17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAINING & REVALIDATIE | NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN ZOMER 2021

Neurologische

aandoeningen

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen aan het

centrale zenuwstelsel. Dit kan een aandoening zijn aan het

ruggenmerg, zoals een dwarslaesie. Ook kunnen het aandoeningen

van gecombineerde oorsprong zijn, bijvoorbeeld:

CVA, spierziektes, multiple sclerose (MS) , Guillain

Barrée.

Neurorevalidatie bij GoFysio

De behandeling van neurologische aandoeningen is complexer dan reguliere

fysiotherapie.

Daarom trainen wij met neurorevalidatie op een unieke manier. Door een grote

variatie in oefeningen aan te brengen, worden zowel je spieren als je hersenen

geprikkeld om te verbeteren. Daarnaast creëren we bij GoFysio een lichaamsbewustzijn

om het aangedane been, arm of de lichaamszijde te stimuleren.

Zowel tijdens maar ook buiten de therapie. Wij

gaan samen met u aan de slag om het bewegen

te optimaliseren.

Looptraining op de C-mill

Op onze unieke locatie in Nieuwegein maken

we gebruik van de C-mill, een loopband waarin

je met gewichtsondersteuning kunt lopen.

Met de C-mill kunnen we o.a. loopanalyses

en looptrainingen uitvoeren. Het zorgt ervoor

dat de juiste prikkels worden gegeven zodat

loopvaardigheid, balans en coördinatie worden

verbeterd. Het leuke van de C-mill is dat er altijd

spelenderwijs geleerd wordt door het lichaam.

Door middel van verschillende oefeningen leren

we om het looppatroon te optimaliseren.

Bij GoFysio bieden wij de mogelijkheid om te trainen in groepsverband voor mensen met welke

neurologische aandoening dan ook. De groep bestaat uit 5-8 mensen die allemaal op hun eigen

niveau komen trainen.Het positieve van de groepstraining, is een uur therapie met andere

mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Naast hard werken is er ook veel ruimte

voor het maken van plezier. Wij vinden dat trainen altijd leuk moet zijn!

Hidde de Vries

4 | GOFYSIO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!