20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

34.

Waarde van Cwartier

ZOLANG HET BRUIST HEEFT

CWARTIER DE TOEKOMST

38.

Toont veerkracht

DRAWMORE,

HOE JE EEN CRISIS IN DE

KIEM SMOORT

Veerkracht, een woord dat zoveel aan kracht heeft

gewonnen de afgelopen twee jaar. Een periode waarin

COVID-19, een watersnoodramp, het klimaat, de woningmarkt,

het politieke systeem en het belastingstelsel

voor de nodige beproevingen hebben gezorgd. En waar

oplossingen gevonden (moeten) worden in het menselijk

denken en handelen.

40.

Blik op veerkracht

DE BURGEMEESTER

OP BEZOEK

42.

Cwartier

CWARTIERMAKERS OP

EEN RIJ

Veer

kracht.

In deze context past ook een

term als weerbaarheid. Hoe

kun je jezelf (en je omgeving)

beschermen tegen oordelen,

polarisatie en onhaalbare

systemen? Hoe kun je je blijven

ontwikkelen in het Woud der Standaardisatie en op je

weg van kastjes naar muren waar vooral assertiviteit en

persoonlijke aandacht nodig zijn? Vanuit elk perspectief

valt iets te zeggen over veerkracht en weerbaarheid

waarbij er inhoudelijk veel verschillen zullen zijn. Toch

lijken ze allemaal een gemeenschappelijke deler te

hebben: hoogoplopende emoties.

“Lees mee, laat

je inspireren

en vind jezelf

opnieuw uit!”

Waar zou de oplossing te vinden zijn? Is het de kunst

jezelf telkens opnieuw uit te vinden, in de veranderingen

om je heen? Open te staan voor dat wat op je pad

komt? Te onderzoeken waar je voor staat en te doen

wat bij je past? Daarin lief zijn en blijven voor jezelf én

de ander?

Cwartier wil zichzelf blijven ontwikkelen. Het zoekt

daarin de verbinding met ondernemers, Cwartiermakers,

die veerkrachtig zijn in moeilijke economische tijden,

met gebruikers en bezoekers die willen groeien in hun

weerbaarheid. Een plek, een bron voor maatschappij 2.0

die boven zichzelf uitsteekt. Lees mee, laat je inspireren

en vind jezelf opnieuw uit!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!