28.01.2022 Views

Profiel Beleidsadviseur Bestuurssecretaris

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Profiel Beleidsadviseur en

Bestuurssecretaris

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

28-1-2022


De organisatie

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve

Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg als

expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem

in te bedden. Zodat ernstig zieke kinderen en hun gezinnen de best mogelijke zorg krijgen,

zorg waarin kwaliteit van leven en sterven centraal staat. Met de focus op ervaringsverhalen

uit de praktijk en wetenschappelijke kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken wil het

Kenniscentrum, samen met een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-,

beroeps- en patiëntenverenigingen, de realisatie van de visie en missie tot stand brengen.

De opdracht en doelstelling van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg laat zich vertalen

in acht kerntaken:

✓ Initiëren, coördineren en implementeren van zorginnovaties

✓ Vormen en aansturen van netwerken

✓ Bundelen en verspreiden van kennis en het verzorgen van voorlichting

✓ Coördineren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

✓ Ontwikkelen en implementeren van richtlijnen

✓ Consulteren en adviseren aan gezinnen en (zorg)professionals

✓ Trainen en opleiden van alle betrokken beroepsgroepen

✓ Stimuleren van duurzame beleidsmatige en wettelijke verankering van

kinderpalliatieve zorg.

Wij zoeken een Verbindende (senior) Beleidsadviseur en

Bestuurssecretaris

Profiel

De Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris is primair actief op twee deelgebieden, beleid en

bestuur:

• Beleid: het inhoudelijk vanuit beleids- en strategieperspectief coördineren, initiëren en

adviseren van expertisenetwerken, werkgroepen, adviesraden en het bestuur van het

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Vanuit beleidsontwikkeling is de

Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris tevens nauw betrokken bij strategische,

landelijke projecten en innovaties.

• Bestuur: het onderhouden van externe contacten met ervaringsdeskundigen,

financiers, zorgorganisaties, beleidsmakers en beleidsadviseurs uit politiek Den Haag

ten behoeve van een zo optimaal mogelijke verankering van kinderpalliatieve zorg in

het Nederlandse zorgstelsel.

De Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris heeft een centrale, verbindende functie in het

werkveld van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, zowel richting bestuur als ook

bureau, de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK), de Kinder Comfort Teams (KCT,

academisch kinderziekenhuizen), het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen, de Expertraad

Kind & Gezin, de Expertiseraad, adviseurs en de Raad van Toezicht. Met als doel zorg te

dragen dat allen goed geïnformeerd zijn en blijven, de verschillende activiteiten verder

kunnen ontplooien en aansluiten op landelijke ontwikkelingen, het landelijk netwerk verder

ontwikkeld en de continuïteit van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geborgd wordt.

Profiel Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris - 28 januari 2022

1


Tot het takenpakket van de Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris hoort:

• Het onderhouden van contacten met beleidsmakers en de landelijke politiek op de

grotere strategische vraagstukken.

• Het formuleren van strategie en beleid.

• Het faciliteren van alle stakeholders met toepasbare informatie.

• Het aansturen en faciliteren van landelijke werkgroepen en vakspecifieke netwerken.

• Het bevorderen van landelijke samenhang van lopende innovaties.

• Het bewaken van overzicht en uitvoeren van landelijke werkagenda’s.

• Het coördineren van de kennisagenda’s en projecten/innovaties.

• Het voorbereiden en faciliteren van de RvT-vergaderingen.

De Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris beschikt over:

✓ HBO+/WO werk- en denkniveau; afgeronde opleiding bestuurskunde, politicologie,

gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar.

✓ Heeft zeker 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een zorg

verlenende organisatie.

✓ Heeft kennis van of affiniteit met het werkveld medische kindzorg en de producten en

diensten van het Kenniscentrum.

✓ Heeft kennis van geldende wet- en regelgeving (medische kindzorg), overheidsbeleid,

financieringsstructuren en beleidsontwikkelingen op het gebied van kindzorg en

kinderpalliatieve zorg.

✓ Heeft ervaring met projectmanagement en is in staat relevante informatie te

verzamelen en om te zetten in een advies.

✓ Heeft kennis over relevante politieke, maatschappelijke en beleidsmatige

ontwikkelingen en is in staat mogelijkheden te signaleren om politieke invloed uit te

oefenen.

✓ Beschikt over een hoge mate aan analytisch vermogen en is in staat om de grote

lijnen binnen de ontwikkelingen van het Kenniscentrum en de kinderpalliatieve zorg te

bewaken.

✓ Beschikt over een hoge mate aan verbindende vaardigheden, sensitiviteit en

diplomatiek vermogen daar waar het gaat om de belangen en posities van de diverse

stakeholders in de kinderpalliatieve zorg.

✓ Beschikt over een constructieve doortastendheid in het realiseren van de

doelstellingen van het Kenniscentrum.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie (schaal 65).

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg volgt de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Schuiling-

Otten (bestuurder) via 06-33340139.

Reacties graag uiterlijk donderdag 17 februari 2022 mailen aan: info@kinderpalliatief.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 21 en 22 februari 2022 in Utrecht.

Profiel Beleidsadviseur en Bestuurssecretaris - 28 januari 2022

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!