20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

28

Wist je dat Cwartier niet alleen de meest

bruisende, maar ook een van de groenste

plekken in de binnenstad is? Velen

maakten al kennis met onze dakakker

op de eerste verdieping waar De

Stadskantien haar verse groenten

verbouwt. Nog maar een enkeling

weet wat er een etage hoger, op

het terras van Punt Welzijn,

gebeurt. Daar wonen,

verdeeld over twee kasten,

tienduizenden honingbijen

die in een straal van één

kilometer de bloemen en

planten (dus ook die

in onze moestuin)

bestuiven. De bijen

worden verzorgd

door stadsimker

Erik Schroën.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!