17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAINING & REVALIDATIE | REVALIDATIES ZOMER 2021

Revalidaties

Een blessure opgelopen? Of een operatie in het vooruitzicht? Bij GoFysio kan je terecht voor elke

vorm revalidatie van schouder tot enkel. Onze fysiotherapeuten hebben ruime ervaring met het

verzorgen van revalidatie na blessures of operaties. We streven samen met jou naar herstel en

minimaliseren van de beperkingen. Hieronder worden twee veelvoorkomende revalidatietrajecten

besproken

Voorste kruisband revalidatie

Bij het afscheuren van een voorste kruisband ontstaan er veel problemen in de

knie. De kruisband scheurt bijvoorbeeld bij een draai beweging van het lichaam

terwijl de knie blijft staan. Hierdoor wordt de knie instabiel en voelt het lopen

op het been onzeker. Vaak wordt het eerst zonder operatie geprobeerd om de

stabiliteit van de knie te herstellen door het trainen van de beenspieren. Voldoet

dit niet, dan wordt er alsnog geopereerd.

Voorafgaand aan de operatie wordt de knie door de fysiotherapeut ‘klaargestoomd’

voor de ingreep. Als de knie in goede conditie is voorafgaand aan de

operatie is het herstel daarna beter.

De revalidatie na een voorste kruisband operatie is zwaar en intensief. Door variatie

en creativiteit in het revalidatie traject proberen wij je te motiveren! De revalidatie

bestaat voornamelijk uit krachttraining, conditietraining en sport specifieke training.

Enkel

De meest voorkomende vorm van enkelletsel is

een verzwikking. Een verzwikking wordt meestal

veroorzaakt doordat de enkel draait en dubbelklapt,

waardoor de enkelbanden die de botten

bij elkaar houden, verrekken of scheuren.

In ruim 85% van de gevallen is er sprake van

een verzwikking van de voet naar binnen

(inversie). Pijn en zwelling aan de buitenkant

van de enkel zijn het directe gevolg. Je kan

meestal nog wel op de voet staan, maar lopen

is pijnlijk. Een eventuele bloeduitstorting wordt

pas na een aantal dagen zichtbaar. Bij mensen

die ooit de enkel verzwikt hebben gehad is de

kans op een herhaling groter.

Het menselijk lichaam is complexer dan wij

soms denken, vele factoren zijn van invloed

op herstel. Als sportfysiotherapeut is het mijn

uitdaging om samen met mijn patiënten al deze

factoren in balans te krijgen, met als resultaat

het doel behalen wat de sporter voor ogen heeft.

Sportfysiotherapeut: Kim Udenga

Professionele begeleiding bij het trainen van

kracht, stabiliteit en het bewegingsgevoel in het

been geeft uiteindelijk het beste resultaat en

de minste kans op nieuwe verzwikkingen.

Het revalidatie traject duurt meestal 6-12

weken

8 | GOFYSIO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!