17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FITNESS

Sporten bij Athletic

Health

Bij Athletic Health kun je onbeperkt fitnessen onder begeleiding. Er worden diverse fitness programma’s

aangeboden. Er zijn daarnaast ook programma’s voor specifieke doelgroepen zoals kinderen,

seniorenfitness en zwanger & fit.

Fitness

Je kunt kiezen voor 3 typen fitness abonnementen. Het meest populaire abonnement

is het Premium abonnement. Hiermee krijg je tijdens iedere training

begeleiding door een trainer of therapeut en haal je het maximale resultaat uit

je trainingen. Ook is er het Premium Plus abonnement. Dan heb je naast fitness

onder begeleiding ook de mogelijkheid om alle groepslessen te volgen.

Senioren fitness

Senioren Fitness is voor iedereen die op een verantwoorde wijze aan zijn/haar

gezondheid wil werken. Het is best een intensief maar ook uniek trainingsprogramma

met enorm veel variatie. Je gaat op vaste momenten trainen in een kleine

groep onder begeleiding van een trainer of therapeut. Heb je lichamelijke klachten,

dan worden de oefeningen daarop aangepast. Lenigheid, bloeddruk, conditie,

kracht en balans worden regelmatig gemeten.

bekken en de bekkenbodem komen ruim aan

bod. Het is zelfs zo dat je nog behoorlijk wat

conditie kunt opbouwen tijdens je zwangerschap.

Mits dit op een verantwoorde wijze gebeurt.

De kans op bekkenpijn neemt tijdens de zwangerschap

toe. Dit komt o.a. door het ‘rekbaarder’ worden

van de banden, toename van het lichaamsgewicht

en het aannemen van een andere houding.

Het versterken of sterk houden van de spieren

rondom het bekken zorgt ervoor dat je houding

verbetert. Daarnaast neemt je belastbaarheid toe

waardoor veel klachten zullen verminderen of

volledig verdwijnen.

Zwanger & Fit

Zwanger Fit is een effectieve, wekelijkse, small-group training voor vrouwen die

zwanger zijn. Als je op een verantwoorde manier in beweging blijft tijdens de

zwangerschap kun je veel klachten voorkomen. Ook het herstel na de bevalling

verloopt sneller als je fit blijft tijdens de zwangerschap.

Tijdens de training, wordt speciaal aandacht gegeven aan het bekken, bekkenbodem

& lage rug. Hierdoor is het programma heel geschikt voor vrouwen met

zwangerschap gerelateerde bekkenpijn. De algemene conditie, stabiliteit van het

4 | ATHLETICHEALTH.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!