17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATHLETIC HEALTH ZOMER 2021

Voorwoord

Athletic Health is hét centrum voor Sport,

Revalidatie en Herstel. Onze programma’s

helpen je om je doelen te bereiken.

Door een combinatie van gerichte training,

voeding & ontspanning zul je versteld

staan hoe je lichaam kan veranderen. Dit

bereiken we door Persoonlijke benadering,

gerichte training, coaching, voeding

en motivatie samen te brengen in effectieve

trainingen.

Onze trainingen kunnen bijvoorbeeld

gericht zijn op beter presteren of conditie

verbetering maar er zijn ook programma’s

voor chronische vermoeidheid en afvallen.

Door onze programma’s gaan mensen

beter functioneren.

Oprichter van Athletic Health is oud

topsporter Rien van der Dussen. Rien is

bewegingswetenschapper maar heeft ook

jarenlange ervaring als sport en manueel

therapeut.

“Door mijn ervaring in de sport en jarenlange

begeleiding van mijn cliënten merk

ik dat er behoefte is aan echt goede begeleiding

die je in een reguliere sportschool

niet vindt. Daarnaast draait het niet alleen

om bewegen maar moet alles in balans

zijn, privé, werk, sport, voeding, ontspanning,

eigenlijk is alles even belangrijk.

Door de juiste balans hierin te zoeken zal

iedereen beter gaan presteren.”

Bij de begeleiding maakt Athletic Health

gebruik van de meest wetenschappelijke

trainingsprincipes en methoden. Daarnaast

is er moderne trainingsapparatuur

aanwezig. Dit maakt trainen niet alleen

effectief maar ook leuk en inzichtelijk.

“Cliënten zijn bij ons niet zomaar iets aan

het doen. Er zit een gedegen plan achter

met duidelijke doelstellingen en resultaten

die meetbaar worden gemaakt”

In deze uitgave:

Fitness

Haal 100% uit jezelf met een Personal Trainer 3

Sportmassage3

Sporten bij Athletic Health 4

Groepslessen 5

Sporten voor jeugd & kinderen 6

Testen & Analyseren

Bikefitting7

Inspanningstesten 8

Vitaliteit

Energy Control Therapie 8

Slank & Fit 8

Athletic Health

Archimedesbaan 2

3439 ME Nieuwegein

Mail: info@athletichealth.nl

Bellen/ Whatsapp: 085-1302112

www.athletichealth.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!