20.12.2021 Views

Installatie & Bouw 06

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 6 - 2021

december - januari

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

LINK2030: impact van de

energietransitie op de sector

Verslag Install Day

Dossier waterbehandeling

INCLUSIEF HET VAKKATERN


COMPLEET VOOR DE

JUISTE PRIJS.

5

JAAR

G A R A NT

IE

Standaard met isolatieschaal

Calio

De complete pomp:

• ModBus

• 0-10

• Dynamic Control

• RUN

• ...

Meer info


Groen gas.

Lokaal, hernieuwbaar

en klimaatneutraal.

GAS OPGEWEKT

UIT ORGANISCH AFVAL.

FANTASTISCH TOCH?

Meer info?

gas.be/groen-gas


DucoBox Energy Comfort

Het SLIMSTE Systeem D van Europa!

Compact & licht

Kg Slechts 21 kg

100% uitwisselbaar

Links

Rechts

AUTO-inregeling

Save Time = Save Money

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

6

VOORWOORD

Politiek is perceptie

Zelden was energie meer ‘top of mind’ in de Belgische actualiteit dan de voorbije maanden, en dat in een jaar waarin corona nog altijd de

orde van de dag bepaalt. Eerst was er de Klimaatconferentie van Glasgow, en het opbod van plannen en dure beloften in de weken die eraan

voorafgingen. Nadien dook een ‘oude bekende’ opnieuw op, die zoals altijd de politieke gemoederen flink wist op te laaien: de kernuitstap. Al

sinds mensenheugenis bakkeleien politieke partijen over dit licht ontvlambare thema. Engie stak opnieuw het vuur aan de lont door fijntjes te

laten weten dat het eigenlijk geen optie meer is om de twee jongste kerncentrales te verlengen, waardoor je je de vraag kan stellen: waarom

discussiëren we er eigenlijk nog over? Voor of tegen kernenergie lijkt uit te groeien tot een nieuwe politieke breuklijn, waar politieke formaties

met plezier over in de clinch gaan.

Je zou je de vraag kunnen stellen: waarom? Op de fanatici – voor of tegen – na kan het de gewone mens niet zo gek veel schelen waar zijn of

haar elektriciteit precies vandaan komt. Zolang er maar stroom uit het stopcontact komt. Daarom is het des te vreemder dat groene partijen

van de kernuitstap zo’n symbooldossier maken. Politieke tegenstanders en ook bedrijfsleiders duwen nu al waar het zeer doet: zal de lamp

straks nog branden? De nieuwste politieke peiling, die begin december verschenen is, heeft de groenen dan ook niet echt beloond voor

hun standvastigheid: Ecolo gaat er in Wallonië om en bij de halve procent op vooruit in vergelijking met de verkiezingen van 2019, aan de

andere kant van de taalgrens verschrompelt Groen tot 8,4 procent, waarmee het zelfs kleiner wordt dan de PVDA. Een peiling is natuurlijk

geen verkiezing, maar het maakt partijen doorgaans wel net dat tikkeltje zenuwachtiger. Groen heeft van de kernuitstap zijn bestaansmissie

gemaakt – bij de verdeling van de ministerportefeuilles in de Vivaldi-regering bleek duidelijk dat de partij de ogen gericht had op één enkele

bevoegdheid: energie – maar kan de partij met dit onderwerp wel verkiezingen winnen?

Politiek is perceptie. De bevolking beseft stilaan dat iets doen voor het klimaat niet langer een optie, maar wel een vereiste is. Groene politici

moeten zich nu in banen en bochten wringen om uit te leggen dat kerncentrales vervangen door gascentrales op termijn niét nefast is voor het

klimaat. De gewone burger die matig of niet geïnteresseerd is in de theorie erachter, is op dat moment al lang afgehaakt – gretig aangevuurd

door partijen die de kans niet laten liggen om op die ogenschijnlijke inconsequentie te wijzen.

Er tot in het oneindige over discussiëren leidt de aandacht af van andere thema’s, die minstens even belangrijk of zelfs belangrijker zijn: dat zei

ook Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE Vlaanderen, op zijn seminarie tijdens Install Day. Het publiek heeft het zo al moeilijk

genoeg om te vatten wat het begrip ‘energietransitie’ precies inhoudt. Kernenergie is een thema dat de krantenkoppen beheerst omdat het

in essentie een eenvoudige vraag is – ben je voor of ben je tegen – terwijl het in wezen een complexe kwestie behelst én het slechts het topje

van de ijsberg is wanneer we het over de klimaatdoelstellingen in zijn geheel hebben. “In media wordt het debat nog al te vaak vernauwd tot

de kernuitstap, terwijl het vervangen van fossiele brandstoffen in transport, verwarming en industrie eigenlijk de grootste uitdaging vormt”,

zei Van Evercooren.

Wij met Installatie & Bouw doen alvast ons best om daar verandering in te brengen. Verderop in dit magazine gaan we dieper in op de

boeiende seminaries die op Install Day werden gegeven, en nemen we de Vlaamse ambities op vlak van klimaat onder de loep.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 9 • nummer 6 • 2021

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Els Jonckheere,

Tom Rampelbergh, Filip Van der Elst

08

PROJECTMANAGEMENT

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Lisa Gyselinck

Elke Kina

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

22 30

‘De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem’ 8

De technologie moet ten dienste staan van de gebruiker en niet omgekeerd 13

Belgische klanten nog beter van dienst zijn met lokale afdeling 16

Vier awards voor hybride verwarmingssysteem 18

De Pen: Kristof Nagels, BU Manager van Climagroup 20

Nieuwe generatie dompelpompen 22

De toekomst kleurt groen 24

‘Installateurs kunnen de ambassadeurs van de energietransitie worden’ 26

Slim combineren met groene energiebesparende technieken 30

Compacte gascondensatieketels zorgen voor energiebesparing in Bilzense appartementen 32

Bio-CNG tanken op de boerderij: het kan! 34

Compacte warmtepomp zonder buitenunit 37

Fors investeren in de toekomst 42

40 procent minder CO 2

tegen 2030 45

Comfortabel warm in stijl 48

Nieuwste sanitaire showroom, dichtbij Antwerpen 50

​Duurzame en energiebesparende sanitaire oplossingen op VSK 2022 52


INHOUD

34 50

52 74

82

THEMA WATERBEHANDELING

Corrosie in cv-installaties vermijden met compact en handig RO-toestel 54

​Water besparen begint bij het lastenboek 57

Vervuilde verwarmingsinstallatie werkt opnieuw naar behoren na gerichte ingrepen in waterkwaliteit 59

Expert in systeemwaterkwaliteit breidt uit 62

VAKKATERN ELEKTROTECH 65

6

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 6 - 2021

december - januari

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

Verslag Install Day - ‘Installateurs De taxshift, de

Smart Buildings in Use:

INCLUSIEF HET VAKKATERN

zijn de ambassadeurs

achilleshiel van het ‘Data zijn het nieuwe goud,

van de klimaattransitie’ Vlaamse klimaatakkoord maar je moet ze analyseren’

Cover: Shutterstock

Innovatie troef bij meetoplossingen 80

Innovatieve verwarmingsoplossing voor oude woongebouwen 82

Alle essentiële toebehoren voor een HVAC-installatie 84

Efficiënte hydraulische inregeling dankzij innoverende inregelafsluiters 86

Adviezen rond brandveiligheid betreffende elektrische voertuigen 88

Hoogwaardige HVAC-installatie garandeert optimaal comfort met minimaal geluidsniveau 92

Installatiepartners 95

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be


Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het beleidskader vormt om de

klimaatdoelstellingen voor 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren.

Studie LINK2030! belicht veranderingen en kansen energietransitie

‘DE ENERGIETRANSITIE KAN NOOIT SLAGEN

ZONDER DE INZET VAN ONS ECOSYSTEEM’

De recente editie van Install Day, op vrijdag 19 november, had een sterk inhoudelijk programma. Centraal stond LINK2030!, een toekomststudie

die een blik werpt op de toekomst van de installatiesector met het oog op de energietransitie.

Tekst en beeld Techlink

LINK2030

De klimaatuitdagingen zorgen ervoor dat we anders en slimmer met

energie moeten omgaan. De energietransitie is dus noodzakelijk en zal

voor ingrijpende veranderingen én kansen zorgen in de installatiesector.

Omdat ook de samenwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs

en onderhoudsbedrijven onvermijdelijk evolueert doorheen deze transitie,

hebben de Federatie van Elektriciteit en Elektronica (F.E.E.) en Techlink de

krachten gebundeld in een toekomststudie: LINK2030.

Green Deal

Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het

beleidskader vormt om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en een

klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren. De federale en regionale

regelgeving in België om de energie-efficiëntie en de hernieuwbare

elektriciteitsproductie te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen te

verlagen vloeien hieruit voort. Om deze doelstellingen te bereiken, hebben

we nood aan een nieuwe generatie energiesystemen. Dit zorgt voor een

maatschappelijke en technologische omgeving die een enorme impact heeft

op de sector van multifunctionele installatietechnieken.

Ecosysteem

Het Ecosysteem ‘Multifunctionele installaties’ bestaat uit fabrikanten,

distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en

energiebeheer die actief zijn op het vlak van elektrotechniek, HVAC, sanitair,

beveiliging, verlichting, batterijen tot elektrohuishoudtoestellen.

De federaties F.E.E. en Techlink hebben de krachten gebundeld om deze

toekomststudie uit te werken omdat niet enkel technologische trends (zoals

meer hernieuwbare energie, minder afval en verspilling van hulpbronnen,

hightechtoepassen, beheer van datastromen en slimme toepassingen ervoor

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het Ecosysteem “Multifunctionele installaties” bestaat uit fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en energiebeheer.

zullen zorgen dat de installaties van de toekomst klimaatneutraal en circulair

zijn, decentraal en slim georganiseerd, en technologisch geavanceerd)

bepalend zijn voor het multifunctionele Ecosysteem waarin de installateurs

werken. Ook de wisselwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs

en bedrijven voor technisch onderhoud en energiebeheer zal veranderen.

Maatschappelijke trends

De maatschappelijke trends zoals het veranderende klantenprofiel (de

consument is nu ook prosument), de evolutie naar andere bedrijfsmodellen

(bv. ‘as-a-Service (aaS)’) en de ‘war for talent', zullen ervoor zorgen dat

de installatiesector zich moet inzetten op nieuwe technische kennis en

digitale vaardigheden. Er zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe

businessmodellen en samenwerkingsverbanden.

Tip: Investeer in opleiding en ontwikkeling! Als toekomstgerichte werkgever is

het belangrijk om in te zetten op technische, digitale en soft (communicatie)

skills. Heb oog voor de wensen van professionals van deze tijd, denk aan: het

geven van verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht

‘Met gebundelde

krachten versnellen we de

energietransitie!’

voor de werk-privébalans. De ‘war for talent’ zet zich immers onvermijdelijk

voort, aandacht voor menselijk kapitaal wordt alsmaar belangrijker om de

uitdagingen van vandaag en morgen te realiseren.

Online webinar

LINK2030 werd op 18 juni 2021 in preview exclusief voorgesteld aan de

leden van F.E.E. en Techlink tijdens een online webinar.

Moderator Hanne Decoutere ging in gesprek met Eric Piers, Gedelegeerd

Bestuurder F.E.E., en Kris Van Dingenen, Director General bij Techlink, over

hoe ze samen deze energietransitie zullen aanpakken. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


LINK2030 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor de politiek (Europees,

federaal en regionaal), het onderwijs, de wetenschap, en alle partners

in sectoren zoals de bouw, industrie, water en energie. Beide federaties

formuleren beleidsaanbevelingen en willen tegelijk inspelen op de

marktopportuniteiten om de dienstverlening naar hun leden te verbeteren.

Daarnaast roepen ze de beleidsmakers en de bredere sector op om samen de

energietransitie op kruissnelheid te brengen.

“De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem.

Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe vormen van energie efficiënt worden

omgezet in betaalbaar comfort via onze multifunctionele installaties.

Onze unieke kracht is dat wij een allesomvattende rol kunnen opnemen”,

zegt Van Dingenen.

Oproep tot meer samenwerking

Op Install Day riep Techlink ook de overheid op tot meer samenwerking met de

sector om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen. Techlink heeft naar

aanleiding van de vakbeurs een onderzoek gedaan bij meer dan 1000 Belgen

die de drempels en de motivatie van Belgen om energiebesparende installaties

te installeren in kaart brengt. Daaruit bleek dat voor 1 op de 2 Belgen

het kostenplaatje van energiebesparende installaties of maatregelen hen

belemmert er gebruik van te maken.

“We moeten hier de consument tegemoet kunnen komen, onze installateurs

zijn klaar om energiebesparende installaties en maatregelen te installeren,

maar de consument moet het kunnen betalen. De overheid moet hier samen

met de sector out-of-the-box denken om mensen te stimuleren en te helpen

de noodzakelijke energetische renovaties te kunnen uitvoeren, dit moet veel

verder gaan dan enkel subsidies”, licht Van Dingenen toe.

1 op de 2 Belgen gaf aan dat het milieu en klimaat hen motiveert om

energiebesparende installatie of maatregelen te installeren in hun woning.

Nochtans zegt 43% van de Belgen matig tot nooit stil te staan bij het

energieverbruik van zijn woning. 82% zegt zelfs matige tot zeer weinig kennis

te hebben over energiebesparende installaties en maatregelen, en voor 2 op de

5 is te weinig kennis een belemmering om dergelijke maatregelen te installeren.

“Een enorm groot aandeel van de Belgische bevolking heeft te weinig kennis

over energiebesparende installaties en maatregelen. De link tussen het energieverbruik,

het klimaat én de energiefactuur moet duidelijker worden gemaakt.

De sector en de overheid moet hier samenwerken om mensen bewust maken

van de opportuniteiten die energiebesparende installaties brengen zowel op

vlak van het milieu en klimaat, als hun portefeuille”, besluit Van Dingenen.

Tot slot

De focus van deze vierde editie van Install Day lag op de energietransitie

en duurzaamheid in de sector. Via verschillende presentaties van onder

andere Dirk Van Evercooren (ODE), Hans Verboven (Sustacon/UAntwerpen),

Véronique Vens (Veka) en Jan Caerels (Techlink) werd de impact van de

energietransitie op de multifunctionele installatiesector duidelijk gemaakt

en werden er praktische tips meegegeven om de opportuniteiten die de

energietransitie brengt te grijpen.

De presentaties kan men downloaden op de website van Install Day:

www.installday.be/seminaries

Meer info? www.link2030.be ❚

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Onze installateurs zijn klaar om

energiebesparende installaties en

maatregelen te installeren, maar de

consument moet het kunnen betalen’

‘Een enorm groot aandeel van de

Belgische bevolking heeft te weinig

kennis over energiebesparende

installaties en maatregelen.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


Spits je oren goed.

Ok, je bent één en al oor...

Ga naar www.ithodaalderop.be en ontdek alle voordelen van onze

vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn vernieuwd

design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos en heeft

hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen die

vandaag te verkrijgen zijn. Je hebt het goed gehoord!


Bedrijvencluster inspireert en informeert over smart buildings

DE TECHNOLOGIE MOET TEN DIENSTE STAAN

VAN DE GEBRUIKER EN NIET OMGEKEERD

Via gerichte onderzoeks- en disseminatieprojecten wil Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) ingrijpende

innovatie in het bouwberoep teweegbrengen. Met de bedrijvencluster ‘Smart Buildings In Use’ richt het WTCB zich al sinds 2018 op ‘smart

buildings’, een onderwerp dat steeds meer aan belang wint.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Smart Buildings in Use

Met de cluster brengt het WTCB experts van uiteenlopende bedrijven bij mekaar, om hen ideeën te laten uitwisselen en samen innovatie te creëren.

‘Smart building’ is een term met vele mogelijke definities, maar heel vaak

komt het idee neer op het verzamelen en analyseren van data om op basis

daarvan het energieverbruik te verminderen, beheer en onderhoud van het

gebouw te optimaliseren en aspecten als beleving, welzijn, comfort voor de

gebruikers te verbeteren. De bedrijvencluster Smart Buildings In Use heeft

als doel om daaraan bij te dragen, vertelt Ruben Delvaeye, projectleider

bij WTCB: “In onze ambitie staat één centrale vraag bovenaan: wat wil je

bereiken voor de verschillende gebruikers? Daarbij kijken we zowel naar de

gebouwbeheerder en facility manager als naar de mensen die dagdagelijks

in het gebouw vertoeven.” ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


The Evolution of Smart.

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan

Smart Home-functies en mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor

uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de

lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Videofonie

remote besturing

met smartphone

spraakgestuurde

bediening met Alexa

Smart

Home

Smart

Security

Ontdek alles over de Classe 300EOS

via bticino-classe300eos.be/


‘Data zijn het nieuwe goud,

maar je moet ze analyseren

en er acties aan verbinden’

‘Een gebouw slimmer maken kan op verschillende niveaus. Soms volstaat

het om verschillende sensoren te installeren, zonder dat de verschillende

technologieën noodzakelijkerwijze aan elkaar gekoppeld zijn.’

In het kader van de cluster ‘Smart Buildings in Use’ documenteert

het WTCB enkele goede praktijkvoorbeelden en geleerde lessen

over ‘smart buildings’, om bouwprofessionelen te informeren

over de mogelijkheden ervan. Deze casestudy’s gaan in op

de technologische oplossingen, de wijze waarop deze een

meerwaarde kunnen creëren en de vragen die de aannemer

zich kan of moet stellen met betrekking tot smart buildings.

Een overzicht van de case study’s vind je op de website

www.smartbuildingsinuse.be/case-study/ .

Onwetendheid

“We stellen vast dat er in de bouwsector heel wat vragen leven over het

beheer en onderhoud van gebouwen. Belgen zijn van nature risicoavers, zeker

als het om investeringen gaat. Er is sprake van onwetendheid over smart

buildings: wat betekent het en wat levert het op?”, vervolgt Delvaeye. “Een

antwoord formuleren op die vragen is niet eenvoudig. Met de cluster willen

we duidelijkheid creëren, de meerwaarde goed uitleggen en zo de drempels

naar smart buildings verlagen.”

De opbrengst van een slim gebouw becijferen, is echter niet altijd eenvoudig.

Delvaeye: “Energieverbruik is natuurlijk goed te becijferen, maar wat met

pakweg welzijn, comfort en beleving? Toch zien we dat steeds meer bedrijven

hierin willen investeren, omdat ze inzien dat het een positieve impact heeft

op ziekteverzuim en productiviteit. Sinds de coronacrisis zien we een blijvende

trend in de richting van thuiswerk. Hierdoor is de benodigde bedrijfsruimte

kleiner, maar in de vierkante meters die overblijven wordt er wel gerichter

geïnvesteerd, in functie van de mensen die er werken. Opnieuw staat de

gebruiker centraal.”

analyse die op voorhand dient te gebeuren, is wat voor de gebruiker de

belangrijkste doelen zijn. Pas daarna kan je beslissen hoe gebouwtechnologie

daartoe kan bijdragen. De technologie moet ten dienste staan van de

gebruiker en niet omgekeerd”, zegt Delvaeye. “Data zijn het nieuwe goud,

maar die data betekenen niets als je er niet de juiste conclusies en acties

aan verbindt.”

De cluster Smart Buildings In Use in zijn huidige vorm loopt nog tot februari

2022, maar dat betekent niet het einde van het werk dat WTCB op deze

thematiek verricht. “We hopen dat we aan het einde van de rit kunnen

vaststellen dat de gehele sector rijper is geworden en sneller de nodige

stappen kan zetten om ons gebouwenpark slimmer te maken. We zullen in elk

geval bedrijven blijven samenbrengen om te innoveren en gebouwen slimmer

te maken, in functie van hun gebruikers”, besluit Delvaeye. ❚

Interoperabiliteit

Met de cluster brengt het WTCB experts van uiteenlopende bedrijven

bij mekaar, om hen ideeën te laten uitwisselen en samen innovatie te

creëren. Tijdens verschillende studiedagen krijgen betrokkenen de kans om

hun expertise te vergroten en geïnspireerd te worden door interessante

onderzoeksprojecten. Daarnaast mondt Smart Buildings In Use ook uit in een

aantal nuttige documenten. “Zo hebben we samen met de clusterbedrijven

onze visie rond de interoperabiliteit tussen verschillende systemen neergeschreven

in een neutraal document, met aandacht voor alle pro’s en

contra’s van de verschillende mogelijkheden. Interoperabiliteit is een

belangrijk gegeven binnen smart buildings. We kijken daarom naar de vragen

die een gebouwbeheerder of eigenaar zich moet stellen wanneer hij interactie

tussen verschillende technologieën wil bewerkstelligen.”

Niet elk gebouw heeft nood aan ingenieuze, state-of-the-art technologie.

“Een gebouw slimmer maken kan op verschillende niveaus. Soms volstaat

het om verschillende sensoren te installeren, zonder dat de verschillende

technologieën noodzakelijkerwijze aan elkaar gekoppeld zijn. De belangrijkste

‘We stellen vast dat er in de bouwsector heel wat vragen

leven over het beheer en onderhoud van gebouwen.'

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


Belgische klanten nog beter van

dienst zijn met lokale afdeling

De toekomst oogt rooskleurig voor Belimo Servomotoren BV. Het bedrijf wil zijn Belgische klanten nog beter ondersteunen met de nakende

oprichting van een Belgische afdeling. Tegelijkertijd blikt de HVAC-specialist enthousiast vooruit op de VSK-beurs in het Nederlandse Utrecht

(8-11 februari 2022). Blikvanger op de stand én in de mega roadshow truck is de Belimo Energy Valve met thermische energiemeter (TEM).

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Belimo

Belimo is marktleider in de ontwikkeling, productie

en ver koop van klep aandrijvingen, regelkleppen

en sensoren voor verwarmings-, koel- en

ventilatie technologieën. Al in 2012 intro duceerde

het bedrijf de Energy Valve, die door de jaren

heen steeds verder geopti maliseerd en uit gebreid

is. Waar in de Energy Valve 3 al 6 functies in 1

product zijn geïntegreerd (regelen, inregelen,

afsluiten, meten, energie monitoring en de Cloud),

is daar in de nieuwste generatie nog een belangrijke

feature aan toegevoegd: het EN1434/MID

gecertificeerd afrekenen.

‘Op VSK wordt een utiliteitsgebouw van

vier verdiepingen in miniatuur nagebootst.

Hierdoor krijgen bezoekers een uitgekiend

beeld van het werkingsprincipe’

Met de introductie van de Energy Valve 4

beschikt Belimo nu over 4 modellen per nominale

doorlaat: een 2-weg basisuitvoering, een 2-weg

basisuitvoering met veiligheidsfunctie, een 3-weg

basisuitvoering en de 2-weg Energy Valve TEM met

MID-certificering. Alle versies beschikken over een

glycolmeting. Waar de basisversies deze functie

gebruiken voor een glycolcompensatie, wordt

Steve Aerts, Managing Director van Belimo België.

Het hoofdkantoor van Belimo België ligt in Grimbergen.

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Tijdens VSK wordt de Belimo Energy Valve met thermische energiemeter op unieke wijze gepresenteerd in de Belimo mega roadshow truck.

in de Energy Valve met MID-certificering deze

glycolmeting gebruikt voor een digitaal alarm.

MID eist immers dat er géén glycol in de installatie

aanwezig is. Dit zou de energiemetingen namelijk

negatief kunnen beïnvloeden.

Dankzij de combinatie van de gecertificeerde

Belimo Energy Valve en thermische energiemeter

wordt vanaf nu écht transparant energiebeheer

mogelijk. De vierde generatie Energy Valves kan

eenvoudig via Modbus of BACnet geïntegreerd

worden in het gebouwbeheersysteem of de op IoT

gebaseerde monitoringplatforms.

Stroom en meetdata over

één ethernetkabel

De Belimo Energy Valve met thermische energiemeter

kan geïntegreerd worden met behulp van

‘Power over Ethernet’. Dankzij deze techno logie

kunnen stroom en (meet)data tegelijker tijd en

over dezelfde ethernet kabel worden verzonden.

Dit vereen voudigt de installatie, voor komt

bedradings fouten én maakt een plaatse lijke

voedingsbron overbodig. Het energieverbruik voor

facturering kan eenvoudig worden afgelezen. Door

een digitale kopie van de Energy Valve 4 op te

slaan in de Belimo Cloud kunnen geautoriseerde

gebruikers rechtstreeks met de gegevens werken.

Tijdens VSK wordt de Belimo Energy Valve

met thermische energiemeter op unieke wijze

gepresenteerd in de Belimo mega roadshow

truck. Er wordt een utiliteitsgebouw van vier

verdiepingen in miniatuur nagebootst, inclusief

de HVAC-systemen. Hierdoor krijgen bezoekers

een uitgekiend beeld van het werkingsprincipe

van de Belimo Energy Valve TEM én onder

andere de Belimo Customized Products.

BELGISCHE VESTIGING

Voor de Belgische klanten van Belimo

is er nog meer goed nieuws: in januari

ziet Belimo België, de lokale Belimoafdeling

in ons land, officieel het

levenslicht. Steve Aerts is als Managing

Director van Belimo België druk in

de weer met de voor bereidingen. Het

oprichten van een Belgische afdeling

is meer dan enkel een admini stratieve

beslissing en zal tal van voordelen

voor de Belgische klanten opleveren,

onder streept hij. “Het is de bedoeling

om de Belgische klanten voortaan te

adviseren én te beleveren vanuit België.

Die keuze sluit aan bij onze ambitie om

zo dicht moge lijk bij onze klanten te

staan. Dankzij deze afdeling kunnen we

sneller leveren aan onze klanten en hen

proactief onder steunen en adviseren.”

In het verleden konden klanten voor

logistieke en technische ondersteuning

terecht bij de collega’s van Belimo

Nederland en Belimo Frankrijk. “Nu

zijn ze van harte welkom in ons nieuwe

kantoor in Grimbergen, centraal gelegen

in de Brusselse rand. Vanuit dit gebouw

coördineren we de Belgische aanvragen

en bestellingen. Verschillende experts

staan ter beschikking voor advies. Het

kantoor doet ook dienst als ‘experience

center’, waar we onze producten live

kunnen demonstreren en opleidingen

voor installateurs zullen organiseren”,

besluit Aerts. ❚

Met de introductie van de Energy Valve 4 beschikt Belimo nu over 4 modellen per nominale doorlaat.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


VIER AWARDS VOOR HYBRIDE

VERWARMINGSSYSTEEM

Het hybride verwarmingssysteem van Duitse fabrikant Solvis werd door een internationale vakjury van onafhankelijke experts bekroond met

maar liefst vier Plus X Awards 2021: voor gebruiksgemak, kwaliteit, functionaliteit en ecologie.

Tekst en beeld ClimaWays

Wat zijn de Plus X Awards?

PLUS X is wereldwijd de belangrijkste innovatieprijs

voor technologie, sport en lifestyle. De prijzen

worden elk jaar toegekend door een inter nationale

vakjury van onafhankelijke experts en journalisten.

De winnaars zijn producenten van toekomstgerichte

ontwerpen die het leven van de consument

prettiger maken. De bekroonde ontwerpen moeten

ook ecologisch verantwoord zijn en bestaan uit

hoog waardige materialen met een lange levensduur.

Dit jaar namen er meer dan 750 merken deel

uit bijna 80 verschillende sectoren.

Met welk product heeft

Solvis gewonnen?

De Duitse verwarmingsproducent Solvis viel in

de prijzen met zijn hybride verwarmingssysteem,

bestaande uit een warmtepomp (SolvisLea) in

combinatie met een hybride verwarmingsketel

(SolvisBen voor klein verbruik of SolvisMax voor

groot verbruik). Die verwarmingsketel op gas,

stookolie of stadsverwarming kan probleemloos

samenwerken met verschillende soorten energie:

zonne-energie, een pelletkachel, een warmtepomp

of een brandstofcel. De awards gingen specifiek

naar het verwarmingssysteem in combinatie met

een warmtepomp.

In welke categorieën heeft

Solvis gewonnen?

Het verwarmingssysteem van Solvis werd in de

categorie Sanitair en Klimaatregeling opgenomen

in de Hall of Fame 2021 en bekroond met vier

kwaliteitszegels: gebruiksgemak, functionaliteit;

kwaliteit en ecologie.

ClimaWays is het enige bedrijf in België dat het

bekroonde systeem van Solvis mag verdelen.

‘De eigenaar van het systeem kan altijd van

energiebron veranderen en geniet zo van de

hoogst mogelijke energieonafhankelijkheid’

Waarom bekroond voor

gebruiksgemak?

De verwarming kan eenvoudig vanop afstand

bediend worden met een online app op de

smartphone of computer (SolvisPortal) of met een

afstandsbediening (SolvisControl-3). Zo geniet

de gebruiker van absolute transparantie in het

verbruik en kan de verwarmingsinstallateur vanop

afstand bijstand bieden.

Waarom bekroonde functionaliteit?

Het systeem is niet gebonden aan één soort

energie, maar kan verschillende componenten

zoals een cv-ketel, warmtepomp en zonnecollectoren

met elkaar doen samenwerken. De

slimme regeling zorgt ervoor dat altijd de meest

voordelige energie eerst gebruikt wordt en dat de

gebruiker nooit zonder warmte valt. De eigenaar

van het systeem kan altijd van energiebron

veranderen en geniet zo dus van de hoogst

mogelijke energieonafhankelijkheid.

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Hybride verwarmingssysteem

met gas- of stookoliebrander

De Duitse verwarmingsproducent Solvis viel in de prijzen met zijn hybride verwarmingssysteem, bestaande uit een warmtepomp

(SolvisLea) in combinatie met een hybride verwarmingsketel (SolvisBen voor klein verbruik of SolvisMax voor groot verbruik).

Waarom bekroonde kwaliteit?

De producten van Solvis zijn ‘Made in Germany”

– ver vaardigd met de meest hoog waardige

materialen. Ze hebben een levens duur die

generaties kan over schrijden. Dat vertaalt zich

dan ook in interessante garantie voorwaarden

voor de gebruiker.

Waarom bekroonde ecologie?

De verwarming is erop gericht om zo veel mogelijk

gebruik te kunnen maken van hernieuwbare

energie zoals die van warmtepompen of zonnethermie,

maar met een ingebouwde back-up in de

vorm van een brander en buffervat om nooit zonder

warmte te vallen. Het systeem stelt gebruikers in

staat om zonder verlies van comfort geleidelijk de

overstap te maken naar hernieuwbare energie.

De verwarming kan eenvoudig vanop afstand bediend worden met een online app op de

smartphone of computer (SolvisPortal) of met een afstandsbediening (SolvisControl-3).

Benieuwd of dit bekroonde systeem

ook voor jou interessant is?

ClimaWays is het enige bedrijf in België dat het

bekroonde systeem van Solvis mag verdelen.

Maak gerust een afspraak om dit unieke systeem

te komen bekijken in de showroom van ClimaWays

in Wommelgem. De verwarmingsexperts van

de firma rekenen graag voor jou uit hoeveel jij

kunt besparen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


De Pen

‘Zowel producenten als

installateurs hebben de

verantwoordelijkheid om continu

up-to-date te blijven van de

nieuwste ontwikkelingen’

20 |

INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Kristof Nagels

BU Manager van Climagroup

INNOVATIES IN KLIMATISATIESECTOR DRAGEN BIJ

AAN COMFORT EN DUURZAAMHEID VAN GEBOUWEN

Net zoals alle gebouwtechnieken, is ook de klimatisatiesector onderhevig aan constante verandering.

Digitalisatie, slimme gebouwen en duurzaamheid zijn enkele van de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Vandaag al zie je dat de sector heel wat innovaties omarmt om klimatisatie-installaties ecologischer en

energie-efficiënter te maken.

Onder druk van de alsmaar strenger wordende regelgeving inzake duurzaamheid, zijn producenten en installateurs van

klimatisatietechnieken genoodzaakt om continu te innoveren en flexibiliteit in te bouwen in hun oplossingen. Er bestaat

niet één ideale oplossing. Producenten bieden verschillende oplossingen aan voor de verwarming, koeling en ventilatie

van woningen en gebouwen. Afhankelijk van de eigenschappen van het gebouw is de installateur genoodzaakt om de

beste oplossing voor elke specifieke situatie te selecteren.

Ik ben ervan overtuigd dat de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de verduurzaming van klimatisatieoplossingen.

Ik steun dan ook volop de Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling die de Vlaamse Regering eind 2019 naar

voren schoof in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Het doel is om tegen 2030 de inzet van F-gassen als

koelmiddel in supermarkten en voedingswinkels af te bouwen en om te schakelen naar CO 2

-koelingen. Die zijn niet alleen

milieuvriendelijker maar verbruiken ook minder energie.

Ik geloof bovendien sterk in geothermie als oplossing voor duurzame klimatisatietechnieken. De bodem is een heel

interessant medium om warmte en koude op te slaan. Je kan een gebouw zo ontwerpen dat de warmtevraag in de winter

in balans is met de koudevraag in de zomer. Toch heeft ook geothermie zijn beperkingen en kan het niet overal toegepast

worden. Daarom zal naast passieve koeling ook actieve koeling de komende jaren nog zijn plaats blijven hebben in de

markt. Dat geldt ook in het geval van passieve of bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.

Met de continue evolutie in de woningbouw en de klimatisatiesector wordt het voor installateurs steeds moeilijker om de

warmtevraag voor een gebouw in te schatten. Onder invloed van de BEN-normen wordt het vermogen om een gebouw te

verwarmen steeds lager. In een gemiddeld appartementsgebouw ligt het vermogen voor sanitair water tot vier keer hoger

dan het vermogen om te verwarmen. De rol van energieadviseurs wordt dan ook steeds belangrijker.

Ook de alsmaar toenemende invloed van digitalisatie is een extra uitdaging voor installateurs. Niet alleen de

klimaatbeheersing en ventilatie, maar ook de zonnewering en de verlichting worden vaak aangestuurd via een intelligent

gebouwbeheersysteem. De centralisatie van het energiebeheer komt ook de duurzaamheid van het gebouw ten goede.

Met behulp van bewegings- en daglichtsensoren gekoppeld aan het beheersysteem, wordt heel wat energie bespaard. En

dankzij een koppeling met een weerstation kunnen de zonwering en klimaatinstallaties automatisch aangestuurd worden.

Het is duidelijk dat nieuwe innovaties in de klimatisatiesector bijdragen aan het comfort en de duurzaamheid van

gebouwen. Zowel producenten als installateurs hebben de verantwoordelijkheid om continu up-to-date te blijven van de

nieuwste ontwikkelingen in de sector. Alleen zo kunnen ze voor hun klanten de best mogelijke oplossingen bieden op

vlak van comfort, duurzaamheid en energie-efficiëntie. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


NIEUWE GENERATIE DOMPELPOMPEN

Begin mei 2021 introduceert de KSB Groep de nieuwste generatie van zijn reeds lang bekende AmaDrainer 3 dompel-afvalwaterpompen. Met

de ontwikkeling van deze serie, die in vier maten verkrijgbaar is, komt de fabrikant tegemoet aan de vraag van klanten naar een compacter

ontwerp en een eenvoudiger bediening. Intussen viert KSB met gepaste trots zijn 150ste verjaardag.

Tekst en beeld KSB SE & Co. KGaA

De nieuwe generatie van de vuilwaterdompelpomp AmaDrainer 3 is verkrijgbaar in vier bouwgroottes.

De pomp heeft een compact ontwerp met een

geïntegreerde vlotterschakelaar en een diameter

van 155 mm. Dankzij zijn kleine voetafdruk is

de reeks geschikt voor smalle ruimten, zoals

vensterbanken. De totale opvoerhoogte bedraagt

tot 11,3 meter.

Het robuuste ontwerp van de dompelpompen

garandeert een hoge mate van bedrijfszekerheid.

Alle vier de maten zijn ontworpen voor

continubedrijf bij vloeistoftemperaturen tot 70°C,

en tijdelijk tot 90°C.

Een van de nieuwe kenmerken is de geïntegreerde

vlakke aanzuiging: na het verwijderen van de

aanzuigzeef kan in de twee kleinere maten water

worden afgevoerd tot een restniveau van 2 mm.

De grotere maten hebben een vrije doorsnede

tot 35 mm om grote vaste stoffen veilig uit het

afvalwater te verwijderen.

Een speciale versie voor agressief afvalwater en

andere media is beschikbaar voor alle maten.

Alle eenheden zijn voorzien van een hoogwaardige

kunststof behuizing, laag gewicht en

corrosiebestendigheid. De koelmantel maakt het

mogelijk de eenheid te laten werken met een

volgelopen motor. Bovendien is de AmaDrainer 3

uitgerust met een geïntegreerde motorbeveiliging.

De standaard stroomkabel van 10 meter biedt een

grote flexibiliteit in het gebruik.

De nieuwe dompel-afvalwaterpompen zijn geschikt

voor vele toepassingen. Zij kunnen worden

gebruikt voor het legen of afvoeren van water

uit dekzeilen en overstroomde kelders, alsmede

voor het opvangen van water uit reservoirs of

rivieren. Ze zijn ook geschikt voor noodafvoer of

voor het afvoeren van water uit kelderafvoeren

en onderdoorgangen. De eenheden worden

stekkerklaar geleverd, wat een snelle installatie en

inbedrijfstelling mogelijk maakt.

150 kaarsjes

En er is nog meer reden voor vreugde ten huize

KSB: op 18 september 2021 vierde het bedrijf zijn

150-jarig jubileum. Het bedrijf uit Frankenthal

werd in 1871 opgericht door Johannes Klein,

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het robuuste ontwerp van de

dompelpompen garandeert een hoge

mate van bedrijfszekerheid’

Hoofdkantoor KSB Groep in Frankenthal.

samen met zijn collega's Friedrich Schanzlin en

Jakob Becker - vandaar de naam KSB. "150 jaar

is een bijzonder jubileum voor een bedrijf. Er

zijn niet veel bedrijven die zovele jaren hebben

overleefd. Het is voor ons een gelegenheid om

terug te kijken, de balans op te maken en na te

denken. Maar bovenal is het voor ons een moment

om vooruit te kijken naar de toekomst," zegt Dr.

Stephan Timmermann, CEO van KSB.

"De sterke positie van KSB vandaag is in de eerste

plaats te danken aan de inzet van elke individuele

medewerker en in de tweede plaats aan het

feit dat de onderneming zich regelmatig heeft

aangepast aan de dynamische marktomgeving

en waar nodig de koers heeft gewijzigd. In de

sector van pompen, afsluiters en service kunnen

meerdere jaren verstrijken tussen een idee, een

innovatie en het uiteindelijke succes op de

wereldmarkt. De kracht om te innoveren en het

omarmen van verandering zijn daarom belangrijke

pijlers in ons bedrijf." ❚

Historische pomp in de

fabriek in Frankenthal.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


DE TOEKOMST KLEURT GROEN

De installatiesector is in verandering en de vraag naar kennis over ontwikkelingen en de praktische implementatie is groter dan ooit. Met

een primeur binnen systeem D geeft DUCO je alvast een reden om InstallPro tijdens Batibouw 2022 bij te wonen (uitgesteld naar mei 2022).

De ventilatiespecialist zet met de lancering van de nieuwe DucoBox Energy Comfort 400 en Energy Comfort Plus een stap vooruit in de evolutie

van WTW-units.

Tekst en beeld Duco

Het beste van twee werelden

DUCO trekt met een volledig gamma ventilatie-units

voor systeem C en D naar InstallPro. De Belgische

fabrikant is uitgegroeid tot absolute expert in de

ventilatiebranche. DUCO heeft alles in huis voor

een hoog waardig residentieel ventilatie systeem

voor systeem C en D. Van ventilatie roosters, over

ventilatie boxen, ventielen tot lucht kanalen. DUCO

als one-stop-shop voor een gezond, comfortabel en

energiezuinig binnenklimaat.

Innoveren binnen systeem D

De gebouwschil moet in orde zijn. En dat

betekent: goede isolatie en uitstekende kierdichting.

Om in een passiefhuis te allen tijde

van een gezond binnenklimaat te genieten,

is een ventilatiesysteem installeren cruciaal.

Tijdens InstallPro introduceert DUCO een gloednieuw

balansventilatietoestel DucoBox Energy

Comfort 400 en Comfort Plus 350/450/550.

De nieuwste generatie WTW-toe stellen biedt

antwoord op de groeiende vraag naar doortastende

ventilatie systemen voor strenge BENnormen,

lage energie gebouwen en de strengere

instal latie- eisen voor ventilatie systemen. Het

hoge ther mische rende ment en het lage opgenomen

ver mogen van de toestellen zijn het

resul taat van een uitgekiend ontwerp.

Kom en ontdek het gamma WTW-units van DUCO

tijdens InstallPro op 24 en 25 mei 2022.

‘Het hoge thermische rendement en het lage opgenomen

vermogen van de toestellen zijn het resultaat van een

uitgekiend ontwerp’

Om in een passiefhuis te allen tijde van een gezond binnenklimaat te genieten, is een ventilatiesysteem installeren cruciaal.

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Bijna-energieneutraal wonen is sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Dat

een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot een state-of-the-art BEN-woning zie je dus niet elke dag.

Hoeve uit 1789 wordt BEN-woning

Waar vroeger een stalling stond voor koeien, staat nu de luxueus gerenoveerde

privéwoning van Serge Werniers. Via een glazen sas kom je terecht in

zijn kantoorruimte. De renovatie, die van start ging in 2018, is ondertussen

afgerond. De vroegere gasthuishoeve bevoorraadde vanaf 1789 alle

ziekenhuizen rond Antwerpen van melk, vlees, groenten en fruit. Aannemer

Serge Werniers blies nieuw leven in de gasthuishoeve en restaureerde het tot

een energiezuinige BEN-woning mét respect voor de oorspronkelijke structuren.

Zo zijn de originele eiken balken nog steeds te zien in de dakstructuur.

BEN-woning met E-peil 12

Bijna-energieneutraal wonen is sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen

in Vlaanderen. Dat een hoeve uit 1789 getransformeerd wordt tot

een state-of-the-art BEN-woning zie je dus niet elke dag. Een E-peil van 12 is al

helemaal uitzonderlijk. “Om aan die doelstelling te kunnen voldoen, werden

100 zonnepanelen geplaatst, allemaal zuid en oost gericht”, vertelt eigenaar

Serge Werniers.

De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort resulteert

in een intelligente én energiezuinige werking.

Combinatie C & D

De slimme ventilatiesystemen van DUCO dragen in dit project bij tot een

E-peil van 12. In de kantoorruimte koos de aannemer voor een vraaggestuurd

C-systeem. De DucoBox Silent Connect voert door middel van boxsensoren

vervuilde lucht af op een fluisterstille manier.

Het glazen sas tussen de kantoor- en privéruimte liet het buizensysteem

van een D-systeem niet toe, dus werd gekozen voor natuurlijke ventilatie.

In het privégedeelte koos Werniers voor twee D-systemen, meer bepaald de

compacte DucoBox Energy Comfort. De vraagsturing van de DucoBox Energy

Comfort resulteert in een intelligente én energiezuinige werking. Samen met

de slimme vraagsturing op basis van CO 2

en vocht zorgen de dynamische

luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit toestel.

Werniers is tevreden over het resultaat: “De hoeve ligt afgelegen en vormt

voor mij echt een oase van rust. In het verleden verliep de samenwerking

met DUCO altijd zeer goed dus had ik er het volste vertrouwen in voor mijn

eigen woning!” ❚

‘Samen met de slimme

vraagsturing op basis van CO 2

en vocht zorgen de dynamische

luchtverdeelfilters voor een

uitzonderlijk rendement

binnen dit toestel’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


‘INSTALLATEURS KUNNEN DE AMBASSADEURS

VAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN’

Op de voorbije editie van Install Day stond er ook een aardig gevuld seminarieprogramma op het menu. Centraal stond LINK2030, de toekomststudie

van Techlink over de impact van de energietransitie op de installatiesector. Verschillende sprekers lieten dan ook, vanuit hun expertise,

hun licht schijnen op die energietransitie.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Waarom is het zo moeilijk om die veelbesproken

energie transitie te realiseren? Dirk Van Evercooren,

algemeen directeur de Organisatie voor

Duurzame Energie (ODE) stond bij die vraag stil in

zijn uiteenzetting. “Elke transitie vergt dat nieuwe

dingen worden opgebouwd, terwijl andere worden

afgebouwd. Dat leidt soms tot moeilijke

fasen, waarin we ogenschijnlijk achteruit gaan in

plaats van vooruit”, zegt Van Evercooren.

Daar komt bij dat het begrip ‘energietransitie’ voor

het publiek moeilijk te vatten is. In media wordt het

debat nog al te vaak vernauwd tot de kernuitstap,

terwijl het vervangen van fossiele brand stoffen in

transport, verwarming en industrie eigenlijk de

grootste uit daging vormt. “Mensen komen wel in

aan raking met enkele onderdelen van de energietransitie,

maar het bredere plaatje krijgen ze niet

te zien. Het soms weinig consequente beleid helpt

hen daar niet in.”

Communicatie

Net om die reden gaf ook Véronique Vens (VEKA)

een uiteenzetting over ‘Communiceren over de

energietransitie’. Uit een marktonderzoek bij 1.000

Vlamingen kwamen immers enkele opvallende

vaststellingen bovendrijven. 53 procent van de

Vlamingen kent het begrip ‘energietransitie’

niet, 68 procent heeft geen, of slechts een vaag

idee van de langetermijnvisie. De mogelijkheden

van de digitale meter zijn bij amper 55 procent

van de Vlamingen bekend. Het onderzoek gaf

ook weer dat woningaanpassingen bij 6 op de

10 Vlamingen technisch gezien wel mogelijk

zijn, maar financieel iets minder. Bij zij die wel

bereid zijn om tot energetische maatregelen

over te gaan, spelen zowel milieu- als financiële

overwegingen een rol.

Daarom rolt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

in samenwerking met netbeheerder

Fluvius een mediacampagne uit, onder de noemer

‘Mee met de stroom’. “De energietransitie is

‘Samen zorgen we voor een laagdrempelige en consistente communicatie, waarbij het belang van de

burger en de bedrijven voorop staat. De rol van de installateur is daarbij niet te onderschatten.’

haalbaar als we er ook allemaal onze schouders

onder zetten: dat is de centrale boodschap

van de campagne”, zegt Vens. De campagne

verloopt in meerdere fasen. Dat we de toekomst

niet helemaal kunnen voorspellen, staat vast.

Maar even goed dat de sleutelwoorden ‘zuiniger,

slimmer en groener’ onze leidraad zullen vormen:

van het grondig isoleren van je woning, het

nauwer opvolgen van je energieverbruik via de

digitale meter, over duurzaam verwarmen en op

het juiste moment zelf opgewekte zonne-energie

gebruiken. Al die aspecten komen aan bod, ook in

de informatieve website www.meemetdestroom.

be. Heel wat organisaties, waaronder ODE

Vlaanderen en Techlink, werden partner van de

energie transitie. “Samen zorgen we voor een laagdrempelige

en consistente communicatie, waarbij

het belang van de burger en de bedrijven voorop

staat. De rol van de installateur is daarbij niet te

onderschatten”, aldus Vens.

Duidelijke signalen

In de aanloop naar de COP26 in Glasgow, eisten

het klimaat en de nodige maatregelen opnieuw de

aandacht op in de media. De klimaatplannen van

de Vlaamse regering zijn ook ODE niet ontgaan.

“De overheid moet eerst en vooral draagvlak

creëren voor de energietransitie. Er zijn zeker

stapjes in de goede richting gezet, maar al bij al is

het nog veel te weinig”, zegt Dirk Van Evercooren.

“We hoopten vooral op duidelijkere signalen vanuit

de overheid. Een benzine-auto die je vandaag

koopt, rijdt over tien jaar nog altijd rond. En een

vandaag geplaatste stook- of gasolieketel gaat

zelfs mee tot minstens 2040. Daarom moet

je vandaag al duidelijk maken dat dit geen

toekomstgerichte oplossingen zijn. Wie investeert

in een verwarmingssysteem of een wagen, kiest

best voor een oplossing die futureproof is.” De

olifant in de kamer blijft de taxshift, die vooralsnog

niet concreet wordt ingevuld. ❯

26 | INSTALLATIEENBOUW.BE


uw specialist voor textielkanalen

en duurzame installatiematerialen

voor koeling en HVAC

residentieel - industrieel

Kwaliteit in advies, service en voorraad.

Ons team staat voor u klaar.

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne

c 056 35 92 94

w www.linum.eu w www.prihoda.be

©20.053/21w

A4 AD Schell_Installatie & Bouw_95x267.indd 1 03/06/2021 17:57


Voor Van Evercooren is het cruciaal dat fossiele

energie meer belast moet worden. “We kunnen het

ons niet veroorloven om ons nog eens twintig jaar

te laten opsluiten in fossiele energiemodellen.”

Tegelijkertijd onderstreept ODE dat ook de

aanbodzijde belangrijke stappen dient te zetten.

“De installatiesector moét klaar staan”, aldus Van

Evercooren. “De vraag naar vernieuwende systemen

zal toenemen, denk maar aan warmtepompen,

smarthomesystemen, laadpalen, intelligente

beheersystemen,… Installateurs moeten anticiperen

op die stijgende vraag en hun klanten overtuigen

van het nut ervan – zij moeten aan hun klanten

duidelijk maken dat de energietransitie ons

meer comfort zal opleveren. Niet enkel in 2050,

maar zelfs vandaag al. Installateurs kunnen de

ambassadeurs van de energietransitie worden.”

Dat was ook de boodschap van Veronique

Vens: “Partners uit de sector hebben een

voorbeeldfunctie. Ze ondersteunen de optimale

energie-efficiëntie, ze engageren zich om als

organisatie duurzamer met energie om te

springen, en ze informeren hun eigen (potentiële)

klanten over de energietransitie: wat deze inhoudt,

wat het maatschappelijk belang ervan is, en hoe

iedereen de transitie mee kan helpen realiseren.”

Wallonië: hoge ambities,

weinig resultaat

Niet alleen Vlaanderen staat voor grote

uitdagingen, ook in Wallonië is de energietransitie

een heet hangijzer. Fawaz al Bitar gaf vanuit Edora,

‘De vraag naar vernieuwende systemen zal toenemen, denk maar aan warmtepompen,

smarthomesystemen, laadpalen, intelligente beheersystemen,… Installateurs moeten

anticiperen op die stijgende vraag en hun klanten overtuigen van het nut ervan.’

‘We kunnen het ons niet veroorloven om

ons nog eens twintig jaar te laten opsluiten

in fossiele energiemodellen’

‘Zonne- en windenergie

zullen ons energetisch

systeem ingrijpend

veranderen.’

de Waalse tegenhanger van ODE, het perspectief

van de andere kant van de taalgrens weer. De

kaarten liggen er anders dan in Vlaanderen, waar

niet alle politici de lat even hoog leggen, aldus

al Bitar. “De Waalse regering doet ambitieuze

beloften op vlak van het terugdringen van de CO 2

-

uitstoot (-55 procent) en stelt hoge doelen rond

hernieuwbare energie. Wat dat betreft is Wallonië

zelfs één van de meest ambitieuze regio’s van

Europa. Alleen valt daar in de feiten weinig van te

merken, want op het terrein beweegt er niet veel.

Er wordt geen enkele reële maatregel voorgesteld

om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen.

Sommige beslissingen, bijvoorbeeld wat betreft

het vergunningsbeleid, staan zelfs lijnrecht

tegenover die scherpe doelstellingen. Gemeenten

denken nog al te vaak volgens het ‘Not in my

backyard (NIMBY)’-principe, en het gewestelijke

niveau fluit hen zelden terug. Het beleid gaat dus

zo’n beetje alle richtingen uit.”

Tegelijkertijd laat Wallonië wel sterke stijgingen

inzake hernieuwbare energie optekenen – wat

deels te wijten is aan het feit dat er in Wallonië

nog heel wat open ruimte is – maar tegelijkertijd

blijven heel wat kansen onbenut, merkt al Bitar

op. “Zo is het merendeel van de PV-installaties

in Wallonië afkomstig van particulieren. Het

potentieel zit hem vooral in grootschalige

PV-projecten, maar dat blijft vooralsnog de

achilleshiel. Ook inzake windenergie valt er

een grote stijging te noteren, maar de meeste

vergunningen worden consequent aangevochten

bij de Raad van State door een kleine, maar

goed georganiseerde groep tegenstanders. En

dat terwijl 80 procent van de bevolking, zowel

in de steden als op het platteland, voorstander

is van windenergie. Toch staat het buiten kijf dat

zonne- en windenergie ons energetisch systeem

ingrijpend zullen veranderen. Zon en wind kunnen,

in combinatie met elkaar, nu al gedurende

70 procent van de tijd in onze energiebehoeften

voldoen. Om de tekorten op te vangen is er nood

aan een flexibel energiesysteem, waarbij er zowel

internationaal (bijvoorbeeld via een super grid –

profiteren van de productie in andere landen waar

op dat moment meer zon of wind voorhanden is)

als lokaal (denk maar aan het principe om de

elektrische wagen als thuisbatterij te gebruiken)

grote mogelijkheden liggen.” ❚

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Feel good inside

WISE, smart regelsysteem met gebruiksvriendelijke interface.

WISE is dé Swegon HVAC oplossing die alle producten omvat voor het creëren van een aangenaam binnenklimaat op een uiterst

energiezuinige wijze.

Het systeem voorziet in de aansturing van alle componenten voor de regeling van de luchtkwaliteit, verwarming, koeling,

vochtigheid, verlichting, zonwering…

Installatiegemak door draadloze communicatie tussen het systeem en de

Swegon componenten onderling.

Rechtstreekse communicatie met de Swegon GOLD luchtgroep garandeert een

energiezuinige installatie dankzij een continue optimalisatie van drukken en

temperaturen.

Ruime keuze in combinatiemogelijkheden van Swegon inductie-units, VAV’s,

roosters, thermostaten, VOC-sensoren, aanwezigheidsdetectie…

Maximale flexibiliteit door mogelijkheid tot integratie van vloerverwarming,

klimaatplafonds, ventilo-convectoren…

Standaard uitgerust met een overzichtlijke visualisatie, een

gebruikersvriendelijke interface en mogelijkheid tot koppeling

met een overkoepelend GBS.

Geschikt voor zowel kleine, middelgrote als zéér grote projecten.

5 jaar garantie op het WISE systeem in combinatie met GOLD luchtgroep.

WISE

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


SLIM COMBINEREN MET

GROENE ENERGIEBESPARENDE

TECHNIEKEN

M&G Group (met als bekendste merk Burgerhout) is een voorloper als het gaat om

innovaties van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. M&G Group wil producten en systemen

ontwikkelen die bijdragen aan duurzaamheid en een effectieve bijdrage leveren aan een

CO 2

-neutrale toekomst. HybridReady en hybrid zijn begrippen die hier een belangrijke rol

in spelen. Maar waar hebben we dan precies over? Wouter Bossink, manager Marketing &

Product Management en Henk Bruining, Regulation & Innovation manager leggen het uit.

Tekst Bob de Jong (Installatie Totaal) | Beeld Van Emst Vakfotografie

Het EasySafe-rookgasafvoersysteem.

“Hybride is eigenlijk niets meer of minder dan

het op een efficiënte en duurzame manier combineren

van verwarmings- en ventilatie systemen

met de producten die daar bij horen, zoals

bijvoorbeeld een rookgasafvoer systeem. Kijken

naar groene energie besparende technieken die

een verbindende schakel vormen. En in de visie

van M&G Group hoort daar ook de figuurlijke

verbinding tussen mens en milieu bij ‘the green

connection’, vertelt Wouter Bossink.

Collega Henk Bruining vult aan: “De energietransitie

is in volle gang en vraagt van alle partijen

om een realistische kijk op verduurzaming. Dat

betekent onder meer dat wij scherp in de gaten

moeten houden wat de toestelbouwers maken en

Henk Bruining, Regulation & Innovation manager en Wouter Bossink, manager Marketing & Product Management.

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het zoeken en vinden van nieuwe duurzame technieken zit eigenlijk in ons DNA.’

wat de markt verlangt. De ontwikkeling gaat snel

en daarbij is ook van groot belang dat je goed

beseft dat er niet één oplossing is. Dat vraagt

om een brede blik en het vermogen om je aan

te passen aan de veranderende vraag. Met beide

benen op de grond blijven maar wel de ambitie

hebben om het beter te doen.” Wouter Bossink:

“Soms twee stappen vooruit, soms een stap

terug,… dat hoort er gewoon bij. Als je maar weet

dat je op de goede weg zit.”

M&G Group zoekt en vindt altijd mogelijkheden

voor verdere verduurzaming van haar producten.

“Vergroenen moet geen doel op zich worden

maar een manier van ontwikkelen en produceren.

Als je dan kijkt naar de producten en systemen

die wij de laatste jaren op de markt hebben

gebracht, dan mag je toch best zeggen dat we

een behoorlijke slag hebben gemaakt. En dan kun

je denken aan EasySafe, Delta Discovery Air, de

EPSkanalen en de FX Easy.”

‘Vergroenen moet geen doel op zich

worden maar een manier van ontwikkelen

en produceren’

Klaar voor de toekomst

We zoomen even kort in op een paar van deze

producten die onder het merk Burgerhout worden

verkocht, waarbij ook duidelijk wordt in gespeeld

op de veranderende eisen maar ook op de

verschillende manieren waarop (nieuwe) grondstoffen

ingezet kunnen worden. Voorbeelden:

Het EasySafe-rookgas afvoer systeem is al geschikt

voor bijvoor beeld waterstof, EasySafe en EPS

zijn volledig recyclebaar. En dan de FX Easy dakdoorvoerpan

met Leadax.

Leadax is de eerste loodvervanger in de wereld

met dezelfde eigenschappen als traditioneel

lood. Concrete voorbeelden van hoe het anders

moet en hoe het anders kan. Met een zeer breed

scala aan toepassingen en met veiligheid en

degelijkheid als leidende begrippen. Gericht op

minder energieverbruik maar uiteraard wel met

het nodige comfort. Henk Bruining: “Het zoeken

en vinden van nieuwe duurzame technieken zit

eigenlijk in ons DNA. Dat moet ook wel als je

klaar wilt zijn voor de toekomst.”

Wouter Bossink: “Wij zijn marktleider. Om dat te

worden is één, om dat te blijven is iets anders.

Bij M&G Group realiseren wij ons dat heel goed

en daar wordt iedere dag hard aan gewerkt.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


Saniboetiek plaatste in de appartementen de gaswandcondensatieketel Condens 2300i W, een hoogwaardig

cv-toestel aan een betaalbare prijs waar Saniboetiek reeds tal van projecten tot een goed einde mee bracht.

Compacte gascondensatieketels

zorgen voor energiebesparing in

Bilzense appartementen

Installatiebedrijf Saniboetiek uit Lanaken, gespecialiseerd in

alle takken van het HVAC-wereldje, zweert al jaren trouw bij de

verwarmingsoplossingen van Bosch Thermotechnology. Bij een

recente realisatie van het bedrijf, de bouw van appartementen in het

Limburgse Bilzen, viel de keuze dan ook op de gaswandcondensatieketel

Condens 2300i W, die uitblinkt dankzij zijn energiezuinige werking,

compacte design en intuïtieve bediening.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Louwers Mediagroep, Bosch Thermotechnology

Saniboetiek kan buigen op meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren van

performante sanitaire en HVAC-installaties. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd

in de grotere projecten, zoals appartements- en kantoorgebouwen. “Service en

kwaliteit krijgt in al onze projecten voorrang”, licht werfdirecteur Jacky Sohl

toe. “We proberen zo veel mogelijk ten dienste van onze klanten te staan. Dat

stellen ze op prijs, zeker in moeilijke tijden zoals deze.”

Ook bij de bouw van een nieuw appartementen complex in Bilzen, kreeg

Saniboetiek de vraag om de volledige sanitaire en HVAC-installatie te

plaatsen. “Dergelijke projecten zijn voor ons bijzonder interessant omdat we

hier konden instaan voor de totale aanneming, inclusief elektra. Bovendien

hadden we nog nooit gewerkt met de bouwheer en promotor van dit project,

Prof Projects bvba, wat toch altijd een extra uitdaging met zich meebrengt”,

aldus Sohl.

Jacky Sohl, werfdirecteur bij Saniboetiek.

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De uitdagingen waar onze sector voor staat zijn

immens, met tal van nieuwe maatregelen die op ons

afkomen. We hopen onze samenwerking dan ook

verder te intensifiëren’

Saniboetiek kan buigen op meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren van performante sanitaire en HVAC-installaties.

Hechte relatie

Als gerodeerd installatiebedrijf heeft Saniboetiek in de loop der jaren een

hechte relatie opgebouwd met verschillende vooraanstaande partners.

De firma streeft naar het toepassen van de meest recente technieken en

materialen van de hoogste kwaliteit. Daarom werkt Saniboetiek nauw

samen met verschillende fabrikanten en producenten, die ook een doorlopende

opleiding en training voorzien. Ook Bosch Thermo technology

is zo’n voor aan staande partner van Sani boetiek. “Bosch is zeer goed

op de hoogte van de laatste technieken, en zoekt in elk project mee

naar de meest geschikte oplossing. Door de jaren heen is onze samenwerking

steeds bijzonder positief gebleken. En dat zal er de komende

jaren wellicht niet minder op worden: de uitdagingen waar onze sector

voor staat zijn immens, met tal van nieuwe maatregelen die op ons

afkomen. We hopen onze samenwerking met Bosch dan ook verder

te intensifiëren”, vertelt Sohl.

Daarom werd er ook in Bilzen gekozen voor een oplossing van Bosch. Sohl:

“We hebben dan ook niet getwijfeld om ook voor dit project met Bosch in

zee te gaan. De experts van Bosch gingen mee met ons op zoek naar een

gepaste, kwalitatieve oplossing, en het resultaat mag er zijn.” Sani boetiek

plaatste in de apparte menten de gas wand condensatie ketel Condens 2300i

W, een hoog waardig cv-toestel aan een betaalbare prijs waar Saniboetiek

reeds tal van projecten tot een goed einde mee bracht. De unit overtuigt

door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand. De

Condens 2300i W helpt om energie te besparen, want de slimme brander

past zijn vermogen automatisch aan de actuele behoefte aan. Zo zorgt de

gasketel op elk moment voor aangename warmte in huis.

Vermogen op vlak van warm water

Ook de eenvoudige en intuïtieve bediening, mede dankzij de smartphoneapplicatie

EasyControl, biedt heel wat mogelijkheden voor de gebruikers. Het

oog wil ook wat, en dus koos Bosch Thermo technology voor een modern en

compact design. “De compactheid was een belangrijke troef in dit project”,

haalt Jacky Sohl aan. “Bovendien ging er in deze appartementen heel wat

aandacht naar het warmwatercomfort. Daarin is de Condens 2300i W ook

bijzonder sterk.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


Bio-CNG tanken op

de boerderij: het kan!

In Taverneux heeft een familiaal landbouwbedrijf een biomethanisatiestation gebouwd. Een primeur in Wallonië die volledige

energie onafhankelijkheid garandeert: elektriciteit, warmte en bio-CNG. Een opvallende reportage van kanaal Z maakt duidelijk wat de

mogelijkheden zijn.

Tekst Kanaal Z | Beeld Kanaal Z, Pxhere

De landbouwsector kan innovatieve oplossingen

bieden voor de klimaatuitdagingen. Zo beschikt

veehouder Eric Jonkeau uit Houffalize dankzij de

bouw van een vergistingsinstallatie over zijn eigen

circulair ecosysteem. Het methaan dat zijn 900

koeien uitstoten wordt opgevangen en omgezet

in water en elektriciteit.

Elektriciteit voor 400 huishoudens

“Na de bouw van een koeienstal in 2007 kwam ik

op het idee om het door de koeien geproduceerde

methaan op te vangen”, vertelt Jonkeau. “In 2017

hebben we de bouwaanvragen voor de installatie

ingediend en in 2018 zijn we begonnen met de

bouw. Een jaar later hebben we het proces in

werking gezet. Sinds 1 oktober 2019 produceren

we 2.500 kWh elektriciteit, wat overeenkomt

met de productie van 400 huishoudens.

Bovendien hebben we het equivalent van 250

kW aan warmte. Die wordt verbruikt in ons eigen

warmtecircuit. We verwarmen twee woningen,

een vakantiehuis voor ongeveer twintig personen

en al het sanitair water voor de melkstal.”

‘Er zijn verschillende technologische

en brandstofopties om

koolstofneutraliteit te bereiken’

‘Vandaag is het al mogelijk om bio-CNG te tanken aan verschillende pompen in België.’

Sinds enkele maanden werd aan de installatie ook

een eigen tankstation voor bio CNG gekoppeld.

Jonkeau: “Sinds een viertal maanden leiden we

een deel van het ruwe biogas naar een zuiveringsen

compressiestation om er bio-CNG van te

maken. Bio-CNG is voor mij de brandstof van de

toekomst. Het is een schoon gas dat 100 procent

hernieuwbaar is.” Het bijzondere van de installatie

in Houffalize is dat zij zich op het terrein van de

biomethanisatie bevindt. Dit betekent dat er geen

injectie in het gasdistributienetwerk plaatsvindt.

Dit is erg praktisch, want het is een bio-CNG

tankstation in een afgelegen gebied dichtbij een

snelweg, waardoor omwonenden en pendelaars

er kunnen tanken.

Tractors op biobrandstof

Het gebruik van deze hernieuwbare brandstof

beperkt zich niet tot personenwagens.

Machineconstructeur New Holland ontwikkelde

een eerste landbouwvoertuig dat op biobrandstof

functioneert. Jan De Graef, Account Manager

bij New Holland: “Eén van onze nieuwste

innovaties is de allereerste tractor ter wereld

die op biomethaan rijdt. We garanderen de

landbouwer dezelfde prestaties en vermogens

als bij een vergelijkbare dieseltractor, maar dan

volledig circulair en emissievrij. Overstappen naar

een dergelijke tractor is voor een landbouwer

zeer efficiënt en zeer rendabel: het gebruik van

de tractor is 30 procent goedkoper dan bij een

vergelijkbare dieseltractor, alleen al omwille van

het feit dat het onderhoud veel eenvoudiger is.

Er zijn geen dure nabehandelingssystemen voor

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Eric Jonkeau (rechts): ‘Bio-CNG is voor mij de brandstof van de

toekomst. Het is een schoon gas dat 100 procent hernieuwbaar is.’

het uitlaatgassysteem op de tractor aanwezig,

waardoor het eigenlijk simpeler en gemakkelijker

is om de tractor te gebruiken, en daardoor ook

veel goedkoper.”

Beide innovaties bewijzen het enorme potentieel

van bio-CNG voor de landbouwsector. Jonkeau:

“Het klopt dat het een zeer grote investering is in

het begin. Maar ik denk dat, als je goed uitkijkt en

goed geïnformeerd bent, er een mogelijkheid is.

Het potentieel in de boerderijen is enorm.”

100 procent minder CO 2

Ook sectorfederatie gas.be is overtuigd van

het potentieel van Bio-CNG. Didier Hendrickx,

Public Affairs Manager bij gas.be. “Bio-CNG

wordt geproduceerd uit landbouwafval in

biomethanisatie-eenheden. Daarna wordt het

meestal in het net geïnjecteerd. Vandaag is het al

mogelijk om bio-CNG te tanken aan verschillende

pompen in België. Dit betekent dat het vandaag

mogelijk is om te rijden met 100 procent

minder CO 2

-uitstoot, en dat er verschillende

technologische en brandstofopties zijn om

koolstofneutraliteit te bereiken. Het zou dan ook

dom zijn om maar één technologische oplossing

te bepleiten.” ❚

Het methaan dat de 900 koeien van Jonkeau uitstoten wordt opgevangen en omgezet in water en elektriciteit.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


LINK 2030

Toekomstvisie op het Ecosysteem

van de multifunctionele installaties

Wil je meer weten over de

impact van de energietransitie

op jouw werk?

Surf naar www.link2030.be

Download het rapport van

onze toekomstvisie

en bekijk ons webinar!


‘DE WARMTEPOMP IS EEN NO-BRAINER’

COMPACTE WARMTEPOMP

ZONDER BUITENUNIT

Het nieuws sloeg in als een bom: Itho Daalderop maakte in onze vorige editie bekend dat het bedrijf stopt met de productie van cv-ketels.

Voortaan brengt de verwarmingsspecialist uitsluitend klimaatneutrale toestellen op de markt. Met de nakende introductie van de revolutionaire

lucht-waterwarmtepomp ‘Vincent’ schakelt Itho Daalderop binnenkort nog een versnelling hoger.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop

standpunt innemen. Daar doen we niet aan mee”,

zegt Van Gerwen. “De warmtepomp is vandaag de

dag zó divers en flexibel geworden dat ze geschikt

is voor een brede range aan toepassingen.

We kunnen onze warmtepompen zorgvuldig

afstemmen op maat van het project, de noden

en de energievraag. Zelfs in appartementsbouw

is de warmtepomp een haalbare en voordelige

oplossing, met zelfs een individuele unit per

appartement. Zo gaan comfort en duurzaamheid

steeds hand in hand.”

Heel wat verwarmingsfabrikanten zweren trouw bij een multi-technologische

aanpak, maar Itho Daalderop wil daarentegen gerichte keuzes maken.

Itho Daalderop blijft met overtuiging achter

de genomen keuze staan. Marketing Manager

Sam Van Gerwen licht toe: “De recente

evoluties demonstreren dat we de juiste richting

inslaan. De overheid gaat steeds verder in de

klimaatambities, de sterk stijgende gasprijzen

verhogen de onzekerheid. De nood aan snelle

actie is dus alleen maar toegenomen, en dan is

de warmtepomp een no-brainer.” Itho Daalderop

kijkt daarbij niet alleen naar de verre toekomst,

maar biedt ook vandaag de dag al concrete

oplossingen, met een uitgebreid gamma van

lucht-water- en geothermische warmtepompen.

Heel wat verwarmingsfabrikanten zweren trouw

bij een multi-technologische aanpak, maar Itho

Daalderop wil daarentegen gerichte keuzes

maken. “Van alle walletjes blijven eten is géén

Vincent

En de fabrikant heeft nog enkele innovaties

in petto. Op Install Day konden bezoekers al

kennis maken met Vincent, de nieuwe luchtwaterwarmtepomp

die volgend jaar officieel

in de markt wordt geïntroduceerd. “De grote

vernieuwing aan deze warmtepomp is dat er

geen buitenunit aan te pas komt. Dat neemt

enkele argumenten tegen de warmtepomp weg,

onder meer op vlak van esthetiek en akoestiek.

Tegelijkertijd resulteert dit niet in een grotere

binnenunit. We brengen de essentiële, state-ofthe-art

warmtepomptechnologie samen in één

compact toestel. Een belangrijke kanttekening,

want zeker in nieuwbouwprojecten is de beschikbare

technische ruimte veelal beperkt”, aldus

Van Gerwen.

Itho Daalderop hield bij de ontwikkeling

rekening met hoge akoestische eisen. Net zoals

de HPS-reeks kunnen bewoners met Vincent

ook voor duurzame koeling in huis zorgen. Itho

Daalderop gelooft volop in de toekomst van de

warmtepomp, maar beseft tegelijk dat niet alle

woningen klaar zijn voor een warmtepomp, aldus

Van Gerwen. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


RainDrain

De nieuwe douchegoten van hansgrohe

uBox

inbouwlichaam

• 1 inbouwlichaam

voor alle douchegoten

• 2 waterslothoogtes

• Voorgemonteerd

afdichtingsvlies volgens

DIN 18534

Bouwbeschermkap

• 3 uitgangen

3 afwerksets

• Douchegoten voor elk

type inloopdouche:

van 70 tot 120 cm

• Past perfect bij de

kleurafwerking van

hansgrohe kraanwerk

• Vrije montage of tegen

de wand

Dryphon: meer capaciteit, minder onderhoud

pro.hansgrohe.be

• Grote afvoercapaciteit: tot 60 liter per minuut

• Minder onderhoud: vuil en haren worden direct weggespoeld

en krijgt het geen kans om zich te hechten

• Geen geuren: de membraan sluit automatisch af wanneer er

geen water stroomt

Tot

60

l/min.


‘De warmtepomp is vandaag de dag zó

divers en flexibel geworden dat ze geschikt is

voor een brede range aan toepassingen.’

“Daarom kan Vincent ook functioneren in

een hybride opstelling in combinatie met een

bestaande gasketel en komen er geen breekwerken

aan te pas. De gasketel hoeft enkel in te

schakelen bij extreme buiten temperaturen. Nadien

kan je stapsgewijs werk maken van de noodzakelijke

renovatie van de woning.”

Totaalconcept

Een gezond binnenklimaat gaat over meer dan

alleen verwarming. Ventilatie is een ander speerpunt

van Itho Daalderop, zo bewijst de recente

introductie van de nieuwe S Pure ventilatiereeks,

energiezuinige decentrale ventilatie die uitstekend

geschikt is voor toepassing in bestaande of deels

gerenoveerde woningen. “We stellen dus een

totaalconcept inzake duurzaam binnenklimaat

voor. We willen huiseigenaren helpen met het

creëren van een duurzaam, gezond en efficiënt

binnenklimaat”, besluit Van Gerwen. ❚

De nieuwe S Pure ventilatiereeks, energiezuinige

decentrale ventilatie die uitstekend

geschikt is voor toepassing in bestaande

of deels gerenoveerde woningen.

‘We brengen de essentiële, state-of-the-art

warmtepomptechnologie samen in één compact toestel’

‘We kunnen onze warmtepompen zorgvuldig afstemmen op maat van het project, de noden en de energievraag.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


BLIJVEND ELASTISCH,

PREMIUM SANITAIRE SILICONE

ONTWIKKELD VOOR ÉN DOOR PROFESSIONALS

002365-DESIGN


De techniek verandert,

maar water blijft

Spirotech is al 60 jaar jouw erkende specialist

voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen

voor het optimaal conditioneren van water

in verwarmings- en koelinstallaties in elke

gewenste maat.

Spirotech en haar producten en diensten

zijn te vinden in woningbouw gerelateerde

projecten en in utiliteitsprojecten.

Daarnaast voorzien wij in verwarmingsen

gekoeld watersystemen, maar ook

in stadsverwarmingsnetwerken en

procesverwarming en -koeling in een

productieomgeving.

De systemen zijn de afgelopen jaren enorm

veranderd op technisch gebied. Vroeger

waren er veel hogetemperatuursystemen (cv)

en lagetemperatuursystemen (koeling) met

heel veel staal en robuuste componenten.

Tegenwoordig zien we in moderne installaties

het gebruik van veel verschillende materialen

en kritische componenten, veranderingen in

stook- of koelingstemperaturen, maar ook

veranderingen in druk en systeemvolume.

Met de komst van deze moderne installaties

is systeemvloeistof een steeds belangrijkere

rol gaan spelen. In het laboratorium

van Spirotech worden dag in, dag uit

systeemwateranalyses gedaan om de

kwaliteit van water te meten.

Daarnaast biedt Spirotech een hele range

producten aan zoals expansiesystemen en

lucht- en vuilafscheiders, maar ook diensten

zoals waterbehandeling en advies op maat.

Op deze manier helpen wij installateurs

in een vroeg stadium met het voorkomen

en beheersen van corrosieprocessen,

kalkafzettingen en microbiologische

vervuilingen.

Voor meer informatie:

www.spirotech.com

Maximising Performance for You


Het Thermo Comfort-team.

FORS INVESTEREN

IN DE TOEKOMST

Een verhuis naar een nieuw logistiek centrum in Malle, de bouw aldaar van een volledig nieuwe toonzaal, een verdere digitalisering

met onder meer een nieuw ERP-systeem alsook de ontwikkeling van een volledig nieuwe website die aan de webshop wordt

gekoppeld. Een forse investering van de Engels Group met het oog op de toekomst.

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld Engels Group

De geschiedenis van het familiebedrijf Engels Group is onlosmakelijk verbonden

met de Paardenmarkt te Antwerpen. Het is daar dat de eerste activiteiten in

1927 worden gestart en het is nog steeds daar dat de groep haar thuisbasis

heeft. Neven Jan en Marc Engels, de derde generatie ondertussen, beseften

echter dat voor een blijvende groei een efficiënte oplossing nodig was. “Het

lappendeken van gebouwen in de buurt is niet ideaal, zeker niet in het midden

van de stad”, klinkt het. “In Malle bouwen we letterlijk en figuurlijk aan de

toekomst. Een nieuw logistiek centrum, een nieuwe toonzaal, alles komt er

samen onder één dak. Maar we vergeten nooit onze roots. Onze geschiedenis

op de Paardenmarkt krijgt sowieso zijn plaats.” Ondertussen stoomt de 4e

generatie van de familie Engels, meer bepaald Catherine en Thomas, zich klaar

om in de toekomst de dagelijkse leiding van de groep over te nemen.

42 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het grote voordeel van de site

te Malle zal zijn dat alle diensten

van alle divisies zich onder

hetzelfde dak bevinden’

Moderne tempel

“Het grote voordeel van de site te Malle zal zijn dat alle diensten van alle

divisies zich onder hetzelfde dak bevinden”, benadrukt Jan Engels. “Alle

logistieke diensten komen samen, er zal een plaats worden voorzien voor

elk van onze 12 vrachtwagens terwijl de inkomende leveringen eveneens

een eigen loskade krijgen. Klanten die een bestelling plaatsen en door

omstandigheden de openingsuren niet halen, kunnen in Malle terecht in drie

afhaalcontainers die op de site zullen staan. Ook voor de toonzaal wordt

een heel nieuw concept en een nieuwe invulling uitgewerkt. Ook hier geldt

het principe: alles onder één dak, met de blijvende drive een groot en divers

aanbod te voorzien en professioneel advies en begeleiding te blijven geven.

Feel good

Naast een efficiënte en moderne werkomgeving beschikt de Engels Group

op het terrein van maar liefst 72.000 m² over voldoende ruimte om voor

ontspanningsmogelijkheden voor de werknemers te zorgen. Zo lezen we op

de plannen dat er de nodige sportfaciliteiten zullen worden aangelegd. “Denk

maar aan een looppiste, een padelterrein en een fitnessruimte”, somt Engels

op. “Ook een gezellige ruimte om rustig te ontspannen mag niet ontbreken.

Onze grote site leent zich uitstekend voor ons jaarlijks personeelsevent. Ook

dit jaar organiseerden we een grote barbecue, uiteraard coronaproof volgens

de geldende maatregelen. Zo leerden we reeds de site kennen waar we

volgend voorjaar naartoe verhuizen.”

Partner in HVAC

Binnen de Engels Group is er de divisie Thermo Comfort, invoerder en verdeler

van enkele gerenommeerde merken in de HVAC-wereld, zoals LG, Dimplex,

Innova, Kaysun, Frico en Thermor. “Zo kunnen we oplossingen aanreiken

op gebied van airconditioning, warmtepompen, elektrische verwarming

en boilers. Eén van onze paradepaardjes is de Aircoheater van Innova, de

Aircoheater: airco en verwarming zonder buitenunit”, zegt Patrick Leenaerts,

Sales Director bij Thermo Comfort.

Ook voor luchtbehandeling, zoals luchtreinigers en luchtdesinfectiesystemen,

kan Thermo Comfort uw aanspreekpunt zijn. “En met de UV-C systemen van

Thermo Bel, hebben we de oplossing voor het vernietigen van virussen en

bacteriën”, vervolgt Leenaerts.

Bovendien beschikt Thermo Comfort ook over een eigen studiebureau, een

uitgebreide toonzaal, een gespecialiseerde technische dienst en een eigen

transportdienst over heel België en Luxemburg. “We bieden in onze Airco

Academy ook opleidingen aan. Zo is Thermo Comfort op alle vlakken uw

partner in HVAC”, besluit Leenaerts. ❚

‘In Malle bouwen we letterlijk en figuurlijk aan de toekomst. Een nieuw logistiek centrum, een nieuwe toonzaal, alles komt er samen onder één dak.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


Geïntegreerd

energiebeheer

en -facturering

was nog nooit zo

eenvoudig.

Belimo Energy Valve en energiemeter

Belimo, marktleider voor de productie van klepaandrijvingen, regelafsluiters en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en

airconditioninginstallaties, brengt de werelden van “energieregeling” en “gecertificeerde energiemeting en -facturering” samen.

Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valves en energiemeters integreert energiemeting, energieregeling en IoT-gebaseerde

facturering in één unit.

Belimo brengt samen wat bij elkaar hoort.

Voor meer informatie

belimo.nl

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen

Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915, info@belimo.nl, www.belimo.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


40 procent minder CO 2

tegen 2030

Het heeft heel wat voeten in de aarde – en politieke discussies – gehad, maar begin november lag het er dan toch: het klimaatplan van de

Vlaamse overheid. Een ambitieus plan voor de ene, een mager beestje voor de andere, maar vast staat dat er toch wel wat veranderingen op

til zijn. Een overzicht.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere

Met het oog op de klimaattop in Glasgow moesten de partijen uit de

Vlaamse regering het eens worden over de inspanningen die Vlaanderen

in de komende decennia zou leveren. Het was duidelijk dat de ambities

naar omhoog moesten. Uiteindelijk klokte de overheid af op een akkoord

dat mikt op het terugdringen van de CO 2

-uitstoot met 40 procent (in plaats

van de eerst voorziene 35 procent). Klimaat organisaties toonden zich

gematigd tevreden met de principes van het akkoord, maar niet met het

streef cijfer: Europa vraagt immers om de Belgische uitstoot met 47 procent

te laten dalen, en dus blijft Vlaanderen ruim onder de lat die Europa gelegd

heeft. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Vanaf 2029 mogen geen

diesel-, benzine- of hybridewagens meer ingeschreven worden, en dat is

ongetwijfeld de meest in het oog springende maatregel. Het verbod geldt

weliswaar niet op de tweedehandsmarkt en de timing kan bijgesteld worden

indien er 2029 niet haalbaar zou blijken, bijvoorbeeld omdat er te weinig

laadpalen beschikbaar zijn of de prijs van een elektrische wagen dan nog te

hoog zou liggen. ❯

De premie voor warmtepompen gaat van 1.500 naar 2.250 euro.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Techlink, de nationale beroepsfederatie voor technieken en

installatiebedrijven, juicht toe dat de Vlaamse regering eindelijk

beslissingen neemt op vlak van mobiliteit en verwarmingstechnologieën

in gebouwen, maar heeft enkele bedenkingen bij het plan.

Director General Kris Van Dingenen betreurt wat hij ‘steekvlampolitiek’

noemt en ziet meer heil in een systematische aanpak: "Consumenten

hebben inzake hun energiekeuzes niet de luxe om na te denken

in hokjes. Bij het bouwen of grondig renoveren moeten ze een

systeemkeuze maken die alle technieken omvat. In oktober 2021

duwde de regering ons met het verbod op stookolieketels richting

het alternatief ‘gas’, een halve maand later denkt men ook aan een

verbod op gasketels in nieuwbouw. Zal er volgende week opnieuw

een volgende gedeeltelijke beslissing genomen worden?”

Techlink stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van een volledige

elektrificatie, en vraagt dat de overheid inspanningen doet om het

recordaantal openstaande vacatures in de installatiesector in te vullen.

“De Vlaamse regering dient op te letten voor te snelle, spectaculaire

beslissingen die niet altijd even effectief zijn, en bovendien niet

overlegd zijn met de betreffende sectoren. Transities (groene en

digitale) vragen inzet van mensen, middelen en investeringen”, aldus

nog Techlink. “We hebben liever een beleid dat aanmoedigt richting

‘juiste keuzes’ – zoals duurzame verwarming met warmtepomp

zonder te vervallen in subsidiekoterij, zonder dat er een totaalplaatje

is – dan te verbieden. Een taxshift naar CO 2

-uitstoot haalt het

draagvlak van de bevolking niet onderuit. Verbodsbepalingen zonder

de nodige overgangsmaatregelen wel.”

‘Het gebrek aan duidelijkheid

over de taxshift is de achilleshiel

van het plan’

Verder mikt Vlaanderen in de toekomst resoluut op fossielvrij verwarmen.

Eerder besliste het Vlaams Parlement al over een verbod op stookolieketels

in nieuwbouw vanaf 2022. In het klimaatplan staat nu ook opgenomen dat

verwarmen op gas in nieuwbouwprojecten vanaf 2026 verboden wordt. Drie

jaar eerder, vanaf 2023, is enkel nog een hybride warmtepomp toegelaten, en

dus geen zuivere gasinstallatie meer. Met deze maatregelen wil Vlaanderen

de warmtepomp verder stimuleren, en daarom trekt ze ook de premie voor

warmtepompen op, van 1.500 naar 2.250 euro. De overheid vraagt wel

aan energieregulator VREG om de distributienettarieven voor eigenaars te

verlagen, om de mismatch tussen de warmtepomp en zonnepanelen (sinds

de afschaffing van de terugdraaiende teller) tegen te gaan.

Taxshift, de hete aardappel

Een ander probleem voor warmtepomp blijft in de feiten onopgelost:

de (artificieel) hoge elektriciteitsprijs, die een grote doorbraak van

warmtepompen nog steeds in de weg staat. Het akkoord maakt wel gewag

over een ‘lastenverschuiving van elektriciteit naar gas om de aantrekkelijkheid

van een warmte pomp in de hand te werken’, maar een akkoord over die

taxshift is er voorlopig nog niet. Dat is dan ook de achilleshiel van dit plan,

meent ook Ruben Baetens, adviseur energiebeleid bij 3E, in een opiniestuk in

De Tijd: “De keuze voor een taxshift van fossiele brandstoffen naar elektriciteit

wordt als voorwaarde opgenomen in andere maatregelen, maar staat niet

expliciet als maatregel neergeschreven en werd ook niet uitgewerkt. Er is

alleen sprake van ‘de afschaffing van indirecte subsidies op de aansluiting op

het aardgasnet’ en ‘de invoering van een aardgasheffing bij niet-residentiële

gebruikers ter financiering van een taxshift’. Die aardgasheffing moet de

overheid 45 miljoen euro opbrengen. Dat is zo’n 5 procent van wat een echte

taxshift moet zijn.”

Een ander speerpunt van het klimaatplan, is de renovatieplicht vanaf 2023:

eigenaren van huizen met een EPC-label E of F moeten dat binnen de vijf jaar

renoveren, zodat het minstens label D heeft. Die maatregel deed meteen de

wenkbrauwen fronsen. ““We gaan heel slechte woningen iets minder slecht

Eigenaren van huizen met een EPC-label E of F moeten dat binnen

de vijf jaar renoveren, zodat het minstens label D heeft.

maken”, aldus Pieter De Groote van het Netwerk Architecten Vlaanderen

(NAV) aan De Morgen. Ruben Baetens deelt die mening. “Het einddoel is

elke woning van een label A te voorzien tegen 2050. Een nieuw dak, het

isoleren van gevels en het plaatsen van ramen zijn werken die typisch 30 tot

50 jaar dienen mee te gaan. Elke gevelrenovatie zou dus al aan de eisen van

2050 moeten voldoen.”

Mattheuseffect

En bovendien is een renovatie niet altijd eenvoudig te financieren,

verplichting of niet. De maatregel versterkt het mattheuseffect, zegt Dirk

Holemans van denktank Oikos in De Standaard: “Zij die al goed zitten,

zullen de kans grijpen om zich verder te verbeteren en zo de energiefactuur

beperken. Zij die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen,

gaan een nog moeilijkere periode tegemoet.” Holemans pleit voor meer

gerichte ingrepen op wijkniveau, in plaats van elk individu aan zijn lot over

te laten. “Dan krijg je collectieve projecten die motiveren en bovendien een

pak goedkoper zijn.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Mat zwart en mat wit liggen

erg goed in de markt als

kleur voor designradiatoren.

COMFORTABEL

WARM IN STIJL

De tijd dat badkamers een pure functionele rol vervulden, lijkt definitief voorbij te zijn. Vandaag worden ze alsmaar vaker omgetoverd in

wellnessruimtes waar het heerlijk vertoeven is. Designradiatoren spelen een hoofdrol in dit verhaal, zelfs in een tijdperk waar vloerverwarming

in de lift zit. Wie kiest voor de producten van het Nederlandse Instamat Warmtetechniek, kiest voor specialisatie en kwaliteit.

Tekst Els Jonckheere | Beeld Instamat

Opgericht in 1973, bestaat Instamat sinds

2008 uit twee zustermaatschappijen die zich

allebei toeleggen op het vermarkten van

designradiatoren. Het grote verschil zit in de

scope van de twee bedrijven. Waar Instamat

Warmtetechniek B.V. zich op de middelgrote en

kleinere installateurs richt, manifesteert Prenger

Warmtetechniek B.V. zich als dé partner bij uitstek

van de grotere installateurs. “Daarom wordt

Prenger vaak betrokken bij de eerder omvangrijkere

nieuwbouw- en renovatieprojecten,” vertelt Rolf

Brand, commercieel directeur en mede eigenaar

van beide bedrijven). “Niettemin beperken we

ons altijd louter tot de designradiatoren. Met

andere woorden: we kiezen er bewust voor om

een specialist in een nichemarkt te zijn. Met ons

team van 21 medewerkers zijn we niet gigantisch

groot in omvang, maar wel in kennis en expertise.”

Voor extra comfort

Wellicht zal het team binnenkort moeten worden

uitgebreid, want de vraag naar designradiatoren

groeit aan een razendsnel tempo. “Onze

producten kennen vooral in de badkamers een

toenemend succes,” aldus Rolf Brand. “Eén van de

redenen is de steile opmars van vloerverwarming

in combinatie met warmtepompen of een

warmtenet. In de badkamer is – zeker in de

Sommige uitvoeringen zien er eerder als

een kunstobject uit dan een radiator.

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


tussenseizoenen – vaak wel wat extra warmte

gewenst. En deze behoefte kan je best invullen

met een elektrische radiator die onafhankelijk

van de rest werkt. Omdat badkamers vandaag

best wel luxueus worden ingericht, past een

eenvoudige radiator niet meer in het plaatje.

Daarom kiezen de mensen steeds vaker voor een

designmodel. Dat zien we trouwens niet enkel in

de nieuwbouw, maar ook in de renovatieprojecten

waar de verwarming met een traditionele CV-ketel

wordt voorzien.”

Radiator als pronkstuk

Het is een trend om voor design in de badkamer

te kiezen. “We specialiseren ons al sinds 1985

in designradiatoren”, vertelt Rolf Brand. “Onze

producten worden in alle ruimtes van een woning

toegepast. Maar we zien dat ze sinds kort ook en

vooral de badkamer veroveren, als warmtebron

én als designobject. De designradiator wordt

een echt pronkstuk, een sleutelelement in het

Er bestaan ook designradiatoren die als

opbergplek kunnen worden gebruikt.

interieur. Instamat speelt op deze trend in met

een erg ruim assortiment. Ons gamma omvat

zowel stalen als aluminium exemplaren in een

pallet van meer dan driehonderd kleuren. Ook

qua vormgeving is de keuze enorm breed. Zo

bieden we designradiatoren waarmee u uw

handdoek kan verwarmen. Er zijn uitvoeringen die

op het eerste zicht niet herkenbaar zijn als een

radiator en eerder als kunstobject kunnen worden

beschouwd. Tevens bieden we exemplaren die

als opbergplek voor bijvoorbeeld handdoeken en

washandjes kunnen worden gebruikt.”

Het succes van elektrische designradiatoren in badkamers neemt sterk toe.

Enkele trends

Ondanks de vele mogelijkheden qua kleuren

blijken zwart en wit toch nog steeds het populairst

te zijn. “Vandaag liggen mat zwart en mat wit

erg goed in de markt”, verduidelijkt Rolf Brand.

“Ook het standaard glanzende wit RAL 9016

scoort nog altijd bijzonder goed. Zoals al eerder

aangegeven, zit de grootste groei momenteel in

de elektrische designradiatoren. We kunnen die

zelfs leveren met thermostaten die qua design en

kleur bij de huidige trends passen. Met Instamat

en Prenger hebben de installateurs dus een

partner waarmee ze de dromen van hun klanten

kunnen realiseren.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


Nieuwste sanitaire showroom,

dichtbij Antwerpen

Na de opening van het sanicenter in Wilrijk op 7 juni, is het de beurt aan de nieuwe Facq-showroom om klanten te verwelkomen. De nieuwste

showroom in Wilrijk is vlot bereikbaar via de autosnelweg en ligt naast Ikea Wilrijk. Facq doet het duidelijk goed, en het bedrijf is dan ook op

zoek naar nieuwe werkkrachten.

Tekst en beeld Facq

De showroom is te vinden op de

Boomsesteenweg 801 in Wilrijk.

De toonzaal blijft centraal in het

adviesproces voor de eindklant.

Wie zijn of haar badkamer wil renoveren of

inrichten moet vaak verschillende knopen

doorhaken. Een douchesysteem, nieuwe lavabo,

trendy kraan of opbergkast kiezen – volgens

eigen smaak en budget – is niet altijd een

eenvoudige klus. De opening van deze vestiging

biedt soelaas bij het maken van bovenstaande

keuzes. De showroom in Wilrijk beschikt over een

breed assortiment producten voor de badkamer,

verwarming en energiebesparing. Bovendien

heeft Facq altijd met bekende merken gewerkt

om de kwaliteit te waarborgen.

50 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Bezoekers kunnen genieten van de beste mogelijke

dienstverlening en advies op maat door de

aanwezige FACQ-experts.

De juiste profielen vinden

De juiste profielen vinden is voor niemand

gemakkelijk, en groothandel Facq is daar geen

uitzondering op. Door de gestage groei in heel

het land is het team op enkele jaren gegroeid

van een zeshonderdtal personen naar meer dan

negenhonderd nu, en het einde is nog niet in zicht.

“De juiste mensen vinden is een eerste kwestie”,

vertelt Xavier Ghysens, human resources manager.

“Daarvoor hebben we een brede waaier van

kanalen: contacten met de arbeidsbemiddeling in

de drie gewesten, specifieke jobsites, advertenties

enzovoort. Maar daarmee is de kous niet af. De

echte uitdaging is om een aangenaam werkklimaat

te bieden, zodat de medewerkers hun

job graag doen en ook graag blijven doen. Als ze

zich niet goed voelen, en de firma weer verlaten,

kan je immers van voor af aan beginnen. Als

familiebedrijf hechten we belang aan een goede

sfeer. Zo hou je niet alleen je personeel, het straalt

ook af op de klanten.”

Een grote interne mobiliteit is een kernwaarde bij

Facq. Iemand kan beginnen als magazijnier en

doorgroeien tot een leidinggevende functie. Het

geheim achter dat alles is opleiding. Binnen de

firma is er een ruim aanbod aan cursussen. Dat

gaat van specifieke product opleidingen, zodat

toon zaal medewerkers de juiste oplossingen

kunnen voorstellen, over algemene technische

cursussen of commerciële training tot persoonlijke

ontwikkeling, zoals talen, time management of

andere vaardigheden. Veiligheid is een ander

aandachtspunt.

De digitale dimensie

Facq gaat mee met zijn tijd en benut volop de

mogelijkheden van de digitalisering. Zo werd de

website grondig onder handen genomen. “Er is

nu een duidelijk verschil tussen de website voor

eindklanten en die voor professionals,” verklaart

marketing manager Pascale Curias. “Beide

hebben immers verschillende wensen en vragen.

De particulier zoekt in de eerste plaats inspiratie,

en die willen wij hem bieden. De vakman is meer

gebaat bij e-commerce en technische info. We

hebben zo voor iedereen een aangepast kanaal.”

De toonzaal blijft centraal in het adviesproces

voor de eindklant. “Een paar schoenen kan je

zonder problemen via internet bestellen, maar

een badkamerrenovatie is net iets complexer.

Daar heb je advies op maat voor nodig, wat alleen

een toonzaalmedewerker kan geven. En dat gaat

nog altijd beter ter plaatse dan via een scherm,

dat is ook gebleken tijdens de coronacrisis.”

aldus Pascale Curias. Informatie via het internet

kan echter een cruciale rol spelen om dat

adviesgesprek efficiënter te laten verlopen. Hoe

beter een klant geïnformeerd is, hoe gemakkelijker

het is om tot een passende oplossing te komen.

Wat de professional betreft, raakt e-commerce

meer en meer ingeburgerd. Het is niet langer

alleen maar een kwestie van grote bedrijven,

ook de kleinere installateur springt op de trein.

Facq is overigens een van de pioniers op dit vlak:

het eerste platform werd al twintig jaar geleden

opgestart. Facq wil verder zo flexibel mogelijk

zijn op logistiek vlak. Een voorbeeld daarvan

zijn nachtkluizen, waar de vakman voor de

openingsuren van de afhaalbalie zijn materiaal

kan afhalen vooraleer naar de werf te gaan. ❚

‘Een paar schoenen kan je zonder problemen via internet bestellen, maar een badkamerrenovatie is net iets complexer.

Daar heb je advies op maat voor nodig, wat alleen een toonzaalmedewerker kan geven.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


​Duurzame en energiebesparende

sanitaire oplossingen op VSK 2022

DELABIE tekent met plezier present op de 25ste editie van vakbeurs VSK in Utrecht. Op de DELABIE-stand zal de bezoeker ervaren dat bij

de DELABIE-productoplossingen de nadruk ligt op duurzaamheid en een hoge water- en energiebesparing, zonder daarbij in te boeten aan

prestatievermogen en gebruikerscomfort.

Tekst en beeld DELABIE

Vorig jaar lanceerde DELABIE zijn Black Spirit assortiment met de zwarte BINOPTIC elektronische wastafelkraan.

Tijdens deze editie zal DELABIE een selectie uit zijn assortiment en

enkele nieuwigheden laten zien. Bovendien krijgt de bezoeker de gelegenheid

om meer te weten te komen over producten die recent in de prijzen

zijn gevallen.

Inbouwoplossingen

Een groot deel van de stand zal gewijd zijn aan inbouwoplossingen voor

urinoirspoelingen, toiletspoelingen en douches. Aan de hand van een

workshop zullen de DELABIE-medewerkers uitleggen hoe de door DELABIE

ontwikkelde inbouwmodules kunnen worden aangepast aan verschillende

wanddiktes en welke verschillende installatiemogelijkheden er zijn. Er zullen

ook verschillende installatievoorbeelden getoond worden.

Directe toiletspoeling

Er wordt eveneens aandacht besteed aan het toiletsysteem met directe

spoeling. Dit is een ideaal systeem voor het uitrusten van toiletten in publieke

gebouwen. Bij dit systeem ontbreekt een reservoir waardoor stilstaand water en

kalkaanslag of vuilophoping vermeden worden in de sanitaire installatie. Er is

bovendien geen wachttijd nodig want het systeem is direct aangesloten op het

waterleidingnet; het water is steeds beschikbaar. Het toiletsysteem met directe

spoeling is dus hygiënischer en verzekert een totaal comfort voor de gebruiker.

Een voorbeeld van een toiletkraan met directe spoeling is de TEMPOMATIC

dubbele bediening. Deze toiletkraan beschikt over een ‘intelligent’

spoelsysteem waarbij het systeem kan onderscheiden wanneer een kleine of

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het Be-Line douchezitje en de greep creëren een sfeer van design voor iedereen.

De TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling beschikt over een

soepele bediening, waardoor hij geschikt is voor elke type gebruiker.

De zwarte BINOPTIC viel in de

prijzen bij de prestigieuze wedstrijd

Red Dot Award en ontving de

prijs voor Product Design 2021.

‘Een groot deel van de stand zal gewijd zijn

aan inbouwoplossingen voor urinoirspoelingen,

toiletspoelingen en douches’

grote spoeling nodig is. Dit draagt uiteraard ook bij tot de waterbesparing. De

spoeling van de TEMPOMATIC dubbele bediening gebeurt op vraag met de

drukknop of automatisch na het vertrek van de gebruiker. Deze kraan viel al

meerdere malen in de prijzen: onder meer bij de Muuuz International Awards,

de ICONIC AWARDS en de GERMAN DESIGN AWARDS.

De TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling heeft net zoals de

TEMPOMATIC een dubbele bediening, maar dan niet elektronisch. De kraan

be schikt over een soepele bediening, waardoor hij geschikt is voor elke type

ge bruiker. Het watervolume kan aangepast worden van 3l/6l naar 2l/4l en

er is ook een blokkeersysteem geïntegreerd waardoor waterverspilling vermeden

wordt.

Black Spirit assortiment

Vorig jaar lanceerde DELABIE zijn Black Spirit assortiment met de zwarte

BINOPTIC elektronische wastafelkraan. De zwarte BINOPTIC viel zelfs in de

prijzen bij de prestigieuze wedstrijd Red Dot Award en ontving de prijs voor

Product Design 2021. Gezien het succes van het ‘zwarte’ assortiment, waar onder

de HIGHFLOW handendroger en elektronische zeep dispenser, heeft DELABIE

niet stilgezeten en wordt dit assortiment uitgebreid. Denk maar aan accessoires

zoals toiletborstelhouders, toiletpapierverdelers, kledinghaken en handdoekverdelers.

Ook de SPEEDJET 2 handendroger bestaat voortaan in zwarte versie.

Be-Line serie

Ook het Be-Line assortiment blijft DELABIE verder uitbreiden. De Be-

Line serie staat voor design, comfort en welzijn. De grepen, steunen

en douchezitjes zijn geschikt voor iedereen en bieden een gevoel van

welzijn dat de medische uitstraling overheerst. De grepen hebben een

ergonomische platte anti-roterende zijde voor een optimale grip en ze

nemen weinig plaats in zodat de gebruiker bewegingsvrijheid heeft. De

serie bestaat in twee aluminium uitvoeringen: mat wit geëpoxeerd en

antraciet grijs. De keuze van uitvoering laat toe een visueel contrast te

creëren tussen de grepen of de zitjes en de muur waarop de producten

geïnstalleerd worden.

De Be-Line producten zijn ook veilig. In utiliteiten is het gewicht van de

gebruiker onbekend. De producten dienen dus bestand te zijn tegen elke

omstandigheid. Daarom zijn ze getest aan meer dan 200 kg. Dankzij de

afstand van 38 mm tussen de greep en de muur wordt verhinderd dat de

voorarm vast komt te zitten. Zo wordt ook het risico op het breken van een

vastzittende arm bij een eventuele val beperkt.

Enkele van de Be-Line nieuwigheden zijn de opklapbare greep met vloersteun,

de kledinghaak, de toiletpapierrolhouder en de toiletborstelhouder.

De opklapbare Be-Line grepen werden bij de PLUS X AWARD 2020 en

2021 bekroond met 4 kwaliteitslabels: Hoge kwaliteit, Gebruiksgemak,

Functionaliteit en Ergonomie. Ook het Be-Line douchezitje viel al meerdere

malen in de prijzen.

Het DELABIE-team verheugt zich erop om iedereen te ontvangen op stand

A028, hal 8! ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


THEMA WATERBEHANDELING

CORROSIE IN CV-INSTALLATIES VERMIJDEN

MET COMPACT EN HANDIG RO-TOESTEL

Hebt u perfect zoutarm nodig om installaties te vullen, conform de Duitse VDI 2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV 278 van het

WTCB? Denk dan aan de nieuwe AQA Therm MOVE Power van waterbehandelingsspecialist BWT. Want overal waar perfect zoutarm water ter

beschikking moet worden gesteld, mobiliseert dit supercompact en superhandig RO-toestel zijn sterktes: zowel mobiel als stationair, en altijd

overeenkomstig de strengste eisen.

Tekst en beeld BWT

Een te hoge pH-waarde (zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte in het cv-water zal corrosievorming versnellen.

Waterbehandeling raakt in België meer en meer

ingeburgerd. Maar nog veel te vaak wordt het

enkel geassocieerd met sanitair water. Terwijl ook

de kwaliteit van het water dat door cv-installaties,

vloerverwarmingsleidingen of zonnecollectoren

loopt, goed moet zijn, om afzettingen te voor komen.

Deze hebben namelijk een weerslag op de warmteoverdracht

en de levensduur van de installatie en

zorgen voor een aanzienlijk rendementsverlies.

Precies daarom vaardigde de Duitse ingenieursvereniging

VDI richtlijnen uit voor de kwaliteit van

cv-water: de ‘VDI 2035-richtlijnen’. Hierin staan

richtwaarden voor de hardheid, de pH-waarde,

de geleidbaarheid en het zoutgehalte in functie

van de aangewende metalen en capaciteiten

van ketels.

Sinds juli 2021 onderstreept ook het Belgische

WTCB (Weten schappelijk en Technisch Centrum

van het Bouw bedrijf) het belang van kwaliteitsvol

vul-, bijvul- en systeem water voor verwarmingsinstallaties.

In de Technische Voorlichting (TV)

278 worden tal van aan bevelingen gegeven

ter voor koming van afzettingen en corrosie

in cv-installaties.

Corrosie: een sluipend probleem

Corrosie in verwarmingsinstallaties is in België

een veelvoorkomend probleem. Het leidt tot de

vorming van corrosieslib (zwart magnetiet tot

zelfs roodgekleurde roest) en is vrijwel volledig

te wijten aan de aanwezigheid van zuurstof in

de installatie, een foute mix van metalen, een

te hoge pH-waarde (zuurtegraad) of een te hoog

zoutgehalte van het verwarmingswater.

Een eerste belangrijke oorzaak van zuurstoftoevoer

is een gebrek aan drukbehoud in de installatie.

Om te vermijden dat onderdrukken ontstaan, moet

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


WATERBEHANDELING THEMA

In de Technische Voorlichting (TV) 278 van

het WTCB worden tal van aanbevelingen

gegeven ter voorkoming van afzettingen

en corrosie in cv-installaties.

De AQA Therm MOVE Power: een compact en mobiel toestel met een hoog debiet.

het expansievat correct worden gedimensioneerd,

regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig

worden vervangen.

Ook kunststof leidingen en soepele aansluitslangen

die onvoldoende zuurstofdicht zijn,

kun nen aan de bron liggen van zuurstof toevoer

in de installatie. Het is dan ook afgeraden om

derge lijke leidingen te gebruiken.

Aangezien corrosie een sluipend verschijnsel

is, wordt aanbevolen om – ook in kleinere

installaties – heel goed de kwaliteit van het cvwater

in het oog te houden. Een te hoge pHwaarde

(zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte

in het cv-water zal corrosievorming versnellen. En

als vulwater kiest men best voor perfect zoutarm

water. Want hoe lager het zoutgehalte in het cvwater,

hoe lager de corrosiesnelheid.

zodat enkel watermoleculen worden door gelaten.

Organische moleculen, micro-organismen en

zouten (mineralen) worden tegenhouden.

Met omgekeerde osmose kan 95 à 98% van de

aanwezige zouten uit het water worden gehaald.

Wat overblijft is precies het perfecte zuivere water

dat nodig is voor de cv-installatie.

Dé oplossing voor

HVAC-professionals

Om als professional het vulwater van diverse

installaties perfect zoutarm te maken, is het

gebruik van een mobiel RO-toestel het handigst.

Daarom ontwikkelde waterbehandelings specialiste

BWT voor HVAC-professionals de AQA Therm

MOVE Power: een compact en mobiel toestel

met een hoog debiet. Het levert tot 360 l/u.

en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één

membraanset. Werking in continu is mogelijk,

en als er hogere debieten nodig zijn, kunnen

verschillende toestellen gecombineerd worden.

De geleidbaarheid van het water wordt constant

bewaakt en als de grenswaarden overschreden

wordt, krijgt de gebruiker een alarm.

Het is ook een gebruiksvriendelijk toestel. Wanneer

de membraanset versleten is, kan die gemakkelijk

verwisseld worden; er is geen speciaal

gereedschap voor nodig. De vulprocedure is

automatisch gestuurd: de vulling stopt zodra de

voorgeprogrammeerde systeemdruk is bereikt.

Ook voor andere (industriële)

toepassingen

Naast de aangewezen oplossing om verwarmingsinstallaties

te vullen, conform de Duitse VDI

2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV

278 van het WTCB, is AQA Therm MOVE Power

uiteraard ook bruik baar voor andere toe passingen

waar voor mineraalarm of gedeminerali seerd water

nodig is, zoals bevochtigings installaties, industriële

processen of professionele reiniging. ❚

Perfect zoutarm dankzij

omgekeerde osmose

Water zoutarm water maken kan met een toestel

dat werkt volgens het principe van omgekeerde

osmose (Reverse Osmosis / RO). Hierbij wordt

water onder druk door een membraan gepompt,

‘Met omgekeerde osmose kan

95 à 98% van de aanwezige zouten uit

het water worden gehaald’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


Maak jouw klanten Bosch

Ready voor de winter.

(en voor elk ander seizoen)

www.boschdoetairco.be

Dankzij de stijlvolle Bosch-airconditioners verzeker je jouw klanten

van een aangenaam binnenklimaat, zowel tijdens de warme

zomermaanden als de koude wintermaanden. Bovendien zorgen de

bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter en ionisator ervoor

dat bacteriën, virussen en andere vervuilende deeltjes in de lucht

geneutraliseerd worden.


WATERBEHANDELING THEMA

​Water besparen begint

bij het lastenboek

Bij het ontwerpen van (publieke) gebouwen en bij de creatie van de lastenboeken ligt de nadruk op het energieverbruik. Minder aandacht

wordt gegeven aan het waterverbruik. En dat is een gemiste kans, stelt Dirk Vanden Breede, managing director van Schell Belgium.

Tekst en beeld Schell

Water is een kostbaar goed en een verstandig

en gecontroleerd waterverbruik is broodnodig. In

publieke gebouwen kan het waterverbruik nogal

oplopen. Nochtans kan dit met enkele simpele

ingrepen worden beperkt, zonder toe te geven

aan gebruiksgemak én hygiëne. Belangrijke

vereiste: in het lastenboek moet zeer duidelijk

afgebakend worden beschreven welke kranen

men in de sanitaire installaties wil.

‘Waarom blijven we dan de manuele kranen voorschrijven wanneer we duidelijk zien dat de

elektronische, zelfsluitende kraan grote voordelen biedt qua hygiëne en waterverbruik?’

‘In het lastenboek moet zeer duidelijk afgebakend worden

beschreven welke kranen men in de sanitaire installaties wil.’

Waterverbruik en hygiëne

“In publieke gebouwen komen veel mensen

samen en zijn dus een groot aantal sanitaire

voorzieningen nodig. Het waterverbruik is dus

navenant, maar door zelfsluitende kranen, ofwel

de mechanische ofwel de electronische, kunnen al

behoorlijke besparingen worden behaald,” vertelt

Vanden Breede. “Naast het waterverbruik moet ook

grondig worden nagedacht over de hygiëne. Waar

veel mensen komen, is er nu eenmaal een grotere

kans om bacteriën over te dragen. Handhygiëne

is altijd al belangrijk geweest om besmettingen

te voorkomen. En ook daar speelt het type kraan

een rol in. De traditionele kraan moeten we

allemaal vastpakken om te openen en te sluiten.

De mechanische kraan moeten we aanraken om

te openen terwijl het sluiten al automatisch gaat.

Bij een elektronisch, zelfsluitende kraan gaat het

allemaal vanzelf. Bij de elektronische zelfsluitende

kraan raken we hem niet meer aan en toch is er

voldoende water om onze handen te wassen. Dit

is niet alleen beter voor de hygiëne maar ook voor

het waterverbruik!”

Lastenboek

“Waarom blijven we dan de manuele kranen voorschrijven

wanneer we duidelijk zien dat er grote

voordelen zijn qua hygiëne en waterverbruik”,

stelt Vanden Breede zichzelf dé vraag bij uitstek.

“Uiteraard begrijpen we dat het budget steeds

onder controle moet blijven en dat uitspattingen

onmogelijk zijn, maar het gaat hier over een eerder

beperkte meerprijs die ruimschoots terugverdiend

wordt door het minder hoge ziekteverzuim en

de bijbehorende kosten voor medicatie en de

besparing op het waterverbruik.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 57


360°

2IN1

ORIËNTATIE

MOGELIJKHEID

STRANGREGELVENTIEL

EN ISOLATIEKLEP

0xDN

INSTALLATIE ZONDER

BEPERKINGEN

NexusValve

Fluctus

Naamloos-2 1 14-12-2021 11:03

TF1 SIGMA

FILTER

22mm schuifmof

Unieke combinatie van polymeer

filterlichaam met vernikkeld

messing aansluitstuk

360° oriënteerbaar

Dubbele filtratie, verwijdert

magnetische en niet magnetische

vervuiling uit CV-water

F0041A

www.fernox-nl.be

Naamloos-2 1 07-12-2021 11:15


WATERBEHANDELING THEMA

Vervuilde verwarmingsinstallatie werkt

opnieuw naar behoren na gerichte

ingrepen in waterkwaliteit

Het Centrum voor Jeugdtoerisme telt verschillende verblijfscentra over het hele land, waar scholen en groepen jongeren terecht kunnen

voor een fijn verblijf. Eén ervan is CJT Verloren Bos in Lokeren, een prachtig gebouw middenin het bos in het Oost-Vlaamse Lokeren. Toen

de verwarmingsinstallatie zwaar te lijden had onder vervuiling, deed installatiebedrijf Jones – Van Hecke een beroep op de deskundige

ondersteuning én de doeltreffende oplossingen van Fernox.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Jones – Van Hecke

Installatiebedrijf Jones – Van Hecke is een familiebedrijf

pur sang. De schoonvader van Joost Van

Hecke is de oprichter, vandaag de dag heeft

Joost, samen met zijn vrouw, de leiding over

de firma overgenomen. Jones – Van Hecke is

gespecialiseerd in alle aspecten rond verwarming

in de residentiële sector: van het vervangen van

een gasketel tot een geothermische warmtepomp

in een gloednieuwe woning. Ook in koeling en

sanitair is de firma gespecialiseerd, zodat de klant

voor alle technieken (behalve elektriciteit) slechts

één aanspreekpunt nodig heeft.

Warmtewisselaar dichtgeslibd

Enkele jaren geleden vernieuwde Jones – Van

Hecke de volledige stookplaats in CJT Verloren

Bos. Die vernieuwing bleek een succes, maar een

jaar geleden doken er problemen op met één

van de twee verwarmingsketels, legt zaakvoerder

Joost Van Hecke uit. “Deze ketel stookt op hoge

temperaturen, voor de productie van sanitair

warm water, wat geleid heeft tot kalkaanslag

in de warmte wisselaar en uiteindelijk ook tot

veel vervuiling in de installatie. De warmtewisselaar

was volledig dicht geslibd. Een deel

van het probleem was dat er nog gewerkt werd

met bestaande, giet ijzeren radiatoren en oude

leidingen. Boven dien moest er, van wege een lek

op de installatie, regelmatig vers water worden

bijgevuld, wat op zijn beurt opnieuw voor meer

kalkaanslag zorgde.”

De expertise van Fernox ingeschakeld, wat resulteerde in de aankoop van een

Fernox MKIII Spoelpomp om de waterkwaliteit opnieuw op peil te brengen.

Jones – Van Hecke verrichte de nodige dringende

herstellingen en verving onder meer de primaire

warmtewisselaar. Het installatiebedrijf besefte

ook dat het belang van een goede waterkwaliteit

niet uit het oog verloren mocht worden. Daarom

werd de expertise van Fernox ingeschakeld, wat

resulteerde in de aankoop van een Fernox MKIII

Spoelpomp om de waterkwaliteit opnieuw op

peil te brengen. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


GET READY

FOR HYBRID

MAKE THE GREEN

CONNECTION

MET ONZE HYBRIDREADY Y

PRODUCTLIJNEN

Burgerhout loopt voorop als het gaat om innovaties op het gebied

van rookgasafvoer en ventilatiesystemen. Daarom zijn we klaar

voor alles wat de toekomst brengt, zoals bijvoorbeeld hybride

verwarmingstechniek. Onze HybridReady producten passen

naadloos binnen dit segment en verbinden moeiteloos een breed

scala aan hybride verwarmingsoplossingen. Zo zorgen we voor een

“green connection” met duurzaamheid als einddoel.

Voor meer informatie, lees meer op burgerhout.nl/hybridready


WATERBEHANDELING THEMA

‘Met de Protector Test Kit kan de waterkwaliteit

gemakkelijk worden opgevolgd.’

‘Dit project heeft

ons geleerd dat

waterkwaliteit een

factor is die je te

allen tijde in de gaten

moet houden’

‘Eerst spoelden we het water met de F3 Cleaner van Fernox, om het vuil zo veel mogelijk los te weken.

Daarna vulden we de installatie op met Protector+Filter Fluid, om de bescherming op peil te houden.’

“Eerst spoelden we het water met de F3 Cleaner

van Fernox, om het vuil zo veel mogelijk los te

weken. Daarna vulden we de installatie op met

Protector+Filter Fluid, om de bescherming op peil

te houden.”

“We werkten al regelmatig met producten van

Fernox. In dit project konden we echt vaststellen

dat de combinatie van een magnetische vuilfilter

met Protector+Filter Fluid, voor een unieke,

doeltreffende oplossing zorgt”, gaat Joost

verder. “Fernox staat op dit vlak duidelijk verder

dan andere bedrijven in de markt, dankzij het

innovatieve karakter van de firma en de enorme

ervaring en expertise waarover de Fernoxmedewerkers

beschikken. Toen we het probleem

aan onze Fernox-vertegenwoordiger uitlegden,

kon die ons snel en gericht verder helpen. Dat was

een belangrijk voordeel voor ons, want dit is geen

probleem waarmee we dagelijks geconfronteerd

worden.”

‘Er moest iets gebeuren’

Van Hecke is tevreden met het resultaat van de

interventie. “De installatie functioneert opnieuw

op normale wijze: de verwarmingsketel geeft

geen storingen meer en de onderdelen blijven

intact”, zegt Joost. “Het was duidelijk dat er iets

moest gebeuren. Het was slechts een kwestie van

tijd vooraleer ook de tweede verwarmingsketel

in de problemen zou zijn gekomen. Ook de

radiatoren zouden steeds meer last ondervinden

van vervuiling. Niet ingrijpen zou in dit geval

alleen maar geleid hebben tot nog grotere

problemen. Dit project heeft ons geleerd dat

waterkwaliteit een factor is die je te allen tijde

in de gaten moet houden. Met de Protector

Test Kit kan de waterkwaliteit gemakkelijk

worden opgevolgd.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


THEMA WATERBEHANDELING

NIEUWE EXPERTISE: DRUKBEHOUD

EXPERT IN SYSTEEMWATERKWALITEIT

BREIDT UIT

Spirotech neemt het Oostenrijkse familiebedrijf EDER over, voor de technologie, kennis en ervaring op het gebied van drukbehoud in HVACinstallaties.

Drukbehoud in installaties is van essentieel belang om de kwaliteit van het systeemwater te kunnen beheersen en als gevolg

daarvan de prestaties en levensduur te optimaliseren. De beide familiebedrijven werken al meer dan tien jaar samen. Vanaf 1 januari 2022

worden alle drukbehoudactiviteiten en circa 90 medewerkers van EDER Heizung (serviceverlening) en Anton EDER (productie en verkoop)

onderdeel van Spirotech.

Tekst en beeld Spirotech

Synergievoordelen en

groeikansen benutten

Met de overname van EDER’s hoogwaardige

technologie, kennis en serviceverlening voor

drukbehoud, versterkt Spirotech het aanbod

van oplossingen om de systeemwaterkwaliteit

te verbeteren. Daar kunnen alle klanten en

partners in de HVAC-markt van profiteren, via

Spirotech’s wereldwijde verkoopnetwerk. Verder

leveren het complementaire productportfolio,

de schaalvergroting en integratie van beide

organisaties interessante synergievoordelen en

groeikansen op. Voor EDER levert deze overname

een betere toegang tot de wereldmarkt op en

continuering van de bedrijfsactiviteiten.

Met de overname van EDER’s hoogwaardige technologie, kennis en serviceverlening voor drukbehoud,

versterkt Spirotech het aanbod van oplossingen om de systeemwaterkwaliteit te verbeteren.

Bedrijfscultuur en waarden

“Wij hebben voor Spirotech gekozen op basis

van onze ervaringen tijdens ruim tien jaar

samenwerken”, zegt Alfred Eder. “Net als EDER is

Spirotech een familiebedrijf waarin al ruim 65 jaar

het leveren van kwaliteit voorop staat en de kennis

en ervaring van alle medewerkers belangrijke

onderscheidende waarde is. Daardoor worden

onze medewerkers onderdeel van een bedrijf met

dezelfde cultuur en waarden als dat zij altijd al

gewend zijn”. Spirotech Operations is voortaan

verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie

en supply chain van de drukbehoudproducten,

terwijl EDER sales en service een onderdeel

wordt van het Spirotech DACH-salesteam, binnen

Spirotech Commercial.

Investeren in groeikansen

“Omdat HVAC-installaties een steeds belangrijker

onderdeel worden van duurzame woningen,

kantoren en industriecomplexen, blijven wij ook

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


WATERBEHANDELING THEMA

de komende jaren investeren in groeikansen”,

zegt Paul de Bruin (CCO) van Spirotech. Hans

Jacobs (COO) van Spirotech vult aan: “Door

het bundelen van de kennis en ervaring van

Spirotech en EDER met innoveren en het leveren

van kwaliteitsproducten en diensten, kunnen wij

oplossingen beter en sneller toekomstbestendig

maken. De productie van het Spirotech-assortiment

is en blijft gehuisvest in Helmond en wordt

hier de komende jaren uitgebreid om te kunnen

blijven voldoen aan de verwachte marktgroei.

Verder hebben wij in Oostenrijk alvast extra

grond gekocht in Leisach, voor het eveneens

kunnen uitbreiden van onze productiecapaciteit

voor de verwachte toenemende vraag naar

drukbehoudproducten.” ❚

‘Omdat HVAC-installaties een steeds

belangrijker onderdeel worden van duurzame

woningen, kantoren en industriecomplexen,

blijven wij ook de komende jaren

investeren in groeikansen’

‘Net als EDER is Spirotech een familiebedrijf

waarin al ruim 65 jaar het leveren

van kwaliteit voorop staat.’

Voor EDER levert deze overname een betere toegang tot de wereldmarkt op en continuering van de bedrijfsactiviteiten.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Ervaring...

www.serelec.be

...voor de

toekomst!

EA 36.22 MI.PUCK

astroklok • 100 geheugenplaatsen • 2 geschakelde uitgangen

2 stuuringangen • programmeren via app • bedienen via app

Naamloos-4 1 07-12-2021 11:48

Advertentie_HugoMuller.indd 1 26/03/2021 10:24

INTERNATIONALE

VAKBEURS VOOR

ZONNE-ENERGIE

IN DE BENELUX

9.30 > 20.00 9.30 > 18.00

Registreer nu

online voor

GRATIS toegang

CODE: PS92867091

www.intersolution.be


De weg naar

slimme mobiliteit

Hoe brandveilig

Kerstmis vieren?

Draadloze toegangscontrole

zit in de lift

Innovaties in

intercomsystemen


NAAMPLAATJE

AANPASSEN?

DIGITAAL,

ONLINE &

DRAADLOOS

DRAADLOZE VIDEO

INTERCOMS VOOR

APPARTEMENTEN

www.intratone.be


INHOUD

De Smart-technologie van morgen, vandaag 68

Hou ook bij kerst- en feestverlichting rekening met brandpreventie 71

Tiende editie solarvakbeurs op 19 en 20 januari in Flanders Expo Gent 72

Laten we de weg volgen naar slimme mobiliteit 74

Vraag naar draadloze toegangscontrole sterk gestegen in 2021 78

74

71

72 78

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


De Smart-technologie

van morgen, vandaag

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie van BTicino op het vlak van intercomsystemen. Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en

mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor uw klanten. De deur openen, het weer opvragen of het alarm

inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de lat voor videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Tekst en beeld BTicino

BTicino blaast het standaard videofoonsysteem

nieuw leven in en brengt spitstechnologie in het

dagelijkse leven van de consument. Toegangspoorten

openen vanop afstand, een volledig

veiligheidssysteem opzetten, slimme schakelaars

of andere domotica koppelen… U kunt het zo gek

niet bedenken of BTicino heeft het geïntegreerd in

de Classe 300EOS.

Spraakbesturing met Amazon Alexa

Naast de handige user interface, is de Classe

300EOS ook uitgerust met Alexa, het spraakbesturingssysteem

van Amazon. Met Alexa

plaatst u een Smart Home binnen stem bereik.

Dit inno vatieve next generation-systeem zorgt

ervoor dat de gebruiker alle slimme producten

aan één hub - de BTicino Classe 300EOS - kan

koppelen en vervolgens met zijn stem of smartphone

kan besturen. Denk hierbij niet enkel aan

slimme camera’s of alarmen, maar ook andere

domotica-uitbreidingen zoals slimme verlichting,

muziekinstallaties en televisies.

Een veilige thuis

De Classe 300EOS is uit te breiden met de

veiligheidsoplossingen van Netatmo. Dankzij deze

koppeling kunt u een eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk

beveiligingssysteem ontwikkelen voor

elk type woning. Denk hierbij aan slimme camera’s,

deur- en raamsensoren, geluidsalarmen en zelfs

rook- en CO-detectoren. Door de geconnecteerde

installatie wordt het hele beveiligingssysteem

inzichtelijk en kan het zowel spraakgestuurd als via

een handige applicatie bediend worden.

De Home + Security-applicatie van BTicino en

Smart Home-expert Netatmo is namelijk de meest

gebruiks vriendelijke en complete applicatie voor

remote control in en rond een woning. Dankzij de

geïntegreerde veiligheids module krijgt de gebruiker

notificaties en waar schuwingen bij inkomende

(deur)oproepen, bewegingen of gebeurte nissen in

en rond de woning. Aan de hand van enkele simpele

kliks kan de gebruiker de deur oproep beantwoorden

en elektrische sloten, camera’s of alarmen activeren.

Alle gebeurtenissen worden op elk moment weergegeven

in een over zichtelijke tijdlijn.

Eenvoudige installatie en

intuïtieve configuratie

Voor de installatie van de BTicino Classe 300EOS

heeft u geen bijzondere kennis nodig. Net als

andere video foon systemen, installeert u de

Bticino Classe 300EOS aan de hand van tweedraads

verbinding. Vergeet complexe installatie en

Ethernet-configuraties. De Classe 300EOS werkt

met een simpele tweedraads verbinding die u snel

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en

mogelijke uitbreidingen creëert u snel en eenvoudig

een geconnecteerd huis’

en eenvoudig aansluit. Dankzij de ingebouwde

wifi connectie is het volledige systeem in minder

dan geen tijd up and running en behoeft de

installatie geen extra bekabeling. Hierdoor leent de

Classe 300EOS zich als ideale oplossing voor zowel

nieuwbouwwoningen als renovaties.

Unieke opportuniteit

voor installateurs

Als installateur kunt u het volledige Smart Homepakket

aanbieden en uw klanten zo voorzien in een

volledig besturingssysteem voor meer veiligheid

en eenvoud. Legrand Group - het moederbedrijf

van BTicino – is ervan overtuigd dat de partnerinstallateurs

de drijvende kracht vormen achter

het bedrijf. Wie zich bij Legrand aanmeldt als

partner-installateur (Certified Member) geniet van

de beste ondersteuning en voordelen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


Word ELOYA Lid

ELOYA, de meest professionele en representatieve federatie van

uw sector, stelt een specialistenteam ter beschikking om u

administratief bij te staan en om u technische raad te geven,

alsook om uw belangen te verdedigen.

Vanaf 121,00 € BTW incl. / Jaar

www.eloya.be

info@eloya.be


HOU OOK BIJ KERST- EN FEESTVERLICHTING

REKENING MET BRANDPREVENTIE

Bij feest- en kerstverlichting is een degelijke elektriciteitsvoeding een belangrijke voorwaarde, of het nu gaat om verlichting thuis of in de

bedrijfswereld. Maar volstaat dit wel om de brandveiligheid te garanderen? De keuze van de kerstverlichting moet altijd gebaseerd zijn op het

materiaal, dat conform de fabrieksnormen dient te zijn: het EC-kwaliteitslabel en het respecteren van de fabrieksnormen.

Tekst en beeld Eloya

Ondanks dat ledlampen reeds significant minder

energie verslinden, is er voor een professionele

en grootschalige straatfeestverlichting in het

openbaar toch een elektrische aansluiting op het

openbare net nodig . Dit gebeurt door middel van

een soort elektrische schakelkast, die speciaal

voor dit soort buitenverlichting ontworpen is.

Een elektricien die hierin gespecialiseerd is hier

absoluut geen overbodige luxe.

Bij de installatie van kerstverlichting moet er op de eerste plaats gecontroleerd

worden waarvoor deze zal dienen en hoe de verlichting aangewend zal worden.

Installatie en aansluiting

Het verdelen van de bedrading en de aansluitingen

op één of meerdere circuits moet iedere

mogelijke overbelasting uitsluiten. Daarbij mag

ook de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van

het systeem niet uit het oog verloren worden.

Een vaak voorkomende fout is dat men te

veel netadapters en samengebundelde kabels

opeenstapelt of aaneenschakelt. Elk geïnstalleerd

toestel of elke adapter moet over genoeg ruimte

en ventilatie beschikken, waarbij de opgewekte

warmte gemakkelijk afgevoerd kan worden,

en dit geldt in het bijzonder voor netadapters

van ledverlichting.

Bij de installatie van kerstverlichting moet er op

de eerste plaats gecontroleerd worden waarvoor

deze zal dienen en hoe de verlichting aangewend

zal worden. Een belangrijke eerste vraag: zal de

kerstverlichting binnen (droog) of buiten (in

regen, sneeuw en vocht) aangebracht worden?

Voor materiaal dat voor buiten gebruikt zal

worden, is het van essentieel belang materiaal

met een productie-indexcijfer (PI) van tenminste

IP44 te gebruiken.

Lichtmateriaal, dat jaar in, jaar uit brandt, zal na

verloop van tijd uiteindelijk toch beschadigd raken.

Een periodieke controle van het materiaal kan

daarbij helpen: de snoeren, kabels, lampfittingen

en hun stroombron moeten in perfecte staat zijn.

Bij materiaal in zeer goede of uitstekende staat

zal elk gevaar voor elektrocutie of kortsluiting zo

veel mogelijk uitgesloten worden. Op zijn beurt zal

dit materiaal dan weer elk brandgevaar uitsluiten.

Ledverlichting

Om een lange houdbaarheidstermijn van het

materiaal te garanderen en vanwege duur zaamheids

redenen wordt er steeds vaker over geschakeld

naar ledverlichting. Met led verlichting wordt

bovendien de stroom sterkte nog eens tenminste

met factor tien gereduceerd. Tegelijker tijd gaat

deze ledverlichting veel langer mee, in vergelijking

met de gekende klassieke verlichting. En tenslotte

dient vermeld te worden dat het gevaar op

oververhitting bij ledverlichting quasi nihil is.

Of het nu privé is of in het openbaar, binnen of

buiten: de doorgangen mogen nooit geblokkeerd

worden. Belemmeringen zijn uit den boze. Daarom

zijn aangepaste afstanden en aangeduide doorgangen

onontbeerlijk.

Bij buiteninstallaties is het ook van cruciaal

belang – met name voor de veiligheid – een

elektrisch circuit van een differentiële stroomschakelaar

met hoge detectiegevoeligheid te

voorzien. In binnentoepassingen is de plaatsing

van een rookmelder in een ruimte waar er binnenverlichting

aangebracht wordt, een belangrijke

maatregel. De luttele seconden die gewonnen

kunnen worden met een detector in geval van

brand, zouden wel eens het verschil tussen leven

en dood kunnen maken. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


De toegang is gratis mits online voorregistratie en exclusief voor professionele bezoekers.

Tiende editie solarvakbeurs op

19 en 20 januari in Flanders Expo Gent

Na een jaar afwezigheid kan de vertrouwde jaarlijkse afspraak voor de solarprofessional – in alle veiligheid – weer doorgaan. Intussen al

voor de tiende keer zal InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs voor zonne-energie in de Benelux, plaatsvinden in Flanders Expo Gent, op

19 en 20 januari. Gedurende twee dagen bundelt InterSolution de belangrijkste specialisten uit de sector onder één dak: van aanbieders van

zonnepanelen tot energieopslag, montagesystemen en monitoringsoftware.

Tekst en beeld InterSolution

Hoe heeft de markt de covidpandemie doorstaan?

Welke innovaties zijn mogelijke game changers?

En wie zijn vandaag de dag de voornaamste

spelers in uw branche? U ontdekt het met eigen

ogen op InterSolution. De toegang is gratis

mits online voorregistratie en exclusief voor

professionele bezoekers.

Beursmanager Delphine Martens: “Ondanks alle

digitale hulpmiddelen, zoals videoconferenties en

chats, blijft de fysieke beurs het meest efficiënte

platform om nieuwigheden in de markt te

introduceren en te ontdekken, en om vruchtbare

zakenrelaties te ontwikkelen.”

De solarmarkt

Zonne-energie wordt in de komende decennia

een van de voornaamste energiebronnen van

België en Nederland. Net door de impact van

de gezondheidscrisis begint het besef neer te

dalen dat de zonne-energiesector een belangrijke

bijdrage levert aan een meer duurzame wereld.

Hieronder een greep uit de talloze ontwikkelingen

die u op InterSolution 2022 kan ontdekken.

In Vlaanderen en Nederland blijft het aantal

grootschalige zonnedaken en zonneparken

stijgen. Met die opmars groeit eveneens de

markt van onderhoud en monitoring. Ook voor

montagesysteemfabrikanten blijven nieuwe toe-

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


passingen zich aanbieden: van indak tot opdak,

van grondgebonden tot drijvend en van statisch

tot zonvolgend. In toenemende mate zullen

energieopslagsystemen ingezet worden om het

elektriciteitsnet te onlasten en minder afhankelijk

te worden van het net. Fabrikanten van omvormers

voegen steeds meer nieuwe functies toe aan

zonnepanelen, en maken van omvormers de spil

in het energiemanagement van woningen en

andere gebouwen. Naast zonnestroom heeft ook

zonnewarmte een alsmaar belangrijker potentieel

voor de verduurzaming in België en Nederland.

Het ontwikkelen en delen van kennis ervan is

daarom belangrijk.

Op InterSolution 2022 krijgt u een alles omvattend

overzicht van nieuwigheden op het

vlak van: batterijen, bedrading, fixatie systemen,

meet- en regel technieken, monitoring systemen,

montage systemen, omvormers, productie-uit rusting,

PV-modules, regulatoren, soft ware, trackers,

warmte pompen, zonne boilers, zonne cellen, zonnecollectoren,

zonnepanelen…

Grote namen

Voor veel standhouders is de tweedaagse beurs

– met laatavondopenstelling op woensdag –

de voornaamste toegangspoort tot de

Belgische solarmarkt. Tal van vooraanstaande

spelers hebben hun aanwezigheid bevestigd,

waaronder: SMA, Esdec, Huawei, Kostal,

Premium Mounting Technologies, Avasco,

Battery Supplies, Sadef, Wattkraft, Growatt,

Rexel, Cebeo, Baywa r.e., Krannich Solar, Van

der Valk Solar Systems, Xemex, PV Cycle, GPC

Europe, SAJ, Carbomat, Schletter, Niko, Eco-

Tronic… Reeds in augustus 2021, zo’n halfjaar

voor de start van de beurs, was 75% van de

beschikbare standruimte ingevuld.

Jubileumeditie

De vakbeurs vindt in 2022 voor de tiende keer

plaats. In 2008, nog voordat de Vlaamse zonnepanelen

markt tot recordhoogte zou stijgen, nam

beurs organisator Delphine Martens het initiatief

voor de aller eerste zonne-energie vak beurs in de

Benelux. Intussen is de solarmarkt volwassen

geworden en is InterSolution uitgegroeid tot een

gevestigde waarde voor iedereen die professioneel

in aanraking komt met de solar business

in België én Nederland, zoals elektriciens, solarteurs,

fabrikanten, bouw aannemers, installa teurs,

studie bureaus, dakwerkers, lood gieters, architecten,

verdelers, verwarmings technici, open bare

besturen en andere solar professionals actief in

consultancy, hernieuwbare energie of zwembaden.

De vakbeurs vindt in 2022 voor de tiende keer plaats.

beperking is op het aantal bezoekers, conform

de geldende corona maatregelen. De organisatie

voorziet voldoende ventilatie en ruimte op de

beurs vloer, en belangrijke contact punten worden

regel matig gedesinfecteerd. Voor catering worden

de horecaregels gevolgd.

Praktisch

De vakbeurs InterSolution vindt plaats in Hal 8

in Flanders Expo Gent (België). Op woensdag

19 januari is de beurs geopend van 9.30 uur

tot 20 uur. Op donderdag 20 januari zijn de

openingstijden 9.30 uur tot 18 uur. Vooraf

registreren voor een gratis bezoek aan

InterSolution 2022 is noodzakelijk en kan op de

website www.intersolution.be met code. Op de

website vindt u ook regelmatig een update van de

deelnemende exposanten. ❚

Veiligheid is de prioriteit

Uiteraard staat InterSolution garant voor een

professio nele en veilige beurs, waarbij er géén

Op InterSolution 2022 krijgt u een allesomvattend overzicht van nieuwigheden.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


LATEN WE DE WEG VOLGEN

NAAR SLIMME MOBILITEIT

JOINON is dé oplossing van Gewiss voor het opladen van alle elektrische voertuigen. Deze zijn beschikbaar in een output gaande van 4,6KW

tot 22KW en bieden de mogelijkheid om een dynamisch beheer van de te gebruiken energie te voorzien. De autostart-toestellen zijn eenvoudig

te installeren, zowel mono als driefasig. De Autostart DLM (Dynamisch load management)-toestellen komen bovendien in aanmerking voor de

door de overheid voorziene inbreng in de persoonsbelasting van 45% (maximaal 1.500 euro), indien geplaatst door een erkend installateur.

Tekst en beeld Gewiss

Ook op semipublieke plaatsen staat de ICON-reeks

van Gewiss zijn mannetje. Toegang via RFID-kaarten

of een geconnecteerd toestel om het verbruik op te

volgen behoort ook tot de mogelijkheden van het

innovatieve gamma van Gewiss. In België heeft

het bedrijf reeds geïntegreerde platformen die

toelaten om de laadpalen publiek te plaatsen en de

bijhorende administratie op te volgen.

Waar de ICON-reeks stopt, begint de ION-reeks

van Gewiss. Deze robuuste toestellen voor

publieke ruimtes hebben alle nodige beveiliging

in zich. Vloer- of wandmontage zijn, mogelijk naargelang

de uitvoering. De ION-laadpalen zijn voorzien

van twee sockets met verschillende outputmogelijkheden.

Zelfs het toevoegen van gewone

sockets voor het opladen van E-bikes is mogelijk.

Net als de ICON heeft de ION de mogelijkheid om

standalone (plug-and-play), toegang via RFID of

geconnecteerd geïnstalleerd te worden.

Fotobijschrift 6. (Beeld: xxxxx).

‘De wandkasten zorgen voor snel, veilig

en betrouwbaar opladen van elk voertuig,

in overeenstemming met

internationale veiligheidsnormen’

Waar de ICON-reeks stopt, begint de ION-reeks

van Gewiss. Deze robuuste toestellen voor publieke

ruimtes hebben alle nodige beveiliging in zich.

74 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Gewiss streeft naar innovatie, in een sterk veranderende wereld waar e-mobility centraal zal staan.

Gewiss streeft naar innovatie, in een sterk

veranderende wereld waar e-mobility centraal

zal staan. Daarom blijft het bedrijf ontwikkelen

en onderzoeken om slimmere en geïntegreerde

oplossingen aan te bieden.

I-CON-wandkast

I-CON-wandkasten worden gekenmerkt door kleine

afmetingen en een verfijnd ontwerp, perfect voor

Fotobijschrift 5. (Beeld: xxxxx).

huishoudelijke en privéomgevingen. Ze zorgen

voor snel, veilig en betrouwbaar opladen van elk

voertuig, in overeenstemming met internationale

veiligheidsnormen.

In privéomgevingen is het dynamisch belasting

beheer systeem (DLM) geïntegreerd, dat in de

dia loog met andere huis houdelijke belastingen

voor ziet en de beste laad stroom regeling mogelijk

maakt. Zo wordt voorkomen dat het maximale

ver mogen dat in huis beschikbaar is,

wordt overschreden.

AUTOSTART-oplaadpunten kunnen door elke

gebruiker zonder verificatie worden gebruikt. Het

begin van een oplaadsessie met deze stations

is in feite onmiddellijk en automatisch met de

aansluiting van het elektrische voertuig.

I-ON-kolommen

I-ON-kolommen zijn ontworpen voor semiopenbare

en openbare contexten, dankzij hun

hoge bestendigheid tegen stoten, chemische

middelen en mechanische belastingen. Dankzij de

unieke stijl, met een exclusieve zeshoekige vorm,

kunnen de producten in elke parkeerconfiguratie

worden geïntegreerd.

JoinOn-laadstations kunnen worden aangesloten

op de JoinOn-cloudbeheersoftware, het

platform dat wordt gebruikt om oplaadpunten

op afstand te bewaken en te beheren.

JoinOn-laadstations

JoinOn-laadstations kunnen worden uitgerust

met de OCPP 1.6-communicatiekit, waarmee

ze kunnen worden aangesloten op de JoinOncloudbeheersoftware,

het platform dat wordt

gebruikt om oplaadpunten op afstand te bewaken

en te beheren, met het beste laadstroombeheer

in zowel openbare als particuliere omgevingen

(dynamisch belastingbeheer, Dynamic Load

Management System - DLM). ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Gesis FLEX® nu met DALI2 Gateway

KNX DALI2 GATEWAY

De nieuwe KNX DALI Gateway breidt de gevestigde gesis FLEX serie van Wieland Electric uit. Het

maakt directe communicatie mogelijk tussen de twee interoperabele en op de markt bekende systemen

KNX en DALI 2. Het communiceert dus aan beide zijden met apparaten van andere fabrikanten

die in deze systemen zijn gecertifi ceerd.

NEW

Functionaliteit en parameters

+ Eenvoudige en complexere kantoortoepassingen

(groeperen en hergroeperen in open kantoorruimten)

+ Complexere verlichtingsscenario’s (RGBW,

Tunable White)

+ Scènes en tijdregelingen

+ Bedrijfsurenbewaking

Eenvoudige en snelle installatie

+ Eenvoudig in gebruik

+ Decentrale montage zonder extra behuizing

+ Alle aansluitingen zijn stekerbaar voor snelle,

eenvoudige en veilige installatie

+ De handmatige bediening werkt al zonder voorafgaande

KNX-integratie, zodat de basisfunctie

van de installatie onmiddellijk na de montage

kan worden getest.

ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 Willebroek - België

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be

Scan the QR code or visit our

website for more information

about Gesis FLEX®: https://www.wieland

-electric.com/en/products/electricalinstallation/room-automation/gesis-flex/

Naamloos-3 1 29-11-2021 11:22

Aansturing GBS en

Energie meting

M E E T I N S T R U M E N T A T I E

Turfschipper 114 | 2292 JB Wateringen | Tel. +31 174 272330 | info@catec.be | www.catec.be

Ultrasoon compleet GBS Meteo Station

De USM is leverbaar in 4 modellen.

Standaard zijn de modellen voorzien van

windsnelheid en windrichting.

Tot 8 meteorologische parameters en analoge

en digitale uitgangen.

meetbereiken : 0... 60 m/s, 0 ... 360°,

­30...+70°C, 0...100%RV,

300...1100 hPa, 0...150 kLux,

0...10mm/min neerslag

analoge uitgangen : 0 ... 10V, 2...10V

digitale uitgangen : RS485, RS422, ASCII,

ModBus RTU

voeding

: 24V AC/DC

De WSC 11 Weerstation Compact

Voorzien van windsnelheid, windrichting,

neerslag detectie, barometrische druk,

helderheid, straling, temperatuur en relatieve

vochtigheid inclusief GPS ontvanger

meetbereiken : 0... 40 m/s, 1 ... 360°,

­30...+60°C, 0...100%RV,

300...1100 hPa,

0...150 kLux,

uitgang

: RS485

protocol

: MODBUS RTU

De SP­214 zonne­energie sensor

Weerbestendige globale stralingsmeter. Geschikt

voor het meten van zonlicht. De sensor is zo

ontworpen dat deze zelfreinigend en robuust is.

meetspectrum : 360 tot 1120 nm

uitgang

: 4 ­ 20mA

gezichtsveld : 180°C

voeding

: 7 ­ 24 V DC

Applicaties

•Zonnepanelen

•Agrarisch

•Ecologisch

•Wind

•Neerslag

•Licht

•Relatieve vochtigheid

•Temperatuur

•Barometrische druk

•GPS

Toepassingen:

­Kassenbouw

­Gebouwautomatisering

Your climate and instrumentation specialist !

Naamloos-3 1 10-11-2021 10:05


Naturally Performing Environments

Oplossingen die zorgen voor meer

natuurlijke lichtinval,

een comfortabel binnenklimaat creëren

en veiligheid garanderen.

DAGLICHTOPLOSSINGEN

ROOK-EN WARMTEAFVOER

NATUURLIJKE VENTILATIE

& KLIMAATTECHNIEK

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

SERVICE EN ONDERHOUD

KINGSPAN LIGHT+AIR BELGIUM • INFO@KINGSPANLIGHTANDAIR.BE • WWW.KINGSPANLIGHTANDAIR.BE

ANTHONIS DE JONGHESTRAAT 50 - 9100 SINT-NIKLAAS • +32 (0)3 780 55 20


VRAAG NAAR DRAADLOZE TOEGANGSCONTROLE

STERK GESTEGEN IN 2021

Voor de Chinezen was 2021 het jaar van de Os, maar in de Benelux en de wereld van de toegangscontrole was 2021 ontegensprekelijk het jaar

van Intratone. Het van oorsprong Franse bedrijf merkt dat de vraag naar zijn innovatieve oplossingen op vlak van toegangscontrole meer dan

ooit in de lift zitten in ons land.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Intratone

Intratone tekende dit jaar present op verschillende Belgische vakbeurzen,

waaronder Municipalia, Federia en het Salon de la Copropriété. Uitstekende

plekken om de meerwaarde van het Intratone-systeem toe te lichten, en

met succes, zegt Edwin Van Reijsen, Marketing Manager Intratone Benelux:

“Mensen beginnen ons te herkennen en vragen actief naar onze oplossing.

Vooral het feit dat Intratone een draadloze oplossing voor toegangscontrole

biedt, klinkt mensen als muziek in de oren. Een draadloze installatie is

duurzaam en eenvoudig, en je hoeft er zelfs niet voor bij de mensen binnen

te komen, in tegenstelling tot bij ouderwetse, bedrade installaties.”

‘Een draadloze installatie is

duurzaam en eenvoudig, en je

hoeft er zelfs niet voor bij de

mensen binnen te komen’

‘Vooral het feit dat Intratone een draadloze oplossing voor toegangscontrole biedt, klinkt mensen als muziek in de oren.’

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Meer pakketjes aan de deur

Het coronavirus, in heel wat sectoren een vloek, was voor Intratone in

bepaalde opzichten een zegen. “Zo hebben we in dit coronajaar met z’n allen

veel meer online besteld. Dat resulteerde in talloze pakketjes die aan de deur

worden afgeleverd. Een oplossing zoals de onze, die ervoor zorgt dat je te

allen tijde kan zien wie er voor de deur staat en zelfs kan interageren zonder

dat je zelf thuis hoeft te zijn, is dan natuurlijk een groot voordeel.”

Anno 2021 snakken mensen naar eenvoud en gebruiksgemak – net twee

aspecten waarin Intratone uitblinkt. “We zijn het allemaal gewoon om

met onze smartphone verlichting aan te sturen, betalingen te verrichten

of nieuwsberichten te ontvangen. Dan is het niet zo’n gek idee om met je

smartphone te kijken wie er voor de deur staat”, zegt Van Reijsen. “Bovendien

is onze oplossing duidelijk prijsvriendelijker dan wat andere bedrijven in

Anno 2021 snakken mensen naar eenvoud en gebruiksgemak

– net twee aspecten waarin Intratone uitblinkt.

deze sector aanbieden. Ook op vlak van duurzaamheid is Intratone een

aantrekkelijke oplossing: er hoeven geen sleutels meer vervangen te worden,

en het beheer van het systeem kan volledig vanop afstand gebeuren.”

Blik op de toekomst

Stilstaan is achteruitgaan, beseft Intratone, en dus koestert het bedrijf grootse

plannen voor 2022. Zo lanceert Intratone een tweetal nieuwe producten,

die aansluiten op het huidige assortiment maar een antwoord bieden op

verzuchtingen van de klanten. “Eén van onze innovaties, die verder strikt

geheim moet blijven, speelt in op de vraag om individuele appartementen te

verbinden”, zo licht Van Reijsen een tipje van de sluier op.

‘In dit coronajaar met z’n allen veel meer online besteld. Dat

resulteerde in talloze pakketjes die aan de deur worden afgeleverd.

Via Intratone kan je te allen tijde kan zien wie er voor de deur staat

en zelfs interageren zonder dat je zelf thuis hoeft te zijn.’

Daarnaast wil Intratone ook het partnernetwerk van gecertificeerde installateurs

uitbreiden. “Onze systemen laten zich eenvoudig installeren, maar we

geven toch extra ondersteuning aan onze partnerinstallateurs. Zo zijn we er

zeker van dat de installatie niets te wensen overlaat, zodat de eindklant geen

klachten heeft en de installateur niet meer hoeft terug te komen. We willen

een prima eindproduct afleveren”, besluit Van Reijsen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


Innovatie troef bij

meetoplossingen

Meten is weten: het is een uitdrukking die steeds meer aanhangers krijgt. Dankzij de technische evolutie liggen sensoren en transmitters

in ieders bereik, waardoor ze gemeengoed zijn geworden. De ‘sky is the limit’ als het op toepassingsmogelijkheden aankomt. En de markt

heeft zijn hoogtepunt nog bijlange niet bereikt. Dat demonstreert ook CaTeC uit het Nederlandse Wateringen dat onlangs opnieuw een resem

interessante nieuwigheden lanceerde.

Tekst Els Jonckheere | Beeld CaTec

CaTeC wist de laatste jaren een solide reputatie uit te bouwen als exclusieve

verdeler van hoogkwalitatieve en innovatieve meetinstrumenten en

sensoren in de Benelux. “Ons assortiment is enorm breed”, vertelt marketingverantwoordelijke

Joke Draaisma. “Niettemin ligt de focus op het meten van

klimaatparameters en het registreren/analyseren van meetsignalen. Daarom

richten we ons voornamelijk op toepassingen waar het binnenklimaat of

de meteorologische condities moeten worden bepaald. Verder kan onze

instrumentatie worden gebruikt voor industriële en technische processen in

uiteenlopende sectoren. De fabrikanten waarvan we de producten verdelen,

zijn allemaal primussen in hun domein. Ze blijven investeren in R&D, waardoor

wij onze klanten continu met innovatieve nieuwigheden kunnen verrassen.”

Klein maar compleet

Eén van die revolutionaire innovaties is de ‘WSC11’: een compact, maar

compleet meteostation voor kleinere gebouwen. “Deze oplossing meet de

relatieve vochtigheid en temperatuur, de windsnelheid en -richting, het licht

in drie windrichtingen (O/Z/W), de barometrische druk, de schemergraad,

de neerslag en de globale straling”, vertelt Joke Draaisma. “Het station is

uitgerust met een GPS-module en ontvangt automatisch locatie, tijd, datum

en hoogte. Naast drie Lux-sensoren om de zonwering aan te sturen, bevat

het systeem ook een globale stralingssensor en een verwarmde goud-gecoate

sensor voor neerslagbepaling. Omdat het meteostation geen bewegende

delen bevat, is het volledig onderhoudsvrij.”

Nog meer mogelijkheden

CaTec is ook bijzonder trots op de opvolger van het ‘USM1’ ultrasonore station.

Deze ‘USM1+’ bevat een extra keramische neerslagdetector die verhindert

dat pollen en insecten valse neerslagwaarden geven. “Op die manier wordt

vermeden dat dakluiken en ramen automatisch sluiten terwijl dat niet de

bedoeling is”, verduidelijkt Joke Draaisma. “Ook interessant is het algoritme

dat de globale straling berekent op basis van de Lux-lichtsensoren. Verder

biedt het toestel natuurlijk sensoren voor het meten van wind, neerslag,

relatieve vochtigheid, temperatuur, barometrische druk en licht. Hiermee

is dit het meest uitgebreide ultrasonore station dat vandaag op de markt

verkrijgbaar is.”

Accuraat verschildruk meten

Met de nieuwe ‘600’-serie van E+E heeft CaTeC nu de perfecte oplossing

om op een nauwkeurige en stabiele manier de verschildruk in HVAC- en

gebouwbeheersystemen te meten. “Deze toestellen zijn ontwikkeld als ‘multi

range device’ voor toepassingen met lucht of niet-agressieve gassen”, aldus

Joke Draaisma. “Vandaag bieden ze een bereik van 1.000 tot 10.000 Pa.

Met de nieuwe ‘600’-serie van E+E heeft CaTeC nu de perfecte oplossing

om de verschildruk in HVAC- en gebouwbeheersystemen te meten.

De ‘WSC11’ is een compact, maar compleet

meteostation voor kleinere gebouwen.

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Ook nieuw is de ‘Sigma 05’, een modulair sensorplatform met verwisselbare meetvoelers voor relatieve vochtigheid, temperatuur, CO2 en luchtsnelheid.

Dankzij de piezo-resitive druksensor kan u rekenen op een uitmuntende

stabiliteit op lange termijn. Vandaag zijn de opnemers standaard voorzien

van analoge uitgangen; een digitale Modbus zit in de pipeline.”

Speciaal voor PV-panelen

Met de doorbraak van PV-panelen ontstond de nood aan adequate en

kostenefficiënte sensoren die specifiek op deze toepassing zijn afgestemd.

Intussen biedt CaTeC een breed gamma van dergelijke oplossingen,

waaronder fotovoltaïsche pyranometers die de beschikbare zonne-energie in

watt per m² meten. “Deze sensoren gebruiken het fotovoltaïsch principe om de

invallende zonnestraling te meten”, aldus Joke Draaisma. “De zelfreinigende

en robuuste ‘SP-214’ is onze topper. Deze uitvoering werkt met een 4-20 mA

uitgang, maar we hebben ook types met een voltage uitgang. De serie omvat

zelfs een pyranometer zonder voeding: ideaal voor kleinschalige metingen

met een datalogger.”

Modulaire oplossing

Tenslotte kan u bij CaTeC terecht voor de ‘Sigma 05’, een modulair

sensorplatform met verwisselbare meetvoelers voor relatieve vochtigheid,

temperatuur, CO 2

en luchtsnelheid. “Het betreft een ‘Sensor Hub voor de

intelligentie E+E Modbus meetvoelers”, verklaart Joke Draaisma. “Maximaal

kunnen drie verschillende RS485-meetvoelers worden aangesloten. Drie

meetwaarden worden op het display weergegeven, de twee andere worden

via vrij programmeerbare analoge uitgangen aan een BMS- of PLC-systeem

gekoppeld. Het systeem wordt geleverd met de nieuwe gratis PSC10-

configuratiesoftware.” ❚

‘We richten ons voornamelijk

op toepassingen waar

het binnenklimaat of de

meteorologische condities

moeten worden bepaald’

De nieuwe ‘USM1+’ is het meest uitgebreide ultrasonore

station dat vandaag op de markt verkrijgbaar is.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Innovatieve verwarmingsoplossing

voor oude woongebouwen

De sociale huisvestingsmaatschappij “Foyer Châtelettain” stond vier jaar geleden voor een enorme uitdaging: 112 oude gasketels in hun

appartementsgebouwen in Châtelet waren aan vervanging toe, en nieuwe individuele gascondensatieketels waren geen optie. Acht centrale

stookinstallaties en een afleverset in elk appartement boden een comfortabele, energie-efficiënte en budgetvriendelijke uitkomst.

Tekst Caleffi | Beeld Caleffi

De sociale woongebouwen in de rue Leburton dateren van de jaren ‘70. Door

de kleine woon opper vlakte en de huidige veiligheids voorschriften was er in de

apparte menten geen plaats voor een gas condensatie ketel ter vervanging van

de oude gas ketel. De betrokken studie bureaus vonden de oplossing bij Caleffi:

een compacte afleverset in elk apparte ment. De warmte die de sets afleveren

voor de verwarming en het warm water, komt uit centrale stook plaatsen.

Van studie tot onderhoud

Op basis van de technische gegevens, de comfort- en energie-efficiëntieeisen

en het beschikbaar budget stelde Caleffi de verwarmings oplossing met

SATK22 intelligente afleversets voor. Na het akkoord van de studie bureaus

en de bouw heer, leverde de fabrikant de hydraulische installatie schema’s aan

op maat van dit project. De techniekers die de afleversets plaatsten, kregen

een op leiding in de Caleffi Academy. Na de plaatsing van de eerste sets

controleerde de fabrikant alles nauwgezet, om eventuele fouten op te merken

voordat de overige sets geplaatst werden. Alles werd picobello geïnstalleerd,

en dankzij een onderhoudscontract moet de gebouwbeheerder niet naar de

installatie omkijken.

Collectieve warmte

Per 14 appartementen is er een centrale stook installatie met drie gascondensatieketels.

Vanuit de stookplaats gaat verwarmingswater van 70 °C

Per 14 afleversets is er een centrale stookinstallatie met 3 gasketels.

Maar liefst 112 individuele gasketels werden vervangen door afleversets in deze oude woongebouwen.

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Net als de SATK22 afleversets is de nieuwe vuilafscheider

DIRTMAGCLEAN via Mod-BUS vanop afstand uitleesbaar en

regelbaar en compatibel met gebouwbeheersystemen.

‘Deze collectieve

verwarmingsoplossing met

individuele afleversets is uiterst

duurzaam en ideaal gezien de

kleine woonoppervlakte van de

appartementen’

met een debiet van 1200 m 3 /h naar 14 aflever sets. Een performante

automatische unit als vuilafscheider die zuiver cv-water garandeert en zo

storingen voorkomt, is daarom onmisbaar.

In dit project werd geopteerd voor de DIRTMAGCLEAN van Caleffi, een

unieke, auto matische, zelfreinigende magnetische vuil afscheider met een

totale filteroppervlakte van 1 m 2 voor minimale drukval, die vuil deeltjes tot

2 μm verwijdert. Omdat de bestaande ver warmings installatie in dit project

al zeer oud was, waren er erg veel vuildeeltjes in het cv-water. De eerste

vier maanden na de plaatsing werkten de vuil afscheiders dan ook continu.

Dankzij de uiterst efficiënte DIRTMAGCLEAN is de installatie vrij van alle

vuildeeltjes.

Individueel afgeleverd en afgerekend

De afleversets halen warmte uit de centrale leiding, voor de verwarming

op radiatoren en warm water productie met een ingebouwde warmtewisselaar.

De bewoners kunnen hun eigen comfort temperatuur regelen

met een thermostaat. Op hun afleverset zit een energie meter zodat ze

uiterst nauw keurig voor hun persoonlijk verbruik betalen. Ze krijgen elke

maand een gedetailleerde individuele verbruiks afrekening. Alles gebeurt

digitaal, vanop afstand, zodat niemand de woning moet betreden om

het verbruik op te nemen. Perfect volgens de vereisten van de nieuwe

Europese energie-efficiëntierichtlijn.

De zelfreinigende magnetische vuilafscheider verwijdert

vuildeeltjes tot 2 μm uit het cv-water. Daardoor zijn er minder

storingen en vraagt de installatie minder onderhoud.

Compact comfort, veilig en futureproof

Deze verwarmingsoplossing, met een collectieve stookplaats en individuele

afleversets, wordt in België nog relatief weinig toegepast. Noch tans biedt ze

naast het verwarmings- en warm watercomfort en de beperkte plaatsinname

in de appartementen nog vele voordelen. Omdat er geen stookketels in de

appartementen zelf zijn, is daar ook geen ontploffingsgevaar, geen kans op

CO-vergiftiging en geen CO 2

-uitstoot. Ook mooi meegenomen: de afleversets

zijn compatibel met elk type verwarmingsinstallatie. Als de gasketels ooit

vervangen worden door warmtepompen en het huidig afgiftesysteem door

een op lage temperatuur, kunnen de afleversets behouden blijven. Tenslotte

kunnen zowel de afleversets als de DIRTMAGCLEAN vuilafscheider via Mod-

BUS vanop afstand uitgelezen en geregeld worden en gekoppeld worden met

gebouwbeheersystemen. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat dit vernuftig

systeem in de toekomst meer ingang vindt. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


Met eigen productie antwoorden op vragen uit de markt

ALLE ESSENTIËLE TOEBEHOREN

VOOR EEN HVAC-INSTALLATIE

Linum Group is niet alleen een gereputeerd verdeler van een breed spectrum aan onderdelen voor elke HVAC-installatie, het bedrijf is zelf

ook producent. Onder de merknaam Alixo is het bedrijf aanwezig in de gehele levensfase van een HVAC-installatie, van de montage tot het

onderhoud. Met Alixo bewijst Linum dat het luistert naar concrete vragen op de markt en er waar mogelijk ook een antwoord op voorziet.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Linum Group

Het Alixo-gamma bevat onder meer wand-en dakdoorvoeren,

stepovers op maat, antivibratie sokkels,

muur konzolen en reinigings middelen. De filosofie

erachter is een voudig, zegt Jéroom Roussel, Sales

Manager bij Linum Group. “Een HVAC-installatie

bestaat uit vier stappen: de montage, de opstart,

de afwerking en het onder houd achteraf. Het

Alixo-gamma komt in elk van deze stappen goed

van pas. Denk maar aan anti vibratie sokkels bij

de montage, drainpipes voor het afvoeren van

condens water en beschermkooien die je rond

een buitenunit plaats en voor bescherming en

een esthetische meer waarde zorgen. Met het Air

Alixo-gamma bieden we ook een breed gamma

aan reinigings producten. De Air Alixo producten

zijn speciaal ontwikkeld voor het onderhoud en

de bescherming van airconditioning en voldoen

volledig aan de geldende EU-wetgeving.”

De aanpak onder de merknaam Alixo is anders

dan bij de Linum Group zelf, dat voornamelijk

optreedt als verdeler van grotere merken. De

producten van Alixo worden rechtstreeks aan

installateurs verkocht, maar worden ook verdeeld

bij koeltechnische en HVAC -groothandels.

Specifieke vragen uit de markt

In een snel veranderende sector als de HVACmarkt,

komt het erop aan om te anticiperen op de

verzuchtingen en wensen van de installateur. Dat

is wat Linum Group doet met het Alixo-gamma.

“Een uitstekend voor beeld daarvan zijn de

Alixo-dak door voeren. Een dakdoorvoer bestond

natuurlijk al langer dan vandaag, maar regelmatig

werden we geconfronteerd met specifieke vragen

van installateurs: een bredere, een hogere, of

een dakdoorvoer uit inox die bestand was tegen

meer extreme weers omstandigheden, zoals aan

De Alixo Frame sets.

‘Bij elke vraag van installateurs onderzoeken

we in detail wat de mogelijkheden zijn’

de kust. We stelden echter vast dat dergelijke

mate van maatwerk niet voorzien was bij andere

fabrikanten. Daarom hebben we onze jarenlange

expertise ingezet om in een eigen ontwikkeling te

voorzien. Het resultaat is bijvoorbeeld het Alixogamma

dakdoorvoeren, dat intussen tot negen

gevarieerde modellen telt.”

Dat is dan ook het verhaal achter het Alixogamma:

luisteren naar de installateurs en

innovaties introduceren die moeilijker op de markt

te vinden zijn. “We willen te allen tijde ten dienste

van de installateur staan”, vervolgt Roussel. “Bij

elke vraag van installateurs onderzoeken we in

detail wat de mogelijkheden zijn. Bovendien

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


hebben we als gereputeerd distributeur een

jarenlange ervaring in het snel en tijdig kunnen

schakelen – ook dat is een belangrijke troef voor

onze klanten.”

Alixo Frame sets

Het Alixo-gamma staat niet stil. Recent introduceerde

Alixo de nieuwe Alixo Frame sets. Deze

frames zijn stevig en eenvoudig op te bouwen. Ze

zijn ideaal voor de montage van HVAC- en (koel)

technische units op een vlak of licht hellend dak.

Dankzij de handige – en individueel verstelbare –

stelpoten is een Alixo Frame set vrij van verankering

aan het dak. Zo blijft de dakstructuur

perfect waterdicht en eenvoudig te onderhouden.

Ook met de units erop blijft elke voet apart bij te

regelen en zelfs tijdelijk wegneembaar.

“We hebben al heel wat expertise opgebouwd

als verdeler van Big Foot Systems en hebben

die kennis meegenomen bij de ontwikkeling van

Alixo Frame. Het is een uitstekend, eenvoudig te

monteren en prijsvriendelijk alternatief voor Big

Foot Systems”, besluit Roussel. ❚

In een snel veranderende sector als de HVAC-markt, komt het erop aan

om te anticiperen op de verzuchtingen en wensen van de installateur.

‘De Air Alixo producten zijn speciaal

ontwikkeld voor het onderhoud en de

bescherming van airconditioning en voldoen

volledig aan de geldende EU-wetgeving.’

De producten van Alixo worden rechtstreeks aan installateurs verkocht, maar worden ook verdeeld bij koeltechnische en HVAC -groothandels.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Efficiënte hydraulische inregeling

dankzij innoverende inregelafsluiters

Aalberts hydronic flow control, toonaangevende industriële speler op het vlak van geïntegreerde verwarmings- en sanitaire oplossingen,

presenteert NexusValve, een gamma statische en dynamische inregelafsluiters. Het NexusValve-gamma omvat statische inregelafsluiters met

vaste of variabele opening, dynamische inregelafsluiters en drukverschilregelaars die perfect geschikt zijn voor collectieve woongebouwen

en tertiaire gebouwen.

Tekst en beeld COMAP-FLAMCO

Waarom is inregeling zo belangrijk en hoe

kunnen installaties ingeregeld worden?

Zonder aangepaste oplossing voor hydraulische inregeling worden de debieten

in een installatie vaak ongelijk verdeeld. Dat heeft negatieve gevolgen voor

het comfort van de gebruikers en de efficiëntie van de installatie. Meestal

heeft dit te maken met de opbouw van de circuits: hoogte van het gebouw,

afstand tot de hoofdleiding, bochten, enz.

Nochtans heeft een correct ingeregelde instal latie een aantal essentiële

voordelen: duurzame prestaties van de installatie, een beter thermisch comfort

(uniforme warmteverdeling) en akoes tisch comfort (geen stroomgeluiden

door te hoge debieten), lagere energiekosten (optimaal energierendement

dankzij betere inregeling van de retourtemperaturen), enz.

Dankzij een uitgebreid gamma inregeloplossingen biedt Aalberts hydronic

flow control een oplossing voor de inregeling van elk circuit. Alle inregeloplossingen

worden geproduceerd in Europa, meer bepaald in Duitsland en

Frankrijk. De inregelafsluiters worden rechtstreeks op strategische plaatsen

van het circuit gemonteerd om het debiet te controleren (meestal onderaan

elke stijgleiding). Hun belangrijkste functie is om het waterdebiet zo aan te

passen dat het water gelijkmatig door de installatie stroomt en tegelijk de

debietmeting mogelijk te maken.

Daarnaast is een inregelafsluiter ook een diagnose middel dat op elk moment

de goede wer king van de installatie kan controleren en even tuele afwijkingen

eenvoudig kan opsporen.

Aalberts hydronic flow control richt zich hoofd zakelijk op collectieve woongebouwen

en tertiaire gebouwen. Naargelang het type installatie wordt een

onder scheid gemaakt tussen twee product groepen: statische inregelafsluiters

voor circuits met een constant debiet (hand bediende koppen, vloerverwarming

zonder inregeling,…) of dynamische inregel afsluiters voor circuits met variabele

debieten bij inregeling, voor namelijk door de aanwezigheid van

thermostatische uit rustingen.

NexusValve FLUCTUS, statische inregelafsluiter

voor tijdwinst en hoge meetnauwkeurigheid

NexusValve FLUCTUS is een statische inregel afsluiter met vaste opening

(FODRV) voor de in regeling van hydraulische circuits. Deze veel zijdige

inregelafsluiter is compatibel met verwarmings- en koelcircuits en met

sanitaire toepassingen. De NexusValve FLUCTUS is beschikbaar met

De NexusValve FLUCTUS is beschikbaar met binnendraadaansluiting

van DN 10 tot DN 50 en combineert twee functies in één

product: inregelafsluiter en afsluitkogelkraan.

86 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het nieuwe hoofdkwartier van Flamco in Almere (Nederland) wordt het hoofdkwartier voor Aalberts hydronic flow control en is genomineerd voor de BREEAM Awards 2021.

‘Deze veelzijdige inregelafsluiter is compatibel met verwarmingsen

koelcircuits en met sanitaire toepassingen’

binnendraadaansluiting van DN 10 tot DN 50 en combineert twee functies

in één product: inregelafsluiter en afsluitkogelkraan.

Dankzij het geïntegreerde Venturi-meetstuk, dat losgekoppeld is van het

inregel gedeelte, gebeurt de inbedrijfstelling uitzonderlijk snel: het juiste

debiet kan in 30 seconden ingeregeld worden. Ongeacht de in regeling kan

het debiet ook continu afgelezen worden gebaseerd op één Kvm-waarde.

Bovendien heeft de NexusValve FLUCTUS voor of achter de inregelafsluiter

geen rechte buislengte nodig voor de stabilisatie van het debiet. Deze vrijheid

op het vlak van montage maakt de installatie nog eenvoudiger.

De eenvoudige inbedrijfstelling levert een mooie tijdwinst op bij de installatie

en doordat de doorstroming afgesloten kan worden zonder dat de inregeling

van de inregelafsluiter wijzigt wordt het onderhoud sterk vereenvoudigd.

Het geïntegreerde Venturi-meetstuk van de NexusValve FLUCTUS zorgt tot

slot voor een zeer nauwkeurige debietmeting, met een tolerantie van slechts

ongeveer 3%.

Dankzij een uitgebreid gamma inregeloplossingen biedt Aalberts

hydronic flow control een oplossing voor de inregeling van elk circuit.

De andere NexusValve-inregeloplossingen

van COMAP-FLAMCO

Alle NexusValve-oplossingen van COMAP zijn geschikt voor verwarmingscircuits,

koelcircuits, vloer verwarming en, wat betreft de statische op lossingen, sanitair

warm water. Voor statische of dynamische inregeling beschikt Aalberts Hydronic

flow control over verschillende inregelafsluiters. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


Nog geen eenduidige wetgeving, wel ‘best practices’ in kaart gebracht

ADVIEZEN ROND BRANDVEILIGHEID

BETREFFENDE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook (ondergrondse) laadinfrastructuren voorzien.

Toch rijzen er meer en meer vragen rond de toe te passen brandveiligheidsvoorschriften, voornamelijk in parkeergarages. Er is immers nog

geen eenduidige wetgeving hieromtrent. Daarom werd via Fireforum een overlegplatform opgericht, dat waterdichte ‘best practices’ in kaart

moest brengen. Op 16 september 2021 werd hun Regel van Goed Vakmanschap (RGV) gepubliceerd. Dit document wordt vandaag al door onder

andere architecten, studiebureaus en anderen als referentie voor de brandveiligheid met betrekking tot elektrische voertuigen in parkings

gebruikt. In Vlaanderen wordt dit document sinds 1 december door de brandweerzones in hun adviezen opgenomen om toegepast te worden.

Andere brandweerzones zullen ongetwijfeld volgen.

Tekst Johan Debaere | Beeld Kingspan Light + Air Belgium

Als Fire Safety Engineer is Ing. Robby De Roeck van

Kingspan Light & Air Belgium vaak betrokken bij

de meest complexe dossiers rond brandveiligheid

in projecten, en dat steeds in nauw overleg met

FOD Binnenlandse Zaken (via afwijkingsdossiers)

en de brandweer. Hij wordt dan ook bijna dagelijks

geconfronteerd met de huidige tekortkoming

in onze wetgeving betreffende dit onderwerp.

“Laten we maar direct met de deur in huis vallen:

er is momenteel gewoon geen (eenduidige)

brandveiligheidswetgeving als het gaat over EV

en oplaadinfrastructuur in parkeergarages. Een

werkgroep opgericht door het FOD Binnenlandse

Zaken (Hoge Raad brandveiligheid) schrijft

sinds 2014 aan het vernieuwende HR 1632

(toekomstige Bijlage 7 KB Basisnormen) over

brandveiligheid in parkeergarages, maar daarin

worden oplossingen voor elektrische wagens niet

expliciet behandeld. Dit document zal vanaf 1 juli

2022 wetgeving worden, met de nuance dat

de beschreven oplossingen ook voor elektrische

wagens als veilig beschouwd worden,” stelt

Ing. Robby De Roeck. “Er was dus echt nood aan

een bijkomende duidelijke richtgeving, en daarom

werd op initiatief van FireForum een werkgroep

opgericht met de FODs Binnenlandse Zaken en

Economie, de brandweer, de stakeholders en de

marktspelers. Deze werkgroep moest op korte

termijn de ‘best practices’ in kaart brengen,

rekening houdende met de huidige kennis

omtrent deze materie. Het resultaat werd onlangs

voorgesteld als een Regel van Goed Vakmanschap

(RGV) op het vlak van brandveiligheid, meer

bepaald elektrische voertuigen in parkings.”

In het document RGV worden branddetectie,

actieve rookbeheersing en compartimentering

als een minimum vereiste voorgeschreven.

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Lithium-ion batterijen in elektrische wagens zijn potentiële ontstekingsbronnen, die blijven branden.

De temperatuur kan tot 10° C of meer per minuut exponentieel stijgen.

Risico’s analyseren

Elk project is uniek en vereist dan ook een eigen

aanpak met betrekking tot de brandveiligheid.

Naast de uitwerking van een correcte conforme

oplossing zijn ook de initiële controle bij de

inbedrijfsstelling en de periodieke controles in

een latere fase alsook preventief onderhoud en

herstellingen belangrijk voor de goede werking

van de actieve brandveiligheidssystemen. Het

thema elektrische voertuigen brengt in die optiek

toch wel extra aandachtpunten met zich mee.

De meeste elektrische wagens werken immers

op Lithium-ion batterijen en dat zijn potentiële

ontstekingsbronnen, die grote problemen kunnen

opleveren als ze beginnen te ontbranden. Ze

blijven immers branden en de temperatuur kan

zo exponentieel stijgen, tot 10° C of meer per

minuut (thermal runaway). Een batterij tussen

de 15 en de 25 kWh geeft een wagenbrand

van 4 tot 6 MW, bij 100 kWh spreken we van

8 MW of meer. Ter vergelijking: een volgetankte

wagen met fossiele brandstof geeft ca. 6 MW. De

temperatuur van de vlammen bedraagt 800° C of

meer. Bovendien kan de stralingswarmte van een

brandende elektrische wagen ook de geparkeerde

wagens in de buurt in vlammen doen opgaan. ❯

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her

en der worden ook ondergrondse laadinfrastructuren voorzien.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


Actieve en passieve

brandbeveiliging

Het komt er dus op aan brandoorzaken preventief

uit te sluiten én ook kordaat op te treden bij

brand. Elke parkeergarage moet sowieso voldoen

aan alle voorschriften uit de wetgeving, maar

vanuit de brandanalyse, zoals gesteld in het

document RGV, kunnen nog extra maatregelen

bekomen worden. “In het document RGV

worden branddetectie, actieve rookbeheersing

en compartimentering echter als een minimum

vereiste voorgeschreven. Naast een goede continue

ventilatie moeten parkeergarages uitgerust

zijn met een automatische branddetectie- en

alarminstallatie, die de brandweer snel verwittigt

en de laadpunten automatisch afkoppelt. Een

rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is een

volgende minimale vereiste. Dergelijke systemen

houden de temperatuur en toxiciteit onder

controle en zorgen ervoor dat de brandweer een

beter zicht heeft op de brand en ook eenvoudiger

én rookvrij tot dicht bij de brandhaard geraakt.

Compartimentering naar gebouwdelen met een

andere functie dan parkeren, zoals wettelijk

opgelegd, vrijwaart deze ruimten van rook- en

brandschade,” licht de Fire Safety Engineer toe.

‘Er bestaat nog geen

brandveiligheidswetgeving op het

vlak van elektrische wagens in

ondergrondse parkings’

“Uit de brandrisicoanalyse kan ook blijken dat

een bijkomende subcompartimentering en/of

extra sprinklers noodzakelijk zijn. Na de eerste

bluswerken wordt de wagen door de takeldienst

naar buiten gesleept, waarna het aanbevolen is

deze voor lange tijd in een container met water

onder te dompelen. Vooraleer de takelwerken in

een rookvrije omgeving kunnen plaatsvinden,

moet de ondergrondse parking op een

gecontroleerde manier geventileerd worden.”

Een stap dichter bij

eenvormigheid, maar …

Deze RGV blijft uiteraard gebaseerd op de

kennis en ervaring van vandaag. De technologie

blijft evolueren en dat houdt in dat ook de

voorschriften verder geëvalueerd zullen moeten

worden. “Er beweegt heel wat in de markt. Ik denk

aan zelfblussende/niet ontbrandbare batterijen,

automodellen met een inlaat om rechtstreeks

een blusmiddel in de batterij te injecteren of een

typelabel dat voor elke wagen gelijk is, waardoor

de brandweer gerichter kan ingrijpen,” sluit Ing.

Robby De Roeck af. “We zijn met dit RGV ook

weer een stap dichter bij eenvormigheid. Zoals

reeds aangegeven, wordt dit documenten sinds

begin december door onder andere de brandweer

in Vlaanderen, maar ook door architecten en

studiebureaus als referentie toegepast. In Brussel

en Wallonië blijven de meningen echter nog

verdeeld. Er is dan ook nog werk aan de winkel.”

Dit document kan gratis gedownload worden via

https://www.fireforum.be/voorschriften ❚

Deze RGV omvat ‘best practices’, rekening houdende met de huidige kennis omtrent de problematiek van elektrische voertuigen in parkings.

90 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

€ 750,-

€ 1250,-

€ 1750,-

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.installatieenbouw.be voor meer informatie. U kunt ook

bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar m.noppe@louwersmediagroep.be.

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


Hoogwaardige HVAC-installatie

garandeert optimaal comfort met

minimaal geluidsniveau

Geen state of the art hoofdkantoor zonder performante, energiezuinige HVAC-installatie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat H.Essers

het onderste uit de kan wilde halen op het vlak van klimaateisen. Een kolfje naar de hand van Bovema, al jaar en dag de huisleverancier van

verwarming, koeling en ventilatie voor het Limburgse transportbedrijf.

Tekst Tim Janssens | Beeld H.Essers, Bovema

“Het nieuwe hoofdkantoor van H.Essers bestaat uit verschillende entiteiten:

een foyer met een auditorium op het gelijkvloers, grote kantoor ruimtes op

niveaus 1 tot en met 5 en een poly valente ruimte op de bovenste verdieping,

die momenteel is ingenomen door een pop-upsterren restaurant”, vertelt

Renaat Penders, gedelegeerd bestuurder bij Bovema. “In deze delen van

het gebouw vinden soms heel andere activiteiten plaats en is er dus ook

vaak sprake van een variabele interne warmtelast. We hebben daarom drie

afzonderlijke ventilatiesystemen voorzien, die gedimensioneerd zijn in functie

van het specifieke ruimtegebruik en de potentiële bezetting.”

‘Het was een huzarenstukje om

de 35 meter hoge hoofdschacht

en alle andere componenten op

hun plaats te krijgen’

Penders. “Aangezien we niet aan ons proefstuk toe waren – denk onder meer

aan gelijkaardige referenties zoals CKS in Dilsen-Stokkem en Aviovision in

Hasselt – vormde dit project in technisch opzicht geen onoverkomelijke uitdaging.

Qua uitvoering was het echter minder evident, vooral gezien de hoogte

van het gebouw en het feit dat alle technieken beneden in de kelder staan.

Het was dus wel een huzarenstukje om de 35 meter hoge hoofdschacht en

alle andere componenten op hun plaats te krijgen. Vermits het een betonnen

gebouw met veel glas en weinig wanden is, hebben we eveneens veel

aandacht besteed aan het esthetische aspect. Zo is er nergens een rooster te

zien – ondanks de aanzienlijke luchtverplaatsing van 42.000m³/h – en zijn

bepaalde delen van het klimaatplafond niet geactiveerd en uitgerust met een

onzichtbaar ventilatierooster om het 3.000 m² grote plafond overal mooi te

kunnen laten doorlopen. Het is fijn om te horen dat onze inspanningen en

oog voor detail hun vruchten hebben afgeworpen!” ❚

Keuze voor klimaatplafonds

De belangrijkste aandachtspunten bij de uit werking van de HVAC-installatie

waren het thermische en akoestische comfort. “Het is geen sinecure om op

de werkvloer het juiste koel vermogen te produceren zonder een tocht gevoel

en geluids hinder te veroorzaken. Vandaar de keuze voor klimaat plafonds,

die op een aangename, geruisloze manier voor de verwarming en de koeling

van de verschillende ruimtes zorgen”, legt Renaat Penders uit. “Daarnaast

hebben we uiteraard ook rekening gehouden met het ener getische plaatje,

temeer omdat H.Essers zijn elektriciteit zelf produceert met behulp van

windmolens en PV-panelen. Om die groene stroom maximaal te kunnen

benutten, hebben we twee grote, futureproof R32-warmtepompen met een

capaciteit van 250 kW geïnstalleerd, die zowel individueel als bivalent of in

cascade kunnen functioneren. Zo kan er gelijktijdig verwarmd en gekoeld

worden, naargelang de behoeften in de verschillende ruimtes. Het variabele

ventilatie debiet wordt gestuurd op basis van CO 2

-meting. De ventilatiegroepen

zijn uitgerust met een hoog rendements warmtewiel om maximale

warmte recuperatie te kunnen toepassen.

Veel aandacht voor esthetiek

De band tussen H.Essers en Bovema gaat al een hele tijd terug. “We worden

regelmatig geconsulteerd voor het klimatiseren van de industriële gebouwen

van de groep. Het lag dus voor de hand dat we ook het nieuwe hoofdkantoor

zouden uitrusten met een hoogwaardige HVAC-installatie”, zegt Renaat

De klimaatplafonds passen perfect in het plaatje, ook in esthetisch opzicht.

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Naamloos-1 ADV_NED.indd 1 1 22-09-2021 25/02/16 16:35 09:20

DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING

Voor een beter en gezonder binnenklimaat

• Gezonder en aangenamer

klimaat bij RV > 40 %

• Sterk verminderd risico op

verspreiding van bacteriën

en virussen

• Verlaagde afwezigheid

door ziekte

• Minder oogirritatie

• Geen risico op elektrostatisch

gerelateerde problemen

• Verhoogd rendement van

productieprocessen

• Betere bewaring van

vochtgevoelige materialen

Gasgestookt

UITSTEKEND

RENDEMENT

SUPERLAGE NOx-EMISSIE

8 T/M 11 Februari

Jaarbeurs in Utrecht

STAND 08.A028

LAUNCH 04/2021

Elektrisch

Een steriele omgeving vereist

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING

TOT

146

KG/H

STOOM

IN

TOESTEL

ÉÉN

Voor meer info :

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be

Installatie & Bouw_DSH Belgium_Full page ad.indd 1

3/30/2021 10:12:50 AM

Naamloos-3 1 13-12-2021 16:51

Voorwandsysteem met TEMPOMATIC

dubbele bediening elektronische

toiletkraan voor directe spoeling

GASCOMPONENTEN

DAAR WAAR WARMTE BEGINT

Heating

Heat

process

GASCOMPONENTEN

VOOR AL UW

TOEPASSINGEN

Groot gamma

topmerken

Offerte binnen 24 uur

en snelle levering

Uitstekende kwaliteit

en technisch advies

Hygiëne: geen stilstaand water of bacterievorming,

directe spoeling zonder reservoir, automatische

spoeling zonder manueel contact, hygiënische

periodieke spoeling elke 24 uur

Doeltreffendheid: krachtige spoeling steeds

beschikbaar

Gemakkelijke installatie:

voorgemonteerd zelfdragend voorwandsysteem met

aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos

Waterbesparing: «intelligente» automatische spoeling

(het spoelvolume past zich aan in functie van het

gebruik)

Comfort: automatische spoeling (elektronisch) of

gevraagde spoeling (drukknop)

Gas engines

Engineering van

gasstraten

Gas

Detection

Milieuvriendelijk

en veilig

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke ruimten,

stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van hoogwaardige en

verantwoorde productlijnen.

WWW.GASCOMPONENTEN.BE

TEL + 32 (0)16 35 94 94 - INFO@GASCOMPONENTEN.BE

Meer informatie op delabiebenelux.com


Zó mooi kan

warmte zijn!

www.instamat.nl

De mooiste warmte voor wonen De en mooiste werkenwarmte voor wo


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

PARTNER WORDEN

VAN INSTALLATIE & BOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op installatieenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op installatieenbouw.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

installatieenbouw.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

A DIVISION OF

AIRX BVBA

Klein Dalenstraat 45D

3020 HERENT

T +32 498 53 76 48

E info@airx.be

W www.airx.be

BOSTIK BENELUX

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31 162 491 205

E infonl@bostik.com

W www.bostik.com

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

T 0800 88900 (gratis)

ANTARGAZ NV

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

BOTEC NV

Sportstraat 42-44

2160 WOMMELGEM

T +32 3 354 36 18

F +32 3 354 41 92

E info@botec.be

W www.botec.be

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

AQUADOMO

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 240 03 91

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

F +32 9 225 46 79

E info@serelec.be

W www.eltako.be

W www.delabiebenelux.com

EURO-INDEX BV

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

W www.begetube.com

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

Leuvensesteenweg 607

1930 ZAVENTEM

T +32 2 757 92 44

F +32 2 757 92 64

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

DEN BRAVEN BENELUX B.V.

BELIMO

Riezebosweg 5

8171 MG VAASSEN

T +31 578 57 68 36

E info@belimo.nl

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

Denariusstraat 11

4903 RC OOSTERHOUT

T +31 16 24 910 00

E info@denbraven.nl

FACQ

Leuvensesteenweg 536

1930 ZAVENTEM

T +21 2 719 85 11

E info@facq.be

W www.belimo.nl

W www.climaways.be

W www.denbraven.com/nl-nl

W www.facq.be

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

HENCO INDUSTRIES NV

Toekomstlaan 27

2200 HERENTALS

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

W www.ithodaalderop.be

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

W www.fernox.com

LEDVANCE

FLAMCO BELUX

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

HELIA

Puursesteenweg 363

2880 BORNEM

T +32 3 899 40 40

E info@helia-elektro.be

W www.helia-elektro.be

Z.1 Researchpark 310

1731 ZELLIK

T +32 (0)2 550 68 20

E benelux@ledvance.com

W www.benelux.ledvance.com

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

W www.flamcogroup.com

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

INFORMAZOUT

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

E info@informazout.be

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

E info@linum.eu

W www.linum.eu

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.gas.be

W www.informazout.be/nl

W www.renson.be

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

PREFLEX

Elisabethlaan 153

9400 NINOVE

T +32 54 34 46 64

REXEL

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 482 48 48

F +32 3 870 73 01

T +32 50 30 301

E info@preflex.com

E info@rexel.be

W www.grundfos.nl

W www.intratone.be

W www.preflex.be

W www.rexel.be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

SWEGON BELGIUM NV

TROX BELGIUM NV

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

E info@trox.be

VENTILINE NV

Nijverheidslaan 1524

3660 OUDSBERGEN

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

W www.trox.be

E info@ventiline.be

W www.ventiline.be

E info@rittal.be

W www.rittal.be

TESTO NV/SA

Industrielaan 19

1740 TERNAT

UBBINK

VIEGA

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

W www.siedle.be

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

Jan Samijnstraat 9

9050 GENTBRUGGE

T +32 9 237 11 00

E info.bouw@ubbink.be

W www.ubbink.com/nl-be

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

E info@viega.be

W www.viega.be

THERMOCOMFORT

VASCO GROUP NV

SPIROTECH

Essenschotstraat 1

3980 TESSENDERLO

T +32 800 78 888

W www.spirotech.be

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@thermocomfort.be

W www.engels.be

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

T +32 2 712 06 66

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

STULZ GROEP BV

Weverij 9

TRIMBLE

Duboisstraat 39

2060 ANTWERPEN

VENTILAIR GROUP

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 KUURNE

WAGO BELUX

Excelsiorlaan 11

1185 ZE AMSTELVEEN

T +32 3 289 01 01

T +32 56 36 21 20

1930 ZAVENTEM

T +31 20 545 11 11

F +32 3 297 04 04

F +32 56 36 21 21

T +32 2 717 90 90

E info@stulz.nl

E info_bnl@trimble.com

E be@ventilairgroup.com

E info-be@wago.com

W www.stulz.nl

W www.trimble.com

W www.ventilairgroup.be

W www.wago.com/be-nL

98 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Voor mij is

keuze een

bepalende

facqtor. Luc

Keuze bij de vleet

Meer dan 15.000 producten die onmiddellijk beschikbaar zijn. Bij Facq vind je zeker het meest

geschikte product voor je project – of het nu gaat om het installeren van een badkamer, verwarming

of een hernieuwbare energieoplossing. En op ons e-commerce platform, exclusief voorbehouden

aan professionals, vind je een heleboel gedetailleerde technische informatie over de meeste van onze

producten met handige links naar de sites van onze leveranciers. Heb je alle informatie bekeken, dan moet

je alleen nog… kiezen. Meer info op www.facq.be

EEN PRO AAN UW ZIJDE


Ventilatie

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast

voor de aansluiting van verschillende soorten

ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct.

63

ovalduct x 3 x Ø 63

90 75

ovalduct x 2 x Ø 90 ovalduct x 2 x Ø 75

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar

t + 32 3 870 71 40 f + 32 3 877 55 75

www.begetube.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!