18.02.2022 Views

Recyclepro BE 01 2022

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 7 I NUMMER 1 2022 I FEBRUARI - MAART

RECYCLEPRO.BE

Recycleren we

genoeg hout?

Van laagwaardig schroot

tot kostbare metalen

Problematiek lithium-ion

batterijen

Proefproject rond

medisch PVC afval


SAMEN RECYCLEREN

VAN DER SPEK S.A.

Industrielaan 10

1740 Ternat

Contacteer ons +32 2 582 29 79

Bezoek onze website www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

1

VOORWOORD

Jaar van de ommekeer

Vlaanderen houdt de teugels voor afvalverwerking stevig in handen. Door de sturende werking, al van in de jaren 90 zijn we immers geraakt

waar we vandaag staan. Ten spijt van wie het benijdt. De koers voor de komende jaren is ook alweer duidelijk uitgestippeld. Tegen 2030 mogen

we per inwoner per jaar maar 100 kg restafval meer voor de deur zetten. Een cijfer waar ze in Roemenië helemaal geen moeite voor moeten

doen, maar waar wij, in al onze welvaart, serieuze inspanningen zullen voor moeten leveren. Tenminste als we afvalkampioen willen blijven.

Dat is toch de ambitie die Vlaanderen voorschrijft.

Het antwoord op die fikse uitdaging zal moeten liggen in valorisatie. Als we waarde kunnen creëren uit bepaalde afvalstromen, dan lijkt

het toch beter te lukken om iedereen aan dezelfde kar te laten trekken. Van het ecodesign over selectieve inzameling tot het ontwikkelen

van een rendabele recyclageactiviteit die van dat afval weer een grondstof kan maken. Vlaanderen bezet nu plek vijf (op 165 landen) in het

klassement van meest duurzaam ontwikkelde regio’s, met dank aan onze recyclageactiviteiten. Heel wat kringlopen kunnen hier vandaag

(of heel binnenkort, denk aan de nieuwe faciliteiten voor de verwerking van kunststoffen) al lokaal gesloten worden. Aurubis bijvoorbeeld

maakt van de meest complexe en laagwaardige schrootfracties weer metalen die een tweede leven kunnen krijgen. De missie vandaag? De

inspanningen blijven leveren om die grenzen altijd maar weer te verleggen.

Het is eigenlijk dankzij die mentaliteit van onze recyclagebedrijven dat we kunnen blijven uitblinken in wat we doen. Dat we voor liggen op

de rest van de wereld om onze lineaire economie van produceren en verbruiken te transformeren tot een circulaire waarin afval niet meer

bestaat. Volledig weg die 100 kg dan. Het wordt recyclagebedrijven echter niet gemakkelijk gemaakt om de strijd aan te gaan met primaire

grondstoffen. Van de vergunning om een activiteit op te starten of uit te breiden waar buurtbewoners eindeloos bezwaren tegen kunnen

aantekenen. Over de administratieve lasten voor het transporteren van secundaire grondstoffen, zelfs binnen het eengemaakte Europa geraken

ze niet zonder slag of stoot over de grens. Tot de concurrentie op de markt om aan voldoende grondstoffen te geraken voor hergebruik van de

groenestroomcertificaten die verbrandingsovens met energierecuperatie krijgen.

Moge 2022 daarom het jaar van de ommekeer worden. Het jaar waarin die duidelijk uitgestippelde koers de meest duurzame keuzes die door

onze bedrijven gemaakt worden ook favoriseert op alle vlakken. Het jaar waarin we beseffen dat primaire grondstoffen afgerekend moeten

worden op hun CO 2

-impact. Een recente studie wees immers nog uit hoe groot het potentieel van de Europese sector voor afvalwerking kan zijn

om het Verdrag van Parijs te helpen slagen en de opwarming van de planeet een halt toe te roepen. Het jaar waarin we kwalitatief recyclaat

de vrijheid geven om vrij door Europa te bewegen. De schaalgrootte die daardoor ontstaat kan recyclagebedrijven hun voet laten zetten naast

producenten van virgin materialen. Mogelijkheden genoeg om hergebruik en recyclage de norm te laten worden overal in Europa.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 7 • Nummer 1 2022

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

8 11

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Denuo, Jan Mol,

Pieter de Mos, Armand Landman,

Jerom Rozendaal

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Verschepen van recyclables door Antwerpse nicheforwarder 8

ASPA installatie neemt anodeslib onder handen 11

Meer en beter textiel recycleren 14

Mijlpaal in de creatie van een circulaire economie 16

De Pen, Draait uw bedrijf vierkant of circulair? 18

Ultrafiltratie en actieve kool: een winnende combinatie 20

Nieuwe regels rond import en export kunststof afval 22

Niet-risicohoudend medisch PVC afval gered van verbrandingsoven 24

Wie wordt leverancier van het recyclaat? 26

Dossiertaks bij beroep tegen omgevingsvergunning: per beroeper of per beroepschrift? 29

Vrouw in de kijker: “Omdat het mooi is wat we hier doen” 31

DOSSIER HOUTAFVAL

20 31

Meer hout redden van verbranding 33

Duurzaamheid van vezel tot plaat 37

Speciaal ontwikkelde sterrenzeef met variabel instelbaar zeefdek 40

Denuo: Shaping the future of used materials 43

Robots om uw sorteerproces te verbeteren 50

De harde cijfers: Hoge zuiverheden in HDPE/PP 53

Nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval in de maak 54

Verhuurlijst recycling 57


INHOUD

37 50

62

78 86

Tip van Kurt: Van diesel aandrijving naar hybride elektrische aandrijving 59

Compact scheiden in drie fracties 60

Ook de laatste delen van de oude boogbrug verdwijnen 62

De populairste zeefmachine in de Benelux 64

Finse loodsenbouwer populair onder afvalverwerkers en recyclagebedrijven 66

Start-up geeft waardevolle bouwmaterialen nieuw leven 68

Goede recycleerpraktijken in de bouwsector 71

Afval gaat digitaal 74

DOSSIER LITHIUM-ION BATTERIJEN

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

JAARGANG 7 I NUMMER 1 2022 I FEBRUARI - MAART

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.BE

Het gevaar van lithium-ion batterijen 76

1

Recycleren we

genoeg hout?

Van laagwaardig schroot

tot kostbare metalen

Problematiek lithium-ion

batterijen

Proefproject rond

medisch PVC afval

Meer batterijen beter recycleren 78

M515 TEREX in actie

Beeld: GM RECYCLING

Bescherm en verzeker uw bedrijf tegen cyberaanvallen 81

Recyclagefabriek voor glaswol in de steigers 83

Kringloop van EPS sluiten 86

7,5 miljoen euro steun voor oneindige recyclage van kunststoffen 88

Nieuwe spelregels voor import en export afval op komst 90

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 93

Recycle Partners 95

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu


VERSCHEPEN VAN RECYCLABLES DOOR

ANTWERPSE NICHEFORWARDER

PARTNERSHIP LOGISTIEKE BEDRIJVEN

RESULTEERT IN MONDIALE SPECIALIST

Steelduxx en Remant Globe Logistics richtten in 2021 samen REKUPP op. REKUPP is een nicheforwarder voor de recyclage-industrie en

biedt logistieke oplossingen voor circulaire en recycleerbare goederenstromen. Deze herbruikbare materialen van Europese traders en

recyclagebedrijven worden overal ter wereld geleverd, waar ze worden verwerkt tot grondstoffen of nieuwe producten.

Tekst Jerom Rozendaal | Beeld REKUPP

Zowel Steelduxx als Remant Globe Logistics,

beide actief in het Antwerpse, hadden jarenlange

ervaring in deze niche en bouwden een

uitgebreide klantenportefeuille uit. “Vanuit de

reeds bestaande samenwerking tussen onze

bedrijven is het idee gegroeid om deze activiteiten

te bundelen en REKUPP in het leven te roepen”,

vertelt Filip Adam. Filip is director bij Remant

Globe Logistics en één van de partners van

REKUPP samen met Geoffrey Van Dyck, partner bij

Steelduxx. “We zijn trots op dit nieuwe bedrijf met

historische roots. Door het verschepen van deze

goederen, dragen we bij aan de verduurzaming

van de samenleving”, vertelt Geoffrey Van Dyck.

Logistiek en douane

De joint venture, die halverwege 2021 gestalte

kreeg, zetelt in een pakhuis in de oude Antwerpse

haven, het logistieke hart van Vlaanderen. Vanuit

hier en andere Europese havens worden op

jaarbasis zo’n 15.000 containers met recyclables

over de hele wereld verscheept. Het zwaartepunt

8 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


van de bestemmingen van de Europese lading

ligt in Azië, Afrika, Noord-Amerika en het Midden-

Oosten. De containers worden hoofdzakelijk via

diverse Europese havens verscheept, maar cross

trades behoren eveneens tot de kernactiviteiten

van REKUPP. Behalve de logistiek, faciliteert

REKUPP ook in de douaneafhandeling en zorgt

ervoor dat de import- en exportdossiers voor de

klanten zorgeloos verlopen.

Enorme groeimarkt

De meest voorkomende goederenstromen

zijn textiel, papier, metaal en plastics. Maar

ook andere materialen die dankzij recyclage

bijdragen tot innovatieve oplossingen, worden

verscheept. Duurzaamheid en de keuze voor

hergebruik van grondstoffen winnen aan

belang. Door technologische ontwikkelingen

ontstaan meer circulaire stromen die vervoerd

kunnen worden. Het team van REKUPP telt

negen medewerkers, stuk voor stuk mensen

met een lange trackrecord op het gebied van

het verschepen van recyclables. “Het bundelen

van deze kennis is één van de synergieën waar

REKUPP op verder bouwt”, volgens Filip Adam

die het belang van kennis benadrukt. “De weten

regelgeving in dit nichesegment verandert

voortdurend en onze medewerkers zijn steeds

op de hoogte, waardoor zij een adviserende

rol opnemen. Zo kunnen we onze klanten op

verschillende aspecten volledig ontzorgen.”

Voordelen voor de klant

“Dankzij dit partnership verwierf REKUPP een

ster kere positie in een markt waar momenteel

congestie en schaarste helaas tot de dagelijkse

realiteit behoren”, aldus Geoffrey Van Dyck. Hij

geeft nog te kennen dat er weinig overlap tussen

de klanten van de stichtende logistieke bedrijven

was. Van concurrentie was geen sprake. “We

vullen elkaar juist goed aan. Dankzij onze

samenwerking kunnen we klanten nog beter

bedienen”, besluit hij. ❚

‘De wet- en regelgeving in dit nichesegment

verandert voortdurend. Onze medewerkers

zijn steeds op de hoogte, waardoor zij een

adviserende rol opnemen’

REKUPP verscheept containers met recyclables over de hele wereld.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

9


Let's move out your recyclables.

Your secondary raw materials

such as paper, plastics, metals

and textiles have our focus.

We have many years of

experience, the knowledge and

the equipment to ensure your

recyclables reach their global

destination.

rekupp.be

info@rekupp.be

+32 3 339 40 00

Godefriduskaai 16

2000 Antwerp, Belgium

onboard weegsystemen

weegbruggen

inbouw | opbouw | software

as- & plateauwegers

zichtoplossingen

veiligheidsoplossingen

+32 56 29 10 10

www.rds.eu | info@rds.eu

RDS 4G-streamer

incl. PTZ-camera

Weighlog Alpha

10 + printer


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

ASPA INSTALLATIE NEEMT ANODESLIB ONDER HANDEN

EFFICIËNTERE RECYCLAGEMETHODE ZAL

VOOR MEER TIN, ZILVER EN GOUD ZORGEN

Urban mining zal cruciaal zijn om de afvalkringlopen te sluiten. Maar niet elke materialenstroom is even eenvoudig of hoogwaardig.

Aurubis Beerse heeft daarom zijn handelsmerk gemaakt van het complexere werk. De 460 medewerkers geven jaarlijks aan 250.000 ton

laagwaardige stromen een tweede leven. Met de ontwikkeling van een nieuwe ultramoderne recyclage-installatie bewijst Aurubis dat het

vastbesloten is om te innoveren en om de doelstelling van een onafhankelijke productiecyclus te bereiken. De circulaire economie op zijn

best, bij ons in Vlaanderen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aurubis

De wortels van Aurubis Beerse gaan terug tot net

na de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1919 werden

er op de site onder de naam Metallo-Chimique

koperconcentraten verwerkt tot kopersulfaat,

een product dat ziektes in de landbouw hielp

bestrijden. Al in de jaren 50 richtte het bedrijf het

vizier op recyclage. “De concurrentie om primaire

grond stoffen was immers groot geworden.

Met de aanwezige technische knowhow werd

gekeken hoe we aan de hand van innovatieve

metallurgische processen hetzelfde konden doen

met minder. Uit schroot weer metalen maken.

Een evolutie die als een rode draad verder loopt.

We kiezen resoluut voor steeds complexere en

laagwaardigere grondstoffen om te recycleren en

weer als zuivere metalen in de markt te zetten”,

vat Sr. VP Managing Director Dirk Vandenberghe

de missie samen. Per jaar geeft men in Beerse aan

250.000 ton aan afvalstromen zo een tweede

leven. De tweede site in Berango, vlakbij het

Spaanse Bilbao voegt daar nog 100.000 ton

per jaar aan toe. Die inspanningen resulteren

in koperanodes (100.000 ton), koperkathodes

(24.000 ton), lood (25.000 ton), tin (10.000 ton),

zinkoxides in verschillende kwaliteiten, elektrolyt

van nikkel en edelmetaalhoudende slibs. ❯

Dirk Vandenberghe: “We kiezen resoluut voor steeds

complexere en laagwaardigere grondstoffen om te recycleren

en weer als zuivere metalen in de markt te zetten.”

R&D Director Bert Coletti: “Het elektrolyseproces dat

we hier toepassen genereert een anodeslib dat eigenlijk

nog bijzonder veel waardevolle metalen bevat.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

11


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

Gerecycleerd tin.

Productie van koper anodes.

Gerecycleerde koper kathodes.

‘We geven eigenlijk de bouwstenen van een elektrische,

duurzame maatschappij een tweede leven. Grondstoffen die de

komende jaren steeds schaarser en dus duurder zullen worden’

“Verder hebben we binnen Aurubis Beerse een

door plasma aangedreven proces ontwikkeld om

een zeer zuiver en stabiel synthetisch mineraal

te produceren van onze ferro silicaat slak,

Koranel ® . We doen volop onderzoek om hiervoor

hoogwaardige en duurzame bouwtoepassingen te

ontwikkelen in samenwerking met academische

en industriële partners.”

Complementariteit voor

duurzaamheid

Sinds mei 2020 behoort het bedrijf tot de Aurubis

Groep, een van de grootste koper recyclers

ter wereld. “De complementariteit van de verschillende

bedrijven binnen de groep is groot.

Met recyclage alleen kan je niet aan de huidige

vraag tegemoet komen. De interactie tussen de

bedrijven, zorgt dat we wel op de meest duurzame

manier metalen aan de markt kunnen aanbieden.

Veel bijproducten of nevenstromen die op de ene

site ontstaan, kunnen dienen als grondstof voor

een andere. Met de site in Olen, waar vooral

hoogwaardig schroot verwerkt wordt, hadden

we bijvoorbeeld al langlopende contracten. Door

de overname zijn die contacten alleen maar

geïntensifieerd.” Een tweede voordeel van de

nieuwe omkadering is de grotere slagkracht. Een

eerste exponent daarvan is de ASPA installatie

(Advanced Sludge Processing by Aurubis) die nu

op de site gebouwd wordt. R&D Director Bert

Coletti legt uit: “Het elektrolyseproces dat we hier

toepassen genereert een anodeslib dat eigenlijk

nog bijzonder veel waardevolle metalen bevat. We

konden tin er al deels uit recupereren, maar we

wilden dat percentage verder optrekken en er ook

andere materialen zoals goud en zilver uit halen.”

Bouwstenen voor elektrificatie

De reden is duidelijk. Door de elektrificatie van

onze maatschappij is de honger naar net die

metalen niet-aflatend. “We geven eigenlijk de

bouwstenen van een elektrische, duurzame

maatschappij een tweede leven. Grondstoffen

die de komende jaren steeds schaarser en dus

duurder zullen worden”, geeft Vandenberghe aan.

12 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

Aurubis maakt op

zijn site in Beerse uit

schroot weer metalen.

Met een investering van 27 miljoen euro wil

Aurubis met zijn ASPA installatie 2.500 ton

anodeslib verwerken om 300 ton meer tin te

recupereren. Materiaal dat anders grotendeels

verloren ging. Coletti: “De metalen in het slib

worden door middel van hydrometallurgische

processen in verschillende fases neergeslagen en

gevaloriseerd.” Het geheim van de smid hangt

Coletti niet aan onze neus, maar hij geeft wel dit

nog mee: “Aan het proces ging vijf jaar research

vooraf, door de expertise van de medewerkers

hier en met ondersteuning van de KU Leuven.

Maar ook de interactie binnen Aurubis gaf de

doorslag om tot een proces te komen dat perfect

is afgestemd op de verdere verwerking. Eigenlijk

produceren we drie nieuwe soorten slib die dan

elders in de groep verder verwerkt worden.”

Blijven optimaliseren en innoveren

De start van de bouw is gepland voor het tweede

kwartaal van 2022. De inbedrijfstelling volgt

dan begin 2024. Meteen van het labo naar

industriële productie. “Door de aard van het proces

en de beperkte schaal die we nodig hebben. De

installatie zal al het anodeslib van deze site en die

in Lünen kunnen opvangen”, aldus Vandenberghe.

Aurubis toont daarmee hoe het weer een stapje

verder kan gaan om de kringloop van kostbare

grondstoffen te sluiten. “Een investering die

ecologisch en economisch zin heeft. We schatten

dat we een terugverdientijd van acht jaar kunnen

realiseren.” Maar de missie is daarmee nog niet

ten einde. Het R&D-team blijft onderzoeken hoe

het de bestaande processen nog kan optimaliseren

en welke andere recyclagematerialen het in de

toekomst kan recupereren. “Vandaag kunnen wel

al 660 verschillende soorten recyclagematerialen

recupereren. Maar we zien voortdurend nieuwe

noden op de markt ontstaan, zowel door nieuwe

productgroepen als een toenemende vraag naar

bestaande. Binnen Aurubis proberen we flexibel in

te spelen op deze trends en ontwikkelen ons verder

om nog efficiënter en nog meer recyclagematerialen

te recycleren en de metalen terug in de waardeketen

te brengen”, besluit Coletti. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

13


Fibersort is een nieuwe technologie die de recyclage-industrie in staat stelt om textiel te

identificeren en te scheiden op basis van de samenstelling van de vezels, kleur en structuur.

Meer en beter textiel recycleren

In Europa produceren we met zijn allen 15 miljoen ton textielafval per jaar. Een deel kan nog dienen voor hergebruik maar een deel kan enkel

dienen voor recyclage. Dat heeft alles te maken met de trend van fast fashion, die ons kledingstukken sneller doet weggooien maar tegelijk

een negatieve impact heeft op de textielkwaliteit. Om bedrijven te helpen om textielvezels beter te valoriseren heeft Valvan Baling Systems de

Fibersort technologie ontwikkeld. Textielrecyclagebedrijven kunnen hiermee textiel identificeren en scheiden op basis van de samenstelling

van de vezels, kleur en structuur.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valvan Baling Systems

Valvan Baling Systems is groot geworden met

de constructie van balenpersen voor allerlei toepassingen.

Vanuit deze kernexpertise is het bedrijf

uit Menen begonnen met het ontwikkelen van

machines voor sorteren van tweedehandskledij.

“Door het succes van onze klanten hebben we

voor verschillende bestaande faciliteiten voor

sorteren kunnen bijdragen tot het verhogen van

de productie of het implementeren van nieuwere

technologie. De laatste jaren zien we echter dat

ze tegen een berg van gebruikt textiel aankijken,

vooral in die fractie die niet meer geschikt is voor

hergebruik. Vandaag wordt wereldwijd nog 73%

van textiel verbrand of gestort. Geautomatiseerde

sorteertechnologie is wat er nodig is om niet

herbruik bare kleding tot waardevolle grondstoffen

voor recyclage te transformeren. Vandaar

de ontwikkeling van Fibersort.” Aan het woord

is Maurits Vandeputte, innovation manager bij

Valvan Baling Systems.

Identificatie en scheiding op basis

van vezeltype, kleur en structuur.

Fibersort is een nieuwe technologie die de

recyclage-industrie in staat stelt om textiel te

identificeren en te scheiden op basis van de

samenstelling van de vezels, kleur en structuur.

De basis voor de technologie is de combinatie van

NIR- (near infrared) en RGB-cameratechnologie

voor respectievelijk de vezel-, kleur- en structuurherkenning.

“Momenteel hebben we het systeem

getraind om zes types van vezels te herkennen:

wol, katoen, polyester, viscose, acryl en nylon. Maar

op vraag van de klant kan dit uitgebreid worden

naar andere vezeltypes. We voegen deze dan toe

aan de vezelbibliotheek”, aldus Vandeputte. De

nauwkeurigheid van het Fibersort systeem hangt

af van de informatie over vezelsamenstellingen

die in die bibliotheek aanwezig is. Mature, goed

getrainde systemen kunnen een precisie tot 95%

halen. De kleurdetectie werkt in twee stappen.

Eerst wordt een onderscheid gemaakt tussen

textiel dat uit één kleur of uit meerdere kleuren

bestaat. Daarna gebeurt er een gedetailleerde

analyse op de stukken die uit een kleur bestaan.

14 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De herkenning van de structuur, geweven of

gebreid textiel, is belangrijk om de producten beter

te sorteren volgens de gepaste recyclagestappen.

Productiviteit voor ogen

Bij de ontwikkeling van Fibersort hield Valvan

Baling System de productiviteit voor ogen in

functie van de schaal grootte en automatiseringsgraad

van textiel recyclage bedrijven. De oplossing

bestaat in verschillende varianten: manueel,

semi automatisch, volledig automatisch of zelfs

volledig geïntegreerd in een sorteer installatie. De

scanner vormt telkens het hart van het systeem.

Een enkele manuele Fibersort scantafel kan elke

vijf seconden een stuk textiel verwerken. De

capaciteit varieert in functie van het gemiddeld

gewicht. “We schatten dat er ongeveer drie

stukken textiel in 1 kg gaan, dus dat komt neer

op een capaciteit van ongeveer 240 kg/uur.

Onze semiautomatische systemen werken met

een transportband die zorgt voor aan aanvoer

naar de scantafels. Deze zijn ontworpen om één

stuk textiel per seconde te verwerken en kunnen

de stukken scheiden in zes tot vijftig categorieën.

Een persoon of robot voedt de machine met

textiel stuk per stuk. De capaciteit kan gaan

tot 1.200 kg/uur, maar is eigenlijk gelimiteerd

op één stuk per seconde en hangt af van het

soortelijk gewicht van een item. Zo een volledig

automatisch systeem hebben we al geïnstalleerd

bij Wieland Textiles met een robotpicker die voor

de aanvoer zorgt.”

Een tweede leven

De Fibersort technologie biedt bijzonder veel

potentieel om meer waarde uit textiel vezels te

De scheiding kan gebeuren in zes tot vijftig categorieën.

halen. Maar zoals met elke technologie zijn er

ook beperkingen aan. “De nauw keurigheid zal

bijvoorbeeld dalen wanneer het textiel bestaat uit

samen stellingen van meer dan drie ver schillende

vezeltypes. Een tweede belangrijk aandachts punt

is dat de scanner enkel maar naar de oppervlakte

kan kijken. Verder kan de kledij ook het

beste droog zijn. Vloeistoffen kunnen immers

de spectrum analyse verstoren. Maar deze veelbelovende

technologie is cruciaal om weer meer

materialen een tweede leven te kunnen geven”,

besluit Vandeputte. ❚

De Fibersort technologie biedt bijzonder veel

potentieel om meer waarde uit textielvezels te halen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 15


Mijlpaal in de creatie van een circulaire economie

VIERDE BELGISCHE RECYCLAGECENTRUM

VOOR PLASTIC VERPAKKINGEN

In het kader van zijn doelstellingen voor de circulaire economie, kondigt Fost Plus de gunning aan van een contract voor de bouw van een

vierde recyclagecentrum op Belgische bodem. Het beheer van deze fabriek, die in de provincie Luxemburg zal worden gevestigd, werd

toevertrouwd aan het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Rymoplast Groep. De nieuwe fabriek zal PET-schaaltjes en -flessen recycleren tot

secundaire grondstoffen, grotendeels met het oog op de productie van nieuwe schaaltjes en flessen.

Tekst en beeld Fost Plus

Door de invoering van de nieuwe blauwe zak

in alle intercommunales sinds oktober 2021

zorgt Fost Plus ervoor dat bijna alle plastic

huishoudelijke verpakkingen kunnen worden

ingezameld. De materialen worden ver volgens

gesorteerd in vijf hoogtechnologische sorteercentra.

Om een circulaire economie voor huishoudelijke

verpakkingen in België te creëren, is

het echter belangrijk om deze ook op Belgisch

grondgebied te kunnen recycleren. Hoewel al 79%

van de huishoudelijke verpakkingsmaterialen in

België wordt gerecycleerd, is dit aandeel voor

Fost Plus heeft aan het Nederlandse bedrijf

Morssinkhof Rymoplast Groep een negenjarig

contract gegund voor de recyclage van jaarlijks

10.500 ton PET-schaaltjes en 17.000 ton PET-flessen.

kunststoffen nog beperkt. Na de aankondiging

in 2020 van de ondertekening van contracten

voor drie nieuwe recyclagecentra voor plastic

verpakkingsmaterialen, vormt dit vierde contract

een nieuwe mijlpaal. Deze aanpak voldoet aan

een duurzame visie, zowel uit ecologisch als

economisch oogpunt, door onder meer de creatie

van lokale werkgelegenheid in een stabiele sector.

Céline Tellier, Waals minister van Leefmilieu: “Ik

ben verheugd dat deze nieuwe recyclagefabriek

op Waalse bodem wordt gevestigd en zo bijdraagt

tot de stabiliteit van de werkgelegenheid in

Om een circulaire economie voor

huishoudelijke verpakkingen in

België te creëren, is het echter

belangrijk om deze ook op Belgisch

grondgebied te kunnen recycleren.

16 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘95% van het

door Fost Plus

aangeleverde volume

is overigens opnieuw

bestemd voor de

Belgische markt’

MOPET België, de nieuwe recyclagefabriek die in Neufchâteau gebouwd zal worden, mag zich tot de

Europese voorlopers rekenen wat betreft de efficiënte recyclage van PET-schaaltjes, op grote schaal.

land, wordt de cirkel gesloten. 95% van het

door Fost Plus aangeleverde volume is overigens

opnieuw bestemd voor de Belgische markt. We

bieden invulling aan de Belgische en Europese

doelstellingen inzake recyclage van plastic

verpakkingen en bieden een concreet antwoord

aan burgers die willen weten wat er met de

inhoud van hun blauwe zak gebeurt.” ❚

het gewest en lokale investeringen mogelijk

maakt. De gunning van dit contract positioneert

België duidelijk als koploper in de recyclage van

huishoudelijke verpakkingen in Europa.”

Europese voorloper in de recyclage

van PET-schaaltjes

Fost Plus heeft aan het Nederlandse bedrijf

Morssinkhof Rymoplast Groep een negenjarig

contract gegund voor de recyclage van jaarlijks

10.500 ton PET-schaaltjes en 17.000 ton PETflessen.

MOPET België, de nieuwe recyclagefabriek

die hiervoor in Neufchâteau gebouwd zal worden,

mag zich daardoor tot de Europese voorlopers

rekenen wat betreft de efficiënte recyclage van

PET-schaaltjes, op grote schaal. Het grootste deel

zal bovendien naar een tray-to-tray toepassing

gaan. Daarbovenop recycleert MOPET België

heldere transparante, blauwe trans parante,

gekleurde transparante en opake PET-flessen;

voor een belangrijk aandeel tot nieuwe flessen.

Stefan Morssinkhof, eigenaar van Morssinkhof

Rymoplast: “Wij investeren 30 miljoen euro in de

bouw van deze fabriek, die een nieuwe norm zal

vaststellen voor de recyclage van complexe PETverpakkingen

zoals PET-schaaltjes en opake PETflessen.

Wij zijn er trots op dat wij onze activiteiten

kunnen uitbreiden in België, als recyclagehub in

het hart van Europa.”

De cirkel sluiten

Het laatste woord is voor Wim Geens, managing

director van Fost Plus: “Met de gunning van

dit contract en de garantie van een efficiënte

recyclage tot secundaire grondstoffen in ons

Links Stefan Morssinkhof (Rymoplast) en rechts Wim Geens (Fost Plus): “Met de gunning van dit contract en

de garantie van een efficiënte recyclage tot secundaire grondstoffen in ons land, wordt de cirkel gesloten.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17


DEPEN

‘België heeft de knowhow

en skills om circulair pionier

te worden’

18 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DEPEN

Pieter Timmermans,

CEO VBO

Draait uw bedrijf vierkant

of circulair?

Het circulair economisch model is een cruciale sleutel tot een welvarende en veerkrachtige economie.

Het schraagt bovendien als één van de pijlers het economisch relanceplan na de covid-19 crisis. De waarde

van het circulair concept staat al lang niet meer ter discussie. Vandaag luidt de vraag vooral hoe het concept

zich optimaal in het bedrijfsleven en het beleid laat vertalen. Hoe evolueer je van concept naar implementatie?

Hoe ver staan we vandaag in ons land? We leggen de lat hoog, want we hebben de ambitie om België op de kaart

te zetten als toonbeeld van een duurzame, circulaire, innovatieve, competitieve economie in Europa.

Een volledig, Europees sterk geïntegreerde circulaire economie biedt talrijke voordelen. Zo drukt ze de uitstoot van

broeikasgassen aanzienlijk en leidt ze tot een duurzame benutting van (schaarse) grondstoffen en minder materialengebruik.

Vergeten we, naast de ecologische, de economische winst(en) niet. Circulair ondernemen versterkt de concurrentiepositie

en draagt bij tot innovatie, groei, jobcreatie … en welvaart. De eindconsument ten slotte vaart wel bij de aantrekkelijke,

kwalitatieve en duurzame producten en diensten. Bottomline: circulaire economie is de motor voor een economische groei met

respect voor de planeet en bestand tegen de hedendaagse en toekomstige economische en maatschappelijke uitdagingen.

We zijn de laatste om te ontkennen dat het ontwikkelen van een circulair businessmodel een werk van lange adem is. De

omwenteling van een lineair naar een circulair model vergt grote investeringen. Maar de return on investment is veel groter

dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de ondernemingen én voor het land. België beschikt ternauwernood nog over tastbare

rijkdom die het uit de ondergrond, de zee of de lucht kan putten. Onze echte waarde zweeft gemiddeld 1,7 m boven de

begane grond: talent, kennis en creativiteit. Onze circulaire pioniers bewijzen dat we de knowhow en het talent in huis hebben

om onze economie te ‘circulariseren’. Laat ons die kennis als exportproduct valoriseren. Want België is niet het enige land

dat moet transformeren en zich moet richten op circulaire, innovatieve ideeën om zijn economische relevantie te behouden.

Cruciaal in de ‘survival of the fittest’ is ons aanpassingsvermogen en onze creativiteit. Ons land kan nog veel flexibeler

inspelen op de transitie van bestaande naar toekomstgerichte businessmodellen en ze tegelijk aantrekkelijk maken, zowel

voor arbeid als kapitaal.

We mogen als land best wel ambitieus zijn, zolang we de haalbarheid en concurrentiekracht van onze bedrijven maar niet uit

het oog verliezen. Sneller lopen dan we kunnen gaan heeft weinig zin. Maar vierkant – lees lineair – blijven draaien evenmin.

Als leidraad en ‘framework’ ontwikkelden onze duurzaamheidsexperten samen met onze leden-sectorfederaties, een breed

gedragen ‘Visie Circulaire Economie 2030’. Ze kadert binnen de principes van de sustainable Development Goals (SDG’s),

heeft concreet richting aan de gezamenlijke doelstellingen en fungeert als roadmap voor de komende tien jaar. Zes jaar na

de eerste REFLECT editie over circulaire economie gaat het VBO in dit nieuwe nummer dieper in op de stand van zaken, de

uitdagingen en hinderpalen op weg naar een circulaire economie en hoe we die kunnen tackelen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

19


Mobiele actiefkoolfilters werden toegevoegd om de resterende gassen te behandelen.

ULTRAFILTRATIE EN ACTIEVE KOOL:

EEN WINNENDE COMBINATIE

De Waalse normen voor atmosferische emissies gelden als de strengste in Europa. GDE - Groupe Derichebourg deed onlangs een beroep

op Lybover AIR om zijn metaalshredder in Aubange te laten voldoen aan deze nieuwe emissienormen door middel van bijkomende filtratiesystemen.

Lybover’s unieke idee dat ultrafiltratie en actieve kool combineert, naast de bestaande cycloon- en natfilter, behandelt voortaan

de emissies van de afzuiging van de shredder. Het zorgt voor een gevoelige verlaging van de emissiewaarden, sommige tot zelfs driemaal

lager dan de normatieve grenswaarden. Missie geslaagd.

Tekst en beeld Lybover

GDE - Groupe Derichebourg is een van de Europese leiders in de recyclage

en terugwinning van ferro- en non-ferroafval. Met een geschiedenis die

terugloopt tot 1965 geeft het bedrijf vorm aan de circulaire economie en

duurzame ontwikkeling. In 2020 resulteerde dat in bijna 2,8 miljoen ton

gerecycleerd materiaal. Dat gebeurt over 85 vestigingen in Europa die

een tweede leven geven aan afval door het terug te winnen en materialen

opnieuw in het productieproces te integreren. Op de site van Aubange in

Wallonië exploiteert GDE - Groupe Derichebour een shredder voor schroot

van 3.000 pk. Sinds 2018 engageert GDE - Groupe Derichebourg zich om de

emissies daar te beperken en te voldoen aan de bijzonder strenge normen die

in Wallonië zijn ingevoerd. Het bedrijf klopte daarvoor aan bij Lybover.

‘Dankzij de resultaten van

verscheidene emissieonderzoeken

kon GDE - Groupe

Derichebourg zijn metaalrecyclage

activiteit in zijn vestiging

in Aubange optimaal hervatten’

20 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen

van Lybover partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een

optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken.

Tot 2.000 keer lager dan laagste emissiewaarden

Gezien het gebrek aan ervaring met dergelijk lage drempels werd na een

uitvoerige studieronde eerst een proefinstallatie opgezet in 2020 om de

vermindering van de emissies te bestuderen. Begin 2021 volgde dan de

bestelling bij Lybover voor de installatie en inbedrijfname van een systeem

voor de behandeling van atmosferische emissies voor ultrafiltratie en actieve

kool, naast het bestaande filtratiesysteem bestaande uit een cycloon- en

natfilter. R&D-verantwoordelijke van GDE - Groupe Derichebourg Gaylord

Renard legt uit voor welke uitdaging ze stonden: “Het bereiken van zulke

lage emissieniveaus, tot 2.000 keer lager dan de laagste drempelwaarden

in Europa, was een echte sprong in het onbekende, die we dankzij teamwerk

hebben kunnen overwinnen.” Na een 3D-scan werd de installatie door

het team van Lybover tot in detail uitgetekend en vervolgens ter plaatse

gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Een project in twee fasen

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter

ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste

scheiding van afval uit de shredder. Deze eerste fase werd gevalideerd

door de resultaten van de emissiemetingen met waarden die aanzienlijk

gedaald zijn. We waren op de goede weg. In een tweede stap werd een

ultrafiltratiesysteem met filtercellen van Lybover partner Keller Lufttechnik

GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te

bereiken. Mobiele actiefkoolfilters van partner DESOTEC werden toegevoegd

om de resterende gassen te behandelen. “Lybover heeft ons in staat gesteld

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een

mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de

aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder.

de dubbele uitdaging aan te gaan om zowel de drempels te respecteren,

alsook het zeer strakke tijdschema dat ons werd opgelegd”, vat Renard de

pluspunten van de samenwerking samen.

In recordtijd opgeleverd

Ondanks de uitdagende context waarin de wereldwijde industrie zich

bevond als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd de deadline voor

oplevering gerespec teerd. Dankzij de resultaten van verscheidene emissieonderzoeken

kon GDE - Groupe Derichebourg zijn metaalrecyclageactiviteit

in zijn vestiging in Aubange optimaal hervatten. De shredder werkt nu met

verlaagde emissies waar van sommige tot driemaal lager liggen dan de

normatieve grenswaarden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

21


Nieuwe regels rond

import en export

kunststof afval

Als plastics met een slecht milieu-imago worstelen, heeft dat veel te maken met wat het plastic afval in zee allemaal kan aanrichten van

schade. Beelden die het probleem ook op de politieke agenda gezet hebben. Initiatieven zoals het verbod op single use plastics zijn daar al

een voorbeeld van. In 2021 ging Europa nog een stapje verder door de regel voor de import en export van kunststof afval te verstrengen.

Hiermee wil men verhinderen dat het vervuild kunststof afval elders op een verkeerde, niet milieuvriendelijke manier verwerkt zou worden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Het schaalvoordeel is cruciaal om de

concurrentie met primaire grondstoffen

aan te gaan. Daarom is het

fundamenteel dat vrije import en export

binnen Europa behouden blijven.

22 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De Conventie van Bazel legde het nieuwe kader

voor de import en export van kunststoffen vast.

De regelgeving, die van kracht is sedert 1 januari

2021, komt er in de praktijk op neer dat men in

Europa enkel nog ‘schoon’ afval of secundaire

grondstoffen vrij mag exporteren. Van zodra een

zekere vervuilingsgraad is overschreden, dringt een

Men kan niet verwachten dat elke lidstaat voor elke kunststof

afvalstroom over een adequate recyclageoplossing beschikt.

De Conventie van Bazel wil verhinderen dat het vervuild kunststof afval elders op een

verkeerde, niet milieuvriendelijke manier verwerkt zou worden en in zee zou belanden.

notificatieprocedure zich op. In dat geval moeten

exporteurs de aangewezen nationale instantie

van het land van herkomst en bestemming op

de hoogte stellen. Het invoerende land zal ook

nadrukkelijk zijn toestemming moeten geven voor

de import van de betreffende afvalstroom. De

uitvoer van ‘gecontamineerde’ afvalstromen naar

landen buiten de OESO wordt zelfs verboden. Voor

de import en export van kunststof afval binnen

de Europese Unie hanteert men een maximale

vervuilingsgraad van 6%. Voor export buiten

Europa gaat het zelfs om slechts 2%.

Verwoestende gevolgen?

Een ontwikkeling die de sector met lede ogen zag

gebeuren. Recyclagebedrijven in Europa vreesden

dat de regels die de Conventie van Bazel voorstelde,

ver woestende gevolgen konden hebben. De admini

stratieve en financiële lasten die gepaard

gaan met notificatie procedures kunnen immers

een rem op de groeiende recyclage-industrie

vormen en dus ook op het tot stand komen van

een circulaire economie. Want op die manier

wordt het recyclaat nog moeilijker gemaakt om

op te boksen tegen primaire grondstoffen die

daarentegen ongehinderd kunnen ingevoerd

worden, ongeacht hun milieu-impact. Bovendien

bleef ook een ander stuk wetgeving nog

achterwege. EU Verordening 2021/1840, die op

hetzelfde moment moest ingaan, kwam er pas in

november. Deze regelgeving geeft duidelijkheid

over welke afvalstromen nog naar welke landen

buiten de OESO mogen geëxporteerd worden.

Dat maakte dat recyclagebedrijven elf maanden

lang in onzekerheid verkeerden. Er moest in doe

periode voor alle export naar niet-OESO landen

een kennisgevingsprocedure worden opgestart.

Een tussentijdse oplossing die niet overal even

strikt werd toegepast en opgevolgd wat zorgde

voor oneerlijke concurrentie binnen Europa.

Meer vrijheid om circulaire

economie uit te bouwen

De recyclage-industrie pleit dus om meer vrijheid.

Er is weldegelijk voldoende bewustzijn rond het

probleem van kunststof afval in zee, maar met de

in Europa aanwezige infrastructuur om kunststof

afval op een duurzame manier te verwerken, hoeft

er eigenlijk niks in zee te landen. Men kan echter

niet verwachten dat elke lidstaat voor elke kunststof

afvalstroom over een adequate recyclageoplossing

beschikt. Het schaalvoordeel is immers cruciaal

om de concurrentie met primaire grondstoffen aan

te gaan. Daarom is het fundamenteel dat vrije

import en export binnen Europa behouden blijven

en de administratieve lasten tot een minimum

beperkt worden. Alleen op deze manier kunnen de

Europese recyclagedoelstellingen gehaald worden

en ligt er een Europese circulaire economie in

het verschiet. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

23


Niet-risicohoudend medisch PVC

afval gered van verbrandingsoven

Het project legt de focus op producten in transparante PVC die geen ftalaten bevatten en makkelijk demonteerbaar zijn.

De medische sector in België consumeert jaarlijks zo een 3.500 ton PVC voor medische hulpmiddelen. Materiaal dat na gebruik vandaag

helaas in de verbrandingsoven terechtkomt. Geïnspireerd door tal van initiatieven in het buitenland, wil VinylPlus ® samen met partners

Renewi en Raff Plastics werk maken van een tweede leven voor niet-risicohoudend medisch PVC afval.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vinylplus

Met VinylPlus ® engageert de Europese PVC

industrie zich om gezamenlijk uitdagingen aan te

pakken en kansen te benutten om zich duurzaam

te ontwikkelen. De organisatie schuift daarvoor

drie doelstellingen naar voor: het versnellen van

de transitie naar de circulaire economie, duurzame

productie en decarbonisatie van de waardeketen.

“PVC is een polymeer dat gemakkelijk acht à tien

keer mechanisch gerecycleerd kan worden, zonder

verlies van zijn perfor manties. Een per fecte kandidaat

dus om de kring loop te proberen sluiten.

Temeer, omdat het materiaal door zijn eigenschappen

slechts uit één laag hoeft te bestaan

voor medische hulpmiddelen. Dat bevordert

de recyclagemogelijkheden”, verduidelijkt Inge

Dewitte, aan de slag als consul tant voor VinylPlus ® .

Pilootproject moet potentieel

aantonen

Met het nieuwe project VinylPlus ® Med wil men

een tweede leven geven aan pvc in medische

toepassingen. “Het potentieel is enorm”, geeft

Vincent Stone aan, senior manager technical/

environmental affairs voor VinylPlus. “In België

alleen al gaat het jaarlijks om een volume van

3.500 ton PVC voor medische hulpmiddelen, vaak

wegwerpmaterialen, die vaak zonder nadenken bij

de rest van het risicohoudend medisch afval landen

en naar een verbrandingsoven vertrekken. Daar

willen we nu samen met Renewi en Raff Plastics

verandering in brengen. Door middel van een

pilootproject in Belgische ziekenhuizen willen we

aantonen dat het mogelijk is om PVC selectief in te

24 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


zamelen en REACH compliant te verwerken, zodat

het ook zijn tweede leven in de medische sector

kan krijgen.” Het project legt daarom de focus op

producten in transparante PVC die geen ftalaten

bevatten en makkelijk demonteerbaar zijn. Denk

aan tubes en slangetjes, bloed- en infuuszakken,

zuurstof- en anesthesiemaskers, zuurstofbrillen …

Deze medische wegwerpmaterialen verdwijnen

voortaan in speciaal ontwikkelde afvalbakken met

duidelijke labelling.

Alle partners binnen straal

van 120 km

In eerste instantie zullen deze VinylPlus ® Med

containers terug te vinden zijn in het operatiekwartier,

op de spoedafdeling en in de materniteit.

Dewitte: “Uit een grondige studie bleek dat

het gros van het volume van deze medische

wegwerpartikelen daar verbruikt wordt. Op zijn

twee sites zal de Europa ziekenhuizen een tiental

afvalbakken over deze afdelingen verdelen.”

Eenmaal vol worden ze door het ziekenhuis dichtbij

het risicohoudend medisch afval, maar in aparte

containers opgeslagen. “Tijdens zijn inzamelronde

neemt Renewi beide afvalstromen dan in één

keer mee. Op die manier komen er geen extra

kilometers bij, goed voor het milieu en voor de

rendabiliteit van het project. Alle partners in het

project bevinden zich trouwens in een straal van

120 km. Van zodra Renewi aan voldoende volume

van het PVC afval zit op zijn site in Villerot, vertrekt

het naar Raff Plastics om opnieuw tot maalgoed

en granulaten te verwerken. Dit maalgoed en deze

granulaten kunnen dienst doen als grondstoffen

voor medische toepassingen zoals vloer- en

wandbekleding, knijpmaterialen of yogamatten. De

strikte eisen rond traceerbaarheid in de medische

sector maken het vooralsnog on mogelijk om met

mechanische recyclage de kring loop volledig te

sluiten. Dan moet gekeken worden naar chemische

Door alle aandacht ook van Europa en lokale overheden voor duurzaamheid

is het draagvlak bijzonder groot om circulair te denken.

In eerste instantie zullen deze VinylPlus® Med containers terug te vinden zijn in

het operatiekwartier, op de spoedafdeling en in de materniteit.

‘Alle partners in het project bevinden zich

trouwens in een straal van 120 km’

recyclage, wat weer andere uitdagingen met zich

meebrengt”, aldus Stone.

Enthousiasme al groot

Hoewel het project nog maar is opgestart, de

eerste opleidingen aan het personeel over hoe de

juiste producten te herkennen en te demonteren

zijn achter de rug, is het enthousiasme in de

medische wereld al bijzonder groot. Stone:

“Verduurzamen staat hoog op de agenda van

ziekenhuizen. Ze kijken vandaag al verder dan

louter hun energie- en waterverbruik naar ook de

manier waarop ze omspringen met grondstoffen.

Een problematiek die door Covid19- nog meer op

de voorgrond is gekomen. We kregen al heel veel

aanvragen uit alle gewesten om mee in het project

te stappen.” Maar hoe reageert het personeel

op al deze extra richtlijnen en handelingen?

“Door alle aandacht ook van Europa en lokale

overheden voor duurzaamheid is het draagvlak

bijzonder groot om circulair te denken. Zeker in

ziekenhuizen waar nog veel kostbare materialen

verloren gaan. Het personeel kwam tijdens de

demo’s spontaan met extra ideeën over welke

producten nog voor selectieve inzameling in

aanmerkingen konden komen. Het toont aan dat

ze het zelf ook belangrijk vinden. Hun feedback

zal de komende maanden cruciaal zijn in het

slagen van dit project. Feedback die we overigens

willen terugkoppelen naar de producenten om

hun producten beter recycleerbaar te maken.

Samenwerking langs de volledige waardeketen

is immers de belangrijkste succesfactor om de

kringloop te sluiten”, besluit Dewitte. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

25


Wie wordt leverancier

van het recyclaat?

2020 was een moeilijk jaar. De afzet van plastic recyclaat stagneerde en recycleerders bouwden grote voorraden op. Dat veranderde in de

eerste helft van 2021: plotseling verdwenen voorraden ‘als sneeuw voor de zon’. Al snel was de vraag naar recyclaat zelfs groter dan het

aanbod. Hieraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. Niet alleen de aanmerkelijk hogere grondstofprijs, maar zeker ook de groeiende

bewustwording rond het toepassen van recyclaat in nieuwe plastic producten.

Tekst en beeld Van Werven

Alles duidt erop dat de situatie van 2020 niet meer terugkomt en we in 2021

door een ‘tipping point’ zijn gegaan. Voor recycleerders is het vinden van

recycleerbaar plastic afval nu weer de grootste uitdaging. Voor producenten

en converters is het de vraag wie de gerecycleerde grondstof gaat leveren en

in welke producten het moet worden toegepast.

Hoeveel recycled content?

De verwachting is dat het maximaal haalbare percentage aan recycled content

in 2040 nog onder de 50% zal liggen. Er moeten dus keuzes worden

gemaakt. Verdeel je het beschikbare recyclaat over alle producten? Of kies

je ervoor om enkele producten van 100% recyclaat te produceren en voor

overige producten virgin toe te passen? Die keuze kan medebepalen wie de

leverancier wordt van het plastic recyclaat. Een compoundeur die flakes omzet

in klantspecifiek granulaat, óf de virgin leverancier? Niet iedere converter

zal recyclaat en virgin willen mengen om een recycled content-percentage te

realiseren. Een grondstofleverancier die het materiaal kant-en-klaar aanlevert

heeft dan de voorkeur. Als het gaat om producten die 100% uit recyclaat

bestaan, zal de compoundeur eerder als leverancier worden gezien.

Gecertificeerde systemen

Voor een breed klantenportfolio is het ook mogelijk dat beide methoden onderdeel

gaan uitmaken van dezelfde leverancier. Naar verwachting zal de strategische

positionering van leveranciers de komende jaren een ontwikkeling

doormaken. Daarnaast zijn er controleerbare gecertificeerde systemen nodig

om het percentage recycled content bij levering zeker te stellen. Ook op dat

vlak is ontwikkeling nodig, met betrokkenheid van alle partijen in de keten.

Soms zou je graag willen weten hoe de markt er over tien jaar uitziet … maar

de weg ernaartoe medevormgeven is net zo interessant! ❚

‘De verwachting is dat het

maximaal haalbare percentage

aan recycled content in 2040

nog onder de 50% zal liggen’

Peter Brughmans

26 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

Het Vaktijdschrift ‘RecyclePro’ brengt

technische, actuele en praktijkgerichte

informatie over recyclingstromen en richt

zich op ondernemers en leidinggevenden

in de recyclingbranche

Bel of mail

Kevin Desender

voor alle informatie

E k.desender

@louwersmediagroep.be

T +32 50 36 81 70

RDP-SERIES

DE ENORME SNIJKRACHT

EN SNELLE CYCLUSTIJDEN

GARANDEREN EEN ONGELOOFLIJKE

PRODUCTIVITEIT

Kracht

Unieke cilinderpositionering,

garandeert

maximale kracht

Materiaal

Gebouwd uit hoogwaardig

contructiestaal

Comfort

Altijd in goede staat dankzij

de gemakkelijk te vervangen

slijtdelen

Modern

Laagste brandstofverbruik

en operationele kosten van

verpulvering

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?

Ontdek onze producten op www.rotar.com


dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

00020009001 - VALVAN BALING SYSTEMS.indd 1 05-05-20 09:51


Dossiertaks bij beroep tegen

omgevingsvergunning:

per beroeper of per beroepschrift?

Sedert jaar en dag is het de regel dat men, indien men een beroep wenst aan te tekenen tegen een beslissing in eerste aanleg over een

omgevingsvergunningsaanvraag, men een dossiertaks dient te betalen. Op heden bedraagt deze dossiertaks 100 euro.

Tekst en beeld Daan Vandenbroucke – MARLEX

Sedert de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet

in 2017 bestaat er echter

discussie over de vraag of die dossiertaks dient

te worden betaald per beroepschrift, dan wel per

beroeps indiener. Deze vraag is relevant, vermits

het indienen van ‘collectieve beroepschriften’,

met vaak tientallen beroepers/omwonenden

tegen bijvoorbeeld een naburig bedrijf, meer en

meer voorkomen én vermits de betaling van de

dossiertaks een decretale vereiste betreft om een

beroepschrift überhaupt op ontvankelijke wijze in

te stellen. Onder de oude decretale regels (VCRO)

gold zeer duidelijk dat slechts één dossiertaks

per beroepschrift diende te worden betaald.

Artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet

bracht echter verwarring, door te stipuleren dat

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een

dossiertaks verschuldigd was.

Teruggefloten door Raad voor

Vergunningsbetwistingen

In de praktijk bleven de betreffende vergunningverlenende

overheden (Deputaties en Vlaamse

Over heid) echter vast gehouden aan de oude

regel: één dossiertaks per beroep schrift. Zij

werden hierover echter kracht dadig terug gefloten

door de Raad voor Vergunnings betwistingen,

die in een arrest van 18 maart 2021 opmerkte

dat de dossiertaks conform het Omgevingsvergunnings

decreet weldegelijk per beroepsindiener

afzonderlijk dient te worden betaald. Dit

impliceert in principe dat, wanneer er verschillende

beroepsindieners zijn en er maar één dossiertaks

werd betaald, het administratief beroep slechts op

ontvankelijke wijze werd ingesteld in hoofde van

één persoon (in de regel dan vaak de persoon die

als eerste wordt vermeld op het beroepschrift).

Twee recente arresten

In allerijl pasten de vergunningverlenende

over heden hun handelswijze aan en werden

potentiële beroepers op het hart gedrukt dat

ze wel degelijk per beroeps indiener dienden

te betalen. Onnodig, blijkt nu, want in twee

recente arresten van 13 januari 2022 keert de

Raad volledig haar kar: ondanks het feit dat het

Omgevingsvergunningsdecreet hieromtrent niet

duidelijk is, is het volgens de Raad wel degelijk de

bedoeling geweest van de decreetgever om één

dossier taks per beroepschrift te voorzien (de oude

regel geving). Dit zou niet alleen blijken uit de

parlementaire voor bereiding, maar is tevens niet

meer dan billijk. Het betalen van een dossiertaks

per beroeps indiener staat volgens de Raad

namelijk niet in verhouding met het doel van

de dossiertaks, vermits een collectief onderzoek

slechts leidt tot één enkel onderzoek van de

inhoudelijke argumenten.

Ons inziens heeft de Raad het met haar recente

arresten bij het rechte eind. Ten einde verdere

discussie, die onnodige rechtsonzekerheid met

zich meebrengt, te vermijden, dringt een heldere

tussenkomst van de decreetgever zich zo spoedig

mogelijk op. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

29


DRINGEND

EEN NIEUWE

RECYCLAGEHAL

NODIG?

www.besthall.com

info@besthall.be

+32 499 97 05 37

• Duurzame staalskeletbouw klasse C5

• Vrije overspanning tot 100 meter

• Gemonteerd binnen 3 maand na bestelling

• Plaatsing mogelijk zonder fundering

• Aanpasbaar, verplaatsbaar en recyclebaar

• Lichtdoorlatende cover met een levensduur

van minstens 25 jaar


VROUW IN DE KIJKER

“OMDAT HET MOOI IS WAT WE HIER DOEN”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw uit

de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Deze keer vertelt Justyna Jagiela over hoe ze matchmaker speelt

tussen oud elektro en nieuwe gebruikers.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Out of Use

Van boekhoudster in Polen tot meewerken aan een betere wereld in Beringen. Het is de weg die Justyna Jagiela aflegde.

Van boekhoudster in Polen tot meewerken aan een betere wereld in

Beringen. Het is de weg die Justyna Jagiela aflegde. In de voetsporen

van haar vader kwam ze naar België. Oorspronkelijk voor een periode

van drie maanden, maar dat is even anders gelopen. Via een Interne

Beroepsopleiding kwam ze als operator terecht tussen het e-waste bij Out of

Use en daar is ze ook blijven hangen. “Het was een volledig nieuwe wereld

die voor me open ging. Je zou ervan verschieten wat mensen allemaal

binnen brengen. Samen met mijn team testen we e-waste uitvoerig om te

kijken wat er nog een tweede leven kan krijgen voor hergebruik en voor wie

het kan dienen.”

Topcollega’s

Justyna heeft nog geen seconde spijt van haar carrièreswitch: “In vergelijking

met wat ik nu doe is boekhouden maar saai. Elke dag hier is anders, het

gaat hard. Je moet voortdurend proactief zijn, nieuwe, creatieve oplossingen

zoeken om de materialen te kunnen verkopen. Mijn Poolse connecties zijn

daar al zeer interessant in gebleken. Toen ik begon waren we nog met drie

collega’s in mijn team, ondertussen al met zes. Allemaal mannen, ja, maar

het zijn topkerels die me altijd met open armen ontvangen hebben en

bijspringen waar nodig. Ze hebben zelfs een bureau voor me gemaakt. Het

mooiste ter wereld”, vertelt Justyna met een knipoog.

Voortdurend bijleren

Justyna wil ook in de toekomst graag bij Out of Use blijven werken. “Omdat

het mooi is wat we hier doen. We helpen het milieu, maar we zorgen er ook

voor dat kinderen die het minder goed hebben een eigen laptop kunnen

krijgen. Software is bovendien voortdurend in beweging. Ik dacht voor ik

hier terecht kwam dat ik goed met een pc overweg kon. Maar ik heb al

zoveel bijgeleerd. Nieuwe systemen betekent telkens nieuwe opleidingen.

En dat maakt het zo boeiend. Het is echt een super fijne job.” ❚

‘We zorgen er ook voor dat kinderen die het minder goed

hebben een eigen laptop kunnen krijgen’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

31


STOEVELAAR/H2PRO

3 FRACTIE STERRENZEEF MET VARIO DEK

Stoevelaar Machinery

Wolfveldseweg 1a

7737 PK Stegeren

T. +31 (0)529 408170

info@stoevelaar-machinery.com

www.stoevelaar-machinery.com


DOSSIER HOUTAFVAL

Meer hout redden

van verbranding

Om zoveel mogelijk afvalhout te recupereren voor hergebruik, speelt technologie uiteraard een cruciale rol. De installatie die bij Bardoel

draait is een (voorlopig) orgelpunt in die evolutie. Het bedrijf slaagt erin om een recyclagepercentage van 84% te halen en torent daarmee

ver boven het gemiddelde van de markt uit. Een maximale recyclage van houtafval, de weg naar een circulaire economie dus, maar toch

krijgen ze zware concurrentie voor afvalhout van alternatieven die minder hoog staan op de Ladder van Lansink. Wat is er aan de hand? ❯

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bardoel – Stijn Decombel

Vandaag staat de installatie

volledig op punt en haalt Bardoel

door voortdurend verbeteren een

recyclagegraad van 84%.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


DOSSIER HOUTAFVAL

Bardoel is absoluut geen groentje in hout bewerking. Het bedrijf uit Oostnieuwkerke

maakt al vijftig jaar werk van de recyclage van hout. In eerste

instantie met het inzamelen en verwerken van houtzaagsel en houtkrullen

uit de houtverwerkende industrie. Het verdwijnen van de meubelindustrie

in België en de mogelijke gevolgen van de Brexit deden zaakvoerder Stijn

Herman echter grondig nadenken over de toekomst. In 2015 werd resoluut

voor een nieuwe koers gekozen: de focus lag voortaan op het recycleren van

afvalhout. “Door contacten met Unilin wisten we dat kwaliteit de scherprechter

is. Ook voor afvalhout Dat bepaalt immers de grens tussen wat hergebruikt

kan worden en wat enkel maar voor verbranding met energierecuperatie in

aanmerking komt. Door zover mogelijk te gaan in het opzuiveren van het

hout, wilden we zoveel mogelijke waarde proberen creëren.”

‘ We kunnen de kringloop in

eigen land sluiten. Daar moeten

we met de hele keten toch alles

voor in het werk stellen?’

Recyclagegraad van 84%

Een verhaal van ambitie en geduld. Want om zijn plannen te realiseren moest

Herman eigen machines en technologie ontwikkelen die verder gingen dan

wat de markt te bieden had. “Het bouwen van onze lijn heeft ongeveer vijf jaar

tijd en vijf miljoen euro gekost. Het uitgangspunt is zo het materiaal zo groot

mogelijk te houden en pas later te granuleren. Meer kraken dan breken zelfs.

Pas daarna halen we de stoorstoffen eruit. De knowhow die erin gekropen

is heeft te maken met optische scheidingstechnieken, maar we hebben de

machines ook moeten leren wat recycleerbaar is.” Voortaan ging Bardoel niet

meer met fijn hout aan de slag maar met stukhout van recyclageparken en

bedrijven. Een bonte mix van zogeheten massief hout, platen, MDF … dat op

de lijn in Oostnieuwkerke gereinigd wordt tot verschillende fracties. “Vandaag

staat de installatie volledig op punt en halen we door voortdurend verbeteren

een recyclagegraad van 84%. Geen cijfer dat uit de lucht gegrepen is. We

hebben het gedurende een volledig jaar laten opvolgen en certificeren door

een onafhankelijke instantie. Omdat we geloofden in ons kunnen en dit

ook zwart-op-wit wilden bewijzen aan de markt. We kunnen veel meer uit

deze afvalstroom halen en valoriseren dan onze concullega’s”, aldus Thomas

Loyson, verantwoordelijk voor Wood Procurement bij Bardoel.

Concurrentie voor afvalhout

Qua snelheid moet de lijn het misschien afleggen tegen de klassieke

alternatieven op de markt (25 ton per uur in plaats van 80 ton per uur), maar

de scheiding kan dan wel maximaal gebeuren. Herman: “En dat is waarnaar

we moeten streven in de markt als we, zoals Europa en Vlaanderen het

vragen, willen evolueren naar een circulaire maatschappij. Daarom hebben

we ook zo fors geïnvesteerd, uit het geloof dat we iets kunnen betekenen

voor de wereld.” Ondanks het streepje voor dat Bardoel voor het milieu kan

betekenen, loopt het toch tegen steeds meer concurrentie aan. “Hout wordt

klassiek onderverdeeld in zogeheten A-hout dat kan dienen voor recyclage en

zogeheten B-hout dat te vervuild is en enkel maar verbrand kan worden met

energierecuperatie. De regelgeving vermeldt echter nergens waar die grens

precies ligt. Er gaat nu te veel hout naar verbranding. Wij bewijzen eigenlijk

dat er een pak meer hout naar recyclage kan gaan, maar het is steeds

moeilijker om aan afvalhout te geraken. We hebben al niet genoeg meer om

onze lijn elke dag te laten draaien, omdat er met de komst van de nieuwe

houtverbrandingsinstallaties een onevenwicht in de markt is ontstaan. We

hebben een vergunning voor 70.000 ton afvalhout, in 2021 geraakten we

“Wij bewijzen eigenlijk dat er een pak meer hout naar recyclage kan

gaan, maar het is steeds moeilijker om aan afvalhout te geraken.”

al niet meer aan 60.000 ton en dan zijn de houtverbrandingsovens nog niet

eens opgestart”, geeft Loyson aan.

Betere regelgeving nodig

Herman vergelijkt het met de situatie van het restafval vroeger. “Pas door de

taks op verbrandingsovens te verhogen, zijn we met zijn allen meer gaan kijken

naar sorteren en selectief inzamelen. De houtverbrandingsovens genieten

nu van groenestroomcertificaten. Het tegendeel van hogere taksen dus. En

uiteraard zijn ze een belangrijk sluitstuk in de keten, want er bestaat wel

degelijk nog materiaal dat niet kan dienen voor hergebruik. Door dat op een

34 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER HOUTAFVAL

Voortaan ging Bardoel niet meer met fijn

hout aan de slag maar met stukhout van

recyclageparken en bedrijven.

duurzame manier te verbranden, kan er nog groene warmte uit gerecupereerd

worden. Dat juichen we zeker toe. Maar het is jammer dat er nu minder

hout beschikbaar is voor recyclage en hergebruik. Daar moet verandering

in komen door een goede, duidelijke wetgeving en een nieuwe economische

regelgeving die meer stimulansen aan recyclage dan aan verbranding geeft.”

Loyson pleit er bijvoorbeeld voor om de recyclagegraad van materialen mee

te nemen in openbare aanbestedingen. “Er zijn al intercommunales die dit

soort initiatieven nemen. Dat is duidelijk een stap in de goede richting.”

Ook met de OVAM zijn er gesprekken aan de gang om een afgebakende

regelgeving rond afvalhout te krijgen.

Ambities voor milieu hard maken

Voor Herman wordt het tijd om onze ambities voor het milieu hard te maken

en de juiste keuzes te maken. “Ik geloof dat ik dat met mijn bedrijf gedaan

heb. Onze technologie staat trouwens ook ter beschikking van derden die de

circulaire economie voorop willen stellen. Met Unilin hebben we in Vlaanderen

de grootste verwerker van afvalhout in de rangen. Dat wij zoveel kunnen

recycleren, is omdat zij zoveel kunde hebben om van afvalhout weer nieuwe

spaanplaten te maken. Prachtig wat ze doen. Het materiaal dat we recupereren

hoeft dus zelfs geen grens over. We kunnen de kringloop in eigen land sluiten.

Daar moeten we met de hele keten toch alles voor in het werk stellen?” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

35


Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>7100 CUSTOMERS

IN >7 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 21-01-2022 10:59

www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl


DOSSIER HOUTAFVAL

DUURZAAMHEID VAN

VEZEL TOT PLAAT

Het is een wonder om te zien hoe Unilin op deze industriële verwerkingssite onvoorbereid houtafval in een nieuwe plaat kan omzetten.

De komst van meer biomassaverbrandingscentrales zorgt voor spanning in de markt van afvalhout. Nochtans is het de ambitie van Vlaanderen

om zoveel mogelijk van dat afvalhout aan te wenden voor hergebruik en recyclage. Als er één bedrijf zich engageert om deze kringlopen te

sluiten, dan is het wel Unilin. Hun spaanplaten bestaan voor meer dan 90% uit gerecycleerd materiaal.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Unilin

Circulariteit zit Unilin in het DNA. Het bedrijf

ontstond in de jaren 60 uit de vlasnijverheid. Lemen,

een restproduct van de vlasverwerking werd een

zinvolle herbestemming bezorgd door het persen

van platen. Vandaag krijgt 900.000 ton afvalhout

een nieuw leven bij de spaan plaat producent.

Purchase manager Ruben Debouvere: “Een proces

dat met de jaren verfijnd is om zo veel mogelijk

afval hout te kunnen recupereren. B-hout is met

de inzet van goede product kennis en reinigingstechnologie

in aanzienlijke mate recycleer baar.

Zo proberen we de markt bij stand te verlenen in

het nastreven van het hoogste mogelijke aandeel

materiaal recyclage. We hanteren een eigen

– perfect meetbaar – lastenboek. De kwaliteitsbeoor

deling bevat een hele reeks parameters. Op

basis van een score card wordt een kwaliteitsniveau

vast gesteld. De hout stromen die niet de minimale

score halen worden als niet recycleer baar beschouwd.

Deze worden nuttig gebruikt in onze

bio massa centrales om groene stroom of warmte te

produceren”, aldus Debouvere.

Kwaliteit cruciaal

Er bestaat in de regelgeving geen officiële definitie

over welk afvalhout geschikt is voor hergebruik en

welk enkel nog kan dienen voor verbranding met

energierecuperatie. De kwaliteitsmatrix die Unilin

hanteert is dan ook in de praktijk uit gegroeid

tot een belangrijke maatstaf om de kwaliteit

van afvalhout te beoordelen. “Waar we vroeger

een beetje overschot van palletten aan het hout

toevoegden om nieuwe platen te maken, is het

nu andersom en hebben we maar een beetje

vers hout meer nodig. Dat maakt dat we geen

behoefte hebben aan zomaar volume, maar aan

de juiste kwalitatieve tonnen”, onder streept Inno

Deboosere, purchase manager Wood. Volumes die

Unilin niet alleen in België zoekt, maar overal in

de buurlanden. ❯

‘Vandaag kunnen we door onze

recyclagetechnieken al een

levensduurverlenging van 32 jaar realiseren’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

37


DOSSIER HOUTAFVAL

Unilin probeert ook klanten bij te staan in hun duurzaamheidsambities door onder andere eigen

terugnamesystemen voor houtafval (Join the Circle).

‘Alles wat de

Belgische markt

kan bieden van

afvalhout dat aan

onze kwaliteitseisen

voldoet, zullen we

afnemen’

Zo duurzaam mogelijk weliswaar. 150.000 ton

afvalhout wordt jaarlijks via water wegen tot op

de juiste site gebracht. Deboosere: “Alles wat de

Belgische markt kan bieden van afval hout dat aan

onze kwaliteits eisen voldoet, zullen we afnemen.

Dat is het engagement dat we zijn aan gegaan

met de inzamel sector na de crisis die er enkele

jaren geleden was toen er veel hout overschotten

waren van mindere kwaliteit.”

Cascade respecteren

Toch ziet Unilin een deeltje van die koek verloren

gaan nu er biomassa centrales voor houtverbranding

bijkomen op de markt. “De over heid

focust heel hard op circulariteit. Hun ambitie sluit

perfect aan op de onze: zoveel mogelijk afval hout

recupereren voor hergebruik. Vandaag kunnen we

door onze recyclage technieken al een levensduurverlenging

van 32 jaar realiseren, wat een enorme

reductie in CO 2

betekent. We helpen het beleid

waarmaken, maar anderzijds hebben we het

beleid ook nodig om zoveel materialen te kunnen

terug winnen”, vertelt Deboosere. Pas wanneer

hergebruik geen optie is, mag er naar ver branding

met energie recuperatie gekeken worden.”

Klanten bijstaan in

duurzaamheidsambities

Het houdt Unilin niet tegen om te blijven bouwen

aan een circulaire toekomst. Met bijvoorbeeld

de ontwikkeling van een nieuwe technologie om

MDF recycleerbaar te maken (zie kaderstukje).

Maar het probeert ook klanten bij te staan in

hun duurzaamheidsambities door onder andere

eigen terugnamesystemen voor houtafval (Join

the Circle). Group project manager Circular

Economy Kristof Van Hoye: “We zien dat hout aan

populariteit wint in bouwtoepassingen, omdat

het een duurzame keuze is. Reden te meer om er

zorgvuldig mee om te gaan. Dat begint al met

verantwoord bosbeheer, maar we moeten dat

doortrekken over de volledige levenscyclus. Het is

De spaanplaten van Unilin bestaan voor meer dan 90% uit gerecycleerd materiaal.

De kwaliteitsmatrix die Unilin hanteert is in de praktijk uitgegroeid tot een belangrijke

maatstaf om de kwaliteit van afvalhout te beoordelen.

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER HOUTAFVAL

Wereldprimeur: tweede leven

voor MDF- en HDF-platen

MDF (medium density fibreboard) en HFD

(high density fibreboard) zijn hout vezelplaten.

Bij Unilin enkel geproduceerd met vers hout

afkomstig van reststromen van zagerijen en

uit duurzaam bosheer. Maar om de kringloop

te sluiten, moet het de ambitie zijn om deze

platen ook te kunnen recycleren. Daar wrong

tot voor kort het schoentje, omdat de lijm die

als bindmiddel dient niet op een industrieel

haalbare manier ‘gefilterd’ kon worden. Het

R&D-team van Unilin is erin geslaagd om een

nieuw procedé te ontwikkelen om de vezels

opnieuw als grondstof in te zetten. Dat wordt

nu uitgerold in de productie site in Bazeilles

(Frankrijk). Een maal op punt, zal het ook

op de site in Vielsalm gekopieerd worden

om de kring loop te sluiten. De innovatieve,

gebrevetteerde technologie is vergelijk baar

met een snelkook pan. De platen worden

bevochtigd met stoom, verwarmd en onder

zeer hoge druk geplaatst. Daarna gaat de

druk omlaag en komen de vezels los. Dat

Het R&D-team van Unilin is erin geslaagd om een nieuw procedé te

ontwikkelen om de vezels opnieuw als grondstof in te zetten.

levert vandaag al 8.000 ton MDF-vezels per jaar

op die perfect herbruikbaar zijn. Tegen 2030 wil

men minstens 25% van zijn grondstoffenmix op

een wonder om te zien hoe we op deze industriële

verwerkingssite onvoorbereid houtafval in een

nieuwe plaat kunnen omzetten. Daarom nodigen

groepsniveau vervangen door gerecycleerde

vezels. Dat zou jaarlijks resulteren in een

besparing van 380.000 ton CO 2

.

we klanten, partners en leveranciers ook bij ons uit

om ze te tonen welke impact ze met hun keuzes

op het bouwen aan een betere wereld hebben.” ❚

“De ambitie van de overheid sluit perfect aan op de onze: zoveel mogelijk afvalhout recupereren voor hergebruik.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

39


DOSSIER HOUTAFVAL

Speciaal ontwikkelde sterrenzeef met

variabel instelbaar zeefdek

‘WIJ GAAN ALTIJD EEN STAPJE VERDER’

Het assortiment van Stoevelaar Machinery uit het Nederlandse Stegeren bestaat uit premium recyclagemachines die het mogelijk maken

allerlei soorten recycleerbaar materiaal te verkleinen, scheiden en sorteren tot een halffabricaat of eindproduct. Stoevelaar Machinery is

officieel importeur van Morbark, Hammel, Neuenhauser, H2Pro, Bano, Rayco en Dynamic Screening Systems. Salesmanager Benelux Harm

Liebregt vertelt over de bijzondere houtrecyclagemachines.

Tekst Armand Landman | Beeld Stoevelaar Machinery

Amerikaanse krachtpatser: de Morbark 3000 Wood Hog.

Fabrikant Hammel is volgens Liebregt de uitvinder

van de tweeassige langzaamdraaier. “Vaak

gekopieerd en nooit geëvenaard. Het zijn hele

goede voorverkleiners. Zeer geschikt voor afval,

schroot, en afvalhout.” Liebregt vermoedt dat

er in Nederland en België een stuk of honderd

Hammel shredders draaien. En vanwege de

sterk oplopende vraag naar ‘schoon’ materieel

steeds vaker elektrisch aangedreven. Stoevelaar

kan ze zowel stationair als mobiel leveren en

ook elektrisch mobiel. Stoevelaar is daarnaast

Europees importeur van Morbark Shredders.

Amerikaanse krachtpatsers die volgens Liebregt

bekend staan om hun lange levensduur. “Zeer

solide en zwaar gebouwd en inzetbaar voor

A-hout, AB-hout en groenafval. Ze zijn uitgerust

met verwisselbare zeefsegmenten waarmee

je iedere denkbare eindfractie kunt realiseren.

De fractiemaat aanpassen kost bovendien niet

meer dan 25 minuten.” Ook de Morbarks zijn

verkrijgbaar in diesel- of elektrische uitvoering,

stationair of op rupsen en zelfs op rupsen met een

dolly-set erop.

‘Nooit meer discussie met een klant over

de grootte van de eindfractie’

40 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER HOUTAFVAL

Samen met het Duitse H2PRO en loonbedrijf

FUHLER ontwikkelde Stoevelaar de grootste mobiele

sterrenzeef ter wereld.

De Hammel VB 950 DK langzaam draaiende voorverkleiner.

Zelf ontwikkeld

Extra trots is Liebregt over de ontwikkelde zeefmachine

die in nauwe samenwerking met goede

klant FUHLER is ontworpen en in Duitsland door

H2PRO is gebouwd. Het eerste exemplaar draait

al bij FUHLER en de volgende serie wordt als

private label van Stoevelaar op de markt gebracht.

Het gaat om een behoorlijk bijzondere machine.

Liebregt: “Het is de grootste mobiele sterrenzeef

die er bestaat. Hij heeft een zeefoppervlak van

maar liefst 24 m² en het bovenste dek is een

zogenoemd Variodek. Dat houdt in dat we

kunnen variëren tussen zeefmaat 80 en 160

mm. Dat is ter plaatse en binnen een minuut

met één draai aan een knop traploos aan te

passen. Dat betekent nooit meer discussie met

een klant over de grootte van de eindfractie. Dat

is echt de grootste innovatie.” FUHLER, één van

de grootste loonbedrijven in de Benelux, heeft

de machine sinds december in gebruik en is zeer

tevreden. De eisen van FUHLER waren niet gering

volgens Liebregt: “Ze wilden de grootste mobiele

zeefinstallatie voor compost of afvalhout met

een perfect eindproduct en een abnormaal hoge

capaciteit. En dat is gelukt.”

Hybride

De H2PRO zeefinstallatie van Stoevelaar/H2PRO

is uitgerust met een rupsonderstel en heeft een

eigen gewicht van circa 31,5 ton. De machine

kan desgewenst volledig op elektriciteit van het

net draaien of door een eigen powerpack die

ook de generator aandrijft. “De wereld wil graag

hybride en dat kan dus”, stelt Liebregt. Hij legt

uit dat ze zowel met één of twee zeefdekken

geleverd kunnen worden. “Een drie-fractiemachine

is binnen een minuut om te schakelen naar een

twee-fractiemachine. We zijn niet alleen heel

flexibel met de zeefmaten, maar het is ook heel

gemakkelijk om twee of drie fracties te zeven.”

De range van machines is met drie verschillende

zeefoppervlaktes leverbaar: 24, 16 of 12 m² en

allemaal met Variodek. De Stoevelaar/ H2PRO

is zeer geschikt voor het op fractie zeven van

geshredderd A- of AB-hout, compost of biomassa.

“Breed inzetbaar dus”, stelt Liebregt. Hij is niet

bang dat de zelf ontwikkelde zeef concurreert

met de Neuenhauser zeven die Stoevelaar

ook verkoopt. “Die zijn minder groot. Waar zij

stoppen, gaan wij verder. Bij Stoevelaar zijn we

altijd bezig om producten zo te optimaliseren,

zodat onze klanten efficiënter kunnen werken.

Deze Stoevelaar/ H2PRO is niet alleen geschikt

voor bedrijven die ook al hele grote shredders

hebben. We hebben veel klanten die deze zeef

kunnen gebruiken, omdat we drie verschillende

groottes van machines aan kunnen bieden. Dus

ik verwacht wel dat ze goed gaan verkopen. Wat

is er nu mooier dan dat alles in lijn staat? Dat

scheelt toch weer flink in het heen en weer rijden

met een shovel.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


‘T IS GROEN EN

‘T HEEFT MAAR

WEINIG AFVAL?

KERMIT DE KWITTER

Kies vanaf nu voor

herbruikbare producten

wanneer dat kan


Shaping the future of used materials


Zal Europa grondstoffen uit recyclage

een eerlijke kans geven?

De circulaire economie is wereldwijd blijven steken op 8,6%, een status quo met het jaar voordien. In Vlaanderen doen we

gelukkig een pak beter. Zo groeide Vlaanderen op vier jaar tijd van 16% naar 21% circulariteit. Die vooruitgang is vooral te

danken aan de toegenomen recyclage in Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil die kracht daarom ook verder ontwikkelen

en lanceert verschillende initiatieven om de recyclageactiviteiten een duw in de rug te geven.

Willen we Vlaanderen echt als recyclagehub in de markt zetten, dan stellen

we onze grenzen best ook open om grondstoffen uit recyclage (raw materials

from recycling – RMR) vrij te laten circuleren. Maar hier dreigt het schoentje

te wringen. Europa overweegt immers een algemene beperking op de uitvoer

van RMR in de komende herziening van de Europese Verordening betreffende

de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). Vanuit de recyclagesector staan we

volledig achter beperkingen op de uitvoer van onverwerkt afval, zoals gemengde

plastics en afgedankte elektronische apparaten en voertuigen, naar plaatsen

waar de infrastructuur voor een goede verwerking ontbreekt. Maar RMR mogen

we niet zien als afgedankte materialen, of kortweg: afval. RMR zijn grondstoffen

uit recyclage. Ze worden ontgonnen uit afgedankte producten en kunnen

worden gebruikt in de productie van volledig nieuwe producten, ter vervanging

van primaire (virgin) grondstoffen die aan de aarde worden onttrokken.

Vandaag is in Europa slechts 12% van de gebruikte grondstoffen afkomstig

van recyclage. De Europese industrie is dus nog overwegend lineair. We

hebben die grondstoffen uit recyclage dus nodig voor de verdere uitbouw van

de Europese – en ook internationale – circulaire economie. De strijd tegen

de export van onbehandelde problematische afvalstromen mag dan ook niet

resulteren in een algemeen exportverbod. Er dient een duidelijk onderscheid

te worden gemaakt tussen onbehandeld afval en RMR die direct kunnen

worden gebruikt in circulaire waardeketens. Bovendien pleiten we voor een

vrije en eerlijke handel in RMR, om het concurrentievermogen van de Europese

recyclage-industrie te vrijwaren. Kortom, RMR verdienen een duidelijk statuut

en stabiel wetgevend kader, zodat we in Europa zelfvoorzienend kunnen

worden op het gebied van recyclage. Daar heeft Europa bovendien alle baat

bij wil ze de doelstellingen van haar eigen EU Green Deal waarmaken.

Vanuit de Belgische afval- en recyclagesector hebben we alvast samen met

onze collega’s bij Europese federaties EuRIC en FEAD bij de Europese instanties

gepleit om niet te kiezen voor een one-size-fits-all oplossing. We gaan er

dan ook van uit dat Europa in 2022 een duidelijk onderscheid maakt tussen

RMR en onbehandelde problematische afvalstromen, zodat de Europese – en

dus ook de Vlaamse – recyclage-industrie alle kans op groei krijgt.

Bruno Arts, Voorzitter Denuo (Beeld: Christophe Vander Eecken).

44 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Is ‘afval’ de sleutel voor de Europese

klimaatambities?

Als we in Europa de doelstelling van 65% recyclage en maximum 10% afval naar stortplaatsen behalen, zal de jaarlijkse

CO 2

-uitstoot met 150 miljoen ton dalen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit een studie van onder meer de Europese

afvalfederatie FEAD en studiebureaus CE Delft en Prognos.

Europa heeft de ambitie om tegen 2035 minstens 65% van het huishoudelijk

afval te recycleren en maximum 10% naar stortplaatsen af te voeren. Als

het Verenigd Koninkrijk en de Europese lidstaten deze doelstelling halen,

zou de jaarlijkse CO 2

-uitstoot met 150 miljoen ton dalen, wat meer is dan

de uitstoot van een land als Nederland (138 miljoen ton in 2020 – bron:

Globalcarbonatlas.org). Dat blijkt uit een studie van enkele Europese

federaties en studiebureaus CE Delft en Prognos. Denuo heeft als lid van

FEAD, de Europese afvalbeheersfederatie, deze studie mee opgevolgd.

Gebruikte grondstoffen terugwinnen

Deze CO 2

-besparingen zijn het resultaat van meer doorgedreven recyclage

en (her)gebruik van de teruggewonnen grondstoffen. Hierdoor worden we

immers minder afhankelijk van de ontginning, het transport, de verwerking

en het gebruik van primaire grondstoffen (goed voor 62% van de globale

CO 2

-uitstoot). Daarnaast wordt ook CO 2

bespaard door de terugwinning

van energie uit niet-recycleerbaar materiaal in afvalenergiecentrales en door

de productie van brandstoffen op basis van afval. Dit allemaal in rekening

gebracht zou de Europese afvalsector een enorme bijdrage leveren aan de

Europese klimaatambities, zelfs zonder het potentieel voor verdere reducties

via bijvoorbeeld multimodaal transport, koolstofneutrale energie en groenere

mobilitiet in de sector.

Recyclage verder stimuleren

Om dit CO 2

-reductiepotentieel te realiseren, zullen er in heel Europa

inspanningen nodig zijn om de recyclagecapaciteit verder te stimuleren, onder

meer door overheidssteun voor meer systemen die een gescheiden inzameling

Europa heeft de ambitie om tegen 2035 minstens 65% van het huishoudelijk

afval te recycleren en maximum 10% naar stortplaatsen af te voeren. Als het

Verenigd Koninkrijk en de Europese lidstaten deze doelstelling halen, zou de

jaarlijkse CO 2

-uitstoot met 150 miljoen ton dalen.

van meer afvalstromen mogelijk maken. Daarnaast dienen bedrijven ook

meer in te zetten op het ecologisch ontwerp en de recycleerbaarheid van de

producten die ze op de markt brengen. De overheid kan ook haar steentje

bijdragen door nieuwe maatregelen in te voeren die bijvoorbeeld een minimaal

gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten opleggen.

Europa bereidt beleidskader voor

biogebaseerde, biodegradeerbare en

composteerbare kunststoffen voor

De Europese Commissie heeft online een openbare raadpleging gelanceerd over een ‘Beleidskader inzake biogebaseerde

en biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen’. De raadpleging is gepubliceerd op de website van DG

ENV en staat open voor feedback tot 15 maart 2022.

Momenteel ontbreekt dergelijk beleidskader, daarom heeft de Europese

Commissie, in het kader van de Green Deal en het ‘Circular Economy

Action Plan’, regelgeving aangekondigd voor de inkoop, de etikettering,

het gebruik van kunststoffen op bio-basis en het gebruik van biologisch

afbreekbare en composteerbare kunststoffen. De Europese Commissie

zal nagaan waar het gebruik van grondstoffen op bio-basis tot echte

milieuvoordelen leidt en niet alleen het gebruik van fossiele hulp bronnen

vermindert. De Commissie zal ook nagaan waar het gebruik van bio logisch

afbreekbare en composteerbare kunststoffen gunstig kan zijn voor het

milieu, en wat de criteria voor deze toepassingen zijn.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

45


VLAIO lanceert nieuwe subsidies

circulaire economie

Vlaanderen heeft de ambitie om de materialenvoetafdruk

en de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te verminderen.

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse

Regering daarom maximaal in op de transitie van een lineaire

naar een circulaire economie. In dat kader lanceert VLAIO

twee nieuwe subsidies: ‘living labs circulaire economie’ en

‘levensduurverlenging maakindustrie’.

Deze oproep bouwt verder op de ervaring van Vlaanderen Circulair met de open

calls innovatieve circulaire economieprojecten (2017-2019) en de gerichte

call circulaire bouweconomie (2020). Het gaat om gerichte experimenten

die uitgevoerd worden met nauwe betrokkenheid van een onderneming. De

experimenten kunnen kleinschalig en lokaal van aard zijn, maar een leereffect

op grotere schaal hebben. Samenwerking tussen verschillende partijen staat

hierbij voorop. De subsidie betreft maximaal 100.000 euro en heeft een

uitvoerringstermijn van maximaal twee jaar. Aanvragen kunnen ingediend

worden tot en met 22 april 2022.

'Kaleidoscope' 2020 Coastal microplastic flatlay - Dan Lewis - Unsplash.com

BeCircular: nieuwe projectoproep

voor 2022

BeCircular lanceert zijn nieuwe projectoproep voor 2022. Deze oproep richt zich tot alle ondernemingen, coöperatieve

verenigingen, zelfstandigen en vzw’s die een innovatief economisch project of een overgang naar een circulaire

economie willen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wordt elk jaar georganiseerd met de steun van

Hub Brussels, Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Innoviris Brussels.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie

over de BeCircular projectoproep:

• Een financiering die kan oplopen tot

200.000 euro voor uw projecten in de circulaire

economie;

• Vier categorieën in functie van de

ontwikkelings fase van uw project (Transition,

Starter, Diversification en Scale-up);

• Nog steeds een hoog totaalbudget om

bedrijven te blijven steunen in deze moeilijke

economische periode;

• Bijzondere aandacht voor projecten met een

lokale productie, net als in 2021;

• Een nieuw thema ‘Circulaire mobiliteit en

logistiek’, naast de drie klassieke thema’s

van de projectoproep (Duurzame voeding,

Verminderen, hergebruiken en recycleren

(3R), en Nieuwe modellen). Deze nieuwe

categorie is ook interessant voor onze sector;

Hoe deelnemen?

De projectoproep wordt georganiseerd via een

inschrijving in twee rondes:

• Een eerste ronde (voor alle categorieën

behalve ‘Transitie’), met een vereenvoudigd

kandidatuur formulier dat vóór 7 maart 2022

‘s middags moet worden ingediend. Dank zij

deze eerste ronde worden de niet-geselecteerde

kandidaten sneller op de hoogte

gebracht en kunnen alle kandi daten (al dan

niet weerhouden voor de tweede ronde)

feedback krijgen over hun kandidatuur;

• Een tweede ronde (voor alle categorieën)

met de indiening van een definitief

kandidatuurdossier vóór 24 juni 2022

‘s middags.

46 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Steunmaatregel afvaltransport

binnenvaart Vlaamse Waterweg

Het bestaande kostennadeel ten opzichte van wegtransport kan verminderen wanneer de transport- en overslagprocessen

voor het vervoer van afval via de binnenvaart worden geoptimaliseerd. Hiervoor zijn vaak bijkomende investeringen vereist

en is een tijdelijke overbrugging van de meerkost nodig. Met een steunmaatregel die het operationeel kostennadeel en de

investeringslast verlaagt, wil de Vlaamse overheid een mogelijke oplossing aanreiken.

Gezien het om een steunmaatregel gaat, zijn de

volgende principes van toepassing:

• Creëren van een modal shift;

• Een tonnagegarantie en terugbetalingsclausule;

• Investeringssteun en/of exploitatiesteun.

De voorwaarden

• De afvalstromen die u inbrengt moeten

voorkomen in de Europese Afvallijst (EURAL-

codering) met uitsluiting van grondverzet. De

beoogde trafieken mogen nog niet gebruik

maken van de binnenvaart of het spoor;

• Stromen die voorheen opgenomen werden in

de Europese Afvallijst, maar die veranderd zijn

van code wegens circulair gebruik, komen ook

in aanmerking;

• Het ingediende projectvoorstel moet een

structureel vaartraject zijn waarbij men voor

oorsprong of bestemming gebruik maakt

van een overslagpunt dat langs de Vlaamse

waterweg is gelegen. In het totale structurele

vaartraject moet de leegvaart zoveel mogelijk

beperkt worden om de kostprijs te drukken;

• Het structurele vaartraject moet een samenwerking

inhouden tussen minstens twee

verladers. Op dit structurele vaartraject

moet minstens één van de stromen een

afvalstroom zijn. Niet-afvalstromen die bv.

deel uitmaken van een terugvracht komen

eveneens in aanmerking voor ondersteuning

maar worden niet meegenomen in de

rendementsberekening;

• Voor zowel de investerings- als de exploi tatiesteun

die verleend wordt, moet u garanderen

dat u het voorgelegde vaartraject minimaal

drie jaar uitvoert.

Het doel van deze tijdelijke steunmaatregel is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan afval

van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven.

Deelnemen?

Om te kunnen genieten van steun moet u uw

project ten laatste op 31 mei 2022 indienen.

Dat kan via deze website waar u meer informatie

en het aanvraagformulier vindt: https://

www.vlaamsewaterweg.be/steunmaat regelafvaltransport

Fedris: Cijfers over arbeidsongevallen

in 2020 beschikbaar

Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s)

publiceert jaarlijks de gemiddelde resultaten van de

ongevalsaangiften op basis van de NACE-code. Voor

NACE 38 (Inzameling, verwerking en verwijdering

van afval; terugwinning) zijn de cijfers voor 2020 niet

rooskleurig. Met twee dodelijke ongevallen in onze

sector, kunnen we moeilijk over een goed jaar spreken.

Toch is de frequentiegraad voor 2020 lichtjes gedaald

tegenover 2019.

In onderstaande tabel vindt u de kerncijfers voor arbeidsongevallen bij

bedrijven onder NACE 38.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

47


Moustique brengt afval- en recyclageketen

in kaart met de hulp van Denuo

en verschillende stakeholders

Het Belgische afvalbeheersysteem wordt beschouwd als een van de beste in Europa. Het Franstalige magazine

Moustique besloot daarom de Belgische afval- en recyclageketen eens onder de loep te nemen en in kaart te brengen

wat er met het huishoudelijk en industrieel afval in ons land gebeurt.

“Als we onze lineaire economie willen

omvormen tot een circulaire eco nomie, dienen

we de recyclageactiviteiten in ons land te

ontwikkelen, door de wet geving te laten

evolueren en garanties in te bouwen voor de

volksgezondheid en het milieu”, Stany Vaes,

General Manager, Denuo. Het hele traject

werd in kaart gebracht door verschillende

spelers uit onze sector, waaronder Fost Plus,

Valipac en ook Denuo. Voor Denuo was het

een uitgelezen kans om het potentieel van ons

land als recyclagehub van Europa nog eens

te benadrukken. U kan het artikel volledig

nalezen op de website van Moustique.

Sociale partners bereikten akkoorden

voor 2021-2022 in vier paritaire

subcomités 142

Eind 2021 bereikten werkgevers en werknemers in de vier paritaire subcomités 142 een sociaal akkoord voor de arbeiders.

Denuo, de werkgeversfederatie binnen deze PSC, feliciteert alle betrokkenen met het bereiken van een evenwichtig akkoord.

Metaalrecuperatie (142.01)

Enkele krachtlijnen van het akkoord in PSC 142.01 voor de sector van de

metaalrecuperatie:

• Een verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,4% vanaf

1 januari 2022;

• De uitreiking van een coronapremie in december 2021 voor iedereen die op

30 november 2021 in de sector actief is en in de periode van 1 november

2020 tot en met 31 oktober 2021 werkzaam was;

• Opmaak van een sectorale cao werkbaar werk voor onbepaalde duur op basis

van een sectoraal model en de introductie van een peterschapsopleiding.

Ortwin Magnus, vertegenwoordiger vakbonden: “We zijn tevreden met de

inhoud van het bereikte akkoord. Ondanks het strikte kader van de wet van

1996 zijn we erin geslaagd een billijke overeenkomst te sluiten die de lonen,

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van onze arbeiders verbetert.”

Els Vanneste, vertegenwoordiger werkgevers: “Het is een evenwichtig akkoord

geworden, met aandacht voor de koopkracht van de arbeiders, met onder

meer een coronapremie voor wie ons bijstond in deze moeilijke periode. We

proberen ook jongeren aan te trekken in onze sector en gaan hen onder

andere via peterschap binnen onze bedrijven beter begeleiden.”

Textielrecuperatie (142.02)

Enkele krachtlijnen van het akkoord in PSC 142.02 voor de sector van de

textielrecuperatie:

• Een verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,4% vanaf

1 januari 2022;

• De uitreiking van een coronapremie aan alle arbeiders die op 30 november

2021 in dienst zijn, en dat in functie van het aantal gewerkte dagen tussen

1 november 2020 en 31 oktober 2021;

• Vanaf 1 januari 2022 wordt de bestaande aanvullende vergoeding

van 6 euro/dag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische

redenen of slecht weer uitgebreid aan tijdelijke werkloosheid wegens

overmacht;

• De fietsvergoeding wordt opgetrokken van 1,40 euro/dag naar 2 euro/

dag vanaf 1 januari 2022.

Isabelle Michel, vertegenwoordiger vakbonden: “Door de gezondheidscrisis

is de koopkracht van de arbeiders afgenomen. Daarom vonden wij het

belangrijk hieraan te werken. Met de stijging van de lonen, de coronapremie

en de uitbreiding van de aanvullende uitkering voor tijdelijke werkloosheid in

geval van corona, overstromingen of andere gevallen van overmacht hebben

we dit ook kunnen waarmaken.”

48 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Rodolphe Vanbreuze, vertegenwoordiger werkgevers: “Het is een mooi

en evenwichtig akkoord geworden waarbij we onze arbeiders met een

coronapremie bedanken voor hun extra inspanningen het afgelopen jaar.

Bovendien krijgen arbeiders die van en naar het werk fietsen ook een betere

fietsvergoeding om hun duurzame woon-werkverplaatsingen te belonen.”

Papierrecuperatie (142.03)

Enkele krachtlijnen van het akkoord in PSC 142.03 voor de sector van de

papierrecuperatie:

• Een verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,07 euro per uur

vanaf 1 januari 2022;

• De uitreiking van een coronapremie ten laatste op 31 december 2021 in

functie van het aantal dagen dat de arbeider tussen 1 november 2020 en

31 oktober 2021 heeft gewerkt;

• Vanaf 1 januari 2022 betaalt de werkgever een aanvullende vergoeding

voor 1/5e landingsbanen ten belope van 74,79 euro vanaf 55 jaar;

• Vanaf 10 jaar anciënniteit krijgen arbeiders een extra dag anciënniteitsverlof.

Frank Borloo, vertegenwoordiger vakbonden: “We zijn de onderhandelingen

begonnen met een duidelijk doel voor ogen: de koopkracht van onze

arbeiders verbeteren. We zijn dan ook tevreden met de loonsverhoging en de

coronapremie die we hebben kunnen realiseren.”

Johan Scholiers, vertegenwoordiger werkgevers: “Samen met de vakbonden

zijn we erin geslaagd de werkomstandigheden voor de arbeiders in de sector

van papierrecuperatie verder te verbeteren, met meer koopkracht en een extra

beloning voor wie al lang in onze sector actief is.”

Terugwinning van allerlei producten

Enkele krachtlijnen van het akkoord in PSC 142.04 voor de terugwinning van

allerlei producten:

• Een verhoging van de reële lonen met 0,4% en de baremalonen met

0,10 €/uur;

• Terugbetaling aan 100% voor openbaar vervoer en alle soorten vervoer

vanaf 1 km;

• Toepassing van de fietsvergoeding op alternatieve vervoersmiddelen zoals

steps en speed pedelecs;

• Een coronapremie in de vorm van consumptiecheques in functie van

het aantal gewerkte dagen in de periode van 1 maart 2020 tot en met

31 mei 2021.

Sandy Verdeyen, vertegenwoordiger werkgevers: “We hebben goed

geluisterd naar de verwachtingen van de werknemers en dit kunnen

omzetten in een evenwichtig akkoord. Een akkoord waarbij we de koopkracht

van onze arbeiders verhogen en hen ook belonen voor de extra

inspanningen die ze tijdens de voorbije crisisperiode hebben geleverd.

Bovendien krijgen arbeiders voortaan een hogere vergoeding voor hun

duurzame woon-werkverkeer.”

Gaëtan Stas, vertegenwoordiger vakbonden: “Na de coronaperiode, die nog

steeds niet achter de rug is, was het vooral uitkijken naar hoe we de arbeiders

in onze sector konden compenseren voor het extra werk dat zij in deze

crisisperiode hebben verricht. We zijn dan ook tevreden met de coronapremie

in de vorm consumptiecheques.”

PRAKTISCH

24 feb 2022

13.00 -16.00 uur

BluePoint Brussels

22 mrt 2022

9.00 - 17.00 uur

Lybover, Waregem

24 mrt 2022

18.00 uur - ...

BluePoint Brussels

28 mrt 2022

16.00 – 22.00 uur

BluePoint Brussels

EVENEMENT

Plastic Matters –

‘The plastic value chain meets’

Basisopleiding over de Belgische

afval- en recyclagesector

Denuo Café 2022

Women In Recycling

INHOUD

Met dit tweede Plastic Matters event willen Denuo en essenscia PolyMatters plastics

uit de bouwsector meer circulair maken. De bouwsector is in België namelijk

een belangrijke sector, waar veel (Belgische) kunststoffen worden ingezet.

De basisopleiding van Denuo geeft nieuwelingen, maar ook anciens, in de Belgische

afval- en recyclagesector een mooi overzicht van de wettelijke bepalingen, de

financiële en administratieve aspecten... van de Belgische afval- en recyclagesector.

Binnenkort is het dan zover. Dan brengen we iedereen die onze sector een warm

hart toedraagt nog eens samen. Eindelijk. Het is dan ook met veel plezier, en

goesting, dat wij u uitnodigen op ons Denuo Café op donderdag 24 maart vanaf

18.00 uur in BluePoint Brussels.

De Belgische afval- en recyclagesector een machosector? Daar denken we bij

Denuo heel anders over, en dat willen we ook tonen tijdens de eerste editie

van het Women in Recycling jaarevent. Op 28 maart 2022 delen verschillende

vrouwen die nauw bij onze sector zijn betrokken hun professionele ervaringen en

hun visie op circulaire economie.

Voor inschrijvingen en informatie over evenementen in de Belgische afval- en recyclagesector: denuo.be/agenda

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


De AMP robots kunnen tot 130 picks per minuut realiseren.

Robots om uw sorteerproces

te verbeteren

Steeds vaker rekenen recyclagebedrijven op robots. De reden is duidelijk: het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden om het afval

handmatig te sorteren. Maar een robot doet meer dan personeel gewoon vervangen. Dankzij de geavanceerde technologie waarover de

robot beschikt, voegt hij meer snelheid en kwaliteit toe aan uw sorteerprocessen. Met meer dan 200 referenties wereldwijd weet AMP

Robotics als geen ander hoe het ook uw productiviteit kan verhogen. En met de lokale serviceteams, is ondersteuning altijd dichtbij.

Tekst Valérie Couplez | Beeld AMP Robotics

Het heeft even geduurd vooraleer de recyclage-industrie robotisering

omarmde. Dat heeft alles te maken met de moeilijke omstandigheden

waarin robots hier aan de slag moeten. General manager AMP Robotics

Europa Gary Ashburner: “Robots draaien al sinds de jaren 80 mee in

productiebedrijven, waar ze met producten en componenten omgaan

die altijd quasi dezelfde geometrie kennen. Of het nu voor picking,

verpakking of assemblage is. De materialen die bij recyclagebedrijven

over de transportband rollen verschillen altijd volledig van elkaar.

In afmetingen, in vormen maar ook in staat. Dat vraagt om een

heel andere technologie. Dankzij de vooruitgang in artificiële

intelligentie en visietechnologie kunnen we nu geven wat nodig is

om de recyclagesector te robotiseren.”

50 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De database die de kern van de intelligentie van de robot vormt, bevat al meer

dan 10 miljoen items en wordt nog elke dag gevoed met meer data van robots

die al aan het werk zijn.

Betere kwaliteit voor een hogere waarde

Het brein van elke robot van AMP Robotics is het AMP Neuron platform. Dit

past computervisie toe op miljoenen beelden om complexe materiaalstromen

in kaart te brengen. Technologie die zich op geen beter moment had

kunnen aandienen. Ashburner: “Vandaag bestaat de grootste uitdaging

voor recyclagebedrijven erin om voldoende personeel te vinden om hun

transportbanden te bemannen. Hard werk, zware omstandigheden … het is

niet de meest attractieve job. Robots ondervinden daar echter geen last van.

Ze kunnen het werk sneller en beter uitvoeren. Een mens heeft enkel zijn ogen

en brein ter beschikking. Maar een robot kan verschillende technologieën

combineren om ook dat materiaal te herkennen waar mensen het moeilijk

mee hebben. Een belangrijk voordeel want recyclagebedrijven werken hard

aan het verbeteren van de zuiverheid van hun materiaalstromen. Betere

kwaliteit betekent immers een hogere waarde.”

Productiviteit verhogen

APM Robotics is uitgegroeid tot een wereldwijde referentie voor sorteerrobots.

De database die de kern van de intelligentie van de robot vormt, bevat al

meer dan 10 miljoen items en wordt nog elke dag gevoed met meer data

van robots die al aan het werk zijn. “We hebben expliciet voor deltarobots

gekozen, een technologie die zich al bewezen heeft, omwille van de

snelheid. Onze leverancier Omron maakt ze in Nederland, dus advies van

experten is nooit veraf”, voegt Ashburner met een knipoog toe. Met enkele

aanpassingen (veiligheidshekwerk, schakelkast, visiesysteem …) bereidt AMP

Robotics ze dan voor op een leven in de recyclage-industrie. De AMP robots

kunnen tot 130 picks per minuut realiseren. “De meeste applicaties vragen

echter maar gemiddeld om 80 picks per minuut, dus worden ze nooit tot

het uiterste gedreven, wat hun betrouwbaarheid alleen maar groter maakt”,

vertelt Ashburner.

Snel aan de slag

Robots zijn er dus meer dan klaar voor om de recyclagewereld te veroveren

in België. Achter de schermen heeft AMP Robotics de voorbije maanden zijn

team voor de Benelux markt klaargestoomd. Ashburner: “Een belangrijke

regio voor ons, want de hoeveelheid afval per inwoner ligt hier hoog terwijl

de recyclage-industrie zich ook al goed ontwikkeld heeft, met enkele van

de grootste innovators van het continent. Het perfecte decor dus voor onze

robots om recyclagebedrijven te helpen om hun processen nog een niveau

hoger te tillen. Het enige dat ze nog tegenhoudt is drempelvrees. Het vraagt

gewoon één kleine sprong in het diepe. Door de verticale integratie binnen

AMP Robotics die engineering hardware, AI software en lokale technische

ondersteuning combineert, kunnen we een robot al na twee dagen aan de

slag hebben. Als we de AI ook moeten trainen om nieuwe materialen te leren

herkennen, rekenen we daar een periode van zes tot acht weken voor, zodat

ze er uiterst accuraat in worden. Sneller kan altijd, maar dat gaat dan ten

koste van de nauwkeurigheid en de performantie. Het draait allemaal om het

aantal beelden. Hoe meer het systeem er ziet, hoe beter.” ❚

Het brein van elke robot van AMP Robotics is het AMP Neuron platform. Dit past computervisie toe op miljoenen beelden om complexe materiaalstromen in kaart te brengen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

51


VERKOOP VERHUUR SERVICE


DE HARDE

HOGE ZUIVERHEDEN IN HDPE/PP

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2022 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er

inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Om het jaar op een goede noot

te starten, zetten we deze keer een topprestatie in de kijker. De Fost Plus stromen voor balen HDPE/PP voldoen als een van de weinige aan

de in Frankrijk opgelegde zuiverheidsstroom van 98%.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Paprec Group

Citeo werd in 2017 in het leven geroepen om de

transitie naar een circulaire economie in Frankrijk

te versnellen. De organisatie moet waken over een

goede invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

voor huis houdelijke verpakkingen.

Noem het gerust de Franse tegenhanger

van Fost Plus dus. Citeo legt net als Fost

Plus ambitieuze doelstellingen op om zijn doel te

bereiken. Voor de verwerking van balen HDPE/PP

eist het daarom een zuiverheidsgraad van 98%.

Gegeerd op de markt

Een van de bedrijven die zich met deze targets

geconfronteerd ziet is Paprec Plastiques. Dit

maakt onderdeel uit van de Paprec Group die

in totaal 12.500 mensen te werk stelt, verdeeld

‘Bijna geen enkel

ander sorteercentrum

haalt deze

norm, wat de balen

geleverd door Fost

Plus bijzonder

gegeerd maakt op

de markt’

over 220 sites in Frankrijk en Zwitserland. De

groep realiseert een omzet van 2 miljard euro.

Paprec Plastiques directrice Sylvia Blond: “We

zijn bijzonder tevreden over de kwaliteit van de

balen HDPE/PP die we van Fost Plus ontvangen

in onze fabriek in La Loyère. Hun zuiverheidsgraad

bedraagt de vooropgestelde 98%.” Bijna geen

enkel ander sorteercentrum haalt deze norm,

wat de balen geleverd door Fost Plus bijzonder

gegeerd maakt op de markt. ❚

De vestiging van Paprec Plastiques in La Loyère.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


NIEUW UITVOERINGSPLAN VOOR HUISHOUDELIJK AFVAL IN DE MAAK

NAAR 100 KG RESTAFVAL

PER INWONER PER JAAR

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval loopt op zijn laatste benen. In 2022 zal de input van alle stakeholders

worden samengebald in een nieuw document dat geldt voor de periode 2023 – 2028. We loodsen u langs de belangrijkste krachtlijnen die nu

op tafel liggen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Met zijn uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval

wil Vlaanderen alle overheden verbinden om specifieke doelstellingen te

halen. In eerste instantie door af te bakenen wat nu onder huishoudelijk

afval valt en wat bedrijfsmatige afvalstromen zijn en alle tussencategorieën.

Daarnaast worden targets naar voor geschoven die ervoor moeten zorgen

dat het restafval naar beneden kan en dus ook de verbrandingscapaciteit.

OVAM gaf reeds een eerste schot voor de boeg voor het nieuwe plan

voor 2023 – 2028. Een voorstel dat nu nog wordt afgetoetst op zijn

milieueffecten en wordt afgestemd met de verschillende stakeholders in

de keten.

Ambitieuze doelstelling

Het uitgangspunt voor het nieuwe plan is het cijfer dat reeds in de Vlaamse

energie- en klimaatplan naar voren werd geschoven: een reductie van het

Het vizier wordt gericht op twee stromen: luiers en organisch-biologisch afval (OBA). Stromen die een flink tonnage vertegenwoordigen.

54

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


‘Het uitgangspunt voor het nieuwe plan is een

reductie van het restafval tot 100 kg per inwoner

per jaar tegen 2030’

restafval tot 100 kg per inwoner per jaar tegen 2030. Er zullen tussentijdse

targets gezet worden om daar naar toe te werken in de periode dat het

nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsafval loopt.

Volgens de meest recente cijfers zitten we vandaag aan 146 kg restafval

per inwoner per jaar. Daarmee zijn we top in Europa, tenminste wanneer we

de restafvalproductie beoordelen in lijn met de welvaart van de bevolking.

Vlaanderen wil die ambitie de komende jaren dus nog scherper stellen. Het

zal een enorme inspanning vergen om die 100 kg per inwoner te halen.

Ook luiers en OBA selectief inzamelen

Dat betekent dat huishoudens een stuk verder zullen moeten gaan in de

selectieve inzameling dan vandaag al het geval is. Het vizier wordt daarbij

gericht op twee stromen: luiers en organisch-biologisch afval (OBA). Stromen

die een flink tonnage vertegenwoordigen. Luiers maakten daarom onder

meer deel uit van een grote call in 2021 om Vlaanderen als recyclagehub

op de kaart te zetten. Initiatieven in Nederland en Italië bewijzen dat het

technisch kan. Nu is het zaak om ook het economische plaatje errond te doen

kloppen en daar kan extra omkadering in het uitvoeringsplan zijn steentje toe

bijdragen. Een derde piste waar naar gekeken wordt is de nieuwe blauwe zak.

Die zal verder geoptimaliseerd worden en moet 8 kg pmd extra per inwoner

uit het restafval houden. Geen groot tonnage maar om de ambitieuze

doelstellingen te halen zal elke kg tellen.

Hoe CO 2

-reductie realiseren?

Bijkomend wil men graag een aanzienlijke vermindering van CO 2

-emissies

realiseren bij de eindverwerking. Momenteel ligt een daling met 25% op

tafel, maar dit is nog onder voorbehoud. De vooropgestelde reductie in het

volume van restafval van 146 kg per inwoner per jaar naar 100 kg alleen zal

echter niet volstaan om dit te halen. Wat dan wel? Er bestaan weldegelijk

verschillen in de CO 2

-intensiteit tussen de bestaande verbrandingsinstallaties.

Toch zal het vooral belangrijk zijn om niet alleen te kijken naar wat er uit

de schoorsteen komt, maar het volledige plaatje te overschouwen. De

geografische spreiding bijvoorbeeld van de verbrandingsovens speelt ook een

rol om CO 2

-emissies in het transport van en naar de ovens te vermijden. En

wat met andere vervuilende stoffen zoals stikstof?

Duidelijker afbakenen huishoudelijk en bedrijfsafval

Wat in het voorstel dat nu al op tafel ligt nog ontbreekt is de duidelijke afbakening

tussen huishoudelijk en bedrijfsafval. Enerzijds om een gelijk speelveld te creëren

tussen intercommunales en private operatoren. Anderzijds om te verhinderen dat

bedrijfsafval zijn weg zou vinden naar het huishoudelijk afval. Door het verschil

in heffingen dat er momenteel is tussen beide fracties, bestaat daar het risico

toe. Het wordt afwachten hoe deze elementen de komende maanden verder

invulling zullen krijgen. De bedoeling is om in het voorjaar een eerste versie klaar

te stomen die dan de basis kan vormen voor verdere optimalisering. ❚

Om die ambitieuze target te halen zullen huishoudens een stuk verder moeten gaan in de selectieve inzameling dan vandaag al het geval is.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

55


KT Rent -

KT-Rent bv

Taunusweg 4

Poort Genk 6216

3740 Bilzen - België

Tel: +32 (0)497 574005

info@kt-rent.com

www.kt-rent.com

verhuur mobiele breek- en zeefmachines

stackers en stofbestrijdingskanon

zonder operator, met expertise en service

KT-Rent-2022-Recyclepro-dossierVerhuurlijst.indd 1 27-1-2022 09:54:50

S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve

stofbeheersing noemen.

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo

+32 498 11 49 37

info@pulvi.eu

www.pulvi.eu

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen


Verhuurlijst recyclage

NAAM ADRES POSTCODE STAD TELEFOON EMAIL WEBSITE

BEEPRO BV Trekwei 9 9033 WC Deinum +31 6 22 93 52 90 wybren@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

DEHACO Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek +31 88 2020600 avandenhoven@dehaco.nl www.dehaco.nl

EURO RENT DEURNE Bisschoppenhoflaan 633 2100 Deurne +32 3 325 43 00 deurne@eurorent.be www.eurorent.be

EURO RENT SINT-NIKLAAS Moerputstraat 1 9100 Sint-Niklaas +32 3 776 70 70 sint-niklaas@eurorent.be www.eurorent.be

FLEXIEVER BY SMO Nieuwendorpe 14 9900 Eeklo +32 9 224 91 00 info@flexiever.be www.FleXiever.be

GM RECYCLING Krommeveldstraat 1 9971 Lembeke 09 378 39 47 info@gmrecycling.be www.gmrecycling.be

HUYLE BROECK PRO Wielrijdersstraat 21 2660 Hoboken 0498 77 57 19 jef@huylebroeck.pro www.huylebroeck.pro

INTERPARTS NV Noorwegenstraat 8 9940 Evergem 09 222 57 86 info@semat-interparts.be www.semat-interparts.be/nl

KT-Rent Taunusweg 4 3740 Bilzen 089 51 58 51 marketing@keestrack.net www.kt-rent.com

MATRENT Ambachtenstraat 11 8870 Izegem 02 689 29 42 info@matrent.com www.matrent.be/home/bel-nl

PULVI CVBA Vro bautstraat 121 9900 Eeklo +32 498 11 49 37 info@pulvi.eu www.pulvi.eu

SMT Woluwelaan 9 1800 Vilvoorde 02 254 14 48 leen.quireyns@smt.network www.smt.network

TUBOMA Gentstraat 198 9700 Oudenaarde 055 330 331 info@tuboma.be www.tuboma.be/nl

VAN DER SPEK NV Industrielaan 10 1740 Ternat +32 2 583 06 21 sales@vanderspek-bel.com www.vanderspek-bel.com

VKING Ketegemstraat 9c 9552 Borsbeke 0475 84 31 49 jo@vking.be www.vking.be

NAAM

BEEPRO BV

BREKERS

ZEEF­

MACHINES

TRANSPORT­

BANDEN

STOF­

BEHEERSING

SHREDDERS

AANBOUW­

DELEN

DEHACO X X

OVERSLAG­

KRANEN

HEFTRUCKS

EURO RENT DEURNE X X X X X

EURO RENT SINT-NIKLAAS X X X X X

FLEXIEVER BY SMO X X

GM RECYCLING X X X X X

X

WIEL­

LADERS

HUYLE BROECK PRO X X X X X X

INTERPARTS NV

KT-Rent X X X X

MATRENT X X X

PULVI CVBA

SMT X X

X

TUBOMA X X X X X X

VAN DER SPEK NV X X X X X

VKING X X X X X X

X

ZEEF­

BAKKEN

RecyclePR

RecyclePR

.BE 57

.BE


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

Meer inspiratie op

www.iedereencirculair.be

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17


VAN DIESEL AANDRIJVING NAAR

HYBRIDE ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Niemand ontkomt aan de energieomschakeling of elektrificatie die zich in

de maatschappij aan het doorvoeren is. We zien dit volop aan de compacte

mobiele transportmogelijkheden als E- steps en E-bikes. Ook in de grotere

mobiliteit van auto’s zet de elektrische aandrijving zich door op basis van de

wetgevende regelgeving.

Dit zal veel voordelen hebben met betrekking tot het energieverbruik maar ook

op gebied van de onderhoudskost, geluid en de algemene exploitatiekost.

In de industrie wordt er al geruime tijd gewerkt aan energieefficiëntie

en milieuvriendelijke, duurzame oplossingen. Om

te kunnen voldoen aan de toegelaten limieten uitgestoten

roetdeeltjes werken we vandaag met STAGE 5 motoren

die voorzien zijn van SCR (selective Catalitic Reduction) en

DOC (Diesel Oxidation Catalyst). Dit maakt dieselmotoren

veel efficiënter maar ook complexer en gevoeliger voor

eventuele defecten. Preventief onderhoud is hierin een

belangrijke factor.

Naar diesel-elektrische aandrijvingen

Vandaag is het mogelijk om diesel-hydraulisch te werken

of diesel-elektrisch. De verbruikers van de hydraulische

aandrijving zetten de mechanische beweging van de motor

om in hydrauliek (druk en debiet) door gebruik te maken van

een pomp verbonden aan de dieselmotor. De beschikbare

hydrauliek wordt dan over de verschillende verbruikers

verdeelt zoals de rotor of zeefbox en de transportbanden.

Het is een verouderde aandrijflijn waarbij in die overgang

van mechanische naar hydraulisch beweging er jammer

genoeg meer dan de helft van de initiële energie die in de

vloeibare brandstof zit verloren gaat. De diesel-elektrische

aandrijving maakt gebruik van een generator verbonden

aan de motor voor de aanmaak van elektriciteit. De

elektriciteit zal dan verdeeld worden over de verschillende

verbruikers zoals zeefbox, trilvoeder, transportbanden. Bij

de omzetting van mechanische naar elektrische energie

gaat er veel minder energie verloren. De rotor komt hier

evenwel niet in voor, omdat deze middels een mechanische

koppeling direct aan de motor is verbonden hetgeen de

meest directe en dus meest energie-efficiënte oplossing

is voor de grootste verbruiker op de breker namelijk de

rotor. Het is algemeen aanvaard dat een diesel-elektrische

aandrijving de meest energie-efficiënte aandrijflijn is met

onder andere een beduidend voordeel in brandstofverbruik,

minder onderhoud door gebrek aan hydrauliek …

Naar elektrisch-elektrische aandrijvingen

Omdat ook de diesel-elektrische uitvoering niet meer

voldoende is om te voldoen aan de toekomstige vereisten

worden in de huidige markt reeds nieuwe types

aandrijflijnen voor mobiele brekers en zeefmachines

ontwikkeld en in de markt gezet. De nabije toekomst ziet er

uit als een hybride samenwerking tussen diesel-elektrisch en

elektrisch-elektrisch. Door een extra toevoer lijn te voorzien

is het mogelijk om op korte termijn ook de grotere mobiele

brekers en zeefmachines aan te sluiten op netstroom. Dit

zal veel voordelen hebben met betrekking tot het energieverbruik

maar ook op gebied van de onderhoudskost

(minder onderhoud aan de dieselmotor), geluid (geen

permanent draaiende motor of hydrauliek koelers meer) en

de algemene exploitatiekost. De hybride is een belangrijk

stap in de verduurzaming van het machinepark in de

recyclage. Vraag bij uw leverancier welke machines in uw

machinepark in aanmerking komen voor elektrificatie. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

59


Scheiden van grond, lange smalle takjes, naalden en (dure) taxus zaden?

Compact scheiden

in drie fracties

Boomkwekerij Barry van Aert uit het Nederlandse Zundert ontving onlangs een dubbeldeks Flexiever Mini Screener van machinebouwer

SMO. De op maat gemaakte minizeef wordt gebruikt voor het zeven van taxuszaad. De combinatie van een vierkant zeefnet van 8 × 8 mm

bovenaan en een zeefnet met sleuven van 100 × 3 mm onderaan, zorgt voor een mooie scheiding tussen de aarde, de naalden en de zaden zelf.

Tekst Armand Landman | Beeld SMO BVBA

Het toont de veelzijdigheid van SMO en de focus

van machines op maat en speciale producten

voor een groeiend aantal sectoren. Zo bedient

SMO allang niet meer alleen de markt voor

grondverzet of recyclage, maar ook die van tuinaannemers,

verhuur bedrijven, bodemonderzoek,

scholen, groen diensten en zelfs particulieren. Op

de website van de onderneming is een groeiend

aantal video’s te bekijken waar klanten kunnen

filteren op sector en toepassing. Salesmanager

Michael De Craene wijst op het grote voordeel

dat de Flexiever Mini Screeners hebben: “Ze zijn

heel gemakkelijk in te passen of toe te voegen

aan al bestaande productielijnen in de recyclage

of industrie. De Mini heeft een horizontaal frame

met vier verticale kokers waaronder verschillende

onderstellen passen. Die onderstellen en frames

kunnen we waar dan ook volledig op maat

maken en installeren, wat onze zeven een enorme

flexibiliteit geeft. De zwarte zeefbox is het hart van

de machine maar daaromheen is alles mogelijk.”

Zeeffracties

De Flexiever Mini Screener kent een aantal

voordelen. Zo werkt de machine op 220 V, wat

hem praktisch overal inzetbaar maakt. Bovendien

is de zeef geluidsarm en kan de hellingsgraad

heel gemakkelijk worden ingesteld. Ook kan

de de vibratie van de trilmotor apart ingesteld

worden. De maasopeningen van de zeefnetten

zijn verkrijgbaar vanaf 0,5 × 0,5mm wat er voor

zorgt dat de machine voor heel veel industriële

toepassingen kan ingezet worden. “Die netten

zijn overigens binnen vijf minuten te wisselen”,

zegt De Craene. “En we hebben heel veel

verschillende zeeffracties op voorraad liggen.”

Zo is het ook mogelijk dat de machines kunnen

worden uitgerust met twee dezelfde zeefnetten

waarbij dan een zeefoppervlakte ontstaat van

Kruiwagenmodel, Flexiever Garden. De supercompacte minicrusher Tigerbite 400.

60 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Lange dunne takjes en naalden.

Flexiever Mini Screener.

‘De breker is slechts 730 mm breed,

gemakkelijke doorgang in krappe ruimtes’

Maar ook de fijne fractie met de zaadjes.

Twee zeefnetten boven elkaar.

360 x 90 cm (= 3,24 m²). Of de gebruiker plaatst

verschillende netten waardoor er in drie fracties

afgezeefd kan worden. De laatste ontwikkeling

is dat de mobiele schudzeven leverbaar zijn

met een batterijpack, wat werken op plaatsen

waar de stroomvoorziening een probleem is

mogelijk maakt.

Kruiwagenmodel

FleXiever Garden is een zogenaamd ‘kruiwagen’-

model en beschikt over een praktisch elektrisch

aangedreven 1-deks minizeef. Daardoor is de

machine makkelijk verplaatsbaar en kan ze

overal ingezet worden. Ze kan beladen worden

met een schop of via een transportband. De

FleXiever Garden is een budget vriendelijke zeefmachine

voor bedrijven en particulieren die

maar sporadisch producten moeten afzeven. De

zeefmachine kan ingezet worden in de meest

uiteenlopende sectoren en is ook geschikt voor

particulier gebruik.”

Nieuwe loot

Nieuwe loot aan het snel groeiende machinepark

van SMO is de Tigerbite 400 crusher, waarvan

SMO sinds kort het dealerschap in handen heeft.

Deze minicrusher is in staat om 6 ton per uur te

verkleinen. De machine kan onder andere asfalt,

bakstenen, en glas breken. De breker is slechts

730 mm breed, wat zorgt voor gemakkelijke

doorgang en manoeuvres in krappe ruimtes.

De Craene: “Hij is echt ontworpen voor moeilijk

bereikbare plaatsen. De transportband kan simpel

opgevouwen worden. Dat zorgt samen met

het gewicht van de machine (968 kg) voor een

gemakkelijk transport.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

61


Gewapend beton zwaait met de witte vlag onder de sloopkracht

OOK DE LAATSTE DELEN VAN

DE OUDE BOOGBRUG VERDWIJNEN

Het is een druilerige dag met miezerige regen. Eigenlijk perfect voor een stukje melancholie op locatie. We bevinden ons onder de nieuwe

Jan Blankenbrug bij Vianen en kijken uit op de half gesloopte betondelen van de oude Boogbrug. We zijn in goed gezelschap van Marcel

Bonte, uitvoerder en machinist bij DDM Demontage BV, Jeroen Hornman, salesmanager bij SAES International BV en Ronald Boerboom, Area

Salesmanager Hydraulic Attachment Tools Nederland, Denemarken en Luxemburg bij Epiroc. "De combinatie DDM - KWS - VES sloopt met

respect voor de omgeving", zegt Bonte. "De directe buurt heeft sinds 1936 uitzicht gehad op de oude Boogbrug. Een iconisch bouwwerk voor

de omgeving, met een rijke (oorlogs)historie. Zoiets zien verdwijnen doet iets met je."

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media

"We zijn vanaf juni 2021 bezig met de sloopwerkzaamheden,

we werken met tien tot vijftien

personen aan deze klus. Drie grote kranen en

twee hulpkranen doen het werk. De krachtpatser

hier is wel de Hitachi ZX 890, een 90 tonner,

waaraan de Epiroc HB7000 Dust bevestigd is",

wijst Bonte aan. Op zijn weg naar deze kraan

begroet machinist Lars Grühne ons. De uit

Duitsland afkomstige medewerker van DDM

is zeer te spreken over de Epiroc HB7000: "Een

erg fijne sloophamer is het, hij vreet zich door

de betonplaten heen alsof het niets is en lust de

puinstukken rauw." Grühne is wel iets gewend op

het gebied van uitrustingstukken van verschillende

merken en werkt lekker met het Epiroc materieel.

Van links naar rechts: Lars Grühne, Jeroen Hornman, Ronald Boerboom en Marcel Bonte.

Een klein Epiroc feestje

Boerboom wijst aan hoeveel Epiroc uitrustingstukken

er door SAES verkocht zijn aan DDM. "Er

is een HB400 aanwezig, een Atlas Copco HB250)

(Atlas Copco werd later Epiroc), een HB7000 en

een sloopschaar Epiroc CC6000, met zowel een

betonbek als een staalbek. Genoeg sloopkracht

dus om alles hier met de grond gelijk te maken!"

Hornman vult aan: "We werken al zo'n vijftien

jaar met DDM Demontage en weten om welke

kwaliteit ze vragen. Daarom verkopen we met een

gerust hart Epiroc." Dat beaamt Bonte en hij vult

aan: "Natuurlijk is goed materieel belangrijk, maar

dat is niet het enige. Afspraken moeten worden

nagekomen en de service moet snel en goed zijn.

Dat is de reden dat we graag met SAES in zee

gaan, alhoewel ik moet toegeven dat ik nog nooit

heb hoeven bellen voor service. Je ziet gewoon

62 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Grühne is wel iets gewend op het gebied van uitrustingstukken van

verschillende merken en werkt lekker met het Epiroc materieel.

'We werken al zo'n vijftien jaar met

DDM Demontage en weten om welke

kwaliteit ze vragen'

De directe buurt heeft sinds 1936 uitzicht

gehad op de oude Boogbrug.

dat alle uitrustingstukken perfect onderhouden

zijn. Ook hier in Vianen werken we probleemloos.

En weet je wat voor mij extra fijn is? Dan zijn mijn

mensen die hier werken ook tevreden. Het laatste

wat we willen, is gemopper in de bouwkeet ..."

Epiroc en SAES gaan hand in hand

In 2016 is Boerboom begonnen met SAES, toen

nog onder de naam Atlas Copco. In 2017 is de

naam gewijzigd in Epiroc. "Een nieuwe, beursgenoteerde

entiteit", licht Boerboom toe. "Zo is

SAES aan Epiroc gekomen. We werken nu dus

al zo'n zeven jaar samen en dat met enorm veel

plezier. Voor Epiroc is het erg fijn dat SAES zo

serieus met service omgaat. Het SAES service team

zit 'kort op de bal' en zorgt ervoor dat stil stand op

de sloop werf voor komen wordt. Daar vaart niet

alleen de klant van SAES wel bij, daar varen wij

als Epiroc ook wel bij. Onze goede naam wordt

daar door in ere gehouden. Daar komt bij dat SAES

Epiroc geweldig heeft geïntro duceerd in de markt."

Op de vraag of de HB7000 de grootste sloop hamer

is die Epiroc maakt, antwoordt Boerboom met een

glim lach: "Nee, de grootste is de HB10.000. En je

raadt het vast: ook dat sloop monster heeft SAES

gewoon in Weert op voorraad staan." ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


DE POPULAIRSTE ZEEFMACHINE

IN DE BENELUX

De betrouwbare en gebruiksvriendelijke zeefmachine is eenvoudig aanpasbaar naargelang de toepassing of de soort industrie, wat de machine zeer breed inzetbaar maakt.

Multi-inzetbaar, no-nonsense, robuust en betrouwbaar. Het zijn enkele eigenschappen van de Terex Finlay 883+ zeefmachine, die hem tot de

populairste zeefmachine van de Benelux maken.

Tekst en beeld Marcom

Het gamma Finlay zeefmachines loopt van de

‘kleinste’ 5 serie tot aan de grootste 9 serie. De

595 bijvoorbeeld is een grove voorzeef, ook wel

scalpeur genoemd, voor een grove voorafzeving

van bepaalde materialen zoals onder andere

de bovenste laag van steengroeves of voor het

verwijderen van de grondfractie vooraleer het

materiaal naar de breker gaat. De 6 serie is dan

weer geschikt voor het precisiewerk bij het afzeven

van fijnere granulaten. De 9 serie heeft als enige

serie vlakke zeven en dat resulteert samen met

de hoge amplitude en ellipsvormige aandrijving

in een grote capaciteit die bijvoorbeeld nodig is

in industriële toepassingen en havenactiviteiten,

maar ook voor het volgen van grote percussiebrekers.

Maar de 9 serie kan tegelijk toch de fijne

granulaten kwalitatief afzeven.

350 referenties in de Benelux

De 8 serie kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid,

want de zeefmachine is bijna in elke toepassing

inzetbaar. Deze installatie kan zowel voor een

breker worden geplaatst voor het verwijderen van

de fijne fractie, als na een breker voor het afzeven

‘De 8 serie kenmerkt zich door zijn

veelzijdigheid, want de zeefmachine is bijna

in elke toepassing inzetbaar’

van de gewenste granulaten. Het paradepaardje

uit de 8 serie is de Terex Finlay 883+, met zo'n

350 referenties is deze door zijn betrouwbaarheid

de meest verkochte vlakdekzeef in de Benelux. De

Terex Finlay 883+ heavy duty schudzeef is een

hoge capaciteitsmachine, ontworpen voor het

zeven van de meest uiteenlopende producten.

Dankzij de agressieve zeefbox en haar groot zeefoppervlak

(14,88 m²) is de machine zeer geschikt

voor werkzaamheden in mijnbouw, steengroeves,

zand, grind, gravel, steenkool en een grote range

aan verschillende recyclage toepassingen. De

betrouwbare en gebruiks vriendelijke zeefmachine

is eenvoudig aanpasbaar naargelang de toepassing

of de soort industrie, wat de machine

zeer breed inzetbaar maakt. De bunker meet 7 m³

en is voorzien van een metalen voedingsketting

om schade aan de band te vermijden bij het

verwerken van de grote stenen of gewapend

beton in de opstelling voor een breker. De 883+

64 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


heeft een enkelassige zeefbox van 4,88 bij 1,52 m

waarvan de hoek hydraulisch instelbaar is tussen

13 en 19°. De achterzijde van de zeefbox kan

hydraulisch stijgen voor een goede toegankelijkheid

bij onderhoud. Een groot aantal lever bare

opties en dan vooral verschillende zeef boxen,

aandrijvingen en zeven bepalen wat je precies

kunt zeven en scheiden met de schudzeef. Vanzelfsprekend

zijn er zeefmatten voor ver schillende

granulaat groottes en ook getrapte vinger zeven of

punch plates om bijvoorbeeld grond uit te zeven

en kluiten open te breken.

Duitse Spaleck zeefbox

Optioneel is het mogelijk om de zeefmachine

uit te rusten met een Spaleck zeefbox. Door de

speciale constructie van de zeefbox, met name het

flip-flow onderdek, kan deze zeefinstallatie ingezet

worden voor fijne afzeving van kleverig materiaal,

zoals gebroken beton of staalslakken. Het grote

voordeel is dat de flip-flow zeefmatten met fijne

openingen, tot 1 à 2 mm, niet dicht komen te

zitten en er dus onder alle weersomstandigheden

verder gezeefd kan worden. Wanneer deze zeefboxen

dan ook nog eens worden uitgerust met

een 3D-bovendek, kunnen ze ook ingezet worden

in heel wat andere toepassingen waaronder het

fijn uitzeven van containerafval, het verwijderen

van de fijne fractie uit hopen oud ijzer ...

Zwaardere zeefbox met drie assen

Naast de Spaleck zeefbox, bestaat de optie om de

883+ te verkrijgen in een Triple shaft versie. De

Triple shaft zeefbox is niet alleen zwaarder dan

deze van de standaard 883+, hij heeft ook meer

G-power. Door de agressieve zeefbox is de machine

perfect inzetbaar in moeilijkere en zwaardere

materialen zoals klei, leem, slakken, ijzererts,

stenen voor schanskorven … Het ontwerp van de

aandrijving van de Triple Shaft-zeefbox bestaat uit

drie assen. Door het samenspel van de assen met

verschillende gewichten maakt de box een ovale

beweging om een agressieve actie te genereren.

Hierdoor wordt verstopping en dichtslibben van

de zeefmatten verminderd om uiteindelijk een

kwaliteitsproduct met een hoge tonnage-output te

leveren. Door de hoge amplitude van de zeefbox

kunnen zwaardere materialen verwerkt worden

en kan er onder een lagere hoek worden gewerkt.

Hierdoor vergroot het aantal toepassingen die

deze zeef aankan en verbetert het ook nog eens

de kwaliteit van het afzeven.

Stabiel familiebedrijf

Van Laecke Group, die in België en Nederland

exclusieve verdeler is van Terex Finlay, is een

familiale onderneming met jarenlange ervaring

en expertise in gespecialiseerde machines voor

de recyclage, bouw en agrarische sector. De groep

overkoepelt drie bedrijven: Marcom Recycling,

Van Laecke Group, die in België en Nederland exclusieve verdeler is van Terex Finlay, is een familiale onderneming

met jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de recyclage, bouw en agrarische sector.

Het paradepaardje uit de 8 serie is de Terex Finlay 883+, met zo'n 350 referenties is deze door zijn

betrouwbaarheid de meest verkochte vlakdekzeef in de Benelux.

Van Bemmel Recycling en Van Laecke Machines.

Binnen de groep kun je onder andere terecht

voor recyclagemachines voor de verwerking van

grond- en steenafval van diverse origine, maar

ook voor het verwerken van sloop- en groenhout.

Vanuit hun twee vestigingen, nabij Brugge en

Utrecht, verzorgen zij onderhoud en service naar

de klant. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

65


Finse loodsenbouwer populair onder afvalverwerkers en recyclagebedrijven

Vrije overspanningen uit één

stuk tot 100 m

Best-Hall maakt de voorbije jaren een sterke groei door en is in trek bij afvalwerkers en recyclagebedrijven. De op maat gemaakte hallen

of overkappingen zijn op enkele weken tijd gebouwd en tot 40% goedkoper dan klassieke tegenhangers. De overspanningen zijn uit één stuk

gemaakt, zonder dat er pilaren nodig zijn. Dit vergemakkelijkt de logistiek.

Tekst Jerom Rozendaal | Beeld Best-Hall

Best-Hall produceert modulaire loodsen die bestaan uit een stalen, gepoederlakt

C5 geraamte en een bekleding van met polyester, brandvertragende

gewapende pvc doek. De constructie wordt op maat van de klant gemaakt en

in enkele weken opgetrokken, waarna het gewapend dekzeil in een stuk over

de constructie getrokken en opgespannen wordt en zo de wanden en het dak

vormt. De bouwheer kan kiezen voor een gesloten geheel, maar enkele open

wanden of alleen een dak zijn ook mogelijk. Wat betreft de lengte, breedte

en hoogte zijn de mogelijkheden haast onbeperkt. In de haven van Duqm in

Oman wordt momenteel een loods gezet met een hoogte van 55 m en een

lengte van 520 m. Het is de grootste met pvc membraan overdekte hal ter

wereld. De breedte is 80 m en bestaat uit enkele overspanningen zonder

onderbreking door palen of pilaren.

Opmars in recyclage- en afvalsector

Deze eigenschap heeft veel voordelen voor bijvoorbeeld logistieke bedrijven

in de haven waar schepen gelost worden. “Hierdoor is het makkelijk werken,

je moet namelijk niet bang zijn dat je ergens tegen aanrijdt met je shovel,

heftruck of vrachtwagen”, vertelt Kris Derison, regiomanager Benelux van

Best-Hall, een van origine Fins bedrijf dat over de hele wereld actief en sinds

In de haven van Duqm in Oman bouwt Best-Hall de grootste

membraanhal ter wereld: 520 meter lang en 55 meter hoog.

66 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


vele jaren ook in België. De overdekte structuren van het bedrijf zijn in velerlei

toepassingen terug te vinden, van offshore overkappingen, tot sporthallen,

vliegtuighangars, opslagloodsen en afval en recyclagehallen. Vooral in de

laatste sector maakt Best-Hall de voorbije jaren een sterke groei door. “Veel

materialen mogen niet langer in de open lucht opgeslagen worden wegens

striktere wet- en regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging of

bijvoorbeeld stofoverlast”, legt Derison uit. Dit was ook een van de redenen

waarom recyclagespecialist Umicore recent in zee ging met Best-Hall om twee

openlucht opslagplaatsen, met een grootte van 5.000 m², te overkappen. Kris

Van de Weyer, Head of Internal Logistics bij Umicore, is uiterst tevreden over

de samenwerking met Best-Hall. “We wilden op korte termijn overkappingen

voor twee opslagplaatsen van diverse grondstoffen en tussenproducten. Dat

Best-Hall de loodsen snel kon produceren en op twee weken kon plaatsen,

was een doorslaggevend argument bij de aankoopbeslissing.”

‘Het verschilt van project tot

project, maar onze constructies

zijn vaak tot 40% goedkoper’

Goede prijs-kwaliteit verhouding

Van de Weyer roemt het maatwerk van Best-Hall. Ook de lichtdoorlatendheid

van het dak en de wanden uit pvc doek worden door Umicore en andere

klanten als bijkomend voordeel gezien. Door te werken onder zo veel mogelijk

natuurlijk licht verbetert het arbeidsplezier en neemt ook de veiligheid toe. De

constructie rust op beton of asfalt, een door Best-Hall gepatenteerd systeem,

waardoor ook geen dure funderingswerken nodig zijn. Mede hierdoor liggen

de productiekosten een stuk lager dan bij een klassieke loods. “Het verschilt

van project tot project, maar onze constructies zijn vaak tot 40% goedkoper”,

vertelt Derison die benadrukt dat de levensduur niet onderdoet voor klassiek

gebouwde loodsen. Dit vertaalt zich ook in het garantiebeleid. “Best-Hall

geeft tien jaar garantie, maar de levensduur van het doek is meer dan twintig

jaar”, benadrukt Derison. De met pvc membraan overdekte hallen worden

overigens niet alleen geprijsd om hun functionaliteit, ook de esthetische

waarde springt in het oog. “Het zijn niet de typische industriële gebouwen,

en ze vormen een opvallende baken. Zowel op de site als van buitenaf zijn ze

voor iedereen zichtbaar, en we krijgen er heel wat positieve feedback over”,

vertelt Van de Weyer van Umicore. ❚

Umicore deed een beroep op Best-Hall voor de overkapping van twee

bestaande open opslagplaatsen op hun site in Hoboken.

De corrosiebestendige, brandvertragende

cover van een Best-Hall is lichtdoorlatend

indien gewenst, wat een mooie

energiebesparing op verlichting oplevert.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 67


Start-up geeft waardevolle bouwmaterialen nieuw leven

URBAN MINING OM HERGEBRUIK TE STIMULEREN

United Experts is een overkoepelende groep die verschillende bedrijven vertegenwoordigd. Het is een kennisnetwerk waarin meer dan

250 experts zich hebben verenigd. Al deze adviespartners bieden een duidelijke meerwaarde aan elk bouwproject. Binnen United Experts

opereren ook studie- & adviesbureau Profex en architectenbureau Erfgoed en Visie.

Tekst Armand Landman | Beeld Pixabay.com

Volgende stap is om opdrachtgevers voor te

stellen aan afnemers van de materialen die

straks uit de slooppanden komen.

68 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Digitaal platform U-Mine

U-Mine ontwikkelde al een digitaal platform

en applicatie waarbij de materialen

uit sloop panden worden aan geboden

voor een nieuwe bestemming. Afval

wordt daar grond stof. U-Mine brengt een

duide lijk overzicht van grond stoffen en

materialen uit sloop panden, inclusief

monetaire waarde, eventueel historische

waarde en de duurzaamheids factor van het

specifieke materiaal, in kaart. Hier door kan

een betere inschatting gemaakt worden

van het potentieel van de materialen en

de mogelijk heid tot hergebruik. U-Mine

focust zich, met zijn faciliterend karakter,

op het omzetten van dit potentieel in de

praktijk. Het blijft dus uiteindelijk niet bij

een inventarisatie, maar de start-up wil

ook alle partijen binnen de gehele bouwketen

(leveranciers, aannemers, architecten

en bouw heren) engageren voor een meer

praktijk gerichte circulaire bouweconomie.

Bij die laatste - een architectenbureau dat

is gespecialiseerd in restauratie- en erfgoedprojecten

- is Lissa Camerlinck werkzaam als

ir-architecte. Via United Experts kwam ze in

contact met sloopdeskundige Seppe Van der

Stoelen, werkzaam bij Profex. “Binnen de erfgoedarchitectuur

wordt al best duurzaam gewerkt,

met veel hergebruik van materialen”, vertelt

Camerlinck. “De normale bouw zou in mijn ogen

echter ook wel wat duurzamer mogen. Samen

met Seppe en zijn collega Pieter kwam ik toen

op het idee van U-Mine, een bedrijf waarmee

we antwoord willen geven op de vraag of het

mogelijk is om waardevolle materialen uit slooppanden

op een gestructureerde manier een

nieuw leven te geven.” Camerlinck weet dat er

meerdere initiatieven in België zijn waar gebruikte

bouwmaterialen een tweede leven krijgen, maar

meent met U-Mine toch het verschil te kunnen

maken. “Het is onze ambitie om veel integraler te

werken. Denk aan een afvalbeheerplan in plaats

van al die verschillende inventarisdocumenten

die er nu zijn. Wat haal je uit een bouw? Wie kan

dat gebruiken? Waar precies en waarvoor? Dat

allemaal in een totaalpakket.”

Divers

Hoewel pas net iets langer dan een jaar actief

heeft U-Mine ondertussen tussen de vijf en tien

complete inventarissen opgeleverd. Dat verschilt

van een kleine woning tot een school, een

kantoorgebouw en zelfs een woonzorg centrum

dat wordt omgebouwd tot een appartementengebouw.

“En steeds meer opdrachtgevers blijken

door ons initiatief bereid om te kijken of ze iets

met hergebruik kunnen doen. Het is allemaal

heel divers.” Het blijft echter nog wel bij

inventariseren. Nog geen enkel project is daadwerkelijk

afgebroken. “Daarvoor zijn we nog te

kort bezig”, zegt Camerlinck. Volgende stap is

om opdrachtgevers voor te stellen aan afnemers

van de materialen die straks uit de slooppanden

komen. Daarvoor staat op de website van

U-Mine al wel een beperkte catalogus waar aannemers

kunnen zoeken naar materialen voor hun

nieuwe projecten.

Hergebruik wordt de norm

Camerlinck merkt dat veel bedrijven die al bezig

zijn met circulair bouwen om advies vragen bij

U-Mine. Het initiatief slaat daar aan. “Maar

circulair bouwen gaat meestal nog om nieuwe

materialen die gemaakt zijn van afval, niet om

daadwerkelijk hergebruik van oude materialen”,

stelt de architecte. “Opdrachtgevers en aannemers

zijn nog terughoudend. En dat heeft vooral met

kosten te maken. Dan moeten ze de afweging

maken waar ze dan op kunnen besparen. Projecten

worden inderdaad duurder. We moeten dus nog

naar een shift in het denken. Dat er beter wordt

nagedacht over welke materialen hergebruikt

kunnen worden. Maar ik denk wel dat hergebruik

meer en meer de norm wordt en steeds vaker

wordt voorgeschreven in aanbestedingen.” ❚

‘Circulair bouwen gaat vaak om nieuwe

materialen, niet om daadwerkelijk hergebruik’

Is het mogelijk om waardevolle materialen uit slooppanden op

een gestructureerde manier een nieuw leven te geven?

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

69


geha-laverman.com

info@geha-laverman.com

www.modulobloc.com

DE 100% OPLOSSING VOOR

RECYCLAGE BEDRIJVEN

Betonnen stapelblokken kunnen voor zeer veel doeleinden worden toegepast en zijn

gemakkelijk te hanteren. De blokken worden gebruikt voor o.a. voor het stockeren

van materialen in bulk, opslagboxen, scheidingswanden, zoutloodsen of bij

recyclageparken. Moduloblokken zijn eenvoudig te stapelen zonder dat je gebruik

moet van cement of bevestigingsmateriaal.

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com


Goede recycleerpraktijken

in de bouwsector

35% van het totale afval in de EU is afkomstig uit de bouw. Voor België bedraagt dit 38%. Dit is een enorme hoeveelheid die niet kan worden

genegeerd. Kan bouwafval worden gerecycleerd en op welke manier?

Tekst en beeld Semahead

Het recycleren van bouwmaterialen levert enkele

voordelen op: minder verbruik van de natuurlijke,

slinkende hulpbronnen van de planeet, reductie

van de koolstofvoetafdruk van een gebouw en

verbetering van de totale energiebalans. Het

probleem van de sector is voornamelijk dat de

meeste gebouwen zijn ontworpen met oudere

technologieën, zonder dat er is nagedacht

over een circulaire economie (dat wil zeggen

de afvalverwerking na de sloop). De EU houdt

zich al een tijdje bezig met dit onderwerp.

Kaderrichtlijn 2008/98/EG ging ervan uit dat

70% van het bouw- en sloopafval in 2020 zou

worden gerecycleerd. Welnu - het is 2022 en

voor de hele EU zijn we nog niet eens in de buurt

van deze streefwaarde. Gelukkig is België een

perfect voorbeeld voor de rest van de EU. Naar

schatting wordt ongeveer 91% van de 628.000

ton bouwafval dat jaarlijks wordt geproduceerd in

België, verwerkt. Hoe is dit mogelijk?

Nieuwe bouwtechnologieën die

recycleren vergemakkelijken

Zowel in upcycling als downcycling van bouwmaterialen

duiken er nieuwe oplossingen

op - recybeton (ontwikkeld in Frankrijk en

Oostenrijk), Neptunagras gebruikt als ecologisch

isolatie materiaal of de Australische uitvinding

timbercrate, gemaakt van zagerij-afval, zand,

cement en niet-toxisch ontvlokkings steen-additief,

uitgehard door zon en wind. ❯

The Link, Antwerpen, België. Toegepaste systemen: MB-70HI, MB-77HS, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+. BREEAM Excellent certificaat.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

71


‘Het is ook heel belangrijk om kennis te

delen over het recycleren van bouwafval en,

in brede zin, hoe ecologisch te bouwen’

Laten we ook de materialen niet vergeten die

niet meer nieuw zijn op de markt, maar volledig

kunnen worden gerecycleerd. Zoals aluminium.

Renoveren in plaats van bouwen

België (en Brussel in het bijzonder) worstelt, zoals

elke grote stad, met het probleem van beschikbare

ruimte voor nieuwe gebouwen. Bovendien dateren

Recyclagehubs

Een project dat aandacht verdient als het gaat

over het recycleren van bouwmaterialen, is het

'recyclagedorp' in Vergote Dock. De specifieke

structuur stimuleert water recuperatie, het winnen

van zonne-energie, en dankzij de relatief nabije

stad vermindert het afval transport over water

de koolstof voetafdruk. Een ander voorbeeld van

het stimuleren van recyclage zijn platforms die

het inkopen van bouw materialen van recyclagede

meeste gebouwen (66% van vóór de Tweede

Wereldoorlog. Dit maakt het nodig om aan

bestaande gebouwen te werken – om ze uit te

breiden, maar ook te moderniseren om de energieefficiëntie

te verhogen. Door te focussen op

moderniseren in plaats van afbreken en opnieuw

opbouwen, kan de hoeveelheid potentieel

afval aanzienlijk verminderd worden. “Steeds

meer projecten waarin wij participeren, zijn

renovatie- en upgradeprojecten voor gebouwen.

De gevelsystemen geproduceerd door Aluprof

zorgen voor een betere energie-efficiëntie van het

gebouw, en een vermindering van de hoeveelheid

afval die tijdens de sloop zou ontstaan. Dergelijke

oplossingen zijn beter voor het milieu en de lokale

gemeenschap dan het optrekken van nieuwe

gebouwen”, legt Emmanuel Gregoire, Gedelegeerd

Bestuurder bij Aluprof Belgium nv uit.

Afvalvermindering is reeds

opgenomen in de ontwerpfase van

het gebouw

In de geneeskunde wordt gezegd dat voorkomen

beter is dan genezen – dat is ook zo bij ecologisch

bouwen. Het komt erop neer te voorspellen welke

potentiële kosten in de vorm van afval worden

gegenereerd door de bouw en de eventuele

modernisering of sloop van een gebouw in de

toekomst. Het wordt aanbevolen om:

• Composietmaterialen te vermijden, vooral

die waarvan de componenten niet van elkaar

gescheiden kunnen worden;

• De hoeveelheid gebruikte materialen te

beperken, dat wil zeggen de verscheidenheid te

beperken zodat latere recyclage gemakkelijker

wordt;

• Geprefabriceerde materialen te gebruiken;

• Technologische oplossingen toe te passen

waarmee componenten kunnen worden

verbonden op een zichtbare en omkeerbare

manier;

• De voorkeur te geven aan materialen die

kunnen worden geüpcycled.

“De aluminium gevel- en raam- en deursystemen

voldoen aan al deze aanbevelingen”, benadrukt

Gregoire. “Aluminium is een van de weinige

materialen die voor bijna 100% kunnen

worden gerecycleerd. Door ze te verwerken

herwinnen we bouwmateriaal. Het recycleren

van aluminiumschroot bespaart maar liefst 95%

van de benodigde energie voor de productie

van primair aluminium. Het recycleren ervan

vermindert ook de watervervuiling met 97% en de

luchtvervuiling met 95%”, voegt de gedelegeerd

bestuurder bij Aluprof Belgium nv eraan toe.

Sara Kulturhus, Skelleftea, Zweden. Toegepaste systemen: MB-SR50N HI+, MB-86 SI. BREEAM-SE Gold certificaat.

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


edrijven ver gemakkelijken. Zo'n website is

bijvoorbeeld Opalis.eu, een catalogus van

professionele bedrijven die actief zijn in België,

waar u een partner en materiaal kunt vinden voor

uw investering.

Certificaten en attesten

Hoe weet u zeker dat de geselecteerde materiaalof

technologieleverancier daadwerkelijk moderne

recyclagemethoden toepast? Hoe weet u zeker

dat de gekozen oplossing het aantal stadia in

de gehele levenscyclus van het gebouw vermindert?

Certificaten helpen hierbij. Eén van de

belangrijkste is het Cradle to Cradle certificaat

uitgereikt door het onafhankelijke The Cradle to

Cradle Products Innovation Institute. Het bevestigt

dat een bepaald product de circulaire economie

ondersteunt. “Een dergelijke certificering is niet

verplicht voor producenten, maar toont wel

aan dat hun product daadwerkelijk kan worden

gerecycleerd, veilig is voor eindgebruikers, een

positief effect heeft op de waterhuishouding

en de koolstofvoetafdruk beperkt. Bij Aluprof

hebben we verschillende van onze systemen

gecertificeerd. Het bruine Cradle to Cradle

certificaat is onder meer toegekend aan het

MB-SR50N HI+ gevelsysteem, de MB-86 SI-,

MB-86 Casement-, MB-86 ST-, MB-70- en

MB-70HI-raam- en deursystemen”, legt Gregoire uit.

Trainingen en workshops

Het is ook heel belangrijk om kennis te delen

over het recycleren van bouwafval en, in brede

zin, hoe ecologisch te bouwen. Er zijn steeds meer

van dit soort initiatieven. Vermeldenswaard zijn

de Circular Training Days die, in het kader van

‘Het komt erop neer te voorspellen welke

potentiële kosten in de vorm van afval

worden gegenereerd door de bouw en de

eventuele modernisering of sloop van een

gebouw in de toekomst’

Build Circular.Brussels, al twee keer in Brussel

werden georganiseerd. Tijdens bijeenkomsten en

trainingen kan de sector ervaringen en goede

praktijken uitwisselen, ook op het gebied van

materiaalrecyclage. In 2021 werd met de steun

van Aluprof ook het Future Builders initiatief

gelanceerd, een ruimte voor discussie over de

toekomst van de bouw. Met behulp van het Future

Builders platform kunnen bouwdeskundigen,

ingenieurs, architecten, investeerders, maar ook

specialisten uit andere sectoren, bijvoorbeeld

op het vlak van materiaalverwerking, ideeën

uit wisselen. Het mooiste resultaat van deze

gezamenlijke inspanningen is de publicatie van

het gratis AluBook trendalbum.

Let’s build a better future

Het huidige recyclageniveau in de bouwsector

in België kan een voorbeeld zijn voor de rest

van de Europese Unie. Laat ons echter niet op

onze lauweren rusten, er is nog veel werk aan de

winkel, zeker als Brussel de circulaire economie

volledig wil implementeren. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


Afval gaat digitaal

Corona heeft digitalisering een tandje hoger doen schakelen. Maar gaat die vlieger ook op voor recyclagebedrijven? Wat kom er digitaal

allemaal op hen af in 2022?

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

DAISY is een autonoom inspectiesysteem voor afvalwagens. Gewapend met speciale camera’s en getraind met behulp van artificiële intelligentie,

kan de software analyseren wat er precies allemaal in de rolcontainer zit wanneer die geleegd wordt in de inzamelwagen.

Een eerste digitaliseringsproject dat in de

steigers staat is MATIS. Een initiatief van de

OVAM om afvalstromen en hun hoeveelheden

digitaal in kaart te brengen. Dit kadert mee in

de wens van Europa om door middel van meer

data zicht te krijgen op hoeveel recyclage er nu

eigenlijk gebeurt in haar lidstaten. De ambitie van

MATIS is groot. Op termijn wil men de volledige

keten in kaart brengen, van de grondstoffen om

producten te maken, tot het end-of-life traject

van die producten. Dat zou dan op termijn het

afvalstoffenregister vervangen. De aanleg van die

databank en het bijhorende platform zal echter

gefaseerd verlopen. Een eerste selectie van een

zeshonderdtal bedrijven is intussen gevraagd om

gegevens te rapporteren over 2020 – 2021. De

focus ligt voornamelijk op huishoudelijk afval. In

het najaar zal er al een bredere rapportage volgen.

Voor- en nadelen van MATIS

De nakende komst van MATIS zorgt voor een

spanningsveld in de recyclagesector. Bedrijven zijn

immers niet happig om commerciële data over te

dragen aan de overheid. Want er moet wel meer

gerapporteerd worden dan vroeger het geval was.

De vraag blijft ook wat bedrijven in ruil krijgen voor

die openhartigheid. Hoewel er een flink deel van

het ontwikkelingsbudget van het MATIS platform

(zo’n 30%) is uitgetrokken om een ROI te creëren,

valt die ROI voorlopig eerder tegen, in die zin

dat de gegevens die dan ter beschikking zouden

staan van de bedrijven voor het optimaliseren

van hun inspanning of het benchmarken van

prestaties, in eerste instantie beperkt zullen zijn

tot het Vlaams niveau en dus mogelijks minder

bruikbaar, nu veel bedrijven nationaal actief zijn.

74 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Een eerste digitaliseringsproject dat in de steigers staat is MATIS. Een initiatief van de OVAM om afvalstromen en hun hoeveelheden digitaal in kaart te brengen.

Voorlopig vallen er ook nog maar weinig andere

rapportageverplichtingen weg. Er komt dus voor

de meeste recyclagebedrijven in eerste instantie

enkel een verhoging van de administratieve last.

Digitale transportdocumenten

Een tweede digitale tool is Ewastra. Geen new

kid on the block, het systeem bestaat al eventjes

en dient om transportdocumenten voor afval te

digitaliseren. De chauffeur heeft dan in de app

op zijn smartphone het transportdocument voor

afval digitaal bij de hand. Laden, lossen, het kan

met enkele klikken gebeuren of door QR-codes te

scannen. Momenteel is het identificatieformulier

(en/of desgevallend CMR) al digitaal, op dit

termijn moet dit voor alle transportdocumenten

kunnen met dezelfde app. Een volledig gedigitaliseerd

transport stelt recyclagebedrijven in

staat om hun transporten beter op te volgen en

sneller een beeld te hebben over waar een vracht

zich precies bevindt.

Vanaf 1 januari 2023 verplicht in

Vlaanderen

Ewastra is al goedgekeurd voor gebruik door de

Vlaamse autoriteiten en wordt verder ontwikkeld.

In Wallonië is er een voorlopige goedkeuring en

volgt binnenkort een testtraject . In Brussel is een

aanvraagdossier hangende. Maar belangrijker

nog is dat Vlaanderen recyclagebedrijven

verplicht om vanaf 1 januari 2023 een digitaal

identificatieformulier te gaan gebruiken. Een

deadline die er zeer snel zal zijn en voor veel

bedrijven nog een ferme kluif zal zijn om hun

hele administratie er op te enten. Het blijft ook

de vraag of er verschillende systemen naast elkaar

‘Vlaanderen verplicht recyclagebedrijven

om vanaf 1 januari 2023 een digitaal

identificatieformulier te gebruiken’

Een volledig gedigitaliseerd transport stelt recyclagebedrijven in staat om hun transporten beter

op te volgen en sneller een beeld te hebben over waar een vracht zich precies bevindt.

zullen bestaan en of er naar de toekomst toe een

aanzet tot een Europees systeem zal komen.

Digitale inspectie van rolcontainers

DAISY ten slotte is een project dat door Valipac

getrokken wordt. Het gaat om een autonoom

inspectiesysteem voor afvalwagens. Gewapend

met speciale camera’s en getraind met behulp

van artificiële intelligentie, kan DAISY analyseren

wat er precies allemaal in de rolcontainer zit

wanneer die geleegd wordt in de inzamelwagen.

Een instrument voor inzamelaars om het sorteergedrag

van hun klanten beter op te volgen en

ze er op te wijzen hoe ze de kosten voor hun

afval verwerking kunnen verlagen. Leveren ze

voldoende inspanningen om te sorteren? DAISY

kan het zwart-op-wit bewijzen, waardoor Valipac

ook zijn premies kan aanpassen om goed sorteergedrag

extra te belonen. Daisy staat voorlopig

nog in de kinderschoenen, maar lijkt alvast een

veelbelovende toekomst voor zich te hebben om

tot een betere selectieve inzameling te komen.

Aandacht voor behapbaarheid

Digitalisering is ontegensprekelijk de weg van

de toekomst, ook voor de recyclage-industrie.

Wel moeten we er met zijn allen over waken dat

het behapbaar blijft. Ja, digitalisering kan de

sector verder professionaliseren, maar het moet

gefaseerd gebeuren zodat die IT-inspanningen

om de eigen systemen voor te bereiden op deze

digitale omwenteling voor elk bedrijf haalbaar zijn.

Daarnaast biedt digitalisering de verschillende

overheden de kans om naar meer uniformiteit te

streven in de administratie die ze van bedrijven

verwachten. Het gebrek aan uniformiteit weegt

vandaag zwaar door in de administratieve werking

van recyclagebedrijven. Hopelijk kan dat door

digitalisering morgen een stuk eenvoudiger. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

75


DOSSIER LITHIUM-ION BATTERIJEN

Een onachtzame consument die zijn e-step met batterij bij het schroot zet … het kan grote gevolgen hebben omdat bij

de verwerking geen rekening kan worden gehouden met de potentiële aanwezigheid van lithium-ion batterijen.

HET GEVAAR VAN

LITHIUM-ION BATTERIJEN

Ze zijn met steeds meer, de lithium-ion batterijen. Maar fabrikanten van elektronica maken het voor consumenten niet altijd even gemakkelijk

om deze batterijen te verwijderen. Met als gevolg dat er heel wat landen in recyclagestromen waar ze niet in thuis horen, met alle gevolgen

van dien. Lithium-ion batterijen zijn de voornaamste oorzaak geworden van brandincidenten bij recyclagebedrijven. Een problematiek die

alle aandacht verdient want de gevolgen en de kosten worden uitsluitend gedragen door de recycleerders

Tekst Valérie Couplez | Beeld Denuo

Precieze cijfers voor België zijn er nog niet. Maar

een studie uit 2020 uitgevoerd door de Europese

sectorfederatie EuRIC bij leden actief in de

verwerking van AEEA (afgedankte elektrische

en elektronische apparatuur) maakt duidelijk

dat er wel degelijk sprake is van een probleem.

Incidenten vinden quasi op wekelijkse basis

plaats. Dan spreken we niet alleen over branden of

explosies, recyclagebedrijven investeerden al veel

in veiligheidssystemen om bij de minste rook- of

warmteontwikkeling een blussysteem in werking

te zetten of op een andere manier in te grijpen.

Belangrijker nog dan het aantal incidenten is de

mogelijke schade die ze met zich meebrengen,

te beginnen uiteraard met menselijk leed. De

veiligheid van medewerkers moet boven alles

staan. Daarnaast zijn er de kosten. Rechtstreekse

kosten door de vlammen, maar ook onrechtstreeks

door het stilstaan van de productieband, het verlies

van materiaal (door brand of water) … Gemiddeld

ging het om 190.000 euro, bij de zwaarste brand

liep de schade zelfs op tot 1,3 miljoen euro. Cijfers

waardoor verzekeraars twee keer gaan nadenken

alvorens samen te werken met recyclagebedrijven.

Beginnen met bronsortering

Incidenten met lithium-ion batterijen vermijden

begint met een goede bronsortering. Het aantal

producten dat zo een batterijen bevat neemt

alsmaar toe. Voor de komende vijf jaar zou het

76 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER LITHIUM-ION BATTERIJEN

om een jaarlijkse stijging van 10% gaan. Een

onachtzame consument die zijn e-sigaret in

het restafval werpt of die zijn elektrische fiets

met batterij bij het schroot zet … het kan grote

gevolgen hebben omdat bij de verwerking

geen rekening kan worden gehouden met hun

potentiële aanwezigheid. Er bestaat immers geen

detectiesysteem dat lithium-ion batterijen feilloos

uit elke stroom kan halen op elk moment in de

waardeketen. Een batterij in 1 ton afval, het is

een speld in een hooiberg. Incidenten kunnen

zich nu zowel voordoen bij de inzameling, opslag

als verwerking. De batterij moet er dus voor een

veilige recyclage aan de bron al uit. Dat gebeurt

vandaag te weinig, enerzijds door een tekort

aan kennis, anderzijds door het ontbreken van

goed ecodesign dat al rekening houdt met de

recycleerbaarheid en dus het ontmantelen van

de batterij. Sensibilisering wordt daarom van

cruciaal belang.

Er bestaat nog geen detectiesysteem dat lithium-ion batterijen feilloos

uit elke stroom kan halen op elk moment in de waardeketen.

Iedereen mee in het bad

Maar hoe kan u zich hier als recyclagebedrijf

tegen gaan wapenen? De algemene principes van

brandveiligheid gaan ook hier zeker op. Inzetten

op voldoende opleiding bij het personeel, zodat

ze lithium-ion batterijen en hun potentiële gevaar

herkennen, maar zodat ze ook adequaat de te

volgen procedures uitvoeren. Daarnaast zal het

een kwestie worden van investeren in technologie.

Lithium-ion batterijen kunnen dan misschien niet

gedetecteerd worden, er zijn wel systemen op de

markt die al in een vroeg stadium bij de eerste

ontwikkeling van warmte of rook alarm slaan.

Compartimentering zal verder cruciaal zijn om

erover te waken dat de brand niet uitslaat en de

schade dus beperkt wordt. Curatieve maatregelen

dus. Daarom is het van belang dat het thema van

lithium-ion batterijen en brandveiligheid ook op

de politieke agenda komt. De recyclagebedrijven

krijgen dan wel de rekening gepresenteerd van wat

deze batterijen van schade kunnen aanrichten,

maar ze zijn er niet de oorzaak van. Er moet aan

de boom geschud worden om producenten aan te

zetten om meer aan ecodesign te doen. ❚

‘De recyclagebedrijven krijgen dan wel de rekening

gepresenteerd van wat deze batterijen van schade kunnen

aanrichten, maar ze zijn er niet de oorzaak van’

Een studie uit 2020 uitgevoerd door EuRIC bij leden actief in de verwerking van AEEA maakt

duidelijk dat er wel degelijk sprake is van een probleem met lithium-ion batterijen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

77


DOSSIER LITHIUM-ION BATTERIJEN

MEER BATTERIJEN BETER RECYCLEREN

Vandaag landt er nog één batterij in 100 kg huishoudelijk restafval. Nog altijd eentje te veel, zeker als het een lithium-ion batterij betreft.

Beheersorganisme Bebat blijft er dan ook alles aan doen om meer batterijen zo eenvoudig en veilig mogelijk in te zamelen en te sorteren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bebat en Valérie Couplez

Bebat, opgericht in 1995, geeft invulling aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

voor batterijen. Vandaag zijn reeds meer dan 4.000

bedrijven, batterijproducenten of producenten van producten met batterijen,

aangesloten. In België werd er in 2020 3.357 ton aan batterijen ingezameld.

Daarmee zijn we koploper in Europa. Bebat staat ook in voor de volgende

stap in de verwerking: het uitsorteren van de batterijen. Elke batterij die

wordt ingezameld belandt bij Sortbat in Tienen, waar dagelijks 500.000

batterijen over de transportband rollen. Nele Peeters: “Een initiatief dat

tien jaar geleden van start ging. Aan de hand van vier stappen, manueel,

magnetisch, mechanisch en elektronisch sorteren, proberen we verwerkers

zo zuiver mogelijke stromen van chemische families aan te leveren.” Sortbat

kan bijzonder mooie cijfers voorleggen met een zuiverheid van 99,5%. Een

Europees record, of wat dacht u?

Lithium-ion nog in volle ontwikkeling

Toch blijft Bebat allerminst op zijn lauweren rusten. De organisatie doet

er alles aan om iedereen meer en beter batterijen te laten recycleren. De

problematiek rond lithium-ion batterijen is de beheersorganisatie dan ook

niet vreemd. “Lithium-ion batterijen bevatten in tegenstelling tot de klassieke

alkaline batterijen, solventen, ontbrandbare stoffen dus. Daarnaast kan

ook het aanwezige lithium voor een chemische reactie zorgen wanneer

het in contact komt met water of zuurstof. Daarom moeten inzamel- en

recyclageprofessionals ze met de nodige voorzichtigheid hanteren”, vertelt

Hendrik Hendrickx. Ze worden populairder, onder meer omwille van de grote

energiedichtheid, waardoor ze veel energie op korte tijd kunnen vrijgeven.

“Het is een technologie die bovendien in volle evolutie is. De fabrikanten

zoeken zelf actief naar een andere chemische samenstelling, om de prestaties

te verbeteren en de kosten te drukken, maar zeker ook om de veiligheid te

verhogen. Er wordt bijvoorbeeld veel verwacht van solid state batterijen

(zonder vloeibaar elektrolyt). We zien verder dat batterijen steeds vaker

geïntegreerd zitten in het toestel. De consument kan ze er zelf niet meer

uithalen, de verwerker krijgt er dus een ontmantelingsstap bij – iets waar ze

dus rekening mee moeten houden in hun proces.”

Aangepaste recipiënten voor betere brandveiligheid

Uiteindelijk belanden slechts 10 tot 13% van gebruikte batterijen in het

huishoudelijk afval. “In elke afvalstroom zit vervuiling. Het is niet dat lithiumion

batterijen meer dan andere chemische families verkeerd gesorteerd

De recyclageparken zijn uitgerust met speciale ASP containers. Die zijn zodanig

brandveilig gebouwd dat ze de brand tot 10 uur kunnen inkapselen

Het is niet dat lithium-ion batterijen meer dan andere chemische families verkeerd

gesorteerd worden, maar dat, wanneer er zich dan wel een sorteerfout voordoet,

dit andere risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast speelt technologie een hoofdrol in brandveiligheid. Met snuffelaars

en optisch-thermische camera’s om rook op te sporen, overal toegankelijke

branddekens en aangepaste brandblusapparaten (gasblussers).

78 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER LITHIUM-ION BATTERIJEN

‘In België werd er in 2020

3.357 ton aan batterijen ingezameld’

Daarnaast speelt technologie een hoofdrol in brandveiligheid. Met snuffelaars

en optisch-thermische camera’s om rook op te sporen, overal toegankelijke

branddekens en aangepaste brandblusapparaten (gasblussers).

Om de efficiëntie en de veiligheid van het inzamelen te verbeteren, liet Bebat

nieuwe containers ontwikkelen. Passen batterijen niet door de conische opening,

dan moeten ze naar het recyclagepark.

worden, maar dat, wanneer er zich dan wel een sorteerfout voordoet, dit

andere risico’s met zich meebrengt bij de verwerking. We zien de populariteit

van batterijen sowieso toenemen”, aldus Hendrickx. Om de efficiëntie en

de veiligheid van het inzamelen te verbeteren, liet Bebat daarom nieuwe

containers ontwikkelen. Peeters: “Vorig jaar hebben we het inzamelproces

onder de loep genomen om te zien wat we konden verbeteren. Voortaan

Voortaan horen grote, krachtige of beschadigde batterijen thuis in het

recyclagepark, de kleinere batterijen zijn nog steeds welkom in de andere

inzamelpunten in onder andere scholen en retailzaken.

horen grote, krachtige batterijen thuis in het recyclagepark, de kleinere

batterijen zijn nog steeds welkom in onze andere inzamelpunten in onder

andere scholen en retailzaken.” Bebat beschikt in totaal over ongeveer

24.000 inzamelpunten. Het paste ook het design van zijn recipiënten aan om

dit zeer duidelijk te maken. Passen ze niet door de conische inwerpopening,

dan moeten ze dus naar het recyclagepark. “Verder kregen ze telemetrie

mee. Om te monitoren wanneer ze geleegd moeten worden, maar ook om

de temperatuur in de gaten te houden. Er gaat een alarm af, wanneer er

in de container een temperatuursverhoging ontstaat. Ze zijn bovendien

zo ontworpen dat ze een vlamdovend effect hebben, mocht er toch een

kortsluiting ontstaan. De recyclageparken zijn uitgerust met speciale ASP

containers die geschikt zijn voor de inzameling van grote en/of beschadigde

batterijen. Die is zodanig brandveilig gebouwd dat hij de brand tot 10 uur

kan inkapselen”, gaat Peeters verder.

Bewustmaking cruciaal

Ook in zijn sorteervestiging Sortbat geeft Bebat het goede voorbeeld om

de brandveiligheid te optimaliseren. Te beginnen met compartimentering.

Hendrickx: “Als er dan een incident gebeurt, blijft de schade beperkt tot

slechts een deel van het gebouw.” Daarnaast speelt technologie een

hoofdrol. Met snuffelaars en optisch-thermische camera’s om rook op te

sporen, overal toegankelijke branddekens en aangepaste brandblusapparaten

(CAFS blussers). “Maar het belangrijkste blijft toch het bewustmaken van de

mensen. Wij voorzien bijvoorbeeld veel opleidingen voor onze medewerkers

om ze de gevaren te laten herkennen en te leren de juiste procedures te

volgen. Na elke shift worden de containers uit de productie gehaald en

in speciale opslagplaatsen ondergebracht. En we zetten natuurlijk in op

sensibiliseringscampagnes voor de consument om de batterijen reeds aan de

bron op de juiste manier batterijen te laten inzamelen”, besluit Peeters. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

79


TIGERBITE 400

MINI BREKER

• Makkelijk te transporteren

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen deMo site

• afspraak op zaterdag Mogelijk

• oplossingen op Maat

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Meer info op onze website!

WWW.TIGERBITEBENELUX.BE

Ontdek ook onze FleXiever zeefmachines

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@tigerbitebenelux.be

Nieuwendorpe 14

9900 Eeklo

Een goed

sloopopvolgingsplan

is geen kinderspel.

helpt u graag.

info@profex.be

www.profex.be 0800 59 002


Bescherm en verzeker uw bedrijf

tegen cyberaanvallen

Het aantal cyberaanvallen blijft in een verontrustend tempo toenemen. De vraag is niet langer of uw bedrijf ooit het slachtoffer zal worden

van een cyberaanval, maar wanneer. Hoe beschermt u zich het best tegen deze constante dreiging? En kunt u zich daarvoor verzekeren?

RecyclePro vroeg het aan Elien De Both, Corporate Consultant bij Group Casier.

Tekst Elien De Both | Beeld Casier

Elk type bedrijf wordt tegenwoordig geconfronteerd

met (de dreiging van) cyberaanvallen. Ook

recyclage bedrijven ontspringen de dans niet.

Meestal wordt er geprobeerd om gegevens te

stelen of activiteiten stil te leggen. Pas nadat u een

bepaalde som betaald hebt, kunt u uw gegevens

terug krijgen of uw activiteiten hervatten.

Vormen en gevolgen

Een cyberincident kan veel vormen aannemen:

een datalek door hacking, een medewerker die

een laptop verliest, ransomware (gijzeling van

gegevens waarbij u losgeld – vaak in bitcoin –

moet betalen om de gegevens te deblokkeren),

CEO-fraude (een fraudeur die zich uitgeeft voor

de CEO van uw bedrijf en opdracht geeft tot

betaling van grote geldbedragen), het hacken

van de telefooncentrale om vervolgens daarlangs

vanuit alle uithoeken van de wereld telefoontjes

te plegen … De mogelijke gevolgen zijn niet min:

gelekte gegevens, inbreuk op GDPR, betaling van

losgeld, verlies van geld door fraude, achterstanden

in productie en bijhorend omzetverlies, verlies van

klanten of leveranciers, reputatieschade ...

Voorbeeld

Een hacker baant zich een weg door de

software van uw industriële processen en legt

alle machines, lopende banden en aanwezige

computers stil. De hacker neemt contact op met

iemand van uw bedrijf en vraagt losgeld in bitcoin

in ruil voor het opnieuw operationeel maken

van uw bedrijf. Doordat alle bedrijfsprocessen

stilliggen, loopt u omzet mis, kan het personeel

niet werken maar moet het wel betaald worden en

wordt uw reputatie beschadigd (het nieuws wordt

opgepikt en volledig uitgesmeerd in de pers).

Bijkomend probleem is dat er bedrijfsgeheimen

De vraag is niet langer of uw bedrijf ooit het

slachtoffer zal worden van een cyberaanval,

maar wanneer. Hoe beschermt u zich het best

tegen deze constante dreiging?

en bijgehouden persoons- of bedrijfsgegevens

van klanten, leveranciers en andere stakeholders

zijn gestolen. U hebt geen enkele garantie dat

de gijzeling ook echt zal ophouden, nadat u het

losgeld hebt betaald.

Cyberverzekering

Een cyberverzekering is er niet alleen voor digitale

bedrijven maar voor alle bedrijven die op

welke manier dan ook software gebruiken op

de werkvloer (bijvoorbeeld voor de dagelijkse

admini stratieve werking of voor de aansturing van

machines) of/en waarvan de medewerkers via hun

laptop/gsm toegang hebben tot het netwerk van

het bedrijf. Met andere woorden, 99,9% van alle

economische activiteiten. Bij een cyberincident zijn

de eerste 48 uur cruciaal om de (reputatie)schade

te beperken. Wie een cyberverzekering heeft

afgesloten, kan 24/7 een beroep doen op diensten

van de verzekeraar (noodnummer), heel dikwijls

‘Een cyberverzekering is een sluitstuk

van een geheel aan maatregelen om

cyberincidenten te voorkomen’

in samenwerking met specialisten (bijvoorbeeld

advocaten, IT’ers, communicatiespecialisten en

forensische onderzoekers). U krijgt dus praktische

bijstand om de bedrijfsvoering zo snel mogelijk

te hernemen. De cyberverzekering biedt dekking

voor de eigen schade (kosten voor onderzoek

en melding bij data-inbreuk, bedrijfsstilstand,

cyberafpersing …) en voor de schade aan derden

(privacy-aansprakelijkheid, personenschade …).

Preventieve maatregelen

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen, ook

als het over cyberveiligheid gaat. Maak daarom

in de eerste plaats werk van een goed opgezette

beveiliging: bescherm alle accounts met voldoende

veilige wachtwoorden en tweefactor-authenticatie,

werk strenge interne procedures uit, test uw

systemen regelmatig tegen intrusies, organiseer

geregeld cyberopleidingen voor uw personeel …

Bepaalde cyberverzekeringen dekken bijkomende

preventieve maatregelen zoals een ‘infrastructure

vulnerability assessment’ of ‘vendor security

assessment’. Deze tools creëren een bewustzijn

bij uw medewerkers en verlagen proactief de

kans op een cyberaanval. Opgelet: verzekeraars

die cyberdekkingen aanbieden, verwachten

dat u zo veel mogelijk preventieve maatregelen

implementeert voor u een cyberverzekering afsluit.

Zonder een degelijk preventiebeleid is het zeer

moeilijk geworden om nog dekking te vinden op

de verzekeringsmarkt, aangezien alle verzekeraars

geconfronteerd worden met een enorm toenemende

schadelast. Een cyberverzekering is dus

een sluitstuk van een geheel aan maatregelen om

cyberincidenten te voorkomen.

Meer info over cyberverzekeringen vindt u op

www.casier.be/cyberverzekering. FR: www.casier.

be/assurance-cyber

Hebt u vragen over dit thema of wenst u een

verkennend gesprek over de mogelijkheden voor

een cyberverzekering voor uw bedrijf? Neem dan

contact op met Elien De Both, Corporate Consultant

bij Group Casier, e.de.both@casier.be ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

81


De oplossing voor uw stof De overlast. oplossing voor uw stof overlast

De oplossing voor uw stof overlast

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

Vraag om een demo bij u op Vraag het om bedrijf. een demo bij u op het bedrijf.

35290 Info@beepro-bv.com +31-622935290www.beepro-bv.com

Info@beepro-bv.com www.be


RECYCLAGEFABRIEK VOOR

GLASWOL IN DE STEIGERS

Ook technisch is de recyclage van glaswol niet zonder zijn uitdagingen, vooral door de grote variëteit in samenstelling.

Energieverliezen beperken begint met isolatie. Glaswol is daarom in zijn oorsprong al een product dat duurzaamheid in het DNA draagt. Knauf

Insulation wil nu de volgende stap zetten en de kringloop van glaswol volledig sluiten. Op zijn site in Visé start het een recyclageproject om

uiteindelijk van glaswol dat gerecupereerd wordt op sloop- en bouwwerven weer nieuw glaswol te maken. De pilootinstallatie in aanbouw

zal 5.000 à 7.000 ton glaswol kunnen verwerken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Knauf Insulation

Knauf Insulation draagt duurzaamheid hoog in

het vaandel. In zijn strategie 2010 – 2020 ‘For a

better world’ engageerde de producent zich al om

70% van zijn eigen afval te recycleren. Met een

nieuwe investering wil het daar nu een duidelijk

vervolg aan breien. Circular Economy Manager

Western Europe Marc Bosmans: “Onze glaswol

bevat tot 80% gerecycleerd materiaal. Dat is

vandaag misschien voldoende om duurzaam

bezig te zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat

het morgen meer zal moeten zijn. Dat we aan

de consument moeten kunnen bewijzen dat onze

producten niet alleen recycleerbaar zijn, maar

ook effectief gerecycleerd worden. Daarenboven

verhoogt de concurrentie op de markt voor

glasscherven. Daarom nemen we nu het voortouw

om de technologie om glaswol te recycleren onder

de knie te krijgen en mee te bouwen aan een

koolstofneutrale toekomst.”

Andere aanpak op werven nodig

Het potentieel is er alvast. De enige officiële

cijfers zijn die van Frankrijk. Daar komt er elk

jaar 70.000 à 80.000 ton glaswolafval vrij. Voor

de Benelux zou dat dan een volume van 10.000

à 15.000 ton betekenen. “Met de relancegolf

die Europa wil ontketenen zouden die aantallen

alleen maar stijgen. Materiaal genoeg dus,

wat er moet veranderen dat is de cultuur op

bouwwerven. Glaswol zou selectief ingezameld

moeten worden om onzuiverheden te vermijden

die een efficiënte recyclage in de weg staan”,

vertelt Bosmans. Dat gebeurt nu bijna nergens.

En dan is er ook nog het logistieke plaatje. “Dat

brengt allemaal extra kosten met zich mee,

terwijl de prijzen voor het verbranden van bouwen

sloopafval hier net nog relatief laag liggen.

Ze schommelen rond de 160 euro, in buurlanden

Nederland en Duitsland is dat respectievelijk

160 tot 220 euro en gemiddeld 400 euro. Dat

neemt niet weg dat we vanuit de markt voelen

dat de tijd er rijp voor is. Dat de wil om een

duurzame maatschappij te bouwen groter dan

ooit is bij alle stakeholders.”

Juiste combinatie van

technologieën vinden

Ook technisch is de recyclage van glaswol niet

zonder zijn uitdagingen. Bosmans: “Vooral

door de grote variëteit in materialen die we

mogen verwachten. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

83


BEYOND BASICS >>

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

www.smart-equipment.com


Naar gelang de leeftijd van de gebruikte glaswol,

kan de samenstelling immers enorm verschillen.

We zullen ook onze productieprocessen daarop

moeten enten. Dat de recyclagefabriek er daarom

in Visé komt is dus geen toeval. Er zit heel veel

knowhow over onze processen verzameld bij onze

ingenieurs. Glas smelten is al tientallen jaren

onze corebusiness. We zijn er van overtuigd dat

we het proces stabiel krijgen en geoptimaliseerd

voor de verwerking van industriële volumes.” Het

recyclageproces zal uit verschillende stappen

bestaan. Eerst gebeurt er een densificatie,

zodat het glaswolafval in balen of big bags kan

worden verzameld. De pilootinstallatie moet dan

uitmaken wat het beste smeltproces. “Hoeveel

onzuiverheden kunnen we in de toekomst

tolereren op dit soort recyclageproces zonder aan

kwaliteit in te boeten?” Het gesmolten glas valt

dan in water om er kleine glasgranulaten van te

maken die dan weer in de processen van Knauf

Insulation geïntroduceerd kunnen worden.

Volledige waardeketen in betrekken

“Eigenlijk passen we in de recyclage de technieken

toe die we kennen in de productie, maar dan in

een totaal andere volgorde. Eenmaal we alles

geleerd hebben wat we moeten leren in de

pilootinstallatie hopen we tot een volcontinue

werking over te gaan die de capaciteit twee

tot drie keer zo hoog opdrijft. Daarin is het

een kwestie om de techniek helemaal op punt

te krijgen. Door een systeem van uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid of door hogere

stortprijzen kan dan ook de rendabiliteit verder

in de hand gewerkt worden.” Momenteel draagt

Knauf Insulation deze investering alleen om de

‘Onze glaswol bevat

tot 80% gerecycleerd

materiaal. Dat is

vandaag misschien

voldoende om

duurzaam bezig te

zijn, maar we zijn

ervan overtuigd dat

het morgen meer zal

moeten zijn’

pilootinstallatie gebouwd te krijgen. “Omdat we

erin geloven dat we het goed krijgen. Maar we

gaan wel met de verschillende overheden rond

de tafel zitten. Er is materiaal nodig om de markt

verder te laten aanzwengelen. En daar zullen

we de hele waardeketen in moeten betrekken”,

besluit Bosmans. ❚

Marc Bosmans: “Eigenlijk passen we in de recyclage

de technieken toe die we kennen in de productie,

maar dan in een totaal andere volgorde.”

Op zijn site in Visé start Knauf Insulation een recyclageproject om uiteindelijk van glaswol dat gerecupereerd wordt op sloop- en bouwwerven weer nieuw glaswol te maken

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


Kringloop van EPS sluiten

In 2025 wordt in Europa zo’n 150.000 ton EPS uit sloop verwacht. EPS, dat beter bekend staat als piepschuim, dient in de bouw vooral voor de

isolatie van gebouwen. Een volume dat nu grotendeels in de verbrandingsoven landt, omdat het veelal verlijmd is met bitumen. Om deze twee

waardevolle materialen toch een tweede leven te kunnen geven zijn Kingspan Unidek, Renewi en PolyStyreneLoop een pilootproject gestart.

De resultaten zijn alvast veelbelovend.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Renewi

Van die 150.000 ton EPS zou er zo’n 40% in aanmerking komen voor

recyclage. Het materiaal mag immers niet te vervuild zijn met bitumen om

verwerkt te kunnen worden. Recyclagebedrijf PolyStyreneLoop (PSLoop) legt

de lat (vooralsnog) op 10% vervuiling. Maar dat is niet de enige uitdaging.

Het begint met het bewust maken van iedereen op de bouw- of sloopplaats

dat er weldegelijk nog mogelijkheden liggen voor dit materiaal om het zo

zuiver mogelijk in te zamelen. Men moet er verder rekening mee houden

dat EPS brandvertragend werkt door de aanwezigheid van de vlamvertrager

HBCD. Het is verboden om EPS dat nog HBCD bevat te hergebruiken. De

vlamvertrager zal dus eerst afgescheiden moeten worden. Het is tevens een

volumineus maar bijzonder licht materiaal, waardoor de transportkosten dus

al snel oplopen.

Zo zuiver mogelijke fractie

Met piloottesten willen de drie partners Kingspan Unidek, Renewi en PSLoop

aantonen dat EPS gerecycleerd kan worden. “Samenwerking staat bij ons

centraal”, aldus Jan Noordegraaf, directeur PSLoop Coöperatief. “We zijn

daarom trots om met Kingspan Unidek en Renewi innovatieve oplossingen te

vinden om steeds meer waarde te creëren.” De eerste testen zijn al achter de

rug en laten het beste vermoeden voor de toekomst. Zoals gezegd begint dit

verhaal op de werf. Er werd gezorgd voor de juiste instructies aan slopers om

het materiaal beter aan de bron te scheiden, waardoor losse stukken bitumen

niet met het EPS vervuild raken. Vervolgens gebeurt er, nadat het materiaal

door de shredder is gepasseerd, een mechanische scheidingsstap (windshifters

en magneetband) om het bitumen en het metalen bevestigingsmateriaal dat

Met piloottesten willen de drie partners Kingspan Unidek, Renewi en PSLoop aantonen dat EPS gerecycleerd kan worden

86 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De capaciteit van de fabriek van PSLoop in Terneuzen kan in eerste instantie een input van 3.300 ton verwerken tot recyclaat.

nog aan het EPS isolatiemateriaal kleeft uit elkaar te halen. Losse stukken

bitumen worden manueel verder uitgesorteerd. De uitdaging zit hem in

het finetunen van de installatie, zodat er een zo groot mogelijke zuivere

fractie ontstaat die geschikt is voor de processen van PSLoop. Het labo van

het Fraunhofer Instituut beoordeelt samples om die kwaliteit op te volgen.

Ondertussen bekijkt Renewi ook zelf of er nieuwe technieken zijn om tot een

hogere terugwinning van EPS te komen.

Tot 12.000 ton per jaar?

Momenteel wordt de technische haalbaarheid ingeschat. Pas daarna gaat

men kijken naar de economische rendabiliteit. Vooral automatisering en

schaalgrootte zullen daarin een rol spelen. De capaciteit van de fabriek

van PSLoop in Terneuzen kan in eerste instantie een input van 3.300 ton

verwerken. Er zijn plannen om de capaciteit verder uit te breiden tot 12.000

ton per jaar. Het resultaat van het scheidingsproces is dat EPS weer kan

worden toegepast als volwaardig isolatiemateriaal, terwijl de afgescheiden

brandvertrager een tweede leven kan krijgen in witgoed (bijvoorbeeld

koelkasten). De bitumen, tenslotte, kan dienen als citumen of als onderdeel

van asfaltering. Een prachtig voorbeeld van hoe kringlopen gesloten kunnen

worden. “Wij focussen ons op het verkrijgen van waarde uit afval, door

innovatieve oplossingen te bieden, afvalstromen efficiënt in te zamelen, en

deze te hergebruiken en recycleren tot nieuwe grondstoffen”, aldus Bert-Jan

Westerik, commercieel directeur Nederland Renewi. “Dit is hard nodig, want

primaire grondstoffen worden schaarser. De samenwerking met Kingspan

Unidek en PSLoop sluit hierop naadloos aan.”

‘De uitdaging zit hem in het

finetunen van de installatie,

zodat er een zo groot mogelijke

zuivere fractie ontstaat die

geschikt is voor de processen

van PSLoop’

Bouw onderzoekt alternatieven

De eerste reacties uit de markt zijn alvast positief. Diverse aannemers

en sloopbedrijven zijn bewust bezig met het verduurzamen van de

materialenstroom. Ze zijn heel goed op de hoogte van ontwikkelingen en

werken graag mee aan pilots om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Bovendien worden de kosten voor het afvoeren steeds hoger. Dit doet de

sector ook uitkijken naar alternatieven. “We dagen onze industrie graag uit

om te komen tot circulaire, innovatieve oplossingen die écht impact maken”,

zegt Teun van Schadewijk, business developer bij Kingspan Unidek. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

87


7,5 MILJOEN EURO STEUN

VOOR ONEINDIGE RECYCLAGE

VAN KUNSTSTOFFEN

De huidige wereldmarkt wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar duurzame recyclageoplossingen voor kunststofafval.

Indaver investeert sinds een aantal jaren in ‘Plastics2chemicals’ (P2C), een programma om een veilig recyclageproces voor post-consumer

kunststoffen te ontwikkelen, want daarvoor bestaan nu nog geen goede recyclagemogelijkheden. Van de Vlaamse regering krijgt de

afvalbeheerder daarvoor 7,5 miljoen euro aan technologiesteun. Blijkt het project winstgevend dan zal dat bedrag voor de helft moeten

worden terugbetaald.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Indaver en Vlaamse Regering

Met zijn P2C-installatie wil Indaver een veilige

en duurzame oplossing voor post-consumer

kunststofafval ontwikkelen. Jaren van onderzoek

en ontwikkeling hebben geleid tot een

depolymerisatieproces waarbij kunststoffen

worden omgezet in hoogwaardige gerecycleerde

grondstoffen voor de (petro)chemische industrie,

zoals styreen, nafta en waxen. Met zijn jarenlange

expertise op het gebied van afvalrecyclage tot

op moleculair niveau heeft Indaver bijgedragen

om de positieve uitkomst van het P2C-project

te bespoedigen. Paul De Bruycker, CEO Indaver:

“Met ons innovatieve Plastics2chemicals project,

zal Indaver erin slagen om plastics te recycleren

tot basischemicaliën voor de industrie. We maken

zo onze ambities waar om als afvalbeheerder

een essentiële rol te spelen in de circulaire

economie. We winnen waardevolle grondstoffen

terug uit plastics en creëren zo waarde voor de

maatschappij en onze klanten.”

Strategische technologiesteun

Een project waar de Vlaamse regering nu ook in

wil investeren. Ze heeft 7,5 miljoen euro steun

toegekend. “Nieuw is dat bij een goed rendement

de helft van het toegekende bedrag terugbetaald

zal worden”, aldus minister Hilde Crevits. “We

koppelen steun aan rendement. Als er goede

resultaten geboekt worden, zal Vlaanderen via

terugbetaalbare voorschotten een deel van haar

investering terugwinnen.” Het bedrag van 3,75

miljoen euro wordt volledig terugbetaald bij een

succesvolle realisatie en gedeeltelijk indien de

investering de verwachting niet helemaal inlost.

Is het project succesvoller dan verwacht dan

Hilde Crevits: “We koppelen steun aan rendement.

Als er goede resultaten geboekt worden, zal

Vlaanderen via terugbetaalbare voorschotten een

deel van haar investering terugwinnen.”

P2C is een project waar de Vlaamse

regering nu ook in wil investeren. Ze

heeft 7,5 miljoen euro steun toegekend.

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


etaalt Indaver zelfs tot 10% meer terug dan het

terugvorderbaar bedrag. Indaver zelf investeert

60,5 miljoen euro in de nieuwe vestiging.

Van 90.000 ton CO 2

besparen naar

225.000 ton

Het depolymerisatie- en reinigingsproces werd

intensief getest in samenwerking met Vlaamse

universiteiten, waar Indaver’s eigen test opstelling

werd gebruikt. Deze testopstelling is nu doorontwikkeld

tot een chemische minifabriek. Met de

investering en steun van de Vlaamse regering wil

Indaver nu een demo-installatie met een recyclagecapaciteit

van 31.000 ton per jaar bouwen. De

demo-installatie zal afval uit poly styreen en

gemengde polyolefinen recycleren en zou tegen

2024 operationeel moeten zijn. Als alles volgens

plan verloopt, zal Indaver in 2027 inves teren in een

volgende stap: de bouw van een speciale recyclageinstallatie

voor polystyreen en polyolefinen. Dit

zou op termijn tot een extra tewerkstelling voor

ongeveer 100 mensen moeten leiden en tot een

besparing van eerst 90.000 ton CO 2

per jaar (demoinstallatie)

en later 225.000 ton CO 2

per jaar (vanaf

2027). Crevits: “Vlaanderen is een belangrijke

pionier in het hergebruik van plastics. Deze

investering is belangrijk voor het milieu en in het

kader van de circulaire economie en het klimaat.”

Nauwe samenwerking

Omdat hoogwaardige gerecycleerde grond stoffen

worden gebruikt om de huidige grond stoffen

te vervangen, is nauwe samenwerking met de

In totaal heeft Indaver plannen voor verschillende installaties in Europa om

uiteindelijk 1 miljoen ton kunststoffen te recycleren.

chemische industrie essentieel. Om de afzet

te waarborgen van deze grond stoffen die voor

de chemische industrie worden geprodu ceerd,

werkt Indaver samen met styreen- en polyolefineproducenten

die de status van voorkeurspartner

hebben. In totaal heeft Indaver plannen voor

verschillende installaties in Europa om uiteindelijk

1 miljoen ton kunststoffen te recycleren. ❚

‘Dit zou op termijn tot een besparing moeten

leiden van eerst 90.000 ton CO 2

per jaar

(demo-installatie) en later 225.000 ton CO 2

per jaar (vanaf 2027)’

De demo-installatie zal afval uit polystyreen en gemengde polyolefinen recycleren en zou tegen 2024

operationeel moeten zijn.

Het P2C proces in beeld.

Paul De Bruycker: “Met ons innovatieve

Plastics2chemicals project, zal Indaver

erin slagen om plastics te recycleren tot

basischemicaliën voor de industrie.”

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


Nieuwe spelregels voor import

en export afval op komst

Om afval te importeren en exporteren, moeten bedrijven rekening houden met EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen.

Een wetgeving die bedrijven vaak grijze haren bezorgde door de administratieve verplichtingen en de soms oplopende wachttijden. Een

nieuwe versie moet aan die grieven tegemoetkomen en het makkelijker maken om afval binnen Europa te importeren en exporteren. Tegelijk

wordt export naar buiten Europa strenger aangepakt om erover te waken dat het afval wel degelijk een tweede leven zal krijgen. Dat is alvast

de basis van het voorstel dat nu op tafel ligt en dit jaar langs de Europese organen moet passeren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De Europese Commissie publiceerde op 17/11

jongstleden een voorstel tot herziening van de

EVOA wetgeving. Tot 17 januari werd een publieke

consultatie gehouden, waarin alle betrokken stakeholders

de mogelijkheid kregen om hun input te

geven. De volgende stappen zijn dan de Europese

Raad en het Europese parlement, voor bereidend

werk van nog ongeveer anderhalf jaar, om dan in

2023 uit te monden in nieuwe regelgeving.

Naar digitale transportdocumenten

Een eerste belangrijke werf voor de Commissie was

het vinden van een manier om het transport van

afval binnen Europa te faciliteren. Een belangrijke

voorwaarde om Europa uit te bouwen tot

recyclage hub. Digitalisering zal daarin de sleutel

tot succes worden. Het voorstel spreekt over

het opzetten van een Europees gecentraliseerd

systeem voor de digitalisering van notificaties. Dit

zou een geweldige stap voorwaarts betekenen.

Hoewel Vlaanderen al een systeem kent om EVOAdossiers

te digitaliseren en we met Ewastra een

systeem hebben om afvaltransportdocumenten te

digitaliseren, staan de meeste lidstaten op dat vlak

nog nergens.. Documenten verwerken kan daar

bijzonder veel tijd opslorpen. Met een Europese

aanpak daarentegen zouden ze een plug-and-play

systeem aangereikt krijgen om snel de efficiëntie

voor recyclagebedrijven te verhogen. Een project

van langere adem, want na de goedkeuring zal

het nog één tot twee jaar duren vooraleer het

er effectief is. Een goede tussenoplossing zou

daarom zijn dat autoriteiten ook elektronische

middelen aanvaarden om de notificaties in goede

banen te leiden.

Aanpassing procedure ‘vooraf

goedgekeurde inrichtingen’

Een tweede element in het faciliteren van

afvaltransport en -export binnen Europa is een

aanpassing in de procedure voor ‘vooraf goedgekeurde

inrichtingen’ (PAF-statuut). Een statuut

dat de mogelijkheid geeft om kennis gevingen in

te dienen die voor een langere periode geldig zijn

en de administratielast voor recyclagebedrijven

90 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De tweede reeks van aanpassingen aan de EVOAwetgeving

hebben te maken met de export van afval

buiten Europa. Vooral voor de export naar niet-OESO

landen worden bijkomende verplichtingen voorgesteld.

gevoelig verlaagt. Het voorstel wil deze periode

enerzijds verlengen van maximaal drie tot minimaal

zeven jaar en anderzijds de bewijslast

verleggen. Als de autoriteiten het statuut voor

een kortere periode dan die zeven jaar willen

goedkeuren, zullen ze zelf moeten uitleggen en

aantonen waarom dat bevorderlijk is.

Ongelijke concurrentie met virgin

materiaal blijft

Hiermee wordt al een flinke stap voorwaarts gezet

in het faciliteren van afvaltransport en -export.

Wel moet nog steeds een ongelijke concurrentie

aangegaan worden met virgin materialen. Daar

brengt dit voorstel helaas nog geen verandering

in. Als het afval opgewerkt is tot secundaire grondstoffen

die niks moeten inboeten aan kwaliteit

ten opzichte van virgin materialen, waarom vallen

ze dan nog onder de EVOA-wetgeving, die veel

zwaardere verplichtingen met zich meebrengt

voor recyclage bedrijven? Daarnaast blijven er nog

te veel (onnodige) notificaties over. Hoewel het

vaak om hernieuwingen gaat, moeten de lokale

autoriteiten uitgaan van tabula rasa en telkens

dezelfde informatie opvragen en goedkeuren. Het

zou al een flinke slok op de borrel schelen mocht er

voor afval met dezelfde samenstelling niet telkens

een nieuw dossier geopend moeten worden.

Strenger exportregels naar

niet-OESO landen

De tweede reeks van aanpassingen aan de

EVOA-wetgeving hebben te maken met de export

van afval buiten Europa. Vooral voor de export

Een eerste belangrijke werf voor de Commissie was het vinden van een manier om het transport van afval

binnen Europa te faciliteren. Het voorstel spreekt over het opzetten van een Europees gecentraliseerd systeem

voor de digitalisering van notificaties.

naar niet-OESO landen worden bijkomende verplichtingen

voorgesteld en wil men evolueren

naar een dubbel controlesysteem. Zo zou er een

Europese lijst moeten komen van landen waarnaar

export mogelijk is, die elke twee jaar een update

krijgt. Die landen moeten dan expliciet aantonen

dat ze afval willen ontvangen, dat er een nationaal

afvalbeleid voor bestaat en dat ze het afval

op een correcte manier verwerkt zal worden qua

capaciteit en kwaliteit. Daarnaast zouden deze

installaties een onafhankelijke audit moeten

ondergaan door een derde partij. OESO-landen

daarentegen krijgen een flexibelere behandeling,

aangezien men ervan uitgaat dat ze ecologisch al

een stapje verder staan en duidelijke normeringen

rond de verwerking van afval in voege hebben.

Hier geldt de Europese regelgeving. Ook in deze

brengt de nieuwe wetgeving ons overigens geen

stap dichter bij een gelijk speelveld tussen virgin

en secundaire grondstoffen. In een prijsbewuste

markt die sterk om prijzen draait, staan administratieve

lasten als deze een doorbraak op grote

schaal van recyclaat in de weg. Afwachten of daar

nog aan gesleuteld zal worden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

91


Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

Met trots vertegenwoordigen wij

®

NEW ELV RECYCLING TECHNOLOGY

WWW.IRIS-MEC.COM

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900

Naamloos-2 1 09-02-2022 16:55


De TOP en FLOP in elke schakel van

de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet

recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Top: selectief slopen

Op grote afbraak- en renovatiewerken wordt het sloopafval steeds vaker

apart gehouden en selectief ingezameld. Belangrijk hierin is wel dat de

ont manteling nauwgezet en efficiënt gebeurt om zeker te zijn dat de verschillende

fracties van goede kwaliteit zijn.

Flop: oplossing voor asbest

Asbest werd jarenlang geproduceerd en gebruikt in tal van toepassingen.

Vandaag wordt deze afvalstroom omwille van de hoge verwerkingskost nog

te vaak illegaal met ander afval vermengd. Een effectieve handhaving is hier

meer dan nodig. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 93


• VROEGTIJDIGE ROOKDETECTIE

• ONMIDDELLIJKE VISUELE VERIFICATIE

• ALS ENIGE BOSEC GEKEURD

EN ERKEND DOOR UW VERZEKERAAR

Dankzij SmokeCatcher ® Certified van video rookdetectie specialist

Araani, wordt uw brandveiligheid naar een hoger niveau getild!

De SmokeCatcher ® Certified camera, als enige zowel BOSEC

gekeurd in België als CNPP Certified in Frankrijk, detecteert een

smeulbrand van aan de bron, waardoor elk incident in de kiem

gesmoord wordt. Naast snelle detectie biedt de SmokeCatcher ®

Certified onmiddellijke visuele verificatie op uw smartphone,

tablet, computer…

SmokeCatcher ® Certified kan perfect geïntegreerd worden in uw

bestaande branddetectiesysteem, om de meest kritieke zones

extra te beveiligen.

Vind onze erkende installateurs via www.araani.com.

Araani NV

Luipaardstraat 12 - 8500 Kortrijk

T +32 (0) 56 49 93 94

info@araani.com - www.araani.com


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar recyclepro.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

ARAANI

Luipaardstraat 12

8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CASIER RISK & INSURANCE CVBA

Waalvest 2 /0001

8930 MENEN

T +32 56 51 12 01

F +32 56 51 01 47

E info@casier.be

EURO RENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

E deurne@eurorent.be

W www.eurorent.be

W www.casier.be

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

T +31 88-006 5300

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

B.L.W VISSER

Cromhoffsbleekweg 146

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 4319661

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@cbs-beton.com

E info@gmrecycling.be

W www.cbs-beton.com

W www.gmrecycling.be

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

GROENEVELD - BEKA

Tweede Industrieweg 1

Demerstraat 32

BASCULES ROBBE

Noordlaan 7

8820 TORHOUT

T +32 50 21 25 47

E info@basculesrobbe.be

W www.basculesrobbe.be

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

E info@bekalube.be

W www.groeneveld-beka.com

BRONNEBERG

BEEPRO

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

LABOCONSTRUCT

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@beepro-bv.com

E info@bronneberg.nl

E info@demtech.eu

E info@laboconstruct.be

W www.beepro-bv.com

W www.bronneberg.nl

W www.demtech.eu

W www.laboconstruct.be

96 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

REKUPP

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info-recycling@lybover.be

W www.lybover.be/recycling

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

Godefriduskaai 16, 4th floor

2000 ANTWERPEN

T +32 3 339 40 00

E info@rekupp.be

W www.rekupp.be

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

TRAMAC NV

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.marlex.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

TYPHOON NV

ROTAR INTERNATIONAL BV

Grote Heerweg 67

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

8791 BEVEREN - LEIE

T +32 56 69 46 50

F +32 56 75 46 60

E info@typhoon.be

W www.typhoon.be

E info@rds.eu

W www.rds.eu

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.multinet.nl

W www.recybo.be

W www.smart-equipment.com

W www.valvan.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

97


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

98 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

ALLU D-SERIE

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

TERRA SELECT T60

WE ARE

RECYCLING

EVOQUIP COLT 1000

TEREX FINLAY I-120 RS

TEUTON Z60


GIPO

Exclusieve importeur

POWERSCREEN

VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!