30.03.2022 Views

VvE Magazine 2021 - #4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOORWOORD

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 3

“Alles actueel

en altijd

inzichtelijk. Dat is

waar het voor

mij om draait.”

Twinq maakt tijd voor leuke dingen.

Als eigenaar van een appartement ben je lid van een Vereniging van Eigenaren.

Het beheren van een VvE brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en

als eigenaar wil je er natuurlijk van verzekerd zijn dat alles goed geregeld is. Daarom

adviseert Twinq om de VvE te laten ontzorgen door een beroepsmatige beheerder.

Als bestuurslid en/of eigenaar kun je eenvoudig en overzichtelijk de beheerder volgen

in Twinq. Hierdoor houd je zelf meer tijd over voor de leuke dingen in het leven.

VvE Software & Vastgoed Software

www.twinq.nl

F.G.M. Schuurs

voorzitter VvE Belang

DE WAAN

VAN DE DAG

Het kan raar lopen in politiek Den Haag.

Dat de waan van de dag regeert, zien we

niet alleen bij de formatie waar persoonlijke

en partijpolitieke belangen kennelijk

zwaarder wegen dan het landsbelang;

we zien het ook als er besluiten worden

genomen die voor de betrokkenen heel

vérgaand zijn.

Soms pakt dat gunstig uit. Zo meldde demissionair minister Kajsa Ollongren van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 15 oktober jl. dat ze 150 miljoen euro

extra beschikbaar stelt voor de isolatie van woningen; bovenop de gelden die al

aangekondigd waren op Prinsjesdag. Goed nieuws natuurlijk, maar je vraagt je toch af

wat er de afgelopen 15 jaar met al dat lobbywerk van VvE Belang is gebeurd. Want zo

lang doen wij al ons uiterste best om het belang van isolatie onder de aandacht van de

beleidsmakers te brengen. Al die jaren leken we een roepende in de woestijn. Nu de

gasprijzen exorbitant gestegen zijn, heeft de minister opeens wél belangstelling voor

de isolatie van woningen. En ze heeft er zelfs geld voor over!

Tot zover het goede nieuws. Want de waan van de dag strekt zich nu ook uit tot

het appartementsrecht. Om precies te zijn: tot dat deel waar sprake is van het

eigendomsrecht en de besluitvorming door de algemene ledenvergadering. Tot voor

kort was het eigendomsrecht heilig. Net als de regels voor besluitvorming binnen de

VvE. Onze pleidooien voor modernisering van het appartementsrecht vonden geen

vruchtbare bodem. Het eigendomsrecht zou daardoor in groot gevaar komen en

dat mocht absoluut niet. Ook aan het quorum en de gekwalificeerde meerderheid,

bijvoorbeeld voor besluiten om te verduurzamen, viel niet te tornen.

En wat zien we in de Wet notificatieregeling laadpunten voor VvE’s? Het hele

eigendomsrecht wordt opeens aan de kant geschoven: een eigenaar kan - onder

voorwaarden - gewoon een opstalrecht vestigen op een gemeenschappelijk gedeelte.

En de besluitvorming? Heel simpel: die is er niet! De ALV heeft er niets meer over

te zeggen. Vanwaar die Haagse ommezwaai? Gewoon doordat er nu eenmaal een

besluit ligt dat er in 2030 in Nederland 1,2 miljoen laadpalen moeten zijn. Daar moet

kennelijk alles voor wijken.

Waar de overheid de mogelijkheid had om de besluitvorming binnen de VvE te

moderniseren, gooit ze nu een belangrijk deel van het appartementsrecht in de

vuilnisbak. Waar de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht NL een gefundeerd

voorstel deed voor de introductie van een Algemene Maatregel van Bestuur, pikt

de minister daar een piepklein onderdeel uit. Met grote gevolgen voor de VvEbestuurders.

Incidentenpolitiek is het en niets anders. Het Haagse beleid wordt bepaald door de

waan van de dag. Dat is uitermate teleurstellend, want regeren is vooruitzien!!

INHOUD #4-2021

4 ‘Van Belang’

Kees Oomen over meer of minder

appartementen

8 De Week van de VvE en de

informatiebijeenkomsten

46 Drijvende woonwijk Schoonschip

BIJZONDERE APPARTEMENTEN

14 Het Sint Elisabeths Gasthuis in Arnhem

JURIDISCH

28 Het inzagerecht nader bekeken

30 Regels voor langdurige verbouwingen

33 Van de rechter: Wijziging van de

splitsingsakte

COLUMNS

7 Haagse krokodillentranen om het

dure gas

door Syp Wynia

35 Zonnepanelen en het opstalrecht

door mr. I. de Jong

59 Het belang van regelmatige taxatie

door Jaap Hendriksen RT

73 De markt heeft een VvE-fobie

door Sven Ringelberg

BIJZONDERE ORGANISATIE

20 Stichting Warmtenetwerk

VERZEKERINGEN

38 Centraal Beheer: brand en de gevolgen

BOUWKUNDIG

40 Schilderwerk: goedkoop is duurkoop

42 Mogelijke concepten laadinfrastructuur

46 Drijvende woonwijk in Amsterdam

48 De Gasketelwet

55 Vraag het aan Liftinstituut

60 Subsidies voor woonhuis-monumenten

62 Notificatieregeling laadpunten VvE’s

68 Instortende balkons

ENERGIEBESPAREN

70 SAH voor gemengde VvE’s

74 Het VvE Transitiecentrum Brabant

76 VvE Kerckebosch verduurzaamt het

gebouw – deel 1

EN VERDER

22 Het zijn toch je buren: de laadpaal

83 Het VvE Netwerk Rotterdam

85 Veelgestelde juridische vragen

88 Dienstenpagina

89 Evenementenagenda en colofon

90 Nieuwsflitsen


VAN BELANG

4 VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 5

IN DEZE RUBRIEK BEHANDELT VVE BELANG-DIRECTEUR

KEES OOMEN KWESTIES IN HET DOMEIN VAN DE VVE.

ONDERWERPEN DIE HIJ BESPREEKT MET DE OVERHEID,

BELANGENBEHARTIGERS OF MARKTPARTIJEN. DEZE

KEER: DE WONINGBOUWPLANNEN VAN DE OVERHEID.

Wat willen we:

meer of minder

appartementen?

Er zijn tal van redenen om te kiezen voor een appartement

Bij de woningbouwplannen van de overheid ligt de nadruk veel te veel op de bouw van appartementen in

stedelijke gebieden. Dat is onhandig, want wie wonen er nu helemaal in appartementen? Jongeren die niet

genoeg geld hebben voor een eengezinswoning én ouderen die met het legenest-syndroom kampen.

Dus moeten we niet zo zwaar inzetten op de bouw van appartementen. Er moeten eengezinswoningen

komen, liefst in ‘het groen’. Daar is ruimte en is bouwen relatief voordelig. Tenminste: als we het rapport

‘De kwalitatieve woningvraag in 2030’ van het Economisch Instituut voor de Bouw mogen geloven.

Gewoonlijk heb ik best een hoge

pet op van het EIB. Ik acht directeur

Taco van Hoek een serieus man en

de onderzoeken van het instituut zijn

meestal van hoge kwaliteit. Maar nu

knaagt er toch iets. Want hoe kun je

beweren dat we vooral niet zo veel

appartementen moeten bouwen,

terwijl je tegelijkertijd laat zien dat de

vraag naar appartementen nog fors

zal toenemen? Juist in verstedelijkte

gebieden?

Daarnaast zou ik de directeur van het

EIB best een keer willen meenemen

naar een paar luxueuze appartementencomplexen

waar vermogende mensen

wonen. Zij kunnen zich de luxe veroorloven

om in een villa te wonen, maar

ze kiezen voor een appartement hoog

boven de door het EIB zo geprezen

rijtjes eengezinswoningen. Mét ‘leisure

center’ inclusief zwembad, en met

allerlei diensten die het leven leuker

maken. Liefst met in de ‘plint’ een leuk

tapasrestaurantje of iets anders hips.

Die appartementencomplexen zijn

bepaald niet bestemd - en ook niet

bereikbaar - voor jongeren met een

smalle beurs of voor ouderen met een

groot hart en een klein pensioentje.

Dus een appartement!

Tot die beide groepen hoort ú, de

lezer van dit artikel, waarschijnlijk

ook niet. U hebt bewust gekozen

voor het kopen van een appartement.

Of u ook zo bewust gekozen hebt voor

het VvE-lidmaatschap, weet ik niet. Dat

laat ik met uw welnemen even buiten

beschouwing…

Er zijn natuurlijk ook veel redenen om

te kiezen voor een appartement. Het

aantal alleenwonenden (zowel jong

als ouder) stijgt; Nederland vergrijst en

onze overheid verwacht van ons dat

we langer thuis blijven wonen. Dat is in

een wooncomplex mét lift maar zónder

tuin een stuk eenvoudiger dan in

dat mooie, ruime huis met drie trappen.

Een jaar of 15 geleden verdienden

makelaars goud geld aan ‘empty nesters’

die hun heil zochten in Duitsland.

Net over de grens kon je voor veel

minder geld een reuze leuke woning

mét tuin kopen. En iedereen verstond

je ook nog! Nu zien we veel van die

mensen terugkomen, want die prachtige

tuin met ook nog van die mooie

hoogteverschillen is toch wel erg

bewerkelijk. Dus kiezen ze voor een

ruim appartement, liefst in de stad. Of

vlak bij de kinderen; dat kan natuurlijk

ook.

Grote woonvraag

Laten we wel wezen: bouwen in de

stad lijkt duurder - en dat is het soms

ook. Bodemvervuiling, allerlei bezwaarprocedures,

de krappe ruimte; dat alles

maakt bouwen in het stedelijk gebied

vrij duur. Maar alles is er al: wegen,

water- en energieleidingen, lantaarnpalen

- en die leuke restaurantjes

en een bruisend centrum natuurlijk.

Vergelijk dat eens met bouwen in het

‘groen’ waar alles nog moet worden

aangelegd. Dat brengt ook hoge kosten

met zich mee.

Maar mijn belangrijkste argument om

niet te bezuinigen op de bouw van

woningen, geeft het EIB zelf: het heeft

berekend dat ‘ongeveer de helft van de

woonvraag binnenstedelijk zal zijn’. In

het rapport staat ook dat het aandeel

appartementen toeneemt van 41 tot 46

procent. “Dus”, zeggen de EIB-onderzoekers,

“de vraag naar eengezinswoningen

blijft derhalve nog wat groter

dan de vraag naar appartementen. […]

Een gebalanceerd aanbod zou bestaan

uit een ongeveer evenredig aanbod van

eengezinswoningen en appartementen.”

En wat zien de onderzoekers bij

14 grootstedelijke projecten? “Er wordt

zeer sterk ingezet op binnenstedelijk

en appartementen […]”

Gelukkig maar, zeg ik dan. Want het

EIB heeft berekend dat tussen 2018

en 2020 ongeveer 1,3 miljoen huishoudens

verhuisden. Daarvan gingen

er 630.000 naar een grondgebonden

woning en ruim 700.000 naar een

appartement.

Verduurzamen

De appartementseigenaars hebben één

ding in elk geval gemeen met de eigenaars

van grondgebonden woningen:

hun bezit moet worden verduurzaamd.

Aardgasloos in 2030 en volledig energieneutraal

in 2050. En dat is voor een

VvE-lid aanzienlijk lastiger dan voor

een particuliere woningeigenaar (al

heeft die het vaak ook niet makkelijk).

Het ‘Onderzoek reserveren en presteren’

van onderzoeksbureau Companen

toont dat overtuigend aan. En toch

heeft maar liefst 89 procent van de

VvE’s die aan het onderzoek deelnamen

al energiebesparende maatregelen

getroffen. Hulde! Natuurlijk ligt

het zwaartepunt op het aanbrengen

van ledverlichting: goedkoop en snel

terugverdiend. Maar ook het plaatsen

van isolerend glas, dak-, gevel- en

vloerisolatie scoren bepaald niet slecht.

Veelal mede dankzij de SEEH-subsidie

die beschikbaar is voor VvE’s die minimaal

twee isolatiemaatregelen van een

bepaald niveau nemen.

Dat is een goede zaak, maar we zijn er

nog lang niet. VvE Belang pleit al vele

jaren voor extra subsidie voor isolatie.

Zeker met de absurd stijgende energieprijzen

van de laatste weken is isolatie

bepaald geen luxe. Het is een bittere

noodzaak geworden.

Toekomstbestendig

Onze voorzitter Fred Schuurs memoreerde

het in de vorige editie van dit

magazine nog: “Als we alle 1,2 miljoen

woningen binnen VvE’s de komende

tien jaar willen verduurzamen, moet

per jaar 500 miljoen euro beschikbaar

komen”.

Het ‘Nationaal Isolatieprogramma’ van

enkele politieke partijen is een sympathiek

gebaar, maar meer ook niet.

Bonnen waarmee een deel van de

isolatie kan worden betaald, kunnen

heel geschikt zijn voor particuliere

woningeigenaars, maar een VvE-lid

kan nu eenmaal niet zijn eigen appartement

verduurzamen. Meestal is de

‘schil’ van het gebouw eigendom van

de gezamenlijke eigenaars; dus gaat

de VvE hierover. Er zal meer moeten

gebeuren om de Nederlandse appartementen

‘van het gas af’ te krijgen en

om de complexen toekomstbestendig

te maken. Dat kan de interesse van de

woningzoekenden die het EIB noemt,

alleen maar stimuleren!

EIB:

“Een gebalanceerd

aanbod zou bestaan

uit een ongeveer

evenredig aanbod van

eengezinswoningen

en appartementen”


LAAT DE LIEFDE BINNEN

Een goede intercom laat alleen de juiste mensen binnen. Dankzij

haarscherp beeld ziet u met de BTicino videofoon direct wie er aanbelt.

De pakketbezorger, familie, de buurvrouw of een goede vriend.

Met één druk op de knop laat u de liefde binnen.

Als uw intercom aan vervanging toe is, brengen wij uw VvE in contact

met goede installateurs bij u in de buurt. En wij kunnen een demonstratie

met werkende videofoons verzorgen op uw VvE-vergadering.

Handsfree spraak

BTicino videofoons hebben geen snoer en

geen hoorn: comfortabel communiceren

zonder beperking.

NL gebruiksaanwijzing

Nelec zorgt voor een keurige gedrukte

gebruiksaanwijzing in duidelijk Nederlands.

Intercom made easy

Elk gebouw krijgt een schema op maat. Zo

kunnen eventuele storingen zelfs jaren later

makkelijk worden opgelost.

Lees meer op nelec.com/vve

of bel 020-6 352 350

COLUMN

Syp Wynia

Milieudefensie is een van de

invloedrijkste pressiegroepen

van Nederland. Zo komt

niet alleen de Klimaatwet

waarin Nederland de eigen

klimaatneutrale toekomst

vastlegde, uit de koker van

Milieudefensie, maar ook het

gasverbod - te beginnen voor

nieuwbouwwoningen.

Syp Wynia is uitgever van het

digitale weekblad Wynia’s Week

www.sypwynia.nl Hij was twee

decennia politiek commentator

en economisch columnist van

weekblad Elsevier.

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 7

HAAGSE KROKODILLENTRANEN

OM HET DURE GAS

De truc van het gasverbod bestaat eruit dat Milieudefensie erin slaagde om

twee sentimenten te verbinden. Het medeleven met de mensen die op

de Groninger gasbel wonen, werd gekoppeld aan het medeleven met het

klimaat. In de logische werkelijkheid hebben die zaken niets met elkaar te

maken, maar lobbyisten slagen er soms in beelden te scheppen die sterker

zijn dan de werkelijkheid.

Zo slaagde Milieudefensie erin het aardgas aan de hand van de Groningse

bevingen een slechte naam te bezorgen en die beroerde reputatie vervolgens

te koppelen aan het feit dat aardgas fossiel is. Zo werd Nederland het enige

land ter wereld dat van het aardgas af wil; te beginnen met aardgas voor

gebruik in huis.

‘Van het gas af’

Dat gasverbod werd vastgelegd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3.

Volgens dat akkoord moesten niet alleen vóór 2030 1,5 à 2 miljoen bestaande

woningen ‘van het gas af’. Het idee was ook dat die ‘transitie’ afgedwongen

kon worden, liefst met prijsmaatregelen.

Gas moest duurder, stroom goedkoper. Want gas was schuldig en stroom was

schoon, zo was het idee. PvdA-politicus Diederik Samsom, verantwoordelijk

voor de ‘gebouwde omgeving’ in het Klimaatberaad, wilde de belasting op

gas voor woningen zelfs met 75 procent laten stijgen. Dat zou ze leren, de

gasklevers!

Aaneenrijging van lijdenswegen

We zijn vier jaar verder. Nieuwbouwwoningen worden nog maar zelden op

het gasnet aangesloten; in die zin is het gasverbod redelijk succesvol. Maar

de pogingen om bestaande woningen van het gas af te duwen, zijn een

aaneenrijging van lijdenswegen. Een totale mislukking dreigt, vooral doordat

de kosten gigantisch zijn.

Een minstens zo grote mislukking is de gehoopte ‘transitie’ van gas in huis

naar stroom van het net. Kwam een paar jaar geleden nog maar een derde van

de stroom uit centrales die op aardgas draaien; nu komt zo’n 60 procent van

de stroom uit gas. Sinds de afkondiging van het gasverbod door Rutte-3 wordt

dus niet minder, maar méér aardgas verstookt in Nederland. Logisch: je kunt

wel steenkool verbieden, stekkerauto’s subsidiëren, afzien van kernenergie en

denken dat zon- en windenergie alles oplost, maar in de echte wereld moet er

ook gewoon worden gekookt en gestookt. En dan kom je net als de rest van

de wereld uit bij aardgas: weliswaar een brandstof, weliswaar fossiel - maar in

zijn soort toch het beste.

En de Markt

En toen was er ook nog De Markt. Welnu, de wereldmarkt had besloten dat

aardgas zo populair is, dat de prijs binnen het jaar vertienvoudigde. Gasland

Nederland had nauwelijks voorraden ingeslagen. Gasland Nederland was het

gas immers al aan het wegkijken, maar ondertussen is gas nog gewoon de

populairste energiedrager in de wereld; Nederlandse woningen en bedrijven

niet uitgezonderd.

Waarop de politici die het hardst hun best hadden gedaan om aardgas een

slechte naam te bezorgen en daarom duur te maken, nu als eerste klaar

stonden om de gasprijzen te verlagen. Zelden stroomden de krokodillentranen

zo hard door de Tweede Kamer.


8

WEEK VAN DE VVE VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 9

VvE Belang presenteert:

de tweede editie van de Landelijke Week van de VvE

maandag

25 tot en met

maandag 29 november vrijdag

tot en met donderdag 29 januari

2 december 2021

2021

De eerste Landelijke Week van de VvE was met ruim 13.000 bezoekers een groot succes. Reden

om dit evenement te herhalen. Net als bij de eerste editie krijgt u thuis, achter uw laptop of pc,

alle informatie over belangrijke, actuele zaken. Dit jaar is alles live. U kunt deelnemen aan

chats, vraag-en-antwoordsessies en discussies.

En natuurlijk weer met een interessant programma vol webinars over actuele onderwerpen,

een kijkje in de keuken bij de werkzaamheden van een politicus, het ministerie, de makelaar,

een beheerder, een bestuurder en een medewerker van VvE Belang. En natuurlijk elke dag een

rondetafelgesprek. Zorg ervoor dat u op tijd ingelogd bent!

Op deze pagina’s vindt u het programma voor de week. Meld u aan op www.vvebelang.nl en

klik op de button ‘Week van de VvE’. U krijgt dan ruim op tijd een link waarmee u het hele

programma kunt volgen.

Maandag 29 november

9.30 uur Opening door Raymond Keulen, algemeen directeur van VvE Belang; u kunt de hele dag de virtuele stands

bezoeken

10.15 uur De VvE vanuit het perspectief van de makelaar/taxateur; een interview met Hans van der Ploeg, directeur

van de VBO-makelaars

10.55 uur Webinar digitaal vergaderen met uw VvE; hoe werkt dat?

13.00 uur Rondetafelgesprek over veiligheid met o.a. Intratone en Liftinstituut

13.55 uur Gesprek met Jan Gerrits, bestuurder VvE Stadhouders Veste over de brand in de parkeergarage van hun

complex

14.20 uur Presentatie van de meest gestelde juridische vragen, door Jolanda van de Wetering en Merel Wesselingh,

juristen van VvE Belang

14.55 uur Quiz: test uw kennis over brandveiligheid en onderhoud

15.15 uur Een gesprek over verzekeren, taxatie, opstalverzekering en eigenaarsbelang met Centraal Beheer

15.50 uur Webinar: Duurzaam renoveren en de omgevingsvergunning door Sander van den Assem en Ruud Kooman

van de bouwkundige afdeling van VvE Belang

16.20 uur Einde programma.

Dinsdag 30 november

9.30 uur Opening door Raymond Keulen, algemeen directeur van VvE Belang; u kunt de hele dag de virtuele stands

bezoeken

9.35 uur Interview met mr. Barbara Weeink, sr. beleidsmedewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken over

de vraag ‘Wat doet het ministerie voor de VvE?’

10.15 uur Webinar over de wijziging van de splitsingsakte; nu en in de toekomst door Astrid Luijk, notarieel juriste van

VvE Belang en Claudia Sieuwers, promovenda op dit onderwerp

10.55 uur Interview over de Proeftuin Schiedam en het gasloos maken van VvE’s in de praktijk met Mark Bal,

projectleider en Barbara Weeink van Binnenlandse Zaken

11.35 uur Webinar (proces)begeleiding bij verduurzaming door Michel Rietveld en Jacco van de Sandt, adviseurs van

VvE Belang.

13.00 uur Rondetafelgesprek over brandveiligheid met ACBW, Centraal Beheer en Astrea en aansluitend een

vragenuurtje

13.55 uur Webinar: het Nationaal Warmtefonds door Fiona Hamberg

14.20 uur Hoe gaat u binnen de VvE om met de AVG? Presentatie door Merel Wesselingh. Deel met ons uw mening

en uw ervaringen!

14.55 uur De Grote Juridische VvE-Quiz

15.15 uur Webinar: geluidsoverlast van airco’s en vloeren én de oplossing door John Liewes, jurist, en Max de Witte,

energieadviseur bij VvE Belang

15.50 uur Webinar: Actualiteiten Van de Rechter door John Liewes, jurist bij VvE Belang

16.20 uur Einde programma.

Woensdag 1 december: beheerderscongres

9.30 uur Welkom door René Brinkhuijsen, bestuurslid VGM NL, en Kees Oomen, directeur PA bij VvE Belang; u kunt

de hele dag de virtuele stands bezoeken.

Aansluitend gaan René Brinkhuijsen en Kees Oomen in op belangrijke actualiteiten in het VvE-domein

10.00 uur Presentie over brandveiligheid in parkeergarages, in het bijzonder over de preventie van brand

10.45 uur Pauze

11.00 uur De flatbrand in Arnhem en het perspectief van de verzekeraar

11.30 uur Pauze

11.40 uur Financiering van verduurzaming van VvE’s; hoe werkt het?

12.10 uur Pauze en gelegenheid om stands te bezoeken

13.00 uur Rondetafelgesprek: brandende kwesties uit het VvE-beheer met verschillende gesprekspartners en

deskundigen. Mr. Richard de Laat geeft hierbij juridische duiding.

13.55 uur Interview met René Brinkhuijsen over ‘Goede beheerder – goede bestuurders’

14.20 uur Webinar: de SCE, vervanger van de postcoderoosregeling, door Bert Dierick, VvE Zonnecoach

14.55 uur De Grote Duurzaamheids-VvE-Quiz

15.15 uur Interview met Walther van Houten, bestuurder van een grote VvE in Schiedam, samen met VvE-beheerder

Kolpa. Onderwerp: Uw VvE actief besturen samen met VvE Belang

15.50 uur Presentatie over het nieuwe Modelreglement voor de kleine VvE door Astrid Luijk, notarieel juriste bij VvE

Belang

16.20 uur Einde programma.

Donderdag 2 december: Jaarcongres VvE Belang

10.00 uur Opening door Raymond Keulen en Kees Oomen (directie VvE Belang): Terugblik en vooruitzicht. U kunt de

hele dag de virtuele stands bezoeken

12.00 uur Paulus Jansen: Den Haag vroeger en nu; een dag uit het leven van een Tweede Kamerlid

14.00 uur Het VvE-café; podcast onder leiding van John Liewes en Kees Oomen waarin voor- en tegenstanders over

actuele onderwerpen praten. Die worden belicht vanuit verschillende perspectieven. En u kunt natuurlijk

meedoen!

16.30 uur Einde programma.

NB Dit programma is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Onder invloed van onvoorziene omstandigheden kunnen

programma-onderdelen worden vervangen door andere.

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om dat te voorkómen.

Test uw kennis

en doe de drie

Grote Quizzen

voor de VvEbestuurder!


10 INFORMATIEBIJEENKOMSTEN VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 11

We kunnen

elkaar weer

ontmoeten!

VvE Belang presenteert in 2022:

9.00 uur: Ontvangst en gelegenheid om de informatiebeurs te bezoeken

Tijd voor een (hernieuwde) kennismaking met de standhouders op de beursvloer.

En natuurlijk voor een kop koffie/thee en bijpraten met collega-bestuurders.

10.30 uur: Ochtendprogramma: actualiteiten in het VvE-domein

VvE Belang-directeur Kees Oomen praat u bij over nieuwe wet- en regelgeving, over subsidieregelingen

en financieringsmogelijkheden. Daarnaast gaat hij in op actualiteiten op het gebied van energie en

duurzaamheid.

11.45 uur: Lunchpauze:

u geniet van een heerlijke broodjeslunch en natuurlijk hebt u volop gelegenheid om de informatiebeurs

te bezoeken

13.15 uur: Workshops deel 1

1. De verduurzamingscampagne binnen de VvE

U krijgt een praktisch stappenplan waarmee we u op weg helpen naar verduurzaming van uw complex.

Stapsgewijs laten we zien wat nodig is om het verduurzamingsproces slim en effectief aan te pakken.

2. Juridische actualiteiten

Wat speelt er in VvE-land op juridisch gebied? Een bonte verzameling van gerechtelijke uitspraken,

interessante ontwikkelingen op het juridische vlak. Onmisbare informatie voor een VvE-bestuurder die

zijn/haar taken serieus neemt.

Informatiebijeenkomsten februari 2022

Fysieke informatiebijeenkomsten op drie locaties

3. Privacy en de VvE

De privacywetgeving is er al een poosje, maar zorgt nog steeds voor vragen en discussies. Waar moet

u als bestuurder op letten? Hoe gaat u om met zaken als cameratoezicht, registratie van bewoners en

het delen van gegevens met derden? Kortom: wat mag wel en wat mag niet?

14.15 uur: Middagpauze en gelegenheid voor een bezoek aan de informatiebeurs

15.30 uur: Workshops deel 2

We hebben u gemist in het najaar van 2020. En uit de vele reacties die we ontvingen, blijkt dat

u ons en onze informatiebijeenkomsten ook hebt gemist. Daarom zijn we – mét u – blij dat we

elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten. Vanwege alle onzekerheden waar we ook dit jaar

nog mee te maken hadden, kunnen we niet echt ‘dicht bij’ u komen. De informatiebijeenkomsten

van VvE Belang vinden daarom in februari a.s. op drie locaties plaats. Verspreid over het land

en allemaal met een uitstekende parkeergelegenheid. En op elke locatie zijn we twee dagen

aanwezig. U hebt dus alle gelegenheid om elkaar en onze standhouders te ontmoeten.

Alles GRATIS

Om te compenseren dat u wellicht wat verder moet rijden, is parkeren gratis. Dat geldt natuurlijk ook voor de

hele dag: koffie, een goed verzorgde broodjeslunch, de borrel etc. Maar dat was u al gewend van VvE Belang!

Op het schema hieronder ziet u waar we elkaar in februari 2022 kunnen ontmoeten. U bent van harte welkom!

Locaties en data van de bijeenkomsten in 2022:

Expo Haarlemmermeer

dinsdag 1 en woensdag 2 februari

IJsselhallen Zwolle

dinsdag 15 en woensdag 16 februari

Congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch dinsdag 22 en woensdag 23 februari

Programma

Het programma biedt een mix van informatie voor startende en ervaren VvE-bestuurders.

• een plenaire bijeenkomst in de ochtend

• interessante workshops en presentaties na de lunch

• een uitgebreide informatiebeurs met producten en diensten voor de VvE.

1. Besluitvorming tijdens de ALV

Besluitvorming is voor veel VvE-bestuurders een lastige kwestie. Hoe komt u aan een gekwalificeerde

meerderheid, bijvoorbeeld voor voorstellen op het gebied van verduurzaming? U krijgt alle informatie

over dit belangrijke onderwerp.

2. Uw gebouw brandveilig

Elke dag breekt er brand uit in een appartementencomplex. Vaak met ingrijpende gevolgen. Dat

mag úw VvE niet overkomen. In deze presentatie geven we u een aantal aanbevelingen en krijgt u

informatie over de verplichtingen die u hebt.

3. Een MeerjarenOnderhoudsPlan; wat heb je eraan?

Voor iedere VvE is een MJOP is verplicht, maar nergens staat hoe het gemaakt wordt – en door wie.

Stelt u het MJOP zelf samen of besteedt u het liever uit? En waar moet u allemaal op letten? Voor welke

periode geldt het MJOP en wat moet er per se in staan?

16.15 uur: Afsluiting van het programma met een borrel en bitterballen: u kunt nog gezellig even napraten met uw

medebestuurders

17.00 uur: Einde programma

Binnenkort kunt u zich aanmelden via www.vvebelang.nl.

Houd onze website en social media in de gaten!


Tweedaagse vakopleiding

VvE beheer en bestuur

Intercom vervangen?

Video intercom | Toegangscontrole | Postkasten

Freek Poortvliet

Technisch adviseur | Deurintercom

“Welk merk voor u het beste is hangt af van de bestaande situatie, de bekabeling en uw wensen.”

www.deur-intercom.nl info@deur-intercom.nl 0226 - 34 41 66

De beschikbaarheid van veilig drinkwater

is vanzelfsprekend. Wie denkt daar nog

over na als hij onder de douche stapt, het

toilet doortrekt, zijn handen wast,

de wasmachine aanzet of zijn mond

spoelt na het tandenpoetsen?

Hetzelfde geldt voor een droge parkeergarage

of kelder als het regent.

Je realiseert je pas het belang als het

niet meer werkt.

Ontwikkeling, productie,

verkoop en service vanuit

Alphen aan den Rijn.

zorg voor water

druk | afvoer | kwaliteit

www.dp.nl | (0172) 488388 | dp@dp.nl

1

2

3

4

5

Hoogwaardige, legionellaveilige

drukverhogers en vuilwaterinstallaties,

op maat voor uw gebouw

In tip-top conditie gehouden door regelmatige,

vakkundige inspectie & onderhoud

24/7 op afstand bewaakt voor maximale

betrouwbaarheid, met DP Bluelink

Eigen landelijke calamiteitenservice, met

50 monteurs, die dag en nacht paraat staat

om direct in te grijpen als dat tóch nodig is

De zekerheid van veilig drinkwater, door

onderzoek en oplossingen van onze experts

VvE Metea

thuis

in beheer

Genera

Zorgeloos verzekerd van beheer en onderhoud van uw vastgoed

Admira

COLLECTIEF VEILIG

Uitdagingen bij collectieve

rookgasafvoersystemen

Zowel particuliere woningeigenaren als de VvE zijn zich

vaak niet bewust dat met de koop van een nieuwe cv-ketel

ook de rookgasafvoer aangepast of vervangen had moeten

worden (BZK 2016).

Administratief en financieel VvE-beheer, inclusief bestuursondersteuning

Thesis

Bouwkundige ondersteuning voor uw VvE

Finera

Het basisbeheer pakket voor kleine VvE’s

Recrea

Optimaal financieel beheer voor uw vakantiepark

Corporea

Gezamenlijk beheer op maat gesneden

Servira

De beste service voor uw serviceflat

Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat?

Hoe kan dit proces in soepelere banen worden geleid?

Welke oplossingen worden er geboden om veiligheid te

waarborgen? Burgerhout heeft hiervoor een Whitepaper

geschreven die hier antwoord op geeft.

Download de verniewde Whitepaper op

burgerhout.nl/whitepaper

Educa

Workshop voor een professioneel VvE-bestuur

Endura

Voor de duurzame VvE

Nieuwbouw en Herontwikkeling

Hulp bij het oprichten van een VvE

tel: (030) 60 03 939 mail: vve@vvemetea.nl

Bel voor meer informatie: 0592 34 30 43

burgerhout.nl

www.vvemetea.nl


VVE MAGAZINE BESTEEDT

14 BIJZONDERE APPARTEMENTEN

AANDACHT AAN BIJZONDERE

APPARTEMENTEN. IN DEZE

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 15

EENENZESTIGSTE AFLEVERING

AANDACHT VOOR WONEN

IN EEN VOORMALIG

ZIEKENHUIS IN

ARNHEM.

De geschiedenis van het gebouw gaat

terug tot 1878. Toen stichtte pastoor

J.H. van Basten Batenburg verpleging

aan huis vanuit Kosterij Coehoornstraat

met drie Duitse zusters. Het doel was

arme zieken te verplegen. Dit leidde tot

de bouw van het katholieke ziekenhuis,

dat op grotere schaal betere ziekenzorg

moest bieden aan arme mensen.

Helemaal in de stijl van Elisabeth van

Thüringen (zie kader). Architect J.W.

Boerbooms tekende voor het ontwerp

in neo-renaissancestijl en in 1894 werd

het eerste deel van het ziekenhuis in

gebruik genomen. Lange tijd bestond

het medisch personeel uit Franciscaner

nonnen uit Münster. Ruim 100 jaar, tot

1997, zou het gebouw fungeren als

ziekenhuis. Toen was het al met het

Gemeenteziekenhuis gefuseerd tot De

Malberg. Na de fusie met het Diaconessenhuis

in 1988 ontstond hieruit

ziekenhuis Rijnstate.

In het Sint Elisabeths Gasthuis werden

mooie appartementen gerealiseerd in

verschillende uitvoeringen, verdeeld

over een benedenverdieping en de

etages. De naamgeefster, de heilige

Elisabeth van Thüringen, prijkt

nog steeds trots op de gevel van

het gebouw. Achter het voormalige

ziekenhuis is nieuwbouw gerealiseerd.

Die appartementen zijn geen onderdeel

van de VvE; de gemeenschappelijke

parkeergarage bevindt zich wel

onder dat gebouw. Daarvoor is een

VvE Parkeren opgericht. In het complex

is ook een multidisciplinair gezondheidscentrum

gevestigd plus een tandartspraktijk.

Historisch pand

Erik van der Werf, die lange tijd voorzitter

van het VvE-bestuur was, is een

van de bewoners van het eerste uur.

Dat geldt ook voor Ingrid Toes, die hier

met haar echtgenoot vanuit Keulen

kwam wonen. “Het prachtige licht was

voor een schilder reden om hier te

willen wonen, maar hij kreeg de financiering

niet rond. Daardoor konden

wij dit mooie appartement mét groot

terras kopen”, vertelt ze. Tonny van

Osch, secretaris van het VvE-bestuur,

woont pas vier jaar in het complex.

Alle drie hebben ze hun eigen redenen

om in een historisch gebouw te willen

wonen: de roemruchte geschiedenis,

het fraaie aanzien, de grote tuin én de

nabijheid van het stadscentrum en van

het openbaar vervoer.

Het voormalige

Sint Elisabeths Gasthuis:

Mooi wonen in een complex

met roemruchte historie

Wie het aanzicht van het voormalige Sint Elisabeths Gasthuis in Arnhem

wil beschrijven, komt woorden tekort. Imposant, statig; eigenlijk

doen die termen geen recht aan het prachtige rijksmonument aan de

Utrechtseweg, net buiten het centrum van de stad. Sinds 2001 is het

voormalige ziekenhuis voor arme mensen een aantrekkelijk woongebouw

waarin 35 appartementen zijn gerealiseerd. We spreken met

drie bewoners die enthousiast vertellen over het gebouw en de VvE.

INGRID TOES, TONNY VAN OSCH EN

ERIK VAN DER WERF.

We zijn een zuinig

bestuur: we zorgen

ervoor dat het

gebouw goed wordt

onderhouden, maar

aan luxueuze ingrepen

denken we niet


16 BIJZONDERE APPARTEMENTEN VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 17

OUDE FOTO’S VAN HET SINT ELISABETHS GASTHUIS

HERINNERING AAN DE SLAG OM ARNHEM

AIRBORNE

VvE Sint Elisabeths Gasthuis is lid van de ‘Vrienden van

Airborne’. Reden: tijdens de slag om Arnhem (1944)

stond het ziekenhuis midden in het strijdgebied. Twee

bewoners van het complex hebben die slag nog meegemaakt.

Op zondag 17 september werd het door de Britse 16th

Parachute Field Ambulance als noodhospitaal in gebruik

genomen. De Rode Kruisvlag boven de ingang

had weinig effect: de Duitse troepen namen alle Britten

gevangen, op twee operatieteams na.

Na de herovering door de Duitsers lagen in het ziekenhuis

zowel Engelse als Duitse patiënten, en de artsen

werkten over het algemeen uitstekend samen. Tijdens

de slag werd ook ‘gewoon’ doorgegaan met het opereren

van patiënten. De Franciscaner nonnen weigerden

hun patiënten te verlaten en werkten ook door.

Nadat de Duitsers het gasthuis definitief weer in handen

hadden gekregen, werden de gewonde Britten

krijgsgevangen gemaakt. Op 24 september werd een

twee uur durende wapenstilstand overeengekomen,

waarbij gewonde Britse militairen naar het Sint Elisabeths

Gasthuis mochten worden overgebracht. Dat was

nodig omdat het aantal Britse gewonden in Oosterbeek

zo groot was geworden dat de noodhospitalen daar

overvol waren. Deze Britten werden eveneens krijgsgevangen

gemaakt. Burgerpatiënten werden naar andere

ziekenhuizen van Arnhem gebracht. Na de oorlog

waren de Duitse nonnen niet meer welkom en werden

zij weggestuurd.

Elk jaar wordt de slag om Arnhem herdacht. Dan bezoeken

veel nazaten van Britse militairen uit de oorlog het

Sint Elisabeths Gasthuis, waar ze hartelijk worden verwelkomd

door de huidige bewoners. Het gebouw is ook

opgenomen in een route die langs alle gedenkwaardige

locaties voert.

WELDOENERS VAN WELEER

Via de hoge, brede trap komen we bij de appartementen

op de etages. We zijn dan al de borden gepasseerd waarop

de ‘weldoeners’ staan die de bouw van het Sint Elisabeths

Gasthuis indertijd mogelijk maakten. In de hal staat ook een

maquette die laat zien hoe de nieuwbouw in het geheel

is opgenomen naast de oude kapel. Die kapel maakt geen

deel uit van de VvE; ze is particulier bezit.

De grote tuin met zitbanken is vanaf de straat niet zichtbaar.

De bewoners maken er dankbaar gebruik van, vooral sinds

de tuin ingrijpend is gerenoveerd. Hij wordt onderhouden

door een aantal bewoners, die dat met veel enthousiasme

doen. Spontane en geplande gezelligheidsbijeenkomsten

vinden er plaats en er is ook een jeu de boules-baan.

Bestuur

Het appartementencomplex werd aanvankelijk gerealiseerd

als seniorencomplex, maar de verkoop vlotte niet. Het idee

van seniorenhuisvesting werd daarom losgelaten. “En nu

is de jongste bewoner één jaar”, zegt Erik van der Werf, die

tijdens de renovatie al regelmatig bezoekjes bracht aan het

gebouw. “Dat gezinnetje bestaat overigens uit huurders

uit het buitenland. De sfeer is door de komst van jongere

bewoners wel veranderd, maar de jongere populatie betekent

niet dat het ook makkelijker is om bestuursleden voor

de VvE te vinden.”

Het bestuur bestaat momenteel uit twee personen:

penningmeester en secretaris. Er is een vacature voor een

voorzitter. Het bestuur vergadert in de bestuurskamer op

de eerste etage. De VvE maakt geen gebruik van een

beheerder; alles wordt zo veel mogelijk in eigen hand

gehouden. Wel is er een goede samenwerking met de

Monumentenwacht. Het MJOP wordt gebaseerd op

de adviezen van de Monumentenwacht en eventueel

bouwkundigen van VvE Belang. Binnenkort wordt het

geactualiseerd. VvE Sint Elisabeths Gasthuis beschikt over

een huismeester die op zzp-basis voor de VvE werkt.

Onderhoud en duurzaamheid

Het gebouw is goed onderhouden. Zoals altijd bij dit type

panden vormt het schilderwerk de grootste kostenpost. Er

wordt gezocht naar een nieuw onderhoudsbedrijf omdat de

vertrouwde schilder zijn bedrijf beëindigde. Inspectie door

verffabrikant Sikkens wees uit dat het schilderwerk nog wel

een jaar uitgesteld kan worden. Het bestuur maakt van die

mogelijkheid graag gebruik.

Een gebouw dat al 127 jaar meegaat, kun je rustig duurzaam

noemen. Tonny Van Osch: “We hebben nog geen plannen

voor energiebesparende maatregelen. De dikke muren en

isolatiemateriaal zorgen voor goede warmte- en geluidsisolatie

en overal is dubbel glas aangebracht. De historische

ramen zorgen wel voor tocht; het is tenslotte een oud

gebouw. We zijn een zuinig bestuur: we zorgen ervoor dat

het gebouw goed wordt onderhouden, maar aan luxueuze

ingrepen denken we niet. En je mag natuurlijk ook niet erg

veel in een rijksmonument. Een energielabel is niet verplicht

voor rijksmonumenten.

De gemeente Arnhem heeft grootse plannen met het westelijke

deel van Arnhem, dat in 2030 aardgasloos moet zijn.

Daarbij wordt vooral ingezet op isolatie van gebouwen. We

wachten de initiatieven rustig af, maar aardgasloos lijkt ons

wel een probleem in dit monumentale gebouw. We zullen

zien.”

DE FRAAIE TUIN

ELISABETH VAN THÜRINGEN

Elisabeth van Thüringen (1207-1231), ook bekend als

Elisabeth van Hongarije, was een dochter van de Hongaarse

koning Andreas II. Door haar huwelijk werd zij

landgravin van Thüringen. Haar leven stond in het teken

van liefdadigheid. In Nederland zijn de overstromingen

van 1401, 1421 en 1424 naar haar genoemd. Deze

vielen alle drie op 19 november, de dag die tot 1969 de

kerkelijke gedenkdag van Elisabeth was. Nu is dat 17

november.

Het ‘rozenwonder’ is het belangrijkste wonder dat aan

Elisabeth wordt toegeschreven. Ze wilde brood naar de

armen in de stad brengen, maar haar echtgenoot (die

niet erg te spreken was over haar activiteiten) had dat

verboden. Toen ze hem tegenkwam in de stad, eiste

hij dat ze de inhoud van haar mand zou laten zien. De

broden bleken te zijn veranderd in rozen.

Elisabeth verliet het hof en leefde de rest van haar leven

als non in Marburg. Daar stichtte ze een ziekenhuis,

waar ze zelf werkte als ziekenzuster.

Al vier jaar na haar dood, in 1235, werd ze heilig verklaard

door paus Gregorius IX.

Sint Elisabeth is patrones van Hongarije en van Thüringen.

Daarnaast is zij beschermheilige van de liefdadigheid,

ziekenhuizen, bedelaars, wezen, weduwen en

weduwnaars en van de Derde Orde van Sint Franciscus.


VVE BEHEER DOEN WE SAMEN

Bezoek ons op de VvE-beurs!

UW SPECIALIST IN LEIDINGRENOVATIE VAN:

• lekkende of slechte standleidingen

• rioleringsleidingen

• rookgas- of ventilatie kanalen

Door onze landelijke dekking

zijn we altijd dichtbij

Nijmegen • Amsterdam • Enschede • Heerlen • Groningen • Venlo • Eindhoven (opening Q2 2021)

Bel ons voor

meer informatie:

088 - 200 70 45

www.nmgvvebeheer.nl

VOORDELEN:

• geen hak- en breekwerk

• binnen 24 uur gereed

• realisatie volgens BRL 5216

• bochten mogelijk

WERKWIJZE:

• inharsen kous

• aanbrengen liner

• openfrezen aansluiting

• eventueel renoveren aansluiting

T 0165 - 393 260

WWW.VSRLEIDINGRENOVATIE.NL


BIJZONDERE ORGANISATIES

20 VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 21

Stichting Warmtenetwerk:

IN DEZE RUBRIEK BESTEEDT

DE REDACTIE AANDACHT AAN

BIJZONDERE ORGANISATIES

DIE VOOR DE VVE VAN BELANG

KUNNEN ZIJN. IN DEZE

NEGENENVIJFTIGSTE

AFLEVERING AANDACHT

VOOR STICHTING

WARMTENETWERK.

Samen werken aan duurzame collectieve warmte

‘Warmte is hot’, staat op de website van Stichting Warmtenetwerk. Voorzitter Ernst Japikse, tevens directeur van

warmtebedrijf Ennatuurlijk, is het daarmee van harte eens: ”Eén van de economisch meest verantwoorde en

pragmatische oplossingen om tot een CO2-neutrale omgeving te komen, is een warmtenet. In 2050 kunnen we in

20 tot 50% van de warmtebehoefte in Nederland voorzien met warmte uit klimaatneutrale bronnen. Collectieve

warmte is een duurzaam en goedkoop alternatief voor gas. Waar warmte vroeger een restproduct was waar

weinig mee gedaan werd, is het nu een goede manier om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Hebben we daar een Stichting

Warmtenetwerk voor nodig?

“Ik ben ervan overtuigd dat je kennis

vermeerdert door die te delen. Het

gaat gewoon sneller en efficiënter als

je elkaar weet te vinden. Dat zien we

ook in onze organisatie: daarin zijn alle

geledingen vertegenwoordigd: warmtebedrijven,

aannemers, gemeenten

maar ook leveranciers van diverse

systemen en zelfs advocatenkantoren.

En daarnaast is het maar al te duidelijk

dat het imago van de branche wel een

oppeppertje kan gebruiken. We moeten

toe naar een hogere kwaliteit van

dienstverlening, de hoogst mogelijke

leveringszekerheid en zo scherp mogelijke

prijs. De energietransitie is al duur

genoeg. Dat betekent dat we elkaar

moeten stimuleren om onze dienstverlening

te verbeteren. In het verleden is

dat niet altijd goed gegaan en ik vind

dat het aan de branche is om het imago

weer op te vijzelen. Als je dat samen

doet, kan het alleen maar beter gaan.”

Zijn warmtenette dan overal dé

oplossing? Ik denk dat de leveranciers

en installateurs van warmtepompen

het daarmee oneens zijn.

“Lang niet overal is een warmtenet de

optimale oplossing. Een warmtepomp

kan in bepaalde situaties veel beter zijn

(bijvoorbeeld als een gebouw of een

woning al goed geïsoleerd is) en een

all-electric oplossing is in een aantal

gevallen ook prima. Probleem daarbij is

wel het feit dat veel elektriciteitsbedrijven

met een overvol net kampen.

Daarom pleit de Nederlandse Vereniging

voor Duurzame Energie (ook

aangesloten bij de Stichting Warmtenetwerk)

al voor subsidie op thuisbatterijen.

Het net kan al die decentraal

opgewekte stroom niet overal aan.

Dé oplossing voor levering van warmte

en koude bestaat niet: die is afhankelijk

van het type gebouw (leeftijd, kwaliteit

van isolatie), de dichtheid van de

bebouwing en de ondergrond.”

Je hoort en leest ook nogal wat klachten

over warmtenetten. Mensen klagen

over kou en over hogere kosten.

Sommigen verlangen terug naar het

aardgas. In Den Haag heeft iemand

- wiens woning aangesloten is op een

WKO-systeem - zelf maar een gasketel

geïnstalleerd. Het bedrag dat hij daarvoor

aan vastrecht betaalt, neemt hij

voor lief.

“Dat beeld verdient enige nuancering.

Net als bij elektriciteits- en gasnetten

gaat ook bij warmtenetten wel eens

iets fout en het probleem is dat alleen

de negatieve verhalen de krant halen.

Maar we moeten natuurlijk wel stellen

dat stoken op kolen onhoudbaar is en

dat ook een cv-ketel op aardgas niet

bepaald toekomstgericht is. En hoe kun

je meer betalen voor aansluiting op een

collectieve voorziening? We hebben

in Nederland het Niet-Meer-Dan-

Anders-principe waardoor je nooit

meer betaalt dan wanneer je aardgas

zou verbruiken.

Ik weet natuurlijk heel goed dat de

oude stadsverwarming nogal wat mankementen

vertoonde. Daarom is mijn

stelling ook dat we het imago van de

warmtebranche moeten opkrikken.

Maar het gaat ook op heel veel plaatsen

goed. In Leeuwarden bijvoorbeeld,

waar we met behulp van geothermie

warmte gaan leveren. Uiteindelijk

kunnen we 40 tot 60 procent van

Leeuwarden op deze manier van (aard)

warmte voorzien. En die gebruikers

zitten absoluut niet in de kou!”

Het kan dus nog beter.

“Zeker, maar dan moet je het samen

doen met de eindgebruikers. Kijk maar

naar het plan waar Ed Nijpels zo druk

mee is (de uitvoering van het Klimaatakkoord;

red.) De grote makke is dat

hij alleen overleg heeft gepleegd met

overheden, bedrijven en andere organisaties;

niet met de mensen die uiteindelijk

van het aardgas af moeten. Als

gemeenten alleen maar melden dat ze

een mooie Regionale Energie Strategie

hebben gemaakt en dat daaruit volgt

dat die-en-die wijk van het gas afgaat,

dan creëren ze hun eigen probleem.

We leven in een land en een tijd waar

mensen meegenomen willen worden

in de zoektocht naar de oplossing.

Maar als je kunt aantonen dat mensen

een comfortabele woning krijgen

tegen lagere kosten (o.a. omdat je

het warmtesysteem niet hoeft te

over-dimensioneren én omdat je het

samen doet), zal de stemming heel

anders zijn. De boodschap kan dan zijn

‘Ik zorg ervoor dat het altijd 20 graden

bij u is en dan neem ik een stuk van

de isolatiekosten voor mijn rekening’.

Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk zet

zich in voor de energietransitie

door samen met haar leden te

werken aan duurzame collectieve

warmte. Leden komen uit de gehele

warmteketen, van gemeente

tot leverancier. De stichting richt

zich op het verbinden van spelers

in de warmteketen en het stimuleren

van onderlinge kennisuitwisseling

en samenwerking.

Dan klinkt het verhaal al een stuk aantrekkelijker.

Je kunt ook overwegen om

bewoners mede-eigenaar te maken

van een warmtenet. Maar waar je ook

voor kiest; met een goede dialoog kom

je een heel eind. Ook al blijft het een

feit dat mensen niet zo van verandering

houden. Voor het goede verhaal is wel

duidelijkheid nodig. Voor iedereen:

gemeenten, klanten en de markt. De

energietransitie kost geld; daar moeten

we niet omheen draaien. Wees duidelijk

wie de rekening daarvoor oppakt.”

We zitten al sinds 2014 met een hoop

geharrewar over de Warmtewet. In

eerste instantie zag het ernaar uit

dat die een administratieve ramp

zou worden voor VvE’s. Samen met

andere organisaties heeft VvE Belang

succesvol gelobbyd om die wet van

tafel te krijgen. Daarna werd heel lang

nagedacht en gediscussieerd, en vervolgens

ging de ‘Warmtewet 2.0’ in

2020 in internetconsultatie. En nu is

een groot aantal gemeenten tegen.

De nieuwe staatssecretaris Dylan

Yeşilgöz-Zegerius heeft al bekend

gemaakt dat de wet in deze vorm

niet naar de Raad van State kan en

al helemaal niet kan ingaan op

1 januari 2022.

“Dat is een treurige zaak. De discussie

of de warmtenetten in publieke handen

(dus van de marktpartijen) moeten zijn

of van de overheid, speelt al lange tijd.

In het kort komt het erop neer dat ‘Den

Haag’ maximale concurrentie tussen

de warmtebedrijven wil. De branche

is eveneens voor volledige liberalisering,

maar een aantal gemeenten wil

bij voorbaat partijen kunnen uitsluiten.

En het Not-In-My-Backyard-effect

speelt natuurlijk ook een rol. En dan

kom je niet verder. Bovendien zijn er

grote investeringen mee gemoeid

en investeerders houden niet zo van

onduidelijkheid. Die wachten dus nog

maar even af. En dat geldt ook voor

gemeenten. Dit uitstel gaat ons

allemaal veel belastinggeld kosten.

Ik wil er heel graag mijn bijdrage

aan leveren om een einde te maken

aan deze impasse, want die is voor

niemand goed.”

Warmtebedrijven

moeten toe naar een

hogere kwaliteit van

dienstverlening

en naar meer

leveringszekerheid

ERNST JAPIKSE


HET ZIJN TOCH JE BUREN...

22 VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 23

‘Gouwe kerel’ met handleiding

Rinus, Alexander en de laadpaal

“Een gouwe kerel. Echt een gouwe kerel, die Rinus.” Zo kwalificeert Karel zijn medebewoner Rinus.

Het enthousiasme van Karel is begrijpelijk: Rinus neemt het bestuur veel werk uit handen. Hij vormt in zijn

eentje een (niet-bestaande) technische commissie en fungeert ook als een soort onbezoldigd huismeester

voor de 64 leden tellende VvE. Al die commissies en functionarissen heeft de VvE niet nodig: Rinus is er.

Hij knapt veel klusjes op voor de VvE. Dat varieert van

lampjes vervangen, het parkeerterrein schoonmaken en

de plant in de entree verzorgen tot het uitvoeren van

kleine reparaties bij de bewoners thuis. Verstopte afvoer?

Rinus ontstopt hem. Scheef hangend keukenkastje? Geen

probleem. Voor een kratje bier doet hij alles. Dat zegt hij er

ook wel nadrukkelijk bij: “Welnee joh, doe ik graag voor je.

Maar een kratje bier is natuurlijk altijd leuk!”

Rinus heeft in vroeger tijden gevaren. De inmiddels

verkleurde tatoeages op zijn gespierde armen zijn daarvan

een indrukwekkend souvenir. Ankers, rozen en natuurlijk ook

een enkele wulpse dame sieren de armen van de actieve

bewoner. Zijn imposante verschijning zorgt er ook wel

voor dat sommige vrouwelijke bewoners wat onzeker zijn

als ze samen met hem in de lift staan. Want Rinus laat heel

duidelijk weten wat hij van hun verschijning vindt. ‘Lekker

broekie, wijffie! Maar zo’n kort koppie, je lijkt [***] wel een

vent!’ De dames zouden er wel iets van willen zeggen. Maar

ja, het is je buurman en je weet maar nooit wanneer je hem

nog eens nodig hebt…

De bijdrage

Als een van de weinige VvE-leden weigert Rinus de VvEbijdrage

per automatische incasso te voldoen. Het liefst zou

hij het bedrag zelf bij de penningmeester komen brengen,

want Rinus moet van al die digitale toestanden niks hebben.

De penningmeester heeft hem echter duidelijk gemaakt

dat hij daar niet aan wenst te beginnen. Daarom laat Rinus

nu wel eens een weekje voorbij gaan voor hij het geld

overmaakt. Hij weet maar al te goed dat hij dat moet doen

op de eerste van de maand, maar daar trekt hij zich niet veel

van aan. Na enig aandringen betaalt hij altijd wel. ‘Als jullie

per se willen dat ik op deze manier betaal; ja, dan vergeet

je wel eens wat, hè?’ En daar gaat hij weer, op weg naar

weer een dankbare medebewoner die graag een foto van

de kleinkinderen wil ophangen, maar niet over een zware

boormachine beschikt. Natuurlijk heeft Rinus die wel. ‘Zo

gepiept, joh!’

Prikken?

Ook tijdens de corona-pandemie gaat zijn dienstverlening

gewoon door. Maar aan mondkapjes doet Rinus niet.

EN ÚW BUREN?

HEBT U OOK WEL EENS EEN

PROBLEEM (GEHAD) DAT VALT

IN DE CATEGORIE ‘HET ZIJN TOCH

JE BUREN’? EN WILT U ANDERE

LEZERS VERTELLEN HOE U HET

HEBT OPGELOST? UW VERHALEN

ZIJN - OOK ANONIEM -

WELKOM BIJ MAGAZINE@

VVEBELANG.NL.

Allemaal flauwekul. Nooit een dag ziek geweest!

Als hij aan de beurt is om een vaccinatie-afspraak te

maken, vraagt een buurvrouw hem voorzichtig wanneer hij

geprikt wordt. ‘Prikken? In mijn lijf? Voor geen goud!’ Als hij

vervolgens kuchend en proestend in de entree met de plant

aan het werk is, houdt iedereen extra afstand. Staat Rinus op

de lift te wachten? Dan wacht de medebewoner wel even

op de volgende. Maar ook als die persoon vervolgens alleen

in de lift staat, voelt dat niet prettig. Er was immers iets met

aerosolen… Het leven in het gebouw wordt eigenlijk wel

lastig.

Helemaal als Alexander zijn intrek neemt in een appartement.

Hij is reuze handig en klust wat af. Rinus heeft hij

niet nodig. Als die bij hem aan de deur komt in zijn functie

van oudpapierverzamelaar, vraagt Alexander waar hij dat

papier opslaat. In de fietsenberging natuurlijk. Tot het wordt

opgehaald ligt de groeiende stapel daar prima. ‘Maar u hebt

toch ook een e-bike?’, vraagt Alexander beleefd. Tuurlijk

en die staat ook in die berging. Als Alexander voorzichtig

meldt dat hij de combinatie oud papier/e-bike nogal

brandgevaarlijk vindt, richt Rinus zich in zijn volle lengte op.

Wat nou?

Laadpaal

Alexander meldt bij het bestuur dat hij van plan is een

elektrische auto te gaan kopen. Hij heeft een eigen plaats

in de parkeergarage en zou graag zien dat er een laadpaal

wordt geïnstalleerd. Dit is het moment waar het bestuur

al voor vreesde. Het moest er een keer van komen. De

voorzitter vraagt voorzichtig wanneer de auto verwacht

wordt. Binnen drie maanden? Dat is snel!

Er is wel nagedacht over de vraag wat er allemaal moet

gebeuren om een eventuele EV-rijder tegemoet te komen,

maar echt concrete plannen zijn er niet. Er moet nog heel

wat uitgezocht worden. Omdat de volgende ALV over vijf

maanden gehouden wordt, zegt Alexander toe dat hij zijn

auto voorlopig wel wil opladen bij een openbare laadpaal.

De aanleg van infrastructuur voor een laadpaal staat op de

agenda voor de eerstvolgende ALV. Het bestuur heeft zich

enorm ingespannen om alle mogelijkheden en beperkingen

te verkennen. Het resultaat is een doordacht voorstel.

Ruzie…

Vanzelfsprekend ontvangt Rinus de convocatie en de

agenda ook. Keurig op tijd, zoals het hoort. Hij kijkt er niet

naar om, want die ALV is pas over drie weken. Dan zien

we wel verder. Daardoor ziet hij pas op de avond van de

vergadering dat het voorstel voor laadinfrastructuur op de

agenda staat. En er staat ook wat dat de VvE-leden ongeveer

gaat kosten.

Dat valt verkeerd bij Rinus. Hij gaat toch niet meebetalen

aan dat modieuze gedoe? Als iemand een elektrische auto

wil, dan moet hij maar ergens anders gaan wonen! Het is

nog eens een keer brandgevaarlijk ook! Alexander maakt

hem er fijntjes op attent dat de stapel oud papier in de

berging - gecombineerd met de e-bike - wellicht aanzienlijk

gevaarlijker is.

Na enige discussie staat Rinus op en biedt aan dat hij de

kwestie wel ‘met de vuisten’ wil regelen als het echt

niet anders kan. Helaas voor hem staat dan een van

de bestuurders op die hem heel duidelijk maakt dat dit

gedrag niet wordt getolereerd. Rinus verlaat scheldend de

vergadering. Het voorstel wordt aangenomen.

… en verder

Twee weken laat Rinus zich amper zien. Het oud papier is

opgehaald maar de kranten zijn niet meer verzameld bij de

bewoners. Een lampje in het trappenhuis knippert hinderlijk,

maar niemand voelt zich geroepen om Rinus te vragen of hij

dat wil verhelpen.

Tot een oude dame, die niet aanwezig was op de ALV en aan

wie het hele circus voorbij gegaan is, hem vriendelijk vraagt

of hij even wil kijken naar haar druppende kraan. Haar zoon

heeft al een kratje bier gehaald. ‘Tuurlijk wijffie’, zegt Rinus

na een korte aarzeling. Maar voor de VvE doet hij niets meer.

He-le-maal niets!


DAB ADVERTORIAL

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 25

In een gebouw dat meer dan drie

etages telt, is ondersteuning nodig

om het water met de juiste druk op de

hogere etages te krijgen: een drukverhogingspomp

of hydrofoor. De meeste

VvE’s gaan ervan uit dat die installatie

elk jaar gecontroleerd moet worden:

iedereen wil immers verzekerd zijn van

een veilig en goed functionerend

watersysteem. DAB Pumps heeft een

systeem ontwikkeld waarmee de pomp

continu wordt gecontroleerd. Geen

jaarlijkse controles meer en tóch een

gegarandeerd veilig systeem dat

probleemloos werkt.

Veiligheid en energiebesparing met een pomp van DAB

Je wilt het muzikale talent van je

kinderen koesteren. Maar je wilt ook

de relatie met de buren goedhouden.

Logisch dus dat je echt een goede

voordeur nodig hebt voor je woning.

De allereerste deur die we maakten

was een brandwerende deur. Dat was

in 1942. De deuren die we sindsdien

maken, dienen allemaal een belangrijk

doel. Zo maken we deuren die

inbraak- en geluidswerend zijn, geen

tocht en kookluchtjes doorlaten en

zelfs deuren die bestand zijn tegen

felle branden en giftige rook. Allemaal

om ervoor te zorgen dat u prettig en

veilig kunt leven.

Ons bedrijft heeft óók een duidelijk

doel: u helpen met alles wat er nodig

is om de juiste voordeur voor uw

woning te leveren. Uiteraard op een

zo eenvoudig mogelijke manier.

Lees meer op daloc.nl/wooncomfort

Corné Roeraade is bij DAB Pumps verantwoordelijk voor

de afdeling VvE en service. Hij vertelt: “Een hydrofoor is

in principe lange tijd onderhoudsvrij, maar een VvE wil

natuurlijk voorkómen dat er toch problemen ontstaan.

Iedereen wil op elk moment beschikken over water met de

juiste druk; of je nu beneden woont of op de twaalfde etage.

Dus neemt de VvE het zekere voor het onzekere en sluit

ze een onderhoudscontract af. Dat is op zichzelf heel

verstandig want problemen zoals een legionellabesmetting

wil je absoluut voorkómen. Dus sluit je een servicecontract

af, maar dat kan anno 2021 veel voordeliger en efficiënter.”

Voorkom legionella

“Het drukvat moet regelmatig gecontroleerd worden. Als

dat lek raakt, loop je het gevaar dat je te maken krijgt met

stilstaand water - en dus een legionellabesmetting. Die

kan in heel korte tijd ontstaan: al binnen twee weken na

een controle. Daarom hebben wij een systeem ontwikkeld

waarmee we de installatie constant online monitoren. Dat

kan via een wifi-verbinding maar ook met behulp van een

simkaart. Als er iets mis is, krijgen we direct een melding en

komen we in actie. Is alles in orde, dan hoeven we niets te

doen. Zo’n servicecontract met online controle heb je al

voor 89 euro per jaar. En met DAB beschik je dan ook nog

eens over de stilste en meest compacte drukverhoger!”

Besparing op energiekosten

Energiebesparing is een tweede reden om te kiezen

voor een DAB-pomp. Het bedrijf levert alleen nog

frequentiegestuurde pompen: die zijn extreem

energiezuinig. Dat komt doordat de pomp niet méér

vermogen levert dan op een bepaald moment nodig is.

Roeraade: “Lang niet iedereen weet dat een pomp de helft

van zijn draaiuren maar 50 procent van zijn vermogen hoeft

te leveren. Als één persoon aan het douchen is, hoeft de

pomp niet op vol vermogen te draaien. Oude hydrofoors

doen dat wel, maar een frequentiegestuurde pomp ‘toert’

op en af naarmate er vraag is. DAB beschikt over een eigen

fabriek voor de productie van frequentieregelaars. Daardoor

hoeven die niet te worden ingekocht en ook dat zorgt voor

prijsvoordeel.”

Vervang uw oude pomp

“Genoeg redenen dus om bij vervanging voor een pomp van

DAB te kiezen. Maar ook als je een wat oudere pomp hebt

die nog prima functioneert, kan het voordelig zijn om een

nieuwe pomp van DAB aan te schaffen: die investering heb

je - dankzij de besparingen - meestal snel terugverdiend.

Bovendien zijn onze pompen heel voordelig in aanschaf.

Dat is ook de reden waarom VvE-beheerder Stedeplan

onze pompen adviseert voor alle gebouwen die bij die

organisatie in beheer zijn. Deze grote beheerder, die actief

is in Amsterdam en omstreken, is sterk in technisch beheer.

Natuurlijk beslist de VvE zelf over de aanschaf van een pomp

en een servicecontract, maar dit advies is wel veelzeggend!”

Meer weten over de drukverhogingspompen van

DAB Pumps? Kijk op www.dabpumps.nl


VT2000 ADVERTORIAL

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 27

Waar vinden we een goede VvE-beheerder? En dan

bedoelen we iemand die we het complete beheer

van ons complex kunnen toevertrouwen. Die niet

alleen de bijdragen int en de jaarrekening opstelt,

maar ook de verzekeringen regelt en ons op

bouwkundig gebied ondersteunt. Kortom: een

beheerder die weet hoe we ons gebouw goed

onderhouden en die ons helpt om op de kosten te

besparen. Het antwoord: VT2000, inmiddels met

drie vestigingen in Wateringen, Hoofddorp en

Utrecht, is al bijna 25 jaar een betrokken en

deskundig familiebedrijf. Directeur Toke Ragetlie

vertelt hoe een team van 40 medewerkers dagelijks

aan het werk is om VvE’s optimale service te bieden.

VT2000: een deskundige en betrokken beheerder

IS UW LIFT KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

“Het belangrijkste: afspraak is afspraak”

IS UW LIFT KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

IS UW LIFT KLAAR VOOR Heeft u een DE lift van TOEKOMST?

ongeveer 20 jaar oud in uw

Heeft u een lift van ongeveer 20 jaar oud in uw

gebouw? Dan zult u recent wellicht wat grote

componenten hebben vervangen. Denk hierbij aan

de besturing, signalering of deuren. Een behoorlijke

investering, waarmee u de levensduur aanzienlijk

heeft kunnen verlengen. Maar de techniek heeft in

die twintig jaar niet stilgezeten. Hierdoor kan het

zijn dat u nu een “slimme” besturing heeft gekregen

of een digitale signalering. Maar wat zijn nou

precies de voordelen van deze nieuwe, intelligente

componenten?

Waarom worden installaties steeds slimmer?

We zien het steeds vaker. Auto’s, koelkasten, een slimme

meter in de meterkast die via het internet verbonden wordt,

waardoor uw energieleverancier zelf uw meterstanden kan

uitlezen. Bij auto’s wordt deze verbinding o.a. gebruikt

voor proactief onderhoud en het bijstellen of resetten van

automatische controlesystemen van bijvoorbeeld het oliepeil.

Voor liften is dit niet anders. Gebruikmakend van de laatste

technologieën, kunnen liften "praten" met de cloud en

aangeven wat ze nodig hebben. Hierdoor zijn monteurs

altijd op de hoogte van de status en kunnen inspelen op de

behoefte van de lift.

Wat zijn de voordelen voor u?

Onderhoud op basis van KONE 24/7 Connected Services

zorgt ervoor dat de data uit de lift vergeleken wordt met de

data van soortgelijke liften over de hele wereld. Dit heeft een

enorm voordeel.

www.kone.nl

Alle data komt als het ware in één bak terecht. Door deze

gebouw? “Bij Heeft VT2000 Dan u zult een werken u lift recent we van in ongeveer wellicht teamverband”,

zegt ze. “Iedere beheerder heeft worden tegenwoordig in de allerlei werking

wat 20 grote jaar redelijk oud eenvoudige in uw verzekeringen

informatie Alle met data elkaar komt te

het als vergelijken

onderhoud het ware worden in goed één bak -

patronen

en terecht. voor een

ontdekt Door deze

gebouw? Dan zult u recent wellicht wat grote

informatie clausules

gehanteerd. Daarvan basis moet van in deze je op werking patronen onderhoud van - een installaties. afwijking, betekent dan Vertoont dat wordt je je een leden er een lift - op

van de met installaties. redelijke elkaar te prijs vergelijken Vertoont - wordt een uitgevoerd. worden lift - op patronen Slim ontdekt

Alle componenten data komt als hebben het ware vervangen. in één bak terecht. Denk Door hierbij deze aan

een assistent, de interne VvE-beheerder.

Dat betekent signalering dat alles of dubbel deuren. Een behoorlijke hierbij aan

informatie componenten met elkaar vergelijken hebben vervangen. worden patronen Denk ontdekt

de besturing, de hoogte zijn als je melding de VvE’s basis aangemaakt. die je van in deze veel Zit patronen er geld bijvoorbeeld kunt - een besparen. afwijking, een vertraging dan wordt er een

in de werking van de installaties. Vertoont een lift - op

wordt de gecontroleerd. besturing, signalering Dan kan het of ook deuren. beheer Een hebt, behoorlijke goed wilt ondersteunen. melding aangemaakt. Zit er bijvoorbeeld een vertraging

basis

investering,

van deze patronen

waarmee

- een

u de

afwijking,

levensduur

dan wordt

aanzienlijk in het openen en/of sluiten van de deuren? Dan kan het

er een

gaan investering, om ogenschijnlijk waarmee kleine u dingen. de levensduur Neem aanzienlijk

nu laadpalen in systeem de eigen in op het parkeergarage

of zonnepanelen onderdeel systeem op dit het mogelijk op basis beheerder veroorzaakt. van al de doet verzamelde Deze wat informatie je belooft. data aangeven is Afspraak direct welk

basis openen van al Maar en/of de verzamelde het sluiten allerbelangrijkste van data de deuren? aangeven is dat Dan welk je kan als het

melding heeft kunnen aangemaakt. verlengen. Zit bijvoorbeeld Maar de techniek een vertraging heeft in

Zie je een lekkage? Dan kun je dat

in

die

het

twintig

openen

laten

heeft

repareren. jaar

en/of kunnen niet

sluiten

Maar stilgezeten. verlengen. van de deuren?

zie je lekkages

Maar Hierdoor

Dan

op

de kan techniek

dak kan

het

van het het

heeft

complex.

in

zichtbaar Verzekeraars onderdeel voor monteur, dit is mogelijk afspraak zodat veroorzaakt. bij hij VT2000.” het onderdeel Deze informatie tijdens is direct

systeem

een

op

die paar

basis

twintig plekken?

van al

jaar

de

Dan

verzamelde

niet is er stilgezeten. meer

data

aan

aangeven

Hierdoor stellen

welk

zijn dat u nu een “slimme” besturing heeft gekregen

allemaal kan het hun de eigen eerstvolgende eisen zichtbaar aan onderhoudsbeurt voor monteur, zodat extra kan hij het controleren. onderdeel tijdens

onderdeel hand dit mogelijk en dan gaat veroorzaakt. het wellicht Deze om informatie installaties is direct en hanteren heel verschillende

tijdens clausules. Onze

zijn dat u nu een “slimme” besturing heeft gekregen Voorspelt de het eerstvolgende systeem dat onderhoudsbeurt afwijking een ongeplande extra kan controleren.

zichtbaar of een planmatig digitale voor de onderhoud. monteur, signalering. zodat Dat Maar soort hij het zaken wat onderdeel zijn nou

stilstand

beheerders

Voorspelt kan veroorzaken? het systeem Dan dat zorgt de het afwijking systeem een dat ongeplande

de precies eerstvolgende moet of je een voordelen signaleren, digitale onderhoudsbeurt want van signalering. deze daarmee extra nieuwe, help Maar kan controleren. intelligente wat kunnen zijn met nou vragen op dat gebied altijd

monteur stilstand een melding kan veroorzaken? met hoge urgentie Dan zorgt krijgt het en systeem direct naar dat de

Voorspelt je de precies

het VvE. systeem Onze de voordelen bouwkundige dat afwijking

van afdeling een

deze

ongeplande

nieuwe, even langs intelligente lopen bij onze eigen afdeling

dat verzekeringen. de

We zijn ingeschre-

componenten?

de betreffende monteur locatie een melding gaat. U heeft met hoge vervolgens urgentie een krijgt hogere en direct naar

stilstand is dé kan specialist veroorzaken? in planmatig Dan zorgt onderhoud.”

een melding met hoge urgentie krijgt en ven direct bij de naar Autoriteit Financiële Markten

het systeem

componenten?

beschikbaarheid de betreffende door minder locatie ongeplande gaat. U heeft stilstand, vervolgens snellere een hogere

monteur

Waarom worden installaties steeds slimmer?

reparaties

en mogen daardoor alle verzekeringen

beschikbaarheid én meer veiligheid door voor minder bewoners. ongeplande stilstand, snellere

de betreffende locatie gaat. U heeft vervolgens een hogere

We zien

Dat Waarom het

deze

steeds

werkwijze worden vaker.

aanslaat,

Auto’s, installaties koelkasten,

blijkt ook steeds een

regelen slimmer? voor de VvE’s die we reparaties in beheer én meer veiligheid voor de bewoners.

beschikbaarheid door minder ongeplande stilstand, snellere

meter uit in het We de feit zien meterkast dat het steeds steeds die via meer vaker. het woningcorporaties

meter uw energieleverancier in de samenwerking meterkast die zelf via zoeken uw het meterstanden internet VT2000 verbonden kan hebben wordt, daarvoor …vraagt de Maar u vereiste zich wat misschien heeft af. dit Uw met lift klaar modernisering maken voor de te maken…

internet Auto’s, koelkasten, verbonden hebben. een wordt, Een slimme aantal medewerkers Maar wat heeft van dit met modernisering te maken…

reparaties én meer veiligheid voor de bewoners.

waardoor

uitlezen. met waardoor Bij VT2000. auto’s uw “Zij wordt energieleverancier besteden deze verbinding het beheer zelf o.a. uw gebruikt papieren. meterstanden Dat is kan natuurlijk toekomst een …vraagt groot en het verlengen u zich misschien van de af. levensduur, Uw lift klaar gaat maken verder

Maar wat heeft dit met modernisering te maken…

voor de

voor van proactief uitlezen. hun VvE-complexen onderhoud Bij auto’s en wordt het graag deze bijstellen aan verbinding ons of resetten voordeel.” o.a. van gebruikt dan het toekomst vervangen en van het componenten. verlengen van Het de levensduur, betekent ook,

…vraagt u zich misschien af. Uw lift klaar maken voor de

gaat verder

toekomst

automatische uit”, voor

en

zegt

het

proactief controlesystemen Toke.

verlengen

“Voor onderhoud

van

ons

de

is van die

levensduur,

en samenwerking

automatische ook prettig, controlesystemen want zij zijn goede van bijvoorbeeld SKW-gecertificeerd

bijvoorbeeld het bijstellen

gaat

het

verder

of oliepeil. resetten van meegaan dan met het de vervangen nieuwste technologieën van componenten. waar Het u als betekent VvE ook,

dan

Voor

het

liften

vervangen dit niet

van

anders.

componenten.

Gebruikmakend

Het betekent

van de

ook,

laatste het oliepeil. de vruchten meegaan van plukt. met de Een nieuwste hogere beschikbaarheid technologieën waar van u uw als VvE

sparringpartners.”

Voor liften is dit niet anders. Gebruikmakend Vanzelfsprekend van de laatste is VT2000 ook de vruchten sterk

meegaan

technologieën,

met de

kunnen

nieuwste

liften

technologieën

"praten" met

waar

de

u

cloud

als VvE

en

lift zorgt ervoor dat bewoners, van plukt. die Een slecht hogere ter beschikbaarheid been zijn of van uw

technologieën, kunnen liften "praten" met in het de boekhoudkundige cloud en werk. lift Dat

de

aangeven

vruchten

wat

van

ze

plukt.

nodig

Een

hebben.

hogere

Hierdoor

beschikbaarheid

zijn monteurs

van uw

hun handen zorgt vol boodschappen ervoor dat bewoners, hebben, die niet slecht voor ter gesloten been zijn of

Het

aangeven

beheer van

wat

een

ze

VvE

nodig

moet

hebben.

altijd

Hierdoor dat zijn allemaal monteurs prima in orde is, hun blijkt handen uit

lift

altijd

zorgt

op

ervoor

de hoogte

dat bewoners,

van de status

die slecht

en kunnen

ter been

inspelen

zijn of

op de liftdeuren staan! vol boodschappen hebben, niet voor gesloten

doorgaan; ook als de ‘eigen’ beheerder

altijd op de hoogte van de status en kunnen

de SKW-certificatie.

inspelen op de

Elk jaar wordt

liftdeuren

de

hun

behoefte

handen

van staan!

voor korte

vol

de

boodschappen

lift.

of langere tijd uitvalt.

hebben,

Toke:

niet voor

organisatie

gesloten

uitvoerig gecontroleerd en

liftdeuren behoefte van de lift.

“Bij ons

staan!

is dat geen probleem. Als een worden de boeken doorgenomen. Het

Wat zijn de voordelen voor u?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

beheerder bijvoorbeeld op vakantie is, eigen opleidingscentrum zorgt ervoor

Onderhoud Wat op zijn basis de van voordelen KONE 24/7 voor Connected u? Services

Kom dan Bent gezellig u benieuwd bij ons langs naar tijdens één mogelijkheden?

van wordt het werk overgenomen door zijn dat nieuwe collega’s snel en goed

Informatie

zorgt Bent ervoor

of haar u Onderhoud benieuwd dat data

collega’s.

op

Die naar basis uit de

hebben van lift mogelijkheden?

KONE vergeleken

ook alle

24/7 Connected wordt met

wegwijs worden

Services de informatiebijeenkomsten Kom dan gezellig – bij we ons zijn langs op alle tijdens beurzen één van de

gemaakt in de ingewikkelde

VT2000 is telefonisch

data Kom kennis

van dan zorgt soortgelijke gezellig van ervoor het bij dossier dat liften ons de langs over

in data huis.”

de tijdens uit hele lift één wereld. vergeleken van Dit heeft wordt wereld

een met van de aanwezig

VvE-beheer.

informatiebijeenkomsten en staan u graag te woord! – we Bent zijn u op niet alle in beurzen

bereikbaar op

enorm informatiebijeenkomsten voordeel. data van soortgelijke – we liften zijn over op alle de hele beurzen wereld. Dit heeft een de gelegenheid aanwezig om en naar staan de u informatiebijeenkomsten

graag

085

te


woord!

04 10

Bent

500

u niet in

aanwezig Verzekeringen

enorm staan voordeel. u graag te woord! Bent u niet Toke: in “Je moet van veel te zaken komen? verstand de Dan gelegenheid vindt u op om www.kone.nl/vve naar de Per informatiebijeenkomsten

e-mail via alle

de Ze gelegenheid wil graag wat om vertellen naar de informatiebijeenkomsten

over het hebben als je een goede, informatie, betrokken te komen? die voor Dan u als vindt vertegenwoordiger u op info@vt2000.nl

www.kone.nl/vve van uw alle

www.kone.nl

te komen? onderwerp Dan verzekeringen. vindt u op www.kone.nl/vve “Dat vakgebied

www.kone.nl

is die de voor afgelopen u als vertegenwoordiger jaren een stuk van het uw erom dat de gebouwen van VvE de interessant kan zijn. www.vt2000.nl

VvE-beheerder alle

wilt zijn. VvE Tenslotte interessant informatie, gaat kan die zijn. voor u als Of vertegenwoordiger kijk op website: van uw

informatie,

VvE ingewikkelder interessant kan geworden. zijn. Zelfs voor VvE’s er prima bij blijven staan en dat


28

JURIDISCH VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 29

Het komt regelmatig voor dat een appartementseigenaar het bestuur

van de VvE om inzage in de administratie verzoekt. Een begrijpelijk

verzoek, maar onder omstandigheden kan het een effectief bestuur

van de VvE aanzienlijk belemmeren. Het kan ook een zware belasting

vormen voor het bestuur en/of de beheerder.

De reikwijdte van het inzagerecht

Een appartementseigenaar heeft in

beginsel recht op inzage in de administratie

van het gebouw en het beheer

van de fondsen en hij heeft ook recht

op inlichtingen. Zie art. 40 lid 6 Modelreglement

1973 en 41 lid 6 Modelreglement

1983 en 1992 en 58 Modelreglement

2017. In Modelreglement 2006

ontbreekt ongelukkigerwijs een dergelijke

bepaling. Het bestuur is als gevolg

van deze bepalingen verplicht aan

iedere eigenaar alle gewenste inlichtingen

te verstrekken die te maken

hebben met de administratie van het

gebouw en het beheer van de fondsen.

De eigenaar moet ook inzage krijgen

in alle boeken, registers en bescheiden

die betrekking hebben op die administratie

en dat beheer.

Betekent het recht op inzage dat de

VvE elk verzoek van een eigenaar om

inzage volledig moet honoreren? In

de rechtspraak en de literatuur is de

reikwijdte van het inzagerecht de

laatste jaren verder ingekleurd.

De vorm

Uit de jurisprudentie valt op te maken

dat het recht op inzage ingevolge MR

1973, 1983 en 1992 niet inhoudt dat de

eigenaar ook het recht op afgifte en/of

het maken van kopieën heeft.

Het begrip ‘verstrekken’ gaat alleen

over het geven van inlichtingen; niet

over het ter beschikking stellen van

bescheiden. In zijn arrest van 22 april

2014 heeft het Gerechtshof te Amsterdam

een oordeel gegeven over de

reikwijdte en toepassing van artikel 46

lid 1 Modelreglement 1983. Dit artikel

dient grammaticaal te worden uitgelegd,

aldus het Hof. Ook als die bepaling

naar de letter en context wordt

genomen, betekent dat volgens het

Hof niet dat aan eigenaars een afschrift

van de stukken ter beschikking moet

worden gesteld. Het begrip ‘verstrekken’

in het genoemde artikel wordt

gebruikt in de betekenis van het geven

van inlichtingen en het verlenen van

inzage in de administratie. De regeling

van Modelreglement 2017 wijkt in

zoverre af van de oudere bepalingen

dat is bepaald dat een eigenaar tegen

betaling van kosten kopieën mag

maken. Maar er bestaat zeker geen

recht op afgifte.

De omvang van het inzagerecht

De bewuste artikelen uit de verschillende

Modelreglementen verwijzen naar

‘de administratie van het gebouw’. Maar

hoe ver reikt het begrip ‘administratie’?

Is dit echt alle schriftelijke informatie

die de VvE betreft, of moet dit begrip

Het inzagerecht

is niet

alomvattend

beperkter worden uitgelegd? En mag

het bestuur ervoor kiezen bepaalde

informatie die wel tot de administratie

behoort toch niet ter inzage te leggen

omdat andere, zwaarwegende belangen

zoals privacybelangen zich daartegen

verzetten? Stel dat een VvE personeel

in dienst heeft. Hoe zit het dan met het

recht op inzage in de arbeidsovereenkomsten

en het personeelsdossier?

Strikt genomen zou dit dossier kunnen

worden gerekend tot de administratie

van de VvE, maar tegelijkertijd is ook het

privacybelang van de werknemer in het

geding. Ook bij inzage in achterstallige

betalingen kunnen privacybelangen een

rol spelen.

‘Administratie’

Om deze vragen te kunnen beantwoorden,

moet het begrip ‘administratie’

worden uitgelegd. Die term is niet

gedefinieerd in de Modelreglementen.

Nationale woordenboekenmaker Van

Dale doet dat wél en definieert het

woord ‘administratie’ als ‘beheer van

stukken’. Daardoor wordt niet verduidelijkt

welke stukken door de VvE

beheerd dienen te worden. Bovendien

resteert de vraag of het bestuur ervoor

mag kiezen bepaalde informatie die

wel tot de administratie behoort toch

niet ter inzage te leggen.

Bijvoorbeeld vanwege privacybelangen.

Een en ander kan worden afgeleid

uit de rechtspraak. De Rechtbank

Noord-Holland heeft in een uitspraak

van 20 april 2017 bepaald dat het inzagerecht

niet alomvattend is. Het is aan

het bestuur van de VvE om telkens een

eigen afweging te maken welke informatie

het bestuur in welke vorm zal

verstrekken. Het bestuur moet immers

vrij kunnen beraadslagen en informatie

bij derden kunnen inwinnen. Van

een onbeperkte inzage in dergelijke

stukken is dus geen sprake, omdat dit

een effectief bestuur van de VvE kan

belemmeren. In bepaalde kwesties

(zoals personele kwesties) kan het

bestuur dus gehouden zijn respectievelijk

de mogelijkheid hebben om slechts

een beknopte, zakelijke inhoud van de

betreffende informatie ter inzage te

verstrekken.

Nadere invulling

Ook in de literatuur wordt betoogd dat

het inzagerecht niet alomvattend is.

Beredenerend dat een grammaticale

uitleg van de bepaling ontoereikend is,

geeft mr. Richard de Laat uitleg onder

verwijzing naar de boekhoudplicht die

op grond van artikel 5:124 lid 3 juncto

2:10 BW rust op het bestuur van de

VvE. Daarin staat dat nadere invulling

van het begrip administratie bij de toepassing

van het inzagerecht leert dat

dat recht niet alomvattend is. Er staat

ook dat het bestuur telkens een afweging

kan maken over de vraag welke

informatie het in welke vorm ter

inzage verstrekt.

Inherent aan

het uitoefenen van zijn

bevoegdheid is dat het

bestuur, zeker indien het

uit meerdere personen is

samengesteld, vrij moet

kunnen beraadslagen

over de te nemen

besluiten.

Het inzagerecht is een vérgaande

bevoegdheid van de eigenaars, maar

het bestuur komt een zekere discretionaire

bevoegdheid toe bij de uitvoering

van zijn taken. Inherent aan

het uitoefenen van deze bevoegdheid

is dat het bestuur, zeker als het uit

meerdere personen is samengesteld,

vrij moet kunnen beraadslagen over

de te nemen besluiten. Wanneer al die

beraadslagingen en alle informatie die

wordt ingewonnen zonder meer tot de

administratie van de VvE zouden moeten

worden gerekend en het inzagerecht

daarop ook betrekking zou hebben,

zou dat een belemmering kunnen

betekenen voor effectief VvE-bestuur.

Gelet op de statutaire vertegenwoordiging

van het bestuur van alle leden

van de VvE lijkt dat niet de bedoeling te

zijn, aldus De Laat.

Notulen bestuursvergadering

Hieruit kan ook worden afgeleid dat de

notulen van de bestuursvergadering

niet onder het inzagerecht vallen. Bij

een Boek 2-vereniging (dus niet bij een

VvE) wordt dit onderschreven door

de overwegingen van de Rechtbank

’s-Hertogenbosch in haar uitspraak

van 6 november 2012 waarin zij onder

meer het navolgende in aanmerking

neemt:

“(…) Uit de wettelijke bepalingen van

boek 2 BW volgt dat het de algemene

ledenvergadering is die het bestuur

controleert op de uitvoering van de

aan hem toebedeelde taken. Het is

aan de algemene ledenvergadering te

beoordelen of zij daartoe voldoende

informatie heeft verkregen. Het is aan

de leden om in de algemene ledenvergadering

hun rechten uit te oefenen.

(…)”.

Uit de uitspraak van het Hof Leeuwarden

van 9 juli 2008 volgt dat het inzagerecht

zich niet beperkt tot de administratie

van de VvE vanaf de datum dat

een eigenaar zijn appartementsrecht

heeft verkregen en daarmee vanaf dat

moment van rechtswege lid is van de

VvE. De eigenaar heeft tevens inzagerecht

over het verleden, dus met

betrekking tot de periode dat hij nog

geen eigenaar was.

Conclusie

De exacte reikwijdte van het inzagerecht

kan nader worden ingekleurd

door de jurisprudentie en de literatuur

over dit onderwerp. Hieruit volgt dat

het inzagerecht niet alomvattend is

en bovendien geen recht op afgifte

inhoudt.

MR. MEREL WESSELINGH


30 JURIDISCH

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 31

Geregeld verbouwingslawaai in het VvE-gebouw

De VvE kan wel degelijk regels stellen

Bewoners van een appartementengebouw hebben nogal eens te maken met verbouwingslawaai. Het grondig

verbouwen van een appartement, met inbegrip van hak- en breekwerk, kan voor de omwonenden aanzienlijke

overlast veroorzaken. Als er sprake is van een betonnen casco, is het geluid van een drilboor door het hele

gebouw hoorbaar. Daarnaast kunnen gangen, galerijen en liften vervuild of beschadigd raken. Containers en

bestelbussen of vrachtwagens kunnen de doorgang blokkeren. Veel klachten worden veroorzaakt door

verbouwingen die onnodig lang duren of die worden uitgevoerd door partijen die daarvoor onvoldoende

gekwalificeerd zijn. De leefbaarheid in een appartementencomplex kan daardoor onder druk komen te staan.

Heeft de VvE hierin een rol? En zo ja, welke?

Mr Richard P.M. de Laat

De Advocaten van Van Riet

Tel: 030 – 263 50 52 E-mail: delaat@avvr.nl

Internet: www.vanvanriet.nl

MR RICHARD P.M. DE LAAT IS ALS PARTNER

VERBONDEN AAN DE SECTIE VASTGOED VAN DE ADVOCATEN

VAN VAN RIET TE UTRECHT. HIJ IS ONDERMEER GESPECIALI-

SEERD IN HET APPARTEMENTSRECHT EN PROCEDEERT EN

ADVISEERT VOOR DIVERSE OPDRACHTGEVERS, WAARONDER

VVE’EN, BEHEERDERS EN APPARTEMENTSEIGENAARS.

Vooropgesteld: het gaat om een verbouwing van

privégedeelten

Het verbouwen van het privégedeelte is zonder toestemming

van de VvE mogelijk. Dat is niet het geval als de verbouwing

verder gaat en ook gemeenschappelijke gedeelten

erin betrokken worden, zoals dragende muren, buitenkozijnen

en leidingen die ook ten dienste staan aan andere

appartementen. In dat geval is vóór de verbouwing toestemming

van de vergadering van eigenaars vereist. Alle modelreglementen

schrijven dat voor. In sommige gevallen is zelfs

een wijziging van de splitsingsakte vereist. Bijvoorbeeld als

een eigenaar een gemeenschappelijke vliering bij zijn appartement

wil betrekken. Of wanneer iemand - in strijd met de

bestemming van het appartement - studentenhuisvesting of

meerdere startersunits in een woning wil realiseren. In die

situaties is de verbouwing niet mogelijk zonder de voorafgaande

medewerking van de vergadering van eigenaars.

Geen toestemming vereist, wel regelgeving

mogelijk?

Dat de interne verbouwing van een appartement mogelijk

is zonder voorafgaande toestemming van de VvE, betekent

niet dat de VvE daar geen regels aan kan verbinden. In artikel

5:112 lid 4 BW is bepaald dat het splitsingsreglement een

regeling kan inhouden omtrent het gebruik, het beheer en

het onderhoud van privégedeelten. De reglementen maken

gebruik van die mogelijkheid die de wet biedt. Zo bepaalt

artikel 25 lid 2 van Modelreglement 2006 (MR 2006) dat

bij huishoudelijk reglement het gebruik, het beheer en het

onderhoud van de privégedeelten nader kan worden geregeld.

In artikel 2 lid 2 MR 2006 is bepaald dat de vergadering

van eigenaars regels ter voorkoming van geluidshinder (of

andere vormen van hinder) bij huishoudelijk reglement kan

vaststellen.

Kortom: op grond van de wet en de splitsingsakte heeft

de VvE doorgaans de mogelijkheid voorschriften te geven

voor het gebruik, beheer en onderhoud van privégedeelten.

Het verbouwen van een privégedeelte valt onder normaal

gebruik en onderhoud.

Het is dus verstandig om in het huishoudelijk reglement

nadere regels op te nemen voor verbouwingen aan het

appartement. Er kan ook een speciale ‘annex’ of bijlage bij

het huishoudelijk reglement worden vastgesteld die geldt

bij verbouwingen. Daarin moet wel duidelijk staan dat deze

bijlage een integraal onderdeel vormt van het huishoudelijk

reglement. Hij moet dus op dezelfde wijze en met dezelfde

gekwalificeerde meerderheid door de ledengevergadering

worden vastgesteld en gewijzigd.

Hinder of onredelijke hinder?

De akte van splitsing en de wet stellen grenzen aan de

mogelijkheden om voorschriften te stellen in het huishoudelijk

reglement. Met het oog op de leefbaarheid moeten de

gestelde voorschriften een voldoende redelijk doel dienen.

De facto mogen ze een verbouwing niet onmogelijk maken

en ze mogen niet leiden tot onredelijke kostenstijgingen

voor de eigenaar met verbouwingsplannen. En eigenaars

hebben nu eenmaal wel enige hinder van elkaar te dulden!

Het verbouwen van een appartement behoort tot het

normale gebruik. Dat daarmee geluidshinder gepaard gaat,

is onvermijdelijk. De voorschriften in het huishoudelijk

reglement moeten dus gericht zijn op het voorkómen van

onredelijke hinder: hinder die wordt veroorzaakt zonder

dat de veroorzaker er een zwaarwegend belang bij heeft.

Bijvoorbeeld als er andere mogelijkheden zijn die minder

hinder veroorzaken.

Wanneer sprake is van onredelijke hinder, is afhankelijk

van de omstandigheden van het geval, zoals de geluid- of

hindergevoeligheid van het gebouw of de beperkte ruimte

om bouwmaterialen aan- en af te voeren. Een meer dan

gebruikelijke ‘prikkelgevoeligheid’ van omwonenden wordt

meestal niet meegenomen in de beoordeling. Of er sprake

is van onredelijke hinder, moet naar objectieve maatstaven

worden beoordeeld.

Voorbeelden van bepalingen bij verbouwingen

Bepalingen kunnen betrekking hebben op het tijdstip waarop

hinder veroorzakende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Zo kan een reglement bepalen dat lawaai verboden is tussen

20.00 uur ‘s avonds en 08.00 uur ‘s morgens en op erkende

zon- en feestdagen. Dat geldt dus ook voor boren, timmeren

en zagen. Het verrichten van werkzaamheden is dus niet

absoluut verboden; alleen werkzaamheden die redelijkerwijs

hinder veroorzaken. Schilderwerk zou bijvoorbeeld wel in de

avond of vroege ochtend kunnen plaatsvinden, als dat tenminste

geen geluidshinder veroorzaakt.

Denk daarbij aan voorschriften voor toegang tot het gebouw

(niet via de hoofdingang), het gebruik van de lift voor het

afvoeren van puin en bouwafval, het gebruik maken van

bepaalde opstelplaatsen voor afvalcontainers, het schoonmaken

en -houden van gangen en galerijen en maatregelen

ter voorkoming van stofhinder.

Communicatie

Ook kunnen voorschriften worden gesteld over berichtgeving

en communicatie. Zo kan in het huishoudelijk reglement

staan dat verbouwingen tijdig aan het bestuur en alle bewoners

moeten worden aangekondigd. Ook kan een verwachte

uitvoeringsduur van de werkzaamheden aangegeven worden

en moet steeds een contactpersoon bereikbaar zijn tijdens

de uitvoering van de werkzaamheden. Om geen onnodige

hinder te veroorzaken, moeten de werkzaamheden voortvarend

in een aansluitende periode, in een gebruikelijk tempo

en overeenkomstig veiligheids- en eventuele vergunningsvoorschriften

worden uitgevoerd.

Verder kan worden bepaald, dat de woningen naast, onder

en boven het betreffende appartement te allen tijde goed

bereikbaar moeten zijn voor bewoners en hulpdiensten.

Zeker als er bewoners zijn met fysieke beperkingen, kan het

bestuur specifieke aanwijzingen geven.

Ook kan worden vastgelegd dat voor werkzaamheden

waarbij gemeenschappelijke delen betrokken zijn, altijd

toestemming van de vergadering van eigenaars nodig is.

En vanzelfsprekend moet erin staan dat alle bepalingen uit

de splitsingsakte en het splitsingsreglement van toepassing

zijn op de verbouwing en de uitvoering daarvan.

Van al deze voorschriften kan de VvE, al naar gelang de

omstandigheden van het geval, gebruik maken. Uiteraard kan

elke VvE maatwerkbepalingen opnemen, zo lang deze maar

passen in de hiervoor geschetste kaders. Van bepalingen die

in strijd zijn met de wet of het reglement, kan eventueel de

nietigheid worden ingeroepen, waardoor de hele bepaling

onverbindend is. Een bepaling dat de vergadering vooraf

toestemming moet verlenen voor een verbouwing van het

privégedeelte, is dus nietig. Toestemming is alleen nodig

voor verbouwing van gemeenschappelijke gedeelten.

Handhaving

Handhavingsbepalingen zijn niet altijd nodig, want in de

modelreglementen is handhaving meestal al geregeld. Zo

bevat artikel 41 MR 2006 de bepaling dat bij overtreding

of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, het

reglement of het huishoudelijk reglement, het bestuur de

betrokkene een schriftelijke waarschuwing stuurt per aangetekende

brief. Daarin wordt de overtreder gewezen op

de overtreding of niet-nakoming, op straffe van een boete

van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor

dergelijke overtredingen of niet-nakoming is bepaald. Die

boete geldt voor elke overtreding of niet-nakoming, nog

afgezien van een mogelijke schadevergoeding, en afgezien

van de andere maatregelen die de vergadering kan

nemen krachtens de wet of het reglement. Als uiterste

middel kan de overtreder het gebruik van privégedeelten

worden ontzegd.

Ook buiten het reglement om kan de VvE handelen, desnoods

door in kort geding op straffe van dwangsommen

maatregelen te eisen als een verbouwing uit de hand

loopt. Uiteraard zijn de regels bedoeld om dergelijke situaties

te voorkómen en geldt de handhavingsmogelijkheid

in de meeste gevallen als stok achter de deur.

Duidelijke regels helpen hinder en vertraging voorkomen

Heldere regelgeving zorgt ervoor dat alle betrokkenen

weten wat ze kunnen verwachten bij een verbouwing.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de eigenaar die

verbouwt: hij kan de planning van zijn werk erop aanpassen;

partijen die hij inschakelt, kan hij de juiste instructies

geven. Zo kan ‘gereguleerde verbouwingshinder’ in de

VvE bijdragen aan het behoud en het verbeteren van de

leefbaarheid in een complex en tegelijkertijd aan verbouwende

partijen duidelijkheid bieden over wat wel en niet

is toegestaan tijdens de werkzaamheden.


VAN DE RECHTER

VvE VvE MAGAZINE MAGAZINE NOVEMBER AUGUSTUS 2021 2021 #4#3 3339

P

Altijd zichtbaar met DP Bluelink.

We bewaken uw installatie 24/7 op afstand

om échte problemen voor te zijn.

www.dp.nl/bluelink | (0172) 488 388 | dp@dp.nl

WAT BIEDT HET

JURIDISCHE PLUSPAKKETvan

U krijgt vier uur juridisch advies van dé juridische VvE-specialisten van VvE Belang.

U krijgt honderden euro’s korting op een groot aantal Juridische diensten.

U kunt uw Pluspakket ook gebruiken voor het opstellen van

bijvoorbeeld een gebruikersovereenkomst.

U beschikt over een directe hulplijn: onze juristen zijn van maandag t/m donderdag

van 9.00 tot 17.00 bereikbaar voor al uw vragen.

Alle bestuursleden ontvangen ons kwartaalblad VvE Magazine.

P

P

P

P

Wij komen automatisch in actie

om de storing op te lossen.

Onze planners zien elke storingsmelding en

volgen deze op, samen met onze eigen

landelijke service organisatie.

U bent overal en altijd als eerste op de hoogte

van eventuele problemen.

U ontvangt direct een e-mail bij een storingsmelding.

Betrouwbaar draadloos bereik

tot diep in een gebouw.

De DP Bluelink communicatiemodule maakt

rechtstreeks contact met DP en is volledig

onafhankelijk van uw internetverbinding of signalen

van buitenaf. Uw drinkwatervoorziening is

veilig tegen hackers!

Past op bestaande installaties,

ook van andere merken.

Wordt door onze monteur plug & play geïnstalleerd.

Sluit direct af via www.vvebelang.nl/pluspakket of bel 0162 - 469120

Prijs € 305,-

door mr. Astrid Luijkvan

Veldhuizen

juriste VvE Belang

VvE We hebben De Lange een Kustlijn probleem: wil het onze

voor VvE heeft haar geen leden bestuur. mogelijk Kunnen maken

om

dan

elektrische

wel besluiten

auto’s

worden

op te laden

in

uitgevoerd?

de eigen parkeergarage.

En als de besluiten

Er is

een

niet

hoofd-VvE

worden uitgevoerd,

en er zijn

wie

twee

onder-VvE’s:

is daar dan verantwoordelijk

VvE Wonen en VvE

voor? Deze vraag lag voor in een

Parkeren. In een gezamenlijke

zaak waarin het Gerechtshof

vergadering van VvE Wonen en

Amsterdam op 20 juli 2021

VvE Parkeren is het voorstel aan

uitspraak deed.

de orde geweest om elek-trisch

laden van elektrische auto’s

in de parkeergarage mogelijk

te maken. Daarvoor moet

een elektravoorziening (een

ringleiding) in de parkeergarage

worden aangelegd. De bewoners

die gebruik willen maken van

de voorziening, moeten zelf

een laadpaal aanschaffen. De

gezamenlijke vergadering van

VvE Wonen en VvE Parkeren

neemt een positief besluit.

ECLI:NL:GHAMS:2021:2180

ECLI:NL:GHARL:2021:2543

LAADPALEN-BESLUIT

NIETIG OF VERNIETIGBAAR?

VVE ZONDER BESTUUR; WAT NU?

Zoals bekend is een eigenaar van een appartementsrecht verplicht lid van de

Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze vereniging heeft ten doel het behartigen

van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. De eigenaars komen in

vergadering Milan is eigenaar bij elkaar van een om woning besluiten én te een nemen. parkeerplaats. Die besluiten Daardoor worden is hij uitgevoerd lid van VvE

door Wonen het en bestuur VvE Parkeren. als vertegenwoordiger Hij is van mening van dat de VvE VvE. Wonen niet mag besluiten over

Wanneer de parkeervoorziening. de VvE niet komt VvE tot Parkeren een besluit moet - dat of wanneer doen, maar een die besluit heeft niet de vereiste wordt

uitgevoerd 60.000 euro - kan niet aan in kas. de Milan kantonrechter vraagt de een kantonrechter zogenaamde om vervangende nietigverklaring machtiging

besluit. worden gevraagd. Als de kantonrechter deze machtiging verleent, komt die

van het

in de plaats van een besluit van de vergadering.

De leden nemen in ruime meerderheid een positief besluit over drie voorstellen:

Vervangende een besluit door machtigingen VvE Wonen over vernietigd

de aanpassing van de elektravoorziening,

De een leden besluit van van de VvE VvE Parkeren waar het over in deze datzelfde zaak over onderwerp gaat, kwamen én een besluit na zo’n om procedure een

in overeenkomst hoger beroep voor bij het Hof gebruik terecht. door Eerder VvE Parkeren had de aan kantonrechter te gaan (plus vervangende het besluit

machtigingen om daarvoor een verleend. maandelijkse Het Hof bijdrage was van in mening rekening dat te de brengen VvE geen bij de zaak elektrisch had: ze

had rijders). geen Milan bestuur verzoekt en werd de kantonrechter dus niet vertegenwoordigd. om nietigverklaring De vervangende van besluiten. machtigingen

De kantonrechter die de kantonrechter is van mening had dat verleend, hij daarover werden niet daarom mag beslissen; door het wel Hof over vernietigd.

vernietiging. Daar is Milan het niet mee eens, dus gaat hij in hoger beroep.

In Niet dezelfde strijdig zaak kwam de benoeming van een nieuw bestuur aan de orde. Voor

het

De

functioneren

rechter stelt dat

van

het

een

besluit

VvE is

om

een

de

goed

elektravoorziening

functionerend

aan

bestuur

te passen

onmisbaar.

niet in

Immers:

strijd is met

de VvE

het doel

oefent

van

haar

VvE

taak

Wonen.

en bevoegdheden

VvE Parkeren is

uit

indirect

door middel

verbonden

van

aan

een

bestuur.

de VvE Wonen.

Als dat ontbreekt,

Alle appartementseigenaars

kunnen de besluiten

van VvE

van de

Wonen

vergadering

hebben

niet

een

worden

eigen

uitgevoerd. De taak van het bestuur om de reglementen te handhaven, wordt

parkeerplaats en zijn dus lid van VvE Parkeren. Het belang van een goede,

dan ook niet uitgevoerd.

toekomstbestendige parkeervoorziening is indirect verbonden aan het belang van

een goede woonvoorziening.

Een nieuw bestuur

Benoeming van een nieuw bestuur was bij deze VvE - waarbij vier stemmen

Maar VvE Wonen moet die 60.000 euro betalen, stelt Milan. Dat is niet waar, zegt

kunnen worden uitgebracht - niet zo eenvoudig. Normaliter kan een bestuurder

de rechter. VvE Parkeren en niet VvE Wonen, zal de kosten dragen voor de aanleg

worden benoemd bij een besluit van de vergadering dat wordt genomen met

van de elektravoorziening. Op grond van besluit 3 zal VvE Parkeren bij de gebruikers

een gewone meerderheid van stemmen. In het splitsingsreglement van deze

van de elektravoorziening een maandelijkse bijdrage van 30 euro in rekening

kleine VvE was - in afwijking van het modelreglement - opgenomen dat alle

brengen. De verwachte terugverdientijd is vijf à zeven jaar. VvE Wonen kan de kosten

besluiten moesten worden genomen met unanimiteit van stemmen. Doordat

voor de investering makkelijk dragen: ze heeft een reserve van één miljoen euro.

de leden het niet eens konden worden over de benoeming van een bestuurslid,

Bovendien is te verwachten dat het aantal elektrisch rijders dankzij de voorziening

werd er geen bestuur benoemd. De VvE zat zonder bestuur. De bepaling dat alle

zal toenemen. De appartementseigenaars die geen gebruik zullen maken van de

besluiten unaniem moesten worden genomen, was natuurlijk ook een obstakel

voor

voorziening

het nemen

hoeven

van

niet

andere

bij te

besluiten.

dragen aan de kosten.

Wijziging Volgorde splitsingsreglement

van vergaderen

De

Milan

enige

gaat

remedie

verder:

was

de vergaderingen

wijziging van

van

het splitsingsreglement.

VvE Wonen en VvE Parkeren

Daarvoor

hadden

verleende

het moeten Hof dan plaatsvinden ook wél een vóór vervangende ALV van de machtiging. hoofd-VvE. Als Ook de hier besluiten krijgt hij konden ongelijk: het

worden gaat in dit genomen geval om met zelfstandige een gewone besluiten meerderheid, van (ondergesplitste) zou dit het functioneren VvE Wonen van en

de de VvE (ondergesplitste) ten goede komen. VvE Parkeren. Een eigenaar De hoofd-VvE die het niet is niet eens betrokken is met een bij besluit de besluiten dat

door en de de vergaderingen meerderheid van genomen VvE Wonen is, kan en twee VvE Parkeren dingen doen: hoeven zich dus neerleggen niet voorafgaand bij het

besluit aan de of vergadering vernietiging van van de het hoofd-VvE besluit vorderen plaats te vinden. bij kantonrechter.

MR Milan Kleine voert nog VvE’s aan dat de VvE ten onrechte geen geldleningsovereenkomst tussen

Wanneer VvE Wonen het en Modelreglement VvE Parkeren heeft Kleine overgelegd VvE’s van en toepassing dat hij zorgen zou zijn heeft geweest, over de had

het (brand)veiligheid er voor deze VvE van het heel elektrisch anders uitgezien. laden in de In parkeergarage. dat (splinternieuwe) Echter: MR het is opgenomen

principebesluiten. dat alle besluiten Een worden geldleningsovereenkomst genomen met een tussen gewone VvE meerderheid. Wonen en de Het VvE

gaat alleen

kan Parkeren dan gebeuren is (nog) niet dat gesloten de stemmen en naar staken, de (brand)veiligheid maar daarvoor van is een het regeling elektrisch opgenomen.

zal bij de Daarnaast nadere invulling worden van alle de eigenaars principebesluiten nog benoemd worden gekeken. tot bestuurder,

laden

zodat de VvE altijd vertegenwoordigd kan worden. Wellicht is het voor deze VvE

een Conclusie: idee om Milan gebruik wordt te maken in het ongelijk van dit gesteld nieuwe en modelreglement..

moet kosten van het hoger

beroep betalen.


NOTA BENE

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

35

ONTDEK INTRATONE!

Draadloze toegangscontrole & intercoms

OPSTALRECHT VOOR

ZONNEPANELEN

www.intratone.nl

Mr. Ingrid

de Jong

is als (freelance) kandidaatnotaris

werkzaam in de

notariële vastgoedpraktijk

Het bestuur van VvE Park en

Meer is druk bezig met de

verduurzaming van het gebouw.

Bestuurslid Dion heeft vroeger

bij een notariskantoor gewerkt

en kan dus de juridische taal

van een akte goed lezen. Hij

heeft zich daarom bereid

verklaard om uit te zoeken

in hoeverre zonnepanelen

een mogelijkheid zijn voor

het 25 appartementsrechten

tellende gebouw. Het dak

is - zoals meestal - een

gemeenschappelijk gedeelte.

Voor de installatie van

zonnepanelen is volgens

het splitsingsreglement een

vergaderbesluit met een

gekwalificeerde meerderheid

nodig. En omdat het bestuur het

budget - mede in verband met

de overige wensen - scherp in

het oog houdt, is men op zoek

naar de voordeligste oplossing.

Een geheel verduurzaamd gebouw in 2023; dat is het doel van het VvEbestuur.

Dat betekent: gevelisolatie, vervanging van alle ramen, plaatsing

van een warmte-koude-installatie in de gemeenschappelijke kelder én

plaatsing van zonnepanelen op het dak. Vanwege de forse investering

heeft het bestuur ook gekeken in hoeverre die duurzaamheidsmaatregelen

ingehuurd kunnen worden. Enig onderzoek leverde op dat het voordeliger

is om de zonnepanelen te huren, bijvoorbeeld bij startup OranjeZonEnergie

BV. Die kan een mooie deal met het bestuur sluiten: de VvE hoeft de

zonnepanelen niet zelf te kopen, deze worden aangeschaft door - en

blijven eigendom van - OranjeZonEnergie BV. Het bedrijf sluit daarvoor een

financiering af bij een ‘groene financier’ en de VvE betaalt maandelijks huur

na verrekening van de meeropbrengst van de opgewekte stroom. Eureka:

dat scheelt ook enorm in de onderhouds- en afschrijvingskosten.

Opstalrecht

Echter: de groene financier stelt de voorwaarde dat naast de huurovereenkomst

ook een opstalrecht op het dak wordt gevestigd zodat

de zonnepanelen ook echt eigendom blijven van OranjeZonEnergie

BV. Dion vraagt namens het bestuur aan de notaris of dat wel kan. De

notaris concludeert dat in de splitsingsakte is vastgelegd dat het dak

gemeenschappelijk is. Dat betekent dat - als de zonnepanelen geplaatst

worden op het dak - deze door ‘natrekking’ eigendom worden van de

VvE. Om dat te voorkomen, kan een opstalrecht ten behoeve van de

zonnepanelen worden gevestigd. Daarmee blijven de zonnepanelen

eigendom van de opstaller, dus van OranjeZonEnergie BV.

Probleem: in de wet is geregeld dat een opstalrecht kan worden gevestigd

op een privégedeelte (een appartementsrecht), maar niet op een gemeenschappelijk

gedeelte van het gebouw. Dat betekent in dit geval dat voor de

zonnepanelen op het dak geen opstalrecht gevestigd kan worden.

Het dak als privégedeelte

Dion ziet het plan én de mooie deal in rook opgaan. De notaris heeft

misschien wel een oplossing: de splitsingsakte en splitsingstekening

wijzigen en het dak als privégedeelte aanwijzen. De VvE wordt vervolgens

eigenaar van het dak. Dan kan wel een opstalrecht ten behoeve van de

zonnepanelen worden gevestigd. De zonnepanelen kunnen dan wel

eigendom blijven van OranjeZonEnergie BV.

Nieuw probleem: dit is een ingewikkelde en dure oplossing, want voor

de wijziging van de splitsingsakte en -tekening is toestemming van alle

eigenaars (of 80% van de eigenaars met medewerking van het bestuur)

en alle beperkt gerechtigden (zoals de hypotheekverstrekkers van alle

eigenaars) nodig. Er moet ook een notariële akte en een nieuwe splitsingstekening

opgesteld worden die ingeschreven wordt in de openbare

registers van het Kadaster. Of het budget van de VvE al die kosten toelaat?

Daar moet het bestuur nog eens over nadenken. En veel rekenwerk

verrichten.


100%

www.ibotec.nl 0297-591225

RECYCLEBAAR

ibotec@ibotec.nl

www.galerijvloerrenovatie.nl / info@ivoreetrade.com

Product | Proces | Partnerschap

ByIVOREETRADE

GALERIJVLOERRENOVATIE.NL

SWISSDECKVLOERTEGELS.NL

MOOIEBALKONVLOER.NL

Dé onderhoudsvrije antislip vloer voor galerij en balkon!

• Mooi & trendy

• Snel gelegd

• Kliksysteem

• Onderhoudsvrij

• Duurzaam

• Antislip

• Geen aangroei

• Geluiddempend

• Comfortabel

• Licht van gewicht

• Diervriendelijk

• 15 jaar garantie

ONAFHANKELIJK | CONTROLEREND | UNIVERSEEL | MONITORING

EERSTE HULP BIJ

BRANDPREVENTIE

15 JAAR

GARANTIE

100%

RECYCLEBAAR

0297-591225

www.galerijvloerrenovatie.nl / info@ivoreetrade.com

Bescherm uzelf en uw familie met radiografische rookmelders

Kies

zekerheid,

kies

Aarnink

Uw vereniging op

koers met Inzicht

T (010) 8440764 E info@inzicht-vvebeheer.nl

I inzicht-vvebeheer.nl

Wij nemen u het werk

uit handen.

Specialist voor VVE beheer

REBO VVE Management BV is de specialist die uw Vereniging

van Eigenaren zorgen uit handen neemt en oplossingen biedt

voor administratie, techniek en bestuur.

Gilgen opent deuren!

ONZE “ Voor VESTINGEN: het AMERSFOORT - AMSTERDAM - ARNHEM - DEVENTER

DIEREN automatische

- DOETINCHEM - LAAG-SOEREN - UTRECHT - ZWOLLE

Kijk op opensturen rebovvemanagement.nl van

voor contactgegevens of email

naar uw vve@rebogroep.nl

bestaande

toegangsdeuren”

REBO VVE management is onderdeel van vastgoedspecialist REBO Groep.

Altijd alarm kunnen slaan, een veilig idee!

alarm kunnen

Vast KPN-GSM contract

slaan, een veilig idee!

Elseco garandeert u in combinatie met ons GSM abonnement een altijd

werkende lifttelefoon. Dit abonnement bestaat o.a. uit:

Dagelijkse test

Altijd werkende spreek-/luisterverbinding

Monitoren en periodiek informeren van testresultaten

Verhelpen van storingen aan de lifttelefoon

Met eigen noodvoeding in geval van stroomuitval

Huurkoop vanaf € 19,95 per maand!

www.elseco.nl - IJsselmeerweg 1

1411 AA Naarden, 035 695 51 00

BELseco

VvE magazine mei 2020.indd 22 27-04-20 21:59

Waarom een radiografische rookmelder

het u makkelijk maakt:

Er zijn legio redenen te bedenken waarom het liftalarm niet werkt. Zo kan de

telefoonlijn zijn opgezegd, zo kan de prepaid simkaart verlopen zijn, zo kan de

speaker stuk zijn zodat u niets hoort.

Elseco heeft al sinds jaren de oplossing: ons universele liftalarm! Het Elseco

liftalarm is op alle soorten liften toe te passen en werkt gegarandeerd! En daarmee

heeft u weer een zorg minder.

1. Draadloze rookmelders worden op afstand gecontroleerd op de werking en afwijkingen.

2. Rookmelders worden conform wet- en regelgeving geinstalleerd.

3. Gemak. U neemt de kosten mee in de servicekosten.

4. De batterijen blijven gegarandeerd 10 jaar werken.

IJsselmeerweg 1, 1411 AA Naarden

5. Geen T: +31 vals (0)35 alarm 695 51 00 zoals - www.elseco.nl

bij goedkope rookmelders.

6. Actuele productiedatum van het apparaat waardoor u

gegarandeerd bent van een lange levensduur.

Informatie

Radiografische

rookmelders

VvE augustus nr 3_ 2019.indd 24 04-08-19 18:49

Bel nu: 06-13110872

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer,

E-mail: tondevries@aarnink.nl

40 jaar kennis & ervaring werkt in uw voordeel

sleutel-slotenhuis.nl

Techem Energy Services B.V. | www.techem.nl | T. 076 57 25 850

Meet- en afrekenmethodieken van afgenomen energie van voornamelijk collectieve installaties.


In de vorige editie

38 VERZEKERINGEN

van VvE Magazine las ik

39

het verhaal van Jan Gerrits

en Wim Avontuur, voorzitter en

secretaris van het VvE-bestuur van

Stadhouders Veste in Oosterhout. Een

felle brand in de parkeergarage maakte

hun appartementencomplex voor lange

tijd onbewoonbaar. Maandenlang waren de

bestuurders in de weer om de belangen van

de VvE-leden zo goed mogelijk te behartigen.

Omdat ik benieuwd was naar de manier

waarop mijn collega’s zo’n calamiteit

aanpakken, belde ik met Lyske Boer,

leidinggevende van de afdeling VvEschaderegeling

en met Tony Aarts,

de betrokken schade-expert

van Centraal Beheer.

Pieter Moedt

VvE-Specialist Centraal Beheer

Brand in huis is misschien

wel de grootste angst van

ieder mens. En bijna elke

dag ontstaat er in ons

land wel een brand in een

appartementengebouw. De

meeste VvE’s zijn gelukkig

goed verzekerd. Maar wat

gebeurt er precies achter de

schermen bij de verzekeraar

als er een melding van

brandschade binnenkomt?

Pieter Moedt, VvE-specialist

bij Centraal Beheer, sprak

met twee collega’s over

de afhandeling van een

omvangrijke brand in een

appartementengebouw in

Oosterhout.

Heeft u vragen over uw VvE

en de gevolgen van brand?

Onze VvE-specialisten helpen

u graag verder. Ook als het gaat

om niet-verzekerde problemen.

U bereikt ons op werkdagen

van 8.00 uur tot 17.30 uur op

(055) 579 8115, of stuur een

e-mail naar

vve.beheer@centraalbeheer.nl.

“HET ONTSTAAN VAN DE

BRAND WAS DOMME PECH”

“Op 17 oktober 2020 werd ik ’s avonds gebeld”, vertelt Aarts. “Het was weekend en

ik had nog geen idee van wat ons allemaal te wachten stond. Het telefoontje van

de coördinator van Stichting Salvage was in elk geval reden om direct in actie te

komen. Dus stond ik die zondag in de zwartgeblakerde parkeergarage van Stadhouders

Veste om de omvang van de schade te bekijken en de impact daarvan op de

bewoners van het pand in te schatten.”

Bij hoge schadebedragen wordt een specialist verantwoordelijk

“Stichting Salvage regelt namens de verzekeraars eerste hulp bij brand-, water- of

stormschades”, legt Boer uit. “Als de brandweer uitrukt voor een melding, schakelen

zij ook Salvage in. De stichting doet vervolgens wat direct noodzakelijk is. Opvang

van de bewoners, herstel en schoonmaak van het getroffen pand - waar mogelijk.

Vervolgens dragen ze het over aan de betrokken verzekeraar. En bij de brand

in Oosterhout waren wij dat. In principe gaat mijn team dan aan de slag met de

afhandeling van de schade. Maar als het bedrag hoger is dan 250.000 euro, gaat het

dossier naar een specialistische schadebehandelaar. Zodat er één aanspreekpunt is

voor alle partijen.”

“Dat de kosten veel hoger zouden zijn, zag ik meteen”, zegt Aarts. “De stroom was

uitgevallen. Alle verdeelkasten in de garage waren verkoold of gesmolten. Dus voor

alle bewoners moest tijdelijke huisvesting worden geregeld. De brand was hevig

geweest. Die begon bij een personenauto, maar ook de omstaande auto’s waren in

brand gevlogen. Dan werkt zo’n garage als een soort gigantische oven. Daardoor

kon de brandweer het pand niet in en moest het vuur van buiten worden bestreden.

Als schade-expert weet je dan al: dit wordt een omvangrijk dossier.”

Alles draait om coördinatie van betrokken partijen

De afhandeling van zo’n omvangrijke calamiteit is dan vooral een kwestie van

coördineren. Boer: “We hebben het hier over een gebouw uit 2002 met 27 luxe

appartementen. Er wonen vooral 55-plussers. Die hebben ook weer allemaal een

eigen inboedelverzekering. Die gaat over hun verloren of beschadigde bezittingen,

terwijl wij verantwoordelijk zijn voor het pand. Dat wil zeggen: de garage, de centrale

ruimtes, maar ook de muren waaraan de bewoners hun schilderijen en foto’s

hebben opgehangen. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle betrokken

partijen. Natuurlijk het bestuur van de VvE, maar bijvoorbeeld ook met aannemers,

schoonmakers en verhuurders van tijdelijke woonruimte. In dit geval moesten we

veel mensen onderbrengen, bij hotels en vakantieparken in de omgeving. Voor die

kosten hebben we een verdeelsleutel vastgesteld in overleg met de inboedelverzekeraars.

En om de VvE niet onnodig te belasten, hebben we een akte van cessie

opgemaakt om kosten direct te kunnen uitbetalen aan de hoofdaannemer.”

DE PARKEERGARAGE VLAK NA DE BRAND ÉN DE HUIDIGE SITUATIE NA DE OPKNAPBEURT

De rol van het VvE-bestuur is cruciaal

“Het VvE-bestuur had zijn handen vol aan de communicatie met bewoners”, vult

Aarts aan. “Iedere eigenaar van een appartementsrecht heeft een mening en wil

zijn zegje doen in het proces. De actie van het bestuur is een groot compliment

waard, want niet elk VvE-bestuur is zo actief. En als zij die rol niet hadden gepakt,

was het bijna ondoenlijk geweest om de schade goed te regelen.”

“Omdat de elektra was verwoest waren we ook afhankelijk van de netbeheerder.

De hele elektrische infrastructuur moest worden vervangen. Van groepenkasten

en kabelgoten tot soms zelfs de stopcontacten aan toe. Daardoor konden de

bewoners pas in februari, na vijf maanden dus, terug naar huis. Bij elke calamiteit,

maar zeker bij een grote zoals deze, hebben de bewoners de hoogste prioriteit. Pas

daarna gaan we kijken naar de juridische gevolgen. Was het gebouw voldoende

brandveilig? Maar ook de schuldvraag: wie is verantwoordelijk voor het ontstaan

van de brand?”

Aarts: “We zijn nu bijna tien maanden verder. Alles bij elkaar hebben we het over

een miljoenenschade - op dit moment. Bij deze schade waren niet alle doorvoeren

in bijvoorbeeld meterkasten luchtdicht uitgevoerd. Hierdoor konden rook en roet

zich eenvoudig door het hele gebouw verspreiden.

De parkeergarage was geheel uitgebrand. Die moest met stempels ondersteund

worden voor het herstel kon beginnen. Beschadigde betonvloeren en wanden zijn

door een gespecialiseerd bedrijf hersteld. Een aannemer uit het bouwnetwerk van

Achmea pakte de overige herstelwerkzaamheden op. Rioleringen waren gesmolten,

net als elektraleidingen in de betonvloer van de begane grond. Telkens liepen

we weer tegen nieuwe problemen aan zodat we wekelijks moesten vergaderen

over de verdere aanpak.”

Ook de schuldvraag is van belang

“Gelukkig voor alle betrokkenen hebben we in overleg met alle partijen besloten

geen pogingen te doen de schade te verhalen”, vertelt Boer. “Het ontstaan van de

brand was domme pech. Geen sprake van achterstallig onderhoud. Geen onverantwoord

gedrag van een bewoner. En ook geen verhaalbare constructiefout of iets

dergelijks. Dan kan in dat opzicht het dossier dicht.”

Aarts: “We zijn nu bezig de schaderegeling af te ronden. Voor mij als schadeexpert

was het een van de meest ingrijpende zaken in de afgelopen 25 jaar. Maar

door continu goed overleg tussen Lyske en mijzelf, het VvE-bestuur, aannemers

en alle overige betrokken partijen komt er nu gelukkig een positief einde aan een

calamiteit die voor iedereen heftig is geweest. En dat is waarom we in dit vak

zitten. We doen het met hart en ziel voor onze klanten.”

Bij deze schade

waren niet alle doorvoeren

in bijvoorbeeld

meterkasten luchtdicht

uitgevoerd. Hierdoor

konden rook en roet zich

eenvoudig door het hele

gebouw verspreiden

LYSKE BOER


BOUWKUNDIG

40 VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 41

Goed schilderwerk vraagt om deskundigheid

Te goedkoop blijkt later duurkoop te zijn

Schilderwerk vormt bij het onderhoud van het bezit van Verenigingen van Eigenaars vaak het grootste deel

van het totale onderhoudsbudget. Dus vragen ze voor een nieuwe schilderbeurt bij meerdere bedrijven een

prijsopgave en gunnen ze bij voorkeur het werk aan de laagste aanbieder. Soms op basis van het advies van

een verfleverancier of gewoon op goed vertrouwen. Bedenk wel: een verfleverancier wil verf verkopen en een

schildersbedrijf wil geld verdienen aan de uren die zijn personeel maakt.

Bedenk ook dat - voor er met verf

gesmeerd kan worden - de ondergrond

helemaal in orde moet zijn. U

wilt natuurlijk dat de verf er over de

hele levensduur van uw woongebouw

goed op blijft zitten. Dus ook bij de

opvolgende schilderbeurten. Die beide

zaken vragen om de nodige kennis

omtrent de kwaliteit van de ondergrond

en het bestaande verfsysteem.

Pas als dat in orde is, kan de man/

vrouw met de kwast aan de gang

gaan. Anders loopt u het risico dat de

ondergrond onder een nieuwe verflaag

gebreken gaat krijgen. Gebreken die u

vanaf de buitenkant niet ziet. Bovendien

kunnen - na opvolgende schilderbeurten

- de oude verflagen gaan

onthechten. Dat kan leiden tot schade

aan de ondergrond: nieuwe verflagen

kunnen oude, niet goed gehechte,

lagen lostrekken.

Geen garanties!

We weten dat een ketting even sterk is

als de zwakste schakel. Dat geldt ook

voor de laag op laag aangebrachte

verflagen. De huidige garanties zijn bij

een opvolgende schilderbeurt voorbij.

Maar dan kunt u dus worden gecon-

ING. ARIE WARNAAR

ONTWIKKELEND BEHEER

WONINGEN VLAARDINGEN

fronteerd met hechtingsproblemen

en problemen aan de ondergrond. Die

zijn het gevolg van fouten bij eerdere

schilderbeurten. De financiële gevolgen

zijn vaak schrikbarend. En het

ergste is: ze hadden vermeden kunnen

worden. Hoe dan? Als de eigenaars,

verenigd in de VvE, verstandig waren

geweest. Als ze bij de opdracht voor

de schilderbeurt niet waren uitgegaan

van de laagste kosten - en wél van de

levering van de juiste kwaliteit. De VvE

die een beslissing neemt met het oog

op de kwaliteit, wordt bij een volgende

schilderbeurt niet geconfronteerd met

onverwachte problemen die alleen

met heel hoge kosten kunnen worden

hersteld.

Een slimme deal?

Een schildersbedrijf dat weet dat het

over vier tot acht jaar weer terug mag

komen voor de volgende schilderbeurt,

gaat bij zijn huidige werk zeker niet

rommelen met de kwaliteit. Die schilder

wil er juist in investeren, zodat

hij er bij de volgende beurt van kan

profiteren.

Vandaar mijn advies: probeer altijd met

hetzelfde schildersbedrijf te werken.

Ik hoor steeds meer ondernemers

zeggen dat ze niet voor een VvE willen

werken die alleen voor de laagste

prijs gaat. Het bedrijf kan dan niet de

kwaliteit leveren die nodig is, zodat de

ondernemer het risico loopt op slechte

referenties - en dus op imagoschade.

Zo’n bedrijf levert keurig een prijsopgave,

maar die is dan zo hoog dat u dit

bedrijf zeker niet zult kiezen. De VvE

denkt een slimme deal te sluiten door

het goedkoopste bedrijf te kiezen - en

ze valt in handen van bedrijven die het

niet zo nauw nemen met de kwaliteit.

Hun doel: flinke winstmarges door zo

weinig mogelijk mensuren in het werk

te steken.

Maak goede afspraken

Maak vanaf het begin afspraken met

een bedrijf hoe in de komende tien

tot vijftien jaar de kosten inzichtelijk en

marktconform blijven, terwijl met de

juiste kwaliteit wordt gewerkt. Dus met

een open en gedetailleerde begroting

waarbij het bedrijf aansprakelijk blijft

voor eerder uitgevoerde schilderbeurten.

Zelfs het allerbeste schilderwerk laat al

na vier jaar de eerste kleine gebreken

zien. Dat geldt zeker voor de kwetsbare

delen van het schilderwerk, zoals

bij scherpe hoeken in de ondergrond

en bij schilderwerk dat op het zuiden

en westen is georiënteerd. Daar treden

snel slijtages en beschadigingen

op. Spreek met het schildersbedrijf af

dat drie tot vier jaar na een hele schilderbeurt

een inspectiebeurt wordt

uitgevoerd. Die wordt daarna elk jaar

herhaald tot aan de volgende volledige

beurt.

Direct herstellen

Als tijdens die inspectie gebreken aan

de ondergrond of het schilderwerk

worden geconstateerd, moeten die

direct worden hersteld. Daardoor voorkomt

u dat u verrast wordt door onverwachte

gebreken met onverwachte

hoge kosten. Dan gaat het bijvoorbeeld

om een hoog houtvochtpercentage,

scheuren van het hout, het ontstaan

van open naden, bladderen door onthechting

van het schilderwerk, scheuren

in het kitwerk tussen kozijnen en

muren en bij de glasaansluitingen en

foute detaillering waardoor vocht in

het ondergrond kan optrekken.

Het is mooi dat bedrijven garanties

geven, maar die zijn pas echt zinvol als

ze zich uitstrekken over de volgende

schilderbeurten. Dus voortschrijdend

minimaal over een periode van tien

tot vijftien jaar.

Niet te veel lagen

Een verflaag moet heel zijn om de

ondergrond te kunnen beschermen.

Gebreken moeten daarom direct worden

hersteld. Hoewel de verf hierbij in

elke gewenste kleur kan worden geleverd,

kan er altijd enig kleurverschil of

verschil in glans optreden. Gelukkig

zijn die verschillen zelden storend. Een

verflaag moet sterk en elastisch blijven

en goed hechten op de ondergrond.

Door te snel verflaag op verflaag aan

te brengen, wordt de totale laag steeds

dikker - en dus minder elastisch. De kans

dat de onderlinge hechting goed blijft,

wordt dan dus steeds kleiner. En als er

problemen komen met de hechting op

de ondergrond of tussen de verflagen

onderling, moet de hele verflaag eraf.

Dan moet het schildersysteem volledig

opnieuw worden opgezet.

Advies

Daarom dit advies: inspecteer als

VvE na elke winter het schilderwerk

en communiceer hierover met het

schildersbedrijf. Maak met uw schilder

afspraken over inspectiebeurten en de

aansprakelijkheid voor de opvolgende

beurten. Niet alleen bespaart u dan

geld door de volledige schilderbeurten

zo lang mogelijk uit te stellen; u

bespaart meestal ook op de bijkomende

kosten, zoals steigerwerk.

Bij inspectiebeurten zijn vaak geen

gevelvullende steigers nodig. Dan

kan veelal nog gewerkt worden met

ladders, hoogwerkers of rolsteigers.

Mogelijk kunt u de inspectiebeurten

combineren met minder urgente werkzaamheden

aan de gevels en daken.

Waardebehoud

Goed schilderwerk verhoogt de waarde

van uw woningbezit. De vervanging

door zogenaamde onderhoudsarme

materialen is vaak een drogreden: de

praktijk is meestal anders. Vaak is hierbij,

afhankelijk van de mogelijkheden

om het oppervlak van de materialen

schoon te houden, wel degelijk

schilderwerk na tien tot vijftien jaar

nodig. De grote hoeveelheden

Eerst de

ondergrond in

orde; daarna

pas de kwast

rubberprofielen en kitwerk hebben

een maximale levensduur van tien jaar.

Bij goed schilderwerk gaat het nooit

alleen over de laagste prijs, maar ook

om de vraag welke kwaliteitseisen

aan de orde zijn. U wilt immers zowel

de ondergrond als het schilderwerk

gedurende de hele levensduur van

uw gebouw stralend mooi en met

moderne kleuren in stand houden. En

dat tegen verantwoorde kosten. Dan is

het heerlijk wonen in uw gebouw.


42

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 43

“Na de invoering van de

notificatieplicht - waarschijnlijk

binnen twee jaar -

zullen er ongetwijfeld

eigenaars zijn die van de

gelegenheid gebruik maken

om een laadpunt te laten

installeren op hun parkeerplaats.

Daardoor kan een

onomkeerbare situatie

ontstaan. Er is immers nog

steeds een gekwalificeerde

meerderheid nodig voor de

aanleg van een centraal

systeem. Niet alleen de

tegenstanders maar ook de

oorspronkelijke voorstanders

zullen dan wellicht

tegen dat voorstel stemmen:

zij hebben geen

belang meer bij zo’n systeem.

Om de regie in eigen

hand te houden, is het slim

om op tijd met een voorstel

te komen voor een centrale

aanpak.”

FRANS LOOIJESTEIJN

Laadoplossingen elektrische auto’s in VvE-parkeergarages

‘Centraal systeem verdient de voorkeur’

Dat is de mening van Frans Looijesteijn, die in de voorgaande

twee magazines al uiteenzette wat het VvE-bestuur het beste

kan doen om een ongewenste situatie m.b.t. de laadinfrastructuur

te voorkómen.

“Ook nu al kan de ALV een eigenaar toestemming verlenen

om geheel voor eigen rekening een laadpunt op de privé-parkeerplaats

te laten plaatsen, dat wordt aangesloten

op het elektriciteitsnet van de parkeergarage. Er kan gebruik

worden gemaakt van de - meestal aanwezige - restcapaciteit.

Maar daarmee kan niet iedereen worden geholpen en

het is geen echte oplossing. Als het hele vermogen is toebedeeld,

krijg je discussie over de vraag wie er opdraait voor de

kosten van de verzwaring van het elektriciteitsnet. Vanwege

dat probleem zou je er als VvE eigenlijk niet aan moeten

beginnen. Gaat het om een enkele elektrische rijder? Geef

dan toestemming voor een tijdelijke aansluiting om te voorkomen

dat je hier in de toekomst hinder van ondervindt bij

de aanleg van een centraal systeem.”

Laden vanuit de eigen meterkast

In oudere appartementencomplexen lukt het soms

om zonder veel breekwerk een leiding te trekken

vanuit de eigen meterkast in de woning naar de eigen

parkeerplaats. Looijesteijn: “Kies uit veiligheidsoverwegingen

niet voor een stopcontact, maar voor een

laadpunt. Daarvoor heb je wel toestemming nodig van

de benedenburen - en voorlopig ook nog van de VvE.

Bij deze optie zijn vrijwel alle kosten voor rekening van

de aanvrager. De rol van de VvE blijft beperkt tot het

aanleggen van kabelgoten in de parkeergarage om

een wirwar van kabels te voorkomen. Een noodknop

die bij brand ‘vreemde spanning’ in de parkeergarage

uitschakelt, is raadzaam. Verwacht hiervan echter niet

te veel: een noodknop wordt dikwijls pas ingedrukt als

de brandweer arriveert en dat is niet de snelle opvolging

van een alarmsignaal zoals we graag zouden

zien.”

Er is nog een nadeel, vertelt hij: “Bij laden vanuit de eigen

meterkast is elk goedgekeurd type en/of merk laadpunt

toegestaan. Er kan dus een grote verscheidenheid aan laadpunten

ontstaan, die door de eigenaars zelf moeten worden

onderhouden. Daarmee verliest de VvE de controle over de

garage.”

Centraal systeem

De aanleg van een centrale basisinfrastructuur heeft veel

voordelen, stelt Looijesteijn. “Het onderhoud en de controle

zijn makkelijk te regelen en het is veiliger. Het systeem kan

namelijk op de brandmeldinstallatie worden aangesloten.

Bij brand wordt dan direct alle spanning van de laadpunten

en de leidingen gehaald.

De aanleg en het onderhoud van de infrastructuur zijn voor

rekening van de VvE. Alle kosten die voortvloeien uit de aanleg,

het gebruik en het onderhoud van een laadpunt worden

doorberekend aan de eigenaar. Je kunt gebruik maken van

een verdeelstation met aftakmogelijkheden of van een spanningsrail

langs alle parkeerplaatsen waarop een laadpunt kan

worden bevestigd.”

1. Met een verdeelkast

“Centraal in de parkeergarage wordt voor rekening van de

VvE een verdeelkast geplaatst. Van daaruit kunnen elektrische

rijders voor eigen rekening een aftakking laten maken naar

hun parkeerplaats voor de plaatsing van een laadpunt.

De kosten zijn moeilijk exact aan te geven. Kabels zijn duur

en de benodigde lengtes worden bepaald door de vorm en

de afmetingen van de parkeergarage. Uit kostenoverwegingen

wordt gestart met een verdeelkast waarop een beperkt

aantal laadpunten kan worden aangesloten.

Als de belangstelling toeneemt, kan - uiteraard ook weer op

kosten van de VvE - ruimte in de kast worden gecreëerd voor

de aansluiting van extra laadpunten. Voor een middelgrote

garage kom je dan uiteindelijk uit op een totaalbedrag van

€ 350 à € 500 per parkeerplaats. De aansluiting van een laadpunt

op de verdeelkast kost een eigenaar € 1.500 à € 2.000.

2. Met een spanningsrail

Het alternatief is een spanningsrail langs alle parkeerplaatsen

vanuit de centrale meterkast. Dat kan met een vlakbandkabel

of met een railkoker. De laatste is minder kwetsbaar en kan

zwaarder worden belast, maar een railkoker is daardoor ook

duurder.

Met vlakband moet je voor de infrastructuur rekenen op

ongeveer € 400 per parkeerplaats. Als de VvE kiest voor de

duurdere railkoker, blijft het bedrag mogelijk hetzelfde: in dat

geval kan op andere kosten kan worden bespaard.

Met een spanningsrail is de laadinfrastructuur in één keer

klaar en betaalt iedereen hetzelfde voor een laadpunt. Een

nadeel is dat een fors bedrag op tafel moet worden gelegd

en dat maakt het lastiger om goedkeuring van de ledenvergadering

te krijgen.

Laadkosten voor de e-rijder

Welke optie wordt gekozen, hangt onder meer af van de

totale installatiekosten (infrastructuur plus oplaadpunt).

Daarnaast spelen ook tactische overwegingen en persoonlijke

voorkeur een rol.

Maar uiteindelijk gaat het om de kosten voor het opladen.

Door afschrijvingen treden verschillen op tussen de diverse

opties. Elektrische auto’s en de oplaadtechnologie zijn nog

volop in ontwikkeling en om die reden wordt voor de laadpunten

een afschrijvingstermijn geadviseerd van 10 jaar. De

afschrijving van een relatief duur oplaadpunt werkt dan sterk

door in de kosten, zeker als men weinig rijdt.”

Het onderhoud en

de controle van een

centraal systeem

zijn makkelijk te

regelen en het is

veiliger

AANDACHTSPUNTEN

Frans Looijesteijn noemt een aantal aandachtspunten

die de VvE naar zijn mening

moet betrekken bij de besluitvorming:

De belangstelling, de mobiliteit en het type

auto. Een plug in-hybride wil je elke dag aan

de lader hangen. Een volledig elektrische

auto die je weinig gebruikt, hoeft niet

dagelijks te worden opgeladen. In dat geval

telt mee of er in de onmiddellijke nabijheid

publieke oplaadpunten zijn.

De verwachting is dat de infrastructuur in

de komende jaren in prijs zal stijgen en dat

laadpunten weleens in prijs zouden kunnen

dalen.

De regelgeving. Begin dit jaar verscheen

een nieuwe NEN 1010:2020, waarin onder

meer de laatste inzichten rond het opladen

van elektrische auto’s zijn meegenomen.

Daarnaast zijn er eisen en aanbevelingen

van gemeente, brandweer en verzekeraar.


Bouwkundige Ondersteuning

24/7 ZORG VOOR UW DRINKWATER

U wilt

dat uw kostbare

complex goed wordt

onderhouden. Dit betekent

niet alleen dat het onderhoud

tijdig uitgevoerd moet worden,

maar ook dat de kwaliteit van de

uitgevoerde werkzaamheden goed

is. Om u hierbij te ondersteunen

heeft VvE Belang twee diensten

beschikbaar. Deze helpen bij de

begeleiding van veel bouwkundige

zaken van uw

complex.

techem

✓ LEGIONELLAPREVENTIE

24/7 ZORG VOOR UW DRINKWATER

✓ 24/7 TOEZICHT OP DE INSTALLATIE

✓ SERVICE CONTRACT VANAF 89,- PER J

✓ STORINGEN OP AFSTAND OPLOSSEN

✓ LEGIONELLAPREVENTIE

✓ ALTIJD EEN COMFORTABELE WATERDR

✓ 24/7 TOEZICHT OP DE INSTALLATIE

✓ SERVICE CONTRACT VANAF 89,- PER JAAR

✓ STORINGEN OP AFSTAND OPLOSSEN

✓ ALTIJD EEN COMFORTABELE WATERDRUK

Module Bouwkundige Ondersteuning

• Vast contactpersoon voor al uw bouwkundige vragen

• Elk jaar bezoek van uw adviseur

• Onbeperkt telefonisch overleg met uw adviseur

• Doornemen van uw MJOP

• Doornemen van onderhoudscontracten

• Beoordelen van kwaliteit uitgevoerd onderhoudswerk

Prijzen (incl. BTW):

• € 550,- per jaar - t/m 20 appartementen

• € 695,- per jaar - 21 t/m 50 appartementen

• € 835,- per jaar - meer dan 50 appartementen

Bouwkundige Coach

• Vast contactpersoon voor al uw bouwkundige vragen

• Elk jaar bezoek van uw adviseur

• Onbeperkt telefonisch overleg met uw adviseur

• Doornemen van onderhoudscontracten

• Beoordelen van kwaliteit uitgevoerd onderhoudswerk

+ Gratis VvE Belang Onderhoudscertificaat

+ Opstellen AWK-gecertificeerd MJOP

+ Jaarlijkse update van uw MJOP

+ Begeleiding bij bouwkundige offertetrajecten

Prijzen (incl. BTW):

• € 90,90 per maand - t/m 20 appartementen

• € 121,20 per maand - 21 t/m 50 appartementen

• € 151,50 per maand - meer dan 50 appartementen

DAB Pumps is al 40 jaar wereldwijd actief in de markt van waterverplaatsing.

Al onze drukverhogingsinstallaties voldoen aan de Nederlandse drinkwaternormen.

DAB Pumps is al 40 jaar wereldwijd actief in de markt van waterverplaatsing.

Al onze drukverhogingsinstallaties voldoen aan de Nederlandse drinkwaternormen.

De kwaliteit van uw drinkwater is onze grootste zorg. Onze drukverhogingsinstallaties

zijn legionella veilig. De beste preventie tegen legionella is het continue monitoren van

de temperatuur en de doorstroming van het drinkwater. DAB is de enige fabrikant die

continue de doorstroming en temperatuur van de drukverhogingsinstallatie kan meten

en hier op afstand correctieve maatregelen op kan nemen.

De kwaliteit van uw drinkwater is onze grootste zorg. Onze drukverhogingsinstallaties

zijn legionella veilig. De beste preventie tegen legionella is het continue monitoren van

de temperatuur en de doorstroming van het drinkwater. DAB is de enige fabrikant die

continue de doorstroming en temperatuur van de drukverhogingsinstallatie kan meten

en hier op afstand correctieve maatregelen op kan nemen.

Zo vind er Zo niet vind éénmaal er niet éénmaal per jaar per jaar een een controle plaats op uw systeem maar maar

op elk moment op elk moment van de van dag. de Dankzij dag. Dankzij de onderhoudsvrije drukverhogingsinstallatie en het en het

online monitoren online monitoren kunnen kunnen wij u wij naast u naast een een verbeterde service het het scherpste onderhoudstarief

bieden. Voor meer informatie bezoek onze website of neem contact met ons op.

bieden. Voor meer informatie bezoek onze website of neem contact met ons op.

TOT 50%

ENERGIE

BESPARING

IN VERGELIJKING

TOT TRADITIONELE

OPLOSSINGEN

TOT 50%

ENERGIE

BESPARING

IN VERGELIJKING

TOT TRADITIONELE

OPLOSSINGEN

Meer weten? Kijk op www.vvebelang.nl/bouwkundig of stuur een mail naar

bouwkundig@vvebelang.nl. Bellen kan ook: 0162-469 120.

dabpumps.nl/nl/vve • info.nl@dwtgroup.com • 0416-387280

dabpumps.nl/nl/vve • info.nl@dwtgroup.com • 0416-387280

DRUKVERHOGING

DRUKVERHOGING


46

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

47

Na een voorbereidings- en realisatietijd van 11 jaar

is in het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van

het IJ in Amsterdam-Noord, de drijvende woonwijk

Schoonschip tot stand gekomen. Op een waterkavel

van 8.500 m2 liggen 30 woonarken. De helft wordt

bewoond door twee huishoudens; de andere helft

door één. In totaal wonen er 45 huishoudens.

Schoonschip is een extreem duurzaam project.

En het meest bijzondere: er is een VvE. Yvonne

van Sark, voorzitter van het VvE-bestuur, legt met

veel enthousiasme uit hoe de VvE functioneert.

VvE Schoonschip: duurzaamheid tot in het kleinste detail

Drijvende woonwijk in Amsterdam

“Schoonschip is een initiatief van

Marjan de Blok. Zij zocht naar mogelijkheden

om zo ecologisch en sociaal

mogelijk te wonen, en richtte met

een aantal geestverwanten Stichting

Schoonschip op. In 2011 vond de

groep na een lange zoektocht een

waterkavel. De vriendengroep werd

toen de ‘projectontwikkelaar’ van hun

eigen drijvende woonwijk.

Een ontwerpbureau werd ingeschakeld

voor het stedenbouwkundig plan en

voor het ontwerp van de steiger en

de ‘kavelpaspoorten’. Zelf ben ik met

mijn gezin in 2015 aangehaakt; in 2018

is - met de start van de bouw - de VvE

opgericht. We hebben lang nagedacht

over de organisatievorm en een VvE

leek ons de meest geschikte optie.

Maar het is nog iets ingewikkelder

geworden, want de twee huishoudens

op één woonark vormen dan weer een

woonvereniging.”

Gemeenschappelijk?

Dat vraagt wel om enige uitleg.

Immers: wat hebben de woonarken

aan gemeenschappelijke delen,

behalve het water? “De steiger natuurlijk”,

zegt Yvonne, “en alle technische

voorzieningen, zoals het smart grid.

Dat is de energie-installatie waarmee

via een slim systeem vanuit één aansluiting

de energie van onze 500 zonnepanelen

over alle woonarken wordt

verdeeld. Iedere ark heeft een accu

waarin de stroom tijdelijk kan worden

opgeslagen. En in een van de arken

hebben we een gemeenschappelijke

ruimte, waar we kunnen vergaderen.

Daar worden ook allerlei sociale

activiteiten georganiseerd, zoals een

kook- en een naaiclubje, yoga-lessen

etc. Voor de ALV is de ruimte te klein.

Daar moeten we nog een oplossing

voor zoeken. Door Covid-19 konden

we sowieso niet bij elkaar komen. We

hebben online vergaderd.”

MJOP en HHR

“We hebben een MJOP waarin we

reserveren voor onderhoud van de

steiger. De contracten met installateurs

en schoonmaakbedrijven zijn

collectief en dus ook onderdeel van

de begroting, en we hebben een potje

voor klein onderhoud. Er is ook een

huishoudelijk reglement. Dat ziet er

natuurlijk allemaal heel anders uit dan

bij een ‘gewone’ VvE. In ons HHR staat

bijvoorbeeld dat er geen brandbare of

explosieve stoffen aan boord mogen

zijn. We laten ons ondersteunen door

een jurist, maar zoals je begrijpt, zijn

onze leden niet zo van al het geregel

tot achter de komma. We overleggen

wel heel vaak en er zijn tal van werkgroepen

die alles uitzoeken op het

gebied van duurzaamheid, sanitatie,

waterkwaliteit, groen (we hebben drijvende

tuinen) energie en mobiliteit.

Een andere werkgroep onderhoudt de

contacten met de gemeente. Er wordt

Er wordt

ongelooflijk veel

werk verzet door

de werkgroepen.

Bijna iedereen is

wel lid van een

werkgroep

ongelooflijk veel werk verzet door de

werkgroepen. Bijna iedereen is wel lid

van een werkgroep.”

Hoge ambities

Natuurlijk zijn er ook hier regelmatig

discussies. Over de mate van duurzaamheid,

bijvoorbeeld. De ambities

zijn hoog, maar dat heeft ook zijn

consequenties. De vacuümtoiletten

doen het niet altijd en de douches ook

niet. Dat hoort bij een pilot, vinden de

bewoners.

Over duurzaamheid gesproken: de

waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd

(EPC = maximaal 0) en ze zijn

niet aangesloten op het aardgasnet.

Voor de verwarming zorgen warmtepompen

die warmte aan het water van

het kanaal onttrekken (aquathermie).

Er wordt zo veel mogelijk gebruik

gemaakt van passieve zonnewarmte.

Het tapwater wordt verwarmd met

behulp van zonneboilers en warmtepompen;

alle douches zijn voorzien

van een warmte-terugwininstallatie.

Er is een gescheiden stroom voor de

afvoer van grijs water (uit de vaatwasser

en de wasmachine) en zwart water (uit

het toilet). Alle woningen hebben een

groen dak dat minimaal een derde van

het dakoppervlak beslaat.

De groep streeft ook naar sociale duurzaamheid,

bijvoorbeeld door samen

eten in te kopen en door de aanschaf

van elektrische deelauto’s en –fietsen.

Yvonne: “Het is een kwestie van veel

aftasten en goede afspraken maken. De

‘kavelpaspoorten’ helpen wel enorm bij

het beheer. Daarin liggen alle gegevens

van de arken vast. We doen eigenlijk

alles zelf; we sturen zelfs de facturen

vanuit onze eigen ‘energiemaatschappij’.

Het administratieve beheer hebben

we uitbesteed. Gelukkig hebben we

een verzekeraar gevonden die gespecialiseerd

is in roerend goed. Want dat

zijn we natuurlijk. Het feit dat we als

VvE georganiseerd zijn, helpt wel bij

dat soort zaken.”

Haken en ogen

Natuurlijk loopt niet alles gesmeerd bij

zo’n uniek project. “Daarom heeft het

ook zo lang geduurd”, zegt Yvonne.

“Dat had ook te maken met de hoge

eisen die de gemeente aan ons project

stelde. En natuurlijk zouden we een

volgende keer dingen anders doen.

Misschien wat meer standaardisering

in architect en aannemer, bijvoorbeeld.

Dat zou eenvoudiger en waarschijnlijk

SAMEN MET ELKAAR EN ANDEREN

Samenleven betekent voor

Schoonschip: krachten bundelen.

Samenwerken en elkaar en

anderen inspireren tot een andere,

duurzamere manier van leven zijn

belangrijke uitgangspunten.

Via de stichting Pioneer Vessel wil

Schoonschip het gedachtegoed

verder uitrollen. Ook wordt samen

met bewoners van de omliggende

wijk onderzocht welke bijdrage

geleverd kan worden aan een

aantrekkelijke leefomgeving.

Meer weten over Schoonschip? Kijk

op www.schoonschipamsterdam.org.

ook voordeliger zijn geweest. En het

was lastig om een goede constructie

te vinden om met twee of drie huishoudens

op een ‘bak’ te wonen. Zoiets

bestond nog niet. Sommige dingen

lijken eenvoudig, en blijken dan heel

moeilijk te zijn.

Levensloopbestendig zijn de woningen

niet: als je niet goed ter been bent, is

het lastig om hier te wonen. Het is dan

moeilijk om van de steiger op de wal te

komen.

Je moet heel goed weten wat je wilt

en wat je ambities zijn. ‘Waarom willen

we dit?’ is de centrale vraag. En het is

belangrijk om één aanspreekpunt bij

de gemeente te hebben. Maar als het

dan allemaal lukt, heb je ook wel iets

heel bijzonders. Een dorpje in de stad:

iedereen kent elkaar. Sterker nog: het

voelt als een vakantiedorp. Zeker met

mooi weer!”

IMPRESSIE VAN SCHOONSCHIP


48

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

49

DOEKLE TERPSTRA

Die moet zich realiseren dat ze speelt

met de levens van de bewoners als ze

een bedrijf inschakelt dat niet de vereiste

kwaliteit kan leveren. Sterker nog:

een gekwalificeerd (en gecertificeerd)

bedrijf zal zich wel twee keer bedenken

voor het een opdracht aanvaardt

van een VvE die de voorkeur geeft aan

beunhazerij. Installatiebedrijven hebben

nu wachtlijsten en ze zitten echt

niet te wachten op een VvE die niet

bereid is om voor kwaliteit te betalen.

Want laten we wel wezen: kwaliteit

heeft zijn prijs.”

En de handhaving?

Dan willen we weten: wie gaat dat

controleren? Dat is inderdaad de

hamvraag, zegt Terpstra: “De wet is

geïnitieerd door het ministerie van

Binnenlandse Zaken en handhaving

is natuurlijk cruciaal. Anders wordt dit

de zwakke schakel in de wetgeving.

We zijn in overleg met het ministerie

om de handhaving op een efficiënte

manier door de gemeenten te laten

regelen. Dat is in het belang van iedereen:

van de consument (dus ook van

de VvE), die zeker weet dat hij kwaliteit

krijgt voor zijn geld, maar ook voor de

gecertificeerde bedrijven. Zij investeren

in de opleiding van hun medewerkers

en ze vragen terecht hoe het staat met

de handhaving. Het mag natuurlijk niet

zo zijn dat straks de ‘handige neefjes’

installatiewerk gaan doen - en alsnog

voor onveilige situaties zorgen.”

De voorzitter constateert dat zijn

achterban volmondig achter de certificering

staat: “Het bestuur van Techniek

Nederland heeft unaniem besloten dat

er binnen onze vereniging alleen nog

plaats is voor gecertificeerde bedrijven.

Daar ben ik heel blij om. Geschoolde

monteurs kunnen binnen anderhalve

dag worden bijgeschoold tot gecertificeerd

monteur. Jongens en meiden

die net van school komen, volgen

natuurlijk een langer traject om

volledig opgeleid te worden.”

De lachende derde

Daarmee komen we meteen bij hét

probleem voor installatie- (en andere

technische) bedrijven: het grote tekort

aan personeel. We betalen nu de

hoge prijs voor de schandalige manier

waarop we in het verleden in Nederland

met vakmanschap zijn omgegaan,

zegt Terpstra. “Installateurs leveren een

cruciale bijdrage aan wat Mark Rutte

‘de grootste verbouwing van Nederland’

noemt. Vrijwel alles wat te maken

heeft met de verduurzaming van de

gebouwde omgeving, heeft een relatie

met installatiewerk.

En dat is nog niet alles: ik ben ervan

overtuigd dat een goed opgeleide

vmbo’er straks meer gaat verdienen

dan een financieel specialist. Installatiewerk

is hét werk van de toekomst.

De installateur wordt de lachende

derde; let op mijn woorden!”

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland:

“Goede zaak dat de Gasketelwet er nu komt”

Beunhazen die werken aan gasverbrandingsinstallaties (cv-ketels, gashaarden en geisers) hebben hun langste

tijd gehad. Vanaf 1 januari 2023 moeten installatiebedrijven gecertificeerd zijn om deze installaties te plaatsen,

onderhouden of repareren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxidevergiftiging

omlaag gaat. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is blij dat het ‘wettelijk stelsel voor werkzaamheden

aan gasverbrandingsinstallaties’, ofwel de ‘Gasketelwet’, er nu eindelijk komt. Helaas alweer met

uitstel, want de wet had op 1 april a.s. moeten ingaan. Dat lukt niet omdat de certificeringsschema’s niet op tijd

klaar zijn.

Een VvE die

opdracht geeft aan

een bedrijf dat niet

voor deze werkzaamheden

is gecertificeerd,

is in overtreding

SLUIPMOORDENAAR KOOLMONOXIDE (CO)

Koolmonoxide staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. U

ziet of ruikt het niet, maar als u het inademt, kan het levensbedreigend

zijn.

Koolmonoxidevergiftiging komt het meeste voor als gevolg van een

verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel:

een kachel, geiser, cv of combiketel.

Nóg riskanter is het als het verbrandingstoestel in een kleine, slecht

geventileerde ruimte staat, en er geen directe afvoer van het toestel

naar buiten is.

Ook niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoer- en

schoorsteenkanalen als gevolg van lekken in afvoerbuizen en

schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van

de afvoerkanalen, vormen een groot risico voor de veiligheid en de

gezondheid van bewoners.

“In 2015 bracht de Onderzoeksraad

voor Veiligheid een rapport uit over de

gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels.

Elk jaar overlijden 10 à 15 mensen

als gevolg van koolmonoxidevergiftiging;

honderden mensen worden

met een dergelijke vergiftiging in het

ziekenhuis opgenomen. Het rapport

van de Onderzoeksraad heeft - ook

op aandringen van de installatiebranche

- geleid tot de Gasketelwet. Die

stelt dat iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties

werkt, een verplichte

CO-certificering voor cv-installateurs

– of Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide

- moet hebben. ‘Werken

aan installaties’ betekent: installeren,

repareren, onderhouden of in bedrijf

stellen.

Bedrijven die vanaf 1 januari 2023 niet

over een geldig certificaat beschikken,

mogen deze werkzaamheden dan niet

meer uitvoeren. Ze zijn in overtreding

wanneer ze dat wel doen. Een VvE (of

consument) die opdracht geeft aan

een bedrijf dat niet voor deze werkzaamheden

is gecertificeerd, is ook

in overtreding. Dat kan leiden tot een

forse boete.”

Online register gecertificeerde

bedrijven

Om opdrachtgevers te helpen bij het

vinden van een gecertificeerd bedrijf

komt er een online register op de website

CO-Veilig. Ook is een beeldmerk

ontwikkeld (zie pagina hiernaast) dat

gecertificeerde bedrijven moeten voeren

zodat zij goed herkenbaar zijn als

gecertificeerd bedrijf. In 2022 start een

publiekscampagne om meer bekendheid

te geven aan de nieuwe wet.

Terpstra: “Het begint natuurlijk bij de

opdrachtgever, in dit geval de VvE.

Op de website van www.brandweer.nl/brandveiligheid leest u waar u

het beste CO-melders kunt ophangen.

ILLUSTRATIE: JEANNE MELCHELS


INN ADVERTORIAL

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

51

WWW.DAKMERK.NL

DUURZAAM

GEGARANDEERD

DAKMERK. Hét kwaliteitskeurmerk

voor het platte dak.

DAKMERK is hét Nederlandse kwaliteitskeurmerk voor

bitumineuze en kunststofdaken. Een keurmerk dat staat

voor duur zaamheid en kwaliteit, onderstreept met 10 jaar

waterdicht heidsgarantie. DAKMERK dakaannemers zijn

KOMO-proces gecertificeerd, alle projecten worden vooraf

getoetst op systeemkeuze, pakketopbouw en materiaal.

Ook controleren onaf hankelijke inspecteurs steekproefsgewijs

de toegepaste dakbedekkings constructies.

Onze dakaannemers adviseren u graag over duurzame

oplossingen als zonnepanelen, daktuinen en waterberging.

Voor multifunctionele gebruiks daken kan de standaard

garantie worden uitgebreid met een speciale MULTI-garantie.

U vindt alle aangesloten dakaannemers op DAKMERK.NL

De ‘Gasketelwet’: uw installatie in goede handen

GETOETST GECONTROLEERD

GEGARANDEERD GEBORGD

200-0069 LIGGENDE Adv_VVE_Dakmerk 180x129mm_210419_v1.indd 2 19-04-21 22:48

De leden van het VvE InstallatieNetwerk Nederland zijn klaar voor de Gasketelwet, ofwel de wettelijke

regeling voor gasverbrandingsinstallaties. Alle medewerkers van de aangesloten bedrijven zijn opgeleid voor

de certificering. Ruim op tijd: vanaf 1 januari 2023 is het strafbaar als een niet-gecertificeerde medewerker

onderhoud pleegt aan de cv-installatie. Het grote voordeel van de nieuwe wet is dat het gaat om de hele

installatie, dus ook de rookgasafvoer, de opstelplaats van de ketel en de leiding. Jan van den Hoff, directeur

van Van den Hoff Installatiebedrijf, is blij met de nieuwe wet.

CLV-RENOVATIE OP MAAT

MINIFLEX, VAN COLLECTIEVE NAAR

INDIVIDUELE ROOKGASAFVOERSYSTEMEN

Bij renovatie van het rookgasafvoerkanaal in gestapelde bouw

staat een VvE voor veel keuzes. Het collectieve belang telt, maar

ook de individuele wensen van de bewoners zijn belangrijk.

Met het flexibele kunststof rookgasafvoersysteem Miniflex van

Burgerhout kiest u voor de ideale oplossing. Iedere bewoner

heeft zijn eigen rookgasafvoersysteem en daarmee grotere

vrijheid in keuze van een cv-ketel merk. Een ander belangrijk

voordeel van Miniflex is de minimale overlast bij vervanging.

Zonder teveel hak- en breekwerk. Hierdoor zijn renovaties soepel

uit te voeren, zelfs in moeilijke situaties.

Bel voor meer informatie: 0592 34 30 43

burgerhout.nl

Burgerhout

“Er vallen elk jaar slachtoffers door

koolmonoxidevergiftiging (zie ook

het interview met Doekle Terpstra op

pag. 48; red.). En dan gaat het echt niet

alleen om problemen met oude verbrandingstoestellen,

zoals vaak gedacht

werd. Ook nieuwe installaties die niet op

de juiste wijze zijn geïnstalleerd, zorgen

voor onveilige situaties. Daarom is de

overheid met deze wettelijke regeling

gekomen. Die zal zeker leiden tot een

veel veiliger situatie. Immers: met alleen

een opleiding en een certificering ben je

er niet: de kennis moet ook op peil worden

gehouden.”

Alles nog eens onderwezen

“Het gaat ook voor ons als ervaren

installateurs om een heel nieuwe werkwijze:

niet alleen de ketel maar de hele

installatie in samenhang met de woning.

Vanzelfsprekend waren onze medewerkers

al goed opgeleid om hun verantwoordelijke

werk te doen, maar het

is goed dat alle facetten van het werk

nog eens onder de aandacht worden

gebracht tijdens de opleiding. Om een

voorbeeld te geven: er zijn inmiddels

tal van rookgasafvoersystemen en

de meetapparatuur is ook veel geavanceerder

geworden. Het is van belang

dat je de meetgegevens niet alleen kunt

aflezen maar ook op de juiste manier

kunt registreren. Onderdeel van de

nieuwe wet is dat de monteur na het

constateren van gebreken dit moet

registreren en rapporteren. Het beste

is natuurlijk direct over te gaan tot het

weer veilig maken van de situatie.”

Voorwaarden van verzekeraars

Vreemd genoeg is het in Nederland

niet verplicht om een gasinstallatie te

laten onderhouden. Maar dat betekent

natuurlijk niet dat het niet nodig is. Van

den Hoff is ervan overtuigd dat verzekeraars

deze nieuwe wet zullen aangrijpen

om de voorwaarden aan te scherpen:

“Als je je installatie laat onderhouden

door niet-deskundige installateurs,

zal dat zeker gevolgen hebben voor

de dekking. Dat zie je nu ook al bij

de installatie van zonnepanelen: de

verzekeraars eisen dat die worden

geïnstalleerd door een erkend bedrijf.“

De kosten

De installateur windt er geen doekjes

om: “Certificering en het behoud daarvan

kost geld. De kosten van installatiewerk

zullen dus stijgen. Maar dan weet

je wel zeker dat je installatie veilig is.

Als je daarvoor je ogen sluit en dus te

weinig aandacht voor veiligheid hebt -

bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen -

kan dat tot heel grote problemen leiden.

En naar alle waarschijnlijkheid tot veel

hogere kosten in de nabije toekomst.”

De aangesloten bedrijven van het VvE InstallatieNetwerk Nederland per regio:

INN Noord: Pranger-Rosier Installaties Dokkum, www.pranger-rosier.nl

INN Oost: Van Dam Rijssen, www.vandamgroep.com

INN Midden: Bos Installatiewerken Utrecht, www.bosgroep.com

INN Zuid: Hajnadi Installatietechniek Kerkrade, www.hajnadi.nl

INN Zuid-Oost: Van den Hoff Installatiebedrijf Eindhoven, www.vandenhoff.nl

INN Zuid-West: Van de Velde Yerseke, www.van-de-velde.nl

INN West: Provato Techniek Rotterdam, www.provatotechniek.nl

INN Noord-West: Gasservice Noord-Holland Purmerend, www.gasservice-nh.nl


52

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

53

SAM LEERTOUWER (RECHTS; NAMENS

JURIËN) EN ROEL SPERNA WEILAND

Objectieve inspectie

Omdat Leertouwer het VvE Belang-label heeft, kon

de VvE aanspraak maken op een gratis inspectie

door OvervoordeVanTilborg, het adviesbureau dat is

gespecialiseerd in vastgoedonderhoud. Dat gebeurde

zes weken nadat de schilder het werk had opgeleverd.

Sperna Weiland: “Ik was aanwezig bij de inspectie. De

inspecteur stelde vast dat het schilderwerk esthetisch

van goed niveau was. Hij ging uiterst nauwkeurig

(zeg maar minutieus) te werk en constateerde op

enkele plaatsen, met name aan de penthouses, kleine

beschermtechnische tekortkomingen. Dat zijn van die

dingen die je zelf echt niet ziet. De inspecteur wél!”

VvE Plein Delftzicht 1-21 is enthousiast over onderhoudswerk

Bewuste keuze voor schildersbedrijf met VvE Belang-label

Tot volle tevredenheid

Leertouwer: “Bij de penthouses was inderdaad sprake

van een paar dingen die onze schilders over het

hoofd hebben gezien. Wij zijn blij met het objectieve

oordeel van OvervoordeVanTilborg, want dat geeft

ons de kans om ons werk te perfectioneren. Door een

probleem op te lossen, kun je het verschil maken. Die

kleine gebreken kun je overigens pas zien als de verf is

uitgehard. Vandaar dat zo’n inspectie pas na zes weken

kan worden uitgevoerd.” De kleine gebreken werden

naar tevredenheid hersteld. Het gebouw van VvE Plein

Delftzicht 1-21 kan er weer een aantal jaren tegen!

VvE Plein Delftzicht 1-21 in Delft liet in 2014 schilderwerk uitvoeren, dus in 2020 was het tijd voor een nieuwe,

grote schilderbeurt. De VvE, die al lange tijd is aangesloten bij VvE Belang, koos bewust voor een schildersbedrijf

dat is aangesloten bij Onderhoud GarantieNL én dat beschikt over het VvE Belang-label. Het werd

Leertouwer Schilders uit Den Hoorn. Beide partijen zijn enthousiast over het resultaat.

PLEIN DELFZICHT GEBOUW REMBRANDT

Het complex met de naam ‘Rembrandt’ is opgeleverd

in 1996. Het omvat 21 appartementsrechten (drie keer

zes appartementen en drie penthouses). Het VvEbestuur

is zo verstandig om de taken te verdelen. Roel

Sperna Weiland is bestuurslid algemene zaken en heeft

affiniteit met schilderwerk. Het lag dus voor de hand

dat hij het schilderproject zou gaan begeleiden. “Deze

keer ging het om het volledige schilderwerk aan de

buitenzijde”, vertelt hij.

“Dus alle kozijnen, de voordeuren en de betonbalken

aan de achterzijde van het gebouw. Die zijn schoongemaakt

en ‘opgefrist’. We hebben bij drie onderhoudsbedrijven

offerte gevraagd en met Leertouwer hadden

we direct een prettig contact. Het mooie is dat die

prettige verstandhouding is gebleven toen het schilderwerk

in augustus 2020 startte. In het verleden hebben

we te maken gehad met houtrot, dus daar hebben

we de schilder extra op gewezen. We hebben aan

verffabrikant Sikkens een verfadvies gevraagd, zodat we

in elk geval geen appels met peren zouden vergelijken.

Toen het werk na ongeveer zes weken was afgerond,

waren we blij met het resultaat: het gebouw zag

er prima uit.”

Aandacht voor communicatie

Juriën Leertouwer: “Zo’n 60 procent van onze

opdrachten voeren we uit bij VvE’s. Sommige van hen

hebben een beheerder waarmee we contact hebben.

Andere, zoals deze VvE aan Plein Delftzicht, doet het

technische beheer zelf. We werken graag voor VvE’s

omdat je dan extra aandacht moet schenken aan de

communicatie en de planning. Je werkt immers in

bewoonde gebouwen. En juist in die communicatie zijn

wij sterk! Bij de VvE’s waarvoor we al langer werken,

kennen we de bewoners en het gebouw. Dat is in het

voordeel van alle partijen. We geven de VvE’s waarvoor

we werken bij voorkeur een meerjarenadvies, zodat ze

makkelijker kunnen budgetteren. Schilderwerk is een

grote - en steeds terugkerende - kostenpost voor een

VvE. Het is dus handig als je weet waar je aan toe bent.

Dat vertrouwen vinden we belangrijk. Daarom hechten

we veel waarde aan het bezit van het VvE Belang-label.

Dat zorgt voor extra vertrouwen bij de VvE’s.”


54

AKZONOBEL ADVERTORIAL

ONDERHOUD

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4

55

Het onderhoud van woningen en

appartementen bestaat voor het

grootste deel uit schilderwerk.

Toch heeft lang niet elke VvE

scherp wat de actuele staat van

het schilderwerk is en wat er aan

verftechnisch onderhoud de

komende jaren nodig is.

Jeroen Muis is VvE adviseur bij

verffabrikant Trimetal Bouwverven,

onderdeel van AkzoNobel, en

ontwikkelde een Quickscan om de

VvE-besturen hiermee te helpen.

In deze rubriek

behandelen we vragen die

betrekking hebben op de veiligheid

van liften en gevelonderhoudsinstallaties

en op ‘veilig werken op hoogte’.

In deze aflevering geven we antwoord op

vragen over de opleidingseisen voor inspecteurs

en over brandwerende rolschermen.

Voor de beantwoording van de vragen tekent

- namens de Liftinstituut helpdesk - Bert

Drieling, technical support engineer bij

Liftinstituut. Uw vragen zijn welkom

bij info@liftinstituut.nl.

Vraag het aan Liftinstituut

HEBT U EEN

VRAAG? STUUR

EEN MAIL NAAR INFO@

LIFTINSTITUUT.NL EN GEEF

DAARBIJ AAN OF UW VRAAG,

MÉT HET ANTWOORD,

IN VVE MAGAZINE

GEPUBLICEERD

MAG WORDEN.

“Met onze Trimetal Quickscan maken wij deskundig

verfadvies bereikbaar voor elke VvE.”

Waarom geeft een verffabrikant eigenlijk advies aan VvE’s?

Elke VvE is verplicht een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op te stellen.

Het schilderwerk is daarin een grote kostenpost en vraagt veel expertise.

Daardoor is er een toenemende behoefte aan inzicht, kennis en advies over

het schilderwerk. Een VvE-bestuur wisselt nog wel eens van samenstelling,

er werken door de jaren heen verschillende schilders aan een object, het

ontbreekt aan een langetermijnplanning. De kans op onaangename

verrassingen is dan groot.

De schilder kan toch ook verfadvies geven?

Jawel, en een goede vakschilder kan ook een Meerjaren Onderhoudsplan

opstellen. Hoewel ze dan ons ook vaak om advies vragen. Er zijn ook

schilders die geheel te goedertrouw aan de slag gaan en een object netjes

in de verf zetten. Maar daarbij niet naar de lange termijn en het verleden

hebben gekeken. Wij gaan uit van wat het VASTGOED nodig heeft om zo

lang mogelijk z’n functie te kunnen behouden. Dat werkt kostenbesparend

en is duurzaam.

Wat kun je van de Trimetal Bouwverven Quickscan verwachten?

Inzicht! Wij komen langs en maken een eerste analyse van de huidige staat

van het schilderwerk. We inventariseren de wensen van het VvE bestuur en

maken het benodigde onderhoud duidelijk. Dat is vaak voor de mensen al

een enorme eye opener. Ze weten dan gelijk welke beslissingen ze waarom

moeten nemen.

En wat volgt daarna?

Daarna kan men kiezen of men ook de uitgebreide analyse wil laten verzorgen:

De Nulmeting. Deze legt de volledige huidige staat van de ondergrond

en het verfsysteem vast voor het onderhoudsplan in werking treedt. We

maken een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor het schilderwerk en

kunnen indien gewenst een houtrotinspectie uitvoeren of een kleurplan

opstellen. Bovendien kunnen we de VvE in contact brengen met een

schildersbedrijf. En we kunnen in de uitvoering het bestuur terzijde staan

en tussentijds adviseren waar nodig.

Dat is een mooie service.

Zeker. En de Trimetal Quickscan is ook nog eens volledig vrijblijvend en kosteloos.

Als je meer wilt weten kijk dan even op www.trimetal.nl/quickscan.”

JEROEN MUIS, VVE ADVISEUR

BIJ TRIMETAL BOUWVERVEN

Vraag

Zijn er specifieke eisen waaraan jullie inspecteurs

moeten voldoen om de keuringen te mogen

uitvoeren?

Antwoord

Uiteraard zijn er eisen waaraan onze inspecteurs moeten

voldoen voordat zij de veiligheid van uw lift mogen toetsen.

Voor keuringen die volgens het Schema Liften 2018-v7 worden

uitgevoerd is de basisopleidingsvereiste mbo-niveau 4.

Bij ons volgen de inspecteurs een uitgebreid en gedegen

opleidingsprogramma met theorie- en praktijktoetsen voor

onze specifieke dienstverlening. Daarmee voldoen onze

inspecteurs aan die opleidingseis volgens het Schema Liften

2018-v7.

De kennis en kunde van onze inspecteurs is de belangrijkste

pijler voor een kwalitatief goede keuring. Nu vraagt u zich

misschien af hoe bepaald wordt of wij deze kennis en kunde

op hoog niveau handhaven. Natuurlijk hebben wij al meer

dan 80 jaar ervaring op dit gebied en nemen wij deel aan

internationale normcommissies waarbij wij de veiligheid zo

goed als mogelijk proberen te waarborgen en verbeteren.

Daarnaast certificeren wij wereldwijd liften en veiligheidsonderdelen

daarvan. Vanuit onder andere die kennisbronnen

voeden wij onze inspecteurs met de allerlaatste informatie.

Vraag

Wij willen onze liften graag aanpassen, zodat ze aan

de brandveiligheidsvoorschriften voldoen. We kregen

de tip om dit met brandwerende rolschermen te doen.

Er is echter een discussie ontstaan over de vluchtveiligheid

van liftmonteurs, waarbij wordt beweerd dat

een monteur ingesloten kan worden door de aanwezigheid

van een rolscherm. Is het veilig om

een brandwerend rolscherm te plaatsen?

Antwoord

Er is geen normering voor de wijze waarop een brandscherm

gemonteerd moet zijn voor een lifttoegang. De plaatsing en

de interactie met de lift is de verantwoordelijkheid van de

eigenaar en de leverancier.

Er bestaat een mogelijkheid dat kinderen (of misschien ook

volwassenen) tussen het scherm en de liftdeur in gaan staan

als het scherm naar beneden komt. Dit is te voorkomen door

de ruimte tussen liftdeur en brandscherm te beperken tot

15 cm of minder. Het is aan de eigenaar om dat risico in te

schatten.

Brandschermen voor de schachttoegangen zijn te accepteren

onder de volgende voorwaarden:

1. Het brandscherm wordt aangestuurd vanuit een separate

‘brandbesturing’ die geen deel uitmaakt van de liftbesturing.

2. De hoofdstopplaats mag NIET van een brandscherm worden

voorzien; op deze etage zal de liftkooi parkeren en stil

blijven staan bij een brandmelding.

3. De liftinstallatie zal bij een brandmelding ‘buiten gebruik’

worden gesteld op de hoofdstopplaats.

4. Brandschermen mogen NIET worden toegepast bij zogenoemde

‘brandweerliften’ volgens de norm EN 81-72.

5. Bij een periodieke keuring zal een simulatie plaatsvinden

van de ‘brandbesturing’, waarbij de lift moet parkeren op

de hoofdstopplaats en normaal bedrijf wordt uitgeschakeld.

Als dit niet lukt, zal een keuringspunt worden opgevoerd.

Dit is overigens geen afkeurpunt.

Voor meer informatie omtrent liftgebruik bij brand verwijzen

wij u door naar onze site https://www.liftgebruikbijbrand.nl.


Proline Nederland

Proline Nederland

FRANS VAN VEEN

”WIJ DOEN HET GOED OF WIJ DOEN HET NIET”

Relinen is specialistisch werk en vraagt kennis en aandacht. Met diverse specialisaties

binnen de groep kan Proline verschillende leidingrenovatie technieken combineren. Met

behulp van een rioolcamera wordt eerst een camera inspectie van de stand- en

aansluitleidingen uitgevoerd. Naar aanleiding van dit vooronderzoek kunnen wij onze

klanten het beste advies geven en wordt de kous-techniek of de spray-techniek

toegepast.

Wij zullen altijd voor kwaliteit en niet voor kwantiteit gaan. Ik ben eindverantwoordelijk

voor Proline Group Nederland en ik wil ons werk naar volle tevredenheid van onze

klanten afhandelen. Dit doe ik uiteraard niet alleen, maar samen met ons sterke team van

specialisten. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot marktleider van Nederland. Dit betekent

dat wij tot in de kleinste details kwaliteit moeten leveren volgens verschillende richtlijnen.

Frans: ‘We doen totaalrenovaties van de riolering

maar ook deelrenovaties middels het plaatsen

van een stent of een kous T-stuk renovatie.

Naast de ervaring die onze monteurs hebben in de

verschillende leidingrenovatie technieken, hebben

wij ook jarenlange ervaring in de rioleringsbranche.

Wij beseffen ons heel goed dat wij in het hart van

de bewoners werken: hun huis. Daarom laten we dit

na afloop van de werkzaamheden altijd netjes en

opgeruimd achter. Wij beheersen alle facetten van

het vak, waardoor Proline Group de projecten vanaf

de start tot de afronding zelf kan uitvoeren.’

Koustechniek

• Volgens procedure als opgenomen in de BRL 5217

• Volgens technische certificering DiBt (Duitsland)

Spraytechniek

• Volgens technische certificering SITAC (Zweden)

• Volgens technische certificering DiBt (Duitsland)

CAMERA INSPECTIE

RELINEN KOUS-TECHNIEK

RELINEN SPRAY-TECHNIEK

DEELRENOVATIE (STENT)

KOUS T-STUK RENOVATIE

Hoge Rijndijk 259 Zoeterwoude T (085) 273 76 50 M (06) 476 655 95 proline-group.nl


Klopt de herbouwwaarde van

uw complex?

COLUMN TAXEREN

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 59

EEN GELDIG TAXATIERAPPORT,

waarom is dat nodig?

Jaap Hendriksen RT

Bij twijfel:

laat een taxatie

uitvoeren!

Jaap

Hendriksen

“Leuk bedacht, mijnheer

Hendriksen, maar het lijkt ons

toch echt niet nodig om ons

complex periodiek te laten

taxeren. Elke 6 jaar nog wel.

We kunnen ons geld wel beter

gebruiken! Kunt u ons uitleggen

waarom een geïndexeerde polis

niet genoeg is? Onze verzekeraar

past de polis - en dus de premie -

aan via gangbare bouwkosten.

Dat lijkt ons echt wel voldoende.”

Die vraag c.q. opmerking krijg je als taxateur van appartementencomplexen

nogal eens. Natuurlijk leg ik de VvE-bestuurder dan graag uit waarom een

periodieke taxatie wel degelijk zinvol is. En ik doe dat op deze plaats graag ook

voor de lezers van VvE Magazine.

In het Nederlandse recht kennen wij het indemniteitsbeginsel. Dat staat

beschreven in boek 7 artikel 960 BW: “De verzekerde zal krachtens de verzekering

geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger

positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van

de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige

opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig

het advies van een deskundige”.

Ik kan me voorstellen dat die zin niet meteen duidelijk is (dat geldt voor meer

wetsteksten!). Er staat in feite: je mag als verzekerde nooit beter worden van

een schadeverzekering tenzij er een door de verzekeraar aanvaard en geldig

taxatierapport aanwezig is. Stel: uw jaren 50-gebouw gaat volledig teniet door

een grote brand of een explosie. Dan zult u het complex moeten herbouwen

volgens de huidige normen op het gebied van brandveiligheid, isolatie en

andere aspecten van duurzaamheid etc. Hierdoor komt u in een duidelijk

voordelige positie (even afgezien van alle ellende die deze calamiteit met zich

meebrengt). Hebt u geen geldig taxatierapport, dan kunt u een stevige discussie

met uw verzekeraar verwachten over de eventuele vergoedingen. De aanwezigheid

- en de geldigheid - van een taxatierapport staat overigens bijna altijd

op uw polisblad vermeld.

U hebt de nieuwe verzekeringspolis voor uw

complex ontvangen. Mét de geïndexeerde herbouwwaarde.

Die is belangrijk, want u wilt

bij een eventuele schade het volledige bedrag

uitgekeerd krijgen.

Is uw gebouw langer dan zes jaar geleden

getaxeerd? Klopt de herbouwwaarde niet,

of is die alleen geïndexeerd? Dan ontvangt

u wellicht geen volledige uitkering van het

schadebedrag!

Laat daarom elke zes jaar de herbouwwaarde

taxeren door een taxateur van VvE Belang.

Dan krijgt u een taxatierapport dat u verzekert

van de juiste herbouwwaarde.

De taxateur van VvE Belang is gespecialiseerd

in de taxatie van appartementencomplexen.

Wij bekijken uw complex met een frisse blik en

we maken een taxatierapport dat speciaal voor

VvE’s ontwikkeld is. Uw gebouw is goed verzekerd

en de eigenaars zijn beschermd tegen

onderverzekering.

Bij de meeste verzekeraars is een geïndexeerde herbouwwaarde 6 jaar geldig.

Sommige verzekeraars hanteren een termijn van 5 of 10 jaar. En ook over die

termijn hebben veel bestuurders vragen. Hoezo 5, 6 of 10 jaar?

Ook deze termijnen zijn vanuit de regelgeving te verklaren. Bij een volledige

herbouw moet de verzekerde een omgevingsvergunning bij de gemeente

aanvragen. Die moet de aanvraag controleren op een aantal verplichtingen.

De voornaamste verplichtingen vinden we terug in het bouwbesluit. Zo zijn

bijvoorbeeld de eisen voor de isolatienormen in de afgelopen zes jaar in het

kader van de verduurzaming flink toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de

kosten van herbouw.

Er is nog een andere factor die een belangrijke rol speelt. De bouw kampt,

in tegenstelling tot zes jaar geleden, met een gigantisch personeelstekort.

Bovendien zijn de prijzen van bouwmaterialen fors gestegen. Dat heeft

natuurlijk ook effect op de prijzen van herbouw. Alles bij elkaar opgeteld

hebben we te maken met een flinke stijging van bouwkosten.

Mail naar taxatie@vvebelang.nl of bel 0162 469 120

en maak een afspraak met Jaap Hendriksen.

Ik hoop dat ik u heb kunnen uitleggen waarom het verstandig is om uw

gebouw goed te verzekeren op basis van een goed taxatierapport. En natuurlijk

beantwoord ik ook uw andere vragen graag bij mijn volgende taxatiebezoek!


60

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 61

Veel vragen op Coachingsdag Monument

Subsidies voor onderhoud en restauratie

van woonhuismonumenten

‘We weten dat er subsidie is voor eigenaars van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben. Maar hoe vragen

we die subsidie aan? En welke subsidie geldt voor de werkzaamheden die we willen uitvoeren?’ Die vragen komen

regelmatig binnen bij VvE Belang. Daarom organiseerden we in samenwerking met Vereniging Bewoond^Bewaard

een Coachingsdag Monument op 22 oktober jl. Daar bleek dat er nog veel meer vragen waren.

In de monumentale Napoleonschuur in Amerongen

waren 27 belangstellenden aanwezig; onder hen een

aantal VvE-beheerders. Zij vuurden veel vragen af op

Pieter van Traa en Eduard Haaksman, beiden bestuurslid

van Bewoond^Bewaard. De vereniging vormt samen

met twee andere organisaties de Federatie Particuliere

Monumenteneigenaren (FPMe). De federatie lobbyt op

diverse fronten voor een betere positie van eigenaars

van monumentale panden en landgoederen.

Sinds twee jaar is de fiscale aftrekregeling vervangen door

het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie

woonhuis-rijksmonumenten. Kortweg: de woonhuisregeling,

ofwel de WHR. Daarmee kunt u ongeveer 38 procent

van de gemaakte subsidiabele kosten terugkrijgen. Kortweg

komt het erop neer dat u subsidie kunt aanvragen voor kosten

die niet vallen binnen de Subsidie instandhouding monumenten

(Sim). De Sim is bedoeld voor echte instandhouding

(dus werkzaamheden volgens het MJOP); onder de woonhuisregeling

vallen ook restauratiekosten. De Coachingsdag

had alleen betrekking op de woonhuisregeling.

‘Waardestelling’

“Maar hoe weet ik of ons gebouw binnen die regeling valt

en we recht hebben op subsidie?”, was vanzelfsprekend

de eerste vraag die aan de orde kwam. Eduard Haaksman:

“Of uw pand een woonfunctie heeft en daarmee binnen de

woonhuisregeling valt, ziet u in de Basisregistratie Adressen

en Gebouwen (BAG) (https://bagviewer.kadaster.nl). U vult

uw woonadres in en u ziet bij ‘gebruiksdoel’ of uw pand

een woonfunctie heeft. Op de website van de Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed (https://monumentenregister.

cultureelerfgoed.nl) staat een omschrijving van uw pand.

Doe-het-zelvers binnen onze VvE hebben ruim

tien dagen geschilderd aan ons pand; omgerekend

voor € 2.400. Aan materiaalkosten waren we ruim

€ 300 kwijt. Kunnen we de kosten voor de

doe-het-zelvers en de materialen als subsidieaanvraag

opvoeren; dus totaal € 2.700?

Nee, eigen inzet is volgens de Leidraad niet

subsidiabel; inzet van uw eigen bedrijf ook niet.

De € 300 voor de materialen kunt u wél opvoeren.

Die beschrijving is in veel gevallen minimaal, dus in veel

gevallen hebt u een zogeheten ‘waardestelling’ nodig om

aan te tonen dat het pand (en/of het interieur) monumentale

waarde heeft. Als een ‘terzake deskundige’ die monumentale

waarde vaststelt, kunt u uw claim onderbouwen bij

de RCE.”

VvE en monument

In de woonhuisregeling staat: ‘Onder een particuliere

eigenaar wordt in dit beleidskader verstaan een natuurlijke

persoon die een (gedeelte van een) rijksmonument

in eigendom heeft, of ten aanzien waarvan hij een ander

zakelijk recht heeft. Wanneer sprake is van een gedeeld

zakelijk recht (zoals gedeelde eigendom of een gedeeld

appartementsrecht), dan worden die eigenaren of

rechthebbenden tezamen als de particuliere eigenaar

aangemerkt’. Weliswaar voeren de gezamenlijke eigenaars

(binnen de VvE) de werkzaamheden uit, maar alle eigenaars

afzonderlijk moeten zelf de subsidie aanvragen en ze krijgen

dat bedrag - op basis van het breukdeel berekend -

(als de subsidie wordt toegekend) ook op hun eigen

bankrekening. Elke eigenaar kan een gemachtigde de

subsidieaanvraag laten verzenden.

Maak foto’s!

Het rapport van een restauratiearchitect c.q. de Monumentenwacht

én een MJOP vormen een ideale combinatie

voor de aanvraag van de subsidie. Die dient u in tussen

1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de

subsidiabele kosten zijn gemaakt. Het is dus een subsidie

achteraf. Bij een totale investering boven € 70.000 moet

u bij de aanvraag van de subsidie een inspectierapport

overleggen waarin de bouwkundige toestand voorafgaand

aan de uitvoering is vastgelegd.

Pieter van Traa: “Bewaar alle duidelijk gespecificeerde

facturen, bonnetjes etc. En maak vooral heel veel foto’s

voor, tijdens en na de restauratie en de onderhoudswerkzaamheden.

We zien dat de RCE steeds kritischer wordt

en het is dus verstandig om alle documentatie bij de hand

te hebben. Bereid u goed voor!”

Ook gemengde complexen vallen onder de regeling: de

verhuurder is immers ook eigenaar en kan de subsidie aanvragen

voor de appartementen die hij in eigendom heeft.

Stichtingen en bijvoorbeeld zakelijke eigenaars komen niet

in aanmerking voor de regeling. Als één eigenaar binnen de

VvE geen aanvraag indient, is dat geen probleem: de eigenaars

die wél subsidie aanvragen, krijgen subsidie op basis

van hun breukdeel.

Let op: zorg ervoor dat de offerte voor onderhouds- of

restauratiewerkzaamheden goed wordt geformuleerd. Ook

dat kan van invloed zijn op toekenning van de subsidie. Er

is een verschil tussen ‘herstel’ en ‘reparatie’. Kosten voor

reconstructie, veranderd gebruik en comfortverbetering

vallen niet onder de subsidieregeling.

Herbestemd woonhuis-rijksmonument

Een VvE die een herbestemd rijksmonument beheert dat

geregistreerd is met de oorspronkelijke functie als museum,

kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats,

landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch

gebouw of watertoren, kan zich veel geld besparen

door slim gebruik te maken van beide regelingen: de Sim

(regulier onderhoud op basis van het MJOP), die vooraf

moet worden aangevraagd en geldt voor zes jaar, én de

woonhuisregeling die elk jaar achteraf wordt aangevraagd.

Aan één kant van ons pand ontbreekt een goot.

Die willen we (met toestemming van de gemeente)

aanbrengen omdat opspattend regenwater de

muur vuil en vochtig maakt. Kunnen we daarvoor

subsidie krijgen?

Ja. De goot is weliswaar niet oorspronkelijk maar

het voorkómen van een vochtige gevel en de

daaruit voortkomende schade bevordert de

instandhouding van het gebouw.

COACHINGSDAG MONUMENT IN DE NAPOLEONSCHUUR

Onze cv-ketel moet nodig vervangen worden.

Kan de VvE daarvoor subsidie krijgen?

Nee, bij installaties acht de Leidraad alleen

(cultuurhistorisch) gelijkwaardig materiaal

subsidiabel.

Voor de Sim hebt u een instandhoudingsplan nodig of een

MJOP dat minimaal zes jaar beslaat. Als een rijksmonument

oorspronkelijk niet als woonhuis is gebouwd, maar nu wél

een woonfunctie heeft, kunnen de eigenaars een beroep

doen op beide subsidies, maar natuurlijk niet voor dezelfde

werkzaamheden.

Om te berekenen wat voor u het voordeligst is, hebt u

waarschijnlijk een deskundige nodig. Die kan berekenen wat

de totale investering is. Hij/zij bepaalt wat de bovengrens

is van de Sim en maakt vervolgens de gunstigste splitsing

in subsidiabele kosten volgens de woonhuisregeling en de

Sim.

Leden van Bewoond^Bewaard (€ 25 per jaar) kunnen

vragen stellen over alles wat met hun monument te maken

heeft; niet-leden kunnen ook globale informatie krijgen

via vragen@bewoondbewaard.nl.

Op deze pagina’s ziet u enkele voorbeelden van vragen

die aan de orde kwamen.

MEER INFORMATIE:

Woonhuisregeling:

https://www.cultureelerfgoed.nl/

onderwerpen/subsidiewoonhuismonumenten

Sim:

https://www.cultureelerfgoed.nl/

onderwerpen/subsidie-instandhoudingrijksmonumenten

Duurzame Monumentenlening:

www.restauratiefonds.nl/duurzamemonumenten-lening

Bewoond^Bewaard:

www.bewoondbewaard.nl


62

BOUWKUNDIG

SEEH-SUBSIDIE VOOR

OPLAADPUNTENADVIES VVE’S

VvE’s kunnen via de ‘Subsidieregeling

energiebesparing eigen huis’ (SEEH) een bijdrage

van 75 % krijgen van de kosten voor advies voor

het realiseren van één of meer laadpunten voor

elektrische auto’s. Het te ontvangen bedrag is

maximaal € 1.500. De sluitingsdatum van de

subsidie is 1 oktober 2023 en met een

subsidie-plafond € 900.000 is er ruimte

voor maximaal 600 subsidietrajecten.

Informatie en aanvragen:

www.rvo.nl/seeh

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 63

Bezwaren tegen het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel brengt voor VvE-bestuurders een forse

verzwaring van taken met zich mee. Bovendien staan er

veel onduidelijkheden in en is er te weinig aandacht voor

de brandveiligheid. VvE Belang heeft dat aan de betrokken

ministeries gemeld.

De kosten

De parkeergarage moet brandveilig worden gemaakt.

De kostenverdeling tussen de eerste elektrisch rijder en

degenen die later aansluiten, is onduidelijk. Er moet ook

duidelijkheid komen over de handelwijze als het gaat om de

gemeenschappelijke delen die betrokken zijn bij de installatie,

zoals de elektriciteitsinstallatie.

Bovendien: de kosten van eventuele aanpassingen van de

parkeergarage zijn voor kosten van de VvE. Omdat deze

aanpassingen niet in het MJOP zijn opgenomen, worden ze

gezien als exploitatiekosten. De ALV moet daarover stemmen.

Wat te doen als de meerderheid tegen stemt?

Ruim 750 belangstellenden volgden op 12 augustus

jl. het webinar ‘Internetconsultatie notificatieregeling

oplaadpunten VvE’s’ dat gepresenteerd werd

door Kees Oomen, directeur van VvE Belang. Het

aantal vragen was groot (zie de kaders bij dit artikel)

en enkele deelnemers vroegen om een artikel over

de notificatieregeling. Aan die wens geven we graag

gehoor.

Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s

Werk aan de winkel voor het VvE-bestuur

Het wetsvoorstel regelt het plaatsen van een oplaadpunt

voor elektrische voertuigen zonder toestemming van de

Algemene Ledenvergadering op een privéparkeerplaats of

op een parkeerplaats op een gemeenschappelijk gedeelte

in/bij het complex. Let wel: in dat laatste geval blijft de

Wie is verantwoordelijk voor een fout in de

beoordeling van het werkplan?

Het bestuur van de VvE heeft de verantwoordelijkheid het

werkplan te beoordelen. De verantwoordelijkheid voor

een fout in de beoordeling ligt daarmee dus in principe

bij het bestuur. Het is echter niet mogelijk om hier een

algemeen antwoord op te geven: het is afhankelijk van

de aard en ernst van de fout, de verwijtbaarheid (kan

bepaalde kennis worden verwacht van een bestuur?)

en de gevolgen (is er schade?). Dit kan dus van geval tot

geval verschillen. NB: dit is ook de reden dat sommige

deelnemers aan het webinar aangaven dan liever geen

bestuurslid meer te zijn…

parkeergelegenheid als zodanig. In de praktijk gaat het

meestal om parkeerplaatsen in parkeergarages.

Dit voorstel vormt een enorme versoepeling van (een deel

van) de wetgeving, want de besluitvorming door de VvE

wordt er ingrijpend door gewijzigd. In plaats van toestemming

door de ALV is alleen een melding aan de VvE vereist.

Ofwel: van een notificatie. Overigens: de internetconsultatie

(waarbij iedereen zijn/haar mening over het wetsvoorstel

mocht geven) is beëindigd op 6 september jl. Het wetsvoorstel

moet nu nog een heel traject doorlopen.

1,7 miljoen laadpunten

De voorgeschiedenis van het wetsvoorstel gaat al ruim

vijf jaar terug. Een belangrijke mijlpaal was de Kamerbrief

die op 19 december 2019 naar de Tweede Kamer werd

gestuurd. Daarin meldde de minister dat hij streeft naar een

notificatieregeling voor laadpunten. Reden: de doelstelling

van het Klimaatakkoord is dat er in Nederland in 2030 1,9

miljoen elektrische auto’s rondrijden en dat er 1,7 miljoen

(Lees verder op pagina 65)

Het wetsvoorstel

vormt een enorme

versoepeling van (een

deel van) de wetgeving,

want de besluitvorming

door de VvE wordt er

ingrijpend door

gewijzigd

Ons reglement van splitsing verbiedt

elektrische auto’s in de parkeergarage.

Dat is onmogelijk als de parkeerplaats uw eigendom is.

De VvE mag geen inbreuk maken op het eigendomsrecht.

Los van de inbreuk op het eigendomsrecht komt ons

dit vreemd voor. We weten niet van welke datum het

bewuste splitsingsreglement is, maar elektrische auto’s

zijn iets van de afgelopen jaren. Bij de meest recente

splitsingsaktes is MR 2017 van toepassing; bij oudere

aktes is het zeker niet opgenomen bij het opstellen van de

splitsingsakte. Er zijn echter VvE’s die hebben geopperd

het splitsingsreglement op dit punt aan te passen. In de

splitsingsakte is opgenomen wat de bestemming is van

het privégedeelte. Of het juridisch houdbaar is te bepalen

dat op een parkeerplaats geen elektrische auto’s mogen

worden geparkeerd, is de vraag.

Onduidelijkheden

In het wetsvoorstel staat dat er voor deze kwestie veel

geregeld gaat worden via een algemene maatregel van bestuur

(AMvB). De Tweede Kamer hoeft daar niet over te stemmen.

Maar die AMvB is er nog niet, dus weet niemand wat de regels

zullen zijn.

VvE Belang is groot voorstander van een AMvB, maar die

moet dan wel veel meer omvatten dan alleen een regeling

voor laadpalen. Anders moet er op termijn weer veel geregeld

worden om ook andere onderwerpen in de AMvB op te nemen.

Het is beter om dat in één keer te doen - en dan goed.

Veel werk voor het bestuur

Het VvE-bestuur krijgt te maken met een enorme verzwaring

van de taken: het geven van informatie, de beoordeling van het

werkplan, de aanpassing van het huishoudelijk reglement etc.

Brandveiligheid

Er zijn grote zorgen over de brandveiligheid. Als de brandweer

adviseert om geen laadpalen in de parkeergarage te plaatsen,

kan het VvE-bestuur moeilijk tegen dat advies ingaan. In het

wetsvoorstel staan geen brandveiligheidseisen. VvE Belang

stelt dat een brandveiligheidsadvies in alle gevallen onderdeel

moet zijn van de voorwaarden om een laadpunt te realiseren.

Wat dan wel?

• Bestuurders vinden dat de overheid moet zorgen voor

voldoende laadpalen in de publieke ruimte, in de omgeving

van het gebouw. Zij vinden dat de VvE niet mag worden

belast met deze taak, waarvoor veel expertise nodig is.

• Als de regeling er toch komt, dan moet er veel meer

ondersteuning komen voor besturen op het gebied

van deskundigheid en financiën, zoals een brede

subsidieregeling.

• Het appartementsrecht moet op veel meer punten worden

gemoderniseerd; niet alleen als het gaat om laadpalen.

• Als een VvE zelf een basisinfrastructuur wil aanleggen, moet

daarvoor ruimte zijn.


VERVOLG BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 65

GLADDE VLOEREN

ZIJN VERLEDEN TIJD!

Maak kennis met onze betrouwbare veiligheidsmatten voor binnen en buiten

Met deze mooie PAS-antislipmat kleedt u koude betonvloeren, galerijen en balkons aan.

De antislipmatten zijn zo opgebouwd dat het hemelwater goed weg kan stromen.

De PAS-serie is met een lichte structuur in verschillende kleuren te leveren.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 5 EFFEN KLEUREN:

Zelfs bij winterse

neerslag goed stroef

en veilig begaanbaar.

laadpunten beschikbaar zijn. Daarbij geldt: privé gaat vóór

publiek: als het mogelijk is om op eigen terrein een laadpunt

te realiseren, zal de gemeente het niet op openbaar

terrein doen.

In Modelreglement 2017 is al een notificatieregeling opgenomen

en het Warmtefonds verstrekt leningen aan VvE’s

die laadpunten willen realiseren.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel behelst één nieuw artikel, namelijk artikel

118b in titel 9 van Boek 5 BW. Bovendien wordt een Algemene

Maatregel van Bestuur (AMvB) geïntroduceerd in het

appartementsrecht. Daarmee komt wetgeving tot stand

die geldt voor alle VvE’s in Nederland, ongeacht hun akte

van splitsing. Een deel van de bepalingen in de AMvB wordt

gevormd door ‘regelend recht’ (aanpasbaar mits voldoend

aan de wet, zoals de wijze van notificatie, regels voor de

plaatsing e.d.) en een deel is dwingend recht (daarvan kan

niet afgeweken worden, zoals een erkend installateur,

brandveiligheidseisen e.d.)

Aandachtspunten

Drie zaken zijn belangrijk in het wetsvoorstel:

1. de gebruikelijke besluitvorming binnen de VvE (toestemming

door de ALV) wordt doorbroken;

2. er komt een AMvB via een ‘delegatiebepaling’;

3. er komt een mogelijkheid om een recht van opstal te

vestigen op een laadpunt op een gemeenschappelijk

deel van het complex. Dat is momenteel onmogelijk.

Dit recht van opstal moet nog nader worden uitgewerkt.

De Brandweer (c.q. de gemeente) verbiedt

elektrische auto’s in onze parkeergarage.

Wij zijn niet bekend met gevallen waarin dit echt

verboden is. Dan rijst de vraag of het echt verboden is,

of slechts ontraden wordt. In het geval dat het verboden

zou zijn, zal ook niet aan de voorwaarden van de

notificatieregeling voldaan kunnen worden.

Belangrijk is dat:

• de installatie van het laadpunt voor rekening en risico

komt van de notificerende eigenaar (premieverhoging

opstalverzekering, kabels, capaciteitsverhoging elektriciteitsnet

etc.);

• de kosten kunnen worden doorgelegd naar notificerende

eigenaars die zich in een later stadium melden;

• de notificerende eigenaar een werkplan overlegt dat

door het VvE-bestuur moet worden beoordeeld;

• er nog een groot aantal andere bepalingen is

(zie www.vvebelang.nl: Wetsvoorstel notificatieregeling

oplaadpunten VvE’s).

Duidelijk is dat een notificatie (die eerst moet worden

aangekondigd) veel werk voor het VvE-bestuur met zich

meebrengt. Dat wordt allemaal beschreven in de AMvB:

het informeren van alle eigenaars, het verstrekken van

bouwkundige en technische informatie, de beoordeling

van het werkplan(!) etc.

LAVA GRAPHIT ZAND BASALT STEEN

Trap bekleding met de PAS-serie antislip mat

Onze PAS-serie antislip is een duurzame trapbekleding voor houten en betonnen trappen en is tevens

geschikt voor de stootborden. Het speciaal ontwikkelde aluminium hoekproefiel heeft een basis

lengte van 6 meter waardoor ook langere trappen zonder naad bekleed kunnen worden. De PAS

antislipmat zorgt voor een goede geluidsabsorptie en is eenvoudig te reinigen met water.

Ons bestuur doet niets. Dan lukt het me dus

nooit om een laadpunt te realiseren.

Toch wel. Als u aan alle voorwaarden voldoet en het

VvE-bestuur reageert niet op uw notificatie, mag u

het laadpunt installeren. Het is wel raadzaam om een

agendapunt aan de vergadering toe te voegen waarin u

tijdens de vergadering aan de orde stelt dat het bestuur

niet op notificaties reageert.

De voordelen

• Goed stroef (R13) en snel droog

• Geplaatst gewicht ca. 2kg/m 2

• Dikte 6 tot 7 mm

• Brand- en rookveilig (Cfl-S1)

• Geluidsabsorberend

• Eenvoudig te reinigen (water)

• Schimmelwerend

Voor de entree zijn er speciale entreematten. Voor winkels leveren we die in grotere

formaten en voor projecten is het bovendien mogelijk om afwijkende matafmetingen

te leveren. De matten verdragen temperaturen van -25°C tot +65°C.

Virulyweg 1

7602 RG Almelo

+31 (0)546 - 850466

info@pamalmelo.nl

www.pamalmelo.nl

Als ik mijn appartement mét parkeerplaats

verkoop; hoe gaat het dan met die laadpaal?

De laadpaal is eigendom van verkoper. Hij kan deze

ordentelijk verwijderen en mogelijk bij een nieuwe

woning laten installeren, of overeenkomen met

de koper dat het laadpunt gehandhaafd blijft. De

definitieve voorwaarden worden uitgewerkt in de AMvB.


ROLDEUR

www.heroal.nl

SKW-Gecertificeerd

VvE-Beheerder

VOGEL

OVERLAST?

PRIXXS, DE VOORDELIGSTE

LEVERANCIER VOOR

UW VOGELWERING

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

✆ 0172 43 35 14

www.vanlierop.nl

Systeem met veelzijdige

design- en uitrustingsopties

TÜV gekeurde

inbraakbeveiliging

Bosscheweg 135

5282 WV te Boxtel

Tel: 0411 - 686136

www.ibotec.nl

ibotec@ibotec.nl

GRATIS INSPECTIE

- DUIVENPINNEN/MEEUWENPINNEN

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

- RVS 304 / ROESTVAST

- 10 JAAR GARANTIE

- LAAGSTE PRIJS

WWW.PRIXXS.COM | INFO@PRIXXS.NL | 0499-310818

Maak vrijblijvend een afspraak

voor een kennismaking

085 – 401 95 10

f.v.dun@kiarogebouwbeheer.nl

www.kiarogebouwbeheer.nl

• Klantgericht

• Interactief

• Actie

• Resultaat

• Ontzorgen

● Klantgericht

● Interactief

● Actie

● Resultaat

● Ontzorgen

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking.

085 – 401 95 10 │ kcc@kiarogebouwbeheer.nl

VvE Beheer Van Dijk

De VvE (appartementen) beheerder van

Zuid Holland / Randstad

Wij verzorgen de administratieve, financiële en

technische ondersteuning voor Vereniging van Eigenaren

met meer dan 12 14 jaar ervaring!

Ambachtsweg Hanzeweg 28 10b R 2803 2841 MC LZ Moordrecht

Gouda

tel.: 0182 618 450 e-mail: info@vvebeheervandijk.nl

Afmetingen van

6.000 mm x 5.000 mm

mogelijk

VvEB

De De Vv

als heroal Ready

systeemelement verkrijgbaar

Wij Wij verz

technische o

Bij ons staan communicatie en Bij service hoog in het vaandel.

ons staan co

www.kiarogebouwbeheer.nl

LET OP!

VvE Beheer Van Dijk

MJOP en reservefonds

voor VvE's per 1 januari 2021 verplicht

De VvE (appartementen) beheerder van

Zuid Holland / Randstad

Wij verzorgen de administratieve, financiële en

technische ondersteuning voor Vereniging van Eigenaren

met meer dan 12 14 jaar ervaring!

Krijgt u van het liftbedrijf

ROLLUIKEN | ZONWERING | ROLDEUREN

Ambachts

RAMEN | DEUREN VLIESGEVELS | SERVICE

tel.: 0182 0182 61

Afmetingen van

Het 6.000 beste mm onderhoud x 5.000 en mm

beheer voor tevreden bewoners en gebruikers

mogelijk

VvEB

De De VvE

als heroal Ready

systeemelement verkrijgbaar

VvE Belang

10% kortingsactie!

Kijk snel op

www.vandervelden.com/vvebelang

Wij Wij verz

technische o

Bij ons staan communicatie en Bij service hoog in het vaandel.

ons staan co

GELUIDSwat

u heeft afgesproken?

ROLLUIKEN | ZONWERING | ROLDEUREN REDUCTIE OP

Ambachtsweg Hanzeweg 28 10b R 2803 2841 MC LZ Moordrecht

Gouda Ambachts

RAMEN | DEUREN VLIESGEVELS | SERVICE LOOPGELUID

tel.: 0182 618 450 e-mail: info@vvebeheervandijk.nl

tel.: 0182 IS MINIMAAL 0182 618

Voorkom problemen in de VvE en stel een

gedegen meerjarenonderhoudsplan op

50%

One-stop-shop rioleringsbeheer voor vastgoedbeheerders

15 JAAR

GARANTIE

100%

RECYCLEBAAR

ByIVOREETRADE

GALERIJVLOERRENOVATIE.NL

SWISSDECKVLOERTEGELS.NL

MOOIEBALKONVLOER.NL

Vraag een objectief en

onafhankelijk MJOP aan

Wacht niet totdat het te laat is

www.liftintermediair.nl/vve

085 - 877 94 67

info@liftintermediair.nl

GALERIJ

VERHOGING

Een feilloos werkende riolering zorgt voor tevreden bewoners en gebruikers. Dat is uw zorg… en de onze. Van der Velden

Rioleringsbeheer lost, als grootste en meest complete rioleringsbeheerder van het land, rioleringsproblemen op; liefst al voor ze

ontstaan. Dankzij ons doordacht beheer en onze innovatieve technieken heeft u een zorg minder.

VLOEIBARE

Isorub: rubber - Rioleringen met

ontstoppen

- Stank detecteren

WATERDICHTING

bijzondere - Rioleringen isolatie

reinigen

- Reinigen dakgoten en dakdoorvoeren

- Rioleringen inspecteren

- Reparatie, renovatie en vernieuwen

PERFECTE GELUIDS-ISOLATIE

GOEDE WARMTE-ISOLATIE

VERBETERT DE TOEGANKELIJKHEID

MAAKT DE GALERIJ WATERDICHT

AANGENAME STROEFHEID

GEEN VERKLEURINGEN

www.vandervelden.com/vvebelang

VALBREKEND

www.youtube.com/vanderveldenriool

DE VEELZIJDIGE

SYSTEMEN VAN ALSAN

Voor het waterdichten,

beschermen en coaten

van galerijen, balkons

en terrassen,

Virulyweg 1

7602 RG Almelo

T +31 (0)546 - 850466

F +31 (0)546 - 828812

E info@pamalmelo.nl

I www.pamalmelo.nl

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST

Tel: +031 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


68

BOUWKUNDIG

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 69

Instortende uitkragende balkons: “Er komen er meer”

Duizenden particuliere complexen lopen gevaar

En weer was het raak. Ruim 10 jaar nadat in

Leeuwarden ‘vanuit het niets’ een galerij gedeeltelijk

afbrak en de onderliggende galerijen in zijn val

meenam. Dat gebeurde in mei 2011. Op 2 september

jl. braken in Oudenbosch (NB) twee balkons af van

een appartementencomplex. In Leeuwarden waren

geen slachtoffers te betreuren en gelukkig was dat in

Oudenbosch ook niet het geval. Maar als er geen

maatregelen worden genomen, gaat dit vaker

gebeuren, waarschuwen deskundigen. En dan

kunnen de gevolgen rampzalig zijn.

Immers: de woningen worden er - net als hun bewoners -

niet jonger op. Inspecties vinden, ondanks waarschuwingen

van bezorgde bewoners, lang niet altijd plaats. Dus

worden er geen maatregelen genomen. Duizenden oude,

particuliere complexen lopen op die manier gevaar.

Dat bleek wel in Oudenbosch: uit de inspectie die na het

voorval wél plaatsvond, bleek dat een paar andere balkons

ook niet veilig waren. Het complex werd direct ontruimd

en de bewoners werden een paar dagen in een sporthal

opgevangen. Volgens sommige bewoners hebben zij wel

degelijk gewezen op scheuren in de balkons, maar werd

daar niets aan gedaan.

Meer incidenten

De meeste incidenten met ingestorte balkons vinden plaats

bij complexen uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Er is

dan vaak sprake van zogeheten ‘uitkragende’ balkons of

galerijen. Bij deze galerijflats die in de periode 1950-1975

zijn gebouwd, loopt de betonvloer in feite van binnen

naar buiten door. In een aantal gevallen ligt de wapening

te laag in het beton, waardoor het de trekkrachten

bovenin de plaat onvoldoende kan opnemen. Het gevolg:

scheurvorming ter plaatse van de aansluiting aan de gevel.

Dat heeft enkele keren het bezwijken van een balkon of

(een deel van) de galerijvloer tot gevolg gehad.

In Leeuwarden was dat ook het geval. Omdat dit zo vaak

voorkomt, zijn gebouweigenaars (dus ook VvE’s) sinds 2016

verplicht om deze galerijen te laten inspecteren op hun

constructieve veiligheid. Bij balkons is dat vreemd genoeg

niet verplicht, terwijl die op dezelfde wijze aan het complex

‘hangen’.

Alarm!

Lang niet alle gebouweigenaars hebben hun verantwoordelijkheid

genomen (zie kader). Overigens dateert het complex

in Oudenbosch van 1986. Van uitkragende galerijen was

toen al lang geen sprake meer. Onder invloed van allerlei

omstandigheden kan het staal ook gaan roesten. Dat is vaak

te zien aan bruine vlekken in de betonvloer. Ook scheuren

zonder bruine vlekken kunnen reden zijn om alarm te slaan.

Om van stukken beton die van de vloer af ‘springen’ maar

te zwijgen. Bewoners die alarm slaan, worden lang niet

altijd gehoord. Maar ook VvE-bestuurders die onderzoek

nodig vinden, krijgen van hun leden vaak nul op het rekest:

onderzoek kost geld.

Betonrot? Nee: roestend wapeningstaal

Tussen 1950 en 1975 was calciumchloride toegestaan om

het beton sneller te laten uitharden. Als het wapeningstaal

- door de inwerking van calciumchloride (een zout) -

gaat roesten, wordt wel gesproken over ‘betonrot’.

Het staal zet uit, geeft nog meer ruimte aan vocht en

roest daardoor nog meer. Het omliggende beton wordt

weggedrukt en brokkelt af. Dat wordt wel ‘betonrot’

genoemd, hoewel met het beton zelf in feite niets aan de

hand is. Omdat calciumchloride al lang niet meer gebruikt

mag worden, is er bij ‘jongere’ gebouwen veelal sprake

van een ontwerp- of uitvoeringsfout.

Oplossingen

“Foute zuinigheid”, noemt Kees Vermeulen, directeur van

Balm BV, de houding van VvE’s die alarmsignalen negeren.

“Dan speel je met levens. Scheurvorming, met name op de

plaats waar het balkon of de galerij aan de gevel vast zit,

is altijd reden voor een inspectie. Die locaties zijn extra

kwetsbaar omdat beton en cement op verschillende

manieren uitzetten onder invloed van temperatuurverschillen.

Indien nodig kan na zo’n quick scan nog verder

onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld door te boren in

de balkon- of galerijvloer.

Als uit de rapportage blijkt dat de veiligheid van

bewoners in het geding is, zijn er diverse oplossingen.

Tal van deskundigen zijn het erover eens dat onze BSS

na-spanankers dé oplossing vormen. Een definitieve

oplossing, want de ankers nemen de functie van de

wapening in het beton over. We injecteren de vloer met

een cementgebonden product. Dat heeft als voordeel

dat het niet smelt wanneer eventueel een brand uitslaat

naar het balkon of de galerij (en dus zijn functie verliest).

Epoxyproducten doen dat wel.”

Scheurvorming

in de uitkragende

balkon- of galerijvloer

is altijd reden voor

een inspectie

De kosten

Vermeulen weet maar al te goed dat veel VvE’s opzien

tegen de kosten van een dergelijke operatie. “Daarom

hebben we ons hard gemaakt voor een systeem van

rentevrije leningen voor VvE’s. Het is jammer dat dat niet

gelukt is.”

Hij heeft wel een ander - zij het kleinschalig - hulpmiddel:

“Als een balkon of galerij onveilig is, moet het ondersteund

worden. Dat doen we door ‘stempels’. Wij verhuren die aan

de VvE, zodat de vereniging ze niet hoeft aan te schaffen.

Als ze niet meer nodig zijn bij een complex, kunnen we ze

elders hergebruiken. Dat scheelt in de kosten voor de VvE.”

Vermeulen heeft nog een advies: “Ook inspecties kosten

natuurlijk geld. Kleine bureaus zijn vaak voordeliger dan

grote en een onderzoek kunnen ze prima uitvoeren.”

“Duizenden onveilige balkons”

In 2019 waarschuwde Wico Ankersmit, directeur van de

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht in de krant BN DeStem:

“Minstens duizenden flatbalkons in Nederland zijn onveilig.

Gemeenten weten dat, maar grijpen door het ontbreken

van juridische mogelijkheden niet in. De vraag is niet óf

het opnieuw misgaat, maar wanneer. Gemeenten kunnen

gebouweigenaars niet verplichten om onderzoek te doen.

Vaak willen woningcorporaties nog wel meewerken aan zo’n

onderzoek. Maar VvE’s veel minder. Die hikken aan tegen de

kosten van zo’n onderzoek of zien de ernst van de situatie

niet in. Dan sta je als gemeente al gauw machteloos.’’

VvE Belang-directeur Kees Oomen zei desgevraagd:

“Domme, kortetermijnpolitiek. Heel kwalijk‘’. Hij pleitte voor

een landelijk onderzoek naar de bereidheid van VvE›s om de

bouwkundige staat van hun eigendom in kaart te brengen.

BALKONVERSTEVIGING DOOR BALM BV

INGESTORTE BALKONS IN OUDENBOSCH


70

ENERGIEBESPAREN

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 71

Uw gemengde VvE wordt aangesloten op een warmtenet?

Dan kunt u gebruik maken van interessante subsidies

Bent u als eigenaar-bewoner of als verhuurder van een appartement lid van een gemengde VvE? Met de

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) krijgt u subsidie voor het aardgasvrij maken van

woningen en het aansluiten op warmtenetten van die aardgasvrije woningen en voor het volledig aardgasvrij

maken van woningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. Dat betekent dat de woning na de aanpassing

op geen enkele manier meer gebruik maakt van aardgas: niet voor verwarming, niet voor het warm tapwater

en niet voor het koken.

De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als

voor de aansluitkosten op het warmtenet. Zijn de woningen

al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel

aardgas gebruikt voor warm tapwater en/of om te koken?

Ook dan kan de gemengde VvE de subsidie SAH aanvragen.

De woning gebruikt na de uitvoering in elk geval geen

aardgas meer.

Oorspronkelijk gold de regeling alleen voor bestaande

huurwoningen die binnen vijf jaar van het gas afgaan en

op een warmtenet worden aangesloten. Sinds 1 oktober

2021 komen ook gemengde VvE’s in aanmerking voor deze

subsidie. In gebouwen met een gemengde VvE wonen

eigenaar-bewoners en huurders (minimaal 1 huurder).

Om de regeling te kunnen uitbreiden, is het budget met

een miljoen euro verhoogd naar € 195,3 miljoen. Op

1 september jl. was nog € 116 miljoen euro beschikbaar.

Let wel: de gemengde VvE vraagt de subsidie aan, of één

of meer leden van een VvE.

Subsidie voor kosten in de woning

De SAH geeft financiële steun voor de volgende kosten die

u in de woning maakt voor het:

• afkoppelen van de aardgasaansluiting en het verwijderen

van de gasmeter, oftewel de kosten die de netbeheerder

rekent om de woning af te sluiten;

• aanpassen of vervangen van alle inpandige onderdelen

van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening

voor aardgasvrij koken en warm tapwater door:

- het verwijderen van de individuele of collectieve

cv-ketel, inclusief de rookgasafvoer

- het aanpassen van de warmteafgiftesystemen voor

verwarming op lage temperatuur

- het verwijderen van het individuele warmtapwatertoestel

- het aanschaffen van een volledig elektrische

kookvoorziening

- het verwijderen van het gasfornuis en het installeren

van een niet-gasgedreven warmtapwatervoorziening;verrichten

van verdere bouwkundige

aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken

van de huurwoning of het aansluiten van de woning

op een warmtenet.

• Hieronder valt:

- het aankoppelen van de binneninstallatie aan het

warmtenet;

- het aankoppelen van de binneninstallatie aan het

inpandig leidingstelsel;

- bouwkundige aanpassingen voor het plaatsen van de

afleverset;

- het verwijderen van gasleidingen;

- het aanpassen van de meterkast en de leidingen voor

elektrisch koken;

- het verwijderen van de stijgleidingen;

- het aanleggen van een inpandig leidingstelsel.

- Is de woning al aangesloten op een warmtenet,

maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor koken en/

of warm tapwater? Als u ook die aardgasaansluiting

wilt verwijderen, vraagt u alleen subsidie aan voor

aanpassingen in de woning (inpandige kosten). De

subsidie voor aansluitkosten op het warmtenet kunt u

dan niet aanvragen; de woning is immers al aangesloten.

Subsidie voor aansluitkosten

• Voor het aansluiten van een woning op een (extern)

warmtenet brengt de warmteleverancier kosten in

rekening. Denk aan de aansluitbijdrage en de eventuele

projectbijdrage. De hoogte van de kosten verschilt

per situatie. De kosten zijn afhankelijk van de ligging,

de warmtebronnen en de specifieke kosten voor de

benodigde uitbreiding van een distributienet. De SAH

geeft financiële steun voor deze kosten.

• De kosten voor de aanleg van het inpandige leidingstelsel

kunt u onder bepaalde omstandigheden opvoeren

als aansluitkosten in plaats van inpandige kosten. Dit

is mogelijk als u optreedt als doorleverancier of als de

aanvrager kosten maakt voor het aanleggen van een

inpandig leidingstelsel en het eigendom of beheer

van dit leidingstelsel wordt overgedragen aan de

warmteleverancier.

Als u subsidie aanvraagt voor de aansluitkosten, dan vraagt

u ook altijd subsidie aan voor de aanpassingen in de woning

(inpandige kosten). De woning is na de aanpassingen

namelijk helemaal aardgasvrij. Alleen aansluiten op het

warmtenet voor ruimteverwarming en wél blijven koken op

gas kan niet.

Een gemengde VvE krijgt bij toekenning van de subsidie

een voorschot van 70 procent. Dit is wel afhankelijk van

de omvang van het project: bij een bedrag dat lager is dan

€ 25.000, wordt het bedrag direct uitgekeerd. Als het om

een bedrag gaat dat hoger is dan € 25.000, ontvangt de

gemengde VvE (de aanvrager van de subsidie) 70 procent

bij verlening als voorschot, de rest ontvangt de VvE bij de

vaststelling.

Hoeveel subsidie?

Het beschikbare totaalbudget van de SAH voor de

aanvraagperiode 2020 - 2023 is € 195,3 miljoen.

Er is geen sprake van vaste bedragen per woning.

De subsidie wordt als volgt berekend:

- 40% van de inpandige kosten met een maximum van

€ 1.200 per woning

- 30% van de aansluitkosten met een maximum van

€ 3.800 per woning.

Het maximale subsidiebedrag per woning is dus € 5.000.

De subsidie is

zowel voor specifieke

aanpassingen in de

woningen als voor

de aansluitkosten op

het warmtenet.

Verwijderen van de gasmeter

In een aantal gevallen kunt u subsidie krijgen voor afkoppelen

van de aardgasaansluiting en het verwijderen van

de gasmeter; vanzelfsprekend alleen als uw netbeheerder

daarvoor kosten in rekening brengt. Hebt u een (individuele)

kleinverbruiker(s)aansluiting? Dan kost de verwijdering

u niets. U kunt dan ook geen subsidie aanvragen voor de

verwijdering van deze aansluiting. Hebt u een niet-kleinverbruiker(s)aansluiting

en worden deze kosten inderdaad

in rekening gebracht? Dan kunt u subsidie krijgen voor de

verwijdering.

Tips

• Stem met de gemeente af wat er in uw wijk gaat

gebeuren. Staat uw wijk op de nominatie om te worden

aangesloten op een warmtenet?

• Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Zorg dan dat

de (verwachte) kosten nauwkeurig zijn omschreven/

onderbouwd!

• Regel de eHerkenning 2+ (een soort DigiD)

• Er moet een ALV-besluit zijn dat de gemengde VvE het

gebouw aardgasvrij gaat maken en dat er een aansluiting

komt op het warmtenet. Dat besluit moet worden genomen

met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Als

het besluit met de benodigde meerderheid is genomen, zijn

alle eigenaars daaraan gebonden. De eigenaar die het daar

niet mee eens is, kan naar de rechter stappen. Vooralsnog

bestaat er een recht op levering van gas, maar gelet op de

hele energietransitie is het zeer de vraag of deze eigenaar

door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

• Ligt één eigenaar dwars? Wil hij gas houden in zijn

appartement? Dat recht heeft hij voorlopig. Echter: als

de Omgevingswet wordt ingevoerd (naar verwachting in

2022) verandert het recht op gas in recht op warmte. Dan

vervalt ook de verplichte aansluiting op het aardgas uit het

Bouwbesluit 2012.

ALLEEN EIGENAAR-

BEWONERS IN EEN VVE?

Zijn de leden van uw

VvE allemaal eigenaarbewoner?

Ook dan zijn er

subsidiemogelijkheden.

Raadpleeg daarvoor de

ISDE-regeling. Die vindt

u ook op rvo.nl.


ai161061481513_VVE Belang magazine #2 2021.pdf 1 14-1-2021 10:00:16

COLUMN

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 73

DE EERSTE 15 MINUTEN BIJ EEN

ONGEVAL STA JE ER ALLEEN VOOR.

HULPDIENSTEN ARRIVEREN PAS NA

DIE 15 MINUTEN.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IS JE VVE GOED VOORBEREID?

15

Sven

Ringelberg

adviseur en blogger

op Transitiepaden.nl

VvE-fobie, ja die bestaat echt.

Het is niet de angst om in

een appartement te wonen of

om in een mini-democratie

beslissingen te nemen. De angst

bij marktpartijen zit hem in de

complexiteit, de doorlooptijd

en de onduidelijkheid van de

samenwerking met VvE’s;

onder andere bij verduurzamingstrajecten.

DE MARKT HEEFT EEN

VVE-FOBIE EN DAT IS

EEN PROBLEEM

De kosten en de lange tijd om tot een opdracht te komen, maken het voor

veel marktpartijen onaantrekkelijk om met - vooral kleinere - VvE’s samen

te werken en advies uit te brengen. Ik kom dit sentiment vaak tegen

onder aannemers, isolatiepartijen en installateurs. Daar moet echt wat

aan gebeuren, willen we zowel de kosten voor de VvE’s doen dalen als de

verduurzamingsopgave voor elkaar krijgen.

Hoe groter de spin, hoe beter

De angst neemt voor deze marktpartijen - in tegenstelling tot de angst

voor spinnen – af, wanneer de VvE’s van voldoende formaat zijn. Denk aan

complexen met zeker 20 appartementen. Bij de kleinere complexen is er nog

een ander vangnet dat comfort geeft bij marktpartijen: het web, oftewel het

beheerkantoor. Bij voldoende omvang is er voor deze partijen ook wat te

verdienen, dus is een voorinvestering geen probleem. Bij beheerkantoren kan

er vooraf al huiswerk worden gedaan waardoor duidelijker is wat de VvE exact

wil en er is vaak een bestaand netwerk van aannemers.

Toch is het bovenstaande niet altijd voldoende voor deze grotere VvE’s

om voldoende aanbiedingen vanuit de markt te ontvangen. Ze mogen

blij zijn met een of twee offertes. Bij de kleinere VvE’s (minder dan zes

appartementen) is het al ingewikkeld om überhaupt een aannemer te vinden.

Met de toenemende druk om te verduurzamen, de stijgende energielasten

en de plannen van gemeenten is het noodzakelijk om hier wat aan te doen.

Het leeuwendeel van deze kleinere complexen bevindt zich ook nog eens in

steden met oude bouw, met als gevolg een grotere fobie.

De oplossing: een sterker spinnenweb

De oplossing ligt in vergroting van datgene wat al werkt en te pushen op

hetgeen niet werkt. Als VvE’s door hun grotere omvang wel goed advies

krijgen of er is sprake van de tussenkomst van een beheerkantoor, dan zit

daarin de sleutel voor de kleinere VvE’s. Bundeling van een aantal kleine

aanvragen zorgt voor een aantrekkelijkere situatie voor iedereen. Dit begint bij

het samenbrengen van al deze kleine VvE’s via een platform met ‘lotgenoten’.

Een mooi initiatief is het VvE Netwerk in Rotterdam dat met een website VvE’s

samenbrengt. Die VvE’s beheren gebouwen van verschillende bouwjaren

en omvang. Een ander initiatief is de wens van de Rijksoverheid om via één

website te komen met verduurzamingsinformatie voor VvE’s. Hopelijk putten

ze daarbij uit de ervaringen van VvE Belang en andere initiatieven in het land.

Aan de andere kant moet de stem van degenen in de VvE die wel vooruit

willen, worden vergroot. Nu maken de regels rondom quorum en gekwalificeerde

meerderheid versnelling en uitvoering onnodig ingewikkeld. Voeg

hieraan toe de positieve ontwikkelingen rondom leningsfaciliteiten voor deze

groep en we komen al een heel eind. Marktpartijen krijgen op deze manier

steeds vaker op een positieve manier te maken met VvE’s. Om in fobie-termen

te blijven: een adequate exposure-therapie.


74

ENERGIEBESPAREN

Vergadering belegd door: VvE Belang | Kees Oomen en Gemeente Tilburg | Inge van Beek

Deelnemers: Zie bijgevoegd document

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 75

DE DEELNEMERS AAN HET VVE

TRANSITIECENTRUM BRABANT

Een volledig energieneutrale

woningvoorraad, dat is het

doel van de gemeente Noord-

Brabant. VvE’s zijn een belangrijke

doelgroep in dat streven.

Daarom is op 22 september in

het stadhuis van Tilburg een

officiële start gemaakt met het

VvE Transitie Centrum Brabant

(VTCB). Dat gaat VvE’s op weg

helpen naar verduurzaming van

de complexen. Slimme stappen

moeten leiden tot aardgasvrije,

energieneutrale complexen én -

als gevolg van de inspanningen

uit dit project - een CO2-reductie

van 5.718 ton.

Brabantse VvE’s op weg naar verduurzaming

Hulp van het VvE Transitie Centrum Brabant

VvE’s zijn bijzondere dingen”, vond

wethouder Oscar Dusschooten, die

meteen bekende dat hij bij zijn aantreden

weinig kennis had van VvE’s en

van hun problematiek. Dan gaat het

meestal over financiële, juridische,

technische, sociale en procesmatige

vraagstukken.

“Inmiddels hebben we aardig wat

ervaring opgedaan. Met de Mozartflat,

bijvoorbeeld. Dat is een groot succes.

Waar woningcorporaties de startmotor

zijn voor de transitie, zijn VvE’s

de ‘tweede start’. We willen vooral van

elkaar leren en elkaar ondersteunen.

En de successen vieren! Natuurlijk

zullen we gaande het project ook wel

wat ‘blauwe plekken’ oplopen, maar

ook daar leren we van. En de rest van

Nederland kan vervolgens leren van de

Brabantse ervaringen.”

VvE Belang directeur Kees Oomen is

initiatiefnemer van het project. Samen

met Inge van Beek, de Tilburgse

omgevingsmanager Energietransitie

VvE’s, vertelde hij welke stappen er

allemaal moeten worden gezet. Eenvoudig

wordt het niet: “We hebben

goede afspraken met elkaar gemaakt,

maar het blijft een grote uitdaging”. Het

zijn inderdaad nogal wat stappen, maar

Oomen is optimistisch dat de doelstellingen

van het project gehaald worden.

Samen met gemeenten en

beheerders

Het project wordt uitgevoerd door een

consortium van negen partijen, onder

leiding van penvoerder VvE Belang.

Daarnaast bestaat het consortium

uit drie (Brabantse) VvE-beheerders

(VP&A Vastgoed management, VB&T

vve diensten en Clijbedi VvE- en vastgoedmanagement)

en vijf gemeenten

in Noord-Brabant: Tilburg, Eindhoven,

Oosterhout, Oss en Waalwijk.

Met het VvE Transitie Centrum Brabant

willen de partijen een centrum opzet-

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de 1 e bijeenkomst van het project VvE Transitiecentrum Brabant.

U treft onderstaand het programma aan.

gemaakt hoe kansrijk de VvE’s zijn en

waar de prioriteiten liggen. Alle VvE’s

krijgen in 2022 de beschikking over

een Campagnebox die hen gaat helpen

om het transitieproces stapsgewijs te

Het is dan ook de bedoeling dat het

project positieve effecten zal hebben

op alle betrokkenen. Ook op gemeenten:

door het waardebehoud van de

woningen zullen de WOZ-inkomsten

En ten slotte is het project goed voor

de onderhouds-, bouw- en installatiesector.

De opdrachten om de complexen

te verduurzamen, moeten ook

worden uitgevoerd. Ook dat zal zorgen

Tijdsduur| uur Onderwerp doorlopen. Door

een positieve trend laten zien. Er zullen voor extra inkomsten en werkgelegenheid.

ook minder kosten worden gemaakt

08:45 – 09:00 Koffiemoment | inloop

Oomen: “VvE Belang en de deelnemende

voor wijkbegeleiding en handhaving in

09:00 – 09:05 Opening

partijen lopen VvE tegen Belang vragen | Kees Oomen, de wijk. directeur Public Affairs

aan als ‘Waar vinden we de VvE’s?’ en

Procesbegeleiding

Na de voorlichting en cursus staat het

09:05 – 09:10 Welkomstwoord ‘Hebben we wel de gegevens Gemeente van Tilburg de | Kostenbesparing Oscar Dusschooten, voor wethouder VvE’s project in het teken van het op maat

juiste bestuurder?’ Dat wordt ook de De VvE’s in de deelnemende gemeenten

zullen zich naar verwachting veel komende jaren - zo is de overtuiging van

begeleiden van de betrokken VvE. De

09:10 – 10:40 Projectbespreking, - toelichting Stimulus | Kevin van der Veer, Financieel Adviseur

uitdaging voor de gemeentes binnen

10:40 – 10:55 Pauze

dit project: het opzetten van een klantvindsysteem.”

kosten kunnen besparen doordat ze Oomen - zal vooral blijken dat goede

10:55 – 11:40 Projectverantwoording

VvE Belang |Kees Oomen, optimaal Gemeente begeleid worden. Tilburg In | totaal Inge van procesbegeleiding de VvE’s vooruit

gaat het dan om 21 miljoen euro (2.100 gaan helpen. “De juridische, technische

Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s

Voor de deelnemende beheerders, x € 10.000,-). Bovendien profiteren de en financiële uitdagingen zijn groot. Ze

11:40 – 11:45 Pauze

VB&T, VP&A en Clijbedi, is er ook een eigenaars naar verwachting van een moeten goed vertaald en begrijpelijk

11:45 – 12:15 Ondersteunende rol en verplichtingen flinke taak weggelegd: Erac zij gaan | Sharon de Struijcken, stijging adviseur van de verkoopprijs en Jordy van met Homelen, twee gedeeld worden met alle eigenaars, die

analysetool ontwikkelen, die later zelfs procent. Dat komt neer op 6.000 euro moeten gaan stemmen over de plannen.

junior adviseur

door alle beheerders gebruikt kan gaan per woning. En de energie- en onderhoudslasten

dalen vanzelfsprekend. en dat gaan we testen binnen het VvE

Daar zal de sleutel tot het succes liggen

12:30 – 12:40 Afsluiting + fotomoment worden.

VvE Belang | Kees Oomen,

Transitie Centrum Brabant.”

ten waar VvE’s terecht kunnen voor

(eerstelijns) hulp met doorverwijzing.

Het transitiecentrum zal de VvE’s en

hun beheerders voorzien van voorlichting,

kennisdeling en projectmanagement.

De deelnemende gemeenten tellen ca.

2.100 VvE’s met in totaal bijna 35.000

appartementen. Het transitiecentrum

gaat ervoor zorgen dat de VvE’s enthousiast

worden voor de verduurzaming

van hun complexen. Ze kunnen

niet allemaal actief worden begeleid

en de verwachting is dat ze ook niet

allemaal om begeleiding zullen vragen.

De voorlopige doelstelling is het begeleiden

van 133 VvE’s in ruim twee jaar.

Campagnebox

Beheerders worden ondersteund

door samenwerkingsafspraken met

brancheorganisaties en de integratie

van een analysetool in de beheersoftware.

Daarmee kan inzichtelijk worden

Voordelen voor alle partijen

Tijdens bijeenkomsten krijgen VvE’s

informatie, o.a. over juridische aspecten.

Daaruit volgt dan een cursusaanbod

voor de geïnteresseerde VvE’s.

De bestuurders kunnen een cursus

Wij kijken uit naar onze eerste bijeenkomst waar u uiteraard ook uw vragen kan stellen.

Tot 22 september,

Met vriendelijke groet, Kees Oomen en Inge van Beek

volgen, die bestaat uit drie dagdelen.

Het laatste dagdeel is gewijd aan

het eigen complex. Inge van Beek

benadrukte: “We doen het samen,

want dan komen we verder”.

Voor VvE-beheerders zijn er ook voordelen:

zij zullen steeds vaker worden

betrokken bij verduurzamingsprojecten

en dat zorgt voor meer omzet en

werkgelegenheid.

NOTE: Tijdens deze bijeenkomst worden foto’s gemaakt. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u geen

bezwaar heeft tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop u te zien bent.

Bijlage: 1

We doen het

samen, want

dan komen

we verder

MR. KEES OOMEN


lat Kerkebosch in Zeist

76

ENERGIEBESPAREN

Transparante communicatie zorgt voor

aansprekend resultaat

VvE Kerckebosch in Zeist beheert

een gebouw dat gerealiseerd

werd in 1961. Het omvat 65

appartementen, verdeeld over

vijf woonlagen. Er waren klachten

over kou en tocht, maar net als

bij veel VvE-complexen werden

er (nog) geen grote stappen

gezet. Dat veranderde in 2017,

toen bleek dat de centrale gasgestookte

cv-ketel op zeer korte

termijn aan vervanging toe was.

Tijd om naar alternatieven te

zoeken, was er niet. De ketel

werd vervangen, maar de VvE

greep ook de kans om zich te

gaan voorbereiden op een gasloze

toekomst.

Art Herweijer, voorzitter van het

VvE-bestuur: “Ons uitgangspunt was

het streven van de overheid om in

2050 te beschikken over een compleet

aardgasvrije gebouwde omgeving.

Bij de vervanging van de ketel hebben

we ons voorgenomen om het proces

in te gaan om ons gebouw aardgasvrij

te maken. Ik weet dat veel VvE’s die

wens koesteren, maar in de praktijk

gebeurt er meestal weinig. Wij hebben

de koe bij de horens gevat en een

energieprestatieadvies gevraagd aan

VvE Belang en een energieadviesbureau.

Dat laatste bleek niet te kunnen

‘leveren’ wat wij vroegen, dus daarvan

hebben we afscheid genomen.

Met VvE Belang in de persoon van

Jacco van de Sandt zijn we doorge-

Hoe verduurzaam je een appartementencomplex

dat al behoorlijk ‘op

leeftijd’ is? Waar heel veel moet gebeuren

om het gebouw toekomstbestendig te

maken? En waar het niet vanzelfsprekend

is dat de VvE-leden instemmen met een

flinke verhoging van de VvE-bijdrage?

VvE Kerckebosch in Zeist kreeg het voor

elkaar. In deze serie artikelen geven we

een beeld van het proces dat in 2017

startte en in het eerste kwartaal

van 2022 voltooid wordt.

NOM renovatie | Galerijflat Kerkebosch in Zeist

Voorontwerp

VvE Kerckebosch op weg naar verduurzaming van het gebouw

alle producties van Comzone Architect zijn auteursrechtelijk beschermd

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Comzone Architect mogen ze niet worden gebruikt door derden

op alle opdrachten aan Comzone Architect is de DNR 2011 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

gaan. Hij heeft ook ons Duurzaam

MJOP gemaakt. In november 2019

hebben we een informatiebijeenkomst

gehouden om onze leden te informeren

over het maken van een concreet

verduurzamingsplan. Door ‘corona’ kon

de presentatie van die business case

pas in augustus 2020 plaatsvinden. In

dat jaar kwam het plan in een stroomversnelling

doordat de SEEH-subsidie

substantieel werd verhoogd en ook

eigenaar-verhuurders konden meedoen.”

Focus op de toekomst

Cor Verboom (Verboom VvE- en Vastgoedbeheer)

uit Zeist is sinds 2011 de

beheerder van het complex. Hij zette

de VvE op het spoor van VvE Belang:

”Daar zit enorm veel deskundigheid op

bouwkundig en juridisch gebied. Ruud

Kooman en Jacco van de Sandt toonden

zich betrokken en deskundige adviseurs.

Zulke mensen heb je absoluut nodig als

je zo’n project ingewikkeld en omvangrijk proces

ingaat. NOM Vergeet renovatie niet: in totaal galerijflat gaat het om

ruim 5,5 Kerkebosch miljoen euro.” Zeist

De VvE had al eerder besloten de oude

projectnummer

splitsingsakte inclusief het splitsingsreglement

te laten updaten. Een van

2036

de redenen was dat de kozijnen daarmee

als opdrachtgever

eigendom van de VvE konden

worden Renolution benoemd. Uiteindelijk is ervoor

gekozen om Modelreglement 2017 van

toepassing tekeningnummer

verklaren: daarin staat

expliciet dat de VvE een lening mag

2036vo02c

aangaan.

Verboom:

20 juli

“Ik

2021

heb deelgenomen aan de

werkgroep die werd geformeerd, maar

ik heb tekening me vooral gericht op maximale

ondersteuning Voorontwerp van het bestuur. Steeds

met de focus op de toekomst: als VvE

anno 2021 schaal heb je immers ook een verantwoordelijkheid

jegens de bewoners

-

van de toekomst.”

Bouwteam

Taal: “Ik heb in mijn werkzame leven

veel ervaring opgedaan met de financiering

van grote projecten. Dan

komen zaken aan de orde als: waar zitten

de risico’s en hoe bereid je besluitvorming

optimaal voor? Een vorm van

projectmanagement dus, die ook prima

toepasbaar is bij een VvE-project.

We zijn begonnen met het vaststellen

van de aanpak. Theoretisch waren er

twee mogelijkheden: we konden zelf

de nodige bedrijven bij elkaar zoeken

óf we konden kiezen voor een aanpak

in bouwteam-verband. Jacco van

de Sandt zette ons op het spoor van

Renolution, dat ook in Assen en Wageningen

mooie resultaten heeft behaald

met ‘bejaarde’ VvE-complexen. We

hebben de subsidieaanvraag bij RVO

ingediend en we wisten al snel dat we

konden rekenen op een SEEH-subsidie

van ruim 803.000 euro; oftewel 12.353

euro per appartement. Een voordeel

van de samenwerking met Renolution

was ook dat we al in 2021 zouden kunnen

starten met het project.”

Business formaat case

Er werden informatiebijeenkomsten

In de business A3 case werden drie scenario’s

uitgewerkt: niet actief verduurza-

digitaal) en in nieuwsbrieven werden

georganiseerd (enkele ‘live’ en andere

men; actief verduurzamen (volgens de alle plannen helder uiteengezet.

methode van het Zeer Energiezuinig

project

Energiepakket) en gefaseerd NOM verduurzamen.

Duidelijk was dat de VvE-bij-

Taal: ”We hielden ook zogenaamde

renovatie galerijflat Open over risico’s

Kerkebosch Zeist

projectnummer

drage in alle gevallen substantieel

2036

‘zit-dagen’ waarop eigenaars van 10.00

omhoog zou moeten om het opdrachtgever complex tot 13.00 uur vragen konden stellen.

Renolution

in goede staat te brengen: bij niet actief Ook over zaken die het project voor

tekeningnummer

verduurzamen met 50 tot 70 2036vo02c euro per hen persoonlijk met zich mee zou

maand; in de andere scenario’s

20 juli 2021

met 85 brengen. We zijn voortdurend heel

tot 105 per maand. Frank Taal,

tekeningtot zijn helder geweest over de kosten maar

Voorontwerp

pensionering medio 2020 financieel ook over de nieuwe woonsituatie.

schaal

-

specialist bij een grote bank, werkte de Bewoners zullen moeten wennen aan

formaat

scenario’s uit en bracht ook de kosten

in beeld. De grote voordelen van latie in plaats van ‘even een raam open

een appartement met een wtw-instal-

A3

verduurzaming (verhoging wooncomfort,

vermindering van CO2-uitstoot gegenereerd bij de leden. We hebben

zetten’. Dat heeft veel vertrouwen

en waardevastheid van de woningen) heel laagdrempelig gecommuniceerd.

MZ gaven de doorslag: op 31 augustus ARCHITECT

NE

Alle eigenaars konden ons altijd bellen

2020 stemde de vergadering van of mailen. Die transparantie is naar ons

eigenaars ervoor om de planfase van idee heel bepalend geweest voor het

verduurzaming in te gaan. Er werd Meen

Z succesvolle traject. Pas als alles helder

ARCHITECT

NE

budget van 35.000 euro tot eind 2020 was, gingen we over tot besluitvorming.

De klankbordgroep heeft ook

beschikbaar gesteld, maar veel belangrijker:

een bouwcommissie onder leiding

van Frank Taal ging aan de slag.

een belangrijke rol gespeeld.”

Hij heeft met veel energie de ‘kar “Ook toen alles er heel positief uitzag;

getrokken’. Alle betrokkenen zijn vol de subsidieaanvraag, de financiering,

lof over zijn inbreng.

de aanpak van Renolution e.d. waren er

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 77

natuurlijk nog steeds risico’s waarmee

we rekening moesten houden. Op de

ALV van 15 december 2020 hebben we

het besluit genomen om met Renolution

de engineeringsfase in te gaan. Dat

betekende tevens dat we ook echt geld

gingen uitgeven: ongeveer 150.000

euro. En dat terwijl er nog steeds een

(zij het kleine) kans was dat het hele

plan uiteindelijk niet kon worden uitgevoerd.”

Bijna unaniem

Bij een dergelijk verduurzamingsproject

moet altijd een onderzoek plaatsvinden

op het gebied van flora- en faunabeheer.

In bijna alle flatgebouwen huizen

vleermuizen, een bedreigde diersoort.

Renolution heeft - in samenwerking

met bouwmaatschappij BAM - voor dit

onderzoek een zogenaamd NoM-keurmerk.

Een soort ontheffing: in het

bouwplan is ‘alternatieve behuizing’

voor de vleermuizen opgenomen. Ook

dat scheelde in het tempo waarmee

het project kon worden aangepakt.

Hoe mooi de voorstellen ook waren;

niet alle eigenaars waren overtuigd van

de plannen die de bouwcommissie

had opgesteld. Herweijer: “Een aantal

appartementen wordt verhuurd; enkele

door beleggers en andere door eigenaar-verhuurders.

Uiteindelijk heeft één

belegger tegen het voorstel gestemd;

twee andere eigenaars hebben niet

gestemd. De gekwalificeerde meerderheid

die we natuurlijk nodig hadden,

hebben we dus ruimschoots gehaald.

Tijdens de ALV van 15 december 2020

is vrijwel unaniem (93 procent) besloten

om het project te gaan uitvoeren.”

In de volgende editie deel 2 van

deze serie. Dan gaat het over de

engineeringsfase en de keuze voor

installaties.

In elk

scenario zou de

VvE-bijdrage fors

omhoog moeten

om het onderhoud

uit te voeren


De VvE Energiebespaarlening

De verduurzaming van uw appartementencomplex

betaalbaar en verantwoord financieren

Welke maatregelen

kan uw VvE financieren?

Met de VvE Energiebespaarlening van het

Nationaal Warmtefonds kunt u veel energiebesparende

maatregelen financieren.

Denk bijvoorbeeld aan:

+ Isolatie van gevel of spouwmuur.

+ Isolatie van vloer, dak of deuren.

+ Warmtepomp of -terugwininstallatie.

+ Zonnepanelen of -boiler.

+ Maatwerk VvE Energieadvies.

+ Led-verlichting.

+ HR++- of triple-glas (eventueel in

combinatie met kozijnen).

+ Lage temperatuurafgiftesysteem.

+ Aansluiting op warmtenet.

www.energiebespaarlening.nl

Scan de qr-code

en ga direct naar de website.

Waarom de

VvE Energiebespaarlening?

Actief aan de slag met

energiebesparing.

Meer wooncomfort.

Aantrekkelijke rente en voorwaarden,

geen afsluitkosten.

Combinatie mogelijk met (groot)

onderhoud.

Gunstig voor het waardebehoud van

uw appartementencomplex.

Mede mogelijk gemaakt door:


80

BALCO BALKONBEGLAZING ADVERTORIAL

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 81

Primeur voor Nederland – duurzaam Balco

balkonbeglazingssyteem opgeleverd.

de balkonbeglazing. Alle onderdelen van het project zijn in de

fabriek per woning en portiek samengesteld. De bouwpakketten

werden vervolgens op basis van de montageplanning op de

bouw afgeleverd. Het monteren van de Balco balkonbeglazing

nam circa zes weken in beslag en werd grotendeels afgerond

vóór de zomervakantie, zodat de bewoners direct konden

genieten van hun nieuwe balkons.

Duurzaam & slim alternatief

Het Balco systeem is toegepast als duurzaam alternatief voor

het continu onderhouden van de kozijnen, het hekwerk en de

balkons. Tevens lost het de problematiek van warmteverlies bij

het betonnen gevelvlak op. Dankzij de Balco balkonbeglazing

zijn beide lange gevels van een extra isolatieschil voorzien. Dit

zorgt voor een verbetering op het gebied van verduurzaming,

waarmee de leden van de VvE niet alleen op energie- en

onderhoudskosten besparen, maar ook het wooncomfort

voor alle bewoners aanzienlijk is verbeterd.

Het unieke ontwerp van de Balco-systemen, waarbij de beglazing

op het uiteinde van de balkonvloer gemonteerd wordt,

creëert als het ware een ‘tweede huid’ om de gehele betonnen

constructie. De effecten van koudebruggen en ook transmissieverliezen

worden zo sterk verminderd terwijl het wooncomfort

in het gebouw wordt verbeterd.

Oplevering duurzaam balkonbeglazingssysteem

Leidse primeur voor Nederland

De leden van VvE Boerhaavelaan in Leiden kunnen sinds kort - als eerste VvE in Nederland - genieten van

balkons die voorzien zijn van een duurzaam Balco beglazingssysteem. Deze zijn onlangs opgeleverd. De

renovatie van de flat kende een aanloop van twee jaar en is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de

bewoners van het complex, het bestuur en een financiering van het Nationaal Warmtefonds.

Goede communicatie en draagvlak cruciaal

De portiekflat aan de Boerhaavelaan in Leiden huisvest

30 appartementen, wordt beheerd door Klein VvE

Beheer en kent een actieve Vereniging van Eigenaars

met een betrokken bestuur. Het plan werd al in 2019

door Balco aan de bewoners gepresenteerd. In een

zogenaamde ‘Tent Show’ op locatie heeft Balco een

productdemonstratie gegeven, waarbij een model van het

balkon met beglazingssysteem én een gevelimpressie van

het eindresultaat werd getoond. Zo werd de voorgestelde

oplossing visueel en tastbaar, en ontstond draagvlak bij

de leden voor dit verduurzamingsproject. Zowel in het

voortraject als bij de besluitvorming en tijdens de renovatie

zelf is een goede communicatie van groot belang geweest.

Financiering en vergunningen

Dankzij een financiering van het Nationaal Warmtefonds

in combinatie met de besparing op het MJOP (vermeden

onderhoud op het gebied van schilderwerk en betononderhoud)

werd het project financieel haalbaar voor

de leden. Daardoor resteerde slechts een acceptabele

verhoging van de VvE-bijdrage. Naast de begeleiding

op het gebied van financiering heeft Balco ook het

hele vergunningsproces voor haar rekening genomen.

Zowel op technisch vlak als bij de aanvraag bij de welstandscommissie.

Daarbij werd het technische aspect

van het project gewaarborgd door zowel constructeurs

op het hoofdkantoor van Balco in Zweden als de lokale

constructeur Krekon BV.

Productie en uitvoering

Zodra de omgevingsvergunning afgegeven werd, is direct

aan de werkvoorbereiding begonnen. De Balco-ingenieurs

uit Zweden hebben alle balkons vakkundig ingemeten.

Samen met de beschikbare tekeningen is een nauwkeurige

constructie ontworpen van het systeem. De complete

constructie en de balkons zijn tot in de kleinste details

twee- en driedimensionaal getekend. Na het accorderen

van het tekenwerk door de VvE zijn alle onderdelen in de

fabriek in Zweden geproduceerd.

Beide lange gevels van de flat zijn medio juni 2021 aangepakt,

waarbij gestart is met het demonteren van het

bestaande hekwerk en het aanbrengen van de beugels voor

Enthousiaste leden

De leden van de VvE zijn enthousiast over het project en de

verbeteringen van hun gebouw. Jörgen Boegborn van Balco

Balkonsystemen vat de verschillende reacties samen: “Met

deze nieuwe jas om de bestaande gevel heen, zijn we er op veel

fronten op vooruit gegaan. Het wooncomfort is verbeterd, de

stookkosten zijn verlaagd, de leefruimte is vergroot én de flat

heeft een esthetische upgrade gekregen. Ook merken we dat we

minder geluidsoverlast hebben van het nabijgelegen spoor en

de tegenoverliggende school. Daarnaast kunnen we veel langer

genieten van ons balkon, zélfs tijdens die typische Hollandse

zomers, maar straks ook in het najaar en het voorjaar”.

Uitnodiging projectbezoek

Bent u benieuwd naar dit project? Bestuursleden van geïnteresseerde

VvE’s zijn van harte welkom om dit referentieproject

op locatie te bezichtigen. Plan een bezoek in met Jörgen

Boegborn (Area Sales Manager bij Balco Balkonsystemen):

mail naar jorgen.boegborn@balco.nl of bel 06 20713094.

Jörgen Boegborn

Het bovenste deel van de balkonbeglazing kan opzij worden

geschoven waardoor een volledig open balkon ontstaat.

Dit revolutionaire balkonbeglazingssysteem zorgt voor een

besparing op energie- en onderhoudskosten én verhoogt het

wooncomfort.


ENERGIEBESPAREN VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 83

Waarom kiezen steeds meer VvE’s

voor een slimme lift?

Heeft u een lift van ongeveer 20 jaar oud in uw

gebouw? Dan zult u recent wellicht wat grote

componenten hebben vervangen. Denk hierbij aan

de besturing, signalering of deuren. Een behoorlijke

investering, waarmee u de levensduur aanzienlijk

heeft kunnen verlengen. Maar de techniek heeft in

die twintig jaar niet stilgezeten. Hierdoor kan het

zijn dat u nu een “slimme” besturing heeft gekregen

of een digitale signalering. Maar wat zijn nou

precies de voordelen van deze nieuwe, intelligente

componenten?

Waarom worden installaties steeds slimmer?

We zien het steeds vaker. Auto’s, koelkasten, een slimme

meter in de meterkast die via het internet verbonden wordt,

waardoor uw energieleverancier zelf uw meterstanden kan

uitlezen. Bij auto’s wordt deze verbinding o.a. gebruikt

voor proactief onderhoud en het bijstellen of resetten van

automatische controlesystemen van bijvoorbeeld het oliepeil.

Voor liften is dit niet anders. Gebruikmakend van de laatste

technologieën, kunnen liften "praten" met de cloud en

aangeven wat ze nodig hebben. Hierdoor zijn monteurs

altijd op de hoogte van de status en kunnen inspelen op

de behoefte van de lift. Dit noemen we 24/7 Connect en is

beschikbaar als aanvulling op elk onderhoudscontract.

Wat zijn de voordelen van 24/7 Connect voor u?

Onderhoud op basis van KONE 24/7 Connected Services

zorgt ervoor dat de data uit de lift vergeleken wordt met de

data van soortgelijke liften over de hele wereld.

www.kone.nl

Dit heeft een enorm voordeel. Alle data komt als het ware

in één bak terecht. Door deze informatie met elkaar te

vergelijken worden patronen ontdekt in de werking van de

installaties. Vertoont een lift - op basis van deze patronen -

een afwijking, dan wordt er een melding aangemaakt. Zit

er bijvoorbeeld een vertraging in het openen en/of sluiten

van de deuren? Dan kan het systeem op basis van al de

verzamelde data aangeven welk onderdeel dit mogelijk

veroorzaakt. Deze informatie is direct zichtbaar voor de

monteur, zodat hij het onderdeel tijdens de eerstvolgende

onderhoudsbeurt extra kan controleren. Voorspelt het

systeem dat de afwijking een ongeplande stilstand kan

veroorzaken? Dan zorgt het systeem dat de monteur

een melding met hoge urgentie krijgt en direct naar de

betreffende locatie gaat. U heeft vervolgens een hogere

beschikbaarheid door minder ongeplande stilstand, snellere

reparaties én meer veiligheid voor de bewoners.

Maak uw lift kaar voor de toekomst.

Uw lift klaar maken voor de toekomst en het verlengen

van de levensduur, gaat verder dan het vervangen van

componenten. Het betekent ook, meegaan met de

nieuwste technologieën waar u als VvE de vruchten van

plukt. Een hogere beschikbaarheid van uw lift zorgt ervoor

dat bewoners, die slecht ter been zijn of hun handen vol

boodschappen hebben, niet voor gesloten liftdeuren staan!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan een kijkje op www.kone.nl/vve.

Hier vindt u alle informatie die voor u als

vertegenwoordiger van uw VvE interessant kan zijn.

VvE Netwerk Rotterdam van start

VvE-bestuur makkelijker en leuker maken”

Met de lancering van de website door wethouder Bas Kurvers is het VvE Netwerk Rotterdam op 15 september jl.

officieel van start gegaan. Deze onafhankelijke, niet-commerciële organisatie wil het werk van VvE-bestuurders

makkelijker en leuker maken. Sinds de oprichting in 2020 hebben al zo’n honderd VvE’s zich aangemeld. Op de

website kunnen deelnemers snel en eenvoudig informatie uitwisselen en kennis delen. Er is ook een lijst met

tien actiepunten.

“Ik ben blij dat deze organisatie er is”, vertelde Kurvers,

wethouder Bouwen & Wonen. “Toen ik in mijn studententijd

lid was van een VvE die kampte met allerlei problemen, was

een dergelijke organisatie er helaas nog niet. Ik had geen idee

waar ik moest zijn als ik hulp wilde zoeken. In die tijd heb ik

ook ervaren dat je er - ook al heb je een bestuur met meer

leden - toch min of meer alleen voor staat. 40 procent van

alle Rotterdammers is lid van een VvE, maar ze zijn op geen

enkele manier georganiseerd.” De wethouder meldde een

groot voorstander te zijn van koepel-VvE’s. Rotterdam kent

heel veel kleine VvE’s. In een aantal woonblokken vormen de

diverse portieken allemaal verschillende VvE’s. Dat maakt het

functioneren extra lastig.

‘Kwalitatief goed wonen’

Voorzitter Dirk Dekker: “Bijna de helft van alle Rotterdammers

woont in een complex dat beheerd wordt door een VvE.

Onderhoud, beheer en verduurzaming van die complexen is

ingewikkeld. Het is daarom noodzakelijk dat VvE-bestuurders

van elkaar kunnen leren en kennis kunnen delen. Wij willen

met onze organisatie een bijdrage leveren aan kwalitatief

goed wonen in Rotterdam. Daarvoor werken we samen met

diverse partijen. Zo onderzoeken we samen met studenten

van hogescholen in hoeverre het mogelijk is om verouderde,

onduidelijke splitsingsaktes aan te passen. Datzelfde geldt

voor de besluitvorming binnen de VvE. Daarbij spelen veel

factoren een rol: de lage opkomst bij de ALV, het quorum en

de gekwalificeerde meerderheid, verouderde aktes.

WETHOUDER BAS KURVERS BIJ

HET VVE NETWERK ROTTERDAM

Wij willen met verbetervoorstellen komen. En samen

met de gemeente Rotterdam willen we komen tot

een maatwerk-aanpak. Een VvE met twee leden heeft

nu eenmaal een andere behoefte dan een grote VvE

met honderd of meer eigenaars. En een VvE die een

monumentaal pand beheert, zit met weer andere vragen.”

Samenwerking

Het netwerk zoekt de samenwerking met diverse partijen.

Bijvoorbeeld met VvE-010, dat als hoofddoel heeft het

activeren van kwetsbare VvE’s. De organisatie biedt ook

hulp bij de verduurzaming van VvE-complexen.

Dekker: “We hebben een aantal werkgroepen die zich

o.a. bezighouden met het transparant maken van de

kwaliteit van beheerkantoren, met verduurzaming,

de mogelijkheden van ‘optopping’ en ‘van het gas af’.

Daarnaast willen we de gemeente stimuleren om subsidies

optimaal klantgericht in te zetten. In overleg met de politie

proberen we de veiligheid in en om de complexen te

vergroten.

We gaan in gesprek met de gemeente en met alle relevante

partijen die een rol hebben in een beter functioneren

van de Rotterdamse VvE’s. Lokaal, regionaal en ook

nationaal!”

Meer informatie: www.vvenetwerkrotterdam.nl


FAQ JURIDISCH

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 85

Bij de juridische

helpdesk van VvE

Belang komen elke dag veel

vragen binnen. Sommige zijn

eenvoudig te beantwoorden; voor

andere hebben de juristen wat

meer tijd nodig. In deze rubriek

beantwoorden we vragen

over uiteenlopende

onderwerpen.

Unieke wensen, uniek resultaat

Onderhoud Schilderwerk Projectinrichting Zonwering Gordijnatelier

Meer informatie?

Tel. +31(0)88 030 74 00 - infovve@maasmondgroep.nl

www.maasmondgroep.nl

Een eigenaar is - nadat hij is getroffen door een hersenbloeding

- afhankelijk van een scootmobiel. Hij wil dat

vervoermiddel graag in de gemeenschappelijke ruimte

plaatsen, maar volgens ons mag dat helemaal niet. In ons

huishoudelijk reglement staat ook dat er geen privéspullen

in de gemeenschappelijke ruimte mogen staan. Deze

eigenaar wil zijn verzoek voorleggen aan de ledenvergadering.

Uit uw vraag blijkt dat deze eigenaar op grond van medische

redenen niet anders kan dan gebruik te maken van een

scootmobiel. Is het mogelijk dat hij dit vervoermiddel in

zijn appartement stalt? Dan moet hij dat doen. Als dat niet

mogelijk is, moet de VvE beoordelen of de oplossing die

de eigenaar voorstelt, een redelijke is. Voorop staat dat de

belangen van de andere eigenaars niet mogen worden

geschaad. Hetzelfde geldt voor het algemene belang:

handhaving van een brandveilige situatie en van veilige

vluchtwegen. Als dat allemaal in orde is, moet de VvE

toestemming geven om de scootmobiel in de gemeenschappelijke

ruimte te plaatsen. MR 2006 en MR 2017

bevatten in respectievelijk artikel 21 lid 4 en artikel 23 lid 4 en

5 zelfs een bepaling waarin dat is vastgelegd. In de oudere

reglementen komt dit artikel niet voor. Desondanks moet u

ervan uitgaan dat het hier om algemeen geldend recht gaat.

Een van onze leden wil een laadpaal plaatsen in onze

parkeergarage. De overgrote meerderheid van de leden

ziet daar helemaal niets in. Mag het dan toch?

Op pagina 62 van dit magazine leest u daarover een uitvoerig

artikel. Vanzelfsprekend staat in modelreglementen die ouder

zijn dan MR 2017 niets over laadpalen: die waren er nog

niet. Als zo’n ouder reglement van toepassing is, heeft de

eigenaar toestemming nodig van de vergadering van

eigenaars. Er wordt immers gebruik gemaakt van gemeenschappelijke

gedeelten en zaken (zoals de elektraleidingen).

Zo’n besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid.

In MR 2017 staat voor het eerst een uitgebreide regeling over

het aanbrengen van een oplaadpunt op een privé-parkeerplaats.

In deze regeling staat dat een eigenaar (dus niet een

gebruiker) bevoegd is om de leidingen die nodig zijn voor

een laadpaal aan te (laten) leggen ‘door en aan de gemeenschappelijke

gedeelten en zaken’. Hij moet dan wel voldoen

aan een aantal belangrijke voorwaarden. Bovendien moet er

toestemming zijn van de verzekeraar van het gebouw, zijn

de administratiekosten voor rekening van de betreffende

eigenaar en moet hij vooraf een werkplan en naderhand een

certificaat of garantiedocument overleggen.

Wij houden voor u in de gaten hoe het verder gaat met de

notificatieregeling voor oplaadpunten waarover u op pagina

62 t/m 65 leest.

Ik kan niet naar de ALV komen. Kan ik een volmacht

afgeven? En hoeveel volmachten mag iemand hebben?

Alle eigenaars mogen aan een ander een volmacht geven om

hen op de vergadering te vertegenwoordigen. In dat geval

mag de gevolmachtigde namens de eigenaar het woord

voeren in de vergadering en het stemrecht uitoefenen.

Het aantal volmachten dat iemand krijgt, is in principe onbeperkt,

tenzij er een maximum aantal is opgenomen in het

splitsingsreglement. U kunt zelf uw gevolmachtigde kiezen:

een andere eigenaar, een huurder, een familielid of een willekeurige

derde. Wanneer het modelreglement 2006 of 2017

van toepassing is, is het niet mogelijk een bestuurslid een

volmacht te geven. Volgens die modelreglementen mag een

eigenaar of gevolmachtigde zich op de vergadering wel laten

vergezellen door een jurist of accountant. Die mag dan ook

het woord voeren.


86

78

DIENSTEN VOOR UW VvE

VVE VVE BELANG DIENSTEN VOOR UW UW VVE

VVE

79

VvE Magazine # 1 | februari 2019

VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 87

JURIDISCHE DIENSTEN

BOUWKUNDIGE DIENSTEN

Misschien raakt raakt ook ook uw uw VvE VvE verwikkeld in een in een lastige lastige juridische kwestie. Dan Dan kunt kunt u de u hulp de hulp van van de

de

Juridische Dienst Dienst van van VvE VvE Belang Belang goed goed gebruiken. Hieronder vindt vindt u alle u alle diensten overzichtelijk bij elkaar.

bij elkaar.

Natuurlijk profiteert u als u als aangesloten VvE VvE van van extra extra voordeel.

De VvE De VvE is is verantwoordelijk voor voor het het onderhoud van van het het complex. De De Bouwkundige Dienst Dienst van van VvE VvE Belang

Belang

biedt biedt u alle u alle ondersteuning op het op het gebied gebied van van bouwkundige zaken. zaken. Hieronder vindt vindt u een u een overzicht van van onze

onze

diensten. Als Als aangesloten VvE VvE profiteert u van u van extra extra voordeel!

DIENSTEN VVE VVE BELANG

VOORDEEL VOOR

VOOR

AANGESLOTENEN

DIENSTEN VVE VVE BELANG

VOORDEEL VOOR

VOOR

AANGESLOTENEN

1 1 JURIDISCHE HELPDESK

Is uw Is VvE uw VvE aangesloten bij VvE bij Belang? VvE Belang? Dan kunt Dan kunt u een u beroep een beroep doen doen op de op de telefonische helpdesk.

helpdesk.

Die is Die van is maandag van maandag tot en tot met en donderdag met donderdag bereikbaar bereikbaar van 9.00 van 9.00 tot 13.00 tot 13.00 uur.

uur.

2 2 RECHTSBIJSTAND

Is een Is gang een gang naar naar de rechter de rechter of de of Raad de Raad van Arbitrage van Arbitrage voor voor de Bouw de Bouw onvermijdelijk? Schakel Schakel onze

onze

juristen juristen in: zij in: kunnen zij kunnen voor voor u u procederen. Dat kan Dat ook kan via ook uw via uw rechtsbijstandverzekering. Bij VvE Bij Belang VvE Belang

betaalt betaalt u geen u geen eigen eigen risico.

risico.

3 3 SCHRIFTELIJK JURIDISCH ADVIES

ADVIES

Is een Is vraag een vraag te complex te complex telefonisch om telefonisch te beantwoorden of wilt of u wilt liever u liever schriftelijke beantwoording van uw

van uw

vraag? vraag? Dan ontvangt Dan ontvangt u een u schriftelijk een schriftelijk juridisch juridisch advies. advies. U kunt U kunt daarvoor daarvoor gebruik gebruik maken maken van het van half het uur half gratis

uur gratis

juridisch juridisch advies advies waar waar uw VvE uw per VvE jaar per recht jaar recht op heeft.

op heeft.

Exclusief en gratis

en gratis

voor voor aangeslotenen

Gereduceerd uurtarief

Eerste Eerste 30 minuten 30 minuten gratis

gratis

Gereduceerd uurtarief

1 1 BOUWKUNDIGE HELPDESK

Gedegen Gedegen bouwkundig (technisch) advies advies is onmisbaar voor voor iedere iedere Vereniging Vereniging van Eigenaren. van Eigenaren. Eigenaars. Laat ars.

Laat u

u

daarom daarom goed goed informeren door door specialisten die ruime die ruime ervaring ervaring de in praktijk de praktijk met met VvE’en VvE’en hebben

hebben

opgedaan. opgedaan. Met een Met gericht een gericht en praktisch en praktisch advies advies zorgt zorgt u ervoor u ervoor dat uw dat vastgoed uw vastgoed in een in prima een prima staat staat blijft.

blijft.

De helpdesk De helpdesk is van is maandag van maandag tot en tot met en met donderdag bereikbaar van 9.00 van 9.00 tot 13.00 tot 13.00 uur.

uur.

2 MJOP 2 MJOP

(COMPACT)

Als Vereniging Als Vereniging van Eigenaren van Eigenaren Eigenaars wilt ars u wilt dat u uw dat gebouw gebouw er goed er goed uitziet uitziet en dat en u dat niet u verrast niet verrast wordt wordt door

door

hoge hoge onderhoudsnota’s. U wilt U dat wilt uw dat gebouw gebouw prettig prettig bewoonbaar is; nu is; en nu in en de in toekomst.

de toekomst. Daarom

Daarom Daarom hebt hebt u een hebt u een MJOP u een MJOP nodig. MJOP nodig. Daarmee nodig. Daarmee Daarmee krijgt krijgt u inzicht krijgt u inzicht u inzicht de bouwkundige de in de bouwkundige staat staat van staat van uw gebouw. van gebouw.

gebouw. U weet

U weet U wat weet wat de onderhoudskosten wat van van het het van gebouw het gebouw en de en aanwezige de en de aanwezige installaties installaties zijn; zijn; op zijn; de op korte de op korte de en korte en de lange en

de lange de termijn. lange termijn. Met termijn. een Met actueel Met een een actueel MJOP actueel MJOP reserveert MJOP reserveert reserveert u nooit u nooit te u veel nooit te veel of te te veel of weinig. te of weinig. te U weinig. voorkomt U voorkomt U voorkomt fluctuaties fluctuaties fluctuaties in de

in de in maandelijkse bijdragen. bijdragen. En u voorkomt En u voorkomt de -- vaak de - onnodig vaak onnodig -- hoge - hoge kosten kosten voor het voor herstel het herstel van

van

achterstallig onderhoud.

Exclusief en gratis

en gratis

voor voor aangeslotenen

10% 10% korting

korting

voor voor aangeslotenen

4 VvE 4 VvE BELANG BELANG INCASSO SUPPORT

Alle VvE-leden Alle VvE-leden zijn verplicht zijn verplicht een een maandelijkse bijdrage bijdrage te betalen te betalen waaruit waaruit de de gezamenlijke kosten

kosten

worden worden betaald: betaald: verzekeringen, schoonmaak, liftonderhoud etc. Vaak etc. Vaak is er is ook er een ook voorschot een voorschot stookkosten

in in opgenomen. Via deze Via deze bijdrage bijdrage wordt wordt ook gespaard ook gespaard voor voor groot groot onderhoud. Soms Soms ‘vergeten’ ‘vergeten’ leden leden hun

hun

bijdrage bijdrage te betalen. te betalen. Dat levert Dat levert voor voor het bestuur het bestuur een lastige een lastige situatie situatie op: niemand op: niemand gaat gaat graag graag bij de bij buren

de buren

om geld om geld vragen. vragen. Voor Voor dat vraagstuk dat vraagstuk is er is ‘VvE er ‘VvE Incasso Incasso Support’. Support’. Een Een betrouwbare organisatie, die de die hele

de hele

incassoprocedure verzorgt verzorgt zonder zonder risico. risico. Als de Als vordering vordering wordt wordt afgewezen, betaalt betaalt u niets.

u niets.

Exclusief voor

voor

aangeslotenen

No cure No cure no pay

no pay

3 3 TAXATIES

Is uw Is gebouw gebouw onderverzekerd? Dan krijgt Dan krijgt u bij u schade bij schade een lager een lager bedrag bedrag dan de dan werkelijke de werkelijke schade. schade. Bij een

Bij een

te hoge te hoge verzekerde waarde waarde loopt loopt u dat u risico dat risico niet, niet, maar maar u wilt u natuurlijk wilt natuurlijk ook niet ook onnodig niet onnodig een te een hoge

te hoge

premie premie betalen. betalen. U krijgt U krijgt namelijk namelijk nooit nooit meer meer uitgekeerd uitgekeerd dan de dan werkelijke de werkelijke schade. schade. Kortom: Kortom: u hebt u hebt behoefte

behoefte

aan een aan goede een goede bepaling bepaling van de van herbouwwaarde van uw van complex. uw complex. Wilt u Wilt de u de woningverbeteringen van de

van de

eigenaren eigenaren meteen meteen meeverzekeren in de in de opstalverzekering? Dan taxeren Dan taxeren we die we mee. die mee. Onze Onze gecertificeerde

Registertaxateur zorgt zorgt voor voor een een deskundige taxatie; taxatie; natuurlijk natuurlijk tegen tegen een scherp een scherp tarief.

tarief.

10% 10% korting

korting

voor voor aangeslotenen

5 JURIST 5 JURIST OP BEZOEK

OP BEZOEK

‘Hadden ‘Hadden we maar we maar een jurist een jurist binnen binnen de VvE…’ de VvE…’ Hoort Hoort u die u die verzuchting ook wel ook eens wel eens tijdens tijdens bestuurs-

bestuursvergaderingen

of of ledenbijeenkomsten? De juristen De juristen van VvE van Belang VvE Belang komen komen tegen tegen een heel een heel aantrekkelijk

tarief tarief bij uw bij VvE uw op VvE bezoek. op bezoek. Alle juridische Alle juridische kwesties kwesties kunt kunt u uitgebreid u uitgebreid met met hen hen bespreken.

6 6 JURIDISCH INLOOPSPREEKUUR

Nóg Nóg voordeliger is het is het inloopspreekuur op het op kantoor het kantoor van VvE van Belang: VvE Belang: dan zijn dan de zijn eerste

de eerste

30 minuten 30 minuten gratis!

gratis!

Gereduceerd uurtarief

Eerste Eerste 30 minuten 30 minuten gratis

gratis

Gereduceerd uurtarief

4 4 BOUWKUNDIGE COACH

COACH

Een belangrijke Een belangrijke taak taak van een van Vereniging een Vereniging van Eigenaren van Eigenaren Eigenaars is is onderhoud van het van gebouw. het gebouw. Onderhoud moet moet tijdig

tijdig

en goed en goed worden worden uitgevoerd. uitgevoerd. Om u Om hierbij u hierbij te ondersteunen, heeft heeft VvE Belang VvE Belang de de Bouwkundige Coach. Coach. U krijgt:

U krijgt:

• Een • Een AWK-gecertifceerd MJOP

MJOP

• • Begeleiding bij het bij behalen het behalen van het van VvE het Belang VvE Belang Onderhoudscertificaat

• U kunt • U kunt onbeperkt onbeperkt telefonisch een beroep een beroep doen doen op uw op coach

uw coach

• Jaarlijks • Jaarlijks bezoek bezoek van uw van Coach

uw Coach

• • Begeleiding bij bij offertetrajecten

Exclusief voor

voor

aangeslotenen

7 SCAN 7 SCAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van Airbnb Van Airbnb was 20 was jaar 20 geleden jaar geleden nog geen nog geen sprake; sprake; vergaderen via e-mail via e-mail was was ondenkbaar. Aan Aan financiering

werd werd nog nauwelijks nog nauwelijks gedacht. gedacht. Veel Veel VvE’en VvE’en willen willen daarom daarom hun hun huishoudelijk reglement reglement updaten. updaten. Het opstellen

Het opstellen

of updaten of updaten van een van een huishoudelijk reglement reglement is tijdrovend is tijdrovend en ingewikkeld. De juristen De juristen van VvE van Belang

VvE Belang

kennen kennen de dagelijkse de dagelijkse praktijk praktijk van de van VvE de als VvE geen als geen ander. ander. U kunt U kunt bij hen bij ook hen terecht ook terecht voor voor screening screening van de

van de

beheerdersovereenkomst of voor of voor het opstellen het opstellen van een van een gebruiksovereenkomst (bv. voor (bv. voor zonnepanelen of

of

laadpalen).

laadpalen).

8 VVE 8 VVE BEMIDDELING

Waar Waar mensen mensen samenleven, ontstaan ontstaan onvermijdelijk conflicten. conflicten. Ook Ook binnen binnen een Vereniging een Vereniging van

van

Eigenaren. Eigenaren. Irritaties Irritaties liggen liggen immers immers altijd altijd op de op loer de als loer je als met je met enkele enkele tientallen tientallen – of met – of met honderden -

-

mensen mensen gebruik gebruik maakt maakt van een van gebouw een gebouw en de en de voorzieningen in het in complex. het complex. Meningsverschillen

escaleren escaleren snel al snel tot conflicten. tot conflicten. De gang De gang naar naar de rechter de rechter werkt werkt in veel in veel gevallen gevallen escalatie escalatie nog verder nog verder

in de in hand. de hand. Bemiddeling is veelal is veelal een prima een prima oplossing. oplossing. Ook Ook daarbij daarbij kunnen kunnen de juristen de juristen van VvE van Belang VvE Belang

u bijstaan.

u bijstaan.

Vaste Vaste lage lage prijs

prijs

voor voor aangeslotenen

Exclusief voor

voor

aangeslotenen.

Gratis Gratis kennis­

kennismakingsgesprek.

Gereduceerd uurtarief

5 5 MAATWERKADVIES ENERGIEBESPARING

In 2050 In 2050 moeten moeten alle woningen alle woningen energieneutraal zijn. Wij zijn. Wij inventariseren met met u welke u welke energie-

energie-

besparende mogelijkheden er voor er voor uw appartementengebouw zijn. We zijn. kijken We kijken naar naar zichtbare

zichtbare

gebreken gebreken en we en we beoordelen uw MJOP uw MJOP (indien (indien aanwezig). aanwezig). Het onderzoek Het onderzoek wordt wordt uitgevoerd door door een

een

gecertificeerde EPA-adviseur. U krijgt U krijgt een een schriftelijke rapportage met met de huidige de huidige prestaties prestaties en de

en de

besparingsmogelijkheden.

6 6 OPLEVERKEURING BOUWKUNDIGE & INSPECTIE

& BOUWKUNDIGE INSPECTIE

Nederland Nederland Om eventuele staat staat in de gebreken in steigers, de steigers, het beoordelen, is het topdrukte is topdrukte kunt in u de een in bouw! de beroep bouw! Dit betekent doen Dit betekent op een helaas van helaas ook onze dat ook bouwkundigen.

er dat soms er soms

te snel te Zij snel en beoordelen slordig en slordig gewerkt de gewerkt gebreken wordt. wordt. visueel U wilt U natuurlijk wilt en brengen natuurlijk zeker een zeker weten schriftelijk weten dat de dat advies werkzaamheden uit, dat wordt aan vastgelegd uw aan uw in

complex complex een rapportage. goed goed verlopen. verlopen. Ook Om bij nieuwbouwprojecten eventuele Om eventuele gebreken gebreken te kunnen te beoordelen, ze deze kunt inspectie kunt u een u een beroep voor beroep u uitvoeren. doen doen op een op een van van

onze onze bouwkundigen. Zij Zij beoordelen gebreken de gebreken visueel visueel en brengen brengen een een schriftelijk schriftelijk advies advies uit, dat uit, dat

wordt wordt vastgelegd in een in een rapportage. Ook Ook bij bij nieuwbouwprojecten kunnen kunnen ze deze deze inspectie inspectie voor voor u u

uitvoeren. uitvoeren.

10% 10% korting

korting

voor voor aangeslotenen

10% Exclusief 10% korting korting voor

voor voor aangeslotenen


Eigenaar

Belangenorganisatie voor

Appartementseigenaren

Vereniging

van Eigenaren

Woongebouwen met zowel

eigenaar-bewoners als huurders

88

DIENSTENPAGINA

EVENEMENTENAGENDA VvE MAGAZINE NOVEMBER 2021 #4 89

Informatie algemeen

Ma. t/m do. van 09.00 tot 17.00 uur

Tel: 0162 - 46 91 20

Fax: 0162 – 46 15 26

E-mail: info@vvebelang.nl

Postbus 210, 4900 AE Oosterhout

Jaarlijkse bijdrage VvE Belang

Basispakket

Verenigingen van Eigenaars

€ 55,- voor VvE t/m 6 appartementen

€ 73,75 voor VvE met 7 t/m 15

appartementen

€ 101,75 voor VvE met 16 t/m 50

appartementen

€ 130,50 voor VvE met 51 t/m 100

appartementen

€ 162,- voor VvE > 100 appartementen

Kantoren: € 162,-

Beheer/admini stratiekantoren,

makelaarskantoren, notariskantoren,

woningcorporaties en kantoren

verbonden met of werkzaam op

het gebied van Verenigingen van

Eigenaars kunnen zich eveneens

bij VvE Belang aansluiten.

Individuele appartements eigenaars:

€ 37,-

VvE-Pluspakket

€ 305,- incl. btw per jaar.

Opzeggingen

Opzeggingen schriftelijk vóór

1 december van enig kalenderjaar.

Meer info: www.vvebelang.nl

Juridische zaken

De Juridische Dienst van VvE Belang

is er voor u!

Gratis Juridische Telefonische

Helpdesk voor aangeslotenen van

ma. t/m do. van 9.00 tot 13.00 uur.

Pluspakket: gehele dag.

Voor nieuwe zaken en lopende

zaken kunt u bellen gedurende

kantooruren. Aangeslotenenuurtarief:

€ 158,- incl. btw.

Meer informatie zie pagina 86 of

bel: 0162-469 120 of stuur een

e-mail naar: juridisch@vvebelang.nl.

VvE Incasso Support

Probleem met incasseren?

VvE Incasso Support helpt!

Gespecialiseerde incassodienst én

no cure - no pay! Meer informatie

bel: 0162-469 120 of stuur een

e-mail naar: juridisch@vvebelang.nl.

Bouwkundige zaken

Ma. t/m do. van 09.00 tot 13.00 uur

Tel: 0162 - 46 91 20 Voor het opstellen

van meerjarenonderhoudsplannen,

bouwkundige adviezen en maatwerkadviezen.

Prijs op aanvraag.

Meer informatie: zie pagina 87.

VvE Zonnecoach

De VvE Zonnecoach van VvE Belang

begeleidt de VvE persoonlijk, onafhankelijk

en deskundig naar de aanschaf

van een zonnestroomsysteem:

van onderzoek tot en met selectie

leverancier. Meer informatie op

www.vvezonnecoach.nl.

VvE Opleidingen

VvE Belang organiseert in 2021

op diverse plaatsen in het land

VvE opleidingen. Meer informatie:

www.vveopleidingen.nl en de

‘Evenementenagenda’ op de

volgende pagina.

VvE software

Twinq, intelligente software voor

Verenigingen van Eigenaars

Meer informatie: 0162 – 47 05 55

of www.twinq.nl

VvE Verzekeringen

Uitgebreide opstal-, glas-, VvE

aansprakelijkheids- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Centraal Beheer Achmea.

Meer informatie: 055 - 579 81 15

VvE Kwaliteitskeurmerk

SKW certificatie te Geldermalsen.

Telefoon 088 - 244 01 23

of www.skw-certificatie.nl

Gecertificeerde VvE Beheerders

www.skw-certificatie.nl

Meerjarenonderhoudsplannen

VvE Belang: 0162 - 469 120

OnderhoudNLGarantie

VvE Belang heeft exclusieve afspraken

gemaakt met de OnderhoudNL-

Garantie schilders- en onderhoudsbedrijven.

Meer informatie: 0182 - 57 16 60 of

www.onderhoudnlgarantie.nl

VvE InstallatieNetwerk Nederland

Landelijk all-in cv-onderhoud speciaal

opgezet voor VvE’s en verzorgd door

acht regionale installatiebedrijven.

VvE Rioolbeheer

VvE’s die zijn aangesloten bij VvE

Belang krijgen 10% korting op een

contract voor ontstoppingen of

preventief onderhoud. Meer info:

www.vandervelden.com/vvebelang

Klachtenlijn voor VvE bestuurders

over beheerders:

Klachten over beheerders meldt

u bij voorkeur op:

www.klachtenovermijnbeheerder.nl

of op tel. 0162-469 120 (maandag t/m

donderdag van 9.00-13.00 uur).

VvE boeken

Huurder

Huurder Eigenaar Eigenaar

Vereniging

van Eigenaren

De VvE

en het schilder-,

glas- en

onderhoudswerk

Thuis in

GEMENGDE complexen

Handboek voor de VvE

11 e druk, januari 2017 € 20,-;

voor aangeslotenen € 15,-.

De VvE en de Rechter

3 e druk, november 2010 € 27,-;

voor aangeslotenen € 20,50.

De VvE en het schilder-,

glas- en onderhoudswerk

2 e druk, oktober 2008 € 18,-;

voor aangeslotenen € 13,50.

Het activeren van

een (slapende) VvE

1 e druk, oktober 2008 € 13,50;

voor aangeslotenen € 10,-.

Thuis in Gemengde

Complexen

1 e druk, december 2018 €26,50;

voor aangeslotenen € 20,-.

Wilt u boeken bestellen?

Ga dan op onze website naar:

Voorlichting | VvE Magazine en Boeken |

Boeken bestellen

https://www.vvebelang.nl/voorlichting/

vve-magazine-en-boeken/boekenbestellen.

Hier kunt u het bestelformulier invullen en

verzenden. Dezelfde week wordt uw bestelling,

inclusief de factuur, verzonden.

De factuur ontvangt u ook digitaal.

Alle prijzen zijn incl. btw en verzendkosten.

VVE-OPLEIDING ONLINE ÉN OP LOCATIE

Uit de reacties op ons opleidingsaanbod blijkt dat velen van u het prettig

vinden om te kunnen kiezen: makkelijk thuis de nodige kennis opdoen met de

E-learning ‘Verantwoord VvE-bestuur’ óf de ‘Tweedaagse Vakopleiding VvEbestuur

en beheer’ op locatie volgen.

Dit najaar kunt u kiezen: de E-learning of de opleiding op locatie.

E-LEARNING ‘VERANTWOORD VVE-BESTUUR’

Wilt u volledig zelfstandig aan de slag met de basisbeginselen van de VvE?

Kies dan voor de E-learning van VvE Belang.

- U volgt de cursus op internet in uw eigen tijd.

- U bepaalt zelf welke onderdelen u wilt volgen. Natuurlijk kunt u ook de hele

cursus volgen.

- U kunt de cursus een jaar lang terugkijken met uw eigen persoonlijke

inloggegevens. Dat betekent dat u voor de ALV over een handig naslagwerk

beschikt.

- U betaalt voor deze complete cursus slechts € 99,- incl. btw.

Aanmelden:

- U gaat naar de website van VvE Belang. U kunt zich vervolgens aanmelden

voor de E-learning via de knop Voorlichting > E-Learning

- Na betaling ontvangt u uw persoonlijke inloggegevens.

- Dan kunt u de E-learning volgen op het moment dat u het beste uitkomt.

Meer informatie vindt u op www.vveopleidingen.nl.

TWEEDAAGSE VAKOPLEIDING VVE-BESTUUR EN BEHEER

Tijdens de tweedaagse opleiding wordt u helemaal bijgepraat op juridisch,

bouwkundig en financieel gebied. Een must voor de VvE-bestuurder en

-beheerder die goed beslagen ten ijs wil komen. Aanmelden is nu nog mogelijk!

Locatie: Oud London in Zeist

Donderdag 18 november: Juridische aspecten van de VvE

Woensdag 24 november: Bouwkundige en financiële aspecten van de VvE

Aanmelden en kosten:

De prijs voor de tweedaagse opleiding op locatie bedraagt voor aangeslotenen

bij VvE Belang € 1.070,85 incl. btw. Niet aangesloten? Dan bedraagt de prijs

€ 1.149,50 incl. btw.

Wilt u slechts een van de twee dagen volgen? Voor aangeslotenen bedraagt

de prijs € 544,50 incl. btw. Voor niet-aangeslotenen € 574,75 incl. btw. Alle

bedragen zijn inclusief lunch en lesmateriaal.

Aanmelden kan direct via www.vveopleidingen.nl.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 2021 EN 2022

De Landelijke Week van de VvE combineren we in 2021 en 2022 met fysieke

informatiebijeenkomsten. Het digitale evenement houden we van 29 november

tot en met 2 december a.s.; de fysieke informatiebijeenkomsten vinden plaats

in februari 2022.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor het digitale evenement. U gaat naar

de website van VvE Belang. Daar vindt u op de ‘voorpagina’ de knop ‘Schrijf u in

voor de Digitale Landelijke Week van de VvE’ waarmee u zich kunt aanmelden.

Voor meer informatie zie pagina 8 t/m 11 van dit magazine.

COLOFON

VvE Magazine is een uitgave

van Stichting VvE Belang,

belangenorganisatie voor de VvE

en appartementseigenaar

22e Jaargang nummer 87

November 2021

VvE Magazine verschijnt 4 x per jaar

Redactieadres en

advertentie-exploitatie

VvE Belang

Postbus 210, 4900 AE Oosterhout

Tel. 0162 – 469 120

Fax. 0162 – 461 526

E-mail: info@vvebelang.nl

Doelgroep

Vakblad voor de VvE

en appartementseigenaar

Hoofdredacteur

Carola Peters-van der Gouw

MEDEWERKERS REDACTIE

Mr. C.J.C.M. Oomen, VvE Belang

Mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, VvE Belang

Mr. M.E. Wesselingh, VvE Belang

J. Hendriksen RT, VvE Belang

Mr. R.P.M. de Laat, De Advocaten van Van Riet

Mr. I. de Jong, Phoenix Legal Care

Syp Wynia, columnist/opiniemaker

Ing. A. Warnaar, Ontwikkelend Beheer Woningen

Whitney Heyliger, Liftinstituut

Pieter Moedt, Centraal Beheer

Frans Looijesteijn

Carola Peters, Codex PR&P

VORMGEVING EN PRODUCTIE

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

FOTOGRAFIE

Henri van der Beek

Casper Rila

Isabel Nabuurs

MaRic Media

Jan de Groot - Zorro Producties

Serge Sanramat Photography

Carola Peters

COVERFOTO

Henri van der Beek

CARTOONS

Arend van Dam

Contact met de redactie

magazine@vvebelang.nl

Disclaimer

Ondanks alle aan de samenstelling van dit blad bestede

zorg kunnen zowel auteurs, redacteuren en uitgever

geen en kele aansprakelijkheid aanvaarden voor de

onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze

uitgave van VvE Magazine.


90

NIEUWSFLITSEN

UW ENERGIELEVERANCIER

VOORLOPIG GEEN NIEUWE WARMTEWET

De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) komt er voorlopig

niet. Reden: de gemeenten zijn het niet eens met het wetsvoorstel. Daarom

wordt het niet naar de Raad van State gezonden voor advies. Dit betekent

dat de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2022 niet zal worden gehaald

en de marktordening voorlopig blijft zoals die nu is.

Bron: Stichting Warmtenetwerk

MEER HERNIEUWBARE ENERGIE

Nederland moet een fors hoger aandeel hernieuwbare energie leveren in

2030. Hoger dan tot dusver voorzien. Dat stelt de Europese Commissie

en het kabinet is het met die stelling eens. Het huidige doel staat op 26

procent, maar dat moet naar 36 procent om de voorgestelde reductie van

de CO2-uitstoot met 55 procent uit het Europese pakket Fit for 55 te halen.

Nederland werkt op het moment nog hard aan de implementatie van de

Richtlijn hernieuwbare energie (RED) II, maar er komt alweer een nieuwe

versie van de richtlijn aan: RED III. Het kabinet onderschrijft de doelstelling,

maar wil vasthouden aan de eigen ‘stokpaardjes’, zoals een grote rol voor

‘wind op zee’ en voor hernieuwbare, koolstofarme (‘blauwe’) waterstof.

6,8 MILJARD EXTRA VOOR KLIMAAT

Het kabinet trekt in 2022 6,8 miljard euro extra uit voor klimaatmaatregelen.

De € 6,8 miljard gaan naar:

• subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming: van 2022 tot en met

2024 is beschikbaar:

- € 288 miljoen voor hybride warmtepompen in woningen

- € 514 miljoen voor de isolatie van huur- en koopwoningen

• duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen

• de energie-infrastructuur van de toekomst

• maatregelen voor minder CO2 in de industrie

• de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

ENERGIEBELASTING OP ELEKTRICITEIT

De energiebelasting op elektriciteit gaat in 2022 minder snel omlaag dan

verwacht: met 0,24 eurocent per kilowattuur. Eigenaren van zonnepanelen

mogen hierdoor via de salderingsregeling meer dan verwacht salderen.

Bron: Solar Magazine

WARMTE- EN KOUDENET IN AMSTERDAM

Eneco heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, de bouw, het

beheer en onderhoud en de exploitatie van een duurzaam warmte- en

koudenet in Amsterdam-Overamstel. Warmtapwaterbereiding zit ook in

het pakket. Eneco levert straks warmte met een lage temperatuur, op basis

van duurzame bronnen. Opmerkelijk detail: de gebouwen gaan onderling

energie uitwisselen. In de wijk Overamstel komen o.a. 3.200 woningen,

voornamelijk in woontorens. Eneco gaat door middel van wko-systemen

alle gebouwen voorzien van warmte, kou en warm tapwater. Lucht-water-warmtepompen,

opgesteld in twee technische ruimtes, werken die

warmte verder op. Voor koude (15 °C ) komt er een apart leidingenstelsel.

Het water voor de koudeleidingen komt in eerste instantie uit de bodem

en later eventueel uit het oppervlaktewater.

Bron: Stichting Warmtenetwerk

LANGERE OVERGANGSREGELING

POSTCODEROOSREGELING

Het overgangsrecht van de postcoderoosregeling

wordt definitief uitgebreid

door de wijziging van een wetsartikel.

Dat staat in het Belastingplan 2022

dat het demissionaire kabinet bekendgemaakt

heeft op Prinsjesdag. Het

overgangsrecht van de postcoderoosregeling

wordt uitgebreid, omdat blijkt

dat dit in de praktijk en achteraf bezien

onvoldoende investeringszekerheid

biedt.

​De Postcoderoosregeling is op 1 april

2021 vervangen door de Subsidieregeling

Coöperatieve Energieopwekking

(SCE). Bij het vervallen van

de postcoderoosregeling trad een

overgangsregeling in werking. Omdat

die ontoereikend bleek, is de regeling

uitgebreid. Doordat nieuwe leden geen

recht hadden op de voordelen van de

postcoderoosregeling was het lidmaatschap

voor een nieuw lid minder waard

dan voor bestaande leden.

Het bijbehorende waardeverlies kwam

voor rekening van de coöperatie of

de achterblijvende leden.

Bron: Solar Magazine

HULP VOOR

ROTTERDAMSE VVE’S

De gemeente Rotterdam helpt VvE’s

met de verduurzaming van hun complexen:

zij kunnen gebruik maken van

een energietransitielening, een isolatiesubsidie

en een subsidie op zonnepanelen.

Kleine VvE’s (2-7 appartementen)

kunnen een lening aanvragen bij

het Energietransitiefonds Rotterdam.

Eerder dit jaar konden VvE’s vanaf acht

appartementen al bij het fonds terecht.

Het fonds financiert energiebesparende

en woning- of gebouwverbeterende

maatregelen (isoleren, vervanging van

ramen en kozijnen, plaatsing van zonnepanelen

of het installeren van een

laadpaal voor elektrisch rijden).

Met de isolatiesubsidie stimuleert de

gemeente Rotterdam kleine VvE’s tot

het nemen van isolatiemaatregelen.

Bovendien is er het Klimaatfonds. Dit

biedt Rotterdamse VvE’s een financiële

bijdrage voor zonnepanelenprojecten.

Bron: vve010.nl

Ook voor het verbruiksafhankelijk

meten en factureren van energie

en water.

Wij weten wat uw VvE nodig heeft:

• een betrouwbare energieleverancier;

• die voordelig elektriciteit en gas inkoopt op de energiebeurs ICE ENDEX;

• die een goede service biedt;

• en geen gebruik maakt van een callcenter.

NIEUW!

Verbruiksafhankelijke meting en facturatie van energie en water.

Onze voordelige gas-, warmte-, elektriciteit- en watermeters geven een

betrouwbare en duidelijke registratie van het individuele en algehele

energie- en waterverbruik. Vervolgens verwerken wij per bewoner deze

verbruiksafhankelijke registratie tot een overzichtelijke factuur.

Met onze meetapparatuur voldoet u aan de wetgeving voor

warmtemeting.

Schakel VvE EnergieSelect in en profiteer van de voordelen:

• lagere kosten voor het energiepakket dat bij u past;

• naar keuze energiemeters in eigendom, via huurkoop dan wel via lease;

• heldere en overzichtelijke facturen;

• betrouwbare dienstverlening op maat;

• transparante en duidelijke werkwijze om misverstanden te voorkomen.

VvE EnergieSelect is een samenwerkingsverband tussen

VvE Belang en Hezelaer Energy. Samen staan we voor:

Lagere kosten, minder zorgen, meer woongenot!

Vraag direct vrijblijvend een offerte aan via www.vve-energieselect.nl

Meer weten? Bel 076 303 07 21 of mail info@vve-energieselect.nl


www.skylift.nl

E info@skylift.nl T 088 - 505 1 500

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!