13.01.2022 Views

Magazine januari 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HANDYFLOOR

Januari 2022

Magazine

ONZE SHOWROOMS ZIJN OP AFSPRAAK

GEOPEND

Lockdown korting:

Ontvang 5% korting

op je gehele bestelling!

Laat jezelf

inspireren.

DOOR ONS INSPIRATIE MAGAZINE

NIEUWE

Moduleo Vloeren


J A N U A R I 2 0 2 2

1 E E D I T I E

CONTENT

H A N D Y F L O O R M A G A Z I N E

LIVE: NIEUWE

WEBSHOP

Door het toenemende aantal online

verkopen, vonden wij het tijd om onze

webshop compleet te vernieuwen.

KOM LANGS OP

AFSPRAAK

Onze showrooms zijn op afspraak

geopend. Ook achter de schermen

staat ons team voor je klaar.

LOCKDOWN

KORTING

ontvang deze maand 5%

korting op je gehele

bestelling

Pagina 3 Pagina 4

PAG. 6 | MODULEO

PAG. 5 | ONZE VERNIEUWDE COLLECTIE

PAG. 8 | INTERIEUR INSPIRATIE MAGAZINE

PAG. 9 | LEGSERVICE

2
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!