17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FITNESS ZOMER 2021

Sporten voor jeugd

& kinderen

Athletic Skills

Athletic Skills Training van Athletic Health heeft als doel Jeugdige Sporters

Motorisch Vaardiger te maken. Dit doen wij door het aanbieden van speciale trainingen

waardoor jeugdige sporters zich ontwikkelen tot veelzijdige bewegers. Van

daaruit kunnen zij zich beter door ontwikkelen tot atleten die zich mogelijk gaan

specialiseren binnen een bepaalde sport.

Door de gevarieerde opzet van deze training ontstaat een maximaal motorisch

leerrendement en zullen kinderen fysiek intelligenter worden. Tijdens de training

staat het aanpassingsvermogen centraal, de kinderen worden continue uitgedaagd

om te gaan met oneindige variaties van complexe beweegsituaties.

Alle kinderen tussen de 10 en 16 jaar die zich meer compleet willen ontwikkelen

als atleet kunnen deelnemen. Ongeacht welke sport je beoefent of op welk niveau

zal dit een positieve bijdrage leveren aan de prestaties op de lange termijn. Geef je

daarom direct op!

Loop en Agility training

Word wendbaarder, sneller en presteer beter!

Loop & Agility Training van Athletic Health maakt je Sneller en Wendbaarder

en is uitermate geschikt voor veldsporters. Bij o.a. voetbal, hockey of tennissport

Het is ook mogelijk Loop & Agility

training te volgen voor het gehele team.

Wij verzorgen deze trainingen dan bij

de vereniging

6 | ATHLETICHEALTH.NL

zijn snelheid en wendbaarheid belangrijke wapens en essentieel voor goede prestaties.

Daarnaast zal het

de kans op blessures verminderen.

Deze trainingen

kunnen op iedere leeftijd

gevolgd worden en zijn

ideaal voor jeugdspelers.

Fit worden en plezier krijgen in

bewegen, in een vaste groep

De (sport)fysiotherapeuten & trainers van Athletic

Health zijn experts in looptraining. Ze brengen

je naar een hoger niveau.

Kids fun & fit

Heeft je kind moeite met bewegen? Geen

motivatie om te sporten? Overgewicht kost

veel energie, kinderen voelen zich vaak

eenzaam en onzeker.

Een gezond gewicht voor kinderen is heel

belangrijk. Daarom werken we bij Athletic

Health met het programma Kids fun & fit. Dit

is een leuk en afwisselend programma van

18 weken onder professionele begeleiding.

Uw kind gaat werken aan fitheid, conditie

en gewicht op een motiverende en stimulerende

manier.

FIT: verbeteren van de conditie en meer

energie krijgen

FUN: plezier krijgen in bewegen

Na een intake en fitheidstest, gaat uw kind

2 keer per week een uur sporten onder

begeleiding.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!