20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zo sterk kan

De afgelopen twee jaar waren op z’n zachtst gezegd uitdagend. Zo’n

woord dat als het goed met je gaat een positieve lading heeft. Uitdagingen,

daar kies je voor en die pak je met beide handen aan. Maar COVID-19

overviel ons en er was weinig te kiezen. Er was wel veel aan te pakken. En

dat werd massaal gedaan. Met zorgverleners als absolute helden voorop.

Ook waren er kleine lokale initiatieven: de één deed boodschappen voor

de buren, de ander organiseerde een balkonconcert. De ellende bracht

ook mooie dingen voort.

Als je dit magazine leest, is de situatie hopelijk rooskleuriger. Zijn er veel lege

bedden in de ziekenhuizen en wordt er weer gedanst op festivals. Maar zeker

weten doen we dat niet. Het leven is onzeker. Hoe ga je daarmee om? Hoe

kun je met volle teugen leven, ondanks verlies, tegenslag en angst?

30

“Mensen worden vaak weerbaarder als ze inzien dat ze het heft in eigen

handen kunnen nemen”, vertelt Cilla Ezerman van Bijstand naar Werk,

gevestigd in Cwartier. “Je hebt lang niet alles zelf in de hand, dat moeten

we accepteren. Maar wát je in de hand hebt, daarvoor moet je zelf in actie

komen. Gewoon dóen, twijfelen kan achteraf ook.”

Het helpt in ieder geval om aan je eigen gezondheid te werken – dat weten

we allemaal. Genoeg bewegen, veel groenten eten en je mentale gesteldheid

positief fit houden. Daar word je weerbaarder van. Een open deur misschien,

maar in onze westerse wereld met 101 verleidingen is het een enorme

uitdaging om gezonde keuzes te maken en het evenwicht te bewaren.

“Gewoon dóen, twijfelen kan

achteraf ook.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!