17.03.2022 Views

VVP SPECIAL Fusies en overnames

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>BIJNA<br />

JAARGANG 19 • EXTRA EDITIE • MAART 2022<br />

Op eig<strong>en</strong> kracht of<br />

Sam<strong>en</strong> sterk?<br />

Special <strong>Fusies</strong> & Overnames


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, K<strong>en</strong>nis- <strong>en</strong> inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Neg<strong>en</strong><strong>en</strong>zev<strong>en</strong>tigste jaargang<br />

nhoud<br />

uitgever <strong>en</strong> hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Ber<strong>en</strong>ds<strong>en</strong> 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persbericht<strong>en</strong>, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wap<strong>en</strong>dragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel<br />

<strong>Fusies</strong> & Overnames<br />

Financieel advies voor<br />

iedere<strong>en</strong><br />

10<br />

Edwin Bosma<br />

Tr<strong>en</strong>ds in overnameland<br />

s<strong>en</strong>ior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> FUSIES & OVERNAMES; OP EIGEN<br />

KRACHT OF SAMEN STERK<br />

Deze special verschijnt in e<strong>en</strong> oplage van<br />

6.000 exemplar<strong>en</strong> <strong>en</strong> is tot stand gekom<strong>en</strong><br />

in sam<strong>en</strong>werking met BHB Dullemond,<br />

Nh1816, Söderberg & Partners, Veldsink<br />

Adviesgroep <strong>en</strong> VKG <strong>en</strong> wordt tev<strong>en</strong>s<br />

uitgebracht als e-zine.<br />

24<br />

Marktoverzicht<br />

Divers landschap<br />

34<br />

Enno Wiertsema<br />

Klantvoordeel na<br />

consolidatie<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2022<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

46<br />

Roy van d<strong>en</strong> Anker<br />

De m<strong>en</strong>selijke factor<br />

50<br />

Rick Guitj<strong>en</strong>s<br />

Fusiegeweld <strong>en</strong> kwaliteit<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> NOVEMBER 2021


FUSIES & VOORWOORD<br />

OVERNAMES<br />

J uiste keuze<br />

19<br />

Jack Vos<br />

Ge<strong>en</strong> ruzie naar de fusie<br />

De consolidatiegolf die al lange tijd over de financiële advieswereld<br />

he<strong>en</strong> spoelt, houdt de adviesmarkt in zijn greep. Er vind<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>teel<br />

zo’n 250 <strong>overnames</strong> per jaar plaats op e<strong>en</strong> totaalbestand van zo’n<br />

6.000 advieskantor<strong>en</strong>. Dat is veel, maar tegelijkertijd kun je stell<strong>en</strong><br />

dat er dus ook ruimte g<strong>en</strong>oeg is voor zelfstandig ondernemerschap.<br />

De vraag is welke keuzes maak je als ondernemer in e<strong>en</strong> tijd dat de advieswereld<br />

de financiële wind nog krachtig in de rug heeft, de wereld om ons he<strong>en</strong> drastisch<br />

aan het verander<strong>en</strong> is, digitalisering verder to<strong>en</strong>eemt <strong>en</strong> niemand kan voorspell<strong>en</strong><br />

welke uitdaging<strong>en</strong> nog bov<strong>en</strong> het hoofd hang<strong>en</strong>. We gelov<strong>en</strong> allemaal dat er<br />

na reg<strong>en</strong> weer zonneschijn komt, maar andersom is ook waar. Zo lang is het niet<br />

geled<strong>en</strong> dat advieskantor<strong>en</strong> helemaal niet zoveel waard blek<strong>en</strong>.<br />

Je route bepal<strong>en</strong> als ondernemer begint altijd met de vraag wie je als ondernemer<br />

wilt zijn. Waar sta je voor, voor wie b<strong>en</strong> je er, wat maakt jouw kantoor uniek<br />

<strong>en</strong> welke strategische keuzes maak je? Zelfstandig ondernemers hoev<strong>en</strong> uiteraard<br />

niet alles zelf te do<strong>en</strong>. Wel is het belangrijk om sam<strong>en</strong>werkingspartners te<br />

kiez<strong>en</strong> die pass<strong>en</strong> bij jouw kantoor <strong>en</strong> je te focuss<strong>en</strong> op dat waar je in uitblinkt.<br />

40<br />

Robin van Beem<br />

Juridische hak<strong>en</strong> <strong>en</strong> og<strong>en</strong><br />

52<br />

<strong>VVP</strong> Ondernemerspanel<br />

Tips voor winnaars<br />

Kantooreig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> goede red<strong>en</strong><strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om hun kantoor te verkop<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> lijkt de huidige overnamemarkt wel e<strong>en</strong> beetje op de overspann<strong>en</strong><br />

huiz<strong>en</strong>markt. De tijd lijkt rijp om te verkop<strong>en</strong>.<br />

Er kunn<strong>en</strong> ook strategische overweging<strong>en</strong> zijn. Door op te gaan in e<strong>en</strong> groter geheel<br />

kan de (digitale) slagkracht word<strong>en</strong> vergroot, kunn<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gereduceerd<br />

<strong>en</strong> kan er e<strong>en</strong> beter r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> gemaakt. Dat klinkt aanlokkelijk<br />

ook al zijn effici<strong>en</strong>cy <strong>en</strong> kost<strong>en</strong>besparing<strong>en</strong> niet zaligmak<strong>en</strong>d. Ondernemers zull<strong>en</strong><br />

zich de vraag moet<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>: pass<strong>en</strong> we bij elkaar, wat betek<strong>en</strong>t het<br />

voor de bedrijfscultuur <strong>en</strong> wat schiet de klant er daadwerkelijk mee op? Als cultur<strong>en</strong><br />

na e<strong>en</strong> overname of fusie niet bij elkaar pass<strong>en</strong>, ontstaat er e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm probleem<br />

dat uiteindelijk slecht is voor alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tip die in deze special<br />

dan ook e<strong>en</strong> aantal keer langskomt is: investeer in je medewerkers. Zij zull<strong>en</strong> de<br />

nieuwe organisatie immers moet<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gezicht gev<strong>en</strong>.<br />

Deze Special <strong>Fusies</strong> & Overnames; Op eig<strong>en</strong> kracht of Sam<strong>en</strong> sterk is e<strong>en</strong> bewaareditie<br />

voor alle onafhankelijk adviseurs van Nederland. Deze vakspecial is mede<br />

mogelijk gemaakt door BHB Dullemond, Nh1816, Söderberg & Partners <strong>en</strong> Veldsink<br />

Adviesgroep <strong>en</strong> bevat best practices, tips, inzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ideeën bij het bepal<strong>en</strong><br />

van de keuze tuss<strong>en</strong> zelfstandig ondernemerschap of e<strong>en</strong> fusie of overname.<br />

Veel inspiratie <strong>en</strong> wijsheid toegew<strong>en</strong>st! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 3


FUSIES & OVERNAMES<br />

Rondetafelgesprek<br />

Financieel<br />

advies voor<br />

iedere<strong>en</strong><br />

DE OVERNAMESTORM IN FINANCIEEL ADVIESLAND RAAST ALS NOOIT TEVOREN. IN HET EERSTE<br />

HALFJAAR VAN 2021 SCHOOT DE TOTALE DEALWAARDE ZELFS BOVEN DE 1 MILJARD EURO,<br />

VIER KEER ZOVEEL ALS IN DEZELFDE PERIODE IN 2020. EEN AANTAL GROTE PARTIJEN ZOEKT<br />

ACTIEF NAAR MET NAME KLEINE INTERMEDIAIRS, ER IS VEEL BUITENLANDSE INTERESSE EN<br />

VERZEKERAARS MENGEN ZICH IN DE STRIJD. WAT BETEKENT DE CONSOLIDATIESLAG VOOR DE<br />

EINDKLANT? EN BLIJFT ER NOG RUIMTE OVER VOOR HET KLEINERE ADVIESKANTOOR?<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

Het jaar 2021 geldt als recordjaar voor<br />

fusies <strong>en</strong> <strong>overnames</strong>. Het totaal aantal<br />

transacties in alle economische sector<strong>en</strong><br />

in Nederland steeg naar 7.235,<br />

meldde het CBS onlangs, zo’n 800<br />

meer dan in 2020 <strong>en</strong> 2019. De stijg<strong>en</strong>de<br />

tr<strong>en</strong>d werd overig<strong>en</strong>s ti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong><br />

al ingezet, alle<strong>en</strong> in 2014 dook het aantal fusies<br />

<strong>en</strong> <strong>overnames</strong> net onder de 4.500. Ook in de financieel<br />

adviesmarkt zi<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> versnelling ontstaan. In<br />

2020 ging<strong>en</strong> 289 kantor<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> andere vlag verder,<br />

51 meer dan e<strong>en</strong> jaar eerder. Uit de Overnamemonitor<br />

van BHB Dullemond blijkt dat 133 intermediaire<br />

bedrijv<strong>en</strong> in het eerste halfjaar van 2021 van eig<strong>en</strong>aar<br />

verwisseld<strong>en</strong>. Daarmee ligt de verzekeringsmarkt op<br />

koers om het aantal fusies <strong>en</strong> <strong>overnames</strong> van 2020 te<br />

overtreff<strong>en</strong>.<br />

Overnamepartij<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> zich steeds meer op de<br />

kleinere tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> (nul-vijf fte), goed voor 87 proc<strong>en</strong>t<br />

van de adviesmarkt in Nederland. BHB Dullemond<br />

ziet e<strong>en</strong> marktconc<strong>en</strong>tratie ontstaan <strong>en</strong> verwacht dat<br />

het aantal kleinere zelfstandige intermediairs de kom<strong>en</strong>de<br />

jar<strong>en</strong> afneemt. “Het assurantiemodel <strong>en</strong> het<br />

distributiekanaal zijn robuust geblek<strong>en</strong>”, zegt Edwin<br />

Bosma (managing partner BHB Dullemond). “Vanuit<br />

bestaande platforms <strong>en</strong> grotere partij<strong>en</strong> is er veel<br />

vraag naar kleinere portefeuilles. Nieuwe, veelal buit<strong>en</strong>landse<br />

partij<strong>en</strong> will<strong>en</strong> op hun beurt de Nederlandse<br />

markt betred<strong>en</strong> door middel van overname van of investering<br />

in e<strong>en</strong> grote volmachtonderneming. Door de<br />

vergrijzing is er ook veel aanbod. De appetite is <strong>en</strong>orm<br />

bij e<strong>en</strong> aantal private-equity-onderneming<strong>en</strong>. Het gaat<br />

in veel gevall<strong>en</strong> goed, maar er zijn aan de achterkant<br />

ook wel ‘hick-ups’ waarneembaar. Compliance krijgt<br />

niet altijd aandacht <strong>en</strong> soms valt de eindklant tuss<strong>en</strong><br />

wal <strong>en</strong> schip.”<br />

Andersom kijk<strong>en</strong> inmiddels groot geword<strong>en</strong> intermediairs<br />

over de gr<strong>en</strong>s naar verzekeraars om hun eig<strong>en</strong><br />

positie te versterk<strong>en</strong>. De markt wordt hoe dan ook internationaler,<br />

stelt Bosma. Private-equity-onderneming<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> nu hun zinn<strong>en</strong> gezet op aanpal<strong>en</strong>de sector<strong>en</strong><br />

van financieel advies, zoals accountancy. “We begev<strong>en</strong><br />

ons in de tweede consolidatieslag. De prijz<strong>en</strong> voor portefeuilles<br />

steg<strong>en</strong> het afgelop<strong>en</strong> jaar behoorlijk, maar<br />

zijn inmiddels onder invloed van de stijg<strong>en</strong>de r<strong>en</strong>te,<br />

exits van partij<strong>en</strong> <strong>en</strong> de komst van strategische kopers<br />

gestabiliseerd. Grote partij<strong>en</strong> die al <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> op overnamepad<br />

zijn, vind<strong>en</strong> de hogere prijz<strong>en</strong> nu wat spann<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> in <strong>en</strong> rondom de verzekeringsbedrijfskolom.<br />

Daarmee will<strong>en</strong> ze hun di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan<br />

klant<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> prober<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> lock-in te creër<strong>en</strong>,<br />

zodat de klant langer blijft. Je ziet dat bijvoorbeeld<br />

bij Veldsink <strong>en</strong> Söderberg al gebeur<strong>en</strong>.”<br />

Edwin Bosma:<br />

‘De appetite is <strong>en</strong>orm.’<br />

FOMO<br />

Ook verzekeraars betred<strong>en</strong> steeds vaker het overnametoneel.<br />

Zo nam NN Group vorig jaar e<strong>en</strong> meerderheidsbelang<br />

van 70 proc<strong>en</strong>t in Hein<strong>en</strong>oord. De tafelgast<strong>en</strong><br />

verwacht<strong>en</strong> dat er meer verzekeraars aanhak<strong>en</strong>. Cas<br />

Verhage (commercieel directeur Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>)<br />

bespeurt FOMO-gedrag, fear of missing out. “Wij zijn<br />

zelf ge<strong>en</strong> overnamepartij in strikte zin – we invester<strong>en</strong><br />

wel in lokale kantor<strong>en</strong> – maar om me he<strong>en</strong> zie ik concullega’s<br />

die absoluut de boot niet will<strong>en</strong> miss<strong>en</strong>. Het is<br />

interessant hoe deze markt zich gaat ontwikkel<strong>en</strong> met<br />

het oog op de huidige geopolitieke ontwikkeling<strong>en</strong>, de<br />

<strong>en</strong>ergietransitie <strong>en</strong> de r<strong>en</strong>testand. Er wacht<strong>en</strong> nogal<br />

wat uitdaging<strong>en</strong>.”<br />

Nh1816 koestert zijn relatie met het professionele<br />

intermediair, al ziet Verhage in de praktijk dat ook lo-<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 5


FUSIES & OVERNAMES<br />

Roland Goldman:<br />

‘Scho<strong>en</strong>maker blijf bij je leest.’<br />

kale held<strong>en</strong> uiteindelijk onderdak vind<strong>en</strong> bij onderneming<strong>en</strong><br />

als Söderberg <strong>en</strong> Veldsink. “To<strong>en</strong> ik in 1981 in<br />

de verzekeringssector startte, war<strong>en</strong> er 25.000 financieel<br />

adviseurs. Dat zijn er nu iets meer dan 6.000. Het<br />

is e<strong>en</strong> beweging die je niet kunt stuit<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vraag is<br />

of je dat moet will<strong>en</strong>. Overnames bied<strong>en</strong> ons voordeel,<br />

namelijk aanstelling<strong>en</strong> bij interessante partij<strong>en</strong>. Maar<br />

we voel<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid voor de kwaliteit<br />

richting de eindklant. Na <strong>overnames</strong> van e<strong>en</strong> advieskantoor<br />

zi<strong>en</strong> we de NPS-scores dal<strong>en</strong>. Dat is niet<br />

verbazingwekk<strong>en</strong>d, maar als de scores op langere termijn<br />

blijv<strong>en</strong> wegglijd<strong>en</strong>, gaan we daar met intermediairs<br />

over in gesprek. Particuliere verzekering<strong>en</strong> zijn<br />

in de kern commodities, dus voor ons komt het ook op<br />

goede klantrelaties aan.”<br />

BLIJF BIJ JE LEEST<br />

Roland Goldman (CEO Söderberg & Partners Nederland)<br />

omschrijft de poging<strong>en</strong> van verzekeraars om e<strong>en</strong><br />

stuk van het intermediaire landschap te verover<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> ‘stap terug in de tijd’. “Scho<strong>en</strong>maker blijf bij je leest,<br />

want risico’s overnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> adviser<strong>en</strong> zijn twee heel<br />

verschill<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong>. Daarnaast komt de objectiviteit in<br />

het geding.”<br />

De voornaamste drive van het van oorsprong<br />

Zweedse Söderberg is volg<strong>en</strong>s Goldman e<strong>en</strong> brede integrale<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor de eindklant. Die klant moet<br />

niet alle<strong>en</strong> voor verzekerings- <strong>en</strong> hypotheekadvies bij<br />

het intermediair terecht kunn<strong>en</strong>, ook inkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> naar zijn inzicht op het m<strong>en</strong>u staan. “Dat<br />

zijn de zwaardere vakgebied<strong>en</strong>, maar wij gelov<strong>en</strong> daarin.<br />

Wat p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong> betreft, komt er dadelijk veel op ons af.<br />

Burgers staan voor serieuze keuzes maar je leest er nauwelijks<br />

iets over in de krant. De AFM stuurde onlangs<br />

e<strong>en</strong> filmpje waarin ze meldt dat het informer<strong>en</strong> van<br />

klant<strong>en</strong> over het nieuwe p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>stelsel niet voldo<strong>en</strong>de<br />

is, ze wil dat keuzebegeleiding volgt. Prima, wij zijn<br />

daarop voorbereid.”<br />

Behalve bij e<strong>en</strong> financieel adviseur, kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

voor vrag<strong>en</strong> over hun financiën nerg<strong>en</strong>s anders<br />

aanklopp<strong>en</strong>, stelt Goldman. “Bank<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gefaald<br />

in hun maatschappelijke rol <strong>en</strong> bepaalde grote partij<strong>en</strong><br />

in adviesland mak<strong>en</strong> dadelijk weer e<strong>en</strong> exit. Wij hebb<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> exitstrategie, we zoek<strong>en</strong> juist continuïteit in<br />

partnership, zodat we over honderd jaar iedere<strong>en</strong> nog<br />

steeds bereikbaar financieel advies kunn<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>.”<br />

NIET MEE DE GEKTE IN<br />

Veldsink Advies is één van de eerste advieskantor<strong>en</strong> in<br />

Nederland die op overnamepad ging<strong>en</strong>. De overnamevisie<br />

van het familiebedrijf bleef volg<strong>en</strong>s John Peels (directeur<br />

Veldsink Advies) in de loop der jar<strong>en</strong> nag<strong>en</strong>oeg<br />

gelijk. “Wat we verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>, invester<strong>en</strong> we jaarlijks in de<br />

onderneming. We zett<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> stip op de horizon met<br />

betrekking tot e<strong>en</strong> hoeveelheid te verwerv<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong>,<br />

maar we kijk<strong>en</strong> naar de kwaliteit <strong>en</strong> aard van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />

Zijn bedrijv<strong>en</strong> strategisch belangrijk voor ons,<br />

dan kom<strong>en</strong> we in beweging. Zo pass<strong>en</strong> de rec<strong>en</strong>te <strong>overnames</strong><br />

van Van Brugg<strong>en</strong> Adviesgroep, de Scheidingsexpert<br />

<strong>en</strong> arbodi<strong>en</strong>st WorkingStyle prima bij onze visie op<br />

e<strong>en</strong> breed palet aan di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Maar we gaan nooit mee<br />

in de gekte. E<strong>en</strong> portefeuillemakelaar vertelde me onlangs<br />

over e<strong>en</strong> verkoop met factor 4.2, dat is voor ons<br />

onvoorstelbaar. Wij blijv<strong>en</strong> zorgvuldig invester<strong>en</strong>.”<br />

BESTAANSRECHT<br />

Schaalgrootte is naar inzicht van Peels belangrijk voor<br />

e<strong>en</strong> kwalitatieve, <strong>en</strong> toekomstbest<strong>en</strong>dige di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />

Hij ziet voornamelijk bestaansrecht voor allround<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

kantor<strong>en</strong>. “Duurzaam ondernem<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t voor ons<br />

dat we de klant op e<strong>en</strong> efficiënte <strong>en</strong> kwalitatief goede<br />

wijze alles onder één dak kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>. Deze<br />

aanpak vergt continue investering<strong>en</strong>. Neem alle<strong>en</strong> al<br />

de hoge kost<strong>en</strong> voor de tooling voor medewerkers <strong>en</strong><br />

het onderdeel compliance, waarvoor we inmiddels<br />

acht collega’s in di<strong>en</strong>st hebb<strong>en</strong>. Maar er blijft wel plek<br />

over voor kleinere, specialistische kantor<strong>en</strong>. De shakeout<br />

in het bankwez<strong>en</strong> heeft voor e<strong>en</strong> stroom nieuwe<br />

adviseurs gezorgd <strong>en</strong> die kom<strong>en</strong> allemaal aan het werk,<br />

al vraag ik me af of ze in e<strong>en</strong> laagconjunctuur kunn<strong>en</strong><br />

overlev<strong>en</strong>.”<br />

Het wordt lastig voor kleinere zelfstandig adviseurs<br />

om de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing op peil te houd<strong>en</strong>, beaamt Goldman.<br />

“Vroeger werd van financieel adviseurs al veel gevraagd,<br />

maar starters krijg<strong>en</strong> nóg meer voor hun kiez<strong>en</strong>.<br />

De risico’s word<strong>en</strong> steeds groter <strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> zijn hoger.<br />

Je hebt volume nodig, zoals internationale inkoop, om<br />

alle uitdaging<strong>en</strong> het hoofd te kunn<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>.”<br />

Nh1816 kon dankzij schaalgrootte de kost<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

dal<strong>en</strong> tot vijf c<strong>en</strong>t per euro, reageert Verhage. Organische<br />

groei beschouwt hij dan ook als e<strong>en</strong> noodzaak. “De<br />

consolidatieslag zet zich door <strong>en</strong> dat geeft druk op wat<br />

je als organisatie <strong>en</strong> bedrijf kunt do<strong>en</strong>. Met de juiste<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op data <strong>en</strong> compliance kun je e<strong>en</strong> prima kost<strong>en</strong>model<br />

neerzett<strong>en</strong>, zonder dat de klant daar de dupe<br />

van wordt. De uitdaging<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> nu bij de regionale familiebedrijv<strong>en</strong>.<br />

Hoe zorg<strong>en</strong> zij voor e<strong>en</strong> optimale balans<br />

tuss<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, klanttevred<strong>en</strong>heid, data, compliance<br />

<strong>en</strong> opleiding? De setting gaat hoe dan ook compleet<br />

verander<strong>en</strong>. Wellicht word<strong>en</strong> zo’n vijfti<strong>en</strong> clusters<br />

op de verzekeringsmarkt de nieuwe werkelijkheid. We<br />

kunn<strong>en</strong> ons daar maar beter op voorbereid<strong>en</strong>.”<br />

REGIONALE KRACHT<br />

Uitbreiding door <strong>overnames</strong> levert e<strong>en</strong> bepaalde mate<br />

van zekerheid <strong>en</strong> continuïteit op, maar is de eindklant<br />

altijd de winnaar in e<strong>en</strong> grotere organisatie? Verliest hij<br />

of zij niet de vertrouwde service van de adviseur ‘op de<br />

hoek’? Dat valt naar de m<strong>en</strong>ing van Goldman <strong>en</strong> Peels<br />

alleszins mee, aangezi<strong>en</strong> hun bedrijv<strong>en</strong> regionale structur<strong>en</strong><br />

in stand houd<strong>en</strong>. Peels: “Bijvoorbeeld in de regio<br />

Breda hebb<strong>en</strong> we de afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> vier kantor<strong>en</strong><br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> die blijv<strong>en</strong> alle vier op dezelfde locatie<br />

gevestigd. Klant<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gewoon bij hun adviseur<br />

terecht. Natuurlijk werk<strong>en</strong> niet alle overnamepartij<strong>en</strong><br />

op deze manier. Er zijn bedrijv<strong>en</strong> die hubs hebb<strong>en</strong> gecreëerd<br />

<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> vanaf e<strong>en</strong> regionaal <strong>en</strong>/of landelijk<br />

punt bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.”<br />

De ‘regionale kracht’ moet leid<strong>en</strong>d zijn, vult Goldman<br />

aan. “Klant<strong>en</strong> waarder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kantoor vanwege het<br />

vakmanschap <strong>en</strong> de klantgerichtheid, die onderdel<strong>en</strong><br />

will<strong>en</strong> wij juist verder versterk<strong>en</strong>.”<br />

John Peels: ‘We blijv<strong>en</strong><br />

zorgvuldig invester<strong>en</strong>.’<br />

Toch zijn er ook zak<strong>en</strong> die voor verbetering vatbaar zijn.<br />

Goldman wijst onder meer op het automatiser<strong>en</strong> van<br />

de schadeverzekeringsadministratie <strong>en</strong> de klant gemak<br />

bied<strong>en</strong> door digitalisering. Collega Peels stipt de legacy<br />

<strong>en</strong> het optimaliser<strong>en</strong> van inkoop voor de zakelijke<br />

markt aan. “Daarnaast is digitale communicatie met de<br />

eindklant e<strong>en</strong> belangrijke uitdaging. Hoe kunn<strong>en</strong> we de<br />

klant actiever b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>?”<br />

ZELFVERZEKERD<br />

Voor financieel adviseurs die hun kantoor will<strong>en</strong> verkop<strong>en</strong>,<br />

is voorbereiding het toverwoord. Wie e<strong>en</strong> helder<br />

beeld heeft van het financiële plaatje, de kop<strong>en</strong>de partij,<br />

de – veelal Engelse – terminologie én het verkooptraject,<br />

zit volg<strong>en</strong>s Bosma zelfverzekerd aan tafel. “Het<br />

is e<strong>en</strong> complex proces, dus professionele begeleiding is<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 7


FUSIES & OVERNAMES<br />

of overdracht van het bedrijf. Maar de rol van de familiare<br />

band bij verkoop moet ook weer niet word<strong>en</strong> overschat,<br />

geeft Bosma aan. “Slechts e<strong>en</strong> klein perc<strong>en</strong>tage<br />

van de familiebedrijv<strong>en</strong> komt uiteindelijk in hand<strong>en</strong><br />

van de derde g<strong>en</strong>eratie, zo blijkt uit het ING-onderzoek.<br />

Je ziet ook steeds meer jongere verkopers op de overnamemarkt.<br />

Plus, mill<strong>en</strong>nials staan er heel anders in dan<br />

voorgaande g<strong>en</strong>eraties.”<br />

Cas Verhage: ‘Uitdaging<strong>en</strong> bij<br />

regionale familiebedrijv<strong>en</strong>.’<br />

aan te rad<strong>en</strong>. Gecommitteerde, goed voorbereide partij<strong>en</strong><br />

vergrot<strong>en</strong> de kans op e<strong>en</strong> succesvolle overname.”<br />

Verkopers moet<strong>en</strong> ook rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met negatieve<br />

effect<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> acquisitie, b<strong>en</strong>adrukt Bosma.<br />

“Zo’n 80 proc<strong>en</strong>t pakt positief uit, maar het kan zwaar<br />

zijn om te deal<strong>en</strong> met die 20 proc<strong>en</strong>t. Sommige ondernemers<br />

prober<strong>en</strong> over hun graf te reger<strong>en</strong>, dat werkt<br />

niet. Alles hangt uiteindelijk af van het doel van de verkoop.<br />

Serieuze adviseurs will<strong>en</strong> dat hun klant<strong>en</strong> goed<br />

terecht kom<strong>en</strong>. Het is voor h<strong>en</strong> zaak om te onderzoek<strong>en</strong><br />

of e<strong>en</strong> overnamepartij bij het kantoor past.”<br />

Emotionele aspect<strong>en</strong>, zoals de nalat<strong>en</strong>schap voor de<br />

kinder<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote rol spel<strong>en</strong> bij fusies <strong>en</strong> bedrijfs<strong>overnames</strong>.<br />

Zeker als het familiebedrijv<strong>en</strong> betreft.<br />

Uit het ING-rapport ‘Eig<strong>en</strong>domsoverdracht in het familiebedrijf’<br />

blijkt dat omgaan met emoties voor 40 proc<strong>en</strong>t<br />

van de ondernemers e<strong>en</strong> knelpunt is bij verkoop<br />

MEERWAARDE IN SAMENWERKING<br />

Het speelveld van mergers and acquisitions ziet er heel<br />

anders uit dan twintig jaar geled<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong> de tafelgast<strong>en</strong>.<br />

Destijds hadd<strong>en</strong> captives e<strong>en</strong> dominante positie, inmiddels<br />

k<strong>en</strong>merkt de markt zich door variëteit. Bosma:<br />

“Er is veel meer te koop. Partij<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> ook nadrukkelijk<br />

meerwaarde in de sam<strong>en</strong>werking, zoals vergroting<br />

van productaanbod <strong>en</strong> expertise, <strong>en</strong> dat is e<strong>en</strong> prima<br />

ontwikkeling voor de eindklant.”<br />

Heeft de conglomeraatvorming onder financieel adviseurs<br />

echter ge<strong>en</strong> negatieve invloed op de onafhankelijkheid?<br />

Of zoals Verhage het verwoordt: “Ontstaan er<br />

meer gebond<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dan vrije adviseurs?”<br />

Goldman vraagt zich af wat onafhankelijkheid in<br />

dit tijdperk van digitalisering nog inhoudt. “Klant<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> meer keuzemogelijkhed<strong>en</strong>, dat is e<strong>en</strong> groot<br />

voordeel, maar we gebruik<strong>en</strong> dan wel productvergelijkingsprogramma’s<br />

van verzekeraars. Hoe onafhankelijk<br />

is dat? We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in Nederland ge<strong>en</strong> traditie van het<br />

beoordel<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> services. Dat is in bijvoorbeeld<br />

de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> heel anders, daar ligg<strong>en</strong> zelfs<br />

de medische beroep<strong>en</strong> onder de loep.”<br />

Verhage vindt het prima als klant<strong>en</strong> verzekeraars<br />

méér met elkaar gaan vergelijk<strong>en</strong>. Als het op financieel<br />

adviseurs aankomt, is dat e<strong>en</strong> lastigere opgave. “Hoe<br />

kun je als klant de prestaties van e<strong>en</strong> adviseur met<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>? E<strong>en</strong> klantrelatie met e<strong>en</strong> adviseur is<br />

vaak gebaseerd op vertrouw<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> elkaar<br />

van de sportschool <strong>en</strong> dergelijke, gaan e<strong>en</strong>s langs <strong>en</strong><br />

bouw<strong>en</strong> zo e<strong>en</strong> band op. AI kan zo’n relatie nu absoluut<br />

niet vervang<strong>en</strong>, klant<strong>en</strong> will<strong>en</strong> daar niet aan, maar misschi<strong>en</strong><br />

is dat over twintig jaar weer anders.”<br />

AMBITIE<br />

De storm op overnamegebied kan wat in kracht afnem<strong>en</strong>,<br />

maar ze zal naar inzicht van de gespreksdeelnemers<br />

nooit gaan ligg<strong>en</strong>. “M&A is de afgelop<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>nia<br />

uitgegroeid tot e<strong>en</strong> professioneel vakgebied <strong>en</strong> <strong>overnames</strong><br />

zijn inmiddels e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van de<br />

nationale economie”, zegt Bosma. “Daarnaast blijv<strong>en</strong><br />

private-equity-onderneming<strong>en</strong>, nu goed voor zo’n vijfti<strong>en</strong><br />

à twintig proc<strong>en</strong>t van de investering<strong>en</strong>, <strong>en</strong> andere<br />

marktpartij<strong>en</strong> zich meld<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> aandeel in de intermediaire<br />

markt.” n<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

ENKELE JAREN GELEDEN LEEK HET ER NOG<br />

OP DAT DE NEDERLANDSE VERZEKERAARS<br />

EEN STEEDS BELANGRIJKERE ROL ZOUDEN<br />

GAAN SPELEN IN DE DISTRIBUTIEKETEN<br />

VOOR VERZEKERINGEN. DOOR DE ENORME<br />

CONSOLIDATIE IN HET INTERMEDIAIRE KANAAL<br />

VAN DE LAATSTE JAREN IS ECHTER EEN TOTAAL<br />

ANDERE MARKTDYNAMIEK ONTSTAAN.<br />

Hebb<strong>en</strong> Nederlandse<br />

verzekeraars de<br />

boot gemist?<br />

TEKST EDWIN BOSMA, BHB DULLEMOND<br />

In plaats van e<strong>en</strong> gefragm<strong>en</strong>teerd distributielandschap<br />

hebb<strong>en</strong> de verzekeraars nu ook te mak<strong>en</strong> met<br />

<strong>en</strong>kele grote intermediaire bedrijv<strong>en</strong> met in-housevolmacht.<br />

Vaak hebb<strong>en</strong> deze bedrijv<strong>en</strong> e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse<br />

aandeelhouder. Op middellange termijn betek<strong>en</strong>t<br />

dit e<strong>en</strong> groot risico voor het verdi<strong>en</strong>model<br />

van de Nederlandse verzekeraars. Daarom hebb<strong>en</strong> we<br />

het afgelop<strong>en</strong> jaar gezi<strong>en</strong> dat onder andere NN Group<br />

‘Consolidatie heeft ertoe<br />

geleid dat Nederlandse<br />

verzekeraars e<strong>en</strong> reëel<br />

risico lop<strong>en</strong> om te word<strong>en</strong><br />

gedisintermedieerd’<br />

<strong>en</strong> ASR zich ook hebb<strong>en</strong> geroerd op deze markt. De kom<strong>en</strong>de<br />

jar<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> er <strong>en</strong>kele andere grote intermediaire<br />

bedrijv<strong>en</strong> in Nederland naar de markt toekom<strong>en</strong>. We<br />

verwacht<strong>en</strong> dat Nederlandse verzekeraars alles op alles<br />

zull<strong>en</strong> zett<strong>en</strong> om deze te kunn<strong>en</strong> acquirer<strong>en</strong>, ondanks<br />

alle daarmee gemoeide uitdaging<strong>en</strong>.<br />

EEN VER VERLEDEN<br />

Enkele jar<strong>en</strong> terug lek<strong>en</strong> Nederlandse verzekeraars de<br />

markt te gaan dominer<strong>en</strong>. De verwachting was dat e<strong>en</strong><br />

steeds groter deel van de distributie via direct writing<br />

zou kunn<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> grotere groep klant<strong>en</strong><br />

bleek bereid om online e<strong>en</strong> verzekering af te sluit<strong>en</strong>.<br />

De rol van prijsvergelijkers werd steeds belangrijker<br />

voor direct writing. Tegelijkertijd was het intermediaire<br />

landschap drie jaar geled<strong>en</strong> nog veel meer gefragm<strong>en</strong>teerd<br />

dan nu. Om dit te illustrer<strong>en</strong>: Volg<strong>en</strong>s Advies<br />

in Cijfers 2021 war<strong>en</strong> er in 2018 nog ruim 6.500 intermediaire<br />

bedrijv<strong>en</strong>, waarvan ongeveer de helft met<br />

slechts één medewerker. Sindsdi<strong>en</strong> is het aantal afge-<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

nom<strong>en</strong> met ongeveer 400 bedrijv<strong>en</strong>. Het valt op dat dit<br />

met name bedrijv<strong>en</strong> betreft met e<strong>en</strong> omvang tuss<strong>en</strong> de<br />

20 <strong>en</strong> 50 fte. Aan de andere kant was er onder verzekeraars<br />

sprake van consolidatie. Delta Lloyd <strong>en</strong> Reaal Verzekering<strong>en</strong><br />

zijn beide opgegaan in NN Group. Dit tezam<strong>en</strong><br />

maakt dat er voor het intermediair steeds minder<br />

te kiez<strong>en</strong> valt. Het is niet moeilijk om te rad<strong>en</strong> waar dat<br />

toe heeft geleid: druk op prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> steeds str<strong>en</strong>gere<br />

condities. Oftewel harder werk<strong>en</strong> voor minder opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong>.<br />

NIEUWE MARKTDYNAMIEK<br />

Door de consolidatie <strong>en</strong> door klantgedrag zi<strong>en</strong> we vandaag<br />

dat de marktdynamiek volledig is gedraaid. De<br />

verwachting dat het intermediair <strong>en</strong> het volmachtkanaal<br />

zoud<strong>en</strong> krimp<strong>en</strong> is niet uitgekom<strong>en</strong>. Het teg<strong>en</strong>deel<br />

is waar of lijkt op z’n minst e<strong>en</strong> stuk g<strong>en</strong>uanceerder te<br />

zijn. Volg<strong>en</strong>s het Marktrapport Volmacht<strong>en</strong> 2021 is de<br />

premie via volmacht gesteg<strong>en</strong> van ongeveer 3,3 miljard<br />

euro in 2017 naar ongeveer vier miljard in 2021. Dit<br />

heeft e<strong>en</strong> aantal oorzak<strong>en</strong> waarvan we er in deze alinea<br />

e<strong>en</strong> aantal zull<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>. Door consolidatie neemt<br />

het aandeel volmacht toe. Alle grote partij<strong>en</strong> die actief<br />

consolider<strong>en</strong>, bijvoorbeeld Alpina Group, Quintes <strong>en</strong><br />

You Sure, hebb<strong>en</strong> in-housevolmacht<strong>en</strong>. Als onderdeel<br />

van hun business case prober<strong>en</strong> zij waar mogelijk <strong>en</strong> in<br />

belang van de klant poliss<strong>en</strong> van overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong><br />

over te voer<strong>en</strong> van Provinciaal naar Volmacht. Dit is<br />

financieel interessant <strong>en</strong> biedt de mogelijkheid om de<br />

relatie met de klant verder te verdiep<strong>en</strong>. Verder is inmiddels<br />

duidelijk geword<strong>en</strong> dat online distributie ook<br />

zijn eig<strong>en</strong> uitdaging<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t. Vanwege het meer anonieme<br />

karakter lijkt het nog best ingewikkeld om e<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong>de aantrekkelijke CRvp te realiser<strong>en</strong> op online<br />

distributie, bijvoorbeeld voor autoverzekering<strong>en</strong>. Ook<br />

blijft e<strong>en</strong> grote groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> behoefte houd<strong>en</strong> aan advies.<br />

Het is de uitdaging voor het intermediair om ook<br />

de jongere g<strong>en</strong>eraties van hun toegevoegde waarde te<br />

overtuig<strong>en</strong>.<br />

VERDIENMODEL VERZEKERAARS ONDER DRUK<br />

We zi<strong>en</strong> dus dat de dynamiek in de distributieket<strong>en</strong><br />

door de consolidatie sterk is veranderd. In plaats van<br />

e<strong>en</strong> gefragm<strong>en</strong>teerd landschap van tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

volmachtbedrijv<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> Nederlandse verzekeraars<br />

nu ook sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met <strong>en</strong>kele grotere partij<strong>en</strong>.<br />

Deze partij<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vaak e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse aandeelhouder<br />

die e<strong>en</strong> groot netwerk <strong>en</strong> sterke internationale<br />

oriëntatie met zich meebr<strong>en</strong>gt. Daar waar het intermediair<br />

in het verled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke focus op de Nederlandse<br />

verzekeraars had, hebb<strong>en</strong> de buit<strong>en</strong>landse kapitaalverstrekkers<br />

bijgedrag<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> bredere focus<br />

waarbij er in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate over de gr<strong>en</strong>s wordt<br />

Edwin Bosma: ‘Kaart<strong>en</strong><br />

in de markt zull<strong>en</strong> opnieuw<br />

word<strong>en</strong> geschud.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 11


FUSIES & OVERNAMES<br />

gekek<strong>en</strong>. Dit resulteert niet alle<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> verbreding<br />

van het aanbod maar zorgt ook voor minder afhankelijkheid.<br />

Buit<strong>en</strong>landse risicodragers staan erom bek<strong>en</strong>d<br />

meer aantrekkelijke voorwaard<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> dan Nederlandse<br />

verzekeraars. Dit heeft als gevolg dat Nederlandse<br />

verzekeraars meer g<strong>en</strong>eigd zull<strong>en</strong> zijn om hierin<br />

mee te gaan omdat zij anders pot<strong>en</strong>tieel het risico<br />

lop<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> deel van de business te verliez<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong><br />

het niet ond<strong>en</strong>kbaar is dat juist de meest aantrekkelijke<br />

risico’s als eerste zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ondergebracht<br />

bij buit<strong>en</strong>landse risicodragers snijdt dit mes zelfs aan<br />

twee kant<strong>en</strong>. Ook het technisch resultaat van Nederlandse<br />

verzekeraars kan door deze ontwikkeling negatief<br />

word<strong>en</strong> geraakt. Aangezi<strong>en</strong> de klantrelatie vooral<br />

ligt bij de tuss<strong>en</strong>persoon kunn<strong>en</strong> verzekeraars hier<br />

maar weinig teg<strong>en</strong>over stell<strong>en</strong> behalve zorg<strong>en</strong> voor<br />

aantrekkelijke productvoorwaard<strong>en</strong>. Kortom consolidatie<br />

heeft ertoe geleid dat Nederlandse verzekeraars<br />

e<strong>en</strong> reëel risico lop<strong>en</strong> om te word<strong>en</strong> gedisintermedieerd<br />

met als gevolg dat het financieel resultaat van de<br />

Nederlandse verzekeraars op termijn onder druk zou<br />

kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> te staan.<br />

VLUCHT NAAR VOREN<br />

Gegev<strong>en</strong> de ontwikkeling<strong>en</strong> die we hiervoor signaler<strong>en</strong><br />

is het logisch dat Nederlandse verzekeraars hun positie<br />

in de distributieket<strong>en</strong> prober<strong>en</strong> te versterk<strong>en</strong>. Het<br />

verdi<strong>en</strong>vermog<strong>en</strong> in de thuismarkt staat immers op<br />

het spel. Het voordeel dat verzekeraars hebb<strong>en</strong> is hun<br />

omvang <strong>en</strong> ruime toegang tot financiering. Het meest<br />

aansprek<strong>en</strong>de rec<strong>en</strong>te voorbeeld is de overname van<br />

Hein<strong>en</strong>oord Holding door NN Group. In deze transactie<br />

zi<strong>en</strong> we dat NN Group bereid is om de meest aantrekkelijke<br />

prijs te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bestaande l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van Hein<strong>en</strong>oord<br />

Holding te herfinancier<strong>en</strong>. Vanuit perspectief<br />

van NN Group lijkt dit e<strong>en</strong> belangrijke stap. We zi<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

aantal uitdaging<strong>en</strong> voor verzekeraars die zich in het<br />

consolidatiespel will<strong>en</strong> roer<strong>en</strong>.<br />

Voor de meeste aantrekkelijke bedrijv<strong>en</strong> is veel concurr<strong>en</strong>tie<br />

waarbij er dus ook e<strong>en</strong> aantrekkelijke (hoge)<br />

prijs zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> betaald. E<strong>en</strong> verzekeraar heeft<br />

‘Uitdaging voor het<br />

intermediair is om jongere<br />

g<strong>en</strong>eraties van hun<br />

toegevoegde waarde te<br />

overtuig<strong>en</strong>’<br />

externe stakeholders zoals de beurs, toezichthouders,<br />

rating ag<strong>en</strong>cies, financiers <strong>en</strong> zal dus de prijs moet<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> verantwoord<strong>en</strong>.<br />

Ook zi<strong>en</strong> we dat de concurr<strong>en</strong>tie vaak komt van buit<strong>en</strong>landse<br />

private equity partij<strong>en</strong>. Deze zijn vaak bereid<br />

om managers teg<strong>en</strong> aantrekkelijke voorwaard<strong>en</strong> mee<br />

te lat<strong>en</strong> participer<strong>en</strong> in hun onderneming. Binn<strong>en</strong> de<br />

setting van e<strong>en</strong> grote Nederlandse (beursg<strong>en</strong>oteerde)<br />

verzekeraar lijkt het complex om e<strong>en</strong> dergelijke structuur<br />

aan te bied<strong>en</strong>. Afhankelijk van de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> ambities<br />

van het managem<strong>en</strong>t van de target zull<strong>en</strong> verzekeraars<br />

vooraf goed moet<strong>en</strong> nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> hoe zij zich kunn<strong>en</strong><br />

onderscheid<strong>en</strong> op andere punt<strong>en</strong> dan prijs.<br />

De huidige grote tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> <strong>en</strong> volmachtbedrijv<strong>en</strong><br />

zijn gegroeid door <strong>overnames</strong> van allerlei kleinere<br />

onderneming<strong>en</strong>. We zi<strong>en</strong> dat de nadruk verschuift<br />

van het vooral actief acquirer<strong>en</strong> naar het consolider<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong> van de gekochte onderneming<strong>en</strong>.<br />

Hierbij kan word<strong>en</strong> gedacht aan het uniformer<strong>en</strong> van<br />

process<strong>en</strong>, product<strong>en</strong>, IT, sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong> van locaties <strong>en</strong><br />

bedrijfscultuur. Dit is e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme opgave die veel aandacht<br />

vraagt van het s<strong>en</strong>ior managem<strong>en</strong>t omdat dit bijna<br />

altijd ingrijp<strong>en</strong>de verandering<strong>en</strong> zijn in de bedrijfsvoering.<br />

Als laatste ligt er e<strong>en</strong> kanaalconflict op de loer. E<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong>persoon heeft de plicht om e<strong>en</strong> zo goed mogelijk<br />

product te adviser<strong>en</strong> aan de klant, terwijl e<strong>en</strong> verzekeraar<br />

er e<strong>en</strong> belang bij heeft als haar eig<strong>en</strong> product<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> verkocht. Dit vraagt om e<strong>en</strong> duidelijke afbak<strong>en</strong>ing<br />

van de corporate governance.<br />

Om succesvol in de consolidatie te kunn<strong>en</strong> zijn is er<br />

dus meer nodig dan alle<strong>en</strong> de bereidheid om e<strong>en</strong> hoge<br />

prijs te betal<strong>en</strong>. Verzekeraars zoud<strong>en</strong> vooraf ook goed<br />

moet<strong>en</strong> nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van het managem<strong>en</strong>t<br />

van de over te nem<strong>en</strong> onderneming, ev<strong>en</strong>tueel<br />

achterstallig integratiewerk <strong>en</strong> de positionering van de<br />

target binn<strong>en</strong> haar groep.<br />

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN!<br />

De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we zi<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> aantal grote<br />

partij<strong>en</strong> naar de markt zull<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Dit biedt kans<strong>en</strong>,<br />

de kaart<strong>en</strong> in de markt zull<strong>en</strong> opnieuw word<strong>en</strong><br />

geschud. Kunn<strong>en</strong> Nederlandse verzekeraars hun dominante<br />

positie (verder) versterk<strong>en</strong>? Of zull<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

steeds grotere rol zi<strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>landse risicodragers?<br />

Om hun positie op de thuismarkt te behoud<strong>en</strong> lijkt het<br />

cruciaal dat de Nederlandse verzekeraars e<strong>en</strong> grote rol<br />

nem<strong>en</strong> in de consolidatie van het intermediaire kanaal.<br />

Om succesvol te kunn<strong>en</strong> zijn in deze fase lijkt het<br />

ons raadzaam dat verzekeraars proactief aan het werk<br />

gaan om zich zo goed mogelijk te positioner<strong>en</strong> voor de<br />

kans<strong>en</strong> die zich de kom<strong>en</strong>de achtti<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

voordo<strong>en</strong>. n<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


Bijna 80 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs<br />

Word abonnee <strong>en</strong> profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

aanbod voor<br />

(door)start<strong>en</strong>de adviseurs!<br />

Beste (door)start<strong>en</strong>de adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het <strong>en</strong>ige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteun<strong>en</strong> in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrep<strong>en</strong> van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eig<strong>en</strong> adviesvak. Dit do<strong>en</strong> we met<br />

relevante k<strong>en</strong>nis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern K<strong>en</strong> je vak!, e<strong>en</strong> dagelijkse<br />

nieuwsbrief, e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nissite, vakev<strong>en</strong>ts, etc, etc.<br />

Meerwaarde vakblad <strong>VVP</strong> voor (door)start<strong>en</strong>de adviseurs:<br />

· Zes inspirer<strong>en</strong>de <strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong>de bewaaredities met in elke editie het k<strong>en</strong>niskatern ‘K<strong>en</strong> je vak!’ met<br />

onder meer de vertaling van Kifid-uitsprak<strong>en</strong> naar de adviespraktijk <strong>en</strong> de rubriek Perman<strong>en</strong>t Actueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op e<strong>en</strong> adviesonderwerp<br />

· Netwerk- <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met korting voor abonnees, zoals de Ev<strong>en</strong>ts Inkom<strong>en</strong>, Bijzondere Risico’s,<br />

Duurzaamheid <strong>en</strong> Innovatie<br />

· De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantor<strong>en</strong> van Nederland – www.adviesawards.nl<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

· De k<strong>en</strong>nissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts del<strong>en</strong> met u hun<br />

k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> gev<strong>en</strong> raad over uw eig<strong>en</strong> ondernemersvraagstukk<strong>en</strong>.<br />

· De <strong>VVP</strong> Nieuws App verzamelt al het actuele verzekerings-, hypotheek- <strong>en</strong> ander financieel nieuws:<br />

www.vvpapp.nl<br />

Word nu abonnee<br />

Normaal kost e<strong>en</strong> jaarabonnem<strong>en</strong>t op <strong>VVP</strong> 56 euro. Speciaal voor (door)start<strong>en</strong>de adviseurs bied<strong>en</strong> wij u dit aan<br />

voor 35 euro. E<strong>en</strong> kleine investering die zich dubbel <strong>en</strong> dwars terugverdi<strong>en</strong>t. Stuur e<strong>en</strong> e-mail met uw naw-gegev<strong>en</strong>s<br />

naar arjan@vvponline.nl <strong>en</strong> u b<strong>en</strong>t abonnee van het meest complete platform voor financieel adviseurs.


Be the Change<br />

Het Fin- & Insurtech-ev<strong>en</strong>t<br />

voor de adviessector<br />

Dinsdag 5 juli 2022, AFAS-theater Leusd<strong>en</strong><br />

Het <strong>VVP</strong> Innovatieplatform organiseert op 5 juli<br />

2022 in sam<strong>en</strong>werking met de stichting Contactgroep<br />

Automatisering het VIP-ev<strong>en</strong>t 'Be the change!',<br />

hét Fin- & Insurtech ev<strong>en</strong>t voor de top van de<br />

financiële adviessector in Nederland.<br />

Deze grootschalige k<strong>en</strong>nis-, netwerk- <strong>en</strong> inspiratiedag<br />

biedt e<strong>en</strong> wervel<strong>en</strong>d hoofdprogramma, pres<strong>en</strong>taties<br />

van meer dan 30 verschill<strong>en</strong>de fin- <strong>en</strong> insurtech<br />

bedrijv<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> doorkijk gev<strong>en</strong> naar de nieuwe<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> toekomstige ontwikkeling<strong>en</strong> in de<br />

adviesmarkt <strong>en</strong> volop netwerkmogelijkhed<strong>en</strong>. VIP is<br />

bestemd voor beslissers, managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> directie van<br />

geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt, adviesket<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> de topadvieskantor<strong>en</strong> van Nederland.<br />

De deelnemers krijg<strong>en</strong> op dit ev<strong>en</strong>t uitgebreid de tijd<br />

om k<strong>en</strong>nis te mak<strong>en</strong> met alle innovaties <strong>en</strong> nieuwe<br />

toepassing<strong>en</strong> voor de financiële advieswereld.<br />

Het <strong>VVP</strong> Innovatie Platform (vvpinnovatieplatform.<br />

nl) is hét innovatieplatform voor de financiële<br />

adviessector in Nederland. Met verschill<strong>en</strong>de sites<br />

(zoals VIP-hypothek<strong>en</strong>.nl <strong>en</strong> VIP-schade.nl), nieuwsbriev<strong>en</strong>,<br />

cont<strong>en</strong>t, tools <strong>en</strong> e<strong>en</strong> grootschalig ev<strong>en</strong>t<br />

wil <strong>VVP</strong>, sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aantal partners, innovatie<br />

e<strong>en</strong> boost gev<strong>en</strong> in de financiële adviessector.


SPREKERS<br />

JARNO DUURSMA | DE IMPACT VAN DE DIGITALE TECHNOLOGIE<br />

OP MENS EN BEDRIJF<br />

Jarno Duursma is onafhankelijk technologie-expert, publicist,<br />

onderzoeker <strong>en</strong> spreker op het gebied van digitale technologie.<br />

Duursma neemt de bezoekers mee naar de toekomstige<br />

impact van digitale technologie op bedrijf, m<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving. Hij zet de tr<strong>en</strong>ds in de advieswereld op<br />

e<strong>en</strong> rij <strong>en</strong> geeft aan hoe financieel di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers hierop<br />

in kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Duursma is to the point <strong>en</strong> met<br />

sterke casestudy’s zorgt hij voor nieuwe inzicht<strong>en</strong>.<br />

ROLF SCHRAMA | DENKEN IN MOGELIJKHEDEN<br />

Het verhaal van Adviseur Inclusie bij Van Lanschot Kemp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> paralympisch zeiler Rolf Schrama (1,25 meter) is absoluut<br />

ge<strong>en</strong> standaard succesverhaal, maar e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tiek, kwetsbaar<br />

<strong>en</strong> humoristisch verhaal over thema’s als Mindset, Bepaal<br />

je eig<strong>en</strong> succes, Diversiteit & Inclusie, Omgaan met verandering<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> D<strong>en</strong>k<strong>en</strong> in mogelijkhed<strong>en</strong>. Mattijs t<strong>en</strong> Brink (CEO<br />

Transavia) zegt over hem: “Ik kan elke organisatie, ieder team Rolf<br />

zonder <strong>en</strong>ige aarzeling aanrad<strong>en</strong>. Beter zal je niet snel vind<strong>en</strong>.”<br />

Enno Wiertsema (Adfiz), Ron Gard<strong>en</strong>ier (NVGA) <strong>en</strong> Richard Weurding<br />

(Verbond van Verzekeraars) gaan in gesprek met <strong>VVP</strong>-hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk over de ontwikkeling<strong>en</strong>, tr<strong>en</strong>ds, uitdaging<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

aandachtspunt<strong>en</strong> in de maatschappij <strong>en</strong> de impact hiervan op de<br />

advies- <strong>en</strong> verzekeringswereld. Michael Mackaaij (voorzitter Contactgroep<br />

Automatisering) geeft e<strong>en</strong> overzicht van de belangrijkste<br />

innovatie-ontwikkeling<strong>en</strong> in de financiële advieswereld.<br />

WWW.VIP-INNOVATIE.NL


PARTNER IN KENNIS<br />

HENRI EN JEANNETTE VELDSINK HEBBEN IN 2006 HET BEDRIJF<br />

VAN HUN VADER JAN VELDSINK OVERGENOMEN EN VANAF DAT<br />

MOMENT ZIJN ZIJ SAMEN DE INGESLAGEN WEG VAN GROEI VER-<br />

DER GAAN VOLGEN. DE GROEIMINDSET IS BIJ HENRI EN JEAN-<br />

NETTE MET DE PAPLEPEL INGEGEVEN EN DAT ZIE EN VOEL JE<br />

DAN OOK IN ALLE HAARVATEN VAN HET FAMILIEBEDRIJF TE-<br />

RUGKOMEN. NIET ALS DOEL MAAR WEL ALS VERTREKPUNT.<br />

Sam<strong>en</strong><br />

ondernem<strong>en</strong><br />

TEKST VELDSINK GROEP<br />

Zoals H<strong>en</strong>ri Veldsink het zelf<br />

noemt “alle onderdel<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

Veldsink Groep” moet<strong>en</strong><br />

qua omvang groot g<strong>en</strong>oeg zijn<br />

<strong>en</strong> daarvoor heb je e<strong>en</strong> langetermijnvisie<br />

<strong>en</strong> gedachtegoed nodig. De<br />

missie van Veldsink Groep is “het vervull<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> zelfbepal<strong>en</strong>de rol in de ket<strong>en</strong><br />

van financiële – <strong>en</strong> arbodi<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing”.<br />

Jeannette vult aan: “Om dit te bereik<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> de bedrijfsonderdel<strong>en</strong> van<br />

Veldsink Groep int<strong>en</strong>sief met elkaar sam<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> we alle hieruit voortvloei<strong>en</strong>de<br />

resultat<strong>en</strong> beschikbaar voor het intermediair<br />

van VCN <strong>en</strong> Veldsink.”<br />

Groei realiseert familiebedrijf Veldsink<br />

door ondernemerschap <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking.<br />

De bedrijfsonderdel<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> Veldsink<br />

Groep zijn allemaal complem<strong>en</strong>tair aan<br />

elkaar <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> maar één doel <strong>en</strong> dat is<br />

de klant financiële rust bied<strong>en</strong> door het<br />

creër<strong>en</strong> van de best gefaciliteerde adviseur.<br />

Deze speciale uitgave gaat over ‘fusies<br />

<strong>en</strong> <strong>overnames</strong>’. Voor Veldsink Groep<br />

is dat zeker niet de <strong>en</strong>ige vorm van sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>.<br />

H<strong>en</strong>ri Veldsink ligt toe: “We<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het bedrijf verschill<strong>en</strong>de<br />

vorm<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> ondersteuning.<br />

Elke situatie <strong>en</strong> behoefte van<br />

e<strong>en</strong> assurantiekantoor kan anders zijn <strong>en</strong><br />

wij bied<strong>en</strong> – binn<strong>en</strong> de Veldsink Formule<br />

– hierin maatwerk. Vertrekpunt hierbij is<br />

dat wij red<strong>en</strong>er<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong> lange termijn<br />

<strong>en</strong> faciliter<strong>en</strong> in duurzaam ondernemerschap.<br />

Dit do<strong>en</strong> we door te invester<strong>en</strong><br />

in ontwikkeling van medewerkers,<br />

verhoging van de kwaliteit, verbreding<br />

<strong>en</strong> verdieping van onze di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

<strong>en</strong> inkoop <strong>en</strong> het invoer<strong>en</strong> van efficiënte<br />

process<strong>en</strong> <strong>en</strong> system<strong>en</strong>.<br />

Wij gelov<strong>en</strong> sterk in het ‘local heroschap’<br />

<strong>en</strong> dat je als allround advieskantoor nu<br />

<strong>en</strong> in de toekomst dicht bij de klant moet<br />

blijv<strong>en</strong> staan. Mocht<strong>en</strong> assurantiekantor<strong>en</strong>,<br />

om wat voor red<strong>en</strong> dan ook, vraagtek<strong>en</strong>s<br />

hebb<strong>en</strong> bij of twijfels hebb<strong>en</strong> over<br />

hun toekomst, schroom dan niet met ons<br />

contact op te nem<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong><br />

is ook sam<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis del<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoals<br />

Jan Veldsink zou zegg<strong>en</strong>: “Als je niet<br />

kunt del<strong>en</strong>, kun je ook niet verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>.”<br />

n<br />

‘Sam<strong>en</strong> sterk door<br />

sam<strong>en</strong>werking’<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


VELDSINK GROEP<br />

Joke Scheffers-Veerman:<br />

Onze groeiambitie<br />

strookt met visie Veldsink<br />

“Mijn zus <strong>en</strong> ik stond<strong>en</strong> voor de vraag hoe wij onze<br />

groeiambitie naar de toekomst toe kond<strong>en</strong> vormgev<strong>en</strong>.<br />

Mijn zus loopt zit al aardig dicht teg<strong>en</strong> haar p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>leeftijd<br />

aan. Er is ge<strong>en</strong> opvolging. Om die red<strong>en</strong> wild<strong>en</strong><br />

wij graag sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> partij die ons steunt<br />

in onze groeiambitie <strong>en</strong> die tegelijkertijd de waarde ziet<br />

van e<strong>en</strong> familiebedrijf. Wij wild<strong>en</strong> per se het assurantiekantoor<br />

Veerman <strong>en</strong> de bankactiviteit<strong>en</strong> die wij als zelfstandig<br />

adviseur RegioBank uitvoer<strong>en</strong>, in de bestaande<br />

vorm voortzett<strong>en</strong>. Daarnaast vind<strong>en</strong> wij het van belang<br />

dat onze medewerkers kunn<strong>en</strong> doorgroei<strong>en</strong>”, vertelt<br />

Joke.<br />

Keuze voor Veldsink<br />

Joke <strong>en</strong> haar zus nam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> makelaar in de arm <strong>en</strong><br />

praatt<strong>en</strong> met veel partij<strong>en</strong>. “Veel van die partij<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong><br />

voor c<strong>en</strong>tralisatie <strong>en</strong> ontmantel<strong>en</strong> van het assurantiekantoor.<br />

Dat wild<strong>en</strong> wij per se niet. Veldsink Advies<br />

heeft daar e<strong>en</strong> duidelijke visie in, die strookt met onze<br />

visie. Lokaal aanwezig zijn, kiez<strong>en</strong> voor de local heroes<br />

<strong>en</strong> groei nastrev<strong>en</strong>. Het feit dat zij ook e<strong>en</strong> familiebedrijf<br />

zijn <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat dat betek<strong>en</strong>t, maakte de keuze<br />

uiteindelijk heel makkelijk.” De zuss<strong>en</strong> verkocht<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

meerderheid van de aandel<strong>en</strong> aan Veldsink <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong><br />

zelf werkzaam binn<strong>en</strong> het bedrijf. Joke is nu vestigingsmanager.<br />

“De keuze om zelf betrokk<strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong>, was<br />

makkelijk. Ik vind mijn werk gewoon heel leuk <strong>en</strong> wil<br />

mijn ste<strong>en</strong>tje blijv<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan het bedrijf. Mijn zus<br />

is iets minder gaan werk<strong>en</strong>, dus het was ook logisch dat<br />

ik de vestigingsmanager werd <strong>en</strong> inmiddels doe ik dat<br />

sam<strong>en</strong> met Martijn Rook.”<br />

Welke tip heb je voor collega-ondernemers?<br />

“Als jij in deze markt op zoek b<strong>en</strong>t naar continuïteit voor<br />

je bedrijf, is het zeker e<strong>en</strong> aanrader om te onderzoek<strong>en</strong><br />

wat je mogelijkhed<strong>en</strong> zijn. Je moet je afvrag<strong>en</strong> of je zelfstandig<br />

groei kan realiser<strong>en</strong>, dat je dat door overname van<br />

portefeuilles wilt creër<strong>en</strong> of dat je kiest voor sam<strong>en</strong>werking<br />

<strong>en</strong>/of verkoop van je bedrijf. Daarnaast moet je je afvrag<strong>en</strong><br />

of je bij verkoop zelf nog actief wilt blijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat<br />

daar de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van kunn<strong>en</strong> zijn. Wij hebb<strong>en</strong> er<br />

bewust voor gekoz<strong>en</strong> om zelf e<strong>en</strong> minderheidsbelang te<br />

houd<strong>en</strong> in het bedrijf.”<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 17


FUSIES & OVERNAMES<br />

Het belang van<br />

cultuur bij fusies<br />

<strong>en</strong> <strong>overnames</strong><br />

Hoe voorkom je<br />

ruzie na de fusie<br />

HET ZAL NIEMAND ONTGAAN DAT FUSIES EN OVERNAMES EEN POPULAIRE MANIER<br />

ZIJN OM SNEL MEER MARKTAANDEEL TE KRIJGEN OF OM SCHAAL- DAN WEL<br />

SYNERGIEVOORDELEN TE REALISEREN. ONDERZOEKEN TONEN ECHTER AAN DAT<br />

IN 50 TOT 85 PROCENT VAN DE GEVALLEN DE BEOOGDE VOORDELEN NIET WORDEN<br />

GEREALISEERD. VERUIT DE MEEST GENOEMDE OORZAAK IS EEN CLASH VAN<br />

BEDRIJFSCULTUREN. TEGELIJKERTIJD WEET HET MANAGEMENT VAAK NIET HOE<br />

JE (VERSCHILLEN IN) BEDRIJFSCULTUREN KUNT METEN, ZE EFFECTIEVER KUNT<br />

MANAGEN EN HOE JE ZE OPTIMAAL INTEGREERT TOT ÉÉN NIEUWE CULTUUR, ZODAT HET<br />

FAALRISICO VAN DE VAAK ZEER GROTE INVESTERING DRASTISCH WORDT VERLAAGD.<br />

TEKST JACK VOS<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 19


FUSIES & OVERNAMES<br />

De strekking van de bek<strong>en</strong>de quote van<br />

managem<strong>en</strong>tgoeroe Peter Drucker ‘Culture<br />

eats strategy for breakfast’ geldt<br />

in het bijzonder voor e<strong>en</strong> groeistrategie<br />

door middel van fusie of <strong>overnames</strong>. Eén<br />

bedrijfscultuur gericht ontwikkel<strong>en</strong> is al<br />

lastig, maar als er twee of meer cultur<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong>, wordt het nog complexer. Culture eats strategy<br />

for breakfast, operational excell<strong>en</strong>ce for lunch and everything<br />

else for dinner. De vraag is waarom het in de<br />

praktijk zo vaak fout gaat <strong>en</strong> de fusie tot ruzie leidt met<br />

de medewerkers. Enkele oorzak<strong>en</strong> met de op<strong>en</strong> deur<strong>en</strong><br />

voor verbetering:<br />

‘Bedrijfscultuur is de som van<br />

alle waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> overtuiging<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> organisatie die<br />

bepal<strong>en</strong> hoe (goed) we met<br />

elkaar sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>’<br />

• E<strong>en</strong> fusie of overname is e<strong>en</strong> proces <strong>en</strong> begint met<br />

het bepal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> target company. Daarbij kijkt<br />

m<strong>en</strong> voornamelijk naar omzet, klant<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> of<br />

marketingpower. Cultuur(mis)match is zeld<strong>en</strong> één<br />

van de selectiecriteria <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk nooit e<strong>en</strong> red<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> deal af te lat<strong>en</strong> kets<strong>en</strong>.<br />

• Vervolg<strong>en</strong>s wordt e<strong>en</strong> due dilig<strong>en</strong>ce (letterlijk gepaste<br />

voorzichtigheid) uitgevoerd door accountants <strong>en</strong><br />

jurist<strong>en</strong>. Experts die verstand hebb<strong>en</strong> van cultuur<br />

word<strong>en</strong> niet betrokk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> cultural due dilig<strong>en</strong>ce<br />

ontbreekt, omdat de aanname is dat cultuur toch<br />

niet te met<strong>en</strong> is.<br />

• Verderop in het proces ontstaat er voor medewerkers<br />

meer <strong>en</strong> meer e<strong>en</strong> onzekere, complexe <strong>en</strong> ambigue<br />

omgeving. Angst voor het onbek<strong>en</strong>de verlamt<br />

de organisatie, terwijl de werkdruk to<strong>en</strong>eemt.<br />

• De investering moet liefst zo snel mogelijk word<strong>en</strong><br />

terugverdi<strong>en</strong>d. Ook de financiële druk neemt toe, er<br />

wordt flink op de kost<strong>en</strong> gelet. Voor de m<strong>en</strong>skant is<br />

er ge<strong>en</strong> geld.<br />

• M<strong>en</strong> richt zich in tijd <strong>en</strong> geld primair op de bov<strong>en</strong>stroom<br />

zoals optimalisatie van process<strong>en</strong> <strong>en</strong> system<strong>en</strong>,<br />

sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong> van kantor<strong>en</strong> of harmonisatie<br />

van arbeidsvoorwaard<strong>en</strong>. Culturele problem<strong>en</strong> uit de<br />

onderstroom word<strong>en</strong> echter steeds zichtbaarder <strong>en</strong><br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

ook moeilijker op te loss<strong>en</strong>. Het leed is al geschied.<br />

• Cultuurontwikkeling <strong>en</strong> -integratie wordt gezi<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> projectje van HR waarvoor (te) weinig budget is<br />

<strong>en</strong> dat meestal te laat wordt opgestart. Voor medewerkers<br />

voelt het tijd<strong>en</strong>s de korte informatiesessies<br />

als stikk<strong>en</strong> of slikk<strong>en</strong>. Alles is immers toch al beslot<strong>en</strong>,<br />

er is vooraf niet gevraagd wat zij belangrijk vind<strong>en</strong>.<br />

Ze gooi<strong>en</strong> de kont teg<strong>en</strong> de krib of verlat<strong>en</strong> de organisatie,<br />

de beste medewerkers gaan meestal eerst.<br />

• Er wordt veel geworsteld met wanneer, aan wie <strong>en</strong><br />

vooral hoe te communicer<strong>en</strong>. De gerucht<strong>en</strong>machine<br />

staat echter niet stil. Managers ontbreekt het aan<br />

changemanagem<strong>en</strong>t skills zoals proactief communicer<strong>en</strong>,<br />

begrip ton<strong>en</strong>, waarder<strong>en</strong> <strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong><br />

vergrot<strong>en</strong>.<br />

CULTUUR METEN<br />

Met<strong>en</strong> is wet<strong>en</strong> <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d is dat ding<strong>en</strong> die we met<strong>en</strong><br />

de neiging hebb<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong>. Dit geldt ook voor wat<br />

je aandacht geeft in e<strong>en</strong> bedrijfscultuur. Maar hoe mak<strong>en</strong><br />

we cultuur meetbaar? Eerst maar e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> definitie.<br />

Volg<strong>en</strong>s Richard Barrett (founder van het Values-<br />

C<strong>en</strong>tre.com in de USA, e<strong>en</strong> wereldwijde autoriteit op<br />

dit gebied) is bedrijfscultuur: de som van alle waard<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> overtuiging<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> organisatie, die bepal<strong>en</strong> hoe<br />

(goed) we met elkaar sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Want het is heel<br />

simpel: hoe meer gedeelde waard<strong>en</strong>, hoe beter m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Waard<strong>en</strong> zoals eerlijkheid, kwaliteit, innovatie<br />

of onafhankelijkheid zijn voorts de intrinsieke<br />

drivers voor onze ambities <strong>en</strong> aspiraties. Alle gedrag is<br />

daarom waard<strong>en</strong> gedrev<strong>en</strong>. Waard<strong>en</strong> zijn universeel,<br />

voor West-Europa hanteert de ValuesC<strong>en</strong>tre e<strong>en</strong> set van<br />

slechts 80 waard<strong>en</strong> die al ons gedrag kunn<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong>.<br />

Met e<strong>en</strong> Cultuur Waard<strong>en</strong> Onderzoek (CWO) meet<br />

je welke waard<strong>en</strong> de medewerkers belangrijk vind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoe je ze intrinsiek kunt motiver<strong>en</strong>, onder andere door<br />

persoonlijke waard<strong>en</strong> te koppel<strong>en</strong> aan (gew<strong>en</strong>ste) bedrijfswaard<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong>slotte creëer je ook in zeer grote organisaties<br />

snel cons<strong>en</strong>sus over wat belangrijk is <strong>en</strong> krijg je<br />

iedere<strong>en</strong> makkelijker mee.<br />

Hoe werkt het? Bij e<strong>en</strong> CWO beantwoord<strong>en</strong> alle medewerkers<br />

online slechts drie vrag<strong>en</strong>, het is snel <strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig<br />

uit te voer<strong>en</strong>. De output van het CWO is e<strong>en</strong> Top<br />

Ti<strong>en</strong> van meest gekoz<strong>en</strong> waard<strong>en</strong> voor zowel persoonlijke,<br />

huidige bedrijfswaard<strong>en</strong> als gew<strong>en</strong>ste bedrijfswaard<strong>en</strong><br />

(voor de nieuwe fusie-organisatie). Het zijn<br />

dus bottom-up opgehaalde, meest gedeelde waard<strong>en</strong>.<br />

Met dit prioriteit<strong>en</strong>lijstje moet het MT nu top-down aan<br />

de slag. Bij voorkeur wordt er uit de Top Ti<strong>en</strong> één ambitiewaarde<br />

gedestilleerd. Dat is de merger value ofwel de<br />

sleutel van succes voor de fusie. Vertrouw<strong>en</strong> neemt toe,<br />

omdat ieders stem is gehoord <strong>en</strong> er één duidelijk, ambitieus<br />

leid<strong>en</strong>d principe is gekoz<strong>en</strong>.<br />

Jack Vos: ‘Positieve<br />

impact op r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t.’<br />

Met het CWO meet je ook welke waard<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tieel limiter<strong>en</strong>d<br />

zijn. Dit zijn door medewerkers in de onderstroom<br />

gepercipieerde waard<strong>en</strong> zoals eilandjes, miscommunicatie,<br />

korte termijngericht, kost<strong>en</strong>reductie,<br />

hiërarchie, etcetera, die de fusie flink kunn<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> dit in de vorm van wrijving of frustratie,<br />

maar nu wordt dat expliciet gemet<strong>en</strong>. De som<br />

van deze pot<strong>en</strong>tieel limiter<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong> vormt e<strong>en</strong><br />

perc<strong>en</strong>tage dat m<strong>en</strong> culturele <strong>en</strong>tropie noemt. Daarvoor<br />

zijn b<strong>en</strong>chmarks beschikbaar. Culturele <strong>en</strong>tropie loopt<br />

gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> fusie/overname gemiddeld al snel op tot<br />

30 proc<strong>en</strong>t. Voor de CFO - overig<strong>en</strong>s meestal niet deg<strong>en</strong>e<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 21


FUSIES & OVERNAMES<br />

die zich met cultuur bemoeit - betek<strong>en</strong>t dit dus dat 30<br />

proc<strong>en</strong>t van de loonkost<strong>en</strong> opgaat aan gedrag dat niet<br />

bijdraagt aan de doel<strong>en</strong> van het (nieuwe) bedrijf. De<br />

gemet<strong>en</strong> impact van cultuur wordt zo naar euro’s vertaald.<br />

Culturele <strong>en</strong>tropie geeft ook het opwaarts pot<strong>en</strong>tieel<br />

van de bedrijfscultuur aan: in hoeverre kunn<strong>en</strong> we<br />

met dezelfde m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> meer do<strong>en</strong> (in plaats van nieuwe<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan te nem<strong>en</strong>).<br />

INSPIRATIE UIT DE ZORG<br />

De twee grote ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> Sint Franciscus Gasthuis <strong>en</strong> Vlietland<br />

ziek<strong>en</strong>huis ging<strong>en</strong> in 2015 fuser<strong>en</strong> (zes locaties, ruim<br />

4.500 medewerkers, 250 arts<strong>en</strong>, 28.000 operaties, 550.000 polibezoek<strong>en</strong>)<br />

in de uitdag<strong>en</strong>de context van het grootstedelijke<br />

Rotterdam-Rijnmond. Op basis van e<strong>en</strong> waard<strong>en</strong>onderzoek<br />

onder de medewerkers kwam als meest gew<strong>en</strong>ste waarde<br />

voor de nieuwe fusie-organisatie ‘begrip’ naar vor<strong>en</strong>. Oog voor<br />

de m<strong>en</strong>s achter de medische klacht in e<strong>en</strong> tijd waar de zorg<br />

was verhard, leidde tot de ambitie dat het nieuwe Franciscus<br />

het meest begripvolle ziek<strong>en</strong>huis van Groot-Rotterdam moest<br />

word<strong>en</strong>. Dit resulteerde in e<strong>en</strong> concept ‘Omdat wij begrijp<strong>en</strong><br />

dat...’ Dit concept werd intern doorvertaald naar (beweg<strong>en</strong>d)<br />

beeld <strong>en</strong> hiermee ging<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van de Raad van Bestuur eerst<br />

langs alle afdeling<strong>en</strong>. Het bleek dat medewerkers inderdaad<br />

erg trots war<strong>en</strong> op het concept <strong>en</strong> het speciaal gemaakte filmpje,<br />

dat vrij snel viraal ging. Vervolg<strong>en</strong>s werd<strong>en</strong> daarop trainings-<br />

<strong>en</strong> coaching programma’s ingericht: hoe zorg<strong>en</strong> we<br />

voor meer begrip voor elkaar, voor de patiënt én zijn dierbar<strong>en</strong>?<br />

Ook in de wervingscampagnes van nieuw personeel was<br />

m<strong>en</strong> niet langer op zoek naar zo maar e<strong>en</strong> dokter of e<strong>en</strong> verpleegkundige,<br />

maar naar collega’s die ‘begrijp<strong>en</strong> dat…’. Na zev<strong>en</strong><br />

jaar is deze – letterlijk – rode draad in de vorm van de ambitiewaarde<br />

‘begrip’ nog steeds springlev<strong>en</strong>d.De drie minut<strong>en</strong><br />

duurde film is hier te zi<strong>en</strong>: https://youtu.be/m47ezdZLOwA<br />

'Cultuur in e<strong>en</strong><br />

organisatie is wel<br />

degelijk meetbaar'<br />

CULTUUR ÉN COMMUNICATIE<br />

Met het CWO kunn<strong>en</strong> – desgew<strong>en</strong>st per afdeling – objectieve<br />

conclusies word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong> over verschill<strong>en</strong><br />

in cultuur, sterktes, zwaktes, kans<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedreiging<strong>en</strong>.<br />

Dit is de input voor e<strong>en</strong> gecombineerd cultuur- <strong>en</strong> communicatieprogramma.<br />

Cultuur gaat over gerichte interv<strong>en</strong>ties<br />

in de onderstroom die sam<strong>en</strong> met HR word<strong>en</strong><br />

bepaald. Welke skills, vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> resources<br />

zijn nodig in lijn met de ambitiewaarde of hoe <strong>en</strong> waar<br />

gaan we culturele <strong>en</strong>tropie verlag<strong>en</strong>? Dit programma<br />

start meestal met het met elkaar k<strong>en</strong>nis lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

van de teams van de afzonderlijke organisaties, waarbij<br />

m<strong>en</strong> de output van de CWO als praatstuk inzet. E<strong>en</strong><br />

dialoog over de gedeelde waard<strong>en</strong> zorgt direct voor verbinding.<br />

Leiderschapsontwikkeling is ess<strong>en</strong>tieel als ook<br />

CEO sponsorship. Tegelijkertijd wordt sam<strong>en</strong> met de<br />

afdeling marketing/communicatie e<strong>en</strong> doordacht concept<br />

met aansprek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>d beeld bedacht<br />

rondom de ambitiewaarde. Het concept wordt intern<br />

<strong>en</strong> extern door vertaald naar beeld, media <strong>en</strong> middel<strong>en</strong>.<br />

Het wordt de rode draad voor alle communicatie<br />

<strong>en</strong> bepaalt bijvoorbeeld ook hoe de inrichting van het<br />

kantoor eruit komt te zi<strong>en</strong>.<br />

CULTUUR IS NOOIT ‘AF’<br />

De ervaring leert dat meestal de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met ‘hardere’<br />

rationele waard<strong>en</strong> zoals resultaatgerichtheid, organisatiegroei,<br />

winst of shareholders value de leiding hebb<strong>en</strong><br />

(<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>) bij e<strong>en</strong> fusie/overname. Zij zi<strong>en</strong> het belang<br />

van cultuur minder in. Zeker op de korte termijn word<strong>en</strong><br />

dan de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met ‘zachtere’ relationele waard<strong>en</strong> zoals<br />

klanttevred<strong>en</strong>heid, vertrouw<strong>en</strong> of loyaliteit ondergesneeuwd.<br />

Echter deze relationele waard<strong>en</strong> zijn zeker voor<br />

bedrijv<strong>en</strong> in de zakelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor de lange<br />

termijn erg belangrijk. Door cultuur meetbaar te mak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te vertal<strong>en</strong> naar impact in euro’s, wordt het makkelijker<br />

rationele m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de organisatie ervan bewust te<br />

mak<strong>en</strong> dat er wellicht tóch meer tijd <strong>en</strong> budget nodig is<br />

om één gezam<strong>en</strong>lijke, effectieve bedrijfscultuur te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Dit is ge<strong>en</strong> project, maar e<strong>en</strong> proces dat nooit<br />

af is <strong>en</strong> vraagt veel geduld. Natuurlijk kan m<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong><br />

de bedrijfscultuur niet (gericht) te ontwikkel<strong>en</strong>. Helaas,<br />

dan ontwikkelt e<strong>en</strong> cultuur zich toch <strong>en</strong> meestal niet de<br />

gew<strong>en</strong>ste kant op. Met als groot risico gedemotiveerde<br />

medewerkers <strong>en</strong> heel vervel<strong>en</strong>d, ontevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong>. n<br />

Jack Vos heeft als gecertificeerd culture <strong>en</strong>gineer e<strong>en</strong> ruime<br />

ervaring in begeleid<strong>en</strong> van bedrijv<strong>en</strong> op het gebied<br />

van cultuur.<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

HET LIJKT WEL EENS ALSOF DE HELE NEDERLANDSE ADVIESMARKT<br />

MOMENTEEL WORDT OPGEKOCHT DOOR BUITENLANDSE<br />

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN. IN WERKELIJKHEID IS HET FUSIE-<br />

EN OVERNAMELANDSCHAP VAN NU VEEL EN VEEL DIVERSER. HET IS<br />

OOK NIET PER SE HELEMAAL NIEUW WAT ER NU GEBEURT.<br />

Overnamelandschap<br />

divers<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Onmisk<strong>en</strong>baar is het aantal fusies <strong>en</strong><br />

<strong>overnames</strong> op de Nederlandse adviesmarkt<br />

de laatste jar<strong>en</strong> groot. De<br />

ruime instroom van buit<strong>en</strong>lands<br />

geld, onder invloed van de lage r<strong>en</strong>te<br />

op zoek naar meer r<strong>en</strong>der<strong>en</strong>de<br />

investeringsmogelijkhed<strong>en</strong>, speelt daarbij zeker e<strong>en</strong><br />

rol. Maar deels zoud<strong>en</strong> de fusies <strong>en</strong> <strong>overnames</strong> er anders<br />

ook zijn geweest. Misschi<strong>en</strong> niet in zulke grot<strong>en</strong><br />

getale, want het lijkt er op dat de huidige golf ook wel<br />

e<strong>en</strong> beetje wordt ingegev<strong>en</strong> door angst om de boot te<br />

miss<strong>en</strong> <strong>en</strong> uit de bov<strong>en</strong>kant (qua marktaandeel) van<br />

de markt te vall<strong>en</strong>. Maar toch, fuser<strong>en</strong> <strong>en</strong> overnem<strong>en</strong><br />

is van alle tijd<strong>en</strong>. En dat buit<strong>en</strong>landse partij<strong>en</strong> invloed<br />

verwerv<strong>en</strong> bij Nederlandse partij<strong>en</strong> is natuurlijk ook<br />

helemaal niet nieuw of uitzonderlijk. De Nederlandse<br />

advies- <strong>en</strong> verzekeringsmarkt is van oudsher ook heel<br />

op<strong>en</strong>.<br />

‘Veel fusies <strong>en</strong><br />

<strong>overnames</strong> war<strong>en</strong> er<br />

anders ook geweest’<br />

Raetsher<strong>en</strong> van Ord<strong>en</strong> Groep, gespecialiseerd in risicobeheer<br />

<strong>en</strong> verzekeringsoplossing<strong>en</strong> voor zowel bedrijv<strong>en</strong><br />

als voor organisaties in de (semi)publieke sector,<br />

ging in 2019 e<strong>en</strong> partnerschip aan met de grote assurantiemakelaar<br />

Acrisure uit de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong>. Maar<br />

de grote internationale makelaars wet<strong>en</strong> de weg naar<br />

Nederland al heel lang te vind<strong>en</strong>.<br />

Sibbing is sinds 2020 onderdeel van de Ecclesia<br />

Group, waarvan de oorsprong in Duitsland ligt <strong>en</strong> die in<br />

Nederland al actief was met Ecclesia, Veerhav<strong>en</strong> Assuradeur<strong>en</strong>,<br />

Finance and Insurance <strong>en</strong> Xolv. Het verhaal is<br />

hier niet anders dan bij Raetsher<strong>en</strong> of de vele kantor<strong>en</strong><br />

die h<strong>en</strong> door de dec<strong>en</strong>nia he<strong>en</strong> voor zijn gegaan.<br />

VERZEKERAARS<br />

Vorig jaar stapte Nationale-Nederland<strong>en</strong> in bij Hein<strong>en</strong>oord<br />

Holding, e<strong>en</strong> van de partij<strong>en</strong> die zich <strong>en</strong>orm roert<br />

op de overnamemarkt. De conglomeraatvorming die<br />

plaatsvindt, is voor NN mede red<strong>en</strong> om zich bij Hein<strong>en</strong>oord<br />

in te kop<strong>en</strong>, NN zegt dat ook met zoveel woord<strong>en</strong>.<br />

David Knibbe, CEO NN Group: “De verzekeringsmarkt<br />

verandert snel met nieuwe klantproposities, consolidatie<br />

in distributie <strong>en</strong> digitalisering. Tev<strong>en</strong>s is er e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d<br />

belang van volmacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> serviceproviders, die<br />

e<strong>en</strong> breed scala aan verzekeringsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>.”<br />

Dat verzekeraars belang<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> in adviseurs <strong>en</strong>/<br />

of serviceproviders voor adviseurs is echter bepaald<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

niet nieuw. Nedasco bijvoorbeeld is sinds 2000 in hand<strong>en</strong><br />

van Aegon. In 2015 verwierf a.s.r. alle aandel<strong>en</strong><br />

VKG. De Goudse is 100 proc<strong>en</strong>t eig<strong>en</strong>aar van VLC &<br />

Partners. De Goudse had in deze organisatie al e<strong>en</strong> belang<br />

van 51 proc<strong>en</strong>t <strong>en</strong> nam in 2019 de overige 49 proc<strong>en</strong>t<br />

van de aandel<strong>en</strong> over van Van Lanschot Kemp<strong>en</strong>.<br />

VLC & Partners, ontstaan in 2017 na de overname<br />

van Mandema door Van Lanschot Chabot, laat zich<br />

niet onbetuigd op de overnamemarkt. Mutsaerts, Buro<br />

Merks, Koek<strong>en</strong>berg Van Vuur<strong>en</strong>, Kuyst<strong>en</strong> Advies <strong>en</strong> Zekerheid,<br />

Kramer Assurantiën, Van Luin Assurantiën,<br />

West<strong>en</strong>burg Assurantiën zijn <strong>en</strong>kele van de overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

bedrijv<strong>en</strong>. Aan e<strong>en</strong> aantal van de <strong>overnames</strong> ligt<br />

versteviging t<strong>en</strong> grondslag van de positie op het gebied<br />

van risicomanagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> employee b<strong>en</strong>efits. Die ontwikkeling<br />

zou er echter waarschijnlijk sowieso zijn geweest.<br />

Dat geldt ook in ruimere zin: zoals ook Knibbe<br />

van NN Group aangaf, vraagt de markt om investering<strong>en</strong><br />

in digitale transformatie, innovatie <strong>en</strong> professionalisering.<br />

Sterker, voor e<strong>en</strong> aantal kantor<strong>en</strong> is het feit dat<br />

zij niet kunn<strong>en</strong> of - als vergrijsd kantoor - niet meer will<strong>en</strong><br />

invester<strong>en</strong> in dit soort zak<strong>en</strong> niet zeld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> red<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> koper met op<strong>en</strong> arm<strong>en</strong> te ontvang<strong>en</strong>. Zeker nu<br />

voor kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> portefeuilles goed geld wordt betaald,<br />

anders dan nog maar e<strong>en</strong> paar jaar geled<strong>en</strong>.<br />

PARTNERSHIPS<br />

Söderberg & Partners is sinds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> behoorlijk<br />

actief in Nederland. Dit van origine Zweedse bedrijf<br />

(onder andere sterk in p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>advies) is niet uit op<br />

volledige overname <strong>en</strong> integratie van kantor<strong>en</strong>, maar<br />

gaat partnerships aan waarin Söderberg & Partners<br />

k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> tools ter beschikking stelt. Het verhaal van<br />

Söderberg & Partners is dus nadrukkelijk niet dat van<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse participatiemaatschappij maar van<br />

e<strong>en</strong> partij die e<strong>en</strong> nieuw afzetgebied aanboort. Zoals<br />

dat eig<strong>en</strong>lijk bij de hierbov<strong>en</strong> in dit artikel g<strong>en</strong>oemde<br />

makelaars ook het geval is. Opmerkelijk is wel het grote<br />

aantal partnerships dat Söderberg & Partners in Nederland<br />

inmiddels is aangegaan, waardoor zij behoort<br />

tot de partij<strong>en</strong> die mom<strong>en</strong>teel hun positie <strong>en</strong>orm uitbouw<strong>en</strong>.<br />

Daar zijn verder onder meer toe te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> de<br />

Alpina Group (vorig jaar ontstaan uit het sam<strong>en</strong>gaan<br />

van de Heilbron Groep <strong>en</strong> de Voogd & Voogd Groep),<br />

de al g<strong>en</strong>oemde Hein<strong>en</strong>oord Holding <strong>en</strong> de Veldsinkgroep.<br />

De Heilbron Groep is misschi<strong>en</strong> wel de partij die de<br />

afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> het snelst is gegroeid met behulp van<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse investeringsmaatschappij. Daarna<br />

moet je al gaan zoek<strong>en</strong> naar rec<strong>en</strong>te invloed van private<br />

equity uit het buit<strong>en</strong>land of zelfs uit het binn<strong>en</strong>land.<br />

IK Partners bijvoorbeeld stapte in 2020 in bij You Sure.<br />

Nedvest nam in hetzelfde jaar e<strong>en</strong> belang in Klap Verzekeringsmakelaar.<br />

Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde<br />

als dat de Nederlandse adviesmarkt is overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

door participatiemaatschappij<strong>en</strong>.<br />

Het overnamelandschap is dus divers. Gelukkig<br />

geldt dat ook nog steeds voor het distributielandschap.<br />

Want vergeet niet dat er ook nog altijd heel veel kleinere<br />

zelfstandige advieskantor<strong>en</strong> zijn, die hun plaats onder<br />

de zon net zo verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> als de grote partij<strong>en</strong>. Sterker,<br />

die grote clubs bestaan doorgaans juist bij de gratie<br />

van de lokale aanwezigheid van de kantor<strong>en</strong> die zij<br />

overnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> gelukkig vaak lat<strong>en</strong> bestaan. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 25


PARTNER IN KENNIS<br />

JOHAN KLIJN (KLIJN & VAN KAMPEN) EN BERTRAM RIJCKEN-<br />

BERG (NYKKO VERZEKERINGEN) BEWANDELEN AL ENKELE JA-<br />

REN HET OVERNAMEPAD. DAT DOEN ZE MET OOG VOOR DE CUL-<br />

TUUR EN COULEUR LOCALE VAN DE KANTOREN DIE ZE VER-<br />

WERVEN. HET DRAAIT VOLGENS HEN OM HET VERSTERKEN VAN<br />

DE DIENSTVERLENING AAN DE KLANT, NIET UITSLUITEND OM<br />

RENDEMENT. HUN VISIE KUNNEN ZE NAAR EIGEN ZEGGEN NIET<br />

ZONDER VKG VERWEZENLIJKEN. “JE HEBT EEN STRATEGISCHE<br />

PARTNER MET EEN STERK NETWERK NODIG.”<br />

VKG, Nykko <strong>en</strong> Klijn & van Kamp<strong>en</strong> del<strong>en</strong> hun visie op <strong>overnames</strong><br />

Altijd versterk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verbind<strong>en</strong><br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

Eén van de mooiste complim<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

ontving Rijck<strong>en</strong>berg, eig<strong>en</strong>aar<br />

<strong>en</strong> partner bij Nykko, onlangs<br />

van e<strong>en</strong> portefeuillemakelaar:<br />

u b<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> echte ondernemer,<br />

daar zi<strong>en</strong> we er graag meer van.<br />

“Van zo’n opmerking word ik vrolijk. We<br />

will<strong>en</strong> niet zonder meer het ‘kindje’ van<br />

e<strong>en</strong> collega-ondernemer inpikk<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

angst die bij vel<strong>en</strong> leeft, maar we kiez<strong>en</strong><br />

ervoor om e<strong>en</strong> kantoor te verlev<strong>en</strong>dig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> aantrekkelijker te mak<strong>en</strong>. We gaan de<br />

performance verbeter<strong>en</strong>. Het personeel<br />

vervult daarin e<strong>en</strong> cruciale rol. Dat móet<br />

mee na e<strong>en</strong> overname. Persoonlijk vind<br />

ik e<strong>en</strong> overname pas geslaagd als medewerkers<br />

e<strong>en</strong> jaar later allemaal nog in<br />

di<strong>en</strong>st zijn.”<br />

Collega Klijn, financieel planner <strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong>aar van Adviesbureau Klijn & van<br />

Kamp<strong>en</strong>, staat er min of meer op dezelfde<br />

manier in. Personeel moet e<strong>en</strong><br />

plek krijg<strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> al omdat er veel werk<br />

wacht, maar ook om de band met de regionale<br />

klant<strong>en</strong>kring te behoud<strong>en</strong>. “Bij<br />

de laatste overname van e<strong>en</strong> kantoor in<br />

Purmer<strong>en</strong>d, begeleid door VKG, blev<strong>en</strong><br />

vrijwel alle medewerkers. Het kantoor<br />

blijft op dezelfde locatie aanwezig, dus<br />

de regionale binding met klant<strong>en</strong> gaat<br />

absoluut niet verlor<strong>en</strong>.”<br />

TEGENWICHT BIEDEN<br />

Grote spelers struin<strong>en</strong> de financieel adviesmarkt<br />

in Nederland af op zoek naar<br />

interessante portefeuilles. Ze hebb<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>oeg keuze, gezi<strong>en</strong> het aantal ondernemers<br />

op leeftijd in de branche. Of de<br />

eindklant beter wordt van zo’n overname,<br />

is volg<strong>en</strong>s Rijck<strong>en</strong>berg maar de<br />

vraag. “Het bedi<strong>en</strong>ingsmodel van deze<br />

bedrijv<strong>en</strong> sluit niet altijd aan op wat<br />

klant<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> klein of middelgroot<br />

kantoor verwacht<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> grote overnamepartij<br />

wil zo snel mogelijk haar investering<br />

terugverdi<strong>en</strong><strong>en</strong>, dat staat voorop.”<br />

De consolidatieslag in adviesland<br />

was voor VKG e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> red<strong>en</strong> om Portefeuille Match te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

VKG Portefeuille Match br<strong>en</strong>gt<br />

kantor<strong>en</strong> met elkaar in contact die will<strong>en</strong><br />

aan- of verkop<strong>en</strong>. “Het idee is dat<br />

we met elkaar optrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>wicht<br />

bied<strong>en</strong> aan de overnamegolf door grote<br />

partij<strong>en</strong>”, zegt Eric-Jan van d<strong>en</strong> Berg, directeur<br />

Commercie bij VKG. “Onze focus<br />

ligt op de lokale adviseur. We will<strong>en</strong> dat<br />

bedrijv<strong>en</strong> echt bij elkaar pass<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat de<br />

klant<strong>en</strong> van de verkop<strong>en</strong>de partij goed<br />

terecht kom<strong>en</strong>. Natuurlijk moet er r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t<br />

word<strong>en</strong> behaald <strong>en</strong> uiteraard hebb<strong>en</strong><br />

wij er ook e<strong>en</strong> belang bij. Maar dat<br />

staat e<strong>en</strong> mooie match, waarbij de service<br />

aan de eindklant uiteindelijk verbetert,<br />

niet in de weg.”<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


VKG<br />

Johan Klijn<br />

Bertram<br />

Rijck<strong>en</strong>berg<br />

Eric-Jan<br />

van d<strong>en</strong> Berg<br />

<strong>SPECIAL</strong>E BAND<br />

Klijn & van Kamp<strong>en</strong> werkt al 35 jaar int<strong>en</strong>sief<br />

sam<strong>en</strong> met VKG. De ouders van<br />

Johan Klijn ontwikkeld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> speciale<br />

band met de serviceprovider <strong>en</strong> na overname<br />

van het kantoor van zijn ouders,<br />

haalde hij de band<strong>en</strong> met VKG nog e<strong>en</strong>s<br />

verder aan. “Ik b<strong>en</strong> opgegroeid in het<br />

kantoor van mijn ouders <strong>en</strong> startte zelf<br />

op mijn twintigste op e<strong>en</strong> slaapkamer.<br />

Het is prettig om sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> serviceprovider die lokale ondernemers<br />

begrijpt <strong>en</strong> met h<strong>en</strong> meed<strong>en</strong>kt.<br />

Zonder het netwerk <strong>en</strong> de financieringsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

van VKG hadd<strong>en</strong> we onze<br />

groei niet kunn<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong>.”<br />

Ook Rijck<strong>en</strong>berg prijst de aanpak van<br />

VKG met Portefeuille Match. Zijn bedrijf<br />

Nykko voert de acquisitie bij <strong>overnames</strong><br />

zelf uit. “We mak<strong>en</strong> dankbaar gebruik<br />

van het portaal van VKG. Je hebt<br />

e<strong>en</strong> strategisch partner met e<strong>en</strong> sterk<br />

lokaal netwerk nodig om teg<strong>en</strong> de overnamekracht<br />

van de grote partij<strong>en</strong> op te<br />

kunn<strong>en</strong>. De taart wordt niet groter, dus<br />

wij will<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groter stuk van de taart<br />

verkrijg<strong>en</strong>, maar dan wel met instandhouding<br />

van de cultuur <strong>en</strong> het ondernemerschap<br />

van de kantor<strong>en</strong> die we aankop<strong>en</strong>.”<br />

Schaalgrootte is volg<strong>en</strong>s Rijck<strong>en</strong>berg <strong>en</strong><br />

Klijn e<strong>en</strong> noodzaak. T<strong>en</strong> eerste om de<br />

overhead te drukk<strong>en</strong>, maar ook om automatisering<br />

efficiënt door te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>.<br />

Het credo luidt daarbij: de waarde<br />

van advies staat voorop, automatiser<strong>en</strong><br />

waar het kan. Klijn: “Grote partij<strong>en</strong> legg<strong>en</strong><br />

er miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> voor op tafel, dat kunn<strong>en</strong> wij<br />

natuurlijk niet. Maar we kunn<strong>en</strong> wel in<br />

sam<strong>en</strong>werking met VKG zoveel mogelijk<br />

repeter<strong>en</strong>de basishandeling<strong>en</strong> digitaliser<strong>en</strong>.<br />

Zo blijft er meer tijd over voor advies.”<br />

OVERNEMEN STOPT NIET<br />

De bedrijv<strong>en</strong> van Rijck<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> Klijn tell<strong>en</strong><br />

inmiddels twintig medewerkers. En<br />

het einde is nog niet in zicht. Als de volg<strong>en</strong>de<br />

<strong>overnames</strong> slag<strong>en</strong>, kom<strong>en</strong> er respectievelijk<br />

vier <strong>en</strong> vijf medewerkers bij.<br />

“Overnem<strong>en</strong> stopt niet”, zegt Rijck<strong>en</strong>berg<br />

gedecideerd. “We kunn<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> veel<br />

meer bied<strong>en</strong> met meerdere vestiging<strong>en</strong><br />

“Overnem<strong>en</strong><br />

stopt niet”<br />

<strong>en</strong> onze expertise neemt voortdur<strong>en</strong>d<br />

toe. Daarnaast d<strong>en</strong>k ik dat kleinere kantor<strong>en</strong><br />

die niet word<strong>en</strong> ondersteund door<br />

e<strong>en</strong> serviceprovider, het lastig krijg<strong>en</strong>. Ze<br />

moet<strong>en</strong> op hun t<strong>en</strong><strong>en</strong> lop<strong>en</strong> om alle ontwikkeling<strong>en</strong><br />

bij te kunn<strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>en</strong>.”<br />

Van d<strong>en</strong> Berg ziet vooral de middelgrote<br />

kantor<strong>en</strong> risico lop<strong>en</strong>. “De kleine<br />

kantor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> duidelijke rol in<br />

dorp <strong>en</strong> wijk, die overlev<strong>en</strong> wel. De bedrijv<strong>en</strong><br />

met de omvang van Nykko <strong>en</strong><br />

Klijn & van Kamp<strong>en</strong> ook. Maar alle kantor<strong>en</strong><br />

daartuss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in de toekomst<br />

wellicht te weinig slagkracht. Intuss<strong>en</strong><br />

gaat de consolidatieslag onverminderd<br />

voort. Wij hop<strong>en</strong> dan ook dat we de kantor<strong>en</strong><br />

die nu niet kunn<strong>en</strong> verkop<strong>en</strong> over<br />

pakweg vijf jaar wel kunn<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>.<br />

We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de lokale markt<strong>en</strong> goed,<br />

er is e<strong>en</strong> aantal mooie bedrijv<strong>en</strong> dat ervoor<br />

in aanmerking komt.”<br />

Al e<strong>en</strong> tijd zegt Klijn teg<strong>en</strong> zijn collega’s:<br />

dit is de laatste overname. “Maar<br />

dat is natuurlijk niet zo. We gaan nu richting<br />

25 medewerkers <strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />

will<strong>en</strong> we nog meer slag<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Het is ook gewoon leuk om te ondernem<strong>en</strong>,<br />

dus we gaan nog ev<strong>en</strong> door.” n<br />

www.vkg.nl/portefeuillematch<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 27


FUSIES & OVERNAMES<br />

FUSIES EN OVERNAMES VAN FINANCIEEL<br />

ADVIESKANTOREN BUITELEN OVER ELKAAR HEEN.<br />

MAAR ER IS MEER NODIG DAN OMVANG ALLEEN<br />

OM ALS FINANCIEEL DIENSTVERLENER IN DE<br />

TOEKOMST SUCCESVOL TE ZIJN.<br />

Var<strong>en</strong> op meer<br />

dan volume alle<strong>en</strong><br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Buy to build, is de term die overnem<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong><br />

in de financiële adviesmarkt graag bezig<strong>en</strong>.<br />

Maar zelfs al word<strong>en</strong> synergievoordel<strong>en</strong><br />

werkelijk gerealiseerd, dan nog is e<strong>en</strong><br />

florissante toekomst niet gegarandeerd. Er is<br />

e<strong>en</strong> paradigma shift nodig <strong>en</strong> de vraag is in<br />

hoeverre daar al echt sprake van is. Dat geldt overig<strong>en</strong>s<br />

niet alle<strong>en</strong> voor de conglomerat<strong>en</strong> van adviseurs maar<br />

ook voor ander intermediair, voor gevolmachtigd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

voor verzekeraars.<br />

Digitalisering staat hoog op ieders ag<strong>en</strong>da. Maar digitalisering<br />

is nog ge<strong>en</strong> digitale transformatie. <strong>VVP</strong> gaf<br />

twee jaar geled<strong>en</strong> de special Digitale Transformatie uit.<br />

Daarin verwoordde Michael de Nijs, inmiddels CEO van<br />

Alpina Group (ontstaan vanuit de fusie tuss<strong>en</strong> Heilbron<br />

‘Is er e<strong>en</strong> Plan B<br />

als verzekeraars<br />

g<strong>en</strong>oeg hebb<strong>en</strong> van<br />

volmacht<strong>en</strong>?’<br />

Groep <strong>en</strong> Voogd & Voogd Groep) het treff<strong>en</strong>d: “Neg<strong>en</strong>tig<br />

proc<strong>en</strong>t van de huidige nieuwe digitale initiatiev<strong>en</strong><br />

voegt iets toe aan bestaande process<strong>en</strong>. Maar we moet<strong>en</strong><br />

vanuit e<strong>en</strong> holistische visie nieuwe process<strong>en</strong> gaan<br />

vormgev<strong>en</strong>. Nadrukkelijk rondom de klant.” B<strong>en</strong>t u al<br />

zo ver?<br />

Andere innovatie dan. Betreft ook vaak het verbeter<strong>en</strong><br />

van zak<strong>en</strong> die al bestaan. Maar er is meer nodig. Kijk<br />

naar de banksector: de grootbank<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> als geheel<br />

nog altijd e<strong>en</strong> machtige positie hebb<strong>en</strong>, op onderdel<strong>en</strong><br />

van hun di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> zij in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de<br />

mate verslag<strong>en</strong> door Fintechs. Natuurlijk kun je zo’n Fintech<br />

dan overnem<strong>en</strong>, maar doe je dat dan echt omdat je<br />

gelooft in e<strong>en</strong> nieuwe kijk of is het puur def<strong>en</strong>sief?<br />

VALKUIL<br />

De grote valkuil voor bestaande onderneming<strong>en</strong> is<br />

vasthoud<strong>en</strong> aan wat ze al k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. In het verzekeringsbedrijf<br />

is die neiging nog e<strong>en</strong>s extra groot. Immers, ook<br />

voor Assurtechs geldt dat zij niet meer schadep<strong>en</strong>ning<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> dan ze aan premies inn<strong>en</strong> zonder<br />

onderuit te gaan. Niet voor niets mak<strong>en</strong> veel Assurtechs<br />

gebruik van bestaande verzekeraars. Hun vernieuwing<br />

betreft doorgaans vooral process<strong>en</strong>, waar ze vervolg<strong>en</strong>s<br />

leuke marketing omhe<strong>en</strong> bouw<strong>en</strong>. Maar het traditionele<br />

verzekeringsbedrijf doet desondanks echt veel te<br />

weinig om binn<strong>en</strong> hun model – of daar buit<strong>en</strong> – oplos-<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

sing<strong>en</strong> te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> voor (nieuwe) risico’s die voor de<br />

klant heel reëel zijn. En daar zou het toch om moet<strong>en</strong><br />

gaan. Het bestaande verzekeringsbedrijf is ook niet erg<br />

g<strong>en</strong>eigd om nieuwe richting<strong>en</strong>, zoals crowdsurance, te<br />

adopter<strong>en</strong>. Maar combinaties van oplossing<strong>en</strong> zijn vaak<br />

e<strong>en</strong> manier om risico’s wél verzekerbaar te krijg<strong>en</strong>.<br />

Wat het verzekeringsbedrijf ook nog niet helemaal<br />

door lijkt te hebb<strong>en</strong>, is dat winstd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> maatschappelijk<br />

steeds meer onder druk staat. Natuurlijk mog<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong><br />

winst mak<strong>en</strong>, dat is ook nodig voor de continuïteit.<br />

Maar overmatige winst<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> steeds gevoeliger<br />

in de sam<strong>en</strong>leving. Dat is zeker ook e<strong>en</strong> risico voor de<br />

conglomerat<strong>en</strong> van adviseurs waar winstd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> prevaleert.<br />

Je kunt niet meer eindeloos geld uit e<strong>en</strong> onderneming<br />

trekk<strong>en</strong>. Je zult bijvoorbeeld ook e<strong>en</strong>s water bij de<br />

wijn moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong> als het gaat om de verzekering van<br />

lastige maar maatschappelijk belangrijke risico’s.<br />

PLAN B?<br />

De conglomerat<strong>en</strong> van adviesbedrijv<strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong> doorgaans<br />

ook e<strong>en</strong> groot volmachtbedrijf. Dat bedrijf fungeert<br />

vaak ook als serviceprovider voor andere adviseurs.<br />

Het is e<strong>en</strong> succesvol verdi<strong>en</strong>model geblek<strong>en</strong>. Echter:<br />

hebb<strong>en</strong> deze organisaties ook e<strong>en</strong> plan B voor het<br />

geval verzekeraars volmacht<strong>en</strong> niet meer zo nodig vind<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ze intrekk<strong>en</strong>? In één klap valt dan immers e<strong>en</strong><br />

flink deel van de bodem uit hun bestaan weg.<br />

Daar komt nog e<strong>en</strong>s bij dat het in prefer<strong>en</strong>te volmacht<strong>en</strong><br />

pomp<strong>en</strong> van overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> post<strong>en</strong> niet per<br />

se het klantbelang di<strong>en</strong>t. Eig<strong>en</strong>lijk zou per post moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> bezi<strong>en</strong> of de klant in e<strong>en</strong> andere volmacht<br />

of nog weer erg<strong>en</strong>s anders niet beter af is. De toezichthouders<br />

zitt<strong>en</strong> hier niet bov<strong>en</strong>op. Als zij dat wel zoud<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>, <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> dat dit toch ooit gaat gebeur<strong>en</strong>,<br />

lop<strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> van integrer<strong>en</strong> van portefeuilles echt<br />

flink op.<br />

Op het mom<strong>en</strong>t dat het verdi<strong>en</strong>model van de conglomerat<strong>en</strong><br />

onder druk raakt, zull<strong>en</strong> de private equity<br />

partij<strong>en</strong> die zich nu zo gretig op dit segm<strong>en</strong>t hebb<strong>en</strong> gestort,<br />

zich achter de or<strong>en</strong> krabb<strong>en</strong>. Datzelfde gevaar bestaat<br />

als de r<strong>en</strong>te echt weer zou oplop<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere investering<strong>en</strong><br />

ook weer interessant word<strong>en</strong>.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 29


FUSIES & OVERNAMES<br />

PROVISIETRANSPARANTIE<br />

Keuzes mak<strong>en</strong> is onderdeel van het ondernemerschap.<br />

Toch ontbreekt het vaak aan duidelijke keuzes.<br />

E<strong>en</strong> keuze waar alle financieel di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />

voortdur<strong>en</strong>d voor staan is: houd ik het bij mijn core<br />

business of word ik ook op andere terrein<strong>en</strong> actief?<br />

Sommige adviseurs zett<strong>en</strong> in op bijvoorbeeld het thema<br />

Won<strong>en</strong> (in plaats van sec de woonverzekering <strong>en</strong>/<br />

of hypotheek). Hier ligg<strong>en</strong> zeker interessante mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Interessant zal zijn om te zi<strong>en</strong> of de conglomerat<strong>en</strong><br />

van adviseurs ook deze weg in slaan. Of houd<strong>en</strong><br />

ze het toch bij verzekering<strong>en</strong> <strong>en</strong> is dat dan wel de juiste<br />

keuze voor de toekomst? In ieder geval kunn<strong>en</strong> financieel<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers niet om het thema duurzaamheid<br />

he<strong>en</strong>, lijkt het.<br />

Provisie bij schadeverzekering<strong>en</strong> is nog steeds het<br />

verdi<strong>en</strong>model van veel adviseurs <strong>en</strong> ook de conglomerat<strong>en</strong><br />

daarvan. Maar is dit model ook op de lange termijn<br />

houdbaar? In de ideale wereld wordt de adviseur<br />

immers beloond door de klant die hij helpt. Zoals bij<br />

e<strong>en</strong> aantal andere product<strong>en</strong> al het geval sinds daar e<strong>en</strong><br />

provisieverbod geldt. Actieve provisietransparantie zal<br />

het zoek<strong>en</strong> naar alternatiev<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> weer ev<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>,<br />

maar durft m<strong>en</strong> werkelijk te kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

ander beloningsmodel <strong>en</strong> mogelijk opgev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

stuk marge? Of gaan bij de conglomerat<strong>en</strong> dan toch de<br />

aandeelhouders steiger<strong>en</strong>?<br />

Nazorg of doorlop<strong>en</strong>de ondersteuning is heel erg op<br />

de voorgrond kom<strong>en</strong> te staan. Daarbij lijkt wel e<strong>en</strong>s te<br />

word<strong>en</strong> verget<strong>en</strong> of alle klant<strong>en</strong> er behoefte/noodzaak<br />

aan hebb<strong>en</strong> danwel bereid zijn er apart voor te betal<strong>en</strong>.<br />

Maar het aangaan van e<strong>en</strong> relatie op de lange termijn<br />

is natuurlijk juist heel goed. Bij veel traditionele kantor<strong>en</strong><br />

blijv<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> uit zichzelf hang<strong>en</strong>. Maar e<strong>en</strong> echt<br />

beleid om klant<strong>en</strong> aan zich te bind<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> veel kantor<strong>en</strong><br />

niet.<br />

KETENINTEGRATIE<br />

Waar de meeste partij<strong>en</strong> nadrukkelijk wél voor kiez<strong>en</strong><br />

is om te blijv<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> op hun data. Er wordt nu al dec<strong>en</strong>nia<br />

gesleurd <strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong> aan ket<strong>en</strong>integratie <strong>en</strong><br />

nog steeds is het optimum niet bereikt. Dat komt mede<br />

doordat partij<strong>en</strong> vasthoud<strong>en</strong> aan hun traditionele rol<br />

‘Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

duidelijke keuzes<br />

gemaakt’<br />

in de ket<strong>en</strong> <strong>en</strong> bang zijn om data te del<strong>en</strong>. Het gevolg is<br />

e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm verlies van <strong>en</strong>ergie op administratieve process<strong>en</strong>.<br />

Energie die beter kan word<strong>en</strong> gezet om de propositie<br />

voor de klant te verbeter<strong>en</strong>. Steeds meer klant<strong>en</strong><br />

will<strong>en</strong> gewoon 24/7 e<strong>en</strong> aanspreekpunt waar zij stante<br />

pede word<strong>en</strong> geholp<strong>en</strong> <strong>en</strong> h<strong>en</strong> zal het worst wez<strong>en</strong> of<br />

dat aanspreekpunt hun adviseur of verzekeraar is. Dus<br />

moet<strong>en</strong> alle relevante gegev<strong>en</strong>s van de klant direct oproepbaar<br />

zijn.<br />

Veel partij<strong>en</strong> m<strong>en</strong><strong>en</strong> dit probleem te kunn<strong>en</strong> omzeil<strong>en</strong><br />

door de klant e<strong>en</strong> MijnOmgeving aan te bied<strong>en</strong>.<br />

K<strong>en</strong>nelijk wordt gedacht dat de nieuwe g<strong>en</strong>eraties wél<br />

geïnteresseerd zijn in financiële zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> wél bereid<br />

zijn tot zelfwerkzaamheid. Maar is dat wel zo? Ook de<br />

‘internetg<strong>en</strong>eraties’ will<strong>en</strong> ontzorgd word<strong>en</strong> op financieel<br />

gebied. Alle<strong>en</strong> zijn zij gew<strong>en</strong>d aan snelheid, <strong>en</strong> snelheid<br />

is nou net iets waar veel financieel di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />

niet op te betrapp<strong>en</strong> zijn. En communicer<strong>en</strong> via de moderne<br />

media is ook nog e<strong>en</strong> kunst voor vel<strong>en</strong> in de financiële<br />

sector.<br />

BIG DATA<br />

Big Data is voor veel organisaties nog e<strong>en</strong> brug te ver.<br />

Terwijl Big Data nou juist heel erg interessant is om<br />

jongere g<strong>en</strong>eraties aan je te bind<strong>en</strong>. Als je via de moderne<br />

media op het juiste mom<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> aanbod weet<br />

te do<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> dat zeker waarder<strong>en</strong>. Maar in<br />

het verzekeringsbedrijf word<strong>en</strong> algoritmes vooralsnog<br />

vooral ingezet om fraude op te spor<strong>en</strong>. Maar dat is<br />

eig<strong>en</strong>lijk de omgekeerde wereld. Je wilt als financieel<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er dat de klant jou vertrouwt, dan mag je<br />

zelf ook wel vertrouw<strong>en</strong> in de klant hebb<strong>en</strong>. Natuurlijk<br />

moet verzekeringsfraude word<strong>en</strong> bestred<strong>en</strong>, maar<br />

kunstmatige intellig<strong>en</strong>tie zou toch in de eerste plaats<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet om de individuele klant het<br />

beste aanbod te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t dat hij<br />

daar behoefte aan heeft. Dan wordt Big Data van belang<br />

voor deg<strong>en</strong>e om wie het uiteindelijk draait.<br />

Begin jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig van de vorige eeuw kwam<strong>en</strong><br />

de eerste bancassurance-combinaties tot stand (zoals<br />

ING <strong>en</strong> Fortis). Dat werd mogelijk omdat het zogehet<strong>en</strong><br />

structuurbeleid to<strong>en</strong> overboord ging in Nederland. Het<br />

leek zo mooi: de bank heeft inzicht in het betaalgedrag<br />

van de klant via zijn bankrek<strong>en</strong>ing, de verzekeraar kan<br />

aan de hand hiervan interessante aanbieding<strong>en</strong> aan de<br />

klant do<strong>en</strong>. In de praktijk is daar niks van terecht gekom<strong>en</strong>,<br />

veel combinaties zijn inmiddels ook weer ontbond<strong>en</strong>.<br />

Dus zo e<strong>en</strong>voudig is het niet, maar de inzet van<br />

Big Data zou het toch makkelijker moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> om te<br />

voorspell<strong>en</strong> waar de klant op zit te wacht<strong>en</strong>.<br />

Volume heeft zeker ook zijn voordel<strong>en</strong>. Maar er is<br />

dus meer nodig dan volume alle<strong>en</strong>. Reuz<strong>en</strong> op lem<strong>en</strong><br />

voet<strong>en</strong>, die vall<strong>en</strong> uiteindelijk om. n<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

WE KUNNEN ER NIET OMHEEN: DE CONSOLIDATIE IS EEN HOT<br />

ITEM. OVERNAMES STIJGEN IN EEN RAP TEMPO, HET AANTAL FI-<br />

NANCIEEL ADVIESKANTOREN STABILISEERT. IN DIT SPEELVELD<br />

POSITIONEERT NH1816 VERZEKERINGEN ZICH ALS BETROKKEN<br />

GESPREKSPARTNER VOOR ADVISEURS DIE HETZELFDE DOEL<br />

VOOR OGEN HEBBEN: DE BESTE KLANTGERICHTE DIENSTVER-<br />

LENING. DAT LUKT ALLEEN DANKZIJ EEN HECHTE SAMENWER-<br />

KING. CAS VERHAGE, COMMERCIEEL DIRECTEUR VAN NH1816<br />

VERZEKERINGEN, BENADRUKT BIJ HERHALING HET BELANG<br />

VAN ADVISEURS.<br />

Dé betrokk<strong>en</strong><br />

gesprekspartner<br />

voor local hero’s<br />

TEKST NH1816<br />

Nh1816 maakt e<strong>en</strong> gezonde<br />

groei door <strong>en</strong> is zeer solvabel.<br />

Sam<strong>en</strong> met de technische<br />

<strong>en</strong> beleggingsresultat<strong>en</strong><br />

van afgelop<strong>en</strong> jaar<br />

is er voldo<strong>en</strong>de ruimte om ev<strong>en</strong>tueel te<br />

acquirer<strong>en</strong> in het distributiekanaal. Toch<br />

kiest Nh1816 bewust voor actieve autonome<br />

groei. Op de achtergrond speelt de<br />

verzekeraar namelijk e<strong>en</strong> positieve rol in<br />

het consolidatiespeelveld door actief in<br />

gesprek te blijv<strong>en</strong> met adviseurs. “Vaak<br />

hebb<strong>en</strong> wij al e<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lange relatie met<br />

kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> wij elkaar goed”, aldus<br />

Verhage. “Bedrijfsopvolging is e<strong>en</strong><br />

belangrijk issue op dit mom<strong>en</strong>t. Veel eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

drag<strong>en</strong> het kantoor graag binn<strong>en</strong><br />

de familie of aan e<strong>en</strong> medewerker<br />

over. Dat br<strong>en</strong>gt vaak diverse uitdaging<strong>en</strong><br />

met zich mee. Nh1816 stelt zich hierbij<br />

op als gesprekspartner, waarbij wij<br />

onze middel<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> nette manier beschikbaar<br />

stell<strong>en</strong> om kantooroverdracht<br />

mogelijk te mak<strong>en</strong>. Zo behoudt het kantoor<br />

zelfstandigheid <strong>en</strong> kan het de beste<br />

klantgerichte di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing blijv<strong>en</strong><br />

bied<strong>en</strong>. Dat is voor veel adviseurs e<strong>en</strong> belangrijke<br />

overweging om niet te kiez<strong>en</strong><br />

voor het snelle geld van grote partij<strong>en</strong>.”<br />

Ook staat Nh1816 klaar voor hulp<br />

wanneer kantor<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> opvolging hebb<strong>en</strong>,<br />

maar e<strong>en</strong> zelfstandige <strong>en</strong> onafhankelijke<br />

voortzetting van hun klantportefeuille<br />

wel belangrijk vind<strong>en</strong>. “Sam<strong>en</strong><br />

met onze accountmanagers wet<strong>en</strong> we<br />

goed wat er in hun netwerk speelt. Als<br />

wij zi<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> kantoor voor e<strong>en</strong> uitdaging<br />

staat <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> ander kantoor<br />

deze al e<strong>en</strong>s heeft overwonn<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

wij h<strong>en</strong> aan elkaar koppel<strong>en</strong>. Dat is<br />

al verschill<strong>en</strong>de ker<strong>en</strong> goed gelukt. Het<br />

geeft ons én de adviseur veel voldo<strong>en</strong>ing<br />

als onze hulp bijdraagt aan de toekomst<br />

van het kantoor.”<br />

DICHTBIJ VERZEKERDEN<br />

Waarom investeert Nh1816 in de toekomst<br />

van financieel adviseurs? “Via de<br />

adviseurs staan wij als verzekeraar dichtbij<br />

onze verzekerd<strong>en</strong>”, stelt Verhage. “Als<br />

experts in hun vakgebied staan adviseurs<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


NH1816 VERZEKERINGEN<br />

met hun voet<strong>en</strong> in de klei. Zij k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hun<br />

klant<strong>en</strong> goed <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> daarom als ge<strong>en</strong><br />

ander wie ze zijn <strong>en</strong> waar zij behoefte aan<br />

hebb<strong>en</strong>. Zo kunn<strong>en</strong> adviseurs het beste<br />

persoonlijke advies bied<strong>en</strong>. Dáár gaat het<br />

om. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> will<strong>en</strong> verzeker<strong>en</strong> wat voor<br />

h<strong>en</strong> noodzakelijk is, zodat ze zich daarna<br />

weer kunn<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> op belangrijke ding<strong>en</strong>.<br />

Hun gezin of hobby bijvoorbeeld. Bij<br />

Nh1816 begrijp<strong>en</strong> wij dat; wij zi<strong>en</strong> daarom<br />

e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme meerwaarde in financieel<br />

adviseurs die het overzicht bewak<strong>en</strong>.<br />

Nu <strong>en</strong> in de toekomst. Het afgelop<strong>en</strong> jaar<br />

hebb<strong>en</strong> wij wederom ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong><br />

welkom gehet<strong>en</strong> bij Nh1816. Dat do<strong>en</strong> wij<br />

overig<strong>en</strong>s niet zomaar; wij gaan pas over<br />

tot e<strong>en</strong> aanstelling als de adviseur dezelfde<br />

doel<strong>en</strong> nastreeft.”<br />

“Daarbij gaat het niet alle<strong>en</strong> om deskundig<br />

advies bied<strong>en</strong>”, vertelt Verhage<br />

verder. “Wij zi<strong>en</strong> financieel adviseurs als<br />

betrokk<strong>en</strong> ondernemers. Ze zijn vaak<br />

goed zichtbaar in hun omgeving. Wij<br />

noem<strong>en</strong> h<strong>en</strong> niet voor niets ‘local hero’s’.<br />

Klant<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hun adviseur ook als de<br />

ouder die zijn kinder<strong>en</strong> naar dezelfde basisschool<br />

br<strong>en</strong>gt. Of als bestuurslid van<br />

de lokale hockeyver<strong>en</strong>iging, waar hij met<br />

zijn kantoor ook sponsor van is. Vanuit de<br />

coöperatie Nh1816 will<strong>en</strong> wij hem daarbij<br />

help<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> wij aan lokaal<br />

maatschappelijk verantwoord ondernem<strong>en</strong><br />

(MVO). Bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> lokaal<br />

sportev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t voor het goede doel te<br />

steun<strong>en</strong>. Of door e<strong>en</strong> donatie te do<strong>en</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> stichting die in de regio veel doet<br />

voor kwetsbare m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> of dier<strong>en</strong>. Ook op<br />

die manier staat Nh1816 dichtbij de verzekerd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de wereld om ons he<strong>en</strong>.”<br />

HECHTE SAMENWERKING<br />

De hechte sam<strong>en</strong>werking met adviseurs<br />

is ook <strong>en</strong>orm van belang tijd<strong>en</strong>s de afhandeling<br />

van schades. Dat werd bijvoorbeeld<br />

al te meer duidelijk to<strong>en</strong> veel verzekerd<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> door de wateroverlast<br />

in Zuid-Limburg. “Onze medewerkers<br />

van de afdeling schade hebb<strong>en</strong><br />

direct in kaart gebracht bij welke adviseurs<br />

de verzekering<strong>en</strong> van mogelijk getroff<strong>en</strong><br />

verzekerd<strong>en</strong> ondergebracht war<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> wij die advieskantor<strong>en</strong><br />

duidelijk instructies gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Cas Verhage: ‘Bedrijfsopvolging<br />

is e<strong>en</strong> belangrijk<br />

issue op dit mom<strong>en</strong>t.’<br />

indi<strong>en</strong> nodig ruime schaderegelingsbevoegdheid<br />

gegev<strong>en</strong>. Ook was er e<strong>en</strong> vast<br />

steunpunt ingericht bij e<strong>en</strong> local hero.<br />

Van daaruit werd<strong>en</strong> onder andere de expertises<br />

gecoördineerd. De afwikkeling<br />

van <strong>en</strong>kele honderd<strong>en</strong> schademelding<strong>en</strong>,<br />

uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>d van klein leed tot grote<br />

materiele schades, hebb<strong>en</strong> wij in korte<br />

tijd in gang kunn<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. Dat lukt alle<strong>en</strong><br />

dankzij de actieve, lokale bijdrage<br />

van adviseurs.”<br />

In die sam<strong>en</strong>werking is persoonlijk<br />

contact belangrijk. Maar Nh1816 investeert<br />

ook in digitalisering. “Die twee<br />

gaan prima hand in hand”, stelt Verhage.<br />

“Adviseurs zijn zeer te sprek<strong>en</strong> over onze<br />

digitale bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> schadeafhandeling.<br />

Dit will<strong>en</strong> wij graag vasthoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verder verbeter<strong>en</strong> door ons Portaal te<br />

vernieuw<strong>en</strong>. Hierin kunn<strong>en</strong> wij adviseurs<br />

nog efficiënter help<strong>en</strong> met hun administratie<br />

<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.” Zo biedt<br />

Nh1816 de perfecte mix van persoonlijk<br />

<strong>en</strong> digitaal. Dat is e<strong>en</strong> goed uitgangspunt<br />

om sam<strong>en</strong> met adviseurs naar e<strong>en</strong> nóg<br />

hogere klanttevred<strong>en</strong>heid te strev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de gezam<strong>en</strong>lijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing te versterk<strong>en</strong>.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 33


FUSIES & OVERNAMES<br />

Enno Wiertsema:<br />

‘Schaalvergroting levert<br />

e<strong>en</strong> bijdrage aan de<br />

verdere professionalisering<br />

van het intermediair’<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

ER IS AL JAREN EEN STERKE DYNAMIEK ALS HET GAAT OM OVERNAMES<br />

IN DE MARKT VAN ADVIESKANTOREN. ZEKER NU DE LAATSTE JAREN<br />

PRIVATE EQUITY PARTIJEN EEN GROTERE ROL HIERIN SPELEN EN<br />

ER GROTE KETENS ONTSTAAN KAN DEZE TREND EEN NEGATIEF<br />

ETIKET KRIJGEN VAN EEN VORM VAN CONSOLIDATIE WAAR DE KLANT<br />

NIET VEEL MEE OPSCHIET. HOEWEL HET ZEKER BELANGRIJK IS<br />

DE BEWEGING KRITISCH TE VOLGEN, LIJKEN OP DIT MOMENT DE<br />

VOORDELEN TE OVERHEERSEN, ZEKER OOK VOOR DE KLANT.<br />

Hoe wint de klant<br />

door consolidatie?<br />

TEKST ENNO WIERTSEMA, DIRECTEUR ADFIZ<br />

Lat<strong>en</strong> we echter eerst <strong>en</strong>kele context gev<strong>en</strong> aan<br />

de omvang van de overname-int<strong>en</strong>siteit. Uit de<br />

overnamemonitor van BHB Dullemond blijkt<br />

dat in 2019 238 <strong>overnames</strong> zijn gedaan, in 2020<br />

289 <strong>en</strong> in de eerste helft van 2021 133. Op e<strong>en</strong><br />

totaal aantal van meer dan 6.000 zelfstandige<br />

adviesbedrijv<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t dat jaarlijks één op de twintig<br />

bedrijv<strong>en</strong> zijn zelfstandigheid verliest. De stijging in het<br />

aantal <strong>overnames</strong> loopt in de pas met de stijging over<br />

alle sector<strong>en</strong>. KPMG rapporteerde over de eerste helft<br />

van 2021 e<strong>en</strong> recordaantal fusies in bedrijfs<strong>overnames</strong><br />

in Nederland, met als belangrijke drijfver<strong>en</strong> technologie<br />

<strong>en</strong> duurzaamheid.<br />

Er is zeker sprake van consolidatie. Het aantal adviesbedrijv<strong>en</strong><br />

dat goed is voor 80 proc<strong>en</strong>t van de omzet<br />

in de adviesmarkt blijft gestaag dal<strong>en</strong> <strong>en</strong> is intuss<strong>en</strong><br />

ruim minder dan 400. De omzet die nodig is om in de<br />

am: Top 50 te kom<strong>en</strong> is dan ook fors toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Tegelijk<br />

blijv<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong> vaak wel als lokale<br />

vestiging actief. Vorig jaar hadd<strong>en</strong> 6.135 zelfstandige adviesbedrijv<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> 7.684 vestiging<strong>en</strong>, teg<strong>en</strong>over nog<br />

slechts 942 bankfilial<strong>en</strong>. Dat ook het financieel advieskantoor<br />

uit de wijk<strong>en</strong> dreigt te verdwijn<strong>en</strong>, is dus beslist<br />

niet aan de orde.<br />

De mogelijke indruk dat private equity dominant<br />

is in de consolidatieslag verdi<strong>en</strong>t ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bijstelling.<br />

Aan het eind van vorig dec<strong>en</strong>nium was de kop<strong>en</strong>de<br />

partij bij meer dan drie op de vier <strong>overnames</strong> e<strong>en</strong> ander<br />

advieskantoor, in veruit de meeste gevall<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> volmacht. De laatste jar<strong>en</strong> is het belang van private<br />

equity toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, <strong>en</strong> heel rec<strong>en</strong>t zijn ook verzekeraars<br />

weer duidelijk actief. Als je nu naar de ti<strong>en</strong><br />

grootste kopers kijkt, is die verdeling ongeveer ieder<br />

e<strong>en</strong> derde.<br />

VEEL VOORDEEL VOOR DE KLANT<br />

Alhoewel de grotere conc<strong>en</strong>tratie binn<strong>en</strong> het intermediair<br />

volg<strong>en</strong>s sommig<strong>en</strong> wel degelijk risico’s met zich<br />

meebr<strong>en</strong>gt, is er vooral ook veel te zegg<strong>en</strong> in het voordeel<br />

van de klant. Sowieso hebb<strong>en</strong> de <strong>overnames</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> deel te mak<strong>en</strong> met het feit dat veel ondernemers op<br />

e<strong>en</strong> leeftijd beginn<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> dat ze actief bezig zijn<br />

met continuïteit van hun bedrijf <strong>en</strong> opvolging. Maar<br />

ook is de compliancedruk hoog, zowel van de toezicht-<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 35


FUSIES & OVERNAMES<br />

houder als vanuit verzekeraars, waardoor sommige bedrijv<strong>en</strong><br />

vastlop<strong>en</strong> in hun bedrijfsvoering, terwijl de eig<strong>en</strong>aar<br />

vooral weer met de klant bezig wil zijn. Verkoop<br />

onder de juiste voorwaard<strong>en</strong> maakt dit mogelijk.<br />

Bov<strong>en</strong>al echter kunn<strong>en</strong> door sam<strong>en</strong>voeging<strong>en</strong> van<br />

meerdere adviesbedrijv<strong>en</strong> synergievoordel<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

behaald <strong>en</strong> wordt de inkooppositie sterker. Zo creëert<br />

het sam<strong>en</strong>gaan de budgettaire ruimte die nodig is om<br />

noodzakelijke grote investering<strong>en</strong> in digitalisering te<br />

realiser<strong>en</strong>. Dit vertaalt zich in meer platforms voor <strong>en</strong><br />

innovatieve communicatie met klant<strong>en</strong>. Ook wordt synergie<br />

gezocht tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

de waardeket<strong>en</strong> om klant<strong>en</strong> beter te kunn<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Bijvoorbeeld door adviseurs te koppel<strong>en</strong> aan schadebehandelaars,<br />

casemanagers, <strong>en</strong>ergieadviseurs of cyberspecialist<strong>en</strong>.<br />

GROTERE INKOOPKRACHT<br />

Voor sommige kantor<strong>en</strong> is aansluiting bij e<strong>en</strong> groter geheel<br />

mede ingegev<strong>en</strong> door de noodzaak toegang tot de<br />

markt bij verzekeraars te houd<strong>en</strong>, die immers de laatste<br />

jar<strong>en</strong> hun sam<strong>en</strong>werking<strong>en</strong> met advieskantor<strong>en</strong><br />

zijn gaan ‘rationaliser<strong>en</strong>’. In de praktijk betek<strong>en</strong>de dit<br />

dat kleinere portefeuilles werd<strong>en</strong> opgezegd of overgeslot<strong>en</strong><br />

naar serviceproviders. Door groter te word<strong>en</strong> kan<br />

het intermediair zich richting de verzekeraars in e<strong>en</strong><br />

gunstigere positie manoeuvrer<strong>en</strong>. Zo blijft de adviseur<br />

er dus ook voor deze klant<strong>en</strong>. Verzekeraars reager<strong>en</strong><br />

daarop <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> niet voor niets intuss<strong>en</strong> ook de overnamemarkt<br />

betred<strong>en</strong> als koper van adviesbedrijv<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> sterke positie voor adviseurs betek<strong>en</strong>t voor de klant<br />

echter vooral dat hij e<strong>en</strong> krachtiger belang<strong>en</strong>behartiger<br />

aan zijn zijde heeft in zijn relatie met grote <strong>en</strong> vaak<br />

anonieme aanbieders. En daar komt nog bij dat doordat<br />

het intermediair over de gr<strong>en</strong>s gaat kijk<strong>en</strong> naar andere<br />

verzekeraars er e<strong>en</strong> verbreding van het aanbod voor<br />

vooral de zakelijke markt kan ontstaan. Dat komt ook<br />

de verzekerbaarheid van bepaalde risico’s waarschijnlijk<br />

t<strong>en</strong> goede.<br />

WAKEN VOOR RISICO’S<br />

Dat alles betek<strong>en</strong>t echter niet dat iedere vorm van consolidatie<br />

bij voorbaat toegejuicht moet word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> risico<br />

kan zijn dat het gepaard gaat met vergaande c<strong>en</strong>tralisatie,<br />

ook van de adviseurs in het land. Als lokale<br />

aanwezigheid verdwijnt zal dat t<strong>en</strong> koste gaan van de<br />

aandacht voor de klant. We zi<strong>en</strong> op dit mom<strong>en</strong>t echter<br />

vooral <strong>overnames</strong> waarbij de lokale aanwezigheid <strong>en</strong><br />

lokale zelfstandigheid juist gekoesterd word<strong>en</strong>. Het is<br />

hier belangrijker om waakzaam te zijn voor de ‘rationalisaties’<br />

van verzekeraars.<br />

Ook is het goed waakzaam te zijn voor imago <strong>en</strong><br />

reputatie van de sector. Waar komt het geld vandaan?<br />

Waarom stapp<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> in de overnamemarkt? Hoe<br />

groot is hun commitm<strong>en</strong>t met het vak <strong>en</strong> de sector? En<br />

hoe hoog is de druk op korte termijn? Onafhankelijk<br />

van de vraag of de koper e<strong>en</strong> ander adviesbedrijf, private<br />

equity of e<strong>en</strong> verzekeraar is, wij zi<strong>en</strong> niet dat de<br />

winst op dit mom<strong>en</strong>t gezocht zou word<strong>en</strong> in het verkoopgedrev<strong>en</strong><br />

aan de man br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van meer financiële<br />

product<strong>en</strong>. Het gaat vooral om effici<strong>en</strong>cy <strong>en</strong> kost<strong>en</strong>besparing.<br />

Overig<strong>en</strong>s is het ook dan zaak dat dit niet doorslaat<br />

t<strong>en</strong> koste van de klant. Zoals gezegd is er echter op<br />

het gebied van onder meer digitalisering <strong>en</strong> compliance<br />

e<strong>en</strong> heel goede verklaring voor de w<strong>en</strong>s om kost<strong>en</strong> te<br />

spreid<strong>en</strong> over grotere portefeuilles <strong>en</strong> grotere investering<strong>en</strong><br />

mogelijk te mak<strong>en</strong>.<br />

Kortom, de schaalvergroting levert in de huidige<br />

vorm vooral e<strong>en</strong> bijdrage aan de verdere professionalisering<br />

van het intermediair. Het vergroot de teg<strong>en</strong>kracht<br />

richting aanbieders, verhoogt de kwaliteit van<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, stimuleert innovatie én bespaart kost<strong>en</strong>.<br />

Tegelijk blijv<strong>en</strong> vestiging<strong>en</strong> gewoon op<strong>en</strong>, <strong>en</strong> houd<strong>en</strong><br />

klant<strong>en</strong> hun vertrouwde gezicht als contactpersoon.<br />

Daarmee is op dit mom<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> het intermediair<br />

zelf, maar ook de klant winnaar. n<br />

‘Dat het financieel<br />

advieskantoor uit de<br />

wijk<strong>en</strong> dreigt te<br />

verdwijn<strong>en</strong>, is dus<br />

beslist niet aan de orde’<br />

BRONNEN<br />

• AM Top 100 - /issuu.com/bbvakmedianet/docs/lr_<br />

am64_2021/8?ff<br />

• BHB Dullemond Overnamemonitor www.bhbdullemond.nl/k<strong>en</strong>nis-<strong>en</strong>-blogs/onmv-h1-2021<br />

• IG&H <strong>en</strong> PhiDelphi Corporate Finance Marktanalyse<br />

docplayer.nl/218110124-Overnamegolf-bij-nederlandse-adviseurs.html<br />

• KPMG Deal Activity Update rapport home.kpmg/<br />

nl/nl/home/media/press-releases/2021/10/wereldwijd-grootste-to<strong>en</strong>ame-fusies-<strong>en</strong>-<strong>overnames</strong>-in-nederland-eerste-helft-2021.html<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


PARTNER IN KENNIS<br />

ER IS SPRAKE VAN EEN OVERSPANNEN OVERNAMEMARKT IN<br />

DE ASSURANTIEBRANCHE. VEEL ONDERNEMERS WORDEN BE-<br />

NADERD OM HUN ONDERNEMING TE VERKOPEN. DIT LEVERT<br />

MOOIE CONTACTEN EN SOMS OOK MOOIE BIEDINGEN OP. OM<br />

EEN KOPER VOOR JE ONDERNEMING TE ZOEKEN HOEF JE DUS<br />

NIET PERSE GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN OVERNAMEADVISEUR.<br />

ER ZIJN IMMERS VEEL KOPERS ACTIEF EN ER IS SPRAKE VAN<br />

EEN DUIDELIJKE VERKOPERSMARKT.<br />

Je onderneming is<br />

zo(maar) verkocht,<br />

dat is e<strong>en</strong> mooie deal!?<br />

TEKST BHB DULLEMOND<br />

Toch zi<strong>en</strong> wij binn<strong>en</strong> onze dagelijkse<br />

praktijk dat er behoefte is<br />

aan advies. Veel ondernemers<br />

kom<strong>en</strong> er – vroeg of laat in het<br />

proces – achter dat onafhankelijke<br />

hulp noodzakelijk is. Navraag bij<br />

verkop<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> leert ons ook dat de<br />

(vroege) betrokk<strong>en</strong>heid van e<strong>en</strong> externe<br />

adviseur leidt tot e<strong>en</strong> betere deal, minder<br />

stress <strong>en</strong> minder problem<strong>en</strong> achteraf.<br />

1. Het uitonderhandel<strong>en</strong> van zo aantrekkelijk<br />

mogelijke prijs <strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong><br />

Er zijn goede gesprekk<strong>en</strong> geweest met<br />

de pot<strong>en</strong>tiële koper, maar deze heeft dit<br />

al heel vaak gedaan. Als verkoper doe je<br />

deze transactie waarschijnlijk maar één<br />

keer in je lev<strong>en</strong>! Dan kom<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> naar<br />

vor<strong>en</strong> als: “Hoe weet ik of koper het juiste<br />

met mij voor heeft? Zijn de prijs <strong>en</strong> de<br />

voorwaard<strong>en</strong> echt zo goed?”. E<strong>en</strong> adviseur<br />

kan hierover duidelijkheid gev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vergelijk<strong>en</strong> met andere transacties, ook is<br />

er veel informatie bek<strong>en</strong>d over de werkwijze<br />

van de verschill<strong>en</strong>de marktpartij<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> nodig kan e<strong>en</strong> adviseur ook help<strong>en</strong><br />

om andere mogelijke kopers voor je<br />

bedrijf te interesser<strong>en</strong> waardoor je onderhandelingspositie<br />

verbeterd wordt.<br />

Ook zijn er in elk onderhandelings<strong>en</strong><br />

verkooptraject mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarop de<br />

gesprekk<strong>en</strong> minder plezierig verlop<strong>en</strong> als<br />

in de k<strong>en</strong>nismakingsfase. Er wordt diepgaand<br />

onderzoek gedaan naar de onderneming<br />

<strong>en</strong> er word<strong>en</strong> meer vrag<strong>en</strong> gesteld<br />

dan verwacht. E<strong>en</strong> adviseur helpt<br />

om in te schatt<strong>en</strong> welke zak<strong>en</strong> wel/niet<br />

van belang zijn <strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> gebruikt<br />

om, op z’n Hollands, directe feedback te<br />

gev<strong>en</strong> aan de koper. De eerste emoties<br />

kom<strong>en</strong> dan niet in de onderhandeling<strong>en</strong><br />

terecht. Dit is ook goed voor de relatie<br />

na verkoop (bijvoorbeeld als er sprake is<br />

van e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverband van verkoper bij<br />

koper).<br />

2. E<strong>en</strong> goede voorbereiding verdi<strong>en</strong>t<br />

zich dubbel <strong>en</strong> dwars terug<br />

In sommige gevall<strong>en</strong> is er sprake van e<strong>en</strong><br />

onderneming die nog niet voldo<strong>en</strong>de is<br />

voorbereid op verkoop. Je kunt hierbij<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan bedrijfsonderdel<strong>en</strong> die verlies<br />

draai<strong>en</strong> of het niet op orde zijn van<br />

de backoffice, volmacht of ICT. Verder<br />

kunn<strong>en</strong> er initiatiev<strong>en</strong> zijn (bijvoorbeeld<br />

nieuwe product<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>) waar veel<br />

van wordt verwacht maar die nu nog<br />

ge<strong>en</strong> geld oplever<strong>en</strong>. Kopers gaan om<br />

met onzekerheid door het nem<strong>en</strong> van<br />

afslag<strong>en</strong> op de prijs. E<strong>en</strong> adviseur helpt<br />

om onzekerheid weg te nem<strong>en</strong> door het<br />

goed pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> van informatie.<br />

E<strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong>, met feit<strong>en</strong> onderbouwd,<br />

informatiememorandum helpt<br />

om de volle pot<strong>en</strong>tie van de onderneming<br />

naar vor<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> verkoper<br />

kan oplossing<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> voor<br />

ev<strong>en</strong>tuele uitdaging<strong>en</strong>, of uitlegg<strong>en</strong> hoe<br />

bepaalde besparing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


BHB DULLEMOND<br />

gerealiseerd. Tegelijkertijd kan ook het<br />

pot<strong>en</strong>tieel van nieuwe initiatiev<strong>en</strong> goed<br />

over de bühne word<strong>en</strong> gebracht.<br />

Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> due-dilig<strong>en</strong>ce-onderzoek<br />

is het belangrijk dat alle relevante aspect<strong>en</strong><br />

van de onderneming aan bod zijn geweest<br />

<strong>en</strong> bij koper bek<strong>en</strong>d zijn. Dit helpt<br />

om onzekerheid bij e<strong>en</strong> koper te verminder<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> afslag<strong>en</strong> op de prijs te beperk<strong>en</strong>.<br />

Ook is het belangrijk om e<strong>en</strong> koper<br />

in staat te stell<strong>en</strong> om te voldo<strong>en</strong> aan zijn<br />

onderzoeksplicht. Daarmee word<strong>en</strong> vervel<strong>en</strong>de<br />

discussies achteraf zoveel mogelijk<br />

voorkom<strong>en</strong>.<br />

3. Goed op de kleine letters lett<strong>en</strong>: ‘the<br />

devil is in the detail’<br />

Vaak wordt er initieel e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamde<br />

ondernemingswaarde gebod<strong>en</strong>, veelal in<br />

combinatie met e<strong>en</strong> EBITDA-factor. Andere<br />

aspect<strong>en</strong>, die ook grote impact hebb<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> deal, word<strong>en</strong> echter niet (altijd)<br />

van tevor<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>. Soms blijkt<br />

zelfs pas later in het proces dat er al veel<br />

zak<strong>en</strong> zijn toegezegd, waarvan de impact<br />

op de deal eig<strong>en</strong>lijk niet duidelijk was.<br />

Hier geldt helaas: ‘the devil is in the detail’.<br />

E<strong>en</strong> adviseur helpt om dit te voorkom<strong>en</strong>.<br />

Hieronder e<strong>en</strong> aantal typische voorbeeld<strong>en</strong><br />

uit onze dagelijkse praktijk:<br />

• Economisch<br />

Om te bepal<strong>en</strong> wat e<strong>en</strong> verkoper<br />

daadwerkelijk betaald krijgt voor de<br />

aandel<strong>en</strong> wordt de ondernemingswaarde<br />

bijna altijd gecorrigeerd voor<br />

‘Zorg ervoor dat je je onderneming<br />

niet zo(maar) verkoopt, ook niet bij<br />

e<strong>en</strong> og<strong>en</strong>schijnlijke mooie bieding’<br />

bijvoorbeeld cash, schuld<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel<br />

werkkapitaal <strong>en</strong> soms de rek<strong>en</strong>ing-courant<br />

met verzekeraars. Dit<br />

levert altijd discussie op <strong>en</strong> kan e<strong>en</strong><br />

grote impact hebb<strong>en</strong> op het uiteindelijke<br />

bedrag dat wordt betaald voor de<br />

aandel<strong>en</strong>.<br />

• Fiscaal<br />

Met <strong>en</strong>ige regelmaat zi<strong>en</strong> wij dat in<br />

e<strong>en</strong> deal gekoz<strong>en</strong> is voor e<strong>en</strong> activapassivatransactie,<br />

bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong>transactie.<br />

Hierbij is van belang dat<br />

alle aspect<strong>en</strong> meegewog<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Vaak hor<strong>en</strong> wij als argum<strong>en</strong>tatie dat<br />

e<strong>en</strong> koper liever de portefeuille over<br />

wil nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook nog bereid is daar<br />

meer voor te betal<strong>en</strong>. Mooi meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

zou je d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>! Maar is dit wel<br />

echt zo voordelig als alles wordt meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>?<br />

• Juridisch<br />

E<strong>en</strong> vaak voorkom<strong>en</strong>de constructie<br />

is e<strong>en</strong> verkoop met terugwerk<strong>en</strong>de<br />

kracht. Dit kan om e<strong>en</strong> relatief korte<br />

termijn gaan, maar wij zi<strong>en</strong> ook dat<br />

dit soms wel neg<strong>en</strong> maand<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

jaar beslaat. In dit geval is sprake van<br />

e<strong>en</strong> locked-box mechanisme op basis<br />

van e<strong>en</strong> balansdatum in het verled<strong>en</strong>,<br />

de zog<strong>en</strong>aamde effectieve datum.<br />

Wordt er comp<strong>en</strong>satie gebod<strong>en</strong> voor<br />

de winst vanaf de effectieve datum?<br />

En welke onttrekking<strong>en</strong> zijn toegestaan<br />

<strong>en</strong> welke niet? Moet u het divid<strong>en</strong>d<br />

dat u heeft uitgekeerd terugbetal<strong>en</strong>?<br />

CONCLUSIE<br />

Zorg ervoor dat je je onderneming niet<br />

zo(maar) verkoopt, ook niet bij e<strong>en</strong> og<strong>en</strong>schijnlijke<br />

mooie bieding, maar let erop<br />

dat alle aspect<strong>en</strong> van de deal klopp<strong>en</strong>.<br />

Advies kun je op elk mom<strong>en</strong>t van de deal<br />

inschakel<strong>en</strong>, maar het liefst zo vroeg mogelijk.<br />

In e<strong>en</strong> later stadium van de verkoop<br />

kan koper het gevoel krijg<strong>en</strong> dat<br />

er terugonderhandeld wordt, indi<strong>en</strong> de<br />

impact van sommige afsprak<strong>en</strong> anders<br />

blijkt te zijn dan gedacht. n<br />

BHB Dullemond is al 24 jaar actief als<br />

overnamekantoor <strong>en</strong> heeft ruime ervaring<br />

op gebied van tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> <strong>en</strong> volmachtbedrijv<strong>en</strong>.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 39


FUSIES & OVERNAMES<br />

OVERNAMES BIEDEN VOOR KOPER EN VERKOPER PRACHTIGE KANSEN.<br />

ZEKER IN DEZE TIJDEN. IN DIT ARTIKEL SCHETS IK DAT EN WAAROM HET<br />

WEL ZAAK IS OM EEN TRANSACTIE ZORGVULDIG VOOR TE BEREIDEN.<br />

WANT DE RISICO’S KUNNEN GROOT ZIJN EN HET IS UITERAARD ALTIJD<br />

BETER OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN DOOR HET DOEN VAN GOED<br />

ONDERZOEK EN HET MAKEN VAN HELDERE AFSPRAKEN, DAN DAT EEN<br />

PARTIJ ACHTERAF BIJ EEN RECHTER ZIJN GELIJK MOET ZIEN TE HALEN.<br />

Juridische<br />

aandachtspunt<strong>en</strong> bij<br />

bedrijfs<strong>overnames</strong><br />

TEKST ROBIN VAN BEEM, POLIS ADVOCATEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Er is in de verzekeringsbranche e<strong>en</strong> grote<br />

consolidatiegolf aan de gang. De kantor<strong>en</strong><br />

in de Top 100 slokk<strong>en</strong> de e<strong>en</strong> na de andere<br />

brancheg<strong>en</strong>oot op. En vaak niet meer alle<strong>en</strong><br />

op eig<strong>en</strong> kracht, maar gesteund door e<strong>en</strong> investeerder.<br />

Of door e<strong>en</strong> verzekeraar. Dat valt<br />

wel te verklar<strong>en</strong>. We lev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> tijd van overschot aan<br />

kapitaal, gekoppeld aan e<strong>en</strong> negatieve spaarr<strong>en</strong>te. Terwijl<br />

in de verzekeringsbranche nog altijd e<strong>en</strong> mooi r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t<br />

te behal<strong>en</strong> valt op geïnvesteerd vermog<strong>en</strong>.<br />

De markt van <strong>overnames</strong> wordt daardoor steeds<br />

professioneler. De (buit<strong>en</strong>landse) investeerders word<strong>en</strong><br />

bijgestaan door interne M&A-specialist<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> team<br />

van (Zuidas-)advocat<strong>en</strong>. En ook de aard van de transacties<br />

wordt anders. Het is niet meer alle<strong>en</strong> maar kop<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> wegwez<strong>en</strong>. Vaak gaat het om transacties waarbij de<br />

investeerder slechts e<strong>en</strong> participatie neemt <strong>en</strong> de verkoper<br />

zelf ook aandel<strong>en</strong> blijft houd<strong>en</strong>. Of waarbij de<br />

verkoper e<strong>en</strong> deel van de verkoopopbr<strong>en</strong>gst herinvesteert<br />

in het bedrijf van koper (het zog<strong>en</strong>oemde doorroll<strong>en</strong>).<br />

Hoe ziet e<strong>en</strong> overnametraject eruit <strong>en</strong> wat zijn daarbij<br />

de aandachtspunt<strong>en</strong>?<br />

Elke transactie begint natuurlijk met aftast<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

onderhandel<strong>en</strong>. Als partij<strong>en</strong> op hoofdlijn<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>stemming<br />

bereik<strong>en</strong> over de transactie, wordt e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>tieverklaring<br />

(ook wel letter of int<strong>en</strong>t, of LOI) opgesteld.<br />

E<strong>en</strong> dergelijk docum<strong>en</strong>t kan zeer beknopt zijn <strong>en</strong><br />

alle<strong>en</strong> vermeld<strong>en</strong> dat partij<strong>en</strong> op exclusieve basis met<br />

elkaar onderhandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat zij over <strong>en</strong> weer tot geheimhouding<br />

gehoud<strong>en</strong> zijn. Maar de LOI kan ook zeer<br />

uitgebreid zijn <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk alle ess<strong>en</strong>tiële k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

van de transactie (koopsom, effectieve datum, etcetera)<br />

bevatt<strong>en</strong>. Het is dan zaak om zorgvuldig te manoeuvrer<strong>en</strong>.<br />

Als je de afsprak<strong>en</strong> te stellig vastlegt, kan al sprake<br />

zijn van e<strong>en</strong> perfecte overe<strong>en</strong>komst. Of in elk geval<br />

van onderhandeling<strong>en</strong> die zo ver gevorderd zijn dat je<br />

je niet meer kunt terugtrekk<strong>en</strong> zonder schadeplichtig te<br />

zijn. Daarom is het zaak om de nodige opschort<strong>en</strong>de of<br />

ontbind<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> in de LOI. E<strong>en</strong><br />

daarvan is altijd dat er e<strong>en</strong> boek<strong>en</strong>onderzoek (due dilig<strong>en</strong>ce<br />

of DDO) wordt uitgevoerd, waarvan de uitkomst<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

naar tevred<strong>en</strong>heid van koper di<strong>en</strong>t te zijn. Let ook op<br />

hoe de koopsom omschrev<strong>en</strong> wordt: is dat al e<strong>en</strong> definitieve<br />

prijs, of gaat het om e<strong>en</strong> schatting op basis van<br />

voorlopige cijfers <strong>en</strong> moet de definitieve koopsom nog<br />

word<strong>en</strong> vastgesteld?<br />

Na het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de LOI wordt het DDO uitgevoerd.<br />

Dat omvat e<strong>en</strong> juridisch deel, maar ook e<strong>en</strong> financieel<br />

deel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> compliance deel. Word<strong>en</strong> er hele<br />

grote onverwachte zak<strong>en</strong> aangetroff<strong>en</strong>, dan kan de deal<br />

word<strong>en</strong> heronderhandeld of zelfs afgebrok<strong>en</strong>. Maar<br />

dat komt niet vaak voor. Meestal word<strong>en</strong> de bevinding<strong>en</strong><br />

geadresseerd door het opnem<strong>en</strong> van specifieke garanties<br />

of vrijwaring<strong>en</strong> in de koopovere<strong>en</strong>komst. Of er<br />

wordt afgesprok<strong>en</strong> dat er zak<strong>en</strong> opgelost of verbeterd<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> voor de levering van de aandel<strong>en</strong>.<br />

SPANNINGSVELD<br />

Na het DDO volg<strong>en</strong> de onderhandeling<strong>en</strong> over de koopovere<strong>en</strong>komst.<br />

In die overe<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> de afsprak<strong>en</strong><br />

in detail uitgewerkt. Daarbij is altijd e<strong>en</strong> spanningsveld.<br />

De koper wil uiteraard zo veel mogelijk zekerheid.<br />

Maar ook de verkoper wil zijn risico’s beperk<strong>en</strong>.<br />

Daarom kan er word<strong>en</strong> onderhandeld over de omvang<br />

van de garanties <strong>en</strong> over e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele beperking van<br />

aansprakelijkheid bij mogelijke inbreuk<strong>en</strong> op die garanties.<br />

Dat kan e<strong>en</strong> beperking zijn in tijd (bijvoorbeeld<br />

dat verkoper tot maximaal twee jaar na de leveringsdatum<br />

kan word<strong>en</strong> aangesprok<strong>en</strong>) <strong>en</strong>/of in omvang (bijvoorbeeld<br />

dat verkoper tot maximaal 50 proc<strong>en</strong>t van de<br />

koopsom kan word<strong>en</strong> aangesprok<strong>en</strong>). E<strong>en</strong> ander discussiepunt<br />

is uiteraard de omvang van e<strong>en</strong> relatie- <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>tiebeding<br />

dat voor verkoper moet gaan geld<strong>en</strong>.<br />

LOCKED BOX METHODE<br />

In de koopovere<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> ook de definitieve afsprak<strong>en</strong><br />

over de koopsom opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Door de bevinding<strong>en</strong><br />

in het DDO <strong>en</strong> door het beschikbaar kom<strong>en</strong> van<br />

rec<strong>en</strong>te(re) cijfers kan het zijn dat de voorlopige afsprak<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangepast. Bij e<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong>transactie<br />

moet goed in het oog gehoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat de<br />

koper e<strong>en</strong> bestaande v<strong>en</strong>nootschap overneemt met e<strong>en</strong><br />

bepaalde balanspositie. Daar moet de koopsom op gecorrigeerd<br />

word<strong>en</strong>. De vrije reserves di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de koopsom<br />

te word<strong>en</strong> opgeteld <strong>en</strong> de schuld<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> daarop<br />

in mindering gebracht word<strong>en</strong>. En er moet bepaald<br />

word<strong>en</strong> welk niveau aan werkkapitaal aanwezig di<strong>en</strong>t<br />

te zijn, zodat koper niet direct extra kapitaal in de v<strong>en</strong>nootschap<br />

hoeft te stek<strong>en</strong>. En er moet e<strong>en</strong> methode gekoz<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> om te bepal<strong>en</strong> hoe <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> welke datum<br />

er wordt afgerek<strong>en</strong>d. Dat kan achteraf, na de levering,<br />

op basis van dan beschikbare cijfers. Dat systeem heet<br />

closing accounts. Maar het meest gangbaar is de locked<br />

box methode. Dat wil zegg<strong>en</strong> dat wordt afgerek<strong>en</strong>d<br />

‘Spreek duidelijk af wie<br />

verantwoordelijk is voor<br />

adviesfout<strong>en</strong> voor de<br />

leveringsdatum’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 41


FUSIES & OVERNAMES<br />

Robin van Beem: ‘In de<br />

verzekeringsbranche zijn<br />

er portefeuillemakelaars<br />

met e<strong>en</strong>, op zijn zachtst<br />

gezegd, ongelukkige<br />

positie.’<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

op basis de vermog<strong>en</strong>spositie op e<strong>en</strong> datum in het verled<strong>en</strong>,<br />

waarbij wordt afgesprok<strong>en</strong> dat er tuss<strong>en</strong> de afrek<strong>en</strong>datum<br />

<strong>en</strong> de leveringsdatum ge<strong>en</strong> kapitaal meer<br />

aan de v<strong>en</strong>nootschap onttrokk<strong>en</strong> mag word<strong>en</strong>.<br />

BEOORDELING DOOR AFM<br />

Bij e<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong>transactie is verder van belang dat de<br />

levering van de aandel<strong>en</strong> pas kan plaatsvind<strong>en</strong> na e<strong>en</strong><br />

beoordeling door de AFM. E<strong>en</strong> meerderheidsaandeelhouder<br />

is namelijk automatisch e<strong>en</strong> beleidsbepaler. De<br />

nieuwe beleidsbepaler mag pas aan de slag nadat hij is<br />

getoetst door de AFM. Dus als je de aandel<strong>en</strong> eerst levert<br />

<strong>en</strong> dan pas goedkeuring vraagt voor de b<strong>en</strong>oeming,<br />

b<strong>en</strong> je te laat. Is sprake van e<strong>en</strong> activatransactie, waarbij<br />

alle<strong>en</strong> de assurantieportefeuille gekocht wordt? Dan<br />

speelt dit niet. Dan gaat de portefeuille over naar koper,<br />

bij wie ge<strong>en</strong> wijziging optreedt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van beleidsbepalers.<br />

Bij e<strong>en</strong> activatransactie moet overig<strong>en</strong>s wel goed bepaald<br />

word<strong>en</strong> welke recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> de koper overneemt.<br />

Neemt hij alle<strong>en</strong> de overe<strong>en</strong>komst van opdracht<br />

met de klant<strong>en</strong> over? Of ook de ag<strong>en</strong>tschapp<strong>en</strong>? Ook<br />

moet duidelijk word<strong>en</strong> afgesprok<strong>en</strong> wie verantwoordelijk<br />

is voor adviesfout<strong>en</strong> voor de leveringsdatum. Verder<br />

is van belang om te beseff<strong>en</strong> dat bij verkoop van e<strong>en</strong> gehele<br />

portefeuille sprake is van overgang van onderneming,<br />

waardoor de arbeidsovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> van de aan<br />

de portefeuille verbond<strong>en</strong> werknemers van rechtswege<br />

overgaan op koper. In de praktijk zi<strong>en</strong> wij nog wel e<strong>en</strong>s<br />

afsprak<strong>en</strong> dat bepaalde werknemers niet mee overgaan.<br />

Die afsprak<strong>en</strong> zijn dus niet rechtsgeldig.<br />

SPEELRUIMTE<br />

Als het gaat om e<strong>en</strong> transactie waarbij de verkoper<br />

slechts e<strong>en</strong> deel van de aandel<strong>en</strong> verkoopt, of waarin hij<br />

herinvesteert in het bedrijf van koper, dan moet er ook<br />

e<strong>en</strong> aandeelhoudersovere<strong>en</strong>komst geslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong>,<br />

waarin partij<strong>en</strong> hun onderlinge verhouding als aandeelhouders<br />

regel<strong>en</strong>. Aan te rad<strong>en</strong> is om daarin afsprak<strong>en</strong><br />

te mak<strong>en</strong> die de nodige speelruimte bied<strong>en</strong> aan de<br />

bestuurders die de dagelijkse gang van zak<strong>en</strong> aanstur<strong>en</strong>,<br />

zodat zij niet voor elke aankoop van e<strong>en</strong> doosje paperclips<br />

toestemming van de andere aandeelhouders<br />

hoev<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>. Maar dan moet uiteraard ook word<strong>en</strong><br />

vastgelegd dat belangrijke beslissing<strong>en</strong>, zoals het do<strong>en</strong><br />

van grote investering<strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Is het plan dat de gezam<strong>en</strong>lijke onderneming<br />

ook nieuwe <strong>overnames</strong> gaat do<strong>en</strong>? Dan is het<br />

zaak om goed vast te legg<strong>en</strong> hoe die gefinancierd word<strong>en</strong>.<br />

Doet iedere aandeelhouder dat naar rato van zijn<br />

belang? Of kan e<strong>en</strong> aandeelhouder er ook voor kiez<strong>en</strong><br />

om niet mee te financier<strong>en</strong> (<strong>en</strong> dan zijn belang ev<strong>en</strong>tueel<br />

te zi<strong>en</strong> verwater<strong>en</strong>)?<br />

DUBBELE PET<br />

De markt van <strong>overnames</strong> is dus complex <strong>en</strong> wordt<br />

steeds professioneler. Daarom is het zaak dat koper <strong>en</strong><br />

verkoper zich lat<strong>en</strong> bijstaan door kundige adviseurs, op<br />

juridisch gebied, maar zeker ook op financieel gebied.<br />

Let daarbij op dat deze adviseurs echt alle<strong>en</strong> uw belang<br />

behartig<strong>en</strong>.<br />

Wij zi<strong>en</strong> in de praktijk dat er nog steeds veel gewerkt<br />

wordt met standaardcontract<strong>en</strong> van portefeuillemakelaars,<br />

die vaak niet goed pass<strong>en</strong> bij de gemaakte<br />

afsprak<strong>en</strong>. En zeker niet altijd in het belang zijn van de<br />

partij die d<strong>en</strong>kt de makelaar te hebb<strong>en</strong> ingeschakeld.<br />

Daarbij moet mij iets van het hart. In de verzekeringsbranche<br />

zijn er portefeuillemakelaars met e<strong>en</strong>, op zijn<br />

zachtst gezegd, ongelukkige positie. Vaak word<strong>en</strong> zij ingeschakeld<br />

door verkoper, maar betaald door de koper.<br />

Het komt ook voor dat e<strong>en</strong> makelaar zegt voor verkoper<br />

op te tred<strong>en</strong>, terwijl hij achter de scherm<strong>en</strong>, zonder<br />

dat verkoper dit weet, e<strong>en</strong> langlop<strong>en</strong>de vaste afspraak<br />

heeft met de beoogde koper op grond waarvan hij van<br />

die koper e<strong>en</strong> vergoeding krijgt voor het vind<strong>en</strong> van<br />

geschikte portefeuilles. Daardoor is onduidelijk wi<strong>en</strong>s<br />

belang de makelaar di<strong>en</strong>t. Dat uitgangspunt verdraagt<br />

zich slecht met de wet, die bepaalt dat e<strong>en</strong> opdrachtnemer<br />

ge<strong>en</strong> twee her<strong>en</strong> mag di<strong>en</strong><strong>en</strong>. Vergelijk het met<br />

makelaars in onroer<strong>en</strong>d goed. Die moet<strong>en</strong> vooraf duidelijk<br />

mak<strong>en</strong> of zij verkoopmakelaar of aankoopmakelaar<br />

zijn <strong>en</strong> behor<strong>en</strong> dan partijdig te zijn voor hun klant. En<br />

word<strong>en</strong> dan alle<strong>en</strong> door hun klant betaald. Dat is helaas<br />

in de verzekeringsbranche niet vanzelfsprek<strong>en</strong>d. Door<br />

deze dubbele pet van de makelaar word<strong>en</strong> verkopers<br />

vaak geconfronteerd met e<strong>en</strong> standaard koopovere<strong>en</strong>komst<br />

die volledig in het voordeel van koper is, terwijl<br />

zij ervan uitging<strong>en</strong> dat de makelaar juist aan hun kant<br />

zou staan.<br />

Ook zi<strong>en</strong> wij dat de makelaars vaak veel druk zett<strong>en</strong><br />

op het (in e<strong>en</strong> zeer vroeg stadium) tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de<br />

koopovere<strong>en</strong>komst. Dat komt omdat zij werk<strong>en</strong> op basis<br />

van no cure no pay <strong>en</strong> dus op dat mom<strong>en</strong>t recht krijg<strong>en</strong><br />

op hun commissie. Dat leidt ertoe dat er zelfs al koopovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

ondertek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>, voordat er e<strong>en</strong><br />

due dilig<strong>en</strong>ce onderzoek is uitgevoerd. Dan ontneem<br />

je jezelf als koper dus de mogelijkheid om de transactie<br />

aan te pass<strong>en</strong> of daarvan af te zi<strong>en</strong> als er belangrijke<br />

zak<strong>en</strong> naar bov<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> bij dat onderzoek. Gelukkig<br />

zijn er ook makelaars die bewust kiez<strong>en</strong> om zeer transparant<br />

alle<strong>en</strong> voor koper of alle<strong>en</strong> voor verkoper op te<br />

tred<strong>en</strong> <strong>en</strong> die zich dan op basis van e<strong>en</strong> uurtarief lat<strong>en</strong><br />

belon<strong>en</strong>. Dat voorkomt dat zij e<strong>en</strong> belang hebb<strong>en</strong> bij<br />

e<strong>en</strong> uitkomst die goed is voor hun portemonnee, maar<br />

slecht voor die van hun klant. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 43


PARTNER IN KENNIS<br />

IN DE VOETSPOREN VAN HET ZWEEDSE MOEDERBEDRIJF, ZET<br />

SÖDERBERG & PARTNERS IN NEDERLAND DE EXPANSIE BE-<br />

DUIDEND VOORT. DE CONCLUSIE DAT SÖDERBERG & PART-<br />

NERS EEN WERKEND PARTNERSHIPMODEL IN HANDEN HEEFT,<br />

KAN GETROKKEN WORDEN ALS WE TERUGKIJKEN OP DE GROEI<br />

SINDS 2017, TOEN HET ADVIESBEDRIJF NAAR NEDERLAND<br />

KWAM. HET NETWERK BESLAAT INMIDDELS 26 KANTOREN, DIE<br />

OP MEER DAN 50 LOCATIES VERSPREID OVER HET LAND ZIJN<br />

GEVESTIGD. VOLLEDIGE LANDELIJKE DEKKING KOMT NU ERG<br />

DICHTBIJ. DE COMBINATIE VAN HET NETWERK EN HET AD-<br />

VIESPLATFORM MAAKT EEN BREED PAKKET AAN FINANCIËLE<br />

DIENSTVERLENING ADVIES DE KOMENDE JAREN VOOR IEDER-<br />

EEN TOEGANKELIJK. EEN VERNIEUWENDE SPELER MET SCAN-<br />

DINAVISCHE ROOTS.<br />

Financieel advies<br />

toegankelijk voor<br />

iedere<strong>en</strong><br />

TEKST SÖDERBERG & PARTNERS<br />

Het verhaal van de Zweedse<br />

marktleider in p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>advies<br />

<strong>en</strong> wealthmanagem<strong>en</strong>t<br />

Söderberg & Partners begint<br />

in 2004. In dit jaar verlaat e<strong>en</strong><br />

kern van neg<strong>en</strong> analist<strong>en</strong>, onder leiding<br />

van CEO Gustaf R<strong>en</strong>tzhog, e<strong>en</strong> van de<br />

grootste private banks van Scandinavië.<br />

Waar destijds analyse gedrev<strong>en</strong> beleggingsadvies<br />

alle<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> selecte<br />

groep klant<strong>en</strong> bereikbaar was ontstond<br />

de ambitie om dit voor meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

toegankelijk te mak<strong>en</strong>. De hervorming<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> het Zweedse p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>stelsel leidde<br />

ertoe dat het individu meer keuzes<br />

over zijn of haar persoonlijke beleggingsmix<br />

<strong>en</strong> risicoprofiel moest mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

vraagstuk waar de aanpak van Söderberg<br />

& Partners, de combinatie analyse (machine)<br />

<strong>en</strong> persoonlijk advies (m<strong>en</strong>s), in de<br />

jar<strong>en</strong> erop bijzonder succesvol blijkt.<br />

De bescherming van de financiële balans<br />

van de particuliere relatie bracht ook<br />

verzekeringsadvies binn<strong>en</strong> de groep. Ti<strong>en</strong><br />

jaar na de oprichting breidt het Zweedse<br />

bedrijf uit naar de omligg<strong>en</strong>de land<strong>en</strong>:<br />

Noorweg<strong>en</strong>, Finland <strong>en</strong> D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong>.<br />

Met succes betreedt het de omligg<strong>en</strong>de<br />

markt<strong>en</strong> als vermog<strong>en</strong>sbeheerder <strong>en</strong> financieel<br />

adviseur met p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>advies <strong>en</strong><br />

verzekeringsadvies.<br />

Dit succes, <strong>en</strong> de aanstaande transitie<br />

in het Nederlandse p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>stelsel,<br />

verklaart de ambitie van Söderberg &<br />

Partners in de Nederlandse markt.<br />

OPTIMALE COMBINATIE<br />

Aan het succes in Zwed<strong>en</strong> ligt de p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>transitie<br />

t<strong>en</strong> grondslag. Door deze<br />

hervorming verschoof de vraag naar financieel<br />

advies van het collectief naar het<br />

individu. Vanuit de overtuiging dat finan-<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


SÖDERBERG & PARTNERS<br />

cieel advies volledig tot zijn recht komt<br />

wanneer de beste eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

adviseur gecombineerd word<strong>en</strong> met de<br />

beste eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van tooling is er geïnvesteerd<br />

in het adviesplatform iRåd.<br />

Met iRåd onder de arm is de adviseur<br />

in staat e<strong>en</strong> grote groep individu<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> snelle <strong>en</strong> kwalitatief hoogwaardige<br />

wijze van financieel advies voorzi<strong>en</strong>.<br />

Er wordt antwoord gegev<strong>en</strong> op vrag<strong>en</strong><br />

zoals ‘’Welk beleggingsprofiel past bij<br />

mijn financiële capaciteit <strong>en</strong> risicobereidheid?’’,<br />

‘’Heb ik wel g<strong>en</strong>oeg p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>?’’ <strong>en</strong><br />

‘’Is het verstandig om ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t van<br />

mijn p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>kapitaal op te nem<strong>en</strong>?’’<br />

‘’Deze vrag<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> beantwoord<br />

word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> volledige scan<br />

van alle financiële middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> aansprak<strong>en</strong>.<br />

iRåd wordt nu klaargestoomd voor<br />

de Nederlandse markt. Met als aanvulling<br />

hierop integraties met doorlop<strong>en</strong>de<br />

p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>communicatie <strong>en</strong> bijvoorbeeld<br />

MijnGeldzak<strong>en</strong>.nl waarmee adviseurs<br />

e<strong>en</strong> zeer uitgebreide financiële planning<br />

kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> om ook antwoord te gev<strong>en</strong><br />

op complexere vrag<strong>en</strong>.’’ legt Roland<br />

Goldman, CEO van Söderberg & Partners<br />

Nederland, uit.<br />

BIJZONDER ADVIESPLATFORM<br />

Roland Goldman vervolgt: ‘’iRåd is het<br />

eindresultaat van jar<strong>en</strong> ervaring, gebruik<br />

<strong>en</strong> optimalisatie, e<strong>en</strong> oplossing die nerg<strong>en</strong>s<br />

in de Nederlandse markt beschikbaar<br />

is. Aan de voorkant heeft iRåd e<strong>en</strong><br />

simpele, minimalistische uitstraling. Met<br />

e<strong>en</strong> gebruikerservaring waarin de scherm<strong>en</strong><br />

voor zichzelf sprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gebruiker<br />

niet overspoeld wordt met prikkels<br />

<strong>en</strong> overbodige informatie. Het platform<br />

beantwoordt één vraag per keer <strong>en</strong> bevat<br />

duidelijke grafiek<strong>en</strong> die de situatie weergev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> biedt verschill<strong>en</strong>de sc<strong>en</strong>ario’s<br />

om keuzes inzichtelijk te mak<strong>en</strong>.’’<br />

‘’Dit terwijl de ‘achterkant’ van de tooling<br />

bomvol staat met complexe handigheidjes<br />

waaronder veel ingewikkelde rek<strong>en</strong>modell<strong>en</strong>,<br />

maar ook handige koppeling<strong>en</strong><br />

met overheidswebsites, DigiD <strong>en</strong><br />

bank<strong>en</strong>. Door de opbouw van de tooling<br />

op deze manier in te richt<strong>en</strong>, is het krachtig<br />

maar tev<strong>en</strong>s heel gebruiksvri<strong>en</strong>delijk.<br />

Heeft het individu nog e<strong>en</strong> vraag? Dan<br />

nem<strong>en</strong> we de informatie mee <strong>en</strong> stell<strong>en</strong><br />

we alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal aanvull<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong><br />

of wordt er, sam<strong>en</strong> met de adviseur,<br />

de uitstap naar onze complete financiële<br />

planning gemaakt.’’<br />

TOEGANKELIJK ADVIES VOOR<br />

IEDEREEN<br />

Inmiddels draait Söderberg & Partners<br />

in Nederland in de top van de intermediairbedrijv<strong>en</strong><br />

mee. Om de strategie van<br />

‘Financieel advies toegankelijk voor iedere<strong>en</strong>’<br />

uit te werk<strong>en</strong> is veel nodig, vooral<br />

omdat het bedrijf nog e<strong>en</strong> relatief nieuwe<br />

speler is in de markt. De afgelop<strong>en</strong><br />

jar<strong>en</strong> is er flink gewerkt aan e<strong>en</strong> infrastructuur<br />

om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in heel Nederland<br />

te kunn<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>. “Dat do<strong>en</strong> we onder<br />

‘Wij omarm<strong>en</strong> de kracht van<br />

het regionale intermediair’<br />

andere door partnerships te zoek<strong>en</strong> met<br />

regionale assurantietuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong>.<br />

Hiermee gev<strong>en</strong> we aan dat we, in teg<strong>en</strong>stelling<br />

tot de markt, de kracht van het<br />

regionale intermediair omarm<strong>en</strong>” legt<br />

Roland Goldman uit.<br />

Met het platform dat Söderberg &<br />

Partners aan het bouw<strong>en</strong> is, wordt er gegarandeerd<br />

dat e<strong>en</strong> breed palet aan financiële<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing straks lokaal<br />

ingezet kan word<strong>en</strong>. Het aanbod bestaat<br />

dan naast verzeker<strong>en</strong> ook uit p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>advies,<br />

financial planning, vermog<strong>en</strong>sbeheer<br />

<strong>en</strong> hypothek<strong>en</strong>. Roland Goldman<br />

concludeert: “Het integrer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> totaalpakket<br />

aan financiële di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in het<br />

aanbod van de kantor<strong>en</strong>, dat is nodig om<br />

onze strategie verdere invulling te gev<strong>en</strong>”.<br />

Ook is volg<strong>en</strong>s Roland Goldman de<br />

invalshoek erg belangrijk. “Wij will<strong>en</strong> de<br />

financieel adviseur zijn van de individu<strong>en</strong>.<br />

Dat betek<strong>en</strong>t dat je, naast dat je de<br />

juiste lokett<strong>en</strong> moet hebb<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> goede<br />

praktijk moet hebb<strong>en</strong> als het gaat om<br />

het adviser<strong>en</strong> van groep<strong>en</strong> waaronder<br />

bedrijv<strong>en</strong>, collectiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> fonds<strong>en</strong>.<br />

Hier zitt<strong>en</strong> heel veel werk- <strong>en</strong> deelnemers<br />

in die allemaal behoefte hebb<strong>en</strong> aan integraal<br />

financieel advies. Iedere Nederlander<br />

die e<strong>en</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>regeling heeft,<br />

moet straks e<strong>en</strong> keuze mak<strong>en</strong>. Het advies<br />

hierin moet niet alle<strong>en</strong> beschikbaar gesteld<br />

word<strong>en</strong> op basis van de p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>regeling,<br />

maar op basis van de gehele financiële<br />

situatie.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 45


FUSIES & OVERNAMES<br />

Roy van d<strong>en</strong><br />

Anker: ‘Betaal<br />

als ondernemer<br />

de prijs aan de<br />

voorkant.’<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


FUSIES & OVERNAMES<br />

DIT JAAR WERK IK 25 JAAR IN HET INTERMEDIAIRE KANAAL VAN DE<br />

VERZEKERINGSBRANCHE. IN DIE 25 JAAR HEB IK SINDS DE START EEN HELE<br />

REEKS VAN FUSIES EN OVERNAMES MEEBELEEFD. IN DIVERSE ROLLEN EN<br />

VAN BEIDE KANTEN VAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL BEN IK BETROKKEN<br />

GEWEEST IN ALLE STADIA VAN HET PROCES. ALS ER ÉÉN LES IS DIE IK IN AL<br />

DIE TRAJECTEN HEB GELEERD DAN IS HET DE VOLGENDE: DE SLEUTEL TOT<br />

RESULTAAT LIGT IN HET BENUTTEN VAN DE MENSELIJKE FACTOR.<br />

M<strong>en</strong>selijke<br />

factor cruciaal<br />

bij <strong>overnames</strong><br />

TEKST ROY VAN DEN ANKER<br />

In geval van e<strong>en</strong> overname of fusie van e<strong>en</strong> kantoor<br />

of portefeuille ligg<strong>en</strong> aan de investering gebruikelijk<br />

e<strong>en</strong> tweetal overtuiging<strong>en</strong> t<strong>en</strong> grondslag:<br />

• Door het b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> van schaalgrootte is er e<strong>en</strong><br />

synergievoordeel te realiser<strong>en</strong>;<br />

• Door het beter organiser<strong>en</strong> van de werkzaamhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> process<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> hoger r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t<br />

mogelijk.<br />

Of teruggebracht naar de ess<strong>en</strong>tie: meer omzet, minder<br />

kost<strong>en</strong>.<br />

Om meerdere red<strong>en</strong><strong>en</strong> wordt in de praktijk primair<br />

aandacht besteed aan het bespar<strong>en</strong> van kost<strong>en</strong>. Dit kan<br />

vaak e<strong>en</strong>voudig door werkzaamhed<strong>en</strong> anders te organiser<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> door de overheadkost<strong>en</strong> terug te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Schaalvoordel<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong>voudig te realiser<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn (tot<br />

e<strong>en</strong> zeker omslagpunt) dan ook de quick wins.<br />

Het vergrot<strong>en</strong> van de omzet door unieke proposities<br />

uit het <strong>en</strong>e bedrijfsonderdeel ook aan de klant<strong>en</strong> uit het<br />

andere bedrijfsonderdeel aan te beid<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> tweede<br />

logische gedachte. Het uitbreid<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bestaande<br />

klantrelatie is immers goedkoper dan het werv<strong>en</strong> van<br />

nieuwe klant<strong>en</strong>. Met als voorwaarde natuurlijk dat die<br />

klant het vertrouw<strong>en</strong> houdt in de nieuwe organisatie.<br />

Onder de streep is dit echt ge<strong>en</strong> hogere wiskunde.<br />

Dat snapt elke medewerker van zowel de bestaande als<br />

de overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> organisatie. En dat is precies de factor<br />

die het realiser<strong>en</strong> van de beoogde synergievoordel<strong>en</strong><br />

complex maakt. Wat op papier snel verdi<strong>en</strong>d wordt,<br />

blijkt in de praktijk weerbarstiger om te behal<strong>en</strong>.<br />

Voor de medewerkers van zowel de overnem<strong>en</strong>de<br />

als de overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> organisatie is het helder wat het<br />

doel is van de overname: verbetering van het r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t.<br />

Net zoals het duidelijk is dat dit gaat via de kost<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de omzet. En hier ligg<strong>en</strong> de kans<strong>en</strong> om er e<strong>en</strong><br />

succes van te mak<strong>en</strong>, of te fal<strong>en</strong>.<br />

RECEPT VOOR ONRUST<br />

Het is de vraag hoe de weg via kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> omzet er concreet<br />

uit ziet. E<strong>en</strong> vraag die wanneer die onbeantwoord<br />

blijft, door de medewerkers zelf ingevuld zal word<strong>en</strong>.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 47


FUSIES & OVERNAMES<br />

En dat gebeurt gebruikelijk op basis van aannames die<br />

niet overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> met de werkelijkheid. De meeste<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn eerder g<strong>en</strong>eigd te vertrouw<strong>en</strong> op negatieve<br />

dan positieve verwachting<strong>en</strong> <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> eerder bedreiging<strong>en</strong><br />

dan kans<strong>en</strong>. Tel hierbij op dat verandering de meeste<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toch al onzeker maakt <strong>en</strong> je hebt het recept<br />

voor onrust. Onrust die leidt tot afleiding van de dagelijkse<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> afname van de productiviteit.<br />

En daarnaast to<strong>en</strong>ame van het rumoer in de wandelgang<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> wanneer dit niet wordt geadresseerd heel<br />

snel tot e<strong>en</strong> afscheid van medewerkers <strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame<br />

van ziekteverzuim. Wat vervolg<strong>en</strong>s de aannames weer<br />

bevestigt want ‘het eerste personeel gaat er al uit <strong>en</strong><br />

wordt ook niet vervang<strong>en</strong>’. De ondernemer is immers<br />

nog aan het puzzel<strong>en</strong> met zijn nieuwe organisatie…<br />

ROY VAN DEN ANKER<br />

Roy van d<strong>en</strong> Anker werkte bij de rechtsvoorgangers<br />

van Assurantiemakelaar MultiSafe, in 2002<br />

ontstaan uit e<strong>en</strong> fusie van twee regionale assurantiekantor<strong>en</strong>.<br />

MultiSafe groeide door overname van<br />

portefeuilles <strong>en</strong> kantor<strong>en</strong> uit tot e<strong>en</strong> kantoor in de<br />

intermediair top 50 totdat het in 2018 zelf werd<br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderdeel werd van de Heilbron<br />

Groep. Op 8 juni 2021 fuseerde de Heilbron Groep<br />

met Voogd & Voogd Groep <strong>en</strong> kreeg als overkoepel<strong>en</strong>de<br />

naam Alpina Group. Na diverse roll<strong>en</strong> in het<br />

intermediaire bedrijf is Van d<strong>en</strong> Anker nu werkzaam<br />

als Product Manager voor de Alpina Group.<br />

STAPPEN<br />

De eerste stap is dan ook duidelijke communicatie.<br />

Wees op<strong>en</strong> <strong>en</strong> eerlijk over de doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> de manier<br />

waarop die bereikt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Maak m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

deelg<strong>en</strong>oot van de toekomst. Doe dit zorgvuldig door<br />

iedere<strong>en</strong> van dezelfde informatie te voorzi<strong>en</strong>. Verdeeld<br />

informer<strong>en</strong> voedt de aanname dat er e<strong>en</strong> geheime<br />

ag<strong>en</strong>da is waarvan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Communiceer ook duidelijk wat er nog niet bek<strong>en</strong>d<br />

is. Bijstur<strong>en</strong> op voortschrijd<strong>en</strong>d inzicht is begrijpelijk,<br />

maar kan (<strong>en</strong> zal) na e<strong>en</strong> aantal verschill<strong>en</strong>de boodschapp<strong>en</strong><br />

uitgelegd word<strong>en</strong> als onbetrouwbaarheid<br />

<strong>en</strong> opnieuw leid<strong>en</strong> tot het vermoed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dubbele<br />

ag<strong>en</strong>da <strong>en</strong> dus leid<strong>en</strong> tot onzekerheid. Durv<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong><br />

dat iets (nu) nog niet zeker is getuigt daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> juist<br />

wel van betrouwbaarheid.<br />

De tweede stap is het vliegwiel dat schakelt van<br />

weerstand naar betrokk<strong>en</strong>heid. Geef ruimte aan medewerkers<br />

om e<strong>en</strong> overname tot e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk succes te<br />

mak<strong>en</strong>. Juist de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die elke dag in contact zijn met<br />

de klant, de process<strong>en</strong> van haver tot gort k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

historie van e<strong>en</strong> kantoor met zich meedrag<strong>en</strong> wet<strong>en</strong><br />

exact waar de kans<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>. Door ze te betrekk<strong>en</strong> in<br />

het vorm gev<strong>en</strong> van de nieuwe organisatie br<strong>en</strong>g je de<br />

focus van bedreiging naar kans. Vraag naar hun ideeën<br />

<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g ze van onzekerheid naar plezier.<br />

‘Investeer in de medewerkers<br />

die de nieuwe<br />

organisatie vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> gezicht gev<strong>en</strong>’<br />

Dit br<strong>en</strong>gt ook aan de oppervlakte wat de verkoper<br />

goed gepres<strong>en</strong>teerd heeft maar in de dagelijkse praktijk<br />

net iets anders werkt. Vraag naar het echte verhaal<br />

<strong>en</strong> snap dat de verkop<strong>en</strong>de partij aan het oppoets<strong>en</strong> is<br />

geweest!<br />

BONUS<br />

En nog e<strong>en</strong> bonus: door te luister<strong>en</strong> in de organisatie <strong>en</strong><br />

in gesprek te gaan met de nieuwe collega’s zul je ervar<strong>en</strong><br />

dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> juist wel toe zijn aan verandering.<br />

Na jar<strong>en</strong> in dezelfde functie misschi<strong>en</strong> wacht<strong>en</strong>d<br />

op e<strong>en</strong> nieuwe uitdaging waar nu ope<strong>en</strong>s wel ruimte<br />

voor is. Of over tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> die niet eerder gezi<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut zijn maar erg bruikbaar. De kans is groot<br />

dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> flexibeler zijn om mee te groei<strong>en</strong> met de organisatie<br />

zolang dat niet over hun hoofd wordt beslot<strong>en</strong>.<br />

BETROKKENHEID<br />

Zijn deze stapp<strong>en</strong> e<strong>en</strong> garantie dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet zull<strong>en</strong><br />

vertrekk<strong>en</strong>? Nee, zeker niet. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>goed<br />

vertrekk<strong>en</strong>. Omdat ze ge<strong>en</strong> geduld hebb<strong>en</strong>, of gewoon<br />

omdat het tijd voor iets anders was. Maar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

ook blijv<strong>en</strong>. En naar die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet de meeste<br />

aandacht uitgaan. Want wat als ze blijv<strong>en</strong>? Hoeveel zal<br />

iemand bijdrag<strong>en</strong> die onzeker is over zijn toekomst, zich<br />

niet gehoord voelt, <strong>en</strong> zich niet gewaardeerd voelt voor<br />

zijn betrokk<strong>en</strong>heid bij de onderneming waar hij al jar<strong>en</strong><br />

heeft gewerkt? Zal deze persoon de klant op het meest<br />

ess<strong>en</strong>tiële mom<strong>en</strong>t van de klantrelatie vol <strong>en</strong>thousiasme<br />

te woord staan <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong>? Sterker nog,<br />

is hij in staat om de omzetdoelstelling te realiser<strong>en</strong> om<br />

bij die klant ook de nieuwe product<strong>en</strong> aan te beid<strong>en</strong>?<br />

Als je als ondernemer dan toch de prijs moet betal<strong>en</strong>,<br />

betaal die dan aan de voorkant. Door te invester<strong>en</strong><br />

in de medewerkers die de nieuwe organisatie vorm<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gezicht gev<strong>en</strong>. Wat voor gezicht wil je dat het<br />

wordt? n<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


OPINIE<br />

HET NIEUWS IN ONZE (VAK)MEDIA WORDT<br />

GEDOMINEERD DOOR BERICHTEN<br />

OVER CONSOLIDATIE EN OVERNAMES<br />

BIJ INTERMEDIAIRS. MAAR JE KUNT<br />

OOK GROEIEN DOOR TE FOCUSSEN OP<br />

KWALITEIT. DOOR TE ZORGEN VOOR<br />

TEVREDEN WERKNEMERS DIE DE TIJD<br />

EN RUIMTE KRIJGEN OM AANDACHT TE<br />

GEVEN AAN KLANTEN, DIE DAAR WEER<br />

BLIJ VAN WORDEN. ZO DOEN WIJ HET<br />

EN MET SUCCES WANT WE GROEIEN<br />

AUTONOOM MET 20-30 PROCENT PER<br />

JAAR! DAAR LIGGEN DAN UITERAARD WEL<br />

ANDERE STRATEGISCHE KEUZES AAN TEN<br />

GRONDSLAG.<br />

TEKST RICK GUITJENS | BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Gaan buy <strong>en</strong> build <strong>en</strong> kwaliteit sam<strong>en</strong>?<br />

De eerste vraag is dan natuurlijk:<br />

wat verstaan we onder kwaliteit?<br />

Binn<strong>en</strong> Guitj<strong>en</strong>s Verzekering<strong>en</strong><br />

is dat op hoofdlijn<strong>en</strong> als volgt gedefinieerd:<br />

1. Klant<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> snel <strong>en</strong> kwalitatief antwoord op<br />

vrag<strong>en</strong>, snelle <strong>en</strong> kwalitatieve afwikkeling van<br />

schades <strong>en</strong> word<strong>en</strong> periodiek pro-actief b<strong>en</strong>aderd<br />

voor onderhoud op hun verzekering<strong>en</strong>.<br />

2. Medewerkers behoud<strong>en</strong> overzicht in hun werk <strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> van de werkgever de ruimte voor het lever<strong>en</strong><br />

van kwaliteit aan de klant.<br />

3. E<strong>en</strong> graadmeter voor kwaliteit is de tevred<strong>en</strong>heid<br />

van onze bestaande klant<strong>en</strong>, niet de aangroei van<br />

nieuwe klant<strong>en</strong>.<br />

4. Medewerkers krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>gemiddelde arbeidsbeloning<br />

<strong>en</strong> het bedrijf behaalt e<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte<br />

van de markt bov<strong>en</strong>gemiddeld r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t, want<br />

alle<strong>en</strong> dan kan kwaliteit op de langere termijn gewaarborgd<br />

blijv<strong>en</strong>.<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


OPINIE<br />

Buy <strong>en</strong> build<br />

versus kwaliteit<br />

De snelle d<strong>en</strong>kers onder u hebb<strong>en</strong> het waarschijnlijk al<br />

door: al deze punt<strong>en</strong> staan met elkaar in verbinding, <strong>en</strong><br />

versterk<strong>en</strong> elkaar wanneer de strategische keuzes van<br />

het bedrijf ook echt gericht zijn op het behal<strong>en</strong> van deze<br />

doelstelling<strong>en</strong>.<br />

GEEN ROCKET SCIENCE<br />

Met andere woord<strong>en</strong>: veel overzicht <strong>en</strong> ruimte bij medewerkers<br />

zorgt voor tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong>. Tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong><br />

lever<strong>en</strong> positieve <strong>en</strong>ergie terug aan de medewerkers.<br />

Tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor nieuwe tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> (als zij pass<strong>en</strong> in de strategische scope van Guitj<strong>en</strong>s)<br />

verhog<strong>en</strong> deze nieuwe klant<strong>en</strong> het r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t voor het<br />

bedrijf <strong>en</strong> de aandeelhouders, waardoor de beloning<br />

richting de medewerkers ook weer omhoog kan, <strong>en</strong>zovoort,<br />

<strong>en</strong>zovoort, <strong>en</strong>zovoort.<br />

Het is ge<strong>en</strong> rocket sci<strong>en</strong>ce. Toch lijk<strong>en</strong> de ‘buy <strong>en</strong><br />

builders’ in de markt zich voornamelijk te richt<strong>en</strong> op<br />

punt 4: ‘Het bedrijf behaalt e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>gemiddeld r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t’.<br />

Persoonlijk zie ik niets kwaadaardigs in het volg<strong>en</strong><br />

van deze strategie, <strong>en</strong> persoonlijk d<strong>en</strong>k ik ook dat<br />

het neger<strong>en</strong> van punt<strong>en</strong> 1 tot <strong>en</strong> met 3 op de korte termijn<br />

leidt tot het maximaal realiser<strong>en</strong> van punt 4. Maar<br />

ik b<strong>en</strong> wel oprecht geïnteresseerd in de drijfver<strong>en</strong> van<br />

de CEO’s die deze routing kiez<strong>en</strong>. Wat geeft ze e<strong>en</strong> blij<br />

gevoel als ze ’s ocht<strong>en</strong>ds in de spiegel kijk<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

nieuwe werkdag? Wat drijft ze?<br />

ONTZETTEND VEEL VOLDOENING<br />

Kijk<strong>en</strong>d naar mijn eig<strong>en</strong> drijfver<strong>en</strong>, dan zou ik zegg<strong>en</strong><br />

dat ik het meeste voldo<strong>en</strong>ing haal uit ‘het bied<strong>en</strong> van<br />

zekerheid aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in onzekere situaties’. Dit is niet<br />

toevallig ook de missie van ons bedrijf.<br />

Daarnaast zie ik het als e<strong>en</strong> uitdaging om iedere<br />

dag de kwaliteit <strong>en</strong> tevred<strong>en</strong>heid richting de eindklant<br />

<strong>en</strong> werknemers met e<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t te verhog<strong>en</strong>, <strong>en</strong> iedere<br />

dag intern e<strong>en</strong> minuut tijdwinst te boek<strong>en</strong>’. Of zoals<br />

mijn goede vri<strong>en</strong>d Joost Heijligers (Finly - Future of Finance)<br />

wel e<strong>en</strong>s zegt “iedere dag e<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>tje meer <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> minuutje minder”. Dit is op de korte termijn waarschijnlijk<br />

niet de snelste weg tot financieel succes, maar<br />

het geeft zo ontzett<strong>en</strong>d veel voldo<strong>en</strong>ing voor onze medewerkers<br />

<strong>en</strong> klant<strong>en</strong>.<br />

‘Ons kantoor groeit<br />

door strategische keuze<br />

voor kwaliteit’<br />

Om nog e<strong>en</strong> geheimpje aan u te verklapp<strong>en</strong>: onze<br />

niet aflat<strong>en</strong>de drijfveer om punt 1 tot <strong>en</strong> met 3 te maximaliser<strong>en</strong>,<br />

zorgt ook nog e<strong>en</strong>s voor e<strong>en</strong> maximalisatie<br />

van punt 4: e<strong>en</strong> duurzaam <strong>en</strong> langdurig financieel<br />

succes. Volg<strong>en</strong>s onze accountant hoort onze Ebitda bij<br />

de top van Nederland voor bedrijv<strong>en</strong> in onze sector <strong>en</strong><br />

omvang. Daarnaast zijn we rec<strong>en</strong>t g<strong>en</strong>omineerd voor<br />

e<strong>en</strong> FD Gazelle Award als e<strong>en</strong> van de (autonoom) snelst<br />

groei<strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong> van Nederland.<br />

Nogmaals: ik zie niets kwaadaardigs in buy <strong>en</strong><br />

build. Ik b<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> blij dat de markt kwaliteit <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

lange termijn visie nog steeds erg goed lijkt te belon<strong>en</strong>.<br />

Dat is volg<strong>en</strong>s mij ook altijd al zo geweest, <strong>en</strong> zal ook altijd<br />

zo blijv<strong>en</strong>. Nog belangrijker: je bedrijf, je medewerkers<br />

<strong>en</strong> je klant<strong>en</strong> word<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> stuk leuker van! n<br />

Rick Guitj<strong>en</strong>s is directeur-eig<strong>en</strong>aar van Guitj<strong>en</strong>s Verzekering<strong>en</strong><br />

& Risicobeheer B.V. in Heeze.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 51


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

Tips voor<br />

winnaars<br />

SAMENSTELLING TOON BERENDSEN<br />

HET <strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL IS DE ONVOLPREZEN GRATIS VRAAGBAAK VOOR<br />

<strong>VVP</strong>-LEZERS. HET ADVIES VAN DE PANELLEDEN BIJ AAN- EN VERKOOP VAN ASSURANTIE-<br />

PORTEFEUILLES EN -BEDRIJVEN: BEREID JE GOED VOOR EN ROEP ADVIES IN.<br />

Due dilig<strong>en</strong>ce legt risico’s bloot<br />

Wil je jouw bedrijf (binn<strong>en</strong>kort) verkop<strong>en</strong>, dan zijn dit<br />

mooie aandachtspunt<strong>en</strong> om vooraf aan te pakk<strong>en</strong>. Aldus<br />

Richard Meinders (SVC Groep).<br />

In de huidige consolidatieslag hebb<strong>en</strong> wij altijd wel<br />

e<strong>en</strong> aantal due dilig<strong>en</strong>ce onderzoek<strong>en</strong> in behandeling.<br />

Vanuit onze specialisaties focuss<strong>en</strong> wij altijd op<br />

het compliance <strong>en</strong> financieel due dilig<strong>en</strong>ce. Door de jar<strong>en</strong><br />

he<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong> wij wel e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> die<br />

hierbij opvall<strong>en</strong>.<br />

De Wft <strong>en</strong> de zorgplicht vanuit het Burgerlijk Wetboek<br />

zijn de belangrijkste aandachtspunt<strong>en</strong> in het compliance<br />

due dilig<strong>en</strong>ce. Wat we hierin vaak teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>,<br />

is dat de personeelsdossiers niet op orde zijn. Ontbrek<strong>en</strong>de<br />

verklaring<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t het gedrag, het bewijs van<br />

e<strong>en</strong> faillissem<strong>en</strong>tsonderzoek, eed/belofte financiële<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


<strong>VVP</strong> ONDERNEMERSPANEL<br />

sector <strong>en</strong> Wft-diploma’s <strong>en</strong>/of PE-bewijz<strong>en</strong>. Controleer<br />

jaarlijks of alles in het dossier aanwezig is <strong>en</strong> zeker rond<br />

de periode dat e<strong>en</strong> PE-periode verstrijkt. Ook ontbrek<strong>en</strong><br />

soms hele basale, wettelijk verplichte procedures. Zoals<br />

e<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>- <strong>en</strong> incid<strong>en</strong>t<strong>en</strong>procedure.<br />

Kijk<strong>en</strong> we naar de adviesdossiers, dan zi<strong>en</strong> we daar<br />

grote verschill<strong>en</strong> in. De grote gem<strong>en</strong>e deler is wel dat<br />

- zeker bij kantor<strong>en</strong> die niet aan e<strong>en</strong> regulier auditprogramma<br />

deelnem<strong>en</strong> - de adviesdossiers nag<strong>en</strong>oeg helemaal<br />

nooit de toets der kritiek doorstaan. Dat wil niet<br />

zegg<strong>en</strong> dat er slecht is geadviseerd, maar dat het door<br />

onvoldo<strong>en</strong>de dossieronderbouwing gewoon niet valt<br />

vast te stell<strong>en</strong>. Kijk<strong>en</strong> we t<strong>en</strong>slotte naar de doorlop<strong>en</strong>de<br />

zorgplicht, dan zi<strong>en</strong> wij maar zeld<strong>en</strong> dat hier e<strong>en</strong><br />

structureel beleid op wordt gevoerd. Periodieke onderhoudsgesprekk<strong>en</strong><br />

met zakelijke klant<strong>en</strong> zijn vaak wel<br />

geag<strong>en</strong>deerd, maar deze gesprekk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan niet<br />

vastgelegd in e<strong>en</strong> gespreks- of bezoekverslag. Hierdoor<br />

is de bewijspositie van de bemiddelaar bij ev<strong>en</strong>tuele<br />

geschill<strong>en</strong> vaak heel lastig <strong>en</strong> wordt vaak aan het kortste<br />

eind getrokk<strong>en</strong> door de bemiddelaar. Bij particuliere<br />

klant<strong>en</strong> geldt vaak het welbek<strong>en</strong>de ‘piepsysteem’.<br />

Ook hier schuil<strong>en</strong> risico’s in, omdat in het verled<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> duidelijke afsprak<strong>en</strong> zijn gemaakt over de reikwijdte<br />

van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. Hierdoor wordt van je<br />

verwacht dat je die zorg verle<strong>en</strong>t die je van e<strong>en</strong> redelijk<br />

handel<strong>en</strong>d <strong>en</strong> redelijk bekwaam beroepsbeoef<strong>en</strong>aar<br />

mag verwacht<strong>en</strong>.<br />

Richard Meinders:<br />

‘Personeels- <strong>en</strong> adviesdossiers<br />

op orde hebb<strong>en</strong>’<br />

Bij het financiële due dilig<strong>en</strong>ce is het <strong>en</strong>orm belangrijk<br />

of de aandel<strong>en</strong> van de v<strong>en</strong>nootschap word<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

of dat het e<strong>en</strong> activa/passiva transactie betreft. Als<br />

het e<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong>transactie betreft, dan wil de koper zekerheid<br />

hebb<strong>en</strong> dat de omzetcijfers <strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> klopp<strong>en</strong>.<br />

Deze laatste word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ormaliseerd. Met andere<br />

woord<strong>en</strong> hoe zal dit eruit zi<strong>en</strong> na de overname? Hierbij<br />

is ook van groot belang dat de sleutelperson<strong>en</strong>, die verantwoordelijk<br />

zijn voor de omzet, de kom<strong>en</strong>de periode<br />

aanwezig blijv<strong>en</strong> in het bedrijf. Ook de financiële posities<br />

met verzekeraars spel<strong>en</strong> hierbij e<strong>en</strong> rol. Zijn de rek<strong>en</strong>ing-courantverhouding<strong>en</strong><br />

regulier afgewikkeld of<br />

zit hier nog e<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> financiering in?<br />

In de praktijk zi<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele keer dat e<strong>en</strong> overname<br />

afketst op de bevinding<strong>en</strong> uit het due dilig<strong>en</strong>ce,<br />

maar meestal vindt de transactie wel plaats. Het heeft<br />

vaak ook ge<strong>en</strong> gevolg<strong>en</strong> voor de overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> koopprijs,<br />

maar er word<strong>en</strong> wel zware garanties <strong>en</strong> vrijwaring<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> waardoor je als verkoper nog jar<strong>en</strong> het<br />

risico loopt op claims van de kop<strong>en</strong>de partij. n<br />

Drie juridische tips<br />

Houd het hoofd koel <strong>en</strong> handel zorgvuldig, of je nu<br />

koper of verkoper b<strong>en</strong>t. Dat stelt Robin van Beem (Polis<br />

Advocat<strong>en</strong>).<br />

Er is de afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> sprake van e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme consolidatieslag<br />

in de verzekeringsbranche. De huidige<br />

markt van bedrijfs<strong>overnames</strong> lijkt daarom af <strong>en</strong> toe wel<br />

net zo oververhit als de huiz<strong>en</strong>markt. Wat voor de huiz<strong>en</strong>markt<br />

geldt, geldt ook voor de verzekeringsbranche:<br />

houd ook in deze tijd het hoofd koel <strong>en</strong> handel zorgvuldig.<br />

Want e<strong>en</strong> bedrijf verkop<strong>en</strong> doe je (meestal) maar<br />

één keer. En het kop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bedrijf is e<strong>en</strong> grote investering,<br />

waarbij alles moet klopp<strong>en</strong>. In deze bijdrage<br />

deel ik drie belangrijke tips:<br />

Tref de juiste voorbereiding<strong>en</strong> – B<strong>en</strong> je verkoper? Maak<br />

je bedrijf verkoopklaar. Trek de kwaliteit van de organisatie<br />

<strong>en</strong> alle regels <strong>en</strong> procedures strak, bepaal e<strong>en</strong><br />

goede vraagprijs, bed<strong>en</strong>k wat de plann<strong>en</strong> zijn na e<strong>en</strong><br />

verkoop. B<strong>en</strong> je koper? Doe echt goed onderzoek. Wij<br />

hor<strong>en</strong> nog wel e<strong>en</strong>s dat kopers vind<strong>en</strong> dat onderzoek<br />

niet nodig is, omdat het maar e<strong>en</strong> kleine portefeuille is.<br />

Dan d<strong>en</strong>k ik altijd direct aan die zaak waarbij e<strong>en</strong> klant<br />

van ons e<strong>en</strong> portefeuille kocht waar ge<strong>en</strong> personeel of<br />

freelancers aan verbond<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn, maar waar de<br />

maandag na de levering toch ine<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> hypotheekadviseur<br />

zich bij de koper kwam meld<strong>en</strong>.<br />

Robin van Beem: ‘Verkoop je<br />

de hele onderneming? Blijf<br />

dan niet te lang aan’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2022 <strong>VVP</strong> | 53


FUSIES & OVERNAMES<br />

Laat je bijstaan door specialist<strong>en</strong> – Het is natuurlijk<br />

prek<strong>en</strong> voor eig<strong>en</strong> parochie, maar ik me<strong>en</strong> het echt. Het<br />

belang van het juridisch goed vastlegg<strong>en</strong> van afsprak<strong>en</strong><br />

is niet te onderschatt<strong>en</strong>. Schakel hiervoor dus e<strong>en</strong> specialist<br />

in die zich echt alle<strong>en</strong> bezighoudt met het behartig<strong>en</strong><br />

van jouw belang<strong>en</strong>. En schakel ook voor het financiële<br />

deel e<strong>en</strong> specialist in. E<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>ing mak<strong>en</strong> van<br />

factor maal de omzet kunn<strong>en</strong> we allemaal wel. Maar<br />

als je e<strong>en</strong> BV overneemt, hoe bepaal je dan e<strong>en</strong> normaal<br />

niveau aan werkkapitaal? Hoe corrigeer je de koopsom<br />

voor de bezitting<strong>en</strong> <strong>en</strong> schuld<strong>en</strong> op de balans?<br />

D<strong>en</strong>k heel goed na over de rol van verkoper – Als je e<strong>en</strong><br />

onderneming verkoopt, is het vaak lastig om te zi<strong>en</strong> dat<br />

de nieuwe eig<strong>en</strong>aar zijn eig<strong>en</strong> koers vaart, die flink kan<br />

afwijk<strong>en</strong> van wat je zelf voor og<strong>en</strong> had. Ook voor de koper<br />

kan het lastig zijn dat verkoper in die gevall<strong>en</strong> nog<br />

wel e<strong>en</strong>s voor zijn voet<strong>en</strong> loopt. Daarom als stelregel:<br />

verkoop je de hele onderneming? Blijf dan niet te lang<br />

aan. Wil je wel invloed blijv<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> op de onderneming?<br />

Ga dan e<strong>en</strong> partnership aan <strong>en</strong> verkoop slechts<br />

e<strong>en</strong> deel van de aandel<strong>en</strong>. En regel dat je op belangrijke<br />

terrein<strong>en</strong> autonomie of echte inspraak hebt. n<br />

Laat uw belang<strong>en</strong> goed behartig<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> goede begeleiding is cruciaal, zeker bij bedrijfsoverdracht<br />

aan e<strong>en</strong> professionele koper. Aldus Edwin<br />

Bosma (BHB Dullemond Overnames <strong>en</strong> Advies).<br />

Het is niet lang geled<strong>en</strong> dat fusies <strong>en</strong> <strong>overnames</strong><br />

vooral plaatsvond<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> of door lokale assurantieondernemers.<br />

Deze ondernemers sprak<strong>en</strong> elkaars<br />

taal <strong>en</strong> begrep<strong>en</strong> elkaars business. Door de consolidatieslag<br />

is het landschap echter volledig veranderd. De<br />

wederpartij<strong>en</strong> zijn in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate door private<br />

equity gefinancierde organisaties <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong><br />

andere ambities maar drag<strong>en</strong> ook bij aan e<strong>en</strong> ander<br />

overnametraject. Overnametraject<strong>en</strong> waarbij de voertaal<br />

Engels is, de juridische docum<strong>en</strong>tatie in het Engels<br />

opgesteld wordt <strong>en</strong> de koper over e<strong>en</strong> gespecialiseerd<br />

overnameteam beschikt.<br />

Voor deze kopers ligt de focus, in teg<strong>en</strong>stelling tot<br />

de meeste verkopers, niet op deze <strong>en</strong>e transactie maar<br />

op strategische synergie, versterking van de business<br />

(marktpositie) <strong>en</strong> de korte of middellange termijn. Veelal<br />

werk<strong>en</strong> ze met modell<strong>en</strong> voor koop- <strong>en</strong> aandeelhoudersovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

of aandel<strong>en</strong>- <strong>en</strong> investeringsprogramma’s<br />

die vanuit hun eig<strong>en</strong> belang zijn opgesteld.<br />

Door deze partij<strong>en</strong> aan de kop<strong>en</strong>de kant is het zaak dat<br />

(pot<strong>en</strong>tiële) verkopers hun zak<strong>en</strong> goed op orde <strong>en</strong> voorbereid<br />

hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich in dit soort traject<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

aan de professionaliteit van de kop<strong>en</strong>de partij. In<br />

waarderingsmethod<strong>en</strong> zijn er ook duidelijke verschill<strong>en</strong><br />

zichtbaar. Zo kijk<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse partij<strong>en</strong> anders naar<br />

de traditionele factormethode (deze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ze veelal<br />

niet of nauwelijks) of hebb<strong>en</strong> ze ge<strong>en</strong> goede refer<strong>en</strong>tiepunt<strong>en</strong><br />

in de Nederlandse markt.<br />

Door de sterke invloed van grote strategische partij<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse partij<strong>en</strong> verander<strong>en</strong> ook de waardering<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> -method<strong>en</strong>. Dit zi<strong>en</strong> we ook terug op onze<br />

afdeling Business valuation <strong>en</strong> bij ons juridische team.<br />

Er is e<strong>en</strong> sterke to<strong>en</strong>ame te zi<strong>en</strong> waar het gaat om adviser<strong>en</strong><br />

bij (complexe <strong>en</strong> grote) waardering<strong>en</strong> in het geval<br />

van toe- <strong>en</strong> uittreding van aandeelhouders met voornoemde<br />

partij<strong>en</strong>. De basis voor dergelijke opdracht<strong>en</strong> is<br />

meestal de aandeelhoudersovere<strong>en</strong>komst die partij<strong>en</strong><br />

met elkaar zijn overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>. Voor verkopers of ondernemers<br />

die nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over de verkoop van hun bedrijf<br />

is het daarom zaak om dat goed voor te bereid<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> goed adviesteam te verzamel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> belang<strong>en</strong><br />

van begin tot eind goed te lat<strong>en</strong> behartig<strong>en</strong>. n<br />

Edwin Bosma: ‘Buit<strong>en</strong>landse<br />

partij<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> anders<br />

naar de traditionele<br />

factormethode’<br />

Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel beantwoordt graag vrag<strong>en</strong><br />

van financieel adviseurs. Stel u vraag via: vvp@<br />

vvponline.nl. Er zijn ge<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> aan verbond<strong>en</strong>.<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2022


<strong>VVP</strong> is trots op alle organisaties<br />

die de special ‘<strong>Fusies</strong> & Overnames;<br />

Op eig<strong>en</strong> kracht of Sam<strong>en</strong> sterk?’<br />

mede mogelijk hebb<strong>en</strong> gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!