Productie Doarpskompas Veenwouden december - 2021 WEB

stichtingmeo1

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

TTSSJOOOCH!!

PROOOOOOSSTT!!

Jaargang 50, nr.10 december 2021


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl

Kookt u,

of koken wij

vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden

√ Bezorging aan huis

√ Geen abonnement

√ Altijd een vertrouwd gezicht

√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400


Foarpriuwke

Desimber is de moanne fan mei-elkoar wêzen en gesellicheid. Dat kinne

jo op ferskate wizen dwaan. Under oare mei it drinken fan in spesjaal

bierke. Tichtby op De Wal brouwe Willem en Anneke de Wal har eigen

Walster bieren. De redaksje hat by har op besite west foar in priuwerij.

Fierderop yn it blêd it artikel. Hjirûnder alfêst yn dichtfoarm in foarpriuwke.

Walster bierke

De boarne fan Walster bierke leit op de Wal

Soarchfâldich wurdt it dêr broud

fan wetter, hop, gist en mout

it hâldt har dwaande, famylje de Wal

sûnt Willems kado foar heitedei

No wurdt it ‘gerstenat’ sels skonken

fierderop, by de haven, yn de kroech

mei dêrneist in stikje woarst, drûch

of wat oars fan iten der njonken

watst it leafste hast, it is oan dy

As redaksje kamen wy by har del

ha al har soarten bier preaun

en op in bledsje in sifer skreaun

hokker bierke wie it bêst yn tel?

Us smaken ferskilden der oer

Blond, red ale, barley en stout

of dochs it earst broude pils

foar elts fan ús wie der ‘wat wils’

en wie der wol ien GOUD

fan dizze bieren dat is wier.

In soad ha wy dy jûn leard

In oar bierke by elts gerjocht

Dêr hie ik sels net oan tocht

Sûkeladesmaken; dan in stout

en begjinne mei it lichtste bier

Ta beslút noch it folgjende dat Willem ús sei:

Alle pilsen binne bier, mar net alle bier is pils

en lit foar it priuwen fan bier it folgjende jilde

Wês fan it ‘genieten’ en net fan it ‘gieten’

JDvdL

3


Colofon

Redactie

J.D. vd Laan, A. Buist

A. Wijma-Slomp en

H. Talsma

Vormgeving

A. Wijma-Slomp

Bezorging

P. Steenhuis

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

INHOUD

Contact redactie

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Advertentie tarieven & vragen

penningmeester:

tel. 06 - 177 44 551

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl

Voorwoord 03

Inhoud/ Colofon 05

Uitpakken ENZO 07

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

De Schierstins 08

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslagfoto: Pexels.com

Dorpsbelang 10

Prikbord 11

Huize Patrimonium 12

Natuerlik Ferskaat 18

Walsterbier; een leuke, lekkere hobby 19

Roeli’s recept 26

Ut it deiboek fan S.

oer it krystfeest mei Roberta’s famylje 31

Prijspuzzel 32

Column 33

De Frissel 34

Agenda 37

5


Spelen in

speeltuin

‘t Boartersplak

is GRATIS

Project 2022 #1

realiseren van een

nieuwe speeltuin en een

beweegpark

bij de skatebaan

Aanschaf en onderhoud

helaas NIET . . .

Project 2022 #2

Skaters en BMX-ers helpen om

een up-to-date skatebaan te

bouwen met een nieuwe,

veilige ondergrond

Kerstbomen inzamelen

8 januari – 10 tot 12 uur

Bomen met voldoende kluit krijgen

een 2 e kans op de speeltuin

Wij wensen iedereen een leuke Sinterklaas, fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022

6


Uitpakken ENZO

Wat doen we in Feanwâlden met de feestdagen?

We doen eigenlijk niks. Nou ja, we gourmetten vaak even. En we zitten gezellig

met de jeugd achter huis. Daar hebben we een overkapping achter

huis en daar zitten we dan.

Net safolle. Thús sitte. We sitte mei koroana, dus meist toch neat...

Nei de âlders ta, kofje drinke mei in koekje derby of sa. Dat wol.

Ik wit it noch net. Ik haw noch gjin plannen.

Alleen plannen voor Sinterklaas. Dan komen we met de kinderen en kleinkinderen

allemaal bij elkaar. We doen nog steeds ouderwets pakjesavond, op

dezelfde manier als dertig, veertig jaar geleden. De kleinkinderen zijn

nog jong. Heel leuk om dat mee te maken. Nu in een andere rol, als opa en

oma. Daar genieten we volop van.

Ik bin allinnich mei myn mem. Wy fiere it tegearre. Oars wol by famylje, mar tink

dat it fanwegen koroana toch net trochgean kin. Wy fiere it yn ‘huiselijke kring’. Gesellich

mei de krystbeamkes oan. Dat dogge we al jierren sa.

Ik ga met Kerst naar Terschelling met vrienden van ons. Met de boot varen,

naar een museum, leuke dingen doen!

Wij gaan misschien naar Walibi of Phantasialand. We vieren ook Sinterklaas, maar dit doen

we dan daarna.

Ik ga denk ik met Sinterklaas naar mijn neefjes toe. Mijn neefjes wouden

heel graag dat ik er dit jaar bij zou zijn.

Ik ga gewoon skiën.

Meastal komme de bern even thús. Gewoan gesellich even sitte.De iene dei komt de

ien, de oare dei komt de oare. Sa dogge wy it alle jierren.

Ik gean by de tafel sitten mei in krat bier ûnder de tafel en dan jou ik my de hiele

dei del. Jûns noch twa stikjes bôle mei tsiis en dan betiid op ‘e koai. Dan is it my

wol bêst.

Ik wit it noch net.

Ik lit it op my ôf komme.

Ik ga met Kerst naar mijn moeder. Rugzak mee met koffie en stukje kerststol en dan

een lange wandeling maken door de natuur.

Net even anders dan anders eten klaar maken en dat lekker samen opeten.

De kinderen nog een laatste cadeautje om de decembermaand mee

af te sluiten.....

We vieren de verjaardag van ons eigen Kerstkind! En we gaan met ons gezin naar een

familievoorstelling in de De Lawei.

AB

7


8


9


Vereniging van Dorpsbelangen

Veenwouden / Veenwoudsterwal

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen

(Nieuwe) bestuursleden stellen zich voor

In de vorige dorpskompas werd al vermeld dat het

bestuur van Dorpsbelangen is uitgebreid. De

nieuwe leden willen zich graag even voorstellen.

v.l.n.r.: Arthur Bosloper, Aije Klaren, Alies van Weperen en

Doutsen Dijkstra-Bark (foto gemaakt voor aangescherpte

coronamaatregelen).

Doutsen Dijkstra - Bark (40): “In lytse 4 jier lyn

binne wy fanút de stêd Grins nei Feanwâlden

ferhuze. Ik bin troud mei Maarten Bark en wy

wenje mei ús 3 bern Hidde (9), Hester (6) en

Jildau (4) oan de A. Plesmanloane. Ik wurkje as

dosint by de Hanzehogeschool (Groningen) by de

oplieding Social Work. Yn myn frije tiid spylje ik

klarinet bij Harmonie ’67 út Grins – en bin ik

foarsitter yn it orkestbestjoer. Wêrom

doarpsbelangen? Ik ha it gefoel dat ik sawat

settele bin yn Feanwâlden en ik fyn it weardefol

om ek fan bestjutting wêze te kinnen yn de

mienskip wêr’t je wenje. Mei as ynset: in libben

doarp wêr’t eltsenien wolkom is. Yn it bestjoer sil

ik my rjochtsje op sosjale saken, kultuer en

wenjen.”

Alies van Weperen (44): “Sinds 2015 woon ik aan

de Nijewei. Ik ben werkzaam als

kwaliteitsmedewerker binnen het Sociaal Domein

bij de gemeente Westerkwartier. Sinds oktober

2021 ben ik toegetreden tot het bestuur van

Dorpsbelang. Ik zal mij naast de algemene

onderwerpen met name richten op de

onderwerpen sport en wonen.

Ik heb er zin in om mij de komende jaren in te

zetten voor de leefbaarheid van Feanwâlden en

Feanwâldsterwâl.”

Aije Klaren (60): “Sinds 2012 woon ik weer in

Feanwâlden. Actief betrokken bij speeltuin ’t

Boartersplak en nu ook bij de Skatebaan. Ik vind

het belangrijk om lokale belangen en keuzes van

het dorp helder te krijgen en op de kaart te zetten

bij de eigen inwoners maar ook bij de gemeente.

Arthur Bosloper: “Ik woon op de Nieuweweg.

In Leeuwarden heb ik 40 jaar als leerkracht in het

basisonderwijs gewerkt aan 2 christelijke scholen.

Na mijn pensionering ben ik al vrij snel daarna in

dorpsbelangen terecht gekomen.

Ik vind het belangrijk om dingen in het dorp voor

elkaar te krijgen. Dat blijf ik leuk vinden.”

Stand van zaken bezwaarschriften

Rubber Bandenopslag aan de Swette

Op 4 november kwam de adviescommissie voor

de bezwaarschriften bijeen. Bezwaarmakers

tegen de komst van Rubberverwerking Nederland

aan de Swette mochten daar hun visie geven en

vragen beantwoorden. Naast het inhoudelijke

bezwaar van Omgevingsburo Wiegersma hebben

we als Dorpsbelangen onze verbazing

uitgesproken over de gang van zaken maar ook

over de reactie van de gemeente op onze

bezwaren.

Onze klacht: nogmaals een oordeel vellen op

basis van gebrekkige en onjuiste informatie en op

naar willekeur gekozen kaders zonder zelfs maar

op de locatie te zijn geweest en tegelijkertijd geen

idee hebben van de enorme risico’s. Ons betoog

staat op onze website. Helaas heeft de gemeente

ondanks de toezegging de bijeenkomst niet

vastgelegd op video. We zijn erg benieuwd naar

het advies van de commissie.

www.DorpsbelangenVeenwoudenEo.nl

DorpsbelangenFF@gmail.com

Tel: 06-38930211

10


prikbord

Wij zoeken een enthousiast

nieuw redactielid om ons

team te versterken.

Ben jij creatief, nieuwsgierig

en houd je van verhalen

schrijven?

Meld je dan aan door een

mail te sturen naar

dorpskompas@gmail.com

Hallo allemaal.

Dit jaar kunt u weer

kerstkransen, kerststuk of toef

bij mij krijgen. Ook sta ik op de

kerstmarkt, als u bij mij thuis komt

maak dan even een afspraak

telefonisch, voor elk stuk doneer ik

een gedeelte voor Alzheimer.

Wiepie Dijkstra

Toarteldostrjitte 39

Tel- 0511472018

Advertentie tarieven &

vragen

mail dan naar:

penn.dorpskompas@knid.nl

F E A N W A L D S T E R K E R S T A C T I E

Ken jij de kerst engel?

Je kunt iemand verrassen door iets voor iemand

te maken of te kopen en dit in de tijd vanaf nu tot

aan de kerst bij iemand aan de deur te hangen.

Iemand die je een warm hart toe draagt en die

dit nodig heeft....wat extra warmte!! Je doet dit

anoniem en 4 keer tot aan kerst.

Je kunt via een appje te sturen naar mij iemand

aandragen maar ook aangeven dat je graag mee

wilt doen. Dan krijg je via mij een adres en kun je

aan de slag.

Hoe leuk is het om in Feanwalden om aan elkaar

te denken en dat coronaproof!!

Doen jullie mee om hier met elkaar een mooie

actie van te maken?

Mijn nummer is 06 47726467

groetjes Doetie van der Lijn

Dorpskompas@gmail.com

11


Bent u ook nieuwsgierig wie er in dit bijzondere pand wonen?

Bij het schrijven van dit artikel zijn we een beetje brutaal geweest. We belden

aan met de vraag: ‘Hoe bent u hier terecht gekomen?’

Dit prachtige gebouw aan de Stinswei, ontworpen

door Hendrik Kramer, werd in 1898 gebouwd in opdracht

van Pieter de Clercq, een Amsterdams aristocraat,

bankier en grootgrondbezitter.

De Clercq heeft hier tot

1928 met zijn familie gewoond.

Vervolgens werd het tot 12 februari

1977 succesvol gebruikt als

rustoord voor ouderen.

Uiteindelijk, na nog een aantal

andere functies, heeft Woningbouwvereniging

Patrimonium

Dantumadeel het in 1984 laten

ombouwen tot appartementencomplex.

Op dit moment heeft

‘Huize Patrimonium’ nog steeds

deze functie en biedt het woonruimte

aan huurders van woningcorporatie

Thús Wonen.

Dit historische gebouw heeft in de

loop der jaren dus veel verschillende

bewoners gekend. Maar

wie resideren er tegenwoordig in

deze woonvilla? Ik trek de stoute

schoenen aan en betreed het

pand. Ik kies voor het trappenhuis en begin op de

bovenste verdieping. Geheel onaangekondigd druk

ik op de bel en spreek met een aantal bewoners:

“Ik woon hier nog niet zo lang, ongeveer vier maanden.”

Zegt de 24-jarige Nathan. “Het gebouw staat

op een mooie en praktische locatie, dichtbij het station.

Het bevalt me hier goed. Het is rustig op de

gang. Dat is fijn, maar soms vind ik dat wel jammer,

want er wonen hier leuke mensen.

Ook de 26-jarige Bram geeft aan

dat het rustig is in het gebouw. De

appartementen zijn volgens hem

wel vrij gehorig. Gelukkig levert dit

vrijwel nooit irritaties op en houden

de bewoners voldoende rekening

met elkaar. Bram komt oorspronkelijk

uit de omgeving van

Drachten en woont nu ongeveer

een jaar in Feanwâlden. Hij merkt

op dat er sinds korte tijd meer jonge

mensen zijn gaan wonen.

Verder heb ik nog contact met Jochum.

“Ik woon nu 1,5 jaar in het

Patrimonium op de bovenste verdieping,

ik heb prachtig uitzicht,

helemaal in de winter als de bomen

kaal zijn. Ik vind het mooie

aan het gebouw dat het veel karakter

heeft. Het is wat mij betreft

‘het kasteel’ van Feanwalden,

zowel aan de buitenkant als aan

de binnenkant. Ik voel me bijna een baron”. De

uit Damwâld afkomstige twintiger hoopt hier nog

zeker een aantal jaren te vertoeven.

Tenslotte spreek ik met Ben. Hij heeft de luxe van

een eigen balkon, wat in de zomer prettig is, omdat

de temperatuur in de Villa dan flink kan oplo-

12


pen. Bijna tien jaar woont hij in Feanwâlden. Ben

geniet van de natuur in het Bûtenfjild en geeft

eveneens aan het rustig te vinden in Huize Patrimonium.

Al lijkt daar sinds kort enige verandering

in te komen…

De 25 jarige Jochum heeft, samen met Ben, afgelopen

zomer een barbecue georganiseerd in

de tuin achter het pand. Sindsdien is er meer

contact tussen de bewoners en worden er zo

nu en dan gezamenlijk dingen ondernomen. Er

beginnen zelfs al leuke vriendschappen te ontstaan.

Deze 123-jarige villa heeft inmiddels heel wat

verhalen te vertellen. Het was fijn even een kijkje

te mogen nemen achter de muren van dit markante

gebouw en een bescheiden stukje van de

‘nieuwe’ verhalen te horen.

AB

13


Kuierjend yn de omkriten fan ús doarp komme jo nuvernije lânskiplike eleminten tsjin. Wat ha we hjir

no wer?! In mislearre needlanding fan in Cessna? Of miskien wol in ûnderdiel fan in filmset of it dekor

fan in iepenloftstik. Wat ek noch kin: in ludyk projekt fan de gemeente dat healwei troch de rjochter

stil set is omdat de proseduere net korrekt wie. Yn alle gefal is it in prachtich ûnderwerp foar diskusje

as jo yn it selskip fan oare kuierders dit ‘monumint’ passeare.

DK

Altijd dichtbij.

verloskundigen-dokkum.nl

0519-296899 06-51145849

14


Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537


16


Heeft u een storing aan uw cv-ketel of geiser? Heeft uw kachel onderhoud nodig en wilt u

niet vastzitten aan een abonnement? Oftewel, bent u op zoek naar een vakkundig

monteur?

Dan bent u bij Ron van Veen aan het juiste adres. Ron heeft ruim 30 jaar ervaring, waarvan

20 jaar bij gasbedrijf Dokkum/ENECO.

R. VAN VEEN INSTALLATIES, SERVICE EN ONDERHOUD Tel: 06 - 835 538 88

Omgong 7 9131 KV Ee

www.rvveeninstall.nl

rvveen@kpnplanet.nl

17


werkgroep Feanwâlden

december 2021

Deze lente volop fleur in

Feanwâlden

bollen stinsenplanten voor meer

natuerlik ferskaat

Eind oktober is gestart met het machinaal planten

van de eerste 80.000 stinsenplanten bollen in Feanwâlden:

sneeuwklokjes, wilde hyacint, knikkende

vogelmelk, sneeuwroem en bostulp. Op de

natuurwerkdagen van 5 en 6 november en in de

week daarop hebben schoolkinderen, kinderen

van de BSO en dorpsgenoten handmatig nog eens

22.500 bollen van sneeuwklokje en wilde hyacint

geplant. Met deze plantactie wil de werkgroep

Natuerlik Ferskaat Feanwâlden de biodiversiteit in

het dorp versterken.

bron: sjon.nl

Deze uitbreiding van het aantal stinsenplanten is

komend voorjaar natuurlijk ook een lust voor het oog.

De eerste sneeuwklokjes bloeien naar verwachting in

februari en de wilde hyacinten in april. Ze zijn dan te

bewonderen bij de eendenkooi, de Swanneblom, de

Schierstins, langs de Achterwei, de Notaris Straatsmawei

en de Suderwei.

Meer info

Wil je meer weten over de plannen van de werkgroep

Natuerlik Ferskaat Feanwâlden?

Neem dan contact op met Betty Schotanus:

mail: schotanusb@xs4all.nl

telefoon/WA: 06 - 45 12 76 47.

18


WALLSTEEEEEERR BBBIEEEEEERR: EEEEEEEEEEEEN LLEEEEEEUKEEEEEE, LLEEEEEEKKEEEEEERREEEEEE HOBBBBBBY

“Niet gieten, maar genieten!” Zo

luidt Willem en Annekes slogan

over het proeven van bier. Het

stel brouwt inmiddels al een

aantal jaren hun eigen ‘Walster

bier’. Het is begonnen met een

vaderdagcadeau in 2017. Anneke

ontwierp op internet een logo,

kocht een kant en klaar brouwpakketje,

wat water erbij, koken

en klaar!

Als je denkt dat Walster bier nog

steeds op deze manier gebrouwen

wordt, heb je het mis. Er

gaat een weldoordacht en langdurig

proces aan vooraf. Willem

vertelt gepassioneerd over het

brouwproces en de manier waarop

de verschillende varianten

Walster bier tot stand komen.

Proces bierbrouwen:

Het brouwen van bier begint allemaal met het klaarzetten

en zorgvuldig afwegen van de ingrediënten voor

het bier. Het gaat daarbij om verschillende soorten granen,

hoppen en andere ingrediënten. De granen die

gebruikt worden zijn verwerkt tot gedroogde, gekiemde

korrels. Dit wordt mouten genoemd.

De volgende stap is het schroten, het malen/pletten

van de granen. Dit is vergelijkbaar met het malen van

bonen in een ouderwetse koffiemolen. Door dit pletten

komt het zetmeel vrij en dat wordt later in het proces

weer omgezet in suikers en uiteindelijk in alcohol.

De derde stap is het zogenaamde maischen. Dat houdt

in dat in de ketel, 16 tot 18 liter water verwarmd is tot

65 graden. Hierin komt het geschrote graan. Ongeveer

een uurtje op 65 graden en daarna 10 minuten op 75

graden en vervolgens nog een minuut of 10 op 85 graden.

Bij dit verwarmen zetten de zetmelen zich om in

suikers en uiteindelijk dus alcohol.

Daarna volgt het filteren, spoelen. De filterkuip wordt

op de ketel gezet en gespoeld.Er wordt water zo’n 16

liter doorgespoeld om de laatste suikers er uit te halen.

Bij de grote brouwers wordt er bij deze stap overgepompt

naar een andere kuip.

Dan volgt het koken, 100 graden. Dit duurt een uur

tot twee uren. Aan het begin van het koken worden

bepaalde hoppen toegevoegd om de bitterheid te krijgen.

Aan het einde volgen de smaakhoppen, om de

aroma’s en de smaak te krijgen die je voor het bier wilt

hebben. Tijdens dit proces wordt

het suikergehalte (sg) gemeten.

Dat moet op een bepaalt nivo te

krijgen om het gewenste alcoholpercentage

te krijgen. Dit verschilt

per bier en is afhankelijk van hoelang

je kookt. Als je tevreden bent

met het percentage wordt er afgekoeld

tot 20 graden. Het liefst zo

snel mogelijk om bacterievorming

te voorkomen.

Na het afkoelen wordt het overgetankt

naar het vergisttankje. Dan

komt de gist erbij. Dit levend micro-organisme

zet de suikers om

in alcohol. Dit duurt een week tot

twee weken. Constant wordt het

sg-gehalte weer in de gaten gehouden.

Aan het eind van het gistproces

zit dit op 1010/1012. Dan

volgt het lageren en wordt het vergisttankje gezet op

12 graden. Hierdoor zakt het troebele en restmateriaal

naar beneden. Hierdoor ontstaat bij het aftappen

een helder bier. In totaal duurt lagerproces zo’n vier

dagen.

Tijd om te bottelen van het bier. Eerst wordt het overgepompt

naar een andere emmer en worden er nog

suikers toegevoegd, zodat het bier hergist op de fles.

Hierdoor ontstaat het koolzuur in het bier. Bij de grote

brouwerijen wordt dit gedaan door middel van een

koolzuurtank. Het hergisten op de fles duurt zo’n twee

weken op 20 graden. Als dat klaar is volgt het afrijpen

van het bier. Dit is afhankelijk per soort. Het lichtste

bier zo’n zes weken en het zwaarste soort zit zelfs op

vier maanden.

De allerlaatste stap is voor de liefhebber van bier natuurlijk

de leukste. Dat is het proeven en beoordelen

of het eigen gebrouwen biertje geslaagd is.

Inmiddels wordt het Walsterbier geschonken in It Dûke

Lûk. Tijdens een bezoek van Willem aan het eetcafé

19


kwam de hobby ter sprake en een half jaar later was

Willems Walster bier een feit in Feanwâldsterwal.

Inmiddels zijn er al verschillende varianten verkrijgbaar,

waaronder de ‘Red Ale’, ‘Stout’, ‘Blond’ en ‘Barley

Wine’. Nog steeds is het Walster bier in ontwikkeling.

Willem en Anneke proberen naast deze biersoorten

telkens vernieuwend bezig te zijn, door zich te oriënteren

op zomerbier, winterbier, herfstbokbier en lentebier.

Dit ontwikkelen van nieuwe smaken is iets wat

Anneke graag doet. Waar Willem zich voornamelijk

bezig houdt met het brouwproces, staat Anneke haar

vrouwtje als het op deze technische kant aankomt. Zij

is de onderzoeker. Alle waarden en ingrediënten worden

bijgehouden, zodat een goed biertje opnieuw kan

worden gebrouwen. Daarnaast maakt ze mooie cadeaupakketten

om op kleine schaal te verkopen.

De ambitie om heel groot te worden, hebben ze beiden

niet. Willem werkt door de week bij ‘De Omrin’ en

Anneke is coördinerend verpleegkundige in Talmahûs.

De brouwhobby kostte eerst 1 tot 2 weekenden per

maand, tegenwoordig is het ieder weekend ’leven in de

Walster brouwerij’. “It moat wol leuk bliuwe”, zegt Anneke.

Willem beaamt dit, al zou het natuurlijk best leuk

zijn… Een bierboerderij met Ierse en Engelse biersoorten,

af en toe een rondleidinkje… Maar het ‘grote werk’

ambieert hij niet. Het zal dan al gauw uitdraaien op

De proeverij:

Aan ons als redactieleden van Doarpskompas de eer

om als eerste deel te nemen aan de Walster bierproeverij.

De proeverij zou al eerder haar deuren openen,

maar vanwege de coronapandemie moest dit helaas

worden uitgesteld. Inmiddels zijn er al een aantal aanvragen

en staat er voor volgende week een proeverij

op de planning. “Leuk en spannend”, zeggen Willem

en Anneke. “Smaken ferskille no ienmaal. De ien sil

it lekker fine, de oare wat minder. Dat is gewoan sa.”

Door verschillende bieren te proeven, leer je gaandeweg

smaken of tonen te herkennen in bier. Het stel

heeft al een flink aantal soorten geproefd. “Ontelbaar

veel”, zo zegt Willem. Het Walster bier zit qua smaak

vooral in de Engelse hoek. De ales. Op vakantie en

tijdens uitjes kiezen ze veelal voor speciaal bier om

uit te proberen. ‘Collega’-brouwers zijn dan erg open,

geven uitleg en soms zelfs een rondleiding. Deze bevindingen

kunnen Willem en Anneke vervolgens verwerken

in hun eigen brouwproces.

productiewerk in plaats van het ambachtelijk brouwen.

Kortom: Het is een leuke en lekkere hobby en dat moet

het blijven.

20

JDvdL en AB


Proeven:

Om u als lezer een indicatie te geven van

de proeverij, hebben wij als redactieleden

alle bier soorten met veel zorg en aandacht

geproefd en beoordeeld. We geven het bier

een cijfer van 1 tot 5; waarbij 1 niet lekker is

en een 5 zeer lekker is.

Willem en Anneke de Wal

Jaap

Een bierproeverij is iets wat je niet vaak doet. Bier drink ik zelden en dan met mate. Ooit heb ik een proeverij

gehad in een Limburgse brouwerij. Ik schuif aan en laat mij verrassen door het zelfgebrouwen bier.

Blond: 4 Een heerlijk fris biertje voor op een zomerse namiddag.

Red Ale: 5 Lekkere smaak, mooie rode kleur. Je proeft duidelijk meerdere soorten mout.

Stout: 3 Het donkerste biertje van de avond. Koffiesmaken. Echt iets om af en toe te drinken.

Barley: 4 De Barley Wine, een biersoort waar ik nog nooit van gehoord had, maar een zeer aangename verrassing.

Pils: 5(+) Het allereerste zelfgebrouwde pils, en wij mogen het proeven wat een eer. Nog iets te hoog in alcohol,

maar een plus van mij voor het resultaat.

Annet

We nemen plaats aan de ronde houten tafel. Er is een gezellige cafésfeer gecreëerd, perfect om in klein gezelschap

een biertje te drinken. In tegenstelling tot wijn, slik je bier wel door bij een proeverij. Een wezenlijk deel

van de smaak proef je namelijk pas goed na het doorslikken. Willem geeft ons nog een tip bij het proeven.”

Achterop je tong zit een soort extra smaakpupil. Laat je slokje bier daar even hangen. Dan komt de smaak het

meest tot zijn recht.

Blond: 5 Smaakt prima. Ben geen echte bierdrinker, maar drinkt lekker weg. Echt een terras biertje. Erg lekker

en toegankelijk.

Red Ale: 4 Smaakt ook lekker. Ik kan me voorstellen dat deze veel gedronken wordt.

Stout: 4 Bijzondere smaak. Ik proef de warme koffie-achtige tonen. Ik kan me goed voorstellen dat hier een

lekker chocolaatje of toetje bij geserveerd kan worden.

Dan heeft Willem nog een extra verrassing… Hij tovert het koude biertje om in een soort dampende cappuccino

met schuimlaagje. Een smaakexplosie.

Barley: 4 Dit bier neigt een beetje naar rode wijn, zo zegt Anneke. Ik drink graag rode wijn, dus laat me verrassen...

Ik kan de vergelijking goed plaatsen. De kleur zit tussen wijn en bier in. Een warme, bruinige kleur. Hij

smaakt een beetje zoetig.

Annekes toelichting: “Freedtejûn, houtkacheltsje oan, fuotsjes omheech, mear hoechst net. Dit is gewoan in

genietbierke.“ En ik ben het met haar eens!

Pils: 5 mmmmmm

Anke

Ik vind dit een feestje, van een donker biertje kan ik echt genieten. Ik ben erg benieuwd naar de kwaliteit van zelf

gebrouwen bier. De ontvangst is zeer hartelijk en alle apparatuur ziet er professioneel uit. Mijn verwachtingen

zijn hoog :)

Blond : 3 Lekker, voor een zomer dag een perfect biertje. Lekker fris.

Red Ale : 3 Ook erg lekker, wat een smaak verschil. Wel moeilijk om de smaken te plaatsen. De kwaliteit is zeker

goed, je proeft de aandacht en de liefde die er in zit.

Stout : 5 Dit is mijn smaak, wat bijzonder. Als koffie liefhebber is dit helemaal raak. En dan ook nog een twist

met een heette kochel.....zeer verrassend

Barley : 5 Weer een voltreffer. HEERLIJK

Pils : 4 De pils mag en ook zeker zijn! Deze was nog iets te hoog qua alcohol maar dat maakt de smaak niet

minder.

Bedankt Willem en Anneke voor deze fijne proeverij!

AB, AWS en JDvdL

21


Maak een statement met

PRFM

PRFM heeft heel veel populaire geuren!

Het is geen Eau de toilette, geen Eau de parfum

maar een hoogwaardige parfum.

Drogisterij Lia

MIJN STIJL

Leuk voor jezelf of om cadeau te doen.

Een nieuw manier van parfum kopen. Je hoeft

je flesje niet meer weg te gooien, hervul het

flesje met jouw favoriete geur.

30 ml + flesje 50 ml + flesje

€14.50 €19.50

30 ml refill 50ml refil

€12.50 €17.50

Lysterstrjitte 47

9269NR

Feanwâlden

0511-472274

Een heldere kijk op financiële zaken.

- financiële administratie

- loonadministratie

- belastingaangiften

- fiscale adviezen

- organisatie adviezen

- startersbegeleiding

- interim ondersteuning

Zuiderschans 4,

Postbus 100,

9100 AC Dokkum

Tel. 0519 - 228150

Fax 0519 - 228160

www.vanwieren-vellinga.nl

22


Jilderda bestratingen

Computerproblemen??

Of een nieuwe/gebruikte

laptop/computer nodig?

Email: hj_jilderda@hotmail.com

Tel: 0629249105

Computerproblemen?

Bel: 0627181600

Ester Maat

Ha-Ra adviseur

Moark 26

9269 MB Feanwalden

06 20 13 10 94

Ha-raEsterMaat@hotmail.com

Leven in harmonie met de natuur

**NO CURE, NO PAY**

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening

Feanwâlden.

Tel: 0627181600.

Email: pc-rep@hotmail.com

KVK Nr: 82866317


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Tel 06 - 29 14 27 84 - Email tob14korelzinga@kpnmail.nl

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een mooie

dag bij Kinderwoud!

Met diverse locaties in Burgum,

Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,

Garyp, Oentsjerk, Eastermar,

Tytsjerk, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en

Earnewâld!

• kinderopvang

• peuteropvang

• buitenschoolse opvang

• gastouderopvang

T 0513 - 610 825

M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Appelkoek zonder suiker

Zo met de feestdagen in december, krijgen we ongemerkt

heel veel zoetigheid binnen. Als je zelf iets

maakt heb je de hoeveelheid suiker veel meer in de

hand.

Wie nog appels en/of peren heeft liggen van de eigen

boom kan die gebruiken in deze appelkoek.

Hij smaakt fris en niet zoet. Wie echter van zoet houdt

kan natuurlijk wel wat zoet toevoegen. Ik voeg zelf 2

tl stevia toe en een flinke scheut agavesiroop. Je kunt

ook wat honing toevoegen. Het is naar een recept van

Rineke Dijkinga

Nodig:

700-750 gram appel, 2 el citroensap, 3-4 cm geraspte

gemberwortel, 1 dessertlepel kaneel, 2 dessertlepels

koekkruiden, snufje zout, 100 gram havermeel*, 50

gram kastanje- of amandelmeel, 50 gram boekweitmeel,

60-65 gram zonnebloempitten en of poempoenpitten,

40 gram gedroogde cranberries of rozijnen,

eventueel rasp van een biologische citroen, limoen of

sinaasappel, 2 volle eetlepels gesmolten kokosolie of

roomboter/ghee.

* Havermeel kun je zelf maken door 100 gram havermout

met een staafmixer of in een elektrische koffiemolen

fijn te malen.

Maken:

Was de appels goed. Verwijder de klokhuizen en maal

de appels in een foodprocessor totdat je grof geraspte

appels hebt. Het moet geen pulp worden. Voeg alle

overige ingrediënten toe en kneed tot een homogene

massa. Verwarm de oven voor tot 140˚C. Doe het

mengsel in een broodbak- of taartvorm. Druk het stevig

aan met de bolle kant van een lepel en zet het circa

50 minuten in de oven. Als een saté-prikker er schoon

uit komt is de koek gaar. Haal hem uit de oven en laat

hem in de vorm afkoelen. Stort de koek en snijdt hem

in stukken. In de koelkast zeker een week goed te houden.

Variatie:

» Vervang een deel van de appels door peer of

kweepeer.

» Vervang de havermeel en/of boekweitmeel door

pannenkoekmix.

» Vervang het amandelmeel door fijngemalen noten

naar keuze.

» Vervang de koekkruiden door anijs.

Eet smakelijk!

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

Roeli van Til

26


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00


Dealer van Gazelle, Batavus, Sparta & Puch

• Ruim aanbod gebruikte tweewielers

• Reparaties (brom)fietsen en scooters

• Gratis halen/brengen van uw tweewieler

(Veenwouden/Veenwoudsterwal)

Vrijblijvend advies over

aankoop en reparatie

Kavelweg 14, Broeksterwoude


Catering

Volgens uw wens

Optimaal verzorgd

Mooi gepresenteerd

www.ilgoloso.nl

Email: info@ilgoloso.nl

Tel: 0651980569

Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com


Ut it deiboek fan S.

oer it krystfeest mei Roberta’s famylje

28 Desimber

It is dien, it is oer, it hat west. Wat wiene it

tsien yntinsive folle winterske dagen. De besite

fan Roberta en har âlden. Yn jierren net

sa’n lekker iten mei de krystdagen. Sean troch

‘takomstich’ skoanmem Francesca. Makke troch

har meibrochte Italiaanske yngrediïnten yn in

ekstra koffer. Sy hie perfoarst wollen dat har

dochter in Natale italiano ha soe yn it fiere

Frisia, sa hie se my útlein by oankomst op

Schiphol.

Earder hie ik op de lofthaven in net ferwachte

moeting mei Joris ‘Hello Goodbye’ Linsen

en him fertelt oer hoe’t ik foar myn matrigna

itensiede soe. Joris winske my, al laitsjend

sukses, om’t ik har toch nea oertreffe soe. Yn

de einmontaazje fan de spesjale krystôflevering

is lokkich net in soad byld brûkt. Sa die bliken

doe’t wy it mei-elkoar, fol ferwachting op de

bank sittend, seagen.

Fan alles ha wy mei-elkoar belibbe. Dêroer

miskien letter mear. No ha ik gjin tiid. De boel

moat hjir, nei al dy útfanhuzers, nedich opromme

wurde. Ien ding wol ik noch wol kwyt.

Hoe fijn it wie dat Roberta’s âlden ús wat tiid

tegearre joegen. Dy jûn, mei ús beiden, yn de

moaie stêd D. Hân yn hân de bolwurken oer.

Waarmte sykjend yn de gleone poeiermolke, it

hurdfjoer yn de kroech en fan inoars lichem.

Ferjitte doch ik it net gau. Foaral no’tsto,

leave Roberta, wer yn it fiere Italië sitst. Myn

tinzen deroan ha ik ferwurde yn in sonnet.

Waarme wite wintertocht

Kuierjend troch hichten fan snie

Tegearre my dy is it dochs sa skoan

Ik leau dat ik it noch nea sa waarm hie

as fan dy ticht tsjin myn lichem oan.

Kearsen ljochtsje efter de ruten

Gleone poeiermolke yn ‘e kroech

Under de mistel krigest grouwe tuten

Noch grutter dan ik dy ea joech

It wie in wiere waarme wite wintertocht

Dyn reade noas brocht my op it skik

Wy hawwe in plak by it hurdfjoer socht

Noflike krystdagen wiene it foar eltsenien

Foar dy, dyn âlden, Bijke en ik.

Net te ferjitten dagen, it wiene mar tsien

De pinne lis ik foar no del. Letter fertrou ik

de bledsiden yn dit deiboek wer myn wurden ta

oer wat ik sa al fierder dy perioade belibbe ha.

Bijke wol no ha dat ik him útlit.

S.

Natale italiano = Italiaanske krystdagen

Frisia = Fryslân

matrigna = skoanmem

lês it hiele Schiphol ferhaal werom yn Doarpskompas desimber 2017 of freegje in eksimplaar by de redaksje op.

JDvdL


PrijsPuzzel

W

U

E

R

R

E

O

B

E

VUL DE BOVENSTAANDE PUZZEL IN MET WOORDEN GEMAAKT VAN DE LETTERS

B U O W R E R

DE OPLOSSING KOMT NAAR VOREN VIA DE LETTERS IN DE GEKLEURDE VAKJES

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:

• Dijkstra Modehuis

• DVEN Accountancy Theun Plantinga

• Eigen Finance Daniel Keizer Drachten

• Houtbouw Evert Klaver

• Gerrit Hoekstra Schilders

Oplossing

Stuur de oplossing van dit nummer vóór 15 december naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt uiterlijk

30 december persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

De Oplossing van het september nummer was; VOEDSELBANK

Iedereen die mee gepuzzelt heeft, BEDANKT!!!

32

Winnaar van november is Henk Grijpstra geworden!

Gefeliciteerd!


Perikelen

Douwe Kootstra

Soms denk ik wel eens: in wat voor een bijzondere

gemeente woon ik eigenlijk? Oké, ik ben sinds 1980

inwoner en al heel vertrouwd met de Dantumadielster

apartigheden en afwijkingen. Altyd krekt wat oars as

oars, mar meast net better.

In ieder geval leef ik in een regio die regelmatig en

helaas negatief in het nieuws is. Voorbeelden uit het

achter ons liggende 2021 te over.

Het aantal inwoners dat zich heeft laten vaccineren

tegen corona ligt onder het Friese gemiddelde. Het

aantal mensen dat bereid is als orgaandonor op te

treden idem dito. Een gemeentebestuur dat herhaaldelijk

door de rechter moet worden teruggefloten omdat

er voor de zoveelste keer fouten in een procedure

zijn gemaakt. Een burgemeester die niet echt duidelijk

uit de doeken kan doen waarom hij het fractieleidersoverleg

niet meer wil voorzitten, met als gevolg

- tot nu toe het voorlopig dieptepunt - een conflict met

de CDA-aanvoerder. Een gemeenteraad, waar oppositie

en coalitie à la de Amerikaanse Republikeinen

en Democraten niet in staat zijn gezamenlijk ook

maar één greintje visie en bijpassende daadkracht

bij elkaar te vergaderen.

En dan hebben we nog als glimmende kers op de

bestuurlijke ellendetaart een lopend integriteitsonderzoek

naar een Damwâldster raadslid van de Partij

Gemeentebelangen vanwege vermeende belangenverstrengeling.

En dan hebben we nog als glimmende

kers op de bestuurlijke ellendetaart......

Tsja. Welke conclusies trekt een burger uit deze

sombere opsomming? Verhuizen naar een andere

regio? Nee. Het woont hier in Feanwâlden en omgeving

prettig en de verbindingen zijn uitstekend. En

eerlijk is eerlijk, de financiële problemen van Dantumadiel

(en veel andere gemeenten) zijn hoofdzakelijk

veroorzaakt door te rigoreuze bezuinigingen van

de kabinetten Rutte.

En onze bestuurlijke perikelen dan? Die hebben duidelijk

te maken met onvermogen binnen het ambtelijk

apparaat en dan vooral in combinatie met een slecht

functionerende samenwerking met Noardeast-Fryslân.

Het is sterk te hopen dat de komende raadsverkiezingen

(op 16 maart) een reden zijn voor ‘onze’ politieke

partijen eens kritisch bij zichzelf te rade te gaan. Frisse

winden, nieuw elan, zelfreflectie, goede voornemens,

u kent dat wel. Minder as no kin it hast net.

En dan noch wat ...

Een overheid zet zichzelf te kijk als ze allerlei maatregelen

treft, maar niets doet om die te handhaven.

Ik doel hier op de 30-kilometerzone in ons dorp. Weinig

automobilisten trekken zich daar iets van aan, ook

omdat het wegbeeld voor een groot gedeelte niet is

aangepast aan de nieuwe maximumsnelheid. Toen

ik de betreffende wethouder, Kees Wielstra van Gemeentebelangen,

daar eens op aansprak, kreeg ik als

antwoord: ‘Kontrole is der wol, der binne doazen fol

rydbewizen ynnommen.’ Dat leek mij sterk. De media

hadden hiervan geen melding gemaakt. Dat doen ze

namelijk onmiddellijk, ook als er maar één enkel rijbewijs

wordt ingenomen, laat staan een hele doos vol. En

ik heb ook nog nooit een Feanwâldster getroffen die

melding maakte van een snelheidscontrole. Die wethouder

zou toch geen loze praatjesmaker zijn?

‘Kontrole is der wol, der binne doazen

fol rydbewizen ynnommen.’

Dus maar eens geïnformeerd bij de Nationale Politie.

Na het invullen van een contactformulier op de website

werd ik de dag daarop teruggebeld vanuit Dokkum

door een vriendelijke woordvoerder die mij kon melden

dat ze niet wist of er ooit controles waren geweest. En

haar collega’s, die het misschien wel zouden moeten

kunnen weten, waren ziek of niet aanwezig. U begrijpt,

ik waag er binnenkort een nieuw telefoontje aan.

33


Na afloop was het nog erg

gezellig op het plein. Er was voor

iedereen wat te eten, te drinken

en voor de kinderen was er nog

een verrassing.

Schoolontbijt

Op woensdag 3 november

konden alle kinderen bij ons op

school genieten van het

'Nationaal Schoolontbijt'.

Verkocht

Te laat!

Flamke

Maandelijks staat er een

(bijbel)tekst of lied bij ons op

school centraal, het zogenaamde

flamke. Graag delen we met u

het flamke van vorige maand: Let

all that you do be done with love.

Dit past mooi bij onze

kernwaarden: respect,

vertrouwen en waardering.

Vossenjacht

Op woensdag 27 oktober hadden

wij de afsluiting van de

Kinderboekenweek. In het dorp

waren allerlei vreemde beroepen te

vinden. Zo waren er soldaten die

rond de vijver zwierven, tiktokkers

waren actief in de haven en de

makelaars hadden de bakkerij

inmiddels verkocht. In groepjes

hebben de kinderen alle beroepen

opgezocht aan de hand van een

boekje met teksten. Wie een tekst

aan een beroep kon koppelen kreeg

een stempel.

Schoolschaatsen

Onze groepen 5, 6 en 7 hebben

in september en oktober

verschillende schaatslessen

gevolgd. Deze schaatslessen

werden afgesloten met een

heuse Elfstedentocht. De

kinderen kregen hierbij ook koek

en zopie. De kinderen hebben

de schaatstechnieken goed

onder de knie inmiddels.

Bloembollen planten

Onze bovenbouwgroepen

hebben geholpen met het

planten van bloembollen in de

buurt van de Schierstins. We

wachten met smart op de

bloemen die uit mogen komen

in het voorjaar!

CBS de Frissel | De Wylgen 1 | 9269 SN Feanwâlden | 0511-474700

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl | defrissel@pcbodantumadiel.nl


“Het Vergeet-Mij-Nietje”

Kerst- en Nieuwjaarskaarten

10 st. v.a.€ 1,=

Agenda’s /Bûsboekje ,

Fryske Spreukekalinder

Kalenders 2022

50 % KORTING

Nieuwe en 2 e hands boeken en op

bijna alle Nieuwe Wenskaarten

Zie voor openingstijden op www.boekennietje.nl


25 & 26 december

Kerstbrunch

vanaf 11.00 uur

Reserveren voor 20

december

(beperkt aantal plaatsen

beschikbaar)

Menu:

soep

scones

croissants

diverse broodjes

zoet & hartig beleg

mini uitsmijter

jus d’orange

mini gebakje

€ 17,50 p.p.

(kinderen onder 11 jaar € 12,50)

KERSTBRUNCH

25 & 26 DECEMBER

DE FERBINING

Stasjonswei 2a

Feanwâlden

www.deferbining.frl

info@deferbining.frl

tel: 0651462727

Plaats hier uw advertentie

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl


Agenda

N.B. Vanwege de maatregelen rondom het corona-crisis kan het zijn dat activiteiten en evenementen worden

aangepast of afgelast. Doarpskompas heeft alleen de afgelastingen verwerkt die zijn doorgegeven. Voor meer

informatie, vraag na bij de desbetreffende activiteit/ evenement.

December

- Elke maandagmiddag buurtkamer, de mienskip, van 14.00 uur tot 16.30 uur.

4 Rondrit Sinterklaas door Feanwâlden en Feanwâlsterwâl

t/m 11

Expositie ‘Traces (Sporen)´, van international textielkunstgroep Quilt Art/ De Schierstins / tijdens

openingstijden (onder voorbehoud)

12 Concert C’est ma route, levensreis in liedjes, van Gerard Schipper en Edouard (zang/gitaren),

15.00 u., Schierstins

17 Ophalen oudpapier(actie) Dr. Theun de Vriesskoalle

17 en 18 Spoarparkster krystmerk

18 Ophalen oudpapier PKN Feanwâlden/Feanwâldsterwâl

18 t/m 9 jan Expositie ‘Kinderdroom’, speelgoed, treintjes, poppen e.d. uit de collectie van

Herman Verduijn, De Schierstins / tijdens openingstijden (onder voorbehoud)

25 en 26 Kerstbrunch, de Ferbining, zie advertenie

Januari

t/m zo. 9 jan.

vanaf 15 jan.

Zo. 16 jan.

Expositie ‘Kinderdroom´. (zie dec)

Expositie ‘Kwetsbare Natuur´, foto-expositie van de Vereniging van Natuur Fotografen

Friesland/ De Schierstins / tijdens openingstijden (onder voorbehoud)

´Winterjûnenocht´ mei Grytsje Kingma (sang/gitaar) en Johan Veenstra (verhaelen) / De

Schierstins / 15.00 u. (onder voorbehoud)

BEEDAAANNKKTT SSINNTTEERKKLAAAAAASS

Foto: Douwe Oosterbaan

37


Juliusstrjitte 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Ds. K. van Marrum 0511 - 70 18 70

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode R. van der Ende 058 - 212 78 43

38


joh. bosgra bv

Kwaliteitsmerken voor een eerlijke prijs met een goede service

Uitgebreid assortiment

Honda gazonmaaiers

v.a. € 199,-

Stihl bosmaaier FS40

van € 209,- voor € 189,-

Stihl kettingzaag MS170D

van € 239,- voor € 199,-

Stiga frontmaaiers v.a. € 1690,-

Stiga gazonmaaiers v.a. € 99,-

Professionele lijn Kärcher

hogedrukreinigers,

stofzuigers, schroben

veegmachines

Karcher hogedrukreiniger

v.a. € 525,-

excl. BTW

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp

Tel. (0511) 47 20 25

Vrijdag koopavond www.bosgra.nl

www.bosgra.nl


MODE VOOR HEM EN HAAR

Start actie

ma. 6 dec.

www.dijkstramode.nl

Elk 2e artikel

HALVE PRIJS

m.u.v. nieuwe- en reeds afgeprijsde artikelen

“Moderne

dienstverlening

met ouderwets

betrouwbare service

voor particulier

en ondernemer”

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

More magazines by this user
Similar magazines