20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

26

LIEVER

GELUK

DAN

GELIJK

In gesprek met... Lex! Legal Solutions

Lex! Legal Solutions staat

mensen en bedrijven bij met

juridisch advies en advocatuur

op het gebied van arbeidsrecht.

Maaike Terhorst startte in 2009

voor zichzelf. Eerst samen

met een vrouwelijke partner en

sinds 2014 deelt ze het kantoor

met haar levenspartner Lex. In

2020 kozen ze voor vestiging in

Cwartier. Wat is hun verhaal? Hoe

gingen ze om met tegenslag en

wat maakte hen sterker?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!