03.01.2022 Views

Teeltrichtlijnen Lemmy

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Lemmy</strong><br />

<strong>Teeltrichtlijnen</strong><br />

enzazaden.nl


<strong>Lemmy</strong><br />

Ervaringen tot nu toe<br />

De afgelopen jaren lieten zien dat er veel potentie in het ras <strong>Lemmy</strong> zit. Daarbij werd ook<br />

duidelijk dat het belangrijk is dat het gebruikelijke aubergine klimaat, van potten met hoge<br />

temperaturen, niet de beste manier is om <strong>Lemmy</strong> te telen.<br />

Plantbelasting<br />

Met <strong>Lemmy</strong> is het streven naar een plantbelasting van twintig vruchten per m2. Dit<br />

betekent vier vruchten per stengel bij vijf stengels per m2. Hierdoor krijg je een generatief<br />

groeiende plant met snel uitgroeiende vruchten.<br />

Het teeltseizoen 2021 heeft bevestigd dat je het teeltregime drastisch moet omgooien als je<br />

<strong>Lemmy</strong> goed wilt telen. Om dit ras te telen, betekent namelijk dat het noodzakelijk is om de<br />

plant vanaf het begin van de teelt sterk te houden. Hoge temperaturen zijn hierbij niet nodig<br />

en zorgen in combinatie met en hoog vochtgehalte juist voor vegetatie en zwakke bloemen.<br />

Dit geldt zeker tijdens de start van de teelt in een periode van korte dagen en weinig<br />

lichturen.<br />

<strong>Lemmy</strong> is een sterk ras en wordt in bedwang gehouden door de plantbelasting. Het streven<br />

hierbij is twintig vruchten per m2. Als dit bereikt wordt, ziet men een generatieve open plant<br />

met een zeer snelle groei van de vrucht. Ook in andere teeltomstandigheden zien we dit<br />

terug, zoals in de Provence (Frankrijk) met zeer heet en droog weer.<br />

Met aangepaste teeltwijze blijkt dat zeer hoge producties mogelijk zijn en dat daarbij de<br />

uitstekende vruchtkwaliteit behouden blijft. Wanneer het teeltregime aangepast wordt, heeft<br />

<strong>Lemmy</strong> een aantal unieke eigenschappen.<br />

Die eigenschappen zijn;<br />

• Een zeer snelle uitgroei van de vrucht;<br />

• Zaadvorming in de vrucht blijft lang uit;<br />

• Duidelijk welke vruchten er geoogst moeten worden (arbeidsbesparing);<br />

• Ondanks een hoog vruchtgewicht ook een hoog percentage vruchten tussen de<br />

300-400 gram;<br />

• Sterke generatieve plant.<br />

De teelt<br />

Als onderstam komt Maxifort als beste naar voren bij een 4 stengelsysteem. Ook voor<br />

een getopte plant leent het ras <strong>Lemmy</strong> zich goed. Hierbij blijkt namelijk dat er zeer weinig<br />

stengels wegvallen. De splitsing bij <strong>Lemmy</strong> komt vroeg. Het advies is daarom om bij een<br />

zaaidatum voor 15 november de hartvrucht weg te halen. Dit is beter voor de ontwikkeling<br />

van de plant en de wortels. Een voordeel is ook dat je dan gelijk naar een knipgewicht van<br />

rond de 300 gram kan gaan. Dit geldt tijdens normale weersomstandigheden in het voorjaar<br />

(half februari – begin maart). Het zorgt tevens voor een generatieve plant.<br />

Klimaat<br />

Het klimaat wat bij het ras past, is gericht op het op kracht houden van de knoppen en<br />

bloemen aan de plant. Dit zodat er altijd een zetting mogelijk is. Als je met de teelt te hard<br />

gaat of de plant ‘opsluit’ door een te hoog vochtgehalte in de kas, dan gaan de bloemen<br />

steken en vallen ze uiteindelijk van de plant. Dit is dan ook de belangrijkste parameter<br />

waarop gestuurd moet worden tijdens de teelt.<br />

Omdat de plant gemakkelijk moet kunnen verdampen, heeft het geen hoog vochtgehalte<br />

of hoge temperatuur nodig. Het gewas wordt door deze teeltwijze sterk. Hierdoor kan het<br />

ook een periode met hoge temperaturen goed aan, zonder dat er bloemen van de plant<br />

afvallen en daardoor de plantbelasting daalt.<br />

Laat de middagtemperaturen niet te hoog oplopen, tot maximaal 25 graden. Dit lijkt meer<br />

op een klimaat zoals in de teelt van tomaten gebruikelijk is. Hierbij kan ook stevig CO2<br />

gedoseerd worden.<br />

Bemesting<br />

Ook het bemestingsschema moet op het ras aangepast worden. Belangrijk hierbij is een<br />

lager stikstofgehalte. Er moet worden gestreefd naar een stikstofcijfer NO3 tussen tien en<br />

vijftien mmol en een EC van 2,7. Dit is een generatieve aanpassing in de teeltwijze.<br />

Arbeid<br />

De beste oogstfrequentie van <strong>Lemmy</strong> is twee keer per week de kas rondoogsten. De<br />

vruchten die geoogst moeten worden, zijn goed zichtbaar. Ook voor onervaren personeel<br />

is het duidelijk wat er geoogst kan worden. Tevens houd je met deze werkwijze het<br />

vruchtgewicht op gemiddeld 365 gram.<br />

2 | Enza Zaden<br />

Enza Zaden | 3


enzazaden.nl<br />

Uw contactpersoon in Nederland<br />

Frank van der Spek tel +31 (0)6 46 07 41 38<br />

Enza Zaden<br />

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl<br />

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in<br />

overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve<br />

geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op<br />

www.enzazaden.nl © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | december 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!