25.02.2022 Views

NFM 39-22 web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>39</strong> • LENTE 20<strong>22</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

SATISH KUMAR<br />

ELEGANTE EENVOUD<br />

GELD EN DIENSTVERLENING, ZO KAN HET OOK!<br />

KEES KLOMP<br />

ODE AAN THAY<br />

GIJSBERT KOREN<br />

WE ARE STEWARDS<br />

THEMA<br />

Internemen<br />

MARK KULSDOM<br />

EAT VEGAN<br />

ALAN MCSMITH<br />

DE LEIDER IN JEZELF<br />

JOSETTE DIJKHUIZEN<br />

SOLIDAIR ONDERNEMEN<br />

FEMKE STRUIKSMA<br />

DE WURGGREEP VAN<br />

HET PATRIARCHAAT<br />

JACK COX • JAC HIELEMA • NADINE MAARHUIS • KEES VAN DER STEL • IVO VALKENBURG


New Financial Forum<br />

Samen werken aan<br />

een nieuwe economie<br />

Missie<br />

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie,<br />

dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden:<br />

duurzaam, sociaal, inclusief en verantwoord.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de<br />

oude economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient<br />

de financiële sector een aanjagende rol te vervullen richting een<br />

nieuwe economie.<br />

Ambitie<br />

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie<br />

en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve<br />

ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe<br />

economie versneld tot stand te brengen.<br />

De stichting New Financial<br />

Forum is opgericht in 2014 op<br />

initiatief van Willem Vreeswijk.<br />

Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure,<br />

De Goudse, HDI Global<br />

Specialty, Lindenhaeghe,<br />

Nationale Waarborg, Turien<br />

& Co., Univé en Yellowtail zijn<br />

partners van de stichting.<br />

Dankzij hun support komt de<br />

missie van de stichting een<br />

stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Dit doen we met drie pijlers:<br />

• New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden,<br />

visies en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door<br />

middel van magazines, nieuwsbrieven, events, storytelling,<br />

films en dialoogsessies.<br />

• New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke<br />

wortels in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om<br />

ondernemers te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe<br />

economie.<br />

• New Financial Academy biedt opleidingen, trainingen en coaching<br />

die zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit<br />

hart, hoofd en handen.<br />

Werk mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


INTERNEMEN<br />

VOORWOORD<br />

Internemen<br />

Het thema van deze lente-editie is Internemen, een<br />

zelfbedacht woord dat staat voor ondernemen en<br />

interzijn. Dit is ondernemerschap gestoeld op de<br />

overtuiging dat alle levende wezens met elkaar<br />

verbonden zijn en dat er zonder ecologie geen<br />

economie kan bestaan.<br />

Is internemen dan iets nieuws? Welnee. Voorbeelden genoeg<br />

uit het verleden. Alleen is de urgentie nog nooit zo groot<br />

geweest. Steeds meer mensen die een bedrijf starten, keren de<br />

huidige economische dogma’s de rug toe en geven op hun eigen<br />

manier invulling aan internemen. Dat kan bijvoorbeeld<br />

op basis van het steward-ownershipmodel. In deze edtie aandacht<br />

voor onder meer YouBeDo, Moonback en Odin, duurzame<br />

alternatieven voor Bol.com, Booking.com en de supermarkt.<br />

Tevens in deze editie voorbeelden van andere bedrijven<br />

die de wereld beter maken, zoals: De Clique, MUD Jeans,<br />

i-did, Happy Tosti en The Dutch Weedburger.<br />

Misschien wel de grootste les over duurzaamheid is te vinden<br />

in het recent in het Nederlands vertaalde boek ‘Elegante<br />

eenvoud’ van Satish Kumar (84), waar in deze editie uitgebreid<br />

aandacht voor is. Volgens Kumar is eenvoud dé weg naar duurzaamheid.<br />

Hij schrijft onder meer: “Gepast economisch handelen<br />

baseert zich op juiste relaties met alle levende wezens<br />

op aarde, ons thuis. Momenteel weten mensen<br />

niet wat economie werkelijk betekent. “<br />

Volgens Kumar zijn de pijlers van de echte<br />

economie; land, arbeid en kapitaal. “Land<br />

staat voor de hele natuur. Alles komt van het<br />

land en alles keert terug naar het land. Management<br />

van het land – van bomen, rivieren,<br />

bergen, bossen, de bodem, dieren en vissen<br />

– is de basis van echte economie. Maar de<br />

“ER IS GEEN<br />

ECONOMIE<br />

ZONDER MILIEU”<br />

overheid zegt: ‘Zorg voor milieu en natuur stagneert de economie.’<br />

Maar feitelijk is er helemaal geen economie zonder<br />

natuurlijk milieu. Daarom is land het eerste grondbeginsel<br />

van de economie. En daarom vormt een juiste relatie tot het<br />

natuurlijk milieu de basis van een goede economie.”<br />

De tweede pijler ‘arbeid’ staat voor de verbeeldingskracht,<br />

creativiteit en vaardigheden van mensen en de derde pijler<br />

‘financieel kapitaal’ staat voor een ruilvorm om transacties<br />

mogelijk te maken en daar moet het volgens Kumar dan ook<br />

bij blijven. “We hebben behoefte aan een systeem dat deze<br />

drie pijlers naar waarde weet te schatten binnen de context<br />

van een geïntegreerd geheel.”<br />

Een betere uitleg van Internemen zou ikzelf niet kunnen<br />

geven.<br />

In dit kader is het bijna onmogelijk om niet stil te staan<br />

bij het overlijden van de boeddhistische zenleraar, monnik,<br />

schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh, die op <strong>22</strong> januari<br />

20<strong>22</strong> op 95-jarige leeftijd overleed, precies de dag dat mijn<br />

moeder, als ze nog in leven was geweest, 95 jaar zou zijn geworden.<br />

Het woord ‘interzijn’ is door hem bedacht en drukt<br />

uit dat alles in een wederzijds afhankelijke relatie van elkaar<br />

staat. Een bloem kan bijvoorbeeld alleen bestaan dankzij zon,<br />

bodem, mineralen, water, warmte en wind. De bloem is er<br />

omdat het andere er is. Als één van de factoren<br />

ontbreekt, kan de bloem niet ontstaan en dus<br />

niet bestaan. En zo geldt het voor alle levende<br />

wezens op aarde.<br />

Wie zo naar de wereld kijkt, zal daar ook<br />

naar handelen. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE ECONOMIE<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>39</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

MEDEWERKERS<br />

Jack Cox, Josette Dijkhuizen, Jac Hielema, Kees<br />

Klomp, Nadine Maarhuis, Alan McSmith, Kees<br />

van der Stel, Femke Struiksma, Ivo Valkenburg<br />

6 12<br />

SATISH KUMAR ELEGANTE EENVOUD KEES KLOMP ODE AAN THAY<br />

FOTOGRAFIE<br />

Peter Beemsterboer, Jeroen Berkhout, Jerome<br />

Breton, Paul de Graaff, Laura Nijenhuis, Alfred<br />

Oosterman, Guido Pijper, Frank Poppelaars,<br />

Yke Ruessink, Sanne Schouwink<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € 44,95, excl<br />

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s<br />

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke<br />

toestemming van de Stichting New Financial<br />

Forum<br />

28 28<br />

MARK KULSDOM EAT VEGAN<br />

DRIEKANT THUISKOMEN OP<br />

HET WERK<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7420 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

38 42<br />

NADINE MAARHUIS INTERNEMEN FEMKE STRUIKSMA<br />

PUR SANG<br />

PATRIARCHALE WURGGREEP<br />

4 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INHOUD<br />

THEMA INTERNEMEN<br />

INTERVIEW<br />

14 Steward-ownership wint terrein in Nederland | Gijsbert<br />

Koren (We Are Stewards)<br />

14<br />

GIJSBERT KOREN WE ARE<br />

STEWARDS<br />

BOEKBESPREKING<br />

6 Eenvoud is de weg naar duurzaamheid | Satish Kumar<br />

ODE<br />

12 Ode aan Thay | Kees Klomp (lector Betekeniseconomie<br />

Hogeschool Rotterdam)<br />

BEST PRACTICE<br />

20 Bedrijven die de wereld beter maken | De Clique, MUD<br />

Jeans, i-did, Happy Tosti en The Dutch Weedburger<br />

60 Leergang De Betekenis van Rijkdom | Testimonials van<br />

Floris Koster, Leon van Gorp en Kim van den Anker<br />

34<br />

ALAN MCSMITH DE LEIDER<br />

IN JEZELF<br />

ESSAY<br />

34 Spoorzoeken naar de leider in jezelf | Wildernisgids<br />

Alan McSmith<br />

38 Internemen pur sang | Nadine Maarhuis (MaatschapWij)<br />

42 Hoe het patriarchaat ons allemaal in de wurggreep<br />

houdt | Schrijfster Femke Struiksma<br />

50 Solidair ondernemen als het nieuwe ondernemen |<br />

Ondernemer Josette Dijkhuizen<br />

54 Van jaloezie en hebzucht naar liefde en broederschap |<br />

Coach Kees van der Stel<br />

REPORTAGE<br />

28 Driekant: thuiskomen op het werk | Ivo Valkenburg<br />

50<br />

JOSETTE DIJKHUIZEN SOLIDAIR<br />

ONDERNEMEN<br />

COLUMN<br />

26 De moral van de markt | Jack Cox (Econsenso)<br />

48 Ondernemen en interzijn | Jac Hielema<br />

(Economy Transformers)<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 5


INTERNEMEN<br />

SATISH KUMAR: “EENVOUDIG<br />

ZIJN IS NET ZO ESSENTIEEL<br />

ALS EENVOUDIG LEVEN.”<br />

6 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

Als er één iemand is die internemen zijn hele leven ademt, dan is<br />

dat wel vredes- en milieuactivist, auteur, uitgever en oprichter van<br />

het Schumacher College Satish Kumar (85). Van Kumar, die ooit<br />

een vredespelgrimstocht van 13.000 kilometer liep, is het boek ‘Elegante<br />

eenvoud’ in een Nederlandse vertaling verschenen. “De mens<br />

zal duizenden jaren kunnen blijven voortbestaan als wij mensen<br />

lichtvoetig op aarde lopen en een leven van elegante eenvoud leven<br />

binnen de eenheid bodem, ziel en samenleving.”<br />

Eenvoud is de weg<br />

naar duurzaamheid<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Er zijn boeken die je nooit<br />

meer loslaten en je drastisch<br />

helpen je eigen richting te bepalen<br />

en in te durven slaan.<br />

Het werk van Kumar is dat<br />

al voor vele duizenden mensen<br />

geweest. In dit boek bundelt hij<br />

zijn wijsheid, ervaringen en reflectie<br />

die hij in vele decennia heeft opgedaan<br />

en biedt hij een concreet uitzicht op<br />

een beter leven voor mens, dier en planeet.<br />

“Een hebzuchtige, consumerende<br />

leefwijze buit de zwakkeren en de natuur<br />

uit, dat is onvermijdelijk. Als consumenten<br />

verspillen we hulpbronnen<br />

en onze tijd en energie aan het najagen<br />

van dingen die we niet nodig hebben.<br />

We stellen hebzucht boven behoefte,<br />

glamour boven elegantie en uitbuiting<br />

boven behoud. Leven in overvloed<br />

produceert afval, vervuiling en armoede”,<br />

aldus Kumar die hiermee haarfijn<br />

aanstipt waarom onze moderne wereld<br />

niet sociaal en duurzaam is.<br />

“Eenvoudig leven heeft niets met<br />

luiheid of passiviteit te maken”, zo<br />

schrijft hij in het voorwoord. “Onze<br />

consumerende manier van leven maakt<br />

ons juist lui, onbekwaam en passief. We<br />

worden afhankelijk van mechanisatie,<br />

industrialisering en massaproductie.<br />

Het ideaal van elegante eenvoud is verbonden<br />

met kunst en handwerk, met<br />

het maakproces en met de kunst van<br />

goed leven met minder. Eenvoud focust<br />

op de kwaliteit van leven en niet op de<br />

hoeveelheid materiële dingen.”<br />

“ZOLANG WE GEEN VREDE<br />

SLUITEN MET ONZE PLA-<br />

NEET, ZULLEN INNERLIJKE<br />

VREDE EN WERELDVREDE<br />

ONBEREIKBAAR BLIJVEN”<br />

Het mooie is dat Kumar altijd een uitweg<br />

biedt. En die uitweg is eigenlijk<br />

simpel. Eenvoud is de weg. In dit boek<br />

schetst hij dan ook een uitgebreid en<br />

allesomvattend ideaal van eenvoud. “Ik<br />

onderzoek het ideaal van elegante eenvoud<br />

op metafysisch en fysiek niveau.<br />

Eenvoudig zijn is net zo essentieel als<br />

eenvoudig leven. (…) Elegante eenvoud<br />

is een spirituele weg en ook een praktische<br />

manier van leven. Het is de voorbode<br />

van harmonie en onderhoudt<br />

het sociale weefsel. Elegante eenvoud<br />

behoudt natuurlijke habitats en beschermt<br />

culturen en gemeenschappen.<br />

Elegante eenvoud zorgt even goed voor<br />

het uiterlijk landschap van de ecosfeer<br />

als voor het innerlijk landschap van de<br />

ziel. Eenvoud leidt tot duurzaamheid.<br />

Technologische innovaties alleen zijn<br />

niet genoeg. We zullen onze huizen,<br />

onze werkplekken en onze levens moeten<br />

vereenvoudigen. Zo creëren we een<br />

duurzamere wereld, nu en voor altijd.”<br />

Volgens Kumar is eenvoud ook de<br />

weg naar spiritualiteit. “Alle tempels,<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 7


INTERNEMEN<br />

kerken, moskeeën en heilige boeken<br />

samen zullen ons niet kunnen helpen<br />

als we niet ook eenvoudig denken en<br />

onszelf bevrijden van de last van angst,<br />

woede, ego en hebzucht. Met uiterlijke<br />

en innerlijke eenvoud kunnen we geestelijk<br />

vervuld leven in een stabiel milieu<br />

en een sociaal rechtvaardige wereld.<br />

Elegante eenvoud is net zo goed<br />

een wereldbeeld als een leefwijze. Hierover<br />

gaat dit boek.”<br />

IDEALISME VERSUS REALISME<br />

Kumar krijgt af en toe het verwijt dat<br />

zijn visie te idealistisch is. Zijn antwoord<br />

is steevast: “Je mag me gerust<br />

een idealist noemen. Ja, ik ben een idealist.<br />

Maar nu vraag ik jou: wat hebben<br />

de realisten bereikt? Oorlogen? Armoede?<br />

Klimaatverandering? De realisten<br />

zijn al veel te lang aan de macht. Laten<br />

we de idealisten een kans geven.”<br />

Dat idealisme zat er bij Kumar al<br />

vroeg in. Op achttienjarige leeftijd,<br />

toen hij nog monnik was, vroeg zijn<br />

leermeester Vinoba Bhave, een volgeling<br />

van Ghandi, hem om mee te helpen<br />

met de Land Gift Movement in India,<br />

een vrijwillige landhervormingsbeweging.<br />

Bhave vroeg grootgrondbezitters<br />

namelijk om een zesde deel van hun<br />

land vrijwillig te geven aan de armen.<br />

Als een zesde deel van het land van India<br />

werd herverdeeld onder de landloze<br />

landarbeiders, dan zou iedereen in zijn<br />

eigen levensonderhoud kunnen voorzien.<br />

“Maar dat is toch te idealistisch”,<br />

protesteerde de jonge Kumar. “Mensen<br />

zullen hiertegen protesteren en denken:<br />

dit is mijn land, ik heb het van<br />

mijn ouders geërfd, dus waarom zou<br />

ik het weggeven?” Bhave antwoordde:<br />

“Hoe kan iemand het land bezitten. Het<br />

is eigendom van de natuur. Hoe kun je<br />

de lucht bezitten? Is iemand de eigenaar<br />

van water? Zijn de zonnestralen<br />

van iemand? We kunnen niet claimen<br />

dat we de eigenaar van de natuur en<br />

de basale elementen van het leven zijn,<br />

maar we kunnen wel met hen samenleven.<br />

Maar hoe dan ook, als we het land<br />

niet delen, dan zullen de armen en bezitlozen<br />

dit niet blijven accepteren. Zitten<br />

we te wachten op een gewelddadige<br />

revolutie? Is het niet beter om de verandering<br />

op een verstandige, rationele en<br />

vredige manier tot stand te brengen?”<br />

En het werkte. Tussen 1951 en 1971<br />

werden meer dan anderhalf miljoen<br />

hectare land op soortgelijke wijze aan<br />

Bhave gedoneerd die hiervoor meer<br />

dan 160.000 kilometer door Inda had<br />

gewandeld. Dit was sociaal activisme<br />

op zijn best. Het laat ook zien wat sociaal<br />

activisme voor elkaar kan krijgen<br />

en hoe noodzakelijk het is, misschien<br />

wel juist in deze tijd.<br />

ZET THEE, STOP OORLOG!<br />

En dat Kumar sociaal activisme praktiseert,<br />

mag een understatement genoemd<br />

worden. Zo is hij sinds 1973<br />

Satish Kumar in 2019 op tachtigjarige<br />

leeftijd op pelgrimstocht in Transsylvanië.<br />

Foto: Jerome Breton<br />

8 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

hoofdredacteur van Resurgence & Ecologist,<br />

een magazine over ecologie, sociale<br />

kwesties en spirituele waarden. In<br />

1991 richtte hij het Schumacher College<br />

op in Engeland, waar inmiddels<br />

ruim 15.000 studenten over de hele wereld<br />

een vernieuwende opleiding volgde<br />

op het snijvlak van spiritualiteit, natuur<br />

en economie. Hij werd geboren in<br />

India en trad op negenjarige leeftijd toe<br />

tot de orde van de Jain-monniken, een<br />

orde die geweldloosheid omarmt. Op<br />

zijn achttiende werd Kumar een leerling<br />

van Bhave, die hem ervan wist te<br />

overtuigen dat niet het klooster zijn bestemming<br />

was maar de wereld. Toen Kumar<br />

26 jaar was, las hij in de krant dat<br />

de beroemde filosoof Bertrand Russell,<br />

die op dat moment negentig jaar oud<br />

was, naar de gevangenis was gestuurd<br />

wegens protest tegen de nucleaire wapenwedloop.<br />

Dit inspireerde Kumar tot<br />

een drastische daad; hij besloot, samen<br />

met zijn vriend E.P. Menon, een ‘pelgrimstocht<br />

voor de vrede’ te gaan houden.<br />

Het werd een bedevaarttocht van<br />

bijna 13.000 kilometer zonder een cent<br />

op zak naar de vier regeringsleiders die<br />

toen over kernwapens beschikten.<br />

Als eerste staken ze de grens met Pakistan<br />

over, met wie India toen in oorlog<br />

was. Een jonge Pakistaan, die van<br />

hun vredestocht had gehoord, stond<br />

hen enthousiast op te wachten. Hij<br />

zei dat hij ook vrede wilde, omarmde<br />

de twee pelgrims en zei dat hij niet begreep<br />

waarom er oorlog gevoerd moest<br />

worden. De jonge Kumar was verheugd<br />

over zijn wijze reactie en zei: “Kwaad<br />

denken zal nooit vrede brengen. Als we<br />

als Indiërs gaan, ontmoeten we Pakistani,<br />

Russen of Amerikanen. Als we als<br />

hindoes gaan, ontmoeten we moslims,<br />

christenen, boeddhisten en joden. Als<br />

we als volgeling van Gandhi gaan, ontmoeten<br />

we kapitalisten, communisten<br />

of socialisten. Dit zijn allemaal labels<br />

die ons van elkaar scheiden. Ik wil niet<br />

als Indiër, hindoe of volgeling van Gandhi<br />

gaan. Ik wil gewoon als mens gaan,<br />

dan kom ik waarheen ik ook ga andere<br />

mensen tegen en dan kan ik met iedereen<br />

vriendschap sluiten. Wanneer we<br />

“ALS DE KENNIS VAN ONS<br />

THUIS ONTBREEKT, HOE KUN<br />

JE HET DAN MANAGEN?”<br />

als mensen komen, dan ontmoeten we<br />

mensen.”<br />

Tijdens hun vredestocht die ruim<br />

twee jaar in beslag nam, moesten ze<br />

drie dagen in de gevangenis doorbrengen.<br />

Tijdens een virtuele chat fire in<br />

2021 vertelde hij aan de activators van<br />

het New Financial Forum: “In Georgië<br />

ontmoette ik een oude vrouw. Ik vertelde<br />

haar dat ik een vredestocht maakte<br />

en onderweg de wereldleiders een<br />

bezoek bracht. Zij bracht ons naar de<br />

theefabriek waar ze werkte en gaf mij<br />

vier theebuideltjes mee die zij theezakjes<br />

vol liefde noemde en verzocht me<br />

of ik dit aan de vier wereldleiders wilde<br />

overhandigen. ‘Vertel ze dat dit geen<br />

gewone thee is, maar vredesthee. En<br />

mocht het gekke idee om op de kernbomknop<br />

te drukken ooit in u opkomen,<br />

tel dan alstublieft even tot tien<br />

en drink een vers kopje van deze vredesthee.<br />

Dat geeft u even de tijd om te<br />

bedenken dat uw kernwapens niet alleen<br />

vijanden zullen doden, maar alle<br />

mannen, vrouwen, kinderen, bossen,<br />

vogels, meren, oftewel al het leven. Dus<br />

denkt u nog een keer goed na en druk<br />

niet op die knop’.”<br />

Kumar slaagde erin de theebuideltjes<br />

aan de machthebbers van Rusland,<br />

Engeland en de Verenigde Staten<br />

te overhandigen, in Frankrijk lukte dit<br />

niet. “De president weigerde me te ontvangen.<br />

Ik nam plaats voor de ingang<br />

van zijn residentie en weigerde te vertrekken.<br />

Uiteindelijk werd ik opgepakt<br />

en in de gevangenis gezet. Ze wisten<br />

niet wat ze met me aan moesten. Na<br />

drie dagen heeft de hoofdcommissaris<br />

van Parijs mij beloofd het theebuideltje<br />

persoonlijk aan de president te<br />

overhandigen, wel met de voorwaarde<br />

dat ik zo snel mijn voeten me konden<br />

dragen Frankrijk moest verlaten”, aldus<br />

Kumar tijdens de digitale chatfire.<br />

En zo lezen we in zijn boek: “We deden<br />

ons best om goede ambassadeurs<br />

voor de arbeiders van de theefabriek<br />

aan de Zwarte Zee te zijn en deze krachtige<br />

vredesthee werkt nog steeds door.<br />

Er zijn nog altijd geen kernwapens gebruikt<br />

en hopelijk zal dit zo blijven.<br />

Maar de bommen liggen er nog wel en<br />

zolang ze er zijn zal ik actie blijven voeren<br />

voor ontwapening. Dat is mijn belofte<br />

als vredesactivist.”<br />

In het boek wordt ook de ontmoeting<br />

met Bertrand Russell beschreven.<br />

“Dat was een moment van grote vreugde<br />

en inspiratie. Na ons lange gesprek<br />

en de vele verhalen over onze avonturen,<br />

bood Lord Russell ons thee met<br />

cake aan terwijl hij zei: ‘Zet thee, stop<br />

oorlog!’”<br />

EENVOUDIG LEVEN<br />

Tijdens zijn tocht van 13.000 kilometer<br />

werd Kumar zich ervan bewust dat hij<br />

gedragen wordt door de aarde, wordt<br />

gevoed door de natuur, onderhouden<br />

door rivieren, bossen, bloemen en wildernis.<br />

“Zolang we geen vrede sluiten<br />

met onze planeet, zullen innerlijke<br />

vrede en wereldvrede onbereikbaar<br />

blijven. (…) Een fundamenteel gegeven,<br />

is dat we leven op een planeet met beperkte<br />

voorraden en dat we het ons<br />

daarom niet kunnen veroorloven om<br />

onbeperkt te consumeren, vervuilen en<br />

verspillen. Eenvoudig leven is een voorwaarde<br />

voor vrede. Ook al was er geen<br />

gebrek aan hulpbronnen en grondstoffen,<br />

dan nog is voortdurende economische<br />

groei een last omdat het onnodig<br />

veel rommel en overbodige spullen produceert.<br />

Mensen noemen dit een hoge<br />

levensstandaard en voeren oorlog om<br />

hem te beschermen. In werkelijkheid is<br />

dit een oorlogseconomie en een groot<br />

obstakel voor een gelukkig, prettig, vredig<br />

en vrij leven. Daarom is eenvoudig<br />

leven ook een voorwaarde voor een spiritueel<br />

leven.”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 9


INTERNEMEN<br />

“Wanneer we als mensen komen, dan ontmoeten<br />

we mensen.”<br />

Voor Kumar is het evident dat eenvoud<br />

begint in de kindertijd. “Een kind is als<br />

een zaadje. Met de juiste voorwaarden<br />

heeft het zaadje de potentie om dat wat<br />

het in zich draagt ook daadwerkelijk te<br />

worden. Een eikel wordt een eik, een appelzaadje<br />

een appelboom. Het is niet de<br />

taak van een tuinman, een boswachter<br />

of boer om van een eik een es te maken,<br />

of van een appel een peer. Zo ook dienen<br />

leraren, als een kind naar school<br />

gaat, de kwaliteiten van een kind te<br />

herkennen: is dit kind een appel of een<br />

peer? Jammer genoeg observeren leraren<br />

in onze hedendaagse scholen nog<br />

zelden de kwaliteiten van een kind.<br />

Kinderen moeten in een economisch<br />

systeem passen. Kinderen moeten worden<br />

wat de economie vraagt. (…) Maar<br />

in een ideaal en goed onderwijssysteem<br />

hoeven kinderen zich niet aan te passen<br />

aan de economie, hierin wordt de<br />

economie juist aangepast aan het kind.<br />

Bovendien horen kinderen zich voor te<br />

kunnen bereiden op een vervullend en<br />

gelukkig leven.”<br />

“VOORTDURENDE<br />

ECONOMISCHE GROEI IS<br />

OOK EEN LAST OMDAT HET<br />

ONNODIG VEEL ROMMEL<br />

EN OVERBODIGE SPULLEN<br />

PRODUCEERT”<br />

BETROKKEN<br />

Kumar is al jaren betrokken bij de stichting<br />

New Financial Forum. Het idee om<br />

de stichting New Financial Forum op te<br />

richten, ontstond in 2010 tijdens een<br />

congres waarbij Kumar een van de sprekers<br />

was. Zo’n 500 deelnemers zaten op<br />

het puntje van hun stoel. Hij legde onder<br />

meer uit dat we de oude definitie<br />

van economie weer zouden moeten omarmen.<br />

“Het woord ‘economie’ stamt af<br />

van de Griekse woorden ‘oikos’ en ‘nomos’.<br />

‘Oikos’ betekent huis, in de zin<br />

van familie, leefomgeving, dorp, land,<br />

wereld. ‘Nomos’ betekent regels. De economie<br />

is niets meer of minder dan het<br />

management van de wereld. De economie<br />

is echter onlosmakelijk verbonden<br />

met ecologie (kennis van ons thuis). Als<br />

de kennis van ons thuis ontbreekt, hoe<br />

kun je het dan managen?”<br />

Samen met organisators Ivo Valkenburg<br />

en Lili Baumann wandelden we<br />

in 2019 een week lang met Satish Kumar,<br />

zijn vrouw en zo’n dertig alumni<br />

van het Schumacher College in de<br />

bergen van Transsylvanië. Begin 2021<br />

opende Kumar een nieuw hoofdstuk<br />

van het New Financial Forum waarbij<br />

het Forum inspiratie koppelt aan een<br />

academy en een netwerk van activators.<br />

Satish Kumar is nog altijd een zeer<br />

belangrijke inspiratiebron van de stichting<br />

New Financial Forum. n<br />

10 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

Betekeniseconomie:<br />

Ode aan Thay<br />

Op 21 jarige leeftijd maakte ik<br />

een reis naar Thailand die mijn<br />

leven grondig zou veranderen.<br />

Ik stond destijds op het punt om<br />

mijn studie Politicologie af te<br />

ronden en was een anarchist in<br />

hart en nieren. Ik wist wel dat<br />

Thailand een boeddhistisch land<br />

was, maar daar vond ik vooral<br />

van alles van. Ook boeddhisme<br />

was opium van het volk. Vond ik.<br />

Tot die dag dat ik nietsvermoedend<br />

een tempelcomplex binnenliep<br />

om een paar foto’s te maken.<br />

TEKST KEES KLOMP | BEELD ALFRED OOSTERMAN<br />

Ik liep op een soort gigantische<br />

binnenplaats af op een al even gigantisch<br />

Boeddhabeeld, en er gebeurde<br />

iets onverwachts met me.<br />

Ik voelde een soort warme gloed<br />

in mijn borst. Heel fysiek. En deze<br />

gloed voelde goed. Het was heel heftig<br />

maar totaal niet eng. En tegelijkertijd<br />

met de warmte die mijn borstkas vulde,<br />

hoorde ik een stemmetje in mijn hoofd<br />

zeggen ‘ga een boek kopen en over het<br />

boeddhisme lezen’. Dat ben ik gaan<br />

doen; het werd het boek ‘In Het Hart<br />

van Boeddha’s Leer’ van Thich Nhat<br />

Hanh. Dat boek heeft mijn leven in één<br />

ogenblik ingrijpend veranderd. Elke pagina<br />

die ik las was een ware mokerslag.<br />

Elke pagina was gevuld met de dingen<br />

waar ik als geëngageerd mens al jaren<br />

mee in de weer was, maar dan allemaal<br />

met een positieve insteek in plaats van<br />

de negatieve insteek die ik gewend was.<br />

Ik was anti-haat, maar in dit boek las<br />

ik opeens dat je ook pro-liefde kon zijn.<br />

Ik was helemaal verkocht, voelde tot in<br />

mijn diepste diepten dat het boeddhis-<br />

Kees Klomp: “Geen Thich Nhat Hanh, geen<br />

Betekeniseconomie…”<br />

12 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

me mijn pad was, en ben dat gaan bewandelen.<br />

BLOEM<br />

In eerste instantie deed ik dat jaren<br />

parttime. Ik werkte als adviseur bij grote<br />

reclamebureaus, en was een devote<br />

boeddhist by night (die welzijn voor<br />

alle levende wezens wenste) en een typische<br />

marketingman by day (die bedrijven<br />

hielp om hun producten te verkopen<br />

ook al waren deze allesbehalve<br />

goed voor alle levende wezens). Rond<br />

2005 was ik bij een dharmalezing waarin<br />

een van Thich Nhat Hanh’s monniken<br />

ons aanwezigen een bloem voorhield<br />

en vroeg wat we zagen. Eén van<br />

de aanwezigen zei vrijwel meteen “een<br />

bloem”. De monnik knikte en vroeg of<br />

we misschien nog meer konden zien.<br />

Een andere deelnemer antwoordde<br />

dat de bloem bestond uit verschillende<br />

bloem-onderdelen: een stengel, blaadjes,<br />

meeldraadjes. De monnik knikte<br />

wederom en vroeg ons desondanks<br />

om nog meer te zien in de bloem. Het<br />

bleef stil totdat de monnik ons een<br />

vraag stelde: “Zien jullie het zaadje in<br />

de bloem? Want een ding is zeker, geen<br />

bloem zonder zaadje. En zien jullie de<br />

bodem in de bloem? En de zon? En het<br />

regenwater? Zien jullie dat de bloem<br />

geen ding is, maar een samenwerking<br />

van het hele universum? De bloem inter-is.<br />

Haal een van deze niet-bloemelementen<br />

weg en de bloem kan niet<br />

ontstaan en bestaan. Geen zaad, geen<br />

bloem. Geen zon, geen bloem. Geen regen,<br />

geen bloem.”<br />

FUNDAMENT<br />

Ik weet nog dat ik dagen in de war was<br />

van dit leermoment. Niet alleen zorgde<br />

dit bloem-voorbeeld van interzijn (interbeing)<br />

dat ik Karma – het afhankelijke<br />

ontstaan en bestaan der dingen –<br />

eindelijk écht begreep, het zorgde vooral<br />

ook voor een radicale verandering in<br />

mijn professionele leven. Als alles in<br />

een interzijn-relatie verkeert, heeft alles<br />

wat ik doe impact op alles. Altijd.<br />

Ik kan geen activiteiten ontplooien<br />

die geen invloed uitoefenen op al het<br />

“MY ACTIONS ARE MY ONLY<br />

TRUE BELONGINGS. MY<br />

ACTIONS ARE THE GROUND<br />

ON WHICH I STAND.”<br />

andere leven op aarde. Dat is onmogelijk.<br />

Daarmee is er eigenlijk geen sprake<br />

van maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

als deugd. Het is niet goed<br />

dat mensen goed doen voor de wereld.<br />

Er is feitelijk gezien sprake van maatschappelijke<br />

aansprakelijkheid. Ik ben<br />

ten alle tijden aansprakelijk voor mijn<br />

gedrag; of ik me daar nou bewust van<br />

ben of niet. Elk gedrag sorteert altijd effect.<br />

Zoals Thay het ooit zo prachtig verwoordde:<br />

“My Actions are my only true<br />

belongings. My actions are the ground<br />

on which I stand.”<br />

NORM<br />

Goed doen is daarmee niet langer een<br />

uitzonderlijke deugd, maar de norm.<br />

We kunnen niet anders dan goed doen,<br />

omdat alleen onze goede daden tot goede<br />

gevolgen kunnen/zullen leiden. Ik<br />

besefte me dat ik ook professioneel allin<br />

moest gaan. Ik kon geen enkele concessie<br />

meer doen aan de interzijn-werkelijkheid,<br />

nam ontslag bij het prestigieuze<br />

reclamebureau waar ik werkte,<br />

begon mijn bedrijfje Karmanomics, en<br />

probeerde een gedachtegoed te ontwikkelen<br />

wat het goed doen van bedrijven<br />

tot norm verhief. Ik noemde dat gedachtegoed<br />

Betekeniseconomie. n<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 13


INTERNEMEN<br />

Het model van steward-ownership helpt ondernemers om het langetermijnbelang<br />

van bedrijf en maatschappelijke missie te borgen.<br />

Mooie voorbeelden hiervan zijn YouBeDo, Moonback en Odin, duurzame<br />

alternatieven voor Bol.com, Booking.com en de supermarkt.<br />

We laten ons gidsen door Gijsbert Koren, die als oprichter van We<br />

Are Stewards het liefste alle aandeelhouders weer zoveel mogelijk<br />

waarde ziet toevoegen aan de kwaliteit van leven op aarde.<br />

Steward-ownership wint terrein in Nederland<br />

Stevig fundament<br />

voor duurzame<br />

keuzes<br />

TEKST IVO VALKENBURG | BEELD FRANK POPPELAARS<br />

Het idee om als onderneming<br />

een positieve impact te leveren<br />

aan de samenleving<br />

is zo oud als de weg naar<br />

Kralingen. “Vergeet nooit<br />

je menselijkheid en respecteer<br />

menselijke waardigheid in je<br />

omgang met anderen”, stelde Robert<br />

Bosch al in 1920. Hij was de oprichter<br />

van het technologiebedrijf Bosch met<br />

inmiddels wereldwijd zo’n <strong>39</strong>5.000 medewerkers.<br />

Maar liefst 92 procent van<br />

de aandelen zijn in het bezit van de<br />

Stichting Robert Bosch om veilig te stellen<br />

dat de maatschappelijke doelstelling<br />

van het bedrijf boven aandeelhouderswaarde<br />

blijft gaan. Klassieke bedrijven<br />

zoals Carlsberg, Triodos Bank, De<br />

Efteling, De Groene Amsterdammer,<br />

Novo Nordisk en Maersk volgen eenzelfde<br />

soort strategie. Uit onderzoek blijkt<br />

dat Nederlandse ondernemers meer<br />

gedreven worden door het streven om<br />

een verschil te maken in de wereld, dan<br />

door de wens om rijk te worden en veel<br />

te verdienen. Steward-ownership helpt<br />

ondernemers hun maatschappelijke<br />

missie te borgen.<br />

KERN<br />

“Kern van steward-ownership is dat<br />

een bedrijf ‘van zichzelf’ is en bestaat<br />

om zijn missie te dienen”, aldus Koren.<br />

“Er is altijd sprake van zelfbestuur, omdat<br />

het stemrecht ligt bij mensen die<br />

Robert Bosch, oprichter van het bekende<br />

technologiebedrijf, legde in zijn testament<br />

vast dat het bedrijf van zichzelf moest blijven.<br />

Van de winst gaat 92 procent naar een<br />

stichting, waardoor in de praktijk bijna<br />

400.000 medewerkers wereldwijd winst genereren<br />

voor goede doelen.<br />

14 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

betrokken zijn bij het bedrijf. Dit zeggenschap<br />

kan niet worden verkocht. De<br />

winst van het bedrijf dient de missie.<br />

Winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf<br />

en/of gedoneerd in lijn met de missie<br />

van het bedrijf. Steward-ownership<br />

is een alternatieve eigendomsstructuur<br />

die ervoor zorgdraagt dat winstmaximalisatie<br />

automatisch overgaat in het<br />

willen maken van zoveel mogelijk positieve<br />

impact. De maatschappelijke<br />

doelstelling gaat boven de aandeelhouderswaarde.<br />

Zeiss, het Duitse optische<br />

productiebedrijf, is een van de eerste<br />

voorbeelden van een modern stewardowned<br />

bedrijf dat al meer dan honderd<br />

jaar bestaat. Zeiss, die na het overlijden<br />

van de oprichter, Carl Zeiss, overging<br />

naar steward-ownership. De Carl Zeiss<br />

Foundation is de enige eigenaar van<br />

Zeiss, en de statuten van het bedrijf zorgen<br />

ervoor dat het bedrijf niet kan worden<br />

verkocht en dat de winsten worden<br />

geherinvesteerd of gedoneerd voor het<br />

algemeen welzijn. Zeiss kiest ervoor om<br />

een groot deel van haar winst ten gunste<br />

te laten komen van de bevordering<br />

van onderwijs en wetenschap. In Duitsland<br />

beheren ze op dat gebied één van<br />

oudste en grootste fondsen.”<br />

VOORDELEN<br />

“Er zijn allerlei motivaties om ervoor te<br />

kiezen”, zegt Koren. “Michael van Loenen,<br />

mede-oprichter van YouBeDo, vatte<br />

het onlangs tijdens één van onze seminars<br />

kernachtig samen. Je haalt de<br />

angel uit het rendementsdenken. ‘Je investeerders<br />

zijn betrokken, maar niet<br />

beslissend. De funding bij steward-ownership<br />

gaat over veel meer dan alleen<br />

geld, zoals bijvoorbeeld ook kennis van<br />

mensen, verbinding met netwerken en<br />

andere resources.’ Steward-ownership<br />

helpt een bedrijf om zich volledig op<br />

de missie te richten. De traditionele invloed<br />

van aandeelhouders verdwijnt<br />

door onderscheid te maken tussen<br />

het financiële eigendom en de zeggenschap.<br />

Er is niemand die nog kan profiteren<br />

ten koste van het bedrijf, de samenleving<br />

of de planeet. Uit Deens onderzoek<br />

is ook naar voren gekomen dat<br />

de weerbaarheid van steward-owned<br />

bedrijven wordt vergroot. De kans dat<br />

het bedrijf over veertig jaar nog bestaat<br />

wordt zesmaal groter ten opzichte van<br />

reguliere ondernemingen. Ondernemers<br />

in ‘de nieuwe economie’ die meer<br />

van betekenis een maatschappelijk bijdrage<br />

willen leveren, zien steward-ownership<br />

als een fundament om veel eenvoudiger<br />

duurzame keuzes te maken.<br />

Het model dwingt hen niet om te kiezen<br />

tussen de meeste winst of de juiste<br />

optie voor bedrijf en samenleving.”<br />

GIJSBERT KOREN: “DE<br />

WINST VAN EEN BEDRIJF<br />

DIENT DE MISSIE.”<br />

Koren: “In dit verband maakte VPRO Tegenlicht<br />

in april 2020 een uitzending onder<br />

de titel ‘Goed geld verdienen’ met<br />

portretten van ondernemers die bewust<br />

kiezen voor andere bedrijfsmodellen.<br />

Ze willen daarmee voorbij het<br />

kortetermijndenken. Mocht je deze uitzending<br />

hebben gemist, dan is het beslist<br />

de moeite waard om deze alsnog<br />

te gaan kijken. Je ziet dan bijvoorbeeld<br />

hoe de Deense bierbrouwer Carlsberg<br />

er al in 1876 ervoor koos om te ondernemen<br />

ten dienste van de samenleving,<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 15


INTERNEMEN<br />

in plaats van slaaf te worden van de<br />

aandeelhouder. De huidige topman is<br />

de Nederlander Cees ’t Hart. Duidelijk<br />

wordt hoe bedrijven, gefixeerd op winstmaximalisatie<br />

en aandeelhouderswaarde,<br />

de afgelopen decennia hun oorspronkelijke<br />

doel uit het oog verloren.<br />

Ze ontwrichtten zo planeet en samenleving,<br />

in plaats van eraan bij te dragen.<br />

Met als resultaat bijvoorbeeld zeeën vol<br />

plastic, een opgewarmde aarde, groeiende<br />

ongelijkheid, een wereldwijde<br />

bankencrisis en een verdubbeling van<br />

het aantal daklozen in Nederland. Het<br />

kan ook anders. Gelukkig zie ik steeds<br />

meer bedrijven kiezen voor alternatieve<br />

bedrijfsmodellen. De aandacht voor andere<br />

eigendomsstructuren groeit.”<br />

PRAKTIJK<br />

Als consument lijkt het steeds eenvoudiger<br />

te worden om bewust te kiezen<br />

voor bedrijven die werken aan een menselijke<br />

economie? Gijsbert Koren haalt<br />

drie praktijkvoorbeelden aan van steward-ownership<br />

bedrijven.<br />

Moonback, het eerlijke alternatief.<br />

Cees ’t Hart is CEO van Carlsberg dat miljoenen<br />

stopt in COVID-onderzoek. Het eigendom<br />

van de bierbrouwer is in handen van de<br />

Deense Royal Academy of Science. Het stemrecht<br />

ligt voor 75 procent bij deze goededoelenorganisatie<br />

op het gebied van onderwijs<br />

en wetenschap.<br />

Moonback<br />

“Moonback is een eerlijke boekingssite<br />

voor gasten én hotels. Moonback is<br />

een initiatief van een groep ervaren ondernemers.<br />

Ze laten zien dat een boekingssite<br />

ook op een ethische manier<br />

kan bestaan, zonder gegraai. Geen namaakschaarste<br />

van kamers die bijna op<br />

zijn, wél een positieve gebruikerservaring.<br />

Geen hoge commissies voor hotels,<br />

maar juist een lagere bijdrage. Medio<br />

2021 lanceerde Moonback de eerste<br />

versie van hun eerlijke boekingssite.<br />

Moonback ging in 2020 van start onder<br />

de naam Beterboeken.”<br />

“Niels Meijssen, mede-oprichter<br />

van Moonback, kwam tijdens het begin<br />

van de coronapandemie terug van een<br />

reis en las bij thuiskomst dat Booking.<br />

com staatssteun had aangevraagd. Een<br />

bedrijf dat een jaar eerder nog miljarden<br />

aan haar aandeelhouders had uitgekeerd,<br />

klopte bij de belastingbetaler<br />

aan. Het wrong bij Niels al langer dat<br />

16 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

Booking.com hotels volledig afhankelijk<br />

had gemaakt en hen een steeds hogere<br />

commissie vroeg, met hotelgasten<br />

als betaler van de rekening. De staatssteun<br />

was voor Niels de druppel. Hij<br />

kondigde op Linkedin aan een eerlijk<br />

en steward-owned alternatief te willen<br />

starten dat hotels en hotelgasten dient<br />

in plaats van beleggers spekt. Hij ontving<br />

bijna veertigduizend steunbetuigingen<br />

en haalde in een mum van tijd<br />

2 miljoen euro met crowdfunding op<br />

om van start te gaan.”<br />

“Niels is één van de ondernemers<br />

die voor steward-ownership kiest. Hij<br />

herdefinieert de spelregels van ondernemen<br />

fundamenteel en brengt ze in<br />

lijn met zijn intenties. Moonback bestaat<br />

om zijn missie ten uitvoer te brengen<br />

en verschil te maken in de wereld.”<br />

https://moonback.com<br />

“BESLISSINGEN<br />

GEBASEERD OP EEN ZO<br />

GROOT MOGELIJK BELANG;<br />

DAT IS INTERNEMEN”<br />

YouBeDo<br />

“Op de <strong>web</strong>site van de stichting New<br />

Financial Forum zie ik YouBeDo als de<br />

huisleverancier voor de boeken staan.<br />

Het is een online boekwinkel. Het duurzame<br />

alternatief voor bol.com. Van je<br />

aankoopbedrag gaat altijd 12 procent<br />

naar een goed doel dat je zelf kiest. De<br />

oprichters van Youbedo proberen op<br />

die manier bij te dragen aan een eerlijkere<br />

verdeling van de enorme overvloed<br />

die er op aarde is, maar niet iedereen<br />

in dezelfde mate bereikt. Youbedo<br />

hoopt via boekverkoop een grote<br />

donatiestroom op gang te brengen. Met<br />

succes, want inmiddels is zo’n 580.000<br />

euro gedoneerd.”<br />

“Oprichters Michael van Loenen en<br />

Bert van Ingen hebben een aantal gemene<br />

delers. Eén van de belangrijkste<br />

delers is het gevoel van onbegrip. Hoe<br />

kan het toch zo zijn dat we, na honderdduizend<br />

jaren van menselijke ontwikkeling,<br />

nog steeds niet in staat zijn<br />

om een balans te creëren in de wereld.<br />

Er is een enorme overvloed, we zijn alleen<br />

niet bereid om deze overvloed met<br />

elkaar te delen. Vanuit deze verbazing<br />

en toch ook wel frustratie, bedachten<br />

de oprichters dat het tijd werd voor<br />

een nieuw systeem. Zich realiserend<br />

dat vooral het economische systeem invloed<br />

heeft op het niet eerlijk (her)verdelen<br />

van de overvloed, kwamen ze tot<br />

de conclusie dat er een nieuw systeem<br />

moest komen dat zorgt voor een herverdeling<br />

van geldstromen. Geldstromen<br />

die normaal gesproken naar de top van<br />

de economische piramide zouden gaan<br />

(lees aandeelhouders), laten terugvloeien<br />

naar mens, dier en natuur die deze<br />

geldstromen goed kunnen gebruiken.”<br />

https://www.youbedo.com<br />

Odin<br />

“De visie van Odin is dat je met elke<br />

euro die je uitgeeft aan boodschappen<br />

een keuze maakt. En mede bepaalt hoe<br />

de wereld eruit ziet. Wanneer je boodschappen<br />

doet bij Odin doe je dat bij<br />

een coöperatie met eigen winkels, een<br />

groothandel, een bezorgdienst en ruim<br />

150 afhaalpunten. Daarnaast heeft<br />

Odin een eigen imkerij en boerderij. Al<br />

sinds de oprichting in 1983 koopt Odin<br />

direct in bij boeren, tuinders, bakkers,<br />

slagers, wijnboeren, pastamakers, chocolatiers<br />

en vele andere kwaliteitsproducenten.<br />

Iedereen kan mede-eigenaar<br />

worden van de coöperatie. Hierdoor is<br />

Odin eigendom van bijna 14.000 leden<br />

en het aantal groeit snel.”<br />

“Alle winkels en distributiecentra<br />

van Odin zijn biologisch gecertificeerd.<br />

Het assortiment levensmiddelen sowieso<br />

100 procent biologisch. Maar ook het<br />

non-food assortiment is duurzaam en<br />

heeft een keurmerk op dat gebied. Ver-<br />

Michael van Loenen: “Inmiddels 580.000<br />

euro gedoneerd aan goede doelen.”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 17


INTERNEMEN<br />

“STEWARD-OWNERSHIP<br />

HELPT ONDERNEMERS HUN<br />

MAATSCHAPPELIJKE<br />

MISSIE TE BORGEN”<br />

der moet elke winkel ieder jaar extra<br />

doelen realiseren. Er wordt ook hard gewerkt<br />

aan het voorkomen van voedselverspilling.<br />

De inkopers kopen scherp<br />

in. Hierdoor houden ze weinig producten<br />

over en gaat er bijna niets over de<br />

datum. Oftewel, er is weinig ‘derving’.<br />

Houden sommige winkels toch producten<br />

over, dan zijn er verschillende dingen<br />

die zij doen om er voor te zorgen<br />

dat deze producten toch nog goed gebruikt<br />

worden. Alle Odin winkels zijn<br />

bijvoorbeeld aangesloten bij ‘Too Good<br />

To Go’. In Arnhem worden overgebleven<br />

groenten en fruit gebruikt door<br />

restaurants. In Alkmaar gaat een deel<br />

van de overgebleven voedingsmiddelen<br />

naar dieren van het Ekodorp.”<br />

https://www.odin.nl<br />

“De oprichters van Odin hebben in<br />

1983 ook de Stichting Sleipnir opgericht.<br />

Sleipnir is het achtbenige paard<br />

van Odin, de god uit de noordelijke mythologie.<br />

Zoals Sleipnir Odin draagt, zo<br />

draagt het bedrijfskapitaal de ondernemer.<br />

Met de Stichting Sleipnir wordt gestreefd<br />

naar een vernieuwing van de bestaande<br />

sociale verhoudingen. Zij doet<br />

dat op basis van de sociale impuls van<br />

de antroposofie, zoals deze door Rudolf<br />

Steiner is geïnitieerd. In het bijzonder<br />

de sociologische basiswet; de<br />

sociale hoofdwet en de sociale driegeleding<br />

vormen voor Stichting Sleipnir en<br />

de betrokken ondernemers fundament<br />

en inspiratie. Zo hopen zij bij te dragen<br />

aan een wereld waarin mensen vrij, gelijkwaardig<br />

en menswaardig kunnen leven<br />

en werken. In 2018 is daarnaast de<br />

Coöperatie Sleipnir opgericht om andere<br />

bedrijven te helpen met neutraliseren<br />

van bedrijfskapitaal, het zorgdragen<br />

voor continuïteit in afstemming<br />

met de gehele ondernemingsketen, van<br />

producent tot consument. De bij Stichting<br />

Sleipnir aangesloten bedrijven zijn<br />

geen privébezit, maar ‘van zichzelf’.”<br />

“Om de economie dienstbaar te maken<br />

aan de mens, is het nodig om beslissingen<br />

te nemen die niet op een deelbelang<br />

(bijvoorbeeld een groeps- of eigenbelang)<br />

zijn gebaseerd maar die worden<br />

genomen met het oog op een zo groot<br />

mogelijk belang. Dat is internemen. Op<br />

die manier praktiseren de deelnemers<br />

het natuurlijke uitgangspunt dat alles<br />

met alles is verbonden.” n<br />

https://sleipnir.nl<br />

Alle producten van Odin zijn 100 procent<br />

biologisch en het liefst biodynamisch.<br />

Gijsbert Koren:we Are Stewards<br />

Gijsbert is oprichter van We Are Stewards<br />

en pionier op het gebied van<br />

crowdfunding. Hij heeft bijgedragen<br />

aan de opkomst en ontwikkeling<br />

van crowdfunding in Nederland.<br />

Met We Are Stewards wil Gijsbert<br />

steward-ownership in Nederland op<br />

de kaart te zetten en ondernemers<br />

en investeerders helpen om met<br />

steward-ownership hun impact te<br />

maximaliseren. “Steward-owned bedrijven<br />

kunnen onze wereld mooier<br />

maken. We helpen ondernemers en<br />

investeerders om met steward-ownership<br />

hun impact te maximaliseren.”<br />

We Are Stewards is een partner<br />

van Purpose, wereldwijd voorloper<br />

op het gebied van steward-ownership.<br />

Samen ontwikkelen ze bijvoorbeeld<br />

blueprints voor statuten, zodat<br />

ondernemers, investeerders en<br />

notarissen een houvast hebben.<br />

https://www.wearestewards.nl<br />

https://purpose-economy.org<br />

18 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

Alleen al in Nederland zijn er talloze ondernemingen die de wereld<br />

elke dag daadwerkelijk mooier maken. Ze doen het niet omdat het zo<br />

mooi aansluit bij de trends van vandaag, maar doen het van binnenuit,<br />

juist omdat het hun bestaansreden is. Het mooie is dat deze ondernemingen<br />

ook succesvol zijn en dat iedereen die klant wordt van<br />

zo’n onderneming ook zelf de wereld weer een beetje mooier maakt.<br />

In de herfsteditie 2021 van het New Financial Magazine was er aandacht<br />

voor Pieter Pot, SOCOCO, Verfgroen en Sprinklr. Dit keer: De<br />

Clique, MUD Jeans, i-did, Happy Tosti en The Dutch Weed Burger.<br />

Bedrijven die de<br />

wereld beter maken<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

Afvalvrije samenleving<br />

Word je ook zo moedeloos van die<br />

enorme hoeveelheden organische<br />

resten, zoals koffiedik, sinaasappelschillen<br />

en etensresten, die elke dag<br />

weer in verbrandingsovens verdwijnen?<br />

Zou je hier wat aan willen doen, maar<br />

moet het niet teveel gedoe worden? Ga<br />

dan eens te rade bij De Clique. Zij halen<br />

niet alleen je ‘afval’ op, maar hergebruiken<br />

de grondstoffen, maken er<br />

weer heerlijke nieuwe producten van,<br />

zoals bier en bitterballen. Iedereen kan<br />

meedoen. En dat leidt dan tot afvalvrije<br />

scholen, bedrijven, bloemisten, supermarkten,<br />

kantines, evenementen.<br />

De Clique werd in 2019 in Utrecht<br />

opgericht door vijf ondernemers waaronder<br />

Bas van Abel en Anja Cheriakova.<br />

Zij brachten jarenlange ervaring mee<br />

in het starten – en opschalen – van succesvolle<br />

social enterprises in de afval-,<br />

distributie- en technologiesector, zoals<br />

de Fairphone en BinBang. Inmiddels<br />

telt het team zeventien medewerkers,<br />

doen honderd bedrijven in de regio<br />

Utrecht mee, wordt er iedere maand<br />

meer dan 10.000 kilo Utrechtse grondstoffen<br />

hergebruikt en ruim 6.000 kilo<br />

CO2 bespaard. En dit is nog maar het<br />

begin. De missie is om dit initiatief tot<br />

een wereldwijd succes te maken.<br />

Van Abel is initiatiefnemer van de<br />

Fairphone, de enige echt duurzame<br />

en menselijke smartphone ter wereld.<br />

Deze startup is inmiddels uitgegroeid<br />

tot een internationaal succes met meer<br />

dan honderd medewerkers. “Het leuke<br />

aan het zelf starten van een onderneming,<br />

is dat je nog echt kunt bouwen”,<br />

aldus Van Abel op de <strong>web</strong>site<br />

van De Clique. Met de nieuwe onderneming<br />

wil hij opnieuw een systeemverandering<br />

teweeg brengen op sociaal<br />

en duurzaam vlak. Om dit te bereiken,<br />

verzorgt de onderneming ook presentaties,<br />

communicatietrajecten en weet<br />

het medewerkers en klanten van bedrijven<br />

te enthousiasmeren.<br />

Volgens Van Abel is wat De Clique<br />

doet op zich niet vernieuwend, maar is<br />

de combinatie van activiteiten dat wel.<br />

“Het ophalen, verwerken en terugleveren<br />

van producten aan klanten waarmee<br />

we werken, maakt dat we kunnen<br />

laten zien dat het economisch rendabel<br />

en schaalbaar is.”<br />

20 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

De Clique maakt duidelijk dat grondstoffen<br />

altijd waarde hebben. “Als we<br />

dit duidelijk maken en laten zien dat<br />

het werkt, dan kan de systeemverandering<br />

vorm krijgen.”<br />

Van Abel weet als ervaringsdeskundige<br />

dat pionieren niet zonder schokken<br />

of stoten gaat. “Als je niet van dilemma’s<br />

houdt, dan moet je niet sociaal<br />

gaan ondernemen. Juist jonge<br />

ondernemingen zijn wendbaar en kunnen<br />

blijven innoveren en snel inspelen<br />

op nieuwe uitdagingen.”<br />

De Clique maakt duidelijk dat grondstoffen waarde hebben.<br />

www.declique.nl<br />

Circulaire kledingindustrie<br />

Het kan anders. Ook in de vervuilende<br />

en oneerlijke kledingindustrie.<br />

Daarom richtte Bert van Son in 2013<br />

MUD Jeans op. Met het meest populaire<br />

kledingstuk, de spijkerbroek, wilde hij<br />

laten zien dat ook de kledingindustrie<br />

gebaseerd kan zijn op circulaire principes.<br />

“Op dit moment bestaan onze jeans<br />

Jeans die niet ten koste gaan van mens en planeet.<br />

uit 23 tot 40 procent gerecycled katoen.<br />

Het recycleproces bespaart katoen,<br />

maar is toch duurder dan de productie<br />

van nieuw katoen. Dat komt omdat wij<br />

uitgaan van de echte kostprijs en dat is<br />

eerlijker richting mens en natuur.”<br />

Elk jaar worden meer dan twee miljard<br />

nieuwe spijkerbroeken geproduceerd.<br />

Voor één spijkerbroek is gemiddeld<br />

7.000 liter water nodig, terwijl<br />

meer dan één miljoen mensen in de wereld<br />

geen toegang hebben tot drinkwater.<br />

Ook is er voor één spijkerbroek 180<br />

meter stiksel nodig. Minder dan één<br />

procent van het materiaal dat wordt gebruikt<br />

om een spijkerbroek te produceren,<br />

wordt gerecycled tot nieuwe kleding.<br />

De helft van de kledingstukken<br />

wordt binnen een jaar weggegooid. Bij<br />

elkaar is de kledingindustrie goed voor<br />

ongeveer tien procent van de totale CO2-<br />

uitstoot in de wereld. Daarnaast is de<br />

katoenproductie verantwoordelijk voor<br />

zestien procent van het totale gebruik<br />

van insecticiden en pesticiden wereldwijd.<br />

Ook wordt de kleding onder erbarmelijke<br />

omstandigheden gemaakt. Grote<br />

Westerse kledingmerken jagen maximale<br />

winst na die ten koste gaat van<br />

mens en planeet. Als je dat weet, wil je<br />

alleen nog maar Mud Jeans dragen.”<br />

MUD Jeans bestaan uit gerecycled<br />

en biologisch katoen. “We gebruiken<br />

gedrukte labels in plaats van leren patches.<br />

In al ons doen en laten staat voorop<br />

dat er in het gehele productieproces<br />

geen dieren, planten of mensen worden<br />

geschaad. We maken geen gebruik<br />

van vervuilende technieken die in de<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 21


INTERNEMEN<br />

rest van de kledingindustrie vaak nog<br />

schering en inslag zijn.”<br />

Elk besluit dat door MUD Jeans<br />

wordt genomen, is gestoeld op de uitgangspunten<br />

van de circulaire economie.<br />

“Onze missie is een wereld zonder<br />

afval. We redden elk jaar vele duizenden<br />

spijkerbroeken van de afvalberg.<br />

Dit doen we door het innemen van<br />

oude spijkerbroeken die voor meer dan<br />

96 procent uit katoen bestaan. Deze<br />

jeans sturen we naar de recyclefabriek<br />

Recovertex in Spanje.”<br />

“Zodra we een omzet van zo’n 10<br />

miljoen euro hebben bereikt, gaan we<br />

onze kennis en ervaring met betrekking<br />

tot circulair denim delen met ondernemers<br />

in de hele wereld. We willen<br />

graag andere ondernemers helpen die<br />

op hun beurt een bijdrage kunnen leveren<br />

aan een schonere wereld. We moeten<br />

met elkaar de aarde leefbaar houden<br />

voor volgende generaties.”<br />

www.mudjeans.nl<br />

Deze tekst is een bewerking van het hoofdstuk<br />

‘Spijkerbroeken produceren zonder de aarde<br />

te vernietigen’ in het boek ‘Niet gezwicht voor<br />

de wereld’ van Ivo Valkenburg.<br />

Geloof in een sociale en circulaire samenleving<br />

Er is zoveel afval dat hergebruikt<br />

zou kunnen worden en er zijn zoveel<br />

mensen die in Nederland buiten de<br />

boot vallen. i-did brengt dit bij elkaar<br />

en zorgt voor prachtige gerecyclede interieurproducten,<br />

vervaardigd door<br />

mensen die graag (weer) aan het werk<br />

willen. “Wij geloven in een sociale en<br />

circulaire samenleving. Een samenleving<br />

waar iedereen een bijdrage levert<br />

om de cirkel draaiend te houden en<br />

waar niemand wordt buitengesloten.”<br />

i-did werd in 2009 opgericht door<br />

Mireille Geijsen. Zij zag dat haar Koerdische<br />

vriendin, een hoogopgeleide<br />

vluchteling, steeds maar niet mee kon<br />

doen in de maatschappij. Doel van i-did<br />

was dan ook: sociale inclusie door middel<br />

van werk. i-did ging van start als<br />

een Slow Fashion label. “Na vele hoogte-<br />

en dieptepunten, moest er iets veranderen.”<br />

Dit gebeurde toen eind 2012 Michiel<br />

Dekkers er als directeur bij kwam.<br />

i-did wilde ook iets gaan doen aan de<br />

enorme textiel afvalberg. Alleen al<br />

in Nederland worden er jaarlijks vele<br />

tientallen miljoen kilo’s textiel weggegooid.<br />

“Hoe mooi zou het zijn als wij<br />

hierbij kunnen helpen om dit beetje<br />

bij beetje op te ruimen? Hierdoor is<br />

ons prachtige gerecyclede vilt ontstaan.<br />

Eerst verklaarden ze ons voor gek, nu<br />

jaren later laten we nog steeds zien hoeveel<br />

moois er gemaakt kan worden van<br />

oud textiel.”<br />

Er ontstaat zoveel moois uit oud textiel.<br />

Inmiddels maakt i-did vanuit ateliers in<br />

Den Haag en Utrecht designproducten<br />

van gerecycled vilt; gemaakt van textiel<br />

dat anders weggegooid zou worden.<br />

Van dit gerecycled vilt worden tassen,<br />

laptophoezen en akoestische interieurproducten<br />

gemaakt. Zo worden er bijvoorbeeld<br />

blauwe tassen gemaakt van<br />

oude KLM-uniforms. Ook Defensie, Heineken<br />

en de Efteling kozen voor hun eigen<br />

unieke vilt gemaakt van oude bedrijfskleding.<br />

Binnenkort opent I-did een nieuwe<br />

factory in Den Haag. Daarmee hebben<br />

zij als eerste in Nederland het gehele<br />

proces van vervezelen tot het uiteindelijke<br />

hoogwaardige vilt in eigen beheer.<br />

Dit biedt mogelijkheden voor organisaties<br />

om kleinere hoeveelheden oud textiel<br />

zoals bedrijfskleding om te zetten<br />

naar vilt en nieuwe producten.<br />

“Al deze producten worden gemaakt<br />

door mensen die, om wat voor<br />

reden dan ook, lang niet of nog nooit<br />

gewerkt hebben. Door de goede begeleiding<br />

en coaching op werknemersvaardigheden<br />

vindt uiteindelijk 70 procent<br />

van de medewerkers een betaalde baan.<br />

i-did biedt zowel mensen als grondstoffen<br />

een tweede kans.”<br />

www.i-did.nl<br />

<strong>22</strong> | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


Superlekker, sociaal en duurzaam<br />

INTERNEMEN<br />

Hoe hip en sociaal kan een tosti<br />

zijn? Nou, dat kan, en hoe! Happy<br />

Tosti is een hip, commercieel succesvol<br />

bedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking<br />

de allerlekkerste tosti’s maken<br />

en waar ook nog eens duurzaam<br />

wordt gewerkt. Hoe mooi kan het zijn.<br />

Happy Tosti heeft een sociaal businessmodel.<br />

De winst wordt voor honderd<br />

procent geïnvesteerd in het bedrijf<br />

en minimaal 65 procent van alle<br />

gewerkte uren worden ingezet door medewerkers<br />

met een arbeidsbeperking,<br />

zoals bijvoorbeeld: autisme, borderline,<br />

lichamelijke aandoeningen en auditieve-<br />

of visuele beperkingen. Deze verplichting<br />

geldt voor alle franchisevestigingen.<br />

Elk filiaal kent een bedrijfsleider<br />

en een jobcoach die medewerkers<br />

die dat nodig hebben, begeleidt.<br />

Happy Tosti is opgericht door Jasper<br />

Kool (32). Al tijdens zijn studie aan<br />

de Hogeschool in Scheveningen had hij<br />

het idee opgevat om een sociale onderneming<br />

te starten met als doel zoveel<br />

mogelijk mensen met een arbeidsbeperking<br />

aan een betaalde baan te helpen.<br />

Direct na zijn studie, in 2015, ging<br />

hij dan ook van start met Happy Tosti.<br />

Inmiddels zijn er vestigingen in Amsterdam,<br />

Breda, Delft, Den Haag, Deventer,<br />

Hoofddorp en Leiden en is er<br />

werk voor ruim 150 mensen met een<br />

arbeidsbeperking. Vanaf de eerste dag<br />

werkt Happy Tosti samen met de biologische<br />

bakker Lekker Brood en andere<br />

duurzame toeleveranciers.<br />

“Bij Happy Tosti willen wij op een<br />

zo eerlijke en transparant mogelijk<br />

manier zo veel mogelijk mensen met<br />

een arbeidsbeperking een leuke, waardevolle<br />

en betaalde baan bieden. Door<br />

een sociaal medewerkersbeleid zitten<br />

we echter in een constante draaikolk<br />

van regels, wetten, gesprekken, vergoedingen,<br />

contactpersonen en boetes.<br />

Want geloof ons, werken met mensen<br />

met een arbeidsbeperking brengt extra<br />

administratieve uitdagingen met zich<br />

mee. Het zou mooi zijn om dit te kunnen<br />

beperken zodat we nog meer tijd<br />

kunnen steken in onze medewerkers”,<br />

aldus Happy Tosti.<br />

Vaak komen mensen die deels arbeidsongeschikt<br />

zijn niet aan de bak op de<br />

reguliere arbeidsmarkt, terwijl ze vaak<br />

wel erg gemotiveerd zijn om te werken.<br />

Om rond te kunnen komen zonder<br />

baan krijgen zij een bijstandsuitkering<br />

vanuit de overheid. Doordat Happy Tosti<br />

deze mensen een salaris biedt, kan de<br />

bijstandsuitkering omlaag of kan deze<br />

zelfs vervallen. Dit bespaart de overheid<br />

dus geld. Omdat deze medewerkers<br />

worden begeleid in hun persoonlijke<br />

ontwikkeling en werkkwaliteit blijven<br />

ze ook langdurig aan het werk en<br />

kunnen ze steeds meer werken, ontwikkelen<br />

ze zich sociaal en voelen ze zich<br />

gelukkiger.<br />

Happy Tosti ziet zichzelf als springplank<br />

voor mensen met een arbeidsbeperking<br />

naar een volgende betaalde<br />

baan. “Wij willen graag dat mensen<br />

kunnen doorstromen naar een reguliere<br />

baan die past bij de medewerker.<br />

Dat geeft ons namelijk weer ruimte om<br />

nieuwe mensen aan te nemen die ervaring<br />

op kunnen doen.”<br />

www.happytosti.nl<br />

“Springplank voor mensen met een<br />

arbeidsbeperking.”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 23


INTERNEMEN<br />

“Respecteer jezelf, respecteer dieren,<br />

respecteer het milieu: eet vegan!”<br />

Eet wier, leef lang<br />

Gek op een burger, maar tegen dierenleed?<br />

Bestel er dan eens één bij<br />

The Dutch Weedburger. Het zorgt voor<br />

een ware smaaksensatie en wie een hap<br />

neemt, vergeet direct dat het om een<br />

veganistische zeewierburger gaat. Vanwaar<br />

de naam? Ach, Nederlanders zijn<br />

in het buitenland toch vooral ook bekend<br />

om hun weed… Geen trek in een<br />

burger? Bestel dan eens de Sea Nuggets,<br />

Weed Doggs, Weed Balls of Seawharma<br />

met heerlijke Weed saus.<br />

The Dutch Weed Burger werd in<br />

2012 opgericht door Mark Kulsdom en<br />

Lisette Kreischer. Het idee ontstond in<br />

New York waar ze samen een documentaire<br />

aan het maken waren. “We bezochten<br />

het ene na andere waanzinnig goede<br />

vegan restaurant en zagen in dat dit<br />

het begin was van een nieuwe tijd. We<br />

hadden nog nooit zo lekker gegeten! En<br />

we werden omver geblazen door de creatieve<br />

en culinaire mogelijkheden die<br />

de plantaardige keuken in huis bleek te<br />

hebben. De documentaire die we daarover<br />

maakten was het startschot van een<br />

groot avontuur, The Dutch Weed Burger.<br />

Wij geloven dat de plantaardige keuken<br />

de sleutel is tot echte verandering. Of het<br />

nou gaat om het einde van de ellende in<br />

de bio-industrie, het verduurzamen van<br />

de economie of totale wereldvrede. De<br />

oplossing voor al deze vraagstukken ligt<br />

op je bord. De keuze is aan jou!”<br />

De oprichters wilden niet minder<br />

dan een muiterij in de fastfoodindustrie<br />

bewerkstelligen. Ze wilden laten<br />

zien dat er culinaire hoogstandjes te<br />

maken zijn van zeewier, “Onze missie:<br />

verandering van eetgedrag, hap voor<br />

hap.” Ofwel: “Eet wier, leef lang.”<br />

Je kunt gerust stellen dat de initiatiefnemers<br />

megagrote stappen aan<br />

het zetten zijn. Inmiddels zijn er miljoenen<br />

burgers verkocht via <strong>web</strong>winkels,<br />

supermarkten als Picnic, Coop,<br />

Albert Heijn, meer dan tweehonderd<br />

restaurants en op festivals. The Dutch<br />

Weedburger is inmiddels een begrip.<br />

Het biedt het beste dat het plantaardige<br />

koninkrijk te bieden heeft. “Al onze<br />

gerechten zijn volledig plant-powered<br />

en verrijkt met zeewier en micro-algen<br />

van onder andere zeewierboerderij Zeewaar<br />

in de Oosterschelde.”<br />

In een recente blog op de site van<br />

The Dutch Weedburger noemt Kulsdom<br />

meer bedrijven uit de plantaardige<br />

beweging, zoals: Mensen van Wakker<br />

Dier, Milieudefensie, Animal Rights,<br />

Jaan, Stichting Aap, Extinction Rebellion,<br />

Proveg en vele andere mooie organisaties.<br />

Daarom geloof ik in merken<br />

als Mr&Mrs Watson, Boon, Meet Jack<br />

en Karma Kebab. De plantaardige beweging<br />

verspreidt zich snel. Maar er moet<br />

uiteraard nog veel meer gebeuren. Hij<br />

roept het bedrijfsleven dan ook op om<br />

de transitie van een dierlijke naar een<br />

plantaardige voedselcultuur te helpen<br />

versnellen, juist omdat dit dé weg is<br />

naar een leefbare planeet voor nu en<br />

in de toekomst. “De omschakeling naar<br />

een plantaardige voedselvoorziening<br />

zal de grootste culturele verandering<br />

ooit zijn. We zijn het aan onszelf en aan<br />

onze kinderen verplicht. Respecteer jezelf,<br />

respecteer dieren, respecteer het<br />

milieu: eet vegan!” n<br />

www.dutchweedburger.com<br />

24 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

26 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

De moraal<br />

van de markt<br />

Onder moraal verstaan we het geheel van handelingen<br />

en gedragingen die, in een maatschappelijke<br />

context, als correct en wenselijk wordt gezien.<br />

Moraal is onze mentale gereedschapskist.<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

De markt is een plaats waar vraag en aanbod bij<br />

elkaar komen en waarbij vervolgens een prijs tot<br />

stand komt. Deze markt kan in fysieke vorm zijn,<br />

maar is heden ten dage voornamelijk abstract.<br />

Ondernemers gaan op zoek naar hun klanten tegen<br />

een prijs die ze het meeste profijt oplevert en<br />

consumenten zoeken diensten of goederen die ze nodig hebben<br />

of wenselijk achten.<br />

De vraag die met regelmaat opduikt is in hoeverre ondernemingen<br />

moreel verantwoord bezig zijn. Recent kwam de<br />

Walt Disney Company in het nieuws door de documentaire<br />

van Abigaïl Disney, de kleindochter van Roy Disney, medeoprichter<br />

van het bedrijf. Abigaïl pleit voor een substantiële<br />

verhoging van de salarissen van de medewerkers van het bedrijf.<br />

Teveel medewerkers zijn niet in staat om van het salaris<br />

dat ze verdienen een menswaardig bestaan op te kunnen<br />

bouwen. Het minimumloon dat het bedrijf betaald is 17 dollar<br />

terwijl een bestaan in Los Angeles een loon van 24 dollar<br />

vereist. Het salaris dat medewerkers van het bedrijf verdienen<br />

staat in schril contrast met de beloning van de top van het<br />

bedrijf. De verhouding van inkomsten die een CEO ontvangt<br />

ten opzichte van de gemiddelde werknemer heeft nog nooit<br />

zo uit de pas gelopen. Deze verhouding wordt ook wel de pay<br />

ratio genoemd. Waar in het verleden haar grootvader Roy 78<br />

keer meer dan het laagste loon in het bedrijf verdiende, bedroeg<br />

deze voor de huidige CEO ruim 1400! In Nederland hanteren<br />

vakbonden een pay ratio van 20 als uitgangspunt.<br />

HETE VUREN<br />

Duurzaam ondernemen is een term die positief verbonden<br />

kan worden aan moreel gedrag van bedrijven. Duurzaam on-<br />

dernemen ervaren we als correct en wenselijk. Nu zijn er een<br />

aantal bedrijven die hier in voorop lopen, met Unilever als<br />

grote bekende. Voormalig CEO Paul Polman wordt door velen<br />

als een koploper gezien door duurzaam ondernemerschap<br />

prominent op de kaart te zetten. Zijn opvolger Arthur Jope,<br />

die in 2019 het stokje als CEO overnam, staat inmiddels voor<br />

hete vuren. Diverse aandeelhouders beginnen zich te roeren<br />

omdat ze van mening zijn dat het rendement dat de onderneming<br />

genereert te laag is vergeleken met vergelijkbare bedrijven<br />

en dat de focus op duurzaamheid ten koste gaat van het<br />

financieel gewin voor de aandeelhouders.<br />

In hoeverre kunnen we in beide gevallen praten over het<br />

moraal van deze bedrijven of van de markt. Vooropgesteld<br />

de markt is amoreel. De markt zelf heeft geen besef van wat<br />

goed of slecht is. Neem als voorbeeld een mes. Met een mes<br />

kun je groenten snijden om een maaltijd te verzorgen. Dit<br />

noemen we moreel verantwoord of correct gedrag. Als we<br />

ditzelfde mes gebruiken om iemand te lijf te gaan dan is er<br />

overduidelijk sprake van immoreel gedrag. Het mes zelf heeft<br />

geen besef van wat goed of slecht is. Het zijn de gedragingen<br />

van ons mensen die bepalen of het gedrag verantwoord of onverantwoord<br />

is.<br />

MORELE ECONOMIE<br />

In het voorbeeld van de Walt Disney Company lijkt de CEO alleen<br />

oog te hebben voor zijn eigen belang waardoor we zijn<br />

gedrag als immoreel beschouwen. Bij Unilever is de CEO moreel<br />

bezig en zijn het juist de aandeelhouders die hier dwars<br />

liggen en immoreel gedrag vertonen ten aanzien van onze<br />

ecologie.<br />

Vanuit ecologisch oogpunt kun je ons gedrag vaak immoreel<br />

noemen. We gedragen ons als een rups die nooit genoeg<br />

heeft. Willen we naar een morele economie dan zullen we<br />

hetzelfde als de rups moeten transformeren in een vlinder.<br />

Het voelen van vlinders in je buik is een uiting van verliefdheid<br />

en de eerste stap naar een economie in balans met de<br />

Aarde die hopelijk uitmondt in houden van. n<br />

Jack Cox is directeur vermogensbeheerder Forza Asset Management<br />

en auteur van Vlindereconomie.<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 27


INTERNEMEN<br />

Al ruim 25 jaar bakt Driekant Ambachtscentrum niet alleen het lekkerste<br />

biologische brood, maar leidt het ook mensen op met een<br />

ander talent. Daarnaast steunt, bedenkt en stimuleert Driekant tal<br />

van sociale en duurzame initiatieven en draait Driekant een gezond<br />

financieel rendement. Bij Driekant draait het om mensen. En alle<br />

mensen mogen er volledig zichzelf zijn. Hoe dit zich vertaalt in de<br />

praktijk, ondervond Ivo Valkenburg die een dag meedraaide.<br />

Thuiskomen op<br />

het werk<br />

TEKST IVO VALKENBURG | BEELD YKE RUESSINK<br />

Vlak voor Zutphen begeeft<br />

mijn auto het. Ik ben twee<br />

uur later dan afgesproken.<br />

Mijn hoofd is vol met zorgen<br />

over het met moeite<br />

kunnen betalen van de autoreparatie.<br />

Als ik over de drempel stap<br />

van de winkel aan de Lange Hofstraat,<br />

voelt het direct als een warm bad. Vijf<br />

minuten later sta ik in vrolijke bedrijfskleding<br />

op de inpakafdeling naast Boukje.<br />

Ze vertelt me hoe ze zes jaar geleden<br />

op blote voeten met de trein van<br />

Hongarije naar Nederland is gereisd.<br />

Zonder paspoort of treinkaartje. Met<br />

mijn handen zoutjes afwegend, voel<br />

ik me letterlijk zakken, van m’n hoofd<br />

naar m’n hart. Als ik een paar weken<br />

later tijdens de ochtendopening aan de<br />

medewerkers vraag hoe het voor hen<br />

voelt om te werken bij Driekant, dan<br />

hoor ik: ‘één familie’, ‘uniek’, ‘écht’,<br />

‘diversiteit en uitdaging’, ‘samen’,<br />

‘tweede huis’. Het verbaast me niet.<br />

Driekant is een proeftuin die laat ervaren<br />

hoe een menselijke economie kan<br />

zijn. Wat we in de grote wereld vaak<br />

zijn verloren, blijkt gelukkig op kleine<br />

schaal nog steeds te bestaan.<br />

ZICHTBAAR GEMAAKTE LIEFDE<br />

Al lange tijd ben ik gefascineerd door<br />

bedrijven en organisaties waar het welzijn<br />

van mens en natuur centraal staat.<br />

Waar winst maken een middel is om<br />

iets moois te realiseren. Waar medemenselijkheid<br />

een spiegel is van het<br />

werken in de praktijk. Waar je de puurheid<br />

dwars door alles heen proeft. Driekant<br />

is zo’n bedrijf. Net als onze planeet<br />

één enorme, levende, ademende cel is,<br />

waarbij alles en iedereen onlosmakelijk<br />

met elkaar is verbonden, zo biedt Driekant<br />

ruimte, ja, heel veel ruimte, aan<br />

mensen om vooral zichzelf te kunnen<br />

en mogen zijn. Ondertussen draait de<br />

onderneming op volle toeren door. Ze<br />

ontleent haar bestaansrecht uit de ambachtelijke<br />

productie van honderd procent<br />

biologisch brood, koekjes, zoutjes,<br />

crackers, taarten en vele andere lekkernijen.<br />

Er wordt hard gewerkt en winst<br />

gemaakt, maar zonder de bezieling uit<br />

het oog te verliezen.<br />

KONINGIN VAN DE YOGA<br />

Net gearriveerd op de inpakafdeling,<br />

voel ik mijn stress snel wegvloeien. Het<br />

is volgens mij een combinatie van werken<br />

met je handen en het in goed gezelschap<br />

vertoeven. Terwijl ik de zoutjes<br />

netjes probeer af te wegen op 120<br />

gram, luister ik verder naar een stukje<br />

uit het levensverhaal van Boukje. Ik zie<br />

het voor me hoe ze op blote voeten is<br />

gevlucht voor decennia lang huiselijk<br />

geweld. Na dertig jaar had ze de moed,<br />

de kracht en het doorzettingsvermogen<br />

om een schijnbaar oneindige vicieuze<br />

cirkel van angst en geweld te doorbreken.<br />

Ze vertelt haar verhaal beeldend<br />

en ik zie haar letterlijk uit haar<br />

huis wegrennen naar het kleine treinstationnetje<br />

op het platteland van Hongarije.<br />

In Duitsland wordt ze staande<br />

28 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

“DE BELANGRIJKSTE<br />

MENS IS ALTIJD DIEGENE<br />

DIE VOOR JE STAAT”<br />

gehouden. Een telefoontje met familie<br />

in Nederland geeft de politie het voordeel<br />

van de twijfel. Inmiddels woont ze<br />

in Nederland. Ze is terecht zo trots dat<br />

ze is opgestaan voor haarzelf. Ze doet<br />

me denken aan de woorden van de filosoof<br />

Kierkegaard: ‘Degenen die risico’s<br />

neemt, verliest voor even de grond onder<br />

haar voeten, maar degene die géén<br />

risico loopt, riskeert haar leven te verliezen.’<br />

Ik maak in gedachten een diepe buiging<br />

voor Boukje. Driekant is een plek<br />

waar iedereen welkom is. Ook als de wereld<br />

je heeft opgegeven, dan heeft Driekant<br />

vaak toch nog een plekje voor je.<br />

Boukje voelt zich inmiddels als een vis<br />

in het water bij Driekant. Terwijl ik in<br />

een kapotte auto zat, gaf zij vanochtend<br />

haar eerste yogales onder begeleiding<br />

van Rosa Wijnstok, die als ontwikkelingscoach<br />

de mensen op de werkvloer<br />

begeleidt in hun persoonlijke en<br />

professionele ontwikkeling. In de kantine<br />

valt mijn oog op een collage waarin<br />

Boukje haar passie voor yoga heeft<br />

verbeeld met mooie foto’s en teksten.<br />

Met grote letters draagt het stuk de titel:<br />

‘Koningin van de yoga’.<br />

GANG MAKEN<br />

Elke dag, rondom half negen, zijn alle<br />

medewerkers welkom voor de dagopening<br />

in de kantine. Dit is een kort moment<br />

van rust. Bij Driekant weet men<br />

dat je vanuit stilstand het beste gang<br />

kunt maken. Met tientallen mensen<br />

op de werkvloer is het een uniek moment<br />

waarop eenvoudig belangrijke<br />

zaken kunnen worden gecommuniceerd.<br />

We staan in een cirkel van zo’n<br />

tien mensen bij elkaar. Madeleine, al<br />

zo’n vijftien jaar werkzaam voor Driekant,<br />

vraagt met enthousiasme of ze<br />

met de klankschaal en de houten strijker<br />

de ochtendceremonie mag leiden.<br />

Ze wacht even tot er nog wat meer<br />

mensen zijn binnen gedruppeld en<br />

dan laat ze de klankschaal klinken. Er<br />

volgt een kort meditatief moment en<br />

wie wat wil vertellen, doet dat. Ter afronding<br />

deelt iedereen in enkele woorden<br />

wat ze als de kern van het werken<br />

bij Driekant ervaren. Het voelt voor de<br />

meesten als ‘één familie’. Je wordt gezien<br />

en gehoord in wie je bent en wat<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 29


INTERNEMEN<br />

je doet. Lief en leed wordt met elkaar<br />

gedeeld. Zowel de plussen als minnen<br />

mogen er zijn. ‘Liefde!’, roept Madeleine<br />

op het einde nadat ze iedereen een<br />

prettig werkdag toewenst.<br />

DURVEN<br />

De dagopening is nog niet afgelopen, of<br />

Madeleine loopt naar Karel om hem te<br />

vertellen dat ze zin heeft om bij hem<br />

de les kunst en vorming te gaan volgen.<br />

We trekken onze schoenen uit en lopen<br />

naar boven. In de ochtend had ik<br />

het gat in m’n sokken wel gezien, maar<br />

dacht dat niemand erachter zou komen.<br />

Ach, bij Driekant kun je gewoon<br />

jezelf zijn en Madeleine moet er hard<br />

om lachen. In de ontwikkeling van<br />

mensen past Driekant de geen ‘methode’<br />

toe. Ieder mens is verschillend en<br />

Driekant schept daarom de universele<br />

randvoorwaarden die voor elk mens nodig<br />

zijn om te kunnen groeien en bloeien.<br />

Voor iedereen die wel een duwtje in<br />

de rug kan gebruiken, organiseert Driekant<br />

leerwerktrajecten waarbij het werken<br />

(de productie) hand in hand gaan<br />

met zowel kunst als vorming. Deze ochtend<br />

staat het thema ‘durven en risico’s<br />

nemen’ centraal. Kunstenaar Karel<br />

Overbeek nodigt ons uit om een Indianendans<br />

rond de tafel te maken. Het<br />

helpt ons om wat op te warmen in de<br />

nogal koude ruimte op zolder. Madeleine<br />

schatert onbevangen van het lachen.<br />

Iedereen mag hier volledig zichzelf<br />

zijn. Hans geeft aan niet zoveel te<br />

hebben met het concept van een Indianendans<br />

en blijft werken aan zijn schilderij.<br />

Ik ben onder de indruk van wat<br />

hij maakt. Karel noemt hem een echte<br />

alchemist, die elke kleur op geheel eigen<br />

wijze samenstelt. De kleuren van<br />

Hans doen me denken aan een bezoek<br />

als kind aan het Zwitserse Goetheanum,<br />

een monumentaal cultureel centrum,<br />

ontworpen door Rudolf Steiner<br />

en vernoemd naar Goethe.<br />

ZET JE OGEN ACHTER JE HANDEN<br />

De kunstles van vandaag staat in het teken<br />

van ‘durven en risico’s nemen’. Iedereen<br />

wordt gevraagd zijn hand te tekenen<br />

op papier. Madeleine en Karel tekenen<br />

hun handen op hetzelfde papier<br />

en trekken om beurten een iets grotere<br />

lijn om hun eigen hand heen. De handen<br />

bewegen zich op die manier steeds<br />

meer naar elkaar toe. Op het hoogtepunt<br />

ontmoeten de handen elkaar. Net<br />

30 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

als in het echte leven gaat het erom hoe<br />

je als mensen elkaar ontmoet. Waar leg<br />

je je grenzen? Hoe en wanneer vraag je<br />

toestemming om in de ruimte van de<br />

ander te komen? Wat betekent durven<br />

en risico’s nemen voor jou persoonlijk?<br />

Zelf heb ik op het Zutphense Baudartius<br />

College gezeten. Het was een fijne<br />

tijd, maar het tekenen is me daar wel<br />

afgeleerd. Ooit werd ik de les ontzegd,<br />

nadat ik zogenaamd een paar uur had<br />

gespijbeld. In werkelijkheid had ik mijn<br />

uiterste best gedaan om het pand van<br />

ijssalon La Venezia te tekenen, maar<br />

dat lukte niet. “Jij zal nooit kunnen tekenen!”<br />

zei mijn leraar en die woorden<br />

zijn me altijd bijgebleven. Deze ochtend<br />

word ik echter gevraagd ook iets<br />

te tekenen. Karel adviseert me om mijn<br />

ogen achter mijn handen te zetten. “Anders<br />

gaat je hoofd ertussen zitten.” Samen<br />

met Hans en Madeleine verleg ik<br />

“DRIEKANT IS EEN PLEK<br />

WAAR IEDEREEN VOLLEDIG<br />

ZICHZELF KAN ZIJN”<br />

mijn eigen grenzen op het gebied van<br />

durven en risico’s nemen. En tekenen<br />

blijkt heerlijk om te doen…<br />

OORLOG EN VREDE<br />

Na afloop van de kunstsessie is het koffiepauze.<br />

Het is een sociaal gebeuren.<br />

Mijn oog valt op Sameer, een man die<br />

lacht met zijn ogen. Bij Driekant is hij<br />

twee dagen per week chauffeur en twee<br />

dagen klusjesman. Ik vraag hem of hij<br />

uit Zutphen komt. “Ik kom uit Syrië”,<br />

zegt hij, en we lachen. Ik vraag hem of<br />

hij gelukkig is in Nederland. En of hij<br />

hier alleen woont of met zijn gezin.<br />

“Dat is een heel verhaal. Vier jaar geleden<br />

ben ik gevlucht. Ik woon hier met<br />

mijn vrouw en twee kinderen”. Even<br />

later blijkt dat Sameer zijn achtjarige<br />

dochter is verloren tijdens een bombardement<br />

op de school van zijn kinderen.<br />

Hij laat me foto’s zien van zijn kleine<br />

meisje, vlak voor het bombardement,<br />

en een foto als ze in haar kistje ligt. Ze<br />

is beeldschoon. Mijn tranen vloeien en<br />

we omhelzen elkaar. Sameer herinnert<br />

me eraan dat de belangrijkste mens altijd<br />

diegene is die voor je staat. Hij is<br />

blij om bij Driekant te kunnen en mogen<br />

werken. “Het is heel sociaal, een fijne<br />

groep mensen bij elkaar”.<br />

PUUR, EERLIJK, OPRECHT<br />

Na de lunch werk ik twee uur met<br />

Onno in de bakkerij. Het is warm en<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 31


INTERNEMEN<br />

ik kan met m’n 2,04 meter niet rechtop<br />

staan onder het lage plafond. Toch<br />

werk ik zonder te klagen. Sterker nog:<br />

ik geniet ervan. Ik voel me een bofkont<br />

om een dag te kunnen meedraaien tussen<br />

zoveel bijzondere mensen. Vele<br />

hartige crackers op bakplaten moeten<br />

van elkaar worden losgesneden. Onno<br />

werkte jarenlang op een zorgboerderij<br />

en heeft het inmiddels naar zijn zin bij<br />

Driekant. Hij heeft er een hekel aan om<br />

op de foto te gaan, maar voor vandaag<br />

is hij bereid om een uitzondering te<br />

maken. Ik zie ondertussen de bakkers<br />

kunsten uitoefenen met het deeg. Zelfs<br />

als het deeg door de bakkerij vliegt, is<br />

alles onder controle en voelt het alsof<br />

ik deel uitmaak van een vrolijke Italiaanse<br />

speelfilm.<br />

Ik voel aan het einde van de dag een<br />

diepe dankbaarheid om zoveel menselijkheid<br />

en oprechte aandacht voor elkaar<br />

te proeven, terwijl er ondertussen<br />

flink is doorgewerkt. Het schijnt dat<br />

veel mensen in Nederland niet meer<br />

het verschil proeven tussen supermarktbrood<br />

en ambachtelijk brood. Na<br />

“JE PROEFT NOG HET<br />

ZONLICHT EN DE WIND<br />

DIE OVER DE VELDEN<br />

HEEFT GEWAAID”<br />

vandaag kan ik me dat niet meer voorstellen.<br />

Bij Driekant is alles puur. Zowel<br />

de natuurlijke ingrediënten als de mensen.<br />

De geur komt niet uit de airco, uit<br />

buizen of uit een apparaatje. De mensen<br />

zijn authentiek. Met een broodje<br />

van Driekant proef je nog het zonlicht<br />

en de wind die over de velden heeft gewaaid.<br />

Je proeft de liefde waarmee de<br />

boer heeft gezaaid en geoogst. Je proeft<br />

de echtheid waarmee de mensen het<br />

meel, het water en het zout bewerken<br />

tot het beste biologische brood van Nederland.<br />

IVO VALKENBURG<br />

Ivo Valkenburg is meer dan dertig<br />

jaar actief in de wereld van financiële<br />

dienstverlening. Eerst als financieel<br />

adviseur, later als facilitator van<br />

vernieuwingsprocessen binnen ondernemingen.<br />

Hij woont met zijn gezin<br />

in de bergen van Transsylvanië<br />

en verbindt mensen en mogelijkheden<br />

in transitie naar een duurzame<br />

economie voor mens, natuur en samenleving.<br />

Hij schreef verscheidene<br />

boeken waaronder Niet gezwicht voor<br />

de wereld – Transitie in de voetsporen<br />

van Kahlil Gibran, waarvoor hij in gesprek<br />

ging met 45 mensen en organisaties<br />

die aanjagers zijn van vakinhoudelijke<br />

beroepsvernieuwing<br />

en maatschappelijke transities.<br />

Meer informatie: www.ivovalkenburg.nl<br />

Zo gespannen als ik binnenkwam na al<br />

het zoveelste gedoe met m’n auto, zo<br />

ontspannen loop ik om vijf uur terug<br />

naar het station. Geraakt door een bakker<br />

waar mensen worden geïnspireerd,<br />

gestimuleerd en geholpen om in de volheid<br />

van het mens-zijn in de wereld te<br />

kunnen staan. n<br />

32 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

“Een hoge en uitgestrekte kameeldoornboom<br />

biedt welkome schaduw<br />

tegen de brandende zon.”<br />

34 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

– e s s a y –<br />

Spoorzoeken naar<br />

de leider in jezelf<br />

Mijn tijdelijke kantoor bevindt zich in een afgelegen stoffige poel, diep in de wildernis van de<br />

oeroude Kalahari. Het weinige water dat er nog is, droogt snel op. Een hoge en uitgestrekte<br />

kameeldoornboom biedt welkome schaduw tegen de brandende zon, terwijl een zwerm<br />

buffelwevervogels boven ons fladdert, altijd actief bezig met de verzorging van hun kostbare<br />

kuikens in het grote gemeenschappelijke nest. Mijn collega’s zijn de wilde dieren om me<br />

heen. In de wijde omtrek is geen mens te bekennen. De uitgestrektheid en de afzondering<br />

zijn mijn naaste en meest dierbare metgezellen. Ik ben alleen, maar niet eenzaam.<br />

TEKST ALAN MCSMITH<br />

Bij de poel zie ik de voetafdrukken van een leeuw.<br />

Gisteravond had hij in het gras liggen wachten<br />

tot een kudde koedoes zou komen drinken. Zijn<br />

sporen geven aan hoe hij had gespeurd, gewacht<br />

en aangevallen. De chaotische tekens in het zand<br />

geven aan hoe de koedoes zich omdraaiden, wegsprongen<br />

en vluchtten en weer een dag wisten te overleven.<br />

Mijn zintuigen zijn alert en gefocust. Waar is de leeuw nu,<br />

vraag ik me af. Wat moet ik van hem weten?<br />

Ik kijk naar de wolken in de verte die steeds dikker worden.<br />

Een veranderende wind kietelt mijn wangen, armen en<br />

benen. Een teken van naderende regen, het levensbloed van<br />

de woestijn en een geschenk dat dit landschap binnenkort<br />

zal veranderen in een van de grootste natuurspektakels op<br />

aarde. Zie je, de Kalahari is nooit dood en zelfs in de droogste<br />

tijden is herstel en regeneratie slechts een paar regenbuien<br />

verwijderd.<br />

VOORUITGANG<br />

Mijn tijdelijk onderkomen ligt ver weg van Europa en als we<br />

spreken over cultuur, comfort en gemak ben ik zelfs vele eeu-<br />

“Spoorzoeken plaatst ons in het huidige moment.”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 35


INTERNEMEN<br />

wen verwijderd van Europa, het continent dat in één adem<br />

wordt genoemd met de vooruitgang van de mensheid. Hier<br />

in de wildernis is er geen besef van de geschiedenis; hier zijn<br />

geen eeuwenoude gebouwen, middeleeuwse kastelen of de<br />

overblijfselen van het Romeinse Rijk. Hier heerst een gevoel<br />

van prehistorie dat teruggaat naar de oorsprong van ons allemaal.<br />

Als Europa oud is, dan is Afrika stokoud. Stenen werktuigen<br />

die in de woestijn zijn opgegraven, zijn zo’n 200.000<br />

jaar oud en de meeste wetenschappers, paleontologen en genetici<br />

zijn het erover eens dat het menselijke dier in dit afgelegen<br />

en verlaten binnenland is ontstaan. Dit is letterlijk ons<br />

moederland. En aangezien deze oudheid hier voelbaar is, is<br />

het bewust ervaren van het huidige moment het meest inspirerende<br />

dat een mens mee kan maken.<br />

Als deze plek het uiterlijke landschap van onze voorouders<br />

vormde, dan vormde het ook het ​innerlijke landschap.<br />

Hoe staan we er dan nu voor, als we beseffen hoe lang we als<br />

mensheid al op aarde zijn en inzien hoe kort geleden het industriële<br />

tijdperk van start ging? Van de 150.000 tot 200.000<br />

jaar van ons bestaan als mens, leefden we veruit de langste<br />

tijd als jager-verzamelaars. Meer dan 95 procent van ons genetisch<br />

geheugen, van wat ons als soort definieert, is geworteld<br />

in die tijd, volledig in harmonie met de natuur. Dit was<br />

onze oorsprong. Alertheid op dieren, aandacht voor geluiden<br />

en geuren en vertrouwen op gevoelens en onze intuïtie waren<br />

fundamenteel voor ons voortbestaan. Ook de moderne mens<br />

zoekt manieren om te overleven. Zit er niet een innerlijke<br />

“De sporen laten zien hoe een koedoe weer een dag wist te overleven.”<br />

spoorzoeker in ons allemaal?<br />

Spoorzoeken heeft alles te maken met alertheid en beschikbaar<br />

zijn om de processen van het leven te verkennen.<br />

Ik geloof niet dat het mogelijk is om dit proces te scheiden<br />

van wie we zijn als soort. Om het duidelijker te maken: een<br />

leeuwenspoor geeft informatie over wat is achtergelaten (het<br />

verleden), maar geeft ook richting om de leeuw te vinden of<br />

te begrijpen en dat ligt in de toekomst. Om het proces te begrijpen,<br />

kunnen het verleden en de toekomst niet worden gescheiden.<br />

Spoorzoeken plaatst ons in het huidige moment,<br />

geeft ons de mogelijkheid om terug te kijken en te leren van<br />

het verleden en tegelijkertijd vooruit te kijken en de toekomst<br />

te scannen.<br />

STILTE<br />

Het is niet toevallig dat de meest toegewijde spoorzoekers<br />

en de meest ware gemeenschapsleiders diegenen zijn die<br />

met een diep gevoel van kennis en aandacht zich met lichte<br />

tred voortbewegen, wetende dat al het leven heilig is. Hun<br />

persoonlijk ALAN MCSMITH leiderschap vindt zijn oorsprong in de ecologie.<br />

Volgens Alan McSmith The Oxford is dertig Dictionary jaar kan wildernisgids term leiderschap en natuurbeschermer.<br />

gedefinieerd Hij woont als de staat in Zuid-Afrika of positie van en faciliteert een leider. wilder-<br />

Maar er<br />

worden<br />

komt niservaringen veel meer bij en kijken. transformationele Echte leiders dienen, leiderschapstrajecten<br />

in naar verschillende binnen te Afrikaanse gaan voor een landen. betekenisvolle In de wildernis ontmoe-<br />

net als spoorzoekersting<br />

laat met hij zichzelf. het belang Pas en na de inzicht, betekenis kan herstel van natuur volgen. diep Ik ervaren,<br />

de impact evenals van de urgentie de natuur om op ons natuurlijk leven niet erfgoed los kan worden te be-<br />

geloof<br />

dat<br />

gezien houden van en onze te herstellen. spiritualiteit Het en liefst een begeeft dieper hij bewustzijn zich temidden<br />

van kuddes olifanten.<br />

van<br />

Alan is tevens een inspirerend spreker en auteur. Voor<br />

het New Financial Magazine schrijft hij over zijn wilderniservaringen.<br />

Meer informatie: www.alanmcmsmith.com<br />

36 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

de wereld om ons heen. Door weg te zinken in de stilte, kunnen<br />

we ons eigen hart horen en onszelf versterken. Het is dan<br />

mogelijk dat onze waarden en prioriteiten veranderen en dat<br />

er een gevoel van helderheid en mogelijkheden ontstaat. Er<br />

vindt een verschuiving plaats van de behoefte om gehoord te<br />

worden naar de bereidheid om te luisteren. Niet alleen kunnen<br />

we dan aanspraak maken op de hulpbronnen van onze<br />

natuurlijke wereld, maar ook van die in onszelf. Wellicht<br />

kunnen we alleen met dit verhoogde bewustzijn een intuïtieve<br />

en innovatieve leider zijn.<br />

TOUW<br />

Er is een Bosjesmannen-geloof dat suggereert dat wanneer je<br />

een dier volgt, je het symbolisch aan een touwtje vast maakt.<br />

Het dier zit aan het ene uiteinde en jij houdt de andere zijde<br />

vast. Dus als de dieren bewegen, voel je de veranderingen in<br />

het touw. Aanwezigheid van een ander, een gedragsverandering,<br />

een windvlaag of relevant vogelgezang klinken er doorheen.<br />

Er is dan sprake van een complete verbinding.<br />

Terwijl inheemse spoorzoekers in staat zijn de sporen van<br />

een eland, een knaagdier, een roofdier of een insect te volgen,<br />

zoekt de moderne mens duiding in zakelijke trends, kosten,<br />

klanteisen, fitnessniveaus, infectiepercentages of academische<br />

vooruitgang. In feite zijn we allemaal spoorzoekers<br />

op de verschillende sporen van het leven en hoewel de sporen<br />

verschillen, blijven de principes hetzelfde.<br />

OERWOUDEN<br />

De buffelwevers stoppen met roepen en de wind steekt op.<br />

De geur van regen hangt sterk in de lucht. En terwijl de wolken<br />

zich in de verte vormen, denk ik aan mijn aanstaande<br />

reis naar Nederland. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik ben<br />

gevraagd om in mei van dit jaar mijn verhaal te delen op een<br />

aantal bijeenkomsten over leiderschapsontwikkeling. Binnenkort,<br />

ver van de Kalahari woestijn, zal ik anticiperen op<br />

de sporen die ik vind in de oerwouden van uw land en hoop<br />

ik onze werelden aaneen te mogen rijgen. n<br />

LEADERSHIP TRAIL<br />

Alan McSmith en de stichting New Financial Forum zijn<br />

voornemens een meerdaagse Leadership Trail te organiseren<br />

naar de Okavanga Delta in Botswana. Meer informatie?<br />

Mail dan naar willem@newfinancialforum.nl.<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 37


INTERNEMEN<br />

– e s s a y –<br />

Met regeneratieve landbouw kunnen<br />

we het leven centraal stellen<br />

Internemen<br />

pur sang<br />

Het leven op Aarde vertoont al 3,8 miljard jaar dezelfde beginselen. Toch denken<br />

wij als mensen dat we het beter weten en dat we de natuurlijke wereld mogen<br />

domineren. Hoe kunnen we onze vermeende hoofdrol als soort opgeven en<br />

vanuit verbinding met al het leven handelen? Deze boeren wijzen de weg.<br />

TEKST NADINE MAARHUIS | BEELD LAURA NIJENHUIS<br />

Veel inheemse gemeenschappen leven in wederkerigheid<br />

samen met de Aarde. Ze zien haar als<br />

de moeder der moeder die ecosystemen, mensen,<br />

dieren, planten en microben samenbrengt. En alles<br />

is met elkaar verbonden. Vanuit dit holistische<br />

perspectief van inter-zijn is zorgen voor de natuur<br />

de enige logische stap, omdat we er deel van uitmaken.<br />

In het westen zijn we dit volledig kwijtgeraakt. Ons wereldbeeld<br />

is zodanig losgezongen van de realiteit van het leven<br />

dat we zijn gaan geloven dat we boven de natuur staan, en<br />

dat het in ons belang is om haar uit te buiten. Zo hebben we<br />

het gevoel ‘slim’ bezig te zijn als we met monoculturen, pesticiden<br />

en kunstmest letterlijk en figuurlijk al het leven uit de<br />

bodem persen. Of als we onszelf nog een bos toe-eigenen in<br />

ruil voor beton. Want als we het anders zouden doen, zo is de<br />

illusie, dan hebben we daar onszelf mee.<br />

Terwijl: als we ons welzijn willen waarborgen, moeten we<br />

de mens juist mínder centraal stellen. Wanneer niet-mensen<br />

floreren, doen wij dat namelijk ook. En dus is het zaak dat we<br />

van het wereldpodium afklimmen en leren om als toeschouwer<br />

de wijsheden van de natuur te observeren. Om ons met<br />

hernieuwde inzichten vervolgens als licht- en geluidstechnici<br />

in dienst te stellen van het hoofdoptreden: de ecologie.<br />

AGROBOSBOUW<br />

Regeneratieve boeren kunnen dit als geen ander. In plaats<br />

van zelf te bedenken hoe ze hun boerderij het beste kunnen<br />

runnen, volgen ze de natuur in alles wat ze doen. “Het is alsof<br />

je een dialoog aangaat met de ecosystemen om je heen”, weet<br />

Felipe Villela. Met zijn bedrijf reNature zet hij op de meest<br />

ontboste plekken ter wereld regeneratieve boerderijen op, bijvoorbeeld<br />

door gebruik te maken van agrobosbouw. “Vaak<br />

vragen mensen me wat het risico is van investeren in regeneratie.<br />

Ik draai de vraag graag om: Wat is het risico als we het<br />

níet doen?”<br />

Op een agrobosbouw-boerderij wordt het reilen en zeilen<br />

van een gewoon bos nagebootst. Zo is de bodem altijd bedekt,<br />

waardoor de vruchtbare toplaag niet uitdroogt of wegspoelt,<br />

38 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

maar aangroeit. Wilde dieren en insecten worden gezien als<br />

welkome onderdelen die het ecosysteem in balans houden en<br />

gewassen die elkaar versterken staan naast elkaar. Dit alles<br />

zorgt voor een gigantische opbrengst: voor natuur, dier én<br />

mens. Felipe: “De bodem in agrobosbouwsystemen kan gemiddeld<br />

20 tot 36 ton koolstof per hectare per jaar opslaan,<br />

terwijl conventionele monoculturen slechts 4 tot 8 ton opvangen.<br />

En doordat de grond gezonder is, kan die meer monden<br />

voeden.”<br />

Het team van reNature met oprichter Felipe Villela: “Dialoog met de<br />

ecosystemen om je heen.”<br />

VEERKRACHT<br />

“Ik sta nog iedere dag versteld van de snelheid van regeneratie.<br />

Toen we anderhalf jaar geleden begonnen was ons veld levenloos.<br />

Inmiddels struikel ik over de dassensporen en is het<br />

gras op sommige plekken twee meter hoog”, vertelt regeneratief<br />

boer Anne van Leeuwen. Met hun klimaatpositieve eieren<br />

en regeneratieve groenten herstellen Anne en haar partner<br />

Ricardo Cano op boerderij Bodemzicht vijf hectaren landbouwgrond:<br />

“Het leeft hier, dat voel je aan alles.”<br />

Voedsel produceren terwijl je leven creëert werkt alleen<br />

als we ons op een compleet andere manier tot niet-mensen<br />

leren verhouden, weet Anne. “We moeten weer in relatie komen:<br />

met onszelf en de plek waar we boeren, maar vooral<br />

ook met de dieren, planten en microben die allemaal cruciaal<br />

zijn voor het ecosysteem.” In de praktijk betekent dit volgens<br />

Anne bijvoorbeeld dat je erkent dat het bodemleven een<br />

betere boer is dan jij: “Jouw rol als boer is daarmee niet om<br />

gewassen te verzorgen, maar om je in dienst te stellen van het<br />

bodemleven, om dát te verzorgen. Zodat de schimmels, bacteriën<br />

en wormen kunnen doen waar zij het beste in zijn: gezonde<br />

gewassen produceren.”<br />

Dat het leven voeden je ook als mens voedt, weet Daan van<br />

Diepen van Wilder Land als geen ander. Aan de randen van<br />

weilanden zaait hij stroken inheemse kruiden en bloemen in,<br />

om daar vervolgens oer-Hollandse regeneratieve kruidenthee<br />

“KLIM VAN HET WERELDPODIUM AF EN LEER<br />

OM ALS TOESCHOUWER DE WIJSHEDEN VAN<br />

DE NATUUR TE OBSERVEREN”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>39</strong>


INTERNEMEN<br />

Anne van Leeuwen en Ricardo Cano: “Het leeft hier, dat voel je aan<br />

alles.”<br />

van te maken. “Al na een paar maanden zie je de bijen, bloemen,<br />

vlinders, konijnen en groepen vogels terugkomen”, vertelt<br />

Daan. “Er zit zoveel kennis in de natuur over hoe we dingen<br />

het beste kunnen aanpakken. Als je je daarin verdiept en<br />

die principes in een businessmodel giet, kun je een wezenlijk<br />

verschil maken. Dat geeft ongelooflijk veel energie, ik wil het<br />

de rest van mijn leven blijven doen.”<br />

VAN BEWUSTZIJN NAAR ACTIE<br />

Of je nu boer bent of niet, iedereen kan bijdragen aan een<br />

economie waarin het welzijn van al het leven centraal staat.<br />

Bijvoorbeeld zo:<br />

• Een inkoppertje: steun regeneratieve boeren door je boodschappen<br />

bij hen te doen. Zo eet je de wereld waarin je<br />

wilt leven<br />

• Maak er een gewoonte van om niet alleen van de natuur<br />

te nemen, maar ook terug te geven. Bedank de bijen bijvoorbeeld<br />

voor alles wat ze voor ons doen door je tuin vol<br />

te zetten met bijvriendelijke bloemen en kruiden, zoals<br />

korenbloem, dille en koriander. Geschikte biologische zaden<br />

vind je onder andere bij The Pollinators<br />

• Ga het gesprek aan over regeneratie. Duurzame maatregelen<br />

zoals minder uitstoten of minder afval creëren lossen<br />

de kern van de problemen niet op. Het is tijd dat we<br />

de stap maken naar bio-centrisch denken en doen. En dat<br />

begint bij een constructieve dialoog, bijvoorbeeld met investeerders<br />

en CEO’s<br />

• Vraag je bij iedere keuze die je als persoon, bedrijf en financiële<br />

instelling maakt af: wat zijn de consequenties<br />

hiervan voor mensen én niet-mensen, zoals wilde dieren,<br />

bossen en rivieren? Iedere keer als je dit perspectief adopteert,<br />

draag je bij aan een economie waarin ecologische<br />

gelijkheid de norm is. n<br />

NADINE MAARHUIS: “IEDEREEN KAN<br />

BIJDRAGEN AAN EEN ECONOMIE<br />

WAARIN HET WELZIJN VAN AL HET<br />

LEVEN CENTRAAL STAAT.”<br />

NADINE MAARHUIS<br />

Nadine Maarhuis is journalist, schrijver, videograaf, afgestudeerd<br />

socioloog en hoofdredacteur van MaatschapWij.<br />

De afgelopen vijf jaar vertelde ze de verhalen van honderden<br />

ecologische helden, betekenisvolle ondernemers<br />

en maatschappij vernieuwers. Haar favoriete thema’s: het<br />

herstellen van ecosystemen, ‘alternatieve’ woonvormen,<br />

regeneratieve voeding, de welzijnseconomie en het (her)<br />

ontdekken van onze connectie met elkaar en Moeder Aarde.<br />

Haar artikelen en video’s zijn onder andere gepubliceerd<br />

door MaatschapWij, BrightVibes en Follow the Money.<br />

Samen met Kees Klomp schreef ze het boek Pioniers<br />

van de nieuwe welvaart.<br />

40 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

– e s s a y –<br />

Hoe het patriarchaat<br />

ons allemaal in de<br />

wurggreep houdt<br />

Als je over het patriarchaat begint, wordt iedereen bloednerveus. Toch<br />

wordt het tijd dat we daar een volwassen discussie over voeren.<br />

Voormalig advocate en bestuursvoorzitter Femke Struiksma geeft een aanzet.<br />

TEKST FEMKE STRUIKSMA | BEELD WILKO DE JONG<br />

Vijf jaar geleden hing ik mijn toga in de kast, omdat<br />

mijn bestaan als advocaat en bestuursvoorzitter<br />

in de verzekeringssector niet langer te combineren<br />

viel met een loodzwaar IVF-traject. Het IVFsabbatical<br />

werd wegens succes verlengd met een<br />

periode van zwangerschaps- en ouderschapsverlof,<br />

die ik als expat in Amerika en thans Taiwan doorbreng.<br />

In Taiwan maak ik voor het eerst mee hoe het is om echt<br />

volledig afhankelijk te zijn van je echtgenoot. Ik heb hier lokaal<br />

geen werkvergunning (in Amerika wel). Bovendien heb<br />

ik geen toegang meer tot ons gezamenlijke vermogen, omdat<br />

het Taiwanese banksysteem niet toestaat dat meerdere personen<br />

toegang hebben tot dezelfde bankrekening. Mijn man en<br />

ik zijn al dik <strong>22</strong> jaar samen en ik vertrouw hem volledig. Dat<br />

neemt niet weg dat ik mij elke keer weer kapot erger, als ik<br />

letterlijk mijn hand moet ophouden om geld te krijgen. Geld<br />

dat – nota bene – rechtens ook voor honderd procent van mij<br />

is en ik voor een niet onaanzienlijk deel ook daadwerkelijk<br />

zelf heb verdiend.<br />

Recent kwam mijn man (eindelijk) in aanmerking voor<br />

een Taiwanese credit card. Die heb ik maar werkt alleen in<br />

grote winkels, als ik zijn handtekening voldoende accuraat<br />

vervals. Deze situatie maakt gevoelens van feminist rage in mij<br />

los waar ik u in de context van dit essay verder niet mee lastig<br />

zal vallen. Voor nu is relevant dat dit een klein doch uitermate<br />

irritant voorbeeld is van een patriarchale hindernis,<br />

die het voor mij als vrouw op dit moment onmogelijk maakt<br />

om op een gelijkwaardige manier aan het economisch verkeer<br />

deel te nemen.<br />

ACH MEID…<br />

Nu denkt u misschien ‘ach meid, dat is Taiwan’. Dat klopt,<br />

maar daarmee ziet u over het hoofd dat het patriarchaat een<br />

internationaal probleem is, dat over een periode van duizenden<br />

jaren is ontstaan. De destructieve impact daarvan ondervinden<br />

we overal en allemaal, in alle facetten van ons dagelijks<br />

bestaan. Ja, ook mannen! Als je daarover begint, dan<br />

wordt iedereen bloednerveus. Mannen zetten de hakken in<br />

het zand, vrouwen verstoppen zich vaak het liefst onder tafel,<br />

uit angst voor escalatie. Toch wordt het tijd dat we daar een<br />

volwassen discussie met elkaar over voeren. Het destructieve<br />

effect van het patriarchaat reikt namelijk veel verder dan ‘en-<br />

42 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

kel’ een disbalans tussen de juridische, sociale en economische<br />

positie van mannen en vrouwen. Als maatschappelijk systeem<br />

is het patriarchaat primair gericht op het handhaven<br />

van de status quo, waardoor het een actieve hindernis vormt<br />

om duurzame hervorming te realiseren. Zolang het patriarchaat<br />

in stand blijft, zijn wij als mensheid dan ook niet in<br />

staat om doeltreffend op te treden tegen de existentiële bedreigingen<br />

die ons boven het hoofd hangen. Het wordt dan<br />

ook tijd dat mannen en vrouwen gaan inzien dat het patriarchaat<br />

ons allemaal in een wurggreep houdt en dat het ontmantelen<br />

ervan noodzakelijk is om onze gezamenlijke toekomst<br />

veilig te stellen. Ik zal dit punt hierna verder uitwerken.<br />

Eerst een definitie.<br />

“Mijn favoriete seizoen is de val van het patriarchaat.”<br />

WAT IS HET PATRIARCHAAT?<br />

Het patriarchaat is een hypothetische maatschappijvorm<br />

waarin mannen dominant zijn. Mannen worden al duizenden<br />

jaren geconditioneerd om hun dominantie te laten gelden,<br />

om zo hun positie in dat systeem te handhaven. Dat uit<br />

zich op allerlei manieren: van tribale overgangsrituelen en<br />

geïnternaliseerde normen over wat het betekent om een ‘echte<br />

man’ te zijn, tot moderne bedrijfsculturen die gericht zijn<br />

op interne concurrentie en hiërarchie en de overheersende<br />

manier waarop wij met natural resources omgaan.<br />

Patriarchale conditionering begint als mannen heel jong<br />

zijn, als ze leren dat kwetsbaarheid een teken is van zwakte.<br />

“Goed zo! Je hebt niet gehuild!”, hoorde ik een man laatst tijdens<br />

een schooluitje tegen zijn driejarige zoon zeggen. Het<br />

jongetje was op zijn lip gevallen en had zichtbaar moeite om<br />

zijn tranen te bedwingen. “Je bent heel sterk”, sprak zijn vader<br />

trots, terwijl het jongetje vocht om te blijven ademen.<br />

Zijn vader dacht oprecht dat hij vanuit liefde aan het helpen<br />

was: onbewust onbekwaam. Sterk, in deze context, betekent<br />

immers dat hij zijn emoties onderdrukt en zich laat gelden<br />

door zich groot (lees: rigide) op te stellen, zodat anderen ‘respect’<br />

voor hem hebben. Het jongetje zal deze boodschap nog<br />

heel vaak horen: op school, in de sportkantine, op televisie,<br />

op social media en in de kroeg. Mannen worden op die ma-<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 43


INTERNEMEN<br />

nier buitengewoon slecht voorbereid op een toekomstige rol<br />

als echtgenoot of vader. Of als innovator of ethisch leider: dominantie<br />

is immers niet hetzelfde als leiderschap, onderdanigheid<br />

niet hetzelfde als respect.<br />

Als mannen dominant (moeten) zijn, dan betekent dat automatisch<br />

dat de rest – vrouw, kind, dier, natuur – dat niet of<br />

in mindere mate is. Op het moment dat innovators – mannen<br />

en vrouwen – actief proberen om traditionele rollen en structuren<br />

te veranderen, verstoren ze de machtsbalans. Dat triggert<br />

patriarchale denk- en gedragspatronen, die zich over een<br />

periode van duizenden jaren in ons collectieve bewustzijn<br />

hebben verankerd. Om de machtsbalans te herstellen wordt<br />

de dominante man gedwongen om zijn dominantie te laten<br />

gelden. Dat doet hij door het eigen belang voorop te stellen<br />

en iedere vorm van externe verandering die (mogelijk) in zijn<br />

nadeel werkt te dwarsbomen, desnoods door manipulatie en<br />

agressie. Vrouwen die erin slagen om een plek op de apenrots<br />

te bemachtigen, gaan vaak onbewust hetzelfde Bokito-gedrag<br />

vertonen. Ze houden hun peers op gepaste afstand en de rest<br />

strak onder de duim: toxic masculinity in a skirt. Niet omdat ze<br />

een verdorven karakter hebben, maar puur uit lijfsbehoud.<br />

Ook in lagere echelons leiden patriarchale systemen tot<br />

Geweld tegen vrouwen wordt gedreven door macht.<br />

destructief concurrentiegedrag. Toch wordt interne concurrentie<br />

nog altijd als iets positiefs gezien. Bij veel bedrijven<br />

wordt het zelfs actief aangemoedigd, bijvoorbeeld door de<br />

druk hoog te houden en individuele prestatienormen te koppelen<br />

aan een promotie of bonus. Dit terwijl onderzoek na<br />

onderzoek uitwijst dat dit contraproductief werkt. Tenminste,<br />

als je wil dat mensen zich veilig voelen en niet primair<br />

bezig zijn met zichzelf, maar met collectieve belangen als het<br />

bedrijf, maatschappelijke belangen of het klimaat.<br />

MISSTANDEN<br />

Hoe steviger het patriarchaat – als systeem – in een bedrijf<br />

verankerd zit, hoe groter de kans op misstanden. Mijn eigen<br />

loopbaan begon ooit als werkstudent op het kantoor van Pels<br />

Rijcken & Drooglever Fortuijn, op de kamer naast de beruchte<br />

notaris, mr. Frank Oranje. In 2020 beroofde Oranje zich van<br />

het leven, nadat ontdekt was dat hij jarenlang voor miljoenen<br />

had gefraudeerd.<br />

Een recenter voorbeeld is Talpa, dat zich met perikelen<br />

rondom The Voice geconfronteerd ziet met een misbruikschandaal<br />

dat – naast internationale bedrijfs- en reputatieschade –<br />

een serieuze bedreiging voor haar fusie met RTL oplevert.<br />

Als u mij twee decennia geleden gevraagd of ik Pels Rijcken<br />

een veilige werkomgeving vond, dan had ik volmondig<br />

‘ja’ geantwoord. Het was mijn eerste juridische baan, op<br />

“MANNEN ZETTEN DE HAKKEN IN HET ZAND,<br />

VROUWEN VERSTOPPEN ZICH HET LIEFST<br />

ONDER TAFEL, UIT ANGST VOOR ESCALATIE”<br />

44 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

het meest prominente advocatenkantoor van Nederland. Ik<br />

dacht: “dit is normaal”. Die overtuiging werd bevestigd toen<br />

ik daarna bij andere advocatenkantoren in dienst trad en actief<br />

werd in de bestuurskamers van de financiële sector.<br />

Bij alle voornoemde bedrijven heerste een psychologische<br />

angstcultuur, die gedreven werd door patriarchale denk- en<br />

gedragspatronen. Mensen denken daardoor primair aan zichzelf,<br />

niet aan elkaar of het collectief. Ik benadruk dat dit niet<br />

doelbewust is. Patriarchaal gedrag (m/v) wordt gedreven door<br />

sociale, culturele en politieke sentimenten die zich over een<br />

tijdsbestek van duizenden jaren in ons collectief bewustzijn<br />

hebben gevormd. Pas als je samen een stap naar achter doet<br />

en deze casus bekijkt door de lens van patriarchale machtsdynamiek,<br />

wordt evident dat dergelijke misstanden in hoge<br />

mate een natuurlijk resultaat zijn van de context waarin alle<br />

betrokken spelers opereerden. Blijf je echter hangen op het<br />

niveau van de schuldvraag, dan kom je niet tot de kern van<br />

oorzaken en ook niet tot de systemische veranderingen, die<br />

nodig zijn om dergelijke wantoestanden te voorkomen.<br />

De maatman als patriarchale denkfout.<br />

INNOVATIE<br />

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om in te zien dat dit allemaal<br />

geen vruchtbare bodem is voor innovatie. Voor innovatie is<br />

nodig dat mensen zich in een geestelijk veilige omgeving<br />

kwetsbaar opstellen, zodat ze vrij zijn om conventies ter discussies<br />

te stellen, te experimenteren en te falen. In een patriarchale<br />

organisatie (of samenleving) is dit vrijwel niet mogelijk.<br />

Dit is de centrale reden waarom organisaties die werk<br />

maken van sociaal-emotionele ontwikkeling, diversiteit en inclusiviteit<br />

financieel beter scoren en significant beter in staat<br />

zijn om te innoveren en mee te bewegen met de tijd. Dat gaat<br />

veel verder dan ‘simpelweg’ meer vrouwen of diversiteitsbenoemingen:<br />

het vergt een radicale cultuuromslag, waarbij de<br />

maatstaf voor succes wordt gedefinieerd op het niveau van<br />

het collectief, niet het individu. In die context is het feminisme<br />

niet een strijd van vrouwen tegen mannen, maar van<br />

mannen en vrouwen tegen een systeem dat ons allemaal in<br />

een wurggreep houdt, om het zich primair richt op het handhaven<br />

van de status quo.<br />

“SCHADE AAN MENS, MILIEU OF<br />

MAATSCHAPPIJ IS SCHADE AAN JEZELF”<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 45


INTERNEMEN<br />

Vleesconsumptie wordt als mannelijk beschouwd.<br />

Hoe wij daar in de praktijk dagelijks verder last van hebben?<br />

Ik noem een paar willekeurige voorbeelden:<br />

• Geweld tegen vrouwen wordt gedreven door macht. In de<br />

EU kost geweld tegen vrouwen zo’n <strong>22</strong>6 miljard euro per<br />

jaar (OESO, 2016);<br />

• In de medische wetenschap is de man eeuwenlang als<br />

‘maatman’ gebruikt voor het ontwikkelen van diagnostiek,<br />

medicatie en behandelmethoden. Het vrouwenlichaam<br />

reageert echter wezenlijk anders op ziekten en<br />

medicatie. Deze patriarchale denkfout is een enorme rem<br />

op wetenschappelijke vooruitgang. Medici zijn hierdoor<br />

al eeuwen beperkt in hun mogelijkheden om 51 procent<br />

van de wereldbevolking adequaat te behandelen.<br />

• De vleesindustrie is een hoofdoorzaak van de klimaatcrisis.<br />

Het verminderen van de veestapel lukt o.m. niet omdat<br />

vleesconsumptie wereldwijd als teken van mannelijkheid<br />

wordt gezien.<br />

Om uit deze wurggreep te ontsnappen, ontkomen we er niet<br />

aan om geest en gedrag te ontsmetten van het patriarchaat.<br />

Hoe ongemakkelijk het ook is, we kunnen het gesprek hierover<br />

niet langer uit de weg.<br />

Daarbij geldt als uitgangspunt dat we vanuit gelijkwaardigheid<br />

streven naar Interzijn, de term die de recent overleden<br />

Boeddhistisch geestelijk leider Thich Nhat Hanh gebruikte<br />

om aan te geven dat wij allen deel uitmaken van een<br />

complex systeem, dat volledig is gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid.<br />

Schade aan mens, milieu of maatschappij is<br />

dus uiteindelijk schade aan jezelf. Hoe lang doen we onszelf<br />

dit nog aan? n<br />

FEMKE STRUIKSMA<br />

Femke Struiksma (1980) is schrijfster, spreekster en activiste.<br />

Ze schrijft in het Nederlands en Engels over geestelijke<br />

ontwikkeling, mindful activisme en leiderschap in<br />

een samenleving die worstelt om zichzelf opnieuw uit te<br />

vinden.<br />

Eerder werkte Femke jarenlang als advocaat, bestuurder<br />

en opiniemaker in de verzekeringssector. Sinds 2010<br />

houdt ze zich ook bezig met de Dharma, de ethiek en filosofie<br />

van het Boeddhisme. Ze volgde meerdere opleidingen<br />

en was o.m. bestuurslid van Boeddhistisch Centrum<br />

Haaglanden. De afgelopen periode deed ze dat fulltime,<br />

als yoga- en meditatiedocent in Houston (USA). Sinds november<br />

2020 woont Femke in Taiwan. Daar schrijft ze voor<br />

verschillende media en werkt ze aan haar eerste boek. Momenteel<br />

richt ze samen met anderen het platform Team C<br />

op, een platform waarin communities worden gemobiliseerd<br />

om de wereld veilig te maken voor vrouwen.<br />

Femke trekt er graag op uit met haar jonge zoons<br />

Klaas en Berend.<br />

46 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

Ondernemen en<br />

interzijn<br />

Internemen is het themanummer van deze editie van het New Financial Magazine.<br />

Internemen is een samentrekking van ondernemen en interzijn. Maar wat<br />

is interzijn? En wat verstaan we eigenlijk onder ondernemen? Jac Hielema van<br />

Economy Transformers ging op zoek en merkte een boosheid in hem.<br />

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK<br />

Over synchroniciteit gesproken, op de ochtend dat ik<br />

me achter mijn laptop zet om een stukje te schrijven<br />

voor het New Financial Magazine lees ik op de NOSsite<br />

dat de ‘vader van de mindfulness’, boeddhist<br />

Thich Nhat Hanh op 95-jarige leeftijd is overleden.<br />

Vervolgens google ik het begrip ‘interzijn’ en wat van de 1120<br />

resultaten staat in 0,48 seconden helemaal bovenaan de pagina?<br />

Een citaat van Thich Nhat Hanh! Als ik op de link klik,<br />

verschijnen behalve de tekst meerdere advertenties. Enerzijds<br />

spiritualisme in de vorm van aandachtsoefeningen, anderzijds<br />

materialisme in de vorm van advertenties. Thich Nhat<br />

Hanh: “Ontwikkel begrip van ‘interzijn’ en mededogen en bescherm<br />

het leven van mensen, dieren, planten en de Aarde.<br />

Heb het oprechte voornemen om niet te doden, niet toe te laten<br />

dat anderen doden en geen enkele daad van geweld, in de<br />

wereld, in je gedachten of in je manier van leven goed te praten.”<br />

Wist je dat handelen in financiële producten of speculeren<br />

met grond ook een vorm van doden is?<br />

Maar wat betekent ‘interzijn’ nu? En hoe verhoudt het<br />

zich tot ‘ondernemen’?<br />

BOOS<br />

Als ik speel met die twee woorden, ze hardop uitspreek, eerst<br />

de een en dan de ander laat klinken, vervolgens de ander en<br />

dan weer de een proef, dan wordt er ergens in mij een verschrikkelijke<br />

boosheid wakker. Op dualiteit. Op enerzijds oosterse<br />

spiritualiteit en anderzijds westerse wetenschap. Op<br />

heel mindful de koersen van de beurs in de gaten houden.<br />

Op stellen waarvan hij kei-hard kapitalistisch onderneemt en<br />

zij aan yoga doet of een praktijk voor acupunctuur erop na<br />

houdt.<br />

Waar zijn de ondernemers die – vanuit het bewustzijn dat<br />

we allemaal deel uitmaken van één wereldwijde economie –<br />

initiatieven nemen om het geheel mooier, beter en waarder<br />

te maken? Die zichzelf niet identificeren met hun ego, maar<br />

met de mensheid als geheel? Die hun capaciteiten ontplooien,<br />

niet om winst te maken, maar om te voorzien in behoeften<br />

van anderen. Die de zorg voor de Aarde en medemensen<br />

centraal stellen en geld enkel als een middel zien voor vereffening<br />

en arbeidsdeling?<br />

Hoe kunnen we de uitwisseling en toewijzing van land<br />

zo organiseren dat de beste boeren de vruchtbaarste stukken<br />

grond krijgen zonder dat ze hun hele leven gebukt gaan onder<br />

zware schuldenlasten? Hoe kunnen we het kapitaal zo laten<br />

stromen dat alle mensen en de hele Aarde tot bloei komen<br />

en niet alleen die ene procent?<br />

Neem een bos. Een bos is meer dan een verzameling bomen<br />

op een stuk grond. Stel dat de afzonderlijke bomen alleen<br />

maar voor zichzelf voedingsstoffen uit de Aarde haalden<br />

en alleen voor zichzelf met behulp van zonlicht H2O en CO2<br />

48 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

JAC HIELEMA: “EEN SAMENLEVING<br />

IS MEER DAN EEN VERZAMELING<br />

VAN AFZONDERLIJKE MENSEN.”<br />

omzetten in zuurstof en suikers. En dat ze geloofden dat er<br />

een onzichtbare hand was die het egoïsme van de afzonderlijke<br />

bomen zou omzetten in welvaart voor het hele bos. Dan<br />

was het snel klaar met het leven op Aarde.<br />

Bomen verdelen in goed onderling overleg het aanwezige<br />

vocht en voedsel onder elkaar. Onvoorwaardelijk zetten ze<br />

water en koolzuur om in glucose en zuurstof. Voor het geheel.<br />

Zonder zichzelf terug te houden, zonder twijfel of schaamte<br />

ook, nemen bomen hun ruimte in, zijn ze helemaal zichzelf,<br />

doen ze wat ze doen. Geen enkele beuk, berk of eik is te bang<br />

om helemaal beuk, berk of eik te zijn.<br />

Is een samenleving niet meer dan een verzameling van afzonderlijke<br />

mensen? Ook wij kunnen in goed onderling overleg<br />

de gezamenlijk geproduceerde koek eerlijk onder elkaar<br />

verdelen. Ook wij kunnen elkaar de ruimte geven om helemaal<br />

onszelf te zijn, om helemaal mens te zijn. Wat is daarvoor<br />

nodig, behalve diep inzicht in wat het betekent om mens<br />

te zijn als deel van die ene hele werkelijkheid? n<br />

ACTUELE VRAAGSTUKKEN<br />

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers<br />

schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend<br />

een column over actuele vraagstukken met<br />

betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling<br />

en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis<br />

van geld, eigendom, waarde en Aarde. Altijd vanuit<br />

het streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving<br />

op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom!<br />

Meer informatie over Economy Transformers, zie<br />

www.economytransformers.nl.<br />

Jac Hielema is tevens als docent verbonden aan de<br />

New Financial Academy: www.newfinancialforum.nl.<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 49


INTERNEMEN<br />

JOSETTE DIJKHUIZEN:<br />

“SAMEN DE SCHOUDERS<br />

ERONDER.”<br />

50 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

– e s s a y –<br />

Solidair ondernemen<br />

als dé nieuwe manier<br />

van ondernemen<br />

Een crisis verbindt mensen. In het afgelopen jaar hebben we boodschappen gedaan<br />

voor hulpbehoevende buren, op pannen en potten geslagen om onze solidariteit en<br />

dankbaarheid te tonen aan al die zorgmedewerkers die voor ons klaar stonden tijdens<br />

de coronapandemie. We stuurden een kaartje naar mensen die eenzaam waren. We<br />

ondersteunden en hielpen elkaar. Maar hoe zit dat nou met bedrijven en organisaties?<br />

TEKST JOSETTE DIJKHUIZEN | BEELD JEROEN BERKHOUT<br />

In de coronacrisis is er weinig sprake geweest van solidariteit<br />

en waren bedrijven vooral gericht op overleven<br />

en ieder voor zich. Ondernemers in branches die hard<br />

werden geraakt, zoals de evenementensector en de horeca,<br />

vonden elkaar in hun ongenoegen. Maar helaas<br />

hoor en zie ik nog te weinig voorbeelden van bedrijven<br />

die niet zo hard geraakt werden door alle maatregelen en die<br />

juist in deze tijd extra investeren en extra opdrachten geven<br />

aan toeleveranciers die het wel wat zwaarder hebben.<br />

GEMEENGOED<br />

Crisis of niet, het denken in termen van kostenbeheersing en<br />

winstmaximalisatie is gemeengoed bij bedrijven. Daar hebben<br />

verschillende economische crises en maatschappelijke<br />

problemen als klimaatverandering, armoede en toenemende<br />

ongelijkheid, niets aan kunnen veranderen. Nog te vaak<br />

wordt de koers van de onderneming alleen bepaald door het<br />

eigen belang en de kortetermijnwinst. Wat als we naast het<br />

veilig stellen van dit eigen belang, ook samenwerken en solidair<br />

zijn met elkaar. Dan sta je samen sterker en kun je meer<br />

bereiken. Dat betekent dat<br />

de kans dat we de maatschappelijke en ecologische uitdagingen<br />

met succes kunnen aanpakken, vele malen groter is. Wat<br />

juist deze crisis en de uitdagingen waarvoor we met z’n allen<br />

staan op gebieden als duurzaamheid, gelijkheid en armoedebestrijding,<br />

ons leert, is dat het tijd is voor een bedrijfsmodel<br />

gebaseerd op meer sociale en solidaire uitgangspunten. We<br />

zien gelukkig in Nederland al een trend van een stijgend aantal<br />

sociaal ondernemers in de afgelopen jaren. Ondernemers die<br />

geldelijk gewin ondergeschikt maken aan het leveren van sociale<br />

en maatschappelijke impact. Goed doen voor de wereld<br />

middels producten en diensten, maar wél met een gezond<br />

verdienmodel. Daarbij kunnen we denken aan Tony’s Chocolonely<br />

en MUD Jeans (zie elders in deze uitgave, red.) die ieder<br />

op een eigen wijze ontstaan zijn vanuit een maatschappelijk<br />

probleem en waar een (succesvol) bedrijf omheen is gebouwd.<br />

STAP VERDER<br />

Solidair ondernemen, een door mijzelf bedachte term, gaat een<br />

stap verder. Solidair ondernemerschap staat voor waardecreatie<br />

door het leveren van producten en/of diensten die primair<br />

en expliciet bijdragen aan het verbeteren van menselijk en/<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 51


INTERNEMEN<br />

of ecologisch welbevinden, met inachtneming van economische<br />

en sociale doelen en in een gelijkwaardige en wederkerige<br />

samenwerking met andere organisaties.<br />

Dan gaat het dus ook om het realiseren van een maatschappelijke<br />

missie zoals sociale ondernemers doen, maar<br />

dan met de toevoeging van ‘solidariteit’. Solidariteit gaat om<br />

saamhorigheid, ook al zijn er individuen en bedrijven met<br />

verschillende werkzaamheden en interesses. Maar juist door<br />

solidair te zijn met elkaar en samen te werken, zorgen ze ervoor<br />

dat niet alleen het gezamenlijk belang, maar óók ieders<br />

individuele belangen, bijvoorbeeld continuïteit van de onderneming,<br />

worden gerealiseerd. Als individueel bedrijf ben je<br />

daardoor onderdeel van een keten die met recht ‘win-win’ nastreeft.<br />

Het eigen belang van een onderneming kan daarin<br />

ook heel goed samen gaan met dat van anderen. Als het namelijk<br />

met de hele keten van leveranciers, afnemers, en anderen,<br />

goed gaat, dan gaat het ook goed met de individuele partijen.<br />

Dat kan in de praktijk bijvoorbeeld betekenen dat als<br />

één bedrijf of partij uit de keten het zwaar heeft, die wordt geholpen<br />

door zijn partners in de keten. Uiteindelijk komt die<br />

hulp op lange termijn ten goede aan alle ketenpartners door<br />

toegenomen loyaliteit. Dat gaat echter niet vanzelf en vraagt<br />

wel tijd en bereidheid om in elkaar te investeren.<br />

Dat betekent ook dat wederkerigheid van belang is; het<br />

samen profiteren van de voordelen én het samen dragen van<br />

de nadelen. Dat gaat een stap verder dan sociale ondernemers<br />

nu doen, namelijk het realiseren van een maatschappelijke<br />

missie. De sociale ondernemer signaleert een maatschappelijk<br />

probleem, bijvoorbeeld armoede of voedselverspilling, en<br />

creëert producten en/of diensten om dit probleem aan te pakken.<br />

In de keten waar de ondernemer deel van uitmaakt, dragen<br />

de partners niet samen de lusten en de lasten. Ze kunnen<br />

wel samen werken aan een gemeenschappelijk doel van bijvoorbeeld<br />

armoedereductie en elkaar helpen in het realiseren<br />

van de ambitie, maar het daadwerkelijk zorgen voor elkaar<br />

en het ook financieel delen van winsten en verliezen,<br />

gebeurt daar niet. Dat gebeurt wel bij solidair ondernemerschap.<br />

LOTSVERBONDENHEID<br />

De solidaire ondernemer daarentegen heeft partners in gelijkwaardige<br />

posities om zich heen en ze zijn bereid om met<br />

elkaar de opbrengsten, maar ook de kosten te delen. Hierdoor<br />

ontstaat een grote mate van loyaliteit, een lange termijn<br />

“SOLIDAIRE ONDERNEMERS ZIJN<br />

BEREID OM MET ELKAAR OPBRENGSTEN<br />

ÉN KOSTEN TE DELEN”<br />

“Winst voor de hele keten.”<br />

SOLIDAIRE ONDERNEMINGEN<br />

Organisaties die vallen binnen de sociale en solidaire economie<br />

zijn bijvoorbeeld coöperaties, stichtingen, nonprofits<br />

en sociale ondernemingen. We hebben vooralsnog<br />

geen rechtsvorm in Nederland voor sociale ondernemingen,<br />

maar we kennen wel stichtingen en coöperaties. In<br />

Nederland kennen we behoorlijk veel coöperaties, zoals<br />

DELA.<br />

“Solidariteit betekent dat we de kracht van het grotere<br />

geheel voor iedereen laten werken. Dat we er voor elkaar<br />

zijn, in goede en slechte tijden, en dat iedereen mee<br />

kan doen. Samen zijn wij de coöperatie: als het minder<br />

gaat, dragen we allemaal bij en als het goed gaat profiteert<br />

iedereen. Bij winst potten wij op, bij verlies gebruiken<br />

wij de opgebouwde buffers en in extreme gevallen<br />

kan er een beroep op de leden worden gedaan om buffers<br />

verder te versterken. Wij kiezen ook niet voor eenzijdige<br />

solidariteit waarbij je op voorhand een duidelijke<br />

gever en ontvanger hebt, zoals bijvoorbeeld bij een donatie<br />

aan goede doelen, maar voor wederkerige samenwerking<br />

tussen gelijkwaardige deelnemers. Daardoor creëer<br />

je de echte verbinding en samenwerking en kun je voordelen<br />

behalen die je individueel veel moeilijker kunt realiseren”,<br />

aldus Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA.<br />

52 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

“VERANDERING IS MOEILIJK, MAAR<br />

LATEN WE NIET VERGETEN DAT WE<br />

ÓÓK DAAR ELKAAR IN KUNNEN HELPEN”<br />

commitment en een zekere mate van lotsverbondenheid. Dat<br />

betekent dat er echt sprake is van een ‘wij’ met bovendien<br />

ruimte voor de individuele belangen van bedrijven. Dat is een<br />

denkrichting die, in een tijd waarin ook individualisme hoogtij<br />

viert, een enorme uitdaging voor bedrijven vormt. Bedrijven<br />

zijn niet gewend om zo te denken en alles is nog gericht<br />

op maximaal haalbare winstcijfers zodat de aandeelhouders<br />

tevreden zijn. Maar juist solidair zijn binnen de hele keten,<br />

door bijvoorbeeld soms even genoegen te nemen met een<br />

lagere winstmarge om leveranciers tegemoet te kunnen komen,<br />

levert lange termijn continuïteit op, betere producten<br />

en diensten door betrokkenheid van alle partners in de keten,<br />

en uiteindelijk waarschijnlijk ook betere financiële cijfers<br />

voor de hele keten.<br />

COÖPERATIES<br />

Binnen solidair ondernemerschap en de kenmerken die hiervoor<br />

zijn beschreven, ligt het voor de hand om een link te leggen<br />

met coöperaties. Een coöperatie kan als rechtsvorm een<br />

voorbeeld zijn van een solidaire onderneming. Bij een coöperatie<br />

staat namelijk het gezamenlijk eigendom centraal die<br />

zelfs democratisch wordt gecontroleerd. Coöperatieve organisaties<br />

zijn gebaseerd op waarden, principes en vertrouwen,<br />

waarbij eerlijkheid en gelijkheid van groot belang zijn om op<br />

lange termijn te kunnen zorgen voor welvaart en welzijn van<br />

de deelnemers. Deze gezamenlijkheid en gelijkheid sluiten<br />

erg aan bij het principe van solidair ondernemen. Het coöperatieve<br />

model is veel te vinden in de financiële dienstverlening,<br />

zoals bij verzekeringen die sowieso zijn gestoeld op de<br />

solidariteitsgedachte van gezamenlijk risico’s dragen. In het<br />

coöperatieve model is solidariteit expliciet gemaakt. Dit betekent<br />

echter niet dat slechts in dit model solidariteit tot bloei<br />

kan komen. Zelfstandige ondernemingen en organisaties<br />

kunnen met partners zorgen voor solidaire verhoudingen.<br />

VALLEN EN OPSTAAN<br />

Het is moeilijk om vastgeroeste patronen en denkrichtingen<br />

te doorbreken en vaak gaat dat gepaard met vallen en<br />

opstaan. Maar als een crisis ons één ding leert, is het dat alles<br />

mogelijk is als we echt met elkaar de schouders eronder<br />

zetten. Als we ons eigen individuele belang niet boven het algemene<br />

nut en belang zetten, maar beide belangen volledig<br />

met elkaar integreren. De maatschappelijke en economische<br />

uitdagingen zijn duidelijk. De oplossing… een nieuw bedrijfsmodel<br />

gebaseerd op solidair ondernemerschap. En ja, verandering<br />

is moeilijk. Maar laten we niet vergeten dat we óók<br />

daar elkaar in kunnen helpen. n<br />

Josette Dijkhuizen is ondernemer en initiatiefnemer van onder andere<br />

De Zakencoach, Ondernemerschap in Bedrijf, en Stichting Krachtbedrijf.<br />

Meer info: www.josettedijkhuizen.nl<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 53


INTERNEMEN<br />

KEES VAN DER STEL: “EEN VALKUIL<br />

VOOR BETEKENISECONOMEN IS<br />

DE GELIJKNAMIGE ECONOMIE TOT<br />

IDEOLOGIE TE BESTEMPELEN.”<br />

54 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

– e s s a y –<br />

Van jaloezie en<br />

hebzucht naar liefde<br />

en broederschap<br />

Deze bijdrage is een reflectie op de Openbare Les van Kees Klomp<br />

over de Betekeniseconomie die hij in november 2021 gaf<br />

ter gelegenheid van zijn inauguratie als lector.<br />

TEKST KEES VAN DER STEL | BEELD PAUL DE GRAAFF<br />

Klomp positioneert de Betekeniseconomie als existentiële<br />

economie en neemt daarin ecologie als<br />

uitgangspunt. Dit is een ware paradigmashift,<br />

omdat we onze samenleving met een compleet<br />

nieuwe economische lens zullen bekijken. Om<br />

deze op ecologie gebaseerde economie te laten<br />

slagen is een parallelle paradigmashift in bewustzijn nodig.<br />

Frederic Laloux, auteur van Reinventing Organizations<br />

(2014) schrijft hierover: ‘Het is waarschijnlijk geen overdrijving,<br />

maar een trieste realiteit, dat het voortbestaan van veel<br />

soorten, ecosystemen en mogelijk de hele mensheid afhangt<br />

van ons vermogen om te komen tot hogere vormen van bewustzijn<br />

en van daaruit op nieuwe manieren samen te werken<br />

teneinde onze relatie met de wereld en de schade die we<br />

hebben veroorzaakt, te helen.’<br />

Met impact gestalte geven aan de Betekeniseconomie is<br />

pas mogelijk als mensen gevoelsmatig overtuigd zijn van de<br />

toegevoegde waarde ervan. Ik zie een bottleneck voor het snel<br />

van de grond komen van deze economie, omdat verreweg de<br />

meeste mensen nog handelen vanuit het Ego en vanuit neoliberaal<br />

denken en economisch gezien het kapitalisme met<br />

haar winstmaximalisatie en groeidogma de boventoon voert.<br />

In die context dragen existentiële crises een dringende ‘boodschap’<br />

in zich, te weten om ons bewust te worden van de<br />

noodzaak te komen tot een herstel van de ecologie. Bewustzijnsontwikkeling<br />

is dan ook cruciaal.<br />

HART EN REIKWIJDTE<br />

(Bewerkt) citaat van Kees Klomp: ‘Bij de Betekeniseconomie<br />

draait het om het besef van ‘het’ leven als het grootste goed<br />

(rechtervleugel). We ervaren verbinding met de energie van<br />

‘het’ leven als we vanuit ons hart contact maken met – en<br />

ons onderdeel voelen van – het grotere geheel. Als deze verbinding<br />

wordt ervaren, wordt het de natuurlijkste zaak van<br />

Het hart en de reikwijdte van de Betekeniseconomie.<br />

SERVING<br />

LIFE AS THE<br />

GREATEST GOAL<br />

passion<br />

principles<br />

potential<br />

personality<br />

EXPERIENCING<br />

LIFE AS THE<br />

GREATEST GOOD<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 55


INTERNEMEN<br />

de wereld om ‘ons’ leven te wijden aan het dienen van ‘het’<br />

leven. Dat is het hoogste doel – bedoeling – van ‘ons’ leven en<br />

als we dit demonstreren door middel van liefdevol en geëngageerd<br />

gedrag in het algemeen, alsmede in ons economisch<br />

handelen ervaren we betekenis (linkervleugel).’<br />

De meeste mensen lijken de verbinding met ‘het’ leven kwijt<br />

te zijn en daarmee mogen we gerust stellen dat de Betekeniseconomie<br />

voor hen een ver van mijn bed show is. Het neoliberale<br />

discours en de confessionele invloed daarop zijn diep<br />

verankerd in de maatschappij. In de hele wereld is sprake van<br />

arbeidsslavernij en onderdrukking op grote schaal. En het<br />

denken in doelmatigheid, centralisatie en hiërarchie is nog<br />

zwaar in de mensheid verankerd. Zonder overdrijving kunnen<br />

we rustig spreken van een sociale ontwrichting op wereldschaal.<br />

Dit is cynisch en zorgwekkend tegelijkertijd, met<br />

name omdat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn<br />

en ‘zij’ daardoor de ontwrichting in stand houden en er zelfs<br />

aan meewerken.<br />

WERELDBEELDEN<br />

Het vigerende – ik gerichte – wereldbeeld is samen te vatten<br />

als ‘De wereld is vol van leefbare opties en talrijke alternatieven’<br />

en heeft als belangrijkste kenmerk individualiteit met<br />

een strategie die is gebaseerd op een sterk calculerend vermogen<br />

en het streven naar succes en materialisme als drivers.<br />

De centrale vraag is: ‘Wat is goed voor mij op korte termijn?’<br />

De grootste bezwaren zijn denken in schaarste en tekort<br />

en het dogma van de economische groei. Alles komt uit het<br />

hoofd en er is geen verbinding met het hart. Jaloezie en hebzucht,<br />

alsmede corruptie en misbruik zijn in dit wereldbeeld<br />

nooit ver weg. Voorbeelden zijn de parallelle financiële economie,<br />

cryptocurrency, neoliberale politiek en het Angelsaksische<br />

bestuursmodel.<br />

Het – wij gerichte – wereldbeeld in de Betekeniseconomie is<br />

samen te vatten als: ‘Het herinneren en herstellen van de verbinding<br />

met de totale aarde, met je broeders en zusters, alsmede<br />

met de natuur als levende entiteit’ en heeft als voornaamste<br />

kenmerk een holistische leefsysteem, waarin mensen<br />

leven, samenwerken en handelen vanuit vertrouwen,<br />

moraliteit en overvloed. De centrale vraag is: ‘Wat is goed<br />

voor de samenleving en de ecologie op lange termijn?’ De motivatie<br />

wordt bepaald door het vooruitzicht van collectieve<br />

heelheid, met het ecologisch floreren als driver en wederkerigheid,<br />

broederschap en liefde als dominante waarden.<br />

Voorbeelden zijn het groeiende verlangen van een aantal<br />

mensen te komen tot meer (hart)verbinding, een toekomstbestendig<br />

leefklimaat en socialere samenlevingsvormen.<br />

Het neerzetten van de Betekeniseconomie vergt een lange<br />

doorlooptijd. Het huidige wereldbeeld kan het toekomstige<br />

niet ‘zien’ Er ligt een gapend gat tussen de bewustzijnsniveaus<br />

van de twee wereldbeelden en het overbruggen daarvan<br />

op individueel niveau is al geen sinecure, laat staan op<br />

collectief niveau. De weerstand en de polarisatie vanuit de<br />

omgeving belemmeren deze overbrugging. Men dient de verworvenheden<br />

in de huidige economie los te laten om het ongewisse<br />

in de Betekeniseconomie te kunnen omarmen.<br />

De Betekeniseconomie afdwingen of opleggen is een heilloze<br />

weg. Betrokkenheid van velen en inclusie dienen geen loze<br />

kreten te zijn en er dient een intrinsieke ontwikkelingsbehoefte<br />

van individuele mensen aan ten grondslag te liggen.<br />

Laloux: ‘Groeien naar een nieuwe vorm van bewustzijn<br />

is altijd een zeer persoonlijk, uniek en enigszins mysterieus<br />

proces. Je kunt het aan niemand opdringen. Wat we wel kunnen<br />

doen, is omgevingen scheppen die bevorderlijk zijn voor<br />

een groei naar latere stadia.’<br />

Naast bewustzijnsontwikkeling vergt de transitie naar<br />

de Betekeniseconomie een overtuigend communicatieplan.<br />

De communicatie op zich dient geweldloos en verbindend te<br />

zijn, vrij van Ego- belang, waaronder (voor)oordelen. ‘De ander’<br />

is het beste gediend met een ruimte biedende communicatiestijl.<br />

Het stellen van open vragen en het empathisch luisteren<br />

naar de antwoorden zijn cruciaal om die verbinding te<br />

waarborgen. Met stroop vang je nou eenmaal meer en gemakkelijker<br />

vliegen dan met een vliegenmepper.<br />

Moreel gaat het om welwillende waarheid, te weten zodanig<br />

communiceren en feedback geven dat de ander er beter<br />

van wordt en kan groeien.<br />

ANDERE KIJK OP GROEI<br />

Laloux: ‘Economisch gezien loopt een model van almaar<br />

meer groei met beperkte hulpbronnen absoluut vast.’<br />

In de Betekeniseconomie krijgt het begrip groei een andere<br />

betekenis dan in de Markteconomie en zal een begrip als<br />

‘maatschappelijk dividend’ aan terrein winnen. Dat is waar<br />

zij voor staat en waar werkelijke vooruitgang mee gediend is.<br />

Het zijn ‘andere’ groeifactoren dan groei in omzet en winst<br />

die het bestaansrecht en de kernwaarden van deze economie<br />

stutten, zoals:<br />

• Verbinding – Hierin staat de mens centraal. Er is respect<br />

voor de opvattingen in het huidige wereldbeeld en voor<br />

hetgeen er is en nog wordt bereikt in de huidige economie.<br />

En er is verbindend leiderschap vanuit het hart en<br />

authenticiteit, hetgeen een sterk gemitigeerd Ego-belang<br />

met zich brengt. Moreel gaat het om Geweldloosheid, met<br />

als belangrijkste kenmerk uit het (voor)oordeel te blijven.<br />

• Aandacht voor ecologie – Het ecologisch rendement staat<br />

voorop, hetgeen bereikt dient te worden door het herstel<br />

van o.a. de biodiversiteit.<br />

• Samen – Deze groeifactor is cruciaal en staat voor elkaar<br />

aanvullen, elkaar vertrouwen, op elkaar kunnen bouwen,<br />

samenwerken, alsmede elkaar de ruimte geven om te zijn<br />

wie je bent. Andere groeifactoren zijn: kwaliteit, creativiteit,<br />

inclusiviteit, floreren, leren en experimenteren.<br />

56 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


INTERNEMEN<br />

• Houvast in bewustzijn omvat alles – Dit houvast is te bereiken<br />

door te werken aan, en je bewust te zijn of te worden<br />

van, je eigen waarden en hoe die zich verhouden tot de<br />

waarden die de Betekeniseconomie dragen, zoals dienstbaarheid,<br />

moreel besef, bewust leiderschap, verantwoordelijkheid,<br />

transparantie en ruimte.<br />

BEWUST LEIDERSCHAP<br />

In het boek Conscious Leadership (2020) introduceren de auteurs<br />

Mackey, McIntosh en Phipps een aantal highlights in<br />

hun visie op bewust leiderschap, te weten:<br />

• Visie en deugdzaamheid - Bewuste leiders stellen een doel<br />

voorop, niet alleen geleid door winst, maar ook door een<br />

visie op de waarde die ze kunnen bijdragen aan de wereld.<br />

Ze leiden met liefde en behandelen zaken niet als moordende<br />

concurrentie, maar als een kans om mensen en gemeenschappen<br />

te dienen en te verheffen. En ze streven ernaar<br />

om altijd integer te handelen en houden zich aan de<br />

hoogste normen om het vertrouwen te winnen van degenen<br />

die ze leiden en die ze dienen.<br />

• Mindset & Strategie - Bewuste leiders zijn vastbesloten om<br />

win-win-win-oplossingen te vinden voor elke uitdaging.<br />

Ze innoveren en creëren waarde, en bouwen culturen om<br />

zich heen die de creatieve geest koesteren en bevrijden. Ze<br />

worden niet verblind door kortetermijndenken; ze denken<br />

op lange termijn na over de impact van hun acties en<br />

keuzes.<br />

• Mensen en cultuur - Bewuste leiders zijn gevoelig voor de<br />

cultuur om hen heen en werken eraan om het team voortdurend<br />

te ontwikkelen. Ze erkennen hoe belangrijk het is<br />

om regelmatig te revitaliseren – het vernieuwen van hun<br />

eigen fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie.<br />

En ze hebben de toewijding om voortdurend te leren en te<br />

groeien, zowel persoonlijk als professioneel.<br />

Hun visie op bewust leiderschap sluit daarmee naadloos aan<br />

op het leiderschap dat nodig is in de Betekeniseconomie.<br />

Zij ronden hun introductie af met: ‘Wanneer leiders bewuster<br />

worden, worden de organisaties die ze leiden bewuster,<br />

waardoor een steeds groter wordende cirkel van doelgerichte<br />

culturen en gemeenschappen ontstaat.’<br />

ZELFONTPLOOING<br />

Zelfontplooiing heeft te maken met ontwikkeling van je talenten,<br />

verbreding van je scope en wereldbeeld, alsmede uit<br />

het leven halen wat er voor jou inzit. Daarmee dient zelfontplooiing<br />

een emancipatoir doel. Om er zeker van te zijn dat<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 57


INTERNEMEN<br />

de Betekeniseconomie van de grond komt is daaraan werken<br />

dé behoefte en dé noodzaak voor de komende decennia.<br />

De trekkers van deze economie dienen zelfbewust, stevig<br />

geaard en wakker in hun schoenen te staan om in het oog van<br />

de orkaan van polarisatie en weerstand overeind te blijven.<br />

Gaat het bij persoonlijke ontwikkeling om de ontplooiing<br />

van de persoonlijkheid naar volle wasdom, dan gaat het<br />

bij bewustzijnsontwikkeling om het ‘door-ontwikkelen’ van<br />

jezelf op diepere, meer intuïtieve, lagen en het stretchen van<br />

je emotionele- en spirituele intelligentie, alsmede om te leren<br />

te ‘Zien met het hart’. Op die diepere lagen spelen ondersteunende<br />

en belemmerende elementen een rol, zoals<br />

je diepste overtuigingen en je schaduwkanten, evenwel ook<br />

wijsheid, onverstoorbaarheid, innerlijk leiderschap en spiritualiteit.<br />

Samengevat is de doelstelling een traject te gaan dat leidt<br />

naar heelheid en de bewuste, vrije en spelende mens (homo<br />

ludens). Dat opent de deur naar de Betekeniseconomie.<br />

KWALITEITEN EN HOUDINGEN<br />

Om in het oog van de orkaan te kunnen staan is het noodzakelijk<br />

te leren een neutrale positie in te nemen. Dit houdt in<br />

de dingen kunnen waarnemen en te laten voor wat ze zijn,<br />

zonder ze op voorhand te labelen als positief of negatief. Het<br />

ontwikkelen van deze positie is een moeilijke en tijdrovende<br />

inspanning, doch is fundamenteel om in het hart te komen.<br />

Het brein en je guts oordelen. Het hart introduceert de derde<br />

mogelijkheid, te weten een neutrale keuze. Je wordt geraakt,<br />

maar niet gekwetst. Het blijft niet hangen.<br />

Om neutraliteit te stimuleren en te demonstreren staat<br />

een reeks kwaliteiten en gedragshoudingen ter beschikking.<br />

In het kader van de transitie naar de betekeniseconomie beperk<br />

ik mij tot het noemen van de drie belangrijkste:<br />

• Als eerste kwaliteit noem ik impeccability (onberispelijkheid),<br />

een kwaliteit die inhoudelijk betekent maximale<br />

kwaliteit neerzetten binnen het kader van je mogelijkheden.<br />

Als gedragshouding vraagt het moed om op te treden<br />

met maximale kwaliteit.<br />

• Een tweede kwaliteit is innerlijke ecologie met de daaraan<br />

gekoppelde gedragshouding geduld. Elk gedrag dient<br />

gebaseerd te zijn op respect voor de materiële fysieke ecologie,<br />

respect voor je systeem en het tempo op je ontwikkelingsweg.<br />

Materiële- en persoonlijke verandering vergt<br />

tijd. Onze huidige materiële werkelijkheid is het resultaat<br />

van vroegere verbeelding. Hier is geduld over gegaan. Hoe<br />

ongeduldiger je bent, hoe meer je de realisatie van de nodige<br />

veranderingen dwarsboomt.<br />

• De derde kwaliteit is feedback. Het is een uitnodiging<br />

aan de ander om te blijven leren door zelf open te blijven<br />

staan voor en te leren uit feedback. De maximale feedback<br />

helpt de gedragshouding helderheid te ontwikkelen. Helderheid<br />

is zich voortdurend bewust dat het leven een balans<br />

is. Het is een kwestie van de juiste gewichten vinden.<br />

KEES VAN DER STEL<br />

Kees van der Stel heeft als Executive Mentor in Bewustzijnsontwikkeling<br />

een missie om mensen in hun ontwikkelingsproces<br />

te begeleiden naar wat hen na aan het hart<br />

ligt met als gevolg dat mensen meer bevlogenheid als leidraad<br />

in hun leven toelaten.<br />

Na een langjarige carrière in het bedrijfsleven op directieniveau<br />

maakte Van der Stel een innerlijke levensreis<br />

van het financieel-economische terrein naar het terrein<br />

van coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Mentoring is zijn tweede natuur geworden: zijn manier<br />

van werken bestaat uit het bieden van veiligheid en<br />

vertrouwen, een luisterend oor, spontaniteit, gevoel voor<br />

humor en medemenselijkheid. ‘Zien met het hart‘ noemt<br />

hij dat.<br />

Van der Stel is financieel-economisch en actuarieel geschoold<br />

en heeft een universitaire mastertitel in marketing.<br />

Sinds 2005 volgt hij studies in coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Meer informatie: www.keesvanderstel.nl.<br />

BREED DRAAGVLAK<br />

In een gesprek met Klomp vroeg ik hem hoeveel procent van<br />

de huidige economie er nog in zijn eigen systeem zit. Zijn<br />

antwoord was: ‘Meer dan vijftig procent’ en mijn antwoord<br />

is niet anders. De verankering van de huidige economie ligt<br />

diep in ons besloten. Wil de mensheid naar een ecologisch ingerichte<br />

economie groeien, is het nodig dat zij zelf ook ecologisch<br />

transformeert, oftewel de externe ecologie dient een<br />

weerspiegeling te zijn van de innerlijke ecologie.<br />

Het is dramatisch transformeren en bewust worden of einde<br />

oefening. Daarom is het zaak een breed draagvlak voor de<br />

transformatie te creëren. Een valkuil voor betekeniseconomen<br />

is de gelijknamige economie tot ideologie te bestempelen. Net<br />

als de huidige economie zal de Betekeniseconomie alle kenmerken<br />

van marketing in zich dragen, maar dan vanzelfsprekend<br />

marketing die is gelieerd aan de ecologische verantwoorde<br />

en morele balans tussen welzijn, welbevinden en welvaart.<br />

Met religie, sekten of -ismen heeft dat niets van doen.<br />

Een bekende metafoor zegt dat de vleugelslag van een<br />

vlinder in het ene deel van de wereld een orkaan teweeg kan<br />

brengen in een ander deel van de wereld. Dat zou ervoor pleiten<br />

om met een Betekeniseconomiepilot te beginnen in Nederland.<br />

Nederland als gidsland, een rol die haar eens op het<br />

lijf was geschreven. n<br />

Voor de wintereditie 2021 van het New Financial Magazine schreef<br />

Kees Klomp een essay gebaseerd op de openbare les die hij uitsprak ter<br />

ere van zijn inauguratie. Zie: www.newfinancialforum.nl/magazine/<br />

winter-2021/24. Dit essay is een reactie op de openbare les.<br />

58 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


OPLEIDING<br />

In september 20<strong>22</strong> gaat de tweede leergang van ‘De Betekenis van<br />

Rijkdom’ van start. Dit onderdeel van de Erasmus University Rotterdam<br />

is de eerste academische leergang in Nederland die zich richt<br />

op betekenisvol werken in de financiële sector. Deelnemers van de<br />

eerste leergang kijken terug op een uiterst leerzaam en inspirerend<br />

jaar. Drie deelnemers aan het woord.<br />

Betekenisvol<br />

werken in de<br />

financiële<br />

dienstverlening<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

SCHRIJF JE IN VOOR DE<br />

TWEEDE LEERGANG<br />

Wil je meer leren over de ware rijkdom<br />

in het leven? Wil je je verdiepen<br />

in of we anders kunnen gaan nadenken<br />

over geld? In hoeverre hebben<br />

we geld nodig voor welzijn en geluk?<br />

Wil je een toename van werkgeluk,<br />

meer van betekenis zijn voor je<br />

klanten en een bijdrage leveren aan<br />

een betere samenleving? Volg dan<br />

het Executive Program ‘De Betekenis<br />

van Rijkdom’. Na een succesvol eerste<br />

jaar biedt de Erasmus Universiteit<br />

dit jaar opnieuw dit programma aan.<br />

In deze opleiding van twee keer een<br />

tweedaagse en drie losse opleidingsdagen<br />

leer je over rijkdom vanuit zowel<br />

filosofisch, psychologisch als economisch<br />

perspectief, hoor je van topsprekers<br />

hoe je betekenisvoller kunt<br />

werken en leer hoe je duurzaam en<br />

effectiever kan veranderen, vanuit<br />

het perspectief van ware rijkdom. Op<br />

www.eur.nl/eebee/betekenisvanrijkdom<br />

kan je meer lezen over wat het inhoud<br />

en hoe het jou kan verrijken.<br />

Van meer betekenis zijn<br />

“De opleiding heeft me gesterkt in<br />

mijn verlangen om nog meer van betekenis<br />

te zijn voor klanten. Om bij te<br />

dragen aan hun geluk door te praten<br />

over wat voor hen belangrijk is”, aldus<br />

Floris Koster, vennoot bij IVV.<br />

Floris is financieel planner bij IVV.<br />

“Wijzelf spreken van financiële privéchauffeur.<br />

Ik help graag mensen om<br />

rust te krijgen in hun financiën zodat<br />

ze zich beter kunnen focussen op wat<br />

voor hen belangrijk is. Recent sprak ik<br />

met een klant over haar waarden en<br />

wat voor haar echt belangrijk is. Ze zei<br />

dat ze wilde investeren in een project<br />

in het buitenland Ze was zo enthousiast<br />

dat ik het niet wijs vond om mijn<br />

twijfels te uiten. Wel vroeg ik haar mogelijke<br />

investering eens te bekijken vanuit<br />

haar eigen waarden. Toen gaf ze zelf<br />

aan dat ze er vanaf zag. Later bleek het<br />

project oplichterij te zijn.”<br />

“De leergang draagt bij aan meer<br />

diepgang in de gesprekken met klanten<br />

en medewerkers en privé ben ik<br />

bewuster gaan leven. Eens per maand<br />

zorg ik voor een vrije dag zonder verplichtingen,<br />

ik ben elektrisch gaan rijden,<br />

eet meer vegetarisch, koop meer<br />

eten rechtstreeks van de boer, enzovoorts.”<br />

“Laten we genieten van het leven.<br />

Van de kleine dingen zoals de lach van<br />

je kinderen en er voor elkaar zijn. Iets<br />

voor anderen doen, zorgt voor geluk.”<br />

Floris Koster: “Iets voor een ander doen, zorgt<br />

voor geluk.” Foto: Guido Pijper.<br />

60 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


Veel meer dan financiën alleen<br />

INTERNEMEN<br />

“De opleiding heeft me nog duidelijker<br />

gemaakt wat mijn missie is. Cijfers<br />

zijn slechts een middel om de<br />

klant te helpen met een gelukkiger en<br />

betekenisvoller leven”, aldus Leon van<br />

Gorp van Blue Accountants.<br />

Leon maakte na 25 jaar Belastingdienst<br />

de overstap naar het vak van<br />

financieel planner. “Doel is mensen<br />

helpen. Dan richt je je op de toekomst<br />

en gaat het niet meer over de controle<br />

op het verleden.”<br />

“Het is soms lastig om vanuit een accountantskantoor<br />

de boodschap van financieel<br />

planning te verkondigen, laat<br />

staan die van financiële life planning.<br />

Invalshoek is namelijk dat je met klanten<br />

praat over de werkelijke doelen in<br />

het leven en hoe je aankijkt tegen maatschappelijke<br />

vraagstukken. De financiën<br />

zijn niet het uitgangspunt, maar<br />

vormen hooguit een sluitstuk om wensen<br />

en dromen in te kunnen vullen. Dat<br />

is een andere benadering.”<br />

“De leergang geeft een compleet<br />

beeld van waar het in het leven om zou<br />

moeten gaan. Het heeft me geleerd breder<br />

te kijken, beter te luisteren en aan<br />

te voelen waar mijn grote toegevoegde<br />

waarde ligt.”<br />

“Mijn visie op het leven? Heb een<br />

positieve blik op de wereld. Je kunt niet<br />

alles regisseren, maar wat je wel in de<br />

hand hebt, is je eigen mindset, je eigen<br />

gedachten, je gevoel en hoe je je gedraagt.<br />

Als je hier beter grip op krijgt,<br />

heb je een fijner leven. Dat wens ik<br />

Leon van Gorp: “Waardevoller voor de klant.”<br />

ook andere mensen toe. Daarom ga ik<br />

hierover graag met mijn klanten in gesprek.”<br />

Transitie gaat om gedrag<br />

“De opleiding heeft me laten inzien<br />

dat transitie leunt op gedrag en niet<br />

op processen. Duurzaam denken<br />

brengt zoveel rust”, aldus Kim van den<br />

Anker, eigenaar van MeerwAarde.<br />

Missie van Kim is ondernemers inspireren<br />

voor een economie met<br />

meerwaarde. “Daarvoor doe ik onderzoek,<br />

gebruik ik storytelling en organiseer<br />

en bedenk ik evenementen. Mijn<br />

werk staat in het teken van communitybuilding,<br />

dat wil zeggen het leggen<br />

van echte verbindingen tussen bedrijven<br />

en/of personen die elkaar verder<br />

kunnen helpen.”<br />

“Samenwerking, oprechte aandacht<br />

en innovatief ondernemerschap maakt<br />

de wereld beter. Dit houdt in dat niet<br />

het eigen gewin centraal staat, maar<br />

het belang van het geheel, inclusief omgeving<br />

en natuurlijke bronnen.”<br />

Kim studeerde onder meer bedrijfskunde.<br />

Ze miste de purpose. “Het ging<br />

vooral over efficiency en winstmaximalisatie.<br />

Ik had daar niets mee. Wel<br />

was ik geïnteresseerd in de balans tussen<br />

klantbehoeften en het gebruik van<br />

grondstoffen. Pas als dit in balans is,<br />

kun je kijken naar marketing en PR.<br />

Het neoklassieke bedrijfsmodel, zoals<br />

wij dat nog steeds kennen, is geen duurzaam<br />

model. Alleen als er een intrinsieke<br />

drive is, kunnen bedrijven omschakelen<br />

naar een model dat wel rekening<br />

houdt met mens en natuur.”<br />

“De verschillende facetten en invalshoeken<br />

van de leergang hebben mij<br />

een compleet beeld gegeven van de balans<br />

tussen klantbehoeften en duurzaam<br />

ondernemen en waar precies en<br />

op welke niveaus beslissingen worden<br />

genomen.”<br />

“Geluk ligt ‘m niet in de controle,<br />

Kim van den Anker: “Beter tien keer falen<br />

dan niets hebben geprobeerd.”<br />

maar in het omarmen van wat er is en<br />

in je eigen steentje bijdragen aan een<br />

duurzamere wereld. Je kunt beter tien<br />

keer falen dan nooit iets hebben geprobeerd.”<br />

n<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 61


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Erica Argelo | Circle of Art<br />

Newfinancialforum.nl/erica-argelo<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Ted van den Bergh | Transitiecoalitie Voedsel<br />

Newfinancialforum.nl/ted-van-den-bergh<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Cees Bol / BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Mark Boskamp | Dukers & Baelemans<br />

Newfinancialforum.nl/mark-boskamp<br />

• Robin Bouman | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/robin-bouman<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | C-Profile<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Gijs Dalen Meurs | Eyevestor.com<br />

Newfinancialforum.nl/gijs-dalen-meurs<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Michiel Dietvorst / Pridea<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-dietvorst<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Joram van Doorn / Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Madelon Engels | Achmea International<br />

Newfinancialforum.nl/madelon-engels<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Erik Friedeberg<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Newest Industry<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Jack Hommel | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/jack-hommel<br />

• Ton van Hooft | Kompas Financiën<br />

Newfinancialforum.nl/ton-van-hooft<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Mark Jordens | Edmond Halley<br />

Newfinancialforum.nl/mark-jordens<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Juri Leissner | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/juri-leissner<br />

62 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>22</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Roeland van der Molen | Leissner & Van der Molen<br />

Newfinancialforum.nl/roeland-van-der-molen<br />

• Matthijs Mons | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/matthijs-mons<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch | OQ consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Richard Qaiser | HDI Global Specialty<br />

Newfinancialforum.nl/richard-qaiser<br />

• Cindy Ras | Fontys<br />

Newfinancialforum.nl/cindy-ras<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Bert Rorije<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Henk Smit | Driekant Biologische Bakkerij<br />

Newfinancialforum.nl/henk-smit<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Bira Thanabalasingam | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/bira-thanabalasingam<br />

• Fred Toussaint | Human Capital Services<br />

Newfinancialforum.nl/fred-toussaint<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Ivo Valkenburg | Valkenburg bv<br />

Newfinancialforum.nl/ivo-valkenburg<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman / Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Ozewald Wanrooij | Rendement van Geluk<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-<strong>web</strong>ber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Johan Wempe | VU/FEWEB<br />

Newfinancialforum.nl/johan-wempe<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Marc Wilhelmus | Life Design Coaching<br />

Newfinancialforum.nl/marc-wilhelmus<br />

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Max Wohlgemuth Kitslaar / Maxmundo<br />

Newfinancialforum.nl/max-wohlgemuth-kitslaar<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

• Marieke van Zuien | BNP Paribas Cardif<br />

Newfinancialforum.nl/marieke-van-zuien<br />

LENTE 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 63


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Het meest inspirerende en vooruitstrevende<br />

magazine voor financieel dienstverleners<br />

Boordevol Crazy Ones, Young Ones, Innovatie,<br />

Diversiteit, Leiderschap, Taboes, Betekenis,<br />

Rendement en Pure winst<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en<br />

gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten, workshops,<br />

faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis toe<br />

en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WEES VERZEKERD VAN PURE INSPIRATIE EN BEST PRACTICES EN<br />

MELD JE AAN OP WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!