20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONDERNEMEN VOELT NU NOG

ALS FIETSEN MET DE REM EROP

HORIZON VERBREDEN

Dat is precies wat Rudi deed. Toen zijn opdrachten voor de

evenementenbranche in het water vielen, verlegde hij zijn

vizier. Om zijn inkomen veilig te stellen, ging de bevlogen

stage designer terug naar de basis, het grafisch ontwerp.

Rudi ontwikkelde nieuwe huisstijlen voor bedrijven en

maakte van de ‘coronanood’ een deugd door voor een

horecabedrijf de anderhalve meter inrichting te verzorgen.

“Daarnaast heb ik de coronatijd volop gebruikt om te

netwerken en na te denken over waar ik met mijn bedrijf

naar toe wil. Dat heeft me tot het inzicht gebracht dat ik de

risico’s beter kan spreiden door mijn horizon te verbreden.

Niet alleen de evenementenbranche heeft thematische

decors en podia nodig. Met mijn thematische ontwerpen

kan ik voor de hele vrijetijdssector het verschil maken.

Denk aan de pretpark branche, de retail, grote tv-shows en

sportevenementen. Na een aantal zeer leuke gesprekken

beginnen nu voorzichtig de eerste opdrachten binnen te

komen.”

Terugkijkend heeft corona hem veel positiefs gebracht.

“Het heeft tijd en ruimte in mijn hoofd vrijgemaakt om de

koers te bepalen. Zeker in die eerste, onzekere periode heb

ik veel gehad aan mijn collega-ondernemers van Perron C.

Bij hen vond ik niet alleen een luisterend oor, maar ook een

sparringpartner en een netwerk. Dat was fijn en waardevol”,

vertelt de ontwerper die al zijn hele leven tekent en in

2015 van zijn hobby zijn beroep maakte.

ARCHITECT VAN HET FEEST

Hij kijkt reikhalzend uit naar het moment dat alle seinen in

de evenementenwereld definitief op groen gaan. “Ondernemen

voelt nu nog als fietsen met de rem erop”, zegt hij. “Ik

mag schetsen maken, maar ze nog niet uitwerken. Terwijl

dat juist het mooiste is, dat hele proces. Van een idee in je

hoofd naar een allesomvattend ontwerp in 3D. Uiteindelijk

sta je dan in een vol stadion. Omringd door duizenden

mensen die los gaan voor een decor dat jij vanachter je

bureau hebt ontworpen. Als stage designer ben je de architect

van het feestje. Dat went nooit, dat is zó tof.”

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!