21.01.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 49

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>49</strong> • januari - februari 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

16<br />

23<br />

24<br />

Last van slechte adem door mondmaskers? Kijk hier voor tips!<br />

Zie <strong>Overschie</strong> - Rotterdam: 2 dagen activiteiten rondom ‘wederopbouw’<br />

Wilt u ook (blijven) tennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Vul dan de enquête <strong>in</strong>!<br />

Geven om De Speelman is geven aan De Speelman!<br />

27<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong> mag weer sporten. Doet u mee?


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 50 – 2022:<br />

14 februari 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

De eerste <strong>editie</strong> van 2022 ligt weer voor u. Uw redactie gaat<br />

met frisse moed het nieuwe jaar <strong>in</strong>, en dat wensen we u ook<br />

toe. Zoals u ziet, is dit nummer wat aan de dunne kant. Dat<br />

willen we hier graag even uitleggen. Er zit namelijk een wereld<br />

achter, waar u waarschijnlijk niets van weet.<br />

Zo’n eerste uitgave <strong>in</strong> het nieuwe jaar levert de uitgever en redactie<br />

altijd wat extra uitdag<strong>in</strong>gen op. Aan het beg<strong>in</strong> van het<br />

nieuwe jaar moet de uitgever alle adverteerders vragen of ze<br />

ook dit jaar weer willen adverteren. Dat was dit jaar extra lastig,<br />

omdat de advertenties duurder zijn geworden. Dat komt doordat<br />

de kosten voor het maken van het blad hoger zijn. Vooral<br />

de prijs van papier stijgt op dit moment enorm. Er is te we<strong>in</strong>ig<br />

papier, dus tja, dat wordt steeds duurder. Veel ondernemers en<br />

organisaties blijven adverteren, omdat ze het te belangrijk v<strong>in</strong>den<br />

om hun klanten te bereiken. Maar helaas heeft een aantal<br />

adverteerders besloten om (voorlopig) te stoppen. Dat bezorgt<br />

de uitgever van uw maandblad extra zorgen, want zonder voldoende<br />

advertenties kunnen we het blad niet maken…<br />

Wie weet kunt u, als trouwe lezer, ons helpen? Kent u een ondernemer<br />

of organisatie met (potentiële) klanten <strong>in</strong> heel <strong>Overschie</strong><br />

(en de Spaanse Polder)? Dan kan dat mogelijk een <strong>in</strong>teressante<br />

partij zijn voor wie een advertentie <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

een goed idee is. We komen graag <strong>in</strong> contact met deze ondernemers<br />

en organisaties. Als u de gegevens aan ons doorgeeft, nemen<br />

wij contact op en spreken we alles door: Geheel vrijblijvend,<br />

natuurlijk! Dus: wilt u nadenken of u iets kunt betekenen?<br />

Er is nog een reden waarom dit eerste nummer van 2022 wat<br />

dunner is. Die reden is heel simpel: <strong>in</strong> januari en februari zij er<br />

altijd m<strong>in</strong>der activiteiten. Dat is door Corona extra het geval.<br />

Ondanks deze januarihobbels zijn we er als redactie toch <strong>in</strong> geslaagd<br />

om een <strong>in</strong>teressante <strong>editie</strong> voor u te maken. We duiken<br />

weer <strong>in</strong> de bouwactiviteiten van Van Du<strong>in</strong> architecten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ook komt u een oproep tegen om de renovatie van Molen<br />

de Speelman te steunen. TC <strong>Overschie</strong> vraagt uw men<strong>in</strong>g over<br />

het verplaatsen van de tennisbanen en de wijkagenten roepen<br />

iedereen op om op straat bij de scholen te letten op de veiligheid<br />

van de k<strong>in</strong>deren. Het portret is deze keer van een zeer<br />

actieve en betrokken <strong>Overschie</strong>ënaar, Ali Al Allouchi. Deze bescheiden<br />

man heeft een <strong>in</strong>teressant verhaal te vertellen. Verder<br />

besteedt dit nummer veel aandacht aan de naoorlogse won<strong>in</strong>gbouw<br />

(de wederopbouw) die <strong>Overschie</strong> zo heeft veranderd. In<br />

februari organiseert Zie <strong>Overschie</strong> een thema-weekend rondom<br />

de wederopbouw met allerlei verschillende activiteiten.<br />

Een uitgebreid programma v<strong>in</strong>d u op de middenpag<strong>in</strong>a’s. De<br />

foto op de voorkant brengt u alvast een beetje <strong>in</strong> de sfeer van<br />

de wederopbouw.<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Gelukkig Nieuwjaar 5<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 7<br />

Deel 3: Rotterdamse Rijweg (vervolg) 7<br />

4 nieuwe jeu de boules banen voor <strong>Overschie</strong> 8<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> BOOS 9<br />

Zwerfvuil? Nee, bedankt! 9<br />

WMO radar 13<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 15<br />

Zie <strong>Overschie</strong> 16<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 19<br />

Als een duveltje uit een boxje 21<br />

Sticht<strong>in</strong>g Silent Dragon 2 maanden gratis sporten! 21<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 22<br />

Wilt u ook (blijven) tennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? 23<br />

Geven om De Speelman is geven aan De Speelman! 24<br />

Een 10 voor kunstwerk 10 van de A13/A16 25<br />

Theatergezelschap Jong van Hart 26<br />

Wijkagenten waarschuwen voor onveiligheid 26<br />

K<strong>in</strong>deren zien niet of er verkeer aankomt 26<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard 27<br />

E<strong>in</strong>delijk mag het weer; sport je met ons mee? 27<br />

Ieder afscheid is ook een nieuw beg<strong>in</strong> 28<br />

Portret van Ali El Allouchi, sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda 29<br />

Klokgelui 30<br />

Vrijwilligers aan het woord 31<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde: Het Wederopbouwmonument uit 1993 na<br />

de renovatie van de Welschenflats. Het monument staat <strong>in</strong> de b<strong>in</strong>nenruimte<br />

tussen de Van Noortwijckstraat en Lemkensstraat.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

h a a r m o d e<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

<br />

<br />

<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

<br />

<br />

<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Mike Driest<br />

Mijn naam is Mike Driest en s<strong>in</strong>ds oktober<br />

2020 hebben mijn vriend<strong>in</strong> Lianne en ik<br />

samen een huis aan de Molens<strong>in</strong>gel.<br />

Zelf ben ik een echte <strong>Overschie</strong>ënaar,<br />

ik ben <strong>in</strong> 1997 geboren <strong>in</strong> de Geerkensstraat,<br />

waar mijn ouders nog steeds wonen<br />

en ik nog vaak over de vloer kom.<br />

De basisschooltijd heb ik doorlopen op<br />

de Startbaan aan de Pieter van Aschstraat.<br />

Op de Startbaan heb ik een aantal goede<br />

vrienden leren kennen, samen hebben we<br />

jarenlang het Saenredample<strong>in</strong> onveilig gemaakt<br />

met potjes voetbal en kattenkwaad.<br />

Ik ben erg trots dat deze vriendengroep<br />

nog geregeld samenkomt om leuke d<strong>in</strong>gen<br />

te doen. Momenteel woon ik dus met<br />

veel plezier, samen, aan de Molens<strong>in</strong>gel.<br />

Het is heerlijk om de deur uit te lopen en<br />

<strong>in</strong> een paar stappen <strong>in</strong> het Park Zestienhoven<br />

te staan om een wandel<strong>in</strong>g te maken<br />

of een stukje hard te lopen. Afgelopen jaar<br />

had het hard gevroren en konden wij voor<br />

onze deur schaatsen, hoe leuk is dat?! Het<br />

grappige is dat ik vroeger vaak door deze<br />

straat reed om naar A.V.S (later A.G.E.) op<br />

de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg te gaan, waar ik<br />

elke zaterdag voetbalde. Toen had ik nooit<br />

gedacht dat wij ruim 15 jaar later daar ons<br />

eerste huis zouden kopen.<br />

Het fijne aan <strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>d ik dat het<br />

echt ‘ons kent ons’ is, waardoor je sociale<br />

cirkel groot is en je snel contact<br />

maakt met anderen. Ook ligt het lekker<br />

centraal en sta je b<strong>in</strong>nen 10 m<strong>in</strong>uten <strong>in</strong><br />

het centrum van Rotterdan. In de zomer<br />

v<strong>in</strong>den wij het dan ook heerlijk om een<br />

fietstochtje naar de stad te maken. Waar<br />

we vroeger ‘het <strong>Overschie</strong>tje’ hadden en<br />

we op deze manier op de hoogte werden<br />

gehouden van activiteiten <strong>in</strong> de buurt<br />

hebben we nu ‘<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.’<br />

Altijd leuk om wat over ons dorp te lezen!<br />

Voor de volgende <strong>editie</strong> nom<strong>in</strong>eer ik mijn<br />

oma, Leny Driest. Zij kan vast iets leuks,<br />

en wat meer geschiedenis, vertellen over<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Gelukkig Nieuwjaar<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Ga maar ga nu maar<br />

neem dit nieuwe jaar ervoor<br />

fiets het hei-land op de heide<br />

laat de wereld aan de revoluties<br />

ga de open velden over<br />

weg van de overbodigheid<br />

de piepkultuur van de onrustigen<br />

noemt een buur je arrogant<br />

nodig hem om met je mee te gaan<br />

maar ga fiets door<br />

zolang de krachten je omr<strong>in</strong>gen<br />

z<strong>in</strong>g door de moeheid heen<br />

ontmoet de kudde<br />

en de rust die dag en nacht<br />

dag met de nacht verb<strong>in</strong>dt<br />

je bent opnieuw gearriveerd<br />

blaat vrolijk mee daar <strong>in</strong> hun kooi<br />

vertel ze dan van deze woorden<br />

over ’t verlaten van de wallenzooi<br />

foto – André Vervooren


Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg <strong>49</strong><br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

Lever<strong>in</strong>g tijjdelijk via<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

(Spoed)medicatie die u dezelfde dag nodig heeft = lever<strong>in</strong>g dezelfde dag!<br />

*mits op voorraad<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

GRATIS bezorgen<br />

Bel de <strong>Overschie</strong>se Apotheek. T. 010 - 415 44 22<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deel 3: Rotterdamse Rijweg (vervolg)<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

Ir St. van Du<strong>in</strong> b.i. (1920-2003) ontwierp halverwege de jaren ’50 verschillende eengez<strong>in</strong>shuizen en enkele appartementen<br />

<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder West. We vervolgen het verhaal over het bouwen aan de Rotterdamse Rijweg (1953-1956).<br />

Rotterdamse Rijweg 39-47 en 79-85:<br />

5 resp. 4 won<strong>in</strong>gen met garages<br />

In 1954 werd een viertal twee-onder-één-kap<br />

won<strong>in</strong>gen met garages<br />

door de gebroeders Van Du<strong>in</strong> ontworpen<br />

en gebouwd aan de Rotterdamse<br />

Rijweg 79-85, ten zuidoosten van de<br />

Theodora Jacobalaan. Vrijwel tegelijkertijd,<br />

<strong>in</strong> 1954-1955, tekenden zij vijf<br />

won<strong>in</strong>gen aan de Rotterdamse Rijweg<br />

39-47. Het pand 39 is een vrijstaande<br />

won<strong>in</strong>g met garage en de panden aan<br />

de Rotterdamse Rijweg 41-47 zijn een<br />

tweetal twee-onder-één kap won<strong>in</strong>gen.<br />

Deze panden zijn gelegen aan de<br />

andere kant van de Theodora Jacobalaan.<br />

De huizen staan -naar stads begrippen-<br />

op een ‘behoorlijk’ stuk grond,<br />

de percelen zijn alle ca 350 m2 groot.<br />

Het ontwerp van de twee-onder-éénkap<br />

won<strong>in</strong>gen g<strong>in</strong>g aanvankelijk uit van<br />

een drietal rookkanalen en schoorstenen;<br />

<strong>in</strong> het def<strong>in</strong>itieve ontwerp werden<br />

het er twee. De bouw van de negen won<strong>in</strong>gen<br />

werd gerealiseerd <strong>in</strong> 1956. Het<br />

vrijstaande pand op nummer 39 werd<br />

verkocht aan ir. H.W.T. van ‘t Groenewoud<br />

e.i., maar hij wilde een andere <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g<br />

van het huis. Van Du<strong>in</strong> kreeg de<br />

opdracht het pand gelijk weer aan te<br />

passen. Deze verbouw<strong>in</strong>g werd nog <strong>in</strong><br />

1956 gerealiseerd.<br />

van twee won<strong>in</strong>gen met elk ook een<br />

garage aan de Rotterdamse Rijweg<br />

103-109 en de Jan Steenstraat 1-3. De<br />

won<strong>in</strong>gen zijn nog gebouwd <strong>in</strong> 1954<br />

en hebben een woonoppervlakte die<br />

varieert van rond de 150 m 2 op percelen<br />

die variëren van 260 m 2 tot 450 m 2 .<br />

De eerste bewoonster van nummer 109,<br />

mevrouw A.J. Vermaas-Staab, schreef<br />

bij het maken van het boek over de Rotterdamse<br />

Rijweg dat <strong>in</strong> 2004 het licht<br />

zag: “Op 8 december [1954] was het<br />

zover: wij trokken <strong>in</strong> ons nieuwe huis<br />

[…] Het stuk tussen de Jan Steenstraat<br />

en de Baanweg was nog een weiland<br />

met koeien en zo stond er plotsel<strong>in</strong>g op<br />

een vroege morgen een losgebroken<br />

koe <strong>in</strong> onze voortu<strong>in</strong>. […] Ja, het was allemaal<br />

nog heel dorps en vertrouwd.”.<br />

In 1960 verbouwde de familie Vermaas<br />

hun woonkamer tamelijk <strong>in</strong>grijpend, dit<br />

gebeurde overigens onder supervisie<br />

van de architect H. Sutterland jr. die ook<br />

een aantal naoorlogse won<strong>in</strong>gen aan de<br />

Rotterdamse Rijweg had ontworpen.<br />

Rotterdamse Rijweg 123-127: 3 won<strong>in</strong>gen<br />

en 3 garages aan de Baanweg<br />

Er werd door Steef van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> 1956 een<br />

blokje van drie eensgez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>gen<br />

ontworpen en <strong>in</strong> 1957 gebouwd aan de<br />

Rotterdamse Rijweg 123-127 op de hoek<br />

van de Baanweg. Gelijktijdig werden drie<br />

garages aan de Baanweg 2-6 gebouwd.<br />

In de huidige situatie is het allemaal wat anders.<br />

Het blok Rotterdams Rijweg 123-127<br />

bestaat nog steeds, maar het adres Rotterdamse<br />

Rijweg 127 bestaat niet. De <strong>in</strong>gang<br />

van won<strong>in</strong>g 127 is, met de garage, op de<br />

Baanweg 2. Dat is nu dan ook het adres.<br />

De drie huizen hebben een woonoppervlakte<br />

van ca. 145 m 2 , de hoekhuizen staan<br />

op een perceel van zo’n 420 m 2 , het tussenhuis<br />

staat op een perceel van 320 m 2 .<br />

Foto’s: Collectie Van Du<strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Rotterdamse Rijweg 103-109: 4 won<strong>in</strong>gen<br />

met garages en 2 won<strong>in</strong>gen met<br />

garages aan de Jan Steenstraat 1-3<br />

Het bureau Van Du<strong>in</strong> en van Du<strong>in</strong> ontwierp<br />

beg<strong>in</strong> 1954 een drietal blokjes


S<strong>in</strong>ds 1 januari 2022:<br />

4 nieuwe jeu de boules banen voor <strong>Overschie</strong><br />

Hans van Luijpen<br />

coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

Jeu de boules bleek tijdens de sportweek van 2020 een hit bij HWD. Vitale <strong>Overschie</strong>se ouderen liepen letterlijk en figuurlijk<br />

warm voor deze ontspannen sport. Nee, ‘sjeudeboel’, zoals de spelers het zelf noemen, is geen eendagsvlieg. Nu zijn er 4<br />

echte jeu de boulesbanen aangelegd.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

8<br />

Het beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> 2021 als grap: ‘laten we twee echte jeu de boules<br />

banen maken, dan hoeven we niet op kunstgras te spelen’. Maar<br />

een aantal vrijwilligers van vv HWD nam de grap serieus. Zij g<strong>in</strong>gen<br />

de uitdag<strong>in</strong>g aan. En als ze dan toch bezig waren, wilden<br />

ze ook de openbare toiletten aanpakken. Die waren wel netjes<br />

onderhouden, maar toch al 40 jaar oud.<br />

Eerste stappen<br />

Goede raad was deze keer niet duur. Een aantal mensen met verstand<br />

van zaken gaf de vrijwilligers goed advies, bijvoorbeeld<br />

over het benaderen van fondsen en organisaties. Deze gratis<br />

adviseurs waren: Sjoerd Nicodem (voormalig HWD bestuurslid<br />

projecten), Kees van der Meer (gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>),<br />

Rita van Hardeveld (gebiedsnetwerker) en Wilco Hameeteman<br />

(Sport Support).<br />

Dankzijn hen konden de eerste stappen snel gezet worden. De<br />

huurder van het terre<strong>in</strong> (voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD) en de eigenaar<br />

(de gemeente en Sportbedrijf Rotterdam) gaven al snel<br />

toestemm<strong>in</strong>g.<br />

Hulp van alle kanten<br />

Al snel zeiden een aantal fondsen ook ‘ja’: S<strong>in</strong>t Laurensfonds,<br />

Elise Mathildefonds, Leeuwen van Lignac sticht<strong>in</strong>g: dit waren de<br />

eerste fondsen die het idee omarmden. Zij betaalden een deel<br />

van de <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen. Ook Boudewijn de Vries, de meedenkende<br />

sportregisseur van <strong>Overschie</strong>, deed mee. Samen met een aantal<br />

enthousiaste collega’s lukte het Boudewijn om een subsidie te<br />

regelen. De aanleg van maar liefst vier jeu de boulesbanen kon<br />

starten!<br />

Juiste man, juiste plek<br />

Bij HWD liep bovendien iemand rond, die verstand had van de<br />

aanleg van jeu de boulesbanen: penn<strong>in</strong>gmeester Ron van der<br />

Velden. Hij bood zich aan als projectmanager en was zo de juiste<br />

man op de juiste plek.<br />

Dit alles betekende dat het lukte om <strong>in</strong> de kerstweek de vier banen<br />

aan te leggen. Ze konden Jan Kok niet blijer maken! Vanaf<br />

het beg<strong>in</strong> van het jeu de boules was Jan actief als teamcoach.<br />

Nu is hij lid van de commissie SJEUDEBOEL CLUB OVERSCHIE,<br />

samen met Joke Pegels, Ada van Noordwijk, Joop Bru<strong>in</strong><strong>in</strong>g, en<br />

T<strong>in</strong>eke Hoogenboom.<br />

Open<strong>in</strong>gsfeest<br />

Op 2 januari zou er een mooi, groot open<strong>in</strong>gsfeest zijn, met een<br />

spetterend optreden van de Wannebiezz en andere verrass<strong>in</strong>gen.<br />

Maar ja, corona… Zodra het weer kan, prikken we een nieuwe<br />

datum voor het open<strong>in</strong>gsfeest (dat trouwens mede mogelijk<br />

is dankzij de gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>).<br />

Alle 23 deelnemers zullen erbij zijn, maar natuurlijk zijn ook<br />

nieuwe deelnemers van harte welkom! Deelname is gratis, ook<br />

<strong>in</strong> de rest van het jaar.<br />

Inschrijfformulier en meer <strong>in</strong>fo bij Joke Pegels of 1 van de andere<br />

commissieleden van SJEUDENBOEL CLUB OVERSCHIE.<br />

De nieuw aangelegde jeu de boules banen bij HWD -<br />

Foto: Kev<strong>in</strong> Los - Wegenbouw Nederland


T<strong>in</strong>y Bosveld, ruim 6 jaar vrijwilliger bij<br />

BOOS / BewonersOrganisatie <strong>Overschie</strong><br />

Interview, gehouden <strong>in</strong> Huis van de<br />

Wijk De Halte, d<strong>in</strong>sdag 18 januari,<br />

door Kees van der Meer<br />

K: T<strong>in</strong>y, fijn dat ik je hier spreek, op de plek<br />

waar je ook altijd je ‘w<strong>in</strong>keliersfunctie’<br />

deed voor BOOS. Deed, want je bent recent<br />

gestopt.<br />

T: Met toch wel wat pijn <strong>in</strong> m’n hart, want<br />

ik heb mijn leven lang vrijwilligerswerk<br />

gedaan. Mijn motto is: je leeft niet alleen<br />

voor jezelf, dus dan ga je andere mensen<br />

helpen. Na ruim 6 jaar bij BOOS vond ik<br />

het wel goed zo.<br />

K: Je gaat je toch niet vervelen thuis, T<strong>in</strong>y?<br />

T: Ik verveel me voor geen meter. Ik speel<br />

graag bridge. Dat doe je met een aantal<br />

mensen en dat doen we zo’n 2 x per week.<br />

Ik geniet daar geweldig van.<br />

K: En mis je je collega’s?<br />

T: Nee hoor, die kan ik nog altijd bellen of<br />

ik loop even langs. We hebben ook een<br />

App-groep en daar zit ik nog <strong>in</strong>. Zo wisselen<br />

we ook <strong>in</strong>formatie uit met elkaar. Maar<br />

dat doen we ook via een map waar<strong>in</strong> we<br />

altijd bijzondere zaken (cases) beschrijven.<br />

K: Welke vragen stellen mensen? Wat zijn<br />

de meest voorkomende zaken die jij en<br />

je collega’s doen voor de bezoekers van<br />

BOOS?<br />

T: Formulieren <strong>in</strong>vullen, maar vooral ook<br />

brieven uitleggen. Uitleggen wat er staat<br />

en welke actie wordt gevraagd. Dat wordt<br />

vaak heel lastig en <strong>in</strong>gewikkeld beschreven.<br />

Zo lastig dat ik zelf soms ook tweemaal<br />

de brief moet lezen. En zelfs af en<br />

toe opbel over: wat bedoelt u eigenlijk?<br />

Verder moeten we wel eens helpen bij de<br />

DigiD. En proberen we onze ‘klanten’ ook<br />

op weg te helpen bij lastige zaken op de<br />

computer. Dat blijft voor een aantal mensen<br />

toch lastig, als je niemand meer aan<br />

de telefoon krijgt.<br />

K: worden jullie wel regelmatig ‘bijgeschoold’<br />

over bepaalde ontwikkel<strong>in</strong>gen?<br />

T: Jammer genoeg niet, maar we zijn zelf<br />

redelijk bijdehand omdat we kranten<br />

lezen, en via TV de nodige <strong>in</strong>formatie b<strong>in</strong>nenkrijgen.<br />

Maar het zou af en toe toch<br />

wel handig zijn!<br />

K: Hebben jullie voldoende tijd voor de<br />

klanten? Kun je meestal wel iedereen tevreden<br />

de deur uit laten gaan?<br />

T: Dat gaat meestal wel goed. In de coronatijd<br />

kon men alleen op afspraak komen en<br />

dat was eigenlijk best handig, vond ik zelf.<br />

Dan kon je het wat reguleren. Maar een<br />

enkele bezoeker komt wel eens met een<br />

uiterst gecompliceerd verhaal; dat kost dan<br />

een boel tijd en veel hoofdbrekens.<br />

Gelukkig v<strong>in</strong>d ik het nooit erg om iemand<br />

te bellen en te vragen om uitleg.<br />

Geen probleem als ze me dan niet zo<br />

bijdehand v<strong>in</strong>den. Dat maak ik zelf wel<br />

uit! En ik ben heel blij dat ik <strong>in</strong> die jaren<br />

bij BOOS heel veel mensen heb kunnen<br />

helpen; dat verrijkt je zelf ook!<br />

Ook vrijwilliger bij BOOS worden? Mail<br />

Patricia Schuilwerve:<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

Meer weten over BOOS? www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

Foto: Kees van der Meer<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

9<br />

Zwerfvuil? Nee, bedankt!<br />

Het lijkt wel of er steeds meer vuilnis op<br />

straat ligt. Mondkapjes, blikjes, koffiebekers,<br />

plastic zakjes, en noem maar op. Van<br />

zwerfvuil wordt niemand beter, en vrolijk<br />

al helemaal niet. Dus bij deze een oproep:<br />

Gooi afval niet op straat!<br />

Er staan overal prullenbakken en vuilconta<strong>in</strong>ers:<br />

gebruik ze. Zie je zwerfvuil<br />

liggen? Het is een kle<strong>in</strong>e moeite het op<br />

te rapen en weg te gooien. Zo maken we<br />

met elkaar <strong>Overschie</strong> schoner, mooier en<br />

dus gezelliger. Of meldt het de gemeente<br />

via de MeldR-app!


tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

S C H R I J F N U I N V O O R D E<br />

Z O M E R L E S S E N !<br />

A A N B I E D I N G<br />

L I D M A A T S C H A P<br />

WORD LID EN BETAAL<br />

DE EERSTE 2 MAANDEN<br />

20 €<br />

*bij een jaarlidmaatschap<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

€ 1 2 5


Museumbericht januari 2022<br />

Expositie “De Tu<strong>in</strong>beelden van Landgoed De Tempel” verlengd<br />

Te bezoeken t/m 6 juni 2022<br />

De expositie is te bezoeken tot en met het P<strong>in</strong>ksterweekend van 5 en 6 juni<br />

2022. Deze fraaie expositie is misschien wel de mooiste die het Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> ooit <strong>in</strong> huis heeft gehad. Door de coronamaatregelen hebben<br />

veel mensen de expositie niet kunnen bezoeken. Daarom hebben het museum<br />

en Natuurmonumenten besloten dat de expositie langer blijft.<br />

Belangstellenden hebben zo een paar<br />

maanden langer de tijd om de beeldencollectie<br />

van de Rotterdamse buitenplaats<br />

De Tempel te komen bewonderen.<br />

Bezoekers die de expositie al zagen, zijn<br />

allemaal heel enthousiast. Dus laat deze<br />

kans niet voorbijgaan en kom naar het<br />

Museum <strong>Overschie</strong> zodra het weer mag!<br />

Je kunt een bezoek aan deze expositie<br />

natuurlijk prima comb<strong>in</strong>eren met een<br />

bezoek aan De Tempel.<br />

een aardige manier om een <strong>in</strong>druk van<br />

de tentoonstell<strong>in</strong>g te krijgen. Dan krijgt<br />

u vast nog meer z<strong>in</strong> om langs te komen<br />

zodra het weer kan en mag.<br />

Gebruik de l<strong>in</strong>k of de QRcode om de<br />

3D-presentatie te bekijken:<br />

https://www.ardito.eu/3d-model/museum-oud-overschie-melkfabriek-actueel/fullscreen/<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Op dit moment is het museum nog gesloten.<br />

U kunt de expositie alvast onl<strong>in</strong>e<br />

bekijken <strong>in</strong> een 3D-presentatie. Dit is<br />

PLUS én spaarders bedankt voor de sponsoractie<br />

Het Museum Oud-<strong>Overschie</strong> wil supermarkt PLUS Richard de Zoete heel hartelijk danken voor de sponsoractie van het<br />

afgelopen najaar.<br />

Klanten van de supermarkt konden bij<br />

de aankoop van hun boodschappen punten<br />

sparen en die punten cadeau doen<br />

aan hun favoriete sportclub of culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g. Zo spaarden de klanten hun<br />

club gezond en hun culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

levend. M<strong>in</strong>stens zo belangrijk was natuurlijk<br />

dat de PLUS en hun klanten op<br />

deze manier de sportclubs en culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen een hart onder de riem staken.<br />

Dat was (en is) <strong>in</strong> deze zware tijden<br />

meer dan nodig, want meer dan ooit kan<br />

<strong>Overschie</strong> niet zonder sport en cultuur.<br />

Het museum heeft via de sponsoractie<br />

een mooie bijdrage ontvangen van €895.<br />

Dat bedrag gaat het museum gebruiken<br />

voor het vernieuwen van de website. Dus<br />

nogmaals, PLUS en de klanten van de<br />

PLUS: heel hartelijk dank voor deze<br />

steun!<br />

Het museum is vanwege de corona-maatregelen<br />

tot nader order gesloten.


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122


Mantelzorg geven is mooi en waardevol, maar het kan ook zwaar zn. Speciaal voor<br />

mantelzorgers is er daarom een ontmoet<strong>in</strong>gsmiddag. Het delen en de herkenn<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

elkaars verhalen, geeft vaak weer ruimte. Ook kunt u iedere ontmoet<strong>in</strong>gsmiddag<br />

meedoen aan een workshop. Er worden afwisselend ontspannende, creatieve of<br />

<strong>in</strong>formatieve workshops georganiseerd. Kom langs, om even stoom af te blazen, iets<br />

leuks te maken of voor een kop koffie en een goed gesprek.<br />

Waar:<br />

<br />

<br />

2 februari: Bruisbal en handzeep workshop<br />

Leuk om zelf te maken en thuis mee te ontspannen<br />

16 februari: Workshop Balans<br />

In de workshop staan we stil b wat het mantelzorgen met je doet. We<br />

gaan aan de slag met de vragen: Wat geeft energie, wat vraagt energie?<br />

Hoe voorkom je dat je overbelast raakt? Hoe kom je weer <strong>in</strong> balans?<br />

WMO radar<br />

13<br />

<br />

Vanaf dit jaar gaan we verder met de klussenboodschappendienst. Daar<strong>in</strong><br />

pakken we kle<strong>in</strong>e <strong>in</strong>cidentele hulpvragen samen op.<br />

Dit is sociaal en fysiek vrwilligerswerk: hulp b het boodschappen doen,<br />

plankje ophangen, samen wandelen, of kle<strong>in</strong>e hulp voor een mantelzorger.<br />

Er is hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel behoefte aan en vele handen maken licht werk.<br />

W zn daarom op zoek naar vrwilligers die kunnen helpen. Hoe groter de<br />

groep vrwilligers, des te beter dat de hulpvragen verdeeld kunnen worden.<br />

Sta j open voor af en toe vrblvend vrwilligerswerk? Scan de QR code en<br />

vul geheel vrblvend de survey <strong>in</strong> en maak kans op een 25 euro VVV<br />

cadeaubon.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie Maurits Verhagen (colofon)<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek | 06 12 85 84 70<br />

jspek@wmoradar.nl<br />

<br />

Maurits Verhagen | 06 23 95 38 60<br />

mverhagen@wmoradar.nl


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Huurprijs €200,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Huurprijs €150,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Locatie: Rodenburgstraat/Willem de Zwijgerstraat<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: www.pnl-vastgoed.nl<br />

010-4155085


GEZOND<br />

IN OVERSCHIE<br />

Meer last van een slechte<br />

adem door je mondmasker?<br />

Nu we bijna overal een mondmasker<br />

moeten dragen, klagen veel mensen dat<br />

ze daar een slechte ademgeur van krijgen.<br />

Toch zijn het niet de mondmaskers<br />

die een slechte adem veroorzaken. Tandartsen,<br />

artsen en verpleegkundigen die<br />

al dagelijks mondmaskers professioneel<br />

moeten dragen, hebben niet meer last<br />

van een slechte adem dan anderen. De<br />

oorzaak moeten we dus zeker niet zoeken<br />

<strong>in</strong> het dragen van het mondmasker zelf.<br />

Een mondmasker dragen is geen pretje. Het jeukt, knelt, is warm én kan je ook<br />

nog eens bewustmaken van het feit dat je adem misschien toch niet altijd naar<br />

roosjes ruikt. Maar wat veroorzaakt die slechte adem? En hoe kom je ervan af?<br />

Alles beg<strong>in</strong>t bij een goede mondhygiëne, maar de onaangename geur kan ook<br />

door andere aandoen<strong>in</strong>gen worden verzorgd.<br />

Toevoegen afbeeld<strong>in</strong>gen<br />

10 tips<br />

Foto dame<br />

Logo tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

De slechte adem wordt daarentegen<br />

veroorzaakt door bacteriën <strong>in</strong> je mond.<br />

Bacteriën die slechte adem veroorzaken,<br />

komen vooral op de tong en <strong>in</strong> het tandvlees<br />

voor. Ook tussen de tanden zitten<br />

heel wat bacteriën. Die zetten voedselresten<br />

om en veroorzaken zo de slechte<br />

geur. Aangezien je de lucht uitademt <strong>in</strong><br />

de beperkte ruimte van je mondmasker,<br />

wordt die lucht ook rechtstreeks naar je<br />

neus gebracht. Hierdoor ga je je slechte<br />

adem sneller ruiken. We zijn ons er dus<br />

sneller bewust van. Zonder mondmasker<br />

is het meestal je omgev<strong>in</strong>g die het opmerkt<br />

en vaak niks durft te zeggen.<br />

TANDARTSPRAKTIJK<br />

KLEINPOLDER<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Blankenburgerpark 160<br />

3042 HA Rotterdam<br />

010-4372517<br />

www.tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

thissen@tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl


Zie Oversch<br />

Amaz<strong>in</strong>g Stroopwafels<br />

12 en 13 februari staan<br />

<strong>in</strong> het teken van de<br />

wederopbouw met Zie<br />

<strong>Overschie</strong> – Rotterdam<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk en <strong>in</strong><br />

theater <strong>in</strong> de Lugt.<br />

Reserveer nu je<br />

dagpas via <strong>in</strong>delugt.nl<br />

Arie van der Krogt<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘ Zie <strong>Overschie</strong><br />

en Rotterdam een attractie?!’<br />

Tijdens de wederopbouw<br />

probeerde Rotterdam de stad weer<br />

haar hart terug te geven door <strong>in</strong> te<br />

zetten op toerisme en vermaak. De<br />

reizende tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Rotterdam<br />

een attractie?!’ is speciaal voor<br />

<strong>Overschie</strong> aangevuld met verhalen<br />

uit <strong>Overschie</strong> en dit weekend te<br />

bezichtigen <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Rondom de tentoonstell<strong>in</strong>g wordt<br />

een programma aangeboden vol<br />

muziek, lez<strong>in</strong>gen en gesprekken.<br />

In de Grote Kerk<br />

Zaterdag<br />

13.30-17.00 u. - Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Zie<br />

<strong>Overschie</strong> en Rotterdam een<br />

attractie?!’<br />

15.00 u. - Lez<strong>in</strong>g Kees Vrijdag<br />

16.00 u. - Ronde Tafelgesprek met<br />

diverse <strong>Overschie</strong>se bewoners uit<br />

de jaren '60,'70,'80 en '90 die<br />

<strong>in</strong>dertijd betrokken zijn geweest bij<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> .<br />

Zondag<br />

13.30-17.00 u. - Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

‘Zie <strong>Overschie</strong> en Rotterdam<br />

een attractie?!’<br />

14.00-16.30 u. - Amaz<strong>in</strong>g<br />

Stroopwafels<br />

15.00 u. - Lez<strong>in</strong>g Paul Groeneweg<br />

16.00 u. - Ronde Tafelgesprek met<br />

diverse <strong>Overschie</strong>se bewoners uit<br />

de jaren '60,'70,'80 en '90 die<br />

<strong>in</strong>dertijd betrokken zijn geweest bij<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> .


ie –<br />

Rotterdam<br />

Joris Lutz & band<br />

In de Lugt<br />

Zaterdag<br />

Shantykoor Barend Fox<br />

14.00 u. - Herco Kruik: cursus<br />

Rotterdams en Rotterdamse<br />

bijnamen<br />

15.30 u. - Joris Lutz<br />

Zondag<br />

14.00 u. - Theaterwerkplaats Ouwe<br />

Rotten: De Wederopbouw Revue<br />

De Wederopbouw Revue is een<br />

voorstell<strong>in</strong>g met sketches,<br />

conférences en liedjes de sfeer van<br />

het Rotterdam van na de oorlog<br />

oproept.<br />

15.00 u. Arie van der Krogt<br />

16.00 u. Muzikaal programma van<br />

jongeren uit <strong>Overschie</strong> over hun<br />

Rotterdam.<br />

Zie <strong>Overschie</strong>-Rotterdam<br />

Zaterdag 12 en zondag 13 februari<br />

Van 13.30 tot 17.00 u.<br />

Toegang is gratis na het reserveren<br />

van een dagpas via <strong>in</strong>delugt.nl. Bij<br />

b<strong>in</strong>nenkomst wordt uw QR code en<br />

geldige legitimatie gecontroleerd.<br />

Een mondkapje is verplicht bij het<br />

verplaatsen.<br />

Reserveer nu uw dagpas via<br />

<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Shanty koor barend fox<br />

De Wederopbouw Revue<br />

Met dank aan:<br />

Platform Wederopbouw Rotterdam.<br />

Dit programma kwam mede tot stand door<br />

steun van:<br />

Dit is een productie van:<br />

Z i e O v e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

17


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


januari 2022<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g aanpak Abtsweg<br />

De Abtsweg wordt veiliger, groener en gezelliger<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

19<br />

In 2023 gaat de Abtsweg op de schop. Bewoners hebben de gemeente<br />

verteld wat zij hierbij belangrijk v<strong>in</strong>den. Wat staat <strong>in</strong> de top drie aan wensen<br />

voor de Abtsweg? En wat houden de voorbereid<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> die zijn gestart?<br />

Veel <strong>Overschie</strong>ënaars willen dat verschuiven de leid<strong>in</strong>gen vaak.<br />

er m<strong>in</strong>der hard gereden wordt op Sted<strong>in</strong> en Evides zijn betrokken bij<br />

de Abtsweg. Ze willen de straat de voorbereid<strong>in</strong>g. Want je kunt niet<br />

gezelliger en groener. Met meer zomaar een verkeersdrempel, een<br />

veilige oversteekplekken. Deze en boom of een plantenbak bovenop<br />

andere wensen zet de gemeente de plek van een gas- of waterleid<strong>in</strong>g<br />

aanleggen.<br />

<strong>in</strong> het <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsplan. Hier<strong>in</strong> staan<br />

alle verander<strong>in</strong>gen voor de straat of<br />

buurt die aangepakt wordt.<br />

Het verm<strong>in</strong>deren van hard rijden<br />

kan met verkeersdrempels of extra<br />

Leid<strong>in</strong>gen<br />

bochten, of door borden te plaatsen.<br />

Wat de beste oploss<strong>in</strong>g is,<br />

De voorbereid<strong>in</strong>g van zo’n <strong>in</strong>grijpende<br />

klus kost zeker een jaar. verschilt per plek. Dat bepalen de<br />

Onder meer omdat er <strong>in</strong> de bodem verkeersdeskundigen van de gemeente.<br />

allerlei kabels en leid<strong>in</strong>gen liggen.<br />

Die zijn aangegeven op een kaart.<br />

Maar de gemeente graaft voor de Afspraken met aannemer<br />

zekerheid geulen <strong>in</strong> de bodem, Tegelijk met de Abtsweg krijgen<br />

om te kijken hoe de leid<strong>in</strong>gen er ook de Buttervlietstraat, Been<strong>in</strong>gerstraat,<br />

Ameidestraat, nu liggen. Als de bodem verzakt,<br />

Ruggeweg,<br />

Rammelandstraat en het<br />

Mookhoekple<strong>in</strong> een opknapbeurt.<br />

Wanneer is welke straat aan de<br />

beurt? Met de aannemer maakt de<br />

gemeente een plann<strong>in</strong>g en werkafspraken.<br />

Om te beg<strong>in</strong>nen maken de<br />

ontwerpers van de gemeente een<br />

ontwerp en een bestekteken<strong>in</strong>g.<br />

Daar staan alle wijzig<strong>in</strong>gen en afmet<strong>in</strong>gen<br />

op.<br />

Meer weten over alle geplande<br />

werkzaamheden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Oost?<br />

Kijk op www.rotterdam.nl/overschieoost.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


januari 2022<br />

Denk mee over speelplekken<br />

Veilig en leuk buiten spelen is belangrijk<br />

vraagt de gemeente uw men<strong>in</strong>g<br />

over de speelplekken aan de Lemkensstraat,<br />

de Van Adrichemweg,<br />

de Van Harmelenstraat en de Van<br />

Noortwijcks<strong>in</strong>gel. Wat v<strong>in</strong>dt u belangrijk<br />

aan die speelplekken? Voor<br />

uw k<strong>in</strong>deren en voor uzelf?<br />

Geef uw men<strong>in</strong>g<br />

Woont u vlakbij een van de speelplekken?<br />

Dan stuurt de gemeente<br />

u een uitnodig<strong>in</strong>g om onl<strong>in</strong>e mee te<br />

denken. Deze oproep komt ook op<br />

www.facebook.com/gebied.overschie.<br />

Denk mee! De gemeente is<br />

blij met uw hulp.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

20<br />

Buiten spelen is gezond voor jong<br />

en oud. De gemeente v<strong>in</strong>dt het belangrijk<br />

dat iedereen veilig en leuk<br />

buiten kan spelen. Vanaf nu gaat de<br />

gemeente op verschillende plekken<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de speelplekken verbeteren.<br />

Ze hoort graag uw men<strong>in</strong>g.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

De gemeente vervangt de komende<br />

jaren vier speelplekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

De speelplekken moeten geschikt<br />

zijn voor jong en oud. Zodat<br />

iedereen daar graag wil zijn. Om te<br />

spelen, te kletsen of gewoon lekker<br />

op een bankje te zitten. In 2022<br />

Willem de Zwijgerstraat<br />

B<strong>in</strong>nenkort wordt er gewerkt aan<br />

een kle<strong>in</strong>e speelplek op de Willem<br />

de Zwijgerstraat. Daar gaat de<br />

gemeente dus al aan de slag met<br />

de wensen en ideeën van buurtbewoners.<br />

Onl<strong>in</strong>e vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert maandag 21<br />

februari om 19.30 uur.<br />

U kunt deze digitale<br />

vergader<strong>in</strong>g bijwonen<br />

via gebiedscommissies.notubiz.nl<br />

Kerstbomenactie groot succes<br />

De kerstbomenactie was een groot<br />

succes. In <strong>Overschie</strong> werden maar<br />

liefst 388 kerstbomen <strong>in</strong>geleverd.<br />

Ondanks het slechte weer hebben<br />

vele k<strong>in</strong>deren en hun ouders de<br />

kerstboom naar het <strong>in</strong>zamelpunt gebracht.<br />

Een mooi resultaat, voor een<br />

heel goed doel. Want <strong>in</strong> Rotterdam<br />

worden de kerstbomen voortaan<br />

helemaal hergebruikt.<br />

Blije k<strong>in</strong>deren<br />

De k<strong>in</strong>deren waren blij met de 50<br />

cent die ze kregen per boom. Een<br />

jongen van 4 jaar kreeg voor zijn<br />

twee kerstbomen twee muntjes. Hij<br />

had er <strong>in</strong> elke hand één, keek er<br />

stralend naar en zei: ‘Oh! Nu ga ik<br />

een raceauto kopen én een politieauto!’<br />

In <strong>Overschie</strong> zijn <strong>in</strong> totaal maar liefst<br />

388 kerstbomen <strong>in</strong>geleverd<br />

Tienduizend bomen<br />

Ook de kerstbomen die op straat,<br />

of naast de ondergrondse conta<strong>in</strong>ers<br />

zijn gezet, worden <strong>in</strong>gezameld.<br />

De gemeente haalt ze op<br />

Foto: Roel Dijkstra<br />

met speciale vuilniswagens. Alle<br />

kerstbomen worden dan verwerkt<br />

tot iets anders. Zo wordt van een<br />

kerstboom een kerstbal gemaakt.<br />

Of een mooie designstandaard<br />

voor kaarten en foto’s, plaatmateriaal<br />

voor kerstkaarten of opbergdoosjes.<br />

Zelfs het zaagsel wordt<br />

gebruikt, namelijk als voed<strong>in</strong>gsboden<br />

om paddenstoelen op te kweken.<br />

De gemeente streefde naar<br />

10.000 <strong>in</strong>geleverde kerstbomen.<br />

Dat aantal is zeker gehaald.<br />

Wilt u meer weten over hergebruik<br />

van kerstbomen?<br />

Kijk op https://rotterdamcirculair.nl/<br />

vankerstnaarnieuw/.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Als een duveltje uit een boxje<br />

Vanaf 2001 kennen we <strong>in</strong> Nederland het boxen-systeem. Wie vermogen heeft betaalt <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g <strong>in</strong> box 3. Tegen<br />

een wettelijk vastgesteld vast tarief: de vermogensrendementsheff<strong>in</strong>g. Bij <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g stond box 3 ook wel bekend als de<br />

“pretbox”. Het wettelijke rendement was namelijk 4%. En je moest wel een hele grote kneus zijn wilde je dat rendement<br />

niet kunnen halen.<br />

Dat feest heeft niet heel lang geduurd. De<br />

spaarrente is s<strong>in</strong>dsdien eigenlijk alleen<br />

maar gedaald – een paar korte oplev<strong>in</strong>gen<br />

daargelaten. Uite<strong>in</strong>delijk is de spaarrente<br />

zelfs negatief geworden.<br />

Spaarders ergeren zich daarom al jaren<br />

aan de heff<strong>in</strong>g <strong>in</strong> box 3. Het is de laatste<br />

jaren geen uitzonder<strong>in</strong>g dat hun volledige<br />

rendement op gaat aan belast<strong>in</strong>g.<br />

Of erger, dat moet worden <strong>in</strong>geteerd op<br />

het spaargeld om überhaupt belast<strong>in</strong>g te<br />

kunnen betalen.<br />

Er wordt dan ook al jaren geprocedeerd<br />

tegen box 3. Zonder succes. De protesterende<br />

belast<strong>in</strong>gplichtigen kregen geen<br />

belast<strong>in</strong>g terug. Wél werd de rechter<br />

steeds strenger tegen de wetgever. Simpel<br />

gezegd gebood de rechter de wetgever<br />

snel werk te maken van de aanpass<strong>in</strong>g<br />

van de – ook <strong>in</strong> ogen van de rechter<br />

– onrechtvaardige heff<strong>in</strong>g <strong>in</strong> box 3.<br />

Tot 24 december 2021. Toen werd het de<br />

Hoge Raad blijkbaar echt te veel. De Hoge<br />

Raad oordeelde dat de box 3-heff<strong>in</strong>g vanaf<br />

2017 <strong>in</strong> strijd is met het ongestoord genot<br />

van eigendom en het discrim<strong>in</strong>atieverbod<br />

<strong>in</strong> het Europees Verdrag tot bescherm<strong>in</strong>g<br />

van de Rechten van de Mens. U leest het<br />

goed: box 3 schendt mensenrechten!<br />

En dat is niet alles. De Raad gaat een stap<br />

verder, wacht niet langer tot de wetgever<br />

actie onderneemt, maar doet dat zelf. De<br />

Hoge Raad bepaalt dat de aanslag moet<br />

worden verm<strong>in</strong>derd op basis van het werkelijke<br />

rendement. De aanslag wordt met<br />

duizenden euro’s verlaagd!<br />

Dat is een grote verrass<strong>in</strong>g. De rechter<br />

verwijt de wetgever dat zijn wet niet<br />

deugt en past die daarom ter plekke aan<br />

met een zelfverzonnen regel!<br />

Hiermee doorbreekt de Hoge Raad de “Trias<br />

Politica”: het systeem van een gescheiden<br />

wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende<br />

macht. Dat is zelden vertoond.<br />

En nu?<br />

De uitspraak zadelt de belast<strong>in</strong>gdienst op<br />

met een enorme klus. Alle aanslagen waartegen<br />

bezwaar is gemaakt moeten met <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g<br />

van de uitspraak worden aangepast.<br />

Daarnaast zal de belast<strong>in</strong>gdienst<br />

worden bedolven onder nieuwe bezwaarschriften.<br />

Maar hoe dat aanpassen precies<br />

moet? “Werkelijk rendement” is geen wettelijk<br />

gedef<strong>in</strong>ieerde term.<br />

Het kan bijna niet anders dan dat de reger<strong>in</strong>g<br />

een algemene rekenregel verz<strong>in</strong>t<br />

die recht doet aan de geest van het arrest,<br />

zonder dat voor elke <strong>in</strong>dividuele aanslag<br />

het werkelijke rendement moet worden<br />

berekend. Ik wens de betreffende ambtenaren<br />

daarbij oprecht heel veel sterkte en<br />

wijsheid toe!<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

21<br />

Sticht<strong>in</strong>g Silent Dragon biedt aan:<br />

2 maanden gratis sporten!<br />

U leest het goed! Een aanbod om 2 maanden gratis tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen te volgen om daarna te beslissen om door te gaan en lid te<br />

worden. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar toch is dit het mooie aanbod van Enric Gunn<strong>in</strong>g, eigenaar en <strong>in</strong>itiatiefnemer<br />

van Silent Dragon. Enric stelt: “Het is <strong>in</strong> deze tijd heel belangrijk dat mensen sporten en <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g komen en ik<br />

wil daar aan bijdragen door dit aanbod”.<br />

“Voor de sporten die wij aanbieden is het wel belangrijk om aff<strong>in</strong>iteit te hebben met verdedig<strong>in</strong>gs- en contactsporten als boksen,<br />

kickboksen en Thai-boksen”, stelt Enric.<br />

Belangstellenden zijn welkom <strong>in</strong> de sportlocatie van Sticht<strong>in</strong>g Silent Dragon aan de Burgemeester De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan 27.<br />

Iedereen vanaf 13 jaar tot en met 55-plus is welkom.<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gstijden zijn vanaf 19.00 – 21.00 uur, privé-tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen zijn op afspraak mogelijk. Graag wel vooraf aanmelden via tel.<br />

06- 13829833. Voor meer <strong>in</strong>formatie zie: https://silentdragonholland.com/locaties/rotterdam/


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Casereccio<br />

with the flavours from home<br />

Chic Optiek<br />

De Meubelloods<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

22<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

22<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

M@bikes<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

Monria<br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


Wilt u ook (blijven) tennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Als de parkeigenaar zijn z<strong>in</strong> krijgt verdwijnt het tennispark achter de Torenlaan waarschijnlijk, maar veel tennissers uit<br />

<strong>Overschie</strong> willen toch <strong>in</strong> de wijk kunnen blijven tennissen. Tennis Club <strong>Overschie</strong> (TCO) heeft een plan gemaakt en Arie<br />

Radder, de voorzitter van TCO, vertelt enthousiast wat de bedoel<strong>in</strong>g is. Maar om te zorgen dat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de mogelijkheid<br />

blijft bestaan om er te tennissen is uw steun hard nodig...<br />

Tennispark OverdeSchie heeft veel trouwe sporters. Toch<br />

lijkt het er sterk op dat dit sportterre<strong>in</strong> gaat verdwijnen. TCO<br />

heeft zich s<strong>in</strong>ds najaar 2020 <strong>in</strong>gezet om ervoor te zorgen dat<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars hoe dan ook <strong>in</strong> hun eigen wijk kunnen blijven<br />

spelen.<br />

Tennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Het liefst blijven de leden van TCO spelen op hun vertrouwde<br />

tennispark, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. TCO legt<br />

zich niet bij de pakken neer. Arie Radder: ‘De gemeente vond<br />

eerst dat <strong>Overschie</strong>se tennissers best konden spelen op tennisparken<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g. Maar daar is niet voor iedereen plek. Bovendien<br />

zou dit het e<strong>in</strong>de betekenen van onze club en van het<br />

tennissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. <strong>Overschie</strong> is nu al de wijk met de m<strong>in</strong>ste<br />

plekken om buiten te sporten. Dat maakt het wel heel onlogisch<br />

om een tennispark te laten verdwijnen terwijl het tennis <strong>in</strong> de<br />

regio de laatste jaren een enorme groei kent.<br />

Padelbanen<br />

De afgelopen jaren overlegde de club met allerlei partijen om<br />

het belang van tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> duidelijk te maken. Ook<br />

maakte TCO een plan voor een kle<strong>in</strong> tennispark <strong>in</strong> eigen beheer,<br />

het liefst bij de huidige banen. Eventueel is er een mogelijkheid<br />

te v<strong>in</strong>den nabij de van der Duijn van Maasdamweg. Daar zouden<br />

ook Padelbanen deel van uit kunnen maken.<br />

Enquête<br />

De enquête brengt <strong>in</strong> kaart of TCO aan de volgende voorwaarden<br />

voldoet:<br />

• Voldoende leden die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> willen tennissen<br />

• Voldoende zicht op een toename van het ledenaantal<br />

• Voldoende steun van de leden voor de plannen van het<br />

bestuur<br />

• Voldoende betrokkenheid van de leden door deelname aan<br />

diverse commissies<br />

• Voldoende mensen die een bestuurstaak op zich willen nemen<br />

Vul de enquête vandaag nog <strong>in</strong>!<br />

L<strong>in</strong>k naar de enquête<br />

Bent u lid van TCO en heeft u de enquête gemist of bent u lid<br />

van het park. Vul hem vandaag nog <strong>in</strong>, want de tijd dr<strong>in</strong>gt!<br />

Wilt u lid worden, of wilt u TCO op een andere manier steunen?<br />

Neem contact op via het TCO mailadres: tcoverschie@hotmail.<br />

com<br />

Sportief <strong>Overschie</strong><br />

23<br />

Padel is een vorm van tennis die steeds populairder wordt. Er<br />

zijn nog niet veel padelbanen <strong>in</strong> Rotterdam, en de gemeente wil<br />

graag dat er meer bij komen.<br />

Voldoende steun<br />

TCO is nu bezig met een onderzoek onder de leden met een<br />

onl<strong>in</strong>e enquête. Deze enquête is heel belangrijk om aan de gemeente<br />

te laten zien dat er voldoende steun is voor een eigen<br />

tennispark. Dat is voor de gemeente een voorwaarde om het<br />

plan goed te keuren en een terre<strong>in</strong> toe te wijzen.<br />

‘We hebben een bus<strong>in</strong>essplan gemaakt’, aldus Arie, ‘en de gemeente<br />

denkt dat dit realistisch en uitvoerbaar is. Maar de gemeente<br />

wil zeker weten dat onze leden dit plan steunen. Een eigen<br />

tennispark betekent namelijk dat we voldoende betalende,<br />

actieve leden moeten hebben, en voldoende leden die willen<br />

helpen om het park te beheren.’<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Geven om De Speelman is geven aan De Speelman!<br />

Beste <strong>Overschie</strong>ënaars,<br />

Uw molen De Speelman <strong>in</strong> Rotterdam-<strong>Overschie</strong> staat stil. Helaas noodgedwongen. Bij een controle werden gaatjes en<br />

scheuren <strong>in</strong> beide roeden geconstateerd. Daarom is besloten de molen onmiddellijk stil te zetten. Hier geldt immers: veiligheid<br />

voor alles! Wij willen natuurlijk niets liever dan de molen zo snel mogelijk weer laten malen. De schade is echter zo<br />

groot dat hiervoor het volledige wiekenkruis dient te worden vervangen.<br />

geven om De Speelman is geven aan<br />

De Speelman!<br />

Fokko Speelman<br />

Voorzitter Sticht<strong>in</strong>g tot Behoud Molen De<br />

Speelman<br />

<strong>Overschie</strong>s monument<br />

24<br />

U zult begrijpen dat dit een kostbare zaak<br />

is. Het gaat om ruim € 100.000! Het overgrote<br />

deel van de kosten wordt weliswaar<br />

gedekt door bijdragen van rijk en prov<strong>in</strong>cie,<br />

maar om de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g sluitend te<br />

krijgen, hebben wij dr<strong>in</strong>gend hulp nodig.<br />

Juist ook van u, als betrokken buur.<br />

De ronde stenen stell<strong>in</strong>gkorenmolen is<br />

al s<strong>in</strong>ds 1971 – het jaar dat hij werd herbouwd<br />

op zijn huidige plek - eigendom<br />

van De Hollandsche Molen. De gezellige<br />

molenw<strong>in</strong>kel wordt druk bezocht. Ook<br />

veel mensen van niet-Nederlandse afkomst<br />

komen af op de ambachtelijke<br />

kwaliteit van het gerste- en tarwemeel<br />

voor specifieke gerechten uit hun land.<br />

Om hen optimaal te bedienen zijn de teksten<br />

op de meelzakjes zelfs meertalig.<br />

de oorspronkelijke fris-gele kleur met een<br />

wit kruis bij de askop en tussen deze kleuren<br />

een rode baan.<br />

Zo blijft De Speelman letterlijk en figuurlijk<br />

een molen van alle tijden. En verdient<br />

dan ook uw steun. Sticht<strong>in</strong>g Molen De<br />

Speelman heeft de ANBI-status, waardoor<br />

uw gift aftrekbaar is voor de belast<strong>in</strong>g.<br />

Laat zien dat u om uw molen geeft:<br />

scan de QRcode en doneer onl<strong>in</strong>e. Want<br />

Gift over te schrijven op reken<strong>in</strong>g: NL-<br />

02RABO0393760170<br />

van: Verenig<strong>in</strong>g De Hollandsche Molen<br />

Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam<br />

met vermeld<strong>in</strong>g Actie De Speelman<br />

of<br />

gift met gebruikmak<strong>in</strong>g van voorgaande<br />

QRcode<br />

Molen De Speelman aan de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg<br />

Foto’s: Paul Breijs – Wim Giebels<br />

De Speelman past zich aan de samenlev<strong>in</strong>g<br />

aan en is echt een molen van deze<br />

tijd. Tegelijkertijd toont de molen respect<br />

voor de geschiedenis: bij de komende<br />

restauratie keren verdwenen historische<br />

details van zijn eeuwenoude voorganger<br />

terug. Zo krijgen de nieuwe roeden weer


Een 10 voor kunstwerk 10 van de A13/A16<br />

Viaducten, bruggen en andere objecten noemen we <strong>in</strong> de bouw kunstwerken. Om ze van elkaar te onderscheiden, geven<br />

we ze een cijfer mee. Zo is het viaduct dat de A16 Rotterdam met de A13 gaat verb<strong>in</strong>den kunstwerk 10.<br />

Beelden van de bouw van het viaduct - [foto’s: Rijkswaterstaat<br />

In maart volgend jaar rijdt het verkeer op de A13 richt<strong>in</strong>g Den<br />

Haag onder dit nieuwe viaduct door. Hoe gaat het eigenlijk met<br />

de bouw?<br />

Ruwbouw en afbouw<br />

Projectmanager Martijn Schrover vertelt graag hoever ze nu<br />

zijn: ‘We zijn net klaar met de ruwbouw. Nu gaan we de randelementen,<br />

voorzetwanden en leun<strong>in</strong>gen plaatsen en beg<strong>in</strong>nen<br />

met de afbouw. Met andere woorden: we hebben het zware<br />

betonwerk gehad, we gaan nu beg<strong>in</strong>nen met de afwerk<strong>in</strong>g van<br />

het kunstwerk.’<br />

Dat afwerken gebeurt onder andere met randelementen. In de<br />

eisen die Rijkswaterstaat aan de weg stelt, zit ook een Esthetisch<br />

Programma van Eisen. Daar<strong>in</strong> stond bijvoorbeeld dat er een<br />

karakteristiek patroon moet komen dat op allerlei materialen<br />

gebruikt kan worden: op glas, beton en hekwerken.<br />

Ruitpatroon<br />

Bouwcomb<strong>in</strong>atie De Groene Boog gaf de architecten van Quist<br />

W<strong>in</strong>termans Architekten opdracht om een patroon te ontwerpen.<br />

Zij ontwierpen een ruitpatroon dat de identiteit van de<br />

weg moet uitdragen.<br />

Dat is trouwens zeker niet het enige wat het architectenbureau<br />

doet, vertelt Joost Brands, hoofd ruimtelijke vormgev<strong>in</strong>g. ‘Alles<br />

wat je aan de snelweg ziet is door onze handen gegaan. We hebben<br />

daar een uitgebreid vormgev<strong>in</strong>gsboek voor gemaakt. Daar<strong>in</strong><br />

staan alle regels en uitgangspunten die worden toegepast bij<br />

de uitwerk<strong>in</strong>g van de kunstwerken. Zo ontstaat er eenheid.’<br />

Brands: ‘Het project duurt lang en je wilt dat de kwaliteit van alle<br />

kunstwerken hetzelfde is. Je beg<strong>in</strong>t aan A, 2 jaar later pas aan<br />

B. Maar alles moet <strong>in</strong> dezelfde lijn uitgewerkt worden. Daarom<br />

maakten we een <strong>in</strong>tegraal plan voor de vormgev<strong>in</strong>g. Alles moet<br />

bij elkaar passen en <strong>in</strong> het landschap.’<br />

Technische uitdag<strong>in</strong>g<br />

Volgens Brands is het ruitpatroon subtiel, maar dat geldt niet<br />

voor de bouw van het viaduct zelf. ‘De technische complexiteit<br />

zit ‘m vooral <strong>in</strong> de ondersteun<strong>in</strong>gsconstructie’, weet Schrover.<br />

‘Bij de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsboog komt veel bij elkaar: wegen, voorzetwanden,<br />

tussenkolommen, verlicht<strong>in</strong>g. Dat moet allemaal één<br />

geheel vormen. Op papier klopt het allemaal, maar eenmaal<br />

buiten is het altijd de vraag of het nog steeds allemaal past en<br />

klopt.’<br />

Voor De Groene Boog was smal ontwerpen een uitdag<strong>in</strong>g. Martijn<br />

Schrover: ‘We willen het kunstwerk zo smal mogelijk ontwerpen,<br />

onder meer vanwege de impact op het landschap. Maar<br />

omdat er een bocht <strong>in</strong> het viaduct zit, is dat moeilijk. Voor de<br />

veiligheid is het nodig dat weggebruikers door de bocht heen<br />

kunnen kijken. Als het smaller zou zijn, dan zie je niet goed wat<br />

er voor je gebeurt en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.’<br />

Afbouw<br />

Kunstwerk 10 wordt nu afgebouwd met randelementen en leun<strong>in</strong>gen<br />

en onder het kunstwerk komen nog voorzetwanden en<br />

vangrails. Schrover: ‘Al met al is er best nog wat werk te doen<br />

voordat we de snelweg richt<strong>in</strong>g Den Haag kunnen verleggen.<br />

Gelukkig liggen we op schema.’<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25


Theatergezelschap Jong van Hart heeft<br />

voor jou een leuke uitdag<strong>in</strong>g!<br />

Theatergezelschap Jong van Hart staat weer enthousiast<br />

klaar om wekelijkse te repeteren. We starten met een leuke<br />

SING A LONG SONGFESTIVAL MEDLEY. Daarnaast wordt er<br />

b<strong>in</strong>nenkort een nieuw script geschreven met als werktitel<br />

‘GERODDEL IN DE KLEEDKAMERS…’ een luchtige musicalachtige<br />

klucht! Doe je mee?<br />

Man of Vrouw: aanmelden kan altijd bij producent Ans Dekker<br />

via mail: ans-dekker@versatel.nl of telefonisch 010-4500893.<br />

Zodra we dat mogen, kunnen we met elkaar kennismaken. Meer<br />

<strong>in</strong>fo over ons v<strong>in</strong>d je op: https://jongvanhart.webs.com<br />

Dus ben je ook zo toe aan iets anders <strong>in</strong> je leven? Theatergezelschap<br />

Jong van Hart heeft voor jou een leuke uitdag<strong>in</strong>g! Z<strong>in</strong>gen,<br />

dansen en acteren, wij staan klaar om je dit te leren.<br />

En heren: wat zal onze Cor blij zijn als hij -op dit moment de enige<br />

man- versterk<strong>in</strong>g krijgt bij onze vrolijke dames.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Repetities: elke d<strong>in</strong>sdagmiddag van 13.00-15.00 uur <strong>in</strong> IN DE<br />

LUGT, het theater van <strong>Overschie</strong>. De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

26<br />

Wijkagenten waarschuwen voor onveiligheid rond scholen:<br />

“K<strong>in</strong>deren zien niet of er verkeer aankomt”<br />

Het wordt bij basisscholen op straat steeds onveiliger. Steeds meer ouders halen of brengen hun k<strong>in</strong>deren met de auto.<br />

Wanneer ze geen parkeerplaats v<strong>in</strong>den, parkeren ouders hun auto op de stoep, op hoeken van straten en bij bushaltes. Dit<br />

maakt de straat onveilig voor k<strong>in</strong>deren die op de fiets of lopend naar school gaan. Zij kunnen het verkeer dan niet goed<br />

zien. Ook hulpdiensten hebben last van foutgeparkeerde auto’s: zij kunnen er niet door.<br />

Wijkagenten <strong>Overschie</strong>: “K<strong>in</strong>deren moeten de straat oversteken<br />

tussen de her en der geparkeerde auto’s. Ze zien door die auto’s<br />

niet goed of er verkeer aankomt. Ambulance, brandweer en<br />

politie kunnen er niet snel door en bussen die niet bij hun halte<br />

kunnen stoppen, moeten midden op de weg stoppen. Ook dat<br />

is onveilig.”<br />

Veiligheid van anderen<br />

Denk als ouder daarom niet alleen aan de veiligheid van uw<br />

k<strong>in</strong>d. Denk ook aan de veiligheid van anderen, adviseert de politie.<br />

“Parkeer altijd op een parkeerplaats. Dan maar iets verder<br />

van de school vandaan. En woont u niet te ver weg, breng uw<br />

k<strong>in</strong>d dan liever lopend of op de fiets.”<br />

Uw wijkagent<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl<br />

(Mijn Buurt) uw postcode <strong>in</strong>. Automatisch verschijnen dan<br />

naam en foto.<br />

Evenementenkalender december - januari<br />

woensdag 2 februari workshop Bruisbal en Handzeep Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 vrij<br />

zaterdag 12 & zondag 13<br />

februari<br />

Zie <strong>Overschie</strong> - Wederopbouw Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 - In de Lugt - De Lugt 17 doorlopend programma vrij<br />

woensdag 16 februari Workshop Balans Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 vrij


De Van Noortwijckstraat vroeger en nu - Foto’s: Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong>/<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Van Noortwijckstraat<br />

Dit nummer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heeft het thema ‘wederopbouw’. Ook <strong>in</strong> deze rubriek gaat het deze keer over een<br />

straat die is ontstaan tijdens de wederopbouwperiode: de Van Noortwijckstraat. Deze straat loopt vanaf de 2e Hogenbanweg<br />

tot aan de Giessenbaan, waarbij het laatste stuk Van Noortwijcks<strong>in</strong>gel heet. Aan dit stuk stonden vroeger hetzelfde<br />

type flats zoals aan de Van Noortwijckstraat.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

De naam van de straat is een vernoem<strong>in</strong>g<br />

naar Claes Dircksz. Van Noortwijck.<br />

Hij was van 1634 tot 1642 schepen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Een schepen was een lokale<br />

ambtenaar en bestuurder. Hij hoorde bij<br />

een college van schepenen. Dit college<br />

bestuurde <strong>Overschie</strong> en werkte als een<br />

soort rechtbank.<br />

De flats <strong>in</strong> het deel van de straat tussen<br />

Blijvenburgstraat en Hoornweg worden<br />

b<strong>in</strong>nenkort gerenoveerd. Dat gebeurt <strong>in</strong><br />

de 2e fase van het Welschen II renovatieplan<br />

van Woonstad Rotterdam.<br />

In de jaren 60 en 70 was de Van Noortwijckstraat<br />

een bruisende straat met de<br />

w<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> w<strong>in</strong>kelcentrum Hoornwijk en<br />

op vrijdag de weekmarkt die zijn plek had<br />

op de grote stoep voor de flats.<br />

27<br />

E<strong>in</strong>delijk mag het weer; sport je met ons mee?<br />

S<strong>in</strong>ds half januari mag er weer gesport worden, en nu pas besef je hoe hard je daaraan toe was!<br />

Intensieve tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Mocht jouw favoriete sport hardlopen zijn,<br />

dan kun je natuurlijk simpel <strong>in</strong> je eentje<br />

sporten of met een maatje. Maar je kunt<br />

ook met een leuke groep tra<strong>in</strong>en. Dat is<br />

<strong>in</strong>spirerender én effectiever. In <strong>Overschie</strong><br />

is daar de loopgroep voor: een supergezellige<br />

groep die 2 x per week <strong>in</strong>tensief<br />

tra<strong>in</strong>t. Bij de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g is veel aandacht voor<br />

de juiste looptechniek. Spierversterkende<br />

oefen<strong>in</strong>gen worden ook niet vergeten.<br />

Heb jij wat m<strong>in</strong>der hardloopervar<strong>in</strong>g?<br />

Vanaf 1 februari een 6-wekelijkse beg<strong>in</strong>nerscursus.<br />

Bij deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g meten we aan<br />

het e<strong>in</strong>d hoeveel beter je bent geworden.<br />

Zo merk je zelf wat een goede beweg<strong>in</strong>g<br />

met je lijf doet. Er is ook een diëtiste aanwezig,<br />

die je vragen over voed<strong>in</strong>g kan beantwoorden.<br />

Ook wordt je BMI gemeten.<br />

Kosten<br />

De kosten voor de 6-wekelijkse cursus<br />

bedragen € 25,00. Je kunt meedoen op<br />

d<strong>in</strong>sdag en/of donderdag.<br />

Verzamelpunt: Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat,<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Er wordt begonnen om 19.00 uur.<br />

Interesse? Stuur dan een mailtje naar<br />

aad.vandijk@zonnet.nl. Bellen kan ook:<br />

010-4151572 of 06-16989385 (El<strong>in</strong>a Blommers,<br />

diëtiste).<br />

Foto: Aad van Dijk


<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Vrijdag t/m zondag geopend voor lunch van 12.00 - 17.00 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 18.00 uur telefonisch bestellen s.v.p.<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

with the flavours from home<br />

Wij zijn geopend voor afhaal en bezorg<strong>in</strong>g<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag<br />

16:30-21:30<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Ieder afscheid is ook een nieuw beg<strong>in</strong><br />

Iedereen neemt <strong>in</strong> zijn of haar leven meerdere keren afscheid;<br />

afscheid van een levensfase, een vriendschap, een<br />

woonhuis, een baan, een geliefde… Uitvaartbegeleider<br />

Margot Siebenlist maakte dit laatste 15 jaar lang van nabij<br />

mee. Nu is het tijd voor Margot zelf om afscheid te nemen:<br />

van haar baan en haar bedrijf. Cissy van W<strong>in</strong>den neemt<br />

het over.<br />

Margot Siebenlist runde haar bedrijf Margot Siebenlist Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

15 jaar lang met hart en ziel. Zij begeleidde<br />

honderden families bij het verzorgen van een uitvaart;<br />

niet zoals het hoort, maar zoals het bij de overledene en de<br />

nabestaanden past. Zo werd ieder afscheid ook weer een<br />

nieuw beg<strong>in</strong>.<br />

Een nieuw beg<strong>in</strong><br />

Deze stap is voor Cissy en Margot allebei een nieuw beg<strong>in</strong>. Cissy<br />

zet ‘Margot Siebenlist Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g’ voort onder dezelfde,<br />

vertrouwde naam en is bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer:<br />

06-47139341 en e-mailadres: <strong>in</strong>fo@margotsiebenlist.nl.<br />

Dank<br />

Margot Siebenlist en Cissy van W<strong>in</strong>den:<br />

‘Wij willen alle families uit het verleden bedanken voor het vertrouwen<br />

en de warme samenwerk<strong>in</strong>g. Wij hopen dat u <strong>in</strong> de toekomst<br />

Margot Siebenlist Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g (weer) weet te v<strong>in</strong>den.’<br />

Een afscheid<br />

Margot neemt nu afscheid van haar werkzame leven en<br />

daarmee neemt zij ook afscheid van haar bedrijf. Cissy van<br />

W<strong>in</strong>den heeft het bedrijf op 1 januari ‘ter adoptie’ overgenomen.<br />

Margot is hier heel blij mee. Zij werkte al zes jaar<br />

samen met Cissy en Margot heeft er alle vertrouwen <strong>in</strong><br />

dat Cissy haar ‘k<strong>in</strong>dje’ met veel enthousiasme, persoonlijk<br />

maatwerk en liefde verder laat opgroeien.


‘Wat je gelooft is niet zo belangrijk, <strong>in</strong> de eerste plaats zijn we mensen.’<br />

Portret van Ali El Allouchi, sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda<br />

Anne Bos<br />

Toen Ali el Allouchi voor het eerst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kwam wonen, was hij tw<strong>in</strong>tig jaar en student. Nu is hij 53 en studeert weer.<br />

Leren, jezelf ontwikkelen, voor Ali is dat vanzelfsprekend. Hij werkt fulltime, heeft een gez<strong>in</strong> met vier k<strong>in</strong>deren én hij is<br />

voorzitter van de raad van toezicht van sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda. Kortom, hij heeft het druk. Toch maakt hij graag tijd voor <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

In 1990 kwam Ali korte tijd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wonen. Hij vertrok snel,<br />

maar kwam <strong>in</strong> 1995 terug. En deze keer voorgoed. Het duurde<br />

niet lang of Ali werd actief <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij studeerde nog, had<br />

een drukke baan en opgroeiende k<strong>in</strong>deren, maar er kon best<br />

nog wat bij. Want iets doen voor een ander, is vanzelfsprekend:<br />

dat doe je gewoon.<br />

Al-Hoeda<br />

‘Ik heb <strong>in</strong> de jaren ’90 geholpen met het oprichten van een verenig<strong>in</strong>g<br />

voor de Marokkaanse cultuur’, vertelt Ali. In 2007 hielp<br />

Ali met de start van sticht<strong>in</strong>g Al-Hoeda. Toen de sticht<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

2012 het oude Thermiekgebouw aan de Van Noortwijckstraat<br />

kon kopen, begon het echt.<br />

‘Dat was te danken aan de oud-directeur van Thermiek’, vertelt<br />

Ali. ‘Hij gunde ons het gebouw en regelde dat we <strong>in</strong> 2,5 jaar konden<br />

betalen.’ Vrijwilligers knapten het gebouw op, van voor tot<br />

achter en van onder tot boven. Nu zijn er twee mooie gebedsruimtes<br />

voor de moskee en een aantal lokalen voor activiteiten.<br />

De moskee hoort bij de sticht<strong>in</strong>g, maar de sticht<strong>in</strong>g is meer dan<br />

alleen een religieus centrum.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

29<br />

Al-Hoeda staat voor saamhorigheid, dialoog en respect tussen<br />

verschillende bevolk<strong>in</strong>gsgroepen.<br />

‘We hebben jonge imams die <strong>in</strong> Nederland hebben gestudeerd,<br />

legt Ali uit. ‘Daar ben ik blij mee, want zij kunnen de thema’s<br />

van nu verb<strong>in</strong>den met die van de koran en vertalen. Dat is zeker<br />

voor jongeren belangrijk.’<br />

Open dag<br />

Het gebouw ligt er beg<strong>in</strong> januari stil bij door de lockdown,<br />

maar normaal gesproken bruist het hier. K<strong>in</strong>deren komen voor<br />

allerlei activiteiten, zoals Arabische les of huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g.<br />

Volwassenen komen naar bijeenkomsten over allerlei zaken.<br />

Gezondheid bijvoorbeeld, wanneer een arts voorlicht<strong>in</strong>g geeft<br />

over alzheimer of diabetes, of over ouder worden.<br />

‘Veel ouderen blijven alleen maar thuis’, vertelt Ali, ‘en dat is<br />

niet goed. We proberen die mensen uit hun isolement te halen.’<br />

Al-Hoeda staat midden <strong>in</strong> de wijk, en iedereen is er welkom.<br />

Ali zegt het zo: ‘We leven met elkaar <strong>in</strong> een samenlev<strong>in</strong>g en je<br />

moet elkaar respecteren. Als het kan, organiseren we <strong>in</strong>terculturele<br />

dialoogbijeenkomsten of bijvoorbeeld een open dag voor<br />

buurtbewoners. Daar komen veel mensen op af, moslims en<br />

niet-moslims.<br />

De deuren van sticht<strong>in</strong>g staan open voor iedereen. We organiseerden<br />

ook een openbare iftar (maaltijd waarmee moslims<br />

tijdens de ramadan het vasten onderbreken). De laatste keer,<br />

(voor coronatijd) kwamen er 287 mensen! De sticht<strong>in</strong>g heeft<br />

gelukkig veel vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we zo veel doen.’<br />

Goed voorbeeld…<br />

In Marokko studeerde Ali biologie en aardwetenschappen. Hij<br />

wilde verder studeren aan de TU delft, maar dat liep anders. Na<br />

een uitstapje richt<strong>in</strong>g economie, werd het automatiser<strong>in</strong>g. Intussen<br />

werkte hij en kwamen de k<strong>in</strong>deren. Na automatiser<strong>in</strong>g<br />

studeerde hij procestechnologie. Inmiddels werkt hij al jaren <strong>in</strong><br />

de voed<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>dustrie en geeft hij leid<strong>in</strong>g aan een team. Voor Ali<br />

reden genoeg om ‘even’ een hbo-studie management en organisatie<br />

te doen. Let wel: <strong>in</strong> twee i.p.v. vier jaar, al valt dat een beetje<br />

tegen. ‘Nu ik 53 ben, gaat leren langzamer dan vroeger!’, zegt Ali<br />

en lacht. Ook zijn k<strong>in</strong>deren (tussen de 16 en 25 jaar) studeren en<br />

werken hard. Geen wonder, met zo’n voorbeeld!


Klokgelui<br />

Klokgelui<br />

30<br />

Januari is voor de kerken <strong>in</strong> ons land altijd<br />

de maand van geld ophalen voor eigen<br />

parochie. Actie Kerkbalans. Nu praten we<br />

<strong>in</strong> de kerk het liefst niet over geld voor<br />

onszelf. Geld is ook nooit een probleem<br />

geweest Vanaf van mijn de kerk vierde van jaar Jezus g<strong>in</strong>g Christus. ons gez<strong>in</strong> op<br />

Paulus heeft w<strong>in</strong>tersport ook nooit <strong>in</strong> Oostenrijk. gecollecteerd In de voor beg<strong>in</strong>jaren<br />

een Alleen hele voor ondernem<strong>in</strong>g. arme en zieke Oosten-<br />

eigen parochie.<br />

rijk was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op<br />

mensen. Maar een geloofsgemeenschap<br />

skiërs uit het buitenland. Zo waren er<br />

zoals wij geen die kennen, skiliften, maakt was er wel alleen kosten. maar Ze-echker<br />

als je Oostenrijks zo’n mooi eten sfeervol zoals bouillon kerkgebouw met een<br />

hebt als rauwe wij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. eidooier en Een Eisbe<strong>in</strong>, ruimte en waar hadden<br />

je de aanwezigheid wij volpension. van Grappig de Heilige is dat ik en laatst het de<br />

reken<strong>in</strong>g van onze eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. Tre<strong>in</strong>reis, overnach-<br />

heilige bijna niet kan ontgaan. Je proeft<br />

het en je<br />

ten<br />

verstilt,<br />

en eten<br />

op<br />

voor<br />

zoek<br />

vijf<br />

naar<br />

personen<br />

jezelf en<br />

tezamen<br />

op<br />

zoek naar 1.000,-- God. Hier gulden. knap In alle je wonderlijk jaren erna op. heb ik<br />

Zelfs <strong>in</strong> coronatijd. maar één keer En de alles w<strong>in</strong>tersport helemaal overgeslagen,<br />

ruimte omdat en buiten mijn man er als omheen Aalmoezenier zijn<br />

gratis.<br />

In deze<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong><br />

door de eeuwen heen mensen begraven.<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken<br />

Dat lijkt mij wel wat. De meeste botten zijn<br />

hebben en niks meer normaal is, gaat het<br />

<strong>in</strong>tussen de herbegraven, tweede keer worden maar <strong>in</strong> dat gedachten wij niet gaan.<br />

zijn de heiligen Misschien nog denkt steeds u nu: om als ons dat het heen. ergste<br />

In het eeuwenoude is, dan valt het kerkzegel nog wel mee. staat En een natuurlijk<br />

heeft u gelijk, maar niets menselijks<br />

afbeeld<strong>in</strong>g van een engel die een mens<br />

Klokgelui<br />

bij de hand neemt richt<strong>in</strong>g hemel. Met de<br />

woorden: `Voor hen die overw<strong>in</strong>t zal dit<br />

eens OVERSCHIE-ten.’<br />

Niets menselijks is ons vreemd<br />

Peter Pannenkoek<br />

In januari is ons vreemd. slaan we In de kosten krant las om ik onder een rubriek<br />

en proberen waarbij aan <strong>in</strong> ene mensen keer klaar gevraagd te zijn.<br />

de<br />

leden<br />

Bent werd, u blij wat met ze als de eerste kerk <strong>in</strong> zouden <strong>Overschie</strong> gaan doen – om<br />

als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

welke reden ook – dan doe mee. Het mag,<br />

covidrestricties meer zouden zijn. Veel<br />

en mensen het is goed noemden besteed. zaken Zeggen die, net geloof als mijn en<br />

God geliefde u niets: w<strong>in</strong>tersportvakantie, voel dan geen aandrift. helemaal Peter<br />

Pannenhoek niet van levensbelang hoorde ik zijn. Oudejaarsavond<br />

Maar waar wij<br />

zeggen: als mensen ‘ik heb wel nog naar nooit kunnen het idee verlangen. gehad<br />

Een biertje op een terras of eten met een<br />

dat God voor mij iets zou kunnen betekenen.’<br />

groep <strong>in</strong> een restaurant werden veel genoemd.<br />

Ik dacht:<br />

Noodzakelijk?<br />

arme Peter!<br />

Nee.<br />

In <strong>Overschie</strong><br />

Aangename<br />

kun<br />

je <strong>in</strong> d<strong>in</strong>gen elk geval die ons aan leven God niet optillen voorbij boven kijken. het<br />

Al eeuwen gewone van staat alle de dag? kerk Ja. <strong>in</strong> de bocht aan<br />

de Schie. Vele malen totaal afgebrand. Het<br />

Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

laatst <strong>in</strong> 1899. Maar ook toen weer snel<br />

Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een<br />

opgebouwd. Met een bijzondere toren<br />

periode waar<strong>in</strong> wij iets laten waar wij<br />

en aan aparte gehecht spits. zijn. Ze biedt De één zich ziet aan af van aan zijn heel<br />

<strong>Overschie</strong>. of haar dagelijkse Als geloofsgemeenschap glas wijn, een ander van<br />

deze van kerk films denken series we kijken. ook veel Weer te een bieden ander<br />

neemt zich voor om vaker iemand<br />

te hebben. <strong>Natuurlijk</strong> niet wat je overal<br />

kunt krijgen. Geen tennis, voetbal of ander<br />

vermaak. Nee, deze plek is heilig. Onze<br />

corebus<strong>in</strong>ess is heilige aanwezigheid.<br />

Verstill<strong>in</strong>g, tot rust komen, gebed, spiritualiteit.<br />

Iets wat we allemaal nodig hebben<br />

en wat verder nergens wordt aangeboden.<br />

`Dit is de poort van de hemel’, zei Jacob<br />

toen hij een ladder naar boven zag. Deze<br />

plek heilig houden mag wat kosten. Heb<br />

te bezoeken of bellen, en nog een ander<br />

om je te we<strong>in</strong>ig gaan sporten of bijna of niets meer te te makken? bidden. Al-<br />

U bent<br />

lemaal extra d<strong>in</strong>gen welkom. om ons, op weg naar het<br />

Paasfeest, weer eens te richten op wat<br />

werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

En die w<strong>in</strong>tersport van mij? Die komt<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

wij weer lekker de caravan aan de auto<br />

en rijden richt<strong>in</strong>g de sneeuw. Wetend dat<br />

het niet zo gewoon is als wij al die jaren<br />

dachten.<br />

Désirée Bühler<br />

Pastoraal werkster<br />

H. Bernadette parochie<br />

d.buhler@kpnmail.nl<br />

Ds. Piet de Jong<br />

Predikant – pastoraal werker<br />

Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 zondag januari 282022 februari Kerkdienst Kerkdienst - J. - Pellegrom ds. F. Timmer PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 30 zondag januari 282022 februari Eucharistievier<strong>in</strong>g Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Mgr. H. van - pastor den Hende Désirée Bühler Albert R.K. Schweitzerschool Kerk H. Petrus' Banden - 2e - Hogenbanweg Delftweg 111 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 30 zondag januari 7 maart 2022 Kerkdienst - gastpredikant - ds. J. van 't Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zondag 6 februari 2022<br />

Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

Kerkdienst - B. Rebergen<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

zondag 6 februari 2022<br />

zondag 7 maart<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Kremer<br />

Samenkomst Kerk aan Huis<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

Bethelkerk - Oranjestraat<br />

11.00 uur<br />

16.45-19.15 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 6 zondag februari 142022 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. - ds. J. J. van van 't 't Hof Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - Oranjestraat - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 6 zondag februari 142022 maart Samenkomst Kerkdienst - Kerk ds. P. aan de Jong Huis - spreker M. Kikkert Bethelkerk PKN Grote - Oranjestraat Kerk - Ov. Dorpsstraat 6 16.30 10.00 - uur 19.00 uur vrij vrij<br />

zondag 13 zondag februari 14 maart 2022 Kerkdienst Eucharistievier<strong>in</strong>g - ds. D. Sm<strong>in</strong>k - plebaan Michel Hagen PKN R.K. Grote Kerk Kerk H. Petrus' - Ov. Dorpsstraat Banden - Delftweg 10.00 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 13 februari 2022<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 13 februari 2022 Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur<br />

zondag 21 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 20<br />

zondag<br />

februari<br />

21 maart<br />

2022 Kerkdienst<br />

Samenkomst<br />

- A. de<br />

Kerk<br />

Vreugd<br />

aan Huis<br />

PKN<br />

Bethelkerk<br />

Grote Kerk<br />

- Oranjestraat<br />

- Ov. Dorpsstraat 10.00<br />

16.45-19.15<br />

uur<br />

uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 20 zondag februari 28 maart 2022 Eucharistievier<strong>in</strong>g Kerkdienst - zr. H. - van Pastoor Abbema Hagen Albert Ned. Schweitzerschool Ger. Kerk - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg (Bethelkerk) 111 11.00 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 20 zondag februari 28 maart 2022 Kerkdienst - ds. - ds. J. A. van Knevel 't Hof Ned. PKN Ger. Grote Kerk Kerk - Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 20 februari 2022<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Samenkomst Kerk aan Huis - spreker A. van Belle<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Bethelkerk - Oranjestraat 6<br />

11.00 uur<br />

16.30 - 19.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 27 februari 2022 Kerkdienst - J. van Dalfsen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 27 februari 2022 Woord- en communievier<strong>in</strong>g - M. Verheijen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 27 februari 2022 Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Nico Fernandez –voetbalclub HWD<br />

Een hobby die uit de hand is gelopen.<br />

Zo noemt Nico Fernandez zijn vrijwilligerswerk<br />

voor HWD. Hij loopt hier<br />

nu 45 jaar rond en doet al jaren vrijwilligerswerk,<br />

S<strong>in</strong>ds drie jaar is hij<br />

voorzitter (en tra<strong>in</strong>er en klusjesman).<br />

‘Het belangrijkste dat ik doe is zorgen<br />

dat iedereen <strong>in</strong> harmonie blijft met elkaar’, v<strong>in</strong>dt Nico.<br />

Frank Schenk - Sticht<strong>in</strong>g De Achtertu<strong>in</strong><br />

‘Ik kom vanaf toen ik drie maanden<br />

oud was <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’, vertelt Frank<br />

Schenk (55), medeoprichter van sticht<strong>in</strong>g<br />

De Achtertu<strong>in</strong>. S<strong>in</strong>ds 1992 woont<br />

Frank hier def<strong>in</strong>itief. Toen hij bij een<br />

knutselmiddag met zijn k<strong>in</strong>deren voor<br />

een dichte deur stond, dacht hij: ‘Dan doe ik het wel.’<br />

‘Bij HWD doen we ook veel andere d<strong>in</strong>gen, zoals wandelvoetbal,<br />

jeu de boules en bloemschikken.’, vertelt Nico. ‘We zijn geen<br />

grote club en het terre<strong>in</strong> ligt er, dus laten we dat vooral gebruiken.<br />

Als iemand een leuk idee heeft, sta ik er altijd achter.’<br />

Het 90-jarig jubileum viel <strong>in</strong> het water door corona, maar bij<br />

HWD zitten ze niet bij de pakken neer!<br />

Een oude deur, twee schragen en een pr<strong>in</strong>ter: daarmee begonnen<br />

Franks knutselmiddagen voor buurtk<strong>in</strong>deren. Later stond<br />

hij met een knutselkraam op Paradie <strong>Overschie</strong>. ‘Via <strong>Overschie</strong><br />

Voor Elkaar kwamen we ook <strong>in</strong> het Prachthuis en Ple<strong>in</strong> 13’, vertelt<br />

Frank.<br />

Dit jaar was Frank betrokken bij de Sociale Straat en als kon<strong>in</strong>g<br />

Frank bij het Sprookjesfestival. ‘Nu brengt de Achtertu<strong>in</strong> vooral<br />

mensen met elkaar <strong>in</strong> contact en we stellen onze spullen beschikbaar.’<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon op De Lugt, naast theater In de Lugt.<br />

In welke straat/ buurt woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Schielandstraat.<br />

31<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

HWD! En mijn huis.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Ons kent ons: het is hier een dorp <strong>in</strong> de stad.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik ben eigenlijk heel blij met hoe <strong>Overschie</strong> nu is.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik een beetje gek ben!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik heb niet echt één favoriete plek, heel <strong>Overschie</strong> is mijn favoriet!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het heeft een dorps karakter, en toch zit je <strong>in</strong> een mum van tijd<br />

<strong>in</strong> de stad.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

<strong>Overschie</strong> mag wel weer een echt dorp zijn, zoals het tot 1941<br />

was.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik zit al 45 jaar bij HWD. Dan ga je vanzelf wel wat doen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Iemand moet het doen, toch?<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het contact met de mensen v<strong>in</strong>d ik het leukste.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik heb eigenlijk altijd vrijwilligerswerk gedaan, dat zat gewoon<br />

<strong>in</strong> mijn opvoed<strong>in</strong>g.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

ik doe zoveel leuke d<strong>in</strong>gen, dat ik gewoon niet kan zeggen wat<br />

het leukste is!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!