17.02.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 50

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>50</strong> • februari - maart 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9<br />

11<br />

17<br />

29<br />

39<br />

Onthull<strong>in</strong>g eerste steen nieuwbouw Albert Schweitzerschool<br />

Autobedrijf Van Koppen 75 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Verkiez<strong>in</strong>genspecial<br />

Voorlezen en verhalen vertellen voor basisschool De Stern belangrijke pijlers<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g uitgereikt aan Henny Jozee<br />

Verkiez<strong>in</strong>genspecial


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.7<strong>50</strong> stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 51 – 2022:<br />

21 maart 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Voor u ligt een bijzondere <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Zoals u dat gewend bent, staat er veel <strong>Overschie</strong>s<br />

nieuws <strong>in</strong>. Daarnaast is er veel aandacht voor de komende<br />

verkiez<strong>in</strong>gen. Op 16 maart mogen we stemmen voor<br />

de gemeenteraad én voor de <strong>Overschie</strong>se wijkraad (de<br />

opvolger van de gebiedscommissie). Wij van de redactie<br />

v<strong>in</strong>den stemmen best belangrijk. Stemmen geeft <strong>in</strong>woners<br />

de macht om te zeggen wat ze belangrijk v<strong>in</strong>den, al is<br />

het maar een beetje. Dus: ga vooral stemmen op 16 maart.<br />

Maar dan wil een mens wel weten op wie hij kan stemmen.<br />

Wie zijn de kandidaten? En welke plannen hebben ze voor<br />

Rotterdam en <strong>Overschie</strong>?<br />

De speciale verkiez<strong>in</strong>genspecial vertelt u alles over de verkiez<strong>in</strong>gen.<br />

Een kleurrijk beeldverhaal vertelt hoe de verkiez<strong>in</strong>gen<br />

voor de gemeenteraad gaan. De verkiez<strong>in</strong>gen voor de wijkraad<br />

zijn net zo belangrijk. Dus ook daar willen we u goed over <strong>in</strong>formeren.<br />

Er zijn 18 kandidaten voor de wijkraad <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

We hebben hen gevraagd zich aan u voor te stellen. Dat doen<br />

ze met een aantal vaste vragen. Zo weet u beter wie zij zijn, en<br />

welke ideeën ze hebben voor <strong>Overschie</strong>. Hun foto’s geven ze<br />

letterlijk een gezicht.<br />

Wie weet is een van hen wel een buurman of buurvrouw van<br />

u. Het zijn <strong>in</strong> elk geval allemaal buurtgenoten die zich willen<br />

<strong>in</strong>zetten voor <strong>Overschie</strong>. Wie gekozen wordt, zal namens ons<br />

meedenken, beslissen en advies geven over allerlei zaken die<br />

voor <strong>Overschie</strong> belangrijk zijn.<br />

Wie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> iets voor elkaar wil krijgen, of iets wil veranderen,<br />

moet na 16 maart bij de wijkraad zijn. Hier kunt u uw<br />

ideeën delen, een bewoners<strong>in</strong>itiatief aanvragen (bijvoorbeeld<br />

voor een straatfeest)en problemen <strong>in</strong> de wijk melden (zoals<br />

sluipverkeer, overlast, zwerfvuil, enz.)<br />

Verder v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e weer allerlei nieuws uit en over<br />

<strong>Overschie</strong>. Er is natuurlijk nieuws van gemeente, museum,<br />

kerk, BOOS en wmo radar. Het verhaal over architect Stef van<br />

Du<strong>in</strong> gaat verder, en er komen maar liefst drie scholen aan bod:<br />

De Albert Schweitzerschool heeft een verslag van de onthull<strong>in</strong>g<br />

van de eerste steen van de nieuwbouw; De Stern vertelt over<br />

het belang voor k<strong>in</strong>deren van voorlezen en verhalen vertellen.<br />

De derde school is de Mytylschool. In een reportage leest u hoe<br />

docenten op deze speciale school altijd uitgaan van de kansen<br />

en mogelijkheden van hun leerl<strong>in</strong>gen.<br />

Tot slot is er een enthousiast artikel over autobedrijf Van Koppen<br />

uit Schiewijk. Een oude Mercedes, prachtig gerestaureerd,<br />

staat centraal <strong>in</strong> dit verhaal over een oud <strong>Overschie</strong>s bedrijf.<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto op de voorzijde: Zonsopgang boven de Delfshavense Schie<br />

vanaf de Hoge Brug richt<strong>in</strong>g Spaanse Brug.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Blijf loyaal, koop lokaal 4<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Terugblik Zie <strong>Overschie</strong> 5<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 7<br />

BOOS helpt u bij uw formulieren 9<br />

Eerste steen nieuwbouw Albert Schweitzerschool 9<br />

Peter van Koppen, gedreven autoliefhebber 11<br />

Het schiet op met de Groene Boog 12<br />

WMO radar 15<br />

Verkiez<strong>in</strong>genspecial 17<br />

Leren concentreren met verhalen 29<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 31<br />

Wijkprofiel 2022 35<br />

Toekomst tennisbaan blijft onduidelijk 37<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 39<br />

<strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g voor Hennie Jozee 39<br />

Wat telt is wat een leerl<strong>in</strong>g wél kan 41<br />

Eenzaamheid als virus 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € <strong>50</strong>,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

4<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Leny Driest<br />

Daar ben ik dan, de oma van de vorige<br />

schrijver: Leny Driest.<br />

Leuk om voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een<br />

stukje te schrijven. Het blad waar nieuwtjes<br />

en activiteiten <strong>in</strong> beschreven worden<br />

van onze wijk <strong>Overschie</strong>.<br />

In 1965 ben ik <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komen wonen<br />

<strong>in</strong> de Gelkenesstraat <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder Oost.<br />

In 1969 verhuisde ik naar de Eskampstraat<br />

en 1984 naar de Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel.<br />

Nu woon ik s<strong>in</strong>ds 2013 <strong>in</strong> de Van der Sasstraat<br />

<strong>in</strong> De Lagenban, waar ik het prima<br />

naar mijn z<strong>in</strong> heb.<br />

Het fijne van <strong>Overschie</strong> is het dorpse en<br />

het heerlijke fietsen en wandelen <strong>in</strong> de<br />

omgev<strong>in</strong>g. Ik ga graag naar De Tempel,<br />

een heel mooi stukje natuur <strong>in</strong> ieder jaargetijde.<br />

En je bent snel <strong>in</strong> het centrum of<br />

Delft.<br />

Wel mis ik voor de jongeren een soort<br />

clubhuis waar ze elkaar kunnen ontmoeten,<br />

muziek maken of wat dan ook. Eerst<br />

was er de Brandaris, de Cockpit en Kreater<br />

waar van alles te doen was. En vergeet<br />

niet soos het Ple<strong>in</strong>tje; mijn zoon en dochter<br />

ontmoetten daar hun vrienden. Het<br />

was <strong>in</strong> de buurt, maar er zal best wel eens<br />

iets gebeurd zijn wat niet door de beugel<br />

kon.<br />

Zelf ben ik altijd actief geweest als vrijwilligster<br />

bij Levenslust en zeker bij de<br />

carnavalsverenig<strong>in</strong>g die er toen was. Nu<br />

doe ik boekendienst aan huis, bezoek iemand<br />

thuis en ben ik al jaren vrijwilligster<br />

<strong>in</strong> Den Hoogenban.<br />

Ook als het nodig is, help ik buren of<br />

breng ik soms eten. Ik word daar blij en<br />

gelukkig van.<br />

Ik ben ook blij dat mijn zoon en kle<strong>in</strong>zoons<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zijn blijven wonen.<br />

Mijn dochter woont <strong>in</strong> Kral<strong>in</strong>gen, maar is<br />

zeker 1 keer <strong>in</strong> de week <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Het w<strong>in</strong>kelbestand was <strong>in</strong> 1965 heel<br />

anders, zeker op de Abtsweg. Je deed<br />

bood schappen bij de Coop, later bij R<strong>in</strong>t<strong>in</strong>,<br />

schoenen bij Rutten, huishoudelijke<br />

d<strong>in</strong>gen bij John Heij, fietsen bij Djempol.<br />

Er waren twee groentew<strong>in</strong>kels, een bloemenzaak,<br />

kappers en een slager. Dat is nu<br />

anders.<br />

Eén d<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>d ik niet fijn: er wordt zo hard<br />

gereden op de Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan!<br />

Ik geef het stokje over aan Athalia Kramer.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Terugblik Zie <strong>Overschie</strong><br />

Zie <strong>Overschie</strong> – Zie Rotterdam trekt volop bezoekers<br />

Het weekend van 12 en 13 februari stond <strong>in</strong> het teken van<br />

het evenement Zie <strong>Overschie</strong>. Dit keer draaide alles om de<br />

wederopbouw van Rotterdam én van <strong>Overschie</strong>. Er waren<br />

een dubbeltentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Grote Kerk en een fl<strong>in</strong>k<br />

aantal (muzikale) optredens. De Amaz<strong>in</strong>g Stroopwafels<br />

speelden bijvoorbeeld <strong>in</strong> de kerk en Urban <strong>Overschie</strong> liet<br />

zich horen <strong>in</strong> theater In de Lugt. Samen met lez<strong>in</strong>gen en<br />

andere activiteiten was het een vol en mooi programma.<br />

Ondanks het staartje van de coronamaatregelen trok het<br />

evenement volop bezoekers.<br />

Voor een impressie: https://www.facebook.com/groups/<br />

<strong>Overschie</strong>Leeft/permal<strong>in</strong>k/1610424845985421/<br />

Optreden Amaz<strong>in</strong>g Stroopwafels <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Foto: Anne Bos


Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

OP DE BOERDERIJ<br />

GROOT GROEIEN<br />

hoeveackerdijk.nl<br />

Rotterdamseweg 223<br />

2636KC Midden Delfland<br />

tel 015 3646271<br />

(tussen Zweth en TU Delft)<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122


Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deel 4: Burg. De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

Ir St. van Du<strong>in</strong> b.i. (1920-2003) ontwierp halverwege de jaren ’<strong>50</strong> verschillende eengez<strong>in</strong>shuizen en enkele appartementen<br />

<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder West. Dit heeft u <strong>in</strong> de eerdere artikelen kunnen lezen. In dit artikel gaat het over het bouwen van twee-onder<br />

één kap-huizen aan de Burgemeester De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan 6-8.<br />

Opdracht <strong>in</strong> 1954<br />

In 1954 had Steef van Du<strong>in</strong> met zijn bureau<br />

al veel huizen ontworpen. Toen<br />

kwam de opdracht voor de bouw van<br />

twee won<strong>in</strong>gen met garages aan de Burgemeester<br />

De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan 6-8.<br />

Deze opdracht was heel bijzonder en<br />

ook heel lastig, omdat zijn familie er zeer<br />

nauw bij was betrokken. Zijn ouders, Jan<br />

van Du<strong>in</strong> Sr. en Jacomijntje van Bodegraven,<br />

zouden gaan wonen op nummer 6.<br />

Ook zijn (jongere) broers keken actief<br />

over de schouder van Steef mee.<br />

De vader van Steef was een zeer ervaren<br />

bouwondernemer en bouwde al enkele<br />

decennia huizen met zijn “Bouwbureau<br />

Jan van Du<strong>in</strong>”. De beide broers van Steef,<br />

Jan van Du<strong>in</strong> Jr. en Fred van Du<strong>in</strong> waren<br />

nog jong, maar ook al actief <strong>in</strong> de bouw.<br />

Jan Jr. bekwaamde zich ook als architect<br />

en Fred startte een carrière als ‘bouwondernemer’.<br />

De beide broers fungeerden<br />

als opdrachtgevers.<br />

Ontwerp en bouw 1954-1956<br />

Het ontwerp van Steef moest mogelijk<br />

maken dat b<strong>in</strong>nen het budget (te) veel<br />

werd gerealiseerd. Er waren veel discussies,<br />

maar het kwam wel tot stand. Technisch<br />

adviseur bij de bouw was W. Baas<br />

van de Avenue Concordia 20a <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

De huizen bestaan uit twee woonlagen<br />

en een vlier<strong>in</strong>g. Ze hebben een zadeldak<br />

bedekt met pannen. De beide huizen zijn<br />

gefundeerd op houten palen en hebben<br />

ook een bescheiden voorraadkelder. Het<br />

pand nummer 6 is groter dan het buurpand<br />

en heeft op de eerste verdiep<strong>in</strong>g<br />

ook nog een balkon. Beide huizen hebben<br />

een aangename tu<strong>in</strong> voor en achter.<br />

Oplever<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1956<br />

Zoals dat eigenlijk altijd gaat, duurde<br />

het een paar jaar voordat de oplever<strong>in</strong>g<br />

kon plaatsv<strong>in</strong>den. Dit kwam door het<br />

wachten op de goedkeur<strong>in</strong>g door de gemeente<br />

en natuurlijk door de bouw zelf<br />

en de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de tu<strong>in</strong>. Zodra het<br />

kon trokken Jan Sr. en zijn vrouw <strong>in</strong> het<br />

huis. Bij de oplever<strong>in</strong>g zou de ‘onderl<strong>in</strong>ge<br />

terre<strong>in</strong>afscheid<strong>in</strong>g’ bestaan uit een meidoornhaag,<br />

maar <strong>in</strong> de praktijk werd dat<br />

een muurtje. Nummer 8 stond nog even<br />

te koop maar was ook weldra bewoond.<br />

Jan en Jacomijn woonden tot hun overlijden,<br />

respectievelijk <strong>in</strong> 1962 en 1978, met<br />

groot genoegen op de Burgemeester De<br />

Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

De huizen aan de Burg. De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan en Jan<br />

van Du<strong>in</strong> Sr. met zijn kle<strong>in</strong>zoons <strong>in</strong> 1956<br />

Foto’s: Jan Cees van Du<strong>in</strong>


tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

S C H R I J F N U I N V O O R D E<br />

Z O M E R L E S S E N !<br />

A A N B I E D I N G<br />

L I D M A A T S C H A P<br />

WORD LID EN BETAAL<br />

DE EERSTE 2 MAANDEN<br />

20 €<br />

*bij een jaarlidmaatschap<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

€ 1 2 5


BOOS helpt u bij uw formulieren<br />

Het is weer belast<strong>in</strong>gtijd. En BOOS kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld als u de gemeente wilt<br />

vragen of u niet de hele afvalstoffenheff<strong>in</strong>g hoeft te betalen. Dit heet een verzoek tot kwijtscheld<strong>in</strong>g.<br />

Ook voor de regionale belast<strong>in</strong>g kan u een verzoek tot kwijtscheld<strong>in</strong>g doen.<br />

Neem Uw Digid en recente bankafschriften mee en wij helpen u met een verzoek.<br />

Ook kunnen wij u helpen met uitleggen en <strong>in</strong>vullen van andere formulieren, zoals bijvoorbeeld aanvragen huurtoeslag,<br />

zorgtoeslag.<br />

Spreekuur<br />

Wij hebben van d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur open <strong>in</strong>loopspreekuur<br />

<strong>in</strong> De Halte.<br />

Dus kom vooral langs als u er zelf even niet uit komt.<br />

Inkomstenbelast<strong>in</strong>g<br />

U kunt ook uw <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g bij ons <strong>in</strong> laten vullen. Dat<br />

doet vrijwilliger Ton van Hall. U kunt met hem een afspraak maken.<br />

Kom eerst even een lijst halen om te weten wat u nodig heeft.<br />

Onthull<strong>in</strong>g eerste steen nieuwbouw<br />

Albert Schweitzerschool<br />

Let op: U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw aangiften en<br />

bezwaarschriften!<br />

U v<strong>in</strong>dt BOOS <strong>in</strong> Huis van de wijk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042AZ Rotterdam<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> 06 57351475<br />

Aanwezig d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag 10 tot 13 uur<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Kees van der Meer<br />

9<br />

Vrijdag 28 januari, 11 uur: een officieel moment tijdens de nieuwbouw van de Albert Schweitzerschool <strong>Overschie</strong> aan de<br />

Baanweg. Onder grote belangstell<strong>in</strong>g is een gedenksteen onthuld. Bianca Dolman, directeur van de Albert Schweitzerschool,<br />

stond hier even bij stil.<br />

De nieuwbouw van de school is op een bijzonder<br />

punt aangekomen. De buitenkant is<br />

deels ‘uit de stell<strong>in</strong>gen’; hier kun je prima zien<br />

hoe de school uite<strong>in</strong>delijk zal zijn. En dat ziet<br />

er bijzonder fraai uit!<br />

Frans-Jan van Kessel is vanuit de school bouwcoörd<strong>in</strong>ator.<br />

Hij liep trots als een pauw rond<br />

op het ple<strong>in</strong> om alle belangstellenden te begroeten.<br />

Vragen stellen<br />

De onthull<strong>in</strong>g van de gedenksteen -beter bekend<br />

als de Eerste Steen - was een mooi moment.<br />

Belangstellenden konden vragen stellen<br />

aan de vertegenwoordiger van de bouw<br />

en aan de betrokkenen van de school. De<br />

leerl<strong>in</strong>gen waren er niet bij: ze krijgen later de<br />

gelegenheid om te kijken en te horen wat het<br />

nieuwe gebouw voor hen betekent.<br />

De onthull<strong>in</strong>g van de eerste steen van de nieuwbouw -<br />

Foto: Kees van der Meer


GRATIS proeftra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen bij Sticht<strong>in</strong>g Silent Dragon<br />

Kom kennismaken en leer onder leid<strong>in</strong>g van de ervaren Enric Gunn<strong>in</strong>g<br />

alles over contactsporten als boksen, kickboksen, Thai-boksen.<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gstijden: maandag – d<strong>in</strong>sdag – woensdag<br />

van 19.00 – 22.00 uur vanaf 13 jaar tot 55+.<br />

Locatie: Burg. De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan 27.<br />

Aanmelden vooraf via tel: 06-13829833 of e-mail<br />

silentdragonrotterdam@hotmail.com<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en voorwaarden: https://<br />

silentdragonholland.com/locaties/rotterdam/<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

Advert Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-1<br />

h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

h a a r m o d e<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl


Peter van Koppen, gedreven autoliefhebber<br />

<strong>in</strong> een 75-jarig autobedrijf<br />

Aad van Dijk<br />

Als je b<strong>in</strong>nenstapt <strong>in</strong> de garage van Peter van Koppen, zie je als eerste die prachtige Mercedes 170D. In de showroomstaat<br />

gerestaureerd, overgespoten <strong>in</strong> de bru<strong>in</strong>zwarte kleuren van Maybach, het luxemerk van Mercedes. Hij staat te bl<strong>in</strong>ken <strong>in</strong><br />

de garage aan de Rodenburgstraat, met zijn specifieke, bl<strong>in</strong>kende sieruitlaat. Je denkt direct aan de jaren <strong>50</strong>!<br />

Peter kocht de auto <strong>in</strong> 1999 via een opkoper van monsieur Vatan<br />

uit het Franse Neuilly-sur-Se<strong>in</strong>e. Toen was de auto er slecht aan<br />

toe.<br />

Plezier<br />

De motor en versnell<strong>in</strong>gsbak waren kapot, net als de bekled<strong>in</strong>g.<br />

Het kostte veel tijd en geld om dit cultuurgoed <strong>in</strong> de orig<strong>in</strong>ele<br />

staat terug te brengen. Als hij de auto ooit verkoopt, zal al dat<br />

werk niets opleveren, vertelt Peter. Het lijkt hem niet te kunnen<br />

schelen; het plezier om van dit wrak weer iets moois te maken<br />

was voor hem duidelijk belangrijker. Tevreden laat Peter de<br />

nieuwe, orig<strong>in</strong>ele bekled<strong>in</strong>g zien die hij uit een fabrieksvoorraad<br />

wist los te krijgen.<br />

De prijs van twee huizen<br />

In 1951 was dit een luxe model. Hij had een spiegel, asbak, vier<br />

gesynchroniseerde versnell<strong>in</strong>gen en onafhankelijke ver<strong>in</strong>g. De<br />

auto was toen zo duur dat je er twee won<strong>in</strong>gen voor kon kopen.<br />

Nu valt hij <strong>in</strong> de E-klasse, legt Peter uit.<br />

Voor de kenner: Mercedes bouwde tussen 1936 en 1942 74.964<br />

van deze 170 serie. De fabrieken <strong>in</strong> Stuttgart, Unterturkheim<br />

en S<strong>in</strong>delf<strong>in</strong>gen werden tijdens de oorlog <strong>in</strong> september 1944<br />

grotendeels verwoest. Na de oorlog zijn er vanaf 1947 tot 1955<br />

nog eens ruim 1<strong>50</strong>.000 gebouwd, waarvan 33.823 met een dieselmotor.<br />

Peters auto heeft ook zo’n dieselmotor.<br />

75 jaar<br />

Zijn vader startte de garage <strong>in</strong> 1947 als reparatiebedrijf, waar<br />

je ook luxe auto’s kon huren. Dat waren ‘Amerikanen’ die na de<br />

oorlog waren achtergebleven. Op 27 maart 1972 zette Peter het<br />

bedrijf voort als reparatie- en verhuurbedrijf van personenauto’s,<br />

bedrijfsauto’s en motoren.<br />

Vanaf zijn 65ste specialiseert Peter (74) zich voornamelijk <strong>in</strong> klassieke<br />

auto’s. Op 27 maart 2022 zit de garage alweer <strong>50</strong> jaar aan<br />

de Rodenburgstraat.<br />

60 jaar monteur<br />

Peter was op zijn 16e al bezig met auto’s bij een Mercedesdealer.<br />

Dat betekent dat hij nu bijna 60 jaar als monteur werkt. In 1984<br />

was hij een van de eersten met het APK diploma en rond 1990,<br />

toen de Renault Tw<strong>in</strong>go op de markt kwam, werd hij Renaultspecialist.<br />

Toen Peter 65 werd, realiseerde hij zich dat er <strong>in</strong> de smalle<br />

Rodenburgstraat niet voldoende parkeergelegenheid was voor<br />

een autoreparatiebedrijf met 300 tot 400 klanten. Vandaar dat<br />

hij zich g<strong>in</strong>g specialiseren <strong>in</strong> antieke en young-timer auto’s en<br />

motoren. Nu heeft hij aanzienlijk m<strong>in</strong>der klanten.<br />

Hoogtepunt<br />

Hij is nog steeds APK keurmeester en Peter staat altijd klaar voor<br />

wie hem nodig heeft voor een autoreparatie. Ook de jaarlijkse<br />

show <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> met oude auto’s kan op zijn medewerk<strong>in</strong>g<br />

rekenen.<br />

Peters zoon heeft contacten bij Mercedes. Toen hij werd uitgenodigd<br />

voor een bezoek aan de fabriek <strong>in</strong> S<strong>in</strong>delf<strong>in</strong>gen, vroeg<br />

hij zijn vader mee. Dat was een hoogtepunt voor autoliefhebber<br />

Peter, wiens slogan is ‘Maak van je hobby je werk, en je hoeft<br />

nooit meer te werken!’.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

11<br />

Peter van Koppen naast de gerestaureerde Mercedes 170D<br />

Foto: Aad van Dijk


Vrijwilliger bij Museum <strong>Overschie</strong>: iets voor jou?<br />

Museum <strong>Overschie</strong> is een cultuurhistorisch museum én een oase van rust en <strong>in</strong>spiratie. Het museum bestaat uit een gebouwencomplex met<br />

tu<strong>in</strong>en en ligt op een schitterende plek <strong>in</strong> Oud-<strong>Overschie</strong>. Zestig vrijwilligers werken samen om het museum open te houden en te onderhouden.<br />

Zij zoeken versterk<strong>in</strong>g.<br />

voor archiver<strong>in</strong>g/ digitaliser<strong>in</strong>g van de collectie. Weer anderen zijn suppoost<br />

of helpen mee de gebouwen of tu<strong>in</strong>en te onderhouden.<br />

Alle taken op een rijtje:<br />

• onderhoud en beheer van de collectie<br />

• archiver<strong>in</strong>g (digitaal) van de collectie<br />

• onderhoud van de gebouwen, zowel b<strong>in</strong>nen als buiten<br />

• onderhoud van de tu<strong>in</strong>en, zowel kle<strong>in</strong> als groot onderhoud<br />

• dienst doen als suppoost tijdens de open<strong>in</strong>gstijden van het museum<br />

• het (mede) organiseren van activiteiten van het museum<br />

Wil jij:<br />

• op vaste tijden of op oproepbasis klussen doen?<br />

• <strong>in</strong> teamverband werken aan een gemeenschappelijk doel?<br />

Over het museum<br />

Het museum heeft veel foto’s, schilderijen, teken<strong>in</strong>gen, prenten en voorwerpen,<br />

die voor het grootste deel uit <strong>Overschie</strong> komen en over (de geschiedenis<br />

van) <strong>Overschie</strong> gaan. Doel van het museum is:<br />

Het levend houden van de eeuwenoude cultuurhistorie van <strong>Overschie</strong>.<br />

Het is een voortdurende uitdag<strong>in</strong>g om dat te doen op een manier die past<br />

bij nú en bij hoe <strong>Overschie</strong>ënaars nu wonen, leven en werken.<br />

En ben je deskundig op het terre<strong>in</strong> waar je als vrijwilliger aan de slag wilt,<br />

of wil je dit leren?<br />

Kennismaken<br />

Lijkt het je leuk om mee te helpen? We leren je graag kennen.<br />

Neem contact op met Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij (06 5314 2198) of stuur een email<br />

naar <strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl Bezoekadres: <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Het vrijwilligerswerk<br />

De vrijwilligers doen veel verschillend werk met als gemene deler: teamwerk.<br />

Waar de een helpt de collectie te onderhouden, zorgt een ander<br />

Het schiet op met de Groene Boog<br />

Trouwe lezer Carl van Woerkom doet verslag<br />

Afgelopen maandag 17 januari heb ik weer een fietstochtje gemaakt<br />

langs het project “De Groene Boog A16”. De Groene Boog<br />

is het nieuwe viaduct dat direct ten noorden van de Doenkade<br />

wordt gebouwd. Er zijn <strong>in</strong>middels grote stappen gezet.<br />

De bouw verlegt de A13. De nieuwe positie van deze weg is nu<br />

goed te zien. Ook het nieuwe stuk van de Schieveensedijk is<br />

zichtbaar: dit loop straks onder het Groene Boogviaduct door.<br />

Het asfalt ligt er al, net zoals de bijbehorende wegbeveilig<strong>in</strong>gen<br />

(Zie foto’s).<br />

Foto 1: de <strong>in</strong>rit van de A13 met asfalt-wegdek en vangrail l<strong>in</strong>ks<br />

van het viaduct, en het nieuwe stuk Schieveensedijk rechts van<br />

het viaduct.<br />

Foto 2: de uitrit van de A13 met wegverlicht<strong>in</strong>g en constructie<br />

voor matrixborden boven de weg.<br />

Foto 3: het hoge dijklichaam van de rijricht<strong>in</strong>g A16 als onderdeel<br />

van de Groene Boog. De grote hoogte van deze grond-/<br />

zandstort heeft te maken met de plaatselijke veenbodem.<br />

Foto’s: Carl van Woerkom


Museumbericht februari 2022<br />

Expositie “De Tu<strong>in</strong>beelden van Landgoed<br />

De Tempel” weer open<br />

De fraaie expositie van de tu<strong>in</strong>beelden van Landgoed De Tempel is na<br />

het verruimen van de coronamaatregelen weer te bezoeken <strong>in</strong> Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Museum geeft klavecimbel weg<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> biedt gratis een<br />

klavecimbel aan voor de liefhebber. Is dit<br />

iets voor jou? Meld je snel! Als er geen<br />

belangstell<strong>in</strong>g is, gaat het klavecimbel<br />

b<strong>in</strong>nenkort naar de vuilstort.<br />

Beatrix<br />

Het klavecimbel is eigendom geweest<br />

van de familie Lutz. Tjakk<strong>in</strong>a Lutz speelde<br />

op dit <strong>in</strong>strument tijdens het bezoek<br />

van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix aan <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

1992. Dit is te zien op het filmpje van dat<br />

bezoek op YouTube (kanaal: Museum<br />

Oud <strong>Overschie</strong>).<br />

Voor <strong>in</strong>formatie: <strong>in</strong>fo@museumoudoverschie.nl<br />

– tel. 010-4158864<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

13<br />

12 maart - Sterrenkijkdag bij museum<br />

Op zaterdag 12 maart kun je bij het museum<br />

sterrenkijken. Mét de telescoop!<br />

Bekijk de kraters op de maan, verwonder<br />

je over de zeven zusters, Betelgeuse en<br />

nog veel meer <strong>in</strong> het heelal.<br />

12 maart valt <strong>in</strong> het weekend van de<br />

Landelijke Sterrenkijkdagen (11 t/ m 13<br />

maart). Het museum doet hieraan mee<br />

en zorgt voor een paar telescopen op<br />

het ple<strong>in</strong> van Buitenmuseum Oud <strong>Overschie</strong>.<br />

Bij helder weer is er van alles te<br />

zien is. De maan is op 12 maart iets meer<br />

dan halfvol. De maankraters en de uitgestrekte,<br />

bijna gladde maanzeeën zijn dan<br />

goed te zien.<br />

Kijk en verwonder je<br />

Maak een maanfoto met je eigen telefoon<br />

door de telescoop of kijk duizenden<br />

lichtjaren diep het heelal <strong>in</strong>. Zoek en v<strong>in</strong>d<br />

beroemde hemelobjecten als de zeven<br />

zusters, de Orionnevel, de rode reus Betelgeuse<br />

of de witte dwerg Sirius b. Er<br />

zijn deskundigen die je kunnen helpen<br />

en van alles vertellen over het heelal. Dit<br />

alles natuurlijk onder voorbehoud van<br />

gunstige weersomstandigheden.<br />

Toegang<br />

Deze avond is het Buitenmuseum tussen<br />

19:00 en 22.30 uur open en het is gratis.<br />

Let op: het museum is alleen te bereiken<br />

via <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Foto: Fokke L<strong>in</strong>deboom<br />

Het museum is weer helemaal open! U bent van harte welkom op iedere zaterdag<br />

en zondag van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 5,00 (<strong>in</strong>clusief consumptie).<br />

Donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten (op vertoon ledenpas)<br />

ontvangen een kort<strong>in</strong>g van € 2,<strong>50</strong>.


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat <strong>50</strong><br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

Autoschade Bergschenhoek Uw herstelbedrijf <strong>in</strong> de regio. Wij nemen u de zorg van reparatie en adm<strong>in</strong>istratieve afhandel<strong>in</strong>g<br />

graag uit handen en zorgen ervoor dat uw auto snel en volgens fabrieksnormen hersteld wordt. Ondertussen blijft u gewoon<br />

mobiel omdat u bij ons altijd kunt rekenen op vervangend vervoer. Dus bij autoschade altijd eerst contact op nemen met ons.<br />

• Herstelwerkzaamheden volgens normer<strong>in</strong>g fabrikanten<br />

• Kosteloos vervangend vervoer | Haal- en breng service<br />

• Merk garantiecertificaat van Toyota - Kia – Tesla - Ford<br />

• Wij zijn Focwa, Bovag en “Duurzaam Repareren” gecertificeerd<br />

• Ma t/m Vr 7.30 – 17.30 uur | Za 10.00 – 13.00 uur<br />

Autoschade Bergschenhoek | Rottebandreef 38 | 2661JT Bergschenhoek | Tel. 010 521 65 20 | <strong>in</strong>fo@autoschadebergschenhoek.nl


Jongere Rayan Essanoussi aan het woord<br />

Wie ben je?<br />

Ik ben Rayan Essanoussi en ik ben 16 jaar oud. Ik woon <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Een mooie buurt met veel<br />

talenten. Ik zit op het Avicenna college <strong>in</strong> 5 Havo. Ik hou van Freerunnen, beats maken / tapen<br />

en het organiseren van evenementen voor jongeren en ouderen.<br />

Hoe ben je <strong>in</strong> contact gekomen met wmo radar?<br />

Ik ben <strong>in</strong> contact gekomen met wmo radar via jongerencoach Steven Schutrup. H heeft m<br />

uitgenodigd b de jongerenraad. De jongerenraad is een groep jongeren die om de paar weken<br />

b elkaar komen om van <strong>Overschie</strong> een betere wk te maken. Dit doen w door activiteiten en<br />

grote evenementen te organiseren voor jong en oud. We proberen de bewoners te stimuleren<br />

om naar buiten te gaan en mee te doen met activiteiten. Op deze manier ontstaan er nieuwe<br />

vriendschappen en leren mensen elkaar kennen.<br />

Aan welke activiteiten doe je mee en hoe bevalt het?<br />

Op de d<strong>in</strong>sdagavonden doe ik mee met de jongerenavond <strong>in</strong> De Halte. Hierb ondersteun ik<br />

ook de vrwilligers met het op- en afbouwen van de materialen. Ook doe ik mee met het<br />

zaalvoetballen op zondagavond.<br />

B de jongerenavond produceer je beats, kun je daar meer over vertellen?<br />

Ik ben de producer b het beats maken en het tapen (opnemen) van jongeren samen met mn<br />

mentor Steven Marengo. Mn rol is om jongeren uit <strong>Overschie</strong> te tapen en hun gewend te laten<br />

raken met de muziekwereld. Op deze manier leren de jongeren hoe de muziekwereld werkt.<br />

Mn doel is dat de jongeren zelfstandig verder kunnen met hun eigen muziekcarrières.<br />

WMO radar<br />

15<br />

Kan je nog iets vertellen over de jongerenavond?<br />

De jongerenavond is een avond waarb jongeren uit <strong>Overschie</strong> b elkaar komen om samen even te chillen, te genieten<br />

en activiteiten te organiseren. Als w vragen hebben over school / werk / f<strong>in</strong>anciën kunnen w dit bespreken met de<br />

jongerencoaches, budgetcoach of een medewerker van het jongerenloket. Tdens de jongerenavond zn er ook andere<br />

activiteiten zoals beats maken, schaken / dammen, gamen, tafeltennis en het tapen van talentvolle opkomende rappers.<br />

Ook zn er voorlicht<strong>in</strong>gen door het jongerenloket, de wkagent en de GGD.<br />

De jongerenavond is een leuke avond en ik raad je aan om langs te komen op de d<strong>in</strong>sdagen. Van 19.00 uur tot 22.00<br />

uur <strong>in</strong> het Huis van de Wk ‘De Halte’ <strong>Overschie</strong>. Hoge Schiehof 39 (de bieb).<br />

Heb je iets georganiseerd voor de wk? Wat zou je nog willen organiseren voor de wk?<br />

Ik heb ook een aantal evenementen / activiteiten georganiseerd zoals de Fruitdag, de <strong>in</strong>ternationale kookdag, dit was<br />

een groot succes. Ik heb ook samen met de jongerenraad veel activiteiten en evenementen georganiseerd zoals de<br />

Waterdag, uite<strong>in</strong>delk zn er 700 bezoekers langsgekomen! Het kerstd<strong>in</strong>er was ook een succes! Op dit moment zn we<br />

bezig met wekelks zaalvoetbal voor jongeren <strong>in</strong> de gymzaal aan de Jan Steenstraat. Ik ben ook van plan om met behulp<br />

van De Halte en de jongerencoaches Steven Schutrup en Jitske Proieti een <strong>Overschie</strong> Freestyle evenement te<br />

organiseren dat heel groot en leuk gaat worden.<br />

Wat zou je graag anders willen zien voor de jeugd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag alle talenten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> naar boven willen halen en de jongeren meer naar buiten te trekken zodat<br />

<strong>Overschie</strong> levendiger wordt <strong>in</strong> deze moeilke corona td<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-41<strong>50</strong>514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Mantelzorgcoach<br />

Jan<strong>in</strong>e Spek | 06 12 85 84 70<br />

jspek@wmoradar.nl<br />

Jongerencoach<br />

Steven Schutrup | 06 27 97 94 12<br />

sschutrup@wmoradar.nl


Lez<strong>in</strong>g Mantelzorg en Z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g<br />

<br />

Geconfronteerd worden met de ziekte of beperk<strong>in</strong>g van je naaste kan vragen oproepen? Waarom overkomt ons dit? Hoe<br />

moeten we hier mee omgaan? Wat is de z<strong>in</strong> hiervan? In deze lez<strong>in</strong>g wordt stilgestaan b de z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g van jou als<br />

mantelzorger.<br />

Onze omgev<strong>in</strong>g, professionals en ook wzelf zn soms geneigd met een<br />

problematiserende blik naar mantelzorg te kken. Er is aandacht voor<br />

mogelke negatieve gevolgen zoals dreigende overbelast<strong>in</strong>g. Deze avond<br />

kken we met een relationele blik: zorg is iets tussen mensen. Iemand is<br />

iemand door andere mensen, alles wat we leren en ervaren <strong>in</strong> de wereld<br />

komt voort uit onze relatie met anderen. In hoeverre ervaar je positieve<br />

betekenis van het zorgen, en hoe maakt z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g daarvan onderdeel uit.<br />

Wat v<strong>in</strong>den we van waarde, wat geeft ons leven z<strong>in</strong> en betekenis.<br />

Aan de basis van mantelzorg ligt immers de relatie. Je zorgt voor een partner, k<strong>in</strong>d,<br />

ouder, vriend of goede buur. In die zorgrelatie maak je mee wat <strong>in</strong> alle relaties aan<br />

de orde komt, zowel positieve als negatieve ervar<strong>in</strong>gen, maar dan uitvergroot en<br />

met een naaste die van jou afhankelk is. Een bredere kk op mantelzorg of<br />

beter gezegd met nieuwe ogen naar hetzelfde kken.<br />

Wie weet brengt dit nieuwe aanknop<strong>in</strong>gspunten voor jou <strong>in</strong> je ondersteunende rol.<br />

Maandagavond 4 april van 19.30 – 21-30<br />

<br />

Oudere mensen willen zich ook nog jong voelen!<br />

Zou je denken… Wie wil dat nou niet?<br />

Gezondheid heeft met voed<strong>in</strong>g, verzorg<strong>in</strong>g en vrolijkheid te maken. Maar hoe doe je dat en hoe hou je dat vol?<br />

Als zeventigplusser word ik dagelijks her<strong>in</strong>nerd aan mijn leeftijd. Je wordt veel m<strong>in</strong>der betrokken bij activiteiten en er wordt reken<strong>in</strong>g<br />

met je gehouden <strong>in</strong> tempo en energie. Maar ook mijn eigen lijf roept regelmatig om voorzichtigheid en extra aandacht; veel<br />

meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En al helemaal nu met alle corona dreig<strong>in</strong>g.<br />

Ik v<strong>in</strong>d dat ik moet bewegen en sporten, want dat houdt je fit en sterk. Maar dat valt nog niet mee, als je steeds iets m<strong>in</strong>der kunt en<br />

sommige sporten niet langer gezond voor je zijn.<br />

Er zijn steeds meer ouderen, die steeds m<strong>in</strong>der sporten kunnen beoefenen. En toch zijn er wel mogelijkheden, zeker hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Ikzelf ga wekelijks een uur naar Langer Sterk en Fit, een groep bij M&M Aerobicstudio <strong>in</strong> de Rodenburgstraat. Maar je kunt ook<br />

naar “de Halte” van WMORadar <strong>in</strong> de bibliotheek, of naar Fit20 <strong>in</strong> de Vlasfabriek over de Hoge Brug. En misschien zijn er nog meer<br />

mogelijkheden. Overal worden keurig de regels <strong>in</strong> acht genomen: anderhalve meter afstand, ventileren en er is zelfs een co2 meter!<br />

Ik moet mijzelf telkens weer moed <strong>in</strong>spreken om te gaan, zelfs nu na al die jaren. Maar zodra het klaar is, heb ik een zéér voldaan<br />

gevoel. Het is me weer gelukt! Ik ben tevreden en ik voel me daardoor ook fitter, soms met fl<strong>in</strong>ke spierpijn die me nog twee dagen<br />

her<strong>in</strong>nert aan hoe goed ik bezig ben geweest.<br />

Vrolijker word ik er zeker ook van, want we kermen niet alleen zachtjes, maar we schateren ook wat af. Kortom: collega’s, leeftijdgenoten<br />

of hoe je ook genoemd wilt worden: kom uit je aarzel<strong>in</strong>g en ga bewegen. Bij een groep of les, die bij je past.<br />

Langer sterk en fit, wie wil dat nou niet?<br />

Elsie ten Veldhuijs (73 jaar)


Verkiez<strong>in</strong>genspecial<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

maart 2022<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

17


Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

18


Rotterdammers krijgen meer<br />

te zeggen met Wijk aan Zet<br />

In Rotterdam is de Wijk aan Zet. Met een nieuwe wijkdemocratie krijg je meer <strong>in</strong>vloed op jouw wijk.<br />

Vanaf maart 2022 kun je met al je ideeën voor je wijk terecht bij de wijkraad.<br />

Denk mee!<br />

Rotterdammers zitten vol goede ideeën. Met Wijk aan Zet gaan Rotterdammers en de gemeente samen aan de slag met die<br />

ideeën. Je v<strong>in</strong>d medewerkers van de gemeente <strong>in</strong> de ‘wijkhub’. Je kunt hier gemakkelijk b<strong>in</strong>nenlopen met een vraag of idee.<br />

Ook v<strong>in</strong>d je hier organisaties zoals WMORadar. Je kunt jouw stem ook laten horen via Mijn.Rotterdam.nl. Hier kun je ideeën<br />

<strong>in</strong>dienen, meedenken én meestemmen over bewoners<strong>in</strong>itiatieven.<br />

Wat doet de wijkraad?<br />

Een wijkraad bestaat uit zeven tot elf gekozen wijkbewoners. Er komen 39 wijkraden door heel Rotterdam. Bewoners, organisaties<br />

<strong>in</strong> de wijk en ondernemers kunnen via de wijkraad aandacht vragen voor d<strong>in</strong>gen die zij belangrijk v<strong>in</strong>den. Zoals groen,<br />

welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat. Zo wordt meedenken, meedoen en meebeslissen nóg makkelijker.<br />

Na maart 2022 maken bewoners, wijkraden, én de gemeente samen plannen voor de wijk. Ook organisaties die actief zijn <strong>in</strong><br />

de wijk denken mee, bijvoorbeeld over cultuur, welzijn, enz.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Ook <strong>Overschie</strong> krijgt een wijkraad <strong>in</strong> plaats van de Gebiedscommissie. Alle <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners met stemrecht mogen stemmen.<br />

Op de volgende pag<strong>in</strong>a’s stellen de <strong>Overschie</strong>se kandidaten zich voor.<br />

Stem op 16 maart 2022!<br />

De leden van de wijkraad worden gekozen. Dit gebeurt tijdens de verkiez<strong>in</strong>gen voor de gemeenteraad op woensdag<br />

16 maart 2022. Je mag die dag twee keer stemmen: voor de gemeenteraad en voor je eigen wijkraad.<br />

En let op: ook jongeren van 16 en 17 jaar mogen stemmen voor de wijkraad.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

19<br />

Laat uw stem voor Rotterdam en uw wijk niet verloren gaan!


Mijn naam is Bas van Vliet (61)<br />

kapper van beroep<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Geboren en getogen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De onderl<strong>in</strong>ge verbondenheid, het hechte verenig<strong>in</strong>gsleven en behulpzaamheid naar elkaar toe<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Vanwege de tijd waar<strong>in</strong> we leven is dat nu wat moeilijker maar het zou wel wat levendiger mogen, ook voor de jeugd meer<br />

d<strong>in</strong>gen organiseren.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Mijn belangrijkste ambitie is er te zijn voor de mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> , te luisteren naar wat er leeft en zodoende met oploss<strong>in</strong>gen<br />

te komen alles <strong>in</strong> het belang van <strong>Overschie</strong>.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ik ben niet verkiesbaar namens een politieke partij en sta er geheel onafhankelijk <strong>in</strong>.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik denk dat de mensen op mij moeten stemmen omdat ik voor de volle 100% ga voor <strong>Overschie</strong>, benaderbaar ben voor<br />

iedereen, en volledig zonder politiek oogpunt <strong>Overschie</strong> zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen op de Cools<strong>in</strong>gel.<br />

20<br />

Naam: Jeroen van der Steen (40)<br />

Beroep: lid gebiedscommissie, bestuurslid Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

1985<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Een fijne groene wijk, met het centrum van Rotterdam op fietsafstand, veel bewoners die zich voor de wijk<br />

<strong>in</strong>zetten.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

M<strong>in</strong>der overlast van het vliegveld. Maatregelen tegen te hard rijden, veiligere fietsroutes naar de scholen. Meer cultuur <strong>in</strong> de<br />

wijk, maar geen enorme feesten <strong>in</strong> parken. Speciaal voor jongeren meer activiteiten; een plek om elkaar te ontmoeten en<br />

activiteiten te organiseren. Het groen <strong>in</strong> de wijk behouden en goed onderhouden.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Dat zoveel mogelijk bewoners het fijn v<strong>in</strong>den wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Zoveel mogelijk bewoners laten meebeslissen wat belangrijk is<br />

<strong>in</strong> onze mooie wijk. Voorzien<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> uitbreiden. Het nieuwe zwembad met voorzien<strong>in</strong>gencentrum is daarbij prioriteit.<br />

Het behouden van tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Onze historische dorpskern koesteren. De vele verenig<strong>in</strong>gen ondersteunen.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

D66, iedereen doet mee. Maar het gaat niet om een partij maar om <strong>Overschie</strong>!<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik ben heel benaderbaar en veel <strong>in</strong> de wijk, bewoners kunnen mij aanspreken <strong>in</strong> de supermarkt of bellen als er wat is. De<br />

afgelopen 8 jaar veel ervar<strong>in</strong>g opgedaan <strong>in</strong> de gebiedscommissie met het organiseren van participatie. En bij zoveel mogelijk<br />

activiteiten <strong>in</strong> de wijk aanwezig geweest om bewoners en ondernemers te spreken.


Naam: Manuel Crielaard (46)<br />

Beroep: Teammanager Meedoen Uitvoer<strong>in</strong>g Gemeente Voorschoten/Wassenaar<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik woon mijn hele leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tot mijn 13de aan de oostzijde, daarna aan de westzijde.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter <strong>in</strong> een stedelijke omgev<strong>in</strong>g. Een goede comb<strong>in</strong>atie van parken, s<strong>in</strong>gels en won<strong>in</strong>gen.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het voorzien<strong>in</strong>genniveau. Onze k<strong>in</strong>deren moeten de wijk uit als ze 12 jaar zijn om naar school te gaan. Ook een plek om elkaar<br />

te ontmoeten ontbreekt. Waar zijn onze buurthuizen gebleven? Waar kunnen onze jongeren naar toe?<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Een aanspreekpunt te zijn voor iedere <strong>in</strong>woner. Iedereen telt mee. <strong>Overschie</strong> moet een wijk zijn met een eigen identiteit, het<br />

dorpse karakter behouden, met leefbare wijken en schone straten en parken.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ik doe mee namens Leefbaar Rotterdam. Als grootste partij van Rotterdam, wordt mijn stem uit <strong>Overschie</strong> ook gehoord <strong>in</strong> de<br />

gemeenteraad. Zo ben ik geen roepende <strong>in</strong> de wijk, maar kl<strong>in</strong>kt de stem van <strong>Overschie</strong> ook daar, waar over ons besloten wordt.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

<strong>Overschie</strong> moet een leefbaar klimaat bieden om te wonen, te werken en te recreëren. Daar horen goede voorzien<strong>in</strong>gen bij en<br />

ruimte voor <strong>in</strong>itiatief van <strong>in</strong>woners. Ik zal daar<strong>in</strong> de betrokken kandidaat zijn.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

21<br />

Lars Nijkerk<br />

1. Wat is uw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Zowel het centrale, groene en toegankelijke Park Zestienhoven als de Burgemeester Baumannlaan.<br />

Op beide plekken kom ik graag voor een gezonde wandel<strong>in</strong>g en de wekelijkse boodschappen.<br />

De Burgemeester Baumannlaan kan echter wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.<br />

2. Wat is uw grootste droom voor <strong>Overschie</strong>?<br />

Een centrale locatie <strong>in</strong> de wijk waar jongeren en ouderen kunnen samenkomen. Een ruim skatepark <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met een<br />

kle<strong>in</strong>e bistro <strong>in</strong> Park Zestienhoven zou dit volgens mij zeker ondersteunen. Verder ga ik mij <strong>in</strong>zetten voor meer speel- en<br />

ontspannende voorzien<strong>in</strong>gen voor de jeugd <strong>in</strong> de wijk.<br />

3. Waarom v<strong>in</strong>dt u samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de wijk belangrijk?<br />

De verschillende bewoners hebben verschillende behoeftes en belangen. Alleen met samenwerk<strong>in</strong>g, overleg en wederzijds<br />

begrip kun je de wijk leefbaar houden voor iedereen.


Herman van Leeuwen (58)<br />

Beroep: Eigenaar B&B “Aan de Schie”<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 2018 woon ik <strong>in</strong> de wijk.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Een ‘rustige’ wijk aan de rand van de stad met behoud van het dorpse karakter.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Een luchthaven alleen voor veiligheidsdiensten, met alleen een land<strong>in</strong>gsplaats voor helikopters. Dit draagt bij aan een rustige,<br />

meer duurzame omgev<strong>in</strong>g. Op de vrijgekomen land<strong>in</strong>gsbaan kunnen won<strong>in</strong>gen gebouwd worden. Ik v<strong>in</strong>d dit een heel goede<br />

plek om de won<strong>in</strong>gnood te verm<strong>in</strong>deren. Een plek voor betaalbare en mooie huizen met veel groen.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Een sterk voorzien<strong>in</strong>genaanbod voor <strong>Overschie</strong>, zodat je niet voor alle zaken naar het centrum hoeft. De wijk mag best nog<br />

duurzamer worden (zie ook punt 3) bijvoorbeeld door meer groene voorzien<strong>in</strong>gen langs de randen van <strong>Overschie</strong> en niet<br />

te veel won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de wijk op groene plekken. Maar ook subsidieregel<strong>in</strong>gen voor won<strong>in</strong>gcorporaties voor het duurzamer maken<br />

van sociale huurwon<strong>in</strong>gen. Een betere samenhang <strong>in</strong> de wijk en zo een veiliger woonomgev<strong>in</strong>g. Waar nodig participatie<br />

van de bewoners verbeteren. Blijvende aandacht voor sport en cultuur!<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ik sta op de lijst met D66 achter mijn naam. De uitgangspunten ondersteun ik. Waar dit niet altijd <strong>in</strong> het belang van de wijk is,<br />

zal ik het wijkbelang voorop stellen.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik heb passie en tijd om mij 4 jaar of langer voor een beter en mooier <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> te zetten.<br />

22<br />

Willem Stam (75)<br />

Beroep: Vrijwilliger ouderenzorg/penn<strong>in</strong>gmeester dagelijks bestuur SHMaasWonen<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 2010<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De nieuwbouw bij entree <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Oost en West, veel groen, s<strong>in</strong>gels en de Schie, vrij parkeren, fijn om<br />

hier te wonen.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ouderenzorg/eenzaamheid onder ouderen is een probleem, meer aandacht daarvoor, actie tegen zwerfafval, meer controle<br />

op verkeersovertred<strong>in</strong>gen, behoud sportaccommodaties o.a. tennispark, meer zitbanken langs s<strong>in</strong>gels en Schie, alles doen om<br />

won<strong>in</strong>gproblemen op te lossen, vooral voor jongeren, meer controle op vergunn<strong>in</strong>gen, vooral bij rijscholen.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Zie punt 3<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Niet partij gebonden<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik zal mij <strong>in</strong>zetten om de belangen van onze bewoners zo goed mogelijk<br />

te behartigen, en zo nodig over te brengen naar de gemeenteraad op de Cools<strong>in</strong>gel


Sjef Siemons (74)<br />

Beroep: na mijn ondernemerschap al 21 jaar <strong>in</strong> de politiek o.a. voor Leefbaar Rotterdam en <strong>50</strong>PLUS<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 1977 wonen wij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (45 jaar)<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

<strong>Overschie</strong> is een leuk dorp <strong>in</strong> een grote stad. Het heeft een eigen gezicht waar bij mij bijvoorbeeld de bakker<br />

nog aan de deur komt. Je kunt er <strong>in</strong> korte tijd <strong>in</strong> het hartje van de grote stad w<strong>in</strong>kelen en uitgaan.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag wat betere sportvoorzien<strong>in</strong>gen realiseren, wat goed is voor onze <strong>in</strong>woners, jong en oud. En onze wijkagent meer<br />

<strong>in</strong> de straten willen zien terugkeren. Maar er is zeker meer dat we samen kunnen realiseren.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Allereerst vertrouw ik op een goede samenwerk<strong>in</strong>g met onze <strong>in</strong>woners en hoop op die manier veel te kunnen betekenen <strong>in</strong><br />

het realiseren van de door ons gemaakte <strong>in</strong>itiatieven.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Wilde eerst op persoonlijke titel meedoen met de wijkraadsverkiez<strong>in</strong>gen maar heb er bij <strong>50</strong>PLUS op aangedrongen mij te steunen<br />

zodat we met elkaar meer <strong>in</strong>vloed hebben, bij gemeenteraad en wethouder, op de uitvoer<strong>in</strong>g van de door ons gemaakte<br />

plannen.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Met mijn jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de politiek denk ik samen met de <strong>in</strong>woners een meerwaarde te kunnen zijn voor ons <strong>Overschie</strong>.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

23<br />

Ferry van Oeveren (49)<br />

Beroep: Sales Plann<strong>in</strong>g & Market Intelligence specialist bij Robeco<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 2013 woon ik samen met mijn vrouw en twee k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Park 16hoven<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het is heerlijk wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Een mooie comb<strong>in</strong>atie van een pittoresk historisch gedeelte en een spikspl<strong>in</strong>ternieuwe<br />

nieuwbouwwijk. We hebben parken, een rivier en een luchthaven. De drukte van de stad dichtbij maar toch<br />

wonen <strong>in</strong> een relatieve oase van rust. Wat wil je nog meer?<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Er kan altijd iets beter. Ik denk aan meer aandacht voor openbare buitensportvoorzien<strong>in</strong>gen voor jong en oud, het terugdr<strong>in</strong>gen<br />

van geluidsoverlast, verbeteren van de (verkeers)veiligheid en bijvoorbeeld het verm<strong>in</strong>deren van zwerfvuil <strong>in</strong> onze straten.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Een openbare buitensportlocatie rond Park Zestienhoven waar jong en oud kan samenkomen, spelen en sporten.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Onafhankelijk kandidaat voor de wijk<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is al heel goed, maar het kan natuurlijk altijd nog iets beter. Wil jij bijvoorbeeld meer en betere sportvoorzien<strong>in</strong>gen<br />

voor k<strong>in</strong>deren en volwassenen <strong>in</strong> de wijk? Wil jij ook veiliger fietsroutes en straten? Wil je m<strong>in</strong>der zwerfvuil en meer<br />

groen? Stem dan op mij! Stem op Ferry! :)


Hannagnes Faber (42)<br />

Beroep: bedrijfsjurist<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik woon nu 12 jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

<strong>Overschie</strong> heeft nog steeds het dorpse karakter, met veel groen en dat spreekt me heel erg aan. Tegelijkertijd<br />

heb je ook alle gemakken <strong>in</strong> de buurt van de wereldstad die Rotterdam is. Dat betekent dat je <strong>in</strong> een bepaalde rust woont,<br />

maar ook de reur<strong>in</strong>g kunt opzoeken als je dat wilt.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Veiligheid en het gevoel van veiligheid mogen nog wel verbeteren. Verder zou ik graag een uitgebreider w<strong>in</strong>kelaanbod zien<br />

en extra horeca. Een beetje zoals op de Peppelweg.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Ik zou willen <strong>in</strong>zetten op meer (verkeers-)veiligheid, schone en hele straten en een gezellig centrum met gemêleerde w<strong>in</strong>kels<br />

en horeca.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ik ben verkiesbaar namens de VVD.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Allereerst ben ik heel enthousiast en gemotiveerd om samen met andere wijkraadsleden iets goeds neer te zetten. Daar komt<br />

bij dat ik 12 jaar geleden al begonnen ben om <strong>Overschie</strong> een beetje beter te maken. Eerst 4 jaar als deelraadslid. En s<strong>in</strong>ds september<br />

2021 als gemeenteraadslid. Naast het feit dat ik graag positieve d<strong>in</strong>gen doe voor anderen, weet ik ook hoe de hazen<br />

lopen en heb ik de contacten op de Cools<strong>in</strong>gel om de plannen die we met elkaar gaan maken ook daar onder de aandacht te<br />

brengen.<br />

24<br />

Junior Dias<br />

1. Wat is uw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het Daan Blij Talentveld, voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD en Park 16hoven.<br />

2. Wat is uw grootste droom voor <strong>Overschie</strong>?<br />

Een toegeeflijkere woon- en leefsfeer creëren voor alle bewoners van <strong>Overschie</strong>, want op dit moment is de woon-en leefsfeer<br />

met name voor jongeren en adolescenten erg ontoegankelijk en niet optimaal. Daarom wil ik mijn focus leggen op deze<br />

doelgroep.<br />

3. Waarom v<strong>in</strong>dt u samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de wijk belangrijk?<br />

Wij samen het verschil maken, want wij wonen allemaal <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.


Ada van Noordwijk (74)<br />

Beroep: wijkbewoner.<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 1951.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het heerlijke amicale dorpsgevoel van iedereen kent iedereen. Tenm<strong>in</strong>ste, wanneer je je openstelt en actief<br />

bent <strong>in</strong> de wijk, en dàt ben ik.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Nòg meer mensen betrekken bij de activiteiten die er al zijn, en meer mogelijkheden creëren voor de jeugd.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Graag wil ik me volledig <strong>in</strong>zetten voor de sociale activiteiten voor jong en oud. Ik ga bij voorbeeld regelmatig wandelen met<br />

ouderen, en b<strong>in</strong>nenkort komt er een cl<strong>in</strong>ic voor het jeu de boules spel voor basisschoolleerl<strong>in</strong>gen en daar ben ik absoluut bij.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij?<br />

Zo ja, welke partij? Ik ben lid van Leefbaar Rotterdam. Deze partij is net als ik, voor schoon, heel en veilig.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Men moet helemaal niets, maar ik zou het fijn v<strong>in</strong>den wanneer men op mij stemt, want ik wil zoveel mogelijk op de hoogte<br />

blijven van de activiteiten en daar actief aan deelnemen. Ik ben <strong>in</strong>zetbaar voor alle bewoners.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

25<br />

Ram Nathie (60)<br />

Beroep: Werken met ouderen<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 1985<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat alles centraal staat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, we hebben een mooi stuk historie. <strong>Overschie</strong> is een fijne woonwijk om<br />

te wonen. Er wordt gebouwd en er is een mooi w<strong>in</strong>kelcentrum waar alles te v<strong>in</strong>den is. En de parkeergelegenheid is gratis<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De vergrijz<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is duidelijk zichtbaar. Er moeten meer veilige speel- en ontmoet<strong>in</strong>gsplekken <strong>in</strong> de wijk komen voor<br />

k<strong>in</strong>deren en ouderen. Helaas zie je ook vaak wat hangjongeren, hier zou ook wat meer maatregelen tegen genomen moeten<br />

worden.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Om een toonbeeld te zijn, van wat de maatschappij vandaag de dag verwacht van zijn burger. Daarnaast leven we <strong>in</strong> moeilijke<br />

tijden, maar dat wil ik graag ombuigen <strong>in</strong> nieuwe kansen voor de wijk.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ja, DENK<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik ben al 37 jaar een trotse buurtbewoner van <strong>Overschie</strong>. Ik ben op veel terre<strong>in</strong>en actief en ben betrokken <strong>in</strong> de samenlev<strong>in</strong>g.<br />

Met mijn kwaliteiten en ervar<strong>in</strong>gen wil ik graag de leefomgev<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> verbeteren.


Roelant Siekman (46)<br />

Beroep: zelfstandig project manager/teamleider<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? 2010<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

We zijn een fijn dorp met alle gemakken van de stad om de hoek. Ik ben trots op onze historische iconen<br />

en mooie wandelgebieden. En zeker op de vele bewoners en ondernemers die zich (vrijwillig) <strong>in</strong>zetten hun<br />

buurt leuker te maken voor elkaar!<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

We moeten er samen aan werken om overlast, verniel<strong>in</strong>gen en toenemende <strong>in</strong>braken te verm<strong>in</strong>deren. Iedereen moet zich hier<br />

veilig kunnen voelen. Ook <strong>in</strong> het verkeer op de fiets! En de voorzien<strong>in</strong>gen voor jongeren moeten beter.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

<strong>Overschie</strong> wordt verdeeld door water, wegen en verschillende achtergronden. Terwijl iedereen probeert er het beste van te<br />

maken voor zichzelf en zijn/haar dierbaren. Dát is wat ons allemaal b<strong>in</strong>dt. Iedere verander<strong>in</strong>g en ieder project <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

moet de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen de bewoners vergroten. Een SocioDuct (brede, groene overkapp<strong>in</strong>g met fietspaden) óver de A13.<br />

Een snelle fietsverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen Spaanse Polder en Park16Hoven. Een gezellig nieuwe dorpskern met sportvoorzien<strong>in</strong>gen,<br />

leuke w<strong>in</strong>kels, een lunchroom en een buurthuis.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Volt<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Geen partijpolitieke spelletjes, maar verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g leggen om het voor iedere bewoner <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> beter te maken. Iedereen<br />

mag zich welkom voelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, ongeacht afkomst of ambities, of je al generaties hier woont of s<strong>in</strong>ds kort: samen kunnen<br />

én moeten we er iets mooiers van maken voor elkaar!<br />

26<br />

Frank Schenk (55)<br />

Beroep: Verkeersregelaar<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

1992.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Meer samenwerk<strong>in</strong>g tussen organisaties.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Vertegenwoordigen van mensen en geen organisatie.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Geen partij, maar gewoon betrokken bewoner.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik ben nuchter, realistisch en eerlijk.


Safa Simone D. Sodirijo (44)<br />

Beroep: Maatschappelijk werker <strong>in</strong> wijkteam Afrikaanderwijk, vanuit ketenpartner DOCK voor de gemeente<br />

Rotterdam, OR-lid DOCK. OPR lid en vicevoorzitter KOERSVO.<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 2014 samen met mijn 2 dochters <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik heb daarvoor op het Noordereiland en <strong>in</strong><br />

Bergpolder gewoond.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De ligg<strong>in</strong>g is handig. Centrum op fietsafstand, een aantal basisscholen, zwembad, supermarkten. Je hebt <strong>in</strong> je directe nabijheid<br />

uitvalswegen maar je kunt ook rustig een fietstochtje naar Delft maken of wandelen langs de Schie. Gezelligheid van een<br />

dorp met een diverse stadse mentaliteit.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Tegengaan van structureel terugkerende vandalisme bij de bankjes <strong>in</strong> de parken. Parkeergelegenheid en verkeersveiligheid<br />

voor schoolgaande k<strong>in</strong>deren. Investeren <strong>in</strong> goede betaalbare won<strong>in</strong>gen en meer ondergrondse betaalbare conta<strong>in</strong>ers <strong>in</strong> de<br />

wijk. Aangezicht van straten verbeteren.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Vooral luisteren naar de bewoners <strong>in</strong> de wijk. Wat speelt er, signalen oppakken en daarmee actief aan de slag gaan. In gesprek<br />

blijven met alle betrokken partijen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij?<br />

Zo ja, welke partij? Ik ben verkiesbaar namens partij DENK. Voor de lijst van wijkraad <strong>Overschie</strong> sta ik op plek 15, gemeenteraadlijst<br />

plek 11.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Ik ben de stem van de bewoners <strong>in</strong> de wijkraad.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

27<br />

Paul Bliek (54)<br />

Beroep: market<strong>in</strong>g & bus<strong>in</strong>ess development manager <strong>in</strong> de auto-<strong>in</strong>dustrie<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 2000, eerst <strong>in</strong> de Torenlaan en vanaf 2011 aan de Rotterdamse Rijweg.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter, de groene omgev<strong>in</strong>g met veel wandel en fietsmogelijkheden <strong>in</strong> midden Delfland en<br />

toch dichtbij het centrum van Rotterdam<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Voldoende (b<strong>in</strong>nen) sportmogelijkheden <strong>in</strong>clusief tennis en meer veilige fietspaden.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Oost en west <strong>Overschie</strong> met elkaar verb<strong>in</strong>den door een park dat de A13 overkoepelt.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Nee, niet namens een partij.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Als nieuw wijkraadslid wil ik mij <strong>in</strong>zetten voor: meer groen <strong>in</strong> de wijk, betaalbare huizen voor starters zodat <strong>Overschie</strong> ook <strong>in</strong><br />

de toekomst voor die generatie een aantrekkelijke plek blijft om er te wonen.<br />

Zelf heb ik (nog) geen politieke ervar<strong>in</strong>g maar wel een gezonde dosis enthousiasme en v<strong>in</strong>d ik het een uitdag<strong>in</strong>g om met de<br />

andere wijkraadsleden aan projecten te werken en deze succesvol af te ronden.


Kees van der Meer (75)<br />

Beroep: ‘beroepsvrijwilliger’<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

S<strong>in</strong>ds 1963, met een onderbrek<strong>in</strong>g van 7 jaar.<br />

Ik ken <strong>Overschie</strong> tot <strong>in</strong> de haarvaten.<br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

<strong>Overschie</strong> is overzichtelijk, met natuurlijke grenzen en herkenbaar als voormalig dorp.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Vooral voorzien<strong>in</strong>gen voor jongeren ontbreken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: daar moet verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> komen. Ook moeten er meer activiteiten<br />

gericht zijn op de nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaars <strong>in</strong> Park Zestienhoven. En we moeten na Corona weer werken aan verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

tussen mensen.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen gemeenteraad/wijkraad<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

De <strong>Overschie</strong>ënaren met hun diverse culturen proberen te verb<strong>in</strong>den door het organiseren van activiteiten. Culturele activiteiten<br />

moeten ook uit die diverse culturen komen. Niet alleen Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar ook Suikerfeest. Niet alleen 4 en 5<br />

mei herdenk<strong>in</strong>g, maar ook Keti Koti.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij?<br />

Zo ja, welke partij? Ik ben nog altijd CDA-er <strong>in</strong> hart en nieren maar ik ben niet namens het CDA op de lijst, maar namens mezelf.<br />

Ik v<strong>in</strong>d dat politiek geen issue is <strong>in</strong> de gebieden, maar men kan zo wel een beeld maken waar ik vandaan kom.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Omdat ik ook de komende jaren mijn energie wil geven aan activiteiten die bedoeld zijn (groepen) mensen bij elkaar te brengen,<br />

vooral op breed cultureel gebied. Zoals braderieën (oldtimers/sociale straat), concerten (klassiek, maar ook pop), evenementen<br />

(picknick <strong>in</strong> het park, opera, samenwerk<strong>in</strong>g met Rotterdam Festivals), zoals de laatste jaren ook al aan de orde was.<br />

28<br />

Latif Tali ( 44)<br />

Beroep: Ondernemer(Afbouw sector)<br />

1. S<strong>in</strong>ds wanneer woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 2011 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

2. Wat v<strong>in</strong>dt u positief aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter en tevens v<strong>in</strong>d ik <strong>Overschie</strong> redelijk groen.<br />

3. Wat kan er beter <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De sociale cohesie, aandacht voor de eenzaamheid, veiligheid en Ondanks dat <strong>Overschie</strong> een dorpse karakter heeft, heeft<br />

deze voldoende geleid tot een dialoog tussen de bewoners. Dertig procent van de <strong>Overschie</strong>ënaren heeft een multicultureel<br />

achtergrond welke we we<strong>in</strong>ig bereiken. Ook v<strong>in</strong>d ik dat er meer aandacht nodig is om eenzaamheid tegen te gaan.<br />

4. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de wijkraad?<br />

Een klimaat creëren waar<strong>in</strong> de bewoners <strong>in</strong> harmonie met elkaar kunnen wonen en leven. Daarnaast zal ik lobbyen voor een<br />

middelbare school <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

5. Bent u verkiesbaar namens een partij? Zo ja, welke partij?<br />

Ik ben verkiesbaar namens PvdA.<br />

6. Waarom moeten mensen op u stemmen?<br />

Omdat ik de potentie heb en bereid ben om samen met de bewoners <strong>Overschie</strong> de nodige aandacht/stem te gaan geven.


Leren concentreren met verhalen<br />

Wist u dat verhalen vertellen en voorlezen k<strong>in</strong>deren helpt om te leren luisteren en concentreren? En dat dit ook hun woordenschat<br />

vergroot? Dat het de fantasie prikkelt en taalgevoel ontwikkelt? Kortom: voorlezen is belangrijk voor de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van k<strong>in</strong>deren. Daarom staat vertellen, voorlezen en lezen elke dag op het programma van alle groepen van K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern.<br />

Bij De Stern draait alles om de brede<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van het k<strong>in</strong>d. Ze leren hier<br />

niet alleen taal en rekenen: de hele ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van het spelende k<strong>in</strong>d wordt<br />

benadrukt.<br />

Hart, Hoofd, Handen<br />

Op de Stern geven ze les vanuit de visie<br />

van Hart, Hoofd en Handen. Juf Jan<strong>in</strong>e<br />

vertelt: ‘In groep 3 leren de k<strong>in</strong>deren heel<br />

veel. Er wordt veel gevraagd van de groep<br />

3 leerl<strong>in</strong>g. Ze leren de letters en ontdekken<br />

dat de letters samen woorden vormen.<br />

Daarna verwonderen k<strong>in</strong>deren zich:<br />

als ze woorden achter elkaar plakken,<br />

kunnen ze lezen!<br />

Dit is voor een k<strong>in</strong>d van 6 jaar veel <strong>in</strong>formatie.<br />

Een voorleesmoment <strong>in</strong> de klas is<br />

dan ook een welkom rustmoment. Het<br />

licht wordt gedempt, er is stilte <strong>in</strong> de klas,<br />

elk k<strong>in</strong>d keert even naar b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> zijn eigen<br />

fantasiewereld terwijl hij luistert naar<br />

het verhaal. Ontspannen na al de <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g.<br />

Bovendien helpt voorlezen met de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van taalgevoel. Onbewust<br />

gaat het leren van letters en woorden<br />

door.’<br />

de k<strong>in</strong>deren elke dag naar verhalen. In<br />

groep 5-6 luisteren ze nu naar het boek.<br />

Een brief voor de Kon<strong>in</strong>g. De leerkracht<br />

leest voor, maar ook de leerl<strong>in</strong>gen. Juf<br />

Mirriam: ‘Ik lees mijn groep graag voor<br />

aan het beg<strong>in</strong> van de dag. Ik houd van<br />

de verbeeld<strong>in</strong>gskracht van lezen, en dat<br />

probeer ik zoveel mogelijk door te geven.<br />

Door samen te lezen komen we <strong>in</strong> dezelfde<br />

energie. Die energie helpt om daarna<br />

te concentreren tijdens de bloklessen.’<br />

Bibliotheek<br />

De Stern heeft een kle<strong>in</strong>e bibliotheek<br />

met mooie boeken voor verschillende<br />

niveaus. De ‘Open Bibliotheek Op School’<br />

zorgt voor nog meer boeken. Met zoveel<br />

boeken <strong>in</strong> huis, kan er altijd (voor)gelezen<br />

worden.<br />

Open dag<br />

Kom kijken op de open dag bij K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern op 17 maart. Het team<br />

vertelt graag meer over onderwijs met<br />

hart, hoofd en handen, het natuurlijk<br />

vernieuwend onderwijs en de jaarfeesten.<br />

Neem ook meteen een kijkje bij de<br />

k<strong>in</strong>deropvang. Die sluit naadloos aan op<br />

de visie van de school. Een mooi moment<br />

om uitgebreid kennis te maken met het<br />

onderwijs en opvang b<strong>in</strong>nen K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern!<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Aanmelden voor de open dag kan via<br />

<strong>in</strong>fo@kc-destern.nl of 010-790 1161. Meer<br />

<strong>in</strong>formatie over het k<strong>in</strong>dcentrum leest<br />

u op www.kc-destern.nl. Adres: Woensdrechtstraat<br />

9a.<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern is onderdeel van<br />

het schoolbestuur K<strong>in</strong>d en Onderwijs<br />

Rotterdam.<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

29<br />

Brief voor de kon<strong>in</strong>g<br />

Verhalen vertellen en voorlezen is bij De<br />

Stern niet alleen voor de jongere k<strong>in</strong>deren.<br />

Ook <strong>in</strong> de bovenbouw luisteren<br />

<strong>Overschie</strong>se schilder Rajkovics neemt deel aan project Rembrandt<br />

Het project Rembrandt biedt weer volop<br />

aandacht voor schilderen. Op de televisie<br />

ziet men elke week het programma “Het<br />

geheim van de meester”.<br />

In deze aflever<strong>in</strong>gen maakt Lisa Wiersma<br />

een exacte kopie van de Nachtwacht.<br />

Schilders kunnen ook zelf eigen werk opsturen<br />

naar het programma, wel moet het<br />

opgestuurde kunstwerk geïnspireerd zijn<br />

door de Nachtwacht.<br />

De <strong>Overschie</strong>se schilder Gyula Rajkovics<br />

doet ook mee met het project en stuurt<br />

regelmatig <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> voor het project<br />

Rembrandt. Zie voor zijn <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>g:<br />

https://projectrembrandt.ntr.nl/gyula-rajkovics-5/


We mogen weer!<br />

Na een lange periode vol beperk<strong>in</strong>gen en afgelast<strong>in</strong>gen kunnen<br />

we weer een hele reeks nieuwe evenementen aankondigen.<br />

Hier zijn we natuurlijk heel blij mee!<br />

Wat staat er de komende maanden allemaal op de agenda?<br />

• Zondag 20 maart het concert ‘Dansen aan de Donau’<br />

• Zondag 10 april de Matthäus Passion<br />

• Zaterdag 14 mei Capella s<strong>in</strong>e Nom<strong>in</strong>e<br />

• Zondag 28 mei Dag van de architectuur<br />

• Zondag 4 september pianorecital Carol Ruiz<br />

Dit is wat we nu al weten, er zullen zonder twijfel nog andere<br />

activiteiten volgen.<br />

20 maart Dansen aan de Donau<br />

Annabelle Ferd<strong>in</strong>and, viool<br />

Ronald Kouwenhoven, piano<br />

Dit duo verzorgt een feestelijk<br />

concert met muziek<br />

van 19de-eeuwse componisten.<br />

Alle componisten<br />

hadden op hun eigen<br />

manier een band met Wenen,<br />

de stad waar de wals<br />

zijn opmars maakte. De<br />

Donau was een gedeelde<br />

bron van <strong>in</strong>spiratie voor<br />

de componisten. Tijdens<br />

het concert vertellen we<br />

of ze elkaar op hun zoektocht<br />

naar faam en erkenn<strong>in</strong>g<br />

misschien wel hebben ontmoet.<br />

Je hoort natuurlijk muziek van de walskon<strong>in</strong>g Johann Strauss<br />

junior, maar ook van Johannes Brahms, Robert Schumann,<br />

Niccolò Pagan<strong>in</strong>i en Béla Bártok.<br />

De toegang is gratis<br />

Aanvang 15:00 uur<br />

deuren open vanaf 14:30 uur Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

10 april Matthäus Passion<br />

Het beroemdste werk van J.S. Bach<br />

De donkere w<strong>in</strong>termaanden lopen op hun e<strong>in</strong>d, de bollen<br />

staan al vol <strong>in</strong> bloei en de eerste lammetjes zijn geboren.<br />

Allemaal tekenen voor het komende voorjaar en daarmee<br />

ook de paasdagen én natuurlijk voor de Matthäus Passion.<br />

Op zondag 10 april voert het Koor & Orkest van het Haags<br />

Barokgezelschap deze prachtige passie van Johann Sebastian<br />

Bach uit <strong>in</strong> de Grote Kerk van <strong>Overschie</strong>. Dit gezelschap<br />

staat o.l.v. Gilles Michels. Speciaal voor deze uitvoer<strong>in</strong>g<br />

werkt het Haags Matrozenkoor mee. Dat betekent een<br />

bijzondere uitvoer<strong>in</strong>g met 2 koren, 6 solisten en een groot<br />

orkest.<br />

Over de Matthäus Passion<br />

Dit werk vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus aan<br />

de hand van het evangelie van Mattheus. Dit grootse werk<br />

werd voor het eerst uitgevoerd<br />

op 11 april 1727 <strong>in</strong> de<br />

Thomaskirche <strong>in</strong> Leipzig.<br />

Beroemde stukken uit<br />

de Matthäus zijn o.a. het<br />

open<strong>in</strong>gskoor ‘Die Tochter<br />

Zion und die Glaubigen ‘,<br />

het prachtig koorstuk ‘Oh<br />

Haupt voll Blut und Wunden’<br />

en natuurlijk de ontroerende<br />

aria ‘Erbarme<br />

Dich’.<br />

Practische zaken op een rijtje<br />

• Zaterdag 10 april 2022<br />

• Aanvang 15:00 uur<br />

• Zaal open om 14:30 uur<br />

• Toegangskaarten: € 20 (<strong>in</strong>clusief een kopje koffie, thee<br />

of frisdrank)<br />

Te koop via:<br />

www.podiumple<strong>in</strong>.nl<br />

Primera (Burg. Baumannlaan 191).<br />

Aan de zaal op 10 april vanaf 14:30 uur (<strong>in</strong>dien nog beschikbaar)<br />

28 mei Dag van de Architectuur<br />

Het duurt nog even maar hierbij alvast een lekkermakertje:<br />

we doen mee met de landelijke Dag van de Architectuur.<br />

‘s Middags staan er 2 bijzondere concerten op het programma:<br />

een optreden van onze vaste bewoner, de Kon<strong>in</strong>klijke<br />

Rotterdamse Postharmonie, en een concert met als titel<br />

Sw<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g Churchorgan; hier<strong>in</strong> staat het orgel centraal,-<br />

maar wel op een heel bijzondere manier.


februari 2022<br />

De Buurvrienden gaan door<br />

Wandelvoetballers: net zo fanatiek als andere voetballers<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

31<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Wandelvoetbal, jeu de boules,<br />

klaverjassen, creatieve workshops,<br />

optredens en nog veel meer. Kl<strong>in</strong>kt<br />

goed toch? Het bewoners<strong>in</strong>itiatief<br />

Buurvrienden maakt het mogelijk.<br />

Speciaal voor <strong>Overschie</strong>ënaars van<br />

55+.<br />

Hans van Luijpen is de drijvende<br />

kracht achter de Buurvrienden.<br />

Als actief lid en vrijwilliger bij voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD organiseert hij<br />

verschillende activiteiten. ‘Tijdens<br />

de strenge coronamaatregelen<br />

was het moeilijk. Maar <strong>Overschie</strong><br />

her<strong>in</strong>nert zich de Snertactie met<br />

<strong>50</strong>0 koppen erwtensoep. En ook<br />

over de 1.400 pannenkoeken die<br />

rondgebracht werden, wordt nog<br />

steeds gepraat. De wekelijkse<br />

buitenactiviteiten g<strong>in</strong>gen meestal<br />

gewoon door. Het wandelvoetbal<br />

op d<strong>in</strong>sdagmiddag en donderdagavond<br />

(<strong>50</strong>+) is een groot succes.<br />

En Sjeudeboel op d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

heet nu Sjeudeboel Club <strong>Overschie</strong><br />

(SCO): op vier échte banen<br />

en nog steeds even gezellig. De<br />

activiteiten <strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e, de derde<br />

helft noemen we die, kunnen b<strong>in</strong>nenkort<br />

weer doorgaan.’<br />

Vrolijke gezichten<br />

En Hans Van Luijpen heeft er z<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong>. ‘Door het bewoners<strong>in</strong>itiatief<br />

kunnen we iedereen verwelkomen.<br />

De activiteiten zijn gratis. Er<br />

is koffie, het is gezellig en we zijn<br />

samen. En dat laatste is belangrijk.<br />

Want eenzaamheid is een probleem.<br />

Elke week word ik blij van<br />

de vrolijke gezichten. Iemand die<br />

zich alleen voelt, kan het moeilijk<br />

v<strong>in</strong>den om erop uit te gaan. Daarom<br />

wil ik iedereen vragen: kijk<br />

eens om je heen. Ken je ouderen<br />

die best z<strong>in</strong> hebben om iets gezelligs<br />

te doen, maar het moeilijk v<strong>in</strong>den<br />

om de eerste stap te zetten?<br />

Misschien je buurman, je vader<br />

of moeder, je oma? Vertel ze over<br />

Buurvrienden. Neem ze mee op<br />

d<strong>in</strong>sdagmiddag en kom een keertje<br />

kijken.’<br />

Wees welkom<br />

De Buurvrienden komen elke d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

bij elkaar vanaf 13.30<br />

uur op het terre<strong>in</strong> van HWD, aan de<br />

Taludweg. Ook bereikbaar met de<br />

Wijkbus. Nieuwtjes over alle activiteiten<br />

staan op de Facebookpag<strong>in</strong>a<br />

<strong>Overschie</strong> Leeft www.facebook.<br />

com/groups/overschieleeft.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


februari 2022<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Talent <strong>in</strong> het theater<br />

Veilig en leuk buiten spelen is belangrijk<br />

Vanaf nu <strong>in</strong> theater In de Lugt:<br />

Urban <strong>Overschie</strong>. Met optredens<br />

van jonge <strong>Overschie</strong>se talenten.<br />

Een vrijdagavond per maand is er<br />

de ‘open mic’ en een podium voor<br />

talent. U bent welkom om erbij te<br />

zijn.<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Het schrijverskamp van Ruwhel<br />

Emers was vorig jaar een groot<br />

succes. Jongeren met uiteenlopende<br />

talenten maakten samen mooie<br />

d<strong>in</strong>gen. Die ervar<strong>in</strong>gen leveren nu<br />

een nieuw bewoners<strong>in</strong>itiatief op,<br />

genaamd Urban <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> theater<br />

In de Lugt. Alle urban kunstvormen<br />

komen aan bod. Elke avond<br />

heeft een thema dat verwerkt wordt<br />

<strong>in</strong> muziek, spoken word, stand up,<br />

verhalen en gedichten en meer.<br />

‘Van jongeren, door jongeren, voor<br />

iedereen’, vertelt Ruwhel Emers.<br />

‘We maken iets moois. En tegelijkertijd<br />

ontwikkelt het jonge talent<br />

zich. De creativiteit groeit en het<br />

praktische talent ook. Want hoe organiseer<br />

je zo’n event? Waar moet<br />

je aan denken? Ik begeleid de jongeren,<br />

maar het is hun d<strong>in</strong>g. Door<br />

het bewoners<strong>in</strong>itiatief krijgen we<br />

ruimte om tot de zomer vijf avonden<br />

te organiseren. Hopelijk zo snel mogelijk<br />

met meer dan 30 bezoekers<br />

<strong>in</strong> de zaal!’ Volg Urban <strong>Overschie</strong><br />

op Instagram voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

De volgende Urban <strong>Overschie</strong> is<br />

vrijdag 4 maart.<br />

32<br />

Gezocht: mooie plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

bekend en m<strong>in</strong>der bekend<br />

Iedereen maakt wel eens een<br />

ommetje, een stevige wandel<strong>in</strong>g<br />

of een fietstocht. Buiten bewegen<br />

is leuk en gezond. Daarom zoekt<br />

de gemeente naar manieren om<br />

wandelen en fietsen nog aantrekkelijker<br />

en makkelijker te maken <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Wandelen <strong>in</strong> het groen kan op veel plekken.<br />

Waar komt u het liefst?<br />

Buiten bewegen geeft een fit gevoel.<br />

De gemeente onderzoekt<br />

waar bewoners graag wandelen<br />

en fietsen <strong>in</strong> het gebied. Nienke<br />

Bouwhuis van Krachtgroen werkt<br />

voor het onderzoek samen met de<br />

gemeente en <strong>Overschie</strong>se organisaties.<br />

‘We zoeken naar bekende<br />

en m<strong>in</strong>der bekende mooie plekken.<br />

<strong>Overschie</strong> is prachtig en er<br />

is heel veel groen. En ik denk dat<br />

zelfs <strong>Overschie</strong>ënaars er nog niet<br />

alle mooie plekken kennen. Samen<br />

met mensen van de gemeente<br />

en andere organisaties ga ik op<br />

pad. We krijgen onderweg verrassende<br />

tips van bewoners. En die<br />

tips kunnen we goed gebruiken.<br />

Mogelijk kunnen we met de tips en<br />

het resultaat van het onderzoek<br />

een leuke <strong>Overschie</strong>se wandel- en<br />

fietskaart maken. Met lange en<br />

korte groene routes die met elkaar<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

verbonden zijn. Als uitnodig<strong>in</strong>g om<br />

lekker buiten te gaan bewegen.’<br />

Heeft u tips? Wat is uw favoriete<br />

buitenplek? Waar komt u graag?<br />

Wat is een fijn bankje om uit te<br />

rusten? Mail het naar <strong>in</strong>fo@krachtgroen.nl.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


februari 2022<br />

18 kandidaten <strong>Overschie</strong>se wijkraad<br />

Via de wijkraden kunnen bewoners meedenken<br />

en -beslissen over wat hun wijk nodig heeft<br />

gemeente. Hier kunnen Rotterdammers<br />

straks meepraten over allerlei<br />

onderwerpen, ideeën delen en<br />

meebeslissen over welke plannen<br />

worden uitgevoerd <strong>in</strong> hun wijk.<br />

Alle kandidaat wijkraadsleden stellen<br />

zich voor <strong>in</strong> verkiez<strong>in</strong>genspecial<br />

van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Campagne<br />

De kandidaten gaan de komende<br />

periode campagne voeren. Tijdens<br />

de campagne staan overal verkie-<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

z<strong>in</strong>gsborden met foto’s van de kan-<br />

De kandidaten voor de nieuwe<br />

didaten waar u uit kunt kiezen.<br />

didaten. En u kunt ze natuurlijk ook<br />

wijkraden zijn bekend. Wilt u<br />

tegenkomen op straat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

weten op welke <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

De kandidaten<br />

Als alle stemmen zijn geteld en<br />

u 16 maart kunt stemmen voor<br />

de wijkraad? Hieronder staat de<br />

kandidatenlijst.<br />

De volgorde op de kieslijst is bepaald<br />

door lot<strong>in</strong>g. Hun plaats op<br />

de lijst is dus willekeurig. Iedereen<br />

kon zich aanmelden als kandidaat.<br />

gecontroleerd, worden de nieuwe<br />

wijkraadsleden 20 april officieel benoemd<br />

door burgemeester Aboutaleb.<br />

In de eerste vergader<strong>in</strong>g kiezen<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Na de verkiez<strong>in</strong>gen krijgt <strong>Overschie</strong><br />

een wijkraad. In de wijkraad zitten<br />

En het maakt niet uit of iemand lid<br />

is van een politieke partij of niet.<br />

de wijkraadsleden hun voorzitter.<br />

33<br />

straks zeven wijkraadsleden. Be-<br />

De kandidaten stellen zich kort<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie over de<br />

g<strong>in</strong> maart krijgt u de kieslijst <strong>in</strong> de<br />

aan u voor op mijn.rotterdam.nl/<br />

verkiez<strong>in</strong>gen voor wijkraad en ge-<br />

brievenbus. Op de kieslijst voor de<br />

overschie/. Mijn.rotterdam.nl is het<br />

meenteraad op www.rotterdam.nl/<br />

<strong>Overschie</strong>se wijkraad staan 18 kan-<br />

nieuwe participatieplatform van de<br />

verkiez<strong>in</strong>gen.<br />

Fl<strong>in</strong>ke cultuurboost voor het gebied<br />

Het is kort dag, maar het kan nog.<br />

Wilt u de cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> weer<br />

helpen opbouwen? Stuur uw plan<br />

uiterlijk 23 februari naar Cultuur<br />

Concreet. Deze organisatie steunt<br />

concrete plannen voor herstel van<br />

cultuur <strong>in</strong> de wijken van Rotterdam.<br />

De Cultuurboost kan helpen om het<br />

culturele leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> weer<br />

nieuw leven <strong>in</strong> te blazen. Voor goede<br />

plannen is een bijdrage van maximaal<br />

10.000 euro beschikbaar. Maar<br />

wat is een goed plan? Zo’n plan gaat<br />

over cultuur en heeft te maken met<br />

de gevolgen van de coronacrisis.<br />

Het plan geeft een fl<strong>in</strong>ke positieve<br />

duw aan het <strong>Overschie</strong>se culturele<br />

Weet u nog hoe leuk het was?<br />

De appeltaartconcerten bij In de Lugt<br />

leven. Voor het plan werken verschillende<br />

makers en culturele organisaties<br />

samen. Het plan is nieuw of geeft<br />

een draai aan een ouder idee dat<br />

door corona was blijven liggen. Het<br />

past bij wat de bewoners van <strong>Overschie</strong><br />

willen. En het heeft een duurzaam<br />

effect op de cultuur <strong>in</strong> de wijk.<br />

Wilt u de cultuur een boost geven?<br />

Stuur uw plan uiterlijk 23 februari<br />

naar Cultuur Concreet. Kijk ook op<br />

https://www.cultuurconcreet.nl/<br />

nieuws/cultuurboost/.<br />

Foto: Roel Dijkstra<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

DE EERSTE RECHTSWINKEL GESPECIALISEERD IN LETSELSCHADE<br />

VRIJWILLIGERS<br />

GEZOCHT !<br />

GRATIS JURIDISCH ADVIES<br />

Sticht<strong>in</strong>g Rechtsw<strong>in</strong>kel Letselschade voorziet u geheel kosteloos<br />

en vrijblijvend van juridisch advies bij letselschade<br />

JURIDISCH ADVIES EN BEGELEIDING IN MEERDERE TALEN<br />

Waarom Rechtsw<strong>in</strong>kel Letselschade?<br />

- Gespecialiseerd <strong>in</strong> letselschade<br />

- Begeleid<strong>in</strong>g door ervaren juristen<br />

- Geheel vrijblijvend en kosteloos<br />

- Rechtshulp <strong>in</strong> meerdere talen<br />

- Zo nodig bezoek aan huis<br />

Ongevallen<br />

Verkeersongevallen<br />

auto, scooter, brommer, fiets,<br />

voetgangers, bus, tram, tre<strong>in</strong>, etc.<br />

Bedrijfsongevallen<br />

Andere ongevallen<br />

• KLEDING<br />

• SIERADEN<br />

• TASSEN<br />

• ACCESSOIRES<br />

• GOED ADVIES<br />

AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT ARNHEM<br />

Tussen Meer 1-B Goudse Rijweg 400 Van der Kunstraat 120 Nijverheidsweg 21 Volkerakstraat 10<br />

1068 EX Amsterdam 3031 CK Rotterdam 2521 AW Den Haag 3534 AM Utrecht 6826 GM Arnhem<br />

Inloopspreekuren: Maandag t/m vrijdag van 11.00 t/m 17.00 uur<br />

LANDELIJKE ADVIESLIJN 088 - 808 78 92<br />

<strong>in</strong>fo@rwls.nl www.rwls.nl /rwls.nl<br />

WESTERWATER20-22 • 2651 JN BERKEL EN RODENRIJS<br />

INFO@DIMASCHI.NL • WWW.DIMASCHI.NL


Veilig<br />

Wijkprofiel 2022<br />

Wilt u weten hoe het gaat met <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat kan nu heel gemakkelijk onl<strong>in</strong>e. Op rotterdam.wijkprofiel.nl staat de nieuwe wijkprofielen.<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

35<br />

Elke wijk heeft een eigen plaatje, ook<br />

<strong>Overschie</strong>. Dit plaatje is de <strong>in</strong>dex van de<br />

wijk. Deze <strong>in</strong>dex laat bijvoorbeeld zien<br />

hoe veilig <strong>Overschie</strong> is en hoe goed de<br />

wijk eruit ziet. Er staat bijvoorbeeld <strong>in</strong> hoe<br />

vaak er <strong>in</strong>braken zijn en hoe groen de<br />

wijk is. U ziet ook hoeveel contact buren<br />

met elkaar hebben.<br />

De <strong>in</strong>dex heeft ‘harde’ cijfers, zoals het<br />

aantal <strong>in</strong>braken. Maar er staat ook wat<br />

bewoners zelf van de wijk v<strong>in</strong>den: hoe<br />

veilig voelen mensen zich hier? Dat is natuurlijk<br />

net zo belangrijk.<br />

Zo werkt het<br />

Het plaatje bestaat uit drie delen: fysiek<br />

(de omgev<strong>in</strong>g), veiligheid en sociaal.<br />

Ieder deel bestaat uit kle<strong>in</strong>ere stukken.<br />

Voorbeeld: Het deel over veiligheid (veiligheids<strong>in</strong>dex)<br />

bestaat uit Diefstal, Geweld,<br />

Inbraak, Vandalisme en Overlast.<br />

Is een stukje groen? Dan gaat dit heel<br />

goed <strong>in</strong> uw wijk. Donkergeel betekent dat<br />

dit punt <strong>in</strong> uw wijk echt niet goed gaat.<br />

Maar het leven is niet zwart-wit, of geelgroen.<br />

Daarom zijn er ook stukken die<br />

lichtgeel zijn, of lichtgroen.<br />

Vergelijk uw wijk<br />

U kunt <strong>Overschie</strong> makkelijk vergelijken<br />

met de rest van de stad. L<strong>in</strong>ks staat het<br />

plaatje voor <strong>Overschie</strong>, rechts het plaatje<br />

voor heel Rotterdam. Zo is duidelijk te<br />

zien, dat het heel goed gaat met de veiligheid<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat doet Rotterdam met de <strong>in</strong>dex?<br />

‘De gemeente gebruikt de cijfers om de<br />

wijken te verbeteren’, legt Erik Pover uit.<br />

Erik is accounthouder directie Veiligheid.<br />

Hij werkt mee om de wijken veiliger te<br />

maken. Eric: ‘ We gebruiken de <strong>in</strong>dex<br />

om met de wijkagenten te onderzoeken<br />

waarom er bijvoorbeeld overlast is op<br />

een bepaalde plek.’<br />

De wijkagenten hebben veel contact<br />

met bewoners. ‘Dat zorgt ervoor dat de<br />

gemeente niet alleen werkt met harde<br />

cijfers’, zegt Eric, ‘want een wijk moet niet<br />

alleen veilig zijn, bewoners moeten zich<br />

ook veilig voelen. Dat is net zo belangrijk!’


Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

Lever<strong>in</strong>g tijjdelijk via<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

(Spoed)medicatie die u dezelfde dag nodig heeft = lever<strong>in</strong>g dezelfde dag!<br />

*mits op voorraad<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

GRATIS bezorgen<br />

Bel de <strong>Overschie</strong>se Apotheek. T. 010 - 415 44 22<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Toekomst tennisbaan blijft onduidelijk<br />

tot ver na de verkiez<strong>in</strong>gen<br />

Meer dan 400 mensen zijn het er niet mee eens. Toch<br />

dreigt het bestemm<strong>in</strong>gsplan de locatie van Tennispark<br />

OverdeSchie te veranderen: van ‘sport & recreatie’ naar<br />

‘bouwlocatie’. De tennisbaan zou dan moeten plaatsmaken<br />

voor huizen.<br />

S<strong>in</strong>ds anderhalf jaar maken betrokkenen bezwaar tegen het<br />

verdwijnen van de tennisbaan, vooral omdat er niet ergens<br />

anders een tennisbaan terugkomt. Er zijn een petitie en<br />

twee enquêtes uitgevoerd. Het wachten is nu op de uitkomst<br />

van het haalbaarheidsonderzoek <strong>in</strong> opdracht van NU<br />

Projectontwikkel<strong>in</strong>g. Daarna pas komt dit onderwerp op de<br />

agenda van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimten<br />

van de gemeente. Dan pas kunnen betrokkenen <strong>in</strong>spreken<br />

en hun visies geven op alternatieven. Maar er komen<br />

verkiez<strong>in</strong>gen aan.<br />

Verkiez<strong>in</strong>gen<br />

Na de verkiez<strong>in</strong>gen verandert alles. Er komen nieuwe leden<br />

van de commissies en de Wijkraad. Die moeten allemaal<br />

<strong>in</strong>gewerkt worden. Dat kost nog meer tijd. En wat willen de<br />

partijen? Alleen won<strong>in</strong>gen bouwen? Of hebben ze ook oog<br />

voor wat bewoners nodig hebben?<br />

Waarschijnlijk horen we het nog voor de zomer. De betrokkenen<br />

wachten <strong>in</strong>tussen af, volgen alles kritisch en blijven<br />

zeer alert op de ontwikkel<strong>in</strong>gen.<br />

Facebookpag<strong>in</strong>a : Red tennisbaan <strong>Overschie</strong><br />

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle warmte en liefde<br />

waarmee hij ons omr<strong>in</strong>gde, geven wij kennis van het overlijden<br />

van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa<br />

Johannes George Slooter<br />

Hans<br />

echtgenoot van Elly Slooter - Dammers<br />

<strong>Overschie</strong>s Nieuws<br />

* Rotterdam, 12 september 1935 † Delft, 21 januari 2022<br />

Elly<br />

Gerrit en Christel<br />

Floor en Ben<br />

Lotte en Maurits<br />

Hayke<br />

Babber en Michel<br />

Thijs<br />

Emma en Maarten<br />

37<br />

Correspondentieadres:<br />

Rotterdamse Rijweg 62<br />

3043 BM Rotterdam Het afscheid heeft <strong>in</strong>middels <strong>in</strong> bescheiden kr<strong>in</strong>g plaatsgevonden<br />

hanselly@slooter.net<br />

In memoriam huisarts Hans Slooter<br />

Vrijdag 21 januari 2022 overleed op 86-jarige leeftijd Hans Slooter. Dokter Hans Slooter was huisarts <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

vanaf 1968. Hans Slooter was de opvolger van dokter de Boer aan de Rotterdamse Rijweg.<br />

In die tijd was je 24 uur per dag huisarts. ’s Morgens g<strong>in</strong>g<br />

de praktijk open en konden patiënten een nummertje trekken.<br />

Als Hans visite g<strong>in</strong>g rijden, werden de adressen waar hij<br />

langs g<strong>in</strong>g op een papiertje geschreven. Als er dan een noodgeval<br />

was, kon hij tijdens een huisbezoek gebeld worden. De<br />

mobiele telefoon was er immers nog lang niet.<br />

Na het dagelijkse spreekuur had de huisarts ook elke avond<br />

en nacht dienst voor patiënten met een noodgeval. Een centrale<br />

huisartsenpost bestond nog niet. Later kwam er een<br />

doktersassistente <strong>in</strong> de praktijk. Voortaan konden patiënten<br />

telefonisch een afspraak maken. Ook kwam er een waarneemdienst:<br />

na vijf uur was de huisarts vrij en g<strong>in</strong>gen noodgevallen<br />

tot middernacht naar de waarneemdienst.<br />

Dokter Slooter werd over het algemeen gezien als een echte<br />

dokter. Hij stond garant voor kwaliteit, medeleven en betrokkenheid.<br />

Iemand met hart voor zijn patiënten. Als hij iemand<br />

’s nachts had laten opnemen, liet hij als dat nodig was<br />

het hondje uit. Eén van zijn patiënten had altijd een gebakje<br />

voor hem klaar staan.<br />

Na zijn pensioner<strong>in</strong>g genoot Hans van zijn kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren,<br />

golfen, reizen met zijn vrouw en vrienden, zijn tu<strong>in</strong> en de<br />

mensen om hem heen, waaronder vele oud-patiënten. Zij<br />

kwamen hem, samen met zijn vrouw Elly, <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> nog<br />

vaak tegen.


Maart<br />

Er is genoeg<br />

D<strong>in</strong>sdag 1 maart 10.00 uur<br />

De film ER IS GENOEG gaat over verborgen<br />

armoede en schaamte, maar ook over eigen<br />

kracht en trots van mensen die <strong>in</strong> armoede<br />

leven. Kijk en praat mee, met gratis hapje en<br />

drankje. Gratis toegang.<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

Vrijdag 4 maart 18.30 uur<br />

Een nieuw platform voor talenten en muzikanten<br />

uit <strong>Overschie</strong>. Maandelijks <strong>in</strong> de Lugt om te<br />

werken aan skills, <strong>in</strong>teractie met publiek en<br />

natuurlijk ook te genieten van live muziek!<br />

Gratis toegang.<br />

Hermannosaurus Rex<br />

Zondag 13 maart 15.00 uur<br />

Knotsgekke familievoorstell<strong>in</strong>g over creativiteit,<br />

duurzaamheid en het betere knutselwerk, <strong>in</strong><br />

een achtbaan van gekke tekstjes en fysieke<br />

capriolen. Kaartjes € 7,<strong>50</strong><br />

C<strong>in</strong>eschie: A street cat named<br />

Bob<br />

Vrijdag 18 maart 20.30 uur<br />

Straatmuzikant James probeert af te kicken van<br />

een heroïneverslav<strong>in</strong>g. Als hij <strong>in</strong> de hal van zijn<br />

flat een gewonde rode kater v<strong>in</strong>dt, verandert dat<br />

zijn leven. Kaartjes € 5,-<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


De Rodenburg (School-) straat <strong>in</strong> de jaren ’30 en <strong>in</strong> 2022 - Foto’s: collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong> – <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Voor de <strong>Overschie</strong>se straatnaam zijn we deze keer op pad gegaan naar Schiewijk. Deze wijk dateert uit de jaren ’20 van de<br />

vorige eeuw. Schiewijk ligt tussen Delftweg, Schielaan, Parallelstraat en Zestienhovensekade.<br />

Rodenburgstraat<br />

Het gemeentelijk grondbedrijf van <strong>Overschie</strong><br />

ontwikkelde deze wijk en bouwde<br />

er 55 arbeiderswon<strong>in</strong>gen met bijbehorend<br />

stratenplan. Ook een aantal particulieren<br />

bouwde hier een huis.<br />

<strong>Overschie</strong> was toen een zelfstandige gemeente<br />

en noemde een van de straten de<br />

Schoolstraat. Dat was een logische naam,<br />

want er stonden meerdere scholen <strong>in</strong> de<br />

straat. Maar <strong>in</strong> 1941 werd <strong>Overschie</strong> bij<br />

Rotterdam gevoegd. Toen was een nieuwe<br />

naam nodig voor ‘onze’ Schoolstraat,<br />

omdat Rotterdam al een Schoolstraat had.<br />

De nieuwe naam werd Rodenburgstraat.<br />

Deze naam verwijst naar Arij Rodenburg,<br />

schepen van <strong>Overschie</strong> van 1715-1724 en<br />

1728-1738. Een schepen is een openbaar<br />

bestuurder op plaatselijk niveau.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

39<br />

<strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g voor Hennie Jozee<br />

Hans van Luijpen - coörd<strong>in</strong>ator Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Hennie Jozee organiseert s<strong>in</strong>ds e<strong>in</strong>d jaren 90 klaverjasmiddagen. Zonder subsidie, zonder gebruik van social media. Maar<br />

wel met succes! Het is daarom hoog tijd dat de bescheiden Hennie de <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g ontvangt.<br />

Het clubje klaverjassers speelt al die tijd<br />

op woensdagmiddag <strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e van<br />

voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD. Ze betalen geen<br />

huur. Eerst omdat de kant<strong>in</strong>e van HWD<br />

toch al open was, en nu omdat het voor<br />

iedereen prima is zo - ook al tra<strong>in</strong>t de<br />

HWD jeugd al jaren <strong>in</strong> de avonduren.<br />

Op de achtergrond<br />

In 2001 werd Hennie Jozee de coörd<strong>in</strong>ator<br />

van de klaverjassers, zonder dat<br />

er ooit een officiële verenig<strong>in</strong>g kwam.<br />

Inmiddels doen 30 mensen mee. Ruim<br />

20 jaar later kent bijna niemand Hennie<br />

(behalve de klaverjassers en HWD). Want<br />

Hennie gaat stilletjes haar gang, zonder<br />

enige hulp van wie of wat dan ook. Hennie<br />

legt uit dit past bij haar karakter: ze is<br />

sociaal betrokken en heel actief voor de<br />

oudere <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Maar wel<br />

op de achtergrond.<br />

Unaniem<br />

De gebiedscommissie was unaniem: de<br />

<strong>in</strong>zet van Hennie verdient een penn<strong>in</strong>g!<br />

Gebiedscommissielid Ada van Noordwijk<br />

g<strong>in</strong>g samen met ondergetekende en een<br />

fotograaf langs bij Hennie. Die was erg<br />

blij met de prachtige bos bloemen en was<br />

ronduit sprakeloos toen ze de <strong>Overschie</strong>se<br />

speld <strong>in</strong> handen kreeg. ‘En dat gebeurt<br />

niet vaak’, zei ze, en p<strong>in</strong>kte een traantje<br />

weg.<br />

Hennie Jozee ontvangt de penn<strong>in</strong>g van Ada van<br />

Noordwijk - Foto: Dennis Wisse


with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Evenementenkalender februari - maart<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

d<strong>in</strong>sdag 1 maart Film Er is genoeg Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.00 uur vrij<br />

vrijdag 4 maart Urban <strong>Overschie</strong> Theater In de Lugt - De Lugt 17 18.30 uur vrij<br />

zaterdag 12 maart Sterrenkijkdag Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 19.00 - 22.30 uur vrij<br />

zondag 13 maart Hermannosaurus Rex Theater In de Lugt - De Lugt 17 15.00 uur € 7,<strong>50</strong><br />

woensdag 16 maart Verkiez<strong>in</strong>gen Gemeenteraad en Wijkraad Diverse stembureaus 07.30 - 21.00 uur vrij<br />

donderdag 17 maart Open Avond Basisschool De Stern - Woensdrechtstraat 9a ‘s avonds vrij<br />

vrijdag 18 maart C<strong>in</strong>eschie: A street cat named Bob Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

zondag 20 maart Concert Dansen aan de Donau Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur vrij


Wat telt is wat een leerl<strong>in</strong>g wél kan<br />

Portret van mytylschool De Brug<br />

Anne Bos<br />

Mytylschool De Brug <strong>in</strong> Park Zestienhoven ziet er van buiten kle<strong>in</strong> en grijs uit. Maar b<strong>in</strong>nen is het heel anders: letterlijk en<br />

figuurlijk warm, licht en open. Alle leerl<strong>in</strong>gen hebben lichamelijke én verstandelijke beperk<strong>in</strong>gen. Samen met bevlogen<br />

docenten en therapeuten werken zij hier aan hun toekomst.<br />

Het toverwoord op deze school is ‘mogelijkheid’. Ze kijken hier<br />

niet naar wat een leerl<strong>in</strong>g allemaal niet kan, maar naar wat iemand<br />

wél kan. Zo geven ze hun leerl<strong>in</strong>gen vleugels. En zelf gaan<br />

ze er fl<strong>in</strong>k van stralen.<br />

De school organiseert geregeld uitjes. Naar de bioscoop bijvoorbeeld.<br />

‘Met corona organiseren we dat nu op school’, vertelt<br />

Arno. ‘Met Halloween hebben we hier gelasergamed. Alles donker<br />

en schieten maar. Geweldig!’<br />

Zelfstandig, positief en vol zelfvertrouwen<br />

De Brug heeft twee locaties. Op de R<strong>in</strong>gdijk zitten een basisschool<br />

voor meervoudig gehandicapte k<strong>in</strong>deren, en een mavo/<br />

havo voor leerl<strong>in</strong>gen met een lichamelijke beperk<strong>in</strong>g. Aan de<br />

Woensdrechtsestraat zitten VO-leerl<strong>in</strong>gen met een meervoudige<br />

beperk<strong>in</strong>g. De Brug wil dat leerl<strong>in</strong>gen zelfstandig, positief en<br />

vol zelfvertrouwen <strong>in</strong> het leven staan.<br />

Leerl<strong>in</strong>gen aan de Woensdrechtsestraat komen uit heel zuidwest<br />

Nederland. Ze zitten <strong>in</strong> een rolstoel of lopen moeilijk. Ze<br />

hebben last van spasmen, epilepsie of missen bijvoorbeeld hun<br />

armen en/of benen. Daarnaast kampen de leerl<strong>in</strong>gen aan de<br />

Woensdrechtsestraat met bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke<br />

beperk<strong>in</strong>g. Er zitten therapeuten <strong>in</strong> het gebouw, zodat<br />

k<strong>in</strong>deren op school bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie<br />

kunnen volgen.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41<br />

Dagbested<strong>in</strong>g of arbeid<br />

‘We hebben drie opleid<strong>in</strong>gen’, vertelt docent Arno Captijn. ‘De<br />

eerste stroom heet DS: Dagbested<strong>in</strong>g met Structuur. Daar zitten<br />

k<strong>in</strong>deren die <strong>in</strong> hun hoofd een jaar of twee, drie jaar zijn. We<br />

leren hun basisd<strong>in</strong>gen om ze zo zelfstandig mogelijk te maken,<br />

bijvoorbeeld op tijd opstaan en tafel dekken.’<br />

De tweede opleid<strong>in</strong>g is de D-groep, met de D van Dagbested<strong>in</strong>g.<br />

‘Deze leerl<strong>in</strong>gen gaan later naar dagbested<strong>in</strong>g,’ legt Arno<br />

uit. ’De derde groep is de A-groep, met de A van Arbeid. Zij gaan<br />

later eenvoudig werk doen <strong>in</strong> bijvoorbeeld een keuken of magazijn.’<br />

De school heeft een grote keuken, waar de leerl<strong>in</strong>gen elke dag<br />

een lunch maken. Er zitten leerl<strong>in</strong>gen achter de balie, en andere<br />

leerl<strong>in</strong>gen zijn bezig <strong>in</strong> het magazijn. Tijdens het gesprek komt<br />

een meisje oud papier ophalen: ook zij is aan het werk. Gekleurde<br />

shirts geven aan met welke les de leerl<strong>in</strong>gen bezig zijn.<br />

LOL<br />

De school wil dat de leerl<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de veilige muren van De<br />

Brug alles leren om de buitenwereld aan te kunnen. Dat vatten<br />

ze mooi samen als LOL: Leren, Ontmoeten en Leven. ‘Het gaat<br />

hier niet alleen om leren en werken’, vertelt Arno, ‘maar ook over<br />

een leven naast het werk. Veel k<strong>in</strong>deren komen niet verder dan<br />

thuis en school. Dus hobby’s, sport en muziek zijn heel belangrijk.<br />

Dat zijn ervar<strong>in</strong>gen die we ze mee willen geven.’<br />

Goud<br />

De <strong>in</strong>zet van de school leidt soms tot verrassende d<strong>in</strong>gen. Wanneer<br />

sportdocent Wouter van Driel langsloopt, roept Arno hem<br />

erbij, want Wouter is kampioen kansen zien. Zoals die keer dat<br />

de gymzaal kapot was. Wouter regelde damborden en zette zijn<br />

leerl<strong>in</strong>gen erachter. ‘Een van de leerl<strong>in</strong>gen bleek heel goed te<br />

zijn’, glundert Wouter. ‘Zo goed, dat we met hem naar een damcompetitie<br />

<strong>in</strong> Praag zijn gegaan.’<br />

Een langlaufmiddag leverde ook al zo’n onverwacht talent op:<br />

een meisje dat na twee middagen mocht meedoen met een<br />

wedstrijd en goud won. Wouter krijgt het ook geregeld voor<br />

elkaar om met leerl<strong>in</strong>gen naar de Paralympische Spelen te gaan.<br />

En niet alleen als toeschouwer.<br />

Een leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een rolstoel zielig? Het ligt er maar aan hoe je<br />

naar hem of haar kijkt!


Eenzaamheid als virus<br />

Klokgelui<br />

42<br />

In de afgelopen twee jaar hebben we voortdurend te maken met het coronavirus. De verspreid<strong>in</strong>g van corona nam grote<br />

vormen aan. Tot voor kort leek er geen e<strong>in</strong>de te komen aan de maatregelen van de overheid. Zowel aanscherp<strong>in</strong>gen als<br />

versoepel<strong>in</strong>gen vroegen en vragen onze gezamenlijke aandacht en aanpass<strong>in</strong>g.<br />

Ook al gaan we terug naar een normaler Maar de paus wilde duidelijk maken dat<br />

samenleven, Vanaf mijn toch vierde worden jaar veel g<strong>in</strong>g activiteiten<br />

die w<strong>in</strong>tersport ooit vanzelfsprekend <strong>in</strong> Oostenrijk. waren In de niet beg<strong>in</strong>-alismbriek toeneemt waarbij aan en sociale mensen verbanden<br />

gevraagd<br />

ons gez<strong>in</strong> op <strong>in</strong> onze is ons moderne vreemd. In samenlev<strong>in</strong>g de krant las ik <strong>in</strong>dividu-<br />

een ru-<br />

meteen jaren weer een de gewoonste hele ondernem<strong>in</strong>g. zaak van Oostenrijk<br />

was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

de kwetsbaar werd, wat worden, ze als eerste met zouden als gevolg gaan doen dat<br />

wereld: bezoeken van w<strong>in</strong>kels, volgen veel mensen -jongeren én ouderen- vaker<br />

mensen eenzaam noemden zijn en zaken zich die, alleen net als voelen. mijn<br />

skiërs uit het buitenland. Zo waren er covidrestricties meer zouden zijn. Veel<br />

van lessen geen op skiliften, school, was b<strong>in</strong>nenlopen er alleen maar bij de echt<br />

huisarts, Oostenrijks kerkbezoek, eten etc. zoals bouillon met een Ook geliefde <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, w<strong>in</strong>tersportvakantie, een kle<strong>in</strong> deel helemaal van de<br />

We hebben rauwe ervaren eidooier dat en Eisbe<strong>in</strong>, ons samen hadden leven<br />

als maatschappij wij volpension. <strong>in</strong> Grappig zekere is dat z<strong>in</strong> ik onder laatst de ten als en mensen huizen wel verspreidt naar kunnen zich verlangen. eenzaam-<br />

grote niet stad van levensbelang Rotterdam, zijn. ook Maar <strong>in</strong> onze waar stra-<br />

wij<br />

reken<strong>in</strong>g van onze eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. Tre<strong>in</strong>reis, overnach-<br />

groep <strong>in</strong> een restaurant werden veel ge-<br />

Een biertje op een terras of eten met een<br />

druk heeft gestaan. Veel mensen, ouderen<br />

én jongeren,<br />

heid en voelen mensen zich alleen.<br />

ten en eten<br />

hebben<br />

voor vijf<br />

<strong>in</strong><br />

personen<br />

de afgelopen<br />

tezamen<br />

Nu<br />

noemd.<br />

de maatregelen<br />

Noodzakelijk?<br />

vanwege<br />

Nee. Aangename<br />

corona ten<br />

tijd extra 1.000,-- te maken gulden. gehad In alle met jaren eenzaamheid.<br />

Dat maar de maatschappij één keer de w<strong>in</strong>tersport nu weer overgesla-<br />

meer buiten gewone en ook van alle beter dag? naar Ja. elkaar omzien.<br />

erna heb ik e<strong>in</strong>de d<strong>in</strong>gen lopen, die kunnen ons leven we optillen weer meer boven naar het<br />

open gaat, gen, betekent omdat mijn nog man niet als dat Aalmoezenier<br />

de eenzaamheid<br />

onder mensen zomaar is ver-<br />

dan ooit de stille verspreid<strong>in</strong>g van een-<br />

We zouden kunnen proberen om meer<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een<br />

dwenen.<br />

zaamheid tegen te gaan. Voor onszelf en<br />

hebben en niks meer normaal is, gaat het periode waar<strong>in</strong> wij iets laten waar wij<br />

Een tijdje de tweede geleden keer noemde worden dat paus wij Franciscus<br />

Misschien de eenzaamheid denkt u nu: van als dat mensen het ergste nesis, of haar zegt dagelijkse God die onze glas Schepper wijn, een is: ander “Het<br />

niet gaan. voor aan anderen. gehecht In zijn. de De bijbel, één <strong>in</strong> ziet het af boek van zijn Ge-<br />

een soort is, dan van valt virus. het Bij nog het wel woord mee. En virus natuur-ilijk heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand<br />

niet van goed films dat en series de mens kijken. alleen Weer blijft”. een an-<br />

denken we eerder aan corona of griep. We zijn als mensen bedoeld om te bou-<br />

Klokgelui<br />

Niets menselijks is ons vreemd<br />

wen aan verbondenheid en gemeenschap.<br />

Ik hoop dat we die opdracht samen<br />

oppakken. Zouden we heel concreet<br />

het virus van eenzaamheid kunnen <strong>in</strong>dammen<br />

door meer bewust de ramen<br />

te bezoeken of bellen, en nog een ander<br />

om en te de gaan deuren sporten van of ons meer hart te bidden. open te Al-zettelemaal<br />

voor d<strong>in</strong>gen onze medemens om ons, op en weg elkaar naar het meer te<br />

Paasfeest, ontmoeten? weer eens te richten op wat<br />

werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

En die w<strong>in</strong>tersport van mij? Die komt<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

wij weer lekker de caravan aan de auto<br />

en rijden richt<strong>in</strong>g de sneeuw. Wetend dat<br />

het niet zo gewoon is als wij al die jaren<br />

dachten.<br />

Désirée Bühler<br />

Pastoraal werkster<br />

H. Bernadette parochie<br />

d.buhler@kpnmail.nl<br />

Mgr. J. van den Hende, namens pastoraal<br />

team RK Parochie H. Bernadette<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 27 zondag februari 28 februari Kerkdienst Kerkdienst - J. - van ds. F. Dalfsen Timmer PKN PKN Grote Grote Kerk Kerk - Ov. - Ov. Dorpsstraat 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 27 zondag februari 28 februari Woord- en en communievier<strong>in</strong>g - M. pastor Verheijen Désirée Bühler Albert R.K. Schweitzerschool Kerk H. Petrus' Banden - 2e - Hogenbanweg Delftweg 111 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 27 zondag februari 7 maart Kerkdienst - ds. - ds. J. J. van van 't 't Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zondag 6 maart<br />

Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

Kerkdienst - ds. N. van Voornveld<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

zondag 6 maart<br />

zondag 7 maart<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. H. van den Hende<br />

Samenkomst Kerk aan Huis<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

Bethelkerk - Oranjestraat<br />

11.00 uur<br />

16.45-19.15 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 6 zondag maart 14 maart Kerkdienst Kerkdienst - ds. - ds. J. J. van van 't 't Hof Hof Ned. Ned. Ger. Ger. Kerk Kerk - Oranjestraat - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 10.00 uur uur vrij vrij<br />

zondag 6 zondag maart 14 maart Samenkomst Kerkdienst - Kerk ds. P. aan de Jong Huis - spreker S. Schreuder Bethelkerk PKN Grote - Oranjestraat Kerk - Ov. Dorpsstraat 6 16.30 10.00 - uur 19.00 uur vrij vrij<br />

zondag 13 zondag maart 14 maart Kerkdienst Eucharistievier<strong>in</strong>g - ds. G.J. van - plebaan Meijeren Michel Hagen PKN R.K. Grote Kerk Kerk H. Petrus' - Ov. Dorpsstraat Banden - Delftweg 10.00 11.00 uur vrij vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 13 maart<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Hagen<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 13 maart Kerkdienst - ds. B. van Zuijlekom Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur<br />

zondag 21 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg 11.00 uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 20<br />

zondag<br />

maart<br />

21 maart<br />

Kerkdienst<br />

Samenkomst<br />

- ds.<br />

Kerk<br />

P.L. de<br />

aan<br />

Jong<br />

Huis<br />

PKN<br />

Bethelkerk<br />

Grote Kerk<br />

- Oranjestraat<br />

- Ov. Dorpsstraat 10.00<br />

16.45-19.15<br />

uur<br />

uur vrij<br />

vrij<br />

zondag 20 zondag maart28 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g Kerkdienst - zr. H. - van Pastoor Abbema Gouw Albert Ned. Schweitzerschool Ger. Kerk - Oranjestraat - 2e Hogenbanweg (Bethelkerk) 111 11.00 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 20 zondag maart28 maart Kerkdienst - ds. - ds. J. A. van Knevel 't Hof Ned. PKN Ger. Grote Kerk Kerk - Oranjestraat - Ov. Dorpsstraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 20 maart<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Samenkomst Kerk aan Huis - spreker J. van Du<strong>in</strong><br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Bethelkerk - Oranjestraat 6<br />

11.00 uur<br />

16.30 - 19.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 27 maart Kerkdienst - Dhr. S. Telesford PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 27 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 27 maart Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Lam<strong>in</strong>a Talaly – Sprookjesfestival<br />

Lam<strong>in</strong>a (46) is een echte verb<strong>in</strong>der.<br />

Deze beleidsmedewerker zet zich als<br />

vrijwilliger <strong>in</strong> om <strong>Overschie</strong>ënaren bij<br />

elkaar te brengen: jong, oud, hoofddoekje,<br />

geen hoofddoekje.<br />

‘Ik g<strong>in</strong>g eens naar Vrouwendag <strong>in</strong> het<br />

Prachthuis. Daar waren alleen witte vrouwen. Dat vond ik gek,<br />

vertelt Lam<strong>in</strong>a. ‘Toen heb ik Lentekriebels georganiseerd, een<br />

festival met multiculturele organisaties. Er waren workshops,<br />

zoals baklava maken, dans, henna schilderen.’ Lentekriebels<br />

sloeg aan: er kwamen 200 mensen, <strong>in</strong> plaats van 40.<br />

S<strong>in</strong>dsdien organiseert Lam<strong>in</strong>a (samen met anderen) het<br />

Sprookjesfestival. ‘ We willen iedereen een betoverende dag<br />

bezorgen. Een dag waar iedereen zich welkom voelt, ook (vooral)<br />

mensen met we<strong>in</strong>ig geld.’ Er zijn sprookjes, theater en verhalenvertellers.<br />

Je leest er meer over op openrotterdam.nl.<br />

Dick Sluijter – o.a. Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

Dick (70) deed tot zijn pensioen adm<strong>in</strong>istratief<br />

werk. Nu doet hij ditzelfde<br />

werk als vrijwilliger voor het museum<br />

en de Grote Kerk. Hij doet ook allerlei<br />

klusjes voor de kerk en is iedere vrijdagochtend<br />

actief bezig <strong>in</strong> de kerktu<strong>in</strong>.<br />

Dick praat over zijn vrijwilligerswerk alsof het we<strong>in</strong>ig voorstelt.<br />

‘Alles bij elkaar doe ik zo’n vijf uur per week vrijwilligerswerk’,<br />

schat Dick <strong>in</strong>. ‘Verder passen we veel op onze kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren,<br />

en bakken we iedere week een grote plaat boterkoek voor<br />

de w<strong>in</strong>kel van onze dochter.’<br />

Dick (70) kent <strong>Overschie</strong> als zijn broekzak. Hij is hier geboren<br />

en altijd gebleven. Dat is handig nu hij (betaald) medicijnen<br />

rondbrengt voor de apotheek. Want dat doet hij ook nog!<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon aan de Nieuwe Kleiweg.<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon al 43 jaar op het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

43<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het Sidel<strong>in</strong>gepark, omdat het een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsplek is. Hier<br />

komt echt iedereen!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d <strong>Overschie</strong> vanaf het Veerhuiseiland heel mooi, dat kon<br />

je vroeger nooit zien.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De ligg<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>d ik bijzonder. Het is een dorp <strong>in</strong><br />

een stad en goed bereikbaar.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De ligg<strong>in</strong>g. Je bent met de fiets zo <strong>in</strong> de stad en ook <strong>in</strong> Midden-Delfland.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat de Abtsweg een levendige plek is, vooral voor<br />

jongeren.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

In ieder geval de rijksweg weg! En meer doorstroomwon<strong>in</strong>gen<br />

voor ouderen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Vrijwilligerswerk doen heb ik van huis uit meegekregen. Mijn<br />

moeder was heel actief.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik vond dat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te we<strong>in</strong>ig was voor alle bevolk<strong>in</strong>gsgroepen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat je je eigen droom kunt leven!<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Om bezig te blijven en onder de mensen te zijn.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Bij het museum werd ik gevraagd en bij de kerk is het gewoon<br />

ontstaan. Het wordt vanzelf steeds meer.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het fijn om actief bezig te blijven met van alles en nog<br />

wat.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!