “Het gaat hier om een project waarin

het voor de eerste keer exclusief draait om het

waterveilig maken van een aantal kunstwerken

in ons beheergebied”, aldus Klein. “Je kunt dan

ook spreken van een echte pilot waarin we op

een unieke manier samen met gespecialiseerde

marktpartijen optrekken richting een gemeenschappelijk

doel. Dat alles verloop naar onze

volle tevredenheid. Het smaakt naar méér.”

aannemer, zijn we al vanaf het prille begin nauw

bij dit project betrokken. Samen met onze partner

TAUW doorlopen we alle fases, van verkenning

tot en met realisatie. Die aanpak is weliswaar

nieuw voor ons, maar heeft een uiterst

gunstig effect op het eindresultaat en de doorlooptijd

van het project. De planning is sinds de

verkenningsfase ongewijzigd gebleven, zodat de

sluizen waterveilig zijn in Q2 2022.”

SPECIALISMEN

Na het uitwerken van het voorlopig ontwerp

in een uitvoeringsontwerp werd medio oktober

gestart met de fysieke uitvoering van het

project. Volgens Van der Linden gaat het om

een gevarieerd pakket werkzaamheden dat

de combinatie TFC op het lijf is geschreven.

“Wat we hier doen, verschilt in technische zin

niet veel van de andere werken die in waterbouwkundig

opzicht op ons pad komen. ‘It is

net oars as oars’ (net als anders, red.),” aldus

Van der Linden. Wat dit project vooral kenmerkt,

is de samenwerking tussen opdrachtgever

HHNK en combinatie TFC. “Die loopt

meer dan gesmeerd, ook met de overige partners

die met ons meegaan. }

UNIEK PROJECT

Combinatie TFC verzorgt de fysieke werkzaamheden

die merendeels aan de boorden

van het IJsselmeer worden uitgevoerd. Geert

van der Linden, uitvoeringsdeskundige en projectmanager

namens Friso Civiel (onderdeel van

Friso Bouwgroep), omschrijft het project 'Zeven

Kunstwerken' als uniek. “Omdat er is uitbesteed

aan een combinatie van ingenieursbureau en

Droogzetting Zuidersluis Schardam ter voorbereiding op de versterking.

/JAARBOEK

137


eton- en waterbouw


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Een duiker inspecteert de Sassluis in Enkhuizen ter voorbereiding op de versterking.

Voor het welslagen van dit werk zijn de nodige

specialismen vereist. In dat kader hebben we

al vroegtijdig verschillende partijen benaderd

die elk vanuit een eigen specifiek ontwerp de

benodigde expertise en handjes bieden. Eén

daarvan is restauratiebedrijf Jurriëns Noord

(onderdeel van Friso Bouwgroep), die de Sassluis

en de sluizen in Schardam zal restaureren.

Een activiteit die, net als de overige werkzaamheden,

om een doordachte aanpak vraagt. Het

gaat tenslotte om kunstwerken met een grote

historische waarde. Zorgvuldig en goed voorbereid

te werk gaan is dan ook een must.”

Start versterking Spuisluis Oostoever.

OPLOSSINGEN AFWEGEN

Combinatie TFC realiseerde de voorkeursalternatieven

per sluis, stelde de projectplannen op in

het kader van de waterwet en de m.e.r.-beoordeling

en maakte voor iedere sluis zowel het definitieve

als uitvoeringsontwerp. “We hebben voor

elk kunstwerk de mogelijke oplossingen tegen

elkaar afgewogen en beoordeeld op haalbaarheid,

betaalbaarheid en de effecten op de omgeving”,

zegt Anton van Essen, projectmanager en

contractmanager namens Advies- en ingenieursbureau

TAUW. “Hierbij is via een intensief stakeholdersmanagement

ook de inbreng van verschillende

belanghebbenden meegenomen. Een

en ander heeft uiteindelijk geleid tot een passend

antwoord op de vraag van onze opdrachtgever.”

SCHERPE AANNEMERSBLIK

Net als Van der Linden betitelt Van Essen het

project als zeer bijzonder. “Naast onze eigen

kennis en kunde hebben we ook de expertise

van Friso Civiel al in de verkenningsfase mee

kunnen nemen en doorgezet in de planuitwerkingsfase

en tijdens de realisatie. Daardoor

konden we al vanaf de start met een scherpe

aannemersblik naar de uitvoeringsalternatieven

kijken en hebben we geen bezwaren gekregen

op de aangevraagde vereiste vergunningen.

Tegelijkertijd hebben we alle mogelijke

risico's vooraf kunnen tackelen. Op alle fronten

geldt: vroeg begonnen, veel gewonnen.” Een

mooi voorbeeld daarvan is het tijdens de planuitwerkingsfase

droogzetten van de vijf sluizen

waaraan de combinatie werkt. Een initiatief

dat de mogelijkheid bood om de staat van de

kunstwerken al in een vroeg stadium nauwkeurig

te beoordelen en daarmee onduidelijkheden

en risico’s voor het definitieve ontwerp

voorkomt. Dit komt zowel de uitvoering als het

eindresultaat ten goede. ❚

beton- en waterbouw

/JAARBOEK

139


EVENCO

Tekst Tamara Brouwers | Beeld: Evenco

Geen franje, gewoon goed werk

Leidingenspecialist twaalf en een half jaar

Evenco Engineering & Consultancy heeft iets te vieren. De leidingenspecialist werd 12,5 jaar geleden

door Theo Everaers opgericht. “Evenco kan snel inspringen op allerlei verschillende projecten.

De afwisseling en uitdaging zijn wat ik leuk vind aan dit werk.”

Everaers is overal actief waar leidingen aangelegd

of verlegd moeten worden. “De rode draad is

dat wij ons vooral bezig houden met leidingen in

relatie tot overige infrastructuur, maar bijvoorbeeld

ook met koelwaterleidingen voor elektriciteitscentrales.”

Een recent project van Evenco

vond plaats bij de Maas, waar leidingen door de

overstromingen hun gronddekking kwijtgeraakt

waren. “Het was hier noodzakelijk om nieuwe

leidingen aan te leggen. Wij werden hierbij betrokken

vanwege onze expertise en flexibiliteit.

Mijn relaties weten dat Evenco vakkundig en

klantgericht werkt zonder franje. Bij de Maas zijn

nieuwe boringen uitgevoerd, tien meter onder

de bestaande locatie, om onder grote tijdsdruk

nieuwe leidingen te kunnen leggen.

“Centraal staat dat we onze expertise aan

blijven bieden en goed werk verrichten. Dan

blijven klanten terugkomen.” Dit werk kan

volgens Everaers eenvoudig zijn, of heel complex.

Zo werkte Evenco aan de aanleg van

twee leidingen onder het Julianakanaal in Elsloo.

Hiervoor werd horizontaal gestuurd

geboord (HDD). “Voor dit complexe project

maakten wij het voorontwerp en namen

we deel in het bouwteam. De ruimte was

beperkt, de ondergrond ongunstig en langs

het kanaal staan verankerde damwanden.

De grootste uitdaging was de 5 meter dikke

grindlaag, die aan twee zijden moest worden

doorboord. Om hier doorheen te komen is

deze laag met grout geïnjecteerd.” ❚

Evenco Engineering & Consultancy

Postbus 58, 4870 AB Etten-Leur

Tw +31 06 53 85 64 77

Ew mjceveraers@evenco.nl

www.evenco.nl

Evenco

Engineering & Consultancy

www.evenco.nl

mjceveraers@evenco.nl

+31 (0)6 538 564 77

Postbus 58

4870 AB Etten-Leur

Nederland

“De rode draad is dat wij ons vooral bezig houden met leidingen in relatie tot

overige infrastructuur.”

140 /JAARBOEK


ABX ZAAGMIJ

Tekst Tamara Brouwers | Beeld ABX Zaagmij

Efficiënt en geavanceerd

EMISSIELOOS ZAGEN

ABX zaagmij is in 30 jaar uitgegroeid tot een bedrijf met een schat aan ervaring in asfalt- en betonzagen.

Met flexibele wendbare zaagmachines en krachtige zaagtrucks kan ABX zaagmij alles aan.

Directeur Dirk van Gelder legt uit: “De betonboorbranche

is een heel breed vakgebied. Wij

hebben, anders dan alle andere, besloten om

ons te concentreren op een klein stukje hiervan,

de infra/wegenbouw. We hebben een enorme

productiecapaciteit die we heel efficiënt in kunnen

zetten. Dankzij ons flexibele multifunctionele

team kunnen we al het materieel zelfs dubbel

bezetten. Daardoor kunnen we bijna alles aan,

van kleine spoedklussen tussendoor, tot 24 uur

per dag draaien op een groot project.”

De kracht van ABX zaagmij zit hem in de combinatie

van een betrokken team en het soort

machines die het bedrijf gebruikt. “We ontdekten

hoe we met zwaar vermogende machines

heel efficiënt kunnen werken. Dit heeft

veel voordelen. In de wegenbouw zijn wij een

van de weinigen, zo niet de enigen die op deze

manier werken.” Afgelopen jaren zijn we heel

goed doorgekomen, vertelt Van Gelder. “Wij

werkten onder ander mee aan het Circuit

Zandvoort. Dit werk was vanwege de locatie

extra leuk om te doen. Wij zijn de baan ontelbare

keren rond geweest om alle werkzaamheden

te voltooien. Het circuit is deels verbreed,

er moesten nieuwe racelijnen komen en er

moest bijvoorbeeld ook breed gezaagd worden

voor de afwatering tussen de curbstones.”

OP WEG NAAR

ELEKTRISCH ZAGEN

De zaagspecialist werkt al twee jaar aan de ontwikkeling

van een elektrische zaagmachine. Het

prototype moet, na enige tegenslagen met toelevering

van de componenten, begin 2022 beschikbaar

zijn. “Hiermee zetten we een belangrijke stap

naar meer duurzaamheid in onze sector. Een zaagmachine

verbruikt enorm veel brandstof, dus hier

valt veel emissiewinst te behalen. Als ons prototype

een hele dag op accu’s kan draaien biedt dit

ook perspectieven voor andere machines.” ❚

ABX Zaagmij

Woerdsestraat 7, 6628 KA Altforst

T +31 487 54 16 65

E info@a-b-x.eu

www.a-b-x.eu

ABX Zaagmij aan de slag op de

A16 bij Zwijndrecht.

/JAARBOEK

141


NDO-NEDERLAND

Tekst Susan Peek | Beeld NDO-Nederland

NDO-Nederland: niet-destructieve

onderzoeken voor elke mkb’er die

zekerheid wil

Daar waar Inspecto Visio Group zich richt op grote corporate organisaties (en daarmee de opdrachtgever

van het mkb bedient), wil dochteronderneming NDO-Nederland echt de weg naar het mkb bewandelen.

“Binnen het mkb zijn er net zo goed vragen over de inzet van niet-destructief onderzoek”, zegt

Wolter van der Zee, directeur van NDO-Nederland. “Reden om het los te trekken en NDO-Nederland

op te richten. Elk midden en klein bedrijf dat met metaal werkt en zekerheid en duidelijkheid wil hebben

over de kwaliteit van een lasverbinding, reparatie of andere metaalbewerking, kan bij ons terecht.”

OORDEELLOOS

Werken met metaal is fantastisch, maar er staat

vaak ook flink wat op het spel. Dus moet het

goed zijn en het moet gecontroleerd worden.

“Duidelijkheid scheppen in de status van het

materiaal en de lasverbindingen, dat is waar wij

ons binnen NDO-Nederland op richten”, legt

Van der Zee uit en voegt daaraan toe: “Dat

doen we compleet oordeelloos. Wij testen om

te bepalen of het goed is gedaan, of hoe je het

een volgende keer beter kan doen.”

SNEL EN FLEXIBEL

Van der Zee legt uit dat er verschillende vormen

van niet-destructief onderzoek mogelijk zijn.

“Hiermee kunnen we in alle situaties helpen. We

werken snel en vaak op locatie, wat tijd en geld

bespaart, en denken altijd enkele stappen vooruit.

Wanneer een standaard onderzoek niet kan,

of wanneer een ander zegt ‘dat kan niet’, vinden

wij een manier waarop het wél kan.” Zo ontwikkelde

NDO-Nederland zelf het proefmeten en

de ultrasone boutspanning. De laatste methode is

ontstaan vanuit de bouw van windmolens op zee.

Er zijn verschillende vormen van niet-destructief onderzoek. Vanuit de bouw van windmolens op zee, ontwikkelde NDO-Nederland zelf het Ultrasoon boutspanningsonderzoek.

142 /JAARBOEK


NDO-NEDERLAND

ONTZORGEN

“Uit de vele uitdagende projecten die we hebben

gedaan en de certificeringen die we hebben

gehaald, blijkt dat we goed zijn in wat we doen.

Maar naast het scheppen van duidelijkheid in de

status van het materiaal, willen we de klant op alle

fronten duidelijkheid en zekerheid bieden.” Van

der Zee licht toe: “Daarom werken we voor het

mkb met een abonnementsvorm. Elke maand

een vast bedrag, ongeacht of je de ene week nou

6 of 10 uur nodig hebt. Geen urenstaten meer

om te controleren, geen variabele som meer die

je mee moet nemen in het werk voor kostenpost

NDO, want die zijn allemaal bekend. Flexibiliteit,

helderheid en zekerheid, daar draait het bij ons

om”, besluit Van der Zee. ❚

Niet-destructief onderzoek van NDO-Nederland geeft elk midden en klein bedrijf dat met metaal werkt,

zekerheid en duidelijkheid over de kwaliteit van een lasverbinding, reparatie of andere metaalbewerking.

NDO-Nederland

Oergongswei 19,

8629 SZ Scharnegoutum

T +31 889 08 03 00

E info@ndo-nederland.nl

www.ndo-nederland.nl

Niet-destructief

onderzoek

voor het mkb

ZEKERHEID VOOR

ELK BEDRIJF DAT

METAAL VERWERKT

• NDO services level II / III

• Ultrasoon onderzoek

• Magnetisch onderzoek

• Penetrant onderzoek

• Visueel onderzoek

• Hardheidsmeting

• OES-meting (optische emissiespectrografie)

• Ultrasoon boutspanningsonderzoek

• NDO in abonnementsvorm

Kijk voor meer informatie op

www.ndo-nederland.nl

OERGONGSWEI 19, 8629 SZ, SCHARNEGOUTUM, THE NETHERLANDS

T +31(0) 88-9080300 | INFO@INSPECTOVISIO.COM

/JAARBOEK

143


TJADEN ADVIESBUREAU VOOR GRONDMECHANICA BV

De onderzoekslocatie wordt ingemeten ten opzichte van RD (Rijksdriehoeksstelsel) en NAP

Sondeerwagen voert geotechnisch bodemonderzoek uit

Tekst Mark Koopmans | Beeld Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV

Voor adviezen op het gebied van funderingstechniek, grondkeringen, bemaling en geotechnisch

bodemonderzoek is Tjaden Adviesbureau de beste keuze

Ingenieursbureau

met dijk aan ervaring

De geschiedenis van Tjaden Adviesbureau gaat terug tot de 19e eeuw. In 1895 waren de eerste familieleden

van dit oeroude familiebedrijf al actief in de markt. Het is dus ook geen wonder dat men over een een

schat aan ervaring beschikt op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Zij zijn uw partner voor

geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen, boringen, peilbuizen et cetera), adviezen op het gebied van

grondmechanica & funderingstechniek en adviezen op het gebied van geohydrologie en bemaling of drainage.

De werkzaamheden van Tjaden Adviesbureau

richten zich op het zo goed en gedegen mogelijk

adviseren van hun klanten in onder andere de

grond-, weg- en waterbouw. Daartoe beschikt

men niet alleen over alle benodigde kennis en

kunde, ook de specialistische voertuigen en machines

voor sonderingen en grondmechanica-analyses

hebben ze in eigen beheer. Voor plaatsen die

moeilijk bereikbaar zijn voor de grotere voertuigen,

beschikt men over een minirupsvoertuig. Dit

maakt ze de idealer partner voor sonderingen ten

behoeve van bijvoorbeeld bemalingsadviezen.

In aanvulling op de sonderingen, voert men

ook allerlei andere grondmechanische analyses

uit. Met de resultaten daarvan geven de ingenieurs

van Tjaden Adviesbureau gedegen funderingsadviezen,

verstrekt men zettingsanalyses

en is men vooruitstrevend in bouwput-advies.

Als het gaat om geohydrologie, dan staan de

mensen van Tjaden ook hun mannetje. Ze voeren

geohydrologische berekeningen uit en stellen

adviezen op met betrekking tot onder andere

bouwputbemalingen, retourbemalingen,

terreindrainage, koude/warmte opslag in de bodem,

waterbeheersplannen en hydrologische

effectenstudies (wateroverlast, droogteschade).

BEMALINGSPROJECTEN

Veranderingen van de grondwaterstand zijn

niet altijd gewenst en kunnen tot omgevingsrisico’s

leiden. In het monitoringsplan zijn de maximaal

toelaatbare verlaging of verhoging van de

grondwaterstand bepaald. Bij Tjaden brengen

ze de natuurlijke fluctuatie van het grondwater

voor u in kaart en kunnen we 24/7 de grondwaterstand

bij uw project monitoren.

Om de grondwaterstand te kunnen meten, maakt

men gebruik van peilbuizen. Deze peilbuizen worden

op diverse plekken in en rondom de locatie

van het project geplaatst. De waterstand kan

handmatig of met een datalogger gemeten worden.

De datalogger registreert automatisch de waterstand

en publiceert deze in hun online portaal.

Afhankelijk van de gestelde eisen door bevoegd

gezag (gemeente, provincie of opdrachtgever), kan

de datalogger zo worden ingesteld dat elke minuut,

uur of dag een meting wordt gedaan.

Daarbij kan men in het monitoringsportaal ook

diverse alarm- en grenswaardes instellen, zodat

het verantwoordelijke gezag automatisch een

e-mail binnenkrijgt als er een bepaalde grenswaarde

wordt bereikt. ❚

Tjaden Adviesbureau voor

Grondmechanica BV

Pyrietstraat 1, 1812 SC Alkmaar

T +31 72 506 48 17

E info@tjadenadvies.nl

www.tjadenadvies.nl

144 /JAARBOEK


NEW WAY TRADING

Doorgaans wordt met één walsgang de te behalen verdichting behaald.

New Way Trading BV kan onbeperkt Yalibims leveren vanuit voorraad.

Tekst Roel van Gils |

Beeld New Way Trading

Yalibims: vederlicht, maar

stabiel funderingsmateriaal

Het is vederlicht maar toch heel stabiel, verbrijzelt niet onder belasting en is zeer goed waterdoorlatend.

Ruim 3 miljoen ton Yalibims heeft zijn weg in de Nederlandse GWW-sector reeds gevonden.

Yalibims wordt sinds 25 jaar in Nederland

toegepast in de grond-, weg- en waterbouw

in zettingsgevoelige gebieden voor de aanleg

van wegfunderingen, het aanvullen van rioleringssleuven,

als aanvulling achter damwandconstructies,

als waterberging onder water

passerende bestrating, als daktuin substraat

of als sporttechnische laag NOCNSF-M 24.a.

Het materiaal wordt daarnaast al decennialang

toegepast in de utiliteitsbouw als toeslagmateriaal

voor het maken van lichtgewicht betonblokken

en het opvullen van kruipruimtes,

vanwege het gunstige gewicht en de uitstekende

isolatiewaarde.

VEENGEBIEDEN

De chemische samenstelling van Yalibims, het

resultaat van de eruptievorm, heeft een gehalte

aan silicium van 70%. Hierdoor is Yalibims met

name zeer goed bestand tegen verwering en

uitzonderlijk geschikt om in zure omstandigheden,

zoals veengebieden verwerkt te worden.

Het vulkanische materiaal, afkomstig van

het Griekse eiland Yali, laat zich zeer eenvoudig

verwerken en vergt nauwelijks verdichting.

Wanneer het materiaal wordt uitgereden in het

cunet met een shovel en versporend wordt gereden,

ontstaat voldoende verdichting om hier

weer met een vrachtwagen overheen te rijden.

Doorgaans wordt met één walsgang de te behalen

verdichting behaald. Yalibims bestaat voor

een groot deel uit gebroken materiaal en wordt

conform CE-keurmerk gezeefd en geleverd. De

meest voorkomende afmetingen voor de Nederlandse

markt zijn 0/16 mm en 0/31,5 mm.

LAGE LA COËFFICIËNT

Yalibims heeft een droog los gestort volumegewicht

van circa 600 kg/m 3 , een verdicht droog

volumegewicht van circa 700 kg/m 3 en zal verdicht

in het werk inclusief natuurlijk vochtgehalte

ongeveer 850-900 kg/m 3 wegen. De verbrijzelingfactor

(LA Coëfficiënt 34) is uiterst laag, zeker

voor een lichte bouwstof, en is vergelijkbaar

met metselwerkpuin. In Nederland wordt voor

funderingsmaterialen van steenmengsel een

maximale LA Coëfficiënt van 60 gehanteerd.

Mede hierdoor is het mogelijk direct op Yalibims

te asfalteren. Door de grote haakweerstand van

de korrels heeft Yalibims een hoge draagkracht

met CBR-waarde van circa 30-50%.

Met een wateropname tussen de 20% en 30%

heeft Yalibims een zeer laag onderwater gewicht

met een belasting op de ondergrond van circa

100 kg/m 3 . Ter vergelijking, het onderwatergewicht

van zand is 950 kg/m 3 . Samen met de hoge

draagkracht wordt Yalibims vaak toegepast als

aanvulling achter waterkerende constructies.

Doordat in de wegenbouw niet alleen wordt

volstaan met lichtgewicht, maar men ook rekening

moet houden met verbrijzeling, draagkracht

en wateropname is Yalibims dé oplossing

om duurzame wegfunderingen en rioolsleuven

aan te leggen. New Way Trading BV kan onbeperkt

(nog 110 miljoen ton) Yalibims leveren vanuit

voorraad inclusief milieucertificaten conform

Besluit Bodem Kwaliteit per binnenvaartschip of

per vrachtwagen door geheel Nederland. ❚

New Way Trading,

specialist in Yalibims

Omloop 8, 4671 HX Dinteloord

Tw +31 167 52 85 36

www.newwaytrading.nl

/JAARBOEK

145


Specialist in inspecties en advies

bij infrastructurele vraagstukken

Al 12,5 jaar deskundig, onafhankelijk

en aantoonbaar goed

A-Quin BV

Industrieweg 43

3361 HJ Sliedrecht

0184 41 07 12

info@a-quin.nl

Met onze diensten infrastructuur ontzorgen wij

u volledig. Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw

doelstellingen? Persoonlijke aandacht is niet alleen

in de beginfase belangrijk, het is een continu proces.

Dat doen wij niet alleen, maar samen met u. Onze

gemotiveerde en ervaren vakspecialisten zijn de

garantie voor een goed resultaat.

www.a-quin.nl

Dat bedoelt A-Quin met ontzorgen!


A-QUIN

Mans Damen, gastspreker Erben Wennemars en Jo Anne Damen in gesprek

tijdens de A-Quin-relatiedag. (Beeld: YOURS Media productions)

Succesvol assetmanagement van A-Quin in het Rotterdams havengebied: de Botlekbrug.

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: A-Quin

Inspectie- en adviesbureau A-Quin

‘Wij zetten ons in om

Nederland veilig te houden’

In Nederland worstelen veel opdrachtgevers zoals aannemers en projectontwikkelaars met slinkende

budgetten, ze hebben onvoldoende expertise in huis of het ontbreekt hen aan tijd en mankracht.

Algemeen directeur Mans Damen van inspectie- en adviesbureau A-Quin: “Wij helpen om hen te laten

voldoen aan hun wettelijke zorgplicht, waardoor bruggen, gebouwen en kunstwerken veilig zijn en blijven.

Elke dag zetten we ons beste beentje voor om onze opdrachtgevers van betrouwbaar en degelijk advies

te voorzien. En de vraag naar onze werkzaamheden zal de komende jaren alleen maar toenemen.”

Damen: “Wij richten ons in Nederland op de

inspecties en het advies- en assetmanagement

in de disciplines elektro, werktuigbouw en civiel.

Op dit moment worden er heel veel NEN3140

inspecties uitgevoerd, zoals werktuigbouwkundige

onderzoeken op bruggen in de gemeente

Amsterdam. Met assetmanagement brengen wij

de staat van bruggen in kaart, zoals nu gebeurt

op de Botlekbrug, een hefbrug voor weg- en

spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdams

havengebied.”

Damen, eveneens installatieverantwoordelijke

bij gemeente Lansingerland in Zuid-Holland,

werd in 2008 benaderd door Hofman Inspectie

& Instandhouding om een geheel nieuw inspectiebureau

op te starten. “Een bureau dat

op onafhankelijke wijze de staat van objecten,

installaties en kunstwerken in kaart brengt.

Daar heb ik even goed over nagedacht en vervolgens

ben ik deze uitdaging aangegaan. En

met succes, want onlangs vierden we ons 12,5

jarig jubileum in de vorm van een relatiedag.”

A-Quin staat ook voor openheid en kwaliteit.

“Wij gaan graag het gesprek aan met onze opdrachtgevers,

waarbij wij niet alleen zeggen

hoe het moet, maar vooral luisteren naar hun

wensen en behoeften. We pakken het samen

op en maken daarbij duidelijke afspraken. Door

deze wisselwerking ontstaat echt maatwerk

waardoor wij flexibel kunnen meebewegen.

Altijd met oog voor kwaliteit en daarom ben ik

zo trots op onze club van specialisten.”

“We staan voor een enorme opgave de komende

jaren, want we weten dat heel veel objecten

en kunstwerken allemaal net na de oorlog zijn

gebouwd en deze behoeven onderhoud of renovatie

of zelfs vervanging. Hierover komen veel

vragen binnen als het gaat om de disciplines elektro,

werktuigbouw, civiel en assetmanagement.

Dat zijn exact onze raakvlakken waarbij wij onderzoeken,

inspecteren en adviseren. En het liefst

in een vroeg stadium, zodat de kosten zo laag

mogelijk blijven. Samen lossen we het op.” ❚

Advies, Inspecties, Ontzorgen

A-Quin

Industrieweg 43, 3361 HJ Sliedrecht

T +31 814 41 07 12

E info@A-Quin.nl

www.A-Quin.nl

/JAARBOEK

147


VAN SCHIE GROEP

Door het brede specialisme van de vier bedrijven wordt de Van Schie Groep ingeschakeld voor de meest uiteenlopende en uitdagende projecten in de bouw- en infrasector.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Van Schie Groep

Voor iedere bereikbaarheidsuitdaging

een oplossing

Met vier specialistische bedrijven heeft de Van Schie Groep voor iedere bereikbaarheidsuitdaging een

oplossing. Van diep onder de grond tot hoog in de lucht. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die klein

en lokaal zijn begonnen en inmiddels zijn uitgegroeid tot spelers van formaat met een internationaal

karakter en vele decennia aan ervaring. Een gesprek met Bastiaan Hulsbos, commercieel manager van

de Van Schie Groep over de samenhang tussen de bedrijven en de vele unieke oplossingen.

De Van Schie Groep wordt gevormd door de

bedrijven Van Schie, HP Staal, Janson Bridging

en Fontexx Cranes & Access. “Bedrijven met

een schat aan historie en ervaring”, zegt Hulsbos.

“Zo bestaat Van Schie, gespecialiseerd in

de levering van materieel en diensten in de infrasector,

inmiddels 60 jaar. Fontexx bestaat ruim

50 jaar, Janson Bridging viert haar 50-jarig jubileum

het komend jaar en HP Staal in Vianen is

ook alweer ruim 40 jaar dé partner voor staal in

de GWW en utiliteitsbouw. De synergie tussen

de bedrijven is groot. In veel projecten wordt

gebruik gemaakt van meerdere disciplines binnen

de groep. Voor een funderingsklus doet Van

Schie bijvoorbeeld een beroep op HP Staal en

indien gewenst op de expertise van Janson Bridging

om het terrein bereikbaar te maken.”

‘Vier bedrijven, één gedachte’, zo luidt de pay-off

van Van Schie Groep. “Samen zijn we continu

actief om onze opdrachtgevers sneller, completer

en uiteindelijk aantoonbaar beter te bedienen”,

vervolgt Hulsbos. “De vier bedrijven

versterken elkaar niet alleen met het productaanbod,

ook op kennisniveau wordt een maximale

synergie behaald. We beschikken over een

flinke club aan engineers over alle bedrijven die

zoveel mogelijk informatie met elkaar uitwisselen

en samen producten innoveren. Een mooi

resultaat daarvan is het nieuw type ponton, de

Van Schie VSP770. De cijfercombinatie staat

voor de (geringe) hoogte in millimeters. Het

ponton onderscheidt zich bovendien door de

unieke manier van koppelen. De koppelingen

blijven in het ponton achter. Het bouwt sneller

en efficiënter, waarmee tevens vele transportbewegingen

worden bespaard.”

Een andere innovatie binnen de groep is de

Janson Movable Bridge. “De eerste tijdelijke

beweegbare brug voor zwaar verkeer”,

stelt Hulsbos. De specialist in tijdelijke bruggen

ging daarbij niet over één nacht ijs. “Je

kunt je voorstellen dat er ontzettend veel

aspecten mee gemoeid zijn om zo’n brug

te ontwikkelen. Eisen ten aanzien van veiligheid,

trillingen, de snelheid van het openen,

het moet allemaal perfect zijn, ondanks

het tijdelijke karakter. Het was de eerste

tijdelijke brug voor zwaar verkeer die open

en dicht kan en die in een N-weg werd

geplaatst. Een unicum.”

148 /JAARBOEK


VAN SCHIE GROEP

Waar HP Staal redelijk uniek in is, is de verhuur

van staal, al dan niet tweede keus of gebruikt

staal. “Verder zijn we hier volop aan het digitaliseren

om de logistieke flow, ook voor onze klanten

zo efficiënt mogelijk in te richten. Tot slot heeft

Fontexx recent een tweede depot geopend in

Veldhoven. Fontexx is al ruim 50 jaar gespecialiseerd

in het leveren en opbouwen van torenkranen

op locatie en beschik over een omvangrijke

huurvloot van hoogwerkers. Ook onderhoud en

reparatie tot zelfs de revisie van kranen, wordt

door Fontexx onder één dak geregeld.”

Door het brede specialisme van de vier bedrijven

wordt de Van Schie Groep ingeschakeld

voor de meest uiteenlopende en uitdagende

projecten in de bouw- en infrasector. “Zo hebben

we onlangs nog assistentie verleend bij de

berging van een tweemotorige Engelse bommenwerper

die tijdens WOII in de weilanden

bij Nieuwe Niedorp in Noord-Holland uit de

lucht is geschoten. Het typeert de veelzijdigheid

van onze groep”, besluit Hulsbos. ❚

Een belangrijke innovatie binnen de groep is de Janson Movable Bridge, oftewel de eerste tijdelijke beweegbare

brug voor zwaar verkeer.

Van Schie Groep

Constructieweg 100,

3641 SP Mijdrecht

Tw +31 297 23 75 37

Ew info@vanschiegroep.com

www.vanschiegroep.com

4 BEDRIJVEN 1 GEDACHTE

Waar mensen écht samen aan de slag gaan, wordt meer bereikt. Om die reden staat bij

de Van Schie Groep partnership voorop. Tussen onze eigen bedrijven, met opdrachtgevers,

met gebruikers en met de overheid. Daar profiteert iedereen van!

vanschiegroep.nl

SAMEN STA JE STERKER

/JAARBOEK

149


VERHOEVEN EN LEENDERS

Overzichtsfoto timelapse camera. (copyright: Kortom Video)

Tekst Chris Elbers | Beeld Verhoeven en Leenders/Kortom Video

Constructief ontwerp

als fundament van

nieuwe zoetwaterinlaat

Met als doel bouw en infra veiliger te maken én te houden richt Verhoeven en Leenders zich al ruim 25

jaar op het verbinden, verbeteren en borgen van constructieve veiligheid. Met een team van circa dertig

specialisten staat het Volkelse ingenieursbureau altijd garant voor een integrale aanpak en een gedegen

advies. Bijvoorbeeld rondom de bouw van een zoetwaterinlaat nabij sluis Roode Vaart in Moerdijk. Een

werk dat het samen met Van Boekel Bouw & Infra in opdracht van Waterschap Brabantse Delta uitvoert.

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langer

aanhoudende perioden van droogte. Dat maakt

het noodzakelijk het beschikbare zoet water zo

goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Zo

ook in het westelijk deel van Noord-Brabant.

Daar momenteel alleen bij Oosterhout extra water

vanuit de Maas richting sloten en rivieren kan

worden ingelaten, besloot Waterschap Brabantse

Delta tot de bouw van een tweede 'kraan' bij

sluis Roode Vaart in Moerdijk. “Concreet gaat het

om een nieuwe zoetwaterinlaat waarmee vanaf

begin 2022 meer dan 3.500 liter water per seconde

vanuit het Hollandsch Diep richting naar het

achterland wordt getransporteerd”, aldus Corné

van Weert, partner/projectleider bij Verhoeven

en Leenders. “Op die manier wordt verdroging

én verzilting voorkomen.”

3D model, overzicht instroom.

150 /JAARBOEK


VERHOEVEN EN LEENDERS

WEERSLAG

Het project mag met recht bijzonder worden

genoemd. Niet alleen moet er tijdens het werk

rekening worden gehouden met de naastgelegen

sluis, de zoetwaterinlaat is ook nog eens gelegen

in een dijk die als primaire waterkering geldt. “In

verband met eventuele hoge waterstanden is het

dan ook niet toegestaan om tussen 1 oktober

en 1 april in die dijk te werken”, legt Van Weert

uit. “Dat heeft zijn weerslag gehad op zowel het

constructieontwerp als de bouwmethode. Maar

uiteindelijk zijn we er glansrijk in geslaagd om in

de periode april-september 2021 de klus fysiek

te klaren. Nu rest alleen nog de afbouw.” ❚

SAMENWERKING

De bijdrage van Verhoeven en Leenders aan het

project onderschrijft de ruim aanwezige expertise.

Als hoofdconstructeur verzorgde het bureau

de volledige constructieve engineering. Om

de raakvlakken van de zoetwaterinlaat met de

sluis al in een vroeg stadium inzichtelijk te maken,

werd het ontwerp volledig in een 3D model uitgewerkt.

“Daarnaast hebben we op de projectlocatie

een 3D scan gemaakt van de bestaande

situatie. Die scan is vervolgens over het 3D model

heen gelegd”, vervolgt Van Weert, die de samenwerking

met Van Boekel prijst. “Vanuit de aanbestedingsfase

hebben we samen de wensen van

de opdrachtgever vertaald in een haalbaar, maakbaar

en binnen het budget passend ontwerp.”

Ingenieursbureau

Verhoeven en Leenders

Rudigerstraat 10, 5408 AB Volkel

T +31 413 72 67 00

E info@verhoeven-leenders.nl

www. verhoeven-leenders.nl

/JAARBOEK

151


R. BREURE BV

Tekst Roel van Gils |

Beeld R. Breure BV

Altijd de juiste

oplossing

voor elke klus

In 1984 begonnen met één kraan, is R. Breure BV uit Zwanenburg inmiddels uitgegroeid tot een

veelzijdig en allround infra-aannemer. “We investeren als familiebedrijf voortdurend in kwaliteit en

vakmanschap. Met een grote diversiteit aan (duurzaam) materieel en kundig personeel bieden wij

altijd de juiste oplossing voor elke klus”, zegt een trotse oprichter en eigenaar Ruud Breure. Het

familiebedrijf heeft zelfs een aantal jaar geleden de eerste Nederlandse bitumineuze voegovergang

ontwikkeld met een bewezen lange levensduur zonder dat er verankering in het kunstwerk nodig is.

R. Breure BV is gespecialiseerd in het uitvoeren

van allerhande werkzaamheden in

de grond-, weg- en waterbouw. “Het varieert

van het ontgraven en vervoeren van

zand, grond en verhardingsmaterialen tot

het slopen en repareren van bruggen en viaducten,

inclusief het verwijderen en inbouwen

van bitumineuze voegovergangen”, legt

Ruud uit.

BREURE FPEJ BITUMINEUZE

VOEGOVERGANG

Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons hoog

in het vaandel, vervolgt Ruud. “Onze opdrachtgevers

zijn overheden, bedrijven en

collega-aannemers waarmee we intensief

en graag samenwerken. Bij voorkeur worden

we al in het voortraject bij een project

betrokken, zodat we met onze ervaring het

beste resultaat kunnen leveren en garanderen.

We willen met ons team van rond

de dertig vakspecialisten de beste zijn én

blijven op ons vakgebied. We hebben ons

gespecialiseerd op het gebied van bruggen

en viaducten. Zo verzorgen we voor onze

opdrachtgevers betonreparaties, rippen wij

brugdek, maar kunnen ook voegen slopen

en bitumineuze voegovergangen, goten en

schijnvoegen aanbrengen.” Een speciale vermelding

verdient toch wel de in eigen huis

Breure FPEJ bitumineuze voegovergang

ontwikkelde bitumineuze voegovergang.

“De Breure FPEJ (Flexible Plug-in Expansion

Joint) is de eerste Nederlandse bitumineuze

voegovergang met een bewezen lange le-

152 /JAARBOEK


R. BREURE BV

'We investeren

als familiebedrijf

voortdurend

in kwaliteit

en vakmanschap'

R. Breure BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van allerhande werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.

In 1984 begonnen met één kraan, is R. Breure BV uit Zwanenburg inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig en

allround infra-aannemer.

vensduur zonder dat er verankering nodig

is in een kunstwerk. De voegovergang heeft

overal in Europa testen ondergaan. Het

ontwerp is door Rijkswaterstaat goedgekeurd

volgens de richtlijnen van RTD 1007-

2 en RTD 1007-4.”

Vanwege het omvangrijke machinepark

wordt R. Breure ook regelmatig ingeschakeld

voor onderhoud van vloeren en buitenterreinen.

“We zijn gespecialiseerd in

het vullen van gaten en scheuren, en het

aanbrengen van verschillende slijtlagen en

coatings, bijvoorbeeld ook op hellingbanen

en fietspaden. Voor alle werkzaamheden

vertrouwen we op een modern en volledig

up to date machinepark dat voldoet

aan de laatste eisen. Tevens investeren we

volop in emissieloos materieel. Zo zijn we

in het bezit van diverse elektrisch aangedreven

machines, waaronder een elektrische

auto voor het opnemen van binnenstedelijke

werkzaamheden, een elektrische

kraan, een elektrische shovel, elektrische

bitumenketels en een hybride vrachtwagen.

Op die manier nemen ook wij onze verantwoordelijkheid

voor de volgende generaties

en bieden we altijd de juiste oplossing voor

elke klus”, besluit Ruud. ❚

Kwaliteit en vakmanschap staan bij R. Breure BV hoog in het vaandel.

R. Breure BV

IJweg 298, 1161 GG Zwanenburg

Tw +316 83 17 88 80

www.rbreure.nl

/JAARBOEK

153


ABILITEC

Tekst Roel van Gils |

Beeld Abilitec

net zo vaak als de resultaten van de organisatie

Bespreek de strategische

personeelsplanning

Ja, de arbeidsmarkt is krap. Wie net als Abilitec dagelijks vraag naar en aanbod van technische

professionals aan elkaar verbindt, weet als geen ander dat krapte de arbeidsmarkt behoorlijk

verstoort en dat ook nog wel even blijft doen.

“Omdat we dagelijks de situatie op de technische

arbeidsmarkt voor opdrachtgevers

meten, weten we ook welke profielen en

recruitment-aanpak wel kansrijp zijn”, zegt

Niels uit de Bulten, senior accountmanager

Bouwkunde en Civiele Techniek. “We gebruiken

de tools van Jobdigger, de arbeidsmarktdata

van Intelligence Group, naast

onderzoek in ons eigen databasenetwerk

waar meer dan 20.000 technici onderdeel

van zijn. We zien natuurlijk ook de impact

van Corona terug op de beweging. Technici

zijn doorgaans gehecht aan zekerheid en de

meesten zitten nu in stevige en goedbetaalde

banen. Laten we de functie Werkvoorbereider

Civiel eens pakken als voorbeeld.

‘Maak de P van Personeel

van strategisch belang’

De afgelopen drie kwartalen stonden er

4.000 unieke vacatures open: 4.000! Lees

de gemiddelde vacaturetekst eens goed.

We blijven op zoek naar het schaap met de

5 poten. Wie denkt dat de arbeidsmarkt zo-

154 /JAARBOEK


ABILITEC

We challengen elke uitvraag.

Bij opdrachtgevers waar we hecht partneren, kijken we samen naar een

kwartaalvoorspelling.

veel aanbod heeft of dat er zoveel beweging

is, komt simpelweg bedrogen uit. En doorvissen

in de leeggeviste vijver is zonde van

tijd, geld en moeite.”

HOE DAN WEL?

Peter Gerlach, directeur-eigenaar van Abilitec:

“We zien een toenemende professionalisering

van grip en control op kosten en

uitgaven. Terecht ook, want het gaat in de

GWW-sector om serieuze risico’s. Maar ik

zou het bedrijven en publieke organisaties

gunnen, net zoveel te praten over de strategische

personeelsplanning als dat er gepraat

wordt over rendementen van projecten en

portefeuilles. Natuurlijk kun je niet alles plannen

en zijn personeelsplanningen in de praktijk

weerbarstig. Maar maak de P van Personeel

van strategisch belang.” Uit de Bulten

vult aan: “We worden nog steeds gebeld

met een vervangingsvraag van (vaak een oudere)

werknemer die binnen twee maanden

de organisatie gaat verlaten. Of met de opmerking:

‘het moet wel een echte medior of

senior zijn, want we hebben geen tijd om te

begeleiden’. Als we zo blijven kijken naar het

HRD-vak, worden steeds meer GWW-organisaties

in hun groei belemmerd, simpelweg

door het gebrek aan personeel.”

Gerlach: “Bij opdrachtgevers waar we hecht

partneren, kijken we samen naar een kwartaalvoorspelling.

En dat betekent 1 of 2

kwartalen vooruit voorspellen welke werken

en projecten er op de agenda staan of

komen, het maken van vlootschouw van de

huidige zittende formatie (in termen van fitheid,

loyaliteit en het belang van de professional

voor de voortgang van de onderneming).

Dan blijft er een instroomkalender

en duidelijke vraag van een flexibele schil

over. We challengen elke uitvraag: wat zou

het je opleveren als we niet 2 senioren leveren,

maar 1 senior vergezeld van 3 junioren

die graag bij jou willen werken en bij Abilitec

mogen doorleren met een persoonlijk

studiebudget en leerpad op maat? En wat

als je deze junioren nu na gebleken beschikbaarheid

kosteloos mag overnemen na een

jaar? Dan voeg je als Abilitec maar ook als

GWW-organisatie waarde toe aan een arbeidsmarkt.

Een arbeidsmarkt die je meer

kansen biedt dan je denkt.”

Benieuwd naar wat strategische personeelsplanning

u kan opleveren? Neem dan vrijblijvend

contact op met Abilitec. ❚

We blijven op zoek naar het schaap met de 5 poten.

Abilitec

Johan de Wittstraat 132

3311 KJ Dordrecht

Postbus 37, 3300 AA Dordrecht

Tw +31 882 00 05 00

Ew info@abilitec.nl

www.abilitec.nl

/JAARBOEK

155


KOOPS GRONDMECHANICA BV

Tekst: Van Aalst Media |

beeld: Koops grondmechanica bv

Samenwerking De Koops en Romeijn Geogroep

‘Ik ben steeds benieuwd

wat je in bodem aantreft;

het is namelijk altijd anders’

Het bouwrijp maken van terreinen, analyses maken van de stabiliteit of zetting en bemalingen.

Koops grondmechanica werkt sinds 1996 in een nauw samenwerkingsverband samen onder

naam De Koops & Romeijn geogroep. Directeur Albert Palsma bij Koop grondmechanica bv.

“Het is een groep van onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs die elkaar ondersteunen

op het gebied van geotechnisch- en milieukundig grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie.”

De klanten waarop de gezamenlijke geogroep zich

richt zijn onder andere constructeurs en architecten.

Palsma: “Maar het merendeel van de aanvragen

komt uit de hoek van infra; voornamelijk voor

leidingtracés van onder meer elektriciteit, warmte,

waterstof en biogas. Wij doen veel in de energietransitie.

Wij voeren de sonderingen uit waarmee

we de bodemopbouw bepalen en nagaan wat de

grondsoorten zijn. We halen monsters uit de bodem

en onderzoeken die in het laboratorium. Hier

bepalen we eveneens de thermische weerstand

van de grond; belangrijk voor een kabel die zijn

Project Tennet Hollandse kust (noord) op strand Wijk aan Zee.

156 /JAARBOEK


KOOPS GRONDMECHANICA BV

Project Tennet Hollandse kust (noord) op strand Wijk aan Zee.

Onze nieuwste Crawler Truck.

Samendrukkingsproeven.

Triaxiaalproeven.

Bepaling damwandlengte middels magnetosonderingen.

warmte in de ondergrond kwijt moet, zodat het

geen capaciteitsverlies oplevert. Dat kan namelijk

teruglopen tot wel 30 à 40 procent.”

EIGEN LABORATORIUM

Koops grondmechanica is een adviesbureau

voor geotechnisch- en milieukundig grondonderzoek.

Palsma: “In het samenwerkingsverband

met de naam Koops & Romeijn geogroep

beheersen beide partijen alle aspecten van

geotechniek en geohydrologie. Het beperkt

zich tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling

op het gebied van grondonderzoek,

geotechniek en geohydrologie, waarbij er

geen sprake is van een juridische verbondenheid.

De werkzaamheden verrichten wij met

diverse adviseurs, vanuit zeven verschillende

Nederlandse vestigingen: Roden, Velp, Ammerstol,

Wageningen, Wijchen en Gorredijk.”

Met een eigen laboratorium is het mogelijk om

de samendrukkingseigenschappen van de grond

te bepalen. “Hierin doen we proeven en over

de berekeningen geven wij een advies of overhandigen

de parameters rechtstreeks aan de

opdrachtgever, zodat hij deze kan verwerken.

Als je bijvoorbeeld een nieuwe weg gaat aanleggen

op een veenondergrond, dan wil je weten

hoeveel het zal gaan zakken. Met de uitkomsten

kun je uitrekenen hoeveel centimeter ophoogzand

nodig is. Wij bepalen ook hoe lang of breed

funderingspalen moeten zijn. Wij verzorgen ook

geohydrologisch onderzoek bijvoorbeeld als je

een bouwput gaat maken; je bepaalt hoe diep

en welke voorzieningen je dient te treffen als je

de grondwaterstand tijdelijk gaat verlagen.”

EXPERTISE SINDS 1985

Palsma heeft ruim 35 jaar ervaring in bodemonderzoek.

“Ik ben in 1985 begonnen en ik heb

altijd in het veld gewerkt. In 2014 kon ik Koops

Grondmechanica bv overnemen en ben ik voor

mijzelf begonnen. De nieuwsgierigheid over wat

er uit een onderzoek naar voren komt is altijd

gebleven. Het is steeds anders dan je verwacht,

ook als je van tevoren aan de hand van vastgelegde

gegevens een plan maakt. In de praktijk is

het toch altijd anders wat je aantreft. Dat maakt

het ook zo leuk. Als je de grond in gaat, dan gaat

er een wereld voor me open. Als je praat over

kosten, dan zie je vaak dat er te weinig onderzoek

is gedaan of dat het te licht is ingeschat. We hebben

dat al bij diverse projecten gezien zoals bijvoorbeeld

de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het

blijft belangrijk om gegevens uit databases aan de

werkelijkheid te toetsen.” ❚

Koops grondmechanica

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden

Postbus 151, 9300 AD Roden

T +31 522 26 00 84

E info@koopsgrondmechanica.nl

www.koops-grondmechanica.nl

/JAARBOEK

157


YOUR BASE FOR EFFICIENT PILING

> COMPACTE

BOORMACHINES

> STERK EN VEELZIJDIG

> TOT 500KNM

BOORKOPPEL

> MODULAIRE OPBOUW

> SNEL INZETBAAR

> DIESEL OF ELEKTRISCH

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

WWW.FUNDEXEQUIPMENT.COM


EASYSTAIRS

Tekst Roel van Gils |

Beeld Easystairs

Verstelbare taludtrappen,

mobiele kooiladders en meer…

Sinds 2019 timmert EasyStairs hard aan de weg in de bouw- en infrasector. “De missie die wij

hebben is om bouwend Nederland te voorzien van een veilige én duurzame bouwtrap”, zegt

oprichter en eigenaar Gert Huisman. “Voor het overbruggen van grotere hoogtes worden kosten

noch moeite gespaard, terwijl voor het overbruggen van lagere hoogtes of taluds vaak een beroep

wordt gedaan op de creativiteit van het personeel. Dat resulteert in zelf getimmerde (en gammele)

trappen die na afloop in de container verdwijnen. Niet bepaald veilig en zeker niet duurzaam.”

EasyStairs

Baron van Nagellstraat 80, 3781 AT Voorthuizen

Tw +31 658 87 69 19

Ew info@easystairs.nl

www.easystairs.nl

Met de kooiladder wordt op een duurzame manier de veiligheid op projecten verhoogd.

Specialist in tijdelijke toegangstrappen

Dat er markt is voor de verstelbare taludtrappen en mobiele kooiladders,

heeft EasyStairs inmiddels wel bewezen. “We mogen vele infraaannemers,

waaronder de vijf grootste van ons land, tot onze klantenkring

rekenen”, zegt Huisman trots. “Met onze trappen wordt op

een duurzame manier de veiligheid op projecten verhoogd. Zo leveren

we een bijdrage aan projecten als de Blankenburgverbinding, waarvoor

bouwcombinatie BAAK een zestal verstelbare Taludtrappen heeft aangekocht,

maar worden onze trappen ook ingezet bij de renovatie van

de Afsluitdijk om de verschillende hoogtes veilig te overwinnen.”

EasyStairs heeft een omvangrijk assortiment aan trappen. Huisman: “De

Taludtrap is verreweg het populairst. Bedrijven hebben nog maar één

trap nodig voor vrijwel alle projecten. Ze verspillen dus geen hout of

staal meer aan het (ver)maken van een tijdelijke trap. Taludtrappen bieden

een veilige opgang (lees: vlakke treden) bij een hellingshoek van 30

tot 55 graden en kunnen eindeloos gekoppeld worden. Vanwege het

modulaire karakter passen onze tappen en ladders dus altijd. Daarnaast

beschikken we over een grote serie mobiele kooiladders voor toepassing

bij sluizen, keerwanden en tanks. Met onze trappentorens tot slot

kunnen we elke opstelling voorzien van een veilige trap en bordes.” ❚

easystairs.nl

/JAARBOEK

159


DYWIDAG

Tekst Roel van Gils |

Beeld DYWIDAG

DYWIDAG maakt infrastructuur

veiliger, sterker en slimmer

“Van het staal in onze eerste brug in 1903 tot spoorsensoren, DYWIDAG werkt samen met overheden,

eigenaren, infra-aannemers en ontwerpbureaus om infrastructurele projecten veiliger, sterker

en slimmer te maken.” De producten van DYWIDAG worden toegepast in de meest uiteenlopende

projecten, van bruggen en stabilisatie van hellingen tot hoogbouw, stadions, windturbines en dammen.

DE DRIE MOGELIJKHEDEN ZIJN:

· Geotechniek – Rots- en grondankersystemen

voor grondstabilisatie en infrastructurele

projecten.

· Voorgespannen constructies - Flexibele

draagsystemen voor verschillende sectoren

en veeleisende omgevingen.

· Lifespan Management – ​Onderhoudswerkzaamheden,

monitoringschema's en robotica.

INSPECTIES VOOR

ELKE LEVENSFASE

De systemen van DYWIDAG zijn te

vinden in iconische projecten zoals de Golden

Gate Bridge, het Panamakanaal, Kap

Shui Mun-brug en de Freedom Tower. “We zijn

gegroeid naar 1.600+ medewerkers en

25 licentiehouders in 50+ landen”, zegt

Robert Jansen van DYWIDAG. “Daarin

combineren we wereldwijde expertise met

een lokale aanwezigheid.”

Lifespan Management vormt volgens Jansen

een steeds belangrijker onderdeel binnen de

groep. “De missie en het doel van DYWIDAG

zijn om met Lifespan Management de huidige

wereldwijde infrastructuurcrisis (veroudering)

aan te pakken door middel van technologie,

DYWIDAG investeert voortdurend in de samenwerking met Microsoft om de technologie steeds verder te verfijnen.

160 /JAARBOEK


DYWIDAG

datagestuurde acties en services. Wij willen

onze klanten beter kunnen ondersteunen bij

het aanpakken van de dagelijkse uitdagingen

waarmee ze worden geconfronteerd.”

Lifespan Management is een snelgroeiend serviceaanbod

voor klantveiligheid, besparingen en

duurzaamheid. Jansen: “Wij zijn gespecialiseerd

in reparatie en onderhoud, het opstellen van monitoringschema’s

voor infrastructurele objecten

en robotinspectie voor elke levensfase van een

kunstwerk. Onze Lifespan Management-oplossingen

stellen ons in staat om gebreken te detecteren

voordat ze kritisch worden, zodat complexe

en dure reparaties worden voorkomen.

Het resulteert tevens in een langere levensduur

en lagere kosten. Onze inspectiemethoden bieden

het nieuwste op het gebied van robotica om

tot de best mogelijke inzichten te komen.”

Daarnaast is DYWIDAG dagelijks actief met het

rehabiliteren en versterken van kunstwerken als

gevolg van capaciteitsuitbreidingen, wijzigingen in

ontwerpcodes, constructiedefecten, een doorlopende

bescherming of schade door veroudering.

“We leveren een brede range aan oplossingen,

zoals reiniging, het gerobotiseerd omwikkelen en

ijsvrij maken van tuikabels monitoren van bruggen.

We investeren tot slot voortdurend in onze

samenwerking met Microsoft om de technologie

steeds verder te verfijnen. Alles met als doel om

te komen tot een veilige, sterke en slimme infrastructuur”,

besluit Jansen. ❚

De missie en het doel van DYWIDAG is om met Lifespan Management de huidige wereldwijde

infrastructuurcrisis (veroudering) aan te pakken door middel van technologie, datagestuurde acties en services.

DYWIDAG-Systems

International BV

Veilingweg 2, 5301 KM Zaltbommel

www.dywidag-systems.nl

/JAARBOEK

161


AELMANS ADVIESGROEP

Tekst Roel van Gils |

Beeld Aelmans Adviesgroep

Totaaladvies voor

de fysieke leefomgeving

Met elf vestigingen in het zuiden van het land is Aelmans Adviesgroep een toonaangevende

adviesorganisatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. “We zijn heel breed georiënteerd

en richten ons op de werkvelden Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw”, zegt geotechnisch

adviseur René Kroonen van de Aelmans Adviesgroep. “Door die brede expertise zijn we in

staat om een totaaloplossing te realiseren om de ambities van onze klanten waar te maken.”

Aelmans investeert dan ook voortdurend in mens en materieel.

“Ondanks Covid-19 is het heel druk in onze branche”,

begint Kroonen. “Dat uit zich in ontzettend

veel aanvragen en veel werk in uitvoering voor

onze drie bodembureau’s: Aelmans Eco, Archimil

Bouw- en Milieuadviseurs en NIPA Milieutechniek.

We zijn dan ook altijd op zoek naar gemotiveerd

personeel, dat zich bij ons in huis wil laten opleiden

tot sondeer- of boormeester mét BRL-certificaten.

Het is absoluut een prachtig vak en tegenwoordig

getransformeerd tot een ‘kantoorbaan op locatie’.

We zijn veel aan het mechaniseren. Zoveel mogelijk

handelingen gebeuren machinaal met ons moderne

machinepark, dat binnenkort verder wordt

uitgebreid met een nieuwe sondeertruck.”

14-TONS AFZETRUPS

De nieuwe sondeertruck van Aelmans Adviesgroep

betreft een 14-tons afzetrups. “Met

deze mini-rups kunnen we in feite dezelfde

taken uitvoeren als met onze reguliere sondeertruck,

alleen door het compacte formaat

is deze rups veel breder inzetbaar”, legt Kroo-

Aelmans Adviesgroep biedt met de verschillende disciplines een totaalplaatje voor opdrachtgevers.

162 /JAARBOEK


AELMANS ADVIESGROEP

meter de strekdam te vervangen. Om de bodemweerstand

en bodemopbouw te meten,

hebben we met onze sondeertruck waterspanningssonderingen

uitgevoerd op de Maas

vanaf een werkschip. Via een ‘moonpool’ konden

we tot circa 20 meter onder de waterspiegel

sonderen. Ook voor onze sondeer- en

boormeester weer eens wat anders.”

Waterspanningssonderingen uitvoeren op de Maas vanaf een werkschip.

nen uit. “Steden en dorpen zijn vaak volgebouwd.

Nieuwbouw vindt daarom steeds

meer plaats op inbreidingslocaties waar de

ruimte vaak beperkt is en de bereikbaarheid

niet optimaal is. Daar kunnen we met onze

rups wel terecht. Met de nieuwe rups kunnen

we straks meer ‘gewone’ druksonderingen

uitvoeren, in plaats van alleen zware slagsonderingen.

Met name die laatste techniek is een

onderzoekstechniek die vooral in het zuiden

van ons land veel gebezigd wordt en ze in het

westen niet ‘kennen’. Het heeft alles te maken

met de lokale grondslag die in het zuiden

meer te vergelijken is met de landen om ons

heen dan met de rest van Nederland.”

SONDEREN OP DE MAAS

Aelmans Adviesgroep biedt met de verschillende

disciplines een totaalplaatje voor opdrachtgevers.

“We kunnen heel efficiënt

werken door waar nodig binnen het bedrijf

andere expertises aan te spreken. Dat maakt

ons echt wel uniek en zorgt ervoor dat we

projecten van A tot Z kunnen aanvliegen, vanaf

bestemmingsplan en vergunningstraject tot

aan het uitvoeren van bodemonderzoek en

het opstellen van tekeningen”, zegt Kroonen.

“Behalve op het land, hebben we recent ook

een mooi project uitgevoerd op het water.

Rijkswaterstaat is van plan om ter hoogte van

Sluis Sambeek over een lengte van circa 700

Door voortdurend te investeren in mens en

materieel proberen we onze leidende positie

te behouden, resumeert Kroonen. “De volgende

boorstelling staat alweer op het verlanglijstje.

Maar ook gemotiveerde mensen mogen

zich gerust melden.” ❚

Aelmans Adviesgroep BV

Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal

Tw +31 455 75 32 55

www.aelmans.com

/JAARBOEK

163


A.P. VAN DEN BERG

Tekst Roel van Gils |

Beeld A.P. van den Berg

Fluisterstil en zelfs met

nul-uitstoot funderen

Funderen met prefab betonpalen gaat over het algemeen gepaard met lawaai, trillingen en een

hoog brandstofverbruik. Echter niet als het aan A.P. van den Berg ligt. Naast sondeerapparatuur

levert het bedrijf namelijk fundeermachines voor het trillingvrij en geruisloos indrukken van

prefab betonpalen. De Pile Pusher Pro heeft een laag brandstofverbruik en kan zelfs volledig

elektrisch worden aangedreven. In meerdere opzichten dus een fundamenteel betere keuze.

“Wat betreft funderen is heien nog altijd de

norm”, begint Sandro Katerberg, Sales Engineer

Pile Pusher Pro bij A.P. van den Berg, “en op

locaties waar heien niet wenselijk of mogelijk is,

wordt gekozen voor in de grond gevormde palen.

De techniek van het indrukken van prefab

betonpalen was tot voor kort totaal onbekend

in Europa, terwijl het in Azië een heel gebruikelijke

methodiek is. Een jaar of zes geleden zijn we

in contact gekomen met een producent van funderingsmachines

in China en hebben we voor

het eerst kennisgemaakt met de Pile Pusher Pro.

Niet veel later zijn we tot een overeenkomst gekomen.

Sindsdien opereren we als exclusief distributeur

voor Europa. We hebben de machine

aangepast aan de Europese normen. Zo wordt

elke Pile Pusher Pro voorzien van een CE-verklaring

en een TÜV-certificering. Ook hebben

we onze eigen kennis op het gebied van dataacquisitie

in de machine geïntegreerd.”

WAARDEVOLLE DATA

Drukpaal is het eerste bedrijf in Nederland dat

de Pile Pusher Pro in gebruik heeft genomen en

heeft al vele projecten ermee uitgevoerd. “We

merken dat de techniek meer en meer aan bekendheid

geniet en ook steeds meer herkend

De Pile Pusher Pro heeft een laag brandstofverbruik en kan zelfs volledig elektrisch worden aangedreven. (Beeld © Menrik Doornbos, Drukpaal.nl)

164 /JAARBOEK


A.P. VAN DEN BERG

wordt. De producent van de Pile Pusher Pro –

T-Works – heeft al meer dan 1.500 machines

gebouwd. We zijn dus niet de enige,” zegt Katerberg.

“De techniek is zo eenvoudig dat het

haast niet te bevatten is, dat het niet eerder naar

Europa doorgesijpeld is. Indruktechnologie is

ons als producent van sondeerequipement bovendien

totaal niet vreemd. We rusten de Pile

Pusher Pro uit met ons in eigen huis ontwikkelde

meetregistratiesysteem dat ontzettend waardevolle

data oplevert. Zo wordt van iedere paal

onder meer de totaal benodigde indrukkracht

geregistreerd. Dat maakt het voor constructeurs

en ontwerpers weer interessant. Samen

met data verkregen uit een sondering kunnen zij

heel eenvoudig verifiëren of het palenplan overeenkomt

met de werkelijkheid.”

VEELZIJDIGHEID

De Pile Pusher Pro is volgens Katerberg ontzettend

veelzijdig qua inzetbaarheid. “Van het

realiseren van funderingen voor woningbouwprojecten

en appartementencomplexen tot

infraprojecten, het aanleggen van paalmatrassen

en funderingen van grote distributiecentra.

Daar waar eisen worden gesteld ten aanzien

van geluidsoverlast en trillingen, biedt de Pile

Pusher Pro een perfect alternatief voor de

conventionele funderingstechnieken. Maar ook

voor andere toepassingen met minder strenge

eisen wordt toch vaak gekozen om de Pile

Pusher Pro in te zetten. Met deze machine kunnen

funderingswerken tegen lage bouwkosten

en in een kortere bouwtijd worden gerealiseerd

zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit

en betrouwbaarheid. Daarnaast is het brandstofverbruik

laag en is het zelfs mogelijk om de

machine volledig elektrisch te laten draaien.”

Het formaat van de machine is redelijk fors en inherent

aan de methodiek. “De machine ontleent

zijn indrukkracht aan het eigen gewicht”, legt Katerberg

uit. “Het is bovendien mogelijk om met

contragewichten te werken wat maakt dat de Pile

Pusher Pro leverbaar is met indrukkrachten van

60 tot 1.200 ton. Uniek is ook dat de machine zich

op de bouwplaats kan voortbewegen (stappen),

de machine kan zelfs 360° om de paalpositie roteren.

Het terrein wordt dus niet omgewoeld en

draglineschotten zijn bij voldoende draagkracht

niet nodig. Tot slot kan tot op zeer korte afstand

van belendende bebouwing, kunstwerken of

spoorwegen worden gefundeerd. De eerste ervaringen

van onze klanten zijn uiterst positief. We

zijn ervan overtuigd dat we met deze techniek

ook de rest van Europa kunnen ‘veroveren’.” ❚

Real-time data als input voor het paaldraagvermogen.

A.P. van den Berg

IJzerweg 4, 8445 PK Heerenveen

Tw +31 513 63 13 55

Ew pilepusherpro@apvandenberg.nl

www.pilepusherpro.nl

Pile Pusher Pro

- Drukt de kwalitatief hoogwaardige

prefab betonpalen de grond in

- Geen overlast door geluid en trillingen

- Bewezen technologie met indrukkrachten

van 60 tot 1.200 ton

- Real-time dataregistratie van indrukkracht

en -diepte; elke paal wordt proefbelast

- Onderscheidend in aanschaf- en productiekosten

www.pilepusherpro.nl

/JAARBOEK

Pile_Pusher_Pro_advertentie_01.indd 1 20-10-2021 16:34

165


ORTAGEO

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Ortageo Beheer BV

Integraal meekijken en -denken

‘Bouwen, verbouwen of

ontwikkelen; overal wil je

weten wat er in de grond zit’

Vandaag de dag moet er gigantisch veel gebeuren in de grond, aldus Jasper Bresser, commercieel

directeur bij Ortageo. “We zitten midden in een energietransitie waar veel nieuwe kabels en leidingen,

maar ook renovatiewerkzaamheden vereist zijn. Als je dat vooraf goed beetpakt, dan voorkom je leed

en onnodige kosten.” Wiebe Vollmuller, adviseur en projectleider bij Ortageo: “Als werk stil komt te

liggen en een aannemer staat daar met medewerkers en materieel, dan kost het veel geld. Het is beter

om 90 tot 95 procent van de risico’s uit te sluiten. Daarom zijn wij graag vooraf er bij betrokken.”

Met een scanvoertuig voorzien van radar- en

gammatechniek scant Infrafocus de bodem en

ondergrond en maakt 360 graden beelden.

166 /JAARBOEK


ORTAGEO

Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voert Ortageo naast historisch

onderzoek en het geven van advies ook verkennend bodemonderzoek uit.

Met de nieuwe Boxed Crawler kan Ortageo op en langs het spoor, dijken en

binnenstedelijke gebieden sonderen waar beperkte werk- en manoeuvreerruimte is.

Ortageo Beheer bv bestaat ruim 20 jaar.

Bresser: “Van oudsher is het een milieukundig

bodemonderzoeks- en adviesbureau

met eveneens werkzaamheden in de geotechnische

hoek, zoals het verzorgen van

sonderingen en adviezen. In de afgelopen

jaren zijn daar diverse producten bijgekomen,

die de omgevingsrisico’s bij bouw, infra

of sloopprojecten beheersbaar maken. Wij

zijn gespecialiseerd in bodemonderzoeken

en -saneringen, partijkeuringen, geotechniek,

geohydrologie, archeologie, niet-gesprongen

explosieven, asbestinventarisaties en duurzaamheidsoplossingen.”

SPECIALIST IN HET INSPECTEREN,

METEN EN ANALYSEREN VAN

INFRASTRUCTUUR

Met vestigingen in Oud-Beijerland, Almelo,

Weurt en Rolde bedient Ortageo heel Nederland.

Vollmuller: “Niemand kan in de bodem

kijken, maar wij zien al wat er in zit. We

leveren diensten aan kleine en grote projecten;

van de particulier tot de grote ingenieursbureaus

in Nederland, maar ook aannemers,

constructeurs en woningcorporaties; iedereen

die met bodem, gebouwen en ondergrond

in de weer is. Samen met civiel technisch

bedrijf Roelofs uit Den Ham hebben wij

Infrafocus opgezet, waarmee we onze kennis

van wegen en bodem combineren. Zij zijn

specialist in het inspecteren, meten en analyseren

van infrastructuur, bodem en ondergrond.

Dit doen ze met behulp van camera’s,

lasers en grondradars. Deze scantechnieken

helpen ons om in de bodem te kijken.”

Als bepaald is waar de opdrachtgever een

tracé wil gaan graven, dan gaat Ortageo onderzoeken.

Vollmuller: “Wat kom je tegen?

Wat is er gerapporteerd? Welke bestaande

infra en nuts? Wat is de historie? Welke gewassen

hebben er gestaan? Welke gewasziekten

en aaltjes zitten in de bodem en bieden

een risico op verspreiding? En als we het

nog niet zeker weten, dan gaan we het veld

in en nemen we monsters voor hetgeen we

in beeld willen krijgen.” Bresser: “We willen

risico’s uitsluiten. Waar het voorheen was; u

vraagt en wij draaien, is het nu vooral meedenken

en samen aan tafel zitten.” Vollmuller:

“Als we integraal mogen meekijken en

-denken over het te graven tracé of het indelen

van een perceel, dan besparen we veel

tijd, kosten en ergernis. Het is altijd voordeliger.

Wij stellen de vraag: wat ga je doen? We

willen samen sparren en de doelen van de

opdrachtgever begrijpen.”

‘Niemand kan in de bodem kijken,

maar wij zien al wat er in zit’

Bresser: En dat kan van een kleine onderdoorgang

zijn tot een gigantisch tracé van kilometers.

We houden rekening met alles dat we tegenkomen;

perceeleigenaren, landbouwgronden,

woonwijken, kunstwerken of watergangen. Het

kan heel uitgebreid en desnoods knippen we

een traject in stukjes, om daarmee de kosten

te beheersen. Vollmuller: “Aan de hand van de

onderzoeken bepalen we ook welke vergunningen

vereist zijn en vertellen bij welke instantie

je die kunt halen. Soms heb je te maken met

drie verschillende gemeenten, waterschappen

of omgevingsdiensten. Dat maakt het complex.

Alles meteen managen is pure winst.” ❚

Ortageo

Einsteinstraat 12a, 7601 PR Almelo

T +31 546 53 20 74

E info@ortageo.nl

www.ortageo.nl

/JAARBOEK

167


NV DENYS

District heating in Mortsel.

Tekst Liliane Verwoolde | Beeld NV Denys

De partner voor bijzondere en complexe bouwprojecten

‘Projecten die anderen

niet willen, niet kunnen

of niet durven’

Bij de oprichting in 1923 was Denys nog volledig gericht op het bouw- en loodgieterswerk.

Nu bijna een eeuw later - is Denys een internationale speler met 1800 medewerkers die

vooral een ding gemeen hebben. Zij willen bijzondere projecten uitvoeren. Projecten die

intelligentie vragen, lef en inventiviteit.

168 /JAARBOEK


NV DENYS

nu eenmaal enthousiast van projecten die anderen

niet willen, niet kunnen of niet durven.”

Water works in de Bergsche Maas.

DUURZAAMHEID

Inmiddels heeft Denys een scherpe neus ontwikkeld

voor deze interessante projecten en

speelt ook duurzaamheid een steeds grotere

rol. Koevoets: “In dit kader zijn we erg trots

op de projecten Porthos en WarmtelinQ. Bij

Porthos wordt een pijpleiding aangelegd voor

CO 2

-transport door de Rotterdamse Haven;

bij WarmtelinQ gaat het over de aanleg van

een omvangrijk warmtetransportnet. Het bevalt

ons dat in beide projecten duurzaamheid

centraal staat. Hier willen we in doorgroeien.”

GOEDE DOELEN NASTREVEN

Koevoets doelt dan niet op duurzaamheid als

leeg containerbegrip, maar als een thema dat

Denys met overtuiging gaat uitrollen binnen en

buiten de organisatie. “Dat maakt Denys tot

een organisatie waar juist ambitieuze jongeren

zich thuis voelen. Kiezen voor Denys betekent

dat zij hun talenten kunnen inzetten om de

goede doelen na te streven. Daarbij is Denys

economisch gezond. De orderportefeuille is

voor de komende jaren gevuld met aansprekende

en uitdagende projecten.” ❚

Tunnelling works voor GRTgaz.

Met de enorme groei die Denys heeft doorgemaakt

onderscheidt zij nu de disciplines

water, energie, mobiliteit, infrastructuur, restauratie,

bouwkunde, speciale technieken en

andere gespecialiseerde bouwtechnieken.

“Binnen deze range hebben we drie belangrijke

pijlers”, vertelt Stan Koevoets van Denys

Engineers & Contractors BV. “We streven

naar diversificatie, innovatie en internationalisatie.

Dit zijn onze bakens om zo organisch

uit te groeien tot een veelgevraagde partner

voor de meest bijzondere en complexe

bouwprojecten die er zijn.”

VAN BOVENGRONDS NAAR

ONDERGRONDS

Op deze missie heeft Denys haar medewerkers

geselecteerd. Deze zijn allemaal hoogopgeleid

en worden op intelligent gebied graag geprikkeld.

Mede hierdoor hebben zij zich met veel

enthousiasme gestort op een nieuw, aansprekend

project voor opdrachtgever Tennet. In dit

omvangrijke hoogspanningsproject van 32 km

wordt er over een afstand van 2000 meter door

een speciale boring een bovengrondse verbinding

naar de ondergrond verhuisd. Dit gedeelte

van het tracé is tevens een pilotproject voor

toepassing van een Electric Powerpipe boring

oftewel EPP-boring.

OVER GROTE AFSTAND

“De EPP-boring combineert in feite twee bestaande

technieken”, vertelt Koevoets. “Met een

horizontaal gestuurde boring en microtunnelling

wordt een buis op beperkte diepte onder het

maaiveld geboord. Als de buis na 2000 meter

aankomt bij het eindpunt wordt de HDPE-mantelbuis

aan de boorkop bevestigd en wordt het

geheel teruggetrokken waarbij de HDPE-mantelbuis

uiteindelijk achterblijft. Met deze techniek is

nog nooit over zo een afstand geboord. Een typisch,

uitdagend Denys-project dus. We worden

Building works.

NV Denys

Industrieweg 124, 9032 Gent (B)

T +32 9 254 01 11

E info@denys.com

www.denys.com

/JAARBOEK

169


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS

Tekst Gerbert Ploegmakers / Mark Koopmans | Beeld Combinatie Wetering, FPH Ploegmakers, Vissers Ploegmakers

Innovatieve nieuwe techniek wordt na intensief testtraject nu daadwerkelijk toegepast

Grofzandbarrière

als dijkversterking is

geweldige innovatie

De strijd tegen het water is een bekend fenomeen. Zeker nu de gevolgen van de klimaatverandering

zich steeds meer manifesteren. De wateroverlast en evacuaties in Limburg in de zomer van 2021

zijn hier sprekende en recente voorbeelden van. Sinds 2012 zijn drie Brabantse familiebedrijven

(Wetering, FPH Ploegmakers en Vissers Ploegmakers) een samenwerking aangegaan om dijkversterkingen

uit te voeren. Als combinatie zijn op verschillende plekken werken gerealiseerd die

bijdragen aan het veiliger en toekomstbestendig maken van Nederland.

Eén van de projecten die eruit springt, is Prioritaire

Dijkversterkingen 1 waar dijkringen

rondom de kernen van Mook, Afferden en

Bergen-Aijen zijn aangelegd. Door het opwaarderen

van klei, het aanbrengen van een

CSM wand en het gebruiken van structuurmatten

zijn hier innovaties toegepast die

hebben bijgedragen aan een zo duurzaam

mogelijke realisatie.

Ontgraven en afvoeren vrijkomend materiaal uit de sleuf

DENKEN IN PRAKTISCHE

OPLOSSINGEN

Denken in praktische oplossingen, gekoppeld

aan daadkracht, zijn de verbindende factoren

van deze drie familiebedrijven. Dit wordt gedreven

vanuit een ondernemersvisie waarbij

men altijd op zoek is naar vernieuwing.

De uitvraag van Waterschap Rivierenland in

2019 voor het innovatiepartnerschap voor

de toepassing van de grofzandbarrière als

dijkversterking in Gameren sloot hier naadloos

op aan.

Na een trechteringsstap in 2019 en een geslaagde

uitvoering van de maakbaarheidsproef

in 2020, staat de oplevering van de grofzandbarrière

nu gepland voor eind 2021. Dit is het

sluitstuk van een vijf jaar durend ontwikkelingstraject;

vanaf het allereerste idee bij Deltares,

via een aantal tussenstappen (labproeven, Deltagoot

proef, maakbaarheidsproef), tot een

volwassen techniek die is toegepast in een primaire

kering. De grofzandbarrière is daarmee

klaar om breder te worden toegepast bij dijkversterkingen

waar piping een rol speelt.

INNOVATIEVE EN

UITVOERBARE IDEEËN

De laatste twee jaar is de combinatie intensief

betrokken geweest bij de verdere doorontwikkeling

van de grofzandbarrière. De bijdrage

van deze combinatie van bedrijven bestond uit

het toetsen of alle ontwerpaanpassingen ook

maakbaar en uitvoerbaar waren in de praktijk.

De samenwerking en afstemming in het innovatiepartnerschap

is daarbij stimulerend geweest,

om met Waterschap Rivierenland, Deltares

en de combinatie als marktpartij in een

korte tijd te komen tot niet alleen innovatieve,

maar vooral ook uitvoerbare ideeën.

170 /JAARBOEK


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS

Plaatsen kopschotten damwandbox

Veel innovaties sneuvelen of kennen een (te)

lang ontwikkeltraject voordat ze worden

toegepast in de praktijk. Eén van de redenen

is onbekendheid en gebrek aan vertrouwen

bij de beheerders. Om dit te voorkomen, is

in een apart opgerichte Denktank Monitoring

vanaf het begin af aan met alle betrokkenen

nagedacht over hoe de grofzandbarrière

na aanleg kan worden gemonitord. Uiteindelijk

is gekozen voor het toepassen van tracermateriaal

waarop verder in dit artikel nader

wordt ingegaan.

GROF ZAND BARRIÈRE (GZB)

De GZB is een sleuf van grof zand op de

overgang van de kleilaag naar de zandondergrond,

onderaan de binnenzijde van de

dijk. Het werkt als een filter dat het water

doorlaat en voorkomt dat het doorsijpelende

water het onder de dijk aanwezige fijne

zand meevoert. Daardoor wordt het vormen

van doorgaande kanaaltjes naar de rivier toe

voorkomen, een proces dat piping heet. Uiteindelijk

kan een dijk bezwijken door de hierdoor

ontstane holle ruimtes.

Aannemerscombinatie Wetering - FPH Ploegmakers

- Vissers Ploegmakers heeft een damwandbox

doorontwikkeld, specifiek voor het

aanleggen van de grofzandbarrière. De damwandbox

zorgt voor een afgesloten compartiment

en is voorzien van een ingenieus gesloten

grondwaterbeheersysteem. De damwandbox

wordt deels droog ontgraven, daarna wordt

water opgezet om ongecontroleerd opbarsten

van de bodem en toestroom van grondwater

te voorkomen. De verdere ongraving en aanvulling

vindt plaats in den natte waarna de bovenzijde

van de grofzandbarrière kortstondig

wordt drooggezet om af te werken en de afsluitende

kleilaag aan te brengen. Het afgepompte

water wordt hergebruikt voor het opzetten

van het waterpeil in de volgende damwandbox.

Door de damwandboxen onderling overlappend

te plaatsen, is er een gegarandeerd doorlopende

barrière, waarbij er iedere keer slechts

korte segmenten van het dijktraject open liggen

tijdens uitvoering. Voordeel van een damwandbox

is dat er geen ontspanning optreedt

in het dijklichaam en dat er zicht is op het gemaakte

werk met directe kwaliteitscontroles

(zevingen, verdichtingen, hoogtemetingen). De

GZB constructie bestaat volledig uit natuurlijke

materialen (zand en klei). Door de smalle sleuf

is de ontgraven én aanvulling beperkt. Daarnaast

is er door het lage waterbezwaar bij het

werken met de damwandbox (natte werkmethode

en beperkt oppervlakte) geen intensieve

en langdurige bemaling nodig. Dit alles draagt

bij aan een duurzame uitvoeringsmethode met

een lage CO 2

en NOx uitstoot per kilometer.

TRACERMATERIAAL

Het grote voordeel van het toepassen van tracermateriaal

is dat er geen aanvullende beheersinspanning

en/of ingewikkelde dataverzameling

nodig is; het materiaal is 100% natuurlijk en past

binnen het duurzame karakter van de grofzandbarrière.

De rode zandlaag als tracer zorgt ervoor

dat de grofzandbarrière onder alle omstandigheden

buiten, dus ook bij hoogwater, zichtbaar

is. De rode zandlaag signaleert bij hoogwater de

grofzandbarrière; het uitspoelen van de bovenzijde

is onderdeel van het mechanisme. Wanneer

het rode zand detecteerbaar is bij de uitstroom

van een zandmeevoerende wel, kunnen (op tijd)

aanvullende maatregelen worden genomen. Tevens

geeft de rode zandlaag als tracer eenvoudig

en doeltreffend aan waar de grofzandbarrière echt

ligt langs de dijk. Zo kan ook worden voorkomen

dat hij wordt beschadigd bij graafwerkzaamheden.

WETERING

Wetering heeft vanaf het begin in 1955 een

duidelijke missie: werken voor een nalatenschap

om trots op te zijn! We creëren altijd

ruimte voor iets nieuws. Voor de natuur, voor

water maar ook voor mensen wanneer we bijvoorbeeld

een gebied bouwrijp maken. }

‘Drie samenwerkende Brabantse familiebedrijven

maken samen het verschil in dijkversterkingen’

/JAARBOEK

171


Innovatie traject

grofzandbarrière

SAMENWERKEN AAN

HOOGWATER VEILIGHEID


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS

Onze slogan is niet voor niets: Ruimte voor

Mens en Natuur. Onze focus ligt hierbij op het

winnen en terugplaatsen van grondstoffen.

FPH PLOEGMAKERS

FPH Ploegmakers geldt als dé specialist op

het gebied van grond-, weg- en waterbouw,

groenvoorziening en cultuurtechnische werken.

Al ruim 35 jaar werken we met passie,

vakmanschap en inventieve oplossingen aan

projecten in onder andere dijkversterking,

waterbeheersing en klimaatadaptatie. We

maken daarbij duurzaam gebruik van mensen,

materialen en middelen en zetten zo het beste

eindresultaat neer voor onze opdrachtgevers:

“Dat maken wij!”.

VISSERS PLOEGMAKERS

Vissers Ploegmakers is een multidisciplinair

aannemingsbedrijf in grond-, weg- en waterbouw.

Een platte organisatie met betrokken

en slagvaardige mensen. Breed inzetbaar

door expertise in verschillende werkvelden.

Sterk in het strak organiseren van complexe

en integrale oplossingen op maat. Want geen

opdracht is hetzelfde. We denken graag met

u mee of brengen tot uitvoer wat u als opdrachtgever

al helemaal hebt uitgedacht. Liever

nog nemen we het gehele proces uit handen

en ontzorgen u volledig. ❚

Rood gekleurd zand aangebracht als tracermateriaal.

Nat ontgraven tot onderzijde sleuf.

Afwerking afsluitende kleilaag.

Overzichtsfoto materieelinzet aanleg GZB.

Wetering

Cereslaan 11, 5384 VT Heesch

T +31 412 45 13 68

E contact@wetering.nl

www.wetering.nl

FPH Ploegmakers BV

Weerscheut 14a, 5381 GV Vinkel

T +31 735 32 19 15

E info@fphploegmakers.nl

www.fphploegmakers.nl

Aannemingsbedrijf Vissers

Ploegmakers

Nieuwe Waterweg 1, 5347 JS OSS

T +31 413 21 21 68

E info@vissersploegmakers.nl

www.vissersploegmakers.nl

/JAARBOEK

173


ESRI NEDERLAND

Tekst Tamara Brouwers |

Beeld Esri Nederland

Kaarten verbinden mensen

GIS als basis voor ontwerp

In de bouw is locatie het leidend uitgangspunt, duidelijke kaarten zijn daarom onmisbaar. Zij verbinden

mensen en maken efficiënte samenwerking mogelijk. Als marktleider in GIS vindt Esri het belangrijk dat

organisaties het verschil kunnen maken, door het inzicht dat kaarten en geografische analyses bieden.

ArcGIS is het geografisch informatiesysteem

(GIS) van Esri. Sinds het ontstaan in 1969 is

GIS continu ontwikkeld, onder meer door

de bijna 200 medewerkers in Nederland.

Business developer Frank de Zoeten: “Onze

klanten op het gebied van GWW zijn bijvoorbeeld

Rijkswaterstaat, of de provincie,

maar ook waterschappen, spoorbedrijven,

havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en

nutsbedrijven.” ArcGIS wordt momenteel

bijvoorbeeld gebruikt door de Groene Boog

bij de aanleg van de A16/A13 in Rotterdam,

maar ook bij de verbreding van de afsluitdijk

door BAM en een project als de dijkversterking

van de Stadsdijken in Zwolle, door Dijkzone

Alliantie Zwolle.

De Zoeten legt uit dat ArcGIS niet alleen voor

zulke grote projecten gebruikt wordt, maar ook

voor bijvoorbeeld het onderhoud van wegen.

“Aannemers en onderaannemers gebruiken

dan vaak onze mobiele ArcGIS-oplossingen.

Om een deel van de weg te beheren kunnen

zij dan de huidige situatie zien, plannen wanneer

onderhoud nodig is, werk uitzetten en de nieuwe

situatie eenvoudig updaten in het systeem.”

VERZAMELEN EN VISUALISEREN

ArcGIS verzamelt en visualiseert veel verschillende

data. De Zoeten: “Er is ontzettend

veel informatie beschikbaar in databronnen,

zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

of Grootschalige Topografie (BGT). Zo is bij

wegenbouw elk paaltje vastgelegd.” Er zijn natuurlijk

ook de kabels, leidingen, waterbergingen,

grondsoorten, bomen, wegen en meer.”

Data gevisualiseerd.

174 /JAARBOEK


ESRI NEDERLAND

ArcGIS wordt gebruikt voor vele grote projecten.

Een professional aan de slag met ArcGIS.

catie en samenwerking met anderen vereenvoudigt

en efficiënter maakt.”

Ontwerp in ArcGIS.

‘Met ArcGIS GeoBIM kunnen we

ontwerpmodellen en GIS nog beter integreren

in een ontwerpomgeving’

De Zoeten legt uit dat de ambitie van Esri is dat

organisaties zichzelf slimmer kunnen maken met

geo-informatie en ArcGIS. “We zorgen ervoor

dat via ArcGIS onder meer toegang is tot veel

open data. Ook eigen informatie of data van een

andere leverancier kunnen worden toegevoegd.”

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van

hun klanten, organiseert Esri regelmatig innovatiesprints.

“Een vraagstuk uit de markt, waar geen

kant en klare oplossing voor is, wordt dan in een

week tijd door Stakeholders besproken. Onlangs

ging dit over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Leerpunten hierbij waren dat informatie

beter en sneller gedeeld kan worden. Waterschappen

werken ook nog veel in 2D, hier is winst

te behalen.” Een week als deze kan leiden tot het

inzicht in hoe ArcGIS als standaard-oplossing kan

ingezet worden binnen bestaande processen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw

organisatie? Kijk dan op esri.nl/aec. ❚

ArcGIS-gebruikers kunnen deze informatie

ook combineren met andere datasets en een

‘digital twin’ maken van de werkelijke omgeving.

Portalen kunnen worden gekoppeld

zodat informatie deelbaar is met andere opdrachtgevers.

Esri streeft ernaar om GIS als basis aan te

bieden voor bouwplannen. “Tot nu toe

bouwden gebruikers een dergelijke oplossing

als maatwerk, maar nu is dit een product

geworden. We hebben in samenwerking met

Autodesk gewerkt aan een integratie met

hun ontwerpsoftware, dit heeft geleid tot

ArcGIS GeoBIM. Hiermee kunnen we ontwerpmodellen

en GIS nog beter integreren

in een ontwerpomgeving.” Esri gaat de komende

maanden met ArcGIS GeoBIM de

markt op. “De interesse van aannemers is al

erg groot, omdat de software de communi-

Esri Nederland

Groothandelsgebouw

Weena 695 (B2 - 036),

3013 AM ROTTERDAM

T +3110 217 07 00

E contact@esri.nl

www.esri.nl/aec

/JAARBOEK

175


MECXELLENT

Tekst: Van Aalst Media - beeld: MecXellent

Schipstal Mill mesthandel en transport over MecXellent:

‘Ze leveren goede dieselolie;

scherp geprijsd en in een

fijne samenwerking’

Schipstal Mill is gespecialiseerd in de handel en distributie van drijfmest, vaste mest, digestaat

en grondstoffen voor de productie van biogas. Directeur Cristian van Schipstal: “We hebben

in totaal elf vrachtauto’s rijden en stoken veel dieselolie. In ons geval de premiumdiesel

van MecXellent en eerlijk is eerlijk; geen trammelant meer.”

MecXellent

FUELING TOMORROW

Mécatech Industries BV

Apeldoorn, 7324 AM, Tweelingenlaan 4

T +31 55 303 22 50

E info@mecatech-industries.com

www.mecatech-industries.com

Aanleiding voor de overstap naar MecXellent was destijds de problemen die we

ondervonden met het dichtslibben van brandstoffilters.

MecXellent is een product van Mecatech Industries, dat brandstofadditieven,

unieke oliën en onderhoudsproducten levert. Schipstal: “Voor ons

transport zetten wij een aantal trucks en trekkers met oplegger in; vrachtauto’s

die dagelijks onderweg zijn met mest en biogas-producten. Wij

transporteren ze naar een biogasinstallatie waarmee ze er groene energie

mee opwekken. We rijden voornamelijk in de Benelux, het meeste in

Nederland. Twee vrachtauto’s laden mest in Nederland en lossen deze in

Frankrijk. We rijden minimaal 140.000 kilometers per jaar en verbruiken

veel dieselolie. Vooral de geaccidenteerde wegen in België en Frankrijk

zorgen voor een hoger verbruik.”

Van Schipstal: “Aanleiding voor de overstap naar MecXellent was destijds de

problemen die we ondervonden met het dichtslibben van brandstoffilters.

Zij gaan veel verder dan alleen maar het voorkomen van stilvallen van onze

voertuigen. Dat zien we terug als tijdens het onderhoud de filters worden

vervangen; ze zien eruit alsof ze net zijn gemonteerd. Huub de Cock van

MecXellent heeft ons uitgelegd dat de injectoren minder slijtage ondervinden

en dus veel langer meegaan. Ook heeft het een gunstig effect op het

brandstofverbruik. En dat is met de huidige dieselprijzen zeer welkom.” ❚

/JAARBOEK

177


BAUER FUNDERINGSTECHNIEK BV

Tekst Mark Koopmans | Beeld: BAUER Funderingstechniek BV

Duitse kunde en kwaliteit wordt gecombineerd met Nederlandse flexibiliteit en klantgerichtheid

Toonaangevend in speciale

funderingstechnieken

Bij BAUER Funderingstechniek BV weten ze, als het over speciale funderingstechnieken gaat, waar

ze op moeten letten. Wanneer kiest men voor de ene oplossing en wanneer voor de andere? Dat is

een kwestie van kennis en ervaring, volgens Eelco van der Velde, managing director bij BAUER Funderingstechniek.

Of het nu Mixed-In-Place-, GEWI- of groutanker-toepassingen betreft, ze hebben

de juiste techniek voor nagenoeg elk grond- weg- en waterbouwproject in (eigen) huis.

De wereld van BAUER is die van allerlei funderingen voor onder andere

dijken en polders. Zo beschikt men bijvoorbeeld over de Mixed-In-Place

techniek (MIP soilmix-methode). Dit proces is zo’n 30 jaar geleden gepatenteerd

door het moederbedrijf in Duitsland en is heden ten dage

actueler dan ooit vanwege het duurzame karakter. Middels een systeem

met drie avegaren wordt ter plaatse grond vermengd met grout om

uiteindelijk een grond-cement-element te vormen. Dit kan dienstdoen

als waterkering of als constructief element, afhankelijk van de uitvoering.

BAUER Funderingstechniek BV

Rendementsweg 29, 3641 SK Mijdrecht

T +31 297 23 11 50

E info@bauernl.nl

www.bauernl.nl

Maar ook voor andere boor- en ankersystemen is BAUER Funderingstechniek

de juiste partner. Ze bieden hun klanten het beste van twee

werelden: Duitse kunde en kwaliteit combineert men met Nederlandse

flexibiliteit en klantgerichtheid.

BAUER Funderingstechniek voert

BAUER Funderingstechniek voert

de volgende volgende technieken technieken uit: uit:

Met onze vraag naar toekomstige ontwikkelingen weet Eelco van der

Velde wel raad: “Digitalisering en duurzaamheid spelen een steeds belangrijkere

rol in onze processen. Dat begint met duurzame optimalisaties

in de ontwerp- en aanbestedingsfase en wordt voortgezet in digitalisering

in de productiefase. Met nauwkeurige sensoren wordt een

driedimensionaal beeld geschetst van de gerealiseerde MIP wanden of

elementen. Daarmee lopen we echt voorop in de markt.” ❚

FUNDERINGSTECHNIEK

FUNDERINGSTECHNIEK

FUNDERINGSTECHNIEK

■ Mixed-In-Place soilmix

■ Mixed-In-Place soilmix

■ Groutanker met strengen

■ Groutanker ■ Groutanker met strengen

(paal) met staven

■ GEWI-anker (paal)

■ Groutanker (paal) met staven

■ Cement-bentoniet dichtwand

■ GEWI-anker ■ Diepwand (paal)

■ Cement-bentoniet ■ Jet grouten dichtwand

■ Grondverbetering

■ Diepwand

■ Jet grouten

■ Grondverbetering

Vooraanstaand

en betrouwbaar

www.bauernl.nl

Vooraanstaand

en betrouwbaar

www.bauernl.nl

Bij project de Nieuwe Koepel te Haarlem zijn GEWI-ankerpalen toegepast

178 /JAARBOEK


DE VRIES TITAN BV

Tekst Mark Koopmans | Beeld De Vries Titan BV

Als het om funderingen of verankeringen gaat, dan zijn ervaring en creativiteit enorm belangrijk

Innovatieve oplossingen

voor de infrabouw

met als positief resultaat dat we een belangrijke speler op het gebied van

funderingen en verankeringen zijn geworden.”

Uitvoering GEWI ankerpalen in een ontgraven bouwkuip

De Vries Titan biedt grofweg twee technieken: zelfborende systemen (als

ankers, ankerpalen en grondvernageling) en verbuisd aangebrachte systemen

(als verbuisde ankers en micropalen). Grondvernageling is een echte

probleemoplosser om bijvoorbeeld een talud steiler te kunnen aanleggen.

Als er te weinig grondoppervlak beschikbaar is of als er sprake is van een

beperkte hoogte, dan biedt deze innovatieve techniek een perfecte oplossing.

Denk hierbij aan het optrekken van taluds onder bestaande viaducten

(indien bijvoorbeeld meer rijstroken vereist zijn) of het stabiliseren van een

grondlichaam bij een ontgraving zonder damwand of spoordijken. Voor

grondvernagelingen is VTV Soilnailing opgericht, dit is een samenwerking

tussen De Vries Titan en Voets Gewapende Grond. Zodoende heeft VTV

Soilnailing alle expertise in huis om dit soort projecten van begin tot eind

zelf te kunnen uitvoeren. Eén ding is zeker: Bij De Vries Titan denken ze in

oplossingen en dat sluit aan bij de behoefte uit de markt. ❚

Als je al zo lang actief bent op het gebied van

funderings- en verankeringstechnieken als De

Vries Titan BV, dan ben je een bedrijf waarop

infrabouwend Nederland kan rekenen. We

spreken met Hendrik van de Woestijne, bedrijfsleider

bij deze vooruitstrevende firma. Wat maakt

ze onderscheidend in de markt? Hendrik vertelt

vol passie over hun historie en technieken.

“We zijn een zusteronderneming van het familiebedrijf De Vries Werkendam.

Zij zijn al sinds de zestiger jaren actief in de infrabouw. Eind jaren

negentig zijn we, toen alleen nog voor eigen projecten, technieken gaan

ontwikkelen voor funderingen en verankeringen. We hadden de machines,

de kennis en de juiste mensen en zijn toen ook voor derden een

aantal projecten gaan doen. De Vries Titan BV had daarmee het levenslicht

gezien. Sindsdien zijn we verder gaan ontwikkelen en specialiseren

De Vries Titan BV

Hulsenboschstraat 25, 4251 LR Werkendam

T +31 183 50 88 88

E info@devriestitan.nl

www.devriestitan.nl

TITAN

www.devriestitan.nl

De Vries Titan B.V.|info@devriestitan.nl|0183-50 88 88|

/JAARBOEK

179


HOLLAND DRILLING

Projecten draait Holland Drilling altijd met eigen mensen en machines.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Holland Drilling

Profiteer van

300 jaar boorervaring

Holland Drilling is de specialist in het aanbrengen én verwijderen van sleufloze kruisingen in de

ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht na het samenvoegen van

twee bestaande specialisten en heeft sindsdien een enorme efficiencyslag doorgemaakt.

Het machinepark is volledig gemoderniseerd en aanzienlijk uitgebreid met de nieuwste technieken

en methoden van (gestuurd) boren. “Zoals we nu georganiseerd zijn, hebben we meer dan 300 jaar

boorervaring in zowel de engineering als uitvoering”, zegt Ronald van Krieken, directeur van

Holland Drilling enthousiast. “Dat is gezien de huidige marktomstandigheden toch best bijzonder.”

“Flexibiliteit en een hoge mate van veiligheid en

kwaliteit nastreven, dat zijn toch wel onze belangrijkste

doelstellingen,” vervolgt Van Krieken. “We

beschikken over een uitgebreide engineeringsafdeling

om de boringen die we zelf uitvoeren volledig

te kunnen ontwerpen. Daarnaast maken

we regelmatig ontwerpen van boringen die door

derden uitgevoerd worden. In de basis zijn we actief

in Nederland, België en Duitsland, en incidenteel

maken we een uitstapje naar andere landen.

Zo hebben we bijvoorbeeld boringen uitgevoerd

in Zuid-Frankrijk en zelfs op Cyprus.”

UNIEKE MACHINES

Holland Drilling beheerst verschillende

technieken om ondergrondse boringen te

maken. “Op het gebied van horizontaal gestuurd

boren maken we HDD-boringen

in de range van 2,5 tot 150 ton”, zegt Van

180 /JAARBOEK


HOLLAND DRILLING

Holland Drilling beheerst verschillende technieken om

ondergrondse boringen te maken.

Krieken. “Voor die laatste categorie hebben

we onlangs nog geïnvesteerd in een unieke

compact rig. Daarmee beschikken we over

de meest compacte 150 tons-boormachine

op de Nederlandse markt. Ruimte wordt namelijk

steeds schaarser in ons dichtbevolkte

land, dus hoe compacter het materieel hoe

beter we in staat zijn een boring te maken.

Met onze compact HDD-machines maken

we boringen van 25 meter boorlengte tot

soms wel meer dan een kilometer. Daarnaast

zijn we gespecialiseerd in pilot gestuurde

avegaarboringen. We kunnen boringen

uitvoeren in diameters van 110 millimeter

tot zelfs 1,70 meter met machines van 40

ton perskracht tot maar liefst 320 ton perskracht.

Deze techniek wordt veel ingezet

om ondergrondse kruisingen te maken met

spoorwegen. Al onze medewerkers die zich

bezighouden met avegaarboren, zijn dan ook

ProRail-gecertificeerd. Als bedrijf zijn we bij

Prorail gecertificeerd voor alle voortkomende

HDD- een Avegaarboringen.”

EIGEN MENSEN EN MATERIEEL

Gestuurde boringen die Holland Drilling realiseert

vormen de basis voor onder meer

de aanleg van midden- of hoogspanningsnetwerken,

telecomverbindingen, drinkwatertransportleidingen

of warmteleidingen,

maar ook voor bijzondere toepassingen zoals

buizenpost of faunapassages (duikers). “Projecten

draaien we altijd met eigen mensen

en machines. Veel van ons materieel wordt

in eigen beheer ontwikkeld, gemodificeerd

of aangepast in onze eigen werkplaats. Hier

ontwikkelen en produceren we ook aanverwant

materieel”, legt Van Krieken uit.

“Zo hebben we recent ook een unieke techniek

ontwikkeld om bestaande boringen te

verwijderen die een obstakel vormen voor

nieuwe infrastructurele projecten. Inmiddels

hebben we al verschillende bestaande

boringen verwijderd in nauwe samenwerking

met onder andere ProRail, zodat geplande

bouwwerkzaamheden probleemloos doorgang

konden vinden. En zo proberen we

onze opdrachtgevers op het gebied van sleufloze

technieken op alle mogelijke manieren

te ontzorgen.” ❚

Holland Drilling BV

Simon Homburgstraat 17, 5431 NN Cuijk

Postbus 176, 5430 AD Cuijk

Tw +31 485 74 50 40

www.hollanddrilling.nl

/JAARBOEK

181


FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN

Tekst Davy Maes, Roel van Gils | Beeld Funderingstechnieken Verstraeten

De Fundexgroup:

specialist op gebied

van (diep)fundaties

Funderingstechnieken Verstraeten, onderdeel van de Fundexgroup, heeft de laatste decennia veel

mogen funderen op diverse locaties in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Van bijna alle Europese

landen tot locaties in de Verenigde Staten en zelfs tot in de Baltische Staten, Rusland, het Midden-

Oosten en Hong Kong. Op funderingsgebied is het bedrijf zeer zeker specialist en blijft de ambitie groot.

De klant is koning, verdient een goede service, goede kwaliteit en een eerlijke prijs, want die klant moet vaker terugkomen, aldus wijlen Alexander (Lex) Verstraeten, oprichter.

182 /JAARBOEK


FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN

We zijn door de jaren heen onze Fundex- en Tubextechniek blijven verbeteren en worden in de markt gezien als dé specialist op het gebied van trillingsvrij (diep)

funderen voor hoogbouw.

“We maakten reeds in de jaren zeventig en

tachtig van de vorige eeuw al lange grote diameter

palen voor hoge gebouwen en bruggen,

maar de laatste 15 jaar veelvuldig voor de echte

skyscrapers dichterbij huis”, begint Davy Maes,

algemeen directeur van Funderingstechnieken

Verstraeten. “We zijn door de jaren heen onze

Fundex- en Tubextechniek blijven verbeteren

en worden in de markt gezien als dé specialist

op het gebied van trillingsvrij (diep)funderen

voor hoogbouw. Onze producten geven een

zeer hoog draagvermogen, resulteren in een excellent

lastzettingsgedrag en zijn in combinatie

met een financieel aantrekkelijk plaatje daarom

uitermate geschikt voor dit type constructies.”

MET DE PAPLEPEL

“De uitvoering is gewaarborgd door stateof-the-art

materieel dat wordt bediend door

ervaren personeel in bezit van alle relevante

opleidingen en certificaten”, vervolgt Maes.

“Duurzaamheid staat eveneens hoog op de

agenda en wordt vormgegeven door materieel

met lage emissiewaarden. Continue

verbetering en innovaties van bestaande en

nieuwe technieken heeft ons in de markt

een leidende positie gegeven. We zien veel

(hoofd)aannemers, maar ook ontwikkelaars

en adviesbureaus zeer regelmatig terugkomen

met nieuwe projecten en daaraan gerelateerde

vragen om advies. Het leveren van

kwaliteit, het betrokken zijn vanaf het begin

en de opdrachtgevers voorzien van goed advies

is een pre in het aannemen en uitvoeren

van werken van importantie. De stichter van

ons bedrijf, Alexander (Lex) Verstraeten, die

helaas op 15 oktober jongstleden op 91-jarige

leeftijd is overleden, heeft ons dit met

de paplepel ingegeven en zei vaak: ‘De klant

is koning, verdient een goede service, goede

kwaliteiten een eerlijke prijs, want die klant

moet vaker terugkomen’.”

“Door de druk van de markt, hevige concurrentie

en stijgende materiaalprijzen zien we

jammer genoeg vaak anders, echter nemen

wij bovenstaande wijze woorden in gedachten

mee en blijven wij zorgdragen voor de

kwaliteit van ons product”, benadrukt Maes.

“Uiteindelijk resulteert dit in terugkerende tevreden

klanten en toekomstige opdrachten.”

De toekomst ziet Maes dan ook rooskleurig

tegemoet. “De ambitie van ontwikkelaars

om ook in Nederland en tevens België steeds

meer hoogbouw XXL te realiseren, zal leiden

tot een verhoogde vraag van specialisten

hierin. We hebben de afgelopen jaren dan ook

flink geïnvesteerd in zowel personeel als materieel

en zijn klaar voor de toekomst.” ❚

'Continue verbetering en innovaties van

bestaande en nieuwe technieken heeft ons in de

markt een leidende positie gegeven'

Funderingstechnieken

Verstraeten BV

Brugsevaart 6 | 4501 NE Oostburg | NL

Tw +31 117 45 75 75

www.fundex.nl

/JAARBOEK

183


AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN

Tekst Susan Peek | Beeld Jos Scholman

Aannemingsbedrijf

Jos Scholman: 100%

duurzaam vooruit met waterstof

De grond-, weg- en waterbouw staat aan de vooravond van een grote stap in verduurzaming.

“Of eigenlijk zitten we er al middenin, want de ontwikkeling die is ingezet, daar is geen weg in

terug”, zegt Walter Corsten, operationeel manager bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman. “En dat

moeten we ook niet willen.” Corsten heeft het over duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

“Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering en materialen, maar ook tijdens de uitvoering wordt

dat steeds belangrijker. Nagenoeg bij iedere aanbesteding speelt duurzaamheid een cruciale rol.”

INNOVATIE IS HET CREDO, ZERO

EMISSIE HET UITGANGSPUNT

Jos Scholman, aannemingsbedrijf in de grond-,

weg- en waterbouw, sport- en cultuurtechniek,

is een bedrijf dat vooruit durft te denken,

durft te investeren en de technologische

en innovatieve ontwikkelingen op het gebied

van duurzaamheid omarmt. “Dat is de reden

dat we hebben besloten te investeren in elektrisch

handgereedschap en waterstof.” Corsten

constateert een sterke groei naar elektrisch rijden

op het gebied van personenauto’s. “Maar

vrachtauto’s, kranen en ander materieel voor

de infra blijven wat achter. Wij hebben voor

onszelf op het gebied van duurzaamheid en

vanuit praktisch oogpunt gekozen voor waterstof

omdat we zien dat dat voorlopig het

meeste rendement gaat brengen.”

DUAL FUEL SYSTEM

“Inmiddels rijden er elf personenauto’s bij ons op

100% waterstof en heeft Jos Scholman samen met

een Engelse partij een dual fuel systeem ontwikkeld

voor tractoren en werktuigdragers zodat er

Jos Scholman bedrijven: onderweg naar een schonere en duurzame toekomst.

184 /JAARBOEK


AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN

hebben daarvoor Scholt Energy opgeschakeld,

zodat we straks zelf groene waterstof

kunnen gaan produceren en de cirkel helemaal

rond is.” Corsten besluit: “We zijn

trots op de ontwikkelingen die we als koploper

bieden en dragen hiermee bij aan duurzaamheid

voor de komende generaties.”

Het eerste openbare waterstof tankstation in Utrecht door Hysolar/Greenpoint.

Het waterstoftankstation van Hysolar/

Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant

waterstof in mobiliteit provincie

Utrecht’, dat inmiddels door zo’n 100 organisaties

is ondertekend. ❚

emissievrij gewerkt kan worden. De ombouwkit

is al toegepast op vijf werktuigdragers, zes eigen

trekkers en enkele trekkers voor andere partijen.

Op dit moment zijn we bezig met de ombouw van

twee mobiele graafmachines. Ook is de ontwikkeling

voor de vrachtwagens op waterstof in volle

gang, maar daarbij moeten forse investeringen en

technologische ontwikkelingen hand in hand gaan.”

WATERSTOF TANKSTATION

“Om een stukje onafhankelijkheid te creëren

én om anderen hierin te bedienen,

hebben we een waterstof tankstation op

ons terrein laten bouwen.” Het tankstation

is ontstaan dankzij een samenwerking

van aannemingsbedrijf Jos Scholman en

Alied Waters (samen met hun zusterbedrijf

KWR). Zij hebben Hysolar opgericht. Van

Kessel/Greenpoint is erbij aangetrokken

voor de kennis en expertise op het gebied

van exploitatie van het tankstation. Sinds

juni is het tankstation volledig operationeel.

“We zijn inmiddels bezig met de vergunning

voor het plaatsen van een electrolizer, en

Jos Scholman BV

Morsebaan 1, 3439 NA Nieuwegein

T +31 306 04 42 82

E info@josscholman.nl

www.josscholman.nl

Wij zoeken jou! Josscholman.nl/werken-bij

Tel.:030 60 44 282

/JAARBOEK

185


JUTA HOLLAND

Tekst Liliane Verwoolde |

Beeld Juta Holland

Geotextiel en geokunststoffen

Altijd uit voorraad leverbaar

Een begrip in het land van de geokunststoffen – van enkele vierkante meters tot enorme afmetingen

- is JUTA a.s. Group. Het bedrijf heeft het moederbedrijf in het Tsjechische Dvůr Králové en opereert

wereldwijd. Overal levert zij de materialen om grondstoffen te scheiden, filtreren, beschermen, draineren

of af te dichten. Ook nu de prijzen en leveranties onder druk staan als gevolg van de grondstoffencrisis.

JUTA a.s. Group uit Tsjechië kan niet alleen buigen

over ruim een eeuw ervaring in de geotextiel,

het bedrijf voert ook een degelijk beleid. Zo

kon zij uitgroeien tot een vermogend concern

met – om het maar in Nederlandse termen uit te

drukken – ‘vet op de botjes’. “Daar plukken onze

klanten nu de vruchten van”, vertelt Berry Post,

DGA van JUTA Holland BV. “JUTA Group kan

nagenoeg probleemloos door deze crisis manoeuvreren.

Dankzij de strategie van het moederbedrijf

is de voorraadpositie van granulaat gewaarborgd

en kan zij – ondanks de stijgende prijzen van gas,

kunststofgranulaat, productieprocessen en transport

- de bestaande tarieven handhaven en slechts

in een enkel geval prijsverhogingen doorvoeren.”

Inzetbaar in GWW-breed Dat maakt JUTA

a.s. Group juist in deze tijd interessant. Daarbij

voert zij een compleet assortiment en levert

zij geokunststoffen in allerlei gradaties.

“Ons assortiment voor de grond-, weg- en

waterbouw gaat van geomembranen oftewel

non-woven producten tot folies”, vertelt Post.

“Dit maakt de geokunststoffen inzetbaar op

afvalstortplaatsen, reservoirs en dammen, watervoorzienings-

en opvangbekkens, tunnels,

ondergrondse constructies en chemische bedrijfsinstallaties.

En alle producten zijn – ook

nu - uit voorraad leverbaar tegen een sterke,

aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.”

JUTA Group heeft het complete productieproces van A tot Z in eigen hand en beschikt over een omvangrijk

assortiment aan geokunststoffen.

ALLES IN EIGEN BEHEER

JUTA a.s. Group dankt haar sterke positie

mede door de manier waarop het bedrijf is

georganiseerd. Zij regelt alles zelf, van productie

tot aflevering. Er zijn geen tussenschakels.

“Onze service begint bij een professioneel advies”,

vertelt Post. “Vervolgens kunnen onze

klanten rekenen op een snelle levering op locatie.

JUTA Holland beschikt hiervoor over eigen

fabrieken, uitgerust met een uitgebreid en modern

machinepark, eigen professionals, eigen

materieel en een goed functionerend logistiek

apparaat. Daar zijn we nu al trots op, terwijl we

op veel gebieden – met name op het gebied

van transport - nog steeds uitbreiden.” ❚

186 /JAARBOEK


JUTA HOLLAND

JUTA Holland kan veelal ‘gewoon’ uit voorraad leveren vanuit het hagelnieuw distributiecentrum in Wolvega.

'De geokunststoffen zijn inzetbaar op

afvalstortplaatsen, reservoirs en dammen,

watervoorzienings- en opvangbekkens, tunnels,

ondergrondse constructies en chemische

bedrijfsinstallaties'

JUTA Holland BV

Grafietstraat 11, 8472 EB Wolvega

T +31 561 61 31 14

E info@juta-holland.nl

www.juta-holland.nl

Geokunststoffen

www.juta-holland.nl

+ 31 561 613 114

/JAARBOEK

187


TAKKE BREUKELEN BV

Composiet voetgangersbrug Ooijpoort

Tekst Liliane Verwoolde |

Beeld Takke Breukelen BV

Lichte constructies voor de infrastructuur

‘Wij beginnen waar de grote

betonelementen eindigen’

“We zijn gespecialiseerd in de lichte constructies voor de infrastructuur”, vertelt Geert Takke,

algemeen directeur van Takke-Breukelen. “En dat doen we volledig, exact volgens de eisen van

de opdrachtgever en het beeldkwaliteitsplan. Waar de grote betonelementen eindigen, leveren

en monteren wij de afwerkende componenten.”

Als leverancier van deze lichte constructiewerken

timmert Takke-Breukelen flink aan

de weg. Met de overname van twee zusterbedrijven

– Delft Infra Composites en LSEngineering

– onderscheidt het bedrijf nu drie disciplines.

De eerste is gespecialiseerd in lichte

rvs- en aluminiumconstructies, compleet met

zaken zoals glas en verlichting. De tweede

neemt de composietconstructies voor haar

rekening. “Denk hierbij maar aan de afwerking

van kunstwerken en de dragende composietconstructies

zoals bruggen, brugdekken

en sluisdeuren.” De derde tak focust zich op

de reparatie en renovatie van stalen bruggen.

HET COMPLETE PRODUCT

“In de regel leveren de hoofdaannemers het

beton”, vertelt Takke. “Wij zorgen voor de

aankleding en afwerking. Als partner in het

bouwproces dragen wij verantwoordelijkheid

voor het ontwerp – aansluitend op de 3Dmodellen

van onze opdrachtgevers – tot en

188 /JAARBOEK


TAKKE BREUKELEN BV

Langs de Amstelveenlijn realiseert Takke in één

nacht een liftschacht. Tegen het ochtendgloren is de

lift klaar voor gebruik.

met het aanbrengen van de verankering en

zorgen voor de eigen verificatie en opleverdossiers.

Met deze manier van werken zijn de

raakvlakken feilloos op elkaar afgestemd.”

CLASHES VOORKOMEN

Een aansprekend project waaraan Takke

haar bijdrage heeft geleverd, is de Parallelstructuur

A12 in Gouda. Hier is een grote

brug met beweegbaar deel gerealiseerd,

compleet met randconstructie en geluidschermen.

“Onze mensen hebben hier de

vrijdraai van onze opdrachtgever gecontroleerd

én die van onze eigen constructie”,

vertelt Takke. “Zo is de kans op clashes

100% geëlimineerd.”

COMPLETE LIFTSCHACHT

Ook bij de uitvoering van de Amstelveenlijn

had Takke een grote verantwoordlelijkheid.

Hier realiseerde zij in één nacht een

liftschacht, ontworpen in samenspraak met

de opdrachtgever, compleet uitgevoerd met

glas en verlichting en gemonteerd. Tegen het

ochtendgloren was de lift klaar voor gebruik.

“Dat kan natuurlijk alleen met een perfecte

voorbereiding”, verduidelijkt Takke.

REPARATIE EN RENOVATIE

De afdeling Reparatie en Renovatie ten slotte

levert staaltjes van vakmanschap bij de renovatie

van negen stalen bruggen verspreid

over het land, van de Afsluitdijk tot de Van

Brienenoordbrug. “Alle bruggen worden versterkt

door verlijming van de staalplaat. De

Friese Scharsterrijnbrug in de A6 en de Suurhoffbrug

in de A15 zijn ondertussen alweer

klaar voor de toekomst.”

DUURZAAMHEID

Binnen al deze werkzaamheden volgt Takke-

Breukelen de ontwikkelingen op de voet. Zo

is duurzaamheid en met name circulair bouwen

geheel geïntegreerd in de beleidsvoering.

“Langs de N69 hebben we bijvoorbeeld

op grote schaal zonnepanelen geplaatst”,

vertelt Takke. “Hierdoor is deze hele route

energieneutraal. En in Friesland hebben we

een fietsbrug opgetrokken in een biobased

composiet. Daar zijn we trots op. In het

kader van duurzaamheid kijken we graag

verder dan de gangbare oplossingen.” ❚

Takke-Breukelen BV

Keulschevaart 7, 3621 MX Breukelen

T +31 346 26 19 00

E info@takke.eu

www.takke.eu

Keulschevaart 7

3621MX Breukelen

Uw partner voor constructies

in de infrastructuur

/JAARBOEK

27951002 - Takke-HR.indd 1 27-10-21 09:10

189


TENSAR

Tekst Roel van Gils |

Beeld Tensar

Een geweldige waardepropositie

Toepassen van geogrids

voor gewapende grond,

asfalt of funderingen

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen voor funderingswapening,

asfaltwapening en het wapenen van grondconstructies weet Tensar International in

veel gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten te reduceren en aanzienlijke milieutechnische

voordelen te behalen. Niet vreemd dat de oplossingen van Tensar overal ter wereld worden

toegepast in talloze civieltechnische projecten.

De oplossingen van Tensar worden overal ter wereld toegepast in talloze civieltechnische projecten.

190 /JAARBOEK


TENSAR

Een belangrijke meerwaarde van de Tensar geogrids is dat de toepassing ervan indirect tal van additionele besparingen oplevert voor de totale constructie.

“Het ontwerpen en leveren van eenvoudige oplossingen

voor ingewikkelde constructieve problemen,

daar ligt onze kracht’, begint Paul ter Horst

van Tensar, uitvinders van het geogrid. “Een belangrijke

meerwaarde zit hem vervolgens in het feit

dat we met onze grids indirect tal van additionele

besparingen weten te realiseren op de totale constructie,

zowel qua performance, materiaalgebruik

en kosten als qua impact op het milieu. En dat kunnen

we voor ieder project kwantificeren.”

TRIAX-GEOGRIDS

Het belangrijkste product van Tensar voor het

realiseren van funderingen onder wegen is Tri-

Ax. “Met TriAx-geogrids kunnen we (meng)granulaat

mechanisch stabileren”, legt Ter Horst uit.

“Door de beste performance van alle soorten

funderings-geogrids kan TriAx een veel hogere

lastspreiding en/of sterkte geven. Op die manier

hoef je dus minder materiaal toe te passen bij

een gelijkblijvende verkeersbelasting en levensduur,

maar zou je de levensduur ook fors kunnen

verlengen tot wel een factor 5. Het zijn afwegingen

die we perfect kunnen onderbouwen

met onze oplossingen. Als asfalt langer meegaat,

omdat spoorvorming pas in een later stadium

optreedt, worden aanzienlijke besparingen gerealiseerd.

Dat zorgt ervoor dat de totale kosten

voor een constructie dalen en dus ook de

impact op het milieu fors wordt gereduceerd.”

Met TriAx-geogrids kan je (meng)granulaat mechanisch stabileren.

TENSARTECH STRATUM

Een andere belangrijke markt voor de producten

van Tensar zijn de toegangswegen, opslagterreinen

en kraanopstelplaatsen die worden aangelegd

voor de bouw van windparken. Ter Horst:

“Bij de constructie van een kraanopstelplaats

wordt doorgaans gerekend met een levensduur

van minimaal tien jaar, ervan uitgaande dat de turbine

na die periode vervangen moet worden. Dan

wil je tegen die tijd wel een vergelijkbare kraan

kunnen neerzetten. Materieel daarentegen verandert

steeds. Vandaag is het zo dat een kraanopstelplaats

wordt uitgelegd op het kenteken van

de kraan. Dat maakt het wel heel specifiek. Het

kan zomaar zijn dat over tien jaar of eerder nog

bij tussentijdse storingen, een ander type kraan

wordt ingezet. Dan zal je de berekening opnieuw

moeten maken. De beste en meest gunstige oplossing

is een TensarTech Stratum granulair matras.

Het biedt alle flexibiliteit voor het toepassen

van willekeurige kranen, al dan niet in combinatie

met drukverdelende draglineschotten.”

‘Het ontwerpen en leveren van eenvoudige

oplossingen voor ingewikkelde constructieve

problemen, daar ligt onze kracht’

De toepassing van Tensar TriAx en Tensar-

Tech Stratum draagt dus direct bij aan het

verlagen van de realisatiekosten van asfalt-

en funderingsconstructies en indirect

aan de energietransitie als geheel, zonder

concessies te doen aan de veiligheid. “Aansluitend

daalt ook de CO 2

-uitstoot van de

projectrealisatie doordat herbruikbaar materiaal

toegepast kan worden (menggranulaat),

geen betonproductie en minder transporten

benodigd zijn.” ❚

Tensar International BV

Helftheuvelweg 11,

5222 AV 's-Hertogenbosch

T +31 73 624 19 16

F +31 73 624 06 52

E info@tensar.nl

www.tensar.nl

/JAARBOEK

191


The Tensar Difference

Onafhankelijk bewezen oplossingen voor gestructureerd

sterke partnerships voor betere prestaties.

Bewezen besparingen Bewezen succes Bewezen technologie

Of u nu de bouwtijd, kosten, CO2

wilt verminderen of de levensduur

van het ontwerp wilt verlengen,

Tensar kan u helpen.

Klanten over de hele wereld vertrouwen

op Tensar om hun specifieke uitdagingen

op het gebied van civiele en geotechniek,

op te lossen door verzekerde ontwerpen

en praktische adviezen.

Vijf decennia van uitgebreid

onafhankelijk onderzoek en testen

drijven onze bewezen oplossingen.

H


FREYSSINET

Tekst Freyssinet, Roel van Gils | Beeld Freyssinet

Sterk in renovatie

Met specialistische kennis en technieken heeft Freyssinet al heel wat constructieve betonproblemen

opgelost in bouw- en infraprojecten. Van galerijen en parkeergarages tot bruggen en viaducten,

betonproblemen, maar zeker ook problemen met opleggingen komen overal voor. Freyssinet heeft

zich gespecialiseerd in het herstel hiervan en heeft daarvoor diverse technieken ontwikkeld.

Freyssinet is een naam die van oorsprong

bekend is van voorspan- en vijzeltechnieken

in beton- en staalconstructies. Inmiddels

doet Freyssinet veel meer. Sinds tien jaar is

het bedrijf gespecialiseerd in allerlei oplossingen

voor reparatie, versterking en bescherming

van betonnen constructies. “De

behoefte aan goede oplossingen voor betonherstel

is groot”, zegt Jurgen Jochims van

Freyssinet Zuidwest BV.

INSPECTIE, ADVIES, UITVOERING

De technieken die Freyssinet in huis heeft,

variëren van onder meer voorspantechnieken

en vijzelen van constructies tot kathodische

bescherming en het aanbrengen van

coatings die beschermen en/of stroefheid

moeten hebben. Hierbij wil Freyssinet haar

expertise graag aan de voorkant tentoonspreiden.

“We doen inspecties, geven advies

en werken oplossingen uit, die we ook uitvoeren.

Ook kunnen we het onderhoud en

de monitoring daarin meenemen”, vertelt Jochims.

In de civiele sector is het herstel van

bruggen en viaducten een belangrijke markt

voor het bedrijf. Daar is vaak betonherstel

nodig, maar ook het vervangen van bijvoorbeeld

de opleggingen. “Wij hebben de verschillende

technieken daarvoor in eigen huis.

Wij vijzelen het kunstwerk en leveren en

monteren zelf ook de nieuwe opleggingen,

maar kunnen uiteraard ook bijvoorbeeld de

tuien of hangers van een tui- of hangbrug

vervangen. Hierbij maken we vaak gebruik

van ons interne internationale netwerk waar

alle specialismes wereldwijd geborgd zijn.”

Freyssinet heeft de afgelopen jaren meegewerkt

aan diverse bekende projecten. Zo

stond bijvoorbeeld Paleis Het Loo twee jaar

lang op vijzels van het bedrijf en ook bij de renovatie

van het Rijksmuseum in Amsterdam

was Freyssinet betrokken met vijzeltechnieken

voor de fundering.

Vijzelen bestaand betondek inclusief betonreparatie en vervangen oplegconstructies.

INNOVATIEVE

BOUWMETHODIEKEN

Naast deze specialistische renovatietechnieken

is Freyssinet expert in het ontwerpen en uitvoeren

van specifieke bouwmethodieken waarbij

verkeersoverlast en/of constructieve uitdagingen

adequaat worden opgepakt. Eén van de meest

in het oog springende projecten binnen dit scala

is momenteel de uitvoering van de Incremental

Launching Method voor een tweetal viaducten

over het Terbregseplein in Rotterdam.

194 /JAARBOEK


FREYSSINET

Het toepassen van Ultra Hoge Sterkte Spuit beton ter versterking en conservering van betonconstructies.

CONSTRUCTIE PARKEERGARAGE

In de afgelopen jaren werkte het bedrijf ook aan

het herstel van diverse parkeergarages. “Hierbij

komt het voor dat de kolommen en balken van

de (prefab-)constructie stijf met elkaar verbonden

zijn en daardoor diverse gebreken (zoals

scheurvorming in de oplegnokken) vertonen”,

legt Jochims uit. “De oplossing vinden we veelal

in het toepassen van diverse technieken zoals het

overnemen van de belastingen middels vijzelen,

toepassen van bijvoorbeeld koolstofwapening

en uiteraard ook de diverse betonreparaties.

Freyssinet voert daarbij alle werkzaamheden uit

als erkend en gecertificeerd aannemer.”

In de civiele sector werkt Freyssinet samen

met diverse gespecialiseerde marktpartijen

in het SAmenwerkingsverband voor de

VErvangings en Renovatie Aanpak, kortweg

SAVERA. Deze combinatie won onlangs de

aanbesteding van de renovatie van de Heinenoordtunnel.

Onder de Nederlandse

Freyssinet-vlag ressorteren verder onder

meer Freyssinet Zuidwest (incl. Tebecon),

Freyssinet Oost (incl. Concreet en Conflex)

en Concept Ingenieurs. ❚

Aanbrengen, installeren en monitoren van kathodische bescherming in parkeergarage Heuvelpoort.

FREYSSINET ZUIDWEST BV

TEBECON

Tw +31 165 31 61 80

Argon 10, 4751 XC Oud Gastel

www.freyssinet.nl

www.tebecon.nl

/JAARBOEK

195


BRANDSMA DIGITAAL METEN

Brandsma Digitaal Meten (BDM) is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerde speler in de sector, waarvan vele kleine en grote infra-aannemers

dankbaar gebruik maken.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Brandsma Digitaal Meten, Simon Bleeker fotografie

Landmeetkundig bureau

uit Bolsward: succes

maak je samen

Brandsma Digitaal Meten heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Het bedrijf is

sinds deze zomer gevestigd in een hypermodern bedrijfspand op een zichtlocatie aan de A7.

“Behalve aandacht voor onze klanten en de adaptatie van de nieuwste technieken steken we ook

heel bewust veel energie in het welzijn van onze medewerkers.” Aan het woord is Rein Brandsma,

oprichter en eigenaar van Brandsma Digitaal Meten. “Want,” zegt hij, “succes maak je samen.”

Brandsma Digitaal Meten (BDM) is in de loop der

jaren uitgegroeid tot een gerenommeerde speler

in de sector, waarvan vele kleine en grote infraaannemers

dankbaar gebruik maken. “Dankzij

onze state-of-the-art meetapparatuur en uiterst

gemotiveerde medewerkers gaan we verder waar

anderen stoppen”, weet Brandsma inmiddels uit

ervaring. “We kunnen met statische meetinstrumenten

of drones kunstwerken in de infrasector

196 /JAARBOEK


BRANDSMA DIGITAAL METEN

inmeten tot op 2 millimeter nauwkeurig, maar met

diezelfde drones bijvoorbeeld ook de gezondheid

van gewassen (vegetatie) meten of de status van

individuele PV-panelen in een zonnepark analyseren.

Onze techniek is heel breed inzetbaar en de

‘best practices’ nemen we mee over alle sectoren.”

AANDACHT VOOR WELZIJN

VAN MEDEWERKERS

Door de gestage groei van het bedrijf heeft

Brandsma de nodige organisatorische wijzigingen

doorgevoerd. “Zo heb ik een bedrijfsleider aangesteld

in de persoon van Bastiaan Witteveen, die

reeds tien jaar bij ons werkzaam is en gedurende

zijn carrière vrijwel alle facetten in onze organisatie

heeft doorlopen. Door de dagelijkse leiding aan

hem over te dragen, heb ik meer ruimte gekregen

om acquisitie te plegen en vooral om meer aandacht

te geven aan bestaande medewerkers en

het aanwerven van nieuwe medewerkers. Zo is er

in ons nieuwe gebouw een sportruimte ingericht

waar medewerkers gebruik van kunnen maken en

zijn we bezig met een vitaliteitsplan. De juiste mensen

vinden, opleiden en vasthouden, dat is waar

onze aandacht momenteel naar uitgaat. En dat we

het serieus nemen, laten we zien door nieuwe medewerkers

na een proefperiode van een half jaar

direct een vast contract aan te bieden. Het werk is

er. We worden betrokken bij de meest prachtige

projecten, die vaak gewoon komen ‘aanwaaien’.

Een teken dat we het met z’n allen goed doen.”

Enkele aansprekende projecten waaraan BDM

een bijdrage levert, zijn de Floriade in Almere

en een omvangrijk woningbouwproject van

Van Wijnen. “Op de Floriade zijn we verantwoordelijk

voor de complete maatvoering, variërend

van het fysiek uitzetten van de cunetten

en de riolering tot het opstellen en voortdurend

bijwerken van het ‘as built’ dossier”, legt

Brandsma uit. “Daarbij maken we gebruik van

de nieuwste technieken zoals Augmented Reality

voor clash detection. Met dezelfde innovatieve

insteek leveren we een bijdrage aan het

woningbouwproject van Van Wijnen die 4.000

woningen gaat bouwen in de eigen fabriek in

Heerenveen. Al die woningen moeten efficiënt

worden uitgezet op locatie. Dat laten ze

aan ons over. Juist die variatie aan projecten en

opdrachtgevers, van klein tot groot, maakt ons

werk ontzettend dynamisch en gewoon leuk.”

Personeel vinden is de belangrijkste uitdaging.

“Je begrijpt dat we volop ruimte hebben

voor nieuw talent. Geïnteresseerden zijn per

direct welkom”, zo besluit Brandsma. ❚

Rein Brandsma, oprichter en eigenaar van BDM.

(Beeld: Simon Bleeker Fotografie.)

Brandsma Digitaal Meten

De Syl 3, 8701 PX BOLSWARD

Tw +31 85 079 46 00

Ew

info@bdm.nl

www.bdm.nl

Maatvoering Landmeten / topo meten 3D laserscannen + modelleren Lasertracking Drones

Peilwerkzaamheden Waterpassen MX-7 Monitoring / Defromatiemetingen Advies & begeleiding

Brandsma Digitaal Meten (BDM) - De Syl 3 - 8701 PX Bolsward

085 079 4600 info@bdm.nl www.bdm.nl

/JAARBOEK

197


LANKELMA INGENIEURSBUREAU BV

Tekst: Van Aalst Media | Beeld Lankelma Ingenieursbureau BV

Geo-, milieu- en funderingstechniek

‘De diversiteit maakt het

zo leuk, elk werk is anders’

Op het water, op rails, smalle dijkjes, gebouwen, kelders en ruw terrein. Geotechnisch

adviesbureau Lankelma heeft veel materieel in huis om grondonderzoek te doen. Directeur

Gerard Lankelma van Lankelma Ingenieursbureau: “Als er een plek is waar het niet mogelijk

zou zijn, dan zorgen wij dat het wel lukt.”

Gerard Lankelma is de vierde generatie van

een familiebedrijf dat zich bezighoudt met

grondonderzoek. “Wij zijn een geotechnisch

adviesbureau en dat bestaat in 2021 maar liefst

125 jaar. Wij houden ons bezig met sonderingen

in de breedste zin van het woord; ten be-

hoeve van de stabiliteit van de ondergrond, om

de draagkracht van heipalen en damwanden uit

te rekenen, maar we voeren ook grondmecha-

Een klein rupsje voor sonderingen op smalle dijkjes.

198 /JAARBOEK


LANKELMA INGENIEURSBUREAU BV

nische berekeningen uit. We werken met een

staf van adviseurs: medewerkers in het veld en

de binnendienst die data berekent en in rapporten

verwerkt.”

De naam Lankelma is geen onbekende in de

wereld van sonderingen. “Ons werkgebied

is heel Nederland en we hebben meerdere

vestigingen. Zelf werk ik vanuit Purmerend

en ik heb twintig jaar geleden de vestigingen

Oirschot, Almelo en één in het Verenigd Koninkrijk

opgericht. Ze werken nu autonoom

en waar het kan werken we samen, we bijten

elkaar niet.”

De rijke historie op het gebied van de bodem

en alles wat hiermee te maken heeft, begint

bij de oprichting van het grondboorbedrijf in

1896. “De Lankelma Groep heeft zich ontwikkeld

tot expert op velerlei gebied; activiteiten

zoals het grondboren ten behoeve van

brongas, watervoorzieningen en later funderingen.

Als aanvulling ontstond het grondonderzoek,

sonderen en boren, wat nu de centrale

activiteit is. We richtten ons ook op het

maken van grondmechanische berekeningen

en adviezen. Hieruit ontstond Lankelma Ingenieursbureau,

een onafhankelijk adviesbureau

dat zich ontwikkelde tot een gerenommeerd

bedrijf. Al vrij snel werd het milieutechnisch

adviesbureau opgericht dat in nauwe samenwerking

met het ingenieursbureau en grondwatertechniek

diverse producten aanbiedt.

We hebben veel materieel in huis om grondonderzoek

te doen; naast de bekende Tracktruck,

een sondeerwagen met een rupsonderstel,

beschikken we over een ponton voor

sonderingen het op het water, een wagen

voor sonderingen op de rails, een klein rupsje

voor sonderingen op smalle dijkjes, waar het

maximale toelaatbare massa van toepassing is

en we hebben sondeerapparataten om in gebouwen

en kelders te sonderen. We hebben

het aangevuld met sondeerauto’s met daaronder

rupsbanden die op ruw terrein prima

uit de voeten kunnen.”

Het principe van sonderen is volgens Lankelma

niet ingewikkeld. “We drukken een sondeerstang

in de bodem aan de onderzijde zit een

‘We hebben

veel materieel in huis

om grondonderzoek

te doen’

De tracktruck is een sondeerwagen met een rupsonderstel.

Een ponton voor sonderingen het op het water.

sondeerconus met een tophoek van 60 graden.

De indringingskracht wordt in de conus digitaal

gemeten. Deze en andere gegevens worden in

een computer opgeslagen. Op kantoor worden

deze gegevens verwerkt tot een rapport.

Het uitdagende is dat je dat kunt doen voor de

fundering van een klein huis, tot bouwwerkzaamheden

om een weg te verleggen. Dat is

leuk werk, want je weet nooit precies wat je

tegen gaat komen in de grond, zeker niet in

Nederland; elk werk is anders.” ❚

Lankelma Ingenieursbureau BV

Visserijweg 1, 1446 AR Purmerend

Postbus 712, 1440 AS Purmerend

T +31 299 41 10 11

E info@lankelma.nl

www.lankelma.nl

/JAARBOEK

199


VAN OOIJEN GOUDA

De divisie railinfra focust zich op alle civiele werkzaamheden langs het spoor.

Tekst Roel van Gils |

Beeld Van Ooijen Gouda

Alle (spoor)wegen leiden

naar Van Ooijen Gouda

Van Ooijen Gouda bestaat inmiddels al meer dan zeventig jaar en is actief in twee takken van sport.

“We huizen in de kopgroep van perronbouw Nederland. Stationsrenovaties worden door ons

volledig turnkey opgepakt met minimale hinder en maximale effectiviteit”, zegt algemeen directeur

Harmen Eijkelenboom. “Daarnaast zijn we sterk in asfaltgerelateerde werkzaamheden. Alle (spoor)

wegen leiden naar Van Ooijen Gouda.”

De divisie railinfra focust zich op alle civiele

werkzaamheden langs het spoor. “In veel gevallen

hebben deze werkzaamheden raakvlakken

met perrons, maar we realiseren en

onderhouden ook schouwpaden, plaatsen

hekwerken en bouwen fietsenstallingen op

pleinen van stations”, legt Eijkelenboom uit.

“In hoofdzaak op ProRail-grondgebied (Heavy

Rail), maar we zijn de laatste jaren ook steeds

meer voor Light Rail-opdrachtgevers actief.

Onze kracht zit in een aantal zaken. We hebben

verstand van techniek, maar tegelijk ook

van logistiek. Een perronvernieuwing tijdens

een buitendienststelling vraagt om een goede

logistieke planning. Er moet in korte tijd zoveel

gebeuren. We kunnen het ons niet veroorloven

dat onze mensen ter plaatse misgrijpen.

Daarnaast beschikken we over een fantastisch

team van mensen die niet te beroerd zijn om

bij nacht en in de weekenden te werken.”

24 UUR PER DAG NON-STOP

“Bovenstaande facetten dragen er mede toe bij

dat we soms in hele korte tijd (een weekendbui-

‘We huizen in de kopgroep

van perronbouw Nederland’

200 /JAARBOEK


VAN OOIJEN GOUDA

tendienststelling van slechts 52 uur) een volledig

perron kunnen vernieuwen”, vervolgt Eijkelenboom.

“Dat is een grote opgave. Maar door een

zeer gedegen voorbereiding lukt het ons om met

een relatief kleine club een enorme berg werk

te verzetten.” Behalve tijdens weekendbuitendienststellingen,

levert Van Ooijen Gouda ook

regelmatig een bijdrage aan nóg omvangrijkere

projecten waarvoor een 9-daagse buitendienststelling

wordt gepland. “We zijn dan gedurende

die periode 24 uur per dag non-stop bezig. Behalve

de voorbereiding en uitvoering, verzorgen we

veelal ook het ontwerp in eigen huis. Dat maakt

ons sterker in de voorbereiding, zodat alles netjes

geregeld wordt en de uitvoering keurig op rolletjes

verloopt.” Van Ooijen Gouda is tevens één

van de contractanten van de ProRail raamovereenkomst

Perrons op Norm waarbij de komende

jaren diverse stations op de juiste norm worden

aangepast, zodat mindervaliden zelfstandig

gebruik kunnen maken van de trein.

INNOVATIEF

Van Ooijen Gouda heeft de meest circulaire tegel

in zijn assortiment. Beton is een duurzaam

bouwmateriaal; heeft een lange levensduur en

is goed te recyclen. “Daarom vinden wij het

zonde om altijd nieuw beton in te zetten”, zegt

Eijkelenboom. “In samenwerking met diverse

partijen ontwikkelden we bestratingsmateriaal

dat voor 86% uit secundaire betongranulaten

bestaat. Deze reststoffen voldoen altijd aan de

benodigde CE-markeringen en zijn voorzien van

het certificaat Besluit Bodemkwaliteit. Zo borgen

we dat het gerecyclede beton kwalitatief

gelijkwaardig is aan primair beton.”

Van Ooijen Gouda verzorgt alles onder, om en op de weg.

Voor het aanbrengen van de bestrating bedacht

Van Ooijen Gouda een nieuwe manier van machinaal

straten met een speciaal ontwikkelde

vacuümklem op een aangepaste spoorkraan.

Met deze nieuwe manier van werken, kan er

direct vanaf de keerwand machinaal bestraat

worden. Deze innovatie kan volgens Eijkelenboom

alleen worden toegepast wanneer leverancier

en aannemer nauw samenwerken. Behalve

duurzaamheid en Arbotechnisch beter,

is deze methode sneller dan de traditionele,

waardoor het ook nog tijdwinst oplevert.”

Voor het aanbengen van de bestrating bedacht van Ooijen Gouda een speciale vacuümklem.

In de wegenbouw is Van Ooijen Gouda doeltreffend

en efficiënt in het aanleggen en renoveren

van wegen en terreinen. Eijkelenboom:

“Onze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen

en repareren van asfalt en bestrating

op wegen, erven of terreinen, terreinen bouwrijp

en woonrijp maken en het verzorgen van de

ondergrondse infra. Ook deze werkzaamheden