20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

44

[KWAR-*TIR]

linkedin

Beekstraat 54

6001 GJ Weert

contact@cwartier.eu

www.cwartier.eu

@cwartier

@cwartier

Cwartier… hoe eenvoudig kan het zijn? Althans

dat dachten zijn bedenkers. Niets lijkt minder

waar. Geïnspireerd door de dikke Van Dale

waar kwartier – met een k – onder andere wordt

uitgelegd als een periode van 15 minuten,

een schijngestalte van ¼ van de maan, een

herberging van soldaten en een stadswijk.

Terug naar Cwartier met een C, oftewel een

verzamelplaats voor bijzondere ontmoetingen,

werkgeluk en innovatie in het voormalig stadhuis

aan de Beekstraat in Weert. Cwartier is als het

ware een kleine wijk in het hart van Weert,

voor kwartiermakers, met een knipoog naar

C’magne, een organisatie die oude gebouwen

nieuwe functies geeft en in handen is van een

van de exploitanten. Die C maakt de uitspraak

blijkbaar verwarrend. Veel mensen spreken

het uit als [*See-kwar-tir]. Maar dan missen

we de letter k toch? Dus zoals gezegd,… hoe

eenvoudig kan het zijn?

Je spreekt het gewoon uit als [kwar-*tir].

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!