25.03.2022 Views

Glimmer'lei maart 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 40e jaargang – nummer 03 10 – December maart 2022 2015

Appèlbergenfestival: Waar is Julius deze kerst? Een uniek fenomeen

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Menig Willem, dorpsgenoot Andrea, Marjolein, kent het Hein, inmiddels: Marjolein. het Appèlbergenfestival. Het de festival oude koets vond lagen voor het en eerst dat er plaats een spade in 2013 en op een een pikhouweel

zandvlakte

in Appèlbergen. Een natuurlijk en sprookjesachtig decor voor weg een waren. wonderlijke Vreemd! avond vol prachtige muziek, variërend van

klassiek *Hij woonde tot pop, al meer jazz en dan luisterliedjes. twintig jaar Een op evenement een zolderkamer vóór en dóór Glimmenaren. Het festival is ontsproten uit het hoofd van

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

oprichter in Huize Kooikamp. en oud-voorzitter Het bos Bert rondom Haan. Die had heeft voor onlangs hem geen het voorzittersstokje

gebeurd, maar

overgedragen

waar was Julius

aan Anton

nu en

Reijntjes.

vooral; wat

Dit

voert

jaar zal

hij

het geheimen. evenement Julius overigens werd in niet Glimmen gehouden wel worden ‘bosjesman’

in Appèlbergen, in maar zijn schild? in de achtertuinen De sporen liepen van een verder aantal het dorpsgenoten bos in richting (zie

aankondiging genoemd. Zijn elders kop in dit was nummer). markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Frans de vriend Somers van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Geveld in 2013 door een operatie moest Bert Haan zich tijdelijk Jacob wil zeggen: en Zwanet de musici eens hoefden bij familie niet per Goedhart se allemaal vragen uit Glimmen of ze

Quintusbos om er te leren

even

over

rustig

paddenstoelen,

houden. Dat

rupsen,

wil zeggen met het lijf, maar niet in te komen, maar wel een link Julius hebben kortgeleden met het dorp. nog Bijvoorbeeld hadden

het spechten hoofd. Gezeten en ijsvogels. op zijn grasmaaier Wat bij zijn huis ontstond zo er te wonen of gewoond hebben, gezien. of er Maar mee verbonden nee, de zijn laatste door

keer was al wel een week

het Julius idee vroeger om een muziekavond voor werk te organiseren in het nabij zijn familie, vrienden of anderszins.

geleden volgens mevrouw

huis had gedaan gelegen was Appèlbergen. een goed

Het niveau van de uitvoerende

Goedhart. Dan maar eens aan

Een bewaard fraai geheim. natuurgebied, Daarover

artiesten varieert uiteraard;

de overzijde vragen bij Flora

gekenmerkt zei hij niets. Waarom door talrijke eigenlijk

& Fauna. van En professioneel ja hoor, daar was tot

sporen niet? uit lang vervlogen

Julius enthousiaste die dag ervoor amateurs, aan het die

tijden, Het was van oude twee karresporen, dagen voor

einde voor van het de eerst middag op een geweest relatief

in kerst de toen ijstijd het licht ontstane op Julius’

om een groot paar podium tuinhandschoenen optreden.

heuveltjes, kamer ‘s avonds meertjes niet en werd

te Maar kopen, het aanmaakblokjes,

maakt niet uit,

zandverstuivingen. ontstoken. Dat hij ‘s Militairen ochtends

roggebrood want iedereen en een krijgt voorraad applaus.

moesten niet verscheen er in het aan verleden het ontbijt

fruit, Voor minstens een aantal genoeg van voor de

in de Kooikamp. Dat kinderen

op appèl verschijnen. Met ook

vijf dagen. amateurs Het is dit werd podium steeds ook

tevergeefs naar hem vroegen

een ronde zandvlakte omringd

vreemder…

een opstapje gebleken naar

om een wandeling te maken

door bomen

de sneeuw.

en struiken.

Ongerust

Een

*Wat publieke moest optredens Julius met op andere al dat

soort werd natuurlijk er door huisgenoten theater voor op

voedsel plaatsen.

dekens en hoe

muziekuitvoeringen,

zijn kamerdeur geklopt. vond Jan

heeft hij dat meegenomen?

Bert. van Splunder, de eigenaar van

Steeds Sterren meer van vragen de hemel maar geen

Eigenaar het huis, kwam Staatsbosbeheer aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. In 2017 Roos, werd die het in Huize eerste

was openging meteen werd enthousiast. duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel lustrumjaar binnen voor gevierd postzegels op de

De moest gemeente zijn. Op Haren het bed deed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vertrouwde vroeg; wat zandvlakte. is hier aan Deze de

in Oud eerste en roestig. instantie Leeg. wel moeilijk, En van Julius want om geen een spoor.... vergunning te hand? keer met Jan behulp vertelde van het het hele Noordpool verhaal Troupe aan orkest, Roos. het Roos jongere had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

krijgen moet je aan allerlei regeltjes voldoen ten aanzien van zusje van het Noordpool orkest: een groep jonge musici tussen

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

geluidsoverlast, gingen een aantal risico’s, huisgenoten veiligheid en dergelijke. met Jan Maar voorop uiteindelijk

trap de 14 en 23 jaar oud, die nieuwe orkestmuziek spelen, op het

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

kon af op alles weg met naar behulp buiten van een om groot te kijken aantal of vrijwilligers Julius daar geregeld ergens als

terrein

de school

van jazz,

uit

pop,

ging

hiphop

en Roos

en rock.

het

Het

kereltje

orkest

ophaalde.

diende onder

De

worden. was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw meer als met ondersteuning verschillende voor kerstkleuren optredende solisten in haar en haar bandjes. kwam

Het constante evenement suizen moest van aan de een A28 aantal na, uitgangspunten wat trouwens voldoen. een stuk erbij Ondanks staan en de vertelde verschillende dat haar achtergronden man Adriaan, van die de imker uitvoerende is en

Niemand minder luid zou was betaald dan worden; normaal amateurs door de niet, flinke maar laag deelnemende sneeuw die verspreid musici, sta in Glimmen je volgens zijn voorzitters bijenkasten Bert Haan heeft en staan, Anton Julius Reijntjes een

professionele gisteren gevallen artiesten was. ook Oh niet. ja, verse Het zou sneeuw, kleinschalig dat geeft blijven: verse paar vaak keer versteld had gezien van het bij niveau het huisje van de aan artiesten. de Drentse Sommigen Aa op het zijn

maximaal sporen… 300 En ja bezoekers. hoor, richting En zo het mogelijk berghok nog liepen belangrijker: voetsporen het terrein sowieso van perfect. de boomkwekerij Anderen leggen dat zoveel verboden emotie toegang in hun optreden, is voor

moest van één een persoon evenement en worden daarvandaan vóór en dóór richting Glimmenaren. de zandweg Dat het dat publiek, het daardoor vlak bij ook de prachtig boerderij wordt. van Onervaren de familie artiesten Ubels. Met zijn

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - maart 2015 2022 1

1


veelal zeer bescheiden. Ze zeggen nogal eens dat het niks

wordt, maar eenmaal op het podium groeien ze boven zichzelf

uit en spelen ze de sterren van de hemel. Sterren die tegen het

vallen van de duisternis vaak, maar niet altijd te zien zijn. Op

een keer brak er tijdens de voorstelling een vreselijk noodweer

uit. Niemand liep echter weg en de avond werd na een korte

onderbreking gewoon voortgezet.

Sommige artiesten zijn overigens zo enthousiast, dat ze van

geen ophouden weten. Elke deelnemer heeft uiteraard echter een

beperkte tijd toegewezen gekregen. Het kwam een keer voor dat

de organisatie - bij een overigens voortreffelijke artiest - letterlijk

de stekker eruit trok. Muziek uit en alles donker. Een bijzonder en

ogenschijnlijk gepland einde van de voorstelling, door het publiek

gewaardeerd met een luid applaus.

Bij elke voorstelling is ook altijd een presentator aanwezig. Vorig

jaar was dat bijvoorbeeld Jan Hommes, die de optredens met

veel humor in het Gronings aan elkaar praatte en onder meer

gedichten van Ede Staal voordroeg. Er is inmiddels ook door de

regelmatig optredende Willem Wolthuis een speciaal muziekstuk

voor het festival gecomponeerd: het Avenir d’Appèlbergen.

Van zandvlakte naar tuinen

In 2019 werd er een pauze ingelast; geen festival dat jaar. En in

2020 gooide corona roet in het eten en waren evenementen niet

toegestaan. Om de traditie toch voort te zetten, werd er dat jaar

in een ‘Tuinfeest’ georganiseerd. Bij 12 Glimmense tuineigenaren

werden nu voorstellingen gegeven, ‘coronaproef’ uiteraard.

Bezocht door circa 180 mensen, die in 3 groepen langs de tuinen

circuleerden. Het feest, dat geen festival mocht heten, werd niet

georganiseerd, maar ‘gefaciliteerd’, door de organisatie van het

Appèlbergenfestival.

Een verassend succes. Zo sterk zelfs, dat de editie van 2022

volgens dezelfde formule georganiseerd gaat worden (zie elders

in dit nummer).

Voornaamste reden: de organisatie moet aan al sinds jaren aan

vele gemeentelijke en andere regels voldoen om een vergunning

voor een openbaar terrein te krijgen. Het gaat daarbij om regels

om regels op het terrein van milieu, overlast, veiligheid en nog

een reeks andere. Zo moet er bijvoorbeeld een calamiteitenplan

opgesteld worden, onder verantwoordelijkheid van een ‘hoofd

beveiliging’. Maar recent is de wetgeving op het terrein van flora

en fauna flink aangescherpt. Dat maakt het te complex om op

korte termijn tot goede afspraken met de gemeente te komen.

Vandaar de geplande uitwijk naar particuliere terreinen; in elk

geval voor dit jaar. Hopelijk komt in de toekomst het bos weer in

beeld.

De organisatie is sowieso al complex. Die wordt inmiddels

gedragen door circa 40 vrijwilligers, artiesten inbegrepen. De

horeca moet verzorgd worden (Irma Karsten), de techniek,

contact met de artiesten, administratie en vele andere praktische

zaken. Er is bijvoorbeeld ook een EHBO-team, bestaande uit een

uroloog en een cardioloog, dat overigens ook verantwoordelijk is

voor de uitgifte van houten klapstoeltjes.

Oude en nieuwe voorzitter

Sinds kort is er ook een nieuwe voorzitter van het festival:

Anton Reijntjes. Anton is daarmee de opvolger van Bert Haan,

de bedenker van het festival en voorzitter vanaf het begin. Bert

treedt af omdat hij weer meer tijd voor andere dingen wil hebben.

Hij vindt het vooral boeiend om iets nieuws te ontwikkelen en

vindt dat je beter weg kunt gaan voor je bekende paden gaat

betreden. Volgens eigen zeggen is hij ook niet zo goed in het

passen op de winkel, temeer omdat hij ook de neiging heeft

zich met alle details te bemoeien. Dat past minder goed bij een

grotere organisatie. Dus is het goed om het stokje aan iemand

anders door te geven.

Anton daarentegen, heeft veel ervaring met het leiden van

verschillende organisaties. Met festivals heeft hij nog niet gewerkt,

maar dat lijkt hem een mooie nieuwe uitdaging.

Hij vindt het in het algemeen vooral van belang om te inspireren,

te verbinden en organiseren, op basis van vertrouwen in

mensen, in plaats van alles zelf te willen uitvoeren. Als manager

moet je proberen het beste uit de mensen te halen: ze in hun

kracht te zetten. Daarmee stimuleer je ook de eigen creativiteit

van mensen, wat vaak leidt tot verassend mooie resultaten. Maar

je moet als voorzitter uiteraard wel een visie hebben op waar je

naar toe wilt met de organisatie.

Het Appèlbergenfestival spreekt hem ook bijzonder aan omdat

hij van jongs af aan een sterke band heeft met het natuurgebied

waaraan het festival zijn naam ontleent. Niet alleen vanwege

de fascinerende historie van het gebied, ook omdat hij er als

jongen vaak met een goede vriend op de onverharde paden

van Appèlbergen ging fietsen, later ging mountainbiken en

tegenwoordig ook regelmatig zijn hoofd er al hardlopend leeg

maakt. En bij dat laatste ondertussen nieuwe ideeën op doet.

Die kunnen ongetwijfeld goed van pas komen bij zijn werk als

nieuwe voorzitter van het festival. Er staat ons ongetwijfeld nog

veel moois te verwachten.

Ook flitspaal aan Hoge Hereweg

In ons vorige nummer werd vermeld dat het Openbaar Ministerie een flitspaal gaat plaatsen aan de Rijksstraatweg. Inmiddels

is echter besloten, dat er nog een tweede flitspaal komt, en wel aan de Hoge Hereweg. Op deze zandweg mag nog steeds 60 km

gereden worden, maar deze snelheid wordt binnenkort teruggebracht tot 30 km. De flitspaal wordt daarop afgestemd.

De reden is dat sommige automobilisten de Hoge Hereweg als

een soort racebaan lijken te gebruiken, ondanks de forse kuilen

die er doorgaans aangetroffen worden. Enkele weken geleden

werd er een auto bij het nemen van zo’n kuil bijna gelanceerd,

een grote stofwolk achterlatend. Omstanders kwamen deze

keer met de schrik vrij. Ook worden er af en toe crossmotoren

gesignaleerd, die er een sport van maken om met hoge snelheid

over de weg stuiven. En dan is er tegenwoordig nog een derde

categorie, namelijk de elektrische snelfiets (de zg ‘speed

pedelecs’), die – geruisloos als ze zijn – een groot risico vormen

voor argeloze wandelaars op deze idyllische weg.

Ook omwonenden klagen al jaren over de overlast die zij ervaren

in de vorm van lawaai, stof en gevaar als ze vanaf de oprit van

hun huis de weg op rijden. Vandaar dat het OM, in samenwerking

met de gemeente Groningen, tot deze maatregel besloten heeft.

Het is de bedoeling om de paal begin april te plaatsen.

De redactie is geïnteresseerd wat de Glimmenaren vinden van

dit voornemen. U kunt uw reactie plaatsen op http://glimmen.net/

flitspaal

2

Glimmer’lei - maart 2022


De Groenenberg

Agenda De Groenenberg

maart - april

Wekelijks:

Maandag 19.00 uur Bridgeclub ‘Klavertje vier’

19.00 uur Schuttersvereniging

Dinsdag 09.30 uur Tai Chi vanaf 1 maart

18.30 uur Biljart

Woensdag 13.00 uur Bridgeclub HBS, Heren Bridge

Sociëteit

Donderdag 13.00 uur Bridgeclub 86

Tweewekelijks:

Dinsdag 13.30 uur Bridge ‘Haren is troef’

Dinsdag 19.30 uur Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Dinsdag 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

Woensdag 09.00 uur Bridgeclub ‘Hartenvrouw’

Woensdag 20.00 uur Duurzaam Glimmen

Donderdag 19.30 uur Bridgeclub Glimmen

1 april 18.00 uur Groenenberglezing ‘Van Yesse

naar Sint Jan’ met kloosterbroodje

en soep

9 april 13.00 uur Algemene ledenvergadering

Zonneweide

14 april 09.30 uur Quilting bee

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

050 - 406 26 61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

De Groenenberg

Het is de bedoeling zondag 29 mei onze volgende

muziekmiddag te houden in de Groenenberg. De band ‘Under

Cover’ uit Glimmen zal deze middag voor ons verzorgen, u

hoort er de volgende keer meer over, maar ik zou zeggen

‘Save the date’.

Er is ruimte voor verenigingen in de Groenenberg; tegelijk

moeten we constateren dat het aantal vrijwilligers zorgwekkend

is geworden. In ons dorpshuis zijn een aantal bridgeclubs

neergestreken naast de activiteiten die er al waren. Daarvoor

hebben we mensen nodig die koffie willen zetten en de mensen

tijdens de activiteit kunnen bedienen. Voor ons is de baromzet

de belangrijkste bron van inkomsten. En daar gaat het knellen.

Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met Henk

Wildeboer onze beheerder of met ondergetekende als voorzitter

dorpshuis.

Ook fysiek hebben we een ruimte extra: het voormalige jeugdhonk.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er jongeren in ons dorp zijn

die er gebruik van willen en kunnen maken, daarom is het ook

ter beschikking aan wie het wil gebruiken: voor vergaderingen of

bijeenkomsten, er is veel mogelijk, neem contact op met Henk

Wildeboer.

We merken ook dat een aantal verenigingen in ons dorp het

moeilijk hebben. Bijvoorbeeld onze schietclub is wat vergrijsd;

de toneelvereniging is erg klein geworden; de biljartclub kan

nieuwe leden goed gebruiken; we hopen dat nieuwe mensen

zich aandienen, met het oog op ons dorp. Ook hopen we dat er

mensen met nieuwe mogelijkheden zich aandienen.

De baan voor het spelen van jeu de boule komt er aan, we hopen

dat het in mei is aangelegd en in gebruik kan worden genomen.

U kunt er altijd spelen in de zomertijd door uw eigen ballen mee

te nemen. We hopen en verwachten dat er veel mensen gebruik

van gaan maken.

Jan Hommes

voorzitter de Groenenberg

Vooraankondiging

Broodje met...Jan Jacob Mooij

Donderdag 12 mei a.s. om 12.00 uur

Nieuw in De Groenenberg. ‘Een broodje met….’ Tijdens het

nuttigen van een belegd broodje met een drankje zal er een lezing

worden gehouden over diverse onderwerpen. De eerste keer

door Jan Jacob Mooij over de geschiedenis van het notenschrift.

Meer informatie in de volgende Glimmer’lei en op:

geboektinharen.nl

OPROEP

Al een aantal jaren worden er Groenenberglezingen

georganiseerd in ons dorpshuis. Door de coronaperiode

heeft dit alles op een laag pitje gestaan, maar nu zijn we weer

van start gegaan met op 1 april een lezing en op 12 mei een

broodje met….. Zie hiernaast.

Om dit te kunnen blijven doen zijn er mensen nodig. Mensen

met ideeën, die mee willen denken, mensen die mee willen

organiseren, mensen die op de betreffende avond of middag wat

willen doen, kortom vele handen maken licht werk.

Vind je het leuk om hier iets in te betekenen, dan kun je voor

informatie en opgave bellen of appen met 0647005266

of mailen via activiteiten@degroenenberg.nl

Glimmer’lei - maart 2022 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

info@boomker.nl

www.boomker.nl

050 5344013

Raadhuisplein 7

9751 AM Haren

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Griekenland

Kreta / apr – okt 2022 / do, zo

Engeland

Guernsey / apr - aug 2022 / zo)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Zweden

Scandinavian Mountains /

dec 2021 - mrt 2022 / zo

Spanje

Gran Canaria / hele jaar / ma, vr

Mallorca / jul – okt 2022 / zo

Turkije

Antalya / apr - okt 2022 / ma, vr

Bodrum / apr - okt 2022 / di, vr

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - maart 2022


Glimmenaar Erik Bazuin gaat voorop in de strijd

Verzet tegen ‘overbodig transferium’

Erik Bazuin uit Glimmen wil niet lijdzaam toezien hoe een flink stuk natuurgebied bij Glimmen wordt geruïneerd voor een (naar

zijn mening) onnodig transferium bij De Punt. Tussen Total en de snelweg komen een parkeerplaats, bouwwerk met wachtruimte

en fietsenstalling. Voorts komt er een busstation. De herinrichting van op- en afritten van de A28 die hiermee samenhangen

maken volgens Bazuin inbreuk op een waardevol natuurgebied aan de oevers van de Drentse Aa. Samen met Sylvie Westerhof

uit Tynaarlo is hij de lobby ‘Transferium De Punt: nee’ begonnen. Er loopt een online petitie die al ruim 1700 keer is getekend en

de teller loopt op. Wat is er aan de hand?

Door Hein Bloemink

Achtergrond van het project

Ideeën voor een transferium bij De Punt leven al sinds 2013.

In 2017 hebben de Provincie Drenthe en Gemeente Tynaarlo

uiteindelijk het principebesluit genomen dat dit inderdaad moet

doorgaan. Het is de bedoeling om langs de A28 bij De Punt

schuin achter Total een transferium (parkeerplaats) aan te

leggen. Kosten rond 17 miljoen euro. Er is plaats voor 200 auto’s

en dat kan worden uitgebreid naar 400. Om alvast ruimte te

bieden voor die uitbreiding worden de afrit en oprit A28 vanuit

het noorden verlegd (tussen snelweg en kanaal). De kaart laat dit

zien. Beide plannen zijn voor Bazuin en Westerhof onbegrijpelijk

en onacceptabel. Zij wijzen op het transferium bij Haren, slechts

enkele autominuten verwijderd van De Punt.

IJsvogel

Foeragerende vogels, zoogdieren

Los van het ontbreken van de

noodzaak maakt Erik Bazuin zich

grote zorgen over de aantasting

van flora en fauna in dit gebied.

Volgens hem wordt het natuurlijk

leven nauwelijks benoemd in de

planvorming en worden door de

plannenmakers achterhaalde cijfers

gebruikt. Daarom heeft hij zelf de

flora en fauna actueel in kaart gebracht. Volgens hem leven er

tientallen soorten vogels, waaronder de ijsvogel en roerdomp.

Maar het is ook de thuishaven voor otter, hermelijn, bever,

bunzing en hermelijn. Al dit leven wordt volgens hem vernietigd

als het ‘onnodige transferium’ daadwerkelijk wordt aangelegd.

gewenst is: “Drenthe zet in op verkeersveiligheid en op goede

bereikbaarheid. De manier van reizen verandert. Nu reizen

we vaak nog rechtstreeks. In de toekomst zal reizen meer via

overstaplocaties gaan. Daar kiest u wat u past: de bus, (deel)

auto of e-bike bijvoorbeeld. Om dit mogelijk te maken, creëren

we overstapplaatsen rondom steden, hubs genoemd. Zo

kunnen reizigers slim en snel op hun plaats van bestemming

komen. Transferium De Punt wordt een hub waar verschillende

vervoerswijzen samenkomen. Auto’s van de A28 en de N34

komen er samen met bussen vanuit de regio. Vanuit Drenthe

kunt u van Transferium De Punt snel en comfortabel reizen. Zo

verbinden we de regio met de stad, nu en in de toekomst. Het is

een schakel in uw reis; ongeacht de wijze van vervoer, de plek

van vertrek of de eindbestemming.”

Petitie tekenen?

De petitie, die Bazuin en Westerhof op een professionele website

promoten wordt dagelijks ondertekend en bij het ter perse gaan

van deze Glimmer’lei stond de teller op meer dan 1700 keer.

Voordat de gemeente Tynaarlo instemt met het bestemmingsplan

willen zij de gemeenteraad laten zien dat er geen draagvlak is.

Wie het verhaal van de bezwaarden wil lezen en de petitie wil

ondertekenen kan kijken op: https://transferium-nee.nl. Wie de

uitleg van de provincie wil lezen kijkt op: www.provincie.drenthe.

nl (zoekterm: transferium de punt).

Situatie parkeerplaats en afritten

Natuurhistorie

Bazuin en Westerhof voeren

ook historische argumenten aan

om de plannen te torpederen.

Zij wijzen op een kritische

analyse van bouwhistoricus

Jim Klinger. De politiek in de

Gemeente Tynaarlo is niet

unaniem positief over het project.

Opvallende voorstanders van

het transferium zijn D66 en VVD,

aldus Erik Bazuin. Opvallende

tegenstanders zijn GroenLinks,

PvdA en twee lokale partijen.

Waarom is dit nodig?

De Provincie Drenthe legt

uit waarom het project

Glimmer’lei - maart 2022 5


Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt in Glimmen (indien u niet

mobiel bent) op afspraak ook aan huis!

MINDFUL

VOGELZANG

Praktijk voor Mindfulness, Mindful ouderschap

en coaching jeugd en gezin

Vogelzangsteeg 7 9479 TE Noordlaren

info@mindfulvogelzang.nl 0613045304

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Opslagruimte te huur!

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

6

Glimmer’lei - maart 2022


Vertraging in de bouwplannen

van Bakkerij Stoet

Zoals eerder al in de Glimmer’lei aangekondigd zijn we al

een tijd bezig met de bouwplannen voor een dorpsbakkerij

aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Helaas werden we begin

dit jaar geconfronteerd met een enorme prijsstijging.

Hierdoor bleek ons bouwplan - in de vorm zoals we dit voor

ons zien - momenteel niet meer haalbaar. Enerzijds een grote

teleurstelling, maar anderzijds merken we ook veel positieve

betrokkenheid onder onze klanten en dorpsgenoten. Meerdere

mensen hebben al aangeboden mee te willen denken (of helpen)

en we zijn ervan overtuigd dat de dorpsbakkerij er gaat komen.

Maar voorlopig ligt ons bouwplan noodgedwongen stil.

Wat dit voor de huidige situatie betekent, waarin we tegen de

grenzen van onze kleine thuisbakkerij aanlopen, zullen we de

komende periode gaan bekijken. Een van de veranderingen is

dat Steffie haar oude werk weer deels gaat oppakken en dit zal

gaan combineren met het bakken van brood. De consequentie

hiervan is dat onze thuisbakkerij binnenkort niet meer iedere

week open zal zijn. Een optie die we overwegen is om eens per

maand een mooie verkoopdag te organiseren (met uiteraard

lekker brood en andere verse producten) op de locatie waar de

bakkerij zal komen. We houden jullie op de hoogte.

Wat weer een maand

It was a lot more fun to be 20 in the 70’’ than to be 70 in the 20’’.

Daar ben ik deze maand wel achter gekomen. De deurbel ging

en die gek van een Tim Hofman stond met een cameraploeg voor

de deur en beschuldigde mij van grensoverschrijdend gedrag in

mijn jeugd! Ja, dat was in die tijd vrij normaal, nu mag je niets

meer en moet je oppassen wat je zegt. Achter hem stond een

kerel van in de veertig die mij pappa noemde. Zijn naam was Bert

en was vernoemd naar zijn vader. Bert noemde de naam van

zijn moeder en ik zei; ‘die ken ik niet’. Nu ik er over nadenk gaat

er bij mij toch een lichtje branden. Het was die lelijke van achter

de tent word je een vent. Die dikke, oh nee, dat mag je niet meer

zeggen. Eh, mollig, gezet, stevig, zwaarlijvig. Laat ik het maar

neutraal houden met krachtig gebouwd. Nou, ik denk dat het

allang verjaard is, en ik wil er niets meer mee te maken hebben.

Ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd tegenwoordig. De

benzineprijzen zijn zo hoog dat je beter na het tanken weg kunt

rijden zonder te betalen, die boete is maar 131 euro en volgens

mij goedkoper dan een volle tank afrekenen. In de supermarkt

is het enige wat niet in prijs is gestegen de winkelwagen, en dat

allemaal door die ene gek (of mag je dat ook niet meer zeggen?)!

Ik begrijp nu ook waarom het dierenrijk is en mensdom. Het

enige leuke is dat ik mijn wekkergeluid heb in applaus, word het

tenminste gewaardeerd als ik in de ochtend opsta…

Welcome to the people from

Ukraine!

Door Iekje Wortelboer

Vol afschuw hebben we de afgelopen weken de

ontwikkelingen in Oekraïne gevolgd. Velen hebben zich

afgevraagd wat we konden doen om de mensen daar te

helpen. Hoe hartverwarmend is het dan om te horen dat

er mensen in ons dorp zijn die spontaan woonruimte

beschikbaar hebben gesteld en dat er inmiddels zo’n 20

Oekraïners in drie huizen, een veilig heenkomen in Glimmen

hebben gevonden. Het was de bedoeling om op deze plaats

onze nieuwe dorpsgenoten zelf aan het woord te laten maar

gezien hun afmattende ervaringen van deze weken leek het

verstandiger om ze eerst even tot rust te laten komen en de

volgende maand een gesprekje met ze aan te gaan.

Begin maart zijn er dus in allerijl drie huizen ingericht; één aan

de Hoge Hereweg en twee aan de Viaductweg (nummer 4 en

6). Wij spraken met Filip de Jonge wiens vader jarenlang aan

de Viaductweg heeft gewoond maar kort geleden is verhuisd

waardoor het dubbele woonhuis toevallig leeg stond. Filip

heeft een telecommunicatiebedrijf met een poot in Oekraïne.

Hij kwam daar beroepshalve regelmatig en leerde daardoor

natuurlijk ook mensen persoonlijk kennen. Logisch dat Filip zich

nauw betrokken voelde bij hun wel en wee. Nu de nood aan

de man was, besloot de familie de Jonge het leegstaande huis

ter beschikking te stellen. Het is ongelooflijk wat er kan, als het

moet. In twee dagen tijd werden met behulp van particulieren,

kerk en bedrijven uit de naaste en wijde omgeving, beide huizen

volledig ingericht waarmee 14 mensen een comfortabel en veilig

onderdak kon worden geboden. De eerste vijf gasten uit Charkov

arriveerden in de nacht van zondag op maandag, nog eens

zes personen kwamen later diezelfde dag via Hongarije aan en

de laatste drie volgden een paar dagen later. Het zijn allemaal

moeders met kinderen en grootouders; alle mannen tussen de 18

en 60 jaar moeten in hun land blijven om te vechten.

Op dit moment is er in materiele zin niets nodig aan de Viaductweg

(en voor zover bekend ook niet aan de Hoge Hereweg). Maar met

elkaar kunnen we wel zorgen dat de Oekraïners zich hier welkom

weten en thuis gaan voelen voor zolang als dat nodig is. Het zijn

mensen zoals u en ik die tot voor kort een huis, een baan, familie

en vrienden om zich heen hadden, misschien lid waren van een

sportvereniging of een zangkoor en nu letterlijk met lege handen

staan en afhankelijk zijn van ons.

Mocht u ze met iets immaterieels willen helpen, stuur dan een

mail aan f.dejonge@telador.nl

Berend

Glimmer’lei - maart 2022 7


Groenenberglezing op vrijdag 1 april met

Kloostermaaltijd

Van Yesse naar Sint Jan,

middeleeuwse mirakelen in kerk

en klooster

In het jaar 1220 bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius

en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster

Yesse en de Groningse Martinikerk.

Op vrijdagavond 1 april komen de ‘abdis’ van Yesse , ‘abt’

Henricus en de voorzitter van de werkgroep ‘Van Yesse naar

Sint Jan’ naar De Groenenberg in Glimmen om er te vertellen

over die gebeurtenissen ruim achthonderd jaar geleden. De

avond begint met een kloosterbrood en soep. Vervolgens

lichten de drie sprekers het project toe, dat eind april in het

Harense Essen en de stad Groningen zal plaatsvinden.

Werkgroep-voorzitter Jan Derksen zal vertellen over het

driedaagse evenement (28 t/m 30 april). Vervolgens spreekt ‘abdis’

Annemiek Bos (voorzitter van het Bezoekerscentrum Klooster

Yesse) over de kloostergeschiedenis en de Mariawonderen die

daar in de dertiende eeuw zich zouden hebben voorgedaan.

Tenslotte komt Hein Bekenkamp (als abt Henricus) aan het

woord over Caesarius van Heisterbach die de wonderverhalen

vastlegde in zijn Dialogus Miraculorum en die in 1220 ook de

Martinikerk bezocht om de reliek van De Arm van Johannes de

Doper te aanschouwen.

In april, mei en juni worden in de Martinikerk, de

Universiteitsbibliotheek en de Groninger Archieven

exposities ingericht over het klooster Yesse en de Groninger

kloostergeschiedenis. Ook over de daar tentoongestelde

topstukken zal worden verteld.

Na afloop is er gelegenheid om de eaux de vies “de Abdis’ en

‘de Keldermeester’ van meesterschenker en distillateur Felix

Huiskens (De Singelier uit Helpman) te proeven.

Activiteiten rond de kerk

Net als overal elders komt ook het kerkelijk leven weer op

gang. Naast de kerkdiensten is er de komende tijd een aantal

activiteiten die voor veel meer dorpsbewoners dan alleen

kerkleden nuttig of interessant kunnen zijn.

Inbrengochtend kleding – 2 april

Heeft u eigentijdse, mooie, onbeschadigde en schone kleding die

u niet meer gebruikt, dan kunt u deze schenken aan kledingbank

Maxima. Deze kledingbank – ‘de Modezaak zonder kassa’ – is

speciaal voor mensen in onze provincie die minder te besteden

hebben.

De diaconie van Noordlaren-Glimmen steunt het werk van deze

kledingbank. U kunt uw kleding daarom op zaterdagochtend 2

april tussen 10.00 en 12.00 uur brengen naar de Trefpuntkerk in

Glimmen - ingang Kastanjelaan. Al heeft u maar één kledingstuk,

in de kerk staat een kopje koffie voor u klaar!

Niet alleen dames-, heren-, en kinderkleding is welkom, dat geldt

ook voor sjaals, ceinturen, riemen en tasjes. Fijn als u de kleding

netjes verpakt aanlevert.

De Passies van Bach – 10 april

Rond Pasen wordt in Nederland traditiegetrouw in tal van plaatsen

de Matthäus-Passion of de Johannes-Passion uitgevoerd.

Op zondagmiddag 10 april bespreekt Chris van Bruggen de

achtergronden van deze beroemde meesterwerken van Johann

Sebastian Bach, waarbij uiteraard veel te luisteren valt. Aandacht

is er voor toonschilderingen, symboliek en Passie-termen als

Recitatief en Aria. Kerkmusicus Chris van Bruggen is oudmuziekdocent

en cantor-organist van de Protestantse Gemeente

te Noordlaren-Glimmen.

Zondagmiddag 10 april 2022 om 16.00 uur in de Trefpuntkerk.

Voor de logistiek is het prettig wanneer u zich vóór 5 april

aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. Dit kan bij Dick Vos:

scriba@pkn-ng.nl.

Avondgebed in de Bartholomeus – 24 maart

Het eerstvolgende Avondgebed in de Bartholomeuskerk in

Noordlaren, een eenvoudige bijeenkomst gebaseerd op de

kloosterliturgie, is op donderdagavond 24 maart. Inloop in stilte

vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Kloosterbrood met soep en verhalen over ‘Van Yesse naar

Sint Jan.

Vrijdag 1 april 2022, 18.00 uur, Dorpshuis De Groenenberg,

Markeweg 17, Glimmen

Entree: 7,50 euro, inclusief de maaltijd.

Aanmelden kan tot 30 maart 2022 via activiteiten@

degroenenberg.nl of via geboektinharen.nl

Betaling met pin bij binnenkomst.

NB. Bij de vooraankondiging van deze lezing dachten diverse

mensen dat het een 1 aprilgrap was. Dit is niet zo. Het is geen

1 aprilgrap!

8

Glimmer’lei - maart 2022


Nieuws van

Themabijeenkomst Spoor & Algemene Ledenvergadering

Op 12 april aanstaande komt de heer Dijkema van Strukton

naar het dorpshuis om te vertellen over de aanstaande

werkzaamheden die in opdracht van ProRail worden uitgevoerd

om de veiligheid van het spoor in Glimmen te verbeteren. Deze

themabijeenkomst vindt aansluitend aan de jaarlijkse vergadering

van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen plaats. Het

bestuur nodigt alle inwoners van Glimmen en directe omgeving,

waaronder Harenermolen, van harte uit. De avond start om 19.30

uur; inloop is vanaf 19.15 uur.

De concept-agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling notulen ledenvergadering van 13 april 2021

4. Verantwoording 2021

a. Jaarverslag

b. Financieel verslag

c. Verslag kascommissie

d. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2021

e. Benoeming kascommissie 2022

5. Bestuurswijzigingen

Herverkiezing: Jan Eisses (vice-voorzitter), Herrick Poelman

(was secretaris, wordt algemeen bestuurslid) en Henk

Niemeijer (was algemeen bestuurslid, wordt penningmeester)

Verkiezing: Carmen Wildeboer-van der Leij (secretaris) en

Lennart van der Ree (algemeen bestuurslid)

6. Vooruitblik 2022

a. Vooruitblik (organisatiestructuur, dorpsagenda,

herinrichting centraal sportgebied, verkeersplan)

b. Begroting

7. Rondvraag

8. Sluiting

De stukken worden een week voorafgaand aan de ALV op onze

website, www.pb-glimmen.nl, geplaatst. Aansluitend aan de ALV

vindt de bijeenkomst over het spoor plaats.

Trouwe adverteerder Ouwerkerk

gaat sluiten

Ouwerkerk Optiek is al vele jaren een vaste waarde in de

Glimmer’lei. Met de maandelijkse advertentie werd hij voor

Glimmenaren inmiddels een bekende winkel. En met zijn

advertenties droegen Jacques en Alie Ouwerkerk ook bij aan

de financiële basis van ons dorpsblad. Daarvoor wil de redactie

hen hartelijk danken. Jacques en Alie Ouwerkerk hadden de

pensioengerechtigde leeftijd allang bereikt, maar gingen voor

hun plezier nog door met hun zaak. Toch is nu het moment

gekomen dat zij na ruim 30 jaar de winkel rond mei gaan sluiten.

“Het is mooi geweest”, zegt Jacques. Vanaf mei zal de vertrouwde

advertentie dus ontbreken in ons blad.

Inloopochtend

Onze eerste inloop dit jaar. Het was even spannend hoe het

zou lopen met de opkomst. Deze was gelukkig als vanouds.

Blijdschap, dat het samenkomen weer mogelijk is.

Voor Friso Bavinck aan zijn verhaal kon beginnen, kreeg eerst

Frederique Karelse het woord. Zij vertelde over het vreselijke

gebeuren zo vlak bij ons. Het drama van de oorlog in Oekraïne.

Hoe een land (Rusland) zomaar zijn buur heeft aangevallen,

met zulke dramatische gevolgen en dat vooral om de

grootheidswaanzin van één man te strelen. Waanzinnig gewoon.

Zij wees op verschillende mogelijkheden om uiting te geven

aan de gevoelens, die dit gebeuren bij ons oproept. Wij hebben

de kerkzaal geopend om een kaarsje te branden, voor een stil

gebed, een meditatief moment, een gedachte, die je op dat

moment bezig houdt of om even elkaars hand vast te houden om

steun te zoeken bij elkaar. Tijdens de pauze is daar veelvuldig

gebruik van gemaakt.

Hierna was het woord aan Hanneke Ossenkoppele, de nieuwe

beheerder van de Bartholomeuskerk en de begraafplaats in

Noordlaren. Zij vindt dit een geweldige kans om mensen te leren

kennen en een zinvolle ondersteuning te geven aan het gebruik

en behoud van deze beiden. Zij vertelde heel benaderbaar te

zijn, mochten er mensen zijn die iets willen of iets niet in orde

zien op de begraafplaats. Dan zou zij daar heel graag van op de

hoogte gebracht willen worden. Haar telefoonnummer staat op

de website www.pkn-ng.nl

Nu was het toch echt de beurt aan Friso met als onderwerp:

De nieuwe begraafplaats 1871-2021.

De plaats van de begraafplaats was in het begin om de kerk.

Toen daar geen plaats meer was, werd omgezien naar een

andere plek. In de directe omgeving was geen plaats. De

kerk staat te dicht op de weg. Aan de andere kant zat men al

heel snel op het veen. Wat buiten het dorp op zandgrond lag

daarom het meest voor de hand en past daar ook schitterend in

de omgeving. De eerste kopers waren de families Veldman en

Hemmes. Nu nog heel bekende namen in Noordlaren. Zij kochten

gelijk een slag graven. Dat zijn meerdere graven op een rij. In

2021 is achter de begraafplaats een strooiveld aangelegd. De

begraafplaats is beschikbaar voor inwoners van Noordlaren,

Glimmen en Harendermolen. Het strooiveld voor iedereen uit de

oude gemeente Haren.

Iedereen, die een wandeling maakt over de begraafplaats, zal er

behalve zijn eigen familie of vrienden ook namen tegen komen

van heel bekende dorpsgenoten. De nieuwe begraafplaats

heeft een warme plaats in het dorp. Elke tweede zaterdag in

december b.v. is het bladharken op de begraafplaats. Mensen uit

het hele land, die iets met de begraafplaats hebben komen dan

bladharken. Ook zijn tijdens de renovatie van de begraafplaats

graven schoongemaakt en is de belettering van de namen ter

hand genomen. Dit jaar wordt geprobeerd daar weer mensen

voor te vinden.

Als na de kerkdienst de dode de kerk wordt uitgedragen luiden

de kerkklokken. De rouwstoet volgt te voet in stilte door het dorp

naar de begraafplaats waar hij/zij de laatste rustplaats vindt.

Friso vertelt nog een aantal leuke anekdotes, die hij in zijn boekje

“de nieuwe begraafplaats, 1871 – 2021” heeft opgenomen.

Het boekje is nog te koop bij boekhandel Boomker in Haren voor

€ 13,50.

Glimmer’lei - maart 2022 9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

10

Glimmer’lei - maart 2022


Sportdorp Glimmen 2022;

denkt u mee?

Op 2 september weer in de tuinen

Zoals u elders in dit nummer heeft kunnen lezen is er in het

afgelopen jaar een belangrijke verandering opgetreden in het

bestuur van het festival. Het voorzitterschap van Bert Haan is

overgegaan naar Anton Reijntjes. Bert is in 2013 in z’n eentje

begonnen met het opzetten van dit unieke festival; sindsdien zijn

er 7 edities in het bos geweest, is het een jaar niet doorgegaan

en heeft het bestuur in 2020 vanwege corona het festival in

verschillende tuinen laten plaatsvinden. Dat bleek een groot

succes en die formule willen we dit jaar in grote lijnen herhalen en

wel op vrijdagavond 2 september! Bert Haan heeft de afgelopen

jaren met hart en ziel ‘zijn kindje’ steeds meer een bekende en

prachtige plek binnen Glimmen gegeven. En daar zijn we hem

erg dankbaar voor. Met Anton hebben we weer iemand gekregen

die samen met een enthousiast bestuur het festival kan laten

voortbestaan.

Dit jaar hebben we er dus voor gekozen om het festival niet in

het bos te laten plaatsvinden. Om verschillende redenen: het is

steeds moeilijker om, vanwege een aanscherping van de flora/

fauna wetgeving, een vergunning voor deze activiteit in het bos

te krijgen. Daarom willen we eerst met de gemeente om tafel om

hierover goede afspraken te maken. En verder is het een mooie

gelegenheid om het succes van het eerste festival in de tuinen te

herhalen. Kortom, twee vliegen in één klap.

Wat we nu van u als Glimmenaren vragen is het volgende:

- We zoeken 6 tuinen in Glimmen. Wie wil op vrijdagavond

2 september a.s. hun tuin beschikbaar stellen voor het

tuinenfestival. We gaan uit van 2x een optreden tussen 20.00

– 22.00 uur. Hierna is er een afsluitend optreden voor of in het

dorpshuis.

- We zoeken artiesten die in één van de tuinen willen optreden.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de tuineigenaren zelf met

een voorstel voor een band of artiest komen.

- We zoeken ook nog Vrienden van ons festival. Er is

inmiddels weer enige ruimte voor een aantal vrienden die

jaarlijks een klein bedrag overmaken waarvoor men voorrang

krijgt bij het bestellen van tickets en een korting hierop krijgt.

Voor reacties kunt u mailen naar info@festivalappelbergen.nl

Het bestuur:

Anton Reijntjes, Christa Harmsen, Bert Romkes, Ruben Eisses

en Jaap Bakker

Met z'n allen aan het werk

Glimmen kent meerdere sportverenigingen die met het aanbieden

van verschillende sporten het sportklimaat in Glimmen verzorgen.

Dit is belangrijk om jong en oud de mogelijkheid te bieden lekker

in beweging te zijn. In de periode van 2014 tot 2017 was er het

project Sportdorp waarin alle Glimmer sportverenigingen en de

gemeente Groningen samen bezig waren met het sportklimaat

in Glimmen. In 2021 heeft Plaatselijk Belang samen met VV

Glimmen het initiatief genomen om dit weer op te pakken.

Plaatselijk Belang heeft alle Glimmer sportverenigingen, het

dorpshuis de Groenenberg en de gemeente Groningen weer

bij elkaar geroepen om samen te praten over het sportklimaat

in Glimmen. Vanuit deze werkgroep Sportdorp Glimmen willen

we proberen het sportklimaat in Glimmen te behouden en te

verbeteren door meer samen te werken. Daarnaast willen we

concrete dingen realiseren, zoals misschien wel een beweegpark.

VV Glimmen en een plan voor alle Glimmenaren

VV Glimmen heeft het initiatief genomen een plan te ontwikkelen

dat de buitenruimte bij de voetbalclub maar ook bij de andere

verenigingen rondom de Groenenberg aantrekkelijker kan

maken. Dit met het idee een voorstel in te dienen bij de Vereniging

Christelijk Basisonderwijs Glimmen (VCBG). De VCBG investeert

in plannen voor de jeugd in het dorp, met als voorwaarde dat dit

ten goede komt aan alle Glimmenaren. Het plan bestaat uit drie

onderdelen namelijk een Beweegpark in de openbare ruimte, een

pannakooi en het verbeteren van de entree en bestaande miniarena

bij de VV Glimmen. De VCBG heeft inmiddels ingestemd

met het plan, op korte termijn zullen de pannakooi en het

verbeteren van de entree en de bestaande mini-arena worden

gerealiseerd door VV Glimmen. Daarnaast heeft dorpshuis de

Groenenberg vanuit het gemeentelijk project de Groene Parel

financiën gekregen om op het grasveld voor de Groenenberg een

jeu de boules baan te realiseren. Belangrijkste vraag die er is, is

hoe gaan we een beweegpark voor iedereen realiseren?

Wie doet er mee?

Maar naast het bestaande plan is er natuurlijk meer mogelijk.

We gaan proberen in 2022 door middel van een enquête meer

wensen en ideeën in Glimmen ophalen om een plan te maken

voor de Glimmenaren. Omdat we het dus graag samen willen

doen bent u van harte uitgenodigd mee te denken en/of mee te

organiseren.

U kunt zich daarvoor via de mail onder vermelding van 'werkgroep

Sport&Recreatie' aanmelden: info@pb-glimmen.nl.

Glimmer’lei - maart 2022 11


Houdt u ook zo van onze houtwallen?

Ook al zuigt de vreselijke oorlog om Oekraïne veel van onze aandacht weg, de zorg voor de

natuur dient zich in de lente weer nadrukkelijk aan. De vrolijk bloeiende bollen in de berm

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

van diverse straten in ons dorp en de overal blijven uitlopende we werken katjes, aan het daar krijg je de kriebels

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

van om aan de slag te gaan. Voor Duurzaam Glimmen verbeteren een van alles extra wat reden om ook naar andere

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers kanten van sfeervol onze versierd natuurlijke dorpshuis. omgeving Kerstlunches, te kijken.

In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto). bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

Glimmen onderscheidt zich deden met dit zijn jaar vele meer het herstel bargedeelte zouden gezelliger dan de volgende stappen

houtwallen van andere mensen dorpen mee in dan de ooit: te maken. kunnen De worden. benodigde We worden hierbij gesteund

487 mannen, vrouwen en

omgeving. Zij herinneren kinderen! aan de vroegere

maatregelen door Landschapsbeheer zijn ons inmiddels bekend Groningen, dankzij het gratis de

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

kavelindeling van de grond. Het Als nieuwe afscheiding jaar is de provinciale maak. Ook werken organisatie we aan die het zich opnieuw in de opstarten afgelopen – en

zijn ze niet langer nodig, daar inmiddels gebruiken begonnen. we Het vooral jaren bijhouden heeft gericht – van onze op website. de houtwallen en singels

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

meestal hekken of schuttingen met het voor. Oud In en veel Nieuw van het Gorecht.

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest tuinen De werden Groenenberg, ze afgegraven georganiseerd of ze door werden een paar moet Wie men heeft zich er van zin en tevoren tijd om opgeven mee te via werken een speciaal aan

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

opgenomen in een opgehoogd gedeelte van emailadres: dit plan? vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Neem contact op met Duurzaam Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke de tuin. Maar Nieuwjaarsreceptie houtwallen geweest vormen van ook de besturen een buffet Glimmen… verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van verrijking het Plaatselijk van het Belang landschap en van De van Groenenberg, Glimmen in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het en Café naaste hadden omgeving. heerlijke hapjes De bomen gemaakt en en alle struiken bezoekers Karel Post Uiterweer en Frits Sibers

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden daarop door en beide vooral besturen de getrakteerd kenmerkende op twee flora gratis We Duurzaam hebben een Glimmen vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. zijn goed voor Miriam de en Malko biodiversiteit. spraken kort Een namens mooi hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe voorbeeld voorzitter, is het Jan Hommes, kleine stukje voorstelde houtwal die vervolgens aan

zich daarvoor aanmelden.

iets het vertelde begin van over de de Parallelweg met enkele Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

oude eiken, diverse struiken en veel wilde weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig hyacinten was en de bolletjes. periode Die hyacinten behoren

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van tot de ijzelgladde stinsenflora wegen die in onze streek na de En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net achter de rug....

Middeleeuwen zijn 'ingeburgerd' en zich we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 als wilde januari planten een verspreidden. Er zijn vele we u hierover.

gebruikersoverleg.

soorten stinzenplanten Op en vroeger groeiden Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren ze vooral over bij stinzen de stand en en gang borgen, van zaken, rijk bloeiend bespreken emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe in het we de vroege gebruikers voorjaar. meer kunnen Ga maar laten eens participeren kijken en

het in Domies voorstellen Toen van onze in Pieterburen nieuwe voorzitter. waar We ze zijn de als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een borgbloumkes paar mensen -Gronings dit goede voorbeeld voor stinzenplanten-

om ons bestuur te

komen koesteren. versterken. Zij Op zorgen het moment voor dat een ik dit schrijf, vrolijke moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

onderlaag op de houtwallen en zijn heel

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na aantrekkelijk alle feestelijkheden voor de en insectenpopulatie extra bijzondere activiteiten van Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

onze streek, de onmisbare schakel herneemt van het onze gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

natuur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Duurzaam Glimmen wil graag Groenenberg. werken aan In de de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

inventarisatie van de bestaande agenda houtwallen

valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

in ons dorp. De verzorging en bijeenkomsten eventueel het weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 17 april of per 2022 en feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 17

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12

Glimmer’lei - maart 2022

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!