17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAINING & REVALIDATIE | RUG & FIT ZOMER 2021

Rug & Fit

Een effectieve behandeling

bij rugpijn

Chronische rugpijn kan je functioneren in het dagelijks leven

fors verstoren, en zonder duidelijke oorzaak ook zeer

frustrerend zijn.

Behandelen van chronische rugpijn is echt een specialisme. Het gaat namelijk

niet alleen om het behandelen van de rug zelf zoals de rugpijn, houding en beweging,

kracht en coördinatie, enz. Er spelen daarnaast veel meer factoren een

rol. Zo hebben mensen met langdurige rugpijn vaak angst ontwikkeld om te

bewegen. Verder kunnen de hersenen er voor kan zorgen dat bewegen of belasten

sneller pijn doet dan normaal. Ten slotte is het mogelijk dat omgevingsfactoren

een rol spelen bij het in stand houden van rugpijn zoals bijvoorbeeld je

thuissituatie, werk of omgang met anderen.

Rug & Fit is een 12 weken durende rugtraining wat effectief is bij aanhoudende

lage rugpijn. Tijdens dit programma versterk je niet alleen je rug, maar je leert

ook beter omgaan met rugpijn, leert beter bewegen en krijgt inzicht in alle

factoren die van invloed zijn op je rugpijn.

Het is vaak niet uw rugpijn die u belemmert

bij het bewegen maar de manier van

omgaan met rugpijn. Met de juiste prikkel

kunnen wij klachten verhelpen en toekomstige

klachten voorkomen.

Dimas Haring

Er zijn 5 belangrijke factoren waarom

Rug & Fit effectiever is:

• Het start met een Analyse van de Rug waardoor

de therapie effectiever kan worden

ingezet

• Het programma is maatwerk en afgestemd op

jouw specifieke situatie

• Er worden zo nodig verschillende therapieën

tegelijkertijd ingezet

• Het richt zich op korte en lange termijn

• De behandelaars zijn expert op het gebied van

rugklachten

6 | GOFYSIO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!