Nieuws- &Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuws- &Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende

F! JS

België Je 20 00

Buitenland fr 20 00

meei de verzendingskosten

Alle intcnnjvmgf

indigeo met 31 Deurabtr

Mes «hnj/i ia bij c«i

rukk»r 'iitgevcT

: DE LANDTSHEEP

«vOTriüi !7, .'hM-< 'IF

Jtw sl'3 *> stt«r4-*w

Poeuhtctoekemfig Nr 9 Ih 2 .

Enkele Nummers

40 eentiemeu

50» Jaargang— H' 38

\ VNKONDIOINOEN

AMkoKhgigga Jfc 0 «

•«klam» ft- QSB

Vonm»ai /r 2 00

Alle andere

"ulgeo» overeenkomst

Mie udsuchingai

J'/R ne\ VMJDAO MOROi i

iii te 7eaden

rildoon •* 155

Voor \ankondiginieo van Gent eo

Oinetrekeu, zich te wesdeu tot

J De Vynok, Papegaalstrsat 39, Ge»

Nieuws- & Aankondigingsweekblad van Temsche en Omliggende

n beeld van verschrik-'

kingen en ellende. j

NOOIT MEER OORLOG I • i

•n Duitschland werd door de Veriigmg

voor den Vrede een vlug

irift verspreid dat vooral badoeld

om de Duitsche openbare opinie

or te lichten aangaand» de gruwe

van een nieuwen oorlog die de

itsche nationalisten met vroolijk

moed voorbereiden

Io de brochuur lezen WIJ dat de

alste meascheoslachting 10 miljoen

*T duizend dooden gekost heeft en

•ïmüjotn 53 duizend gewordeo Als

en de vermisten meetelt komt men

it het ootsaglljk aantal van 11 mil

ceo dooden De lijst dier dnoden zou

JjjtD L-ngte hebban welke den afstand

'nr»r)s Vladi\owstock evenaart

ill De oorlog vergde een uitgave vaü

ffeöB miljard fr Werden bovendien

prwoest

741 883 woonhuizen ,

23,000 nijverheden ,

37,000,000 hektaren land,

90 p c yzervoortbrengst,

T p c kolenvoortbrangst,

94 p c woflen voortbrengtt ,

70 p c suikervGortbreagit,

Volgens een Amankaansche bare

tning heeft de laatste oorlog ean

konomisch waardebedrijf berokkend

in 400 miljard dollar Met dit be-

• : rag zou het mogeli]k geweest zijn

oor ieder seziD in Duitschland

lostenrijk, België Frankrijk, Enge

rd, Amerika, Kanada en Australië

en hals te bouv»en tei wsarde van

000 fr met een toerusting van

2 000 fr en een hof ter waarde van

5 000 frank Met het overschot sou

leu ID iedere stad van 20 000 ïowo

;rs kunnen opbouwen een reusachge

bibliotheek , eeo huspitaal en

,, in toevluchtsoc rd voor bejaarde

lenschen en kostelooze scholen voor

en hoogereo graad

In de plaats ervan moeten de Duit

chera nu gedurende 62 jaren schultn

b*talen aau de geallieerden en

ia Amerika terwijl de geallieerden

i wij, Belgen, onze schulden niet

:ta&ld krijgen en tot over de uuren

J de belasting zitten

Dit zijn d* gruwelijke gevolgen

raa den oorlog Eo dit gruwelen

ouden overtroffen worden indien

tïne nieuwe oorlog ooit, tot schande

tan het meoschdom uitbraken moest

Er zijn er in alle landen, die met

1 licht gemoed, naar een nieuwen

>rlog zouden gaan Er ZIJQ er vooral

• tien, te veel zelfs, die meenen (Jat

ftn woud van bajonetten vols aat

m den oorlog te voorkomen Doch

Mengelwerk van DE SCHTLÜE

Het Mössnlwijveken

IBRISSBLSCHE T\ITN) door C V

\\ f zijn te Brussel

Al Ie politieagenten der wijk kennen

lar inbe^rejien - de schachten » Pas

nebben SIJ ctn paar dagen met een

aiicten » rondgewandeld om ildus

infrtwijd te geraken in de geheimen en

liplomaiie van het vak, of ei weid

ben ipeds de aanbeveling gedaan « if

:PT\ hooi ' t [s een braaf wiive

hierbij een imde sukkeles

de meest haidnekkigen vooi i

9i\ van pioc^ssen verhaal soms

leisbeleekenende wan bedrij ven,

liaar door ile nngeis «

JI jonge politiemannen is \c ver

iintr volstrekt noodig wanl het

^ irt al dikwijls dat de « schachten »

al te grooten ijvei om zich te

1 merken,ook om aan het publiek

ïen « dat /ij er zijn « soms de

st geroet meerde - met e voeten

len eo maai eikendeen « den boek

de tijd komt dat de openb&ra opinie

nch ervan bewust zijn zal dat veilig

h^id niet ligt in de bewapening en

dat, hoc hooger de bewapeningen

reiken, hoe hooger het oorlogige

vaar wordt

Als men deo vrede wil moet men

den oorlog roorOTeideD Dit ia eea

valsch" l"us Ala men den vrede wil

moet raen den vrede voorbereiden

door het \Voord, door het geschrift,

door alle beschikbare gestelde raid de

len en vooral door de Aktie, steunend

op verzoening en toenadering

tuaschen alle volkeren

De lichtorens en hunne

bemanning

In du Noordzee zijn lo lichUorens,

waarvan 10 Langs de Btigelschs kust

ei 5 langs de N«derlaosch Belgische

kust Aan de Engelsche kuaten ign

het da Sunk, Nord-Hatlopsr, Gallo

per, Reetisch Kuocb, Tongue, Elbow,

Gul, North Goodwin, East Goodwin

Langs de Vlaamsche kusten West

fatnder, Wandelaar en WiellQgen

(België) , Schouwerbank en Noord

binder (Nederland)

Een luchtschip wordt zeer zeldeo

vao zyne plaats vt-rwijderd en ge

beurt aulks toch om bijzondere rede

neo, dan wnrdt eene roodc vlag ge

heschen ea het kaaoo van het schip

laat zich hooren, tea emtJe de schepen

te gaan verwittigen an de ver

plaatsing, daar zulks no jdlottige

dwahogen zou kunnen veroorzaken

Eea vervangend lichtschip is toch

altyd gereed om het Itchtschip dat

zich verplaatst te vervangen

De bsmanaing bestaat gewoonlijk

uit een kapitein, een tweeden kapt

tem en negen man, waarvan er drie

gelast zijn met het onderhoud der

lampen Twee derden der bemanning

blijft aao boord, terwijl het andere

derde op hst vasteland het oogenbhk

afwachten cm hunne gezellin te vervangen

De ondurviuaing heeft geleerd dat

het bestendig verblijf op een licht

schip boven de krachtcu van den

sterksten man gaat Het eentonig,

eeuwigdurend schuimend zeewater,

zoo ver de blikken dragen kunnen ,

het bestendig -geschuifel van den

wmd en het klotsen der baren die

zich onophoudelijk tegen de klippen

of hat lichtschip komeo breken, heb

beu een noodlottigeu invloed up do

zedelijke en lichamelijke kracht der

wachters

Deze nederige maar dappere heden

verbleven dus twee maand aan boord

ea e«n« maand te lande De kapitein

opïelten »

lis waar ook, bun bol wordt zoo

danig volgepompt met thennen ) tt zij

al die maar los op iooi slaan ie gezeg

den vooi klinken ie mum aannemen en

denken i1at nj mceat newUige funk He

Ier weteld uitoefenen Hieitnj worden

de theonen soms pegeven dooi men

schen rlje er lell weinig van weten

vooral nic( vin den dienst op ilen open

turen weg en die nooit m aam iking

kwamm met het Bius*-elsch publiek,

noch dt gewon» ten micli ile levens-

\Mjie nncii de gfbteken noch de boe

danighedeii ervan kennen

I) « kommissaiis van t kwartier,»

die PI andeis prat op gaat zijne onder

hu trigen erin tt lappen - om al Ie

iikwijls zicli ielv«n uil dan «Ug te

trekken w tuneei bij ergens bij een

!uspektie-w heele stedei

bouwde

T« Parys werd aadsn dan te Loid«i

en la H^lijn gi.gravon en wel door het

zoogenaamde " scbild n, een soort

cylndriscbe voortsokroefbare riuikersklok,

hat esrst gebezigd bij 4»

Theemstunnel

Aan dit techoischf bracbtBtnk wordt

nog voortdurend gearbeid Da meaate

spurtn liggen niet diep onder den

grond en op sjmmige plaatiea loopen

de trams botea de bruten maar aan

de PldGf d la Repablique werden Qiet

mudtr daa vijf metro vunnels bovea

•lbauder geioread

Hypothecaire Bt ieggmgsbank

NAAMLOOZB MAATSCHAPPIJ

AriaWsetr. 19, AKIWBBPEN

Uil abnrt" u) p tr cc

Fr ISO U00 000

Spaarkie 3,25 tot 4,60 */• °

(3,60 totS 30"/. bruto

&OM

5 u/o coito (5,88 o o bratb)

KaSHOHSuot PBtËMIË 3,75°/.

ÜO U (4 40 7o bruU) leJ^r ja.ir

lerugb tadlbaif

KASBOSSt' rut.1 ' naömaand

d 25 "ja nel o (3,80 % bra'ü )

\Ketu • )ut 1EMSCHE

Oktaaf Halt^iye

ijïaiiï r nu - LM Nr 48

Bask W ""elltbaat & De Maeyer

O \ islia 't, 5i TemsLi t

— De Japaaners du groote voor

radeo zijden Uebben, gaan zydeu baak

••ten maken

— Di. ti-wegiug voor afachaffiog raa

d« d ^odstrdf brudt zich geweldV ait iQ

E.gnland

— De groote papierfabriek Steinbach

te MalmeHy is de prooi der vlammen

gewordeo Koitelijke maobiönee, be

nfvets ODt»aggel\|kB voorraden gingen

in bet vuur op D» schade wordt ge

raamd op *i)fuen miljoeo fr

TfDgevtjlge van den brdtd vallen 300

werkhedmi eosder arbeid

— De deken d«r gidsen ta Cbamomx

is van eese hoogte van 200 meter in een

kolk op de plaats genaamd «Ntut

Faire- gevallen en gedood

kwam juist een politie in«pekteur en

den jongen kieepeen - konire\entie

Het wij\eken liep den ïnspek'eui ach

terna \ertelde hfin hoe t geeaan en

gelpgen was z** dronken te zitnen een

« lialfscheut « in een hei berg op (ien

honk dti Gou Istiaat en de affaire

bl ei ,oo -

Wanneer hei «ijvekeu goed gemutst

is getft ie wal pens aardige kwinhslagtntenbi-sie

-Ja Peen —dit is de

ntam die zij toekent aan manspersonen

ifie n\ wat van dichtebij kent — k heb

eraan gekunnHi hoor' *k hfb mair

een klem getrek maar jandone zij die

mij kennen welen er over te spreken,

en k hal lieven aan eiken vinger

lien » fii dan l icht ze t:oe lig

Piaitzick vei telt ZIJ graag ovet haar

jeii^il heuien tiouw heui kiutleren en

hemen man , och arme ! ja, taeuren

man die in » t Peektrishuisi « h en uu

en dan eens komt goeien dap » zeg

gen Dan gun eij samen een borrel

dunken - In i Maatje - ot « In de «lik

ke Luis- ot eeo g iede piot faio In

l Wit Paarl .

If \ ertelt ook gaai np \ an hai en zoon

den fénigen die nog leeft van zes en

nu dun « Hollander * dient, duizend

N V

Bij tills: Temsehe Kasteelstp 99

Postcheck Nr 86 306

Kapitaal . fr 300 OOO OOO

Reoerven fr 130 OOO OOO

latrest tp

mrtieBtatgeohe r«keniagen S 95 7B

Spaarkas op zicht — 3,75 0/0

ZETELS

Antwerpen, Brussel, Qeat, Leirea,

— Een aienwe groote schonwburg

rear de Vlaoaingen in de hoofdstad,

«Het LnBatheater « rijst tbans itatig is

ZIJD modernen stijl op bet Sancti Icttepleio,

veor een bloeiende rozentuin

Het reoiacbtige gebouw, maakt dooi

syn fraai uitzicht ea Eijn ongewoos af

metingen diepen indruk Dê tooneelj

taal, dio niplnats biedt voor 2000 toe

I schouwers beantwoord de • strengste

| ei chen van akkoestiek, gezelligheid es

bomfort

DïinnobtiBg van het tooneel is eei

echt woader H t Lunatheaier te Brussel

ia de mees» moderne schouwburg

van 't land

De opening geschiedt op 30 Ssptembr

m*t if schitterende spektakel re

Tiie « Wit Vliegt er mr e ? « van H

Cd-p^ele die to Antwerpen eea ODgewoDfT

bijval verwierf

Moge bet Vlaamsche Lusa-tbeaUr

groeien en bloeien A \

Algemeene Spaar & Hypotheekbank

N v

HoofdzflUl. StatispliiD 41,Antwerpen

SPAARKAS Trij van belasting

Plaatiiog der gelden ouzer kliente <

op Ie hypotheek tegen hooge istrestm^t

waarborg iler maatschappij tegen DOU

ricle tifl Te-m IJ n 5 10 jaar

Koüteloexe inliclitmgeu byaionz'-Bgeüt i

Temsche. M J De Rjck Bauer, Markt 25

1HILLRODE

Mr H«ll«>moDd 8t Jozcfstraat 9

BORNHBH

Mnrr Wed Suyckeoii Barflatmai 1

— Er leven 10 België 50 000 trekhoodfiü

Do helft en misschien »og

meer ZIJD ID baeden van beulen OQ

ierworpen aan een arbeid die hun

krachten ta bo'en gaat, alesht iBgf-

Bpannan weimg govoed opgejaagd

uren ver - in len Oost -*

Eens legde rij a\n een persoon h uer

kennis en die nogal dikwijls met haar

eengespiek ainknnopte, om Ie eigen

airdigbeid harer spreuken

- Och, meneer 'k heb toch zooveel

tegengekomen k heb hard, gewelkt

vooi mijn kinderen en wanneer ze

groot itjn ti ekken ze er van on lei of

sterven k Had een flinke jongen die

de - Qiedes - diende — k heb thuis

nog zijn portret — en die er aan ?ijn

ongeluk k«am Fik jaar met \llei

heiligen Ra ik nog eens naat het kei khof

om zijn gidf te verzorgen I is

1 ook al 7oo ver en ik geraak ei bijna

niet meer Hrj was noed voor mij ne

schoone jonyen « en dan *aagt ?e niet

den blauwen voorschoot een likken

traan weg

Haar droefheid duurt met lang ie

schikt zich in haar lol het onvermijdehlke

] « 't Is dal Ome Liet e Heei het zoo

[ gewild heeft - zegt ie • Ua-i naar-

I ken \in ID vuarken it it was ook ne

Gliarol En dan lacht ZIJ het uit

1 (Wordt voortftMt)


UITSLAGEN VAIS DEN

— De Ridder vaa het «lot «an Speelplein " Nautic-Club "

aer vefttscheppei, here, nw n di* a

Laernc houdt een t»*< I ons 11 n '

ie dieren eiken dag vaj i dei u tg

1EMSCHF

l ppijskamp voor paarden & Vee Jiwel 1 IJ de meuw hu aiml

lorgem hun kaUanegd i, Zij k op

ZONDAG 25 SEPTEMBER om 3 ur

< Van Eyc*i • Vlaandcrensiriat, 49

an dee4 d • r eea laafen ei, pijolijkfB Op 12 SEPTEMBER 1 1

Gent (een paar honierd meter vai t De Nautiktrs hun programma vao

eodatrije'

Mernep*arden3j ea meer binn»D ea

buiten

gewezen Zuidstat on) wordt »anaf lichamehike opTeedmg doordnjveod,

Het is altijd soo geweest

de gemeente

bieden aAu bet geacht publiek een uit

Dat ieie die over de middelen etst

lepr Van N«Bpen Aug Bever*n

2e pr De Beo Karel Bazel

kende t nloocstell De gehouden gnlpzeu turtfeest aan

esehikken em hun helpende dieren Mermveulem binnen eni mtea de gern-eote meer dan honderd kunstwerken oi Hieronder gaven wij het Tolleelg

eboerlijk te vinorgen liever geen lepr V»Dd« VyverPetrus Haasdonk derteekend doar OQEC V laam«ch'- programma ogra

ïereo honden '

2e pr De Jongbe Auguit Temicbe kunstenaars

Wanneer iemand de gt-legenbeid 3a pr De Ryck J«n Meleele

Openlucht lurcfiestpp E speelplein

4e pr De Smtt Arthur Stt-iblats

Al d-r* kUTStwerkeo tijn prachtige der ï k

eeft het hjd«D der dtereu t vprzach

Rutopaard i j en meer

Kuastpremies voor de lezers van den 1 AlgameeD optreden mst vaa

en of eeie miihaadplug te hcl^tten lepr Weeien Meersman Temiche romaa uit de '6 eeuw

groet

at hl] het èo" 'tial htm rere broo 2P pr Blommaart Tredenk Tielrode

De Ridder van i Slet vao Laerot» 2 G^ameBtlyke oefeniDgeo

retöö van suiver ea vooridnreuti ge Se pr Caot Jozef Knub«ke

met bet rreot «Vlaamsuhe Kuostal

oegen

Ruinpaard 3 jaar

Ie pr Geraert Fr»ni Si Pau wel s

bom »

— Da VUamsche diebier *.- to^a 2e pr WeezOD De Maeyer Steendorp Het eerBte oummer Keda«tct.kend

liohter Anlbeanis werd Zondag ia sljo Se pr Hejrmaa Fr Meisele

op

toenstellera, wier standen met eereprn Ie «natpr WilUms Edmond

tt Aatwerpea met eea vol e ladio^

zen, pnjtea ea gelukweaeobea van ée

Besta Bok

* sen aaogekomeo De proef mag

jury bekreoad werden

lepr Braen. Petrus

aU geslaagd werden beschouwd CD

meo aal traebteo voortaao alle wc

j ken een sloep naar Antwerpen te

Gemengd Nieuw^a tcodeD

[i den oacht vaa Zaterdag ( op _ Het Vlaamscsie Kruis zet ii|n

Zondag 2 Oktober zal de w oicrti[d werking IQ mei een openbare voor

ïcgeToerd worden

) dracht met lichtbeelden over • Het

In dieQ oacht nolleD de uurwerkca l nut ea liet do"l der eerste hulp bil

een our wordeo terugee tt

' oogLlukkeo • op Woensdag 5 Ukto

- — Naar we door een Bruateiach ' bcr om S0 uur in de veardrachtzaal

der gemeenteschool Canetuutiestr

69, Aetwerpea

door

HOSANNA LADSANNE

tl liupa&na in Excelsi",

I 1 tiu^ai n'' Excelleailes

H V Ig mi. 7>pt Oua LwfHcr

L L up na»r dt maan.d^ nieuwe kei In leen ing op eigendommen,

| H Geefons heden onBdagelukrcb brood

«f voor te Bouwen 11

L Elk letige zelf »ljo eigen nood,

i H Gi) Kult Biet dooden

STEEDb GROOrE

KAPITALEN BESCHIKBAAR

L Microben «likgas iljr, ?erbo«en

H Zalig, B» die Yan goeden wil i |n Voordeelige voorwaarden

L Geaeie Lausanne, blnfeBsebyD naar keuze de ontleeoers en wel

H Wie reading loekt, lender Gad ajmeiam uite ten

Slait spoedig op een treurig slet,

L Pakt traktaat volkenboüdsorkest, c) met betaling van intrest alléén,

ZIJB tegen eorlog hoEgeraaoodenpest a) mei biiroodere gunst voor hao

Ln feo gaat bet voort,

delaars,

joog j

Tot aan de hel epoort

c) met bijzoodere gunst voer IBTCJ.

Moaiek Valeuroux Liegeen Maar Bendel'a waar breagt vreagd en

Kortcijksche Vülkslit-Hjes

bouwers en tuinbouwers G

[viee

Naar hel Hasseltsch Volkslied '

Waag GIJ langs daar eens eeoe schier interest van of 4 3B "/o idc

3 a) Estafetloopen deor dejongem j

b) Kegplloop door de meisjes j

Lausanne ras is uitgepraat

aan adres. W E. Vati deKeere |

4 a) Pyrftmidea door tie ) jegens

iWordi conferentie ia deVnjheidstraat

b) SchoonhPidajfroepen mei») s Nr 188 ts Temeclie Statiest»at 85 Tel 213

POOS i

Bevcren-Waas

o VolksdauBta dooi de meisjes in Eene Meid

ongiBtele kleederdracht i

Spreekuren in den voormiddag I

Vraagt plaals

Matiek Bua»rdhed Hop Htisd' Zich te be^raxen ten bureele

In ons Vlaandereu \

6 SprtDgkamp doer de jonpeDS

7 lurosp i(-p jor^PDs en mf-isjes

8 Alseiue* DO Ap IK-OSL afin d i\

Dit fe si wurJi b gi-lud d joi u puik

orkest e i bt-lo ft prachug te ZIJP

I in e Fr O Wild \ f VAL Acher

Lig Ü»*-ms Rich ÏU uiicticix Burgershuis en Bouwgronden ie TEMSCHE.

Of het ID ^^^ü smaak *an t publiek

.1

zal vallen, daar twyfelen we geeu j De notaris PAUL VAN DE PERRE te Temsche, «al openbaar ver Ijvc

oegerblik aan, 9Q wl] raden aan cene koopen mft gswin van 1/2 0 0 instelpremle

der deze prachuge sehaar turoeressen

Se

Gemeente TEMSCHE, Oeverstraat

en toraers -sac St Niklaas te komen toe

llksl

juichen De Iakomprijs bl ]fï vastgesteld Eenen EIGENDOM bestaande uit Meesterwoning met welbeplanteu ïs

op TWEE FRANK

fruit- en lu.thof, ^roote magazijnen en remis.n, burgershuis en bouwgron Bieb

den een».., bl >k uitmakend., te samen groot 1 hecta.r 3" aren 60 ceu

in!

tisrèn verdeeld in 15 koopen (zie plans op aarplakbrleveo)

Komiteit 100-jarige

Itlin

KOOP 1 E ne MEESTERWONING gemerkt Nr 59 met magazijnen,

M

De pdr5OQt.i O^ ÏU b ? t i n waschhuis garage paardenstal hangar en verdere afhangen, koer en

vaa BONS v ^nog bet fruithcf groot 72 aren

leestkomitcii ico vertaal deie Inwendige vel deeling

boos teo laatste vóór ZONDAG bin Qeli|kvloers Vestibule en trapiaal, groote en kleine eetplaats, salon

oen te brcDi-eo DI| Dcmuy er Vaa

keuken en achterkeuken

Ra mdoi ck, W Ifi

Op het eersto verdiep vijf slaapkamers Op het tweede verdiep ze.

BUROERSTAND VAN TEMiCHF slaapkamers Verdere zolder en kelder

ian 9 lot 16 S pt

Pomp en regenwater Electrlciteit

srlc

Oeboorten

Kortelings beschikbaar

M

.tocken Georgeite Melinie Deiideor v

KOOP 2 Eon BURGERSHUIS daarneven, gemerkt Nr 57, groot Mb

odc moed rh — Piuweli Man«G.#r ,

Fontf.o 29 - Schuukat I.è«Ferdi- ; 114 vierkante meter

keuken eetplaats en gang Up Hoi

Voofuigang.tr 71m»iderh — J««en. Inwendige verdeeling Gelijkvloers

A-n

,chicl Edward Veldatr 6»

de 2 verdiepen, samen 6 slaapkamers

Sn

Overlijden»

Zolder keld.r en koer

D« Lnu*r Marii Utbdli 81 | oocti Akkef

Tkit 8 — M&ei Ros.Il hu »h 7L wed Bewoond door Mr Joief Duennck meter breedte en groot 420 M2

ia J.itf D«bbïu' Schtldcsiraat 46 — V.n KOOP 3 Eenen BOUWGROND met

tyg.nJin tt | ongh E.ckhoutdntiitr 43

id

ld

415

Huwelijkeo

ie

ld

394

Is

d l Mi

ld

id

t ib ba >!m

7

id

id

345

fibw — Si

8

ld

id

821

r te K u bcke l Either Mi ia De Ryck 9

id

ld

10

ld

6

id

11

ld

5,50 ld

12

ld

5,50 ld

211 .

TE TEMSCHE

13

ld

5,50 id

192 .

lt

ld

6,60 ld

200 ,

KOOP 15 Een perceel Bouwgrond met magazijn, 2 serren en

Zondag morgei eaa balfelf had de

pleohtiga opening platte ia tegeawoer

digneid van geestelijke en burgerlijke

overheden het inrichtend komiteit, aU

medo eon talrijk paahek Mr Hayraan

Lie veariitter heette alleB van aart*

welkom en bedaskte allen die op de

oen» of andere wijie aaa bet inrichten

deier tentoonstelling hadden meegfl

werkl

Mr VÜÜ den Dael afgev vaa den Belg

Beeronboad sloot zieh aan bi] de woorden

vaa rfönVoerBitter ea deed in eem

ge welsprekende woorden aitHchi]aeB

al bet iteffelh,k ea ledehjk voordeel

dat door een tenteenitellug als deie,

kan teweeg jebrachi werden

Gaduruade 4ie twee dagen Zondag

ca Maandag wmi net als eeae onenëer

broken preoesiic va& bezoeken mt Ba

zei ao omliggende gemeenten die niek

dlle Q haaae goedkeuring maar ook

hunne voldoening an kunne beweode

ring herhaaldelijk nittprakeo zsodat

we thans kannen verklaren dat de vier

dement* batoekars tie kroon op het werk

hebUca geset, ea wij »aa in den bekomen

uitslag opreeht megea verbeagen

JAARMARKT

Maandag 12 S»»t gaaioa deu voermiddag,

was net ep het Kerkplein al

weer aea beweging van belaag Ee&

honderdtal icaeeae paarden, koeien

vaarzen, stieren, geiten sehapen ea

varkêni waren daar onder greote be

laogsUlhag samengek-raeht om er aan

de keuring voer den prijskamp PB het |

oaderzeek van een gestrenge jury oa

dttrwerpea te werden

On kalf een sur was de keoriag ge

öiodigd ea werden tea gemeentehmze

de prijcec uitgereikt deer den hr Bar

gemeester Burggraaf Vilain VIII1 met

pluiatenag van muiiekuitvoenagen

do^r do Koainkl Fanfare van Bazel

HONDERDJARIGE I

blad vcroemeo zou eerlang all er

ceo gedeükteeken opgericht word o

ter nagedacble JIS van dco V la am

schco tooodicöter Arthur W Iford

die zoov(-eJ deed voor de versprei

diDg van bet Vlaamse be lied

De Koaioklijke Ka mm ssie voor

Natuur en Stedensehoon heeft

reeds baar goedltcunag verkeod

TOOT 4n werk van deo beeldhouwer

War \ ao Asten

Bfftbd dlèlStftl I I Breng Uwe

waarden ea juweelen ID veiligheid )s

de braBdkoffers ter BANQUE CEN

TRALE DE LA DENDRE Tenwche

en dit mils de gerioge kest van enkele

centiemen daagi

— Der c*it is op het gemeeot hu e

toegekomen dat weldra de KI me

Kaai zou hersteld ca opgebotgd

worden

— De reis naar Koocke door de

symfonie c Cresce do • werd door

••voorzien geval uitgesteld tot toe

BANQÜE D ANVERfe

boe é\è Anooyoie

Meir 48

Filiaal der Sotieté Géaerale de Belgique

KepiUdl fr 190 ruil IOCI

Rcserven fr HO millioeu

Handelsregister Aotwerpeo n' I

Veertieadaagiohe Kekeiingea

De intrest worm vergoed aan

i I/S O/o brutu 3 (aats

— Donderdag werd te Iturbeek

bi] Brussel, eea aulo gevoudca die

IQ den Lacit te Antwerpen gestolen

werd icD oadecle van eeoe Brussel

«che tirma met 400 000 fr aan bont

erk De auto was leeg

— Plannen bestaan voor de op

nchtmg vao een welkeakrabber vaa

35 verd epingen tin de Koniagstraat

ter hoogte van den Kruidtuio

Brussel

— Te Strombeek Beveren werd

eene belangmke verduislcnoy vast

gesteld Eea gewtzeo bankbedieude

is aaogebeudeu Er zoudea 700 000

De netans PAxTlTvAN DE PERRE

:e TeaiBohe, tal openbaar verkoop en

iet gewin van 1 2 0/0 ïostelpreiaie

EtBSB ichoonee ea welgelegen bouw

rond te lemsehe, aan de Boodtsstraat

itbbende eene breedte vaa " meter en

;r«dt 197 vierkante meter, met cieaw

;«bouwd warktiniB, van 12 x 7 mater

>alande van d» aan« xi]de Mijnheer

fan Goetbem ea van i» an4«re d« fir

aa Weül & CB

Onmiddellijk ïagenottredng

ZITDAOEN

Iastel 27 September ,o„

Verblyf H Oetaber *""

sijidt telkens eeoou Dinsdag om slipt

4 ure namidd ter herberg «DÖ Nieaws

Ster » bij Mr Alfons Marters t« lem

iche recht over . demefntehuis

Woonhuis en Gronden

te Barghten Graybtke.

schoonen beplanlin lus hof hebbend eene govell.ietdu. van 2o,80 met

n eene oppervlakte van 2 areD 68 cenliaren

Onmiddellijke ingenottredlng der bouwgronden

ZITDAGEN

elkens eenen Maandag om stipt 1 1 2 uur,

:e Tomsche, Wilfordkaai

het lokaal -Burgerkring ,

De Meesterwoning (koop 1) is te bezichtigen de Maan en Donder

dagen van 2 tot 4 uur mits toegangsbewijs

Voor dit toegangsbewijs of voor alle verdere inlichtingen wende men

zich ter studie van den v.rkoophfcudenden notansVan de Perre te Temsche

Akkerstraat

de Welgelegen Café

. RUlhNSZ^AL .

Oeveistiaat, - TBM8OHE

Te bevragen it r Brouwer j E De

Braba de TH1FLRODÏ

üit ter hand te koop

stallii g tt «rond, oumiJue Ujb « se! ik

!>jar, If t rost ne st Jonshoek G mjl-

van beuht g

Heli l' bevragen ler studie van den

nolam PAUL VAN UE PEKKE u

Temsche

D« notan» PAUL VAN DE PERRE Te koop

komende i&ar

Studie Ta» attarii Ds

i Tenucht, zal openbaar rerkoopm

B\ZïfL — In d Sï-sostraai is

met gewin van '/] % ïnslelpremie Goede Dakpannen Veerstraatd Temsche

eeo bespaaneo kar ID botsing geko

Koep 1 Een nieuwgebouwd fnge EENE PARTIJ

men met de elektrische tram De — Te Keolskamp wordt jaarlijks aflijk woonhniB met athasgen t» Zich te wanden tot

kar werd verbmzeld ea de verrmao het vermaard kampioenschap vac Burgbt aan de Militaire Baan nabij t Jos Boel Sc Zonen,

bad veictaeidcne ribben ingedrukt Vlaaaderea verreden

fort gekadastreerd Sectie C Nr ->7n Scacvpsbouww rver Temsche

De vrouw d e neven hem rat werdt t Was in 4908 dat het kampioen met eene greotte vaa 2 artn palende

gewond aan het boofi

sehap van V]aarderen voor de eerste noord M Floreüt Claus oost di. Mih

maai g^boudeu werd Vtrlcdea D c

— Op Zuodai? 36 September Did de heeren Vau Barel

derdag was bet U 30sle maa

te 3 30 u ID de s aOïtcbou* burg, zal

en De Paepe west koop 2

Dit )aar viert ook bet loncbltui

Om half vier uur namiddag werd de j

het Nationaal Vlaamsch Toooecl oa-

Bowoond geweest door Fraos Vet

komiteit • De Vlinder > haar 25 |ang

heer HoaorcVermeylen, aas de wemag

der teidiDK vaa Staf Bruggen op

cauteren

bestaan

van IIJD zees ia i* liapel mond pit raat voeren als de eerste vertoonmg van

OumiddellMk mgenottredlog

He w*dsiri|d oogste nogmaals veel

plechtig afgehaald door de Fanfare van ' dit seizoen • De Duivel op aarde •

Koop 2 Eenen bouwgread ti Cruy

bijval, K7 reoner» irddca IQ I gLlid

Batel en begeleid nanr het gemeente- I Sa y iseh" kom d e van Ben van

beke gekadastreerd beetle A Nr T

Gsrard Dcsmedt werd kampioen

bms waar hij werd verwelkomd door ,

groot 1 aar 80 centiaar, palunde noert

y

uitgeroepen Hij legde de 104 km

deu heer Burgemeester Burggraaf Vi |

koop 3, oost koop 1 auid den beer 1)

*»• Mcïnebber. zu eo de« pracb af IQ i u 5. m

laiu XIIII, ea deu b°»?r Schepen Dr

Goek Apers west den Papundam

^ "-toooiair -.Hen buwoBea

D Hoogbe Bleemen werden denjubi ' *>»** «» 30 «o Si 50 f s eo

Koniüklijke

Onmiddellijk ïngenottreding

lans aaogeboutn es eta glaasje gedror

NEDERLAND8CHfc SCHOUWBURC

Koop 3 E^nen bouwgrond te Cruy

kon op *4jae giioodboid Daarna ver «"«»;-*

— Aitwifiei —

beke gekadastreerd Sectie A Nr 51: I Succursaal te LUIK, Boulevard d Avroy, 40

scheen de gevierde jubilaris op de Irap »' ^'J'-* Tel 86* Kaarten, «D Zondag namiddag vertooniag te 3 u greot 2 aren palende ueerd den heet _ bRONDPAMjOBLK ATILN IUI rest 5,60 •/.

pen van het gemeentehuis en werd door

" «neierge der akade A-voadverteonitig om 3 «re Jehnau Brans oosl Mr Florent Claus brAARKAS lOlerestcn 3 60 •/. 5 */• '» ^l^* "'

d toegeHtroomdR aienigte hartelijk toe

ELK WAT WILS sala koop 2 west den Papendam B J libNINGEN op vaste eoeder^o en em te bouwen

gRjuioht waarna 4e gemeeauo»erheid j — De keuringen en wedstrijden

deer W Sbak«apaar«

Oosilddelluke lageaettrediDg ( A^eotschappee in de steden eo voornaamste (jeme-oleo Je * li

hem omringd vaa njae familie 1 den en

voor dekhengsten van miaodsch ras BuiteBgewooB fija blyip«l, datio be

DERDE ZITUAQ

_, TLMSCHE Govaert C wisselageni

voorafgegaan door de fanfare uitg< leidt

»a 3 jaar ea m c^


vpotheokbink "foovnltzlftb'"

(Naaralorze Maatscriappijt

reflöB Gerardtsran* 2, Abtverpe*

AGENTSCHAP~TEMSCHE

BBNO1T YAN BRITSOM

itresten verleend cv spaaigrl 1

Spaarboekjes

5,25 - fr. «.50 - 7,50 Oio.

Brutto intrest

Groots Afslag op

de Plezierreizen

Naar de volgende steden en mooie

Hekjes doen wij reizen met auto's van

ft plaateen, aan verminderde pntaen

raann voorzeker ieders keus ligt en

ilke richtingen door ons of door d

linten kuDoea gekoien of jjewt|7j^d

trden Uit welker satneEstelliag mome

ittigf < a leerdame rem i Lunof-D gelormd

warden

Au !ei-iiHr R->ra KlmaWp, Tie

t m Ei >btcq, Lr-ssan, G'eraardabergen

Si Utfgtm CD omatn km

uilloD, P mpeban, R ich*»bout,

jjnach de boordeo vau de btmois

Brussel, Ter'uereD, La Hulpe, Geo

ml, Owuioho Waterloo Hal, Tubise,

||?el, EdlBges

Geat, Kortrijk, Meeaen, IJporeo,

Diksnauide, La Leurnère, R^sol

Namen, Ornaat, Mallon, L&reahe,

Kucbtfort, Grotten van Haa St Hubert,

AirloB, Luxemburg, Eohtemaoh, Die

nrcb

Mecbelpo Leuvee, Tienen S'-Trui

èn, Luik, Spa. Verviers, Malmedy,

jilleppe, Tongeren Ha-ielt, Dicst,

sberpenheuvel, Aaracbot Lier

Maastricht, Valkenbuig (catacombe),

a^s^yk, Leopoldbure Moll, Gbef-1

tter^Dthals Hoogstrateu, Turohout,

Oostmalle, Westmalle, roDgerloo,Wesrloo

Averb&de

Middelburg Goes, Roaendael Breda

Tilburg 's Hertegenböscb, Nymegbem

(Bollig Laud stichting), Eisdhftven,

Amsterdam, Hilversum, den Haag,

veoiogen, Rotterdam

ÜAEAGE HSEVS

oornsfatt 1, - TEMSCHE

Tel 6

GIJ KUN'T 1

Alle Vet vlekken

UIT

ALLE STOFFEN

i/ervvqdcreo, door 't geb'uik van

MATTEOL

rtATTLOL Vl«mt Diet

MvrTEOL nekt aangenaam

MATTEOL maakt Bceoe ringrn

itM j DEPOT

APOTHEEK "De Schelde"

Gr, Hebbinckuys

AÜG WAUTERSSTKAAT, 54

- TEMSCHE —

••••••••••••••

Bij

VALLING

De valling is niet het ergste

M^ir pas op voor de verwikkelingen

van een verwaarloosac

kou die zoo

gemakkelijk ontstaan Begin

hevec bij het begin en verzorg

reeds een gewone

valling met de beroemde

AKKEB'S

ABDUSIROOP

SU'inpelsin Caoutchouc

»oor duiveoht-fhebbcrs, handelaars

enz ID a 11 r vormen e o c rootten,

tolgena ^erkicinsr, Iraa' en kunsttg

afgemaakt aan de voor^eeligsie

C DE LANDTSHEER

Sevmtrut IT, - TEMSCHE

HUIS OB9TIOHT IN * 840

Lsi & Sofieolttmt Ui "BKSOES

Mehanieke kont%ngerij

:.\ an ïïoeylaid, Zonen

\ erkoop var al ** soo'ter SCÏitiJnw«rttors

•» Timmerhout

Ver pd ar «icf- mr» h tak*fi! voor Holland, Dmtsohland en Frankrijk

IBERMOND:

| Op Naamfeesten kan men Bi

| aan familieleden en vrien- BJ

den geen nuttiger geschenk g

' ge\en dan een .

| Bermond •

i VULPEN"

I ONVERSI IJTBAAR I "

I AL1IJD DUREND I •

| UITERST PR AC.TISCH! •

| in den Papierhandel •

| ED DE LANDTSHEER •

I Oevorstrsat, 17 _

••••••••••n

I

BERICHT

DB nnderjctaekpnilp HEKMAN I)E

KPFRSM\ECKER tnaakl hel Geicllt

Pabhrk bekpnd dat Inj zich kotat te

plaatsen tih

Coiffeur Toer heeren

IMJ zijue ouders Kaai nr 3 Temscbe

Hij hoopt door zijne good« bediening

een t»lnjk klienteel te verwerven

HERMM DE KEERSMtECKER

Coilfeur — KAAI 3 TEMSCHE

VOOR ALLE

Elektrische Toestellen

Zooals

Stork Pompen, Bust Ter warmerB, El«fc

trisobe YureD, WaschmaobwneD, en

Radio's esz

Antoine Hoofd

ScheldGBtrait 6G, TEMSCHE

Alvorens een Radiotoestel te koopen

rayl ü de meowc Type BELGATLANTIC

Serie Crai e 1933 hoorert

-4 Lampin — Korte en Xj&nge flolf

' N KLfclN V\ONU£R VOOR l 7 5 O irank.

De 6 ti 8 lam, s suppers in meubel aan Scrsationoetle priiten

Het meest volmaakte toestel op de markt

Een proej li] U thuis verbindt U 'ot niets en stelt U m

de mogelijkheid te koopen met kennis van zaken

Ze wordt U gedaan door een onzer verieelers

Mijnheer GYBELS, Dixmudelaao «74 Berchem Antwerpen

. BERCKMANS, KerkpUats (73 Occreind-Wuestwetel

• VAN POPPEL, Steenweg op OosthoT»n 33, Turnhout

. BEEKEN, IJierenwegslrain 7, Winterslag

G DRIES, St Bero»rdscheSteenw«g 4 5B Hoboken

» Th GYSBRECHTS Turnnoutsehebsan S33, Wyneghem

• VAN BOUWEL, Antwerpsebe Steenweg III, Oude God

> Jos DIEU Em Em Vernitrenstrm 34, St Amnds-Puurs

» KOKELENBERG, DriekonirgeDstrot (34, Si Niklais

verkoop aan prijzen buiten

concurentie, van

Asbest -Ceraeutleien

voor bidckitiag van HUIZEN toi

Q-olfplaten >n 6 verscbilhgc

IcpgitD, voor Fabr ctecu, t cburen,

Kiciuükoieo, siallcD, Magaüioco,

HdDga«rü cot

Vlakke platem : voor iCut

scls, deureD,ioidcno^eü,murcü caz

HOEDANIGHEID(Gewaarborgd)

Bi)zondere prijteD met ^roate boe

eelhesd *

Wi] ge last eo 0D6 op aanvraag met

bet olaatsei

rEPOTHCiLDERS

6£BR0£D(RSE.&LVAN WIUWE,

Tel. 200 ,'inueidstiaal U0

(vroegei Veidsttaat)

ThMSCHC

Ook umeal-eu ctraantkc vloeren

'ecntje=,Ha!fc, ument CD kolta

Allerbtsle grove kolen

bij bCHELTJU-Nb Gebtoeders

Zoataioderij en Soleuhaedel —

8ÏEESÜ0BF

x cic ïolgeade voordee ige ^> ijzt-Q

Tout VeF3Lt8d0/0(r *80 p 1000*ks

Grove loudergru 6 » 800 . » .

b ukktltn (met de

nd geladtü) U SÏO ,, 10Ü0 ^

"(ZONDER VKRBINTENISJ

utA de Z9atke6t ^euomea

Ook \Qthiac eteo en EicrbolleD

voor alle doorbrardende ca kolooDe

vurer, aan ac voord--eli^sit prijieD

Le a.jic J wofileu op dAUi aag do^i

ooi tu ijfc.itCL. thuis gebracbi, mitn

verhooging «kr vcrvoeiItö^ten, dte

Auto-Taxi

Bijzonder ingericht veor

doopen .huwelijken, plezlerreizan

en bedevaarten.

Jozef De Witle-Paumels

Schoolstraat 7O

M. Tel 25O TEMSCHE

Matige Prijzen

Trouwe Bediening

Httelhoodsrs, Log»neiitgeiM3FL1JKB HKIMENINfl

afstflin, k-ui mits 1,BO fr elke

OfeWAAKMOPOD ALLLKLEKSTS KWALITEIT v/eek twee a fit ven-'gen krqgtn de af

VERÏEKERD QKW1CHT

lavenngeo \a i deu roman e& bet kunslalbum,

alies bloedeigea V!ai«g«h werk.

gewijd aan eigen >oik eo laed

Koopt tiet eerste i ummer, eo go zuil de

andere uiet kunnen meer nissen!

Alles volledig in negen maand

Dric

elgkic

i

Dtitmi»»^e!|kecii abonnamcnl voor loaiin

tn kun.Klbam 19 00 fr

Elke inlcek#»«tr op remin «o kui*


II«t Huia

FLOREHT DE SUITER DE GEKDT

*, 11-1» - Tem«ohe

Telefoon ItrBO, |

Meldt aan zijn talrijke klienten en belanghebbenden dat het bij •

zijn herstellingen van stoommachienen en andere werktuigen alsook

bewerking met t Soudure Autogène » zich aanbeveelt voor 't plaatsan ^

CENTRALE VERWARMING

type i Ideal Classique »

Plaoi en ontwerpen op aanvraag zonder verbinteol»

OPENING VAN EEN

GARAGE MODERNE

voor alle automerken. (Agentschap Ford)

Elektrisehe VaUanisatle van binnen- en buiten bsndit.

OOGENBLIKKtUJKE BEDIENING.

JVtAg-naiju van ijzer, potttrellen, gasgerief, stoombuizen,

pijlglaun, bourrage, mastik, caoutchouc, Bmeer- en moteurolie,

vetten enz. — Olie voor auto's, napht, lampen, bougies, banden

« Englebert >. Alle vervangstukken voor auto Ford, produkt «Carpol»

om auto's te kuisschen zonder water.

IL,

VERDERS ALGEMEENE BENOODIGHEDEN VOOR AUTOS.

50 frank per dag

en meer te verdienen

indien U werkt bij U thuis

op onze ronde en platte breimachienen " JBn-pidt» "

Kosteloos goed aanleeren en werk verzekerd per kontrakt

van 10 jaar

Koop een brvimachien "Rapide"

eu betaal ons af ia 12 maanden

Deze breimachienen worden in België gemaakt, gemonteerd

met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grot werk.Jacquard

voor alle fantasién.

Vraag inlichtingen en kataloog bij •

Vertegenwoordiger der Maatschappij " BAPIOE "

Walburgstraat 46, ST-NIKLAAS W.

Het beste modeblad Is voorzeker De Gracieuse

V„.„ aanstond, INLICHTINGEN

Proefnummers frralts op aanvraag Ghailes Decosterstraat 10-12 — BRUSSEL

,00R GROOTE KWALEN

HET BESTE GENEESNIDDEL

•2DERS VAN HET

r KRUIS

tM ALLE APOTHEKEN

, „POT APOTHEEK TUYPENS

""-»"" AA*.WAAS

"Weet

Door het innemen van een

poeder Wit Kruis verdwijnen

spoedig pijnen en moeite

en worden vervangen door

een gevoel van frischheid en

lichtheid, want de poeders

van het Wit Kruis zijn

niet alléén een uitstekend

pijnstillend - maar ook nog

een krachtig opbeurend middel

voor gansch het organisme.

ö poeders 4-~fr

24 poeders 1l"fr.

48 poeders 20fr.

WELK OOGENBL1K IS BETER GESCHIKT DAN HET HUID1OE,

OM HUIZEN, WAREN, EN ALLE NIJVERHE1DSONDERNEMINGEN

TE DOEN KENNEN ?

ANNONCEERT !

In de Gouden Schaar

Reoht over t V redt gerecht, (rlalt tram)

voor miitmen, fongjtroIinfg-eM *-»* lii»*!*

Gr ooi e ksas ?ao Werkkieedercj sooals : Veioeren- rfemietcn

broeken. Velocren a ea resten, overhals, 9tofia*«ro, Itba^i, mohair

aCHOONB BOLDHN OTBBFBAEKEH (Partaras)

Specialileit in Impermeabels

Urootc keu» m Rifbrotlren eo FantasicbroekeD ~ Hui jr\ntt

time pot de bo? danig bf ir. vav Stcfirc ca Ve'ocr*

Groote keus Zomer-ertiekelên

AUc-< * O'üi gema

Ate wejk op meal CD

Spoedige bföiMing !

EN OOK ALLF OCCASIF

kt nn.iem JJOfr.uslo botalao dan b„ .oorl.crkoop,

ZI 3L.T

nicl zekerheid voor altijd penenen mei '1c

Wereldberoemde

WONDERZALF

APOTHEIK • OE WALVISCH .

""BLOEDVERZUIVERING

Speciaal -oor BRAND, MAAR.WORM, BAARD-

JifKTK, JEUK en alle andere

VELZIEKTBN

8,00 ir den GROOTEN POT 4,50 fr. deu HALVEN

. ' Bloedzuiverend middel : 7.00 fr

Tem^cb*: D«pot apotiieler Van tier Gndit

Bii menschen

•jebraiken d«p.

De Bermondpen rchrijft het snelst

en het gemakkelijkst van al de

vulpenhouders.

Ge kunt voor uw geld geen betere

vulpen koopen dan een Bermondpen

GROOT SCHOENMAGAZIJN

Altijd fijne ^mskkelijlif altolsutlsle modellen

aan zeer matitre prijzen

VOOR

Damen. Heeren, Kinderen

GOEDE BEDIENING

bij Mm. Van den Branden-Van der Borght

£ . Pkone 7 i .

Huilt a '

KUaie

Sl-Gillii l

T.m.e»!

Berohtm

Poef*

Temsc&e

SPOOR VV EGEN

«.3S1X.14 li.ll 17,11

6,,i 11,11 uw i" «s

«£B «, ,, 1. 1133 , 1440 uw

«,£B fi,«l 11 11.33 1514,40

*" "*

n,o» 18

fi«l 7, 1 11 tlS4 15 4 14,4 U8< 1» os

7.13 1 11.SV«

U5 17,88 U.

6.IB 8 » 12,09 1511 18 18, • 19 19.21

8 89 8 34 11.23 13.13

6 96 9 1» ,3,98 46,10 19.40 30 18

, 1.3810.11Ï.Ó9 16,80 19.47 11,37

i


St-QillU

Kling* !> d

Hola!

Rilkuil

ir.l

§ 6 41 8 03 11,4213,1417,51

6. 9 8.33 4&.Ï6 13,66 18.11

8,16 8.48 14,4114,1. 1»,»«

4,?B 8.S6 18,17 14,16 I8,4i

e.SI 9 01 U.M 14 89 18.64

6,68 11.11 11,09 14.8! 19, «1

?,(6 9.19 11.17 14.4419,11

7.19 9 83 41,8114,8819,94

11,09 15 1119,47

7.91

11.1011,10 19.68

1,33

11,3115,«t 20 11

»,44

13. 3 13,»» 2,1,44

8,10

i! 1116,06 U.12

8,17

13.19 IS. 16 Jl 011

1,16 13 87 46,84 21.1s

8,63

X Bc min ran 13.14 uil Brn

I dea Zatcrdaga c

ehtn Bruaael en Mecbelei

& 'i Zondig. Diet lua:

3 0!

iJüORTSPOORWEG Stu-Nikolui - Kieldrcchi- Doe.

» D Z D I

3I-NI«ola.. .i.ilt 5.BS 6.- 6. 1 6 83 i.!0 10.28 (0.10 11.10 li. 6 U.40 18 4! 18.86 19.81

Nieufcarkeu «tafl, 6 C» 6 09 6 l'J 7. 4 S.aS 10.41 U.tt) 41,15 15.14 16-49 19.33 19-H 10,04

Vraccac anti: 6 14 6.1' 6 l»7.,ï i.37 10.69 10.37 11.39 10.53 10.57 49 6 1».S6 10.41

Vcrrsoro.ci 4.31 t.ïi 6 16 7.» 8.46 ll.lt U 4S 11.81 I» 3» H. 8 1» 43 10.11

Kicldracm alana 6.6j 8.30 6.36 7.30 8 88 11.SI «.18 II, 8 l»,40 IUI H.M 20.31

Oool dorp 7.J1 6.63 7.41 9.11 4J.— II.U (7.S1 J0.10 18,47

D D I Z

DotM.orp 8.81 7.19 111 8.1 9 18 11.40 41.43 30 88

KnUfachl aiain l «11.68 T.IO 7.49 8.11 > Jl ll.W 13.67 48 80 18.01 31.11

V.rrokroccl 1.99 7.6 110 8.14 8.19 9.46 41 IJ 14. 7 11 — 18."' «1.11

VricaRt itallt 1.14 7.(1 7 48 8 378 37 (.81 44 11 44.16 16. 8 18 48 1Ï.1J 313»

Nicukarken italic 1.IU7.1I 7.6S8.918.48 10. 1 11.31 44.13 16.16 18.56 49.83 11.38

SI Ntkolaa. atatlc fl.16 7.S9 8.06 9. 8 8.t4 11.10 41.40 U 31 I6.1S 18 31 19.41 14.47

D.allcen Dan4arda|. Z «p Z«a- as Fcaalalagao.

Temsche-Antwerpen Tl. HOOFD

Vertrek van Temsche in den voormiddig :

4. lm. 6 - - —

11.1 U.33Z 11.8

In den namiddag :

p.lmona.. 0. > all.«o Zeodagi tot Rupilmondl.

De tiami teilrekken te Sleenilotp 9, te Ripelmeide Maikl II, tl Baicl 30, te Kruibete i

te Burght 39 minulen later dan te Temsehe.

ïl. HOOFD Antwerpen-Temsche

Vertrek uil Antwerpen in den voormiddag:

5 — ia 4 — «S0 7-— 7 30 tal Rupelmoad», Zondigs I«t Temicht. 8.— 8.30 tol Ru

m«mrf. Z.nd.g»totTem«li- 9.- 9.8Qi 1»— " S4i IJ- UJti 12—

ID d«n namiddag : j

.aei ir- usu u.- U.M« i».- »••"• w— '•*»• " - "•*• "-

.at 19— lt.80 30.— 81.801 ïl.— 81 -x 18.—i ;

D« irami Teilrekkcn ta Burgkl IS, ti Kruibuke XB, te Biiel 31 Ie Rupelmonde Harkl 37 en ti

Suandorp 42 nlnulanilater dan te Aitwerpen-Vlitmioh Hoofd.

RUPELMONDE aaar TEMSCHE.

VOORMIDDAG: 8 39zn 4 3» S.0» 0.39 «.•)»

ta Zandig Bitt » Z«o- en feiitdtlgan. • Vaitrek St-NfkUaiuht «denwag en 3 minuUn

i.t.r ..n dm Wiuitriatrait.

Tamsoiie - Huuse (SiemndiaiiBl)

7.H 9.301 16—•» 14.— n.lOenlO.— Tklalrode 10 m. ei Elianela lt m. lat.r.

Hunmi - T«m»otie (SuoindieBSi)

180 t—I ».Mi» 18.10 H.— aol9.se. Elvatiele U m. en TLIalrode 10 ~ latei.

De trai.e. .loppe. op a.ima.e ta : Thlall.d. Oela.g, Te-a

More magazines by this user
Similar magazines