23.03.2022 Views

ADC_Biba_salu_1_NL

Biba Salú is een gratis uitgave van ADC N.V., Analytisch Diagnostisch Centrum. Het magazine verschijnt 4x per jaar en wordt in een oplage van 7.500 exemplaren verspreid onder de prikposten van ADC, dokterspraktijken en botika’s.

Biba Salú is een gratis uitgave van ADC N.V., Analytisch Diagnostisch Centrum. Het magazine verschijnt 4x per jaar en wordt in een oplage van 7.500 exemplaren verspreid onder de prikposten van ADC, dokterspraktijken en botika’s.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Move that body

Drumi dushi

Gezond eten = bewust kiezen

Chèk bo salú

4 • Biba Salú #1
STREET

TALK


8 • Biba Salú #1Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!