20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ERSCHEIDENHEID

36

ALS

KRACHT

Dat zes jaar na de start ruim 95

kantoorruimtes aan de Beekstraat

zijn gevuld en er zelfs ondernemers

op de wachtlijst staan, verbaast

Simon allerminst. Cwartier is

booming en helemaal van deze tijd.

In opdracht van diverse rekenkamers in Parkstad Limburg

onderzocht Simon Duindam enkele jaren geleden

hoe je als gemeente het ondernemersklimaat kunt versterken.

Zijn conclusie: “Het aantal bedrijven is niet van

belang, met diversiteit maak je het verschil. Horeca,

detailhandel, commerciële dienstverlening, welzijn en

maatschappelijke zorg: hoe diverser het aanbod, hoe

sterker de economische groei. En al helemaal als je die

verschillende functies bij elkaar brengt.”

Laat dat nou nét de kracht van Cwartier zijn. Ondernemers

in de meest uiteenlopende disciplines werken in

het oude stadhuis onder een dak. En ze vinden elkaar.

“Het voordeel van die verscheidenheid is dat je in no

time heel veel verschillende mensen leert kennen waar

jij in je eigen werk profijt van kunt hebben. Ondernemers

die iets kunnen wat jij zelf niet kunt. Doordat je

bij elkaar in één gebouw zit, kun je kennis en vaardigheden

en producten en diensten snel en makkelijk met

elkaar verbinden en ontstaan de mooiste en meest

waardevolle combinaties.”

ONDERNEMEN MET VERTROUWEN

De geboren Leidenaar spreekt uit ervaring. Tussen

2012 en 2019 werkte hij als onderwijsarchitect vanuit

C-Mill, de creatieve broedplaats in Heerlen. “Van

coaching tot marketing en van arbeidsintegratie tot

armoedebeleid: alle kennis die ik voor een groot project

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!