20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Werken op

een eigen plek

aan mijn eigen

bedrijf met

collega’s waar

ik altijd een

inspirerend en

gezellig praatje

mee kan maken.

Een professionele en

flexibele werkplek.

Door de contacten

met de collegaondernemers

ontstaat een

inspirerende vibe:

even aandacht voor

elkaar hebben, een

warm woord, een

advies, dat is zó

belangrijk.

#MIDDENINDEMAATSCHAPPIJ

#SAMEN

#ONDERNEMEN

#IMPACT

#GEZELLIG

#C0-CREATIE

Werken in een

omgeving waar we

ontzorgd worden,

altijd iets te doen is

en mensen een praatje

maken bij de pantry.

In hartje stad, met

op de achtergrond

het geluid van de

kerktoren, is het een

prima representatieve

werkplek voor mij.

#VERNIEUWEND

#VERBINDEN

33

Gezelligheid, veel

verschillende

ondernemingen

onder één dak. Zo

kunnen we ook

van elkaar leren

en profiteren.

Centraal gelegen,

laagdrempelig,

veel dynamiek

in het gebouw,

netwerken

met collegaondernemers.

Ideaal centraal

gelegen locatie

met creatieve

collega’s om je

heen.

De kleurige

diversiteit van

collega-ondernemers,

is van extra

toegevoegde waarde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!