29.03.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 51

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>51</strong> • maart - april 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9<br />

11<br />

15<br />

19<br />

Vrouwencirkel <strong>Overschie</strong> van start<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder geeft les op Albert Schweitzerschool<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g voor Chris van der Gaag<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2022 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

32<br />

De Baumannkerk beg<strong>in</strong>t aan zijn tweede leven


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 52 – 2022:<br />

11 april 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Deze <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> barst bijna uit zijn<br />

voegen van de nieuwtjes en activiteiten. Veel staat <strong>in</strong> het<br />

teken van betrokkenheid. Zo brengen we u een korte impressie<br />

van de <strong>in</strong>zamel<strong>in</strong>g voor Oekraïne, een oproep voor<br />

materiaal voor de Voedselbank, en een aankondig<strong>in</strong>g van<br />

een actie om kled<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te zamelen voor schoolk<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> Oeganda. Een trouwe bezorger van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

vraagt om sponsor<strong>in</strong>g zodat hij zijn droom van een<br />

oceaanoversteek kan laten uitkomen. Hoe mooi zou het<br />

zijn als uw bijdragen dat mogelijk maken! Ook <strong>in</strong> een verslag<br />

over NLDoet zien we hoe betrokken <strong>Overschie</strong> is.<br />

Vorig jaar g<strong>in</strong>g KoopLokaal.nl de lucht <strong>in</strong> voor lokale ondernemers.<br />

De Ondernemersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> laat zien hoe<br />

belangrijk dit platform is voor bewoners en voor de lokale ondernemers<br />

(en als -potentiële- adverteerders zijn zij weer heel<br />

belangrijk voor dit magaz<strong>in</strong>e!). De mensen van tandartspraktijk<br />

Kle<strong>in</strong>polder tonen hun betrokkenheid door gastlessen over<br />

mondzorg te geven op de Albert Schweitzerschool. We waren<br />

erbij en doen u verslag over paarse toeten en meer.<br />

Ook staat er <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> een terugblik op Internationale<br />

Vrouwendag en een oproep aan <strong>Overschie</strong>se vrouwen om mee<br />

te doen met de Vrouwencirkel van een dorpsgenoot. En dan is<br />

er nog het <strong>Overschie</strong>se portret van Matthieu Maas, die met zijn<br />

schilderpassie de halve f<strong>in</strong>ale haalde van Project Rembrandt.<br />

Verder is er allerlei bouwnieuws. Het (beeld)verslag van de<br />

open<strong>in</strong>g van de Baumannkerk laat zien met hoeveel zorg en<br />

aandacht deze voormalige kerk is getransformeerd tot wooncomplex.<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong> rondt zijn verslag af over de won<strong>in</strong>gbouw<br />

van zijn vader <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Zijn serie gaf een goed<br />

tijdsbeeld van de ontwikkel<strong>in</strong>gen op de won<strong>in</strong>gmarkt <strong>in</strong> de<br />

jaren vijftig. Net als nu was het motto toen: bouwen, bouwen,<br />

bouwen. Ook nu verrijst er volop nieuwbouw <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong><br />

Park16Hoven en bij de Spaanse Brug – jammer genoeg hadden<br />

we niet genoeg ruimte om u ook hier over te vertellen.<br />

Wat u ook nog aantreft: een eerste aankondig<strong>in</strong>g van het programma<br />

op Kon<strong>in</strong>gsdag 27 april. Zouden we nog weten hoe dat<br />

moet, Kon<strong>in</strong>gsdag vieren? Vast wel! Ook leest u de aankondig<strong>in</strong>g<br />

van culturele activiteiten <strong>in</strong> de Grote Kerk (o.a. de <strong>in</strong> heel Nederland<br />

zo geliefde Mattheus Passie) en <strong>in</strong> theater In de Lugt. Alsof<br />

het zo nog niet genoeg is, hebben we ook nog een oproep om<br />

letterlijk <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te komen: met de Loopgroep <strong>Overschie</strong> of<br />

met bewegen voor 55+ <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto op de voorzijde: Lente <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> – bloesem <strong>in</strong> de bomen<br />

bij de Poort van Oost – Hoogenwaardstraat - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Rupsje N. 5<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Deel 5: Slot 7<br />

Internationale Vrouwendag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 9<br />

Hallo vrouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 9<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 15<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 18<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2022 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 19<br />

Rederijkers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 20<br />

<strong>Overschie</strong>se historie: brand Ter Meulen <strong>in</strong> 1962 21<br />

Een camera bij de voordeur? 25<br />

<strong>Overschie</strong>se schilder maakt werk voor goed doel 25<br />

Molen De Speelman wereldrecordpog<strong>in</strong>g 27<br />

Nieuwe brug bij A16 Rotterdam 28<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 29<br />

Kies altijd voor een gecertificeerde VBO makelaar 29<br />

Urban <strong>Overschie</strong> 29<br />

WMO radar 30<br />

De Baumannkerk beg<strong>in</strong>t aan zijn tweede leven 32<br />

Trouwe bezorger van NiO vraagt om sponsor<strong>in</strong>g 33<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 34<br />

Ben je ook zo trots op je tu<strong>in</strong>? 35<br />

Nova geeft straat<strong>in</strong>timidatie een gezicht 35<br />

Tra<strong>in</strong>en bij de leuke loopgroep <strong>Overschie</strong> 36<br />

Inzamel<strong>in</strong>gsactie voor Oekraïne 36<br />

Inzamel<strong>in</strong>g Voedselbank: doe mee! 37<br />

NL Doet actie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 37<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie voor schoolk<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Oeganda 37<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 39<br />

We kunnen weer varen! 40<br />

Project Rembrandt: 41<br />

Pr<strong>in</strong>cipieel pragmatisme 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

Echte Goudse Stroopwafels<br />

van<br />

Fleur Jean de Stroopwafelman<br />

h a a r m o d e<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

Wij bakken de lekkerste Warme Stroopwafels met<br />

natuurlijke <strong>in</strong>grediënten zonder toevoeg<strong>in</strong>gen<br />

Elke vrijdag op de markt <strong>Overschie</strong><br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Athalia Kramer<br />

mijn leven drastisch heeft veranderd. Jezelf<br />

weer opnieuw leren kennen en een<br />

weg zien te v<strong>in</strong>den met je nieuwe ik.<br />

Het heeft de nodige tijd gekost om de<br />

draad weer op te pakken en te ontdekken<br />

dat het leven nog genoeg mooie en leuke<br />

d<strong>in</strong>gen te bieden heeft.<br />

te v<strong>in</strong>den, om te wandelen, een kopje<br />

koffie te dr<strong>in</strong>ken <strong>in</strong> het zonnetje en te fotograferen.<br />

Iedere keer nieuwe d<strong>in</strong>gen te<br />

ontdekken.<br />

Leuk om een keer een stukje te schrijven<br />

<strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, een blad<br />

dat ik iedere keer met plezier lees.<br />

Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben<br />

Athalia Kramer, 55 jaar en trotse moeder<br />

van een zoon van 32 en een dochter van<br />

27 jaar. Ik woon s<strong>in</strong>ds 2017 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

vlakbij de Abtsweg.<br />

In 2015 ben ik getroffen door een aantal<br />

hersen<strong>in</strong>farcten, een gebeurtenis die<br />

Toen ik voor het eerst na de verhuiz<strong>in</strong>g<br />

door <strong>Overschie</strong> liep, moest ik terug denken<br />

aan mijn autorijlessen e<strong>in</strong>d jaren 80.<br />

Nog steeds wordt er <strong>in</strong> de Ameidestraat<br />

door de autorijscholen volop geoefend<br />

met <strong>in</strong>parkeren en bochtje achteruit.<br />

Het fijne van het wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is<br />

dat je hier mooi kunt fietsen en wandelen.<br />

Zelf stap ik graag op de fiets om naar<br />

de Ackerdijkse Plassen te gaan, of om te<br />

gaan wandelen bij De Tempel. We hebben<br />

hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> prachtige natuur,<br />

denk maar aan Park Zestienhoven.<br />

Zo kan ik erg genieten van Diergaarde<br />

Blijdorp. Ik ben daar dan ook regelmatig<br />

Mijn hobby’s zijn haken, diamant pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g,<br />

puzzelen en fotograferen. Van een<br />

van mijn zelfgemaakte foto’s heeft mijn<br />

moeder een puzzel laten maken van 1000<br />

stukjes. Daar ben ik nu druk mee bezig.<br />

Ook heb ik 2 jaar <strong>in</strong> de bewonerscommissie<br />

gezeten.<br />

Wat ik mis hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, is een breder<br />

w<strong>in</strong>kelaanbod op de Abtsweg; jammer dat<br />

er geen nieuwe w<strong>in</strong>kels bijkomen. Een d<strong>in</strong>g<br />

v<strong>in</strong>d ik niet fijn: op de Abtsweg wordt er<br />

door de automobilisten erg hard gereden.<br />

Ik draag het stokje over aan Chantal van<br />

de Ven.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Rupsje N.<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Zie de hoge bomen rondom<br />

ze kijken vol bewonder<strong>in</strong>g neer<br />

op de tu<strong>in</strong>derijen daar beneden<br />

hoe liefdevol hun uitzicht wordt vergroend<br />

zoals ook zij aan ’t werk zijn<br />

voor hun gebladerte<br />

hoor de bomen toch rondom<br />

ze praten – wisten het al lang<br />

eens zou een virus……<br />

de bodem geplunderd<br />

het luchtruim vol gif<br />

de dieren gekooid of berooid<br />

zou een virus Rupsje Nooitgenoeg<br />

verjagen<br />

kwaadschiks dan maar<br />

de wereld leren dat gelukkig zijn<br />

voldoende kansen krijgt<br />

wanneer de grens van wat gewenst is<br />

uit tevredenheid bestaat<br />

zie de hoge bomen rondom glunderen<br />

zo blij met alle kleuren<br />

met wat ze aan hun voeten<br />

zien gebeuren.<br />

Eddy schreef dit gedicht voor als het tu<strong>in</strong>ieren<br />

weer zou beg<strong>in</strong>nen, terwijl corona<br />

nog wel <strong>in</strong> de buurt rondwaarde.<br />

Maar als redactie vonden we het wel toepasselijk<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met bijgaande<br />

foto van een buitengewoon natuurverschijnsel.<br />

De foto toont een door storm<br />

Eunice omgevallen kon<strong>in</strong>gsl<strong>in</strong>de op Het<br />

Leeuwenhof aan de Delftweg. Bij het<br />

opruimen bleek de boom bijna <strong>in</strong> zijn geheel<br />

hol te zijn en de holte gevuld te zijn<br />

met bijna 2 meter hoge hon<strong>in</strong>graten.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

* bij <strong>in</strong>stallatie voor 1 mei 2022


Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Deel 5: Slot<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

Ir St. van Du<strong>in</strong> b.i. (1920-2003) ontwierp halverwege de jaren ’50 verschillende eengez<strong>in</strong>shuizen en enkele appartementen<br />

<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder West. In de eerdere artikelen is <strong>in</strong>gegaan op Van Du<strong>in</strong> en zijn kantoor en de won<strong>in</strong>gen die hij ontwierp<br />

aan de Rotterdamse Rijweg <strong>in</strong> 1953-1956, de Parallelstraat <strong>in</strong> 1956 en de Burgemeester De Jossel<strong>in</strong> de Jonglaan <strong>in</strong> 1957.<br />

In dit artikel gaat het, tot slot, over het bouwen aan de Professor Bolklaan en de Zestienhovensekade.<br />

Professor Bolklaan 23-25 (1957)<br />

In het Vrije Volk van 20 juli 1957 staat:<br />

“Eerste paal <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op het open<br />

terre<strong>in</strong> tussen de bebouw<strong>in</strong>g van de<br />

Prof. Bolklaan en het schooltu<strong>in</strong>encomplex<br />

langs de Delfshavense Schie gaat<br />

het Bouwbedrijf J. van Hennik en Zn. te<br />

Sommelsdijk twee vrije huizen zetten.<br />

De panden zullen elk vier kamers, keuken<br />

en badkamer bevatten, naar een ontwerp<br />

van architect ir. St. van Du<strong>in</strong>. Hedenmorgen<br />

g<strong>in</strong>g de eerste paal de grond <strong>in</strong>.”<br />

Het dubbele pand vormt een geheel met<br />

de won<strong>in</strong>g op nummer 21. Bij het ontwerp<br />

waren twee complicerende factoren. Ten<br />

eerste vormden de twee nieuwe huizen<br />

een geheel met de won<strong>in</strong>g op nummer 21.<br />

Ten tweede verschilde het grondniveau<br />

van de voor- en achterzijde aanmerkelijk.<br />

De constructies en het palenplan waren<br />

getekend door J. v.d. Berg die ‘om de<br />

hoek’, op de Torenlaan 3, kantoor hield.<br />

Vandaag de dag zijn de won<strong>in</strong>gen 23-25<br />

tot één grote comfortabele won<strong>in</strong>g gemaakt.<br />

1957 – voorgevel<br />

1957 - zijaanzicht<br />

Zestienhovensekade 43 a-f (1960)<br />

“Door J.S. van Hennik & Zn. zijn onder architectuur<br />

van ir. St. van Du<strong>in</strong> aan de Zestienhovensekade<br />

zes flats gebouwd: twee<br />

2-kamer- en vier 3-kamerflats. De flats<br />

zijn te betrekken <strong>in</strong> juni 1960 (economische<br />

b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g is vereist).” Zo stond het <strong>in</strong><br />

het Algemeen Dagblad van 30 april 1960.<br />

De vergunn<strong>in</strong>g voor de bouw van dit<br />

‘blokje’ is verleend <strong>in</strong> 1957. Van Du<strong>in</strong><br />

werkte aan het ontwerp tot <strong>in</strong> 1959.<br />

Ook hier was J. v.d. Berg de constructeur,<br />

samen met Ch. E. Friedeman uit<br />

Den Haag. Voor de ‘Cusveller’ vloeren<br />

was het Arnhemse Bouwelementen<strong>in</strong>dustrie<br />

G.H. Visser verantwoordelijk.<br />

Een bijzonder detail op de bouwteken<strong>in</strong>gen<br />

is dat Van Du<strong>in</strong> zeer expliciet schreef:<br />

“Stalen balkonhekken spijlafstand max.<br />

12 cm. Ramen en deuren naar buiten<br />

draaiend, op de begane grond naar b<strong>in</strong>nen<br />

draaiend.” Op de plattegrond zijn<br />

ook een achterpad en een achtertu<strong>in</strong> <strong>in</strong>getekend.<br />

1957 – achtergevel<br />

2021 – huidige situatie<br />

Tot slot<br />

Veel dank voor de reacties op deze artikelenreeks<br />

en de gedane suggesties. Dit<br />

leidde tot nader onderzoek en tot nieuwe<br />

<strong>in</strong>formatie, bijvoorbeeld over de bouw<br />

op de Zestienhovensekade. De suggestie<br />

dat Van Du<strong>in</strong> mogelijk ook won<strong>in</strong>gen had<br />

gebouwd op de Albert Cuypstraat bleek<br />

niet te kloppen, hoewel deze huizen ook<br />

zijn ontworpen <strong>in</strong> de jaren 1955-1956.<br />

De architecten van deze won<strong>in</strong>gen waren:<br />

W.J. Fiolet (12-22), R.D. van Andel en<br />

ir. B.J. van Embden (24-34) en W. van der<br />

Sluys (36-46).<br />

Foto’s/afbeeld<strong>in</strong>gen: Jan Cees van Du<strong>in</strong> –<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

1957 – achtergevel<br />

1957 – voorgevel – achtergevel – 2021 – huidige situatie


<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Internationale Vrouwendag <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> – 8 maart 2022<br />

Op Vrouwendag waren <strong>Overschie</strong>se vrouwen digitaal verbonden met andere vrouwengroepen<br />

uit Rotterdam en zelfs daarbuiten. Er deden ook vrouwen mee vanuit hun eigen woonkamer. Er werd vooral veel gedanst<br />

tijdens deze vrouwendag.<br />

Women Connected zorgde via het grote scherm <strong>in</strong> wijktheater<br />

In de Lugt<br />

voor een <strong>in</strong>teractief onl<strong>in</strong>e programma. Women Connected is een<br />

Rotterdams netwerk van vrouwen uit de hele wereld die zich <strong>in</strong><br />

Rotterdam hebben gevestigd. Met theater, zang en dans leerden<br />

de vrouwen zichzelf en elkaar beter kennen. Met een Oriëntaalse<br />

dansles van Loubna kwamen alle heupen los en tijdens de dancebattle<br />

werd er actief gedanst <strong>in</strong> de Huizen van de Wijk, Wijktheaters<br />

en woonkamers.​De vrouwen die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> meededen<br />

kregen een heerlijk lunchpakket van de Tafel van Zeven.<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

9<br />

Hallo vrouwen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Doe je mee met de vrouwenkrachtcirkel?<br />

Mijn naam is Daphne Kool, en ik woon <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik organiseer een vrouwen<br />

krachtcirkel. In een veilige sett<strong>in</strong>g kunnen we onze vrouwelijke energie, vreugde,<br />

verdriet en creativiteit met elkaar delen. In de nabije toekomst heb ik plannen om<br />

spirituele/ceremoniële workshops te geven, zodat je meer liefde, zelf<strong>in</strong>zicht, erkenn<strong>in</strong>g<br />

en verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g krijgt met jezelf en of met elkaar -hier zoek ik nog een ruimte<br />

voor.<br />

Voelt deze advertentie goed voor jou? Word je hier blij van? Dan ben je van harte<br />

welkom. Lijkt dit jou leuk, maar v<strong>in</strong>d je het ook spannend: niks moet <strong>in</strong> deze sessie.<br />

Dus ook jij bent van harte welkom. Wees jezelf en geniet, met respect voor elkaar. Er<br />

is thee of koffie en wat lekkers. Graag tot ziens!<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Datum: zondag 3 april van 14.00 tot 17.00 uur<br />

Kosten deelname: €15.00<br />

E-mail: daphnekool@hotmail.com<br />

Telefoon: 06-14837740<br />

(Het adres en nadere <strong>in</strong>formatie krijg je na aanmeld<strong>in</strong>g)


tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

S C H R I J F N U I N V O O R D E<br />

Z O M E R L E S S E N !<br />

A A N B I E D I N G<br />

L I D M A A T S C H A P<br />

WORD LID EN BETAAL<br />

DE EERSTE 2 MAANDEN<br />

20 €<br />

*bij een jaarlidmaatschap<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

€ 1 2 5<br />

KOM GRATIS<br />

PROEFTRAINEN!<br />

EXCLUSIEVE STUDIO<br />

JIJ BENT ONZE<br />

PRIORITEIT!<br />

06-18723595<br />

OVERSCHIESEWEG 10A, ROTTERDAM<br />

WWW.DESPORTERDAMMER.NL


GEZOND<br />

IN OVERSCHIE<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder geeft<br />

les op Albert Schweitzer School<br />

De k<strong>in</strong>deren kregen poetsles. Ze leerden<br />

hoe je goed poetst, én waarom dat zo<br />

belangrijk is. De leerl<strong>in</strong>gen weten nu alles<br />

over de mond en het gebit, tandenpoetsen,<br />

gaatjes en tanderosie (dan lost tandglazuur<br />

op). Ook leerden de leerl<strong>in</strong>gen de<br />

‘7 eet- en dr<strong>in</strong>kmomenten’.<br />

Hou je mond gezond!<br />

Het project ‘Hou je mond gezond!’ is bedacht<br />

door het Ivoren Kruis (Nederlandse<br />

Verenig<strong>in</strong>g voor Mondgezondheid). Het<br />

Ivoren Kruis wil dat k<strong>in</strong>deren een gezonde<br />

mond hebben met een goed gebit.<br />

Wie een goed gebit wil, moet weten hoe<br />

hij zijn tanden en kiezen goed verzorgt.<br />

En daarom gaan er tandartsen naar peuterspeelzalen<br />

en basisscholen.<br />

K<strong>in</strong>deren die de gewoonte aanleren om<br />

goed voor hun tanden en mond te zorgen,<br />

hebben m<strong>in</strong>der last van problemen<br />

en pijn aan hun mond. Bovendien lukt het<br />

hun ook beter om bijvoorbeeld diabetes<br />

en hart- en vaatziekten te voorkomen.<br />

De tandarts kwam naar school op 9 en 11 maart voor het project ‘Hou je mond<br />

gezond!’. Tandarts Merel Jansen van Galen en mondhygiënist Suzanne Thissen<br />

(Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder) leerden de k<strong>in</strong>deren van basisschool Albert Schweitzer<br />

alles over hun tanden.<br />

Gaatjes en tanderosie<br />

Het gaat niet goed met het gebit van k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> ons land. 25% van de k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> Nederland poetst zijn tanden niet of<br />

slecht. Bovendien komen te veel k<strong>in</strong>deren<br />

te laat bij de tandarts, of helemaal niet.<br />

De meeste volwassenen en k<strong>in</strong>deren weten<br />

wel hoe je gaatjes <strong>in</strong> je tanden krijgt.<br />

Dat het glazuur van je tanden kan slijten,<br />

weten ze lang niet allemaal. De tandarts<br />

legt tijdens de les uit dat (onder andere)<br />

frisdranken het tandglazuur kunnen oplossen.<br />

Tanden zonder glazuur kunnen<br />

fl<strong>in</strong>k pijn doen. Glazuur dat is weggesleten<br />

komt bovendien nooit meer terug.<br />

Gratis naar de tandarts<br />

Ouders wordt geadviseerd hun k<strong>in</strong>deren<br />

vanaf het tweede levensjaar mee te nemen<br />

naar de tandarts.<br />

Paarse toet<br />

Het past goed bij deze school om een<br />

tandarts en mondhygiënist uit de wijk over<br />

de vloer te hebben en dit aan <strong>Overschie</strong><br />

te laten zien. De redactie van <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> mocht twee gastlessen aan<br />

groep 5 bijwonen. Het was erg leuk om te<br />

zien hoe de k<strong>in</strong>deren reageerden. Tandarts<br />

Merel en mondhygiënist Suzanne gaven<br />

antwoord op alle vragen. De k<strong>in</strong>deren<br />

deden ook een proef met een kleurpilletje<br />

en een spiegeltje. Zo zagen ze hoe goed<br />

(of slecht) ze hadden gepoetst. Die test<br />

was een groot succes. Alle k<strong>in</strong>deren liepen<br />

rond met een paarse toet en konden goed<br />

zien of ze goed gepoetst hadden!<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het onderwijsproject<br />

is te v<strong>in</strong>den op www.houjemondgezond.nl.<br />

TANDARTSPRAKTIJK<br />

KLEINPOLDER<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Blankenburgerpark 160<br />

3042 HA Rotterdam<br />

010-4372<strong>51</strong>7<br />

www.tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

<strong>in</strong>fo@tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

Aandachtig luisterende en poetsende k<strong>in</strong>deren en een paarse toet!<br />

Foto’s: Merel Janssen van Galen/<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


ELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

ARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

rdam Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Lef<br />

Flexibel<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

kken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen buitengewoon!<br />

Creatief<br />

kken Belev<strong>in</strong>g<br />

WELKOM IN<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> buurt op www.norlandia.nl<br />

Passie Bijzonder Verhalen<br />

VAN DM<br />

nichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

MARKETING-COMMUNICAT<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

WELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

MARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcomm<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

Betrokken Passie Bijzon<br />

Omnichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

Omnichannel Community Perso<br />

www.dmdesk.nl<br />

k op<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

www.dmdesk.nl<br />

volg ons ook op<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

volg ons ook op


Museumbericht april 2022<br />

Varen naar Buitenplaats De Tempel en sporten<br />

<strong>in</strong> het buitenmuseum<br />

Bezoek museum en Tempel<br />

U kunt nog steeds de fraaie expositie van<br />

de tu<strong>in</strong>beelden van Buitenplaats De Tempel<br />

bezoeken <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Zeker met het mooie voorjaarsweer is<br />

een bezoek aan het museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

een aanrader. Dat geldt extra voor<br />

het buitenmuseum. Kom hier genieten<br />

van de ontluikende natuur en geniet ook<br />

van de prachtige tentoonstell<strong>in</strong>g van de<br />

tu<strong>in</strong>beelden van landgoed De Tempel.<br />

Tip: comb<strong>in</strong>eer uw museumbezoek met<br />

een bezoek aan De Tempel en geniet ook<br />

daar van prachtige natuur dicht bij huis.<br />

Een oude ansichtkaart met de beelden op landgoed<br />

De Tempel - Foto: Archief Museum<br />

Lente op Buitenplaats De<br />

Tempel<br />

Op eerste en tweede Paasdag ( 17 en 18<br />

april) kan iedereen de lente beleven op<br />

de historische buitenplaats De Tempel<br />

aan de Delftweg. Natuurmonumenten<br />

(s<strong>in</strong>ds vorig jaar eigenaar van de buitenplaats)<br />

en museum <strong>Overschie</strong> verzorgen<br />

’s middags vaartochten met een<br />

elektrische sloep. De sloep vaart vanaf<br />

de wal achter de Grote Kerk naar de buitenplaats.<br />

Na een kwartier varen, legt de<br />

sloep aan bij de nieuwe aanlegsteiger<br />

van de Tempel.<br />

Vanaf de Grote Kerk vertrekt vanaf 14.00<br />

uur iedere 40 m<strong>in</strong>uten een sloep naar De<br />

Tempel. (Dus ook om 14.40, 15.20, 16.00<br />

en 16.40 uur). De laatste sloep vaart om<br />

17.20 uur. Het vertrek vanaf De Tempel<br />

terug naar de Grote Kerk is om 13.40,<br />

14.20, 15.00, 15.40, 16.20 en 17.00 uur.<br />

De vaartochten van ruim een kwartier<br />

zijn gratis. Let op: er kunnen niet meer<br />

dan acht mensen tegelijk <strong>in</strong> de sloep. Wie<br />

zich van tevoren opgeeft, krijgt voorrang<br />

op het gekozen tijdstip. Opgave liefst via<br />

e-mail: <strong>in</strong>fo@museumoudoverschie.nl.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> kunt u deze vaartocht en<br />

paasdag op De Tempel mooi comb<strong>in</strong>eren<br />

met de expositie “Beelden van de Tempel”<br />

<strong>in</strong> het museum. Het museum is een<br />

paar honderd meter van de kade verwijderd.<br />

De vrijwilligers van het museum<br />

kunnen u alles vertellen over de beelden<br />

en de lange relatie van het museum met<br />

De Tempel. Op de buitenplaats staan boswachters<br />

klaar om u te vertellen over alles<br />

dat u op het landgoed kunt zien.<br />

De tu<strong>in</strong> van de Tempel - Foto: Ron Pluijm<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

13<br />

Bewegen 50+<br />

Voor het coronatijdperk waren er <strong>in</strong> het<br />

Buitenmuseum <strong>Overschie</strong> iedere maandag<br />

lessen <strong>in</strong>tensief bewegen voor 50 +,<br />

meestal <strong>in</strong> de open lucht. Op het ple<strong>in</strong>tje<br />

achter het museum (Ingang museum<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel) kunt u er op<br />

d<strong>in</strong>sdag 5 april om 11.30 uur weer tegen<br />

aan. Dit is een – gratis – proefles om te<br />

kijken hoeveel belangstell<strong>in</strong>g er is voor<br />

een half uur <strong>in</strong>tensief bewegen voor 50 +.<br />

Jeffrie Jansen geeft de les. Hij is een ervaren<br />

en bevoegd <strong>in</strong>structeur.<br />

De expositieruimte kan tot beg<strong>in</strong> juni<br />

niet gebruikt worden. Daarom is ook de<br />

proefles buiten. Na de proefles bekijken<br />

we of er genoeg mensen zijn die wekelijks<br />

op d<strong>in</strong>sdagochtend om 11.30 willen<br />

meedoen. Dan kunnen we ook zeggen<br />

wat het gaat kosten. We verwachten wel<br />

van de deelnemers dat ze ook echt komen<br />

- het is niet zomaar vrijblijvend.<br />

Het museum is iedere zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur geopend.<br />

Toegangsprijs € 5,00 (<strong>in</strong>clusief consumptie). Donateurs van het museum en<br />

leden van Natuurmonumenten (op vertoon ledenpas) ontvangen een kort<strong>in</strong>g<br />

van € 2,50.


•<br />

•<br />

•<br />


maart 2022<br />

Buurtpunt Welschen<br />

Bij het Buurtpunt ontmoeten bewoners elkaar<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

15<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Bent u al eens bij het Buurtpunt<br />

Welschen aan de Patijnstraat 37B<br />

geweest? Door corona leek het<br />

nog rustig, toch gebeurt er al veel.<br />

Buurtcoach Els vertelt erover.<br />

‘Bij het Buurtpunt willen we bewoners<br />

met elkaar <strong>in</strong> contact brengen.<br />

Corona maakte dat lastig. Toch<br />

konden <strong>in</strong> december de k<strong>in</strong>deren<br />

uit de buurt coronaproof hun<br />

schoen zetten. Hartstikke leuk was<br />

dat. En via de k<strong>in</strong>deren kwamen<br />

ook de ouders met elkaar <strong>in</strong> contact.<br />

We hadden laatst de Warme-jassen-actie.<br />

Buiten stond een<br />

kled<strong>in</strong>grek met w<strong>in</strong>terjassen die<br />

nog een rondje mee konden. Wie<br />

een jas nodig had, mocht er een<br />

uitzoeken. Ook daar ontstonden<br />

zulke leuke gesprekken! Een van<br />

de bewoners heeft voor ons een<br />

mooi Buurtpunt-logo gemaakt. Hij<br />

vond het heel leuk om iets te doen<br />

voor de buurt. En dat is precies de<br />

bedoel<strong>in</strong>g van het Buurtpunt.‘<br />

Als het weer mag<br />

Els vervolgt: ‘Mijn collega Amanda<br />

en ik gaan na corona bij alle<br />

(nieuwe) Welschen bewoners op<br />

bezoek. Om te vragen wat zij graag<br />

willen of nodig hebben. Wij willen<br />

bijvoorbeeld graag een buurtmoestu<strong>in</strong><br />

achter het Buurtpunt. Maar<br />

andere ideeën én vrijwilligers zijn<br />

altijd welkom! ‘<br />

‘Mensen zijn er heel blij mee’<br />

Ze zijn er <strong>in</strong> alle wijken en zijn onmisbaar:<br />

vrijwilligers. In <strong>Overschie</strong> Penn<strong>in</strong>g.<br />

kreeg ze 9 maart de <strong>Overschie</strong>se<br />

is Chris van der Gaag zo’n gouden<br />

helpende hand. Ze bereidt onder ‘Ik ben begaan met bewoners en<br />

meer verse maaltijden bij Ple<strong>in</strong>13 bezoekers van het activiteitencentrum’,<br />

vertelt Chris na de voor kwetsbaren. Voor haar <strong>in</strong>zet<br />

uitreik<strong>in</strong>g.<br />

‘In de toespraak noemde Ada van<br />

Noordwijk wat ik voor de mensen<br />

doe. De uitjes, markten, van alles.<br />

Maar dit feestje was een verrass<strong>in</strong>g!’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


maart 2022<br />

Visser (Ple<strong>in</strong>13) het Sterrenteam<br />

Chris van der Gaag werd verrast<br />

door Ada van Noordwijk met de<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g<br />

dat wekelijks 100 maaltijden klaarmaakt.<br />

‘Die worden bezorgd. We<br />

kookten s<strong>in</strong>ds corona voor wat<br />

mensen, dat werden er steeds<br />

meer. Je krijgt leuke reacties. Net<br />

zei iemand nog: “zo lekker die kroo<br />

Facebook<br />

Volg de (kook)<br />

activiteiten van<br />

Chris op Facebook:<br />

<strong>Overschie</strong> Leeft<br />

tjes gisteren”. Het koken houden we<br />

er<strong>in</strong>, het is nodig.‘<br />

Ook kan Chris ‘lullen voor spullen’<br />

Sterrenteam<br />

Foto: Roel Dijkstra<br />

Ple<strong>in</strong>13 maaltijden voor kwetsbare<br />

als iets nodig is. ‘Ik heb 150 eierdopjes<br />

op de kop getikt en vrijwilligers<br />

breien eiermutsjes. Pasen<br />

komt eraan! Er is altijd iets te doen.<br />

Of het nu een wandel<strong>in</strong>g is of een<br />

praatje: mensen zijn er heel blij<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g<br />

De penn<strong>in</strong>g is een<br />

waarder<strong>in</strong>g voor<br />

bewoners die zich<br />

vrijwillig <strong>in</strong>spannen<br />

voor de <strong>Overschie</strong>se<br />

samenlev<strong>in</strong>g. Deze<br />

wordt een aantal keer<br />

per jaar uitgereikt.<br />

Chris bereidt al s<strong>in</strong>ds 2016 <strong>in</strong><br />

ouderen. En is nu samen met Thea<br />

mee.’<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

‘Kun je twee keer stemmen?’<br />

De k<strong>in</strong>deren krijgen door een medewerker<br />

van het stembureau uitgelegd<br />

hoe stemmen verloopt<br />

stemmen is normaal. Het is belangrijk,<br />

zeker nu er zoveel gaande is.<br />

We zijn <strong>in</strong> de klas bezig met burgerschapsvorm<strong>in</strong>g<br />

en daar past zo’n<br />

bezoek prachtig bij.’<br />

OPEN Rotterdam was erbij en<br />

maakte een item over het bezoek<br />

https://openrotterdam.nl/van-klaslokaal-naar-stemlokaal-basisschoolleerl<strong>in</strong>gen-overschie-bezoeken-stembureau/<br />

<strong>Overschie</strong> - ‘En wie heeft de sleutel<br />

van de conta<strong>in</strong>ers voor stembiljetten?’<br />

Een van de vele vragen uit<br />

groep 7 van De Regenboog. De<br />

leerl<strong>in</strong>gen bezochten maandag 14<br />

maart het stemlokaal <strong>in</strong> de Bethelkerk<br />

aan de Oranjestraat.<br />

‘Sommige k<strong>in</strong>deren zijn al eens met<br />

hun ouders geweest, andere k<strong>in</strong>deren<br />

waren er voor het eerst <strong>in</strong> een<br />

stemlokaal’, vertelt leerkracht Paul<br />

Le Voir van de groep. ‘De leerl<strong>in</strong>gen<br />

hadden leuke en ook realistische<br />

Foto: Paul le Voir<br />

vragen. Of je twee keer kunt stemmen,<br />

vanaf welke leeftijd en hoe<br />

je vals stemmen voorkomt. En als<br />

je de mensen <strong>in</strong> de lijst niet kent,<br />

of je dan beter helemaal niet kunt<br />

stemmen?’<br />

Bewust worden<br />

Paul: ‘Met een bezoek aan een<br />

stemlokaal willen we de leerl<strong>in</strong>gen<br />

democratie bijbrengen en zorgen<br />

dat ze zich bewust zijn waar we<br />

voor stemmen, en hoe het <strong>in</strong> z’n<br />

werk gaat. Het is geen verplicht<strong>in</strong>g,<br />

Duikers geplaatst<br />

vanaf Hoorns<strong>in</strong>gel<br />

<strong>Overschie</strong> – Maandag 4 april worden<br />

twee duikers geplaatst vanaf<br />

de Hoorns<strong>in</strong>gel, tussen de Burgemeester<br />

Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel en de Rotterdamse<br />

Rijweg. Een duiker zorgt<br />

ervoor dat water van de ene naar<br />

de andere s<strong>in</strong>gel kan stromen, als<br />

een ‘ondergrondse gracht’. Door<br />

het werk is een deel van de wijk niet<br />

bereikbaar voor het verkeer. Wilt u<br />

meer weten over de werkzaamheden?<br />

Zie https://www.rotterdam.nl/<br />

wonen-leven/duiker/<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


maart 2022<br />

Uitslag wijkraadsverkiez<strong>in</strong>gen<br />

De def<strong>in</strong>itieve e<strong>in</strong>duitslag van de wijkraadsverkiez<strong>in</strong>gen is bekend. Wilt u weten wie er de komende<br />

periode opkomt voor de belangen <strong>in</strong> uw wijk? Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid op<br />

straat, meer groen, welzijn of de bereikbaarheid van de wijk. U kunt hier lezen wie de gekozen<br />

wijkraadsleden zijn.<br />

Bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

De wijkraden hebben een budget voor bewoners<strong>in</strong>itiatieven.<br />

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt<br />

u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn,<br />

zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier<br />

of beter van wordt. Zie voor meer <strong>in</strong>formatie de pag<strong>in</strong>a<br />

Subsidie bewoners<strong>in</strong>itiatieven of neem contact op<br />

met uw wijkraad.<br />

De uitslag van de wijkraadsverkiez<strong>in</strong>gen is bekend gemaakt<br />

op 23 maart 2022 tijdens een openbare zitt<strong>in</strong>g<br />

van het centraal stembureau. De voor <strong>Overschie</strong> gekozen<br />

7 wijkraadsleden zijn geworden:<br />

1. van der Steen, J. 844 14,1%<br />

2. van Vliet, S.A.J. 697 11,6%<br />

3. Faber, J.A. 636 10,6%<br />

4. Crielaard, M. 581 9,7%<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

5. Siekman, R.G.W. 435 7,3%<br />

6. Tali, L. 423 7,1%<br />

7. van Noordwijk, A. 420 7,0%<br />

Denk mee over de drie nieuwe speel- en verblijfplekken <strong>in</strong><br />

Kle<strong>in</strong>polder<br />

We gaan drie speel- en verblijfplekken vernieuwen,<br />

omdat de speeltoestellen aan vervang<strong>in</strong>g toe zijn. Samen<br />

met u willen wij er iets nieuws bouwen voor jong<br />

en oud. Denkt u mee?<br />

Dit zijn de speelplekken:<br />

• Van Adrichemweg – tegenover nummer 2<br />

• Van Harmelenstraat – de sportkooi<br />

• Van Noortwijcks<strong>in</strong>gel<br />

Wandel met ons mee op 2 april als we langs de speelplekken<br />

lopen. U kunt dan uw wensen kenbaar maken.<br />

Of kom langs op 6 april tussen 14.00 en 16.00 uur bij<br />

de voetbalkooi op de Van Noortwijcks<strong>in</strong>gel om ons<br />

persoonlijk te spreken.<br />

Persoonlijk contact is ook mogelijk via de omgev<strong>in</strong>gsmanager<br />

Bobby Groenwoud. Neem contact op via<br />

bobby@deomgev<strong>in</strong>gsmanager.nl of via telefoonnummer<br />

06-154 864 78.<br />

Uw wensen kunt u van 28 maart t/m 15 april 2022 aan<br />

ons doorgeven.<br />

Zie voor verdere <strong>in</strong>formatie: www.rotterdam.nl/kle<strong>in</strong>polder<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

18<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


op z’n creatiefst !<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2022 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op 27 april vieren we ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de verjaardag van onze Kon<strong>in</strong>g. Door corona zijn<br />

we al bijna vergeten hoe dat ook alweer g<strong>in</strong>g… Maar het mag weer! Zie <strong>Overschie</strong> deed<br />

een voorstel en dat is goedgekeurd. Dankzij een ‘Cultuur Boost’ krijgen de <strong>in</strong>woners<br />

van <strong>Overschie</strong> voor Kon<strong>in</strong>gsdag een fantastisch programma.<br />

De Grote Ontmoet<strong>in</strong>g<br />

zo heet het programma voor Kon<strong>in</strong>gsdag.<br />

Allerlei vrijwilligers zijn druk bezig om het programma mooi <strong>in</strong> te vullen.<br />

We lichten alvast een tipje van de sluier op:<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong><br />

19<br />

• Van 9 tot 11 uur - gratis ontbijt <strong>in</strong> en rond de Grote Kerk<br />

• Vanaf 11 uur - een programma van de scout<strong>in</strong>g langs De Schie bij de Grote Kerk<br />

• Ook vanaf 11 uur:<br />

• Presentatie van diverse verenig<strong>in</strong>gen op de Rotterdamse Rijweg<br />

(vanaf de Dorpsstraat tot aan het Saenredample<strong>in</strong>)<br />

• Vrijmarkt op het Saenredample<strong>in</strong><br />

• Van 10 tot14 uur: Knutselen <strong>in</strong> theater In de Lugt<br />

• Traditionele k<strong>in</strong>derspelletjes <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

(misschien kun je er ook je eigen vlieger maken)<br />

• ’s middags is er eten en dr<strong>in</strong>ken te koop <strong>in</strong>: Grote Kerk,<br />

In de Lugt en de tu<strong>in</strong> van het Museum<br />

• De hele dag treden er buiten allerlei muzikanten op<br />

Kortom: het belooft een gezellig feestje te worden!<br />

Het def<strong>in</strong>itieve programma<br />

Vanaf 15 april is het def<strong>in</strong>itieve Kon<strong>in</strong>gsdagprogramma te v<strong>in</strong>den op de websites van<br />

Zie <strong>Overschie</strong>, Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk, theater In de Lugt en Museum Oud <strong>Overschie</strong>.<br />

Het programma voor Kon<strong>in</strong>gsdag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Lokaal<br />

Cultuur programmeur en onderstaande organisaties:<br />

ZieZ i e O verschiev e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !<br />

i e v e r s c h i e<br />

Zie O verschie<br />

Z


Rederijkers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deel 1 van 2 artikelen over de rederijkerskamer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

John van den Berg op basis van onderzoek en artikel door dr.ir. Rudi Atman<br />

Afgelopen zomer organiseerde Zie <strong>Overschie</strong> het evenement ‘Uitgesproken Kunst’. Wie daar bij was, weet dat de Nederlandse<br />

taal nog lang niet is uitgestorven. Woordkunst en de belangstell<strong>in</strong>g voor het gesproken woord zijn zelfs spr<strong>in</strong>glevend.<br />

En dat is al heel lang zo! Nu met spoken word artiesten, vroeger met rederijkerskamers.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

Blazoen van de rederijkerskamer ‘De Drie Roode<br />

Rozenknopjes (Kamer van Schiedam) met de spreuk<br />

‘SCHIEt uyt vreugd’<br />

‘Stond <strong>in</strong> de 16e eeuw nog het (katholieke)<br />

Godsgeloof centraal met een christelijke<br />

symboliek, dat veranderde <strong>in</strong> de 17e<br />

eeuw naar meer z<strong>in</strong>nebeeldige voorstell<strong>in</strong>gen<br />

van schoonheid of heldendaden.<br />

Bij optochten en bijeenkomsten voerden<br />

de rederijkers een wapenschild of<br />

blazoen mee. De voorstell<strong>in</strong>gen daarop<br />

waren vaak ontleend aan de schoonheid<br />

van de natuur. De <strong>Overschie</strong>se Rederijkerskamer<br />

droeg de naam “De negen<br />

rode rozenknoppen” en de spreuk ’t<br />

Schiet uit Vreugd. Alles anders gespeld<br />

want op de spell<strong>in</strong>g lette men destijds<br />

niet zo precies.’<br />

voor God die haar aardse lijden dragelijk<br />

maakte.<br />

Lidu<strong>in</strong>a bekommerde zich om de Schiedamse<br />

wezen en hielp mee om het Lidu<strong>in</strong>a<br />

klooster te veranderen <strong>in</strong> een weeshuis.<br />

Ook hielp zij Vlaamse vluchtel<strong>in</strong>gen<br />

om een eigen rederijkerskamer op te<br />

richten: “De Vijgenboom”. De Vijgenboom<br />

werd de tweede rederijkerskamer<br />

van Schiedam en kreeg een eigen gebied<br />

<strong>in</strong> Schiedam - ten oosten van de Schie.<br />

In het tweede deel meer over de relatie<br />

tussen de rederijkerskamers van <strong>Overschie</strong><br />

en Schiedam.<br />

20<br />

In <strong>Overschie</strong> werd waarschijnlijk al <strong>in</strong><br />

1523 een ‘rederijkerskamer’ opgericht.<br />

Dit was een (religieus get<strong>in</strong>te) verenig<strong>in</strong>g<br />

van liefhebbers van voordragen en<br />

dichten.<br />

16e eeuwse poetry slam<br />

Er waren ook rederijkerskamers <strong>in</strong><br />

Schiedam, Kethel en andere plaatsen <strong>in</strong><br />

de omgev<strong>in</strong>g. De rederijkers traden vaak<br />

op <strong>in</strong> het openbaar en voor een breed<br />

publiek. Soms voerden ze toneelstukken<br />

op.<br />

Als meerdere kamers samen optraden,<br />

werd het een wedstrijd. Wie kon het<br />

beste voordragen? Wie had het beste gedicht<br />

gemaakt? Zo’n bijeenkomst zou nu<br />

een ‘slam’ heten. Toen noemden ze het<br />

een ‘landjuweel’. Vaak duurde een landjuweel<br />

meerdere dagen.<br />

De heilige Lidu<strong>in</strong>a<br />

<strong>Overschie</strong> had dus een eigen rederijkerskamer.<br />

Dat was bijzonder, want de<br />

meeste rederijkerskamers zaten <strong>in</strong> een<br />

stad. Zo kreeg Schiedam (een stad) <strong>in</strong><br />

1561 ook een kamer: “Ro Roosen”. De<br />

naam verwijst naar de heilige Lidu<strong>in</strong>a<br />

uit Schiedam. Op haar sterfdag bloeiden<br />

rode rozen <strong>in</strong> haar tu<strong>in</strong> aan de lange Achterweg.<br />

Die symboliseerden haar liefde<br />

Oranjefeest Augustus 1923. Optocht van de Rederijkers<br />

<strong>in</strong> de Burg Bosstraat. Op de luifel van de kar staat:<br />

‘Geselskap Die Hongt <strong>in</strong> de pot’<br />

Foto:Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Hieronder meer uitleg over de rederijkerskamer,<br />

grotendeels uit een studie<br />

van dr.ir. R. Atman over de rederijkers <strong>in</strong><br />

Schiedam en <strong>Overschie</strong>:


<strong>Overschie</strong>se historie: brand Ter Meulen <strong>in</strong> 1962<br />

In een serie van 3 delen her<strong>in</strong>nert Dirk van Noort ons aan deze grote brand.<br />

Foto’s van de brand bij Ter Meulen - Herkomst Paula Kraak<br />

De vrouw met schort is de moeder van Dirk van Noort<br />

Het beg<strong>in</strong>t allemaal met een paar foto’s. Dirk:<br />

‘Op mijn facebookpag<strong>in</strong>a ‘<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Zicht’ verscheen een bericht van Paula Kraak met de vraag of ik misschien <strong>in</strong>teresse<br />

had <strong>in</strong> tien foto’s van de brand bij Ter Meulen op 4 mei 1962. ‘Ja, graag zelfs’, zei ik en na wat berichten over en<br />

weer maakten we een afspraak. Paula wilde de foto’s graag persoonlijk overhandigen, zodat ze het hoe en wat goed kon<br />

uitleggen. Haar vader was namelijk bij die brand geweest en had de foto’s gemaakt.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

21<br />

Op onze afspraak haalde ze tien vierkante,<br />

mooie zwart-wit foto’s tevoorschijn.<br />

Indrukwekkende foto’s en goed scherp<br />

voor die tijd. Na een kop koffie ben ik gelijk<br />

maar eens op <strong>in</strong>ternet wat gaan speuren<br />

over deze brand. <strong>Natuurlijk</strong> wist ik<br />

wel iets over deze brand, en ik had ook<br />

wel foto’s gezien. Maar ik wist niet precies<br />

hoe het was op die 4e mei. Dus gelijk<br />

maar even <strong>in</strong>duiken, en dan de foto’s<br />

<strong>in</strong>scannen en op de Facebookpag<strong>in</strong>a zetten.<br />

Terwijl ik zat te kijken naar die foto’s<br />

dacht ik op ééntje mijn moeder te herkennen.<br />

‘Nee, dat kan niet,’ dacht ik, ‘dat<br />

moet toeval zijn en toeval bestaat niet.’<br />

Een paar dagen later liet ik de foto aan<br />

mijn moeder zien. Zij kon met bijna honderd<br />

procent zekerheid zeggen dat zij<br />

het was op die foto. Dus toeval bestaat<br />

wel degelijk, en meer en meer krijg ik het<br />

idee dat dit soort d<strong>in</strong>gen niet voor niks<br />

op mijn pad komen. Ik ben er nog niet<br />

achter waarom, en vermoedelijk kom ik<br />

er ook nooit achter.<br />

Maar dat neemt niet weg dat ik door deze<br />

foto’s weer een stukje geschiedenis <strong>in</strong><br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g heb kunnen brengen.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> stond de brand de volgende<br />

dag <strong>in</strong> alle kranten. Bij de oudere <strong>in</strong>woners<br />

van <strong>Overschie</strong> zit de brand vast nog<br />

diep <strong>in</strong> het geheugen. Zelfs na 60 jaar.<br />

Lees hieronder nog maar eens de <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

van een artikel uit Het Vrije Volk van<br />

5 mei 1962.<br />

Meer over deze spectaculaire brand,<br />

waarbij voor honderdduizenden guldens<br />

aan goederen verloren g<strong>in</strong>g, leest u <strong>in</strong> de<br />

volgende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Twee m<strong>in</strong>uten<br />

Vrijdagavond, acht uur precies... Op de Zestienhovensekade<br />

sprongen tientallen brandweermannen <strong>in</strong> de houd<strong>in</strong>g<br />

op het geluid van een brandweersirene. Roerloos<br />

stonden ze naast de rokende en nog brandende resten<br />

van een oud pakhuizencomplex, dat <strong>in</strong> een baaierd van<br />

vlammen reddeloos verloren was gegaan. De nabluss<strong>in</strong>gswerkzaamheden<br />

stonden twee m<strong>in</strong>uten stil. Nog<br />

maar net had de sirene het e<strong>in</strong>de van de dodenherdenk<strong>in</strong>g<br />

aangekondigd of er plofte een deel van een gevel<br />

neer. Het werk werd snel hervat.


No-nonsense, Puur en Gezellig, Samen<br />

Wij eren de Italiaanse tradities van puur eten,<br />

no-nonsense en vooral gezellig met elkaar zijn<br />

<strong>in</strong> een ongedwongen sfeer. Eerlijk, heerlijk en<br />

gemakkelijk!<br />

AMERICAN<br />

AMERICAN<br />

ITALIAN<br />

ITALIAN<br />

BAR, LOUNGE<br />

BAR, & RESTAURANT<br />

BAR, LOUNGE & RESTAURANT<br />

DRINKS<br />

Op<br />

Op<br />

een<br />

een<br />

unieke<br />

unieke<br />

locatie,<br />

locatie,<br />

langs<br />

langs<br />

de<br />

de<br />

land<strong>in</strong>gsbaan<br />

land<strong>in</strong>gsbaan<br />

van<br />

van<br />

Rotterdam<br />

Rotterdam<br />

The<br />

The<br />

Hague<br />

Hague<br />

Airport,<br />

Airport,<br />

ligt<br />

ligt<br />

deze<br />

deze<br />

grote<br />

grote<br />

stijlvolle<br />

stijlvolle<br />

zaak<br />

zaak<br />

die<br />

die<br />

aandoet<br />

aandoet<br />

als<br />

als<br />

een<br />

een<br />

ruime,<br />

ruime,<br />

gezellige<br />

gezellige<br />

huiskamer<br />

huiskamer<br />

waar<br />

waar<br />

iedereen<br />

iedereen<br />

zich<br />

zich<br />

welkom<br />

welkom<br />

en<br />

en<br />

thuis<br />

thuis<br />

mag<br />

mag<br />

voelen.<br />

voelen.<br />

SP<br />

ru<br />

en<br />

die<br />

zij<br />

en<br />

eig<br />

elk<br />

fam<br />

wo<br />

Yo<br />

Of<br />

ee<br />

fee<br />

Th<br />

om<br />

American Italian = Dynamiek<br />

Met de Italiaanse keuken <strong>in</strong> de basis gaan wij<br />

de verleid<strong>in</strong>gen van de nieuwe wereld aan. Zo<br />

ontstaat er een dynamische kaart met een leuke<br />

draai. Verse pasta’s, grote pizza’s, malse steaks en<br />

‘street food’ met mooie wijnen, stoere bieren en<br />

coole cocktails.<br />

Net als <strong>in</strong> The States, is ook het team van SPAZIO<br />

een smeltkroes van culturen. Een gezellige,<br />

meertalige groep enthousiaste mensen die allen<br />

iets meenemen uit hun eigen achtergrond, wat<br />

zorgt voor een welkome en toegankelijke sfeer<br />

voor alle gasten.<br />

FOOD<br />

Onze open keuken met de Anti Pasti<br />

bar en <strong>in</strong>drukwekkende Morretti<br />

Pizzaoven pronkend <strong>in</strong> het restaurant,<br />

Teruggegrepen<br />

prikkelt alle z<strong>in</strong>tuigen<br />

Teruggegrepen<br />

naar<br />

en doen zorgen<br />

naar<br />

de<br />

de<br />

geschiedenis<br />

geschiedenis<br />

van<br />

van<br />

het<br />

vergeten. Ruik, proef, voel<br />

het<br />

oorspronkelijke<br />

oorspronkelijke<br />

pand<br />

en beleef de<br />

pand<br />

uit<br />

uit<br />

de<br />

de<br />

jaren<br />

jaren<br />

van<br />

passie en energie.<br />

van<br />

de<br />

de<br />

Roar<strong>in</strong>g<br />

Roar<strong>in</strong>g<br />

20’s<br />

20’s<br />

met<br />

met<br />

zijn<br />

zijn<br />

flamboyante<br />

flamboyante<br />

decors<br />

decors<br />

en<br />

en<br />

Art<br />

Art<br />

Deco<br />

Deco<br />

lijnen,<br />

lijnen,<br />

ontlenen<br />

ontlenen<br />

wij<br />

wij<br />

de<br />

de<br />

weelderige<br />

In de keuken van SPAZIO<br />

weelderige<br />

doch<br />

ligt de<br />

doch<br />

strakke<br />

focus<br />

strakke<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

Met<br />

Met<br />

het<br />

het<br />

materiaalgebruik<br />

op pure, eerlijk en<br />

materiaalgebruik<br />

vol<br />

seizoenvriendelijke<br />

vol<br />

kleurrijke<br />

kleurrijke<br />

allure<br />

allure<br />

zorgen<br />

zorgen<br />

wij<br />

<strong>in</strong>grediënten. Er wordt<br />

wij<br />

voor een warm, huiselijk geheel dat<br />

bewust<br />

voor een<br />

en<br />

warm, huiselijk geheel dat<br />

toegankelijk, elegant en toch stoer is.<br />

verantwoord reken<strong>in</strong>g<br />

toegankelijk,<br />

gehouden met<br />

elegant en toch stoer is.<br />

de herkomst en duurzaamheid van<br />

de producten. De klassieke Italiaanse<br />

gerechten en bereid<strong>in</strong>gen v<strong>in</strong>den<br />

hun weg <strong>in</strong> onze kaart en worden<br />

speels afgewisseld met verbaster<strong>in</strong>gen<br />

en <strong>in</strong>spiraties van de Amerikaanse RESERVEER OP<br />

cultuur. SPAZIORESTAURANT.NL<br />

SPAZIORESTAURANT.NL<br />

SPAZIORESTAURANT.NL


AZIO heeft brede mogelijkheden qua<br />

imtes. Naast de bar, het restaurant, het<br />

orme terras en de ruime tu<strong>in</strong> die zich<br />

nen voor uiteenlopende mogelijkheden,<br />

n er ook twee exclusieve boardrooms<br />

twee grote multifunctionele zalen met<br />

en terras. Gezelschappen kunnen voor<br />

e gelegenheid bij ons terecht. Bruiloften,<br />

iliedagen, (tu<strong>in</strong>)feesten, vriendenuitjes,<br />

rkshops, presentaties, vergader<strong>in</strong>gen.<br />

u name it.<br />

Hi Hi there!<br />

Come visit!<br />

je nu een private d<strong>in</strong><strong>in</strong>g experience wilt,<br />

n zakelijke evenement of een over the top<br />

st met alles erop en eraan, wij regelen het!<br />

e Sky is the Limit en we denken graag mee<br />

jouw evenement extra speciaal te maken.<br />

SPAZIO SPACES<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

maandag<br />

maandag<br />

- vrijdag<br />

- vrijdag<br />

08.00<br />

08.00<br />

- 00.00<br />

- 00.00<br />

uur<br />

uur<br />

zaterdag<br />

zaterdag<br />

&<br />

&<br />

zondag<br />

zondag<br />

10.00<br />

10.00<br />

- 00.00<br />

- 00.00<br />

uur<br />

uur<br />

De<br />

De<br />

keuken<br />

keuken<br />

is<br />

is<br />

dagelijks<br />

dagelijks<br />

geopend<br />

geopend<br />

van<br />

van<br />

11:00<br />

11:00<br />

tot<br />

tot<br />

21:00.<br />

21:00.<br />

U<br />

U<br />

bent<br />

bent<br />

de<br />

de<br />

gehele<br />

gehele<br />

dag<br />

dag<br />

welkom<br />

welkom<br />

voor<br />

voor<br />

een<br />

een<br />

drankje.<br />

drankje.<br />

Voor<br />

Voor<br />

reserver<strong>in</strong>gen<br />

reserver<strong>in</strong>gen<br />

graag<br />

graag<br />

contact<br />

contact<br />

opnemen<br />

opnemen<br />

via<br />

via<br />

onderstaand<br />

onderstaand<br />

telefoonnummer.<br />

telefoonnummer.<br />

KIDS<br />

Bij SPAZIO wordt Rotterdam natuurlijk ook gedacht<br />

Rotterdam<br />

The<br />

The<br />

Hague<br />

Hague<br />

Airport<br />

Airport<br />

aan de Bamb<strong>in</strong>i! Malpensabaan Er is een ruime speelhoek<br />

Malpensabaan<br />

3,<br />

3,<br />

3045<br />

3045<br />

AL<br />

AL<br />

Rotterdam<br />

Rotterdam<br />

<strong>in</strong>gericht <strong>in</strong> het restaurant waar k<strong>in</strong>deren<br />

hun gang kunnen gaan. Ook is er buiten een<br />

Telefoon 010 268 81 65<br />

veilige speeltu<strong>in</strong> waar<br />

Telefoon<br />

zij kunnen<br />

010<br />

spelen<br />

268 81<br />

met<br />

65<br />

<strong>in</strong>fo@spaziorestaurant.nl<br />

uitzicht op de land<strong>in</strong>gsbaan.<br />

<strong>in</strong>fo@spaziorestaurant.nl<br />

restaurantspazio<br />

restaurantspazio<br />

spazioresto<br />

spazioresto<br />

restaurantspazio SPAZIORESTAURANT.NL<br />

spazioresto<br />

SPAZIORESTAURANT.NL<br />

BAR, BAR, LOUNGE & RESTAURANT


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

HEROPENING<br />

PER 4 APRIL<br />

Abtsweg 49<br />

3042 GA Rotterdam<br />

T. 010 - 4373582<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

3042 AS Rotterdam<br />

T. 010 - 4154422<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Buiten deze tijden kunt u met<br />

uw (spoed)recept terecht bij de<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

GRATIS bezorg<strong>in</strong>g<br />

Bel de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.<br />

Track & Trace<br />

Bericht ontvangen als uw recept klaar staat?<br />

Meld u aan voor onze Track & Trace.


Een camera bij de voordeur; schend<strong>in</strong>g<br />

van de privacy van de buren?<br />

Veel burenruzies draaien om het niet<br />

of onvoldoende respecteren van elkaars<br />

privacy. Uit algemene rechtspraak<br />

blijkt dan ook dat slechts met<br />

de grootste terughoudendheid en<br />

zonder <strong>in</strong>breuk op elkaars privacy, foto’s<br />

of opnames van elkaars huis of erf<br />

gemaakt mogen worden. Dus eenieder<br />

mag <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe zijn eigen huis en erf<br />

filmen, zolang daarbij geen <strong>in</strong>breuk<br />

wordt gemaakt op de rechten van de<br />

buren. Daarbij is het niet de bedoel<strong>in</strong>g<br />

dat camera’s zodanig worden versteld<br />

dat alsnog het huis en het erf van de<br />

buren worden gefilmd. Als men dat wel<br />

zou doen om bijvoorbeeld de buren te<br />

pesten, dan wordt het gebruik van de<br />

camera als onrechtmatig gezien.<br />

Recentelijk is <strong>in</strong> een kwestie door de<br />

rechtbank geoordeeld dat de door bewoners<br />

geplaatste camera bij de <strong>in</strong>gang van<br />

hun eigen voordeur, geen onrechtmatige<br />

<strong>in</strong>breuk opleverde op de privacy van<br />

de buren. Aanleid<strong>in</strong>g voor het plaatsen<br />

van zowel een b<strong>in</strong>nen- als buitencamera,<br />

waren verschillende verniel<strong>in</strong>gen aan<br />

hun auto en tu<strong>in</strong>. Op aanraden van de<br />

wijkagent plaatsten de bewoners de buitencamera<br />

<strong>in</strong> de hoek bij de voordeur van<br />

hun won<strong>in</strong>g. Het conflict tussen de buren<br />

ontstond nadat de buren meerdere malen<br />

hadden verzocht de buitencamera te<br />

verwijderen en de bewoners hier geen<br />

gehoor aan gaven.<br />

In deze kwestie heeft voor de rechter<br />

meegespeeld dat het pad naar de voordeur<br />

van de buren niet werd gefilmd en<br />

dat de camera pas geluid opnam wanneer<br />

beweg<strong>in</strong>gen werden gedetecteerd.<br />

Ook was <strong>in</strong> dit geval een ‘plaatje’ voor de<br />

camera geplaatst dat ervoor zorgde dat<br />

geen beweg<strong>in</strong>gen en dus geen geluid<br />

van de buren en hun bezoekers werden<br />

gedetecteerd. Voor de bewoners die de<br />

camera hadden geplaatst was de camera<br />

de aangewezen manier om verniel<strong>in</strong>gen<br />

tegen te gaan en <strong>in</strong> dat verband heeft de<br />

rechter geoordeeld dat het belang van<br />

de bewoners om verniel<strong>in</strong>gen aan hun<br />

eigendom tegen te gaan, zwaarder woog<br />

dan het recht op privacy van de buren.<br />

Kortom, eenieder heeft <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel het<br />

recht zich onbespied te wanen <strong>in</strong> zijn eigen<br />

won<strong>in</strong>g en op zijn eigen perceel. Een<br />

<strong>in</strong>breuk op dit recht levert <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel<br />

een onrechtmatige daad op. Echter, de<br />

aanwezigheid van een rechtvaardig<strong>in</strong>gsgrond<br />

kan aan een <strong>in</strong>breuk het onrechtmatige<br />

karakter ontnemen. Mocht u zich<br />

<strong>in</strong> een soortgelijke situatie bev<strong>in</strong>den, dan<br />

is het raadzaam om een advocaat te contacteren<br />

en samen te bezien of een rechtvaardig<strong>in</strong>gsgrond<br />

zich voordoet.<br />

Mr. D.A.Y. Jacques<br />

Justion Advocaten Rotterdam<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010 – 440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

25<br />

<strong>Overschie</strong>se schilder maakt<br />

werk voor goed doel<br />

De <strong>Overschie</strong>se kunstschilder Gyula Rajkovics heeft werk van Rembrandt<br />

nageschilderd. Dit was de laatste opdracht van “project Rembrandt”<br />

dit jaar voor mensen die thuis meededen.<br />

De schilder wil dit (meester)werk graag aanbieden voor het goede doel: de<br />

verkoopprijs van dit schilderij gaat naar de slachtoffers <strong>in</strong> Oekraïne. Rajkovics<br />

vraagt m<strong>in</strong>imaal € 500 voor het doek; iedereen is welkom om mee te<br />

bieden.<br />

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gyula Rajkovics via<br />

e-mail: g.rajkovics@gmail.com.<br />

Ook bedrijven en kunstbeleggers zijn welkom!


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

Adverteren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De reclameborden zijn gelegen op de Burgemeester<br />

Baumannlaan 164, te <strong>Overschie</strong>. De reclameborden zijn per<br />

direct beschikbaar vanaf €200,- euro per maand. Termijnen<br />

zijn bespreekbaar.<br />

v<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie bel naar: 010 4155085<br />

Tegenover de reclameborden<br />

v<strong>in</strong>dt er een bijzondere<br />

transformatie plaats. Hier<br />

wordt de voormalige<br />

Baumannkerk<br />

getransformeerd naar<br />

won<strong>in</strong>gen (oplever<strong>in</strong>g 2022).<br />

Al deze won<strong>in</strong>gen, met<br />

koffietent op de hoek, kijken<br />

uit op de advertentieborden.


Molen De Speelman onderdeel<br />

van wereldrecordpog<strong>in</strong>g<br />

Het gilde van vrijwillige molenaars bestaat 50 jaar. Zaterdag 9 april proberen ze daarom<br />

het wereldrecord ‘draaiende molens’ te verbeteren. Ook molen De Speelman (<strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg) doet mee.<br />

Het is de bedoel<strong>in</strong>g dat zo veel mogelijk molens <strong>in</strong> Nederland tegelijk draaien.<br />

De recordpog<strong>in</strong>g is zaterdag 9 april van 11.00 tot 12.00 uur. Molen De Speelman is op zaterdag<br />

ook open voor bezoek van 10.00 tot 15 uur.<br />

In memoriam Chris Borgdorff<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Zondag 6 februari 2022 overleed op 72 e jarige leeftijd Chris Borgdorff.<br />

Hij was f<strong>in</strong>ancieel adviseur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> vanaf 1968.<br />

27<br />

Chris was een man die hartstocht had voor zijn<br />

vak. Hij zag het levenslicht op 16 oktober 1949<br />

aan de Parallelstraat <strong>in</strong> Rotterdam-<strong>Overschie</strong> als<br />

zoon en kle<strong>in</strong>zoon van een assuradeursfamilie.<br />

<strong>Overschie</strong>, zodra die naam viel, verscheen er<br />

altijd een brede glimlach op het gezicht van<br />

Chris. Vol eerbied sprak hij over zijn familiaire<br />

wortels, zijn opa is nog wethouder <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

geweest en over ‘zijn’ <strong>Overschie</strong> dat <strong>in</strong> 1941<br />

werd geannexeerd door grote broer Rotterdam.<br />

Chris Borgdorff was en is nog steeds een begrip<br />

<strong>in</strong> assurantieland, <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> Rotterdam en<br />

daarbuiten. In 1968 rolde hij het assurantie vak<br />

<strong>in</strong>. Zijn vader had zijn verzeker<strong>in</strong>gsbedrijf <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> en samen met hem bouwde hij de<br />

zaak verder uit. In 1975 werd Chris medeeigenaar<br />

en <strong>in</strong> 1979 verhuisde het kantoor van<br />

de Theodora Jacobalaan naar Rodenburgstraat.<br />

Chris was een workaholic. Echt bezeten van het<br />

assurantievak en van zijn bedrijf. Hij leefde voor<br />

zijn klanten. Met zijn enorme vakkennis stond hij<br />

dag en nacht voor alle klanten klaar. Dit vaak ten<br />

koste van zijn eigen privé leven. Zijn motto was:<br />

‘het draait om de klant, niet om de provisie!’<br />

Hij had een fotografisch geheugen. Toen hij eens<br />

<strong>in</strong> Duitsland met vakantie was, reed hij op de<br />

Autobahn een vrachtwagen voorbij met een<br />

Nederlands kenteken. Chris herkende de<br />

bedrijfsnaam als een klant van hem en zei gelijk<br />

tegen zijn vrouw: “Ik moet zo meteen even<br />

bellen met de klant want dat kenteken is niet<br />

verzekerd. Ze hebben het niet aan ons<br />

doorgegeven”. Bij navraag bleek <strong>in</strong>derdaad dat<br />

het bedrijf het kenteken vergeten was door te<br />

geven. Zo was hij voor zijn klanten.<br />

Hij kon maar moeilijk afscheid nemen van het<br />

vak en zijn kantoor. Uite<strong>in</strong>delijk besloot hij per 1<br />

januari 2020, op zijn 70 e , met pensioen te gaan.<br />

Helaas werd een paar maanden later de<br />

slopende ziekte ALS geconstateerd.<br />

Naast de passie voor zijn werk en zijn klanten<br />

kon Chris erg genieten van klassieke muziek en<br />

was hij samen met zijn echtgenote R<strong>in</strong>ske vaak<br />

te zien <strong>in</strong> concertzalen <strong>in</strong> heel Nederland. Vooral<br />

<strong>in</strong> de Doelen was hij een graag geziene gast en<br />

hij kwam daar soms wel twee keer <strong>in</strong> de week.<br />

Tot op het laatst heeft hij thuis kunnen genieten<br />

van de muziek waar hij zo van hield en zo is hij <strong>in</strong><br />

februari vredig heengegaan. Thuis en <strong>in</strong> zijn<br />

geliefde <strong>Overschie</strong>.


Nieuwe brug, viaduct en straatnaam bij A16 Rotterdam<br />

Een nieuwe Hofwijktunnel, een nieuw viaduct over de A13 richt<strong>in</strong>g Den Haag en zelfs een nieuwe straatnaam. Er gebeurt<br />

een hoop <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Wat staat er de komende maanden op stapel en wat gaat u<br />

ervan merken?<br />

<strong>Overschie</strong>s verkeer<br />

28<br />

Hofwijktunnel<br />

Het tunneltje onder de A13, de Hofwijktunnel,<br />

wordt tijdens de bouw van de<br />

A16 Rotterdam vernieuwd. Eerder was<br />

de oostkant van de tunnel al aangepakt<br />

en nu is het tijd voor de westkant. Om<br />

die werkzaamheden veilig uit te kunnen<br />

voeren, moeten we de Hofwijktunnel een<br />

tijdje afsluiten.<br />

De tunnel is dicht vanaf 28 maart. Voor<br />

fietsers duurt die afsluit<strong>in</strong>g t/m 30 mei<br />

en voor auto’s t/m augustus van dit jaar.<br />

Fietsers rijden tijdens de afsluit<strong>in</strong>g via de<br />

Doenkade en het viaduct over de A13.<br />

Auto’s worden ter plaatse omgeleid. E<strong>in</strong>d<br />

2023 is de Hofwijktunnel helemaal klaar.<br />

Tot die tijd moet de tunnel nog een paar<br />

keer dicht. Als dat zo is, zullen we daar<br />

uiteraard over communiceren.<br />

Rijden onder nieuwe viaduct A16 Rotterdam<br />

Als de A16 Rotterdam klaar is, kruist verkeer<br />

via een nieuw viaduct de A13 bovenlangs.<br />

Dat duurt nog wel even, maar s<strong>in</strong>ds<br />

7 maart rijdt verkeer op de A13 richt<strong>in</strong>g<br />

Den Haag wel al onder dat nieuwe viaduct<br />

door. Om dat te realiseren hebben<br />

we de A13 een stukje verlegd, waardoor<br />

ruimte is ontstaan om de komende<br />

maanden werkzaamheden uit te voeren<br />

aan de westzijde van de A13.<br />

Snel-Weg-Brug<br />

De tijdelijke brug bij de Verlegde Oude<br />

Bovendijk is al een tijdje <strong>in</strong> gebruik, fietsers<br />

volgen s<strong>in</strong>ds de zomer een nieuwe<br />

route. Waar de eigenaren normaal gesproken<br />

de naam bedenken voor een<br />

brug of viaduct was het <strong>in</strong> dit geval aan<br />

de omwonenden. K<strong>in</strong>deren bedachten<br />

de naam via een kleurwedstrijd.<br />

Uit de <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen koos de jury unaniem<br />

voor de naam die de tienjarige Tessa bedacht.<br />

Zij doopte de tijdelijke brug tot<br />

‘Snel-Weg-Brug’. Een zeer toepasselijke<br />

naam, stelt de jury. ‘In deze naam komen<br />

verschillende aspecten van het project<br />

terug: als eerste realiseren we natuurlijk<br />

een nieuw stuk snelweg. Daarnaast is<br />

deze brug tijdelijk en daarmee snel weer<br />

weg. Erg goed gevonden!’ De klas van<br />

w<strong>in</strong>nares Tessa komt b<strong>in</strong>nenkort langs <strong>in</strong><br />

de Expo A16 Rotterdam. Ook samen met<br />

de school langskomen? Ga naar www.<br />

a16rotterdam.nl/expo en boek je bezoek.<br />

Meer A16 Rotterdam<br />

Wil je meer weten en zien van de A16 Rotterdam?<br />

Bijvoorbeeld over afsluit<strong>in</strong>gen<br />

van de Schieveensedijk en de West-Abtspolderseweg?<br />

Kijk op www.a16rotterdam.nl<br />

of volg ons via sociale media.<br />

Facebook: https://www.facebook.com/<br />

A16Rotterdam<br />

Instagram: https://www.<strong>in</strong>stagram.com/<br />

a16_rotterdam/<br />

Twitter: https://twitter.com/A16Rotterdam<br />

Foto’s: Sjaak Boot – Daisy Komen<br />

Een nieuw stukje snelweg van 2 kilometer aansluiten vergt nog al wat werk. Er werd dag en nacht gewerkt, 55 uur aan een stuk<br />

door. Ruim 125 man waren cont<strong>in</strong>u aanwezig en de teams wisselden elkaar af <strong>in</strong> ploegendiensten. Er werd 5.100 ton asfalt<br />

weggefreesd, 4.400 kuub grond ontgraven, 7.500 ton funder<strong>in</strong>g aangebracht, 4.500 ton asfalt gedraaid, 2,5 km geleiderail<br />

gemonteerd en 4,5 km belijn<strong>in</strong>g aangebracht. Twee nieuwe portalen zijn <strong>in</strong> gebruik genomen en er werden 20 nieuwe detectielussen<br />

<strong>in</strong> het wegdek aangebracht, die <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g staan met de matrixborden) en de verkeerscentrale.<br />

De rijbaan richt<strong>in</strong>g Rotterdam is <strong>in</strong> het weekend van 18-21 maart een stukje naar het oosten verlegd. We kunnen dan veilig en<br />

zonder al teveel verkeersh<strong>in</strong>der verder bouwen aan de Hofwijktunnel en de duikerbrug Tempelweg, die voor de komst van de<br />

A16 Rotterdam worden verbreed.<br />

Op de website van de A16 Rotterdam - https://a16rotterdam.nl/nieuws_/2172800.aspx - is er een mooie fotoreportage te zien.


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

Kies altijd voor een gecertificeerde VBO makelaar<br />

Beroeps- en brancheverenig<strong>in</strong>gen NVM, Vastgoedpro en VBO maken bekend nog dit jaar onafhankelijk verenig<strong>in</strong>gsoverstijgend<br />

tuchtrecht <strong>in</strong> te willen voeren voor makelaars en taxateurs. De verenig<strong>in</strong>gen zijn deze ontwikkel<strong>in</strong>g vorig jaar gestart<br />

om de kwaliteit en <strong>in</strong>tegriteit van de gehele sector verder te bevorderen. Dit tuchtrecht sluit naadloos aan op het verbeterplan<br />

‘Vertrouwen <strong>in</strong> het koopproces’ dat recent is ondertekend door m<strong>in</strong>ister Hugo de Jonge, NVM, VBO, Vastgoedpro<br />

en Verenig<strong>in</strong>g Eigen Huis.<br />

De gemaakte afspraken richten zich op<br />

het vergroten van het vertrouwen <strong>in</strong> een<br />

eerlijk en transparant (ver)koopproces.<br />

Het tuchtrecht komt beschikbaar voor<br />

zowel bedrijven als consumenten die een<br />

klacht willen <strong>in</strong>dienen over makelaars,<br />

taxateurs of bouwkundig keurders. Dit is<br />

ongeacht óf ze aangesloten zijn bij één<br />

van de brancheverenig<strong>in</strong>gen. Alle uitspraken<br />

die door de tuchtrechter worden<br />

gedaan, worden (geanonimiseerd) openbaar<br />

gemaakt, erkend en gehandhaafd<br />

door alle betrokken verenig<strong>in</strong>gen.<br />

Wij als ERA Prachthuis Makelaardij zijn<br />

aangesloten bij brancheverenig<strong>in</strong>g VBO<br />

en staan achter deze ontwikkel<strong>in</strong>gen. Wilt<br />

u er zeker van zijn dat u deskundig wordt<br />

geholpen? Loop dan eens b<strong>in</strong>nen bij ons<br />

op kantoor voor een oriënterend gesprek.<br />

Bron: VBO<br />

Burg. Baumannlaan 111a<br />

3043 AH Rotterdam<br />

T 010-341 3807<br />

E <strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

29<br />

29<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

vrijdag 4 maart | 18.30-21.30 Theater<br />

In De Lugt<br />

Urban <strong>Overschie</strong> is een platform voor talenten en muzikanten uit<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Dit evenement is een maandelijks moment om te werken aan skills<br />

en aan <strong>in</strong>teractie met publiek. En natuurlijk ook om te genieten<br />

van live muziek uit <strong>Overschie</strong>!<br />

Wees welkom - wie weet zien wij jou b<strong>in</strong>nenkort ook op de l<strong>in</strong>e-up!


Zorg is iets tussen mensen. Iemand is iemand door andere mensen. In hoeverre<br />

ervaar je positieve betekenis van het zorgen, en hoe maakt z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g daarvan<br />

onderdeel uit. Ingrid Dassen is breed geschoold <strong>in</strong> coach<strong>in</strong>g en therapie methoden<br />

en heeft een eigen praktk, waar<strong>in</strong> z meditatiegroepen begeleidt. Ga mee op<br />

ontdekk<strong>in</strong>gstocht, wie weet brengt dit nieuwe aanknop<strong>in</strong>gspunten voor jou <strong>in</strong> je<br />

ondersteunende rol.<br />

<br />

<br />

Op zoek naar een leuke manier om fit te blven? Niet<br />

eentonig gewichten tillen maar met elkaar gezellig<br />

bewegen? Kom dan elke d<strong>in</strong>sdag naar de gratis zumba les.<br />

Elke d<strong>in</strong>sdag 09.30-10.30, vre <strong>in</strong>loop<br />

Coolibri Dance, Zestienhovensekade 176A<br />

WMO Colofon radar<br />

30<br />

30<br />

<br />

6 april 13.00-15.00 workshop Vrolke Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

In deze workshop tekenen en schilderen we vrolke her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen.<br />

<br />

20 april 13.00-15.00: Workshop Landen <strong>in</strong> je Lf<br />

Om voor een ander te kunnen zorgen moet je allereerst goed voor jezelf<br />

zorgen. Als mantelzorger kan het lastig zn om td voor beweg<strong>in</strong>g te<br />

maken. Toch hoeft het niet <strong>in</strong>gewikkeld te zn om beter <strong>in</strong> je lichaam te<br />

zitten. Wil j ook ervaren hoe je op een eenvoudige manier spann<strong>in</strong>g los<br />

kunt laten en meer kunt ‘landen <strong>in</strong> je lf’? Kom dan kennis maken met Qi<br />

Gong.<br />

<br />

De klussenboodschappendienst is van start gegaan. Heb j een kle<strong>in</strong><br />

klusje wat je niet zelf lukt, stuur dan een mail of whatsapp naar<br />

Maurits en misschien kunnen we je helpen<br />

Wil j graag zelf bdragen aan de wk met zowel fysieke of sociale<br />

klusjes. Kom dan naar de <strong>in</strong>formatieavond op 31 maart <strong>in</strong> de Halte.<br />

Deze is van 19.30-20.30. Meer <strong>in</strong>formatie b Maurits Verhagen<br />

(colofon)<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150<strong>51</strong>4<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Maurits Verhagen | 06 23 95 38 60


Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

Experts <strong>in</strong> automatiser<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het mkb. Gewoon bij u om de hoek!<br />

Kent u dat? Even tussendoor iets regelen op de computer, en dan snel verder met het echte werk. En dan gaat er iets mis.<br />

Dat betekent ergernis en verlies van tijd die u wel beter kunt besteden. Wij komen dit vaak tegen en we lossen het graag voor u op.<br />

ICT ergernissen zijn nergens goed voor en nergens voor nodig!<br />

Heeft u last van ICT ergernissen? Dan is het tijd voor:<br />

een gratis netwerkscan van Trivision, mét vrijblijvend advies<br />

Meer weten?<br />

Bel 010-246 92 40<br />

Trivision Automatiser<strong>in</strong>g & ICT Services<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 76<br />

3044EH Rotterdam<br />

010-246 92 40<br />

rotterdam@trivision.nl<br />

Kern-team Trivision<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


De Baumannkerk beg<strong>in</strong>t aan zijn tweede leven<br />

Soms heb je voor een bouwproject een lange adem nodig. Dat was ook zo bij de verbouw<strong>in</strong>g van de Baumannkerk. Het<br />

duurde zes jaar voordat alle neuzen dezelfde kant opstonden. Maar dan krijg je ook wat! het gebouw. Samen met HOYT<br />

Architecten toverde RO-OK (het Rotterdams Ontwikkel Kollektief) de kerk om tot een luxe appartementencomplex, waar<strong>in</strong><br />

de mooiste kerkdetails een eervol plekje hebben behouden. Op 21 februari opende wethouder Bas Kurvers het complex en<br />

verwelkomde de eerste bewoners.<br />

Zeventig jaar lang g<strong>in</strong>gen katholieke <strong>Overschie</strong>ënaars hier naar de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstandskerk. Toen moest<br />

de parochie afscheid nemen van het gebouw. Het onderhoud was niet meer te betalen.<br />

Monument<br />

In 2012 meldde RO-OK zich bij het parochiebestuur: zij wilden het kerkgebouw overnemen. Daarmee startte een zoektocht naar<br />

een nieuwe bestemm<strong>in</strong>g. RO-OK, het bisdom, de parochie en de gemeente bedachten met elkaar waar het nieuwe gebouw aan<br />

moest voldoen. De Baumannkerk kreeg <strong>in</strong>tussen de status van monument en ook daar moesten de plannenmakers reken<strong>in</strong>g mee<br />

houden. In 2018 was iedereen het eens: <strong>in</strong> de Baumannkerk moesten appartementen komen, met horeca en een w<strong>in</strong>kel op de<br />

begane grond.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

32<br />

33 appartementen<br />

RO-OK kocht het gebouw en vroeg HOYT architecten om een ontwerp te maken. Uitgangspunt: de hoofdvolumes en de belangrijkste<br />

elementen blijven zoveel mogelijk <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele staat. HOYT is daar goed <strong>in</strong> geslaagd en aannemer Van Wijnen heeft goed werk<br />

geleverd bij de vertal<strong>in</strong>g van het ontwerp naar een uitvoerbaar bouwplan.<br />

Er zijn <strong>in</strong> totaal 33 mooie appartementen gemaakt, terwijl de koude kerk toch ‘voelbaar’ is gebleven. Bijvoorbeeld <strong>in</strong> de hoge <strong>in</strong>gang,<br />

onder de rozet van glas-<strong>in</strong>-lood. Op het dak is een strakke, witte opbouw gemaakt die wonderwel mooi past bij de rest van<br />

het gebouw.<br />

In 2020 is Van Wijnen gestart met de bouw en nu, na anderhalf jaar hard werken, is de nieuwe Baumannkerk geopend. Een markant<br />

gebouw is voor <strong>Overschie</strong> bewaard gebleven én verhoogt de sfeer op de Burg. Baumannlaan.<br />

Een<br />

Impressie van de transformatie die de kerk heeft ondergaan en de officiële open<strong>in</strong>g van het complex door wethouder Bas Kurvers met de symbolische overhandig<strong>in</strong>g van de eerste<br />

sleutel en een welkomstpakket met broodplank gemaakt van oude kerkbanken en een fotoboek van de transformatie - Foto’s: RO-OK – Henk Alblas – Roelant Siekman


Trouwe bezorger van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Maximilian Alakopsa vraagt om sponsor<strong>in</strong>g:<br />

‘Ik ben 15 jaar oud en woon <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik zit op het Erasmiaans Gymnasium (4VWO). Ik wil erg graag mee doen met het<br />

programma van Masterskip, maar heb daarbij uw hulp nodig.<br />

Wat is Masterskip?<br />

Masterskip is een reis voor leerl<strong>in</strong>gen<br />

die extra uitgedaagd willen worden<br />

en hun talenten en capaciteiten willen<br />

ontwikkelen. Zij zeilen <strong>in</strong> zes weken<br />

de oceaan over op topzeilschoener<br />

de Wylde Swan. Ik wil meedoen <strong>in</strong><br />

april/ mei 2023. (School gaat gewoon<br />

door op de boot.) Mijn schip vertrekt<br />

vanuit het Caribisch gebied om via<br />

de Azoren naar Nederland te zeilen.<br />

Om mee te mogen heb ik een fl<strong>in</strong>k bedrag nodig. Daarom heb ik<br />

een bijbaantje als krantenbezorger en verkoop ik oude spullen.<br />

Ook kunnen mensen zich abonneren op mijn nieuwsbrief. Maar<br />

dit is niet genoeg. Daarom vraag ik bedrijven om mij te sponsoren.<br />

Als tegenprestatie zorg ik voor veel publiciteit.<br />

Wat bied ik u als sponsor?<br />

Als u mij sponsort, krijgt u bij verschillende doelgroepen en<br />

op verschillende manieren veel publiciteit. Uw bedrijf kan een<br />

plaats krijgen op de vlag die <strong>in</strong> elke haven wordt gehesen (en<br />

mogelijk ook bij de eilanden waar wij arriveren of langsvaren).<br />

Ik zorg voor publiciteit hiervan op social media. Ook kunt u een<br />

plek krijgen op mijn sponsortrui, die ik het grootste deel van<br />

de reis draag (en af en toe erna). De trui zal te zien zijn op mijn<br />

persoonlijke Instagram, mijn reis Instagram, op de foto’s van de<br />

organisatie en <strong>in</strong> het e<strong>in</strong>dverslag/ de e<strong>in</strong>dvideo van mij en eventueel<br />

andere leerl<strong>in</strong>gen aan boord. Kortom: uw bedrijf wordt<br />

door duizenden mensen gezien!<br />

Als u mij sponsort op vlag, trui of met een van onderstaande<br />

pakketten, krijgt uw bedrijf standaard een plekje op mijn<br />

website, de nieuwsbrief, <strong>in</strong> de aftitel<strong>in</strong>g van de e<strong>in</strong>dvideo/ het<br />

e<strong>in</strong>dverslag, en onderaan het blog dat <strong>in</strong> de laatste nieuwsbrief<br />

wordt bijgevoegd.<br />

Heeft uw bedrijf pennen, notitieblokjes, etc., dan kan ik deze uitdelen<br />

aan de bemann<strong>in</strong>g (30 tra<strong>in</strong>ees, 4 vakdocenten en 10-12<br />

crewleden).<br />

Pakketten<br />

• Pakket Optimist (100 euro) - U wordt vermeld <strong>in</strong> de nieuwsbrief<br />

en het e<strong>in</strong>dverslag<br />

• Pakket Kielboot (150 euro) - Pakket Optimist + bedrijfsnaam<br />

etc. op de homepag<strong>in</strong>a<br />

• Pakket Platbodem (250 euro) - Pakket Kielboot + bedrijfsnaam<br />

op mouw sponsortrui<br />

• Pakket Katamara (500 euro) - Pakket Platbodem + bedrijfsnaam<br />

op vlag (kle<strong>in</strong>) en rug sponsortrui<br />

• Pakket Wylde Swan (750 euro) - Pakket Platbodem + bedrijfsnaam<br />

op vlag (groot )en u overal vermeld<strong>in</strong>g als hoofdsponsor<br />

(d.w.z. overal een grote, apart vermeld<strong>in</strong>g)<br />

• Heeft u een ander idee om mij te sponsoren?<br />

Ik hoor het graag!<br />

• Mail of bel mij met uw bestell<strong>in</strong>g of idee:<br />

mkyf.alakopsa@gmail.com / +31 611274772<br />

Ik stuur u een tikkie met het bedrag, maar u kunt ook overmaken<br />

naar:<br />

NL50 INGB 0794 7272 98 t.n.v. MKYF Alakopsa.<br />

Als u mij sponsort ben ik u voor eeuwig dankbaar! Met vriendelijke<br />

groet,’<br />

Maximilian Alakopsa<br />

Ga voor meer <strong>in</strong>formatie naar: www.maxterskip.jouwweb.nl<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

33


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

U weet het vast nog wel: <strong>in</strong> november 2020 werden we geconfronteerd met de eerste lockdown door corona. Alle niet-essentiële<br />

w<strong>in</strong>kels moesten sluiten. Een heftige maatregel die de w<strong>in</strong>keliers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en het w<strong>in</strong>kelend publiek niet snel<br />

zullen vergeten. Het betekende ook de geboorte van Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl, opgericht door de Ondernemers Verenig<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong> (OVO) en ondersteund door een budget van de gemeente Rotterdam.<br />

Met KoopLokaal konden alle <strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>keliers zich tijdens de lockdown – gratis–onl<strong>in</strong>e te presenteren en met hun aanbod<br />

‘het <strong>in</strong>ternet op te gaan’. Voor w<strong>in</strong>keliers die nog geen eigen webshop hadden, was dit een mooie kans om mee te doen op <strong>in</strong>ternet<br />

en zo de strijd aan te gaan met de grote aanbieders als Bol, Amazon, Coolblue enz.<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

KoopLokaal<strong>Overschie</strong>.nl blijft!<br />

Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar verder en hebben we meerdere lockdowns meegemaakt. Gelukkig zijn recent alle maatregelen<br />

versoepeld en kunnen we weer gewoon naar de w<strong>in</strong>kels toe.<br />

Maar KoopLokaal blijft.<br />

Er staan nu 27 w<strong>in</strong>kels op Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl; <strong>in</strong> de grafiek is te zien hoe de website de afgelopen maanden is bezocht. In de<br />

eerste paar maanden is veel geklikt op de bedrijfsprofielen (de donkerblauwe lijn) en dat blijft de laatste maanden redelijk stabiel.<br />

Wat opvalt is dat het systeem zo’n 500 keer per maand wordt gebruikt om een email aan een w<strong>in</strong>kelier te sturen (de grijze lijn).<br />

Verder is goed te zien dat mensen steeds vaker product <strong>in</strong>formatie (de groene lijn) opvragen – <strong>in</strong> januari en februari zelfs 2400 keer!<br />

Hoewel het systeem maar we<strong>in</strong>ig wordt gebruikt om producten te bestellen, voldoet het blijkbaar wel <strong>in</strong> een behoefte aan <strong>in</strong>formatie.<br />

Gebruikers blijken het gemakkelijk te v<strong>in</strong>den om snel contactgegevens of product <strong>in</strong>formatie te zoeken.<br />

Maak ook kennis met KoopLokaal<br />

Het motto ‘Blijf loyaal – koop lokaal’ blijft onverm<strong>in</strong>derd van kracht. Bent u een <strong>in</strong>woner van <strong>Overschie</strong> en kent u dit systeem nog<br />

niet? Kijk eens op www.kooplokaaloverschie.nl. Bent u w<strong>in</strong>kelier en doet u nog niet mee? Stap gratis <strong>in</strong> en maak uw profiel aan.<br />

Neem gerust contact op als u vragen heeft of hulp nodig– uw contactpersoon bij de OVO is Henk Alblas tel.: 06 5348 9972.<br />

34<br />

Ga eens kijken op Kooplokaal<strong>Overschie</strong>.nl en steun de lokale w<strong>in</strong>kels<br />

Kooplokaal <strong>Overschie</strong>: Clicks alle aanbieders per maand (vanaf dec 2020)<br />

2500<br />

2000<br />

aantal clikcs per maand<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

dec jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei juni juli<br />

maanden<br />

profiel telnr mail to l<strong>in</strong>ks product l<strong>in</strong>ks overig product <strong>in</strong>fo


Ben je ook zo trots op je tu<strong>in</strong>?<br />

Praat je graag over je tu<strong>in</strong>?<br />

Verborgen Tu<strong>in</strong>en is er weer op 11 & 12 juni 2022<br />

en we zoeken nog nieuwe tu<strong>in</strong>en.<br />

V<strong>in</strong>d je het leuk om andere tu<strong>in</strong>liefhebbers te ontmoeten en te laten zien hoe leuk<br />

het is om een plant- en bloemrijke tu<strong>in</strong> te hebben? Doe dan mee met Verborgen Tu<strong>in</strong>en<br />

2022! Heb je een fraaie tu<strong>in</strong>, of weet je iemand die een bijzondere tu<strong>in</strong> heeft,<br />

aarzel niet en laat het ons weten.<br />

Je tu<strong>in</strong> hoeft niet groot of perfect te zijn<br />

om mee te doen. Wel is het belangrijk dat<br />

je tu<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressant is voor bezoekers en bijvoorbeeld<br />

op een onverwachte plaats ligt.<br />

Verstopte tu<strong>in</strong>en<br />

We zijn vooral op zoek naar tu<strong>in</strong>en die verborgen<br />

liggen achter de schutt<strong>in</strong>gen en<br />

heggen van <strong>Overschie</strong>. Tu<strong>in</strong>en die normaal<br />

niet door publiek bezocht kunnen worden.<br />

En het liefst met een mooi verhaal!<br />

Help je ons aan een gevarieerd aanbod<br />

van tu<strong>in</strong>en: kle<strong>in</strong>e, grote, strakke of juist<br />

romantische tu<strong>in</strong>en, klimaatadaptieve- of<br />

rotstu<strong>in</strong>en?<br />

Doet jouw tu<strong>in</strong> mee?<br />

Laat zien hoe leuk het is om een plant- en<br />

bloemrijke tu<strong>in</strong> te hebben en ondersteun<br />

onze missie tegen de ‘versten<strong>in</strong>g’! N.B.:<br />

Als je meedoet, betekent dit dat je je tu<strong>in</strong><br />

openstelt voor bezoek op 11 en 12 juni<br />

10.30 uur tot 17.00 uur.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Mail ons voor meer <strong>in</strong>formatie: <strong>in</strong>fo@verborgentu<strong>in</strong>en.nl.<br />

Kijk ook op www.verborgentu<strong>in</strong>en.nl of<br />

volg ons op:<br />

www.facebook.com/verborgentu<strong>in</strong>enrotterdam<br />

| www.<strong>in</strong>stagram.com/verborgen_tu<strong>in</strong>en<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

35<br />

Nova geeft straat<strong>in</strong>timidatie een gezicht<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heeft al eerder aandacht gegeven<br />

aan Nova Adelerhof (17 jaar) uit <strong>Overschie</strong>. Nova voert actie<br />

om aandacht te vragen voor straat<strong>in</strong>timidatie. Op Vrouwendag,<br />

8 maart, vertoonde ze een film die straat<strong>in</strong>timidatie op<br />

een verrassende manier laat zien.<br />

Nova zet zich <strong>in</strong> tegen straat<strong>in</strong>timidatie omdat ze er zelf – helaas<br />

- negatieve ervar<strong>in</strong>gen mee heeft. Ook doet ze dit vanuit haar<br />

f<strong>in</strong>aleplaats voor de Miss World competitie. Ze zette onder andere<br />

een petitie op om straat<strong>in</strong>timidatie weer strafbaar te maken.<br />

Daders aan het woord<br />

Nova lanceerde een nieuw <strong>in</strong>itiatief op 8 maart, Internationale<br />

Vrouwendag. Voor een film vond ze een aantal ‘daders’ bereid<br />

om te vertellen over hun <strong>in</strong>timiderend gedrag richt<strong>in</strong>g vrouwen.<br />

Dit is een nieuwe en bijzondere <strong>in</strong>valshoek. Nova hoopt dat de<br />

film echt b<strong>in</strong>nenkomt bij mannen die niet (of onvoldoende) begrijpen<br />

hoe hun gedrag overkomt bij vrouwen.<br />

De film is te bekijken via Instagram: @novacheyen_ en @voeljijjeveilig<br />

Foto: Pepijn van Erp


Tra<strong>in</strong>en bij de leuke loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

Beg<strong>in</strong>ner L<strong>in</strong>da: ‘Ik raad het iedereen aan!’<br />

L<strong>in</strong>da na afloop van de cursus van 6 weken:<br />

‘Ik zag het bericht op Facebook voorbij komen. Dit was precies<br />

het zetje dat ik nodig had! Ik heb al vaker geprobeerd om te<br />

gaan hardlopen, maar dat lukte steeds niet zonder blessures.<br />

Bovendien had ik net met vriend<strong>in</strong>nen afgesproken om te gaan<br />

tra<strong>in</strong>en voor de kwart marathon, dus kwam de loopgroep precies<br />

op het juiste moment op mijn pad.<br />

Het was ook leuk dat er een voed<strong>in</strong>gsdeskundige aanwezig was,<br />

want het is altijd fijn om goede tips te krijgen over voed<strong>in</strong>g. Mijn<br />

doelstell<strong>in</strong>g is de 10 km hardlopen, en ik zit nu al op 5! De groep<br />

is heel gezellig en iedereen is even enthousiast en gemotiveerd.<br />

Het is heel laagdrempelig om aan te sluiten. Ik kan het iedereen<br />

die wat fitter wil worden aanraden om mee te doen!’<br />

BMI bij aanvang van de cursus en bij de laatste tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. Zo ziet<br />

iedereen die wil afvallen zijn of haar vooruitgang. <strong>Natuurlijk</strong> geven<br />

El<strong>in</strong>a en Demi ook nuttige voed<strong>in</strong>gsadviezen.<br />

Het voorkomen van blessures is ook iets dat bij de loopgroep<br />

voorop staat. Dat doe je door de zwaarte van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g langzaam<br />

op te voeren, <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met een goede looptechniek<br />

en spierversterkende oefen<strong>in</strong>gen.<br />

Doe je ook mee?<br />

Nu er beter weer aankomt, heb jij misschien ook z<strong>in</strong> om meer<br />

te gaan bewegen. Voor de kosten hoef je het niet te laten, want<br />

je betaalt maar € 1,00 per keer. Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op FB<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong> of mail naar aad.vandijk@zonnet.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

36<br />

Kwart Marathon<br />

L<strong>in</strong>da deed trouw tweemaal per week mee, net als de andere<br />

beg<strong>in</strong>ners. R<strong>in</strong>us bijvoorbeeld, die <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

over de cursus had gelezen. R<strong>in</strong>us had altijd hardgelopen, maar<br />

was door pijnlijke kuiten gestopt. Hij vond de estafettewedstrijd<br />

een spannende onderbrek<strong>in</strong>g tijdens een van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen. En<br />

Franka v<strong>in</strong>dt het erg leuk om <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>e groep te tra<strong>in</strong>en. Zij<br />

woont s<strong>in</strong>ds september <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en v<strong>in</strong>dt het leuk dat ze<br />

hier zoveel meer contact met de mensen heeft.<br />

Alle beg<strong>in</strong>ners hebben zich trouwens opgegeven voor de Kwart<br />

Marathon <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Blessures voorkomen<br />

L<strong>in</strong>da noemde al de voed<strong>in</strong>gsdeskundige. Die heeft een belangrijke<br />

rol voor beg<strong>in</strong>ners. El<strong>in</strong>a Blommers en Demi Man meten de<br />

Foto: Demi Man<br />

Inzamel<strong>in</strong>gsactie voor Oekraïne<br />

Op vrijdag 4 maart was er een grote <strong>in</strong>zamel<strong>in</strong>gsactie voor Oekraïne <strong>in</strong> de Grote Kerk. Van 10 tot 4 uur liepen mensen<br />

af en aan. Ze brachten spullen, bespraken met elkaar de situatie <strong>in</strong> Oekraïne en konden een kaarsje branden. Conny<br />

Castele<strong>in</strong> had allerlei Oekraïense hapjes gemaakt zoals Borsjsj (bietensoep), Pampushky (donuts), Nalysnyky (gevulde<br />

flensjes) en Pirizhky (broodjes gevuld met zuurkool).<br />

De hele dag door kwamen mensen spullen afgeven. Veel mensen<br />

hadden met een boodschappenlijstje <strong>in</strong> de hand spullen<br />

gekocht: luiers, verbandmiddelen, maandverband, volle batterijen,<br />

hechtmateriaal, zaklampen, kaarsen, pleisters, zeep, <strong>in</strong>cont<strong>in</strong>entiemateriaal,<br />

pijnstillers, <strong>in</strong>fuusspullen. Er g<strong>in</strong>gen geruchten<br />

rond dat er <strong>in</strong> heel <strong>Overschie</strong> geen paracetamol meer<br />

te krijgen was…<br />

Vrijwilligers pakten alles <strong>in</strong> 120 (!) grote dozen. Een aantal bezoekers<br />

kwam kled<strong>in</strong>g brengen. Hen is gevraagd deze thuis te<br />

bewaren voor Sam’s kled<strong>in</strong>gactie op 9 april (zie elders <strong>in</strong> het<br />

magaz<strong>in</strong>e).


Inzamel<strong>in</strong>g Voedselbank: doe mee!<br />

Op vrijdag 8 april van 13.00-16.00 uur en zaterdag 9 april van 10.00-13.00 uur is er een <strong>in</strong>zamel<strong>in</strong>g voor de Voedselbank.<br />

De Pioniersgroep (Grote Kerk en Bethelkerk) zorgt hiervoor.<br />

Steeds meer mensen hebben de Voedselbank nodig. Maar tegelijk<br />

heeft de Voedselbank m<strong>in</strong>der spullen. Dat betekent dat de<br />

Voedselbank extra hulp nodig heeft.<br />

Dit is nodig:<br />

(zonnebloem)olie, potten en blikken soep en groenten, pasta,<br />

rijst, sauzen, koffie, thee, toiletartikelen, was- en schoonmaakmiddel,<br />

verpakte ontbijtproducten.<br />

Pameijer, Hoornweg 21<br />

Het is ontzettend fijn als jij ook meehelpt! Je kunt spullen afgeven<br />

bij Sticht<strong>in</strong>g Pameijer, Hoornweg 21.<br />

NL Doet actie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op 11 en 12 maart was er weer NL<br />

Doet. In <strong>Overschie</strong> was er een geweldig<br />

mooie activiteit van Scout<strong>in</strong>g JCJ van<br />

Speyk. De scouts hebben hard gewerkt<br />

om de stormschade bij het Passercollege<br />

op te ruimen.<br />

Het gebouwtje <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van de school<br />

was zwaar beschadigd door de storm.<br />

NL Doet was een grote hulp bij het herstel!<br />

De scouts komen elke zaterdagmiddag<br />

bij elkaar en zijn een geweldig leuke club.<br />

Op en bij het water natuurlijk, maar zoals<br />

je op de foto’s ziet: het zijn ook geweldige<br />

landrotten!<br />

Wil je meer weten over scout<strong>in</strong>g JCJ van<br />

Speyk? Even surfen naar www.jcjvanspeyk.nl<br />

en je leest er alles over. Je bent<br />

méér dan welkom om mee te doen. Kijk<br />

ook bij de rubriek Vrijwilligers – daar vertelt<br />

Fred Mast over zijn vrijwilligerswerk<br />

bij de scout<strong>in</strong>g.<br />

Drukke herstelwerkzaamheden van de stormschade<br />

Foto: René Mast<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

37<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie voor schoolk<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Oeganda<br />

Ieder voorjaar en najaar organiseert<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie speciale actiedagen<br />

<strong>in</strong> het hele land. Zo halen ze extra<br />

veel kled<strong>in</strong>g op voor het goede doel.<br />

Dit voorjaar is de actie voor schoolk<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> Oeganda en hun ouders. Zodat<br />

zij terug naar school kunnen wanneer<br />

corona voorbij is.<br />

Actiedag <strong>in</strong> Rotterdam – zaterdag 9 april<br />

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie<br />

verzamelen het hele jaar door<br />

kled<strong>in</strong>g en schoenen voor het goede<br />

doel. Zij doen dit aan huis of bij een bedrijf,<br />

school of kerk.<br />

Op zaterdag 9 april kunt u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

kled<strong>in</strong>g en schoenen <strong>in</strong>leveren: spullen<br />

die u niet meer draagt, maar waar u iemand<br />

anders blij mee kunt maken. Let<br />

op: kapotte en vuile kled<strong>in</strong>g, speelgoed<br />

en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden<br />

kunt u helaas niet <strong>in</strong>leveren.<br />

Lever uw kled<strong>in</strong>g en schoenen <strong>in</strong> op<br />

9 april tussen 10 en 12 uur:<br />

Flat Abtshove aan de Ameidestraat<br />

De Grote Kerk aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

95<br />

Uw steun is onbetaalbaar<br />

Deze actie geeft k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Oeganda iets<br />

onbetaalbaars: als zij naar school kunnen<br />

gaan, maken zij kans te ontsnappen aan<br />

de armoede. Dan kunnen ze een betere<br />

toekomst voor zichzelf maken!<br />

En dat dankzij uw kled<strong>in</strong>g en schoenen!<br />

Zo kan Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie wel €75.000,-<br />

verdienen. Met dat geld zorgen Sam’s<br />

Kled<strong>in</strong>gactie en Cordaid ervoor dat de<br />

k<strong>in</strong>deren weer naar school kunnen. Want<br />

<strong>in</strong> Oeganda gaan veel k<strong>in</strong>deren niet<br />

(meer) naar school. Of ze kunnen na Covid-19<br />

niet meer terug naar school. Maar<br />

hoe meer k<strong>in</strong>deren naar school gaan, hoe<br />

meer k<strong>in</strong>deren kans hebben op betaald<br />

werk, en hoe beter hun toekomst kan zijn.<br />

En dat geven zij ook weer door aan hun<br />

k<strong>in</strong>deren.<br />

We hopen samen met u de k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong><br />

Oeganda een duwtje <strong>in</strong> de rug te geven:<br />

terug naar school!


April<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

Vrijdag 8 april 18.30 uur<br />

Een nieuw platform voor talenten en muzikanten<br />

uit <strong>Overschie</strong>. Maandelijks <strong>in</strong> de Lugt om te<br />

werken aan skills, <strong>in</strong>teractie met publiek en<br />

natuurlijk ook te genieten van live muziek!<br />

Gratis toegang.<br />

Onder de grond<br />

Zondag 10 april 15.00 uur<br />

Heb je je wel eens afgevraagd waar je uitkomt<br />

als je een gat graaft naar de andere kant van de<br />

wereld? Een mooie muzikale voorstell<strong>in</strong>g van<br />

Theatergroep Wie Walvis. Kaartjes € 7,50<br />

C<strong>in</strong>eschie: The Kite Runner<br />

Vrijdag 15 april 20.30 uur<br />

Twee beste vrienden groeien samen op <strong>in</strong><br />

Afghanistan. Wanneer er iets vreselijks gebeurt<br />

verraadt Amir zijn vriend. Naar het boek ‘De<br />

Vliegeraar’ van Khaled Hosse<strong>in</strong>i.<br />

Kaartjes € 5,00<br />

Ovie Beats<br />

Vrijdag 22 april 19.00 uur<br />

1e producer workshop <strong>in</strong> een serie van 4, met<br />

KIIRO & Fabio Andres. Deelname is gratis na<br />

aanmelden via alw<strong>in</strong>.vrede@gmail.com<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


Foto’s: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Deze keer gaan we voor deze rubriek<br />

weer naar een straat <strong>in</strong> Park 16Hoven: de<br />

T<strong>in</strong>bergenlaan. Net als een aantal andere<br />

straten hier, past ook deze naam bij het<br />

wijkthema ‘Wetenschappelijke pioniers’.<br />

De T<strong>in</strong>bergenlaan is vernoemd naar Jan<br />

T<strong>in</strong>bergenlaan<br />

T<strong>in</strong>bergen (1903-1994). Hij wordt gezien<br />

als de grondlegger van de econometrie.<br />

In 1969 kreeg hij de Nobelprijs voor economie.<br />

Het is lastig om met foto’s te laten zien<br />

hoe het er op de plaats van straten <strong>in</strong> Park<br />

16Hoven vroeger uitzag. Deze foto’s zijn<br />

er gewoon niet. Daarom een paar foto’s<br />

van de huidige situatie van deze straat,<br />

met als belangrijkste gebouw de basisschool<br />

Park 16Hoven.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

39<br />

Evenementenkalender maart - april<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag & zondag Expositie Beelden Buitenplaats De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

maandag 4 april Lez<strong>in</strong>g Mantelzorger Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 19.30 - 21.30 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 5 april Bewegen 50+ Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 11.30 uur vrij<br />

elke d<strong>in</strong>sdag Zumba voor vrouwen Coolibri Dance - Zestienhovensekade 176a 09.30 - 10.30 uur vrij<br />

woensdag 6 april Mantelzorg ontmoet<strong>in</strong>g Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 13.00 - 15.00 uur vrij<br />

vrijdag 8 april Inzamel<strong>in</strong>g Voedselbank Pameijer - Hoornweg 21 13.00 - 16.00 uur vrij<br />

vrijdag 8 april Urban <strong>Overschie</strong> Theater In de Lugt - De Lugt 17 18.30 uur vrij<br />

zaterdag 9 april Inzamel<strong>in</strong>g Voedselbank Pameijer - Hoornweg 22 13.00 - 16.00 uur vrij<br />

zaterdag 9 april<br />

Sam's Kled<strong>in</strong>gactie<br />

Flat Abtshove - Ameidestraat + Grote Kerk -<br />

Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 - 12.00 uur vrij<br />

zaterdag 9 april Vaartocht Van Nelle Delft € 57,50 p.p. zie natuurlijknicole.com<br />

zondag 10 april Onder de grond Theater In de Lugt - De Lugt 17 15.00 uur € 7,50<br />

zondag 10 april Matthäus Passion Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur € 20,00<br />

vrijdag 15 april C<strong>in</strong>eschie: The Kite Runner Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

zondag 17 april Vaartocht De Tempel Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 diverse afvaarten vrij<br />

maandag 18 april Vaartocht De Tempel Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 96 diverse afvaarten vrij<br />

woensdag 20 april Workshop Landen <strong>in</strong> je lijf Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 13.00 - 5.00 uur vrij<br />

<strong>in</strong>schrijven via <strong>in</strong>fo@<br />

museumoudoverschie.nl<br />

<strong>in</strong>schrijven via <strong>in</strong>fo@<br />

museumoudoverschie.nl<br />

vrijdag 22 april Ovie Beats Theater In de Lugt - De Lugt 17 19.00 uur vrij aanmeld<strong>in</strong>g verplicht<br />

woensdag 27 april Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong> diverse locaties - zie programma op pag<strong>in</strong>a 19 vanaf 9.00 uur vrij<br />

zaterdag 30 april Vaartocht Van Nelle Delft € 57,50 p.p. zie natuurlijknicole.com


with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

We kunnen weer varen!<br />

Vaartocht van Delft naar Van Nelle<br />

Ervaar deze bijzondere vaartocht over de historische Trekvaart, de Schie, varend van Delft naar Delfshaven. Op zaterdag<br />

9 april, zaterdag 30 april (Pelgrimvadersvaart), zondag 22 mei en 5 juni zijn er speciale dagtochten over de Trekvaart de<br />

Schie van 10.30 uur – 16.30 uur. M<strong>in</strong>imaal 10 personen/ maximaal 35 personen.<br />

Deze vaart start bij station Delft en gaat<br />

over de trekvaart door de polders en<br />

langs oude landgoederen. Het is een<br />

tocht vol verhalen, zoals het verhaal<br />

van de Pelgrimvaders die ruim 400<br />

jaar geleden van Leiden via Delft naar<br />

Delfshaven voeren.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong> en Van Nelle<br />

Onderweg stopt de boot bij Museum Oud<br />

<strong>Overschie</strong> voor koffie en een bezichtig<strong>in</strong>g.<br />

Daarna gaat de tocht verder naar<br />

het hoogtepunt van de vaart:<br />

werelderfgoed Van Nellefabriek. Hèt<br />

monument van licht, lucht en ruimte en<br />

het nieuwe bouwen. Hier krijgt u een<br />

speciale rondleid<strong>in</strong>g.<br />

Historisch Delfshaven<br />

Op 9 april, 22 mei en 5 juni vaart de boot<br />

ook door historisch Delfshaven langs de<br />

highlights die aan het laatste bezoek van<br />

de Pelgrimvaders her<strong>in</strong>neren. Dit jaar<br />

is het 402 jaar geleden dat deze groep<br />

vanuit Delfshaven vertrok op hun tocht<br />

naar de nieuwe wereld: Amerika.<br />

Na alle <strong>in</strong>drukken en verhalen varen we<br />

over de Trekvaart weer terug naar Delft.<br />

Pelgrimvadersvaart<br />

Op 30 april, 23 juli en 6 augustus staat<br />

Delfshaven nog meer op de agenda. Dan<br />

is er een speciale Pelgrimvadersvaart<br />

<strong>in</strong>clusief bezoek Delfshaven voor koffie<br />

en een rondwandel<strong>in</strong>g door historisch<br />

Delfshaven. Vervolgens varen we dan naar<br />

de Van Nelle voor de rondleid<strong>in</strong>g hier.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Vaarprogramma van april t/m oktober, zie<br />

natuurlijknicole.com.<br />

Kosten: € 57,50 pp<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen, kijk<br />

hier: natuurlijknicole.com<br />

Contact: natuurlijknicole@gmail.com<br />

of bel 06 26668727


Project Rembrandt: schilderstimulans onder hoge druk<br />

Portret van Matthieu Maas, deelnemer Project Rembrandt<br />

Anne Bos<br />

Wie van schilderen of schilderkunst houdt, kent vast Project Rembrandt. Dit tv-programma is een afvalrace en snelkookpan<br />

<strong>in</strong>een voor getalenteerde amateurschilders. De <strong>Overschie</strong>se Matthieu Maas was dit seizoen een van de deelnemers.<br />

Hij schopte het tot de halve f<strong>in</strong>ale en kijkt met enorm veel plezier terug. Kunnen we zijn werk b<strong>in</strong>nenkort <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

bekijken? Wie weet!<br />

De eerste twee seizoenen keek hij op de bank. ‘Lekker schilderen’,<br />

dacht Matthieu, ‘dat wil ik ook wel.’ Met zijn aanmeld<strong>in</strong>g begon<br />

een spannend avontuur. ‘Het ziet er zo relaxed uit, maar het<br />

was heel spannend,’ blikt hij terug, ‘met veel tijdsdruk en keihard<br />

werken. Bovendien gaat het niet alleen om het schilderen; De<br />

camera’s zijn er ook, en mensen die steeds vragen hoe het gaat.’<br />

Les van Harry<br />

Matthieu is architect en werkt bij Mars <strong>in</strong>terieurarchitecten<br />

(hij werkte bijvoorbeeld mee aan de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van het<br />

Schielandhuis <strong>in</strong> Rotterdam vier jaar geleden). Zijn studie aan<br />

de TU Delft bracht Matthieu naar Rotterdam. Na wat Rotterdamse<br />

omzwerv<strong>in</strong>gen kwamen hij en zijn gez<strong>in</strong> zes jaar geleden <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wonen. Matthieu: ‘Ik kende <strong>Overschie</strong> al doordat ik<br />

er op de fiets naar de TU doorheen reed. “Leuk dorpje”, dacht ik<br />

toen. We wonen hier heel fijn en hebben al veel mensen leren<br />

kennen.’<br />

Even googelen leverde Matthieu ook een schilderdocent <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> op: Harry van der Woerd. ‘Ik had 20 jaar bijna niets<br />

met schilderen gedaan’, zegt Matthieu, ‘maar het verlangen<br />

bleef. S<strong>in</strong>ds vier jaar heb ik elke d<strong>in</strong>sdagavond les. Harry geeft<br />

fijn les, en ik heb veel aan zijn aanwijz<strong>in</strong>gen, ook al zijn het maar<br />

twee uurtjes per week. Ik denk er de hele week over na en dan<br />

moet ik knallen tijdens de les. Misschien is dat best een goede<br />

voorbereid<strong>in</strong>g geweest op project Rembrandt.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41<br />

Intensief<br />

De kandidaten hebben een heel traject achter de rug voordat<br />

wij ze op tv zien. ‘Wanneer je je aanmeldt, stuur je foto’s mee<br />

van twee werken’, legt Matthieu uit. ‘Dit jaar waren er 1400 aanmeld<strong>in</strong>gen.<br />

Na de eerste selectie bleven er een paar honderd<br />

over. Na een <strong>in</strong>houdelijke selectie blijven er dan 55 kandidaten<br />

over, die weer op gesprek gaan.’<br />

Vervolgens mogen dertig kandidaten meedoen aan de eerste<br />

opname. Na die eerste dag zijn er nog tien deelnemers. ‘Het is<br />

ontzettend <strong>in</strong>tensief’, aldus Matthieu. ‘Opnamendagen duren<br />

zo’n tien uur. Ze Interviewen je ‘s ochtends en ‘s avonds, en tussendoor<br />

komen ze ook meerdere keren langs. Je bent heel veel<br />

aan het praten, veel meer dan je uite<strong>in</strong>delijk op tv ziet.’<br />

Fijne sfeer<br />

Project Rembrandt is ook ongelooflijk leerzaam, vertelt Matthieu:<br />

‘Je doet veel nieuwe <strong>in</strong>zichten op. Over kleuren, compositie,<br />

structuren, licht-donker. Dat moet de komende jaren<br />

allemaal landen en er uit gaan komen. Misschien heb ik wel het<br />

meeste geleerd van de sfeer en de andere kandidaten. De sfeer<br />

was echt heel goed. Iedereen geeft elkaar tips en praat met elkaar<br />

over het werk en de keuzes die ze maken. Dat is erg leuk. En<br />

leerzaam!’<br />

Expositie?<br />

‘Schilderen is zo’n leuke hobby!’, v<strong>in</strong>dt Matthieu. ‘Er zit zo veel <strong>in</strong>.<br />

Bij Harry heb ik vier jaar lang op mijn gemak geschilderd en geëxperimenteerd.<br />

Het project maakt alles <strong>in</strong>eens openbaar. Dat<br />

is een stimulans om mijn werk niet meer weg te stoppen. Ik wil<br />

het schilderen ook echt gaan uitbreiden. Tot nu toe schilderde ik<br />

eigenlijk alleen landschappen en <strong>in</strong>terieurs. Nu wil ik ook meer<br />

mensen gaan schilderen, bijvoorbeeld.’<br />

En komt er ook een expositie? ‘Ja, misschien wel.’<br />

Matthieus werk zien? Kijk op: matthieumaas.nl en <strong>in</strong>stagram.


Pr<strong>in</strong>cipieel pragmatisme<br />

Klokgelui<br />

42<br />

Sommige mensen hebben de gave om<br />

soepel <strong>in</strong> te spelen op onverwachte<br />

situaties en v<strong>in</strong>den op een pragmatische<br />

manier hun weg door het leven.<br />

Dat lijkt op het overboord gooien van<br />

pr<strong>in</strong>cipes en het meewaaien met alle<br />

w<strong>in</strong>den, maar kan een heel verstandige<br />

levenshoud<strong>in</strong>g zijn. Het Bijbelse<br />

relaas over de Aramese legerleider<br />

Naäman werpt daar licht op.<br />

Naäman is een belangrijk man met rechtstreekse<br />

toegang tot de kon<strong>in</strong>g van Aram,<br />

die bijzonder over Naäman te spreken<br />

is. Naäman is zich zeer bewust van zijn<br />

hoge positie. Hij lijdt aan een huidziekte<br />

en heeft zich voor genez<strong>in</strong>g laten verwijzen<br />

naar de Israëlitische profeet Elisa.<br />

Bij het huis van de profeet aangekomen,<br />

wacht Naäman echter geen ontvangst<br />

zoals hij passend zou v<strong>in</strong>den bij zijn hoge<br />

status. Hij wordt niet uitgenodigd om<br />

b<strong>in</strong>nen te komen; er komt slechts een<br />

boodschapper van Elisa naar Naäman<br />

toe met de mededel<strong>in</strong>g: neem zevenmaal<br />

een bad <strong>in</strong> de rivier de Jordaan. Naäman<br />

voelt zich niet serieus genomen. Daarbij<br />

v<strong>in</strong>dt hij het onz<strong>in</strong> om zich <strong>in</strong> de Jordaan<br />

te gaan baden, terwijl zijn thuisland ook<br />

rivieren heeft waar<strong>in</strong> hij dat had kunnen<br />

doen. Deze verneder<strong>in</strong>g wordt Naäman<br />

te veel en hij wil direct huiswaarts gaan.<br />

Hij houdt liever zijn pr<strong>in</strong>cipes hoog, dan<br />

op een vernederende manier genezen te<br />

worden. Zijn reisgenoten hebben echter<br />

een pragmatischer houd<strong>in</strong>g en weten<br />

Naäman ervan te overtuigen zijn trots<br />

<strong>in</strong> te slikken en de Jordaan <strong>in</strong> te gaan. Hij<br />

wordt daardoor genezen en gaat gezond<br />

en wel naar huis.<br />

Pragmatiek w<strong>in</strong>t het <strong>in</strong> deze geschiedenis<br />

van pr<strong>in</strong>cipe. Leven vanuit bepaalde<br />

pr<strong>in</strong>cipes is goed. Bijbelse pr<strong>in</strong>cipes als<br />

naastenliefde staan aan de basis van een<br />

goed leven. Pr<strong>in</strong>cipes hebben echter als<br />

valkuil dat ze een eigen leven kunnen<br />

gaan leiden en een klem op ons leven<br />

kunnen zetten. Dat wil niet zeggen dat<br />

het pr<strong>in</strong>cipe fout is, maar <strong>in</strong> de praktijk<br />

wordt het een ijzeren wet. Het pr<strong>in</strong>cipe<br />

van statusbewustzijn had Naäman <strong>in</strong> een<br />

houdgreep gekregen en hem er bijna toe<br />

gebracht een simpele weg naar genez<strong>in</strong>g<br />

af te wijzen. In het christelijk handelen is<br />

het dan ook belangrijk om een gezonde<br />

dosis pragmatisme toe te laten. Met Bijbelse<br />

pr<strong>in</strong>cipes als uitgangspunt wordt<br />

op een creatieve manier gezocht naar<br />

de pragmatiek die bij een specifieke tijd<br />

of situatie past. Het christelijk geloof is<br />

pr<strong>in</strong>cipieel pragmatisme: <strong>in</strong> een levende<br />

relatie met God en met een open houd<strong>in</strong>g<br />

naar wat er gebeurt <strong>in</strong> de wereld de juiste<br />

balans v<strong>in</strong>den tussen pr<strong>in</strong>cipe en pragmatiek.<br />

Jan Smit<br />

Bestuurlijk diaken<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)<br />

- Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>i-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 3 april Kerkdienst - ds. W. Koerselman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. H. van den Hende Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 3 april Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 april Samenkomst Kerk aan Huis - spreker A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 10 april Kerkdienst - ds. N. van Voornveld PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 april Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 10 april Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

donderdag 14 april Witte Donderdag, kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 19.30 uur vrij<br />

vrijdag 15 april Goede Vrijdag, kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 19.30 uur vrij<br />

vrijdag 15 april Goede Vrijdag, kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 19.30 uur vrij<br />

zaterdag 16 april Stille zaterdag PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 22.00 uur vrij<br />

zondag 17 april Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. H. van den Hende Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 17 april Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 april Samenkomst Kerk aan Huis - spreker R. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 24 april Kerkdienst - ds. A.P. Davelaar PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 april Kerkdienst - ds. P.A. Strat<strong>in</strong>g Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Fred Mast – Scout<strong>in</strong>g Van Speijk<br />

Fred groeide op bij de Abtsweg en g<strong>in</strong>g<br />

als twaalfjarige samen met zijn tweel<strong>in</strong>gbroer<br />

bij de scout<strong>in</strong>g (zeeverkenners).<br />

Dertig jaar later zijn de broers<br />

de drijvende kracht van de verenig<strong>in</strong>g.<br />

Fred zegt het kort en krachtig: ‘Als je A<br />

zegt, moet je ook B zeggen.’<br />

‘Vrijwilligerswerk wordt steeds complexer met regels en subsidieaanvragen’,<br />

vertelt Fred. ‘Bij Van Speijk zorgen mijn broer en<br />

ik daarvoor, maar we zijn er ook elke zaterdag bij.’<br />

Zaterdag is de vaste activiteitendag van Van Speijk, met een mix<br />

van padv<strong>in</strong>derij en activiteiten op het water. De scouts doen<br />

ook veel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bijvoorbeeld pannenkoeken bakken<br />

voor ouderen op Kon<strong>in</strong>gsdag. Fred: ‘Als ze ons vragen, zeggen<br />

we altijd ja!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Berkel en Rodenrijs.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het water rond <strong>Overschie</strong>, bijvoorbeeld achter de Grote Kerk<br />

en bij het eiland.<br />

Abdelmajid El Allouchi – vrijwilliger<br />

Al Hoeda<br />

Hij is dan wel niet geboren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

maar wel getogen. Abdelmajid woont<br />

s<strong>in</strong>ds 1981 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In het dagelijks<br />

leven werkt hij als contractmanager<br />

aan grote <strong>in</strong>frastructurele projecten.<br />

Abdelmajid: ‘Ik zorg voor contracten<br />

met onderaannemers en regel daarvoor<br />

de voorwaarden, scope, plann<strong>in</strong>g en f<strong>in</strong>anciële zaken.’<br />

In 2012 g<strong>in</strong>g Abdelmajid sticht<strong>in</strong>g Al Hoeda helpen met de f<strong>in</strong>anciën.<br />

Nu is hij lid van de raad van toezicht en houdt hij toezicht<br />

op het dagelijkse beleid van de sticht<strong>in</strong>g. ‘Daarnaast ben ik zo’n<br />

een tot twee keer per week bij Al Hoeda om mensen te helpen,’<br />

vertelt Abdelmajid. ‘Bijvoorbeeld als iemand een bezwaarschrift<br />

wil <strong>in</strong>dienen, een sollicitatiebrief schrijven, of als iemand moeite<br />

heeft <strong>in</strong>formatie van de overheid te v<strong>in</strong>den op <strong>in</strong>ternet. ‘<br />

In welke straat/ buurt woon je?<br />

In de Hoogmadestraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Bij Al Hoeda, omdat hier mensen komen met veel verschillende<br />

nationaliteiten.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

43<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De historie van <strong>Overschie</strong>. En dat er veel actieve verenig<strong>in</strong>gen<br />

zijn die goed gestimuleerd worden.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat er meer wordt gedaan met de waterkant van<br />

<strong>Overschie</strong>, met aanlegplaatsen bijvoorbeeld. Het is er zo mooi<br />

maar er gebeurt nu zo we<strong>in</strong>ig.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Op een gegeven moment heb je je ergens aan verbonden en doe<br />

je dat. Het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend, v<strong>in</strong>d ik.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

De schipper overleed toen we 18 waren. Toen zijn mijn broer<br />

en ik opgestaan om het werk over te nemen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Mensen helpen zich te ontwikkelen en <strong>in</strong> een groep zien groeien.<br />

En dat mensen gewoon met elkaar plezier maken.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Hoe respectvol mensen met elkaar omgaan en de betrokkenheid<br />

van <strong>in</strong>stanties,<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Meer betaalbare won<strong>in</strong>gen voor starters en ouderen. De won<strong>in</strong>gen<br />

die nu gebouwd worden zijn onbetaalbaar voor hen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Waarom zijn we op aarde? Ik v<strong>in</strong>d dat je elkaar gewoon moet<br />

helpen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben begonnen met het bestuur te ondersteunen met de f<strong>in</strong>anciën.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De voldoen<strong>in</strong>g dat je mensen hebt geholpen.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!