20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12

Het begon met een

gevoel

Terug naar 2014. “Ons idee om Cwartier vorm te

geven, startte met een gevoel. Het gevoel dat

er behoefte was aan iets nieuws”, vertelt Brian

Voesten. “Je zag in die tijd meer en meer start-ups

en zzp’ers. Terwijl er in de binnenstad steeds meer

ruimte vrij kwam, door toename van de online

verkoop. De functie van de binnenstad is de

afgelopen jaren veranderd. En de arbeidsmarkt

is flexibeler geworden. Moeten al die mensen op

hun zolder werken, terwijl er panden leegstaan?

Je kunt ze beter naar de binnenstad halen. Deze

kleine ondernemers brengen kleur, levendigheid

én geld naar de stad.”

John Jacobs

Ook de ratio

“We wilden met flexibele huurcontracten gaan

werken, een gebouw vormgeven vanuit gastvrijheid

en een community bouwen van gelijkgezinden”,

vertelt Geerd Simonis. “Als je marktonderzoek had

gedaan en op een traditionele manier was gaan

ontwikkelen, was Cwartier er nooit gekomen. Als iets

er nog niet is, en mensen kennen het niet, hoe moet

je dan onderzoeken of het werkt? Toch heb je naast

gevoel ook ratio nodig. We rekenden uit of onze

visie ook financieel haalbaar was. We gingen met

z’n drieën een exploitatieverplichting aan voor tien

jaar, met jaarlijks 300.000 euro aan gebouwkosten.

Hoeveel huurders hadden we nodig om dat te

kunnen dekken? En hoeveel tijd hadden we? We

schreven een plan, uitgaande van marktconforme

huurprijzen. Eerst afzonderlijk, ik vanuit Heerlen waar

ik al een creatieve broedplaats heb (C-Mill) en John

en Brian vanuit Weert. De gemeente heeft ons bij

elkaar gebracht.”

Motor voor innovatie

Brian: “Hulde ook aan de gemeente die

überhaupt durfde af te wijken van traditionele

projectontwikkeling. Eerlijk is eerlijk, de traditionele

aanpak had tot dusver ook nog niets opgeleverd

op deze plek, maar het geeft aan hoe cruciaal de

overheid is als motor voor innovatie. Geen enkele

bank zou ons het geld hebben geleend om het

pand te kopen, met het idee voor Cwartier - zonder

langlopende huurcontracten of andere zekerheid.

Doordat de gemeente eigenaar bleef van het pand,

konden we de innovatie vormgeven.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!