03.03.2022 Views

Individueel Zorgplan palliatieve zorg voor kinderen 2.0

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen

1. GEGEVENS ZORGPLAN

- Opgesteld door [namen/functie opstellers]

- Opgesteld op [datum]

- Versienummer [nr.]

- Laatste update gehad op [datum]

- Voornaamste wijzigingen [open tekst]

- Besproken met kind (wanneer mogelijk) [ja/nee/n.v.t.], op [datum]

- Besproken met ouders/voogd op [datum]

- Besproken met hoofdbehandelaar op [datum]

- Wordt herzien op [datum]

- Datum (gepland) ACP gesprek [datum]

2. ALGEMENE INFORMATIE

Gegevens kind

- Naam

- Geboortedatum

- Adres

- Tweede adres Naam/omschrijving (bv. adres moeder)

- Telefoonnummers (kind, ouders, voogd)

o 1 uitklapmogelijkheden met relatie tot kind (bv. ouder, broer, zus, etc.)

o 2 uitklapmogelijkheden met relatie tot kind (bv. ouder, broer, zus, etc.)

o 3 uitklapmogelijkheden met relatie tot kind (bv. ouder, broer, zus, etc.)

- Mailadres(sen)

- Spreektaal [Let op: kan verschillen tussen ouder en kind. ]

o Begrip Nederlandse taal ja/nee

o Tolk nodig of sprake van communicatieproblemen [open tekstveld]

- Leefsituatie

Wettelijke situatie, indien gescheiden partner(s), voogdij en woonregeling

Gewicht en lengte

Gewicht

[kg, datum]

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

1


Lengte

[cm, datum]

Medische situatie

- Relevante voorgeschiedenis [open tekstveld]

- Diagnose / actuele problematiek [open tekstveld]

- Verwachting voor de toekomst [open tekstveld]

- In welke bewoording is bovenstaande besproken en met wie (kind, ouders/voogd)? Wat weet

het kind en in welke bewoording? [open tekstveld]

- Allergieën [open tekstveld]

- Bijwerkingen op (eerdere) medicatie [open tekstveld]

Zorgteam

- Hoofdbehandelaar

- Andere betrokken kinderarts(en)

- Kinder Comfort Team

- Huisarts

- Thuiszorg/PGB’er

- Apotheek

- Revalidatiearts

- Fysiotherapeut

- Ergotherapeut

- Diëtist

- Maatschappelijk werk

- Psycholoog

- Geestelijk verzorger

- Rouw- en verliesbegeleider

- Medisch pedagogisch zorgverlener

- School/dagopvang

- Logeeropvang

- Overig, namelijk…

Contactmogelijkheden

Contactmogelijkheden voor kind en ouders

1e aanspreekpunt

[bijv. verpleegkundige van de kinderthuiszorg]

2e aanspreekpunt of indien er geen thuiszorg betrokken is

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

2


[bijv. de huisarts. Vanzelfsprekend kan ook primair contact worden opgenomen met de huisarts in

het kader van medische problemen.]

Contactmogelijkheden thuiszorg, huisarts en ouders (wanneer zo afgesproken)

Bij niet acute vragen

[invoegen welke mogelijkheden er zijn, en wie te benaderen]

Het [naam (kinder)ziekenhuis] is beschikbaar volgens onderstaand overzicht voor vragen en/of

overleg.

Tijdstip van de dag

Werkdagen

Avond/nacht/weekend/feestdagen

Bellen naar

Middelen en materialen thuis

Middel/materiaal Aanwezig sinds/geplaatst op Leverancier Telefoonnummer

3. WAARDEN, DOELEN EN VOORKEUREN

In een ACP gesprek kunnen kind en ouders hun waarden, doelen en voorkeuren voor toekomstige

zorg en behandeling formuleren en bespreken met zorgverleners. Gebruik dit hoofdstuk om de

opgehaalde informatie binnen ACP gesprekken op te schrijven.

- Gezamenlijke doelen voor zorg en behandeling

Benoem hier de gezamenlijke doelen van kind, ouders en zorgverleners die uit de ACP gesprekken

naar voren zijn gekomen. [open tekstveld]

- Omschrijving van het kind

Beschrijf wie het kind is. Creëer een zo volledig mogelijk beeld van het kind in de beschrijving met

alle kleine en grotere dingen die het kind en ouders kunnen ondersteunen. [open tekstveld]

- Wat zijn de persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van het kind?

[open tekstveld]

- Wat zijn de persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van de ouders?

[open tekstveld]

- Kwaliteit van leven

Wat is voor kind en ouders belangrijk in de kwaliteit van leven? [open tekstveld]

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

3


- Gemaakte afspraken over zorgdoelen n.a.v. de waarden en voorkeuren

[open tekstveld]

- Eventuele verschillen van inzicht / dilemma’s

Knelpunten noteren, bv. waar ouders het over oneens zijn met elkaar of met zorgverlener. [open

tekstveld]

- Geef aan hoe kind en ouders willen dat beslissingen worden genomen

[open tekstveld]

Checklist herinneringen maken

Zie zakboekje voor meer informatie.
Gijsje eigenwijsje

Hand/voet afdrukken of haarlokje

Hou-me-vast doos

Living memories

Make a memory

Make-a-wish

Stichting opkikker

Villa pardoes

Vergeet-me-niet doos

Wens ambulance

Overig, namelijk:….

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

4


Welke hoofdstukken van het IZP wil je nu invullen?4. Sociale kaart

5. Beleving en psychosociale aspecten

6. Voeding

7. Medicatie inclusief dosering

8. Complementaire zorg en ontspanning

9. Afspraken rondom de behandeling

10. Symptomatologie

o a. Angst en Depressie

o b. Delier

o c. Dyspnoe

o d. Hematologische verschijnselen

o e. Hoesten

o f. Huidklachten

o g. Misselijkheid en braken

o h. Neurologische symptomen

o i. Obstipatie

o j. Pijn

o k. Reutelen

o l. Vermoeidheid

o m. Overig

11. Palliatieve sedatie

o a Vocht- en voeding onthouding

12. Levenseinde

13. Overig

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

5


4. SOCIALE KAART

- Gezinssamenstelling

Invulvelden voor naam, relatie tot kind (en: wanneer broertjes en zusjes, ook

leeftijd/geboortejaar)

- Woonomstandigheden

Praktische aspecten (benedenwoning? Slaapkamer waar? Badkamer waar?)

- Werkomstandigheden ouders/voogd

[open tekstveld]

- Indicatie

Hoe is de zorg financieel geregeld?

- Zorg ondersteuning / zelfredzaamheid

In welke mate zelfstandig / welke mate van hulp nodig?

- Dagstructuur

Beschrijving dagstructuur

- School / opvang

Beschrijving van school / opvang, afstemming met school / opvang

- Vrije tijdsbesteding (sport / hobby)

Korte beschrijving eventuele hobby’s / sporten, namen vereniging(en), afstemming

- Sociaal netwerk voor kind en gezin

Grootouders, buurt, vrienden

- Overig

Andere aspecten van belang m.b.t. sociale kaart

5. BELEVING EN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

- Belangrijke aspecten in de beleving van kind, ouders en broertjes/zusjes

Wat zijn vanuit het gezin wensen / doelen / belangrijke aspecten in de beleving? [open

tekstveld]

- Religie / spiritualiteit

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

6


Welke rol speelt religie of spiritualiteit binnen dit gezin? [open tekstveld]

- Maatschappelijk werk, geestelijk verzorger, kinderpsycholoog, rouw- en verliesbegeleider etc.

Huidig contact, bijzonderheden [open tekstveld]

- Overige opmerkingen/bijzonderheden

Andere aspecten m.b.t. beleving die van belang zijn [open tekstveld]

6. VOEDING

- Wensen van kind / ouder en doel m.b.t. (sonde)voeding

[open tekstveld]

- Beschrijving voedingspatroon

Omschrijving dagelijkse voeding / vochtinname / sondevoeding (systeem, schema)

- Afspraken omtrent vocht, voeding en supplementen

[open tekstveld]

- Is er met ouders gesproken over het staken van voeding bij palliatieve sedatie?

Ja / nee [datum]

7. MEDICATIE INCLUSIEF DOSERING

Check altijd het EPD of overzicht van de apotheek voor het meest recente medicatieoverzicht.

Overzicht totaal

[naam medicatie 1], [frequentie, bijv. 3dd], [dosering], [toedieningswijze].

[naam medicatie 2], [frequentie, bijv. 3dd], [dosering], [toedieningswijze].

Tijdschema

Tijd Naam Vorm/wijze van

toediening

Dosis

Aanvullende informatie

- Zo nodig, momenteel

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

7


Beschrijving zo nodig medicatie

- Toe te voegen opties, in geval van…

Beschrijving van deze medicatie en wanneer te geven

- Aanwezig bij kind / ouders thuis

Wat is er aanwezig in huis? Denk ook aan toekomstmedicatie.

8. COMPLEMENTAIRE ZORG EN ONTSPANNING

- Overzicht complementaire zorg

[open tekstveld]

- Handelingen m.b.t. ontspanning

[open tekstveld]

9. AFSPRAKEN RONDOM DE BEHANDELING

Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de behandeling die van invloed kunnen zijn op de

levensduur van het kind?

- Reanimatiebeleid

o Circulatie; medicamenteuze ondersteuning ja / nee / ja, maar… / niet besproken

o Ventilatie; uitzuigen ja / nee / ja, maar… / niet besproken

o Ventilatie; zuurstoftoediening ja / nee / ja, maar… / niet besproken

o Ventilatie; masker- en ballon ja / nee / ja, maar… / niet besproken

o Ventilatie; intubatie/mechanische ventilatie ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Verrichten diagnostiek ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Medicatie bij infectie (AB) ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Transfusiebeleid ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Opname ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Intensive Care opname ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Vocht en voeding ja / nee / ja, maar… / niet besproken

- Overig: [open tekstveld]

10. SYMPTOMATOLOGIE

Geef aan welke symptomen op dit moment relevant zijn en welke symptomen verwacht kunnen

worden.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

8


Symptomen – Rekening houden met c.q. mogelijk verwacht bij diagnose/prognose

[open tekstveld]

10a. ANGST EN DEPRESSIE

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Diagnostiek

Ooit screeningslijst doorlopen? Kies een item. - Naam screeningslijst en bespreking

Mogelijke andere oorzaken / uitlokkende factoren: Kies een item. - Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10b. DELIER

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Oorzaak

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10c. DYSPNOE

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

9


Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Diagnostiek

Meetinstrument dypsnoe: Maak uw keuze ...

Link meetinstrument: Maak uw keuze ...

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Bv. bij benauwdheid O 2 voor comfort, houdingsadvies, etc.

Behandeling – Medicamenteus

Dyspnoe - Morfine (KF)

Dosering: Stap 1. Morfine Kies een item., Kies een item. ... mcg Kies een item..

Stap 2. Morfine Kies een item., Kies een item. ... mcg Kies een item..

Verdere stappen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Onrust / angst bij dyspnoe - Benzodiazepinen (KF lora, KF mida), als toevoeging op morfine

Dosering: Kies een item. Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Overige medicatie m.b.t. dyspnoe: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10d. HEMATOLOGISCHE VERSCHIJNSELEN

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Diagnostiek

Laatste waarde Hb:

Trombo:

Overige diagnostiek:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

waarde mmol/l op datum.

waarde x 10 9 /l op datum.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Historie m.b.t. transfusies: Beschrijf eerdere transfusies + effect.

Historie m.b.t. bloedingen: Beschrijf eerdere bloedingen + genomen maatregelen + effect.

Noodset acute ernstige levensbedreigende bloeding in huis: Kies een item. …

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

10


Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10e. HOESTEN

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Oorzaak

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10f. HUIDKLACHTEN

10f-1. JEUK

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus (zowel lokaal als systemisch)

Medicatie en dosering: Duidelijke omschrijving zalven, regelmaat, hoeveelheid, plekken, etc.

10f-2. WONDEN/DECUBITUS/MUCOSITIS

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

11


Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Diagnostiek

Uitgebreide beschrijving per plek; roodheid, grootte, diepte en vorm, wondranden, maceratie, de

mate van exsudaat en bloedingsneiging, geur, zwelling, warmte en pijn. Gradatie (stadium) per plek!

Behandeling

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10g. MISSELIJKHEID / BRAKEN

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Diagnostiek

Bijhouden dagboek frequentie/duur: Kies een item. ...

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Momenteel in stap: 0 , evt toevoegingen/aanpassingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Stap 1

Stap 1a - 5-HT3-receptor antagonist (KF ond)

Dosering: Ondansetron Kies een item., Kies een item. dd … mg.

Stap 1b – D2-receptor antagonist (KF domp)

Dosering: Domperidon Kies een item., Kies een item. dd … mg.

Verdere medicatie mbt misselijkheid/braken (zie handreiking)

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10h. NEUROLOGISCHE SYMPTOMEN

10h-1. EPILEPSIE

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

12


Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

• Aanvalsmedicatie (NB. aanvalsduur van 5 minuten is t=0 voor medicamenteus ingrijpen)

• Stap 1, t=0, geef Kies een item. Kies een item. …mg eenmalig

Stap 2, t=5, geef Kies een item. Kies een item. …mg eenmalig

Infuus inbrengen gewenst door kind/ouders? Kies een item., evt. botnaald? Kies

• Stap 3, t=10, intraveneus Kies een item. …mg

• Onderhoudsmedicatie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10h-2. Bewegingsstoornissen, Spacticiteit, Uitvalsverschijnselen

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10i. OBSTIPATIE

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

13


Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10j. PIJN

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Specifieke omschrijving huidige situatie: Pijnscores, lokalisatie, verloop

Diagnostiek

Meetinstrument pijn: Maak uw keuze ...

Link meetinstrument: Maak uw keuze ...

Behandeling – Medicamenteus

Nociceptieve pijn

! Momenteel in stap: 0 , evt toevoegingen/aanpassingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren. !

Stap 1 – niet opioïden

Stap 1a - Paracetamol (KF)

Dosering: Paracetamol Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Toedieningsvorm: bv. smelttablet

Stap 1b – NSAIDs (KF ibu, KF diclo)

Dosering: Kies een item. Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Stap 2 – opioïden voor milde pijn

Tramadol (KF)

Dosering: Stap 1. Tramadol Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Stap 2. Tramadol Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Stap 3 – opioïden voor zware pijn

NB. Vermijd codeïne, overweeg oxycodon, buprenorfine en PCA pomp

Morfine (KF)

Dosering:

Morfine kort werkend Kies een item., Kies een item. ... mcg Kies een item..

Morfine lang werkend Kies een item., Kies een item. ... mcg Kies een item..

Fentanyl pleister: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Regel bij doorbraakpijn: Kies een item. ...

Schema aanpassing langwerkend opiaat: Kies een item. ...

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

14


Oxycodon (KF) of buprenorfine)

Dosering: Kies een item. Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Neuropatische pijn

NB. Vermijd fenytoïne, carbamazepine en valproaat, overweeg opioïden

Tricyclisch antidepressivum (FK)

Dosering: Amitriptyline Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Op geleide van effect en bijwerkingen elke 3–7 dagen geleidelijk verhogen indien nog geen effect.

Anti-epileptica (FK)

Dosering: Kies een item. Kies een item., Kies een item. dd ... mg.

Overige pijn (bv. botpijn)

Overige pijnmedicatie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10k. REUTELEN

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10l. VERMOEIDHEID

Huidige situatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Verwachting / “Is het waarschijnlijk dat dit optreedt in dit palliatief traject?”:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

15


Doel kind / ouders:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Opmerkingen bij huidige situatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Diagnostiek

Ooit screeningslijst doorlopen? Kies een item. - Naam screeningslijst en bespreking

Behandeling – Niet medicamenteus

Genomen maatregelen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Behandeling – Medicamenteus

Medicatie en dosering: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

10m. OVERIG

11. PALLIATIEVE SEDATIE

Beschrijf hier de bijzonderheden en gemaakte afspraken rondom palliatieve sedatie.

11a Vocht- en voeding onthouding

- Wat is besproken omtrent het stoppen van vocht- en voeding aan het eind van het leven?

[open tekstveld]

12. LEVENSEINDE

- Bijzonderheden m.b.t. levenseinde

Afspraken / wensen (bv. plaats) [open tekstveld]

- Eventuele obductie / donatie

Besproken? Huidige wensen? [open tekstveld]

- Afscheid en uitvaart

Huidige wensen? Besproken met kind? [open tekstveld]

- Uitvaartverzekering

Ja, welke? Nee, hoe wordt het dan geregeld? [open tekstveld]

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

16


- Uitvaartmaatschappij

Is er een uitvaartmaatschappij betrokken? Besproken met gezin? [open tekstveld]

- Afscheidsfotograaf

Besproken? Huidige wensen? [open tekstveld]

- Nazorg

Besproken? Huidige wensen? [open tekstveld]

13. OVERIG

[open tekstveld]

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

17


BIJLAGE 1: UITREKENTABELLEN VOOR MORFINE

Morfine kinderen 10-35 kg

Oplossing Morfine bij kinderen 10-35kg: 0,5mg/ml (50mg in 100ml).

Maximale concentratie bij subcutane toediening is 10mg/ml.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

18


Morfine kinderen >35kg

Oplossing Morfine bij kinderen >35kg: 1mg/ml (100mg in 100ml).

Maximale concentratie bij subcutane toediening is 10mg/ml.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

19


BIJLAGE 2: UITREKENTABELLEN VOOR MIDAZOLAM

Midazolam kinderen >10kg

Oplossing midazolam bij kinderen >10kg: 5mg/ml (500mg in 100ml).

Maximale concentratie bij subcutane toediening in 5mg/ml.

Individueel Zorgplan

[naam], [datum], [versienummer]

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!