09.03.2022 Views

Catalogus Hoger onderwijs 2022-23

Ontdek de nieuwe uitgaven voor academiejaar 2023-24 of het volledige educatieve fonds van Intersentia.

Ontdek de nieuwe uitgaven voor academiejaar 2023-24 of het volledige educatieve fonds van Intersentia.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2023-2024

Boekhouden, audit en management accounting

Fiscaliteit en financiering | HRM | Marketing en verkoop

Logistiek management | Recht

Sociale wetenschappen

Catalogus

hoger

onderwijs


CATALOGUS HOGER ONDERWIJS

2023-2024


Alle prijzen en gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Voor de meest recente informatie kunt u steeds terecht op onze website: www.larcier-intersentia.com


TEN GELEIDE

Beste auteur,

Beste docent,

Beste professional,

Wij nodigen u van harte uit om samen met deze nieuwe catalogus vooruit te blikken naar academiejaar

2023-2024.

Onze auteurs, redactie en uitgevers bereidden met veel gedrevenheid opnieuw tal van nieuwe boeken

en edities voor. Zo verschijnen in onze prestigieuze reeks Handboek boekhouden nieuwe edities van

Dubbel boekhouden en Belgisch boekhoudrecht. In ons juridische aanbod vermelden we bijvoorbeeld

graag Nieuw algemeen contractenrecht, Handboek Verbintenissenrecht, Erfrecht & Giften en Relatievermogensrecht.

Ik maak van dit woord vooraf graag gebruik om elk van onze auteurs in de bloemetjes te zetten. Het is

een eer om met u te werken en zorg te mogen dragen voor elk van uw werken. We hopen deze inspirerende

samenwerking nog lang te mogen verderzetten.

Namens het academische team van Intersentia, wens ik al onze lezers veel lees- en studieplezier.

Inge Verbeeck

Uitgever

i.verbeeck@larcier-intersentia.com

3


universiteit

hogeschool

werkveld

online lesmateriaal voor docent

online oefeningen voor studenten


INHOUD

7

9

11

Beoordelings-, docenten- en bibliotheekexemplaren

Uw (wet)boek op maat?

Online lesmateriaal

13

15

16

26

27

32

36

38

40

43

45

48

52

53

54

62

64

66

69

70

71

72

76

81

Bedrijf

Algemeen

Accountancy

Management accounting

Fiscaliteit

Financiering

Human Resource Management

Marketing en verkoop

Logistiek management

Recht

Algemeen

Publiek- en bestuursrecht

Codex

Gerechtelijk recht

Burgerlijk recht

Verzekeringsrecht

Recht van de intellectuele eigendom

Ondernemingsrecht

Fiscaal recht

Gezondheidsrecht

Strafrecht

Sociaal recht

Europees en internationaal recht

Sociale wetenschappen

91

93

97

Reeksen

Titelregister

Auteursregister

5


Wij bewaren uw gegevens in onze interne database. Wij bezorgen deze informatie NIET aan derden.

Wij kunnen u contacteren i.v.m. voor u relevante informatie of voor feedback op onze publicaties.

U kunt zich uitschrijven als u onze updates niet meer wenst te ontvangen.

U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en exclusief

verzendkosten. Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel.


BEOORDELINGS-, DOCENTEN-

EN BIBLIOTHEEKEXEMPLAREN

Beoordelingsexemplaren

Bent u als docent geïnteresseerd om een uitgave in te voeren als verplicht studiemateriaal voor minimum

10 studenten, maar wenst u het boek vooraf te beoordelen? Wij bezorgen u de uitgave met een korting

van 50% op de gewone verkoopprijs. Verzendkosten zijn ten laste van de bestemmeling.

U heeft dan drie opties:

1. U voert het boek in als verplicht studiemateriaal. U ontvangt dan een creditnota voor het beoordelingsexemplaar.

Uw studenten hebben recht op de studentenprijs, die vermeld staat op

www.larcier-intersentia.com.

2. U voert het boek niet in, maar wil het behouden. U betaalt dan de factuur van het beoordelingsexemplaar.

3. U stuurt het boek onbeschadigd en binnen zes weken terug, waarna u een creditnota ontvangt. U

betaalt de kost voor het terugsturen van het boek.

Wij vragen uw feedback op onze publicaties na 3 weken.

Docentenexemplaren

Docenten die een boek invoeren als verplicht cursusmateriaal voor minimum 10 studenten krijgen op

eenvoudig verzoek per mail (hoger.onderwijs@larcier-intersentia.com) een gratis exemplaar van dit

boek toegestuurd.

Bibliotheekexemplaren

Hogescholen en universiteiten die een studieboek van Intersentia willen opnemen in hun campusbibliotheek,

kunnen één exemplaar verkrijgen aan 50% van de aankoopprijs + verzendkosten. Dat kan op

eenvoudig verzoek per mail (hoger.onderwijs@larcier-intersentia.com).

Bestel uw exemplaar online - www.larcier-intersentia.com

of

per mail - hoger.onderwijs@larcier-intersentia.com

7


UW (WET)BOEK OP MAAT?

U wil een

boek op

maat van

uw vak.

U vult

het online

formulier in.

Intersentia

bereidt uw

boek voor

en zet prijs.

U kijkt de

drukproef

na.

Uw boek

wordt

geleverd.

Contacteer ons op

hoger.onderwij s@larcier-intersentia.com

voor meer informatie.

9


ONLINE LESMATERIAAL

Voor docenten

Boeken met vermelding van dit pictogram zijn aangevuld met online lesmateriaal. U kunt het verkrijgen

via de downloadcode in het boek, via onze website of via hoger.onderwijs@larcier-intersentia.com als

het boek verplicht studiemateriaal voor studenten is:

9 Powerpointpresentaties;

9 Het bordboek, een digitale versie van het boek, dat u kunt projecteren tijdens uw les. U kunt eigen

materiaal toevoegen en delen markeren;

9 Bijlagen zoals modellen, contracten, schema’s en actualiseringen;

9 Oefeningen (en oplossingen);

9 Casussen waarmee studenten theorie in de praktijk leren toepassen.

Voor studenten

Onze auteurs ontwikkelden bij een aantal publicaties online oefeningen die op verschillende manieren

inzetbaar zijn:

9 Flipping the classroom: studenten maken oefeningen ter voorbereiding van een college;

9 Interactief lesgeven: studenten maken oefeningen tijdens of op het einde van een les. U geeft

bijkomende toelichting bij veelgemaakte fouten;

9 E-learning: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan

zelfstudie doen, waar en wanneer ze willen;

9 Ook voor examenstudenten zijn online oefeningen bijzonder praktisch;

9 Permanente evaluatie: als docent kunt u de resultaten van studenten tijdens het academiejaar

opvolgen via een eenvoudige rapporteringsmodule. Wie maakte welke oefeningen? Welke fouten

maakten de studenten?

Docenten die het boek als verplicht studiemateriaal voorschrijven, kunnen via hoger.onderwijs@larcierintersentia.com

voor hun studenten toegang tot deze oefeningen vragen.

Mensen die in de context van hun beroepsuitoefening (bv. ter voorbereiding van een examen of tijdens

een opleiding) gebruik willen maken van het online materiaal, kunnen eveneens contact opnemen via

hoger.onderwijs@larcier-intersentia.com.

11


BEDRIJF

Algemeen 15

Accountancy 16

Management accounting 26

Fiscaliteit 27

Financiering 32

Human Resource Management 36

Marketing en verkoop 38

Logistiek management 40


BEDRIJF


BEDRIJF | Algemeen

Consolidatie

Belgian GAAP en IFRS

NIEUWE EDITIE 2023

Gedetailleerde bronverwijzingen naar het

Belgische boekhoudrecht en naar de internationale

boekhoudnormen.

Eenvoudige taal en verhelderende praktij k-

voorbeelden.

Uitstekend geschikt voor zelfstudie door

student of beroepsbeoefenaar.

Carine Coppens en Mario Dekeyser

Consolidatie

Belgian GAAP en IFRS

De auteurs behandelen het consolidatieproces

vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE

GAAP) en vanuit de internationale boekhoudnormen

(‘International Financial Reporting Standards’

of IFRS). Ze vatten de consolidatietheorie samen,

geven een overzicht van de meest voorkomende

consolidatieboekingen en wij zigingen in de consolidatiekring.

Vierde editie

Bestel online

Over de auteurs

Carine Coppens is opleidingshoofd

Financieel Management

aan HOGent en doceert

Accountancy en fiscale

opleidingsonderdelen in de

bacheloropleiding

Bedrij fsmanagement.

Mario Dekeyser is bedrij fsrevisor

en audit alumni partner

bij Deloitte Bedrij fsrevisoren.

Hij heeft ruime praktij kervaring

met het onderwerp in middelgrote,

beursgenoteerde en

internationale groepen. Tevens doceert hij het vak

Consolidatie aan de KU Leuven.

Meer dan 5.000 verkochte

exemplaren!

Vierde editie

CARINE COPPENS en MARIO DEKEYSER

2023 | ISBN 978-94-000-1586-9

ca. 350 blz. | paperback

Prij s: € 75 | Studentenprij s: € 41

15


BEDRIJF | Accountancy

Business Intelligence with Power BI

Learn. Do. Experience.

NIEUW

Learn how to present Big Data en KPI’s attractively

and flexibly.

Use the online files to complete the exercises.

Genuine cases illustrate how PowerBI works in

the real world.

The authors not only write an accessible guide to

Power BI, the Microsoft self-service reporting software,

they also explain the importance of business

intelligence for diverse business processes. This

book is the ideal introduction for all who want to

become familiar with Power BI. No prior knowledge

needed!

About the authors

Sylvio Rodriguez is a financial

controller and data analyst with

an expertise in management

reporting and business

dashboards. He has also taught

Excel training courses.

Bestel online

Jo Swinnen is a lecturer at the PXL

University of Applied Sciences

and Arts. She specialises in IT

management and teaches Power

BI as one of her subjects.

Translated at the request of

lecturers who enjoyed our

successful Dutch edition!

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN

2023 | ISBN 978-1-83970-328-7

xiv + 316 blz. | paperback

Prij s: € 54 | Studentenprij s : € 37

16


BEDRIJF | Accountancy

Business Intelligence met Power BI

Leer. Doe. Ervaar.

Leer Big Data en KPI’s visueel aantrekkelij k en

flexibel presenteren.

Maak sprekende managementrapporten met

Power BI.

Reële voorbeelden uit de bedrij fswereld

illustreren hoe Power BI in diverse bedrij fsprocessen

ingezet wordt.

Herwerkt op basis van feedback van lezers.

De auteurs schrij ven met dit werk niet alleen een

praktische handleiding bij Power BI, het selfservice

rapporteringsprogramma van Microsoft, maar leren

je ook welke rol business intelligence kan spelen in

diverse bedrij fsprocessen.

Over de auteurs

Sylvio Rodriguez is een

gedreven financieel controller en

data-analist met een passie voor

managementrapporteringen,

business dashboarding en Excel.

Bestel online

Jo Swinnen is een gepassioneerde

lector aan de Hogeschool PXL.

Ze is gespecialiseerd in beleidsinformatica

en doceert onder

andere het vak Power BI.

“Eindelijk heb ik na een lange

zoektocht het perfecte boek

voor zelfstudie over Power BI

gevonden. Zeer verhelderend!

” Hans Ravensbergen

docent economie en

bedrij fsadviseur/analist

Tweede editie

SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN

2022 | ISBN 978-94-000-1438-1

xiv + 302 blz. | paperback

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37

17


BEDRIJF | Accountancy

Handboek Boekhouden –

Dubbel boekhouden

Basisbeginselen

NIEUWE EDITIE 2023

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v prof.

em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige

standaardwerk over de Belgische en internationale

boekhoudpraktij k.

Met veel aandacht voor de logische samenhang

tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking.

Standaardwerk voor student en beroeps practicus.

In Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden

behandelen de auteurs voor elke rubriek van de

jaarrekening alle bepalingen van het boekhoudrecht

inzake inhoud, waardering en transacties, aangevuld

met de CBN-adviezen. De lezer is na lectuur van dit

boek in staat om conform het Belgische jaarrekeningenrecht

een correcte jaarrekening op te stellen.

Bestel online

Dé hedendaagse klassieker van het boekhoudonderricht: gebaseerd op jarenlange

boekhoudkundige expertise en state-of-the-art didactische uitgangspunten.

18

Over de auteurs

Erik De Lembre is emeritus

gewoon hoogleraar aan de Faculteit

Economie en Bedrij fskunde van

UGent. Hij is de grondlegger van

de reeks Belgisch Boekhoudrecht

en heeft tal van andere publicaties

in het domein ‘accountancy’. Hij heeft ruime praktij k-

ervaring als bedrij fsrevisor, was 15 jaar lang executive

voorzitter Ernst & Young België en is stichtend voorzitter

van de Arteveldehogeschool Gent.

Patricia Everaert is professor aan

de Faculteit Economie en Bedrij fskunde

aan de UGent en auteur

van meerdere handboeken in het

domein van accounting, analytisch

boekhouden en management

accounting. Haar onderzoek situeert zich rond

innovaties in accounting education en ze publiceert

in talrij ke internationale tij dschriften.

Jan Verhoeye is vennoot van

De Deyne, Verhoeye Accountants

en Belastingsconsulenten,

voorzitter van de Commissie voor

Boekhoudkundige Normen en

lid van de Supervisory Board van

de European Financial Reporting Advisory Group

(EFRAG) van de Europese Commissie. Hij is verbonden

aan de faculteit Economie en Bedrij fskunde van

UGent.

Zesde editie

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en

JAN VERHOEYE

Reeks Handboek Boekhouden

2023 | ISBN 978-94-000-1620-0

ca. 700 blz. | paperback

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 52


BEDRIJF | Accountancy

Handboek Boekhouden –

Belgisch boekhoudrecht

Belgisch boekhoudrecht

Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële

Vierde editie

rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van

de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het wettelijk kader uit van waaruit in

België de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen ontstaan.

ERIK DE LEMBRE en MARLEEN MANNEKENS

In deze 3de editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek

Reeks Handboek Boekhouden van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor

Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

De modellen van de jaarrekeningen in dit boek komen overeen met die op de website van de CBN.

2023 | ISBN 978-94-000-1439-8 | ca. 680 blz. | paperback

De andere titels in deze reeks:

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 53Enkelvoudig boekhouden

Vennootschapsboekhouden

(inclusief verenigingen en stichtingen)

In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen

en financiële rapporteringsstandaarden Consolidatie

en de wij ze

IFRS

Essentiële begrippen en standaarden

waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen de boekhouding en jaar rekening van

ondernemingen, vennootschappen en ( internationale) verenigingen

en stichtingen regelen.

ISBN 978-94-000-1029-1

ISBN 978-94-000-1030-7

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw

Dubbel boekhouden

Basisbeginselen

Oude barcode 3e editie

Nieuwe manier barcode

9 789400 010291 Let op, is slechts voorbeeld

De reeks Handboek Boekhouden 9 789400 010307 van ander o.l.v. boek prof. em. dr. Erik De

Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische

en internationale boekhoudpraktij k.

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

Belgisch boekhoudrecht

E. De Lembre

M. Mannekens

NIEUWE EDITIE 2023

Handboek

Boekhouden

Erik De Lembre en Marleen Mannekens

Belgisch boekhoudrecht

4e

editie

Bestel online

Handboek Boekhouden –

Vennootschapsboekhouden

(inclusief verenigingen en stichtingen)

Vennootschapsboekhouden

(inclusief verenigingen en stichtingen)

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Dit handboek

behandelt op een grondige wijze de verschillende rubrieken van de

Vij fde editie

jaarrekening. De lezer is in staat op basis van dit boek op een correcte

manier een jaarrekening conform het Belgische boekhoudrecht op

te stellen.

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het

nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn

Reeks Handboek Boekhouden

2013/34/EU.

De andere titels in deze reeks:

2020 | ISBN 978-94-000-1092-5 | xxxiv Belgisch boekhoudrecht + 914 blz. | paperback

Enkelvoudig boekhouden

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw

Prij s: € 144 | Studentenprij s: € 69

Dubbel boekhouden

Basisbeginselen

IFRS

Essentiële begrippen en standaarden

Consolidatie

In dit standaardwerk voor student en beroepspracticus behandelen

de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening alle bepalingen

van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties,

aangevuld met de CBN-adviezen. De lezer is na lectuur van dit boek

in staat om conform het Belgische ISBN 978-94-000-1092-5 jaarrekeningenrecht een correcte

< Barcode al aangepast volgens e-mail

An Vermaercke van 4/9/19 ‘met zonder haakje’

jaarrekening op te stellen.

9 789400 010925

www.intersentia.be

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De

Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische

en internationale boekhoudpraktij k.

Met tal van verhelderende praktijkvoorbeelden.

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

Vennootschapsboekhouden

E. De Lembre

P. Everaert

J. Verhoeye

Handboek

Boekhouden

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Vennootschapsboekhouden

(inclusief verenigingen en stichtingen)

5e

editie

Bestel online

19


BEDRIJF | Accountancy

Handboek Boekhouden –

Consolidatie

Derde editie

ERIK DE LEMBRE, SADI PODEVIJN, PATRICIA EVERAERT

en JAN VERHOEYE

Reeks Handboek Boekhouden

2022 | ISBN 978-94-000-1406-0 | xiv + 414 blz. | paperback

Prij s: € 105 | Studentenprij s: € 47

In dit boek ligt de klemtoon op de consolidatietechniek en

de bijhorende -boekingen. De auteurs nemen de geconsolideerde

jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de

Belgische regelgeving, als uitgangspunt en verduidelij ken a.d.h.v.

voorbeelden gelij kenissen en verschillen met de internationale

rapporteringsstandaarden IAS/IFRS.

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik

De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de

Belgische en internationale boekhoudpraktij k.

Opbouwende cijfervoorbeelden maken het boek geschikt

voor zelfstudie.

Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

Bestel online

Handboek Boekhouden –

Enkelvoudig boekhouden

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer

Enkelvoudig boekhouden

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw

en de kleine vzw

Kleine ondernemingen en vzw's mogen hun financiële administratie

organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en

zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek

behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de

daaraan gekoppelde financiële rapportering.

Derde editie

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE

De andere titels in deze reeks:

Reeks Handboek Boekhouden

Belgisch boekhoudrecht

Dubbel boekhouden

Basisbeginselen

2021 | ISBN 978-94-000-1345-2 | xiv + 142

Vennootschapsboekhouden

blz. | paperback

(inclusief verenigingen en stichtingen)

IFRS

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 28

Essentiële begrippen en standaarden

Consolidatie

De auteurs behandelen uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige

boekhouding voor kleine ondernemingen en vzw’s en de daaraan

gekoppelde financiële rapportering.

ISBN xxx-xx-000-xxxx-x

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. em. dr. Erik De Lembre

is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en

internationale boekhoudpraktij k.

Met geactualiseerde modellen en een uitgewerkte casus.

Enkelvoudig boekhouden

E. De Lembre P. Everaert J.Verhoeye

Handboek

Boekhouden

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Enkelvoudig boekhouden

Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer

en de kleine vzw

3e

editie

Bestel online

20


BEDRIJF | Accountancy

Basisboekhouden

Van begin- tot eindbalans

Basisboekhouden Basis 4e druk NW LOGO.qxp_Opmaak 1 26-11-19 15:15 Pagina 1

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de

Vierde editie

onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie.

Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht

van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te

ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE

nemen.

COPPENS,

In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als

CARINE PATFOORT en SADI PODEVIJN

aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie

in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat

wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden

2020 | ISBN 978-94-000-1086-4 | xvi + 378 blz. | paperback

verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming

in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 51

begrijpen en te kunnen beoordelen.

Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de implementatie

van de Europese Boekhoudrichtlijn in de Belgische regelgeving (de wet

en het KB van 18 december 2015).

Met dit boek verwerft u efficiënt de basiskennis Bij dit boek zijn extra elektronische die nodig oefeningen verkrijgbaar. is om

financiële gegevens van een onderneming in een balans en een

resultatenrekening samen te brengen, te begrij pen en te kunnen

beoordelen. De auteurs behandelen de boekhoudkundige verwerking

van dagelij kse handelingen als aankopen, verkopen, financiële

verrichtingen en personeelsadministratie.

ISBN 978-94-000-0712-3

9 789400 007123

www.intersentia.be

Stapsgewijze opbouw a.h.v. praktij kvoorbeelden.

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschapen

en verenigingen.

Met online oefeningen voor studenten.

Basisboekhouden Van begin- tot eindbalans

E. De Lembre R. Caen C. Coppens

C. Patfoort S. Podevijn

Basisboekhouden

Van begin- tot eindbalans

Erik De Lembre

Renate Caen

Carine Coppens

Carine Patfoort

Sadi Podevijn

4e

editie

Bestel online

Boekhouden in essentie

Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders

Vij fde editie

JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE

Reeks In essentie

2019 | ISBN 978-94-000-1103-8 | xi + 235 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 30

Dit boek biedt de niet-boekhouder en student inzicht in de

basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit,

continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten de

inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRSnormen.

Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktij kvoorbeeld.

Meest voorkomende transacties met voorbeelden.

Met oefeningen voor zelfstandige verwerking.

Toegankelijke inleiding voor niet-boekhouders.

Bestel online

21


BEDRIJF | Accountancy

Ondernemingsboekhouden

Van boekhouding tot jaarrekening

Ondernemings

boekhouden

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen.

Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het

wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding

Tweede editie

bondig uitgelegd.

Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen

betreffende het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De

JEAN PIERRE VINCKE

meeste rubrieken uit de jaarrekening worden besproken, met aandacht voor de waarderingsregels

en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het jaarverslag wordt

aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.

De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ont-

2020 | ISBN 978-94-000-1130-4 | xlviii + 742 blz. | paperback

Prij s: € 114 | Studentenprij s: € 47

breken. Een afzonderlijk deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen, hun

belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende kapitaal en kapitaalwijzigingen.

Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

en bijkantoren gedefinieerd.

Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan

gegeven? Zowel fusies en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of

ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie worden hier boekhoudkundig

onder de loep genomen.

De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.

Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen

en stichtingen aan bod.

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding,

de opmaak en neerlegging adviezen van de Commissie de voor jaarrekening, Boekhoudkundige Normen. Hierdoor is dit handboek het belang

De auteur houdt in dit werk rekening met de wet en het KB van 18 december 2015

tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU de Belgische wetgeving. Deze uitgave is

dan ook uitermate actueel, waarbij telkens gesteund wordt op wettelijke bepalingen en

niet alleen geschikt voor studenten, maar is het tevens onmisbaar voor de beoefenaars

van de cijferberoepen en nuttig voor juristen betrokken bij de financiële rapportering

van vennootschappen.

van het jaarverslag, de controle blij ft en de openbaarmakingsverplichtingen.

Verder bespreekt hij de belangrij kste kenmerken en

bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wij zigingen hieraan voor

de diverse vennootschaps vormen, de boekhoudkundige implicaties

van verschillende reorganisaties.

Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen

van vennootschappen en verenigingen.

Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Jean Pierre Vincke

Ondernemingsboekhouden:

van boekhouding tot jaarrekening

Ondernemings

boekhouden

Ondernemingsboekhouden:

van boekhouding

tot jaarrekening

Jean Pierre Vincke

TWEEDE EDITIE

Bestel online

Analytisch boekhouden en kostencalculatie

Analytisch

boekhouden en

kostencalculatie

Vij ftiende editie

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk uitgebreid de problematiek van

de analytische boekhouding en de kostencalculatie.

Het boek vangt aan met een algemene afbakening van het terrein van de analytische

WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE boekhouding LEMBRE, en de kostencalculatie (deel 1) PATRICIA

en met een studie van de kostensoorten

(deel 2). Daarna wordt de traditionele benadering van full costing besproken in deel 3,

waarbij zowel de techniek van de kostenverdeelstaat, de resultaatbepaling als de journaalposten

uit een autonome analytische boekhouding stapsgewijs aan bod komen.

EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en

Het

CARINE

vierde deel herneemt de full costing-benadering,

PATFOORT

maar met een uitbreiding naar

verschillende typologieën van industriële productieprocessen. In deel 5 wordt de techniek

van activity-based costing besproken en geïntegreerd in de kostenverdeelstaat en

de autonome analytische boekhouding. Ten slotte behandelen de auteurs direct costing

(deel 6) en standaardkostencalculatie (deel 7). In dit laatste deel komt ook de verschillenanalyse

uitgebreid aan bod.

2020 | ISBN 978-94-000-1176-2 | xx + 540 blz. | paperback

Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek

voor verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs en voor mensen uit

Prij s: € 81 | Studentenprij s: € 55

de praktijk die wat meer achtergrond willen bij de implementatie van een costing- of

controlling-module in een ERP-pakket.

In Analytisch boekhouden en kostencalculatie behandelen de

auteurs uitgebreid de full costing-benadering, de techniek van

Activity-Based Costing, direct costing en standaardkostencalculatie

met verschillenanalyse.

Hét handboek voor studenten uit het economisch hoger

onderwij s en voor lezers uit de praktij k die meer achtergrond

willen bij de implementatie van een costing- of controllingmodule

in een ERP-pakket.

Werner Bruggeman Erik De Lembre

Patricia Everaert Sophie Hoozée

Carine Patfoort

Analytisch boekhouden en kostencalculatie

Analytisch

boekhouden en

kostencalculatie

Analytisch boekhouden

en kostencalculatie

Werner Bruggeman

Erik De Lembre

Patricia Everaert

Sophie Hoozée

Carine Patfoort

VIJFTIENDE EDITIE

Bestel online

22


BEDRIJF | Accountancy

Grondslagen financieel boekhouden

Tweede editie

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en

MARLEEN WILLEKENS

2021 | ISBN 978-94-000-1131-1 | xii + 356 blz. | paperback

Grondslagen financieel boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden

en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de

boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter

de boekhoudkundige Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 37

cijfers.

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van

de KU Leuven.

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

In het eerste deel van dit boek introduceren

van de KU Leuven.

de auteurs stapsgewijs

de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

van de KU Leuven.

deel zoomen zij in op het thema van de accountingflexibiliteit, de

waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële

en immateriële vaste activa.

Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces

inzichtelij k maken.

Bij zonder toegankelijke en grondige inleiding.

ANN GAEREMYNCK

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE

MARLEEN WILLEKENS

GRONDSLAGEN

FINANCIEEL BOEKHOUDEN

GRONDSLAGEN

FINANCIEEL

BOEKHOUDEN

ANN GAEREMYNCK

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE

MARLEEN WILLEKENS

Tweede editie

Bestel online

Financieel boekhouden

Derde editie

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en

MARLEEN WILLEKENS

2020 | ISBN 978-94-000-1132-8 Financieel | boekhouden xxiv is bestemd + voor 530 studenten hoger blz. onderwijs en | voor paperback

diegenen die

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 47

zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand

van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische

boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.

Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitvoerig

aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen

van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van

In dit boek bespreken de auteurs de KU uitvoerig Leuven. alle rubrieken van de

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

van de KU Leuven.

jaarrekening en de bij behorende rekeningen, met verwij zingen

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

van de KU Leuven.

naar het boekhoudrecht en naar adviezen van de Commissie

voor Boekhoudkundige Normen.

ANN GAEREMYNCK

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE

MARLEEN WILLEKENS

FINANCIEEL BOEKHOUDEN

FINANCIEEL

BOEKHOUDEN

ANN GAEREMYNCK

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE

MARLEEN WILLEKENS

Derde editie

Vele voorbeelden verduidelij ken de boekhoudkundige technieken

en de Belgische boekhoudregels.

Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

Bestel online

23


BEDRIJF | Accountancy

Financiële analyse van de

jaarrekening toegepast

NIEUWE EDITIE 2023

Een in detail uitgewerkte case, gebaseerd op

een bestaande Vlaamse onderneming, leidt tot

een grondig inzicht in de financiële analyse van

de jaarrekening.

Met dit handboek in de reeks Toegepast leert

de student op een praktijkgerichte manier de

gepubliceerde jaarrekening en dus de financiële

gezondheid van een onderneming te analyseren

en te interpreteren. Hij leert de cij fers in de juiste

context te plaatsen en onderlinge verbanden te

duiden.

Bestel online

Over de auteurs

Carine Coppens is opleidingshoofd

Financieel Management aan

HoGent en doceert Accountancy

en fiscale opleidingsonderdelen in

de bacheloropleiding Bedrij fsmanagement.

Mieke Kimpe is lector aan de Associatie

Antwerpen in de opleiding

Bedrij fsmanagement. Daarnaast

is zij docent in het volwassenenonderwij

s en zelfstandig consultant

in de financiële adviesverlening.

Uitgelezen lesmateriaal voor

studenten Accountancy-

Fiscaliteit, Financiën en

verzekeringen en

KMO-management.

Zevende editie

CARINE COPPENS en MIEKE KIMPE

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1587-6

ca. 400 blz. | paperback

Prij s: € 58 | Studentenprij s: € 37

24


BEDRIJF | Accountancy

Computerboekhouden met Octopus

(met documentenbundel)

Vij fde editie

MARIEKE VAN BEYLEN, FILIP DE MAESENEER en WOUTER

BELLEKENS

2022 | ISBN 978-94-000-0907-3 | xxii + 282 blz. | paperback

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 35

Dit handboek is een ‘hands-on’ onderdompeling in de online

boekhoudsoftware Octopus. In een eenvoudige starterscase leert

u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een

uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma

aan veelvoorkomende moeilij kheden.

Snel en met inzicht de boekhouding leren organiseren.

Actieve en creatieve benadering.

Met gratis studentenaccount Octopus voor de casestudy.

Bestel online

Computerboekhouden met WinBooks

(met documentenbundel)

MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER

2015 | ISBN 978-94-000-0507-5 | xxii + 442 blz. | paperback

Prij s: € 74 | Studentenprij s: € 35

Met dit boek maakt de lezer zich vertrouwd met de gebruiksvriendelijke

en dynamische computersoftware WinBooks.

De lezer werkt zich vlot door een brede waaier van functies,

registraties en rapporten. Met een starterscase leert men basistransacties

verwerken. Met de levensechte en uitdagende case

die daarop volgt, wordt een breed gamma aan veelvoorkomende

complexere situaties en geavanceerde technieken getraind.

Leer een boekhouding efficiënt en met inzicht organiseren.

Zowel geschikt als eerste kennismaking met boekhoudsoftware

en als voor de verdieping van online boekhoudvaardigheden.

Met gratis studentenaccount WinBooks voor de casestudy.

Bestel online

25


BEDRIJF | Management accounting

Handboek Management Accounting

Twaalfde editie

PATRICIA EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en WERNER

BRUGGEMAN

2022 | ISBN 978-94-000-1440-4 | xxxii + 476 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37

Dit handboek bevordert het inzicht in de techniek van kostprijsberekening

en het gebruik ervan bij managementbeslissingen. De

auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie,

historische kostprij sberekening en resultaatbepaling,

gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bij het nemen van

beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.

Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in

de wij ze van kost- en winstbepaling.

Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bij het

instuderen van de stof.

Manage

ment

Accoun

ting

Patricia Everaert

Sophie Hoozée

Werner Bruggeman

TWAALFDE EDITIE

Handboek

Management Accounting

Bestel online

Management Control

Concepts, Methods and Practices

WERNER BRUGGEMAN, SOPHIE HOOZÉE en

REGINE SLAGMULDER

2018 | ISBN 978-1-78068-451-2 | 316 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37

Management Control: Concepts, Methods and Practices conceptualises

management control concepts, methods and practices

used by C-level executives and controllers in managing financial

and strategic performance. It shows how these performance

control processes can be integrated in order to create and

improve internal strategic alignment.

Up-to-date overview of the concepts, methods and practices

of management control.

Inclusion of psychological theories about the relationship

between motivation and management control.

Clarifying case examples from practice.

Intended for business and management control courses, as

well as for the workplace. Bestel online

26


BEDRIJF | Fiscaliteit

Handboek vennootschapsbelasting 2023-2024

NIEUWE EDITIE 2023

INGE VAN DE WOESTEYNE

Reeks Fiscale Handboeken

2023 | ISBN 978-94-000-1617-0 | ca. 600 blz. | paperback

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 37

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting

volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke

antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zij n de belastbare

winsten? Wat zij n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en

aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat

wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij

herstructureringen.

Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fiscaaltechnisch

moeilij ke regimes.

Volledig geactualiseerd.

Bestel online

Handboek personenbelasting 2023-2024

NIEUWE EDITIE 2023

INGE VAN DE WOESTEYNE

Reeks Fiscale Handboeken

2023 | ISBN 978-94-000-1616-3 | ca. 800 blz. | paperback

Prij s: € 98 | Studentenprij s: € 42

Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het

standpunt van de fiscale administratie en vanuit de interpretatie

ervan in de fiscale rechtspraak. Het geeft duidelijke antwoorden

op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting?

Wat met de inkomsten uit roerende goederen en

kapitalen? Welke zij n de verschillende soorten beroepsinkomsten

en voorheffingen?

Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zij n

kennis van de materie kan testen.

Overzichtelijke omschrij ving van de basisregels én diepgaande

gespecialiseerde informatie.

Bestel online

27


BEDRIJF | Fiscaliteit

Handboek registratierechten

Derde editie

ASTRID PEETERS en TIM WUSTENBERGHS

Reeks Fiscale Handboeken

2023 | ISBN 978-94-000-1138-0 | xx + 368 blz. | paperback

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37

In het Handboek registratierechten vindt de lezer een goed

gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen

en in het Brussels Hoofdstedelij k Gewest. De auteurs verwij zen

naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de belangrij kste

rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrij vingen in

verband met de betrokken materie.

NIEUWE EDITIE 2023

Intersentia Fiscale Handboeken

Astrid Peeters Tim Wustenberghs

Handboek registratierechten

Derde editie

Registratie

rechten

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en

aanknopingspunten te vinden tot het oplossen ervan.

Voor studenten en beroepsmensen zoals accountants, boekhouders,

notarissen en advocaten.

Bestel online

Handboek btw 2023-2024

NIEUWE EDITIE 2023

MARC GOVERS, FRANK BORGER en PETER RAES

Reeks Fiscale Handboeken

2023 | ISBN 978-94-000-1615-6 | ca. 660 blz. | paperback

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 40

In dit handboek verhelderen de auteurs de toepassing van de

complexe btw-regelgeving. Het boek geeft duidelijke antwoorden

op btw-vragen als: Wie is btw-plichtig? Welke handelingen

zij n onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling

plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er

recht op vrij stelling en wie moet de btw voldoen?

Bij zonder goed gestructureerd en toegankelijk.

Oefeningen achteraan in het boek helpen de student bij het

instuderen van de stof.

Volledig geactualiseerd.

Bestel online

28


BEDRIJF | Fiscaliteit

Handboek Vlaamse erfbelasting

Tweede editie

AYFER AYDOGAN

Reeks Fiscale Handboeken

2023 | ISBN 978-94-000-1441-1 | x + 234 blz. | paperback

Prij s: € 110 | St udentenprij s: € 37

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig

maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De

auteur verwij st naar de toepasselij ke wettelij ke bepalingen, de

belangrij kste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktij k van de

Vlaamse belastingdienst.

De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en

aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.

Volledig geactualiseerd tot november 2022 en voorzien van

praktij kvoorbeelden en oefeningen.

Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de

advocatuur, het bedrij fsleven en de juridische adviesverlening.

Intersentia Fiscale Handboeken

Ayfer Aydogan

Vlaamse

erfbelasting

Handboek Vlaamse erfbelasting

Tweede editie

Bestel online

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid

HERMAN DE CNIJF (ed.)

Reeks Fiscale Handboeken

Ondernemers staan tijdens de start, het leven en Het boek sluit af met de laatste levensfase van

aan het einde van hun onderneming meer dan de vennootschap: de reorganisatie, de vereffening

2022 | ISBN 978-94-000-1427-5 eens voor | beleidsbeslissingen xxii + met fiscale 418 gevolgen. blz. of de overdracht. | paperback

Ze moeten in elke levensfase van hun zaak goed

geïnformeerde keuzes maken.

Dit handboek is geschreven voor de student en

Prijs: € 87 | Studentenprijs: € 37

de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar

In de aanvangsfase van de startende onderneming

is de keuze tussen een eenpersoonszaak en een

vennootschap belangrijk, zijn de bestaande

stimulansen voor startende ondernemingen

een onderzoek waard en buigt men zich over de

mogelijke financieringsvormen via eigen of

De auteurs van dit handboek putten voor hun

Ondernemers staan tij dens de start, vreemd vermogen. het leven en bijdrage aan dit boek uit het hun jarenlange einde

ervaring

en opgebouwde expertise in de fiscale praktijk.

Tijdens het leven van een vennootschap hebben Zij zijn eveneens verbonden als docent aan de

beslissingen over investeren, waardering van

postgraduaatsopleiding Fiscaal Recht & Fiscale

van hun onderneming meer dan

voorraad,

eens

bezoldigingspolitiek

voor

en pensioenopbouw

beleidsbeslissingen

Praktijk aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, waar

fiscale consequenties. Dochterondernemingen zij dit handboek gebruiken als studiemateriaal

of holdingstructuren zijn het logische gevolg van voor hun studenten.

met fiscale gevolgen. Ze maken een in rendabele elke activiteit of van levensfase de afsplitsing van van hun zaak

vermogens en aansprakelijkheden.

belangrij ke keuzes. De auteurs behandelen daarom de opties van

de startende ondernemers, beslissingen Andere titels in de reeks Fiscale over Handboeken: zaken als investeren,

> Handboek btw

voorraadwaardering, bezoldigingspolitiek, holdingstructuren of

> Handboek douane en internationale handel

> Handboek fiscale procedure btw

afsplitsing van vermogens en aansprakelij > Handboek fiscale procedure kheden. inkomstenbelastingenZe sluiten af

> Handboek internationaal en Europees belastingrecht

met de reorganisatie, vereffening > Handboek of personenbelasting overdracht.

> Handboek registratierechten

> Handboek vennootschapsbelasting

> Handboek Vlaamse erfbelasting

inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te

beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar

nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug

te vinden.

Een bron van inspiratie voor de student en voor de fiscale

beroepsbeoefenaar die de fiscale impact in eigen dossiers wil

beoordelen.

ISBN 978-94-000-1427-5

Met verwij zing naar originele bronnen in voetnoten.

9 789400 014275 intersentia.be • jurisquare.be

H. De Cnijf (ed.)

Handboek fiscaal

ondernemingsbeleid

Intersentia Fiscale Handboeken

Fiscaal

ondernemings

beleid

Herman De Cnijf (ed.) Frederik De Graeve Olivier De Keukelaere

Pieter Gillemon Patrick Huybrechts Filip Vandenberghe

Philippe Vandevoorde Carl Van Biervliet Peter Verbanck

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid

Bestel online

29


BEDRIJF | Fiscaliteit

Handboek fiscale procedure btw

Derde editie

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE

Reeks Fiscale Handboeken

2021 | ISBN 978-94-000-1135-9 | xvi + 262 blz. | paperback

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 33

In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling

inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de

bewij smiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling

en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de

belastingplichtige.

Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.

Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.

Bestel online

Handboek fiscale procedure

inkomstenbelastingen

Dertiende editie

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE

Reeks Fiscale Handboeken

2022 | ISBN 978-94-000-1468-8 | xvi + 410 blz. | paperback

Prij s: € 87 | Studentenprij s: € 37

Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt een

duidelijk overzicht van alle elementen van de fiscale procedure

op het vlak van de inkomstenbelastingen. Het boek bevat een

reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan

worden geconfronteerd bij het vervullen van zij n fiscale verplichtingen.

Overzichtelij k gestructureerd en voorzien van talrijke voorbeelden

en modellen.

Ideaal studieboek en gebruiksvriendelijke handleiding voor

belastingplichtigen en fiscalisten.

Volledig geactualiseerd.

Bestel online

30


BEDRIJF | Fiscaliteit

Vennootschapsbelasting

toegepast 2023

NIEUWE EDITIE 2023

Reeks Toegepast

PAUL BEGHIN, ANNELIES ROGGEMAN en ISABELLE

VERLEYEN

2023 | ISBN 978-94-000-1581-4 | xxviii + 330 blz. | paperback

Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 37

Vennootschapsbelasting toegepast benadert de materie van de vennootschapsbelasting

gestructureerd en op een originele manier. De auteurs combineren het juridische

uitgangspunt met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het

boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en

verwijzingen naar de rechtspraak.

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting,

het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare

beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald

en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt

aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de

verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. Deze nieuwe editie belicht

tevens de meest relevante maatregelen n.a.v. de coronapandemie.

De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate

interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen

die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.

In Vennootschapsbelasting toegepast Paul Beghin is 2023 emeritus gewoon bespreken hoogleraar van de UGent; hij is thans de als gastprofessor

verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn interesses gaan

auteurs

naar het boekhoudrecht, de naar onderzoek inzake

‘accounting and tax’, het bijzonder inzake transfer pricing.

het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling

van het belastbaar inkomen, aftrekbare wetenschappen met het proefschrift Essays niet-aftrekbare

on the Common Consolidated Corporate

Annelies Roggeman studeerde in 2004 af als handelsingenieur aan de UAntwerpen.

Vervolgens promoveerde zij aan de UGent tot doctor in de toegepaste economische

Tax Base. Momenteel is zij hoofddocent bij de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering

en Fiscaliteit aan de UGent.

beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet.

Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen:

Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de

verschuldigde vennootschapsbelasting?

Paul Beghin, Annelies Roggeman

en Isabelle Verleyen

Vennootschapsbelasting toegepast 2023

Paul Beghin, Annelies Roggeman en Isabelle Verleyen

Vennootschapsbelasting

toegepast 2023

Talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak

ISBN 978-94-000-1581-4

illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal

Editie 2023

recht.

Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante

bedrijfseconomische inzichten. Bestel online

Successieplanning in de praktijk

DIETER BOSSUYT, KRISTOF

Is bij mij alles goed geregeld?

DELOBELLE,

Wat gebeurt er met mijn vermogen als

STEF

ik huw, kinderen krijg, een huis

koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als iets

me overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een

MANNAERTS en VEERLE helder antwoord. WANZEELE

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.

• Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven

2022 | ISBN 978-94-000-1466-4

• Geïllustreerd met schema’s

| xiv

die de juridische

+ 270

wetmatigheden

blz.

verduidelijken

| paperback

• Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals

Prijs: € 72 | Studentenprijs: € Docenten 37die dit boek voorschrijven aan hun studenten, kunnen via www.intersentia.be

contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het online lesmateriaal.

Kristof Delobelle is vennoot

Stef Mannaerts is expert fiscale

Is bij mij alles goed geregeld?

van

Wat

Lemon Consult.

gebeurt

Hij begeleidt

ruim 25 jaar families bij

Consult en lector-onderzoeker

er

en

met

familiale planning


bij Lemon

n vermogen

hun fiscale en familiale planning.

Hij de bezieler van het

sche vakken (Financial Planning,

aan UCLL. Hij doceert economi-

als ik huw, kinderen krij g, een huis opleidingstraject koop, ‘Start to Plan’ een onderneming Cost- en Management Accounting

en Beleggen) en richt zich

heb,

waarin hij accountants, bankiers

en verzekeringsmakelaars praktijkgericht

bescherm opleidt op vlak van ik wie lijk op en bedrijfsovernames. wat me lief is

met zijn onderzoek voorname-

met pensioen ga of sterf? Hoe

pensioen- en successieplanning.

Dieter Bossuyt is adviseur fiscaliteit

en familiale planning bij

woordelijk voor de richting

Veerle Wanzeele is verant-

als er wat gebeurt? Op deze en vele andere vragen – die iedereen

Lemon Consult en gastdocent in

Financiën & Verzekeringen aan

het postgraduaat Vermogens-

HoWest en doceert Financiële

zich zou moeten stellen – geven en successieplanning de auteurs aan de een planning helder en Verzekeringen. antwoord.

Vives Brugge Business School.

Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrij pelij k.

Met talloze voorbeelden uit het dagelij ks leven.

Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden

verduidelij ken.

Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals.

ISBN 978-94-000-1466-4

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele

Successieplanning in de praktijk

Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle,

Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele

Successieplanning

in de praktijk

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

31


BEDRIJF | Financiering

Financieel beheer voor KMO’s

Derde editie

EDDY LAVEREN, SVEN DAMEN en PETER-JAN ENGELEN

2022 | ISBN 978-94-000-1437-4 | xvi + 478 blz. | paperback

Prij s: € 55 | Studentenprij s: € 39

In Financieel beheer voor KMO’s behandelen de auteurs de

belangrij kste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering

(corporate finance). Zowel financierings- als investeringsbeslissingen

komen aan bod.

Zeer toegankelijk basiswerk met de juiste mix van theoretische

onderbouw en praktische toepasbaarheid.

Geïllustreerd met cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch

onderzoek.

Met talrijke literatuurreferenties voor verdere studie.

Eddy Laveren

Sven Damen

Peter-Jan Engelen

DERDE EDITIE

Finan

cieel

be

heer

Financieel beheer voor KMO’s

Bestel online

Financial Management in Practice

Third edition

RUDY AERNOUDT

2023 | ISBN 978-1-83970-210-5 | ca. 420 blz. | paperback

Prij s: € 68 | Studentenprij s: € 37

In Financial Management in Practice the author discusses the

basic concepts of financial management, optimal financing,

the valuation of enterprises and all forms of debt financing.

Also, mezzanine financing, formal and informal venture capital,

including business angels and crowdfunding, IPO, are explained.

A review of the Basel Accords concludes this book.

Practical approach with clarifying cases and exercises.

Glossary and solutions of the exercises at the end of the book.

NIEUWE EDITIE 2023

Finan

cial

Manage

ment

Rudy Aernoudt

THIRD EDITION

Financial Management

in Practice

Bestel online

32


BEDRIJF | Financiering

Corporate Finance

Second edition

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE en

CYNTHIA VAN HULLE

2023 | ISBN 978-1-83970-211-2 | xxvi + 448 blz. | paperback

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59

This textbook discusses the sources of funding and capital

structure of corporations (excluding financial institutions). After

an introduction on the objectives and functions of corporate

finance, the following topics are covered: investment analysis

and minimum investment return requirement, capital structure

and dividend policy, long- and medium-term financing, working

capital valuation, international financial policy and other specific

financial topics.

Corporate

Finance

Marc Deloof, Sophie Manigart,

Hubert Ooghe en Cynthia Van Hulle

Corporate Finance

NIEUWE EDITIE 2023

Corporate Finance

Marc Deloof

Sophie Manigart

Hubert Ooghe

Cynthia Van Hulle

SECOND EDITION

The authors link theoretical insight to practical cases.

Written for financial professionals and (post)university

students.

Bestel online

Handboek bedrijfsfinanciering

Theorie en praktijk

NIEUWE EDITIE 2023

Zesde editie

MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE

en CYNTHIA VAN HULLE

2023 | ISBN 978-94-000-1609-5 | ca. 530 blz. | paperback

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 59

Na een inleiding over doelstellingen en functie van het financieel

beleid van een onderneming (met uitzondering van financiële

instellingen), komen de volgende topics aan bod: waardering,

investeringsbeslissing en minimumrendementseis, kapitaalstructuur

en dividendpolitiek, financiering op lange en middellange

termij n, beheer van nettobedrij fskapitaal en enkele bij zondere

aspecten.

Met actuele voorbeelden om theoretisch inzicht te koppelen

aan praktische toepassingen.

Bestemd voor financiële professionals en studenten in het

(post)universitair onderwij s.

Bestel online

33


BEDRIJF | Financiering

Financieel beleid in de onderneming

toegepast

Derde editie

KURT KEGELS, MIEKE KIMPE en JEROEN PEETERS

Reeks Toegepast

2022 | ISBN 978-94-000-1446-6 | xvi + 352 blz. | paperback

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 37

In dit boek belichten de auteurs het financieel beleid van een

onderneming, van de oprichting tot de overname of beursintroductie

ervan. Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de

student op een praktijkgerichte manier het financieel beleid van

een onderneming uit te tekenen en te analyseren.

Een praktische casestudy over een onderneming in drie

levensfasen maakt de theorie inzichtelij k.

Ondersteunt jonge ondernemers bij de opstart van een eigen

bedrij f.

Met nieuwe online oefeningen voor studenten.

Kurt Kegels, Mieke Kimpe en Jeroen Peeters

Financieel beleid

in de onderneming

toegepast

Derde editie

Bestel online

Financieel management toegepast

Hoe financier ik mijn onderneming?

NIEUWE EDITIE 2023

Vierde editie

RUDY AERNOUDT

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1642-2 | ca. 450 blz. | paperback

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37

In dit boek in de reeks Toegepast bespreekt de auteur de

basisconcepten van het financieel management, de optimale

financiering en waardebepaling van een onderneming en alle

vormen van schuldfinanciering, met nadruk op de belangrij kste

financieringsbronnen. Verder behandelt hij mezzaninefinanciering,

business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie

en hij besluit met een bespreking van de Bazel-akkoorden.

Rudy Aernoudt

Financieel

management

toegepast

Bij zonder praktische benadering met concrete cases en

oefeningen.

Glossarium en oplossingen van de oefeningen achteraan in

het boek.

Vierde editie

Bestel online

34


BEDRIJF | Financiering

Financiële analyse van de vennootschap

Theorie en toepassing op de jaarrekening

volgens Belgian GAAP en IFRS (twee delen)

Zesde editie

HUBERT OOGHE, HEIDI VANDER BAUWHEDE en

CHARLES VAN WYMEERSCH

2021 | ISBN 978-94-000-1139-7 | xxvi + 396 en x + 246 blz.

paperback

Prij s: € 109 | Studentenprij s: € 60

Dit boek biedt een gestructureerd overzicht van de diverse technieken

van financiële analyse. Naast het Belgische jaarrekeningenmodel

(micro, verkort, volledig en geconsolideerd), besteden de auteurs uitgebreid

aandacht aan de financiële analyse van het IFRS-jaarrekeningenmodel,

waardoor de lezer inzicht krijgt in de verschillen tussen

de Belgische en internationale financiële rapporteringsstandaarden.

Financiële

Analyse

DEEL 1

Financiële analyse

van de vennootschap

Theorie en toepassing op de jaarrekening

volgens Belgian GAAP en IFRS

Hubert Ooghe

Heidi Vander Bauwhede

Charles Van Wymeersch

ZESDE EDITIE

Al jarenlang het standaardwerk over financiële analyse.

Een uitgewerkt praktij kvoorbeeld confronteert de student

meteen met de praktij k.

In het Frans beschikbaar onder de titel Traité d’analyse financière –

Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

Bestel online

Business Valuation

Using Financial Analysis to Measure

a Company’s Value

Third edition

GUY PARMENTIER en BART CUYPERS

2017 | ISBN 978-1-78068-448-2 | x + 318 blz. | paperback

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 37

What determines a company’s financial health and what drives

company value? Insight in financial analysis is indispensable for

making good strategic decisions. The authors first present the

essentials of financial analysis and business valuation. They then

show the reader how to use the output of financial analyses to

challenge forecasted data.

Accessible language and clearly structured approach.

Dynamic financial toolset enables readers to get to the heart

of the (financial) matter.

Bestel online

35


BEDRIJF | Human Resource Management

Human Resource Management

in essentie

NIEUWE EDITIE 2023

Praktijkgericht handboek met tal van voorbeelden

en actuele cases, gefundeerd op

wetenschappelij ke literatuur.

Met online oefeningen voor studenten.

Geschikt voor praktijkmensen en studenten

die een brede en sterke basis in HRM willen

verwerven.

In Human Resource Management in essentie

behandelt de auteur de belangrij kste aspecten van

HRM: van werving en selectie over socialisatie en

leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en

het omgaan met ontslag.

Bestel online

Over de auteur

Ralf Caers is professor HRM

en hoofd van de vakgroep

Work & Organisation Studies

aan de KU Leuven, Ehsal

Management School en

UHasselt. Hij is columnist voor

het vakblad HRMagazine en zaakvoerder van de

coachingpraktij k Passiemento.

Reeds meer dan 12.000

verkochte exemplaren!

Zevende editie

RALF CAERS

Reeks In essentie

2023 | ISBN 978-94-000-1632-3

ca. 430 blz. | paperback

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33

36


BEDRIJF | Human Resource Management

Human Resource Management:

Basics

Practical textbook backed-up with scientific

literature.

With numerous examples and up-to-date cases.

Suitable for both practitioners and students

who want to acquire a strong basic background

in HR.

In Human Resource Management Basics the author

covers the primordial HR issues such as recruitment

and selection, socialisation and leadership, improved

performance and dismissal of staff.

Ralf Caers

Human Resource

Management Basics

Third edition

Bestel online

Over de auteur

Ralf Caers is professor of HRM at

KU Leuven, Ehsal Management

School and Hasselt University.

He is head of the unit ‘Work

and Organization Studies’ at

KU Leuven, columnist for HR

Magazine, owner of the coaching firm Passiemento

and a popular public speaker on a variety of HR

topics.

“Een waardevolle

kennismaking met HR met een

goede mix van bevattelijke

inhoud en academische

onderbouwing.

” Tom Vandooren,

docent bachelor sociaal werk

Third edition

RALF CAERS

2021 | ISBN 978-1-83970-126-9

xvi + 422 blz. | paperback

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 33

37


BEDRIJF | Marketing en verkoop

Commerciële budgettering toegepast

Derde editie

Een sluitend en goed onderbouwd verkoop- en marketingbudget uitwerken vergt

heel wat bedrijfseconomisch inzicht en managementkunde. Iedere commercieel verantwoordelijke

ondervindt dagelijks het belang van een gefundeerd commercieel

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE

budget. De bedrijfsleiding beseft dat het commercieel plan en het budget de fundamenten

zijn van een gezonde bedrijfsvoering.

Reeks Toegepast

Commerciële budgettering toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om

professioneel een commercieel budget op te maken. Niet alleen wordt een stevig theoretisch

| kader viii met betrekking + 296 tot commerciële blz. budgettering | paperback

aangereikt, de auteurs

2020 | ISBN 978-94-000-1141-0

beschrijven vooral een stappenplan hoe u in de praktijk een werkbaar commercieel

budget kunt uitwerken aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal.

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 39

Dankzij de vele voorbeelden en praktijktips vormt dit handboek een werkbare checklist

voor de bedrijfsleider, de commercieel manager, de verkoop- en marketingmedewerkers

en alle geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een budgettair gezonde

economische bedrijfsvoering.

Commerciële budgettering toegepast Docenten biedt die dit handboek een verplicht uitgebreide voorschrijven aan hun studenten, en

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be

kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij toegang te krijgen tot

praktische leidraad om professioneel het een e-learning oefenpakket. commercieel Met behulp van het digitale leerplatform budget

kunnen

docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten

inoefenen.

op te maken. De combinatie van het theoretische kader m.b.t.

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale

commerciële budgettering en de praktische bedrijven. Hij gecertificeerd change insteek manager en doceert maakt aan o.a. Ehsal Management

School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur

dit

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.

boek tot een erg toegankelijk en inspirerend werkinstrument.

Prof. dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate Professor aan de Vrije Universiteit

Brussel. Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek

en onderzoekt de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en

autonome mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.

Met oefeningen en talrijke tips en voorbeelden.

Praktisch stappenplan als leidraad om zelf mee aan de slag te

gaan.

Met online oefeningen voor studenten.

ISBN 978-94-000-1141-0

Johan Vanhaverbeke en

Lieselot Vanhaverbeke

Commerciële budgettering toegepast

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke

Commerciële

budgettering

toegepast

Derde editie

Commerciële budgettering toegepast 3de editie [druk].indd 1 30/07/20 09:33

Bestel online

Marktgericht ondernemen toegepast

Pulvinar Business Game

Het bestuderen van marketingmanagement is een boeiende opgave. Zowel voor studenten

als voor bedrijfsverantwoordelijken die niet vertrouwd zijn met het commerciële

werkveld, is de Pulvinar learning marketing experience een didactisch interessante

Derde editie

manier om efficiënt en praktijkgericht de marketingconcepten te verwerven en toe

te passen.

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE

Door het spelen van deze bedrijfssimulatie verwerft de deelnemer een concreet en

duidelijk inzicht in de dynamiek van het commerciële beleid van een bedrijf. De bedrijfssimulatie

is praktijkgetrouw en simuleert de vele aspecten van het Reeks Toegepast

marketingmanagement

door de deelnemers te laten werken in een bedrijfsteam, in concurrentie

met andere teams. Het kunnen werken met de marketingmix-instrumenten in een dynamische

bedrijfsomgeving, samen met andere teamleden, waarborgt een boeiende

‘learning experience’.

De Pulvinar learning marketing experience is een web-based bedrijfssimulatie die onder

begeleiding game van ervaren marketingcoaches waarmee optimaal leerrendement je koppelt de aan

Pulvinar business game is een business

een didactisch vernieuwende en aangename leermethode.

inhoud van Marketing toegepast in de praktijk brengt. Elk team in

MSc. Hir. Johan A.M. Vanhaverbeke heeft tal van strategische en operationele commerciële

managementopdrachten uitgevoerd bij gerenommeerde (inter)nationale

bedrijven. Hij is gecertificeerd change manager en doceert aan o.a. Ehsal Management

marketingbeslissingen School, Kulak, Vives Hogeschool en SBM. Hij is als wetenschappelijk adviseur neemt

het spel vormt het management dat

verbonden aan de Belgische en Europese beroepsvereniging van marketeers.

over o.a. het productbeleid, de prij

Prof.

sstrategie,

dr. Lieselot Vanhaverbeke is Associate

de

Professor

distributieaan-

de Vrije Universiteit Brussel.

Ze doceert er Operationeel Onderzoek, Decision Analytics en Statistiek en onderzoekt

de sociaal-economische aspecten en de impact van elektrische en autonome

mobiliteit in de onderzoeksgroep MOBI.

pak, het promotiebeleid en het verkooppersoneel.

Andere titels van deze auteur(s) in dit vakgebied:

Commerciële budgettering toegepast (2020)

Johan A.M. Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke

(ISBN 978-94-000-1141-0)

Maakt uw marketinglessen interactief.

Marketing toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen (2017)

J. Vanhaverbeke, m.m.v. Madelaine Janssens en Sarah Steenhaut,

Antwerpen, Intersentia

Deelnemers ervaren aan den lijve (ISBN 978-94-000-0817-5) wat het betekent een

Verkoopmanagement toegepast: basisinzichten in verkooporganisatie,

-management en -strategie (2014)

marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren.

J. Vanhaverbeke, Antwerpen, Intersentia

(ISBN 978-94-000-0514-3)

ISBN 978-94-000-1309-4

Bent u geïnteresseerd om het Pulvinar Business Game te spelen,

neem dan contact op met Johan Vanhaverbeke voor de praktische

afspraken via johan.vanhaverbeke@pulvinar.be.

Johan Vanhaverbeke en

Lieselot Vanhaverbeke

Marktgericht ondernemen toegepast

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke

Marktgericht

ondernemen

toegepast

Derde editie

Contacteer ons

38


BEDRIJF | Marketing en verkoop

101 marketingvragen juridisch beantwoord

Vierde editie

TOM HEREMANS

2021 | ISBN 978-94-000-1343-8 | x + 316 blz. | paperback

Prij s: € 61 | Studentenprij s: € 28

Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen? Welke tekens

kun je als merk deponeren? Mogen werknemers zelf berichten

plaatsen via sociale netwerken over hun bedrij f? In 101 marketingvragen

juridisch beantwoord gidst advocaat Tom Heremans

u doorheen verschillende thema’s van het marketingrecht. De

vragen zij n gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk van

de auteur en krij gen een inzichtelij k antwoord.

Nieuw hoofdstuk over de GDPR-wetgeving en andere actuele

thema’s zoals influencer marketing.

Met praktijkvoorbeelden en cases.

Tom Heremans

101 marketingvragen

juridisch beantwoord

Vierde editie

Bestel online

Marketing toegepast

Klant- en Marktgericht Ondernemen

In het handboek Marketing toegepast – Klant- en Marktgericht Ondernemen benaderen

de auteurs marketing vanuit een holistische visie: marketing staat ten dienste van de

doelstellingen en activiteiten van de onderneming. Een helder stappenplan vormt

de ruggengraat van het boek. De lezer van Marketing toegepast leert met dit stevige

conceptuele kader en de praktische toepassingen een gefundeerd marketing- en verkoopbeleid

uit te stippelen.

Marketing toegepast verbindt jarenlange marketing- en verkoopmanagementervaring

met marketingtheorie en recente inzichten in marketing, communicatie en verkoop.

Het is bestemd voor studenten in bacheloropleidingen en voor niet-bedrijfseconomen

die een grondig inzicht in marketing willen opdoen. Ook ondernemers en

niet-marketeers kunnen met dit handboek meteen aan de slag.

Vierde editie

JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS

en SARAH STEENHAUT

Reeks Toegepast

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten,

bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be

2021 | ISBN 978-94-000-1342-1

kunnen

| xxviii

zij contact opnemen

+

met

578

de uitgeverij

blz.

om toegang

|

te krijgen.

paperback

Prijs: € 54 | Studentenprijs: € 38

Johan Vanhaverbeke is MSc. handelsingenieur en gecertificeerd interimmanager. Hij

heeft tal van strategische en operationele marketingopdrachten uitgevoerd bij grote

en middelgrote bedrijven. Hij is gastdocent aan o.a. EMS (Ehsal Management School),

de Belgian Association of Marketing – Education en gastdocent in meerdere marketingopleidingen.

Madeleine Janssens is socioloog en (kwalitatief) diagnostisch onderzoeker met een

ruime internationale ervaring in een veelheid van productcategorieën. Zij was een

van de sturende krachten achter het marktonderzoeksbureau WHY5Research en is nu

als affiliate verbonden aan Callebaut Collective. Zij is gastdocent aan EMS en gewaardeerd

spreker op nationale en internationale fora.

Prof. dr. Sarah Steenhaut is marketingstrateeg voor toonaangevende bedrijven in

B2B en B2C en professor Digital Marketing Strategies aan de UGent. Zij combineert

onderzoek en praktijkervaring bij het adviseren van organisaties in digital integrated

marketing. Medeoprichter van Callebaut Collective, een onconventioneel ecosysteem

van marketingexperten die organisaties ondersteunt bij het omarmen van chaos vanuit

de Act Human-filosofie.

Dit boek zet de lezer op weg om op basis van een helder stappenplan

een gefundeerd marketingplan en verkoopbeleid uit te

stippelen. Bedrij fsvisie, missie, doelstellingen en strategie krij gen

heel wat aandacht. Een stevig conceptueel kader en praktische

toepassingen maken van dit boek een bron van inspiratie.

De Belgian Association of Marketing heeft Marketing

toegepast gekozen als handboek voor de basisopleidingen

Marketing. Meer informatie op www.marketing.be.

Johan Vanhaverbeke

Marketing toegepast

Johan Vanhaverbeke

met bijdragen van Madeleine Janssens en Sarah Steenhaut

Marketing

toegepast

Klant- en Marktgericht Ondernemen

Met beproefd stappenplan: ‘Marketing denken en doen’.

ISBN 978-94-000-1342-1

Verkozen door de Belgian Association of Marketing als handboek

voor de basisopleidingen Marketing.

Bestemd als handige leidraad voor practici en als grondige

inleiding voor studenten.

Vierde editie

Marketing toegepast - 4de editie [druk].indd 1 29/06/2021 10:27

Bestel online

39


BEDRIJF | Logistiek management

Douane en Accijnzen

Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden.

Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande

douanekennis.

Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim

uitgebreid.

Kerstien Celis en Josse Verbeken

Douane en Accijnzen

Douane en Accijnzen is een inhoudelijk volledig

en bijzonder praktisch naslagwerk. Eerst

komen douanebeleid en betrokken partij en aan

bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde

(inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een

bespreking van de import- en exportprocedure en

het enig document, volgen oorsprong en bijzondere

regelingen (met de laatste nieuwigheden) en

tot slot een hoofdstuk over accijnzen.

Vijfde editie

Bestel online

Over de auteurs

Kerstien Celis is lector aan

Hogeschool Gent en geeft

opleidingen bij private

opleidingsverstekkers.

Josse Verbeken is adviseur bij

de Algemene Administratie

der Douane en Accij nzen en

docent aan het centrum der

beroepsopleiding. Verder

fungeert hij regelmatig als

spreker op douaneseminaries.

Hét handboek over douane

en accijnzen in ruim

10 hogescholen!

Vij fde editie

KERSTIEN CELIS en JOSSE VERBEKEN

2022 | ISBN 978-94-000-1448-0

xx + 461 blz. | paperback

Prij s: € 72 | Studentenprij s: € 35

40


BEDRIJF | Logistiek management

Spoorvervoer

Derde editie

FILIP AERTS, YVAN SMETS en JOCHEN MAES

2021 | ISBN 978-94-000-1356-8 | xx + 350 blz. | paperback

Prij s: € 66 | Studentenprij s: € 35

Met Spoorvervoer heeft u een grondig werk over goederenvervoer

per spoor in handen. De auteurs behandelen eerst de

geschiedenis en de actuele situering en vervolgens COTIF- en

CIM-regelgeving, aansprakelij kheidsregels, technische aspecten,

regelgeving over het vervoer van gevaarlij ke goederen (RID),

prij svorming, verloop van een spoorzending en afhandeling van

vervoersdocumenten.

Talrijke voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor

studenten en logistiek mede werkers in opleiding.

Met online oefeningen voor studenten.

Bestel online

Luchtvracht

Tweede editie

PETER VERSPECHT en JOHAN GUILLIAMS

2020 | ISBN 978-94-000-1175-5 | xviii + 252 blz. | paperback

Prij s: € 69 | Studentenprij s: € 35

De auteurs stellen in Luchtvracht drie thema’s centraal: luchtvrachtprocessen,

tarificatie van de vracht en goederenkennis.

O.m. de volgende onderwerpen worden behandeld:

belangrij ke organisaties en structuren, beveiliging, export, import,

claims, voortransportkosten en airport-to-airportkosten, directe

zendingen en consolidaties. De auteurs besteden aandacht aan

de toegenomen digitalisering en de focus op duurzaamheid in

de luchtvaartsector.

Met talrij ke uitgewerkte voorbeelden.

Praktisch naslagwerk voor medewerkers in de luchtvrachtsector.

Met online oefeningen voor studenten. Bestel online

41


RECHT

Algemeen 45

Publiek- en bestuursrecht 48

Codex 52

Gerechtelijk recht 53

Burgerlijk recht 54

Verzekeringsrecht 62

Recht van de intellectuele eigendom 64

Ondernemingsrecht 66

Fiscaal recht 69

Gezondheidsrecht 70

Strafrecht 71

Sociaal recht 72

Europees en internationaal recht 76


RECHT


RECHT | Algemeen

Bouw- en vastgoedlexicon

NIEUWE EDITIE 2023

HENDRIK LEURS

2023 | ISBN 978-94-000-1318-6 | ca. 1250 blz. | paperback

Prij s: € 109 | Studentenprij s: € 39

Dit lexicon omvat alle belangrij ke begrippen uit vastgoed én

bouw op zowel technisch als administratief, juridisch en financieel

vlak. Het verklaart veel voorkomende en minder frequent voorkomende

vaktermen m.b.t. vastgoed, bouw, renovatie, nieuwbouw,

bestaande en historische bouw(onder)delen.

Uniek en praktisch referentienaslagwerk voor iedereen die

betrokken is bij de bouw en het vastgoed of als student hierin

zij n toekomst plant.

Aangevuld met technische illustraties, documenten, tips en

adviezen bij bouw en nuttige websites.

Bestel online

45


RECHT | Algemeen

Handbook on Legal Methodology

From Objective to Method

LINA KESTEMONT

2018 | ISBN 978-1-78068-673-8 | xiv + 98 blz. | paperback

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 25

This Handbook on Legal Methodology carefully describes the

methodology of legal research. The author discusses different

types of research objectives, their different methodologies and

shared methodological features, which she applies in a functional

research design instrument.

With a practical methodological guide for PhD students and

legal scholars who aim to design research projects or reflect

on them.

Bestel online

De Valks Juridisch Woordenboek

Vij fde editie

BERNARD TILLEMAN, VINCENT SAGAERT en STEVEN

In alle ons omringende landen bestaan er uitstekende

verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken

LIERMAN (eds.)

onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s

Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en

de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en

2020 | ISBN 978-94-000-1146-5 Black’s law een | xii stevige + reputatie 824 genieten. blz. Vóór het | gebonden

verschijnen

van De Valks juridisch woordenboek bestond in België

een dergelijk algemeen juridisch woordenboek niet

Prij s: € 110 | Studentenprij s: – enkele € 39 sectoriële woordenboeken en lexicons niet te

na gesproken. Het nut en het succes van de buitenlandse

voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook

voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In

DE VALKS

JURIDISCH

WOORDEN-

BOEK

deze vierde herziene en uitgebreide editie wordt het bij

Dit werk bestrij kt volledig het ons geldende bij recht, ons het weze geldende van Belgische, internationale,

Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken.

recht (van

Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse

Belgische, internationale, Europese vertalingen, de belangrijkste of Vlaamse subtrefwoorden, de pertinente

wetgeving en eventuele synoniemen of verwante

oorsprong). Bij

begrippen vermeld.

elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de

Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking

tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan

belangrij kste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele

synoniemen of verwante ten behoeve begrippen van hun studenten en alumni vermeld.

en alle

de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun

medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun onderwijs,

andere

geïnteresseerden.

B. TILLEMAN

V. SAGAERT

S. LIERMAN

(EDS.)

DE VALKS

JURIDISCH

WOORDENBOEK

BERNARD TILLEMAN

VINCENT SAGAERT

STEVEN LIERMAN

(EDS.)

Vijfde herziene en uitgebreide editie

Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven

van het hoofdkwartier van de Leuvense faculteit

rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen

alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense

Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers.

Bestel online

46


RECHT | Algemeen

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans

Op basis van een corpus van statuten

PATRICIA VANDEN BULCKE en CARINE DE GROOTE

2017 I ISBN 978-94-000-0849-6 I xxii + 410 blz. | paperback

Prijs: € 86 | Studentenprij s: € 32

Dit woordenboek is gebaseerd op een corpus van Belgische en

Spaanse statuten. Het bestaat uit het woordenboek op papier

en een elektronische databank. Het bevat algemene juridische

terminologie (met termen als ‘akte’, ‘volmacht’en ‘recht’), of verbindingseenheden

(zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’) en

terminologie die nauw verband houdt met het ondernemingsrecht.

Naslagwerk voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans en

Spaans-Nederlands.

Met toegang tot de elektronische database gedurende 1 jaar:

neem hiervoor contact op met Michaël Lumingu (michael.

lumingu@ugent.be).

Bestel online

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek

HANS-WERNER AM ZEHNHOFF, HUGUES TIMMERMANS,

YVONNE SALMON en ERIKA SCHMATZ

2011 I ISBN 978-90-5095-126-5 I xii + 1.452 blz. | gebonden

Prij s: € 258 | Studentenprij s: € 95

Het vermaarde Le Docte woordenboek verklaart meer dan 25.000

juridische trefwoorden en uitdrukkingen in vier talen: het Nederlands,

het Frans, het Duits en het Engels. Het bevat registers van

de lemma’s in het Frans en het Duits.

Onmisbaar voor de rechtenstudent en de rechtspracticus.

Online toegang via ledocte.intersentia.be.

Bestel online

47


RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Energierecht in België en

Vlaanderen 2023

NIEUWE EDITIE 2023

Met verwij zingen naar relevante wetgeving en

de belangrij kste rechtsleer.

Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht

willen verkennen.

In dit boek nemen de auteurs de Belgische

(federale en Vlaamse), internationale en Europese

energieregelgeving onder de loep, met als doel

inzicht te bieden in het juridische kader van de

Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteits- en

gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen,

hernieuwbare energie en de problematiek

van rationeel energiegebruik komen aan bod.

Bestel online

Over de editor

Frederik Vandendriessche is

docent Energierecht aan de

Universiteit Gent en vennoot bij

Stibbe, waar hij de praktij kgroep

Energierecht leidt. Hij focust zich

op energiecontracten en het

regelgevend kader dat van toepassing is op de

energiesector.

Dit boek geeft een volledig,

up-to-date overzicht van de

energieregelgeving en is ook

bestemd voor niet-juristen

die het energierecht willen

verkennen.

FREDERIK VANDENDRIESSCHE (ed.),

PIETERJAN CLAEYS, CEDRIC DEGREEF,

THOMAS DERUYTTER, PAULINE VAN BOGAERT

en NATAN VERMEERSCH

2023 | ISBN 978-94-000-1630-9

xvi + 442 blz. | paperback

Prij s: € 103,50 | Studentenprij s: € 39

48


RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Milieurecht in kort bestek

NIEUWE EDITIE 2023

Derde editie

CAROLE M. BILLIET, ANNA VANHELLEMONT en BERNARD

VANHEUSDEN

Reeks Recht in kort bestek, nr. 10

2023 | ISBN 978-94-000-1148-9 | ca. 310 blz. | paperback

Prij s: € 86 | Studentenprij s: € 37

Dit boek in de reeks Recht in kort bestek wil de niet-gespecialiseerde

professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in

de beleidsmatige context, bespreken de auteurs het milieurecht

op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Zij besteden ook

uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse

Gewest.

Carole M. Billiet, Anna Vanhellemont en Bernard Vanheusden

Milieurecht

in kort bestek

Derde editie

To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrij kste

krachtlij nen en principes.

Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.

Bestel online

Omgevingsrecht in essentie

Derde editie

GEERT VAN HOORICK en LISE VANDENHENDE

Reeks In essentie

2022 | ISBN 978-94-000-1449-7 | xiii + 246 blz. | paperback

Prij s: € 57 | Studentenprij s: € 33

In Omgevingsrecht in essentie behandelen de auteurs bondig

de belangrij kste aspecten i.v.m. ruimtelijkeordeningsrecht en

milieurecht. Ze situeren het omgevingsrecht in de maatschappelij ke

context en focussen dan op onteigening, rechten van voorkoop,

eigendomsbeperkingen, omgevingsvergunning, ruimtelij ke

planning en inrichting, bescherming van het onroerend erfgoed,

sectoraal milieurecht, handhaving en informatieverplichtingen.

Geert Van Hoorick en Lise Vandenhende

Omgevingsrecht

in essentie

Met verwijzingen naar mijlpaalarresten en belangwekkende

actuele rechtspraak.

Vlot leesbaar en erg toegankelijk studieboek.

Derde editie

Bestel online

49


RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Grondwettelijk recht

Inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelij

k recht wil verdiepen en toegankelijk

handboek voor de praktij kjurist.

Stefan Sottiaux

De auteur combineert in dit werk een analyse

van het Belgische grondwettelijk recht met een

bespreking van het grondwettelij k recht op de

andere bestuursniveaus en de complexe verhoudingen

tussen de verschillende overheden. Per

thema schetst de auteur de diverse visies in de

rechtspraak en de rechtsleer. Daarnaast bevat het

boek de meest relevante passages uit de leidinggevende

arresten over het grondwettelij k recht.

Grondwettelijk recht

Tweede editie

Bestel online

Over de auteur

Stefan Sottiaux is hoogleraar

grondwettelij k recht aan de

Faculteit Rechtsgeleerdheid van

de KU Leuven en advocaat aan

de balie van Antwerpen.

Tweede editie

STEFAN SOTTIAUX

2021 | ISBN 978-94-000-1147-2

xxiv + 516 blz. | paperback

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 40

“Sottiaux’ handboek is

een onontbeerlijke en

toegankelijke gps voor wie

zich wil verdiepen in het

grondwettelijk recht in de

gelaagde rechtsorde, zoals die

in België is ontstaan.


Rik Van Cauwelaert,

De Tijd

50


RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Openbare financiën

Theorie en praktijk in België

Zevende editie

FRANK NAERT, KOEN ALGOED en JOHN CROMBEZ

2022 | ISBN 978-94-000-1502-9 | xx + 488 blz. | paperback

Prij s: € 83 | Studentenprij s: € 41

Dit multidisciplinair handboek geeft een overzicht van alle

deelgebieden en aspecten van de openbare financiën. Het uitgangspunt

van de auteurs is economisch en wordt verbreed met

aandacht voor juridische, politieke en beleidsaspecten.

Handige margewoorden en figuren helpen bij het studeren.

Volledig geactualiseerd tot juli 2022.

Bestel online

Culturele diversiteit en recht

NIEUWE EDITIE 2023

Tweede editie

SUSAN RUTTEN, ELLES RAMAKERS en

ANNICK VAN DEN ESHOF (eds.)

2023 | ISBN 978-94-000-1589-0 | ca. 300 blz. | paperback

Prij s: € 60 | Studentenprij s: € 33

Dit boek beschrij ft het Belgische (en vaak ook het Nederlandse)

recht dat van toepassing is op heel wat maatschappelijk relevante

thema’s: vrij heid van meningsuiting en van godsdienst, religieuze

echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de

werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer.

Actuele discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.

Geschreven voor beleidsmakers en juristen en voor belangstellenden.

Geschikt als studieboek in het juridisch onderwij s.

Bestel online

51


RECHT | Codex

Wetboeken op maat

een gerichte selectie van wetteksten.

een soepele, snelle samenwerking met onze

redactie.

een scherpe prij s.

een levering van het aantal gewenste exemplaren

op een adres naar keuze.

Geeft u een juridisch vak en wil u uw studenten

laten werken met een selectie van relevante

wetteksten? Door te kiezen voor een wetboek op

maat kiest u voor een betaalbare en aan uw vak

aangepaste codex.

Voorbeeld wetboek op maat

Bestel online

Meer informatie? Contacteer ons op

hoger.onderwijs@larcier-intersentia.

com.

52


RECHT | Gerechtelijk recht

Burgerlijk procesrecht

Basis met schema’s

Schema’s brengen deze rechtstak haast fotografisch

in beeld.

Bij gewerkt tot 18 augustus 2022.

Aan de hand van duidelijke en overzichtelijke

schema’s bieden de auteurs een heldere analyse

van het burgerlij k procesrecht. Deze schema’s

helpen een casus snel te positioneren in het geheel

van procesrechtelij ke regels. De basisregels van

het Gerechtelij k Wetboek worden gestructureerd

geanalyseerd en toegankelij k uitgelegd.

Bestel online

Over de auteurs

Paul Dauw is voorzitter van de

rechtbank van eerste aanleg

West-Vlaanderen. Voorheen was

hij advocaat, rechter in de

rechtbanken van koophandel te

Brugge en te Kortrij k, rechter en

beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te

Brugge, raadsheer in het hof van beroep te Gent en

vrederechter van het derde kanton Brugge. Hij

doceert burgerlij k procesrecht aan de hogeschool

VIVES te Brugge en geeft les aan het Instituut voor

Gerechtelij ke Opleiding. Hij is auteur van diverse

andere publicaties in het domein van het burgerlij k

procesrecht.

Elise Dauw is assistente aan

het Instituut voor Procesrecht

(Universiteit Gent) en bereidt een

doctoraat voor in het domein van

het burgerlij k procesrecht. Ze

doceert Burgerlij k procesrecht

aan de hogeschool VIVES te Brugge. Ze publiceert

in het domein van het burgerlij k procesrecht.

Een must-have voor advocaten,

magistraten, griffiers, én

studenten.

Zesde editie

PAUL DAUW en ELISE DAUW

2022 | ISBN 978-94-000-1464-0

xxxiv + 602 blz. | paperback

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 42

53


RECHT | Burgerlijk recht

Nieuw algemeen contractenrecht

Handboek

NIEUWE EDITIE 2023

Handboek voor nu en straks: houdt al rekening

met de voorgestelde tekst tot hervorming van

het verbintenissenrecht.

Aandacht voor het recht als instrument voor

maatschappelij ke verandering.

Duidelij k gestructureerd vanuit de chronologie

van het contract.

Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen

die in de levenscyclus van elk contract aan bod

komen: Is het contract op geldige wij ze ontstaan?

Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het

ten aanzien van partij en en derden? Wanneer is er

sprake van een contractbreuk en wat is de impact

van gewij zigde omstandigheden? Hoe kan een

partij een contractbreuk van haar medecontractant

sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het

contract stellen?

Bestel online

Over de auteurs

Ignace Claeys is hoogleraar aan

de faculteit Recht en Criminologie

van de UGent en doceert er

sinds 2002 Verbintenissenrecht.

Hij is ook voorzitter van het

Centrum voor Verbintenissen- en

Goederenrecht (CVGR). Sinds 2001 is hij tevens

advocaat aan de balie van Brussel. Als partner

bij het advocatenkantoor Eubelius begeleidt en

adviseert hij sinds 2007 met zij n team in Brussel clienten

in hun commerciële contracten en geschillen.

Thijs Tanghe is advocaat in

Brussel en legt zich toe op

het contracten- en aansprakelij

kheidsrecht en op geschillenbeslechting.

Daarnaast is hij

postdoctoraal medewerker bij

het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de

UGent de graad van doctor in de Rechten met een

proefschrift over de gedeeltelij ke ontbinding en

vernietiging van overeenkomsten.

IGNACE CLAEYS en THIJS TANGHE

2023 | ISBN 978-94-000-1576-0

xxxvi + 966 blz. | paperback

Prij s: € 255 | Studentenprij s: € 45

De auteurs besteden veel aandacht

aan recht als instrument voor

maatschappelijke verandering. In

het bijzonder voor de student is

het nuttig deze rol van het recht te

kunnen inschatten.

54


RECHT | Burgerlijk recht

Vermogensrecht in kort bestek

Zevende editie

VINCENT SAGAERT, BERNARD TILLEMAN en

ALAIN-LAURENT VERBEKE

Reeks Recht in kort bestek, nr. 8

2022 | ISBN 978-94-000-1542-5 | xxx + 536 blz. | paperback

Prij s: € 113 | Studentenprij s: € 41

In dit boek bespreken de auteurs het goederenrecht en het

contractenrecht. In deel I behandelen ze de algemene begrippen

van het vermogensrecht; deel II is gewij d aan eigendom en

eigendomsovergang. In deel III zij n de overeenkomsten inzake

gebruik en genot van een goed aan de beurt. Deel IV behandelt

de diensten- en vaststellingsovereenkomsten.

Verwerking van het nieuwe goederenrecht (wet van 4 februari

2020 houdende boek 3 “Goederen” van het BW).

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.

Bestel online

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek

Negende herwerkte editie

ALAIN-LAURENT VERBEKE, BERNARD TILLEMAN,

KWINTEN DEWAELE, MICHAEL THIELENS, NICOLAS VAN

DAMME en FREDERIC VAN DEN ABEELE

Reeks Recht in kort bestek, nr. 2

2020 | ISBN 978-94-000-1293-6 | xxxii + 324 blz. | paperback

Prij s: € 78 | Studentenprij s: € 28

In dit werk behandelen de auteurs de elementaire beginselen van

bij zondere overeenkomsten. Deel I behandelt contracten inzake

overdracht van eigendom, deel II contracten inzake genot van

eigendom en deel III dienstenovereenkomsten.

Up-to-date tot 1 augustus 2020.

Met oefeningen op het einde van elk deel, didactische

schema’s en tabellen.

De reeks Recht in kort bestek staat onder redactie van professoren

Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke.

Bestel online

55


RECHT | Burgerlijk recht

Handboek Verbintenissenrecht

NIEUWE EDITIE 2023

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht

heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen


voor

Zeer

efficiëntie en

grondig

rechtszekerheid, de autonomie

en

van

alomvattend

de mens te erkennen maatschappelijke

rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koningin-

naslagwerk.

nenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Snel raadpleegbaar dankzij het gedetailleerde

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering

en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen,

trefwoordenregister.

bronnen van verbintenissen (inclusief verbintenis door eenzijdige wilsuiting,

de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid,

toestemming, voorwerp en oorzaak, interpretatie, de contractuele aansprakelijkheid en

aansprakelijkheidsregelingen, Met bijzondere derdenwerking, nietigheden, aandacht ontbinding en opzegging voor – en de verjaring,

de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor

drie het in onze ogen huidige belangrijke onderwerpen en die toekomstige doorgaans in een handboek verbintenissenrecht

niet of minder aan bod komen, nl. de verjaring, het bewijsrecht en het internationaal

bewij srecht, en het

privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren,

internationaal wordt ook specifiek aandacht besteed privaatrecht aan (de geoorloofdheid van) de contractuele inzake verbintenissen.

editors de auteurs, een dynamisch team van specialisten, hebben gestreefd naar

regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek van economisch recht.

De volledigheid,

met inbegrip van vanzelfsprekend de recente werken, maar ook oudere werken,

voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten

pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst

met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak

van feitenrechters.

De De tweede eerste editie van dit Handboek editie groeide van snel uit tot dit een standaardwerk. referentiewerk In deze tweede biedt een

editie wordt het nieuwe Boek 5 BW met het hervormde verbintenissenrecht volledig geïntegreerd

en (kritisch) becommentarieerd. Waar relevant, wordt ook het nieuwe Boek 1 BW

grondig

(Algemene bepalingen)

en

verwerkt.

globaal

Sinds 1 januari

overzicht

2023 zijn de Boeken 1 en 5

van

BW immers

het

in

verbintenissenrecht:

de situering en doelstellingen van

werking getreden.

Dit alles resulteert in een zeer grondig en alomvattend naslagwerk, dat dankzij een gedetailleerd

trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.

het verbintenissenrecht, het begrip, de soorten,

Thierry VansweeVelT is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ‘Aansprakelijkheidsrecht

en risicoverzekeringen’ en ‘Gezondheidsrecht’. Zijn proefschrift “De

bronnen, overdracht en het uitdoven en tenietgaan

civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis” werd bekroond met de

prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad

van verbintenissen.

Universiteit Antwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit Rechten.

Hij is advocaat-partner in het kantoor Dewallens & partners. Hij is ook auteur van het

Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht

(telkens samen met Britt Weyts).

BriTT weyTs is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert ‘Verbintenissenrecht’

en ‘Verzekeringsrecht’. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel

aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs

2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law. Zij is ook auteur van

het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht

(telkens samen met Thierry Vansweevelt).

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.) Handboek Verbintenissenrecht

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.)

Handboek

Verbintenissenrecht

ISBN 978-94-000-0000-0

Tweede editie

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

Over de editors

Thierry Vansweevelt is gewoon

hoogleraar aan de UAntwerpen.

Hij doceert er Aansprakelij k-

heidsrecht en risicoverzekeringen

en Gezondheidsrecht. Hij is

tevens als advocaat-partner

verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens &

partners.

Britt Weyts is hoofddocent aan

de faculteit Rechten van de Universiteit

Antwerpen. Zij doceert

er Verbintenissenrecht, met een

klemtoon op het aansprakelij k-

heids- en verzekeringsrecht. Zij

is ook advocate aan de balie van Antwerpen bij het

kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law.

De eerste editie van dit

handboek groeide snel

uit tot een standaardwerk.

In deze tweede editie

wordt het hervormde

verbintenissenrecht volledig

geïntegreerd en (kritisch)

becommentarieerd.

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)

2023 I ISBN 978-94-000-1646-0

ca. 1200 blz. | paperback

Prij s: € 275 | Studentenprij s: € 50

56


RECHT | Burgerlijk recht

Handboek goederenrecht

Grondige en kritische bespreking met aandacht

voor de systematiek van het goederenrecht.

Bevat heel wat recente rechtspraak.

Dit handboek bespreekt op grondige en kritische

wij ze het goederenrecht, van de algemene leerstukken

inzake vermogen, goederen en zakelij ke

rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid

enz.), over eigendom en mede-eigendom

(met inbegrip van de appartementsmede-eigendom),

tot de diverse zakelij ke gebruiksrechten,

zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht

en opstal.

Bestel online

Over de auteurs

Nicolas Carette is hoogleraar

aan de Universiteit Antwerpen,

waar hij Goederenrecht en

Bijzondere overeenkomsten

doceert. Hij is advocaat-vennoot

van Equator advocaten, gespecialiseerd

in het privaat en publiek vastgoedrecht.

Ruud Jansen is docent aan de

Vrije Universiteit Brussel, waar

hij Notarieel vermogensrecht

en Notarieel executierecht

doceert. Hij is notaris te

Lommel.

“Zeer volledig overzichtswerk

waarin alle aspecten van het

nieuwe goederenrecht aan

bod komen.

” Annick De Boeck

KU Leuven

NICOLAS CARETTE en RUUD JANSEN

2022 I ISBN 978-94-000-1414-5

xxiv + 906 blz. I paperback

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50

57


RECHT | Burgerlijk recht

Erfrecht & giften

NIEUWE EDITIE 2023

Voorzien van een beperkt voetnotenapparaat.

Goed studieboek voor studenten, handig

naslagwerk voor praktij kjuristen, advocaten,

notarissen en magistraten.

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van

dit vakgebied. Het biedt inzicht in de basisconcepten,

technische bij zonderheden en theoretische

redeneringen. De doctrine wordt vermeld in een

algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlij

st bij de aanvang van elk hoofdstuk.

ERFRECHT

& GIFTEN

Na de codificatie

van 2022

René DEKKERS

Hélène CASMAN

Alain Laurent VERBEKE

Elisabeth ALOFS

Vierde herwerkte editie

Over de auteurs

René Dekkers († 1976) was een

van de meest briljante juristen

in België in de vorige eeuw. Hij

studeerde Rechten aan de Vrij e

Universiteit Brussel en promoveerde

in 1932 tot doctor in de Rechten aan de

Université Libre de Bruxelles. In 1936 werd hij aan

deze universiteit benoemd tot docent van de cursus

Romeins recht. In 1946 werd Dekkers aan de toenmalige

Rij ksuniversiteit Gent aangesteld als docent

Romeins recht en in 1956 werd zij n lesopdracht

uitgebreid tot het Burgerlij k recht en het Burgerlij k

procesrecht. Daarnaast doceerde hij zowel in Gent

als in Brussel Rechtsfilosofie en Rechtsvergelij king.

In 1958 werd hij aangesteld als decaan van de

Gentse rechtsfaculteit, een functie die hij vervulde

tot 1966. Van 1966 tot 1970 was hij rector van de

Universiteit van Lubumbashi. In 1969 ontving hij een

eredoctoraat van de Universiteit van Groningen.

Vierde, herwerkte editie

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,

ALAIN-LAURENT VERBEKE

en ELISABETH ALOFS

2023 | ISBN 978-94-000-1389-6

ca. 380 blz. | paperback

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33

58

Bestel online

Hélène Casman is doctor

in de Rechten, licentiaat in

het notariaat, erenotaris,

professor emerita aan de Vrij e

Universiteit Brussel en de

Université Libre de Bruxelles,

professor aan de UGent, gewezen plaatsvervangend

raadsheer in het hof van beroep Brussel,

plaatsvervangend vrederechter in Brasschaat

en wetenschappelij k adviseur bij Greenille

Greenille @ Deloitte Legal.

Reeds de vierde editie van

dit standaardwerk, dat zijn

succes te danken heeft aan de

bevattelijke en inzichtelijke

wijze waarop de auteurs de

verschillende basisconcepten

rond erfrecht en giften

aanpakken.


RECHT | Burgerlijk recht

Relatievermogensrecht

NIEUWE EDITIE 2023

Diepgaande analyse van het huwelij ks- en

samenwoningsvermogensrecht.

De auteurs schrij ven met dit werk een grondige

studie van het relatievermogensrecht. Ze situeren

eerst de verschillende relatievormen en bespreken

in detail de wettelijke regels en vermogensrechtelijke

gevolgen ervan. Het omvangrij kste deel van

het boek blij ft gereserveerd voor het huwelij ksvermogensrecht.

RELATIE

VERMOGENS-

RECHT

Na de codificatie

van 2022

René DEKKERS

Hélène CASMAN

Alain-Laurent VERBEKE

Elisabeth ALOFS

Derde editie

Over de auteurs

Alain-Laurent Verbeke is

gewoon hoogleraar privaatrecht

en onderhandelen en bemiddelen

aan de KU Leuven (sinds

1991), Visiting Professor of Law

aan de Harvard Law School (sinds 2007), gewoon

hoogleraar privaatrecht en rechtsvergelij king aan

de Tilburg Law School (sinds 1999) en Professor

of Law & Negotiation aan de UCP Lissabon Global

School of Law (sinds 2008). Aan de KU Leuven is hij

directeur van het Rector Roger Dillemans Instituut

voor Familiaal vermogensrecht, tevens codirecteur

van het Instituut voor Contractrecht, het Centrum

voor Notarieel Recht en het Leuven Center for

Collaborative Management aan de Faculteit Psychologie.

Hij is advocaat aan de balies van Brussel

en West-Vlaanderen, gewezen lid van de raad

van de Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel,

en partner van het advocatenkantoor Greenille @

Deloitte Legal.

Bestel online

Elisabeth Alofs is voltijds

hoofddocent aan de Vrije Universiteit

Brussel (VUB), waar

zij Familie- en familiaalvermogensrecht

doceert. Zij is er

tevens directeur van de Master

na Master Notariaat en voorzitter van de Vakgroep

Privaat- en Economisch Recht. Daarnaast

is zij als postdoctoraal academisch medewerker

verbonden aan de onderzoeksgroep Persoon

en Vermogen van de Universiteit Antwerpen

en stichtend lid van de door het FWO erkende

wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap

‘Rethinkin’, die tot doel heeft het familierecht te

herdenken. Zie meer op https://researchportal.

vub.be/en/persons/elisabeth-alofs.

Derde editie

RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN,

ALAIN-LAURENT VERBEKE

en ELISABETH ALOFS

2023 | ISBN 978-94-000-1541-8

ca. 320 blz. | paperback

Prij s: € 110 | Studentenprij s: € 33

59


RECHT | Burgerlijk recht

Het personen- en familierecht

Een benadering in context

NIEUWE EDITIE 2023

Achtste, herziene uitgave

FREDERIK SWENNEN

2023 | ISBN 978-94-000-1572-2 | xxxii + 642 blz. | paperback

Prijs: € 155 | Studentenprijs: € 50

In dit boek wordt het personen- en familierecht uitgelegd en

verklaard in 14 hoofdstukken, die per thema telkens een uiteenzetting

van de beginselen bevatten evenals een samenvatting

van de rechtstechniek aan de hand van de belangrij kste bronnen.

Het handboek plaatst het recht van hier en nu ook in een bredere

context, met verwij zingen naar socio-culturele bronnen en een

focus op de actuele debatten.

Rechtstechniek benaderd in een ruimere context ter bevordering

van het inzicht erin.

Bestel online

Privaat (vermogens)recht

Tweede editie

RENATE BARBAIX en NICOLAS CARETTE

2023 | ISBN 978-94-000-1150-2 | ca. 230 blz. | paperback

Prij s: € 64 | Studentenprij s: € 28

Privaat (vermogens)recht is een toegankelij k geschreven beginselmatige

studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het

privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan

privaatrechtelij ke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten

(verbintenissen en zakelij ke rechten, met ook de bij zondere

contracten en de buitencontractuele aansprakelij kheid), de uitoefening

en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot

de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten. Ook de

onderlinge verbanden worden aangetoond.

NIEUWE EDITIE 2023

Renate Barbaix en Nicolas Carette

PRIVAATRECHT

(VERMOGENS)RECHT

RECHT

Tweede editie

Handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich

vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen

van het privaatrecht.

Bestel online

60


RECHT | Burgerlijk recht

Handboek familiaal vermogensrecht

Derde editie

RENATE BARBAIX

2023 | ISBN 978-94-000-1151-9 | ca. 1050 blz. | paperback

Prij s: € 283 | Studentenprij s: € 50

FAMILIAAL

VERMOGENS-

RECHT

Dit boek biedt de lezer een algemeen, maar toch gedetailleerd

overzicht van de technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht

– relatievermogensrecht, erfrecht en giften. De focus

R. BARBAIX

ligt op de basisprincipes, met aandacht voor de wisselwerking

tussen de drie deeldomeinen.

Onmisbaar werkinstrument voor de student én voor de

professional.

Up-to-date tot 1 augustus 2023 en aangepast aan de wetswij -

zigingen tot dan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

NIEUWE EDITIE 2023

HANDBOEK

FAMILIAAL

VERMOGENSRECHT

RENATE BARBAIX

DERDE EDITIE

ISBN 978-94-000-1151-9

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

Familiaal vermogensrecht in essentie

Vij fde editie

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie,

RENATE BARBAIX

die recent belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dit boek wijdt de lezer in deze

technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, met aandacht voor

de recente aanpassingen in het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Het vormt

Reeks In essentie

daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire

regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht.

Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en

2022 | ISBN 978-94-000-1493-0

beperkte bibliografieën

| xxiv

bij aanvang

+

van

436

ieder hoofdstuk

blz.

verwijzen

|

de geïnteresseerde

lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

paperback

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 33 Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht

is te vinden in het Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur,

waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige

bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.

Dit handboek biedt een inleiding

Renate

op

Barbaix is

de

hoogleraar

technische

Familiaal vermogensrecht aan

materie

de Universiteit

van

Antwerpen en is in die hoedanigheid lid van de experte groep die zich in opdracht

van de minister van Justitie heeft gebogen over de hervorming van het familiaal

vermogensrecht. Zij is daarnaast ook gastprofessor de Master in Personal Financial

Planning

het familiaal vermogensrecht, met een

(Antwerp Management

bespreking

School) en doceert in het Postgraduaat

de

Estate

basisprincipes,

o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliografie

Planning (VUB/ULB). Zij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen (HCGB Advocaten).

en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk

verwij zen de geïnteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde

literatuur.

Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de

elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

ISBN 978-94-000-1493-0

Met beknopt voetnotenapparaat.

Renate Barbaix

Familiaal vermogensrecht in essentie

Renate Barbaix

Familiaal

vermogensrecht

in essentie

Vijfde editie

Bestel online

61


RECHT | Verzekeringsrecht

Algemene beginselen van het

Belgische verzekeringsrecht

Achtste editie

PHILIPPE COLLE

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 23

2022 | ISBN 978-94-000-1473-2 | x + 300 blz. | paperback

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39

Philippe Colle

Philippe Colle

Algemene beginselen

van het Belgische

verzekeringsrecht

In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen

en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht

kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels,

dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur

neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en

omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak

kritisch toe en doorspekt zij n commentaren erbij met eigen

bevindingen.

Reflectie over de ratio legis

ISBN 978-94-000-1194-6

en de verbintenisrechtelij ke

grondslagen van verzekeringsregels.

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Helder en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar

evoluerende verzekeringsmaterie.

Zeldzaam transparant en bevattelij k.

Algemene beginselen van het Belgische

verzekeringsrecht

101 marketingvragen juridisch beantwoord

Philippe Colle

Handboek bijzonder

gereglementeerde

verzekeringscontracten

Achtste editie

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 23

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22

Bestel online

Handboek bijzonder gereglementeerde

verzekeringscontracten

Achtste editie

PHILIPPE COLLE

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 24

2022 | ISBN 978-94-000-1475-6 | xvi + 424 blz. | paperback

Prij s: € 119 | Studentenprij s: € 44

De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties

van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende

bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten

die verband houden met het privéleven van een verzekerde:

brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking),

gezinsaansprakelij kheids- of familiale verzekering, motorrij tuigen-,

levens- en rechtsbij standsverzekering.

Volledig bijgewerkt tot juni 2022.

ISBN 978-94-000-1194-6

Duidelij ke structuur, accurate commentaar en uitgebreid

trefwoordenregister.

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Betrouwbaar referentiewerk.

101 marketingvragen juridisch beantwoord

Philippe Colle

Handboek bijzonder gereglementeerde

verzekeringscontracten

Philippe Colle

Handboek bijzonder

gereglementeerde

verzekeringscontracten

Philippe Colle

Achtste editie

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 24

PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB - 22

Bestel online

62


RECHT | Verzekeringsrecht

Handboek Verzekeringsrecht

Geschreven door een gedreven team van

verzekeringsspecialisten.

Alomvattend naslagwerk met talrijke voorbeelden

uit de rechtspraak.

Met een gedetailleerd en handig trefwoordenregister.

In dit referentiewerk behandelen de auteurs zorgvuldig

alle facetten van het verzekeringsrecht en elk

verzekeringsprobleem. Moeilij ke leerstukken, de

verbanden met andere rechtstakken en geschillenbeslechting

komen aan bod en worden aangevuld

met relevante rechtspraak en rechtsleer en zij n

voorzien van argumenten pro en contra en kritische

persoonlij ke standpunten.

Bestel online

Over de editors

Thierry Vansweevelt is gewoon

hoogleraar aan de UAntwerpen.

Hij doceert er Aansprakelijkheidsrecht

en risicoverzekeringen

en Gezondheidsrecht. Hij

is tevens als advocaat-partner

verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens

& partners.

Britt Weyts is hoofddocent

aan de faculteit Rechten van

UAntwerpen. Zij doceert er

Verbintenissenrecht, met een

klemtoon op het Aansprakelijkheids-

en verzekeringsrecht. Ze

is ook advocate aan de balie van Antwerpen bij

het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law.

In dit handboek vindt u een

grondig en helder antwoord

op uw verzekeringsrechtelijke

vraag.

THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)

2016 | ISBN 978-94-000-0805-2

xxviii + 1114 blz. | paperback

Prij s: € 195 | Studentenprij s: € 50

63


RECHT | Recht van de intellectuele eigendom

Handboek intellectuele rechten

In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanaly-

seerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen,

levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten …

HENDRIK VANHEES

Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de auteurs uit de weg gegaan: segmentatie,

e-commerce, bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten

van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van

2020 | ISBN 978-94-000-1280-6 | xxx + 818 blz. | paperback

recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd

van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking

in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie …

Prij s: € 259 | Studentenprij Moeilijke s: leerstukken € 50zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het

gedragstoezicht, het producttoezicht, de MiFID, Solvency II enz., helder uitgelegd.

Hendrik Vanhees

De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader en verduidelijken de verbanden

met andere rechtstakken, zoals het verbintenissen- en contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht,

het familiaal vermogensrecht, het Wetboek van Economisch Recht,

en – uiteraard – het Europees recht.

Met dit boek verwerft de lezer inzicht in een aantal grondregels

Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep genomen. Zo worden onder andere

de verjaring in het verzekeringsrecht, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading,

gedragscodes, van de bemiddeling, de intellectuele de bindende partijbeslissing en de IPR-vraagstukken eigendom.

en -beginselen van het recht

uitvoerig belicht.

De en editors, een gedreven team van verzekeringsspecialisten, hebben steeds

De auteur bespreekt het auteursrecht, gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid de qua auteursrechtelij rechtspraak en rechtsleer. Hierdoor ke

worden de controverses in rechtspraak en rechtsleer duidelijk benadrukt, en worden

steeds de argumenten pro en contra weergegeven. Daarenboven hebben ze alle leerstukken

steevast kritisch benaderd en nemen ze een persoonlijk het standpunt databankenrecht,

in.

bescherming van computerprogramma’s,

Dit alles resulteert in een helder overzicht met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, een

grondig en alomvattend naslagwerk dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister

zeer snel raadpleegbaar het is. merken- en octrooirecht en

het tekeningen- en modellenrecht,

Kortom, dit uiterst actuele boek (aangepast aan Verzekeringswet 2014 en wetswijziging

van 29 juni 2016, evenals aan van de nieuwe halfgeleiderproducten.

Toezichtswet van 13 maart 2016) is ook de bescherming van topografieën voor

u een onmisbaar naslagwerk.

Thierry VansweeVelT is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert

Aansprakelijkheidsrecht risicoverzekeringen Gezondheidsrecht. Zijn proefschrift

Bestemd voor advocaten,

“De civielrechtelijke

magistraten

aansprakelijkheid van de geneesheer en het

bedrij

ziekenhuis” werd

fsjuristen.

bekroond

met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij

de Prijs Onderzoeksraad UAntwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit

Rechten UAntwerpen. Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & partners.

Uitermate geschikt voor studenten en niet-juristen die met de

BriTT weyTs is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert o.m. Verzekeringsrecht

en Evaluatie van menselijke schade. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer

intellectuele rechten geconfronteerd in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” worden.

werd bekroond met prestigieuze

Fernand Collin-Prijs 2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega

Law.

Handboek intellectuele rechten

Hendrik Vanhees

Handboek

intellectuele rechten

Beide editors zijn voorzitter van de Leerstoel voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

(www.allic.be).

ISBN 978-94-000-1194-6

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

Basiswetteksten inzake het recht van de

intellectuele eigendom

NIEUWE EDITIE 2023

Elfde editie

HENDRIK VANHEES

2023 | ISBN 978-94-000-1585-2 | x + 1140 blz. | paperback

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 33

De auteur brengt in dit wetboek de belangrij kste basisteksten

op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bij een. De

keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges

‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals die gedoceerd

worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en

van de dagelij kse juridische praktij k.

Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek

van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele

eigendom in dit wetboek.

Geactualiseerd t.e.m. 15 november 2022.

Bestel online

64


RECHT | Recht van de intellectuele eigendom

Handboek merkenrecht

Dit Handboek Merkenrecht wil de lezer een volledig begrip bieden van alle

Nauwkeurige bepalingen van het analyse merkenrecht die van van kracht zijn de in de wettelij Benelux en in de ke bepalingen.

bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk,

Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige

de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder

en uitzonderingen daarop, wijzen van beëindiging van een merk en

Talrij ke voorbeelden uit de voornamelij k

de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.

hogere Een nauwkeurige rechtspraak.

analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met

talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak, in het bijzonder

In de van KU het Hof Leuven van Justitie, het Centre Gerecht van de Europese for IT Unie, & het IP Hof van Law Cas-

Series.

satie en het Benelux-Gerechtshof.

CiTiP

Marie-Christine Janssens

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

Marie-Christine Janssens

Handboek merkenrecht

Marie-Christine Janssens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid

van de KU Leuven en hoofd van het CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan

deze universiteit.

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip

van de bepalingen van het merkenrecht van

kracht in de Benelux en in de Europese Unie. Ze

bespreekt grondig de rechtsregels over de geldigheidsvereisten

voor een merk, de procedures

voor het verkrij gen van een merk, de rechten van

de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de

wij zen van beëindiging van een merk en de regels

die in het kader van gerechtelij ke procedures

gelden.

Handboek merkenrecht

Tweede editie

ISBN 978-94-000-0000-0

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

Over de auteur

Marie-Christine Janssens is

gewoon hoogleraar aan de

Faculteit Rechtsgeleerdheid van

de KU Leuven en hoofd van het

CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan

deze universiteit.

Dankzij de overzichtelijke

structuur van het boek

vindt de lezer snel een

antwoord op vragen over een

bepaalde problematiek in het

merkenrecht.

Tweede editie

MARIE-CHRISTINE JANSSENS

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

2022 | ISBN 978-94-000-1467-1

xii + 579 blz. | hardback

Prij s: € 169 | Studentenprij s: € 50

65


RECHT | Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen

NIEUWE EDITIE 2023

Twaalfde editie

ERIC DIRIX, REINHARD STEENNOT en HENDRIK VANHEES

Reeks In hoofdlijnen

2023 | ISBN 978-94-000-0919-6 | xviii + 562 blz. | paperback

Prij s: € 115 | Studentenprij s: € 42

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen, de opvolger van Handels- en

economisch recht in hoofdlijnen, geeft een volledig overzicht van

het actuele ondernemingsrecht.

Uitgegroeid tot referentiewerk ondernemingsrecht voor

studenten en praktij kjuristen.

Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek

van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen (WVV).

Bestel online

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast

Zesde editie

JEAN PIERRE VINCKE, JEROEN DE SCHRYVER, KARIM

FAWZI en ROOSMARIJN SMITS

Reeks Toegepast

2021 | ISBN 978-94-000-1160-1 | xvi + 298 blz. | paperback

(Studenten)prij s: € 32

In dit handboek in de reeks Toegepast bespreken de auteurs de

fundamentele begrippen van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

De student doorloopt de belangrij kste fases en formaliteiten

in het leven van een vennootschap of vereniging, van de

oprichting tot de vereffening. Hij maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen

en wordt ingeleid in een reeks bij zondere

situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen.

Met casussen en praktische toepassingen.

Volledig geactualiseerd n.a.v. het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

Met online oefeningen.

Bestel online

66


RECHT | Ondernemingsrecht

Boekhoudrecht in essentie

aangevuld met financiële analyse

Tweede editie

INGE VAN DE WOESTEYNE

Reeks In essentie

2020 | ISBN 978-94-000-1034-5 | xviii + 344 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 33

Inge Van De Woesteyne

Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden

en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van

een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen

doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht

werkelij k te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen

en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.

Boekhoudrecht in essentie

Inge Van De Woesteyne

Boekhoudrecht

in essentie

Een inleiding boekhouden voor juristen.

Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.

Geactualiseerd tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020.

Tweede editie

Bestel online

Handboek vennootschapsrecht

Herman Braeckmans en

Robby Houben

Tweede editie

HERMAN BRAECKMANS en ROBBY HOUBEN

2021 | ISBN 978-94-000-1044-4 | xivi + 974 blz. | paperback

Studentenprij s: € 50

Met de invoering van het WVV in 2019 en de herstelwet van 2020

drong een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht

zich op. In dit magistrale naslagwerk analyseren de auteurs het

actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en

synthetisch met aandacht voor de praktij k. Ze gaan oplossingsgericht

in op de problemen die zich in de praktij k in de context

van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.

De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de

rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer

van 2020.

ISBN 978-94-000-1044-4

Geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het

intersentia.be

vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap:

magistraten, advocaten, notarissen, bedrij fsjuristen, bedrij fsrevisoren,

accountants, bestuurders van vennootschappen …

Voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.

Handboek vennootschapsrecht

Herman Braeckmans en Robby Houben

Handboek

vennootschapsrecht

Tweede uitgave

Handboek vennootschapsrecht - tweede uitgave - paperback [druk].indd 1 30/11/2020 16:17

Bestel online

67


RECHT | Ondernemingsrecht

Balanslezen voor de niet-financiële

professional

NIEUWE EDITIE 2023

Je hebt als niet-financiële professional de basis

van boekhouden mee.

Na het lezen van dit boek begrij p je wat jaarrekeningen

over de financiële gezondheid van

een onderneming vertellen.

Ideaal als opstap naar management accounting.

Balanslezen voor de niet-financiële professional is de

perfecte eerste introductie in de boekhoudkundige

werking van een onderneming. Na het lezen van dit

boek begrijp je de voornaamste rubrieken van de jaarrekening.

Het doelpubliek is de professional zonder

boekhoudkundige achtergrond die de financiële

gezondheid van een onderneming wil interpreteren.

Over de auteurs

Patricia Everaert is professor aan de

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

(UGent) en auteur van meerdere

hand boeken in het domein van

(management) accounting en

analytisch boekhouden.

Evelien Opdecam is professor aan

de Faculteit Economie en

Bedrij fskunde (UGent) en

verantwoordelij k voor de

lerarenopleiding binnen het

domein (bedrij fs)economie.

Elke Minnaert is onderwijsbegeleider

aan de vakgroep Accou ntancy,

Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

(UGent).

Laura Claeys is onderwij sbegeleider

aan de vakgroep Accountancy,

Bedrij fsfinanciering en

Fiscaliteit (UGent).

BALANSLEZEN

voor de niet-financiële professional

Patricia Everaert • Evelien Opdecam • Elke Minnaert • Laura Claeys • Eva Blondeel

Bestel online

Geschreven voor de nietfinanciële

professional en de

student in niet-economische

studierichtingen (zoals sportwetenschappen,

journalistiek,

eventmanagement, rechtsprakijk

en kmo-management).

68

Eva Blondeel is doctoraatsonderzoeker

aan het onderzoekscentrum

accounting education

(UGent).

PATRICIA EVERAERT, EVELIEN OPDECAM, ELKE

MINNAERT, LAURA CLAEYS en EVA BLONDEEL

2022 | ISBN 978-94-000-1547-0

xx + 302 blz. | paperback

Prij s: € 85 | Studentenprij s: € 49


RECHT | Fiscaal recht

Fiscaal recht in essentie 2023

NIEUWE EDITIE 2023

INGE VAN DE WOESTEYNE

Reeks In essentie

2023 | ISBN 978-94-000-1588-3 | xxvi + 441 blz. | paperback

Prij s: € 65 | Studentenprij s: € 37

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrij kste

onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de

beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de

personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en

de belasting over de toegevoegde waarde.

Goed gestructureerd en helder inleidend werk.

Draagt bij tot een goed begrip van de principes en de algemene

werkwij ze van de belastingheffing in België.

Volledig geactualiseerd tot en met het Belgisch Staatsblad

van 12 januari 2023.

Bestel online

Internationaal belastingrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2023

Vierde editie

ANNE VANMAERCKE en TOM JANSEN

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1455-8 | ca. 320 blz. | paperback

(Studenten)prij s: € 30

Dit handboek in de reeks Toegepast is een secure eerste

kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs

behandelen dubbelbelastingverdragen (o.a. het Modelverdrag

van de OESO), de impact van het BEPS-plan (tegen belastingontwij

king door de Europese Unie en de OESO en voor meer fiscale

transparantie) en de BNI.

Praktische voorbeelden en krantenartikels verduidelij ken de

theorie.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het hoger onderwij

s, bij de FOD Financiën en in het bedrij fsleven.

Uitermate geschikt als voorbereiding op het toegangsexamen

van het IAB.

Bestel online

69


RECHT | Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht toegepast

Voor verpleegkundigen en

vroedvrouwen

NIEUWE EDITIE 2023

Met tal van casussen en voorbeelden uit de

praktijk.

Helder studieboek voor studenten en gebruiksvriendelijke

handleiding voor iedereen in de

gezondheidszorg.

Met dit boek in de reeks Toegepast introduceren

de auteurs de lezer in de vele juridische vragen die

verbonden zij n met het beroep van vroedvrouwen

en verpleegkundigen. Ze beschrij ven thema’s als

aansprakelij kheid en de relatie beroepsbeoefenaarpatiënt

op een toegankelij ke manier.

Diego Fornaciari, Tom Goffin en Dominique Minten

Gezondheidsrecht

toegepast

Voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

Vijfde editie

Over de auteurs

Diego Fornaciari is advocaat bij het

kantoor resolut. en heeft een brede

juridische expertise opgebouwd

binnen de gezondheidssector, als

advocaat en als ziekenhuisjurist. Hij

is ook lector Recht in de opleidingen

Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Karel de

Grote-Hogeschool en de HoGent.

Dominique Minten is juriste en

heeft twee decennia ervaring als

docent/lector Gezondheidsrecht

en Casuïstiek aan diverse opleidingen

verpleeg-, vroedkunde en

MMA.

Al meer dan 8.000 verkochte

exemplaren!

Bestel online

Vij fde editie

DIEGO FORNACIARI, TOM GOFFIN en

DOMINIQUE MINTEN

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1456-5

ca. 250 blz. | paperback

(Studenten)prij s: € 33

70


RECHT | Strafrecht

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

NIEUWE EDITIE 2023

Vij ftiende, herziene editie

RAF VERSTRAETEN en FRANK VERBRUGGEN

2023 | ISBN 978-94-000-1641-5 | ca. 600 blz. | paperback

Prij s: € 104 | Studentenprij s: € 45

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure,

straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze

onderdelen in de chronologisch volgorde van een strafprocedure.

Volledig bijgewerkt t.e.m. juli 2023.

Bestel online

Criminologie en strafrechtsbedeling

Een historische en transatlantische inleiding

CYRILLE FIJNAUT

2014 | ISBN 978-94-000-0466-5 | xxii + 924 blz. | gebonden

Prij s: € 91 | Studentenprij s: € 47

In dit boek biedt de auteur een panorama op de geschiedenis

van de criminologie en de (instellingen van de) strafrechtsbedeling

vanaf de 16de eeuw, met het oog op een kritisch begrip van

de huidige toestand van de criminologie, in België en Nederland,

in West-Europa en transatlantisch.

Prachtig geïllustreerd naslagwerk en uitzonderlij k referentieboek.

Met ruime bibliografie als aanknopingspunt voor verder

onderzoek.

“[E]en indrukwekkend boek […] dat zijn gelijke niet kent in het

Nederlandse taalgebied.” – Dr. mr. Marc Schuilenburg en prof.

dr. René van Swaaningen in Tijdschrift voor Criminologie.

Available in English as Criminology and the Criminal Justice

System.

Bestel online

71


RECHT | Sociaal recht

Synopsis van het Belgische sociaal recht –

Collectief arbeidsrecht

NIEUWE EDITIE 2023

Achtste editie

PATRICK HUMBLET en JOHAN PEETERS (eds.)

2023 | ISBN 978-94-000-1591-3 | ca. 150 blz. | paperback

Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 26

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht

behandelen de auteurs de meest courante topics van het

collectieve arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrij heid, de publiekrechtelij

ke bedrij fsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten

en staking.

Met beknopte bibliografieën als aanknopingspunt voor

verder opzoekwerk.

Bestel online

Synopsis van het Belgische sociaal recht –

Individueel arbeidsrecht

NIEUWE EDITIE 2023

Achtste editie

WILFRIED RAUWS (ed.)

2023 | ISBN 978-94-000-1590-6 | ca. 320 blz. | paperback

Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 26

In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel

arbeidsrecht behandelen de auteurs de meest courante topics

van het individuele arbeidsrecht, zoals arbeidsovereenkomsten,

tewerkstelling, ziekte, arbeidsongevallen, zwangerschap, diverse

verloven, ontslag en herstructurering.

Met beknopte bibliografieën als aanknopingspunt voor

verder opzoekwerk.

Bestel online

72


RECHT | Sociaal recht

Synopsis van het Belgische sociaal

recht – Socialezekerheidsrecht

NIEUWE EDITIE 2023

Naast de sociale zekerheid voor werknemers

maken de auteurs doorlopend de vergelij king

met de regels voor zelfstandigen en personeelsleden

in overheidsdienst.

In dit (nieuwe) deel staat het socialezekerheidsrecht

centraal. Tegen de achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis

komt in eerste orde het toepassingsgebied,

de financiering en de administratieve

organisatie van onze sociale zekerheid aan bod.

Het zwaartepunt situeert zich in een systematische

bestudering van de loonaanvullende en de

loonvervangende uitkeringen. De gewaarborgde

regelingen maken het voorwerp uit van een apart

deel.

Bestel online

Over de editors

Inger De Wilde is docent Arbeids- en Socialezekerheidsrecht

aan UGent. Ze is ook docent en onderzoeker

aan de UAntwerpen en de VUB.

Patrick Humblet is als gewoon hoogleraar verbonden

aan de faculteit Rechten van de UGent en is verbonden

aan de Antwerp Management School.

Ria Janvier is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen.

Zij doceert er diverse vakken mb.t. het sociaal recht.

Een groep academici

heeft met dit werk het

ingewikkelde kluwen van de

socialezekerheid ontward

en op een bevattelijke wijze

voorgesteld.

Johan Peeters doceert Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht

aan de UHasselt en de UAntwerpen. Als

advocaat is hij verbonden aan de balie te Antwerpen

en aan CMS DeBacker.

Wilfried Rauws was advocaat aan de balie te

Antwerpen en gewoon hoogleraar Arbeidsrecht aan

de VUB. Hij is plaatsvervangend raadsheer in het hof

van beroep te Antwerpen, hoofdredacteur van het

Rechtskundig Weekblad en actief als advocaat bij

Bannister Advocaten.

RIA JANVIER en INGER DE WILDE (eds.)

2023 | ISBN 978-94-000-1592-0

ca. 400 blz. | paperback

Prijs: € 105 | Studentenprijs: € 26

73


RECHT | Sociaal recht

Arbeidsrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2023

Negende editie

DIRK HEYLEN en ROY MELIS

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1628-6 | ca. 500 blz. | paperback

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische

arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de

Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet,

de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet

en de Arbeidsreglementenwet.

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar

de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies

transparant.

Met online oefeningen voor studenten.

Bij gewerkt tot april 2023.

Dirk Heylen en Roy Melis

Arbeidsrecht

toegepast

Negende editie

Bestel online

Sociaal recht in essentie

NIEUWE EDITIE 2023

Tiende editie

DIRK HEYLEN, ROY MELIS, CHRISTIAAN MERTENS, TIM

OPGENHAFFEN, JAN VAN LOOIJ en WERNER WIJNANTS

Reeks In essentie

2023 | ISBN 978-94-000-1594-4 | ca. 500 blz. | paperback

Prij s: € 54 | Studentenprij s: € 37

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig

overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelij k

diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen,

uitzonderingen en wij zigingen.

Geactualiseerde editie, bij gewerkt tot april 2023.

Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.

Met online oefeningen voor studenten.

Dirk Heylen, Roy Melis, Christiaan Mertens,

Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij en Werner Wijnants

Sociaal recht

in essentie

Tiende editie

Bestel online

74


RECHT | Sociaal recht

Socialezekerheidsrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2023

Achtste editie

DIRK HEYLEN, CHRISTIAAN MERTENS, TIM OPGENHAFFEN,

JAN VAN LOOIJ en WERNER WIJNANTS

Reeks Toegepast

2023 | ISBN 978-94-000-1595-1 | ca. 350 blz. | paperback

Prij s: € 50 | Studentenprij s: € 33

Na een beschrij ving van de structuur, het toepassingsgebied

en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende

takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen,

de ziekteverzekering, de gezinsbij slag, de

werkloosheidsverzekering, het wettelij k en aanvullend pensioen

en de socialebij standregelingen.

Geactualiseerd tot april 2023.

Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht met tal van

praktij kgerichte voorbeelden.

Met online oefeningen voor studenten.

Bestel online

Handboek socialezekerheidsrecht

Elfde editie

JEF VAN LANGENDONCK, YVES JORENS en

FREEK LOUCKX

2023 | ISBN 978-94-000-1611-8 | ca. 750 blz. | paperback

Prij s: € 225 | Studentenprij s: € 50

NIEUWE EDITIE 2023

Handboek

socialezekerheidsrecht

Jef Van Langendonck

Yves Jorens

Freek Louckx

De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur

bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen

daarbij het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en

het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zij n om bestaande

regelingen en de zin ervan goed te begrij pen.

Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.

Uitgebreide trefwoordenlij st en goede selectie verwij zingen

naar rechtspraak en rechtsleer maken dit boek een uitstekende

basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zij die occasioneel

met de materie te maken hebben.

ELFDE EDITIE

Bestel online

75


RECHT | Europees en internationaal recht

Recht van de Europese Unie

Basisjurisprudentie

Vierde editie

JOHAN MEEUSEN

2020 | ISBN 978-94-000-1166-3 | xxii + 946 blz. | paperback

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste arresten van

het Hof van Justitie over kernelementen van het Europese recht:

de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese

Unie, de bevoegdheidsverdeling, de wetgeving en het bestuur,

de bronnen van het Unierecht, de rechtsbescherming, het vrij e

verkeer in de Europese Unie en ten slotte de Europese harmonisatie.

Johan Meeusen

Recht van de Europese Unie

Basisjurisprudentie

Recht van

de Europese Unie

Basisjurisprudentie

Johan Meeusen

Systematisch geordende leidraad.

Met een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister.

Bestel online

Grondbeginselen van het recht van de

Europese Unie

GEERT DE BAERE en JOHAN MEEUSEN

Sinds de ondertekening van de eerste verdragen in de jaren 50 van de 20ste eeuw heeft de Europese

integratie

2020 | ISBN 978-94-000-1180-9 | xxiv

een hoge

+

vlucht

378

genomen. De

blz.

Europese

|

Unie

paperback

zoals we die vandaag kennen,

gegrond op het Verdrag van Lissabon, beïnvloedt het maatschappelijke, economische, politieke

en zelfs militaire leven in de lidstaten op een manier die enkele decennia geleden niet voor

mogelijk werd gehouden.

Prij s: € 132 | Studentenprij s: € 42

Een constante doorheen de geschiedenis van de Europese integratie is de grote impact van het

recht. Voor een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is een

vertrouwdheid met het Unierecht dan ook noodzakelijk.

Dit boek beschrijft en analyseert op een overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand

van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele

beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie haar instellingen, de besluitvorming

In dit boek gaan de auteurs in in op de Unie, de bronnen fundamentele van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, beginselen

de interne

markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie.

van de rechtsorde van de Europese Samen met de jurisprudentiebundel Unie Recht en van de haar Europese Unie – instellingen, Basisjurisprudentie (J. Meeusen, de

Intersentia, 4de ed., 2020) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen,

Intersentia, 2020) vormt dit handboek een bondig, maar onmisbaar instrument voor iedereen

besluitvorming in de Unie, de die bronnen zich wil verdiepen in het recht van de Europese het Unie. Unierecht, de procedures

van rechtsbescherming, Geert De de Baere (° 1979; interne lic.iur. Universiteit markt, Antwerpen, 2002; LL.M., de Ph.D. regelgeving

King’s College,

University of Cambridge, 2003 en 2007) is rechter in het Gerecht van de Europese Unie en

deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal

publiekrecht doceert.

inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van

Johan Meeusen (° 1969; lic.iur. Universiteit Antwerpen, 1992; LL.M. University of California

at Berkeley, 1993; dr.iur. Universiteit Antwerpen, 1997) is ere-vicerector en gewoon hoogleraar

aan de Universiteit Antwerpen, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal

de Unie. Een goede vertrouwdheid met deze zaken is onontbeerlij

k voor een goed begrip van de Europese Unie en het Europese

privaatrecht doceert.

integratieproces.

Geert De Baere

Johan Meeusen

Grondbeginselen van het recht

van de Europese Unie

Geert De Baere en Johan Meeusen

Grondbeginselen

van het recht

van de Europese Unie

Overzichtelij ke en toegankelij ke analyse van de huidige stand

van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit.

Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie [druk].indd 1 23/01/20 09:42

Bestel online

76


RECHT | Europees en internationaal recht

Recht van de Europese Unie

Bronnen

JOHAN MEEUSEN

2020 | ISBN 978-94-000-1179-3 | xiv + 558 blz. | paperback

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39

Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces

veronderstelt vertrouwdheid met het Unierecht. Dit

boek bevat daarom de tekst van de belangrij kste bronnen van het

recht van de Europese Unie.

Met geactualiseerde versies van het Unieverdrag en het Werkingsverdrag

en de vele Protocollen en Verklaringen daarbij ,

het Grondrechtenhandvest en belangrij ke Uniewetgeving.

Bevat historische toespraken en politieke documenten die

mee ten grondslag liggen aan het Europese integratieproces.

Bestel online

Internationaal recht in kort bestek

Van coëxistentie, coöperatie en integratie van

Staten tot global governance

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal

publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het

bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een

Derde editie

kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers:

hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer

algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat.

JAN WOUTERS

Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige

interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.

Achtereenvolgens komen aan bod: basiskenmerken, bronnen en subjecten

Reeks Recht in kort bestek, nr. 7

van het internationaal recht; verhouding en wisselwerking tussen

internationaal en nationaal recht; jurisdictie; internationale aansprakelijkheid;

geschillenbeslechting en rechtshandhaving; basisbeginselen van het recht van

internationale organisaties.

2020 | ISBN 978-94-000-1267-7 Ten slotte volgt | een xxxiv kennismaking met + de voornaamste 490 mondiale blz. en regionale | paperback

internationale organisaties, van de Verenigde Naties, de VN-familie van

organisaties en de Wereldhandelsorganisatie tot en met de Raad van Europa,

Prij s: € 90 | Studentenprij s: € 39de Benelux, de OVSE, de NAVO en de OESO.

7

Jan Wouters

Prof. Dr. Jan Wouters is Jean Monnet leerstoelhouder, gewoon hoogleraar

internationaal recht en internationale organisaties, directeur van het

Dit boek biedt een overzicht van Leuven de Centre beginselen for Global Governance Studies en het Instituut voor

internationaal

publiekrecht. De auteur volgt de groeicurve van de transnati-

Internationaal Recht en voorzitter van de Raad voor Internationaal Beleid

aan de KU Leuven. Hij is tevens gasthoogleraar aan het Europacollege

(Brugge), Sciences Po (Parijs), de LUISS Universiteit (Rome) en Columbia

University (New York) en advocaat aan de balie van Brussel.

onale rechtsvorming: van coëxistentie en coöperatie tot integratie

van Staten en global governance, van de klassieke leerstukken

van het volkenrecht t.e.m. de werking van mondiale en Europese

intergouvernementele organisaties en de opkomst van tal van

niet-statelij ke actoren.

ISBN 978-94-000-1267-7

Bij zondere aandacht voor praktijkvoorbeelden en de

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en

nationaal recht.

Met een uitgebreide bibliografie voor verdere studie.

Kernachtige introductie tot het internationaal recht voor

student en rechtspracticus.

Internationaal recht

in kort bestek

Jan Wouters

Internationaal recht

in kort bestek

Derde editie

Bestel online

77


RECHT | Europees en internationaal recht

Europees recht

Dit is hét Nederlandstalige basiswerk over het

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht

Europees van de Europese recht. Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen

van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie

worden systematisch in kaart gebracht. Zowel de specialist als hij

Doordachte of zij die occasioneel opbouw met Europees recht en te maken heeft, uitgebreide vinden in lijst

dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de

van trefwoorden

doordachte opbouw en uitgebreide

voor

lijst

efficiënt

van trefwoorden

opzoekwerk.

vindt

de lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel

door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van

Goede verwijzingen en naar evenwichtige de belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de van verwij zingen

naar de belangrijkste

ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk. Dit boek is dan ook hét

Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.

rechtspraak.

In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer

weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de voorgrond

van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het

strafrecht, het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht,

het vennootschapsrecht enz. In al deze rechtstakken ontstaat een

samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis

In dit referentiewerk van het Unierecht noodzakelijk analyseren maakt. de auteurs de

Dit boek, dat voortbouwt op een rijke traditie, biedt deze essentiële

beginselen inzichten van aan zowel het praktijkjuristen recht als studenten. van de Europese Unie na

het Verdrag van Lissabon. Ze brengen de hoofdlijnen

van het Europees recht en de instellingen van

de Europese Unie systematisch in kaart.

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel

Europees recht

NIEUWE EDITIE 2023

Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel

Europees recht

ISBN 978-94-000-0000-0

Zevende editie

intersentia.be • stradalex.com • jurisquare.be

Bestel online

Over de auteurs

Koen Lenaerts is president

van het Hof van Justitie van de

Europese Unie en oprichter van

het Instituut voor Europees Recht,

KU Leuven.

Piet Van Nuffel is deeltij ds

hoogleraar Europees recht aan

de KU Leuven en Senior Expert

bij de Juridische dienst van de

Europese Commissie.

Zowel de specialist als degene

die occasioneel met Europees

recht te maken heeft, vindt

in dit boek een compleet en

betrouwbaar overzicht van

het vigerende recht en de

Europese beleidsdomeinen.

Zevende editie

KOEN LENAERTS en PIET VAN NUFFEL

2023 | ISBN 978-94-000-1457-2

xxxvi + 809 blz. | paperback

Prij s: € 155 | Studentenprij s: € 45

78


SOCIALE WETENSCHAPPEN


SOCIALE WETENSCHAPPEN

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden

Derde editie

HERMAN MATTHIJS

2021 | ISBN 978-94-000-1238-7 | xviii + 592 blz. | paperback

Prij s: € 41 | Studentenprij s: € 39

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire

manier. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een

bespreking van de belangrij kste politieke instellingen en actoren,

vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch

overzicht.

Grondig geactualiseerd tot begin 2021.

Bestel online

Basisbeginselen economische sociologie

STEF ADRIAENSSENS

2018 | ISBN 978-94-000-0794-9 De sociologie heeft als | doel x en + ambitie 322 alle maatschappelijke blz. verschijnselen | paperback

en

sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld ook alles

wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en

Prij s: € 59 | Studentenprij s: €

consumeren,

33geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie

geen alleenrecht op de studie van de economie; wel heeft ze een eigen kijk op economische

fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt haar oorsprong in de

rijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale

en culturele antropologie.

De auteur bespreekt in dit heldere boek hoe doorheen de

Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van

deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische

geschiedenis economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd disciplines hebben doorheen elkaar

de jaren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de sociologie van het economische leven

een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Een van de centrale

beïnvloed en beconcurreerd hebben en legt uit hoe de sociologie

van het economische leven relatie tussen een bijvoorbeeld verrij handelen op king een markt en giftculturen. kan betekenen voor

argumenten is dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat

economie is. Dat laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de

Basisbeginselen economische sociologie is in de eerste plaats bestemd voor mensen

economische analyses.

die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten hoe er buiten de economische

discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse

middelen.

Stef Adriaenssens doceert Economische sociologie aan de Faculteit Economie en

Met een index van de belangrijkste concepten per hoofdstuk.

Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij verdedigde een historisch-sociologisch

doctoraat dat de relatie tussen religieuze overtuigingen en economische innovatie bij

Voor studenten en iedereen een cohorte die vroegindustriële buiten ondernemers (18de-19de de eeuw) onderzocht. Vandaag

verricht hij onderzoek op het raakvlak tussen samenleving en economie, in het bijzonder

over ondergrondse en informele economische fenomenen zoals belastingontduiking,

discipline wil nadenken de wij ze waarop mensen en

prostitutie en bedelarij.

samenlevingen schaarse middelen produceren, verdelen en

consumeren.

ISBN 978-94-000-0794-9

Stef Adriaenssens BASISBEGINSELEN ECONOMISCHE SOCIOLOGIE

Stef Adriaenssens

BASISBEGINSELEN

ECON0MISCHE

SOCIOLOGIE

www.intersentia.be

9 789400 007949

Bestel online

83


SOCIALE WETENSCHAPPEN

De oplossingsgerichte coach

Derde editie

CHRIS VAN DAM

2022 | ISBN 978-94-000-1477-0 | xiv + 288 blz. | paperback

(Studenten)prij s: € 32

Met dit boek maakt de auteur de lezer warm voor oplossingsgericht

coachen. Hij geeft een auctor heldere ac facilisis metus condimentum. schets Aenean sed van est quis purus de viverra methodiek,

tristique ac posuere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean et sem ac lectus sodales placerat.

Morbi ligula lacus, pharetra ac venenatis sed, rutrum eget mi. Cras tincidunt eros a purus

ipsum. Nulla eget pellentesque mi. Nunc fringilla pellentesque molestie. Sed quis elementum

magna. Pellentesque purus augue, vulputate posuere mattis eget, ultricies et quam. Phasellus

bespreekt de competenties

a risus

van

sit amet

een

mi aliquet eleifend.

oplossingsgerichte coach en

Proin vulputate, tellus non tincidunt venenatis, orci ante sagittis nibh, quis posuere mi sem

eget risus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis

egestas. Praesent tristique urna non augue vehicula ut rhoncus dolor posuere. introduceert het Brugse model.

Suspendisse

molestie adipiscing nibh sit amet mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Pellentesque at mi nulla. Duis rhoncus diam in sem tristique et posuere neque egestas.

Fusce scelerisque ullamcorper lacus et volutpat. Suspendisse posuere facilisis egestas. Donec

ultricies vulputate turpis ut placerat. Nullam porttitor sapien sed risus egestas vehicula pulvinar

sapien tempus. Donec lorem dui, hendrerit at condimentum quis, auctor eget leo.

Opvolger van het succesvolle Phasellus fermentum Coachen arcu sed tortor interdum dapibus. naar Sed sit amet verandering.

risus sit amet velit dignissim

imperdiet pretium at justo. Pellentesque suscipit sapien id mi tempus placerat. Nulla facilisi.

Suspendisse commodo suscipit orci rhoncus tempus. Nulla consectetur interdum magna,

Met uitnodigingen tot zelfreflectie

non sollicitudin eros blandit a. Quisque

en

accumsan

ruimte

facilisis lectus

voor

a aliquet. Vivamus

persoonlij

dapibus,

ke

erat quis tristique porta, purus justo congue dui, ut hendrerit ligula ipsum sit amet nibh. Suspendisse

faucibus est et velit consequat in malesuada mi suscipit. Nunc sed magna et nisl dapibus

faucibus vitae ut libero. Morbi sed pellentesque est. Vestibulum ac suscipit lectus. Praesent

notities.

facilisis elementum ultricies. Integer aliquam suscipit diam id ultrices.

Rij kelij k geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Geschikt voor ervaren en beginnende coaches.

Chris Van Dam

De oplossingsgerichte coach

Chris Van Dam

De oplossingsgerichte

coach

ISBN 978-94-000-1477-0

Derde editie

Bestel online

Oplossingsgerichte intervisie

Do’s and dont’s voor deelnemers én

intervisoren

CHRIS VAN DAM

2023 | ISBN 978-94-000-1634-7 | ca. 200 blz. | paperback

Prij s: € 32 | Studentenprij s: € 29

NIEUW

Chris Van Dam

Oplossingsgerichte

intervisie

Do’s and dont’s voor deelnemers én intervisoren

Oplossingsgerichte intervisie is er voor deelnemers én voor intervisoren.

Vanuit het verschil tussen de traditionele en de oplossingsgerichte

intervisiemethode toont de auteur de basishouding

en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte

intervisie maken.

Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de

vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te

nemen aan een intervisiebij eenkomst, of ze te begeleiden.

Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en

ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.

Bestel online

84


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Orthopedagogiek

Een praktijkgerichte basis

Tweede editie

BENO SCHRAEPEN en SARAH VERREYKEN

2021 | ISBN 978-94-000-1336-0 | viii + 208 blz. | paperback

(Studenten)prijs: € 31

Het zijn boeiende tijden in het hulpverleningslandschap. De zorgsector lijkt in voortdurende transitie,

de ondersteuningsvragen van hulpvragers zijn meer dan ooit divers en uitdagend en de professionele

hulpverlener wordt steeds vaker kritisch bevraagd op zijn kennis en kunde. Het is soms even zoeken

om de juiste koers te varen.

Orthopedagogiek is een dynamisch opgevatte inleiding in de

Dit boek biedt daarom een stevige theoretische schetst het handelingskader voor de beginnende

en actieve praktijkgerichte orthopedagoog. Het vertrekt bij het prille begin en doorloopt de

orthopedagogie(k) die de noodzakelijke evolutie van de orthopedagogiek basiskennis als praktijk, visie wetenschap. Orthopedagogische voor theorieën van

het eerste uur worden afgestoft en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten

worden uitgediept. Het veranderende werkveld wordt verkend.

professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op

Met de introductie van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ als nieuwe benaming zijn de auteurs pioniers

in het neerzetten van een vernieuwende kijk op het beroepsprofiel en de identiteit van opvoeders,

begeleiders en sociale hulpverleners. Ze brengen daarmee deze beroepsgroep dichter bij de

hulpverlening biedt.

kern van hun beroepsidentiteit: de orthopedagogische visie en kennisbasis als fundament voor het

dagdagelijkse handelen. De benaming ‘praktijkgerichte orthopedagoog’ werd ondertussen officieel

overgenomen door de Vlaamse opleidingen.

Deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis

voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd

maar altijd met een praktijkgerichte focus.

Kernachtig, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.

Met tal van voorbeelden uit de praktijk.

nen de integrale jeugdhulp.

Voor de praktijkgerichte orthopedagoog (in opleiding).

Sarah Verreyken is lector orthopedagogiek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP

Hogeschool. Als orthopedagoge en psychotherapeute was ze werkzaam in de bijzondere jeugdzorg,

de preventieve gezinsondersteuning, het jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare jongeren en de geestelijke

gezondheidszorg. Binnen het kenniscentrum ISOS is ze actief als onderzoeker rond thema’s bin-

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan het departement Gezondheid

en Welzijn van de AP Hogeschool. Hij was als orthopedagoog werkzaam o.a. in het buitengewoon

onderwijs, begeleid wonen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Hij is onderzoeker

bij het kenniscentrum ISOS en betrokken bij nationale en internationale projecten met een focus op

inclusie binnen alle levensdomeinen.

Beno Schraepen en Sarah Verreyken Orthopedagogiek

Beno Schraepen en Sarah Verreyken

Orthopedagogiek

Een praktijkgerichte basis

ISBN 978-94-000-1336-0

Tweede editie

Orthopedagogiek [druk].indd 1 15/07/2021 14:35

Bestel online

Wat ervan te zeggen

Informatie en beroepsgeheim in

de welzijnssector

Vij fde geactualiseerde editie

RUDY SCHELLAERT

2020 | ISBN 978-94-000-1134-2 | x + 530 blz. | paperback

Prij s: € 46 | Studentenprij s: € 35

De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische

reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking

en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door

een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete

casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als

van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde

reflectie eigen ethische oordelen te vormen.

Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische

praktij ksituaties.

Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische

werkveld.

Bestel online

85


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Hulpverlening en recht

Juridische aandachtspunten, toepassingen en

ethische reflecties

Vij fde editie

INGRID DE JONGHE en LEE UYTTENHOVE

2020 | ISBN 978-94-000-1161-8 | xxxiv + 386 blz. | paperback

Prij s: € 45 | Studentenprij s: € 31

Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende

juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als

doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische

tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen

beter te kunnen opvangen.

Met talrij ke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelij ke

reflecties en vernieuwende voorstellen.

Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het

ruime welzij nswerk.

Bestel online

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden

BART HENSSEN en STEFANIE BEGHEIN

2017 | ISBN 978-94-000-0833-5 | 112 blz. | paperback

Prij s: € 25 | Studentenprij s: € 24

Dit boekje is een praktische gids die de student op weg zet bij de

uitwerking van een bachelorproef. De auteurs beantwoorden 40

vragen waar studenten vaak mee worstelen tij dens het onderzoeks-

en schrij fproces in evenveel heldere antwoorden.

Met praktijkvoorbeelden, cases en verwij zingen naar bij komende

literatuur.

Informatiebron bij uitstek voor student en docent.

Met een online databank van casussen en ander bij komend

materiaal op de website van Intersentia.

Bestel online

86


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Intervisie … een weg naar verandering

CHRIS VAN DAM

2016 | ISBN 978-94-000-0746-8 | xiv + 122 blz. | paperback

Prij s: € 27 | Studentenprij s: € 26

De auteur beschrij ft helder en eenvoudig de spelregels van

oplossingsgerichte intervisie, die erop gericht is de professionaliteit

van werknemers te vergroten. De auteurs zoomt daarbij

in op oplossingsgericht taalgebruik en het w.w.w.-model naar

verandering.

Voor studenten en voor ervaren intervisoren, teambegeleiders,

coaches en trainers.

Rij kelij k geïllustreerd met persoonlijke praktijkvoorbeelden.

Bestel online

Psychologische stromingen

Vroeger en vandaag

RUDY SCHELLAERT

2016 | ISBN 978-94-000-0672-0 | xiv + 422 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37

In dit boek bespreekt de auteur de actuele vernieuwingen binnen

de psychologische stromingen tegen hun historische achtergrond.

Hij bespreekt de uitgangspunten en de therapeutische en

praktische toepassingen van elke school. Ook de vraag naar de

reden waarom psychotherapieën werken en naar de toekomst van

de psychologie wordt behandeld.

Rij kelij k beschreven met anekdotes, kritieken en veel (therapeutische)

toepassingen.

Voor studenten en andere geïnteresseerden die zich willen

oriënteren in de brede waaier aan psychologische visies.

Bestel online

87


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Sociale psychologie vandaag

Een verkenning

RUDY SCHELLAERT

2015 | ISBN 978-94-000-0609-6 | viii + 324 blz. | paperback

Prij s: € 52 | Studentenprij s: € 37

In dit boek verkent de auteur de meest fundamentele resultaten

uit de rijke geschiedenis van de sociale psychologie én behandelt

h ij actuele topics die in klassieke handboeken minder vaak een

plaats vinden, zoals spiegelneuronen en zwermintelligentie.

Toegankelij ke en boeiende beschrijvingen van onderzoek en

psychologische experimenten.

Voor studenten, voor wie een sociaal beroep uitoefent en zich

wil verdiepen en voor toevallige lezers die hun psychologische

kennis willen verruimen.

Bestel online

88


REEKSEN

De meeste boeken van Intersentia Hoger Onderwijs zijn ondergebracht in een reeks.

Meer informatie vindt u op www.intersentia.be/hoger-onderwijs.

In essentie

9 Inleidende studieboeken

9 Uiteenlopende vakgebieden

9 Beknopte en duidelijke structuur

Toegepast

9 Praktijkgerichte studieboeken

9 Uiteenlopende vakgebieden

9 Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

In hoofdlijnen

9 Referentiewerken én werkinstrumenten

voor praktijkjuristen en studenten

9 Grondige analyse en toelichting van basisbeginselen

en -concepten van verschillende

rechtstakken

Fiscale handboeken

9 Praktische, beknopte, overzichtelijke,

actuele én budgetvriendelijke naslagwerken.

Overzichtelijke structuur en talrijke

voorbeelden

9 Jaarlijks geactualiseerde edities voor btw,

vennootschapsbelasting en personenbelasting

Boekhouden in essentie

Fiscaal recht in essentie

Boekhoudrecht in essentie

Human Resource Management in essentie

Omgevingsrecht in essentie

Familiaal vermogensrecht in essentie

Sociaal recht in essentie

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast

Financieel management toegepast

Financieel beleid in de onderneming toegepast

Marketing toegepast

Verkoopmanagement toegepast

Commerciële budgettering toegepast

Vennootschapsrecht toegepast

Internationaal belastingrecht toegepast

Vennootschapsbelasting toegepast

Gezondheidsrecht toegepast

Arbeidsrecht toegepast

Socialezekerheidsrecht toegepast

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen

Handboek btw

Handboek vennootschapsbelasting

Handboek personenbelasting

Handboek fiscale procedure btw

Handboek fiscale procedure inkomstenbelasting

Handboek Vlaamse erfbelasting

Handboek registratierechten

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid

91


Reeksen

Handboeken Boekhouden

9 O.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre en prof.

dr. Patricia Everaert (UGent)

9 Standaardwerken Belgische en internationale

boekhoudpraktijk

9 Geschikt voor het onderwijs en voor

practici

Recht in kort bestek

9 Beknopte en inzichtelijke analyse van een

rechtstak

9 Voor niet-gespecialiseerde professionals

en studenten

9 Met beperkte voetnoten en bibliografie

Logistieke handboeken

9 Praktisch en toegepast

9 Voor student en professional

Belgisch boekhoudrecht

Enkelvoudig boekhouden

Dubbel boekhouden

Vennootschapsboekhouden

Consolidatie

Milieurecht in kort bestek

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek

Vermogensrecht in kort bestek

Internationaal recht in kort bestek

Spoorvervoer

Luchtvracht

Douane en Accijnzen

92


TITELREGISTER

0-9

101 marketingvragen juridisch beantwoord 39

A

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht 62

Analytisch boekhouden en kostencalculatie 22

Arbeidsrecht toegepast 74

B

Balanslezen voor de niet-financiële professional 68

Basisbeginselen economische sociologie 83

Basisboekhouden21

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 64

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek 55

Boekhouden in essentie 21

Boekhoudrecht in essentie 67

Bouw- en vastgoedlexicon 45

Burgerlijk procesrecht 53

Business Intelligence met Power BI 16

Business Intelligence with Power BI 17

Business Valuation 35

C

Commerciële budgettering toegepast 38

Computerboekhouden met Octopus 25

Computerboekhouden met WinBooks 25

Consolidatie15

Corporate Finance 33

Criminologie en strafrechtsbedeling 71

D

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden 86

De oplossingsgerichte coach 84

De Valks Juridisch Woordenboek 46

De Verenigde Staten: van Columbus tot heden 83

Douane en Accijnzen 40

93


Titelregister

E

Energierecht in België en Vlaanderen 2023 48

Erfrecht & giften 58

Europees recht 78

F

Familiaal vermogensrecht in essentie 61

Financial Management in Practice 32

Financieel beheer voor KMO’s 32

Financieel beleid in de onderneming toegepast 34

Financieel boekhouden 23

Financieel management toegepast 34

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast 24

Financiële analyse van de vennootschap 35

Fiscaal recht in essentie 2023 69

G

Gezondheidsrecht toegepast 70

Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie 76

Grondslagen financieel boekhouden 23

Grondwettelijk recht 50

H

Handboek bedrijfsfinanciering 33

Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 62

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht 19

Handboek Boekhouden – Consolidatie 20

Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden 18

Handboek Boekhouden – Enkelvoudig boekhouden 20

Handboek Boekhouden – Vennootschapsboekhouden 19

Handboek btw 2023-2024 28

Handboek familiaal vermogensrecht 61

Handboek fiscaal ondernemingsbeleid 29

Handboek fiscale procedure btw 30

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen 30

Handboek goederenrecht 57

Handboek intellectuele rechten 64

Handboek Management Accounting 26

Handboek merkenrecht 65

Handboek personenbelasting 2023-2024 27

Handboek registratierechten 28

Handboek socialezekerheidsrecht 75

Handboek vennootschapsbelasting 2023-2024 27

Handboek Vennootschapsrecht 67

Handboek Verbintenissenrecht 56

94


Titelregister

Handboek Verzekeringsrecht 63

Handboek Vlaamse erfbelasting 29

Handbook on Legal Methodology 46

Het personen- en familierecht 60

Hulpverlening en recht 86

Human Resource Management: Basics 37

Human Resource Management in essentie 36

I

Internationaal belastingrecht toegepast 69

Internationaal recht in kort bestek 77

Intervisie … een weg naar verandering 87

J

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans 47

L

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek 47

Luchtvracht41

M

Management Control 26

Marketing toegepast 39

Marktgericht ondernemen toegepast 38

Milieurecht in kort bestek 49

N

Nieuw algemeen contractenrecht 54

O

Omgevingsrecht in essentie 49

Ondernemingsboekhouden22

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen 66

Openbare financiën 51

Oplossingsgerichte intervisie 84

Orthopedagogiek85

P

Privaat (vermogens)recht 60

Psychologische stromingen 87

95


Titelregister

R

Recht in een multiculturele samenleving 51

Recht van de Europese Unie 76

Recht van de Europese Unie – Bronnen 77

Relatievermogensrecht59

S

Sociaal recht in essentie 74

Sociale psychologie vandaag 88

Socialezekerheidsrecht toegepast 75

Spoorvervoer41

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors 71

Successieplanning in de praktijk 31

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht 72

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel arbeidsrecht 72

Synopsis van het Belgische sociaal recht – Socialezekerheidsrecht 73

V

Vennootschapsbelasting toegepast 2023 31

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast 66

Vermogensrecht in kort bestek 55

W

Wat ervan te zeggen 85

Wetboeken op maat 52

96


AUTEURSREGISTER

A

ADRIAENSSENS, Stef 83

AERNOUDT, Rudy 32, 34

AERTS, Filip 41

ALGOED, Koen 51

ALOFS, Elisabeth 58, 59

AM ZEHNHOFF, Hans-Werner 47

AYDOGAN, Ayfer 29

B

BARBAIX, Renate 60, 61

BEGHEIN, Stefanie 86

BEGHIN, Paul 31

BELLEKENS, Wouter 25

BLONDEEL, Eva 68

BORGER, Frank 28

BOSSUYT, Dieter 31

BRAECKMANS, Hermans 67

BRUGGEMAN, Werner 22, 26

C

CAEN, Renate 21

CAERS, Ralf 36, 37

CARETTE, Nicolas 57, 60

CASMAN, Hélène 58, 59

CELIS, Kerstien 40

CLAES, Laura 68

CLAEYS, Ignace 54

CLAEYS, Pieterjan 48

COLLE, Philippe 62

COPPENS, Carine 15, 21, 24

CROMBEZ, John 51

CUYPERS, Bart 35

D

DAMEN, Sven 32

DAUW, Elise 53

DAUW, Paul 53

DE BAERE, Geert 76

DE CNIJF, Herman 29

DEGREEF, Cedric 48

DE GROOTE, Carine 47

DE JONGHE, Ingrid 86

DEKEYSER, Mario 15

DEKKERS, René 58, 59

DE LEMBRE, Erik 18, 19, 20, 21, 22

DELOBELLE, Kristof 31

DELOOF, Marc 33

DE MAESENEER, Filip 25

DERUYTTER, Thomas 48

DE SCHRYVER, Jeroen 66

DE TROYER, Ilse 30

DEWAELE, Kwinten 55

DE WILDE, Inger 73

DIRIX, Eric 66

E

ENGELEN, Peter-Jan 32

EVERAERT, Patricia 18, 19, 20, 22, 26, 68

F

FAWZI, Karim 66

FIJNAUT, Cyrille 71

FORNACIARI, Diego 70

G

GAEREMYNCK, Ann 23

GLADINEZ, Tom 55

GOFFIN, Tom 70

GOVERS, Marc 28

GUILLIAMS, Johan 41

H

HENSSEN, Bart 86

HEREMANS, Tom 39

HEYLEN, Dirk 74, 75

HOOZÉE, Sophie 22, 26

HOUBEN, Robby 67

HUMBLET, Patrick 72

97


Auteursregister

J

JANSEN, Ruud 57

JANSEN, Tom 69

JANSSENS, Madeleine 39

JANSSENS, Marie-Christine 65

JANVIER, Ria 73

JORENS, Yves 75

K

KEGELS, Kurt 34

KESTEMONT, Lina 46

KIMPE, Mieke 24, 34

PEETERS, Astrid 28

PEETERS, Jeroen 34

PEETERS, Johan 72

PODEVIJN, Sadi 20, 21

R

RAES, Peter 28

RAMAKERS, Elles 51

RAUWS, Wilfried 72

RODRIGUEZ, Sylvio 16, 17

ROGGEMAN, Annelies 31

RUTTEN, Susan 51

L

LAVEREN, Eddy 32

LENAERTS, Koen 78

LEURS, Hendrik 45

LIERMAN, Steven 46

LOUCKX, Freek 75

M

MAES, Jochen 41

MANIGART, Sophie 33

MANNAERTS, Stef 31

MANNEKENS, Marleen 19

MATTHIJS, Herman 83

M. BILLIET, Carole 49

MEEUSEN, Johan 76, 77

MELIS, Roy 74

MERTENS, Christiaan 74, 75

MINNAERT, Elke 68

MINTEN, Dominique 70

N

NAERT, Frank 51

O

OOGHE, Hubert 33, 35

OPDECAM, Evelien 68

OPGENHAFFEN, Tim 74, 75

P

PARMENTIER, Guy 35

PATFOORT, Carine 21, 22

S

SAGAERT, Vincent 46, 55

SALMON, Yvonne 47

SCHELLAERT, Rudy 85, 87, 88

SCHMATZ, Erika 47

SCHRAEPEN, Beno 85

SLAGMULDER, Regine 26

SMETS, Yvan 41

SMITS, Roosmarijn 66

SOTTIAUX, Stefan 50

STEENHAUT, Sarah 39

STEENNOT, Reinhard 66

SWENNEN, Frederik 60

SWINNEN, Jo 16, 17

T

TANGHE, Thijs 54

THIELENS, Michael 55

TILLEMAN, Bernard 46, 55

TIMMERMANS, Hugues 47

U

UYTTENHOVE, Lee 86

V

VAN BEYLEN, Marieke 25

VAN BOGAERT, Pauline 48

VAN DAM, Chris 84, 87

VAN DAMME, Nicolas 55

VAN DEN ABBEELE, Alexandra 23

VAN DEN ABEELE, Frederic 55

VANDENBERGHE, Luk 30

98


Auteursregister

VAN DEN BOSSCHE, Jo 21

VANDEN BULCKE, Patricia 47

VANDENDRIESSCHE, Frederik 48

VAN DEN ESHOF, Annick 51

VANDENHENDE, Lise 49

VANDER BAUWHEDE, Heidi 35

VAN DE WOESTEYNE, Inge 27, 67, 69

VANHAVERBEKE, Johan 38, 39

VANHAVERBEKE, Lieselot 38

VANHEES, Hendrik 64, 66

VANHELLEMONT, Anna 49

VANHEUSDEN, Bernard 49

VAN HULLE, Cynthia 33

VAN LANGENDONCK, Jef 75

VAN LOOIJ, Jan 74, 75

VANMAERCKE, Anne 69

VAN NUFFEL, Piet 78

VANSWEEVELT, Thierry 56, 63

VAN WYMEERSCH, Charles 35

VERBEKE, Alain Laurent 55, 58, 59

VERBEKEN, Josse 40

VERBRUGGEN, Frank 71

VERHOEYE, Jan 18, 19, 20

VERLEYEN, Isabelle 31

VERMEERSCH, Natan 48

VERREYKEN, Sarah 85

VERSPECHT, Peter 41

VERSTRAETEN, Raf 71

VINCKE, Jean Pierre 21, 22, 66

W

WANZEELE, Veerle 31

WEYTS, Britt 56, 63

WIJNANTS, Werner 74, 75

WILLEKENS, Marleen 23

WOUTERS, Jan 77

WUSTENBERGHS, Tim 28

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!