29.12.2021 Views

Glimmer'lei december 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 10 – December december 2015 2021

100e Waar gedenkdag is Julius deze 24 december kerst? 2121:

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

De Kerst waarop de Heilige Memoro in Glimmen verscheen.

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het *Hij jaar woonde 2121 loopt al meer op zijn dan eind. twintig Bijna jaar Kerst. op Dit een jaar zolderkamer

herdenkt wereld dat de Heilige Memoro honderd jaar geleden in het dorpje

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

Glimmen in Huize verscheen, Kooikamp. juist Het tijdens bos rondom een hardnekkige had voor pandemie, hem geen waarvan

gebeurd,

nu nog

maar

weinigen

waar was

weten

Julius

hoe

nu

die

en

heette.

vooral;

De

wat

verschijning

voert hij

is geheimen. pas in 2039 Julius door de werd Roomskatholieke in Glimmen wel Kerk de als ‘bosjesman’

wonder erkend in en zijn sindsdien schild? is De het sporen dorpje Glimmen liepen verder een bedevaartsoord het bos in richting voor

iedereen genoemd. die Zijn wijze kop lessen was wil markant, leren uit herinneringen; als een schilderij, voor iedereen eendenkooi, die begrijpt maar dat het bogen heden daar niet plotseling kan bestaan af richting zonder het de

verleden. doorgroefd. De bedevaartgangers Maar met heldere komen ogen met die bussen straalden. eren Julius de Heilige Rijksstraatweg Memoro, Beschermheilige en waren vervolgens van het niet Geheugen, meer te omdat volgen die

meer was de dan vriend genoeg van wijsheid velen. bezit Altijd om bereid huidige om generaties te helpen te met beschermen door de tegen vele domheid. voetsporen Wijsheid en hondenpoten als vaccin tegen van de onwijsheid. Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Wijsheid als bron van energie om de wereld beter te maken. Ieder honden jaar komen hun duizenden eigenaren. naar dit Jan dorp ging en samen zelfs de met Paus bewoners kwam in

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

2065 naar het monument op de Glimmer Es om er de wijn te zegenen. Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Julius kortgeleden nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

Door spechten Hein Bloemink en ijsvogels. namens Wat de voltallige redactie Glimmer'lei

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

Julius vroeger voor werk

geleden volgens mevrouw

Proloog: had gedaan Wat gebeurde was een er precies goed in 2021?

Alarm

Goedhart. Dan maar eens aan

De bewaard Heilige geheim. Memoro, Daarover Beschermheilige van het Geheugen, Wortelboer volgde de schim van Memoro op gepaste afstand,

de overzijde vragen bij Flora

verscheen zei hij niets. op Waarom kerstavond eigenlijk 2021, precies een eeuw geleden, in onderwijl met haar telefoon & contact Fauna. zoekend En ja hoor, met de daar andere was

de niet? vorm van een gitzwart silhouet. Een levend silhouet, dat zich redactieleden. "Alarm. Hier is Julius iets vreemds die dag aan ervoor de hand, aan jullie het

vrijelijk Het was bewoog, twee met dagen een sonore voor stem die zalvende woorden moeten direct komen", schreef einde zij van in een de What's middag App geweest bericht

kon kerst spreken toen het als het licht hem op beliefde. Julius’ Het grote wonder begon die (destijds een communicatiemiddel). een paar Willem tuinhandschoenen

Bakker, Gert

kerstavond kamer ‘s bij avonds het invallen niet werd van de duisternis, het sneeuwde Nienhuis, Frans Somers, Marjolein te kopen, Dresden aanmaakblokjes,

en Hein Bloemink

toen ontstoken. dikke aarzelende Dat hij ‘s ochtends vlokken. Memoro werd voor het eerst trokken gehaast hun jassen roggebrood aan en spoedden en een zich voorraad naar de

opgemerkt niet verscheen door aan Iekje het Wortelboer ontbijt toen die nog haastig even plek die Iekje hen had doorgegeven. fruit, minstens Met enige genoeg scepsis, voor dat

in de Kooikamp. Dat kinderen

met haar hondje langs de Rijksstraatweg wandelde voordat wél. Overdreef Iekje niet? Maar vijf eenmaal dagen. ter Het plaatse werd geloofden steeds

tevergeefs naar hem vroegen

haar visite zou arriveren voor het

ze

vreemder…

hun ogen niet, want ze zagen

om een wandeling te maken

kerstdiner.

door de

Ze

sneeuw.

liep juist

Ongerust

ter hoogte

een *Wat lenige moest schim Julius geruisloos met al langs dat

van werd het er Quintusbos door huisgenoten zag plotseling op

de voedsel Rijksstraatweg en dekens gaan en als hoe een

het zijn silhouet, kamerdeur wel twee geklopt. meter Jan hoog,

lichtgevende heeft hij dat wolk, meegenomen?

voortgeblazen

soepel van Splunder, uit het de bos eigenaar tevoorschijn van

door Steeds de wind. meer Zoiets vragen hadden maar ze geen nog

komen. het huis, Ze kwam stond aanzetten als verstijfd. met Ze een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds nooit vreemder. gezien in het Roos, dorp die en in van Huize pure

meende openging eerst werd de contouren duidelijk van dat een er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de zenuwen winkel stak binnen Willem voor Bakker postzegels snel

reusachtige moest zijn. man Op te het ontwaren, bed stond maar een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten een sigaret en vroeg; op (dat wat mocht is hier toen aan nog), de

zag Oud helemaal en roestig. geen Leeg. benen En en van zelfs Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele alsof verhaal hij zo aan zijn eigen Roos. wolkje Roos wilde had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

geen voetstappen in de sneeuw.

creëren. Nog voordat Memoro bij

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Droomde gingen een ze dit? aantal Ze zat huisgenoten in die tijd in met Jan voorop de trap

de kruising met de Meidoornlaan

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

de af op redactie weg van naar de buiten Glimmer'lei om te (een kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

was

Roos

voegden

het kereltje

zich

ophaalde.

alweer andere

De

blad was. dat Ook tot in 2054 de tuin heeft heerste bestaan) echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren gewaarschuwde in dorpelingen haar haar kwam bij de

dus constante haar eerste suizen schrik van werd de A28 snel verdreven na, wat trouwens door journalistieke een stuk erbij volgers, staan met en een vertelde mengeling dat haar van sensatiezucht man Adriaan, en die opwinding. imker is De en

nieuwsgierigheid. minder luid was Dit dan was normaal lokaal nieuws! door de Wortelboer flinke laag zou sneeuw in 2022 die verspreid volgers werden in Glimmen al snel zijn echte bijenkasten volgelingen. heeft Bestuursleden staan, Julius van een vv

een gisteren Koninklijke gevallen onderscheiding was. Oh ja, ontvangen verse sneeuw, voor haar dat ontdekking. geeft verse paar Glimmen keer had en Plaatselijk gezien bij Belang het huisje kwamen aan de ook Drentse al aangefietst Aa op het en

Deze sporen… onderscheiding En ja hoor, wordt richting door het haar berghok achterkleinkinderen liepen voetsporen nog terrein ook de van doorgaans de boomkwekerij broodnuchtere dat beheerder verboden van toegang het dorpshuis

voor

altijd van trouw één persoon bewaard. en daarvandaan richting de zandweg het sloot publiek, zich even vlak later bij prevelend de boerderij aan. van Juist de toen familie het silhouet Ubels. van Met de

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december 2015 2021 1

1


Heilige Memoro de Zuidlaarderweg naderde kwam verslaggever

Henk Niemeijer van Glimmen.net met zijn auto aangereden. Hij

rolde bijna zijn wagen uit en had zijn fototoestel al in de hand.

Maar toen hij zijn eerste foto's had gemaakt, merkte hij tot zijn

ontsteltenis dat er helemaal niets op te zien was. Een lege stoep,

een lege straat, geen silhouet. "Dat is toch technisch onmogelijk",

gonsde het door de groep, toen de verslaggever verbouwereerd

zijn camera liet rondgaan als bewijs. Intussen sloeg de Heilige

Memoro de Zuidlaarderweg in, langs de zonneweide en

Kastanjehoeve ging het. De groep volgelingen zwol aan, dit

hadden ze nog nooit beleefd. Kerstavond 2021 zou niet vergeten

worden, meenden ze. Het sneeuwtapijt onder hun voeten werd

dikker en wolliger. Velen hadden lantaarns en windlichten met

daarin kaarsen in de hand, anderen zelfs fakkels. Ze volgden

zonder te weten wie of wat, zoals het vaak gaat bij religies. De

optocht werd steeds langer. Maar wat ze wel wisten was dat zij

dit samen in serene harmonie beleefden. Geen wanklank en dat

voelde erg goed.

Eensgezind

Deze eensgezinde opwinding was precies die onverwachte

verbroedering, die de Heilige Memoro zo gaarne zag. Een

soort bijvangst. Een politiewagen arriveerde en twee agenten

stapten uit. Ze bleven de groep discreet op afstand volgen, want

instinctief voelden ze (net als iedereen) dat dit wonderlijke ritueel

niet verstoord mocht worden. Waarom zouden ze ook ingrijpen?

Er was immers geen strijd, geen vloek, geen discussie, geen

complottheorie. Nee, er was slechts het collectieve verlangen

om de schim te volgen, waarheen deze hen ook brengen zou.

Gewoon volgen, dat was fijn. De Heilige Memoro schreed kalm

en vastberaden voort, zich schijnbaar onbewust van de ophef

in de besneeuwde duisternis achter zich. De Parallelweg in,

langs de spoorbaan. Heel subtiel bleef hij even later een minuut

stilstaan bij de spoorwegovergang en sommigen meenden te zien

dat hij het hoofd boog en een kruisje sloeg. De mensen wisten

wel waarom. Toen stak de Heilige Memoro de spoorbaan over en

gleed de Glimmer Es op langs verdorde wijnranken en struiken.

De groep volgelingen, nu wel honderd mensen groot, liep als

gehypnotiseerd de es op. Er werd gemompeld en gefluisterd. Er

steeg een wolk van verwachtingsvol geroezemoes op: er stond

wat te gebeuren, want Memoro zou spreken.

Daar op die es...

Het silhouet bleef na een paar minuten staan op een open plek

en draaide zich om. De volgelingen hielden ook abrupt stil en

hun adem in. Het was muisstil. Toen stapte, alsof het zo was

afgesproken, ds. Jan Hommes uit de achterste gelederen van

de groep naar voren in het flakkerende licht van fakkels. Hij

was in die jaren classispredikant van de Protestantse Kerken

Nederland. Hij wilde kerkgemeenten inspireren en met elkaar in

gesprek brengen. De saamhorigheid die hij hier voor zijn ogen

zag ontstaan in dit dorp raakte hem diep. Hij nam het woord:

"Mensen, wij volgen vandaag slechts een silhouet, onwetend en

niet-begrijpend. Maar heel eensgezind, en dat ontroert mij. Ik zal

u uitleggen wie wij eigenlijk volgen: het is de Heilige Memoro,

Beschermheilige van het Geheugen. Ik weet natuurlijk wel, dat

hij niet hoort bij de geloofsrichting die ik vertegenwoordig. Hij

hoort eh...bij Rome dus, maar wat ik hier zie gebeuren maakt mij

desalniettemin nederig en blij. Laten we nu samen luisteren naar

wat de Heilige Memoro ons te zeggen heeft."

De Glimmenaren vouwden devoot hun handen voor hun buik en

het geroezemoes stopte. Daar op de Glimmer Es stopte als bij

toverslag het sneeuwen en brak het wolkendek open. De ster van

Bethlehem werd ontstoken door een onzichtbare hand en wierp

haar stralen op de besneeuwde es met wachtende Glimmenaren.

Toen klonk voor het eerst de lage, kalme stem van Memoro.

"Dorpelingen, hoor mij aan. Ik vertel u doorlopend verhalen over

wat is geweest, opdat zij kunnen worden doorverteld. Alleen op

die manier kan de toekomst zich vormen naar het verleden en de

wijsheid zich voortplanten. Dat is mijn opdracht." -"Vertel maar,

wij willen alles horen", klonk opeens een grappige stem in de

menigte. Het was Berend. Iedereen kende dit pseudoniem, maar

niemand die hem herkende.

En Memoro sprak

Memoro stak monotoon van wal: "Het is het jaar 2021 in dit dorp,

ik vertel u over de ambities, hoogte- en dieptepunten. Over jonge

mensen met dromen, ze bouwden hun eigen kasteeltje op de

drooggevallen ijsbaan. Tweelingzussen legden de basis voor een

educatiecentrum in hun Voedselbos. Vrolijke bridgers vonden een

barmhartig nieuw thuis in Herberg De Groenenberg, alwaar ook

iedere maand op vrijdag een café wordt georganiseerd waar men

adviezen over energiebesparing kan ontvangen. Hoe energiek is

dit dorp, geweldig toch? Ik zag ook een wethouder op een rijwiel

uw dorp binnenrijden en hij werd omsingeld gelijk ik wel eens zag

in wild-west films. Hij werd echter niet beschoten, maar moreel

wel tot de orde geroepen. Hij laat geen zonnepanelen meer toe

op uw grazige weiden. Het was helaas niet alleen goed nieuws in

dit dorp, want de toneelvereniging luidde de noodklok. Hoe moet

dat straks zonder de gulle lach op de bühne? Weet wat u mist!

Wat dan weer wel heel goed ging was het Festival Appelbergen,

muzikale dromen werden waar en die brachten de cultuur van dit

dorp op een hoger plan. En wat was het hartverwarmend, toen

de Syrische vluchteling zijn helpers op zijn beurt wilde helpen

door hun fietsen bijna gratis te repareren. En ik zag goede

mensen genoeg, ondernemend en prachtig. Ik werd op slag

betoverd door dat lieve meisje dat een bloemenwinkeltje in het

dorp begon. Haar enthousiasme zal sterker zijn dan welk virus

dan ook. Koop dus bij haar! Vergeet ook niet dat dorpelingen

zelf hun dorp tot bloei brengen, zoals bewoners van de Nieuwe

Schoolweg en Parallelweg hebben bewezen met hun duizenden

bloembollen. Zwarte vingers jaja, maar in het voorjaar straks

honderd kleuren. Er waren in dit dorp ook onzalige ideeën, of was

dat nepnieuws? De Hoge Hereweg asfalteren! Dat schrappen

we uit ons geheugen, want dat was vast nooit een serieus

plan. En wat te denken van de saboteurs die het zelfgebouwde

jeugdhonkje in het Wolvenbos hebben vernietigd? Waarom zo

destructief? Daarmee verbinden we toch geen generaties. Maar

wat overheerst in dit dorp, beminde gelovigen: uw collectieve

2

Glimmer’lei - december 2021


inzet voor een betere samenleving. Maar liefst vijf AED's zijn er

actief en vele burgerhulpverleners die onze harten weer laten

kloppen als die even dienst weigeren. Ja, lieve mensen: in dit

dorp gaat misschien niet alles goed, maar het meeste wél. De

flow is hier positief, en dat woord gebruik ik in de ware betekenis

ervan."

Waarschuwing

Het bleef even stil. Niemand bewoog. Het silhouet van de Heilige

Memoro boog nu iets voorover en precies op dat moment klikte

weer het toestel van de verslaggever van Glimmen.net. En weer

zag hij tot zijn verbijstering slechts een lege plek. Geen Memoro!

Die ging intussen verder: "Lieve gelovigen, in dit dorp is de

Japanse Duizendknoop aan zijn opmars begonnen. Die staat

symbool voor de sluipende opkomst van de verharding en de

splijtende opinies op social media. Zie de Duizenknoop gerust als

mijn waarschuwing aan u en de wereld: zing online een toontje

lager en wees lief voor elkaar." En weer was het stil.

10 september: De Dag van de Heilige Memoro

Toen stapte de kleine gestalte van Frans Somers naar voren.

Hij sprak: "Memoro, ik ben Frans Somers, redactie Glimmerlei.

We zijn onder de indruk, maar wie bewijst ons nou dat u echt

bestaat." De menigte schrok een beetje van de directe vraag en

Somers haalde verontschuldigend zijn schouders op. "Iemand

moet het toch doen", gaf hij links en rechts als verklaring voor

zijn lef. De Heilige Memoro sprak op zalvende toon: "Ik besta. En

als ik het nodig vind om mij te laten zien, dan knetter ik gewoon

even en breng ik een flitsbezoek aan mijn volgelingen. Om ze

te zeggen: vergeet mij niet." Frans Somers werd overmoedig:

"Oh ja, is dat dan al eens gebeurd in Glimmen? Ik heb er

namelijk niets van gemerkt, haha." De menigte hield nu de adem

in. De Heilige Memoro schudde het hoofd met een zucht, die

aanvoelde als een lauwe windvlaag over de es. "Goede man

toch, ben je 10 september dan vergeten? Foei. Dat is de Dag

van de Heilige Memoro!" Geroezemoes, vragende gezichten:

10 september? Wat was er op 10 september? Toen deed Jitske

Bruinenberg een paar stappen naar voren. Haar blikken gingen

heen en weer tussen de volgelingen en de schim van Memoro.

"Ik woon op de hoek van de Hoge Hereweg en Oude Boerenweg,

mensen. Op 10 september is met een enorme knal de bliksem

op ons dak ingeslagen." Memoro keek de mensen nu een beetje

triomfantelijk aan: "Zie je wel: dat was ik dus. Daar had ik die

dag gewoon even zin in", zei hij. "Dus twijfel niet langer aan mijn

bestaan. Ik bén uw collectieve geheugen. Ik zorg dat u niets

vergeet, wat niet vergeten mag worden. Ik ben uw database en

zal de verhalen van uw dorp met me meenemen tot in volgende

eeuwen als u er allang niet meer bent. Maar komaan, het is al

laat. Deze verschijning zit erop, ik word moe en ik moet gaan."

Het echte Geheugen van Glimmen

En zonder een spoor in de sneeuw achter te laten gleed het

silouet van de Heilige Memoro langzaam weg. De volgelingen

staarden hem na en bleven achter op de es. Steeds luider werden

hun stemmen. Wat hadden ze zojuist beleefd? Een wonder. Niet

te geloven. Dit bestaat toch niet? Waar zijn de foto's? Komt hij

volgend jaar terug? Hier moet de Glimmer'lei over schrijven.

Ze hadden het zo druk met elkaar, dat niemand zag waar de

Heilige Memoro naartoe ging. Langs de Parallelweg ging hij tot

aan de school en daar linksaf de Nieuwe Schoolweg in. Voor het

schoolplein langs tot aan de Rijksstraatweg. Daar keek hij even

om zich heen of niemand hem zag en glipte toen het tuinpad

in van het huis op de hoek. Als een stofwolkje zoefde hij verder

en ging als een lichtgevend sliertje door de brievenbus naar

binnen. Naast die deur zat een bordje: A. Jansen. Had iemand

het nu maar zien gebeuren, want dan hadden we nu, honderd

jaar later, geweten dat in dit huis het échte Geheugen van

Glimmen woonde. Dan konden in 2121 de bussen hier stoppen

en bedevaartgangers foto's maken. Maar ja, niemand die het

weet, behalve u die dit nu leest.

Disclaimer: de rol die bestaande personen uit Glimmen in dit

verhaal spelen is verzonnen door de auteur. Hun rol en uitspraken

zijn dus fictie.

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Glimmer’lei - december 2021 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Zweden

Scandinavian Mountains /

dec 2021 - mrt 2022 / zo

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jul – okt 2022 / zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / apr - okt 2022 / di, vr

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - december 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

19 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk glimmen Prof. dr. M. Steehouder 4 de Advent

mmv de cantorij

24 dec. 21.00 uur Barthlomeuskerk n'laren drs K. Oosterhuis kerstnacht

25 dec. 10.00 uur Trefpuntkerk glimmen Da. Fred Karelse kerst mmv de cantorij

31 dec. 19.30 uur Trefpuntkerk glimmen Da. Fred Karelse oudejaarsdag

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

Agenda De Groenenberg

december 2021 - januari 2022

Wekelijks:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

19.00 uur Bridgeclub ‘Klavertje vier’ - ivm

covid voorlopig opgeschort

19.00 uur Schuttersvereniging

09.30 uur Tai Chi

18.30 uur Biljart

13.00 uur Bridgeclub HBS, Heren Bridge

Sociëteit - ivm covid voorlopig

opgeschort

13.00 uur Bridgeclub 86 - ivm covid voorlopig

opgeschort

Tweewekelijks:

Dinsdag 19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Dinsdag 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

Woensdag

Woensdag

Donderdag

09.00 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’ - ivm

covid voorlopig opgeschort

20.00 uur Duurzaam Glimmen

19.30 uur Bridgeclub Glimmen - ivm covid

voorlopig opgeschort

10 januari 20.00 uur Bestuursvergadering

16 januari 13.00 uur Opening expositie

21 januari 18.00 uur Vrijdagavondcafé

23 januari 15.00 uur Muziekmiddag met de Glimmense

band ‘Under Cover’

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

050 - 406 26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

Dat het wonder van Kerst

juist nu onze troost mag zijn

Samen kerstnacht vieren in een volgepakte kerk is er niet bij

dit jaar – alweer niet. Het is zoeken naar mogelijkheden om

toch iets te delen van de boodschap van hoop en licht en

van het visioen van vrede voor alle mensen. De Protestantse

Gemeente te Noordlaren-Glimmen nodigt u uit in de kerststal

in Glimmen en biedt u de kerstavonddienst in Noordlaren

online aan.

Kom eens langs in de kerststal

De dagen vóór kerst staat bij de Trefpuntkerk in Glimmen een

levensgrote kerststal. Kom eens langs, maak een kerstkaart voor

dorpsgenoten en warm je aan wat anderen jou toewensen in

deze tijd. De ster wijst je de weg aan de Nieuwe Schoolweg!

Online kerstviering

De kerstavondviering in de sfeervolle Bartholomeuskerk in

Noordlaren heeft als thema Wees niet bang! Beluister het

kerstverhaal thuis, warm je aan de kerstboodschap en geniet van

kerstliederen en kerstmuziek. Drs. Klaas Oosterhuis gaat voor in

deze dienst, cantor-organist Chris van Bruggen zorgt samen met

een aantal mensen van het koor van de kerk voor muziek en

zang.

Op vrijdag 24 december komt de dienst begin van de avond op

YouTube. Luister en kijk via www.pkn-ng.nl/kerstavond2021

Op zaterdag 25 december is de kerstochtendviering om 10.00

uur in de Trefpuntkerk. Deze dienst wordt geleid door dominee

Frederique Karelse, predikant van de gemeente.

Op zondagochtend 26 december is er geen dienst.

De kerk wenst u gezegende kerstdagen en jaar vol heilzaam

perspectief. www.pkn-ng.nl

OPROEP

Wij zijn een rustig, jong gezin met twee kinderen uit Glimmen

en zijn wegens omstandigheden op zoek naar extra woonruimte,

in eerste instantie voor één van ons. Omdat we hier zo graag

wonen, ons hier erg thuis voelen tussen de mensen, en het in

praktische zin heel fijn zou zijn, zoeken we dit in Glimmen of

directe omgeving. Heeft u een grote woning of woonboerderij en

ruimte over, of een gastenverblijf, dat voor langere tijd verhuurd

kan worden, zou u dan contact met ons op willen nemen? Of

bent u op leeftijd en zou u het prettig vinden om uw grote woning

te delen, neemt u dan ook contact op. Wij staan open voor allerlei

opties. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn door de huur deels te betalen

in de vorm van ondersteuning in het huishouden of hulp in de

tuin. Het hoeft niet groot te zijn, maar wel met eigen (sanitaire)

voorzieningen- keukenblok. En betaalbaar, maximaal 500 euro.

Wie kan ons helpen? U kunt een whatsapp berichtje sturen naar:

06-27511915. Dan neem ik graag contact op!

Glimmer’lei - december 2021 5


Inloopochtend

MINDFUL

VOGELZANG

Praktijk voor Mindfulness, Mindful ouderschap

en coaching jeugd en gezin

Vogelzangsteeg 7 9479 TE Noordlaren

info@mindfulvogelzang.nl 0613045304

Vol goede moed zijn wij in november gestart met een reeks

van inloopochtenden. Het heeft echter niet zo mogen zijn. De

feestelijke ochtend, die gepland stond voor december kon al

niet meer doorgaan. Jammer maar het is niet anders. We hopen,

dat de maatregelen zodanig worden afgezwakt, dat wij elkaar

in januari wel kunnen ontmoeten. Het enige wat mij nu nog rest

is u allen heel goede kerstdagen toe te wensen en een rustige

jaarwisseling. Ik houd u op de hoogte van onze plannen.

Voor u, mede namens ons hele team, Henny, Gre en Corke, alle

goeds. Hopelijk tot 4 januari 2022. Weet u dan weer hartelijk

welkom.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (4 januari 2022)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de

Voedselbank)

Wil Hiensch

De Groenenberg

Het vroegere jeugdhonk van ons dorpshuis is klaar voor gebruik,

mooi gedaan door een aantal vrijwilligers met dank voor een

bijdrage van het Markefonds. We hopen dit voorjaar een nieuwe

jeu de boules baan te kunnen presenteren aan de voorkant van

de Groenenberg; de plannen zijn bijna klaar en de subsidie is

toegekend. In dat verband houden we ons aanbevolen voor

mensen die het spel willen spelen en de baan netjes kunnen

en willen houden. Op dit moment is het dorpshuis vanwege de

pandemie opnieuw gesloten tot en met 1 januari. Dat betekent

dat er geen kerstdiner plaatsvindt. We hebben ook afgesproken

dat de nieuwjaarsbijeenkomst wordt uitgesteld, we hopen dat we

het later in het jaar kunnen inhalen.

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Op zondag 23 januari is er een muziekmiddag gepland. De

Glimmense band Under Cover zal dan spelen, zo is tenminste de

bedoeling en we hopen van harte dat het doorgang kan vinden.

We zitten niet stil, er wordt hard gewerkt om de Groenenberg de

huiskamer van ons dorp te laten zijn. We zijn nog wel op zoek

naar vrijwilligers om achter de bar te helpen. In de Corona-tijd zijn

er nieuwe activiteiten bij gekomen, met name bridge; we willen

iedereen graag ontvangen, maar onze organisatie moet ook op

orde zijn. Wanneer u kunt en wilt helpen, graag. Informatie bij

onze beheerder Henk Wildeboer of andere vrijwilligers. Voor nu

wensen wij als bestuur u goede kerstdagen en mooi begin van

2022.

Jan Hommes, voorzitter Groenenberg

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

6

Glimmer’lei - december 2021


Buurten bij…

Door Marjolein Dresden Hommes

Op een dinsdagochtend ben ik welkom bij Maaike, een nieuwe

dorpsgenoot aan de Kastanjelaan. Ik word zowel door Maaike

als door hun witte herdershond enthousiast ontvangen. Met een

pot thee op tafel en een paar heerlijke koeken vertelt Maaike mij

haar levensverhaal. Ze is opgegroeid in Scharmer en ging als

jonge tiener iedere zomervakantie aan de slag bij een manege

op Ameland. Hier gaat ze later voor een langere tijd aan de slag.

De manege werd een tweede thuis en de eigenaren een tweede

stel ouders. Maaike heeft warme herinneringen aan die tijd.

Daarna maakt ze een reis naar Australië, waar ze als Cow Girl

aan de slag kon. Ze werkt op een grote ranch en draait mee met

het gezin. Dit avontuur voelt nog steeds als een droom.

Hierna gaat ze aan de slag als paardentrainer voor de polo

sport. Dit bevalt minder goed, dus ze gaat al snel door naar

een beroemde springruiter, alwaar ze paarden inrijdt en met ze

springt. Hier slaat het noodlot toe en breekt ze bij een val haar

sleutelbeen. Ze gaat dan weer terug naar Nederland.

Ze gaat ‘Kunst en Design’ studeren en wordt grafisch vormgever.

In die tijd krijgt ze verkering met haar huidige man, Roland.

Roland vaart en is vanwege zijn beroep vijf weken weg en

vijf weken thuis. Dit is eigenlijk altijd zo geweest en is voor de

zelfstandige Maaike geen punt.

Maaike vertelt dat ze vanuit vakanties met haar ouders verknocht

raakt aan Zweden. Haar nieuwe liefde moet dan ook na een

paar jaar mee op vakantie naar Zweden. Daar blijkt de liefde

voor Zweden ook bij Roland meteen diepgeworteld en kopen ze

spontaan een vakantiehuis in midden-Zweden. Maaike straalt als

ze vertelt hoe mooi dit huis was. “Een wit huisje in een dal met

een riviertje voor het huis langs stromend. Echt zo mooi…”

Terug in Nederland volgt Maaike de opleiding kynologie

(hondendeskundige) en begint ze een hondenfokkerij voor de

witte herdershond. Het stel woont dan samen in Scharmer en

worden ouders van hun inmiddels dertienjarige zoon Rinse.

Als de wens voor een tweede kindje zich ontwikkelt, besluiten

ze dat ze hun huis gaan verkopen en vertrekken ze naar hun

vakantiewoning in Zweden. Maaike vertelt dat ze het een fijn

idee vond om de jonge jaren van de kinderen in zo’n mooie vrije

omgeving te wonen. Ze waren door de leeftijd van de kinderen

nog nergens aan gebonden en het werk van Roland is op zee en

dus kunnen ze overal wonen.

Hun tweede kindje, hun dochter Ellemijn, wordt geboren in

Zweden. Het eerste jaar van een kind blijven in Zweden moeders

thuis, zo ook Maaike. Na een jaar zijn kinderen welkom in de

opvang. Maaike vertelt hoe heerlijk het was om zoveel tijd met

haar kind door te kunnen brengen. Ook genieten ze volop van

de prachtige omgeving, zijn ze veel buiten en kunnen ze na

schooltijd nog even skiën. Volgens een Zweeds spreekwoord

bestaat slecht weer niet, alleen slechte kleding. Dit maakten

ze ook in de opvang en op school dagelijks waar. De kinderen

waren grotendeels buiten, ook tijdens de lessen. In Zweden is de

basisschool van je zevende tot je zestiende. Het onderwijs ziet

er dus volkomen anders uit dan in Nederland. Maaike vertelt dat

het onderwijssysteem meer dan in Nederland afgestemd is op de

behoeften van de kinderen. Hier zou Nederland wat haar betreft

echt van kunnen leren.

Als de kinderen ouder worden, besluiten ze dat het tijd is om te

verhuizen. Maaike wil weer iets voor zichzelf gaan doen en de

kinderen zijn toe aan meer diversiteit in omgeving en in (sport)

mogelijkheden. Ze verhuizen naar het zuiden van Zweden, waar

ze vlakbij zee, bos, winkels en scholen wonen. Maaike volgt daar

een koksopleiding (ja, in het Zweeds) en mag aan de slag in een

culinair hoogstaand restaurant. “Heel iets anders, maar ik heb

daar ook weer zoveel geleerd”.

Na ruim tien jaar Zweden is het ondanks dat het supergoed

bevalt toch tijd om terug te gaan naar Nederland. “Je ziet bij

kinderen uit andere landen dat zij en hun kinderen enorm kunnen

worstelen met hun thuis-cultuur versus de cultuur waarbinnen zij

dan leven. Zij voelen zich nergens echt thuis. Dit wilden wij niet

voor onze kinderen. Onze kinderen zijn Nederlands, zij hebben

Nederlandse ouders. Zij verdienen het om zich eerst te kunnen

wortelen in ons land, zodat zij zich ergens thuis voelen en ergens

echt bij horen. Ik hoop van harte dat ze van daaruit lekker weer

naar Zweden gaan, dan gaan wij meteen met ze mee!”

Maaike is inmiddels vanuit ons dorp weer een nieuwe uitdaging

aangegaan door in het bedrijf van haar broer, ‘Munus Vergroent’

te gaan werken. Hier komt haar vak als grafisch ontwerper van

pas om de huisstijl (reclame, website ed) te verfraaien, helpt zij

bij het organiseren van het werk (ontwerpen van groene daken)

en ontwerpt zij groene dakterrassen. Wederom iets heel anders

dus, maar voor Maaike is verandering fijn. “Ik vind ontzettend

veel leuk en ben gemakkelijk te enthousiasmeren”, vertelt ze. De

volgende stap is voor Maaike in deze omgeving een logische;

een honden uitlaat service, mits hier belangstelling voor is…

Het eerste Energiecafe in Glimmen

Op 19 november werd het eerste Energiecafe gehouden in het

Dorpshuis. Enkele nieuwsgierigen kwamen er op af, zelfs uit

Onnen en Eelde. Dit initiatief van Duurzaam Glimmen bleek

heel nuttig, vonden de bezoekers. Concrete en verhelderende

gesprekken over isolatiemaatregelen, 'slimme' energiemeters,

warmtepompen en nog zo het één en ander vulden het

beschikbare uur. Onze deskundige dorpsgenoot Herbert

Zeevalking kon de vragen heel best opvangen en zo nodig

doorverwijzen naar andere deskundigen of instanties.

Op de site van Duurzaam Glimmen wordt de nuttige informatie

over de zogenaamd slimme energiemeter verder toegelicht.

Vanwege de coronabepalingen waren er minder mensen

dan zich hadden aangemeld en de bar was niet beschikbaar.

Volgende keer beter. Op 21 januari kan iedereen zijn vragen over

de energie(transitie) weer kwijt in het Energiecafe, om 17.30 uur

voorafgaand aan de dorpsmaaltijd.

Karel Post Uiterweer, Duurzaam Glimmen

Glimmer’lei - december 2021

7


Nieuw in Glimmen

Reina de Vries is vrijwilliger

bij Honden Zoekgroep Noord-

Nederland!

Door Iekje Wortelboer

Heeft u al kennis gemaakt met

Reina de Vries? Ze woont sinds

augustus met haar beide kinderen

aan de Kastanjelaan in ons dorp.

Reina is een positief ingesteld

mens en ze doet graag iets voor

anderen. Zo is Reina o.a. vrijwilliger

bij de Honden Zoekgroep Noord-

Nederland en daar gaat dit stukje

over. Ik had nog nooit van de HZNN gehoord maar ik dacht dat

het iets te maken zou kunnen hebben met speurhonden. Dat is

niet het geval. De vrijwilligers van de HZNN speuren juist vermiste

honden op. Een hond in paniek kan behoorlijk de kluts kwijtraken

en dingen doen die hij/zij anders nooit zou doen: weglopen,

verdwalen, angstig reageren en noem maar op. Iedereen heeft

wel eens van de dierenambulance gehoord en het werk van de

HZNN begint daar waar de dierenambulance geen uitkomst kan

brengen namelijk het zoeken naar weggelopen honden. Iedereen

kan een beroep doen op de HZNN en het centrale nummer (06-

30170017) wordt dan ook vaak gebeld door de dierenambulance,

de politie of particulieren. Bij de melding wordt natuurlijk direct

zoveel mogelijk informatie verzameld: om wat voor hond gaat

het, hoe ziet hij/zij er uit, waar is het dier voor het laatst gezien,

draagt ‘ie een halsband, een tuigje, zo ja welke kleur, hoe oud

is de hond, komt het dier uit het buitenland, is er iets bekend

over het karakter enz. enz. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om

iets ‘persoonlijks’ van de hond zoals een dekentje of een speeltje

in handen te krijgen wat later eventueel gebruikt kan worden om

de vermiste hond te lokken met een vertrouwde geur. Dan gaan

de vrijwilligers aan de slag. Zij krijgen het bericht via de appgroep

en wie in de buurt is en tijd heeft komt helpen zoeken op locatie.

Iedere vrijwilliger heeft een rugzakje met spulletjes klaarliggen.

In die van Reina zit bijvoorbeeld een riem, een chipreader, een

blikje knakworst, plastic handschoentjes, schoonmaakdoekjes,

een verrekijker en een regenpak en in haar auto liggen altijd een

paar dekentjes en een zeil, want je weet nooit wat je nodig gaat

hebben. In eerste instantie wordt er uitgekeken naar de hond

maar natuurlijk letten de zoekers ook op bijvoorbeeld plukken

haar of een verloren halsband. Andere vrijwilligers checken

thuis voortdurend via social media of er berichten voorbij komen

die met de betreffende zoekgeraakte hond te maken hebben.

Zogenaamde ‘zichtmeldingen’ zijn natuurlijk enorm belangrijk om

gericht te kunnen zoeken. Als de hond gevonden wordt is het

streven altijd om het dier door zijn eigen baasje te laten oppikken.

De ervaring heeft geleerd dat de baas zijn hond dan vooral

niet moet gaan roepen! Door de spanning en de opgehoopte

adrenaline is de stem van de baas namelijk veel hoger en

daarmee verontrustend voor de hond.

Een liedje neuriën of zingen is op dat moment voor de hond vaak

beter herkenbaar en geruststellender. Soms kan de zoektocht

naar een hond dagen of zelfs weken duren. De HZNN geeft de

moed nooit op en blijft dag en nacht paraat. Incidenteel wordt

zelfs een speciale vangkooi gebruikt, die voorzien is van een

camera met telefoonverklikker zodat men direct weet dat de hond

‘gevangen’ is en hem (of haar) kan ophalen. De communicatie

via Facebook zorgt voor een enorm bereik en dat levert vaak

bruikbare tips op. Maar daarnaast worden er soms ook flyers in

het zoekgebied uitgedeeld of zelfs huis aan huis verspreid. Is een

hond gesignaleerd in een risicovolle omgeving zoals de A 28, dan

wordt er nauw samengewerkt met de politie. Zij kunnen eventueel

het verkeer stilleggen en daarmee ongelukken voorkomen. In de

provincie Groningen zijn zo’n 65 vrijwilligers. Dat lijkt best actief

veel, maar er kunnen er altijd meer bij. Spreekt dit werk u aan

en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Reina (06-

13018227) of het centrale nummer (0630170017).

NB Nog een wijze raad van Reina voor alle hondenbezitters:

houdt uw hond in deze tijd van het jaar aangelijnd. Voorkomen is

beter dan genezen!

Nieuws van

Oproep nieuw bestuurslid

Goed nieuws: wij hebben Carmen Wildeboer-van der Leij

onlangs mogen verwelkomen als aspirant-bestuurslid/secretaris!

Het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft

nu nog één plek vacant. Heb jij hart voor Glimmen en wil je

bestuurservaring opdoen of met ons delen? Laat het ons weten.

Neem voor meer informatie contact met een van ons op of stuur

een e-mail naar info@pb-glimmen.nl onder vermelding van

‘belangstelling bestuur’.

Vrijwillige bijdrage

Bij de Glimmer’lei van november was een brief gevoegd met een

verzoek om een vrijwillige bijdrage naar Plaatselijk Belang over

te maken. We willen iedereen bedanken die dat al heeft gedaan!

Een bijdrage geven kan nog steeds via onze website of via het in

de brief genoemde rekeningnummer.

Intocht Sinterklaas

Vrijdag 26 november was de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in

Glimmen. Door alle geldende beperkingen was het anders dan

anders maar gelukkig kon het in aangepaste vorm wel doorgaan.

De Sinterklaascommissie had met Sinterklaas en zijn Pieten

overlegd en we konden veilig een ‘meet & greet’ bij het dorpshuis

doen. Ondanks het slechte weer was er een prima opkomst

van de kinderen uit ons dorp. Veel kinderen hadden een mooie

tekening meegenomen of deden een optreden voor Sinterklaas.

Na afloop kregen alle kinderen een cadeautje mee naar huis.

Speciaal dank aan de Sinterklaascommissie en natuurlijk

aan Sinterklaas en zijn Pieten voor het zoeken naar creatieve

oplossingen en het organiseren van deze geslaagde avond!

Oproep verkeerswensen

We hebben opnieuw reacties ontvangen op onze oproep om

verkeerswensen door te geven, waarvoor dank. Er blijkt al een

duidelijke rode draad uit de reacties en dat sterkt ons als werkgroep

verkeer in het opstellen van een plan voor een verkeersveilig

dorp. Suggesties voor verbetering van de verkeersveiligheid in

Glimmen graag voor het einde van dit jaar doorgeven via info@

pb-glimmen.nl onder vermelding van ‘werkgroep verkeer’.

8

Glimmer’lei - december 2021


Nieuwjaarsreceptie opnieuw geen doorgang

Het is een lange traditie dat Plaatselijk Belang Glimmen en

dorpshuis De Groenenberg samen een nieuwjaarsreceptie voor

het hele dorp in ons dorpshuis houden, meestal de eerste vrijdag

van januari. Gezien de huidige coronamaatregelen hebben we

besloten om ook de nieuwjaarsreceptie van 2022 niet door te

laten gaan. Het is helaas niet anders. We gaan op zoek naar een

geschikte gelegenheid in het voorjaar om elkaar te ontmoeten.

We wensen jullie allemaal in elk geval fijne kerstdagen en een

mooi, gelukkig & gezond 2022!

Oliebollen

Beste Dorpsgenoten,

In 2018 hebben wij, Inge Bakker en Hans Keijzer van de

Boerhoorn 35 in Glimmen, meegedaan met de Africa Classic. Het

is ons toen gelukt ruim € 11.500,- in te zamelen voor Amref Flying

Docters. Eén van onze acties was het bakken van oliebolllen

voor dorpsgenoten en daarop kregen we veel leuke reacties. We

gaan de actie herhalen voor een ander goed doel: het Duchenne

Parents Project.

Wat is Duchenne

Als je geboren wordt met Duchenne Spierdystrofie, breken

je spieren langzaam af en wordt je steeds minder sterk. Rond

je 10e levensjaar komen veel kinderen al in een rolstoel. Ook

kunnen ze hun armen steeds moeilijker gebruiken. Wanneer

de ademhalingsspieren te zwak worden is er beademing nodig.

Ook de hartspier wordt steeds zwakker, waardoor Duchenne

Spierdystrofie uiteindelijk een fatale ziekte is. De meeste kinderen

overlijden rond hun twintigste. Door onderzoek is daar inmiddels

10 jaar bij gekomen. Geld voor verder onderzoek is dus hard

nodig.

Duchenne Heroes

Samen met onze fietsvriendin Saskia uit Haren, gaan we in

september 2022 mee doen aan een sponsor fietstocht “Duchenne

Heroes”. We gaan fietsen voor Frey, het 5 jarig neefje van Saskia

dat deze ziekte heeft. Saskia schrijft dat het juist in deze tijd fijn

is om je samen in te zetten voor iets goeds. We doen graag met

haar mee en gaan in september fietsen vanuit de Vogezen in

Frankrijk naar het Drielandenpunt in Vaals: 700 km – 7 dagen –

4 landen – 1 doel.

Ons doel is om € 5.000,00 te verzamelen voor het team

FreyRiders. Dat doen we onder andere met de oliebollen actie.

Bestellen

- 10 naturel oliebollen voor € 8,00

- 10 krenten/appel oliebollen voor € 9,50

Bestellen kan per mail of telefonisch.

Telefoonnummer Saskia: 06-40 22 20 88

saskiareneerkens@gmail.com

Ophalen

Je kunt je bestelling ophalen op donderdag 30 of vrijdag

31 december na 13.00 uur bij Hans en Inge, Boerhoorn 35 (waar

ze ook gebakken worden).

Indien je moeilijk ter been bent komen we ze graag even brengen.

Beste mensen

Wat zijn we blij en trots dat wij in dit mooie dorp mogen wonen.

Wat kregen wij lieve reacties van jullie na de blunder van

Berend om onze namen bij ons ingezonden stuk te vermelden.

Buurvrouw met COPD kwam een net met brandhout brengen en

zei; ‘ik hou de ramen wel dicht als jullie dan warm zitten’. Bij de

achterdeur vonden wij een volledig opgetuigde kerstboom met

een kaartje met vrolijke dagen er op. Er werden kerstpakketten

bezorgt en heel veel kaarten. Enveloppen met geld en ga zo

maar door, hartverwarmend. De plaatselijke jager vertelde ons

dat er een mooi stukje wild bij de plaatselijke kok lag die het

zou klaarmaken en die zou het de eerste kerstdag dan brengen.

De man van het tankstation kwam ons gasflessen brengen met

een gaskachel en zei; ‘als deze leeg zijn gewoon omruilen voor

volle flessen. Wij worden geknipt door de kapper, krijgen een

schoonheidsbehandeling en de pedicure komt langs, wat een

verwennerij. Iedere week krijgen wij brood van de bakker en een

groot bos bloemen, drankjes van de brouwerij en ga zo maar door.

Wij wanen ons echt in een kerstverhaal met een goede afloop,

zoveel warmte en liefde die wij van jullie krijgen. Dank jullie wel

en een fijn kerstfeest en een gelukkig begin van het nieuwe jaar

voor iedereen (en nu maar hopen dat de uitkeringsinstantie er

niet achter komt)…

Frank en Rogier

Vallend blad

Ik woon nu bijna drie jaar aan de Parallelweg in Glimmen en

verwonder mij al drie seizoenen aan het leger van "bladruimers"

elke herfst.. Alles wordt in het werk gesteld om tot het laatste

blaadje uit de tuin te werken. Sommigen met een bladblazer

waar de gemiddelde hovenier jaloers op zou zijn. En het liefst

op zaterdag als een deel van de Glimmenaren van een krantje

genieten. Alsof de doordeweekse vliegtuigherrie opgevuld moet

worden met een bladblazer. En waarom? Lang voordat de mens

op aarde rondliep met haar bladblazers heeft de natuur zich zo

geëvolueerd dat er in de herfst een mooi laagje compost op

de bodem valt. Deze wordt langzaam omgezet in voeding voor

planten en bomen. De insecten en bacteriën die daarvoor zorgen

houden het bodemleven in stand waarvan uiteindelijk dieren als

egels en vogels leven. Gratis en voor niets!

Mijn tip is om het teveel aan blad op je

eigen composthoop te harken en in het

voorjaar over de tuin te verdelen.

De tijd die je aan bladblazen en besparing

op zakken compost hebt, gebruik je dan

bijvoorbeeld aan een krantje met een kop koffie

op je vrije dag ;-)

Groeten,

Harald Leffers

Glimmer’lei - december 2021 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - december 2021


l

b

l

b

l

Decemberpuzzel Glimmer´lei

n

nee

Antwoorden Antwoorden Glimmer'lei Kerstpuzzel 2021 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W

-k n=m

t=l

s

g

n

Dr. Lei Quiz Dr. Lei Quiz

1 1 W 2 W 23 3

4

s

s

5 o=a 5 e=l 6 g

e=l 6

r=l

v=f

15 1 6 2 237 3

8 4

-k n=m

n

n v=f v=f

b=w b=w

l3 3 4 45 5

6

v=f v=f

b=w b=w

b

l

l

-k n=m

t=l

s

g

n

o=a

s

v=f

b

l

o=a

r=l

e=l e=l

3 4

3 o=a

r=l

4

Ha, gezellig! De decemberpuzzel van de Glimmer´lei ligt weer

op tafel.

r=lMet dank aan Marjolein Dresden, die weer alles heeft

gedaan Wom uw hersenen op gang te brengen tussen kerstkransjes

en Top 2000-liedjes door.

Hoe werkt het?

U ziet plaatjes met verborgen oplossingen, die te maken hebben

-k n=m

met gebeurtenissen,

-k

plekken

n=m

of situaties van het afgelopen jaar

in Glimmen. Laten we even een simpel voorbeeld geven. Stel u

ziet 'KLAAR' met daarachter een plaatje van een dak. Wat zou

g

o=a

r=l

v=f

b=w

t=l

b=w

-k n=m

n

n v=f

9 t=l 9 b 10 b10

nee nee

7 g 7 8

89 9

10

t=l

t=l

5 5 6 67 7

8

b=w

v=f

9 9 10 10

t=l

b

b

nee nee

7 7 8 89 9

10

b=w

Dr. Lei Quiz Dr. Lei Quiz

1 1

2

o=a

r=l

1 1

2

-k n=m

3 3 4

45 5

6

t=l

nee nee

7

g

-k n=m

7 8 -k n=m

t=l 8 t=l

nee

s

s

5 5 6 g 67 g 7

8

l

g

l

dan het antwoord zijn denkt u? Inderdaad: afdak. Immers, een

ander woord voor 'klaar' is 'af'. Maar ach, waren de opgaven in

deze puzzel maar zo simpel.

Wat moet u doen?

Vul de oplossingen in. Als u het goed heeft gedaan ontstaat in

de gemarkeerde strook een woord. Dat woord zoeken wij! Mail

uw oplossing aan glimmerlei@gmail.com. Als u de eerste bent

met de goede oplossing, ontvangt u in januari een mooie bos

bloemen, die wij voor u aanschaffen bij Lisianthus te Glimmen.

-k n=m

1 2 3 4

9 10

b=w

l

g

v=f

b=w

e=l

e=

b

b

9 9 10 10

Glimmer’lei - december 2021 11


Glimmense familie Alrashed verwerft

Nederlanderschap

Berichten van De Groenenberg

De in Glimmen wonende Syrische familie

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Alrashed heeft in november de Nederlandse

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers paspoorten sfeervol kunnen versierd ophalen dorpshuis. bij de Kerstlunches, gemeente.

kerstborrels, Dat is volkomen kerstdrive, terecht: jaarafsluitingen zij voelen en zich de jaarlijkse thuis

Sylvesterloop (zie foto).

in Nederland en zij horen bij Glimmen en haar

Volgens de organisatie

inwoners.

deden dit jaar meer

mensen mee dan ooit:

487 mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. V.l.n.r.: Tamin, Miriam Huda, en Yaman Malko en spraken Mahmoud kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe Het gezin voorzitter, bestaat Jan Hommes, uit Mahmoud voorstelde die en vervolgens Huda,

iets Mohamed vertelde (17 over jaar), de Tamin (16 jaar), Wesal (14

toekomst. Het was

jaar) en Yaman (5 jaar). Bijna 10 jaar geleden

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig zijn zij was Syrië de periode ontvlucht en na een verblijf van

van ruim ijzelgladde een jaar wegen in buurland Jordanië ging het

net achter de rug....

gezin naar Egypte. Daar heeft het drie jaar

Verder was er op

14 gewoond. januari Ondertussen een wonen zij al weer zes

gebruikersoverleg.

jaar in Nederland Op waarvan vijf jaar in Glimmen.

de agenda stonden het

informeren De familie over verbleef de stand het en eerste gang van jaar zaken, in het bespreken AZC in

hoe Onnen we de en gebruikers heeft daar meer al flink kunnen Nederlands laten participeren geleerd. en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een Alle paar gezinsleden mensen dit goede zijn erg voorbeeld actief om en ons willen bestuur deel te

komen uitmaken versterken. van de Op maatschappij. het moment dat Mahmoud ik dit schrijf, doet moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

verschillende werkzaamheden onder andere bij

kan ik dus nog niets melden.

Na de alle tennisvereniging feestelijkheden en als extra fietsenmaker. bijzondere activiteiten Hij wil

graag vast werk en scooters of herneemt fietsen repareren.

het gewone

leven weer zijn gang.

Huda heeft afgelopen zomer een Zo 2-jarige ook voor horecaopleiding

met succes afgerond! Groenenberg. Dat is erg knap. In de

De

Zij werkt nu 3 dagen per week agenda bij een opvanghuis

valt te lezen

dat de gebruikelijke

voor dove kinderen in Yde/De bijeenkomsten Punt. Mohamed weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven heeft we dit werken jaar de aan vmbo het afgerond en is gestart met

verbeteren de opleiding van alles tot automonteur. wat Buurvrouw Bonnie

De Groenenberg betreft.

helpt Mohamed bij veel van zijn huiswerk. Tamin

In mijn vorige bericht

meldde gaat naar ik al school dat we en doet daar vele activiteiten;

bezig hij is zijn doof de en akoestiek kent net te als de andere gezinsleden

verbeteren en met name

het de bargedeelte Nederlandse gezelliger gebarentaal goed. Wesal is erg

te ambitieus maken. De en benodigde is net begonnen op de middelbare

maatregelen school in de zijn havo/vwo-richting.

ons inmiddels bekend dankzij het gratis

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Mahmoud bijhouden en – van Huda onze hebben website. het zeker niet

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

gemakkelijk gehad maar zijn dankbaar voor

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet de vele men zich goede van ervaringen. tevoren opgeven Huda via vertelt een speciaal dat

emailadres: Mahmoud vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. zij graag actief willen zijn, mensen Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet willen verzorgd. ontmoeten Een en kleine helpen wijziging: als dat Wouter nodig Zunneberg is. Ook

kan familieleden voorlopig niet in meer Syrië voor of ons daarbuiten zijn culinaire helpen driegangenmenu

waar bereiden, nodig. Het omdat is vaak hij zijn een tijd grote voor zorg. iets anders Zo hebben nodig

ze

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We Mahmoud hebben een en vervanging Huda met gevonden: hulp van op dorpsbewoners

29 januari zal er

Turks een gekookt geslaagde (en gegeten) crowdfunding worden! Mocht opgezet u op voor de hoogte een

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nicht van Mahmoud die met haar kinderen op

zich daarvoor aanmelden.

Nog de vlucht een kleine was wijziging: en een ernstig we hebben verkeersongeluk

de ideeënbus

weggedaan. heeft gehad Die werd in Egypte. niet gebruikt. Haar Wat man wel goed is daarbij loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

omgekomen en de kinderen ernstig gewond.

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En Met tenslotte de opbrengst kunt u alvast noteren: van de Op crowdfunding 11 en/of 12 maart doen kon

we de weer oudste mee aan zoon de met vrijwilligersactie ernstig rugletsel van het Oranjefonds, in Caïro

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we worden u hierover. geopereerd.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U Veel kunt mensen zich hiervoor in aanmelden Glimmen via en ons omgeving hebben

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

kennisgemaakt met de heerlijke Syrische

Namens hapjes het die bestuur, Mahmoud en Huda bij verschillende

Cilly Kramer-Clobus

gelegenheden maken. Mahmoud kan uitstekend

koken! Zo stond er tijdens de wandelzondag

UITNODIGING

in coronatijd bij hun huis een kraampje met de

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag heerlijkste 15 februari hapjes a.s. en in lekkernijen. het Dorpshuis En de Groenenberg. als er een

Aanvang bekende 20.00 jarig uur. is, wordt er als geschenk meestal

In een 2015 prachtige hebben we taart helaas gebakken. niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee Bijdrage te denken van en Tinus te praten Jeuring, over Noordlaren, de toekomst van die onze de

vereniging.

familie helpt met taalondersteuning

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 16 januari of per en2022

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 4

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - december 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!