20.12.2021 Views

Installatie & Bouw 06

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

installatieenbouw.be<br />

NUMMER 6 - 2021<br />

december - januari<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

LINK2030: impact van de<br />

energietransitie op de sector<br />

Verslag Install Day<br />

Dossier waterbehandeling<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN


COMPLEET VOOR DE<br />

JUISTE PRIJS.<br />

5<br />

JAAR<br />

G A R A NT<br />

IE<br />

Standaard met isolatieschaal<br />

Calio<br />

De complete pomp:<br />

• ModBus<br />

• 0-10<br />

• Dynamic Control<br />

• RUN<br />

• ...<br />

Meer info


Groen gas.<br />

Lokaal, hernieuwbaar<br />

en klimaatneutraal.<br />

GAS OPGEWEKT<br />

UIT ORGANISCH AFVAL.<br />

FANTASTISCH TOCH?<br />

Meer info?<br />

gas.be/groen-gas


DucoBox Energy Comfort<br />

Het SLIMSTE Systeem D van Europa!<br />

Compact & licht<br />

Kg Slechts 21 kg<br />

100% uitwisselbaar<br />

Links<br />

Rechts<br />

AUTO-inregeling<br />

Save Time = Save Money<br />

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE<br />

6<br />

VOORWOORD<br />

Politiek is perceptie<br />

Zelden was energie meer ‘top of mind’ in de Belgische actualiteit dan de voorbije maanden, en dat in een jaar waarin corona nog altijd de<br />

orde van de dag bepaalt. Eerst was er de Klimaatconferentie van Glasgow, en het opbod van plannen en dure beloften in de weken die eraan<br />

voorafgingen. Nadien dook een ‘oude bekende’ opnieuw op, die zoals altijd de politieke gemoederen flink wist op te laaien: de kernuitstap. Al<br />

sinds mensenheugenis bakkeleien politieke partijen over dit licht ontvlambare thema. Engie stak opnieuw het vuur aan de lont door fijntjes te<br />

laten weten dat het eigenlijk geen optie meer is om de twee jongste kerncentrales te verlengen, waardoor je je de vraag kan stellen: waarom<br />

discussiëren we er eigenlijk nog over? Voor of tegen kernenergie lijkt uit te groeien tot een nieuwe politieke breuklijn, waar politieke formaties<br />

met plezier over in de clinch gaan.<br />

Je zou je de vraag kunnen stellen: waarom? Op de fanatici – voor of tegen – na kan het de gewone mens niet zo gek veel schelen waar zijn of<br />

haar elektriciteit precies vandaan komt. Zolang er maar stroom uit het stopcontact komt. Daarom is het des te vreemder dat groene partijen<br />

van de kernuitstap zo’n symbooldossier maken. Politieke tegenstanders en ook bedrijfsleiders duwen nu al waar het zeer doet: zal de lamp<br />

straks nog branden? De nieuwste politieke peiling, die begin december verschenen is, heeft de groenen dan ook niet echt beloond voor<br />

hun standvastigheid: Ecolo gaat er in Wallonië om en bij de halve procent op vooruit in vergelijking met de verkiezingen van 2019, aan de<br />

andere kant van de taalgrens verschrompelt Groen tot 8,4 procent, waarmee het zelfs kleiner wordt dan de PVDA. Een peiling is natuurlijk<br />

geen verkiezing, maar het maakt partijen doorgaans wel net dat tikkeltje zenuwachtiger. Groen heeft van de kernuitstap zijn bestaansmissie<br />

gemaakt – bij de verdeling van de ministerportefeuilles in de Vivaldi-regering bleek duidelijk dat de partij de ogen gericht had op één enkele<br />

bevoegdheid: energie – maar kan de partij met dit onderwerp wel verkiezingen winnen?<br />

Politiek is perceptie. De bevolking beseft stilaan dat iets doen voor het klimaat niet langer een optie, maar wel een vereiste is. Groene politici<br />

moeten zich nu in banen en bochten wringen om uit te leggen dat kerncentrales vervangen door gascentrales op termijn niét nefast is voor het<br />

klimaat. De gewone burger die matig of niet geïnteresseerd is in de theorie erachter, is op dat moment al lang afgehaakt – gretig aangevuurd<br />

door partijen die de kans niet laten liggen om op die ogenschijnlijke inconsequentie te wijzen.<br />

Er tot in het oneindige over discussiëren leidt de aandacht af van andere thema’s, die minstens even belangrijk of zelfs belangrijker zijn: dat zei<br />

ook Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE Vlaanderen, op zijn seminarie tijdens Install Day. Het publiek heeft het zo al moeilijk<br />

genoeg om te vatten wat het begrip ‘energietransitie’ precies inhoudt. Kernenergie is een thema dat de krantenkoppen beheerst omdat het<br />

in essentie een eenvoudige vraag is – ben je voor of ben je tegen – terwijl het in wezen een complexe kwestie behelst én het slechts het topje<br />

van de ijsberg is wanneer we het over de klimaatdoelstellingen in zijn geheel hebben. “In media wordt het debat nog al te vaak vernauwd tot<br />

de kernuitstap, terwijl het vervangen van fossiele brandstoffen in transport, verwarming en industrie eigenlijk de grootste uitdaging vormt”,<br />

zei Van Evercooren.<br />

Wij met <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> doen alvast ons best om daar verandering in te brengen. Verderop in dit magazine gaan we dieper in op de<br />

boeiende seminaries die op Install Day werden gegeven, en nemen we de Vlaamse ambities op vlak van klimaat onder de loep.<br />

Veel leesplezier!<br />

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 9 • nummer 6 • 2021<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Filip Van der Elst<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Els Jonckheere,<br />

Tom Rampelbergh, Filip Van der Elst<br />

08<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Lisa Gyselinck<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie<br />

en luchtbehandeling, leden van de VCB<br />

Vlaamse Confederatie <strong>Bouw</strong>, BVA Bond van Vlaamse<br />

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen<br />

van Vlaanderen, ORI Organisatie<br />

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,<br />

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale<br />

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,<br />

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers<br />

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,<br />

invoerders en groothandelaars uit de sector.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

22 30<br />

‘De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem’ 8<br />

De technologie moet ten dienste staan van de gebruiker en niet omgekeerd 13<br />

Belgische klanten nog beter van dienst zijn met lokale afdeling 16<br />

Vier awards voor hybride verwarmingssysteem 18<br />

De Pen: Kristof Nagels, BU Manager van Climagroup 20<br />

Nieuwe generatie dompelpompen 22<br />

De toekomst kleurt groen 24<br />

‘Installateurs kunnen de ambassadeurs van de energietransitie worden’ 26<br />

Slim combineren met groene energiebesparende technieken 30<br />

Compacte gascondensatieketels zorgen voor energiebesparing in Bilzense appartementen 32<br />

Bio-CNG tanken op de boerderij: het kan! 34<br />

Compacte warmtepomp zonder buitenunit 37<br />

Fors investeren in de toekomst 42<br />

40 procent minder CO 2<br />

tegen 2030 45<br />

Comfortabel warm in stijl 48<br />

Nieuwste sanitaire showroom, dichtbij Antwerpen 50<br />

​Duurzame en energiebesparende sanitaire oplossingen op VSK 2022 52


INHOUD<br />

34 50<br />

52 74<br />

82<br />

THEMA WATERBEHANDELING<br />

Corrosie in cv-installaties vermijden met compact en handig RO-toestel 54<br />

​Water besparen begint bij het lastenboek 57<br />

Vervuilde verwarmingsinstallatie werkt opnieuw naar behoren na gerichte ingrepen in waterkwaliteit 59<br />

Expert in systeemwaterkwaliteit breidt uit 62<br />

VAKKATERN ELEKTROTECH 65<br />

6<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 6 - 2021<br />

december - januari<br />

installatieenbouw.be<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

Verslag Install Day - ‘Installateurs De taxshift, de<br />

Smart Buildings in Use:<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

zijn de ambassadeurs<br />

achilleshiel van het ‘Data zijn het nieuwe goud,<br />

van de klimaattransitie’ Vlaamse klimaatakkoord maar je moet ze analyseren’<br />

Cover: Shutterstock<br />

Innovatie troef bij meetoplossingen 80<br />

Innovatieve verwarmingsoplossing voor oude woongebouwen 82<br />

Alle essentiële toebehoren voor een HVAC-installatie 84<br />

Efficiënte hydraulische inregeling dankzij innoverende inregelafsluiters 86<br />

Adviezen rond brandveiligheid betreffende elektrische voertuigen 88<br />

Hoogwaardige HVAC-installatie garandeert optimaal comfort met minimaal geluidsniveau 92<br />

<strong>Installatie</strong>partners 95<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.be


Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het beleidskader vormt om de<br />

klimaatdoelstellingen voor 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren.<br />

Studie LINK2030! belicht veranderingen en kansen energietransitie<br />

‘DE ENERGIETRANSITIE KAN NOOIT SLAGEN<br />

ZONDER DE INZET VAN ONS ECOSYSTEEM’<br />

De recente editie van Install Day, op vrijdag 19 november, had een sterk inhoudelijk programma. Centraal stond LINK2030!, een toekomststudie<br />

die een blik werpt op de toekomst van de installatiesector met het oog op de energietransitie.<br />

Tekst en beeld Techlink<br />

LINK2030<br />

De klimaatuitdagingen zorgen ervoor dat we anders en slimmer met<br />

energie moeten omgaan. De energietransitie is dus noodzakelijk en zal<br />

voor ingrijpende veranderingen én kansen zorgen in de installatiesector.<br />

Omdat ook de samenwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs<br />

en onderhoudsbedrijven onvermijdelijk evolueert doorheen deze transitie,<br />

hebben de Federatie van Elektriciteit en Elektronica (F.E.E.) en Techlink de<br />

krachten gebundeld in een toekomststudie: LINK2030.<br />

Green Deal<br />

Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het<br />

beleidskader vormt om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en een<br />

klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren. De federale en regionale<br />

regelgeving in België om de energie-efficiëntie en de hernieuwbare<br />

elektriciteitsproductie te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen te<br />

verlagen vloeien hieruit voort. Om deze doelstellingen te bereiken, hebben<br />

we nood aan een nieuwe generatie energiesystemen. Dit zorgt voor een<br />

maatschappelijke en technologische omgeving die een enorme impact heeft<br />

op de sector van multifunctionele installatietechnieken.<br />

Ecosysteem<br />

Het Ecosysteem ‘Multifunctionele installaties’ bestaat uit fabrikanten,<br />

distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en<br />

energiebeheer die actief zijn op het vlak van elektrotechniek, HVAC, sanitair,<br />

beveiliging, verlichting, batterijen tot elektrohuishoudtoestellen.<br />

De federaties F.E.E. en Techlink hebben de krachten gebundeld om deze<br />

toekomststudie uit te werken omdat niet enkel technologische trends (zoals<br />

meer hernieuwbare energie, minder afval en verspilling van hulpbronnen,<br />

hightechtoepassen, beheer van datastromen en slimme toepassingen ervoor<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het Ecosysteem “Multifunctionele installaties” bestaat uit fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en energiebeheer.<br />

zullen zorgen dat de installaties van de toekomst klimaatneutraal en circulair<br />

zijn, decentraal en slim georganiseerd, en technologisch geavanceerd)<br />

bepalend zijn voor het multifunctionele Ecosysteem waarin de installateurs<br />

werken. Ook de wisselwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs<br />

en bedrijven voor technisch onderhoud en energiebeheer zal veranderen.<br />

Maatschappelijke trends<br />

De maatschappelijke trends zoals het veranderende klantenprofiel (de<br />

consument is nu ook prosument), de evolutie naar andere bedrijfsmodellen<br />

(bv. ‘as-a-Service (aaS)’) en de ‘war for talent', zullen ervoor zorgen dat<br />

de installatiesector zich moet inzetten op nieuwe technische kennis en<br />

digitale vaardigheden. Er zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe<br />

businessmodellen en samenwerkingsverbanden.<br />

Tip: Investeer in opleiding en ontwikkeling! Als toekomstgerichte werkgever is<br />

het belangrijk om in te zetten op technische, digitale en soft (communicatie)<br />

skills. Heb oog voor de wensen van professionals van deze tijd, denk aan: het<br />

geven van verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht<br />

‘Met gebundelde<br />

krachten versnellen we de<br />

energietransitie!’<br />

voor de werk-privébalans. De ‘war for talent’ zet zich immers onvermijdelijk<br />

voort, aandacht voor menselijk kapitaal wordt alsmaar belangrijker om de<br />

uitdagingen van vandaag en morgen te realiseren.<br />

Online webinar<br />

LINK2030 werd op 18 juni 2021 in preview exclusief voorgesteld aan de<br />

leden van F.E.E. en Techlink tijdens een online webinar.<br />

Moderator Hanne Decoutere ging in gesprek met Eric Piers, Gedelegeerd<br />

Bestuurder F.E.E., en Kris Van Dingenen, Director General bij Techlink, over<br />

hoe ze samen deze energietransitie zullen aanpakken. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


LINK2030 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor de politiek (Europees,<br />

federaal en regionaal), het onderwijs, de wetenschap, en alle partners<br />

in sectoren zoals de bouw, industrie, water en energie. Beide federaties<br />

formuleren beleidsaanbevelingen en willen tegelijk inspelen op de<br />

marktopportuniteiten om de dienstverlening naar hun leden te verbeteren.<br />

Daarnaast roepen ze de beleidsmakers en de bredere sector op om samen de<br />

energietransitie op kruissnelheid te brengen.<br />

“De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem.<br />

Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe vormen van energie efficiënt worden<br />

omgezet in betaalbaar comfort via onze multifunctionele installaties.<br />

Onze unieke kracht is dat wij een allesomvattende rol kunnen opnemen”,<br />

zegt Van Dingenen.<br />

Oproep tot meer samenwerking<br />

Op Install Day riep Techlink ook de overheid op tot meer samenwerking met de<br />

sector om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen. Techlink heeft naar<br />

aanleiding van de vakbeurs een onderzoek gedaan bij meer dan 1000 Belgen<br />

die de drempels en de motivatie van Belgen om energiebesparende installaties<br />

te installeren in kaart brengt. Daaruit bleek dat voor 1 op de 2 Belgen<br />

het kostenplaatje van energiebesparende installaties of maatregelen hen<br />

belemmert er gebruik van te maken.<br />

“We moeten hier de consument tegemoet kunnen komen, onze installateurs<br />

zijn klaar om energiebesparende installaties en maatregelen te installeren,<br />

maar de consument moet het kunnen betalen. De overheid moet hier samen<br />

met de sector out-of-the-box denken om mensen te stimuleren en te helpen<br />

de noodzakelijke energetische renovaties te kunnen uitvoeren, dit moet veel<br />

verder gaan dan enkel subsidies”, licht Van Dingenen toe.<br />

1 op de 2 Belgen gaf aan dat het milieu en klimaat hen motiveert om<br />

energiebesparende installatie of maatregelen te installeren in hun woning.<br />

Nochtans zegt 43% van de Belgen matig tot nooit stil te staan bij het<br />

energieverbruik van zijn woning. 82% zegt zelfs matige tot zeer weinig kennis<br />

te hebben over energiebesparende installaties en maatregelen, en voor 2 op de<br />

5 is te weinig kennis een belemmering om dergelijke maatregelen te installeren.<br />

“Een enorm groot aandeel van de Belgische bevolking heeft te weinig kennis<br />

over energiebesparende installaties en maatregelen. De link tussen het energieverbruik,<br />

het klimaat én de energiefactuur moet duidelijker worden gemaakt.<br />

De sector en de overheid moet hier samenwerken om mensen bewust maken<br />

van de opportuniteiten die energiebesparende installaties brengen zowel op<br />

vlak van het milieu en klimaat, als hun portefeuille”, besluit Van Dingenen.<br />

Tot slot<br />

De focus van deze vierde editie van Install Day lag op de energietransitie<br />

en duurzaamheid in de sector. Via verschillende presentaties van onder<br />

andere Dirk Van Evercooren (ODE), Hans Verboven (Sustacon/UAntwerpen),<br />

Véronique Vens (Veka) en Jan Caerels (Techlink) werd de impact van de<br />

energietransitie op de multifunctionele installatiesector duidelijk gemaakt<br />

en werden er praktische tips meegegeven om de opportuniteiten die de<br />

energietransitie brengt te grijpen.<br />

De presentaties kan men downloaden op de website van Install Day:<br />

www.installday.be/seminaries<br />

Meer info? www.link2030.be ❚<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Onze installateurs zijn klaar om<br />

energiebesparende installaties en<br />

maatregelen te installeren, maar de<br />

consument moet het kunnen betalen’<br />

‘Een enorm groot aandeel van de<br />

Belgische bevolking heeft te weinig<br />

kennis over energiebesparende<br />

installaties en maatregelen.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


Spits je oren goed.<br />

Ok, je bent één en al oor...<br />

Ga naar www.ithodaalderop.be en ontdek alle voordelen van onze<br />

vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn vernieuwd<br />

design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos en heeft<br />

hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen die<br />

vandaag te verkrijgen zijn. Je hebt het goed gehoord!


Bedrijvencluster inspireert en informeert over smart buildings<br />

DE TECHNOLOGIE MOET TEN DIENSTE STAAN<br />

VAN DE GEBRUIKER EN NIET OMGEKEERD<br />

Via gerichte onderzoeks- en disseminatieprojecten wil Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het <strong>Bouw</strong>bedrijf (WTCB) ingrijpende<br />

innovatie in het bouwberoep teweegbrengen. Met de bedrijvencluster ‘Smart Buildings In Use’ richt het WTCB zich al sinds 2018 op ‘smart<br />

buildings’, een onderwerp dat steeds meer aan belang wint.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Smart Buildings in Use<br />

Met de cluster brengt het WTCB experts van uiteenlopende bedrijven bij mekaar, om hen ideeën te laten uitwisselen en samen innovatie te creëren.<br />

‘Smart building’ is een term met vele mogelijke definities, maar heel vaak<br />

komt het idee neer op het verzamelen en analyseren van data om op basis<br />

daarvan het energieverbruik te verminderen, beheer en onderhoud van het<br />

gebouw te optimaliseren en aspecten als beleving, welzijn, comfort voor de<br />

gebruikers te verbeteren. De bedrijvencluster Smart Buildings In Use heeft<br />

als doel om daaraan bij te dragen, vertelt Ruben Delvaeye, projectleider<br />

bij WTCB: “In onze ambitie staat één centrale vraag bovenaan: wat wil je<br />

bereiken voor de verschillende gebruikers? Daarbij kijken we zowel naar de<br />

gebouwbeheerder en facility manager als naar de mensen die dagdagelijks<br />

in het gebouw vertoeven.” ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


The Evolution of Smart.<br />

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan<br />

Smart Home-functies en mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor<br />

uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de<br />

lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.<br />

Videofonie<br />

remote besturing<br />

met smartphone<br />

spraakgestuurde<br />

bediening met Alexa<br />

Smart<br />

Home<br />

Smart<br />

Security<br />

Ontdek alles over de Classe 300EOS<br />

via bticino-classe300eos.be/


‘Data zijn het nieuwe goud,<br />

maar je moet ze analyseren<br />

en er acties aan verbinden’<br />

‘Een gebouw slimmer maken kan op verschillende niveaus. Soms volstaat<br />

het om verschillende sensoren te installeren, zonder dat de verschillende<br />

technologieën noodzakelijkerwijze aan elkaar gekoppeld zijn.’<br />

In het kader van de cluster ‘Smart Buildings in Use’ documenteert<br />

het WTCB enkele goede praktijkvoorbeelden en geleerde lessen<br />

over ‘smart buildings’, om bouwprofessionelen te informeren<br />

over de mogelijkheden ervan. Deze casestudy’s gaan in op<br />

de technologische oplossingen, de wijze waarop deze een<br />

meerwaarde kunnen creëren en de vragen die de aannemer<br />

zich kan of moet stellen met betrekking tot smart buildings.<br />

Een overzicht van de case study’s vind je op de website<br />

www.smartbuildingsinuse.be/case-study/ .<br />

Onwetendheid<br />

“We stellen vast dat er in de bouwsector heel wat vragen leven over het<br />

beheer en onderhoud van gebouwen. Belgen zijn van nature risicoavers, zeker<br />

als het om investeringen gaat. Er is sprake van onwetendheid over smart<br />

buildings: wat betekent het en wat levert het op?”, vervolgt Delvaeye. “Een<br />

antwoord formuleren op die vragen is niet eenvoudig. Met de cluster willen<br />

we duidelijkheid creëren, de meerwaarde goed uitleggen en zo de drempels<br />

naar smart buildings verlagen.”<br />

De opbrengst van een slim gebouw becijferen, is echter niet altijd eenvoudig.<br />

Delvaeye: “Energieverbruik is natuurlijk goed te becijferen, maar wat met<br />

pakweg welzijn, comfort en beleving? Toch zien we dat steeds meer bedrijven<br />

hierin willen investeren, omdat ze inzien dat het een positieve impact heeft<br />

op ziekteverzuim en productiviteit. Sinds de coronacrisis zien we een blijvende<br />

trend in de richting van thuiswerk. Hierdoor is de benodigde bedrijfsruimte<br />

kleiner, maar in de vierkante meters die overblijven wordt er wel gerichter<br />

geïnvesteerd, in functie van de mensen die er werken. Opnieuw staat de<br />

gebruiker centraal.”<br />

analyse die op voorhand dient te gebeuren, is wat voor de gebruiker de<br />

belangrijkste doelen zijn. Pas daarna kan je beslissen hoe gebouwtechnologie<br />

daartoe kan bijdragen. De technologie moet ten dienste staan van de<br />

gebruiker en niet omgekeerd”, zegt Delvaeye. “Data zijn het nieuwe goud,<br />

maar die data betekenen niets als je er niet de juiste conclusies en acties<br />

aan verbindt.”<br />

De cluster Smart Buildings In Use in zijn huidige vorm loopt nog tot februari<br />

2022, maar dat betekent niet het einde van het werk dat WTCB op deze<br />

thematiek verricht. “We hopen dat we aan het einde van de rit kunnen<br />

vaststellen dat de gehele sector rijper is geworden en sneller de nodige<br />

stappen kan zetten om ons gebouwenpark slimmer te maken. We zullen in elk<br />

geval bedrijven blijven samenbrengen om te innoveren en gebouwen slimmer<br />

te maken, in functie van hun gebruikers”, besluit Delvaeye. ❚<br />

Interoperabiliteit<br />

Met de cluster brengt het WTCB experts van uiteenlopende bedrijven<br />

bij mekaar, om hen ideeën te laten uitwisselen en samen innovatie te<br />

creëren. Tijdens verschillende studiedagen krijgen betrokkenen de kans om<br />

hun expertise te vergroten en geïnspireerd te worden door interessante<br />

onderzoeksprojecten. Daarnaast mondt Smart Buildings In Use ook uit in een<br />

aantal nuttige documenten. “Zo hebben we samen met de clusterbedrijven<br />

onze visie rond de interoperabiliteit tussen verschillende systemen neergeschreven<br />

in een neutraal document, met aandacht voor alle pro’s en<br />

contra’s van de verschillende mogelijkheden. Interoperabiliteit is een<br />

belangrijk gegeven binnen smart buildings. We kijken daarom naar de vragen<br />

die een gebouwbeheerder of eigenaar zich moet stellen wanneer hij interactie<br />

tussen verschillende technologieën wil bewerkstelligen.”<br />

Niet elk gebouw heeft nood aan ingenieuze, state-of-the-art technologie.<br />

“Een gebouw slimmer maken kan op verschillende niveaus. Soms volstaat<br />

het om verschillende sensoren te installeren, zonder dat de verschillende<br />

technologieën noodzakelijkerwijze aan elkaar gekoppeld zijn. De belangrijkste<br />

‘We stellen vast dat er in de bouwsector heel wat vragen<br />

leven over het beheer en onderhoud van gebouwen.'<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


Belgische klanten nog beter van<br />

dienst zijn met lokale afdeling<br />

De toekomst oogt rooskleurig voor Belimo Servomotoren BV. Het bedrijf wil zijn Belgische klanten nog beter ondersteunen met de nakende<br />

oprichting van een Belgische afdeling. Tegelijkertijd blikt de HVAC-specialist enthousiast vooruit op de VSK-beurs in het Nederlandse Utrecht<br />

(8-11 februari 2022). Blikvanger op de stand én in de mega roadshow truck is de Belimo Energy Valve met thermische energiemeter (TEM).<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Belimo<br />

Belimo is marktleider in de ontwikkeling, productie<br />

en ver koop van klep aandrijvingen, regelkleppen<br />

en sensoren voor verwarmings-, koel- en<br />

ventilatie technologieën. Al in 2012 intro duceerde<br />

het bedrijf de Energy Valve, die door de jaren<br />

heen steeds verder geopti maliseerd en uit gebreid<br />

is. Waar in de Energy Valve 3 al 6 functies in 1<br />

product zijn geïntegreerd (regelen, inregelen,<br />

afsluiten, meten, energie monitoring en de Cloud),<br />

is daar in de nieuwste generatie nog een belangrijke<br />

feature aan toegevoegd: het EN1434/MID<br />

gecertificeerd afrekenen.<br />

‘Op VSK wordt een utiliteitsgebouw van<br />

vier verdiepingen in miniatuur nagebootst.<br />

Hierdoor krijgen bezoekers een uitgekiend<br />

beeld van het werkingsprincipe’<br />

Met de introductie van de Energy Valve 4<br />

beschikt Belimo nu over 4 modellen per nominale<br />

doorlaat: een 2-weg basisuitvoering, een 2-weg<br />

basisuitvoering met veiligheidsfunctie, een 3-weg<br />

basisuitvoering en de 2-weg Energy Valve TEM met<br />

MID-certificering. Alle versies beschikken over een<br />

glycolmeting. Waar de basisversies deze functie<br />

gebruiken voor een glycolcompensatie, wordt<br />

Steve Aerts, Managing Director van Belimo België.<br />

Het hoofdkantoor van Belimo België ligt in Grimbergen.<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Tijdens VSK wordt de Belimo Energy Valve met thermische energiemeter op unieke wijze gepresenteerd in de Belimo mega roadshow truck.<br />

in de Energy Valve met MID-certificering deze<br />

glycolmeting gebruikt voor een digitaal alarm.<br />

MID eist immers dat er géén glycol in de installatie<br />

aanwezig is. Dit zou de energiemetingen namelijk<br />

negatief kunnen beïnvloeden.<br />

Dankzij de combinatie van de gecertificeerde<br />

Belimo Energy Valve en thermische energiemeter<br />

wordt vanaf nu écht transparant energiebeheer<br />

mogelijk. De vierde generatie Energy Valves kan<br />

eenvoudig via Modbus of BACnet geïntegreerd<br />

worden in het gebouwbeheersysteem of de op IoT<br />

gebaseerde monitoringplatforms.<br />

Stroom en meetdata over<br />

één ethernetkabel<br />

De Belimo Energy Valve met thermische energiemeter<br />

kan geïntegreerd worden met behulp van<br />

‘Power over Ethernet’. Dankzij deze techno logie<br />

kunnen stroom en (meet)data tegelijker tijd en<br />

over dezelfde ethernet kabel worden verzonden.<br />

Dit vereen voudigt de installatie, voor komt<br />

bedradings fouten én maakt een plaatse lijke<br />

voedingsbron overbodig. Het energieverbruik voor<br />

facturering kan eenvoudig worden afgelezen. Door<br />

een digitale kopie van de Energy Valve 4 op te<br />

slaan in de Belimo Cloud kunnen geautoriseerde<br />

gebruikers rechtstreeks met de gegevens werken.<br />

Tijdens VSK wordt de Belimo Energy Valve<br />

met thermische energiemeter op unieke wijze<br />

gepresenteerd in de Belimo mega roadshow<br />

truck. Er wordt een utiliteitsgebouw van vier<br />

verdiepingen in miniatuur nagebootst, inclusief<br />

de HVAC-systemen. Hierdoor krijgen bezoekers<br />

een uitgekiend beeld van het werkingsprincipe<br />

van de Belimo Energy Valve TEM én onder<br />

andere de Belimo Customized Products.<br />

BELGISCHE VESTIGING<br />

Voor de Belgische klanten van Belimo<br />

is er nog meer goed nieuws: in januari<br />

ziet Belimo België, de lokale Belimoafdeling<br />

in ons land, officieel het<br />

levenslicht. Steve Aerts is als Managing<br />

Director van Belimo België druk in<br />

de weer met de voor bereidingen. Het<br />

oprichten van een Belgische afdeling<br />

is meer dan enkel een admini stratieve<br />

beslissing en zal tal van voordelen<br />

voor de Belgische klanten opleveren,<br />

onder streept hij. “Het is de bedoeling<br />

om de Belgische klanten voortaan te<br />

adviseren én te beleveren vanuit België.<br />

Die keuze sluit aan bij onze ambitie om<br />

zo dicht moge lijk bij onze klanten te<br />

staan. Dankzij deze afdeling kunnen we<br />

sneller leveren aan onze klanten en hen<br />

proactief onder steunen en adviseren.”<br />

In het verleden konden klanten voor<br />

logistieke en technische ondersteuning<br />

terecht bij de collega’s van Belimo<br />

Nederland en Belimo Frankrijk. “Nu<br />

zijn ze van harte welkom in ons nieuwe<br />

kantoor in Grimbergen, centraal gelegen<br />

in de Brusselse rand. Vanuit dit gebouw<br />

coördineren we de Belgische aanvragen<br />

en bestellingen. Verschillende experts<br />

staan ter beschikking voor advies. Het<br />

kantoor doet ook dienst als ‘experience<br />

center’, waar we onze producten live<br />

kunnen demonstreren en opleidingen<br />

voor installateurs zullen organiseren”,<br />

besluit Aerts. ❚<br />

Met de introductie van de Energy Valve 4 beschikt Belimo nu over 4 modellen per nominale doorlaat.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


VIER AWARDS VOOR HYBRIDE<br />

VERWARMINGSSYSTEEM<br />

Het hybride verwarmingssysteem van Duitse fabrikant Solvis werd door een internationale vakjury van onafhankelijke experts bekroond met<br />

maar liefst vier Plus X Awards 2021: voor gebruiksgemak, kwaliteit, functionaliteit en ecologie.<br />

Tekst en beeld ClimaWays<br />

Wat zijn de Plus X Awards?<br />

PLUS X is wereldwijd de belangrijkste innovatieprijs<br />

voor technologie, sport en lifestyle. De prijzen<br />

worden elk jaar toegekend door een inter nationale<br />

vakjury van onafhankelijke experts en journalisten.<br />

De winnaars zijn producenten van toekomstgerichte<br />

ontwerpen die het leven van de consument<br />

prettiger maken. De bekroonde ontwerpen moeten<br />

ook ecologisch verantwoord zijn en bestaan uit<br />

hoog waardige materialen met een lange levensduur.<br />

Dit jaar namen er meer dan 750 merken deel<br />

uit bijna 80 verschillende sectoren.<br />

Met welk product heeft<br />

Solvis gewonnen?<br />

De Duitse verwarmingsproducent Solvis viel in<br />

de prijzen met zijn hybride verwarmingssysteem,<br />

bestaande uit een warmtepomp (SolvisLea) in<br />

combinatie met een hybride verwarmingsketel<br />

(SolvisBen voor klein verbruik of SolvisMax voor<br />

groot verbruik). Die verwarmingsketel op gas,<br />

stookolie of stadsverwarming kan probleemloos<br />

samenwerken met verschillende soorten energie:<br />

zonne-energie, een pelletkachel, een warmtepomp<br />

of een brandstofcel. De awards gingen specifiek<br />

naar het verwarmingssysteem in combinatie met<br />

een warmtepomp.<br />

In welke categorieën heeft<br />

Solvis gewonnen?<br />

Het verwarmingssysteem van Solvis werd in de<br />

categorie Sanitair en Klimaatregeling opgenomen<br />

in de Hall of Fame 2021 en bekroond met vier<br />

kwaliteitszegels: gebruiksgemak, functionaliteit;<br />

kwaliteit en ecologie.<br />

ClimaWays is het enige bedrijf in België dat het<br />

bekroonde systeem van Solvis mag verdelen.<br />

‘De eigenaar van het systeem kan altijd van<br />

energiebron veranderen en geniet zo van de<br />

hoogst mogelijke energieonafhankelijkheid’<br />

Waarom bekroond voor<br />

gebruiksgemak?<br />

De verwarming kan eenvoudig vanop afstand<br />

bediend worden met een online app op de<br />

smartphone of computer (SolvisPortal) of met een<br />

afstandsbediening (SolvisControl-3). Zo geniet<br />

de gebruiker van absolute transparantie in het<br />

verbruik en kan de verwarmingsinstallateur vanop<br />

afstand bijstand bieden.<br />

Waarom bekroonde functionaliteit?<br />

Het systeem is niet gebonden aan één soort<br />

energie, maar kan verschillende componenten<br />

zoals een cv-ketel, warmtepomp en zonnecollectoren<br />

met elkaar doen samenwerken. De<br />

slimme regeling zorgt ervoor dat altijd de meest<br />

voordelige energie eerst gebruikt wordt en dat de<br />

gebruiker nooit zonder warmte valt. De eigenaar<br />

van het systeem kan altijd van energiebron<br />

veranderen en geniet zo dus van de hoogst<br />

mogelijke energieonafhankelijkheid.<br />

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Hybride verwarmingssysteem<br />

met gas- of stookoliebrander<br />

De Duitse verwarmingsproducent Solvis viel in de prijzen met zijn hybride verwarmingssysteem, bestaande uit een warmtepomp<br />

(SolvisLea) in combinatie met een hybride verwarmingsketel (SolvisBen voor klein verbruik of SolvisMax voor groot verbruik).<br />

Waarom bekroonde kwaliteit?<br />

De producten van Solvis zijn ‘Made in Germany”<br />

– ver vaardigd met de meest hoog waardige<br />

materialen. Ze hebben een levens duur die<br />

generaties kan over schrijden. Dat vertaalt zich<br />

dan ook in interessante garantie voorwaarden<br />

voor de gebruiker.<br />

Waarom bekroonde ecologie?<br />

De verwarming is erop gericht om zo veel mogelijk<br />

gebruik te kunnen maken van hernieuwbare<br />

energie zoals die van warmtepompen of zonnethermie,<br />

maar met een ingebouwde back-up in de<br />

vorm van een brander en buffervat om nooit zonder<br />

warmte te vallen. Het systeem stelt gebruikers in<br />

staat om zonder verlies van comfort geleidelijk de<br />

overstap te maken naar hernieuwbare energie.<br />

De verwarming kan eenvoudig vanop afstand bediend worden met een online app op de<br />

smartphone of computer (SolvisPortal) of met een afstandsbediening (SolvisControl-3).<br />

Benieuwd of dit bekroonde systeem<br />

ook voor jou interessant is?<br />

ClimaWays is het enige bedrijf in België dat het<br />

bekroonde systeem van Solvis mag verdelen.<br />

Maak gerust een afspraak om dit unieke systeem<br />

te komen bekijken in de showroom van ClimaWays<br />

in Wommelgem. De verwarmingsexperts van<br />

de firma rekenen graag voor jou uit hoeveel jij<br />

kunt besparen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


De Pen<br />

‘Zowel producenten als<br />

installateurs hebben de<br />

verantwoordelijkheid om continu<br />

up-to-date te blijven van de<br />

nieuwste ontwikkelingen’<br />

20 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen<br />

Kristof Nagels<br />

BU Manager van Climagroup<br />

INNOVATIES IN KLIMATISATIESECTOR DRAGEN BIJ<br />

AAN COMFORT EN DUURZAAMHEID VAN GEBOUWEN<br />

Net zoals alle gebouwtechnieken, is ook de klimatisatiesector onderhevig aan constante verandering.<br />

Digitalisatie, slimme gebouwen en duurzaamheid zijn enkele van de grootste uitdagingen voor de toekomst.<br />

Vandaag al zie je dat de sector heel wat innovaties omarmt om klimatisatie-installaties ecologischer en<br />

energie-efficiënter te maken.<br />

Onder druk van de alsmaar strenger wordende regelgeving inzake duurzaamheid, zijn producenten en installateurs van<br />

klimatisatietechnieken genoodzaakt om continu te innoveren en flexibiliteit in te bouwen in hun oplossingen. Er bestaat<br />

niet één ideale oplossing. Producenten bieden verschillende oplossingen aan voor de verwarming, koeling en ventilatie<br />

van woningen en gebouwen. Afhankelijk van de eigenschappen van het gebouw is de installateur genoodzaakt om de<br />

beste oplossing voor elke specifieke situatie te selecteren.<br />

Ik ben ervan overtuigd dat de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de verduurzaming van klimatisatieoplossingen.<br />

Ik steun dan ook volop de Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling die de Vlaamse Regering eind 2019 naar<br />

voren schoof in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Het doel is om tegen 2030 de inzet van F-gassen als<br />

koelmiddel in supermarkten en voedingswinkels af te bouwen en om te schakelen naar CO 2<br />

-koelingen. Die zijn niet alleen<br />

milieuvriendelijker maar verbruiken ook minder energie.<br />

Ik geloof bovendien sterk in geothermie als oplossing voor duurzame klimatisatietechnieken. De bodem is een heel<br />

interessant medium om warmte en koude op te slaan. Je kan een gebouw zo ontwerpen dat de warmtevraag in de winter<br />

in balans is met de koudevraag in de zomer. Toch heeft ook geothermie zijn beperkingen en kan het niet overal toegepast<br />

worden. Daarom zal naast passieve koeling ook actieve koeling de komende jaren nog zijn plaats blijven hebben in de<br />

markt. Dat geldt ook in het geval van passieve of bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.<br />

Met de continue evolutie in de woningbouw en de klimatisatiesector wordt het voor installateurs steeds moeilijker om de<br />

warmtevraag voor een gebouw in te schatten. Onder invloed van de BEN-normen wordt het vermogen om een gebouw te<br />

verwarmen steeds lager. In een gemiddeld appartementsgebouw ligt het vermogen voor sanitair water tot vier keer hoger<br />

dan het vermogen om te verwarmen. De rol van energieadviseurs wordt dan ook steeds belangrijker.<br />

Ook de alsmaar toenemende invloed van digitalisatie is een extra uitdaging voor installateurs. Niet alleen de<br />

klimaatbeheersing en ventilatie, maar ook de zonnewering en de verlichting worden vaak aangestuurd via een intelligent<br />

gebouwbeheersysteem. De centralisatie van het energiebeheer komt ook de duurzaamheid van het gebouw ten goede.<br />

Met behulp van bewegings- en daglichtsensoren gekoppeld aan het beheersysteem, wordt heel wat energie bespaard. En<br />

dankzij een koppeling met een weerstation kunnen de zonwering en klimaatinstallaties automatisch aangestuurd worden.<br />

Het is duidelijk dat nieuwe innovaties in de klimatisatiesector bijdragen aan het comfort en de duurzaamheid van<br />

gebouwen. Zowel producenten als installateurs hebben de verantwoordelijkheid om continu up-to-date te blijven van de<br />

nieuwste ontwikkelingen in de sector. Alleen zo kunnen ze voor hun klanten de best mogelijke oplossingen bieden op<br />

vlak van comfort, duurzaamheid en energie-efficiëntie. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


NIEUWE GENERATIE DOMPELPOMPEN<br />

Begin mei 2021 introduceert de KSB Groep de nieuwste generatie van zijn reeds lang bekende AmaDrainer 3 dompel-afvalwaterpompen. Met<br />

de ontwikkeling van deze serie, die in vier maten verkrijgbaar is, komt de fabrikant tegemoet aan de vraag van klanten naar een compacter<br />

ontwerp en een eenvoudiger bediening. Intussen viert KSB met gepaste trots zijn 150ste verjaardag.<br />

Tekst en beeld KSB SE & Co. KGaA<br />

De nieuwe generatie van de vuilwaterdompelpomp AmaDrainer 3 is verkrijgbaar in vier bouwgroottes.<br />

De pomp heeft een compact ontwerp met een<br />

geïntegreerde vlotterschakelaar en een diameter<br />

van 155 mm. Dankzij zijn kleine voetafdruk is<br />

de reeks geschikt voor smalle ruimten, zoals<br />

vensterbanken. De totale opvoerhoogte bedraagt<br />

tot 11,3 meter.<br />

Het robuuste ontwerp van de dompelpompen<br />

garandeert een hoge mate van bedrijfszekerheid.<br />

Alle vier de maten zijn ontworpen voor<br />

continubedrijf bij vloeistoftemperaturen tot 70°C,<br />

en tijdelijk tot 90°C.<br />

Een van de nieuwe kenmerken is de geïntegreerde<br />

vlakke aanzuiging: na het verwijderen van de<br />

aanzuigzeef kan in de twee kleinere maten water<br />

worden afgevoerd tot een restniveau van 2 mm.<br />

De grotere maten hebben een vrije doorsnede<br />

tot 35 mm om grote vaste stoffen veilig uit het<br />

afvalwater te verwijderen.<br />

Een speciale versie voor agressief afvalwater en<br />

andere media is beschikbaar voor alle maten.<br />

Alle eenheden zijn voorzien van een hoogwaardige<br />

kunststof behuizing, laag gewicht en<br />

corrosiebestendigheid. De koelmantel maakt het<br />

mogelijk de eenheid te laten werken met een<br />

volgelopen motor. Bovendien is de AmaDrainer 3<br />

uitgerust met een geïntegreerde motorbeveiliging.<br />

De standaard stroomkabel van 10 meter biedt een<br />

grote flexibiliteit in het gebruik.<br />

De nieuwe dompel-afvalwaterpompen zijn geschikt<br />

voor vele toepassingen. Zij kunnen worden<br />

gebruikt voor het legen of afvoeren van water<br />

uit dekzeilen en overstroomde kelders, alsmede<br />

voor het opvangen van water uit reservoirs of<br />

rivieren. Ze zijn ook geschikt voor noodafvoer of<br />

voor het afvoeren van water uit kelderafvoeren<br />

en onderdoorgangen. De eenheden worden<br />

stekkerklaar geleverd, wat een snelle installatie en<br />

inbedrijfstelling mogelijk maakt.<br />

150 kaarsjes<br />

En er is nog meer reden voor vreugde ten huize<br />

KSB: op 18 september 2021 vierde het bedrijf zijn<br />

150-jarig jubileum. Het bedrijf uit Frankenthal<br />

werd in 1871 opgericht door Johannes Klein,<br />

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het robuuste ontwerp van de<br />

dompelpompen garandeert een hoge<br />

mate van bedrijfszekerheid’<br />

Hoofdkantoor KSB Groep in Frankenthal.<br />

samen met zijn collega's Friedrich Schanzlin en<br />

Jakob Becker - vandaar de naam KSB. "150 jaar<br />

is een bijzonder jubileum voor een bedrijf. Er<br />

zijn niet veel bedrijven die zovele jaren hebben<br />

overleefd. Het is voor ons een gelegenheid om<br />

terug te kijken, de balans op te maken en na te<br />

denken. Maar bovenal is het voor ons een moment<br />

om vooruit te kijken naar de toekomst," zegt Dr.<br />

Stephan Timmermann, CEO van KSB.<br />

"De sterke positie van KSB vandaag is in de eerste<br />

plaats te danken aan de inzet van elke individuele<br />

medewerker en in de tweede plaats aan het<br />

feit dat de onderneming zich regelmatig heeft<br />

aangepast aan de dynamische marktomgeving<br />

en waar nodig de koers heeft gewijzigd. In de<br />

sector van pompen, afsluiters en service kunnen<br />

meerdere jaren verstrijken tussen een idee, een<br />

innovatie en het uiteindelijke succes op de<br />

wereldmarkt. De kracht om te innoveren en het<br />

omarmen van verandering zijn daarom belangrijke<br />

pijlers in ons bedrijf." ❚<br />

Historische pomp in de<br />

fabriek in Frankenthal.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


DE TOEKOMST KLEURT GROEN<br />

De installatiesector is in verandering en de vraag naar kennis over ontwikkelingen en de praktische implementatie is groter dan ooit. Met<br />

een primeur binnen systeem D geeft DUCO je alvast een reden om InstallPro tijdens Batibouw 2022 bij te wonen (uitgesteld naar mei 2022).<br />

De ventilatiespecialist zet met de lancering van de nieuwe DucoBox Energy Comfort 400 en Energy Comfort Plus een stap vooruit in de evolutie<br />

van WTW-units.<br />

Tekst en beeld Duco<br />

Het beste van twee werelden<br />

DUCO trekt met een volledig gamma ventilatie-units<br />

voor systeem C en D naar InstallPro. De Belgische<br />

fabrikant is uitgegroeid tot absolute expert in de<br />

ventilatiebranche. DUCO heeft alles in huis voor<br />

een hoog waardig residentieel ventilatie systeem<br />

voor systeem C en D. Van ventilatie roosters, over<br />

ventilatie boxen, ventielen tot lucht kanalen. DUCO<br />

als one-stop-shop voor een gezond, comfortabel en<br />

energiezuinig binnenklimaat.<br />

Innoveren binnen systeem D<br />

De gebouwschil moet in orde zijn. En dat<br />

betekent: goede isolatie en uitstekende kierdichting.<br />

Om in een passiefhuis te allen tijde<br />

van een gezond binnenklimaat te genieten,<br />

is een ventilatiesysteem installeren cruciaal.<br />

Tijdens InstallPro introduceert DUCO een gloednieuw<br />

balansventilatietoestel DucoBox Energy<br />

Comfort 400 en Comfort Plus 350/450/550.<br />

De nieuwste generatie WTW-toe stellen biedt<br />

antwoord op de groeiende vraag naar doortastende<br />

ventilatie systemen voor strenge BENnormen,<br />

lage energie gebouwen en de strengere<br />

instal latie- eisen voor ventilatie systemen. Het<br />

hoge ther mische rende ment en het lage opgenomen<br />

ver mogen van de toestellen zijn het<br />

resul taat van een uitgekiend ontwerp.<br />

Kom en ontdek het gamma WTW-units van DUCO<br />

tijdens InstallPro op 24 en 25 mei 2022.<br />

‘Het hoge thermische rendement en het lage opgenomen<br />

vermogen van de toestellen zijn het resultaat van een<br />

uitgekiend ontwerp’<br />

Om in een passiefhuis te allen tijde van een gezond binnenklimaat te genieten, is een ventilatiesysteem installeren cruciaal.<br />

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Bijna-energieneutraal wonen is sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Dat<br />

een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot een state-of-the-art BEN-woning zie je dus niet elke dag.<br />

Hoeve uit 1789 wordt BEN-woning<br />

Waar vroeger een stalling stond voor koeien, staat nu de luxueus gerenoveerde<br />

privéwoning van Serge Werniers. Via een glazen sas kom je terecht in<br />

zijn kantoorruimte. De renovatie, die van start ging in 2018, is ondertussen<br />

afgerond. De vroegere gasthuishoeve bevoorraadde vanaf 1789 alle<br />

ziekenhuizen rond Antwerpen van melk, vlees, groenten en fruit. Aannemer<br />

Serge Werniers blies nieuw leven in de gasthuishoeve en restaureerde het tot<br />

een energiezuinige BEN-woning mét respect voor de oorspronkelijke structuren.<br />

Zo zijn de originele eiken balken nog steeds te zien in de dakstructuur.<br />

BEN-woning met E-peil 12<br />

Bijna-energieneutraal wonen is sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen<br />

in Vlaanderen. Dat een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot<br />

een state-of-the-art BEN-woning zie je dus niet elke dag. Een E-peil van 12 is al<br />

helemaal uitzonderlijk. “Om aan die doelstelling te kunnen voldoen, werden<br />

100 zonnepanelen geplaatst, allemaal zuid en oost gericht”, vertelt eigenaar<br />

Serge Werniers.<br />

De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort resulteert<br />

in een intelligente én energiezuinige werking.<br />

Combinatie C & D<br />

De slimme ventilatiesystemen van DUCO dragen in dit project bij tot een<br />

E-peil van 12. In de kantoorruimte koos de aannemer voor een vraaggestuurd<br />

C-systeem. De DucoBox Silent Connect voert door middel van boxsensoren<br />

vervuilde lucht af op een fluisterstille manier.<br />

Het glazen sas tussen de kantoor- en privéruimte liet het buizensysteem<br />

van een D-systeem niet toe, dus werd gekozen voor natuurlijke ventilatie.<br />

In het privégedeelte koos Werniers voor twee D-systemen, meer bepaald de<br />

compacte DucoBox Energy Comfort. De vraagsturing van de DucoBox Energy<br />

Comfort resulteert in een intelligente én energiezuinige werking. Samen met<br />

de slimme vraagsturing op basis van CO 2<br />

en vocht zorgen de dynamische<br />

luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit toestel.<br />

Werniers is tevreden over het resultaat: “De hoeve ligt afgelegen en vormt<br />

voor mij echt een oase van rust. In het verleden verliep de samenwerking<br />

met DUCO altijd zeer goed dus had ik er het volste vertrouwen in voor mijn<br />

eigen woning!” ❚<br />

‘Samen met de slimme<br />

vraagsturing op basis van CO 2<br />

en vocht zorgen de dynamische<br />

luchtverdeelfilters voor een<br />

uitzonderlijk rendement<br />

binnen dit toestel’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


‘INSTALLATEURS KUNNEN DE AMBASSADEURS<br />

VAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN’<br />

Op de voorbije editie van Install Day stond er ook een aardig gevuld seminarieprogramma op het menu. Centraal stond LINK2030, de toekomststudie<br />

van Techlink over de impact van de energietransitie op de installatiesector. Verschillende sprekers lieten dan ook, vanuit hun expertise,<br />

hun licht schijnen op die energietransitie.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere<br />

Waarom is het zo moeilijk om die veelbesproken<br />

energie transitie te realiseren? Dirk Van Evercooren,<br />

algemeen directeur de Organisatie voor<br />

Duurzame Energie (ODE) stond bij die vraag stil in<br />

zijn uiteenzetting. “Elke transitie vergt dat nieuwe<br />

dingen worden opgebouwd, terwijl andere worden<br />

afgebouwd. Dat leidt soms tot moeilijke<br />

fasen, waarin we ogenschijnlijk achteruit gaan in<br />

plaats van vooruit”, zegt Van Evercooren.<br />

Daar komt bij dat het begrip ‘energietransitie’ voor<br />

het publiek moeilijk te vatten is. In media wordt het<br />

debat nog al te vaak vernauwd tot de kernuitstap,<br />

terwijl het vervangen van fossiele brand stoffen in<br />

transport, verwarming en industrie eigenlijk de<br />

grootste uit daging vormt. “Mensen komen wel in<br />

aan raking met enkele onderdelen van de energietransitie,<br />

maar het bredere plaatje krijgen ze niet<br />

te zien. Het soms weinig consequente beleid helpt<br />

hen daar niet in.”<br />

Communicatie<br />

Net om die reden gaf ook Véronique Vens (VEKA)<br />

een uiteenzetting over ‘Communiceren over de<br />

energietransitie’. Uit een marktonderzoek bij 1.000<br />

Vlamingen kwamen immers enkele opvallende<br />

vaststellingen bovendrijven. 53 procent van de<br />

Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’<br />

niet, 68 procent heeft geen, of slechts een vaag<br />

idee van de langetermijnvisie. De mogelijkheden<br />

van de digitale meter zijn bij amper 55 procent<br />

van de Vlamingen bekend. Het onderzoek gaf<br />

ook weer dat woningaanpassingen bij 6 op de<br />

10 Vlamingen technisch gezien wel mogelijk<br />

zijn, maar financieel iets minder. Bij zij die wel<br />

bereid zijn om tot energetische maatregelen<br />

over te gaan, spelen zowel milieu- als financiële<br />

overwegingen een rol.<br />

Daarom rolt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap<br />

in samenwerking met netbeheerder<br />

Fluvius een mediacampagne uit, onder de noemer<br />

‘Mee met de stroom’. “De energietransitie is<br />

‘Samen zorgen we voor een laagdrempelige en consistente communicatie, waarbij het belang van de<br />

burger en de bedrijven voorop staat. De rol van de installateur is daarbij niet te onderschatten.’<br />

haalbaar als we er ook allemaal onze schouders<br />

onder zetten: dat is de centrale boodschap<br />

van de campagne”, zegt Vens. De campagne<br />

verloopt in meerdere fasen. Dat we de toekomst<br />

niet helemaal kunnen voorspellen, staat vast.<br />

Maar even goed dat de sleutelwoorden ‘zuiniger,<br />

slimmer en groener’ onze leidraad zullen vormen:<br />

van het grondig isoleren van je woning, het<br />

nauwer opvolgen van je energieverbruik via de<br />

digitale meter, over duurzaam verwarmen en op<br />

het juiste moment zelf opgewekte zonne-energie<br />

gebruiken. Al die aspecten komen aan bod, ook in<br />

de informatieve website www.meemetdestroom.<br />

be. Heel wat organisaties, waaronder ODE<br />

Vlaanderen en Techlink, werden partner van de<br />

energie transitie. “Samen zorgen we voor een laagdrempelige<br />

en consistente communicatie, waarbij<br />

het belang van de burger en de bedrijven voorop<br />

staat. De rol van de installateur is daarbij niet te<br />

onderschatten”, aldus Vens.<br />

Duidelijke signalen<br />

In de aanloop naar de COP26 in Glasgow, eisten<br />

het klimaat en de nodige maatregelen opnieuw de<br />

aandacht op in de media. De klimaatplannen van<br />

de Vlaamse regering zijn ook ODE niet ontgaan.<br />

“De overheid moet eerst en vooral draagvlak<br />

creëren voor de energietransitie. Er zijn zeker<br />

stapjes in de goede richting gezet, maar al bij al is<br />

het nog veel te weinig”, zegt Dirk Van Evercooren.<br />

“We hoopten vooral op duidelijkere signalen vanuit<br />

de overheid. Een benzine-auto die je vandaag<br />

koopt, rijdt over tien jaar nog altijd rond. En een<br />

vandaag geplaatste stook- of gasolieketel gaat<br />

zelfs mee tot minstens 2040. Daarom moet<br />

je vandaag al duidelijk maken dat dit geen<br />

toekomstgerichte oplossingen zijn. Wie investeert<br />

in een verwarmingssysteem of een wagen, kiest<br />

best voor een oplossing die futureproof is.” De<br />

olifant in de kamer blijft de taxshift, die vooralsnog<br />

niet concreet wordt ingevuld. ❯<br />

26 | INSTALLATIEENBOUW.BE


uw specialist voor textielkanalen<br />

en duurzame installatiematerialen<br />

voor koeling en HVAC<br />

residentieel - industrieel<br />

Kwaliteit in advies, service en voorraad.<br />

Ons team staat voor u klaar.<br />

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne<br />

c 056 35 92 94<br />

w www.linum.eu w www.prihoda.be<br />

©20.053/21w<br />

A4 AD Schell_<strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>_95x267.indd 1 03/<strong>06</strong>/2021 17:57


Voor Van Evercooren is het cruciaal dat fossiele<br />

energie meer belast moet worden. “We kunnen het<br />

ons niet veroorloven om ons nog eens twintig jaar<br />

te laten opsluiten in fossiele energiemodellen.”<br />

Tegelijkertijd onderstreept ODE dat ook de<br />

aanbodzijde belangrijke stappen dient te zetten.<br />

“De installatiesector moét klaar staan”, aldus Van<br />

Evercooren. “De vraag naar vernieuwende systemen<br />

zal toenemen, denk maar aan warmtepompen,<br />

smarthomesystemen, laadpalen, intelligente<br />

beheersystemen,… Installateurs moeten anticiperen<br />

op die stijgende vraag en hun klanten overtuigen<br />

van het nut ervan – zij moeten aan hun klanten<br />

duidelijk maken dat de energietransitie ons<br />

meer comfort zal opleveren. Niet enkel in 2050,<br />

maar zelfs vandaag al. Installateurs kunnen de<br />

ambassadeurs van de energietransitie worden.”<br />

Dat was ook de boodschap van Veronique<br />

Vens: “Partners uit de sector hebben een<br />

voorbeeldfunctie. Ze ondersteunen de optimale<br />

energie-efficiëntie, ze engageren zich om als<br />

organisatie duurzamer met energie om te<br />

springen, en ze informeren hun eigen (potentiële)<br />

klanten over de energietransitie: wat deze inhoudt,<br />

wat het maatschappelijk belang ervan is, en hoe<br />

iedereen de transitie mee kan helpen realiseren.”<br />

Wallonië: hoge ambities,<br />

weinig resultaat<br />

Niet alleen Vlaanderen staat voor grote<br />

uitdagingen, ook in Wallonië is de energietransitie<br />

een heet hangijzer. Fawaz al Bitar gaf vanuit Edora,<br />

‘De vraag naar vernieuwende systemen zal toenemen, denk maar aan warmtepompen,<br />

smarthomesystemen, laadpalen, intelligente beheersystemen,… Installateurs moeten<br />

anticiperen op die stijgende vraag en hun klanten overtuigen van het nut ervan.’<br />

‘We kunnen het ons niet veroorloven om<br />

ons nog eens twintig jaar te laten opsluiten<br />

in fossiele energiemodellen’<br />

‘Zonne- en windenergie<br />

zullen ons energetisch<br />

systeem ingrijpend<br />

veranderen.’<br />

de Waalse tegenhanger van ODE, het perspectief<br />

van de andere kant van de taalgrens weer. De<br />

kaarten liggen er anders dan in Vlaanderen, waar<br />

niet alle politici de lat even hoog leggen, aldus<br />

al Bitar. “De Waalse regering doet ambitieuze<br />

beloften op vlak van het terugdringen van de CO 2<br />

-<br />

uitstoot (-55 procent) en stelt hoge doelen rond<br />

hernieuwbare energie. Wat dat betreft is Wallonië<br />

zelfs één van de meest ambitieuze regio’s van<br />

Europa. Alleen valt daar in de feiten weinig van te<br />

merken, want op het terrein beweegt er niet veel.<br />

Er wordt geen enkele reële maatregel voorgesteld<br />

om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen.<br />

Sommige beslissingen, bijvoorbeeld wat betreft<br />

het vergunningsbeleid, staan zelfs lijnrecht<br />

tegenover die scherpe doelstellingen. Gemeenten<br />

denken nog al te vaak volgens het ‘Not in my<br />

backyard (NIMBY)’-principe, en het gewestelijke<br />

niveau fluit hen zelden terug. Het beleid gaat dus<br />

zo’n beetje alle richtingen uit.”<br />

Tegelijkertijd laat Wallonië wel sterke stijgingen<br />

inzake hernieuwbare energie optekenen – wat<br />

deels te wijten is aan het feit dat er in Wallonië<br />

nog heel wat open ruimte is – maar tegelijkertijd<br />

blijven heel wat kansen onbenut, merkt al Bitar<br />

op. “Zo is het merendeel van de PV-installaties<br />

in Wallonië afkomstig van particulieren. Het<br />

potentieel zit hem vooral in grootschalige<br />

PV-projecten, maar dat blijft vooralsnog de<br />

achilleshiel. Ook inzake windenergie valt er<br />

een grote stijging te noteren, maar de meeste<br />

vergunningen worden consequent aangevochten<br />

bij de Raad van State door een kleine, maar<br />

goed georganiseerde groep tegenstanders. En<br />

dat terwijl 80 procent van de bevolking, zowel<br />

in de steden als op het platteland, voorstander<br />

is van windenergie. Toch staat het buiten kijf dat<br />

zonne- en windenergie ons energetisch systeem<br />

ingrijpend zullen veranderen. Zon en wind kunnen,<br />

in combinatie met elkaar, nu al gedurende<br />

70 procent van de tijd in onze energiebehoeften<br />

voldoen. Om de tekorten op te vangen is er nood<br />

aan een flexibel energiesysteem, waarbij er zowel<br />

internationaal (bijvoorbeeld via een super grid –<br />

profiteren van de productie in andere landen waar<br />

op dat moment meer zon of wind voorhanden is)<br />

als lokaal (denk maar aan het principe om de<br />

elektrische wagen als thuisbatterij te gebruiken)<br />

grote mogelijkheden liggen.” ❚<br />

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Feel good inside<br />

WISE, smart regelsysteem met gebruiksvriendelijke interface.<br />

WISE is dé Swegon HVAC oplossing die alle producten omvat voor het creëren van een aangenaam binnenklimaat op een uiterst<br />

energiezuinige wijze.<br />

Het systeem voorziet in de aansturing van alle componenten voor de regeling van de luchtkwaliteit, verwarming, koeling,<br />

vochtigheid, verlichting, zonwering…<br />

<strong>Installatie</strong>gemak door draadloze communicatie tussen het systeem en de<br />

Swegon componenten onderling.<br />

Rechtstreekse communicatie met de Swegon GOLD luchtgroep garandeert een<br />

energiezuinige installatie dankzij een continue optimalisatie van drukken en<br />

temperaturen.<br />

Ruime keuze in combinatiemogelijkheden van Swegon inductie-units, VAV’s,<br />

roosters, thermostaten, VOC-sensoren, aanwezigheidsdetectie…<br />

Maximale flexibiliteit door mogelijkheid tot integratie van vloerverwarming,<br />

klimaatplafonds, ventilo-convectoren…<br />

Standaard uitgerust met een overzichtlijke visualisatie, een<br />

gebruikersvriendelijke interface en mogelijkheid tot koppeling<br />

met een overkoepelend GBS.<br />

Geschikt voor zowel kleine, middelgrote als zéér grote projecten.<br />

5 jaar garantie op het WISE systeem in combinatie met GOLD luchtgroep.<br />

WISE<br />

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


SLIM COMBINEREN MET<br />

GROENE ENERGIEBESPARENDE<br />

TECHNIEKEN<br />

M&G Group (met als bekendste merk Burgerhout) is een voorloper als het gaat om<br />

innovaties van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. M&G Group wil producten en systemen<br />

ontwikkelen die bijdragen aan duurzaamheid en een effectieve bijdrage leveren aan een<br />

CO 2<br />

-neutrale toekomst. HybridReady en hybrid zijn begrippen die hier een belangrijke rol<br />

in spelen. Maar waar hebben we dan precies over? Wouter Bossink, manager Marketing &<br />

Product Management en Henk Bruining, Regulation & Innovation manager leggen het uit.<br />

Tekst Bob de Jong (<strong>Installatie</strong> Totaal) | Beeld Van Emst Vakfotografie<br />

Het EasySafe-rookgasafvoersysteem.<br />

“Hybride is eigenlijk niets meer of minder dan<br />

het op een efficiënte en duurzame manier combineren<br />

van verwarmings- en ventilatie systemen<br />

met de producten die daar bij horen, zoals<br />

bijvoorbeeld een rookgasafvoer systeem. Kijken<br />

naar groene energie besparende technieken die<br />

een verbindende schakel vormen. En in de visie<br />

van M&G Group hoort daar ook de figuurlijke<br />

verbinding tussen mens en milieu bij ‘the green<br />

connection’, vertelt Wouter Bossink.<br />

Collega Henk Bruining vult aan: “De energietransitie<br />

is in volle gang en vraagt van alle partijen<br />

om een realistische kijk op verduurzaming. Dat<br />

betekent onder meer dat wij scherp in de gaten<br />

moeten houden wat de toestelbouwers maken en<br />

Henk Bruining, Regulation & Innovation manager en Wouter Bossink, manager Marketing & Product Management.<br />

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het zoeken en vinden van nieuwe duurzame technieken zit eigenlijk in ons DNA.’<br />

wat de markt verlangt. De ontwikkeling gaat snel<br />

en daarbij is ook van groot belang dat je goed<br />

beseft dat er niet één oplossing is. Dat vraagt<br />

om een brede blik en het vermogen om je aan<br />

te passen aan de veranderende vraag. Met beide<br />

benen op de grond blijven maar wel de ambitie<br />

hebben om het beter te doen.” Wouter Bossink:<br />

“Soms twee stappen vooruit, soms een stap<br />

terug,… dat hoort er gewoon bij. Als je maar weet<br />

dat je op de goede weg zit.”<br />

M&G Group zoekt en vindt altijd mogelijkheden<br />

voor verdere verduurzaming van haar producten.<br />

“Vergroenen moet geen doel op zich worden<br />

maar een manier van ontwikkelen en produceren.<br />

Als je dan kijkt naar de producten en systemen<br />

die wij de laatste jaren op de markt hebben<br />

gebracht, dan mag je toch best zeggen dat we<br />

een behoorlijke slag hebben gemaakt. En dan kun<br />

je denken aan EasySafe, Delta Discovery Air, de<br />

EPSkanalen en de FX Easy.”<br />

‘Vergroenen moet geen doel op zich<br />

worden maar een manier van ontwikkelen<br />

en produceren’<br />

Klaar voor de toekomst<br />

We zoomen even kort in op een paar van deze<br />

producten die onder het merk Burgerhout worden<br />

verkocht, waarbij ook duidelijk wordt in gespeeld<br />

op de veranderende eisen maar ook op de<br />

verschillende manieren waarop (nieuwe) grondstoffen<br />

ingezet kunnen worden. Voorbeelden:<br />

Het EasySafe-rookgas afvoer systeem is al geschikt<br />

voor bijvoor beeld waterstof, EasySafe en EPS<br />

zijn volledig recyclebaar. En dan de FX Easy dakdoorvoerpan<br />

met Leadax.<br />

Leadax is de eerste loodvervanger in de wereld<br />

met dezelfde eigenschappen als traditioneel<br />

lood. Concrete voorbeelden van hoe het anders<br />

moet en hoe het anders kan. Met een zeer breed<br />

scala aan toepassingen en met veiligheid en<br />

degelijkheid als leidende begrippen. Gericht op<br />

minder energieverbruik maar uiteraard wel met<br />

het nodige comfort. Henk Bruining: “Het zoeken<br />

en vinden van nieuwe duurzame technieken zit<br />

eigenlijk in ons DNA. Dat moet ook wel als je<br />

klaar wilt zijn voor de toekomst.”<br />

Wouter Bossink: “Wij zijn marktleider. Om dat te<br />

worden is één, om dat te blijven is iets anders.<br />

Bij M&G Group realiseren wij ons dat heel goed<br />

en daar wordt iedere dag hard aan gewerkt.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


Saniboetiek plaatste in de appartementen de gaswandcondensatieketel Condens 2300i W, een hoogwaardig<br />

cv-toestel aan een betaalbare prijs waar Saniboetiek reeds tal van projecten tot een goed einde mee bracht.<br />

Compacte gascondensatieketels<br />

zorgen voor energiebesparing in<br />

Bilzense appartementen<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Saniboetiek uit Lanaken, gespecialiseerd in<br />

alle takken van het HVAC-wereldje, zweert al jaren trouw bij de<br />

verwarmingsoplossingen van Bosch Thermotechnology. Bij een<br />

recente realisatie van het bedrijf, de bouw van appartementen in het<br />

Limburgse Bilzen, viel de keuze dan ook op de gaswandcondensatieketel<br />

Condens 2300i W, die uitblinkt dankzij zijn energiezuinige werking,<br />

compacte design en intuïtieve bediening.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Louwers Mediagroep, Bosch Thermotechnology<br />

Saniboetiek kan buigen op meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren van<br />

performante sanitaire en HVAC-installaties. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd<br />

in de grotere projecten, zoals appartements- en kantoorgebouwen. “Service en<br />

kwaliteit krijgt in al onze projecten voorrang”, licht werfdirecteur Jacky Sohl<br />

toe. “We proberen zo veel mogelijk ten dienste van onze klanten te staan. Dat<br />

stellen ze op prijs, zeker in moeilijke tijden zoals deze.”<br />

Ook bij de bouw van een nieuw appartementen complex in Bilzen, kreeg<br />

Saniboetiek de vraag om de volledige sanitaire en HVAC-installatie te<br />

plaatsen. “Dergelijke projecten zijn voor ons bijzonder interessant omdat we<br />

hier konden instaan voor de totale aanneming, inclusief elektra. Bovendien<br />

hadden we nog nooit gewerkt met de bouwheer en promotor van dit project,<br />

Prof Projects bvba, wat toch altijd een extra uitdaging met zich meebrengt”,<br />

aldus Sohl.<br />

Jacky Sohl, werfdirecteur bij Saniboetiek.<br />

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De uitdagingen waar onze sector voor staat zijn<br />

immens, met tal van nieuwe maatregelen die op ons<br />

afkomen. We hopen onze samenwerking dan ook<br />

verder te intensifiëren’<br />

Saniboetiek kan buigen op meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren van performante sanitaire en HVAC-installaties.<br />

Hechte relatie<br />

Als gerodeerd installatiebedrijf heeft Saniboetiek in de loop der jaren een<br />

hechte relatie opgebouwd met verschillende vooraanstaande partners.<br />

De firma streeft naar het toepassen van de meest recente technieken en<br />

materialen van de hoogste kwaliteit. Daarom werkt Saniboetiek nauw<br />

samen met verschillende fabrikanten en producenten, die ook een doorlopende<br />

opleiding en training voorzien. Ook Bosch Thermo technology<br />

is zo’n voor aan staande partner van Sani boetiek. “Bosch is zeer goed<br />

op de hoogte van de laatste technieken, en zoekt in elk project mee<br />

naar de meest geschikte oplossing. Door de jaren heen is onze samenwerking<br />

steeds bijzonder positief gebleken. En dat zal er de komende<br />

jaren wellicht niet minder op worden: de uitdagingen waar onze sector<br />

voor staat zijn immens, met tal van nieuwe maatregelen die op ons<br />

afkomen. We hopen onze samenwerking met Bosch dan ook verder<br />

te intensifiëren”, vertelt Sohl.<br />

Daarom werd er ook in Bilzen gekozen voor een oplossing van Bosch. Sohl:<br />

“We hebben dan ook niet getwijfeld om ook voor dit project met Bosch in<br />

zee te gaan. De experts van Bosch gingen mee met ons op zoek naar een<br />

gepaste, kwalitatieve oplossing, en het resultaat mag er zijn.” Sani boetiek<br />

plaatste in de apparte menten de gas wand condensatie ketel Condens 2300i<br />

W, een hoog waardig cv-toestel aan een betaalbare prijs waar Saniboetiek<br />

reeds tal van projecten tot een goed einde mee bracht. De unit overtuigt<br />

door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand. De<br />

Condens 2300i W helpt om energie te besparen, want de slimme brander<br />

past zijn vermogen automatisch aan de actuele behoefte aan. Zo zorgt de<br />

gasketel op elk moment voor aangename warmte in huis.<br />

Vermogen op vlak van warm water<br />

Ook de eenvoudige en intuïtieve bediening, mede dankzij de smartphoneapplicatie<br />

EasyControl, biedt heel wat mogelijkheden voor de gebruikers. Het<br />

oog wil ook wat, en dus koos Bosch Thermo technology voor een modern en<br />

compact design. “De compactheid was een belangrijke troef in dit project”,<br />

haalt Jacky Sohl aan. “Bovendien ging er in deze appartementen heel wat<br />

aandacht naar het warmwatercomfort. Daarin is de Condens 2300i W ook<br />

bijzonder sterk.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


Bio-CNG tanken op<br />

de boerderij: het kan!<br />

In Taverneux heeft een familiaal landbouwbedrijf een biomethanisatiestation gebouwd. Een primeur in Wallonië die volledige<br />

energie onafhankelijkheid garandeert: elektriciteit, warmte en bio-CNG. Een opvallende reportage van kanaal Z maakt duidelijk wat de<br />

mogelijkheden zijn.<br />

Tekst Kanaal Z | Beeld Kanaal Z, Pxhere<br />

De landbouwsector kan innovatieve oplossingen<br />

bieden voor de klimaatuitdagingen. Zo beschikt<br />

veehouder Eric Jonkeau uit Houffalize dankzij de<br />

bouw van een vergistingsinstallatie over zijn eigen<br />

circulair ecosysteem. Het methaan dat zijn 900<br />

koeien uitstoten wordt opgevangen en omgezet<br />

in water en elektriciteit.<br />

Elektriciteit voor 400 huishoudens<br />

“Na de bouw van een koeienstal in 2007 kwam ik<br />

op het idee om het door de koeien geproduceerde<br />

methaan op te vangen”, vertelt Jonkeau. “In 2017<br />

hebben we de bouwaanvragen voor de installatie<br />

ingediend en in 2018 zijn we begonnen met de<br />

bouw. Een jaar later hebben we het proces in<br />

werking gezet. Sinds 1 oktober 2019 produceren<br />

we 2.500 kWh elektriciteit, wat overeenkomt<br />

met de productie van 400 huishoudens.<br />

Bovendien hebben we het equivalent van 250<br />

kW aan warmte. Die wordt verbruikt in ons eigen<br />

warmtecircuit. We verwarmen twee woningen,<br />

een vakantiehuis voor ongeveer twintig personen<br />

en al het sanitair water voor de melkstal.”<br />

‘Er zijn verschillende technologische<br />

en brandstofopties om<br />

koolstofneutraliteit te bereiken’<br />

‘Vandaag is het al mogelijk om bio-CNG te tanken aan verschillende pompen in België.’<br />

Sinds enkele maanden werd aan de installatie ook<br />

een eigen tankstation voor bio CNG gekoppeld.<br />

Jonkeau: “Sinds een viertal maanden leiden we<br />

een deel van het ruwe biogas naar een zuiveringsen<br />

compressiestation om er bio-CNG van te<br />

maken. Bio-CNG is voor mij de brandstof van de<br />

toekomst. Het is een schoon gas dat 100 procent<br />

hernieuwbaar is.” Het bijzondere van de installatie<br />

in Houffalize is dat zij zich op het terrein van de<br />

biomethanisatie bevindt. Dit betekent dat er geen<br />

injectie in het gasdistributienetwerk plaatsvindt.<br />

Dit is erg praktisch, want het is een bio-CNG<br />

tankstation in een afgelegen gebied dichtbij een<br />

snelweg, waardoor omwonenden en pendelaars<br />

er kunnen tanken.<br />

Tractors op biobrandstof<br />

Het gebruik van deze hernieuwbare brandstof<br />

beperkt zich niet tot personenwagens.<br />

Machineconstructeur New Holland ontwikkelde<br />

een eerste landbouwvoertuig dat op biobrandstof<br />

functioneert. Jan De Graef, Account Manager<br />

bij New Holland: “Eén van onze nieuwste<br />

innovaties is de allereerste tractor ter wereld<br />

die op biomethaan rijdt. We garanderen de<br />

landbouwer dezelfde prestaties en vermogens<br />

als bij een vergelijkbare dieseltractor, maar dan<br />

volledig circulair en emissievrij. Overstappen naar<br />

een dergelijke tractor is voor een landbouwer<br />

zeer efficiënt en zeer rendabel: het gebruik van<br />

de tractor is 30 procent goedkoper dan bij een<br />

vergelijkbare dieseltractor, alleen al omwille van<br />

het feit dat het onderhoud veel eenvoudiger is.<br />

Er zijn geen dure nabehandelingssystemen voor<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Eric Jonkeau (rechts): ‘Bio-CNG is voor mij de brandstof van de<br />

toekomst. Het is een schoon gas dat 100 procent hernieuwbaar is.’<br />

het uitlaatgassysteem op de tractor aanwezig,<br />

waardoor het eigenlijk simpeler en gemakkelijker<br />

is om de tractor te gebruiken, en daardoor ook<br />

veel goedkoper.”<br />

Beide innovaties bewijzen het enorme potentieel<br />

van bio-CNG voor de landbouwsector. Jonkeau:<br />

“Het klopt dat het een zeer grote investering is in<br />

het begin. Maar ik denk dat, als je goed uitkijkt en<br />

goed geïnformeerd bent, er een mogelijkheid is.<br />

Het potentieel in de boerderijen is enorm.”<br />

100 procent minder CO 2<br />

Ook sectorfederatie gas.be is overtuigd van<br />

het potentieel van Bio-CNG. Didier Hendrickx,<br />

Public Affairs Manager bij gas.be. “Bio-CNG<br />

wordt geproduceerd uit landbouwafval in<br />

biomethanisatie-eenheden. Daarna wordt het<br />

meestal in het net geïnjecteerd. Vandaag is het al<br />

mogelijk om bio-CNG te tanken aan verschillende<br />

pompen in België. Dit betekent dat het vandaag<br />

mogelijk is om te rijden met 100 procent<br />

minder CO 2<br />

-uitstoot, en dat er verschillende<br />

technologische en brandstofopties zijn om<br />

koolstofneutraliteit te bereiken. Het zou dan ook<br />

dom zijn om maar één technologische oplossing<br />

te bepleiten.” ❚<br />

Het methaan dat de 900 koeien van Jonkeau uitstoten wordt opgevangen en omgezet in water en elektriciteit.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


LINK 2030<br />

Toekomstvisie op het Ecosysteem<br />

van de multifunctionele installaties<br />

Wil je meer weten over de<br />

impact van de energietransitie<br />

op jouw werk?<br />

Surf naar www.link2030.be<br />

Download het rapport van<br />

onze toekomstvisie<br />

en bekijk ons webinar!


‘DE WARMTEPOMP IS EEN NO-BRAINER’<br />

COMPACTE WARMTEPOMP<br />

ZONDER BUITENUNIT<br />

Het nieuws sloeg in als een bom: Itho Daalderop maakte in onze vorige editie bekend dat het bedrijf stopt met de productie van cv-ketels.<br />

Voortaan brengt de verwarmingsspecialist uitsluitend klimaatneutrale toestellen op de markt. Met de nakende introductie van de revolutionaire<br />

lucht-waterwarmtepomp ‘Vincent’ schakelt Itho Daalderop binnenkort nog een versnelling hoger.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop<br />

standpunt innemen. Daar doen we niet aan mee”,<br />

zegt Van Gerwen. “De warmtepomp is vandaag de<br />

dag zó divers en flexibel geworden dat ze geschikt<br />

is voor een brede range aan toepassingen.<br />

We kunnen onze warmtepompen zorgvuldig<br />

afstemmen op maat van het project, de noden<br />

en de energievraag. Zelfs in appartementsbouw<br />

is de warmtepomp een haalbare en voordelige<br />

oplossing, met zelfs een individuele unit per<br />

appartement. Zo gaan comfort en duurzaamheid<br />

steeds hand in hand.”<br />

Heel wat verwarmingsfabrikanten zweren trouw bij een multi-technologische<br />

aanpak, maar Itho Daalderop wil daarentegen gerichte keuzes maken.<br />

Itho Daalderop blijft met overtuiging achter<br />

de genomen keuze staan. Marketing Manager<br />

Sam Van Gerwen licht toe: “De recente<br />

evoluties demonstreren dat we de juiste richting<br />

inslaan. De overheid gaat steeds verder in de<br />

klimaatambities, de sterk stijgende gasprijzen<br />

verhogen de onzekerheid. De nood aan snelle<br />

actie is dus alleen maar toegenomen, en dan is<br />

de warmtepomp een no-brainer.” Itho Daalderop<br />

kijkt daarbij niet alleen naar de verre toekomst,<br />

maar biedt ook vandaag de dag al concrete<br />

oplossingen, met een uitgebreid gamma van<br />

lucht-water- en geothermische warmtepompen.<br />

Heel wat verwarmingsfabrikanten zweren trouw<br />

bij een multi-technologische aanpak, maar Itho<br />

Daalderop wil daarentegen gerichte keuzes<br />

maken. “Van alle walletjes blijven eten is géén<br />

Vincent<br />

En de fabrikant heeft nog enkele innovaties<br />

in petto. Op Install Day konden bezoekers al<br />

kennis maken met Vincent, de nieuwe luchtwaterwarmtepomp<br />

die volgend jaar officieel<br />

in de markt wordt geïntroduceerd. “De grote<br />

vernieuwing aan deze warmtepomp is dat er<br />

geen buitenunit aan te pas komt. Dat neemt<br />

enkele argumenten tegen de warmtepomp weg,<br />

onder meer op vlak van esthetiek en akoestiek.<br />

Tegelijkertijd resulteert dit niet in een grotere<br />

binnenunit. We brengen de essentiële, state-ofthe-art<br />

warmtepomptechnologie samen in één<br />

compact toestel. Een belangrijke kanttekening,<br />

want zeker in nieuwbouwprojecten is de beschikbare<br />

technische ruimte veelal beperkt”, aldus<br />

Van Gerwen.<br />

Itho Daalderop hield bij de ontwikkeling<br />

rekening met hoge akoestische eisen. Net zoals<br />

de HPS-reeks kunnen bewoners met Vincent<br />

ook voor duurzame koeling in huis zorgen. Itho<br />

Daalderop gelooft volop in de toekomst van de<br />

warmtepomp, maar beseft tegelijk dat niet alle<br />

woningen klaar zijn voor een warmtepomp, aldus<br />

Van Gerwen. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


RainDrain<br />

De nieuwe douchegoten van hansgrohe<br />

uBox<br />

inbouwlichaam<br />

• 1 inbouwlichaam<br />

voor alle douchegoten<br />

• 2 waterslothoogtes<br />

• Voorgemonteerd<br />

afdichtingsvlies volgens<br />

DIN 18534<br />

• <strong>Bouw</strong>beschermkap<br />

• 3 uitgangen<br />

3 afwerksets<br />

• Douchegoten voor elk<br />

type inloopdouche:<br />

van 70 tot 120 cm<br />

• Past perfect bij de<br />

kleurafwerking van<br />

hansgrohe kraanwerk<br />

• Vrije montage of tegen<br />

de wand<br />

Dryphon: meer capaciteit, minder onderhoud<br />

pro.hansgrohe.be<br />

• Grote afvoercapaciteit: tot 60 liter per minuut<br />

• Minder onderhoud: vuil en haren worden direct weggespoeld<br />

en krijgt het geen kans om zich te hechten<br />

• Geen geuren: de membraan sluit automatisch af wanneer er<br />

geen water stroomt<br />

Tot<br />

60<br />

l/min.


‘De warmtepomp is vandaag de dag zó<br />

divers en flexibel geworden dat ze geschikt is<br />

voor een brede range aan toepassingen.’<br />

“Daarom kan Vincent ook functioneren in<br />

een hybride opstelling in combinatie met een<br />

bestaande gasketel en komen er geen breekwerken<br />

aan te pas. De gasketel hoeft enkel in te<br />

schakelen bij extreme buiten temperaturen. Nadien<br />

kan je stapsgewijs werk maken van de noodzakelijke<br />

renovatie van de woning.”<br />

Totaalconcept<br />

Een gezond binnenklimaat gaat over meer dan<br />

alleen verwarming. Ventilatie is een ander speerpunt<br />

van Itho Daalderop, zo bewijst de recente<br />

introductie van de nieuwe S Pure ventilatiereeks,<br />

energiezuinige decentrale ventilatie die uitstekend<br />

geschikt is voor toepassing in bestaande of deels<br />

gerenoveerde woningen. “We stellen dus een<br />

totaalconcept inzake duurzaam binnenklimaat<br />

voor. We willen huiseigenaren helpen met het<br />

creëren van een duurzaam, gezond en efficiënt<br />

binnenklimaat”, besluit Van Gerwen. ❚<br />

De nieuwe S Pure ventilatiereeks, energiezuinige<br />

decentrale ventilatie die uitstekend<br />

geschikt is voor toepassing in bestaande<br />

of deels gerenoveerde woningen.<br />

‘We brengen de essentiële, state-of-the-art<br />

warmtepomptechnologie samen in één compact toestel’<br />

‘We kunnen onze warmtepompen zorgvuldig afstemmen op maat van het project, de noden en de energievraag.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


BLIJVEND ELASTISCH,<br />

PREMIUM SANITAIRE SILICONE<br />

ONTWIKKELD VOOR ÉN DOOR PROFESSIONALS<br />

002365-DESIGN


De techniek verandert,<br />

maar water blijft<br />

Spirotech is al 60 jaar jouw erkende specialist<br />

voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen<br />

voor het optimaal conditioneren van water<br />

in verwarmings- en koelinstallaties in elke<br />

gewenste maat.<br />

Spirotech en haar producten en diensten<br />

zijn te vinden in woningbouw gerelateerde<br />

projecten en in utiliteitsprojecten.<br />

Daarnaast voorzien wij in verwarmingsen<br />

gekoeld watersystemen, maar ook<br />

in stadsverwarmingsnetwerken en<br />

procesverwarming en -koeling in een<br />

productieomgeving.<br />

De systemen zijn de afgelopen jaren enorm<br />

veranderd op technisch gebied. Vroeger<br />

waren er veel hogetemperatuursystemen (cv)<br />

en lagetemperatuursystemen (koeling) met<br />

heel veel staal en robuuste componenten.<br />

Tegenwoordig zien we in moderne installaties<br />

het gebruik van veel verschillende materialen<br />

en kritische componenten, veranderingen in<br />

stook- of koelingstemperaturen, maar ook<br />

veranderingen in druk en systeemvolume.<br />

Met de komst van deze moderne installaties<br />

is systeemvloeistof een steeds belangrijkere<br />

rol gaan spelen. In het laboratorium<br />

van Spirotech worden dag in, dag uit<br />

systeemwateranalyses gedaan om de<br />

kwaliteit van water te meten.<br />

Daarnaast biedt Spirotech een hele range<br />

producten aan zoals expansiesystemen en<br />

lucht- en vuilafscheiders, maar ook diensten<br />

zoals waterbehandeling en advies op maat.<br />

Op deze manier helpen wij installateurs<br />

in een vroeg stadium met het voorkomen<br />

en beheersen van corrosieprocessen,<br />

kalkafzettingen en microbiologische<br />

vervuilingen.<br />

Voor meer informatie:<br />

www.spirotech.com<br />

Maximising Performance for You


Het Thermo Comfort-team.<br />

FORS INVESTEREN<br />

IN DE TOEKOMST<br />

Een verhuis naar een nieuw logistiek centrum in Malle, de bouw aldaar van een volledig nieuwe toonzaal, een verdere digitalisering<br />

met onder meer een nieuw ERP-systeem alsook de ontwikkeling van een volledig nieuwe website die aan de webshop wordt<br />

gekoppeld. Een forse investering van de Engels Group met het oog op de toekomst.<br />

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld Engels Group<br />

De geschiedenis van het familiebedrijf Engels Group is onlosmakelijk verbonden<br />

met de Paardenmarkt te Antwerpen. Het is daar dat de eerste activiteiten in<br />

1927 worden gestart en het is nog steeds daar dat de groep haar thuisbasis<br />

heeft. Neven Jan en Marc Engels, de derde generatie ondertussen, beseften<br />

echter dat voor een blijvende groei een efficiënte oplossing nodig was. “Het<br />

lappendeken van gebouwen in de buurt is niet ideaal, zeker niet in het midden<br />

van de stad”, klinkt het. “In Malle bouwen we letterlijk en figuurlijk aan de<br />

toekomst. Een nieuw logistiek centrum, een nieuwe toonzaal, alles komt er<br />

samen onder één dak. Maar we vergeten nooit onze roots. Onze geschiedenis<br />

op de Paardenmarkt krijgt sowieso zijn plaats.” Ondertussen stoomt de 4e<br />

generatie van de familie Engels, meer bepaald Catherine en Thomas, zich klaar<br />

om in de toekomst de dagelijkse leiding van de groep over te nemen.<br />

42 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het grote voordeel van de site<br />

te Malle zal zijn dat alle diensten<br />

van alle divisies zich onder<br />

hetzelfde dak bevinden’<br />

Moderne tempel<br />

“Het grote voordeel van de site te Malle zal zijn dat alle diensten van alle<br />

divisies zich onder hetzelfde dak bevinden”, benadrukt Jan Engels. “Alle<br />

logistieke diensten komen samen, er zal een plaats worden voorzien voor<br />

elk van onze 12 vrachtwagens terwijl de inkomende leveringen eveneens<br />

een eigen loskade krijgen. Klanten die een bestelling plaatsen en door<br />

omstandigheden de openingsuren niet halen, kunnen in Malle terecht in drie<br />

afhaalcontainers die op de site zullen staan. Ook voor de toonzaal wordt<br />

een heel nieuw concept en een nieuwe invulling uitgewerkt. Ook hier geldt<br />

het principe: alles onder één dak, met de blijvende drive een groot en divers<br />

aanbod te voorzien en professioneel advies en begeleiding te blijven geven.<br />

Feel good<br />

Naast een efficiënte en moderne werkomgeving beschikt de Engels Group<br />

op het terrein van maar liefst 72.000 m² over voldoende ruimte om voor<br />

ontspanningsmogelijkheden voor de werknemers te zorgen. Zo lezen we op<br />

de plannen dat er de nodige sportfaciliteiten zullen worden aangelegd. “Denk<br />

maar aan een looppiste, een padelterrein en een fitnessruimte”, somt Engels<br />

op. “Ook een gezellige ruimte om rustig te ontspannen mag niet ontbreken.<br />

Onze grote site leent zich uitstekend voor ons jaarlijks personeelsevent. Ook<br />

dit jaar organiseerden we een grote barbecue, uiteraard coronaproof volgens<br />

de geldende maatregelen. Zo leerden we reeds de site kennen waar we<br />

volgend voorjaar naartoe verhuizen.”<br />

Partner in HVAC<br />

Binnen de Engels Group is er de divisie Thermo Comfort, invoerder en verdeler<br />

van enkele gerenommeerde merken in de HVAC-wereld, zoals LG, Dimplex,<br />

Innova, Kaysun, Frico en Thermor. “Zo kunnen we oplossingen aanreiken<br />

op gebied van airconditioning, warmtepompen, elektrische verwarming<br />

en boilers. Eén van onze paradepaardjes is de Aircoheater van Innova, de<br />

Aircoheater: airco en verwarming zonder buitenunit”, zegt Patrick Leenaerts,<br />

Sales Director bij Thermo Comfort.<br />

Ook voor luchtbehandeling, zoals luchtreinigers en luchtdesinfectiesystemen,<br />

kan Thermo Comfort uw aanspreekpunt zijn. “En met de UV-C systemen van<br />

Thermo Bel, hebben we de oplossing voor het vernietigen van virussen en<br />

bacteriën”, vervolgt Leenaerts.<br />

Bovendien beschikt Thermo Comfort ook over een eigen studiebureau, een<br />

uitgebreide toonzaal, een gespecialiseerde technische dienst en een eigen<br />

transportdienst over heel België en Luxemburg. “We bieden in onze Airco<br />

Academy ook opleidingen aan. Zo is Thermo Comfort op alle vlakken uw<br />

partner in HVAC”, besluit Leenaerts. ❚<br />

‘In Malle bouwen we letterlijk en figuurlijk aan de toekomst. Een nieuw logistiek centrum, een nieuwe toonzaal, alles komt er samen onder één dak.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


Geïntegreerd<br />

energiebeheer<br />

en -facturering<br />

was nog nooit zo<br />

eenvoudig.<br />

Belimo Energy Valve en energiemeter<br />

Belimo, marktleider voor de productie van klepaandrijvingen, regelafsluiters en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en<br />

airconditioninginstallaties, brengt de werelden van “energieregeling” en “gecertificeerde energiemeting en -facturering” samen.<br />

Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valves en energiemeters integreert energiemeting, energieregeling en IoT-gebaseerde<br />

facturering in één unit.<br />

Belimo brengt samen wat bij elkaar hoort.<br />

Voor meer informatie<br />

belimo.nl<br />

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915, info@belimo.nl, www.belimo.nl<br />

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


40 procent minder CO 2<br />

tegen 2030<br />

Het heeft heel wat voeten in de aarde – en politieke discussies – gehad, maar begin november lag het er dan toch: het klimaatplan van de<br />

Vlaamse overheid. Een ambitieus plan voor de ene, een mager beestje voor de andere, maar vast staat dat er toch wel wat veranderingen op<br />

til zijn. Een overzicht.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere<br />

Met het oog op de klimaattop in Glasgow moesten de partijen uit de<br />

Vlaamse regering het eens worden over de inspanningen die Vlaanderen<br />

in de komende decennia zou leveren. Het was duidelijk dat de ambities<br />

naar omhoog moesten. Uiteindelijk klokte de overheid af op een akkoord<br />

dat mikt op het terugdringen van de CO 2<br />

-uitstoot met 40 procent (in plaats<br />

van de eerst voorziene 35 procent). Klimaat organisaties toonden zich<br />

gematigd tevreden met de principes van het akkoord, maar niet met het<br />

streef cijfer: Europa vraagt immers om de Belgische uitstoot met 47 procent<br />

te laten dalen, en dus blijft Vlaanderen ruim onder de lat die Europa gelegd<br />

heeft. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Vanaf 2029 mogen geen<br />

diesel-, benzine- of hybridewagens meer ingeschreven worden, en dat is<br />

ongetwijfeld de meest in het oog springende maatregel. Het verbod geldt<br />

weliswaar niet op de tweedehandsmarkt en de timing kan bijgesteld worden<br />

indien er 2029 niet haalbaar zou blijken, bijvoorbeeld omdat er te weinig<br />

laadpalen beschikbaar zijn of de prijs van een elektrische wagen dan nog te<br />

hoog zou liggen. ❯<br />

De premie voor warmtepompen gaat van 1.500 naar 2.250 euro.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Techlink, de nationale beroepsfederatie voor technieken en<br />

installatiebedrijven, juicht toe dat de Vlaamse regering eindelijk<br />

beslissingen neemt op vlak van mobiliteit en verwarmingstechnologieën<br />

in gebouwen, maar heeft enkele bedenkingen bij het plan.<br />

Director General Kris Van Dingenen betreurt wat hij ‘steekvlampolitiek’<br />

noemt en ziet meer heil in een systematische aanpak: "Consumenten<br />

hebben inzake hun energiekeuzes niet de luxe om na te denken<br />

in hokjes. Bij het bouwen of grondig renoveren moeten ze een<br />

systeemkeuze maken die alle technieken omvat. In oktober 2021<br />

duwde de regering ons met het verbod op stookolieketels richting<br />

het alternatief ‘gas’, een halve maand later denkt men ook aan een<br />

verbod op gasketels in nieuwbouw. Zal er volgende week opnieuw<br />

een volgende gedeeltelijke beslissing genomen worden?”<br />

Techlink stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van een volledige<br />

elektrificatie, en vraagt dat de overheid inspanningen doet om het<br />

recordaantal openstaande vacatures in de installatiesector in te vullen.<br />

“De Vlaamse regering dient op te letten voor te snelle, spectaculaire<br />

beslissingen die niet altijd even effectief zijn, en bovendien niet<br />

overlegd zijn met de betreffende sectoren. Transities (groene en<br />

digitale) vragen inzet van mensen, middelen en investeringen”, aldus<br />

nog Techlink. “We hebben liever een beleid dat aanmoedigt richting<br />

‘juiste keuzes’ – zoals duurzame verwarming met warmtepomp<br />

zonder te vervallen in subsidiekoterij, zonder dat er een totaalplaatje<br />

is – dan te verbieden. Een taxshift naar CO 2<br />

-uitstoot haalt het<br />

draagvlak van de bevolking niet onderuit. Verbodsbepalingen zonder<br />

de nodige overgangsmaatregelen wel.”<br />

‘Het gebrek aan duidelijkheid<br />

over de taxshift is de achilleshiel<br />

van het plan’<br />

Verder mikt Vlaanderen in de toekomst resoluut op fossielvrij verwarmen.<br />

Eerder besliste het Vlaams Parlement al over een verbod op stookolieketels<br />

in nieuwbouw vanaf 2022. In het klimaatplan staat nu ook opgenomen dat<br />

verwarmen op gas in nieuwbouwprojecten vanaf 2026 verboden wordt. Drie<br />

jaar eerder, vanaf 2023, is enkel nog een hybride warmtepomp toegelaten, en<br />

dus geen zuivere gasinstallatie meer. Met deze maatregelen wil Vlaanderen<br />

de warmtepomp verder stimuleren, en daarom trekt ze ook de premie voor<br />

warmtepompen op, van 1.500 naar 2.250 euro. De overheid vraagt wel<br />

aan energieregulator VREG om de distributienettarieven voor eigenaars te<br />

verlagen, om de mismatch tussen de warmtepomp en zonnepanelen (sinds<br />

de afschaffing van de terugdraaiende teller) tegen te gaan.<br />

Taxshift, de hete aardappel<br />

Een ander probleem voor warmtepomp blijft in de feiten onopgelost:<br />

de (artificieel) hoge elektriciteitsprijs, die een grote doorbraak van<br />

warmtepompen nog steeds in de weg staat. Het akkoord maakt wel gewag<br />

over een ‘lastenverschuiving van elektriciteit naar gas om de aantrekkelijkheid<br />

van een warmte pomp in de hand te werken’, maar een akkoord over die<br />

taxshift is er voorlopig nog niet. Dat is dan ook de achilleshiel van dit plan,<br />

meent ook Ruben Baetens, adviseur energiebeleid bij 3E, in een opiniestuk in<br />

De Tijd: “De keuze voor een taxshift van fossiele brandstoffen naar elektriciteit<br />

wordt als voorwaarde opgenomen in andere maatregelen, maar staat niet<br />

expliciet als maatregel neergeschreven en werd ook niet uitgewerkt. Er is<br />

alleen sprake van ‘de afschaffing van indirecte subsidies op de aansluiting op<br />

het aardgasnet’ en ‘de invoering van een aardgasheffing bij niet-residentiële<br />

gebruikers ter financiering van een taxshift’. Die aardgasheffing moet de<br />

overheid 45 miljoen euro opbrengen. Dat is zo’n 5 procent van wat een echte<br />

taxshift moet zijn.”<br />

Een ander speerpunt van het klimaatplan, is de renovatieplicht vanaf 2023:<br />

eigenaren van huizen met een EPC-label E of F moeten dat binnen de vijf jaar<br />

renoveren, zodat het minstens label D heeft. Die maatregel deed meteen de<br />

wenkbrauwen fronsen. ““We gaan heel slechte woningen iets minder slecht<br />

Eigenaren van huizen met een EPC-label E of F moeten dat binnen<br />

de vijf jaar renoveren, zodat het minstens label D heeft.<br />

maken”, aldus Pieter De Groote van het Netwerk Architecten Vlaanderen<br />

(NAV) aan De Morgen. Ruben Baetens deelt die mening. “Het einddoel is<br />

elke woning van een label A te voorzien tegen 2050. Een nieuw dak, het<br />

isoleren van gevels en het plaatsen van ramen zijn werken die typisch 30 tot<br />

50 jaar dienen mee te gaan. Elke gevelrenovatie zou dus al aan de eisen van<br />

2050 moeten voldoen.”<br />

Mattheuseffect<br />

En bovendien is een renovatie niet altijd eenvoudig te financieren,<br />

verplichting of niet. De maatregel versterkt het mattheuseffect, zegt Dirk<br />

Holemans van denktank Oikos in De Standaard: “Zij die al goed zitten,<br />

zullen de kans grijpen om zich verder te verbeteren en zo de energiefactuur<br />

beperken. Zij die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen,<br />

gaan een nog moeilijkere periode tegemoet.” Holemans pleit voor meer<br />

gerichte ingrepen op wijkniveau, in plaats van elk individu aan zijn lot over<br />

te laten. “Dan krijg je collectieve projecten die motiveren en bovendien een<br />

pak goedkoper zijn.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Mat zwart en mat wit liggen<br />

erg goed in de markt als<br />

kleur voor designradiatoren.<br />

COMFORTABEL<br />

WARM IN STIJL<br />

De tijd dat badkamers een pure functionele rol vervulden, lijkt definitief voorbij te zijn. Vandaag worden ze alsmaar vaker omgetoverd in<br />

wellnessruimtes waar het heerlijk vertoeven is. Designradiatoren spelen een hoofdrol in dit verhaal, zelfs in een tijdperk waar vloerverwarming<br />

in de lift zit. Wie kiest voor de producten van het Nederlandse Instamat Warmtetechniek, kiest voor specialisatie en kwaliteit.<br />

Tekst Els Jonckheere | Beeld Instamat<br />

Opgericht in 1973, bestaat Instamat sinds<br />

2008 uit twee zustermaatschappijen die zich<br />

allebei toeleggen op het vermarkten van<br />

designradiatoren. Het grote verschil zit in de<br />

scope van de twee bedrijven. Waar Instamat<br />

Warmtetechniek B.V. zich op de middelgrote en<br />

kleinere installateurs richt, manifesteert Prenger<br />

Warmtetechniek B.V. zich als dé partner bij uitstek<br />

van de grotere installateurs. “Daarom wordt<br />

Prenger vaak betrokken bij de eerder omvangrijkere<br />

nieuwbouw- en renovatieprojecten,” vertelt Rolf<br />

Brand, commercieel directeur en mede eigenaar<br />

van beide bedrijven). “Niettemin beperken we<br />

ons altijd louter tot de designradiatoren. Met<br />

andere woorden: we kiezen er bewust voor om<br />

een specialist in een nichemarkt te zijn. Met ons<br />

team van 21 medewerkers zijn we niet gigantisch<br />

groot in omvang, maar wel in kennis en expertise.”<br />

Voor extra comfort<br />

Wellicht zal het team binnenkort moeten worden<br />

uitgebreid, want de vraag naar designradiatoren<br />

groeit aan een razendsnel tempo. “Onze<br />

producten kennen vooral in de badkamers een<br />

toenemend succes,” aldus Rolf Brand. “Eén van de<br />

redenen is de steile opmars van vloerverwarming<br />

in combinatie met warmtepompen of een<br />

warmtenet. In de badkamer is – zeker in de<br />

Sommige uitvoeringen zien er eerder als<br />

een kunstobject uit dan een radiator.<br />

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


tussenseizoenen – vaak wel wat extra warmte<br />

gewenst. En deze behoefte kan je best invullen<br />

met een elektrische radiator die onafhankelijk<br />

van de rest werkt. Omdat badkamers vandaag<br />

best wel luxueus worden ingericht, past een<br />

eenvoudige radiator niet meer in het plaatje.<br />

Daarom kiezen de mensen steeds vaker voor een<br />

designmodel. Dat zien we trouwens niet enkel in<br />

de nieuwbouw, maar ook in de renovatieprojecten<br />

waar de verwarming met een traditionele CV-ketel<br />

wordt voorzien.”<br />

Radiator als pronkstuk<br />

Het is een trend om voor design in de badkamer<br />

te kiezen. “We specialiseren ons al sinds 1985<br />

in designradiatoren”, vertelt Rolf Brand. “Onze<br />

producten worden in alle ruimtes van een woning<br />

toegepast. Maar we zien dat ze sinds kort ook en<br />

vooral de badkamer veroveren, als warmtebron<br />

én als designobject. De designradiator wordt<br />

een echt pronkstuk, een sleutelelement in het<br />

Er bestaan ook designradiatoren die als<br />

opbergplek kunnen worden gebruikt.<br />

interieur. Instamat speelt op deze trend in met<br />

een erg ruim assortiment. Ons gamma omvat<br />

zowel stalen als aluminium exemplaren in een<br />

pallet van meer dan driehonderd kleuren. Ook<br />

qua vormgeving is de keuze enorm breed. Zo<br />

bieden we designradiatoren waarmee u uw<br />

handdoek kan verwarmen. Er zijn uitvoeringen die<br />

op het eerste zicht niet herkenbaar zijn als een<br />

radiator en eerder als kunstobject kunnen worden<br />

beschouwd. Tevens bieden we exemplaren die<br />

als opbergplek voor bijvoorbeeld handdoeken en<br />

washandjes kunnen worden gebruikt.”<br />

Het succes van elektrische designradiatoren in badkamers neemt sterk toe.<br />

Enkele trends<br />

Ondanks de vele mogelijkheden qua kleuren<br />

blijken zwart en wit toch nog steeds het populairst<br />

te zijn. “Vandaag liggen mat zwart en mat wit<br />

erg goed in de markt”, verduidelijkt Rolf Brand.<br />

“Ook het standaard glanzende wit RAL 9016<br />

scoort nog altijd bijzonder goed. Zoals al eerder<br />

aangegeven, zit de grootste groei momenteel in<br />

de elektrische designradiatoren. We kunnen die<br />

zelfs leveren met thermostaten die qua design en<br />

kleur bij de huidige trends passen. Met Instamat<br />

en Prenger hebben de installateurs dus een<br />

partner waarmee ze de dromen van hun klanten<br />

kunnen realiseren.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


Nieuwste sanitaire showroom,<br />

dichtbij Antwerpen<br />

Na de opening van het sanicenter in Wilrijk op 7 juni, is het de beurt aan de nieuwe Facq-showroom om klanten te verwelkomen. De nieuwste<br />

showroom in Wilrijk is vlot bereikbaar via de autosnelweg en ligt naast Ikea Wilrijk. Facq doet het duidelijk goed, en het bedrijf is dan ook op<br />

zoek naar nieuwe werkkrachten.<br />

Tekst en beeld Facq<br />

De showroom is te vinden op de<br />

Boomsesteenweg 801 in Wilrijk.<br />

De toonzaal blijft centraal in het<br />

adviesproces voor de eindklant.<br />

Wie zijn of haar badkamer wil renoveren of<br />

inrichten moet vaak verschillende knopen<br />

doorhaken. Een douchesysteem, nieuwe lavabo,<br />

trendy kraan of opbergkast kiezen – volgens<br />

eigen smaak en budget – is niet altijd een<br />

eenvoudige klus. De opening van deze vestiging<br />

biedt soelaas bij het maken van bovenstaande<br />

keuzes. De showroom in Wilrijk beschikt over een<br />

breed assortiment producten voor de badkamer,<br />

verwarming en energiebesparing. Bovendien<br />

heeft Facq altijd met bekende merken gewerkt<br />

om de kwaliteit te waarborgen.<br />

50 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Bezoekers kunnen genieten van de beste mogelijke<br />

dienstverlening en advies op maat door de<br />

aanwezige FACQ-experts.<br />

De juiste profielen vinden<br />

De juiste profielen vinden is voor niemand<br />

gemakkelijk, en groothandel Facq is daar geen<br />

uitzondering op. Door de gestage groei in heel<br />

het land is het team op enkele jaren gegroeid<br />

van een zeshonderdtal personen naar meer dan<br />

negenhonderd nu, en het einde is nog niet in zicht.<br />

“De juiste mensen vinden is een eerste kwestie”,<br />

vertelt Xavier Ghysens, human resources manager.<br />

“Daarvoor hebben we een brede waaier van<br />

kanalen: contacten met de arbeidsbemiddeling in<br />

de drie gewesten, specifieke jobsites, advertenties<br />

enzovoort. Maar daarmee is de kous niet af. De<br />

echte uitdaging is om een aangenaam werkklimaat<br />

te bieden, zodat de medewerkers hun<br />

job graag doen en ook graag blijven doen. Als ze<br />

zich niet goed voelen, en de firma weer verlaten,<br />

kan je immers van voor af aan beginnen. Als<br />

familiebedrijf hechten we belang aan een goede<br />

sfeer. Zo hou je niet alleen je personeel, het straalt<br />

ook af op de klanten.”<br />

Een grote interne mobiliteit is een kernwaarde bij<br />

Facq. Iemand kan beginnen als magazijnier en<br />

doorgroeien tot een leidinggevende functie. Het<br />

geheim achter dat alles is opleiding. Binnen de<br />

firma is er een ruim aanbod aan cursussen. Dat<br />

gaat van specifieke product opleidingen, zodat<br />

toon zaal medewerkers de juiste oplossingen<br />

kunnen voorstellen, over algemene technische<br />

cursussen of commerciële training tot persoonlijke<br />

ontwikkeling, zoals talen, time management of<br />

andere vaardigheden. Veiligheid is een ander<br />

aandachtspunt.<br />

De digitale dimensie<br />

Facq gaat mee met zijn tijd en benut volop de<br />

mogelijkheden van de digitalisering. Zo werd de<br />

website grondig onder handen genomen. “Er is<br />

nu een duidelijk verschil tussen de website voor<br />

eindklanten en die voor professionals,” verklaart<br />

marketing manager Pascale Curias. “Beide<br />

hebben immers verschillende wensen en vragen.<br />

De particulier zoekt in de eerste plaats inspiratie,<br />

en die willen wij hem bieden. De vakman is meer<br />

gebaat bij e-commerce en technische info. We<br />

hebben zo voor iedereen een aangepast kanaal.”<br />

De toonzaal blijft centraal in het adviesproces<br />

voor de eindklant. “Een paar schoenen kan je<br />

zonder problemen via internet bestellen, maar<br />

een badkamerrenovatie is net iets complexer.<br />

Daar heb je advies op maat voor nodig, wat alleen<br />

een toonzaalmedewerker kan geven. En dat gaat<br />

nog altijd beter ter plaatse dan via een scherm,<br />

dat is ook gebleken tijdens de coronacrisis.”<br />

aldus Pascale Curias. Informatie via het internet<br />

kan echter een cruciale rol spelen om dat<br />

adviesgesprek efficiënter te laten verlopen. Hoe<br />

beter een klant geïnformeerd is, hoe gemakkelijker<br />

het is om tot een passende oplossing te komen.<br />

Wat de professional betreft, raakt e-commerce<br />

meer en meer ingeburgerd. Het is niet langer<br />

alleen maar een kwestie van grote bedrijven,<br />

ook de kleinere installateur springt op de trein.<br />

Facq is overigens een van de pioniers op dit vlak:<br />

het eerste platform werd al twintig jaar geleden<br />

opgestart. Facq wil verder zo flexibel mogelijk<br />

zijn op logistiek vlak. Een voorbeeld daarvan<br />

zijn nachtkluizen, waar de vakman voor de<br />

openingsuren van de afhaalbalie zijn materiaal<br />

kan afhalen vooraleer naar de werf te gaan. ❚<br />

‘Een paar schoenen kan je zonder problemen via internet bestellen, maar een badkamerrenovatie is net iets complexer.<br />

Daar heb je advies op maat voor nodig, wat alleen een toonzaalmedewerker kan geven.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


​Duurzame en energiebesparende<br />

sanitaire oplossingen op VSK 2022<br />

DELABIE tekent met plezier present op de 25ste editie van vakbeurs VSK in Utrecht. Op de DELABIE-stand zal de bezoeker ervaren dat bij<br />

de DELABIE-productoplossingen de nadruk ligt op duurzaamheid en een hoge water- en energiebesparing, zonder daarbij in te boeten aan<br />

prestatievermogen en gebruikerscomfort.<br />

Tekst en beeld DELABIE<br />

Vorig jaar lanceerde DELABIE zijn Black Spirit assortiment met de zwarte BINOPTIC elektronische wastafelkraan.<br />

Tijdens deze editie zal DELABIE een selectie uit zijn assortiment en<br />

enkele nieuwigheden laten zien. Bovendien krijgt de bezoeker de gelegenheid<br />

om meer te weten te komen over producten die recent in de prijzen<br />

zijn gevallen.<br />

Inbouwoplossingen<br />

Een groot deel van de stand zal gewijd zijn aan inbouwoplossingen voor<br />

urinoirspoelingen, toiletspoelingen en douches. Aan de hand van een<br />

workshop zullen de DELABIE-medewerkers uitleggen hoe de door DELABIE<br />

ontwikkelde inbouwmodules kunnen worden aangepast aan verschillende<br />

wanddiktes en welke verschillende installatiemogelijkheden er zijn. Er zullen<br />

ook verschillende installatievoorbeelden getoond worden.<br />

Directe toiletspoeling<br />

Er wordt eveneens aandacht besteed aan het toiletsysteem met directe<br />

spoeling. Dit is een ideaal systeem voor het uitrusten van toiletten in publieke<br />

gebouwen. Bij dit systeem ontbreekt een reservoir waardoor stilstaand water en<br />

kalkaanslag of vuilophoping vermeden worden in de sanitaire installatie. Er is<br />

bovendien geen wachttijd nodig want het systeem is direct aangesloten op het<br />

waterleidingnet; het water is steeds beschikbaar. Het toiletsysteem met directe<br />

spoeling is dus hygiënischer en verzekert een totaal comfort voor de gebruiker.<br />

Een voorbeeld van een toiletkraan met directe spoeling is de TEMPOMATIC<br />

dubbele bediening. Deze toiletkraan beschikt over een ‘intelligent’<br />

spoelsysteem waarbij het systeem kan onderscheiden wanneer een kleine of<br />

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het Be-Line douchezitje en de greep creëren een sfeer van design voor iedereen.<br />

De TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling beschikt over een<br />

soepele bediening, waardoor hij geschikt is voor elke type gebruiker.<br />

De zwarte BINOPTIC viel in de<br />

prijzen bij de prestigieuze wedstrijd<br />

Red Dot Award en ontving de<br />

prijs voor Product Design 2021.<br />

‘Een groot deel van de stand zal gewijd zijn<br />

aan inbouwoplossingen voor urinoirspoelingen,<br />

toiletspoelingen en douches’<br />

grote spoeling nodig is. Dit draagt uiteraard ook bij tot de waterbesparing. De<br />

spoeling van de TEMPOMATIC dubbele bediening gebeurt op vraag met de<br />

drukknop of automatisch na het vertrek van de gebruiker. Deze kraan viel al<br />

meerdere malen in de prijzen: onder meer bij de Muuuz International Awards,<br />

de ICONIC AWARDS en de GERMAN DESIGN AWARDS.<br />

De TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling heeft net zoals de<br />

TEMPOMATIC een dubbele bediening, maar dan niet elektronisch. De kraan<br />

be schikt over een soepele bediening, waardoor hij geschikt is voor elke type<br />

ge bruiker. Het watervolume kan aangepast worden van 3l/6l naar 2l/4l en<br />

er is ook een blokkeersysteem geïntegreerd waardoor waterverspilling vermeden<br />

wordt.<br />

Black Spirit assortiment<br />

Vorig jaar lanceerde DELABIE zijn Black Spirit assortiment met de zwarte<br />

BINOPTIC elektronische wastafelkraan. De zwarte BINOPTIC viel zelfs in de<br />

prijzen bij de prestigieuze wedstrijd Red Dot Award en ontving de prijs voor<br />

Product Design 2021. Gezien het succes van het ‘zwarte’ assortiment, waar onder<br />

de HIGHFLOW handendroger en elektronische zeep dispenser, heeft DELABIE<br />

niet stilgezeten en wordt dit assortiment uitgebreid. Denk maar aan accessoires<br />

zoals toiletborstelhouders, toiletpapierverdelers, kledinghaken en handdoekverdelers.<br />

Ook de SPEEDJET 2 handendroger bestaat voortaan in zwarte versie.<br />

Be-Line serie<br />

Ook het Be-Line assortiment blijft DELABIE verder uitbreiden. De Be-<br />

Line serie staat voor design, comfort en welzijn. De grepen, steunen<br />

en douchezitjes zijn geschikt voor iedereen en bieden een gevoel van<br />

welzijn dat de medische uitstraling overheerst. De grepen hebben een<br />

ergonomische platte anti-roterende zijde voor een optimale grip en ze<br />

nemen weinig plaats in zodat de gebruiker bewegingsvrijheid heeft. De<br />

serie bestaat in twee aluminium uitvoeringen: mat wit geëpoxeerd en<br />

antraciet grijs. De keuze van uitvoering laat toe een visueel contrast te<br />

creëren tussen de grepen of de zitjes en de muur waarop de producten<br />

geïnstalleerd worden.<br />

De Be-Line producten zijn ook veilig. In utiliteiten is het gewicht van de<br />

gebruiker onbekend. De producten dienen dus bestand te zijn tegen elke<br />

omstandigheid. Daarom zijn ze getest aan meer dan 200 kg. Dankzij de<br />

afstand van 38 mm tussen de greep en de muur wordt verhinderd dat de<br />

voorarm vast komt te zitten. Zo wordt ook het risico op het breken van een<br />

vastzittende arm bij een eventuele val beperkt.<br />

Enkele van de Be-Line nieuwigheden zijn de opklapbare greep met vloersteun,<br />

de kledinghaak, de toiletpapierrolhouder en de toiletborstelhouder.<br />

De opklapbare Be-Line grepen werden bij de PLUS X AWARD 2020 en<br />

2021 bekroond met 4 kwaliteitslabels: Hoge kwaliteit, Gebruiksgemak,<br />

Functionaliteit en Ergonomie. Ook het Be-Line douchezitje viel al meerdere<br />

malen in de prijzen.<br />

Het DELABIE-team verheugt zich erop om iedereen te ontvangen op stand<br />

A028, hal 8! ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


THEMA WATERBEHANDELING<br />

CORROSIE IN CV-INSTALLATIES VERMIJDEN<br />

MET COMPACT EN HANDIG RO-TOESTEL<br />

Hebt u perfect zoutarm nodig om installaties te vullen, conform de Duitse VDI 2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV 278 van het<br />

WTCB? Denk dan aan de nieuwe AQA Therm MOVE Power van waterbehandelingsspecialist BWT. Want overal waar perfect zoutarm water ter<br />

beschikking moet worden gesteld, mobiliseert dit supercompact en superhandig RO-toestel zijn sterktes: zowel mobiel als stationair, en altijd<br />

overeenkomstig de strengste eisen.<br />

Tekst en beeld BWT<br />

Een te hoge pH-waarde (zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte in het cv-water zal corrosievorming versnellen.<br />

Waterbehandeling raakt in België meer en meer<br />

ingeburgerd. Maar nog veel te vaak wordt het<br />

enkel geassocieerd met sanitair water. Terwijl ook<br />

de kwaliteit van het water dat door cv-installaties,<br />

vloerverwarmingsleidingen of zonnecollectoren<br />

loopt, goed moet zijn, om afzettingen te voor komen.<br />

Deze hebben namelijk een weerslag op de warmteoverdracht<br />

en de levensduur van de installatie en<br />

zorgen voor een aanzienlijk rendementsverlies.<br />

Precies daarom vaardigde de Duitse ingenieursvereniging<br />

VDI richtlijnen uit voor de kwaliteit van<br />

cv-water: de ‘VDI 2035-richtlijnen’. Hierin staan<br />

richtwaarden voor de hardheid, de pH-waarde,<br />

de geleidbaarheid en het zoutgehalte in functie<br />

van de aangewende metalen en capaciteiten<br />

van ketels.<br />

Sinds juli 2021 onderstreept ook het Belgische<br />

WTCB (Weten schappelijk en Technisch Centrum<br />

van het <strong>Bouw</strong> bedrijf) het belang van kwaliteitsvol<br />

vul-, bijvul- en systeem water voor verwarmingsinstallaties.<br />

In de Technische Voorlichting (TV)<br />

278 worden tal van aan bevelingen gegeven<br />

ter voor koming van afzettingen en corrosie<br />

in cv-installaties.<br />

Corrosie: een sluipend probleem<br />

Corrosie in verwarmingsinstallaties is in België<br />

een veelvoorkomend probleem. Het leidt tot de<br />

vorming van corrosieslib (zwart magnetiet tot<br />

zelfs roodgekleurde roest) en is vrijwel volledig<br />

te wijten aan de aanwezigheid van zuurstof in<br />

de installatie, een foute mix van metalen, een<br />

te hoge pH-waarde (zuurtegraad) of een te hoog<br />

zoutgehalte van het verwarmingswater.<br />

Een eerste belangrijke oorzaak van zuurstoftoevoer<br />

is een gebrek aan drukbehoud in de installatie.<br />

Om te vermijden dat onderdrukken ontstaan, moet<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


WATERBEHANDELING THEMA<br />

In de Technische Voorlichting (TV) 278 van<br />

het WTCB worden tal van aanbevelingen<br />

gegeven ter voorkoming van afzettingen<br />

en corrosie in cv-installaties.<br />

De AQA Therm MOVE Power: een compact en mobiel toestel met een hoog debiet.<br />

het expansievat correct worden gedimensioneerd,<br />

regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig<br />

worden vervangen.<br />

Ook kunststof leidingen en soepele aansluitslangen<br />

die onvoldoende zuurstofdicht zijn,<br />

kun nen aan de bron liggen van zuurstof toevoer<br />

in de installatie. Het is dan ook afgeraden om<br />

derge lijke leidingen te gebruiken.<br />

Aangezien corrosie een sluipend verschijnsel<br />

is, wordt aanbevolen om – ook in kleinere<br />

installaties – heel goed de kwaliteit van het cvwater<br />

in het oog te houden. Een te hoge pHwaarde<br />

(zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte<br />

in het cv-water zal corrosievorming versnellen. En<br />

als vulwater kiest men best voor perfect zoutarm<br />

water. Want hoe lager het zoutgehalte in het cvwater,<br />

hoe lager de corrosiesnelheid.<br />

zodat enkel watermoleculen worden door gelaten.<br />

Organische moleculen, micro-organismen en<br />

zouten (mineralen) worden tegenhouden.<br />

Met omgekeerde osmose kan 95 à 98% van de<br />

aanwezige zouten uit het water worden gehaald.<br />

Wat overblijft is precies het perfecte zuivere water<br />

dat nodig is voor de cv-installatie.<br />

Dé oplossing voor<br />

HVAC-professionals<br />

Om als professional het vulwater van diverse<br />

installaties perfect zoutarm te maken, is het<br />

gebruik van een mobiel RO-toestel het handigst.<br />

Daarom ontwikkelde waterbehandelings specialiste<br />

BWT voor HVAC-professionals de AQA Therm<br />

MOVE Power: een compact en mobiel toestel<br />

met een hoog debiet. Het levert tot 360 l/u.<br />

en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één<br />

membraanset. Werking in continu is mogelijk,<br />

en als er hogere debieten nodig zijn, kunnen<br />

verschillende toestellen gecombineerd worden.<br />

De geleidbaarheid van het water wordt constant<br />

bewaakt en als de grenswaarden overschreden<br />

wordt, krijgt de gebruiker een alarm.<br />

Het is ook een gebruiksvriendelijk toestel. Wanneer<br />

de membraanset versleten is, kan die gemakkelijk<br />

verwisseld worden; er is geen speciaal<br />

gereedschap voor nodig. De vulprocedure is<br />

automatisch gestuurd: de vulling stopt zodra de<br />

voorgeprogrammeerde systeemdruk is bereikt.<br />

Ook voor andere (industriële)<br />

toepassingen<br />

Naast de aangewezen oplossing om verwarmingsinstallaties<br />

te vullen, conform de Duitse VDI<br />

2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV<br />

278 van het WTCB, is AQA Therm MOVE Power<br />

uiteraard ook bruik baar voor andere toe passingen<br />

waar voor mineraalarm of gedeminerali seerd water<br />

nodig is, zoals bevochtigings installaties, industriële<br />

processen of professionele reiniging. ❚<br />

Perfect zoutarm dankzij<br />

omgekeerde osmose<br />

Water zoutarm water maken kan met een toestel<br />

dat werkt volgens het principe van omgekeerde<br />

osmose (Reverse Osmosis / RO). Hierbij wordt<br />

water onder druk door een membraan gepompt,<br />

‘Met omgekeerde osmose kan<br />

95 à 98% van de aanwezige zouten uit<br />

het water worden gehaald’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


Maak jouw klanten Bosch<br />

Ready voor de winter.<br />

(en voor elk ander seizoen)<br />

www.boschdoetairco.be<br />

Dankzij de stijlvolle Bosch-airconditioners verzeker je jouw klanten<br />

van een aangenaam binnenklimaat, zowel tijdens de warme<br />

zomermaanden als de koude wintermaanden. Bovendien zorgen de<br />

bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter en ionisator ervoor<br />

dat bacteriën, virussen en andere vervuilende deeltjes in de lucht<br />

geneutraliseerd worden.


WATERBEHANDELING THEMA<br />

​Water besparen begint<br />

bij het lastenboek<br />

Bij het ontwerpen van (publieke) gebouwen en bij de creatie van de lastenboeken ligt de nadruk op het energieverbruik. Minder aandacht<br />

wordt gegeven aan het waterverbruik. En dat is een gemiste kans, stelt Dirk Vanden Breede, managing director van Schell Belgium.<br />

Tekst en beeld Schell<br />

Water is een kostbaar goed en een verstandig<br />

en gecontroleerd waterverbruik is broodnodig. In<br />

publieke gebouwen kan het waterverbruik nogal<br />

oplopen. Nochtans kan dit met enkele simpele<br />

ingrepen worden beperkt, zonder toe te geven<br />

aan gebruiksgemak én hygiëne. Belangrijke<br />

vereiste: in het lastenboek moet zeer duidelijk<br />

afgebakend worden beschreven welke kranen<br />

men in de sanitaire installaties wil.<br />

‘Waarom blijven we dan de manuele kranen voorschrijven wanneer we duidelijk zien dat de<br />

elektronische, zelfsluitende kraan grote voordelen biedt qua hygiëne en waterverbruik?’<br />

‘In het lastenboek moet zeer duidelijk afgebakend worden<br />

beschreven welke kranen men in de sanitaire installaties wil.’<br />

Waterverbruik en hygiëne<br />

“In publieke gebouwen komen veel mensen<br />

samen en zijn dus een groot aantal sanitaire<br />

voorzieningen nodig. Het waterverbruik is dus<br />

navenant, maar door zelfsluitende kranen, ofwel<br />

de mechanische ofwel de electronische, kunnen al<br />

behoorlijke besparingen worden behaald,” vertelt<br />

Vanden Breede. “Naast het waterverbruik moet ook<br />

grondig worden nagedacht over de hygiëne. Waar<br />

veel mensen komen, is er nu eenmaal een grotere<br />

kans om bacteriën over te dragen. Handhygiëne<br />

is altijd al belangrijk geweest om besmettingen<br />

te voorkomen. En ook daar speelt het type kraan<br />

een rol in. De traditionele kraan moeten we<br />

allemaal vastpakken om te openen en te sluiten.<br />

De mechanische kraan moeten we aanraken om<br />

te openen terwijl het sluiten al automatisch gaat.<br />

Bij een elektronisch, zelfsluitende kraan gaat het<br />

allemaal vanzelf. Bij de elektronische zelfsluitende<br />

kraan raken we hem niet meer aan en toch is er<br />

voldoende water om onze handen te wassen. Dit<br />

is niet alleen beter voor de hygiëne maar ook voor<br />

het waterverbruik!”<br />

Lastenboek<br />

“Waarom blijven we dan de manuele kranen voorschrijven<br />

wanneer we duidelijk zien dat er grote<br />

voordelen zijn qua hygiëne en waterverbruik”,<br />

stelt Vanden Breede zichzelf dé vraag bij uitstek.<br />

“Uiteraard begrijpen we dat het budget steeds<br />

onder controle moet blijven en dat uitspattingen<br />

onmogelijk zijn, maar het gaat hier over een eerder<br />

beperkte meerprijs die ruimschoots terugverdiend<br />

wordt door het minder hoge ziekteverzuim en<br />

de bijbehorende kosten voor medicatie en de<br />

besparing op het waterverbruik.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 57


360°<br />

2IN1<br />

ORIËNTATIE<br />

MOGELIJKHEID<br />

STRANGREGELVENTIEL<br />

EN ISOLATIEKLEP<br />

0xDN<br />

INSTALLATIE ZONDER<br />

BEPERKINGEN<br />

NexusValve<br />

Fluctus<br />

Naamloos-2 1 14-12-2021 11:03<br />

TF1 SIGMA<br />

FILTER<br />

22mm schuifmof<br />

Unieke combinatie van polymeer<br />

filterlichaam met vernikkeld<br />

messing aansluitstuk<br />

360° oriënteerbaar<br />

Dubbele filtratie, verwijdert<br />

magnetische en niet magnetische<br />

vervuiling uit CV-water<br />

F0041A<br />

www.fernox-nl.be<br />

Naamloos-2 1 07-12-2021 11:15


WATERBEHANDELING THEMA<br />

Vervuilde verwarmingsinstallatie werkt<br />

opnieuw naar behoren na gerichte<br />

ingrepen in waterkwaliteit<br />

Het Centrum voor Jeugdtoerisme telt verschillende verblijfscentra over het hele land, waar scholen en groepen jongeren terecht kunnen<br />

voor een fijn verblijf. Eén ervan is CJT Verloren Bos in Lokeren, een prachtig gebouw middenin het bos in het Oost-Vlaamse Lokeren. Toen<br />

de verwarmingsinstallatie zwaar te lijden had onder vervuiling, deed installatiebedrijf Jones – Van Hecke een beroep op de deskundige<br />

ondersteuning én de doeltreffende oplossingen van Fernox.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Jones – Van Hecke<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Jones – Van Hecke is een familiebedrijf<br />

pur sang. De schoonvader van Joost Van<br />

Hecke is de oprichter, vandaag de dag heeft<br />

Joost, samen met zijn vrouw, de leiding over<br />

de firma overgenomen. Jones – Van Hecke is<br />

gespecialiseerd in alle aspecten rond verwarming<br />

in de residentiële sector: van het vervangen van<br />

een gasketel tot een geothermische warmtepomp<br />

in een gloednieuwe woning. Ook in koeling en<br />

sanitair is de firma gespecialiseerd, zodat de klant<br />

voor alle technieken (behalve elektriciteit) slechts<br />

één aanspreekpunt nodig heeft.<br />

Warmtewisselaar dichtgeslibd<br />

Enkele jaren geleden vernieuwde Jones – Van<br />

Hecke de volledige stookplaats in CJT Verloren<br />

Bos. Die vernieuwing bleek een succes, maar een<br />

jaar geleden doken er problemen op met één<br />

van de twee verwarmingsketels, legt zaakvoerder<br />

Joost Van Hecke uit. “Deze ketel stookt op hoge<br />

temperaturen, voor de productie van sanitair<br />

warm water, wat geleid heeft tot kalkaanslag<br />

in de warmte wisselaar en uiteindelijk ook tot<br />

veel vervuiling in de installatie. De warmtewisselaar<br />

was volledig dicht geslibd. Een deel<br />

van het probleem was dat er nog gewerkt werd<br />

met bestaande, giet ijzeren radiatoren en oude<br />

leidingen. Boven dien moest er, van wege een lek<br />

op de installatie, regelmatig vers water worden<br />

bijgevuld, wat op zijn beurt opnieuw voor meer<br />

kalkaanslag zorgde.”<br />

De expertise van Fernox ingeschakeld, wat resulteerde in de aankoop van een<br />

Fernox MKIII Spoelpomp om de waterkwaliteit opnieuw op peil te brengen.<br />

Jones – Van Hecke verrichte de nodige dringende<br />

herstellingen en verving onder meer de primaire<br />

warmtewisselaar. Het installatiebedrijf besefte<br />

ook dat het belang van een goede waterkwaliteit<br />

niet uit het oog verloren mocht worden. Daarom<br />

werd de expertise van Fernox ingeschakeld, wat<br />

resulteerde in de aankoop van een Fernox MKIII<br />

Spoelpomp om de waterkwaliteit opnieuw op<br />

peil te brengen. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


GET READY<br />

FOR HYBRID<br />

MAKE THE GREEN<br />

CONNECTION<br />

MET ONZE HYBRIDREADY Y<br />

PRODUCTLIJNEN<br />

Burgerhout loopt voorop als het gaat om innovaties op het gebied<br />

van rookgasafvoer en ventilatiesystemen. Daarom zijn we klaar<br />

voor alles wat de toekomst brengt, zoals bijvoorbeeld hybride<br />

verwarmingstechniek. Onze HybridReady producten passen<br />

naadloos binnen dit segment en verbinden moeiteloos een breed<br />

scala aan hybride verwarmingsoplossingen. Zo zorgen we voor een<br />

“green connection” met duurzaamheid als einddoel.<br />

Voor meer informatie, lees meer op burgerhout.nl/hybridready


WATERBEHANDELING THEMA<br />

‘Met de Protector Test Kit kan de waterkwaliteit<br />

gemakkelijk worden opgevolgd.’<br />

‘Dit project heeft<br />

ons geleerd dat<br />

waterkwaliteit een<br />

factor is die je te<br />

allen tijde in de gaten<br />

moet houden’<br />

‘Eerst spoelden we het water met de F3 Cleaner van Fernox, om het vuil zo veel mogelijk los te weken.<br />

Daarna vulden we de installatie op met Protector+Filter Fluid, om de bescherming op peil te houden.’<br />

“Eerst spoelden we het water met de F3 Cleaner<br />

van Fernox, om het vuil zo veel mogelijk los te<br />

weken. Daarna vulden we de installatie op met<br />

Protector+Filter Fluid, om de bescherming op peil<br />

te houden.”<br />

“We werkten al regelmatig met producten van<br />

Fernox. In dit project konden we echt vaststellen<br />

dat de combinatie van een magnetische vuilfilter<br />

met Protector+Filter Fluid, voor een unieke,<br />

doeltreffende oplossing zorgt”, gaat Joost<br />

verder. “Fernox staat op dit vlak duidelijk verder<br />

dan andere bedrijven in de markt, dankzij het<br />

innovatieve karakter van de firma en de enorme<br />

ervaring en expertise waarover de Fernoxmedewerkers<br />

beschikken. Toen we het probleem<br />

aan onze Fernox-vertegenwoordiger uitlegden,<br />

kon die ons snel en gericht verder helpen. Dat was<br />

een belangrijk voordeel voor ons, want dit is geen<br />

probleem waarmee we dagelijks geconfronteerd<br />

worden.”<br />

‘Er moest iets gebeuren’<br />

Van Hecke is tevreden met het resultaat van de<br />

interventie. “De installatie functioneert opnieuw<br />

op normale wijze: de verwarmingsketel geeft<br />

geen storingen meer en de onderdelen blijven<br />

intact”, zegt Joost. “Het was duidelijk dat er iets<br />

moest gebeuren. Het was slechts een kwestie van<br />

tijd vooraleer ook de tweede verwarmingsketel<br />

in de problemen zou zijn gekomen. Ook de<br />

radiatoren zouden steeds meer last ondervinden<br />

van vervuiling. Niet ingrijpen zou in dit geval<br />

alleen maar geleid hebben tot nog grotere<br />

problemen. Dit project heeft ons geleerd dat<br />

waterkwaliteit een factor is die je te allen tijde<br />

in de gaten moet houden. Met de Protector<br />

Test Kit kan de waterkwaliteit gemakkelijk<br />

worden opgevolgd.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


THEMA WATERBEHANDELING<br />

NIEUWE EXPERTISE: DRUKBEHOUD<br />

EXPERT IN SYSTEEMWATERKWALITEIT<br />

BREIDT UIT<br />

Spirotech neemt het Oostenrijkse familiebedrijf EDER over, voor de technologie, kennis en ervaring op het gebied van drukbehoud in HVACinstallaties.<br />

Drukbehoud in installaties is van essentieel belang om de kwaliteit van het systeemwater te kunnen beheersen en als gevolg<br />

daarvan de prestaties en levensduur te optimaliseren. De beide familiebedrijven werken al meer dan tien jaar samen. Vanaf 1 januari 2022<br />

worden alle drukbehoudactiviteiten en circa 90 medewerkers van EDER Heizung (serviceverlening) en Anton EDER (productie en verkoop)<br />

onderdeel van Spirotech.<br />

Tekst en beeld Spirotech<br />

Synergievoordelen en<br />

groeikansen benutten<br />

Met de overname van EDER’s hoogwaardige<br />

technologie, kennis en serviceverlening voor<br />

drukbehoud, versterkt Spirotech het aanbod<br />

van oplossingen om de systeemwaterkwaliteit<br />

te verbeteren. Daar kunnen alle klanten en<br />

partners in de HVAC-markt van profiteren, via<br />

Spirotech’s wereldwijde verkoopnetwerk. Verder<br />

leveren het complementaire productportfolio,<br />

de schaalvergroting en integratie van beide<br />

organisaties interessante synergievoordelen en<br />

groeikansen op. Voor EDER levert deze overname<br />

een betere toegang tot de wereldmarkt op en<br />

continuering van de bedrijfsactiviteiten.<br />

Met de overname van EDER’s hoogwaardige technologie, kennis en serviceverlening voor drukbehoud,<br />

versterkt Spirotech het aanbod van oplossingen om de systeemwaterkwaliteit te verbeteren.<br />

Bedrijfscultuur en waarden<br />

“Wij hebben voor Spirotech gekozen op basis<br />

van onze ervaringen tijdens ruim tien jaar<br />

samenwerken”, zegt Alfred Eder. “Net als EDER is<br />

Spirotech een familiebedrijf waarin al ruim 65 jaar<br />

het leveren van kwaliteit voorop staat en de kennis<br />

en ervaring van alle medewerkers belangrijke<br />

onderscheidende waarde is. Daardoor worden<br />

onze medewerkers onderdeel van een bedrijf met<br />

dezelfde cultuur en waarden als dat zij altijd al<br />

gewend zijn”. Spirotech Operations is voortaan<br />

verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie<br />

en supply chain van de drukbehoudproducten,<br />

terwijl EDER sales en service een onderdeel<br />

wordt van het Spirotech DACH-salesteam, binnen<br />

Spirotech Commercial.<br />

Investeren in groeikansen<br />

“Omdat HVAC-installaties een steeds belangrijker<br />

onderdeel worden van duurzame woningen,<br />

kantoren en industriecomplexen, blijven wij ook<br />

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


WATERBEHANDELING THEMA<br />

de komende jaren investeren in groeikansen”,<br />

zegt Paul de Bruin (CCO) van Spirotech. Hans<br />

Jacobs (COO) van Spirotech vult aan: “Door<br />

het bundelen van de kennis en ervaring van<br />

Spirotech en EDER met innoveren en het leveren<br />

van kwaliteitsproducten en diensten, kunnen wij<br />

oplossingen beter en sneller toekomstbestendig<br />

maken. De productie van het Spirotech-assortiment<br />

is en blijft gehuisvest in Helmond en wordt<br />

hier de komende jaren uitgebreid om te kunnen<br />

blijven voldoen aan de verwachte marktgroei.<br />

Verder hebben wij in Oostenrijk alvast extra<br />

grond gekocht in Leisach, voor het eveneens<br />

kunnen uitbreiden van onze productiecapaciteit<br />

voor de verwachte toenemende vraag naar<br />

drukbehoudproducten.” ❚<br />

‘Omdat HVAC-installaties een steeds<br />

belangrijker onderdeel worden van duurzame<br />

woningen, kantoren en industriecomplexen,<br />

blijven wij ook de komende jaren<br />

investeren in groeikansen’<br />

‘Net als EDER is Spirotech een familiebedrijf<br />

waarin al ruim 65 jaar het leveren<br />

van kwaliteit voorop staat.’<br />

Voor EDER levert deze overname een betere toegang tot de wereldmarkt op en continuering van de bedrijfsactiviteiten.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Ervaring...<br />

www.serelec.be<br />

...voor de<br />

toekomst!<br />

EA 36.22 MI.PUCK<br />

astroklok • 100 geheugenplaatsen • 2 geschakelde uitgangen<br />

2 stuuringangen • programmeren via app • bedienen via app<br />

Naamloos-4 1 07-12-2021 11:48<br />

Advertentie_HugoMuller.indd 1 26/03/2021 10:24<br />

INTERNATIONALE<br />

VAKBEURS VOOR<br />

ZONNE-ENERGIE<br />

IN DE BENELUX<br />

9.30 > 20.00 9.30 > 18.00<br />

Registreer nu<br />

online voor<br />

GRATIS toegang<br />

CODE: PS92867091<br />

www.intersolution.be


De weg naar<br />

slimme mobiliteit<br />

Hoe brandveilig<br />

Kerstmis vieren?<br />

Draadloze toegangscontrole<br />

zit in de lift<br />

Innovaties in<br />

intercomsystemen


NAAMPLAATJE<br />

AANPASSEN?<br />

DIGITAAL,<br />

ONLINE &<br />

DRAADLOOS<br />

DRAADLOZE VIDEO<br />

INTERCOMS VOOR<br />

APPARTEMENTEN<br />

www.intratone.be


INHOUD<br />

De Smart-technologie van morgen, vandaag 68<br />

Hou ook bij kerst- en feestverlichting rekening met brandpreventie 71<br />

Tiende editie solarvakbeurs op 19 en 20 januari in Flanders Expo Gent 72<br />

Laten we de weg volgen naar slimme mobiliteit 74<br />

Vraag naar draadloze toegangscontrole sterk gestegen in 2021 78<br />

74<br />

71<br />

72 78<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


De Smart-technologie<br />

van morgen, vandaag<br />

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie van BTicino op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en<br />

mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm<br />

inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.<br />

Tekst en beeld BTicino<br />

BTicino blaast het standaard videofoonsysteem<br />

nieuw leven in en brengt spitstechnologie in het<br />

dagelijkse leven van de consument. Toegangspoorten<br />

openen vanop afstand, een volledig<br />

veiligheidssysteem opzetten, slimme schakelaars<br />

of andere domotica koppelen… U kunt het zo gek<br />

niet bedenken of BTicino heeft het geïntegreerd in<br />

de Classe 300EOS.<br />

Spraakbesturing met Amazon Alexa<br />

Naast de handige user interface, is de Classe<br />

300EOS ook uitgerust met Alexa, het spraakbesturingssysteem<br />

van Amazon. Met Alexa<br />

plaatst u een Smart Home binnen stem bereik.<br />

Dit inno vatieve next generation-systeem zorgt<br />

ervoor dat de gebruiker alle slimme producten<br />

aan één hub - de BTicino Classe 300EOS - kan<br />

koppelen en vervolgens met zijn stem of smartphone<br />

kan besturen. Denk hierbij niet enkel aan<br />

slimme camera’s of alarmen, maar ook andere<br />

domotica-uitbreidingen zoals slimme verlichting,<br />

muziekinstallaties en televisies.<br />

Een veilige thuis<br />

De Classe 300EOS is uit te breiden met de<br />

veiligheidsoplossingen van Netatmo. Dankzij deze<br />

koppeling kunt u een eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk<br />

beveiligingssysteem ontwikkelen voor<br />

elk type woning. Denk hierbij aan slimme camera’s,<br />

deur- en raamsensoren, geluidsalarmen en zelfs<br />

rook- en CO-detectoren. Door de geconnecteerde<br />

installatie wordt het hele beveiligingssysteem<br />

inzichtelijk en kan het zowel spraakgestuurd als via<br />

een handige applicatie bediend worden.<br />

De Home + Security-applicatie van BTicino en<br />

Smart Home-expert Netatmo is namelijk de meest<br />

gebruiks vriendelijke en complete applicatie voor<br />

remote control in en rond een woning. Dankzij de<br />

geïntegreerde veiligheids module krijgt de gebruiker<br />

notificaties en waar schuwingen bij inkomende<br />

(deur)oproepen, bewegingen of gebeurte nissen in<br />

en rond de woning. Aan de hand van enkele simpele<br />

kliks kan de gebruiker de deur oproep beantwoorden<br />

en elektrische sloten, camera’s of alarmen activeren.<br />

Alle gebeurtenissen worden op elk moment weergegeven<br />

in een over zichtelijke tijdlijn.<br />

Eenvoudige installatie en<br />

intuïtieve configuratie<br />

Voor de installatie van de BTicino Classe 300EOS<br />

heeft u geen bijzondere kennis nodig. Net als<br />

andere video foon systemen, installeert u de<br />

Bticino Classe 300EOS aan de hand van tweedraads<br />

verbinding. Vergeet complexe installatie en<br />

Ethernet-configuraties. De Classe 300EOS werkt<br />

met een simpele tweedraads verbinding die u snel<br />

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en<br />

mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig<br />

een geconnecteerd huis’<br />

en eenvoudig aansluit. Dankzij de ingebouwde<br />

wifi connectie is het volledige systeem in minder<br />

dan geen tijd up and running en behoeft de<br />

installatie geen extra bekabeling. Hierdoor leent de<br />

Classe 300EOS zich als ideale oplossing voor zowel<br />

nieuwbouwwoningen als renovaties.<br />

Unieke opportuniteit<br />

voor installateurs<br />

Als installateur kunt u het volledige Smart Homepakket<br />

aanbieden en uw klanten zo voorzien in een<br />

volledig besturingssysteem voor meer veiligheid<br />

en eenvoud. Legrand Group - het moederbedrijf<br />

van BTicino – is ervan overtuigd dat de partnerinstallateurs<br />

de drijvende kracht vormen achter<br />

het bedrijf. Wie zich bij Legrand aanmeldt als<br />

partner-installateur (Certified Member) geniet van<br />

de beste ondersteuning en voordelen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


Word ELOYA Lid<br />

ELOYA, de meest professionele en representatieve federatie van<br />

uw sector, stelt een specialistenteam ter beschikking om u<br />

administratief bij te staan en om u technische raad te geven,<br />

alsook om uw belangen te verdedigen.<br />

Vanaf 121,00 € BTW incl. / Jaar<br />

www.eloya.be<br />

info@eloya.be


HOU OOK BIJ KERST- EN FEESTVERLICHTING<br />

REKENING MET BRANDPREVENTIE<br />

Bij feest- en kerstverlichting is een degelijke elektriciteitsvoeding een belangrijke voorwaarde, of het nu gaat om verlichting thuis of in de<br />

bedrijfswereld. Maar volstaat dit wel om de brandveiligheid te garanderen? De keuze van de kerstverlichting moet altijd gebaseerd zijn op het<br />

materiaal, dat conform de fabrieksnormen dient te zijn: het EC-kwaliteitslabel en het respecteren van de fabrieksnormen.<br />

Tekst en beeld Eloya<br />

Ondanks dat ledlampen reeds significant minder<br />

energie verslinden, is er voor een professionele<br />

en grootschalige straatfeestverlichting in het<br />

openbaar toch een elektrische aansluiting op het<br />

openbare net nodig . Dit gebeurt door middel van<br />

een soort elektrische schakelkast, die speciaal<br />

voor dit soort buitenverlichting ontworpen is.<br />

Een elektricien die hierin gespecialiseerd is hier<br />

absoluut geen overbodige luxe.<br />

Bij de installatie van kerstverlichting moet er op de eerste plaats gecontroleerd<br />

worden waarvoor deze zal dienen en hoe de verlichting aangewend zal worden.<br />

<strong>Installatie</strong> en aansluiting<br />

Het verdelen van de bedrading en de aansluitingen<br />

op één of meerdere circuits moet iedere<br />

mogelijke overbelasting uitsluiten. Daarbij mag<br />

ook de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van<br />

het systeem niet uit het oog verloren worden.<br />

Een vaak voorkomende fout is dat men te<br />

veel netadapters en samengebundelde kabels<br />

opeenstapelt of aaneenschakelt. Elk geïnstalleerd<br />

toestel of elke adapter moet over genoeg ruimte<br />

en ventilatie beschikken, waarbij de opgewekte<br />

warmte gemakkelijk afgevoerd kan worden,<br />

en dit geldt in het bijzonder voor netadapters<br />

van ledverlichting.<br />

Bij de installatie van kerstverlichting moet er op<br />

de eerste plaats gecontroleerd worden waarvoor<br />

deze zal dienen en hoe de verlichting aangewend<br />

zal worden. Een belangrijke eerste vraag: zal de<br />

kerstverlichting binnen (droog) of buiten (in<br />

regen, sneeuw en vocht) aangebracht worden?<br />

Voor materiaal dat voor buiten gebruikt zal<br />

worden, is het van essentieel belang materiaal<br />

met een productie-indexcijfer (PI) van tenminste<br />

IP44 te gebruiken.<br />

Lichtmateriaal, dat jaar in, jaar uit brandt, zal na<br />

verloop van tijd uiteindelijk toch beschadigd raken.<br />

Een periodieke controle van het materiaal kan<br />

daarbij helpen: de snoeren, kabels, lampfittingen<br />

en hun stroombron moeten in perfecte staat zijn.<br />

Bij materiaal in zeer goede of uitstekende staat<br />

zal elk gevaar voor elektrocutie of kortsluiting zo<br />

veel mogelijk uitgesloten worden. Op zijn beurt zal<br />

dit materiaal dan weer elk brandgevaar uitsluiten.<br />

Ledverlichting<br />

Om een lange houdbaarheidstermijn van het<br />

materiaal te garanderen en vanwege duur zaamheids<br />

redenen wordt er steeds vaker over geschakeld<br />

naar ledverlichting. Met led verlichting wordt<br />

bovendien de stroom sterkte nog eens tenminste<br />

met factor tien gereduceerd. Tegelijker tijd gaat<br />

deze ledverlichting veel langer mee, in vergelijking<br />

met de gekende klassieke verlichting. En tenslotte<br />

dient vermeld te worden dat het gevaar op<br />

oververhitting bij ledverlichting quasi nihil is.<br />

Of het nu privé is of in het openbaar, binnen of<br />

buiten: de doorgangen mogen nooit geblokkeerd<br />

worden. Belemmeringen zijn uit den boze. Daarom<br />

zijn aangepaste afstanden en aangeduide doorgangen<br />

onontbeerlijk.<br />

Bij buiteninstallaties is het ook van cruciaal<br />

belang – met name voor de veiligheid – een<br />

elektrisch circuit van een differentiële stroomschakelaar<br />

met hoge detectiegevoeligheid te<br />

voorzien. In binnentoepassingen is de plaatsing<br />

van een rookmelder in een ruimte waar er binnenverlichting<br />

aangebracht wordt, een belangrijke<br />

maatregel. De luttele seconden die gewonnen<br />

kunnen worden met een detector in geval van<br />

brand, zouden wel eens het verschil tussen leven<br />

en dood kunnen maken. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


De toegang is gratis mits online voorregistratie en exclusief voor professionele bezoekers.<br />

Tiende editie solarvakbeurs op<br />

19 en 20 januari in Flanders Expo Gent<br />

Na een jaar afwezigheid kan de vertrouwde jaarlijkse afspraak voor de solarprofessional – in alle veiligheid – weer doorgaan. Intussen al<br />

voor de tiende keer zal InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs voor zonne-energie in de Benelux, plaatsvinden in Flanders Expo Gent, op<br />

19 en 20 januari. Gedurende twee dagen bundelt InterSolution de belangrijkste specialisten uit de sector onder één dak: van aanbieders van<br />

zonnepanelen tot energieopslag, montagesystemen en monitoringsoftware.<br />

Tekst en beeld InterSolution<br />

Hoe heeft de markt de covidpandemie doorstaan?<br />

Welke innovaties zijn mogelijke game changers?<br />

En wie zijn vandaag de dag de voornaamste<br />

spelers in uw branche? U ontdekt het met eigen<br />

ogen op InterSolution. De toegang is gratis<br />

mits online voorregistratie en exclusief voor<br />

professionele bezoekers.<br />

Beursmanager Delphine Martens: “Ondanks alle<br />

digitale hulpmiddelen, zoals videoconferenties en<br />

chats, blijft de fysieke beurs het meest efficiënte<br />

platform om nieuwigheden in de markt te<br />

introduceren en te ontdekken, en om vruchtbare<br />

zakenrelaties te ontwikkelen.”<br />

De solarmarkt<br />

Zonne-energie wordt in de komende decennia<br />

een van de voornaamste energiebronnen van<br />

België en Nederland. Net door de impact van<br />

de gezondheidscrisis begint het besef neer te<br />

dalen dat de zonne-energiesector een belangrijke<br />

bijdrage levert aan een meer duurzame wereld.<br />

Hieronder een greep uit de talloze ontwikkelingen<br />

die u op InterSolution 2022 kan ontdekken.<br />

In Vlaanderen en Nederland blijft het aantal<br />

grootschalige zonnedaken en zonneparken<br />

stijgen. Met die opmars groeit eveneens de<br />

markt van onderhoud en monitoring. Ook voor<br />

montagesysteemfabrikanten blijven nieuwe toe-<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


passingen zich aanbieden: van indak tot opdak,<br />

van grondgebonden tot drijvend en van statisch<br />

tot zonvolgend. In toenemende mate zullen<br />

energieopslagsystemen ingezet worden om het<br />

elektriciteitsnet te onlasten en minder afhankelijk<br />

te worden van het net. Fabrikanten van omvormers<br />

voegen steeds meer nieuwe functies toe aan<br />

zonnepanelen, en maken van omvormers de spil<br />

in het energiemanagement van woningen en<br />

andere gebouwen. Naast zonnestroom heeft ook<br />

zonnewarmte een alsmaar belangrijker potentieel<br />

voor de verduurzaming in België en Nederland.<br />

Het ontwikkelen en delen van kennis ervan is<br />

daarom belangrijk.<br />

Op InterSolution 2022 krijgt u een alles omvattend<br />

overzicht van nieuwigheden op het<br />

vlak van: batterijen, bedrading, fixatie systemen,<br />

meet- en regel technieken, monitoring systemen,<br />

montage systemen, omvormers, productie-uit rusting,<br />

PV-modules, regulatoren, soft ware, trackers,<br />

warmte pompen, zonne boilers, zonne cellen, zonnecollectoren,<br />

zonnepanelen…<br />

Grote namen<br />

Voor veel standhouders is de tweedaagse beurs<br />

– met laatavondopenstelling op woensdag –<br />

de voornaamste toegangspoort tot de<br />

Belgische solarmarkt. Tal van vooraanstaande<br />

spelers hebben hun aanwezigheid bevestigd,<br />

waaronder: SMA, Esdec, Huawei, Kostal,<br />

Premium Mounting Technologies, Avasco,<br />

Battery Supplies, Sadef, Wattkraft, Growatt,<br />

Rexel, Cebeo, Baywa r.e., Krannich Solar, Van<br />

der Valk Solar Systems, Xemex, PV Cycle, GPC<br />

Europe, SAJ, Carbomat, Schletter, Niko, Eco-<br />

Tronic… Reeds in augustus 2021, zo’n halfjaar<br />

voor de start van de beurs, was 75% van de<br />

beschikbare standruimte ingevuld.<br />

Jubileumeditie<br />

De vakbeurs vindt in 2022 voor de tiende keer<br />

plaats. In 2008, nog voordat de Vlaamse zonnepanelen<br />

markt tot recordhoogte zou stijgen, nam<br />

beurs organisator Delphine Martens het initiatief<br />

voor de aller eerste zonne-energie vak beurs in de<br />

Benelux. Intussen is de solarmarkt volwassen<br />

geworden en is InterSolution uitgegroeid tot een<br />

gevestigde waarde voor iedereen die professioneel<br />

in aanraking komt met de solar business<br />

in België én Nederland, zoals elektriciens, solarteurs,<br />

fabrikanten, bouw aannemers, installa teurs,<br />

studie bureaus, dakwerkers, lood gieters, architecten,<br />

verdelers, verwarmings technici, open bare<br />

besturen en andere solar professionals actief in<br />

consultancy, hernieuwbare energie of zwembaden.<br />

De vakbeurs vindt in 2022 voor de tiende keer plaats.<br />

beperking is op het aantal bezoekers, conform<br />

de geldende corona maatregelen. De organisatie<br />

voorziet voldoende ventilatie en ruimte op de<br />

beurs vloer, en belangrijke contact punten worden<br />

regel matig gedesinfecteerd. Voor catering worden<br />

de horecaregels gevolgd.<br />

Praktisch<br />

De vakbeurs InterSolution vindt plaats in Hal 8<br />

in Flanders Expo Gent (België). Op woensdag<br />

19 januari is de beurs geopend van 9.30 uur<br />

tot 20 uur. Op donderdag 20 januari zijn de<br />

openingstijden 9.30 uur tot 18 uur. Vooraf<br />

registreren voor een gratis bezoek aan<br />

InterSolution 2022 is noodzakelijk en kan op de<br />

website www.intersolution.be met code. Op de<br />

website vindt u ook regelmatig een update van de<br />

deelnemende exposanten. ❚<br />

Veiligheid is de prioriteit<br />

Uiteraard staat InterSolution garant voor een<br />

professio nele en veilige beurs, waarbij er géén<br />

Op InterSolution 2022 krijgt u een allesomvattend overzicht van nieuwigheden.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


LATEN WE DE WEG VOLGEN<br />

NAAR SLIMME MOBILITEIT<br />

JOINON is dé oplossing van Gewiss voor het opladen van alle elektrische voertuigen. Deze zijn beschikbaar in een output gaande van 4,6KW<br />

tot 22KW en bieden de mogelijkheid om een dynamisch beheer van de te gebruiken energie te voorzien. De autostart-toestellen zijn eenvoudig<br />

te installeren, zowel mono als driefasig. De Autostart DLM (Dynamisch load management)-toestellen komen bovendien in aanmerking voor de<br />

door de overheid voorziene inbreng in de persoonsbelasting van 45% (maximaal 1.500 euro), indien geplaatst door een erkend installateur.<br />

Tekst en beeld Gewiss<br />

Ook op semipublieke plaatsen staat de ICON-reeks<br />

van Gewiss zijn mannetje. Toegang via RFID-kaarten<br />

of een geconnecteerd toestel om het verbruik op te<br />

volgen behoort ook tot de mogelijkheden van het<br />

innovatieve gamma van Gewiss. In België heeft<br />

het bedrijf reeds geïntegreerde platformen die<br />

toelaten om de laadpalen publiek te plaatsen en de<br />

bijhorende administratie op te volgen.<br />

Waar de ICON-reeks stopt, begint de ION-reeks<br />

van Gewiss. Deze robuuste toestellen voor<br />

publieke ruimtes hebben alle nodige beveiliging<br />

in zich. Vloer- of wandmontage zijn, mogelijk naargelang<br />

de uitvoering. De ION-laadpalen zijn voorzien<br />

van twee sockets met verschillende outputmogelijkheden.<br />

Zelfs het toevoegen van gewone<br />

sockets voor het opladen van E-bikes is mogelijk.<br />

Net als de ICON heeft de ION de mogelijkheid om<br />

standalone (plug-and-play), toegang via RFID of<br />

geconnecteerd geïnstalleerd te worden.<br />

Fotobijschrift 6. (Beeld: xxxxx).<br />

‘De wandkasten zorgen voor snel, veilig<br />

en betrouwbaar opladen van elk voertuig,<br />

in overeenstemming met<br />

internationale veiligheidsnormen’<br />

Waar de ICON-reeks stopt, begint de ION-reeks<br />

van Gewiss. Deze robuuste toestellen voor publieke<br />

ruimtes hebben alle nodige beveiliging in zich.<br />

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Gewiss streeft naar innovatie, in een sterk veranderende wereld waar e-mobility centraal zal staan.<br />

Gewiss streeft naar innovatie, in een sterk<br />

veranderende wereld waar e-mobility centraal<br />

zal staan. Daarom blijft het bedrijf ontwikkelen<br />

en onderzoeken om slimmere en geïntegreerde<br />

oplossingen aan te bieden.<br />

I-CON-wandkast<br />

I-CON-wandkasten worden gekenmerkt door kleine<br />

afmetingen en een verfijnd ontwerp, perfect voor<br />

Fotobijschrift 5. (Beeld: xxxxx).<br />

huishoudelijke en privéomgevingen. Ze zorgen<br />

voor snel, veilig en betrouwbaar opladen van elk<br />

voertuig, in overeenstemming met internationale<br />

veiligheidsnormen.<br />

In privéomgevingen is het dynamisch belasting<br />

beheer systeem (DLM) geïntegreerd, dat in de<br />

dia loog met andere huis houdelijke belastingen<br />

voor ziet en de beste laad stroom regeling mogelijk<br />

maakt. Zo wordt voorkomen dat het maximale<br />

ver mogen dat in huis beschikbaar is,<br />

wordt overschreden.<br />

AUTOSTART-oplaadpunten kunnen door elke<br />

gebruiker zonder verificatie worden gebruikt. Het<br />

begin van een oplaadsessie met deze stations<br />

is in feite onmiddellijk en automatisch met de<br />

aansluiting van het elektrische voertuig.<br />

I-ON-kolommen<br />

I-ON-kolommen zijn ontworpen voor semiopenbare<br />

en openbare contexten, dankzij hun<br />

hoge bestendigheid tegen stoten, chemische<br />

middelen en mechanische belastingen. Dankzij de<br />

unieke stijl, met een exclusieve zeshoekige vorm,<br />

kunnen de producten in elke parkeerconfiguratie<br />

worden geïntegreerd.<br />

JoinOn-laadstations kunnen worden aangesloten<br />

op de JoinOn-cloudbeheersoftware, het<br />

platform dat wordt gebruikt om oplaadpunten<br />

op afstand te bewaken en te beheren.<br />

JoinOn-laadstations<br />

JoinOn-laadstations kunnen worden uitgerust<br />

met de OCPP 1.6-communicatiekit, waarmee<br />

ze kunnen worden aangesloten op de JoinOncloudbeheersoftware,<br />

het platform dat wordt<br />

gebruikt om oplaadpunten op afstand te bewaken<br />

en te beheren, met het beste laadstroombeheer<br />

in zowel openbare als particuliere omgevingen<br />

(dynamisch belastingbeheer, Dynamic Load<br />

Management System - DLM). ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Gesis FLEX® nu met DALI2 Gateway<br />

KNX DALI2 GATEWAY<br />

De nieuwe KNX DALI Gateway breidt de gevestigde gesis FLEX serie van Wieland Electric uit. Het<br />

maakt directe communicatie mogelijk tussen de twee interoperabele en op de markt bekende systemen<br />

KNX en DALI 2. Het communiceert dus aan beide zijden met apparaten van andere fabrikanten<br />

die in deze systemen zijn gecertifi ceerd.<br />

NEW<br />

Functionaliteit en parameters<br />

+ Eenvoudige en complexere kantoortoepassingen<br />

(groeperen en hergroeperen in open kantoorruimten)<br />

+ Complexere verlichtingsscenario’s (RGBW,<br />

Tunable White)<br />

+ Scènes en tijdregelingen<br />

+ Bedrijfsurenbewaking<br />

Eenvoudige en snelle installatie<br />

+ Eenvoudig in gebruik<br />

+ Decentrale montage zonder extra behuizing<br />

+ Alle aansluitingen zijn stekerbaar voor snelle,<br />

eenvoudige en veilige installatie<br />

+ De handmatige bediening werkt al zonder voorafgaande<br />

KNX-integratie, zodat de basisfunctie<br />

van de installatie onmiddellijk na de montage<br />

kan worden getest.<br />

ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 Willebroek - België<br />

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be<br />

Scan the QR code or visit our<br />

website for more information<br />

about Gesis FLEX®: https://www.wieland<br />

-electric.com/en/products/electricalinstallation/room-automation/gesis-flex/<br />

Naamloos-3 1 29-11-2021 11:22<br />

Aansturing GBS en<br />

Energie meting<br />

M E E T I N S T R U M E N T A T I E<br />

Turfschipper 114 | 2292 JB Wateringen | Tel. +31 174 272330 | info@catec.be | www.catec.be<br />

Ultrasoon compleet GBS Meteo Station<br />

De USM is leverbaar in 4 modellen.<br />

Standaard zijn de modellen voorzien van<br />

windsnelheid en windrichting.<br />

Tot 8 meteorologische parameters en analoge<br />

en digitale uitgangen.<br />

meetbereiken : 0... 60 m/s, 0 ... 360°,<br />

­30...+70°C, 0...100%RV,<br />

300...1100 hPa, 0...150 kLux,<br />

0...10mm/min neerslag<br />

analoge uitgangen : 0 ... 10V, 2...10V<br />

digitale uitgangen : RS485, RS422, ASCII,<br />

ModBus RTU<br />

voeding<br />

: 24V AC/DC<br />

De WSC 11 Weerstation Compact<br />

Voorzien van windsnelheid, windrichting,<br />

neerslag detectie, barometrische druk,<br />

helderheid, straling, temperatuur en relatieve<br />

vochtigheid inclusief GPS ontvanger<br />

meetbereiken : 0... 40 m/s, 1 ... 360°,<br />

­30...+60°C, 0...100%RV,<br />

300...1100 hPa,<br />

0...150 kLux,<br />

uitgang<br />

: RS485<br />

protocol<br />

: MODBUS RTU<br />

De SP­214 zonne­energie sensor<br />

Weerbestendige globale stralingsmeter. Geschikt<br />

voor het meten van zonlicht. De sensor is zo<br />

ontworpen dat deze zelfreinigend en robuust is.<br />

meetspectrum : 360 tot 1120 nm<br />

uitgang<br />

: 4 ­ 20mA<br />

gezichtsveld : 180°C<br />

voeding<br />

: 7 ­ 24 V DC<br />

Applicaties<br />

•Zonnepanelen<br />

•Agrarisch<br />

•Ecologisch<br />

•Wind<br />

•Neerslag<br />

•Licht<br />

•Relatieve vochtigheid<br />

•Temperatuur<br />

•Barometrische druk<br />

•GPS<br />

Toepassingen:<br />

­Kassenbouw<br />

­Gebouwautomatisering<br />

Your climate and instrumentation specialist !<br />

Naamloos-3 1 10-11-2021 10:05


Naturally Performing Environments<br />

Oplossingen die zorgen voor meer<br />

natuurlijke lichtinval,<br />

een comfortabel binnenklimaat creëren<br />

en veiligheid garanderen.<br />

DAGLICHTOPLOSSINGEN<br />

ROOK-EN WARMTEAFVOER<br />

NATUURLIJKE VENTILATIE<br />

& KLIMAATTECHNIEK<br />

BEVEILIGINGSSYSTEMEN<br />

SERVICE EN ONDERHOUD<br />

KINGSPAN LIGHT+AIR BELGIUM • INFO@KINGSPANLIGHTANDAIR.BE • WWW.KINGSPANLIGHTANDAIR.BE<br />

ANTHONIS DE JONGHESTRAAT 50 - 9100 SINT-NIKLAAS • +32 (0)3 780 55 20


VRAAG NAAR DRAADLOZE TOEGANGSCONTROLE<br />

STERK GESTEGEN IN 2021<br />

Voor de Chinezen was 2021 het jaar van de Os, maar in de Benelux en de wereld van de toegangscontrole was 2021 ontegensprekelijk het jaar<br />

van Intratone. Het van oorsprong Franse bedrijf merkt dat de vraag naar zijn innovatieve oplossingen op vlak van toegangscontrole meer dan<br />

ooit in de lift zitten in ons land.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Intratone<br />

Intratone tekende dit jaar present op verschillende Belgische vakbeurzen,<br />

waaronder Municipalia, Federia en het Salon de la Copropriété. Uitstekende<br />

plekken om de meerwaarde van het Intratone-systeem toe te lichten, en<br />

met succes, zegt Edwin Van Reijsen, Marketing Manager Intratone Benelux:<br />

“Mensen beginnen ons te herkennen en vragen actief naar onze oplossing.<br />

Vooral het feit dat Intratone een draadloze oplossing voor toegangscontrole<br />

biedt, klinkt mensen als muziek in de oren. Een draadloze installatie is<br />

duurzaam en eenvoudig, en je hoeft er zelfs niet voor bij de mensen binnen<br />

te komen, in tegenstelling tot bij ouderwetse, bedrade installaties.”<br />

‘Een draadloze installatie is<br />

duurzaam en eenvoudig, en je<br />

hoeft er zelfs niet voor bij de<br />

mensen binnen te komen’<br />

‘Vooral het feit dat Intratone een draadloze oplossing voor toegangscontrole biedt, klinkt mensen als muziek in de oren.’<br />

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Meer pakketjes aan de deur<br />

Het coronavirus, in heel wat sectoren een vloek, was voor Intratone in<br />

bepaalde opzichten een zegen. “Zo hebben we in dit coronajaar met z’n allen<br />

veel meer online besteld. Dat resulteerde in talloze pakketjes die aan de deur<br />

worden afgeleverd. Een oplossing zoals de onze, die ervoor zorgt dat je te<br />

allen tijde kan zien wie er voor de deur staat en zelfs kan interageren zonder<br />

dat je zelf thuis hoeft te zijn, is dan natuurlijk een groot voordeel.”<br />

Anno 2021 snakken mensen naar eenvoud en gebruiksgemak – net twee<br />

aspecten waarin Intratone uitblinkt. “We zijn het allemaal gewoon om<br />

met onze smartphone verlichting aan te sturen, betalingen te verrichten<br />

of nieuwsberichten te ontvangen. Dan is het niet zo’n gek idee om met je<br />

smartphone te kijken wie er voor de deur staat”, zegt Van Reijsen. “Bovendien<br />

is onze oplossing duidelijk prijsvriendelijker dan wat andere bedrijven in<br />

Anno 2021 snakken mensen naar eenvoud en gebruiksgemak<br />

– net twee aspecten waarin Intratone uitblinkt.<br />

deze sector aanbieden. Ook op vlak van duurzaamheid is Intratone een<br />

aantrekkelijke oplossing: er hoeven geen sleutels meer vervangen te worden,<br />

en het beheer van het systeem kan volledig vanop afstand gebeuren.”<br />

Blik op de toekomst<br />

Stilstaan is achteruitgaan, beseft Intratone, en dus koestert het bedrijf grootse<br />

plannen voor 2022. Zo lanceert Intratone een tweetal nieuwe producten,<br />

die aansluiten op het huidige assortiment maar een antwoord bieden op<br />

verzuchtingen van de klanten. “Eén van onze innovaties, die verder strikt<br />

geheim moet blijven, speelt in op de vraag om individuele appartementen te<br />

verbinden”, zo licht Van Reijsen een tipje van de sluier op.<br />

‘In dit coronajaar met z’n allen veel meer online besteld. Dat<br />

resulteerde in talloze pakketjes die aan de deur worden afgeleverd.<br />

Via Intratone kan je te allen tijde kan zien wie er voor de deur staat<br />

en zelfs interageren zonder dat je zelf thuis hoeft te zijn.’<br />

Daarnaast wil Intratone ook het partnernetwerk van gecertificeerde installateurs<br />

uitbreiden. “Onze systemen laten zich eenvoudig installeren, maar we<br />

geven toch extra ondersteuning aan onze partnerinstallateurs. Zo zijn we er<br />

zeker van dat de installatie niets te wensen overlaat, zodat de eindklant geen<br />

klachten heeft en de installateur niet meer hoeft terug te komen. We willen<br />

een prima eindproduct afleveren”, besluit Van Reijsen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


Innovatie troef bij<br />

meetoplossingen<br />

Meten is weten: het is een uitdrukking die steeds meer aanhangers krijgt. Dankzij de technische evolutie liggen sensoren en transmitters<br />

in ieders bereik, waardoor ze gemeengoed zijn geworden. De ‘sky is the limit’ als het op toepassingsmogelijkheden aankomt. En de markt<br />

heeft zijn hoogtepunt nog bijlange niet bereikt. Dat demonstreert ook CaTeC uit het Nederlandse Wateringen dat onlangs opnieuw een resem<br />

interessante nieuwigheden lanceerde.<br />

Tekst Els Jonckheere | Beeld CaTec<br />

CaTeC wist de laatste jaren een solide reputatie uit te bouwen als exclusieve<br />

verdeler van hoogkwalitatieve en innovatieve meetinstrumenten en<br />

sensoren in de Benelux. “Ons assortiment is enorm breed”, vertelt marketingverantwoordelijke<br />

Joke Draaisma. “Niettemin ligt de focus op het meten van<br />

klimaatparameters en het registreren/analyseren van meetsignalen. Daarom<br />

richten we ons voornamelijk op toepassingen waar het binnenklimaat of<br />

de meteorologische condities moeten worden bepaald. Verder kan onze<br />

instrumentatie worden gebruikt voor industriële en technische processen in<br />

uiteenlopende sectoren. De fabrikanten waarvan we de producten verdelen,<br />

zijn allemaal primussen in hun domein. Ze blijven investeren in R&D, waardoor<br />

wij onze klanten continu met innovatieve nieuwigheden kunnen verrassen.”<br />

Klein maar compleet<br />

Eén van die revolutionaire innovaties is de ‘WSC11’: een compact, maar<br />

compleet meteostation voor kleinere gebouwen. “Deze oplossing meet de<br />

relatieve vochtigheid en temperatuur, de windsnelheid en -richting, het licht<br />

in drie windrichtingen (O/Z/W), de barometrische druk, de schemergraad,<br />

de neerslag en de globale straling”, vertelt Joke Draaisma. “Het station is<br />

uitgerust met een GPS-module en ontvangt automatisch locatie, tijd, datum<br />

en hoogte. Naast drie Lux-sensoren om de zonwering aan te sturen, bevat<br />

het systeem ook een globale stralingssensor en een verwarmde goud-gecoate<br />

sensor voor neerslagbepaling. Omdat het meteostation geen bewegende<br />

delen bevat, is het volledig onderhoudsvrij.”<br />

Nog meer mogelijkheden<br />

CaTec is ook bijzonder trots op de opvolger van het ‘USM1’ ultrasonore station.<br />

Deze ‘USM1+’ bevat een extra keramische neerslagdetector die verhindert<br />

dat pollen en insecten valse neerslagwaarden geven. “Op die manier wordt<br />

vermeden dat dakluiken en ramen automatisch sluiten terwijl dat niet de<br />

bedoeling is”, verduidelijkt Joke Draaisma. “Ook interessant is het algoritme<br />

dat de globale straling berekent op basis van de Lux-lichtsensoren. Verder<br />

biedt het toestel natuurlijk sensoren voor het meten van wind, neerslag,<br />

relatieve vochtigheid, temperatuur, barometrische druk en licht. Hiermee<br />

is dit het meest uitgebreide ultrasonore station dat vandaag op de markt<br />

verkrijgbaar is.”<br />

Accuraat verschildruk meten<br />

Met de nieuwe ‘600’-serie van E+E heeft CaTeC nu de perfecte oplossing<br />

om op een nauwkeurige en stabiele manier de verschildruk in HVAC- en<br />

gebouwbeheersystemen te meten. “Deze toestellen zijn ontwikkeld als ‘multi<br />

range device’ voor toepassingen met lucht of niet-agressieve gassen”, aldus<br />

Joke Draaisma. “Vandaag bieden ze een bereik van 1.000 tot 10.000 Pa.<br />

Met de nieuwe ‘600’-serie van E+E heeft CaTeC nu de perfecte oplossing<br />

om de verschildruk in HVAC- en gebouwbeheersystemen te meten.<br />

De ‘WSC11’ is een compact, maar compleet<br />

meteostation voor kleinere gebouwen.<br />

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Ook nieuw is de ‘Sigma 05’, een modulair sensorplatform met verwisselbare meetvoelers voor relatieve vochtigheid, temperatuur, CO2 en luchtsnelheid.<br />

Dankzij de piezo-resitive druksensor kan u rekenen op een uitmuntende<br />

stabiliteit op lange termijn. Vandaag zijn de opnemers standaard voorzien<br />

van analoge uitgangen; een digitale Modbus zit in de pipeline.”<br />

Speciaal voor PV-panelen<br />

Met de doorbraak van PV-panelen ontstond de nood aan adequate en<br />

kostenefficiënte sensoren die specifiek op deze toepassing zijn afgestemd.<br />

Intussen biedt CaTeC een breed gamma van dergelijke oplossingen,<br />

waaronder fotovoltaïsche pyranometers die de beschikbare zonne-energie in<br />

watt per m² meten. “Deze sensoren gebruiken het fotovoltaïsch principe om de<br />

invallende zonnestraling te meten”, aldus Joke Draaisma. “De zelfreinigende<br />

en robuuste ‘SP-214’ is onze topper. Deze uitvoering werkt met een 4-20 mA<br />

uitgang, maar we hebben ook types met een voltage uitgang. De serie omvat<br />

zelfs een pyranometer zonder voeding: ideaal voor kleinschalige metingen<br />

met een datalogger.”<br />

Modulaire oplossing<br />

Tenslotte kan u bij CaTeC terecht voor de ‘Sigma 05’, een modulair<br />

sensorplatform met verwisselbare meetvoelers voor relatieve vochtigheid,<br />

temperatuur, CO 2<br />

en luchtsnelheid. “Het betreft een ‘Sensor Hub voor de<br />

intelligentie E+E Modbus meetvoelers”, verklaart Joke Draaisma. “Maximaal<br />

kunnen drie verschillende RS485-meetvoelers worden aangesloten. Drie<br />

meetwaarden worden op het display weergegeven, de twee andere worden<br />

via vrij programmeerbare analoge uitgangen aan een BMS- of PLC-systeem<br />

gekoppeld. Het systeem wordt geleverd met de nieuwe gratis PSC10-<br />

configuratiesoftware.” ❚<br />

‘We richten ons voornamelijk<br />

op toepassingen waar<br />

het binnenklimaat of de<br />

meteorologische condities<br />

moeten worden bepaald’<br />

De nieuwe ‘USM1+’ is het meest uitgebreide ultrasonore<br />

station dat vandaag op de markt verkrijgbaar is.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Innovatieve verwarmingsoplossing<br />

voor oude woongebouwen<br />

De sociale huisvestingsmaatschappij “Foyer Châtelettain” stond vier jaar geleden voor een enorme uitdaging: 112 oude gasketels in hun<br />

appartementsgebouwen in Châtelet waren aan vervanging toe, en nieuwe individuele gascondensatieketels waren geen optie. Acht centrale<br />

stookinstallaties en een afleverset in elk appartement boden een comfortabele, energie-efficiënte en budgetvriendelijke uitkomst.<br />

Tekst Caleffi | Beeld Caleffi<br />

De sociale woongebouwen in de rue Leburton dateren van de jaren ‘70. Door<br />

de kleine woon opper vlakte en de huidige veiligheids voorschriften was er in de<br />

apparte menten geen plaats voor een gas condensatie ketel ter vervanging van<br />

de oude gas ketel. De betrokken studie bureaus vonden de oplossing bij Caleffi:<br />

een compacte afleverset in elk apparte ment. De warmte die de sets afleveren<br />

voor de verwarming en het warm water, komt uit centrale stook plaatsen.<br />

Van studie tot onderhoud<br />

Op basis van de technische gegevens, de comfort- en energie-efficiëntieeisen<br />

en het beschikbaar budget stelde Caleffi de verwarmings oplossing met<br />

SATK22 intelligente afleversets voor. Na het akkoord van de studie bureaus<br />

en de bouw heer, leverde de fabrikant de hydraulische installatie schema’s aan<br />

op maat van dit project. De techniekers die de afleversets plaatsten, kregen<br />

een op leiding in de Caleffi Academy. Na de plaatsing van de eerste sets<br />

controleerde de fabrikant alles nauwgezet, om eventuele fouten op te merken<br />

voordat de overige sets geplaatst werden. Alles werd picobello geïnstalleerd,<br />

en dankzij een onderhoudscontract moet de gebouwbeheerder niet naar de<br />

installatie omkijken.<br />

Collectieve warmte<br />

Per 14 appartementen is er een centrale stook installatie met drie gascondensatieketels.<br />

Vanuit de stookplaats gaat verwarmingswater van 70 °C<br />

Per 14 afleversets is er een centrale stookinstallatie met 3 gasketels.<br />

Maar liefst 112 individuele gasketels werden vervangen door afleversets in deze oude woongebouwen.<br />

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Net als de SATK22 afleversets is de nieuwe vuilafscheider<br />

DIRTMAGCLEAN via Mod-BUS vanop afstand uitleesbaar en<br />

regelbaar en compatibel met gebouwbeheersystemen.<br />

‘Deze collectieve<br />

verwarmingsoplossing met<br />

individuele afleversets is uiterst<br />

duurzaam en ideaal gezien de<br />

kleine woonoppervlakte van de<br />

appartementen’<br />

met een debiet van 1200 m 3 /h naar 14 aflever sets. Een performante<br />

automatische unit als vuilafscheider die zuiver cv-water garandeert en zo<br />

storingen voorkomt, is daarom onmisbaar.<br />

In dit project werd geopteerd voor de DIRTMAGCLEAN van Caleffi, een<br />

unieke, auto matische, zelfreinigende magnetische vuil afscheider met een<br />

totale filteroppervlakte van 1 m 2 voor minimale drukval, die vuil deeltjes tot<br />

2 μm verwijdert. Omdat de bestaande ver warmings installatie in dit project<br />

al zeer oud was, waren er erg veel vuildeeltjes in het cv-water. De eerste<br />

vier maanden na de plaatsing werkten de vuil afscheiders dan ook continu.<br />

Dankzij de uiterst efficiënte DIRTMAGCLEAN is de installatie vrij van alle<br />

vuildeeltjes.<br />

Individueel afgeleverd en afgerekend<br />

De afleversets halen warmte uit de centrale leiding, voor de verwarming<br />

op radiatoren en warm water productie met een ingebouwde warmtewisselaar.<br />

De bewoners kunnen hun eigen comfort temperatuur regelen<br />

met een thermostaat. Op hun afleverset zit een energie meter zodat ze<br />

uiterst nauw keurig voor hun persoonlijk verbruik betalen. Ze krijgen elke<br />

maand een gedetailleerde individuele verbruiks afrekening. Alles gebeurt<br />

digitaal, vanop afstand, zodat niemand de woning moet betreden om<br />

het verbruik op te nemen. Perfect volgens de vereisten van de nieuwe<br />

Europese energie-efficiëntierichtlijn.<br />

De zelfreinigende magnetische vuilafscheider verwijdert<br />

vuildeeltjes tot 2 μm uit het cv-water. Daardoor zijn er minder<br />

storingen en vraagt de installatie minder onderhoud.<br />

Compact comfort, veilig en futureproof<br />

Deze verwarmingsoplossing, met een collectieve stookplaats en individuele<br />

afleversets, wordt in België nog relatief weinig toegepast. Noch tans biedt ze<br />

naast het verwarmings- en warm watercomfort en de beperkte plaatsinname<br />

in de appartementen nog vele voordelen. Omdat er geen stookketels in de<br />

appartementen zelf zijn, is daar ook geen ontploffingsgevaar, geen kans op<br />

CO-vergiftiging en geen CO 2<br />

-uitstoot. Ook mooi meegenomen: de afleversets<br />

zijn compatibel met elk type verwarmingsinstallatie. Als de gasketels ooit<br />

vervangen worden door warmtepompen en het huidig afgiftesysteem door<br />

een op lage temperatuur, kunnen de afleversets behouden blijven. Tenslotte<br />

kunnen zowel de afleversets als de DIRTMAGCLEAN vuilafscheider via Mod-<br />

BUS vanop afstand uitgelezen en geregeld worden en gekoppeld worden met<br />

gebouwbeheersystemen. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat dit vernuftig<br />

systeem in de toekomst meer ingang vindt. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


Met eigen productie antwoorden op vragen uit de markt<br />

ALLE ESSENTIËLE TOEBEHOREN<br />

VOOR EEN HVAC-INSTALLATIE<br />

Linum Group is niet alleen een gereputeerd verdeler van een breed spectrum aan onderdelen voor elke HVAC-installatie, het bedrijf is zelf<br />

ook producent. Onder de merknaam Alixo is het bedrijf aanwezig in de gehele levensfase van een HVAC-installatie, van de montage tot het<br />

onderhoud. Met Alixo bewijst Linum dat het luistert naar concrete vragen op de markt en er waar mogelijk ook een antwoord op voorziet.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Linum Group<br />

Het Alixo-gamma bevat onder meer wand-en dakdoorvoeren,<br />

stepovers op maat, antivibratie sokkels,<br />

muur konzolen en reinigings middelen. De filosofie<br />

erachter is een voudig, zegt Jéroom Roussel, Sales<br />

Manager bij Linum Group. “Een HVAC-installatie<br />

bestaat uit vier stappen: de montage, de opstart,<br />

de afwerking en het onder houd achteraf. Het<br />

Alixo-gamma komt in elk van deze stappen goed<br />

van pas. Denk maar aan anti vibratie sokkels bij<br />

de montage, drainpipes voor het afvoeren van<br />

condens water en beschermkooien die je rond<br />

een buitenunit plaats en voor bescherming en<br />

een esthetische meer waarde zorgen. Met het Air<br />

Alixo-gamma bieden we ook een breed gamma<br />

aan reinigings producten. De Air Alixo producten<br />

zijn speciaal ontwikkeld voor het onderhoud en<br />

de bescherming van airconditioning en voldoen<br />

volledig aan de geldende EU-wetgeving.”<br />

De aanpak onder de merknaam Alixo is anders<br />

dan bij de Linum Group zelf, dat voornamelijk<br />

optreedt als verdeler van grotere merken. De<br />

producten van Alixo worden rechtstreeks aan<br />

installateurs verkocht, maar worden ook verdeeld<br />

bij koeltechnische en HVAC -groothandels.<br />

Specifieke vragen uit de markt<br />

In een snel veranderende sector als de HVACmarkt,<br />

komt het erop aan om te anticiperen op de<br />

verzuchtingen en wensen van de installateur. Dat<br />

is wat Linum Group doet met het Alixo-gamma.<br />

“Een uitstekend voor beeld daarvan zijn de<br />

Alixo-dak door voeren. Een dakdoorvoer bestond<br />

natuurlijk al langer dan vandaag, maar regelmatig<br />

werden we geconfronteerd met specifieke vragen<br />

van installateurs: een bredere, een hogere, of<br />

een dakdoorvoer uit inox die bestand was tegen<br />

meer extreme weers omstandigheden, zoals aan<br />

De Alixo Frame sets.<br />

‘Bij elke vraag van installateurs onderzoeken<br />

we in detail wat de mogelijkheden zijn’<br />

de kust. We stelden echter vast dat dergelijke<br />

mate van maatwerk niet voorzien was bij andere<br />

fabrikanten. Daarom hebben we onze jarenlange<br />

expertise ingezet om in een eigen ontwikkeling te<br />

voorzien. Het resultaat is bijvoorbeeld het Alixogamma<br />

dakdoorvoeren, dat intussen tot negen<br />

gevarieerde modellen telt.”<br />

Dat is dan ook het verhaal achter het Alixogamma:<br />

luisteren naar de installateurs en<br />

innovaties introduceren die moeilijker op de markt<br />

te vinden zijn. “We willen te allen tijde ten dienste<br />

van de installateur staan”, vervolgt Roussel. “Bij<br />

elke vraag van installateurs onderzoeken we in<br />

detail wat de mogelijkheden zijn. Bovendien<br />

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


hebben we als gereputeerd distributeur een<br />

jarenlange ervaring in het snel en tijdig kunnen<br />

schakelen – ook dat is een belangrijke troef voor<br />

onze klanten.”<br />

Alixo Frame sets<br />

Het Alixo-gamma staat niet stil. Recent introduceerde<br />

Alixo de nieuwe Alixo Frame sets. Deze<br />

frames zijn stevig en eenvoudig op te bouwen. Ze<br />

zijn ideaal voor de montage van HVAC- en (koel)<br />

technische units op een vlak of licht hellend dak.<br />

Dankzij de handige – en individueel verstelbare –<br />

stelpoten is een Alixo Frame set vrij van verankering<br />

aan het dak. Zo blijft de dakstructuur<br />

perfect waterdicht en eenvoudig te onderhouden.<br />

Ook met de units erop blijft elke voet apart bij te<br />

regelen en zelfs tijdelijk wegneembaar.<br />

“We hebben al heel wat expertise opgebouwd<br />

als verdeler van Big Foot Systems en hebben<br />

die kennis meegenomen bij de ontwikkeling van<br />

Alixo Frame. Het is een uitstekend, eenvoudig te<br />

monteren en prijsvriendelijk alternatief voor Big<br />

Foot Systems”, besluit Roussel. ❚<br />

In een snel veranderende sector als de HVAC-markt, komt het erop aan<br />

om te anticiperen op de verzuchtingen en wensen van de installateur.<br />

‘De Air Alixo producten zijn speciaal<br />

ontwikkeld voor het onderhoud en de<br />

bescherming van airconditioning en voldoen<br />

volledig aan de geldende EU-wetgeving.’<br />

De producten van Alixo worden rechtstreeks aan installateurs verkocht, maar worden ook verdeeld bij koeltechnische en HVAC -groothandels.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Efficiënte hydraulische inregeling<br />

dankzij innoverende inregelafsluiters<br />

Aalberts hydronic flow control, toonaangevende industriële speler op het vlak van geïntegreerde verwarmings- en sanitaire oplossingen,<br />

presenteert NexusValve, een gamma statische en dynamische inregelafsluiters. Het NexusValve-gamma omvat statische inregelafsluiters met<br />

vaste of variabele opening, dynamische inregelafsluiters en drukverschilregelaars die perfect geschikt zijn voor collectieve woongebouwen<br />

en tertiaire gebouwen.<br />

Tekst en beeld COMAP-FLAMCO<br />

Waarom is inregeling zo belangrijk en hoe<br />

kunnen installaties ingeregeld worden?<br />

Zonder aangepaste oplossing voor hydraulische inregeling worden de debieten<br />

in een installatie vaak ongelijk verdeeld. Dat heeft negatieve gevolgen voor<br />

het comfort van de gebruikers en de efficiëntie van de installatie. Meestal<br />

heeft dit te maken met de opbouw van de circuits: hoogte van het gebouw,<br />

afstand tot de hoofdleiding, bochten, enz.<br />

Nochtans heeft een correct ingeregelde instal latie een aantal essentiële<br />

voordelen: duurzame prestaties van de installatie, een beter thermisch comfort<br />

(uniforme warmteverdeling) en akoes tisch comfort (geen stroomgeluiden<br />

door te hoge debieten), lagere energiekosten (optimaal energierendement<br />

dankzij betere inregeling van de retourtemperaturen), enz.<br />

Dankzij een uitgebreid gamma inregeloplossingen biedt Aalberts hydronic<br />

flow control een oplossing voor de inregeling van elk circuit. Alle inregeloplossingen<br />

worden geproduceerd in Europa, meer bepaald in Duitsland en<br />

Frankrijk. De inregelafsluiters worden rechtstreeks op strategische plaatsen<br />

van het circuit gemonteerd om het debiet te controleren (meestal onderaan<br />

elke stijgleiding). Hun belangrijkste functie is om het waterdebiet zo aan te<br />

passen dat het water gelijkmatig door de installatie stroomt en tegelijk de<br />

debietmeting mogelijk te maken.<br />

Daarnaast is een inregelafsluiter ook een diagnose middel dat op elk moment<br />

de goede wer king van de installatie kan controleren en even tuele afwijkingen<br />

eenvoudig kan opsporen.<br />

Aalberts hydronic flow control richt zich hoofd zakelijk op collectieve woongebouwen<br />

en tertiaire gebouwen. Naargelang het type installatie wordt een<br />

onder scheid gemaakt tussen twee product groepen: statische inregelafsluiters<br />

voor circuits met een constant debiet (hand bediende koppen, vloerverwarming<br />

zonder inregeling,…) of dynamische inregel afsluiters voor circuits met variabele<br />

debieten bij inregeling, voor namelijk door de aanwezigheid van<br />

thermostatische uit rustingen.<br />

NexusValve FLUCTUS, statische inregelafsluiter<br />

voor tijdwinst en hoge meetnauwkeurigheid<br />

NexusValve FLUCTUS is een statische inregel afsluiter met vaste opening<br />

(FODRV) voor de in regeling van hydraulische circuits. Deze veel zijdige<br />

inregelafsluiter is compatibel met verwarmings- en koelcircuits en met<br />

sanitaire toepassingen. De NexusValve FLUCTUS is beschikbaar met<br />

De NexusValve FLUCTUS is beschikbaar met binnendraadaansluiting<br />

van DN 10 tot DN 50 en combineert twee functies in één<br />

product: inregelafsluiter en afsluitkogelkraan.<br />

86 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het nieuwe hoofdkwartier van Flamco in Almere (Nederland) wordt het hoofdkwartier voor Aalberts hydronic flow control en is genomineerd voor de BREEAM Awards 2021.<br />

‘Deze veelzijdige inregelafsluiter is compatibel met verwarmingsen<br />

koelcircuits en met sanitaire toepassingen’<br />

binnendraadaansluiting van DN 10 tot DN 50 en combineert twee functies<br />

in één product: inregelafsluiter en afsluitkogelkraan.<br />

Dankzij het geïntegreerde Venturi-meetstuk, dat losgekoppeld is van het<br />

inregel gedeelte, gebeurt de inbedrijfstelling uitzonderlijk snel: het juiste<br />

debiet kan in 30 seconden ingeregeld worden. Ongeacht de in regeling kan<br />

het debiet ook continu afgelezen worden gebaseerd op één Kvm-waarde.<br />

Bovendien heeft de NexusValve FLUCTUS voor of achter de inregelafsluiter<br />

geen rechte buislengte nodig voor de stabilisatie van het debiet. Deze vrijheid<br />

op het vlak van montage maakt de installatie nog eenvoudiger.<br />

De eenvoudige inbedrijfstelling levert een mooie tijdwinst op bij de installatie<br />

en doordat de doorstroming afgesloten kan worden zonder dat de inregeling<br />

van de inregelafsluiter wijzigt wordt het onderhoud sterk vereenvoudigd.<br />

Het geïntegreerde Venturi-meetstuk van de NexusValve FLUCTUS zorgt tot<br />

slot voor een zeer nauwkeurige debietmeting, met een tolerantie van slechts<br />

ongeveer 3%.<br />

Dankzij een uitgebreid gamma inregeloplossingen biedt Aalberts<br />

hydronic flow control een oplossing voor de inregeling van elk circuit.<br />

De andere NexusValve-inregeloplossingen<br />

van COMAP-FLAMCO<br />

Alle NexusValve-oplossingen van COMAP zijn geschikt voor verwarmingscircuits,<br />

koelcircuits, vloer verwarming en, wat betreft de statische op lossingen, sanitair<br />

warm water. Voor statische of dynamische inregeling beschikt Aalberts Hydronic<br />

flow control over verschillende inregelafsluiters. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


Nog geen eenduidige wetgeving, wel ‘best practices’ in kaart gebracht<br />

ADVIEZEN ROND BRANDVEILIGHEID<br />

BETREFFENDE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN<br />

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook (ondergrondse) laadinfrastructuren voorzien.<br />

Toch rijzen er meer en meer vragen rond de toe te passen brandveiligheidsvoorschriften, voornamelijk in parkeergarages. Er is immers nog<br />

geen eenduidige wetgeving hieromtrent. Daarom werd via Fireforum een overlegplatform opgericht, dat waterdichte ‘best practices’ in kaart<br />

moest brengen. Op 16 september 2021 werd hun Regel van Goed Vakmanschap (RGV) gepubliceerd. Dit document wordt vandaag al door onder<br />

andere architecten, studiebureaus en anderen als referentie voor de brandveiligheid met betrekking tot elektrische voertuigen in parkings<br />

gebruikt. In Vlaanderen wordt dit document sinds 1 december door de brandweerzones in hun adviezen opgenomen om toegepast te worden.<br />

Andere brandweerzones zullen ongetwijfeld volgen.<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld Kingspan Light + Air Belgium<br />

Als Fire Safety Engineer is Ing. Robby De Roeck van<br />

Kingspan Light & Air Belgium vaak betrokken bij<br />

de meest complexe dossiers rond brandveiligheid<br />

in projecten, en dat steeds in nauw overleg met<br />

FOD Binnenlandse Zaken (via afwijkingsdossiers)<br />

en de brandweer. Hij wordt dan ook bijna dagelijks<br />

geconfronteerd met de huidige tekortkoming<br />

in onze wetgeving betreffende dit onderwerp.<br />

“Laten we maar direct met de deur in huis vallen:<br />

er is momenteel gewoon geen (eenduidige)<br />

brandveiligheidswetgeving als het gaat over EV<br />

en oplaadinfrastructuur in parkeergarages. Een<br />

werkgroep opgericht door het FOD Binnenlandse<br />

Zaken (Hoge Raad brandveiligheid) schrijft<br />

sinds 2014 aan het vernieuwende HR 1632<br />

(toekomstige Bijlage 7 KB Basisnormen) over<br />

brandveiligheid in parkeergarages, maar daarin<br />

worden oplossingen voor elektrische wagens niet<br />

expliciet behandeld. Dit document zal vanaf 1 juli<br />

2022 wetgeving worden, met de nuance dat<br />

de beschreven oplossingen ook voor elektrische<br />

wagens als veilig beschouwd worden,” stelt<br />

Ing. Robby De Roeck. “Er was dus echt nood aan<br />

een bijkomende duidelijke richtgeving, en daarom<br />

werd op initiatief van FireForum een werkgroep<br />

opgericht met de FODs Binnenlandse Zaken en<br />

Economie, de brandweer, de stakeholders en de<br />

marktspelers. Deze werkgroep moest op korte<br />

termijn de ‘best practices’ in kaart brengen,<br />

rekening houdende met de huidige kennis<br />

omtrent deze materie. Het resultaat werd onlangs<br />

voorgesteld als een Regel van Goed Vakmanschap<br />

(RGV) op het vlak van brandveiligheid, meer<br />

bepaald elektrische voertuigen in parkings.”<br />

In het document RGV worden branddetectie,<br />

actieve rookbeheersing en compartimentering<br />

als een minimum vereiste voorgeschreven.<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Lithium-ion batterijen in elektrische wagens zijn potentiële ontstekingsbronnen, die blijven branden.<br />

De temperatuur kan tot 10° C of meer per minuut exponentieel stijgen.<br />

Risico’s analyseren<br />

Elk project is uniek en vereist dan ook een eigen<br />

aanpak met betrekking tot de brandveiligheid.<br />

Naast de uitwerking van een correcte conforme<br />

oplossing zijn ook de initiële controle bij de<br />

inbedrijfsstelling en de periodieke controles in<br />

een latere fase alsook preventief onderhoud en<br />

herstellingen belangrijk voor de goede werking<br />

van de actieve brandveiligheidssystemen. Het<br />

thema elektrische voertuigen brengt in die optiek<br />

toch wel extra aandachtpunten met zich mee.<br />

De meeste elektrische wagens werken immers<br />

op Lithium-ion batterijen en dat zijn potentiële<br />

ontstekingsbronnen, die grote problemen kunnen<br />

opleveren als ze beginnen te ontbranden. Ze<br />

blijven immers branden en de temperatuur kan<br />

zo exponentieel stijgen, tot 10° C of meer per<br />

minuut (thermal runaway). Een batterij tussen<br />

de 15 en de 25 kWh geeft een wagenbrand<br />

van 4 tot 6 MW, bij 100 kWh spreken we van<br />

8 MW of meer. Ter vergelijking: een volgetankte<br />

wagen met fossiele brandstof geeft ca. 6 MW. De<br />

temperatuur van de vlammen bedraagt 800° C of<br />

meer. Bovendien kan de stralingswarmte van een<br />

brandende elektrische wagen ook de geparkeerde<br />

wagens in de buurt in vlammen doen opgaan. ❯<br />

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her<br />

en der worden ook ondergrondse laadinfrastructuren voorzien.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


Actieve en passieve<br />

brandbeveiliging<br />

Het komt er dus op aan brandoorzaken preventief<br />

uit te sluiten én ook kordaat op te treden bij<br />

brand. Elke parkeergarage moet sowieso voldoen<br />

aan alle voorschriften uit de wetgeving, maar<br />

vanuit de brandanalyse, zoals gesteld in het<br />

document RGV, kunnen nog extra maatregelen<br />

bekomen worden. “In het document RGV<br />

worden branddetectie, actieve rookbeheersing<br />

en compartimentering echter als een minimum<br />

vereiste voorgeschreven. Naast een goede continue<br />

ventilatie moeten parkeergarages uitgerust<br />

zijn met een automatische branddetectie- en<br />

alarminstallatie, die de brandweer snel verwittigt<br />

en de laadpunten automatisch afkoppelt. Een<br />

rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is een<br />

volgende minimale vereiste. Dergelijke systemen<br />

houden de temperatuur en toxiciteit onder<br />

controle en zorgen ervoor dat de brandweer een<br />

beter zicht heeft op de brand en ook eenvoudiger<br />

én rookvrij tot dicht bij de brandhaard geraakt.<br />

Compartimentering naar gebouwdelen met een<br />

andere functie dan parkeren, zoals wettelijk<br />

opgelegd, vrijwaart deze ruimten van rook- en<br />

brandschade,” licht de Fire Safety Engineer toe.<br />

‘Er bestaat nog geen<br />

brandveiligheidswetgeving op het<br />

vlak van elektrische wagens in<br />

ondergrondse parkings’<br />

“Uit de brandrisicoanalyse kan ook blijken dat<br />

een bijkomende subcompartimentering en/of<br />

extra sprinklers noodzakelijk zijn. Na de eerste<br />

bluswerken wordt de wagen door de takeldienst<br />

naar buiten gesleept, waarna het aanbevolen is<br />

deze voor lange tijd in een container met water<br />

onder te dompelen. Vooraleer de takelwerken in<br />

een rookvrije omgeving kunnen plaatsvinden,<br />

moet de ondergrondse parking op een<br />

gecontroleerde manier geventileerd worden.”<br />

Een stap dichter bij<br />

eenvormigheid, maar …<br />

Deze RGV blijft uiteraard gebaseerd op de<br />

kennis en ervaring van vandaag. De technologie<br />

blijft evolueren en dat houdt in dat ook de<br />

voorschriften verder geëvalueerd zullen moeten<br />

worden. “Er beweegt heel wat in de markt. Ik denk<br />

aan zelfblussende/niet ontbrandbare batterijen,<br />

automodellen met een inlaat om rechtstreeks<br />

een blusmiddel in de batterij te injecteren of een<br />

typelabel dat voor elke wagen gelijk is, waardoor<br />

de brandweer gerichter kan ingrijpen,” sluit Ing.<br />

Robby De Roeck af. “We zijn met dit RGV ook<br />

weer een stap dichter bij eenvormigheid. Zoals<br />

reeds aangegeven, wordt dit documenten sinds<br />

begin december door onder andere de brandweer<br />

in Vlaanderen, maar ook door architecten en<br />

studiebureaus als referentie toegepast. In Brussel<br />

en Wallonië blijven de meningen echter nog<br />

verdeeld. Er is dan ook nog werk aan de winkel.”<br />

Dit document kan gratis gedownload worden via<br />

https://www.fireforum.be/voorschriften ❚<br />

Deze RGV omvat ‘best practices’, rekening houdende met de huidige kennis omtrent de problematiek van elektrische voertuigen in parkings.<br />

90 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Plaats jouw vacature<br />

Online<br />

Vergroot je zichtbaarheid &<br />

bereik potentiële kandidaten<br />

Ontdek al onze voordelen<br />

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.<br />

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.<br />

PRIJSLIJST<br />

Vacature pakket 1<br />

Vacature pakket 2<br />

Vacature pakket 3<br />

3<br />

credits<br />

6<br />

credits<br />

10<br />

credits<br />

€ 750,-<br />

€ 1250,-<br />

€ 1750,-<br />

60 dagen online<br />

Credits zijn 1 jaar geldig<br />

Promotie via social media<br />

Bereik direct uw doelgroep<br />

In te zetten op het door u gekozen platform<br />

Gebruik van ons netwerk<br />

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde<br />

nieuwsbriefmodule<br />

Enthousiast<br />

geworden?<br />

We helpen je graag.<br />

Bezoek onze website www.installatieenbouw.be voor meer informatie. U kunt ook<br />

bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar m.noppe@louwersmediagroep.be.<br />

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


Hoogwaardige HVAC-installatie<br />

garandeert optimaal comfort met<br />

minimaal geluidsniveau<br />

Geen state of the art hoofdkantoor zonder performante, energiezuinige HVAC-installatie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat H.Essers<br />

het onderste uit de kan wilde halen op het vlak van klimaateisen. Een kolfje naar de hand van Bovema, al jaar en dag de huisleverancier van<br />

verwarming, koeling en ventilatie voor het Limburgse transportbedrijf.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld H.Essers, Bovema<br />

“Het nieuwe hoofdkantoor van H.Essers bestaat uit verschillende entiteiten:<br />

een foyer met een auditorium op het gelijkvloers, grote kantoor ruimtes op<br />

niveaus 1 tot en met 5 en een poly valente ruimte op de bovenste verdieping,<br />

die momenteel is ingenomen door een pop-upsterren restaurant”, vertelt<br />

Renaat Penders, gedelegeerd bestuurder bij Bovema. “In deze delen van<br />

het gebouw vinden soms heel andere activiteiten plaats en is er dus ook<br />

vaak sprake van een variabele interne warmtelast. We hebben daarom drie<br />

afzonderlijke ventilatiesystemen voorzien, die gedimensioneerd zijn in functie<br />

van het specifieke ruimtegebruik en de potentiële bezetting.”<br />

‘Het was een huzarenstukje om<br />

de 35 meter hoge hoofdschacht<br />

en alle andere componenten op<br />

hun plaats te krijgen’<br />

Penders. “Aangezien we niet aan ons proefstuk toe waren – denk onder meer<br />

aan gelijkaardige referenties zoals CKS in Dilsen-Stokkem en Aviovision in<br />

Hasselt – vormde dit project in technisch opzicht geen onoverkomelijke uitdaging.<br />

Qua uitvoering was het echter minder evident, vooral gezien de hoogte<br />

van het gebouw en het feit dat alle technieken beneden in de kelder staan.<br />

Het was dus wel een huzarenstukje om de 35 meter hoge hoofdschacht en<br />

alle andere componenten op hun plaats te krijgen. Vermits het een betonnen<br />

gebouw met veel glas en weinig wanden is, hebben we eveneens veel<br />

aandacht besteed aan het esthetische aspect. Zo is er nergens een rooster te<br />

zien – ondanks de aanzienlijke luchtverplaatsing van 42.000m³/h – en zijn<br />

bepaalde delen van het klimaatplafond niet geactiveerd en uitgerust met een<br />

onzichtbaar ventilatierooster om het 3.000 m² grote plafond overal mooi te<br />

kunnen laten doorlopen. Het is fijn om te horen dat onze inspanningen en<br />

oog voor detail hun vruchten hebben afgeworpen!” ❚<br />

Keuze voor klimaatplafonds<br />

De belangrijkste aandachtspunten bij de uit werking van de HVAC-installatie<br />

waren het thermische en akoestische comfort. “Het is geen sinecure om op<br />

de werkvloer het juiste koel vermogen te produceren zonder een tocht gevoel<br />

en geluids hinder te veroorzaken. Vandaar de keuze voor klimaat plafonds,<br />

die op een aangename, geruisloze manier voor de verwarming en de koeling<br />

van de verschillende ruimtes zorgen”, legt Renaat Penders uit. “Daarnaast<br />

hebben we uiteraard ook rekening gehouden met het ener getische plaatje,<br />

temeer omdat H.Essers zijn elektriciteit zelf produceert met behulp van<br />

windmolens en PV-panelen. Om die groene stroom maximaal te kunnen<br />

benutten, hebben we twee grote, futureproof R32-warmtepompen met een<br />

capaciteit van 250 kW geïnstalleerd, die zowel individueel als bivalent of in<br />

cascade kunnen functioneren. Zo kan er gelijktijdig verwarmd en gekoeld<br />

worden, naargelang de behoeften in de verschillende ruimtes. Het variabele<br />

ventilatie debiet wordt gestuurd op basis van CO 2<br />

-meting. De ventilatiegroepen<br />

zijn uitgerust met een hoog rendements warmtewiel om maximale<br />

warmte recuperatie te kunnen toepassen.<br />

Veel aandacht voor esthetiek<br />

De band tussen H.Essers en Bovema gaat al een hele tijd terug. “We worden<br />

regelmatig geconsulteerd voor het klimatiseren van de industriële gebouwen<br />

van de groep. Het lag dus voor de hand dat we ook het nieuwe hoofdkantoor<br />

zouden uitrusten met een hoogwaardige HVAC-installatie”, zegt Renaat<br />

De klimaatplafonds passen perfect in het plaatje, ook in esthetisch opzicht.<br />

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Naamloos-1 ADV_NED.indd 1 1 22-09-2021 25/02/16 16:35 09:20<br />

DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING<br />

Voor een beter en gezonder binnenklimaat<br />

• Gezonder en aangenamer<br />

klimaat bij RV > 40 %<br />

• Sterk verminderd risico op<br />

verspreiding van bacteriën<br />

en virussen<br />

• Verlaagde afwezigheid<br />

door ziekte<br />

• Minder oogirritatie<br />

• Geen risico op elektrostatisch<br />

gerelateerde problemen<br />

• Verhoogd rendement van<br />

productieprocessen<br />

• Betere bewaring van<br />

vochtgevoelige materialen<br />

Gasgestookt<br />

UITSTEKEND<br />

RENDEMENT<br />

SUPERLAGE NOx-EMISSIE<br />

8 T/M 11 Februari<br />

Jaarbeurs in Utrecht<br />

STAND 08.A028<br />

LAUNCH 04/2021<br />

Elektrisch<br />

Een steriele omgeving vereist<br />

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING<br />

TOT<br />

146<br />

KG/H<br />

STOOM<br />

IN<br />

TOESTEL<br />

ÉÉN<br />

Voor meer info :<br />

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be<br />

<strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>_DSH Belgium_Full page ad.indd 1<br />

3/30/2021 10:12:50 AM<br />

Naamloos-3 1 13-12-2021 16:51<br />

Voorwandsysteem met TEMPOMATIC<br />

dubbele bediening elektronische<br />

toiletkraan voor directe spoeling<br />

GASCOMPONENTEN<br />

DAAR WAAR WARMTE BEGINT<br />

Heating<br />

Heat<br />

process<br />

GASCOMPONENTEN<br />

VOOR AL UW<br />

TOEPASSINGEN<br />

Groot gamma<br />

topmerken<br />

Offerte binnen 24 uur<br />

en snelle levering<br />

Uitstekende kwaliteit<br />

en technisch advies<br />

Hygiëne: geen stilstaand water of bacterievorming,<br />

directe spoeling zonder reservoir, automatische<br />

spoeling zonder manueel contact, hygiënische<br />

periodieke spoeling elke 24 uur<br />

Doeltreffendheid: krachtige spoeling steeds<br />

beschikbaar<br />

Gemakkelijke installatie:<br />

voorgemonteerd zelfdragend voorwandsysteem met<br />

aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos<br />

Waterbesparing: «intelligente» automatische spoeling<br />

(het spoelvolume past zich aan in functie van het<br />

gebruik)<br />

Comfort: automatische spoeling (elektronisch) of<br />

gevraagde spoeling (drukknop)<br />

Gas engines<br />

Engineering van<br />

gasstraten<br />

Gas<br />

Detection<br />

Milieuvriendelijk<br />

en veilig<br />

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke ruimten,<br />

stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van hoogwaardige en<br />

verantwoorde productlijnen.<br />

WWW.GASCOMPONENTEN.BE<br />

TEL + 32 (0)16 35 94 94 - INFO@GASCOMPONENTEN.BE<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com


Zó mooi kan<br />

warmte zijn!<br />

www.instamat.nl<br />

De mooiste warmte voor wonen De en mooiste werkenwarmte voor wo


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN INSTALLATIE & BOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op installatieenbouw.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op installatieenbouw.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

installatieenbouw.be


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

A DIVISION OF<br />

AIRX BVBA<br />

Klein Dalenstraat 45D<br />

3020 HERENT<br />

T +32 498 53 76 48<br />

E info@airx.be<br />

W www.airx.be<br />

BOSTIK BENELUX<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 162 491 205<br />

E infonl@bostik.com<br />

W www.bostik.com<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

DUCO PROJECTS<br />

Handelsstraat 19<br />

8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

E info@duco.be<br />

W www.duco.eu<br />

T 0800 88900 (gratis)<br />

ANTARGAZ NV<br />

De Kleetlaan 5A<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 246 00 00<br />

E info@antargaz.com<br />

W www.antargaz.be<br />

BOTEC NV<br />

Sportstraat 42-44<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 354 36 18<br />

F +32 3 354 41 92<br />

E info@botec.be<br />

W www.botec.be<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL<br />

Verdeeld door SERELEC NV<br />

Gasmeterlaan 207<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 223 24 29<br />

AQUADOMO<br />

Stropstraat 1<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 240 03 91<br />

E info@aquadomo.be<br />

W www.aquadomo.be<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

F +32 9 225 46 79<br />

E info@serelec.be<br />

W www.eltako.be<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

EURO-INDEX BV<br />

BEGETUBE NV<br />

Kontichsesteenweg 53/55<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T + 32 3 870 71 40<br />

F + 32 3 877 55 75<br />

E info@begetube.com<br />

W www.begetube.com<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

F +32 15 27 08 28<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

W www.coltinfo.be<br />

Leuvensesteenweg 607<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 757 92 44<br />

F +32 2 757 92 64<br />

E verkoop@euro-index.be<br />

W www.euro-index.be<br />

DEN BRAVEN BENELUX B.V.<br />

BELIMO<br />

Riezebosweg 5<br />

8171 MG VAASSEN<br />

T +31 578 57 68 36<br />

E info@belimo.nl<br />

CLIMAWAYS BVBA<br />

Uilenbaan 148b<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 218 77 50<br />

E info@climaways.be<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 16 24 910 00<br />

E info@denbraven.nl<br />

FACQ<br />

Leuvensesteenweg 536<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +21 2 719 85 11<br />

E info@facq.be<br />

W www.belimo.nl<br />

W www.climaways.be<br />

W www.denbraven.com/nl-nl<br />

W www.facq.be<br />

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

FERNOX<br />

- Alpha Metals Belgium NV -<br />

Hoge Mauw 1050<br />

2370 ARENDONK<br />

T +32 14 44 50 01<br />

E belgium@fernox.com<br />

HENCO INDUSTRIES NV<br />

Toekomstlaan 27<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 56 60<br />

E info@henco.be<br />

W www.henco.be<br />

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA<br />

Brusselsesteenweg 498<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 20 796 30<br />

E info@ithodaalderop.be<br />

W www.ithodaalderop.be<br />

PRIMAGAZ<br />

Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be/nl-be<br />

W www.fernox.com<br />

LEDVANCE<br />

FLAMCO BELUX<br />

Monnikenwerve 187/1<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 67 16<br />

E info@flamco.be<br />

HELIA<br />

Puursesteenweg 363<br />

2880 BORNEM<br />

T +32 3 899 40 40<br />

E info@helia-elektro.be<br />

W www.helia-elektro.be<br />

Z.1 Researchpark 310<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 (0)2 550 68 20<br />

E benelux@ledvance.com<br />

W www.benelux.ledvance.com<br />

REMEHA NV<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 286 85 50<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

W www.flamcogroup.com<br />

gas.be<br />

GAS.BE<br />

Masuiplein 15<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 383 02 00<br />

E info@gas.be<br />

INFORMAZOUT<br />

Dauwstraat 12<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 78 15 21 50<br />

F +32 2 523 97 88<br />

E info@informazout.be<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 35 92 94<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

RENSON® VENTILATION NV<br />

Industriezone 2 Vijverdam<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.gas.be<br />

W www.informazout.be/nl<br />

W www.renson.be<br />

GRUNDFOS BELUX<br />

Boomsesteenweg 81-83<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 73 00<br />

INTRATONE<br />

Kuiperbergweg 40<br />

1101 AG AMSTERDAM<br />

PREFLEX<br />

Elisabethlaan 153<br />

9400 NINOVE<br />

T +32 54 34 46 64<br />

REXEL<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 482 48 48<br />

F +32 3 870 73 01<br />

T +32 50 30 301<br />

E info@preflex.com<br />

E info@rexel.be<br />

W www.grundfos.nl<br />

W www.intratone.be<br />

W www.preflex.be<br />

W www.rexel.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

SWEGON BELGIUM NV<br />

TROX BELGIUM NV<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

Chaussée de Tirlemont 102<br />

5030 GEMBLOUX<br />

T +32 81 62 52 52<br />

E info@swegon.be<br />

W www.swegonbelux.be<br />

Paepsemlaan 18g<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 522 07 80<br />

F +32 2 520 21 78<br />

E info@trox.be<br />

VENTILINE NV<br />

Nijverheidslaan 1524<br />

3660 OUDSBERGEN<br />

T +32 89 50 40 02<br />

F +32 89 41 49 43<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

W www.trox.be<br />

E info@ventiline.be<br />

W www.ventiline.be<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

TESTO NV/SA<br />

Industrielaan 19<br />

1740 TERNAT<br />

UBBINK<br />

VIEGA<br />

SIEDLE<br />

Antwerpsestraat 20<br />

2840 REET<br />

T +32 3 880 56 00<br />

F +32 3 880 56 09<br />

E info@siedle.be<br />

W www.siedle.be<br />

T +32 2 582 03 61<br />

F +32 2 582 62 13<br />

E info@testo.be<br />

W www.testo.com<br />

Jan Samijnstraat 9<br />

9050 GENTBRUGGE<br />

T +32 9 237 11 00<br />

E info.bouw@ubbink.be<br />

W www.ubbink.com/nl-be<br />

Planet I business park<br />

Tollaan 101 c<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 551 55 10<br />

F +32 2 503 14 33<br />

E info@viega.be<br />

W www.viega.be<br />

THERMOCOMFORT<br />

VASCO GROUP NV<br />

SPIROTECH<br />

Essenschotstraat 1<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 800 78 888<br />

W www.spirotech.be<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 231 88 84<br />

F +32 3 231 01 74<br />

E info@thermocomfort.be<br />

W www.engels.be<br />

Kruishoefstraat 50<br />

3650 DILSEN<br />

T +32 89 79 04 11<br />

F +32 89 79 05 00<br />

W www.vasco-group.eu<br />

VIESSMANN<br />

Hermesstraat 14<br />

1930 ZAVENTEM (Nossegem)<br />

T +32 2 712 <strong>06</strong> 66<br />

F +32 2 725 12 39<br />

E info@viessmann.be<br />

W www.viessmann.be<br />

STULZ GROEP BV<br />

Weverij 9<br />

TRIMBLE<br />

Duboisstraat 39<br />

2<strong>06</strong>0 ANTWERPEN<br />

VENTILAIR GROUP<br />

Pieter Verhaeghestraat 8<br />

8520 KUURNE<br />

WAGO BELUX<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1185 ZE AMSTELVEEN<br />

T +32 3 289 01 01<br />

T +32 56 36 21 20<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +31 20 545 11 11<br />

F +32 3 297 04 04<br />

F +32 56 36 21 21<br />

T +32 2 717 90 90<br />

E info@stulz.nl<br />

E info_bnl@trimble.com<br />

E be@ventilairgroup.com<br />

E info-be@wago.com<br />

W www.stulz.nl<br />

W www.trimble.com<br />

W www.ventilairgroup.be<br />

W www.wago.com/be-nL<br />

98 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Voor mij is<br />

keuze een<br />

bepalende<br />

facqtor. Luc<br />

Keuze bij de vleet<br />

Meer dan 15.000 producten die onmiddellijk beschikbaar zijn. Bij Facq vind je zeker het meest<br />

geschikte product voor je project – of het nu gaat om het installeren van een badkamer, verwarming<br />

of een hernieuwbare energieoplossing. En op ons e-commerce platform, exclusief voorbehouden<br />

aan professionals, vind je een heleboel gedetailleerde technische informatie over de meeste van onze<br />

producten met handige links naar de sites van onze leveranciers. Heb je alle informatie bekeken, dan moet<br />

je alleen nog… kiezen. Meer info op www.facq.be<br />

EEN PRO AAN UW ZIJDE


Ventilatie<br />

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast<br />

voor de aansluiting van verschillende soorten<br />

ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct.<br />

63<br />

ovalduct x 3 x Ø 63<br />

90 75<br />

ovalduct x 2 x Ø 90 ovalduct x 2 x Ø 75<br />

BEGETUBE N.V.<br />

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar<br />

t + 32 3 870 71 40 f + 32 3 877 55 75<br />

www.begetube.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!