19.11.2021 Views

GWW Jaarboek 2122

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I WWW.<strong>GWW</strong>-BOUW.NL/JAARBOEK<br />

2021 - 2022<br />

JAARBOEK<br />

OVER DE CIVIELE TECHNIEK<br />

EN INFRASTRUCTUUR


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

JUBILEUM <strong>Jaarboek</strong><br />

2021-2022


Pejling<br />

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand<br />

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens<br />

beskaffenhed.<br />

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret<br />

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille<br />

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan<br />

samtidig også operere i mere udsatte områder.<br />

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.<br />

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -<br />

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig<br />

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på<br />

vanddybder på under 1m.<br />

Referencer<br />

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af<br />

pejlinger i danske havne og sejlrender:<br />

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,<br />

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.<br />

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina<br />

i Tyskland.<br />

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i<br />

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver<br />

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af<br />

Worldwide performance<br />

Tommy M. Nielsen<br />

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,<br />

Områdechef<br />

Tlf: +45 20 21 87 86<br />

Email: tmn@rohde-nielsen.dk<br />

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


JAARBOEK<br />

2021 - 2022<br />

VOORWOORD<br />

EEN JAAR KOMT TEN EINDE, DE BLIK STAAT VOORUIT GERICHT<br />

Waar moeten we beginnen als we het jaar 2021 in <strong>GWW</strong> termen willen samenvatten? Het was een dynamisch jaar voor de sector.<br />

Een jaar waarin schitterende projecten gestart en gerealiseerd zijn, een jaar waarin u via ons platform hebt gedeeld met welke mooie<br />

opdrachten uw bedrijf betrokken is geweest bij het verbeteren, onderhouden en klimaatbestendiger maken van ons kikkerlandje.<br />

Laten we daarom starten met u te bedanken voor uw deelname, uw interesse en uw betrokkenheid bij Grond-, Weg- en Waterbouw<br />

Magazine en niet te vergeten: Bouwmat. Zoals in de sector alleen mooie dingen tot stand komen door samen te werken, zo wordt<br />

ons platform gemaakt voor en vooral door de professionals in de branche.<br />

<strong>GWW</strong> was al een volwassen platform, in 2021 hebben we door het in het leven roepen van Bouwmat Magazine (en Bouwmat dus<br />

niet meer als katern in <strong>GWW</strong> Magazine te hebben) weer een slag naar boven gemaakt. Er was behoefte aan een blad als Bouwmat,<br />

dat is wel gebleken. Ook online verloopt voor ons platform alles steeds dynamischer, we zijn flink de breedte ingegaan dus. Achter de<br />

schermen wordt er met veel bezieling gewerkt door projectmanagers Frank Wekking en Wouter Jansen, trafficmanager en onlinemanager<br />

Manuela Depenbrock, dtp-medewerker Mascha Spijkers, onze freelance redacteuren en ondergetekende, (eind)redacteur<br />

Jan Mol. Wat zij allen gemeen hebben: ze dragen u en de infrasector een warm hart toe en kunnen bergen werk verzetten dankzij<br />

uw betrokkenheid en enthousiasme.<br />

HET KLIMAAT ALS RODE DRAAD<br />

Kijken we terug naar editie 1 tot en met 5 van dit jaar (en stiekem vooruit naar editie 6) dan concluderen we dat het klimaat als<br />

rode draad door alles heen loopt. Duurzaam werken zorgt voor toekomstbestendigheid en laat onze sector (deels zelfregulerend)<br />

vooroplopen in daadkracht en innovatie. Het <strong>GWW</strong> <strong>Jaarboek</strong> 2021 dat u nu in handen heeft geeft een prachtig overzicht van de<br />

bedrijven die hun beste beentje voor zetten. Innovatieve oplossingen, nieuwe vormen van samenwerking, niet alleen duurzaam<br />

werken maar ook aandacht hebben voor de mens... Het is de infrasector van nu. We zijn vooral een realistische sector. Juist doordat<br />

er hard gewerkt wordt om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord hoef je een branchegenoot<br />

niet uit te leggen waar we exact staan in dat verhaal. De mentaliteit in de branche is dan ook: het uur 'u' mag dan genaderd zijn, we<br />

zullen nooit bij de pakken neer gaan zitten. We strijden, met elkaar, voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.<br />

Graag verwijs ik naar het interview met Ed Nijpels in dit <strong>Jaarboek</strong>, waarin hij vertelt wat er nog moet gebeuren en waarin hij de sector<br />

een hart onder de riem steekt. De conclusie over het geheel genomen: we moeten het samen doen.<br />

OOK IN 2022 WILLEN WIJ GRAAG UW PARTNER ZIJN<br />

Over 'samen' gesproken: wij willen ook in 2022 weer graag samenwerken met u, partnerschappen aangaan, uw spreekbuis zijn en<br />

ervoor zorgen dat u voorzien wordt van mooie en relevante artikelen. Samen trots kunnen zijn op de <strong>GWW</strong>-sector en dit op de<br />

allermooiste manier in beeld brengen. Wij staan voor u klaar!<br />

Het hele team van het Grond-, Weg- en Waterbouw platform wenst u veel leesplezier. U hoort nog één keer van ons in 2021,<br />

we werken op dit moment hard aan de laatste loodjes van editie 6 van <strong>GWW</strong> Magazine. Daarna kunnen we de feestdagen in.<br />

Namens <strong>GWW</strong> Magazine en Bouwmat,<br />

Jan Mol<br />

Eindredacteur<br />

Frank Wekking<br />

Wouter Jansen<br />

Manuela Depenbrock<br />

Mascha Spijkers<br />

Onze freelance redacteuren<br />

/JAARBOEK<br />

5


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

gww-bouw.nl/jaarboek<br />

<strong>Jaarboek</strong><br />

2021-2022<br />

Verschijnt 1 x per jaar en is een jaarlijkse bijlage van<br />

<strong>GWW</strong>, platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Jan Mol, Draeckensteijn Media<br />

REDACTIETEAM<br />

Chris Elbers (Escrito), Jan Mol (Draeckensteijn Media),<br />

Liliane Verwoolde (Het Tekstbureau) Roel van Gils<br />

(VG Produkties), Susan Peek (Suelution). Herman Van<br />

Aalst (Van Aalst Media), Tamara Brouwers (T staat<br />

voor Tekst), Karlijn Raats (RAATS Communicatie),<br />

Mark Koopmans (Tekstburo Donkey Shot)<br />

PROJECTMANAGERS<br />

Frank Wekking<br />

f.wekking@louwersmediagroep.nl<br />

Wouter Jansen<br />

w.jansen@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

T.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van op zegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Grond/Weg/Waterbouw wordt als abonnement<br />

en in controlled Circulation persoonsgericht<br />

gestuurd naar: directies en management van<br />

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,<br />

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,<br />

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,<br />

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,<br />

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,<br />

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur<br />

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander<br />

betrokken overheden. Oplage 6900<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid<br />

voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of<br />

beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

VOORZITTER VAN DE BORGINGSCOMMISSIE ENERGIEAKKOORD<br />

Ed Nijpels over de positieve effecten van verduurzaming in de <strong>GWW</strong> 10<br />

FIDES EXPERTISE<br />

Fides Expertise inspecteert, monitort en informeert 14<br />

HOLLANDIA INFRA<br />

Van hightech tot monumentaal vakwerk 18<br />

ACTIVUM FINANCE<br />

Een veelheid aan financieringsoplossingen 22<br />

THINKPROJECT<br />

Grip op hele levenscyclus van bouwproject 26<br />

SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR<br />

SIR: voor waterdichte oplossingen 28<br />

ELEKTROLAS LASTECHNIEK<br />

Samen beter, slimmer en veiliger 31<br />

SAES INTERNATIONAL BV<br />

Sloopgereedschap te land, ter zee en in de lucht... 32<br />

ANTEA GROUP<br />

Leidse Ring Noord vraagt om intensieve samenwerking 34<br />

REMONDIS<br />

Duurzaam water- en afvalbeheer 38<br />

ROYAL EIJKELKAMP<br />

Toonaangevend in bodem- en waterprojecten 40<br />

CROONWOLTER&DROS<br />

Duurzame ambities waarmaken in de hoogste versnelling 44<br />

VAN AALSBURG<br />

Van Aalsburg: derde generatie familiebedrijf met duurzame wilgenproducten 48<br />

TOPCON<br />

Aangenaam met je te werken! 50<br />

SMALLTOGO<br />

Het verleden, heden en de toekomst van GIS 56<br />

ACO<br />

ACO geeft afwateringsystemen een eigen gezicht 58<br />

KOOI CAMERA SURVEILLANCE<br />

Unieke app geeft 24/7 zicht op elke projectlocatie 61<br />

WSP<br />

Maximaal inzetten op toekomstbestendig ontwerpen 62<br />

SGS NEDERLAND BV<br />

Twee zelfstandige spelers in de bouw en infra onder hetzelfde dak 64<br />

CAD ACCENT<br />

Standaardisatie zorgt voor efficiëntie 68<br />

BETONHUIS<br />

Verduurzaming in de betonsector is niet alleen materiaalgebonden 70<br />

MAX BÖGL<br />

‘Onze drive is energie overdragen’ 72<br />

YUNEX TRAFFIC BV<br />

Gerenommeerde infratechneut koerst verder onder nieuwe vlag 74<br />

PRINS TRANSPORT<br />

Sterk in buitengewoon (infra)transport 76<br />

OTRI<br />

Matemco onderdeel van de Otri bedrijven 78<br />

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS<br />

Bomen rooien volgens het cascadering-principe 79<br />

NERING BÖGEL BV<br />

Kunnen we het tij nog keren? 80


MOBILIS<br />

'Het gaat niet om geld, maar om toekomstige generaties' 84<br />

DISA<br />

Specialist in baanbrekende onderwateroplossingen 87<br />

BUNNIK VERHUUR<br />

Bunnik verhuurt (bijna) alles in de <strong>GWW</strong> 90<br />

VANMEIJEL AUTOMATISERING<br />

VanMeijel Automatisering: innovatiepartner op het gebied van digitalisering 94<br />

GEBR. OLIEMAN<br />

Zakendoen met bedrijven in plaats van met de ‘markt’ 96<br />

FEREX<br />

Platform uit composiet rijplaten ‘zweeft’ op landbouwgrond 98<br />

DE JONGH PIPESYSTEMS<br />

Het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet 100<br />

ANTON GROEP<br />

Integraal totaalpakket voor infra én civiel 102<br />

BOMBS AWAY<br />

Bommen opsporen aan de hand van archiefstukken 106<br />

DOOSAN<br />

Optimaal presterende graafmachines 110<br />

ENVIRO QUALITY CONTROL<br />

Vooraf beproeven voorkomt afkeur achteraf 112<br />

DEN BREEJEN CRUQUIUS<br />

Jubileum Den Breejen Cruquius 114<br />

VAN KAAM<br />

Totaalleverancier voor de ondergrondse infra zet in op flexibiliteit en veiligheid 118<br />

DE BRUYN TRANSPORT<br />

Transportbedrijf zet in op een duurzame toekomst 122<br />

GRONDINJECTIE NEDERLAND<br />

Grond- en bodeminjectietechnieken winnen terrein 125<br />

SKH<br />

Hout is niet zomaar hout 126<br />

BUKO INFRASUPPORT<br />

‘En dan pakt Max Verstappen ook nog poleposition en wint op zondag de race’ 128<br />

AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV<br />

Oostdam ‘2.0’ maakt singel rondom Woerden doorvaarbaar 130<br />

SAINT GOBAIN PAM<br />

Voor zowel standaard als innovatieve oplossingen in circulaire leidingsystemen 132<br />

RIJNBERG BV<br />

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg staat voor kwaliteit. Certificering onderschrijft dit 134<br />

HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER<br />

Samenwerking en kennisdeling zijn de pijlers onder het project 'Zeven Kunstwerken' 136<br />

EVENCO<br />

Leidingenpecialist twaalf en een half jaar 140<br />

ABX ZAAGMIJ<br />

Emissieloos zagen 141<br />

NDO-NEDERLAND<br />

NDO-Nederland: niet-destructieve onderzoeken voor elke mkb’er die zekerheid wil 142<br />

TJADEN ADVIESBUREAU VOOR GRONDMECHANICA BV<br />

Ingenieursbureau met dijk aan ervaring 144<br />

NEW WAY TRADING<br />

Yalibims: vederlicht, maar stabiel funderingsmateriaal 145<br />

A-QUIN<br />

‘Wij zetten ons in om Nederland veilig te houden’ 147<br />

18<br />

136<br />

VAKJAARBOEK OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I WWW.<strong>GWW</strong>-BOUW.NL/JAARBOEK<br />

2021 - 2022<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

JAARBOEK<br />

OVER DE CIVIELE TECHNIEK<br />

EN INFRASTRUCTUUR<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.nl<br />

bouwmat.eu<br />

50<br />

INHOUD


INHOUD<br />

150<br />

180<br />

166<br />

194<br />

VAN SCHIE GROEP<br />

Voor iedere bereikbaarheidsuitdaging een oplossing 148<br />

VERHOEVEN EN LEENDERS<br />

Constructief ontwerp als fundament van nieuwe zoetwaterinlaat 150<br />

R. BREURE BV<br />

Altijd de juiste oplossing voor elke klus 152<br />

ABILITEC<br />

Bespreek de strategische personeelsplanning 154<br />

KOOPS GRONDMECHANICA BV<br />

‘Ik ben steeds benieuwd wat je in bodem aantreft; het is namelijk altijd anders’ 156<br />

EASYSTAIRS<br />

Verstelbare taludtrappen, mobiele kooiladders en meer… 159<br />

DYWIDAG<br />

DYWIDAG maakt infrastructuur veiliger, sterker en slimmer 160<br />

AELMANS ADVIESGROEP<br />

Totaaladvies voor de fysieke leefomgeving 162<br />

A.P. VAN DEN BERG<br />

Fluisterstil en zelfs met nul-uitstoot funderen 164<br />

ORTAGEO<br />

‘Bouwen, verbouwen of ontwikkelen; overal wil je weten wat er in de grond zit’ 166<br />

NV DENYS<br />

‘Projecten die anderen niet willen, niet kunnen of niet durven’ 168<br />

WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS<br />

Grofzandbarrière als dijkversterking is geweldige innovatie 170<br />

ESRI NEDERLAND<br />

GIS als basis voor ontwerp 174<br />

MECXELLENT<br />

‘Ze leveren goede dieselolie; scherp geprijsd en in een fijne samenwerking’ 177<br />

BAUER FUNDERINGSTECHNIEK BV<br />

Toonaangevend in speciale funderingstechnieken 178<br />

DE VRIES TITAN BV<br />

Innovatieve oplossingen voor de infrabouw 179<br />

HOLLAND DRILLING<br />

Profiteer van 300 jaar boorervaring 180<br />

FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN<br />

De Fundexgroup: specialist op gebied van (diep)fundaties 182<br />

AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN<br />

Aannemingsbedrijf Jos Scholman: 100% duurzaam vooruit met waterstof 184<br />

JUTA HOLLAND<br />

Altijd uit voorraad leverbaar 186<br />

TAKKE BREUKELEN BV<br />

‘Wij beginnen waar de grote betonelementen eindigen’ 188<br />

TENSAR<br />

Toepassen van geogrids voor gewapende grond, asfalt of funderingen: 190<br />

FREYSSINET<br />

Sterk in renovatie 194<br />

BRANDSMA DIGITAAL METEN<br />

Landmeetkundig bureau uit Bolsward: succes maak je samen 196<br />

LANKELMA INGENIEURSBUREAU BV<br />

‘De diversiteit maakt het zo leuk, elk werk is anders’ 198<br />

VAN OOIJEN GOUDA<br />

Alle (spoor)wegen leiden naar Van Ooijen Gouda 200<br />

OFN<br />

100% duurzaam (en circulair) wegmeubilair 202


HURKMANS GROEP<br />

Opschuiven in de keten 204<br />

FLEXCORAIL BV<br />

‘We ondersteunen aannemers rond het spoor in de breedste zin van het woord’ 206<br />

VAN GRUNSVEN EN LANGENHUIJZEN TRANSPORT BV<br />

Verder gaan dan transport 208<br />

INNOCY<br />

Expertise samenbrengen 212<br />

HOFFMANN GROEP<br />

Grondkerende firma focust op continue verbetering 214<br />

MEETCONSULT BV<br />

Meetoplossingen op maat 216<br />

K&A<br />

Optimaal flexibele projecthuisvesting 218<br />

GEOSONDA BV<br />

Geotechnisch onderzoek in steden, op velden en wegen 220<br />

LOMMERS WELDING SERVICES BV<br />

Lommers Welding nu ook uitgebreid met ingenieurswerkzaamheden onder de NEN-EN 1090 222<br />

LOMMERS WELDING SERVICES BV<br />

Maatwerk op het gebied van las- en constructiewerk 224<br />

ZAGRON<br />

‘De grond die uit het werk komt, nemen we mee terug’ 225<br />

VAN STRATEN GELEIDERAIL<br />

Specialist in voertuigkeringen en aanrijdbeveiliging 226<br />

DE WEGENSCANNERS<br />

Wegbeheer kan veel beter 228<br />

P. VAN LEEUWEN JR’S BUIZENHANDEL BV<br />

‘Wij leveren een uitgebreid assortiment aan stalen buismateriaal’ 230<br />

HIGH 5 SOLUTIONS<br />

Sonische boortechniek als innovatie toepassen in de funderingstechniek 232<br />

HYDROTON<br />

‘turn-key’ installaties 234<br />

K&W TRANS EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ<br />

Varen met nul uitstoot 236<br />

ATKB<br />

Milieukundig adviesbureau zet in op innovatie 238<br />

MADEMA STEIGERWERKEN BV<br />

Ondersteuningen en bekistingen voor de infrabouw 240<br />

STERK BV<br />

Sterke partner in de funderingsbranche 242<br />

SLIBBANK NEDERLAND BV<br />

De juiste koers rondom het hergebruik van grond- en bouwstoffen 244<br />

CARU CONTAINERS<br />

Het containerbegrip uit Rotterdam 246<br />

FACTO GEO<br />

Van beschikbare ruimte naar bereikbare mobiliteit 248<br />

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN<br />

Eerst kijken, dan graven 250<br />

GVG OLIEHANDEL<br />

Groene alternatieven voor conventionele brandstoffen en smeermiddelen 252<br />

SAMMAN<br />

Samen op weg naar een vitale infrasector 254<br />

HUESKER GROEP​<br />

Duurzame textieloplossingen voor de <strong>GWW</strong>-sector 256<br />

206<br />

234<br />

222<br />

250<br />

INHOUD


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD<br />

Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels. (Beeld: Christiaan Kouwels)<br />

10 /JAARBOEK


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD<br />

Tekst Jan Mol | Beeld Christiaan Kouwels/iStock<br />

Ed Nijpels over de positieve effecten van verduurzaming in de <strong>GWW</strong><br />

‘Als je verduurzaamt,<br />

word je vanzelf<br />

aantrekkelijk’<br />

Het klimaatbeleid staat volop in de schijnwerpers. Niet in de laatste plaats omdat in Glasgow<br />

wordt besproken wat de beloften van de 196 partijen bij het Verdrag van Parijs na drie jaar<br />

hebben opgeleverd. Ook onze Grond-, Weg- en Waterbouwsector heeft dagelijks te maken<br />

met de doelstellingen die in het Akkoord van Parijs zijn bepaald en doet er dan ook alles<br />

aan om een steentje bij te dragen op de weg naar een klimaat neutrale wereld in 2050.<br />

<strong>GWW</strong> Magazine heeft Ed Nijpels bereid gevonden<br />

om ons te woord te staan over zaken<br />

die onze sector raken. In 2014 werd de heer<br />

Nijpels benoemd tot voorzitter van de Borgingscommissie<br />

Energieakkoord. Daarnaast<br />

werd hij Kroonlid van de Sociaal-Economische<br />

Raad. In 2018 leidde hij als voorzitter<br />

van het Klimaatberaad de onderhandelingen<br />

over het Klimaatakkoord, thans is hij voorzitter<br />

van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord<br />

en houdt hij toezicht op de uitvoering<br />

van het Klimaatakkoord.<br />

‘NEDERLAND LOOPT ACHTER’<br />

“Ondanks alle inspanningen en investeringen<br />

van alle partijen in het Klimaatakkoord, haalt<br />

Nederland het afgesproken doel nog niet”,<br />

opent de heer Nijpels het gesprek. “We willen<br />

tot een reductie van 49% CO 2<br />

-uitstoot<br />

komen in 2030. We zitten inmiddels in de<br />

goede richting, maar nog niet op schema,<br />

kortom er ligt nog een hoop huiswerk. Daar<br />

bovenop komt Brussel ook nog met een pakket<br />

aan maatregelen. Het nieuwe kabinet zal<br />

daar haar handen vol aan hebben. En als we<br />

echt Olympisch kampioen willen worden zoals<br />

Rutte zegt, dan is er nog meer werk aan<br />

de winkel. We liggen nu met een doelstelling<br />

van 49% op de tiende plaats. Er is nog<br />

meer dan genoeg werk aan de winkel om de<br />

uitstoot van CO 2<br />

terug te dringen, niet alleen<br />

in het bedrijfsleven, maar ook bij burgers<br />

en maatschappelijke groeperingen. Zelfs<br />

een bronzen medaille is nog ver uit het zicht.<br />

Maar het kabinet moet wel richting geven.”<br />

VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN AF<br />

Gevraagd naar de punten waarop nog<br />

winst te behalen valt in de <strong>GWW</strong>-sector,<br />

antwoordt de heer Nijpels: “Ook voor de<br />

<strong>GWW</strong> geldt dat men af zal moeten van het<br />

gebruik van fossiele brandstoffen. Onze hele<br />

mobiliteit moet duurzamer worden, dus ook<br />

in de infra. We moeten los zien te komen van<br />

olie, kolen en gas. Ik besef dat dit juist voor<br />

de <strong>GWW</strong> een enorme uitdaging is. We zien<br />

dat het elektrificeren van klein tot middelgroot<br />

materieel inmiddels al probleemloos<br />

kan. Het allergrootste materieel elektrifi-<br />

ceren, daar zit de grootste uitdaging. Toch<br />

zal dat ook goed komen, het is vooral een<br />

kwestie van investeren, blijven onderzoeken<br />

en tot slimme oplossingen komen. Ook het<br />

inzetten van waterstof is een kansrijke optie<br />

en op dat gebied wordt er inmiddels ook veel<br />

ontworpen, getest en in de praktijk gebracht.<br />

Het fossiele tijdperk is echt ten einde.<br />

BRON VAN ECONOMISCHE GROEI<br />

Volgens de heer Nijpels is een stevig klimaatbeleid<br />

een bron van economische groei. Hij legt uit: “Voor<br />

de infrasector zit er overal werk. Kijk bijvoorbeeld<br />

naar alle kabels en leidingen die er nodig zijn voor<br />

de energietransitie. Neem de aanleg van zonneparken<br />

en windmolenparken als voorbeeld. Tunnels<br />

en wegen die energiezuinig worden gemaakt<br />

en voor minder CO 2<br />

-uitstoot zorgen. Een stevig<br />

klimaatbeleid is een schitterende bron van economische<br />

groei, innovatie en werkgelegenheid.” }<br />

‘De uitvoering van de plannen zorgt<br />

iedere dag voor nieuwe problemen,<br />

maar dat hoort bij een transitie’<br />

/JAARBOEK<br />

11


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD<br />

Er wordt veel geklaagd ‘in het land’ over de<br />

klimaatcrisis en de daaruit voortvloeiende<br />

maatregelen. Is dat van invloed op de voortgang?<br />

“Je kunt er negatief over praten of zelfs<br />

ontkennen dat we een probleem hebben, onderaan<br />

de streep zullen we het toch samen<br />

moeten doen. Het economisch belang gaat<br />

ons allen aan en nog belangrijker: wat willen<br />

we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen?<br />

Je ziet nu zelfs dat delen van het<br />

bedrijfsleven vooruitlopen en ook de burger<br />

gaat soms sneller dan de overheid verwacht.<br />

Er zijn nu al meer dan anderhalf miljoen huizen<br />

met zonnepanelen, iedere vier seconden<br />

‘Bedrijven die op termijn niet duurzaam<br />

werken hebben uiteindelijk geen plaats<br />

meer op het speelveld’<br />

komt er een zonnepaneel bij. Als je dat vijf jaar<br />

geleden had voorspeld, dan was je voor gek<br />

verklaard. De uitvoering van de plannen zorgt<br />

iedere dag voor nieuwe problemen, maar dat<br />

hoort bij een transitie.”<br />

‘DE GROOTSTE VERBOUWING<br />

VAN NEDERLAND SINDS<br />

DE OORLOG’<br />

“Het klimaatbeleid is voor Nederland de<br />

grootste verbouwing sinds de tweede wereldoorlog”,<br />

zo stelt Ed Nijpels. “Elke dag<br />

staan we voor nieuwe uitdagingen waarvoor<br />

oplossingen bedacht moeten worden.<br />

We pakken dit samen aan met een betere<br />

toekomst voor ogen. Dat kost tijd, dat kost<br />

Ed Nijpels tijdens een vergadering van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord voor duurzame groei. (Beeld: Christiaan Kouwels)<br />

12 /JAARBOEK


VOORZITTER VOORTGANGSOVERLEG KLIMAATAKKOORD<br />

geld. Maar de investeringen die we nu met<br />

vereende krachten doen aan de voorkant,<br />

leveren ons winst op de lange termijn op.<br />

Dat vraagt om investeringen uit het bedrijfsleven<br />

zelf en ‘offers’ van de burger.<br />

De overheid kijkt mee en constateert ook<br />

dat sommige sectoren maar moeilijk groener<br />

worden. Het ligt voor de hand dat onze<br />

overheid dan bijspringt, financieel. Subsidie<br />

als tijdelijke steun in de rug is prima, het mag<br />

echter niet structureel worden.”<br />

Met een reeds deels geslaagde elektrificatie<br />

in de <strong>GWW</strong> valt er te verwachten dat op<br />

den duur de hele sector zich groen voortbeweegt.<br />

“Massale elektrificatie is onontkoombaar.<br />

Er zal meer en meer ingezet worden<br />

op waterstof als alternatief. Waterstof is echt<br />

de ‘love baby’ van de energietransitie, maar<br />

brengt logistiek gezien weer andere uitdagingen<br />

met zich mee. Elektrificeren en omschakelen<br />

op waterstof gaan hand in hand. We<br />

gaan (groene) waterstof gebruiken voor drie<br />

functies, opslag, transport en als brandstof."<br />

‘ALS JE VERDUURZAAMT, WORD<br />

JE VANZELF AANTREKKELIJK’<br />

De heer Nijpels constateert iets moois als<br />

gevolg van verduurzaming van bedrijven:<br />

“Het blijkt dat bedrijven die actief zijn met<br />

het klimaat en de energietransitie -en dus<br />

het algemeen belang sterk voor ogen hebben-<br />

ook vaak de mens centraal stellen binnen<br />

hun bedrijf. Daardoor floreren zij en zijn<br />

ze winstgevender dan bedrijven die nog niet<br />

op dat niveau zijn aanbeland. Het positieve<br />

effect is dat als je verduurzaamt, je vanzelf<br />

aantrekkelijker wordt. Mensen willen graag<br />

voor je werken, bedrijven willen graag met<br />

je werken en je schept een situatie waarin<br />

opdrachten eerder gegund worden. Omgekeerd<br />

geldt hetzelfde: bedrijven die op termijn<br />

niet duurzaam werken hebben uiteindelijk<br />

geen plaats meer op het speelveld. Er<br />

vindt een natuurlijke schifting plaats. In dat<br />

opzicht hebben we een trein op de rails<br />

staan die niet meer te stoppen is en daar<br />

mogen we trots op zijn.” ❚<br />

Het klimaatbeleid staat volop in de schijnwerpers. Niet in de laatste plaats omdat in Glasgow wordt besproken wat de beloften van de 196 partijen bij het Verdrag<br />

van Parijs na drie jaar hebben opgeleverd.<br />

/JAARBOEK<br />

13


FIDES EXPERTISE<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Fides Expertise<br />

Fides Expertise inspecteert,<br />

monitort en informeert<br />

Meten is weten. Die term kennen we allemaal. Maar hoe belangrijk meetdata is tijdens de<br />

verschillende stadia van de uitvoeringswerkzaamheden van projecten, wordt vaak onderschat.<br />

Fides Expertise, een bouwtechnisch schade-expertise en adviesbureau met jarenlange ervaring in<br />

het inspecteren, monitoren en rapporteren van invloeden van bouw- sloop- en <strong>GWW</strong>werkzaamheden<br />

weet één ding zeker: kwaliteit gaat het winnen.<br />

Infrastructurele werkzaamheden kunnen effect<br />

hebben op de omgevingsbebouwing. Door in het<br />

voortraject de mogelijke risico’s in te schatten,<br />

beheersmaatregelen op te stellen en tijdens uitvoering<br />

de omgevingsbeïnvloeding te meten, kan<br />

veel leed worden voorkomen, volgens Fred Pannekoek,<br />

directeur van Fides Expertise. “Nul (gevolg)schade,<br />

dát moet het uitgangspunt zijn voor<br />

alle infrastructurele werkzaamheden”, stelt hij.<br />

RISICO-GESTUURD MONITOREN<br />

Fides is gespecialiseerd in het beoordelen en<br />

analyseren van risico’s in de bouw en infrasector,<br />

zowel aan de kant van de opdrachtgever als<br />

‘Veelzijdige monitoringsexpertise bewijst waarde<br />

in Utrechtse Zeeheldenbuurt’<br />

aan de kant van de verzekering (nog voor het<br />

project op de markt komt), maar ook in opdracht<br />

van uitvoerende partijen. “We schatten<br />

de risico’s van de invloeden naar de omgeving<br />

toe in en bekijken op welke manier we dat het<br />

beste kunnen monitoren tijdens uitvoering”,<br />

licht Pannekoek toe. “De basis van het monitoren<br />

ligt voornamelijk in het voorkomen van<br />

hinder en schade. Door middel van het monitoren<br />

wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden<br />

op projecten meetdata verkregen.<br />

Door risico-gestuurd te monitoren, wordt de<br />

Geluidmonitoring conform Bouwbesluit.<br />

Monitoringsprisma aan de gevel.<br />

14 /JAARBOEK


FIDES EXPERTISE<br />

invloed van de werkzaamheden voortdurend<br />

gecontroleerd en bewaakt, waarmee mogelijk<br />

schadelijke gevolgen voorkomen worden.”<br />

UTRECHTSE ZEEHELDENBUURT<br />

Pannekoek noemt een project waar de omvangrijke<br />

monitoringsexpertise van Fides volop<br />

aan bod is gekomen. “Bij het waterproof<br />

maken van de Utrechtse Zeeheldenbuurt<br />

hebben wij de vooropnames, trillingsmonitoring<br />

en continue deformatiemetingen met<br />

behulp van Robotic Total Stations uitgevoerd.<br />

Hierbij wordt er uiterst nauwkeurig gekeken<br />

naar de ontwikkeling van trillingen, geluid,<br />

deformaties en grondwaterstanden.” Ook<br />

verzorgde Fides de peilbuismonitoring via telemetrische<br />

loggers. “In geval van overschrijdingen<br />

van de grenswaarden wordt opdrachtgever<br />

direct geïnformeerd en kan er besloten<br />

worden om de werkmethode aan te passen,<br />

waardoor de kans op het ontstaan van schade<br />

wordt geminimaliseerd.”<br />

HELDERE WERKWIJZE<br />

“Alle werkzaamheden worden volledig in eigen<br />

beheer en met eigen meetapparatuur<br />

uitgevoerd”, zegt Pannekoek en vervolgt:<br />

“Uiteraard werken we volgens duidelijke<br />

kwaliteitsstandaarden van zowel de BRL als<br />

de SBR.” Professionele monitoring door een<br />

onafhankelijke en deskundige monitoringaannemer<br />

zorgt voor duidelijkheid en zekerheid<br />

bij de opdrachtgever en andere betrokkenen.<br />

Niet alleen wordt zo de kans op schade tot<br />

het minimale teruggebracht, maar draagt een<br />

open en eerlijke communicatie naar alle betrokken<br />

partijen ook bij aan het voorkomen<br />

van ‘bijzaken’ als imagoschade.<br />

BOUWKUNDIGE VOOROPNAMES<br />

De vooropnames worden uitgevoerd conform<br />

KOMO-procescertificaat BRL 5024, waar het<br />

bedrijf sinds februari 2014 over beschikt. Een<br />

belangrijk kwaliteitsaspect van de BRL-certificering<br />

zijn de steekproeven op locatie door de<br />

geaccrediteerde instelling (SKG-IKOB). Voor<br />

de vooropnames wordt dan uitvoerig gecontroleerd<br />

of alle gebreken daadwerkelijk zijn<br />

vastgelegd in het rapport. “Met de nieuwe BRL<br />

5024 is de kwaliteit van bouwkundige vooropnames<br />

eindelijk geborgd”, zegt Pannekoek.<br />

TRILLINGSMONITORING<br />

De trillingsmonitoring vindt plaats volgens BRL<br />

5023 en de SBR-A 2017. Sinds 2013 maakt Fides<br />

deel uit van een groep van vijf bedrijven die als<br />

eersten in Nederland gecertificeerd zijn volgens<br />

KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023. }<br />

De geautomatiseerde RTS-monitoring van Fides<br />

Expertise in de Utrechtse Zeeheldenbuurt.<br />

Compleet monitoringproject in een oud stadshart. Deformatiemetingen d.m.v. Robotic Total Station, trillings- en inclinometingen, scheur- en peilbuismonitoring.<br />

/JAARBOEK<br />

15


FIDES EXPERTISE<br />

Meerjarig project kade monitoring in Gouda.<br />

Met dit procescertificaat weet elke opdrachtgever<br />

dat het laten uitvoeren van trillingsmetingen<br />

door een gecertificeerd meetbureau de<br />

zekerheid geeft dat de metingen correct conform<br />

de SBR zijn uitgevoerd en dat de meetresultaten<br />

-in geval van procedures- niet in twijfel<br />

worden getrokken. Een belangrijk kwaliteitsaspect<br />

van de BRL-certificering zijn de steekproeven<br />

op locatie door de geaccrediteerde<br />

instelling (SKG-IKOB). Fides heeft zelf actief<br />

meegewerkt aan de herziening van de SBRrichtlijnen<br />

uit 2017, waarbij SBR-richtlijn deel<br />

A over de schade aan gebouwen gaat, en de<br />

SBR-richtlijn deel B over de hinder voor personen<br />

gaat. “We weten dus exact waar we het<br />

over hebben en opdrachtgevers kunnen vertrouwen<br />

op ons deskundige oordeel.” Pannekoek<br />

merkt op: “Om er zeker van te zijn dat de<br />

metingen niet door derden worden beïnvloed<br />

of verstoord, positioneren we onze meetsystemen<br />

in een anti-vandalismekast.”<br />

UITBREIDING BRL 5023<br />

“Inmiddels maken wij deel uit van de werkgroep<br />

die zich bezighoudt met de uitbreiding van de<br />

BRL-5023, over het meten van omgevingsbeïnvloeding<br />

door bouw- en sloopactiviteiten”,<br />

vervolgt Pannekoek. “De BRL-5023 moet een<br />

volledige monitoring BRL worden, waar geluidmetingen,<br />

grondwaterstandmetingen en alle<br />

vormen van deformatiemetingen aan wordt<br />

toegevoegd.” Het verzoek voor uitbreiding<br />

tot een uitgebreide monitoring BRL komt van<br />

het Verbond van verzekeraars. De grote kwaliteitsverschillen<br />

tussen de verschillende monitoringaannemers<br />

en ook de inzet van verkeerde<br />

meettechnieken en onvoldoende meetmomenten<br />

lagen daaraan ten grondslag.<br />

‘Kwaliteit gaat het<br />

winnen’<br />

HOOGTE- EN<br />

DEFORMATIEMETINGEN<br />

Monitoren van de omgevingsbebouwing begint<br />

altijd met een goede en uitgebreide nulmeting.<br />

Traditioneel wordt veelal gebruik gemaakt van<br />

een nauwkeurigheidswaterpassing. Er worden<br />

meetpunten in de gevels van een pand aangebracht<br />

waarvan periodiek de hoogte wordt gecontroleerd.<br />

De meetfrequentie is afhankelijk<br />

van de situatie en de aard/snelheid van de werkzaamheden.<br />

Bij het bereiken van de grenswaarde<br />

zal per situatie worden beoordeeld of er<br />

aanvullende acties nodig zijn. “Maar,” zegt Pannekoek,<br />

“we zien een toenemende vraag naar<br />

het gebruik van een actief monitoringssysteem,<br />

zoals het Robotic Total Station (RTS), vooral bij<br />

complexe binnenstedelijke bouwprojecten. Wij<br />

hebben met onze eigen RTS-opstellingen veel<br />

ervaring bij het uitvoeren van geautomatiseerde<br />

XYZ-metingen. Wij werken met de nieuwste<br />

meetapparatuur van het merk Trimble en halen<br />

in combinatie met de juiste monitoringprisma’s<br />

een meetnauwkeurigheid die kleiner is dan<br />

1 mm. Geautomatiseerde XYZ-metingen die<br />

nauwkeuriger zijn, bestaan eenvoudig niet. Fides<br />

zet de RTS-systemen in bij onder andere kadeherstel<br />

en binnenstedelijke rioleringsprojecten<br />

met gevoelige bebouwing.<br />

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT<br />

Welke manier van monitoring ook gewenst is,<br />

deze wordt altijd afgestemd op de werkzaamheden.<br />

Vanuit de ontwerpfase wordt er vaak eerst<br />

een risicobeoordeling uitgevoerd, die onder andere<br />

wordt gebruikt om de monitoringsbehoefte<br />

van een project uit te werken. De adviseurs<br />

van Fides kunnen op dat moment, maar ook in<br />

een latere fase in het project adviseren over de<br />

monitoring of de optimalisatie ervan. “Daarbij<br />

kijken we kritisch naar wat technisch noodzakelijk<br />

is en wat eventueel uit tactisch oogpunt kan<br />

worden toegevoegd. Een bouwkundige opname<br />

en het monitoren van omgevingsbeïnvloeding<br />

moet je goed doen of anders niet. Wij staan<br />

echt voor kwaliteit” zegt Pannekoek en besluit:<br />

“De ervaren specialisten van Fides in combinatie<br />

met onze optimale processen en constante expertise,<br />

zorgen voor een professionele monitoring<br />

waar ú op kunt vertrouwen.” ❚<br />

Door de bouwkundige opnamen en monitoring niet als sluitpost te beschouwen, kun je bij een omvangrijk<br />

project grip houden op de kwaliteit van het monitoren en tijdig ingrijpen indien nodig.<br />

Fides Expertise BV<br />

Vismarktstraat 18, 4931 AZ<br />

Geertruidenberg<br />

T +31 162 74 40 48<br />

E info@fides-expertise.nl<br />

www.fides-expertise.nl<br />

/JAARBOEK<br />

17


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES<br />

De Suurhoffbrug op nachtelijk transport door Rotterdam. Mooi contrast met de monumentale Koningshavenbrug<br />

(De Hef) die in 2014 nog deels gerenoveerd werd door Hollandia Services. (Beeld: Eyecatcher i.o.v. Rijkswaterstaat)<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Danny Cornelissen | Eyecatcher i.o.v. Rijkswaterstaat | | Quickworks<br />

Hollandia, sinds 1928 specialist in staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken<br />

Van hightech tot<br />

monumentaal vakwerk<br />

Steeds vaker verleggen we de grenzen van wat staalbouw tot nu mogelijk heeft gemaakt. Dat<br />

vraagt om vakmanschap en kennis waarbij iedereen het beste uit zichzelf, elkaar, het materiaal en de<br />

projecten haalt. Hollandia levert al sinds 1928 een belangrijke bijdrage aan de evolutie van de Europese<br />

staalbouw. Het bedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt complexe staalbouwkundige (water)<br />

werken en bewegingswerken, zoals bruggen, sluizen, stuwen, (stormvloed)keringen en specials.<br />

Hollandia Infra en Hollandia Services zijn<br />

dochterondernemingen van Hollandia, waarbij<br />

Hollandia Infra zich specialiseert in het ontwerpen<br />

en realiseren van deze staalbouwkundige<br />

werken en Hollandia Services zich richt<br />

op het regulier en groot onderhoud ervan.<br />

HOLLANDIA INFRA<br />

Het vakmanschap binnen Hollandia Infra onderscheidt<br />

zich door kennis en kunde. “Door te investeren<br />

in de ontwikkeling van onze medewerkers,<br />

technologie en productiefaciliteiten kunnen<br />

we onze staalconstructies in de toekomst nòg geavanceerder<br />

en duurzamer maken. Dit sluit aan<br />

bij de groeiende behoefte van opdrachtgevers<br />

en eindgebruikers van essentiële constructies als<br />

bruggen en waterkeringen”, zegt Nardo Hoogendijk,<br />

algemeen directeur van Hollandia Infra.<br />

Alex Westendarp Knol, commercial manager<br />

bij Hollandia Infra: “Constructies worden imposanter<br />

en de condities steeds uitdagender.<br />

Het dwingt ons creatief en innovatief te zijn in<br />

al onze disciplines: tendering, ontwerp, inkoop,<br />

projectmanagement, fabricage, conservering,<br />

transport en montage.”<br />

HOLLANDIA SERVICES<br />

De taak aan de experts van Hollandia Services<br />

is om infrastructurele bouwwerken in betrouwbare<br />

conditie te houden. “Het is zo enorm belangrijk<br />

dat men kan blijven vertrouwen op de<br />

infrastructuur waar dagelijks intensief gebruik van<br />

18 /JAARBOEK


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES<br />

wordt gemaakt”, zegt Matthijs de Groot, operationeel<br />

directeur van Hollandia Services. “Daarom<br />

richten wij ons op inspectie, onderhoud, revisie<br />

en renovatie van natte infrastructuur en waarborgen<br />

de optimale technische conditie ervan.”<br />

De Groot: “Bij het beheer en onderhoud van<br />

grote beweegbare staalconstructies willen we<br />

de situatie altijd vóór zijn. Maar ook de impact<br />

van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving<br />

en de doorlooptijd die ermee gemoeid<br />

gaat, tot een minimum beperken. Samen met<br />

beheerders zoals Rijkswaterstaat (RWS), Provincies,<br />

Gemeenten, Waterschappen en Private<br />

Partijen ontwikkelen we daarom een duurzame<br />

en kostenefficiënte onderhoudsstrategie, waarbij<br />

we verantwoordelijkheid nemen voor het<br />

gehele project. Dankzij deze proactieve aanpak<br />

verzekeren wij continuïteit en verlengen we de<br />

levensduur van infrastructurele werken.”<br />

INTEGRAAL ONDERHOUD<br />

Hollandia Services heeft een eigen engineerings-,<br />

E&I- en hydrauliekafdeling en een 24<br />

uurs calamiteitenservice waarmee de vakspecialisten<br />

de bedrijfszekerheid en daarmee de beschikbaarheid<br />

van de objecten waarborgen. De<br />

Groot: “Onze specialistische kennis en ruime<br />

ervaring op het gebied van mechanische, elektrische<br />

en hydraulische aandrijftechnieken, is<br />

geïntegreerd in ons onderhoudsprogramma.”<br />

We zijn bezig met een aantal baanbrekende<br />

pilotprojecten, aldus Ronald van den Berg (algemeen<br />

directeur Hollandia Services). “In 2025<br />

willen we bekend staan als dé toonaangevende<br />

club op het gebied van technologische innovaties.”<br />

Hoogendijk vult aan: “Maar ook op het<br />

gebied van samenwerking en duurzaamheid.”<br />

OPTIMALE SYNERGIE<br />

Het feit dat Hollandia alles onder één dak heeft<br />

is vrij uniek. Net als het open en transparante<br />

karakter. “De versterkende samenwerking tussen<br />

Hollandia Infra en Hollandia Services alsook<br />

met externe partijen is een van onze grote<br />

krachten”, zegt De Groot en constateert dat<br />

het raakvlak tussen werktuigbouwkunde en E&I<br />

steeds nadrukkelijker wordt. “Met deze disciplines<br />

in eigen huis bieden we de klant een totaaloplossing.<br />

En dat heeft een positief effect op de<br />

doorlooptijd, het budget en het eindresultaat.”<br />

STERK IN COMPLEX WERK<br />

Hollandia is sterk in complex werk. Denk aan<br />

de Deltawerken, de grote spoorbrug voor het<br />

Theemswegtracé, het Reevesluiscomplex in de<br />

IJsseldelta en de Engelse Brighton Tower en<br />

Boston Barrier. Maar vragen we naar een nagenoeg<br />

rimpelloze samenwerking op een recent<br />

project, dan wordt de Suurhoffbrug (A15) genoemd.<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft<br />

Bouwcombinatie STIPT (Hollandia Infra, Dura<br />

Vermeer, BESIX NL en Mobilis TBI) een nieuwe<br />

boogbrug gerealiseerd en aansluitend is de<br />

bestaande verkeersbrug gerenoveerd door<br />

Hollandia Services. “De Suurhoffbrug is méér<br />

dan een energieneutrale brug, omdat het alle<br />

betrokkenen van dit project meer energie opleverde<br />

dan dat het kostte.”, zegt Hoogendijk<br />

met een knipoog. “Want naast het enorme<br />

belang van de noodzakelijke energietransitie is<br />

ook een open en transparante samenwerking<br />

essentieel. Hollandia heeft alles in huis om een<br />

aandeel te leveren aan de renovatie en vervanging<br />

van de vele (beweegbare) kunstwerken die<br />

hun leeftijdsgrens bereiken.”<br />

“Zowel Rijkswaterstaat als Hollandia met haar<br />

partners hebben zich open en kwetsbaar opgesteld,<br />

wat zorgde voor een mooie dynamiek in<br />

de tenderfase die we gedurende de uitvoering<br />

hebben vastgehouden”, zegt Hoogendijk. “Vanuit<br />

onze expertise als bruggenbouwers hebben<br />

we in het kader van risicobeheersing een andere<br />

brug met een grotere overspanning voorgesteld,<br />

die uiteindelijk beheersbaarder en met<br />

aanzienlijk minder risico gebouwd kon worden.<br />

Dat werd bijzonder gewaardeerd.”<br />

Hoogendijk is trots op de knappe teamprestatie<br />

van RWS en Bouwcombinatie STIPT.<br />

“De openheid en transparantie, waarbij we<br />

een gezamenlijk doel nastreefden, heeft geresulteerd<br />

in het vinden van de optimale oplossing<br />

voor de uitdagingen die er lagen. Het<br />

had bovendien een positief effect op de planning<br />

en doorlooptijden. Maar ook het eindresultaat<br />

dat we hier hebben neergezet is iets<br />

om trots op te zijn.” Hoogendijk doelt niet alleen<br />

op het engineeren, bouwen en plaatsen<br />

van de brug, maar ook het op tijd leveren en<br />

zonder gedoe.<br />

INNOVATIEVE<br />

VERSTERKINGSMETHODE<br />

Bij de renovatie van de bestaande Suurhoffbrug<br />

is een innovatieve versterkingsmethode toegepast.<br />

Van den Berg: “Als eerste brug in Nederland<br />

is bij het rijdek een stalen dekplaatversterking<br />

aangebracht met epoxy en bouten. Samen<br />

met RWS en haar samenwerkingspartners hebben<br />

we de gehele aanpak tijdens dit project verder<br />

doorontwikkeld en geperfectioneerd. Het is<br />

een dusdanig succes geworden dat ongetwijfeld<br />

vaker toegepast gaat worden bij bruggen die tegen<br />

het einde van hun levensduur zijn.”<br />

DE KRACHT VAN HOLLANDIA<br />

Hoogendijk: “Zowel binnen Infra als Services<br />

willen we toonaangevend zijn. Zowel op de<br />

markt als op het gebied van samenwerking.<br />

We willen een ideaal antwoord geven op de<br />

vraag vanuit de markt.” Van den Berg: “We<br />

stappen graag vroegtijdig in en analyseren wat<br />

er nodig is. Ook verlangen we dat opdrachtgevers<br />

ons de ruimte geven zodat we onze<br />

creativiteit en deskundigheid kunnen laten<br />

zien. Doordat krachten en kennis gebundeld<br />

worden in het voortraject en de competenties<br />

van de bouwpartners op de juiste plek<br />

worden ingezet, ontstaat er ruimte om tot<br />

een ideale oplossing te komen.” Westendarp<br />

Knol merkt daarin een voorzichtige kentering<br />

in de markt: “Het vertrouwen groeit. }<br />

Fabricage van 4 van de 6 sluisdeuren (resp. 14x19 m) voor Port of Tilbury (UK). De deuren aan de Theemszijde<br />

kunnen zowel als schutsluisdeuren maar ook als noodkering dienen. (Beeld: Danny Cornelissen)<br />

/JAARBOEK<br />

19


De Suurhoffbruggen in de A15 bij Oostvoorne<br />

Hollandia Infra bouwde vanuit aannemerscombinatie STIPT<br />

de nieuwe tijdelijke Suurhoffbrug (op de foto rechts).<br />

Hollandia Services voerde de renovatie uit aan de bestaande<br />

brug (links), inclusief de innovatieve versterkingsmethode<br />

met epoxy voor het wegdek. (foto: STIPT, Danny Cornelissen)<br />

Foto links:<br />

Detail van de gerenoveerde monumentale Stationsbrug Middelburg<br />

Foto rechts:<br />

Architectonische dubbele draaibrug Lille Langebro in Kopenhagen<br />

VAN HIGH-TECH TOT MONUMENTAAL VAKWERK:<br />

BRUGGENBOUWERS SINDS 1928<br />

Van Ontwerp tot Realisatie<br />

Beheer, (Groot) Onderhoud en Renovatie<br />

Design<br />

Engineering<br />

Fabricage &<br />

Assemblage<br />

Conservering<br />

Montage<br />

Design &<br />

Engineering<br />

De- & Montage<br />

Werktuigbouw<br />

Electrical &<br />

Instrumentation<br />

Hydrauliek<br />

Sinds de oprichting in 1928 heeft Hollandia al vele bruggen mogen realiseren: Draaibruggen, basculebruggen,<br />

hefbruggen, ophaalbruggen, grote bruggen, vaste bruggen en bruggen met complexe bewegingswerken.<br />

En niet alleen bruggen. Onze kennis van ‘bewegend staal’ passen wij ook toe op sluizen, stuwen, (stormvloed)-<br />

keringen en specials. Benieuwd aan welke projecten wij nog meer werken? Of graag samen met ons mooie<br />

projecten realiseren? Kijk dan op onze website voor meer informatie.<br />

www.hollandia.biz


HOLLANDIA INFRA EN HOLLANDIA SERVICES<br />

Het verwijderen en inhijsen van de kabeltrommels gebeurde<br />

met een speciaal ontworpen pallethaak. (Beeld: Quickworks)<br />

Vervangen aandrijflijnen inclusief kabeltrommels van de Hollandsche IJsselkering, het eerste Deltawerk van Nederland. (Beeld: Quickworks)<br />

Dankzij onze brede scope kunnen we op veel<br />

onderdelen een waardevolle bijdrage leveren,<br />

zowel in de ontwerp- en fabrieksmatige,<br />

als de onderhoudsmatige kant.” Westendarp<br />

Knol is ervan overtuigd dat de tweefasenaanbestedingscontracten<br />

hier positief aan bij<br />

gaan dragen. “Een tweefasencontract heeft<br />

een positief effect op de samenwerking,<br />

waardoor er veel winst kan worden behaald<br />

op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Zo<br />

ontstaat er een win-win situatie voor opdrachtgevers<br />

én -nemers”, denkt hij.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Naast het belang van samenwerking, voelt<br />

Hollandia een grote verantwoordelijkheid<br />

voor duurzaamheid. “Het wordt steeds urgenter<br />

om energie- en materiaalverbruik te<br />

reduceren zodat we onze aarde in goede<br />

conditie kunnen doorgeven aan onze kinderen”,<br />

vindt Hoogendijk. “Staal is in feite een<br />

enorm duurzaam materiaal, dankzij de oneindige<br />

levensduur. Het behoudt zijn kracht<br />

als het omgesmolten wordt, maar dat om-<br />

smelten kost veel energie. Gelukkig is er<br />

recentelijk collectief van gedachten gewisseld<br />

over een Staalbouwakkoord en er zijn<br />

plannen om in 2035 ‘groen staal’ te kunnen<br />

produceren. Om dat te bereiken worden er<br />

nu al grote stappen gezet; bijvoorbeeld in de<br />

vorm van het staalbouwakkoord dat leidt tot<br />

aanzienlijke investeringen bij o.a. een Tata in<br />

IJmuiden, Dillinger en ArcelorMittal. Wij zijn<br />

ervan overtuigd dat staal hét materiaal van<br />

de toekomst is!”<br />

Hollandia kiest ook heel bewust voor een<br />

duurzame inzet van haar mensen. “We vinden<br />

het enorm belangrijk dat onze mensen<br />

met veel plezier hun werk doen, gave dingen<br />

maken, maar ook ontwikkelingsruimte voelen<br />

binnen de organisatie”, zegt Westendarp<br />

Knol. “Goede vakmensen zijn schaars, daarom<br />

hebben we al decennialang een eigen<br />

Leerschool: enerzijds een kweekvijver van<br />

nieuw talent, anderzijds biedt het zeer ervaren<br />

medewerkers de ruimte minder fysiek<br />

werk te doen door hier hun enorme kennis<br />

en ervaring te delen en hulp van de jonge collega’s<br />

te gebruiken”, vult Van den Berg aan.<br />

Met een combinatie van kundige medewerkers en<br />

een sterke marktpositie, waarbij samenwerking,<br />

veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel<br />

staan, is Hollandia klaar voor de toekomst. ❚<br />

Hollandia<br />

Schaardijk 23,<br />

2921 LG Krimpen aan den IJssel<br />

Postbus 12,<br />

2920 AA Krimpen aan den IJssel<br />

T +31 180 54 05 40<br />

E info@hollandia.biz<br />

www.hollandia.biz<br />

/JAARBOEK<br />

21


ACTIVUM FINANCE<br />

Investeringen in trucks, pontons en transportmateriaal drukken een stevige stempel op de begroting.<br />

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Activum Finance<br />

Financieringsmogelijkheden voor grond-, weg- en waterbouw<br />

Een veelheid aan<br />

financieringsoplossingen<br />

De Grond, Weg en Waterbouw is een kapitaalintensieve sector, de investeringen zijn vaak fors. Ook de<br />

MKB-bedrijven moeten beschikken over kranen, bulldozers en shovels om hun vak te kunnen uitoefenen.<br />

Steeds vaker kloppen zij hiervoor aan bij financieringsbedrijven. Casper Barendse van Activum Finance<br />

uit Amsterdam. “Wij zijn zo’n financieringsbedrijf en herkennen de uitdagingen van <strong>GWW</strong>’ers.”<br />

Het gaat volgens Barendse vaak om MKB-bedrijven<br />

met zo’n vijf tot dertig medewerkers<br />

die een dergelijke financiering nodig hebben.<br />

“Maar de investeringen in trucks, pontons en<br />

transportmateriaal drukken een stevige stempel<br />

op de begroting, zeker nu zich een transitie<br />

naar elektrisch ontwikkelt. En dan hebben<br />

we het nog niet eens over de extra grote investeringen<br />

als duur onderzoeksapparatuur.”<br />

Duncan Dirkzwager, eveneens partner van Activum<br />

Finance: “Grond, Weg- en Waterbouw<br />

is één van de sectoren waarvoor wij ons inzetten.<br />

Wij kennen de branche, zijn laagdrempelig<br />

en komen snel in actie. We willen graag met<br />

ondernemers in gesprek over hun investeringswensen,<br />

al is het maar om te sparren over een<br />

logische route. In 99 procent van de gevallen<br />

leveren we, na de telefonische aanvraag, meteen<br />

een offerte, maar ook een persoonlijk gesprek<br />

plannen we direct in.”<br />

‘WIJ KIJKEN UITSLUITEND<br />

NAAR DE INVESTERING’<br />

Barendse signaleert een toenemende frustratie<br />

van aanvragers bij de traditionele financieringsinstanties<br />

zoals banken. “Ze krijgen de juiste afde-<br />

ling niet te pakken, kunnen pas op lange termijn<br />

een afspraak inplannen, moeten weken wachten<br />

op een voorstel of de aanvraag wordt direct afgewezen.<br />

Huisbanken koppelen doorgaans de<br />

zekerheden van hun debiteuren; een hypotheek,<br />

een RC-krediet en voorraadfinanciering wegen<br />

mee in het toekennen van de financiering. Wij<br />

niet, wij kijken uitsluitend naar de investering,<br />

waarbij alleen het object als onderpand dient.”<br />

Hiermee is niet gezegd dat alle aanvragen bij<br />

Activum Finance op dezelfde manier worden<br />

gefinancierd. Dirkzwager: “Er verschillende fi-<br />

22 /JAARBOEK


ACTIVUM FINANCE<br />

Casper Barendse: ‘We willen graag met ondernemers in gesprek over hun<br />

investeringswensen’<br />

Duncan Dirkzwager: “Grond, Weg- en Waterbouw is één van de sectoren waarvoor<br />

wij ons inzetten”.<br />

nancieringsmogelijkheden, waaronder financial<br />

lease en operational lease; financial lease is een<br />

lening waarbij het aangeschafte bedrijfsmiddel<br />

als zekerheid dient en bij operational lease<br />

kopen wij het gewenste bedrijfsmiddel zelf en<br />

verhuren het aan onze klant. Wij beschikken<br />

over een netwerk van zo’n veertig financiers en<br />

wij treden op als adviseur en bemiddelaar. We<br />

bieden ook eigen oplossingen mocht de markt<br />

niets kunnen betekenen. We wegen de mogelijkheden<br />

en selecteren de beste optie voor<br />

onze klant.” Activum Finance krijgt ook aanvragen<br />

voor specialistisch materieel. Barendse:<br />

“Zoals bij de aanleg van nieuwe sluizen in IJmuiden,<br />

waarbij de ondernemer onderwaterlaswerk<br />

moest verrichten. Hij had een Remotely<br />

Operated Vehicle nodig. Wij snappen dat hij<br />

snel wil handelen en gaan meteen aan de slag.”<br />

Activum Finance bestaat sinds 2008 en helpt<br />

sinds die tijd meer dan 2.500 klanten met equipment<br />

lease-oplossingen voor een bedrag van 750<br />

miljoen euro. “Hierbij gaat het om graafmachines,<br />

trailers, offshore-werkboten en metaalbewerkingsmachines.<br />

Maar ook om robots, zonnepanelen<br />

3D-meettechnieken en automatische graafmachines<br />

met GPS. Wij maken gebruik van een<br />

netwerk van onafhankelijke financiers uit Nederland<br />

en België, die wij vakkundig selecteren met<br />

de beste klantvoorwaarden en passende structuur.<br />

Dat doen we in een team van zeven senior<br />

adviseurs met uiteenlopende specialismen. We<br />

helpen snel, duidelijk en oplossingsgericht. Tegelijkertijd<br />

spelen wij ook in op de terugtrekkende<br />

beweging van de traditionele financiers, mede<br />

veroorzaakt door de financiële crisis van 2008.<br />

Dit was voor ons destijds de aanleiding om met<br />

veel plezier te beginnen in het aanbieden van online<br />

financieringsoplossingen.” ❚<br />

Het team van Activum Finance.<br />

Activum Finance BV<br />

Hogehilweg 19<br />

1101 CB Amsterdam<br />

T +31 20 788 33 00<br />

E info@activum-finance.nl<br />

www.financial-lease.nl<br />

/JAARBOEK<br />

23


LEASE IS MORE<br />

GRAAFMACHINE<br />

BETONMIXER<br />

BULLDOZER<br />

GENERATOR /<br />

AGGREGAAT<br />

GRAAF / LAAD<br />

COMBINATIE<br />

HIJSKRAAN /<br />

HOOGWERKER<br />

KNIK / DUMPER<br />

MEETINSTRUMENTEN<br />

SCHRANKLADER /<br />

KNIKMOPS<br />

VERREIKER<br />

WEGENBOUW /<br />

ASFALTEERMACHINE<br />

WIELLADER / SHOVEL<br />

De equipment lease-experts van Activum helpen u graag aan de beste leaseoplossing voor uw nieuwe<br />

of gebruikte <strong>GWW</strong>-equipment. Van scraper tot ponton, van aggregaat tot asfalteerder.<br />

Interesse?<br />

Bel ons op 020 - 788 33 00 of bezoek onze website:<br />

www.financial-lease.nl/<strong>GWW</strong>


tpCDE, het construction intelligence<br />

platform van thinkproject<br />

Uw centrale bron voor al uw projectinformatie.<br />

Verzamel, beheer en distribueer uw projectdata<br />

veilig en auditproof.<br />

www.thinkproject.com<br />

benelux@thinkproject.com<br />

#constructionintelligence


THINKPROJECT<br />

Een complex project zoals De Entree in Amsterdam, kan niet zonder een goede digitale infrastructuur. Max Bögl & Partners maken daarvoor gebruik van het Thinkproject<br />

Common Data Environment. (Beeld: Max Bögl)<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Thinkproject | Fermern A/S | AlbrechtsBesteBilder | Max Bögl<br />

Thinkproject beheert kwaliteit, kosten en planning in de cloud, ook in Nederland<br />

Grip op hele levenscyclus<br />

van bouwproject<br />

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars staan voor een ingrijpende digitale transformatie van de<br />

bouw- en <strong>GWW</strong>-sector. Bij het bouwen en beheren van projecten werken ze met steeds meer<br />

verschillende en vaak specialistische software. “Die digitalisering creëert veel data en maakt het managen<br />

van kwaliteit, kosten én planning complex”, vertelt Joost Bolkenstein van Thinkproject. “Werken<br />

in de cloud biedt dan uitkomst.”<br />

Het optimaal beheersen van de driehoek kwaliteit,<br />

kosten en planning is de centrale visie van<br />

Thinkproject. De Europese leverancier van<br />

cloudsoftware voor samenwerking in de bouw,<br />

infrastructuur en engineering bedient klanten<br />

in 60 landen vanuit 18 kantoren. Duizenden<br />

bedrijven in de bouw- en infrasector gebruiken<br />

het cloudplatform voor de samenwerking<br />

tussen de vele partners in grote internationale<br />

projecten. Thinkproject heeft al tien jaar een<br />

vestiging in Utrecht waar vandaan klanten in de<br />

Benelux en Scandinavië worden bediend.<br />

SINGLE SOURCE OF TRUTH<br />

De trend naar de cloud in de bouw en infra<br />

is volgens Bolkenstein ingegeven door de<br />

‘Samenwerken aan projecten vanuit<br />

single source of truth’<br />

26 /JAARBOEK


THINKPROJECT<br />

noodzaak voor openheid en samenwerking<br />

tussen partijen. “Thinkproject biedt bedrijven<br />

in de <strong>GWW</strong>-sector een open platform<br />

waar ze al hun data en processen van een<br />

project in de cloud beheren. Op het moment<br />

dat klanten ook met eigen, maatwerk<br />

of specifieke software willen blijven werken,<br />

kan die worden gekoppeld door middel van<br />

API’s. Zo is informatie uit die software ook<br />

beschikbaar via ons platform. Het aanschaffen<br />

of installeren van extra software is niet<br />

nodig.” Het is volgens Bolkenstein enorm<br />

belangrijk dat partners bij aanvang van een<br />

project duidelijk bepalen hoe alle betrokkenen<br />

in alle fases van het bouwproces gaan<br />

samenwerken. “Door alle projectinformatie,<br />

gebouwdata en communicatie in de<br />

cloud te centraliseren, werken alle partners<br />

in bouwprojecten met actuele gegevens in<br />

één ‘single source of truth’. Dat is de kern<br />

van goede samenwerking en Thinkproject<br />

faciliteert dit proces.”<br />

Een ambitieus project zoals De Fehmarnbelt-tunnel, kent vele stakeholders en gebruikt de BIM-softwareplatform<br />

van Thinkproject als a single source of thruth om mensen, data en informatie met elkaar verbinden en<br />

gedurende de volledige project life cycle te ondersteunen (Beeld: Fermern A/S)<br />

TOUWTJES IN HANDEN<br />

Ongeacht de tooling of software is het doel<br />

volgens Bolkenstein altijd dat bedrijven ‘in<br />

control’ zijn over de driehoek kwaliteit, kosten<br />

en planning. “Aannemers stellen zich<br />

steeds meer op als totaalonderneming maar<br />

worden daarmee wel verantwoordelijk voor<br />

het beheer, onderhoud en contractmanagement<br />

van gebouwen en infrastructuur. Feitelijk<br />

de totale levenscyclus van een project.<br />

Maar dan moeten ze de touwtjes goed<br />

in handen houden. Beheer van data is dan<br />

steeds belangrijker. Bedrijven moeten hun<br />

processen, planning, budgetten, rapportages<br />

en analyses van projecten organiseren met<br />

Havelland Autobahn, consortium van BAM PPP met PGGM en de HABAU Group, heeft the building SMART<br />

International Award 2020 Special Mention gewonnen mede dankzij de BIM-solution van Thinkproject, aldus<br />

Thomas Tschickardt – BIM-engineer bij BAM. (Beeld: AlbrechtsBesteBilder)<br />

Joost Bolkenstein, salesmanager Thinkproject<br />

Benelux. (Beeld: Thinkproject)<br />

maximale foutreductie en minimale administratieve<br />

handelingen. Samenwerken in de<br />

cloud biedt precies dit”, aldus Bolkenstein.<br />

MEGAPROJECTEN<br />

Dat de visie en oplossing van Thinkproject<br />

werken, blijkt uit het feit dat de clouddiensten<br />

bijdragen aan goede samenwerking binnen<br />

75.000 projecten wereldwijd. Zo ook bij de<br />

bouw van indrukwekkende megaprojecten,<br />

zoals de 18 kilometer lange tunnel onder de<br />

Fehmarnbelt tussen Denemarken en Duitsland.<br />

“Optimale samenwerking, grip op de<br />

planning, controle op budgetten en forecasting<br />

van kosten zijn cruciaal voor de toekomst<br />

van <strong>GWW</strong>-ondernemingen en het succes van<br />

hun projecten. Het is natuurlijk heel speciaal<br />

dat een internationaal consortium van toonaangevende<br />

bouwbedrijven vertrouwt op<br />

Thinkproject voor het organiseren van alle informatie<br />

binnen een grootschalig project als<br />

de Fehmarnbelt-tunnel. Daar zijn we best een<br />

beetje trots op”, besluit Bolkenstein. ❚<br />

Thinkproject<br />

Orteliuslaan 899, 3528 BE Utrecht<br />

T +31 308 08 03 20<br />

E judith.kana@thinkproject.com<br />

www.thinkproject.com<br />

/JAARBOEK<br />

27


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR<br />

Tekst Susan Peek | Beeld SIR<br />

SIR: voor waterdichte<br />

oplossingen<br />

Een complex vraagstuk op het gebied van waterdichting en betonsanering? Dan is onze interesse<br />

gewekt. Dat zegt Hans Bos, zaakvoerder van het Belgische Special Industrial Repair (SIR), een middelgroot<br />

bedrijf dat al ruim dertig jaar haar diensten heeft bewezen binnen de branche. De combinatie<br />

van een sterk product en gedegen vakmanschap zorgt keer op keer voor grandioze resultaten.<br />

DICHTBIJ DE KLANT,<br />

DAT IS ONZE FILOSOFIE<br />

“Flexibiliteit, korte lijnen en dicht bij de klant<br />

staan. Dat vinden wij belangrijk”, zegt Bos. Als<br />

zaakvoerder is Bos nauw betrokken bij de projecten<br />

en staat met twee benen in het vak, of zelfs<br />

mijn zijn voeten in de klei. ”Ze mogen me altijd<br />

bellen als er een serieuze oplossing nodig is.” Die<br />

enorme betrokkenheid en het altijd paraat staan<br />

is een feit, dat weten de vaste klanten van SIR<br />

ook. “Onze klanten voelen dat de S van Special<br />

in onze naam ook voor aandacht staat. Een persoonlijke<br />

benadering, open en eerlijke communicatie.”<br />

Arno van Balen, algemeen manager bij SIR:<br />

“Wij gaan graag een partnership aan, zowel met<br />

onze klanten als onze leveranciers: want 1+1=3.”<br />

Zo heeft SIR ook nauwe contacten met een aantal<br />

ingenieursbureaus. “Zij bellen ons op en zeggen<br />

‘ik heb nu weer iets… denk eens mee.’ Dat<br />

intrigeert ons. Hoe complexer het vraagstuk, des<br />

te leuker de uitdaging.” Bos: “De meest risicovolle<br />

werken kosten veel tijd. Maar daar investeren<br />

wij graag in. Waar een ander stopt, beginnen wij.<br />

Wij denken in oplossingen, nooit in problemen.”<br />

De projecten laten zien waar SIR toe in staat is.<br />

“Maar je moet je eigen filosofie kunnen bolwerken”,<br />

vindt Bos. “Je kunt enorm gaan groeien<br />

maar het is veel belangrijker om je rendement en<br />

je kennis te borgen en tegelijkertijd vooruit te blijven<br />

kijken”, vult Van Balen aan. “We willen niet de<br />

grootste zijn, wel de beste.”<br />

KWALITEIT VOOROP<br />

“Enerzijds dus een erg traditioneel bedrijf, met<br />

korte lijnen en persoonlijke aandacht. Geen chatboxen<br />

of keuzemenu’s aan de telefoon… less is<br />

more wat ons betreft. Anderzijds een modern<br />

bedrijf waarin volop nieuwe technieken worden<br />

ingezet. Dat is belangrijk om grote projecten goed<br />

uit te kunnen voeren. Want kwaliteit staat bij ons<br />

altijd voorop”, verzekert Bos. “Onze producten<br />

hebben een QR-code waarmee het veiligheids-<br />

Bij Eurochem in Antwerpen (B) brengt SIR maar liefst 280 m 2 spuitbeton aan op de wand van een loods.<br />

28 /JAARBOEK


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR<br />

Injectiewerkzaamheden diepwand vanaf<br />

hoogwerker te Sassevaart.<br />

Hans Bos en Arno van Balen staan bij de boor tijdens de break-out van de Comol5 Rijnlandverbinding.<br />

‘We willen niet de grootste zijn.<br />

Wel de beste.’<br />

en technische fiche van het product te zien zijn.<br />

Omdat het gekoppeld is aan ons systeem, kan direct<br />

de geldigheid van de keuring van het materieel<br />

gecontroleerd worden. Kwaliteit betekent echter<br />

ook dat we altijd veel projectinformatie vragen<br />

om een juist beeld te kunnen schetsen en goed te<br />

kunnen adviseren. Vooraf is voor ons alles helder:<br />

risicoanalyses, keuringsplannen, daarin lopen we<br />

ook echt een stap voorop. Dat soort transparantie<br />

haalt al veel ruis weg.” De projecten worden ook<br />

tijdens de uitvoering goed gemonitord. Dit voorkomt<br />

vele discussies en verkeerde keuzes door de<br />

steeds wisselende werfleiders en projectleiders<br />

die vaak opnieuw het wiel willen uitvinden. “Doordat<br />

we tot het uiterste gaan, in onze denkwijze, advisering<br />

en inzet, wordt er een hoop ellende voorkomen.<br />

En dan zijn we ook wel eens onze eigen<br />

concurrent. Repareren is nou eenmaal ons werk,<br />

maar schade voorkomen vinden we echter net zo<br />

belangrijk en ook daarvoor hebben we de kennis<br />

en expertise in huis.”<br />

NIEUWE ONTWIKKELINGEN<br />

SIR is voortdurend bezig is met innovatieve<br />

technologische ontwikkelingen. “Verduurzamen<br />

is natuurlijk de toekomst, daarom intro-<br />

duceren we milieuvriendelijke producten die<br />

bijvoorbeeld uitermate geschikt voor vloeren<br />

waar met levensmiddelen wordt gewerkt. Het<br />

product zit bovendien in recyclebare verpakkingen<br />

en veroorzaakt geen stankoverlast tijdens<br />

applicatie. Met een pH-waarde van 0-14<br />

is dit echt uniek in de markt.” Dat geldt ook<br />

voor de injectieproducten zonder solventen.<br />

“Verder zijn we bezig met het toepassen van<br />

spuitbeton, ideaal bij grote betonschades of bij<br />

vergroting van benodigde dekking, en slablifting<br />

een eco-vriendelijke vorm van betonreparatie<br />

waarbij er sprake is van nivelleren d.m.v. injectie.”<br />

Bos zegt tot besluit: “Wij zijn klaar voor<br />

de toekomst. Daarbij denken we graag out-ofthe<br />

box zodat we de vraagstelling van de klant<br />

goed doorgronden en een passend en economisch<br />

interessant voorstel maken.” ❚<br />

SIR voert waterdichtwerkzaamheden uit met behulp Bij Eurochem in Antwerpen (B) brengt SIR maar liefst<br />

280 m 2 spuitbeton aan op de wand van een loods.van een injectiepomp bij de Kennedytunnel.<br />

SIR - Special Industrial Repair<br />

Vosveld 21, B-2110 Wijnegem België<br />

T +32 3 384 25 45 voor België<br />

T +31 850 65 52 65 voor Nederland<br />

E sir@sir.be<br />

www.sir.be<br />

/JAARBOEK<br />

29


Sassevaart<br />

Waterdichting zeesluis Terneuzen<br />

Defensie Beauvechain<br />

Betonherstel hangar<br />

Arcelor Mittal Gent<br />

Waterdiching watertoren<br />

Samga silo´s Antwerpen<br />

Gelijmde bewapening<br />

Kerncentrale Doel<br />

Betonsanering koeltorens<br />

Diabolo tunnel Zaventhem<br />

Waterdichting en betonherstel<br />

Binnen zijn branche behoort Special Industrial Repair (SIR) tot een<br />

middelgroot bedrijf die zijn diensten al ruim 30 jaar heeft bewezen op<br />

het gebied van waterdichting en betonsanering.<br />

SIR is in België, Nederland en verder binnen Europa actief. Vooral in<br />

tunnels en ondergrondse bouwwerken heeft SIR zijn sporen verdiend.<br />

Enkele kenmerken van SIR<br />

Comol 5 Leiden<br />

Waterdichting tunnelboor<br />

Special Industrial Repair NV<br />

Vosveld 21<br />

B-2110 Wijnegem (België)<br />

Telefoon Nl: +31 (0) 850 65 52 65<br />

Telefoon Be: +32 (0) 33 84 25 45<br />

E-mail: sir@sir.be<br />

• SIR denkt in oplossingen.<br />

• SIR haalt zijn kracht uit zijn know-how en zijn flexibiliteit.<br />

• SIR hecht waarde aan klantvriendelijke en adequate communicatie.<br />

• SIR staat garant voor volledige uitvoering van projecten,<br />

binnen de gestelde termijnen.<br />

• SIR levert een eindresultaat met de meest<br />

gunstige prijs en kwaliteit verhouding.<br />

• SIR is 24 uur per dag, 7 dagen in de week<br />

en 365 dagen per jaar inzetbaar.


ELEKTROLAS LASTECHNIEK<br />

Tekst Karlijn Raats |<br />

Beeld Elektrolas Lastechniek<br />

Samen beter, slimmer en veiliger<br />

Elektrolas Lastechniek biedt met de ‘Schijf van Vijf’ lastechnische ondersteuning in de complete<br />

bedrijfsvoering. “Met deze unieke benadering in de markt zorgen wij ervoor dat de processen<br />

lastechnisch optimaal door het bedrijf heen vloeien”, aldus Operationeel Manager Michael Hagelaars.<br />

Door te flexibiliseren kunnen medewerkers optimaal worden ingezet, aangezien<br />

er in toenemende mate op projectbasis wordt gewerkt. Michael:<br />

‘”Ook helpen we bedrijven te digitaliseren en bieden we onze vijf diensten<br />

digitaal aan in ons eigen lasportaal. Dit is een klant specifieke lasomgeving<br />

waar alle machines met bijbehorende certificaten, lassercertificaten en orders<br />

in één dashboard volledig inzichtelijk zijn. Elektrolas zet bedrijven jaren<br />

vooruit, zodat zij op volle kracht de toekomst in gaan.” ❚<br />

Training Cobot programmeren.<br />

Elektrolas Lastechniek<br />

Gompenstraat 9, 5145 RM Waalwijk<br />

T +31 416 33 67 77<br />

E info@elektrolas.com<br />

www.elektrolas.com<br />

Samen beter, slimmer en veiliger. Daar draait het bij Elektrolas om. Elektrolas<br />

heeft de kennis en middelen in huis om elk bedrijf waar gelast wordt verder te<br />

helpen. Met de Schijf van Vijf biedt Elektrolas lastechnische ondersteuning in<br />

de complete bedrijfsvoering: ontwerpfase, productie en kwaliteitsborging. Michael:<br />

“Het is noodzakelijk dat de ontwerpen uitvoerbaar zijn en aan de kwaliteitseisen<br />

voldoen. Daarnaast kijken we welke optimalisaties doorgevoerd<br />

kunnen worden in het productieproces, zodat deze vlekkeloos verloopt.”<br />

LASSPECIALISME<br />

Civiele aannemers zijn gespecialiseerd in bouwen. Voor las specialisme<br />

zetten zij steeds vaker Elektrolas in als externe lascoördinator. “Wij zorgen<br />

voor de kwaliteitsborging. Wordt in het bedrijf nog niet met lasmethodebeschrijvingen<br />

(WPS) gewerkt, dan zorgen wij dat die er komen en<br />

dat de lassers gecertificeerd zijn zodat de producten aan de kwaliteitseisen<br />

van de eindklant voldoen”, geeft Michael aan.<br />

Totaalaanbieder op<br />

lasgebied<br />

Van aanbesteding tot<br />

kwaliteitscontrole<br />

Kwaliteitsbeheer,<br />

scholing, verkoop,<br />

verhuur en service<br />

PROCESINNOVATIE MET LASVERBETERTRAJECTEN<br />

Flexibilisering in de markt zorgt ervoor dat lassers vandaag de dag op<br />

een andere manier ingezet worden. Michael: “Het Lasverbetertraject<br />

van Elektrolas sluit hier perfect op aan. Het is een innovatieplan dat<br />

speciaal wordt ontwikkeld voor het bedrijf. We kijken daarbij naar alle<br />

onderdelen van het productieproces. Waar kun je innoveren en hoe<br />

blijf je de concurrentie voor. Als daar behoefte aan is, ontwikkelen we<br />

opleidingen op maat, die exact aansluiten op de vraag.”<br />

DE LASWERKPLAATS VAN MORGEN<br />

Elektrolas anticipeert op robotisering en automatisering in de maakindustrie<br />

onder de werktitel ‘De laswerkplaats van morgen’. Hierin helpt<br />

Elektrolas bedrijven met innoveren door slimmer en flexibeler te werken.<br />

SAMEN<br />

BETER<br />

SLIMMER<br />

VEILIGER<br />

Michael Hagelaars<br />

T 0416-336777 | E info@elektrolas.com | www.elektrolas.com<br />

/JAARBOEK<br />

31


SAES INTERNATIONAL BV<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld Saes International BV<br />

De uitrustingstukken van Saes kom je overal tegen<br />

Sloopgereedschap te land,<br />

ter zee en in de lucht...<br />

Dat de uitrustingstukken van Saes International BV in Weert vooral te land worden ingezet, is logisch.<br />

Decennialang is Saes de betrouwbare partner van iedereen die zich bezighoudt met sloopprojecten, van<br />

klein tot monsterlijk groot. Wie onder water moet werken, is bij Saes ook aan het goede adres. Menig<br />

Erkat frees en XCentric ripper heeft zijn weg gevonden van het terrein in Weert naar werkzaamheden<br />

die 'in den natte' worden uitgevoerd en inderdaad, ook op zee. Ook in de lucht treffen we Saes aan,<br />

letterlijk en figuurlijk. Bevestigd aan een extreem lange giek, om een flatgebouw 'af te knabbelen', of<br />

simpelweg in het laadruim van een vliegtuig, op weg naar een verre bestemming, waar men rekent op<br />

de continuïteit en kwaliteit van de uitrustingstukken. Kortom: Saes, te land, ter zee en in de lucht!<br />

GROTE MERKEN VOOR KLEINE<br />

TOT GROTE WERKEN<br />

Saes International BV is een bedrijf dat continu<br />

meegroeit met de markt die zij bedienen.<br />

Gestuurd door de klantvraag, heeft het<br />

bedrijf in de loop der jaren een programma<br />

aan uitrustingstukken opgebouwd waarmee<br />

nooit 'nee' verkocht hoeft te worden. Er<br />

zit wel een hele duidelijk gemene deler in<br />

het aanbod: er wordt alleen gewerkt met<br />

materieel van uitmuntende kwaliteit en of<br />

er nu een klein uitrustingstuk of een uitrustingstuk<br />

van reusachtig formaat gehuurd of<br />

gekocht wordt, je krijgt er altijd de service<br />

van Saes bij. Dat houdt in dat de koper of<br />

huurder verzekerd is van perfect onderhouden<br />

materieel en te allen tijde kan terugvallen<br />

op het Saes Service Team. In Weert<br />

begrijpt men als geen ander dat stilstand<br />

op een project voorkomen moet worden.<br />

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden<br />

kunnen door Saes op locatie worden uitgevoerd.<br />

De goed onderlegde monteurs en<br />

de tot het dak gevulde servicebussen zorgen<br />

ervoor dat ieder project efficiënt kan<br />

worden uitgevoerd.<br />

Te land...<br />

Saes International BV is distributeur van<br />

grote merken, waarbij namen als Epiroc,<br />

Erkat, LaBounty, XCentric ripper en VTN<br />

de revue passeren. Deze merken verbinden<br />

hun naam graag aan Saes, omdat zij weten<br />

dat de support die Saes levert hun merknaam<br />

ten goede komt. Ook ontwikkelt men<br />

32 /JAARBOEK


SAES INTERNATIONAL BV<br />

Ter zee...<br />

In de lucht...<br />

in Weert zelf materieel, een goed voorbeeld<br />

daarvan is het befaamde Saes trilblok<br />

en het doorontwikkelde smeersysteem<br />

voor kleine en middelgrote uitrustingstukken.<br />

Dit smeersysteem zorgt ervoor dat er<br />

doorgewerkt kan worden zonder zich te<br />

hoeven bekommeren om het smeren van<br />

het gereedschap. Dat voorkomt voortijdige<br />

slijtage aan bewegende delen en maakt<br />

dat gereedschap langer meegaat. Duurzaamheid<br />

ten top!<br />

MET SAES KOM JE OVERAL<br />

Naast de hoofdvestiging in Weert beschikt<br />

Saes over een filiaal in het Belgische Tienen,<br />

om zo dicht mogelijk bij de klant te zijn. wAls<br />

het gaat om de reikwijdte van het sloopgereedschap,<br />

dan doet de toevoeging 'International'<br />

achter 'Saes' zijn naam eer aan. De uitrustingstukken<br />

van Saes worden wereldwijd<br />

ingezet, door bedrijven die weten dat ze kunnen<br />

vertrouwen op de vakmensen uit Weert.<br />

Of een project nu om de hoek is, of overzees,<br />

Saes zorgt ervoor dat er doorgewerkt kan<br />

worden. Met Saes kom je verder! ❚<br />

Saes zorgt ervoor dat er doorgewerkt kan worden.<br />

'Naast de hoofdvestiging in<br />

Weert beschikt Saes over een filiaal in het<br />

Belgische Tienen'<br />

SAES International BV<br />

Lozerweg 10-14, 6006 SR Weert<br />

T +31 495 56 19 29<br />

E info@saes.nl<br />

www.demolitiontools.eu<br />

/JAARBOEK<br />

33


ANTEA GROUP<br />

Tekst Antea Group |<br />

Beeld Antea Group, gemeente Leiden en JAM* architecten<br />

Artist impression Plesmanlaan, perspectief noord.<br />

Leidse Ring Noord vraagt<br />

om intensieve samenwerking<br />

De Leidse Ring Noord; één van de grootste binnenstedelijke infraprojecten van dit moment. Tientallen<br />

specialisten zijn achter de schermen bezig om dit werk tot een succes te maken. Uitdagend..?<br />

“Zeker”, vinden projectdirecteur Jan Smit (gemeente Leiden) en projectmanager Peter van Kampen<br />

(Antea Group): “Maar, wanneer je met hart en ziel samenwerkt, kom je tot onvermoede resultaten.”<br />

Leiden en Leiderdorp werken de komende<br />

vijf jaar aan het ontwerp, de inpassing en de<br />

uitvoering van de Leidse Ring Noord. Het<br />

noordelijke deel van de Leidse Ring moet<br />

het doorgaand verkeer straks om de Leidse<br />

binnenstad en de kern van Leiderdorp loodsen.<br />

In het project, dat uit vijf tracédelen bestaat,<br />

is met name veel aandacht voor meer<br />

ruimte voor fietsers en voetgangers én een<br />

groenere leefomgeving. Resultaat: minder<br />

autoverkeer in de woonwijken én een leefbare,<br />

toegankelijke stad.<br />

TWEE WERELDEN<br />

“Hiermee heb je meteen de grootste uitdaging<br />

te pakken”, vertelt Smit. “In Leidse<br />

Ring Noord komen twee werelden samen:<br />

die van infra en stedenbouw. De ene gaat<br />

over wegverbredingen, nieuwe tunnels en<br />

kruispunten. De andere gaat over de inpassing<br />

ervan: deels in stedelijk, deels in landelijk<br />

gebied. Hoe kom je tot een ringweg<br />

die goed functioneert én van toegevoegde<br />

waarde is voor z’n omgeving?”<br />

Die puzzel is niet eenvoudig. Smit: “Je werkt<br />

in een gebied waar elke meter telt. Daarnaast<br />

34 /JAARBOEK


ANTEA GROUP<br />

‘Wij komen niet even vertellen<br />

hoe het allemaal moet.<br />

Wij zoeken juist partnerschap’<br />

Artist impression Plesmanlaan, perspectief zuid.<br />

leggen wij de lat hoog als het gaat om de omgeving:<br />

die heeft een belangrijke stem in het ontwerp.<br />

Hun wensen en eisen wil je vertaald zien<br />

in een plan waarmee iedereen verder kan.”<br />

Dit begint bij goed samenspel tussen stedenbouw<br />

én wegontwerp. Smit: “Op dit snijvlak<br />

zie je vaak spanning ontstaan. Waar de één<br />

ruimte voor een rotonde nodig heeft, heeft<br />

de ander bomen bedacht. De grote vraag is:<br />

hoe ga je hiermee om? Blijf je je blindstaren op<br />

jouw idee, of ga je samen aan de slag om tot<br />

een betere oplossing te komen?”<br />

TOPSPORT<br />

Dit laatste vraagt om een omgeving waarin je<br />

elkaars belangen onderkent en elkaar versterkt.<br />

“Dit is makkelijk gezegd. Maar het is topsport<br />

om projecten van deze schaal goed te organiseren<br />

en te zorgen dat iedereen maximaal betrokken<br />

is. Zeker omdat wij naast het ontwerp<br />

de onderzoeken, het omgevingsmanagement en<br />

de contractbeheersing doen. Alles moet logisch<br />

samenvallen”, vertelt Peter van Kampen van ingenieurs-<br />

en adviesbureau Antea Group.<br />

Antea Group, dat het referentie-ontwerp uitwerkt<br />

én voorbereidt, speelt hierin een verbindende<br />

rol. Van Kampen: “Wij komen niet<br />

even vertellen hoe het allemaal moet. Wij<br />

zoeken juist partnerschap. Dit geven wij ook<br />

aan bij het gemeentelijk ingenieursbureau.<br />

Hun lokale kennis is onmisbaar; daar doen wij<br />

niets aan af. Door onze expertise toe te voegen,<br />

kom je tot betere oplossingen.”<br />

Ook koos Antea Group ervoor om een extern<br />

stedenbouwkundig bureau aan te haken.<br />

Van Kampen: “Met Jeroen Mensink<br />

van JAM* architecten hebben wij een ervaren<br />

stedenbouwkundige aan boord die ons<br />

continu scherp houdt.” Die wisselwerking is<br />

uitstekend, ziet Smit. “Neem het tracé Plesmanlaan.<br />

Dat je in zo’n ingewikkelde omgeving<br />

toch tot een ontwerp komt dat mooi<br />

en zorgvuldig is ingepast. Vanuit gemeenteraad,<br />

omgeving en Fietsersbond hebben we<br />

er complimenten voor gekregen.”<br />

Sowieso verloopt de voorbereiding soepel.<br />

Binnen twee jaar werden voor vier van de<br />

vijf tracédelen de uitvoeringsontwerpen<br />

opgesteld én goedgekeurd. Smit: “Dit is de<br />

verdienste van al die mensen die met elkaar<br />

iets moois willen nalaten aan Leiden en Leiderdorp.<br />

Vanuit die motivatie blijven wij samenwerken:<br />

want er is de komende jaren<br />

nog een hoop te doen.” ❚<br />

Antea Group<br />

Tolhuisweg 57, 8443 DV Heerenveen<br />

T +31 513 63 45 67<br />

F +31 513 63 33 53<br />

E info@anteagroup.nl<br />

www.anteagroup.nl<br />

Omkijken.<br />

Vooruitzien.<br />

/JAARBOEK<br />

35


Projectleider Rail<br />

Als Projectleider Rail ben je verantwoordelijk voor de<br />

organisatie van integrale projecten op het gebied van het<br />

spoor. Dit doen wij voor onze opdrachtgever ProRail en<br />

diverse aannemers. Met jouw kennis en ervaring van civieltechnische<br />

projecten overzie je niet alleen alle projectfasen,<br />

maar weet je ook wat de wensen van de klant zijn.<br />

Projectleider Kunstwerken<br />

Antea Group is een koploper in het ontwerpen van kunstwerken.<br />

Daarom zoeken we een projectleider die z’n passie voor<br />

techniek, inspirerend leiderschap en commercieel talent in<br />

wil zeen om mooie projecten te verwerven en te realiseren.<br />

Ben jij die professional?<br />

Projectmanager Assetmanagement<br />

Wegen, watergangen, kunstwerken, ondergrondse verbindingen;<br />

ze vormen de aderen van ons land, de haarvaten van onze<br />

samenleving. Lijkt het jou het een mooie uitdaging om mee<br />

te werken aan het vraagstuk hoe we dit kostbare netwerk in<br />

stand houden? Hoe houden we het betaalbaar en zetten we<br />

techniek in om de infrastructuur optimaal te benutten?<br />

Projectleider Wegen<br />

Is het jouw passie om infrastructurele werken tot een succes<br />

te maken? Wij zoeken een projectleider voor infrastructurele<br />

projecten. Denk hierbij aan muldisciplinaire werken waarin<br />

de realisae of reconstruce van Rijks- en Provinciale Wegen,<br />

binnenstedelijke infra en gebiedsontwikkelingen centraal<br />

staan.


Smart Infra,<br />

watermanagement<br />

voor de toekomst<br />

REMONDIS helpt u met maatwerkoplossingen<br />

op het gebied van afval, hemel- en<br />

oppervlaktewaterbeheer.<br />

■ Advies<br />

■ Engineering<br />

■ Realisatie<br />

■ Service<br />

■ Onderhoud<br />

■ Beheer


REMONDIS<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld REMONDIS<br />

Duurzaam<br />

water- en afvalbeheer<br />

We ervaren steeds meer de gevolgen van klimaatverandering in onze omgeving, zoals de recente<br />

overstromingen in Zuid-Limburg en vlak over de grens in het Duitse Erftstadt met catastrofale<br />

gevolgen. Als het aan REMONDIS Smart Infra ligt, gespecialiseerd in onder meer het ontwerpen<br />

en bouwen van intelligente pompinstallaties, gebeurt dat niet nog een keer. Het Duitse familiebedrijf<br />

excelleert daarnaast in duurzaam afvalbeheer. Een gesprek met de Managing Director van REMONDIS<br />

Nederland, Dr. Andreas Krawczik en de directeur van REMONDIS Smart Infra, Wim Osseweijer.<br />

REMONDIS is één van ’s werelds grootste<br />

dienstverleners op het gebied van duurzaam<br />

water- en afvalbeheer. Wereldwijd rekenen<br />

meer dan 30 miljoen burgers op de dienstverlening<br />

van de REMONDIS Groep. Ook in Nederland<br />

is het van oorsprong Duitse familiebedrijf<br />

een gevestigde naam en biedt met zijn vier business<br />

sectoren werkgelegenheid aan ruim 14.500<br />

mensen in ons land. “Met onze divisie Smart Infra<br />

verzorgen we maatwerkoplossingen op het<br />

gebied van afval-, hemel- en oppervlaktewater”,<br />

zegt Krawczik. “Van engineering, advies en realisatie<br />

tot aan service, onderhoud en beheer.<br />

Onze kracht zit hem in de combinatie van kennis<br />

en ervaring op het gebied van elektrotechniek,<br />

werktuigbouw en automatisering.”<br />

TOTAALOPLOSSING IN<br />

WATERBEHEER<br />

REMONDIS ontwerpt en levert totaaloplossingen<br />

op het gebied van waterbeheer voor gemeenten,<br />

waterschappen en het bedrijfsleven. Osseweijer:<br />

“Of het nu gaat om pompsystemen of -installaties,<br />

de afwatering van een woonwijk of kunstwerken<br />

in de infra, zoals tunnels en viaducten. Van kleine<br />

drukrioolunits tot grote polder- of zuiveringsgemalen<br />

of onderdoorgangen. Bij alle grote infrastructurele<br />

projecten in Nederland zijn we wel betrokken<br />

voor het ontwerpen en leveren van pompinstallaties.<br />

De komende jaren zullen we bovendien fors<br />

investeren in oplossingen waarmee we wateroverlast<br />

te lijf kunnen gaan. Onze oplossingen functioneren<br />

niet alleen technisch uitmuntend, maar zijn<br />

ook softwaretechnisch baanbrekend. Zo bouwen<br />

we intelligente pompsystemen die zelflerend zijn,<br />

die herkennen als de weersomstandigheden gaan<br />

wijzigen en direct actie ondernemen om calamiteiten<br />

te voorkomen.”<br />

SMART INFRA<br />

Smart Infra betekent volgens REMONDIS realtime<br />

controle over uw oplossingen voor watermanagement.<br />

“Maar we gaan nog een stap verder”,<br />

vervolgt Osseweijer. “De volgende stap is<br />

om algoritmes te koppelen aan historische- en<br />

realtime-data om deze in te zetten voor proactief<br />

onderhoud. Door slijtage of afwijkend gedrag<br />

vroegtijdig te signaleren en hierop actief te anticiperen,<br />

worden storingen verminderd, monteursbewegingen<br />

beperkt en de betrouwbaarheid<br />

verhoogd. De gemeente Oost Gelre is de eerste<br />

gemeente in Nederland die service en onderhoud<br />

aan pompinstallaties in bouwteamverband<br />

heeft aanbesteed. Wij treden als het ware als<br />

partner op van de gemeente en we maken optimaal<br />

gebruik van wederzijdse kennis en ervaring.<br />

Daarnaast besteden we volop aandacht aan de<br />

fysieke en digitale veiligheid van onze systemen.”<br />

TOEGEVOEGDE WAARDE<br />

Tot slot is REMONDIS sterk in afval- en recycling.<br />

“We zijn een zeer brede recycler van alle mogelijke<br />

afvalstoffen”, zegt Krawczik. “Zo verwerken<br />

we samen met onze Duitse dochter TSR 10 mil-<br />

joen schroot per jaar en brengen dit weer terug in<br />

omloop. In Lichtenvoorde verwerken we 8.000<br />

ton aluminium koffiecapsules per jaar waarvan<br />

nieuwe cups en andere producten worden gemaakt.<br />

Het achtergebleven koffiedik wordt weer<br />

gebruikt door onze Waste To Energy Plant in<br />

REMONDIS ontwerpt, levert en onderhoud<br />

totaaloplossingen op het gebied van waterbeheer.<br />

'Met onze divisie Smart Infra verzorgen we<br />

maatwerkoplossingen op het gebied van<br />

afval-, hemel- en oppervlaktewater'<br />

Bij grote infrastructurele projecten in Nederland is<br />

REMONDIS betrokken voor het ontwerpen en leveren<br />

van de pompinstallaties.<br />

38 /JAARBOEK


REMONDIS<br />

Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland.<br />

Nijmegen. Hier bevindt zich ook de eerste luierrecyclinginstallatie<br />

waar we uit 8.000 ton luiers<br />

per jaar het kunststof aandeel terugwinnen en<br />

waar de uitwerpselen worden omgezet in groene<br />

energie. Het zijn slechts enkele voorbeelden<br />

van wat wij onder recycling verstaan. Afgedankte<br />

accu’s van elektrische fietsen en auto’s worden<br />

eerst in onze unieke fabriek net over de grens in<br />

Duitsland gebruikt om spanningspieken en -dalingen<br />

op te vangen in het net voordat ze ontmanteld<br />

en gerecycled worden. En we zijn continu op<br />

zoek naar toegevoegde waarde. We willen geen<br />

producten recyclen die niemand gebruikt, maar<br />

juist toegevoegde waarde halen uit afval.” ❚<br />

Wim Osseweijer, directeur van REMONDIS Smart Infra.<br />

REMONDIS Nederland BV<br />

Galileïstraat 18<br />

7131 PE Lichtenvoorde, Nederland<br />

T +31 544 39 55 55<br />

www.remondisnederland.nl<br />

/JAARBOEK<br />

39


ROYAL EIJKELKAMP<br />

Tekst Roel van Gils | Beeld Royal Eijkelkamp<br />

Toonaangevend in<br />

bodem- en waterprojecten<br />

Met een omvangrijk productportfolio en een verregaande synergie<br />

tussen de verschillende divisies biedt Royal Eijkelkamp unieke<br />

oplossingen voor grootschalige projecten wereldwijd. Zo heeft het<br />

familiebedrijf een 5-jarig miljoenenproject ‘gescoord’ in Sri Lanka<br />

voor de aanleg van een grondwater monitoringsnetwerk. Maar ook<br />

voor projecten dichter bij huis heeft Royal Eijkelkamp een breed<br />

productgamma met unieke en multi-inzetbare apparatuur.<br />

Sri Lanka kampt net als veel andere landen<br />

met tal van grondwater gerelateerde problemen.<br />

Grondwater wordt schaarser, door bevolkingsgroei<br />

neemt de vraag naar grondwater<br />

toe en een grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt<br />

schommelingen in niveau, kwaliteit<br />

en samenstelling. “In verschillende gebieden<br />

wordt bovendien een zeer hoog arsenicum<br />

en kwikgehalte aangetroffen in het drinkwater”,<br />

weet Rob Stolsz, Product Specialist Soil<br />

& Water bij Royal Eijkelkamp. “Dat leidt bij<br />

inwoners veelvuldig tot chronische nierziekte.<br />

Aan ons de taak om een compleet monitoringsnetwerk<br />

op te tuigen, bestaande uit 150<br />

meetlocaties. Het biedt beslissingsnemers van<br />

het ministerie in de nabije toekomst tijdige,<br />

betrouwbare en accurate data op basis waarvan<br />

grondwater gerelateerde problematieken<br />

gemonitord en gemanaged kunnen worden.”<br />

HOGE NOOD<br />

Royal Eijkelkamp heeft het complete project<br />

in Sri Lanka op zich genomen in opdracht<br />

van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation<br />

and Water Resources Management en maakt<br />

slim, gebruik van een optimale synergie tussen<br />

de divisies Eijkelkamp SonicSampDrill,<br />

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions en Eijkelkamp<br />

Soil & Water. “Vrijwel ons complete<br />

productportfolio komt in dit project samen”,<br />

weet Sjoerd Sprenkelder te vertellen, Product<br />

Manager Sonic & Conventional Rigs bij<br />

Royal Eijkelkamp. “Vanuit Nederland hebben<br />

we een aantal vooruitgeschoven ‘posten’ om<br />

het project in goede banen te leiden, maar<br />

ook om mensen lokaal op te leiden die ons<br />

bij het monitoringsproject van 5 jaar kunnen<br />

assisteren. Dat kunnen we overigens ook op<br />

grote afstand vanuit onze Eijkelkamp Academy<br />

in Giesbeek. Tijdens corona hebben we<br />

fors geïnvesteerd in apparatuur om mensen<br />

op afstand op te leiden. Zo zijn meerdere<br />

klanten in Australië op een jobsite via real<br />

time streaming getraind.” Stolsz vult aan: “Op<br />

een vergelijkbare wijze zijn we betrokken<br />

bij projecten in Brazilië en Afrika. Ook daar<br />

is de nood hoog, vanwege dammen die op<br />

instorten staan. Het heeft recent nog meer<br />

dan 300 mensenlevens gekost in Brazilië.<br />

Wij doen uitvoerig onderzoek naar de bodemkwaliteit<br />

vooruitlopend op de bouw van<br />

nooddammen.”<br />

'We blijven ons voortdurend focussen op de<br />

ontwikkeling van SonicCPT tooling, smart<br />

sensoring, accessoires en SonicCPT gerelateerde<br />

en multi-inzetbare machines'<br />

40 /JAARBOEK


ROYAL EIJKELKAMP<br />

GEOTECHNISCHE TOEPASSINGEN<br />

Behalve het compleet ontzorgen van opdrachtgevers<br />

op projectbasis is Royal Eijkelkamp natuurlijk<br />

ook ‘gewoon’ producent. “Recent hebben<br />

we ons portfolio uitgebreid met een range<br />

aan geotechnische meetinstrumenten, waaronder<br />

piezometers, inclinometers, tiltmeters<br />

en extensometers. Belangrijke unique buying<br />

reasons van de producten zijn onder meer<br />

de betrouwbaarheid, robuustheid en ontzettend<br />

hoge accuraatheid. Wij maken gebruik<br />

van state-of-the-art technologie. De meetinstrumenten<br />

moeten ook onder extreme condities<br />

hun toegevoegde waarde bewijzen”, legt<br />

Sprenkelder uit. “Daarnaast leveren we een<br />

uniek gamma aan compacte sondeermachines.<br />

De Compact Crawler CPT-serie is een kleine,<br />

maar krachtige unit op rupsen om sondeerwerkzaamheden<br />

uit te voeren. Ideaal voor<br />

moeilijk bereikbare locaties of in binnenstedelijk<br />

gebied, waar je niet met een grote sondeerwagen<br />

uit de voeten kunt. Bovendien is de<br />

pusher met frame zelfs los te koppelen van de<br />

crawler waardoor in zeer kleine en lage ruimtes<br />

gewerkt kan worden.” Stolsz: “Daarnaast werken<br />

we aan remote technieken zodat machines<br />

heel nauwkeurig op afstand bediend kunnen<br />

worden, om zowel de ergonomie als veiligheid<br />

te verhogen. We onderzoeken de mogelijkheden<br />

om machines op (veel grotere) afstand te<br />

bedienen. Bijvoorbeeld vanaf kantoor een machine<br />

bedienen die op de bodem van de zee of<br />

midden in een grote mijn staat opgesteld.” }<br />

De vertegenwoordigers van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources Management en het Royal Eijkelkamp Project Team met een deel van<br />

het materiaal dat richting Sri Lanka is gegaan.<br />

/JAARBOEK<br />

41


BEKIJK DE<br />

VIDEO<br />

Ontdek de nieuwe DS4<br />

De nieuwe en multifunctionele DS4 is een compact<br />

rupsvoertuig voor bodemonderzoek:<br />

• Dynamisch bemonsteren met SPT<br />

• Bemonstering met ramgutsen (diameter 50, 60 en 80 mm)<br />

• Bemonstering met steekbussen (diameter tot 4”)<br />

• Conventioneel boren<br />

• Handmatig klemsysteem voor uittrekken monster in liner<br />

Voordelen DS4<br />

• Kleine en compacte machine<br />

• Pull/push direct over de mast<br />

• Hydraulische snelkoppelingen<br />

• Op afstand te besturen<br />

T +31 313 880 200<br />

E info@eijkelkamp.com<br />

I royaleijkelkamp.com


ROYAL EIJKELKAMP<br />

Compact Crawler CPT200.<br />

MULTI-INZETBARE MACHINES<br />

Vanuit de markt komt er steeds meer vraag<br />

naar multi-inzetbare machines, merkt Sprenkelder.<br />

“Uniek aan de Compact Crawler<br />

CPT-serie is de additionele boormotor op<br />

de rups die tevens gebruikt kan worden voor<br />

het doorboren van plaatselijke puinlagen of<br />

gesteente. Er hoeft dan geen andere boorstelling<br />

meer ‘gemobiliseerd’ te worden. Zeker<br />

in gebieden met een heterogene geologie,<br />

zoals in Limburg, is deze combinatie van<br />

boren en sonderen heel interessant. En die<br />

combinatie wordt nog eens versterkt met<br />

de Drill’n CPT-unit. Boorbedrijven kunnen<br />

de Drill’n CPT (een volledig zelfwerkende<br />

sondeerunit) inklemmen in de voetklem van<br />

de boormachine en op die manier zelfstandig<br />

sonderingen uitvoeren. Ook het sonisch<br />

boren en bemonsteren tot een maximale<br />

diepte en vervolgens met een rotary boorkop<br />

boren in harder materiaal en tot grotere<br />

diepte, is veel aan de orde. Vandaar<br />

dat we onze DUO serie hebben ontwikkeld<br />

die deze mogelijkheid biedt. De DS4 is op<br />

zijn beurt weer uitermate geschikt voor de<br />

overwegend zachtere geologie in ons land<br />

en compatibel met maar liefst vijf verschillende<br />

toepassingen. Het uitvoeren van milieukundig<br />

onderzoek, partijkeuringen, geotechnisch<br />

onderzoek, het is allemaal mogelijk<br />

met de DS4. En zo blijven we ons voortdurend<br />

focussen op de ontwikkeling van Sonic-<br />

CPT tooling, smart sensoring, accessoires en<br />

SonicCPT gerelateerde en multi-inzetbare<br />

machines.” Met de Eijkelkamp Service<br />

Assistent heeft men bovendien altijd inzicht<br />

in de performance van de apparatuur en<br />

wordt stilstand door een uitgebreide monitoring<br />

en preventief onderhoud zoveel<br />

mogelijk voorkomen.<br />

Royal Eijkelkamp was de laatste vijf jaar exclusief<br />

vertegenwoordiger voor de Grundfos<br />

MP1 pomp wereldwijd. “Een unieke pomp met<br />

dunne diameters die tot 90 meter diep water<br />

kan oppompen en vooral gebruikt wordt om<br />

watermonsters te nemen en peilbuizen door te<br />

spoelen”, legt Stolsz uit. “We hebben de productieplant<br />

recent vanuit Amerika naar Giesbeek<br />

gehaald en produceren de pomp sinds<br />

november dit jaar in eigen beheer. Daarnaast<br />

zijn we bezig met de ontwikkeling van een irrigatiesysteem<br />

om onder vacuüm overtollig water<br />

weg te zuigen. Daarmee is het mogelijk om<br />

een terrein dat oververzadigd is geraakt in hele<br />

korte tijd droog te maken. Of andersom om<br />

bij droogte een terrein op zeer nauwkeurige<br />

wijze te bevochtigen.” Meer kan Stolsz op dit<br />

moment nog niet verklappen over het systeem<br />

dat volgend jaar door Royal Eijkelkamp op de<br />

markt wordt gebracht.<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan een<br />

demo via Royal Eijkelkamp en ervaar zelf de<br />

veelzijdigheid van bijvoorbeeld de Compact<br />

Crawler CPT-serie of de DS4. ❚<br />

Royal Eijkelkamp<br />

Nijverheidsstraat 9, 6987 EN Giesbeek<br />

T +31 313 88 02 00<br />

www.royaleijkelkamp.com<br />

/JAARBOEK<br />

43


CROONWOLTER&DROS<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld Croonwolter&dros<br />

Croonwolter&dros werkt met een systematische aanpak<br />

Duurzame ambities<br />

waarmaken in de<br />

hoogste versnelling<br />

Als het gaat om innovatieve oplossingen en samenwerkingsvormen in de infra, dan komt<br />

Croonwolter&dros herhaaldelijk in beeld. Het TBI-bedrijf heeft duurzaam werken al heel lang<br />

hoog in het vaandel staan. Met een horizontaal geprogrammeerde organisatie, waarin ruimte is<br />

voor innovatieve ideeën, kijkt het bedrijf naar oplossingen die bijdragen aan het behalen van de<br />

doelstellingen die voor 2030 en 2050 zijn vastgelegd.<br />

En met succes. Als rode draad loopt door alle<br />

inspanningen dat kennis gedeeld wordt en<br />

bedrijven en mensen die hulp nodig hebben<br />

bij het maken van een omslag naar duurzamer<br />

werken op support kunnen rekenen. De interne<br />

organisatie evolueert mee met de duurzaamheidsambities<br />

en de steeds wijzigende vragen<br />

uit de markt. Zo is de afdeling Technologie &<br />

Ontwikkeling opgezet, om de klanten nog beter<br />

te kunnen helpen bij het realiseren van hun<br />

doelen. We spreken met Celeste Martens,<br />

bekend van Asset Management, nu Manager<br />

Technologie & Ontwikkeling en met Remmy<br />

Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra.<br />

BEZIG MET MORGEN<br />

EN OVERMORGEN<br />

Remmy opent het gesprek: “Bij mij op de<br />

afdeling zijn we bezig met het werk van morgen,<br />

De afdeling van Celeste is bezig met overmorgen.”<br />

Celeste voegt toe: “Wij werken vraag en<br />

aanbod gedreven. Als Remmy iets belangrijks<br />

signaleert, dan legt hij dat bij ons neer. Wij buigen<br />

ons er dan over en kijken zo ver mogelijk vooruit.<br />

Vanuit onze jarenlange expertise en innovatiekracht<br />

werken we zo aan oplossingen die bijdragen<br />

aan de doelstellingen van de opdrachtgevers,<br />

bijvoorbeeld nog duurzamer werken.” Remmy<br />

merkt op dat zij scherp in de gaten houden wat<br />

overheden aan activiteiten plannen en publiceren<br />

en daarop acteren. “De focus ligt bij ons op 2030<br />

en verder, overmorgen dus. Onze duurzame<br />

ambities staan in dienst van samenwerking en<br />

ontwikkeling, op weg naar een betere wereld.”<br />

Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra.<br />

Hoe is de afdeling Technologie & Ontwikkeling<br />

tot stand gekomen? Celeste: “We hebben<br />

mensen geselecteerd die nieuwsgierig<br />

zijn, intrinsieke motivatie hebben om aan de<br />

(maatschappelijke) thema’s te werken, denken<br />

in oplossingen maar ook niet vergeten<br />

om problemen en oplossingen te valideren bij<br />

onze klanten.” Remmy vult aan: “We hebben<br />

intern een intensieve afstemming en houden<br />

elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen.<br />

Zo zien we actueel veel beweging bij de over-<br />

44<br />

/JAARBOEK


CROONWOLTER&DROS<br />

heid, die voor de grootste renovatie en vervangingstaak<br />

staat uit de geschiedenis. Veel<br />

infrastructuur uit de jaren '60 en '70 bereikt<br />

zijn 'end of lifecycle' en moet gerenoveerd of<br />

vervangen worden. De voorwaarde is dat dit<br />

efficiënt gebeurt, met zo min mogelijk hinder<br />

en uiteraard duurzaam. Dat zijn factoren die<br />

Croonwolter&dros op het lijf zijn geschreven,<br />

wij kunnen terugvallen op onze kennis van eerdere<br />

projecten, de expertise van onze mensen<br />

en op onze innovatiekracht. We zetten oplossingen<br />

in zoals digital twins, testen, simuleren<br />

en het optimaliseren van communicatie met<br />

stakeholders.”<br />

FOCUSGEBIEDEN VAN<br />

TECHNOLOGIE EN<br />

ONTWIKKELING<br />

Wanneer we kijken naar de focusgebieden op<br />

de afdeling Technologie & Ontwikkeling, dan<br />

zijn dat Asset Management, Industrialisatie,<br />

Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatiecultuur.<br />

Deze programma's hebben onderling<br />

veel raakvlakken. Celeste: "Digitalisering is ernorm<br />

belangrijk als je duurzaam wilt werken,<br />

maar staat niet op zich. Binnen het thema industrialisatie<br />

levert modulair bouwen ook<br />

veel op. Bouw je planmatig modulair, zodat<br />

elementen makkelijk herinzetbaar zijn na hun<br />

‘end of lifecycle’, of bouw je juist seriematig<br />

met de nadruk op circulariteit? Binnen duurzaam<br />

werken staan thema’s nooit op zichzelf.<br />

Het is de juiste mix die bepaalt of je zo optimaal<br />

mogelijk werkt. Dat kan alleen als we<br />

onze kennis delen en vooral heel intensief<br />

samen optrekken, zodat in de hele keten de<br />

beste keuzes worden gemaakt.”<br />

Remmy beaamt dat en vult aan: “We zullen<br />

meer gaan samenwerken in een andere houding,<br />

met het oog op de toekomst. We gaan<br />

de risico’s en kansen beter verdelen en elkaar<br />

slimmer maken.” Celeste haalt als voorbeeld<br />

de agenda aan die door Rijkswaterstaat is gelanceerd:<br />

‘Samen sneller met focus innoveren’.<br />

“Dat is precies zoals wij werken”, concludeert<br />

zij. “Wij willen voorsorteren op wat<br />

eraan zit te komen. Dat moet wel in de cultuur<br />

van je organisatie zitten. Dit gaat niet alleen om<br />

een gezonde bedrijfsvoering, dit gaat om toekomstige<br />

generaties. Toekomstbestendig werken<br />

is een morele plicht die we allemaal hebben.<br />

We willen als Croonwolter&dros niet de<br />

beste van Nederland zijn, maar wel het beste<br />

voor Nederland. Met een lange termijn focus en<br />

een duurzame continuïteit.”<br />

STANDAARDISATIE IS WENSELIJK<br />

Celeste en Remmy geven aan dat ook de aanpak<br />

bij Croonwolter&dros veranderd is, als het gaat<br />

Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling.<br />

'Samenwerken was altijd al een speerpunt,<br />

dat is het en dat blijft het'<br />

om oplossingen aandragen. “Waar we voorheen<br />

met eigen oplossingen voorbijkwamen,<br />

luisteren we nu meer en gaan op onderzoek<br />

uit”, schetst Remmy. “We pushen onze oplossing<br />

niet, maar stellen ons empathisch op. ‘Wat<br />

is de context van het project en welk belangen<br />

spelen er?’ Het draait dus niet alleen om technologie.”<br />

Celeste: “Vanuit een idee valideren we<br />

eerst het probleem (begrijpen we waar het echt<br />

om gaat) en daarna valideren we de oplossing.”<br />

Volgens Remmy is het wenselijk om zoveel<br />

mogelijk te standaardiseren. “Door te kijken of<br />

iets opgelost kan worden met een generieke<br />

aanpak binnen de gestelde kaders, hoef je het<br />

wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Dat<br />

is per definitie duurzaam werken. En… generiek<br />

kan ook innovatief zijn. Bovendien houd je<br />

daardoor meer tijd over om te werken aan<br />

plannen voor de langere termijn.” Samenwerken<br />

was altijd al een speerpunt voor<br />

Croonwolter&dros, dat is het en dat blijft het<br />

volgens Celeste en Remmy. “Door ons enthousiasme<br />

nemen we partners mee in groei. Dat<br />

doen we op een wendbare en empathische<br />

manier. Door de samenwerking tussen Commercie<br />

& Tendering en Technologie & Ontwikkeling<br />

zijn we prima in staat om aan te sluiten<br />

bij de ontwikkelingen in de markt en de daaruit<br />

voortvloeiende behoeften van onze opdrachtgevers”,<br />

zegt Remmy tot besluit. ❚<br />

Croonwolter&dros<br />

Postbus 6073, 3002 AB Rotterdam<br />

T +31 889 23 58 99<br />

E Remmy.uffen@croonwolterendros.nl<br />

www.croonwolterendros.nl<br />

/JAARBOEK<br />

45


UW INFRAPARTNER<br />

Croonwolter&dros is uw infrapartner voor ontwerp, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en asset management.<br />

Deze activiteiten hebben wij allemaal in eigen huis. Daarnaast werken wij samen met specialisten, zodat wij uw<br />

complete infratraject multidisciplinair kunnen uitvoeren en beheersen. Wij zijn uw partner voor het gehele<br />

traject, voeren de regie en houden rekening met budgettaire en maatschappelijke invloeden. Voor meer<br />

informatie of contact kijkt u op croonwolterendros.nl/infra


AGRULINE<br />

SCHEURBESTENDIGE<br />

FITTINGS & LEIDINGEN<br />

LANGERE LEVENSDUUR<br />

scheurbestendig PE 100-RC<br />

HOGE ECONOMISCHE EFFICIËNTIE<br />

schuurvrije installatie<br />

DUURZAME KOPPELINGEN<br />

betere lasresultaten<br />

ONE STOP SHOPPING<br />

compleet PE 100-RC leidingwerk<br />

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Austria | T +43 7258 7900 | sales@agru.at


VAN AALSBURG<br />

Bij de Lepelaarplassen zet Van Aalsburg een elektrische boot en een specialistische moeraskraan in, die geheel is aangepast naar de wensen voor het gebruik in natuurgebieden.<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Van Aalsburg<br />

Van Aalsburg: derde<br />

generatie familiebedrijf met<br />

duurzame wilgenproducten<br />

Van Aalsburg is een modern familiebedrijf waar het stokje letterlijk van generatie op generatie<br />

wordt doorgegeven. “Mijn vijf broers en ik hebben het ambacht van griendwerken van onze vader<br />

geleerd”, zegt Dick van Aalsburg. “Die jarenlange kennis en ervaring blijft in de familie, er worden<br />

steeds meer familieleden actief betrokken bij het bedrijf: neven, achterneven, zwagers. De kennis van<br />

het ambacht combineren we met moderne innovatieve technieken en specifieke materialen zodat<br />

we blijven doorontwikkelen binnen ons vakgebied.”<br />

De strategie van Van Aalsburg richting de toekomst<br />

focust zich met name op duurzaamheid.<br />

“Dit gaat een grote vlucht nemen”, volgens<br />

Dick. “Met onze projecten willen we meer CO 2<br />

vasthouden dan uitstoten, dát is -naast bodemen<br />

oeverbescherming- het doel.” Niet verwonderlijk<br />

dat het bedrijf op niveau 5 van de CO 2<br />

-<br />

prestatieladder staat, het hoogste niveau voor<br />

kwaliteit, veiligheid, duurzaam hout en milieu.<br />

Duurzaam in de breedste zin van het woord<br />

“Naast de enorme hoeveelheid zonnepanelen<br />

op ons bedrijfspand en een eigen trafohuis,<br />

rijden we 100% op blauwe diesel en<br />

‘Duurzaam en degelijk<br />

natuur met natuur beschermen’<br />

verkennen we de mogelijkheid om over te<br />

schakelen op waterstof.” De plannen voor<br />

2,5 ha vergroting van het bedrijfsterrein zijn<br />

bij de gemeente ingediend. “Uiteraard gebruiken<br />

we zoveel mogelijk elektrisch aangedreven<br />

boten en materieel, omdat onze<br />

werken voornamelijk plaatsvinden in natuurgebieden.<br />

Want we willen niet alleen op een<br />

zo duurzaam mogelijke manier wérken, maar<br />

ook met duurzame materialen. Daarom kijken<br />

we ook of onze producten nóg duurzamer<br />

kunnen”, zegt Dick.<br />

48 /JAARBOEK


VAN AALSBURG<br />

met de onderzoeken, maar naar verwachting<br />

zullen we dit veel vaker gaan inzetten.<br />

Wij hebben een aantal modellen als<br />

Van Aalsburg geregistreerd.”<br />

Exclusief bij Van Aalsburg: kokos- en jutematten gecombineerd met bestorven wilgentakken.<br />

Een veel duurzamer alternatief voor geotextiel.<br />

BUILDING WITH NATURE<br />

Bij de Lepelaarplassen -een Natura2000-<br />

gebied- is Van Aalsburg inmiddels druk bezig<br />

met het herstel van de vogeleilanden. “Het is<br />

echt building with nature”, zegt Dick en vertelt<br />

dat er specifieke aanpassingen aan de machines<br />

gedaan zijn om dit natuureiland te realiseren<br />

op deze lastig te bereiken plek. “Maar wij gaan<br />

geen enkele uitdaging in ons ambacht uit de<br />

weg”, besluit Dick. ❚<br />

DUURZAAM ALTERNATIEF<br />

“Waar we voorheen bij oever- en bodembescherming<br />

met geotextiel werkten, hebben<br />

we een vernieuwd alternatief ontwikkeld.<br />

Door kokos- en jutematten te combineren<br />

met de bestorven wilgentakken, ontstaat<br />

een veel duurzamer alternatief voor o.a.<br />

de huidige zinkmatten.” Dick vertelt dat de<br />

manier waarop het vroeger werd gedaan nu<br />

weer wordt toegepast: “Door lagen vulhout<br />

en rijshout toe te passen creëren we meer<br />

stijfheid. Ook werken we bijvoorbeeld<br />

met twee lagen wiepen met jute eronder.<br />

Op deze manier realiseren we een betere<br />

zanddichtheid en treksterktes bij de zinkstukken.<br />

Uiteraard kijken we goed naar de<br />

functie, zodat die niet in het gedrang komt.<br />

Inmiddels is de KIWA in Duitsland bezig<br />

VAN AALSBURG<br />

Van Aalsburg BV<br />

Paalgraaf 11, 4174 LC Hellouw<br />

T +31 653 17 95 38<br />

E info@vanaalsburgbv.nl<br />

www.vanaalsburgbv.nl<br />

VAN AALSBURG<br />

AL MEER DAN 50 JAAR VERTROUWD<br />

DOOR DUIZENDEN KLANTEN<br />

Paalgraaf 11<br />

4174 LC Hellouw<br />

+31 (0)418 58 12 29<br />

info@vanaalsburgbv.nl<br />

www.vanaalsburgbv.nl<br />

VAN AALSBURG B.V. CERTIFICATEN<br />

Per jaar 750.000 m² zink en kraagstukken<br />

Van ontwerpfase tot oplevering<br />

Nauwkeurig afzinken met zinkbalk met<br />

behulp van GPS<br />

Meer dan 60 jaar ervaring<br />

Natuur met natuur beschermen<br />

Co 2<br />

negatieve projecten<br />

00023873004 - VAN AALSBURG 1-2.indd 1 03-11-21 /JAARBOEK 15:40 49


TOPCON<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Topcon / Martin Hogeboom / Shutterstock<br />

De gezichten achter Topcon in Nederland<br />

Aangenaam met je te werken!<br />

Mogen we ons even voorstellen? Niet dat we nieuw zijn hoor, Topcon bestaat al sinds 1932.<br />

Maar het zijn de mensen die Topcon maken tot het bedrijf wat het nu is: een wereldwijde speler<br />

die nauwkeurige meetoplossingen en producten ontwikkelt, produceert en verkoopt. Dankzij deze<br />

oplossingen -én de ondersteuning die we onze klanten bieden bij het gebruik- kan er slimmer,<br />

sneller, duurzamer, rendabeler en veiliger gewerkt worden binnen bouw en landbouw. We zijn altijd<br />

heel benieuwd naar jouw verhaal, maar willen dit keer iets meer van onszelf laten zien.<br />

We starten met degene die ons een inkijkje<br />

kan geven in wat Topcon voor jou wil betekenen<br />

en die op de achtergrond de schakels aan<br />

elkaar verbindt: Frido Buunk, general manager<br />

van Topcon Positioning Netherlands.<br />

“Als onderdeel van een grote internationale<br />

speler, vertalen wij<br />

als Topcon Positioning Netherlands<br />

de wereldwijde visie van<br />

Topcon terug naar de lokale<br />

markt. We kijken hoe we<br />

onze innovaties in Nederland<br />

goed kunnen toepassen.” De<br />

continue veranderingen in de<br />

bouw en infra in ons land zorgen<br />

voor een toenemende druk om<br />

efficiënter te werken. “Meer resultaat<br />

behalen in minder tijd, faalkosten<br />

reduceren, minder milieubelasting,<br />

veiliger werken én een<br />

schaarste aan vakmensen… het zijn<br />

nogal wat uitdagingen waar<br />

de mensen in deze branche<br />

tegenaan lopen.<br />

Tegelijkertijd worden<br />

de bedrijven steeds<br />

groter, doen meer<br />

en diverser werk.<br />

Juist dan moet het<br />

workflowmanage-<br />

Frido Buunk, general<br />

manager bij Topcon<br />

Positioning Netherlands.<br />

ment van zo’n bedrijf op orde zijn. Data wordt<br />

daarbij steeds belangrijker; zowel het inwinnen,<br />

als het opvragen en gebruiken ervan. Onze opdrachtgevers<br />

leren steeds meer in data te denken<br />

en systemen te gebruiken die hen daarbij helpen.<br />

Software is daarbij leidend en samenwerken zó<br />

ontzettend belangrijk. In je team, in het bedrijf én<br />

in het project. En daar helpen wij je dan weer bij.”<br />

MEERWAARDE<br />

ZIT IN ONZE MENSEN<br />

Topcon is meer dan alleen leverancier van software<br />

en hardware. “We hebben goede producten<br />

en oplossingen, maar daarin zijn we niet de enige.<br />

De meerwaarde van Topcon zit echt in onze<br />

mensen en onze aanpak. We adviseren, denken<br />

mee en zetten nét dat stapje extra.” Buunk beseft<br />

dat de interne workflow binnen Topcon daarom<br />

50 /JAARBOEK


TOPCON<br />

minstens zo belangrijk is. “Om klanten optimaal<br />

te kunnen bedienen, moeten alle afdelingen, zoals<br />

sales, support, orderverwerking en de directie,<br />

goed samenwerken”, vindt Buunk.<br />

Topcon onderscheidt zich door oprechte interesse<br />

te combineren met de wil om anderen verder<br />

te helpen. “Belangrijk daarbij zijn ook de samenwerkingen<br />

van en met partners en leveranciers<br />

binnen de keten. We zijn tenslotte allemaal een<br />

schakel in het grote geheel van het bouwproces.”<br />

SALES & CUSTOMER SERVICE<br />

Niet alleen binnen de keten, ook binnen Topcon<br />

zélf zijn de diverse afdelingen allemaal belangrijke<br />

onderdelen van het geheel. Zoals de afdeling sales,<br />

waar Ad van Gils ons meer over vertelt. “Topcon<br />

spiegelt zich aan de markten die we bedienen. Samenwerken<br />

met andere afdelingen en denken in<br />

workflows gebeurt steeds vaker. Zo hebben wij<br />

intern bijvoorbeeld de markten Construction en<br />

Geopositioning samengevoegd tot Positioning<br />

Solutions, vergelijkbaar met de overlap van die<br />

sectoren binnen de branches die wij bedienen.<br />

Landmeetkundige oplossingen in de bouw, zowel<br />

boven- als ondergronds in combinatie met machinebesturing<br />

voor wegenbouw en grondverzet,<br />

hebben tenslotte allemaal met elkaar te maken en<br />

worden steeds meer digitaal. Ook het optimaliseren<br />

van de transportbewegingen van het grondverzet<br />

en de transporten van afvalstromen binnen<br />

de bouw kunnen voortaan digitaal: allemaal met<br />

behulp van data en goede webapplicaties.”<br />

‘Met onze oplossingen en kennis kan<br />

er slimmer gewerkt worden binnen<br />

bouw en landbouw’<br />

Digitalisering geeft betere inzichten in de landbouw.<br />

(Beeld: Topcon)<br />

Van Gils constateert dat klanten van Topcon<br />

steeds meer apparatuur hebben<br />

die divers ingezet kan worden.<br />

Dat zorgt voor overlap in diverse<br />

sectoren. “De vraag<br />

vanuit de klant verandert<br />

daarmee ook. Waar de klant<br />

de afgelopen 15 jaar exact<br />

wist welke apparatuur hij nodig<br />

had, komt de klant nu bij<br />

ons met een vraag naar een<br />

oplossing, in plaats van naar<br />

een product.” }<br />

Ad van Gils, Afdeling Sales.<br />

/JAARBOEK<br />

51


TOPCON<br />

Samen werken aan de uitdagingen van de toekomst, dáár staat Topcon in Nederland voor.<br />

Als voorbeeld noemt Van Gils het digitaal<br />

inmeten. “Dát is het vraagstuk en wij<br />

gaan ze adviseren hoe ze dat het beste<br />

kunnen doen. Optimaal afgestemd op<br />

de toepassing van de klant.” De afdeling<br />

sales benadert ook proactief<br />

potentiële nieuwe klanten. “We<br />

reiken bijvoorbeeld aannemers<br />

een helpende hand<br />

en kijken hoe we ondersteunend<br />

kunnen zijn in<br />

hun processen. Zij willen<br />

tegenwoordig flexibeler<br />

zijn en meer onderdelen<br />

zelf oppakken in plaats<br />

van uitbesteden. Omdat wij<br />

kennis hebben van de markt<br />

en weten waar ze tegen aan<br />

lopen, kunnen we ook hen<br />

optimaal bedienen.”<br />

Zowel bij nieuwe als bij bestaande<br />

klanten is customer<br />

Raymond Mulder, Afdeling Service.<br />

service de afdeling waar de order van a tot z<br />

wordt verwerkt. Zij zorgen ervoor dat<br />

alle afdelingen hun werk kunnen doen<br />

en dat de gemaakte afspraken worden<br />

nagekomen.<br />

SERVICE<br />

Of een klant nou binnenkomt via<br />

sales, service of support, er<br />

wordt altijd goed gekeken<br />

wat het specifieke vraagstuk<br />

is en bij welke afdeling<br />

of persoon de<br />

klant het beste terecht<br />

kan. Topcon<br />

stelt een projectteam<br />

samen en de<br />

klant heeft één aanspreekpunt.<br />

“Topcon<br />

wil vooral op het gebied<br />

van service en support<br />

een verschil maken”, zegt<br />

Raymond Mulder van de<br />

afdeling service. “Dus kijken<br />

we niet alleen naar wat<br />

de klant vraagt, maar kijken<br />

we naar wat de klant nodig<br />

heeft. Waar is de klant het meeste mee gebaat?<br />

Kwestie van goed doorvragen, verder<br />

denken en je expertise op dat gebied optimaal<br />

inzetten”, volgens Mulder.<br />

“Wij zijn verantwoordelijk voor het op tijd<br />

uitleveren van de orders met de juiste software<br />

en instellingen, geheel naar wens van de<br />

klant.” Mulder, eerder werkzaam geweest bij<br />

de service buitendienst, heeft die specifieke<br />

kennis van buiten mee naar binnen gehaald.<br />

“Een andere meerwaarde is onze reparatieafdeling.<br />

Nagenoeg alles doen we in eigen<br />

beheer: reparaties, testen of gewoon de jaarlijkse<br />

kalibraties van instrumenten.” Ook de<br />

verhuurafdeling breidt zich uit. Door het partnerschap<br />

met Boels is de keuze in het fleetmanagement<br />

aanzienlijk vergroot. “We willen<br />

stilstand bij onze klanten voorkomen en zorgen<br />

dat de voorbereidingen op de verhuurmachines<br />

al gedaan zijn.”<br />

SUPPORT<br />

Jan-Martijn Koelewijn, afdeling support: “Om<br />

onze klanten verder te kunnen helpen, zullen<br />

wij ons moeten aanpassen, daarom lopen de<br />

afdelingen sales en support ook steeds meer<br />

52 /JAARBOEK


TOPCON<br />

Data is key tussen hardware, software en binnen alle sectoren.<br />

in elkaar over.” Koelewijn constateert namelijk<br />

dat de workflow voor klanten, met<br />

name bij de eerdergenoemde aannemers,<br />

verandert. “Steeds meer<br />

zaken gaan digitaal: inmeten, scannen,<br />

noem maar op. Bij die verandering<br />

in de markt kunnen sommige<br />

partijen wel wat hulp gebruiken.<br />

Soms ontbreekt het aan kennis in<br />

het secundaire proces, terwijl<br />

ze die taken wel graag<br />

zelf uit willen voeren.<br />

Wij ondersteunen<br />

daarbij in de volle<br />

breedte.”<br />

Jan-Martijn Koelewijn,<br />

Afdeling Support.<br />

De afdeling support<br />

zorgt voor<br />

de koppeling van<br />

de apparatuur<br />

aan de software.<br />

Ook software van derden.<br />

“En we leveren support<br />

op het gebied van geo, machine control<br />

en agriculture. Door heel klantgericht te<br />

werken en op een proactieve manier<br />

support te verlenen, maken we de<br />

klant zo zelfredzaam mogelijk”, zegt<br />

Koelewijn. “Onze supportcollega’s<br />

staan altijd klaar om telefonisch<br />

te ondersteunen en onze service<br />

collega’s zijn de klanten graag van<br />

dienst in het servicecenter of<br />

komen bij hen langs op locatie.<br />

Daarnaast bieden<br />

we diverse trainingen aan,<br />

desgewenst op locatie. En<br />

onze quick guides en instructievideo’s<br />

zijn altijd<br />

te raadplegen en kunnen<br />

heel praktische ondersteuning<br />

bieden.”<br />

EN DAARMEE IS DE<br />

CIRKEL ROND<br />

Met wie je dus ook in contact<br />

komt bij Topcon, iedereen is<br />

bereid te helpen en is op de<br />

hoogte van alle ins en outs<br />

op het gebied van technische<br />

producten, technologische ontwikkelingen,<br />

software en informatie. Bovendien zijn er<br />

korte lijnen met het hoofdkantoor van Topcon.<br />

Buunk: “Omdat we willen groeien als<br />

bedrijf, zijn we altijd op zoek naar goede collega’s<br />

die onze teams kunnen aanvullen. Het<br />

is de teamprestatie die er voor zorgt dat we<br />

optimaal kunnen meedenken in de processen<br />

van de klant en hen zo goed mogelijk kunnen<br />

bedienen. We zijn een wereldbedrijf met<br />

medewerkers in vele landen en toch krijgen<br />

we van onze klanten de feedback dat het<br />

contact fijn is, ze prettig geholpen zijn en we<br />

met korte lijntjes werken. Dat persoonlijke,<br />

met aandacht, dát is typisch Topcon”, zegt<br />

Buunk tot besluit. ❚<br />

Topcon Positioning Netherlands<br />

De Kronkels 14, 3752 LM Bunschoten<br />

T +31 332 99 29 39<br />

E customerservice.nl@topcon.com<br />

www.topconpositioning.nl<br />

/JAARBOEK<br />

53


BOUW & INFRA OPLOSSINGEN<br />

WITH YOU ALL THE WAY<br />

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION<br />

Elk type project, elke bedrijsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten<br />

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.<br />

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.<br />

topconpositioning.nl<br />

00025605007.indd 1 02-11-21 14:18<br />

TatukGIS<br />

Een van de meest uitgebreide GIS platformen op de markt. Desktop, web of mobiel? Het is allemaal mogelijk met deze<br />

naadloos op elkaar afgestemde producten. Met standaardapplicaties binnen enkele minuten aan de slag. De prijs/kwaliteitsverhouding<br />

is uniek. Sinds 2008 is SmallToGo value added reseller van TatukGIS binnen de Benelux. Daarbuiten als Solutions<br />

en Trainings Partner. Onze eigen STGViewer laat nog maar eens zien wat de kracht is van TatukGIS. SmallToGo is specialist<br />

in asset management en beheer. Wij nemen graag met u uw vraagstukken door om samen te werken<br />

aan een oplossing.<br />

T +31-(0)6-81463601<br />

E info@smalltogo.com<br />

www.smalltogo.com<br />

00026407001_smalltogo_v2(ligt bij de klant voor akkoord).indd 1 10-11-2021 12:41


Maak het verschil in de openbare ruimte<br />

met unieke lijnafwatering<br />

Met het Freestyle rooster biedt ACO je de unieke mogelijkheid om<br />

het zichtbare oppervlak van een gietijzeren rooster zelf te ontwerpen.<br />

Jij ontwerpt - wij zorgen voor de details! Op een eenvoudige manier<br />

kunnen fantasierijke ontwerpschetsen door ons worden gerealiseerd.<br />

Het enige wat wij nodig hebben is jouw idee!<br />

www.aco.nl • 0314 368280


SMALLTOGO<br />

Tekst Danny van Hooren | Beeld SmallToGo BV<br />

Het verleden, heden en<br />

de toekomst van GIS<br />

Geografie houdt de mens al vele honderden tot zelfs duizenden jaren bezig. Land verdelen,<br />

land inmeten, terrein verkennen, bodemgesteldheid,... De ene keer gaat het om de belasting, de<br />

andere keer om oorlog en weer een andere keer om eigendomsrechten op een stukje land.<br />

Die toepassingen zijn al zeer oud, maar tegelijkertijd nog zeer modern. Ze worden immers nog<br />

steeds toegepast, zij het met modernere en nauwkeurigere middelen. Danny van Hooren van<br />

GIS-specialist SmallToGo neemt ons mee in het verleden, heden en de toekomst van GIS.<br />

De groei en ontwikkeling van GIS kan in een<br />

aantal fasen worden samengevat:<br />

1) De geografie uit de oudheid: landmeten en<br />

kaarten tekenen<br />

2) De intrede van computers en het gaan digitaliseren<br />

van kaarten<br />

3) De internetbubbel: geografie via het web<br />

4) De huidige ontwikkelingen van 3D-laserscanning<br />

en mobiele applicaties<br />

5) De toekomst, al deels begonnen en gaat verder<br />

met augmented reality<br />

Iedere stap kent technologische uitdagingen,<br />

maar ook enorme sprongen. “Locatiebepaling<br />

werd vroeger veelal gedaan met de stand van<br />

de zon en de sterren”, weet Van Hooren. “In de<br />

laatste 40 jaar is dit vooral vervangen door satellieten<br />

die de positie terugstralen naar de aarde.<br />

In de scheepvaart wordt vaak nog een mix van<br />

beiden gebruikt. Ook de steeds meer toepasbare<br />

wiskunde heeft de GIS-wereld doen groeien.<br />

Wat nu als simpele functie is aan te roepen<br />

herbergt soms behoorlijk complexe wiskunde!”<br />

Halverwege vorige eeuw is na het ontdekken van<br />

de transistor een sprong gemaakt in de ontwikkeling<br />

van computers. “Waren het eerst nog logge<br />

SmallToGo levert verschillende producten waaronder de STGViewer waarmee vele soorten data bekeken, bevraagd en geëxporteerd kan worden.<br />

56 /JAARBOEK


SMALLTOGO<br />

bereik gekomen”, weet Van Hooren. “De hoeveelheden<br />

data die hiermee gepaard gaan zijn<br />

gigantisch, maar tegelijkertijd ook erg nauwkeurig.<br />

De toepassingen hiervoor gaan richting 3D<br />

en worden vaak live ingemeten en verwerkt.”<br />

Technologische ontwikkelingen, betere wiskundige algoritmes, uitgebreidere functies en de almaar groeiende<br />

snelheid in de verwerking van gegevens maakt dat GIS de komende decennia nog zal groeien.<br />

computers die kamers vulden en slechts enkele<br />

instructies per seconde konden verwerken, zo<br />

zijn het nu krachtige computers in een kleine behuizing<br />

geworden waar een processor in zit die<br />

tientallen miljoenen instructies per seconde afhandelen.<br />

Hiermee is de verwerking van de complexe<br />

wiskunde in GIS beter te verwerken.”<br />

“Eind jaren 80, begin jaren 90 begon langzaam<br />

het internet op te komen”, vervolgt Van<br />

Hooren. “Nog niet zoals we het nu kennen,<br />

maar er kon wel al gecommuniceerd worden<br />

tussen computers over grote afstanden. Voor<br />

het GIS met haar grote hoeveelheden data<br />

was dit nog niet geschikt. Later kwam de zogenaamde<br />

internetbubbel die voor een enorme<br />

toename in webontwikkeling zorgde en hogere<br />

snelheden op het internet. Tegelijkertijd<br />

werden ook mobiele telefoons geïntroduceerd<br />

die mobiele oplossingen mogelijk zouden gaan<br />

maken. Echter Android en Apple waren begin<br />

deze eeuw nog niet zo ver.”<br />

Langzaam werd internet voor GIS interessant.<br />

“Anno 2021 zijn de snelheden vaak erg goed.<br />

Glasvezel wordt steeds meer de standaard en<br />

daarmee verdwijnt ook een barrière in de internetsnelheid.<br />

Tevens zijn door de komst van de<br />

smartphones ook goede mobiele oplossingen<br />

mogelijk. Betere besturingssystemen op de mobiele<br />

apparaten en de steeds hogere snelheid in<br />

de mobiele verbindingen maken dit soort apparaten<br />

interessant en geschikt voor GIS.”<br />

“Door de hoge internetsnelheden, alsmede de<br />

snelheden in de netwerken binnen bedrijven,<br />

zijn toepassingen voor laserscanning, de zogenaamde<br />

point clouds, eveneens binnen hand-<br />

'Geografie houdt de mens al vele honderden tot<br />

zelfs duizenden jaren bezig'<br />

De volgende stap die al deels is ingezet en volgens<br />

Van Hooren in de nabije toekomst alleen maar<br />

toeneemt, is het werken met augmented reality.<br />

“Dat betekent eigenlijk dat geografische gegevens<br />

live op een beeld worden geprojecteerd die naar<br />

de echte wereld kijkt. Al lopende met een speciale<br />

bril kan dan al in de omgeving bekeken worden<br />

welke objecten van de bedrijfsgegevens er liggen.”<br />

De toekomst laat zich nog een beetje raden,<br />

maar het is wel te merken dat GIS als zeer bijzonder<br />

in het verleden, ongeveer 20 jaar geleden<br />

bij vele bedrijven een hoofdapplicatie<br />

is geworden en in de toekomst alleen maar<br />

belangrijker wordt”, resumeert Van Hooren.<br />

“Technologische ontwikkelingen, betere wiskundige<br />

algoritmes, uitgebreidere functies en<br />

de almaar groeiende snelheid in de verwerking<br />

van gegevens maakt dat GIS de komende<br />

decennia nog zal groeien. SmallToGo levert<br />

verschillende producten waaronder de ST-<br />

GViewer waarmee vele soorten data bekeken,<br />

bevraagd en geëxporteerd kan worden.” ❚<br />

SmallToGo BV<br />

Postbus 269<br />

4000 AG Tiel<br />

Tw +31 6 81 46 36 01<br />

Ew<br />

info@smalltogo.com<br />

www.smalltogo.com<br />

/JAARBOEK<br />

57


ACO<br />

Unieke ACO Freestyle roostergoot van gietijzer<br />

Tekst Ellen Groefsema |<br />

Beeld ACO<br />

ACO geeft afwateringsystemen<br />

een eigen gezicht<br />

Lijnafwatering is dé corebusiness van ACO wereldwijd. Meer dan een halve eeuw zijn wij koploper<br />

op dit specifieke gebied van afwateringstechniek. Ondanks de schijnbare eenvoud van het product<br />

blijft innovatie onze grootste kracht. De laatste jaren heeft de toepassing van sleufgoten en speciale<br />

design roosters een hoge vlucht genomen.<br />

URBAN DESIGN<br />

Waar traditionele roostergoten niet altijd aansluiten<br />

bij de beoogde uitstraling van een project,<br />

zorgen sleufgoten of roosters met een<br />

bijzonder ontwerp juist voor een duidelijke<br />

signatuur. De praktische must van afwatering<br />

verandert daarmee in Urban Design en draagt<br />

bij aan de eigen identiteit van een project.<br />

ALLES ONDER ÉÉN DAK<br />

Urban Design goten nemen een prominente plek<br />

in ons lijnafwateringsprogramma. Een dermate<br />

belangrijke plek zelfs dat een productspecialist en<br />

tekenaars zich ontfermen over deze tailor made<br />

oplossingen. Jouw idee is de basis voor ons werk.<br />

Hiermee gaan wij aan de slag. Aan alles wordt<br />

gedacht, tot in het kleinste detail. Omdat wij beschikken<br />

over een goede materiaalkennis en weten<br />

wat technisch wel en niet kan, komt u niet<br />

voor onaangename verrassingen te staan. In tegendeel!<br />

Door een complete begeleiding van uw<br />

project, van begin tot eind, bent u zeker van het<br />

eindresultaat! Wij leveren u een ‘maatpak’ van alleen<br />

de beste kwaliteit. Daar staan wij voor!<br />

FREESTYLEN MET ACO!<br />

Met de Freestyle rooster bieden wij je de unieke<br />

mogelijkheid om het zichtbare oppervlak<br />

van een gietijzeren rooster vrij te ontwerpen.<br />

Jij ontwerpt - wij zorgen voor de details! Op<br />

een eenvoudige manier kunnen fantasierijke<br />

ontwerpschetsen worden gerealiseerd. Het<br />

enige wat je nodig hebt is een idee. Wij kunnen<br />

de roosters naar wens leveren, bijvoorbeeld<br />

met een stroeve oppervlaktestructuur<br />

en sleufbreedtes van slechts 8 mm. Dus ook de<br />

veiligheid wordt niet verwaarloosd!<br />

58 /JAARBOEK


ACO<br />

ACO SquareLine sleufgoot uit RVS bij station Arnhem<br />

KOSTENBESPARING MET DE<br />

ACO POWERDRAIN-I SEALIN<br />

Onder de Freestyle roosters, maar ook onze<br />

sleufgoten passen wij steeds vaker de (r)evolutionaire<br />

polymeerbetonnen PowerDrain-<br />

I Sealin goot toe. Deze vodoet ruimschoots<br />

aan de waterdichtsheidseisen van EN1433 en<br />

BRL5211 (KOMO). Op een voldoende draagkrachtige<br />

ondergrond is geen betonommanteling<br />

nodig, zodat het verwerken van deze<br />

lijngoot een grote tijdbesparing oplevert tijdens<br />

de bouwfase. Maar er is meer. Want<br />

dankzij de EPDM-afdichting van de Sealin kan<br />

zand en water niet meer tussen de gootelementen<br />

doorsijpelen en wordt schade aan<br />

constructies en vervuiling van het grondwater<br />

voorkomen. Bovendien is het afkitten van de<br />

elementen onderling niet meer nodig dankzij<br />

deze Sealin-technologie. Ook dat bespaart tijd<br />

en dus geld tijdens de bouwfase.<br />

#ASKACO<br />

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking,<br />

zodat er betere doordachte en uitvoerbare<br />

oplossingen komen die sneller te verwerken<br />

zijn. "askACO" noemen we dat. Van<br />

deze ‘way of working’ mogen ontwerpers,<br />

aannemers en opdrachtgevers kostenloos<br />

gebruik maken. ACO zorgt voor de afwateringsexpertise<br />

en jij houdt de eindregie. Dus<br />

heb je een vraag over het monitoren, opvangen,<br />

reinigen, vasthouden en afvoeren van<br />

water? #askACO. ❚<br />

ACO Freestyle "Harmony" in centrum Assen<br />

ACO BV<br />

Edisonstraat 36<br />

7006 RD DOETINCHEM<br />

Tw +31 314 36 82 80<br />

Ew info@aco.nl<br />

www.aco.nl<br />

/JAARBOEK<br />

59


Rest Assured<br />

with Kooi camera<br />

surveillance<br />

Wij geloven dat iedereen een rustige en<br />

ongestoorde nachtrust verdient. Ook u. Daarom<br />

observeren en signaleren we met tijdelijke, mobiele<br />

en innovatieve camerabewaking en broeidetectie.<br />

Zo voorkomen we diefstal en schade bij uw<br />

bouwplaats of locatie.<br />

247kooi.com | Camera surveillance


KOOI CAMERA SURVEILLANCE<br />

Vanuit het Kooi Alarm Center worden alle UFO’s 24/7 geobserveerd.<br />

Een UFO van Kooi op locatie.​<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Kooi Camera Surveillance<br />

Unieke app geeft 24/7 zicht<br />

op elke projectlocatie<br />

Hoogwaardige mobiele, surveillance en tijdelijke camerabewaking verkleint niet alleen de kans op<br />

vandalisme en diefstal van kostbare spullen, een optimaal functionerende beveiligingsoplossing zorgt<br />

ook voor een ongestoorde nachtrust. Bij Kooi uit Drachten weten ze er alles van. De internationaal<br />

actieve kennispartner op dit gebied biedt een breed scala aan camerasystemen voor onder meer<br />

bouwterreinen, zonneparken en opslagplaatsen. Klanten van Kooi krijgen inloggegevens voor de<br />

247kooi App, om continu zicht te hebben op al hun projecten.<br />

De 247kooi App en het bijbehorende webportaal<br />

zijn uniek. "Zicht op bouwplaatsen via<br />

een webportaal is natuurlijk alom bekend", zegt<br />

international business developer Jelmer Kloosterman.<br />

"Maar het volledige toezicht mogelijk<br />

maken via een app is nieuw. Met de app bieden<br />

we onze klanten een extra stukje service."<br />

MULTIFUNCTIONEEL<br />

De 247kooi App, te downloaden voor iOS en<br />

Android, geeft continu zicht op projecten. Zo<br />

kunnen gebruikers meekijken met de op de<br />

OP WEG NAAR BETER<br />

De 247kooi App werd in juli 2021<br />

gelanceerd. Met behulp van de<br />

feedback van gebruikers wordt op<br />

dit moment gewerkt aan de verdere<br />

doorontwikkeling van de app.<br />

locatie aanwezige camerasystemen en incidentrapportages<br />

en -analyses inzien. "Daarnaast is<br />

het mogelijk om snel en eenvoudig wijzigingen<br />

in beveiligingstijden door te geven", vervolgt<br />

Kloosterman. "Voorheen gebeurde dat hoofdzakelijk<br />

telefonisch en nam de verwerking ervan<br />

nogal wat tijd in beslag. Daaraan maakt deze<br />

app definitief een eind. De gebruiker kan voortaan<br />

rechtstreeks de gewenste wijzigingen doorgeven.<br />

Vervolgens zorgt ons eigen Kooi Alarm<br />

Center ervoor dat deze mutaties volledig geautomatiseerd<br />

worden verwerkt. Zo is de klant altijd<br />

verzekerd van de juiste beveiliging."<br />

HELDER OVERZICHT<br />

Naast de reeds door Kloosterman genoemde<br />

functionaliteiten zorgt de 247kooi App ook<br />

voor een glashelder overzicht van de UFO’s<br />

(Unit For Observation) die op een project<br />

zijn opgesteld. Zowel qua aantal als de exacte<br />

plaats ervan. "Tijdens de realisatie van een<br />

project is het van groot belang om te weten<br />

hoeveel en wáár de beveiligingscamera precies<br />

staan en welk materiaal en materieel ze moeten<br />

beveiligen", aldus Kloosterman. "Ook daarvoor<br />

biedt deze app een oplossing. Een pluspunt<br />

dat net als de andere voordelen het werk<br />

van uitvoerders en werkvoorbereiders overzichtelijker<br />

en eenvoudiger gaat maken." ❚<br />

Kooi Camera Surveillance<br />

Zonnedauw 10<br />

9202 PA Drachten<br />

Tw +31 88 247 56 30<br />

Ew<br />

info@247kooi.com<br />

www.247kooi.nl<br />

/JAARBOEK<br />

61


WSP<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld De Fotoloods/Koen Mol<br />

WSP levert de vakmensen aan tafel<br />

Maximaal inzetten op<br />

toekomstbestendig ontwerpen?<br />

Stel je eens voor dat je een advies- en ingenieursbureau aan je zijde hebt, dat beschikt over een<br />

wereldwijd netwerk van specialisten? Een bedrijf dat vooral gedreven wordt door maximale<br />

betrokkenheid als het gaat om toekomstbestendig ontwerpen. Dat bedrijf is er. WSP ontwikkelt<br />

innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Business development<br />

manager Frans-Jan Willemen neemt ons mee in de wereld van WSP.<br />

BOTTOM-UP WERKEN<br />

“Wij zijn een organisatie die het liefst vanuit<br />

de inhoud betrokken is. Ons bureau maakt<br />

berekeningen, geeft advies en levert consultancy.<br />

Kortom, wij leveren echte experts<br />

aan tafel. Omdat we zelf uit een uitvoerend<br />

werkveld komen, snappen we de manier van<br />

communiceren en de behoeften van onze<br />

klanten als geen ander. Onlangs hebben we<br />

de vakgroep strategisch advies in het leven<br />

geroepen, met een econoom aan het roer.<br />

Met ingang van november beschikken we<br />

over contract- en projectmanagement als<br />

nieuwe dienstverlening. Door onze achtergrond<br />

praten we op niveau mee over natte<br />

waterbouw, infra, bouw, milieu en energie.<br />

Voor de <strong>GWW</strong> zitten we dus in de hele<br />

kolom”, schetst Willemen.<br />

‘Medewerkers van WSP werden betrokken<br />

bij het zoeken naar oplossingen<br />

tijdens de watersnoodramp in Limburg’<br />

Hoogwater bij Rossum. (Beeld: Koen Mol)<br />

62 /JAARBOEK


WSP<br />

Business development manager Frans-Jan Willemen.<br />

(Beeld: De Fotoloods)<br />

GLOBALE DENKTANK<br />

WSP is een mondiale speler met in elk land<br />

vestigingen waar expertise aanwezig is binnen<br />

alle disciplines. “Dat levert een enorme<br />

reken- en denkkracht op”, vervolgt Willemen.<br />

“We groeien elke dag en maken daarbij<br />

gebruik van de kruisbestuiving die plaatsvindt<br />

binnen ons eigen netwerk. Dat zie je bijvoorbeeld<br />

terug aan onze betrokkenheid bij digitalisering.<br />

We gebruiken data van projecten<br />

die overal ter wereld plaatsvinden en zetten<br />

deze in bij nieuwe projecten. Dat zorgt voor<br />

een enorme dynamiek, die ook echt nodig<br />

is in een wereld waarin de snelheid van veranderingen<br />

almaar toeneemt. Ook op het<br />

maatschappelijke vlak. Laat dat laatste nu<br />

een stokpaardje van ons zijn. We zetten<br />

maximaal in op maatschappelijke thema’s en<br />

hebben over belangrijke zaken een mening.<br />

Met onze kennis willen we het maatschappelijk<br />

belang dienen. Die waarden en normen<br />

zie je terug in onze projecten.”<br />

WSP komen we in Nederland dan ook overal<br />

tegen. Zoals dit jaar, bij de watersnoodramp<br />

in Limburg, waar de medewerkers van WSP<br />

werden betrokken bij het zoeken naar oplossingen.<br />

WSP heeft ook SROK contracten<br />

lopen met Rijkswaterstaat en onderzoekt<br />

en adviseert op het gebied van PFAS, stikstof<br />

et cetera. “Als het gaat om renoveren,<br />

vervangen, circulair werken en recycling, dan<br />

geldt: samenwerken is alles, net zoals betrokken<br />

zijn. Dat begint bij onze medewerkers en<br />

dat dragen we graag over op onze klanten.<br />

We staan samen voor de uitdaging een toekomstbestendige<br />

samenleving te bouwen”,<br />

zegt Willemen tot besluit. ❚<br />

WSP<br />

Tramsingel 2, 4814 AB, Breda<br />

T +31 88 910 20 00<br />

E nl.info@wsp.com<br />

www.wsp.com/nl<br />

/JAARBOEK<br />

63


SGS<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld SGS<br />

Samenwerking steeds intensiever dankzij elkaar aanvullende expertises<br />

Twee zelfstandige<br />

spelers in de bouw en<br />

infra onder hetzelfde dak<br />

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering met een<br />

wereldwijd netwerk van 2.600 kantoren en meer dan 93.000 medewerkers. Om meer focus te<br />

leggen op de benodigdheden en behoeftes van klanten in de bouw en infrastructuur, trekken<br />

SGS INTRON en SGS Roos+Bijl in Nederland gezamenlijk op onder de noemer Infrastructure &<br />

Construction. We spreken met Ron Leppers, directeur bij SGS INTRON en Lorenzo van der Bijl,<br />

Business Unit Manager bij SGS Roos+Bijl, over een samenwerking die steeds intensiever wordt.<br />

'Zowel SGS Roos+Bijl als SGS INTRON<br />

hebben een mkb-verleden en dien<br />

ten gevolge eenzelfde bedrijfscultuur'<br />

64 /JAARBOEK


SGS<br />

VAN SCHADEBEOORDELING<br />

EN GEBOUWINSPECTIES TOT<br />

KABEL- EN LEIDINGNETWERK<br />

Het is belangrijk om te weten dat beide bedrijven<br />

zelfstandig opereren, maar wanneer het kan<br />

of nodig is samen optrekken in een project. Die<br />

samenwerking komt voort uit het feit dat de werkzaamheden<br />

van SGS INTRON voornamelijk bestaan<br />

uit het verrichten van gebouwinspecties,<br />

schadebeoordeling en beschrijven van bijbehorend<br />

hersteladvies, materiaal- en productanalyses,<br />

kwaliteitscontroles, het certificeren van bouwmaterialen<br />

en bouwprocessen en dus plaatsvinden<br />

in het stadium voor of na het werk van SGS<br />

Roos+Bijl. Zij hebben de ondergrondse infrastructuur<br />

als expertise en ontwerpen technische kabelen<br />

leidingnetwerken voor distributie van energie,<br />

data, gassen en vloeistoffen. Tevens verzorgt SGS<br />

Roos+Bijl indien nodig de begeleiding bij het aanleggen,<br />

verleggen of verwijderen van kabels en leidingen.<br />

Het spreekt voor zich dat opdrachtgevers<br />

die met beide bedrijven in zee gaan genieten van<br />

de gebundelde kracht van expertises.<br />

STERKE FOCUS OP<br />

MILIEU EN DUURZAAMHEID<br />

Leppers licht toe: “SGS INTRON kan het hele<br />

proces begeleiden van onderzoek naar bouwmaterialen<br />

tot de bouw van (infrastructurele) bouwwerken.<br />

Voor grote civiele werken zoals sluizen en<br />

waterwerken, voorzien wij in bijvoorbeeld kwaliteitscontrole<br />

en staal- en betontesten. Zo waren<br />

we betrokken bij de Afsluitdijk en Nieuwe Sluis<br />

Terneuzen. In ons werk komen aspecten aan bod<br />

als milieukunde, chemie, mijnbouw en geologie.<br />

Wij hebben daarvoor alle kennis en kunde in huis.”<br />

SGS Roos+Bijl ontwerpt en beheert duurzame<br />

en hoogwaardige verbindingen voor de energiemarkt,<br />

olie- en gasindustrie, waterleidingbedrijven<br />

en telecompartijen. Van der Bijl: “Wij verzorgen in<br />

het voortraject de engineering, inclusief alle bijbehorende<br />

specialistische berekeningen, voor de kabels<br />

en leidingen en adviseren tijdens de realisatie.<br />

Op infrastructurele projecten zoals de Afsluitdijk<br />

en Sluis Terneuzen bijvoorbeeld komen we SGS<br />

INTRON dan weer tegen.” In de samenwerking<br />

wordt er gekomen tot totaaloplossingen die het<br />

Coördinatie bij uitvoering werkzaamheden kabels en<br />

leidingen derden bij de Afsluitdijk.<br />

leven van de opdrachtgever makkelijker maken.<br />

De diensten raken elkaar op het gebied van engineering,<br />

controle en certificering. Duurzaamheid<br />

en circulair bouwen staat hoog op de prioriteitenlijst.<br />

Juist door de kracht van samenwerken kan de<br />

focus daarop zo sterk zijn.<br />

Inspectie van constructies en infrastructurele werken, waaronder de Afsluitdijk.<br />

DE KLANT OP DE EERSTE PLAATS<br />

Zowel SGS Roos+Bijl als SGS INTRON hebben<br />

een mkb-verleden en dien ten gevolge eenzelfde<br />

bedrijfscultuur, waar als vanouds de klant op de<br />

eerste plaats komt. Leppers schetst: ‘’We zijn gewend<br />

om álles uit de kast te halen voor onze klanten.<br />

Door directe en korte communicatielijnen en<br />

betrokkenheid vanuit onze organisatie krijgt de<br />

klant altijd de persoon aan de lijn die de expertise<br />

heeft om zijn of haar vraag te beantwoorden.”<br />

Met SGS als wereldwijd opererende organisatie is<br />

het bij SGS INTRON en SGS Roos+Bijl dus ‘Think<br />

global, act local’. “Dat is denk ik wel de sleutel van<br />

ons succes”, vervolgt Leppers. “Doordat we meer<br />

samen oppakken zijn we ook toekomstbestendig.”<br />

Van der Bijl tot besluit: “Zeker ook als het gaat om<br />

de grote opgave met betrekking tot de energietransitie<br />

waar we voor staan, zowel onder- als boven<br />

de grond. De eisen die gesteld worden aan<br />

energienetwerken veranderen voortdurend mee<br />

met de toenemende vraag naar energie.’’ ❚<br />

SGS Infrastructure & Construction<br />

Dr. Nolenslaan 126, 6136 GV, Sittard<br />

T +31 88 214 52 04<br />

E nl.intron.sales@sgs.com<br />

www.sgs.nl<br />

/JAARBOEK<br />

65


WWW.SGS.NL<br />

088 214 52 04<br />

Voor een<br />

veilige en<br />

duurzame<br />

bouw- en<br />

infrasector<br />

De bouw van een brug, een tunnel, een<br />

woontoren, een sluizencomplex of ingewikkelde<br />

ondergrondse infrastructuur. SGS Infrastructure<br />

& Construction draagt graag bij aan een<br />

hoge kwaliteit van bouwwerkzaamheden en<br />

ondersteunt bij knelpunten en uitdagingen<br />

tijdens de uitvoering. We voorzien in een<br />

compleet pakket aan oplossingen en diensten<br />

voor grootschalige en kleine bouwprojecten.<br />

Wij ondersteunen in:<br />

• Validatie en analyse van constructiegegevens<br />

• (RPAS-)inspecties van civiele werken en schade-analyses<br />

• Circulaire bouwdiensten, waaronder LCA’s, milieuprofielen en EPD’s<br />

• Destructief en niet-destructief onderzoek metalen<br />

• Geaccrediteerde monsterneming<br />

• Laboratoriumtesten van bouwmaterialen<br />

• Datasensoring van constructies<br />

• Projectmanagement en omgevingsmanagement ondergrondse<br />

infrastructuur<br />

• Advies en engineering ondergrondse infrastructuur inclusief<br />

bijbehorende calculaties waaronder, EMC, magneetveldzone,<br />

waterslag, sterkte en boringen.<br />

SAFER<br />

GREENER<br />

SMARTER


ONTWERPEN IN NLCS?<br />

KIES OOK VOOR<br />

SNELHEID EN KWALITEIT<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD 7<br />

WWW.INFRACAD.NL<br />

DOWNLOAD TRIAL<br />

ONLINE DEMO<br />

GRATIS WORKSHOP<br />

INFRACAD MAP<br />

Geo-informatie (PDOK)<br />

en KLIC verwerken<br />

· BGT en Kadastrale kaart importeren<br />

· KLIC-meldingen importeren<br />

· Luchtfoto’s importeren<br />

· Import volledig conform NLCS<br />

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,<br />

BricsCAD en MicroStation<br />

NIEUW!<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD<br />

#1 NLCS applicatie voor<br />

ontwerpen en toetsen<br />

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS<br />

· Automatische legenda en bijschriften<br />

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken<br />

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit<br />

· Uitgebreide rapportage van hoeveelheden<br />

· Efficiënte gereedschappen en ontwerptools<br />

INFRACAD CE<br />

Landmeetkundige software<br />

voor professionals<br />

· Geschikt voor alle merken apparatuur<br />

· Dwars- en lengteprofielen verwerken<br />

· Uitzetbestanden maken en bijhouden<br />

· Werken met eigen meetcodes<br />

· Verwerking volledig conform NLCS<br />

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


CAD ACCENT | ARKANCE SYSTEMS<br />

Tekst Ingeborg Baumann | Beeld CAD Accent<br />

Arkance Systems: Professionals in CAD- en BIM voor infrastructuur<br />

Standaardisatie<br />

zorgt voor efficiëntie<br />

Twee jaar geleden is CAD Accent onderdeel geworden van Arkance Systems, een sterk groeiende<br />

Europese organisatie met CAD- en BIM specialisten. Vanuit Elf landen in Europa werken meer dan<br />

650 specialisten met een compleet portfolio van hardware, software en de daarbij horende diensten<br />

om organisaties in de bouw, infra en industrie om te standaardiseren en optimaliseren. Zo wordt er<br />

gewerkt aan de digitale transformatie naar BIM. Business Unit Director Infra Peter van Houwelingen<br />

is hard op weg zijn ambitie te verwezenlijken: ‘’Binnen een paar jaar is het de bedoeling dat we een<br />

Europese topspeler zijn op gebied van CAD, BIM en Industry 4.0.’’<br />

Arkance Systems biedt een groot<br />

aantal CAD- en BIM-opleidingen.<br />

68 /JAARBOEK


CAD ACCENT | ARKANCE SYSTEMS<br />

NLCS ZORGT VOOR<br />

STANDAARDISATIE<br />

‘’Informatie delen, behouden en hergebruiken<br />

is cruciaal’’, vertelt van Houwelingen.<br />

‘’Zeker voor onze doelgroep binnen de civiele<br />

techniek. In civieltechnische projecten<br />

hebben we te maken met verschillende spelers<br />

zoals ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers<br />

en overheden; de professionals binnen<br />

de infrastructuur en openbare ruimte.<br />

Al die partijen wisselen informatie uit. Denk<br />

aan het delen van de bestaande situatie, het<br />

maken van een ontwerp, de uitvoering en<br />

het opleveren van een revisietekening. Het is<br />

heel erg belangrijk dat die informatie eenduidig<br />

en efficiënt is, dat er geen miscommunicatie<br />

kan ontstaan. De NLCS (Nederlandse<br />

CAD Standaard) levert hier een belangrijke<br />

bijdrage. Dankzij de gestandaardiseerde opzet<br />

van tekeningen is de kans op misverstanden<br />

bij het uitwisselen van tekeningen een<br />

stuk kleiner. Tekeningen kunnen maar op één<br />

manier worden geïnterpreteerd. Bovendien<br />

zorgt de gestandaardiseerde opzet van tekeningen<br />

ervoor dat de informatie op eenvoudige<br />

wijze kan worden hergebruikt in andere<br />

processen. Denk bijvoorbeeld aan het<br />

maken van een visualisatie van een ontwerp<br />

of het vullen van een beheeromgeving. De<br />

NLCS is hiermee een wezenlijk onderdeel<br />

van een Building Information Model (BIM) en<br />

maakt een BIM-workflow tussen de verschillende<br />

afdelingen en organisaties mogelijk. De<br />

NLCS wordt steeds intelligenter en wordt<br />

ook steeds slimmer ingezet.’’<br />

INFRACAD: SAMENWERKING<br />

MET DE MARKT<br />

Peter van Houwelingen legt uit dat de NLCS<br />

een technische standaard is en een CADapplicatie<br />

noodzakelijk is om hier goed mee<br />

te kunnen werken. “Al in 2010 hebben wij<br />

InfraCAD ontwikkeld en sinds die tijd is deze<br />

software uitgegroeid tot volwaardige NLCSontwerpsoftware.<br />

Dit doen wij niet alleen.<br />

Samen met alle marktpartijen uit de keten<br />

bespreken wij waar mensen tegenaan lopen,<br />

waar behoefte aan is. Het actief betrekken<br />

van gebruikers bij de (door)ontwikkeling van<br />

De NLCS biedt als open BIM-standaard veel efficiëntie.<br />

onze software, is vanaf het begin een belangrijk<br />

deel van onze bedrijfsstrategie geweest.<br />

Naast de contacten via het testpanel zoeken<br />

we gebruikers op via ons forum, de helpdesk<br />

en uiteraard ons klantenbestand. Hierdoor<br />

sluit de InfraCAD software naadloos aan<br />

op de behoefte in de markt en dit verklaart<br />

denk ik ook waarom InfraCAD de meest<br />

toegepaste NLCS-software is.”<br />

EFFICIËNT WERKEN<br />

Sinds 2018 zijn overheden verplicht om de<br />

NLCS toe te passen en hierdoor wordt<br />

deze standaard steeds sneller gemeengoed<br />

in de gehele sector. Peter van Houwelingen<br />

ervaart deze transitie van dichtbij: “Wat ik<br />

vooral leuk vind om te zien is dat de meeste<br />

organisaties beginnen vanuit deze verplichting,<br />

en vervolgens de echte meerwaarde<br />

ontdekken… Dat deze standaard hen helpt<br />

om hun werkzaamheden efficiënter uit te<br />

voeren en hun processen soepeler te laten<br />

verlopen. InfraCAD is daarbij een belangrijk<br />

hulpmiddel, maar als Arkance Systems bieden<br />

we veel meer. Zo hebben wij diverse CADen<br />

BIM-opleidingen die specifiek gericht zijn<br />

op de civiele techniek. Wij leveren dagelijkse<br />

ondersteuning om te zorgen dat organisaties<br />

kunnen blijven werken en leveren wij krachtige<br />

laptops en workstations, specifiek voor<br />

zware CAD- en BIM-software. Met onze<br />

kennis en ervaring helpen wij bedrijven met<br />

hun digitale transformatie; om efficiënt te<br />

werken en kosten te besparen.” ❚<br />

‘Wat ik vooral leuk vind om te zien is<br />

dat de meeste organisaties beginnen vanuit<br />

deze verplichting, en vervolgens de<br />

echte meerwaarde ontdekken’<br />

Arkance Systems<br />

Lauwersmeer 11, 5347 JR Oss<br />

T +31 85 303 00 00<br />

E info@cadaccent.nl<br />

www.cadaccent.nl<br />

/JAARBOEK<br />

69


BETONHUIS<br />

Tekst Jan Mol | Beeld Betonhuis<br />

Minder CO 2<br />

-uitstoot vraagt niet alleen om actie van de kant van de betonsector<br />

Verduurzaming in de<br />

betonsector is niet alleen<br />

materiaalgebonden<br />

De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland verenigt 110 betoncentrales,<br />

die het gebruik van secundaire en gerecyclede materialen, alsmede de CO 2<br />

-footprint<br />

registreren in een benchmark. Deze benchmark maakt deel uit van de certificatie van de Concrete<br />

Sustainability Council (CSC). Het is een certificatiesysteem voor een duurzame productie van beton<br />

en verantwoorde herkomst van grondstoffen dat zekerheid geeft aan de afnemers. Paul Ewalds is<br />

coördinator van Beleid & Regelgeving van Betonhuis, wij spreken hem over de duurzaamheidsrapportage<br />

2018-2019 van de sector Betonmortel.<br />

MEER CO 2<br />

-UITSTOOT IN 2019,<br />

MAAR VERKLAARBAAR<br />

Uit de benchmark valt af te lezen dat beton<br />

in volume is toegenomen, maar de aanvoer<br />

van grondstoffen met beperkte CO 2<br />

-uitstoot<br />

is afgenomen. Wat betekent dat? Ewalds:<br />

“Door de beperkte beschikbaarheid van<br />

grondstoffen met beperkte CO 2<br />

-uitstoot is<br />

er mee CEM1 gebruikt, met als gevolg meer<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Dat probleem zit vooral aan<br />

de kant van de bindmiddelen. Is dat een probleem?<br />

Voor de betonsector wel, maar voor<br />

Nederland niet. Het houdt in dat andere industrieën<br />

minder afval zijn gaan produceren.<br />

Dat betekent wel dat we naar alternatieven<br />

moeten kijken die de CO 2<br />

-uitstoot in onze<br />

sector weer terugdringen. Gecalcineerde klei<br />

kan een oplossing zijn.”<br />

DUURZAME AMBITIES<br />

Het Betonakkoord wijst de weg naar duurzaam<br />

werken en de lat ligt hoog. “De sector<br />

Betonmortel wil zelfs 55% CO 2<br />

-reductie halen<br />

in 2030 (ten opzichte van 1990). In 2050<br />

willen 100% CO 2<br />

-neutraal beton hebben.<br />

Die ambitie kunnen we niet alleen waarmaken,<br />

daarvoor kijken we ook in de richting<br />

van de andere partijen in de bouwketen",<br />

legt Ewalds uit. “De betonindustrie levert<br />

vaak wat wordt gevraagd. Als onze industrie<br />

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORTAGE<br />

-De toegenomen vraag naar beton komt door de toename van grote infrawerken<br />

in 2019, zoals Sluis IJmuiden en Afsluitdijk. Bovendien vragen dergelijke<br />

infrawerken veel cement van een kwaliteit die bestendig is tegen zeewater en<br />

dat betekent hogere milieuklassen die zorgen voor meer CO 2<br />

.<br />

-Door de groeiende markt zijn er in verhouding per m 3 minder (CO 2<br />

-neutrale)<br />

secundaire grondstoffen gebruikt én was er tegelijkertijd minder aanbod van<br />

CO 2<br />

-neutrale stoffen als vliegas en H-slak.<br />

-Er is relatief veel hoogbouw gepleegd en daarmee meer vraag naar hogere<br />

sterktes. Dat vraagt hogere percentages cement in het beton wat bijdraagt aan<br />

een hoger volume CO 2<br />

.<br />

Duurzaamheidsrapportage 2018-2019<br />

Betonhuis Betonmortel.<br />

70 /JAARBOEK


BETONHUIS<br />

CO 2<br />

-UITSTOOT VEROORZAAKT<br />

DOOR IMPORT BELASTEN<br />

In Europa wordt gerekend met het EU ETS,<br />

European Emissions Trading System. “De<br />

huidige ETS-systematiek moet aangepast<br />

worden. Het wordt steeds strenger qua<br />

vrije rechten, maar het moet wel een eerlijk<br />

speelveld blijven. Als we over de gehele<br />

CO 2<br />

-uitstoot ETS-rechten betalen, dan<br />

wordt het een Europese aangelegenheid en<br />

wordt CO 2<br />

-uitstoot die wordt veroorzaakt<br />

door import ook belast.”<br />

Paul Ewalds is coördinator van Beleid & Regelgeving van Betonhuis.<br />

'Het Betonakkoord wijst de weg naar duurzaam<br />

werken en de lat ligt hoog'<br />

duurzame oplossingen voorstelt, dan kan<br />

dat betekenen dat opdrachtgevers plannen<br />

moeten loslaten of juist meer geld moeten<br />

investeren voor bepaalde zaken. Maar ook<br />

dat bouwers en ontwerpers hun werkwijze<br />

en plannen tegen het licht moeten houden,<br />

wachttijden anders in moeten richten,<br />

constructies moeten aanpassen, hergebruiken<br />

of slanker moeten construeren. Er zal<br />

dus duurzaam besteld moeten worden en<br />

meer samengewerkt moeten worden. De<br />

besteller moet aangeven hoeveel milieuimpact<br />

hij wil maken. Minder CO 2<br />

-uitstoot<br />

betekent dus minder CEM1 en meer CEM 3<br />

verwerken, meer hoogovenslak toepassen<br />

et cetera. We zullen als betonindustrie in<br />

overleg moeten treden met onze opdrachtgevers.<br />

Bij gunning van publieke opdrachtgevers<br />

telt voor hen vaak de MKI-waarde,<br />

maar dat zijn geen echte kosten. Niet publieke<br />

opdrachtgevers kunnen werken met<br />

het CSC-keurmerk, met de module voor<br />

secundair materiaal. Voor 2022 staat er ook<br />

een CO 2<br />

-module in de planning. Dan kun je<br />

beton bestellen met een duurzaamheidsfactor,<br />

uitgedrukt in 1 tot en met 5 sterren. Dat<br />

werkt internationaal, in Nederland gaan we<br />

die sterren hoogstwaarschijnlijk een MKIreferentie<br />

meegeven (in het buitenland kent<br />

men MKI niet).”<br />

Aan de zijlijn speelt nog iets anders volgens<br />

Ewalds: “Er is net een rapport genaamd ‘Carbon<br />

Based Design’ uit, van TNO/RVO. We<br />

proberen al te bouwen met zo min mogelijk<br />

CO 2<br />

-uitstoot, maar het rapport geeft aan dat<br />

waar de CO 2<br />

-uitstoot van materialen een factor<br />

1 is, het gebruik van het gebouw een factor<br />

7 is. Minder materialen gebruiken betekent<br />

minder CO 2<br />

-uitstoot, maar houdt wel meer<br />

stoken en koelen in. Wat ik daarmee wil aangeven<br />

is dat materialen niet solo aan de basis<br />

van CO 2<br />

-uitstoot liggen. Een groot deel van<br />

de uitstoot zit aan de kant van de opdrachtgever,<br />

de ontwikkelaars en de constructeurs,<br />

op een niet-materiaalgebonden manier. Aan<br />

de kant van het bouwwaardenmodel dus, aan<br />

de kant van de levensduur en het circulaire<br />

ontwerp. Dan kun je de duimschroeven op<br />

de MKI wel steeds meer aandraaien in de betonindustrie,<br />

maar de niet-materiaalgebonden<br />

kant moet ook bekeken worden. Dat is echter<br />

nergens vastgelegd.”<br />

CONCLUSIE<br />

De conclusie die we kunnen trekken is dat de<br />

benchmark niet alles zegt, omdat de uitkomsten<br />

zijn gebaseerd op kubieke meters beton.<br />

“Het gaat echter over het geheel”, zegt<br />

Ewalds. “De huidige benchmark past in de<br />

tijdsgeest van 2014, als drijfveer om te verduurzamen.<br />

Nu het Betonakkoord er is kunnen<br />

we op een hele andere manier monitoren.<br />

Breder, vollediger. Een stuk evolutie.” ❚<br />

Betonhuis<br />

Postbus 194, 3440 AD Woerden<br />

T +31 348 48 44 00<br />

E info@betonhuis.nl<br />

www.betonhuis.nl<br />

/JAARBOEK<br />

71


MAX BÖGL<br />

Tekst Jan Mol | Max Bögl Nederland BV<br />

IJsselbrug door Max Bögl.<br />

Hans de Koning (Max Bögl) over nieuwe vormen van samenwerking<br />

‘Onze drive is<br />

energie overdragen’<br />

Wie in dit magazine de artikelen over project De Entree in Amsterdam heeft gevolgd, zal<br />

ongetwijfeld opgemerkt hebben dat dit project gekenmerkt wordt door nieuwe vormen van<br />

samenwerking. De uitdagingen die werken in het hart van de drukste stad van Nederland met<br />

zich meebrengt, zouden bij elkaar een cocktail aan problemen hebben opgeleverd, ware het<br />

niet dat Max Bögl Nederland samenwerken opnieuw heeft vormgegeven.<br />

De praktijk leert inmiddels dat deze nieuwe<br />

vorm van samenwerken goed werkt, met enerzijds<br />

de gemeente als tevreden opdrachtgever,<br />

anderzijds tevreden partners en, misschien wel<br />

het belangrijkste, de burger die ondanks de intensieve<br />

werkzaamheden vrijwel ongehinderd<br />

kon bewegen. Is dat magie? Nee. Maar wel: visie<br />

en lef hebben en een rotsvast vertrouwen<br />

in de zorgvuldig gemaakte plannen. Hans de<br />

Koning, managing director van Max Bögl Nederland,<br />

gunt ons een kijkje in de wereld van<br />

het nieuwe bouwen.<br />

DE WEG PLAVEIEN<br />

VOOR IEDEREEN<br />

“Max Bögl heeft als bedrijf een behoorlijke<br />

staat van dienst als het gaat om het aannemen<br />

en uitvoeren van grote projecten. Met<br />

de veranderende eisen die opdrachtgevers<br />

hebben, met de veranderende maatschappij<br />

en de mensen die de maatschappij vormen,<br />

zou het raar zijn als we in onze rol als infrapartner<br />

niet meebewegen”, opent Hans het<br />

gesprek. “Hoe groot een project ook is, welke<br />

materialen je ook gebruikt, aan het eind<br />

van de dag is en blijft het mensenwerk. Het<br />

beïnvloedt ons allemaal. Jou, mij, de mensen<br />

in het veld, de mensen op kantoor. We zijn<br />

ons bij Max Bögl gaan realiseren dat oude<br />

aanbestedingsmodellen die gaan over techniek,<br />

prijs en competenties niet meer houdbaar<br />

zijn. Waar het recht van de grootste,<br />

sterkste, goedkoopste -of vul maar in- geldt,<br />

daar komt kwaliteit onder druk te staan. Dan<br />

heb ik het niet alleen over de kwaliteit van<br />

het geleverde werk, maar ook de kwaliteit<br />

van relaties, de kwaliteit van samenwerken.<br />

Ja, de prijs moet billijk zijn, de techniek moet<br />

in orde zijn en de competenties moeten aanwezig<br />

zijn, dat zijn basisvoorwaarden. Maar<br />

we kijken nu veel verder. We kijken naar de<br />

aanbiedende bedrijven of ze passen bij de andere<br />

bedrijven. Past de samenwerking in het<br />

geheel? Kunnen we garanderen dat de medewerkers<br />

met plezier naar het werk gaan en<br />

gerespecteerd hun werk kunnen uitvoeren?<br />

Wordt er aan hun veiligheid gedacht? Hoe<br />

communiceert een bedrijf, praat je dezelfde<br />

heldere taal als wij en als je partners die we<br />

geselecteerd hebben? Kunnen we rekenen<br />

op volledige betrokkenheid bij het project en<br />

bij de partijen die met jouw bedrijf samen<br />

moeten werken? Dat zijn veel meer selectiecriteria<br />

dan we ooit gehad hebben.”<br />

72 /JAARBOEK


MAX BÖGL<br />

SOMS BETEKENT<br />

DAT ‘NEE’ VERKOPEN<br />

Bij Max Bögl is het ‘practice what you preach’.<br />

“Soms betekent dat ‘nee’ verkopen. We zeggen<br />

soms projecten af als die niet bij ons, bij<br />

onze filosofie passen. Door dit in alle openheid<br />

te delen met de potentiële opdrachtgever<br />

voorkomen we dat er van beide kanten<br />

met verkeerde verwachtingen gestart wordt.<br />

En weet je, een project waarover je bij voorbaat<br />

je twijfels hebt… kost achteraf altijd geld.<br />

Het levert naast ongenoegen ook schade op<br />

en het gaat ten koste van de kwaliteit”, aldus<br />

Hans. “Kwaliteit is voor ons dat het werk technisch<br />

voldoet aan de vraag, dat de klant tevreden<br />

is en dat de meewerkende partners<br />

tevreden zijn. Laten we eerlijk zijn, als je een<br />

fijne club bij elkaar hebt, dan smaakt dat naar<br />

meer. Dat vraagt om veel vooraf te investeren<br />

bij aanbestedingen. Maar dat doen we met<br />

liefde en plezier. De tijd en moeite die we er<br />

aan de voorkant insteken, verdient zich aan de<br />

achterkant dubbel en dwars terug.”<br />

Tot besluit zegt Hans: “Slimmer werken is een<br />

must. Dat kan alleen als partijen de ruimte krijgen.<br />

Laat Max Bögl dan maar de partij zijn die<br />

zijn nek uitsteekt en de meewerkende partners<br />

die ruimte biedt. Zo blijven we attractief<br />

en innovatief voor de markt van morgen.” ❚<br />

Ondergrondse fietsenstalling bij De Entree Amsterdam.<br />

Max Bögl BV<br />

Pedro de Medinalaan 5a,<br />

1086 XK Amsterdam<br />

T +31 20 398 11 30<br />

E info@nl.max-boegl.com<br />

www.max-boegl.de/nl/<br />

Transport System Bögl - more mobility<br />

max-boegl.nl<br />

/JAARBOEK<br />

73


YUNEX TRAFFIC BV<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Yunex Traffic BV<br />

Gerenommeerde infratechneut<br />

koerst verder onder nieuwe vlag<br />

Een nieuwe naam, maar wel met behoud van de vertrouwde activiteiten, expertise en gezichten.<br />

Zó kan de lancering van Yunex Traffic, het voormalige Siemens Mobility Intelligent Traffic Systems<br />

(ITS), per 1 september jongstleden kort en krachtig worden omschreven. Als spin-off zal de<br />

onderneming zich in Nederland nadrukkelijk blijven profileren als een toonaangevende speler<br />

op het gebied van automatiseringsoplossingen en intelligente systemen voor bruggen, tunnels,<br />

keringen, sluizen en (water)wegen. Dat alles gebeurt onder de bezielende leiding van Managing<br />

Director Arjen Hartman en Managing Director Finance Mark Wolswijk.<br />

In een wereld waarin de (technologische) ontwikkelingen<br />

elkaar in hoog tempo opvolgen, is het<br />

zaak dat bedrijven zich snel en doeltreffend kunnen<br />

aanpassen aan nieuwe trends, klantwensen<br />

en veranderende voorwaarden. Zeker in een dynamische<br />

markt als de infrastructuur. “Onder de<br />

nieuwe vlag van Yunex Traffic streven we ernaar<br />

om onze toonaangevende marktpositie op het<br />

vlak van innovatieve, intelligente en geïntegreerde<br />

mobiliteitsoplossingen in strategisch opzicht verder<br />

te versterken”, licht Hartman nader toe. “Een<br />

speerpunt dat je nadrukkelijk terugziet in onze<br />

74 /JAARBOEK


YUNEX TRAFFIC BV<br />

Yunex Traffic staat voor een grote diversiteit aan projecten. Zo brengt het bedrijf momenteel zijn expertise in tijdens de ombouw van de Schipholbrug bij de A9, een<br />

schuifhoogtemeting in de Oosterscheldekering en de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. Van dat laatste project een visuele impressie.<br />

missie, visie en kernwaarden. We willen acteren<br />

als een betrouwbare, ondernemende speler die<br />

met een team van 200 specialisten de hoogst<br />

mogelijke kwaliteit levert. Daarom investeren we<br />

niet alleen continu in innovatieve ontwikkelingen<br />

en werken we doorlopend aan de uitbreiding van<br />

Managing Director Finance Mark Wolswijk (links) en<br />

Managing Director Arjen Hartman.<br />

ons portfolio, we blijven ook inzetten op intensieve<br />

samenwerkingsvormen met onze klanten<br />

en partners. Met als ultiem doel de kwaliteit van<br />

leven, de verkeersveiligheid en duurzaamheid te<br />

verhogen. Tijdens elk project dat we realiseren,<br />

ongeacht de complexiteit ervan.”<br />

MENSENWERK<br />

Nu de naamswijziging een feit is, kunnen de medewerkers<br />

van Yunex Traffic in Nederland gedreven<br />

verder met het boeken van nieuwe successen.<br />

Dat gebeurt met een duidelijke bedrijfsfocus<br />

en de volle vrijheid om een nieuwe groeistrategie<br />

uit te rollen, strategische samenwerkingen te intensiveren<br />

en de automatisering en digitalisering<br />

in de sector verder vorm te geven. De ruim aanwezige<br />

expertise blijft echter gehandhaafd. Net<br />

zoals mensen die de onderneming onder de<br />

oude naam zo stevig op de kaart hebben gezet.<br />

“De gezichten van onze medewerkers blijven<br />

hetzelfde, van directie tot en met de uitvoering”,<br />

aldus Hartman. “Wat dat betreft verandert er<br />

niets. Een mooie basis om samen met onze opdrachtgevers<br />

ook in de toekomst nieuwe uitdagingen<br />

aan te blijven gaan. Want we mogen dan<br />

wel dagelijks bezig zijn met techniek, ons vak ís en<br />

blíjft mensenwerk. In alle opzichten.” ❚<br />

Yunex Traffic BV<br />

Werner von Siemensstraat 5<br />

2712 PN Zoetermeer<br />

Tw +31 703 33 25 15<br />

Ew<br />

yunextraffic.nl@siemens.com<br />

www.yunextraffic.com​<br />

/JAARBOEK<br />

75


PRINS TRANSPORT<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Prins Transport<br />

Sterk in buitengewoon<br />

(infra)transport<br />

Met meer dan 140 jaar ervaring vormt Prins Transport uit Purmerend het logistieke verlengstuk<br />

van menig uitvoerder in de infra. Het vervoer van damwanden, rijplaten, draglines, heistellingen,<br />

kranen, containers, bouwketen et cetera, het is dagelijkse kost voor het familiebedrijf. Een<br />

groot aantal infra-aannemers maakt dan ook dankbaar gebruik van de diensten van het<br />

transportbedrijf en kan rekenen op 24/7 ondersteuning.<br />

Prins Transport en Purmerend zijn al zes generaties<br />

lang onlosmakelijk met elkaar verbonden.<br />

Wat ooit begon met paard en wagen, is<br />

uitgegroeid tot een onderneming die transporten<br />

verzorgt tot in alle uithoeken van Europa.<br />

En gedurende 140 jaar stond er altijd een Prins<br />

aan de leiding. Van vader op zoon. Johan en zus<br />

Nicolien vormen de zesde generatie van het<br />

familiebedrijf, maar vader Cor is met meer dan<br />

45 jaar ervaring nog altijd actief in het bedrijf<br />

dat sterk is in buitengewoon transport.<br />

UNIEK WAGENPARK<br />

Het Euro 6-wagenpark is al net zo bijzonder<br />

als de opdrachten die Prins krijgt. Diepladers,<br />

uitschuiftrailers, laadkranen met jib en op afstand<br />

bestuurbare trucks. “Elke combinatie<br />

heeft zijn eigen chauffeur”, zegt Johan. “De<br />

chauffeur en zijn combinatie vormen een speciaal<br />

duo, dat elke (uitzonderlijke) klus aan<br />

kan. We zijn betrokken bij vrijwel alle grote<br />

infraprojecten in ons land. Zo assisteren we<br />

bouwcombinatie Levvel op de Afsluitdijk, zijn<br />

we voor Heijmans onder meer actief bij de<br />

Piet Heintunnel en op het project Voltooiing<br />

Dubbel Rijbaanstelsel op Schiphol, en<br />

assisteren we Dura Vermeer bij het project<br />

‘Fundatieaanpassingen inclusief bereikbaarheid<br />

380 kV-hoogspanningstracé Diemen-<br />

Lelystad’ van TenneT.” Dat laatste vormt met<br />

recht een langgerekt project van 52 kilometer,<br />

waarvoor een gigantische hoeveelheid rijplaten<br />

zijn benodigd: initieel wordt uitgegaan<br />

van 392.500 m 2 . Ook daar komt de expertise<br />

van Prins Transport om de hoek kijken.<br />

Johan vervolgt: “We verzorgen onder meer<br />

de complete logistiek van Woud BV, één<br />

van de spelers in de verhuur van rijplaten en<br />

‘Een groot aantal infra-aannemers<br />

maakt dankbaar gebruik van de diensten<br />

van het transportbedrijf en kan rekenen op<br />

24/7 ondersteuning’<br />

Prins Transport is in veel gevallen het logistieke verlengstuk voor infra-aannemers.<br />

76 /JAARBOEK


PRINS TRANSPORT<br />

De chauffeur en zijn combinatie vormen een speciaal duo, dat elke (uitzonderlijke) klus aan kan.<br />

dragline-schotten in Nederland. Met onze<br />

op afstand bestuurbare vrachtwagens met<br />

autolaadkraan kunnen we de rijplaten en/of<br />

dragline-schotten in één beweging snel en efficiënt<br />

uitleggen. De chauffeur kan vanaf de<br />

kraan ook de vrachtwagen bedienen. Daarin<br />

zijn we redelijk uniek in Nederland.”<br />

Prins Transport is in veel gevallen het logistieke<br />

verlengstuk voor infra-aannemers. “We worden<br />

voor allerlei logistieke taken ingeschakeld,<br />

al dan niet in de avonden, nachten of weekenden.<br />

Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring<br />

en vooral de zeer uitgebreide expertise in de<br />

bouw en infra weten we veelal logistieke optimalisaties<br />

te behalen. We zijn in het bezit van<br />

alle benodigde vergunningen of weten de weg<br />

bij gemeentes, provincies en het Rijk voor het<br />

aanvragen ervan. Het feit dat we al zo lang actief<br />

zijn in de bouw en infra maakt dat een deel<br />

van ons materieel er ook op is aangepast. Zo<br />

beschikken we over een bakwagen met zware<br />

autolaadkraan om tot bepaalde gewichten volledig<br />

zelfvoorzienend te kunnen optreden en<br />

een telekraan uit te sparen.” ❚<br />

Met de op afstand bestuurbare vrachtwagens met autolaadkraan kan Prins Transport rijplaten en/of draglineschotten<br />

in één beweging snel en efficiënt uitleggen.<br />

Prins Transport<br />

Industrieweg 63<br />

1525 RD Westknollendam<br />

Tw +31 299 42 13 69<br />

Ew info@prinstransport.nl<br />

www.prinstransport.nl<br />

/JAARBOEK<br />

77


OTRI<br />

Tekst Wim Robbertsen | Beeld Otri BV<br />

Matemco onderdeel van de Otri bedrijven<br />

Per 8 juli 2021 heeft de nieuwe holding Otri bv Matemco uit Ede overgenomen.<br />

Otri is daarmee het moederbedrijf van de Jako en Yelloo Groep en Matemco.<br />

en utiliteit levert hieraan een grote bijdrage. Jako beschikt daarentegen<br />

over een uitgebreid bekistingsprogramma wat voor Matemco een prachtige<br />

aanvulling is. Kortom, er is synergie te over.<br />

Otri blijft investeren in verdere groeimogelijkheden die naadloos<br />

aansluiten op alle disciplines die tijdens de ruwbouwfase en in de<br />

renovatiefase benodigd zijn. ❚<br />

Matemco is al ruim 50 jaar een toonaangevende partner voor de engineering,<br />

levering en plaatsing van tijdelijke ondersteuningen en steigers.<br />

Otri<br />

De Hork 1, 5431 NS Cuijk<br />

Tw +31 243 58 14 10<br />

www.otri.nl<br />

Deze overname past geheel in de op groei gerichte strategie van<br />

Otri. Verdeeld over drie moderne vestigingen is Otri vanuit Cuijk,<br />

Hattemerbroek en Ede partner voor een veelvoud aan oplossingen<br />

voor de ruwbouwfase, infrastructuur en renovatiefase. Denk aan<br />

bekistingen en toebehoren, tijdelijke ondersteuningsconstructies,<br />

steigersystemen, personen- en goederenliften, modulaire hangbruggen<br />

en ijzerwaren en gereedschappen. Matemco past met haar expertise<br />

uitmuntend in de Otri familie. Kwaliteit, partnerschap en de<br />

service van Jako, Yelloo en Matemco samen vormen de verbinding<br />

die Otri tot een sterk merk maken.<br />

MEER DAN 50 JAAR TOONAANGEVEND PARTNER<br />

Matemco is al ruim 50 jaar een toonaangevende partner voor de engineering,<br />

levering en plaatsing van tijdelijke ondersteuningsconstructies,<br />

zoals die veel worden toegepast in de civiele bouw maar ook<br />

volop in de woning- en utiliteitsbouw. Het Kwiksteiger systeem is<br />

bijvoorbeeld ideaal voor hoge ondersteuningen en voor de opname<br />

van zware belastingen (tot 75 kN per staander).<br />

Matemco heeft een uiterst professioneel team ter beschikking, bestaande<br />

uit constructeurs, project engineers, 3D-specialisten, vertegenwoordigers<br />

en projectleiders. Deze basis opent deuren om samen<br />

te werken, informatie te delen en het werkproces op te lijnen. Alle<br />

project engineers binnen Matemco werken standaard in Revit. Daarbij<br />

werken zij met een 4D BIM-module om volledig met 4D werken mee<br />

te BIMmen. Uitgangspunt is om als leverancier zover mogelijk mee te<br />

gaan in een kwalitatief hoogstaand veilig gebudgetteerd bouwwerk.<br />

SYNERGIE TE OVER<br />

Jeroen Jansen, algemeen directeur en 100% eigenaar van Otri bv, ziet de<br />

sterke positie van Matemco als een welkome aanvulling, vooral voor de<br />

Jako groep. De expertise van Matemco in de civiele bouw, woningbouw<br />

Matemco is al ruim 50 jaar de meest professionele<br />

partner in steigers en ondersteuningen<br />

Steigersystemen<br />

Ondersteuningen<br />

Matemco | Lumièrestraat 1 Ede |<br />

Matemco.nl | info@matemco.nl | 0318-696133<br />

78 /JAARBOEK


BOOMROOIERIJ WEIJTMANS<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Boomrooierij Weijtmans<br />

Bomen rooien volgens<br />

het cascadering-principe<br />

Van het rooien van een solitaire boom tot het ruimen van 10.000 bomen voor de aanleg van een<br />

nieuwe snelweg, boomrooierij Weijtmans is van alle markten thuis. Het familiebedrijf onderscheidt<br />

zich vooral door het hanteren van een cascadering-principe met wel 27 verschillende assortimenten<br />

om gerooid hout zo hoog mogelijk in de keten terug te brengen. Door de inzet van werkelijk<br />

uniek materieel wordt tevens de overlast beperkt en de veiligheid te allen tijde gegarandeerd.<br />

Boomrooierij Weijtmans BV<br />

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout<br />

Tw +31 135 11 14 83<br />

www.boomrooierijweijtmans.nl<br />

Weijtmans beschikt over vier telescoopkranen die zijn uitgerust met een unieke zaagklem.<br />

Met vier European Tree Technicians en vele gecertificeerde European<br />

Tree Workers is boomrooierij Weijtmans in staat om projecten op een<br />

kwalitatief hoogwaardige én veilige manier uit te voeren. “Veiligheid heeft<br />

absoluut topprioriteit”, benadrukt directeur Kees Weijtmans. “We hanteren<br />

het motto ‘we werken veilig of we werken niet’. Bij ons heeft iedere<br />

werknemer de bevoegdheid om een werk stil te leggen bij twijfels over de<br />

veiligheid voor zowel onze mensen als die van weggebruikers of andere<br />

stakeholders. We zijn met ruim 45 medewerkers door het hele land actief<br />

en maken soms een uitstapje net over de grens bij onze buurlanden.”<br />

UNIEK MATERIEEL<br />

“In tegenstelling tot veel van onze concullega’s werken we volgens het<br />

cascadering-principe”, vervolgt Weijtmans. “We proberen al het hout zo<br />

hoog mogelijk in de keten terug te brengen. Alleen wat overblijft, wordt<br />

versnipperd. Dat is niet vanzelfsprekend in onze sector.” Ook niet vanzelfsprekend<br />

in de sector is het specifieke materieel dat Weijtmans veelal in<br />

eigen beheer ontwikkelt. “Zo beschikken we over vier telescoopkranen<br />

die zijn uitgerust met een unieke zaagklem. De klem bestaat uit standaard<br />

componenten, maar het draaimechanisme met motoren in combinatie<br />

met een planetair tandwielstelsel, is uniek. Met deze klem stabiliseren we<br />

de boom. Vervolgens worden de takken eraf gezaagd en kunnen we de<br />

boom gecontroleerd wegleggen. De speciale mast kan een torsiekracht<br />

aan van maar liefst 60.000 Nm. Tot slot hebben we ook oog voor het milieu<br />

en nemen we onze verantwoordelijkheid. Ze rijden we met het complete<br />

wagenpark op HVO 100-brandstof en nemen we eind dit jaar onze<br />

eerste elektrische 16-tons mobiele kraan in gebruik.” ❚<br />

Vitaal boombeheer met aandacht<br />

voor natuur, mens en omgeving<br />

ELEKTRISCHE DOOSAN IN BOMENSECTOR<br />

Boomrooierij Weijtmans zal als eerste bedrijf in de bomensector<br />

over een elektrische Doosan graafmachine gaan<br />

beschikken. Deze machine is duurzaam, veilig en accuverwisselbaar.<br />

Het familiebedrijf, dat dit jaar haar 100-jarig<br />

jubileum mocht vieren, laat met deze machine zien dat het<br />

mogelijk is om het verschil te kunnen maken door elektrisch<br />

te draaien. CO 2 uitstoot zal aanzienlijk gereduceerd worden.<br />

Tel. 013-51114 83<br />

boomrooierijweijtmans.nl<br />

/JAARBOEK<br />

79


NERING BÖGEL BV<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld Nering Bögel BV<br />

Niets doen is in ieder geval geen optie<br />

Kunnen we het tij nog keren?<br />

We schrijven vrijdag 5 november 2021. De internationale klimaattop in Glasgow, de COP26, is inmiddels<br />

een paar dagen aan de gang. Op de VN-conferentie bespreken landen de mogelijkheden om de<br />

opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Het is nodig, want we lopen achter met<br />

het behalen van de doelstellingen zoals deze in het VN Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen.<br />

Het ochtendnieuws meldt deze vrijdag dat uit<br />

een onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat de<br />

CO 2<br />

-uitstoot van de rijkste 1 procent van de<br />

wereldbevolking in 2030 zo hoog zal zijn, dat<br />

de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs,<br />

onmogelijk gehaald kunnen worden. Is het te<br />

laat? Richard Janssen, directeur en eigenaar van<br />

Nering Bögel vraagt zich dat net als vele anderen<br />

af, maar is van mening dat niets doen<br />

in ieder geval geen optie is. Een gesprek over<br />

intenties en mentaliteit.<br />

‘WE WISTEN HET<br />

EIGENLIJK AL HEEL LANG’<br />

“In hetzelfde nieuwsbericht wordt verteld dat<br />

de uitstoot van de rijksten der aarde 30 keer<br />

de grens overschrijdt om onder de 1,5 graad<br />

opwarming te blijven”, vertelt Janssen. “Het<br />

buitensporige gedrag van de rijkste 1 procent<br />

van de wereldbevolking is verantwoordelijk<br />

voor het grootste deel van de C02-uitstoot.<br />

De oorzaak moet gezocht worden in overdadig<br />

consumptiegedrag, excessief reizen met<br />

privéjets en het varen met grote jachten. Uit<br />

het rapport blijkt verder dat de rijkste 10 procent<br />

van de wereldbevolking een CO 2<br />

-voetafdruk<br />

heeft die 9 keer te groot is. De uitstoot<br />

van de armste helft van de bevolking is daarbij<br />

te verwaarlozen. Die groep zal echter wel de<br />

grootste klappen ervaren van verdere klimaatopwarming.<br />

De pijn wordt dus niet gevoeld<br />

waar deze eigenlijk hoort te liggen. Als dat niet<br />

verandert, dan lijkt alles zinloos. Toch is mijn<br />

stellige mening dat niets doen geen optie is.”<br />

Deze kolken worden door Nering Bögel inmiddels 100% CO 2<br />

-vrij geproduceerd.<br />

80 /JAARBOEK


NERING BÖGEL BV<br />

Janssen duikt graag de geschiedenis in: Eunice<br />

Newton Foote was een Amerikaans natuurkundige<br />

en uitvinder. Ze was de eerste die stelde<br />

dat CO 2<br />

weleens temperaturen op aarde zou<br />

kunnen verhogen, na metingen aan koolstofdioxide<br />

en waterdamp in 1856. Edward Teller<br />

(1908-2003) was een Amerikaanse theoretisch<br />

natuurkundige -tevens een van de bedenkers<br />

van de atoombom- die voorspeld heeft dat we<br />

in verband met de opwarming van de aarde op<br />

zoek moesten gaan naar alternatieven voor fossiele<br />

brandstoffen. Zij waren roependen in de<br />

woestijn. De consumptiemaatschappij werd een<br />

feit en ‘na ons de zondvloed’, leek het credo.<br />

Vandaag betalen we daar de prijs voor. We zijn<br />

het aan ons nageslacht verplicht om te proberen<br />

de schade zoveel mogelijk te beperken.”<br />

DIRECTE GEVOLGEN VAN<br />

DE KLIMAATVERANDERING<br />

De gevolgen van de klimaatverandering zijn<br />

voor ons kikkerlandje direct waarneembaar.<br />

Frequentere en steeds heftiger wordende regenbuien<br />

ontregelen onze maatschappij. “Kijk<br />

maar naar de watersnood in Limburg. We zijn<br />

een doorvoerland van water. Met watermassa’s<br />

die op ons neerstorten die tot wel 20.000<br />

m 3 per seconde kunnen bedragen, is het<br />

dweilen met de kraan open. Denk je in grenzen,<br />

dan ontstaan er nare situaties. Zo zijn er<br />

overstromingen in Duitsland geweest omdat<br />

Nederland weigerde bepaalde sluizen open<br />

te zetten. Duitse sluiswachters zagen het niet<br />

meer zitten en staakten massaal. Er volgden<br />

doorbraken van dammen en dijken, in zowel<br />

Duitsland als Nederland. Dat is op Europees<br />

niveau te vergelijken met wat er wereldwijd<br />

gebeurt: het is ‘ieder voor zich’. Daar winnen<br />

we deze strijd niet mee. Samenwerking is de<br />

enige oplossing”, aldus Janssen.<br />

WAT KUN JE ZELF DOEN DAN?<br />

“We moeten massaal afscheid nemen van het<br />

oude, verwende leventje, waarin we consumeren<br />

als het hoogste goed beschouwen. Daar<br />

kan iedereen thuis al mee beginnen. Kijken we<br />

naar de industrie, dan valt er nog veel te winnen.<br />

Bij Nering Bögel zijn we energie-positief,<br />

dat wil zeggen dat we meer groene stroom<br />

produceren dan we zelf nodig hebben, met<br />

als resultaat -/- 200 ton CO 2<br />

. Daarnaast ligt nu<br />

Lau maakt zich zorgen over het krijgen van natte voeten.<br />

de focus op het terugbrengen van de CO 2<br />

-uitstoot<br />

bij de productie. We zijn nu zover dat we<br />

kolken en putranden al bijna CO 2<br />

-vrij kunnen<br />

produceren.”<br />

Janssen is verder van mening dat er een rol<br />

voor de media en de politiek is weggelegd.<br />

“Alles wordt zo opgeklopt en we worden zo<br />

vaak gewaarschuwd voor de gevolgen -lekkere<br />

sensationele koppen levert dat op- dat<br />

mensen er moe van worden. Het vertrouwen<br />

in politiek en media neemt af, waardoor<br />

mensen achterover gaan hangen en denken:<br />

‘Het zal allemaal wel’. Maar we moeten wel<br />

gaan samenwerken, in het klein, thuis, binnen<br />

de bedrijven, alle landen met elkaar. Is<br />

dat mogelijk? Ja! Hoe krijg je dat voor elkaar?<br />

Landen moeten stoppen met op eieren te<br />

lopen, stoppen met de grote ego’s, stoppen<br />

met lobbyen en klimaatproblematiek buiten<br />

het politieke speelveld halen. Dat zal eerst<br />

moeten veranderen, want CO 2<br />

leest en kijkt<br />

nou eenmaal geen nieuws.” ❚<br />

Afwatering en afvalwaterbehandeling<br />

®<br />

‘We moeten wel gaan samenwerken,<br />

in het klein, thuis, binnen de bedrijven,<br />

alle landen met elkaar’<br />

Nering Bögel BV<br />

Graafschap Hornelaan 155, 6001 AC<br />

Weert<br />

T +31 495 57 45 74<br />

F +31 495 57 45 70<br />

E info@neringbogel.nl<br />

www.neringbogel.eu<br />

/JAARBOEK<br />

81


Beter bouwen<br />

begint met<br />

duurzaam verbinden<br />

Bekijk alle projecten<br />

op onze website!


MOBILIS<br />

Robert Jan Feijen, directeur Mobilis.<br />

Tekst Jan Mol |<br />

Beeld Mobilis, Paul Poels<br />

Robert Jan Feijen over duurzame ambities bij Mobilis<br />

'Het gaat niet om geld,<br />

maar om toekomstige<br />

generaties'<br />

Kijken we naar duurzame innovaties binnen de vaderlandse infra, dan valt op dat er bedrijven zijn<br />

die een voortrekkersrol hebben aangenomen. We zien dat deze 'drive' om te verduurzamen stevig<br />

verankerd is binnen de TBI-bedrijven, zo ook bij Mobilis. Wat maakt dat Mobilis de kar trekt op weg<br />

naar een duurzame wereld? Een vraag die we voorlegden aan Robert Jan Feijen, directeur Mobilis.<br />

Zijn antwoord is helder: "Het gaat niet om geld, maar om toekomstige generaties." We spreken hem<br />

over de energietransitie, over duurzaam werken en over de samenwerking tussen de TBI-bedrijven.<br />

84 /JAARBOEK


MOBILIS<br />

RUIMTE VOOR MORGEN<br />

Wat maakt dat Mobilis de nek durft uit te<br />

steken en deze stappen durft te zetten, ver<br />

voor de meute uit? "Dat komt door de cultuur<br />

die er binnen TBI aanwezig is. We krijgen<br />

vanuit de holding als TBI-ondernemingen<br />

allemaal de ruimte om ons te ontwikkelen,<br />

om innovaties op de proef te stellen en door<br />

te voeren. We doen op de achtergrond veel<br />

meer dan er aan de voorkant het nieuws<br />

haalt. Het komt voort uit onze gezamenlijke<br />

drive tot verbetering."<br />

Leggen van de liggers voor de nieuwe Amstelstroombrug. (Beeld: Paul Poels)<br />

'Mobilis heeft een paar<br />

mooie 'wapenfeiten' op naam staan'<br />

WAT DOE JE ALS<br />

HOOFDAANNEMER<br />

OP DE BOUWPLAATS?<br />

"Die vraag stelt Mobilis zichzelf elke keer, als<br />

het gaat om duurzaamheid, innovaties en het<br />

goede voorbeeld geven. Ik denk dat rond<br />

2017 het besef ontstond binnen de organisatie<br />

dat we in de infra mee moesten met de<br />

energietransitie. Als hoofdaannemer heb je<br />

invloed op wat er gebeurt op de bouwplaats,<br />

dus dan zul je zelf het goede voorbeeld moeten<br />

geven. Weten waarmee je bezig bent,<br />

welke processen er plaatsvinden, hoe anderen<br />

werken en welke impact het werk heeft<br />

op energieverbruik en milieu zijn dan van<br />

cruciaal belang. Mobilis heeft de capaciteiten<br />

om de daarvoor benodigde gegevens te produceren",<br />

legt Feijen uit.<br />

INNOVATIES IN DE FRONTLINIE<br />

Mobilis heeft een paar mooie 'wapenfeiten'<br />

op naam staan, in de strijd voor een duurzame<br />

wereld. Feijen: "Door kritisch te kijken<br />

naar de energieconsumptie op bouwplaatsen,<br />

zijn we tot de conclusie gekomen dat er verandering<br />

moet komen in de manier waarop<br />

er met stroomvoorziening wordt omgegaan.<br />

In plaats van de hele dag diesel aggregaten te<br />

laten draaien, die maar af en toe een piekspanning<br />

moeten leveren, wilden we tot een<br />

situatie komen waarbij stroom 'on demand'<br />

afgenomen kan worden. Bij reserveringen<br />

van netstroom zagen we bovendien dat er<br />

enorm 'overpowered' werd aangevraagd.<br />

Dat kost geld en gaat ten koste van beschikbaarheid<br />

van stroom. Mobilis heeft aan de<br />

basis gestaan van de ontwikkeling van de e-<br />

CO 2<br />

tainer, een mobiel energiestation dat is<br />

voorzien van een aggregaat op biobrandstof<br />

(HVO), een indrukwekkende batterij aan lithium-ion<br />

accu's en de mogelijkheid om aan<br />

het net gehangen te worden. We faciliteren<br />

daarmee intelligente energievoorziening op<br />

iedere denkbare plek. Er wordt nooit meer<br />

verbruikt dan nodig is."<br />

Een ander goed voorbeeld is de betrokkenheid<br />

van Mobilis bij de ontwikkeling en inzet<br />

van Geopolymeerbeton. "Ook daar zit winst<br />

als het aankomt op het verminderen van<br />

CO 2<br />

-uitstoot. Traditioneel is het bindmiddel<br />

in beton de grote boosdoener als het<br />

om CO 2<br />

gaat. Bij Geopolymeerbeton vindt<br />

er een enorme reductie aan CO 2<br />

-uitstoot<br />

plaats aan de kant van het bindmiddel. We<br />

bieden de klant nu de keuze om met traditioneel<br />

beton of met Geopolymeerbeton<br />

te werken. We hebben in deze innovatiefase<br />

namelijk nog steeds traditioneel beton<br />

nodig, maar wie mee wil op weg naar<br />

duurzamer werken, krijgt bij ons de kans om<br />

in te stappen.<br />

Innoveren betekent soms pijn lijden. Ook<br />

Mobilis loopt regelmatig tegen achterhaalde<br />

regelgeving aan die het moeilijk maakt om innovaties<br />

door te voeren. Hoe wordt daarmee<br />

omgesprongen? Feijen glimlacht en zegt:<br />

"Soms is overtuigingskracht belangrijker dan<br />

de aantoonbaarheid van innovaties. Je hebt<br />

er gewoon een lange adem voor nodig. Die<br />

lange adem wordt ons gegund binnen TBI.<br />

Door de tijd die we ons kunnen permitteren<br />

om iets door te voeren, creëren we langzaam<br />

de ruimte om dit te doen. Daarmee<br />

plaveien we de weg voor iedereen."<br />

IEDER IDEE TELT MEE<br />

Feijen geeft aan dat niet alleen hij, maar de<br />

hele organisatie zich graag laat inspireren<br />

door de jonge garde, het aanstormend talent.<br />

"De jeugd die bij ons komt werken is<br />

anders opgevoed, die hebben een duurzame<br />

wieg gehad. De jongeren denken heel anders<br />

over duurzaamheid en worden niet gehinderd<br />

door oude denkbeelden. Dat inspireert<br />

enorm en werkt aanstekelijk. Wie een goed<br />

idee heeft, wordt gehoord. Daar zorgt de<br />

horizontale programmering binnen alle TBIbedrijven<br />

voor."<br />

Mobilis wil graag van invloed zijn op de hele<br />

bouwkolom. "Om die reden hebben we een<br />

sloopbedrijf ingelijfd binnen de TBI-organisatie.<br />

Zo kunnen we kennis opbouwen omtrent<br />

circulariteit, versnellen en innoveren", zegt<br />

Feijen tot besluit. ❚<br />

Mobilis BV<br />

Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn<br />

Tw +31 555 38 22 22<br />

Ew<br />

info@mobilis.nl<br />

www.mobilis.nl<br />

/JAARBOEK<br />

85


ABOUT DISA YOUR SUBSEA <br />

SOLUTIONS SPECIALIST<br />

We are DISA International, your specialists in pioneering subsea<br />

solutions. Since 2003 we have been diving into different segments<br />

of the marine and underwater world where our inventive<br />

and comprehensive solutions are relied upon by our<br />

international client base.<br />

WHAT WE DO<br />

Diversification and international expansion has led to us broadening<br />

and deepening the DISA brand, and we now operate<br />

globally with four distinct divisions.<br />

CIVIL CONSTRUCTION<br />

OFFSHORE RENEWABLES<br />

OFFSHORE OIL & GAS<br />

WRECK REMOVAL <br />

“At DISA, we really enjoy bringing tried and tested concepts,<br />

techniques and specialist personnel across from one division to<br />

solve different operational challenges in another. This efficient,<br />

economical, and sustainable approach to subsea projects is<br />

what sets us apart and gives us our competitive edge.”<br />

WORLDWIDE UNDERWATER<br />

SOLUTIONS<br />

Follow us on<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.disa-international.com


DISA<br />

Tekst Roel van Gils | Beeld DISA<br />

Specialist in baanbrekende<br />

onderwateroplossingen<br />

Als specialist in baanbrekende onderwateroplossingen gaat DISA International geen uitdaging uit de weg.<br />

Zo levert het wereldwijd opererende bedrijf een wezenlijke bijdrage aan grote infrastructurele projecten<br />

in ons land. Op 12 juli 2021 jongstleden werd na een periode van vijf jaar de laatste hand gelegd aan zeesluis<br />

OpenIJ in IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Daarnaast is DISA ook betrokken bij de aanleg<br />

van de nieuwe A16 ‘de Groene Boog’, de A24 Blankenburgverbinding en nog vele andere projecten.<br />

“Sinds 2003 vertrouwt onze internationale klantenkring<br />

op onze inventieve en uitgebreide oplossingen<br />

voor de zee- en onderwaterwereld”, zegt<br />

Didier De Graaff, Managing Director van DISA International.<br />

“We staan voor operationele uitmuntendheid,<br />

veiligheid en transparantie om onze klanten<br />

de hoogste kwaliteit te bieden. Bij DISA vinden<br />

we het erg leuk om beproefde concepten, technieken<br />

en gespecialiseerd personeel van de ene divisie<br />

over te brengen om verschillende operationele<br />

uitdagingen in een ander proces op te lossen. Deze<br />

efficiënte, economische en duurzame benadering<br />

van onderzeese projecten is wat ons onderscheidt<br />

en ons een concurrentievoordeel geeft.”<br />

OPENIJ<br />

Een mooi voorbeeld van een project waarin<br />

onderwateroplossingen en expertise van<br />

DISA van toegevoegde waarde zijn geweest,<br />

is bij de bouw van zeesluis OpenIJ in IJmuiden.<br />

“Op 12 juli 2021 hebben wij na een<br />

periode van vijf jaar onze laatste mijlpaal<br />

bereikt en daarmee alle onderwater werkzaamheden<br />

afgerond die nodig zijn voor de<br />

bouw van dit omvangrijke infrastructurele<br />

project”, zegt John Penson, Operationeel<br />

Manager bij DISA. }<br />

Een mooi voorbeeld van een project waarin onderwateroplossingen en expertise van DISA<br />

van toegevoegde waarde zijn geweest, is bij de bouw van zeesluis OpenIJ in IJmuiden.<br />

/JAARBOEK<br />

87


DISA<br />

“In totaal hebben we aan dit project 95.190<br />

werkuren en 22.550 duikuren besteed met<br />

187 door DISA aangestelde personen, variërend<br />

van duikbegeleiders, duikers, voormannen<br />

en projectmanagers. Als DISA zijn<br />

we er met recht trots op dat we deel hebben<br />

mogen uitmaken van dit geweldige en<br />

wereldwijd unieke project.”<br />

NIEUWE A16<br />

Om de toegang tot en de levenskwaliteit in de<br />

regio Rotterdam te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat<br />

(RWS) besloten een nieuwe snelweg<br />

aan te leggen langs de noordoostelijke periferie<br />

van Rotterdam. De A16 is een nieuwe snelweg<br />

met een 100% CO 2<br />

-neutrale tunnel. Marc Dröge,<br />

General Manager bij DISA: “Na zes maanden<br />

onderwatervoorbereidingen hebben we<br />

in september 2021 de eerste verstevigde vloer<br />

gestort. De eerste gewapende vloer bestond<br />

uit 4130m³ beton die met vier pompen tegelijk<br />

werd gestort. Inmiddels zijn er meerdere<br />

bouwkuipen gestort. Alle onderwaterbetonstortingen<br />

moeten altijd tot in detail worden<br />

voorbereid en uitgevoerd door experts. Hoewel<br />

onze experts een lange staat van dienst<br />

hebben en het hele proces continu begeleiden,<br />

blijft een versterkte storting van deze omvang<br />

veeleisend en moeilijk voor het ervaren team.<br />

Maar ook dat hebben we tot een goed einde<br />

weten te brengen.”<br />

BLANKENBURGVERBINDING<br />

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg<br />

(de A24) die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen<br />

met de A15 bij Rozenburg verbindt. Een<br />

deel van de nieuwe weg bevindt zich straks<br />

onder het maaiveld en wordt ook grotendeels<br />

onder water gebouwd. Sedert het begin heeft<br />

‘We vinden het erg leuk om beproefde concepten, technieken en<br />

gespecialiseerd personeel van de ene divisie over te brengen om<br />

verschillende operationele uitdagingen in een ander proces op te lossen’<br />

Als specialist in baanbrekende onderwateroplossingen gaat DISA International geen uitdaging uit de weg.<br />

88 /JAARBOEK<br />

/JAARBOEK


DISA<br />

bouwconsortium BAAK regelmatig technische<br />

vergaderingen met DISA International om bepaalde<br />

zaken aangaande de onderwaterconstructies<br />

zo efficiënt mogelijk te kunnen aanvliegen.<br />

DISA levert een wezenlijke bijdrage<br />

aan diverse deelprojecten die zich veelal op<br />

grote diepte onder het waterpeil bevinden,<br />

zoals de Hollandtunnel en de toeritten van de<br />

Maasdeltatunnel. “In totaal zijn we straks op<br />

het project in meer dan twintig bouwkuipen<br />

actief geweest, waarbij ruim 80.000 m 3 onderwaterbeton<br />

is gestort.”<br />

De efficiënte, economische en duurzame benadering van onderzeese projecten is wat DISA onderscheidt en<br />

een concurrentievoordeel geeft.<br />

DISA levert een wezenlijke bijdrage aan diverse deelprojecten op de Blankenburg-verbinding die zich veelal op<br />

grote diepte onder het waterpeil bevinden.<br />

ZWARE OMSTANDIGHEDEN<br />

Diversificatie en internationale expansie hebben<br />

ertoe geleid dat DISA zich verder heeft<br />

kunnen ontwikkelen en verdiepen. “We zijn<br />

nu wereldwijd actief met vier verschillende<br />

divisies, offshore olie en gas; civiele bouw;<br />

offshore hernieuwbare energiebronnen -<br />

mogelijk gemaakt door C-Ventus en tot slot<br />

zijn we gespecialiseerd in het verwijderen<br />

van wrakken”, zegt De Graaff. “We hebben<br />

een hechte en professionele samenwerking<br />

met onze klanten. Ze hebben begrip voor de<br />

zware omstandigheden waarin we werken,<br />

maar weten ook dat ze op ons kunnen vertrouwen<br />

voor een betrouwbaar en succesvol<br />

resultaat, waarbij de veiligheid nooit in het<br />

gedrang komt. Veiligheid staat altijd voorop<br />

en onze sterke staat van dienst op het gebied<br />

van veiligheid weerspiegelt dit. Via een geïntegreerd<br />

kwaliteitssysteem, ondersteund<br />

door een internationaal certificerings- en<br />

veiligheidsbeleid voor al onze medewerkers,<br />

wordt dit voortdurend bewaakt.”<br />

Of het nu gaat om de installatie van éénpuntsboeien,<br />

inspectie van pijpleidingen of de ontmanteling<br />

van onderzeese infrastructuren, we<br />

weten altijd de juiste projectoplossing te bedenken,<br />

resumeert De Graaff. “Dat geldt eigenlijk<br />

voor al onze divisies. Indien nodig, ontwikkelen<br />

we nieuwe concepten en technieken<br />

om betere oplossingen te vinden voor het labyrint<br />

dat de onderwaterwereld is. Zo beschikken<br />

we over 35 duiksystemen, ROV-onderwaterrobots<br />

en een heel arsenaal aan speciale<br />

technieken en tools.” ❚<br />

Veiligheid staat altijd voorop en de sterke staat van dienst van DISA op het gebied van veiligheid weerspiegelt dit.<br />

DISA International<br />

Ketelaarstraat 5C, 2340 Beerse, België<br />

T +32 14 62 04 11<br />

E info@disa-international.com<br />

www.disa-international.com<br />

/JAARBOEK<br />

89


BUNNIK VERHUUR<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Bunnik Verhuur<br />

Bunnik verhuurt (bijna)<br />

alles in de <strong>GWW</strong><br />

Bronneringspompen, sleufbekistingen, trilwalsen, mobiele lichtmasten of grondverzetmaterieel, de<br />

twee zuster- en familiebedrijven Bunnik Verhuur en John Bunnik Grondverzet verhuren (bijna) alles<br />

voor aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. “Korte communicatielijnen staan centraal bij ons<br />

goed gestructureerde familiebedrijf”, zegt bedrijfsleider Perry Bunnik, zoon van oprichter John<br />

Bunnik die nog altijd actief is als machinist op de kraan. Ook broer Michel en moeder Ineke zijn<br />

nauw betrokken in het familiebedrijf dat door vele infra-aannemers geprezen en ingezet wordt.<br />

“Met ons vakbekwame personeel kunnen we<br />

snel en flexibel inspelen op onverwachte en<br />

complexe situaties. Ook in het weekend”,<br />

zegt Perry. “Bovendien beschikken we over<br />

een uiterst modern machinepark en hebben<br />

we met name de laatste jaren veel geïnvesteerd<br />

in nieuwe machines en pompen met<br />

schone motoren.”<br />

BEGRIP IN GRONDVERZET<br />

Een begrip in het grondverzet, zo mogen we<br />

John Bunnik Grondverzet wel typeren met bijna<br />

veertig jaar ervaring en vele vaste klanten<br />

Dankzij een optimale synergie tussen beide zusterbedrijven hebben infra-aannemers slechts één aanspreekpunt voor vrijwel al het (ondersteunend) materieel en toebehoren.<br />

90 /JAARBOEK


BUNNIK VERHUUR<br />

in de infrasector. John Bunnik Grondverzet is<br />

actief als verhuurbedrijf van onder meer graafmachines<br />

en shovels met en zonder machinist.<br />

“Indien nodig passen we ons materieel zelfs<br />

aan op de specifieke eisen van een project”,<br />

legt Perry uit. “Het zorgt ervoor dat werkzaamheden<br />

sneller en efficiënter uitgevoerd<br />

kunnen worden. Met dank ook aan onze ervaren<br />

machinisten. Sterker nog, niet zelden<br />

wordt door opdrachtgevers specifiek gevraagd<br />

naar één van onze mensen. De manier waarop<br />

we projecten aanvliegen en indien noodzakelijk<br />

materieel aanpassen, wordt dus gewaardeerd.”<br />

Bunnik Verhuur beschikt onder meer over een groot assortiment pompen.<br />

BUNNIK POMPT<br />

ALLES WEER DROOG<br />

Het familiebedrijf is meer dan alleen een partner<br />

in grondverzet. Sinds 1995 is zusterbedrijf Bunnik<br />

Verhuur aan het familieconcern toegevoegd,<br />

gespecialiseerd in de verhuur van materialen en<br />

toebehoren voor de infrasector. Bunnik Verhuur<br />

beschikt over een groot assortiment pompen.<br />

“Wij denken graag mee met onze klanten<br />

en geven persoonlijk advies over onder andere<br />

materiaal, apparatuur en het verplaatsen van<br />

water”, vervolgt Perry. “Ondersteund door een<br />

assortiment van inmiddels tachtig stuks bronnerings-<br />

en vuilwaterpompen variërend in capaciteit<br />

van 30 tot 280 m 3 per uur. En dat alles onder<br />

het mom van ‘al staat het water nog zo hoog,<br />

Bunnik pompt alles weer droog’.”<br />

ONDERSTEUNEND MATERIEEL<br />

Behalve de pompen, omvat het assortiment<br />

van Bunnik Verhuur ook alle soorten en maten<br />

sleufbekistingen, trilwalsen en mobiele lichtmasten<br />

tot zelfs bosmaaiers. Perry: “Je kunt<br />

het zo gek niet bedenken of wij verhuren het.<br />

En als er behoefte is aan een specifieke oplossing,<br />

zijn wij niet de beroerdste om daarin te investeren.<br />

Dankzij een optimale synergie tussen<br />

onze zusterbedrijven hebben infra-aannemers<br />

slechts één aanspreekpunt voor vrijwel al het<br />

(ondersteunend) materieel en toebehoren.<br />

Wij regelen het complete plaatje, bieden een<br />

snelle service en staan 24/7 paraat.” ❚<br />

Een begrip in het grondverzet, zo mogen we John Bunnik Grondverzet wel typeren met bijna veertig jaar<br />

ervaring en vele vaste klanten in de infrasector.<br />

Bunnik Verhuur<br />

Rondweg 20a, 3474 KE Zegveld<br />

Tw +31 348 69 14 80<br />

Mw 06 30 38 73 49<br />

www.bunnikverhuur.nl<br />

/JAARBOEK<br />

91


VanMeijel als innovatiepartner<br />

Samen op weg<br />

naar digitaal bouwen<br />

We bevinden ons in een tijdperk dat draait<br />

om technologische vooruitgang. Maar hoe<br />

digitaliseer je jouw bedrijfsprocessen en manier<br />

van werken? Om de omschakeling naar een digitaal<br />

(bouw)bedrijf met een digitale strategie vorm te<br />

geven, willen wij graag jouw sparringspartner voor<br />

de toekomst zijn. Want transformeren vraagt om<br />

meer dan technologie.<br />

VanMeijel helpt bedrijven in de infra en<br />

aanverwante sectoren met digitaliseren. Ga samen<br />

met ons op expeditie en ontdek jouw roadmap<br />

voor een ideale digitale werkomgeving. Hoe maak<br />

je van een IT-project een succes? Wat komt eerst en<br />

wat kan later? We helpen je hier graag bij. Met ons<br />

Metacom platform kunnen wij alle processen op<br />

kantoor en daarbuiten digitaliseren.<br />

Benieuwd naar digitalisering binnen jouw organisatie?<br />

Neem contact met ons op via www.vanmeijel.nl.<br />

We gaan graag met je in gesprek!<br />

Van Meijel Automatisering<br />

Emmeloord • Eindhoven • Amsterdam


VANMEIJEL AUTOMATISERING<br />

Tekst Susan Peek | Beeld VolkerWessels | GMB | VanMeijel Automatisering<br />

Klaar voor de toekomst<br />

VanMeijel Automatisering:<br />

innovatiepartner op het<br />

gebied van digitalisering<br />

Digitaliseren, automatiseren… het is misschien minder tastbaar dan het aanleggen van een weg of<br />

het verlengen van een pier, maar we kunnen er niet meer omheen. “Veranderingen in de bouw<br />

dwingen je nieuwe processen te omarmen. Digitalisering is daarin een cruciale factor”, constateert<br />

Peter Winkeler, commercieel manager bij VanMeijel Automatisering. “We zien een verschuiving in de<br />

rol van aannemers en daarmee het belang van digitalisering.”<br />

“Een aannemer is meer en meer de regievoerende<br />

partij bij een project. Om grip te<br />

houden op de projecten en de onderliggende<br />

processen, zoals het registreren van<br />

allerlei zaken rondom duurzaamheid, moet<br />

in een andere informatiebehoefte worden<br />

voorzien. De behoefte eraan en noodzaak<br />

ervan is duidelijk; digitalisering staat in de top<br />

3 van doelen die bedrijven willen bereiken.<br />

Maar de stap naar digitalisering is soms nog<br />

best groot. Wij ondersteunen hierin, omdat<br />

wij als geen ander weten wat een infrabedrijf<br />

nodig heeft.”<br />

STRATEGISCHE WAARDE<br />

“Een infrabedrijf kan zich met name onderscheiden<br />

in het proces”, vervolgt Winkeler en<br />

licht toe: “Door geïntegreerde contractvor-<br />

men moeten bedrijven aan de voorkant van<br />

het proces al heel goed nadenken wat ze gaan<br />

bouwen. Werken worden groter, complexer,<br />

risico’s nemen toe en de behoefte aan inzicht<br />

en grip op de processen dus ook. Data wordt<br />

alsmaar belangrijker.” Jacob Koffeman, directeur<br />

bij VanMeijel Automatisering vult aan: “Calculeren,<br />

projectbewaking en de mensen buiten mobiel<br />

laten werken zodat digitalisering makkelijker<br />

Werk in uitvoering voor Windpark Zeewolde langs de A6 en A27. (Beeld: GMB)<br />

94 /JAARBOEK


VANMEIJEL AUTOMATISERING<br />

Werk in uitvoering op het circuit in Zandvoort door VolkerWessels. Ook hierbij wordt gebruikgemaakt van de<br />

oplossingen van VanMeijel. (Beeld: VolkerWessels)<br />

Jacob Koffeman (Beeld: VanMeijel Automatisering)<br />

wordt, daarin maken wij het verschil.” Winkeler:<br />

“Waar digitalisering eerder een feestje was voor<br />

de IT-afdeling, zie je dat het tegenwoordig een<br />

onlosmakelijk onderdeel is om je business- en<br />

bedrijfsdoelen te halen. Het management én de<br />

gebruikers zijn steeds bepalender voor de keuze<br />

van een systeem of app.”<br />

VAN SOFTWARELEVERANCIER<br />

NAAR INNOVATIEPARTNER<br />

VanMeijel Automatisering bestaat al 35 jaar.<br />

De eerste 33 jaar daarvan waren ze vooral<br />

softwareleverancier. Eentje met een enorme<br />

bak aan kennis en ervaring. Maar het familiebedrijf,<br />

waar inmiddels de 2e generatie<br />

aan het roer staat en de spirit, energie en<br />

plannen heeft van een start-up, is VanMeijel<br />

Automatisering tegenwoordig een ware innovatiepartner<br />

voor haar klanten. Koffeman:<br />

“De techniek, die werkt prima, maar onze<br />

toegevoegde waarde als innovatiepartner zit<br />

‘m in het meedenken in de ambities en doelen<br />

van onze klanten én de rol van digitalisering<br />

hierin. We hebben aandacht voor de<br />

veranderingen die zij moeten doormaken en<br />

dragen concrete oplossingen aan. Dat doen<br />

we onder andere door strategiesessies met<br />

relaties om te zorgen dat gebruikers meer<br />

uit het platform halen. Die sessies zijn echt<br />

een groot succes.” VanMeijel Automatisering<br />

is een partner die snel kan meebewegen en<br />

veel meer vraag-gericht de digitaliseringsslag<br />

met de klant doorloopt. Koffeman: “Wij ontwikkelen<br />

niet langer een product waar we<br />

de markt mee op gaan, nee, we kijken samen<br />

met onze klanten naar de uitdagingen van nu<br />

en morgen binnen de branche, waarop onze<br />

softwareontwikkeling is gebaseerd. En we<br />

blijven doorontwikkelen.”<br />

TOTAALPROCES AANPAKKEN<br />

“Automatiseren is zoveel meer dan het digitaliseren<br />

van papierwerk”, vervolgt Koffeman. “Het<br />

gaat erom dat het hele proces, waarbij veel dingen<br />

samenkomen, bij elkaar gebracht en geïntegreerd<br />

wordt. Door het totaalproces aan te<br />

pakken, kun je efficiënter werken, gevraagde<br />

rapportages uitdraaien, fouten reduceren en<br />

meer rendement uit je projecten halen. Dát is<br />

automatiseren.” VanMeijel werkt vanuit twee<br />

platformen: Metacom+ en Metacom Online.<br />

“Hiermee kun je heel snel realiseren wat de<br />

klant wil en kan er goed ingeschat worden hoeveel<br />

tijd het kost om het project te maken en<br />

wat het onderaan de streep oplevert.”<br />

NAAR DE CLOUD<br />

Winkeler: “De Cloud, nog zo’n containerbegrip<br />

binnen de automatisering. Al veel van<br />

onze oplossingen draaien volledig via het web.<br />

Hierdoor heb je als infrabedrijf geen omkijken<br />

meer naar techniek en onderhoud. Wij kunnen<br />

onze klanten hier volledig in ontzorgen. Daarnaast<br />

kiezen wij ervoor om onze ERP-oplossing<br />

in één keer in zijn geheel in de Cloud te zetten,<br />

in tegenstelling tot anderen die het per module<br />

doen. Best spannend, er is tenslotte 30 jaar<br />

aan gebouwd, maar we doen het graag in één<br />

keer goed. Zodra het in de Cloud staat, mag de<br />

klant ervan uitgaan dat ze er alles mee kunnen,<br />

zoals ze dat nu ook gewend zijn.”<br />

Winkeler besluit: “Automatisering is echt<br />

een gezamenlijke verantwoordelijkheid.<br />

Peter Winkeler (Beeld: VanMeijel Automatisering)<br />

VanMeijel heeft aandacht voor die verandering<br />

en helpt gericht met de stap naar<br />

digitalisering en de vervolgstappen naar<br />

volledige automatisering.” ❚<br />

VanMeijel Automatisering<br />

Duit 8, 8305 BB Emmeloord<br />

T +31 527 61 47 67<br />

E info@vanmeijel.nl<br />

www.vanmeijel.nl<br />

/JAARBOEK<br />

95


GEBR. OLIEMAN<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Gebr. Olieman<br />

Trouwe klantrelaties die tegen een stootje kunnen<br />

Zakendoen met bedrijven<br />

in plaats van met de ‘markt’<br />

Gebr. Olieman is al meer dan veertig jaar een gevestigde naam in het Zuid-Hollandse polderlandschap.<br />

“We kennen het gebied en hechten veel waarde aan trouwe klantrelaties”, zegt één van de<br />

oprichters van het grondverzet- en loonbedrijf Hans Olieman. Het familiebedrijf was deze zomer<br />

nog landelijk in het nieuws als één van de ‘dijkhelden’ na de dijkdoorbraak in Reeuwijk.<br />

Hans Olieman heeft een duidelijk visie op de<br />

markt: “We werken graag voor klanten in<br />

plaats van voor de markt”, zegt hij stellig. Hij<br />

heeft weinig fiducie in openbare aanbestedingen.<br />

“Dergelijke projecten worden altijd gegund<br />

op basis van de laagste prijs. Met alle gevolgen<br />

van dien. Om eerlijk te zijn, daar zijn wij<br />

niet zo van. We werken veel liever voor (vaste)<br />

klanten in plaats van voor de markt. Bij sommige<br />

klanten komen we al tientallen jaren over<br />

de vloer. We weten wat we aan elkaar hebben.<br />

Ze kunnen van ons op aan. Ook bij nacht en<br />

ontij. Dat resulteert in sterke relaties die tegen<br />

een stootje kunnen.”<br />

DIJKDOORBRAAK<br />

Gebr. Olieman kent de polder als hun broekzak.<br />

“Deze zomer hebben we nog de landelijke<br />

pers gehaald bij de dijkdoorbraak tussen de<br />

Kerkweg en Tempeldijk in ons eigen Reeuwijk”,<br />

vertelt Olieman enthousiast. “Het gebeurde op<br />

een maandagochtend om half zes. Ik was toevallig<br />

onderweg naar Groningen en heb direct een<br />

collega ingeschakeld om poolshoogte te gaan<br />

nemen. Hij is op de fiets gesprongen en constateerde<br />

dat er een stuk dijk was weggeslagen<br />

waardoor het water de polder instroomde. De<br />

polder binnen de dijk is feitelijk een badkuip en<br />

gelegen op 5,25 minus NAP, ruim 3 meter lager<br />

nog dan het omringende gebied. Proberen om<br />

Gebr. Olieman is al meer dan veertig jaar een gevestigde naam in het Zuid-Hollandse polderlandschap.<br />

96 /JAARBOEK


GEBR. OLIEMAN<br />

De dijk ligt nog op één oor en de nooddammen functioneren nog steeds.<br />

'Het familiebedrijf was deze zomer nog landelijk in het nieuws als één<br />

van de ‘dijkhelden’ na de dijkdoorbraak in Reeuwijk'<br />

het lek te dichten is onbegonnen werk. Daarop<br />

besloten we om 100 meter vóór en 100 meter<br />

na het lek een nooddam te gaan bouwen. Dat<br />

alles was binnen een uur gestart, want om half<br />

7 waren we al met twaalf man en het nodige<br />

materieel aan het werk. Nog voordat het eerste<br />

blauwe zwaailicht in aantocht was, hadden we al<br />

een flink begin gemaakt. Enkele uren later, om<br />

9:00 uur om precies te zijn, was het gevaar al<br />

geweken en hadden we de boel onder controle<br />

dankzij de enorme inzet van de medewerkers.”<br />

KENNIS VAN HET GEBIED<br />

Het snel handelen van Gebr. Olieman zonder<br />

opdracht of toestemming werd achteraf<br />

ontzettend gewaardeerd. “We hebben direct<br />

onze planning omgegooid om het algemeen<br />

belang te dienen. Zo’n ingreep vraagt wel om<br />

kennis van het gebied en het op voorraad hebben<br />

liggen van specifieke grondsoorten. Dat<br />

hebben wij omdat we veelvuldig in het gebied<br />

actief zijn. Het waterschap, de dijkgraaf én de<br />

gemeente waren dan ook maar wat blij met<br />

ons snelle handelen. En de rekening? Die kon<br />

nog dezelfde dag worden ingediend. Nu wordt<br />

uitvoerig onderzoek gedaan naar de oorzaak.<br />

De dijk ligt nog op één oor en onze nooddammen<br />

functioneren nog steeds. Of wij het ‘lek’<br />

ook mogen dichten? Dat zal spijtig genoeg wel<br />

weer een aanbesteding worden… Niets ten<br />

nadele overigens van de eerdergenoemde instanties<br />

omdat zij hier geen invloed op hebben.<br />

Ook zij zijn niet altijd gelukkig met het huidige<br />

aanbestedingsbeleid. Meervoudig onderhands<br />

aanbesteden waardeer ik dan wel weer, omdat<br />

je dan toch uitgekozen wordt door eerdere ervaringen<br />

met het bedrijf”, besluit Olieman. ❚<br />

Het snel handelen van Gebr. Olieman zonder opdracht of toestemming werd achteraf ontzettend gewaardeerd.<br />

Gebr. Olieman<br />

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk<br />

Tw +31 182 39 53 99<br />

www.gebr-olieman.nl<br />

/JAARBOEK<br />

97


FEREX<br />

Op de platformen van elk 100 bij 100 meter staat een 250 tons kraan en een 125 tons kraan om de onderdelen van de windturbines te assembleren.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Ferex<br />

Platform uit composiet<br />

rijplaten ‘zweeft’<br />

op landbouwgrond<br />

In de Oostpolder, een agrarisch gebied ten zuiden van de Eemshaven, wordt de laatste hand<br />

gelegd aan windpark Oostpolder. De 21 windturbines worden midden in de landerijen op<br />

twee voorbouwlocaties geassembleerd. De twee ‘platformen’ van elk 100 meter in het vierkant<br />

zijn gerealiseerd met composiet rijplaten van Ferex. Een duurzaam en veilig alternatief voor<br />

stalen rijplaten dat bovendien de bodem intact laat.<br />

Het nieuwe windpark bestaat straks uit windmolens<br />

van het type Enercon. “Deze windmolens<br />

worden ter plaatse modulair opgebouwd<br />

met een klimmende kraan”, legt Kees Wolbers<br />

uit, accountmanager bij Ferex. “Groot<br />

voordeel van deze bouwmethodiek is dat er<br />

geen speciaal transport benodigd is om de onderdelen<br />

te vervoeren. Het betekent wel dat<br />

op locatie een voorbouwlocatie (in dit geval<br />

twee stuks) ingericht moet worden om de onderdelen<br />

te assembleren. Hier kwam de toepassing<br />

van Ferex om de hoek kijken.”<br />

GEEN GRONDBEWERKING<br />

De windturbines en dus ook de twee voorbouwlocaties<br />

worden gebouwd op landbouwgrond.<br />

“De agrariërs accepteerden niet dat er vreemde<br />

grond geroerd zou worden voor de aanleg van<br />

de tijdelijke voorbouwlocaties”, weet Wolbers.<br />

“In tegenstelling tot bij stalen rijplaten of draglineschotten<br />

is er bij toepassing van composiet<br />

rijplaten vooraf geen grondbewerking noodzakelijk.<br />

We kunnen de platen rechtstreeks op elk<br />

type ondergrond leggen, zonder eerst grond te<br />

moeten afgraven en van een puinbaan te voor-<br />

zien. Onze composiet rijplaten vormen daarnaast<br />

een uiterst stabiel platform doordat ze met een<br />

liplasverbinding vierzijdig aan elkaar verbonden<br />

worden. Zo blijft het platform ook intact als er<br />

met zwaar materieel gemanoeuvreerd wordt en<br />

worden de belastingen over een groter oppervlakte<br />

verdeeld. Op de platformen van elk 100 bij<br />

100 meter staat een 250 tons kraan en een 125<br />

tons kraan om de onderdelen van de windturbines<br />

te assembleren. Met onze platen wordt dus<br />

een complete vloer gecreëerd inclusief een veilig<br />

‘vangnet’ onder de kraan.”<br />

98 /JAARBOEK


FEREX<br />

In tegenstelling tot bij stalen rijplaten of draglineschotten is er bij toepassing van composiet rijplaten vooraf geen grondbewerking noodzakelijk.<br />

De inzet van onze composiet rijplaten zorgt in dit project voor een halvering van de logistieke bewegingen<br />

De inzet van onze composiet rijplaten zorgt<br />

in dit project voor een halvering van de logistieke<br />

bewegingen, stelt Wolbers. “Met<br />

name omdat de grond niet geroerd hoeft te<br />

worden. Het grote formaat van 4 bij 2 meter<br />

zorgt er bovendien voor dat we in korte<br />

tijd grote oppervlaktes kunnen realiseren. In<br />

dit project zijn er in totaal 3.000 composiet<br />

rijplaten ingezet voor beide platformen. Na<br />

oplevering van het windpark worden de platen<br />

verwijderd en kunnen de agrariërs direct<br />

weer aan de slag op het land. Ook voor ons<br />

als Ferex mooi om te zien dat we met onze<br />

producten een significante besparing kunnen<br />

realiseren in CO 2<br />

-uitstoot bij de aanleg van<br />

een in de basis duurzaam project.”<br />

De 21 winturbines in windpark Oostpolder leveren<br />

straks voldoende capaciteit om 50.000 huishoudens<br />

jaarlijks van stroom te voorzien. ❚<br />

In dit project zijn er in totaal 3.000 composiet rijplaten ingezet voor beide platformen.<br />

Ferex<br />

De Bleek 40, 7468 DL Enter<br />

Tw +31 880 11 03 90<br />

Ew info@ferex.nl<br />

www.ferex.nl<br />

/JAARBOEK<br />

99


DE JONGH PIPESYSTEMS<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld De Jongh Pipesystems<br />

Het vertrouwde adres<br />

voor een gas- en<br />

waterdicht leidingnet<br />

Al 20 jaar is De Jongh Pipesystems het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet. In<br />

al die jaren is het familiebedrijf uitgegroeid tot one-stop-shop voor complete HDPE-leidingsystemen.<br />

Behalve voor grote netbeheerders is het familiebedrijf ook een bekende naam bij vele infra-aannemers<br />

voor het leveren van geprefabriceerde PE-HD-leidingsystemen in een gegarandeerd hoge kwaliteit.<br />

Op 1 januari 2001 werd De Jongh Pipesystems<br />

opgericht door eigenaar Co de Jongh.<br />

“De start vond plaats vanuit een kleine bedrijfshal<br />

met zeer klein, inpandig kantoortje”,<br />

herinnert directeur Gerjan Schreuders zich.<br />

Beide heren hadden destijds al een schat aan<br />

ervaring in de branche. “Al snel klopten de<br />

eerste klanten aan en kwamen de eerste<br />

grote opdrachten binnen, zoals het leveren<br />

van een koude- en warmteleidingsysteem<br />

bij de TU in Eindhoven. Ook werd de eerste<br />

Europese aanbesteding van een netbeheerder<br />

binnengehaald voor PE-HD-leidingen in<br />

de gasdistributie.”<br />

WERKPLAATS- EN<br />

VELDLASMACHINES<br />

Door steeds meer naamsbekendheid en de groei<br />

van opdrachten en personeel was een verhuizing<br />

naar een nieuw pand in 2004 onvermijdelijk.<br />

Maar ook dat pand bleek na enkele jaren alweer<br />

te klein, onder meer vanwege de toenemende<br />

De Jongh Pipesystems is uitgegroeid tot een one-stop-shop voor complete HDPE-leidingsystemen.<br />

100 /JAARBOEK


DE JONGH PIPESYSTEMS<br />

‘Vanaf het eerste gesprek tot aan het afwerken op<br />

locatie is een project bij ons in goede handen’<br />

vraag naar prefabricage. Schreuders: “Reden om<br />

in 2009 een andere bedrijfsruimte in gebruik te<br />

nemen met een grotere werkplaats. Onze allereerste<br />

kunststoflasser, Alex Pietjouw, werd hier<br />

aangenomen. Bijna tien jaar hebben we van deze<br />

locatie kunnen profiteren totdat we in 2018 weer<br />

genoodzaakt waren om naar een grotere locatie<br />

op zoek te gaan. Dat is gelukt. Sindsdien bevinden<br />

we ons op onze huidige locatie op Industrieterrein<br />

Dintelmond in Heijningen. In de grote werkplaats<br />

bevindt zich een hypermodern machinepark met<br />

zowel werkplaats- als veldlasmachines waarmee<br />

we kunststofbewerkingen kunnen uitvoeren aan<br />

leidingen tot en met een diameter van 1.200 mm.”<br />

De Jongh Pipesystems heeft zich vanaf de beginjaren<br />

(2001) tot nu ontwikkeld als een toonaangevend<br />

bedrijf en is bij uitstek de specialist op het<br />

gebied van PE-HD-leidingsystemen. “Met een<br />

gemotiveerd en goed opgeleid team van 20 personen<br />

en met ruime ervaring in de branche, kunnen<br />

wij onze klanten voorzien van een deskundig<br />

advies tijdens ontwerp, planning- en uitvoeringsfase.<br />

Vanaf het eerste gesprek tot aan het afwerken<br />

op locatie is een project bij ons in goede<br />

handen. We zijn bovendien voorbereid op een<br />

(aardgasloze) toekomst. Zo zijn al onze producten<br />

hydrogen ready, al hebben we wel de indruk<br />

dat er in dat kader nog wat hindernissen te nemen<br />

zijn in Nederland”, besluit Schreuders. ❚<br />

Al 20 jaar is De Jongh Pipesystems het vertrouwde<br />

adres voor een gas- en waterdicht leidingnet.<br />

De Jongh Pipesystems BV<br />

Industrieterrein Dintelmond<br />

1-Februariweg 9, 4794 SM Heijningen<br />

Tw +31 167 52 17 39<br />

www.dejonghpipesystems.nl<br />

De Jongh Pipesystems BV<br />

www.dejonghpipesystems.nl 0167 – 52 17 39<br />

Het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet<br />

/JAARBOEK<br />

101


ANTON GROEP<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Anton Groep<br />

Integraal totaalpakket<br />

voor infra én civiel<br />

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat blijkt andermaal op de homepage van de vanuit Obdam<br />

actieve Anton Groep. Op www.antongroep.nl wordt in één oogopslag het dienstenpakket duidelijk van het<br />

bedrijf dat via verschillende bouwgerelateerde werkmaatschappijen bouwt aan de toekomst van Europa.<br />

Dat gebeurt niet alleen met innovatieve oplossingen en een scherpe focus op kwaliteit. De Anton Groep<br />

biedt eveneens een vakkundige aanpak waarin duurzaamheid, veiligheid en de aandacht voor het milieu en<br />

de leefomgeving centraal staan. Binnen de bedrijfsmuren van civiel en infrastructureel specialist Kok Infra,<br />

sinds begin dit jaar een nieuwe loot aan de stam van de Anton Groep, is dat al niet anders...<br />

Dankzij een doordachte mix van bouwkundige<br />

disciplines heeft de Anton Groep alles aan<br />

boord om uiteenlopende opdrachtgevers een<br />

oplossing te bieden. De wensen en het beoogde<br />

resultaat van de klant vormen daarbij altijd<br />

het uitgangspunt. En wanneer de afzonderlijke<br />

entiteiten projectmatig samen kúnnen werken,<br />

dan gebeurt dat ook. Het is de kracht van de<br />

combinatie. Actief op het gebied van bouw<br />

en utiliteitsbouw, luchthavens, de railsector,<br />

<strong>GWW</strong> en industrie geeft de Anton Groep als<br />

totaalaanbieder altijd een passend antwoord.<br />

Zelfs wanneer er behoefte bestaat aan beveiligingshekken<br />

en -luiken of zonwering. Want ook<br />

díe extra's behoren tot het veelzijdige dienstenpakket<br />

van de Anton Groep.<br />

SLAGKRACHT VERGROOT<br />

Met de overname van Kok Infra is de slagkracht<br />

van de Anton Groep sinds begin 2021 verder<br />

toegenomen. Kok Infra realiseert projecten bin-<br />

102 /JAARBOEK


ANTON GROEP<br />

'We bieden<br />

een sterke combinatie<br />

van civiele en<br />

infra-activiteiten'​<br />

Realisatie dubbellaagse fietsenstalling station Gouda<br />

nen de bouwsegmenten grond-, weg- en waterbouw,<br />

sloop, renovatie en herinrichting. Het<br />

bouwrijp maken van gebieden en de aanleg,<br />

herinrichting en reconstructie van wegen zijn<br />

de specialiteiten van het huis. Werkzaamheden<br />

die vanuit een integrale visie worden aangevlogen<br />

en van ontwerp en engineering tot en met<br />

uitvoering en eindoplevering worden ingevuld.<br />

Dat alles onder leiding van Emile Kranenburg,<br />

algemeen directeur van Kok Infra. “Met het toetreden<br />

van Kok Infra tot de Anton Groep – al<br />

meer dan 25 jaar een begrip in de markt – is<br />

een uitgebalanceerd totaalpakket ontstaan van<br />

civiele en infrastructurele activiteiten. Daarmee<br />

ontzorgen we onze klanten van a tot z.”<br />

ALS HOOFDAANNEMER<br />

ZELF AAN HET STUUR<br />

Als kersvers onderdeel van de Anton Groep zal<br />

Kok Infra zijn activiteiten voornamelijk uitvoeren<br />

als hoofdaannemer. “Waren we vroeger vooral<br />

werkzaam als onderaannemer, nu zitten we nadrukkelijk<br />

zélf aan het stuur”, vervolgt Kranenburg.<br />

“We beschikken over de juiste mensen en<br />

middelen om projecten als hoofduitvoerder in<br />

te vullen en de klant qua infra en civiele technieken<br />

optimaal te bedienen. Nu gebeurt dat<br />

nog vanuit De Goorn. Vanaf maart 2022 is bedrijventerrein<br />

de Vaandel in Heerhugowaard<br />

onze thuisbasis. Dáár namelijk bouwt de Anton<br />

Groep momenteel aan een nieuwe huisvesting<br />

voor Kok Infra en drie andere werkmaatschappijen.<br />

Een mooie stap, die ons in staat stelt onze<br />

groeiambities verder te verwezenlijken.” ❚<br />

Realisatie dubbellaagse fietsenstalling station Gouda<br />

KOK<br />

Infra<br />

VEELZIJDIGE KENNIS EN KUNDE<br />

De expertise van Kok Infra blijkt onder meer tijdens de transformatie van het<br />

zuidelijk stationsgebied in Gouda. In hoofdaanneming realiseert het bedrijf<br />

een 125m1 dubbellaagse fietsenstalling, vervangt en brengt het nieuwe<br />

installaties aan en renoveren zij het bestaande stationsgebouw en ondergelegen<br />

fietsenkelder. Het project wordt in juni 2022 opgeleverd.<br />

Kok Infra<br />

Schoffel 6, 1648 GG De Goorn<br />

Tw +31 299 40 46 00<br />

Ew info@kokinfra.nl<br />

www.kokinfra.nl<br />

/JAARBOEK<br />

103


KOK<br />

Infra<br />

SPECIALIST IN<br />

GROND-, WEG- EN WATERBOUW<br />

Kok Infra is onderdeel van de Anton<br />

Groep, een jong en vakbekwaam<br />

bouwbedrijf dat bouwt aan<br />

de toekomst van Europa. Met<br />

inmiddels 15 werkmaatschappijen<br />

werken wij in de industrie, staalen<br />

betonbouw, grond-, weg- en<br />

waterbouw, op en rond het spoor<br />

en de luchthavens.<br />

Wij realiseren de meest<br />

uiteenlopende projecten van A tot Z in heel Nederland. En wij zijn op zoek<br />

naar versterking in al onze teams!<br />

Ga jij net als alle collega’s bij Anton voor kwaliteit, service, duurzaamheid,<br />

veiligheid en gezelligheid? Kijk op werkenbijanton.nl en reageer op onze<br />

vacatures!<br />

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR HEEL<br />

VEEL NIEUWE COLLEGA’S!<br />

PROJECTCOÖRDINATORS<br />

UITVOERDERS<br />

WERKVOORBEREIDERS<br />

PROJECTLEIDERS<br />

CONSTRUCTEURS<br />

TEKENAARS<br />

WWW.WERKENBIJANTON.NL


duurzame<br />

draagkracht<br />

De IJB Groep heeft vestigingen in Lemmer, Emmeloord, Kampen en Lelystad. In<br />

Nederland zijn we marktleider op het gebied van funderingen. We leveren prefab<br />

heipalen, funderingsbalken, betonmortel en andere betonproducten door heel<br />

Nederland en steeds vaker ook richting Duitsland. De IJB Groep is de totaalontzorger<br />

als het gaat om funderingsconstructies. Dat betekent dat we sonderen, adviseren,<br />

construeren, produceren en monteren.<br />

Met ruim 70 jaar ervaring kunnen we elke funderingsvraag<br />

efficiënt en professioneel beantwoorden. We doen dit<br />

voornamelijk binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en<br />

steeds meer in <strong>GWW</strong>. De werkzaamheden beginnen al<br />

voor een bezoek aan de locatie. We verzamelen gegevens<br />

voor het best mogelijke advies. Met eigen prefab heipalen,<br />

balken, boorpalen en mortel leggen we de fundering aan.<br />

Zo leggen we de solide basis waar onze opdrachtgevers<br />

onmiddellijk mee verder kunnen.<br />

Duurzaamheid is binnen de IJB Groep een belangrijk<br />

begrip. Zo zijn al onze locaties in het bezit van het gouden<br />

CSC-certificaat. De strenge eisen ten aanzien van dit<br />

internationaal erkende keurmerk, sluiten naadloos aan op<br />

de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van onze<br />

Groep. Hierin wordt, naast veiligheid, betrouwbaarheid,<br />

eerlijkheid, deskundigheid, duurzaamheid en gezondheid<br />

ook gekeken naar de herkomst van grondstoffen en de CO2<br />

prestatieladder.<br />

Lemmer I Emmeloord I Kampen I Lelystad I 0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I ijbgroep.nl


BOMBS AWAY<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Bombs Away<br />

Bommen opsporen aan de<br />

hand van archiefstukken<br />

Als er grondroerende werkzaamheden zullen plaatsvinden in een gebied, is het van belang om vooraf te<br />

weten of er rekening gehouden moet worden met ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.<br />

In de eerste plaats om de risico’s daarmee zoveel mogelijk te beperken, maar ook omdat het een enorme<br />

impact kan hebben op de planning en financiën van een project. Het uitvoeren van historisch vooronderzoek<br />

is daarin cruciaal. “Soms moet je iets meer besteden aan de voorkant om veel (tijd en geld) te<br />

besparen aan de achterkant”, zegt Julia Enenkel, historicus bij Bombs Away, een onafhankelijk adviesbureau<br />

voor opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Een boeiend gesprek met de historisch onderzoeker.<br />

“Men staat er vaak niet bij stil, maar alles<br />

wat in de oorlog is verschoten en afgevuurd,<br />

daarvan is – een voorzichtige schatting<br />

– circa 10% achtergebleven in de bodem<br />

als blindganger. Dat is natuurlijk ongelooflijk<br />

veel. En dan hebben we het nog niet eens<br />

over de explosieven die ergens gedumpt<br />

zijn aan het einde van de oorlog. Iedere dag<br />

worden er dan ook nog explosieven gevonden.<br />

De Explosieven Opruimingsdienst heeft<br />

het er maar druk mee”, weet Enenkel. “Als<br />

er in een bepaald gebied grondroerende<br />

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd,<br />

is het dus essentieel om vooraf te weten of<br />

er oorlogshandelingen hebben plaatsgevon-<br />

Het zwaar getroffen Nijmegen,<br />

d.d. 28 september 1944.<br />

106 /JAARBOEK


BOMBS AWAY<br />

den. Sommige gemeentes hebben al een risicokaart<br />

(een historisch vooronderzoek voor<br />

de gehele gemeente) laten opstellen door<br />

ons of door een collegabedrijf, maar in alle<br />

andere gevallen zal er eerst historisch vooronderzoek<br />

uitgevoerd moeten worden.”<br />

VERDACHT OF ONVERDACHT?<br />

Historisch vooronderzoek is volgens Enenkel<br />

het allerbelangrijkste aspect bij het opsporen<br />

van ontplofbare oorlogsresten. “Het is het<br />

knopje aan of uit”, zegt ze. “Als er geen aanwijzingen<br />

zijn van oorlogshandelingen in een<br />

projectgebied, dan kunnen de grondwerkzaamheden<br />

gewoon worden uitgevoerd. Vinden<br />

we wel aanwijzingen, dan volgt er een<br />

heel ander traject. En dat kan een behoorlijke<br />

impact hebben. Een vliegtuigbom ruimen<br />

in een bebouwd gebied kan in de papieren<br />

lopen en zomaar een miljoen euro kosten.<br />

Een gedegen uitgevoerd vooronderzoek kan<br />

heel wat besparingen opleveren in de eventuele<br />

opsporing. Bij een slecht uitgevoerd<br />

vooronderzoek bijvoorbeeld is het hele gebied<br />

verdacht, bij goed vooronderzoek kun<br />

je de ‘schade’ mogelijk beperken door slechts<br />

een bepaald deel aan te merken als verdacht<br />

gebied. Gemeentes kunnen overigens aanspraak<br />

maken op subsidies vanuit de overheid.<br />

De overheid vergoedt bij explosieven<br />

opsporing en dus ook het vooronderzoek tot<br />

zelfs 70% van alle gemaakte kosten.”<br />

EEN DUIK IN DE ARCHIEVEN<br />

Om een goed beeld te krijgen van wat er zich<br />

in het verleden heeft afgespeeld in een bepaald<br />

gebied, begint historicus Enenkel altijd<br />

met bronnenonderzoek in de verschillende<br />

archieven in zowel Nederland als het buitenland.<br />

“We raadplegen daarbij onder meer<br />

het gemeentearchief, waarin zich rapporten<br />

van de luchtbeschermingsdienst bevinden.<br />

De luchtbeschermingsdienst hield het luchtverkeer<br />

boven de Nederlandse gemeenten<br />

in de gaten tijdens WOII. Het zijn vaak hele<br />

gedetailleerde rapporten waarin precies beschreven<br />

staat wat er gebeurd is en wat de<br />

gevolgen waren. Daarnaast raadplegen we<br />

de Britse en Amerikaanse archieven voor<br />

wat betreft de bombardementsgegevens.<br />

Hierin is onder meer informatie te vinden<br />

over de hoeveelheid toestellen dat per missie<br />

werd uitgestuurd, om welke type toestellen<br />

het ging, hoeveel munitie er aan boord<br />

was, et cetera. Ook zijn er stapels schadeformulieren<br />

ingediend door de Nederlandse<br />

bevolking met veelal een exacte beschrijving<br />

van de schade, waarvan we gebruikmaken.<br />

En zo is er een schat aan informatie beschikbaar<br />

tot zelfs stukken van het verzet aan toe<br />

Niet ontplofte vliegtuigbommen op het spoor in Hamm in Duitsland, d.d. 15 mei 1945.<br />

‘Soms moet je iets meer besteden aan de<br />

voorkant om veel (tijd en geld) te besparen aan<br />

de achterkant'<br />

die mogelijk waardevolle informatie bieden.<br />

Verder gebruiken we stukken uit het Nationaal<br />

Archief, het NIMH, het NIOD en hebben<br />

we zelf veel informatie in huis van buitenlandse<br />

archieven uit Groot-Brittannië,<br />

Amerika en Canada. Het komt voor dat er<br />

in het verleden, bijvoorbeeld door gevechtshandelingen<br />

tijdens de bevrijding belangrijke<br />

archiefgegevens verloren zijn gegaan, maar<br />

omdat we zoveel verschillende bronnen<br />

raadplegen is er vaak overlap en kunnen we<br />

altijd een goede reconstructie maken van de<br />

oorlogshandelingen.”<br />

LUCHTFOTO-ONDERZOEK<br />

Op basis van het bronnenonderzoek wordt<br />

door Bombs Away een chronologische lijst<br />

van gebeurtenissen samengesteld. “Dat<br />

vormt de input voor onze geowetenschappers<br />

die de gebeurtenissen met een topografische<br />

beschrijving intekenen op de kaart”,<br />

legt Enenkel uit. “Vervolgens gaan we op<br />

zoek naar luchtfoto’s van het betreffende ge-<br />

bied uit het verleden. De luchtfoto’s moeten<br />

genomen zijn binnen een half jaar na een<br />

oorlogshandeling. Onze luchtfoto-analisten<br />

analyseren die op verstoringen. Daarbij kun<br />

je denken aan kapotte daken van huizen, een<br />

krater in het landschap of beschadigingen aan<br />

een (spoor)weg. Het wordt allemaal vergeleken<br />

met luchtfoto’s uit de vooroorlogse periode.<br />

Op die manier wordt beoordeeld of<br />

er sporen te zichtbaar zijn van de oorlogshandelingen<br />

die uit ons bronnenonderzoek<br />

naar voren komen. Hierdoor kunnen we<br />

een inschatting maken of een bepaald gebied<br />

een verdacht is op explosieven en zo ja,<br />

hoe groot dat gebied moet zijn. Historische<br />

bronnen verklaren zoals gezegd precies wat<br />

er is gebeurd op een locatie. Aan de hand<br />

van die gegevens kunnen wij meestal heel<br />

nauwkeurig vaststellen hoeveel bommen er<br />

zijn afgeworpen. Als er acht bommen zijn<br />

afgeworpen en we zien op de luchtfoto maar<br />

zes kraters, dan betekent dus dat er nog<br />

twee missen.” }<br />

/JAARBOEK<br />

107


historisch vooronderzoek, risicoanalyse en advies<br />

www.bombsaway.nl


BOMBS AWAY<br />

Een Strike Photo van Schiphol, d.d. 13 december 1943.<br />

VAN ‘POSTZEGEL<br />

TOT COMPLEET EILAND<br />

Het onderzoeksgebied van Bombs Away kan<br />

soms een gebied zijn ter grootte van een ‘postzegel’,<br />

maar soms ook een hele gemeente of<br />

eiland beslaan. “Zo hebben we recent een risicokaart<br />

van heel Texel opgesteld,” zegt Enenkel.<br />

“Op het eiland stonden tijdens WOII veel<br />

stellingen en toen het einde naderde kwamen<br />

de Georgiërs die aan Duitse zijde meevochten<br />

ook nog eens in opstand. Kortom, een bijzondere<br />

situatie. Ook hebben we hier de crashlocaties<br />

van toestellen exact in kaart kunnen<br />

brengen aan de hand van bronnen, historisch<br />

beeldmateriaal uit verschillende archieven en<br />

de hulp van lokale bewoners met veel gebiedskennis.<br />

Je maakt zo een gedetailleerde constructie<br />

van gebeurtenissen die ruim 75 jaar<br />

geleden plaatsvonden”, zegt Enenkel enthousiast.<br />

“Juist dat maakt ons werk zo boeiend én<br />

tegelijk ook cruciaal. Explosieven uit WOII vormen<br />

nog steeds een gevaar voor mens, dier en<br />

infrastructuur. Ook na ruim 75 jaar.” ❚<br />

Een Oblique Strike Photo genomen tijdens het geallieerde bombardement op de Philipsfabrieken in<br />

Eindhoven op 6 december 1942.<br />

Bombs Away BV<br />

Maliebaan 74, 3581 CV Utrecht<br />

Ew info@bombsaway.nl<br />

www.bombsaway.nl<br />

/JAARBOEK<br />

109


DOOSAN<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Doosan<br />

Optimaal presterende<br />

graafmachines<br />

Stilstand is achteruitgang. Een devies dat bij Doosan wel heel letterlijk kan worden genomen.<br />

Althans, dat zegt Tom Willems van Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur. Hij heeft bewust<br />

gekozen voor machines van Doosan vanwege de optimale prestaties en het allerbelangrijkste: de<br />

hoge bedrijfszekerheid. Een gesprek met de enthousiaste ondernemer die sinds afgelopen zomer<br />

de beschikking heeft over een gloednieuwe Doosan DX170W-5 mobiele graafmachine.<br />

Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur<br />

vertrouwt al vele jaren op de machines<br />

van Doosan. “In 2006 ben ik als ondernemer<br />

gestart met een mini-graver en een vrachtwagen<br />

met laadkraan en kipper. Het was vooral<br />

veel werken en weinig verdienen”, lacht hij.<br />

“Na verloop van tijd heb ik dan ook besloten<br />

om mezelf te gaan verhuren als machinist aan<br />

verschillende bedrijven. Dat pakte beter uit. Zo<br />

ben ik onder meer in aanraking gekomen met<br />

een bedrijf dat zich specialiseerde in de aanleg<br />

van de onderbouw voor kunstgrasvelden<br />

Doosan is een van 's werelds grootste producenten van<br />

bouwmaterieel en in het bijzonder graafmachines.<br />

110<br />

/JAARBOEK


DOOSAN<br />

Tom Willems van Tom Willems Grondwerk- en Machineverhuur.<br />

Tom Willems heeft sinds afgelopen zomer de<br />

beschikking over een gloednieuwe Doosan<br />

DX170W-5 mobiele graafmachine.<br />

Doosan timmert goed aan de weg in Nederland.<br />

Tom heeft daar wel een verklaring voor.<br />

“Behalve oerdegelijk materieel is het ook gewoon<br />

een hele prettige organisatie om zaken<br />

mee te doen. Echt een bedrijf met een nononsens<br />

mentaliteit met medewerkers die<br />

niet te beroerd zijn om mij bijvoorbeeld ook<br />

in de avonduren te woord te staan. De service<br />

is echt super.”<br />

Ground Kare banden van Nokian zorgen voor meer grip en veel meer comfort op de weg.<br />

Doosan, officieel Doosan Infracore Construction<br />

Equipment, is een van 's werelds<br />

grootste producenten van bouwmaterieel<br />

en in het bijzonder graafmachines. Het merk<br />

wordt in ons land vertegenwoordigd door<br />

zes dealers: Staad, Anema Arum, Nijland<br />

Service, R&L Machinery, ELM Bouwmachines<br />

en Snippe Erica. De fabrikant is voortdurend<br />

bezig met de ontwikkeling van nieuwe generatie<br />

graafmachines en heeft ook een sterke<br />

focus op de ontwikkeling van elektrisch aangedreven<br />

machines. ❚<br />

in Duitsland. Dat beviel ontzettend goed, van<br />

beide kanten. Op een gegeven moment kreeg<br />

ik zelfs de kans om deze werkzaamheden in<br />

eigen beheer te gaan uitvoeren. Een kans die ik<br />

met beide handen heb aangegrepen.”<br />

MEER GRIP EN COMFORT<br />

Willems is nog altijd actief met de aanleg van<br />

kunstgrasvelden. “Zo’n 60% van mijn tijd ben<br />

ik in Duitsland actief, de overige tijd besteed ik<br />

aan allerhande grondverzetwerkzaamheden in<br />

vooral Nederland”, vervolgt Tom. “Dat is ook<br />

de reden dat ik recent heb geïnvesteerd in een<br />

nieuwe mobiele graafmachine, uiteraard van<br />

het merk Doosan. De vorige mobiele graafmachine<br />

was ook een Doosan. Een oerdegelijke<br />

machine met heel weinig storingen en weinig<br />

reparaties. Dat is wel zo prettig aangezien de<br />

machine in mijn dagelijkse inkomsten voorziet.<br />

Daarnaast is een Doosan ook prijstechnisch<br />

een interessante keuze. Ik heb genoeg andere<br />

merken gereden bij voormalig werkgevers en<br />

kan niet zeggen dat de duurdere merken zoveel<br />

beter zijn. Integendeel. Nee, ik ben zeer<br />

tevreden met mijn nieuwe DX170W-5. Hij bevalt<br />

ontzettend goed en laat zich eenvoudig bedienen.<br />

Je gaat erop zitten en rijdt er zo mee<br />

weg. Omdat ik veel in Duitsland actief ben, heb<br />

ik gekozen voor Ground Kare banden van Nokian<br />

voor meer grip en veel meer comfort op<br />

de weg. Ook is de machine uitgerust met een<br />

Engcon EC219 tiltrotator met DC2-besturing.”<br />

Anema Arum VOF<br />

Staad BV<br />

ELM Bouwmachines BV<br />

Handelsonderneming Snippe Erica BV<br />

Nijland Service BV<br />

R & L Machinery BV<br />

www.eu.doosanequipment.com/<br />

en/dealer-locator<br />

/JAARBOEK<br />

111


ENVIRO QUALITY CONTROL<br />

Door vooraf te beproeven in het werk, kan afkeur achteraf worden voorkomen.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Enviro Quality Control<br />

Vooraf beproeven<br />

voorkomt afkeur achteraf<br />

Enviro Quality Control BV verricht inspecties bij de aanleg van kunststof geomembranen voor<br />

afdichting van vuilstortplaatsen, IBC-werken en reststofbergingen. “We zijn een onpartijdig en<br />

onafhankelijk inspectieorgaan (type A) en sinds 2005 als eerste in Nederland geaccrediteerd onder<br />

nummer I188 van de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 door de Raad voor Accreditatie”,<br />

zegt directeur-eigenaar Andries Steerenberg, die tevens het lekdetectie- en lokaliseringssysteem<br />

Geologger op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd.<br />

Door vooraf te beproeven in het werk, kan<br />

afkeur achteraf worden voorkomen. “We<br />

verzorgen onder meer de kwaliteitsbewaking<br />

en inspectie van onder- en bovenafdichtingsconstructies<br />

van afval- en reststofbergingen<br />

en verrichten inspecties bij de aanleg van een<br />

werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast<br />

conform protocol AS 6901. Ook het uit-<br />

‘We volgen de internationale normen<br />

en hebben een ministeriële erkenning voor<br />

het uitvoeren van de inspecties’<br />

voeren van inspecties tijdens de gebruiksfase<br />

van een IBC- werk voor protocol AS 6902<br />

nemen we voor rekening”, legt Steerenberg<br />

uit. “We volgen daarbij de internationale<br />

normen en hebben een ministeriële erkenning<br />

voor het uitvoeren van de inspecties.”<br />

STRENGE EISEN<br />

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar.<br />

“De interne kwaliteitsprocedure<br />

waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar<br />

misschien is de beste waarborg voor onze<br />

112 /JAARBOEK


ENVIRO QUALITY CONTROL<br />

kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet<br />

goed worden uitgevoerd. ‘Zand erover’ is niet<br />

onze manier om met kleine slordigheden om<br />

te gaan”, stelt Steerenberg resoluut. Enviro<br />

maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde<br />

meetmiddelen. “Om de kwaliteit van de<br />

kunststoflasverbindingen te controleren bijvoorbeeld,<br />

baseren we ons ook op de Duitse<br />

DVS-richtlijnen, waarbij de eisen aan het afpelgedrag<br />

en de sterkte van de lasverbinding<br />

duidelijk stringenter zijn als bij de Nederlandse<br />

protocollen. Een afpel in de lasverbinding<br />

van 20% is hierbij niet acceptabel.”<br />

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar.<br />

Enviro maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde meetmiddelen.<br />

GEOLOGGER<br />

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof<br />

geomembranen een inspectiehulpmiddel in te<br />

bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald.<br />

Steerenberg: “Het lekdetectie- en lokaliseringssysteem,<br />

Geologger, is sindsdien één van<br />

onze specialismen. Met Geologger is het mogelijk<br />

om lekkage in een folieafdichting te signaleren<br />

en zelfs de exacte plaats van de lekkage te<br />

bepalen, zodat meteen een reparatie kan worden<br />

uitgevoerd. Bij een standaard combinatieafdichting<br />

wordt lekkage pas ontdekt als er water<br />

in het stortlichaam wordt aangetroffen of als er<br />

in het grondwater in de directe omgeving verontreinigingen<br />

worden aangetroffen. Het kan<br />

jaren duren voordat men erachter komt dat er<br />

een lek is. Bovendien weet men dan nog niet<br />

waar het lek zit, zodat reparatie niet mogelijk is.<br />

Geologger biedt die zekerheid wel. Preventieve<br />

vervanging van de bovenafdichting kan daarmee<br />

worden voorkomen.”<br />

RIJNLANDROUTE<br />

Deze nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en<br />

de A44 bij leiden wordt deels verdiept aangelegd.<br />

Hierbij wordt een folieconstructie van<br />

100.000 m 2 toegepast die in opdracht van Boskalis<br />

door Enviro Quality Control BV wordt geïnspecteerd.<br />

Het lekdetectiesysteem Geologger<br />

zal hier ook worden toegepast. ❚<br />

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof geomembranen een<br />

inspectiehulpmiddel in te bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald.<br />

Enviro Quality Control BV<br />

Daalseweg 1-B, 3611 AA Oud Zuilen<br />

Tw +31 302 44 14 04<br />

Ew mail@eqc.nl<br />

www.eqc.nl<br />

/JAARBOEK<br />

113


DEN BREEJEN CRUQUIUS<br />

Tekst Tamara Brouwers Beeld Den Breejen Cruquius<br />

Een nieuw hoofdstuk breekt aan<br />

Jubileum Den<br />

Breejen Cruquius<br />

In oktober was het feest bij Den Breejen Cruquius. Het familiebedrijf bestond toen maar liefst<br />

75 jaar. Dit werd gevierd met een personeelsetentje en een borrel. Ook zijn diverse bedrijven<br />

getrakteerd op een taart met een kaart waarop een filmpje afgespeeld kan worden via de QR<br />

code. Een mooi moment om met commercieel directeur Niek den Breejen terug te kijken naar<br />

de geschiedenis van het bedrijf en vooruit te kijken naar de toekomst.<br />

Den Breejen Cruquius werkt vanuit Cruquius<br />

met een enthousiast team aan het aannemen<br />

en uitvoeren van <strong>GWW</strong> projecten.<br />

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen. Den<br />

Breejen logistiek is gespecialiseerd in het<br />

transport van zand, grond, grind, asfalt, bag-<br />

ger en andere materialen. Hiervoor beschikt<br />

het bedrijf over een zeer divers aanbod van<br />

vrachtwagens. Den Breejen Infra beschikt<br />

Vlnr, Arjo, Klaas en Niek den Breejen.<br />

114 /JAARBOEK


DEN BREEJEN CRUQUIUS<br />

over een uitgebreid assortiment materieel<br />

van klein tot groot voor diverse infrastructurele<br />

werken. Bij DB Grondstoffen kunnen<br />

klanten terecht voor alles wat te maken heeft<br />

met grondstoffen. Het bedrijf levert primaire<br />

en secundaire bouwstoffen voor de grond-,<br />

weg-, water-, utiliteits- en woningbouw.<br />

EERST MET VOETEN<br />

IN DE MODDER<br />

“Den Breejen werd 75 jaar geleden opgericht<br />

in een hele andere tijd”, begint Niek<br />

den Breejen. Hij vertegenwoordigt de vierde<br />

generatie Den Breejen en leidt het bedrijf samen<br />

met zijn vader Arjo den Breejen. “Het<br />

bedrijf is sinds die tijd flink gegroeid en daar<br />

zijn we heel blij mee.” Niek wist al jong dat hij<br />

in het familiebedrijf wilde werken. Als jongen<br />

van een jaar of dertien liep hij rond op de<br />

werkvloer. “Ik keek toen al met bewondering<br />

naar de machines en heb in loop der tijd<br />

bijna alle facetten van het werk leren kennen.<br />

Zo heb ik gewerkt op de kraan, maar<br />

ook straatwerk en rioolwerk gedaan. Ik vond<br />

dat ik eerst verstand moest hebben van wat<br />

er binnen het bedrijf gebeurde, dat ik ook<br />

zelf met mijn voeten in de modder moest<br />

staan.” Niek den Breejen studeerde Business<br />

Management aan de IVA-hogeschool<br />

in Driebergen en is sinds vijf jaar werkzaam<br />

in het bedrijf.<br />

HECHTE FAMILIEBANDEN<br />

De familierelaties zijn erg sterk binnen Den<br />

Breejen. “Door mijn vader ben ik opgevoed<br />

met het idee dat je je mouwen opstroopt en<br />

doorgaat. Doorzettingsvermogen en inzet<br />

zijn allebei heel belangrijk. Als dat er niet is,<br />

is de basis er niet.” Dit past Den Breejen toe<br />

in uitdagende tijden voor de bouwbranche.<br />

“Op relatiegebied ligt onze kracht, we hebben<br />

veel vaste opdrachtgevers met wie we<br />

een goede relatie hebben.” Opa Klaas den<br />

Breejen is ook nog steeds betrokken bij het<br />

bedrijf. “Hij is 83 en gelukkig nog steeds in<br />

goede gezondheid. Van mijn vader en opa<br />

heb ik meegekregen waar wij voor staan binnen<br />

het bedrijf. We geven dit weer door aan<br />

onze medewerkers, een basis van vertrouwen.<br />

We zijn een hecht team, dat in goede<br />

en slechte tijden achter elkaar staat.”<br />

Niek den Breejen benadrukt dat ook zijn moeder<br />

Marianne Den Breejen een belangrijke rol<br />

in het bedrijf heeft, “Mijn moeder is al jarenlang<br />

betrokken bij de zaak. Zij is verantwoordelijk<br />

voor loonadministratie en werkt vijf dagen per<br />

week op de zaak. Zonder mijn moeder zou het<br />

in de soep lopen, zij is ook een belangrijke factor<br />

en een inspiratiebron voor mij. }<br />

‘Ik vond dat ik eerst verstand<br />

moest hebben van wat er binnen het bedrijf<br />

gebeurde, dat ik ook zelf met mijn voeten<br />

in de modder moest staan.’<br />

Den Breejen logistiek is specialiseerd in het transport van zand, grond, grind, asfalt, bagger en andere materialen.<br />

Een graafmachine van Den Breejen aan de slag.<br />

/JAARBOEK<br />

115


www.denbreejeninfra.nl


DEN BREEJEN CRUQUIUS<br />

Klaar om de weg op te gaan.<br />

Ons team versterkt elkaar en dat is zoals het<br />

zou moeten zijn.” Ook oma Corrie den Breejen<br />

werkte vroeger in de zaak. “Zij was ook een<br />

hele harde werker en zorgzame vrouw en oma.”<br />

Het bedrijf stond en staat in de familie Den<br />

Breejen altijd op de eerste plaats. “Toch staan<br />

mijn ouders achter mij en mijn zussen, welke<br />

keuze wij ook maken. In mijn geval was dit de<br />

keuze voor ons bedrijf, want de zaak is mijn<br />

lust en mijn leven.” Jongste zus Rosalie zit<br />

nog op school (IVA Driebergen) oudere zus<br />

Lisanne is interieuradviseur met eigen bedrijf<br />

Nowa Design Studio en zus Cornelie werkt bij<br />

BMW en MINI dealer Van Poelgeest in Amstelveen.<br />

“Dan kan je gerust spreken over een<br />

trotse broer!”<br />

Den Breejen Infra beschikt over een uitgebreid assortiment materieel.<br />

TOEKOMSTIGE VERNIEUWINGEN<br />

Voor Den Breejen breekt na 75 jaar echt<br />

een nieuw hoofdstuk aan. “Allereerst blijven<br />

we doen waar we goed in zijn. Zo hebben<br />

we sterke standaard concepten voor de woningbouw.<br />

Onze kracht zit in het compleet<br />

ontzorgen van onze klanten en het proces<br />

van A tot Z begeleiden dankzij de drie verschillende<br />

onderdelen binnen ons bedrijf.”<br />

Den Breejen werkt met een vaste ploeg, die<br />

geleidelijk verjongt. Deze jonge generatie<br />

kan volgens Niek veel van oudere generatie<br />

leren. “Zij weten de routing, zijn hardwerkende<br />

vakmannen en machinisten. Hun kennis<br />

is onmisbaar.” Den Breejen wil bewust<br />

bewaren en bewaken wat goed is, maar ook<br />

vernieuwen. Zo is een nieuwe bedrijfsleider<br />

aangetrokken. “Ronald Vlaar komt oorspronkelijk<br />

uit het loonwerk waarna hij via de machine<br />

handel bij ons terecht is gekomen.”<br />

Hij brengt veel enthousiasme en doorzettingsvermogen<br />

met zich mee : “Werkzaamheden<br />

zoals o.a. het onderhouden van relaties<br />

en het aannemen van infra projecten<br />

maakt Ronald meer dan passend bij ons bedrijf.<br />

De taak van de uitvoering heeft Twan<br />

de Willigen op zich genomen. Zijn taak is<br />

om het proces op orde te houden. Hij zorgt<br />

dat de jongens weten wat ze moeten doen.”<br />

Ook de acquisitie en projectbewaking behoren<br />

tot zijn werkzaamheden. “Samen met<br />

het sterke team op het bedrijfsbureau en de<br />

vakmannen buiten kunnen wij iedere uitdaging<br />

aan. Ik ben enorm trots op het team om<br />

mij heen en ik kijk uit naar de toekomst”, aldus<br />

Niek den Breejen<br />

Den Breejen Cruquius gaat op termijn ook de<br />

vertrouwde locatie in Cruquius verlaten. Op<br />

het huidige terrein gaat het bedrijf in eigen beheer<br />

woningen bouwen.<br />

“We zijn druk<br />

bezig met een nieuwe<br />

locatie om onze<br />

activiteiten verder<br />

uit te breiden.” ❚<br />

QR code die verwijst naar<br />

het jubileumfilmpje.<br />

Den Breejen Cruquius – Infra<br />

Bennebroekerdijk 211, 2142 LD Cruquius<br />

T +31 235 28 59 62<br />

E info@adenbreejen.nl<br />

www.denbreejeninfra.nl<br />

/JAARBOEK<br />

117


VAN KAAM<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Van Kaam<br />

Totaalleverancier voor de<br />

ondergrondse infra zet in<br />

op flexibiliteit en veiligheid<br />

Met een breed assortiment aan kunststofmaterialen (standaard en custom made) is Van Kaam uit<br />

Zaandam een totaalleverancier voor de ondergrondse infra. Sinds deze zomer is het familiebedrijf<br />

zelfs in staat om op locatie tot een diameter van 630 millimeter te spiegellassen met een volledig<br />

ingericht mobiel lasstation. Daarnaast staan veiligheid en milieu hoog in het vaandel.<br />

Van Kaam viert dit jaar zijn dertigjarig jubileum<br />

en heeft in al die jaren al vele projecten mogen<br />

beleveren. Het familiebedrijf staat bekend om zijn<br />

sterke focus op de value added services. “We zijn<br />

sterk in maatwerk, ook op locatie”, zegt Robbert-<br />

Jan Dielemans, 1e monteur en al zestien jaar actief<br />

als spiegellasser, waarvan het laatste half jaar<br />

voor Van Kaam. “Het bevalt me hier uitstekend.<br />

Het is echt een warm nest.” Dielemans beheerst<br />

alle facetten in de kunststof technieken, waaronder<br />

spiegellassen, extrusielassen en moflassen.<br />

“Alles wat we verkopen, kunnen we desgewenst<br />

ook monteren in het veld.”<br />

SPIEGELLASSEN IN HET VELD<br />

Het merendeel van de kunststofproducten<br />

wordt onder geconditioneerde omstandigheden<br />

in de werkplaats in Zaandam geprefabriceerd.<br />

Dielemans: “In het veld is het<br />

vaak een kwestie van producten ‘aansluiten’.<br />

Dat gebeurt dan met ons mobiele lasstation<br />

waarmee we tot 630 millimeter kunnen<br />

spiegellassen conform NEN 7200. Met het<br />

mobiele lasstation zijn we volledig zelfvoorzienend.<br />

Overigens kunnen we tot diameters<br />

van 1200 millimeter spiegellassen op locatie<br />

volgens DVS, maar daarvoor zetten we weer<br />

andere apparatuur in.” Dielemans is met het<br />

mobiele lasstation door het hele land actief<br />

en is niet vies van een uitstapje naar het buitenland.<br />

“Eind dit jaar leveren we een bijdrage<br />

aan een project in Denemarken waar<br />

we op locatie vier PE-buizen aan onze bundel<br />

trekkop lassen om een horizontaal gestuurde<br />

Spiegellassen op locatie.<br />

Met het mobiele lasstation kan Van Kaam tot 630 millimeter spiegellassen conform NEN 7200.<br />

Monteurs aan het werk.<br />

118 /JAARBOEK


VAN KAAM<br />

Een van de paradepaardjes is de Shoreliner, een opvangsysteem voor drijvend plastic in havens en rivieren.<br />

‘Het merendeel van de kunststofproducten wordt<br />

onder geconditioneerde omstandigheden in de<br />

werkplaats in Zaandam geprefabriceerd’<br />

en het Tinyhouse voor een camping.<br />

Dat zijn wel de creatieve krenten in de pap.”<br />

MILIEU EN VEILIGHEID<br />

Als KAM functionaris is Schone verantwoordelijk<br />

voor het VCA en de ISO-certificaten.<br />

Milieu, recyclen van restmaterialen en veiligheid<br />

zijn een belangrijk onderdeel van het werk<br />

bij Van Kaam. ❚<br />

(HDD)boring in één keer te trekken. En zo<br />

proberen we telkens op onze eigen manier<br />

in te spelen op vragen uit de markt.”<br />

EXTRUSIELASSEN<br />

IN DE WERKPLAATS<br />

Ook Henk Schone, 1e monteur en KAM<br />

functionaris bij Van Kaam voelt zich op zijn<br />

plek in Zaandam. “Ik ben nu veertien jaar<br />

in dienst bij Van Kaam. Het is echt een bedrijf<br />

dat 24/7 klaarstaat voor zijn klanten en<br />

personeel. Elke dag is weer anders. “De<br />

klant vraagt, wij produceren,” luidt ons motto.<br />

En dat wordt gewaardeerd. In de werkplaats<br />

zijn wij met een team van monteurs<br />

verantwoordelijk voor het bouwen<br />

van putten en andere extrusielasprojecten.<br />

Paradepaardjes zijn de Shoreliner,<br />

een opvangsysteem voor drijvend<br />

plastic in havens en rivieren, en grote<br />

wikkelbuisputten. Daarnaast bouwen<br />

we special products”, vertelt Schone<br />

enthousiast. “Voorbeelden hiervan zijn<br />

de Rioolbuis voor de Wereldhavendagen<br />

Van Kaam<br />

Rechte Tocht 11, 1507 BZ Zaandam<br />

Tw +31 756 31 48 41<br />

www.vankaam.eu<br />

/JAARBOEK<br />

119


VAN KAAM ONTZORGT<br />

AL 30 JAAR<br />

Van Kaam BV viert dit jaar haar<br />

30 jarig bestaan. Al die tijd staan<br />

we voor kwaliteit, service en keuze.<br />

Van Kaam ontzorgt. Jarenlange<br />

ervaring en expertise van onze<br />

specialisten, zorgen er voor dat we<br />

uw meest complexe vraagstukken<br />

op het gebied van ondergrondse<br />

infrastructuur kunnen tackelen.<br />

VAN KAAM BV<br />

Rechte Tocht 11<br />

1507 BZ Zaandam<br />

Nederland<br />

+31 (0)75 631 48 41<br />

info@vankaam.eu<br />

Volg ons op<br />

social media<br />

@ VANKAAMBV<br />

WWW.VANKAAM.EU


T R A N SPORT<br />

OUDE W ATER<br />

T R A N SPORT<br />

OUDE W ATER<br />

WEGENBOUW // TRANSPORT // GLADHEIDSBESTRIJDING // VERHUUR<br />

Populierenweg 49 | 3421 TX Oudewater | T 0348 56 20 04 | F 0348 56 52 87 | info@gdebruyn.nl | www.gdebruyn.nl


DE BRUYN TRANSPORT<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld De Bruyn Transport<br />

Verder dan van A naar B:<br />

Transportbedrijf zet in op<br />

een duurzame toekomst<br />

Bij De Bruyn Transport wordt hoog ingezet op een groene toekomst; een modern en jaarlijks vernieuwend<br />

wagenpark, werken volgens de laatste CO 2<br />

-normen en veiligheidscertificeringen en aandacht<br />

voor duurzame inzetbaarheid van het team. Kortom, duurzaamheid van binnenuit. Eind 2021<br />

lanceert het in Oudewater gevestigde transportbedrijf zijn nieuwe naam en een vernieuwd logo,<br />

waarmee de weg richting een duurzame, veilige en plezierige toekomst definitief wordt vrijgemaakt.<br />

De Bruyn Transport, voorheen bekend als<br />

Transportbedrijf G. de Bruyn, is ruim 50 jaar<br />

gespecialiseerd in transport en grondstoffenhandel<br />

voor de <strong>GWW</strong>-branche. Dat varieert<br />

van zand en grind tot gebroken puin, (frees)<br />

asfalt en baggerslip tot aan de aan- en afvoer<br />

van losgestorte materialen. “Afgelopen jaar<br />

alleen al waren we betrokken bij de meest<br />

uiteenlopende infraprojecten”, zegt Tirza de<br />

Bruyn die samen met haar broer Joeri de huidige<br />

directie vormt. “Zo zijn we vanaf dag<br />

één betrokken bij de Blankenburgverbinding<br />

in opdracht bouwconsortium BAAK voor<br />

het transport inclusief de nodige projectbegeleiding.<br />

Ook assisteerde we Boskalis, Vermeulen<br />

Benthuizen, Beelen en vele andere<br />

aannemers bij diverse projecten in (groot)<br />

onderhoud van het (snel)wegennet en moch-<br />

Broer en zus Joeri en Tirza de Bruyn.<br />

122 /JAARBOEK


DE BRUYN TRANSPORT<br />

De Bruyn Transport is niet alleen transporteur, maar een volwaardig logistieke partner voor opdrachtgevers.<br />

De Bruyn Transport besteedt veel aandacht aan<br />

ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.<br />

‘Een wagenpark kun je kopen,<br />

bewuste, gezonde en gemotiveerde mensen niet’<br />

ten we in opdracht van Beens Dregging het<br />

transport verzorgen van bagger uit waterwin-<br />

en natuurgebied de Klotputten.”<br />

“We zijn niet alleen transporteur, maar een<br />

volwaardig logistieke partner voor onze opdrachtgevers”,<br />

vervolgt Tirza. “We verzorgen<br />

de coördinatie, de planning, begeleiding,<br />

aan- en afvoer van losgestorte materialen en<br />

de inzet van mankracht en materieel. Hoe<br />

groter de uitdaging, hoe leuker. Dat is onze<br />

kracht. We zijn er als organisatie op ingericht<br />

om met onze 120 medewerkers en een groot<br />

wagenpark dag en nacht te werken. We staan<br />

soms voor grote uitdagingen die we als team<br />

met beide handen aanpakken. Keer op keer<br />

is gebleken hoe ontzettend loyaal onze mensen<br />

zijn. We doen dingen echt met elkaar.<br />

Als het moet, staat iedereen er, altijd. Als directie<br />

hebben wij met de jaren aan den lijve<br />

ondervonden hoe belangrijk het is om ons<br />

werk vanuit positieve daadkracht en goede<br />

mentale en fysieke gezondheid te doen. Een<br />

wagenpark kun je kopen, bewuste, gezonde<br />

en gemotiveerde mensen niet. Vanuit die gedachte<br />

besteden we binnen ons bedrijf veel<br />

aandacht aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.<br />

Met een vitaliteitsprogramma<br />

en diverse uitjes en activiteiten die in het teken<br />

staan van plezier en gezondheid, reiken<br />

we tools aan en creëren we ruimte voor verdere<br />

ontwikkeling. Chauffeurs rijden immers<br />

allemaal individueel op een wagen. Zo zijn<br />

we laatst gaan ‘suppen’ en organiseerde we<br />

een business boksclinic waar niet alleen sport<br />

maar ook mindset, verantwoordelijkheid,<br />

communicatie en plezier centraal stonden.”<br />

“Wij zien onze mensen als onze belangrijkste<br />

spelers, de dragers van ons bedrijf. Daarom<br />

werken we met aandacht aan de thema’s veiligheid,<br />

gezondheid en duurzaamheid. Zo gaat<br />

2022 volledig in het teken staan van rijgedrag<br />

optimalisatie om de CO 2<br />

-uitstoot te minimaliseren.<br />

Met een omvangrijk programma maken<br />

we mensen bewust van hun eigen invloed op<br />

zaken als veiligheid en duurzaamheid zodat iedereen<br />

op zijn manier een stukje gaat bijdra-<br />

gen”, resumeert Tirza. “Wij planten de ‘groene’<br />

zaadjes en bieden een omgeving waar<br />

ruimte is voor groei en ontwikkeling. Vanzelfsprekend<br />

zetten we als organisatie in op een<br />

volledig duurzame toekomst. Zo voldoet ons<br />

wagenpark vrijwel helemaal aan de Euro VIemissie-eisen<br />

en zijn we continu in gesprek<br />

met partners zoals Mercedes-Benz en Scania<br />

om elektrische voertuigen in ons wagenpark<br />

op te nemen. Voor bouwvoertuigen is die<br />

ontwikkeling nog volop gaande, maar we verwachten<br />

volgend jaar met onze eerste elektrische<br />

voertuigen de weg op te gaan. Tot slot<br />

worden we binnenkort ge-audit voor de CO 2<br />

Prestatieladder en de Safety Culture Ladder.<br />

Al met al zeggen we dus niet voor niks, vérder<br />

dan van A naar B.” ❚<br />

De Bruyn Transport<br />

Populierenweg 49, 3421 TX Oudewater<br />

Tw +31 348 56 20 04<br />

Ew<br />

info@gdebruyn.nl<br />

www.debruyntransport.nl<br />

info@debruyntransport.nl<br />

/JAARBOEK<br />

123


De stabiliteit die u zoekt!<br />

De waterglasinjectie specialist<br />

Onze specialisme<br />

• Bodeminjecties<br />

• Grondinjecties<br />

• Injectie Calamiteiten<br />

Grondinjectie Nederland B.V.<br />

Sportlaan 8<br />

4131 NN Vianen<br />

T. 0347 - 746 010<br />

info@grondinjectie.nl<br />

www.grondinjectie.nl


GRONDINJECTIE NEDERLAND<br />

De ‘compactheid’ van de techniek van Grondinjectie Nederland maakt dat ze<br />

eigenlijk overal wel een oplossing kunnen voorzien met weinig overlast op de<br />

omgeving en voor het milieu.<br />

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de<br />

ondergrond te verstevigen, een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages<br />

te bestrijden.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Grondinjectie Nederland<br />

Grond- en bodeminjectietechnieken<br />

winnen terrein<br />

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de ondergrond te verstevigen,<br />

een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages te bestrijden. En dat alles zonder groot<br />

materieel te hoeven inzetten of overlast te veroorzaken op de omgeving. Grondinjectie Nederland<br />

merkt dan ook een sterk toegenomen vraag naar deze geijkte injectietechnieken in de infrasector.<br />

Het toepassingsgebied van grond- en bodeminjectietechnieken<br />

is zeer uitgebreid, begint<br />

Torben Kastelein van Grondinjectie Nederland.<br />

“Zo worden we ingeschakeld voor projecten<br />

waarbij we in een bouwkuip een waterremmende<br />

laag creëren zodat er minder<br />

grondwateronttrekking benodigd is. Deze<br />

techniek hebben we recent toegepast voor<br />

het creëren van een droge bouwkuip (1.600<br />

m 2 ) bij een project in Amstelveen. Maar ook<br />

het dichten van lekkages in bouwkuipen is<br />

heel goed mogelijk met injectietechnieken.<br />

Denk in dat laatste geval aan damwanden die<br />

uit het slot zijn gelopen of lekkages van bijvoorbeeld<br />

parkeergarages.”<br />

GRONDVERBETERING<br />

De techniek van Grondinjectie Nederland<br />

leent zich ook uitstekend voor het ‘verstenen’<br />

van een zandpakket zodat deze eenvoudig<br />

afgegraven kan worden zonder dat<br />

de omringende bebouwing er hinder van<br />

ondervindt. “De zandkorrel verklit dan als<br />

het ware aan elkaar en wordt een massief<br />

geheel”, legt Kastelein uit. “Deze techniek<br />

‘De zandkorrel verklit als het ware aan elkaar<br />

en wordt een massief geheel’<br />

zetten we inmiddels op grote schaal in, zowel<br />

in Nederland als in België. Daarnaast<br />

worden we steeds meer ingeschakeld voor<br />

grondstabilisatie en -verbetering van bestaande<br />

funderingen, met name omdat het<br />

steeds droger wordt in ons land als gevolg<br />

van klimaatverandering: grondwaterstanden<br />

zakken. Doordat we de zandkorrels onder<br />

de fundering aan elkaar verlijmen met<br />

onze techniek, ontstaat een breder draagvlak<br />

voor de fundatie. Met onze hightech<br />

(waterglasinjectie)apparatuur kunnen we op<br />

een uiterst secure en efficiënte wijze heel<br />

gedoseerd injecteren.”<br />

De grote kracht van Grondinjectie Nederland<br />

is volgens Kastelein de enorme berg<br />

aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken.<br />

“De ‘compactheid’ van<br />

onze techniek maakt dat we eigenlijk overal<br />

wel een oplossing kunnen voorzien met<br />

weinig overlast op de omgeving en voor het<br />

milieu. We maken uitsluitend gebruik van<br />

milieuvriendelijke middelen.” ❚<br />

Grondinjectie Nederland<br />

Sportlaan 8, 4131 NN Vianen<br />

Tw +31 347 74 60 10<br />

www.grondinjectie.nl<br />

/JAARBOEK<br />

125


SKH<br />

Tekst Tamara Brouwers | Beeld SKH<br />

Meer ruimte voor biobased hout<br />

Hout is niet zomaar hout<br />

SKH is als certificatiebedrijf al ruim 60 jaar betrokken bij het certificeren van onder andere producten<br />

en processen waarin hout verwerkt wordt volgens KOMO en eigen richtlijnen. SKH directeur Oscar<br />

van Doorn: “Daarnaast zijn wij natuurlijk actief op het gebied van FSC, PEFC en STIP certificatie.”<br />

“Dankzij de opmars van het gebruik van natuurlijke<br />

materialen zien we een steeds bredere<br />

klantenkring ontstaan voor het houten<br />

product. Hout uit duurzaam beheerde bossen<br />

is, omdat de bomen terug groeien, van zichzelf<br />

cyclisch. Terwijl andere materialen al snel moeten<br />

focussen op hergebruik/recycling om eenzelfde<br />

positieve waardering te krijgen als hout.”<br />

KWALITATIEF GOED<br />

VERWERKT HOUT<br />

SKH zorgt voor de product/procescertificatie<br />

van beschoeiingen en kademuren in<br />

‘Onze missie is zoveel mogelijk, kwalitatief goed verwerkt,<br />

hout in de bouw toegepast te krijgen.’<br />

SKH zorgt voor de product/procescertificatie van hout zoals dit, in Almere.<br />

126 /JAARBOEK


SKH<br />

Houten wegportalen bij Zonzeel.<br />

Houten lichtmasten.<br />

de waterbouw tot aan volledig houtskeletbouwwoningen.<br />

Van Doorn: “We worden<br />

steeds vaker ingeschakeld bij partijkeuringen<br />

voor de eerder genoemde toepassingen<br />

maar ook zijn we betrokken bij ontwikkelingen<br />

als houten wegportalen, lichtmasten en<br />

vangrails.” Hout is volgens van Doorn zeker<br />

niet zomaar hout. “Er zijn zoveel houtsoorten<br />

en lijmsoorten en ook de constructieve<br />

aansluitingen zijn belangrijk bij het<br />

verwerken van hout. SKH verzorgt naast<br />

certificatieregelingen dan ook veel vrij te<br />

downloaden publicaties om aanwijzingen<br />

te geven voor een correcte toepassing van<br />

hout. Onze missie is zoveel mogelijk, kwalitatief<br />

goed verwerkt, hout in de bouw toegepast<br />

te krijgen.”<br />

Klanten, maar soms ook de verwerkers zelf<br />

(in het geval van STIP certificering) kiezen<br />

steeds vaker voor het gebruik van duurzaam<br />

geproduceerd hout met bijvoorbeeld<br />

een FSC of PEFC label. Daardoor komen er<br />

nieuwe houtsoorten op de markt. “Uit een<br />

duurzaam beheerd bos wordt gekapt wat<br />

planmatig beschikbaar komt. Dat kan ook<br />

een onbekende houtsoort zijn. Van deze<br />

houtsoort is niet altijd bekend wat duurzaamheid<br />

of verwerkbaarheid of afwerkbaarheid<br />

is. Tegelijkertijd is er de druk om<br />

deze houtsoorten, die immers duurzaam<br />

zijn, te gebruiken. Een eigenaar wil de toepassing<br />

natuurlijk op een zo hoogwaardig<br />

mogelijke manier met bijbehorende hoge<br />

marges maar dat is niet altijd mogelijk.”<br />

TOELATEN DOOR<br />

MONITOREN IN DE PRAKTIJK<br />

SKH wordt soms gezien als de vertragende/<br />

remmende factor in het snel vermarkten<br />

van nieuwe houtsoorten. Van Doorn legt<br />

Hout toegepast in Urk.<br />

uit dat innovaties altijd tijd vergen. “Wij<br />

streven naar zekerheid en dat vergt het verrichten<br />

van testen en het doen van onderzoek<br />

voordat we kunnen toelaten of certificeren.”<br />

Als dat niet mogelijk is wordt vaak<br />

besloten om tijdens de toepassing inspecties<br />

te verrichten. “We kunnen dan als het<br />

nodig is op tijd ingrijpen als het mis dreigt<br />

te gaan.” Een succesvol voorbeeld van een<br />

dergelijke inspectie cyclus is de toepassing<br />

van hout in wegportalen. “In 1999 werden<br />

bij Zonzeel houten wegportalen geplaatst<br />

door Rijkswaterstaat. Deze zijn 18 jaar lang<br />

met succes gemonitord (SHR) en dit krijgt<br />

nu navolging. Dankzij een aangetoond kwalitatief<br />

goed product en de markt die klaar<br />

is voor het houten biobased product zijn er<br />

nu diverse aanbieders actief. Wij vinden het<br />

mooi om op deze manier kwalitatieve innovaties<br />

mede mogelijk te maken” ❚<br />

SKH<br />

Nieuwe Kanaal 9f, 6709 PA Wageningen<br />

T +31 317 45 34 25<br />

E info@skh.nl<br />

www.SKH.nl<br />

/JAARBOEK<br />

127


BUKO INFRASUPPORT<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: BUKO Infrasupport<br />

Buko Infrasupport official event supplier Dutch Grand Prix<br />

‘En dan pakt Max Verstappen<br />

ook nog poleposition en<br />

wint op zondag de race’<br />

Voldoende afzethekken, geleidebakens, verwijzingsborden en elke dag in een korte tijd 75.000<br />

mensen naar hun plek begeleiden. Voor Buko Infrasupport stonden de afgelopen twee jaar, naast<br />

hun reguliere werkzaamheden, in het teken van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in<br />

Zandvoort. Operationeel manager Ben van Bakel: “Het is fantastisch verlopen; het weer zat mee,<br />

veel mensen kwamen met het openbaar vervoer en Max pakt op zaterdag poleposition en wint<br />

op zondag de race. Het viel allemaal op zijn plek.”<br />

Tienduizenden oranje fans bezoeken CM.com circuit Zandvoort om Max Verstappen aan te moedigen. Via speciale looproutes werden zij naar het circuit geleid.<br />

128 /JAARBOEK


BUKO INFRASUPPORT<br />

Ook rondom Zandvoort worden diverse tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet om<br />

verkeer om te leiden en krijgt busvervoer voorrang.<br />

Op verschillende plekken rondom het circuit werden speciale fiets parkings ingericht.<br />

En middels speciale wave signing wijst BUKO Infrasupport de juiste richting.<br />

BUKO Infrasupport is een dienstverlener in de tijdelijke<br />

verkeersmaatregelen. Van Bakel: “Op het<br />

moment dat er aan de openbare weg gewerkt<br />

wordt dan zorgen wij dat de aannemer veilig kan<br />

werken en dat het verkeer veilig langs het werk<br />

geleid wordt. En tijdens evenementen zorgen wij<br />

dat de juiste informatie op de juiste plek terechtkomt<br />

met omleidingen en verwijsborden.”<br />

SAMENWERKEN MET EEN<br />

MOBILITEITSTEAM<br />

Tijdens de Dutch Grand Prix (DGP) in Zandvoort<br />

werkte BUKO Infrasupport samen met<br />

een mobiliteitsteam. Van Bakel: “Hierin zitten<br />

de verkeerskundigen, gespecialiseerd in verkeersstromen<br />

en crowdmanagement, en zij<br />

helpen met vraagstukken als; hoe leid je zulke<br />

Voor bezoekers die met de auto komen zijn<br />

diverse park & rides ingericht in o.a. Beverwijk<br />

en Hoofddorp<br />

‘Je ligt onder een mondiaal vergrootglas’<br />

grote stromen mensen in goede banen? Iedereen<br />

komt samen op hetzelfde punt, kijkt naar<br />

de wedstrijd en gaat gelijktijdig weer weg. Het<br />

blijft een uitdaging, want het is voor de bezoekers<br />

een feestje en je wil ze vooral in die<br />

stemming houden en zeker niet frustreren<br />

met onnodige wachttijden of andere hinder.”<br />

Laura Dijkmans, manager events bij Buko Infrasupport,<br />

was nauw betrokken bij de voorbereidingen<br />

van de DGP. “Ik ben verantwoordelijk<br />

voor grote evenementen als de marathons van<br />

Amsterdam en Rotterdam en dus nu ook de<br />

Dutch Grand Prix. De voorbereidingen startte<br />

in januari 2019, waarbij je continu besefte dat je<br />

onder een mondiaal vergrootglas ligt. We staken<br />

de koppen bij elkaar en formuleerden een<br />

eerste antwoord op de vraag; wat als de F1 naar<br />

Nederland komt? Op een plattegrond schetsten<br />

we met een paar stiften de mogelijkheden. We<br />

zagen al snel dat er twee wegen naar het circuit<br />

leiden. Dat maakt het makkelijk, maar toch weer<br />

niet. We overwegen alles; van tien kilometer rijplaten<br />

leggen over het strand tot en met per boot<br />

arriveren. Helaas ging de editie van 2020 door<br />

Covid-19 uiteindelijk niet door, maar dankzij een<br />

uitstekende voorbereiding kon het race spektakel<br />

in Zandvoort dit jaar dan eindelijk plaatsvinden.”<br />

INVESTEREN IN<br />

NIEUWE MATERIALEN<br />

Het geheim van het succes is volgens Van Bakel<br />

dat ze als team elkaar blind vertrouwen. “We<br />

hebben als organisatie in een heleboel nieuwe<br />

materialen geïnvesteerd waaronder schrikhekken<br />

en verkeersborden. Alle verkeersborden,<br />

zo’n 2000 stuks, moesten hiervoor nog gemonteerd<br />

worden op de buispalen en dit gaf een<br />

enorme belasting op de werf. Hierdoor zijn er<br />

zelfs chauffeurs vrijgemaakt om te assisteren bij<br />

het monteren, zodat alle materialen op tijd gereed<br />

stonden om geplaatst te kunnen worden.”<br />

Dijkmans: “Het was een pittige klus waarbij<br />

je vooraf, maar ook tijdens het evenement<br />

continu aan het schakelen bent. Het is leuk<br />

en zeker ook uitdagend met alle last minutebeslissingen.<br />

Vanuit verschillende vestigingen<br />

hebben medewerkers meegeholpen. Een topprestatie.<br />

Nu op naar volgend jaar, maar dan<br />

met 100.000 bezoekers per dag. Van de sportieve<br />

prestaties krijg ik niks mee, maar die kijk<br />

ik wel terug in de samenvatting. Dat heb ik er<br />

graag voor over.” ❚<br />

BUKO Infrasupport<br />

Zwolseweg 15, 2664 LB Barendrecht<br />

T. +31 88 018 80 18<br />

E info@bukoinfrashpport.nl<br />

www.bukoinfrasupport.nl<br />

www.werkenbijbuko.nl<br />

/JAARBOEK<br />

129


AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV<br />

Oostdam ‘2.0’ maakt<br />

singel rondom<br />

Woerden doorvaarbaar<br />

Al ruim 90 jaar is Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV gespecialiseerd in het realiseren, vervangen<br />

en renoveren van bruggen, gemalen, (monumentale) kademuren, duikers en rioleringswerken. In de<br />

gemeente Woerden komen veel van deze disciplines samen bij de reconstructie van de Oostdam,<br />

een project dat in bouwteamverband met de gemeente Woerden wordt uitgevoerd. Een gesprek<br />

met projectleider Martin Dijkstra over dit spraakmakende project dat wordt afgerond in het jaar dat<br />

Woerden 650 jaar stadsrechten viert. Feestelijker kan bijna niet.<br />

In de bestaande Oostdam in Woerden bevond<br />

zich een duikerconstructie die vervangen moest<br />

worden. De gemeente heeft dat vervolgens opgepakt<br />

als kans om de hele singel rondom Woerden<br />

doorvaarbaar te maken. De Oostdam was namelijk<br />

het laatste knelpunt. Tevens wordt de omgeving<br />

rondom de Oostdam verder ontwikkeld<br />

tot verblijfs- en recreatiegebied met een mooie<br />

nieuwe kademuur. Een ingreep die nogal wat consequenties<br />

zou hebben voor met name de bereikbaarheid<br />

van het stadscentrum. Reden voor Gebr.<br />

Schouls BV om de doorgang en nieuwe duikerbrug<br />

in twee fasen te realiseren zodat de hinder<br />

voor het verkeer tot een minimum beperkt is.<br />

HISTORISCHE KADEMUUR<br />

Voordat de uitvoering in november 2020 van<br />

start ging, was Gebr. Schouls BV al ruim anderhalf<br />

jaar in gesprek met de gemeente Woerden<br />

en nutsbedrijven. “Aanvankelijk leek het zelfs<br />

bijna onmogelijk om er te bouwen, gezien de<br />

vele kabels en leidingen in de ondergrond en<br />

Duikerbrug fase 1 gereed, fase 2 zinkersleuf in aanbouw.<br />

130 /JAARBOEK


AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. SCHOULS BV<br />

het feit dat er geen ruimte was om te boren<br />

en we tot op een meter of vier diepte moesten<br />

ontgraven”, weet Dijkstra. “Maar in goed<br />

overleg met de netbeheerders en de gemeente<br />

Woerden is het gelukt om de kabels en leidingen<br />

om te leggen door middel van zinkersleuven<br />

ter plaatse van de nieuwe brug met<br />

behulp van tijdelijke stalen damwanden. Vervolgens<br />

konden we een start maken met de<br />

bouwwerkzaamheden. Een van de uitdagingen<br />

was om in de oude historische kademuur met<br />

vrij stevig metselwerk beheerst en veilig een<br />

doorgang te maken, maar ook dat kun je wel<br />

aan ons overlaten”, lacht Dijkstra. “Net als het<br />

realiseren van de nieuwe kademuur van ruim<br />

100 meter. De kademuur bestaat uit een stalen<br />

damwand met door ons zelf geproduceerde<br />

prefab betonnen hangschorten die worden bemetseld<br />

voor een authentieke uitstraling.”<br />

Rijn. “Met pijn in ons hart gaan we Leiden verlaten,<br />

maar de nieuwe locatie biedt veel meer<br />

kansen voor de toekomst. In Leiden konden<br />

we door ontwikkelingen om ons heen niet verder<br />

uitbreiden. Vanzelfsprekend houden we<br />

wel de link met Leiden via een dependance én<br />

blijven we hier actief. Zo hebben we een raamcontract<br />

met de gemeente Leiden voor calamiteiten<br />

en rioolwerkzaamheden, evenals met<br />

het Hoogheemraadschap van Delfland voor<br />

het vervangen en renoveren van poldergemalen.<br />

We zijn blij dat we als aannemer mogen<br />

participeren in dergelijke langdurige raamcontracten”,<br />

besluit Dijkstra. ❚<br />

Plaatsen stalen damwanden kademuur.<br />

Al met al een mooi project voor Gebr. Schouls<br />

dat veel aandacht krijgt. “Het mooie is dat we<br />

een dergelijk project (bijna) volledig met eigen<br />

mensen en materieel kunnen uitvoeren. Daar<br />

zijn we toch wel trots op. Het is echt een visitekaartje<br />

voor ons.” En dat wordt straks ook<br />

het nieuwe kantoorgebouw met grote prefab<br />

beton- en staalwerkplaats in Koudekerk aan de<br />

Aannemingsbedrijf gebr. Schouls BV<br />

Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden<br />

T: +31 715 79 29 00<br />

www.schoulsleiden.nl<br />

AANNEMINGSBEDRIJF<br />

GEBR. SCHOULS BV<br />

Sinds 1930 specialist in beton,- weg- en waterbouw<br />

Vanaf 2023 bent u welkom op onze nieuwe vestiging in Koudekerk aan den Rijn<br />

Kanaalweg 171, 2321 JZ Leiden<br />

GebrSchoulsBV<br />

@GebrSchoulsBV<br />

Telefoon 071 - 579 29 00<br />

E-mail info@schoulsleiden.nl<br />

Website www.schoulsleiden.nl<br />

/JAARBOEK<br />

131


SAINT GOBAIN PAM<br />

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Saint Gobain PAM<br />

Saint-Gobain PAM Nederland:<br />

Voor zowel standaard als<br />

innovatieve oplossingen in<br />

circulaire leidingsystemen<br />

Metaal wordt al heel lang gebruikt, net als hergebruikt. Algemeen directeur Esther Lindeman<br />

van Saint Gobain PAM in Almere. “Maar het is onderbelicht hoe de recyclebaarheid van metaal is<br />

georganiseerd. Dat is vanzelfsprekend, maar we staan daar als maatschappij te weinig bij stil.”<br />

Saint Gobain PAM is onderdeel van Saint Gobain<br />

International en heeft wereldwijd meer<br />

dan 180.000 medewerkers in dienst. Lindeman:<br />

“Het is een Frans bedrijf en is groot geworden<br />

met bouwmaterialen en glas. Denk aan het glas<br />

in de Piramide van het Louvre van het gelijknamig<br />

museum in Parijs. Of aan het glas van<br />

auto’s of bouwmaterialen als isolatiematerialen<br />

of gipsplaten, maar ook leidingmaterialen.”<br />

De klanten in Nederland zijn alle waterleidingbedrijven<br />

en alle waterschappen. Lindeman: “Wij<br />

doen sinds 1918 vooral verkoop en logistieke<br />

dienstverlening van leidingmaterialen en hebben<br />

‘We bestaan in Nederland meer<br />

dan 100 jaar’<br />

daarbij een fijne samenwerking met unieke lokale<br />

partners. We bestaan in Nederland meer dan<br />

100 jaar, maar komen helaas niet in aanmerking<br />

voor het predicaat Koninklijk, omdat we in Nederland<br />

met te weinig mensen werken.”<br />

HONDERD PROCENT<br />

RECYCLEBAAR<br />

Als onderdeel van een multinational levert<br />

Saint Gobain PAM in Almere buizen gemaakt<br />

in Frankrijk. Lindeman: “Daarnaast doen we<br />

ook zaken met andere leveranciers die voor<br />

“Bij elke vraag naar een leiding begint voor ons de discussie; welk<br />

leidingmateriaal heb je nodig?”<br />

Als onderdeel van een multinational levert Saint Gobain PAM in Almere<br />

buizen gemaakt in Frankrijk.<br />

132 /JAARBOEK


SAINT GOBAIN PAM<br />

onze Nederlandse klanten zeer interessant<br />

zijn, zoals met een Amerikaanse leverancier.<br />

Metalen leidingen zijn duurzaam. Wij maken<br />

als bedrijf deel uit van een duurzame ontwikkelingsbenadering,<br />

gedurende de hele<br />

levenscyclus van ons product. Deze groene<br />

investering is mogelijk dankzij het belangrijkste<br />

gebruikte materiaal; nodulair gietijzer en<br />

edelmetaal. Het is honderd procent recyclebaar,<br />

zelfs tot in het oneindige. Een goed<br />

voorbeeld is de vervanging van de waterleiding<br />

in Amsterdam drie jaar geleden. Het<br />

netwerk voorziet 33 procent van de stad van<br />

schoon drinkwater. Het leuke; daar lag al een<br />

leiding sinds 1853. Dat was gewoon gietijzer,<br />

nagenoeg hetzelfde materiaal als dat we nu<br />

gebruiken. De leiding werd destijds geleverd<br />

door een Engelse fabriek, die inmiddels ook<br />

onderdeel is van Saint Gobain. Het illustreert<br />

hoe lang een leiding in de grond ligt. Alles wat<br />

je eruit haalt, kun je hergebruiken. Ook in het<br />

Kasteel van Versailles bij Parijs hebben mijn<br />

Franse collega’s recent de gietijzeren leidingen<br />

uit de 17e eeuw vervangen, die de vele<br />

fonteinen van water voorzien. Ook hier krijgt<br />

de oude weer een nieuwe functie.”<br />

“Saint Gobain heeft mooie producten en daarbij zijn de vraagstukken van onze klanten divers.”<br />

Lindeman gaat verder: “De verschillende<br />

toepassingen helpen bij uiteenlopende<br />

vraagstukken, waar wij vanaf het begin in betrokken<br />

willen zijn. Zo maakt het verschil of<br />

je een zuiveringsinstallatie gaat bouwen of alleen<br />

de leidingen wilt leggen om het afvalwater<br />

naar een dorp te transporteren. Bij elke<br />

vraag naar een leiding begint voor ons de discussie;<br />

welk leidingmateriaal heb je nodig? En<br />

waarom? Saint Gobain heeft mooie producten<br />

en daarbij zijn de vraagstukken van onze<br />

klanten divers. Onze scoop is breed; we hebben<br />

kleine projecten van 100 euro tot mega<br />

klussen tot wel zeven miljoen euro. Deze<br />

specifieke wensen maken voor mij het werk<br />

leuk en uitdagend.” ❚<br />

Saint Gobain PAM in Almere.<br />

SAINT-GOBAIN PAM<br />

Markerkant 10 17<br />

1316 AB Almere<br />

T +31 36 533 33 44<br />

E pamnederland@saint-gobain.com<br />

www.pamline.nl<br />

/JAARBOEK<br />

133


RIJNBERG BV<br />

Het team van Rijnberg BV bij de uitreiking van Veiligheidsladder certificaat Trede 3.<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Rijnberg BV<br />

Metaalbewerkingsbedrijf<br />

Rijnberg staat voor kwaliteit.<br />

Certificering onderschrijft dit<br />

Rijnberg BV heeft zich gespecialiseerd in het maken van staalconstructies, metaalbewerking en het uitvoeren<br />

van las- en montagewerkzaamheden op uiteenlopende locaties. Het bedrijf investeert in goede machines,<br />

vakkennis en certificeringen, waardoor de gewenste kwaliteit van de klant kan wordt gewaarborgd. “We<br />

hebben ons ingericht op kwaliteit en onze certificering onderschrijft dit”, zegt eigenaar Bertran Rijnberg.<br />

“We zijn misschien wel klein in omvang, maar groot<br />

in de werken die we doen.” Metaalbewerkingsbedrijf<br />

Rijnberg excelleert in laswerkzaamheden en<br />

certificeringen conform de hoogste uitvoeringsklassen.<br />

Met name de expertise en de specifieke<br />

lascertificeringen maakt dat het bedrijf bij gerenommeerde<br />

infraprojecten betrokken wordt.<br />

GROOT IN CERTIFICERINGEN<br />

“Sinds dit jaar hebben we Trede 3 op de Veiligheidsladder<br />

behaald. Verder zijn we al een aantal<br />

jaar gecertificeerd conform VCA** en EN 1090-<br />

2 Exc.3”, zegt Bertran en vervolgt: “Sinds juli 2018<br />

is de nieuwste editie van deze EN-norm verschenen.<br />

Hierin wordt vermeld dat de lassen tussen<br />

wapeningsstaal en constructiestaal nu ook onder<br />

het toepassingsgebied vallen van de EN 1090-2.<br />

Er staat namelijk beschreven in paragraaf 7.1 van<br />

de EN 1090-2:2018 dat men moet voldoen aan<br />

de normreeks NEN-EN-ISO 17660.”<br />

LASSEN VAN WAPENINGSSTAAL<br />

Tijdens de projecten die Rijnberg uitvoert,<br />

krijgen ze regelmatig te maken met het lassen<br />

van wapeningsstaal. “Dé reden waarom we de<br />

keuze hebben gemaakt om diverse Lasmethodekwalificaties<br />

te behalen volgens de NEN-<br />

EN-ISO 17660-1”, zegt Bertran. “Wij vinden<br />

het van groot belang om helemaal in te spelen<br />

op de eisen en wensen vanuit de markt.<br />

Wij zijn echter één van de weinigen die hierop<br />

apart hebben gecertificeerd.”<br />

APART GECERTIFICEERD<br />

“Procedures die wij inmiddels gehaald hebben<br />

zijn ‘side lap-verbindingen en ‘set on’-verbin-<br />

134 /JAARBOEK


RIJNBERG BV<br />

Rijnberg krijgt regelmatig te maken met het lassen van<br />

wapeningsstaal. Zoals hier bij project Sassenvaart, waar ze<br />

betonstaal lassen aan de damwand voor de betonnen deksloof.<br />

dingen. Deze verbindingen zijn een combinatie<br />

van wapeningsstaal en constructiestaal”,<br />

legt Bertran uit. “Maar we gaan nog een stap<br />

verder: omdat wij regelmatig dit soort werkzaamheden<br />

uitvoeren, hebben wij er binnen<br />

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg voor gekozen<br />

om ook een kwaliteitssysteem op te<br />

zetten conform NEN-EN-ISO 17660-1. Dit<br />

kwaliteitssysteem kan gecertificeerd worden<br />

door een onafhankelijke keuringsinstantie zoals<br />

staat beschreven in Annex D van de NEN-<br />

EN-ISO 17660-1.”<br />

KWALITEITSSYSTEEM<br />

“Dit kwaliteitssysteem is opgezet door middel<br />

van het beschrijven van alle zaken waaraan<br />

je moet voldoen binnen de NEN-EN-ISO<br />

17660-1. Het geheel is door ons vastgelegd in<br />

een handboek. Een aantal zaken die we hierin<br />

hebben opgenomen zijn o.a.: lasprocessen, lascoördinatie,<br />

certificeren van onze lassers, uitvoering<br />

en inspectie. Bij het schrijven van het<br />

handboek en de implementatie op de werkvloer<br />

hebben wij ondersteuning gekregen van<br />

een extern consultancy bedrijf.”<br />

Bertran besluit trots: “Dit handboek hebben<br />

wij tijdens onze her-audit conform de EN<br />

1090-2 in juli 2021 voorgelegd aan de onafhankelijke<br />

keuringsinstantie en wij hebben<br />

dan ook zonder enige opmerking het certificaat<br />

mogen ontvangen conform NEN-EN-<br />

ISO 17660-1. We hebben een logo van KIWA<br />

mogen ontvangen dat bevestigt dat wij<br />

volgens de NEN-EN-ISO 17660 mogen en<br />

kunnen werken.” ❚<br />

‘Waar een klein bedrijf<br />

groot in kan zijn’<br />

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg BV<br />

Bronsgeestweg 3, 4697 RT St. Annaland<br />

T +31 166 72 20 70<br />

E info@rijnbergbv.nl<br />

www.rijnbergbv.nl<br />

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare<br />

partner in de bouwsector.<br />

Zeer goede vakkennis<br />

Garanderen uw kwaliteitsnormen<br />

Wij investeren in de beste machines<br />

Betrouwbaar & vernieuwend<br />

Werkzaamheden die wij verrichten:<br />

• Aanbrengen van constructies zoals verankering constructie,<br />

remmingwerken, deksloven, steigers, bolders en wrijfstijlen.<br />

• Assisteren bij grote en kleine lasprojecten.<br />

• Het begeleiden van grote en kleine lasprojecten.<br />

• Totaalpakket vanaf grondwerk tot aan oplevering.<br />

• Het maken van tijdelijke constructies.<br />

• Gecertificeerde lasprojecten volgens de EN 1090-2 EXC 3.<br />

Bronsgeestweg 3 | 4697 RT St. Annaland | 06-20866683 | info@rijnbergbv.nl | www.rijnbergbv.nl<br />

/JAARBOEK<br />

00020788001 METAALBEWERIKNGSBEDRIJF RIJNBERG BV 1-2.indd 1 18-02-20 13:28<br />

135


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier<br />

Samenwerking en kennisdeling<br />

zijn de pijlers onder het project<br />

'Zeven Kunstwerken'<br />

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de combinatie TAUW/<br />

Friso Civiel (TFC) in Noord-Holland momenteel druk bezig met het waterveilig maken van diverse<br />

kunstwerken. Dit is het eerste project in Nederland waarin geen dijken, maar alleen kunstwerken worden<br />

versterkt. Concreet gaat het om zeven sluizen die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />

(HWBP) niet meer voldoen aan de norm en als gevolg daarvan zijn afgekeurd. Wanneer de<br />

werkzaamheden in het najaar van 2022 compleet zijn afgerond, zullen de sluizen het water weer<br />

voldoende kunnen keren. Daarmee is de veiligheid van het achterland richting de toekomst gewaarborgd.<br />

Na een gedegen (procedurele) voorbereiding<br />

en het regelen van de diverse noodzakelijke<br />

vergunningen zijn de realisatiewerkzaamheden<br />

op dit moment in volle gang. Tijdens het project<br />

worden de Spuisluis Oostoever nabij Den<br />

Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis,<br />

Noordersluis en Zuidersluis in Schardam fysiek<br />

versterkt. “Op basis van het geschreven projectplan<br />

Waterwet heeft HHNK in nauwe samenwerking<br />

met combinatie TFC al in juli 2019<br />

voor elke sluis een voorkeursalternatief vastgesteld”,<br />

zegt manager projectbeheersing Karin<br />

Klein namens HHNK. “Dit heeft erin geresulteerd<br />

dat bij de Spuisluis Oostoever nabij Den<br />

Helder een set wakerdeuren en vier schuiven<br />

worden vervangen. De monumentale Sassluis in<br />

Enkhuizen krijgt twee extra sets deuren. Tegelijk<br />

worden twee defecte schuiven in het omloopriool<br />

hersteld. Van de drie eveneens monumentale<br />

sluizen in Schardam wordt de huidige schuif<br />

vervangen door een nieuwe schuif die uit twee<br />

De Noorder- en Zuidersluis in Schardam in het zomerse zonlicht.<br />

136 /JAARBOEK


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER<br />

Een iconisch beeld van Enkhuizen vanaf de Sassluis.<br />

delen bestaat. Het onderste deel is beweegbaar,<br />

waardoor de sluis deels of helemaal kan worden<br />

afgesloten. Voor de keersluis in Broekerhaven<br />

en de Grote Sluis in Hoorn staan geen fysieke<br />

werkzaamheden op het programma. Hier passen<br />

we alleen het sluitingsprotocol aan.”<br />

PUIKE SAMENWERKING<br />

Tijdens de uitvoering van het project zetten de<br />

drie projectpartners hoog in op een vergaande<br />

samenwerking en kennisdeling. Een aanpak die<br />

onder meer uitmondt in uiterst soepele overgangen<br />

tussen de verschillende projectfasen,<br />

een snelle realisatie en een écht 'samengevoel',<br />

zo blijkt. “Het gaat hier om een project waarin<br />

het voor de eerste keer exclusief draait om het<br />

waterveilig maken van een aantal kunstwerken<br />

in ons beheergebied”, aldus Klein. “Je kunt dan<br />

ook spreken van een echte pilot waarin we op<br />

een unieke manier samen met gespecialiseerde<br />

marktpartijen optrekken richting een gemeenschappelijk<br />

doel. Dat alles verloop naar onze<br />

volle tevredenheid. Het smaakt naar méér.”<br />

aannemer, zijn we al vanaf het prille begin nauw<br />

bij dit project betrokken. Samen met onze partner<br />

TAUW doorlopen we alle fases, van verkenning<br />

tot en met realisatie. Die aanpak is weliswaar<br />

nieuw voor ons, maar heeft een uiterst<br />

gunstig effect op het eindresultaat en de doorlooptijd<br />

van het project. De planning is sinds de<br />

verkenningsfase ongewijzigd gebleven, zodat de<br />

sluizen waterveilig zijn in Q2 2022.”<br />

SPECIALISMEN<br />

Na het uitwerken van het voorlopig ontwerp<br />

in een uitvoeringsontwerp werd medio oktober<br />

gestart met de fysieke uitvoering van het<br />

project. Volgens Van der Linden gaat het om<br />

een gevarieerd pakket werkzaamheden dat<br />

de combinatie TFC op het lijf is geschreven.<br />

“Wat we hier doen, verschilt in technische zin<br />

niet veel van de andere werken die in waterbouwkundig<br />

opzicht op ons pad komen. ‘It is<br />

net oars as oars’ (net als anders, red.),” aldus<br />

Van der Linden. Wat dit project vooral kenmerkt,<br />

is de samenwerking tussen opdrachtgever<br />

HHNK en combinatie TFC. “Die loopt<br />

meer dan gesmeerd, ook met de overige partners<br />

die met ons meegaan. }<br />

UNIEK PROJECT<br />

Combinatie TFC verzorgt de fysieke werkzaamheden<br />

die merendeels aan de boorden<br />

van het IJsselmeer worden uitgevoerd. Geert<br />

van der Linden, uitvoeringsdeskundige en projectmanager<br />

namens Friso Civiel (onderdeel van<br />

Friso Bouwgroep), omschrijft het project 'Zeven<br />

Kunstwerken' als uniek. “Omdat er is uitbesteed<br />

aan een combinatie van ingenieursbureau en<br />

Droogzetting Zuidersluis Schardam ter voorbereiding op de versterking.<br />

/JAARBOEK<br />

137


eton- en waterbouw


HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER<br />

Een duiker inspecteert de Sassluis in Enkhuizen ter voorbereiding op de versterking.<br />

Voor het welslagen van dit werk zijn de nodige<br />

specialismen vereist. In dat kader hebben we<br />

al vroegtijdig verschillende partijen benaderd<br />

die elk vanuit een eigen specifiek ontwerp de<br />

benodigde expertise en handjes bieden. Eén<br />

daarvan is restauratiebedrijf Jurriëns Noord<br />

(onderdeel van Friso Bouwgroep), die de Sassluis<br />

en de sluizen in Schardam zal restaureren.<br />

Een activiteit die, net als de overige werkzaamheden,<br />

om een doordachte aanpak vraagt. Het<br />

gaat tenslotte om kunstwerken met een grote<br />

historische waarde. Zorgvuldig en goed voorbereid<br />

te werk gaan is dan ook een must.”<br />

Start versterking Spuisluis Oostoever.<br />

OPLOSSINGEN AFWEGEN<br />

Combinatie TFC realiseerde de voorkeursalternatieven<br />

per sluis, stelde de projectplannen op in<br />

het kader van de waterwet en de m.e.r.-beoordeling<br />

en maakte voor iedere sluis zowel het definitieve<br />

als uitvoeringsontwerp. “We hebben voor<br />

elk kunstwerk de mogelijke oplossingen tegen<br />

elkaar afgewogen en beoordeeld op haalbaarheid,<br />

betaalbaarheid en de effecten op de omgeving”,<br />

zegt Anton van Essen, projectmanager en<br />

contractmanager namens Advies- en ingenieursbureau<br />

TAUW. “Hierbij is via een intensief stakeholdersmanagement<br />

ook de inbreng van verschillende<br />

belanghebbenden meegenomen. Een<br />

en ander heeft uiteindelijk geleid tot een passend<br />

antwoord op de vraag van onze opdrachtgever.”<br />

SCHERPE AANNEMERSBLIK<br />

Net als Van der Linden betitelt Van Essen het<br />

project als zeer bijzonder. “Naast onze eigen<br />

kennis en kunde hebben we ook de expertise<br />

van Friso Civiel al in de verkenningsfase mee<br />

kunnen nemen en doorgezet in de planuitwerkingsfase<br />

en tijdens de realisatie. Daardoor<br />

konden we al vanaf de start met een scherpe<br />

aannemersblik naar de uitvoeringsalternatieven<br />

kijken en hebben we geen bezwaren gekregen<br />

op de aangevraagde vereiste vergunningen.<br />

Tegelijkertijd hebben we alle mogelijke<br />

risico's vooraf kunnen tackelen. Op alle fronten<br />

geldt: vroeg begonnen, veel gewonnen.” Een<br />

mooi voorbeeld daarvan is het tijdens de planuitwerkingsfase<br />

droogzetten van de vijf sluizen<br />

waaraan de combinatie werkt. Een initiatief<br />

dat de mogelijkheid bood om de staat van de<br />

kunstwerken al in een vroeg stadium nauwkeurig<br />

te beoordelen en daarmee onduidelijkheden<br />

en risico’s voor het definitieve ontwerp<br />

voorkomt. Dit komt zowel de uitvoering als het<br />

eindresultaat ten goede. ❚<br />

beton- en waterbouw<br />

/JAARBOEK<br />

139


EVENCO<br />

Tekst Tamara Brouwers | Beeld: Evenco<br />

Geen franje, gewoon goed werk<br />

Leidingenspecialist twaalf en een half jaar<br />

Evenco Engineering & Consultancy heeft iets te vieren. De leidingenspecialist werd 12,5 jaar geleden<br />

door Theo Everaers opgericht. “Evenco kan snel inspringen op allerlei verschillende projecten.<br />

De afwisseling en uitdaging zijn wat ik leuk vind aan dit werk.”<br />

Everaers is overal actief waar leidingen aangelegd<br />

of verlegd moeten worden. “De rode draad is<br />

dat wij ons vooral bezig houden met leidingen in<br />

relatie tot overige infrastructuur, maar bijvoorbeeld<br />

ook met koelwaterleidingen voor elektriciteitscentrales.”<br />

Een recent project van Evenco<br />

vond plaats bij de Maas, waar leidingen door de<br />

overstromingen hun gronddekking kwijtgeraakt<br />

waren. “Het was hier noodzakelijk om nieuwe<br />

leidingen aan te leggen. Wij werden hierbij betrokken<br />

vanwege onze expertise en flexibiliteit.<br />

Mijn relaties weten dat Evenco vakkundig en<br />

klantgericht werkt zonder franje. Bij de Maas zijn<br />

nieuwe boringen uitgevoerd, tien meter onder<br />

de bestaande locatie, om onder grote tijdsdruk<br />

nieuwe leidingen te kunnen leggen.<br />

“Centraal staat dat we onze expertise aan<br />

blijven bieden en goed werk verrichten. Dan<br />

blijven klanten terugkomen.” Dit werk kan<br />

volgens Everaers eenvoudig zijn, of heel complex.<br />

Zo werkte Evenco aan de aanleg van<br />

twee leidingen onder het Julianakanaal in Elsloo.<br />

Hiervoor werd horizontaal gestuurd<br />

geboord (HDD). “Voor dit complexe project<br />

maakten wij het voorontwerp en namen<br />

we deel in het bouwteam. De ruimte was<br />

beperkt, de ondergrond ongunstig en langs<br />

het kanaal staan verankerde damwanden.<br />

De grootste uitdaging was de 5 meter dikke<br />

grindlaag, die aan twee zijden moest worden<br />

doorboord. Om hier doorheen te komen is<br />

deze laag met grout geïnjecteerd.” ❚<br />

Evenco Engineering & Consultancy<br />

Postbus 58, 4870 AB Etten-Leur<br />

Tw +31 06 53 85 64 77<br />

Ew mjceveraers@evenco.nl<br />

www.evenco.nl<br />

Evenco<br />

Engineering & Consultancy<br />

www.evenco.nl<br />

mjceveraers@evenco.nl<br />

+31 (0)6 538 564 77<br />

Postbus 58<br />

4870 AB Etten-Leur<br />

Nederland<br />

“De rode draad is dat wij ons vooral bezig houden met leidingen in relatie tot<br />

overige infrastructuur.”<br />

140 /JAARBOEK


ABX ZAAGMIJ<br />

Tekst Tamara Brouwers | Beeld ABX Zaagmij<br />

Efficiënt en geavanceerd<br />

EMISSIELOOS ZAGEN<br />

ABX zaagmij is in 30 jaar uitgegroeid tot een bedrijf met een schat aan ervaring in asfalt- en betonzagen.<br />

Met flexibele wendbare zaagmachines en krachtige zaagtrucks kan ABX zaagmij alles aan.<br />

Directeur Dirk van Gelder legt uit: “De betonboorbranche<br />

is een heel breed vakgebied. Wij<br />

hebben, anders dan alle andere, besloten om<br />

ons te concentreren op een klein stukje hiervan,<br />

de infra/wegenbouw. We hebben een enorme<br />

productiecapaciteit die we heel efficiënt in kunnen<br />

zetten. Dankzij ons flexibele multifunctionele<br />

team kunnen we al het materieel zelfs dubbel<br />

bezetten. Daardoor kunnen we bijna alles aan,<br />

van kleine spoedklussen tussendoor, tot 24 uur<br />

per dag draaien op een groot project.”<br />

De kracht van ABX zaagmij zit hem in de combinatie<br />

van een betrokken team en het soort<br />

machines die het bedrijf gebruikt. “We ontdekten<br />

hoe we met zwaar vermogende machines<br />

heel efficiënt kunnen werken. Dit heeft<br />

veel voordelen. In de wegenbouw zijn wij een<br />

van de weinigen, zo niet de enigen die op deze<br />

manier werken.” Afgelopen jaren zijn we heel<br />

goed doorgekomen, vertelt Van Gelder. “Wij<br />

werkten onder ander mee aan het Circuit<br />

Zandvoort. Dit werk was vanwege de locatie<br />

extra leuk om te doen. Wij zijn de baan ontelbare<br />

keren rond geweest om alle werkzaamheden<br />

te voltooien. Het circuit is deels verbreed,<br />

er moesten nieuwe racelijnen komen en er<br />

moest bijvoorbeeld ook breed gezaagd worden<br />

voor de afwatering tussen de curbstones.”<br />

OP WEG NAAR<br />

ELEKTRISCH ZAGEN<br />

De zaagspecialist werkt al twee jaar aan de ontwikkeling<br />

van een elektrische zaagmachine. Het<br />

prototype moet, na enige tegenslagen met toelevering<br />

van de componenten, begin 2022 beschikbaar<br />

zijn. “Hiermee zetten we een belangrijke stap<br />

naar meer duurzaamheid in onze sector. Een zaagmachine<br />

verbruikt enorm veel brandstof, dus hier<br />

valt veel emissiewinst te behalen. Als ons prototype<br />

een hele dag op accu’s kan draaien biedt dit<br />

ook perspectieven voor andere machines.” ❚<br />

ABX Zaagmij<br />

Woerdsestraat 7, 6628 KA Altforst<br />

T +31 487 54 16 65<br />

E info@a-b-x.eu<br />

www.a-b-x.eu<br />

ABX Zaagmij aan de slag op de<br />

A16 bij Zwijndrecht.<br />

/JAARBOEK<br />

141


NDO-NEDERLAND<br />

Tekst Susan Peek | Beeld NDO-Nederland<br />

NDO-Nederland: niet-destructieve<br />

onderzoeken voor elke mkb’er die<br />

zekerheid wil<br />

Daar waar Inspecto Visio Group zich richt op grote corporate organisaties (en daarmee de opdrachtgever<br />

van het mkb bedient), wil dochteronderneming NDO-Nederland echt de weg naar het mkb bewandelen.<br />

“Binnen het mkb zijn er net zo goed vragen over de inzet van niet-destructief onderzoek”, zegt<br />

Wolter van der Zee, directeur van NDO-Nederland. “Reden om het los te trekken en NDO-Nederland<br />

op te richten. Elk midden en klein bedrijf dat met metaal werkt en zekerheid en duidelijkheid wil hebben<br />

over de kwaliteit van een lasverbinding, reparatie of andere metaalbewerking, kan bij ons terecht.”<br />

OORDEELLOOS<br />

Werken met metaal is fantastisch, maar er staat<br />

vaak ook flink wat op het spel. Dus moet het<br />

goed zijn en het moet gecontroleerd worden.<br />

“Duidelijkheid scheppen in de status van het<br />

materiaal en de lasverbindingen, dat is waar wij<br />

ons binnen NDO-Nederland op richten”, legt<br />

Van der Zee uit en voegt daaraan toe: “Dat<br />

doen we compleet oordeelloos. Wij testen om<br />

te bepalen of het goed is gedaan, of hoe je het<br />

een volgende keer beter kan doen.”<br />

SNEL EN FLEXIBEL<br />

Van der Zee legt uit dat er verschillende vormen<br />

van niet-destructief onderzoek mogelijk zijn.<br />

“Hiermee kunnen we in alle situaties helpen. We<br />

werken snel en vaak op locatie, wat tijd en geld<br />

bespaart, en denken altijd enkele stappen vooruit.<br />

Wanneer een standaard onderzoek niet kan,<br />

of wanneer een ander zegt ‘dat kan niet’, vinden<br />

wij een manier waarop het wél kan.” Zo ontwikkelde<br />

NDO-Nederland zelf het proefmeten en<br />

de ultrasone boutspanning. De laatste methode is<br />

ontstaan vanuit de bouw van windmolens op zee.<br />

Er zijn verschillende vormen van niet-destructief onderzoek. Vanuit de bouw van windmolens op zee, ontwikkelde NDO-Nederland zelf het Ultrasoon boutspanningsonderzoek.<br />

142 /JAARBOEK


NDO-NEDERLAND<br />

ONTZORGEN<br />

“Uit de vele uitdagende projecten die we hebben<br />

gedaan en de certificeringen die we hebben<br />

gehaald, blijkt dat we goed zijn in wat we doen.<br />

Maar naast het scheppen van duidelijkheid in de<br />

status van het materiaal, willen we de klant op alle<br />

fronten duidelijkheid en zekerheid bieden.” Van<br />

der Zee licht toe: “Daarom werken we voor het<br />

mkb met een abonnementsvorm. Elke maand<br />

een vast bedrag, ongeacht of je de ene week nou<br />

6 of 10 uur nodig hebt. Geen urenstaten meer<br />

om te controleren, geen variabele som meer die<br />

je mee moet nemen in het werk voor kostenpost<br />

NDO, want die zijn allemaal bekend. Flexibiliteit,<br />

helderheid en zekerheid, daar draait het bij ons<br />

om”, besluit Van der Zee. ❚<br />

Niet-destructief onderzoek van NDO-Nederland geeft elk midden en klein bedrijf dat met metaal werkt,<br />

zekerheid en duidelijkheid over de kwaliteit van een lasverbinding, reparatie of andere metaalbewerking.<br />

NDO-Nederland<br />

Oergongswei 19,<br />

8629 SZ Scharnegoutum<br />

T +31 889 08 03 00<br />

E info@ndo-nederland.nl<br />

www.ndo-nederland.nl<br />

Niet-destructief<br />

onderzoek<br />

voor het mkb<br />

ZEKERHEID VOOR<br />

ELK BEDRIJF DAT<br />

METAAL VERWERKT<br />

• NDO services level II / III<br />

• Ultrasoon onderzoek<br />

• Magnetisch onderzoek<br />

• Penetrant onderzoek<br />

• Visueel onderzoek<br />

• Hardheidsmeting<br />

• OES-meting (optische emissiespectrografie)<br />

• Ultrasoon boutspanningsonderzoek<br />

• NDO in abonnementsvorm<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.ndo-nederland.nl<br />

OERGONGSWEI 19, 8629 SZ, SCHARNEGOUTUM, THE NETHERLANDS<br />

T +31(0) 88-9080300 | INFO@INSPECTOVISIO.COM<br />

/JAARBOEK<br />

143


TJADEN ADVIESBUREAU VOOR GRONDMECHANICA BV<br />

De onderzoekslocatie wordt ingemeten ten opzichte van RD (Rijksdriehoeksstelsel) en NAP<br />

Sondeerwagen voert geotechnisch bodemonderzoek uit<br />

Tekst Mark Koopmans | Beeld Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV<br />

Voor adviezen op het gebied van funderingstechniek, grondkeringen, bemaling en geotechnisch<br />

bodemonderzoek is Tjaden Adviesbureau de beste keuze<br />

Ingenieursbureau<br />

met dijk aan ervaring<br />

De geschiedenis van Tjaden Adviesbureau gaat terug tot de 19e eeuw. In 1895 waren de eerste familieleden<br />

van dit oeroude familiebedrijf al actief in de markt. Het is dus ook geen wonder dat men over een een<br />

schat aan ervaring beschikt op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Zij zijn uw partner voor<br />

geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen, boringen, peilbuizen et cetera), adviezen op het gebied van<br />

grondmechanica & funderingstechniek en adviezen op het gebied van geohydrologie en bemaling of drainage.<br />

De werkzaamheden van Tjaden Adviesbureau<br />

richten zich op het zo goed en gedegen mogelijk<br />

adviseren van hun klanten in onder andere de<br />

grond-, weg- en waterbouw. Daartoe beschikt<br />

men niet alleen over alle benodigde kennis en<br />

kunde, ook de specialistische voertuigen en machines<br />

voor sonderingen en grondmechanica-analyses<br />

hebben ze in eigen beheer. Voor plaatsen die<br />

moeilijk bereikbaar zijn voor de grotere voertuigen,<br />

beschikt men over een minirupsvoertuig. Dit<br />

maakt ze de idealer partner voor sonderingen ten<br />

behoeve van bijvoorbeeld bemalingsadviezen.<br />

In aanvulling op de sonderingen, voert men<br />

ook allerlei andere grondmechanische analyses<br />

uit. Met de resultaten daarvan geven de ingenieurs<br />

van Tjaden Adviesbureau gedegen funderingsadviezen,<br />

verstrekt men zettingsanalyses<br />

en is men vooruitstrevend in bouwput-advies.<br />

Als het gaat om geohydrologie, dan staan de<br />

mensen van Tjaden ook hun mannetje. Ze voeren<br />

geohydrologische berekeningen uit en stellen<br />

adviezen op met betrekking tot onder andere<br />

bouwputbemalingen, retourbemalingen,<br />

terreindrainage, koude/warmte opslag in de bodem,<br />

waterbeheersplannen en hydrologische<br />

effectenstudies (wateroverlast, droogteschade).<br />

BEMALINGSPROJECTEN<br />

Veranderingen van de grondwaterstand zijn<br />

niet altijd gewenst en kunnen tot omgevingsrisico’s<br />

leiden. In het monitoringsplan zijn de maximaal<br />

toelaatbare verlaging of verhoging van de<br />

grondwaterstand bepaald. Bij Tjaden brengen<br />

ze de natuurlijke fluctuatie van het grondwater<br />

voor u in kaart en kunnen we 24/7 de grondwaterstand<br />

bij uw project monitoren.<br />

Om de grondwaterstand te kunnen meten, maakt<br />

men gebruik van peilbuizen. Deze peilbuizen worden<br />

op diverse plekken in en rondom de locatie<br />

van het project geplaatst. De waterstand kan<br />

handmatig of met een datalogger gemeten worden.<br />

De datalogger registreert automatisch de waterstand<br />

en publiceert deze in hun online portaal.<br />

Afhankelijk van de gestelde eisen door bevoegd<br />

gezag (gemeente, provincie of opdrachtgever), kan<br />

de datalogger zo worden ingesteld dat elke minuut,<br />

uur of dag een meting wordt gedaan.<br />

Daarbij kan men in het monitoringsportaal ook<br />

diverse alarm- en grenswaardes instellen, zodat<br />

het verantwoordelijke gezag automatisch een<br />

e-mail binnenkrijgt als er een bepaalde grenswaarde<br />

wordt bereikt. ❚<br />

Tjaden Adviesbureau voor<br />

Grondmechanica BV<br />

Pyrietstraat 1, 1812 SC Alkmaar<br />

T +31 72 506 48 17<br />

E info@tjadenadvies.nl<br />

www.tjadenadvies.nl<br />

144 /JAARBOEK


NEW WAY TRADING<br />

Doorgaans wordt met één walsgang de te behalen verdichting behaald.<br />

New Way Trading BV kan onbeperkt Yalibims leveren vanuit voorraad.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld New Way Trading<br />

Yalibims: vederlicht, maar<br />

stabiel funderingsmateriaal<br />

Het is vederlicht maar toch heel stabiel, verbrijzelt niet onder belasting en is zeer goed waterdoorlatend.<br />

Ruim 3 miljoen ton Yalibims heeft zijn weg in de Nederlandse <strong>GWW</strong>-sector reeds gevonden.<br />

Yalibims wordt sinds 25 jaar in Nederland<br />

toegepast in de grond-, weg- en waterbouw<br />

in zettingsgevoelige gebieden voor de aanleg<br />

van wegfunderingen, het aanvullen van rioleringssleuven,<br />

als aanvulling achter damwandconstructies,<br />

als waterberging onder water<br />

passerende bestrating, als daktuin substraat<br />

of als sporttechnische laag NOCNSF-M 24.a.<br />

Het materiaal wordt daarnaast al decennialang<br />

toegepast in de utiliteitsbouw als toeslagmateriaal<br />

voor het maken van lichtgewicht betonblokken<br />

en het opvullen van kruipruimtes,<br />

vanwege het gunstige gewicht en de uitstekende<br />

isolatiewaarde.<br />

VEENGEBIEDEN<br />

De chemische samenstelling van Yalibims, het<br />

resultaat van de eruptievorm, heeft een gehalte<br />

aan silicium van 70%. Hierdoor is Yalibims met<br />

name zeer goed bestand tegen verwering en<br />

uitzonderlijk geschikt om in zure omstandigheden,<br />

zoals veengebieden verwerkt te worden.<br />

Het vulkanische materiaal, afkomstig van<br />

het Griekse eiland Yali, laat zich zeer eenvoudig<br />

verwerken en vergt nauwelijks verdichting.<br />

Wanneer het materiaal wordt uitgereden in het<br />

cunet met een shovel en versporend wordt gereden,<br />

ontstaat voldoende verdichting om hier<br />

weer met een vrachtwagen overheen te rijden.<br />

Doorgaans wordt met één walsgang de te behalen<br />

verdichting behaald. Yalibims bestaat voor<br />

een groot deel uit gebroken materiaal en wordt<br />

conform CE-keurmerk gezeefd en geleverd. De<br />

meest voorkomende afmetingen voor de Nederlandse<br />

markt zijn 0/16 mm en 0/31,5 mm.<br />

LAGE LA COËFFICIËNT<br />

Yalibims heeft een droog los gestort volumegewicht<br />

van circa 600 kg/m 3 , een verdicht droog<br />

volumegewicht van circa 700 kg/m 3 en zal verdicht<br />

in het werk inclusief natuurlijk vochtgehalte<br />

ongeveer 850-900 kg/m 3 wegen. De verbrijzelingfactor<br />

(LA Coëfficiënt 34) is uiterst laag, zeker<br />

voor een lichte bouwstof, en is vergelijkbaar<br />

met metselwerkpuin. In Nederland wordt voor<br />

funderingsmaterialen van steenmengsel een<br />

maximale LA Coëfficiënt van 60 gehanteerd.<br />

Mede hierdoor is het mogelijk direct op Yalibims<br />

te asfalteren. Door de grote haakweerstand van<br />

de korrels heeft Yalibims een hoge draagkracht<br />

met CBR-waarde van circa 30-50%.<br />

Met een wateropname tussen de 20% en 30%<br />

heeft Yalibims een zeer laag onderwater gewicht<br />

met een belasting op de ondergrond van circa<br />

100 kg/m 3 . Ter vergelijking, het onderwatergewicht<br />

van zand is 950 kg/m 3 . Samen met de hoge<br />

draagkracht wordt Yalibims vaak toegepast als<br />

aanvulling achter waterkerende constructies.<br />

Doordat in de wegenbouw niet alleen wordt<br />

volstaan met lichtgewicht, maar men ook rekening<br />

moet houden met verbrijzeling, draagkracht<br />

en wateropname is Yalibims dé oplossing<br />

om duurzame wegfunderingen en rioolsleuven<br />

aan te leggen. New Way Trading BV kan onbeperkt<br />

(nog 110 miljoen ton) Yalibims leveren vanuit<br />

voorraad inclusief milieucertificaten conform<br />

Besluit Bodem Kwaliteit per binnenvaartschip of<br />

per vrachtwagen door geheel Nederland. ❚<br />

New Way Trading,<br />

specialist in Yalibims<br />

Omloop 8, 4671 HX Dinteloord<br />

Tw +31 167 52 85 36<br />

www.newwaytrading.nl<br />

/JAARBOEK<br />

145


Specialist in inspecties en advies<br />

bij infrastructurele vraagstukken<br />

Al 12,5 jaar deskundig, onafhankelijk<br />

en aantoonbaar goed<br />

A-Quin BV<br />

Industrieweg 43<br />

3361 HJ Sliedrecht<br />

0184 41 07 12<br />

info@a-quin.nl<br />

Met onze diensten infrastructuur ontzorgen wij<br />

u volledig. Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw<br />

doelstellingen? Persoonlijke aandacht is niet alleen<br />

in de beginfase belangrijk, het is een continu proces.<br />

Dat doen wij niet alleen, maar samen met u. Onze<br />

gemotiveerde en ervaren vakspecialisten zijn de<br />

garantie voor een goed resultaat.<br />

www.a-quin.nl<br />

Dat bedoelt A-Quin met ontzorgen!


A-QUIN<br />

Mans Damen, gastspreker Erben Wennemars en Jo Anne Damen in gesprek<br />

tijdens de A-Quin-relatiedag. (Beeld: YOURS Media productions)<br />

Succesvol assetmanagement van A-Quin in het Rotterdams havengebied: de Botlekbrug.<br />

Tekst: Van Aalst Media | Beeld: A-Quin<br />

Inspectie- en adviesbureau A-Quin<br />

‘Wij zetten ons in om<br />

Nederland veilig te houden’<br />

In Nederland worstelen veel opdrachtgevers zoals aannemers en projectontwikkelaars met slinkende<br />

budgetten, ze hebben onvoldoende expertise in huis of het ontbreekt hen aan tijd en mankracht.<br />

Algemeen directeur Mans Damen van inspectie- en adviesbureau A-Quin: “Wij helpen om hen te laten<br />

voldoen aan hun wettelijke zorgplicht, waardoor bruggen, gebouwen en kunstwerken veilig zijn en blijven.<br />

Elke dag zetten we ons beste beentje voor om onze opdrachtgevers van betrouwbaar en degelijk advies<br />

te voorzien. En de vraag naar onze werkzaamheden zal de komende jaren alleen maar toenemen.”<br />

Damen: “Wij richten ons in Nederland op de<br />

inspecties en het advies- en assetmanagement<br />

in de disciplines elektro, werktuigbouw en civiel.<br />

Op dit moment worden er heel veel NEN3140<br />

inspecties uitgevoerd, zoals werktuigbouwkundige<br />

onderzoeken op bruggen in de gemeente<br />

Amsterdam. Met assetmanagement brengen wij<br />

de staat van bruggen in kaart, zoals nu gebeurt<br />

op de Botlekbrug, een hefbrug voor weg- en<br />

spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdams<br />

havengebied.”<br />

Damen, eveneens installatieverantwoordelijke<br />

bij gemeente Lansingerland in Zuid-Holland,<br />

werd in 2008 benaderd door Hofman Inspectie<br />

& Instandhouding om een geheel nieuw inspectiebureau<br />

op te starten. “Een bureau dat<br />

op onafhankelijke wijze de staat van objecten,<br />

installaties en kunstwerken in kaart brengt.<br />

Daar heb ik even goed over nagedacht en vervolgens<br />

ben ik deze uitdaging aangegaan. En<br />

met succes, want onlangs vierden we ons 12,5<br />

jarig jubileum in de vorm van een relatiedag.”<br />

A-Quin staat ook voor openheid en kwaliteit.<br />

“Wij gaan graag het gesprek aan met onze opdrachtgevers,<br />

waarbij wij niet alleen zeggen<br />

hoe het moet, maar vooral luisteren naar hun<br />

wensen en behoeften. We pakken het samen<br />

op en maken daarbij duidelijke afspraken. Door<br />

deze wisselwerking ontstaat echt maatwerk<br />

waardoor wij flexibel kunnen meebewegen.<br />

Altijd met oog voor kwaliteit en daarom ben ik<br />

zo trots op onze club van specialisten.”<br />

“We staan voor een enorme opgave de komende<br />

jaren, want we weten dat heel veel objecten<br />

en kunstwerken allemaal net na de oorlog zijn<br />

gebouwd en deze behoeven onderhoud of renovatie<br />

of zelfs vervanging. Hierover komen veel<br />

vragen binnen als het gaat om de disciplines elektro,<br />

werktuigbouw, civiel en assetmanagement.<br />

Dat zijn exact onze raakvlakken waarbij wij onderzoeken,<br />

inspecteren en adviseren. En het liefst<br />

in een vroeg stadium, zodat de kosten zo laag<br />

mogelijk blijven. Samen lossen we het op.” ❚<br />

Advies, Inspecties, Ontzorgen<br />

A-Quin<br />

Industrieweg 43, 3361 HJ Sliedrecht<br />

T +31 814 41 07 12<br />

E info@A-Quin.nl<br />

www.A-Quin.nl<br />

/JAARBOEK<br />

147


VAN SCHIE GROEP<br />

Door het brede specialisme van de vier bedrijven wordt de Van Schie Groep ingeschakeld voor de meest uiteenlopende en uitdagende projecten in de bouw- en infrasector.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Van Schie Groep<br />

Voor iedere bereikbaarheidsuitdaging<br />

een oplossing<br />

Met vier specialistische bedrijven heeft de Van Schie Groep voor iedere bereikbaarheidsuitdaging een<br />

oplossing. Van diep onder de grond tot hoog in de lucht. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die klein<br />

en lokaal zijn begonnen en inmiddels zijn uitgegroeid tot spelers van formaat met een internationaal<br />

karakter en vele decennia aan ervaring. Een gesprek met Bastiaan Hulsbos, commercieel manager van<br />

de Van Schie Groep over de samenhang tussen de bedrijven en de vele unieke oplossingen.<br />

De Van Schie Groep wordt gevormd door de<br />

bedrijven Van Schie, HP Staal, Janson Bridging<br />

en Fontexx Cranes & Access. “Bedrijven met<br />

een schat aan historie en ervaring”, zegt Hulsbos.<br />

“Zo bestaat Van Schie, gespecialiseerd in<br />

de levering van materieel en diensten in de infrasector,<br />

inmiddels 60 jaar. Fontexx bestaat ruim<br />

50 jaar, Janson Bridging viert haar 50-jarig jubileum<br />

het komend jaar en HP Staal in Vianen is<br />

ook alweer ruim 40 jaar dé partner voor staal in<br />

de <strong>GWW</strong> en utiliteitsbouw. De synergie tussen<br />

de bedrijven is groot. In veel projecten wordt<br />

gebruik gemaakt van meerdere disciplines binnen<br />

de groep. Voor een funderingsklus doet Van<br />

Schie bijvoorbeeld een beroep op HP Staal en<br />

indien gewenst op de expertise van Janson Bridging<br />

om het terrein bereikbaar te maken.”<br />

‘Vier bedrijven, één gedachte’, zo luidt de pay-off<br />

van Van Schie Groep. “Samen zijn we continu<br />

actief om onze opdrachtgevers sneller, completer<br />

en uiteindelijk aantoonbaar beter te bedienen”,<br />

vervolgt Hulsbos. “De vier bedrijven<br />

versterken elkaar niet alleen met het productaanbod,<br />

ook op kennisniveau wordt een maximale<br />

synergie behaald. We beschikken over een<br />

flinke club aan engineers over alle bedrijven die<br />

zoveel mogelijk informatie met elkaar uitwisselen<br />

en samen producten innoveren. Een mooi<br />

resultaat daarvan is het nieuw type ponton, de<br />

Van Schie VSP770. De cijfercombinatie staat<br />

voor de (geringe) hoogte in millimeters. Het<br />

ponton onderscheidt zich bovendien door de<br />

unieke manier van koppelen. De koppelingen<br />

blijven in het ponton achter. Het bouwt sneller<br />

en efficiënter, waarmee tevens vele transportbewegingen<br />

worden bespaard.”<br />

Een andere innovatie binnen de groep is de<br />

Janson Movable Bridge. “De eerste tijdelijke<br />

beweegbare brug voor zwaar verkeer”,<br />

stelt Hulsbos. De specialist in tijdelijke bruggen<br />

ging daarbij niet over één nacht ijs. “Je<br />

kunt je voorstellen dat er ontzettend veel<br />

aspecten mee gemoeid zijn om zo’n brug<br />

te ontwikkelen. Eisen ten aanzien van veiligheid,<br />

trillingen, de snelheid van het openen,<br />

het moet allemaal perfect zijn, ondanks<br />

het tijdelijke karakter. Het was de eerste<br />

tijdelijke brug voor zwaar verkeer die open<br />

en dicht kan en die in een N-weg werd<br />

geplaatst. Een unicum.”<br />

148 /JAARBOEK


VAN SCHIE GROEP<br />

Waar HP Staal redelijk uniek in is, is de verhuur<br />

van staal, al dan niet tweede keus of gebruikt<br />

staal. “Verder zijn we hier volop aan het digitaliseren<br />

om de logistieke flow, ook voor onze klanten<br />

zo efficiënt mogelijk in te richten. Tot slot heeft<br />

Fontexx recent een tweede depot geopend in<br />

Veldhoven. Fontexx is al ruim 50 jaar gespecialiseerd<br />

in het leveren en opbouwen van torenkranen<br />

op locatie en beschik over een omvangrijke<br />

huurvloot van hoogwerkers. Ook onderhoud en<br />

reparatie tot zelfs de revisie van kranen, wordt<br />

door Fontexx onder één dak geregeld.”<br />

Door het brede specialisme van de vier bedrijven<br />

wordt de Van Schie Groep ingeschakeld<br />

voor de meest uiteenlopende en uitdagende<br />

projecten in de bouw- en infrasector. “Zo hebben<br />

we onlangs nog assistentie verleend bij de<br />

berging van een tweemotorige Engelse bommenwerper<br />

die tijdens WOII in de weilanden<br />

bij Nieuwe Niedorp in Noord-Holland uit de<br />

lucht is geschoten. Het typeert de veelzijdigheid<br />

van onze groep”, besluit Hulsbos. ❚<br />

Een belangrijke innovatie binnen de groep is de Janson Movable Bridge, oftewel de eerste tijdelijke beweegbare<br />

brug voor zwaar verkeer.<br />

Van Schie Groep<br />

Constructieweg 100,<br />

3641 SP Mijdrecht<br />

Tw +31 297 23 75 37<br />

Ew info@vanschiegroep.com<br />

www.vanschiegroep.com<br />

4 BEDRIJVEN 1 GEDACHTE<br />

Waar mensen écht samen aan de slag gaan, wordt meer bereikt. Om die reden staat bij<br />

de Van Schie Groep partnership voorop. Tussen onze eigen bedrijven, met opdrachtgevers,<br />

met gebruikers en met de overheid. Daar profiteert iedereen van!<br />

vanschiegroep.nl<br />

SAMEN STA JE STERKER<br />

/JAARBOEK<br />

149


VERHOEVEN EN LEENDERS<br />

Overzichtsfoto timelapse camera. (copyright: Kortom Video)<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Verhoeven en Leenders/Kortom Video<br />

Constructief ontwerp<br />

als fundament van<br />

nieuwe zoetwaterinlaat<br />

Met als doel bouw en infra veiliger te maken én te houden richt Verhoeven en Leenders zich al ruim 25<br />

jaar op het verbinden, verbeteren en borgen van constructieve veiligheid. Met een team van circa dertig<br />

specialisten staat het Volkelse ingenieursbureau altijd garant voor een integrale aanpak en een gedegen<br />

advies. Bijvoorbeeld rondom de bouw van een zoetwaterinlaat nabij sluis Roode Vaart in Moerdijk. Een<br />

werk dat het samen met Van Boekel Bouw & Infra in opdracht van Waterschap Brabantse Delta uitvoert.<br />

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langer<br />

aanhoudende perioden van droogte. Dat maakt<br />

het noodzakelijk het beschikbare zoet water zo<br />

goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Zo<br />

ook in het westelijk deel van Noord-Brabant.<br />

Daar momenteel alleen bij Oosterhout extra water<br />

vanuit de Maas richting sloten en rivieren kan<br />

worden ingelaten, besloot Waterschap Brabantse<br />

Delta tot de bouw van een tweede 'kraan' bij<br />

sluis Roode Vaart in Moerdijk. “Concreet gaat het<br />

om een nieuwe zoetwaterinlaat waarmee vanaf<br />

begin 2022 meer dan 3.500 liter water per seconde<br />

vanuit het Hollandsch Diep richting naar het<br />

achterland wordt getransporteerd”, aldus Corné<br />

van Weert, partner/projectleider bij Verhoeven<br />

en Leenders. “Op die manier wordt verdroging<br />

én verzilting voorkomen.”<br />

3D model, overzicht instroom.<br />

150 /JAARBOEK


VERHOEVEN EN LEENDERS<br />

WEERSLAG<br />

Het project mag met recht bijzonder worden<br />

genoemd. Niet alleen moet er tijdens het werk<br />

rekening worden gehouden met de naastgelegen<br />

sluis, de zoetwaterinlaat is ook nog eens gelegen<br />

in een dijk die als primaire waterkering geldt. “In<br />

verband met eventuele hoge waterstanden is het<br />

dan ook niet toegestaan om tussen 1 oktober<br />

en 1 april in die dijk te werken”, legt Van Weert<br />

uit. “Dat heeft zijn weerslag gehad op zowel het<br />

constructieontwerp als de bouwmethode. Maar<br />

uiteindelijk zijn we er glansrijk in geslaagd om in<br />

de periode april-september 2021 de klus fysiek<br />

te klaren. Nu rest alleen nog de afbouw.” ❚<br />

SAMENWERKING<br />

De bijdrage van Verhoeven en Leenders aan het<br />

project onderschrijft de ruim aanwezige expertise.<br />

Als hoofdconstructeur verzorgde het bureau<br />

de volledige constructieve engineering. Om<br />

de raakvlakken van de zoetwaterinlaat met de<br />

sluis al in een vroeg stadium inzichtelijk te maken,<br />

werd het ontwerp volledig in een 3D model uitgewerkt.<br />

“Daarnaast hebben we op de projectlocatie<br />

een 3D scan gemaakt van de bestaande<br />

situatie. Die scan is vervolgens over het 3D model<br />

heen gelegd”, vervolgt Van Weert, die de samenwerking<br />

met Van Boekel prijst. “Vanuit de aanbestedingsfase<br />

hebben we samen de wensen van<br />

de opdrachtgever vertaald in een haalbaar, maakbaar<br />

en binnen het budget passend ontwerp.”<br />

Ingenieursbureau<br />

Verhoeven en Leenders<br />

Rudigerstraat 10, 5408 AB Volkel<br />

T +31 413 72 67 00<br />

E info@verhoeven-leenders.nl<br />

www. verhoeven-leenders.nl<br />

/JAARBOEK<br />

151


R. BREURE BV<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld R. Breure BV<br />

Altijd de juiste<br />

oplossing<br />

voor elke klus<br />

In 1984 begonnen met één kraan, is R. Breure BV uit Zwanenburg inmiddels uitgegroeid tot een<br />

veelzijdig en allround infra-aannemer. “We investeren als familiebedrijf voortdurend in kwaliteit en<br />

vakmanschap. Met een grote diversiteit aan (duurzaam) materieel en kundig personeel bieden wij<br />

altijd de juiste oplossing voor elke klus”, zegt een trotse oprichter en eigenaar Ruud Breure. Het<br />

familiebedrijf heeft zelfs een aantal jaar geleden de eerste Nederlandse bitumineuze voegovergang<br />

ontwikkeld met een bewezen lange levensduur zonder dat er verankering in het kunstwerk nodig is.<br />

R. Breure BV is gespecialiseerd in het uitvoeren<br />

van allerhande werkzaamheden in<br />

de grond-, weg- en waterbouw. “Het varieert<br />

van het ontgraven en vervoeren van<br />

zand, grond en verhardingsmaterialen tot<br />

het slopen en repareren van bruggen en viaducten,<br />

inclusief het verwijderen en inbouwen<br />

van bitumineuze voegovergangen”, legt<br />

Ruud uit.<br />

BREURE FPEJ BITUMINEUZE<br />

VOEGOVERGANG<br />

Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons hoog<br />

in het vaandel, vervolgt Ruud. “Onze opdrachtgevers<br />

zijn overheden, bedrijven en<br />

collega-aannemers waarmee we intensief<br />

en graag samenwerken. Bij voorkeur worden<br />

we al in het voortraject bij een project<br />

betrokken, zodat we met onze ervaring het<br />

beste resultaat kunnen leveren en garanderen.<br />

We willen met ons team van rond<br />

de dertig vakspecialisten de beste zijn én<br />

blijven op ons vakgebied. We hebben ons<br />

gespecialiseerd op het gebied van bruggen<br />

en viaducten. Zo verzorgen we voor onze<br />

opdrachtgevers betonreparaties, rippen wij<br />

brugdek, maar kunnen ook voegen slopen<br />

en bitumineuze voegovergangen, goten en<br />

schijnvoegen aanbrengen.” Een speciale vermelding<br />

verdient toch wel de in eigen huis<br />

Breure FPEJ bitumineuze voegovergang<br />

ontwikkelde bitumineuze voegovergang.<br />

“De Breure FPEJ (Flexible Plug-in Expansion<br />

Joint) is de eerste Nederlandse bitumineuze<br />

voegovergang met een bewezen lange le-<br />

152 /JAARBOEK


R. BREURE BV<br />

'We investeren<br />

als familiebedrijf<br />

voortdurend<br />

in kwaliteit<br />

en vakmanschap'<br />

R. Breure BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van allerhande werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.<br />

In 1984 begonnen met één kraan, is R. Breure BV uit Zwanenburg inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig en<br />

allround infra-aannemer.<br />

vensduur zonder dat er verankering nodig<br />

is in een kunstwerk. De voegovergang heeft<br />

overal in Europa testen ondergaan. Het<br />

ontwerp is door Rijkswaterstaat goedgekeurd<br />

volgens de richtlijnen van RTD 1007-<br />

2 en RTD 1007-4.”<br />

Vanwege het omvangrijke machinepark<br />

wordt R. Breure ook regelmatig ingeschakeld<br />

voor onderhoud van vloeren en buitenterreinen.<br />

“We zijn gespecialiseerd in<br />

het vullen van gaten en scheuren, en het<br />

aanbrengen van verschillende slijtlagen en<br />

coatings, bijvoorbeeld ook op hellingbanen<br />

en fietspaden. Voor alle werkzaamheden<br />

vertrouwen we op een modern en volledig<br />

up to date machinepark dat voldoet<br />

aan de laatste eisen. Tevens investeren we<br />

volop in emissieloos materieel. Zo zijn we<br />

in het bezit van diverse elektrisch aangedreven<br />

machines, waaronder een elektrische<br />

auto voor het opnemen van binnenstedelijke<br />

werkzaamheden, een elektrische<br />

kraan, een elektrische shovel, elektrische<br />

bitumenketels en een hybride vrachtwagen.<br />

Op die manier nemen ook wij onze verantwoordelijkheid<br />

voor de volgende generaties<br />

en bieden we altijd de juiste oplossing voor<br />

elke klus”, besluit Ruud. ❚<br />

Kwaliteit en vakmanschap staan bij R. Breure BV hoog in het vaandel.<br />

R. Breure BV<br />

IJweg 298, 1161 GG Zwanenburg<br />

Tw +316 83 17 88 80<br />

www.rbreure.nl<br />

/JAARBOEK<br />

153


ABILITEC<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Abilitec<br />

net zo vaak als de resultaten van de organisatie<br />

Bespreek de strategische<br />

personeelsplanning<br />

Ja, de arbeidsmarkt is krap. Wie net als Abilitec dagelijks vraag naar en aanbod van technische<br />

professionals aan elkaar verbindt, weet als geen ander dat krapte de arbeidsmarkt behoorlijk<br />

verstoort en dat ook nog wel even blijft doen.<br />

“Omdat we dagelijks de situatie op de technische<br />

arbeidsmarkt voor opdrachtgevers<br />

meten, weten we ook welke profielen en<br />

recruitment-aanpak wel kansrijp zijn”, zegt<br />

Niels uit de Bulten, senior accountmanager<br />

Bouwkunde en Civiele Techniek. “We gebruiken<br />

de tools van Jobdigger, de arbeidsmarktdata<br />

van Intelligence Group, naast<br />

onderzoek in ons eigen databasenetwerk<br />

waar meer dan 20.000 technici onderdeel<br />

van zijn. We zien natuurlijk ook de impact<br />

van Corona terug op de beweging. Technici<br />

zijn doorgaans gehecht aan zekerheid en de<br />

meesten zitten nu in stevige en goedbetaalde<br />

banen. Laten we de functie Werkvoorbereider<br />

Civiel eens pakken als voorbeeld.<br />

‘Maak de P van Personeel<br />

van strategisch belang’<br />

De afgelopen drie kwartalen stonden er<br />

4.000 unieke vacatures open: 4.000! Lees<br />

de gemiddelde vacaturetekst eens goed.<br />

We blijven op zoek naar het schaap met de<br />

5 poten. Wie denkt dat de arbeidsmarkt zo-<br />

154 /JAARBOEK


ABILITEC<br />

We challengen elke uitvraag.<br />

Bij opdrachtgevers waar we hecht partneren, kijken we samen naar een<br />

kwartaalvoorspelling.<br />

veel aanbod heeft of dat er zoveel beweging<br />

is, komt simpelweg bedrogen uit. En doorvissen<br />

in de leeggeviste vijver is zonde van<br />

tijd, geld en moeite.”<br />

HOE DAN WEL?<br />

Peter Gerlach, directeur-eigenaar van Abilitec:<br />

“We zien een toenemende professionalisering<br />

van grip en control op kosten en<br />

uitgaven. Terecht ook, want het gaat in de<br />

<strong>GWW</strong>-sector om serieuze risico’s. Maar ik<br />

zou het bedrijven en publieke organisaties<br />

gunnen, net zoveel te praten over de strategische<br />

personeelsplanning als dat er gepraat<br />

wordt over rendementen van projecten en<br />

portefeuilles. Natuurlijk kun je niet alles plannen<br />

en zijn personeelsplanningen in de praktijk<br />

weerbarstig. Maar maak de P van Personeel<br />

van strategisch belang.” Uit de Bulten<br />

vult aan: “We worden nog steeds gebeld<br />

met een vervangingsvraag van (vaak een oudere)<br />

werknemer die binnen twee maanden<br />

de organisatie gaat verlaten. Of met de opmerking:<br />

‘het moet wel een echte medior of<br />

senior zijn, want we hebben geen tijd om te<br />

begeleiden’. Als we zo blijven kijken naar het<br />

HRD-vak, worden steeds meer <strong>GWW</strong>-organisaties<br />

in hun groei belemmerd, simpelweg<br />

door het gebrek aan personeel.”<br />

Gerlach: “Bij opdrachtgevers waar we hecht<br />

partneren, kijken we samen naar een kwartaalvoorspelling.<br />

En dat betekent 1 of 2<br />

kwartalen vooruit voorspellen welke werken<br />

en projecten er op de agenda staan of<br />

komen, het maken van vlootschouw van de<br />

huidige zittende formatie (in termen van fitheid,<br />

loyaliteit en het belang van de professional<br />

voor de voortgang van de onderneming).<br />

Dan blijft er een instroomkalender<br />

en duidelijke vraag van een flexibele schil<br />

over. We challengen elke uitvraag: wat zou<br />

het je opleveren als we niet 2 senioren leveren,<br />

maar 1 senior vergezeld van 3 junioren<br />

die graag bij jou willen werken en bij Abilitec<br />

mogen doorleren met een persoonlijk<br />

studiebudget en leerpad op maat? En wat<br />

als je deze junioren nu na gebleken beschikbaarheid<br />

kosteloos mag overnemen na een<br />

jaar? Dan voeg je als Abilitec maar ook als<br />

<strong>GWW</strong>-organisatie waarde toe aan een arbeidsmarkt.<br />

Een arbeidsmarkt die je meer<br />

kansen biedt dan je denkt.”<br />

Benieuwd naar wat strategische personeelsplanning<br />

u kan opleveren? Neem dan vrijblijvend<br />

contact op met Abilitec. ❚<br />

We blijven op zoek naar het schaap met de 5 poten.<br />

Abilitec<br />

Johan de Wittstraat 132<br />

3311 KJ Dordrecht<br />

Postbus 37, 3300 AA Dordrecht<br />

Tw +31 882 00 05 00<br />

Ew info@abilitec.nl<br />

www.abilitec.nl<br />

/JAARBOEK<br />

155


KOOPS GRONDMECHANICA BV<br />

Tekst: Van Aalst Media |<br />

beeld: Koops grondmechanica bv<br />

Samenwerking De Koops en Romeijn Geogroep<br />

‘Ik ben steeds benieuwd<br />

wat je in bodem aantreft;<br />

het is namelijk altijd anders’<br />

Het bouwrijp maken van terreinen, analyses maken van de stabiliteit of zetting en bemalingen.<br />

Koops grondmechanica werkt sinds 1996 in een nauw samenwerkingsverband samen onder<br />

naam De Koops & Romeijn geogroep. Directeur Albert Palsma bij Koop grondmechanica bv.<br />

“Het is een groep van onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs die elkaar ondersteunen<br />

op het gebied van geotechnisch- en milieukundig grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie.”<br />

De klanten waarop de gezamenlijke geogroep zich<br />

richt zijn onder andere constructeurs en architecten.<br />

Palsma: “Maar het merendeel van de aanvragen<br />

komt uit de hoek van infra; voornamelijk voor<br />

leidingtracés van onder meer elektriciteit, warmte,<br />

waterstof en biogas. Wij doen veel in de energietransitie.<br />

Wij voeren de sonderingen uit waarmee<br />

we de bodemopbouw bepalen en nagaan wat de<br />

grondsoorten zijn. We halen monsters uit de bodem<br />

en onderzoeken die in het laboratorium. Hier<br />

bepalen we eveneens de thermische weerstand<br />

van de grond; belangrijk voor een kabel die zijn<br />

Project Tennet Hollandse kust (noord) op strand Wijk aan Zee.<br />

156 /JAARBOEK


KOOPS GRONDMECHANICA BV<br />

Project Tennet Hollandse kust (noord) op strand Wijk aan Zee.<br />

Onze nieuwste Crawler Truck.<br />

Samendrukkingsproeven.<br />

Triaxiaalproeven.<br />

Bepaling damwandlengte middels magnetosonderingen.<br />

warmte in de ondergrond kwijt moet, zodat het<br />

geen capaciteitsverlies oplevert. Dat kan namelijk<br />

teruglopen tot wel 30 à 40 procent.”<br />

EIGEN LABORATORIUM<br />

Koops grondmechanica is een adviesbureau<br />

voor geotechnisch- en milieukundig grondonderzoek.<br />

Palsma: “In het samenwerkingsverband<br />

met de naam Koops & Romeijn geogroep<br />

beheersen beide partijen alle aspecten van<br />

geotechniek en geohydrologie. Het beperkt<br />

zich tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling<br />

op het gebied van grondonderzoek,<br />

geotechniek en geohydrologie, waarbij er<br />

geen sprake is van een juridische verbondenheid.<br />

De werkzaamheden verrichten wij met<br />

diverse adviseurs, vanuit zeven verschillende<br />

Nederlandse vestigingen: Roden, Velp, Ammerstol,<br />

Wageningen, Wijchen en Gorredijk.”<br />

Met een eigen laboratorium is het mogelijk om<br />

de samendrukkingseigenschappen van de grond<br />

te bepalen. “Hierin doen we proeven en over<br />

de berekeningen geven wij een advies of overhandigen<br />

de parameters rechtstreeks aan de<br />

opdrachtgever, zodat hij deze kan verwerken.<br />

Als je bijvoorbeeld een nieuwe weg gaat aanleggen<br />

op een veenondergrond, dan wil je weten<br />

hoeveel het zal gaan zakken. Met de uitkomsten<br />

kun je uitrekenen hoeveel centimeter ophoogzand<br />

nodig is. Wij bepalen ook hoe lang of breed<br />

funderingspalen moeten zijn. Wij verzorgen ook<br />

geohydrologisch onderzoek bijvoorbeeld als je<br />

een bouwput gaat maken; je bepaalt hoe diep<br />

en welke voorzieningen je dient te treffen als je<br />

de grondwaterstand tijdelijk gaat verlagen.”<br />

EXPERTISE SINDS 1985<br />

Palsma heeft ruim 35 jaar ervaring in bodemonderzoek.<br />

“Ik ben in 1985 begonnen en ik heb<br />

altijd in het veld gewerkt. In 2014 kon ik Koops<br />

Grondmechanica bv overnemen en ben ik voor<br />

mijzelf begonnen. De nieuwsgierigheid over wat<br />

er uit een onderzoek naar voren komt is altijd<br />

gebleven. Het is steeds anders dan je verwacht,<br />

ook als je van tevoren aan de hand van vastgelegde<br />

gegevens een plan maakt. In de praktijk is<br />

het toch altijd anders wat je aantreft. Dat maakt<br />

het ook zo leuk. Als je de grond in gaat, dan gaat<br />

er een wereld voor me open. Als je praat over<br />

kosten, dan zie je vaak dat er te weinig onderzoek<br />

is gedaan of dat het te licht is ingeschat. We hebben<br />

dat al bij diverse projecten gezien zoals bijvoorbeeld<br />

de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het<br />

blijft belangrijk om gegevens uit databases aan de<br />

werkelijkheid te toetsen.” ❚<br />

Koops grondmechanica<br />

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden<br />

Postbus 151, 9300 AD Roden<br />

T +31 522 26 00 84<br />

E info@koopsgrondmechanica.nl<br />

www.koops-grondmechanica.nl<br />

/JAARBOEK<br />

157


YOUR BASE FOR EFFICIENT PILING<br />

> COMPACTE<br />

BOORMACHINES<br />

> STERK EN VEELZIJDIG<br />

> TOT 500KNM<br />

BOORKOPPEL<br />

> MODULAIRE OPBOUW<br />

> SNEL INZETBAAR<br />

> DIESEL OF ELEKTRISCH<br />

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?<br />

WWW.FUNDEXEQUIPMENT.COM


EASYSTAIRS<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Easystairs<br />

Verstelbare taludtrappen,<br />

mobiele kooiladders en meer…<br />

Sinds 2019 timmert EasyStairs hard aan de weg in de bouw- en infrasector. “De missie die wij<br />

hebben is om bouwend Nederland te voorzien van een veilige én duurzame bouwtrap”, zegt<br />

oprichter en eigenaar Gert Huisman. “Voor het overbruggen van grotere hoogtes worden kosten<br />

noch moeite gespaard, terwijl voor het overbruggen van lagere hoogtes of taluds vaak een beroep<br />

wordt gedaan op de creativiteit van het personeel. Dat resulteert in zelf getimmerde (en gammele)<br />

trappen die na afloop in de container verdwijnen. Niet bepaald veilig en zeker niet duurzaam.”<br />

EasyStairs<br />

Baron van Nagellstraat 80, 3781 AT Voorthuizen<br />

Tw +31 658 87 69 19<br />

Ew info@easystairs.nl<br />

www.easystairs.nl<br />

Met de kooiladder wordt op een duurzame manier de veiligheid op projecten verhoogd.<br />

Specialist in tijdelijke toegangstrappen<br />

Dat er markt is voor de verstelbare taludtrappen en mobiele kooiladders,<br />

heeft EasyStairs inmiddels wel bewezen. “We mogen vele infraaannemers,<br />

waaronder de vijf grootste van ons land, tot onze klantenkring<br />

rekenen”, zegt Huisman trots. “Met onze trappen wordt op<br />

een duurzame manier de veiligheid op projecten verhoogd. Zo leveren<br />

we een bijdrage aan projecten als de Blankenburgverbinding, waarvoor<br />

bouwcombinatie BAAK een zestal verstelbare Taludtrappen heeft aangekocht,<br />

maar worden onze trappen ook ingezet bij de renovatie van<br />

de Afsluitdijk om de verschillende hoogtes veilig te overwinnen.”<br />

EasyStairs heeft een omvangrijk assortiment aan trappen. Huisman: “De<br />

Taludtrap is verreweg het populairst. Bedrijven hebben nog maar één<br />

trap nodig voor vrijwel alle projecten. Ze verspillen dus geen hout of<br />

staal meer aan het (ver)maken van een tijdelijke trap. Taludtrappen bieden<br />

een veilige opgang (lees: vlakke treden) bij een hellingshoek van 30<br />

tot 55 graden en kunnen eindeloos gekoppeld worden. Vanwege het<br />

modulaire karakter passen onze tappen en ladders dus altijd. Daarnaast<br />

beschikken we over een grote serie mobiele kooiladders voor toepassing<br />

bij sluizen, keerwanden en tanks. Met onze trappentorens tot slot<br />

kunnen we elke opstelling voorzien van een veilige trap en bordes.” ❚<br />

easystairs.nl<br />

/JAARBOEK<br />

159


DYWIDAG<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld DYWIDAG<br />

DYWIDAG maakt infrastructuur<br />

veiliger, sterker en slimmer<br />

“Van het staal in onze eerste brug in 1903 tot spoorsensoren, DYWIDAG werkt samen met overheden,<br />

eigenaren, infra-aannemers en ontwerpbureaus om infrastructurele projecten veiliger, sterker<br />

en slimmer te maken.” De producten van DYWIDAG worden toegepast in de meest uiteenlopende<br />

projecten, van bruggen en stabilisatie van hellingen tot hoogbouw, stadions, windturbines en dammen.<br />

DE DRIE MOGELIJKHEDEN ZIJN:<br />

· Geotechniek – Rots- en grondankersystemen<br />

voor grondstabilisatie en infrastructurele<br />

projecten.<br />

· Voorgespannen constructies - Flexibele<br />

draagsystemen voor verschillende sectoren<br />

en veeleisende omgevingen.<br />

· Lifespan Management – ​Onderhoudswerkzaamheden,<br />

monitoringschema's en robotica.<br />

INSPECTIES VOOR<br />

ELKE LEVENSFASE<br />

De systemen van DYWIDAG zijn te<br />

vinden in iconische projecten zoals de Golden<br />

Gate Bridge, het Panamakanaal, Kap<br />

Shui Mun-brug en de Freedom Tower. “We zijn<br />

gegroeid naar 1.600+ medewerkers en<br />

25 licentiehouders in 50+ landen”, zegt<br />

Robert Jansen van DYWIDAG. “Daarin<br />

combineren we wereldwijde expertise met<br />

een lokale aanwezigheid.”<br />

Lifespan Management vormt volgens Jansen<br />

een steeds belangrijker onderdeel binnen de<br />

groep. “De missie en het doel van DYWIDAG<br />

zijn om met Lifespan Management de huidige<br />

wereldwijde infrastructuurcrisis (veroudering)<br />

aan te pakken door middel van technologie,<br />

DYWIDAG investeert voortdurend in de samenwerking met Microsoft om de technologie steeds verder te verfijnen.<br />

160 /JAARBOEK


DYWIDAG<br />

datagestuurde acties en services. Wij willen<br />

onze klanten beter kunnen ondersteunen bij<br />

het aanpakken van de dagelijkse uitdagingen<br />

waarmee ze worden geconfronteerd.”<br />

Lifespan Management is een snelgroeiend serviceaanbod<br />

voor klantveiligheid, besparingen en<br />

duurzaamheid. Jansen: “Wij zijn gespecialiseerd<br />

in reparatie en onderhoud, het opstellen van monitoringschema’s<br />

voor infrastructurele objecten<br />

en robotinspectie voor elke levensfase van een<br />

kunstwerk. Onze Lifespan Management-oplossingen<br />

stellen ons in staat om gebreken te detecteren<br />

voordat ze kritisch worden, zodat complexe<br />

en dure reparaties worden voorkomen.<br />

Het resulteert tevens in een langere levensduur<br />

en lagere kosten. Onze inspectiemethoden bieden<br />

het nieuwste op het gebied van robotica om<br />

tot de best mogelijke inzichten te komen.”<br />

Daarnaast is DYWIDAG dagelijks actief met het<br />

rehabiliteren en versterken van kunstwerken als<br />

gevolg van capaciteitsuitbreidingen, wijzigingen in<br />

ontwerpcodes, constructiedefecten, een doorlopende<br />

bescherming of schade door veroudering.<br />

“We leveren een brede range aan oplossingen,<br />

zoals reiniging, het gerobotiseerd omwikkelen en<br />

ijsvrij maken van tuikabels monitoren van bruggen.<br />

We investeren tot slot voortdurend in onze<br />

samenwerking met Microsoft om de technologie<br />

steeds verder te verfijnen. Alles met als doel om<br />

te komen tot een veilige, sterke en slimme infrastructuur”,<br />

besluit Jansen. ❚<br />

De missie en het doel van DYWIDAG is om met Lifespan Management de huidige wereldwijde<br />

infrastructuurcrisis (veroudering) aan te pakken door middel van technologie, datagestuurde acties en services.<br />

DYWIDAG-Systems<br />

International BV<br />

Veilingweg 2, 5301 KM Zaltbommel<br />

www.dywidag-systems.nl<br />

/JAARBOEK<br />

161


AELMANS ADVIESGROEP<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Aelmans Adviesgroep<br />

Totaaladvies voor<br />

de fysieke leefomgeving<br />

Met elf vestigingen in het zuiden van het land is Aelmans Adviesgroep een toonaangevende<br />

adviesorganisatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. “We zijn heel breed georiënteerd<br />

en richten ons op de werkvelden Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw”, zegt geotechnisch<br />

adviseur René Kroonen van de Aelmans Adviesgroep. “Door die brede expertise zijn we in<br />

staat om een totaaloplossing te realiseren om de ambities van onze klanten waar te maken.”<br />

Aelmans investeert dan ook voortdurend in mens en materieel.<br />

“Ondanks Covid-19 is het heel druk in onze branche”,<br />

begint Kroonen. “Dat uit zich in ontzettend<br />

veel aanvragen en veel werk in uitvoering voor<br />

onze drie bodembureau’s: Aelmans Eco, Archimil<br />

Bouw- en Milieuadviseurs en NIPA Milieutechniek.<br />

We zijn dan ook altijd op zoek naar gemotiveerd<br />

personeel, dat zich bij ons in huis wil laten opleiden<br />

tot sondeer- of boormeester mét BRL-certificaten.<br />

Het is absoluut een prachtig vak en tegenwoordig<br />

getransformeerd tot een ‘kantoorbaan op locatie’.<br />

We zijn veel aan het mechaniseren. Zoveel mogelijk<br />

handelingen gebeuren machinaal met ons moderne<br />

machinepark, dat binnenkort verder wordt<br />

uitgebreid met een nieuwe sondeertruck.”<br />

14-TONS AFZETRUPS<br />

De nieuwe sondeertruck van Aelmans Adviesgroep<br />

betreft een 14-tons afzetrups. “Met<br />

deze mini-rups kunnen we in feite dezelfde<br />

taken uitvoeren als met onze reguliere sondeertruck,<br />

alleen door het compacte formaat<br />

is deze rups veel breder inzetbaar”, legt Kroo-<br />

Aelmans Adviesgroep biedt met de verschillende disciplines een totaalplaatje voor opdrachtgevers.<br />

162 /JAARBOEK


AELMANS ADVIESGROEP<br />

meter de strekdam te vervangen. Om de bodemweerstand<br />

en bodemopbouw te meten,<br />

hebben we met onze sondeertruck waterspanningssonderingen<br />

uitgevoerd op de Maas<br />

vanaf een werkschip. Via een ‘moonpool’ konden<br />

we tot circa 20 meter onder de waterspiegel<br />

sonderen. Ook voor onze sondeer- en<br />

boormeester weer eens wat anders.”<br />

Waterspanningssonderingen uitvoeren op de Maas vanaf een werkschip.<br />

nen uit. “Steden en dorpen zijn vaak volgebouwd.<br />

Nieuwbouw vindt daarom steeds<br />

meer plaats op inbreidingslocaties waar de<br />

ruimte vaak beperkt is en de bereikbaarheid<br />

niet optimaal is. Daar kunnen we met onze<br />

rups wel terecht. Met de nieuwe rups kunnen<br />

we straks meer ‘gewone’ druksonderingen<br />

uitvoeren, in plaats van alleen zware slagsonderingen.<br />

Met name die laatste techniek is een<br />

onderzoekstechniek die vooral in het zuiden<br />

van ons land veel gebezigd wordt en ze in het<br />

westen niet ‘kennen’. Het heeft alles te maken<br />

met de lokale grondslag die in het zuiden<br />

meer te vergelijken is met de landen om ons<br />

heen dan met de rest van Nederland.”<br />

SONDEREN OP DE MAAS<br />

Aelmans Adviesgroep biedt met de verschillende<br />

disciplines een totaalplaatje voor opdrachtgevers.<br />

“We kunnen heel efficiënt<br />

werken door waar nodig binnen het bedrijf<br />

andere expertises aan te spreken. Dat maakt<br />

ons echt wel uniek en zorgt ervoor dat we<br />

projecten van A tot Z kunnen aanvliegen, vanaf<br />

bestemmingsplan en vergunningstraject tot<br />

aan het uitvoeren van bodemonderzoek en<br />

het opstellen van tekeningen”, zegt Kroonen.<br />

“Behalve op het land, hebben we recent ook<br />

een mooi project uitgevoerd op het water.<br />

Rijkswaterstaat is van plan om ter hoogte van<br />

Sluis Sambeek over een lengte van circa 700<br />

Door voortdurend te investeren in mens en<br />

materieel proberen we onze leidende positie<br />

te behouden, resumeert Kroonen. “De volgende<br />

boorstelling staat alweer op het verlanglijstje.<br />

Maar ook gemotiveerde mensen mogen<br />

zich gerust melden.” ❚<br />

Aelmans Adviesgroep BV<br />

Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal<br />

Tw +31 455 75 32 55<br />

www.aelmans.com<br />

/JAARBOEK<br />

163


A.P. VAN DEN BERG<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld A.P. van den Berg<br />

Fluisterstil en zelfs met<br />

nul-uitstoot funderen<br />

Funderen met prefab betonpalen gaat over het algemeen gepaard met lawaai, trillingen en een<br />

hoog brandstofverbruik. Echter niet als het aan A.P. van den Berg ligt. Naast sondeerapparatuur<br />

levert het bedrijf namelijk fundeermachines voor het trillingvrij en geruisloos indrukken van<br />

prefab betonpalen. De Pile Pusher Pro heeft een laag brandstofverbruik en kan zelfs volledig<br />

elektrisch worden aangedreven. In meerdere opzichten dus een fundamenteel betere keuze.<br />

“Wat betreft funderen is heien nog altijd de<br />

norm”, begint Sandro Katerberg, Sales Engineer<br />

Pile Pusher Pro bij A.P. van den Berg, “en op<br />

locaties waar heien niet wenselijk of mogelijk is,<br />

wordt gekozen voor in de grond gevormde palen.<br />

De techniek van het indrukken van prefab<br />

betonpalen was tot voor kort totaal onbekend<br />

in Europa, terwijl het in Azië een heel gebruikelijke<br />

methodiek is. Een jaar of zes geleden zijn we<br />

in contact gekomen met een producent van funderingsmachines<br />

in China en hebben we voor<br />

het eerst kennisgemaakt met de Pile Pusher Pro.<br />

Niet veel later zijn we tot een overeenkomst gekomen.<br />

Sindsdien opereren we als exclusief distributeur<br />

voor Europa. We hebben de machine<br />

aangepast aan de Europese normen. Zo wordt<br />

elke Pile Pusher Pro voorzien van een CE-verklaring<br />

en een TÜV-certificering. Ook hebben<br />

we onze eigen kennis op het gebied van dataacquisitie<br />

in de machine geïntegreerd.”<br />

WAARDEVOLLE DATA<br />

Drukpaal is het eerste bedrijf in Nederland dat<br />

de Pile Pusher Pro in gebruik heeft genomen en<br />

heeft al vele projecten ermee uitgevoerd. “We<br />

merken dat de techniek meer en meer aan bekendheid<br />

geniet en ook steeds meer herkend<br />

De Pile Pusher Pro heeft een laag brandstofverbruik en kan zelfs volledig elektrisch worden aangedreven. (Beeld © Menrik Doornbos, Drukpaal.nl)<br />

164 /JAARBOEK


A.P. VAN DEN BERG<br />

wordt. De producent van de Pile Pusher Pro –<br />

T-Works – heeft al meer dan 1.500 machines<br />

gebouwd. We zijn dus niet de enige,” zegt Katerberg.<br />

“De techniek is zo eenvoudig dat het<br />

haast niet te bevatten is, dat het niet eerder naar<br />

Europa doorgesijpeld is. Indruktechnologie is<br />

ons als producent van sondeerequipement bovendien<br />

totaal niet vreemd. We rusten de Pile<br />

Pusher Pro uit met ons in eigen huis ontwikkelde<br />

meetregistratiesysteem dat ontzettend waardevolle<br />

data oplevert. Zo wordt van iedere paal<br />

onder meer de totaal benodigde indrukkracht<br />

geregistreerd. Dat maakt het voor constructeurs<br />

en ontwerpers weer interessant. Samen<br />

met data verkregen uit een sondering kunnen zij<br />

heel eenvoudig verifiëren of het palenplan overeenkomt<br />

met de werkelijkheid.”<br />

VEELZIJDIGHEID<br />

De Pile Pusher Pro is volgens Katerberg ontzettend<br />

veelzijdig qua inzetbaarheid. “Van het<br />

realiseren van funderingen voor woningbouwprojecten<br />

en appartementencomplexen tot<br />

infraprojecten, het aanleggen van paalmatrassen<br />

en funderingen van grote distributiecentra.<br />

Daar waar eisen worden gesteld ten aanzien<br />

van geluidsoverlast en trillingen, biedt de Pile<br />

Pusher Pro een perfect alternatief voor de<br />

conventionele funderingstechnieken. Maar ook<br />

voor andere toepassingen met minder strenge<br />

eisen wordt toch vaak gekozen om de Pile<br />

Pusher Pro in te zetten. Met deze machine kunnen<br />

funderingswerken tegen lage bouwkosten<br />

en in een kortere bouwtijd worden gerealiseerd<br />

zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit<br />

en betrouwbaarheid. Daarnaast is het brandstofverbruik<br />

laag en is het zelfs mogelijk om de<br />

machine volledig elektrisch te laten draaien.”<br />

Het formaat van de machine is redelijk fors en inherent<br />

aan de methodiek. “De machine ontleent<br />

zijn indrukkracht aan het eigen gewicht”, legt Katerberg<br />

uit. “Het is bovendien mogelijk om met<br />

contragewichten te werken wat maakt dat de Pile<br />

Pusher Pro leverbaar is met indrukkrachten van<br />

60 tot 1.200 ton. Uniek is ook dat de machine zich<br />

op de bouwplaats kan voortbewegen (stappen),<br />

de machine kan zelfs 360° om de paalpositie roteren.<br />

Het terrein wordt dus niet omgewoeld en<br />

draglineschotten zijn bij voldoende draagkracht<br />

niet nodig. Tot slot kan tot op zeer korte afstand<br />

van belendende bebouwing, kunstwerken of<br />

spoorwegen worden gefundeerd. De eerste ervaringen<br />

van onze klanten zijn uiterst positief. We<br />

zijn ervan overtuigd dat we met deze techniek<br />

ook de rest van Europa kunnen ‘veroveren’.” ❚<br />

Real-time data als input voor het paaldraagvermogen.<br />

A.P. van den Berg<br />

IJzerweg 4, 8445 PK Heerenveen<br />

Tw +31 513 63 13 55<br />

Ew pilepusherpro@apvandenberg.nl<br />

www.pilepusherpro.nl<br />

Pile Pusher Pro<br />

- Drukt de kwalitatief hoogwaardige<br />

prefab betonpalen de grond in<br />

- Geen overlast door geluid en trillingen<br />

- Bewezen technologie met indrukkrachten<br />

van 60 tot 1.200 ton<br />

- Real-time dataregistratie van indrukkracht<br />

en -diepte; elke paal wordt proefbelast<br />

- Onderscheidend in aanschaf- en productiekosten<br />

www.pilepusherpro.nl<br />

/JAARBOEK<br />

Pile_Pusher_Pro_advertentie_01.indd 1 20-10-2021 16:34<br />

165


ORTAGEO<br />

Tekst: Van Aalst Media | beeld: Ortageo Beheer BV<br />

Integraal meekijken en -denken<br />

‘Bouwen, verbouwen of<br />

ontwikkelen; overal wil je<br />

weten wat er in de grond zit’<br />

Vandaag de dag moet er gigantisch veel gebeuren in de grond, aldus Jasper Bresser, commercieel<br />

directeur bij Ortageo. “We zitten midden in een energietransitie waar veel nieuwe kabels en leidingen,<br />

maar ook renovatiewerkzaamheden vereist zijn. Als je dat vooraf goed beetpakt, dan voorkom je leed<br />

en onnodige kosten.” Wiebe Vollmuller, adviseur en projectleider bij Ortageo: “Als werk stil komt te<br />

liggen en een aannemer staat daar met medewerkers en materieel, dan kost het veel geld. Het is beter<br />

om 90 tot 95 procent van de risico’s uit te sluiten. Daarom zijn wij graag vooraf er bij betrokken.”<br />

Met een scanvoertuig voorzien van radar- en<br />

gammatechniek scant Infrafocus de bodem en<br />

ondergrond en maakt 360 graden beelden.<br />

166 /JAARBOEK


ORTAGEO<br />

Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voert Ortageo naast historisch<br />

onderzoek en het geven van advies ook verkennend bodemonderzoek uit.<br />

Met de nieuwe Boxed Crawler kan Ortageo op en langs het spoor, dijken en<br />

binnenstedelijke gebieden sonderen waar beperkte werk- en manoeuvreerruimte is.<br />

Ortageo Beheer bv bestaat ruim 20 jaar.<br />

Bresser: “Van oudsher is het een milieukundig<br />

bodemonderzoeks- en adviesbureau<br />

met eveneens werkzaamheden in de geotechnische<br />

hoek, zoals het verzorgen van<br />

sonderingen en adviezen. In de afgelopen<br />

jaren zijn daar diverse producten bijgekomen,<br />

die de omgevingsrisico’s bij bouw, infra<br />

of sloopprojecten beheersbaar maken. Wij<br />

zijn gespecialiseerd in bodemonderzoeken<br />

en -saneringen, partijkeuringen, geotechniek,<br />

geohydrologie, archeologie, niet-gesprongen<br />

explosieven, asbestinventarisaties en duurzaamheidsoplossingen.”<br />

SPECIALIST IN HET INSPECTEREN,<br />

METEN EN ANALYSEREN VAN<br />

INFRASTRUCTUUR<br />

Met vestigingen in Oud-Beijerland, Almelo,<br />

Weurt en Rolde bedient Ortageo heel Nederland.<br />

Vollmuller: “Niemand kan in de bodem<br />

kijken, maar wij zien al wat er in zit. We<br />

leveren diensten aan kleine en grote projecten;<br />

van de particulier tot de grote ingenieursbureaus<br />

in Nederland, maar ook aannemers,<br />

constructeurs en woningcorporaties; iedereen<br />

die met bodem, gebouwen en ondergrond<br />

in de weer is. Samen met civiel technisch<br />

bedrijf Roelofs uit Den Ham hebben wij<br />

Infrafocus opgezet, waarmee we onze kennis<br />

van wegen en bodem combineren. Zij zijn<br />

specialist in het inspecteren, meten en analyseren<br />

van infrastructuur, bodem en ondergrond.<br />

Dit doen ze met behulp van camera’s,<br />

lasers en grondradars. Deze scantechnieken<br />

helpen ons om in de bodem te kijken.”<br />

Als bepaald is waar de opdrachtgever een<br />

tracé wil gaan graven, dan gaat Ortageo onderzoeken.<br />

Vollmuller: “Wat kom je tegen?<br />

Wat is er gerapporteerd? Welke bestaande<br />

infra en nuts? Wat is de historie? Welke gewassen<br />

hebben er gestaan? Welke gewasziekten<br />

en aaltjes zitten in de bodem en bieden<br />

een risico op verspreiding? En als we het<br />

nog niet zeker weten, dan gaan we het veld<br />

in en nemen we monsters voor hetgeen we<br />

in beeld willen krijgen.” Bresser: “We willen<br />

risico’s uitsluiten. Waar het voorheen was; u<br />

vraagt en wij draaien, is het nu vooral meedenken<br />

en samen aan tafel zitten.” Vollmuller:<br />

“Als we integraal mogen meekijken en<br />

-denken over het te graven tracé of het indelen<br />

van een perceel, dan besparen we veel<br />

tijd, kosten en ergernis. Het is altijd voordeliger.<br />

Wij stellen de vraag: wat ga je doen? We<br />

willen samen sparren en de doelen van de<br />

opdrachtgever begrijpen.”<br />

‘Niemand kan in de bodem kijken,<br />

maar wij zien al wat er in zit’<br />

Bresser: En dat kan van een kleine onderdoorgang<br />

zijn tot een gigantisch tracé van kilometers.<br />

We houden rekening met alles dat we tegenkomen;<br />

perceeleigenaren, landbouwgronden,<br />

woonwijken, kunstwerken of watergangen. Het<br />

kan heel uitgebreid en desnoods knippen we<br />

een traject in stukjes, om daarmee de kosten<br />

te beheersen. Vollmuller: “Aan de hand van de<br />

onderzoeken bepalen we ook welke vergunningen<br />

vereist zijn en vertellen bij welke instantie<br />

je die kunt halen. Soms heb je te maken met<br />

drie verschillende gemeenten, waterschappen<br />

of omgevingsdiensten. Dat maakt het complex.<br />

Alles meteen managen is pure winst.” ❚<br />

Ortageo<br />

Einsteinstraat 12a, 7601 PR Almelo<br />

T +31 546 53 20 74<br />

E info@ortageo.nl<br />

www.ortageo.nl<br />

/JAARBOEK<br />

167


NV DENYS<br />

District heating in Mortsel.<br />

Tekst Liliane Verwoolde | Beeld NV Denys<br />

De partner voor bijzondere en complexe bouwprojecten<br />

‘Projecten die anderen<br />

niet willen, niet kunnen<br />

of niet durven’<br />

Bij de oprichting in 1923 was Denys nog volledig gericht op het bouw- en loodgieterswerk.<br />

Nu bijna een eeuw later - is Denys een internationale speler met 1800 medewerkers die<br />

vooral een ding gemeen hebben. Zij willen bijzondere projecten uitvoeren. Projecten die<br />

intelligentie vragen, lef en inventiviteit.<br />

168 /JAARBOEK


NV DENYS<br />

nu eenmaal enthousiast van projecten die anderen<br />

niet willen, niet kunnen of niet durven.”<br />

Water works in de Bergsche Maas.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Inmiddels heeft Denys een scherpe neus ontwikkeld<br />

voor deze interessante projecten en<br />

speelt ook duurzaamheid een steeds grotere<br />

rol. Koevoets: “In dit kader zijn we erg trots<br />

op de projecten Porthos en WarmtelinQ. Bij<br />

Porthos wordt een pijpleiding aangelegd voor<br />

CO 2<br />

-transport door de Rotterdamse Haven;<br />

bij WarmtelinQ gaat het over de aanleg van<br />

een omvangrijk warmtetransportnet. Het bevalt<br />

ons dat in beide projecten duurzaamheid<br />

centraal staat. Hier willen we in doorgroeien.”<br />

GOEDE DOELEN NASTREVEN<br />

Koevoets doelt dan niet op duurzaamheid als<br />

leeg containerbegrip, maar als een thema dat<br />

Denys met overtuiging gaat uitrollen binnen en<br />

buiten de organisatie. “Dat maakt Denys tot<br />

een organisatie waar juist ambitieuze jongeren<br />

zich thuis voelen. Kiezen voor Denys betekent<br />

dat zij hun talenten kunnen inzetten om de<br />

goede doelen na te streven. Daarbij is Denys<br />

economisch gezond. De orderportefeuille is<br />

voor de komende jaren gevuld met aansprekende<br />

en uitdagende projecten.” ❚<br />

Tunnelling works voor GRTgaz.<br />

Met de enorme groei die Denys heeft doorgemaakt<br />

onderscheidt zij nu de disciplines<br />

water, energie, mobiliteit, infrastructuur, restauratie,<br />

bouwkunde, speciale technieken en<br />

andere gespecialiseerde bouwtechnieken.<br />

“Binnen deze range hebben we drie belangrijke<br />

pijlers”, vertelt Stan Koevoets van Denys<br />

Engineers & Contractors BV. “We streven<br />

naar diversificatie, innovatie en internationalisatie.<br />

Dit zijn onze bakens om zo organisch<br />

uit te groeien tot een veelgevraagde partner<br />

voor de meest bijzondere en complexe<br />

bouwprojecten die er zijn.”<br />

VAN BOVENGRONDS NAAR<br />

ONDERGRONDS<br />

Op deze missie heeft Denys haar medewerkers<br />

geselecteerd. Deze zijn allemaal hoogopgeleid<br />

en worden op intelligent gebied graag geprikkeld.<br />

Mede hierdoor hebben zij zich met veel<br />

enthousiasme gestort op een nieuw, aansprekend<br />

project voor opdrachtgever Tennet. In dit<br />

omvangrijke hoogspanningsproject van 32 km<br />

wordt er over een afstand van 2000 meter door<br />

een speciale boring een bovengrondse verbinding<br />

naar de ondergrond verhuisd. Dit gedeelte<br />

van het tracé is tevens een pilotproject voor<br />

toepassing van een Electric Powerpipe boring<br />

oftewel EPP-boring.<br />

OVER GROTE AFSTAND<br />

“De EPP-boring combineert in feite twee bestaande<br />

technieken”, vertelt Koevoets. “Met een<br />

horizontaal gestuurde boring en microtunnelling<br />

wordt een buis op beperkte diepte onder het<br />

maaiveld geboord. Als de buis na 2000 meter<br />

aankomt bij het eindpunt wordt de HDPE-mantelbuis<br />

aan de boorkop bevestigd en wordt het<br />

geheel teruggetrokken waarbij de HDPE-mantelbuis<br />

uiteindelijk achterblijft. Met deze techniek is<br />

nog nooit over zo een afstand geboord. Een typisch,<br />

uitdagend Denys-project dus. We worden<br />

Building works.<br />

NV Denys<br />

Industrieweg 124, 9032 Gent (B)<br />

T +32 9 254 01 11<br />

E info@denys.com<br />

www.denys.com<br />

/JAARBOEK<br />

169


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS<br />

Tekst Gerbert Ploegmakers / Mark Koopmans | Beeld Combinatie Wetering, FPH Ploegmakers, Vissers Ploegmakers<br />

Innovatieve nieuwe techniek wordt na intensief testtraject nu daadwerkelijk toegepast<br />

Grofzandbarrière<br />

als dijkversterking is<br />

geweldige innovatie<br />

De strijd tegen het water is een bekend fenomeen. Zeker nu de gevolgen van de klimaatverandering<br />

zich steeds meer manifesteren. De wateroverlast en evacuaties in Limburg in de zomer van 2021<br />

zijn hier sprekende en recente voorbeelden van. Sinds 2012 zijn drie Brabantse familiebedrijven<br />

(Wetering, FPH Ploegmakers en Vissers Ploegmakers) een samenwerking aangegaan om dijkversterkingen<br />

uit te voeren. Als combinatie zijn op verschillende plekken werken gerealiseerd die<br />

bijdragen aan het veiliger en toekomstbestendig maken van Nederland.<br />

Eén van de projecten die eruit springt, is Prioritaire<br />

Dijkversterkingen 1 waar dijkringen<br />

rondom de kernen van Mook, Afferden en<br />

Bergen-Aijen zijn aangelegd. Door het opwaarderen<br />

van klei, het aanbrengen van een<br />

CSM wand en het gebruiken van structuurmatten<br />

zijn hier innovaties toegepast die<br />

hebben bijgedragen aan een zo duurzaam<br />

mogelijke realisatie.<br />

Ontgraven en afvoeren vrijkomend materiaal uit de sleuf<br />

DENKEN IN PRAKTISCHE<br />

OPLOSSINGEN<br />

Denken in praktische oplossingen, gekoppeld<br />

aan daadkracht, zijn de verbindende factoren<br />

van deze drie familiebedrijven. Dit wordt gedreven<br />

vanuit een ondernemersvisie waarbij<br />

men altijd op zoek is naar vernieuwing.<br />

De uitvraag van Waterschap Rivierenland in<br />

2019 voor het innovatiepartnerschap voor<br />

de toepassing van de grofzandbarrière als<br />

dijkversterking in Gameren sloot hier naadloos<br />

op aan.<br />

Na een trechteringsstap in 2019 en een geslaagde<br />

uitvoering van de maakbaarheidsproef<br />

in 2020, staat de oplevering van de grofzandbarrière<br />

nu gepland voor eind 2021. Dit is het<br />

sluitstuk van een vijf jaar durend ontwikkelingstraject;<br />

vanaf het allereerste idee bij Deltares,<br />

via een aantal tussenstappen (labproeven, Deltagoot<br />

proef, maakbaarheidsproef), tot een<br />

volwassen techniek die is toegepast in een primaire<br />

kering. De grofzandbarrière is daarmee<br />

klaar om breder te worden toegepast bij dijkversterkingen<br />

waar piping een rol speelt.<br />

INNOVATIEVE EN<br />

UITVOERBARE IDEEËN<br />

De laatste twee jaar is de combinatie intensief<br />

betrokken geweest bij de verdere doorontwikkeling<br />

van de grofzandbarrière. De bijdrage<br />

van deze combinatie van bedrijven bestond uit<br />

het toetsen of alle ontwerpaanpassingen ook<br />

maakbaar en uitvoerbaar waren in de praktijk.<br />

De samenwerking en afstemming in het innovatiepartnerschap<br />

is daarbij stimulerend geweest,<br />

om met Waterschap Rivierenland, Deltares<br />

en de combinatie als marktpartij in een<br />

korte tijd te komen tot niet alleen innovatieve,<br />

maar vooral ook uitvoerbare ideeën.<br />

170 /JAARBOEK


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS<br />

Plaatsen kopschotten damwandbox<br />

Veel innovaties sneuvelen of kennen een (te)<br />

lang ontwikkeltraject voordat ze worden<br />

toegepast in de praktijk. Eén van de redenen<br />

is onbekendheid en gebrek aan vertrouwen<br />

bij de beheerders. Om dit te voorkomen, is<br />

in een apart opgerichte Denktank Monitoring<br />

vanaf het begin af aan met alle betrokkenen<br />

nagedacht over hoe de grofzandbarrière<br />

na aanleg kan worden gemonitord. Uiteindelijk<br />

is gekozen voor het toepassen van tracermateriaal<br />

waarop verder in dit artikel nader<br />

wordt ingegaan.<br />

GROF ZAND BARRIÈRE (GZB)<br />

De GZB is een sleuf van grof zand op de<br />

overgang van de kleilaag naar de zandondergrond,<br />

onderaan de binnenzijde van de<br />

dijk. Het werkt als een filter dat het water<br />

doorlaat en voorkomt dat het doorsijpelende<br />

water het onder de dijk aanwezige fijne<br />

zand meevoert. Daardoor wordt het vormen<br />

van doorgaande kanaaltjes naar de rivier toe<br />

voorkomen, een proces dat piping heet. Uiteindelijk<br />

kan een dijk bezwijken door de hierdoor<br />

ontstane holle ruimtes.<br />

Aannemerscombinatie Wetering - FPH Ploegmakers<br />

- Vissers Ploegmakers heeft een damwandbox<br />

doorontwikkeld, specifiek voor het<br />

aanleggen van de grofzandbarrière. De damwandbox<br />

zorgt voor een afgesloten compartiment<br />

en is voorzien van een ingenieus gesloten<br />

grondwaterbeheersysteem. De damwandbox<br />

wordt deels droog ontgraven, daarna wordt<br />

water opgezet om ongecontroleerd opbarsten<br />

van de bodem en toestroom van grondwater<br />

te voorkomen. De verdere ongraving en aanvulling<br />

vindt plaats in den natte waarna de bovenzijde<br />

van de grofzandbarrière kortstondig<br />

wordt drooggezet om af te werken en de afsluitende<br />

kleilaag aan te brengen. Het afgepompte<br />

water wordt hergebruikt voor het opzetten<br />

van het waterpeil in de volgende damwandbox.<br />

Door de damwandboxen onderling overlappend<br />

te plaatsen, is er een gegarandeerd doorlopende<br />

barrière, waarbij er iedere keer slechts<br />

korte segmenten van het dijktraject open liggen<br />

tijdens uitvoering. Voordeel van een damwandbox<br />

is dat er geen ontspanning optreedt<br />

in het dijklichaam en dat er zicht is op het gemaakte<br />

werk met directe kwaliteitscontroles<br />

(zevingen, verdichtingen, hoogtemetingen). De<br />

GZB constructie bestaat volledig uit natuurlijke<br />

materialen (zand en klei). Door de smalle sleuf<br />

is de ontgraven én aanvulling beperkt. Daarnaast<br />

is er door het lage waterbezwaar bij het<br />

werken met de damwandbox (natte werkmethode<br />

en beperkt oppervlakte) geen intensieve<br />

en langdurige bemaling nodig. Dit alles draagt<br />

bij aan een duurzame uitvoeringsmethode met<br />

een lage CO 2<br />

en NOx uitstoot per kilometer.<br />

TRACERMATERIAAL<br />

Het grote voordeel van het toepassen van tracermateriaal<br />

is dat er geen aanvullende beheersinspanning<br />

en/of ingewikkelde dataverzameling<br />

nodig is; het materiaal is 100% natuurlijk en past<br />

binnen het duurzame karakter van de grofzandbarrière.<br />

De rode zandlaag als tracer zorgt ervoor<br />

dat de grofzandbarrière onder alle omstandigheden<br />

buiten, dus ook bij hoogwater, zichtbaar<br />

is. De rode zandlaag signaleert bij hoogwater de<br />

grofzandbarrière; het uitspoelen van de bovenzijde<br />

is onderdeel van het mechanisme. Wanneer<br />

het rode zand detecteerbaar is bij de uitstroom<br />

van een zandmeevoerende wel, kunnen (op tijd)<br />

aanvullende maatregelen worden genomen. Tevens<br />

geeft de rode zandlaag als tracer eenvoudig<br />

en doeltreffend aan waar de grofzandbarrière echt<br />

ligt langs de dijk. Zo kan ook worden voorkomen<br />

dat hij wordt beschadigd bij graafwerkzaamheden.<br />

WETERING<br />

Wetering heeft vanaf het begin in 1955 een<br />

duidelijke missie: werken voor een nalatenschap<br />

om trots op te zijn! We creëren altijd<br />

ruimte voor iets nieuws. Voor de natuur, voor<br />

water maar ook voor mensen wanneer we bijvoorbeeld<br />

een gebied bouwrijp maken. }<br />

‘Drie samenwerkende Brabantse familiebedrijven<br />

maken samen het verschil in dijkversterkingen’<br />

/JAARBOEK<br />

171


Innovatie traject<br />

grofzandbarrière<br />

SAMENWERKEN AAN<br />

HOOGWATER VEILIGHEID


COMBINATIE WETERING, FPH PLOEGMAKERS, VISSERS PLOEGMAKERS<br />

Onze slogan is niet voor niets: Ruimte voor<br />

Mens en Natuur. Onze focus ligt hierbij op het<br />

winnen en terugplaatsen van grondstoffen.<br />

FPH PLOEGMAKERS<br />

FPH Ploegmakers geldt als dé specialist op<br />

het gebied van grond-, weg- en waterbouw,<br />

groenvoorziening en cultuurtechnische werken.<br />

Al ruim 35 jaar werken we met passie,<br />

vakmanschap en inventieve oplossingen aan<br />

projecten in onder andere dijkversterking,<br />

waterbeheersing en klimaatadaptatie. We<br />

maken daarbij duurzaam gebruik van mensen,<br />

materialen en middelen en zetten zo het beste<br />

eindresultaat neer voor onze opdrachtgevers:<br />

“Dat maken wij!”.<br />

VISSERS PLOEGMAKERS<br />

Vissers Ploegmakers is een multidisciplinair<br />

aannemingsbedrijf in grond-, weg- en waterbouw.<br />

Een platte organisatie met betrokken<br />

en slagvaardige mensen. Breed inzetbaar<br />

door expertise in verschillende werkvelden.<br />

Sterk in het strak organiseren van complexe<br />

en integrale oplossingen op maat. Want geen<br />

opdracht is hetzelfde. We denken graag met<br />

u mee of brengen tot uitvoer wat u als opdrachtgever<br />

al helemaal hebt uitgedacht. Liever<br />

nog nemen we het gehele proces uit handen<br />

en ontzorgen u volledig. ❚<br />

Rood gekleurd zand aangebracht als tracermateriaal.<br />

Nat ontgraven tot onderzijde sleuf.<br />

Afwerking afsluitende kleilaag.<br />

Overzichtsfoto materieelinzet aanleg GZB.<br />

Wetering<br />

Cereslaan 11, 5384 VT Heesch<br />

T +31 412 45 13 68<br />

E contact@wetering.nl<br />

www.wetering.nl<br />

FPH Ploegmakers BV<br />

Weerscheut 14a, 5381 GV Vinkel<br />

T +31 735 32 19 15<br />

E info@fphploegmakers.nl<br />

www.fphploegmakers.nl<br />

Aannemingsbedrijf Vissers<br />

Ploegmakers<br />

Nieuwe Waterweg 1, 5347 JS OSS<br />

T +31 413 21 21 68<br />

E info@vissersploegmakers.nl<br />

www.vissersploegmakers.nl<br />

/JAARBOEK<br />

173


ESRI NEDERLAND<br />

Tekst Tamara Brouwers |<br />

Beeld Esri Nederland<br />

Kaarten verbinden mensen<br />

GIS als basis voor ontwerp<br />

In de bouw is locatie het leidend uitgangspunt, duidelijke kaarten zijn daarom onmisbaar. Zij verbinden<br />

mensen en maken efficiënte samenwerking mogelijk. Als marktleider in GIS vindt Esri het belangrijk dat<br />

organisaties het verschil kunnen maken, door het inzicht dat kaarten en geografische analyses bieden.<br />

ArcGIS is het geografisch informatiesysteem<br />

(GIS) van Esri. Sinds het ontstaan in 1969 is<br />

GIS continu ontwikkeld, onder meer door<br />

de bijna 200 medewerkers in Nederland.<br />

Business developer Frank de Zoeten: “Onze<br />

klanten op het gebied van <strong>GWW</strong> zijn bijvoorbeeld<br />

Rijkswaterstaat, of de provincie,<br />

maar ook waterschappen, spoorbedrijven,<br />

havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en<br />

nutsbedrijven.” ArcGIS wordt momenteel<br />

bijvoorbeeld gebruikt door de Groene Boog<br />

bij de aanleg van de A16/A13 in Rotterdam,<br />

maar ook bij de verbreding van de afsluitdijk<br />

door BAM en een project als de dijkversterking<br />

van de Stadsdijken in Zwolle, door Dijkzone<br />

Alliantie Zwolle.<br />

De Zoeten legt uit dat ArcGIS niet alleen voor<br />

zulke grote projecten gebruikt wordt, maar ook<br />

voor bijvoorbeeld het onderhoud van wegen.<br />

“Aannemers en onderaannemers gebruiken<br />

dan vaak onze mobiele ArcGIS-oplossingen.<br />

Om een deel van de weg te beheren kunnen<br />

zij dan de huidige situatie zien, plannen wanneer<br />

onderhoud nodig is, werk uitzetten en de nieuwe<br />

situatie eenvoudig updaten in het systeem.”<br />

VERZAMELEN EN VISUALISEREN<br />

ArcGIS verzamelt en visualiseert veel verschillende<br />

data. De Zoeten: “Er is ontzettend<br />

veel informatie beschikbaar in databronnen,<br />

zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO)<br />

of Grootschalige Topografie (BGT). Zo is bij<br />

wegenbouw elk paaltje vastgelegd.” Er zijn natuurlijk<br />

ook de kabels, leidingen, waterbergingen,<br />

grondsoorten, bomen, wegen en meer.”<br />

Data gevisualiseerd.<br />

174 /JAARBOEK


ESRI NEDERLAND<br />

ArcGIS wordt gebruikt voor vele grote projecten.<br />

Een professional aan de slag met ArcGIS.<br />

catie en samenwerking met anderen vereenvoudigt<br />

en efficiënter maakt.”<br />

Ontwerp in ArcGIS.<br />

‘Met ArcGIS GeoBIM kunnen we<br />

ontwerpmodellen en GIS nog beter integreren<br />

in een ontwerpomgeving’<br />

De Zoeten legt uit dat de ambitie van Esri is dat<br />

organisaties zichzelf slimmer kunnen maken met<br />

geo-informatie en ArcGIS. “We zorgen ervoor<br />

dat via ArcGIS onder meer toegang is tot veel<br />

open data. Ook eigen informatie of data van een<br />

andere leverancier kunnen worden toegevoegd.”<br />

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van<br />

hun klanten, organiseert Esri regelmatig innovatiesprints.<br />

“Een vraagstuk uit de markt, waar geen<br />

kant en klare oplossing voor is, wordt dan in een<br />

week tijd door Stakeholders besproken. Onlangs<br />

ging dit over het Hoogwaterbeschermingsprogramma.<br />

Leerpunten hierbij waren dat informatie<br />

beter en sneller gedeeld kan worden. Waterschappen<br />

werken ook nog veel in 2D, hier is winst<br />

te behalen.” Een week als deze kan leiden tot het<br />

inzicht in hoe ArcGIS als standaard-oplossing kan<br />

ingezet worden binnen bestaande processen.<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw<br />

organisatie? Kijk dan op esri.nl/aec. ❚<br />

ArcGIS-gebruikers kunnen deze informatie<br />

ook combineren met andere datasets en een<br />

‘digital twin’ maken van de werkelijke omgeving.<br />

Portalen kunnen worden gekoppeld<br />

zodat informatie deelbaar is met andere opdrachtgevers.<br />

Esri streeft ernaar om GIS als basis aan te<br />

bieden voor bouwplannen. “Tot nu toe<br />

bouwden gebruikers een dergelijke oplossing<br />

als maatwerk, maar nu is dit een product<br />

geworden. We hebben in samenwerking met<br />

Autodesk gewerkt aan een integratie met<br />

hun ontwerpsoftware, dit heeft geleid tot<br />

ArcGIS GeoBIM. Hiermee kunnen we ontwerpmodellen<br />

en GIS nog beter integreren<br />

in een ontwerpomgeving.” Esri gaat de komende<br />

maanden met ArcGIS GeoBIM de<br />

markt op. “De interesse van aannemers is al<br />

erg groot, omdat de software de communi-<br />

Esri Nederland<br />

Groothandelsgebouw<br />

Weena 695 (B2 - 036),<br />

3013 AM ROTTERDAM<br />

T +3110 217 07 00<br />

E contact@esri.nl<br />

www.esri.nl/aec<br />

/JAARBOEK<br />

175


MECXELLENT<br />

Tekst: Van Aalst Media - beeld: MecXellent<br />

Schipstal Mill mesthandel en transport over MecXellent:<br />

‘Ze leveren goede dieselolie;<br />

scherp geprijsd en in een<br />

fijne samenwerking’<br />

Schipstal Mill is gespecialiseerd in de handel en distributie van drijfmest, vaste mest, digestaat<br />

en grondstoffen voor de productie van biogas. Directeur Cristian van Schipstal: “We hebben<br />

in totaal elf vrachtauto’s rijden en stoken veel dieselolie. In ons geval de premiumdiesel<br />

van MecXellent en eerlijk is eerlijk; geen trammelant meer.”<br />

MecXellent<br />

FUELING TOMORROW<br />

Mécatech Industries BV<br />

Apeldoorn, 7324 AM, Tweelingenlaan 4<br />

T +31 55 303 22 50<br />

E info@mecatech-industries.com<br />

www.mecatech-industries.com<br />

Aanleiding voor de overstap naar MecXellent was destijds de problemen die we<br />

ondervonden met het dichtslibben van brandstoffilters.<br />

MecXellent is een product van Mecatech Industries, dat brandstofadditieven,<br />

unieke oliën en onderhoudsproducten levert. Schipstal: “Voor ons<br />

transport zetten wij een aantal trucks en trekkers met oplegger in; vrachtauto’s<br />

die dagelijks onderweg zijn met mest en biogas-producten. Wij<br />

transporteren ze naar een biogasinstallatie waarmee ze er groene energie<br />

mee opwekken. We rijden voornamelijk in de Benelux, het meeste in<br />

Nederland. Twee vrachtauto’s laden mest in Nederland en lossen deze in<br />

Frankrijk. We rijden minimaal 140.000 kilometers per jaar en verbruiken<br />

veel dieselolie. Vooral de geaccidenteerde wegen in België en Frankrijk<br />

zorgen voor een hoger verbruik.”<br />

Van Schipstal: “Aanleiding voor de overstap naar MecXellent was destijds de<br />

problemen die we ondervonden met het dichtslibben van brandstoffilters.<br />

Zij gaan veel verder dan alleen maar het voorkomen van stilvallen van onze<br />

voertuigen. Dat zien we terug als tijdens het onderhoud de filters worden<br />

vervangen; ze zien eruit alsof ze net zijn gemonteerd. Huub de Cock van<br />

MecXellent heeft ons uitgelegd dat de injectoren minder slijtage ondervinden<br />

en dus veel langer meegaan. Ook heeft het een gunstig effect op het<br />

brandstofverbruik. En dat is met de huidige dieselprijzen zeer welkom.” ❚<br />

/JAARBOEK<br />

177


BAUER FUNDERINGSTECHNIEK BV<br />

Tekst Mark Koopmans | Beeld: BAUER Funderingstechniek BV<br />

Duitse kunde en kwaliteit wordt gecombineerd met Nederlandse flexibiliteit en klantgerichtheid<br />

Toonaangevend in speciale<br />

funderingstechnieken<br />

Bij BAUER Funderingstechniek BV weten ze, als het over speciale funderingstechnieken gaat, waar<br />

ze op moeten letten. Wanneer kiest men voor de ene oplossing en wanneer voor de andere? Dat is<br />

een kwestie van kennis en ervaring, volgens Eelco van der Velde, managing director bij BAUER Funderingstechniek.<br />

Of het nu Mixed-In-Place-, GEWI- of groutanker-toepassingen betreft, ze hebben<br />

de juiste techniek voor nagenoeg elk grond- weg- en waterbouwproject in (eigen) huis.<br />

De wereld van BAUER is die van allerlei funderingen voor onder andere<br />

dijken en polders. Zo beschikt men bijvoorbeeld over de Mixed-In-Place<br />

techniek (MIP soilmix-methode). Dit proces is zo’n 30 jaar geleden gepatenteerd<br />

door het moederbedrijf in Duitsland en is heden ten dage<br />

actueler dan ooit vanwege het duurzame karakter. Middels een systeem<br />

met drie avegaren wordt ter plaatse grond vermengd met grout om<br />

uiteindelijk een grond-cement-element te vormen. Dit kan dienstdoen<br />

als waterkering of als constructief element, afhankelijk van de uitvoering.<br />

BAUER Funderingstechniek BV<br />

Rendementsweg 29, 3641 SK Mijdrecht<br />

T +31 297 23 11 50<br />

E info@bauernl.nl<br />

www.bauernl.nl<br />

Maar ook voor andere boor- en ankersystemen is BAUER Funderingstechniek<br />

de juiste partner. Ze bieden hun klanten het beste van twee<br />

werelden: Duitse kunde en kwaliteit combineert men met Nederlandse<br />

flexibiliteit en klantgerichtheid.<br />

BAUER Funderingstechniek voert<br />

BAUER Funderingstechniek voert<br />

de volgende volgende technieken technieken uit: uit:<br />

Met onze vraag naar toekomstige ontwikkelingen weet Eelco van der<br />

Velde wel raad: “Digitalisering en duurzaamheid spelen een steeds belangrijkere<br />

rol in onze processen. Dat begint met duurzame optimalisaties<br />

in de ontwerp- en aanbestedingsfase en wordt voortgezet in digitalisering<br />

in de productiefase. Met nauwkeurige sensoren wordt een<br />

driedimensionaal beeld geschetst van de gerealiseerde MIP wanden of<br />

elementen. Daarmee lopen we echt voorop in de markt.” ❚<br />

FUNDERINGSTECHNIEK<br />

FUNDERINGSTECHNIEK<br />

FUNDERINGSTECHNIEK<br />

■ Mixed-In-Place soilmix<br />

■ Mixed-In-Place soilmix<br />

■ Groutanker met strengen<br />

■ Groutanker ■ Groutanker met strengen<br />

(paal) met staven<br />

■ GEWI-anker (paal)<br />

■ Groutanker (paal) met staven<br />

■ Cement-bentoniet dichtwand<br />

■ GEWI-anker ■ Diepwand (paal)<br />

■ Cement-bentoniet ■ Jet grouten dichtwand<br />

■ Grondverbetering<br />

■ Diepwand<br />

■ Jet grouten<br />

■ Grondverbetering<br />

Vooraanstaand<br />

en betrouwbaar<br />

www.bauernl.nl<br />

Vooraanstaand<br />

en betrouwbaar<br />

www.bauernl.nl<br />

Bij project de Nieuwe Koepel te Haarlem zijn GEWI-ankerpalen toegepast<br />

178 /JAARBOEK


DE VRIES TITAN BV<br />

Tekst Mark Koopmans | Beeld De Vries Titan BV<br />

Als het om funderingen of verankeringen gaat, dan zijn ervaring en creativiteit enorm belangrijk<br />

Innovatieve oplossingen<br />

voor de infrabouw<br />

met als positief resultaat dat we een belangrijke speler op het gebied van<br />

funderingen en verankeringen zijn geworden.”<br />

Uitvoering GEWI ankerpalen in een ontgraven bouwkuip<br />

De Vries Titan biedt grofweg twee technieken: zelfborende systemen (als<br />

ankers, ankerpalen en grondvernageling) en verbuisd aangebrachte systemen<br />

(als verbuisde ankers en micropalen). Grondvernageling is een echte<br />

probleemoplosser om bijvoorbeeld een talud steiler te kunnen aanleggen.<br />

Als er te weinig grondoppervlak beschikbaar is of als er sprake is van een<br />

beperkte hoogte, dan biedt deze innovatieve techniek een perfecte oplossing.<br />

Denk hierbij aan het optrekken van taluds onder bestaande viaducten<br />

(indien bijvoorbeeld meer rijstroken vereist zijn) of het stabiliseren van een<br />

grondlichaam bij een ontgraving zonder damwand of spoordijken. Voor<br />

grondvernagelingen is VTV Soilnailing opgericht, dit is een samenwerking<br />

tussen De Vries Titan en Voets Gewapende Grond. Zodoende heeft VTV<br />

Soilnailing alle expertise in huis om dit soort projecten van begin tot eind<br />

zelf te kunnen uitvoeren. Eén ding is zeker: Bij De Vries Titan denken ze in<br />

oplossingen en dat sluit aan bij de behoefte uit de markt. ❚<br />

Als je al zo lang actief bent op het gebied van<br />

funderings- en verankeringstechnieken als De<br />

Vries Titan BV, dan ben je een bedrijf waarop<br />

infrabouwend Nederland kan rekenen. We<br />

spreken met Hendrik van de Woestijne, bedrijfsleider<br />

bij deze vooruitstrevende firma. Wat maakt<br />

ze onderscheidend in de markt? Hendrik vertelt<br />

vol passie over hun historie en technieken.<br />

“We zijn een zusteronderneming van het familiebedrijf De Vries Werkendam.<br />

Zij zijn al sinds de zestiger jaren actief in de infrabouw. Eind jaren<br />

negentig zijn we, toen alleen nog voor eigen projecten, technieken gaan<br />

ontwikkelen voor funderingen en verankeringen. We hadden de machines,<br />

de kennis en de juiste mensen en zijn toen ook voor derden een<br />

aantal projecten gaan doen. De Vries Titan BV had daarmee het levenslicht<br />

gezien. Sindsdien zijn we verder gaan ontwikkelen en specialiseren<br />

De Vries Titan BV<br />

Hulsenboschstraat 25, 4251 LR Werkendam<br />

T +31 183 50 88 88<br />

E info@devriestitan.nl<br />

www.devriestitan.nl<br />

TITAN<br />

www.devriestitan.nl<br />

De Vries Titan B.V.|info@devriestitan.nl|0183-50 88 88|<br />

/JAARBOEK<br />

179


HOLLAND DRILLING<br />

Projecten draait Holland Drilling altijd met eigen mensen en machines.<br />

Tekst Roel van Gils |<br />

Beeld Holland Drilling<br />

Profiteer van<br />

300 jaar boorervaring<br />

Holland Drilling is de specialist in het aanbrengen én verwijderen van sleufloze kruisingen in de<br />

ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht na het samenvoegen van<br />

twee bestaande specialisten en heeft sindsdien een enorme efficiencyslag doorgemaakt.<br />

Het machinepark is volledig gemoderniseerd en aanzienlijk uitgebreid met de nieuwste technieken<br />

en methoden van (gestuurd) boren. “Zoals we nu georganiseerd zijn, hebben we meer dan 300 jaar<br />

boorervaring in zowel de engineering als uitvoering”, zegt Ronald van Krieken, directeur van<br />

Holland Drilling enthousiast. “Dat is gezien de huidige marktomstandigheden toch best bijzonder.”<br />

“Flexibiliteit en een hoge mate van veiligheid en<br />

kwaliteit nastreven, dat zijn toch wel onze belangrijkste<br />

doelstellingen,” vervolgt Van Krieken. “We<br />

beschikken over een uitgebreide engineeringsafdeling<br />

om de boringen die we zelf uitvoeren volledig<br />

te kunnen ontwerpen. Daarnaast maken<br />

we regelmatig ontwerpen van boringen die door<br />

derden uitgevoerd worden. In de basis zijn we actief<br />

in Nederland, België en Duitsland, en incidenteel<br />

maken we een uitstapje naar andere landen.<br />

Zo hebben we bijvoorbeeld boringen uitgevoerd<br />

in Zuid-Frankrijk en zelfs op Cyprus.”<br />

UNIEKE MACHINES<br />

Holland Drilling beheerst verschillende<br />

technieken om ondergrondse boringen te<br />

maken. “Op het gebied van horizontaal gestuurd<br />

boren maken we HDD-boringen<br />

in de range van 2,5 tot 150 ton”, zegt Van<br />

180 /JAARBOEK


HOLLAND DRILLING<br />

Holland Drilling beheerst verschillende technieken om<br />

ondergrondse boringen te maken.<br />

Krieken. “Voor die laatste categorie hebben<br />

we onlangs nog geïnvesteerd in een unieke<br />

compact rig. Daarmee beschikken we over<br />

de meest compacte 150 tons-boormachine<br />

op de Nederlandse markt. Ruimte wordt namelijk<br />

steeds schaarser in ons dichtbevolkte<br />

land, dus hoe compacter het materieel hoe<br />

beter we in staat zijn een boring te maken.<br />

Met onze compact HDD-machines maken<br />

we boringen van 25 meter boorlengte tot<br />

soms wel meer dan een kilometer. Daarnaast<br />

zijn we gespecialiseerd in pilot gestuurde<br />

avegaarboringen. We kunnen boringen<br />

uitvoeren in diameters van 110 millimeter<br />

tot zelfs 1,70 meter met machines van 40<br />

ton perskracht tot maar liefst 320 ton perskracht.<br />

Deze techniek wordt veel ingezet<br />

om ondergrondse kruisingen te maken met<br />

spoorwegen. Al onze medewerkers die zich<br />

bezighouden met avegaarboren, zijn dan ook<br />

ProRail-gecertificeerd. Als bedrijf zijn we bij<br />

Prorail gecertificeerd voor alle voortkomende<br />

HDD- een Avegaarboringen.”<br />

EIGEN MENSEN EN MATERIEEL<br />

Gestuurde boringen die Holland Drilling realiseert<br />

vormen de basis voor onder meer<br />

de aanleg van midden- of hoogspanningsnetwerken,<br />

telecomverbindingen, drinkwatertransportleidingen<br />

of warmteleidingen,<br />

maar ook voor bijzondere toepassingen zoals<br />

buizenpost of faunapassages (duikers). “Projecten<br />

draaien we altijd met eigen mensen<br />

en machines. Veel van ons materieel wordt<br />

in eigen beheer ontwikkeld, gemodificeerd<br />

of aangepast in onze eigen werkplaats. Hier<br />

ontwikkelen en produceren we ook aanverwant<br />

materieel”, legt Van Krieken uit.<br />

“Zo hebben we recent ook een unieke techniek<br />

ontwikkeld om bestaande boringen te<br />

verwijderen die een obstakel vormen voor<br />

nieuwe infrastructurele projecten. Inmiddels<br />

hebben we al verschillende bestaande<br />

boringen verwijderd in nauwe samenwerking<br />

met onder andere ProRail, zodat geplande<br />

bouwwerkzaamheden probleemloos doorgang<br />

konden vinden. En zo proberen we<br />

onze opdrachtgevers op het gebied van sleufloze<br />

technieken op alle mogelijke manieren<br />

te ontzorgen.” ❚<br />

Holland Drilling BV<br />

Simon Homburgstraat 17, 5431 NN Cuijk<br />

Postbus 176, 5430 AD Cuijk<br />

Tw +31 485 74 50 40<br />

www.hollanddrilling.nl<br />

/JAARBOEK<br />

181


FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN<br />

Tekst Davy Maes, Roel van Gils | Beeld Funderingstechnieken Verstraeten<br />

De Fundexgroup:<br />

specialist op gebied<br />

van (diep)fundaties<br />

Funderingstechnieken Verstraeten, onderdeel van de Fundexgroup, heeft de laatste decennia veel<br />

mogen funderen op diverse locaties in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Van bijna alle Europese<br />

landen tot locaties in de Verenigde Staten en zelfs tot in de Baltische Staten, Rusland, het Midden-<br />

Oosten en Hong Kong. Op funderingsgebied is het bedrijf zeer zeker specialist en blijft de ambitie groot.<br />

De klant is koning, verdient een goede service, goede kwaliteit en een eerlijke prijs, want die klant moet vaker terugkomen, aldus wijlen Alexander (Lex) Verstraeten, oprichter.<br />

182 /JAARBOEK


FUNDERINGSTECHNIEKEN VERSTRAETEN<br />

We zijn door de jaren heen onze Fundex- en Tubextechniek blijven verbeteren en worden in de markt gezien als dé specialist op het gebied van trillingsvrij (diep)<br />

funderen voor hoogbouw.<br />

“We maakten reeds in de jaren zeventig en<br />

tachtig van de vorige eeuw al lange grote diameter<br />

palen voor hoge gebouwen en bruggen,<br />

maar de laatste 15 jaar veelvuldig voor de echte<br />

skyscrapers dichterbij huis”, begint Davy Maes,<br />

algemeen directeur van Funderingstechnieken<br />

Verstraeten. “We zijn door de jaren heen onze<br />

Fundex- en Tubextechniek blijven verbeteren<br />

en worden in de markt gezien als dé specialist<br />

op het gebied van trillingsvrij (diep)funderen<br />

voor hoogbouw. Onze producten geven een<br />

zeer hoog draagvermogen, resulteren in een excellent<br />

lastzettingsgedrag en zijn in combinatie<br />

met een financieel aantrekkelijk plaatje daarom<br />

uitermate geschikt voor dit type constructies.”<br />

MET DE PAPLEPEL<br />

“De uitvoering is gewaarborgd door stateof-the-art<br />

materieel dat wordt bediend door<br />

ervaren personeel in bezit van alle relevante<br />

opleidingen en certificaten”, vervolgt Maes.<br />

“Duurzaamheid staat eveneens hoog op de<br />

agenda en wordt vormgegeven door materieel<br />

met lage emissiewaarden. Continue<br />

verbetering en innovaties van bestaande en<br />

nieuwe technieken heeft ons in de markt<br />

een leidende positie gegeven. We zien veel<br />

(hoofd)aannemers, maar ook ontwikkelaars<br />

en adviesbureaus zeer regelmatig terugkomen<br />

met nieuwe projecten en daaraan gerelateerde<br />

vragen om advies. Het leveren van<br />

kwaliteit, het betrokken zijn vanaf het begin<br />

en de opdrachtgevers voorzien van goed advies<br />

is een pre in het aannemen en uitvoeren<br />

van werken van importantie. De stichter van<br />

ons bedrijf, Alexander (Lex) Verstraeten, die<br />

helaas op 15 oktober jongstleden op 91-jarige<br />

leeftijd is overleden, heeft ons dit met<br />

de paplepel ingegeven en zei vaak: ‘De klant<br />

is koning, verdient een goede service, goede<br />

kwaliteiten een eerlijke prijs, want die klant<br />

moet vaker terugkomen’.”<br />

“Door de druk van de markt, hevige concurrentie<br />

en stijgende materiaalprijzen zien we<br />

jammer genoeg vaak anders, echter nemen<br />

wij bovenstaande wijze woorden in gedachten<br />

mee en blijven wij zorgdragen voor de<br />

kwaliteit van ons product”, benadrukt Maes.<br />

“Uiteindelijk resulteert dit in terugkerende tevreden<br />

klanten en toekomstige opdrachten.”<br />

De toekomst ziet Maes dan ook rooskleurig<br />

tegemoet. “De ambitie van ontwikkelaars<br />

om ook in Nederland en tevens België steeds<br />

meer hoogbouw XXL te realiseren, zal leiden<br />

tot een verhoogde vraag van specialisten<br />

hierin. We hebben de afgelopen jaren dan ook<br />

flink geïnvesteerd in zowel personeel als materieel<br />

en zijn klaar voor de toekomst.” ❚<br />

'Continue verbetering en innovaties van<br />

bestaande en nieuwe technieken heeft ons in de<br />

markt een leidende positie gegeven'<br />

Funderingstechnieken<br />

Verstraeten BV<br />

Brugsevaart 6 | 4501 NE Oostburg | NL<br />

Tw +31 117 45 75 75<br />

www.fundex.nl<br />

/JAARBOEK<br />

183


AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Jos Scholman<br />

Aannemingsbedrijf<br />

Jos Scholman: 100%<br />

duurzaam vooruit met waterstof<br />

De grond-, weg- en waterbouw staat aan de vooravond van een grote stap in verduurzaming.<br />

“Of eigenlijk zitten we er al middenin, want de ontwikkeling die is ingezet, daar is geen weg in<br />

terug”, zegt Walter Corsten, operationeel manager bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman. “En dat<br />

moeten we ook niet willen.” Corsten heeft het over duurzaamheid in de breedste zin van het woord.<br />

“Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering en materialen, maar ook tijdens de uitvoering wordt<br />

dat steeds belangrijker. Nagenoeg bij iedere aanbesteding speelt duurzaamheid een cruciale rol.”<br />

INNOVATIE IS HET CREDO, ZERO<br />

EMISSIE HET UITGANGSPUNT<br />

Jos Scholman, aannemingsbedrijf in de grond-,<br />

weg- en waterbouw, sport- en cultuurtechniek,<br />

is een bedrijf dat vooruit durft te denken,<br />

durft te investeren en de technologische<br />

en innovatieve ontwikkelingen op het gebied<br />

van duurzaamheid omarmt. “Dat is de reden<br />

dat we hebben besloten te investeren in elektrisch<br />

handgereedschap en waterstof.” Corsten<br />

constateert een sterke groei naar elektrisch rijden<br />

op het gebied van personenauto’s. “Maar<br />

vrachtauto’s, kranen en ander materieel voor<br />

de infra blijven wat achter. Wij hebben voor<br />

onszelf op het gebied van duurzaamheid en<br />

vanuit praktisch oogpunt gekozen voor waterstof<br />

omdat we zien dat dat voorlopig het<br />

meeste rendement gaat brengen.”<br />

DUAL FUEL SYSTEM<br />

“Inmiddels rijden er elf personenauto’s bij ons op<br />

100% waterstof en heeft Jos Scholman samen met<br />

een Engelse partij een dual fuel systeem ontwikkeld<br />

voor tractoren en werktuigdragers zodat er<br />

Jos Scholman bedrijven: onderweg naar een schonere en duurzame toekomst.<br />

184 /JAARBOEK


AANNEMINGSBEDRIJF JOS SCHOLMAN<br />

hebben daarvoor Scholt Energy opgeschakeld,<br />

zodat we straks zelf groene waterstof<br />

kunnen gaan produceren en de cirkel helemaal<br />

rond is.” Corsten besluit: “We zijn<br />

trots op de ontwikkelingen die we als koploper<br />

bieden en dragen hiermee bij aan duurzaamheid<br />

voor de komende generaties.”<br />

Het eerste openbare waterstof tankstation in Utrecht door Hysolar/Greenpoint.<br />

Het waterstoftankstation van Hysolar/<br />

Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant<br />

waterstof in mobiliteit provincie<br />

Utrecht’, dat inmiddels door zo’n 100 organisaties<br />

is ondertekend. ❚<br />

emissievrij gewerkt kan worden. De ombouwkit<br />

is al toegepast op vijf werktuigdragers, zes eigen<br />

trekkers en enkele trekkers voor andere partijen.<br />

Op dit moment zijn we bezig met de ombouw van<br />

twee mobiele graafmachines. Ook is de ontwikkeling<br />

voor de vrachtwagens op waterstof in volle<br />

gang, maar daarbij moeten forse investeringen en<br />

technologische ontwikkelingen hand in hand gaan.”<br />

WATERSTOF TANKSTATION<br />

“Om een stukje onafhankelijkheid te creëren<br />

én om anderen hierin te bedienen,<br />

hebben we een waterstof tankstation op<br />

ons terrein laten bouwen.” Het tankstation<br />

is ontstaan dankzij een samenwerking<br />

van aannemingsbedrijf Jos Scholman en<br />

Alied Waters (samen met hun zusterbedrijf<br />

KWR). Zij hebben Hysolar opgericht. Van<br />

Kessel/Greenpoint is erbij aangetrokken<br />

voor de kennis en expertise op het gebied&l