02.03.2022 Views

Verkiezingskrant Beijum: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maandag 7 maart <strong>2022</strong> Uitgave van de Bewoners Organisatie <strong>Beijum</strong> – info@beijum.org – www.beijum.org<br />

<strong>Gemeenteraadsverkiezingen</strong><br />

Presentatie Politieke Partijen<br />

Beste <strong>Beijum</strong>er,<br />

Op woensdag 16 maart vinden<br />

de <strong>Gemeenteraadsverkiezingen</strong><br />

plaats. Ook in Groningen,<br />

ook in <strong>Beijum</strong>. In vijf stemlokalen<br />

in de wijk kunt u uw<br />

stem uitbrengen (zie achterzijde).<br />

Alleen in het Trefpunt kan<br />

dat ook al op 14 & 15 maart.<br />

<strong>Beijum</strong> is een wijk met een<br />

jonge geschiedenis, een multiculturele<br />

wijk, prachtig gelegen<br />

en met veel groene ruimte om<br />

te ontspannen. Een wijk waar<br />

mensen samenleven, naar<br />

school gaan, opgroeien, werken<br />

en oud worden. Waar ze zich<br />

thuis willen voelen, veilig, gezond<br />

en met plezier. Daar moet<br />

continu aan gewerkt worden.<br />

Niet alleen door bewoners,<br />

maar zeker ook door de gemeente.<br />

Díe heeft de middelen<br />

om – samen met de bewoners<br />

– te zorgen voor de randvoorwaarden<br />

van een leefbare wijk.<br />

Met uw stem op 16 maart beslist<br />

u mee over de samenstelling<br />

van de gemeenteraad, beslist u<br />

mee over het beleid van de gemeente.<br />

Vanwege corona kon een politiek<br />

eetcafé in aanloop naar de<br />

komende gemeenteraadverkiezingen<br />

helaas geen doorgang<br />

vinden. In plaats daarvan leek<br />

het de Bewoners Organisatie<br />

<strong>Beijum</strong> (BOB) een goed idee<br />

om <strong>Beijum</strong>ers op een andere<br />

manier te informeren over de<br />

visie van politieke partijen op<br />

vraagstukken die in <strong>Beijum</strong> spelen.<br />

De BOB heeft alle politieke<br />

partijen die deelnemen aan de<br />

verkiezingen een vragenlijst toegestuurd.<br />

Daarin is de partijen<br />

gevraagd uit te leggen waar zij<br />

voor staan, en in het bijzonder<br />

hoe zij de wijk <strong>Beijum</strong> leefbaar<br />

en aantrekkelijk willen houden.<br />

In deze speciale editie vindt u<br />

de reacties op onze vragen. Wij<br />

hopen u hiermee in staat te stellen<br />

een weloverwogen keuze te<br />

maken bij de komende verkiezingen.<br />

De vragen die de aan de politieke partijen zijn<br />

voorgelegd, hebben betrekking op:<br />

Omgevingswet<br />

De omgevingswet, die op 1 juli dit jaar in werking<br />

treedt, beoogt een goede balans tussen het benutten<br />

en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet is<br />

vaag over inspraakmogelijkheden, zelfs over de rol van de<br />

gemeenteraad bij ruimtelijke plannen.<br />

Gebiedsvisie Kardinge en het ‘bidbook Kardinge’<br />

Met Natuurmonumenten heeft de gemeente een Gebiedsvisie<br />

Kardinge 2020-2038 opgesteld. En afgelopen jaar heeft de<br />

gemeente in het bidbook ‘Vitaliteitscampus Kardinge’ de<br />

nieuwe visie voor het natuur- sport- en recreatiegebied<br />

vastgesteld. Woningbouw aan de zuidrand van <strong>Beijum</strong> is een<br />

optie. En aan inspraak van bewoners lijkt het nog te schorten.<br />

Zonnepanelen vs. bomen<br />

Hoe kijkt men tegen het snoeien of kappen van bomen ten<br />

behoeve van de plaatsing zonnepanelen in het kader van de<br />

energietransitie?<br />

Inflatie – energiekosten - armoedebestrijding<br />

Hoe worden hogere kosten opgevangen voor de minder<br />

bedeelden in onze samenleving?<br />

Nieuwe Gerrit Krolbrug<br />

Zijn partijen wel of niet bereid een lagere brug alsnog<br />

bespreekbaar te maken?<br />

Nieuwe bestuurscultuur – lees: democratische vernieuwing<br />

Het betrekken van (bewoners)organisaties en inwoners bij<br />

democratische besluitvorming.


2<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Burgerparticipatie zou moeten<br />

plaatsvinden zodra een visie of<br />

idee méér wordt dan alleen een<br />

gespreksonderwerp, maar dat<br />

er ook daadwerkelijk onderzoek<br />

wordt gedaan naar het<br />

idee. Voordat zo’n onderzoek<br />

wordt afgerond moeten burgers<br />

in de aanloopfase worden<br />

betrokken bij de voorgestelde<br />

wijzigingen in hun leefomgeving.<br />

Afhankelijk van in welke<br />

mate burgers zich gehoord<br />

voelen in dat proces is het dan<br />

aan de Gemeenteraad om het<br />

Omgevingsplan goed te keuren.<br />

Verder zie ik nog weinig nut in<br />

de nieuwe Omgevingswet. Wel<br />

zie ik een aantal problemen<br />

met deze wet. Zo zouden de<br />

stakeholders die volgens de<br />

nieuwe Omgevingswet taken<br />

en activiteiten uitvoeren in<br />

opdracht van de Gemeente<br />

zich ook moeten committeren<br />

aan de transparantiebedingen<br />

in de Wet Openbaarheid van<br />

Bestuur. Ik wil bijvoorbeeld<br />

dat de Gemeenteraad inzicht<br />

krijgen in de financiële positie<br />

van deze stakeholders om te<br />

voorkomen dat zich financiële<br />

en juridische afbreukrisico’s<br />

voordoen. Anders is het voor<br />

mij niet mogelijk in te stemmen<br />

met de Omgevingsplannen die<br />

voortvloeit uit deze nieuwe wet.<br />

Ten slotte blijft het dus onduidelijk<br />

welk probleem de nieuwe<br />

wet oplost?<br />

de principieel omdat ik denk<br />

dat we de natuur daar zoveel<br />

mogelijk moeten sparen. Als er<br />

meer woningen bijkomen, dan<br />

moeten deze in de Binnenstad<br />

worden gebouwd om het groen<br />

in de wijken en buitengebieden<br />

zoveel mogelijk te sparen.<br />

Dit vindt u ook terug in mijn<br />

verkiezingsprogramma.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Ik stem tegen deze plannen in<br />

de Gemeenteraad en zal met<br />

bovenstaande argumenten<br />

andere partijen en bewoners<br />

overtuigen.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Het energienet in Nederland is<br />

in de jaren ’50 ontwikkeld voor<br />

ongeveer 14 miljoen inwoners.<br />

Momenteel is het energienet<br />

vol en wordt regelmatig door<br />

zonnepaneeleigenaren géén<br />

energie teruggekeerd aan het<br />

net. Het is ook vanwege het<br />

fiscaal-juridische afbreukrisico,<br />

waarbij de overheid het subsidiestelsel<br />

verandert, een risico<br />

om te investeren in zonnepanelen<br />

op dit moment. Het<br />

zou beter zijn om in een coöperatie<br />

als Gemeente samen<br />

te werken en windmolens te<br />

plaatsen op een locatie in het<br />

buitengebied. Bedinging is wel<br />

dat alle inwoners daar ook iets<br />

aan hebben. Mochten individuele<br />

huiseigenaren zonnepanelen<br />

willen plaatsen, dan mogen<br />

zij dit natuurlijk doen. Het<br />

lijkt mij niet te bedoeling om<br />

gezonde bomen in de openbare<br />

ruimte te kappen voor dit<br />

doel, maar als een eigenaar<br />

een boom in zijn eigen tuin wil<br />

kappen dan moet dit gewoon<br />

mogelijk zijn.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Dit is één van de kernpunten<br />

van mijn programma. De<br />

Gemeente moet stoppen met<br />

“in dialoog gaan over armoede”<br />

en gewoon iets doen tegen<br />

de armoede. Dat kan ook.<br />

Na de verkiezingen moeten<br />

de normen in de Participatiewet<br />

worden veranderd en<br />

de kostendelernorm worden<br />

versoepeld. Veel gezinnen<br />

kunnen de eindjes nog maar<br />

net aan elkaar knopen en door<br />

de kostendelernorm te versoepelen<br />

gaan zij er op vooruit (of<br />

in ieder geval niet verder op<br />

achteruit). Het heeft geen zin<br />

dat de Wethouders weer met<br />

allerlei vage systemen aankomt<br />

zetten. Mijn doel: versoepelen<br />

van de kostendelernorm voor<br />

bijstandsgerechtigden. Dat<br />

is nú noodzakelijk, en in de<br />

toekomst wil ik dat huiseigenaren<br />

die woonachtig zijn in de<br />

Gemeente éénmalig vrijstelling<br />

kunnen aanvragen voor de OZB<br />

(in 2025). Op die manier gaan<br />

ook zij er in de toekomst weer<br />

op vooruit. Dit wordt deels<br />

gecompenseerd door niet-doelmatige<br />

en niet-noodzakelijke<br />

subsidies aan stichtingen stop<br />

te zetten, een nieuwe progressief<br />

OZB-tarief in te voeren van<br />

0.7% voor woningen met een<br />

WOZ-waarde hoger dan 1,5<br />

miljoen euro.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Ik ben slechts één man, maar ik<br />

doe wat ik kan.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Het is vreemd dat een wijkvernieuwingsplan<br />

zomaar aan u<br />

wordt gepresenteerd zonder<br />

daarover in overleg te zijn<br />

geweest. Zoals ik reeds hierboven<br />

beschrijf zie ik dat burgerparticipatie<br />

betekent dat als de<br />

Gemeente iets wil veranderen<br />

in de leefomgeving van burgers<br />

dat hierover moet worden overlegd.<br />

Niet aan het einde van<br />

het proces, maar in het begin<br />

bij het besluit om te onderzoeken<br />

of het idee/concept/visie<br />

werkbaar is. Een onderdeel van<br />

de werkbaarheid en uitvoerbaarheid<br />

van het idee is dus<br />

burgerparticipatie en inspraak.<br />

Dat moet niet aan het einde<br />

van het proces waarbij een<br />

idee of visie wordt uitgewerkt<br />

in een definitief plan plaatsvinden,<br />

maar in het begin. Dat is<br />

overigens veel logischer, want<br />

dan kun je met meer mensen<br />

in gesprek over de veranderingen,<br />

worden bezwaren sneller<br />

weggenomen, maar komen ook<br />

nieuwe ideeën ter tafel die misschien<br />

veel beter zijn.<br />

https://teunisdokter.com<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

De stad Groningen dreigt<br />

door de focus op woningbouw<br />

uit balans te raken. Terwijl<br />

de kernvoorzieningen zoals<br />

onderwijs en zorg steeds verder<br />

onder druk komen te staan<br />

neemt de woningvoorraad<br />

sterk toe en dus ook het inwoneraantal.<br />

Dit staat haaks op de<br />

visie een groene en duurzame<br />

stad te zijn. Meer inwoners<br />

betekent ten slotte meer CO2<br />

uitstoot, meer afvalproductie,<br />

een grotere belasting van de<br />

logistiek middels aanvoer van<br />

de supermarkten, een grotere<br />

druk op de infrastructuur en<br />

meer. Gezien het feit dat het<br />

aantal huisartsen per 10.000<br />

inwoners in onze gemeente al<br />

jaren sterk daalt volgens het<br />

Sociaalplanbureau Groningen,<br />

is het daarom onverstandig de<br />

woningbouw voort te zetten op<br />

dit moment. Principieel sta ik<br />

ook afwijzend tegen het plan<br />

om meer woningen te bouwen<br />

in <strong>Beijum</strong>-zuid, allereerst<br />

vanwege de praktische redenen<br />

hierboven genoemd, ten twee-


3<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De ChristenUnie vindt dat<br />

inwoners van de gemeente zo<br />

vroeg als mogelijk in het proces<br />

inspraak zouden moeten krijgen.<br />

Inwoners moeten aan de<br />

voorkant betrokken worden bij<br />

ruimtelijke processen.<br />

De ChristenUnie wil dat<br />

vastleggen in de nieuwe Omgevingswet.<br />

Belanghebbenden<br />

hoeven niet pal naast een project<br />

te wonen. Daar hebben wij<br />

ook aandacht voor gevraagd bij<br />

de vaststelling van het beleidskader<br />

voor zonneparken.<br />

In onze democratie is de gemeenteraad<br />

het hoogste volksvertegenwoordigend<br />

orgaan in<br />

de gemeente. Dat moet wat ons<br />

betreft zo blijven.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Gezien de enorme woningbouwopgave<br />

ontkomen we er<br />

niet aan om nieuwe woningen<br />

te realiseren. De ChristenUnie<br />

is voorstander van woningbouw<br />

in de bestaande stad<br />

zodat we de natuur rondom<br />

Groningen intact kunnen houden.<br />

In de plannen voor een<br />

vitaliteitscampus Kardinge<br />

moet woningbouw goed ingepast<br />

worden in het gebied,<br />

zodat natuur en wonen met<br />

elkaar in balans blijven.<br />

Het groene karakter van<br />

Kardinge moet gewaarborgd<br />

blijven. In de plannen voor<br />

Kardinge is hier ook aandacht<br />

voor: de gebiedsvisie uit 2021<br />

wordt expliciet genoemd. De<br />

natuur in Kardinge wordt uitgebreid<br />

met 200 hectare. Zo wordt<br />

het <strong>Beijum</strong>erbos bijvoorbeeld<br />

verdubbeld en wordt het moeras-<br />

en rietgebied vergroot.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

De ChristenUnie staat positief<br />

tegenover de plannen van het<br />

college om Kardinge te laten<br />

doorgroeien tot een vitaliteitscampus.<br />

Het gebied kan een<br />

waardevolle bijdrage leveren<br />

aan sport en recreatie, onderwijs,<br />

bereikbaarheid, wonen<br />

en werken en het versterken<br />

van de natuurwaarden van<br />

het gehele gebied. Uiteraard<br />

moet participatie van bewoners<br />

daarin een duidelijke plek<br />

krijgen.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

De ChristenUnie wil inwoners<br />

zoveel mogelijk faciliteren<br />

wanneer zij willen verduurzamen.<br />

We begrijpen ook dat<br />

dit in sommige gevallen lastig<br />

kan zijn wanneer grote bomen<br />

zorgen voor schaduw op daken.<br />

In dit geval is het interessant te<br />

kijken op welke manier niet onnodig<br />

groen verwijderd hoeft te<br />

worden en inwoners tóch kunnen<br />

participeren in het opwekken<br />

van groene stroom.<br />

Dit kan bijvoorbeeld middels<br />

de Subsidieregeling Coöperatieve<br />

Energieopwekking (SCE).<br />

De gemeente zal in deze gevallen<br />

proactief moeten meedenken<br />

met inwoners om te<br />

kijken wat wél mogelijk is.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

De stijging van energieprijzen<br />

is een groot probleem voor<br />

veel inwoners van Groningen.<br />

De gemeente kan met lokale<br />

middelen deze lastenstijging<br />

deels verlichten: stimuleringsregelingen<br />

om zo snel mogelijk<br />

woningen te isoleren, zowel<br />

huur- als koopwoningen, en<br />

het nieuwe fonds Energietransitie<br />

om minder vermogende<br />

inwoners van Groningen te<br />

helpen verduurzamen zijn<br />

voor de ChristenUnie goede<br />

voorbeelden. In brede zin zet<br />

de ChristenUnie sterk in op<br />

armoedeverlichting en<br />

-preventie, om naast de<br />

stijgende energieprijzen ook<br />

op andere fronten lasten van<br />

inwoners niet te laten stijgen.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

De ChristenUnie ziet geen aanleiding<br />

dit direct opnieuw aan<br />

de orde te stellen: wij hebben<br />

met grootst mogelijke zorg lang<br />

alle argumenten en belangen<br />

die leven in de stad gewogen.<br />

Hierbij hebben we de reacties<br />

van Toegankelijk Groningen<br />

en de Fietserbond zorgvuldig<br />

meegenomen. Vooral voor de<br />

vele (mindervalide) fietsers<br />

die dagelijks vanuit en naar<br />

<strong>Beijum</strong> de brug passeren is<br />

een hogere brug lastiger dan<br />

eerder. De brug is gelukkig wel<br />

ongeveer 30% minder open en<br />

dat scheelt een flinke opgang<br />

naar de loopbruggen die hoger<br />

moeten worden dan ze nu<br />

zijn. Er wordt ook een gunstige<br />

hellingshoek gemaakt, zodat<br />

fietsers niet heel steil de burg<br />

hoeven op te rijden. Daarom<br />

heeft onze fractie zich achter<br />

het voorstel voor een 4,5m brug<br />

geschaard. Het proces duurt<br />

inmiddels lang, het is belangrijk<br />

dat er snel een nieuwe brug<br />

wordt gebouwd zodat de wijk<br />

weer goed bereikbaar is vanaf<br />

die zijde.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

De ChristenUnie herkent de<br />

worsteling rondom het tijdig<br />

betrekken van inwoners bij<br />

plannen. De ChristenUnie stimuleert<br />

dat inwoners zichzelf<br />

organiseren in bijvoorbeeld<br />

coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden<br />

op zich<br />

nemen op het gebied van duurzaamheid,<br />

zorg, lokale economie<br />

of wijkbeheer. Hierbij past<br />

een overheid die meedenkt,<br />

participeert, drempels verlaagt<br />

en faciliteert.<br />

Bij het bespreken van plannen<br />

moet de gemeenteraad erop<br />

letten dat vanaf het begin duidelijkheid<br />

is over het samenspel<br />

en de ruimte die er is voor<br />

participatie van bewoners en<br />

-organisaties. Dat steekt nauw.<br />

Door middel van het Gronings<br />

participatiemodel willen we<br />

antwoord vinden op de vraag<br />

hoe inwoners op een goede<br />

manier betrokken kunnen worden<br />

bij besluiten die betrekking<br />

hebben op hun leefomgeving.<br />

De vraag of hier een externe<br />

partij bij ingeschakeld moet<br />

worden kan ook in dit model<br />

worden meegenomen.<br />

https://www.christenunie.nl


4<br />

1. Omgevingswet<br />

Allereerst dienen de inwoners<br />

die het meest getroffen worden<br />

door ingrijpende ruimtelijke<br />

uitdagingen betrokken te<br />

worden. Wetend dat het niet<br />

meevalt om het iedereen naar<br />

de zin te maken, moet er wel<br />

een dialoog zijn en blijven,<br />

waardoor er een acceptabel<br />

compromis voor alle partijen<br />

op tafel komt te liggen.<br />

2. Woningbouw en Kardinger<br />

natuur<br />

Gezien het huisvestingsprobleem<br />

dat er momenteel<br />

ligt, ligt het voor de hand dat<br />

er woningbouw plaats vindt.<br />

Bij voorkeur zou dat buiten<br />

natuurgebieden en bossen<br />

moeten gebeuren.<br />

Dat er nu een scenario ligt dat<br />

met woningbouw aansluit op<br />

een bestaande wijk is op zich<br />

logisch, maar zorgt wel voor<br />

een uitdaging om een en ander<br />

te combineren en op elkaar<br />

aan te passen.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge:<br />

BVNL Groningen is een partij<br />

die Bottom-up beleid wil realiseren.<br />

Burgers, en inwoners<br />

van gebieden die getroffen<br />

worden, MOETEN altijd tijdig<br />

gehoord worden en inspraak<br />

uit kunnen oefenen.<br />

Deze participatie in planmakerij<br />

en uitvoering is onmisbaar<br />

als het om ingrijpende gebiedsvisies<br />

gaat.<br />

4. Zonnepanelen en bomenkap<br />

BVNL is tegen elke vorm van<br />

bomenkap en natuurvernietiging<br />

ten behoeve van de energietransitie.<br />

Dat <strong>Beijum</strong> bekend<br />

staat als mooie groene wijk is<br />

voor BVNL heel belangrijk. Dat<br />

borgt de leefbaarheid. <strong>Beijum</strong><br />

mag geen betonjungle worden.<br />

5. Inflatie – energiekosten –<br />

armoede<br />

Om dit op te lossen zijn er<br />

meerdere mogelijkheden. Allereerst<br />

is het belangrijk dat alle<br />

woningen, ook de sociale huurwoningen,<br />

goed geïsoleerd<br />

worden. Op die manier is er<br />

een grote slag te slaan. Daarbovenop<br />

zouden we gratis energieboxen<br />

en energieadviezen<br />

kunnen geven, zodat bewoners<br />

zelf ook tips en handreikingen<br />

krijgen om hun energierekening<br />

omlaag te krijgen.<br />

6. Nieuwe Gerrit Krolbrug.<br />

De bereikbaarheid van de<br />

wijken en de toegankelijkheid<br />

van deze wijken per fiets is een<br />

groot deel van de leefbaarheid.<br />

Het is voor BVNL Groningen<br />

een groot raadsel waarom alle<br />

argumenten TEGEN verhoging<br />

van de brug zo makkelijk van<br />

tafel geveegd zijn. Wij zullen<br />

ons graag inzetten voor een<br />

lage brugvariant.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

BVNL Groningen verwondert<br />

zich al jaren over de participatie,<br />

of juist ontbrekende participatie.<br />

Voor BVNL Groningen<br />

zijn het juist de inwoners waar<br />

het samen mee moet gebeuren.<br />

Dat houdt in dat MINSTENS de<br />

erkende bewonersorganisaties<br />

betrokken moeten worden.<br />

Maar liefst ook ALLE inwoners.<br />

Dit vanwege het feit dat ook in<br />

dit soort gevallen niet iedereen<br />

zich vertegenwoordigd zal voelen<br />

door bewonersorganisaties,<br />

maar voor BVNL Groningen<br />

Geachte <strong>Beijum</strong> bewoners,<br />

ook de mening en het geluid<br />

van die mensen belangrijk<br />

is. Dit zal inhouden dat sommige<br />

processen langer zullen<br />

duren, maar de participatie en<br />

betrokkenheid van de inwoners<br />

navenant zal groeien.<br />

https://bvnl.nl<br />

Als <strong>Beijum</strong>er herken ik veel van de problematiek die uit de<br />

vragen naar voren kwam. Voor ons, mijn gezin, is <strong>Beijum</strong> een<br />

prettige en groene woonomgeving.<br />

Dat we op dit moment met ernstige woningnood te maken<br />

hebben is ook duidelijk, de enige oplossing met het gevoerde<br />

beleid is op dit moment woningbouw. Volgens BVNL Groningen<br />

moet dat snel en slim gebeuren. Dat wil zeggen de juiste<br />

woningen waar op dit moment vraag naar is. Dus veel starterswoningen<br />

en sociale huur. Betaalbare woningen dus.<br />

Dit echter wel in goed overleg met inwoners van desbetreffende<br />

wijken, zodat hun woongenot en leefbaarheid niet achteruit<br />

gaat. Participatie dus, van onder op.<br />

Robert Pestman<br />

Lijsttrekker BVNL Groningen


5<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De invoering van het betaald<br />

parkeren, verdwijnen van de<br />

drafsport, Lageland Polder,<br />

Skaeve Huse, Aduarderdiepsterweg<br />

en de Gerrit Krolbrug<br />

zijn volgens het CDA onderwerpen<br />

waar het college zich<br />

niet van zijn beste kant heeft<br />

laten zien op het gebied van de<br />

participatie. Het CDA wil dat<br />

inwoners weer kunnen vertrouwen<br />

op de overheid. Dat de<br />

gemeente zegt wat ze doet en<br />

doet wat ze zegt.<br />

Inwoners moeten aan de<br />

voorkant worden betrokken<br />

bij nieuwe plannen, zodat ze<br />

inspraak hebben. De gemeenteraad<br />

moet de belangen van<br />

inwoners zwaar meewegen in<br />

haar definitieve besluit.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Iedereen kent wel iemand die<br />

op zoek is naar een woning of is<br />

zelf op zoek naar een woning.<br />

Daarom moeten er in Groningen<br />

meer en sneller woningen<br />

gebouwd worden. Het is wat<br />

het CDA betreft de belangrijkste<br />

uitdaging voor de politiek<br />

de komende jaren. Ook in het<br />

bidbook Kardingegebied wordt<br />

over woningbouw gesproken.<br />

Bijvoorbeeld om te kijken naar<br />

een woonzorgconcept voor<br />

ouderen of huisvesting voor<br />

sporters. Hierbij is het van<br />

belang dat rekening gehouden<br />

moet worden met het groen.<br />

worden opgelost.<br />

Zonnepanelen zijn hier dus van<br />

groot belang.<br />

Het CDA wil dat de gemeente<br />

creatief meedenkt met de bewoners,<br />

zodat zij alsnog<br />

zonnepanelen kunnen plaatsen<br />

of op een andere manier hun<br />

huis kunnen verduurzamen.<br />

Daarnaast wil het CDA een<br />

aanpassing in het algehele<br />

bomenbeleid van de gemeente,<br />

zodat deze problemen zich<br />

niet gaan herhalen op andere<br />

plekken.<br />

5. Inflatie- energiekosten -<br />

armoede<br />

Het CDA heeft op 22 februari<br />

haar armoede plannen gepresenteerd.<br />

Hier treft u een aantal<br />

van onze plannen aan. Ten eerste<br />

is het van belang om zoveel<br />

mogelijk mensen aan het werk<br />

te helpen. Met een opleidingsen<br />

banencentrum zetten we<br />

met intensieve begeleiding in<br />

op de om- en bijscholing van<br />

bijstandsgerechtigde Groningers.<br />

Het wordt ons streven<br />

om hiermee binnen vijf jaar<br />

voldoende mensen om en bij<br />

te scholen om sectoren met arbeidsmarktkrapte<br />

aan te vullen.<br />

Deze ambitie vergt samenwerking<br />

tussen bijstandsgerechtigden,<br />

de gemeente, kennisinstellingen<br />

en de arbeidsmarkt.<br />

Ons gezamenlijke doel<br />

is ambitieus, maar tegelijkertijd<br />

in het belang van alle betrokken<br />

partijen.<br />

Ten tweede het afschaffen van<br />

de kostendelersnorm. Door de<br />

kostendelersnorm af te schaffen<br />

worden Groningers die afhankelijk<br />

zijn van een uitkering<br />

en samenwonen of veel tijd<br />

doorbrengen met een ander,<br />

verlost van onnodige angst<br />

voor controles. Bovendien is<br />

een verwacht effect dat er meer<br />

woonruimte vrijkomt op onze<br />

krappe woningmarkt.<br />

Een groot probleem is de stijgende<br />

energiekosten. Over het<br />

algemeen wonen Groningers<br />

met lage inkomens het meest in<br />

de slechtst geïsoleerde woningen.<br />

Dat drijft de energierekening<br />

omhoog en werkt ‘energiearmoede’<br />

in de hand. Door<br />

grootschalig deze woningen<br />

te isoleren en dit als gemeente<br />

volledig voor te financieren<br />

voor Groningers met de laagste<br />

inkomens kunnen we het<br />

Groningse energieverbruik<br />

fors verminderen en profiteren<br />

deze Groningers bovendien<br />

op korte termijn van een goed<br />

geïsoleerd huis met een lagere<br />

energierekening.<br />

Tenslotte willen we inwoners<br />

met schulden helpen. Wanneer<br />

een inwoner schulden heeft bij<br />

de gemeente, dan blijven wij<br />

geen brieven sturen zoals bijna<br />

alle gemeenten doen, maar<br />

laten we ambtenaren bellen en<br />

maken we persoonlijk contact.<br />

Helpt bij het oplossen van<br />

problemen en scheelt enorm<br />

veel dure incassotrajecten. Een<br />

uitkering of hulp bij schulden is<br />

niet vrijblijvend. Er mag van de<br />

bewoner dan verwacht worden<br />

dat hij of zij werk maakt van<br />

een betere toekomst door hulp<br />

bij schulden te accepteren.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Het CDA vindt dat het college<br />

onvoldoende heeft geluisterd<br />

naar de inwoners van Groningen.<br />

We hebben dan ook tegen<br />

de variant met een hoogte van<br />

4,5 meter gestemd. Wij waren<br />

voor de bewonersvariant van<br />

3 meter. Hier zijn ruim 5500<br />

handtekening voor opgehaald<br />

en deze variant wordt<br />

daarnaast ondersteund door<br />

verschillende belangenorganisaties.<br />

In de nieuwe gemeenteraad<br />

kunt u erop vertrouwen<br />

dat we dit standpunt stevig<br />

blijven uitdragen.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Het hoeft niet perse met een<br />

externe partij, dat brengt ook<br />

weer extra kosten met zich<br />

mee. De gemeente zou ook zelf<br />

prima in staat moeten zijn om<br />

de inwoners en bewonersorganisaties<br />

vroegtijdig bij dit soort<br />

grote en ingrijpende veranderingen<br />

(zoals bij Kardinge) te<br />

betrekken. Dus ja, die organisaties<br />

moeten zeker worden<br />

betrokken.<br />

https://www.cda.nl<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge:<br />

Uiteraard moeten bewoners<br />

van <strong>Beijum</strong> goed worden betrokken<br />

bij de plannen rondom<br />

Kardinge. Het bidbook is<br />

hiervoor een eerste verkenning.<br />

In de volgende fases zullen de<br />

bewoners worden betrokken.<br />

We gaan de komende tijd dan<br />

ook graag in gesprek met onze<br />

inwoners om de wensen en<br />

zorgen te horen.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Het CDA springt in de bres<br />

voor bewoners en wil dat het<br />

gemeentebestuur het bomenbeleid<br />

aanpast. Door de bomen<br />

zijn zonnepanelen op daken<br />

in veel <strong>Beijum</strong>se straten niet<br />

rendabel. De bewoners van de<br />

Framaheerd trokken onlangs<br />

aan de bel bij de CDA-fractie en<br />

het gemeentebestuur over dit<br />

dilemma. Deze situatie maakt<br />

de energietransitie voor inwoners<br />

erg lastig. Dat is hier extra<br />

vervelend, omdat er in <strong>Beijum</strong><br />

geen warmtenet komt en de<br />

warmtevraag waarschijnlijk<br />

gedeeltelijk ook elektrisch moet


6<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Forum voor Democratie waarschuwt<br />

al sinds haar oprichting<br />

voor verregaande centralisatie.<br />

Dit is daar ook weer een voorbeeld<br />

van. Wij zijn voor meer<br />

burgerparticipatie en voor<br />

meer zeggenschap van regionale<br />

overheden, waarbij de gemeenten<br />

het liefst niet te groot<br />

van omvang zijn. Bijkomend<br />

probleem van de omgevingswet<br />

is dat ‘participatie’ weliswaar<br />

een verplicht onderdeel is,<br />

maar wat dit dan concreet inhoudt<br />

is volstrekt onduidelijk.<br />

Forum voor Democratie vindt<br />

dat de gemeente in laatste instantie<br />

verantwoordelijk moet<br />

zijn, waarbij de burgers in het<br />

uiterste geval door een bindend<br />

referendum aan de noodrem<br />

moeten kunnen trekken. Aan<br />

de voorkant moeten omwonenden<br />

worden meegenomen bij<br />

het vormgeven van de plannen.<br />

het feit dat er geen werkelijke<br />

inspraak is. Dit sterkt bestuurders<br />

in de gedachte dat burgers<br />

geen inspraak willen. Laat<br />

het duidelijk zijn: Forum voor<br />

Democratie is voor bindende<br />

of referenda, omdat burgers het<br />

bestuur moeten kunnen corrigeren<br />

of afremmen.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Forum voor Democratie betwijfelt<br />

het nut en de noodzaak van<br />

de energietransitie zoals die<br />

nu gaande is. Het gaat te snel,<br />

te rigoureus en is onhaalbaar.<br />

De kosten zijn gigantisch en<br />

komen direct of indirect bij de<br />

burger terecht (belasting, energierekening).<br />

Particulieren die<br />

zonnepanelen hebben is wat<br />

FVD betreft prima, maar we<br />

zijn faliekant tegen zonne- en<br />

windmolenparken. Het eventueel<br />

kappen van bomen, om<br />

welke reden dan ook, moet individueel<br />

beoordeeld worden.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

FVD pleit landelijk voor een<br />

Nexit, ontbinding van de Euro<br />

en het stoppen van de energietransitie.<br />

Al deze zaken kosten<br />

ongelofelijk veel geld en liggen<br />

ten grondslag aan deze problematiek.<br />

Op regionaal niveau<br />

echter zijn er ook tal van zaken<br />

die er gedaan kunnen worden<br />

om deze problemen aan te<br />

pakken. Ten eerste moet Groningen<br />

een meer aantrekkelijk<br />

vestigingsklimaat hebben voor<br />

ondernemers. Er heerst relatief<br />

veel werkloosheid, zeker in<br />

bepaalde sectoren, en door<br />

minder eisen en regels op te<br />

leggen zullen hier meer kansen<br />

– en dus banen - ontstaan. Ten<br />

tweede moeten de gemeentelijke<br />

belastingen zienderogen<br />

omlaag. De uitgaven van de<br />

gemeenten kunnen omlaag<br />

door de stoppen met slechte,<br />

onhaalbare en dure projecten,<br />

zoals het peperdure klimaatbeleid<br />

of het muziekcentrum<br />

in het Stationsgebied. Tot slot<br />

is goed onderwijs essentieel,<br />

omdat het zorgt voor betere<br />

baankansen en dus minder<br />

armoede.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Uiteraard is dit iets om aan de<br />

orde te stellen, want zonder<br />

duidelijke meerwaarde worden<br />

burgers opgescheept met<br />

prestigeprojecten. En in het<br />

verlengde daarvan: hoe kan het<br />

dat inhoudelijke en steekhoudende<br />

bezwaren zo makkelijk<br />

in de wind worden geslagen?<br />

Hoe kan dit in de toekomst<br />

worden voorkomen? Het komt<br />

er weer op neer dat burgers<br />

meer inspraak moeten kunnen<br />

krijgen.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Op het moment dat bewoners<br />

in een regio specifiek worden<br />

getroffen door bepaalde besluiten<br />

of plannen, dan moeten<br />

ze daarin vroegtijdig gekend<br />

worden. Dan is het juist zaak<br />

om in het voortraject inwoners<br />

mee te nemen. Op zichzelf is<br />

dit niet voldoende. Er moet<br />

een mogelijkheid zijn voor<br />

lokale, bindende referenda. Op<br />

die manier wordt het bestuur<br />

gedwongen échte draagvlak<br />

te vinden. Dit moet ook op<br />

buurt- of wijkniveau kunnen,<br />

want iemand uit pak ‘m beet<br />

Helpman heeft veel minder<br />

zicht op plannen voor de Gerrit<br />

Krolbrug of Kardinge.<br />

https://www.fvd.nl<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Er is een nijpend woningtekort<br />

in de gemeente Groningen en<br />

Forum voor Democratie wil<br />

dat er snel meer betaalbare<br />

woningen bijkomen, waarbij<br />

bestaande natuur zoveel mogelijk<br />

wordt ontzien. Belangrijk<br />

is ook dat buurtbewoners aan<br />

de voorkant worden betrokken<br />

bij ingrijpende plannen, maar<br />

ook de mogelijkheid hebben<br />

om beleidsplannen te corrigeren<br />

of af te wijzen. Vervolgens<br />

kan er eventueel een beter plan<br />

worden voorgesteld waar meer<br />

draagvlak voor is.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Mooie plannen hebben niet<br />

altijd een mooi resultaat, zeker<br />

niet voor omwonenden. Achter<br />

bureaus gemaakte PowerPoints<br />

en PDF’jes leveren de mooiste<br />

gebiedsvisies op, maar de praktijk<br />

is weerbarstiger en minder<br />

maakbaar dan gedacht. Bovendien<br />

zijn het veelal prestigeprojecten,<br />

waarbij als alles anders<br />

blijkt uit te pakken de ingezette<br />

koers niet wordt gewijzigd. Dit<br />

geldt ons betreft ook voor de<br />

gebiedsvisie Kardinge: eerst<br />

zien en dan geloven. Als de<br />

ontwikkeling van de plannen<br />

mislukken, zijn het met name<br />

bewoners en ondernemers<br />

die de daadwerkelijke gevolgen<br />

ondervinden. Forum voor<br />

Democratie is mede opgericht<br />

om de bevolking meer inspraak<br />

te geven. Het cynisme en de<br />

machteloosheid die veel mensen<br />

ervaren richting de politiek<br />

vloeit volgens ons voort uit


7<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Wat D66 betreft presenteert<br />

de gemeente niet zomaar een<br />

plan, maar leggen we eerst het<br />

probleem voor. Inwoners weten<br />

zelf vaak wat goed is voor hun<br />

buurt en meedenken over oplossingen<br />

is vruchtbaarder dan<br />

inspreken op een plan van de<br />

gemeente. Dat neemt niet weg<br />

dat bij sommige beslissingen<br />

niet iedereen tevreden zal zijn,<br />

daarom moet het inspraakproces<br />

duidelijk zijn. Wanneer heb<br />

je als bewoner op welke manier<br />

invloed? Het gebeurt nu nog<br />

te vaak dat pas op het eind van<br />

een planproces de zorgen van<br />

inwoners bekend worden bij de<br />

raad. Wij horen die liever veel<br />

eerder. Het is aan de gemeenteraad,<br />

het hoogste orgaan,<br />

om plannen goed te keuren.<br />

Een goed participatieproces<br />

en draagvlak zijn voor D66<br />

belangrijke elementen die we<br />

meewegen.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Kardinge is een voor stedelijke<br />

begrippen groot natuurgebied.<br />

Er zijn nog geen keuzes gemaakt<br />

over woningbouw en de<br />

impact op ecologie en verkeer<br />

zullen we zorgvuldig wegen.<br />

Veel ruimte voor wonen is er<br />

echter niet terwijl er elders in<br />

de gemeente wel nog voldoende<br />

plekken zijn om woningen<br />

toe te voegen, zoals de Campus<br />

op Zernike.<br />

Gezien de uitstekende OVbereikbaarheid<br />

van dit gebied<br />

hoeft er wat D66 betreft niet<br />

veel ruimte gemaakt te worden<br />

voor nieuwe infrastructuur.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Kardinge is en blijft primair<br />

een gebied voor natuur, sport<br />

en recreatie. De westkant biedt<br />

ruimte voor fysieke bebouwing,<br />

tot ongeveer de Garsthuizermaar.<br />

Aan de westkant kan<br />

het aantal recreatieve functies<br />

ook best wat groter waarbij het<br />

gebied verderop gereserveerd<br />

blijft voor rust, ruimte en natuur.<br />

Er komt wat D66 betreft<br />

geen bestemmingsplan voor<br />

een veel groter gebied en dat<br />

past ook niet in de afspraken<br />

met bijvoorbeeld Natuurmonumenten.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Voor D66 is het snoeien van<br />

bomen voor particuliere zonnepanelen<br />

geen optie. Er zijn<br />

genoeg collectieve en coöperatieve<br />

projecten in de gemeente<br />

waaraan je deel kunt nemen<br />

door daar panelen te kopen.<br />

Energiezuiniger wonen kan ook<br />

door middel van betere isolatie.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

In februari hebben we het energietransitiefonds<br />

vastgesteld.<br />

Daarmee kunnen we mensen<br />

helpen die zelf niet de middelen<br />

hebben om hun woning te<br />

isoleren, dit als aanvulling op<br />

al bestaande landelijke regelingen.<br />

Energiecoöporaties, door<br />

en voor inwoners, kunnen ook<br />

bijdragen aan goedkopere en<br />

duurzame energie. Zo maken<br />

we Groningen groen en zorgen<br />

we ervoor dat we een energieneutrale<br />

stad worden. Wij<br />

zetten ons daarnaast ook in<br />

voor een sterk armoedebeleid,<br />

waardoor het voor Groningers<br />

met minder inkomen toegankelijker<br />

is om hulp te zoeken bij<br />

de gemeente.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

De variant van 4.5 meter was<br />

het maximaal haalbare resultaat<br />

bij de vaarwegbeheerder.<br />

Bovendien is haast geboden,<br />

we wilden geen procedure<br />

van een jaar in om uiteindelijk<br />

weer bij hetzelfde uit te komen.<br />

Voordeel van de brug van 4.5<br />

meter is dat de toegankelijkheid<br />

van de fiets- loopbruggen<br />

een stuk beter is dan bij de 3<br />

meter-variant omdat het te<br />

overwinnen hoogteverschil te<br />

voet 1.5 meter minder is. Het is<br />

met veel publieke en politieke<br />

druk een nog hogere brug te<br />

voorkomen.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

De plannen voor democratische<br />

vernieuwing staan los van<br />

de participatie bij projecten.<br />

Dat laatste moet op punten<br />

zeker beter, zie ook wat we bij<br />

vraag 1 invulden. Dus inwoners<br />

eerst het probleem voorleggen<br />

en niet meteen een door de<br />

gemeente bedachte oplossing.<br />

Voor de Campus-plannen is<br />

nog genoeg tijd om samenspraak<br />

goed te organiseren.<br />

Het betreurt ons te lezen dat<br />

bewoners zich nu al gepasseerd<br />

voelen. Dat moet echt<br />

beter. Wat D66 betreft gaat het<br />

nieuwe college ook meer werken<br />

vanuit samenspraak dan<br />

vanuit inspraak.<br />

https://d66.nl


8<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

GroenLinks vindt dat inspraak<br />

en medezeggenschap voor<br />

(ruimtelijke) plannen in een zo<br />

vroeg mogelijk stadium moet<br />

plaatsvinden. De gemeenteraad<br />

moet daar zo snel mogelijk<br />

beleid voor vaststellen, omdat<br />

de omgevingswet zelf het niet<br />

regelt. Inwoners horen plannen<br />

te kennen en ontwikkelaars<br />

horen participatie serieus te<br />

nemen. Er moet ook ruimte<br />

komen voor zogenaamde<br />

‘buurtvoordeel-overeenkomsten’.<br />

Dat zijn afspraken tussen<br />

een ontwikkelaar en de buurtinwoners<br />

over wat het plan<br />

de buurt oplevert. Inwoners<br />

horen het recht te hebben om<br />

zelf plannen te maken en in te<br />

dienen. Soms kunnen inwoners<br />

ook zelf de doorslag geven in<br />

de besluitvorming. Maar vaker<br />

zullen belangen verschillend of<br />

tegenstrijdig zijn. Dan neemt<br />

de gemeenteraad uiteindelijk<br />

een beslissing en beoordeelt<br />

daarbij of voldoende rekening<br />

is gehouden met wensen en belangen<br />

van omwonenden. De<br />

gemeenteraad is overigens zeer<br />

verdeeld over dit onderwerp.<br />

Het is nog een hele uitdaging<br />

om oude gewoonten af te leren.<br />

2 & 3 Gebiedvisie Kardinge:<br />

woningbouw en bewonersinspraak<br />

Wij ondersteunen de ambities<br />

die uit het bidbook spreken.<br />

Versterken van de sportieve<br />

en recreatieve mogelijkheden.<br />

Vergroening van de bebouwing<br />

en verharde omgeving. Een<br />

vitaliteitscampus. Het gebied<br />

heeft een belang rijke functie<br />

voor de hele gemeente en alle<br />

inwoners. Woningen bouwen<br />

in het natuurgebied is niet aan<br />

de orde wat ons betreft. Wel<br />

zien we dat woningen bouwen<br />

aan de Zuid-rand van <strong>Beijum</strong><br />

de verbinding tussen <strong>Beijum</strong> en<br />

Kardinge kan versterken. Maar<br />

dat zal dan moeten op een manier<br />

die ecologische kwaliteit<br />

toevoegt. Dat kan ook zo dat<br />

juist de ruimte voor recreatie<br />

aan die Zuid-rand toeneemt.<br />

Het is nu wel echt tijd om<br />

samen met inwoners en alle<br />

organisaties die nu al gebruik<br />

maken van het gebied een gebiedsvisie<br />

te maken. Die is nog<br />

lang niet af. Betrokkenheid van<br />

inwoners (een representatieve<br />

vertegenwoordiging van hen) is<br />

van belang. Inbreng van eigen<br />

wensen en plannen evenzeer.<br />

Zie ook de eerste vraag.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

De klimaatcrisis is groot. De<br />

ecologische crisis die dreigt<br />

is misschien nog wel groter.<br />

Wij zijn tegen het kappen van<br />

bomen om zonnepanelen<br />

mogelijk te maken. <strong>Beijum</strong><br />

moet groen blijven. De waarde<br />

van natuur is onschatbaar voor<br />

generaties na ons, om van te<br />

leren, in te spelen en te ontspannen.<br />

Kappen van bomen<br />

zou bovendien leiden tot meer<br />

hittestress en dus tot meer<br />

zomerwarmte in woningen.<br />

Er zijn vele mogelijkheden om<br />

op indirecte manier te participeren<br />

in een zonne-energie<br />

project en daarmee de eigen<br />

energierekening te drukken.<br />

Maak gebruik van energiecoöperaties<br />

en postcode-roosprojecten!<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Om mensen in directe financiële<br />

nood te helpen keren we<br />

de door het Rijk beloofde extra<br />

verlaging van de energiebelasting<br />

voor minima (200 euro<br />

bovenop de 400 euro die iedereen<br />

krijgt) zo snel mogelijk uit.<br />

We proberen ook overgebleven<br />

geld vanuit de coronacrisis<br />

hiervoor in te zetten, onder<br />

andere voor ZZPers.<br />

Als we huizen beter isoleren<br />

gaat het energieverbruik en dus<br />

de energierekening omlaag.<br />

Met het door GroenLinks<br />

bedachte energiefonds helpen<br />

we inwoners die isolatiemaatregelen<br />

zelf niet goed kunnen<br />

betalen. We maken strenge<br />

verduurzamingsafspraken met<br />

de woningcorporaties, zodat<br />

de energierekening in huurhuizen<br />

ook naar beneden kan. We<br />

kijken of het energiefonds daar<br />

ook van betekenis kan zijn.<br />

GroenLinks heeft ervoor gezorgd<br />

dat de gemeente meer<br />

mensen in financiële nood gaat<br />

helpen. Sommige hulp wordt<br />

voortaan automatisch, zonder<br />

papierwerk, geleverd. We willen<br />

de kwijtscheldingsregeling<br />

voor gemeentelijke belastingen<br />

verruimen en sneller inkomenstoeslag<br />

geven. Wij willen<br />

dat het minimumloon omhoog<br />

gaat naar 14 euro per uur.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

We hebben Rijkswaterstaat<br />

en de gemeente samen met<br />

andere partijen 8 moties ingediend<br />

over de vervolgstappen.<br />

Wij vragen daarin rekening te<br />

houden met mensen die anders<br />

mobiel zijn, met de ecologische<br />

inpasbaarheid, met verkeersveiligheid<br />

en met lagere hellingpercentages.<br />

Ook willen we<br />

een betere onderbouwing dat<br />

een hogere brug leidt tot minder<br />

brugopeningen. Wij wachten<br />

nu het voorlopige ontwerp<br />

van de nieuwe brug af.<br />

Wij hebben na alle onderzoeken<br />

ingeschat dat de minister<br />

uiteindelijk een belangenafweging<br />

zal maken tussen scheepvaart<br />

en oversteekbaarheid die<br />

een lagere brug onhaalbaar<br />

maakt. Dan zitten we liever<br />

volwaardig aan tafel om mee<br />

te denken dan afgeserveerd te<br />

worden vanwege onrealistische<br />

wensen. Dat was een lastige<br />

keuze. Maar wij geloven niet<br />

dat een harde uitspraak van de<br />

gemeenteraad de minister tot<br />

een andere positie had bewogen.<br />

We zullen het ontwerp beoordelen<br />

op de punten uit de<br />

moties. We zijn bereid een ontwerp<br />

dat daaraan niet voldoet<br />

alsnog af te wijzen en er geen<br />

vergunning voor te geven. Met<br />

– eerlijkheidshalve – het risico<br />

dat de minister dat zal overrulen.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Er is inmiddels een externe<br />

partij betrokken, maar dat is<br />

geen enkele garantie dat er gaat<br />

gebeuren wat u wilt helaas.<br />

Uiteraard dienen bewonersorganisaties<br />

betrokken te worden<br />

bij het vormgeven van het<br />

nieuwe participatiebeleid en<br />

de vormgeving van democratische<br />

vernieuwing. En daarbij<br />

horen wij ons niet te beperken<br />

tot bestaande bewonersverenigingen.<br />

GroenLinks was in de<br />

afgelopen periode aanjager van<br />

het denken over participatie.<br />

Wij geloven in ‘het goede gesprek’,<br />

en het blijkt telkens weer<br />

een hele uitdaging om dat van<br />

de grond te krijgen. Het juiste<br />

moment, het juiste kader, niet<br />

te veel maar ook niet te weinig<br />

begrenzen, de juiste vragen<br />

stellen, de juiste mensen aan<br />

tafel, het is een puzzel waarvoor<br />

we niet langer moeten<br />

weglopen. GroenLinks gaat<br />

zich hard inzetten voor grote<br />

stappen in de democratische<br />

vernieuwing.<br />

https://groenlinks.nl


9<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De Partij van de Zuinigheid wil<br />

burgers zoveel en zo vroeg mogelijk<br />

betrekken bij de inrichting<br />

van en de plannen voor<br />

hun woonomgeving. Dat willen<br />

we niet doen door als gemeente<br />

van tevoren te bedenken wat de<br />

uitkomst moet zijn en dan voor<br />

de vorm nog wat inspraakavonden<br />

te beleggen. Dat betekent<br />

praktisch dat buurtbewoners<br />

ontwerpen moeten kunnen<br />

indienen of op ontwerpen mogen<br />

sturen, voordat er over de<br />

ontwerpen gestemd wordt.<br />

De Partij van de Zuinigheid<br />

heeft participatie van burgers<br />

niet zomaar hoog in het<br />

vaandel staan. Wij zien graag<br />

dat burgers zich actief inzetten<br />

voor verbetering van hun<br />

leefomgeving, zij weten het<br />

beste wat er speelt en wat goed<br />

voor hen is. Een belangrijke<br />

overweging daarbij is dat dit<br />

frustratie, wantrouwen, verzet<br />

en daarmee verspilling van<br />

energie voorkomt. De Partij van<br />

de Zuinigheid is erg tegen verspilling.<br />

Als nieuwkomer zijn<br />

wij gelukkig vrij van welke belangen<br />

dan ook en kunnen wij<br />

kiezen voor het enige belang<br />

dat zou moeten tellen, namelijk<br />

het algemeen belang. Uiteindelijk<br />

beslist het democratisch<br />

gekozen orgaan en dat is de gemeenteraad,<br />

waarbij het zeker<br />

niet uitgesloten moet worden<br />

dat de gemeenteraad zich van<br />

tevoren committeert aan bijvoorbeeld<br />

een bevolkingsraadpleging<br />

op wijkniveau.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

De natuur staat in Nederland<br />

(en daarbuiten) zwaar onder<br />

druk en moet gekoesterd en<br />

beschermd worden. In onze<br />

uitgangspunten staat onder<br />

andere het volgende: ‘Zonder<br />

de natuur kunnen en willen we<br />

niet leven. De natuur is onze<br />

grootste gift. De aardse biosfeer<br />

maakt het leven op aarde<br />

mogelijk met de verbijsterend<br />

prachtige biodiversiteit die<br />

niet alleen als waarde op zich<br />

in stand moet blijven, maar<br />

ook om veerkrachtig te blijven,<br />

bijvoorbeeld tegen virussen<br />

en plagen. Deze prachtige gift<br />

moeten we beschermen en zo<br />

vitaal mogelijk doorgeven aan<br />

hen die na ons komen.’<br />

Uiteraard weten we dat er een<br />

schreeuwend tekort aan vooral<br />

betaalbare woonruimte is,<br />

maar woningbouw mag niet<br />

ten koste van de natuur gaan.<br />

Gelukkig zijn er ook in Groningen<br />

nog andere plekken<br />

om te bouwen en kunnen we<br />

ook panden herbestemmen<br />

waardoor kantoren, winkels<br />

en boerderijen beschikbaar<br />

komen voor de woningmarkt.<br />

De Partij van de Zuinigheid wil<br />

het probleem overigens ook bij<br />

de bron aanpakken door niet<br />

langer in te zetten op groei van<br />

het aantal inwoners. Groningen<br />

hoeft qua inwonersaantal niet<br />

per se de vijfde stad van het<br />

land te zijn (hetgeen voor het<br />

huidige college zo belangrijk<br />

lijkt).<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Zie onze antwoorden op de<br />

beide eerste vragen. Samengevat:<br />

wij willen burgers in een<br />

vroegtijdig stadium bij plannen<br />

betrekken, op een moment<br />

dat er nog niets vastligt en de<br />

bewoners nog daadwerkelijk<br />

invloed kunnen uitoefenen op<br />

het eindresultaat. Bindende<br />

volksraadplegingen kunnen<br />

wat ons betreft ook op<br />

wijkniveau worden gehouden.<br />

Wij willen de natuur zoveel<br />

mogelijk ontzien, liefst versterken<br />

en meer de ruimte geven.<br />

Natuur heeft uiteraard waarde<br />

in zichzelf, maar biedt daarnaast<br />

stads- en dorpsbewoners<br />

de ruimte om te ontspannen en<br />

even afstand te nemen van de<br />

ratrace die onze maatschappij<br />

voor velen is.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Het grote doel van de energietransitie<br />

is te zorgen voor<br />

hernieuwbare energiebronnen<br />

en voor vermindering van onze<br />

CO2-uitstoot. Bomen nemen<br />

per saldo CO2 op en moeten<br />

daarom zoveel mogelijk worden<br />

ontzien, ook vanwege het<br />

zuiveren van de lucht, de grote<br />

bijdrage aan de biodiversiteit<br />

en de verkoeling die bomen<br />

bieden. Zonnepanelen hoeven<br />

niet altijd op (het eigen) dak te<br />

worden gelegd. Wat ons betreft<br />

blijft de groene wijk <strong>Beijum</strong><br />

groen.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Ten eerste wil de Partij van<br />

de Zuinigheid de komende<br />

vier jaar de belastingtarieven<br />

niet laten stijgen, zo mogelijk<br />

zelfs laten dalen. Belastingen<br />

vormen een steeds zwaardere<br />

last voor de burgers, ook voor<br />

mensen met de laagste inkomens<br />

die lang niet allemaal van<br />

compensatieregelingen weten<br />

te profiteren. We hebben het<br />

niet in de hand, maar wat ons<br />

betreft moeten de lonen, met<br />

daaraan gekoppeld bijstand<br />

en AOW, een flinke inhaalslag<br />

maken.<br />

We steunen het huidige experiment<br />

met basisbanen om mensen<br />

met afstand tot de arbeidsmarkt<br />

dichter bij een betaalde<br />

baan te brengen. Verder vinden<br />

we het vanwege de gewenste<br />

aansluiting bij de arbeidsmarkt<br />

goed om van mensen met een<br />

uitkering te vragen maatschappelijk<br />

nuttig werk te doen (dat<br />

moet aansluiten bij hun capaciteiten<br />

en interesses). Ten slotte<br />

steunen we de voedselbanken<br />

voluit.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Wij betreuren het genomen<br />

besluit en zullen dit samen met<br />

andere partijen z.s.m. trachten<br />

terug te draaien. De hele<br />

gang van zaken rond de Gerrit<br />

Krolbrug, maar ook bijvoorbeeld<br />

de nieuwe invulling van<br />

het Oosterhamriktracé, de<br />

Skaeve Huse bij Harkstede, de<br />

windmolens bij Roodehaan of<br />

de plannen met het Stadspark<br />

hebben allemaal één ding<br />

gemeen: het huidige college<br />

van B&W belijdt met de mond<br />

hoe belangrijk inspraak door de<br />

bevolking is, maar heeft telkens<br />

van tevoren bedacht wat de<br />

gewenste uitkomst is en gaat<br />

gewoon zijn gang.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Volgens ons hebben we geen<br />

(dure?) externe partijen nodig<br />

om te constateren dat de<br />

invulling die dit college aan<br />

participatie door de bevolking<br />

geeft niet deugt (zie ook de<br />

voorbeelden in ons antwoord<br />

op de vorige vraag). Het spreekt<br />

voor ons vanzelf dat bewonersorganisaties<br />

bij zoiets als een<br />

tussenevaluatie van de democratische<br />

vernieuwing betrokken<br />

moeten worden. Mocht het<br />

echt nodig zijn om daar een<br />

externe partij bij te betrekken<br />

dan moet de onafhankelijkheid<br />

van die partij duidelijk zijn en<br />

dan zou die externe partij hiervoor<br />

niet meer dan een (bescheiden)<br />

onkostenvergoeding<br />

mogen declareren. Bewoners,<br />

en dus ook bewonersorganisaties,<br />

moeten in een zo vroeg<br />

mogelijk stadium bij plannen<br />

die hun direct raken worden<br />

betrokken en daadwerkelijk<br />

invloed kunnen uitoefenen<br />

op die plannen. Zoals in ons<br />

antwoord op de eerste vraag<br />

verwoord: de Partij van de<br />

Zuinigheid heeft participatie<br />

van burgers niet zomaar hoog<br />

in het vaandel staan. Wij zien<br />

graag dat burgers zich actief<br />

inzetten voor verbetering van<br />

hun leefomgeving; zij weten<br />

het beste wat er speelt en wat<br />

goed voor hen is. Belangrijke<br />

overweging daarbij is dat dit<br />

frustratie, wantrouwen, verzet<br />

en daarmee verspilling van<br />

energie voorkomt. De Partij van<br />

de Zuinigheid heeft een hekel<br />

aan verspilling.<br />

https://partijvandezuinigheid.<br />

nl/


10<br />

Foto Koos Boertjens (groningenvanboven.nl)


11


12<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De PVV is van mening dat<br />

participatie vanaf het eerste<br />

moment plaats moet vinden bij<br />

nieuw te ontwikkelen plannen.<br />

In een gemeente zoals Groningen,<br />

waar een ‘vinkjes-cultuur’<br />

heerst en er geen echte ambitie<br />

is om ‘maatschappelijke democratie’<br />

te stimuleren en vorm te<br />

geven, zal burgerbetrokkenheid<br />

verspilling zijn van ieders tijd.<br />

Maatschappelijke democratie<br />

is inspraak, betrokkenheid en<br />

zeggenschap van mensen over<br />

en in maatschappelijke verbanden.<br />

In Groningen wordt niet<br />

naar burgers geluisterd. Ze mogen<br />

even meepraten en ideeën<br />

droppen, maar uiteindelijk<br />

trekt diezelfde burger altijd aan<br />

het kortste eind. We hebben<br />

dat in het afgelopen jaar goed<br />

kunnen zien bij de plannen van<br />

het Skaeve Huse bij Harkstede,<br />

de plaatsing van windmolens<br />

bij Roodehaan en de nieuwe<br />

Korrewegbrug. De input van<br />

burgers wordt niets, maar dan<br />

ook niets mee gedaan.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Daar kan de PVV kort en<br />

krachtig over zijn: Geen nieuwe<br />

woningbouw of onnodige<br />

infrastructuur in het Kardingegebied!<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Het Kardinge-gebied is een<br />

aantrekkelijk gebied met prachtige<br />

sportfaciliteiten, heerlijke<br />

natuur en veel ontspanningsmogelijkheden.<br />

Het sportcentrum<br />

zelf is afgeschreven en<br />

er wordt daarom ook gekeken<br />

naar nieuwbouw. De gemeente<br />

kijkt ook naar de omgeving ,<br />

bijvoorbeeld met een plan voor<br />

een rodelbaan op de Kardingerbult.<br />

Maar zitten we daar<br />

wel op te wachten? Wanneer<br />

de gemeente het over woningbouw<br />

heeft en wollig, multi-interpretabel<br />

taalgebruik bezigt,<br />

dan moet je zeker uitkijken.<br />

Daar waar de gemeente de vrije<br />

hand krijgt, komen vaak ook de<br />

onzalige plannen! Wat de PVV<br />

betreft blijft het huidige karakter<br />

van het Kardinge-gebied<br />

zoals het is!<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

De PVV heeft de afgelopen<br />

raadsperiode met lede ogen<br />

aangezien hoe onze gemeente<br />

een record aantal bomen heeft<br />

gekapt. Grootste collegepartij<br />

Groen Links doet voorkomen<br />

alsof er geen boom zonder<br />

reden is gekapt, maar het is ons<br />

wel duidelijk dat de meeste gekapte<br />

bomen hebben gediend<br />

als brandstof in de biomassa<br />

centrales. In totaal zijn de<br />

afgelopen drie jaar bijna 4700<br />

bomen gekapt en ruim 70.000<br />

m2 houtopstand verwijderd. Er<br />

werden natuurlijk ook bomen<br />

terug geplant, maar die wegen<br />

niet op tegen bomen met een<br />

grotere boomkroonbedekking.<br />

Bomen zijn een groot goed,<br />

maar de PVV gaat niet voor een<br />

besluit liggen dat er voor pleit<br />

om een boom bij te snoeien,<br />

die een bewoner in de weg zit,<br />

bijvoorbeeld voor de plaatsing<br />

van zonnepanelen op het huis.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

De gemeente Groningen wil<br />

stap voor stap naar aardgasvrije<br />

wijken en dorpen door de overstap<br />

naar Warmtestad. De PVV<br />

vindt dat stap voor stap verder<br />

de armoede in. De ‘klimaatcrisis’<br />

van dit gemeentebestuur<br />

wordt op eenzijdige wijze aan<br />

de inwoners uitgelegd. Overal<br />

in het land zijn projecten om<br />

van het gas af te gaan, faliekant<br />

mislukt. Niet op te brengen<br />

investeringen in de woning, die<br />

vervolgens nauwelijks warm te<br />

krijgen is en de energienota die<br />

op z’n minst verdubbelt.<br />

Via de energierekening betaalt<br />

iedere Groninger een duurzaamheidsopslag.<br />

Die opslag<br />

gaat direct naar subsidies voor<br />

de aanschaf van onder andere<br />

warmtepompen. Het betekent<br />

dat de Groningers die in de<br />

energiearmoede zitten en die<br />

geen warmtepomp kunnen<br />

betalen, de subsidie aan het betalen<br />

zijn voor rijke mensen die<br />

wel een warmtepomp kunnen<br />

betalen. Dit is het gevolg van<br />

het linkse klimaatakkoord. De<br />

energiearmoede en de ongelijkheid<br />

nemen hand over hand<br />

toe. Dit linkse duurzaamheidsbeleid<br />

leidt dus tot méér ongelijkheid.<br />

Wat linkse partijen<br />

niet vertellen is dat er altijd gascentrales<br />

nodig zijn als back-up<br />

voor zonne- en windenergie<br />

voor als de zon niet schijnt<br />

en de wind niet waait. Deze<br />

linkse partijen willen namelijk<br />

geen energie uit kolen- of<br />

kerncentrales en dat betekent<br />

dat er meer gas moet worden<br />

geïmporteerd, naast het gas wat<br />

we al gebruiken voor warmte.<br />

Dus meer vraag naar gas en dus<br />

een hogere energierekening.<br />

De huidige energiecrisis wordt<br />

dus mede veroorzaakt door dit<br />

duurzaamheidsbeleid.<br />

De vele miljoenen subsidie die<br />

worden weggegooid aan de klimaatobsessie<br />

kunnen ook aan<br />

andere belangrijke zaken worden<br />

uitgegeven die meer recht<br />

doen aan onze inwoners, zoals<br />

goede zorg, in armoedebestrijding,<br />

en in een optimaal woon-,<br />

werken leefklimaat. De PVV is<br />

tegen de huidige doelstellingen<br />

van de regionale energiestrategie,<br />

tegen de uitbreiding van<br />

Warmtestad en tegen de aanleg<br />

van het windpark ‘Roodehaan’.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Uiteraard is de PVV bereid in de<br />

nieuwe collegeperiode de lage<br />

variant van de Gerrit Krolbrug<br />

alsnog aan de orde te stellen.<br />

Bij de besluitvorming halverwege<br />

oktober van het afgelopen<br />

jaar was de PVV kritisch: “De<br />

democratie wordt hier ernstig<br />

geschaad. Er ligt een petitie op<br />

tafel met een duidelijke boodschap<br />

waar niet naar geluisterd<br />

wordt.” Zoals in vraag 1 ook al<br />

benoemd heeft dit huidige college<br />

niets met burgerparticipatie.<br />

Er is een informatieavond<br />

geweest, er zijn verschillen<br />

van mening geweest en er is<br />

‘kritisch’ gekeken naar een plan<br />

van burgers en de inwoners van<br />

<strong>Beijum</strong> en vele andere mensen<br />

uit de omliggende wijken hebben<br />

uiteindelijk de deksel op de<br />

neus gekregen. Dat is burgerparticipatie<br />

in de gemeente<br />

Groningen anno <strong>2022</strong>!<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

De democratische vernieuwing<br />

is puur voor de bühne. De<br />

gemeente denkt: kijk eens hoe<br />

goed wij de zaakjes voor elkaar<br />

hebben met betrekking tot<br />

inspraak van burgers. Het is de<br />

kerntaak van de gemeente om<br />

op te komen voor het welzijn<br />

en de welvaart van haar inwoners.<br />

Hier, zoals ook op alle<br />

andere onderwerpen, gaan wij<br />

uit van de bewoners van onze<br />

gemeente: bottom-up. Dit in<br />

tegenstelling tot de linkse collegepartijen:<br />

die zien de burger<br />

niet staan, weten zelf wel wat<br />

goed voor hen is en voeren een<br />

top-down beleid. DE bewoners<br />

hebben niets in de melk<br />

te brokkelen. Enkele recente<br />

voorbeelden van dat top-down<br />

beleid zijn onder meer de<br />

nieuwe Gerrit Krol-brug, de<br />

plaatsing van het Skaeve Hus<br />

bij Harkstede en onlangs nog<br />

de herinrichting van de Grote<br />

Markt. Stuk voor stuk voorbeelden<br />

waarbij de inspraak<br />

van de burgers uiteindelijke<br />

een wassen neus bleek, omdat<br />

de beslissing al definitief was.<br />

Burgers moeten meer inspraak<br />

krijgen bij grote gemeentelijke<br />

projecten en belangrijke veranderingen,<br />

die een grote impact<br />

hebben op de gemeente.<br />

De PVV wil daarom versimpeling<br />

van de procedures voor<br />

een gemeentelijk referendum.<br />

https://www.pvv.nl


13<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Wij zijn van mening dat de<br />

inspraak van belanghebbenden<br />

direct bij aanvang van plannen<br />

en projecten plaats moet<br />

vinden. Als Partij voor de Dieren<br />

willen we hierin specifiek<br />

ruimte voor organisaties die<br />

opkomen voor datgene wat<br />

kwetsbaar is, denk aan natuurorganisaties<br />

en organisaties/<br />

inwoners die de belangen van<br />

dier, natuur en milieu meewegen.<br />

Wij vinden dat de gemeenteraad<br />

tijdens het gehele traject<br />

geïnformeerd moet worden.<br />

Besluitvorming vindt in principe<br />

plaats via de raad.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Wij zijn tegen uitbreiding van<br />

woningbouw ten koste van<br />

natuur. Het is van belang dat<br />

de natuur in Kardinge verder<br />

kan gedijen en dat ecologische<br />

structuren versterkt worden.<br />

Voor woningbouw kan in de<br />

eerste plaats gekeken worden<br />

naar inbreiding en naar plekken<br />

waar nu landbouwgras (het<br />

Engels raaigras) voor veeteelt<br />

groeit, deze plekken zijn<br />

rondom <strong>Beijum</strong> voldoende te<br />

vinden.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Ten opzichte van het laatste<br />

hebben we ons o.a. erg gestoord<br />

aan de plannen om een<br />

Rodelbaan aan te leggen op de<br />

Kardingeberg. Dit zijn plannen<br />

om voornamelijk mensen van<br />

buiten te trekken en waarin de<br />

wensen van de omwonenden<br />

op het tweede plan staan. Dit<br />

ongenoegen hebben wij ook<br />

kenbaar gemaakt. Het plan<br />

voor het buiten gebied rondom<br />

<strong>Beijum</strong> en Lewenborg moet samen<br />

met omwonende tot stand<br />

komen. Een mogelijkheid is dit<br />

per bestemmingsplan af te bakenen<br />

maar belangrijker is dat<br />

inwoners medezeggenschap<br />

hebben in de uiteindelijke<br />

besluitvorming. Daarbij zijn we<br />

fel tegenstander van dat natuur<br />

wordt opgeofferd ten behoeve<br />

van de belevingseconomie.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Wij zijn absoluut tegen kap<br />

en snoeien van bomen ten<br />

gunste van zonnepanelen.<br />

Bomen hebben in de zomer<br />

een verkoelend effect, ze zijn<br />

belangrijk voor de waterhuishouding<br />

en ecologie. Er zijn<br />

diverse andere mogelijkheden<br />

om bijvoorbeeld via postcode<br />

gebieden de energie, opgebracht<br />

door zonnepanelen,<br />

met elkaar te delen. Daarnaast<br />

moeten we kijken naar alternatieve<br />

vormen van energieopwekking<br />

dat straks geleverd kan<br />

gaan worden door Warmtestad<br />

(https://grunnegerpower.nl/<br />

postcoderoos)<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Energiearmoede is een groot<br />

probleem er moet haast gemaakt<br />

worden met het energie<br />

neutraal maken van woningen.<br />

Daarvoor moet een energietransitie-fonds<br />

in het leven<br />

geroepen worden dat zich gaat<br />

richten op zowel koop- als<br />

huurwoningen. De compensatie<br />

middelen die nu vanuit<br />

het Rijk moeten zo effectief<br />

mogelijk worden ingezet, daar<br />

waar de hardste klappen vallen.<br />

Onderzoek van de Rijksuniversiteit<br />

Groningen wijst uit<br />

dat daarin de huursector het<br />

hardst getroffen gaat worden<br />

door energiearmoede daarom<br />

moeten aanvullende afspraken<br />

gemaakt worden met verhuurders<br />

van woningen.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

De Partij voor de Dieren heeft<br />

tegen de midden-variant<br />

gestemd en is voorstander van<br />

de 1.5 meter variant. Wij zijn<br />

van mening dat niet alles hoeft<br />

te wijken voor economische<br />

belangen dus in dit geval de<br />

scheepvaart. Wij zullen zeker<br />

als de plannen verder worden<br />

uitgewerkt nogmaals oproepen<br />

voor de lage variant te kiezen.<br />

Dit is nog geen gelopen race.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

We zien op dit moment dat het<br />

college wel moeite doet om met<br />

inwoners te praten maar dat<br />

uiteindelijk de input uit deze<br />

overleggen in de besluitvorming<br />

niet meegenomen wordt.<br />

De vraag is of een externe partij<br />

dan überhaupt nut heeft. Dit<br />

moet anders. Een referendum<br />

kan tot de mogelijkheden behoren,<br />

maar beter is de belangen<br />

van mens/dier/natuur veel<br />

meer mee te laten wegen in<br />

plaats van dat de economischegroei-belangen<br />

altijd voorop<br />

worden gesteld. Dat is namelijk<br />

in de voorbeelden die u noemt<br />

ook het geval, en 16 maart is er<br />

een mogelijkheid hier verandering<br />

in te brengen!<br />

https://www.partijvoordedieren.nl/


14<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

In de eerste plaats is het goed<br />

om te benoemen dat participatie<br />

van inwoners bij ruimtelijke<br />

ingrepen voor de PvdA van<br />

groot belang is. De omgevingswet<br />

zal daar van grote invloed<br />

op zijn. De omgevingswet is<br />

een wet die namelijk ruim<br />

baan geeft aan ontwikkelaars.<br />

Participatie voor de omgeving,<br />

voor bewoners is in de wet<br />

vrij slecht geregeld. Gelukkig<br />

wordt hij steeds uitgesteld.<br />

Alleen voor plannen die buiten<br />

omgevingsplannen (voorheen<br />

bestemmingsplannen) vallen<br />

is participatie verplicht. En dan<br />

nog moet de gemeente zelf heel<br />

goede processen en voorwaarden<br />

ontwikkelen om de bewoner<br />

daarin tijdig een goede<br />

positie te geven. De PvdA is<br />

daarom niet enthousiast over<br />

de Omgevingswet vanwege dit<br />

vrij fundamentele kritiekpunt<br />

op de participatie. De PvdA<br />

zal zich er dan ook volop voor<br />

inzetten dat de gemeente<br />

Groningen haar participatie<br />

goed regelt als en wanneer de<br />

omgevingswet in werking treed.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

De PvdA is erg enthousiast over<br />

de Gebiedsvisie! Kardinge is<br />

prachtig en verdient het om<br />

nog meer natuurlijke kwaliteiten<br />

en natuurlijke verbindingen<br />

naar andere gebieden te<br />

krijgen. Dat is ook hard nodig<br />

want gebieden als Kardinge zijn<br />

cruciaal voor het behouden van<br />

ecologische diversiteit.<br />

De PvdA is ook erg geïnspireerd<br />

door het Bidbook. Het is nog<br />

maar een eerste visie die de<br />

nadruk legt – op de ontwikkeling<br />

van nieuwe functies en<br />

het opwaarderen van sport en<br />

onderwijs functies. We vinden<br />

het logisch en nodig dat de<br />

sportfaciliteiten worden opgewaardeerd<br />

en dat er ook andere<br />

functies komen zoals wonen.<br />

We juichen de combinatie met<br />

de opleidingen erg toe! Daarmee<br />

wordt het een aantrekkelijk<br />

en sociaal veilig gebied<br />

waar mensen kunnen wonen,<br />

sporten, studeren etc. We zijn<br />

van mening dat deze ontwikkelingen<br />

moeten plaatsvinden<br />

met respect voor de aanwezige<br />

natuur! En dat het extra<br />

investeringen in de natuurlijke<br />

kwaliteiten van Kardinge met<br />

zich meebrengt. Waar schade<br />

aan de natuur onvermijdelijk is<br />

-en daar gaan wij heel kritisch<br />

naar kijken- moet in een uiterste<br />

geval compensatie van de<br />

natuurschade plaatsvinden.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Zie hierboven. We zijn met veel<br />

mensen in NL en het worden<br />

er steeds meer. Dat betekent<br />

volgens de PvdA 2 dingen: de<br />

omgeving is vrijwel altijd aan<br />

verandering onderhevig EN<br />

bestaande natuur moet worden<br />

gerespecteerd. Soms zijn die<br />

belangen strijdig en zul je compromissen<br />

moeten sluiten. We<br />

vinden het daarom in de basis<br />

een goed idee om bijvoorbeeld<br />

de schaats of zwem accommodatie<br />

(deels) in de Karingerbult<br />

te plaatsen. Met dien verstande<br />

dat de bult dan over de gebouwen<br />

moet komen te liggen en<br />

de natuur zich weer moet kunnen<br />

herstellen. Het voorkomt<br />

een groter ruimtebeslag op<br />

de natuur buiten het nu reeds<br />

bebouwde gebied. Het verrast<br />

ons dat nog niet met bewoners<br />

is gesproken. Wij zullen borgen<br />

dat bewoners inspraak krijgen.<br />

De raad heeft opdracht gegeven<br />

de plannen verder uit te<br />

werken. De PvdA vindt dat een<br />

uitgebreide consultatie van de<br />

omgeving daarbij belangrijk is<br />

en zullen daar bij het gemeentebestuur<br />

op aandringen.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Wij willen niet zomaar bomen<br />

kappen t.b.v. de energietransitie.<br />

Natuurlijk moet er wel pragmatisch<br />

gekeken worden naar<br />

soms een tak kunnen snoeien.<br />

Waar bomen het particuliere<br />

huiseigenaren daadwerkelijk<br />

onmogelijk maken om zonnepanelen<br />

te plaatsen moet het<br />

mogelijk zijn om te participeren<br />

in een collectief zonnepark<br />

of een andere duurzaamheidsinvestering.<br />

Iedereen die groen<br />

wil doen moet daar de kans<br />

voor krijgen want dat is ontzettend<br />

hard nodig; wel kijken<br />

naar de beste opties met zo min<br />

mogelijk schade aan natuur en<br />

biodiversiteit, eveneens van<br />

groot belang voor de toekomst<br />

van onze planeet.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Energiearmoede is een groot<br />

probleem. Steeds meer mensen<br />

hebben als gevolg van de<br />

hoge inflatie en enorm hoge<br />

energiekosten moeite de eindjes<br />

aan elkaar te knopen. De<br />

PvdA wil in de eerste plaats op<br />

korte termijn compensatie voor<br />

mensen (met weinig geld) om<br />

de gestegen energierekeningen<br />

te kunnen betalen. Naast compensatie<br />

wil de PvdA mensen<br />

helpen hun huis te isoleren.<br />

Met het volkshuisvestingsfonds<br />

van de PvdA investeren we<br />

miljoenen euro’s in het verduurzamen<br />

van woningen, juist<br />

van particuliere eigenaren die<br />

moeite hebben dit zelf te doen.<br />

Bovendien wil de PvdA dat samen<br />

met woningbouwcorporaties<br />

huurwoningen geïsoleerd<br />

worden en met een publiek<br />

duurzaamheidsbedrijf gaat we<br />

ook de komende jaren steeds<br />

meer huizen duurzaam maken.<br />

Goed voor het klimaat en goed<br />

voor de portemonnee.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Wij delen de opvatting niet dat<br />

de minister c.q. het kabinet met<br />

een keuze van de gemeenteraad<br />

voor de laagste variant van<br />

de brug daar ook voor zullen<br />

kiezen. De minister kan prima<br />

om de gemeenteraad heen, we<br />

zijn er formeel geen partij in<br />

en het besluit is al genomen.<br />

Desalniettemin moeten voor<br />

onze inwoners een zo goed<br />

mogelijk resultaat bereiken.<br />

Dat betekent een goed toegankelijk<br />

brug die minder vaak<br />

open hoeft. De PvdA heeft zich<br />

daar in de gemeenteraad en<br />

in de tweede kamer hard voor<br />

gemaakt. Dat betekent dat de<br />

brug minder lange en minder<br />

steile helling zal krijgen dan<br />

bijvoorbeeld de fiets- en voetganger<br />

viaducten over de ringweg.<br />

Er wordt met alle normen<br />

rekening gehouden, daarin<br />

zijn juist ook de belangen van<br />

minder validen geborgd. Het<br />

is hoogtijd dat er spoedig een<br />

mooie, goed toegankelijke brug<br />

die minder vaak open hoeft er<br />

komt. Daar hebben wij ons als<br />

PvdA voor ingezet en blijven<br />

wij ons voor inzetten.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

De PvdA is van mening dat<br />

participatie van inwoners van<br />

groot belang is, van belang is<br />

wel dat participatie niet betekent<br />

dat altijd alle partijen het<br />

aan het einde van de rit eens<br />

zijn. We zien dat we het in NL<br />

erg moeilijk hebben gekregen<br />

om ook begrip te hebben voor<br />

het standpunt van de ander.<br />

Dat werkt 2 kanten op en dat<br />

merk je altijd bij een gemeente<br />

en een gemeenteraad die uiteindelijk<br />

altijd een belangenafweging<br />

moet maken. Daarbij<br />

krijgt altijd de een meer zijn zin<br />

dan de ander.<br />

Gelukkig zien we in de gemeente<br />

Groningen veel<br />

projecten waar de uitkomst<br />

voor beide partijen wenselijk<br />

was en waar participatie goed<br />

gaat. We zien ook voorbeelden<br />

waarbij de participatie goed<br />

ging, maar de uitkomst niet de<br />

gewenste van inwoners was. En<br />

natuurlijk zijn er ook projecten<br />

waarbij de participatie beter<br />

had gemoeten en waarvan we<br />

moeten leren. De GK brug zien<br />

wij overigens als een geslaagd<br />

participatieproces, met voor<br />

een deel van de mensen niet<br />

de gewenste uitkomst. Echter is<br />

daar alles gedaan om de belangen<br />

van inwoners een plaats te<br />

geven. De bewonersvariant is<br />

goed uitgewerkt, alle verschillende<br />

opties en belangen van<br />

eenieder zijn in kaart gebracht<br />

om tot een gewogen oordeel<br />

te komen. Dat oordeel was<br />

voor sommigen onverteerbaar<br />

omdat er een andere uitkomst<br />

dan gewenst was, maar het<br />

proces is daarbij niet per definitie<br />

slecht. Neemt niet weg dat<br />

wij als PvdA zoals gezegd ons<br />

stinkende best doen ervoor te<br />

zorgen dat er zo snel mogelijk<br />

een mooie, goed toegankelijke<br />

brug die minder vaak open<br />

hoeft komt. Tot slot ook bij<br />

het vervolg van de GK brug en<br />

ook andere ruimtelijke projecten<br />

zullen wij ons altijd hard<br />

blijven maken voor de inbreng<br />

van bewoners. In bredere zin<br />

vinden wij het een goed idee<br />

om bij zoiets als een tussenevaluatie<br />

van de democratische<br />

vernieuwing een externe<br />

partij in te schakelen en ja ook<br />

bewonersorganisaties moeten<br />

daarbij in het vervolg een plek<br />

krijgen.<br />

https://www.pvda.nl/


15<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Inmiddels is bekend geworden<br />

dat de Omgevingswet opnieuw<br />

is uitgesteld tot oktober <strong>2022</strong><br />

of januari 2023. Dat geeft ons<br />

de kans om er voor te zorgen<br />

dat we inspraak, samen met<br />

onze inwoners, ondernemers<br />

en wijk- en dorpsverenigingen<br />

vóóraf goed organiseren. Niet<br />

voor niets zijn participatie en<br />

inspraak ons eerste thema van<br />

het verkiezingsprogramma.<br />

We weten namelijk dat ook de<br />

inwoners, ondernemers en verenigingen<br />

in <strong>Beijum</strong> zich vaak<br />

bereid tonen om hun verantwoordelijkheid<br />

te nemen wanneer<br />

het om <strong>Beijum</strong> gaat. Maar<br />

dan moet de gemeente u wel<br />

tijdig betrekken bij uw eigen<br />

woon-, leef- en werkomgeving.<br />

En dat gebeurt op dit moment<br />

(te) vaak niet. En niet alleen<br />

bij bestaand beleid, maar ook<br />

bij nieuw beleid en nieuwe<br />

plannen. Dat begint met ruimte<br />

en vertrouwen geven zodat u<br />

serieus kan meedoen, meedenken,<br />

en serieus gehoord wordt.<br />

Aan de vóórkant en niet pas als<br />

plannen al in beton gegoten<br />

zijn. Onder de noemer ‘GroningerPlan’<br />

willen wij de ruimte<br />

om bijvoorbeeld bewonersvarianten<br />

uit te werken.<br />

Wij zetten Groningers en dus<br />

ook <strong>Beijum</strong>ers op 1, door:<br />

• Budgetten aan wijken en<br />

dorpen beschikbaar te stellen<br />

voor bewonersvarianten.<br />

• Participatie en inspraak te<br />

organiseren met gemeenteraad<br />

in de wijken en dorpen.<br />

• Inzet van laagdrempelige<br />

dorps- en wijkreferenda/ wijkstemdagen.<br />

• Met en niet over inwoners,<br />

ondernemers en verenigingen<br />

te praten,<br />

• Het bepleiten een raadsakkkoord<br />

i.p.v. een coalitieakkoord.<br />

• Met een raadsakkoord de<br />

standaardstructuur van politieke<br />

oppositie en coalitie te<br />

doorbreken.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Het bidbook bevat een aantal<br />

goede elementen op het gebied<br />

van sporten en recreëren. Wel<br />

zien wij nog veel open eindjes.<br />

Wij zien het bidbook dan ook<br />

meer als een kans waarin het<br />

versteende gebied rondom Kardinge<br />

meer vergroend wordt en<br />

ruimte bied voor sport, recreatie<br />

en ontspanning in het groen<br />

voor al onze inwoners (zonder<br />

dat dit tot overlast voor de omwonende<br />

leidt). En dit mag ook<br />

niet ten koste gaan van de leefbaarheid<br />

en de inspanningen<br />

die bewoners hebben gedaan<br />

om het gebied toegankelijker<br />

te maken. De samenwerking<br />

tussen Natuurmonumenten<br />

en de omwonenden laat zien<br />

dat we samen tot iets moois in<br />

staat zijn. Dat verdient niet alleen<br />

een groot compliment, die<br />

kracht moeten we benutten bij<br />

een eventuele herontwikkeling.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Wij zijn het er volledig mee<br />

eens dat bewoners niet het nakijken<br />

mogen hebben. Er moet<br />

in onze ogen dan ook geen<br />

algemeen bestemmingsplan<br />

komen, wanneer dat betekent<br />

dat bewoners het nakijken<br />

hebben. Als er al een (nieuw)<br />

bestemmingsplan moet komen<br />

dan mag dat alleen wanneer de<br />

bewoners en relevante organisaties<br />

van te voren betrokken<br />

worden. De nieuwe plannen<br />

mogen niet ten koste gaan<br />

van de opzet zoals Kardinge<br />

ooit bedoeld is. Wij zien zeker<br />

kansen om verschillende zaken<br />

met elkaar te verbinden. Maar<br />

alles moet wel in de juiste volgorde<br />

en proporties; autoluw,<br />

met de focus op wandel-, sporten<br />

natuurgebied.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Wij zien zowel het belang van<br />

een groene wijk als het belang<br />

van zonnepanelen zeker in.<br />

Zonnepanelen moeten voor<br />

zoveel mogelijk bewoners beschikbaar<br />

zijn, maar dat hoeft<br />

en mag niet ten koste gaan van<br />

teveel groen. We zullen echter<br />

ook moeten beseffen dat het<br />

hier om stadsnatuur gaat en<br />

dat zulke natuur niet altijd<br />

en overal onbelemmerd kan<br />

en hoeft te groeien. Er zullen<br />

bijna altijd meerdere belangen<br />

wegen tussen groen en zonnepanelen.<br />

Volgens ons hoeven<br />

bomen niet altijd enorm groot<br />

te worden en kunnen ze dus<br />

ook bij tijd en wijle gesnoeid<br />

worden tot hoogtes die tot aan<br />

de zonnepanelen reiken, daar<br />

waar dat nodig of gewenst is.<br />

Om kort te zijn: zonnepanelen<br />

en bomen moeten beiden<br />

prioriteit krijgen in de wijk en<br />

er moet altijd in die belangen<br />

worden gedacht: bewoners,<br />

groen en duurzame energie.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Doordat het huidige college<br />

op te grote voet heeft geleefd<br />

en niet de aandacht op de<br />

juiste prioriteiten heeft gelegd,<br />

staat de gemeente Groningen<br />

er financieel slecht / weinig<br />

florisant voor. Dit geeft ons een<br />

beperkte financiële speelruimte.<br />

Dat betekent dat het nieuwe<br />

college andere accenten moet<br />

gaan leggen m.b.t. de (extra)<br />

inzet van middelen voor de lagere<br />

inkomens, waaronder een<br />

compensatie voor de gestegen<br />

energieprijzen.<br />

In de tussentijd zijn wij er voorstander<br />

dat vanuit de centrale<br />

overheid een ruimere compensatie<br />

wordt gegeven voor de<br />

fors gestegen energieprijzen,<br />

met name gericht op de lagere<br />

inkomens.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

De Stadspartij heeft vanaf het<br />

begin achter de wens van de<br />

inwoners gestaan om de brughoogte<br />

te beperken tot 3 meter.<br />

Omdat dit college, vertegenwoordigd<br />

door GroenLinks<br />

wethouder Broeksema, ondanks<br />

de duidelijke argumenten<br />

van alle bewonerscomités,<br />

toch doorzette en als “voorkeursvariant”<br />

van de gemeente<br />

een hoge brug voorstelde, vragen<br />

wij ons af wat voor koehandel<br />

er achter de schermen is<br />

geweest tussen Rijkswaterstaat<br />

en het college. Die hiermee zo<br />

duidelijk en hard tegen de wil<br />

van de inwoners ingaat.<br />

Ook uit de slaafse wijze waarop<br />

alle collegepartijen dit ondemocratische<br />

voorstel steunden,<br />

blijkt weer eens dat bij de landelijke<br />

partijen andere zaken<br />

prevaleren boven de lokale<br />

belangen.<br />

De Stadspartij is zeker bereid<br />

om de doorvaarthoogte, zodra<br />

zich daar een gelegenheid<br />

voor aandient, opnieuw in de<br />

gemeenteraad aan de orde te<br />

stellen.<br />

Het is uiteindelijk de minister<br />

die beslist, ongeacht de argumenten<br />

van de gemeente of de<br />

provincie.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Wij vinden dat de in onze<br />

ogen broodnodige democratische<br />

vernieuwing veel<br />

te lang op zich laat wachten.<br />

Het gebeurt té vaak dat wanneer<br />

het zogenaamde ‘wijkoverstijgende’<br />

zaken betreft,<br />

bewoners(organisaties), verenigingen<br />

en ondernemers het<br />

nakijken hebben. Juist doordat<br />

plannen vooraf al in beton<br />

gegoten lijken.<br />

Samen met inwoners kunnen<br />

er veel mooiere plannen<br />

gemaakt worden. Een externe<br />

partij kan het proces verbeteren,<br />

waarbij het zwaartepunt<br />

van de inbreng bij de inwoners<br />

van de wijk en hun vertegenwoordigers<br />

moet liggen. Uiteindelijk<br />

is er politieke moed, wil<br />

en daadkracht nodig om voor<br />

eens en altijd afscheid te nemen<br />

van de manier waarop nu<br />

met inwoners wordt omgegaan.<br />

Inwoners die zich juist inzetten<br />

om hun wijken en buurten<br />

mooier en leefbaar(der) te<br />

maken en te houden.<br />

https://stadspartijgroningen.<br />

nl/


16<br />

1.Omgevingswet en inspraak<br />

Wat de VVD betreft is het van<br />

groot belang dat de inspraak<br />

op een zodanig moment<br />

plaatsvindt dat het nog van<br />

wezenlijke invloed kan zijn<br />

op het te nemen besluit. Dus<br />

niet alvast de plek van een<br />

megazonnepark bepalen en<br />

daarna pas met inwoners<br />

in gesprek gaan daarover.<br />

Daarnaast is het van groot<br />

belang om vooraf helder te<br />

maken waar de inspraak wel<br />

en niet over kan gaan (kaders<br />

meegeven). Binnen de raad<br />

zijn we druk bezig deze<br />

spelregels nader uit te werken.<br />

Dit zal door de nieuwe raad<br />

worden vastgelegd. M.b.t.<br />

wie belanghebbende is geeft<br />

het bestuursprocesrecht<br />

duidelijkheid. Er moet sprake<br />

zijn van ‘gevolgen van enige<br />

betekenis’ om belanghebbende<br />

te zijn. Bij twijfel over de vraag<br />

of hiervan sprake is, krijgt de<br />

rechtzoekende het voordeel<br />

van de twijfel.<br />

2.Kardinge en woningbouw<br />

In de tijd waarin recreëren en<br />

bouwen, we hebben immers<br />

de grootste wooncrisis sinds<br />

decennia, beiden noodzakelijk<br />

zijn is het belangrijk dat we een<br />

en ander met elkaar verbinden.<br />

We hebben een enorme<br />

bouwopgave en kunnen niet<br />

veel gebieden in de gemeente<br />

uitsluiten. Wel is het van groot<br />

belang dat elk bouwplan past<br />

met de bestaande omgeving<br />

en dat er rekening wordt<br />

gehouden met de plannen<br />

die er liggen en er een goede<br />

belangenafweging plaatsvindt.<br />

3.Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Eigenlijk sluit het antwoord van<br />

de VVD aan op hetgeen we bij<br />

vraag 1 hebben gezegd: betrek<br />

inwoners tijdig en luister echt<br />

en laat ze meepraten als de<br />

plannen nog niet definitief zijn.<br />

Het is ons een raadsel hoe het<br />

kan dat de gemeente trots is op<br />

de participatie en dat inwoners<br />

(en andere belanghebbenden)<br />

vinden dat ze niet hebben<br />

mogen meedenken of dat<br />

ze niet zijn gehoord. Wat<br />

ons betreft moet en kan dat<br />

anders! Laten we in gesprek<br />

gaan met elkaar waarom die<br />

twee ‘belevingen’ zo uit elkaar<br />

liggen.<br />

4.Bomen vs. energietransitie<br />

Het kan niet de bedoeling<br />

zijn dat <strong>Beijum</strong> ‘boomloos’<br />

wordt, maar het kan ook<br />

niet de bedoeling zijn dat<br />

door de groene keuze uit<br />

het verleden -een groene<br />

wijk- het onmogelijk maken<br />

om energiezuinig te worden<br />

en bij te dragen aan de<br />

energietransitie. Dus wat<br />

ons betreft zou het goed zijn<br />

om daar nog eens goed naar<br />

te kijken en past een hard<br />

‘nee’ wat de VVD betreft niet.<br />

We zullen aan beide zaken<br />

tegemoet moeten komen om in<br />

de toekomst een groen <strong>Beijum</strong><br />

en een duurzaam <strong>Beijum</strong> te<br />

laten ontstaan. Dat is niet ‘of’<br />

maar ‘en’.<br />

5.Inflatie – energiekosten –<br />

armoede<br />

Het is wat de VVD betreft<br />

belangrijk dat mensen<br />

mee kunnen doen in de<br />

samenleving en dat de<br />

talenten van onze inwoners<br />

optimaal worden benut. Wat<br />

ons betreft is een baan daarin<br />

een belangrijk. We zien dat<br />

sommige mensen niet aan het<br />

werk kunnen komen en dat het<br />

aanbod van banen nog nooit<br />

zo hoog is geweest. Wij willen<br />

inzetten op een betere match<br />

tussen de mensen op zoek naar<br />

een baan en de beschikbare<br />

banen. Daarnaast is het zo<br />

dat ook mensen met baan<br />

moeilijk kunnen rondkomen,<br />

dat kan niet de bedoeling zijn.<br />

Gelukkig kent de gemeente<br />

een hoop mogelijkheden om<br />

een inkomensondersteuning<br />

te krijgen, we constateren<br />

dat dat vaak onvoldoende<br />

bekend is. Ten aanzien van<br />

de energie-armoede zien we<br />

een taal weggelegd voor de<br />

Rijksoverheid -die overigens<br />

ook wordt opgepakt- om hier<br />

maatregelen voor te treffen.<br />

Wat we wel kunnen doen als<br />

lokale politiek is het belang<br />

en de ernst van de situatie<br />

duidelijk overbrengen naar<br />

de Nationale politiek en de<br />

inwoners van Groningen<br />

vertegenwoordigen aldaar.<br />

Dat is het voordeel van een<br />

landelijk opererende politieke<br />

partij.<br />

6.Hogere Gerrit Krolbrug.<br />

U weet vast dat de VVD<br />

hartgrondig voorstander<br />

was van een lage brug, nog<br />

steeds zijn we dat en we zijn<br />

dan ook zeer teleurgesteld<br />

dat de coalitiepartijen de<br />

wens van de inwoners naast<br />

zich neer hebben gelegd. Wij<br />

vragen ons af wat nu nog de<br />

mogelijkheden zijn; immers<br />

zowel Rijk als provincie<br />

als gemeente hebben zich<br />

voorstander getoond van een<br />

hoge variant. Maar verkennen<br />

wat de mogelijkheden zijn:<br />

daartoe zijn we bereid.<br />

7.Nieuwe bestuurscultuur.<br />

Democratische vernieuwing<br />

doe je niet alleen, maar doe je<br />

met elkaar. Dan past het niet<br />

jezelf op de borst te kloppen en<br />

je inwoners (of organisaties van<br />

inwoners) niet te vragen hoe zij<br />

dat ervaren. Dus uiteraard zijn<br />

we het eens met uw stelling en<br />

deel we ook niet het hosannageluid.<br />

https://www.vvd.nl


17<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De omgevingswet is de meest<br />

liberale wet op het gebied van<br />

ruimtelijke ordening ooit. Het<br />

geeft veel te veel vrijheid aan<br />

commerciële initiatieven en<br />

ontwikkelaars. Daarom moet<br />

de tegenmacht van bewoners<br />

zo snel mogelijk in het proces<br />

georganiseerd worden. De gemeente<br />

moet dat mogelijk maken.<br />

Bewoners moeten daarbij<br />

desgewenst ondersteund<br />

worden door een onafhankelijke<br />

bewonersondersteuner.<br />

Om een belangenafweging<br />

te maken moet uiteindelijke<br />

de gemeenteraad de plannen<br />

goedkeuren.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Wat de SP betreft is dit niet de<br />

aangewezen plek voor woningbouw.<br />

Wat ons betreft moet dit<br />

gebied behouden worden voor<br />

natuur en recratie.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

De gemeente moet bewoners<br />

en bewonersorganisaties<br />

actief informeren als er plannen<br />

zijn die impact hebben<br />

op de wijk. Vervolgens moeten<br />

bewoners(organisaties)<br />

geïnformeerd en betrokken<br />

worden bij belangrijke beslissingen.<br />

Maar we zien vaak dat<br />

vrijwillige bewoners het afleggen<br />

tegen ambtenaren die een<br />

voorsprong hebben qua kennis<br />

en tijd. Daarom willen wij dat<br />

er onafhankelijke buurtwerkers<br />

komen die bewoners en bewonersorganisaties<br />

desgewenst<br />

ondersteunen. Bij plannen<br />

die wijken overstijgen moet<br />

de gemeente contact tussen<br />

bewoners(organisaties) aanmoedigen<br />

en stimuleren.<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Het huidige beleid van de gemeente<br />

Groningen stelt groen<br />

boven energie uit zonnepanelen.<br />

Het afgelopen jaar komt<br />

dit probleem steeds vaker voor,<br />

omdat steeds meer mensen<br />

zonnepanelen aanleggen. Wat<br />

de SP betreft moeten we dit<br />

beleid heroverwegen. Voor ons<br />

gaat groen niet altijd boven<br />

energie, maar moet ook niet<br />

overal zomaar gekapt worden.<br />

Wanneer er sprake is van kap<br />

moet dat 1 op 1 gecompenseerd<br />

worden door herplant<br />

met hetzelfde boomkroonvolume.<br />

Bovenal vindt de SP dat de<br />

opwek van energie collectief<br />

moet. Een publiek energiebedrijf<br />

kan zonnepanelen plaatsen<br />

bij iedereen waar dat kan.<br />

In ruil daarvoor krijgen zij een<br />

korting op de stroomprijs of<br />

mogelijkheden om hun huis te<br />

isoleren. De rendementen van<br />

dat publieke bedrijf worden<br />

ingezet voor verdere energiemaatregelen.<br />

Zo pakken we<br />

de democratische controle op<br />

onze toekomstige nutsvoorzieningen<br />

terug en kan iedereen<br />

profiteren.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Het bestrijden van tweedeling<br />

en ongelijkheid is voor de SP<br />

topprioriteit. Er is geen enkele<br />

partij die zulke vergaande<br />

plannen heeft over armoedebestrijding<br />

en het zorgen<br />

voor meer werkgelegenheid.<br />

Wij willen dat mensen die<br />

langdurig van een laag inkomen<br />

moeten rondkomen een<br />

individuele inkomenstoeslag<br />

en kwijtschelding krijgen van<br />

de afvalstoffenheffing. Momenteel<br />

worden deze regelingen<br />

pas na 5 en 3 jaar toegekend.<br />

De SP wil dat beide regelingen<br />

al na 1 jaar worden toegekend.<br />

De gemeente moet verder fors<br />

investeren in meer en betere<br />

budgetbeheer en zelf de schulden<br />

van mensen opkopen.<br />

Daarnaast moet de gemeente<br />

investeren in 1000 nieuwe en<br />

vaste banen tegen een fatsoenlijk<br />

loon voor mensen in de<br />

bijstand en/ of met schulden.<br />

Mensen krijgen een beroepsopleiding<br />

aangeboden en krijgen<br />

daarna een garantie op werk.<br />

We stoppen alle uitbestedingen<br />

van werk dat door de gemeente<br />

zelf gedaan kan worden zoals<br />

schoonmaak, thuiszorg,<br />

WMO-taxivervoer, catering,<br />

beveiliging, ICT, zwembaden<br />

en schaatsbanen. Ook gaat de<br />

gemeente zelf voorzieningen<br />

zoals deelscooters, fietsenabonnementen<br />

en bezorgdiensten<br />

opzetten en exploiteren.<br />

Ook het isoleren van huizen en<br />

het plaatsen van zonnepanelen<br />

op alle geschikte daken wordt<br />

een overheidsdienst.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Al jarenlang gaat Rijkswaterstaat<br />

blunderend en al zijn<br />

gang. Het gevolg is dat Groningen<br />

bruggen krijgt die niemand<br />

wil. De SP wil dat Rijkswaterstaat<br />

nogmaals de lagere<br />

brugvarianten, waaronder de<br />

variant van het bewonerscomité,<br />

serieus worden onderzocht.<br />

Wat ons betreft herzien<br />

we vervolgens de plannen voor<br />

de brug.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Zeggenschap moet door mensen<br />

zelf worden georganiseerd.<br />

Buurt- en wijkorganisaties van<br />

bewoners zelf zijn daarbij van<br />

ultieme waarde. De gemeente<br />

moet ervoor zorgen dat zij<br />

voldoende financiële middelen<br />

hebben, dat zij betrokken worden<br />

bij plannen in de wijk en<br />

buurt en dat zij wanneer nodig<br />

en gewenst een beroep kunnen<br />

doen op een onafhankelijke<br />

bewonersondersteuner.<br />

Als SP zijn we altijd actief in<br />

wijken en buurten. De afgelopen<br />

jaren hebben we met<br />

tal van bewoners buurtacties<br />

opgezet. Onze ervaring is dat<br />

wanneer bewoners zich roeren,<br />

inspreken en gebruikmaken<br />

van initiatiefrecht om zaken<br />

op de agenda van de gemeenteraad<br />

te plaatsen, er pas echt<br />

iets gebeurt. Politiek is voor<br />

de SP meer dan één keer in de<br />

vier jaar stemmen. Onze leus is<br />

niet voor niets ‘Strijd mee’. We<br />

ondersteunen u daar graag bij.<br />

Ook buiten verkiezingstijd.<br />

https://www.sp.nl


18<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

Student & Stad vindt dat omwonende<br />

en belanghebbende<br />

een erg belangrijke rol hebben<br />

tijdens de ontwikkeling. Betrek<br />

inwoners van de stad zo vroeg<br />

mogelijk bij de plan-vorming<br />

en zorg er voor dat ze gehoord<br />

worden. Hoe groter het project,<br />

hoe meer inwoners geraadpleegd<br />

moeten worden. In<br />

wijkprojecten zou de gemeenteraad<br />

de beslissing los moeten<br />

laten en de inwoners van de<br />

wijk de beslissing moeten laten<br />

nemen. Bij wijkoverstijgende<br />

projecten moet wat Student &<br />

Stad betreft de gemeenteraad<br />

wel een definitieve beslissing<br />

kunnen maken.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Er is een enorme vraag voor<br />

woningbouw in Groningen. Dat<br />

betekent dat we wat Student<br />

& Stad betreft in de bestaande<br />

steden en dorpen moeten<br />

bouwen, maar ook daarbuiten.<br />

We hebben helaas niet de luxe<br />

om te kritisch te zijn op de plek<br />

waar gebouwd wordt als we<br />

willen dat iedereen een betaalbare<br />

woning heeft. Uiteraard<br />

moet dit goed ingepast worden<br />

en zo min mogelijk ten koste<br />

gaan van de natuur en omwonende.<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Student & Stad wil een levendige<br />

en bruisende stad met genoeg<br />

ruimte voor sport, natuur<br />

en rust. Gelukkig kan dit samen<br />

en moeten we gezamenlijk opzoek<br />

gaan naar de manier hoe<br />

dit in Kardinge gaan bewerkstelligen.<br />

Inspraak en luisteren<br />

naar inwoners is hierin belangrijk.<br />

We zoeken naar de manier<br />

waarop Kardinge een plek blijft<br />

waar de omgeving uitgebreid<br />

kan sporten en het rustige karakter<br />

behouden kan blijven!<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Student & Stad vindt bomen<br />

essentieel voor het leefbaar<br />

houden van onze gemeente.<br />

Bomenkap om daarmee zonnepanelen<br />

ruimte te geven is dan<br />

wat ons betreft ook geen gangbare<br />

oplossing. Er zijn meer<br />

dan genoeg daken op bijvoorbeeld<br />

geluidswallen of parkeerplaatsen<br />

die niet in de schaduw<br />

staan van bomen. Daar moet<br />

de gemeenschap van meeprofiteren<br />

zodat iedereen mee kan<br />

doen met de energietransitie.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

De energierekening stijgt erg<br />

snel en steeds meer inwoners<br />

zijn hiervan de dupe. Dit is een<br />

enorm probleem, zeker voor<br />

huurders die geen enkele aanspraak<br />

maken op landelijke én<br />

gemeentelijke regelingen om<br />

hun huis te kunnen verduurzamen.<br />

De gemeente moet in de<br />

bres springen om deze inwoners<br />

te compenseren. Zeker<br />

de helft van de stijging zou wat<br />

Student & Stad betreft gecompenseerd<br />

moeten worden aan<br />

huurders. Daarnaast moeten<br />

er strengere regels komen om<br />

verhuurders te bewegen hun<br />

panden te verduurzamen.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Student & Stad was voor de lage<br />

brug om de vaak genoemde<br />

redenen. We vinden het dan<br />

ook onbegrijpelijk dat er toch<br />

een meerderheid was die voor<br />

de hogere burg stemde. Wij<br />

blijven er bij dat het een zo laag<br />

mogelijke brug moet zijn. Student<br />

& Stad is bereid dit in de<br />

nieuwe gemeenteraad alsnog<br />

aan de orde te stellen, mocht<br />

dit meerwaarde hebben.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Student & Stad is een voorstander<br />

van het vroeg betrekken<br />

van inwoners bij planvorming.<br />

Er voor zorgen dat onze gemeente<br />

groen, levendig en betaalbaar<br />

blijft doen we samen.<br />

Het proces voor de democratische<br />

vernieuwing is Student &<br />

Stad altijd kritisch op geweest.<br />

We moeten kijken hoe we als<br />

gemeente naast onze inwoners<br />

gaan staan, in plaats van<br />

tegenover, én zorgen dat niet<br />

alleen degene die het hardst<br />

schreeuwen gehoord worden,<br />

maar alle inwoners. Dat is één<br />

van de opgave voor het nieuwe<br />

college.<br />

https://studentenstad.nl/


19<br />

1. Omgevingswet en inspraak<br />

De omgevingswet geeft vooral<br />

toekomstige Colleges van<br />

Burgermeester en Wethouders<br />

(B&W ’s) meer ruimte om hun<br />

beleid uit te voeren en door te<br />

drukken. Er zitten nog erg veel<br />

open eindjes aan de omgevingswet<br />

met betrekking tot<br />

bijvoorbeeld inspraak. Daarom<br />

is het goed dat de gemeenteraad<br />

van tevoren duidelijk<br />

inspraakbeleid vast gaat stellen.<br />

Zeker in Groningen is dat nodig<br />

omdat het huidige College van<br />

B&W samen met een meerderheid<br />

binnen de gemeenteraad<br />

(coalitiepartijen GroenLinks,<br />

PVDA, D66 en ChristenUnie)<br />

veel zaken heeft doorgedrukt<br />

de laatste jaren. Er zijn hier veel<br />

voorbeelden van: De hoogte<br />

van de Gerrit Krolbrug, De<br />

komst van de ‘Skaeve Huse’<br />

bij Harkstede, de komst van<br />

een VNN opvang in de Barkmolenstraat,<br />

het verdwijnen<br />

van de drafbaan, Meerdorpen<br />

die onvoldoende worden<br />

betrokken bij de uitbreiding<br />

van Meerstad, De herindeling<br />

van Haren waar de Harenaren<br />

op tegen waren, de ontwikkeling<br />

van de Oosterhamrikade<br />

etc. etc. Afhankelijk van het<br />

onderwerp zal soms meer<br />

aandacht aan inspraakbeleid<br />

moeten plaatsvinden en soms<br />

is inspraakbeleid iets minder<br />

relevant. Vooral ingrepen met<br />

grote ruimtelijke ingrepen, of<br />

besluiten met een grote impact<br />

voor omwonenden verdienen<br />

van tevoren helder en duidelijk<br />

inspraakbeleid. Het gevecht<br />

om de ruimte is al jaren bezig<br />

en zal alleen maar toenemen in<br />

Nederland, dus ook in Groningen.<br />

De gemeenteraad heeft<br />

in beginsel altijd als laatste het<br />

woord maar moet wel serieus<br />

omgaan met de insprekers<br />

en bezwaarmakers. Dit zijn<br />

eigenlijk altijd hele betrokken<br />

inwoners die veel waarde hechten<br />

aan hun leefomgeving. In<br />

principe zijn alle omwonenden<br />

die te maken krijgen met veranderingen<br />

in hun leefomgeving<br />

belanghebbenden.<br />

2. Kardinge en woningbouw<br />

Natuurlijk zijn er verbeteringen<br />

nodig ook in en nabij het Kardingegebied.<br />

Maar hier geldt<br />

vooral hoe betrek je omliggende<br />

inwoners van wijken als <strong>Beijum</strong><br />

en Lewenborg er optimaal<br />

bij. (Zie uitgebreide antwoord<br />

vraag 1) Dit is weer een voorbeeld<br />

van een valse start van<br />

de gemeente Groningen. Wij<br />

krijgen als Partij voor het Noorden<br />

vaak sterk het gevoel ‘Wij<br />

als gemeente Groningen weten<br />

wel wat goed voor u is.’<br />

3. Gebiedsvisie Kardinge en<br />

bewonersinspraak<br />

Zie antwoorden vragen 1 en 2<br />

4. Bomen vs. energietransitie<br />

Zonnepanelen op daken willen<br />

wij als Partij voor het Noorden<br />

op veel manieren stimuleren<br />

om te voorkomen dat hele<br />

polders en weilanden worden<br />

gevuld met zonneparken/<br />

Industrien. (Denk aan bijvoorbeeld<br />

de Lagelandpolder)<br />

Bovendien zijn zonnepanelen<br />

op daken erg gunstig omdat<br />

de opgewekte stroom meestal<br />

direct wordt gebruikt door de<br />

inwoners. Er is daardoor weinig<br />

transportverlies. Het kappen<br />

van gemeentelijke bomen voor<br />

het plaatsen van zonnepanelen<br />

vinden wij wel wat ver gaan.<br />

Bijsnoeien zou nog wel kunnen,<br />

uiteraard na overleg met<br />

de gemeente.<br />

5. Inflatie - energiekosten -<br />

armoede<br />

Wij hebben een actief armoedebeleid<br />

als Partij voor het<br />

Noorden. De prijzen van de<br />

energie zijn sowieso veel te<br />

hoog als gevolg van energiebelastingen<br />

en BTW. Vooral<br />

landelijk moet de overheid<br />

kijken naar oplossingen. Wij<br />

kunnen als gemeente niet veel<br />

verder gaan dan bijvoorbeeld<br />

een tegemoetkoming voor<br />

inwoners met een minimum<br />

inkomen. Daarnaast zullen wij<br />

druk moeten uitoefenen op<br />

landelijke regeringspartijen.<br />

6. Hogere Gerrit Krolbrug<br />

Wij waren niet verbaasd over<br />

het besluit in de gemeenteraad.<br />

De coalitiepartijen GroenLinks,<br />

PVDA, D66 en ChristenUnie<br />

drukken alle voorgenomen<br />

omstreden besluiten er gewoon<br />

door. (Zie antwoord vraag 1).<br />

Het besluit is helaas inmiddels<br />

genomen. Wij zouden valse<br />

verwachtingen wekken om het<br />

besluit terug te draaien. Maar<br />

zullen natuurlijk wel kritisch<br />

kijken naar de mogelijkheden,<br />

die er na 16 maart nog zijn.<br />

7. Nieuwe bestuurscultuur<br />

Wij zijn voor bewonersinspraak;<br />

zie ons uitgebreide<br />

antwoord vraag 1. Bewonersorganisaties<br />

moeten bovendien<br />

middelen en vergoedingen krijgen<br />

om hun inspraak serieus te<br />

kunnen uitvoeren.<br />

https://www.<br />

partijvoorhetnoorden.nl/


20<br />

Stembureaus in <strong>Beijum</strong><br />

Trefpunt <strong>Beijum</strong> <strong>Beijum</strong>erweg 17, 9737 AB Groningen<br />

Openingstijden maandag 07:30 - 21:00 dinsdag 07:30 - 21:00 woensdag 07:30 - 21:00<br />

Heerdenhoes Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen<br />

Openingstijden woensdag 07:30 - 21:00<br />

Gymzaal Stoepemaheerd Stoepemaheerd 9 9737 TJ Groningen<br />

Openingstijden woensdag 07:30 - 21:00<br />

Sporthal <strong>Beijum</strong> Amkemaheerd 293, 9736 BV Groningen<br />

Openingstijden woensdag 07:30 - 21:00<br />

Colofon<br />

Druk:<br />

Hoekstra Krantendruk Emmeloord<br />

Oplage 5500<br />

Redactie:<br />

Rein van der Velde & Rinus Woesthuis<br />

Fotografie<br />

Bewoners Organisatie <strong>Beijum</strong>, Woesthuis Media.<br />

Koos Boertjens (groningenvanboven.nl)<br />

PKN de Bron Bentismaheerd 1a, 9736 EA Groningen<br />

Openingstijden woensdag 07:30 - 21:00<br />

DTP<br />

Woesthuis Media (i.s.m. Rode Egel Producties)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!